Sunteți pe pagina 1din 15

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

PROCEDURA INSOLVENTEI SAU PROCEDURA FALIMENTULUI


Indrumator:
Prof. Univ. dr. Radu GEAMNU

Masterand:
PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA
A II ID MASTER B8
1

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

SIBIU 2011

PROCEDURA INSOLVENEI SAU FALIMENTUL


Pentru o funcionare real a economei de pia, intrarea liber i rapid pe pia a comercianilor implic - pentru simetrie - i asigurarea condiiilor de eliminare a acestora n timp util. n condiiile n care circuitele economice i comerciale tind s se accelereze ca urmare a progresului tehnic, concepia tradiional asupra insolvenei s-a dovedit a fi duntoare pentru mediul de afaceri din Romnia. Reglementarile legale specifice procedurii falimentului se gasesc in : Legea nr. 26 / 1996 privind Registrul Comertului. Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata; Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, actualizata. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa.

1. Participantii la procedura falimentului sunt:


societatile comerciale; societatile cooperative; organizatiile cooperatiste; societatile agricole; grupurile de interes economic; orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

Organele care aplica procedura sunt:


-

instantele judecatoresti;
2

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

judecatorul-sindic; administratorul judiciar; - administrator special; - lichidatorul.


-

Instantele judecatoresti competente sunt tribunalele in a caror raza teritoriala isi au sediul debitorii, iar in cadrul acestor institutii se distinge judecatorul sindic a carui atributii sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii falimentului (insolventa). Principalele atributii ale judecatorului-sindic sunt: - pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii - judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii; - inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului; - judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri sau transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; - solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului; - pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. Adunarea creditorilor : este formata din totalitatea creditorilor cunoscuti si este convocata si prezidata de catre administrator sau lichidator, cu exceptia primei sedinte care va fi convocata si prezidata de catre judecatorul-sindic. Adunarea creditorilor poate fi convocata si la cererea creditorilor detinnd creante in valoare de cel putin 50% din valoarea totala a acestora. Principalele atributii ale Adunarii creditorilor sunt: - analizeaza situatia financiara a debitorului; - analizeaza masurile luate de administrator sau lichidator si efectele acestora; - propune, motivat, luarea altor masuri de catre administrator sau lichidator; - hotaraste, prin vot, asupra planului de reorganizare sau lichidare. ***
3

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Procedura de lichidare presupune constituirea unei Adunari a Creditorilor, care este convocata si prezidata, de cate ori este nevoie, de catre administratorul judiciar, sau dupa caz, de catre lichidator, daca legea, sau judecatorul sindic, nu dispune altfel. Totodata, asociatii/ actionarii firmei aflate in lichidare pot desemna, pe cheltuiala lor, un administrator special, care sa participe la procedura falimentului si sa le reprezinte interesele. Principalele atributii ale administratorului judiciar sunt: - examineaza activitatea debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmeste un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la incetarea de plati, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supune acel raport judecatorului-sindic in termen de 30 de zile de la desemnarea sa; - supravegheaza operatiunile de gestionare a patrimoniului debitorului; - conduce in tot sau in parte activitatea debitorului; - stabileste datele sedintelor Adunarii creditorilor; - introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial privind operatiunile comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor; - mentine sau denunta unele contracte incheiate de debitor; - examineaza creantele si, atunci cnd este cazul, formuleaza obiectiuni; - urmareste incasarea creantelor referitoare la bunurile din patrimoniul debitorului sau la sumele de bani transferate de acesta inainte de deschiderea procedurii; - incheie tranzactii, descarca de datorii, descarca fidejusorii, renunta la garantiile reale, toate acestea fiind posibile cu conditia confirmarii de catre judecatorulsindic; - sesizeaza judecatorul-sindic in legatura cu orice problema care necesita o solutionare de catre acesta. Principalele atributii ale administratorului special: - reprezint o nou instituie n procedura insolvenei, ce nlocuiete adunarea general a asociailor/ acionarilor debitorului persoan juridic; - Este desemnat de adunarea general a asociailor/ acionarilor, n maxim 20 zile de la deschiderea procedurii, ca urmare a convocrii edinei cu aceast ordine de zi de ctre administratorul judiciar/ lichidator;

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

- dupa intrarea in faliment, participa la inventar, semnand actul, primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului; - exprima intentia debitorului de a propune un plan; - propune un plan de reorganizare; -administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupa confirmarea planului; - primeste notificarea inchiderii procedurii. In cazul in care dispune trecerea la faliment, judecatorul-sindic va desemna un lichidator. Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterior. Atributiile lichidatorului :

examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura de lichidare; conducerea activitatii debitorului; introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor; mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor (daca au fost incheiate intr-o perioada de pana la 3 ani si s-a urmarit fraudarea creditorilor); aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor; primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului; urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului; primirea platilor pe seama debitorului .

2. Tipurile de proceduri ce pot fi utilizate:


Reorganizare Judiciara
Procedura GENERALA :

Procedura Falimentului
5

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Procedura SIMPLIFICATA

Indiferent de tip, procedura poate fi declansata de catre: a) Debitor; b) Creditor; c) orice alta persoana sau institutie prevazuta expres de lege; a ) Deschiderea procedurii la cererea debitorului: Debitorul aflat in stare de faliment are obligatia de a introduce o cerere la tribunal, in vederea deschiderii procedurii, in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. Nu poate formula o cerere de reorganizare judiciara debitorul care, in termen de 5 ani, anteriori introducerii cererii, a mai fost supus acestei proceduri. Debitorul are obligatia de a depune la tribunal, odata cu cererea, documentele expres prevazute de lege ( vezi atr. 28 alin.1 din Legea 85/2006 republicata prin Legea 26/2011 ). In caz contrar, pentru nedepunerea informatiilor in termen de 10 zile, judecatorul sindic va considera aceasta lipsa, o recunoastere a starii de faliment si va pronunta o sentinta de intrare in procedura simplificata a insolventei. b) Deschiderea procedurii la cererea creditorilor: Orice creditor care are o creanta certa, lichida si exigibila poate solicita deschiderea procedurii insolventei impotriva unui debitor prezumat in faliment.
6

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Cererea trebuie sa cuprinda cuantumul si temeiul creantei, existenta unei garantii reale, precum si a unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului si o declaratie privind intentia de a participa la reorganizarea debitorului.Cererile ulterioare ale altor creditori vor fi conexate, din oficiu, la dosarul intial. Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate introduce o cerere introductiva, in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei; b) existenta unei garantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potrivit legii; c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului; In plus, dechiderea procedurii insolventei are si o serie de efecte, cum ar fi: suspendarea tuturor actiunilor judiciare si extrajudciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului, sau bunurilor sale, sau suspendarea termenelor de prescriptive ale actiunilor suspendate anterior; - Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numite generic accesorii, nu vor putea fi adaugate creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii; - Debitorul are obligatia de a pune la dispozitie administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. - Daca la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil tertilor, inscrierile, transcrierile, intabularile si orice alte formalitati specifice necesare acestui scop, efectuate dupa data deschiderii procedurii, sunt fara efect fata de masa creditorilor, cu exceptia cazului in care cererea sau sesizarea, legal formulata, a fost primita de instanta, autoritatea sau institutia competenta cel mai tarziu in ziua premergatoare hotararii de deschidere a procedurii.
-

De asemenea, administratorul sau lichidatorul pot introduce actiuni pentru anularea unor acte juridice ale debitorului in conditiile prevazute de art. 77 - 93 din Legea insolventei. Actele frauduloase care pot fi anulate sunt
7

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

actele incheiate de debitor in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii de lichidare.

*** Asadar, PROCEDURA GENERALA reprezinta procedura prin care un debitor intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura falimentului. Reorganizarea judiciara se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor sale, in conformitate cu un plan de reorganizare, care poate fi propus de debitor, de administratorul judiciar, de unul sau mai multi creditori detinand impreuna 20% din valoarea totala a creantelor mentionata in tabelul creditorilor. Scopul final al oricarei actiuni de reorganizare judiciara este salvarea societatii aflata in incapacitate temporara de plata de la faliment. Modul in care societatea intentioneaza sa evite falimentul trebuie prezentat spre aprobare creditorilor sub forma unui document care poarta numele de "plan de reorganizare" . Planul de reorganizare este de fapt un plan de afaceri avand toate caracteristicile acestuia. Diferenta principala este ca in loc ca acest plan de afaceri sa fie prezentat unei banci sau unui alt investitor financiar, el va fi supus aprobarii persoanelor carora societatea le datoreaza deja bani creditorii. Cine poate depune un plan de reorganizare? - Societatea debitoare, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv al creantelor - Administratorul judiciar (in acelasi termen) - Unul sau mai multi creditori detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor Ce trebuie sa contina un plan de reorganizare?

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Planul poate sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii societatii debitoare, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinatie a celor doua variante. Planul va indica perspectivele de redresare ale societatii, mijloacele de finantare, cererea pietei etc. !!! Planul de reorganizare va prevedea in mod obligatoriu programul de plata al creantelor. !!! Plata creantelor propusa prin planul de reorganizare poate fi totala sau partiala. Planul de reorganizare va mai prevedea in mod obligatoriu: - categoriile de creante care nu sunt defavorizate; - tratamentul creantelor defavorizate; - ce despagubiri le vor reveni tuturor categoriilor de creditori prin comparatie cu sumele pe care acestia le-ar fi primit in cazul falimentului; - daca debitorul isi pastreaza in tot sau in parte conducerea activitatii sale; - sursele de provenienta pentru resursele financiare. Cat poate sa dureze un plan de reorganizare? Maxim 3 ani. Cine poate vota planul de reorganizare? Cum se voteaza? Planul este votat de adunarea creditorilor. Nu pot participa la votarea planului acei creditori care nu au fost inclusi in tabelul definitiv al creantelor, acestia fiind considerati decazuti din drepturi datorita faptului ca nu au avut diligenta sa isi transmita declaratiile de creanta. Atentie: Ca si creditor nu este suficient sa aveti o creanta inscrisa in contabilitatea societatii aflate in insolventa. Pentru a nu fi decazut din drepturi, creditorul trebuie sa prezinte o declaratie de creanta in termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii. Deschiderea procedurii este notificata de catre administratorul judiciar tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor la tribunal. Fiecare creanta beneficieaza de un drept de vot pe care titularul il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva: Creditori cu creante garantate Creditori bugetari Creditori chirografari (negarantati) fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti
9

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Un plan este socotit acceptat de o categorie de creditori daca in categoria respectiva planul este adoptat de majoritatea absoluta din respectiva categorie. Creditorii controlati de aceiasi actionari ca si societatea in insolventa nu vor putea vota planul decat daca prin adoptarea acestuia vor primi mai putini bani decat in cazul unui faliment. Planul va fi confirmat de judecatorul-sindic daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: cel putin jumatate plus unu din cele patru categorii mentionate mai sus accepta planul; in cazul in care exista doar doua categorii, planul este considerat adoptat daca il voteaza categoria cu valoare mai mare a creantelor; fiecare categorie defavorizata care a respins planul va fi supusa unui tratament corect si echitabil (nu primesc mai putini bani decat in cazul falimentului).Nu pot fi confirmate simultan mai multe planuri de reorganizare. Desfasurarea reorganizari judiciare pe parcursul planului Odata confirmat planul prin sentinta judecatorului-sindic, activitatea debitoarei se modifica in mod corespunzator. Planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definitiva si irevocabila impotriva societatii debitoare. Pe parcursul procedurii societatea va fi condusa de administratorul special (reprezentant al actionarilor) sub supravegherea administratorului judiciar. Daca debitoarea nu respecta planul de reorganizare, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori poate solicita judecatoruluisindic intrarea in faliment.

10

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Trimestrial , debitoarea, prin administratorul judiciar sau administratorul special, va trebui sa prezinte rapoarte comitetului creditorilor. Aceste rapoarte vor fi depuse si la grefa tribunalului fiind accesibile tuturor creditorilor.

Iesirea din reorganizarea judiciara Din reorganizarea judiciara se poate iesi in 2 moduri: prin incetarea reorganizarii si repunerea societatii in situatia normala de comerciant sau prin intrarea in faliment. In ambele cazuri, trecerea dintr-o stare in alta se va produce printr-o hotarare a judecatorului sindic. In cazul falimentului, activitatea societatii comerciale se opreste urmand ca, in timp cat mai rapid, lichidatorul sa vanda totalitatea bunurilor, sa incaseze creantele societatii iar banii obtinuti sa fie distribuiti catre creditori. In cazul in care dupa distribuirea banilor catre creditori raman sume disponibile acestea vor fi distribuite catre actionari.

Procedura Falimentului, aceasta este declansata de catre Judecatorul sindic in unul din urmatoarele cazuri:

debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;

11

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul sindic; nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, sau nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat; debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat; obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale; a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului in faliment.

Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment, Judecatorul sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune, totodata, si o serie de masuri. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul Judecatorului sindic, iar creantele vor fi platite intr-o anumita ordine (prevazuta in articolul 123 din legea 85/ 2006 privind procedura insolventei). Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine: 1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate; 2. creantele izvorate din raportul de munca; 3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii; 4. creantele bugetare; 5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta; 6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica; 7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile
12

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii; 8. alte creante chirografare; 9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic; b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. PROCEDURA SIMPLIFICATA reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute in L85/2006 privind procedura insolventei, intra direct in procedura de faliment, fie o data cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile. Printre particularitile procedurii simplificate, sunt, de asemenea, de reinut: In principiu, nu se intr n perioada de observaie; Dreptul la reorganizare nu este admis n nici un caz; Ridicarea ex lege a dreptului de administrare al debitorului; Interesele debitorului n procedur sunt reprezentate exclusiv de lichidator; Activitatea debitorului nceteaz sau este redus la nivelul minim necesar evitrii/reducerii pierderilor; ntrunirea - succesiv - a atribuiilor de administrator judiciar i lichidator n persoana aceluiai practician; Neaplicarea procedurii concedierii colective; Nentocmirea de tabele suplimentare preliminare/definitive -, i nici de tabele definitive consolidate; Reducerea la jumtate a termenelor procedurale, i posibilitatea prelungirii acestora doar n mod excepional; Comunicarea tuturor notificrilor n mod corespunztor procedurii generale;
13

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Raspunderea membrilor organelor de conducere In cazul in care in raportul sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati; d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati; g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori.

Bibliografie :
14

PASTIU ( MUNTEAN ) SILVIA ELISABETA

Legea nr. 26 / 1996 privind Registrul Comertului; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata; Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, actualizata. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa; Turcu, I., Falimentul. Actuala Procedur. Tratat. Ediia a V-a completat i actualizat, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2005; Bufan, R., Reorganizarea judiciar i falimentul, Ed. Lumina Lex Bucureti, 2001; www.avocatnet.ro

15