Sunteți pe pagina 1din 2

ECONOMIA PORTUGALIEI Principalii indicatori economici: Produsul Intern Brut: 161.100 mil. euro (2007); PIB pe locuitor: 15.

204 euro/loc. (2007) Rata infla iei: 2,5% (2007) Datoria public : 67,7% din PIB (2007) omaj:8,0% (400 mii persoane 2007); Moneda na ional : Euro Resurse naturale: Solul este acoperit cu peste 3 milioane hectare de p dure (cca. 35% din suprafa a rii) i 4,6milioane hectare terenuri cultivabile (din care aproape 3 mil. hectare slab productive). Arborelede plut , vi a de vie, pomii fructiferi, citricele i m slinii, al turi de pini i eucalip i, constituienota dominanta a florei portugheze. Vecin tatea Oceanului Atlantic ofer Portugaliei accesul laimportante resurse piscicole. n subsol sunt resurse de: uraniu, cupru, cositor, wolfram, tungsten, sare, marmura, granit. Structura economiei n ultimii 25 de ani, economia portughez a avut o evolu ie similar majorit ii rilor europene,acordndu-se prioritate dezvolt rii serviciilor. n prezent (trim. I 2007), n servicii lucreaz 57,8% din popula ia activ , acestea contribuind cu70,9% la valoarea ad ugata brut (VAB), n timp ce n urma cu 10 ani n sector lucra numai 35%din popula ia activ . Industria, construc iile, apa i energia ocup 30,5% din popula ia activ , contribuind cu 25,5% laVAB, n timp ce importan a sectorului agricultur , silvicultur i pescuit a sc zut progresiv, n prezent fiind responsabil pentru numai 3,5% din VAB i 11,9% din for a de munc . Agricultura i-a redus ponderea n valoarea ad ugat brut , chiar daca nu a fost neglijat adoptarea unor tehnologii mai productive. n acela i timp sectorul agricol a ajuns s utilizezedoar 11,7% din for a de munc cu o contribu ie real la VAB de numai 3,6%.In comer ul exterior portughez, produsele agroalimentare de ineau (n 2006) o pondere de 3,7%la export i 8,4% la import. Principalele produc ii agricole sunt: alte produse alimentare (23%); b uturi (19,6%); lactate- brnzeturi (13,7%); carne i produse din carne (13,3%). Industria contribuie cu 25,5% la crearea PIB i asigur 30,5% din locurile de munc dineconomie. Structura tradi ional a industriei s-a modificat, diminundu-se ponderea de inut desectoarele tradi ionale industria textila, nc l minte, ceramic , plut , repara ii navale, alimente i b uturi, n detrimentul afirm rii de noi sectoare, cum ar fi cel al autoturismelor i pieselor componente, electronic sau farmaceutic, ntre altele, care au c tigat o dinamic aparte decre tere, devenind tot mai importante n ansamblul economiei. Investi iile directe str ine nPortugalia din ultimii 10 ani au contribuit, de asemenea, la restructurarea industriei portugheze. Principalele sectoare ale industriei prelucr toare: textile-confec ii, nc l minte,marochin rie, asamblare autoturisme, ciment, vagoane pasageri, repara ii nave, mobil ,industrializarea plutei.

Construc iile constituie un important sector de activitate care contribuie cu peste 5% la formarea brut de capital fix (FBCF) In cadrul acestui sector, ponderea revine lucr rilor publice, care de in 41% din totalulactivit ilor. Serviciile:n ultimii ani au devenit sectorul cel mai dinamic al economiei portugheze, comer ul,transporturile i telecomunica iile, turismul i serviciile financiare, prezentnd rate de cre tereridicate. n prezent, n servicii lucreaz 57,5% din popula ia activ , acestea contribuind cu 71,1%la valoarea ad ugata brut (VAB). In comer , Portugalia a urmat modelul european, cu proliferarea hipermagazinelor i a centrelor comerciale, ceea ce a condus la schimb ri semnificative n structura comer ului tradi ional,investi iile private cat i cele str ine, avnd o contribu ie decisiv la aceast evolu ie. In ceea ce prive te transporturile i telecomunica iile, dezvoltarea este evidenta la toatenivelurile: rutier, feroviar, porturi, aeroporturi i telecomunica ii, unde investi iile ninfrastructura au mbun t it semnificativ calitatea serviciilor. Turismul, la rndul sau, constituie unul din cele mai importante subsectoare ale serviciilor, cu unaport n devize care reprezint circa 5% din P.I.B. Evolu ia situa iei economice a Portugaliei Dezvoltarea economic a Portugaliei s-a accelerat dup aderarea tarii la UE n 1986, PIB-ulnregistrnd o cre tere medie anuala de 4,6% n perioada 1986-1990, impulsionat de investi iilestr ine, de consumul intern i de export. Dup criza generalizata din 1992-1993, economia portugheza si-a recuperat ritmul, intre anii 1995-1998 cre terea medie anuala a PIB fiind de3,8%. In 1999, PIB-ul portughez a crescut cu 3,4% fata de anul 1998, iar n 2000, cu 3,2% fatade anul anterior. Cererea interna a fost principalul stimulent al cre terii, iar formarea brut de capital a prezentatun comportament dinamic, datorit , n principal, unui boom n sectorul construc iilor.Importante lucr ri publice au fost finalizate n 1997 i 1998, legate de preg tirea EXPO98 de laLisabona. Ulterior, n 1999 i 2000, n sectorul construc ii, s-a nregistrat o reducere a ritmului decre tere, insa investi iile n instala ii i echipamente au continuat s se men in la un nivel ridicat. ncepnd cu 1999, ritmul cre terii economice a sc zut, din anul 2002 ara intrnd n recesiune.Fenomenul este pus pe seama faptului c cre terea s-a bazat aproape n exclusivitate pe stimulareacererii (prin practicarea unor dobnzi sc zute i facilitarea creditului). Totodat , reformele n planeconomic i administrativ au fost inconsecvente i insuficiente i nu au fost n m sur s determineo cre tere la paritate a ofertei/productivit ii. La erorile de politic economic s-au ad ugat i ocurile externe, printre care cel mai important a fost cre terea exponen ial a pre ului petrolului Astfel, trendul de diminuare a decalajului s-a inversat, n prezent Portugalia fiind coda a plutonului rilor din Zona Euro, cu un ritm de cre tere a PIB care abia n 2006 a redevenit pozitiv(1,3 la sut ). Trendul de cre tere economic din 2007 a fost par ial anihilat de criza intervenit pe pie ele financiare la jum tatea anului trecut, astfel nct cre terea a fost de numai 1,8 la sut . n prezent, nivelul PIB/locuitor este de cca. 76% din cel al rilor dezvoltate din UE.