Sunteți pe pagina 1din 98

METODE, ACTIVIT I I TEHNICI DE NV ARE ACTIV APLICABILE N PREDAREA TIIN ELOR NATURII

Consideraii generale n sens larg, nv area poate fi definit ca un proces evolutiv, de esen formativinformativ , constnd n dobndirea (recep ionarea, stocarea i valorificarea intern ) de c tre fiin a vie, ntr-o manier activ , explorativ a experien ei proprii de via i, pe aceast baz , n modificarea selectiv i sistematic a conduitei, n ameliorarea i perfec ionarea controlat i continu sub influen a ac iunilor variabile ale mediului ambiant(Golu, P.). Dinamismul timpului istoric actual impune nv area de tip inovator (care are drept caracteristici esen iale: caracterul activ i participativ).

Conceptul de nv are activ presupune un stil de nv are autentic , durabil . Elevul este implicat n toate etapele nv rii care apeleaz la experien a acestuia. Modelul nv rii eficiente i active este un ciclu specific ce presupune:

a.

a nv a = a conceptualiza, a n elege (generalizarea, integrarea observa iilor ntr-o structur logic ); b. a nv a = a aplica.

Iat organizatorul grafic adaptat dup D. Kollb:

Ac ioneaz
NV AREA ACTIV

APLIC I FOLOSE TE!

OBSERV I REFLECTEAZ

CONCEPTUALIZEAZ ! GENERALIZEAZ !

Modelul nv rii eficiente e determinat n mare m sur de gradul de implicare a elevului (observa ii, experimentare activ ). Dezvoltarea motiva iei nv rii se realizeaz prin valorizarea elementelor pozitive ale fiec rui elev n parte i construirea pe acest baz a unei atitudini favorabile fa de nv area din coal i din afara ei. Modelul educatorului este determinant deoarece lui i revine misiunea de a stimula dorin a de a nv a, de a face din tiin o enigm i de a cultiva enigma cu bun tiin .

Trebuie s -i nv m pe elevi s nve e, s -i abilit m cu diferite tehnici de nv are eficient , preg tindu-i n acela i timp pentru autonv are i educa ie permanent . nv area e un proiect personal al elevului, asistat de nv tor care devine organizator, manager al situa iilor de instruire, nct s faciliteze o nv are eficient . Valorificarea curiozit ii colarului din clasele primare, a entuziasmului de-a efectua activit i practice devin suporturi n desf urarea unor activit i tiin ifice de investiga ie, de descoperire a adev rurilor prin eforturi proprii.

Metodele, activit ile, tehnicile pentru o nv are activ constituie elemente esen iale ale strategiei didactice, ele reprezentnd latura executorie, de punere n ac iune a ntregului ansamblu ce caracterizeaz un curriculum dat. Termenul metod are originea n cele dou cuvinte grece ti: odos - cale i metha - spre, c tre, ceea ce semnific drumul, calea de urmat spre atingerea unui scop, a unor obiective educa ionale. n activitatea colar , metoda poate fi definit ca o cale de urmat n vederea atingerii unor obiective instructiv-educative dinainte stabilite, ca cele de transmitere i nsu ire a unor cuno tin e, de formare a unor priceperi i deprinderi.

n sens mai nou, metoda reprezint acea cale pe care nv torul o parcurge n scopul de ai ajuta pe elevi s g seasc singuri drumul spre redescoperirea unor adev ruri noi, materializate n noi cuno tin e, capacit i, deprinderi etc. Alegerea metodei potrivite pentru o situa ie de nv are nu este aleatorie; ea depinde de obiectivele instructiv-educative formulate pentru o anumit lec ie, de dimensionarea i tipul con inuturilor, de particularit ile de vrst i individuale ale elevilor, de nivelul intelectual al grupului int .

Metodele de predare/nv are se constituie ntr-un ansamblu dinamic, cu scop novator, potrivit cerin elor actuale ale nv mntului. Acestea nu se aplic singular, ci mpreun cu alte metode, pentru eficientizarea i optimizarea procesului instructiv-educativ. Unele metode sunt valorificate prin activitatea n echip , elevii asumndu- i roluri specifice n grup, nv nd unii de la al ii i unii n rela ie cu al ii.

Metoda r spunde nevoii de cunoa tere a elevului, vine n ntmpinarea dorin ei acestuia de a descoperi realitatea nconjur toare. Concomitent cu aceasta, cadrul didactic i definitiveaz observarea asupra propriilor elevi, reconstruind drumul didactic n func ie de rezultatele ob inute, realiznd stimularea motiva iei pentru nv are, g sirea acelui optimum motiva ional spre care tinde.

ntruct particip simultan sau succesiv la realizarea mai multor obiective instructiveducative, metoda ndepline te mai multe func ii: cognitiv - prin intermediul acesteia se realizeaz nv area sub aspectul organiz rii i al dirij rii ei; motiva ional - decurge din func ia de cunoa tere, prin stimularea interesului i a curiozit ii educa ilor; opera ional - ofer instrumentele necesare elevului pentru parcurgerea con inuturilor disciplinei; normativ - indic drumul pe care trebuie s -l parcurg elevul i cadrul didactic pentru ob inerea celor mai bune rezultate.

n sprijinul aplic rii metodelor vin procedeele didactice; uneori, metoda se substituie procedeului i invers. n anumite situa ii, o metod poate fi particularizat prin mai multe procedee, care se pot ordona diferit, n func ie de contextul didactic realizat la un moment dat. Metodele gndirii critice se pot aplica cu succes n lec iile de tiin e ale naturii, n scopul dezvolt rii proceselor gndirii, al stimul rii capacit ii de sintez i al interac ion rii elevilor n timpul lucrului.

Clasificarea metodelor n abordarea disciplinei tiin e ale naturii la clasele I - IV, metodele didactice se completeaz reciproc, n raport cu diversitatea i specificul con inuturilor. O clasificare succint a metodelor de predare nv are preponderent utilizate poate fi urm toarea: a) metode de comunicare: - oral : explica ia, conversa ia; - scris : studiul cu manualul sau cu alte resurse; - oral-vizual : prin radio i televiziune, cu ajutorul filmelor, cu ajutorul casetelor video.

b) metode de explorare: - direct : observa ia organizat (dirijat ), lucr ri experimentale; - indirect : demonstra ia (cu ajutorul obiectelor reale, cu ajutorul imaginilor, grafic ), modelarea etc. c) metode de ac iune: - real : exerci ii i lucr ri practice; - simulat : jocul didactic. d) I. A. C. (instruirea asistat de calculator) reprezint o metod modern ce vine n sprijinul aplic rii tuturor celorlalte metode de predare nv are.

O categorie distinct o reprezint metodele gndirii critice, care se pliaz pe specificul nv mntului primar i pe nevoia de nv are prin interac iune, promovat de nv mntul modern: Ciorchinele, P l riile gnditoare, tiu, Vreau s tiu, Am aflat, Gndi i, lucra i n perechi, comunica i etc.

Metode activ-participative n continuare, vor fi prezentate succint i exemplificate doar acele metode utilizate frecvent n cadrul disciplinei tiin e ale naturii: Lucr rile experimentale- constau n observarea, provocat i dirijat , a unor fenomene ce urmeaz s fie verificate experimental. Au un pronun at caracter activparticipativ: n primul rnd, elevii vor fi curio i la desf urarea experimentului, de c tre nv tor, iar apoi se vor implica, prin propriile ac iuni, la realizarea acestuia.

Experimentul se define te, conform Dic ionarului de psihologie, autor Paul PopescuNeveanu, ca un procedeu de cercetare n tiin , care const n provocarea inten ionat a unor fenomene n condi iile cele mai propice pentru studierea lor i a legilor care le guverneaz ; observa ie provocat ; experien . Procesul de predare a disciplinei tiin e ale naturii are la baz experimentul, att ca metod de investiga ie tiin ific , ct i ca metod de nv are.

Experimentul se define te, conform Dic ionarului de psihologie, autor Paul PopescuNeveanu, ca un procedeu de cercetare n tiin , care const n provocarea inten ionat a unor fenomene n condi iile cele mai propice pentru studierea lor i a legilor care le guverneaz ; observa ie provocat ; experien . Procesul de predare a disciplinei tiin e ale naturii are la baz experimentul, att ca metod de investiga ie tiin ific , ct i ca metod de nv are. Experimentarea i observarea nemijlocit a realit ii constituie cei doi stlpi de sus inere ai unei metodologii active n predarea tiin elor, deziderat exprimat nc de la sfr itul secolului al XIX-lea de adep ii colii active.

Conceput n corela ie cu principiile didactice moderne, experimentul de laborator urmeaz treptele ierarhice ale nv rii, conducnd elevul de la observarea unor fenomene fizice sau chimice pe baza demonstra iei la observarea fenomenelor prin activitatea proprie (faza form rii opera iilor concrete), apoi la verificarea i aplicarea n practic a acestora (faza opera iilor formale) cnd se cristalizeaz structura formal a intelectului i n continuare, la interpretarea fenomenelor observate care corespunde cu faza cea mai nalt din treptele ierarhice ale dezvolt rii (faza opera iilor sintetice).

Experimentul necesit o gndire formal , specific vrstei de 12 ani. Aceasta nu nseamn c elevii de coala primar nu pot fi angaja i n activit i cu caracter experimental. Ei pot efectua activit i premerg toare. Aceasta este o metod care poate fi folosit att singur , ct i nso ind alte metode. n cadrul disciplinei tiin e ale naturii, este frecvent utilizat , oferind suport practic pentru cuno tin ele teoretice. Folosind metoda, elevii percep realitatea nemijlocit. Metod de explorare a realit ii experimentul direct sau indirect - folosit n predare i nv are, are o deosebit valoare formativ , ntruct le dezvolt elevilor spiritul de observare, de investigare, capacitatea de a n elege esen a obiectelor i fenomenelor, de prelucrare i interpretare a datelor experimentale, interesul de cunoa tere etc.

Rolul nv torului este de a dirija executarea unor ac iuni de c tre elevi, n scopul asigur rii unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoa terea unor aspecte ale realit ii. Cu ajutorul acestei metode nv torul reu e te s aduc elevii n fa a realit ii, s studieze pe viu, s fie n contact direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia-i determin pe elevi s nve e prin descoperire. nv area prin descoperire este metoda didactic n care cadrul didactic concepe i organizeaz activitatea astfel nct s faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a cuno tin elor, explica iilor, prin parcurgerea identic sau diferit a drumului descoperirii ini iale a adev rului.

Descoperirea didactic se realizeaz prin metode didactice diferite: observarea dirijat ; observarea independent ; nv area prin ncerc ri-experien e, studiul de caz; problematizarea; studiul individual etc. Deci, rela ia experiment- nv are prin descoperire, de fapt rela ia metod -procedeu, este o rela ie dinamic : metoda poate deveni ea ns i procedeu, n cadrul altei metode, tot a a cum un procedeu poate fi ridicat la rang de metod , la un moment dat.

Un rol important n cadrul experimentului l are i observarea care are o deosebit valoare euristic i participativ , deoarece permite o percep ie polimodal , pe baza a ct mai multor sim uri, detectarea i extragerea unei informa ii noi prin eforturi proprii. Prin intermediul ei se urm re te explicarea, descrierea i interpretarea unor fenomene printr-o sarcin concret de nv are, totodat contribuind la formarea i dezvoltarea unor calit i comportamentale, precum: consecven a, r bdarea, perseveren a, perspicacitatea i imagina ia; a gndirii cauzale, a spiritului de observa ie i de colaborare (observa ie pe grupe).

Experimentele se folosesc de obicei integrate, n num r mai mare sau mai mic, n diferite etape ale lec iilor. Acestea pot fi clasificate dup mai multe criterii: n func ie de locul n ierarhia nv rii, de participarea elevilor, de capacitatea uman i de momentul utiliz rii n lec ii. Dup locul pe care l ocup n lec ie, experimentele se pot clasifica n: experimente pentru stimularea interesului fa de noile informa ii, a motiva iei pentru nv are (utilizate n momentul de introducere n lec ie); experimente pentru nv area noilor informa ii, aprofundarea sau extinderea lor (utilizate n lec ia propriuzis ); experimentele demonstrative - preg tite de nv tor nainte de or i apoi prezentate clasei n vederea demonstr rii, explic rii, confirm rii unor adev ruri; experimente pentru fixarea cuno tin elor (se introduc pe parcursul lec iei n momentele de feed-back sau de recapitulare); experimente pentru evaluare.

Locul lor este variat, putnd fi utilizate la nceputul nv rii, pe parcursul ei sau la sfr itul procesului de nv are. Experimentul poate fi clasificat i n func ie de durata desf ur rii sale: experimente imediate, a c ror desf urare nu necesit mai mult timp (experimentul ncepe, se desf oar i se ncheie n cadrul orei de curs); experimente de durat , a c ror desf urare se ntinde pe parcursul unei perioade mai lungi de timp (ex. influen a factorilor de mediu asupra plantelor - realizarea lui necesit o observare a modific rilor pe parcursul ctorva s pt mni), care necesit notarea ntr-o fi de observa ie a modific rilor produse de-a lungul ntregii perioade.

Din punct de vedere al particip rii/neparticip rii sau implic rii/ neimplic rii elevilor n efectuarea experimentului, acesta se poate desf ura: pe grupe (2-3 elevi) - se realizeaz experimentul ntr-un timp scurt, sarcinile fiind mp r ite asigurndu-se astfel participarea tuturor elevilor chiar dac activitatea lor s-ar desf ura pe diferite planuri (unii fac experimentul, al ii deseneaz , al ii scriu observa iile etc.) individual - atunci cnd elevii sunt antrena i n mod egal, fiecare elev lucrnd indepndent, concomitent cu nv torul; frontal (forma combinat ) - efectuat de fiecare dintre elevi, n acela i timp i n acela i ritm, pe aceea i tem sub ndrumarea direct a nv torului; necesit aparatur pentru fiecare, dar are un efect instructiv sporit.

Astfel, la lec ia Schimbarea st rii de agregare a apei se va organiza urm torul experiment: nv torul va pune o eprubet cu ap deasupra unei fl c ri; n scurt timp elevii vor observa c ncep s ias aburi i c ncet, ncet cantitatea de ap se mic oreaz . n continuare se vor pune dou vase cu aceea i cantitate de ap pe o plit : un vas este ngust cel lalt mai larg; li se va cere elevilor s precizeze din care vas se va evapora apa mai repede.

Prin ntreb ri nv torul i va ajuta pe elevi s descopere lucruri noi: Ce se aude la un moment dat n vasul aflat deasupra fl c rii? De ce? Ce se ntmpl dac vom pune un capac pe vasul care fierbe? Ce vom observa pe capac dup aceea? Ce s-a ntmplat cu aburii? Astfel elevii i vor l muri cuno tin ele despre evaporare, fierbere, condensare. nv torul va scoate dintr-un congelator un cub de ghea . Va pune cubul n mna unui elev: Ce se ntmpl cu cubul? De ce?- elevii vor n elege mai u or no iunile de topire i nghe are. Ca tem pentru acas li se va cere elevilor s realizeze singuri un experiment: s pun o sticl plin cu ap la congelator i s noteze ce s-a ntmplat cu ea dup un timp.

nv area prin descoperire poate fi i rezultatul unui experiment. De exemplu, fiecare elev are n fa cte un pahar cu ap n care s-a turnat pu in cerneal albastr . n acest vas elevii vor pune o narcis . Dup cteva minute, elevii vor observa c s-a schimbat culoarea tulpinii, mai apoi petalele narcisei s-au colorat n albastru. Antrena i printr-o conversa ie euristic de genul: Ce observa i la tulpin ? De ce crede i c s-a colorat? Ce s-a ntmplat cu petalele? De unde provine culoarea albastr ? i mna i de o curiozitate specific , elevii vor descoperi c apa este condus de tulpin la toate p r ile componente ale plantei.

Experimentul poate interveni la ora de tiin e ale naturii chiar i n etapa de evaluare, cnd elevii, dup ce parcurg toate etapele acestuia, noteaz concluziile, demonstrnd existen a unor capacit i specifice disciplinei. De exemplu: fiecare elev are n fa preg tit cte un pahar cu ap , miere i ulei, acestea fiind prev zute cu cte un pai. Obiectivul acestei teme practice este: s indice asem n ri i deosebiri dintre corpurile din natur , pe baza unor observa ii proprii.

Sufla i cu putere prin paiele introduse n paharele ce con in lichidele indicate, apoi completa i spa iile punctate: Prin pai, va p trunde n substan ele din pahar . Acesta va ie i mai repede la suprafa din paharul care con ine . Va trebui s sufla i cu mai mult putere n paharul care con ine . Pune i n paharul cu ap i n cel cu ulei cte o linguri de zah r. Amesteca i bine! Observ m c n paharul cu ap zah rul , iar n cel cu ulei . Gusta i apa! Apa are acum gust , iar zah rul s-a .

Experimente simple pot fi desf urate n laborator, n clas , n microferma colii, la col ul viu al clasei etc. Cadrul didactic creeaz cadrul special, apropiat celui natural, spre a putea eviden ia propriet i, fenomene, procese. De exemplu, la clasa a III-a se poate utiliza metoda pentru ilustrarea unor teme din unitatea Corpuri. Caracteristici, propriet i, transform ri: a) Topirea, solidificarea, vaporizarea, condensarea: Pune i ap ntr-un vas. A eza i vasul deasupra unei fl c ri. Ce se ntmpl cu apa? Pune i deasupra vasului o bucat de sticl , ca un capac. Ce observa i?

b) Ce sunt amestecurile?: Pune boabe de mu tar ntr-un pahar cu ap . Amestec -le cu o baghet . Ce observi? Ce se ntmpl dac nu le mai amesteci? Toarn ncet lapte ntr-un pahar cu ap . Descrie ce observi. La clasa a IV-a experimentul poate eviden ia: a) Reac ii de ap rare i adaptarea la lumin : Acoperi i cteva fire de gru, pus la ncol it pe o farfurioar , cu o c ciul de hrtie. Cum se vor orienta firele neacoperite? Dar cele acoperite? b) Propriet i i utiliz ri ale metalelor: ine i o srm de fier de la un cap t, iar cel lalt cap t pune i-l deasupra fl c rii unei spirtiere. Repeta i experien a folosind o baghet de lemn. Ce sim i i dup un anumit timp la mn ? De ce ?

 

 

Pentru eficien a metodei, se recomand : o bun cunoa tere i organizare a activit ii, st pnirea mijloacelor de dirijare a observa iilor i activit ii elevilor prin: preg tirea experimentului cu aten ie, din timp; stabilirea pa ilor de lucru i a unor reguli clare de urmat; completarea unei fi e de experiment. Cadrul didactic demonstreaz experimentul, iar elevii repet n ritm propriu etapele prezentate, astfel avnd loc nv area att prin descoperire, ct i prin imita ie.

Evaluarea prin probe practice se realizeaz prin experimente simple, urmate de ntreb ri la care elevii r spund n scris/ oral, apoi se noteaz datele experimentale i se interpreteaz rezultatele. Experimentul este calea fundamental de predarea a tiin elor naturii, fiind considerat un pilon de sus inere al metodelor active. nv torul trebuie s antreneze elevii nu numai n observarea direct a unui experiment, ci i n executarea individual a experimentelor.

Observarea, n diferitele ei forme, constituie una dintre metodele specifice, cele mai eficiente de explorare a mediului. n accepia didacticii actuale, educaia intelectual , n esen educaie tiinific , nu poate ncepe altfel dect prin dezvoltarea spiritului de observaie, capacitate pe care elevii trebuie s fie capabili s o dovedeasc tot timpul. Observa ia organizat const n urm rirea i nregistrarea sistematic de c tre elevi a unor obiecte de analiz (plante, animale, fenomene, procese etc.) ca surs de informare, de dezvoltare a capacit ii inductive, a spiritului de observa ie. Metoda nu presupune instructaje complicate din partea cadrului didactic, dezvoltnd obiectivitatea i capacitatea de analiz , perseveren a, consecven a, r bdarea, perspicacitatea i imagina ia, contribuind la motivarea i responsabilizarea elevilor.

 

 

Pentru o eficient aplicare a metodei, e necesar parcurgerea urm toarelor etape: enun area scopului; stabilirea formelor de organizare a activit ii elevilor (frontal , n echip , n perechi, individual); precizarea mijloacelor i materialelor care se vor folosi pentru efectuarea observa iei i distribuirea acestora; fixarea criteriilor urm rite; etapizarea observa iei pe baza unui plan; consemnarea rezultatelor i prezentarea concluziilor n form oral sau scris ; monitorizarea i ndrumarea permanent din partea cadrului didactic.

De exemplu, pentru observarea sistematic a p r ilor componente ale unei plante, se pot parcurge urm torii pa i: Scopul: recunoa terea i localizarea p r ilor componente ale plantei; Forma de organizare: n perechi; Materiale folosite: plante diferite (verzi sau conservate prin presare); Criterii urm rite: p r i componente (denumire, form , m rime, culoare, func ie); Etape: identificarea i denumirea p r ilor componente; localizarea fiec reia n raport cu celelalte; observarea formei, tipului, m rimii, culorii; compararea rezultatelor.

Notarea datelor n fi a de observa ie:

Denumirea plantei R d cin Tulpin

Caracteristici

Frunz

Floare

Fruct

S mn

Sintetizarea informa iei i corelarea cu cea tiin ific . De asemenea, n cadrul lec iilor de tiin ele ale naturii, metoda observa iei poate mbr ca forme diverse: fie sub ndrumarea direct a cadrului didactic (se utilizeaz frecvent), fie sub form de activitate independent a elevului (la recomandarea cadrului didactic, avnd o valoare euristic i stimulnd contribu ia elevilor). Din punct de vedere pedagogic, deosebim urm toarele forme: observarea spontan i neorganizat , observarea enumerativ i descriptiv , observarea ca cercetare organizat i sistematic , bazat pe autodirijare i observarea bazat pe dirijarea impus din afar .

Observarea prezint marele avantaj c favorizeaz o percepie polimodal , obinut prin canale multisenzoriale, iar datele obinute sunt supuse refleciei personale, subiectul nemaifiind obligat s urmeze neap rat cursul gndirii adultului. Cercetnd direct natura, elevii vor ajunge treptat s st pneasc o adev rat art a observ rii. La obiectul gtiine ale naturii, observarea poate fi folosit n dou variante: observaia de scurt durat pentru cunoaterea direct i imediat a materialului biologic n condiii corespunz toare n sala de clas sau n laboratorul de biologie; observaia de lung durat pentru urm rirea n timp a unor transform ri, mai importante, care au avut loc n mediul de via al plantelor i animalelor n raport cu anumii factori abiotici.

 

 

Pentru eficientizarea acestei metode trebuie respectate urm toarele condiii: s se precizeze clar scopul urm rit; s se stabileasc criteriile de observare; s se stabileasc mijloacele i materialele pe care le folosesc elevii; s se elaboreze fie cu sarcini de lucru; s se prezinte oral sau n scris rezultatele i concluziile la care s-a ajuns; s se stabileasc formele de organizare a activit ii cu elevii (frontal, individual, n grup, pe echipe); cadrul didactic s dirijeze i s ndrume permanent observarea propus .

Pentru observarea de scurt durat , exemplific m:

A. observarea p rilor componenete ale unei plante: se comunic elevilor ce trebuie observat: forma i dimensiunile p rilor componente ale plantei, insistndu-se asupra succesiunii n care trebuie observate: r d cin , tulpin , frunze, flori, fructe, semine; pentru observarea dirijat se pot da elevilor fie de lucru cu urm toarele sarcini: Planta observat : mueelul, traista ciobanului, ghiocelul, crizantema; Anotimpul: P rile componente observate: Denumire i nsuiri: a) b)

c)

B. observarea unor animale vii urm rind att morfologia extern , ct i comportamentul acestora (iepure de cas , arici, papagal).

Pentru observarea de lung durat , exemplific m:

A. influena factorilor de mediu asupra unor copaci din gr dina colii:
se aleg copacii n func ie datorit perenit ii lor, putndu-se observa toate etapele vegetative: nmugurire, nverzire, fructificare, scuturare, desfrunzire, repaus hibernal;

observaiile pot fi trecute ntr-un tabel de observare:

ASPECTE OBSERVATE Lumina(ore) Precipitaii Temperatur 0c Condiii de poluare Oservaii asupra copacilor

PRIM VAR

VAR

TOAMN

IARN

B. observaii asupra solului care se pot face n timpul unei excursii: solul din zona de cmpie (cernoziom); solul din zona de deal (sol brun-rocat); solul din zona de munte (sol brun rocat de p dure). C. germinaia seminelor n condiii optime; D. germinaia seminelor modificnd factorii de mediu; E. coacerea pinii sub aciunea c ldurii; F. observarea efectelor polu rii asupra copacilor n zonele poluate (copacii sufer , frunzele acestora i pierd verdele caracteristic, fiind acoperite de praf sau ng lbenite prematur, absen a p s rilor).

O alt aplica ie important a metodei observa iei o reprezint Calendarul naturii. Observarea e alonat a modific rilor mediului natural local contureaz tabloul anotimpurilor, f cnd posibil identificarea rela iilor cauzale dintre componentele mediului (exemplu: rela ia dintre temperatur i st rile de agregare ale apei n natur , rela ia dintre comportamentul vie uitoarelor i modific rile climatice).

  

Iat o posibil structur a unui astfel de calendar: LOCALITATEA: ....................................................... SPA IUL OBSERVAT: ............................................ ANOTIMPUL: ........................................................... PERIOADA (luna, s pt mna): ..............................
Modific ri ale mediului natural

Data

Temperatura

Precipita ii/ nebulozitate

Vnt

Alte caracteristici

n func ie de vrsta elevilor, se poate completa calendarul cu simboluri stabilite anterior sau cu date/cuvinte/rezultate ale m sur torilor. Acest calendar poate fi diversificat n func ie de nivelul de cuno tin e a elevilor. Exerci iul const n repetarea con tient a unei sarcini de nv are, individual, n echip , n perechi, n scopul form rii unei deprinderi sau a unui standard nalt de performan .

La obiectul tiin e ale naturii, pentru consolidarea cuno tin elor teoretice, este indicat aceast metod . Poate fi folosit uneori n urma unui experiment, alteori n urma observ rilor sau pentru preg tirea evalu rilor formative i sumative. Metoda urm re te un algoritm, presupunnd pa i prestabili i, derula i n mod riguros. Antreneaz aptitudini creative, formeaz deprinderi de calitate, prevenind uitarea; contribuie n acela i timp la dezvoltarea tr s turilor morale, de voin i caracter.

n viziunea lui Constantin Cuco , exerci iul se poate clasifica: dup func iile ndeplinite: introductive, de baz , de consolidare, operatorii, structurale; dup num rul de participan i la exerci iu: individuale, de echip , colective; dup gradul de interven ie a cadrului didactic: dirijate, semidirijate, autodirijate, combinate; dup obiectele de nv mnt: pentru limba i literatura romn , tiin e, matematic , geografie. Exemple: ncercuie te r spunsul corect (clasa a III-a): A. Din floare apare: B. Fructul con ine: a) fructul a) tulpina b) r d cina b) s mn a c) s mn a c) r d cina

Scrie A n dreptul propozi iilor adev rate (clasa a II-a): a) G ina, coco ul, ra a i gsca sunt p s ri de curte. b) De la vac avem urm toarele foloase: lapte, carne, ou . c) Puiul calului se nume te mnz. d) Porcul, capra, vaca, oaia, calul sunt animale domestice. e) P s rile sunt acoperite cu puf i pene. f) G ina se sprijin pe patru picioare. g) Porcul are corpul acoperit cu ln . h) Animalele domestice au fost mblnzite de om. i) De la p s ri avem urm toarele foloase: carne, ou , fulgi, pene. j) Vaca, oaia, capra se nmul esc prin pui vii.


Completeaz propozi iile cu numele animalului domestic potrivit (clasa I): . cu clopo ei nu prinde oareci. Nu da .. n paza lupului. Cnd . p zesc gr dina, pu in i r mne gr dinarului. Cine a fost mu cat de se teme i de l tr turi. Ce se na te din oareci m nnc . .. retras de turm o m nnc lupii. ( oaia, pisica, oile, cine, pisic , ra ele)


Exerci iul ca metod nso e te adesea procesul de nv mnt, practica autoevalu rii, asigurnd respectarea regulilor.

Demonstra ia este utilizat n orele de tiin e ale naturii nso ind oricare dintre celelalte metode. Pe baza materialelor concret-intuitive, elevii pot percepe direct informa ia tiin ific , greu accesibil prin alte mijloace. Se pot distinge forme diferite ale metodei, n func ie de tipul materialului intuitiv utilizat. Astfel exist : a. demonstra ia cu ajutorul materialelor naturale; b. demonstra ia cu ajutorul materialelor naturale conservate; c. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audiovizuale; d. demonstra ia cu ajutorul modelelor (mulaje, plan e, desene, scheme, programe din platforma AEL care simuleaz fenomene, procese etc.)

Cerin ele didactice ale folosirii metodei demonstra iei: selectarea i organizarea materialului reprezentativ, pentru fiecare capitol sau lec ie, n raport de obiectivele cadru i de referin , din program ; materialul didactic confec ionat s fie bine executat, iar prin culori vii i linii ngro ate s fie subliniate elementele esen iale de observat; situarea materialului ntrun loc vizibil de c tre to i elevii; prezentarea general a materialului i a scopului acestuia, pentru crearea motiva iei; explicarea i analiza prin ntreb ri a materialului, dirijnd observarea de c tre elevi a elementelor esen iale; perceperea materialului cu ajutorul mai multor analizatori: vizual, auditiv, tactil; sinteza observ rii materialului, marcnd elementele esen iale.

Metoda demonstra iei cu plante i animale vii se deosebe te de o simpl observare, stimulnd gndirea elevilor n sensul n elegerii caracteristicilor esen iale ale acestora, dar i rela ia lor cu mediul de via , ei percepnd cauzalitatea i leg turile dintre fenomene. De exemplu: leg tura dintre forma aerodinamic a p s rilor, penajul u or, membrele superioare transformate n aripi i mediul de via aerian; compara ia ntre denti ia animalelor carnivore i a celor erbivore. Materialele naturale conservate permit recunoa terea caracteristicilor morfologice ale vie uitoarelor studiate, conducnd spre descoperirea aspectelor esen iale ale fiec ruia.

Metoda demonstra iei cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (diafilme, diapozitive, folii retroproiectoare, CD-uri cu filme didactice, imagini, prezent ri Power Point) ofer posibilitatea red rii fidele a realit ii nconjur toare, asigurnd perceperea acesteia cu ajutorul mai multor analizatori, metoda fiind atractiv pentru elevi. Demonstra ia poate fi utilizat i cu prilejul excursiilor didactice, al vizitelor la muzee, ca suport informativ-formativ.

Conversa ia este una dintre cele mai active i mai eficiente metode. Prin sistemul de interac iuni angajat ntre nv tor-elevi, elevi-nv tor, elevi-elevi, dezvolt att memoria i imagia ia, ct mai ales gndirea. Astfel, prin efort propriu ei n eleg mai u or alc tuirea unei plante, a unui animal, rela iile dintre acestea i mediul n care tr iesc, particularit ile alc tuirii lor, interdependen ele dintre organism i mediu, a leg turilor de cauzalitate. Conversa ia se poate folosi n toate variantele sale: euristic ; de fixare, consolidare; de verificare i apreciere.

Conversa ia euristic const dintro succesiune de ntreb ri care urm resc stimularea gndirii elevilor n descoperirea notelor caracteristice i comune unui grup de vie uitoare. Practica colar a demonstrat c forma euristic a conversa iei contribuie n cea mai mare m sur la realizarea obiectivelor formative ale instruirii. Exemple: ,,Din ce cauz ? Prin ce se aseam n ? Prin ce se deosebesc ? De ce ?

Jocul didactic, metod de ac iune, este un suport motiva ional pentru elev, stimulnd gndirea creativ , cultivnd exprimarea verbal i nonverbal specific biologiei. Determin reale efecte n plan formativ. Spiritul ludic se ngem neaz cu cel de emula ie, consolidnd activitatea n echip , ca form de organizare a demersului didactic. Totul depinde de m iestria cadrului didactic. Ca metod instructiv-educativ este frecvent ntlnit n ciclul primar.

De exemplu, jocurile: Florile, Dac a fi o floare/un copac, a fi., Dialog ntre organe, De vorb cu o insect , n ap rarea mamiferelor permit: identificarea p r ilor componente ale plantelor; sesizarea asem n rilor i deosebirilor dintre organele interne ale omului i animalelor; relevarea importan ei insectelor n polenizare; exemplificarea lan urilor trofice cu accent pe segmentul mamifere, din care ultima verig o reprezint omul.

Jocul didactic poate fi folosit n orice moment al lec iei urm rinduse fie dobndirea de noi cuno tin e, priceperi, deprinderi, fie fixarea i consolidarea lor, fie verificarea i aprecierea nivelului de preg tire a elevilor. nv area prin efort personal nso it de satisfac ie i bucurie va fi temeinic i va genera noi interese de cunoa tere. Exemple: s reconstituie din fragmente imagini complete; s ata eze la mediul corespunz tor plantele i animalele potrivite; s stabileasc trasee prin joc simulativ; s completeze desene lacunare cu p r ile lips ; s apar in unei echipe de control i s observe gre elile f cute de alte echipe ,,Micii ecologi ti/ naturali ti/botani ti/zoologi; s observe i s selecteze plante/animale care nu apar in unui mediu (terestru, acvatic, aerian).

Jocul didactic poate deveni uneori i o metod evaluativ . Exemplu: selectarea animalelor domestice dintr-un ir de jetoane reprezentnd animale diverse, stabilirea coresponden ei ntre animale i ad postul acestora. Pentru disciplina tiin e ale naturii, jocul didactic constituie un bun prilej de disimulare a realit ii, implicit de atingere a sarcinii didactice, ct i de terapie att pentru elev, ct i pentru cadru didactic. odelarea reprezint orientarea didactic prin care gndirea elevilor este condus la descoperirea adev rului cu ajutorul unor modele prin antrenarea ra ionamentului analogic.

odelul este un analog simplificat, o reproducere, o construc ie material sau mintal a obiectelor i fenomenelor realit ii. Modelul nu reprezint o copie a originalului, el este asem n tor cu acesta, nu prin totalitatea nsu irilor sale, ci numai prin cele esen iale, tipice. Particularit ile dezvolt rii intelectuale ale colarului mic i specificul con inutului acestui obiect impun ca n studierea lui s se utilizeze cu prioritate modelarea similar , realizat prin intermediul modelelor materiale. Dup gradul de simplificare i schematizare a originalului, modelele materiale sunt: modele izomorfe, similare (mulaje); modele substitutive (drumul substanelor fabricate la toate organele plantei); modele materiale analogice (plan ete vacuumate, desene, scheme plante industriale).

Problematizarea orienteaz i activizeaz gndirea elevilor n procesul nv rii dirijate a cuno tin elor despre natur i om, prin faptul c i conduce la rezolvarea unor situa ii conflictuale, reale sau aparente, ntre cuno tin ele dobndite anterior i noile informa ii despre fenomenul studiat. Aceast metod presupune crearea, n mintea elevului, a unor contradic ii, a unor a a numite ,,situa ii problem , care s conduc la descoperirea ntregului con inut de idei al temei.

O ntrebare devine problem numai n cazul n care treze te n mintea elevilor o contradic ie nea teptat , o tensiune, o incertitudine, o uimire, care le stimuleaz interesul, le mobilizeaz capacit ile psihice i le determin o atitudine activ pn la g sirea solu iei. Totodat solu ionarea problemei noi presupune elaborarea unui plan de ac iune n care este implicat , n special i ntr-un mod deosebit, gndirea elevilor. ,,Lupta cu obstacolele i dep irea lor, deci folosirea problematiz rii la acest obiect nseamn ca dificult ile con inutului s nu fie dezv luite de-a gata, ci s se prezinte elevilor doar cteva informa ii, puncte de reper care s -i conduc la rezolvarea problemei date. Metoda le solicit elevilor selectarea, prelucrarea, ierarhizarea cuno tin elor dobndite anterior i folosirea lor n condi ii noi.

Clasa: a III-a Subiectul: Simurile n urma unui experiment, un elev legat la ochi este pus s identifice diferite surse de sunete aflate la distane diferite. ntreb rile problematice vor fi urm toarele: Ct de precis este detectarea direciei sunetelor? Cum depinde precizia de distanele dintre surs i receptor? Dar dac se acoper o ureche?

nv area prin descoperire i pune pe elevi n situa ia de a descoperi adev rul, reconstituind printr-o activitate proprie drumul elabor rii cuno tin elor, de a vedea, analiza i formula impresii despre fenomene necunoscute de ei. nv area prin descoperire are o deosebit valoare formativ prin faptul c asigur cunoa terea c ilor, metodelor i tehnicilor de investigare a realit ii. Folosit cu prioritate, metoda se ntemeiaz pe ra ionamentul inductiv i const n analiza, compararea, clasificarea unor obiecte i fapte particulare n vederea extragerii generalului, esen ialului, necunoscut de elevi. Prin aceast form de nv are elevii pot s formuleze independent unele elemente definitorii ale no iunilor i s stabileasc unele rela ii ntre obiectele i fenomenele realit ii.

Clasa: a II-a Subiectul: Plante din alte zone ale lumii Deoarece nu toi elevii pot recunoate plante din alte zone ale lumii, vom prezenta la videoproiector imagini cu plante ca: portocal, m slin, arbore de cafea, palmier i cu ajutorul unor ntreb ri suplimentare, elevii vor descoperi: n limea plantelor, n limea trunchiului, forma i dispunerea frunzelor, forma i m rimea fructelor.

Instruirea programat func ioneaz pe baza principiului comand control reglare (autoreglare). Se au n vedere urm toarele opera ii: structurarea logic a con inutului dup principiul pa ilor mici i al nv rii gradate; frac ionarea con inutului n secven e de nv are inteligibile i nl n uite logic; fixarea, dup fiecare secven , a ntreb rilor, exerci iilor sau problemelor ce pot fi rezolvate pe baza secven ei informa ionale nsu ite.

Exist :

a) Programare liniar (Skinner): 1.1. Informa ie 1.2. ntrebare, exerci ii sau problem 1.3. R spuns formulat 1.4. Confruntarea cu cel corect _______________________________________ 2.1. Informa ie 2.2. ntrebare 2.3. R spuns 2.4. Confruntare

b) Programare ramificat ( Krowder): 1. Informa ie 2. ntrebare 3. Alege r spuns Corect Gre it _______________________________________

1.Informa ie 2.Informa ie suplimentar 3.ntrebare 4.Alege r spuns Corect Gre it

Metode de dezvoltare a gndirii critice


Integrarea noastr i a viitorilor cet eni n societatea noului mileniu cere o atitudine antirutinier , abilitatea de a gndi deschis, critic i constructiv, de a prefigura diverse perspective, de a accepta diversitatea i de a tolera disonan a. O modalitate de a atinge aceste deziderate o reprezint strategiile de dezvoltare a gndirii critice prin cele mai opera ionale componente ale acestora metodele i tehnicile didactice specifice dezvolt rii gndirii critice.

Lec ia n care se aplic astfel de metode i tehnici didactice cap t noi caracteristici generale i esen iale: interdependen a pozitiv , responsabilitatea individual , interac iunea nemijlocit , analiza activit ii de grup, predarea i dezvoltarea deprinderilor sociale (interpersonale), rolul de observator al cadrului didactic, care ns poate interveni cnd e nevoie. Se urm re te astfel formarea unor deprinderi de baz , care asigur buna func ionare a grupului n activit ile asumate, precum i succesul activit ilor acestuia: deprinderi func ionale (pentru crearea unei atmosfere constructive, a unui climat de lucru permisiv, destins, ncurajator i productiv, bazat pe respect reciproc, ncredere i siguran ), deprinderi verbalizante (ce faciliteaz n elegerea profund , superioar a materialului de cercetat, stimuleaz procesele mentale de nivel superior i determin un randament optim prin integrarea con inuturilor n structuri cognitive personale) i deprinderi catalizatoare (care permit restructurarea n manier original a materialului de nv at, automotivarea, impulsionarea i participarea la dezbateri pe baza unor argumente solide). Aceste deprinderi formative faciliteaz organizarea grupului i func ionarea acestuia pe baza unor norme minimale de comportament unanim acceptate.

Metodele de instruire care promoveaz gndirea critic i ajut pe elevi s nve e activ, s gndeasc n mod critic, s - i formeze opinii logic argumentate, s - i asume responsabilitatea fa de propriul proces de nv are, s sintetizeze i s selecteze idei provenite din surse diferite i s lucreze n cooperare cu ceilal i. Aceste metode de predare-nv are active au un caracter mobilizator, plaseaz elevii n centrul procesului educativ m rind poten ialul intelectual al acestora, contribuie la dezvoltarea gndirii critice i se axeaz pe nv area independent i prin colaborare. nmultindu-se ocaziile de interac iune ntre colegi, cre te i angajamentul real al acestora. Copiii ajung s se cunoasc mai bine ntre ei i li se deschid perspective care, n contextul obi nuit al rela iei cadru didactic (prezentator) elev (receptor), r mn ascunse. Astfel,
cunoa terea colectiv a elevilor poate fi surprinz tor de vast , iar mp rt irea acestei cunoa teri cu colegii nv ndu-se unul pe cel lalt este deosebit de eficient .

Aplicnd aceste metode, elevii sunt ncuraja i s gndesc independent, sunt ajuta i s n eleag c opiniile diferite i analizele lor critice sunt apreciate ca valoroase, astfel nct nimeni s nu fie ridiculizat. Elevii care gndesc critic dezvolt rela ii deschise, colegiale, de colaborare cu ceilal i, sunt mai receptivi la ideile i influen ele noi, pot s combine idei i informa ii cu mai mult u urin , cad mai greu manipul rilor, sunt mai creativi i mai bine preg ti i pentru a rezolva probleme.

Strategiile care contribuie la dezvoltarea gndirii critice trebuie s devin un instrument de lucru al cadrului didactic i al elevului deoarece efectele formative ale acestor metode sunt incontestabile. Majoritatea lor au la baz discu ii, ascultarea opiniei colegilor i atingerea scopurilor pe baza cooper rii. Aceasta presupune angajament activ n formularea de obiective i luarea de decizii n cadrul grupului, ceea ce, la rndul s u, reclam bune abilit i de comunicare, empatie i toleran , precum i capacitatea de a se atinge obiectivele prin discu ie i negociere. Discu iile n cadrul clasei ajut la stabilirea i respectarea regulilor, precum i la monitorizarea respect rii lor de c tre copiii n i i. Prin discu ii i dispute, ei nva nu numai s argumenteze, ci i s asculte, s in cont de ceea ce aud, s i a tepte rndul la cuvnt, s dea feed-back pozitiv, s i sprijine simpatizan ii i s i respecte oponen ii.

ntr-o atmosfer propice exprim rii de sine, aceste metode i determin pe elevi s i asume responsabilitatea pentru propria formare, le ntre in interesul i motiva ia, stimuleaz nv area activ i n grup, contribuie la stabilirea unor rela ii sociale adecvate i a unor leg turi afectiv elev-elev, elev-cadru didactic, nl tur unele blocaje n comunicare i, mai ales, se concentreaz asupra dezvolt rii deprinderilor de gndire independent i critic .

n concluzie, atta timp ct scopul acestor metode este acela de a-i ajuta pe copii s devin gnditori independen i i doritori de formare continu , putem subscrie celor afirmate de Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith i Charles Temple n lucrarea Ghidul pentru formarea gndirii critice(1996): Gndirea critic formeaz cet eni veritabili pentru o societate deschis . Asemenea cet eni trebuie s fie cooperan i, dar n acela i timp capabili de a conduce; trebuie s manifeste toleran fa de persoane provenind din cele mai diverse medii, dar, totodat , s dea dovad de ini iative individuale; trebuie s fie ghida i de principii, dar mereu capabili de a identifica solu ia care sa se adapteze la realit i n plin schimbare.

Brainstorming-ul Brainstorming-ul reprezint formularea a ct mai multor idei ca r spuns la o situa ie enun at , dup principiul cantitatea genereaz calitatea (pentru a ajunge la idei viabile i inedite e necesar o productivitate creativ ct mai mare). Etapele: alegerea temei i a sarcinii de lucru; solicitarea exprim rii ntr-un mod ct mai rapid, n fraze scurte i concrete, f r cenzur , a tuturor ideilor ( nu se vor admite referiri critice); nregistrarea tuturor ideilor n scris (pe tabla, flipchart); anun area unei pauze pentru a ezarea ideilor (de la 15 minute pn la o zi);

reluarea ideilor emise pe rnd i gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, imagini care reprezint diferite criterii etc.; analiza critic , evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, la nivelul clasei sau al unor grupuri mai mici; selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solu ii fezabile pentru problema supus aten iei; afi area lucr rilor rezultate n forme ct mai variate i originale: cuvinte, propozi ii, colaje, imagini, desene, cntece, joc de rol.

 

 

Avantajele: participarea activ a tuturor elevilor; dezvoltarea capacit ilor de a tr i anumite situa ii, de a le analiza, de a lua decizii privind alegerea solu iei optime; exprimarea personalit ii; eliberarea de prejudec i; exersarea creativit ii i a unor atitudini deschise la nivelul grupului; dezvoltarea rela iilor interpersonale, prin valorificarea ideilor fiec ruia; realizarea unei ambian e pline de prospe ime i de emula ie.

Exemplu:

Ciorchinele este o tehnic flexibil care poate fi utilizat att individual ct i ca activitate n grup. Cnd se aplic individual, tema pus n discu ie trebuie s fie familiar elevilor care nu mai pot culege informa ii i afla idei de la colegi. n acest caz utilizarea ciorchinelui d posibilitatea fiec rui elev s ia cuno tin de ideile altora, de leg turile i de asocia iile dintre acestea realizate de colegii s i. Ciorchinele este un organizator cognitiv i are caracteristicile unei re ele semantice

Informa ia este organizat n jurul unui concept de referin , iar de jur-mprejurul acestuia se distribuie concepte conexe ce conduc la clarificarea spectrului cuprins de conceptul de referin . Etape: 1) scrierea unui cuvnt sau a unei propozi ii-nucleu n mijlocul tablei, al unei hrtii de pe flipchart sau al unei pagini de caiet; 2) scrierea unor cuvinte sau sintagme care le vin n minte n leg tur cu tema/ problema pus n discu ie (scris n mijloc); 3) legarea cuvintelor sau a ideilor produse de cuvinte, sintagm sau propozi ia- nucleu ini ial , stabilit ca punct de plecare, prin trasarea unor linii care eviden iaz conexiunile dintre idei; 4) scrierea ideilor n leg tura cu tema/ problema propus , pn la expirarea timpului alocat acestei activit i sau pn la epuizarea tuturor ideilor.

Sugestii metodice: Ciorchinele poate fi folosit n etapa de captare a aten iei elevilor la lec ie, n vederea structur rii informa iei pe care acetia o au despre o anumit tem . La nceput se lucreaz frontal pentru a demonstra cum se poate realiza un ciorchine, pe o coal mare de hrtie sau pe tabl . Scrie i n mijlocul colii sau al tablei subiectul ce trebuie abordat. Exemplu: Subiectul: TOAMNA (clasa I)

 

 

Formula i ntreb ri care s -i conduc pe elevi cu gndul la elementele specifice acestui anotimp. Ce este toamna? Care sunt lunile de toamn ? Ce schimb ri se produc n natur ? (vreme, plante, p s ri c l toare, animale) Ce fac oamenii n acest anotimp? Ce fructe i legume se culeg toamna? Spre sfr itul clasei I, dup ce copiii s-au familiarizat cu aceast metod , se pot organiza echipe de 4-5 elevi. R spunsurile formulate individual sunt dezb tute n cadrul echipei i notate de c tre unul dintre elevi (secretarul). Un alt elev va fi raportorul (purt torul de cuvnt) i va relata cadrului didactic informa iile pe care grupul s u le-a eviden iat.

Aceste informa ii vor fi dispuse pe categorii, n jurul subiectului, folosind culori diferite. Apoi le vom lega de subiect printr-o s geat . Celelalte echipe vor aduce noi informa ii legate de subiect. Astfel, elevii trebuie s urm reasc cu aten ie r spunsurile colegilor i s selecteze doar ceea ce nu s-a discutat i corespunde subiectului abordat. Dup realizarea ciorchinelui ini ial, elevii i nv torul vor descoperi categoriile care solicit informa ii suplimentare i, dac sunt, informa ii neclare (nesigure). Acest ciorchine reprezint un punct de plecare spre dobndirea noilor cuno tin e.

Ciorchinele ini ial poate fi folosit cu succes n lec iile de Cunoa terea mediului, cum ar fi La munte, La cmpie, n gr dina de legume. Se poate folosi metoda Ciorchinelui i n evaluarea cuno tin elor, ns atunci va fi realizat individual de c tre elevi, asigurndu-se feed-backul informa iei. A a vom descoperi gradul de asimilare a informa iei de c tre elevi, dar i posibilit ile de extindere a nv rii (n lec iile Poluarea mediului nconjur tor, Protejarea mediului nconjur tor de c tre copii). La clasele mai mari a III-a i a IV-a, se pot parcurge cu u urin toate etapele metodice de ntocmire a unui ciorchine, ntruct elevii st pnesc bine deprinderile de scris-citit, au abilitatea de a lucra n echip i de a- i asuma responsabilit i.

Clasa: a IV-a Unitatea de nv are: Resursele naturale Subiectul: Apa Putem elabora un Ciorchine astfel: Pasul I Elevii i noteaz individual, pe o coal de hrtie (n caiet), subiectul propus. Scriu fiecare, n maximum 3 minute ce informa ii de in despre acest subiect. Pasul II Se lucreaz n perechi (Metoda RWCT Gndi i! Lucra i n perechi! Comunica i!) i- i completeaz fiecare lista cu noi informa ii descoperite de la cel lalt coleg. Pasul III Cte 2-3 perechi se grupeaz ntr-o echip (care poate avea i un nume Iste ii, Descoperitorii, Gnditorii, etc) i confrunt informa iile redactate. Un elev (secretarul) ntocme te o list reprezentativ pentru ntreaga echip Pasul IV nv torul realizeaz frontal un Ciorchine pe o coal mare alb , acumulnd informa iile primite de la raportorul fiec rei grupe de elevi

SINELG (Sistemul Interactiv de Notare i Eficientizare a Lecturii i Gndirii) este o alt metod ce poate fi aplicat cu succes n lec iile de cunoa tere a mediului, la clasele a III-a i a IV-a. Sistemul de notare SINELG presupune implicarea activ a elevului n dobndirea de noi cuno tin e, prin intermediul unui text pe care-l cite te. Aceast lectur a textului este un mijloc de n elegere corect a unui mesaj scris. Se evit monotonia (citirea banal ) f r un scop bine precizat. n textele propuse elevilor, ace tia trebuie s descopere informa ii, nu s le memoreze, folosind anumite semne specifice.

Ele trebuie dispuse pe marginea textului sau chiar n dreptul unei anumite informa ii, avnd urm toarele semnifica ii: (bif ) - ceea ce a i citit confirm ce tia i; (minus) - o informa ie care contrazice ceea ce tia i; + (plus) - n dreptul unei informa ii noi; ? (semnul ntreb rii) - o informa ie din text pare neclar , cere i informa ii suplimentare, l muriri despre ceva. Metoda SINELG presupune texte bogate n informa ii, care s conduc spre atingerea obiectivelor propuse n lec ie, dar care s nu dep easc cerin ele programei colare sau nivelul de n elegere al elevilor.

Aceast metod se poate folosi la clasa a II-a, spre exemplu n lec ia Animale din alte zone ale lumii. La clasa a IV-a un text suport pentru metoda SINELG este binevenit n lec iile: Soarele i plantele din Sistemul nostru solar, Ciclul de via la plante, fluturi i broa te (separat), P durea. Timpul de lucru se adapteaz n func ie de nivelul clasei, de ritmul de citire al elevilor, putnd lucra individual sau n perechi. Finalizarea lecturii active prin metoda SINELG se poate face prin completarea unui jurnal de nv are, n caietul de cunoa tere a mediului.

tiu, vreau s tiu, am nv at: Metoda se poate folosi n orice tip de lec ie. Rubricile se pot completa n diferite secven e didactice, pe m sura acumul rii cuno tin elor, pn la sfr itul orei. Se poate folosi individual sau n perechi. Clasa: a III-a Subiectul:Circuitul apei n natur
TIU Ce credem c tim? - apa este un lichid; - apa nu are culoare, nu are gust i nu are miros; - pe planeta noastr sunt dou tipuri de ape: ape curg toare i ape st t toare; - n natur apa se g se te n stare solid , lichid i gazoas ; - apa este foarte important pentru vie uitoare. VREAU S TIU Ce vrem s tim? - Cum circul apa? - Cum poate disp rea apa? - Ce s-ar ntmpla dac apa ar avea culoare? - Cum ajunge apa din p mnt la suprafa ? Am nv at Ce-am nv at? 1. La c ldura soarelui, apa de la suprafa a solului se evapor . 2. Vaporii se ridic n aer i formeaz norii. 3. Vaporii din nori se transform n ploaie sau ninsoare (iarna) i cad pe p mnt. 4. Apa rezultat din ploaie sau ninsoare ajunge din nou la suprafa a p mntului sau p trunde n p mnt. 5. O parte din apa subteran iese la suprafa a p mntului sub form de izvoare. ***Drumul nchis pe care l face apa n natur se nume te Circutul apei n natur .

 

etoda cubului: Metoda este folosit cnd se dore te exploatarea unui subiect, a unei situa ii din mai multe perspective oferind elevilor posibilitatea dezvolt rii competen elor complexe i integratoare. Etape: realizarea unui cub care are fe ele numerotate de la 1 la 6; anun area subiectului pus n studiu; mp r irea clasei n 6 grupe care examineaz tema din perspectiva cerin ei de pe una din fe ele cubului.
1. Descrie! Explic ! 2. Compar ! 3. Asociaz ! 4. Analizeaz ! 5. Aplic ! 6. Argumenteaz !

Exemple: clasa: I Unitatea de nv are: Animale i plante Subiectul: Animale s lbatice 1. Descrie! Cum arat vulpea? 2. Compar ! Cu cine se aseam n i de cine se deosebe te? 3. Aplic ! ncercuie te p r ile componente ale corpului. 4. Asociaz ! La ce te gnde ti cnd auzi cuvntul iepure? 5. Analizeaz ! Coada, botul i urechile vulpii. 6. Argumenteaz ! Pro i contra. Sunt d un toare i folositoare animalele. De ce?

Cvintetul (Cinquains) este o scurt poezioar de cinci versuri (de aici vine i numele de cvintet) care solicit elevul s sintetizeze informa ii, s ordoneze elementele esen iale pe o anumit tem , dar s - i exprime i sentimentele sau reflec iile personale asupra subiectului. Cvintetul este un instrument rapid i eficient de analiz , sintez i rezumare a informa iilor despre un anumit subiect. Se preteaz a fi folosit de la sfr itul clasei a II-a pn la clasele mari.

Realizarea unui cvintet presupune respectarea unor reguli de concepere: primul vers un singur cuvnt care descrie subiectul al doilea vers dou cuvinte care descriu subiectul (2 adjective) al treilea vers trei cuvinte ce exprim ac iuni (verbe la gerunziu) al patrulea vers patru cuvinte care exprim sentimentele autorului fa de subiect al cincilea vers un singur cuvnt care arat esen a subiectului

Exemple: Apa Curat , rece Izvornd, udnd, r corind, Menine viaa pe P mnt. Nepreuit . Mediul Curat, ngrijit, Protejnd,rela ionnd, echilibrnd, Leag nul attor specii, Via .

P durea ntins , verde, Oxigennd, ascunznd, hr nind, Protejeaz ve nic lumea animalelor. Minunat . Stejarul M re , falnic, ncntnd,admirnd,n l nd A inspirat attea genera ii, Istorie.