Sunteți pe pagina 1din 5

ccoala Na ional de Studii Politice i Administrative

Politici Publice Europene: Corup ia la nivelul administra iei publice locale, problem de politic public

Botea Mihai An III, grupa 01

Bucure ti 2012

1. Identificarea problemei de politic public Corup ia n administra ia public local r mne n continuare un fenomen extins, care afecteaz toate structurile societ ii n pofida eforturilor despuse pentru reducerea sa. Deoarece administra ia public interac ioneaz permanent cu cet faptelor de corup ie este unul semnificativ. Transparency International define te corup ia ca fiind ,,folosirea abuziv a puterii ncredin ate, fie n sectorul public, fie n cel privat, n scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Corup ia nseamn ,,devierea sistematic de la principiile de impar ialitate i echitate care trebuie s stea la baza func ion rii administra iei publice, i care presupun ca bunurile publice s fie distribuite n mod universal, echitabil i egal i substituirea lor cu practici care conduc la atribuirea c tre unii indivizi sau grupuri a unei p r i dispropor ionate a bunurilor publice n raport cu contribu ia lor.1 Corup ia este o amenin are la adresa democra iei, a ordinii de drept, deoarece ofer avantaje neloiale i submineaz credibilitatea i stabilitatea institu iilor statului. Potrivit unui sondaj realizat la cererea Asocia iei pentru Implementarea Democra iei, aproximativ dou treimi (67 la sut ) dintre romni cred c n ultimul an a crescut corup ia n Romnia, ase procente sunt de p rere c a sc zut, iar 26 la sut consider c nivelul corup iei nu s-a modificat.2 La nivelul administra iei publice locale exist mai mul i factori de risc care favorizeaz apari ia i dezvoltarea fenomenului, dup cum urmeaz : salarizarea inadecvat ; lipsa unui sistem de motivare alternativ; lipsa personalului specializat; proceduri i formalit i administrative greoaie; existen a un sistem deficitar de selec ie, evaluare i promovare a personalului; legisla ia deficitar . enii, impactul

1
2

Strategia Na ional Anti orup ie 2008-2010, pp10 Sondajul a fost realizat n perioada 26 O tombrie - 1 Noiembrie 2011, pe un esantion reprezentantiv de 1.150

de persoane, din mediul urban i rural, i are o marj de eroare de 2,9 la sut

Bu ure ti 2012

2. Persoanele afectate de fenomenul de corup ie de la nivelul administra iei publice locale Conform unui comunicat remis de Transperancy Interna ional, la data de 1 decembrie 2011, Romnia ocup locul 75 din 183 de state, cu un scor de 3,6, n ceea ce prive te Indicele de Percep ie a Corup iei. Conform aceluia i comunicat, Romnia se situeaz pe locul 25 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, putem afirma c num rul persoanelor afectate de fenomenul de corup ie este unul foarte ridicat. Totu i, este dificil de estimat exact num rul celor afecta i, ntruct multe dintre faptele de corup iei nu sunt raportate. Corup ia la nivel local afecteaz ntreaga comunitate, ntruct costul fenomenului este suportat de fiecare cet administra ia local ean n parte, fie direct (ne referim aici la cei care interac ioneaz n mod direct cu persoane din i care sunt nevoi i s ofere mit sau diferite aten ii pentru ca problemele lor s fie solu ionate), fie indirect (vorbim aici de cei care sunt afecta i de calitatea serviciului public viciat de fenomenul de corup ie).

3. Amploarea problemei prin raportarea la diferite zone geografice Corup ia n cadrul administra iei publice locale este un fenomen r spndit, care este perceput de cet eni n func ie de frecven a i tipul interac iunii acestora cu func ionarii publici din diferite institu ii publice. Cu toate c exist discrepan e, mai mici sau mai mari, n func ie de zona geografic , corup ia este un fenomen ct se poate de real n administra ia local . Spre exemplu, n raportul ,,Percep ia cet enilor asupra corup iei din institu iile publice: cauze, practici, prevenire se men ioneaz c , spre deosebire de bucure teni, clujenii consider administra ia public local mai pu in corupt : 59,6% din clujeni s-au referit la gradul ridicat de corup ie din prim rie, spre deosebire de 65,4% din bucure teni. n ceea ce prive te gradul de corup ie al angaja ilor, doar 55,3% din clujeni au recunoscut existen a fenomenului, n timp ce n Bucure ti 65% din cet eni au ales s vorbeasc despre el. Acela i studiu relev faptul c , n jude ul Neam , institu iile locale, prim ria i prefectura, sunt percepute ca fiind corupte de 70,6%, respectiv 60,2% dintre cet enii chestiona i. n jude ul Dolj, la fel de mul i cet eni consider prim ria (75,4%) i institu ia prefectului corupte (70,2%). Astfel, putem concluziona c indiferent de zona geografic , corup ia n rndul institu iilor publice este o realitate perceput de cet
Bu ure ti 2012

eni.

4. Evolu ia n timp

i spa iu a fenomenului

Bu ure ti 2012

5. Legisla ia din domeniu

n ceea ce prive te administra ia public exist un cadru legislativ al c rui principal


scop este acela de a cre te transparen a activit ilor ntreprinse de autorit ile locale i care s permit combaterea corup iei n rndul func ionarilor publici. Exist n acest sens, Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit a func ionarilor publici i Legea nr. 188/1999

privind Statutul func ionarului public, care stabilesc norme deontologice nct s poat fi creat un corp de func ionari publici profesionist

i norme n ceea

ce prive te gestionarea adecvate a func iei publice i a func ionarilor publici, astfel i performant. n acest sens a fost creat Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, prin Legea nr. 188/1999, cu scopul de a asigura managementul func iilor publice Legea nr. 144/2007 privind nfiin area, organizarea Na ionale de Integritate , Ordonan a de Urgen i cel al func ionarilor publici. i func ionarea Agen iei i

nr. 49/2007 pentru modificarea

completarea Legii nr. 144/2007, Legea nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit mediul de afaceri, prevenirea prevenirea, descoperirea ilor publice, a func iilor publice i n i sanc ionarea corup iei, Legea nr. 78/2000 pentru

i sanc ionarea faptelor de corup ie, contureaz cadrul

legislativ din domeniul luptei contra corup iei din administra ia public . De semenea, i Codul Penal pedepse te anumite fapte de corup ie, precum: luarea de mit (art. 254), darea de mit (art. 255), abuzul n serviciu contra intereselor publice (art.248), primirea de foloase necuvenite (art. 256), traficul de influenta (art. 257) etc.

Bu ure ti 2012