Sunteți pe pagina 1din 19

INTRODUCERE

Activitatea justi iei de prevenire i combatere a criminali ii, necesit descoperirea urgent i complet a infrac iunilor, identificarea infractorilor, determinarea f r nici un dubiu a i instan ele de judecat au dreptul i n acela i timp obliga ia i n vinov iei lor i n raport cu aceasta, aplicarea pedepselor prev zute de legea penal . n acest scop organele de urm rire penal cazul judec rii pricinilor civile. Una dintre tiin ele care s-a impus n vederea prevenirii i combaterii criminalit ii este tiin a criminalisticii. Apari ia acesteia ca tiin de sine st t toare, s-a datorat cre terii fenomenului infrac ional i imposibilit ii contracar rii faptelor de natur penal doar prin simpla aplicare a normelor de drept. Criminalistica fiind o tiin care contribuie la lupta mpotriva criminalit ii, a intervenit i n cazul infrac iunilor de fals n nscrisuri, care s-au nregistrat odat cu apari ia actelor scrise. Dezvoltarea extrem de rapid a vie ii societ ilor umane a determinat o cre tere foarte mare a num rului de nscrisuri i corelativ o nmul ire a cazurilor de falsificare. Astfel, apari ia pe scar larg a falsurilor a determinat luarea unor m suri de contracarare, care constau pe de o parte, n adoptarea unor legi care s incrimineze i s pedepseasc infrac iunea de fals, iar pe de alt parte, n sporirea eforturilor de creare a unor metode de depistare a falsurilor i de identificare a persoanelor care le s vr esc. Odat cu dezvoltarea criminaliticii, cercetarea falsurilor a nceput s se fac pe baze exclusiv tii ifice i cu ajutorul unor metodologii bine puse la punct. Deci, un rol important n acest context i revine criminalisticii. Ea este tiin a care acord lucr torilor practici metode efective de descoperire a infrac iunilor, ntre innd astfel aplicarea corect a legii penale. Metodele i mijloacele tehnice criminalistice se folosesc de asemenea n scopul prentmpin rii infrac iunilor. Numai cu folosirea complet a datelor referitoare la cercetarea falsurilor, inclusiv datelor celor mai recente, se va putea prentmpina, descoperi i contribui la sc derea num rului actelor falsificate. de a recurge la toate mijloacele permise prin care se poate stabili adev rul, situa ie valabil

CAPITOLUL I
CONSIDERA II PRELIMINARE PRIVIND FALSUL N ACTE

1.1 No iunea de fals n acte i formele acestuia.


Scrierea fiind un mijloc de fixare i de transmitere a gndurilor prin intermediul semnelor grafice, de-a lungul vremii a fost utilizat tot mai intens la ntocmirea unui spectru vast de acte oficiale sau particulare. Astfel, devenind probe frecvente despre anumite n elegeri ntre oameni, ale existen ei unor evenimente, actele scrise nu au ntrziat s fie i obiectul celor mai felurite procedee de falsificare. Drept consecin , incriminarea falsului n acte este ntlnit nc n Legea lui Lucius Cornelius Sulla, care prevedea pedepse aspre pentru asemenea fapte ilicite.1 n vederea stabilirii r spunderii pentru astfel de fapte, era necesar s se descopere att falsul ca existen obiectiv , ct i persoana care l-a realizat n mod nemijlocit, conturndu-se astfel tot mai multe categorii de persoane specializate n constatarea existen ei falsului n acte i n depistarea celor vinova i. n prezent, n majoritatea legisla iilor se face o enumerare a diferitelor feluri de fals n acte, ns f r a fi dat o defini ie general infrac iuni. Elementele esen iale ale infrac iunii de fals n acte sunt relevate de literatura juridic i jurispruden , prin faptul c aceasta prezint trei caracteristici principale, i anume: alterarea adev rului, producerea sau posibilitatea producerii unor consecin e juridice, s vr irea faptei cu inten ie. 2 n acest sens, O. Stoica consemneaz c prin infrac iunea de fals n acte urmeaz a se n elege orice alterare a adev rului privitor la forma sau con inutul unui act scris oficial sau neoficial, s vr it cu inten ie i susceptibil a produce consecin e socialmente periculoase. Exist 2 forme principale de fals: intelectual i material. Falsul material, att cel n ncrisuri oficiale, ct i cel n nscrisuri sub semn tur privat , este consecin a contrafacerii sau a alter rii lor, n orice mod, de natur s produc efecte juridice.3 El poate fi s vr it printr-o modificare fizic a nscrisului preexistent, sau prin alc tuirea n totalitate sau n parte a unui nscris oficial. i complet , care s delimiteze caracteristicile acestei

I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucure ti,2001, p. 181. D. Sandu, Falsul n acte., Editura Lumina Lex, Bucure ti, 1994, p. 9. 3 A. Fr il , Cum s ne ferim de ho i, escroci i falsificatori, Editura tiin
2

i Tehnic , Bucure ti, 1997, p. 118.

Falsul intelectual const n falsificarea unui nscris oficial cu prilejul ntocmirii acestuia de c tre un func ionar ori alt salariat aflat n exerci iul atribu iilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau mprejur ri neadev rate n nscrisul astfel ntocmit. Sub raport tehnic criminalistic, activitatea organelor judiciare eviden iaz o mare varietate de falsuri n nscrisuri, faptuitorii recurgnd la diverse metode de comitere, de la cele mai simple pn la cele mai perfec ionate. Astfel, pornind de la ntinderea ac iunii f ptuitorului, falsul poate fi clasificat n fals par ial i fals total.4 Falsul par ial const n aceea c , n activitatea sa, f ptuitorul nu are n vedere alterarea ntregului con inut al nscrisului, ci numai a unei p r i a acestuia. Pentru realizarea falsului par ial sunt folosite diverse metode. Procedeele cele mai frecvente de alterare a actelor snt nl tur rile i ad ugirile. Pe lng procedeele des ntlnite snt cunoscute i alte modalit i de alterare. Una din cele mai simple const n transformarea semnului grafic prin suprapunerea de noi tr s turi peste cele ini iale. Actul poate fi modificat, de asemenea prin ha urarea sau acoperirea cu diferite materiale a unei por iuni a scrisului. Un procedeu similar ca efect celui precedent este ruperea, t ierea unei por iuni din act sau perforarea acestuia exact n locul unde se afl semnul grafic ce urmeaz a fi nl turat. Uneori, nl turarea unei por iuni din act se produce prin ardere. Snt ntlnite cazuri cnd n locul fragmentului de hrtie se anexeaz un alt fragment de hrtie, care con ine men iunea dorit . Falsul total, cunoscut i sub denumirea de contrafacere, const n faptul c nscrisul este afectat n totalitatea sa. i n cazul falsului total, sunt folosite diverse metode dintre care cele mai frecvent ntlnite sunt: scrierea liber , imitarea, care poate fi liber sau servil , copierea, etc. n falsificarea unui nscris poate fi folosit numai una dintre aceste modalit i, dar pot fi ntrebuin ate concomitent mai multe procedee, cum ar fi, de exemplu nl turarea unui text, urmat de ad ugarea altuia, n care s-a imitat scrisul ini ial.5 Elementele care tr deaz falsul n acest caz snt numeroase: mbinarea marginilor rupturii inexacte; absen a alinierii semnelor grafice, repetarea majusculelor, repetarea unor litere i.a.

4 5

V. Berche an, Valorificarea tiin ific a urmelor infrac iunii, vol III, Editura Little Star, Buc., 2003, p. 107. Em. Stancu, Tratat de criminalistic , Editura Actamii, Buc, 2001,p. 277.

1.2 Examinarea prealabil a actelor suspecte de fals


nainte de a interveni expertul criminalist, cercetarea actelor poate cunoa te i o faz preliminar , n care acestea se analizeaz de c tre organele judiciare ori de c tre alte organe. n aceast faz se disting dou stadii de examinare, i anume: examinarea general special . n cadrul examin rii generale, se cerceteaz aspectul de ansamblu al actului, con inutul s u, hrtia, formularul pe care este executat, materialul de scriere, antetul, num rul de nregistrare, data, semn turile, impresiunea de tampil , eventualele rezolu ii ori not ri f cute pe recto sau verso actului, starea timbrului, a fotografiei, verificndu-se ndeosebi dac acestea din urm nu con in indicii de transplantare de pe un alt act sau de substituire.6 Cu prilejul unei astfel de examin ri, se pot constata aspecte ce constituie indicii de neautenticitate, care pot fi: urmele evidente de tergere, suprapunerea sau acoperirea scrisului, modificarea cifrelor, pozi ia anormal a semn turii fa acestuia, deform rile, etc. n ceea ce prive te examinarea special , aceasta necesit un minimum de mijloace tehnice, ndeosebi ustensile i aparatur optic . Astfel, marea majoritate a organelor de urm rire penal dispunnd de astfel de mijloace, au posibilitatea s ntreprind unele verific ri prealabile, n cadrul c rora pot constata dac actul prezint sau nu elemente de autenticitate. Actul se examineaz sub diferite unghiuri de inciden a luminii naturale sau artificiale, se analizeaz elementele sale componenete cu lupa, la microscop, cu ajutorul filtrelor de lumin . n procesul examin rii speciale se pot constata elemente care s releve interven ii de tergere, de ad ugire, de contopire a semn turii sau impresiunii de tampil , etc. n acest sens, sunt semnificative: dispari ia luciului hrtiei, deteriorarea liniaturii sau a stratului de protec ie, prezen a unor pete mate, ntinderea cernelei, gradul de presiune diferit al scrisului, observat ndeosebi pe verso actului, constatarea unor tr s turi duble sau subiacente, n special la semn turi. La textele dactilografiate se examineaz forma general a caracterelor, dimensiunea lor, m rimea spa iului ntre ele i defectele mai evidente, iar n cazul manuscriselor se observ gradul de evolu ie a grafismului, dac exist indicii vizibile de deghizare ori de contrafacere. n privin a impresiunilor de tampil , trebuie analizate semnele grafice componente, con inutul scrisului, desenul stemei, simetria detaliilor ce alc tuiesc tampila, putndu-se
6

i examinarea

de text, nesiguran a de execu ie a

A. Ciopraga, I. Iacobu a, op. cit., p. 168.

constata ca elemente evidente de fals imaginea invers a scrisului, omisiuni de litere, erori gramaticale, dezalinieri pronun ate i asimetrii. Examinarea prealabil este util att pentru descoperirea eventualelor elemente de fals, ct i pentru formularea corect a ntreb rilor i administrarea materialelor n vederea efectu rii expertizei criminalistice. n aceast faz de cercetare a actului pe baza criteriilor de apartenen generic , se poate limita cercul persoanelor b nuite. De pild , dac scrisul n litigiu este de evolu ie superioar , se vor exclude persoanele cu deprinderi grafice net inferioare. Are loc restrngerea num rului de b nui i i atunci cnd se constat c se nl tur ipoteza dactilografierii actului la ma inile la care semnele grafice difer ca form , dimensiune sau pas. O situa ie asem n toare este i n cazul tampilelor, atunci cnd se remarc faptul c cele suspecte au un alt con inut sau alt desen dect acelea al impresiunii de tampil de pe actul incriminat. Sigur c aceste observ ri au un caracter general i actele date trebuie s fie cercetate mai minu ios n etapele urm toarele. Desigur c n timpul examin rilor prealabile a actului nu se admit metode care s contribuie la nr ut irea situa iei n care se afl actul dat. Nu snt admise ac iuni mecanice ori chimice pentru relevarea scrisului acoperit sau ters, men inerea ndelungat sub ac iunea temperaturii, radia iei ultraviolete, luminii puternice. Actul va fi ferit de surse de umezeal i nu va fi pus n contact cu obiecte care s -l p teze sau s -l deterioreze n alt mod. Pe acest act nu se vor face nici un fel de nsemn ri, sublinieri, ncercuiri sau alte semne ad ug toare cu privire la p r ile de text asupra c rora exist ndoieli. De asemenea trebuie de exclus ndoirea hrtiei. Este indicat ca actul s nu fie cusut la dosarul cauzei ci introdus ntru-un plic sau ntr-o anvelop transparent dintr-un material plastic.

CAPITOLUL II
METODE DE CERCETARE TEHNIC CRIMINALISTIC A NSCRISURILOR SAU DOCUMENTELOR 2.1 Stabilirea autenticit ii i vechimii n nscrisuri
 Stabilirea autenticit i a unui nscris sau a unui document Opera ia de determinare a autenticit ii unui nscris este efectuat n mod curent de c tre organele de urm rire penal , de c tre instan ele de judecat , de alte autorit i sau reprezentan i ai unor institu ii publice sau private. Frecvent se solicit stabilirea autenticit ii documentelor sau buletinelor de identitate, a legitima iilor de serviciu, a permiselor de acces n diverse locuri, sau de exercitare a anumitor profesiuni, a actelor de stare civil , a adeverin elor, certificatelor, documentelor contabile. La acestea se adaug documente cu caracter fiduciar, cum ar fi de exemplu, moneda de hrtie, diferite titluri, cecuri diverse, titluri de credit. Sub aspectul stabilirii autenticit ii unui nscris sau document se verific forma i con inutul actului, dac actul se mai afl n termenul d valabilitate nscris chiar n cuprinsul s u, dac fotografia din actul de identitate, corespunde cu persoana ce prezint actul pentru verificare i dac se observ urme de interven iue asupra elementelor de protec ie sau de securitate destinate s mpiedice falsificarea ori contrafacerea actului.7 Pn la verificarea acestor elemente de c tre expert, organul de urm rire poate s constate dac acestea au suferit interven ii ale unor factori fizici sau chimici, ori chiar ncerc ri de nlocuire. Astfel, n vederea prevenirii falsific rii sau contrafacerii nscrisurilor, sunt utilizate unele m suri de securitate. O prim m sur const n securitatea hrtiei, care se realizeaz prin modific ri ale compozi iei pastei hrtiei i prin filigranare, denumit securitate pasiv , sau prin ncorporarea n masa hrtiei a unor fibre colorate, pastile fluorescente, tipice cecurilor de c l torie, ori a unor fire de securitate, inclusiv asigurarea unui fond de protec ie, opera ie denumit securitate activ , care nlocuie te filigranarea.

A. Ciopraga, I. Iacobu , op. cit., p. 168.

Imprimarea de securitate este o m sur conceput n func ie de natura imprim rii, dar i prin grafica elementelor imprimate, ce sunt realizate ntr-o form deosebit de variat . O alt m sur de protec ie o reprezint perfec ionarea elementelor succesorii de identificare. Aceasta, n privin a documentelor de identitate, are n vedere mbun t irea modului de capsare a fotografiilor i de aplicare a tampilelor sau a timbrelor seci. n prezent se recurge la sistemul de laminare ntr-o folie de plastic, sub vid, procedeu aplicat de exemplu la pa apoarte. La efectele bancare se generalizeaz protec ia magnetic , folosindu-se benzi i cerneal magnetic , precum i imprimarea fotografiei posesorului pe documente fiduciare sau de identitate, inclusiv pa apoarte. Toate aceste m suri de securitate aplicate n ultimii ani sunt destinate s descurajeze ncerc rile de contrafacere i s permit o mai sigur stabilitate a autenticit ii lor.  Stabilirea vechimii unui nscris Necesitatea stabilirii vechimii actelor apare cnd nu se cunoa te data ntocmirii lor sau cnd asupra datei men ionate exist dubii. De realitatea datei unui act depind, n totalitate sau n parte, consecin ele juridice preconizate n momentul ntocmirii sale. Na terea, modificarea sau stingerea unui raport juridic consemnat n form scris este adesea direct legat de data pe care o poart actul, stabilirea acesteia fiind, prin urmare, de o nsemn tate deosebit . Problema stabilirii datei ntocmirii unui act se pune foarte rar n cazul actelor originale, ns apare frecvent n cazul actelor contraf cute. Att stabilirea datei ntocmirii nscrisului ct i cea a vechimii acestuia au n vedere n fapt acela i aspect, cu men iunea c , stabilirea datei presupune determinarea timpului precis, exprimat n termeni calendaristici. Sunt ns situa ii cnd nu intereseaz data, ntruct este suficient s se stabilieasc neconcordan a perioadelor pentru a atrage nulitatea unui nscris. Astfel, organul de urm rire penal examinnd con inutul nscrisului poate constata dac s-au folosit termeni, date, nume de locuri, str zi, persoane, denumiri de localit i ce nu corespund cu perioada la care se pretinde c s-a ntocmit nscrisul neconcordan ele dintre data pe care se pretinde c o are documentul i vechimea real a nscrisului sunt ntlnite n literatura de specialitate sub denumirea de anacronisme. Acestea pot fi relevate de numeroase elemente cum ar fi: propriet ile hrtiei i a materialelor de scriere, instrumentul scriptural folosit, ortografia, evolu ia i aspectul scrisului, con inutul actului, caracterele dactilografice, impresiunea de tampil , timbrul aflat pe act .a. Analiza chimic a hrtiei eviden iaz uneori faptul c fibra respectiv sau al i constituien i nu se foloseau la data la care este nscris pe act. De asemenea, se poate constata aplicarea unor tehnici de fabrica ie sau procedee de finisare necunoscute la data indicat n nscris. 6

Astfel, o mbun t ire a aspectului hrtiei, datnd din perioada postbelic , a constat n introducerea unei mici cantit i de material fluorescent incolor, care m re te gradul de albire al acesteia. Prezen a unui astfel de material ntr-o hrtie pe care este scris un act datat nainte de 1945 va constitui un anacronism. Formatul hrtiei de scris difer i el de la o perioad la alta, i astfel s-ar putea observa c hrtia cu dimensiunile celei pe care s-a ntocmit actul suspect de fals nu exista la data inserat n el. Filigranele din hrtie constituie indicii pre ioase pentru demonstrarea faptului c actul nu putea fi ntocmit la data pe care o poart . n acest scop se iau n calcul forma i con inutul filigranului, precum i procedeul tehnic de formare a acestuia n stratul de hrtie. Un element similar, ce poate fi luat n considerare, l constituie timbrul sec, a c rui form , con inut i mod de formare, se confrunt cu data actului i se constat dac n perioada respectiv se aflau n circula ie hrtii cu asemenea timbre. Imprim rile tipografice de pe acte, straturile i alte elemente protectoare aplicate pe acestea, ofer uneori indicii de apreciere asupra vechimii actului, prin constatarea existen ei sau inexisten ei lor la data trecut n act. n ce prive te materialul de scriere sau instrumentul scriptural folosit la ntocmirea nscrisului supus examin rii, este posibil ca acesta s nu fi fost fabricat la data pe care acesta o poart . Frecvente sunt anacronismele dintre data nscrisului i con inutul s u, n sensul c faptele i mprejur rile cuprinse n nscris nu avuseser loc sau ele nu puteau fi cunoscute la pretinsa dat a acestuia. Un alt criteriu de apreciere asupra vechimii ntocmirii unui act este scrisul, gradul s u de evolu ie, modul de executare, stilul scrierii, folosirea unei anumite ortografii etc. Totodat , n cazul nscrisului care cuprinde multe pagini, se pot lua n considerare, pe lng elementele men ionate i procedeul de legare, tipul capselor, sistemul de perforare, fiecare dintre acestea nsemnnd dovezi de contrafacere n cazul n care se constat c nu erau nc utilizate la data trecut n acel nscris. Stabilirea vechimii nscrisurilor se face i n raport de modific rile n timp ale hrtiei i ale materialelor de scriere. Vechimea hrtiei, ca material suport este dat de aspectul exterior al decolor rii, gradul de elasticitate, diferite urme create prin p strarea i folosirea ei. Schimbarea nuan ei de culoare a hrtiei se produce pe m sura trecerii timpului. Acest proces este influen at de compozi ia chimic a hrtiei i de condi iile de p strare. Hrtia a c rei substan de baz este din mas lemnoas se ng lbene te mai repede dect cea cu baz de in sau

cnep , iar hrtia p strat n loc ferit de lumin

i al i agen i va suferi un proces de ng lbenire

mai lent fa de acela i sortiment p strat la lumin .8 n ce prive te materialele aplicate prin scriere pe hrtie, ndeosebi cernelurile, ofer o serie de indicii de constatare a vechimii nscrisurilor. Ele sunt susceptibile de transform ri odat cu trecerea timpului, ns aceste transform ri depind i de al i factori. Printre elementele de natur s ofere informa ii asupra timpului de cnd cerneala este aplicat pe hrtie, se pot lua n considerare: - gradul de oxidare; - migrarea culorilor sau sulfa ilor n stratul de hrtie; - solubilitatea; - viteza de reac ie, etc. Referitor la procesul de oxidare, acesta determin modific ri ale nuan ei de culoare a cernelei, n func ie de condi iile de p strare, adic de lumin , c ldur , umiditate, ct i ca urmare a trecerii timpului. Aceste modific ri sunt i n func ie de tipul de cerneal folosit, n general culoarea stabilizndu-se dup un interval de 1 pn la 2 ani. Tot astfel, se are n vedere i faptul c nerespectarea ntocmai a procesului tehnologic de fabricare a cernelii duce la oxidarea prematur a acesteia. Gradul de migrare, de p trundere n masa hrtiei a componentelor de clor i sulf din cerneal este un indiciu important al vechimii nscrisurilor. Migrarea clorurilor dureaz aproximativ 2 ani, n timp ce a sulfa ilor se ntinde pe o perioad ce dep e te 10 ani. Solubilitatea cernelii din actul scris, de asemenea, difer n func ie de timp, dar i de condi iile de p strare a actului n cauz i compozi ia chimic a cernelii utilizate. Cu ct actul este mai vechi, cu att cerneala din scrisul s u se dizolv mai greu. Vechimea aproximativ a scrisului se poate aprecia i dup viteza de reac ie a cernelii tratate cu diver i reactivi chimici. Cerneala mai veche va avea o reac ie mai ntrziat dect una proasp t , aplicat recent, prin scriere pe hrtie. Observarea reac iei are loc sub lup sau microscop, rapiditatea cu care se desf oar putndu-se cronometra.

I. Mircea, Criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1999, p. 187.

2.2 Stabilirea falsului n documente executat prin ad ugire sau refacere de text.
Ad ugirile n acte pot fi de cele mai diferite feluri, ncepnd de la un semn de punctua ie i terminnd cu un fragment din text. Aceste ad ugiri pot fi stabilite dup mai multe criterii. n primul rnd dup criteriile fizico-grafice i fizico-chimice. De asemenea este cunoscut metoda ordinii cronologice a tr s turilor. n primul rnd atunci cnd b nuim c documentul a fost falsificat prin ad ugire ne uit m dac textul este scris ntr-o continuitate logic . Un alt element evident de ad ugire l constituie scrierea unor men iuni pe act de c tre alt persoan dect cea care a scris restul textului. Stabilirea ad ugirii este posibil i n cazurile cnd ea se face de c tre aceea i persoan care a scris textul ini ial. Scrisul ad ugat poate prezenta deosebiri fa de cel anterior, datorit execut rii sale n alt moment i n alte condi ii. La fel se stabilesc ad ugirile i datorit pozi iei semnelor grafice fa de axa vertical , valorilor dimensionale, spa iilor dintre ele, gradului de presiune, calibrului tr s turilor etc. Determinarea faptului dac tr s turile grafice au fost executate de aceea i persoan sau de persoane diferite, se face prin metoda medianei tr s turilor. Aceast metod const n determinarea unei constante a semnelor grafice comparate. Concordan a acestora constituie indiciu de identitate a autorului, iar neconcordan a atest grafisme executate de c tre persoane diferite. Schimb rile din documente snt deseori observate datorit pozi iei convexe ori concave a rndurilor. Mai pot fi observate prescurt ri neobi nuite de cuvinte, r sfir ri sau comprim ri de litere i.a. Stabilirea ad ugirii poate fi efectuat i dup elementele grafice furnizate de instrumentul de scriere2. Ad ugirea efectuat cu un alt stilou dect cel cu care s-a scris va putea fi stabilit dup particularit ile morfologice ale tr s turilor. A a particularit i snt: zgrieturile produse pe suportul de scriere, cantitatea de substan depus pe foaie, grosimea tr s turilor. O sarcin u oar este deosebirea tr s turilor efectuate cu stilou cu peni de timp diferit. Aspecte aparte prezint complet rile deasupra semn turilor autentice. Uneori, acestea snt date n alb, deasupra lor completndu-se un alt text dect cel voit de semnatar. Mai frecvente ns snt situa iile de ob inere a semn turii unei persoane prin surprindere, de scriere n spa iul liber aflat deasupra semn turii existente pe un original sau de tergere a ntregului text aflat deasupra semn turii autentice. n toate aceste cazuri se vor examina dimensiunile hrtiei, 9 i stilou cu bil . Dificil este s deosebim semnele grafice efectuate cu stilou de acela i fel sau cu acela i stilou, dar n perioade i

marginile ei, eventualele urme de nl turare, o aten ie deosebit acordndu-se, de asemenea elementelor de ordin topografic, cum ar fi ocolirea extremit ilor superioare ale semn turii i comprimarea rndurilor. Aplicarea metodelor grafice nu ntotdeauna dau rezultate. Dup cum am ar tat mai sus deseori elementele grafice trebuie s fie combinate cu altele cum ar fi cele fizico-chimice. Dac particularit ile fizico-chimice ale unui text difer de ale altui text va fi clar c scrierea s-a efectuat cu materiale diferite. Este greu a aplica aceast metod cnd se scrie cu cerneal de aceea i culoare sau natur . Un procedeu frecvent ntrebuin at n expertiza criminalistic pentru stabilirea ad ugirilor, ndeosebi la scrisurile executate cu cerneal , const n tratarea scrisului presupus ad ugit i a celui ini ial cu diver i solven i i urm rirea reac iilor ce se produc la decolorarea materialului de scriere, schimbarea nuan ei sale de culoare, ntinderea rapid pe hrtia sau pe suportul pe care a fost transferat etc.9. Comportarea diferit a scrisurilor comparate fa de aceea i reactivi chimici dovede te c s-a scris cu acela i material, pentru elucidarea situa iei fiind necesare i alte investiga ii. Diferen a tr s turilor de creion i tr s turilor ob inute cu hrtia indigo se poate realiza prin folosirea nsu irii silica ilor ce intr n componen a creioanelor colorate de a absorbi coloran ii organici din solu ii. S-a constatat c atunci cnd asupra tr s turilor de creion colorat i de hrtie indigo se ac ioneaz cu un colorant organic de culoare complementar celei pe care o au tr s turile, scrisul executat cu creion se coloreaz n culoarea solu iei cu care a fost tratat, n timp ce scrisul executat prin intermediul hrtiei indigo i p streaz culoarea ini ial . Scrisurile comparate se trateaz n prealabil cu dicloretan i aceton , n vederea nl tur rii constituen ilor i a lian ilor. Metoda este ineficient n cazul scrisului executat cu creion negru i a celui executat prin intermediul hrtiei indigo de culoare neagr . Examinarea microscopic . Cercetarea se face la un microscop biologic obi nuit, care m re te imaginea de cel pu in 300-400 ori. Se urm re te prezen a sau absen a impurit ilor, cantitatea lor relativ i modul de repartizare n tr s tur . Eficace este i microfotografia n radia ii infraro ii, care ne permite s stabilim comparativ dac particulele snt ori nu opace la aceste radia ii. Ad ugirile operate cu cerneal ori cu creionul se pot depista i cu ajutorul microscopului electronic. Analiza cromatografic . Cromotografia const n separarea componen ilor unui amestec de substan e dizolvate, prin trecerea lor printr-o coloan din material solid. Ea este o metod de

Chaic E., Florea P., Procedee de eviden iere a traseelor de ap sare latent Bucure ti, 1970, p.124.

10

separare i de analiz a unui mare num r de compu i organici i anorganici. Metoda i-a g sit aplicabilitate, n primul rnd la compararea cernelurilor. Diferen ierea cromatic . Lumina vizibil cuprinde diferite culori spectrale, care difer unele de altele prin lungimea lor de und . Prin examinare direct cu ochiul liber se deosebesc relativ u or culorile pure, dar nu i nuan ele apropiate ale aceleia i culori10. Tocmai asemenea situa ii se ntlnesc n cazul alter rii actelor prin ad ugiri, scrierea ulterioar f r a prezenta vre-o deosebire vizual fa de cea ini ial . Limita de diferen iere a nuan ei de culoare de c tre ochiul omenesc se poate dep i prin aplicarea de procedee tehnice. Stabilirea ad ugirilor dup tr s turi. Deseori cnd cercet m un document observ m c unele tr s turi se suprapun. n mod normal pot s se suprapun peste tr s turile posterioare. Liniatura grafic a semn turii la suprapunere trebuie s fie n partea de deasupra deoarece semn tura se pune dup ce textul documentului este scris. Devierea de la aceste reguli va dovedi c actul a fost falsificat prin ad ugire.

10

Puri E.T., Problemele fizicii Bucure ti, 1974, p.94.

11

2.3 Stabilirea falsului n documente executat prin nl turare de text.


nl turarea unei p r i din textul unui document se face prin tergere sau acoperire, pentru a-i da documentului un alt con inut. Falsificarea prin nl turare a actelor poate fi efectuat prin metodele: mecanic nl turarea scrisului pe cale mecanic cu folosirea gumei, miezului de pine i.a. nl turarea scrisului cu lama, cu itul i alte obiecte de felul acesta. Metoda chimic poate fi efectuat prin corodare sau sp lare. Corodarea const n decolorarea scrisului prin atacare cu substan e chimice. La sp lare scrisul se decoloreaz unele cazuri va putea fi relevat iar n celelalte, nu. Examinarea criminalistic a textelor nl turate se desf oar n dou faze, ceea ce presupune, ntr-o prim etap stabilirea locului n care a fost alterat nscrisul, iar n a doua etap refacerea textului nl turat11. Este necesar, n cele mai dese cazuri, i stabilirea substan ei folosite la corodare sau sp lare. Alterarea pe cale mecanic poate fi stabilit prin mai multe elemente. La nceput se studiaz hrtia. ters tura distruge stratul superior al materialului suport de scriere ceea ce duce la sc mo area lor. Aceasta este nso it de pierderea luciului hrtiei, sub ierea ei. Gradul de sub iere depinde i de materialul de scriere i de calitatea hrtiei care este folosit n cele mai dese cazuri ca suport pe care se scrie. Un alt criteriu de constatare a nl tur rilor este dup urmele tr s turilor nl turate. Cel mai des aceste urme nu snt vizibile cu ochiul liber i necesit investiga ii de laborator. Scrierea cu creionul sau cu pixul produce adesea urme n adncime, a c ror intensitate este n func ie de calitatea hrtiei, de ap sare i de gradul ascu imii minei. nl tur rile nu elimin aceste adncimi i aceasta este folosit pentru depistarea modific rilor. Dup cum am men ionat interven ia mecanic deterioreaz straturile superioare a hrtiei ceea ce duce la m rirea absorb iei. Scrierea cu cerneal n zona alterat produce o difuzie mare, o mbinare a fibrelor deranjante i n consecin ntinderea colorantului, care se materializeaz n calibru mai mare al tr s turilor i n conturul lor neuniform. Aceast imagine constituie un alt element de baz c ruia se poate conchide cu privire la existen a nl tur rilor ntr-un act. Radierea i r zuirea se observ i prin afectarea liniaturii i desenului de protec ie. determinarea con inutului nefalsificat. Pot ap rea i alte ntreb ri ca identificarea autorului falsului sau originalului, i n acela i timp se dizolv , total sau par ial. Orice metod aplicat va nl tura scrisul total sau par ial i astfel n i chimic . Prin r zuire Metoda mecanic este i ea de dou feluri: prin radiere i prin r zuire. Prin radiere se n elege

11

Stancu Emil, Criminalistica, Vol. I Bucure ti, 1995, p.340.

12

ndep rtarea scrisului pe cale chimic se particularizeaz

i printr-o serie de elemente, de natur

s releve modificarea actelor n acest mod. Solven ii minerali sau organici folosi i la tergere au influen nu numai asupra scrisului, dar i asupra hrtiei, asupra semnelor grafice nvecinate i asupra interpret rii grafice executate ulterior n por iunea alterat . Ca repere concrete de detectare a unor asemenea interven ii men ion m mai nti prezen a zonelor mate, a petelor g lbui sau albicioase. Un alt indiciu de alterare a actului prin mijloace chimice l constituie tergerea porozit ii hrtiei i a fragilit ii sale. De asemenea, se poate constata ntindere tr s turilor de cerneal executate n por iunea atacat culoare a acestora. Asem n tor nl tur rilor mecanice, se pot ntlni situa ii de deteriorare a liniaturii imprimate a nscrisului, a desenului de protec ie i a unor semne grafice aflate n apropierea celor alterate. Uneori, se constat fragmente din scrisul ini ial i urme ale substan ei folosite la corodarea sau sp larea scrisului. La stabilirea alter rilor de natur mecanic se aplic diferite metode ncepnd de la cele mai simple i terminnd cu diferite metode tiin ifice. La nceput se aplic metoda optic de examinare care se efectueaz cu ajutorul lupei i a microscopului. De o importan mare este la aplicarea acestei metode iluminarea sub un unghi de 90 de grade i mai cu seam luminarea oblic . Se mai poate de m surat grosimea hrtiei, transparen a ei. Cnd nu ob inem rezultatele a teptate apel m la alte metode. Simplu este aplicarea pe hrtie a unei pic turi de benzin sau de alt solvent organic. Substan a dat i ncetine te migrarea cnd g se te suprafa a cu ncleierea deteriorat . La nceput lichidul tinde a nconjura suprafa a dat , iar apoi se mpr tie n cercuri cu un centru comun se observ cu lupa sau la microscop. Interven iile mecanice de falsificare pot fi depistate i prin folosirea prafurilor utilizate la stabilirea desenelor papilare. A a prafuri pot fi12: praful de aluminiu, oxidul de zinc, ceruza, grafitul, oxidul de cupru, bronzul. Aceste prafuri se depun pe act i n locul unde se aglomereaz , acolo actul a fost r zuit sau radiat. Pentru detectarea nl tur rilor pe cale chimic se folosesc acelea i metode ca la depistarea r zuirilor i radierilor dar mai pot fi aplicate i alte metode ad ug toare. Snt i metode specifice nl tur rilor chimice. n primul rnd trebuie men ionat metoda examin rii n radia ii ultraviolete. n criminalistic n acest scop snt folosite mai mult l mpile cu tub de mercur. De la acest tub se degaj diferite tipuri de radia ie i pentru ca pe suprafa a actului s cad doar raze de
12

i schimbarea nuan ei de

Dora S.G., Criminalistica Chi in u, 1996, p.129.

13

radia ie ultraviolet e necesar a monta un filtru. Materialul de corodare sau sp lare dup ce va fi supus radia iei va degaja o lumin sau se va deosebi de suprafa a cealalt a hrtiei. n cazul sp l rii actului n ntregime, sau cnd substan a folosit nu prezint fluoriscen a, aceast metod de depistare a falsului nu poate fi folosit . A a situa ii necesit aplicarea altor metode. Deseori se aplic metoda de contact a actului n litigiu cu emulsia unui film sau plac fotografic . Acest contact e efectuat cu ajutorul unei prese, timp de cteva zile. Substan a folosit la tergere va imprima o imagine pe materialul fotografic, acesta se va constata n urma develop rii negativului. i aceast metod nu este universal deoarece nu to i reactivii chimici folosi i la ndep rtarea scrisului vor impresiona emulsia fotografic . Snt cunoscute i alte metode de localizare a ters turii i anume prin aplicarea hrtiei de turnesol i prin m surarea conductibilit ii electrice. Cu hrtia de turnesol se va depista nu doar falsul n act ci i materialul folosit la corodare sau sp lare. Dac hrtia se va colora n roz, nseamn c s-a folosit o substan acid , iar dac va c p ta o culoare albastr , nseamn c s-a folosit o substan bazic . Procedura metodei turnesolice este urm toarea: actul i hrtia de turnesol se umecteaz i se pun sub pres . Aici se in circa o or . i alte metode de stabilire a substan ei folosite la Speciali tii n domeniu mai nainteaz

falsificare dect cea turnesolic . Observarea lor este n func ie de stabilirea procedeului adecvat de examinare, de concentra ia solventului folosit la tergere i de cantitatea acestuia, r mas pe hrtie.

14

2.4. Metodele de cercetare a documentelor acoperite cu cerneal sau cu alte substan e.


Falsificarea actelor se face deseori prin acoperirea semnelor de pe act, fie a unei cifre, litere cu diferite materiale (tu , cerneal ) sau prin ha urare cu tocul, creionul etc. Stabilirea scrisului acoperit depinde de a a factori: volumul scrisului alterat i nealterat, m rimea intervalului de timp care a trecut de la executarea scrisului i pn la acoperire, gradul de presiune exercitat la scriere, calitatea hrtiei i calitatea acesteia, prezen a altui text sau a altei pete pe versul hrtiei, natura i culoarea materialului de scriere i de acoperire. Mai u or se relev scrisul care a fost acoperit cu un material de alt natur i culoare dect acela cu care s-a scris. Contribuie la u urarea lucrului i scurgerea unei perioade de timp mai mare ntre aplicarea pe hrtie a ce lor dou materiale, presiunea mare cu care s-a ac ionat n momentul scrierii, absen a altui scris pe versul actului, volumul mare a actului. Volumul mare a actului permite studierea particularit ilor scrisului, reconstituirea sa dup fragmentele care n-au fost acoperite i dup sensul textului. Examinarea actului pe ambele p r i cu lumin unilateral i prin transparen este metoda cea mai simpl prin care se poate citi scrisul acoperit. E recomandabil ca examinarea s se fac ntr-o camer obscur . Partea opus a actului se acoper cu o hrtie neagr cu excep ia locurilor afectate. Imaginea ob inut trebuie fotografiat , negativul i pozitivul putndu-se prelucra pentru accentuarea contrastului. Diferen a culorilor materialului de scriere i a materialului cu care s-a acoperit scrisul se ob ine cu folosirea filtrelor de lumin adecvat . Pot fi folosite dou filtre de lumin odat , unul care s mic oreze culoarea petei, iar altul s m reasc intensitatea culorii materialului de scriere. Mai poate fi folosit i un filtru care s mic oreze intensitatea culorii fondului hrtiei. Folosirea radia iilor infraro ii la fotografiere ne va da rezultate bune dac materialul de scriere va fi opac pentru ele, iar cel care le acoper , penetrabil. Deoarece ziarul a fost acoperit cu culoare neagr , iar fotografierea n radia ii infraro ii ne-a dat rezultatul dorit. Dac la acoperirea scrisului se va folosi cerneal obi nuit i dac la scriere s-a folosit creion de grafit, tu negru, cerneal tipografic vom putea aplica acest mod de relevare. Cernelurile care au n componen a lor coloran i sintetici snt n genere transparente la radia ii infraro ii, ns dac ele au o concentra ie mai mare, pot deveni opace i deci irelevabile pe aceast cale. Dac ntre scriere i acoperire s-a scurs mult timp, pentru relevarea scrisului putem aplica i metoda difuzo-copiativ . La aceast metod mai avem nevoie ca materialul de acoperire s fie inert. Scrisul efectuat cu cerneluri care con in violet i albastru de metil, cu creioane chimice , creioane de grafit, tu negru sau alte materiale ce nu pot fi eliminate optic cu ajutorul filtrelor ori 15

a radia iilor infraro ii, pot fi stabilite la fel prin aceast metod . Dac procedeele explicate mai sus nu dau rezultatele scontate, atunci se procedeaz la nl turarea petelor pe cale chimic sau mecanic . Scopul elimin rii chimice a petei este de a dizolva pata, iar scrisul s nu fie nl turat sau s se dizolve ct mai pu in posibil. Ca solvent se folose te n cele mai dese cazuri solu ia oxidant cu excep ia eozinei i nigrozinei, se dizolv cu permanganatul de potasiu; coloran ii acizi se dizolv cu solu ie de amoniac de 10%. La nl turarea petelor pe cale chimic trebuie s dizolve i tr s turile grafice ale scrisului. Stabilirea scrisului acoperit se face i cu ajutorul electroforezei. Neajunsul acestei metode este c poate fi aplicat numai dac la scriere s-au folosit substan e bazice, iar la acoperire substan e acide sau invers. O alt metod de nl turare a materialului ce acoper scrisul este cea mecanic . La procedura dat apel m cnd aplicarea primei metode n-a dat rezultatele scontate. Ac iunile urm toare depind de natura petei i de calitatea hrtiei. Prelucrarea mecanic a petei de pe materialele ca suport de scriere calitative se face cu hrtie fotografic nedevelopat i nefixat . La nceput nmuiem stratul de gelatin apoi t iem n f ii de dimensiunea petei i le aplic m pe rnd de 1015 ori. n caz c pe una din ultimele hrtii fotografice vor r mne i tr s turile grafice le vom citi cu ajutorul oglinzii. Pata aplicat pe un act din hrtie de calitate inferioar se nl tur cu un material care s nu fie prea adeziv fa de fibrele hrtiei. Este recomandabil de a se folosi albu ul de ou fiert. Mai putem folosi i plastilina alb pe care o aplic m pe act prin rulare pentru a nu desprinde fibrele de hrtie. Relevarea scrisului acoperit cu creion simplu de grafit se face cu ajutorul cauciucului brut. Cauciucul al aplic m de mai multe ori pe partea actului acoperit i-l pres m u or. Aceste ac iuni le efectu m pn la c p tarea rezultatului dorit. Este cunoscut i metoda ultrasunetului care trebuie s aib o frecven nu mai mic de 20000 Hz. La ultrasunet apel m mai ales cnd scrisul este acoperit cu tu negru. Opera ia se efectueaz ntr-un mediu lichid, deoarece ntr-un asemenea mediu ea este nso it de fenomenul bulelor de aer care produc pulsa ii de presiune egal cu sute de atmosfere, n stare s provoace distrugerea suprafe ei de corp solid, aflat n zona de spargere a bulelor, iar n cazul nostru, tu ul ce acoper scrisul. inem cont de faptul ca dizolvantul s nu i reduc toare. De exemplu tu urile se dizolv cu alcool etilic sau cu piridin , coloran i de anilin ,

16

NCHEIERE
Observ m c cercetarea criminalistic a documentelor este o problem dificil dar foarte important pentru stabilirea diferitor circumstan e. Unii autori exprim p rerea c majoritatea datelor referitoare la tema pe care am cercetat-o snt aproximative, ceea cu ce nu snt de acord. Existen a diferitor p reri arat c este o problem cercetat . Aceasta se datoreaz con tientiz rii faptului c n prezent cre te nsemn tatea n continuu a a cum i spore te i actualitatea. n acela i context men ionez c din aproximativ 250 de expertize efectuate anual fiecare din organele ce se ocup de efectuarea diferitor expertize 100 snt grafologic, adic 40% din num rul total. Condi iile neobi nuite de scriere i chiar deregl rile inten ionate dau na tere la elemente care se aseam n cu cele rezultate dintr-un proces de contrafacere nu trebuie privite unilateral, ci corelativ, n interdependen cu toate mprejur rile care au concurat la apari ia grafismului supus examin rii. Numai n felul acesta i cu respectarea regulilor de cercetare, p strare, transportare etc. Vom ob ine rezultate bune i se vor delimita elementele de fals de cele autentice ale grafismului. Un rol de seam , pentru ca cercetarea criminalistic a unui document s dea rezultate pozitive l are cooperarea strns dintre organul juridic i cel de expertiz . La noi n ar cooperarea ntre organele de expertiz judiciar este foarte slab . Leg turi strnse snt necesare nu numai ntre centrele de expertiz ci i ntre acestea i subdiviziunile M.A.I. Acest viciu poate fi nl turat doar prin cooperarea dintre aceste institu ii. Sprijinul primit de expert de la organele ce nainteaz materialele pentru expertiz const n informarea asupra mprejur rilor relevante pentru investiga iile de specialitate pe care urmeaz s le ntreprind i n administrarea unor scripte de compara ie corespunz toare. Organele de expertiz att din Moldova, ct din alte ri au nevoie de dot ri informa ionale i de metode noi de cercetare criminalistic a documentelor. La acest capitol datele tehnice i tiin ifice necesit o nnoire sistematic , deoarece metodele i procedeele de falsificare se schimb , apar noi posibilit i de alterare a documentelor. Spre exemplu n prezent speciali tii n domeniu se confrunt cu lipsa informa ional la calculator. Trebuie s concluzion m c cercetarea criminalistic a documentelor este necesar a fi efectuat pe baza folosirii multilaterale a nivelului tiin ei contemporane i tehnicii, pe calea descoperirilor mijloacelor sau metodelor speciale. i metodele de cercetare a documentelor executate

17

Cercetarea criminalistic este necesar att n procese penale ct i civile. ns statistica arat c majoritatea expertizelor, biologice, chimice legate de cercetarea documentelor snt dispuse de organele competente pe dosare civile i economice. O alt concluzie pe care o putem face const n acea ca organul ce dispune efectuarea expertizei trebuie s se determine ce dore te s stabileasc n urma analizei de c tre expert a actului. Deseori se ntmpl c aceste organe nu stabilesc obiectul expertizei sau nu formuleaz corect ntreb rile adresate. Aici din nou se atinge ntrebarea colabor rii dintre organele statale.

18