Sunteți pe pagina 1din 28

CERCETARI PRIVIND STABILIREA COMPONEMILOR CHIMICI PRINCIPALI LA FRUCTELE DE MACE$ ROSA RUC'OSA

chim. DROCAN RODICA*

imI ) u p I o p e r i o a c l l d e s t u l d e i n d e l u n g a t d , c i n d - . p r o d u s e l es i n r e t r c e a alimentelor, s-a aj'ns la brrnltdleau in mare parte valoarea nutiitiri concluzia ci ele acfioneazI unilateral' Pentru completarca carenlelor de vitamine ;i alti compuqi nutritivi' noi surse indispensabili organismului uman gi animal s-a urmlrit gSsirea de actiunii complexe prime naturale, net superioare datoriti de materii exercitatl de totalitatea gi diversitatea compugilor chimici existen{i. sursa cea mai Studiind comparativ fructele cle pldure se constate c5' fructele de m5ce9 bogati in vitaminS c din flora spontan5 o constituie (Risu canina, Rosa rubiylinosaetc.f;i cele cle chti'd albl (Hippoplrui rhomnoides L.). frucDificult[!ile nurneroase inregistrate in recoltarea ;i transportul flora spontan5, datoritl suprafelelor variabile ca rnlrime 9i accetelor din spesibilitate pe care se gisesc arbugtii fructiferi, au arltat superioritatea organizate qi intensive' ciilor ce se preteazl unei culturi calitdfi Din speciile exist.ente Rosa rugosa Thumb s-a dovedit a avea prezintd o fructificalie intensl in toatd cleosebite pentru culturS, cleoarece perioada ie vegetafie, se aclimatiLeazi relativ tt;or qi rezist[ impotriva bolilor. Rosa ln urma lucrlrilor exectltate in fara noastrS, cultura arbustului din ce in ce mai intensivd in perioada 1963-1969. Cercerugosa a devenit thrile intrepdnse au avut ca scop aducerea unor contribufii Ia elucidarea al problemei rentabilitdlii plantaliilor d.e Rosa rllgosa din punct de vedere chimici. componen[ilor

1. STADIUL ACTUAL AL CERCETARILOR conlinutul mare de vitamina c din fructele de Rosa (21,38) a interesat pe mulfi cercetltori clin !5ri foarte deosebiteca pozilie .$lpgrafica. foarte S-uu iiitr"prins studii comparative in Rominia (5,34), Bulgaria (15), 1 8 , 3 0 , 3 9 ) , i n P o l o n i a( 1 0 , 1 1 ' 1 2 ' 1 3 ' 2 ' 7 ) ( n n u m e r o a s ie U ' R . S . S . 3 , 8 , 9 , PaDanemarca (2) Anglia (25), Austria (35), China (19), Japonia (40)' kistan (6).
(I.C.S.M.C.F), dr' TARPO ELEN4 * ln colaborare cu : Dr. RETEZEANU MARIA -nr,nNEine. G' cRrsrBicu, v., chim. PANAITESCN' ( I . C . S . N I . C . F . ) , f a r m . Snnri

325

ln toate aceste Iucrhri se merrlioneazl clomeniul larg cle variabilitate al vitaminei c in fructul proaspit (600-2 185 ms 9'c). con{inutul mare in vitaminr c a determinat pe Grochowski (10) sr clasifice Rosa rugosa ca prima specie de mrce; recomandabil5 pentru ob{inerea vitaminei, urm a t l d e R . r u b r i f o l i a ; i R . c i n n a m o m e a; C r i s t e s c u q i c o l a b . ( 5 ) , i n d i c l maximum ob{inut in anul 1964-5 454 mgo,6 ;i 4 G5G mg9/o in lg6b, iar in Farmacopeia danezr (2) este menlionatr in mod deosebil specia Rosa lugosa, datoriti con{inutului superior in vitamini C. ln diverse lucrdri s-a ardtat influenla regiunilor geografice, a solnlui qi a condi{iilor climatice asupra con}inutului in vitaminn c (36), accent u i n d u - s e n e c e s i t a t e as t u d i u l u i a c e s t u i c o m p o n e n t i n f u n c { i e d e p a r a m e t r i i aminti{i' neexistind analogie intre fructele recoltate din regiuni deosebite. Cercetdrile intreprinse au arltat cir varialia conlinulului de vitaminr c nu se manifestr numai in cadml aceleia;ispecii, ci s-an inregistrat v a l o r i d e o s e b i t el a f r u c t e r e c o l t a t e c l e l a i n d i v i d l a i n d i v i d 9 i c h i a r l a a c e l a g i individ, de la fruct Ia fruct (41). Unul din cei mai hotlritori factori care influen{eazd con!inutul in vitamin[ c este gradul de. coacere. I\lichio Takaoka qi colab. (26) fac un amplu studiu al confinutului de vitaminh C in componentele fructelor de Rosa (inveligul fructului, pulp5, seminle, calix). Aceastl varialie in func{ie de gradul de coacere a fost pusd in eviden!5 9i de Lysokon (22), Yanishevskaja (43);i alfii (6,9, 1b), dind diverse rezultate in funclie de calculul ficut la fructul proaspit sau la substanfi uscatl gi in funclie de recoltare. Compozifia chimici a fmctelor de Rosa rugosa a ficut de asemenea obiectul multor cercetdri. cel mai mult a fost stndiati vitamina c, aspectele ;i problemele puse pentru acest component abordind nu numai cantitatea existentr (33) gi influenfa diver;ilor factori asupra ei, ci s-au aprofundat gi probleme de acumulare (42), prezenla unor substan{e in fricte, care inhibl oxidarea vitaminei C (17) 9i altele. Alti clasi de compugi, care au fost mult studiali au fost carotinoidele. Raraud (1),Bunakov (4), N{irnova (28), Kushinskaia ;i Shnaidman (20) izoleazi Ei dozeazd corotinoidele din fructe si serninte de Ilosa (Iructe 41,3-60 mgo/o, emin[e 3-5 mg%). s F l a v o n o i d e l e a u c o n s t i t u i t d e a s e m e n e au n s u b i e c t d e s t u d i u , d a t o r i t i importanlei tot mai mari ce Ii se atribuie. cercetdrile in acest domeniu nu au avut ca scop determinarea cantitativS, ci separarea ;i analizarea calitatirrI prin metoda cromotografiei pe hirtie (37). Iilavonoidele au fost cercetate in fructe, frunze ;i flori. Interes pentru compozilia chimicd au prezentat gi lucririle referitoare l a v i t a m i n a P , a c i z i i o r g a n i c i g i r n i c r o e l e m e n t e l e\ { n , F e , C u ; i A l ( l 4 , l 6 ) . l D a t o r i t l g r a d u l u i d e p e r i s a b i l i t a t e r i d i c a t a l f r u < . t e l o rd e R o s a , u n a din.problemele cele mai irnportante, foarte mult dezbituti, a fost grsirea procedeelor de fixare ;i pislrare a bompozifiei chimice, care sr asiqure pierderi minime ale componenlilor chimici. Metoda de uscare a fost socotitd cea mai u$or d.e realizat qi cea mai economic5. Alte metode, cum ar fi uscarea la raze infrarogii, uscareafolosind vacuum, urmiresc si micgoreze pierderile de vitamina C in timpul uscirii fructelor I ele au numai valoare gtiinfificr, nefiind incr economice pentru aplicarea in produclie (7, 29, 44).

326

Gradul de umiditate a fructelor are o influenld deosebitd asupra perioadei de plstrare (23,31), observindu-se cd umiditatea Ei stabilitatea vitaminei C in timpul pistrlrii sint doi factori care variazl invers proporfional. Un interes deosebit a prezentat plstrarea fructelor de Rosa Ia temperaturi sclzute (24). ln ultimii ani cercetlrile s-au indreptat spre mecanism de acfiune, separare gi analize de pigmenli antocianici, tanin, flavonoide gi altele. Toate acestea dovedesc cd studiile actuale au mai accentuatl latura stiinlificX decit cea practicd.

2. METODADE CERCETARE tOCUt CERCETaRILOR $I


ln vederea realizlrii obiectivelor propuse, lucrdrile s-au desfdgurat in condilii de laborator qi de teren. Pentru analizarea principalelor componente chimice din fructele de Rosa rugosa, s-au folosit urmitoarele metode de Iucru : Vitamina C - metoda Tillmans modificat[, care se bazeaz6, pe reaclia de oxido-reducere dintre acidul ascorbic (vitamina C) 9i 2-6 diclor'in acid oxalic! 1% fenol-indofenol. Extragerea acidului ascorbic s-a flcut titrarea s-a executat la un pH 2-4, iar pentru reaclia de oxido-reducere s-a l5sat un timp de 15 sec. Umiditule - uscarea in etuvd la temperaturd de 105' C, pini Ia greutatea constantd. - Zahdr total - metoda Schoorl, care se bazeazd.pe proprietatea zaharurilor reducltoare de a reduce Ia cald solufia alcalinI cupro-tartricd Ia oxid cupros. Excesul de Cu2+ oxideazl iodura de potasiu Ia iod elementar, care este titrat cu o solulie 0,1 n tiosulfat de sodiu. - Aciditale - neutralizarea unui volum de extras apos de fructe crr hidroxid de sodiu 0,1 n, folosind drept indicator rogu de fenol 0,lo/o' SuDslanld uscatd.sotubild - determinarea indicelui de refraclie cu ajutorul refractometrului Abb6 gi exprimarea valorilor in grade refractometrice la 20'C. - Cenu;a - calcinarea fructelor la 500-600"C pinl la oxidarea completl a particulelor de cirbune. Substanle carotinoide. Analiza calitativl - cromatografia in strat subiire folosind silicogel G gi diverse amestecuri de solvenfi. Analiza cantitativd - extragerea Ia cald cu eter de petrol, urmatd de determinarea fotometricl a extrasului colorat (metoda Karrer - Brookman). SuDslnnle flauonoide. Analiza calitativl - cromatografie in strat subfire pe plSci de poliamidd. Analiza cantitativi - determinarea fotometricb a solutiilor colorate in galben, in urma reacliei dintre substanlele flavonoide $i Sb3+ Materialul folosit pentru cercetirile intreprinse a fost recoltat de Ia Baza exp. silvicl $teflnegti (80 m alt) Ocolul silvic Domneqti-Arge; (100 m alt.) gi Ocolul silvic Sinaia-Punctul Gurguiata (960-1010 m alt.) de cercetiri, studii Lucrdrile de laborator s-au efectuat Ia Institutul gi proiectdri silvice gi institutul pentru controlul de stat al medica mentelor qi cercetdri farmaceutice.

327

3. STUIIIILE $I EXPDRIMENT,Inrr,E DXTiCI]TATB REZITLTATUL CERCETAnTIon


Pentru a se putea ajunge la un studiu complex asupra fructelor de Rosa rugosa, prin cercetdrile efectuate s-au urmlrit diverse aspecte ;i anume : - structura fizicit ;i componenfa chimici a fructelor; - posibilitifi de stabilizare a compoziliei chimice a fmctelor.

3.1. Struetura fizicri ;i cornpozifia ehimied a lructelor de llosn rugosri 3.1.1. Sllucturo fizicri Rosa rugosa Thumb face parte din familia Rosaceae. Este un arbust erect, pini la 2 m inilfime, cu t.ulpini groase tomentoase;i cu ghirnpi, cu

Varin!in

procenlului

rle pulpir in lunelie 1 0 0g -

Grad (lc coilccr0

Altitudinc

Piro

Baza exp. $teflnegti t30 nr

Pirg

Oc, silvic Do mnegti-Arge; 600 m

76,6 76.8 79,2

74 , 4

76,8 78.0 79,0

Baza exp. $tefdncqti 80 nr

78.0

77,8

76,8 78.7 78,6

Oc. silvic Domnegti 600 m

76,5 78,3 78,6

77,8 79,5

77,4 75 , 1

78,O 80,0

328

frunze eliptice verde-inchis lucitoare, pieloase; florile sint purpurii pind Ia albe, solitare sarr inflorescenfe. Fnrctele sint turlit globuloase, elabre, rogii, cu cliametrul de 2-2,5 cm. in perioada de vegetalie, duph inflorit, treptele de dezvoltare a fmctnlui p i n d l a m a t u r i t a t e s i n t c l e t e r m i n a t ec l e c n l o a r e a l u i g i a n u m e : - fruct verde -: " galben-verztri " galben " galben-portocaliu-stadiu numit arhitrar in lucrare pirg " r o g u - p o r t o c a l i u - p i r ga r r a n s a t " rogu-copl Componentele anatomice ale fructului (pieli!a, pulpa gi seminfele)caracterizeazd fiecare grad de maturitate. Astfel, stadiul verde 9i galben sint caracterizate prin consistenfa tare a fructului 9i pielila foarte rezistenti. Stadiul galben-poltocaliueste perioada de tranzi{ie cltre rogu -portocaliu cind, in
Tubalnl I
de mririmea lruclului numir dc fructc proasplt de Rosa ru(los{r

1,,i,'26 1"1"1"1"
75,2 76,5
/o.o

77,O 74 , 3

7,1,2 7 5 , 5 7 ? , 4 77,O 75,5 7 7 , 8 7 6 , 3 7 7 , 2 78,6 79,2

76,.1 76,1 76,6

76,o
/o,) 78,8

76,5 78,0 78.2

76,8 77,0
'11 '

78,5 84.0

77,6 77,6

74,2 ?g,6

79,4 '75,7 82,0

82s

urma cercetdrilorintreprinse,se considerd ci fructul a ajuns la maturitate. Acest stadiu presupuneatit maturitatea biologicS,exprimat[ prin valorile cele mai ridiclte ale componentelor chimice, cit 9i maturitatea comerciall determinatl de structura fizici limitd, cind consistenla9i ^pielifa fructului gi permit recoltarea transportul fructelor in condifii bune. In ciclul biologic urmeazl fructe roqii-coapte,cind consistenla slabd 9i pieli{a nerezistenti determini inmuiereapar{ial[ sau totalS a fructelor, insofitl de increlirea pielilei, a clrei rezistenli devine minim5. Fructele de formi sfericd turtitl au diametrulmaxim foarte variabil, valori intre 1,6 gi 3,2 cm (celemai frecvente2,2 - 2,8 cm), inregistrindu-se greutatea3-10 g. iar de In timpul perioadei vegetatiefructeledin stadiu de pirg gi pirg avansat se afli divers dezvoltate ca mdrime gi greutate. ln urma misurltorilor executatese constatl cd mlrimea 9i respectiv greutateafructelor sint factori influenfali de : fructele(varialie marede Ia individ arbustul de la caresint recoltate Ia individ) ; - virsta ptsntaliei (frecrent apar exemplare normal dezvoltatecu A2,2-2,8 cm, incepind cu anul II gi mai ales III de fructificafie); altitudinei la care se afll terenul cultivat (exemplarelecele mai bine dezvoltatecu Q 3,2;i greutate 9-10 g s-au recoltat de la Ocolul silvic in Domneqti-Argeq, vara anului 1970). la Pentru a se stabili raportul procentualpulpd/seminfe fructele proaspete, s-au folosit fructe reioltate d.eIa Baza exp.silvic[ $teflne;ti qi Ocolul silvic Domnegti,in stadiu de pirg gi pirg avansat. la Numdrul de fructe 9i cantitltea de pulpn (grame)ce corespund 100 g proasplt sint indicate in tabelul 1. fruct Din datele oblinute se constatd ci pulpa, la fructele proaspete, -nu este influenfat[ de num5rul de fructe respectiv de mlrimea gi greutatea lor. cele mai fiecvent inregistrate fiind 76-78%. Valorile vaiiaz| 73,8 gi 84,00/0, . cantitatea de pulpa la 100 g fruct proasp5t nu este influenfati de numdrul dc fructe, rlsplctiv de mirimea gi greutatea fructelor ; valori de lt se aprox. 760/o gdsesc 15,20,26 9i chiar 33 buclfi la 100 g fructe. Ar fi fost de agteptat ci o datd cu marimea fructelor, respectiv 9u micagrarea numlrului de fructe la 100 g, s[ se mireascd considerabil catitatea de pulpl in raport cu cantitatea de seminfe. Rezultatele aratl insi eI, rnlrimea caniitatii di pulpl se face in aceeagi proporfie cu mlrimea cantitllii de seminfe,decf la-fructelemari (14-15buc. in 100 g fructe) nu se inregistreazi procentul mare de pulpd scontat. Pentru a putea compara fructele de Rosa rugosa cu fructele de Rosa canina in privin{a raporfului pulpi/seminfe, s-au inregistrat urmdtoarele -la fructele proaspetede Rosa canina, recoltate de la Baza exp. mlsurdtori Rezultatele qi silv.$tefdnegti-I.C.S.P.S.Baza exp. Domnegti-Ilfov-I.C.S.M.C.F. sint prezentatein tabelul 2. Greutateafructelor a variat intre 0,9 9i 2 S. $i in cazul fructelor de Rosa situatie ca la Rosa rugosa,conlinutul de PulPi aceeagi caninase inregistreazd nefiind influenlat decit in mic[ mdsurd de numdrul fructelor, resPectivde greutatea lor. Cu toate ci numirul de fructe variazd mult (46-76 buc.), conlinutul de pulp[ din fruct are un domeniu de variabilitate iestrins (65,8-7 O,4o/o),

3it0

Varialia

proeentului

de pulpi

in lunclie de mdrimea (anIn:I

Tubelul 2 lruclului proaspit de Ilosa

t00 g fruct proaspSt


1,ocul rccoltlrii

Baza exp. $t eflne;t i


Baza exp. Domne;t i-IIf

72 71
/c

68,.1
OO, i)

r.c.s.Ir.c.F.

ov

76 46 50 50
JT' {Jt

67,:J 70,'l 68,4 65,8 65,9 68,2 66,2

Studiind comparativ rezultatele obfinute se poate obsel'a ci, atit in . cazul fructelor de Ro,sa rugosa, cit gi in cazul frucferor de Rosa canina, nu existr o reproductibilitate a rezultatelor privintl raportul pulpr/seminfe in func{ie de mlrimea fi.uctului.

3.1.2. Compozilia chimicd a fructelor Roso rugosa Este bine cunosc*t faptul cr fructele d-eRosa rugosa sint sursa principald naturald de vitamina c. in lucrarea de fafr r-o .eitni ca pe lingi'conli_ n u t u l i n v i t a m i n a C , s i s e s t a b i l e a s c dc o m p l e x u l n u t r i t i v a l i r u c t e t o r de Rosa rugosa' determinat de substanja uscatI solubilr, zahir, aciditate, cenugi gi carotinoide. E c h i l i b n r l b i o c h i m i c i n t l e c o m p o n e n t e l ec h i m i c e a m i n t i t e in special r a p o r t u l i n t r e a c i c l i t a l e g i z a h i t r d e t e i m i n i g u s t u l g i a r o m a , s p e c i;fii c e fructelor de Rosa rugosa. o atenlie cleosebitd s-a acordat cantitllii cle apd existente in fruct. (umiditatea), -deoarecetle valorile ei depinde gradul de perisabilitate al fructelor existind un raport direct proporlionar in"tre ace;ti ioi factori. il. r'ederea gisirii un_orposibilitili de valorificare superioari, s-au luat "n s t u d i l t g i s r r b s t a n I e l el a r . o n o i d e . t -. f 3.1.2.1. Iiilamina c p-rincipal lomponent aI fruclelor de Rosa rltqosa. in lrtcrarea de fafl obiectir,ul princif al a fost formai a" p.orrr.tne cle dinamicl Iegate-de ariafia confin'tuluf de vitamini c, in f.nclie a" g-.nd.it-;;;";: v cere_' perioada de recoltare gi de altitudinea Ia care se gisesi plantafiile qi de ntt de cleterminareavalorii absolute s9 p-ot inregistra p"iiru acest confinui. 9e Pentru o completare a diversitSlii factorilo"t ." pot influenia cantitatea de vitamini c, s-au urmirit ;i clinamica acestui confinut in timpul zilei. Dinamicct conlinulului in uitaminu c, Ia fructele recoltatetn timpul unei z/e.-Acea.sti experienfi s-a efectuat in luna iurie 1g6g, la Baza exp. sirvicd Steflnegti, in modul urmdtor :

931

s-au recoltat Inarca[ 10 arbugti cu I'ructificalie bogati' d-i1 care tnai reprezentativd a fi cit f . u c t e l e l a o r e d i . a i . t e s t a h i l i t e .F i e c a r ep r o b 5 , p e n t i u de la fiecare arbnst' a fost formati din 30 fructe, c'legincl.-se ciie 31l'trcte fmcte in stadiu clepirg avansat;i coapte' S-au recoltat de fiecare datd R e z u l t a t e l es i n t p r e z e n t a t e i n t a b e l e l e3 ; i 4 '
T'abelul 3 I)lnamicacorrlinutuluiinvilamilaC(fruetepirgar.ansatl Dah recoltlrii fruetelor
Ora la care s-a cfectuat rccoltarca Ilnriditate o/ /o

TabeIuI 4 Dlnamiea Dnta rccolt[rii I iulie fructelor eontiuutului in vitarnina C (fruele Umiditate coapte) Vit. Cmg/l00gfruct proaspAt

ora la care s-a efecttrat rccoltarea

79,20

721,5

10
12
16 iulie

75,80 76.50

910,2
943,5 688,2

76,53 75,6? 19

770,4

75,32

637,4

este marea variatie concluzia ce se poate trage urmdrind. acesterezultate la aceiaqi arbuqti, in timpul a conlinut'lui de vitiminl C, ia fructete culese de clevariaJ,iaumiditerii fructelor proaszilei ; acest confinut ;;1; ;rli influentat ridicatl determinindvalori minime pentlu vita;;;;i;;;lt"ie,-''rn;ditatea mina C. primele ore ale diminelii Deci, trebuie evitatI recoltareafructelor i n peste noapte, fructele au o - i d i t a t . a c e a m a i r i d i c a t d '

cind, dupi roua de ' de Ia diuersealti' Dinamica conlinutuluiin uitamindc Ia fructelerccoltate Pentru a se stabili con{inutul in vitaminl de tudinitn timput perioailei uegetalie.

Cinfunctiedealtitudine,s-arralestreizone'carepotcuprindeinintervalu anume : determinat de ele toate posibilit5{.ileexistente la noi in tara 9i

832

- $es 0-100 m - coline 500-600 rn - coline inalte 700--1 000 rn. A c e s t ee x p e r i m e n t i r i s - a u e x e c u t a t i n a n i i 1 9 6 8 - 1 9 6 9 r ; i 1 9 7 0 , i n t i r n p u l p e r i o a c l e ic l e c o a c e r e a f r u c t e l o r d e R o s a l u g o s a ( a c l o u a j u m i r t a l o a l u n i i iulie-sfir;itul lunii octornbrie). Punctele erperimentale pentm recoltarea fluctelol au fos[ lixale in func!ie de altitudinile sus mentionate qi anume : Raza etp. siluicd $tefdnegti- 80 m, - plantalie din 1966, norrDal dezvoltatl, pe un teren ce se incadreazi in unitatea de relief cimpie inalti, cu sol brun-roqcat de pidure, slab potlzolit, foarte profund-luto-argilos. * Ocotul rilpic Domnesti-Arge; - 600 m -, planlalie ce dateazl clin a n l l 1 9 6 7 ,s i t u a t d i n l u u c a n e i n u n d a b i l i d i n r e g i u n e a d e d e a l u r i , c u s o l b r u n , mijlociu profund. - O e o l u l s i l u i c- p c t . G u r g u i a l a - 9 6 0 - 1 0 1 0 m , p l a n t a l i e d i n p r i r n 5 vara anului 1967, pe un versant cu pantir de 30-40', cn sol brun format pe strat de Sinaia, cn con!.inut ridicat. de sclrelet' 1968 - plantafia de la Baza exp' in primul an de experimentare se gdsea in fructificalie normalS, avind o vechime de cloi ani ; sih'ici Stefinegti la Oc. silvic Domnegti, cu toate cI planta{ia se afla in primul an de fi'uctifica[ie, arbugtii normal dezvolta[i au asigurat cantitatea necesard formirii p - robelor medii. Oc. O situalie mai deosebiti a fost inregistlatl la pct. fiurguiata silvic Silaia, unde nici in al treilea an de fructificafie ntl s-au putut obline c l e c i t a p r o x i m a t i v 2 k g i ' r u c t e s l a b d c z v o l t a l e , c a t ' en r t a u p u t r t t a j u n g e l a s t a diul de coapte din cauza condi{iilol climatice. R e z u l t a t e l e o b f i u u t e s i n l r e c l a t ei u t a b e l e l e 5 , t i ; i 7 . t \ s u p r a a c e s t o rr e z u l t a t e s e p o t f a c e u r r n l t o a r e l e m e n l i u u i : - C g l t i l u t u l i p r , i t a m i n i C , i n c o n d i l i i l e ! i r i i n o a s t r e ,r . a r i a z i ti n f u n c ! i t r d e a l t i t u d i l e , c l eg r a d u l d e c o a c e l ' et,l e n l o t n e n t u l ; i a l u l ; e c o l t i r i i : - l a f l t c t s l e r e c o l t a t ed e l a ; e s ( B a z a e x p . s i l v i c l S t e f l n e ; t i ) , c o u [ i n u t u l r , i t a m i n d C a v a r i a t i n t r e 6 6 2 , 5 - 1 1 2 2 , ( l r n g / 1 0 0g f r u c t p l o a s p i t ; i 2 t i 3 6 , 3 ir 5292,0 mg/100 g substanti uscali. in cazul colinelor (Oc. sih'ic Dornne$ti)dotneniul de variabilitate a fost 7 7 8 , 1 * l l 1 0 , 0 m g 9 o f r u c t p t ' o a s p d ts i 3 3 4 7 , 3 - 0 0 3 9 ' 5 r n g 9 6 s l b s l a n ! 5 u s c a t a ; - l a f r u c t e l e r e c o l t a t ed e p e c o l i n e i n a l t c ( p c t . G u r g u i a t a - O c o l u l s i l v i c S i n a i a ) , c o n [ i n u t u l i n v i t a m i n d C a f o s t 8 J 0 , 0 - 1 1 2 2 , 9 m g 9 ' of r u c t p l o a s p l t , respectiv 3515,3-5744, 19 rng9o substantl uscatl, deci valori foarte ridicate. 'l'oiu.si, fnrctilica[ia aproape inexistentl datoliti solului sIrac, condifiilor clirnatice deterrninate de altitudine 9i arbugtilor slab dezvoltali, ne conduce la concluzia cI arbugtii de Ilosa rugosa nu se dezvolti normal la altitudinea de 900-1 000 nr (coline inalte). Calculul statistic aplicat prin aualiza dispersionall,luincl in consideriu'e con[inutul in vitamina C, cste prezentat in tabeltrl 8' Acest calcul scoate in er.idenll faptul cd fructek: recoltate in regiunea colinelor (Oc. silvic Domne;ti * alt. 600 rn), sint superioare celor din regittnea d e E e s( S t a [ i u n e a e x p e r i m e n t a l [ s i l v i c l $ t e f i n e q t i - - a l t . , 8 0 r n ) . ' f ) i f e r e n t e l e f o a r t e s e u r n i f i c a t i v ed i n t r e f r u c t e l e l e c o l t a t e i n p i l g u \ - a l s a t l a D o n T n e ; t i ; i c e l e r e c o l t a t e l a $ t e f a n e g t i ( t o a t e t l c p t e l e d e c o a c c r e )a t e s l i cu prisosinfi superioritatca culturii de la Ocolul silvic Dornneriti.

333


Fr
bo i;

OC{@OOrrC)D-r@0O OC\D-@n@ <lOrO0OcOi c! c6 e{ 6l co ro rQor000 QCOOC\ roio)$c60 ro 0o c\ c\ ro ol

000rico O$CDC\@ cor0oNco *rOOlf-(O

I I

| I

| I

rl)$ t$r tH$

:.n lto

Or-6O $\oi6lco $o$n'

nrc.lcico I oc6.0<cil j Io$coqY!i 'N0O6rir

||ll
k X I

!lll
IoC\C\iC{ Oiico oo@00ct

ocoroc{* oo co oo oo <i nOlcgf-C\ OIoOD-

PI 6l

e{cOf-cD<,oO Osico(0co 6lco(ocoo rrf-rcOi


l
|

| '|

| |

I 0)6) l0o(o

rr

v
6 !

a,

19f-Ioi(\lO

a
c

EEI tul
Po
h!l

m6

(c*(0coiatr OOrHF-6{ coc000ao;

ococo
<1<{ONO i^liO\.J 6O)Orrr lOiFl 0 i06i 6 'v r 00

r
a

I
bD
I I

l||r
oc!rot\c)r) .61 c.t 6: c0 0! F 6lc\(\tc\li6.l

||ll
toen!$Fco STiLOF (t e.l C.l i rO HC\Cq6tal

*a-6l
!lHO r0O(9F-

(\ r
@

F o

100<. c\ c.l

Ac .UAr

r><

U:; Ed

c\oncI*ol eli(oo)i At 61 6.! At i

c\t

nrFa6 rOCCi iAliNal

rcnm@F lrioHs
rtOi:im ol 6.t at c! a,l

o
t!

|||
OoOncAOn iOS\OrS t-F.5cooco r\FI.-rF
ooi$ic) @O.drroOoO F-6cAiO0O Frr-D-cor-

IIIII
I I I I ncOOrt\ rONoO$ or-r-s oor-n-sn
rOf-t\itri $otcoIos CqO)iO) @D-@rF-

coimo@ ST$!nl\t\ flN*-*tfl

| | | taid rr
ca00F.+cc l6t6oco6 ldiodoidd rFr-Fr o.r o.r o: r.- o .d! rO \O lo.+ cO 6.1 o)c'aooo,D. r\N@@rD-

tFn

'a

\O

m, i* d i >

D
ED

CJ

>>>2*
iic.l 6lc\

: 1X X , ,
F*Oi HN

---rN^ <)rOlOrirO c\ c\ cn

!?7vX',t

334


tt
.l

)d

OOr-locO raqcO(gtooo|J)tr iai(orc6 .+$$<m

| 6lcOa{ l mD n F 'c ni

I I

ri t@ O 'I $

ti tn

rct # U, LC 6tiom r$C-O)O) al(oico: O$r-Oco mLa<dr )'troOf\ c\00@d:ar nHNno, cO!Or-nr.v s'$$$$

= a

Pto
ts!

b0

l|lll
6t6t@o@ roi{c)(o or!iif.00ao00io

l||l

iaocl'rooo O\O$D-@ oocto=m o)car6m conlvv$


ca D-

l60 'oNs

lIlc.l 66

eQ.

n'$coonl oO(o(oo)DHi(0cOCr)

iloo6I

.im

*o0o$co _ii$'])$ i^isr)m

Fo
*$I\(c)D*6..l$ rcri-fir f-@aoooco co !,+i !i ri @. OIcCCOOH

oid06cioi
*aliolol c !OOOTON @O@riic{*i (J

@r-N l@it@

r idd

aI al c!

I ls lao ''a{,m d 6'r

00 co ot .a
@o@i iFia!

O)t-!O* r*Fico *alFi6l

||l
f-(gn|o$ r-&d

||
lerI oioioi rrr
:NilOC Fi9r\t\ ooco@r

ro al rti F Ioalooo* OOI\ii**61

r\

dd"idd rt\r
OIOH\OC) r=roo)fr1 CaiOJFC{ 0O 0O t\ 0O 0O

ot\ I l@* lltj@'I Ff-

ic\c6ato 6icoNaoi cor-ccqoD-

rlll
I

llll

Ioaococc src)ts OOtsdlo oo6000cr

7AAx,r, 774,2 oc\o<1 0


c\olN
imio NN

>>>21
c{Fot6\i

335

Tabelul I i n vitarnina (l la lructele recoltate de la ottolul Gurguiata Sinaia-Punctul Substanli uscati


/o

l)inlmica

collinutului

s ilvitr

Atrrtl

-"FT"""'*.-"|
urniarutc I I
I
i 75,39 1 1 I X '7-c,82 5X 24,61 24,18 avansat

itanrina C ( m g / 1 0 0 9 fruct proaspet

C ( m g /1 0 0 9 te uscate pirg .

pr"g

| "*lls".
4 215,8 3 515,3

t\.ansal

3 l x 82,04 7 9 , 8 5 5 2 2 I X 81,33 80,4

17,96 18 , 6 7

885,ti 1123,0

4 520,0 5 026,7

4 395,0 'r 744,2

Tubelttl
Intluenla alliludinii

conflnutului in vitamina C la ; i a stailiutui dc malurare asupra lructele de Rosa rugosa


Difcrcntra fali de var. de Pc locul:
lledia VariaruLt

Clasi carc

(rng/ t00g)

I)lrg avausaLDontncq;ti I'irg-Do t t l n e S ti n t n c ' s ti

.1
I

.178

81ti 3:]E 112

I 2.r1 763 537 ,125

II III

( ) o ap t e - D o

.l

lv

v
VI

Plrg avansat-$tefnne;ti P tr g- $tefa nelt i Coapt e-$t efnnt.'sti

. 10 l l 3 616 3 501

: l'o/sa 8,88> 2,", :t)

a or: a,e r t'u u :'*u uu,U.j'oi

ryo

loc de culLurl Tot din calculul statistic rezultl cd, in cadrul aceluiaqi pirg avansat, pirg 9i coapte; e conlinutul in vitaminl c d.escregtin ordinea: semnifructele recoltate in pirg avansat 9i cele coapte apar diferenle numai intre rest diferenlele in ficative la Dornne;ti qi sirnplu semnificativc la $tef[neqti. siut semnificative. in vitaminl c P e r i o a d a o p t i r n d c l e r e c o l t a l e p e u t t ' t t c o t r [ . i u u t u lI n a x i l n este luna septembrie qi inceputul Iui octornbrie'

336

IJmiditatea,subslunlci uscatdsolubilti, zalfir, ucidilute ;i cenu;it. a). Umidilate. La fructele de liosa rugosa s-au fict detennin[r'i de u r n i d i t a t e l a t o a t e p r o b e l ed e f r u c t e r e c o l t a t e i n a n i i 1 9 6 8 , 1 9 6 9 , 1 9 7 0 . R e z u l t a t e l e s i n t r e d a t e i n t a b e l e l e5 , 6 , 7 , i m p r e u n i c u r e z u l t a t e l e o b l i n u t e p e u t r u vitarnina C. Datele din litelatula indicd pentlu Rosu cqnina, Iali de Rosa ruqose, o lezisten!5 sporitl la pdstrarc ;i transpolt, datoritl r.alorilormai scdzutc cle u m i d i t a t e . P e n t n r r , c t ' i f i c a r e aa c e s t o r a f i r r n a l i i i n c o n c l i l i i l e [ d r i i n o a s t r e ,s - a f i c t r t i n a n u l 1 9 7 0o a n a l i z i c o t n p a r a t i v i a v a l o l i l o r i n r e g i s t r a t e p e n t r - u u m i d i tate, Ia cele doui specii. Pentru Rosa carina valorile sint prezentale in tabelul 9.
'Iabelul Gradul de uniditale
Locul rccoltirii

al fructelor

de llosa carrinu

Data rccoltirii

Baza exp. I.C.S.NI.C.Ir. Do mnelti-Ilfov

16 septembrie

21 septembrie Baza exp, I.(l.S.P.S. $tetdnesti Ocolul silvic Sinaia

7 septembricr

2i3 septeurbrie

Analizind valorile irrregistrate se pot lrage ulrniloarele concluzii: -- gradul de umiditate la lructele de Rosa ru(!o$aest.cmai riclicat (70,458 3 , 7 5 9 0 )i n c o m p a r a { i ec u v a l o r i l e i n r c g i s t r a t e l a R o s ac a n i n u ( 6 1 , 2 5 - 6 9 , 7 2 9 0 ) ; - irr funcfie de gradul de coacere a fructelol de Ro.sa tugosq in nurjoritatea cazurilor: U pirg>U pirg avansat>t,r coapte, ceca ce dernonstreazl ci fructele in pilg au cea mai mare ulniditate; - gradul de umiditate depinde de altitudine, mirirne valorilor cleumid i t a t e g i a l t i t u d i n e f i i n d d i r e c t p r o p o r { i o n a l e; i n f u n c l i e d e p e r i o a d a c l ev e g e t a l i e n u e x i s t d o v a r i a b i l i t a t e c o n s t a l t l , c e e a c e d e n o t d c i o m a r e i n f l u e n l a i n a c e s t d o m e n i u o a u c o n c l i { i i l ec l i m a t i c e specifice anului respectiv. b. Subslanla uscatd solubilci, zahrirul, acidilutee ;i cenusa. S-au luat in studiu substanla uscati solubild, zahlrul qi aciditatea, deoarecede aceste componente depinde valoarea alimentard gi gustul fructelor ; cenu;a este si ea component important, valoarea ei reprezentind totalitatea substan!elorminelale absolbite din sol gi depozitatc in rnasa fructelor. Rezultatele cercetlrilor executate in anii 1969 9i 1970sc afld in tabelele 109i 11.
22 Studii si cereetari seria I vol. XXIX

337

Tahelul t0 Varia{ia con{lnutului de substan{d uscat$- solubili in funclie ile perioaila dc vegeta{ie gi altitudine
Substante uscati solubill gr rel /e20o C

Data recolterii

Plrg alansat

Coapte

Data recoltirii

Baza exp. gtefineqti

80 m

18VII 1 5V I I I 1IX 1X 21VII 13VIII 1IX 10x 11 IX

12,90 19,00 20,00 16,40 16,80 17,40 17,60 23 VII 10VIII 26 VIII 23 IX 10x 15,91 15,00 1ti,45
)1 t(l

Domneqti-Argeq 600 m

Ocolul silvic Sinaia pct. Gurguiata 960- 1010 m

Pe baza rezultatelor oblinute se pol, face urmdtoarele constatiri : - conlinutul in substanll uscati solubil5 ;i zahir iu fructele de Rosa rugosa este ridicat (substanld uscate solubilS 72,90-23,73, zahSr ir,18-31,70) ; la aceea;i dain de recoltare, atit pentru substanta uscate solubil5 cit gi pentru zahir, cele mai rid.icate valori s-au inregistrat la fructele coapte, urmind fructele in stadiu pirg avansat ;i apoi pirg; - v a l o r i l e c e l e m a i r i d , i c a t e e l l t r u s u h s t a n l a u s c a t ds o l u b i l i q i z a h l r s - a u p i n r e g i s t r a t i n l u n a s e p t e m b r i es a u i n c e p u t u l l u u i i o c t o m b r i e ; - complexul nutritiv este asigurat de echilibrul existent intre coufitltttul in zaher, acidilate gi cenugl' Substattle carotinoide.Carotinoidele, combinalii organice lipsite de.azot, , a u i m p o r t a n l h f l z i o l o g i c d c l . e o s e b i t ic l a t o r i t d p a r t i c i p l r i i i n p r o c e s e l e b i o c h i m i c e d i n o r g a n i s m e l e - i ' i i .R e p r " r e n t a n t u l p r i n c i p a l ' p - - c a r g t i n i , e s t e d e n u mit gi proviiamini A, datorit[ posibilitllii organismelor anirnale de a o transforma-in vitamila A (retinol). Aceastdcorelalie cu vitamina A, precum 9i cn retinenul, substan{[ impoltantl in procesul chilnic al vederii, a determinab c c o n s i d e r a r . e a e r r o t i n o i d " l o . . " u u c o m p o n e n t i n d i s p e n s a b i l h r : a u e ia n i m a l e l o r g i a l e g e r e al o r i n s t u d i u l f r t t c t e l o r d e R o s a r u g o s a . pigmenli liposulubili' care se glsesc in Carotinoiclele cuprind grupuri c-1e solvite in tipide sau sub formi rristalin[;i care determind culoarea {eslturi galbend portocalie siu rolie in !esutul vegetal in care apar (vezi fructele de I l o s u r u g o s a i n s t a c l i u l c l e c o a c c r ep i r . q , p i r g a v a n s a Lg i c o a p t e ) ' in sludiul de fa![ nu s-a mers pe linia separdrii 9i izolirii diverselor carotinoide, ci pe determinarea lor in ansamblu, socotindu-le ca elemente f oarte valoroase in procesele biochimice indispensabile corrponenlei hranei

338

ffi |

I lllli. I l-i--l
rr
o:

, , ,

-c.r

*"

I I |

qor

llieIon 'l

| I I

| I

l !::*qi 8 . f r | 'r<i c i o r iFo | ?S , ' - *


|
lll..l

I
I
I

@.occr-co
I _-L U; gF

iqs"sml
* = L.-. n - r - r| I I l

orro,o
| lx:\

I
I
lJl

--t--t-l

I o

lqqq+.! | ra?i I

rsjs-Effil
lq
l--Fluf;
q o
a a

N]

t-*---ll

' tils.q -,

I ,'-j_' irlT,

, ,

IAF lI!o U
I

t3"?{\i I rQit I a -----l


-=F-FF

I
I
o!

i.qe:.irI qq*.ee q I I

-___
7
a

-dI ,rnl-l ^'-,I, ^''


I ooc_c |

|
|

rdd- :.qE? lCr I ' r


i_:\FF

i!;

ltl .q L ' i- l- c C f . q | | I
_.ru_ |

l_--l
.,
r_

I
I |

o)
N

il

:._--*a_-. I 'n
N

-T];l
o'"nt\i..

:=l;-T--l
>>>2.:t | >rllz.
| *=xn:

t----t-t

,cc-6_

I
|

Z
-

I
|
N o o O d

I 9

=_ :._E 7Ez

| ;= | ..ig I E-c.
'=

Ai

;i=

I 53

.:?

li.!! | l:rT I | :.=.R I


Lv: I

d o o

L-_

Ion"

omului gi a animalelor. Au fost ficute 9i incerclri de a determina carotinoidele pdsdrilor, in hidroxilate numite xantofile, care au mare importanlf in hrana pentru accentuarea culorii rogii-portocalii a gdlbenugului de ou' --r sp".i"t Aiupra carotinoid.elorexistente in fructele de Rosa rugosa s-a intreprins un studiu calitativ qi cantitativ. --- iolosind placile de silicagel G, amestec de solvenli benzen-eter de petrol extrasul (b0 : 50) sau eter de petrol-beizen-alcool etilic absolut (100 :2o :7) 9_i fructe in eter de petrol, s-a ajuns la concluzia cd p-carotina i"-."toii.toide din patru este carotinoidul preponderent din fructele de Rosa rugosa. Celelalte mic[, comparind intencarotinoide seciindare decelate se glsesc in cantitate sitatea colorafiei' sPoturilor. pentru a scoate in evidenld mai mult natura carotinoidelor din fructele fructele de Ilosa rugosa, s-a fdcut analiza calitativd comparativl folosind gi Dcucus curota (morcovul), socotit principal a" nrro ,rloro,' Rosa csnina aliment in hrana omului pentru procurarea de carotinoide' urm5rind cromatogramele efectuate in condi[iile descrise rnai sus a conlin p-carotinS, rezultat ci, atit cele douispecii de Rosa cit 9i Daucus cQl'ota carotinoideior existente in Rosa tugosa ;i Rosa conina este iar compozifia foarte aProPiat5. pentru dozarea cantitativl s-a folosit extragerea carotinoidelor in eter de petrol, separarea lor gi determinarea fotometricI a extrasului de culoare e oalbend in eter de Petrol. in condiliile ipeciale create de fructele de Rosa rugosa, au trebuit flcute precizlri in piilrinlu uscirii materialului vegetal, a stabilirii solventului celui mai adecvat pi a metodei de extraclie celei mai potrivite. Cu ajutorul metodei de dozare adoptat[ s-a determinat c<)n!iuutul de carotinoide din fructele de Rosa rugosa in stadiul de coacere verde, galben(pirg avanverzui (inceput de pirg), galben-portocaliu (pirg), ro_gu-portocaliu fbtoaatd s-a urmlrit 9i variafia contin-utului de carolisat) qi ioqu lcoapte). a" ia acetr;i grad de coacere, in func{ie de locul de recoltare (altitudine). "oia" Rezultatele obtinute sint redate in tabclul 12.
T abelul I 2

Varialia conlinulului de earotinoirl:.*"rti:i:i,tuliu**"


Carotinoide,

rugosain iunclie de gradul de


g o/o

galben verzul

galben p'ortocaliu (prrg)

ro$u portbcaliu pirg avansat)

ro$u (coapte) 0,0587

Baza exp. $teldnegti 80 tn


Ocolul silvic D omnegti-Arge9 600 tn Ocolul silvic Sinaia pct. Gurguiata m 960-1010

0,0012

0.0044

0,0680

0,0870

340

ln urma analizirii acestor rezultate se desprind urmitoarele : - continutul in carotinoide variazd cu stadiul de coacere a fructelor qi anume, cu cit fructul este mai copt, cu atit confinutul in carotinoide este mai ridicat, ajungind Ia valori maxime in stadiul de fructe rogii-coapte ; - creqterea confinutului de carotinoide este direct proporlionall c u creqterea altitudinii, valorile maximc fiind inregistrate la fructele recoltate d e la pct. Gurguiata (altitudinea 960-1 010 m). Cunoscindu-se gradul de maturare corespunzltor valorilor maxime de carotinoide, s-au analizat in paralel fructe de Rosa ruqosa, Rosa cnnina 9i Daucus carota, pentm a se stabili corelalia dintre ele. Rezultatele sint redate in tabelul 13.
TabeIuI 13 Substan{e earotirroide in Rosa rugosa, Rosa canlna Ei l)aucus carota

Denumirea produsrtlui

Stadiul de maturarc

Rosa rugosa Rosa canina Daucus carota

Rogii (coapte) Rogii (coapte) NIatur

Se constati ci Rosa rugosa gi Rosa canina au un conlinut in carotinoide aproape identic in acelagi stadiu de coacere a fructelor gi net superior celui oblinut pentru Daucus carota. In cadrul lucrlrilor efectuatc pentru stabilirea conlinutului in vitamina C, s-a constatat varialia acestui component chimic in func{ie de perioada de vegetafie. Urmlrind dinamica de acumulare a carotinoidelor in perioada iulie-septembrie 1970 s-au oblinut rezultatele redate in tabelul 14. S-au luat pentru analizi fructe rogii-portocalii Ei rogii. Stadiul de ro;u indici, pentru luna gi altitutidunea respectivS, cantitatea maximl de carotinoide ce pot fi acumulate, iar stadiul de pirg avansat este cel la care practic fructele sint recoltate cu maximum de maturitate biologicl, dupl care urmeazI slibirea structurii gi texturii.
Tabelul 14 ile Rosa rugosa in perloada de vegeta{le Timpul de recoltare Stadlul de maturare a fructelor Locul recoltlril, altitudinea august septernbrie

I)inamiea

eonllnutului

de earotinolile

dln lructele

Rogu-portocaliu (plrg avansat)

$tefdnegti- 80 m Domneqti- 600 m Gurguiata - 1000 m $tefdnegti- 80 m Domnetti - 600 m Gurguiata - 1000 m

0,040 0,045 0,116 0,060 0,062 0,087

(coapte)

341

f)in datele oblinute se poate observa o creltere continul a conlinulului cle carotinoide in perioada iulie-septernbrit, (rnaxiniurn fiincl inregistrat la s f i r g i t u l i n t e r v a l u l u i ) g i o c r e s t e r er n a i a c c e n t u a t l , i n f u n c { i e c l e a l t i t u d i n e a r l e la care au fost recoltate tmctele . Rezultatele analizelor efectuate in doi ani consecutir,i (1969 ;i 1970) sint redate in tabelul 15.
Tabelul de ear.otilcido in furrclit' dt' anul de rceollnrc

I'arialia

con!inulului

de maturare

Verde Galben-verzui Cialb en-port ocaliu Rogu-portocaliu R o;n

absent 0,005 0,023 0,033 0.039

ab s e n t 0,004 0,03 4 0,043 0,058

Cercetind rezultatele se observi marea varietate a materialului I'egetal in funclie de anul respectiv, neexistind reproduceri de rezultate la frucle r e c o l t a t e d e p e a c e e a ; i p l a n t a f i e , a c e e a ; i p e r i o a d i a a n u l u i q i a c e l a g is t a d i u de coacere. in final. s-au determinat ;i xantofilele. Cantitatea redusi inregistratl in frrrcteleuscate (4,5 mg9ir) nu permite folosirealor ca ingreclient ce poate imbunitd!i hrana pislrilor. S u b . s t a n l f l a u o n o i d e . I n t e r e s u l c r e s c i n c lp e c a r e i l p r e z i n t i u n e l e f l a e v o n e s i m e c a n i s m t l ld e a c f i u n e c e l i s e a t . r ' i b u i ea u d e t e r m i n a t s t u c l i e r e aa c c s , t o r c o r n p t r g ii n f r u c t e l e d e R o s a r u g o s a . C o n c o r n i t e n tc u f m c t e l e a u f o s t a n a lizate gi frunzele acestuiarbust, care la incerclrile orientative au dat rezultate s u p e r io a r e . Flavonele existente in rnaterialul veqetal rnenfional au fost analizate calilativ 9i cantitativ. I)in punct rle verlere calitaliv s-a urmlrit identificnrea naturii flavonoi c l e l o r ; i i n s p e c i a le x i s t e n f a q u e r c e t o l u l u i .A l e g e r e aq u e r c e t o l u l n i s e d a t o r e g t e s t r t t c t n r i i v i t a m i n e i P , n u m i t l ; i r u t i n i - c a r e e s t e u n g h r c o z i da l f l a v o n o i d e l o r folmat din quercetol ca aglicon ;i un zahir. Pentru determinarea calitativd s-a ales metoda cromatografici in straL s u b l i r e d e p l 5 c i d c p o l i a m i d S , p e n t r u d e r , ' c l o p a r e ac r o m a t o g r a m e l o r f i i n d folosifi vapori de amoniac gi sulfatul de aluminiu sol. 59b. i n u r m a a n a l i z l r i i c r o r n a t o g r a m e l o r e p o a t e o b s e r v ac i f r u c t e l e d e R o s a s m g o s a n u r : o n ! i n q n e r c e t o l ,c i o f l a v o n l d e a l t i n a t u r i , i a r f r u n z e l e p r i n c e l e I r e i s p o t u r i p u s e i n e v i d e n { i c l e n o t l p r e z e n t a a t i t a q u e r c e t o l u l u ic i l ; i a a l t o r
flavone.

Pentru a putea determina cantitativ flavonele s-a ut.ilizat rnetoda fotom e t r i c i , c a r e s e b a z e a z S ,e p r o p r i e t S ! . i l e l a v o n e l o r d e a d a s o l u l i i c o l o r a t e i n p f galben in prezenla ionilor Sb3+.

342

Variafia flavonelor din fructe, in diverse stadii de coacere ;i recoltate <le la diverse alLitudini, precum gi dinamica conlinutului in flavonoide a fmnzelor in perioada de vegetatie iulie-octombrie, sitrt redate in tabelele 16 qi 17.
TabeIuI 16 Con(inutul de llavonoide la fruetele U" ".Jr?rilfr:r.""
plavonoidc, g o/o

in funclie

de grailul

de eoaeere Ei ile

Locul rccoltirii

*i"l""Ji,-: i -:*lll Jf"f; ;llll: plrg,, |


I
0.24

ro$u-portocaliu (plrg avansat)

rogu (coapte,)

Baza exp. $tefineEti 80 m alt. Ocolul silvic Domneqti-Argeg 600 m alt.

0.10

Tabelul 1 7 Conflnutul de flavonoide la lrunzele de Rosa rugosapln tlmpul


plavonoidc,

perioadei de vegeta{ie, 1970


g/o

Locul rccoltirii

septembrie I

octombrie

Baza exp. $t efdneqti

t,08

1,40

o,62

ln urma rezultatelor obfinute se pot face urmltoarele observa{ii : - continutul in flavonoide din fructe (0,03-0,35 g%) este mult inferior celui oblinut din fmnze (0,62-1,40 996) ; - conlinutul in flavonoide variazl cu stadiul de dezvoltare a fructelor gi anume, este maxim in stadiul fructelor verzi, apoi scade treptat pe misuri ce fructele se coc ; - nu exist[ o influenfl deosebitl a altitudinii asupra confinutului de flavonoide din fructe ; in frunze continutul in flavonoide cregte treptat din iulie pini in septembrie, cind atinge valoarea maximd gi apoi scade ; in comparatie cu Sophora Japonica, materia primi folositd pentru extragerea flavonelor (2096 flavone), fructe gi frunzele arbustului Rosa rugosa au un conlinuL foarte scdzut, ce nu poate determina valorificarea lor in aceastd direcfie.

343

3.2. Posibilitdli de stabilizarea compoziliei chimice a fructelor dr rosa rugosa Compozilia chimici a fructelor proaspete cle Rosa rugosa cleterrninl c l a s i f i c a r el o r p r i n t r e f r u c t e l e c u o v a l o a r e n u t r i t i v i b o g a t i . U n a d i n p r o b l e mele cele mai dificile, care are o influen!I deosebiti asupra cornpozi{iei chir n i c e a a c e s t o rf r u c t e , e s t e c r e a r e ad e c o n d i l i i c a r e s I a s i g u r e s t a b i l i r e a c o m p u g i l o r c h i m i c i i n p e r i o a d a d e t i m p d e l a r e c o l t a r e l a p r e l u c r a r e .A c e a s t l p r o b l e r n i c l e v i n eg i m a i i m p o r t a n t i d a c i s e ! i n e c o n t d e g r a d u l d e p e r i s a b i l i t a t e r i d i c a t datorit in cea mai mare parte cantitS[ii de apd din fructe. Ptlstrarea. Luclelorde Rosq ruqosa.in primele zile dupl recoltale se inref gistreazl la fructe o pierdereputernici de api, insofitl de fenomenul de posmogire. DacI fructele se afla depozitatein strat mai mare de 4-5 cm, incepe sI aparl fenomenul de fermentare, a clrui dezvoltare nu poate fi ingrirditi decit de o aerisirepermanenti a fructelor. Con!inutul ridicat de zahlr, inso!it de procentul mare de umiditate, facilileazl aparilia 9i dezvoltareafenomenului de fermentare. V i t a m i n a C , c o m p o n e n t i ic h i m i c i c e s e d e s c o m p u r r e e l m a i u s o r d a t o r i t i c proceselor de oxidare, a fost luati clrept criteriu de comparalie. Pe baza reztlt a t e l o r o b [ i n u t e I a a n a l i z a r e av i t a m i n e i C s - a u f l c u t a p r e c i e r ia s u p r ap l o c e d e e l o r de pistrare. in anumite cazuri s-au flcut qi determinil'i rl.ezahlr 9i aciCitate. Pentru a stabili modificarea greutSfii fructelor ca urmare a micgoririi gradului de umiditate, s-au urmirit timp de 60 de zile fructe de -Ilosaru(tosa agezate in strat sublire gi pistrate la temperatrrra camerei (2O-22'C,). Plobele (inute sub obserr.a!.ie fost : au - fruc[e inlregi ; - frncte tiiate, curalate de seminfe. Rezultatele pierderilor procentuale in greutate, datoriti micgorlrii gradului de umiditate gi modificarea conIinulului in vitarnina C sint prezentate in tabelele18 si 19.
Tahelul 18 Varinlia greutilii lructolor rle Ilosa rugosa dupir rccoltrrre
(%) lnregistratl pe zilc

*.. I uorei
I
Fructe intr egi
Fructe tdiate ;i curifate de seminle

Pierderea In greutate

4 , 3 5 8 , 7 0 1 3 , 0 5 15,22 17,1O11s,57 6 . 3 5 10 , 8 7 15,22 77,40 2r,74121,7 3 , 9 2 4

-t-

44 , 9 2 1 3 2 . 6 1 ,55 47,8 22133,92

69

)
o

18,3 7 20,00 13,05 17,40

32,76 30,24 21,74 32,60

42,86 4r,87 34,79 45,66

48,97 5 5 , 1 1 1 6 1 , 5 ,3 1 q q 7 5 , 5 7 53 5 1 , 7 7 5 5 , 8 2 1 6 2 , 85 , 1 2 . 7 7 74 , 4 2 0 4 7 , 8 56 , 5 36 0 , 8 7 , 4 9 , 5 7 7 6 . 0 9 3 i 52,78 6 0 , 8 ? 5 , 2 2 6 o,44 74,

,75
R' ,1

.1 '7()

7,68

96

7,

| S t , u d i i n da c e s t er e z u l t a t e s e p o t f a c e u r m d t o a r e l e p r e c i z i r i : - dup[ recoltare, la fructele intinse la aer in strat uniform (temperatura 20-22'C), se inregistreazi o micgorare continul a greutljii, datorith pierderii de ap5 din fmct ;

344

TabeIuI 19 Varintia confinutultri in uruidilatc;i vitamina C la fructele de Ilosa nrgosa dupd recoltare

lu*l
1 z

l'"'l
Fructe tliate.si curetate de semin{e :J 4
t)

lfruct proas-l I pit recol- |

Pierdere .r.,|f,%n umiditatc

Vitamina C Vitamina C mg/100g subst. m g / 1 0 0 g s b s t , Pierdere lrscate fruct uscati dupir vitamina o/ /o recoltat 60 zilc

81,96 80,23

25,08 21.00

67 , 5 3 38,20
1C t'

4 704,,5 4 728,4

2 531,1 2 438,4

46,13 48,4,r

80,59 78,98 81,92 80,35

10,66 11,68 !1,92 13,85

1 996,8 3 843,7 ,t 725,:t 4 730.0 1 824,0 2 880.0 3 072.0 112,55 39,05 35,05

14,78 74,55

- Ia fructele tliate qi curi{ate de seminle se produce o mic;orare puternice a gradului de umiditate in primele 8 zile, ce determinl pierderi in greutate de 69,39-70,440/0, dupd care mlrirea pierderilor devine minimi, a j u n g i n d l a 7 7 , 8 o / od u p l 6 0 z i l e ; - Ia fructele intregi pierderile in greutate se produc mai lent, inregistrindu-se valod de 23,92-25,22% Ia 8 zile, 44,35-47,830/o la 30 zile ;i 67,12-70,690/o I 60 zile ; - pierderea in greutate este inso{it5 si de o mic$orare a confinutrrlui in vitamin[ C, inregistrindu-se pierderi de 64,13-48,440,6 in cazul fructelor intregi gi 35,05-52,55o/o Ia fructele tdiate, curetate de semin!e. Pentru a stabili condiliile cele mai bune de pistrare, s-au fdcut observatii asupra propriet6lilor organoleptice gi analize chimice Ia fructele de Rosa rugosq, dupi ce s-au aplicat in condifii de laborator urmitoarele procedee; - uscare la 65'C pin[ la umiditate l0-159/0, conservare in atmosferl de bioxid de sulf (0,15-0,29l0). Drept martor s-au luat fructele intinse la aer in strat sublire uniform, Ia temperatura de 10-14"C. Pentru aceste experimentlri s-au folosit fructe intregi, fructe tliate cu seminle qi fructe tiiate fdrl seminle. Observaliile organoleptice gi analizele chimice s-au flcut la instalarea experien{elor qi dupd o perioad[ de timp de 10 9i 30 zile. in tabelul 20 sint prezentate rezultatele determinirilor de umiditate gi a analizelor de vitamina C, zahir 9i aciditate, precum gi pierderile sau cregterile procentuale inregistrate pentru acegti componenli. Examenul organoleptic asupra fructelor lSsate Ia aer a aritat cd, in prirnele 10 zile se produce o inmuiere insolitl de un inceput deposmogire a fructelor. DupI 30 zile numai 20 % din fructe rdmin posmogite Fi nemuce-

: ::i'"ffili ni:il;,'Jliltl'il#hpotasiu o,.yo, -

345

gdite, restul sint tumefiate, brunificate partial Ei foarte puternic inmuiate. ln privinla compoziliei chimice se observi puternice modificlri, mai ales pentru vitamina C gi zahIr. Uscareala 65'C determinl o pierderea confinutului in vitamina C de 39-51% dupl 10 zile, care nu se mlregte decit in foarte micl mdsur[ dup[ 30 zile. Piistrareala f4'C produce o pierdereminiml a componenfilorchimici, MetodadI rezultate careesteinso[it[ de plstrarea propriet[lilor organoleptice. bune numai daci este aplicati o perioadl scurti de timp, deoarecedupd 30-45 zile incepesi apard mucegaiul. Fructele conservatein solulie 0,3% sorbat de potasiu dupl 10 zile au avut gust gi miros de acru-murat, ce s-a accentuat puternic dupd 30 zile' a Variatia acceptabilS compoziliei chimice gi plstrarea integrititii fructelor nu pot suplini gustul gi mirosul de acru murat. Atmosfera de bioxid de sulf a asigurat o menlinere a conlinutului in vitamina C, dar dupl 20 zile,transpirafiafructelora produso inmuiereaccentuati. Dupi 30 zile fructele erau in majoritate moi, cu inceput de mucegai 9i fermentare. CONCLUZII ln urma cercetirilor efectuateasupra fructelor de Rosa rugosa se pot trage urm[toarele concluzii : l. Irructelein stare proasplti sint de dimensiunimari (@ 2,6-2,8 cm), grele (3-10 g) gi au un confinut de pulpi ce variazd intre 68 9i 84o/o(superior fructelor de Rosa canina, care au continutul de pulpl 65-7o0/o'). greutdlii fructului se produce o mlrire a canti2. O dat[ cu creqterea t[!ii de pulpi paralel cu mirimea cantit[]ii de semin!e,raportul pulpS/seminfe avind limite restrinse de variabilitate. 3. Procentul de umiditate la fructele proqspete este ridicat (70,4i1^83,9596) fector ce determini gradul ridicat de perisabilitate;i ca atare o rezistenli scizutl la plstrare gi transport. 4. Compozifiachimici a fructelor de Rosarugosa este divers5, cuprinde zinrl cantitlfi considerabile vitamina C (662,5-1 122,9 mgllOO g fruct proaspdt respectiv 2 536,3-0 039,5 mg/100 g substantl uscatl), substanfe iarotinoide (59-87 mg 0/osubstanti uscatd), zahdr (11,58-31,70 g %o fmct proaspit). 5. Complexul nutritiv este asigurat de echilibrul existent intre continutul de zah[r, aciditate ;i cenuqi. 6. Dintre procedeele p[strare (uscare,pdstrareafructelorproaspete de la f4'C, tratate cu sorbat de potasiu sau bioxid de sulf) cele mai bune s-au dovedit a fi uscareaqi pdstrarea la *4"C. 7, ln privinla gradului de coacere,maturitatea biologici gi comerciali a fructelor este asigurati in stadiul pirg avansat (ro9ii-portocalii). Recoltarea intre cele doud faze se poate face 9i in stadiul de pirg (galben-portocaliu), diferentele fiind nesemnificative in privinta conlinutului in vitamina C. Aceasta se poate efectua numai daci beneficiarul nu are obiectii asupra coloratiei fructelor uscate. B{6

Ta belrtl 2 0 Analizrt chirnicii a lruclelor de Ilosa rugosa pentru diverse procedee de pdstrare
Instalarea Proccdcul dc pistrarc
ll

0xperientci Zihitr %",..

%
intr egi
[.Iscare la 6ir"o

Vitamina C I mg/100gs.u. |

65,3 65,2

20,7 2{t.i

2,65 2.65

'l'i

ia te

'II ia t e, curilate de scminIe

P:istrare la t emp eratrlra de 4"(l

intregi Tdiate Triiate, curdtate de serninfe

65,3 6f,,2 69,2

7 267,9 1 269,t)

1 871,2

(l onservar e sorbat de potasiu o.3 g/,, intr egi

Conservale cu bioxitl rle srrll Intregi (i5.3 1 067.9

0,15-O.2 %

intregi
la aer, 10-141'(; ( martor )

2,65 2,65

Tiiate 'li iat e, curetrate de serninfe


69,2

7 771,2

347

La 10 zilc C.omponenli chimici analizati


Procedcul

.) Plerdcre sau crettcre

Vit. C I Zahir

flscale

la

intr egi Tdiate Tiiate, curdtate de semin{e

24,O 8,1

517.O 645,8

65"C

7rO

1 035,5

Pistrare Ia temperatura de *4"C

intr egi Tiriate 'f diate, cureiate de seminfe

62,0 60,5

1 250,0 1 258,0

19,3 19,0

1,3 0

6rg

8,2

51,0

1 8 1 6 , 0 33,1

5r9

Conservare sorbat de potasiu

intr egi

988,8

19,I

7,5

o,3y"

Conservare bioxid sulf o,l5Q,2 o/o de

lntregi

1069,3

16,3

-27,1

Pdstrar e la aer 10-14'C

intregi Tdiate intregi curdtate

58,5 54,6

787,9 720,2

(martor)
* Pielderil

de seminte
9i crgteril

64,0

726,7
la oon$nutul com'ponentLlor chlmict raportate

iEegistoate

3{8

TabeIuI I 4 (continuare)

(+)
;--

I
I
tJ

La 30 zile Cornponentri chimici analizali

X) Pierdcrc(-) sau crelterc(+)

l Aciditate I (ac.maltc) [

vit. c mg/100g

f"'liirlffi;,
-64,8 -88,5

.,,*." |
-57,1 _43,6

,,nu"

cc o t,c

.159,1 602,7

7r0

1 054,8

+ 1 , 1 58,6 + 1,9 + 4,9


38,5

| 1 74 , 7 1 176,8

r9,2 18,8

- 10,3 -41 ,0
a,

39,8

| 520,2

85,0

816,6

+30,16

1 054,0

+27,5

56,8

634,5 126,2

9r4 4r5

tJ,z

-54,7 -78,1

+ 15,1 +22,6

+ 7 5 , 8 30,3

-53,5

39,2 |

297,2

-83,2

la valoare ini,tialS (instalarea experientei)'

349

in cazul cind se urrniresc in rnod special carotinoidele sau conlinutul in zahlr, stadiul optim de recoltare este determinat de fructele roqii coapte. 8. Perioada cea mai indicatd de recoltare este luna septembrie 9i inceputul lunii octombrie, cind. fructele ating valoatea maximd pentru con{inutul in componenti chimici. 8. Recoltarea in timpul zilei trebuie sd se execute dupl primele ore ale diminefii, pentru a se evita cregterea umiditltii ; pelicula de roud ce se formeazd in jurul fructului produce accentuarea gradului de perisabilitate. 10. S-a constat ci altitudinea de 500-600 m este cea mai favorabill pentru cultura speciei de Rosa rltgosa, fructele recoltate dovedind compozifia chimicl cea mai bogati. Cu toate ci la altitudinea de 900-1 000 m confinutul in vitamina C carotinoide este cel mai ridicat, datorit[ insd plantaliei foarte slab dezvolEi tate gi a fructificafiei reduse, cultura speciei Rosa rugoso este mai putin recomandabil[ pentru aceasti altitudine. 11. Rezulfatele privind principalii componenfi chirnici scot in evidenfl faptul ci fructele de Rosa rugosapot constitui un material nutritiv complex, vitamina C, carotinoidele, zahbrul etc., putind acfiona simultan asupra metabolismului uman gi animal. Nu s-a g6sit insS vreun cornponent (in afar6 de vitamina c) cu valoare chimici 9i biologic[ deosebiti in cantitate atit de mare, incit s[ determine folosirea fructelor ca materie primi pentru exttagerea, concentrarea 9i purificarea lor (de exemplu carotinoidele sau flavonele).

CONTENTS ion Intr oduct


1. The present stage ol rcsearches 2. llethods and place of rcsearches 3. Studics and expcriments carried out Conclu sions

BIBLIOGRA}.'IE (larotenoid of the flowers of Clalendula nd of the fruits a Jacyues 7958 Physalis Rev. gen. Bot. 65, 221-43 of Tamus Rosa : Ilalpighia , Bernsen, Detection of foreign rose hips iu cynosbatum, l)anish' Gretel'arm 35, 65-72 (1961). Pharmacopeia 1948, Dansk, Tidsker. J. B u n a k o v, V. A. -- Chemical comopsition of Rosa speciesin Northern Ossetian Shkoly Biol. rr-auki, nr. 2, Autonomus S.S.R. Nauch. Doklady Vysshei 1960. 144-7. B caroten content of roses from the North Ossetian AutonoB u n'a k o v, V. A. mus S.S.R. Ref. Zh, Iihim, nr. 1 N 13o, 1963. lI.,Stinescu Bujor, O.' Retezeanu, a. Oristescu, V., Dobrescu,Z., C., 6 " t " . r d r i p r i v i n d c u l t u r a a r b u s t u l u i I l o s a r u g o s c tT h u m b ; i c o n t i n u t u l fructelor in vitamina (1. Rev. pddurilor nr. i, 1965, Vitamin NI. K.' I{arimullah Hassan. Shah., Bhatty, 6. Farrukh, C content of some minor fruits and vegetables ln Vest Pakistan II. 4-?, 1962. Pakistan J. Sci, Res. 14, N:1, of vitamin O and its Kiszel-Deconrposition Balla, Josef, 7. lrerenc, prqvention during food processing with special regard to uew rneth<tds of preservation III. Elcemez6si Ipar 14 nr.4, 100*7. 1960. 1. Baraud,

350

B. S., Klobukova-Alisova ts. N. and Goldshtein, vitamin c content in plant of Bashkir s.s.It. Gigienia i sanit nr. B. B03. t 949. 9. Grigorovich, N . D . - v i t a r n i n ( l i r r r o s e h i p s f r o m t h e c r i r n e i ap e n i n s u l a . Referat Zhur. Khirn Biol. I{hinr. nr. 9?09. 1952, 10. Gr ochorvski, \ \ r , , e t a l l . - l r u i t s o f r o s e s p e c i e a r o w i n gi 1 p o l a 1 4 R o c z u i k i g Nauk L6snych Nr. 8, 273-310 (1955) Forestry Abstracts lZ, Abstr rrr. ,1586 NI.M. 1956. V., Kacilovska, IL, qialfii 0on[inutul acidului ascorbic in lructele de trandafir ce crcsc silbatic in Polonia. Varlovia, 1960. 12. G r o h o v s c h i . V., Kacilovska, t r 1 . , g i altii Cercetarea fructelor dc trandafir crescuti in Polonia Lucrdrilc I.I.L. nr. 133. Anuarul gtiinlelor forestiere t. 8 Varsovia. 1960. 13. Grochorvski, W Cercetarea fructelor de trandafir Referat Inst. Bada*.r:zv L6snictwa, 1963. V.E., t4. Ishchenko, Yashchenko, V. K-'I'race elementstrIn. Ii'e, Cu a1d {t in aqueous extracts from vitamin containing medicinal plant. f, Th. 1 5 . Iwanof The vitamin c content of sorne tsulgarien foods of vegetablc origin. Z. Lebensm tlntersunch. u. Forsch 88, 4S-.1b, 1949. G. A. D., Barakat, 16.Jackson, S. E. Y. The organic acid in rose hips Nature 184, Suppl. nr. 25, 1953-4, 1959. G. A. D., Woocl. 17. Jackson, Il . R. P r e s e n c ei n l o s e h i p s o f s u b s t a n c e s inhibiting the oxidation of asccorbic acicl. Nature 184, Suppl. nr. 12, 902-3, 1959. eva,T. F., Trof imova, 18. I{ochkar E. P. \'itarnin content of rlogroses in Tadzhikistan, Isv. Akad. Nauk.'fadzh S.S.R. Otd. Biol. Nauk (1) fZ-2S,

8. Gologorski,

11. Grohovschi,

r967.

Chi. Lin, and all.-\'itarninCcontentofFukicnfruitsandvegetables Ying Yang Hsuche Pao 2. 13-c-42 1957. 20. Kushchinskaya, L. N., Shnaidrnan, L. O. Identiticationof caroten o i d e p r e s e n t i n d r y f r u i t s o f l ? o s s cc i n n a m o n t e u . N l e d . P r o r n S . S . S . R . l g ( 4 ) , 38-40, 1964. 21. l, v o v, N. A. * Study of methods for detecting high vitarnins varicties of lvild rose U.R,S.S. Farnratsiya 9, nr. 6, 21-27, 1946. 22. Ly sokon, P. F. Dynaruics of the vitanrin C aocunrulation in Rosn rugosa a n d R o s a d . a u u r i c a .V e s t q i a k a d . N a u k B c l a r u s S . S . R . S e r . B i y a l N a u k , n r . . 1, 5, 1958. 143 23. Xlakhamadzhanov, I. -'fhe c h a n g e i n v i t a m i n c o u c c n t r a t i o ni n f r u i t s o f some Ilosa species duling storagc. Uzbeksk. Biol Zh. I (4), 30-1 (1965). 2 - 1 .X I a p s o n , L. W. Tonralirr, A. \\ P r e s e r v a t i o no f a s c o r b i c a c i d l u r o s e hips <luring storage : J. Sci Irood Agr. g. 121 30, 1958. R. I,yke, 25. llelville., lI. The efect of specific variability and ilre environlnent orr the vitaurin C. Content of British rose hips. Proc Linnean Soc, l,ondon 7-16, 1$.16-7, 1959. Takaoka., 26. IIichio, Yoshio, lshi hara., Ry6suke, llatsubara Vitamin C of the plants of thc Northern Japan II ,tlosa rugosa. J. Agr. Chern. Soc. Japan 22, 8. 1948. L 27. nI ilewski, I T o s aC i n n n n t o m e aL : a p a r i { i a , s o l e c f i a r v a l o r i f i c a r e a f r u c t e l o r g i posibilitd{iledecultivare a accsteia. Pracc Instytutu Badarvezego l,esnictlva\{arszawa,1961. 'I'. 28. lI it o n o v a, N. Content of oil and carotene in seeds of some ahrubs and trees. Trudy Sibir. Lesotekh Inst. 18,7-14, 1958. 19. Kung,

29. ] l r o z e w s k i , 30. Nazar enko,


conlinut
r) t.

Rose hips rich in vitamin O, PoI.40,950. Apr. 10, 19b8. $t.S. I. Cultura experimentaldinsudul l]craineia mdce$uluicu un mdrit in vitamine. Aptecinoe l)elo nr. 1, 1962.

Nikolaev, R. P., Babicheva, O. I.-Stolage of dogrose Trudy Vasesoyuz Nauch. Issledavatel. Vitamin Institut 5, 100-19, 120-6, 1954. Il. P., Romanova, 32. N i c o l a e v , A. Ii'.,I{onovalov, F. V., Zhidkova The efect of sulfur dioxide on the Keeping properties of ascorbic acid in 'l'rudy dry llosa canina. Vessoyuf Nauch lsslr.d6ynfel Yit:rrnin Inst. O, 1 6 1 - , 1 ,1 9 5 9 .

351

(lhemical conrpozition of Polish fruits. Prezemysl Bolny i E. Pi janotvski, Spozylvezy. 4, 331-5, 1950. ()ultura arbugtilor fructiferi de interes economic3 . 1 .p o d e " t r n , - c t r . li colab. zrneur, coaciz ncgr.u qi .Ilosa rugosa in f ondul f orestier. llanuscris I. N.c.E.F., 19 6 9 . (" attd z. Lohwag.-The--vitanrin tleirtrich. Rotter., 35. Rutgundis, 1952' Lebensm-t-rntersuch u-Iiorcsch Austria 95' 89-100' Effectof climatic anrl soil conditionson content of ascornl. A. 36. Rozanova, Inst. bic acid in dog rose. Trurly vsesoynz. Nauch Issledava tel vitamin 1954. 5.96-100. V' S',L. N., Af allascva, Kushchiskaia, L.O. Shnaidman, ldentif ication of the flavone and oatechol compouds in the fruits of Rosa r u g o s c a n d R o s ac i n n a m o m c c . \ l e d . P r o m S . S . S . R . 1 9 ( 2 ) 1 4 - 1 7 1 9 6 5 ' Indigenous sources of vitamin 0 Pharmazie 16, 38. stenzel, E.", t el dh ei m w. I 5 8 - 1 6 0 , 1 9 6I . The vitamin content of thefruit of different varieties of lf., i. 39. St epanova, ' black currant (i1ibes nigrum), rose (Rosa rtlgosa, ITosacinnamometr) ash (SorDus auntparia, Sorbus melairocarpa), ancl sea [uck thorn (Hippoplme rhamnoides) Tr. Botatr. Inst. Akad. Nauk for their cultivation. and"recomandations S . S . S . R . . ,n r . 7 , 3 5 3 - 6 , 1 9 5 9 . The Japanese wiltl rose (llosa rugosa) Koryo, nr' 61, Teshirna Tatsuo,
JJ.

40.

41. Teitel,
42.\adova,

Accun:ulation of vitamins C and P in rvild V. A.V. A., Pliner, Inst. 4, 179-21, rose hips. TrudY VessoYuz Nauclt Issledovatel Vitamin

5l-7 , 7961. Speciile de mdce$ din R.P.R., O., R.' Bojor. A., Zitti, ln acid ascorbic. Comunicdrile A c a d . R . P . R . V o l . V I n r . 7 ' 1 9 5 t i .

bogate

19 5 3 . V. N' T. I., nlenshikova. II. V., Ilartineon, 43. Yanishevskaia, - DYnamics o f c h a n g e s o f c h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f l r u i t o f d o g r o s e i n the course oI t h e i r r e p e n i n g . V i t a r n i n R e s e a r c h N e w s ( U . R . S . S . ) n r . 1 ' 47-2, 7946.
44. Zitti, lI'' O., Retczeanu' R., Bojor, fructelor de nuice$ liarmacia nr. 1, 71-80, Cercetdri asupra Vol. v I I I . 1 9 6 0 . corlservirii

362

S-ar putea să vă placă și