Sunteți pe pagina 1din 72

Anul 178 (XXII) Nr.

348 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 26 mai 2010

SUMAR

Pagina Anexa la Hotrrea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romnia nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia ............................................ Anexa la Hotrrea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romnia nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul n profesia de psiholog cu drept de liber practic .............................................. Anexa la Hotrrea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romnia nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesional a psihologilor cu drept de liber practic ..........................................

339

4156

5871

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMNIA


COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMNIA

HOTRRE pentru aprobarea Normelor privind organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia*)
Avnd n vedere Hotrrea Conveniei naionale a Colegiului Psihologilor din Romnia din data de 28 martie 2009, n temeiul dispoziiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 788/2005, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romnia h o t r t e: Art. 1. (1) Se aprob Normele privind organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, potrivit anexei care face parte integrant din prezenta hotrre. (2) De la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, aceasta reprezint procedura unic de organizare i funcionare a Colegiului Psihologilor din Romnia. (3) Prezenta hotrre este valabil pn la data adoptrii de ctre Convenia naional a Colegiului Psihologilor din Romnia a noului regulament de organizare i funcionare intern a Colegiului Psihologilor din Romnia. Art. 2. Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Colegiului Psihologilor din Romnia, Mihai Aniei Bucureti, 16 aprilie 2010. Nr. 1.
*) Hotrrea nr. 1/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

ANEX la Hot rrea Comitetului director nr. 1/2010 NORME privind organizarea i func ionarea Colegiului Psihologilor din Romnia CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. - (1) Prezentele norme de organizare i func ionare ale Colegiului Psihologilor din Romnia, denumite n continuare norme, stabilesc metodologia i procedurile de organizare i func ionare ale forurilor de conducere, comisiilor de specialitate i structurilor administrative ale Colegiului Psihologilor din Romnia, i competen ele acestora n raport cu practic denumit in continuare Colegiu, precum

atribu iile stabilite prin actele normative n vigoare. (2) Normele stabilesc procedura ob inerii atestatelor de liber director, precum eliberate de c tre Comitetul director al Colegiului, denumit n continuare Comitetul i procedura nregistr rii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liber practic , denumit n continuare psiholog. Art. 2. Prezentele norme, elaborate potrivit dispozi iilor legale n vigoare, stabilesc metodologia unic de desf urare a activit ii n cadrul Colegiului.

CAPITOLUL II Semnifica ia unor termeni Art. 3. (1) n n elesul prezentelor norme, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii: a) autorizeaz atestat de liber practic n specialitate act emis de c tre Comitetul calitatea de psiholog, cu competen e n una dintre specialit ile director, la propunerea uneia dintre comisiile aplicative, prin care se certifica i se profesionale prev zute la art. 15 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, denumite n continuare normele metodologice; 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

b)

aviz pentru formarea profesional i se atest

act emis de c tre Comitetul i a modalit ii de realizare a psihologic

director prin care se autorizeaz furnizorii de formare profesional complementar i/sau continu c) relevan a con inutului form rii profesionale complementare i/sau continue a psihologilor; aviz pentru metodele i tehnicile de evaluare i asisten act emis de c tre Comitetul director prin care se certific psihologic ; d) comisii de specialitate comisiile aplicative i celelalte comisii prev zute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 213/2004, denumit n continuare lege, raportat la dispozi iile art. 35 alin. (2) din lege; e) conducere operativ activitatea specific de consultare acordat de a Comitetului director sau a persoanele prevazute la art. 40 din lege, forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romnia, la solicitarea expres pre edintelui acestuia; f) structura executiv a Comitetului director cuprinde direc iile cu caracter economic, juridic acestuia; g) profesionale evaluare de capacitate profesional mijloc de apreciere i verificare i abilit ilor practice dobndite de c tre psihologii care au finalizat n specialit ile de competen , n vederea specific profesiei de psiholog prin care se urm re te evaluarea cuno tin elor stagiul de supervizare profesional h) i tehnico-administrativ care deservesc activitatea i se autorizeaz

producerea, distribu ia i utilizarea metodelor i tehnicilor de evaluare i asisten

Colegiului, aflate n subordinea Comitetului director, conduse de c tre pre edintele

ob inerii atestatului de liber practic autonom ; filialele teritoriale ale Colegiului - structuri teritoriale ale Colegiului, f r personalitate juridic , organizate potrivit dispozi iilor legii, constituite la propunerea psihologilor din teritoriu, confirmate prin hot rrea Comitetului director; i) specialitatea psihologie clinic specialitate profesional a psihologilor care consta in activitatea de diagnostic i evaluare psihologica clinic , n interven ia i/sau asisten a psihologic n domeniul clinic, consiliere psihologic n specialitate cu referire la s n tate i boal , precum i n situa ii de risc, conflict i criz . j) specialitatea consiliere psihologic (clinic ) - specialitate profesional a i dezvolt rii personale, promov rii s n t ii 2 i/sau n psihologilor care const n interven ia psihologic specializat , realizat n scopul autocunoa terii, optimiz rii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

scopul preven iei, amelior rii rela ionale i de comportament. k) l) consiliere psihologic

i remiterii problemelor emo ionale, cognitive, n specialitate competen a profesional a

psihologilor n specialitatea atestat ; specialitatea psihoterapie specialitate profesional a psihologilor i a persoanelor prev zute de art. 15 alin. (2) din normele metodologice, definit ca fiind interven ia psihologic specializat realizat n scopul autocunoa terii, optimiz rii i dezvolt rii personale, promov rii s n t ii, modific rii factorilor psihologici implica i n tulbur rile psihice, psihosomatice m) i n tulbur rile somatice, pentru preven ia, i organiza ional specialitate ameliorarea si remiterea acestora, precum si n situa ii de risc, conflict i criz . specialitatea psihologia muncii profesional a psihologilor care const n analiza psihologic a muncii, cu aplica ie n evaluare psihologic potrivit legisla iei privind securitatea i s n tatea n munc , selec ia, expertiza n) i consilierea psihologic n specialitate n vederea angaj rii, a autoriz rii/men inerii n func ie sau la solicitarea angajatorilor; specialitatea psihologia transporturilor - specialitate profesional n evaluarea care i consilierea psihologic la siguran a psihologilor care const psihologic desf a pentru ob inerea sau cu

permisului de conduc tor auto, evaluarea periodic , consilierea, reevaluarea persoanelor concura circulatiei responsabilit i n celelalte tipuri de transport, precum i n alte tipuri de activit i urate n domeniu; o) specialitatea psihologia aplicat n servicii - specialitate profesional a n evaluarea, consilierea i consultan a psihologic n

psihologilor care const

management, marketing, rela ii cu publicul, strategii aplicate n comunicare, massmedia, studii de ergonomie i psihologie aplicat , precum i alte tipuri de activit i desf urate n sfera serviciilor; p) specialitatea psihologie educational , consiliere scolar i voca ional n evaluarea i psihodiagnoza i voca ional a persoanelor primar i secundar ,

specialitate profesional a psihologilor care const

copiilor, tinerilor, membrilor familiei, consilierea scolar consiliere psihologic n specialitate, consultan institu ii, organiza ii i comunitate; q) specialitatea psihopedagogie special

aflate n procesul de formare, interven ie psihologic

i interven ie psiho-educational n - specialitate profesional n diagnoza a

psihologilor/psihopedagogilor asimila i care const 3

i evaluarea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

disfunc iilor copiilor

i tinerilor cu deficien e intelectuale, senzoriale

i motorii,

tulbur ri ale limbajului, consiliere psihopedagogic n institu ii, organiza ii i comunitate; r) specialitatea psihologie aplicat

special , interven ie specific

pentru persoanele cu deficien e, consiliere i interven ie psihopedagogic special n domeniul securit ii na ionale a activit ii din na ional , din structurile

specialitate a psihologilor care const institu iile de ap rare, ordine public penitenciare, precum securitatea

n analiza psihologic i siguran

responsabile pentru persoanele institu ionalizate potrivit legii, inclusiv din institu iile i din organiza iile cu atribu ii n domeniul securit ii i a celei privind regimul armelor i private avnd aplica ie n: evaluarea psihologic , n conformitate cu legisla ia privind i s n tatea n munc , precum muni iilor letale i neletale; n selec ia profesional de inadaptare profesional ; analiza, diagnoza identificarea individuale i gestionarea factorilor de risc pe baza cunoa terii profilului i interven ia organiza ional ; i a vulnerabilit ilor psihologice i negocierii

psihologic al candida ilor la ocuparea unor func ii/posturi i prevenirea fenomenelor

i de grup; managementul stresului, situa iilor de criz

conflictelor; cunoa terea i asisten

psihologic a personalului i a membrilor de

familie, a persoanelor care execut pedepse privative de libertate, precum i a altor persoane, conform legisla iei n vigoare; s) specialitatea psihologie judiciar evaluarea comportamentului simulat a psihologilor care const n prin tehnica poligraf specialitate profesional

evaluarea sincerit ii unor persoane b nuite de implicarea n activit i antisociale indiferent de gen, verificarea sincerit ii depozi iei persoanelor cuprinse n procedurile adiministrative persoanelor fa t) i procesul judiciar, precum i verificarea loialit ii de obiectivele organiza iei n care i desfa oar activitatea;

autoritatea romn competent pentru profesia de psiholog/autoritatea

de reglementare pentru profesia de psiholog - Colegiul, potrivit dispozitiilor Legii nr. 213/2004 i Legii nr. 117/2008; u) supervizarea profesional activitatea definit potrivit dispozi iilor art. n condi iile legii, potrivit metodologiei specifice 38 alin. (1) din norme, realizat propunerea comisiilor aplicative;

fiec rei specialit i profesionale, aprobate prin hot rre a Comitetului director, la

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

v) licen

formarea ini ial proces formativ specific profesiei de psiholog, care n psihologie sau a unei alte diplome de activitatea de formare a

const n ob inerea unei diplome de licen asimilate, n condi iile legii; w) formarea profesional

complementar

psihologilor, ulterioar form rii ini iale, care asigur , fie dezvoltarea competen elor profesionale deja dobndite, fie dobndirea de noi competen e, fiind realizat prin forme specifice sistemului na ional de nv propunerea comisiilor aplicative; x) ulterioara formarea profesional continu activitatea de formare a psihologilor, i/sau concomitent form rii profesionale complementare, obligatorie, mnt sau alte forme de educa ie mnt sau alte forme de educa ie profesional specifice psihologilor, aprobate prin hot rrea Comitetului director, la

care asigur dezvoltarea competen elor profesionale deja dobndite, fiind realizat prin forme specifice sistemului na ional de nv propunerea comisiilor aplicative; y) dezvoltarea personal a psihologului proces de asisten urarea eficient a activit ii profesionale; profesional prezentate la alin. (1) au i nregistr rii psihologic prin intermediul c ruia se realizeaz autocunoa terea i optimizarea personal , n vederea preg tirii pentru desf (2) Specialit ile de competen profesional specifice psihologilor, aprobate prin hot rrea Comitetului director, la

caracter general, apar in n mod exclusiv profesiei de psiholog i pot fi exercitate n formele reglementate, procedura ob inerii atestatelor de liber practic formelor de exercitare a profesiei fiind gestionat de c tre Colegiu, n condi iile legii. (3) Fac excep ie specialit ile prev zute de literele l), q) i s), care pot con ine competen e ob inute n condi iile legii i de alte profesii, asimilate, potrivit hot rrii Comitetului director, n condi iile legii. (4) Competen ele profesionale n specialit ile de competen profesional pot fi de inute numai prin ob inerea atestatelor de liber practic , care reprezint titlul profesional unic i totodat actul de recunoa tere profesional n baza c ruia pot fi desf urate activit ile psihologice n Romnia. (5) Furnizarea serviciilor psihologice este un drept exclusiv al psihologilor atesta i, persoane fizice, precum i persoanelor asimilate n condi iile legii, realizat prin una dintre urm toarele forme i modalit ile de exercitare ale profesiei, nregistrate la Colegiu, dup cum urmeaz : a) cabinet individual de psihologie; 5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

b) cabinete asociate de psihologie; c) societ i civile profesionale; d) structur de psihologie. (6) Furnizarea serviciilor psihologice n specialit ile de competen n condi iile art. 3, alin (3) de c tre persoanele asimilate se realizeaz hot rrii Comitetului director. CAPITOLUL III Competen ele Colegiului Art. 4. (1) Colegiul este constitutit ca organiza ie profesional unic a ob inute potrivit

psihologilor romni, cu rol de autoritate de reglementare pentru profesia de psiholog, competent n domeniul reglement rii profesiei de psiholog, recunoa terii form rilor i calific rilor profesionale i a furnizorilor de servicii, avnd ca atribu ii principale organizarea i autoreglementarea profesiei de psiholog, precum i a furniz rii serviciilor psihologice n Romnia, n condi iile legii. (2) Calitatea de membru al Colegiului este compatibil legii. (3) n organizarea exercit rii profesiei de psiholog n Romnia, Colegiul are urm toarele competen e specifice: a) ntreprinde toate m surile n vederea asigur rii respect rii cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic n condi iile prezentei legi, putnd adopta acte adiminstrative cu caracter normativ, n condi iile legii; b) reglementeaz de bune practici i detaliaz con inutul serviciilor psihologice, emite ghiduri i stabile te condi iile de realizare a activit ilor psihologice n i detaliaz competen ele profesionale ale psihologilor, cu calitatea de membru n formele de asociere cu caracter tiin ific sau profesional, n condi iile

Romnia, n vederea instituirii de standarde de calitate a serviciilor psihologice; c) reglementeaz d) instituie instituind un cadru de promovare i de dezvoltare a competen elor profesionale; i promoveaz norme deontologice n exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic , solu ioneaz cererile cu caracter deontologic i profesional, putnd aplica sanc iuni, n condi iile legii;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

e) reprezint

profesia de psiholog

i interesele membrilor s i n fa a

autorit ilor publice i administrative, a entit ilor na ionale de drept public i privat, precum i n organismele profesionale interna ionale; f) atest , suspend i retrage dreptul de liber practic al psihologilor, stabile te condi iile de organizare i func ionare pentru formele de exercitare a i radiaz formele independente de

profesiei de psiholog, nregistreaz , suspend

exercitare a profesiei de psiholog i structurile de psihologie, gestionnd Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din Romnia; g) adopt asisten asisten normele de avizare a metodelor i tehnicilor de evaluare i psihologic , elibereaz avizul pentru metodele i tehnicile de evaluare i psihologic , precum i modul de utilizare a acestora; profesional furnizorii i programele de formare profesional i continu pentru profesia de psiholog, propune institu iilor abilitate

h) avizeaz complementar legii;

cursuri i alte forme de educa ie permanent n domeniul psihologiei, n condi iile i) elaboreaz , mpreun j) ntocme te, actualizeaz de liber practic din Romnia; k) mediaz litigiile dintre psihologii cu drept de liber practic , dintre ace tia i beneficiarii serviciilor psihologice, precum i dintre psihologi i angajatorii acestora, n probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog; l) sesizeaz organele n drept n cazurile de exercitare ilicit a profesiei de psiholog; m) adopt hot rri pentru stabilirea nivelului taxelor pentru serviciile prestate de c tre Colegiu, precum i al cotiza iei anuale a membrilor; n) adopt norme privind controlul i supravegherea modului de exercitare a profesiei de psiholog i realizeaz controlul profesional, n condi iile legii. Art. 5. - n ndeplinirea atribu iilor specifice ale Colegiului, forurile de conducere emit hot rri i, dup competen . caz, dispozi ii n condi iile legii, n domeniile de cu Ministerul Educa iei i Cercet rii, proiecte de

modificare i completare a normelor metodologice; i face public Registrul unic al psihologilor cu drept

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

CAPITOLUL IV Dispozi ii generale privind organizarea i func ionarea forurilor de conducere ale Colegiului Art. 6. (1) Forurile de conducere ale Colegiului men ionate la art. 25 din lege reprezint organele competente n realizarea atribu iilor Colegiului de autoritate romn legii. (2) Metodologia alegerii membrilor forurilor de conducere ale Colegiului n condi iile legii. (3) Procedura de organizare i func ionare a forurilor de conducere este reglementat prin lege, fiind pus n aplicare potrivit dispozi iilor prezentelor norme. (4) Convocarea sedin elor forurilor de conducere cuprinde ordinea de zi, locul, data, i ora, precum i alte detalii necesare desf ur rii lor. i function rii acestora se realizeaza prin proceduri stabilite potrivit prezentelor norme, competent i de reglementare pentru profesia de psiholog, n condi iile

Art. 7. - (1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt legal constituite n prezen a a dou treimi din num rul membrilor i adopt hot rri cu votul a jum tate plus unu din num rul membrilor prezen i. (2) n cazul n care la prima convocare a edin ei condi ia de cvorum prev zut la alin. (1) nu este ndeplinit , pre edintele Colegiului stabile te o nou dat pentru convocarea edin ei, n cel mult treizeci de zile calendaristice de la data primei edin e. (3) La cea de a doua convocare, edin ele forurilor de conducere ale caz, aprob rii sunt comunicate Colegiului sunt legal constituite n prezen a a jum tate plus unu din num rul total al membrilor. (4) Documentele supuse dezbaterii i, dup participantilor edin ei. Art. 8 (1) edintele forurilor de conducere se nregistreaz audio. i altor persoane interesate cu cel pu in 10 zile nainte de data

Procesele-verbale ale edin elor se comunic participan ilor la sedin e n termen de maxim 7 zile i se arhiveaz . (2) Participarea membrilor la edin ele forurilor de conducere ale Colegiului reprezint o obliga ie profesional . 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

11

(3) Membrii forurilor de conducere i ai comisiilor, care particip la edintele de lucru, au dreptul la plata unor indemniza ii. (4) Absen a nemotivat la mai mult de trei edin e ale forurilor de conducere ale Colegiului aduce atingere bunei func ion ri a Colegiului hot rre, pe baza document rii prealabile. Art. 9. - (1) Participarea la edin e garanteaz Prezen a n sala de edin este condi ionat dreptul la libera exprimare. i se constat prin

de adoptarea unui comportament

civilizat, care s asigure bunul mers al lucr rilor edin ei, n acord cu ordinea de zi adoptat , n condi iile legii. (2) Pre edintele Colegiului asigur conducerea lucr rilor edin elor forurilor de conducere ale Colegiului i decide toate m surile pe care le consider pentru buna desf n cadrul edin ei. (3) La lucr rile edin elor forurilor de conducere ale Colegiului poate participa i personalul Colegiului, n calitate de exper i sau referen i, dup caz. (4) n ndeplinirea atribu iilor legale, forurile de conducere pot mandata n mod expres i limitativ o parte din competen ele acestora c tre alte foruri de conducere executiv , potrivit prezentelor norme. CAPITOLUL V Conven ia na ional Art. 10. (1) Conven ia na ional Colegiului, constituit unei norme de reprezentare. (2) n cazul unei diferen e numerice mai mic dect norma de reprezentare, filiala teritoriala are dreptul la desemnarea a nc Conven ia na ional . (3) Reglementarea procedurilor de organizare a alegerilor se realizeaz potrivit hot rrii Comitetului director, modul de punere n aplicare i de detaliere a acestora fiind stabilit prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului. unui reprezentant pentru este forul suprem de conducere al necesare urare a acestora. Modalit ile de nscriere la cuvnt se stabilesc

din reprezentan ii filialelor teritoriale ale Colegiului, pe baza

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

Art. 11. (1) Conven ia national se ntrune te, de regul , odat la 4 ani sau n sesiune extraordinar , la solicitarea majorit ii simple a membrilor Consiliului Colegiului. (2) edintele Conven iei na ionale a Colegiului sunt convocate prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului, cu cel pu in trei luni nainte de data stabilit prin hot rre a Comitetului director. Art. 12. (1) Accesul n cadrul loca iei n care are loc edin a Conven iei na ionale se realizeaz numai de c tre reprezentan ii delega i i de c tre candida ii propu i n forurile de conducere ale Colegiului, n baza unor ecusoane speciale nominale, eliberate pe baza actelor de identitate valabile. (2) n cadrul edin ei Conven iei na ionale pot fi prezen i invita i i reprezentan i ai mass-media acredita i de c tre Comitetul director, care vor purta un ecuson distinct avnd inscrip ionat denumirea invitatului, respectiv a entit ii massmedia pe care o reprezint . Art. 13. (1) La debutul lucr rilor edin ei Conven iei na ionale, reprezentan ii delega i n Conven ia na ional a Colegiului stabilesc prin vot deschis modalitatea de exprimare a votului n cadrul edin ei, pentru aprobarea ordinii de zi, precum i a proiectelor de hot rre asupra c rora se vor pronun a. (2) Alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului se realizeaza prin vot secret, exprimat liber, n cabine de votare. (3) Membrii Conven iei na ionale a Colegiului stabilesc ordinea de zi, aceasta putnd fi modificat exper ilor. Art. 14. (1) Conven ia na ional are urm toarele competen e: a) aprob Regulamentul de organizare i func ionare intern , Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liber practic , Codul de procedur disciplinar , Normele de avizare a metodelor i tehnicilor de evaluare i asisten psihologic , precum i modific rile i complet rile la acestea; b) alege i revoc pre edintele Colegiului i membrii Comitetului director; c) aproba raportul de activitate al Consiliului Colegiului i alte documente; 10 i completat potrivit votului exprimat. (4) n cadrul edin ei, pre edintele Colegiului poate solicita raportul i avizul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

13

d) valideaz voturile pentru alegerea membrilor n forurile de conducere ale Colegiului, prin intermediul unei Comisii de num rare i validare a voturilor, aleas din rndul reprezentan ilor. (2) Conven ia na ional poate adopta declara ii i acte de pozi ie cu privire la organizarea exercit rii profesiei de psiholog n Romnia. CAPITOLUL VI Consiliul Colegiului Art. 15. - (1) Consiliul Colegiului reprezint administrative i organizatorice, avnd forul de conducere cu atribu ii specifice n domeniul

competen e

profesional, financiar i deontologic, constituit din pre edinte, membrii Comitetului director i pre edin ii filialelor teritoriale. (2) Consiliul Colegiului se ntrune te anual i n mod excep ional la solicitarea a jumatate plus unul din num rul membrilor s i. (3) Consiliul Colegiului adopt hot rri obligatorii pentru membrii Colegiului n domeniile sale de competen . Art. 16. - Consiliul Colegiului are urm toarele competen e: a) stabile te liniile directoare n legatur profesiei de psiholog i ale activit ii Colegiului; b) analizeaz i aprob raportul de activitate al Comitetului director; i nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de c) aprob cotiza ia anual atestare i a altor servicii prestate; d) aprob structurile administrative ale Comitetului director, nfiin area de noi comisii sau restructurarea celor existente, precum i dimensionarea organigramei; e) aprob raportul de audit financiar, efectuat de o entitate independent ; f) aprob Colegiului fondurilor; g) adopt opinii unitare cu privire la restructurarea activit ii Colegiului; h) adopt hot rri cu privire la modalitatea de gestionare a sumelor provenind din sursele de finan are ale Colegiului, aprobnd n acest sens realizarea bugetul de venituri i cheltuieli al Colegiului, bilan ul contabil al i pre edintele Colegiului de gestiunea i descarc Comitetul director cu problemele fundamentale ale

11

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

de investi ii, nfiin area de depozite la unit i financiare specializate, precum i alte opera iuni financiare; i) adopt hot rri privind nfiin area de persoane juridice, inclusiv de entit i comerciale, n vederea desf activit ilor Colegiului; j) aprob ajutoare financiare pentru sprijinirea activit ilor tiin ifice excep ionale sau a actelor de caritate; k) aprob sponsorizarea organiz rii unor activitati profesionale de interes na ional pentru profesia de psiholog; l) pentru aducerea la ndeplinire a atribu iilor sale prev zute la punctele h), i), j), k) Consiliul Colegiului poate mandata Comitetul director sau pre edintele Colegiului. Art. 17. (1) Consiliul Colegiului este convocat nainte cu treizeci de zile de data stabilit pentru organizarea edin ei, prin dispozi ie a pre edintelui, n care va fi prev zut , data, ora, loca ia, precum i ordinea de zi propus . (2) Convocarea edin ei Consiliului Colegiului poate fi realizat concomitent cu convocarea edin ei Comitetului director. CAPITOLUL VII Comitetul director Art. 18. (1) Comitetul director reprezint organul executiv al Colegiului cu atribu ii directe n organizarea exercit rii profesiei de psiholog n Romnia, autoreglementare, precum i n reglementarea condi iilor de desf urare a i activit ilor psihologice, n condi iile legii, constituit din pre edintele Colegiului membrii comisiilor Comitetului director. (2) Comitetul director func ioneaz prin edin e n plen i pe comisii. (3) Comitetul director este convocat cu treizeci de zile nainte de data stabilit pentru organizarea edin ei, prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului. (4) Comitetul director se ntrune te n plen semestrial i n mod excep ional la solicitarea a cel pu in dou treimi din num rul membrilor care asigur conducerea operativ sau a jum tate din num rul membrilor Comitetului director, aprobat prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului. 12 ur rii unor activit i specifice, pentru sprijinirea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

15

Art. 19. - (1) n scopul ndeplinirii unor atribu ii conferite prin dispozi ii legale, Comitetul director poate hot r nfiin area de comisii de lucru cu caracter temporar, n condi iile legii. (2) Comitetul director adopt hot rri cu caracter profesional, normativ, deontologic i administrativ, obligatorii pentru membrii Colegiului. Art. 20. (1) Comitetul director are urm toarele competen e: a) aprob liber practic i emite urm toarele documente: atestatele de psiholog cu drept de pentru psihologi i alte persoane asimilate, precum i orice act de

recunoa tere a diplomelor, form rilor i calific rilor profesionale pentru psihologi, n condi iile legii; certificatele de nregistrare pentru formele independente de exercitare a profesiei, avizele de func ionare ale structurilor de psihologie, precum i orice alte documente prin care se certific pentru metodele dreptul de liber practic n Romnia; avizele standardizate, i i tehnicile de evaluare i asisten psihologic

precum i modul de utilizare al acestora; avizele profesionale pentru programele i modalit ile de formare profesional complementar i/sau continu , precum pentru furnizorii de formare profesional ; b) propune institu iilor abilitate cursuri i alte forme de educa ie permanent n domeniul psihologiei, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; c) elaboreaz proiectele urm toarelor documente: Regulamentul de organizare si func ionare intern hot rre de modificare a Colegiului, Codul deontologic al profesiei de

psiholog cu drept de liber practic , Codul de procedur disciplinar precum i orice i/sau completare a acestuia, Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, precum si orice alta modificare si/sau completare ale acestora; d) elaboreaz , mpreun acestora; e) ntocme te, actualizeaz , gestioneaz psihologilor cu drept de liber practic din Romnia; f) mediaz litigiile dintre psihologi, dintre ace tia i beneficiarii serviciilor i dintre psihologi i psihologice, dintre psihologi i orice alte persoane, precum i face public Registrul unic al cu Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i orice modificare i Sportului, normele metodologice, precum i/sau completare a

angajatorii acestora, n probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog; 13

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

g) desf mandateaz profesional ;

oar

activit i specifice de control i supraveghere profesional

psihologi pentru realizarea activit ilor de control

i supraveghere

h) judec abaterile disciplinare date n competen a sa i aplic sanc iuni, n condi iile legii; i) sesizeaz organele n drept n cazurile de exercitare ilicit a profesiei de psiholog; j) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate de c tre Colegiu, precum i al cotiza iei anuale de membru; k) urm re te respectarea legii psiholog cu drept de liber practic ; l) adopt i emite norme privind formarea profesional a psihologilor, norme i alte acte administrative cu caracter normativ pentru privind accesul n profesia de psiholog, norme privind competen ele profesionale ale psihologilor, precum detalierea i punerea n aplicare a dispozi iilor legale n vigoare. (2) Pentru ndeplinirea atribu iilor specifice, Comitetul director poate mandata n mod expres i limitativ pre edintele Colegiului. (3) Coordonarea procesului de analiza a cererilor date spre solu ionare Comitetului director este realizat de c tre pre edintele Colegiului, care solu ioneaz cererile date n competen a sa sau le nainteaz mpreun cu documentele de sus inere comisiilor de specialitate sau forurilor de conducere, dup caz. (4) n ndeplinirea atribu iilor sale, Comitetul director are n subordine structura executiv , condus prezentelor norme. CAPITOLUL VIII Comisiile de specialitate ale Colegiului SECTIUNEA I Dispozi ii generale Art. 21. (1) Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt structuri profesionale autonome aflate n subordinea Comitetului director, care desf oar proceduri de analiz profesional specializat , n vederea naint rii c tre Comitetul 14 de c tre pre edintele Colegiului, organizat potrivit i a Codului deontologic al profesiei de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

17

director a propunerilor de aprobare, amnare sau respingere a cererilor formulate, date spre solu ionare Comitetului director, n condi iile legii i ale prezentelor norme. (2) Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt urm toarele: a) comisiile aplicative: Comisia de psihologie clinic de psihologia muncii, transporturilor i siguran i i serviciilor, educa ional , consiliere scolar ap rare, ordine public b) Comisia metodologic i voca ional na ional ; i psihoterapie, Comisia Comisia de psihologie

si Comisia de psihologie pentru

c) Comisia de deontologie i disciplin . (3) Pre edintele Colegiului poate desemna din rndul membrilor comisiilor de specialitate persoanele care reprezint Colegiul n conferin ele i congresele interne i interna ionale n domeniile de competen . Art. 22. - (1) Alegerea membrilor comisiilor de specialitate se realizeaz de c tre Conven ia na ional , n cadrul procedurilor specifice de alegere a membrilor Comitetului director. (2) n termen de maxim cincisprezece zile calendaristice de la data alegerii membrilor comisiilor de specialitate de c tre Conven ia na ional a Colegiului, este organizat profesie. (3) Membrii comisiilor de specialitate propun din rndul acestora: pre edintele, vicepre edintele i secretarul comisiei, care vor fi aproba i n func ie, prin votul majorit ii membrilor prezen i. (4) Rezultatele lucr rilor edin elor comisiilor de specialitate sunt eviden iate n cte un proces-verbal de edin , redactat de c tre secretarul de edin , semnat sub condi ia nulit ii absolute de c tre to i membrii prezen i. (5) Procesele-verbale de edin director, care verific nregistrarea. (6) De la data nregistr rii fiecarui proces-verbal de comisiei de specialitate i i organizeaz stabilite prin lege i prezentele norme. edin , conducerea activitatea specifica potrivit atribu iilor se notific imediat pre edintelui Comitetului i de form i dispune ndeplinirea condi iilor de fond edin ele de alegere a organelor de conducere ale comisiilor de specialitate, conduse de catre membrii fiecarei comisii cu vechimea cea mai mare n

15

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

Art. 23. n ndeplinirea atribu iilor specifice comisiile de specialitate adopt propuneri i proiecte de acte administrative, care sunt naintate spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului, dup caz. Art. 24. - (1) n cazul constat rii nendeplinirii condi iilor generale privind eliberarea unor acte date spre analiz comisiilor de specialitate, acestea pot la propune Comitetului director respingerea, amnarea solu ionarii acestora pn

data prezentarii documentelor necesare complet rii corespunzatoare a dosarului care nso e te cererea, sau pot solicita avizul juridic consultativ al Direc iei juridice i de rela ii publice. (2) n cazul constat rii ncadr rii gre ite n treapta de competen respectarea dispozi iilor prezentelor norme, n condi iile legii. (3) Propunerile de acceptare, de amnare sau de respingere a cererilor se eviden iaz (4) n procesul-verbal al edin ei comisiei de specialitate, semnat pentru validitate de c tre to i membrii prezen i. edin ele comisiilor de specialitate sunt convocate prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului, direct sau la propunerea majorit ii simple a fiec rei comisii de specialitate. (5) Validarea propunerilor adresate Comitetului director este condi ionat de prezen a n sedin specialitate. Art. 25. (1) Reglementarea activit ilor specifice comisiilor de specialitate n cadrul procedurilor de analizare a cererilor date spre solu ionare Comitetului director, se realizeaz prin normele privind accesul n profesia de psiholog cu drept de liber practic , normele privind competen ele profesionale ale psihologilor cu drept de liber liber practic , normele privind formarea profesional practic , precum a psihologilor cu drept de i prin alte norme, aprobate prin hot rre a Comitetului a unui num r de jum tate plus unul din membrii comisiei de i forma de atestare, comisiile aplicative pot propune Comitetului director o nou ncadrare, cu

director. (2) Reglementarea activitatilor specifice in cadrul procedurilor de nregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog a Comitetului director. 16 i de certificare a dreptului de supervizare profesional se realizeaz potrivit legii, n condi iile stabilite prin hot rre

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

19

(3) Reglementarea activita ilor specifice n cadrul procedurilor de nregistrare a furnizorilor de formare profesional , precum modalit ilor de formare profesional complementar normele privind formarea profesional Comitetului director. (4) Activit ile specifice Comisiei de deontologie i disciplin se realizeaza practic i potrivit Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liber i de avizare i creditare a i continu se realizeaz prin

a psihologilor, aprobate prin hot rre a

Codului de procedur disciplinar , n condi iile legii i ale prezentelor norme. (5) Activit ile specifice Comisiei metodologice se realizeaza potrivit Normelor de avizare a metodelor i tehnicilor de evaluare i asisten legii i ale prezentelor norme. (6) n vederea sprijinirii procedurilor de analiz demarate de c tre comisiile de specialitate, pre edintele Colegiului poate emite dispozi ii, n condi iile legii. Art. 26. Comisiile de specialitate au urm toarele competen e generale: a) organizeaz formele de evaluare specifice pentru accesul n profesia de psiholog, pentru absolven i ai unei institu ii de nva mnt superior, care au ob inut diploma de licen n psihologie sau asimilat , pentru persoane asimilate n condi iile legii i ale normelor, pentru cet eni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene care au ob inut titlul profesional n ar , cet eni str ini care au ob inut titlul profesional n unul din statele cu care Romnia are ncheiate conven ii bilaterale n domeniu, cu excep ia statelor membre ale Uniunii Europene, sub condi ia form rii profesionale complementare, precum i pentru alte categorii de persoane, n condi iile legii i ale prezentelor norme, dup caz; b) aplic , n procesul de analiz , condi iile accesului n profesia de psiholog n specialit ile de competen , cu respectarea condi iilor generale de atestatului de liber practic , dup caz; d) propun Comitetului director aprobarea, amnarea sau respingerea cererilor de eliberare a urm toarelor documente: atestate de liber practic , adeverin e privind dreptul de supervizare profesional , certificate de nregistrare a formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog i a actelor de modificare, avize de func ionare ale structurilor de psihologie i a actelor de modificare, avize profesionale pentru furnizorii de formare profesional , avize profesionale pentru programele de formare profesional , certificate de recunoa tere, adeverin e privind 17 eliberare a psihologic , n condi iile

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

rezultatul evalu rii n vederea accesului n profesia de psiholog cu drept de liber practic , avize pentru metodele i tehnicile de evaluare i asisten psihologic , precum i a altor documente date n competen a lor, dup caz; e) pot propune Comitetului director i pre edintelui acestuia, proiecte de acte administrative privind accesul n profesia de psiholog cu drept de liber formarea profesional nregistrarea formelor complementar practic , i i continu , competen ele profesionale,

i modalit ilor de exercitare ale profesiei, controlul

supravegherea profesional , avizarea metodelor i tehnicilor de evaluare i asisten psihologic , n vederea detalierii i punerii n aplicare a dispozi iilor legii, normelor i hot rrilor cu caracter normativ ale Comitetului director, dup caz; f) nainteaz c tre pre edinte, propuneri privind solu ionarea peti iilor naintate Comitetului director sau Comisiei de deontologie domeniul de competen specific; i i disciplina, n legatur cu

g) propun nominal persoane pentru realizarea activita ilor de control supraveghere profesional , precum i pentru activit ile de anchet disciplinar ; h) desemneaz persoane n comisiile de lucru, precum

i n cadrul unor

ntruniri profesionale interne, na ionale sau interna ionale; i) propun Comitetului director i pre edintelui Colegiului aprobarea ghidurilor de bune practici n domeniile de competen j) propun Comitetului director specific ; i pre edintelui Colegiului aprobarea unor

m suri de eficientizare a activit ii Colegiului; j) emit puncte de vedere sau preciz ri cu caracter consultativ n orice alt problem legat de domeniile de competen specifice, supuse procedurilor de i n actele avizare i aprobare; k) ndeplinesc orice alt atribu ii prev zute n lege, n norme administrative emise de c tre Comitetul director i pre edintele Colegiului. SEC IUNEA a II-a Comisia de psihologie clinic Art. 27. Comisia de psihologie clinic i psihoterapie i psihoterapie desf oar proceduri

le specifice n vederea analiz rii i naint rii c tre Comitetul director, a propunerilor pentru aprobarea, amnarea sau respingere a oric ror cereri sau peti ii date spre solu ionare Comitetului director i care privesc specialit ile: 18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

21

a) psihologie clinic ; b) consiliere psihologic (clinic ) i c) psihoterapie. Art. 28. Comisia de psihologie clinic competen e specifice: a) analizeaz i propune Comitetului director sau pre edintelui Colegiului aprobarea, amnarea sau respingerea cererilor de aliberare a atestatelor de liber practic pentru persoanele prev zute la art. 15 alin (2) din normele metodologice; b) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului pachetul de discipline de specialitate solicitat pentru persoanele prev zute de art. 15 alin (2) din normele metodologice; c) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului spre aprobare metodele i tehnicile psihoterapeutice care sunt recunoscute pentru activitatea profesional n specialit ile psihoterapie i consiliere psihologic ; d) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului norme specifice pentru recunoa terea i compatibilizarea practicii psihoterapiei n celelalte state ale Uniunii Europene; e) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului proiecte de acte normative privind reglementarea competen elor profesionale ale psihologilor clinicieni n domeniul securit ii i s n t ii n munc . SEC IUNEA a III-a Comisia de psihologia muncii, transporturilor i serviciilor Art. 29. Comisia de psihologia muncii, transporturilor desf oar i serviciilor i consilierii psihologice n Romnia cu practica psihoterapiei i consilierii psihologice i psihoterapie are toate

competen ele generale aplicabile, prev zute la art. 26, avnd totodat urm toarele

procedurile specifice n vederea analiz rii i naint rii c tre Comitetul

director, a propunerilor pentru aprobarea, amnarea sau respingerea oric ror cereri sau peti ii date spre solu ionare Comitetului director i care privesc specialit ile: a) psihologia muncii i organizational ; b) psihologia transporturilor i c) psihologia aplicat n servicii. 19

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

Art. 30. Comisia de psihologia muncii, transporturilor i serviciilor are toate competen ele generale aplicabile, prev zute la art. 26, avnd totodat urm toarele competen e specifice: a) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului proiecte de acte normative privind reglementarea competen elor profesionale n domeniul securit ii i s n t ii n munc ; b) analizeaz i propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului proiectele de acte normative privind reglementarea condi iilor de exercitare ale profesiei n domeniul siguran ei circula iei i naviga iei, precum i n alte domenii de activitate socio-economice din sfera serviciilor; c) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului norme privind recunoa terea i compatibilizarea practicii profesionale cu celelalte state din Uniunea European n specialit ile de competen ; d) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului norme privind punerea n aplicare normele metodologice; e) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului norme privind actualizarea domeniului de aplicare a competen elor n specialitatea psihologia aplicat n servicii. SEC IUNEA a IV-a Comisia de psihologie educa ional , consiliere scolar i voca ional i i detalierea dispozi iilor art. 18 alin. (3) din

Art. 31. Comisia de psihologie educationala, consiliere scolar voca ional desf

oar proceduri le specifice n vederea analiz rii i naint rii c tre

Comitetul director, a propunerilor pentru aprobarea, amnarea sau respingere a oric ror cereri sau peti ii date spre solu ionare Comitetului director i care privesc specialit ile: a) psihologie educa ional , consiliere scolar b) psihopedagogie special . i voca ional i

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

23

Art. 32. Comisia de psihologie educa ional , consiliere scolar totodat urm toarele competen e specifice:

voca ional are toate competen ele generale aplicabile, prev zute la art. 26, avnd a) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului privind recunoa terea i compatibilizarea practicii profesionale n sistemul de educa ie i educa ie special ; b) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului norme privind recunoa terea i compatibilizarea practicii profesionale nationale cu practic din celelalte c) elaboreaz ale normelor. SEC IUNEA a V-a Comisia de psihologie pentru ap rare, ordine public i siguran na ional i siguran ri ale Uniunii Europene n specialit ile de competen ; preciz ri referitoare la reglementarea procedurilor de

recunoa tere i atestare profesional a psihopedagogilor speciali, n condi iile legii i

Art. 33. Comisia de psihologie pentru ap rare, ordine public na ional desf oar procedurile specifice n vederea analiz rii

i naint rii c tre

Comitetul director, a propunerilor pentru aprobarea, amnarea sau respingere a oric ror cereri sau peti ii date spre solu ionare Comitetului director i care privesc specialit ile: a) psihologie aplicat n domeniul securit ii na ionale i b) psihologie judiciar poligraf. Art. 34. Comisia de psihologie pentru ap rare, ordine public na ional totodat urm toarele competen e specifice: a) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului, norme privind punerea n aplicare i detalierea dispozi iilor art. 18 alin. (3) si art. 24 lit. b) din norme; b) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului, norme privind punerea n aplicare a dispozi iilor art. 25 si 26 din norme; i siguran evaluarea comportamentului simulat prin tehnica

are toate competen ele generale aplicabile, prev zute la art. 26, avnd

21

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

c) propune spre aprobare Comitetului director sau pre edintelui Colegiului, norme privind ob inerea atestatului de liber judiciar practic n specialitatea psihologie evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf de c tre

persoanele prev zute la art. 18 alin. (2) din norme. SEC IUNEA a VI-a Comisia metodologic Art. 35. (1) Comisia metodologic desf oar activit i specifice de

analizare a cererilor de avizare a metodelor i tehnicilor de evaluare i asisten psihologic , n condi iile legii i ale normelor de avizare a metodelor i tehnicilor de evaluare i asisten psihologic , elaborate de c tre Comitetul director i aprobate elaboreaz propuneri de avizare a metodelor i de c tre Conven ia na ional , potrivit prevederilor prezentelor norme. (2) Comisia metodologic tehnicilor de evaluare i asisten tehnicilor de evaluare i asisten psihologic i asisten i prezint psihologic analizate, n condi iile legii. psihologic , precum i modurile de utilizare a

(3) Comisia metodologic propune Comitetului director eviden a metodelor i acestora pentru publicarea anual a Catalogului metodelor i tehnicilor de evaluare rapoarte la cererea Comitetului director sau a pre edintelui Colegiului. Art. 36. n baza mandatului acordat de c tre pre edintele Colegiului, psihologic i asisten

membrii Comisiei metodologice pot ntreprinde controale tematice la entit ile care construiesc sau distribuie metodele i tehnicile de evaluare i asisten avizului, precum psihologic . Art. 37. Comisia metodologic avizeaz cursurile de formare i training-urile avnd ca obiect utilizarea metodelor i tehnicilor de evaluare i asisten standardizate, altele dect cele cu relevan psihologilor. psihologic pentru formarea profesional continu a i la utilizatorii metodelor i tehnicilor de evaluare din Romnia, n vederea verific rii ndeplinirii condi iilor care au stat la baza acord rii

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

25

SEC IUNEA a VII-a Comisia de deontologie i disciplin Art. 38. (1) Comisia de deontologie (2) Comisia de deontologie (3) Comisia de deontologie i disciplin i disciplin desf oar realizeaz atribu iile

specifice prev zute la art. 36 lit. c) din lege, n condi iile prezentelor norme. activit i specifice n vederea finaliz rii i utilizarii activit ii de control i supraveghere profesional . i disciplin poate cerceta cazurile de incompatibilitate i conflict de interese indicate n actele de sesizare. (4) Comisia de deontologie i disciplin poate media litigiile dintre psihologi, dintre ace tia i beneficiarii serviciilor psihologice, precum i dintre psihologi i angajatorii acestora, n cadrul procedurilor de cercetare specifice, pe baza

mandatului expres acordat de c tre Comitetul director. (5) Comisia de deontologie i disciplin are toate responsabilit ile prev zute de lege, fiind suveran n aprobarea hot rrilor. Art. 39. (1) Comisia de deontologie i disciplin poate solicita n ndeplinirea atribu iilor specifice avizul consultativ al Direc iei juridice Colegiului. (2) Comisia de deontologie i disciplin urm re te respectarea principiului confidentialit ii actului psihologic, a secretului profesional i inviolabilit ii lucr rilor i nregistr rilor cu caracter profesional, aflate n paza juridic a psihologului sau a angajatorului acestuia. (3) Comisia de deontologie i disciplin poate propune Comitetului director sau pre edintelui aprobarea normelor privind r spunderea profesional , n vederea ncheierii de c tre psihologi a contractelor de asigurare pentru r spundere civil profesional . (4) Comisia de deontologie i disciplin Direc ia juridic i de rela ii publice a Colegiului. colaboreaz n vederea ndeplinirii atribu iilor prev zute la alin. (3) cu celelalte comisii de specialitate, precum i cu i de rela ii publice a

Art. 40. (1) Comisia de deontologie i disciplin avizeaz actele de sesizare naintate organelor competente, de c tre Comitetul director, n temeiul dispozi iilor art. 33 lit. k) raportate la art. 58 din lege. 23

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(2) n aplicarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liber practic privind i a Codului de procedur disciplinar , Comisia de deontologie i disciplin sanc ionarea practicilor anticoncuren iale din domeniul serviciilor poate propune Comitetului director sau pre edintelui Colegiului norme i proceduri psihologice. CAPITOLUL IX Pre edintele Colegiului Art. 41. Pre edintele Colegiului este cea mai nalt func ie ocupat de c tre un psiholog n ierarhia Colegiului, cu atribu ii de reglementare, reprezentare, conducere i coordonare a activit ii forurilor de conducere i a structurii executive a Colegiului. Art. 42. (1) n realizarea atribu iilor ce i revin, pre edintele Colegiului poate nfiin a comisii cu caracter consultativ i poate solicita consultarea membrilor care asigur conducerea operativ sau a unor exper i. (2) Pre edintele Colegiului poate solicita rapoarte periodice conducerilor comisiilor de specialitate sau conducerii structurii executive a Comitetului director. Art. 43. - (1) Pre edintele Colegiului are urm toarele competen e: a) asigur conducerea executiv a Colegiului; b) aproba i emite dispozi ii obligatorii, cu caracter normativ sau administrativ, i alte acte, pentru punerea n aplicare i detalierea legii, a normelor metodologice, precum i a altor acte administrative sau normative privind exercitarea profesiei de psiholog n Romnia; c) reprezint Colegiul n fa a tuturor entit ilor na ionale i interna ionale, fiind singurul reprezentant legal al acestuia; d) convoac , conduce i prezideaz edin ele forurilor de conducere ale Colegiului i ale altor structuri cu caracter profesional, aprobnd m surile necesare pentru organizarea i func ionarea acestora; e) coordoneaz pentru desf activitatea structurii executive a Colegiului i aprob urarea activit ii acesteia; 24 toate actele privind dimensionarea resurselor umane i materiale necesare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

27

f) asigur

cadrul necesar organiz rii exercit rii profesiei de psiholog, n toate actele emise de c tre forurile de conducere ale

condi iile art. 24 din lege; g) semneaz Colegiului, n condi iile legii i ale prezentelor norme; h) dispune punerea n aplicare a suspend rii i ncet rii dreptului de liber practic , precum i ncetarea acestor m suri, n condi iile legii i ale prezentelor norme; i) prime te, coordoneaz i dispune solu ionarea contesta iilor, a plngerilor, precum i a oric rui alt act de sesizare cu privire la organizarea exercit rii profesiei de psiholog n Romnia; j) coordoneaz activitatea filialelor teritoriale ale Colegiului i aprob dispozi ii obligatorii de eficientizare a activit ii acestora; k) gestioneaz Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din Romnia i aprob m surile necesare n vederea actualiz rii i coordoneaz activitatea financiar i a restructur rii acestuia; l) ordonan eaz Colegiului; m) asigur confec ionarea, nregistrarea i emiterea actelor aprobate de c tre forurile de conducere ale Colegiului; n) asigur o) asigur p) aplic Colegiu; q) ncadreaz personalul administrativ al Colegiului, stabile te condi iile urarea activit ii acestuia; i aprob actele privind organizarea i desf publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a actelor publicitatea actelor, comunicatelor, anun urilor, precum tampila organiza iei profesionale i mandateaz i a administrative cu caracter normativ ale Colegiului; declara iilor de pozi ie ale Colegiului; persoanele responsabile cu aplicarea acesteia pe actele aprobate i emise de c tre cheltuielile

r) aplic hot rrile forurilor de conducere ale Colegiului i aprob m suri de punere n aplicare i de detaliere a acestora; s) ndepline te orice alte atribu ii pentru care a fost mandatat prin hot rri ale forurilor de conducere ale Colegiului.

25

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(2) Pre edintele Colegiului poate emite dispozi ii obligatorii pentru punerea n aplicare i detalierea prezentelor norme, precum i pentru aducerea la ndeplinire a prevederilor alin. (1), dup caz. (3) Pre edintele Colegiului poate propune n plen suspendarea temporar a edin elor forurilor de conducere bune condi ii. CAPITOLUL X Alegerea membrilor n forurile de conducere ale Colegiului Art. 44. (1) Alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului se realizeaz n cadrul sedin elor ordinare ale Conven iei na ionale, organizate potrivit hot rrii Comitetului director. (2) Dispozi ia pre edintelui Colegiului privind convocarea edin ei Conven iei na ionale a Colegiului cuprinde data, ora, loca ia i ordinea de zi a edin ei, precum i procedurile privind organizarea i desf urarea alegerilor. (3) Comitetul director voteaz componen a nominal a Comisiei de num rare i validare a voturilor pentru candida ii la forurile de conducere ale Colegiului. Art. 45. - (1) Procedurile privind organizarea Conven iei na ionale. Procedurile privind organizarea de comunicare desf i desf i desf urarea alegerilor i urarea alegerilor i i comisiilor lucrative, precum i reconvocarea acestora, n cazul constat rii unor motive care nu permit desf urarea lucr rilor n

cuprind metodologia de organizare a alegerilor la nivelul filialelor teritoriale

pentru filialele teritoriale cuprind: calendarul, procedurile de realizare i modalitatea i validare a rezultatelor. Procedurile privind organizarea urarea alegerilor n cadrul Conven iei na ionale cuprind: norma de (2) Procedurile privind organizarea i desf urarea alegerilor sunt aprobate

reprezentare i procedurile detaliate de alegere. prin hot rre a Comitetului director, n condi iile legii i ale prezentelor norme. Art. 46. - (1) Membrii forurilor de conducere ale Colegiului sunt ale i prin vot secret de c tre reprezentan ii delega i n Conven ia na ional . (2) Pot fi desemna i drept candida i pentru ocuparea func iilor n cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, membri ai Colegiului, n activitate, cu o buna 26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

29

reputa ie moral Colegiului.

i profesional , care nu se afl ntr-o stare de incompatibilitate sau

conflict de interese cu ocuparea func iilor n cadrul forurilor de conducere ale (3) Nu pot fi desemna i drept candida i persoanele care prin ac iunile promovate au adus atingere imaginii profesiei de psiholog n Romnia. (4) Conven iile filialelor teritoriale ale Colegiului desemneaz prin vot candida ii pentru func iile de pre edinte al Colegiului i de membru al Comitetului director, comunicnd Comitetului director lista nominal a candida ilor propu i. (5) Candida ii desemna i de c tre conven iile filialelor teritoriale ale Colegiului la func iile de pre edinte i de membru al Comitetului director pot fi i membri ai Colegiului care nu sunt membri ai filialei teritoriale electoare. (6) Pe perioada mandatului ncredin at, pre edin ii filialelor teritoriale ale Colegiului ndeplinesc i func iile de membri ai Consiliului Colegiului. (7) Pe baza propunerilor realizate de c tre comitetele filialelor teritoriale, conven iile filialelor teritoriale desemneaz na ional . Art. 47. (1) Conven iile filialelor teritoriale desemneaz candida ii pentru prin vot reprezentan ii n Conven ia i bunei desf ur ri a activit ii Colegiului, i organiz rii exercit rii demnit ii profesionale a psihologilor romni, precum

comisiile Comitetului director i pentru func ia de pre edinte al Colegiului. (2) Candida ii desemna i trebuie s i exprime n mod expres acordul pentru includerea pe listele de vot. (3) Num rul membrilor Comitetului director este stabilit potrivit unui algoritm, aprobat prin hot rre a Comitetului director. Art. 48. Sedin a privind desf urarea alegerilor debuteaz cu desemnarea

prin vot a membrilor Comisiei de num rare i validare a voturilor. Art. 49. - (1) Alegerea pre edintelui Colegiului i a celorlal i membri ai forurilor de conducere are loc numai dup prezentarea de c tre to i candida ii propu i la func ia de pre edinte a Colegiului a proiectului managerial. (2) Votul pentru alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului este votul secret individual, exprimat n cabine de vot individuale. 27

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(3) Votul se exprim Colegiului. Art. 50. (1) Dup de validare a voturilor.

pe buletine de vot comune pentru toate func iile n

forurile de conducere, securizate prin tampilare i semnate de c tre pre edintele

exprimarea voturilor are loc num rarea

i validarea

acestora, urmat de validarea final a rezultatelor de c tre Comisia de num rare i (2) Dup finalizarea procedurilor de validare final a rezultatelor, pre edintele Comisiei de num rare i validare a voturilor anun (3) Dup rezultatele finale ale alegerilor. acceptarea mandatelor ncredin ate, pre edintele ales i membrii

Comitetului director preiau toate atribu iile legale, iar pre edintele poate prelua i conducerea lucr rilor edin ei Conven iei na ionale, dup caz. Art. 51. (1) n cazul renun rii sau ncet rii mandatului unui membru al Comitetului director, candidatul urm tor, cu num rul cel mai mare de voturi ob inute la comisia de specialitate va fi validat n mod automat pe locul r mas vacant. (2) Pentru confirmarea valid rii n func ie a noului membru al Comitetului director, este necesar exprimarea acordului expres al acestuia. CAPITOLUL XI Organizarea teritorial a Colegiului SEC IUNEA I Filialele teritoriale ale Colegiului Art. 52. - (1) Organizarea Colegiului are la baz filialele teritoriale, constituite prin voin a liber exprimat a cel pu in cincizeci de psihologi i care reprezint o arie teritorial Bucuresti. (2) (3) desf n edin a de constituire a filialei teritoriale pot participa cu statut de Procesul-verbal i celelalte acte doveditoare privind validitatea observatori reprezentan i ai Colegiului, mandata i prin dispozi ie a pre edintelui. ur rii procesului de constituire a filialei teritoriale a Colegiului se nregistreaz compact , constituit de regul la nivelul unui jude i n municipiul

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

31

n mod obligatoriu la secretariatul Comitetului director n termen de maxim 30 de zile calendaristice. (4) Membrii Comitetului director care asigur analizeaz conducerea operativ i con inutul procesului-verbal privind constituirea filialei teritoriale

transmit avizul pre edintelui Colegiului, care, poate aproba sau respinge nregistrarea filialei teritoriale nou-constituite. (5) Dup nfiin are, filiala teritorial se constituie din totalitatea psihologilor nregistra i n aria teritorial de competen . Art. 53. (1) Filiala teritorial ia fiin constituirii acesteia. (2) n termen de maximum treizeci de zile calendaristice de la nregistrarea constituirii filialei teritoriale se organizeaz n mod obligatoriu alegeri pentru desemnarea forurilor de conducere ale acesteia. Art. 54 (1) n vederea certific rii actelor emise de c tre comitetele filialelor teritoriale, acestea poart n mod obligatoriu tampila Colegiului, utilizat pe baza unui mandat expres, avnd men ionat n cuprinsul s u denumirea filialei teritoriale. (2) tampilele filialelor teritoriale pot fi utilizate numai n ndeplinirea atribu iilor specifice, men ionate n mandatele acordate prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului, acestea neputnd angaja r spunederea Colegiului n acte juridice care nu au fost aprobate anterior n mod expres i limitativ de c tre forurile de conducere ale Colegiului. (3) tampilele filialelor teritoriale sunt realizate potrivit dispozi iei pre edintelui Colegiului. Art. 55. (1) Filialele teritoriale realizeaz o eviden registru al filialei teritoriale. (2) Transmiterea documentelor n vederea ob inerii atestatelor de liber practic i nregistrarea formelor de exercitare ale profesiei de psiholog poate fi al filialei realizat numai sub condi ia inregistrarii acestora n registrul de eviden teritoriale competente. 29 ini ial a psihologilor i de la constituire i este nregistrat de

la data comunic rii dispozi iei pre edintelui Colegiului privind aprobarea nregistr rii

a formelor de exercitare a profesiei de psiholog din aria de competen , ntr-un

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(3) Prevederile art. 46 alin (3) litera f) din lege normele metodologice se interpreteaz aprecia con inutul acestora.

i dispozi iile art. 12 din

n sensul verific rii existen ei actelor

obligatorii care nso esc cererile adresate Comitetului director, f r a analiza i a (4) Constatarea lipsei unor documente se poate comunica solicitantului Comitetului director printr-o not explicativ . (5) Cererea nso it de documentele doveditoare se transmite n mod obligatoriu Comitetului director, indiferent de situa ia cererii. Art. 56. (1) Activitatea filialei teritoriale se realizeaza sub autoritatea Comitetului director, fiind coordonat de c tre pre edintele Colegiului. (2) n bugetul Colegiului sunt prev zute sume alocate pentru desf activit ii curente a filialelor teritoriale. Cuantumul sumelor se aloc dep i cuantumul maxim stabilit. (3) Decontarea cheltuielilor de c tre filialele teritoriale este condi ionat prezentarea prealabil a documentelor financiar-contabile doveditoare. (4) Filialele teritoriale nu pot desf ura activit i economice n mod direct sau indirect i nu pot percepe pentru serviciile prestate taxe sau alte contribu ii b ne ti. SECTIUNEA a II-a Conven ia filialei teritoriale Art. 57. (1) Conven ia filialei reprezint forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul n zona arondat filialei teritoriale. (2) Conven ia teritorial are urm toarele competen e specifice: a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente; b) aprob raportul anual de activitate al comitetului filialei; c) alege i revoc pre edintele i membrii comitetului filialei; d) alege reprezentan ii pentru Conven ia na ional ; e) propune candida i la func ia de pre edinte al Colegiului i de membru al Comitetului director. de urarea n mod a i

diferen iat, n func ie de num rul de psihologi, membri ai filialei teritoriale, f r

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

33

SECTIUNEA a III-a Comitetul filialei Art. 58. - (1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial, care se afl sub autoritatea Comitetului director. (2) Comitetul filialei este condus de un pre edinte i este constituit dintr-un num r de membri raportat la num rul de membri al filialei, potrivit hot rrii Comitetului director. (3) Competen ele specifice ale comitetului filialei sunt urm toarele: a) elaboreaz b) informeaz raportul anual de activitate i, dup aprobarea acestuia de c tre conven ia filialei, l nainteaz Comitetului director; membrii cu privire la actele aprobate de c tre forurile de conducere ale Colegiului; c) propune reprezentan ii la Conven ia na ional ; d) propune candida ii pentru func ia de pre edinte si de membru al Comitetului director; e) controleaz preliminar activitatea profesional a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului acordat de c tre Comitetul director i avizeaz dosarele psihologilor propu i pentru activit i de control profesional; f) prime te cererile de eliberare a atestatelor de liber practic director, precum i documentele aferente acestora, le nregistreaz Comitetului director. (4) n desf urarea activit ii, comitetul filialei teritoriale poate fi sprijinit de un secretar tehnic, care are calitatea de salariat al Colegiului. Art. 59. (1) n baza mandatului acordat de c tre Comitetul director sau de c tre pre edintele Comitetului director, dup teritoriale pot desf caz, membrii comitetului filialei ura activit i de control i supraveghere profesional . i cererile de i le transmite nregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog, adresate Comitetului

(2) n ndeplinirea mandatului acordat, membrii comitetelor filialelor teritoriale sunt obliga i s respecte drepturile profesionale i constitutionale ale psihologilor i s nu pun n pericol demnitatea uman i profesional a acestora. membrilor filialelor teritoriale i pun n aplicare, (3) Comitetele filialelor teritoriale comunic potrivit competen elor acestora, dispozi iile acestora. 31

actele emise de c tre organele de conducere ale Colegiului

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

Art. 60. La nceputul fiec rui an, comitetul filialei teritoriale prezint Conven iei filialei un raport de activitate privind anul precedent, care se aprob prin orice mijloc convenit de c tre membri. SEC IUNEA a IV-a Pre edintele filialei teritoriale Art. 61. - (1) Pre edintele filialei teritoriale este persoana care asigur conducerea i reprezentarea filialei teritoriale. (2) Competen ele pre edintelui filialei teritoriale sunt urm toarele: a) coordoneaz activitatea comitetului filialei teritoriale; b) convoac i conduce edintele forurilor de conducere ale filialei teritoriale; c) reprezint filiala teritorial n fa a entit ilor de drept public i privat, n baza mandatului Comitetului director; d) asigur coordonarea activit ii de control preliminar; e) semneaz actele elaborate de c tre Comitetul filialei teritoriale i asigur arhivarea acestora. (3) n desf urarea activit ii, pre edintele filialei teritoriale este sprijinit de c tre secretarul tehnic al Comitetului filialei, dup caz. CAPITOLUL XII Managementul furniz rii serviciilor psihologice Art. 62. (1) Colegiul asigur psihologice, n conditiile legii. (2) Instituirea standardelor de calitate n serviciile psihologice se realizeaz prin: a) eliberarea atestatelor de liber practic pentru psihologi; b) eliberarea certificatelor de nregistrare pentru formele independente de exercitare ale profesiei; c) eliberarea avizelor profesionale pentru furnizorii de formare profesional ; d) eliberarea avizelor de func ionare pentru structurile de psihologie; 32 la nivel na ional managementul calit ii

serviciilor psihologice prin reglementarea standardelor de calitate n serviciile

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

35

e) eliberarea adeverin elor privind dreptul de supervizare profesional ; f) controlul periodic i supravegherea profesional a psihologilor i a condi iilor de spa iu i de dotare a formelor de exercitare ale profesiei; g) solu ionarea contesta iilor i plngerilor privind calitatea serviciilor psihologice, precum i abaterile disciplinare; h) medierea cauzelor privind psihologii; i) reglementarea condi iilor de spa iu desf urarea activit ii; j) aprobarea ghidurilor de bune practici n serviciile psihologice; k) stabilirea normelor privind competen ele, formarea profesional a psihologilor; l) reglementarea condi iilor de exercitare ale profesiei profesionale, potrivit legii; m) gestionarea nregistr rii, suspend rii i radierii din Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din Romnia, precum i publicitatea acestora; n) aprobarea oric rei m suri de dezvoltare a standardelor de calitate n serviciile psihologice psiholog n Romnia. (3) n vederea elimin rii practicilor anticoncuren iale, Colegiul poate stabili acorduri i protocoale de colaborare cu institu iile i autorit ile publice i private. (4) Colegiul poate stabili prin acorduri i protocoale cu autorit ile publice i institu iile private competente, politici comune i m suri concrete de reglementare a raporturilor de munc , a raporturilor de serviciu, precum i a condi iilor de furnizare a serviciilor psihologice n anumite sectoare de activitate. Art. 63. Colegiul este singura autoritate romn competent n gestionarea condi iilor de furnizare a serviciilor psihologice n Romnia. CAPITOLUL XIII Formarea profesional a psihologilor Art. 64. (1) Formarea profesional condi iile legii. 33 complementar i/sau continu n i de eficientizare a modului de exercitare a profesiei de i a actelor i supervizarea i de dotare necesare pentru

profesia de psiholog este reglementat de c tre Colegiu, prin comisiile aplicative, n

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(2) Comitetul director i/sau pre edintele Colegiului emit acte administrative cu caracter normativ n vederea punerii n aplicare i detalierii dispozi iilor legale privind formarea profesional a psihologilor i instituie standarde de calitate n a formarea profesional complementar . (3) Comitetul director adopt psihologilor. CAPITOLUL XIV Structura executiv a Colegiului Art. 65. (1) Structura executiv a Colegiului este constituit din direc ii care asigur activit ile tehnico-administrative i sprijin ale comisiilor de specialitate ale Comitetului director ndeplinirea de c tre forurile de conducere ale normele privind formarea profesional

Colegiului a atribu iilor specifice, n condi iile legii i ale prezentelor norme. (2) Direc iile structurii executive a Colegiului sunt urmatoarele: a) Direc ia tehnico-administrativ b) Direc ia juridic c) Direc ia economic pre edintele Colegiului. (3) Pre edintele Colegiului dispune stabilirea condi ilor de munc , ncadrarea sau concedierea personalului structurii executive, acordarea unor drepturi salariale, potrivit organigramei i n limitele bugetului aprobat de catre Consiliu. (4) n exercitarea atribu iilor sale, personalul Colegiului se poate legitima i cu legitima ia de serviciu, realizat pre edintelui Colegiului. Art. 66. (1) Direc ia tehnico-administrativ activit i specifice de nregistrare i de secretariat desf oara potrivit modelului aprobat prin dispozi ie a i de secretariat; i de rela ii publice; i de resurse umane. de c tre

(2) Coordonarea i conducerea structurii executive este asigurat

i arhivare a documentelor n vederea ob inerii

atestatelor de liber practic , certificatelor de nregistrare, avizelor de func ionare, avizelor profesionale, precum i altor documente emise de c tre Colegiu. (2) Direc ia tehnico-adiministrativ administrative curente i de secretariat desf oar activit i i de i de secretariat, activit i de registratur general

transmitere a actelor emise de c tre Colegiu, nregistreaz 34

i actualizeaz Registrul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

37

unic al psihologilor cu drept de liber practic din Romnia i alte registre speciale, n condi iile legii. (3) n subordinea Direc iei tehnico-administrativ desf oar i de secretariat i i arhiva activitatea Secretariatul Comitetului director, care gestioneaz

Colegiului, con innd datele cu caracter personal, sub coordonarea pre edintelui Colegiului. Secretariatul Comitetului director asigur arhivei electronice coordonarea pre edintelui Colegiului. (4) Direc ia tehnico-administrativ b) Biroul tehnic i de ntre inere; c) Biroul IT; d) Biroul de rela ii cu publicul. (5) Secretariatul Comitetului director este condus de c tre un secretar ef. (6) Secretariatul Comitetului director include secretariatele comitetelor filialelor teritoriale. (7) Direc ia tehnico-administrativ directorul executiv. Art. 67. (1) Direc ia juridic specifice de reprezentare, consultan elaborare i de rela ii publice desf i asisten oar activit i i de secretariat este condus de c tre i de secretariat are urm toarele birouri: a) Secretariatul Comitetului director; gestionarea electronica a i a datelor cu caracter personal n format electronic, sub

juridic a Colegiului, activit i de i

i avizare a proiectelor actelor administrative emise de organele de

conducere ale Colegiului, activit i de dezvoltare, corelare i integrare normativ

institu ional a Colegiului n sistemul legislativ i institu ional al Romniei i al Uniunii Europene, precum i activit i de editare, conferin e de pres , comunicate, precum i alte activit i n interesul Colegiului. (2) n cadrul Direc iei juridice i de rela ii publice i desf publice, imagine i mass-media. (3) Direc ia juridica i de rela ii publice este condus juridic. Art. 68. (1) Direc ia economic si de resurse umane desf specifice de eviden financiar-contabil 35 oar activit i de c tre un director oar activitatea unul sau mai mul i consilieri juridici, precum i unul sau mai mul i speciali ti n rela ii

i de gestiune a Colegiului, elaboreaz

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

analize economice i financiare, elaboreaz rapoarte financiar-contabile, balan e i bilan uri contabile, rapoarte preg titoare ac iunilor de audit, precum i activit i de eviden i nregistrare a personalului Colegiului. (2) n cadrul Direc ia economic i de resurse umane i desf oar

activitatea economi ti i inspectori de resurse umane. (3) Conducerea Direc iei economice i de resurse umane este asigurat de c tre un director economic. Art. 70. Pre edintele Colegiului conduce activitatea structurii executive i desf oar o activitate managerial remunerat . (2) edin . CAPITOLUL XV Veniturile i cheltuielile Colegiului Art. 71. (1) Veniturile i cheltuielile Colegiului se reglementeaz de c tre forurile de conducere competente ale Colegiului. (2) Structura generala a veniturilor continuare bugetul Colegiului, se aprob Direc ia economic i de resurse umane. i cheltuielilor anuale, denumit n de c tre Consiliul Colegiului, pe baza i elaborat de c tre edintele conducerii structurii executive sunt prezidate de c tre

pre edintele Colegiului, hot rrile acesteia fiind consemnate prin procese-verbale de

proiectului propus de c tre pre edintele Comitetului director

(3) n procesul de execu ie, cheltuielile bugetare vor putea fi modificate i ajustate, n func ie de necesit i, f r a afecta bugetul n ansamblul sau valoric, prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului, la propunerea motivat a comisiilor aplicative sau a Direc iei economice i de resurse umane. (4) Ordonan area cheltuielilor bugetare ale Colegiului se realizeaz de c tre pre edintele Colegiului, potrivit legii. (5) Execu ia bugetar este realizat n cadrul exerci iului financiar legal, de regul anul calendaristic. Art. 72. Sursele de finan are ale Colegiului sunt urm toarele: a) cotiza ii; 36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

39

b) taxe; c) dona ii i sponsoriz ri din partea unor persoane fizice i juridice; d) fonduri nerambursabile; e) alte surse, conform actelor normative n vigoare. Art. 73. (1) Categoriile de cheltuieli bugetare sunt previzionate prin bugetul anual aprobat. (2) Principalele cheltuieli bugetare sunt: a) cheltuieli cu personalul; b) cheltuieli privind desf comisii cu caracter lucrativ; c) cheltuieli de deplasare i cazare; d) cheltuieli administrative i de ntre inere ale loca iilor; e) cheltuieli logistice i tehnice; f) investi ii; g) cofinan area proiectelor derulate cu fonduri nerambursabile; h) alte cheltuieli. CAPITOLUL XVI Dispozi ii finale i tranzitorii Art. 74. (1) Prezentele norme aprobate pentru punerea n executare intern a Colegiului. (2) De la data intr rii n vigoare a prezentelor norme se suspend automat aplicarea altor norme privind organizarea Colegiului. (3) Punerea n aplicare i detalierea prezentelor norme se realizeaz prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului. (4) Interpretarea dispozi iilor actelor administrative ale Colegiului se realizeaz n condi iile legii, a normelor metodologice i ale prezentelor norme. n mod a i func ionarea intern i urarea activit ii comisiilor aplicative i ale altor

detalierea dispozi iilor legii, reprezint procedura unic de organizare i func ionare

37

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMNIA

HOTRRE pentru aprobarea Normelor privind accesul n profesia de psiholog cu drept de liber practic*)
Avnd n vedere dispoziiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul dispoziiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia i ale art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 788/2005, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romnia h o t r t e: Art. 1. Se aprob Normele privind accesul n profesia de psiholog cu drept de liber practic, potrivit anexei care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. (1) De la data intrrii n vigoare a normelor prevzute la art. 1, acestea reprezint procedura unic de acces n profesia de psiholog cu drept de liber practic, denumit n continuare psiholog, n condiiile legii. (2) Colegiul Psihologilor din Romnia realizeaz toate procedurile necesare organizrii accesului n profesia de psiholog. Art. 3. Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Colegiului Psihologilor din Romnia, Mihai Aniei Bucureti, 16 aprilie 2010. Nr. 2.
*) Hotrrea nr. 2/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

41

ANEX la Hot rrea Comitetului director nr. 2/2010 NORME privind accesul n profesia de psiholog cu drept de liber practic CAPITOLUL I Semnifica ia unor termeni Art. 1. - n n elesul prezentelor norme termenii i expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii: a) autorizeaz atestat de liber practic n specialitate act emis de c tre Comitetul i se calitatea de psiholog, cu competen e n una dintre specialit ile director, la propunerea uneia dintre comisiile aplicative, prin care se certific

profesionale prev zute la art. 15 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, denumite n continuare norme metodologice; b) autoritate romn de reglementare pentru profesia de psiholog i completat prin O.U.G. Colegiul, potrivit dispozi iilor Legii nr. 200/2004, modificat nr. 109/2007, aprobat prin Legea nr. 117/2008; c) continu d) profesionale aviz pentru formarea profesional act emis de catre Comitetul director furnizorii de formare profesionala complementar i/sau i se atest relevan a con inutului i a modalit ii de realizare a form rii prin care se autorizeaz

profesionale complementare i/sau continue a psihologilor; evaluarea capacit ii profesionale procedura de evaluare specific i abilit ilor practice dobndite de c tre psihologii care au finalizat n specialit ile de competen , n vederea autonom , respectiv a titlului de psiholog practic profesiei de psiholog prin care se urm re te verificarea cuno tin elor teoretice stagiul de supervizare profesional ob inerii atestatului de liber practicant autonom; e) licen formare ini ial proces formativ specific profesiei de psiholog, care n psihologie sau a unei alte diplome de const n ob inerea unei diplome de licen

asimilate, n condi iile legii i ale normelor metodologice;

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

f)

formarea profesional

complementar

activitate de formare a

psihologilor, ulterioar

form rii ini iale, care asigur , fie dezvoltarea competen elor mnt sau alte forme de educa ie

profesionale deja dobndite, fie dobndirea de noi competen e, fiind realizat prin forme specifice sistemului na ional de nv comisiilor aplicative; g) ulterioar formare profesional continu activitate de formare a psihologilor, prin i/sau concomitent form rii profesionale complementare, obligatorie, care mnt sau alte forme de educa ie profesional specific psihologilor, avizate de c tre Comitetul director, la propunerea

asigur dezvoltarea competen elor profesionale deja dobndite, fiind realizat forme specifice sistemului na ional de nv profesional h) propunerea comisiilor aplicative; dezvoltarea personal a psihologului proces de asisten urarea eficient a activit ii profesionale;

specifice psihologilor, aprobate prin hot rrea Comitetului director, la psihologic

prin intermediul c ruia se realizeaz autocunoa terea i optimizarea personal , n vederea preg tirii pentru desf i) furnizori de formare profesional entit i avizate de c tre Comitetul complementar

director pentru organizarea programelor de formare profesional i/sau continu specifice profesiei de psiholog, dup caz. CAPITOLUL II Dispozi ii generale

Art. 2. - (1) Prezentele norme privind accesul n profesia de psiholog, denumite n continuare norme, reglementeaz procedur unic de acces n profesia de psiholog, a absolven ilor institu iilor de nv amnt superior, n domeniul psihologiei, specializarea psihologie, care au ob inut diploma de licen n psihologie sau a altor categorii de persoane asimilate, n condi iile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic , nfiin area, organizarea i func ionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, denumita in continuare lege. (2) Prezentele norme stabilesc profesional i recunoa terea profesional i cadrul normativ privind atestarea n vederea exercit rii profesiei de

psiholog pe teritoriul Romniei de c tre cet enii straini, n condi iile legii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

43

Art. 3. (1) Cet enii romni, precum Romnia.

i categoriile de cet eni str ini practic n

reglementate prin lege, pot solicita ob inerea atestatelor de liber (2) Accesul n profesia de psiholog se realizeaz

numai prin ob inerea

atestatului de liber practic emis de c tre Colegiu, n condi iile legii. (3) Atestarea sau recunoa terea dreptului de liber practic n psihologie, n oricare dintre specialit ile profesionale, pe teritoriul Romniei, se realizeaz numai de c tre Colegiu, n condi iile legii. (4) Titlul unic de calificare n profesia de psiholog pe teritoriul Romniei este atestatul de liber practic . (5) Titlul unic de calificare ob inut de c tre un psiholog cuprinde i titlul profesional de psiholog, pe cnd ob inerea titlului unic de calificare de c tre o alt persoan asimilat n condi iile legii i ale normelor metodologice nu cuprinde titlul profesional de psiholog. Art. 4. Dispozi iile privind dobndirea dreptului de liber practic prev zute n normele metodologice se aplic prezentelor norme. Art. 5. - (1) Absolven ii unei institu ii de inv diploma de licen mnt superior, care au ob inut asimilat n condi iile legii, practic n oricare n mod corespunz tor, n condi iile legii i ale

n psihologie sau o diplom de licen

pot solicita ob inerea atestatului de psiholog cu drept de liber dintre specialit ile profesionale complementar , dup caz. (2) Formarea profesional de c tre Comitetul director. complementar se realizeaz condi ia ndeplinirii cerin elor de vechime n profesie

i treptele de specializare prev zute de lege, cu i formare profesional numai n condi iile

limitativ prev zute de lege, prin furnizorii de formare profesional aviza i profesional (3) Formarea profesional complementar se realizeaz numai dup formare ini ial i, dup caz, nainte de accesul n profesia de psiholog, respectiv n perioada stagiului de formare profesional complementar , specific psihologului practicant n condi ii de supervizare.

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

Capitolul III Accesul n profesia de psiholog Art. 6. (1) n func ie de modalitatea de formare ini iala, competen a i experien a profesional ale solicitan ilor de pn la data intr rii n func iune a comisiilor de specialitate ale Colegiului, ace tia pot realiza accesul n profesia de psiholog, respectiv ob inerea atestatului de liber practic autonom sau n condi ii de supervizare, n una dintre treptele de specializare stabilite de lege, dup caz. (2) Profesia de psiholog se exercit numai la nivel specializat, n una sau mai multe dintre specialit ile profesionale prev zute la art. 15-18 din normele metodologice, cu respectarea standardelor de calitate n serviciile psihologice stabilite de c tre Colegiu. (3) Persoanele care au ob inut accesul n profesia de psiholog pot desf specialit ii profesionale i treptei de competen lege, dup caz. Art. 7. (1) Persoanele care au absolvit o institu ie de inv de specialitate, ob innd diploma de licen mnt superior ura toate activit ile prev zute la art. 5 din lege, proprii profesiei de psiholog, potrivit profesional , stabilite prin atestatul de liber practic , n oricare dintre formele de exercitare ale profesiei prev zute de

n psihologie, domeniul psihologie,

specializarea psihologie sau asimilat , pot solicita ob inerea atestatului de liber practic n condi ii de supervizare, n oricare din specialit ile profesionale prev zute de lege, n condi iile legii. (2) Persoanele care au absolvit o institu ie de inv specialitate, ob innd diploma de licen practic mnt superior de n psihologie, domeniul psihologie,

specializarea psihologie sau asimilat , pot solicita ob inerea atestatului de liber autonom , n treapta de specializare psiholog practicant, numai dup prezentarea dovezii legale privind experien a de minimum un an n specialitate, realizat anterior intr rii n func iune a comisiilor de aplicative ale Colegiului i/sau a dovezii privind finalizarea stagiului de formare profesional superviz rii profesionale, dup caz. (3) Persoanele care au absolvit o institu ie de nv specialitate, ob innd diploma de licen practic mnt superior de n psihologie, domeniul psihologie, complementar i a

specializarea psihologie sau asimilat , pot solicita ob inerea atestatului de liber autonom , treapta de specializare psiholog specialist, numai dup 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

45

prezentarea dovezii legale privind experien a de minimum cinci ani n specialitate, realizat anterior intr rii n func iune a comisiilor aplicative ale Colegiului sau a dovezii privind practica autonom cu o durat de minimum cinci ani n specialitate, dup caz. (4) Persoanele care au absolvit o institu ie de nv specialitate, ob innd diploma de licen practic mnt superior de n psihologie, domeniul psihologie,

specializarea psihologie sau asimilat , pot solicita ob inerea atestatului de liber autonom , treapta de specializare psiholog principal, numai dup aplicative ale Colegiului sau a prezentarea dovezii legale privind experien a de minimum zece ani n specialitate, realizata anterior intr rii n func iune a comisiilor dup caz. (5) Cet enii str ini care au ob inut titlurile de calificare profesional n ara de origine pot solicita recunoa terea titlului profesional de psiholog ob inut, n vederea exercit rii profesiei de psiholog pe teritoriul Romniei, prin una dintre formele de exercitare ale profesiei, n oricare dintre specialit ile profesionale prev zute de lege, n treptele de specializare care corespund experien ei profesionale dovedite, sau n regim de servicii temporare, dup caz. Art. 8. - (1) Persoanele prev zute la art. 7 alin. (1) care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare, pot exercita profesia de psiholog, oare activit ile prev zute la art. 5 din lege, potrivit nivelului complementar , anterior i/sau n mod respectiv pot s desf de competen dovezii privind practica autonom cu o durata de minimum zece ani n specialitate,

prev zut n atestatul de liber practic ob inut, cu condi ia parcurgerii

unui stagiu de formare profesional

concomitent cu realizarea activit ii de supervizare profesional , dup caz. (2) Persoanele prevazute la art. 7 alin. (1) care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare, pot exercita profesia de psiholog numai n cu un condi iile n care au ncheiat un contract de supervizare profesional supervizor certificat de c tre Colegiu. (3) Persoanele prev zute la art. 7 alin. (1) care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare, care au ncheiat un contract de supervizare profesional cu un supervizor recunoscut de c tre Colegiu, pot exercita profesia de psiholog n oricare dintre formele de exercitare ale profesiei prev zute de lege, dup caz. 5

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(4) Stagiul de formare profesional complementar are o durat de minimum doi ani i este realizat n mod obligatoriu de c tre toate persoanele prev zute la art. 7 alin. (1), care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare, cu excep ia persoanelor care au absolvit cursuri universitare de master n specialitate sau care au finalizat un curs de formare complementar , recunoscute de c tre Colegiu, nainte de accesul n profesia de psiholog. (5) Formarea profesional forme: a) cursuri universitare de master n domeniu psihologiei, specializarea psihologie, n specialitatea profesional n care a ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare, acreditate n condi iile legii, organizate de c tre institu iile de nv b) mnt superior acreditate sau cursuri de formare profesional complementar n specialitatea complementar poate fi realizat n urm toarele

profesional n care a ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare, organizate de c tre furnizorii de formare profesional profesional din partea Colegiului. (6) Realizarea activit ii de supervizare profesional cu o durat de minimum un an este obligatorie la debutul n profesia de psiholog i poate fi realizat n mod concomitent cu stagiul de formare profesional complementar , dup caz. Art. 9. - (1) Accesul n profesia de psiholog, n specialit ile consiliere psihologic practic (clinic ) sau psihoterapie, respectiv ob inerea atestatelor de liber n condi ii de supervizare, sunt condi ionate de prezentarea de c tre care au ob inut avizul

solicitan i a dovezii parcurgerii minimumului necesar din stagiul de formare complementar , potrivit programelor furnizorilor de formare aviza i profesional de c tre Colegiu, pe parcursul unei perioade de minimum un 1 an pentru psihoterapie, respectiv, de minimum 6 luni pentru consiliere psihologic (clinic ). (2) Furnizorii de formare profesional nscrierii, parcurgerii i/sau finaliz rii n consiliere psihologic de formare (clinic ) profesional i psihoterapie, aviza i n condi iile legii de c tre Colegiu, au obliga ia certific rii cursurilor complementar n specialitate, n vederea accesului n profesia de psiholog. (3) Certificarea nscrierii, parcurgerii profesional complementar i/sau finaliz rii cursurilor de formare (clinic ) i n specialitatea consiliere psihologic

psihoterapie, pentru accesul n profesie, poate fi ob inut numai de c tre persoanele 6

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

47

cu diplom de licen

n domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilat i de c tre categoriile de

n condi iile legii, iar pentru specialitatea psihoterapie (4) Formarea profesional complementar

persoane prev zute n mod limitativ la art. 15 alin. (2) din normele metodologice. n domeniul psihoterapiei pentru categoriile de persoane prev zute n mod limitativ la art. 15 alin. (2) din normele metodologice cuprinde n mod obligatoriu un pachet de discipline de psihologie, aprobate prin hot rre a Comitetului director, n condi iile legii. (5) Stagiul de formare profesional consiliere psihologic (clinic ) complementar specific specialit ilor i psihoterapie este realizat potrivit programei

cursurilor de formare profesional complementar n specialitate, avizate profesional de c tre Colegiu, finalizarea acestuia fiind certificata n mod obligatoriu de c tre furnizorul de formare profesional . Stagiul de formare complementar psihologic (clinic ) este de minim 2 ani. (6) Activitatea de supervizare profesional realizeaz profesional , nregistrat la Colegiu. Art. 10. - (1) Accesul n profesia de psiholog a cet enilor str ini se realizeaz pentru cet enii unui stat membru al Uniunii Europene sau din Spa iul Economic European, precum i pentru cet enii statelor cu care Romnia are ncheiate conven ii bilaterale n domeniu, n condi iile n care ace tia i-au stabilit domiciliul n Romnia sau au drept de edere temporar n Romnia, pentru perioada acord rii acestui drept, i poate lua una din urm toarele forme: a) recunoa terea documentelor de calificare profesional , a titlului profesional sau a titlului de calificare profesional , obtinute n ara de origine sau ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European sau cu care Romnia are ncheiate conven ii bilaterale n domeniu, n regim de servicii permanente sau n regim de servicii temporare; b) ob inerea atestatului de liber practic , n condi iile legii. (2) Recunoa terea documentelor de calificare profesional calificare profesional pe teritorul Romniei sau a titlului profesional ob inut potrivit alin. (1) atrage n mod automat eliberarea titlului unic de i nregistrarea n Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din Romnia, Partea I, dup caz. 7 n specialitatea psihoterapie se n condi iile art. 8 alin. (6), pe baza unui contract de supervizare n specialitatea psihoterapie este de minimum 3 ani, iar n specialitatea consiliere

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(3) In vederea realiz rii accesului n profesie pentru persoanele i n formele prev zute n alin. (1) ace tia trebuie s urmeze procedura prev zuta la art. 10 din normele metodologice i s prezinte urm toarele documente ndosariate: a) cererea de acces n profesia de psiholog adresat Comitetului director, n original; b) pa aportul sau actul de identitate, n fotocopie; c) certificatul, diploma sau atestatul eliberat de c tre autoritatea competent pentru profesia de psiholog din ara de origine, tradus i legalizat n Romnia sau recunoscut de c tre misiunile diplomatice romne din ara de origine, dup caz; d) certificat eliberat de c tre autoritatea competent na ionala pentru desf pentru profesia de psiholog din ara de origine cu privire la ndeplinirea condi iilor prev zute de legea urarea activit ii de psiholog n ara de origine de c tre solicitant, precum i cu privire la competen ele i vechimea n profesie ale acestuia, neaplicarea vreunei sanc iuni de interzicere sau suspendare a exercit rii profesiei, tradus i legalizat n Romnia sau recunoscut de c tre misiunile diplomatice romne din ara de origine, dup caz; e) diploma de licen f) dovada ob inerii fotocopie; g) adeverin medical din care s rezulte c este apt pentru exercitarea profesiei de psiholog; h) certificat de cazier judiciar, eliberat de c tre autorit ile din ara de origine, dup caz; i) opis cuprinznd actele depuse la dosarul de acces n profesie; (4) Pentru activit ile desf urate n sectorul public recunoa terea documentelor de calificare profesional sau a titlului profesional ob inut n ara de origine este condi ionat de cunoa terea limbii romne, dup caz. (5) Cet enii str ini pot solicita ob inerea atestatului de liber metodologice. practic n Romnia, cu respectarea condi iilor prev zute n art. 10 si art. 11 din normele ob inut , tradus i legalizat n Romnia sau recunoscut n condi iile legii, dup caz; i/sau nregistr rii dreptului de edere n Romnia, n

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

49

CAPITOLUL IV Stagiul de formare profesional complementar si realizarea activit ii de supervizare profesional Art. 11. - (1) Persoanele care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare urmeaz n mod obligatoriu, la debutul n profesia de psiholog, un stagiu de formare profesional complementar , realizat n condi iile art. 8 alin. (5), dup caz. (2) Finalizarea stagiului de formare profesional complementar reprezint o condi ie pentru nscrierea la evaluarea capacit ii profesionale. (3) Finalizarea stagiului de formare profesional complementar se dovede te prin diploma sau certificatul de absolvire, eliberate de c tre institu ia de nv Colegiu. (4) n cazul finaliz rii stagiului de formare profesional supervizare, nscrierea la un nou curs de formare profesional specialitate nu este obligatorie. Art. 12. (1) Persoanele care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare urmeaz n mod obligatoriu, la debutul n profesia de psiholog, un stagiu de supervizare profesional cu o durat de minimum un an. (2) Activitatea de supervizare profesional este realizat n mod independent de formarea profesional complementar calit ii actului profesional desf i are ca scop asigurarea managementului urat de c tre psiholog. complementar complementar n n specialitate, nainte sau dup ob inerea atestatului de liber practic n condi ii de mnt superior sau de ctre furnizorul de formare profesional avizat profesional de c tre

(3) Activitatea de supervizare profesional se poate realiza n cazul n care persoana atestat face dovada c exercit profesia de psiholog n una dintre formele de exercitare ale profesiei prev zute de lege, n limitele competen elor conferite de treapta de specializare ob inut . Exercitarea profesiei de psiholog, n condi ii de supervizare, n una dintre formele de exercitare ale profesiei f r dovezii privind supervizarea profesional este interzis . (4) Finalizarea activit ii de supervizare profesional , dovedit prin raportul de supervizare profesional capacit ii profesionale. 9 final, reprezint o condi ie pentru nscrierea la evaluarea prezentarea

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(5) Activitatea de supervizare profesional supervizare profesional supervizare profesional profesional .

se dovede te prin contractul de prin rapoartele de

nregistrat la Colegiu, finalizat

ntocmite de c tre psihologii cu drept de supervizare

(6) Exercitarea profesiei de psiholog, n baza atestatului de liber practic n condi ii de supervizare, f r legii. (7) Durata stagiului de supervizare profesional psihologic (clinic ) n specialitatea consiliere i psihoterapie corespunde cu durata form rii profesionale prezentarea dovezii privind realizarea activit ii de i se sanc ioneaz potrivit supervizare profesional , constituie abatere disciplinar

complementare n specialitate, potrivit programei fiecarui furnizor de formare profesional complementar n domeniul psihoterapiei, avizat de c tre Colegiu, dup caz. Art. 13. - (1) Structura activit ii de supervizare profesional , precum modalit ile de avizare i control ale psihologilor care desf oar supervizare profesional se aproba prin hot rre a Comitetului director. (2) Prevederile aprobate de c tre Comitetul director, referitoare la desf urarea activit ii de supervizare profesional , se aplica n mod corespunz tor. (3) Formarea profesional continu i ob inerea num rului minim de credite i

activitatea de

de formare profesional continu reprezint o obliga ie a fiecarui psiholog, indiferent de specialitatea profesional sau treapta de specializare ob inute. Art. 14. - (1) Orice litigiu dintre psihologi i furnizorii de formare profesional complementar c tre Colegiu. (2) Suspendarea sau ncetarea stagiului de formare profesional n complementar , respectiv a activit ii de supervizare profesional mod obligatoriu la Colegiu. Art. 15. - (1) Formarea profesional complementar se realizeaz prin studii universitare de master sau prin cursurile de formare profesional complementar se comunic sau institu iile de nv mnt superior, precum i orice litigiu n legatur cu activitatea de supervizare profesional este mediat n mod obligatoriu de

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

51

organizate de c tre furnizori de formare profesionala aviza i profesional de c tre Colegiu. (2) Formarea profesional complementar prin cursurile de formare profesional complementar organizate de c tre furnizorii de formare profesional aviza i profesional de c tre Colegiu este asigurat n principal de c tre psihologii cu drept de supervizare profesional . (3) Formarea profesional complementar are un pronun at caracter practic i profesional. (4) Pe perioada desf ur rii activit ii de supervizare profesional , psihologii n lege, potrivit nivelului de competen care a asigurat care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare i pot exercita profesia n orice forma prev zut profesional ob inut. (5) Psihologul cu drept de supervizare profesional are obliga ia ntocmirii rapoartelor de supervizare profesional . CAPITOLUL V Evaluarea capacit ii profesionale i ob inerea atestatului de liber practic autonom , n treapta de specializare psiholog practicant Art. 16. - (1) Psihologii care au ob inut atestatul de liber practic n condi ii de supervizare profesional , care au finalizat stagiul de supervizare profesional formarea profesional complementar n specialitate, vor putea i depune supervizarea profesional pentru un psiholog cu drept de liber practic supervizat

documentele necesare n vederea ncrierii n procedurile de evaluare a capacit ii profesionale, pentru ob inerea atestatului de liber practic autonom , n treapta de specializare psiholog practicant. (2) Ob inerea atestatului de liber practic autonom se realizeaz n urma evalu rii capacit ii profesionale, procedur asigurat sau coordonat , dup caz, de c tre comisia aplicativ , potrivit hot rrii Comitetului Director, aplicat prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului. (3) n vederea ob inerii dreptului de liber practic autonom , n treapta de specializare psiholog practicant, solicitan ii depun documentele prev zute la art. 11 din normele metodologice la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale. 11 i detaliat

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(4) Documentele necesare nscrierii pentru evaluarea capacit ii profesionale sunt urm toarele: a) cerere de evaluare a capacit ii profesionale, n original; b) dovada finaliz rii activit ii de supervizare profesional , n fotocopie semnat de c tre titular pentru conformitate cu originalul; d) dovada finaliz rii stagiului de formare profesional complementar , n de catre fotocopie semnat de c tre titular pentru conformitate cu originalul; e) dovada form rii profesionale continue, n fotocopie semnat titular pentru conformitate cu originalul; f) dovada exercit rii profesiei n una dintre formele prev zute de lege, n fotocopie semnat de c tre titular pentru conformitate cu originalul; g) dovada achit rii taxei de evaluare a capacit ii profesionale. (4) Cet enii str ini care nu au ob inut dreptul de liber practic autonom sau documentele de calificare profesional n regim autonom n ara de origine, pot sus ine la cerere evaluarea capacit ii profesionale n Romnia, n condi iile art. 16. (5) Organizarea i metodologia evalu rii capacit ii profesionale se realizeaz potrivit hot rrii Comitetului director, aplicat i detaliat prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului, la propunerea comisiilor aplicative. (6) n urma evalu rii capacit ii profesionale, pre edintele Comitetului director va dispune afi area rezultatelor pe site-ul oficial al Colegiului. Art. 17. (1) Candida ii declara i promova i la evaluarea capacit ii profesionale pot ridica de la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale atestatele de liber practic autonom n specialitatea n care au promovat examenul de capacitate profesional . (2) Eliberarea atestatului de liber detaliat practic autonom n treapta de specializare psiholog practicant se realizeaz potrivit hot rrii Comitetului director, i pus n aplicare prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului. (3) n cazul neexercit rii profesiei, psihologii autonomi au obliga ia confirm rii titlului de calificare profesional , precum i a treptei de specializare ob inute, dup o perioad de maxim cinci ani de la data ob inerii treptei de specializare. (4) Confirmarea titlului profesional, precum ob inute se realizeaz metodologice. 12 i a treptei de specializare i art. 11 din normele cu respectarea dispozi iilor art. 10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

53

(5) Psihologii care nu ob in confirmarea titlului profesional ob inut au dreptul la contestarea rezultatelor n condi iile art. 29-30 din normele metodologice, care se aplic n mod corespunz tor. (6) Neconfirmarea titlului profesional suspend profesiei pn la data confirm rii titlului profesional. dreptul de exercitare a

CAPITOLUL VI Ob inerea atestatului de liber practic autonom psiholog specialist Art. 18. (1) Persoanele care au ob inut atestatul de liber practic n treapta de specializare

autonom n specialitate i care fac dovada exercit rii profesiei pentru o perioad de minim cinci ani, n specialitatea de competen , pot solicita ob inerea atestatului de liber practic autonom n treapta de specializare psiholog specialist. (2) Solicitan ii atestatului de liber practic autonom n treapta de pecializare psiholog specialist depun la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale documentele prev zute la art. 11 lit. a), g), h) si k) din normele metodologice, dup caz, precum i a dovezii privind ob inerea titlului de master n specialitate i a dovezii privind formarea profesional continu , respectiv ob inerea creditelor minime anuale de formare profesional continu . (3) Ob inerea atestatului de liber din normele metodologice. (4) n cazul neexercit rii profesiei, psihologii speciali ti au obliga ia confirm rii titlului de calificare profesional , precum i a treptei de specializare ob inute, dup o perioada de maxim cinci ani de la data ob inerii treptei de specializare psiholog specialist. (5) Confirmarea titlului profesional, precum ob inute se realizeaz metodologice. i a treptei de specializare cu respectarea dispozi iilor art. 10 si art. 11 din normele practic autonom n treapta de specializare psiholog specialist presupune parcurgerea etapelor prev zute de art. 10

13

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(6) Psihologii care nu ob in confirmarea titlului profesional ob inut au dreptul la contestarea rezultatelor n condi iile art. 29-30 din normele metodologice, care se aplic n mod corespunz tor. (7) Neconfirmarea titlului profesional suspend profesiei pn la data confirm rii titlului profesional. CAPITOLUL VII Ob inerea atestatului de liber practic autonom psiholog principal Art. 19. (1) Persoanele care au ob inut atestatul de liber autonom dovada exercit rii ulterioare a profesiei pentru o perioad autonom n treapta de specializare psiholog principal. (2) Solicitan ii atestatului de liber practic autonom n treapta de pecializare psiholog principal depun la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale documentele prev zute la art. 11 lit. a), g), h) si k) din normele metodologice, precum profesional continu i a dovezilor privind formarea continu , ob inerea creditelor minime anuale de formare profesional practic autonom n treapta de practic n treapta de specializare dreptul de exercitare a

n treapta de specializare psiholog specialist n specialitate i care fac de minim cinci ani, n practic

specialitatea de competen , pot solicita ob inerea atestatului de liber

i realizarea activit ilor de supervizare profesional , dup caz.

(3) Ob inerea atestatului de liber din normele metodologice.

specializare psiholog principal presupune parcurgerea etapelor prev zute de art. 10 (4) n cazul neexercit rii profesiei, psihologii principali au obliga ia confirm rii titlului profesional, precum i a treptei de specializare ob inute, dup o perioad de maxim cinci ani de la data ob inerii treptei de specializare psiholog principal. (5) Confirmarea titlului profesional, precum ob inute se realizeaz metodologice. (6) Psihologii care nu ob in confirmarea titlului profesional ob inut au dreptul la contestarea rezultatelor n condi iile art. 29-30 din Normele metodologice, care se aplic n mod corespunz tor. i a treptei de specializare cu respectarea dispozi iilor art. 10 si art. 11 din Normele

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

55

(7) Neconfirmarea titlului profesional ob inut suspend practic pn la confirmarea titlului profesional. CAPITOLUL VIII

dreptul de liber

Avizarea profesional a cursurilor de formare profesional complementar Art. 20. (1) Institu iile de nv studiilor universitare de master cu relevan teritoriale urm toarele documente: a) cerere de nregistrare adresat Comitetului director, n original; b) dovada organiz rii specialitate, n fotocopie; c) programa de studii, n fotocopie; d) eviden a cadrelor didactice care sus in studiile universitare de master, n fotocopie; e) dovada achit rii taxei de nregistrare, n fotocopie; f) opis i dosar cu in . (2) Denumirea studiilor universitare de master trebuie s normele metodologice. (3) Comisiile aplicative competente analizeaz documentele depuse de c tre solicitan i i propun Comitetului director aprobarea sau respingerea cererii, dup caz. (4) Solicitan ii pot cere o nou analiz n termen de minim 30 de zile de la data respingerii cererii. Art. 21. Studiile universitare de master n specialitate sau alte cursuri de formare profesional complementare ini iate pn la data intr rii n vigoare a prezentelor norme nu se supun procedurilor de nregistrare, prev zute la alin. (1). Art. 22. (1) Avizarea profesional complementar a cursurilor de formare profesional aviza i de cuprind n mod obligatoriu denumirea unei specialit i profesionale, potrivit dispozi iilor art. 15-18 din i acredit rii studiilor universitare de master n mnt superior care solicit nregistrarea

pentru formarea n profesia de psiholog,

depun la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor

organizate de c tre furnizorii de formare profesional

c tre Colegiu se realizeaz potrivit dispozi iilor hot rrii Comitetului director privind formarea profesional a psihologilor, care se aplic n mod corespunz tor. 15

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(2) Punerea n aplicare

i detalierea hot rrii Comitetului director privind continu

formarea profesional a psihologilor se realizeaz prin dispozi ie a pre edintelui, la propunerea comisiilor aplicative sau a Comisiei de formare profesional interdisciplinar , dup caz. (3) Formarea profesional complementar a psihologilor nu se crediteaz . CAPITOLUL IX Dispozi ii finale i tranzitorii Art. 23. - (1) De la data intr rii n vigoare a prezentelor norme, Comitetul director, prin comisiile aplicative, va analiza cererile de nregistrare naintate de c tre institu iile de inv (2) Dup mnt superior acreditate, care organizeaz stagii de formare profesional complementar prin studii universitare de master. data intr rii n vigoare a prezentelor norme, ob inerea treptei de i consiliere specializare psiholog specialist este condi ionat de de inerea titlului de master, n specialitatea de competen , cu excep ia specialit ilor psihoterapie psihologic . (3) Avizul profesional emis de c tre Colegiu nu nlocuie te avizele i actele de acreditare eliberate de c tre Agen ia Romna de Asigurare a Calit ii n nv mntul Superior sau de alt entitate care asigur profesional . propuneri pentru criteriile i procedurile calitatea n sistemul de educa ie, avnd numai o relevan

(4) Comisiile aplicative elaboreaz

care detaliaz activitatea specific de analiza a cererilor de acordare a atestatelor, care sunt adoptate prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului, potrivit prezentelor norme. (5) n vederea aplic rii unitare caracter obligatoriu. i detalierii dispozi iilor privind realizarea form rii profesionale complementare, pre edintele Colegiului emite dispozi ii, cu

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

57

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMNIA

HOTRRE pentru aprobarea Normelor privind formarea profesional a psihologilor cu drept de liber practic*)
n vederea punerii n aplicare a dispoziiilor art. 33 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, respectiv a dispoziiilor art. 45 i 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 788/2005, n temeiul dispoziiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 788/2005, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romnia h o t r t e: Art. 1. (1) Se aprob Normele privind formarea profesional a psihologilor cu drept de liber practic, potrivit anexei care face parte integrant din prezenta hotrre. (2) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog, care conine i valoarea creditelor privind formarea profesional continu, se aprob prin dispoziie a preedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romnia, la propunerea comisiilor aplicative sau a Comisiei de formare profesional continu interdisciplinar, n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei hotrri. Art. 2. (1) De la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, aceasta reprezint cadrul normativ unic privind formarea profesional a psihologilor cu drept de liber practic. (2) Preedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romnia duce la ndeplinire dispoziiile prezentei hotrri. Art. 3. Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Colegiului Psihologilor din Romnia, Mihai Aniei Bucureti, 16 aprilie 2010. Nr. 3.
*) Hotrrea nr. 3/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010 i este reprodus i n acest numr bis.

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

ANEX la Hot rrea Comitetului director nr. 3/2010

NORME privind formarea profesional a psihologilor cu drept de liber practic CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. (1) n sensul prezentelor norme, psihologii cu drept de liber practic , denumi i n continuare psihologi, reprezint persoanele care de in cel pu in un atestat de liber practic , eliberat de c tre Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romnia, denumit n continuare Comitet director, n condi iile legii. (2) Prevederile prezentelor norme se aplic oric rui psiholog, indiferent de forma de exercitare a profesiei i ramura de activitate n care i exercit profesia. (3) Formarea profesional a psihologilor se realizeaz prin modalit ile avizate profesional, de c tre furnizorii de formare profesional , sub egida Comitetului director. Art. 2. - (1) n condi iile Codului muncii i ale Normelor metodologice de i cu avizul

plicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, denumite n continuare norme metodologice, angajatorii au obliga ia de a sprijini financiar i administrativ procesul de formare profesional continu a psihologilor. Art. 3. - Formarea profesional a psihologilor are urm toarele obiective: a)cunoa terea i respectarea de c tre psihologi a standardelor de calitate n serviciile psihologice, n concordan pie ei serviciilor psihologice; b) preg tirea psihologilor romni, care s contribuie la cre terea competitivit ii acestora pe pia a serviciilor psihologice; cu aspira iile lor profesionale i cu necesit ile

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

59

c) actualizarea cuno tin elor profesia de psiholog;

i perfec ionarea preg tirii profesionale n

d) accesul la alte specializ ri profesionale, respectiv ob inerea de noi competen e profesionale, dup caz; e) nsu irea unor cuno tin e avansate, metode i procedee moderne necesare pentru ndeplinirea obliga iilor profesionale. Art. 4. - (1) Formarea profesional a psihologilor cuprinde formarea i formarea profesional

profesional ini ial , formarea profesionala complementar na ional de nv mnt.

continu , organizate prin forme specifice sau altele dect cele specifice sistemului (2) Formarea profesional ini ial a psihologilor asigur profesia de psiholog nv mnt. (3) Formarea profesional complementar a psihologilor este ulterioar i se realizeaz preg tirea necesar

pentru dobndirea competen elor profesionale minime necesare pentru accesul n prin forme specifice sistemului na ional de

form rii ini iale, care asigur psihologilor fie dezvoltarea competen elor profesionale deja dobndite, fie dobndirea de noi competen e, fiind realizat prin forme specifice sau altele dect cele specifice sistemului na ional de nv Comitetului director. (4) Formarea profesional concomitent continu a psihologilor este ulterioar sau form rii profesionale complementare, aceasta asigur psihologilor prin forme mnt, cu avizul

dezvoltarea competen elor profesionale deja dobndite, fiind realizat specifice sau altele dect cele specifice sistemului na ional de nv Comitetului director.

mnt, cu avizul

Art. 5. - (1) n sensul prezentelor norme, competen a profesional reprezint capacitatea de a realiza activit ile profesionale cerute potrivit specialit ii de competen atestate, la nivelul treptei de specializare ob inute. (2) Competen ele profesionale n profesia de psiholog se recunosc n cadrul form rii profesionale complementare i continue, prin calea formal , respectiv prin parcurgerea unui program de formare profesional organizat de c tre un furnizor de formare profesional , avizate de c tre Comitetul director.
2

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(3) Programele de formare profesionala organizate n cadrul programelor universitare de master acreditate se recunosc n cadrul form rii profesionale complementare. Art. 6. - (1) Formarea profesional a psihologilor se poate realiza, n condi iile prev zute de prezentele norme, de c tre persoane juridice de drept public sau privat, cu sau f r scop patrimonial, denumite n continuare furnizori de formare profesional sau asimila i acestora. (2) Furnizorii de formare profesional prev zu i la alin. (1) pot presta servicii de formare profesional , cu respectarea standardelor de formare profesional , n condi iile prev zute de prezentele norme. (3) Furnizorii de formare profesional cu scop patrimionial care ofer cursuri de formare profesional condi ii: a) s aib ncrise n obiectul de activitate posibilitatea furniz rii de servicii de formare profesionala, potrivit CAEN; b) s ndeplineasc condi iile de avizare profesional prezentele norme. (4) Furnizorii de metode i tehnici de evaluare i asistenta psihologic pot realiza direct sau indirect activit i de ini iere, calificare i specializare n utilizarea metodelor i tehnicilor de evaluare i asistenta psihologic . Art. 7. - (1) Formarea profesional a psihologilor se organizeaz n mod i creditare stabilite prin pentru psihologi trebuie s ndeplineasc urm toarele

distinct i specializat, potrivit specializ rilor profesionale reglementate. (2) n cadrul form rii profesionale a psihologilor func ioneaz dobndirea de competen e profesionale noi. (3) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog se stabile te prin hot rre a Comitetului director. un sistem de credite specific profesiei de psiholog, iar pe baza cumul rii acestora se poate atesta

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

61

CAPITOLUL II Organizarea form rii profesionale a psihologilor Art. 8. - (1) Comitetul director ndepline te urm toarele atribu ii n domeniul form rii profesionale: a) coordoneaz psihologilor; b) avizeaz i crediteaz organizarea programelor de formare profesional i alte entit i asimilate; pentru psihologi prin furnizori de formare profesional la nivel na ional activitatea de formare profesional a

c) avizeaz nregistrarea funizorilor de formare profesional ; d) elaboreaz sistemul de credite specific profesiei de psiholog; e) elaboreaz psihologilor. f) ndepline te alte atribu ii n vederea punerii n aplicare a prezentelor norme. Art. 9. (1) Formarea profesional complementar de preg tire teoretic i continu a psihologilor standardele de calitate n domeniul form rii profesionale a

se realizeaz prin programe de formare profesional ce cuprind totalitatea activit ilor i/sau practic n vederea realiz rii obiectivelor de formare i se organizeaz de furnizorii de dezvoltare de competen e pentru un anumit domeniu. (2) Programele de formare profesional pentru psihologii cu drept de liber practic . Art. 10. - (1) Programele de formare profesional urm toarele elemente: a) obiectivele programului de formare profesional exprimate n competen ele profesionale care sunt dezvoltate sau dobndite de fiecare psiholog care urmeaz programul; b) durata preg tirii pentru realizarea obiectivelor propuse; c) num rul minim i maxim de participan i pentru un ciclu sau o serie de preg tire; d) calitatea persoanelor cu atribu ii de formare teoretic i practic , denumite n continuare formatori ; e) programa de formare profesional ;
4

formare profesional , nregistra i n Registrul furnizorilor de formare profesional

cuprind, n principal,

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

f) mijloacele cuno tin elor competen

i metodele prin care se asigur

transmiterea

i asimilarea

i formarea deprinderilor practice necesare n specialitatea de

pentru care se asigur formarea profesional ;

g) dot rile, echipamentele i materialele necesare form rii profesionale; h) procedura de evaluare n conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesional . (2) Programa de formare profesional cuantificate n credite de formare profesional . (3) Furnizorii de formare profesional profesionale specifice. Art. 11. - (1) Furnizorii de formare profesional care organizeaz programe de formare profesional complementar finalizate cu diplome sau certificate de absolvire ncheie n mod obligatoriu contracte de formare profesional cu participan ii la aceste programe. (2) Modelul contractului de formare profesional furnizorul de formare profesional la dosarul de avizare. CAPITOLUL III Avizarea furnizorilor de formare profesional Art. 12. - (1) Furnizorii de formare profesional diplome de absolvire, numai dac aprobat, dup legii. (2) Programele universitare de master furnizate de institu iile de nv superior acreditate se supun mecanismelor specifice de autorizare academic . mnt i acreditare caz, desf aviza i de c tre Comitetul utilizat se depune de c tre complementara i adapteaz programele n mod corespunz tor condi iilor de realizare a competen elor poate fi structurat pe module

director pot organiza programe de formare profesional , finalizate prin certificate sau au prev zut n statutul sau n actul constitutiv a urarea unor activit i de formare profesional

psihologilor, n psihologie sau n profesia de psiholog, fiind autoriza i n condi iile

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

63

(3) Certificatele sau diplomele de absolvire sunt recunoscute numai dac furnizorii de formare profesional complementar sunt nregistra i i aviza i de c tre Comitetul director. Art. 13. - (1) Activitatea de avizare a furnizorilor de formare profesional va fi coordonat de Comitetul director. (2) n vederea aviz rii furnizorilor de formare profesional , comisiile aplicative fac propuneri Comitetului director. Art. 14. - (1) n procesul de avizare, Comisiile aplicative au urm toarele atribu ii: a) analizeaz cererile furnizorilor de formare profesional ; b) ofer consultan c) monitorizeaz i informa ii furnizorilor de formare profesional ; activitatea furnizorilor de formare profesional i propun,

dup caz, retragerea avizului. (2) Secretariatul Comitetului director are urm toarele atribu ii: a) prime te dosarele furnizorilor de formare, verific organizeaz eviden a acestora; b) nainteaz pre edintelui comisiei aplicative sau Comisiei de formare profesional continu interdisciplinar dosarul furnizorului de formare profesional ; c) gestioneaza Registrul furnizorilor de formare profesional pentru psihologii cu drept de liber practic , potrivit dispozi iilor pre edintelui Comitetului director. Art. 15. - (1) Avizarea profesional realizeaz perioad de 5 ani. (2) Avizul profesional se acord distinct pentru fiecare modalitate/program de formare profesional sau pentru o singur specialitate profesional . (3) Filialele furnizorilor de formare profesional supun n mod separat procedurii de avizare. (4) Avizarea profesional director.
6

conformitatea

furnizorilor de formare profesional

se

pe baza criteriilor de evaluare prev zute n prezentele norme, pentru o

sunt entit i distincte

i se

se certific

printr-un document ale c rui form ,

con inut i regim de eliberare se stabilesc prin dispozi ie a pre edintelui Comitetului

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(5) Avizarea profesional a furnizorilor de formare complementar /continu se realizeaz pe baza unui proces de acreditare specific. (6) Modalit ile i programele de formare profesional care dep esc competen ele unei comisii aplicative sau formeaz competente tranversale sunt

avizate de c tre Comisia de formare profesional continu interdisciplinar . (7) Comisia de formare profesional continu interdisciplinar este constituit din presedin ii comisiilor aplicative sau din cte o persoan delegat de c tre fiecare comisie aplicativ . Art. 16. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesional au n vedere urm toarele elemente: a) programul de formare profesional ; b) experien a furnizorilor de formare profesional le-au realizat, dac este cazul; c) resursele necesare desf c realizeaz ur rii programelor de formare profesional . cu formatori din rndul (2) Pentru a fi aviza i furnizorii de formare profesional trebuie s fac dovada programele de formare profesional psihologilor, participarea altor categorii de formatori fiind op ional . Art. 17. - (1) Avizul profesional poate fi retras de c tre Comitetul director direct sau la propunerea fiec rei comisii aplicative, atunci cnd se constat nerespectarea condi iilor de avizare i a programelor pentru care furnizorul de formare profesional a fost avizat sau dac , n mod repetat, rezultatele form rii profesionale sunt nesatisf c toare. (2) Furnizorul de formare profesional poate s retragerii. Art. 18. Comisiile aplicative i Comisia de formare profesional interdisciplinar formare profesional : continu solicite un nou aviz numai dup c ruia i s-a retras avizul profesional minim 3 luni de la data comunic rii i rezultatele activit ii lor anterioare ob inerii autoriz rii sau n alte programe de formare profesional pe care

au urm toarele atribu ii n activitatea de avizare a furnizorilor de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

65

a) ndrum profesional ;

metodologic, coordoneaz

i controleaz

activitatea de formare

b) aprob programele-cadru de formare profesional , n baza c rora furnizorii de formare profesional elaboreaz programele de formare profesional ; c) monitorizeaz furnizorii de formare profesional . Art. 19. - (1) Pentru activitatea de nregistrare i avizare profesional , furnizorii de formare profesional pl tesc Colegiului taxe de avizare. (2) Nivelul taxelor de avizare este stabilit prin hot rre a Consiliului Colegiului. (3) Din taxele de avizare pl tite de furnizorii de formare profesional se vor suporta i cheltuielile pentru func ionarea comisiilor aplicative, respectiv cheltuielile de nregistrare i publicitate a furnizorilor de formare profesional . Art. 20. (1) Comitetul director ntocme te Registrul furnizorilor de formare profesional pentru psihologii cu drept de liber practic , care cuprinde to i furnizorii de formare profesional aviza i n condi iile prezentelor norme. (2) Registrul furnizorilor de formare profesional are trei p r i: a) partea I, cuprinde furnizorii de formare profesional complementar ; b) partea a II-a, cuprinde furnizorii de formare profesional continu ; c) partea a III-a, cuprinde persoanele juridice asimilate furnizorilor de formare profesional . CAPITOLUL IV nregistrarea furnizorilor de formare profesional Art. 21. (1) nregistrarea furnizorilor de formare profesional constituie actul premergator aviz rii furnizorilor de formare profesional , respectiv credit rii activit ilor de formare profesional . (2) nregistrarea furnizorilor de formare profesional n Registrul furnizorilor de formare profesional pentru psihologii cu drept de liber practic , se realizeaz pe baza depunerii urm toarelor documente ndosariate: a) cerere de avizare;

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

b) actul constitutiv i statutul entit ii (fotocopie, semnat reprezentant pentru conformitate cu originalul);

i datat

de c tre

c) ncheierea judec toreasc de acordare a personalit ii juridice (fotocopie, semnat si datat de c tre reprezentant pentru conformitate cu originalul); d) certificatul de nscriere a persoanei juridice cu sau f r (fotocopie, semnat scop patrimonial de c tre de c tre i datat de c tre reprezentant pentru conformitate cu originalul);

e) actele de spa iu privind sediile entit ii (fotocopie, semnat reprezentant pentru conformitate cu originalul); f) certificatul de nregistrare fiscal (fotocopie, semnat i datat reprezentant pentru conformitate cu originalul); g) dovada achit rii taxei de nregistrare (fotocopie, semnat reprezentant pentru conformitate cu originalul);

i datat de c tre

h) declara ie pe proprie raspundere privind asumarea obliga iei de avizare profesionala pentru orice program de formare profesional , sub sanc iunea radierii din Registrul furnizorilor de formare profesional pentru psihologii cu drept de liber practic , n original. Art. 22. - (1) Dosarele con innd documentele prev zute la art. 21 alin. (2) vor fi nregistrate la secretariatul Comitetului director. (2) Dosarele depuse vor fi analizate de c tre comisia aplicativ de specialitate sau Comisia de formare profesional acesteia. (3) Comisia aplicativ de specialitate propune Comitetului director aprobarea sau respingerea nregistr rii furnizorului de formare profesional n Registrul furnizorilor de fomare profesional pentru psihologii cu drept de liber practic . (4) Comitetul director hotaraste sau presedintele Comitetului director dispune, dupa caz, inregistrarea furnizorului de fomare profesionala sau respingerea cererii, n termen de maxim 30 de zile de la data naint rii propunerii de inregistrare sau de respingere a cererii. Art. 23. - (1) n termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul poate depune la secretariatul Comitetului director o contesta ie referitoare la rezultatul analizei efectuate de c tre comisia de specialitate.
9

continu

interdisciplinar

n prima edin

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

67

(2) Pre edintele Comitetului director solu ioneaz contesta ia depus pe baza propunerii comisiei aplicative competente, n termen de maxim 30 de zile de la nregistrarea contesta iei. (3) n termen de 15 zile de la comunicarea rezultatului contesta iei petentul poate formula recurs, dat spre solu ionare Comitetului director n prima edin acestuia. (4) Hot rrea Comitetului director este definitiv contestatarului n termen de 15 zile de la data edin ei. Art. 24. nregistrarea funizorilor de formare profesional are caracter de aviz profesional. CAPITOLUL V Avizarea i creditarea programelor de formare profesional Art. 25. - (1) Avizarea profesional programelor de fomare profesional . (2) Avizarea se realizeaz de c tre Comitetul director, pe baza propunerilor comisiilor aplicative sau ale Comisiei de formare profesional continu interdisciplinar . Art. 26. (1) Creditarea reprezint programelor de formare profesional continu . (2) Creditarea se realizeaz de c tre Comitetul director, pe baza propunerilor comisiilor aplicative sau de c tre Comisia de formare profesional interdisciplinar . (3) Avizarea programelor de fomare profesional continu implic unui num r de credite. (4) Formarea profesional complementar poate fi recunoscut i echivalat pe baza unor conven ii ntre furnizorii de formare profesional complementar . i acordarea continu modalitatea specific de evaluare a reprezint condi ia pentru realizarea i va fi comunicat a

10

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

Art. 27. Comitetul director, prin pre edinte, poate aproba conven ii sau acorduri de recunoa tere i echivalare a creditelor ob inute n cadrul form rii profesionale specifice altor profesii. Art. 28. (1) n vederea aviz rii director urm toarele documente ndosariate: a) b) cerere de avizare i/sau creditare; programa de formare profesional i prezentarea modalit ii de formare i/sau credit rii programelor de formare depun la secretariatul Comitetului

profesional , furnizorii de formare profesional

profesional care cuprinde adresabilitatea, competen ele, specialit ile profesionale pentru care se asigur participantilor; c) e) f) curriculum vitae n format Europass, pentru fiecare persoan care sus ine precizarea caracterului gratuit sau cu taxa al programului de formare declara ie pe proprie raspundere privind respectarea standardelor de a psihologilor, cu precizarea num rului maxim de sau prezint cursuri sau lucr ri cu caracter tiin ific sau profesional; profesional ; calitate n fomarea profesional n original; g) dovada achit rii taxei de avizare a modalit ii/programului de formare i datat de c tre reprezentant pentru conformitate profesional (fotocopie, semnat cu originalul); h) modelul diplomei/certificatului de absolvire, continnd rubricile obligatorii aprobate prin dispozi ie a pre edintelui Colegiului (fotocopie, semnat c tre reprezentant pentru conformitate cu originalul). (2) Pentru asigurarea i sus inerea modalit ii de formare profesional practic , cu drept de complementara furnizorii de formare profesionala trebuie sa fac dovada existen ei a unui num r minim de trei psihologi cu drept de liber supervizare profesional sau psihologi avnd titlul de doctor n psihologie. i datat de formarea profesional , num rul de ore de formare i modalit i de selec ie a profesional , num r module, perioad , criterii

participan i, dat de c tre reprezentantul legal al furnizorilor de formare profesional ,

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

69

Art. 29. - (1) Comisia aplicativ profesional nainteaz continu

de specialitate sau Comisia de formare caz, analizeaz dosarele depuse i i/sau creditare sau de caz,

interdisciplinar , dup

Comitetului director propunerea de avizare

respingere a cererii. (2) Comitetul director sau pre edintele Comistetului director, dup dispune avizarea sau creditarea modalit ii/programului de formare profesional sau comunicarea unei adrese de respingere a cererii formulate, n termen de 15 zile de la naintarea propunerii. (3) Contesta ia privind propunerea comisiei aplicative/ Comisia de formare profesional continu interdisciplinar , dup caz, poate fi nregistrat la secretariatul Comitetului director n termen de 15 zile de la comunicare. (4) Pre edintele Comitetului director analizeaz nainteaz Comitetului director n prima edin n termen de 15 zile de la data edin ei. Art. 30. - (1) La finalizarea programului de formare profesional , furnizorul de formare profesional are obliga ia depunerii la secretariatul Comitetului director a participarea i/sau absolvirea programului de formare documentelor care certific contesta ia formulat i o a acestuia.

(5) Hot rrea definitiv a Comitetului director va fi comunicat contestatarului

profesionala avizat i creditat, dup caz, n condi iile prezentelor norme. (2) Documentele care certific formare profesional participarea i/sau absolvirea programului de vor con ine antetul, avnd rezervate rubrici speciale pentru

aplicarea tampilei Colegiului i semn turii pre edintelui Comitetului director. (3) Documentele care certifica participarea i/sau absolvirea programului de formare profesional Comitetului director. Art. 31 . - (1) Activitatea de formare profesional continu este obligatorie. (2) ncepnd cu anul 2010, psihologii cu drept de liber practic au obliga ia de a ob ine un num r de minim 20 de credite de formare profesional pentru fiecare an de practic n profesie pentru fiecare specialitate. se semneaz i se tampileaz de c tre pre edintele Comitetului director, n termen de 15 zile de la primirea documentelor la secretariatul

12

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

(3) Documentele care certific participarea i/sau absolvirea programelor de formare profesional trepte de specializare. (4) Psihologii, care, la finalul fiec rui an calendaristic nu pot face dovada acumul rii unui num r de minim 10 credite profesionale n fiecare specialitate pot fi sanc iona i potrivit dispozi iilor art. 54 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 213/2004. (5) Acumularea unui num r inferior de credite suspend dreptul psihologului de a ob ine o treapt de specializare superioar , pn la ob inerea a cel pu in 20 credite profesionale pentru fiecare an de practic n profesie. (6) Acumularea num rului necesar de credite reprezint o condi ie pentru confirmarea competen elor aferente treptei de specializare de inute. CAPITOLUL VI Alte activit i profesionale creditate Art. 32. Pe lng activit ile formale structurate sub forma programelor de formare profesional relevan a) b) c) d) continu mai pot fi creditate i alte activit i profesionale cu n formarea profesional a psihologilor, dup cum urmeaz : printr-o modalitate formal , prin sus inerea unui program organizat de printr-o modalitate formal , prin publicarea unei lucrari cu caracter printr-o modalitate non-formal , prin desf printr-o modalitate informal , prin urarea unor activit i organiza iei se vor prezenta n fotocopie certificat la ob inerea unei noi

c tre un furnizor de formare profesional , n calitate de formator; tiin ific i/sau profesional; specifice de practic pentru studen i, la sediul profesional sau la locul de munc ; reprezentarea profesionale, prin ntlniri reprezentative n mediul profesional sau n cadrul organiza iilor profesionale interna ionale; e) printr-o modalitate nonformal prin organizarea i/sau participarea la activit i de cercetare cu caracter aplicativ n psihologie, finan ate la nivel na ional sau interna ional.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

71

CAPITOLUL VII Dispozi ii finale i tranzitorii Art. 33. - (1) Programele de formare profesional n desf creditate, dup urare sau avizate i

caz, nainte de data intr rii n vigoare a prezentelor norme vor

r mne valabile, pn la finalizare, n condi iile stabilite prin actele aflate n vigoare la data nceperii acestor programe. (2) Dup data de 31 decembrie 2010 programele de formare profesional n desf urare sau avizate i/sau creditate nainte de data intr rii n vigoare a neavizate i/sau necreditate n prezentelor norme pot func iona numai n condi iile prezentelor norme. (3) Programele de formare profesional condi iile prezentelor norme nu sunt recunoscute n profesia de psiholog. Art. 34. (1) Furnizorilor de formare profesional nregistra i, care desf oar

activit i de formare profesional avizate i/sau creditate potrivit prezentelor norme, le sunt aplicabile prevederile fiscale privind decontarea cheltuielilor i scutirea de la plata T.V.A. pentru opera iunile de formare profesional . (2) Cheltuielile cu activitatea de formare profesional cheltuieli profesionale, necesare desf a psihologilor sunt ur rii activit ilor profesionale. se realizeaz numai de c tre Comitetul

Art. 35. Creditarea profesional

director, potrivit Sistemului de credite specific profesiei de psiholog, aprobat prin hot rre a Comitetului director sau prin dispozi ie a pre edintelui Comitetului director, dup caz.

14

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 348 bis/26.V.2010 conine 72 de pagini. Preul: 14,40 lei

&JUYDGY|518032]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.