Sunteți pe pagina 1din 125

POLITICI AGRICOLE

NOTE DE CURS

- 2010 CUPRINS
INTRODUCERE ................................................................................................................... 2

CAPITOLUL I - GENEZA CONSTRUC IEI EUROPENE .................................................. 3 1.1. Scurt retrospectiv a politicilor agrare: liberalism i protec ionism ............................ 4 1.2. Cronologia construc iei europene ................................................................................ 9 1.3. Sistemul institu ional al Uniunii Europene................................................................. 13 1.4. PAC, justificare i semnifica ii economice ................................................................ 18 CAPITOLUL II - POLITICA AGRICOL COMUN DE LA CREARE PN LA NCEPUTUL SECOLULUI XXI......................................................................................... 20 2.1. Necesitatea i etapele Politicii Agricole Comune ....................................................... 20 2.2. Politica Agricol Comun n perioada de creare i implementare............................... 26 2.2.1. Obiectivele i principiile PAC............................................................................. 26 2.2.2. Mecanismele de func ionare a politicii agricole comune..................................... 29 2.3. Reforma Politicii Agricole Comune din anul 1992 (reforma Mac Sharry) .................. 35 2.3.1. Obiectivele i con inutul m surilor de reform ................................................... 35 2.3.2. Reducerea pre urilor institu ionale i introducerea pl ilor compensatorii ......... 36 2.4. Noile m suri de reform a Politicii Agricole Comune promovate de Agenda 2000 .... 39 2.5. Efectele reformelor PAC asupra pie ei i zonelor rurale............................................. 41 2.6. Bugetul agricol al Uniunii Europene.......................................................................... 47 2.7. Implica iile socio-economice ale politicilor de sus inere a agriculturii ....................... 54 CAPITOLUL III - POLITICA AGRICOL COMUN N PERIOADA 2007 -2013 .......... 59 3.1 Obiectivele i con inutul noii reforme a Politicii Agricole Comune ............................ 59 3.1.1 Pia a i politica de pre uri ................................................................................... 61 3.1.2. Schema de plat unic pe exploata ie ................................................................. 63 3.1.3 Cross-compliance (reguli de condi ionalitate sau ecocondi ionalitate) ................ 68 3.1.4 Modularea sprijinului .......................................................................................... 70 3.1.5 nt rirea politicii de dezvoltare rural ................................................................. 71 3.2. Perspectivele dezvolt rii agricole i rurale a Romniei n procesul de implementare a Politicii Agricole Comune ................................................................................................ 74 CAPITOLUL IV - ABORD RI CONCEPTUALE PRIVIND ORGANIZ RILE COMUNE DE PIA N UNIUNEA EUROPEAN ........................................................................... 80 4.1. Conceptul i con inutul Organiz rilor Comune de Pia n Uniunea European ......... 80 4.2. Scurt istoric al Organiz rilor Comune ale Pie elor Agricole din Uniunea European . 83 4.3. Tipurile Organiz rilor Comune de Pia . ................................................................... 87 4.4. Organiz rile Comune de Pia n noua etap a Politicii Agricole Comune (2007-2013)......................................................................................... 90 4.5. Formele de sprijin i mecanismele de interven ie n cadrul Organiz rilor Comune de Pia din Uniunea European i impactul lor asupra agriculturii romne ti ....................... 94 CAPITOLUL V - POLITICA DE PROTEC IE A MEDIULUI N UNIUNEA EUROPEAN ........................................................................................... 100 5.1. Obiectivele i principiile politicilor comunitare n domeniul mediului ..................... 100 5.2. M surile na ionale, regionale i locale de protec ie a mediului ............................. 101 CAPITOLUL VI - AGRICULTURA, GATT I OMC ....................................................... 104 6.1. Prezentarea general a GATT .................................................................................. 104 6.1.1. Scurt istoric al apari iei G.A.T.T. ..................................................................... 104 6.1.2. Obiectivele i structura Acordului General pentru Tarife i comer .................. 107
1

6.1.3. Principalele prevederi ale GATT-ului. .............................................................. 108 6.1.4. Rundele comerciale .......................................................................................... 109 6.1.5. Acordurile conexe ............................................................................................ 110 6.2. Runda Uruguay ....................................................................................................... 113 6.3. O.M.C. Baza noului sistem comercial multilateral ................................................ 116 6.3.1. Organiza ia Mondiala a comer ului, obiectivele, func iile i rolul ei n economia mondial .................................................................................................................... 116 6.3.2. Principiile Organiza iei Mondiale a comer ului ................................................ 117 6.3.3. Structura institu ional a Organiza iei Mondiale a comer ului ........................ 119 6.3.4. Beneficiile sistemului comercial OMC .............................................................. 122 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................... 124

INTRODUCERE

Criza agriculturii romne ti s-a datorat e ecului agriculturii colectiviste, determinat la rndu-i, de politica antieconomic i mai ales anti r neasc a fostului regim totalitar. Aceast politic s-a concretizat n volumul redus al investi iilor, n practicarea unor pre uri derizorii la achizi iile i contract rile de produse vegetale i animaliere, n centralismul excesiv al planurilor de culturi, n ratele nalte de exploatare direct i indirect a r nimii. Efectele directe ale acestei politici de pauperizare a ntregii ramuri agricole dar mai ales a r nimii sau reg sit n dezechilibre financiare i social-umane profunde. Echilibrarea agriculturii, revigorarea ntregului sistem agroalimentar presupunea m suri radicale, de fond. Tranzi ia la economia de pia era necesar n perioada postdecembrist , ns presupunea o autentic reform economic , o legisla ie eficient capabil n modernizarea agriculturii, i la modul general s revitalizeze spa iul rural al neamului nostru. Evolu ia agriculturii romne ti postdecembriste se aseam n cu cea a celorlalte ri din centrul i estul Europei (foste comuniste). Imediat dup c derea regimurilor comuniste a fost abandonat n aceste ri planificarea centralizat ; a fost eliminat controlul oficial al pre urilor, acestea devenind gradual libere; cea mai mare parte a firmelor de stat a intrat ntrun proces firesc de privatizare. n sectorul agricol fostele cooperative agricole de produc ie i multe din fermele de stat s-au transformat. n toate aceste ri p mntul a fost redat fo tilor proprietari. n mod firesc, n evolu ia de la societatea comunist la cea capitalist au ap rut extrem de multe probleme. Unele sunt legate de politica macroeconomic , altele de liberalizarea pre urilor, de apari ia infla iei i chiar a hiperinfla iei, de apari ia a unor noi inegalit i sociale, a omajului, ceea ce a determinat ca viitorul s pluteasc n plin incertitudine. n rezolvarea acestor probleme rile cu economie n tranzi ie nu au fost lipsite de sfaturi relative la politicile lor agricole. Astfel Banca Mondial a elaborat rapoarte substan iale asupra rilor respective; Organiza ia Economic pentru Cooperare i Dezvoltare a nceput s includ rile Europei Centrale n analizele sale de politici agrare. Prin programul PHARE al Uniunii Europene pentru Europa Central i de Est se ofer asisten tehnic , i n multe cazuri a nfiin at unit i de consultan pentru politicile agrare. Tratarea tuturor agriculturilor din rile foste comuniste la nivel global, f r discernerea specificului fiec rei ri n parte, a mic orat gradul de penetrabilitate al acestor costisitoare programe, care s-au v zut astfel de cele mai multe ori f r finalitate concret . Romnia n tranzi ia spre economia de pia are datorit agriculturii o pozi ie aparte, pozi ie care se datoreaz att ponderii relativ importante a agriculturii n cadrul economiei na ionale ct mai ales specificit ii agriculturii romne ti. Vom c uta s discernem n continuare pozi ia Romniei n cadrul celor zece ri din ECO care formeaz cel de-al cincilea val de l rgire al Uniunii Europene. Vom c uta s n elegem care sunt actualele jocuri mondiale n domeniul politicilor agricole. Acest lucru l putem face studiind n detaliu politicile agricole comunitare, politica agricol american i stadiul negocierilor agricole din cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului, narmdu-i pe studen ii no tri cu cuno tin ele necesare n domeniul politicii agricole pentru a deveni poate, buni negociatori n cadrul viitoarelor politici agricole de integrare n structurile U.E.

CAPITOLUL I GENEZA CONSTRUC IEI EUROPENE

1.1. Scurt retrospectiv a politicilor agrare: liberalism i protec ionism Teoria i practica economic a rilor cu economie de pia atest prezen a puternic a statului n ansamblul vie ii economico-sociale. Aceast prezen care nu exclude institu ia pie ei prin for ele sale invizibile ale concuren ei are un rol complementar, de corectare a disfunc iilor, asigurnd func ionarea normal a economiei. Interven ia statului se manifest mai ales n domeniile: educa iei i culturii, protec iei sociale a popula iei, ap r rii na ionale, tiin ei i nv mntului, asigur rii competitivit ii interna ionale a produc iei, protec iei mediului. n toate rile dezvoltate, agricultura este considerat o prioritate a dezvolt rii economiei na ionale fiind protejat de c tre stat datorit rolului s u n asigurarea securit ii alimentare, n cre terea economiei pe ansamblu i n protec ia mediului nconjur tor. De fapt, politicile agricole au fost primele politici economice puse n practic de diverse state. ntreaga istorie a form rii i dezvolt rii economiei occidentale se grupeaz pe raportul i amploarea dintre liberalism i valurile de protec ionism dintr-o serie de state ale Europei de Vest i Americii de Nord. Comer ul ntre rile europene era scutit de taxe sau alte categorii de restric ii la mijlocul secolului 19 dup cum urmeaz : Marea Britanie este prima ar care a desfiin at taxele vamale aproape la toate importurile agricole; Fran a desfiin eaz protec ionismul agricol prin tratatul de comer cu Anglia (1860); agricultorii germani doreau liberalizarea comer ului, abolind astfel taxele vamale n 1853; Belgia decreteaz accesul liber pentru principalele produse agricole n 1871; Olanda renun la taxele vamale asupra cerealelor n 1862; n Italia agricultura a fost protejat prin taxe vamale sc zute pentru cereale dup semnarea tratatelor cu Fran a i alte ri din regiune; deci putem concluziona c n aceast perioad comer ul agricol era aproape liber. Spre sfr itul secolului 19, la orizont apar noi for e care doresc s c tige ct mai mult influen pe pia a mondial : SUA i m re te exporturile c tre Europa, urmat imediat de Canada i Rusia. Alte dou evenimente marcheaz debutul viitoarelor crize: deschiderea canalului de Suez care va facilita comer ul cu India i Australia i apari ia tehnologiilor de refrigerare (primele transporturi de carne congelat au fost efectuate n 1875 de SUA i 1877 de Australia). Criza agrar atinge apogeul n 1875, cnd pre ul grului sc zuse cu peste 50 % afectnd mai ales pe fermierii europeni. Furnizorii de animale au nregistrat i ei o sc dere a pre urilor dar ceva mai trziu, sc derea pre ului la cerealele furajere avantajndu-i la nceput. Sc derea pre urilor a lovit n interesele agricultorilor europeni ceea ce a determinat rennoirea protec ionismului. Asist m astfel la o majorare a taxelor vamale spre sfr itul secolului aproape n toate rile europene: Fran a n 1892 (tariful Meline) Germania (tariful din 1902); Italia (1887); Belgia (1887) i Elve ia (1891). Chiar i Statele Unite ale Americii extind protec ionismul c tre agricultur prin tariful McKinley n 1890. n Anglia, de i un important segment al agriculturii a fost distrus datorit depresiunii economice, guvernul britanic a refuzat i cea mai mic protec ie. Consecin a imediat a fost restrngerea sc derii pre urilor. Totu i n Fran a i Germania introducerea tarifelor vamale mai ridicate a f cut ca pre urile germane i franceze s fie mai mari dect cele din SUA i Anglia cu circa 33 % (M. Tracy, 1996). Trebuie amintit c beneficiarii protec ionsimului au fost n principal marii cultivatori de cereale i n m sur mult mai mic cresc torii de animale, care mai degrab au fost prejudicia i de men inerea pre ului furajelor la un nivel comparativ mai ridicat. Politicile agrare incipiente au fost mai degrab politici tarifare, preocup rile legate de aspectele mai constructive fiind aproape ignorate. S-a demonstrat de c tre agricultorii din
4

Danemarca i Olanda c se poate combate criza prin adaptarea structurii produc iei agricole la noua situa ie rezultnd astfel o agricultur prosper n aceste ri, care ulterior va fi luat chiar ca model n dezvoltarea viitoarelor politici agrare. Urmeaz o perioad de relativ lini te chiar dac intervine primul r zboi mondial, lini te n sensul c fermierii din rile exportatoare ct i din rile europene au beneficiat de pre uri relativ ridicate datorit dificult ilor de aprovizionare cu alimente din timpul r zboiului, care au mai persistat c iva ani i dup r zboi. Depresiunea economic general coroborat cu mbun t irea aprovizion rii cu alimente determin iar i o sc dere a pre urilor. Criza este iminent , iar n 1929 stocurile mondiale de gru dep esc echivalentul exporturilor realizate de rile exportatoare n timp de un an. Semnalul crizei este dat de crahul financiar al bursei din New York n octombrie 1929. Recesiunea industrial din SUA se transmite ca un bumerang i asupra celorlalte ri, cu tot cortegiul de consecin e nefaste: pre uri sc zute, cre terea omajului etc. n fa a sc derii pre urilor mai ales la cereale (n 1931 pre ul grului sc zuse cu peste 50 % fa de 1929), urmate pu in mai trziu i de cele ale produselor animaliere, rile importatoare au reac ionat imediat prin cre terea barierelor tarifare, n timp ce rile exportatoare au fost for ate s scape de suprastocurile lor la orice pre i s reduc pre urile produselor exportate sub cel real cu ajutorul subven iilor la export. Acest al doilea val de protec ionism, compus din protec ie tarifar ca o prim barier , urmat apoi de m suri protec ioniste netarifare (amintim aici rata mor ritului i contingentele de import) a avut totu i i un rol progresist: asist m la primele interven ii efective pe pie ele agricole. Consider m aceasta ca avnd un rol progresist prin prisma evolu iilor viitoare ale elementelor de politic agricol . Asist m la trecerea de la protec ia tarifar prin controlul strict al importurilor la interven ia direct pe pie ele agricole. nceputul l-a determinat recolta extrem de bogat de gru din 1932 din Fran a. Aceast recolt a saturat pia a, controlul vamal nu a mai putut men ine pre ul: urmarea a fost c guvernul francez a nceput s intervin direct pe pia prin cump rarea la un pre fix a unei p r i din recolt . Astfel a ap rut un alt element al politicii agricole n general, politica institu ional , crendu-se n 1936 Office National Interprofessional du Bl (Biroul Na ional Interprofesional al grului). Obiectivul central al Biroului este stabilirea pre ului la gru i supravegherea respect rii acestuia. Biroul controla astfel ntregul comer exterior cu gru, putnd s reglementeze importurile i s subven ioneze exporturile. Febra protec ionist din valul doi a cuprins aproape toate statele Europei de vest, inclusiv Marea Britanie. n aceast ar , pentru a se evita restric ionarea importurilor din Imperiul Britanic a fost adoptat formula protec iei agriculturii prin intermediul unor proiecte de comercializare sau al unor subven ii. Astfel la gru i sfecl de zah r pia a a fost l sat complet liber , subven ia fiind oferit ca o compensare a deficitelor, punndu-se bazele actualului sistem din timpurile noastre ale politicii agricole comunitare deficiency payments. Rnd pe rnd i celelalte ri au recurs la abandonarea practicilor liberale cum ar fi Danemarca i Olanda. n Danemarca au fost impuse taxe pentru vnz rile interne de vite i pentru anumite produse (untul). Olanda, n fa a sc derii pre urilor la import, ncepe organizarea pie elor pentru produsele din lapte, fructe, legume, vite. n Germania i Italia acelor ani, regimurile na ional-socialiste i respectiv cel fascist, plecnd de la importan a asigur rii cu produse alimentare i de la necesitatea asigur rii unor pre uri corecte pentru fermieri s-au implicat n organizarea sub toate aspectele a produc iei i a destina iei alimentare, reglementnd pie ele i pre urile agricole. Ca rezultat al protec iei i interven iei se nregistreaz stimularea produc iei, de i efectele crizei au fost estompate numai n parte. Pentru marea majoritate a culturilor se nregistreaz n agricultura rilor din vestul Europei o cre tere a produc iilor mai ales dup
5

1929 i mai ales la gru. Aceste cre teri coroborate cu reducerea general a puterii de cump rare s-au tradus imediat printr-o reluare a importurilor. Scad pre urile mondiale, astfel nct, comer ul mondial cu produse alimentare se reduce. Acest declin afecteaz n primul rnd rile exportatoare SUA i Canada. rile din centrul i estul Europei, de i exportatoare, nu au fost afectate datorit tratamentului preferen ial oferit de Fran a i mai ales de Germania. rile exportatoare de produse agricole sunt nevoite s aplice diferite m suri de sus inere a propriilor ferme, preocupate fiind mai ales de exporturile de gru. n 1933, pre edintele Roosvelt promulg Agricultural Adjustement Act. Legisla ia oferit este eficace, fermierii sunt pl ti i pentru a reduce suprafe ele cu cereale (gru, porumb), bumbac i tutun. Se instituie The Commody Credit Corporation pentru a vinde i cump ra produse agricole, oferind mprumuturi fermierilor. n Canada, Cartelul Canadian al grului (Canadian Wheat Poll), fondat n 1924, finan at de guvern din 1929, ofer sprijin n opera iunile de stocare. n 1935 se creeaz Wheat Board (Consiliul grului), n scopul cump r rii de cereale i apoi revinderii lor pe pie ele mondiale cu ajutorul subven iilor la buget. Aceast practic a subven ion rii exporturilor ncepe s fie utilizat pe larg n mai toate rile: Australia (1938), Africa de Sud (1931), Sco ia i Noua Zeeland (1936). n perioada urm toare celui de al doilea r zboi mondial, cu mari lipsuri alimentare, scopul pe termen scurt era de a spori produc ia prin orice mijloace. n felul acesta au fost oferite fermierilor venituri garantate, se reintroduce subven ionarea pre urilor, se ncurajeaz prin orice metod investi iile, tehnologiile agricole prin ncurajarea creditelor. Politicile agricole adoptate aveau tendin a de a deveni din ce n ce mai complicate, mai costisitoare financiar, toate acestea fiind premerg toare Tratatului de la Roma. Astfel, n practica economiei occidentale s-au conturat dou direc ii principale: liberalismul i interven ionismul. Liberalismul folose te pia a n numele eficacit ii i libert ii de ac iune a agen ilor economici, mecanismele pie ei jucnd un rol decisiv n reglarea activit ii economice. Interven ionismul se caracterizeaz prin interven ia statului n activitatea economicosocial , compensnd insuficien ele pie ei prin diferite prghii i instrumente. Referitor la aceast tem sunt economi ti care s-au exprimat n favoarea extinderii rolului statului n economie, precum i economi ti care cer reducerea sau chiar diminuarea cvasitotalit ii interven iei statului. Multe din aceste p reri s-au dovedit insuficient fundamentate deoarece nu luau n considerare situa ia real existent n cadrul economiilor na ionale respective sau nu ineau seama de to i factorii de influent . n literatura de specialitate se vorbe te att despre "e ecul pie ei" (al liberalismului) ct i despre "e ecul politic" (al interven ionismului) ca despre fenomene reale, care cer cre terea interven ionismului n primul caz i reducerea acestuia n al doilea caz. Aceste dou teorii economice nu se exclud reciproc, ci dimpotriv sunt compatibile, complementare. Situa ia actual a economiei prospere a rilor dezvoltate demonstreaz cu prisosin c exist i func ioneaz "calea de mijloc". La succesul economiilor occidentale f r ndoial c a contribuit att rolul important jucat de pia , de agen ii economici particulari cu o larg autonomie, ct i interven ia statului. Majoritatea rilor occidentale au o economie mixt , generat de mbinarea celor dou sisteme de alocare a resurselor: "sistemul pia " (n procesul de alocare a resurselor, a capitalurilor n vederea realiz rii de bunuri se utilizeaz preturile stabilite de institu ia pie ei) i "sistemul non-pia " (alocarea resurselor se face de c tre sistemul politic prin intermediul unor anumite reguli de alocare, care ac ioneaz sau nu n sensul n care ar face-o pia a). n toate rile cu economie de pia dezvoltat , statul sprijin direct i indirect agricultura. Economiile moderne ale acestor ri tind spre o economie social de pia ,
6

caracterizat prin interven ia puterilor publice n cteva domenii vitale societ ii: securitate social , mediu, agricultur etc. Agricultura rilor dezvoltate este sus inut de stat, diferen iat de la tar la tar , ea neputndu-se dezvolta nici pe baza liberalismului de la nceputul acestui secol i nici pe calea interven ionismului. Faptul c toate rile cu economie de pia i organizeaz pie e agricole i subven ioneaz agricultura nu nseamn substituirea rolului pie ei. Pentru a func iona aceste pie e s-a recurs la mecanisme specifice care caracterizeaz reducerea rolului pie ei. Reglarea agriculturii prin mecanisme economice specifice a permis puterilor publice din rile respective s orienteze, s ajusteze i s sus in dezvoltarea agriculturii n condi iile unor m suri de liberalizare a pie elor (liberalism controlat). Pentru rile din estul Europei, aflate n plin perioad de tranzi ie la economia de pia , confruntate cu grave probleme n aprovizionarea popula iei cu alimente, exemplul oferit de economiile mixte din rile vest europene este mai mult dect edificator, cel pu in n ceea ce prive te agricultura. Se constat cu u urin c subven ionarea agriculturii difer de la o tar la alta, iar n cadrul fiec reia subven ionarea este diferit pe produse agricole. Pentru a n elege mai bine sus inerea agriculturii n diferite ri, prezent m succint conceptele i metodologia determin rii, echivalen elor de subven ii acordate produc torilor (ESP) i a echivalen elor de subven ii acordate consumatorilor (ESC) potrivit estim rilor stabilite de OCDE1. Echivalen ele de Subven ii acordate Produc torilor este un indicator al valorii transferurilor monetare c tre produc torii agricoli ca rezultat al politicilor agricole din cursul unui an dat. Estim rile E.S.P. stabilite de OCDE iau n calcul cinci categorii de m suri ale politicii agricole: - m surile care afecteaz simultan pre urile la produc tor i la consumator (sus inerea pre urilor de pia ); m surile care opereaz transferurile directe din fondurile contribuabililor n profitul produc torilor (payements directs) f r ridicarea pre urilor pl tite de c tre consumatori; - m surile care au ca efect reducerea costurilor intran ilor, subven iile de capital i subven iile altor intran i; - m surile care reduc costurile pe termen lung, f r a antrena transferuri c tre produc tori (servicii de interes general); - alte m suri de sus inere care constau n mod esen ial n subven ii interna ionale (finan ate de c tre guvernele statelor sau provinciilor) i n anumite facilit i fiscale. ESP se calculeaz n patru modalit i: y ESP total, ceea ce nseamn valoarea total a transferurilor c tre produc tori; y ESP procentual (%), ceea ce nseamn valoarea total a transferurilor n procente din valoarea total a produc iei (evaluat la pre uri interne) ajustat prin includerea pl ilor directe sau excluderea prelev rilor; y ESP unitar, ceea ce nseamn valoarea total a transferurilor pe tona de produs; y Coeficientul nominal de sus inere al produc torilor (CNSp), ceea ce nseamn raportul ntre pre ul la frontier plus ESP-ul unitar i pre ul la frontier (sau pre ul mondial). n form algebric , aceste expresii de ESP se prezint de maniera urm toare: ESP total brut = Q. (P-PMmn) + PD PL +AS ESP total net = Q.(P-PMmn ) + PD PL + AS AAA

ESPunitar( ESPu ) !
1

ESP Q

OCDE Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic 7

ESP procentual:

ESP% ! 100.

ESP (Q.P  PD  PL)

Coeficientul nominal de sus inere al produc torului (CNSp)

CNSp !

PM mn  ESPu ESPu PM mn PM mn =1+

unde: Q este volumul produc iei P pre ul intern al produc iei PMmn pre ul mondial n moned na ional PD pl ile directe PL prelev rile din produc ie AS alte forme de sus ine de la buget AAA ajust rile pentru alimenta ia animalelor (numai pentru produsele animaliere) Echivalen ele Subven iilor acordate Consumatorilor este un indicator al valorii transferurilor monetare c tre consumatori, ca rezultate ale politicilor agricole din cursul unui an dat. Indicatorul ESC stabilit de OCDE ia n calcul dou categorii de m suri agricole: y transferurile spre (dac acestea sunt pozitive) sau de la (dac sunt negative) consumatori care duc la sus inerea pre ului de pia (transferuri de pia ); y transferuri bugetare spre consumatori, rezultat al politicilor agricole (alte transferuri). Normal c transferurile de primul tip cnd sunt efectuate de un semn negativ i sunt superioare celor de al doilea tip n termeni absolu i, n acest caz ESC poate fi considerat ca o tax implicit impus consumatorilor prin politicile agricole. Ca i ESP, ESC este calculat de asemenea n patru modalit i: y ESC total, ceea ce nseamn valoarea total a transferurilor c tre consumatori; y ESC procentual, ceea ce nseamn valoarea total a transferurilor n procente raportat la valoarea total a consumurilor (evaluate la pre de produc ie), incluznd transferurile ca i subven iile la consum; y ESC unitar, ceea ce nseamn valoarea total a transferurilor pe tona de produs; y Coeficientul nominal de sus inere al consumatorilor (CNSc), ceea ce nseamn raportul ntre pre ul la frontier plus ESC unitar i pre ul la frontier . Sub form algebric cele patru tipuri de ESC se prezint dup cum urmeaz : ESCtotal = Qc (PMmn -P) + AT

ESCu !

ESCunitar: ESC procentual: ESC% =100.ESC / (Qc.P) Coeficientul nominal de sus inere al consumatorilor:

ESC Qc

CNSc !

PM mn  ESC u ESC u !1 PM mn PM mn

unde: Qc reprezint volumul consumului; AT subven iile bugetare la consumator, rezultat al politicilor Agricole; - ceilal i parametri au fost prezenta i anterior (la ESP).

Avnd o baz comun de calcul se poate compara gradul de sus inere al agriculturii n SUA i UE pe baza datelor furnizate de Secretariatul OCDE. Utiliz m pentru aceasta tabelul 1.1, fig. 1.1 (pentru SUA) i figura 1.2 (pentru UE). n SUA, n perioada 1991/1992 pn la 1995/1996 politica agricol a fost condus conform textului amendat al legii din 1990 privind alimenta ia i agricultura (Farm Act). Acordurile agricole din cadrul ALENA (Acordul de Liber Schimb Nord American) cu Canada i Mexic a intrat n vigoare de la 1 ianuarie 1994. n ciuda cre terii produc iei, ESP a sc zut n medie cu 19 % n perioada 1992-1994 fa de perioada 1986-1988. Evaluarea politicilor agricole: ESP, ESC i coeficien ii nominali de sus inere1

Tabelul 1.1

Echivalen ele subven iilor la produc tor Echivalen ele subven iilor la consumator rile ESP total ESP CNS ESP total net ESP CNS net n % n % Australia 1,30 12 1,13 0,33 8 1,09 Austria 2,67 49 2,00 2,38 47 1,99 Canada 6,76 44 1,64 3,07 29 1,40 CEE 85,40 47 1,87 66,40 40 1,68 Finlanda 3,38 68 3,60 2,62 67 3,07 Japonia 35,70 71 3,04 37,38 52 2,10 Noua Zeeland 0,10 3 1,03 0,02 2 1,02 Norvegia 3,06 77 4,90 1,56 63 2,71 Suedia 2,66 57 2,46 2,66 57 2,26 Elve ia 4,64 75 3,79 3,06 52 2,57 Statele Unite 33,85 28 1,36 18,77 19 1,24 OCDE 179,49 44 1,74 138,25 37 1,59 1. vezi semnifica ia termenilor la paginile 10 i 11 Sursa: Politiques, marches et echanges agricoles, OCDE, Paris, 1993

n cursul acestei perioade toate componentele sus inerii agriculturii americane au marcat un recul, dar n mod special cel al pl ilor directe a fost mai accentuat. n ceea ce prive te UE, ESP total al perioadei 1992-1994 a crescut cu 8 % fa de cel al perioadei 1986-1988 din cauza cre terii volumului produc iei pe de o parte (legat i de reunificarea Germaniei) dar i de cre terea ESP unitar cu 5 %. Analiza comparativ a evolu iei ESP trebuie f cut cu mult aten ie datorit consecin elor l rgirii UE cu cei trei noi membri (Austria, Finlanda, Suedia). 1.2. Cronologia construc iei europene A. Bazele incipiente ale Europei Unite 19 Septembrie 1946: Discursul lui Winston Churchill la Zurich chemnd la crearea Statelor Unite ale Europei; 17 Martie 1948: Tratatul de la Bruxelles creaz Uniunea Occidental i prima tentativ de organizare a unei ap r ri europene; 16 aprilie 1948: Tratat de creare a Organiza iei de cooperare economic european (O.E.C.E.) pentru a repartiza ajutorul american al Planului Marshall din 5 iunie 1947; 7 martie 1948: Congresul tuturor mi c rilor europene inut n ora ul Haga; 4 aprilie 1949: Tratatul Atlanticului de Nord (O.T.A.N.) semnat la Washington; 5 mai 1949: Tratatul de la Strassbourg crend Consiliul Europei;

9 mai 1950: Declara ia lui Robert Schuman, ministrul de externe francez, propunnd la ini iativa lui Jean Monnet, punerea n comun a resurselor de c rbune i de o el ale Fran ei i ale Republicii Federale a Germaniei, ntr-o organiza ie deschis tuturor rilor Europei; 18 aprilie 1951: Tratatul de la Paris, care instituie Comunitatea european a c rbunelui i a o elului (CECA) ntre 6 ri: Belgia, Fran a, Italia, Luxemburg, rile de Jos i R.F.G. Acest tratat deschide calea construc iei europene pecetluind reconcilierea franco-german ; 27 martie 1952: Semnarea Tratatului de la Paris viznd crearea unei Comunit i europene de ap rare (CED); 30 august 1954: E ecul proiectului CED n fa a Adun rii na ionale franceze; 23 octombrie 1954: Acordurile de la Paris prev znd intrarea Germaniei federale n Uniunea Occidental (U.O) devenind Uniunea Europei Occidentale (UEO) i viitoarea sa admitere n Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord (OTAN) (5 mai 1955); iunie 1955: Reuni i n Conferin a de la Messine, mini trii de externe ai celor 6 ri decid extinderea integr rii europene la ntreaga economie; 25 martie 1957: Semnarea la Roma a tratatului de instituire a Comunit ii Economice Europene (CEE sau Pia a Comun ) i Comunitatea european de energie atomic (EURATOM). Obiective ambi ioase sunt fixate de acum de cele 6 ri fondatoare: dezvoltarea armonioas a activit ilor economice, expansiune continu i echilibrat , stabilitate crescut , cre terea accelerat a nivelului de trai, rela ii mai strnse ntre statele membre. B. Aprofundarea (adncirea) Europei 1 ianuarie 1958: Intrarea n vigoare a Tratatului de la Roma; 1 ianuarie 1959: Prima reducere a tarifelor vamale ntre cei ase; 4 ianuarie 1960: Constituirea Asocia iei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.E.) care va intra n vigoare la 3 mai 1960. Ea regrupeaz Regatul Unit, Suedia, Norvegia, Danemarca, Austria, Elve ia i Portugalia; 30 ianuarie 1962: Politica Agricol Comun este prima politic european pus n scen care r mne mult timp singura care func ioneaz ; 20 iulie 1963: Semnarea Conven iei de la Yaound asociind la C.E.E. Madagascarul i alte 17 state africane; aprilie 1965 : Este semnat Tratatul de fuziune a executivelor celor trei comunit i (CECA, CEE, EURATOM) instituind un Consiliu al Mini trilor i o Comisie unic ; 29-30 ianuarie 1966: Compromisul de la Luxemburg, punnd sfr it politicii casei goale practicat de Fran a ncepnd din iunie 1965 (pentru a protesta contra insuficien ei propunerilor C.E.E. n ceea ce prive te finan area PAC), permi nd ca un stat s se opun unei decizii dac interesele sale fundamentale sunt puse n cauz ; iulie 1968: ultimele tarife vamale intracomunitare pentru produsele industriale sunt eliminate i tariful exterior comun este pus n practic ; decembrie 1969: Summit-ul din Haga. efii de guverne decid s treac la faz definitiv a Comunit ii, adoptnd regulamente agricole definitive i stabilind principiul resurselor bugetare proprii ale CEE. C. Cooperarea monetar i l rgirile succesive ale CEE aprilie 1972: Este hot rt nt rirea solidarit ii monetare prin constituirea arpelui monetar. Cei ase decid s limiteze la 2,25 % marjele de fluctua ie ale monedelor lor ntre ele; 1 ianuarie 1973: Succesele Europei celor ase atrag noi candidaturi la aceast dat . Europa cunoa te prima sa l rgire odat cu intrarea Danemarcei, Regatului Unit i a Irlandei n C.E.E. (n Norvegia referendumul a fost negativ);

10

9-10 decembrie 1974: La Summit-ul de la Paris, efii de Stat i de Guverne decid ca procedeul de alegere a Parlamentului european s fie sufragiul universal i s se ntlneasc regulat n Consiliul Europei; 28 februarie 1975: Semnarea Conven iei de la Lome ntre CEE i 46 ri din Africa, Caraibe i din Pacific (ACP); iulie 1978: La Summit-ul de la Bremen, Fran a i RFG propun relansarea cooper rii monetare prin crearea unui sistem monetar european (SME), care se va substitui arpelui monetar. Acest sistem va fi pus n oper n martie 1979; 13 martie 1979: Crearea Sistemului Monetar European (SME) i a ECU-ului; 7-10 iunie 1979: Prima alegere a Parlamentului european prin sufragiu universal direct (au fost ale i 410 membri); 1 octombrie 1979: Semnarea Conven iei de la Lom II; 1 ianuarie 1981: Aderarea Greciei la CEE (a doua l rgire a CEE); 8 decembrie 1984: Semnarea Conven iei de la Lom III; 1985: Publicarea C r ii Albe privind des vr irea Pie ei interioare; 14 iunie 1985: Semnarea acordurilor de la Schengen privind libera circula ie a persoanelor ntre Fran a,Germania, Belgia, rile de Jos i Luxemburg; 1 ianuarie 1986: A treia l rgire a CEE prin aderarea Spaniei i Portugaliei. D. Accelerarea dinamicii europene 17-18 februarie 1986: Semnarea la Luxemburg i n ora ul Haga, de c tre cei doisprezece, a Actului unic european, modificnd Tratatul de la Roma i prev znd realizarea pie ei interioare pentru 31 decembrie 1992; 1 iulie 1987: Relansarea ideii europene se traduce prin intrarea n vigoare a Actului unic european care programeaz des vr irea unei mai mari pie e unice pentru 1993; februarie 1988:Dup mai mul i ani de criz bugetar o important reform intervine asupra politicii de finan are a CEE prin programarea multianual a cheltuielilor. n perioada 1988-1992, fondurile structurale sunt reformate n mod egal. Aceste perspective financiare vor fi rennoite de Consiliul european de la Edinburg (1992) pentru perioada 1993-1999. Un plafon al resurselor bugetare, linia directoare agricol func ie de cre terea produsului na ional brut a fost fixat prin FEOGA2; Noiembrie 1989: C derea zidului Berlinului antreneaz reunificarea Germaniei (octombrie 1990); 9 decembrie 1989: Adoptarea de c tre 11 ri (f r Regatul Unit) a unei Charte sociale europene i declara ia de aprobare a reunific rii Germaniei 15 decembrie 1989: Semnarea Conven iei de la Lome IV ( aizeci i nou state asociate); iunie 1990: Semnarea ntre Fran a, Germania i Benelux a Conven iei de la Schengen privind libera circula ie a persoanelor; 15 decembrie 1990: Deschiderea Conferin elor interguvernamentale de preg tire a Uniunii Economice i Monetare (UEM) i Uniunii Politice; 21 octombrie 1991: Acordul privind crearea Spa iului Economic European (EEE) regrupnd o pia de 380 milioane de locuitori: cele dou sprezece ri ale Comunit ii europene i cele apte ri (Austria, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Elve ia) ale Asocia iei Europene a Liberului Schimb (AELE); 7 februarie 1992: A fost semnat la Maastricht Tratatul privind Uniunea European (UE). Noul tratat va intra n vigoare n noiembrie 1993 i angajeaz statele ntr-o dinamic

FEOGA Fondul European de Orientare i Garantare Agricol 11

de adncire a uniunii: realizarea Uniunii Economice i Monetare pn n 1999, noile politici comune, cet enia european , obiectivul unei politici externe i de ap rare comune; 20 septembrie 1992: Francezii se pronun prin referendum cu 51,04 % voturi pentru ratificarea Tratatului de Uniune European , denumit Tratatul de la Maastricht; 1 ianuarie 1993: Intrarea n vigoare a pie ei unice consacrat liberei circula ii a m rfurilor i a capitalurilor; 1 noiembrie 1993: Intrarea n vigoare a Tratatului privind Uniunea European . Cei doisprezece constituie de acum nainte Uniunea European ; 1 ianuarie 1994: Intrarea n vigoare a spa iului Economic European (E.E.E.), care regrupeaz Uniunea European i cinci din cele apte ri membre ale AELE (Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia); martie 1994: Semnarea actelor de adeziune la Uniunea European de c tre Austria, Finlanda, Norvegia i Suedia. Referendumurile de ratificare vor avea loc n 1994 n aceste 4 ri; 15 aprilie 1994: Semnarea la Marrakech a acordurilor privind comer ul interna ional (G.A.T.T.); 9-12 iunie 1994: A patra alegere a Parlamentului european prin sufragiu universal direct; 12 iunie 1994: Referendum privind aderarea n U.E. a Austriei; Da: 66,3 %; Nu: 33,61 %; 16 iulie 1994: Jacques Santer, primul ministru al Luxemburgului, a fost desemnat pentru a succede lui Jacques Delors ca pre edinte a Comisiei Europene ncepnd cu ianuarie 1995; 16 octombrie 1999: Referendum privind adeziunea la Uniunea European n Finlanda: Da - 56,9 %; Nu - 43,1 %; 13 noiembrie 1994: Referendum privind adeziunea n Uniunea European n Suedia: Da - 52,2 %; Nu - 46,9 %; 29 noiembrie 1994: Norvegia respinge adeziunea la Uniunea European cu 54,2 % din sufragii; 9-10 decembrie 1994: La summit-ul de la Essen, la care au asistat cele trei viitoare state membre, Consiliul European decide caracterul obiectiv al l rgirii Uniunii cu Polonia, Ungaria, Republica Ceh , Slovacia, Bulgaria i cu Romnia, dup Conferin a interguvernamental prev zut n 1996 pentru redefinirea organiz rii politice i institu ionale a Uniunii; 1 ianuarie 1995: Europa celor doisprezece se transform n Europa celor cincisprezece.

y 15 ri Germania, Anglia, Belgia, Danemarca, Finlanda, Fran a, Marea Britanie, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Suedia y 370 milioane de locuitori y I-ul exportator mondial (20 % din pia , SUA: 16,5 % y II-lea importator mondial (19 % din pia , SUA: 20,5 % y II-lea exportator mondial de produse agricole i alimentare y I-ul importator mondial de produse agricole i alimentare y 1 ECU = 6,6 FF = 1,2 $
E. Proiectele deceniului urm tor

Uniunea European 1995 (n cifre)

12

9-10 decembrie 1994: Consiliul European de la Essen a fixat o strategie global pentru o a cincea l rgire a Uniunii Europene cu rile din Europa Central i Oriental (P.E.C.O.); 1997: Conferin a interguvernamental trebuie s revizuiasc i s completeze Tratatul de la Maastricht pentru adncirea Uniunii Europene i s preg teasc viitoarea sa l rgire; 1998: Debutul negocierilor cu rile candidate la aderarea la Uniunea European ; 1999: Stabilirea viitoarelor resurse bugetare ale Uniunii Europene (pentru 2000-2005); 2000: Conform cu calendarul prev zut, instaurarea Uniunii Economice i Monetare i a monedei unice, EURO. Din 1999 pn n 2002, pre urile, taxele i salariile se vor calcula att n moned na ional ct i n EURO. ncepnd cu 2002, monedele na ionale se vor retrage progresiv din circula ie i vor fi nlocuite cu EURO. 2004 - Momente importante n largirea UE cu tarile central si est-europene Pa i preliminari: Ini ierea programului PHARE (1989) Acordul de Asociere la UE (1991-1996) Principiile l rgirii: Consiliul European de la Copenhaga (iunie 1993) Institu ii stabile i respectarea principiilor democratice Economii de pia viabile O bun capacitate de a adopta principiile comunitare Consiliul European de la Luxemburg (decembrie 1997) Ini ierea procesului de l rgire cu zece ri central i est-euopene + Cipru Ini ierea negocierilor cu Republica Ceh , Estonia, Ungaria, Polonia, Slovenia Consiliul European de la Berlin (martie 1999): adoptarea Agendei 2000: Adoptarea acquis-ului comunitar Stabilirea parteneriatelor i programelor pentru adoptarea acquis-ului Sprijinul de pre-aderare (3 miliarde Euro/an n perioada 2000-2006) Consiliul European de la Helsinki (decembrie 1999) Extinderea negocierilor cu Bulgaria, Letonia, Lituania, Romnia, Republica Slovac i Malta Stabilirea cadrului institu ional necesar primei l rgiri (termen 2002) Consiliul European de la Nisa (decembrie 2000): Revizuirea procedurilor de decizie ale UE pentru a netezi drumul c tre l rgire Consiliul European de la Gteborg (iunie 2001): ncheierea negocierilor cu rile candidate care sunt gata naintea sfr itului lui 2002 Primele 10 state au aderat oficial la UE n 2004 (Republica Ceh , Estonia, Ungaria, Polonia, Slovenia, Letonia, Lituania, Republica Slovac i Malta) 2007 - La 1 Ianuarie intr n vigoare tratatele de aderare la UE ale Bulgariei i Romniei. 1.3. Sistemul institu ional al Uniunii Europene Sistemul institu ional al UE este dificil de a fi clasificat. Comunitatea este mai mult dect o organiza ie interguvernamental , ea are o personalitate proprie i puteri extinse. Dar Comunitatea nu este nici o federa ie n care guvernele i parlamentele na ionale vor fi n diferite moduri subordonate domeniilor esen iale. L rgirile succesive ale Comunit ii nu au avut inciden e privind structura institu iilor comunitare, ele n-au antrenat dect modific ri n compozi ia lor intern .

13

n revan , Actul unic european, intrat n vigoare la 1 iulie 1987 a m rit competen ele comunit ii i a modificat regulile de func ionare a institu iilor, n mod special prin procedura de codecizie Parlament-Consiliu. Tratatul Uniunii Europene (Maastricht) intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993 a condus la modific ri profunde: Comunitatea va deveni nucleul unei arhitecturi mult mai vaste i mult mai politice, dominat de Consiliul European. Tratatul vizeaz pentru prima dat cet enia european . Tratatul de la Maastricht instituie o Uniune European bazat pe trei piloni distinc i n procedurile lor cu institu ii comune, legate ntre ele prin Consiliul european: - primul pilon grupeaz domeniile de competen comunitar : pia a unic , agricultur , coeziune, Uniunea economic i monetar ; - al doilea pilon cuprinde un domeniu de competen interguvernamental : politica extern i securitatea comun (PESC); - al treilea pilon, de asemenea din domeniul competen ei interguvernamentale vizeaz cooperarea n domeniul justi iei i al afacerilor interne. Procesul de constituire european a demonstrat voin a comun a mai multor ri europene de a stabili leg turi durabile ntre ele, prezervnd totodat agricultura lor, istoria lor i sistemul lor politic. Aceast construc ie comunitar a r spuns unor idei i principii mp rt ite de to i: pace, democra ie, solidaritate. Uniunea European este o construc ie original care, prezervnd diversit ile na ionale, a permis degajarea unei identit i europene specifice, bazat pe un dialog permanent ntre interesele na ionale i interesele comune. n lume, nici un alt grup de ri nu a mers att de departe n coordonarea i intercondi ionarea economiilor i politicilor na ionale, de exemplu, ALENA lAssociation de Libre Echange Nord-Americaine ntre Canada, Statele Unite ale Americii i Mexic se limiteaz la o pia a schimburilor de produse i capitaluri. Integrarea institu ional la nivelul Uniunii Europene are loc prin crearea i func ionarea institu iilor comunitare. Aceste institu ii i-au modificat structura i competen ele fa de ceea ce s-a stabilit prin Tratatul de la Roma, prin intrarea n vigoare a Actului Unic, a Tratatului de la Maastricht, a Tratatului de la Amsterdam i procesul va continua prin adoptarea de c tre statele membre a Constitu iei Europene. Principalele institu ii ale Uniunii Europene care au rol de autoritate, legislativ, decizional, executiv, de aplicare a tratatelor, de control i consultare sunt: Parlamentul European Consiliul European Consiliul de Mini tri Comisia European Curtea de Justi ie Curtea de Conturi Comitetul Regiunilor Comitetul Economic i Social etc. Triunghiul decizional n cadrul Uniunii Europene este constituit din: Parlamentul European, Consiliul European i Comisia European . Actualul triunghi institu ional al UE este rezultatul modific rilor introduse de tratatele de la Amsterdam i Nisa. Aceste modific ri au avut loc n raport cu particularit ile na ionale ale primelor etape ale construc iei europene. O serie de alte institu ii complementare sprijin implementarea deciziilor i finan area programelor comunitare, cum este Banca Central European . Parlamentul European este institu ia n care sunt reprezenta i cet enii statelor membre; are rol legislativ i de autoritate bugetar , al turi de Consiliu; exercit func ii de

14

control democratic asupra Comisiei; aprob desemnarea membrilor Comisiei i are dreptul de a cenzura Comisia. Parlamentul European exercit control politic asupra institu iilor Uniunii. n activitatea sa este asistat de Comitetul Agri, un organ permanent cu rol consultativ. n Parlamentul European partidele politice sunt grupate pe orient ri, au statut i reguli de finan are proprii. Num rul deputa ilor europeni este de maxim 732 pentru UE25. Ace tia sunt ale i prin vot direct, pentru un mandat de cinci ani, de c tre cet enii statelor membre. In UE cu 27 state membre, num rul europarlamentarilor va fi de 785, Romniei i revin 35 membrii iar Bulgariei 18. Consiliul European asigur coordonarea politicilor economice generale i este sub raportul autorit ii forumul cel mai nalt al Uniunii. Din punct de vedere juridic nu este o institu ie a UE. Se reune te bianual n sesiuni semestriale sau cnd este nevoie. La reuniunile sale particip efii de state i guverne i pre edintele Comisiei. In prezent, Consiliul este prezidat de statul membru care exercit timp de ase luni pre edin ia Uniunii, conform unei ordini stabilite. n domeniul agriculturii, puterea legislativ i revine Consiliului European. Deciziile se adopt cu o majoritate calificat . Consiliul European are urm toarele responsabilit i: - este un organism legislativ, n rezolvarea unei game largi de probleme comunitare i exercit puterea legislativ mpreun cu Parlamentul; - coordoneaz politica general a statelor membre; - ncheie, n numele Comunit ii, acordurile interna ionale dintre acesta i unul sau mai multe state sau organiza ii interna ionale; - mpreun cu Parlamentul European formeaz autoritatea bugetar care adopt bugetul Comunit ii. Consiliul European beneficiaz de asisten a unui Secretariat General care preg te te buna func ionare a lucr rilor sale. Consiliul de Mini tri este principala institu ie de decizie n care sunt reprezentate statele membre. Exercit mpreun cu Parlamentul func iile legislative i bugetare. Consiliul de Mini tri este alc tuit din cte un reprezentant numit de fiecare stat membru la nivel ministerial, pentru a lua decizii ntr-un domeniu sau altul. Componen a acestuia se modific n func ie de domeniul - obiect al tratativelor: mini tri ai muncii, agriculturii, problemelor sociale. Mini trii pot fi nlocui i doar de reprezentan ii permanen i. Consiliul de Mini tri este reprezenta de un Comitet al reprezentan ilor permanen i i de un Comitet special ns rcinat cu problemele agricole. Consiliul ia hot rri n unanimitate sau cu majoritate calificat n domeniul Politicii Agricole Comune, conform Tratatului de la Maastricht. Comisia European este organismul executiv al UE, reprezint interesul european comun al tuturor statelor membre ale UE, are func ii legislative i de execu ie, pune n aplicare deciziile Consiliului de Mini tri, gestioneaz bugetul i fondurile structurale ale UE i coordoneaz programele comunitare. Comisia reprezint Uniunea i poart negocierile interna ionale (de exemplu, cu Organiza ia Mondial i Comer ului). Comisia ndepline te dou atribu ii cheie: ini iativa legislativ i implementarea PAC. n desf urarea activit ii sale, Comisia European este sprijinit de comitete. Acestea sunt de trei tipuri: y Comitete pentru managementul Organiz rilor Comune de Pia , (pentru fiecare tip de Organizare Comun de Pia , un comitet). y Comitete consultative formate din reprezentan ii grupurilor de interese.
15

y Comitete de reglementare cu rol consultativ n elaborarea legisla iei orizontale. Tratatul de la Nisa (2000) a limitat componen a Comisiei la un singur membru din fiecare stat. Comisia este condus de c tre un Pre edinte i comisarii sunt numi i pentru un mandat de cinci ani, pe baza votului Parlamentului. Ar urma ca dup extinderea la 27 state, num rul de comisari s fie mai mic dect num rul statelor membre. Comisia European conlucreaz cu diferite organisme specializate, cum este Autoritatea European pentru Securitatea Alimentelor organiza ie independent cu rol consultativ pentru Comisie. AESA a fost institu ionalizat n anul 2002, avnd ca atribu ii siguran a alimentelor, evaluarea riscurilor cu privire la siguran a alimentelor pe ntregul lan de produc ie, de la ferm pn la consumatorul final etc. Curtea de Justi ie cuprinde Curtea de Justi ie European , Tribunalul primei instan e i alte tribunale specializate. Este ns rcinat s asigure respectarea dreptului Uniunii; interpretarea i aplicarea tratatelor. In Europa extins (UE27), Curtea de Justi ie va avea n continuare cte un judec tor pentru fiecare stat membru. Banca Central European s-a creat n contextul introducerii monedei unice. De la 1 ianuarie 1999, BCE are ca sarcin aplicarea politicii monetare europene, definit de c tre Sistemul European al B ncilor Centrale (SEBC). Prioritatea BCE este de-a men ine stabilitatea pre urilor. Curtea European de Conturi verific conturile Comunit ii i execu ia bugetului UE examineaz legalitatea i regularitatea ncas rilor i cheltuielilor bugetului comunitar i asigur buna gestiune financiar . Curtea urm re te mbun t irea gestiunii fondurilor europene i informarea contribuabililor europeni cu privire la utilizarea fondurilor publice. Este o institu ie independent , aceasta garantnd activitatea de audit. Nu aplic sanc iuni, ci doar informeaz organismele comunitare competente, cu promptitudine, despre neregulile (inclusiv fraudele) descoperite. Comitetul Regiunilor este compus din reprezentan i ai comunit ilor locale i regionale; este consultat de c tre Consiliu, Parlament i Comisie n domenii privind interese regionale i locale, n special educa ia, s n tatea public , coeziunea economic i social . Comitetul Economic i Social (CES) este compus din reprezentan ii organiza iilor economice i sociale i ai societ ii civile. CES d avize consultative institu iilor naintea adopt rii unui mare num r de acte referitoare la pia a intern , educa ie, protec ia consumatorilor, mediu, dezvoltare regional i domeniul social. Comisia European asigur implementarea politicilor n diverse domenii de activitate, prin intermediul a 24 direc ii generale, ntre care i Direc ia General pentru Agricultur 3 Aceast direc ie gestioneaz programele complexe ale PAC i se consult cu diferite organisme n care sunt reprezenta i agricultori, grupuri de comercian i i consumatori. Direc ia General VI - Agricultura are urm toarea structur : DG VIA - Analiza economic i studii avansate DG VIB I, II I Legisla ie agro-economic i II S n tatea public a plantelor i animalelor DG VI C - Organizarea pie ei cerealelor i produselor din cereale DG VID - Organizarea pie elor produselor animale DG VIE - Organizarea pie elor produselor specializate DG IF 1 i 2 - Dezvoltarea rural I i II DG VI G - Finan are i bugetul agricol DG VIH - Afaceri interna ionale agricole

L.Zahiu,A.Dachin Politici agroallimentare comparate, Editura Economic , 2001 16

Reprezentarea produc torilor agricoli, procesatorilor i a consumatorilor la nivelul Uniunii se realizeaz prin mai multe organiza ii comunitare, la care ader diferite organiza ii na ionale: Comitetul Organiza iilor Profesionale Agricole (COPA),care are ca scop principal ob inerea unor venituri echitabile i stabile de c tre agricultorii comunitari. Comitetul General al Cooperativelor Agricole (COGECA), organiza ie reprezentativ la nivel comunitar a organiza iilor na ionale ale cooperativelor agricole. Comitete consultative sau Comitete de gestiune ale agriculturii, care i desf oar activitatea pe lng institu iile UE. Confedera ia Industriilor Alimentare i a B uturilor i alte asocia ii din acest sector, care au un rol important n elaborarea politicilor agricole i a legisla iei n sectorul agro-alimentar. Politicile comunitare sunt stipulate n tratate i n alte acte cu putere de lege ce trebuie respectate de c tre statele membre. No iunea utilizat pentru aceste reglement ri este cea de acquis comunitar i a fost definit nc n Tratatul de la Roma. Acquis-ul comunitar reprezint legisla ia con inut n tratatele Uniunii Europene i legisla ia secundar adoptat de c tre institu iile comunitare, n jurispruden a Cur ii de Justi ie, n declara iile i rezolu iile adoptate de Comunitate, n actele adoptate n cadrul Politicii Externe i de Securitate (PESC), a Justi iei i Afacerilor Externe (JAI), n acordurile interna ionale la care este parte, precum i cele ncheiate ntre statele membre ale UE cu referire la activitatea acesteia. Acquis-ul comunitar, ca sistem juridic al UE, cuprinde reglement ri care se refer la statele membre i la persoane fizice. rile care ader la Uniune preiau acest sistem juridic, treptat, n decursul unei perioade de tranzi ie. In aceast perioad are loc armonizarea legislativ , proces prin care legisla ia statelor membre ale UE i a celor candidate la aderare se aliniaz normelor dreptului comunitar, prin preluarea i transpunerea acquis-ului comunitar n legisla ia na ional . Reglement rile comunitare constituie numai o parte din prevederile legisla iei na ionale. Prin armonizarea acesteia cu legisla ia comunitar se asigur asumarea obliga iilor i compatibilitatea legisla iei na ionale cu acquis-ul. Conform Acordurilor europene, p r ile recunosc c o condi ie important a ader rii o reprezint armonizarea legislativ . Acquis-ul comunitar, cuprinde reglement ri ce se refer la: Pia a Unic ; la cele patru libert i fundamentale; la agricultur , comer , energie, concuren , transporturi, zonele rurale, mediu, impozitare, politic social etc. Actele legislative stabilite la nivelul Uniunii Europene care reglementeaz direct i indirect i Politica Agricol Comun , sunt: Reglementarea (regulamente). Acest act se adopt de c tre Consiliul European, la recomandarea Comisiei, dup avizul prealabil al Parlamentului; au caracter de lege, de cea mai mare importan la nivel UE; aplicarea lor este integral i obligatorie la nivelul statelor membre. Reglement rile nu presupun includerea n legisla ia na ional pentru a intra n vigoare. Directiva este un instrument legal - cadru prin care Consiliul sau Comisia pot cere statelor membre s amendeze sau s adapteze legisla ia na ional pn la un termen limit . Prezint caracter obligatoriu, dar se deosebesc de reglement ri prin faptul c se adreseaz unei p r i din statele membre i nu tuturor, fixeaz doar obiectivele i las la nivelul statelor na ionale posibilitatea de alegere a modului i mijloacelor de implementare, permit o adaptare a dreptului comunitar la conjuncturile i particularit ile fiec rui stat membru. Decizia se refer la cazuri specifice. Decizia reprezint mijlocul legal prin care
17

institu iile UE pot ordona rezolvarea unei situa ii particulare, individuale. Se poate adresa fie unui singur stat membru, fie chiar unei persoane fizice sau juridice. Opinii i recomand ri. Sunt acte legale prin care institu iile europene i pot exprima punctele de vedere fie fa de statele membre, fie fa de persoanele fizice sau juridice. Recomand rile sau opiniile Consiliului sau Comisiei nu au caracter obligatoriu. Opiniile sunt rezultatul unei cercet ri naintate de un stat membru, a unei persoane fizice sau juridice relativ la o situa ie concret ap rut pe teritoriul unui stat membru. Recomand rile pot fi emise din propria ini iativ a institu iilor comunitare. 1.4. PAC, justificare i semnifica ii economice Politica Agricol Comunitar a fost pus n aplicare n urma cre rii Pie ei Comune ncepnd cu anul 1957, dup semnarea Tratatului de la Roma. Ea este rezultatul unor serii succesive de compromisuri ntre diferitele ri, ns s-a bazat pe principii care erau deja aplicate n moduri diferite n cele ase ri fondatoare ale Uniunii. Istoria, deja veche a politicilor agricole (de exemplu cele din Fran a, Anglia, Danemarca), permite s n elegem de ce i cum au luat fiin astfel de politici, n contexte economice i sociale diferite, i de ce n cadrul Uniunii Europene puncte de vedere foarte diferite se pot confrunta cu ocazia deciziilor de m suri comune, ntre ri importatoare i exportatoare din Nord i din Sud, sau cu structuri de exploatare agricol diferite, sau ntre ri mai liberale sau mai interven ioniste prin tradi ie. Justific rile importantelor ( i costisitoarelor) interven ii ale Statelor membre n sectorul agricol i agro-alimentar sunt numeroase, acestea putnd fi (G. Miclet, 1998): - sociale: diferen ele sensibile ntre veniturile agricultorilor i cele ale altor sectoare de activit i economice; - demografice: popula ia agricol este n general mb trnit , de unde necesitatea obiectiv a nlocuirii acesteia; - strategice: necesitatea de a ocupa teritoriul i n special zonele de frontier ; - geopolitice: arma alimentar a excedentelor de produc ie este tot mai mult pus n discu ie; - mediul nconjur tor sau cele referitoare la amenajarea teritoriului. Cele mai des ntlnite i permanente sunt cele economice, dar legate de situa ia specific a sectorului agricol: - sprijin pentru asigurarea cre terii productivit ii n cadrul sectorului agricol; - protejarea de fluctua iile de pre uri, sau de pre uri inferioare costurilor de produc ie ale produselor (sau a factorilor de produc ie, de pre uri prea ridicate, de exemplu cele referitoare la terenurile agricole), care ar fi destabilizatoare i d un toare progresului tehnic; - asigurarea autosuficien ei alimentare i adaptarea produselor la evolu ia cererii consumatorilor sau a industriilor din aval. Ele pot de asemenea, din ce n ce mai mult, s ia n considerare problemele legate de mediul nconjur tor: - rolul agriculturii n ntre inerea peisajelor i n protec ia sau ntre inerea anumitor medii naturale - sau din contr efectele negative ale intensific rii produc iei agricole (poluarea). Politicile agricole trebuie s fie din ce n ce mai integrate, aceasta pentru c logica lor i mijloacele care le sunt afectate sunt nc sectoriale, viznd la modul general o pia sau o categorie special de agricultori. Din analiza politicilor agricole i mai ales a efectelor lor, putem distinge n mod clasic politicile de interven ie pe pie ele mari de produse agricole
18

(pia a cerealelor), politicile structurale care vizeaz u urarea accesului exploata iilor la factorii de produc ie, i n special cele mai importante dintre ele, politicile (permanente sau conjuncturale) de sus inere a veniturilor exploatan ilor i familiilor lor (n principiu pentru cei mai pu in boga i dintre ei). Politicile agricole corelate cu cele de protec ia mediului (politicile ecologice sau politicile durabile) ncep s se dezvolte ncet, progresiv, reprezentnd ns o parte mic a ac iunilor i mai ales a cheltuielilor; pre urile luate n considerare i efectele asupra mediului ale politicilor agricole fiind indirect orientate n acest sens (nedirec ionate). Economia politic dispune de metode simple i bine verificate, bazate pe analiza neoclasic a func ion rii pie elor: oferta, cererea, echilibrul par ial, analiza n termen de surplus sau economia bun st rii permi nd justificarea i estimarea efectelor unor asemenea politici. Aceste metode permit compararea utilit ii nenum ratelor situa ii i posibilit i sau a nenum ratelor metode posibile de interven ie. Ele sunt n acela i timp par iale, cu toate c ele pot fi generalizate la un ansamblu de pie e statice, permi nd cu destul dificultate cuantificarea situa iilor de dezechilibru sau eventuala evolu ie spre echilibru sau efectele timpului i progresului tehnic care le nso e te.

19

CAPITOLUL II POLITICA AGRICOL COMUN DE LA CREARE PN LA NCEPUTUL SECOLULUI XXI

n cadrul Uniunii Europene, n ciuda diversit ii structurilor agricole, a sistemelor de produc ie i a nivelurilor tehnice diferite, se aplic o singur politic , iar schimburile comerciale de produse agricole i agro-alimentare sunt total libere ntre rile membre ale uniunii. P.A.C. nu este dect una dintre politicile economice dezvoltate n cadrul Pie ei Comune, apoi a Comunit ii Europene, apoi a Uniunii Europene. Aceast uniune de ri (6 la origine n 1957) reprezint o construc ie institu ional complex , unic n istorie, care se bazeaz la nivel economic pe o pia unic pentru toate bunurile ( i un front extern comun), pe o politic agricol comun i pe alte numeroase politici economice sectoriale de asemeni comune. Bazele Politicii Agricole Comune au fost puse de Tratatul de al Roma (1957), care, n articolul 2, a stabilit nfiin area unei pie e comune i apropierea progresiv a politicilor economice ale statelor membre. n peste 45 de ani de la crearea PAC, agricultura i zonele rurale din statele membre sau modernizat i s-au dezvoltat armonios, ntr-un lung proces de reforme menite s adapteze economiile europene la cerin ele fiec rei noi etape. 2.1. Necesitatea i etapele Politicii Agricole Comune Politica Agricol Comun s-a integrat politicilor economice i sociale ale statelor membre i a fost reformat n pas cu evolu iile pie ei i cu cerin ele impuse de dezvoltarea rural . Efectele benefice ale acestei politici sunt imense i vizibile n modernizarea agriculturii i a economilor rurale ale tuturor statelor membre. Este greu de calificat dac elementele de impact negativ existente n prezent puteau fi eliminate printr-o variant de dezvoltare care s fi exclus agricultura de la un sistem de sus inere i control al pie ei, mult vreme extrem de riguros. Primele decizii ale Comunit ii Economice Europene au inclus agricultura ca parte component strategic de mare importan n procesul de refacere a economiilor vest europene distruse de r zboi. Pentru dezvoltarea armonioas a activit ilor economice, expansiunea continu i echilibrat , cre terea stabilit ii, sporirea accelerat a standardului de via i rela ii strnse ntre rile membre ale Comunit ii s-au luat o serie de decizii, ca: - eliminarea taxelor vamale i a restric iilor cantitative n domeniul importului i exportului de m rfuri dintre statele membre; - instituirea unui tarif vamal comun (TVC) i a unei politici comerciale comune fa de rile ter e; - abolirea ntre statele membre a obstacolelor n privin a libert ii mi c rii m rfurilor, persoanelor, serviciilor i capitalurilor; - instituirea unei politici comune n domeniul agriculturii; - crearea unui Fond Social European n vederea mbun t irii posibilit ilor de utilizare a for ei de munc i pentru a contribui la ridicarea nivelului de trai al muncitorilor; - nfiin area unei B nci Europene de Investi ii pentru a facilita expansiunea economic a Comunit ii prin punerea n valoare a resurselor sale, etc.
20

De i structurile agricole ale statelor fondatoare nu erau omogene, o serie de factori impuneau o politic agricol unitar , pentru: - ncurajarea cre terii productivit ii sectorului agroalimentar n vederea stabiliz rii consumului alimentar i echilibrul pie elor; - transformarea agriculturii ntr-un sector viabil, care s justifice avantajele complementarit ii resurselor naturale ale statelor membre i s le elimine disparit ile na ionale; - reechilibrarea balan ei de pl i prin reducerea dependen ei excesive de importul de produse agricole; - eradicarea s r ciei rurale, etc. De al crearea sa, Politica Agricol Comun a parcurs perioade i etape de ajustare a instrumentelor i mecanismelor de aplicare a principiilor, obiectivelor i normelor de realizare a acestora, dar i m suri de reform radical a pie elor i a structurilor agricole i rurale. Unii speciali ti afirm c PAC a nceput s fie reformat nc de la crearea sa i acest proces continu n contextul globaliz rii, al transform rilor care are loc n cererea de produse agroalimentare, a cre terii exigen elor fa de protec ia mediului natural i a vie ii, precum i a procesului de extindere a Uniunii. Sunt evidente cinci perioade i a asea este n faza de nceput, caracterizate prin transform ri profunde n agricultura european , sub impactul Politicii Agricole Comune Tabelul 2.1 : y perioada 1960-1970, de creare i implementare a PAC. A fost o perioad de tranzi ie, de armonizare a intereselor na ionale cu cele comunitare; y perioada 1970-1983, de consolidare a PAC, cnd au ap rut excedentele agricole i a nceput aplicarea primelor m suri de reducere a produc iei; y perioada 1983-1992, caracterizat prin puternice dezechilibre ale pie elor agricole, cre terea cheltuielilor bugetare i ntreprinderea unor m suri mai sus inute de reducere i control al ofertei; y perioada 1992-2000, cnd a nceput reforma radical a PAC; y perioada nceput cu Agenda 2000 i continuat n 2003-2004 cu accentuarea m surilor de liberalizare a pie elor i de dezvoltare rural , cu extinderea Uniunii Europene i trecerea de la 1 ianuarie 2007 la o reform fundamental a PAC.

21

Evolu ia Politicii Agricole Comune in perioada 1958-2006 Tabelul 2.1.

23

24

25

2.2. Politica Agricol Comun n perioada de creare i implementare 2.2.1. Obiectivele i principiile PAC Politica Agricol Comun s-a creat n situa ia de penurie de alimente, n urma distrugerilor provocate de cel de-al doilea r zboi mondial i a dependen ei rilor vest europene de importul de produse agroalimentare, n special din Statele Unite ale Americii. Agricultura avea un rol strategic esen ial, care i-a fost recunoscut n dezvoltarea economic de ansamblu i pentru eradicarea s r ciei rurale i a urm rilor r zboiului. Principiile directoare ale Politicii Agricole Comune au fost stabilite n articolele 3846 ale Tratatului de la Roma. La Conferin a Agricol de la Stressa (iulie 1958) s-a ajuns la un consens privind necesitatea protej rii pie ei interne agricole fa de exterior i s-au stabilit unele m suri de corelare a pre urilor cu structura produc iei i veniturile agricultorilor. La 30 iunie 1960, Comisia European a prezentat schi a cu propunerile privind PAC. Aplicarea efectiv a acestor m suri a nceput n urma semn rii Acordului de la Bruxelles (1962). Acordul a stabilit elementele - cadru ale PAC: obiectivele, mecanismele de func ionare, produsele sau grupele de produse supuse interven iei pe pia , reglement rile comunitare privind produc ia, pre urile, importurile i exporturile. n aceast perioad de 12 ani, s-au introdus treptat mecanismele de pre uri minim garantate i de formare a pie ei comune unice. A fost o perioad de tranzi ie n care au avut loc numeroase controverse cu privire la armonizarea intereselor na ionale cu cele comunitare. Datorit nevoilor de consum mari i n cre tere, pe m sura dezvolt rii economice a celor ase state fondatoare ale CEE, mecanismele de formare a pie ei comune avantajau agricultorii. Obiectivele de baz ale politicii agricole comunitare sunt definite de tratatul de la Roma, care a instituit Comunitatea Economic European (1957): - cre terea productivit ii agriculturii prin asigurarea unei dezvolt ri ra ionale a produc iei agricole pe baza utiliz rii optime a tuturor factorilor de produc ie, inclusiv a for ei de munc ; - asigurarea unui nivel de via echitabil popula iei agricole, n special prin ridicarea venitului individual al celor care lucreaz n agricultur ; - stabilizarea pie elor; - garantarea securit ii aprovizion rilor; - asigurarea unor pre uri rezonabile la livr rile c tre consumatori. La o analiz atent a acestor obiective se na te ntrebarea dac ntre ele exist sau nu o compatibilitate real . Pot apare unele contradic ii, cel pu in teoretic: - ntre pre urile care satisfac produc torii i pre urile rezonabile pentru consumatori; - ntre stabilitatea pie elor i riscurile unor excedente de produse. Obiectivele enun ate, completate i precizate n 1988 la Conferin a de la Stresa i-au g sit concretizarea n cteva direc ii principale de ac iune: 1. Structurile agriculturii europene este necesar s fie revizuite pentru a deveni mai competitive, f r s se pun ns n discu ie problema exploata iilor familiale. 2. Costurile de produc ie n C.E.E. fiind mai mari dect n celelalte ri mari produc toare, pre urile comunitare trebuie s fie suficient de remuneratorii i stabilite la un nivel superior fa de cursurile mondiale, f r ns ca aceasta s stimuleze tendin a spre supraproduc ie. 3. Politica agricol comunitar nu poate fi autarhic dar este important ca pia a intern s fie protejat mpotriva distorsiunilor concuren ei care vine din exterior. Cre terea productivit ii n agricultur este obiectivul care constituie cel mai mare succes al politicilor agrare comunitare. Cre terea productivit ii muncii agricole a devansat pe cea a muncii industriale, lucru valabil pentru deceniul apte al secolului nostru. Astfel,

considernd anul 1961 ca baz (indice 100) s-a ajuns n 1971 la 166 % n industrie i 188 % n agricultur . rile din Comunitatea Economic European au ajuns aici stimulnd progresul tehnic, asigurnd dezvoltarea ra ional a produc iei agricole, precum i folosirea optim a for ei de munc . Asigurarea unui nivel de via echitabil popula iei agricole, mai ales prin ridicarea venitului individual al celor care lucreaz n agricultur are, ca obiectiv general, dou componente: asigurarea unui grad de paritate cu veniturile realizate n alte activit i i stabilizarea veniturilor. Cu toate eforturile financiare considerabile f cute, nu s-a putut stopa tendin a de sc dere masiv a popula iei n agricultur . Decalajul dintre veniturile agricultorilor i cele ale altor categorii sociale nu a putut fi redus. Paralel cu aceste fenomene au ap rut i altele: efectele favorabile ale politicii agricole comunitare asupra veniturilor se repartizeaz inegal pe regiuni, n detrimentul celor caracterizate prin structuri agricole slabe, m rind disparitatea regional a veniturilor. ntruct veniturile depind att de pre urile de vnzare garantate, ct i de volumul produc iei vndute, sistemul de sus inere practicat asigur avantaje substan iale fermelor de mari dimensiuni. Astfel, n Comunitatea Economic European 25 % din agricultori beneficiaz de 78 % din subven iile agricole. Stabilizarea pie elor reprezint un obiectiv a c rui realizare este ngreunat de varia ia important a volumului ofertei agricole, n condi iile unei cereri rigide. Rela ia dintre gradul de interven ie a politicii agricole comunitare i gradul de stabilitate a pie ei rela ie de dependen total este afectat de faptul c pie ele produselor agricole supuse unui regim de sus inere de c tre stat (grul moale, carnea de bovine) au fost mai stabile dect pie ele produselor agricole ce nu beneficiaz de acest sistem de subven ionare. Printr-un joc de prelev ri variabile, politica agricol comunitar fere te agricultura Comunit ii Economice Europene de fluctua iile pie ei interna ionale, mai ales prin stabilirea unor pre uri de sus inere corespunz toare mecanismelor de interven ie. Garantarea securit ii aprovizion rilor ce decurge din necesitatea obiectiv de a asigura securitatea alimentar a propriei popula ii a putut fi realizat printr-o politic intensiv de stocaj i o politic stabil de import pe termen lung sau scurt. O serie ntreag de elemente vin s ngreuneze realizarea acestui obiectiv fundamental al politicilor agrare: - cre terea n mod excesiv a pre urilor de interven ie n diferite circumstan e conjuncturale; - conflictele armate, care fac uneori imposibil realizarea unei continuit i n aprovizionare; - posibilitatea instituirii unui embargo de c tre comunitatea interna ional , ce nu poate fi contracarat dect prin existen a unor multitudini de surse alternative de aprovizionare. Asigurarea unor pre uri rezonabile la livr rile c tre consumatori constituie un succes notabil al politicilor agricole comunitare. Cea mai redus cre tere a pre urilor la produsele alimentare s-a nregistrat n C.E.E. ntr-o conjunctur cnd pre urile mondiale la produsele agricole au crescut considerabil. Ori, n condi iile create prin politica agrar comunitar , o cre tere de 10 % a pre urilor produselor agricole va duce la o cre tere de cel mult 1,9 % a cheltuielilor totale de consum ale familiilor. Cheltuielile alimentare au o pondere redus n totalul cheltuielilor de consum ale familiilor, cca. 26 %. Statele fondatoare ale CEE au c zut de acord asupra principiilor aplic rii i func ion rii PAC. Acestea au fost adoptate la conferin a de la Stressa (1958) i au r mas i n prezent: 1. O singur pia n care produsele circul liber
27

2. Preferin a comunitar n aprovizionarea statelor membre cu produse agricole. Aceasta se manifest prin prioritatea acordat m rfurilor agricole ale Comunit ii pentru membrii acesteia. Importurile se taxeaz , iar cump r torii acestor produse pl tesc mai mult dect pentru m rfurile din interiorul Comunit ii. Modalit ile de aplicare au fost schimbate i adaptate la prevederile acord rilor ncheiate de Comunitate cu Organiza ia Mondial a Comer ului. 3. Solidaritatea financiar . Statele membre particip la constituirea resurselor comune i beneficiaz de finan area legat de PAC. Sursele de finan are i structura fondurilor au suferit modific ri pe parcursul perioadelor de reform a PAC, dar esen a acestui principiu a r mas n vigoare. Amplificarea solidarit ii comunitare se reliefeaz i pe seama Fondurilor structurale i a Fondurilor de Coeziune, a c ror cuantum este ridicat. Cele trei principii sunt interdependente i au r mas valabile pn n prezent, modificnduse doar instrumentele i mecanismele de politic agricol aplicate n procesul de reform . Principiul unicit ii pie ei i a pre urilor rezult din prevederile articolului 39 al Tratatului de la Roma, conform c ruia .....pia a comun cuprinde agricultura i comer ul cu produse agricole. La acea vreme, pia a agricol era singura, n sens larg, o pia comun . Unicitatea pie ei presupunea i unicitatea pre urilor n teritoriul statelor membre, a elimin rii taxelor vamale i a restric iilor cantitative privind comer ul intracomunitar. Armonizarea legisla iei na ionale s-a realizat cu dificult i cu privire la modul de conversie a pre urilor comune n monedele na ionale i ca urmare func ionarea principiului unicit ii pie ei a avut loc dup o perioad mai lung de timp. Realizarea unicit ii pre urilor pentru toate statele membre revine Consiliului de Mini trii, care fixeaz anual pre urile comune pentru fiecare campanie de comercializare. Des vr irea aplic rii principiului unicit ii pie ei s-a realizat abia din 1993, cnd a intrat n vigoare Tratatul de la Maastricht, construc ia care a unit fostele Comunit i Europene (CEE, CECO i EUROATOM) sub denumirea de Pia Unic i a creat Uniunea Economic i Monetar . Acest proces va fi complet abia dup ce toate statele membre vor adopta moneda unic , EURO, care n prezent circul efectiv n 12 state, de la 1 ianuarie 2002. n prezent, toate produsele agricole circul liber ntre statele membre ale Uniunii Europene, supunndu-se mecanismelor pie ei comune. Principiul preferin ei comunitare. Articolul 42 al Tratatului de la Roma precizeaz c ....pre urile anume autorizate nu trebuie s fie aplicate de o manier care s pun obstacole dezvolt rii unei preferin e materiale ntre statele membre. Preferin a s-a aplicat ini ial pe baza unui sistem de taxe i prelev ri, folosindu-se mecanismul numit prelev ri i restituiri, pe baza c ruia 95% din produsele agricole beneficiau de protec ie vamal extern . Se urm rea eliminarea dependen ei consumului comunitar de pia extern , acordndu-se prioritate produc iei agricole interne (din interiorul Comunit ii). Se asigura, prin mecanismul unei taxe variabile (egale cu diferen a dintre pre ul extern i un pre intern denumit pre prag), o prelevare la import i restituiri la export (sume egale cu diferen a dintre pre urile de pe pie ele Comunit ii i pre ul extern). Sistemul prelev rilor variabile i al restituirilor a protejat pia a comun de concuren a extern i a constituit o surs de finan are a exporturilor. n urma intr rii n vigoare a Rundei Uruguay i a negocierilor din cadrul Organiza iei Mondiale ale Comer ului, sistemul de prelev ri a fost nlocuit cu taxe vamale. De i sistemul ini ial s-a schimbat, principiul se men ine i n prezent, dar ac iunea sa este limitat de prevederile acordurilor semnate i a obliga iilor asumate de Uniunea European n cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului. Prin sc derea protec iei la frontiere alinierea pre urilor interne la pre urile mondiale n procesul de liberalizare a schimburilor i eliminarea subven iilor la export, preferin a comunitar se va reduce.

28

Principiul solidarit ii financiare. Condi ia ini ial de realizare a unui spa iu european integrat are la baz principiul solidarit ii financiare. Instrumentul de realizare a acestui principiu a fost decis de Consiliul European, n 1962, sub forma Fondului European de Orientare i Garantare Agricol (FEOGA), care finan eaz n comun cheltuielile de aplicare a politicii agricole pentru toate statele membre i produsele agricole. Acest fond s-a constituit ini ial din contribu ii na ionale i apoi au fost atrase alte surse pentru finan area cheltuielilor necesare regl rii pie ei comune, exportul excedentelor i ameliorarea structurii agricole. Politica de finan are bugetar s-a realizat prin cele dou sec iuni ale FEOGA: - FEOGA garantare, sec iune care finan eaz cheltuielile de pia ; - FEOGA orientare, sec iune care finan eaz reformele structurale i obiective de politic social , sprijinirea zonelor rurale i defavorizate. Pentru finan area acestor obiective s-au creat i alte Fonduri structurale. Aplicarea principiului solidarit ii financiare a devenit efectiv dup 1965. Constituirea i utilizarea bugetului comunitar a generat puternice controverse, nc de la nceput, ntre statele membre, agravate de extinderile succesive ale Uniunii Europene. 2.2.2. Mecanismele de func ionare a politicii agricole comune 2.2.2.1. Evolu ia conceptual a sus inerii agriculturii Politica agricol comun este f r ndoial una din realiz rile cele mai importante ale construc iei europene. n ultima perioad ea este foarte mult discutat . Se pune problema dac interven ia puterii publice n domeniul agricol este ntr-adev r inevitabil i cum pot fi justificate politicile care favorizeaz produc ia i cre terea regulat a veniturilor agricole. Justificarea diferitelor obiective ale politicilor economice (incluznd aici i politica agricol ) poate fi f cut plecnd de la echilibrul dintre cerere i ofert , lund n considerare cele trei situa ii posibile pe termen lung (P. Rollet, 1995): 1). Q + I = C + E + S unde: C este cererea intern sau V venitul Q-C = (E-I)+S Q cantitatea produs I importurile E exporturile S varia ia de stoc Oferta poate fi structural insuficient , datorit eficacit ii reduse a exploata iilor agricole, n general. Echilibrul se asigur prin importuri. Obiectivul statelor poate fi de reducere a dependen ei exterioare. Statul poate atunci s determine ac iuni incitnd proprii produc tori s - i modernizeze exploata iile i s creasc productivitatea. Aceasta a fost situa ia Comunit ii Europene n anii 60. 2) C = C(V) Oferta poate fi structural excedentar . Aceast situa ie este caracteristic agriculturii moderne deoarece c tigurile de productivitate ridic produc ia atunci cnd cererea nu progreseaz dect u or. Echilibrul se face prin exporturi sau cre terea stocurilor. Dac acestea nu sunt posibile pia a mondial este saturat i gestiunea stocurilor scump obiectivul este de a reduce produc ia innd sub control for a de munc . Diminuarea produc iei trebuie s fie programat pentru a evita problemele sociale, limitnd resursele disponibile. Aceasta este situa ia actual din UE. 3) Q = Q(W,Fm, Ar) unde: W este productivitatea Fm - for a de munc

xC 1 xV

29

Ar - alte resurse (terenuri agricole) Pia a poate fi structural echilibrat . Statul poate interveni pentru reglarea pie elor cump rnd n perioada de excedent, utiliznd stocurile sau revnznd n perioadele deficitare. Avnd n vedere posibilit ile oferite de teoria economic , rezult politicile posibile de practicat: sus inerea direct a veniturilor (acordnd agricultorilor subven ii sau ac ionarea direct asupra pre urilor (intervenind direct asupra volumului cererii sau ofertei). Asist m astfel la dou mari modalit i de sus inere a agricultorilor: pl ile compensatorii (deficiency payments) direct n conturile contribuabililor (SUA) i pre urile de interven ie (CEE, Japonia) asociate eventual cu un sistem de prelev ri- restitu ii conforme logicii subven iilor la export. n sistemul de pl i compensatorii (deficiency payments) statul stabile te un pre de sus inere garantat care nu afecteaz pre ul de pia pl tit de consumator. El vars o subven ie agricultorilor bazat pe diferen a ntre pre ul de sus inere i pre ul de pia . Acest sistem nu implic existen a apriori a protec iei la frontiere. Totodat Statele Unite, care utilizeaz cel mai mult acest tip de sus inere, impun i cote prohibitive care tind s creasc pre urile interne i deci limiteaz costurile bugetare ale pl ilor compensatorii. Se pune problema dac acest instrument constituie subven ie la produc tor n sensul care a fost prezentat n acest capitol. SUA au r spuns negativ i sus in c aceste ajutoare trebuie clasate n cutia verde1 a sus inerilor nereglementate, argumentnd c sus inerea lor nu este legat de produc ie i nu are deci efect asupra ofertei. Aceast argumenta ie este criticabil deoarece aceste m suri permit, de fapt, supravie uirea exploata iilor nerentabile i deci men inerea unei supraproduc ii n raport cu produc ia ob inut la un pre de echilibru concuren ial. n sistemul bazat pe pre urile de interven ie, sus inerea veniturilor agricultorilor este asigurat prin fixarea unui pre superior pre ului de pe pie ele mondiale. Aceast politic nu este posibil dect printr-un sistem strns de protec ie la frontiere. n fapt, CEE a utilizat n mod sistematic garantarea unui pre superior celui care era prev zut pe pia a intern . Excedentul de produc ie este cump rat pentru a fi stocat, transformat sau exportat. Drepturile prelevate la frontier sunt restituite la export. Aceast politic are efecte directe asupra ofertei mai importante dect sistemul de sus inere direct a veniturilor, ceea ce a justificat reforma PAC. 2.2.2.2. Prghiile mecanismului de func ionare a P.A.C.-ului Cnd se vrea dezvoltarea produc iei na ionale insuficient i cnd se dore te limitarea importurilor, politica agricol trebuie s asigure pre uri garantate superioare pre urilor de pe pia i izolarea pie ei interne de concuren a interna ional a importurilor provenind din exterior dac acestea sunt mai competitive, prin tarife vamale sau prelev ri la importuri. Garantarea pre urilor incit produc torii s - i dezvolte produc ia lor putnd astfel s ob in simultan cre terea produc iilor i veniturilor. Aceasta este formula re inut de c tre comunitate, utilizat pn n 1992, devenit de acum clasic . Prghiile clasice ale mecanismului de func ionare ale PAC-ului sunt: - sistemul pre urilor unice - sistemul de protec ie la frontier - sistemul de sus inere financiar A) Mecanismele de sus inere a pre urilor sunt destul de complexe i difer de la un produs agricol la altul (vezi tabelul 2.2.). Simplificnd pu in putem spune c politica de pre uri este responsabil cu defixarea simultan a trei pre uri: pre ul indicativ, pre ul de interven ie i pre ul prag. Aceste pre uri sunt fixate n ECU4.
ECU-ul creat n 1979 este o unitate de cont european (moned compozit ) compus din cantit i fixe din cele dou sprezece monede ale Uniunii Europene. ECU-ul nu este o moned : el nu exist ca bancnot . Este o unitate de cont utilizat n cadrul politicilor comune sau pe pie ele financiare. Ecu-ul a devenind eurodeviz al c rui curs de schimb variaz zilnic (Exemplu: la 10.01.1997 1 ECU=6,57973 FF)
4

30

Pre ul de interven ie este pre ul la care Comunitatea se angajeaz s cumpere toate cantit ile pe care produc torii le ofer ; el este acela i n rile comunitare, dar este determinat n general n func ie de zonele excedentare. Mic ghid al pre urilor europene Produsele Cereale, zah r orez, ulei de m sline, produse lactate Oleaginoase Carne bovine Vin Fructe-legume Porc Ou -p s ri
1) 2) 3) 4) 5)

Pre de pia dorit (urm rit) Pre indicativ (1)

Pre de cump rare al organismelor de interven ie Pre de interven ie (2) (3)

Tabelul 2.2. Pre ul minim al importurilor Pre prag

Pre de orientare

(4) (5)

Pre de cump rare (6) Pre de cump rare (7)

Pre de referin Pre de ecluz

Pentru produsele lactate nu se aplic dect la lapte Pentru produsele lactate nu se aplic dect la unt i lapte praf Exist de asemenea un pre minim pentru sfecl de zah r, derivat al pre ului de interven ie al zah rului Nu exist pre uri minime la importuri, dar sunt tarife vamale modulate dup starea pie ei Nu exist pre uri garantate pentru vin, doar un pre de ofert , numit pre prag sau pre de declan are i putnd deschide dreptul la distilare 6) Exist un pre indicator de alert pre de retragere pentru fructe i legume 7) Pre ul de alert pentru porc se nume te pre de baz Sursa: G. Miclet, 1998

Pre ul indicativ este pre ul pe care Comunitatea dore te s -l vad stabilit n zonele deficitare. El se deduce din pre ul de interven ie ad ugnd la ultimul totalul costurilor de transport ntre zonele excedentare i zonele deficitare i un element de pia , variabil dup produs, care incit produc torii s vnd direct c tre angrosi tii lor, i nu s fie colectat de organismele comunitare de interven ie. Nivelul acestor dou pre uri depinde de obiectivele evolu iei veniturilor i al produc iilor, fixate de c tre Consiliul de mini tri al U.E. (mini trii agriculturii). Pre ul prag este pre ul minim la care produsele importate pot accede pe pia a comunitar . Acest pre prag este determinat de o asemenea manier c nici o marf importat nu poate fi vndut pe pie ele de consum la un pre inferior pre ului indicativ. El se deduce din acest ultim pre ad ugnd costurile de transport ntre zona de consum i principalul punct de intrare al m rfurilor respective n comunitate. Astfel dac o asemenea marf se prezint la frontier la un pre de ofert (C.A.F.), interior pre ului prag, se prelev un drept egal cu diferen a, prelevarea. Protec ia la frontiere este asigurat n acest tip de organizare comun a pie elor printr-un pre i nu printr-un tarif vamal: ea este modulabil n func ie de necesit i i foarte eficace. Aceste trei pre uri, strns legate, asigur regularizarea pie elor agricole limitnd varia iile de pre , garantnd un venit minimal agricultorilor. Modul lor de func iune este ar tat n figura 2.1, n cazul cerealelor.

31

Exist ntr-adev r un pre minimal pre ul de interven ie i un pre maximal pre ul indicativ ntre care joac pre ul de pia . Pre ul prag permite exercitarea protec iei la frontier n ipoteza, aproape totdeauna verificat , cnd pre urile mondiale sunt inferioare pre urilor comunitare. n figura 2.1 sunt ilustrate dou ipoteze: prima cnd cursul mondial al pre urilor este inferior pre ului prag i a doua cnd cursul mondial este superior pre ului prag. Figura 2.1

Cazul cel mai frecvent ntlnit este cel din prima ipotez . n aceast situa ie se practic pentru eventualele importuri de cereale prelev rile la import. Cuantumul acestor prelev ri se determin ca diferen ntre pre ul prag i pre ul CAF la import (zona ha urat din partea stng a figurii). Dac se export cereale n aceast prim ipotez au loc restitu ii la export. Cuantumul acestor restitu ii este dat de diferen a dintre pre ul de pia din interiorul CEE i pre ul CAF. n ceea de-a doua ipotez , atunci cnd cursul mondial este superior pre ului prag, lucrurile se inverseaz : au loc prelev ri la exporturi i restitu ii la importuri. Din acest mecanism de func ionare a politicilor agricole comunitare rezult c trebuie p strat n interiorul comunit ii un raport corespunz tor ntre cererea i oferta de produse agricole. Potrivit acestui mecanism, cnd oferta pentru un produs agricol comunitar tinde s dep easc cererea comunitar i pre urile au tendin a s scad sub nivelul pre ului de interven ie se procedeaz la interven ia direct pe pia a organismelor comunitare specializate, care cump r produsul respectiv i-l stocheaz pn la restabilirea echilibrului dintre cerere i ofert . Produsele care se stocheaz sunt cump rate la pre ul de interven ie,
32

finan area ntregii ac iuni f cndu-se din FEOGA (Fondul European de Orientare i Garan ie Agricol ). Produsele stocate pot fi revndute pe pie ele comunitare cnd cererea cre te. Dac gradul de autosuficien dep e te 100 %, se practic vnzarea acestor produse n afara Comunit ii, pe pie ele unor ter e ri. B) Protec ia la frontier se bazeaz pe un complex de m suri de politic comercial propriu-zis , care este menit s contracareze concuren a extracomunitar . Se acord o aten ie deosebit acestui sistem de protec ie exterioar , care este gndit n cele mai intime am nunte n a a fel nct pia a comunitar este practic nchis . Sistemul se compune din: pre uri limit la import (pentru produsele agricole acestea pot fi pre uri de ecluz i pre uri prag, dup caz), prelev ri la importuri (nlocuiesc taxele vamale), bariere netarifare (interdic ii selective i temporare care intr n vigoare cnd cele din prima categorie nu sunt suficiente) i restric ii ce in de normele de protec ie fitosanitar (care sunt extrem de dure). Mecanismul pre urilor limit de intrare a produselor agricole din sfera comunit ii este relativ simplu atunci cnd se opereaz cu bariere netarifare clasice sau de tip mai nou, cele care intr n zona gri a protec ionismului, care constituie a a numitul neoprotec ionism, lucrurile devin ceva mai complicate. Barierele netarifare sunt folosite n func ie de evolu ia gradului de autosuficien i cnd acestea se apropie de satura ie (100 %) ele devin tot mai severe, mergndu-se pn la interdic ia total a acestor importuri. C) Mecanismul de finan are a PAC este o rezultant fireasc a principiilor de aplicare concret a acestora: preferin a dirijat pentru produsele Uniunii prin instituirea taxelor de prelevare care se vars la bugetul comunitar agricol (FEOGA); compensarea pierderilor ce ar rezulta din eventuale exporturi se face prin taxele de restituire (care nu sunt altceva dect subven ii la export i sunt pl tite tot din FEOGA); solidaritatea financiar (finan area PAC n plan comunitar se face tot prin intermediul FEOGA). nc din 1962 s-a decis ca sursele de venituri la bugetul agricol comunitar s fie o contribu ie fix anual stabilit pentru fiecare ar membr (dup ponderea fiec rei ri n PIB-ul european care se calculeaz anual potrivit mecanismului corector propus de Anglia), contribu ie pe care o prezent m n tabelul 2.3 n care este redat evolu ia contribu iei procentuale la finan area Uniunii i n PNB pentru fiecare ar membr . Evolu ia contribu iei procentuale de finan are a UE i n PNB n anii 1992, 1996 i 1999 Tabelul 2.3 - %1992 1996 Bugetul U.E. PNB Bugetul U.E. PNB Belgia 4,0 3,1 3,9 3,1 Danemarca 1,8 1,9 1,9 2,0 Germania 30,2 28,2 29,4 27,4 Grecia 1,3 1,4 1,5 1,5 Spania 8,6 8,2 6,3 6,8 Fran a 18,7 18,6 17,5 18,1 Irlanda 0,8 0,7 0,9 0,7 Italia 14,7 17,0 12,5 14,1 Luxemburg 0,2 0,2 0,2 0,2 Olanda 6,3 4,6 6,2 4,6 Austria 2,7 2,6 Portugalia 1,5 1,3 1,3 1,2 Finlanda 1,4 1,4 Suedia 2,6 2,9 Regatul Unit 11,9 14,8 11,6 13,4 Sursa: Bulletin de lUnion Europeenne, Supplement 5 /1997 Statele membre 1999 Bugetul U.E. 3,8 2,0 27,7 1,6 6,7 17,5 1,0 13,4 0,2 5,9 2,6 1,4 1,4 2,9 11,9 PNB 3,0 2,0 26,2 1,6 6,7 17,5 0,8 14,3 0,2 4,6 2,5 1,3 1,4 2,8 15,1

33

Organismul care gestioneaz bugetul agricol comunitar este Fondul European de Orientare i Garan ie Agricol (FEOGA) avnd dimensiuni financiare foarte mari ce reprezint 45-55 % din ntregul buget al Uniunii Europene (reprezentnd 45 miliarde ECU n 1999 la pre uri curente). Avnd n vedere c n 1999 se realizeaz o nou reform a PAC, ca urmare a rundelor finale Uruguay care au dus la crearea OMC (Organiza ia Mondial a Comer ului) prezent m r spunsul global al Uniunii Europene, n ceea ce prive te noul cadru financiar n perioada 2000-2006 (tabelul 2.4.) i evolu ia cheltuielilor UE n perioada 1999-2006 (tabelul 2.5). Tablou general al noului cadru financiar al UE 1999-2006 (la pre urile curente din 1997) Tabelul 2.4 - miliarde ECU Credite angajate 1999 2000 2001 2002 Agricultura (linie 43,3 44,1 45,0 46,1 directoare) Ac iuni structurale din care: 36,1 35,2 36,0 38,8 - adapt ri trecute 1,8 Politici interne 6,1 6,2 6,4 7,3 Ac iuni externe 6,6 6,6 6,8 7,0 Administra ie 4,5 4,5 4,6 5,1 Rezerve 1,2 1,0 1,0 0,8 Total credite de angajat 97,8 97,5 99,8 105,1 Total credite de pl tit (n 92,5 94,1 96,6 101,1 miliarde ECU) Credite pt. pl i 1,25 1,24 1,24 1,22 (n % PNB) Marja (%) 0,02 0,03 0,03 0,05 Plafonul resurselor proprii 1,27 1,27 1,27 1,27 (%) Sursa: Bulletin de lUnion Europeenne, Supplement 5 /1997 2003 47,0 39,8 7,5 7,1 5,2 0,5 107,1 105,9 1,22 0,05 1,27 2004 48,0 40,7 7,7 7,3 5,3 0,5 109,5 106,5 1,22 0,05 1,27 2005 49,0 41,7 7,8 7,3 5,4 0,5 112,0 108,9 1,22 0,05 1,27 2006 50,0 42,8 8,1 7,6 5,5 0,5 114,5 111,4 1,22 0,05 1,27

Evolu ia cheltuielilor agricole (n pre uri curente) Tabelul 2.5 - miliarde ECU 1999 2000 2001 2002 Linia directoare (la 45,0 46,7 48,5 50,6 pre uri curente)1) Cheltuieli agricole (la 44,0 45,9 49,7 pre uri curente) Comunitatea celor 15 PAC reformat 41,7 41,6 43,4 45,4 Noile m suri n 1,9 2,0 2,0 domeniul rural i m suri orizontale n domeniul pescuitului Noile state membre PAC (m suri de 0,0 0,0 1,1 pia ) M suri specifice 0,0 0,0 0,6 domeniului rural Ajutor de preaderare2) 0,5 0,5 0,6 Marja 2,7 2,6 0,9 1) Ipoteza unui deflator de 2 % pe an de la 1999 la 2006 2) Fie 500 milioane la pre uri constante din 1997 Sursa: Bulletin de lUnion Europeenne, Supplement 5 /1997 2003 52,6 52,1 47,3 2,0 2004 54,7 33,2 47,9 2,0 2005 56,9 33,9 47,9 2,1 2006 59,2 34,3 47,9 2,1

1,2 1,0 0,6 0,3

1,2 1,5 0,6 1,3

1,3 2,0 0,6 3,0

1,4 2,5 0,6 4,7

34

2.3. Reforma Politicii Agricole Comune din anul 1992 (reforma Mac Sharry) 2.3.1. Obiectivele i con inutul m surilor de reform La nceputul deceniului 90 agricultura Comunit ii Europene c reia i s-au asigurat aloca ii de sprijin substan iale, a atins un nivel ridicat de performan , dar dezechilibrele pie ei s-au adncit. Situa ia nu s-a ameliorat prin l rgirile succesive ale Comunit ii, dimpotriv , a crescut complexitatea situa iilor din zonele rurale ale noilor state membre. Integrarea agricol a Greciei, Spaniei i Portugaliei, ri cu agricultur neperformant i cu o popula ie agricol numeroas , a necesitat perioade lungi de ajustare a structurilor agricole i cheltuieli bugetare mari pentru subven ii. Totu i, mecanismele PAC de atunci nu au reu it s asigure absorbirea excedentelor produse ca urmare a aloca iilor bugetare mari, la care s-au ad ugat cre terile produc iei din noile state membre, de i acestea aveau o agricultur complementar vechilor state membre. M surile de reform luate anterior au determinat sc derea veniturilor i adncirea inegalit ilor prin concentrarea ajutoarelor c tre exploata iile mari, ceea ce a dus la cre terea exodului rural. Ca urmare a acestei situa ii i a presiunilor exercitate de negocierile din cadrul Rundei Uruguay, a fost necesar o reform radical a Politicii Agricole Comune. Comisia European a decis o reform radical n agricultur sub denumirea de reforma Mac Sharry, Acordurile de la Maastricht, din 1992, au modificat instrumentele i mecanismele de aplicare a PAC, dar s-au p strat cele trei principii fundamentale (unicitatea pre urilor, preferin a comunitar i solidaritatea financiar ). Reforma PAC din 1992 avea ca obiective principale: 1. Men inerea Uniunii Europene n rndurile produc torilor i exportatorilor mondiali de produse agricole, prin cre terea competitivit ii produc torilor s i, att pe pie ele interne, ct i pe pie ele de export. 2. Asigurarea unor noi echilibre ale pie elor prin mbun t irea mecanismelor de politic agricol i n func ie de exigen ele consumatorilor. 3. Concentrarea i direc ionarea ajutorului comunitar prin sus inerea veniturilor acelor fermieri care au cea mai mare nevoie de acestea. 4. ncurajarea agricultorilor s nu-ai abandoneze terenurile i s nu-si p r seasc satele. 5. Protejarea mediului i dezvoltarea poten ialului natural al satelor. Con inutul m surilor de reform consta n: y Reducerea pre urilor garantate i apropierea de pre urile pie ei mondiale, la produsele cheie. y Decuplarea politicii de pre uri de politica de venituri, prin introducerea sistemului pl ilor compensatorii. y Reducerea produc iei agricole pn la nivelul cererii manifestate pe pia , prin reducerea pre urilor de interven ie. y Retragerea din cultura obligatorie a unor terenuri. y Stabilirea unor cantit i de produc ie maxim garantate. y M suri de extensificare a produc iei. y Ajustarea structurii produc iei agricole sub forma unor reorient ri, acordndu-se prioritate unor produse de baz prin aplicarea pl ilor compensatorii. n acest scop, se asigur sus inerea veniturilor agricultorilor prin pl i directe la hectar i pe animal.


numele specialistului american care a elaborat schi a de reform . 35

y Reducerea subven iilor la export i a exporturilor subven ionate. y Reducerea costurilor bugetare pe seama reducerii excedentelor agricole pre urilor garantate.

i a

Reforma din 1992 a schimbat mecanismele de func ionare a pie ei. Orientarea principal a reformei a fost ca protec ia agricultorilor s se asigure prin cre terea veniturilor provenite de pe pia i sus inerea micilor agricultori. n noul sistem de sus inere, cea mai mare parte a veniturilor trebuia s provin din vnzarea produc iei i nu din subven ionarea pre urilor. Vechiul sistem de vnzare direct a produselor c tre depozitele care preluau cu pre uri mari de interven ie produsele excedentare crea dificult i n cazul produselor care nu puteau fi desf cute pe pie ele externe i contravenea principiilor pie ei libere. Prin acest sistem se reducea competitivitatea produselor agricole comunitare, care se produceau cu subven ii ridicate i nu aveau desfacere. Reducerea volumului produc iei pn la nivelul cererii pie ei urm rea determinarea sc derii costurilor legate de excedente i disponibilizarea unor resurse prin aplicarea noilor acorduri interna ionale privind reducerea subven iilor la export i a exporturilor subven ionate. n noul sistem al mecanismelor de Politic Agricol Comun , fermierii sunt compensa i prin pl i directe, fiind stimula i astfel s - i ra ionalizeze costurile de produc ie i s creasc calitatea produselor. n acest fel se urm rea ca ace tia s fie ajuta i s - i rec tige segmente de pia intern ocupate de importuri i s se orienteze c tre alte pie e. Compensarea total a sc derii veniturilor ca urmare a reducerii pre urilor de interven ie nu-i oblig pe fermieri s produc mai mult, a a cum se ntmpla n vechiul sistem de sprijin bazat pe pre uri ridicate, care sporea excedentul. n noul sistem de sus inere, fermierii primesc compensa ii, indiferent de produc ie. Totu i, calculul pl ilor directe se face n func ie de randamentele produc iilor de baz , la hectar i pe animal. Nivelul produc iei i calitatea acesteia trebuiau s fie recunoscute de pia . S-a urm rit i s-a realizat o stabilizare a produc iei, mai apropiat de consumul comunitar. Reforma PAC din 1992 a pus accentul i pe m suri de acompaniere ecologic i social , n vederea orient rii agricultorilor c tre noile cerin e ale consumatorilor i dezvoltarea durabil a agriculturii. Din 1992 a nceput un proces de reconsiderare a func iilor agriculturii i a produc torilor agricoli n procesul general de dezvoltate agricol i rural . n calitate de produc tori i de protectori ai mediului, veniturile agricultorilor provin din mai multe surse i pot fi sus inute f r s se produc perturba ii pe pie e sau s fie abandonate zonele rurale.. Schimbarea mecanismelor de pia i includerea unor m suri noi de dezvoltare rural n PAC s-au conjugat cu: - ncurajarea introducerii sistemelor extensive de produc ie agricol ; - m suri de gestionare a terenurilor retrase din cultur ; - introducerea unor programe de mp durire; - pensionarea anticipat ; - ncurajarea stabiliz rii terenurilor i mediului rural. 2.3.2. Reducerea pre urilor institu ionale i introducerea pl ilor compensatorii Reducerea, nghe area i eliminarea unor pre uri institu ionale au avut loc concomitent cu introducerea mecanismului pl ilor compensatorii. Dup reforma PAC din 1992 au r mas mai pu ine forme i tipuri de pre uri i ajutoare astfel:
36

- pre uri de interven ie de baz , la: gru dur, gru comun, orz, ov z, porumb, care au fost nghe ate pn n 1999/2000 la nivelul de 119,19 Euro/ton ; - pre de interven ie la orez decorticat, care s-a redus de la 373,84 Euro/ton la 298 Euro/ton pn n 1999/2000; - pre de baz la sfecla de zah r, de 47,67 Euro/ton , care a r mas nghe at i n prezent; - pre ul de interven ie la zah rul alb, de 631,90 Euro/ton , care a r mas nghe at pn n 2004, cnd s-a propus reducerea la 421 Euro/ton , ntr-o perioad de trei ani; - pre ul de produc ie int pentru uleiul de m sline, care a fost nghe at pe termen nedeterminat, la 3837,70 Euro/ton . Pre ul de interven ie la uleiul de m sline, de 1861,70 Euro/ton a fost eliminat n 1998/1999; - pre ul obiectiv la bumbac, de 1063,0 Euro/ton , care a r mas nghe at i n prezent, ca i pre ul minimal de 1009,90 Euro/ton ; - pre ul de orientare la vin, care a fost nghe at din 1998/1999; - pre ul de baz i pre ul de cump rare la legume i fructe, care au fost nghe ate, i eliminate din 1997/1998; - pre ul minim la produc tor i pre ul minim la diferite produse procesate din fructe i legume, au fost nghe ate i eliminate din anul 2000/2003; - pre ul indicativ la lapte proasp t i pre ul de interven ie la lapte proasp t, unt i lapte praf degresat au fost nghe ate pn n 2003/2004; - pre ul de interven ie la carnea de bovine, care s-a redus i a fost eliminat din 2002/2003; - pre ul de baz la carnea de porc, care a fost nghe at, i pre ul de baz la carnea de ovine i caprine care a fost nghe at i eliminat din 2002/2003, etc. Pl ile compensatorii au devenit principalul mecanism de sprijin a veniturilor agricultorilor, concomitent cu reducerea i nghe area pre urilor de interven ie. Compensa iile s-au stabilit la hectar i pe cap de animal, fermierii fiind stimula i s ra ionalizeze costurile de produc ie i s ob in produse de calitate pentru cre terea veniturilor realizate de pe pia . n sistemul anterior anului 1992, agricultorii erau stimula i s produc mai mult, prin subven ionarea pre urilor, pe aceast cale ob ineau venituri mai mari. n noul sistem de sus inere, compensa iile acordate ca urmare a reducerii pre urilor de interven ie sprijin men inerea veniturilor agricultorilor. Ace tia primesc compensa ii, indiferent de nivelul produc iei ob inute, interesul agricultorilor pentru ob inerea unor produc ii de calitate i la costuri reduse rezult din necesitatea realiz rii pe aceast cale a unor venituri ridicate din vnz rile pe pia . Compensa iile la hectar i pe animal erau fixate pentru randamente medii de referin ob inute pe suprafa a de baz regionale stabilite pentru fiecare stat membru. Randamentele medii se determinau pentru fiecare regiune ( zon de produc ie), ca o medie a anilor de recolte normale. Randamentele medii na ionale se calculeaz ca o medie a randamentelor medii pe sortimente sau grupe de produse i a suprafe elor de baz pentru acestea se realizeaz n plan na ional, regional i pe fiecare exploata ie agricol . Datorit stabilirii compensa iilor n func ie de randamentele medii, nu se poate realiza decuplarea sprijinului acordat de produc ia ob inut , dect ntr-o m sur redus , ntruct sprijinul se acord n func ie de randamentele la produsele specificate i monitorizate. Aceste produse nefiind stabilite de c tre agricultori prin raporturi directe cu pia a i orientarea acestora n func ie de cerin ele consumatorilor. Orient rile simt date de c tre organismele de interven ie, de sus n jos. Acest sistem era valabil n perioadele de organizare i disciplinare a pie ei. n prezent, cre terea competitivit ii pe pie e impune libertatea de alegere a agricultorilor ce s produc , dar i asumarea riscurilor. Pl ile compensatorii erau condi ionate de retragerea unor suprafe e din cultur (nghe area terenurilor), de num rul animalelor pe ferm i de sistemul de cre tere. n
37

1996, procentul de retragere din cultur a fost stabilit la 17,5% pe ansamblul Uniunii. Pentru campania 1997/1998, Consiliul de Mini tri l-a stabilit la 5%, iar pentru 1998/1999 la 10%. Procentul de retragere se calculeaz la toat suprafa a pentru care sunt cerute pl i compensatorii (la cereale, culturi leguminoase). Pentru lapte, din 1993, s-au introdus noi cantit i globale garantate, iar vechiul regim al cotelor acordate l pt riilor s-a nlocuit cu cotele atribuite produc torilor de lapte. Pentru a primii pl i compensatorii produc torii agricoli produc torii agricoli trebuiau s ndeplineasc urm toarele condi ii: - s semene suprafe ele angajate; - s depun o cerere de sprijin pentru terenurile ns mn ate sau pentru stabilirea cotelor,cu precizarea terenurilor ns mn ate i nghe ate i a efectivele de animale; - s ntre in corespunz tor culturile i animalele, etc. Sistemul de calcul i nivelul pl ilor compensatorii s-a bazat pe prevederile Reglement rii nr. 1766/1992 pentru cereale, a Reglement rii 804/1968 i 2131/1995 pentru lapte, etc. S-au stabilit dou tipuri de pl i compensatorii pentru culturile de cmp: pl i n regim general i pl i n regim simplificat pentru micii produc tori care produc mai pu in de 92 tone cereale, care nu sunt obliga i s retrag suprafe e din cultur . Calculul sumelor se face prin nmul irea pl ii pe tona de produs stabilit pentru ob inerea de compensa ii cu produc ia medie la hectar i cu num rul de hectare pentru culturile angajate. Pentru lapte, calculul pl ilor compensatorii se efectueaz n func ie de cot , calitate i alte condi ii La carne s-a instituit un sistem de prime, sumele finale fiind stabilite pe animal. Nivelul pl ilor compensatorii s-a stabilit n func ie de gradul de reducere a pre urilor de interven ie. La cereale, de exemplu, n 1995 compensa iile la hectar erau de 54,34 Euro, sau modificat n anul 1999/2000 la 58,67 Euro/ha, iar din 2001/2002 au r mas nghe ate pn n prezent, la un nivel de 63 Euro/ton . Pl ile compensatorii acordate pe hectar i pe animal erau stabilite ca s acopere pierderile de venituri ca urmare a reducerii pre urilor, n func ie de suprafe ele de baz (referin ) na ionale i a plafoanelor de referin pentru produc ia animal . Pe lng aceste pl i, se mai acord i subven ii pentru unele produse al c ror consum era descurajat prin stabilirea unui pre ridicat la import, prin m suri de protec ie vamal . Pl ile se acord fie pe unitate de produs, fie la suprafa sau pe animal. Aceste ajutoare au rolul de influen are anumitor comportamente ale produc torilor (de exemplu ajutoare pentru procesare). Treptat, pe m sura apropierii pre urilor de interven ie de pre urile mondiale, pl ile compensatorii i-au pierdut din caracterul de compensare a pierderilor de venit. Pl ile directe au rolul de stabilizare a veniturilor agricultorilor i numai par ial mai acoper aceste pierderi datorate reducerii unor pre uri de interven ie. Dup reforma din 1992, pl ile compensatorii s-au acordat pentru: culturile n arabil, cartofi pentru amidon, in i cnep pentru s mn i fibr , ulei de m sline, leguminoase boabe, semin e, tutun, hamei, stafide, orez, carne de bovine adulte i vi ei, lapte i produse lactate, carne de ovine i caprine, etc. n condi iile individualiz rii pl ilor directe, aceste nu sunt decuplate dect par ial de produc ie. Pe de alt parte, pre urile de interven ie nghe ate nu mai constituie un stimulent pentru produc tori ntruct de cele mai multe ori sunt situate sub pre urile pie ei interne i a pre urilor mondiale. Ca urmare, men inerea pre urilor de interven ie este o problem cu semnifica ii reduse.

38

2000

2.4. Noile m suri de reform a Politicii Agricole Comune promovate de Agenda

Dup anul 1993 s-a aplicat integral principiul unicit ii pie ei, s-a armonizat legisla ia comunitar i s-a asigurat o mai mare deschidere a pie ei spre exterior. Comisia European a evaluat impactul reformei PAC din 1992 i a analizat noua conjunctur a agriculturii europene, n perspectiva liberaliz rii schimburilor interna ionale i a extinderii Uniunii Europene spre Estul Europei. n deceniul90 au ap rut situa ii interne i interna ionale noi, care impuneau reguli mult mai stricte privind m surile sanitare i fitosanitare, bazate pe fundamente tiin ifice i de s n tate public . Totodat , s-au adncit dezechilibrele economice, sociale i ecologice n zonele rurale. Au avut loc noi evolu ii ale regulilor comerciale pe plan interna ional i a intrat n vigoare Runda Uruguay care impunea reducerea sus inerii interne i a exporturilor pentru a se prentmpina distorsiunile majore ale pie elor. Pe de lat parte, agricultura european , puternic sus inut i cu un nivel foarte ridicat de intensivitate, produce scump, necesit cheltuieli bugetare mari, r spunde cu dificultate exigen elor sporite ale consumatorilor privind produsele de calitate ridicat i ecologice. n noul context european i mondial era necesar o abordare nou a agriculturii i a ntregului sector agroalimentar, dintr-o perspectiv mbun t it a dezvolt rii rurale. Consiliul European de la Madrid, din decembrie 1995, n Documentul Strategiei Agricole a hot rt efectuarea unei ample analize a PAC, prin luare n considerare a noii conjuncturi externe i interne. Aceast analiz s-a concretizat n Documentul politic al Uniunii Europene denumit Agenda 2000, care a fost prezentat Comisiei n iulie 1997. efii de state i guverne au aprobat, n martie 1999, la reuniunea de la Berlin, noile m suri de reform nscrise n Agenda 2000. Agenda 2000 a stabilit schimb ri esen iale pe termen lung n Politica Agricol Comun , o orientare calitativ nou privind pia a n statele membre ale Uniunii Europene i n statele candidate la aderare. Politica de dezvoltare rural a devenit al doilea pilon al PAC. Obiectivul principal al noii reforme a fost modernizarea politicilor Uniunii europene i preg tirea acesteia n vederea liberaliz rii pie ei i a extinderii spre Estul Europei.. Agenda 2000 cuprinde orient ri axate pe trei mai direc ii de ac iune: 1. Modernizarea modelului agricol european; 2. Reducerea disparit ilor economice din regiunile Uniunii, inclusiv din rile candidate la aderare, prin intermediul Fondurilor structurale de preaderare. 3. Asigurarea resurselor bugetare necesare, cu respectarea priorit ilor fixare pentru perioada 2000-2006. Prin noul mod de abordare a Politicii Agricole Comune i prin deplasarea accentului acesteia spre dezvoltarea rural i agromediu, Uniunea European a urm rit s nt reasc competitivitatea produselor agricole, s anihileze efectele negative ale liberaliz rii pie elor agricole prin m suri de dezvoltare rural integrat n vederea cre terii i stabiliz rii veniturilor locuitorilor rurali protec ia mediului i a peisajelor. Obiectivele privind dezvoltarea rural al doilea pilon al PAC i protec ia mediului devin prioritare i se asociaz cu func iile multiple ale agriculturii. Noul model agricol european axat pe agricultura multifunc ional r spunde cerin elor viitoare ale pie ei i dezvolt rii rurale durabile, care vizeaz : - formarea unui sector agricol viabil, competitiv, capabil s se impun ntr-o pozi ie de frunte pe pia a mondial , f r a recurge la subven ii i s produc la standardele cele mai nalte, n condi ii de eficien ; - promovarea modelelor de produc ie s n toase i respectuoase fa de mediu, n vederea asigur rii unor produse de calitate i la pre uri accesibile, care s r spund
39

preocup rilor consumatorilor n ceea ce prive te securitatea alimentelor i confortul animalelor; - diversificarea sistemelor de produc ie agricol , prin stimularea metodelor tradi ionale i dezvoltarea agriculturii ecologice, care s contribuie la dezvoltarea durabil a comunit ilor rurale de pe ntregul cuprinsul Uniunii; - dezvoltarea unui sector agricol care s aduc o contribu ie la revitalizarea lumii rurale prin calitatea produselor i competitivitatea pe pia ; - diversificarea economiei rurale pentru crearea de noi locuri de munc i venituri alternative n vederea stabiliz rii zonelor rurale protec ia mediului i a peisajelor; - promovarea unor politici care s contribuie la reducerea costurilor sus inerii agriculturii, etc. Noul model agricol european urm re te stabilizarea popula iei rurale i a veniturilor, promovarea diversit ii economice i protec ia mediului pentru a conserva modul european de via rural i a peisajelor. In acest scop, agricultura trebuie men inut ca un sector s n tos i competitiv. Principalele m suri de reform promovate de Agenda 2000 au vizat continuarea reformei PAC din 1992 privind mbun t irea mecanismelor de sus inere a agriculturii i conjugarea lor cu politicile de dezvoltare rural prin noi reduceri ale pre ului de interven ie i mbun t irea sistemului de acordare a ajutoarelor directe la hectar i pe animal. Din anul 2000 pl ile directe sunt efectuate prin mecanisme mbun t ite fa de cele precedente, care permit o mai mare flexibilitate a ajutoarelor i descentralizarea gestiunii de la nivelul Comunit ii spre statele membre (tabelul 2.6). Tabel 2.6. Mecanismele privind pre urile institu ionale, pl ile compensatorii (pl ile directe) i alte instrumente de politic agricol n cele dou etape ale reformei PAC privind pia a
Reforma din 1992 - cereale - carne de bovine i vi el - lapte Pre uri de interven ie - reducerea pre urilor cu 29% n anii agricoli 1993/1994 i 1995/1996 - reducerea pre ului cu 15% n trei ani - pre ul r mne neschimbat Pl i compensatorii - pl i compensatorii complexe - cre terea pl ii pe animal cu 100% - nici o m sur Reforma din 1999 (Agenda 2000) - reducerea pre ului cu 5% n perioada 2000/2002 - reducerea pre ului cu 20% n trei etape i interven ie net de securitate - reducerea pre ului cu 15% n perioada 2006/2008 - cre terea pl ilor directe - cre terea primelor de baz - ajutoare diferite de introdus pn n anul 2005

- cereale - carne de bovine i vi el - lapte

Alte instrumente de politic agricol - retragerea obligatorie din - fixat ini ial la 15% - fixat la 10% pn n anul 2006 cultur a unor suprafe e - retragerea facultativ - introdus - men inut i f cut mai atractiv - cote de lapte - f r reduceri stabilite - cre teri cu 2,4% dup anul 2006 Sursa: Comisia European . Preluat dup Zahiu L., Dachin A. Politici agricole comparate, Ed. Economic , 2001

Agenda 2000 a stabilit m suri de nt rire a reformei pie ei, prin sporirea ajutorului direct,propor ional cu reducerea pre urilor de interven ie. Reforma n sectorul vitivinicol a produs schimb ri radicale n Organizarea Comun de Pia a vinului, din anul 2000.

40

Promovarea agriculturii biologice a constituit o ac iune foarte important n cadrul Agendei 2000, n cadrul m surilor favorabile mediului i mbun t irii calitative a consumului popula iei. S-a adoptat o legisla ie coerent privind produc ia ecologic . Reglement rile Consiliului stabilesc cadrul de desf urare a produc iei, comercializ rii i sus inerii agriculturii ecologice, metodele de produc ie compatibile cu protec ia mediului i dezvoltarea a produc iei ecologice. Comisia Codex Alimentarius promoveaz standardele, codurile, recomand rile FAO i OMC privind practicile admisibile n comer ul interna ional cu produse alimentare, inclusiv ecologice. n Uniunea European , produc ia ecologic a cuprins un important segment al pie ei i acesta este n cre tere continu . M surile de reform vizeaz restabilirea echilibrelor cerere-ofert pe pia a intern , n principal prin reducerea pre urilor de interven ie i rec tigarea unor cote pe pie ele de consum la unele produse, stimularea unor sectoare deficitare, eliminarea excedentelor la cereale i lapte, etc. Politica calit ii i a diversific rii produc iei urm re te orientarea prioritar a PAC spre nt rirea leg turilor produc torilor agricoli cu pia a i dezvoltarea pe ansamblu a spa iului rural. Prin promovarea subsidiarit ii, n condi iile respect rii standardelor de mediu i de calitate, PAC urm re te realizarea unui echilibru ntre obiectivele strategice la nivel european i la nivelul statelor membre, impulsionnd implementarea de c tre acestea a cerin elor de calitate n comunit ile locale. 2.5. Efectele reformelor PAC asupra pie ei i zonelor rurale Consumul pe locuitor i realizarea autosuficien ei alimentare Reforma PAC din 1992 i Agenda 2000 au introdus schimb ri radicale n cursul agriculturii comunitare. Aceste schimb ri vizeaz noi obiective de securitate alimentar impuse de evolu iile pie ei, realizarea unor noi echilibre n func ionarea pie elor bazate pe schimbarea mecanismelor de pre uri i subven ii, nceputul reconstruc iei zonelor rurale i a mediului nconjur tor afectate de folosirea nera ional a resurselor naturale i de urbanizarea excesiv . Cre terea costurilor bugetare pentru sus inerea produc iei agricole care dep e te necesit ile de consum ale popula iei la unele categorii de produse i mai ales ob inerea acestora cu ajutorul unor metode i tehnologii care distrug, polueaz grav mediul i afecteaz s n tatea oamenilor i animalelor au impus m suri de reorientare a cheltuielilor publice. Dezechilibrele pie ei se men in, cu toate m surile limitare a produc iilor excedentare. Leg turile agricultorilor cu pia a nu s-au consolidat pe m sura a tept rilor, fiind dependente de subven ii, iar depopularea zonelor rurale continu . Uniunea European a atins un nivel calitativ ridicat de asigurare a securit ii alimentare pentru popula iile tuturor statelor membre (UE15). Obiectivele ini iale ale PAC privind asigurarea securit ii alimentare au fost de mult vreme realizate. n prezent i n viitor ns , exigen ele consumatorilor se schimb rapid, deplasndu-se c tre siguran a alimentelor, c tre produse ecologice i alimente de nalt calitate. Vechile state membre (UE15) asigur un consum uman echilibrat, n timp ce noile state membre i candidate prezint mari decalaje, n special Romnia (tabel 2.7).

41

Tabel nr.2.7. Consumul uman al unor produse agricole la nivelul UE15, a unor state membre i Romnia (2002) kg/locuitor/an
Produsele UE15 Fran a Germania Cereale 89,4 87,7 76,1 total1, din care: - gru 79,0 84,5 58,6 Cartofi 75,5 50,5 70,0 Zah r2 36,4 33,7 35,3 Produse 33 ... ... lactate din care: -produse ... 97,5 91,0 proaspete - brnz ... 25,2 20,0 - unt ... 8,4 6,5 Uleiuri 21,5 14,8 14,7 vegetale Legume 125,7 ... ... Fructe 114,3 ... ... Vin 32,1 5,4 5,2 Carne total, 95,9 107,2 88,0 din care: - bovine i 17,9 25,2 10,0 vi el - porc 41,3 36,6 54,1 - pas re 23,4 26,1 18,2 - ovine i 3,4 4,3 1,1 caprine Pe te i 26,2 ... fructe de mare 1 echivalent f in ; 2 echivalent brut; 3 lapte, exclusiv unt. Sursa: Commission Europeenne, EUROSTAT,2004 Grecia 161,6 159,3 87,8 35,5 ... 70,0 26,1 1,6 ... ... ... ... 91,2 18,7 32,3 19,6 13,5 ... Ungaria 112,2 99,8 72,5 32,9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Polonia 111,1 79,5 130,6 38,0 ... ... ... ... 5,4 Romnia 225,0 ... 90,1 23,5 215,0 215,0 ... ... 13,0 147,7 45,4 27,0 54,3 ... ... ... ... 3,2

Obiectivele PAC de asigurare a aprovizion rilor cu produse agroalimentare i cre terea gradului de autosuficien alimentar din deceniul 60 s-au realizat nc din deceniul 70. Dar, explozia productivit ii agricole din deceniul 80 i nceputul deceniului 90 a determinat cre terea excedentelor agricole peste necesarul intern i exportul nesubven ionat. De i prin m surile de limitare a produc iei i reducerea pre urilor de interven ie s-a temporizat cre terea excedentelor, dup reforma din 1992, gradul de autosufucien alimentar dep e te i n prezent cererea intern i posibilit ile de export la o serie de produse (secar , gru, ulei de m sline, vin, etc.). n schimb, nu se asigur autosuficien a la oleaginoase, unt, carne de bovine i caprine, ca i necesarul de soia pentru zootehnie (tabel 2.8.).

42

Evolu ia autosuficien ei alimentare n UE15 1968/1969 2001/2002


1968/69 1973/74 1985/86 1990/91 1994/99 1994/95 117,0 114,2 1998/99 98,5 118,7 125,0 142,0 118,7 89,6 112,8 79 4 114,2 117,5 103,0 101,2 110,3 81,2 106,8 102,9 ... ... ...

Tabel nr. 2.8.

n % fa de consumul intern 1999/00 2000/02 2001/02 109,2 121,7 124,1 151,7 111,3 89,3 102,6 83 4 118,5 128,3 99,8 102,5 108,5 80,8 104,5 103,1 ... ... ... 78,7 104,5 103,1 ... ... ... 100,8 121,2 157,2 107,3 84,1 108,3 87 3 115,9 130,2 101,0 112,4 110,3 116,8 123,5 147,3 114,7 89,9 107,2 111 2 143,2 120,9 100,0 101,2 107 79,1 106,1 102,8 ... ... ...

Cereale total 94 97 121 127,9 - gru 112 114 132 141,4 comun - orz ... ... ... ... 110,5 - secar ... ... ... ... 119,5 - porumb ... ... ... ... 94,9 - orez ... ... ... ... 78,5 Zah r ... ... ... ... 113,7 Oleaginoase1 ... ... ... ... 53 Soia ... ... ... ... 3 Ulei de ... ... ... ... 98,7 m sline Vin ... ... ... ... 112,0 Cartofi ... ... ... ... 100,9 Carne de 89 96 108 116 108,5 bovine i vi el Carne de ... ... ... ... 106,0 porc Carne de 56 74 76 82,4 82,5 ovine i caprine Carne de ... ... ... 108,3 106,9 pas re Ou ... ... ... 102,9 103,8 Unt 113 116 133 ... ... Brnz 102 106 107 ... ... Legume 112 114 132 115,6 ... 1 floarea soarelui i rapi ; 2 numai floarea soarelui Sursa: European Commission Raports 1998-2000, Eurostat, 2003.

Cre terea exporturilor de produse agroalimentare Pe m sura dezvolt rii agriculturii i a cre terii produc iei peste necesit ile interne de consum, Comunitatea a sporit exporturile c tre ter e ri. Sus inerea produselor exportate i cre terea competitivit ii, ca urmare a politicii de modernizare structural , tehnic i tehnologic , a sporit volumul exporturilor i s-a redus soldul negativ al balan ei comerciale. Totu i, volumul exporturilor stagneaz , este tot mai dificil men inerea pe pie ele externe, iar pre urile produselor agricole sunt n sc dere. Uniunea European i-a mbun t it soldul balan ei comerciale pe seama produselor procesate, la cereale i alte materii prime agricole soldul negativ este n cre tere. Viitorul exporturilor agricole europene este pus sub semnul ntreb rii f r schimb ri fundamentale privind competitivitatea produselor. n condi iile elimin rii subven iilor la export i a reducerii taxelor vamale, cre terea exporturilor poate avea loc numai prin sporirea calit ii i a competitivit ii produselor (tabel 2.9.).

43

Tabel nr. 2.9. Comer ul exterior cu produse agroalimentare al Uniunii Europene


Specificare UE6 UE9 UE10 Anul 1968 1972 1973 1977 1980 1981 1985 1986 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Import 10,34 13,98 25,37 37,69 42,50 44,72 60,63 50,70 64,16 64,16 51,54 55,45 54,89 53,70 58,70 62,15 62,33 Export miliarde ECU/EURO Sold 3,04 -7,30 4,67 -9,31 7,38 -18,50 12,31 -25,38 19,52 -22,98 26,10 -18,62 34,50 -26,13 39,43 -11,30 41,80 -17,74 46,46 47,13 53,90 51,42 51,27 58,46 60,12 61,58 -17,74 -4,41 -2,36 -3,47 -2,43 -0,24 -2,03 -0,76

UE15

Susa: - Mihai Dumitru, Delega ia Comisiei Europene n Romnia, seria Europa, 1999 -Agricultural in the EU, 2004

Evolu ia num rului de agricultori Performan a agriculturii comunitare, bazat n mare m sur pe un sistem de sus inere ridicat pe pia a intern i la export ridicat , cu eforturi bugetare mari, nu va putea s se men in . nt rirea leg turilor fermierilor cu pia a, f r subven ii care i direc ioneaz ce s produc , permite diversificarea activit ilor economice n zonele rurale i cre terea standardelor de via ale acestora i familiilor lor, n scopul stabiliz rii popula iei n aceste zone. Unul dintre efectele negative, care s-a accentuat pe m sura moderniz rii agriculturii i a urbaniz rii accelerate i care se manifest i n prezent, este reducerea accelerat a num rului de agricultori, n primul rnd efii de exploata ii. De i acest proces este mai moderat, dup anul 2000, reducerea anual r mne sensibil . Extinderea Uniunii cu nc zece state, plus Romnia i Bulgaria, creeaz dificult i legate att de decalajele de productivitatea, ct i de finan area comunitar . Una din m surile care s-a impus este dezvoltarea complex a zonelor rurale n vederea asigur rii de noi locuri de munc i cre terea veniturilor alternative (tabel 2.10.).

44

Tabel nr. 2.10. Evolu ia num rului de agricultori cu timp total de munc n agricultur n UE 15, 10 i Romnia n perioada 1960-2002
ara 1960 1975 1990 1995 2000 2001 1 Belgia 367 140 97 84 74,8 71,3 2 Danemarca * 177 105 89 75,7 75,8 3 Germania 2216 1234 1081 725 627,2 604,0 4 Grecia * * 746 644 568,2 551,5 5 Spania * * 1256 1088 973,3 957,0 6 Fran a 3426 1950 1405 1150 1025,3 1006,2 7 Irlanda * 325 293 232 171,7 166,8 8 Italia 4007 5825 1830 1463 1197,9 1214,1 9 Luxemburg 22 12 6 5 4,3 4,2 10 Olanda 363 254 225 221 219,5 211,2 11 Austria * * 229 196 170,2 167,3 12 Portugalia * * 907 675 531,4 519,7 13 Finlanda * * * 140 109,4 105,8 14 Suedia * * * 95 73,0 70,1 15 Anglia * 626 429 391 338,2 333,4 UE6 10381 * * * * * UE9 * 6414 * * * * UE12 * * 8609 * * * UE15 * * * 7829 6770 6723 UE101 * * * * * * Romnia2 * * 3055 3187 3523 3456 1 Au aderat n 2004; 2 Aderare previzibil ; 3 F r Cipru; 4 Inclusiv vn toare i silvicultur Susa: - Commission Europeenne, Mihai Dumitru, Delega ia UE n Romnia, seria Europa, 1999 -Commission Europeenne, Agricultural in the EU, 2003 Mii persoane 2002 69,9 71,8 580,0 535,6 947,8 988,4 158,3 1181,2 4,1 208,1 165,1 511,1 102,2 67, 2 320,8 * * * 653 3826,6 3357

Dup reforma din 1992 i Agenda 2000, indicele veniturilor reale n agricultur a cunoscut cre teri moderate. Totu i, num rul de agricultori a sc zut continuu, datorit unui complex de factori care in de cre terea de performan sc zut n fermele mici, care au leg turi mai slabe cu pia a i ob in sprijin inferior fermelor mari (tabelul 2.11.).

Tabel nr. 2.11. Evolu ia veniturilor agricole i a num rului de agricultori n UE 15 n perioada 1993-2003 1995=100
Specificare 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Indicele 85,6 93,9 100,0 103,5 103,9 100,2 100,6 106,5 111,3 106,2 veniturilor reale Indicele 106,9 103,2 100,0 97,2 94,8 93,4 89,3 85,3 85,6 81,74 num rului de agricultori Sursa: Calculat dup Commission Europeeanne Raports 1998-2000. Agricultural in the EU, 2003 2003 106,5 81,74

45

De la 10.381 mii agricultori, c i erau la crearea CEE cu ase state membre, s-a ajuns la 6.537 mii n 2002 i 6.487 mii agricultori, n anul 2003, n UE15. Statele membre care au cea mai mare sc dere sunt cele cu economie dezvoltat (Belgia, Germania, Fran a, Italia, etc.) i care nu au promovat politici de dezvoltare rural complex , a a cum au procedat Olanda, Marea Britanie, Danemarca. Romnia are o popula ie agricol de peste 3,3 mil. persoane, reprezentnd peste 56% din popula ia agricol a UE15 i 85% din popula ia agricol a UE10. Reducerea popula iei agricole n noile state membre i candidate este sprijinit prin finan area programelor comunitare de preaderare i alte forme de sprijin. ocul ader rii ar putea fi foarte puternic n condi iile date ale Romniei i n perspectiva deschiderii pie elor. Lipsa locurilor de munc n sectoarele neagricole, performan a slab a agriculturii i a economiei n general, va cre te exodul tinerilor spre statele vest europene. M surile de sus inere a diversific rii economiei rurale i a stabiliz rii tinerilor sunt de mare importan n prezent i n viitor. Evolu ia stocurilor publice Reforma mecanismelor PAC n deceniul 90 de trecere de la m suri de interven ie prin pre uri, de reducere a stocurilor, a subven iilor la export, la sus inerea direct a agricultorilor i la crearea de facilit i fermelor mici, a avut efecte pozitive asupra echilibrului pie ei. Interven iile pentru stocarea produc iei s-au restrns i ca urmare stocurile s-au redus sau la unele produse au fost eliminate (tabelul 2.12.). Tabel nr.2.12. Evolu ia stocurilor publice la unele produse agroalimentare
mii tone 2000/2001 Gru comun 665,9 Orz 2210,3 Secar 3791,7 Gru dur 0 Porumb 11,7 Sorg 5,5 Orez 619,8 Total cereale (inclusiv orez) 7304,9 Ulei m sline 6,1 Lapte praf degresat 0 Unt 34,1 Total produse lactate 34,1 Carne de bovine i vi el 232,5 Sursa: European Commission, DG AGRI, Financial report, 2003 Specificare 2001/2002 430,8 2382,1 5054,5 0 2,7 3,9 582,0 8456,1 0 146,5 171,8 318,3 222,2 2002/2003 1179,1 800,2 4715,2 0 16,7 10,7 700,5 74 22,9 0 200,0 226,9 427,0 31,2

S-au men inut i n 2002/2003 stocuri publice mari la cereale, n special la secar , reducerea i eliminarea pre urilor de interven ie la secar va reduce stocurile n viitor. La carnea de bovine, stocurile publice s-au redus accentuat, iar la celelalte specii s-au eliminat. Deplasarea sus inerii de la produc ie la produc tori, prin introducerea mecanismului pl ilor directe pe hectar i pe animal creeaz condi ii pentru men inerea micilor fermieri n activitate. n anul agricol 2003/2004, n UE15, dintr-o suprafa de baz pentru care se asigur pl i directe, de 53,56 milioane hectare, fermele mici de ineau 11,95 milioane hectare, iar fermele comerciale mari i mijlocii 39,75 milioane hectare (74,2%). Fermele mari beneficiaz de cea mai mare parte din sumele alocate pentru pl ile directe. n anul 2001, circa un milion de ferme (tabel 2.13), reprezentnd 22,2% din num rul total al celor care au beneficiat de aceste pl i, au ob inut circa 84% din sumele totale. Fermele mici, 3,42 milioane, au primit doar 4 miliarde Euro sub forma pl ilor directe (16% din suma total ).

46

Noul mecanism de reducere a sus inerii prin modulare pentru fermele mari va stimula fermele care nu au venituri de pn la 5000 Euro/an, ncepnd cu anul 2007. Pn n prezent, men inerea stabilit ii rurale n spa iul comunitar se face cu dificult i i costuri bugetare ridicate. Noile m suri de reform care redirec ioneaz sus inerea comunitar spre dezvoltarea rural durabil prin diversificare produc iei i asigurarea unor venituri alternative pentru fermele mici este o necesitate a stabilit ii rurale. Aceste m suri pot avantaja zonele rurale din Romnia, cu condi ia impulsion rii select rii fermelor viabile din num rul mare de gospod rii r ne ti de semisubzisten , existente n prezent, modernizarea filierelor agroalimentare, dezvoltarea unor activit i economice complexe i stabilizarea tinerilor n zonele rurale. Tabel nr. 2.13. Pl ile directe n func ie de limitele sumelor acordate i num rul de beneficiari n UE 15 n anul 20015 Mii Euro Mii beneficiari < 0 Euro -2681 -1,80 > 0 i < 1250 Euro 992600 2327,39 > 1250 i < 2000 Euro 612308 384,49 > 2000 i < 5000 Euro 232672 715,20 < 5000 i > 10000 Euro 3254071 464,17 > 10000 i < 20000 Euro 4575726 325,01 > 20000 i < 50000 Euro 6432698 212,73 > 50000 i < 100000 Euro 3371653 50,34 > 100000 i < 200000 Euro 1645294 12,40 > 200000 i < 300000 Euro 552930 2,29 >300000 i < 500000 Euro 534689 1,42 > 500000 Euro 593049 0,76 TOTAL 24891008
Sursa: Conform Reglement rii (CE) nr.12591/1999

4498,00

2.6. Bugetul agricol al Uniunii Europene Toate veniturile i cheltuielile Uniunii sunt nscrise n bugetul comunitar, format prin participarea statelor membre cu procente anuale ntre 1,14-1,25% din Produsul Na ional Brut. Fiecare stat membru are ns la rndul s u un buget na ional. Finan area PAC se face pn n 2007 din Fondul European de Orientare i Garantare Agricol , fond unic, a c rui baze au fost puse n anul 1962. Ini ial bugetul comunitar era alimentat numai prin contribu iile statelor membre. De la 1 ianuarie 1975 este alimentat exclusiv din resurse proprii, provenite din: - contribu iile statelor membre; - taxe vamale rezultate din schimburile cu state din exteriorul Comunit ii; - - o parte din TVA perceput de statele membre; - cotiza ii de la Organizarea Comun de Pia a zah rului; - alte surse proprii.
5

Conform Reglement rii (EC) nr.1259/1999 47

FEOGA de ine cea mai mare parte din bugetul comunitar general, ponderea acestuia fiind ntre 65-75%, n anii 80, dar a sc zut la 48% n prezent. Fondul European Orientare i Garantare Agricol are dou sec iuni: orientare, din care se finan eaz politica de dezvoltare rural ; garantare, din care se finan eaz Organiz rile Comune de Pia FEOGA sec iunea garantare finan eaz : - Organiz rile Comune de Pia ; - m suri de acompaniere, m suri de modernizare i diversificare a activit ii exploata iilor agricole, care fac parte din ac iunile de dezvoltare rural ; - m suri veterinare i fitosanitare; - m suri de informare i evaluare FEOGA sec iunea orientare finan eaz m surile de dezvoltare rural din regiunile r mase n urm , astfel: - investi ii n exploata ii agricole i activit i de prelucrare/comercializare a produselor agricole; - sprijinirea tinerilor agricultori; - activit i de formare profesional ; - stimularea dezvolt rii activit ilor neagricole (turism, servicii); - asisten suplimentar pentru p duri; - programul LEADER. Ponderea covr itoare n cheltuielile FEOGA este de inut de cheltuielile pentru gestionarea pie elor. In anul l979, de exemplu, laptele i produsele lactate absorbeau 43,3% din FEOGA garantare, n 1993 au sc zut la 15,1, iar n prezent la cca. 7%, ca urmare a m surilor de reform . Cheltuielile din FEOGA-garantare au crescut vertiginos, de la crearea acestui fond (de la 35,04% miliarde Euro n 1992, la 44,76 miliarde Euro n 2004 pentru UE 15 i 54,50 miliarde Euro n 2005 pentru UE 25). Cre terea alarmant a cheltuielilor destinate garant rii a f cut necesar luarea unor m suri severe de disciplin bugetar . Prin adoptarea pachetului financiar Delors I n anul 1998, s-a stabilit baza de referin pentru rata de cre tere a cheltuielilor de garantare minim , linia directoare agricol . Criza bugetar generat de men inerea unui sistem de pre uri garantate ridicate i cre terea subven iilor pentru exportul excedentelor agricole, n lipsa unei politici complementare politicii de pia , au determinat luarea unor m suri drastice de reform . Sec iunea garantare a FEOGA cuprinde dou componente principale: - cheltuieli pentru sus inerea pie elor, care au ca destina ie restituiri la export, stocuri de interven ie, prime, ajutoare de transformare i comercializare, alte ajutoare; - cheltuieli pentru ajutoare acordate agricultorilor n cadrul reformei PAC(pl i directe, m suri de acompaniere, alte ajutoare). Reforma Mac Sharry, din 1992, marcheaz o ruptur cu perioada anterioar n ceea ce prive te cheltuielile bugetare. Au fost reduse cheltuielile de garantare i s-a nt rit componenta cheltuieli structurale, din care o parte sunt destinate ajust rii structurilor agricole i rurale. Linia bugetar stabilit de Consiliul European de la Berlin (1999) a fost nt rit de prevederile Agendei 2000 i de m surile ulterioare de reform . Structura cheltuielilor s-a schimbat n urma reformelor din 1992 i Agenda 2000 n favoarea cheltuielilor pentru reform , care de in 90% din total n ultimii ani (tabelul 2.14).

48

Cheltuielile bugetare pentru Politica Agricol Comun n perioada 2002-2005


2002 Execu ie UE 15 95929,4 46534.8 48,50 112,4 28467,3 61,10 10361,5 22,26 7281,4 15,64 554,5 4,9 -259,3 40,9 1,2 2045,1 44489,7 46,37 2003 Execu ie UE 15 96964,2 47903,5 49,40 123,2 26325,7 54,95 13461,1 28,10 7767,8 16,21 560,0 4,7 -394,7 54,2 1,5 1359,0 46508,5 49,96 2004 Buget UE 25 101129,7 50459,5 49,90 143,3 27537,4 54,57 12717,5 25,20 10093,2 20,.0 225,2 5,2 -361,3 99,0 1218,9 49240,6 48,69

Tabel nr. 2.14. milioane Euro


2005 Buget proiec ii UE 25 114868,5 54503,9 47,44 153,6 29918,9 54,89 13677,0 25,09 10771,5 19,76 248,8 5,9 -374,1 102,3 1613,9 52890,0 46,4

Bugetul Uniunii Europene Agricultur i Dezvoltare Rural % din total buget, din care: - Cheltuieli administrative pentru politic agricol - Produse vegetale * % din total cheltuieli pentru agricultur i dezvoltare rural - Produse animale -% din cheltuielile pentru agricultur i dezvoltare rural - Dezvoltare rural * % cheltuieli pentru agricultur i dezvoltare rural -SAPARD - Rela ii externe - Cheltuieli pentru audit n agricultur - Strategie politic i coordonarea politicii agricole - Cheltuieli pentru management i programe de reglementare financiar Schimb ri n PAC Costul net al PAC % din bugetul UE

Sursa: European Commission, DG.AGRI, 2004

Cheltuielile financiare din bugetul uniunii destinate PAC, stabilite la Berlin n 1999, au fost plafonate (tabelul 2.15). Tabel nr.2.15. Perspectivele financiare pentru UE 25 (n pre uri 2004) stabilite prin Agenda 20006 pentru perioada 2000-2006 Milioane euro
PAC-Agenda 2000 din care: Cheltuieli pentru pia Cheltuielile pentru dezvoltare rural 2000 41738
7

2001 44530 40035 4495

2002 46587 41992 4595

2003 47378 12680 4698

2004 49305 42769 6536

2005 51447 44598 6849

2006 52618 45502 7116

Total 333603 294928 38675

37352 4386

Sursa: www.europa.eu.int.
6 7

Pn n 2003-UE 15 Include m suri veterinare i fitosanitare i exclude m sujri de sus inere 49

Ponderea cheltuielilor pentru dezvoltarea rural a fost proiectat s creasc de la 10,50% n 2000, la 13,52% n 2006, ca urmare a noilor orient ri bugetare promovate de Agenda 2000. Dup aderarea noilor state (2004) s-au f cut schimb ri n bugetul comunitar al celor 25 state. Au crescut aloc rile pentru m surile structurale i au sc zut cheltuielile pentru agricultur (tabelul 2.16).
Bugetul comunitar al UE 25 (pre uri ajustate 2004) milioane Euro Specificare Agricultur M suri structurale Politici interne Ac iuni ext erne Administra ie Rezerve Ajutoare de preaderare Compensa ii
Sursa: www.europa.eu.int.

Tabel nr. 2.16.

2004 49305 41035 8722 5082 5983 442 3455 1410

2005 50431 41685 8967 5093 6154 442 3455 1299

2006 50575 42932 9093 5104 6325 442 3455 1043

Bugetul general al Uniunii Europene cuprinde finan ri destinate diferitelor domenii i ac iuni. Intre acestea M surile structurale de in al doilea loc dup agricultur n structura bugetului. Din acest capitol al bugetului, aloc ri importante sunt prev zute pentru dezvoltarea rural . Finan area dezvolt rii rurale de la capitolul M suri structurale se face prin intermediul Fondurilor structurale. Structura cheltuielilor FEOGA garantare n UE 15 pe categorii i produse, n anul 2003, se caracterizeaz prin ponderea dominant a cheltuielilor pentru culturile n areal /37,81%), urmate de carnea de bovin li de produsele lactate (fig.2.2). Figura nr. 2.2. - Structura cheltuielilor din FEOGA Garantare n anul 2003 n UE 15

Culturi n arabil 18.2 orez zah r Ulei de m sline 37.81 6.29 2.16 2.73 3.45 2 5.28 0.52 0.52 Plante textile Fructe i legume vin tutun Produse lactate Carne de bovine

Sursa: EUROSTAT,2004

50

Din aceast structur rezult c sprijinul acordat revine produselor care constituie obiective de reform , att prin trecerea la pl i directe, ct i m surile de tranzi ie menite s reduc interven iile. Structura cheltuielilor FEOGA-garantare pe forme de sprijin, n 2003, arat c ajutoarele directe de in cea mai mare parte din sumele alocate, la care dac se adaug i alte forme de ajutoare de in circa 65%. (fig. 2.3.). Fig.2.3. - Structura cheltuielilor FEOGA-garantare pe forme de sprijin n anul 2003
7.73 20.27 1.43 Restituiri Interven ii pentru stocare 26.41 Alte interven ii dect stocare Ajutoare directe Alte forme de ajutoare 44.16

Sursa: Ibidem

Structura cheltuielilor pe forme de sprijin reflect un stadiu avansat de reducere a interven iilor: - la culturile n arabil, ajutoarele directe la hectar din bugetul alocat de in o pondere de 87%, iar cheltuielile pentru retragerea din cultur 9,4%, n timp ce interven iile i restituirile au o pondere de numai 3,4%, ceea ce reflect o apropiere de pre urile mondiale i eliminarea stoc rii publice; - la zah r, interven iile de in15,2% i restitu iile 84,8%; - la uleiul de m sline, ajutoarele pentru produc ie de in 99%; - la fibre i viermi de m tase, cea mai mare pondere este de inut de ajutoarele pentru bumbac; - la fructe i legume sumele sunt alocate egal celor dou categorii de produse; - pentru viticultur , bugetul alocat de 1,31 miliarde Euro de ine 2,73% din totalul FEOGA-garantare i este destinat restructur rii podgoriilor i abandon rii acestora n propor ie de 43,4%, interven ii n produc ie 36%, pentru ob inerea mustului 11,3%; - bugetul alocat pentru tutun este destinat ncuraj rii culturii n propor ie de 98,26% i cercet rii i inform rii; - pentru lapte i produse lactate, partea covr itoare din buget este destinat restitu iilor la export (58,7%), ajutoare pentru lapte degresat (19,8%), stocarea untului (4,6%) etc.; - bugetul alocat pentru carnea de bovin i vi el este repartizat ntre restituiri (63,5%) i alte interven ii dect stocarea (36,5%), - pentru ovine i caprine, ntregul buget este alocat pentru ajutoare, altele dect stocarea; - restul produselor animale au aloc ri nesemnificative, ca i produsele piscicole. Agricultura i spa iul rural european sunt sprijinite nu numai din bugetul comunitar, ci i din bugetele na ionale. Cea mai ridicat sus inere na ional o are agricultura Fran ei (ntre 3-3,5 miliarde Euro anual). Sprijin na ional semnificativ l are i agricultura Germanie, Italiei etc. (tabelul 2.17).
51

Tabel nr. 2.17. Cheltuieli na ionale pentru agricultur n unele state membre ale Uniunii Europene n perioada 1990-2002 milioane euro
Tara Danemarca Germania Grecia Fran a Irlanda Italia Portugalia Marea Britanie 1990 300 1841 479 2986 83 2226 254 940 1991 231 3358 500 2965 99 2108 237 1023 1992 175 3938 356 3346 117 2008 237 1001 1993 227 4110 295 3461 86 993 214 937 1994 179 4135 246 3538 167 1038 210 873 1995 274 2676 201 3444 94 1210 132 701 1996 248 2245 214 3664 102 132 159 1611 1997 2458 1810 214 3420 78 1638 308 1600 1998 229 1590 217 2889 79 1625 303 1235 1999 240 1814 203 3166 353 1625 304 1149 2000 287 1808 212 3250 397 812 310 1154 2001 215 1599 253 3306 508 1059 310 1036 2002 250 1900 270 3500 510 1100 300 1100

Sursa: EC, OCDE, 2003

Dac avem n vedere acordarea acestui sprijin pentru o perioad de peste 35 de ani, realiz m posibilit ile de modernizare create agriculturii franceze de finan are comunitar . Acelea i condi ii au fost asigurate i pentru agricultura celorlalte state membre. Fondurile structurale i Fondul de Coeziune Fondurile structurale care finan eaz m surile structurale sunt constituite din ajutoare prev zute n bugetele anuale ale Uniunii Europene i se acord pentru: reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni i a ntrzierilor n dezvoltarea unor zone, inclusiv zonele rurale, nt rirea coeziunii economico-sociale, ajustarea structural n regiunile r mase n urm , reconversia economic i social a formelor i sistemelor de educa ie, formarea profesional i crearea de locuri de munc . Prin intermediul finan rii din aceste fonduri se sprijin pozi ia competitiv a Uniunii Europene, n scopul mbun t irii vie ii cet enilor comunitari. Fondurile structurale au fost reformate n mai multe etape. Pn n anul 1988 au ac ionat trei Fonduri structurale, dup 1992 s-au creat dou fonduri noi cu caracter regional. Din 2007 Fondul European de Orientare i Garantare Agricol va fi restructurat. Fondurile structurale ale Uniunii Europene, care finan eaz ac iunile pe teritoriul statelor membre, inclusiv n Romnia i Bulgaria, dup aderare sunt: y Fondul Social European a fost creat n 1960, cu scopul sprijinirii capitalului, prin promovarea unor m suri de reducere a omajului i integrare profesional . y Fondul European de Orientare i Garantare Agricol , creat n 1962 pentru finan area Politicii Agricole Comune privind pia a i dezvoltarea rural . y Fondul European de Dezvoltare Economic Regional (FEDER), creat n 1975, n scopul sprijinirii regiunilor r mase n urm , reducerea decalajelor n dezvoltarea rural prin investi ii productive i modernizarea infrastructurilor, punerea n valoare a poten ialului de dezvoltare a regiunilor, sprijinirea investi iilor n nv mnt i s n tate. y Fondul de Coeziune (FC), creat n 1992, care sprijin , pe baza principiului de solidaritate economic i social , cele mai s race state membre, cu PIB pe locuitor sub 90% fa de media Uniunii Europene, preg tirea pentru Uniunea Economic i Monetar , sprijinirea proiectelor de protec ie a mediului, de comunica ii i infrastructur care contribuie la dezvoltarea re elelor transeuropene. y Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP), creat n 1993, pentru mbun t irea competitivit ii sectorului piscicol, dezvoltarea acvaculturii,

52

sprijinirea ntreprinderilor piscicole pentru a deveni viabile i ameliorarea condi iilor de prelucrare i comercializare a produselor piscicole. Reforma din iunie 2003 i aprilie 2004 a decis ca, din anul 2007, sursele de finan are pentru agricultur i dezvoltarea rural s se fac din dou fonduri distincte, corespunz toare celor doi piloni ai PAC: y Fondul European Agricol pentru Garantare ( FEAG), care va finan a m surile privind pia a. y Fondul European pentru Dezvoltare Rural (FEADR), care se constituie din: surse provenite din FEOGA-orientare, dar i din unele surse care fac parte din sec iunea garantare i sunt destinate dezvolt rii rurale; surse de finan are destinate dezvolt rii rurale din celelalte fonduri structurale i Fondul de Coeziune cu destina ia dezvoltare rural . Fondurile de preaderare a noilor state membre (UE 10) i pentru Romnia i Bulgaria (din 2007), cu destina ia dezvoltare rural vor fi de asemenea gestionate de fondul unic FEADR, inclusiv ac iunile care fac parte din IFOP. Unificarea surselor de finan are rural dintr-un fond unic s-a stabilit pe baza Reglement rii Consiliului nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rural , acordat din Fondul Agricol European pentru Dezvoltarea Rural . Fiecare stat membru va participa cu aloc ri anuale pentru obiectivele de convergen privind dezvoltarea rural din: sec iunea Orientare a FEOGA, Fondurile structurale, Fondul de Coeziune i Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului. FAEDR va contribui la promovarea dezvolt rii rurale durabile n ntreaga Comunitate astfel nct s completeze politicile de sprijinire a pie ei i a veniturilor pe baza PAC, a politicilor de Coeziune i a politicii Comune pentru pescuit. Aloc rile bugetare pentru Fondurile structurale i Fondul de Coeziune, n perioada 2000-2006 au fost prev zute, astfel (fig.nr.2.4.): Fig. 2.4. - Structura aloc rilor bugetare pentru Fondurile structurale i Fondul de Coeziune n perioada 2000-2006, pe obiective n pre urile 1999 (miliarde Euro)

18 22.45 Obiectivul 1 Ac iuni inovatoare Ini iative comunitare 24.05 1.11 10.44 1 Sectorul pescuit Obiectivul 3 135.95 Obiectivul 2 Fondul de coeziune

Sursa: EU, Politica regional . Delega ia Comisiei Europene, n Romnia, 2003

53

Perspectiva financiar a Uniunii Europene cu 27 state membre pentru 2007-2013 In urma unor negocieri dure, recent a fost ob inut acordul privind bugetul european pentru perioada 2007-2013. Planul bugetar a fost stabilit la 862,4 miliarde Euro. Acest buget este inferior sumei solicitate de c tre europarlamentari. Conform Tratatului de Aderare, Romnia va primi de la bugetul Uniunii Europene o sum de circa 30 de miliarde Euro pentru perioada 2007-2013, din care circa 12 miliarde Euro destinat agriculturii. La aceast sum se mai adaug i altele provenite din Fondul de Coeziune. 2.7. Implica iile socio-economice ale politicilor de sus inere a agriculturii y Criza de supraproduc ie Politica agricol comunitar a devenit n mod propriu victima propriului s u succes: Europa a devenit excedentar i exportatoare pe majoritatea pie elor produselor agricole. n ciuda faptului c Uniunea European este nc un importator net de produse alimentare, a existat n ultimii ani o criz de supraofert la anumite produse agricole. Gradul de autoaprovizionare la produsele agricole din UE este prezentat n tabelul 2.18. Datele demonstreaz existen a surplusului de produse la marea majoritate a produselor agricole, dep ind capacitatea de absorb ie a propriei pie e n cadrul UE 15 cu 28 % zah r, cu 162 % lapte praf integral, cu 82 % la carnea de bovine i 39 % carne de porc. De asemenea persist nc surplus la cereale n ciuda m surilor luate n cadrul reformei Mc Sharry, mai r mn nc unele probleme de rezolvat. Necesitatea achizi ion rii surplusului de produc ie de c tre organismele guvernamentale sau comunitare a ajuns s creeze mari dificult i datorit n primul rnd sporirii nivelurilor stocurilor de inute de aceste organisme (vezi tabelul 2.19.). Dac pentru pia a cerealier stocurile s-au redus de la 12,4 milioane tone n 1994 la 1,2 milioane tone n 1996, n cazul produselor animaliere lucrurile sunt tocmai invers. Problemele sunt i mai complicate n ceea ce prive te produc ia de carne de bovine. Tratativele, nereu ite, de a epuiza stocurile de carne de vit veche prin vnz ri pe pia au generat un imens scandal n 1993. Complica ia vine de la teama ndrept it c produsele stocate pot fi contaminate (vezi encefalopatia spongiform la bovine), ceea ce face ca stocurile de carne de bovin s reprezinte valoric 50 % din valoarea tuturor stocurilor publice. O prim m sur de contracarare a acestor stocuri de produse agricole o constituie limitarea ofertei agricole pe pia prin restrngerea importurilor, recurgerea la diverse modalit i de limitare a produc iei na ionale i instituirea unor monopoluri de stat sau privat, care pot manevra oferta, asigurnd ob inerea unor pre uri ridicate. Limitarea produc iei na ionale poate fi obligatorie sau voluntar . n prima situa ie excedentul de produc ie este distrus dup colectare. Mecanismele voluntare de restrngere a produc iei agricole sunt de dou tipuri: retragerea din circuitul productiv a unor suprafe e agricole i contingentele de produc ie. Acestea din urm sunt eficiente pentru c ac ioneaz direct, ns nu sunt operante dect pentru produsele agricole care ulterior sunt prelucrate. O form particular de contingente sunt a a numitele limite prag de produc ie. Mecanismul este relativ simplu: reducerea automat a pre urilor cu un anumit procent dac pragul de produc ie este dep it. Pia a agricol comunitar utilizeaz limite-prag de produc ie din 1987 pentru oleaginoase i uleiul de m sline i din 1988 pentru cereale, tutun i carne de bovine.

54

Gradul de autoaprovizionare la anumite produse agricole n U.E.


Specificare UE-15 UE-BL Danemarca 4 Germania 5 Grecia Spania 7 59 56 22 76 53 73 94 87 138 110 254 125 96 75 96 116 84 122 99 100 102 101 104 97 97 0 0 Fran a 8 180 180 129 194 192 27 100 220 Irlanda 9 79 63 0 101 0 0 79 143 76 16 0 0 101 2500 885 0 421 811 95 331 1100 152 101 354 Italia 10 78 70 50 59 97 263 83 102 123 135 104 143 94 3 0 3 88 74 101 76 66 67 104 55 59 63 Olanda 11 25 36 13 15 6 0 140 187 0 0 88 367 22 323 290 297 200 214 231 174 264 197 110 0 0 0 99 123 100 95 87 100 89 132 99 Austria 12 105 128 127 113 86 134 Portugalia 13 35 24 75 17 44 56 88 2 146 66 119 98 100 175 0 93 127 103 101 83 57 83 101 75 21 100 109 126 119 162 165 122 100 99 102 65 0 0 0 100 109 146 10 94 117 100 97 90 98 58 0 0 97 135 95 123 71 65 96 91 97 75 95 113 Finlanda 14 109 77 52 119 0 0 101 86 65 7 Suedia 15 112 113 123 0 88 94 25 5 0 U.K. 16 111 120 81 125 0 0 89 56

Tabelul 2.18. -%EU-12 17 105 112 116 107 90 71 101 130

1 2 3 6 1995/1996 Cereale total din care: 45 127 110 87 - Gru 63 135 114 93 - Secar 115 25 151 152 100 - Orz 108 50 120 112 69 - Porumb 90 4 0 67 84 - Orez total 0 0 0 215 Cartofi 141 97 96 86 Zah r 128 201 189 144 106 Legume proaspete 137 38 Fructe proaspete 85 13 Citrice 0 0 Vin 68 0 45 115 1995 Produse lactate: - Produse proaspete 101 136 104 110 97 - Lapte praf integral 262 317 574 217 0 - Lapte praf ecremat 119 217 150 329 0 - Lapte concentrat 143 177 126 0 - Brnz 107 39 375 92 82 - Unt 106 140 150 84 27 - Margarin 219 167 110 Ou 101 144 103 72 98 Carne total din care: 169 359 81 63 - Bovine total 182 169 200 114 31 - Porcine 139 210 453 77 56 - Pas re 111 230 61 87 - Ovine i caprine 14 17 44 87 Gr simi i uleiuri totale 20 53 din care: - Vegetale 2 51 - De abator 75 0 108 Sursa: Situation de lAgriculture de lUnion Europeenne, Rapport 1997

121 102 650 1417 117 119 95 67 101 113 116 103 159 48 78 79 97

106 101 271 118 145 107 105 102 105 109 105 109 84

55

n cadrul produc iei de lapte, regimul de cote introdus n 1984, a dat rezultate spectaculoase (ncepnd cu 1 aprilie 1993 sistemul cotelor a fost modificat devenind mai flexibil. y Costurile politicii agricole comunitare n pofida tuturor afirma iilor potrivit c rora costurile bugetare ale PAC sunt inute sub control evolu ia real a acestora indic o criz (datorit cre terii lor continui) dar demonstreaz i faptul c Uniunea European nu- i abandoneaz agricultura i nici pe agricultorii s i (vezi tabelul 2.20.). Dimensiunea bugetar a UE a crescut n cinci ani cu peste 21 miliarde de ECU (de la 59,5 miliarde ECU n 1994 pn la 81,9 miliarde ECU n 1998). Vina acestei cre teri o poart i politica agricol comun care consum 1,8 miliarde ECU n 1991 n plus fa de anul 1994. De i prin aplicarea reformei Mc Sharry se anticipa o cre tere a dimensiunii bugetare a PAC, prin acordul din decembrie 1993 de la Edinburgh se prev zuse reducerea cheltuielilor pentru agricultur . Previziunile au fost dep ite i datorit cheltuielilor suplimentare generate de l rgirea UE. Cu toate c bugetul agricol al UE este deosebit de mare, el nu exprim ntreaga amploare a sprijinului acordat agriculturii pentru c la costurile bugetare agricole suportate din bugetul UE trebuie ad ugate serviciile oferite de autorit ile na ionale fermierilor proprii, fie gratuit fie la ni te costuri extrem de reduse. Din datele prezentate n tabel rezult c , de i costul net al PAC este relativ important n cifre absolute, el reprezint numai 0,46 % din PIB-ul Uniunii Europene n 1995 i numai 93,9 ECU pe locuitor european n acela i an. Referitor la costurile politicilor agricole i OCDE a dat publicit ii o serie de rapoarte n care se demonstreaz c politicile agricole din rile industriale sunt din ce n ce mai costisitoare din punct de vedere financiar. Heterogenitatea instrumentelor utilizate n evalu rile OCDE fac aproape imposibil comparabilitatea acestora la nivel interna ional. Cum po i compara impactul respectiv al tarifelor vamale, al subven iilor, al cotelor, al pre urilor garantate asupra politicilor agricole ?

56

Cantitatea i valoarea produselor care se g sesc n stocurile publice n U.E. Situa ia la 31 decembrie 1994 Cantit i Valoare Mii tone Milioane ecu 4153,6 301,9 68,4 4,1 4.307,9 2.588,6 620,9 657,4 12,8 0,0 12.409,6 88,1 13,3 72,5 59,3 131,8 7,7 155,0 162,7 3126,8 293,8 177,9 31,8 44,2 1,0 0,0 854,3 52,4 4,0 58,1 51,3 109,4 4,4 86,9 91,3 21,6 1133,4 Situa ia la 31 decembrie 1995 Cantit i Valoare mii tone Milioane ecu 1.369,1 125,1 7,1 0,4 2.483,3 1.422,3 233,4 8,4 0,0 0,0 5.524,2 32,4 13,1 14,4 19,6 34,0 0,4 18,0 18,4 1018,4 200,0 96,1 11,6 0,5 0,0 0,0 433,7 20,5 3,8 11,4 17,5 28,9 0,2 9,6 9,8 4,9 501,6 Tabelul 2.19. Situa ia la 31 decembrie 1996 Cantit i Valoare Mii tone milioane ecu 340,3 31,5 0,9 0,0 315,3 498,0 55,8 0,0 0,0 0,0 1.209,4 12,4 0,1 124,7 39,3 164,0 250,7 182,0 433,6 872,6 25,9 35,1 2,8 0,0 0,0 0,0 95,3 7,5 0,1 106,9 43,2 150,1 156,2 136,5 294,7 4,8 552,5

Gru moale Gru moale nepanificabil Orz Secar Gru tare Porumb Sorg Orez TOTAL cereale (inclusiv orezul) Ulei de m sline Total tutun Lapte praf ecremat Unt TOTAL produse lactate Carne bovine n carcas Carne bovine desosat TOTAL carne bovine Alcool public TOTAL general

Sursa: Situation de lAgriculture de lUnion Europeenne, Rapport 1997

57

Evolu ia cheltuielilor bugetare n favoarea politicii agricole comune UM Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU Milioane ECU % ECU 1994 59.909,1 32.970,4 21.852,8 9.803,9 793,6 30,0 490,1 (1000) 3.335,4 126,5 35.682,5 2.304,5 922,4 1.382,1 33.378,0 0,5 95,9 1995 65.498,1 34.502,7 22.959,3 10.328,3 146,5 36,3 832,1 (500) 3.609,1 106,1 38.217,9 2.160,7 844,3 1.316,4 56.057,2 0,46 93,9 1996 80.456,5 39.107,8 24.980,1 12.003,3 252,3 19,5 1.852,3 (500) 3.934,5 109,8 43.152,1 2.023,8 810,1 1.213,7 41.124,3 1997 80.800,0 41.805,0 27.082,0 12.147,0 172,0 10,0 1.889,0 (500) 4.239,6 158,9 46.203,5 2.290,4 873,4 1.366,0 43.964,1 Tabelul 2.20. 1998 81.433,6 40.967,0 26.697,0 10.970,0 1.020,0 3,0 2.297,0 (500) 4.390,6 124,3 45.501,9 1.856,6 693,2 1.163,4 43.645,3

Bugetul UE 1. FEOGA Garan ie - produse vegetale - produse animale - cheltuieli anexe - restrngerea supraf. cultivate i sus inerea veniturilor - m suri nso itoare - rezerva monetar 2. FEOGA Orientare 3. Alte date agricole 4. Total chelt. agricole Percep ii n numele PAC: - prelev ri - cotiza ii zah r Costul net al PAC - n % din PIB - pe locuitor din UE
*

Sursa: Commission Europeenne, Rapport 1997

58

CAPITOLUL III POLITICA AGRICOL COMUN N PERIOADA 2007 -2013

3.1 Obiectivele i con inutul noii reforme a Politicii Agricole Comune n noul context al acceler rii procesului de globalizare i extinderea Uniunii Europene de la 25 i la 27 state membre, aceasta se confrunt cu exigen e i oportunit i noi, care au impus continuarea reformei Politicii Agricole Comune printr-o abordare noua a dezvolt rii sectorului agricol i a zonelor rurale. Uniunea European parcurge un proces de reform fundamental a Politicii Agricole Comune, conceput n anii 2003 2004, primele m suri fiind aplicate n vechile state membre (UE 15), din anul 2005, i urmnd ca din anul 2007 s fie implementat ansamblul reformei privind pia a i dezvoltarea rural . Vor fi ns unele m suri de tranzi ie n aplicarea acestor reglement ri comunitare i dup 1 ianuarie 2007, unele dintre acestea valabile o perioad mai lung de timp. Noua reform a Politicii Agricole Comune va fi o reform fundamental n sensul deplas rii m surilor de sprijin de la produse la produc tori, de la reglement ri de pia c tre dezvoltarea rural i protec ia mediului. Vor r mne nghe ate i treptat se vor elimina pre urile de interven ie i unele interven ii publice. n condi iile unor pre uri aliniate la pre urile mondiale, agricultorii se vor orienta numai dup pre urile pie ei de care va depinde nivelul veniturilor. Decuplarea total a pre urilor de interven ie de produc ie, prin introducerea schemei de plat unic pe exploata ie va stabili rela ii directe ntre fermieri i pia , sprijinul comunitar nemaifiind necesar pentru controlul ofertei, ci va fi direc ionat spre aplicarea unor metode s n toase de produc ie agricol , protec ia mediului i programe de dezvoltare rural durabil . Veniturile agricultorilor nu vor depinde de subven ii fiindc acestea nu se vor aloca pentru un nivel al produc iei, ci independent de aceasta, pentru condi ii de mediu i calitate, de s n tate public i s n tatea animalelor. Noua reform a PAC se aplic n condi ii diferite i cu m suri flexibile, att pentru vechile state membre, ct i pentru noile state membre. n noile state membre aceste m suri vor fi introduse treptat, n conformitate cu reglement rile tratatelor de aderare. Reglementarea Consiliului (CE) nr.1782 din 29 septembrie 2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimul de sus inere direct n cadrul PAC i stabilirea altor regimuri de sus inere a agriculturii, intrat n vigoare n anul 2005, stabile te noile m suri de reform a PAC privind pia a i modific cea mai mare parte din reglement rile anterioare. Dup extinderea la 27 state, aceste m suri sunt valabile pentru toate statele membre, inclusiv pentru Romnia i Bulgaria. Pentru noile state membre s-au stabilit perioade de tranzi ie, dac n tratatele de aderare sunt prev zute alte prevederi. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1782 / 2003 stabile te normele comune pentru pl ile directe n regimul de sus inere a veniturilor agricultorilor, finan ate din FEOGA-garantare, cu excep ia pl ilor prev zute de Reglementarea (CE) nr. 1257 / 99, privind ajutorul pentru zonele defavorizate i cu restric ii de mediu. De asemenea, introduce un nou mecanism de sprijinire a veniturilor, agricultorilor denumit plat unic pe exploata ie. Aceasta a nceput s se introduc n vechile state membre, din 2005. Totu i, vor r mne unele produse i activit i n sistemul pl ilor directe pe hectar i pe animal, pn la definitivarea m surilor de reform n toate sectoarele. Noile state 59

membre vor introduce sistemul pl ii unice dup 2007, pn n anul 2010 sau i mai devreme, dac sunt preg tite condi iile. Beneficiarii pl ilor (din ambele sisteme de sprijin) sunt to i agricultorii care respect cerin ele prev zute n legisla ie, aplicabile la datele stabilite: - de la 1 ianuarie 2005 mediul, identificarea i nregistrarea animalelor; - de la 1 ianuarie 2006 s n tatea public , s n tatea plantelor i animalelor i notificarea bolilor; - de la 1 ianuarie 2007 bun starea animalelor. Noua reform a PAC continu direc iile generale stabilite de Agenda 2000, rev zute i mbun t ite de c tre Comisie prin Mid Term Review, n anul 2000, dar urm re te i realizarea unui cadru mai stabil al politicii pentru agricultur european n condi iile n care Uniunea s-a l rgit cu nc 10 state i n perspectiv vor adera nc dou state (trei state)8. Acordul de la Luxemburg, din 2003, rennoie te spiritul tr s turilor fundamentale PAC i stabile te direc iile de dezvoltare pn n 2013. Acest acord a decis noul cadru al PAC privind inovarea i pie ele, sistemul de sus inere a agricultorilor, formele de realizare a preferin ei comunitare, finan area fermelor i dezvoltarea rural . La acestea se adaug problemele principale ale ultimilor ani care privesc obiectivele de mediu, peisajele rurale, viabilitatea economiei rurale, mo tenirea cultural , calitatea alimentelor, s n tatea animalelor i standardele de bun stare. Agenda 2000 a elaborat cadrul de aplicare a Politicii Agricole Comune, care se implementeaz pn n anii 2005-2007. Noua reform , nceput n anul 2003, va schimba fundamental sistemul de sus inere a fermelor i a zonelor rurale, pentru perioada 2007 - 2013. n noua etap a reformei s-a stabilit o singur politic agricol , ntr-o corelare strns cu politica de dezvoltare rural , de mediu i privind comer ul interna ional9. Unificarea formelor de sprijin stabilit de PAC asigur simplificarea mecanismelor de politic agricol , dezvolt responsabilitatea i promoveaz descentralizarea. Se poate asigura astfel un nou echilibru ntre managementul la nivelul Comunit ii i cre terea gradului de percep ie i control la nivel local. La nceputul noului mileniu, Uniunea European are nevoie de o nou politic agricol care s fac fa schimb rilor care se produc n competi ia de pe pia , exigen elor de calitate a produselor, de protec ie a mediului i ncurajarea de practici rurale durabile. Noua reform PAC este o alegere politic a Uniunii Europene n contextul globaliz rii i al celei mai mari extinderi din istoria sa. n promovarea noului model european de agricultur vor c tiga fermierii i consumatorii, dar i statele membre pe ansamblul lor. Principalele caracteristici ale noii reforme sunt 10: y Orientarea PAC c tre interesele consumatorilor, dar continund s sprijine fermierii. y Protejarea economiei rurale i a mediului. y Men inerea costurilor bugetare la un nivel stabil. y Sprijinirea negocierilor n cadrul OMC n vederea ncheierii unui acord privind agricultura care s satisfac nevoile agriculturii fiec rei ri i pe ansamblul Uniunii.
8

J. Malone The Common Agricultural Policy and Enlargement, Conference PAC, Sofia 14-15 March 2004 9 Dirk Ahher The Future of European Agriculture Policy, Sofia, 2004 10 CAP Reform Newsletter, July 2004

60

Reforma va continua procesul de implementare a mecanismelor PAC, de integrare a agriculturii noilor state membre n PAC i de asigurare a exigen elor securit ii alimentare. Politica Agricol Comun ntotdeauna a evoluat pentru a r spunde nevoilor de schimbare n societate. PAC nu este o politic a trecutului, ci este o politic modern , diferit de cea a anilor 60 i 80. Agricultura de azi are func ii multiple, care le confer fermierilor rolul de a produce alimente i fibre naturale, de a asigura gestiunea zonelor rurale i conservarea mediului natural. Revizuirea radical a PAC care se realizeaz ncepnd cu anii 2003-2004 nsemn nu numai transformarea sectorului fermelor ntr-o activitate economic competitiv i sustenabil , ci i supravie uirea pe termen lung a spa iului european ca urmare a m surilor de cre tere a viabilit ii comunit ilor rurale. Scopul reformei este realizarea unei economii europene mai dinamice i competitive. Principalele m suri de politic agricol urm resc: y Cre terea poten ialului agriculturii comunitare pentru a mbun t i nivelul calitativ al autosuficien ei alimentare, f r de care nu poate exista o autonomie politic veritabil , nu se poate men ine echilibrul teritorial y Promovarea normelor de calitate privind produsele alimentare i mediul nconjur tor. y Sc derea pre urilor institu ionale ale produselor agricole i reducerea costurilor de produc ie n exploata iile agricole din Comunitate. y Diversificarea activit ii economice n diferite regiuni ale UE pentru a se ob ine o valoare ad ugat ridicat care s sporeasc veniturile fermierilor i ale locuitorilor rurali. Elementele cheie ale noii reforme a PAC vizeaz : y Pia a i politica de pre uri. y Schema de plat unic pe exploata ie. y Cross compliance (reguli de condi ionalitate sau de eco-condi ionalitate). y Modularea i disciplina financiar . y Dezvoltarea rural durabil . 3.1.1 Pia a i politica de pre uri Noua reform PAC urm re te mbun t irea mecanismelor de pia n vederea cre terii competitivit ii agriculturii i a liberaliz rii treptate a pie elor agricole. Evolu ia agriculturii europene spre un nou model economic viabil este legat de liberalizarea pie ei. n acest sens negocierile care au loc n cadrul OMC sunt privite diferit. Dup unii exper i, liberalizarea total a pie ei agricole este o gre eal i ar fi suficient s existe o stabilitate a pre urilor pentru ca agricultura s se men in viabil . Al ii consider necesar eliminarea subven iilor la export (m sur aflat n proces de finalizare n cadrul negocierilor OMC) i retragerea progresiv a ajutoarelor directe pentru eliminarea excedentelor. Aceasta din urm se reg se te ntre m surile noii reforme a PAC, dar se va produce treptat, iar fondurile vor fi redirec ionate spre mediu i dezvoltarea rural . Fermierii nu vor fi ns abandona i, ntruct prezen a lor n mediul rural este vital , iar agricultura este coloana vertebral a acestuia. Prin particularit ile i rolul s u esen ial pentru via i securitatea popoarelor, agricultura nu poate s desf oare activit i durabile f r sprijinul contribuabililor. Noua reform are n vedere o deplasare a acestui sprijin de la produc ie spre dezvoltarea rural complex i agricultura multifunc ional . O astfel de dezvoltare poate spori autonomia 61

financiar a locuitorilor din zonele rurale i asigurarea capacit ii de a investi i concepe proiecte n acest scop. Sus inerea pie ei a avut loc, pn la noua reform , prin urm toarele mecanisme: y Pre uri de interven ie i stocuri de interven ie (publice i private). y Restituiri la export. y Prime de orientare. y Ajutoare de transformare i comercializare. y Ajutoare de consum. y Retrageri i opera ii asimilate. y Alte m suri care genereaz cheltuieli pentru pia . Mecanismele de politic agricol care se utilizeaz n cadrul reformelor din deceniul 90 sunt: y Pl ile directe. y Prime de calitate. y Aloca ii pentru extensificarea i pentru produc ia ecologic y Sprijin pentru dezvoltarea rural i protec ia mediului etc. Ajutoarele pentru reform au devenit cele mai importante forme de sprijin n agricultur , n baza m surilor stabilite de reforma PAC din 1992 i de Agenda 2000. aceste ajutoare se vor redirec iona spre cre terea competitivit ii agricole, a dezvolt rii durabile a zonelor rurale. Interven iile pe pia prin sus inerea pre urilor au influen at cre terea produc iei i productivit ii, n primele etape, dar au avut ulterior efecte negative asupra echilibrului pie elor agricole. Au crescut excedentele greu vandabile, precum i costurile stoc rii de interven ie i ale sus inerii exporturilor. Totodat s-au produs distorsiuni ale pie elor pe plan mondial, ceea ce a determinat m suri noi n cadrul OMC. n etapele precedente ale noii reformei PAC s-au stabilit m suri de reducere treptat a pre urilor de interven ie. Aceast reducere a fost resim it abia dup punerea n aplicare a m surilor de reform prev zute de Agenda 2000. Sistemul pre urilor de interven ie s-a simplificat i n prezent pre urile sunt nghe ate sau supuse unei noi reduceri, s-a redus num rul de produse la care se aplic interven ii prin pre uri i stocarea produc iei, s-a eliminat stocarea public etc. Pl ile directe au devenit principalul mecanism prin care agricultorii primesc sprijin pe hectar i animal pentru stabilizarea veniturilor, inclusiv ca urmare a reducerii pre urilor de interven ie la produsele la care se men in. Pl ile directe la hectar i pe animal introduse n vederea sus inerii veniturilor sunt formate din subven ii pentru produc ie, ntruct decuplarea este doar par ial i pl i compensatorii care acoper reducerile de venituri datorate reducerii i elimin rii unor pre uri de interven ie. Pre urile de interven ie sunt nghe ate i apropiate de pre urile pie ei i ca urmare pierderile de venituri se acoper mai ales prin sprijin direct acordat pentru produsele de baz n alimenta ie i suprafe ele retrase din cultur . Esen a noii reforme a pie ei agricole const n: y Facilitarea accesului la pie e prin m suri interne de diversificare a activit ii i cre terea competitivit ii produselor i reducerea taxelor vamale. y Reducerea sus inerii interne n vederea elimin rii surplusurilor greu vandabile i cre terea competitivit ii, n condi iile concuren ei dure de pe pie ele interna ionale.

62

Reducerea exporturilor subven ionate i a altor forme mascate de sus inere care distorsioneaz comer ul interna ionale (credite de export, ajutor alimentar etc.). y Reducerea i eliminarea subven iilor la export. Uniunea European sus ine actualizarea regulilor de baz ale OMC i nt rirea comer ului interna ional ca instrument important al dezvolt rii. Totodat , UE asigur o integrare complex a statelor membre n Pia a Unic pe baza Tarifului Vamal Comun. Finan area politicii de pia se va face, din anul 2007, din Fondul Agricol European de Garantare, rezultat din FEOGA garantare. y 3.1.2. Schema de plat unic pe exploata ie n noua etap a reformei PAC, mecanismul pl ilor directe la hectar i pe animal folosit n prezent se va nlocui treptat cu schema de plat unic pe exploata ie. Acest mecanism s-a introdus par ial, ncepnd cu anul 2005, n majoritatea vechilor state membre. Noile i viitoarele state membre (UE10, Romnia i Bulgaria) vor introduce plata unic pe exploata ie treptat, previzibil pn n anul 2010. Pn atunci se va aplica mecanismul pl ilor directe la hectar i pe animal, n variante adaptate la situa ia agricol din fiecare ar n ceea ce prive te decuplarea acestui sprijin de produc ie. Nivelul pl ilor va fi acela i, stabilit de Comunitate, indiferent dac se utilizeaz plata direct la hectar i pe animal sau plata unic pe exploata ie. Plata unic pe exploata ie, ca mecanism de sprijinire a veniturilor agricole, reune te toate tipurile de ajutorare directe acordate n prezent i va simplifica gestiunea acestora. Se urm re te ca, treptat, sprijinul alocat s fie decuplat de produc ie la nivelul ntregii Comunit i. Decuplarea complet a pl ii unice de produc ie va deveni opera ional la 1 ianuarie 2007, n vechile state membre. Totu i, statele membre pot men ine, limitat, unele elemente de cuplare a pl ilor directe de produc ie, pentru a evita dezechilibrele majore ale pie ei i abandonarea terenurilor. Decuplarea par ial se va men ine, n forma existent , la anumite culturi i n propor ii limitate n perioada de tranzi ie la produsele sensibile i dup 2007, n UE15. Sunt admise i pl ile suplimentare cuplate pentru sprijinirea unor activit i agricole importante n scopul protec iei mediului sau a cre terii i mbun t irii marketingului produselor agricole. Aceste pl i trebuie s se ncadreze n limitele generale stabilite pentru activit ile respective. n noul sistem de pl i, calculul sumelor se face avnd ca baz de referin istoric suprafe ele i nivelurile de produc ie, pentru toate statele membre, media anilor 2000, 2001 i 2002. Se stabile te o singur plat pe exploata ie, iar sprijinul se acord n func ie de suprafa (num rul de hectare eligibile ale unei exploata ii). Pot fi convertite n hectare eligibile i efectivele de animale (bovine, ovine, caprine) pentru care se aloc sprijin, ca i cantit ile maxime garantate pentru unele produse (lapte, carne etc.). Se stabilesc condi ii comune pentru aplicarea pl ilor unice prin includerea diferitelor tipuri de sprijin. Aceste condi ii vizeaz integrarea n sistemul Organiz rilor Comune de Pia a unor norme fundamentale privind mediul nconjur tor, siguran a alimentelor, bun starea i s n tatea animalelor. Pentru evitarea abandon rii terenurilor i men inerea n bune condi ii agricole i de mediu a acestora se instituie, de asemenea, un cadru comunitar, dar care va permite s

63

se in cont de caracteristicile zonale, n special de condi iile pedoclimatice, de sistemul de cultur al plantelor i de structura de produc ie din exploata ie. Sunt prev zute m suri pentru men inerea p unilor permanente existente i evitarea transform rii lor n terenuri arabile, ntruct acestea au efecte pozitive asupra mediului. n perioada 2005-2012, m surile care vizeaz agricultura durabil i dezvoltarea rural cuprind i un sistem de reducere progresiv a pl ilor directe (pl i unice). Sumele rezultate vor fi utilizate pentru dezvoltarea rural i vor fi repartizate ntre statele membre, pe baza unor criterii definite. Un procent din aceste sume vor r mne ns statului membru care le-a generat. Pentru ca agricultorii s respecte normele de practicare a agriculturii moderne i de calitate, statele membre vor organiza un sistem de consultan pentru exploata iile agricole comerciale. Pentru a introduce acest sistem, bazat pe voluntariat, vor avea prioritate agricultorii care primesc pl i directe peste o anumit sum anual . ncepnd cu 1 ianuarie 2007, statele membre pot nfiin a acest sistem de consultan n vederea mai bunei administr ri a terenurilor exploata iilor, pentru respectarea unui num r de condi ii obligatorii privind bunele practici agricole i de mediu. Sistemul de consultan men ionat va fi obligatoriu, din anul 2010. Pentru nt rirea eficacit ii mecanismelor de gestiune i control s-a creat Sistemul Integrat de Administrare i Control, pe baza Reglement rii Consiliului (CEE) nr. 3508/1992. Fiecare stat membru a nfiin at un asemenea organism. Sistemul Integrat de Administrare i Control asigur : - o baz de date informatizat ; - un sistem de identificare a parcelelor agricole; - un sistem de identificare i nregistrare a drepturilor de plat ; - gestionarea cererilor de plat ; - un sistem unic de identificare a fiec rui agricultor care a depus cererea de plat . Comisia European este periodic informat cu privire la func ionarea Sistemului Integrat de Administrare i Control. Statele membre aplic reglement rile comunitare i controleaz n teren aplicarea acestora. Identificarea parcelelor agricole este un element cheie pentru aplicarea corect a pl ii unice. Sistemul de identificare a parcelelor se bazeaz pe tehnici de teledetec ie. Mecanismele promovate prin PAC prev d un sprijin direct al veniturilor n scopul asigur rii unui mod de via echitabil agricultorilor. Acest obiectiv este legat strict de conservarea zonelor rurale i de aceea pl ile trebuie atribuite cu respectarea condi iilor stabilite. n care scop este necesar monitorizarea realiz rii obliga iilor asumate. Sistemul de sprijin va regrupa ntr-o schem de plat unic diferitele forme de sprijin introduse de Agenda 2000 i ine seama de modific rile plafoanelor de ajutor stabilite prin noile reglement ri. Plata unic nu trebuie s fie condi ionat de realizarea unei anumite produc ii. Agricultorii sunt liberi s -ai aleag produsele care doresc s le produc , inclusiv produsele care sunt nc sus inute n sistem de sprijin cuplat de produc ie. Se a teapt ca acest mecanism s apropie agricultorii de cerin ele consumatorilor i s evite excedentele produse ca urmare a sprijinului direc ionat. Pentru asigurarea sprijinului n noul sistem de sus inere, sumele se acord innd seama de perioada de referin aleas (2000-2002). Totodat , se va constitui o rezerv na ional pentru situa ii specifice, care poate fi utilizat i pentru sprijinirea noilor agricultori.

64

Plata unic va fi fixat la nivelul exploata iei, n func ie de num rul hectarelor eligibile. Prin hectarul eligibil pentru sprijin se n elege suprafa a agricol a exploata iei, format din teren arabil sau paji ti permanente. Nu sunt incluse suprafe ele ocupate cu culturi permanente (culturi horticole), p duri, terenuri destinate unor activit i neagricole. Dreptul de plat unic pe suprafa Calculul dreptului de plat unic (DPU) se bazeaz pe nivelul sumelor de referin atribuite fiec rui stat membru. To i agricultorii beneficiaz de drept de plat pe hectar eligibil. Num rul total de drepturi de plat este egal cu num rul de hectare admise (eligibile), n care se includ i ajutoarele pentru: amidon din cartof, furaje uscate, semin e, toate suprafe ele furajere destinate cre terii animalelor n perioada de referin . Nu se includ n num rul de hectare eligibile suprafe ele utilizate pentru producerea furajelor uscate, care intr n alt regim de sprijin, precum i suprafe ele supuse unui program na ional sau comunitar anterior, de retragere din cultur (sit-aside). Sumele globale pe exploata ie sunt divizate n drepturi de plat Prin includerea n acest sistem a hectarelor eligibile, a animalelor i cantit ilor garantate, num rul drepturilor de plat unic este mai mare ca num rul hectarelor de inute de c tre un fermier. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1782/2003 privind regimul de sus inere direct n cadrul PAC stabile te normele i cadrul de acordare a sprijinului comunitar din anul 2005, pentru UE15. Aplicarea treptat a noului mecanism de sus inere direct a agriculturii denumit plata unic pe exploata ie, se face cu perioade de tranzi ie, decuplarea extins a sprijinului de produc ie urmnd a se realiza pn n anul 2007, dar se pot men ine i forme de sprijin nedecuplat, la anumite produse, pn n anul 2010. Mecanismul decupl rii se aplic pentru vechile state membre, noile state membre l pot introduce treptat i flexibil. Pl ile directe pentru noile state membre (UE10) se vor acorda etapizat, ntr-o perioad de 10 ani de la aderare. Sumele acordate n procente anuale, prev zute n Tratatul de Aderare, se calculeaz n func ie de suprafe ele i produc iile referin (media anilor 2000 2002). Aceea i metodologie se aplic i n cazul Romniei i Bulgariei, ncepnd cu anul 2007. Dup cum rezult din tabelul 4.1, sistemul de sprijin r mne complicat n vechile state membre i dup generalizarea regimului de plat unic , din 2007. Se p streaz numeroase alte forme de sprijin n perioada de tranzi ie de la pl ile directe pe hectar i animal la plata unic pe exploata ie. Se p streaz diferite forme de sprijin i dup 2010. Faptul c noile state membre i candidate vor avea perioade diferite de introducere a pla ii unice i c impactul nu este previzibil ridic semne de ntrebare, n special cu privire la abandonarea produc iei, mai ales n sectorul zootehnic. La nivelul comunitar, na ional, regional (dac este cazul) se fixeaz plafoane maximale ale ajutoarelor, calculate prin nsumarea fondurilor care revin fiec rui stat membru n cadrul mecanismului de sprijin pe durata perioadei de referin i n func ie de ajust rile ulterioare. Dac se dep esc plafoanele maximale, se aplic reduceri propor ionale ale sprijinului. Utilizarea mecanismului pl ii unice pe exploata ie presupune flexibilitatea pl ilor pentru a se men ine un echilibru ntre pl ile directe actuale care se men in n anumite situa ii i perioada de tranzi ie i plata unic . Exist i o interdic ie de includere a legumelor, fructelor i cartofului de consum n sistemul, pl ii unice ntruct, din cauza regionaliz rii acestor culturi, s-ar putea produce distorsiuni ale pie ei acestor produse. 65

Tabelul nr. 3.1 Lista regimului de sus inere direct a veniturilor agricultorilor n sistemul de plat unic pe exploata ie alte forme de sprijin
Sector/produs A. Pl i unice exploata ie 1 pe Forme de sprijin Pl i decuplate pentru culturi n arabil, lapte oi i capre - Sprijin pe suprafa (prim de calitate) Sector/produs C. Alte forme de sprijin - Regim de sprijin pentru micii produc tori
3

B. Forme de sprijin stabilite conform Reglement rii Consiliului nr 1252/1999 privind pl ile directe 2 - Gru dur

- Ulei de m sline - Viermi de m tase - Banane - Stafide - Tutun - Hamei

- Orez - Fructe tip nuc - Culturi energetice Cartofi pentru amidon - Lapte i produse lactate - Semin e Cultura mare (cereale, oleaginoase, culturi proteice, in, cnep ) - Ovine i caprine - Carne de bovine

- Sprijin pre suprafa - Sprijin pre suprafa - Sprijin pre suprafa - Sprijin de produc ie Prime la produse lactate i pl i suplimentare - Sprijin de produc ie - Sprijin pre suprafa inclusiv pl i pentru suprafe ele retrase din cultur , pl i suplimentare i ajutoare pentru gru dur Prime la oi i capre, pl i suplimentare, alte pl i suplimentare - Prime speciale, prime extrasezon, prime la vaci de lapte, prime pentru abatorizare, pl i pentru extensificare, pl i suplimentare - Sprijin pre suprafa Sprijin suplimentar

Agromediu

Forme de sprijin Sprijin pe suprafa pentru agricultorii care primesc mai pu in de 1250 Euro/ferm - Sprijin de produc ie Sprijin pentru cre terea viermilor de m tase - Sprijin de produc ie - Sprijin la suprafa - Sprijin de produc ie - Sprijin pe suprafa . Pl i pentru scoaterea temporar din cultur Ajutor pe suprafa

Silvicultura 4 conform R. nr. 1257/1999 privind zonele defavorizate Zone defavorizate conform R. nr. 1257/1999 - Ulei de m sline conform R. nr. 1257/1999 - Bumbac - Furaje uscate Citrice procesare Tomate procesare

Ajutor pe suprafa Ajutor pe suprafa Ajutor pe produc ie Ajutor pe produc ie

pentru pentru

Ajutor pe produc ie Ajutor pe produc ie Ajutor pe produc ie

- Leguminoase boabe (linte i maz re de consum) - Agricultur biologic i produc ie de calitate - Furaje uscate

Vin conform Reglement rii 1493/1999

Ajutor restructurat

- Se poate aplica plata unic 1 A. Pl ile unice pe exploata ie introduse din 2005, conform Reglement rii 1782/2003 generalizat n 2007, n UE15. Noile state membre pot introduce plata unic din 2009-2010 sau pot s introduc nainte de 2009 2 B. Pot fi men inute tranzitoriu la unele produse, dup care R 1252/1999 va fi abrogat 3 C. Forme de sprijin acordate pe baza altor Reglement ri dect R 1251/1999, care de asemenea sunt abrogate. Se men in tranzitoriu ns unele forme de sprijin. 4 Reglementarea va r mne n vigoare pentru unele zone defavorizate.

66

Statele membre pot prevedea, de asemenea, o perioad de tranzi ie pentru aplicarea pl ilor unice n cazul unor grave distorsiuni pe pia sau dac se impune respectarea unor obliga ii interna ionale ale Comunit ii. n cazul aplic rii facultative sau tranzitorii a mecanismului pl ii unice trebuie fixat din timp perioada i respectate condi iile de atribuire a drepturilor de plat . Stabilirea modalit ilor de aplicare acestui mecanism revine Comisiei. Pl ile sunt administrate de c tre un Comitet care asist Comisia European , compus din reprezentan ii statelor membre i prezidat de un reprezentant al Comisiei. Pentru facilitarea tranzi iei ntre actualele regimuri de pl i directe pentru culturile n arabil i prime pentru animale, pe de o parte, i noul mecanism de pl i unice pe exploata ie, pe de alt parte, sunt necesare ajust ri ale sistemului actual de pl i directe pe hectar i pe animal n aceste sectoare. Agricultorul declar parcelele de teren ca suprafa eligibil pentru un drept de plat pe o perioad de 10 ani, ncepnd de la o dat stabilit de statul membru. Cu un an nainte de ob inerea acestui drept, agricultorul introduce o cerere de participare la regimul de pl i unice. Toate drepturile de plat neutilizate timp de trei ani se atribuie pentru rezerva na ional . Sunt atribuite drepturile de plat pentru rezerva na ional i n caz de for major sau circumstan e excep ionale (decesul agricultorului, incapacitate profesional , epizootie, etc.). Transferul dreptului de plat nu se poate face dect unui agricultor din acela i stat membru, n caz de mo tenire sau mo tenire anticipat . n caz de mo tenire sau mo tenire anticipat , drepturile de plat nu pot fi utilizate dect n statul membru unde au fost stabilite. Transferul drepturilor de plat , cu sau f r teren, se poate face prin vnzare sau cesiune definitiv . Arendarea sau alte tranzac ii similare sunt autorizate n condi ia n care transferul drepturilor de plat este nso it de transferul unui num r echivalent de hectare eligibile care beneficiaz de sprijin. Un agricultor nu poate transfera drepturile sale de plat f r teren (cu excep ia cazurilor de for major ), dup ce au fost utilizate n propor ie de 80%, n cursul unui an sau dup ce a cedat terenul la rezerva na ional . Atunci cnd un agricultor beneficiaz de sprijin suplimentar, valoarea fiec rui drept de plat unic n posesia sa n anul 2007 cre te cu aceste sume suplimentare. Utilizarea terenurilor n cadrul regimului de plat unic Agricultorii pot utiliza parcele declarate pentru ntreaga activitate agricol , cu excep iile men ionate. Pentru suprafa a retras din cultur , agricultorul prime te drept de teren l sat necultivat, care se calculeaz ca o medie a suprafe elor necultivate timp de trei ani. Pentru terenul l sat necultivat, agricultorul beneficiaz de sprijin sub forma unei sume fixe. n aceast categorie de terenuri poate intra: suprafe e arabile l sate necultivate, suprafe e mp durite, alte suprafe e care nu sunt utilizate n scop lucrativ. Suprafe ele l sate necultivate nu pot fi mai mici de 0,1 hectare i de o l ime mai mic de 10 metri. Obliga ia de l sare a terenurilor necultivate se va aplica i pentru drepturile care sunt transferate. n cazul unei ferme biologice, agricultorul este scutit de obliga ia de a l sa teren necultivat. Un stat membru din UE15 poate decide ca sumele provenind de la produsele lactate i pl ile suplimentare s fie incluse, total sau par ial, n regimul de pl i unice, ncepnd din 2005. Suma de referin pentru aceste pl i se calculeaz pe baza cantit ii individuale de referin pentru lapte de care dispune exploata ia la 31 martie a anului n care aceste pl i vor fi incluse, total sau par ial, n regimul de pl i unice.

67

To i agricultorii unei regiuni beneficiaz de dreptul de a l sa teren necultivat. Suprafa a l sat necultivat se stabile te pe baza unui procent decis la nivel comunitar (de 10% n prezent). Nu beneficiaz de dreptul de a l sa terenuri necultivate agricultorii care produc sub 92 tone cereale, care sunt scuti i de aceast obliga ie. Regionalizarea pl ilor Terenurile l sate necultivate trebuie s fie men inute n bune condi ii agricole i de mediu. Ele pot fi utilizate pentru produc ia de biomas n care scop se poate acorda un sprijin na ional de circa 50% din costul de nfiin are a culturilor. Statele membre pot decide mp r irea terenurilor n regiuni, conform unor criterii obiective i ca urmare sprijinul se poate regionaliza. Statele membre cu mai pu in de 3 milioane hectare eligibile pot fi considerate o singur regiune. Num rul mediu de hectare la nivel na ional i num rul de hectare la nivel regional se fixeaz de Comisia European , pe baza datelor stabilite de statele membre Schema de plat unic poate fi regionalizat . n acest cadru, statele membre pot face op iuni cu privire la redistribuirea sumelor pentru fermieri, astfel: - pot aloca n mod uniform dreptul de plat unic (DPU) n cadrul unei regiuni, n limita plicului financiar regional (sumele pe regiuni); - pot s stabileasc nivelul pl ilor diferit pentru terenuri arabile i fne e, f r a aduce prejudicii formei actuale de utilizare a p mntului; - pot s aloce unele sume sau p r i din plicul financiar regional pentru diferite sectoare (produse) pe baza nivelurilor de referin individual ; - pot s redistribuie fondurile ntre regiuni dup ce va fi stabilit plicul financiar regional. Rezerva na ional Statele membre aplic un procentaj de reducere liniar a sumelor de referin , cu respectarea planului stabilit, pentru constituirea unei rezerve na ionale. Aceast reducere nu poate fi mai mare de 3%. Rezerva na ional cuprinde diferen a ntre plafonul stabilit i totalul sumelor de referin acordate agricultorilor cu titlu de regim de plat unic nainte de aplicarea reducerii liniare. Rezerva na ional poate fi utilizat de statele membre pentru a acorda cu prioritate sumele de referin agricultorilor care ncep s exercite o activitate agricol dup 31 decembrie 2002 sau 2003, care au o situa ie special : pentru a fi evitate distorsiunile de pia i de concuren , pentru agricultorii din zonele supuse programelor de restructurare sau dezvoltare, pentru interven ii publice n vederea evit rii abandon rii terenurilor agricole, etc. 3.1.3 Cross-compliance (reguli de condi ionalitate sau ecocondi ionalitate) Acest mecanism va deveni obligatoriu n condi iile noii etape a reformei pentru to i beneficiarii de pl i cuplate i decuplate. Cross-compliance este o abordare ncruci at a sistemului de sprijin acordat fermierilor care se bazeaz pe ncredere i pe ndeplinirea riguroas a condi iilor pentru a primi ajutoarele solicitate. To i fermierii care beneficiaz de pl i directe trebuie s ndeplineasc o list de priorit i care cuprinde diferite standarde europene n urm toarele domenii: protec ia mediului; securitatea alimentar ; 68

s n tatea i bun starea animalelor. Nendeplinirea standardelor prev zute n leg tur cu aceste domenii determin aplicarea de sanc iuni fermierilor, n plus fa de sanc iunile generale aplicate n cazul nendeplinirii condi iilor de acordare a pl ilor directe. Sanc iunile constau n aplicarea de noi reduceri a pl ilor directe. Controlul cerin elor privind regulile de condi ionalitate (ecocondi ionalitate) n cazul anumitor tipuri de ajutoare comunitare se desf oar prin intermediul Sistemului Integrat de Administrare i Control creat n fiecare stat membru. Comisia European stabile te indicatorii pentru fiecare obliga ie legat de aplicarea regulilor de condi ionalitate, cuprins n standardele europene pe domenii. Dac fermierii nu ndeplinesc indicatorii cuprin i n standarde, statele membre pot re ine 25% din sumele colectate ca urmare a nerespect rii acestora. Beneficiarii de sprijin sunt obliga i s protejeze terenul agricol i mediul, s nu abandoneze terenurile i s nu reduc semnificativ suprafe ele de p une. Modalit ile de reducere a sprijinului sau de excludere de la sprijin sunt stabilite de Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1782/2003. Aceasta stabile te m suri de supraveghere de c tre statele membre a tuturor fermelor agricole, n special cele neexploatate i care trebuie men inute n condi ii agricole i de mediu corespunz toare. Introducerea regulilor de condi ionalitate se face din anul 2005 i pn n 2007. Noile state membre pot introduce aceste reguli din 2005, cu respectarea unor perioade de tranzi ie negociate. Statele candidate la aderare au stabilit deja o serie de reguli de condi ionalitate, pentru altele au stabilit perioade de tranzi ie. Din 2007 noile reguli vor fi aplicate integral sau cu perioade de tranzi ie. Romnia adapteaz aceste m suri, iar Ministerul Agriculturii P durilor i Dezvolt rii Rurale a elaborat deja o list a condi iilor de bune practici agricole i de mediu pentru agricultur , i a stabilit priorit ile privind securitatea alimentelor, s n tatea i bun starea animalelor. Regulile de condi ionalitate legate de ajutoarele cuplate i decuplate n favoarea agricultorilor urm resc s ncurajeze aplicarea unor bune practici agricole. n Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1782/2003 s-a stabilit cadrul comun privind criteriile care trebuie respectate pentru a se asigura integral plata unic decuplat i a pl ilor directe nedecuplate sau par ial decuplate. Aceste reguli se adapteaz de c tre fiecare stat membru la condi iile specifice (figura 3.1). Condi iile de bune practici agricole i de mediu - Cadru stabilit de R.C. 1782/2003 Figura nr. 3.1
Eroziunea solului - protejarea solului prin m suri specifice Norme - acoperirea minimal a solului; - ntre inerea minimal a solului; - terasarea pentru conservarea solului. - norme privind rota ia culturilor; - ngroparea miri tii.

Materia organic din sol - men inerea nivelului materiei organice n sol prin metode specifice Structura solului - utilizarea m surilor adecvate. - men inerea structurii solului prin metode specifice Nivelul minim de ntre inere a solului - densitatea minim a animalelor i/sau - asigurarea unui nivel minim de ntre inere i practicarea unor sisteme de cre tere adecvate; evitarea deterior rii habitatului - protejarea paji tilor permanente; - men inerea particularit ilor topografice; - evitarea instal rii vegeta iei d un toare pe terenurile agricole.

69

3.1.4 Modularea sprijinului Instrumentele i mecanismele care vizeaz promovarea agriculturii durabile la nivelul Uniunii, ca i ajutoarele pentru agromediu i pentru zonele defavorizate, vor avea o importan crescnd n noua etap a reformei PAC. Prim acest mecanism se urm re te o mai bun repartizare a sprijinului comunitar ntre politica de pia i politica de dezvoltare rural , pentru a r spunde cerin elor consumatorilor i preocup rilor privind mediul, securitatea alimentelor, s n tate i confortului animalelor. Pentru aceasta s-a decis ca pl ile pentru fermele mari s fie reduse prin mecanismul modul rii i deci sumele respective s se finan eze suplimentar m surilor de finan are rural . Mecanismul modul rii a fost stabilit de Agenda 2000 i s-a mbun t it n urma noilor decizii privind reforma PAC. Mecanismul de modulare const n reducerea sumelor cuvenite unui stat membru, anual, pn la sfr itul anului 2012, cu urm toarele procente (tabelul nr. 3.3). Tabelul nr. 3.2 Evolu ia pe ani a reducerii pl ilor alocate agricultorilor n urma model rii Anul bugetar 2005 2006 2007 2008-2013 Ferme cu pl i 0 0 0 0 directe sub 5000 Euro/an Ferme cu peste 5000 3% 4% 5% 5% Euro/an
Sursa:Prevederile Reglement rii Consiliului (CE) nr. 1782/2003

Aceste reduceri se aplic n cazul fermelor care primesc pl i directe de peste 5000 Euro/an. Sumele rezultate n urma aplic rii reducerilor, dup deducerea plafoanelor stabilite pentru statele membre, vor fi utilizate pentru sus inerea suplimentar a programelor comunitare de dezvoltare rural finan ate din FEOGA garantare (conform R. Nr. 1257/1999). Un procent din suma disponibil statelor membre r mne la dispozi ia statului membru n cauz , iar sumele n plus se aloc statelor interesate, n func ie de: - suprafa a agricol ; - for a de munc din sectorul agricol; - PIB pe locuitor la paritatea puterii de cump rare (PPC). Statele membre primesc cel pu in 80% din sumele totale r mase disponibile, n urma modul rii. Finan area PAC din bugetul anului 2007 pentru m suri de pia i ajutorare directe trebuie s respecte plafoanele maximale anuale stabilite prin decizia reprezentan ilor fiec rui Guvern al statului membru. Ajutorul suplimentar rezultat din modulare se acord agricultorilor care beneficiaz de pl i directe pe baza normelor stabilite de Reglementarea nr. 1782/2003. Acesta este egal cu suma rezultat din aplicarea procentelor de reducere prev zute anual pentru agricultorii care primesc pl i directe de peste 5000 Euro/an. Suma suplimentar acordat ca sprijin unui stat membru pe parcursul unui an calendaristic nu poate dep ii ns plafonul fixat i eventual modificat n func ie de structurile exploata iilor.

70

Aplicarea modul rii i a condi ionalit ii (Cross-compliance) pentru zonele defavorizate (Reglementarea nr. 1259/1999 privind zonele defavorizate) are n vedere situa iile n care produc ia agricol a fost grav afectat . Astfel, agricultorii pot cere sprijin n cazul n care n cursul perioadei de referin , printr-un caz de for major sau circumstan e excep ionale survenite nainte sau n timpul perioadei de referin , pot cere ca sumele de referin s fie calculate pe baza anului (anilor) din perioada de referin care nu a fost afectat de asemenea situa ii. Dac ntreaga perioad de referin a fost afectat de un caz de for major sau circumstan e excep ionale statul membru calculeaz sumele de referin ca o medie a anilor 1997-1999. Cazurile de for major pot fi: - decesul agricultorului; - incapacitatea profesional pe termen lung a agricultorului; - o catastrof natural grava care afecteaz o parte important a suprafe ei agricole a exploata iei; - distrugerea accidental a ad posturilor de animale; - o epizoo ie care afecteaz total sau par ial eptelul. Aceste prevederi se aplic i agricultorilor care n perioada de referin au avut angajamente de agromediu sau privind zonele defavorizate. Pentru fiecare stat membru, totalul sumelor de referin nu poate fi superior plafonului na ional stabilit de Comisia European . Reducerea pl ilor directe pentru fermele mari n cazul rilor nou intrate n Uniunea European nu se va aplica pn cnd acestea nu vor atinge un nivel de dezvoltare apropiat de cel comunitar. n urma aplic rii mecanismului de modulare a pl ilor directe cuplate i decuplate de produc ie se estimeaz ca efecte pozitive: - mbun t irea echilibrului ntre cheltuielile destinate pie ei i dezvolt rii rurale; - cre terea aloca iilor destinate exploata iilor mici care primesc ajutoare mai reduse. n acest fel se stimuleaz dezvoltarea durabil a zonelor rurale, ntruct exploata iile mici au mai mult for de munc i practic sisteme de produc ie mai extensive fa de marile ntreprinderi agricole, care practic sisteme intensive i au economie de scal , cu efecte negative asupra mediului; - statele membre pot utiliza sume mai mari pentru dezvoltarea rural , folosindu-le pentru cofinan area programelor comunitare. De asemenea pot s acorde i sprijin unui num r mai mare de beneficiari. 3.1.5 nt rirea politicii de dezvoltare rural Dup m surile de reform fundamental al primului pilon al PAC, din 2003 i 2004, Consiliul a adoptat, n septembrie 2005, reforma fundamental a politicii de dezvoltare rural pentru perioada 2007 2013. Politica de dezvoltare rural completeaz i acompaniaz politica de pia . Pentru armonizarea politicii de dezvoltare rural cu priorit ile Comunit ii, Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rural prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rural (FEADR) a adoptat Liniile strategice ale Comunit ii pentru dezvoltarea rural n perioada 1 ianuarie 2007 31 decembrie 2013, care vizeaz : - identificarea zonelor unde sprijinul comunitar va asigura ob inerea celei mai mari valori ad ugate; 71

- coordonarea priorit ilor Uniunii Europene i transpunerea lor n politici de dezvoltare rural ; - asigurarea concordan ei ntre politica de dezvoltare regional , politica de coeziune i mediu; - abordarea unitar a Politicii Agricole Comune privind pia a i dezvoltarea rural , att n vechile ct i n noile state membre, pe baza concluziilor Consiliului European de la Goteborg i Agenda Lisabona. Politica de pia i politica de dezvoltare rural pot s asigure mbun t irea competitivit ii i dezvoltarea durabil a spa iului comunitar. Abordarea unitar a acestor dou politici asigur cadrul pentru continuarea procesului de reform . Noua reform a PAC asigur aplicarea unei strategii integrate pentru dezvoltarea rural , bazat pe patru principii cheie: y Multifunc ionalitatea agriculturii; y Integrarea zonelor rurale n economie prin dezvoltarea complex ; y Flexibilitatea asisten ei pentru zonele rurale; y Transparen n stabilirea i implementarea programelor de sprijin. Aceste principii contribuie la nt rirea responsabilit ii i flexibilitatea m surilor de sprijin, att n noile ct i n vechile state membre. Acestea vor putea decide care sunt cele mai potrivite m suri ce pot fi selectate i zona geografic unde vor fi implementate. Politica de dezvoltare rural a Uniunii Europeane a intrat ntr-o faz superioar n ceea ce prive te gradul de extindere i finan are, n noua etap a reformei PAC. Politica de dezvoltare rural completeaz i acompaniaz politica de pia i promoveaz caracterul multifunc ional al agriculturii. Totodat , politica de dezvoltare rural este i parte a politicii de integrare regional i asigur m suri de armonizare teritorial i promoveaz coeziunea economic i social . Prin aplicarea noilor m suri de politic de dezvoltare rural se faciliteaz procesul de integrare a noilor state membre i candidate n economia Uniunii Europeane. ntruct PAC are ca direc ie de ac iune liberalizarea pie elor n contextul globaliz rii, preg tirea acestei evolu ii economice necesit un proces de educare a agricultorilor pentru accesul la pie e i cre terea competitivit ii produselor lor. Cre terea preocup rilor pentru dezvoltarea unei agriculturi multifunc ionale n ntregul spa iu european este relevant n noua etap a reformei. Dezvoltarea rural influen eaz pozitiv cre terea competitivit ii agriculturii europene pe pie ele interne i externe, iar aceasta va depinde tot mai mult de promovarea unei agriculturi multifunc ionale (figura nr. 3.2). Figura nr. 3.2. - Agricultura multifunc ional
Primul pilon al PAC Al doilea pilon al PAC Politica de dezvoltare rural

Politica de pia

Func ia de producere a alimentelor

Func ia de protec ie a mediului

Func ia rural

Sursa: J.M. Courades, Rural Development Measures, Sofia 2004. Preluat dup Zahiu Leti ia i colab. Politici i pie e agricole. Ed. CERES, 2005.

72

M surile de dezvoltare rural sunt finan ate din Fondurile structurale ale Uniunii Europeane (din 2007 din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural ) i din resursele proprii ale statelor membre i candidate la aderare. Noile state membre i candidate sunt orientate i sprijinite financiar s - i restructureze sectorul agricole i s dezvolte activit i economice i sociale diversificate n zonele rurale, astfel nct s se realizeze scopurile i obiectivele stabilite pe ansamblul Comunit ii. Reforma Politicii Agricole Comune decis n iunie 2003 i aprilie 2004 a introdus schimb ri majore n dezvoltare zonelor rurale europene. Politica de dezvoltare rural se stabile te n consens cu obiectivele generale ale politicii de coeziune economic i social stabilite n Tratat dar integreaz i alte priorit i majore stabilite de Consiliul Uniunii Europene, privind competitivitatea i dezvoltarea durabil la Goteborg i la Lisabona. Consiliul de la Goteborg (2001) a f cut preciz ri cu privire la necesitatea unei noi abord rii a cre terii performan ei economice n strns leg tur cu utilizarea durabil a resurselor naturale, men innd biodiversitatea i p strnd ecosistemele pentru a evita de ertificarea. De asemenea, Politica Agricol Comun viitoare are ca obiective realizarea dezvolt rii durabile, bazat pe ob inerea unor produse s n toase i de calitate superioar . Produsele alimentare de in o pondere covr itoare n consumul uman i ca urmare trebuie ob inute prin aplicarea unor metode viabile din punct de vedere a mediului nconjur tor, s se asigure protejarea biodiversit ii i ob inerea unor cantit i sporite de produse organice. Agenda Lisabona (2000) a stabilit obiective noi pentru tranzi ia spre o economie i societate bazate pe cunoa terea i dezvoltarea durabil . Liniile directoare ale Agendei Lisabona direc ioneaz dezvoltarea economiei Uniunii Europene n perioada 2007 2013. Realizarea acestor obiective majore ale Uniunii Europeane necesit mobilizarea tuturor resurselor la nivel na ional i comunitar. ntre aceste resurse, un loc deosebit de important revine resurselor naturale, de for de munc i economice din zonele rurale. Ca urmare, folosirea fondurilor destinate dezvolt rii rurale, care au valori mari, trebuie s se utilizeze cu maxim eficien . Dezvoltarea parteneriatelor cu statele membre i candidate este un obiectiv al Comunit ii, care are drept scop perfec ionarea modelelor de produc ie agricol , a managementului terenurilor i extinderea activit ilor socio-economice n zonele rurale, participarea partenerilor vest-europeni n diverse programe ale noilor state membre. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural contribuie la intrarea noii PAC. M surile stabilite in seama de particularit ile agriculturii rezultate din structura social a agriculturii fiec rui stat membru, din diferen ele structurale i naturale din diversele zone rurale. Comunitatea poate lua m suri i aproba programe de dezvoltare rural n concordan cu principiul subsidiarit ii, pe baza c ruia se acord prioritate zonelor cu cele mai bune condi ii de realizare a unor produse i servicii n condi ii de performan ridicat . La nivelul Comunit ii, n limitele admise de aloc rile financiare pentru diferite state membre, pot fi concentrate sumele alocate i stabilii mai bine priorit ile i aplicarea principiului propor ionalit ii. Programele de dezvoltare rural din statele membre sunt coordonate, conform priorit ilor Comunit ii i celor na ionale, i completeaz politica de pia , politica de coeziune economico-social i politica comun privind pescuitul.

73

Noua reform asigur o mai strns complementaritate a celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune prin transferul fondurilor de la pilonul I (politica de pia ), la pilonul II (politica de dezvoltare rural ) prin aplicarea mecanismului de decuplare a sprijinului direct de produc ia agricol , a m surilor cross compilance (reguli de condi ionalitate) i prin mecanismul modul rii. Primul pilon al PAC vizeaz asigurarea stabiliz rii veniturilor de baz pentru fermieri, ca urmare a unei mari libert i de a produce n func ie de cerin ele pie ei. Al doilea pilon sprijin agricultura ca furnizor de bunuri publice, prin func iile acesteia legate de mediul natural, precum i de dezvoltarea zonelor rurale. 3.2. Perspectivele dezvolt rii agricole i rurale a Romniei n procesul de implementare a Politicii Agricole Comune Noile state membre (UE10) aplic din anul 2005 instrumente i mecanisme de Politic Agricol Comun , n baza prevederilor din tratatele de aderare. Dup aderarea Romniei i Bulgariei se asigur convergen a m surilor de politic agricol na ional cu cea comunitar , cu derog ri acceptate bilateral i ca urmare a flexibilit ii admise prin reglement rile Consiliului i Comisiei Europene. rile candidate (Romnia i Bulgaria) pentru care este previzibil aderarea la 1 ianuarie 2007 se afl ntr-o faz de apropiere a mecanismelor de politic agricol na ional de PAC, asistate logistic i financiar de Comunitate. Preg tirea implement rii m surilor de Politic Agricol Comun are loc prin armonizarea legislativ i crearea cadrului institu ional, astfel nct s se respecte acordurile negociate cu Uniunea European i prevederile Tratatului de Aderare privind convergen a m surilor de politic agricol na ional cu cea comunitar , la 1 ianuarie 2007. ntr-o perioad previzibil , cu termene negociate i unele derog ri care pot fi nc posibile, Romnia i Bulgaria vor aplica aceea i Politic Agricol Comun ca i celelalte state membre. Schimb rile fundamentale din Politica Agricol Comun avantajeaz Romnia, n special cu privire la perspectivele dezvolt rii zonelor rurale. Exist ns r mneri n urm n procesele de restructurare a sectorului agroalimentar, n dezvoltarea capacit ii administrative necesare implement rii PAC. Absorb ia fondurilor comunitare de pre-aderare, alegerea m surilor potrivite de politic agricol privind pia a i dezvoltarea rural i ndeplinirea obliga iilor asumate prin Tratatul de Aderare, astfel nct la 1 ianuarie 2007 s func ioneze cadrul institu ional i sistemul legislativ armonizat, sunt aspecte esen iale ale procesului de preg tire a ader rii, dar i a diminu rii decalajelor fa de modelul agricol european. Dup aderare, Romnia va beneficia de un important sprijin comunitar n acest scop. In Tratatul de Aderare a Romniei la Uniunea European , sunt precizate urm toarele forme de sprijin comunitar, pentru perioada 2007 - 2009: y Pl i directe i alte sume alocate pentru agricultur ; y M suri temporare suplimentare privind dezvoltarea rural , care se refer la: - sprijin pentru fermele de semi-subzisten n curs de restructurare; - sprijin pentru grupurile de produc tori; Sprijinul pentru fermele de semi-subzisten va putea fi de 1000 euro / an / ferm , iar sprijinul pentru grupurile de produc tori recunoscute oficial ntre data ader rii i 31 decembrie 2009 va fi de: - primul an 100 mii Euro - al doilea an 100 mii Euro - al treilea an 80 mii Euro 74

- al patrulea an 60 mii Euro - al cincilea an 50 mii Euro Sprijinul temporar pentru fermele de semisubzisten i pentru grupurile de produc tori va fi acordat din sumele destinate dezvolt rii rurale. Acest sprijin va fi acordat att Romniei ct i Bulgariei, astfel. - sprijin pentru m surile de tip LEADER; - sprijin pentru serviciile de consultan agricol i informare public ; - suplimente la pla i directe; - asisten tehnic . Alte forme de sprijin pentru dezvoltarea rural , vizeaz : - investi iile n agricultur , care se aloc n conformitate cu reglement rile privind dezvoltarea rural ; - sprijin pentru pensionarea anticipat , acordat pentru perioada 2007 2013, din Fondurile structurale. - alte m suri pentru dezvoltarea durabil . Conform Tratatului de Aderare, sprijinul comunitar total estimat, pentru perioada 2007 2009, este de 3,921 mld. Euro, din care pentru agricultur 1613 mil. Euro (881 milioane Euro pentru pl i directe i 733 milioane Euro pentru m suri de pia ) i pentru dezvoltarea rural 2308 mil. Euro. La aceste sume se mai adaug o cre tere de 800 milioane Euro din Fondurile Structurale i de Coeziune. Conform procedurilor din Acordul negociat, suma total destinat agriculturii i dezvolt rii rurale, n perioada 2007-2009, se ridic la cca. 4,7 miliarde (figura 3.3). vor fi unele modific ri ale sumelor n func ie de noile direc ii ale Comisiei Europene, la sfr itul anului 2006. recent Comisia European a anun at cre terea sprijinului comunitar pentru Romnia i Bulgaria, n anul 2007, dac decizia final privind termenul de 1 aprilie 2007 va fi luat n toamn . Cea mai mare parte din sprijin va fi alocat pentru pl ile directe. Dar, repartizarea final va fi anun at la sfr itul anului 2006. Figura 3.3 - Structura aloc rilor bugetare pentru Romnia n perioada 2007-2009 (mld. Euro)
Structura alocarilor bugetare comunitare propuse pentru Romania in perioada 2007 - 2009 (mld. Euro)

Plati directe 0.881

Dezvoltare rurala, 2.308 Masuri de piata 0.732

La 15 mai va fi prezentat Raportul final de evaluare asupra ndeplinirii de c tre Romnia i Bulgaria a angajamentelor stabilite i se a teapt o decizie pozitiv privind aderarea de la 1 ianuarie 2007.

75

n urma negocierilor, din 2004, s-a ob inut suplimentarea pl ilor directe alocate de la bugetul Comunitar, prin mecanismul top-up, cu pn la 30% din bugetul na ional. Sprijinul comunitar pentru perioada 2007-2009 este de 3921 milioane Euro, dintre care pentru agricultur 1613 milioane Euro (881 milioane Euro pentru pl i directe i 732 milioane Euro pentru m suri de pia ) i pentru dezvoltarea rural 2308 milioane Euro. La aceste sume se mai adaug o cre tere a sumelor pentru dezvoltare rural , de 800 milioane Euro din Fondurile Structurale i de Coeziune. Conform acestor evalu ri, suma total destinat agriculturii i dezvolt rii rurale negociat pentru perioada 2007-2009 se ridic la peste 4,7 miliarde Euro (figura 3.2). Dac folosim cheia de repartizare pe ani, procentele de 25%, 35% i 40% rezult urm toarea structur estimat a sprijinului total (fig.3.4.) Figura 3.4. - Estimarea sprijinului comunitar alocat Romniei
2 0.537 1.5 0.336 0.183 0.5 0.926 0.662 1.058 0.469 0.292 0.256 1

0 Dezvoltare rurala Masuri de piata Plati directe

Bugetul Uniunii Europene pentru ntreaga perioad 2007-2013 (aprobat n aprilie 2006) prevede pentru Romnia o aloca ie total pentru agricultur i dezvoltare rural de cca. 12 miliarde Euro. Nu s-a decis nc repartizarea sumei pe destina ii. In Tratatul de Aderare, suma prev zut pentru pl i directe, n perioada 20072009, este de 4776,5 mil. Euro. din suma total , o parte revine m surilor de pia , cea mai mare parte va fi destinat dezvolt rii rurale. Aceast sum va fi suplimentat , dup ultimele decizii ale Comisiei. M surile de dezvoltare rural vor fi finan ate din Fondul European de Dezvoltare Rural , la care se vor ad uga i alte sume din Fondul de Coeziune. Dac n perspectiv , sumele alocate pentru sus inerea pie ei se vor reduce treptat, ca urmare a reducerii i a elimin rii unor subven ii (pre urile de interven ii, subven ii la export etc.), sprijinul acordat pentru dezvoltarea rural durabil se va extinde. n urma ultimelor informa ii oficiale, rezult c totalul aloca iilor bugetare prev zute pentru Romnia din bugetul comunitar pentru 2007-2013, este de cca. 30 miliarde Euro, agriculturii revenindu-i peste 40%. Alocarea unor sume suplimentare din bugetul na ional va continua i sus inerea m surilor ncepute prin Programul Fermierul. Cadrul legislative al acestui program s-a asigurat pe baza Legii nr.231/2005, Hot rrea Guvernului nr.934/2005 i Ordinul Ministrului nr.979/2005 care asigur modalit ile de realizare i finan are a investi iilor n exploata iile agricole pentru absorb ia sumelor i a extinderii programului SAPARD, 76

n masa exploata iilor agricole, n vederea form rii sectorului comercial viabil, precum i pentru punerea bazelor viitorului cadru legislative de creare a Caselor de Credit Rural. Datorit num rului excesiv de mare al gospod ririi r ne ti de subzisten i semisubzisten , care nu pot fi finan ate dect selective n viitor, este necesar accelerarea procesului de formare a grupurilor de produc tori n vederea concentr rii suprafe elor mici pentru alocarea sumelor necesare investi iilor. Din estim rile MAPAR rezult c actuala structur agricol din Romnia, cu peste 97% din totalul exploata iilor agricole care fac parte din categoria celor de subzisten i semisubzistent , creeaz mari dificult i cre terii performan ei dup aderare (tabelul nr.3.3.) Tabelul nr.3.3. Structurile de exploatare din agricultura Romniei n preajma ader rii la UE
Structurile de exploatare Num rul exploata iilor mii % din total 76,3 21,2 2,0 0,5 100,0 Pondere n SAU(%) 28,8 22,4 4,1 44,7 100,0 Suprafa a medie pe exploata ie (ha) 1,117 3,3 6,17 274 -

Exploata ii de 3400,89 semisubzisten Exploata ii de 947,48 semisubzisten Exploata ii agricole 92,65 comerciale Societ i comerciale 22,67 i societ i agricole Total unit i 4463,69 agricole Sursa: MAPDR

Definitivarea num rului exploata iilor de semisubzisten care pot fi finan ate este o decizie important nainte de aderare ntruct Comunitatea nu asigur dect finan area celor care ob in venituri provenite din activitatea agricol , n propor ie de peste 50%. Pentru sprijinirea exploata iilor mici i mai ales mijlocii care produc pentru pia i au anse s devin viabile trebuie s se aib n vedere stimularea instal rii tinerilor agricultori (n vrst de pn la 40 de ani), care pot beneficia de sprijin comunitar de instalare, de 15.000 Euro, i care fac parte din grupuri de produc tori. Din estim rile MAPDR, circa jum tate de cele 4,5 milioane gospod rii se nscriu n categoria subzisten agricol i semisubzisten . Dintre acestea ns doar circa 100.000 exploata ii agricole i desfac la pia majoritatea produc iei i pot constitui nucleul de baz al viitorului sector al fermelor familiale viabile. Marile societ i comerciale i societ ile agricole formate n baza Legii nr.36/1991, n num r de circa 23.000 trebuie sprijinite s se restructureze i s devin performante n concuren a dur de pe pia a comun . Treptat, num rul exploata iilor mici va sc dea, majoritatea vor disp rea att n urma dispari iei fizice a proprietarilor de terenuri, dar i n procesul de ncurajare a asocierii, arend rii, i vnz rii terenurilor. Exigen ele noii reforme PAC fa a utilizarea resurselor financiare provenite de la bugetul comunitar, schimbarea mecanismelor de sus inere a produc iei agricole cu mecanisme de sprijin a produc torilor pentru a se apropia de pia , ca i m surile de liberalizare a pie ei agricole n consens cu acordurile OMC i deciziile luate de Comunitate, impun accelerarea integr rii agricole pe baza unor m suri care s asigure 77

ob inerea de avantaje dup aderare. Agricultura romneasc va trebui s se dezvolte pe acelea i coordonate cu agricultura european . Alegerea celor mai potrivite c i, instrumente i mecanisme, acceptate i de comunitate, depinde de deciziile de politic agricol i de gradul de preg tire necesar implement rii adecvate i corecte. Introducerea din 2006 a unor mecanisme noi de politic agricol , apropiate de PAC, are ca scop preg tirea trecerii f r ocuri puternice la noul sistem, care va fi implementat i n Romnia dup aderare. Chiar daca agricultura Romniei se afl n alte faze de dezvoltare economic i ajustare structural , politicile agricole aplicate au acelea i scopuri, ca i n restul statelor membre. De aceea, este necesar preg tirea agricultorilor pentru o nou er i pentru dezvoltarea unui nou model agricol. Planul Na ional Strategic de dezvoltare rural 11 a Romniei n perioada 20072013, care va trebui aprobat de organismele comunitare, este n curs de definitivare i cuprinde: y Analiza spa iului rural romnesc y Strategia general de dezvoltare rural n perioada 2007-2013. Prevederile acestui plan se ncadreaz n liniile directoare strategice ale Uniunii Europene i vizeaz ansamblul, zonelor rurale, n cadrul c rora sectorul agricol ocup un loc esen ial. M surile de organizare a pie elor agricole, n consens cu exigen ele comunitare i cu luarea n considerare a unor particularit i na ionale, constituie o preocupare important n procesul de preg tire a ader rii. Implementarea acestor m suri se realizeaz prin crearea cadrului institu ional, pe baza principiilor i regulilor comunitare i a armoniz rii legisla iei privind Organiz rile Comune de Pia . Aceste preg tiri trebuie s respecte regulile prev zute n Acordul dintre Romnia i Uniunea European , negociate i prezentate n Documentul de Pozi ie capitolul 7 Agricultura ncheiat la 4 iunie 2004. Domeniile de importan strategic cuprinse n Capitolul 7 Agricultura, care au fost negociate, sunt: y Dezvoltarea rural ; y Culturile de cereale i oleaginoase; y Sectorul viti-vinicol; y Sectorul agroindustrial, cu accent pe produc ia de lactate i zah r. Realizarea convergen ei n domeniile men ionate ntre Romnia i Uniunea European are loc treptat i se bazeaz pe legisla ia armonizat i implementarea acquisului comunitar. n anul 2006 aceste ac iuni trebuie terminate, astfel nct la 1 ianuarie 2007 s func ioneze structurile institu ionale create i s se fac progrese n ajustarea structural a agriculturii pentru a permite accesul la fondurile comunitare. n baza prevederilor, Documentului de Pozi ie nr. 7 Agricultur Romnia s-a angajat s adopte i s implementeze acquis-ul comunitar n vigoare n UE. Principalele angajamente institu ionale prev d ca, pn n 2007, s se nfiin eze i s fie func ionale: y Agen ia de Pl i i Interven ie care va gestiona fondurile PAC, ncepnd din 2007. y Sistemul Integrat de Administrare i Control. y Re eaua de Informa ii Contabile n Agricultur . Aceste institu ii fundamentale au fost deja create i se afl n proces de consolidare. Rolul lor esen ial const n implementarea PAC.
11

Sursa: MAPDR, Direc ia General de Dezvoltare Rural .

78

Totodat , s-au creat i sunt n curs de func ionare i alte institu ii care asigur implementarea m surilor PAC privind pia a i dezvoltarea rural , ca: Autoritatea Na ional a Produselor Agricole i Alimentare; Sistemul Informa ional Privind Pia a Agricol ; Autoritatea de Management privind Programul Opera ional Sectorial pentru Agricultur , Dezvoltare Rural i Pescuit; Autoritatea Na ional a Produselor Ecologice; Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i Siguran Alimentar ; Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural .a. Procesul de preg tire i evaluarea din partea organismelor comunitare se afl n curs. Exist ns r mneri n urm i o slab cunoa tere a acestor procese n masa speciali tilor i a agricultorilor. Unele mecanisme de politic agricol aplicate din anul 2006, cu scopul apropierii de cele comunitare, nu sunt adecvate pentru Romnia i este necesar corectarea lor. Trebuie modificate unele prevederi legislative i elaborate legi noi, unele institu ii nu func ioneaz sau func ioneaz cu dificult i. Aportul speciali tilor agricoli din teritoriu i al agricultorilor la procesul de preg tire legislativ i institu ional n vederea ader rii este nc insuficient, cu impact negativ asupra implement rii acestor m suri. Procesul de formare i consolidare a cuno tin elor de politic agricol , de elaborare a proiectelor de investi ii, de management al pie elor agricole i finan are comunitar , este r mas n urm . Preg tirea pentru aderare const nu numai n crearea sistemului, n alocarea fondurilor comunitare i din bugetul na ional, ci n mod special n n elegerea, acceptarea i aplicarea eficient a m surilor de reform n sectorul agricol i zonele rurale de c tre masa produc torilor. Implementarea cu succes a m surilor de politic agricol i rural depinde de implicarea a numeroase organisme i organiza ii na ionale (Agen ia de Pl i i Interven ie, Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural , Agen ia Na ional de Consultan Agricol , institutele de cercetare agricol , organiza iile profesionale i interprofesionale, coli i alte organisme de formare etc.).

79

CAPITOLUL IV ABORD RI CONCEPTUALE PRIVIND ORGANIZ RILE COMUNE DE PIA N UNIUNEA EUROPEAN

4.1. Conceptul i con inutul Organiz rilor Comune de Pia European

n Uniunea

Uniunea European , n forma sa actual , este rezultatul unui ndelungat proces de integrare, care a durat mai mult de o jum tate de secol. Misiunea fundamental a Uniunii Europene asumat prin Tratatul de constituire este aceea de a organiza rela iile dintre statele membre i dintre popoarele lor ntr-o manier coerent i bazat pe solidaritatea dintre ele. Activitatea Uniunii Europene se bazeaz pe trei obiective fundamentale, respectiv: unitatea economic i monetar , pia a comun , Ia care se adaug coeziunea i solidaritatea dintre rile membre. Pentru a realiza aceste obiective fundamentale, nc de la nceput s-a ac ionat pe baza unor politici economice comune, acceptate de toate statele membre. Una dintre aceste politici economice este i Politica Agricol Comun . Din punct de vedere istoric, aceasta este prima politic integrat la nivel european. De Ia fondarea sa, n anul 1962, i pn n prezent, Politica Agricol Comun a influen at i chiar a determinat modul de via al milioanelor de agricultori europeni, dar i al sutelor de milioane de consumatori. Pe tot parcursul acestei perioade, Politica Agricol Comun s-a bazat pe trei principii fundamentale precum: unicitatea pie ei i a pre urilor, preferin a comunitar n aprovizionarea statelor membre cu produse agricole i solidaritatea financiar . Obiectivele ini iale ale Politicii Agricole Comune au vizat asigurarea securit ii alimentare i eliminarea diferen elor de dezvoltare dintre rile membre prin cre terea competitivit ii agriculturii pe calea moderniz rii, n vederea cre terii veniturilor produc torilor i stabiliz rii pie elor agricole. Pentru realizarea acestor obiective au fost create i utilizate institu ii i mecanisme economico-financiare n cadrul sistemului Organiz rilor Comune de Pia . Dac la nceput, Comunitatea European a trebuit s gestioneze deficitele agroalimentare postbelice i s r cia generalizat , ca urmare a aplic rii Politicii Agricole Comune, ntr-un timp nu prea ndelungat, a ajuns n situa ia de a gestiona excedentele de produse. In acest r stimp, Politica Agricol Comun a fost reformat de mai multe ori pentru a fi adaptat la condi iile i cerin ele concrete ale pie ei comunitare i mondiale. De fiecare dat , au r mas valabile principiile fundamentale i s-au schimbat instrumentele folosite i mecanismele de aplicare a Politicii Agricole Comune. nc de la constituirea Comunit ii Europene, prin tratatul de la Roma (1957), rile semnatare s-au angajat s realizeze, integrarea economic , politic i social pe principiul unicit ii pie ei. Rolul de a crea institu iile i mecanismele care s asigure func ionarea pie ei unice agricole, a revenit Politicii Agricole Comune. Politica Agricol Comun a creat un sistem de gestionare a resurselor i produselor agricole prin intermediul Organiz rilor Comune de Pia . Gestionarea resurselor comunitare prin intermediul Organiz rilor Comune de Pia , are la baz modelul european de agricultur " i mecanismele Politicii Agricole Comune. Modelul european de agricultur asigur p strarea i stabilitatea nivelului veniturilor agricultorilor prin promovarea diversit ii activit ilor economice i protec ia mediului nconjur tor pentru a se conserva modul european de via rural i a proteja peisajele. Pentru aceasta, n concep ia Uniunii Europene, agricultura trebuie s fie un 80

sector economic s n tos i competitiv, n acest context noul model european de agricultur este axat pe agricultura multifunc ional i r spunde mai bine cerin elor pie ei i dezvolt rii rurale. El vizeaz o serie de aspecte dintre care noi consider m c cele mai importante sunt: a). Formarea unui sector agricol viabil i competitiv care s produc la standardele cele mai ridicate de pe pia a mondial , f r subven ii i n condi ii de eficien economic ridicat . b). Promovarea modelelor de produc ie s n toase i respectuoase fa de mediu n vederea asigur rii unor produse de calitate i la pre uri accesibile, care s satisfac cerin ele consumatorilor privind securitatea alimentelor i confortul animalelor. c). Diversitatea sistemelor de produc ie agricol prin stimularea metodelor tradi ionale i dezvoltarea agriculturii ecologice care s contribuie la dezvoltarea durabil a spa iului rural comunitar." d). Dezvoltarea unui sector agricol competitiv i performant care prin calitatea i eficien a produselor s contribuie la revitalizarea lumii rurale. e). Diversificarea economiei rurale pentru crearea de noi locuri de munc i a unor surse alternative de venituri n vederea stabiliz rii zonelor rurale prin men inerea popula iei n interiorul acestora, precum i pentru protec ia mediului nconjur tor i a peisajelor. f). Promovarea unor politici economice care s contribuie la reducerea costurilor sus inerii agriculturii. Modul de aplicare a Politicii Agricole Comune i mai ales, esen a i rezultatul utiliz rii instrumentelor i mecanismelor specifice se reg sesc n Organizarea Comun a Pie ei fiec rui produs sau grupe de produse agricole. n acest context, din punct de vedere conceptual, Organizarea Comun a Pie ei reprezint un cadru institu ionalizat de organizare a pie elor agricole care asigur implementarea Politicii Agricole Comune i urm re te func ionarea mecanismelor specifice pie ei fiec rui produs, n drumul acestuia de la agricultur la prelucrare si comercializare (pe pia a intern i extern ). n mod oficial, n Romnia conform prevederilor articolului 2 din Ordonan a de Urgen a Guvernului, nr. 103/2008 privind nfiin area organiza iilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, prin Organizarea Comun a Pie elor Agricole se n elege un sistem de reguli i mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementeaz produc ia, comer ul i procesarea produselor agricole". n conformitate cu prevederile articolului nr. 32 din Tratatul de constituire a Comunit ii Europene, Organiz rile Comune de Pia pot lua forme variate n func ie de caracteristicile produsului sau grupei de produse, n prezent, aproape toat produc ia agricol a Uniunii Europene face obiectul Organiz rilor Comune de Pia . Din punctul de vedere al Dreptului Comunitar, Organizarea Comun a Pie elor agricole (OCP) reprezint un ansamblu de Regulamente, prevederi valabile la nivel comunitar, care guverneaz produc ia i comer ul produselor agricole n toate statele membre ale Uniunii Europene". De la introducerea Politicii Agricole Comune, Organiz rile Comune de Pia au nlocuit treptat organiza iile na ionale de pia n sectoarele n care acest lucru a fost necesar. Organizarea Comun a Pie elor Agricole are menirea de a ndeplini obiectivele Politicii Agricole Comune i prin aceasta contribuie la stabilizarea pie ei i a veniturilor agricultorilor, controlul output-urilor agricole, garantarea securit ii alimentare, protejarea mediului nconjur tor i minimizarea costurilor suportate de la bugetul Uniunii Europene. O analiz atent a con inutului tuturor regulamentelor Organiz rilor Comune ale Pie elor agricole ne relev faptul c acestea con in, n esen a lor, prevederi cu privire la: 81

a) Stabilirea unor reguli la nivel comunitar n ce prive te nivelurile de produc ie, calitatea i modul de comercializare; b) Stabilirea sprijinului financiar, care este acordat din bugetul comunitar produc torilor pentru sus inerea veniturilor i evitarea excedentelor de produse agricole. Principalele responsabilit i ale Organiz rii Comune de Pia se rezum la: a) Fixarea unor pre uri unice pentru produsele agricole, valabile n toat Uniunea European ; b) Acordarea de ajutoare financiare produc torilor sau operatorilor din sectorul agricol; c) Stabilirea unor mecanisme pentru controlul produc iei i organizarea comer ului cu statele membre dar i cu ter e ri. Prin Organizarea Comun de Pia se urm resc o serie de obiective, dintre care, n opinia noastr , cele mai importante sunt: controlul output-urilor agricole i stabilizarea pie ei, asigurarea unui nivel stabil al veniturilor agricultorilor, garantarea securit ii aprovizion rii popula iei comunitare" i minimizarea costurilor suportate de la bugetul Uniunii Europene i al statelor membre. Organizarea Comun de Pia la nivel comunitar a fost, este i cu siguran va r mne o necesitate pentru func ionarea pie ei agricole unice astfel nct statele membre s - i poat asigura securitatea alimentar , la nivelul ntregii Uniuni Europene. De aceea Organizarea Comun de Pia se realizeaz la nivel comunitar, iar la nivelul fiec rui stat membru se aplic i se respect regulile i mecanismele comunitare specifice fiec rei etape istorice de dezvoltare a agriculturii. Pe baza acestui cadru de func ionare, stabilit la nivel comunitar, la nivel na ional statele membre i armonizeaz permanent legisla ia i i creeaz i adapteaz sistemul institu ional pentru a putea implementa aquis-ul comunitar i a transpune n practic Politica Agricol Comun . Organizarea Comun a Pie ei se realizeaz , a a cum am v zut, Ia nivel comunitar iar la nivel na ional se reglementeaz drumul parcurs de produsul agroalimentar de la produc tor la consumator. Reglementarea i descrierea acestui drum i a sistemului specific de organizare i func ionare se face pe filiera fiec rui produs. Organizarea i func ionarea filierei fiec rui produs se bazeaz pe respectarea regulilor comunitare dar i a multitudinii de detalii i reglement ri na ionale i locale. Aplicnd prevederile comunitare din cadrul Regulamentelor specifice Organiz rilor Comune de Pia , statele membre i organizeaz filierele produselor agricole n func ie de particularit ile na ionale i zonale. Organizarea filierelor na ionale se realizeaz prin mecanisme specifice pie ei concuren iale dar innd cont de prevederile comunitare i ale Organiza iei Mondiale a Comer ului. Organiz rile Comune de Pia au creat cadrul institu ional necesar func ion rii pie ei fiec rui produs sau grup de produse la nivel comunitar iar filierele pe produs au contribuit i contribuie n mod hot rtor Ia formarea i func ionarea pie ei locale (na ionale) din cadrul fiec rui stat membru. Formarea cadrului institu ional de func ionare a Organiz rilor Comune de Pia intr n responsabilitatea Consiliului de mini trii al Uniunii Europene. De asemenea Consiliul decide i asupra modalit ilor de aplicare a diferitelor reglement ri de sus inere a Organiz rilor Comune de Pia . Comisia European este asistat de c tre un comitet de gestiune pentru fiecare Organizare Comun de Pia . Comitetul de gestiune este compus din reprezentan ii statelor membre i este prezidat de c tre un reprezentant al Comisiei Europene i are n preocup rile sale avizarea m surilor de reglementare. De asemenea, organizarea i func ionarea filierei fiec rui produs presupune i crearea organismelor profesionale i interprofesionale care s apere interesele agen ilor economici implica i, n rela iile acestora cu statul i guvernul fiec rei ri. Cu alte 82

cuvinte, am putea spune c organizarea filierelor pe produs se realizeaz pe baza unui cadru legislativ i institu ional comunitar dar i na ional, care respect specificul fiec rei ri membre i evolu ia pie ei, i care se adapteaz permanent la noile situa ii cu scopul de a men ine echilibrul pie ei, de a evita crizele i de a facilita liberalizarea schimburilor n vederea cre terii competitivit ii i a eficien ei economice. Procesul de organizare a pie elor agricole comune a nceput n luna ianuarie 1967, cu cerealele i a continuat, nct n prezent, n mod practic, aproape toate produsele agricole fac obiectul a 21 de Organiz ri Comune de Pia . Pia a comun agricol a fost reglementat continuu dea lungul timpului. In momentul de fa Uniunea European se afl ntr-un stadiu, apreciem noi, destul de avansat de simplificare i reducere a m surilor de interven ie n vederea cre terii competitivit ii agriculturii pentru a face fa concuren ei cu cea american i procesului de accelerare a liberaliz rii comer ului interna ional, impus de Organiza ia Mondial a Comer ului. Printre instrumentele i mecanismele utilizate de Organiz rile Comune de Pia , de-a lungul timpului men ion m: sistemul pre urilor agricole; sistemul stocurilor de interven ie (la cereale, zah r, carne de bovine i ovine, lapte praf, etc.); subven iile acordate produc torilor agricoli prin diferite mecanisme (criterii de calitate, cote de produc ie, impozite, etc.); ajutoare de produc ie i transformare; subven ii acordate procesatorilor n cazuri speciale (ex. produse perisabile, etc.); subven ii acordate sub forma pl ilor compensatorii pentru sus inerea direct a veniturilor agricultorilor; limitarea produc iei agricole prin diferite reglement ri privind retragerea din cultur a unor suprafe e sau cultivarea unor plante care nu se subven ioneaz ; limit ri directe prin introducerea sistemului cotelor (la lapte, zah r, tutun, etc.); protec ia extern (prin practicare unor taxe vamale ridicate pentru produsele importate) n vederea asigur rii preferin ei comunitare; subven ii la exportul produselor agricole comunitare (ale c ror pre uri interne sunt mai mari dect cele de pe pia a mondial ); etc. Unele din aceste instrumente i mecanisme au fost utilizate mai mult, iar altele mai pu in, n func ie de etapa istoric parcurs , n etapa actual , spre exemplu, se nlocuiesc unele instrumente i mecanisme devenite tradi ionale (pre ul de interven ie, pl ile compensatorii directe, etc.) cu altele noi (schema de plat unic pe exploata ie, etc.), mai adaptate exigen elor fa care Uniunea European trebuie s fac fa n perioada urm toare. Procesul de nlocuire i simplificare a mecanismelor i instrumentelor de Politic Agricol Comun este nso it, n mod firesc, de un proces de schimbare i de simplificare a Organiz rilor Comune ale Pie elor agricole. Acest proces este ilustrat i de apari ia Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organiz ri comune a pie elor agricole (Regulamentul unic OCP") prin care se unific toate Organiz rile Comune ale Pie elor produselor agricole, ntr-un cadru general, comun iar regulamentul (CE) nr. 73/2009 stabile te norme comune pentru sistemele de ajutor direct care se vor acorda agricultorilor. 4.2. Scurt istoric al Organiz rilor Comune ale Pie elor Agricole din Uniunea European Crearea i dezvoltarea pie elor agricole comune n Uniunea European a fost un proces de durat i destul de dificil de realizat. Pentru realizarea acestui deziderat, Uniunea European , a cheltuit importante sume de bani la nceput pentru crearea institu iilor i mecanismelor care s asigure func ionarea pie elor agricole iar dup aceea pentru adaptarea acestora la exigen ele diferitelor etape de dezvoltare i la evolu iile pie ei concuren iale de pe plan intern i extern. 83

Dac la nceput, Comunitatea European s-a confruntat cu o penurie accentuat de produse agroalimentare, ntr-un timp nu prea ndelungat, ca urmare a m surilor luate, s-a trezit n situa ia de a avea o produc ie agricol excedentar care a creat i mai creeaz nc probleme greu de rezolvat. n aceste condi ii, gestionarea pie ei agricole unice a devenit una din cele mai importante sarcini ale Comisiei Europene. Gestiunea pie ei agricole unice a avut obiective diferite n func ie de etapa de dezvoltare n care se afla Comunitatea European . Astfel, la nceput, dup constituirea Comunit ii Europene s-a pus problema gestion rii unor deficite de alimente existente pe pia a agroalimentar . Prin m surile i politicile agricole comune s-au pus bazele unui alt mod de gestionare a resurselor prin Organizarea Comun a Pie ei, n acest context, includerea agriculturii n procesul de integrare european era necesar pentru asigurarea securit ii agroalimentare; reechilibrarea balan ei de pl i; eradicarea s r ciei lumii rurale; contextul interna ional existent dup r zboi care men inea riscul dependen ei Europei Occidentale de importul de alimente din SUA i din Europa de Est; importan a economic a agriculturii ca sector strategic pentru orice ar ; etc. n aceast prim etap , gestionarea resurselor din cadrul pie ei unice agricole a vizat n principal utilizarea tuturor instrumentelor i mecanismelor de func ionare pentru asigurarea securit ii alimentare a popula iei comunitare, n special prin cre terea produc iei agricole i sporirea eficien ei economice, ntr-un timp relativ scurt, ca urmare a m surilor ntreprinse, agricultorii comunitari au fost stimula i s produc tot mai mult nct la un moment dat au ap rut excedentele de produse agroalimentare pe pia a comunitar . Gestionarea acestor excedente s-a f cut diferit de la o etap de dezvoltare la alta, n concordan cu procesul de reformare a Politicii Agricole Comunitare pentru adaptarea permanent la cerin ele pie ei. Dup apari ia excedentelor de produse cele mai importante m suri de reform a pie ei au vizat reducerea garan iilor agricole i mbun t irea sistemului de subven ii pentru limitarea produc iei. Pentru reducerea excedentelor agricole s-au practicat o serie de m suri de reducere (nghe are) a pre urilor i de limitare a produc iei achizi ionate de c tre organismele de interven ie. Primele m suri de reducere au fost luate n anul agricol 1985/1986, cnd Consiliul a nghe at pre urile la produsele principale. M surile de reducere a pre urilor nu au dat ns rezultatele a teptate, deoarece nu s-au men inut o perioad mai lung de timp, nu au vizat toate pie ele excedentare i nu au fost corelate cu alte m suri complementare. Dup anul 1988, pre urile au sc zut u or, ca urmare a reformei Fondurilor structurale i a introducerii liniei directoare agricole n buget". Reformele politicilor de pia au nceput n anul 1984. Ca mecanisme de limitare a produc iei i de reducere a excedentelor s-au utilizat sistemul cotelor" i sistemul stabilizatorilor bugetari". Pia a care a pus cele mai multe probleme n aplicarea Politicii Agricole Comune a fost pia a produselor lactate. Organizarea Comun a Pie ei laptelui i produselor lactate a fost realizat n anul 1968, sub forma unei pie e cu interven ie prin pre garantat. Dificult ile au ap rut din cauza dimensiunilor reduse ale exploata iilor agricole, care nu permiteau ob inerea unor venituri satisf c toare, iar laptele fiind un produs de baz n alimenta ie avea pre uri ridicate i a absorbit peste 30% din resursele FEOGA - garan ii. Excedentele au ap rut n cursul deceniului '70, astfel nct n anul 1982 rata de autoaprovizionare cu lapte i produse lactate era de 122%. n anul 1984 au fost introduse cotele la lapte n vederea limit rii produc iei. La zah r, acest sistem func iona din anul 1967, dar avea rolul de diferen iere a 84

interven iilor n func ie de cantit ile fixate pe produc tor. Cotele ce reveneau fiec rui stat membru ca i fiec rui produc tor se stabileau pe baza unor mecanisme care luau n calcul produc iile unui an de referin teoretic, la care se aplicau coeficien i de cre tere i se f ceau diferen ieri pe ri. n aceast perioad s-au practicat diferite programe i m suri de gestionare a pie elor. Astfel, din anul 1977 s-au introdus taxele de coresponsabilitate" pentru lapte, iar n anul!986 pentru cereale. Aceste taxe urm reau de fapt participarea agricultorilor la finan area cheltuielilor de garantare printr-o prelevare perceput asupra cantit ilor totale de lapte, n cazul dep irii cotelor, produc torii erau supu i unor prelev ri suplimentare. Principiul coresponsabilit ii pe pia a produselor lactate a ac ionat ca o amendare administrativ a produc torilor care dep eau cotele, prin reducerea permanent a cantit ilor globale garantate, acordarea unor indemniza ii pentru produc torii care i ncetau activitatea, suspendarea temporar a compensa iilor, etc. Cu toate c sistemul de cote nu a avut efectele scontate, datorit lipsei posibilit ilor de compensare integral a reducerii de venituri, s-a reu it o anumit limitare a produc iei i stabilizarea pie ei. Ca urmare a sc derii produc iei de lapte, pre ul de pia s-a apropiat de pre ul indicativ, au sc zut stocurile publice de lapte praf i unt, s-au redus efectivele de vaci i au sc zut cheltuielile garantate de FEOGA. Pentru reducerea excedentului i limitarea produc iei n sectorul culturilor de cmp s-au stabilit la nceput praguri de garan ie". Astfel, n 1982 s-au stabilit plafoane de produc ie pentru transformare, iar n 1984 s-au aplicat la nivel comunitar pentru grul dur, floarea-soarelui, stafide, etc. ncepnd cu anul agricol 1985/1986, pentru gestionarea crizei agrobugetare s-au introdus stabilizatori agricoli", ca mijloc de diminuare a cheltuielilor de garantare, concretiza i n cantit i maxime garantate". Acest sistem s-a aplicat n contextul reformei fondurilor structurale i a instituirii liniei bugetare agricole din 1986. Stabilizatorii agricoli" au ac ionat diferen iat pe pie e i au produs efecte pozitive asupra pie ei cerealelor i oleaginoaselor. O alt m sur de limitare a produc iei a fost retragerea facultativ din cultur a unor suprafe e", nc din anul 1968, S. Mansholt a propus programul de reform structural " n care figura aceast m sur , dar care a fost transpus abia din anul 1988. Sistemul de retragere din cultur a unor terenuri a fost mprumutat din Statele Unite ale Americii i s-a aplicat n regim facultativ nc din anul 1988. Produc torilor agricoli li se ofereau \ drept compensa ii, prime forfetare anuale sau scutiri de prelev ri de coresponsabilitate. Efectul acestor m suri a fost limitat, sistemul fiind rigid, compensa iile erau insuficiente, iar percep ia agricultorilor era negativ . O alt m sur de limitare a produc iei a fost extensificarea". Aceasta a fost promovat prin Regulamentul nr. 1094/1988 pentru unele culturi vegetale (cereale, oleaginoase, tutun, bumbac, legume, vin, ulei de m sline, fructe) i pentru sectoarele bovin i ovin, dar s-a dovedit insuficient , pentru stimularea produc torilor s treac la agricultur extensiv . Sus inerea veniturilor n urma m surilor de reducere a garan iilor nu era suficient pentru acoperirea pierderilor de venit pentru micii agricultori. Pe de alt parte, n condi iile specifice de constituire a Organiz rilor Comune de Pia pentru grul dur, ulei de m sline, tutun, semin e oleaginoase s-a adoptat un sistem de pre uri care nu era stimulativ pentru agricultori. De aceea s-a introdus sistemul de subven ii directe", ca un venit suplimentar fa de pre ul de interven ie. Dup anul 1989 au beneficiat de acest sistem carnea de bovine i ovine, iar din 1992 cerealele i stafidele, dar nu s-a mai aplicat la tutun i semin e oleaginoase.

85

Reforma Politicii Agricole Comune, care a avut loc pn n anul 1992, nu a rezolvat dezechilibrele pie ei i nu a avut efectele scontate asupra veniturilor, care erau nesatisf c toare. Aproape 80% din sprijinul acordat ajungea la numai 20% din agricultori. Pe de alt parte, Politica Agricol Comun era puternic contestat n cadrul Rundei Uruguay, din cauza subven iilor ridicate care provocau distorsiuni pe pia a mondial . A fost nevoie de o nou reform , mai radical a Politicii Agricole Comune, cunoscut sub denumirea de Reforma Mac Sharrz". Esen a reformei era stabilizarea pie ei agricole, impus de stadiul de dezvoltare a agriculturii i de presiunile exercitate de Organiza ia Mondial a Comer ului cu privire la extinderea liberaliz rii schimburilor interna ionale i asupra produselor agricole. n ce prive te gestiunea pie elor agricole reforma Mac Sharry" a avut ca obiective principale: reducerea i eliminarea treptat a pre urilor garantate ridicate care au generat excedente i costuri bugetare mari; ajustarea produc iei agricole sub forma unor reorient ri, prioritar fiind sus inerea veniturilor prin sistemul de pl i compensatorii". M surile centrale ale acestei etape a reformei constau n reducerea pre urilor de interven ie la produsele-cheie, concomitent cu nghe area terenurilor" pentru limitarea produc iei, introducndu-se obligativitatea retragerii din cultur cel pu in pentru dou culturi a c ror pia era puternic dezechilibrat (cereale i oleaginoase); corelarea m surilor de extensificare a produc iei cu m suri de protec ie a mediului i de conservare a peisajelor. Extensificarea produc iei a fost promovat i n sectorul zootehnic. Astfel, n sectorul cre terii bovinelor, nivelul compensa iilor a depins de efectivele de animale i sistemele de cre tere. Reforma Politicii Agricole Comune din 1992 a avut efecte pozitive privind echilibrul pie ei, deoarece: s-au redus stocurile de cereale, cerealele comunitare au devenit mai competitive, comer ul cu cereale n interiorul Uniunii Europene s-a dezvoltat, iar cantit ile exportate n afar s-au diminuat, etc. Pe ansamblul Uniunii Europene, n perioada 1994-1996, a avut loc o tendin a de cre tere a veniturilor ca urmare a conjuncturii interna ionale mai favorabile. In anii urm tori ns a ap rut o tendin de sc dere a veniturilor, ntruct nu s-a reu it o reducere semnificativ a costurilor de produc ie, n special a furajelor, energiei i ngr mintelor. Reforma Mac Sharry" din anul 1992 a contribuit i la reducerea subven iilor la export, ceea ce a permis Uniunii Europe s fac fa negocierilor din cadrul Rundei Uruguay. Reducerea subven iilor la export i a volumului exporturilor subven ionate, ntre 1994-2000, a contribuit la crearea unul mediu comercial mai stabil i aceste m suri erau n consens cu reformele intervenite n cadrul Uniunii Europene. n acest r stimp Uniunea European a promovat o politic de finan are cu prioritate a veniturilor agriculturilor n locul finan rii excedentelor greu vandabile. n urma acestor m suri, ponderea cheltuielilor bugetare n P1B i a cheltuielilor pe locuitor s-au redus treptat de la 0,65% la 0,50% respectiv, de la 63,2% (n 1988) la 52,4% n (1997). Cu toate aceste evolu ii favorabile, totu i cheltuielile bugetare se men ineau la un nivel destul de ridicat iar veniturile agricultorilor continuau s scad iar excedentele de produse agricole persistau. A fost nevoie de o nou reform a Politicii Agricole Comune i implicit a Organiz rilor Comune de Pia . M surile noii reforme au fost cuprinse n documentul intitulat Agenda 2000". Prin m surile de reform cuprinse n Agenda 2000 s-a urm rit nl turarea dezechilibrelor pie ei prin reducerea pre urilor institu ionale la principalele produse de baz , pentru men inerea competitivit ii agriculturii n contextul liberaliz rii exporturilor, a limit rii i elimin rii exporturilor subven ionate, a reducerii subven iilor agricole interne. 86

Noile m suri de reform a pie ei agricole au vizat: redefinirea rolului mecanismelor de interven ie; retragerea op ional din cultur a suprafe elor; prelungirea sistemului de cote pn n 2006; reducerea progresiv a pre ului de interven ie (garantat) n perioada 2000-2006 cu 15% n sectorul culturilor de cmp i cu 20% la carnea de bovine n vederea apropierii de pre urile mondiale; men inerea angajamentului de garantare a veniturilor agricole prin intermediul pl ilor garantate; simplificarea Organiz rilor Comune ale Pie elor Agricole i asigurarea unei mai mari suple e a mecanismelor de func ionare etc. Interven iile pe pie e au avut ca scop reducerea produc iei pn la nivelul cererii, reducerea costurilor, cre terea calit ii produselor, reducerea nivelului garan iilor. In aceste condi ii au fost i sunt necesare m suri de acoperire a pierderilor de venit i de limitare a exodului rural. M surile de cre tere a veniturilor popula iei, de ncurajare a stabilit ii rurale i de protec ie a mediului au vizat diversificarea economic prin dezvoltarea unor activit i generatoare de venituri alternative. n acord cu prevederile din Agenda 2000, Consiliului European a hot rt, n luna decembrie 1997, la Luxemburg, promovarea agriculturii multifunc ionale" n Europa, inclusiv n regiunile care se confrunt cu dificult i deosebite (prin dezvoltarea serviciilor agricole i a altor servicii rurale). Gestiunea pie elor agricole a avut loc n condi ii diferite, iar tendin ele de liberalizare i presiunile interna ionale privind eliminarea subven iilor erau tot mai puternice. Mecanismele generale de interven ie prin intermediul pre urilor i a ajutoarelor comunitare aplicate dup anul 1992 la produsele agricole au r mas n continuare destul de complicate i s-au referit la sistemul pre urilor agricole (pre uri int , pre uri garantate sau de interven ie i pre uri de intrare la frontier ), pl ile compensatorii (pentru retragerea unor suprafe e din cultur i reducerea num rului animalelor), precum i alte ajutoare directe i modalit i noi de gestiune a pie elor agricole. Cu toate eforturile depuse, efectele pachetului de reform cuprins n Agenda 2000" nu au fost cele a teptate. S-au men inut o serie de dezechilibre, excedentele de produse agricole au persistat iar Uniunea European a fost supus unor presiuni crescnde din partea Organiza iei Mondiale a Comer ului n vederea reducerii subven iilor i liberaliz rii comer ului cu produse agricole. La aceste presiuni s-au ad ugat i efectele ader rii a nc 12 state provenite, n cea mai mare parte din rndul fostelor ri socialiste din Europa de est. n acest context, au fost hot rte noi m suri de reformare a Politicii Agricole Comune pentru a fi aplicate n perioada 2007-2013. 4.3. Tipurile Organiz rilor Comune de Pia . n primele etape ale implement rii Politicii Agricole Comune, Organiz rile Comune de Pia cuprindeau aproximativ 60% din produsele agricole ale Comunit ii Europene iar n prezent procentul a crescut la peste 90%. La nceput cadrul general al Organiz rilor Comune ale Pie elor Agricole a fost comun pentru toate produsele iar mai trziu acesta s-a diferen iat pe specii sau grupe de specii agricole. Ca urmare a acestui proces de diferen iere, de-a lungul timpului, num rul Organiz rilor Comune ale Pie elor agricole a crescut la 21. Fiecare produs implic un anumit mod de organizare comun a pie ei. Acest lucru a dus la utilizarea unor instrumente i mecanisme de reglementare adecvate i 87

specifice. Dea lungul reform rii Politicii Agricole Comune, n func ie de modul n care s-au folosit instrumentele de interven ie, s-au conturat mai multe categorii ale organiz rilor comune de pia . Astfel pn la reforma cuprins n Agenda 2000 au existat urm toarele tipuri ale Organiz rilor Comune ale Pie elor Agricole: a) Organizarea comun a Pie ei cu interven ie intern i protec ie fa de exterior s-a caracterizat prin faptul c organismele de interven ie au intrat n ac iune atunci cnd pre ul comunitar a cobort pn la nivelul pre ului de interven ie, n aceast situa ie, aceste organisme au preluat la pre ul de interven ie i au stocat produc ia excedentar pn la ameliorarea condi iilor de comercializare. Dac produsele agricole comunitare au fost exportate i pre urile interne erau mai mari dect cele de pe pia a mondial s-a aplicat sistemul restitu iilor la export", n situa ia importurilor de produse agricole la pre uri mai mici dect cele comunitare, pentru protejarea pie ei interne s-a intervenit cu o serie de m suri precum: drepturile vamale, clauza de ocrotire, sumele compensatorii, etc. Acest tip de Organizare Comun a Pie ei s-a folosit pentru cereale, orez, zah r, produse lactate, carne de bovine i ovine, vin de mas i unele fructe i legume. b) Organizarea Comun a Pie ei f r interven ie pe pia a intern i cu protec ie fa de exterior a fost utilizat pentru produsele cu un grad ridicat de competitivitate care nu necesitau sus inerea intern a pre urilor ci doar asigurarea protec iei fa de exterior prin mecanisme similare cu cele aplicate n cazul primei categorii. Produsele care au f cut obiectul acestei categorii de Organizare Comun a Pie ei sunt: p s rile, ou le, vinurile de calitate, florile, unele legume i fructe, etc. c) Organizarea Comun a Pie ei sus inut prin ajutoare complementare pre urilor s-a folosit pentru semin ele oleaginoase, unele produse utilizate n alimenta ia animalelor i pentru unele produse de importan regional (ulei de m sline i gru tare). Pentru aceste produse, Acordul GATT/OMC a interzis utilizarea mecanismelor de protec ie fa de exterior, att la import ct i la export. De aceea, la aceste produse, taxele de import s-au men inut cel mult constante, avnd ns tendin a de reducere la zero. Totu i pentru a proteja pia a intern de importurile la pre uri mai mici dect cele comunitare, Organizarea Comun a Pie ei a utilizat sistemul accizelor n industriile de prelucrare care folosesc asemenea produsele extra comunitare. d) Organizarea Comun a Pie ei cu ajutor forfetar la produc tori a fost aplicat n cazul produselor care aveau o importan deosebit n regiunile de origine precum inul, cnepa, hameiul, viermii de m tase, anumite semin e. Pentru aceste produse au fost acordate ajutoare mai mari, drept sume forfetare pe hectar sau n func ie de cantitatea ob inut . Aceste categorii ale Organiz rilor Comune ale Pie ei au fost puternic influen ate de m surile de reform ale Politicii Agricole Comune care au produs schimb ri importante n sistemul de interven ii i de asigurare a sprijinului fermierilor pe produse sau grupe de produse. Aceste schimb ri majore au intervenit mai ales datorit m surilor de reform radical a Politicii Agricole Comune cuprinse n Agenda 2000 i n pachetele ulterioare acestora. Ca urmare a acestui fapt, n func ie de sistemul de interven ie i de sprijinul acordat fermierilor, n anul 2005, n Uniunea European se distingeau 5 tipuri de Organizare Comun a Pie ei. Acestea sunt: a) Organizarea Comun a Pie ei cu pre uri garantate i interven ie automat care s-a bazat pe sistemul pre urilor garantate i interven ie automat asupra pie ei dac pre urile sc deau sub pre ul de interven ie. Prin m surile de reform , pre urile garantate au fost reduse treptat i s-a trecut la sus inerea veniturilor prin intermediul pl ilor directe. Procesul de liberalizare a pie elor agricole se realizeaz prin eliminarea pre urilor de interven ie i alinierea la pre urile de pe pia a mondial . 88

Constat m c acest proces este foarte avansat la cereale iar la alte produse precum legumele, fructele, vinul, etc., interven iile pe pia s-au practicat i se practic doar n situa iile de criz major . b) Organizarea Comun a Pie ei cu pre uri garantate i interven ie condi ionat a fost utilizat doar n cazul unor crize majore la vin, carne de porc, fructe i legume proaspete. c) Organizarea Comun a Pie ei - mixt - cu pre uri garantate i ajutoare directe complementare produc iei s-a bazat pe aplicarea n anumite limite a sistemului de pre uri garantate la care s-au ad ugat ajutoare directe i interven ii condi ionate. Acest sistem a fost aplicat la cereale, orez i carnea de ovine doar pentru 33% din produc ia Uniunii Europene. d) Organizarea Comun a Pie ei numai cu pl i directe s-a bazat pe plata direct pe hectar sau animal a unei sume fixe stabilit n func ie de suprafe ele i randamentele istorice la diferite culturi. In cazul culturilor oleaginoase, proteice i de tutun, prin acest sistem se sus ine doar 10% din produc ia final a Uniunii Europene. e) Organizarea Comun a Pie ei f r sus inere direct a fost folosit doar pentru protec ia vamal . Astfel la carnea de pas re, cartofi, i derivate de cartofi prin acest sistem a fost sus inut numai 25% din produc ia final a Uniunii Europene. Aceste tipuri ale Organiz rilor Comune de Pia au fost iar n prezent nu mai exist , n ultimii ani asist m la un proces de revenire la un cadru comun de organizare a pie elor tuturor produselor agricole. Edificator n acest sens este Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1234/2007 care stabile te modalit ile de instituire a unei singure Organiz ri Comune de Pia i care cuprinde regulile generale care trebuie respectate pentru toate produsele agricole. Aceste reguli generale se completeaz cu prevederile specifice ale Regulamentelor Consiliului pentru fiecare produs sau grupe de produse dup cum urmeaz : 1) Regulamentul (CE) nr. 234/68 al Consiliului din 27 februarie 1968 de stabilire a organiz rii comune a pie ei n sectorul plantelor vii i al produselor de floricultur cu modific rile ulterioare. 2) Regulamentul (CE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comun a pie elor pentru anumite produse enumerate n anexa II din tratat, cu modific rile ulterioare. 3) Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comun a pie ei n sectorul c rnii de porc, cu modific rile ulterioare. 4) Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comun a pie ei n sectorul ou lor, cu modific rile ulterioare. 5) Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comun a pie ei n sectorul c rnii de pas re, cu modific rile ulterioare. 6) Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comun a pie ei n sectorul tutunului brut, cu modific rile ulterioare. 7) Regulamentul (CEE) nr. 404/93 al Consiliului din 13 februarie 1993 privind organizarea comun a pie ei n sectorul bananelor, cu modific rile ulterioare. 8) Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comun a pie ei n sectorul fructelor i legumelor, cu modific rile ulterioare. 9) Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comun a pie ei n sectorul fructelor i al produselor vegetale transformate. 89

10) Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comun a pie ei n sectorul c rnii de vit i mnzat. 11) Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comun a pie ei n sectorul laptelui i al produselor lactate. 12) Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comun a pie ei n sectorul inului i al cnepei destinate produc iei de fibre. 13) Regulamentul (CE) nr. 2529/2001 al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind organizarea comun a pie ei n sectorul c rnii de oaie i de capr . 14) Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comun a pie ei n sectorul cerealelor. 15) Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comun a pie ei orezului. 16) Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comun a pie ei n sectorul furajelor uscate. 17) Regulamentul (CE) nr. 865/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea comun a pie ei n sectorul uleiului de m sline i al m slinelor de mas . 18) Regulamentul (CE) nr. 1947/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comun a pie ei n sectorul semin elor. 19) Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comun a pie ei n sectorul hameiului. 20) Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comun a pie ei n sectorul zah rului. 21) Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comun a pie ei n sectorul vitivinicol, cu modific rile ulterioare. n plus, Consiliul a adoptat trei regulamente con innd norme specifice privind anumite produse tar a nfiin a, cu toate acestea, o Organiza ie Comun de Pia pentru aceste produse, respectiv: 1) Regulamentul (CE) nr. 670/2003 al Consiliului din 8 aprilie 2003 de stabilire a m surilor specifice privind pia a alcoolului etilic de origine agricol , cu modific rile ulterioare. 2) Regulamentul (CE) nr. 797/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 privind m surile de ameliorare a condi iilor de produc ie i de comercializare a produselor apicole, cu modific rile ulterioare. 3) Regulamentul (CE) nr. 1544/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006 care prevede m suri speciale n vederea favoriz rii cre terii viermilor de m tase, cu modific rile ulterioare. 4.4. Organiz rile Comune de Pia Comune (2007-2013) n noua etap a Politicii Agricole

Procesul de reformare a Politicii Agricole Comune a cuprins i Organiz rile Comune ale Pie elor diferitelor produse sau grupe de produse agricole. Reforma Organiz rilor Comune ale Pie elor agricole, vizeaz n esen a sa simplificarea mecanismelor de interven ie. M surile de reform a Politicii Agricole Comune prev zute de Agenda 2000 au simplificat i mai mult mecanismele de interven ie, readucndu-le la: pl i compensatorii stabilite n func ie de suprafe ele de baz regionale" i randamente; scoaterea din cultur a unor suprafe e agricole care vor fi folosite pentru mp duriri, crearea de parcuri i rezerva ii naturale; m suri de sus inere a pie ei interne; stabilirea cotelor de lapte; regimul frontierelor i protec ia pie ei interne; 90

un mecanism simplificat de sus inere pentru micii fermieri; stabilirea unui nivel de pre de interven ie ct mai apropiat de pre ul pie ei mondiale; etc. Noua etap de reform (2007 - 2013) a Politicii Agricole Comune simplific i mai mult mecanismele de interven ie n sensul nlocuirii subven ion rii prin pl ile compensatorii i alte m suri de sus inere a pie ei interne cu un sistem nou, cel al schemei de plat unic pe exploata ie, dublat cu reguli de condi ionalitate sau ecocondi ionalitate (cross-compliance), modulare financiar , dezvoltare rural etc. Simplificarea mecanismelor de interven ie este nso it , n mod ra ional i de simplificarea Organiz rilor Comune ale Pie ei produselor agricole. Aceast simplificare a Organiz rilor Comune de Pia a fost hot rt prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organiz ri comune a pie elor agricole i privind dispozi ii referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP"). Prin acest regulament, n mod practic s-au pus bazele unei singure Organiz ri Comune de Pia pentru toate produsele agricole. Crearea unei singure Organiz ri Comune de Pia pentru toate produsele agricole se justific i prin faptul c anterior a fost creat cadrul juridic orizontal pentru toate pl ile directe care a regrupat un ansamblu de sisteme de sprijin ntr-un regim de plat unic , introdus prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct n cadrul Politicii Agricole Comune i de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. Nu trebuie s se n eleag c prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, regulamentele de baz ale Organiz rilor Comune ale Pie ei fiec rui produs agricol sau grupe de produse agricole au fost abrogate i nlocuite cu regulamentul unic. Prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 a fost creat doar cadrul general comun aplicabil tuturor produselor agricole prev zute n anexa l la Tratatul Comunit ii Europene cu privire la pia a intern , schimburile comerciale cu rile ter e, regulile de concuren , dispozi ii speciale aplicabile anumitor sectoare, dispozi ii generale norme de punere n aplicare tranzitorii i finale. Pentru reglementarea problemelor specifice fiec rui produs sau grupe de produse agricole au r mas valabile i regulamentele de baz ale fiec rei Organiz ri Comune de Pia . Acest lucru scoate n eviden faptul c ns i conceptul de Organizare Comun de Pia este ntr-o permanent schimbare pentru a se adapta la condi iile concrete ale fiec rei etape de dezvoltare. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului este structurat n 7 p r i dup cum urmeaz : I - Dispozi ii preliminare, II - Pia a intern , III - Schimburile comerciale cu ri ter e, IV - Reguli de concuren , V - Dispozi ii speciale aplicabile anumitor sectoare, VI - Dispozi ii generale i VII - Norme de punere n aplicare, tranzitorii i finale. n partea I - Dispozi ii preliminare - se precizeaz faptul c regulamentul stabile te Organizarea Comun a Pie elor pentru produsele primare care apar in sectoarelor urm toare: cereale, orez, zah r, furaje uscate, semin e, hamei, ulei de m sline i m sline de mas , in i cnep , fructe i legume, fructe i legume transformate, banane, vin, plante vii i produse de floricultur , tutun brut, came de vit i mnzat, lapte i produse lactate, carne de porc, came de oaie i de capr , ou , carne de pas re i alte produse prev zute n anexa I partea XXI la Tratatul Comunit ii Europene. De asemenea, acest regulament stabile te m surile specifice pentru sectoarele urm toare: alcool etilic de origine agricol , produse agricole i viermi de m tase. n n elesul acestui regulament, anii de comercializare a produselor agricole sunt stabili i astfel: l ianuarie-31 decembrie, pentru sectorul bananelor; l aprilie-31 martie al anului urm tor pentru sectorul furajelor i al viermilor de m tase; l iulie-30 iunie al anului urm tor pentru sectorul cerealelor, semin elor, uleiului de m sline i m slinelor

91

de mas , inului i cnepei; I septembrie-31 august al anului urm tor pentru sectorul orezului i l octombrie-30 septembrie al anului urm tor pentru sectorul zah rului. n partea a II-a - Pia a intern - sunt reglementate problemele referitoare la: interven ie asupra pie ei (Titlul 1) i a regulilor privind comercializarea i produc ia (Titlul II). n Titlul I - Interven ia asupra pie ei - sunt stabilite reguli pentru: interven ia public i depozitarea privat , m surile speciale de interven ie (Capitolul I), sistemele de limitare a produc iei (Capitolul II) i regimul de ajutor financiar (Capitolul III). a) Interven ia public i depozitarea privat - este reglementat n Capitolul I i se poate face, alunei cnd situa ia o impune doar pentru produsele originare din Uniunea European . Cu respectarea regulilor stabilite prin acest regulament pot fi cump rate n cadrul interven iei publice sau pot beneficia de un ajutor pentru depozitarea privat , produsele din urm toarele sectoare: cereale, orez, zah r, ulei de m sline i m sline de mas , carne de vit i mnzat, lapte i produse lactate, carne de porc, carne de oaie i de capr . Din cadrul acestor sectoare pot fi eligibile pentru interven ia public urm toarele produse: grul comun, grul dur, orzul, porumbul, sorgul, orezul nedecorticat, zah rul alb sau brun cu condi ia de a fi sub cot i sa fie fabricat din sfecl sau trestie de zah r recoltat din comunitate, carne proasp t i congelat de vit i mnzat, unt produs direct i exclusiv din smntn pasteurizat ntr-o ntreprindere desemnat din cadrul Comunit ii cu un con inut minim de gr simi butirice de 82% gr sime i maxim 16% ap din greutate i laptele praf degresat de calitate superioar fabricat n interiorul Comunit ii. Interven ia public poate fi extins i la carnea de porc sub rezerva ndeplinirii condi iilor stabilite de c tre Comisia European . Pentru aceste produse agricole sunt prev zute pre urile de preferin i cantit ile maxime care pot fi achizi ionate de pe pia prin interven ia public , precum i regulile privind deschiderea i suspendarea achizi iei i desfacerea stocului de interven ie. Ajutorul pentru depozitarea privat poate fi obligatoriu sau facultativ. Cel obligatoriu poate fi acordat cu respectarea anumitor condi ii pentru urm toarele produse: smntn , untul nes rat produs din smntn sau lapte ntr-o ntreprindere agreat cu un con inut de 82% gr sime i 16% ap , untul s rat produs din smntn sau lapte cu un con inut de 80% gr sime, 16% ap i maxim 2% sare i brnzeturi nvechite de 3-15 luni (brnza Gana Padano - 9 luni, brnza Parmigiano Reggiano - 15 luni i Provolone - 3 luni). Ajutorul facultativ se acord n anumite condi ii i situa ii pentru: zah r alb, ulei de m sline, carne proasp t congelat de bovine adulte, lapte praf degresat, brnzeturi cu p strare ndelungat de oaie i de capr mai veche de 6 luni, carne de porc, carne de oaie i de capr . b) M surile speciale de interven ie sunt reglementate n capitolul II i se refer la: m surile excep ionale de sprijinire a pie ei, m surile din sectoarele cerealelor i orezului, m surile din sectorul zah rului i adaptarea ofertei. c) Sistemele de limitare a produc iei sunt reglementate n capitolul III i se refer la regimul de cote aplicabil laptelui i produselor lactate precum l zah rului, izoglucozei i siropului de inulin . Pentru aceste produse sunt stabilite reguli cu privire la reparti ia i gestionarea cotelor, dep irea cotelor i dispozi ii procedurale. d) Regimul de ajutor financiar este reglementat n capitolul IV - n care sunt stabilite reguli cu privire la: ajutorul financiar pentru transformare (furaj uscat i inul destinat produc iei de fibre), restituirile la produc ie, ajutorul financiar pentru sectorul laptelui i al produselor lactate, ajutorul financiar pentru sectorul uleiului de m sline i

92

al m slinelor de mas , fondul comunitar de tutun, dispozi ii speciale privind sectorul agricol si ajutorul financiar pentru sectorul viermilor m tase. Titlul II Reguli privind comercializarea i produc ia cuprinde Capitolul I Standarde de comercializare i condi ii aplicabile produc iei i Capitolul II Organiza iile produc torilor, organiza iile interprofesionale i organiza iile de operatori. a) Standardele privind comercializarea cuprind condi ii minime obligatorii pentru urm toarele produse destinate vnz rii pe pia : ulei de m sline i m sline de mas , banane, plante vii, lapte i produse lactate, c p uni, ou i p s ri de curte. De asemenea produsele din sectorul hameiului sunt supuse unei proceduri de atestare, n ce prive te condi iile aplicabile produc iei, este reglementat utilizarea cazeinei i cazeinatului la fabricarea brnzeturilor precum i metodele de producere a alcoolului etilic de origine agricol precum i normele de procedur . b) Organiza iile produc torilor, organiza iile interprofesionale i organiza iile de operatori fac obiectul capitolului II care cuprinde reguli cu privire la: principiile generala; la organiza iile interprofesionale din sectorul tutunului i uleiului de m sline i m slinelor de mas ; organiza iile de produc tori din sectorul hameiului, sectorul uleiului de m sline i al m slinelor de mas i sectorul viermilor de m tase; organiza iile de operatori din sectorul uleiului de m sline i al m slinelor de mas . Partea a III-a - Schimburile comerciale cu ri ter e cuprinde capitolele: Capitolul I - Dispozi ii generale, Capitolul II - Importurile i Capitolul III Exporturile. n Capitolul I - Dispozi ii generale se precizeaz faptul c daca nu exist alte prevederi legale contrare acestui regulament sau adoptate n conformitate cu acesta, atunci sunt interzise n schimburile comerciale cu rile ter e: perceperea oric rei taxe cu efect echivalent unei taxe vamale i aplicarea de restric ii cantitative sau de m suri cu un caracter echivalent. n Capitolul II - Importuri reg sim reguli cu privire la: licen ele de import, taxele i prelev rile la import (calcularea taxelor la import pentru cereale, orez decorticat, orezul basmati decorticat, orezul albit, brizura de orez, taxe suplimentare la import, suspendarea taxelor la import n sectorul zah rului i norme de aplicare), gestionarea contingentelor la import (contingente tarifare, deschiderea contingentelor tarifare, contingente tarifare n cazul bananelor, inclusiv normele de aplicare) i dispozi ii speciale privind anumite produse care Ia rndul lor Cuprind: dispozi ii speciale aplicabile importurilor n sectorul cerealelor i orezului (importuri de amestecuri de cereale diverse, importuri de amestecuri de cereale i orez, importuri de amestecuri de orez i aplicabilitatea clasific rii tarifare); regimurile preferen iale pentru importul de zah r (necesarul tradi ional de aprovizionare cu zah r pentru rafinare, pre ul garantat, angajamentele luate conform protocolului privind zah rul i normele de aplicare); dispozi iile speciale pentru importul de cnep ; dispozi iile speciale pentru importul de hamei. De asemenea n acest capitol mai sunt reglementate i m surile de protec ie i perfec ionare activ mpotriva importurilor n Comunitate. Capitolul III - Exporturi con ine reguli cu privire Ia: licen ele de export (pentru cereale, orez, zah r, ulei de m sline i m sline de mas , carne de vit i mnzat, lapte si produse lactate, carne de porc, carne de oaie i de capr , ou , p s ri de curte, alcool etilic agricol); restituirile Ia export (pentru cereale, orez, zah r, carne de vit i mnzat, lapte i produse lactate, carne de porc, ou i p s ri de curte; reparti ia restituirilor la export, stabilirea restituirilor la export, restituirile la export pentru mal ul aflat n stoc, adaptarea restituirilor la export pentru cereale, acordarea restituirilor la export, restituirile la export pentru animalele vii din sectorul c rnii de vit i mnzat, 93

limitele la export i normele de aplicare): gestionarea contingentelor la export pentru sectorul laptelui i al produselor lactate (gestionarea contingentelor tarifare deschise de c tre rile ter e); tratamentul special la import n rile ter e (certificatele pentru produsele care beneficiaz de un tratament special la importul dintr-o (ar ter ); dispozi ii speciale pentru plante vii (pre uri minime la export) i perfec ionarea pasiv (suspendarea regimului de perfec ionare pasiv ). Partea a IV-a - Reguli de concuren - cuprinde reguli aplicabile ntreprinderilor (Capitolul I) i reguli n materie de ajutor financiar de stat (Capitolul II). Astfel, n cadrul Capitolului I - Reguli aplicabile ntreprinderilor se face referire la: aplicarea articolelor 81-86 din Tratatul Uniunii Europene, excep ii, acorduri i practici concertate n sectorul tutunului, efectul obligatoriu al acordurilor i practicilor comune asupra ter ilor n sectorul tutunului i normele de aplicare n privin a acordurilor i practicilor concertate n sectorul tutunului. n Capitolul II - Reguli n materie de ajutor financiar de stat se reg sesc prevederi cu privire la: aplicarea articolelor 87, 88 i 89 din Tratatul Uniunii Europene; dispozi iile specifice privind sectorul laptelui i al produselor lactate i dispozi iile na ionale specifice. Partea a V-a - Dispozi ii speciale aplicabile anumitor sectoare cuprinde reglement rile cu privire la: prelev rile promo ionale n sectorul laptelui i produselor lactate; raportarea cu privire la anumite sectoare, nregistrarea contractelor n sectorul hameiului, perturbarea pre urilor pe pia a intern , perturb ri cauzate de cota ii sau pre uri de pe pia a interna ional ; condi ii privind m surile care trebuie aplicate n caz de perturb ri i norme de aplicare i comunic rile privind sectorul alcoolului etilic. n Partea a VI-a - Dispozi ii generale - regulamentul con ine prevederi cu privire la: dispozi iile financiare; urgen e; schimbul de informa ii ntre statele membre; clauza privind frauda; controalele i sanc iunile administrative i raportarea acestora. Partea a VII-a - Norme de punere n aplicare, tranzitorii i finale con ine dispozi iile de punere n aplicare n Capitolul I (comitetul, organizarea comitetului, interpretarea trimiterilor, normele tranzitorii i data intr rii n vigoare) i dispozi ii tranzitorii i finale n Capitolul II (modific ri ale Regulamentului nr. 1493/1999. nr. 2200/1996, nr. 2201/1996, nr. 1184/2006 i abrog ri ale mai multor regulamente). 4.5. Formele de sprijin i mecanismele de interven ie n cadrul Organiz rilor Comune de Pia din Uniunea European i impactul lor asupra agriculturii romne ti A a cum am v zut, Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 a creat un cadru general, comun, pentru toate Organiz rile Comune de Pia i a pus bazele unei Organiz ri Comune de Pia unice pentru toate produsele sau grupele de produse. Ca urmare a acestui fapt s-a sim it nevoia de stabilire a unor norme comune, pentru sistemele de ajutor direct acordat agricultorilor. Ca urmare a acestui fapt a fost aprobat Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru toate sistemele de ajutor direct pentru agricultori n cadrul Politicii Agricole Comune i de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005; (CE) nr. 247/2006; (CE) nr. 378/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Acest regulament este structurat pe titluri dup cum urmeaz : - Titlul I - Domeniul de aplicare i defini ii; 94

- Titlul II - Dispozi ii generale privind pl ile directe; - Titlul III - Schema de plat unic ; - Titlul IV - Alte scheme de ajutor; - Titlul V - Punerea n aplicare a pl ilor directe n noile state membre; - Titlul VI - Transferurile financiare; - Titlul VII - Norme de punere n aplicare i dispozi ii fiscale. n Titlul I - Domeniul de aplicare - se precizeaz faptul ca Regulamentul nr. 73/2009 stabile te: normele care reglementeaz pl ile directe; schema de plat unic pe exploata ie, schema de plat unic pe suprafa , scheme de sprijin pentru agricultorii care produc orez, cartofi pentru amidon, plante proteaginoase, fructe cu coaja tare, semin e, bumbac, zah r, fructe i legume, carne de oaie, carne de vit i mnzat; un cadru care s permit noilor state membre completarea pl ilor directe. Titlul II - Dispozi ii generale privind pl ile directe con ine reglement ri cu privire la: ecocondi ionalitatea, modularea i disciplina financiar , sistemul de consultan agricol ,.sistemul integrat de administrare i control i alte dispozi ii generale. n ce prive te ecocondi ionalitatea este stabilit regula c orice agricultor care prime te pl i directe trebuie sa respecte cerin ele legale n materie de gestionare precum i bunele condi ii agricole i de mediu. Pentru aceasta, autoritatea competent na ional are obliga ia de a furniza agricultorilor prin mijloace electronice, lista cu cerin ele legale n materie de gestionare i cu bunele condi ii agricole i de mediu care trebuie ndeplinite. Cerin ele legale n materie de gestiune se refer la: s n tatea public , s n tatea animalelor i a plantelor, mediul nconjur tor i bun starea animalelor. In ce prive te bunele condi ii agricole i de mediu statele membre trebuie sa se asigure c terenurile agricole, mai ales cele nefolosite n scopul produc iei, sunt men inute n bune condi ii agricole i de mediu, n acest scop, fiecare stat membru i stabile te cerin ele minime pentru bunele condi ii agricole i de mediu. Modularea i disciplina financiar reprezint un mecanism prin care se reduce sprijinul financiar pentru exploata iile mari. Astfel, prin modulare se instituie regula c toate pl ile directe mai mari de 5000 euro acordate ntr-un an calendaristic, unui agricultor se reduc, n fiecare an pn n 2012 cu urm toarele procente: 7% n 2009; 8% n 2010; 9% n 2011 i 10% n 2012. Dac suma acordat dep e te 300.000 euro atunci procentele de reducere anual se (majoreaz cu 4% Este necesar ca sumele totale anuale acordate prin sprijinul direct ntr-un stat membru s se ncadreze n plafonul na ional anterior stabilit. Sumele rezultate n urma reducerilor prin mecanismul de modulare sunt redistribuite la nivelul Uniunii Europene sub forma ajutorului comunitar suplimentar pentru dezvoltarea rural , n ce prive te disciplina financiar , se instituie regula c pentru a se asigura c sumele destinate finan rii cheltuielilor de pia i a pl ilor directe se poate face o ajustare a pl ilor directe la nivel comunitar inndu-se seama de o marj de 300 milioane euro sub plafonul na ional aprobat. De asemenea, statele membre au obliga ia s instituie n favoarea agricultorilor un sistem de consultan agricol n domeniul administr ri terenurilor i exploata ilor, gestionat de una sau mai multe autorit i desemnate sau de organisme private. De asemenea pentru a se asigura gestiunea transparent a fondurilor de bani i a evita fraudarea bugetului comunitar, statele membre au obliga ia de a institui un sistem integrat de administrare i control care s con in urm toarele elemente: o baz de date electronic , un sistem de identificare a parcelelor agricole, cererile de ajutor, un sistem integrat de control i un sistem de identificare a fiec rui agricultor care depune o cerere. Statele membre verific eligibilitatea cererilor i ntreprind controale privind corectitudinea datelor nscrise n cerere precum i respectarea regulilor de ecocondi ionalitate. n situa ia n care se 95

constat abateri de la regulile stabilite se opereaz reduceri sau chiar excluderi de la plata direct . Sumele rezultate n urma reducerilor i a excluderilor se returneaz Ia FEGA ns statele membre pot p stra 25% din ele. De asemenea, statele membre au obliga ia s se asigure de existen a compatibilit ii dintre schemele de sprijin i sistemul integrat de control n ce prive te: baza de date electronic , sistemele de identificare a parcelelor agricole i controalele administrative, la care se adaug i obliga ia de a informa periodic Comisa European cu privire la aplicarea sistemului integrat. Celelalte dispozi ii generale se refer Ia cerin ele minime pentru a primi pl i directe, for a major i circumstan ele excep ionale i posibilitatea de reexaminare a pl ilor directe n func ie de evolu ia pie ei i de situa ia bugetului. Titlul III - Schema de plat unic - instituie o serie de reguli cu privire la: punerea general n aplicare, aplicarea regional i par ial , punerea n aplicare n noile state membre care au aplicat schema de plat unic pe suprafa , integrarea ajutorului cuplat n plata unic i ajutorul specific. Regulile stabilite pentru punerea n aplicare a schemei de plat unic se refer la drepturile de plat , activarea drepturilor de plat pe hectarul eligibil, declararea hectarelor eligibile, modificarea drepturilor de plat , solicit rile multiple, utilizarea terenurilor n caz de integrare amnat a sectorului legume fructe, utilizarea sectorului pentru produc ia de cnep , plafoanele na ionale, rezerva na ional , drepturile de plat nefolosite, transferul drepturilor de plat , condi iile pentru drepturile speciale i reexaminarea drepturilor de plat . Conform prevederilor regulamentului, ajutorul din cadrul schemei de plat unic este disponibil pentru agricultori daca ace tia de in drepturi de plat unic pe care le-au ob inut anterior sau ob in drepturile de plat unic n temeiul prezentului regulament prin: transfer de la rezerva na ional , n conformitate cu anexa IX pentru legume i fructe, cartofi de consum i pepiniere i sectorul vinului (defri are, transfer n cadrul programelor de sprijin) precum i dac le-au fost alocate sau transferate definitiv drepturi de plat . Ajutorul se acord agricultorilor la activarea drepturilor de plat pe hectarul eligibil. Prin hectarul eligibil" se n elege orice suprafa agricol a exploata iei i orice suprafa plantat cu specii forestiere cu ciclu scurt de produc ie care este utilizat total sau predominant pentru activit i agricole. Agricultorul are obliga ia s declare hectarele eligibile iar cererea sa este supus verific rilor i controlului i apoi se stabilesc drepturile de plat unic . Modificarea acestuia se poate face doar n conformitate cu normele stabilite de Comisia European . Suprafa a de teren corespunz toare num rului de hectare eligibile poate face obiectul i a altor cereri pentru orice plat direct precum i pentru orice alt ajutor neprev zut n acest regulament. Aplicarea schemei de plat unic pe exploata ie se poate face i pentru produc ia de legume si fructe, produc ia de cartofi pentru consum i pepiniere doar dup data de 31 decembrie 2010. Pot fi eligibile pentru schema de plat unic i suprafe ele cultivate cu cnep doar n cazul n care con inutul de letrahidrocanabinol nu dep e te 0.2%. Pentru fiecare stat membru este stabilit un plafon na ional pentru drepturile de plat unic n limita c ruia trebuie s se ncadreze. De asemenea, statele membre au obliga ia s - i creeze o rezerv na ional de drepturi de plat unic pe care s-o utilizeze n conformitate cu regulile comunitare i n mod transparent. In acest context, orice drept de plat care nu a fost activ cel pu in 2 ani este trecut la rezerva na ional . Drepturile de plat nu pot fi transferate dect unui agricultor stabilit n acela i stat membru, cu excep ia mo tenitorilor. De asemenea drepturile de plat pot fi reexaminate n circumstan e justificate. Se instituie regula c schema de plat unic poate fi regionalizat n concordan cu normele n vigoare.

96

Statele membre care au acordat pl i pentru sectorul c rnii de oaie i de capr i pentru sectorul c rnii de vit i de mnzat pn la data de 1 august 2009 pot decide s acorde n continuare aceste pl i. Dac ns nu iau aceast decizie, atunci din anul 2010 aceste pl i vor fi integrate n schema de plat unic . De asemenea se acord pl i suplimentare tranzitorii pentru legume i fructe pn Ia 31 decembrie 2011 pentru tomatele destinate industrializ rii i pn la 31 decembrie 2012 pentru smochine proaspete, citrice proaspete, struguri de mas , piersici, nectarine, pere i prune d'Ente". Statele membre au obliga ia de a integra ajutorul cuplat n schema de plat unic . De asemenea, statele membre pot acorda ajutoare specifice agricultorilor pentru tipuri specifice de agricultur importante pentru protec ia i ameliorarea mediului nconjur tor, mbun t irea calit ii produselor agricole, realizarea unor standarde sporite de bun stare a animalelor, mbun t irea comercializ rii produselor agricole i activit ii agricole specifice care conduc la beneficii suplimentare de agromediu. Statele membre pot contribui financiar la plata primelor de asigurare a culturilor i animalelor mpotriva pagubelor provocate de calamit i naturale, boli ale plantelor i animalelor sau de infestarea parazitar . De asemenea, satele membre pot acorda compensa ii financiare pentru pagubele create de bolile plantelor i animalelor sau de incidentele de mediu. Titlul IV - Alte scheme de ajutor - reglementeaz schemele comunitare de ajutor (plata specific pentru culturile de orez, ajutorul pentru cultivatorii de cartofi de amidon, prima pentru plantele proteaginoase, plata pe suprafa pentru fructe cu coaja tare, pl i specifice culturii de bumbac, ajutorul pentru semin e, ajutorul pentru produc torii de sfecl de zah r i trestie de zah r, pl ile tranzitorii pentru fructe i legume, pl ile tranzitorii pentru fructele tip bac , primele pentru sectoarele ovinelor i caprinelor, pl ile pentru carnea di vit i de mnzat) i ajutoarele na ionale (ajutorul na ional pentru fructele cu coaja tare: migdale, alune, nuci, fistic i ro cove). Titlul V - Punerea n aplicare a pl ilor directe n noile state membre instituie regulile cu privire la introducerea pl ilor directe n noile state membre astfel: noile state membre, altele dect Romnia i Bulgaria vor introduce pl ile directe n procent de 60% n anul 2009, 70% n anul 2010, 80% n anul 2011, 90% n 2012 i 100% ncepnd din 2013. Romnia i Bulgaria vor introduce pl ile directe n procent de 35% n 2009, 40% n 2010, 50% n 2011, 60% n 2012, 70% n 2013, 80% n 2014, 90% n 2015 i 100% ncepnd din 2016. De asemenea schema de plat unic pe suprafa este disponibil pn n anul 2013, iar noile state membre au obliga ia s notifice Comisiei Europene inten ia de a ncheia aplicarea schemei pn la l august a ultimului an de aplicare. Pentru Romnia i Bulgaria, schema de plat unic pe suprafa (SAPS) poate fi aplicat pn Ia 31 decembrie 2012. De asemenea, noile state membre pot acorda pl i separate (pentru zah r, legume i fructe i pentru fructe tip bac ) i ajutoare specifice. Noile state membre au posibilitatea s acorde pl i na ionale complementare directe n limita unor plafoane stabilite. Titlul VI - Transferuri financiare reglementeaz transferurile financiare pentru restructurarea regiunilor produc toare de bumbac, de tutun precum i transferurile c tre FEADR. Titlul VII - Norme de punere n aplicare i dispozi ii finale cuprinde prevederi cu privire la punerea n aplicare, conformarea drepturilor de plat , cererile pentru regiunile ultraperiferice, ajutorul de stat, transmiterea informa iilor c tre Comisie, Comitetul de gestionare a pl ilor directe i dispozi ii finale i tranzitorii. La m surile de pia reglementate de Regulamentul nr. 1234/2007, formele de sprijin reglementate de Regulamentul nr. 73/2009 se adaug i sprijinul din cadrul 97

m surilor de dezvoltare rural reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1689/2005 al Consiliului. Romnia, ca stat membru al Uniunii Europene are obliga ia s aplice aceste scheme i mecanisme de interven ie pe pia n cadrul Organiz rilor Comune ale Pie elor agricole. ncepnd cu anul 2007, n Romnia se aplic urm toarele forme de sprijin: A) Pl ile directe sub forma schemei de plat unic pe suprafa (SAPS) i a ajutoarelor suplimentare pentru sfecla de zah r i culturi energetice. B) M surile de pia care constau n: 1. m suri de interven ie 2. Depozitare - stocuri de interven ie (interven ie de stat) Interven ia este o m sur adoptat de Comisia European pentru a stabiliza pia a i a asigura un nivel de via echitabil popula iei agricole care lucreaz n sectorul respectiv. M surile de interven ie includ achizi ionarea, depozitarea, transportul i transferul stocurilor, precum i vnzarea i alte comercializ rii ale produselor agricole n condi iile prev zute de legisla ia agricol aplicabil . M surile de interven ie se aplic pentru urm toarele produse: cereale i orez, alcool, unt i lapte praf, carne de vit i vi el, zah r. Pentru achizi ionarea acestor produse se "36 utilizeaz pre urile de interven ie care sunt stabilite de Comisia European . 3. M surile de pia operabile n anul 2007, altele dect interven ia au fost: ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui n institu iile colare, sprijinul pentru restructurarea i reconversia planta iilor viticole, ajutorul pentru procesarea primar a inului i cnepei pentru fibre. - M sura de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui i a anumitor produse lactate n institu iile colare are drept obiectiv favorizarea consumului de lapte n institu iile colare. Prin aceast m sur se distribuie gratuit sau la pre redus lapte sau anumite produse lactate copiilor din institu iile colare. Ajutorul este pl tit prin Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur n limita a maximum 0,25 l lapte/copil beneficiar nscris/zi de coal /institu ie colar . Sunt excluse de la acest sprijin comunitar produsele lactate distribuite n timpul vacan elor colare. Beneficiaz 1.200.000 mii de copii (6 milioane euro), conform Regulamentului nr. 2707/2000 i OMADR. 697/2007 iar fondul alocat a fost de 6 milioane de euro. - Sprijinul pentru restructurarea i reconversia planta iilor viticole este o m sur de administrare a poten ialului productiv viticol constituit pentru nt rirea echilibrului pie ei vitivinicole. M sura vizeaz anumite suprafe e viticole a c ror produc ie nu este adaptat cererii i urm re te mbun t irea calitativ a produc iei acestor planta ii prin programe de reconversie a soiurilor, replantare sau mbun t ire a tehnicilor de conducere. - Ajutorul pentru procesarea primar a inului i cnepei pentru fibre se acord pentru cantit ile na ionale garantate negociate de ara noastr i anume 42 to fibre lungi de in i 921 to fibre scurte de in i fibre de cnep . Nivelul ajutorului este de 160 euro/to fibre lungi de in i de l>0 euro/to fibre scurte de in i fibre de cnep . Pot beneficia de acest ajutor comunitar procesatorii primari autoriza i pe teritoriul UE cure au ncheiat contracte de procesare primar a inului i cnepei pentru fibre cu fermieri romni. - Prin Programul na ional de dezvoltare a apiculturii din Romnia, conform Regulamentului nr. 797/2004, a fost alocat suma de 1.985.267 euro, aprobat prin Decizia (CE) nr. 31372/2007

98

- Acordarea ajutorului financiar comunitar destinai Grupurilor de produc tori din sectorul legume-fructe, conform Regulamentului n r, 1182/2007 i a Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 694/2008 - Acordarea ajutorului financiar comunitar destinat finan rii programelor opera ionale ale Organiza iilor de produc tori, conform Regulamentului nr. 1182/2007 i a Ordinului Ministrului agriculturii nr. 694/2008 4. Alte m suri de pia (export): Restitu ii Ia export; Taxe de import 5. Alte m suri de sprijin: Depozitarea brnzeturilor cu perioad de maturare ndelungat ; Sprijin prin alocarea unor cantit i de unt destinate persoanelor defavorizate 6. Produse notificate pentru 2007: cereale - 1500 mii; lapte praf; unt; orez; zah r; alcool. C) M surile de dezvoltare rural cuprinse n Programul Na ional de Dezvoltare Rural (2007-2013) D) M surile cuprinse n programul Na ional pentru Pescuit i Acva-cultur Pentru finan area acestor forme de sprijin se utilizeaz fonduri comunitare, fonduri de la bugetul na ional i fonduri de cofinan are din partea beneficiarilor. Finan area agriculturii i dezvolt rii rurale n Romnia din fondurile Uniunii Europene are urm toarea repartizare anual a sumelor (tabelul 4.1) Tabelul 4.1 Repartizarea fondurilor alocate Romniei de la bugetul UE pentru agricultur , dezvoltarea rural i pescuit n perioada 2007-2013 - mu euro Total 2007-2013 Mil euro % Pla i directe (din 447,291 530,681 621,636 710,441 888,051 1064,662 1243,272 5501,67 39,29 FEAG), din care; SAPS 440,6 527,9 618,1 706,4 883,0 1059,6 1236,2 5471,2 39,00 Sfecla de zah r 1,93 2,78 3,56 4.04 5,05 6,06 7,07 3,47 0,21 Culturi 4,27 4,27 0,26 energetice M suri de pia a 6,89 27,05 44,06 44,07 42,1 42,1 42,1 248,37 1,77 (din FEAG) Dezvoltarea 786,87 1064,19 1349,40 1175,57 1193,6 1212,77 1230,80 8022,0 57,29 Rural (din FEADR) Pescuit (din 14.28 21,22 29,22 37.36 39,03 39,82 40.61 239,0 1,65 FEP) Total general 1255.32 1643,14 2044,32 1967,43 2162,79 2360,35 2556,79 14002,04 100 Sursa: Calculat dup Tratatul de aderare al Romniei la UE, ED. Monitorul Oficial al Romniei, 2005, est i mar M ADR Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Romnia trebuie s profite la maximum de aceste fonduri comunitare pentru a le accesa i folosi n vederea restructur rii sectorului agroalimentar pentru al face compatibil cu cel din Uniunea European i competitiv pentru a face fa concuren ei de pe pia a comunitar i mondial . Pentru aceasta este nevoie de o politic na ional consecvent i coerent care s stimuleze formarea exploata iilor comerciale de dimensiuni optime, de cre tere a randamentelor medii i a produc iilor totale de modernizare a capacit ilor de procesare i nu n ultimul rnd de constituirea grupurilor de produc tori. Toate acestea trebuie s aib ca scop formarea i consolidarea filierelor agroalimentare care au un rol hot rtor n func ionarea pie ei agricole na ionale.

99

CAPITOLUL V POLITICA DE PROTEC IE A MEDIULUI N UNIUNEA EUROPEAN Efectele pozitive sau negative ale agriculturii asupra mediului natural mult vreme au fost considerate ca un dat asupra c ruia nu se putea face nimic; activitatea agricol era, n general, prin natura sa, n armonie cu mediul nconjur tor. Con tientizarea problemelor legate de intensificarea produc iei agricole sau din contr restrngerea agriculturii din anumite zone a dus la dezvoltarea unor reflec ii economice, cu rezonan e politice nc limitate. Analiza micro-economic permite sezonabilitatea unei p r i din aceste probleme, propunnd interven ii utile, foarte pu in utilizate. 5.1. Obiectivele i principiile politicilor comunitare n domeniul mediului Integrarea preocup rilor de mediu n PAC este recent ; ca i pentru multe alte politici este vorba mai nti de o punere a problemei i apoi extinderea n toate rile a m surilor deja puse n practic n forme diferite n majoritatea rilor. Problema politicii de mediu s-a pus pentru prima dat n anii70, devenind una din priorit ile Uniunii europene, prev zute n Actul unic european (1987), bazele juridice fiind date de articole 130 R 130 T din tratatul de la Roma, tratatul de la Maastricht afirmnd ca o condi ie esen ial : integrarea exigen elor din domeniul protec iei mediului n definirea i punerea n practic a celorlalte politici ale comunit ii. Aceste preocup ri ale Uniunii Europene n materie de mediu au fost amplificate prin l rgirea sferelor de competen a Parlamentului european i n acest domeniu, unde aprobarea diverselor programe se face prin codecizii (cu procedur decizional legal ). Excep ie fac m surile fiscale, ocuparea solului, gestiunea resurselor de ap , aprovizionarea cu energie, unde procedura decizional este unanimitatea dac Consiliul Europei nu opteaz pentru majoritatea calificat . Principiile politicilor de mediu trebuie integrate n toate celelalte politici comunitare. Aceste principii re inute pentru politicile de protec ia mediului nconjur tor sunt: - precau ia - prevenirea - corectarea la surs - principiul cel care polueaz este i cel care pl te te Obiectivele politicilor comunitare din domeniul protec iei mediului nconjur tor sunt: - Prezervarea, protec ia i ameliorarea calit ii mediului nconjur tor; - Protec ia s n t ii umane; - Utilizarea prudent i ra ional a resurselor naturale; - ncurajarea m surilor din acest domeniu la nivel interna ional. Tendin a Uniunii Europene de rent rire a protec iei mediului s-a pus cu ocazia revizuirii Tratatului de la Maastricht prilejuit de Conferin a Interguvernamental a celor 15 (Consiliul Europei, reuniunea de la Amsterdam iunie 1997). Totodat s-a constatat c agricultura european se g se te prins ntr-un context contradictoriu: - Uniunea European dezvolt (pune n practic ) constrngeri legate de mediu (prezervarea mediului natural, ap rarea animalelor) care duc la cre terea costurilor de produc ie agricole. Or, aceast tendin este mai pu in dezvoltat n alte ri caracterizate prin vaste spa ii agricole i printr-o sc zut densitate demografic (SUA, Argentina, Australia). 100

- Pe de alt parte rile exportatoare i Organiza ia Mondial a Comer ului exercit o presiune din ce n ce mai puternic n favoarea liberaliz rii schimburilor agricole (liberalizarea comer ului agricol) care implic c utarea celor mai mici costuri n agricultur . Uniunea European trebuie deci: - s valorifice func iile pozitive ale agriculturii n ceea ce prive te mediul (gestiunea spa iului, a peisajului, biodiversitatea) evitnd reportarea problemelor unui sector asupra altuia (cazul de eurilor urbane de exemplu); - s in cont de realitatea mediului nconjur tor comunitar n toate negocierile interna ionale; - s prevad , n cadrul discu iilor asupra evolu iei viitoare a PAC (vezi Agenda 2000) sus inerea financiar a m surilor specifice de protec ie a mediului n mod distinct fa de ajutoarele economice acordate produc iilor vegetale i animale.

5.2. M surile na ionale, regionale i locale de protec ie a mediului Este n vigoare al cincilea Program de ac iune asupra mediului 1993-2000 Spre o dezvoltare durabil , adoptat de c tre Consiliul de Mini tri al U.E. care, plecnd de la situa ia dificil a st rii mediului comunitar, estimeaz necesitatea unei schimb ri radicale a sistemului de m suri i mijloace avute n vedere. Cinci sectoare economice au fost identificate cu prioritate: industria, energia, transporturile, turismul i agricultura. n ceea ce prive te agricultura, Comisia european constat ntr-adev r n raportul s u, Spre o dezvoltare durabil (martie 1992) urm toarele: mecanismele PAC au permis atingerea mai multor obiective economice dar producnd efecte mai pu in pozitive n materie de mediu: hiperintensificarea, degradarea resurselor naturale, eroziunea solurilor, uniformitatea genetic n cre terea animalelor, consecin ele negative din cre terea animalelor, rolul nefast al drenajului n zonele umede, fenomenul de eutrofizare legat de folosin a exclusiv i excesiv a ngr mintelor cu azot i fosfor. Orient rile generale ale Uniunii Europene n favoarea mediului au dat na tere la nenum rate directive sau reglement ri comunitare n ceea ce prive te agricultura, printre care amintim: - reglementarea agro-mediu care a nso it reforma PAC (1992): ncurajarea practic rii extensific rii, reconversiei la agricultura biologic , protec ia speciilor de animale amenin ate. Astfel aproape 150.000 agricultori francezi au semnat contractul agro-mediu pentru cinci ani. Aceast politic de contractualizare (vezi tabelul 5.1.) este destinat dezvolt rii n anii viitori n m sura n care ele constituie o manier eficace de mbinare la nivel local a imperativelor economice cu necesit ile de protejare a mediului.  lupta contra polu rii prin nitra i. n aplicarea Directivei europene asupra nitra ilor (1991), Fran a a delimitat un ansamblu de zone a a zis vulnerabile, reprezentnd aproape 30 % din teritoriul na ional francez n care agricultorii sunt incita i s - i modifice practicile de fertilizare avnd n vedere obiectivul protec iei apelor subterane i superficiale, camerele pentru Agricultur jucnd un rol esen ial prin sfaturile date agricultorilor n cadrul acestei ac iuni, ca i pentru programul na ional de standardizare a construc iilor din cre terea animalelor etc.  interdic ia de desc rcare a de eurilor. Directivele comunitare viznd epurarea apelor uzate, interzicnd n paralel i desc rcarea de eurilor sta iilor de epurare, doresc s conduc colectivit ile locale s

101

Programele regionale de protec ia mediului n Fran a Tipurile de opera ii, obiectivele i impactul cantitativ (la data de 30 mai 1997) Tabelul 5.1 Tipurile de opera ii Obiectivele Reducerea intran ilor protec ia capt rilor (ngr minte, produse fitosanitare) Reconversia terenuri arabile n p uni protec ia cursurilor de ap extensive lupta contra eroziunii protec ia cursurilor de ap Retragerea din circuitul agricol pe termen protec ia i gestiunea florei i lung (20 ani) a terenurilor faunei Conversii la agricultura biologic reducerea polu rilor diversificarea Diminuarea nc rc turii la eptelul ovin i extensificarea prin volum bovin Protec ia raselor locale amenin ate men inerea biodiversit ii genetice Opera iuni locale i alte priorit i regionale probleme specifice (biotipuri, peisaje) Total X
Sursa: G. Miclet, 1998

Num r de contracte 2202 2024 21 45 1659 1149 1678 23.979 32.755

Impactul (num r de ha sau UVM) 52.750 ha 10.870 ha 101 ha 188 ha 41.197 ha 21.014 UVM 11.076 UVM 488.261 ha 593.368 ha 32.090 UVM

102

caute a utiliza c i de folosire a acestora pe terenurile agricole. n fa a unei insuficiente armoniz ri a legisla iilor na ionale, ca i n lipsa organiz rii filierei n domeniu, profesiunea agricol a f cut propuneri pentru ndulcirea  reglement rilor franceze, pentru ameliorarea rela iilor ntre principalii actori i transparen a schimb rilor. Con inutul politicii de protec ia mediului comunitar (Regulamentul 2078/92) cuprinde o serie ntreag de m suri care se iau la nivel na ional, regional sau local. Prezent m n continuare m surile respective cu aplicabilitate n Fran a: M suri na ionale (se aplic pe tot teritoriul francez n acelea i condi ii). y Prima de nierbare a terenurilor arabile M suri regionale (pentru anumite zone delimitate): y Conversia la agricultura biologic ; y Salvarea raselor locale n pericol; y Extensificarea furaj rii (diminuarea nc rc turii n animale la unitatea de suprafa ); y Reconversia terenurilor arabile n p uni; y Reducerea intran ilor; y Retragerea pe termen lung a terenurilor din circuitul agricol (pentru protec ia apelor sau prezervarea faunei i florei). M suri locale (conform art. 19 din regulamentul 2078/92 de asemenea pentru anumite zone delimitate) Obiective: y prezervarea biotipurilor; y ntre inerea peisajelor; y prevenirea riscurilor (incendierea p durilor, eroziune etc.); y lupta contra polu rii. Dep rtndu-se de abord rile paleative ini iale a problemelor de mediu, actuala politic comunitar vizeaz promovarea unei dezvolt ri durabile integrnd politicile de mediu n diferitele politici sectoriale, modificarea comportamentelor economice i sociale cu ajutorul unui mare evantai de instrumente i prin promovarea principiului responsabilit ii mp r ite. Pentru trecerea de la o politic de reducere a polu rii la o politic de gestiune a polu rii este important de dezvoltat cercetarea i cooperarea ntre politici.

103

CAPITOLUL VI AGRICULTURA, GATT I OMC

6.1. Prezentarea general a GATT 6.1.1. Scurt istoric al apari iei G.A.T.T. Dup al doilea r zboi mondial, conduc torii marilor puteri, ncepnd cu responsabilii americani, au putut n elege c dezastrul r zboiului a rezultat dintr-o insuficient coordonare interna ional i absen a unui cadru institu ional interna ional ntre cele dou r zboaie mondiale. n iulie 1944, acordurile de la Bretton Woods au stabilit principiile de reorganizare a economiei mondiale. Negociatorii au admis c diferitele aspecte ale rela iilor economice formeaz un tot, c moneda i aspectele financiare nu se disociaz n produc ie i schimb. Noua ordine ar trebui s fie fondat pe trei piloni: FMI (Fondul Monetar Interna ional) tratnd probleme de moned , Banca Mondial cu finan area marilor proiecte i Organiza ia Interna ional de comer , produc ie i schimburi. Aceast ultim organiza ie nu va vedea lumina zilei, numai un acord tranzitoriu va fi aplicat sub forma GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), limitat strns numai la rela iile comerciale interna ionale. Agricultura este cuprins n acest acord general, dar apare ca un sector cu prevederi derogatorii largi. Agricultura nu va cunoa te mi carea de liberalizare a bunurilor manufacturiere, a a c GATT nu va mpiedica proliferarea sus inerilor guvernamentale. GATT este prezentat n general ca o mare organiza ie de liber schimb, controlnd regulile care regizeaz marea majoritate a schimburilor comerciale interna ionale. Este totu i o prezentare mult prea schematic (simplist ) care nu permite n elegerea crizei acestei institu ii, care va dispare n cele din urm . GATT s-a perenizat deci ca o organiza ie cu rol esen ial n reglementarea comer ului interna ional. mpov rat de statute i de reguli ale majorit ii, toate deciziile trebuie luate prin consens, ceea ce mpiedic practic GATT de a impune sanc iuni rilor care ncalc hot rrile sale. La origine, voin a de promovare a unei ordini economice mondiale a r spuns dorin ei de mpiedicare a ntoarcerii politicilor egoismului sacru din perioada anilor 1930, considerate responsabile de criza economic a acelor ani i deci i a celui de-al doilea r zboi mondial. Keynes a ntrev zut bine aceast stare de spirit: promovarea unui sistem interna ional cooperant care s permit mpiedicarea ca ac iunile fiec ruia s se realizeze n detrimentul interesului general, contribuind astfel la derularea unei spirale depresive. n opinia curent , GATT reprezint un liber schimb doctrinar, inspirat din tradi ia ricardian , incapabil de a sesiza constrngerile i specificitatea unei lumi complexe, imperfecte i instabile. Liberalismul instrumental mai mult dect doctrinal al GATT se explic prin respingerea vechilor politici. Trebuie ca prin cooperare i fixarea de reguli interna ionale multilateralism s se evite situa ii ca dilema prizonierului. Lumea ideal a GATT ar trebui s fie cea a suprim rii barierelor comerciale destinate s stimuleze comer ul interna ional i, printr-un efect multiplicator, cre terea economic i a folosirii for ei de munc . Pentru aceasta, modificarea structurilor economice a na iunilor nu este indispensabil . GATT-ul a fost prev zut s func ioneze ca o ma in de cooperare, deci negociere. Dac prioritatea a fost acordat tarifelor vamale, este pentru c ele constituie un instrument transparent supus negocierii. Acordul general este dominat de trei mari principii: - nediscriminarea ntre partenerii economici care se traduce n special prin extensia clauzei na iunii cele mai favorizate la ansamblul partenerilor contractan i;

104

- eliminarea restric iilor cantitative n ceea ce prive te schimburile i a celei mai mari p r i a subven iilor la export, reglementnd practicile neloiale (dumping, subven ii); - reducerea progresiv i negociat la nivel multilateral (Round) a barierelor vamale pe baza avantajelor reciproce consim ite i nu pe baza egaliz rii nivelurilor de protec ie. n realitate, la ora actual aceste mari principii nu sunt opera ionale dect pentru o parte a rarelor conflicte arbitrate de c tre GATT. Acordul nsu i prevede un anumit num r de excep ii. A a este articolul XXIV, care recunoa te c bunurile din zonele de liber schimb constituie o excep ie important a aplic rii clauzei na iunii celei mai favorizate. Apoi, n continuare, derog rile au multiplicat excep iile legale: acordurile multifibre care restaureaz barierele cantitative i bilaterale sistemul generalizat de preferin e, multiplicarea codurilor de interpretare a ader rii facultative ntr-adev r, tarifele vamale au fost n medie puternic diminuate, dar au l sat s continue un mare num r de vrfuri-uri, n special n agricultur . Aceast mi care este de altfel compensat prin multiplicarea barierelor a a zise nontarifare, cantitative, fitosanitare, administrative sau de alt natur . Astfel, interdic ia barierelor cantitative este ast zi nerespectat f r ca, pentru acestea, GATT-ul s intervin . Acordurile de autolimitare a exporturilor, asimilabile cu cele de cote, acoper ast zi cea mai mare parte a sectoarelor deschise comer ului interna ional (agricultura, textilele, automobilele, produsele electronice). Totodat , chiar dac interven ia guvernelor se face practic la vedere, aceste acorduri sunt oficial de natur privat . Este inexact s afirm m c acordurile GATT nu acoper comer ul agricol. Nici textele i nici practica nu exclud acest sector. O mare parte din arbitrajele GATT se refer la agricultur sau la ramurile care-i sunt apropiate (pescuit, b uturi). Anumite dispozi ii de excep ie sunt con inute de Acordul general: autorizarea barierelor cantitative i subven iile la export. Punerea n practic a Politicii Agricole Comunitare la nceputul anilor 60 a influen at n mod considerabil peisajul agricol mondial. Instalarea unei protec ii comune la frontierele Comunit ii (care va fi numit n continuare preferin a comunitar ), care prevedea rent rirea protec iei pentru anumite produse fa de alte ri, a implicat articolul XXIV.6 al GATT, negocierea de compensa ii. Problema a fost tran at atunci n Dillon Round din 1962. CEE a acceptat n contrapartid , liberalizarea unui anumit num r de produse agricole (oleaginoase, produsele de substituire a cerealelor). n mod nediscriminatoriu, de aceste m suri a profitat n mod esen ial SUA. Aceste concesii au fost rediscutate cu fiecare nou l rgire a Comunit ii. Criza profund a GATT este legat de obiectivele sale: ncadrarea negocierilor i aprecierea respect rii acordurilor trecute. Institu ie cu finalitate economic prin excelen , singura doctrin veritabil a GATT este .. juridic . Concluziile grupurilor speciale ale GATT nu se bazeaz deci pe criterii de eficacitate sau echitate economic , ci numai pe respectul formal al Acordului general sau al textelor anexe (derog ri, protocoale de accedere, concesii mutuale negociate n Round-urile precedente, codurile Round-ei Tokyo etc). GATT consider astfel c dac acordurile trecute nu satisfac p r ile, nu r mne altceva de f cut dect renegocierea n cadrul unei noi Runde sau n cadrul procedurii de reglementare a divergen elor. Astfel GATT, institu ie unde singurele texte de reglementare in loc de statute, nu are de ales. El pierde toat legitimitatea sa nerespectnd propriile sale texte. Organizarea de cicluri de negocieri comerciale multilaterale Rounds la ini iativa p r ilor contractante, constituie una din misiunile GATT-ului. Runda Uruguay, deschis n 1986, este cea de-a 8-a dup negocierile de la Geneva (1947), Annecy (1949), Torquay (19501951), Geneve (1955-1956), Runda Dillon (1961-1962), Runda Kennedy (1963-1967), Runda Tokyo (1973-1979). Aceste runde au cunoscut o serie de evolu ii istorice: 105

- prelungirea duratei de negociere, de la cteva luni la 2 ani, 4 ani, 6 ani i apoi 7 ani pentru runda Uruguay; - l rgirea sferei de negocieri la probleme nontarifare, ca cele legate de codul anti dumping (Runda Kennedy) i multiplicarea diferitelor coduri i aranjamente ale Rundei Tokyo; - o concentrare de concesii privind produsele neagricole. Astfel, Runda Dillon, axat asupra consecin elor comerciale ale creerii CEE nu a repus n discu ie protec ia agricol global . Negocierile ulterioare nu au marcat nici o mi care semnificativ a liberaliz rii n agricultur . Redeschiderea unei noi runde de negocieri multilaterale r spunde la o problem real : criza multilateralismului. Multiplicarea zonelor gri (acordurile de autolimitare a exporturilor) persisten a derog rilor ascunse, consolidarea barierelor netarifare, generalizarea conflictelor pentru cauze de neloialitate (subven ii, dumping), func ionarea inadecvat a GATT i insuficien ele statutare, cer repunerea lor n discu ie. Punerea n discu ie a politicilor agricole este f r ndoial riscant , dar nu lipsit de un anumit bun sens. Inadecvarea vechilor regimuri derogatorii sau speciale a fost deja demonstrat . Astfel, dup cum am v zut, franciza acordat n 1962 de CEE importurilor de oleaginoase i de produse de substituire a cerealelor a devenit incoerent cu excedentul cerealier al Comunit ii pentru c produsele sunt substituibile n alimenta ia animal . La fel, legitimitatea derog rilor americane, negociabile n Runda Uruguay, pot fi puse n discu ie. Agricultura se preteaz bine logicii multilateralismului n special n domeniul subven iilor la export n m sura n care cresc costurile de interven ie, anulnd astfel efectele subven iilor. Cadrul multilateral ar putea permite tratarea problemelor fundamentale, pn acum ignorate, ale repercusiunilor politicilor agricole asupra rilor din lumea ntreag i a unei organiza ii necesare de produc ie i de pie e agricole. Dar SUA ca i CEE i urm resc obiectivele lor proprii n continuare, nu se mpiedic de efectele lor asupra marilor pie e agricole de export. Comunitatea European a reu it pn n prezent s armonizeze interesele divergente ale rilor membre referitoare la baza politicilor de sus inere ridicate, favorabile rilor unde agricultura este mai pu in competitiv , dar i sus inerea exporturilor, dnd astfel satisfac ie rilor cu agricultur excedentar , n special Fran ei. Reformele PAC-ului au deplasat acest echilibru, sus inerea veniturilor compensnd sc derea pre urilor, iar practicarea sistemului de prloag a p mnturilor exploatabile viznd st pnirea excedentelor. Dar privilegiind, n final, reducerea sus inerii exporturilor i accesul pe pia a comunitar , se aduce atingere intereselor Fran ei care a devenit astfel inta presiunilor americane. Pentru alte ri din Comunitate (ex. Germania) un eventual acord care practic nu pune n discu ie sus inerea direct a agricultorilor va deveni acceptabil. Ca urmare a faptului ca cel de-al doilea R zboi Mondial a afectat profund ntreaga economie mondiala i rela iile economice interna ionale, ONU a ini iat nc din primii ani de activitate, o ampl ac iune menit s duc n final la crearea unei organiza ii Mondiale a comer ului care s - i aduc contribu ia la eliminarea treptat a barierelor i restric iilor din calea comer ului interna ional. n acest scop, din ns rcinarea ECOSOS, o comisie preg titoare format din reprezentan ii a 23 de state, a trecut nc din 1945 la elaborarea unei carte a viitoarei organiza ii Mondiale a comer ului, aceasta fiind prima ncercare de codificare a unor reguli fundamentale care s guverneze rela iile economice interna ionale. Comisia preg titoare a hot rt c , paralel cu activitatea de elaborare a Cartei pentru viitoarea OMC i pn la ratificarea ei, s ini ieze i primele negocieri cu privire la reducerea taxelor vamale i a altor restric ii din calea comer ului interna ional. Aceste negocieri au avut loc n perioada aprilie octombrie 1947 i rezultatele lor au fost incorporate intr-un tratat multilateral, denumit 106

Acordul General pentru Tarife i comer , care constituie baza oficiala, juridic a concesiilor tarifare convenite. Totodat n acest tratat, care urma s fie o anexa la Carta pentru OMC, au fost nscrise i o serie de reguli, principii i discipline dup care s se c l uzeasc statele semnatare n desf urarea schimburilor comerciale reciproce. Tratatul a intrat n vigoare la 1 ianuarie 1948. A fost elaborata i Carta proiectata pentru OMC, cunoscuta sub denumirea de Carta de la Havana (1948), dar, nefiind ratificata de statele semnatare, n-au putut s fie puse bazele OMC, r mnnd n vigoare GATT care nu a avut statut juridic de organiza ie interna ional , dar a ntre inut leg turi cu organiza ii specializate ale ONU 6.1.2. Obiectivele i structura Acordului General pentru Tarife i comer Acordul General pentru Tarife i comer a fost un tratat multilateral interguvernamental, ce reglementa cele mai importante aspecte ale cooper rii economice i comerciale intre statele semnatare. Principalul obiectiv al GATT este crearea i implementarea unui sistem comercial liberalizat i deschis n cadrul c ruia ntreprinderile comerciale din rile membre pot face comer unele cu altele n condi iile de competi ie impar iala. Din textul Acordului mai pot fi deduse urm toarele obiective: liberalizarea comer ului; aplicarea clauzei na iunii celei mai favorizate, fapt ce presupune nediscriminarea; respectarea obliga iilor asumate; mic orarea tarifelor; un regim comun pentru statele n curs de dezvoltare; politica antidumping etc. Aceste obiective i p streaz valabilitatea i n prezent. n ultimii 15-20 de ani, ca urmare a faptului ca a crescut num rul rilor membre i, n special, al rilor n curs de dezvoltare, atribu iile i obiectivele GATT s-au l rgit. Structurile organizatorice ale GATT sunt urm toarele: - Sesiunea p r ilor contractante; - Consiliul Reprezentan ilor; - Comitete i grupuri de lucru specializate; - Secretariatul. Sesiunea p r ilor contractante - (membrii cu drepturi depline), este alc tuit din delega iile tuturor rilor membre i este forul suprem al GATT. Se ntrune te, de obicei, o data pe an (sesiune ordinara) sau de mai multe ori pe an, la cererea p r ilor contractante (sesiuni extraordinare). Atribu iile sale de baz : - dreptul i obliga ia de a veghea la respectarea prevederilor GATT; - aproba modific rile i complet rile aduse textului GATT; - aproba prin vot primirea de noi membri; - aproba crearea de noi organe n structura organizatorica a GATT i le direc ioneaz activitatea. Consiliul reprezentan ilor - alc tuit din reprezentan ii tarilor membre cu drepturi depline, ncepe s func ioneze n 1960 i i exercit atribu iile ntre sesiunile p r ilor contractante, ndeplinind rolul de organ executiv. Are urm toarele atribu ii: - ndrum activitatea organelor din subordine ( comitete, comisii); - organizeaz negocierile pentru primirea de noi membri n GATT; - organizeaz consult ri cu p r ile contractante asupra diverselor aspecte ale evolu iei schimburilor comerciale reciproce; Secretariatul - n frunte cu Director General efectueaz activitatea tehnicoorganizatorica. Personalul num r 350 de membri. El desf oar i o activitate publicistica foarte bogat . Sprijin derularea rundelor de negocieri organizate de GATT i publica rezultatele acestora. Acorda asistenta de specialitate tarilor n curs de dezvoltare. 107

Comitetele i grupurile de lucru specializate pe probleme - asigura activitatea permanenta a Acordului General, studiind problemele ce le-au fost ncredin ate. n afara comitetelor specializate permanente pot fi create comitete cu activitate temporal , a c ror misiune nceteaz odat cu terminarea ac iunii pentru care au fost create. Dintre comitetele specializate pe probleme permanente, se remarca ndeosebi activitatea urm toarelor opt: a. Comitetul pentru comer ul cu produsele industriale; b. Comitetul pentru agricultura i comer ul cu produsele agricole; c. Comitetul pentru comer i dezvoltare; d. Comitetul balan elor de pl ti; e. Comitetul pentru practicile antidumping; f. Comitetul pentru textile; g. Comitetul pentru buget, finan e i administra ie. Din 1964, mai face parte din structura organizatorica a GATT i Centrul de comer Interna ional, care din 1968 a devenit Centrul comun de comer interna ional GATTUNCTAD. 6.1.3. Principalele prevederi ale GATT-ului. Textul Acordului a suferit pe parcursul existentei sale o serie de revizuiri i complet ri impuse de condi iile interna ionale postbelice. ncepnd din 1995 cnd a fost actualizat, Acordul General pentru Tarife Vamale i comer a devenit principalul Acord al OMC pentru comer ul cu m rfuri. Principiile ce stau la baza GATT au fost preluate de sistemul OMC. ntregul sistem GATT se bazeaz pe patru reguli de baza: 1. Protejarea industriei na ionale prin taxe vamale. De i GATT are ca scop liberalizarea progresiva a comer ului, recunoa te ca rile membre pot fi n situa ia de-a i proteja produc ia intern fa de competi ia str in . Totu i, le cere rilor s asigure protec ia prin taxe vamale. Utilizarea restric iilor cantitative este interzis , cu excep ia unui num r limitat de situa ii. 2. Plafonarea tarifelor. rilor li se cere ca, ori de cte ori este posibil, s reduc sau s elimine protec ia produc iei interne, prin reducerea taxelor vamale i nl turarea celorlalte bariere din calea comer ului, n cadrul negocierilor comerciale multilaterale. Concomitent, regula prevede plafonarea tarifelor reduse, adic excluderea major rii lor ulterioare. 3. Clauza na iunii celei mai favorizate. Aceasta regul important a GATT prevede principiul nediscrimin rii. Astfel, daca o ar membr acord altei ri orice tarif sau orice beneficiu pentru anumite produse, ea trebuie imediat i necondi ionat s l extind asupra produselor asem n toare ale altor ri. Aceasta obliga ie se aplic att importurilor, ct i exporturilor. Dac o ar percepe taxe pentru exportul c tre o anumit destina ie, ea trebuie s perceap taxe cu aceea i rat pentru exporturile c tre toate destina iile. Exist i unele derog ri. Comer ul ntre membrii Acordurilor Generale de comer , care este supus la taxe vamale preferen iale sau exceptat de aceste taxe, este una dintre excep ii. O alt excep ie o constituie Sistemul Generalizat de Preferin e acordat rilor n curs de dezvoltare de c tre rile dezvoltate. 4. Tratamentul na ional. Conform acestui principiu, un produs importat care a trecut grani a dup plata taxelor vamale i a altor taxe trebuie s beneficieze de un tratament egal cu cel aplicat produselor autohtone. GATT mai con ine un ir de anexe care vizeaz agricultura, textilele, comer ul de stat, produsele standard, subven iile i ac iunile mpotriva practicilor de dumping. rile i iau angajamente pe categorii de m rfuri. Acestea includ angajamente de a reduce i limita tarifele 108

vamale la importarea m rfurilor. n unele cazuri tarifele sunt reduse la zero, n altele ele sunt limitate. Deci sunt luate angajamente fa de OMC ca unui produs i se va aplica o anumita rata care nu va fi m rit. 6.1.4. Rundele comerciale Negocierile comerciale ini iate de c tre GATT se desf oar n cadrul unor conferin e, denumite i runde de tratative. Practica acestor conferin e a consacrat respectarea ctorva principii n desf urarea negocierilor tarifare i netarifare, i anume: a. Fiecare parte contractant are dreptul de a decide dac particip sau nu la negocierile ini iate n cadrul GATT; b. Nici uneia dintre p r ile contractante nu i se poate cere s fac concesii unilaterale, ntre p r i contractante trebuind s se acorde concesii de egala valoare. Fac excep ie rile n curs de dezvoltare care beneficiaz de principiul nereciprocit ii concesiilor n raporturile cu rile dezvoltate. c. Toate p r ile contractante beneficiaz de rezultatele negocierilor tarifare, n virtutea aplic rii reciproce a MFN, indiferent daca participa sau nu la negocieri. Ct prive te alte acorduri negociate-n cadrul GATT, acestea nu se extind asupra p r ilor contractante dect n m sura n care ader la ele. n perioada 1947 - 1990, n cadrul GATT, au avut loc opt runde de negocieri, care s-au soldat cu rezultate importante pe linia cre rii condi iilor favorabile dezvolt rii comer ului interna ional. 1. Runda de la Geneva (aprilie-octombrie 1947). Aceasta runda s-a soldat cu crearea Acordului GATT i cu 45 000 concesii tarifare viznd peste 50% din valoarea comer ului mondial din acea perioada. S-au pus bazele unei noi tehnici de negocieri cunoscuta sub denumirea de ar cu ar i produs cu produs. Prin protocolul de la Geneva se stabile te reducerea taxelor vamale la importul n tarile dezvoltate cu 35% n medie pentru produse industriale i cu 15% pentru produse agricole, iar la importul n unele ri n curs de dezvoltare, cu pn la 40% pentru unele produse industriale. 2. Runda de la Annecy (Franta-1949) Aceast rund de negocieri comerciale a condus, pe lng aderarea a 11 noi ri la GATT, la 5000 de concesii tarifare. 3. Runda de la Torguay (Anglia-1950-1951) Aceast rund a fost organizat cu prilejul ader rii R.F.G la GATT. Num rul concesiilor tarifare negociate a fost de 8700, iar reducerea medie a taxelor vamale a fost de 25% fa de nivelul practicat n 1948. 4. Runda de la Geneva (Elvetia-1955-1956) Aceast rund s-a soldat cu rezultatele cele mai modeste - 4300 de concesii tarifare, alc tuite n principal din consolid ri de taxe vamale. 5. Runda Dillon-Geneva (1960-1962) A fost numita a a dup numele subsecretarului de stat American care a propus-o. De i nu a dus dect la realizarea unui num r de 4400 concesii tarifare, a marcat totu i un pas nainte fa de rundele precedente prin faptul ca s-a folosit tehnica reducerii lineare i reciproce a taxelor vamale cu un anumit procent convenit. 6. Runda Kennedy-Geneva (1964-1967) Runda a fost lansat din ini iativa SUA i CEE. La aceasta runda s-a convenit reducerea taxelor vamale la 6300 pozi ii tarifare, n medie cu 35%, n timp de 5 ani. Pentru prima oara au fost abordate la aceasta runda i alte trei probleme: obstacolele netarifare,

109

liberalizarea comer ului cu produse agricole i luarea n considerare a situa iei rilor n curs de dezvoltare. n domeniul obstacolelor netarifare s-a elaborat i adoptat un Cod antidumping. 7. Runda Tokyo (1973-1979) A fost organizat din ini iativa SUA, CEE i a Japoniei. Pe parcursul acesteia au continuat eforturile GATT de a reduce n mod treptat tarifele. Rezultatele s-au soldat cu o reducere de 1/3 din pl ile vamale n cele 9 mari ri industrializate, ceea ce a f cut ca tariful mediu la produsele industriale s se reduc cu 4.7%. Mic orarea tarifelor, e alonat pe parcursul unei perioade de peste opt ani, a implicat i un element de armonizare, i anume cu ct mai mare era tariful, cu att mai mare era diminuarea acestuia, n mod propor ional. Au fost semnate un ir de acorduri privitoare la obstacolele de alta natura dect cele tarifare, care n unele cazuri ineau de modalitatea de interpretare a regulilor existente GATT, iar n altele s-au pus fundamente cu totul noi. Dat fiind faptul ca nu au fost acceptate de to i membrii GATT; deseori erau numite neoficial coduri. Astfel, n domeniul netarifar au fost negociate sase acorduri; Acordul cu privire la evaluarea vamal ; Acordul cu privire la comer ul de stat; Acordul privind procedurile n materie de licen e de import; Acordul privind subven iile de export i taxele compensatorii; Codul Antidumping; Acordul privind obstacolele tehnice n calea comer ului. Aceste Acorduri nu erau multilaterale, dar constituiau totu i un nceput. 6.1.5. Acordurile conexe n Con inutul Rezultatelor Negocierilor n cadrul Rundei Uruguay privind comer ul multilateral, textele juridice includ o lista de aproape 60 de acorduri, anexe, decizii i n elegeri. Prin intermediul acestor acorduri a fost instituit un sistem mondial comercial nediscriminatoriu care reglementeaz n mod expres drepturile i obliga iile membrilor OMC. Pe lng Acordurile ce cuprind principiile de baza (GATT, TRIPS, GATS), au fost negociate i o serie de Acorduri ad ug toare care se refer la clauze speciale cu privire la sectoare specifice, i anume: 1. Acordul privind evaluarea bunurilor n vam (art. VII al GATT) Acest Acord con ine reguli de evaluare care concentreaz i, simultan, extind clauzele privind evaluarea n vama stabilite n textul original al GATT. Sistemul de evaluare a Acordului este bazat pe criterii simple i echitabile, urm rind asigurarea uniformit ii n aplicarea regulilor, astfel incit importatorii s poat evalua n avans cu certitudine suma taxelor de pl tit la importuri. Principala regula a acestui Acord este acea ca valoarea pentru scopuri vamale trebuie s se bazeze pe pre ul real pl tit sau pl tibil pentru bunul de export, destinat unei tari importatoare (adic pre ul de factur ), ajustat, daca este cazul, pentru a include unele pl i suportate de cump r tori, cum ar fi costul ambal rii, taxele pentru ob inerea licen ei, etc. Articolul enumer taxele sau costurile care nu trebuie ad ugate la valoarea n vam , daca nu pot fi eviden iate separat din pre ul real sau pl tibil, i anume: cheltuielile de transport, dup importul n teritoriul vamal al rii importatoare; costul construc iei, asambl rii, ntre inerii dup efectuarea importului. Pentru a proteja interesele importatorilor i a asigura o baza impar ial i neutr pentru determinarea valorii, Acordul mai con ine alte cinci reguli care limiteaz discre ia autorit ilor vamale i stabilesc o consecutivitate stricta a etapelor evalu rii. Numai n cazul n care vama considera ca valoarea nu poate fi determinata conform primei reguli, se va aplica regula imediat urm toare.

110

a) Valoarea de tranzac ie a m rfurilor identice - daca valoarea nu poate fi determinata pe baza valorii tranzac iei, ea se va stabili folosind valori de tranzac ie deja determinate pentru bunurile identice (art. 2). b) Valoarea de tranzac ie a m rfurilor similare - Dac nu este posibil determinarea valorii pe baza metodei de mai sus, ea trebuie determinat pe baza valorii de tranzac ie la bunuri similare. n cadrul celor dou metode, tranzac ia selectata trebuie s se refere la bunuri importate care au fost vndute la export c tre tara importatoare aproximativ n acela i timp ca i cele a c ror valoare se evalueaz . c) Valoarea deductiv - Valoarea dedus este determinat pe baza pre ului unitar de vnzare pe pia a intern a m rfurilor importate care sunt evaluate, sau a m rfurilor identice sau similare, dup efectuarea deduc iilor pentru astfel de elemente ca profitul, taxele vamale i alte taxe, transportul, asigurarea i alte cheltuieli n ara importatoare (art.5). d) Valoarea calculata - Valoarea calculat se determina prin ad ugarea la costul producerii al bunurilor evaluate a unei sume pentru profit i cheltuieli generale egale cu cele care, de obicei, se reflecta n vnzarea bunurilor din aceea i clasa sau gen ca m rfurile evaluate care sunt produse de c tre produc tori n ara exportatoare pentru export c tre ara importatoare (art.6). e) Metoda continu rii - n cazul n care valoarea n vama nu poate fi evaluata prin una din cele patru metode descrise mai sus, ea poate fi determinata prin utilizarea oric rei metode anterioare ntr-o manier flexibil cu condi ia ca criteriile utilizate s corespunda Art. VII al GATT. Obiectivul de baz a acestui Acord este de a proteja interesele comercian ilor one ti, cernd organelor vamale s accepte pentru determinarea valorii impozabile pre ul real, pl tit de importator ntr-o anumit tranzac ie. nainte de 1 ianuarie 1995, numai 11 ri aplicau sistemul de evaluare prev zut de Acord. Perioada de implementare a prevederilor Acordului a expirat n anul 2000. Orice extindere a perioadei de tranzi ie trebuie s fie adresata i aprobat de Comitetul de Evaluare n Vam . 2. Acordul privind Inspec ia nainte de Expedi ie (PSI). PSI consta n angajarea unor companii private specializate din str in tate pentru a verifica detaliile expedi iei - pre ul, cantitatea i calitatea bunurilor, etc. Acordul privind Inspec ia nainte de Expedi ie recunoa te ca principiile i obliga iile GATT se aplic activit ilor agen ilor de inspec ie nainte de expedi ie mputernici i de c tre guverne. n prezent, 5 companii de PSI ofer servicii de inspec ie nainte de expedi ie: cea mai mare dintre ele este Socit Generale du Surveillance (SGS) din Geneva, ea are peste 130 de filiale n peste 140 de ri (inclusiv i n Republica Moldova); altele sunt BIVAC interna ional din Paris; COTECNA din Geneva, Inchape Testing Services Interna ional (ITSI) din Londra i Inspectoratele din SUA. Scopul PSI este salvgardarea intereselor na ionale financiare prin prevenirea ie irilor de capital, fraudelor comerciale i eschiv rii de la plata taxelor vamale, compensarea insuficien ilor din infrastructurile administrative. PSI, de asemenea prezint avantajul acceler rii v muirii bunurilor, reducerii corup iei vamale, etc. Obliga iile pe care Acordul le impune rilor care folosesc sistemul PSI vizeaz : a) Nediscriminarea - procedurile i criteriile vor trebui aplicate pe o baza egala tuturor exportatorilor. To i importatorii trebuie s efectueze inspec ia n mod uniform (Acordul PSI, art.2.1). b) Tratamentul na ional - rile care utilizeaz serviciile de PSI nu trebuie s aplice reglement rile na ionale ntr-o asemenea manier nct s aplice un tratament mai pu in

111

favorabil pentru bunurile care au fost inspectate fa de produsele na ionale similare (Acordul PSI, art.2.2). c) Locul inspec iei - inspec ia fizic trebuie s fie efectuat n ara exportatoare i, doar dac acest lucru nu este posibil, n ara produc toare (Acordul PSI, art.2.3). d) Standardele - inspec ia cantit ii i calit ii trebuie s fie realizat n conformitate cu standardele convenite reciproc ntre cump r tor i vnz tor sau, n absen a acestora, cu standardele interna ionale (Acordul PSI, art.2.4). e) Transparenta - transparenta trebuie s fie asigurat prin furnizarea de informa ii exportatorilor, ntre altele, cu privire la legile i reglement rile din ara utilizatorului referitoare la activit ile de PSI i privind procedurile i criteriile folosite pentru inspec ie (Acordul PSI, art.2.5-2.8). f) Protec ia informa iilor confiden iale - informa iile confiden iale nu trebuie divulgate ter ilor (Acordul PSI, art.2.5-2.13). g) ntrzierile - ntrzierile f r motiv trebuie evitate(Acordul PSI, art.2.15-19). h) Verificarea pre urilor - membrii utilizatori vor face astfel nct, pentru a evita suprafacturarea sau subfacturarea i frauda, entit ile de inspec ie nainte de expedi ie s efectueze o verificare a pre ului (Acordul PSI, art.2:20). Acordul stabile te o procedur independent de revizuire - administrat n comun de c tre o organiza ie care reprezint agen iile PSI i o organiza ie care reprezint exportatorii pentru a reglementa diferendele intre un exportator i o agen ie PSI. 3. Acordul privind Barierele Tehnice n Calea comer ului (TBT). Scopul fundamental al Acordului este de a asigura ca regulamentele i standardele tehnice, ce includ cerin e pentru mpachetare, marcare i etichetare i proceduri utilizate pentru evaluarea conformit ii cu aceste regulamente, cerin e i standarde s nu fie formulate i aplicate astfel incit s creeze obstacole inutile n calea comer ului. Scopul men ionat poate fi realizat n cazul n care rile utilizeaz , atunci cnd este adecvat i posibil, standardele interna ionale pentru formularea regulamentelor lor tehnice sau pentru elaborarea standardelor na ionale voluntare. Acordul cuprinde termenul regulament tehnic referitor la standardele cu care conformitatea este obligatorie. Termenul standard este utilizat referitor la standardele folosite pe o baza voluntar . Regulamentele tehnice i standardele industriale pot varia de la ar la ar . n cazul n care exist prea multe standarde diferite, acestea pot crea dificult i produc torilor i exportatorilor. Daca standardele sunt stabilite n mod arbitrar, ele pot fi utilizate ca scuza pentru protec ionism. Astfel de standarde pot deveni obstacole n calea comer ului. Evaluarea conformit ii - acordul referitor la TBT define te procedurile de evaluare a conformit ii ca fiind orice procedur utilizat , direct sau indirect, pentru a determina dac cerin ele pertinente, cuprinse n reglement rile tehnice sau standarde sunt ndeplinite. Evaluarea conformit ii cu standardele, prin intermediul utiliz rii unei ter e p r i neutre, la urm toarele forme: 1. Testarea produselor; 2. Certificarea produselor, n urma inspec iei; 3. Evaluarea sistemelor de management al calit ii; 4. Proceduri de acreditare. Reglementari tehnice i standarde - pentru ca regulamentele tehnice care impun standarde obligatorii sau standarde voluntare s nu creeze obstacole tehnice inutile n calea comer ului, Acordul stabile te anumite principii i reguli care cer ca agen iile cu rol de reglementare corespund cerin elor (Acordul privind TBT, art.2.1-2.2). Principalele organiza ii care redacteaz standardele interna ionale sunt: organiza ia Interna ional pentru

112

standardizare(ISO); Comisia Electrotehnica Interna ional (CEI); Uniunea Interna ional a Telecomunica iilor (ITU); i Comisia Codex Alimentarius. 4. Acordul privind aplicarea masurilor sanitare i fitosanitare (SPS). Masurile sanitare i fitosanitare in de securitatea alimentara i standardele pentru protec ia plantelor i animalelor. Acordul SPS ncurajeaz rile membre s utilizeze standarde stabilite de organiza ii interna ionale, dar mai permite tarilor s stabileasc propriile standarde care pot fi doar mai nalte dect cele interna ionale. Aceste masuri nu vor admite discrimin ri n mod arbitrar sau nejustificat ntre tarile membre unde prevaleaz condi ii identice sau similare. Conform Acordului SPS se considera masuri sanitare i fitosanitare toate masurile ce pot fi aplicate: a. pentru protec ia vie ii i s n t ii oamenilor mpotriva riscurilor cauzate de alimentele care con in aditivi, substan e contaminante, toxine sau organisme ce provoac boli; b. pentru protec ia vie ii i s n t ii oamenilor mpotriva plantelor sau animalelor purt toare de boli; c. pentru protec ia vie ii i s n t ii animalelor i plantelor mpotriva parazi ilor, bolilor sau organismelor ce provoac boli; s.a. Acordul SPS cere rilor ca, la adoptarea m surilor sanitare i fitosanitare, s se c l uzeasc de standardele, directivele sau recomand rile elaborate de: Comisia Codex Alimentarius; Biroul interna ional al Epizootiilor; organiza ii interna ionale i regionale competente care i desf oar activitatea n cadrul Conven iei Interna ionale privind protec ia Plantelor; i orice alta organiza ie care poate fi desemnata de Biroul OMC privind SPS: M surile SPS reduc riscurile consumatorilor, animalelor sau plantelor pn la niveluri acceptabile. Masurile diferite pot fi echivalente n asigurarea aceluia i nivel de protec ie a s n t ii contra riscurilor apari iei unor boli sau contamin ri. Art.4 al Acordului SPS cere statelor membre, sub anumite condi ii, recunoa terea m surilor echivalente al altor ri. Membrii OMC sunt ncuraja i s acorde asisten tehnic i financiar pentru rile cel mai pu in dezvoltate pentru ca ele s fie n stare s fac fa problemelor specifice. 6.2. Runda Uruguay Istoria negocierilor agricole din cadrul Rundei Uruguay se prezint astfel: 1986: deschiderea oficial a Rundei Uruguay; Iulie 1987: prezentarea planului american care prevede eliminarea progresiv pe o perioad de 10 ani a tuturor subven iilor agricole, aici intrnd i subven iile la export; eliminarea progresiv a obstacolelor referitoare la importuri, angajnd unele ac iuni i n ceea ce prive te normele sanitare. Aceast op iune zero, cum a fost calificat la ora aceea, viza deci eliminarea tuturor formelor de ajutor ale statului, cu excep ia veniturilor directe sau alte pl i separate de produc ie. Acest program viza ansamblul produselor agricole, incluznd i produsele forestiere, pe tele i produsele din pe te. Octombrie 1987: contra proiectului american se prezint proiectul grupului Cairns i al Canadei. Grupul Cairns, care grupa atunci 13 state (Argentina, Australia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Ungaria, Indonezia, Malaezia, Noua Zeeland , Filipinele, Thailanda, Uruguay), r spunde destul de bine logicii programelor americane, care viza eliminarea obstacolelor la importuri prin consolidarea unor taxe vamale reduse sau chiar zero, reglementarea ajutoarelor de la stat, nghe area imediat a nivelurilor de acces pe pie ele interne i a subven iilor. Canada a propus definirea i cuantificarea m surilor care dau na tere unor distorsiuni n privin a schimburilor CEE, f r s se pronun e direct asupra dispozi iilor 113

americane i adoptarea de m suri imediate pentru zah r, cereale i produse lactate, propunnd i o reducere concertat a sus inerilor, nso it i de o rea ezare a m surilor de protec ie exterioare; Decembrie 1988: reuniunea de la Montreal constat persisten a dezacordurilor profunde n agricultur , n special referitoare la obiectivul elimin rii tuturor subven iilor care au efecte de distorsiune, La aceast reuniune s-a difuzat ideea dup care ncheierea unu acord n ceea ce prive te agricultura constituie un element indispensabil pentru acordul general, ceea ce a contribuit la polarizarea negocierilor asupra problemelor agricole. Declara ia final integreaz n negociere sus inerea veniturilor i ajutorul alimentar, ceea ce nu ap rea evident n propunerile americane. Toate rile (cu excep ia celor n curs de dezvoltare) se angajeaz s nghe e imediat sus inerea agriculturii lor; Octombrie-decembrie 1989: sunt formulate noi propuneri americane avnd ca obiectiv transformarea tuturor barierelor la importuri n tarife de vam consolidate (tarificarea), reduse sau chiar nule, ceea ce implic dispari ia sistemului de prelev ri restitu ii al CEE. Derog rile i excep iile prev zute n Acordul general vor fi suprimate. Statele Unite propun s se disting trei tipuri de sus ineri interne: cele care influen eaz schimburile i care trebuie eliminate; politici de sus inere a veniturilor nelegate de produc ie sau de comercializare care vor fi autorizate i ansamblul celorlalte m suri care vor fi subordonate unei discipline stricte. CEE reafirm ata amentul s u la sistemul pre urilor duble i se pronun pentru o reducere regulat i echilibrat a sus inerilor. Plecnd de la diferitele propuneri, negocierile s-au articulat atunci n jurul urm toarelor trei puncte: clasificarea sus inerilor (autorizat ? interzis ? reglementat ?), clasificarea tarifar , volumul i sistemul de diminuare al sus inerilor. Primele dou urm resc propunerile americane, cea de-a treia se apropie de punctul de vedere al CEE atunci cnd el marcheaz abandonul op iunii zero; Decembrie 1991: n fa a impasului negocierilor, directorul general al GATT, Arthur Dunkel, prezint un proiect de act final care reprezint situa ia concesiilor realizate i tran ate asupra cazurilor n suspensie. Acest raport prezint patru categorii de sus ineri:cutia verde care grupeaz sus inerile autorizate care nu includ distorsiuni; cutia galben care este dedicat sus inerilor ce urmeaz a fi reduse progresiv; cutia ro ie care se aplic sus inerile interzise i n sfr it cutia bleu care cuprinde sus inerile acceptate temporar. El propune o reducere cu 24 % a volumului exporturilor subven ionate i cu 20 % cea a sus inerii interne; Noiembrie 1992: urmare a dorin elor p r ilor contractante, SUA i Comisia comunit ii europene finalizeaz la 20 noiembrie acordul zis i Acordul de la Casa Alb , deblocnd negocierile agricole i prezentnd i starea discu iilor referitoare la celelalte domenii. Aranjamentele precizeaz p strarea subven iilor la export: acordul vizeaz reducerea cu 21 % la fiecare produs a volumului de exporturi subven ionate (n raport cu media pe perioada 1986-1990) i de 35 % ncepnd cu 1999 (n raport cu aceea i perioad 1986-1990). Acordul prevede un acces minimal pe pia a intern pentru un volum de importuri reprezentnd 3 % apoi 5 % din consumul intern. Calculul ecartului dintre pre ul interior i pre ul mondial va permite calcularea sumei globale de sus inere care va trebui redus cu 20 % n 1999 n raport cu nivelul s u din 1986-1988. Sunt excluse din aceste sus ineri ajutoarele acordate pentru nghe area suprafe elor cultivate sau cele referitoare la ie irile la pensie i cheltuielile referitoare la protec ia mediului (cutia verde). Sus inerile nepropor ionale cu volumul produc iei (cutia bleu) sunt n mod egal excluse, dar nu definitiv. Fran a consider acest acord ca fiind incompatibil cu PAC reformulat ; 14-15 decembrie 1993: acordul final de nchidere a negocierilor Rundei Uruguay. Acordul de la Blair House este amendat i precizat. Perioada de referin pentru reducerea exporturilor subven ionate i a subven iilor la export va putea n anumite condi ii, s fie mai recent ca media 1986-1990 prev zut ini ial. Accesul minimal pe pie ele interne va fi calculat pe grupe de produse. Clauza de pace trece de la 6 la 9 ani. 114

n cadrul Rundei Uruguay (1986-1993) au avut loc ultimele negocieri ale GATT-ului. Ele au sfr it prin semnarea Tratatului de la Marrakech (15 decembrie 1994). Dup 1995 Organiza ia Mondial a Comer ului (OMC) a succedat GATT-ului, urmnd ca n 2000 s nceap o nou rund de negocieri pentru care cei doi parteneri (lideri n domeniul agriculturii dar nu numai) SUA i UE i-au preg tit temele, abordnd astfel din timp mai mult problematica complex a agriculturii (vezi Agenda 2000 i Legea agricol american din aprilie 1996). Runda Uruguay (La Punta del Este-1986-1993) Negocierile n cadrul Rundei Uruguay s-au soldat cu elaborarea Actului Final (la 15 decembrie 1993 ) ce a fost supus aprob rii guvernelor celor 117 ri participante la negocieri. Rezultatele rundei au fost puse n aplicare la 1 ianuarie 1995. Prin Actul Final s-a convenit: a) Acordul privind crearea Organiza iei Mondiale a comer ului. OMC este conceputa ca o organiza ie independent , n afara ONU. Reuniunea de la Marrakech a Comitetului de negocieri comerciale, care a marcat oficial finalizarea Rundei Uruguay, a confirmat, la nivel oficial, actul de na tere a Organiza iei Mondiale a comer ului, al III-lea pilon al economiei mondiale (pe lng FMI i BM). b) OMC nlocuie te structura juridic i institu ional a GATT. Ea are o sfer de cuprindere mai larg dect GATT, incluznd pe lng comer ul cu m rfuri i comer ul cu servicii i aspectele drepturilor de proprietate intelectuala; c) Acordul General pentru comer ul cu Servicii; d) Acordul referitor la Aspectele Drepturilor de Proprietate Intelectuala legate de comer . Printre rezultatele viznd liberalizarea, incluse n Actul Final, sunt de men ionat: a) Reducerea cu 40 a taxelor vamale de import pentru produsele industriale i agricole; b) Reducerea progresiva, pe o perioada de ase ani, a sprijinului intern acordat agriculturii, n medie cu 20% n rile industrializate, i cu 13,3% n rile n curs de dezvoltare; c) Liberalizarea pe parcursul unei perioade de 10 ani a exporturilor de produse textile prin cre terea progresiva a nivelului cotelor de acces, precum i reducerea, n paralel, a taxelor vamale la importul acestor produse; d) Liberalizarea comer ului cu servicii, prin convenirea acord rii multilaterale a regimului clauzei na iunii celei mai favorizate i a regimului na ional; e) Consolidarea regulilor de ac iune mpotriva practicilor de concurenta neloiala n comer ul interna ional; f) Extinderea principiului tratamentului diferen iat i mai favorabil pentru rile n curs de dezvoltare. Principalele date referitoare la Runda Uruguay Septembrie 1986 Punta del Este Lansarea Decembrie 1988 Montreal Revizuirea la jum tate de termen de c tre mini tri Aprilie 1989 Geneva Finalizarea la jum tate de termen Decembrie 1990 Bruxells Finalizarea conferin ei ministeriale cu un impas Decembrie 1991 Geneva Finalizarea primului proiect al Actului Final Iulie 1993 Tokio Solu ionarea impasului privind accesul pe pia a de c tre Quad la Sumitul G7 Decembrie 1991 Geneva ncheierea majorit ii negocierilor (mai continu unele negocieri cu privire la accesul pe pia ) Aprilie 1994 Marrakesh Semnarea Acordurilor Ianuarie 1995 Geneva Constituirea OMC, intrarea n vigoare a Acordurilor

115

6.3. O.M.C. Baza noului sistem comercial multilateral Tendin a c tre sistemul comercial multilateral este determinat de evolu ia adncirii proceselor economice interna ionale, a interdependente lor n produc ia i circula ia m rfurilor, n cadrul diviziunii interna ionale a muncii, sub incidenta i impactul progresului tehno- tiin ific. n aceste condi ii, politicile comerciale promovate de diverse state dobndesc forme, dimensiuni i valen e noi. Primul mare efort de adoptare a regulilor care s guverneze rela iile comerciale interna ionale a fost f cut de unele tari imediat dup cel de-al doilea r zboi mondial, cnd a ap rut necesitatea cre rii unui organism care s vegheze, s controleze i s se implice direct n desf urarea comer ului interna ional. Aceste eforturi au condus la adoptarea n 1948 a Acordului General pentru Tarife i Comer (GATT), regulile sale aplicndu-se comer ului interna ional cu bunuri. n decursul timpului, textul GATT a fost modificat pentru a include noi prevederi, n special pentru a trata problemele comerciale ale tarilor n curs de dezvoltare. n plus, a fost adoptat un num r de Acorduri conexe care detaliaz cteva din prevederile principale ale GATT. Regulile GATT i Acordurile conexe au fost n continuare revizuite i mbun t ite n timpul mai multor runde de negocieri, cea mai important fiind Runda de la Uruguay care a durat din 1986 pn n 1994. Unul dintre rezultatele Rundei Uruguay a fost crearea Organiza iei Mondiale a Comer ului la 1 ianuarie 1995. GATT, sub auspiciile c ruia au fost lansate aceste negocieri, a fost inclus n cadrul OMC. Organiza ia Mondiala a Comer ului (OMC) este responsabila pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat n ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comer ului cu bunuri i servicii, prin desfiin area barierelor i elaborarea de noi reguli n domeniile legate de comer . Acordurile OMC prev d un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri i ap r drepturile i reglementeaz divergentele care apar intre ei. La ora actuala n afara sistemului OMC au r mas doar unele tari care n trecut aveau economii planificate i o parte din tarile n curs de dezvoltare. Tarile cu economiile n tranzi ie privesc la OMC ca la o structura ce ofer o posibilitate importanta de integrare n economia mondiala i de perfec ionare a bazei legislative na ionale n domeniile economic i comercial. 6.3.1. Organiza ia Mondiala a comer ului, obiectivele, func iile i rolul ei n economia mondial La 1 ianuarie 1995, dup ndelungate i complexe negocieri, a luat fiin Organiza ia Mondiala a comer ului, exponenta noului set de principii, reguli i discipline care urmeaz a asigura comer ului interna ional un cadru mbun t it de desf urare, adaptat cerin elor actuale i de perspectiva. OMC reprezint baza institu ional-juridic a sistemului comercial multilateral, fiind unica organiza ie interna ional care trateaz regulile globale ale comer ului dintre tari. Ideea cre rii OMC a fost avansata pentru prima data n 1990, de c tre Comunit ile Europene i Canada i avea n vedere ca noua organiza ie s se constituie ntr-un mecanism eficient i pragmatic pentru: 1. implementarea rezultatelor Rundei Uruguay; 2. incorporarea n cadrul multilateral de drepturi i obliga ii comerciale a rezultatelor ob inute n noile domenii de reglementare (servicii, masuri investi ionale, drepturi de proprietate intelectuala); 3. aplicarea amendamentelor aduse unor articole ale G.A.T.T; 116

4. eliminarea caracterului provizoriu prelungit al existentei i func ionari GATT. Acordul de la Marrakesh privind nfiin area OMC, n preambulul sau prevede obiectivele de baza, similare cu cele ale G.A.T.T.- ului, dar care au fost extinse pentru a acorda OMC mandatul de a trata comer ul cu servicii. Acestea sunt: ridicarea standardelor de viata i a veniturilor; utilizarea deplina a for ei de munca; expansiunea produc iei i a comer ului; utilizarea optima a resurselor mondiale. Aceste obiective au fost completate cu domeniul serviciilor i cu no iunea de dezvoltare durabila, referitoare la utilizarea optima a resurselor mondiale i la necesitatea protec iei i conserv rii mediului nconjur tor, corespunz tor diferitelor niveluri de dezvoltare economica ale tarilor. Organiza ia Mondiala a comer ului serve te drept forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comer ului cu servicii prin desfiin area barierelor i elaborarea de reguli n noi domenii legate de comer . Pe lng aceasta, ea ndepline te urm toarele func ii: facilitarea implement rii, administr rii i aplic rii instrumentelor juridice ale Rundei Uruguay i ale oric ror noi acorduri ce vor fi negociate n viitor; solu ionarea diferendelor comerciale; examinarea politicilor comerciale na ionale; cooperarea cu alte institu ii interna ionale n formularea politicilor economice la scara mondiala. Astfel, n scopul asigur rii unei mai mari coerente n elaborarea politicilor economice la nivel mondial, OMC va coopera, dup cum va fi adecvat, cu FMI i cu BIRD. Organiza ia pune un accent deosebit pe necesitatea eforturilor de a fi sprijinita participarea tarilor n curs de dezvoltare i, n special, a celor mai pu in dezvoltate state - la cre terea comer ului mondial. 6.3.2. Principiile Organiza iei Mondiale a comer ului Acordurile OMC sunt voluminoase i complexe din considerente ca acestea reprezint texte juridice ce cuprind o gama larga de activit i, care se refera la agricultura, industria textila i mbr c minte, sistemul bancar, standarde industriale, proprietatea intelectuala i multe alte domenii i totu i, la baza tuturor acestor documente stau un sir de principii care constituie fundamentul sistemului comercial multilateral. Aceste principii sunt: a) acordarea reciproca i necondi ionat , n rela ia dintre statele p r i, a clauzei na iunii cele mai favorizate (NMF). n conformitate cu acordurile OMC, tarile nu trebuie s manifeste discriminare fata de partenerii lor comerciali. n cazul n care se acorda unui partener o favoare speciala (cum ar fi o taxa vamala mai redusa pentru un produs oarecare), acest lucru urmeaz s fie aplicat i fata de to i ceilal i membri ai OMC. Importanta acestui principiu este a a de mare incit constituie primul articol al GATT-ului, el fiind prioritar i n GATS (Articolul II), i n TRIPS (Art.4). Totu i, regulile GATT permit, ca taxele vamale i alte bariere n calea comer ului s fie reduse n mod preferen ial, n cadrul aranjamentelor regionale. Reducerea taxelor vamale, aplicabile n rela iile dintre membrii n cadrul unor aranjamente regionale nu trebuie s fie extinse i altor tari. Aranjamentele preferen iale regionale constituie astfel o importanta excep ie de la regula clauzei na iunii celei mai favorizate. Asemenea aranjamente pot lua forma uniunilor vamale sau a zonelor de comer liber. 117

n vederea protej rii intereselor comerciale ale tarilor ter e, sunt prev zute condi ii extrem de stricte cu privire la formarea unor asemenea aranjamente. b) acordarea clauzei tratamentului na ional, fapt ce presupune o atitudine egala fata de bunurile de import i cele autohtone, cel pu in dup momentul p trunderii bunurilor de import pe pia . Nu este permis unei ri s impun asupra unui produs importat, dup ce acesta a intrat n teritoriul vamal i s-au pl tit taxele vamale la frontiera, taxe interne (cum ar fi taxele asupra vnz rii) la nivele mai ridicate dect produsele interne similare. Acela i lucru trebuie s se aplice att fa de serviciile acordate de str ini i cele acordate de na ionali, ct i fa de m rcile na ionale i cele str ine, dreptul de autor i brevete. Acest principiu la fel este prev zut n toate trei acorduri principale ale OMC, de i el este abordat un pic diferit n fiecare din ele. c) Eliminarea restric iilor cantitative i aplicarea acestora intre tarile membre numai n situa ii de excep ie, admise de acord pe o baza nediscriminatorie, avndu-se n vedere ca protejarea economie na ionale fa de concurenta str in s se fac n exclusivitate pe calea tarifelor vamale. Regula este supusa totu i unor excep ii specificate. O excep ie important permite rilor care ntmpin dificult i ale balan ei de pl i s restric ioneze importurile pentru a- i salvgarda pozi ia financiara externa. Aceasta excep ie acorda o flexibilitate mai mare tarilor n curs de dezvoltare fata de tarile dezvoltate, n utilizarea restric iilor cantitative la importuri, daca aceste restric ii sunt necesare pentru prevenirea unui declin serios al rezervelor monetare. d) Neadmiterea concurentei neloiale, constnd din practicarea de subven ii i preturi de dumping la export. Regulile nediscriminatorii - NMF i tratamentul na ional - sunt elaborate n a a fel ca s asigure condi ii loiale pentru comer . Multe dintre acordurile OMC au scopul s sus in concurenta loiala. De exemplu, n domeniul agriculturii, propriet ii intelectuale, serviciilor. Acordul privind achizi iile publice contribuie la extinderea regulilor referitoare la concurenta i asupra achizi iilor efectuate de mii de institu ii publice n multe ri. e) Utilizarea unei metodologii de evaluare vamala care s reflecte valoarea reala a m rfurilor, n scopul de a realiza func ionarea corecta a taxelor vamale rezultate din negocierile multilaterale. f) Previziune: prin intermediul ndeplinirii obliga iilor. n cadrul OMC, cnd tarile sunt de acord s deschid pie ele lor pentru bunuri i servicii, este ca i cum i asuma unele angajamente obligatorii. O ar poate s - i modifice angajamentele sale obligatorii, dar doar dup negocierea cu partenerii s i comerciali, ceea ce poate nsemn ca ace tia s primeasc compensa ii pentru prejudiciul ce-l suporta n urma pierderii comer ului. Deci, sistemul comercial multilateral constituie o ncercare a guvernelor de a asigura un anturaj stabil i previzibil. g) Instituirea angajamentului rilor-p r i de a negocia pe plan multilateral reducerea i eliminarea taxelor vamale i a altor obstacole din calea comer ului interna ional. Tarilor li se cere ca, ori de cte ori este posibil, s reduc sau s elimine protec ia produc iei interne, prin reducerea taxelor vamale i nl turarea celorlalte bariere din calea comer ului. Taxele vamale astfel reduse sunt consolidate mpotriva unor major ri posibile i sunt cuprinse n listele na ionale ale rilor membri. h) ncurajarea reformei de dezvoltare i reformei economice. Este bine cunoscut faptul ca sistemul OMC contribuie la dezvoltare. rile mai pu in dezvoltate au nevoie de flexibilitate pe parcursul perioadei cnd acestea ncearc s implementeze acordurile. Iar acordurile, ca atare, au mo tenit prevederile anterioare ale GATT, care permit acordarea unei asistente speciale i a unor concesiuni comerciale tarilor n curs de dezvoltare. Abateri de la principii:

118

Att prin textul Acordului, ct i prin activitatea desf urat de la nfiin are i pn n prezent, GATT a admis unele adapt ri i modific ri de reguli i principii, pe calea indirecta a excep iilor, impuse de evolu ia conjuncturii comerciale interna ionale si, mai ales, de evolu ia rela iilor politice dintre statele participante: a) Admiterea cre rii de zone de comer liber i de uniuni vamale. Aceasta m sur a diminuat importanta clauzei na iunii celei mai favorizate. rile dintr-o regiune pot constitui un acord de comer liber, care nu se va aplica fata de bunurile provenite din tari ce nu fac parte din grupul dat. Astfel, s-a ajuns ca tratamentul aplicat n rela iile comerciale dintre tarile Uniunii Europene s nu poat fi aplicat n rela ia rilor apar innd acestei grup ri regionale cu rile extra comunitare. b) Instituirea sistemului generalizat de preferin e vamale n favoarea rilor n curs de dezvoltare, pe baza de nereprocitate. Acest sistem s-a dovedit a fi pozitiv asupra promov rii exportului tarilor n curs de dezvoltare c tre tarile dezvoltate. Obiectivul SGP consta n facilitarea diversific rii produc iei n rile n curs de dezvoltare, intensificarea procesului de industrializare i sporirea ncas rilor din export. SGP vamale consta n acordarea de c tre tarile donatoare ( rile dezvoltate) scutire integrala sau par ial de taxe vamale la importul de produse manufacturate provenind din tarile beneficiare de preferin e. Acordarea de preferin e vamale este efectuat n mod unilateral, ele nu constituie obiectul negocierii. Desigur ca nu se poate trece cu vederea faptul ca tarile dezvoltate au acceptat acest sistem preferen ial nu numai din dorin a de a sprijini tarile n curs de dezvoltare n efortul lor de achizi ionare de mijloace valutare de plata, dar i din interese proprii, daca se tine seama ca n structura exportului tarilor n curs de dezvoltare predomina materiile prime minerale i alte produse de baza provenind din domeniul agricol, forestier, acvatic etc. Un sistem uniform de preferin e care s fie aplicat n acelea i condi ii de c tre toate rile dezvoltate n-a fost adoptat, dar s-au aplicat scheme individuale de preferin e care difer de la o ar la alta. c) Acceptarea unui grad sporit de protec ie n favoarea tarilor n curs de dezvoltare. S-a admis ca tarile membre n curs de dezvoltare s poat s - i protejeze economia na ional fa de concurenta str in prin instituire de taxe vamale protec ioniste adecvate, precum i pe calea introducerii altor masuri protec ioniste. 6.3.3. Structura institu ional a Organiza iei Mondiale a comer ului Organul suprem din cadrul OMC, responsabil pentru luarea deciziilor este Conferin a Ministerial , care se reune te la fiecare doi ani. Ea va exercita func iile OMC i va lua masuri necesare n acest scop. Ea va fi abilitata s ia decizii cu privire la toate aspectele innd de orice Acord comercial multilateral daca un Membru solicita aceasta. De la nfiin area OMC au avut loc patru Conferin e Ministeriale: 1. Singapore (1996) - n cadrul acestei Conferin e au fost examinate evolu iile n cadrul comer ului interna ional precum i problemele i aspectele de implementare a diverselor Acorduri OMC. Mini trii tarilor participante au decis includerea n programul de lucru al OMC sase noi subiecte care au impact asupra dezvolt rii comer ului interna ional, i anume: - comer ul i mediul nconjur tor; - comer ul i politica concurentei; - facilitarea comer ului; - transparenta achizi iilor guvernamentale; - comer ul electronic; - comer ul i investi iile. 119

Referitor la ultimul domeniu men ionat, investi iile au fost permanent n aten ia OMC. Astfel, GATS a stabilit o serie de standarde privind prezen a unui furnizor de servicii n alta ar membr GATS, iar acordul TRIPS abordeaz aspecte legate de condi iile ce se pot impune unui investitor de ara gazda. Acest ansamblu de m suri se dovede te a fi nesatisf c tor n ceea ce prive te realizarea i protejarea investi iilor str ine. OMC poate constitui un instrument util n rezolvarea acestor probleme, prin faptul ca este o institu ie cu voca ie universala, precum i prin rela ia indisolubila existenta intre comer ul mondial i fluxurile de investi ii str ine. 2. Geneva (1998) - conferin a Ministerial de la Geneva a autorizat Consiliul General al OMC s stabileasc un program de activit i i negocieri ulterioare n cadrul OMC lund n considera ie i alte cteva aspecte importante: - problemele ap rute n urma implement rii Acordurilor OMC; - prevederile agendei incorporate n diferite Acorduri; - de a face o retrospectiva a evolu iei comer ului interna ional. La Geneva a fost instituit un Grup de Lucru pentru studierea problemei ce tine de interac iunea dintre comer i politica concuren ial n cadrul OMC. Grupul de Lucru creat, ncepnd din anul 1999, examineaz n special trei probleme relevante: - pertinen a pentru politica concuren ial la principiile fundamentale ale OMC ( tratamentul na ional, transparenta, clauza na iunii cele mai favorizate ); - cooperarea ntre rile membre n domeniul cooper rii tehnice; - contribu ia politicii concuren iale la realizarea obiectivelor OMC. 3. Seattle (1999) - la Seattle mini trii si-au propus ca scop lansarea unei noi runde de negocieri dedicata reducerii de mai departe a barierelor n calea comer ului. Cu toate ca Consiliul General al OMC a stabilit programul de lucru cu mult nainte de nceperea Conferin ei, din p cate aceasta nu s-a soldat cu succes. 4. Doha (2001) - conferin a Ministeriala de la Doha poate fi considerat un succes att pentru rile membre ct i pentru OMC. S-a depus o munc enorm att de Secretariatul OMC, ct i de ara gazd . n acest sens trebuie s re inem trei evenimente importante care sau derulat la Doha: - au fost ob inute rezultate excelente n cea ce tine de Acordul TRIPS (s-au dus negocieri n vederea cre rii unui sistem multilateral de notific ri i nregistrare a indica iilor geografice pentru vin i b uturi spirtoase, n conf. Cu art. 23.4 al TRIPS etc.); - s-au ob inut rezultate semnificative n domeniul agriculturii (principalul subiect n acest domeniu a fost sprijinul produc torilor interni i promovarea exportului, tot aici au fost propuse negocieri de extindere a accesului pe pia a, reducerea tuturor formelor de subven ionare a exportului, reducerea sprijinului intern ce afecteaz negativ comer ul, etc.); - aderarea Chinei i a Taiwanului la OMC (China a devenit cea de-a 143 ar membr a OMC dup 15 ani de negocieri. Pe 12 noiembrie,2001, cu o zi dup semnarea Protocolului de Aderare a Chinei la OMC, Taiwan-ul, ar rival Chinei, a devenit formal cea de-a 144-a membr a OMC). La conferin a Ministeriala de la Doha s-au dus dezbateri i negocieri i-n alte domenii ca: securitatea alimentara i protec ia s n t ii; comer ul cu servicii; comer ul electronic; domeniul investi iilor; problemele cu care se confrunta tarile n curs de dezvoltare n implementarea acordurilor curente ale OMC, etc. Dup sase zile de negocieri, pe 14 noiembrie, mini trii au aprobat o Declara ie privind lansarea noilor negocieri comerciale multilaterale. Programul stabile te trei ani de negocieri care vor fi finalizate n 2005, acoperind diferite domenii care vor viza comer ul interna ional, n special agricultura, serviciile, tarifele industriale, investi iile, etc. Declara ia Ministeriala de la Doha prevede nfiin area de c tre membrii OMC a Comitetului de Negocieri Comerciale (CNC) pn la data de 31 ianuarie 2002. CNC este 120

condus ex officio de Directorul General al OMC, fiind sub autoritatea i supravegherea Consiliului General. Se reune te o dat n fiecare 2-3 luni. Prima ntrunire a Comitetului a avut loc n perioada 28 ianuarie - 1 februarie la care s-au luat decizii de ordin organiza ional. CNC a fost creat cu scopul de a monitoriza toate ntlnirile de negociere a condi iilor de aderare la OMC a statelor candidate, precum i de a decide care Grupuri de Lucru din cadrul OMC se vor ocupa cu implementarea prevederilor paragrafului 12 al Declara iei de la Doha. Comitetul de Negocieri Comerciale i Grupurile de Lucru nu sunt structuri paralele. Consiliul General r mne a fi responsabil pentru ntregul program negociat n cadrul Conferin ei Ministeriale de la Doha, precum i pentru preg tirile pentru Conferin ele Ministeriale care vor avea loc n viitor. A cincia conferin Ministerial se va desf ura n 2003 n Mexic. Consiliul General este cel mai nalt organ de luare a deciziilor din cadrul OMC, sediul s u aflndu-se la Geneva. El este compus din reprezentan i ai tuturor guvernelor membre i are autoritatea de a ac iona n numele Conferin ei Ministeriale a OMC n perioadele dintre reuniunile acesteia, trimi ndu-le n mod direct rapoarte. Este, de asemenea, responsabil pentru examinarea politicilor comerciale ale rilor membre, pe baza rapoartelor preg tite de Secretariatul OMC. Consiliul General este asistat n activitatea sa de: 1. Consiliul pentru comer ul cu bunuri, care supravegheaz implementarea i func ionarea GATT 1994 i a acordurilor conexe. 2. Consiliul pentru comer ul cu Servicii, care supravegheaz implementarea i func ionarea GATS; 3. Consiliul pentru TRIPS, care supravegheaz func ionarea acordului TRIPS. De asemenea, Consiliul General se ntrune te ca Organ de Reglementare a Diferendelor (DSB), pentru a exercita func iile stabilite n Memorandumul de Acord privind Reglementarea diferendelor. Consiliul General se mai poate ntruni i pentru a examina politicile i practicile comerciale ale membrilor n calitate de Organ de Examinare a Politicilor Comerciale, a a cum este prev zut n Mecanismele de Revizuire a Politicilor Comerciale. n prezent, Consiliul General este condus de Stuart Harbinson. Comitete i alte organe subsidiare: Prin Acordul OMC au fost constituite: Comitetul pentru comer i Dezvoltare; Comitetul pentru restric ii din motive de balan de pl ti, Comitetul pentru Buget, Finan e i Aderare. Consiliul General al OMC a constituit alte doua comitete care se raporteaz la el: Comitetul pentru comer i Mediu i Comitetul pentru Acordurile Comerciale Regionale. OMC dispune de un Secretariat, condus de un director general, care este asistat de trei directori generali adjunc i. Conferin a Ministerial nume te Directorul General pe o perioada de 4 ani i adopta regulile referitoare la puterile, atribu iile, condi iile de lucru i durata mandatului. Secretariatul OMC are un personal de 500 de angaja i, de na ionalit i diferite. n ndeplinirea sarcinilor lor, att Directorul General, ct i personalului OMC li se solicita s nu cear sau s accepte nici un fel de instruc iuni de la vre-un Guvern sau de la vre-o Autoritate din afara OMC, men inndu-se astfel caracterul interna ional al Secretariatului. n prezent, Director General este Mike Moore. Votarea. Acordul stipuleaz ca OMC va continua practica GATT a lu rii deciziilor prin consens. Se considera ca s-a ajuns la consens, atunci cnd n momentul lu rii unei decizii, nici o ar membr nu se opune adopt rii ei. Cnd consensul nu este posibil, Acordul prevede luarea deciziei cu majoritatea de voturi, fiecare stat avnd un singur vot. Exista, totu i, cteva cazuri n care cerin ele speciale de votare sunt prescrise: 121

a) interpretarea prevederilor oric ruia dintre Acorduri cere o majoritate de din voturi (Acordul OMC, Art. 9:2); b) amendamentele cer, n general, o majoritate de 2/3, totu i amendamentele la: Prevederile din Acordul OMC cu privire la amendamentele i luarea deciziilor, Prevederile MFN din GATT 1994, GATS, i acordul TRIPS - pot fi adoptate numai cu acordul tuturor membrilor (Acordul OMC, Art. X:1,2); c) cererile depuse de c tre o ar membra pentru a deroga temporar de la obliga iile sale de membru OMC; cer o majoritate de (Acordul OMC,Art.IX:2). Ini ierea amendamentelor poate fi f cut de orice membru al OMC, sau de Consiliul care gestioneaz un acord multilateral, care trebuie apoi naintate Conferin ei Ministeriale. Aceasta supune amendamentele respective spre decizie prin consens a membrilor intr-un interval de 90 de zile. Deciziile n domeniul rela iilor comerciale sau n stabilirea proiectelor de investi ii sunt influen ate de o multitudine de factori. n orice caz, stabilitatea, transparenta cadrului economic, politic, juridic i institu ional dintr-o ar pot crea un climat favorabil atragerii investi iilor str ine directe. Practica a demonstrat ca masurile luate de guverne n domeniul investi iilor str ine directe sunt adesea influen ate de tradi ii, structuri economice i administrative, orient ri politice. Dar, diversitatea de masuri politice i administrative ce reglementeaz domeniul investi iilor str ine directe fac, de multe ori, foarte dificil luarea unei decizii de c tre poten ialul investitor str ine. Aceste aspecte pot fi reglementate prin acorduri bilaterale de garantare a investi iilor. Uniunea Europeana sprijin activitatea unui grup de lucru al OMC n domeniul comer ului i investi iilor, solicitnd i corelarea cu activit ile care se desf oar n cadrul altor institu ii, n special UNCTAD. 6.3.4. Beneficiile sistemului comercial OMC OMC i sistemul sau comercial ofer multiple beneficii, unele bine cunoscute, altele mai pu in evidente. Obiectivul acestui sistem bazat pe reguli este de a asigura ca pie ele r mn deschise i de a evita ntreruperea acestui acces prin impunerea brusca i arbitrara a unor restric ii asupra importurilor. ntr-un num r de tari n curs de dezvoltare, comunit ile de afaceri continu totu i s nu con tientizeze pe deplin avantajele sistemului comercial OMC. Cu toate acestea, acest sistem juridic nu numai c ofer beneficii produc torilor industriali i ntreprinderilor, dar i creeaz drepturi n favoarea lor. Daca ar fi s sistematizam aceste beneficii, atunci ele ar putea fi prezentate astfel: a) Sistemul contribuie la men inerea p cii interna ionale. n particular, pacea este un rezultat al aplic rii celor mai importante principii ale sistemului comercial. b) Sistemul permite solu ionarea constructiva a diferendelor. Sistemul OMC ofer modalit i eficiente de rezolvare pa nic i constructiv a diferendelor aferente activit ii comerciale. Mai mult comer nseamn mai multe eventualit i de apari ie a diferendelor. Faptul ca rile pot apela la OMC pentru a- i reglementa diferendele, contribuie substan ial la diminuarea tensiunilor interna ionale din sfera comerciala. c) comer ul stimuleaz cre terea economic . Comer ul este poten ialul de a crea locuri de munc . Practica arata c diminuarea num rului obstacolelor comerciale influen eaz pozitiv asupra num rului locurilor de munc . O politic bine gndit nlesne te solu ionarea problemelor de angajare n cmpul muncii, rezultatul final fiind mai bun anume n condi ii mai libere de comer . 122

d) comer ul liber reduce cheltuielile de trai. Exist o mul ime de studii cu privire la impactul dintre protec ionism i comer ul liber. Protec ionismul este scump, el ntotdeauna ridic pre urile. Sistemul OMC are ca scop reducerea barierelor comerciale prin intermediul regulilor convenite de comun acord i se bazeaz pe principiul nediscrimin rii. Rezultatul - reducerea costurilor de producere i reducerea pre urilor la m rfuri finite i la servicii. e) comer ul spore te veniturile. Analizele i estim rile impactului Rundei Uruguay (deci a formarii OMC), sau ale cre rii pie ei comune a UE, au demonstrat ca aceste procese s-au soldat cu venituri suplimentare considerabile, ceea ce a impulsionat serios procesele de dezvoltare economica. Comer ul comport provoc ri i unele riscuri - produc torii interni trebuie s ofere produse de aceea i calitate cu cele importate, ns nu to i reu esc. Dar faptul ca exista venituri suplimentare, nseamn ca exista resurse pentru ca guvernele s poat redistribui beneficiile disponibile, spre exemplu, pentru a ajuta agen ii economici s devina mai competitivi. f) Sistemul ncurajeaz guvernarea bun . Deseori guvernele folosesc cadrul OMC n calitate de restric ie intern util la elaborarea politicilor economice, argumentnd, ca nu putem proceda astfel, deoarece acest fapt vine n contradic ie cu prevederile acordurilor OMC. Pentru afaceri, asumarea acestor angajamente nseamn o mai mare certitudine i claritate n condi iile de comer ; pentru guverne aceasta nseamn mai mult disciplin i corectitudine. 6.3.4.1. Beneficiile pentru exportatorii de bunuri i servicii 1. Securitatea accesului. n comer ul cu bunuri, aproape toate taxele vamale ale tarilor dezvoltate i o propor ie mare a celor n curs de dezvoltare au fost consolidate n cadrul OMC mpotriva cre terilor. Consolidarea asigur faptul c accesul mbunat att pe pia , ob inute prin reduceri tarifare incluse n listele de concesii ale fiec rei ri s nu fie ntrerupt prin cre teri bru te ale taxelor sau impunerea altor restric ii de c tre rile importatoare. n domeniul serviciilor, rile i-au luat angajamente de a nu restric iona accesul produselor din domeniul serviciilor peste condi iile i limit rile specificate n listele lor na ionale. 2. Stabilitatea accesului. Sistemul asigura, de asemenea, stabilitatea accesului pe pie ele de export, solicitnd tuturor rilor s aplice un set de reguli uniform, elaborat n cadrul diverselor acorduri. rile au obliga ia de a asigura conformitatea cu prevederile acordurilor pertinente a regulilor privind determinarea valorii n vam , inspectarea produselor n vederea stabilirii conformit ii cu standardele obligatorii de calitate sau eliberarea licen elor de import. 6.3.4.2. Beneficiile pentru importatorii de materii prime Adeseori ntreprinderile sunt obligate s achizi ioneze din import materii prime, produse intermediare i servicii necesare produc iei de export. Regula de baza care cere ca exporturile s fie permise, f r restric ii suplimentare, dup plata taxelor i obliga ia de a asigura conformitatea celorlalte reguli na ionale, aplicate la frontiere cu reguli uniforme din cadrul Acordurilor, faciliteaz importurile. Ele acord industriilor exportatoare o anumit garan ie c i procur cele necesare f r ntrzieri i la costuri competitive. n plus, consolid rile tarifare servesc la asigurarea importatorilor ca costurile de import nu vor fi m rite prin impunerea unor taxe vamale mai mari. 123

BIBLIOGRAFIE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

R. Badauin Economie rurale, Armand Colin, Paris, 1971. J. Blanchet, C. Chereau, J.C. Debar, A. Revel La Revolution agricole americaine, ED. Economica, Paris, 1996. I..M. Boussard Economie de lagriculture, Economica, Paris, 1987. I.M. Boussard - Introduction a leconomie rurale, Economice, Paris, 1993. Dona I. Economie rural , Ed. Economia, ISBN 973-590-102-1, Bucure ti, 2000 . Dona I. Politici agricole i agroalimentare, Ed. Semne, ISBN. 973 654 007 3, Bucure ti, 2000. M. Lesourd i colab. Crises et mutations des agricultures et des espaces ruraux, Ed. Du Temps, Paris, 1997. Malassis, L. Economie agroalimentaires, Ed. Cujas, Paris, 1979 Miclet, E. Politiques agricoles et environnement. Elements danalyse economique et application au cas de la PAC, ENSA de Montpellier, 1991. Pierre Le Roy La Politique Agricole Commune, Ed. Economica, Paris, 1994. Gabriel Popescu Politici agricole acorduri europene, Ed. Economica, ISBN 973-590-192-7, Bucure ti, 1999 Letitia Zahiu Politici si piete agricole, Ed. Ceres, ISBN 973-40-0676-2, Bucure ti, 2005 Dominique Vermersch Economie Politique Agricole et Morale Sociale de Leglise, Ed. Economica, ISBN 2-7178-3282-3 150 F, Paris, 1997 P. Rollet, F. Huart Du grand marche a lUnion Economique et Monetaire, Editions CUJAS, 1995 M. Tracy Produsele alimentare si agricultura in economia de piata, Ed. Impex92, Bucure ti, 1996

124