Sunteți pe pagina 1din 151

Strategia Na ional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei Orizonturi 2013-2020-2030

Guvernul Romniei
Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile

Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare


Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil

Bucureti 2008

Cuprins
Rezumat executiv Istoricul i metodologia lucrrii Partea I Cadrul conceptual 1. Introducere: Defini ii necesare 2. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabil 3. Indicatorii dezvoltrii durabile 4. Msurile de conformitate cu obiectivele dezvoltrii durabile adoptate de Romnia n procesul de pre- i post-aderare Partea II Situa ia actual a sistemului socio-economic i a capitalului natural al Romniei 1. Capitalul natural 2. Capitalul antropic 3. Capitalul uman 4. Capitalul social Partea III Obiective- int i modalit i de ac iune la orizont 2013, 2020, 2030, conform orientrilor strategice ale UE 1. Provocri cruciale 1.1 Schimbrile climatice i energia curat 1.2 Transport durabil 1.3 Produc ie i consum durabile 1.4 Conservarea i gestionarea resurselor naturale 1.5 Sntatea public 1.6 Incluziunea social, demografia i migra ia 1.7 Srcia global i sfidrile dezvoltrii durabile 2. Teme inter- i trans-sectoriale 2.1 Educa ia i formarea profesional 2.2 Cercetarea tiin ific i dezvoltarea tehnologic, inovarea 3. Instrumente financiare i economice 4. Comunicare, mobilizarea actorilor i multiplicarea factorilor de succes 4 7 10 10 11 13 15 19 19 26 32 37 41 41 41 47 52 59 66 70 77 81 81 90 94 96

Partea IV Probleme i preocupri specifice situa iei din Romnia 1. Riscuri i vulnerabilit i generate de factori endogeni i exogeni 2. Creterea sustenabil: transformrile structurale i echilibrele macroeconomice 2.1 Asigurarea sustenabilit ii pe termen lung a consumurilor energetice i materiale bazate pe evaluarea realist a capacit ii de suport a capitalului natural 2.2 Modernizarea treptat a macrostructurii economiei pentru a corespunde cerin elor sociale i de mediu 2.3 Creterea productivit ii muncii i mbunt irea ratei de ocupare 2.4 mbunt irea managementului micro- i macro-economic 2.5 Politica de investi ii i diversificarea surselor de finan are 2.6 Men inerea echilibrelor macro-economice 3. Dezvoltarea regional i ac iunea local; problematica specific a dezvoltrii rurale 3.1 Dezvoltarea regional 3.2 Dezvoltarea rural, agricultura, silvicultura i pescuitul 3.3 Implementarea Agendei Locale pentru secolul XXI (AL-21) 4. Amenajarea teritoriului i planificarea spa ial 4.1 Planificarea spa ial 4.2 Cadastrul Romniei 5. Dimensiunea cultural a dezvoltrii durabile 6. Capacitatea administrativ i calitatea serviciilor publice; dezvoltarea durabil ca msur a eficien ei guvernrii i a calit ii politicilor publice 7. Politica extern i de securitate: orientri generale i contribu ii specifice ale Romniei la Politica Extern i de Securitate Comun i la Politica European de Securitate i Aprare ale UE n raport cu cerin ele dezvoltrii durabile Partea V Implementare, monitorizare i raportarea rezultatelor

99 99 101 103 104 105 106 107 108 111 112 117 123 125 126 130 133 139 143

149

Rezumat executiv
Elementul definitoriu al acestei Strategii Na ionale este racordarea deplin a Romniei la o nou filosofie a dezvoltrii, proprie Uniunii Europene i larg mprtit pe plan mondial cea a dezvoltrii durabile. Se pornete de la constatarea c, la sfritul primului deceniu al secolului XXI, dup o tranzi ie prelungit i traumatizant la democra ia pluralist i economia de pia , Romnia mai are de recuperat decalaje considerabile fa de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan cu nsuirea i transpunerea n practic a principiilor i practicilor dezvoltrii durabile n contextul globalizrii. Cu toate progresele realizate n ultimii ani, este o realitate c Romnia are nc o economie bazat pe consumul intensiv de resurse, o societate i o administra ie aflate nc n cutarea unei viziuni unitare i un capital natural afectat de riscul unor deteriorri ce pot deveni ireversibile. Prezenta Strategie stabilete obiective concrete pentru trecerea, ntr-un interval de timp rezonabil i realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adugat nalt, propulsat de interesul pentru cunoatere i inovare, orientat spre mbunt irea continu a calit ii vie ii oamenilor i a rela iilor dintre ei n armonie cu mediul natural. Ca orientare general, lucrarea vizeaz realizarea urmtoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu i lung: Orizont 2013: ncorporarea organic a principiilor i practicilor dezvoltrii durabile n ansamblul programelor i politicilor publice ale Romniei ca stat membru al UE. Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al rilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltrii durabile. Orizont 2030: Apropierea semnificativ a Romniei de nivelul mediu din acel an al rilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltrii durabile. ndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu i lung, o cretere economic ridicat i, n consecin , o reducere semnificativ a decalajelor economico-sociale dintre Romnia i celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se msoar procesul de convergen real, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la puterea de cumprare standard (PCS), aplicarea Strategiei creeaz condi iile ca PIB/loc exprimat n PCS s depeasc, n anul 2013, jumtate din media UE din acel moment, s se apropie de 80% din media UE n anul 2020 i s fie uor superior nivelului mediu european n anul 2030.

Se asigur, astfel, ndeplinirea obliga iilor asumate de Romnia n calitate de stat membru al Uniunii Europene n conformitate cu Tratatul de aderare, precum i implementarea efectiv a principiilor i obiectivelor Strategiei Lisabona i Strategiei pentru Dezvoltare Durabil rennoite a UE (2006). Textul este structurat n 5 pr i: Partea I prezint cadrul conceptual, definete no iunile cu care se opereaz, descrie principalele repere ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabil rennoite a UE (2006), stadiul actual al procesului de elaborare a indicatorilor de baz ai dezvoltrii durabile i msurile relevante ntreprinse de Romnia n perioada de pre- i post-aderare. Partea II con ine o evaluare a situa iei actuale a capitalului natural, antropic, uman i social din Romnia. Aceast abordare este conform cu ultimele recomandri (mai 2008) ale Grupului de Lucru combinat al Oficiului de Statistic al UE (Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) i Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE) privind msurarea performan elor dezvoltrii durabile n func ie de evolu ia celor patru forme de capital. Partea III nf ieaz o viziune de perspectiv, stabilind obiective precise pe cele trei orizonturi de timp, urmrind strict logica provocrilor cheie i a temelor inter-sectoriale, aa cum sunt formulate n Strategia pentru Dezvoltare Durabil a UE rennoit. Partea IV analizeaz problemele specifice cu care se confrunt Romnia i stabilete inte pentru accelerarea procesului de trecere la modelul de dezvoltare durabil, concomitent cu reducerea i eliminarea decalajelor existente n raport cu nivelul mediu de performan al celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Partea V con ine recomandri concrete privind crearea i modalit ile de func ionare ale cadrului institu ional menit s asigure implementarea, monitorizarea i raportarea asupra rezultatelor Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil revizuite. Propunerile in seama de experien a i practicile statornicite n celelalte state membre ale UE i vizeaz adoptarea unor solu ii novatoare, adaptate la condi iile specifice ale Romniei, privind responsabilizarea autorit ilor publice i implicarea activ a factorilor sociali n realizarea obiectivelor dezvoltrii durabile. n completarea obiectivelor ce deriv din strategiile, planurile i programele na ionale de dezvoltare, Strategia stabilete direc iile principale de ac iune pentru nsuirea i aplicarea principiilor dezvoltrii durabile n perioada imediat urmtoare:

Corelarea ra ional a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investi ionale, n profil inter-sectorial i regional, cu poten ialul i capacitatea de sus inere a capitalului natural;
sntate public, innd seama de evolu iile demografice nefavorabile i de impactul acestora asupra pie ei muncii;

Modernizarea accelerat a sistemelor de educa ie i formare profesional i de

ecologic, n deciziile investi ionale din fonduri publice pe plan na ional, regional i local i stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea ferm a criteriilor de eco-eficien n toate activit ile de produc ie sau servicii; Anticiparea efectelor schimbrilor climatice i elaborarea att a unor solu ii de adaptare pe termen lung, ct i a unor planuri de msuri de contingen inter-sectoriale, cuprinznd portofolii de solu ii alternative pentru situa ii de criz generate de fenomene naturale sau antropice; Asigurarea securit ii i siguran ei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale Romniei n privin a dezvoltrii produc iei agricole, inclusiv a produselor organice; corelarea msurilor de cretere cantitativ i calitativ a produc iei agricole n vederea asigurrii hranei pentru oameni i animale cu cerin ele de majorare a produc iei de biocombustibili, fr a face rabat de la exigen ele privind men inerea i sporirea fertilit ii solului, biodiversit ii i protejrii mediului; Necesitatea identificrii unor surse suplimentare de finan are, n condi ii de sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte i programe de anvergur, n special n domeniile infrastructurii, energiei, protec iei mediului, siguran ei alimentare, educa iei, snt ii i serviciilor sociale; Protec ia i punerea n valoare a patrimoniului cultural i natural na ional; racordarea la normele i standardele europene privind calitatea vie ii s fie nso it de revitalizarea, n modernitate, a unor moduri de vie uire tradi ionale, n special n zonele montane i cele umede. Obiectivele formulate n Strategie, n urma dezbaterilor la nivel na ional i regional, vizeaz men inerea, consolidarea, extinderea i adaptarea continu a configura iei structurale i capacit ii func ionale ale capitalului natural ca funda ie pentru men inerea i sporirea capacit ii sale de suport fa de presiunea dezvoltrii sociale i creterii economice i fa de impactul previzibil al schimbrilor climatice. Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltrii durabile a Romniei n perspectiva urmtoarelor dou decenii, cu obiective care transced durata ciclurilor electorale i preferin ele politice conjuncturale. n paralel cu urmrirea aplicrii prevederilor prezentei Strategii, mecanismele executive i consultative vor ncepe, nc din anul 2009, un proces de re-evaluare complex a documentelor programatice, strategiilor i programelor na ionale, sectoriale i regionale pentru a le pune de acord cu principiile i practicile dezvoltrii durabile i cu evolu ia dinamic a reglementrilor UE n materie. Tot n acest cadru se va elabora punctul de vedere al Romniei i contribu ia sa n cadrul procesului de revizuire a Strategiei pentru Dezvoltare Durabil a UE.

Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic i

Istoricul i metodologia lucrrii


Elaborarea Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil (SNDD) ntr-o form revizuit este rezultatul obliga iei asumate de Romnia, n calitate de stat membru al Uniunii Europene, conform obiectivelor convenite la nivel comunitar i prescrip iilor metodologice ale Comisiei Europene. Lucrarea reprezint un proiect comun al Guvernului Romniei, prin Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile (MMDD) i al Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil, aprobat prin Hotrrea de Guvern Nr. 1216 din 4 octombrie 2007, publicat n Monitorul Oficial Nr. 737 din 31 octombrie 2007. (a) Pentru derularea proiectului au fost create urmtoarele structuri organizatorice i func ionale: Consiliul Na ional de Dezbatere Public, principalul for deliberativ al procesului de elaborare a Strategiei, cuprinznd reprezentan ii mputernici i ai principalelor ministere i altor institu ii centrale, ai partidelor politice, patronatelor, sindicatelor, comunit ii tiin ifice i academice precum i ai organiza iilor neguvernamentale interesate i altor forma iuni ale societ ii civile. Consiliul s-a ntrunit n sesiuni lunare pentru a discuta versiunile succesive ale proiectului de Strategie, pe tot parcursul elaborrii acestuia. Observa iile, sugestiile i recomandrile formulate n cadrul edin elor Consiliului, precum i cele transmise ulterior, n scris, au fost luate n considerare n cadrul lucrrilor Grupului de Redactare i ncorporate n versiunea final a proiectului de Strategie. Lucrrile Consiliului Na ional au fost deschise participrii mijloacelor de informare n mas i au fost reflectate n presa scris i audio-vizual. Consiliile Consultative Regionale s-au ntrunit de dou ori n fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei (n martie i, respectiv, mai 2008) cu participarea reprezentan ilor autorit ilor publice locale, forma iunilor asociative, partidelor politice, unit ilor de nv mnt superior i cercetare, comunit ii de afaceri, camerelor de comer i industrie, sindicatelor, asocia iilor profesionale, organiza iilor neguvernamentale i ai mass media. Observa iile formulate n acest cadru au fost examinate de Grupul de Redactare i ncorporate n versiunea final a proiectului de Strategie. Consiliul tiin ific, constituit sub egida Academiei Romne i alctuit din membri titulari sau coresponden i ai Academiei, a reprezentat forul de avizare a con inutului proiectului de Strategie din punctul de vedere al acurate ei tiin ifice. Grupul de Redactare, format din specialiti cu competen e profesionale recunoscute, a elaborat cadrul conceptual, sumarul tematic i versiunile succesive ale proiectului de Strategie n vederea prezentrii spre dezbatere Consiliului Na ional,

Consiliilor Regionale i Consiliului tiin ific, a analizat comentariile rezultate din deliberrile i consultrile publice, precum i contribu iile scrise primite din partea diferitelor institu ii, asocia ii, grupuri sau persoane interesate i le-a integrat n versiunea final a proiectului de text. Grupurile de lucru s-au constituit la nivelul guvernamentale pentru furnizarea informa iilor necesare Strategiei. Datele folosite n versiunea final a Strategiei au pe parcurs, cu sprijinul Comisiei Na ionale de Prognoz Statistic. ministerelor i agen iilor procesului de elaborare a fost verificate i actualizate i Institutului Na ional de

Activit ile de secretariat au fost asigurate, n baza Memorandumului de n elegere ncheiat ntre Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile i Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare Romnia, de ctre: Secretariatul opera ional constituit n cadrul MMDD, cu sarcina de a coordona raporturile cu autorit ile administra iei centrale i locale i cu ceilal i parteneri i de a ntre ine i pstra coresponden a oficial legat de desfurarea proiectului, i Secretariatul tehnic constituit la Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil/PNUD, avnd ca atribu ii formularea termenilor de referin i selectarea personalului implicat n realizarea proiectului, organizarea procesului de dezbatere public i asigurarea logistic a acestuia. (b) Cadrul metodologic pentru derularea proiectului a fost stabilit n acord cu recomandrile Comisiei Europene i cu practica PNUD. n prima faz a fost elaborat cadrul conceptual, materializat ntr-un proiect de sumar care a fost apoi extins prin includerea principalelor teze care urmau s fie dezvoltate n fiecare capitol. Paralel, a fost alctuit un inventar al principalelor surse documentare privind principiile, obiectivele i direc iile de ac iune pentru implementarea dezvoltrii durabile, cuprinznd documentele oficiale relevante ale Organiza iei Na iunilor Unite, Uniunii Europene, precum i strategiile sau planurile na ionale i programele opera ionale sectoriale ale Romniei. n faza urmtoare, Grupul de Redactare a elaborat, pe specialit i, variantele preliminare ale capitolelor lucrrii, care au fost apoi completate i corelate cu datele ob inute de la institu iile guvernamentale pentru a asigura complementaritatea i coeren a textului n ansamblu. Comentariile i observa iile formulate pe parcursul dezbaterilor publice precum i cele primite n scris de la institu ii, asocia ii sau persoane interesate au fost ncorporate, n urma analizei efectuate n cadrul Grupului de Redactare, n versiunea final a proiectului de Strategie. Toate documentele relevante pentru elaborarea Strategiei (versiunile succesive ale textului de proiect, sursele documentare, minutele edin elor Consiliului Na ional de Dezbatere Public, Consiliilor Consultative Regionale, Consiliului tiin ific i Grupului

de Redactare, contribu iile scrise i comentariile primite din partea institu iilor i persoanelor interesate) au fost afiate pe site-ul Internet al proiectului. Adresele de contact (la Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile, Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil i agen ia de pres EurActiv), pentru colectarea eventualelor contribu ii scrise, au fost aduse la cunotin a publicului prin intermediul mijloacelor de informare n mas. Paralel cu finalizarea textului proiectului de Strategie s-a realizat versiunea n limba englez, n vederea ob inerii de consultan extern informal nainte de prezentarea oficial a documentului la Comisia European. n aceast form, nc nedefinitivat, proiectul de Strategie pentru Dezvoltare Durabil a Romniei a fost prezentat n cadrul sesiunii sec iunii europene a Clubului de la Roma (Bucureti, 23-24 mai 2008). (c) Pentru a ilustra amploarea mecanismului participativ n procesul de elaborare a Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil a Romniei sunt relevante urmtoarele cifre: Numr de dezbateri la nivel na ional: 5. Numr de dezbateri la nivel regional: 16. edin e ale Consiliului tiin ific: 3. ntruniri ale Grupului de Redactare n plen sau pe sec iuni tematice: 21. ntlniri ale coordonatorilor Grupului de Redactare cu reprezentan i ai autorit ilor publice, partidelor politice, asocia iilor patronale sau profesionale, federa iilor sindicale, organiza iilor neguvernamentale, precum i cu alte grupuri sau persoane interesate: 39. Numrul de participan i la sesiunile de dezbatere public la nivel na ional, n medie pe fiecare edin : 104. Numrul total de participan i la sesiunile de dezbatere public la nivel regional: 599. Numrul total de interven ii n sesiunile de dezbatere public na ionale i regionale: 143. Numrul de contribu ii/observa ii/comentarii scrise primite pe marginea proiectului de Strategie: 291. Numrul de accesri ale website-ului dedicat al proiectului www.strategia.ncsd.ro: n medie 550 pe sptmn n perioada noiembrie 2007 septembrie 2008. Numrul de versiuni supuse dezbaterii publice: 6; numrul total de variante revizuite ale versiunilor succesive 41.

Partea I. Cadrul conceptual


1. Introducere: Defini ii necesare
Conceptul de dezvoltare durabil (sustenabil) s-a cristalizat n timp, pe parcursul mai multor decenii, n cadrul unor dezbateri tiin ifice aprofundate pe plan interna ional i a cptat valen e politice precise n contextul globalizrii. n istoria recent, prima semnalare a faptului c evolu iile economice i sociale ale statelor lumii i ale omenirii n ansamblu nu mai pot fi separate de consecin ele activit ii umane asupra cadrului natural s-a fcut n raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creterii (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evolu ia a cinci parametri (creterea popula iei, impactul industrializrii, efectele polurii, produc ia de alimente i tendin ele de epuizare a resurselor naturale), sugernd concluzia c modelul de dezvoltare practicat n acea perioad nu poate fi sus inut pe termen lung. Problematica raporturilor dintre om i mediul natural a intrat n preocuprile comunit ii interna ionale ncepnd cu prima Conferin a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) i s-a concretizat n lucrrile Comisiei Mondiale pentru Mediu i Dezvoltare, instituite n 1985. Raportul acestei Comisii, prezentat n 1987 de G. H. Bruntdland i intitulat Viitorul nostru comun a oferit prima defini ie acceptat a dezvoltrii durabile ca fiind o dezvoltare care satisface nevoile genera iei actuale fr a compromite ansele viitoarelor genera ii de a-i satisface propriile nevoi. Conceptul de dezvoltare durabil reprezint rezultatul unei abordri integrate a factorilor politici i decizionali, n care protec ia mediului i creterea economic pe termen lung sunt considerate complementare i reciproc dependente. De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltrii durabile au cptat o dimensiune politic global, fiind abordate la cel mai nalt nivel la Conferin a Mondial pentru Mediu i Dezvoltare Durabil de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Special a Adunrii Generale ONU i adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) i la Conferin a Mondial pentru Dezvoltare Durabil de la Johannesburg (2002). S-au conturat, astfel, programe concrete de ac iune la nivel global i local (Agenda 21 Local) conform dictonului s gndim global i s ac ionm local. n cadrul acestui proces au fost adoptate o seam de conven ii interna ionale care stabilesc obliga ii precise din partea statelor i termene stricte de implementare privind schimbrile climatice, conservarea biodiversit ii, protejarea fondului forestier i zonelor umede, limitarea folosirii anumitor produse chimice, accesul la informa ii privind starea mediului i altele, care contureaz un spa iu juridic interna ional pentru aplicarea n practic a preceptelor dezvoltrii durabile. Se recunoate, astfel, c Terra are o capacitate limitat de a satisface cererea crescnd de resurse naturale din partea sistemului socio-economic i de a absorbi efectele distructive ale folosirii lor. Schimbrile climatice, fenomenele de eroziune i deertificare, poluarea solului, apei i aerului, reducerea suprafe ei sistemelor forestiere

10

tropicale i a zonelor umede, dispari ia sau periclitarea existen ei unui numr mare de specii de plante i animale terestre sau acvatice, epuizarea accelerat a resurselor naturale neregenerabile au nceput s aib efecte negative, msurabile, asupra dezvoltrii socioeconomice i calit ii vie ii oamenilor n zone vaste ale planetei. Conceptul de dezvoltare durabil are ca premis constatarea c civiliza ia uman este un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie i energie din cadrul acesteia, de stabilitatea i capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se elaboreaz pe aceast baz, precum prezenta Strategie Na ional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei, urmresc restabilirea i men inerea unui echilibru ra ional, pe termen lung, ntre dezvoltarea economic i integritatea mediului natural n forme n elese i acceptate de societate. Pentru Romnia, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabil nu este una dintre op iunile posibile, ci singura perspectiv ra ional a devenirii na ionale, avnd ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluen a factorilor economici, sociali i de mediu.

2. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabil


Dezvoltarea durabil a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene ncepnd cu anul 1997, prin includerea sa n Tratatul de la Maastricht. n anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene, creia i-a fost adugat o dimensiune extern la Barcelona, n anul 2002. n anul 2005, Comisia European a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicnd, n luna februarie, o evaluare critic a progreselor nregistrate dup 2001, care puncteaz i o serie de direc ii de ac iune de urmat n continuare. Documentul a eviden iat i unele tendin e nesustenabile, cu efecte negative asupra mediului nconjurtor, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv schimbrile climatice, amenin rile la adresa snt ii publice, srcia i excluziunea social, epuizarea resurselor naturale i erodarea biodiversit ii. Ca urmare a identificrii acestor probleme, n iunie 2005, efii de state i guverne ai rilor Uniunii Europene au adoptat o Declara ie privind liniile directoare ale dezvoltrii durabile, care ncorporeaz Agenda de la Lisabona, revizuit, pentru creterea economic i crearea de noi locuri de munc drept o component esen ial a obiectivului atotcuprinztor al dezvoltrii durabile. Dup o larg consultare, Comisia European a prezentat, la 13 decembrie 2005, o propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001. Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia rennoit de Dezvoltare Durabil, pentru o Europ extins. Documentul este conceput ntr-o viziune strategic unitar i coerent, avnd ca obiectiv general mbunt irea continu a calit ii vie ii pentru genera iile prezente i viitoare prin crearea unor comunit i sustenabile, capabile s gestioneze i s foloseasc resursele n mod eficient i

11

s valorifice poten ialul de inovare ecologic i social al economiei n vederea asigurrii prosperit ii, protec iei mediului i coeziunii sociale. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabil, ce reprezint fundamentul Strategiei Na ionale a Romniei n domeniu, completeaz Strategia de la Lisabona i se dorete a fi un catalizator pentru cei ce elaboreaz politici publice i pentru opinia public, n scopul schimbrii comportamentului n societatea european i, respectiv, n societatea romneasc i implicrii active a factorilor decizionali, publici i priva i, precum i a cet enilor n elaborarea, implementarea i monitorizarea obiectivelor dezvoltrii durabile. Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene i statelor sale membre, implicnd toate componentele institu ionale la nivel comunitar i na ional. Este subliniat, de asemenea, importan a unei strnse conlucrri cu societatea civil, partenerii sociali, comunit ile locale i cet enii pentru atingerea obiectivelor dezvoltrii durabile. n acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: Protec ia mediului, prin msuri care s permit disocierea creterii economice de impactul negativ asupra mediului; Echitatea i coeziunea social, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversit ii culturale, egalit ii de anse i prin combaterea discriminrii de orice fel; Prosperitatea economic, prin promovarea cunoaterii, inovrii i competitivit ii pentru asigurarea unor standarde de via ridicate i unor locuri de munc abundente i bine pltite; ndeplinirea responsabilit ilor interna ionale ale UE prin promovarea institu iilor democratice n slujba pcii, securit ii i libert ii, a principiilor i practicilor dezvoltrii durabile pretutindeni n lume. Pentru a asigura integrarea i corelarea echilibrat a componentelor economice, ecologice i socio-culturale ale dezvoltrii durabile, Strategia UE statueaz urmtoarele principii directoare: Promovarea i protec ia drepturilor fundamentale ale omului; Solidaritatea n interiorul genera iilor i ntre genera ii; Cultivarea unei societ i deschise i democratice; Informarea i implicarea activ a cet enilor n procesul decizional; Implicarea mediului de afaceri i a partenerilor sociali; Coeren a politicilor i calitatea guvernrii la nivel local, regional, na ional i global; Integrarea politicilor economice, sociale i de mediu prin evaluri de impact i consultarea factorilor interesa i;

12

Utilizarea cunotin elor moderne pentru asigurarea eficien ei economice i investi ionale; Aplicarea principiului precau iunii n cazul informa iilor tiin ifice incerte; Aplicarea principiului poluatorul pltete.

Aspectele de con inut ale Strategiei UE se concentreaz asupra unui numr de 7 provocri cruciale i 2 domenii trans-sectoriale. Multe dintre intele convenite n cadrul UE sunt stabilite n expresie numeric sau procentual, cu termene stricte de implementare, fiind obligatorii pentru toate statele membre. Strategia UE stabilete, de asemenea, proceduri precise de implementare, monitorizare i urmrire, cu obliga ii de raportare la fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene i statelor membre, asupra angajamentelor asumate. Urmtorul termen pentru analizarea progreselor nregistrate i revederea priorit ilor Strategiei UE de ctre Consiliul European este septembrie 2009, cu obliga ia statelor membre de a raporta asupra implementrii Strategiilor Na ionale pn cel mai trziu n luna iunie 2009. ntruct Romnia s-a angajat s finalizeze propria Strategie Na ional pentru Dezvoltare Durabil, revizuit, pn la sfritul anului 2008 i s o prezinte apoi Comisiei Europene, primul termen de raportare asupra implementrii este luna iunie 2011.

3. Indicatorii dezvoltrii durabile


Monitorizarea tendin elor dezvoltrii folosind i indicatori situa i n afara activit ii economice precede formularea principiilor dezvoltrii durabile i s-a afirmat paralel cu procesul de definire a strategiilor de dezvoltare durabil elaborate sub egida Na iunilor Unite i, respectiv, a Uniunii Europene. Astfel de instrumente de monitorizare au fost produse de o varietate de institu ii, de la ntreprinderi sau forma iuni ale societ ii civile, grupuri de exper i sau centre de cercetare pn la administra ii locale, guverne na ionale, organiza ii interguvernamentale sau institu ii financiare interna ionale. Amploarea acestor eforturi, care s-au intensificat n ultimii ani att la nivel na ional ct i n formule multina ionale colaborative, reflect nevoia perceput de a dispune de astfel de instrumente, de a acoperi o plaj divers de aplica ii i de a depi o seam de dificult i metodologice. Diferen ele, nc notabile, dintre modalit ile de construc ie, stadiul de dezvoltare i gradul de utilizare efectiv a unor seturi coerente de indicatori ilustreaz complexitatea sarcinii de a regsi compatibilit i reale ntre abordrile empirice i normative din domeniile distincte care se integreaz n conceptul dezvoltrii durabile: economia, societatea i capitalul natural. n aceste condi ii, aspectele metodologice, aflate nc ntr-o faz de fundamentare teoretic, sunt preluate dinamic n procesul de dezvoltare a aplica iilor de raportare statistic. 13

Convenirea unui set de indicatori accepta i ai dezvoltrii durabile, inclusiv reflectarea n sistemul conturilor na ionale, prin instrumente specifice, a factorilor ecologici i sociali ai dezvoltrii, constituie n continuare un subiect de preocupare prioritar din partea Oficiului de Statistic al Comunit ilor Europene (Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) i Organiza iei pentru Colaborare i Dezvoltare Economic (OCDE). Romnia, prin Institutul Na ional de Statistic, este angajat n mod activ n acest proces. n faza actual, Institutul Na ional de Statistic transmite la Eurostat un sistem par ial de indicatori, integrat n sistemul european al dezvoltrii durabile, n func ie de datele disponibile. n aceast etap, sursele de date pot fi perfec ionate printr-o direct i eficient cooperare inter-institu ional, n special pentru cuantificarea elementelor capitalului uman i social i a capacit ii de suport a ecosistemelor naturale. Sistemul actual, folosit pentru monitorizarea implementrii Strategiei rennoite pentru Dezvoltare Durabil a UE (2006), recunoate n mod explicit existen a acestor probleme i recomand statelor membre s-i revizuiasc n continuare sursele de date pentru seturile de indicatori, pentru a le asigura calitatea, nivelul de compara ie i relevan a n raport cu obiectivele Strategiei UE. Unul dintre punctele nodale ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabil rennoite a UE l reprezint instituirea unui proces reglementat de monitorizare i raportare care s armonizeze cerin ele na ionale specifice ale statelor membre cu nevoile de coordonare i sintez la nivelul institu iilor Uniunii. S-a stabilit ca obiectivele de atins i instrumentele de msurare a performan elor economice n raport cu responsabilit ile sociale i de mediu s fie definite printr-un dialog constructiv angajat de Comisia European i de fiecare stat membru al UE cu comunitatea de afaceri, partenerii sociali i forma iunile relevante ale societ ii civile. Comisia European, cu asisten a grupului de lucru pentru indicatorii dezvoltrii durabile, a fost nsrcinat s continue dezvoltarea setului de indicatori pentru a mbunt i omogenitatea raportrii. O prim versiune a acestui set de indicatori a fost folosit pentru primul raport de evaluare (2007) a Strategiei UE rennoite. n forma sa curent, mecanismul de monitorizare eviden iaz anumite categorii de indicatori aflate nc n stadiul de dezvoltare. Setul existent de indicatori este considerat adecvat pentru monitorizarea intelor cantitative ale Strategiei UE, dar incomplet sau insuficient pentru urmrirea i evaluarea obiectivelor calitative (de exemplu, buna guvernare). Structura de indicatori produs de Eurostat pentru primul raport de monitorizare a Strategiei UE rennoite asociaz fiecrei dimensiuni strategice un indicator reprezentativ (Nivel 1), un set de indicatori pentru obiectivele opera ionale subordonate (Nivel 2) i indicatori descriptivi ai domeniilor de interven ie pentru politicile asociate (Nivel 3). Un set suplimentar de indicatori, n afara acestei structuri (indicatorii contextuali), este inclus pentru fenomenele greu de interpretat normativ sau al cror rspuns la interven ii rmne neidentificat. n conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul European, statele membre ale UE au obliga ia s-i creeze forme de suport institu ional adecvate pentru coordonarea dezvoltrii i utilizrii instrumentelor statistice de monitorizare i pentru revizuirea periodic (la 2 ani) a fiecrei Strategii Na ionale, ntr-un mod congruent cu efortul de sistematizare a raportrilor asupra implementrii Strategiei pentru Dezvoltare Durabil la nivelul Uniunii Europene. Este vorba, prin urmare, de un proces continuu, n care 14

revizuirea la intervale scurte a Strategiilor Na ionale i a Strategiei UE reduce marja de eroare n privin a evalurii resurselor necesare pentru implementarea obiectivelor convenite. Pentru urmrirea i verificarea implementrii prezentei Strategii Na ionale se va crea i ntre ine un sistem na ional de indicatori statistici ai dezvoltrii durabile, armonizat i congruent cu sistemul relevant de indicatori utilizat la nivelul UE, pentru monitorizarea progreselor na ionale n raport cu Strategia pentru Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene. Colectarea i prelucrarea informa iilor de ncredere, cuantificate i actualizate regulat, agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabil, va permite msurarea performan elor n atingerea obiectivelor stabilite de Strategie i raportarea corect asupra rezultatelor. Se are n vedere opera ionalizarea a dou tipuri de indicatori: Indicatorii na ionali de dezvoltare durabil, focaliza i pe priorit ile-cheie exprimate prin inte cuantificabile care s permit, totodat, compararea performan elor na ionale cu cele ale partenerilor interna ionali i cu obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabil a UE rennoite. Acest set de indicatori se va baza pe rezultatele grupului de lucru Eurostat-UNECE-OCDE i va fi reactualizat n permanen . Indicatorii de progres ai Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil a Romniei, acoperind ntregul pachet de politici pe care aceasta le genereaz, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse n Strategia UE. n acest mod, toate politicile vor forma obiectul monitorizrii, urmrind responsabilizarea deciden ilor politici i permi nd opiniei publice s evalueze succesul ac iunilor ntreprinse. Ansamblul activit ilor legate de elaborarea sistemului na ional de indicatori ai dezvoltrii durabile se va desfura sub ndrumarea i controlul Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabil propus n Partea V a prezentei Strategii. n acest cadru urmeaz s se stabileasc mandatul, componen a i modul de organizare a grupului de lucru pentru indicatorii dezvoltrii durabile, termenele de execu ie, pe etape ( innd seama de faptul c primul termen de raportare asupra implementrii Strategiei Na ionale este luna iunie 2011) precum i rolul de coordonare conceptual i metodologic al Institutului Na ional de Statistic.

4. Msurile de conformitate cu obiectivele dezvoltrii durabile adoptate de Romnia n procesul de pre- i post-aderare
Contientizarea discrepan elor dintre modelul de dezvoltare i capacitatea de suport a capitalului natural s-a instalat treptat n Romnia n anii 70-80 ai secolului trecut i a fost limitat, pentru nceput, la unele cercuri intelectuale i academice, cu slab ecou la nivelul deciden ilor politici. Schimbrile politice profunde ncepute n decembrie 1989 i, mai ales, accesul la informa ii ce nu fuseser publice n timpul regimului comunist au extins considerabil aria preocuprilor n acest domeniu n rndul opiniei publice i mass media. Au luat fiin , n scurt timp, numeroase organiza ii neguvernamentale i chiar partide politice ecologiste, n simetrie cu cele existente n rile Europei Occidentale. La nivelul

15

structurilor executive i legislative, s-au creat institu ii axate pe problematica de mediu (minister, comisii parlamentare) i s-au emis primele acte de legisla ie primar i secundar n domeniu. ntr-o prima etap, ncorporarea par ial a principiilor dezvoltrii durabile n politicile publice a avut loc sub impulsul dezbaterilor din cadrul ONU i agen iilor sale specializate prin asumarea unor obliga ii precise n baza declara iilor i conven iilor la care Romnia a devenit parte (fiind, de exemplu, prima ar european care a ratificat Protocolul de la Kyoto la Conven ia-cadru a Na iunilor Unite asupra Schimbrilor Climatice). Perspectiva aderrii la Uniunea European a conferit un plus de concrete e acestor preocupri, punnd pe primul plan adoptarea unei noi filosofii a dezvoltrii care s asigure corelarea organic a aspectelor economice, sociale i de mediu i nsuirea, n integralitatea sa, a acquis-ului comunitar. n perioada 1997-1999 a fost elaborat pentru prima dat, cu asisten din partea Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Na ional pentru Dezvoltare Durabil, care a fost definitivat n urma unui numr mare de contribu ii asamblate ntrun cadru larg participativ i adoptat ca document oficial al Guvernului Romniei. Dei impactul acestui document asupra politicilor publice la nivel na ional a fost relativ restrns, el a oferit cadrul conceptual i metodologia de consultare a factorilor interesa i pentru implementarea cu succes a programului Agenda Local 21 ntr-un numr de circa 40 municipalit i i jude e. Dup aderarea Romniei la UE, Strategia din 1999 a format obiectul unei raportri interimare ctre Comisia European asupra aplicrii obiectivelor dezvoltrii durabile, n iulie 2007. Demersurile pentru elaborarea unei strategii complexe de dezvoltare durabil a Romniei, cu orizont de timp 2025, au continuat, la ini iativa Preedintelui Romniei i sub egida Academiei Romne, pe parcursul anilor 2002-2004, ns nu i-au gsit finalizarea ntr-un document coerent i au rmas n stadiul de proiect. n absen a unei strategii de dezvoltare durabil actualizate conform directivelor n materie ale Uniunii Europene, documentele programatice i strategiile sectoriale elaborate n Romnia n perioada pre- i post-aderare con in prevederi relevante i obiective- int precise (n unele cazuri) care au constituit, n cea mai mare msur, baza de referin pentru redactarea prezentului proiect de Strategie. Tratatul de Aderare Romnia Uniunea European, semnat la 25 aprilie 2005, i protocoalele anexate cuprind angajamentele concrete ale Romniei de transpunere n practic a ntregului acquis comunitar i prevd unele decalri ale termenelor de implementare ale unor obliga ii de mediu (pn n 2015 pentru instala iile industriale cu grad ridicat i complex de poluare, pn la 16 iulie 2017 pentru depozitele municipale de deeuri, 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu ap potabil i tratare a apelor uzate). Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezint documentul de planificare strategic i programare financiar multianual care orienteaz i stimuleaz dezvoltarea economic i social a rii n concordan cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Planul stabilete drept obiectiv global reducerea ct mai rapid a disparit ilor de dezvoltare socio-economic dintre Romnia i celelalte state membre ale Uniunii Europene i detaliaz obiectivele specifice ale procesului pe 6 16

direc ii prioritare care integreaz direct i/sau indirect cerin ele dezvoltrii durabile pe termen scurt i mediu: Obiectivul creterii competitivit ii i dezvoltrii economiei bazate pe cunoatere include, ca una dintre principalele subpriorit i, mbunt irea eficien ei energetice i valorificarea resurselor regenerabile de energie n vederea reducerii efectelor schimbrilor climatice; Aducerea la standarde europene a infrastructurii de baz pune accentul pe dezvoltarea durabil a infrastructurii i mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra mediului, promovarea transportului intermodal, mbunt irea siguran ei traficului i protec ia elementelor critice de infrastructur; Prioritatea privind protec ia i mbunt irea calit ii mediului prevede mbunt irea standardelor de via pe baza asigurrii serviciilor de utilit i publice, n special n ceea ce privete gestionarea apei i deeurilor; mbunt irea sistemelor sectoriale i regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversit ii; reconstruc ia ecologic; prevenirea riscurilor i interven ia n cazul unor calamit i naturale; Perfec ionarea i utilizarea mai eficient a capitalului uman are n vedere promovarea incluziunii sociale i ntrirea capacit ii administrative pentru dezvoltarea unei pie e a muncii moderne i flexibile, mbunt irea relevan ei sistemului de educa ie i formare profesional pentru ocuparea for ei de munc, stimularea culturii antreprenoriale; Dezvoltarea economiei rurale i creterea productivit ii n sectorul agricol, silvic i piscicol con ine prevederi privind utilizarea ra ional a fondului funciar, reabilitarea ecologic a unor terenuri degradate sau poluate, siguran a alimentar, bunstarea animalelor, ncurajarea acvaculturii n zonele costiere; Obiectivul de diminuare a disparit ilor de dezvoltare ntre regiuni i n interiorul acestora are n vedere, printre altele, mbunt irea performan ei administrative i a infrastructurii publice locale, protec ia patrimoniului natural i cultural, dezvoltarea rural integrat, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industrial, consolidarea mediului de afaceri i promovarea inovrii. Sunt prevzute, de asemenea, ac iuni n domeniul cooperrii transfrontaliere, transna ionale i interregionale n vederea integrrii socio-economice a zonelor de grani i creterea accesibilit ii regiunilor Romniei n cadrul teritoriului UE. Programarea financiar a Planului Na ional de Dezvoltare 2007-2013 estimeaz investi iile necesare, ealonate pe ani, n valoare total de circa 58,67 miliarde euro. Cadrul Strategic Na ional de Referin 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia European la 25 iunie 2007, stabilete priorit ile de interven ie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune) n cadrul politicii de coeziune economic i social i face legtura ntre priorit ile Planului Na ional de Dezvoltare 2007-2013 i cele ale UE stabilite prin Orientrile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 i Strategia Lisabona revizuit. CSNR prezint situa ia socio-economic a Romniei la momentul aderrii, analiza punctelor tari i slabe, oportunit ilor i amenin rilor (SWOT), viziunea 17

strategic i sinteza Programelor Opera ionale Sectoriale (POS) i Programului Opera ional Regional (POR) ce urmeaz a fi implementate n cadrul obiectivului Convergen . Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, n cadrul politicii de coeziune, Comisia European a alocat Romniei pentru perioada 2007-2013 o sum total de aproximativ 19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde pentru obiectivul Convergen (cu o cofinan are na ional estimat la 5,53 miliarde euro constituit n propor ie de 73% din surse publice i 27% din surse private) i 0,46 miliarde euro pentru obiectivul Cooperare Teritorial European. Cadrul Strategic Na ional de Referin , mpreun cu Programul Na ional de Reform i Programul de Convergen rspund eforturilor de realizare a obiectivelor de convergen prin definirea direc iilor de ac iune la nivel na ional pentru ncadrarea n obiectivele politicilor i strategiilor europene. Elemente factuale i analitice utile privind diagnosticul situa iei actuale din Romnia, evaluarea politicilor publice i a decalajelor fa de performan ele medii din celelalte ri ale UE sunt con inute n proiectul de Strategie post-aderare a Romniei elaborat de Guvern n anul 2007. Msurile ntreprinse de Romnia pentru ndeplinirea celor 8 inte convenite n cadrul ONU privind problematica global a dezvoltrii durabile sunt prezentate n cel de-al doilea Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, adoptat de Guvernul Romniei la 18 septembrie 2007. Con inutul acestor documente i msurile luate pentru implementarea lor n primul an dup aderarea Romniei la UE prezint un grad substan ial de relevan pentru efortul de a face fa provocrilor-cheie i de a realiza obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabil rennoite din 9 iunie 2006. Se constat, n acelai timp, existen a unor suprapuneri sau omisiuni din punctul de vedere al coordonrii interdepartamentale, faptul c strategiile i programele existente acoper orizonturi diferite de timp i, mai ales, nu sunt subsumate unei viziuni integratoare, aa cum este cea oferit de conceptul dezvoltrii durabile.

18

Partea II. Situa ia actual a sistemului socio-economic i capitalului natural al Romniei


Pentru a ac iona n mod realist, n cunotin de cauz, pe direc ia strategic a dezvoltrii durabile este necesar ca Romnia, cet enii si i partenerii si externi s aib o reprezentare clar asupra punctului de pornire la drum, asupra activelor reale ale rii, dar i asupra tarelor motenite dintr-un trecut istoric complicat. Prin urmare, n condi iile specifice ale Romniei, racordarea la procesul de tranzi ie ctre noul model de dezvoltare durabil, n care ara este angajat alturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, trebuie s fie conjugat cu un efort propriu suplimentar viznd recuperarea unor substan iale rmneri n urm pe mai multe paliere ale sistemului na ional.

1. Capitalul natural
Romnia este o ar de dimensiuni medii n contextul Uniunii Europene, cu o suprafa de 238.391 kilometri ptra i (aproximativ egal cu cea a Marii Britanii) i o popula ie de 21.584.365 locuitori (aproximativ egal cu cea a Ungariei i Republicii Cehe luate mpreun, la nivelul anului 2006), localizat n bazinele hidrografice ale Dunrii i Mrii Negre i traversat de lan ul muntos carpatic. Teritoriul Romniei se suprapune peste 5 din cele 11 regiuni bio-geografice ale Europei: alpin, continental, panonic, pontic i stepic i se afl, de asemenea, la jonc iunea dintre sub-zonele floristice i faunistice palearctice: mediteranean, pontic i eurasiatic. Pozi ia geografic, complexitatea fiziografic, litologic i distribuirea radial a gradien ilor altitudinali ai formelor de relief creeaz o mare diversitate de condi ii mezo- i microclimatice i pedologice. Aceast variabilitate a compozi iei i structurii substratului i condi iilor abiotice determin bog ia, distribu ia i nivelul de reprezentare ale tipurilor de habitate naturale pe teritoriul Romniei. Din cele 198 habitate inventariate pe continentul european (dintre care 65 prioritare) n Romnia se regsesc 94 (23 prioritare), iar din cele 14 biomuri identificate la nivel mondial 5 se afla n Romnia: pduri temperate de conifere, pduri temperate de foioase, puni, sisteme montane mixte i lacuri. Se constat existen a unei variet i remarcabile de specii i taxoni superiori de plante i animale i tipuri de ecosisteme, dei inventarul este nc incomplet n cazul speciilor, iar cel al resurselor genetice se afl ntr-o faz incipient. Varietatea i propor ionalitatea relativ a formelor de relief prezint caracteristici unice n Europa i rare pe glob: 28% masive muntoase (altitudine peste 1.000 metri), 42% dealuri i podiuri (altitudine ntre 300 i 1.000 m) i 30% cmpii (altitudine sub 300 m). n Romnia se afl 54% din lan ul Mun ilor Carpa i, de o altitudine mijlocie (n medie 1.136 metri), doar cteva piscuri depind 2.500 m. Mun ii reprezint por iunea cea mai pu in modificat antropic, cu o densitate redus a popula iei stabile i localit i mici, 19

aflate n curs de depopulare datorit migra iei interne i externe n urma dispari iei unor ndeletniciri tradi ionale. Aceasta explic i amplasarea n regiunile montane a 12 din cele 13 parcuri na ionale i 9 din cele 14 parcuri naturale. Zona de dealuri i podiuri a suferit interven ii mai extinse ale activit ii umane (aezri urbane i rurale, elemente de infrastructur, planta ii de vii i pomi fructiferi, culturi de plante tehnice i cereale, creterea animalelor, exploatri forestiere, extrac ie de hidrocarburi, minerit, ntreprinderi industriale), fiind supus unor fenomene mai accentuate de deteriorare prin despduriri, eroziune, alunecri de teren, degradarea solului. Cu toate acestea, regiunea de dealuri i podiuri nalte con ine o gam variat de zone ocrotite i prezint un poten ial nsemnat pentru selectarea unor noi areale nealterate sau slab modificate antropic. Regiunile de cmpie sunt cele mai dens populate i intens exploatate, arealele naturale care s-au pstrat reprezentnd o excep ie. Inunda iile severe din vara anului 2005 au afectat n special lunca Dunrii, unde s-au realizat nainte de 1989 masive lucrri de ndiguiri i desecri. Acest fapt a readus n aten ie necesitatea reintroducerii n sistem natural a unor nsemnate suprafe e de teren, cu efecte ecologice i economice benefice. Delta Dunrii, cea mai extins zon umed din Europa cu o suprafa de 5.050 kilometri ptra i (din care 4.340 pe teritoriul Romniei), a cptat statutul de rezerva ie a biosferei de interes mondial i se bucur de aten ie i monitorizare special din partea UNESCO i Conven iei Ramsar. Litoralul romnesc al Mrii Negre se ntinde pe o lungime de circa 245 kilometri, ntre frontierele de stat cu Ucraina i, respectiv, Bulgaria, iar platoul continental (pn la 200 metri adncime) cuprinde 24.000 km ptra i din totalul de 144.000 (16,6%). Zona de litoral este supus unui accentuat proces de eroziune (circa 2.400 hectare de plaj pierdute n ultimii 35 de ani), afectnd nu numai activit ile turistice dar periclitnd siguran a locuin elor i bunstarea public. Resursele de ap ale Romniei prezint particularitatea c o propor ie de 97,8% din re eaua hidrografic este colectat de fluviul Dunrea cu o lungime de 1.075 km pe teritoriul rii (din totalul de 2.860 km). Resursa hidrologic (natural) exprimat prin stocul mediu multianual al apelor curgtoare este de 128,10 miliarde metri cubi pe an, din care 40,4 miliarde din rurile interioare, iar 87,7 miliarde din partea ce revine Romniei din stocul mediu multianual al Dunrii. Volumul apelor subterane este estimat la 9,62 miliarde metri cubi pe an. Romnia dispune de un poten ial considerabil n privin a apelor minerale naturale de calitate, cu o rezerv exploatabil de circa 45 milioane metri cubi pe an, din care se valorific doar 40% (peste 2.000 de izvoare naturale i resurse de adncime n circa 500 de loca ii). De-a lungul anilor, activit ile antropice au afectat calitatea apelor de suprafa i subterane, ndeosebi a celor freatice. Doar 57,5% din lungimea total a rurilor monitorizate calitativ reprezint ape apte a fi utilizate pentru alimentarea centralizat cu ap potabil. Din totalul resurselor poten iale, doar 45,5% sunt tehnic utilizabile, n special din cauza contaminrii resurselor. Ca urmare, resursa de ap utilizabil este n Romnia de 2.660 metri cubi pe locuitor pe an (fa de poten ialul de 5.930 metri cubi/an/locuitor) n compara ie cu media European de peste 4.000 metri cubi/an/locuitor, ceea ce plaseaz Romnia printre statele cu resurse utilizabile de ap relativ sczute. 20

Rurile interioare se alimenteaz predominant din ploi i zpezi, mai pu in din izvoare subterane, ceea ce duce la un nalt grad de dependen i vulnerabilitate fa de condi iile climatice. Resursa hidrologic este neuniform distribuit pe teritoriul rii i are o mare variabilitate nu numai sezonier ci i de la an la an. Pe termen mediu i lung, satisfacerea cerin elor de ap ale popula iei, industriei, agriculturii i altor folosin e nu este posibil n Romnia fr realizarea unor lucrri hidrotehnice de anvergur, care s redistribuie n timp i spa iu resursele hidrologice (baraje, lacuri de acumulare, deriva ii interbazinale de debite). Clima Romniei este temperat continental, cu varia iuni regionale importante (8-12 luni pe an cu temperaturi pozitive n zonele sudice i de litoral fa de 4 luni n zonele montane nalte). Se nregistreaz destul de frecvent valuri de cldur, cu temperaturi de peste 40 grade C (trei asemenea valuri la Bucureti n vara 2007), i de frig, cu temperaturi sub -30 grade C, n special n depresiunile intramontane. Precipita iile, cu o medie multianual de 640 milimetri la nivelul ntregii ri, prezint, de asemenea, diferen e notabile ntre regiuni (ntre 1.200-1.400 mm pe an n zonele montane nalte i 400-500 mm n principalele zone agricole din jumtatea sudic), precum i n timp, perioadele de uscciune i secet sever alternnd, uneori chiar n cursul aceluiai an, cu perioade cu umiditate excedentar care produc daune nsemnate (inunda ii, alunecri de teren). Existen a unor loca ii unde media anual a vitezei vntului depete 4 metri pe secund i a altor zone extinse unde durata de strlucire a soarelui depete 2.000 ore anual indic un poten ial considerabil pentru utilizarea acestor surse regenerabile de energie. Romnia se situeaz printre rile europene cu risc seismic mare, avnd pe teritoriu o zona tectonic activ (Vrancea), generatoare uneori de cutremure catastrofale, cu o intensitate de peste 7 grade pe scala Richter. Dup nivelul i modul de interven ie al popula iei umane, fondul funciar al Romniei cuprinde: 61.7% din total reprezint terenuri destinate activit ilor cu specific agricol (circa 14,7 milioane hectare), din care 64,1% teren arabil folosit extensiv i intensiv pentru culturi agricole (adic 0,45 hectare pe cap de locuitor, plasnd Romnia pe locul 5 n Europa), 22,6% terenuri cu vegeta ie ierboas folosite ca puni naturale i semi-naturale, 10,4% terenuri cu vegeta ie ierboas folosite n regim semi-natural pentru producerea furajelor, 3% terenuri folosite pentru planta ii i pepiniere viticole i pomicole; 27% din suprafa este ocupat de fondul forestier (circa 6,43 milioane hectare), din care 3% (aproximativ 200 mii ha) nregistrate ca pduri primare i restul de 97% ca pduri secundare i terenuri cu vegeta ie forestier; dac se iau n considera ie numai pdurile ecologic func ionale, gradul de mpdurire este de numai 23%. Procentul de mpdurire n Romnia este cu mult sub cel al altor ri europene cu condi ii naturale similare (Slovenia 57%, Austria 47%, Bosnia 53%, Slovacia 41%), reprezentnd circa jumtate din propor ia optim pentru Romnia (40-45%);

21

3,56% (841,8 mii ha) din total este reprezentat de corpuri de ap de suprafa (ruri, lacuri, bl i), la care se adaug platoul continental al Mrii Negre; 1,9% (463,0 mii ha) l constituie terenurile degradate sau cu poten ial productiv foarte sczut; 5.77% (circa 1,06 milioane ha) reprezint terenuri folosite pentru infrastructura fizic (capitalul fizic construit) a componentelor sistemului socio-economic. Din punctul de vedere al patrimoniului de resurse neregenerabile, Romania dispune de rezerve minerale nc neexploatate estimate de peste 20 miliarde tone: minereuri neferoase (resurse poten iale 2,21 miliarde tone), minereuri feroase (resurse poten iale 58,6 milioane tone), sare (resurse poten iale 16,96 miliarde tone), minereuri nemetalifere (resurse poten iale 292,8 milioane tone), nisipuri i pietriuri (resurse poten iale 456,9 milioane tone), roci ornamentale (resurse poten iale 34,5 milioane tone, dintre care 6,39 milioane tone marmur). Dup modul de folosin au fost identificate 1.900 zcminte cu substan e utile neenergetice: minerale metalice (cupru, fier, mangan, minereuri polimetalice, auroargentifere, molibden etc.), minerale industriale (sare, feldspat, caolin, turb, talc, bentonite, diatomite etc.) i minerale pentru industria materialelor de construc ie (calcare, cret, cuar ite, gresii, andezit, granit, marmur, nisipuri, argile, pietri, gips). Rezervele de i ei sunt estimate la circa 74 milioane tone, iar cele de gaze naturale la aproape 185 miliarde metri cubi. Ca rezultat al unor interven ii nera ionale (poluare prin activit i industriale, n special miniere, petroliere i chimice, depozitarea de deeuri sau efectuarea necorespunztoare a lucrrilor agricole, slaba reac ie fa de fenomenele de eroziune) se constat compactri, distrugeri ale structurii solului, epuizri ale substan elor nutritive, ducnd la diminuarea fertilit ii solurilor folosite n agricultur. Sub acest aspect. solurile din Romnia au, la nivelul anului 2007, n propor ie de 52% o fertilitate redus sau foarte redus, 20,7% o fertilitate moderat i doar 27% posed o fertilitate ridicat i foarte ridicat. n ceea ce privete structura ecologic a capitalului natural, se constat c actuala configura ie (compozi ie, ponderea categoriilor de ecosisteme, distribu ia spa ial) de ine nc 53% de ecosisteme naturale i semi-naturale care i men in n bun parte caracterul multifunc ional i genereaz pe cont propriu o gam larg de resurse i servicii pentru sus inerea i alimentarea popula iei i activit ilor economice. O gam de 150 tipuri de ecosisteme forestiere, diferen iate n func ie de specia sau grupul de specii dominante de arbori din componen a covorului vegetal, tipul i cantitatea de humus n sol, regimul hidric i ionic al solului etc.; 227 tipuri de pdure n care au fost descrise 42 tipuri de strat ierbos sub-arbustiv; 364 tipuri de sta iuni;

22

O gam larg de ecosisteme terestre cu vegeta ie ierboas (puni alpine, puni i fne e din zonele de deal i munte, puni de step, puni i fne e de lunc); O mare varietate de ecosisteme acvatice din care 3.480 ruri (62% permanente); 246 lacuri alpine, lacuri de baraj, lacuri i bl i n zona de cmpie, lunci inundabile, Delta Dunrii; 129 corpuri de ap subteran i acvatoriul marin de pe platoul continental al Mrii Negre. n jur de 45% din structura ecologic a capitalului natural este n prezent constituit din ecosisteme agricole preponderent mono-func ionale care au fost organizate, nainte de 1990, pentru produc ia intensiv de resurse alimentare de origine vegetal i animal sau de materii prime pentru industria alimentar i textil. n ultimii 18 ani, majoritatea marilor exploata ii agricole de stat sau colective i infrastructura lor fizic (sisteme de iriga ii pentru servirea a circa 3 milioane hectare de teren arabil, bazele de unelte i maini agricole, infrastructura fermelor zootehnice) au fost descompuse n peste 4 milioane de ferme mici (preponderent de subzisten ) sau abandonate, distruse sau deteriorate. Sistemele de produc ie agricol din structura capitalului natural sunt afectate n propor ie de peste 40% de fenomenul de eroziune (pierderile sunt estimate la 150 milioane tone pe an, din care 1,5 milioane tone de humus), secet prelungit i frecvent, alunecri de teren, caren de fosfor i potasiu i existen a a circa 2,5 milioane hectare de terenuri degradate. n ultimii ani, ntre 10% i 20% din suprafa a terenurilor arabile au rmas necultivate (17% n 2006). n privin a biodiversit ii, Romnia a adus n Uniunea European un patrimoniu valoros, cu numeroase specii de plante i animale, unele endemice, care sunt extincte sau rare n alte pr i ale Europei. Dei vegeta ia natural de ine o pondere redus n zonele de cmpie, podiuri i dealuri joase, exist nc suprafe e nsemnate n care interven ia omului a fost minim (regiunile de munte i dealuri nalte, Delta Dunrii, sistemele lagunare i luncile unor ruri). n componen a structurii ecologice a capitalului natural, n mod special a pr ii care func ioneaz n regim natural sau semi-natural, s-a men inut un nivel destul de ridicat al diversit ii biologice i a unor stocuri, unele dintre acestea sustenabile, de plante i animale. Ecosistemele naturale i semi-naturale i cele n care s-a practicat sau se practic agricultura extensiv sau semi-intensiv au n componen a lor: 3.630 specii de plante i 688 specii de alge; 105 specii de mamifere, inclusiv carnivore mari; 25 specii de reptile; 19 specii de amfibieni; 216 specii de peti; 30.000 specii de insecte; 860 specii de crustacee; 688 specii de molute. Completarea inventarului speciilor i a bazei de date pentru a acoperi i alte grupe taxonomice, inclusiv diversitatea biologic din sistemele de produc ie agricol (soiuri de plante i rase de animale autohtone) va necesita, nc, un proces de durat, dependent de nivelul expertizei profesionale, de modul de organizare a investiga iei i de gradul de acoperire a tuturor categoriilor de ecosisteme. Popula iile prin care speciile de plante i animale sunt reprezentate n structura diferitelor tipuri de ecosisteme sunt, de fapt, unit ile elementare cheie de care depind strict func iile ecosistemelor i capacitatea acestora de a genera fluxuri de resurse i

23

servicii. Acestea sunt, de asemenea, purttoarele patrimoniului genetic i, deci, a poten ialului adaptativ al ecosistemelor (componente ale capitalului natural) i al tehnologiilor de produc ie din sistemele economice n condi iile modificrilor ce survin n regimul de func ionare a sistemului climatic. Recunoaterea rolului ndeplinit de speciile de plante i animale n structurarea, func ionarea i dinamica elementelor componente ale capitalului natural i a faptului c n ultimele decenii rata de erodare (prin extinc ia unor specii sau creterea numrului speciilor vulnerabile, n stare critic sau n pericol de dispari ie) a diversit ii biologice i, n mod implicit, a structurii ecologice a capitalului natural a fcut obiectul unor conven ii interna ionale i Directive specifice ale UE pe care Romnia, ca stat membru, are datoria s le aplice. Principalii factori care au indus, n ultimele decenii, modificarea compozi iei i structurii ecologice, respectiv a capacit ii de sus inere i bio-productive a capitalului natural al Romniei pot fi identifica i n obiectivele strategiilor de dezvoltare socioeconomic i n mijloacele folosite pentru punerea lor n practic n perioada 1960-1989, genernd dezechilibre i discontinuit i care au fost corectate doar par ial, sub impulsul spontan al mecanismelor de pia , n perioada 1990-2007: Extinderea i intensificarea sistemelor de produc ie agricole prin transformarea unor ecosisteme naturale sau semi-naturale n terenuri arabile i amenajarea lor pentru aplicarea tehnologiilor de produc ie intensiv (luncile inundabile ale rurilor principale i n special lunca Dunrii au fost ndiguite i transformate n ecosisteme agricole intensive n propor ie de 20-80%; o mare parte din punile cu vegeta ie de step i a terenurilor cu exces de umiditate au fost transformate n terenuri arabile; perdelele forestiere i multe corpuri de pdure din zona de cmpie sau din luncile rurilor au fost defriate etc.); Industrializarea rapid prin dezvoltarea infrastructurii de produc ie n mari unit i, cu precdere n sectoarele metalurgiei feroase i neferoase, industriei chimice i petrochimice, construc iilor de maini a antrenat creterea consumului de resurse neregenerabile (minerale i energetice) din surse autohtone i externe, contribuind masiv la poluarea aerului, apelor de suprafa i subterane i a solului; la aceasta s-a adugat poluarea direct i indirect cauzat de gestionarea defectuoas a instala iilor de depoluare sau chiar lipsa acestora n cadrul capacit ilor de produc ie din marea industrie, inclusiv cea a cimentului, ngrmintelor chimice i pesticidelor; Concentrarea industriei forestiere n mari unit i, ceea ce a favorizat supraexploatarea pdurilor naturale i, implicit, dezechilibrarea ecologic a multor bazine hidrografice montane; Executarea de lucrri hidrotehnice ample pentru crearea acumulrilor de ap i protec ia mpotriva inunda iilor; Creterea capacit ii de produc ie a energiei electrice, inclusiv n centrale termoelectrice mari, bazate pe consumul de crbune inferior; Dezvoltarea urban i transferul de popula ie din mediul rural, nso ite de msuri insuficiente pentru colectarea i tratarea corespunztoare a deeurilor i apelor uzate;

24

Dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe cel feroviar, fluvial i maritim n condi iile men inerii unui parc de mijloace de transport, inclusiv auto, nvechite fizic i moral; Extinderea activit ilor de minerit la suprafa i acumularea haldelor de steril; Diversificarea surselor i creterea densit ii emisiilor n faz lichid, gazoas i solid i intensificarea procesului de poluare prin nclcarea frecvent a limitelor maxime de emisie a agen ilor poluan i i a prevederilor legale privind protec ia mediului; Supraexploatarea resurselor naturale regenerabile i neregenerabile pentru a alimenta procesele de produc ie din economie; Introducerea inten ionat sau involuntar de specii strine n ecosistemele naturale sau agricole; pentru o bun parte din acestea s-au acumulat date semnificative care probeaz poten ialul lor invaziv i de perturbare a sistemelor naturale i semi-naturale. n procesul prelungit de tranzi ie spre guvernare democratic i economia de pia func ional au coexistat n diferite grade obiective politice i forme de gestionare apar innd att vechiului ct i noului ciclu de dezvoltare: proprietatea de stat i cea privat, administrare centralizat i descentralizat, sisteme de produc ie agricol intensive i cele de subzisten . Consecin ele majore asupra capitalului natural produse de asemenea planuri i programe sectoriale derulate n absen a unei strategii unificatoare coerente, care s reflecte complexitatea interdependen elor directe i indirecte dintre sectoarele sistemului socio-economic i componentele capitalului natural, la diferite scri de timp i de spa iu, se regsesc ntr-o seam de modificri semnificative de ordin calitativ i cantitativ n structura i func ionarea acestora din urm. Din perspectiva principiilor i obiectivelor dezvoltrii durabile principalele consecin e relevante asupra strii capitalului natural sunt: Manifestarea unui proces activ de erodare a diversit ii biologice care se exprim prin: dispari ia unor specii de plante (fenomen documentat n cazul a 74 specii de plante superioare); 1.256 specii de plante superioare au fost evaluate cu statut de specii rare, 171 au statut de specii vulnerabile i 39 specii periclitate; din cele 105 specii de mamifere prezente n fauna autohton, 26 specii sunt periclitate, 35 specii sunt vulnerabile i 25 specii arat un pronun at declin, dei alte 3 specii rare sau disprute n multe ri ale UE (lupul, ursul brun i rsul) au popula ii foarte viguroase; din cele 216 specii de peti inventariate n apele de pe teritoriul Romniei, 11 specii sunt periclitate, 10 specii sunt n stare critic i 18 sunt vulnerabile. Fragmentarea habitatelor multor specii i ntreruperea conectivit ii longitudinale (prin bararea cursurilor de ap) i laterale (prin ndiguirea zonelor inundabile, blocarea sau restrngerea drastic a rutelor de migra ie a speciilor de peti i a accesului la locurile potrivite pentru reproducere i hrnire). Restrngerea sau eliminarea unor tipuri de habitate sau ecosisteme din zonele de tranzi ie (perdele forestiere, haturi, zone umede din structura marilor exploata ii agricole sau a marilor sisteme lotice) cu efecte negative profunde asupra diversit ii biologice i a func iilor de control al polurii difuze, eroziunii solului, scurgerilor de suprafa i 25

evolu iei undei de viitur, controlului biologic al popula iilor de duntori pentru culturile agricole, rencrcrii rezervelor sau corpurilor subterane de ap. Modificarea ampl, uneori dincolo de pragul critic, a configura iei structurale a bazinelor hidrografice i a cursurilor de ap, asociat cu reducerea foarte semnificativ a capacit ii sistemelor acvatice de a absorbi presiunea factorilor antropici care opereaz la scara bazinului hidrografic i cu creterea vulnerabilit ii lor i a sistemelor socioeconomice care depind de acestea. Multe bazine hidrografice au fost toren ializate. Simplificarea excesiv a structurii i capacit ii multifunc ionale ale forma iunilor ecologice dominate sau formate exclusiv din ecosisteme agricole intensive i creterea gradului lor de dependen fa de inputurile materiale i energetice comerciale. Destructurarea i reducerea capacit ii bio-productive a componentelor capitalului natural din sectorul agricol. Totalitatea modificrilor structurale care s-au produs n timp ndelungat, n primul rnd ca urmare a diversificrii i creterii presiunii antropice, i care sunt reflectate n configura ia actual a structurii ecologice a capitalului natural al Romniei a condus, de asemenea, la diminuarea capacit ii sale bio-productive i de sus inere a cerin elor pentru resurse i servicii din partea sistemului socio-economic na ional. A crescut astfel vulnerabilitatea teritoriului Romaniei fa de hazardurile geomorfologice, hidrologice i climatice. Capacitatea bio-productiv a capitalului natural al Romniei, n structura sa actual, exprimat n echivalent de suprafa productiv globala per individ (g ha/ind) este estimat la nivelul de 2,17 g ha/ind, reprezentnd cu pu in peste jumtate din poten ialul estimat de 3,5 4 g ha/ind. Acest declin major al capacit ii bio-productive sau de suport a capitalului natural reflect transformrile survenite i cumulate n toate categoriile de componente ale capitalului natural, dar, n special, n cele ale sectorului agricol i silvic. n acest moment, capacitatea bio-productiv a capitalului natural este depit de amprenta sistemului socio-economic evaluat pentru anul 2004 la nivelul de 2,45 g ha/ind i pentru anul 2006 la 2,7 g ha/ind. Concluzia de mai sus atrage aten ia asupra faptului c dezvoltarea economic a Romniei continu s urmeze o cale nesustenabil. Capacitatea de suport a capitalului natural este depit, iar decalajul tinde s se mreasc n msura n care o seam de programe sectoriale urmresc obiective contradictorii i pot intra n conflict cu preceptele dezvoltrii durabile, genernd efecte negative asupra structurii i capacit ii de suport ale capitalului natural.

2. Capitalul antropic

26

Situa ia general a Romniei este caracterizat de o tranzi ie ntrziat la o economie de pia func ional, cu complica ii suplimentare generate de o gestionare defectuoas pe fondul unei moteniri istorice dificile i unor deformri structurale severe intervenite n ultimele 3-4 decenii. ntre 2001 i 2007, performan a macroeconomic a Romniei s-a mbunt it semnificativ, n ciuda unei conjuncturi interna ionale mai pu in favorabile. Creterea Produsului Intern Brut (PIB) a nregistrat un ritm mediu anual de peste 6%, printre cele mai ridicate n zon, i a fost nso it de un proces sus inut de macrostabilizare, cu rezultate notabile. n anul 2007, Produsul Intern Brut al Romniei a ajuns la circa 121,3 miliarde euro, reprezentnd o triplare fa de anul 2000. Cu toate acestea, PIB-ul pe locuitor, calculat la puterea de cumprare standard reprezenta aproape 41% din media UE27. Dup 1990, structura economiei romneti a suferit modificri importante, marcate de un transfer de activit i de la industrie i agricultur spre servicii, ntr-o faz ini ial, i ulterior, spre construc ii. ntr-o prim etap, restructurarea industriei a dus la o reducere a contribu iei sale la formarea PIB de la circa 40% n 1990 la circa 25% n 1999. Dup anul 2000, declinul structural a fost oprit, iar contribu ia industriei n cadrul PIB a rmas la un nivel relativ constant. Este semnificativ faptul c, n 2007, sectorul privat a creat 86,6% din valoarea adugat brut din industrie, fa de 68,4% n anul 2000. Ponderea sectorului de servicii a crescut de la 26,5% din PIB n 1990 la circa 50% n 2007. Este de re inut faptul ca unele sectoare (textile, ncl minte, mobil, echipamente electrice) au cunoscut ajustri structurale mai profunde, devenite posibile datorit privatizrii lor rapide, reuind s ajung la un nivel rezonabil de profitabilitate. Progrese semnificative sau nregistrat i n restructurarea sectoarelor minier, al materialelor de construc ii i al construc iilor navale. n alte sectoare industriale ns au fost men inute n func iune numeroase ntreprinderi dovedit nerentabile, prin interven ii guvernamentale care le-au exonerat de la rigorile disciplinei de pia , mpiedicndu-le s se ajusteze n mod adecvat la un mediu concuren ial tot mai accentuat. ntrzierea restructurrii i insisten a asupra unor condi ii de privatizare nerealiste n raport cu cerin ele pie ei au dus la deprecierea activelor multor ntreprinderi, anulnd avantajele competitive pe care le aveau ini ial. Valoarea echipamentelor industriale devenite redundante n urma restructurrilor i privatizrii este greu de estimat, ns este suficient s remarcm c n perioada 2000-2007 s-a exportat din Romnia o cantitate medie anual de peste 2 milioane tone fier vechi. Pn recent, trendurile investi ionale n industrie s-au orientat preponderent spre sectoarele de joas tehnologie, energo-intensive i cu un aport mai mare de for de munc slab i mediu calificat, generatoare de valoare adugat modest. nainte de 1989, economia Romniei se caracteriza printr-o pondere mare a industriilor energo-intensive i o slab cultur a eficien ei energetice. Restructurarea sectorului industrial, realizat mai mult prin reducerea activit ilor dect prin sporirea eficien ei, a dus la o reducere cu 40% a intensit ii energetice n perioada 1990-2000. n domeniul energiei ajustarea structural a economiei, dar i creterea eficien ei de utilizare a resurselor au determinat o reducere a intensit ii energetice primare de la 0,670 27

tone echivalent petrol (tep) per 1.000 euro 2005 produs intern brut (pre uri constante n anul 2006) la 0,526 tep/1.000PIB exprimat n pre uri constante i euro 2005. Valoarea acestui indicator rmne totui de peste dou ori mai mare dect media UE. Intensitatea energiei electrice a avut, de asemenea, o evolu ie favorabil, scznd cu 10% n perioada 2000-2005. Valoarea nregistrat n 2005 (0,491 kWh/euro2005) este nc de aproape dou ori mai mare dect media UE. La un consum anual de resurse energetice primare de circa 36 milioane tep/an, poten ialul na ional de economisire, n principal prin sporirea eficien ei i reducerea pierderilor, este apreciat la 10 milioane tep/an, respectiv 30-35% din resursele primare (20-25% n industrie, 40-50% n cldiri, 35-40% n transporturi). Dependen a de importul de surse de energie primar a ajuns n anul 2007 la circa 30% la gaze naturale i 60% la petrol, cu tendin a ca factura s creasc n continuare, innd seama de epuizarea rezervelor na ionale. Crbunele produs n ar, dei nc relativ abundent (pentru nc 15-40 ani), este de slab calitate (lignitul) i la un pre de extrac ie necompetitiv (huila). Combustibilul nuclear din produc ia intern este, de asemenea, pe cale de epuizare, Romnia devenind un importator net de uraniu cel trziu n anul 2014. La o capacitate total instalat de producere a energiei electrice de 18.300 MW, puterea disponibil era, n 2006, de 14.500 MW, din care 40% capacit i de produc ie pe crbune, 31% petrol (pcur) i gaze naturale, 25% hidro i 4% nuclear. Produc ia efectiv de electricitate a provenit n propor ie de 61,2 % din centrale pe combustibili fosili, 29% hidro i 9,8% nuclear (16-18% ncepnd din 2008). Calitatea tehnologic i fiabilitatea centralelor termoelectrice i, par ial, ale centralelor hidroelectrice ramn nc la un nivel relativ sczut, multe dintre acestea avnd o durat de via (circa 30 ani) expirat (70% la termo i 40% la hidro). Aceeai observa ie este valabil i pentru deprecierea liniilor electrice de nalt tensiune (50%), sta iilor de transformare (60%) i conductelor magistrale de gaze (69%). Sectorul industrial reprezint 17,5% din consumul final de energie, ansamblul sectoarelor economice 68,6%, iar cel reziden ial circa 31,4% (fa de media UE de 41%). Re eaua de termoficare este relativ dezvoltat, acoperind nevoile de nclzire i ap cald ale circa 29% din gospodrii, 55% n mediu urban (n principal 85.000 cldiri multietajate, cu circa 7 milioane locatari). Principalii furnizori erau, pn n anii 90, unit i mari de cogenerare industrial i urban care livrau 40% din energia electric produs n Romnia. Fa de 251 de sisteme de alimentare centralizat cu energie termic, care func ionau n 1990, numai 104 erau opera ionale n 2007, majoritatea fiind sub pragul de rentabilitate. Pierderile de energie n aceste sisteme sunt foarte mari, ntre 35 i 77% raportate la combustibilul consumat, n func ie de tehnologiile folosite i gradul de uzur (15-40% la producere, 15-35% la transport i distribu ie, 10-40% la consumatorii finali). Se apreciaz c numai reabilitarea termic a blocurilor de locuin e poate duce la economisirea a 1,4 milioane tep/an i, n consecin , la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu circa 4,1 milioane tone pe an. n domeniul transporturilor, Romnia de ine o pozi ie-cheie la frontiera estic a UE lrgite, ca zon de tranzit att pe direc ia est-vest (racordul cu Asia prin Marea Neagr) ct i nord-sud (de la Baltic la Mediteran). Trei dintre axele prioritare TEN-T traverseaz teritoriul Romniei.

28

Evolu iile recente din Romnia confirm tendin ele generale din Uniunea European, considerate a fi alarmante, privind creterea ponderii transportului rutier n parcursul mrfurilor de la 45,6% n 2001 la 72,1% n 2007, iar n parcursul pasagerilor (interurban i interna ional, n pasageri/km) de la 35,2% la 51,4%. Raportate la cantit ile de mrfuri (n tone) i numrul de pasageri transporta i, aceste ponderi au ajuns, n 2007, la 78,8% i, respectiv, 71,6%, situndu-se aproape de media UE (76,5% n 2005). Numrul autovehiculelor rutiere pentru transportul de mrfuri a crescut n 2007 fa de 2001 cu 14,6%, ajungnd la aproape 502.000, iar cel al autoturismelor cu 22,9%, ajungnd la 3,5 milioane. Starea precar a infrastructurii rutiere (numai circa 228 km de autostrzi i 21,5 mii km de drumuri na ionale i locale modernizate din totalul de circa 80 mii km n 2006) i densitatea sczut a drumurilor publice (33,5 kilometri la 100 km ptra i n 2005 fa de media UE-25 de 110,1 kilometri la 100 km ptra i n 2003) conduc la sporirea distan ei i timpului de parcurs, la consumuri excesive de carburan i, cu efecte nocive asupra mediului, i la un numr mare de accidente rutiere (753 decese la 1 milion autoturiame nscrise n circula ie), cu mult peste media UE (189). Ponderea cumulat a transportului feroviar, fluvial i maritim de mrfuri (n tone/km) s-a redus de la 50% n 2001 la 25,7% n 2007. Transportul feroviar de mrfuri a sczut cu 5,2% dar cota sa de pia s-a diminuat de peste 2 ori, de la 39,6% n 2001 la 19,7% n 2007. Transportul fluvial, dei a crescut cu 32%, i-a diminuat cota de pia de la 6,8% n 2001 la 3,3% n 2007. O scdere considerabil s-a nregistrat n cota de pia a transportului maritim de mrfuri, de la 55,6% n 2000 la 14,3% n 2001 i sub 0,1% n 2007. La aceast situa ie a contribuit declinul industriilor care transportau mari cantit i de mrfuri n vrac, dar principala cauz este reducerea de peste 50 de ori a capacit ii flotei maritime comerciale romneti. Din totalul de 322,7 milioane pasageri (transport interurban i interna ional) care au cltorit n anul 2007, 71,6% au folosit serviciile transportului rutier, 27,4% ale celui feroviar, 1,0% ale celui aerian i numai 0,1% ale celui fluvial. Dei cantitatea total de mrfuri transportate (n tone) a crescut n 2007 fa de 2001 cu 24,3% n compara ie cu creterea PIB real de 34,8%, ceea ce este pozitiv din punctul de vedere al intelor UE de decuplare a creterii economice de volumul de transporturi, parcursul total al mrfurilor s-a dublat n aceast perioad. Aceasta se datoreaz aproape n exclusivitate ponderii sporite a transportului rutier n contextul unei creteri cu 32,8% a cantit ilor transportate, n detrimentul celorlalte moduri de transport, implicnd lungirea parcursurilor i majorarea consumurilor de combustibil i a emisiilor poluante. Analiza productivit ii resurselor consumate n activit ile de transport, depozitare i comunica ie n perioada 2001-2006 arat c valoarea adugat brut a sporit cu 52,5%, iar consumul intermediar (valoarea bunurilor i serviciilor achizi ionate) a crescut n aceeai perioad cu 70.6%, rezultnd o reducere a randamentului resurselor cu 10,4%. Din aceasta rezult c valoarea adugat ob inut din activit ile de transport s-a realizat integral pe seama consumului suplimentar de resurse, ceea ce contravine principiului dezvoltrii durabile. Agricultura Romniei se afl nc ntr-o situa ie de declin, determinat de fragmentarea excesiv a propriet ii (gospodriile de subzisten fiind predominante),

29

dotarea slab cu maini i utilaje, situa ia precar a infrastructurii rurale, folosirea redus a ngrmintelor chimice sau naturale i a pesticidelor, reducerea dramatic a suprafe elor irigate, degradarea solului, deficitul cronic de resurse de finan are, lipsa unui sistem func ional de credit agricol. Suprafa a agricol a Romniei era n anul 2006 de circa 14,7 milioane hectare, reprezentnd 61,7% din totalul fondului funciar, din care 64,1% terenuri arabile, 1,5% vii i pepiniere viticole, 1,4% livezi i pepiniere pomicole, 22,6% puni i 10,4% fne e. n urma aplicrii legisla iei fondului funciar, o propor ie de circa 95,3% din terenul agricol i o mare parte din fondul forestier au fost retrocedate proprietarilor de drept. Ca urmare, numrul total al exploata iilor agricole era, n 2005, de 4.256.152, din care 90,65% aveau o suprafa mai mic de 5 hectare, 9,02% ntre 5 i 10 ha, iar numai 0,33% de ineau mai mult de 50 ha. Consumul alimentar n Romnia, comparativ cu rile dezvoltate din Europa, este deficitar la carne, lapte, ou, pete i la unele sortimente de legume i fructe, dar este excedentar la produsele din cereale. Satisfacerea nevoilor popula iei i realizarea unei alimenta ii echilibrate depinde att de crearea unor disponibilit i suficiente ct i de creterea puterii de cumprare. La nivelul anului 2007 cheltuielile cu alimenta ia au depit 70% din veniturile dispozabile ale popula iei. Numrul total de tractoare era n 2006 de 174.563 (din care 13.519 nefunc ionale), revenind n medie circa 54 ha teren arabil pe tractor, adic o ncrctur medie de 5 ori mai mare dect n vechile state membre ale UE, ceea ce nu asigur efectuarea lucrrilor agricole n perioadele optime i de calitate. Numai 14,4% din totalul ntreprinderilor mici i mijlocii din Romnia operau n mediul rural, aceste fiind n principal microntreprinderi, nc incapabile se absoarb excedentul de mn de lucru i avnd o contribu ie minim pe pia . Din totalul de 63.970 km de drumuri jude ene i comunale, numai 10,8% au fost modernizate pn n anul 2005. Datorit caren elor persistente n gestionarea fondului forestier s-a redus considerabil suprafa a pdurilor naturale, virgine i cvasi-virgine, n special la speciile forestiere valoroase, circa 40% din pduri au fost destructurate sub raport ecologic, a crescut ponderea pdurilor rrite, iar lucrrile de ngrijire a arboretelor tinere s-au diminuat. Din punctul de vedere al infrastructurii de baz, Romnia se situeaz nc mult sub media Uniunii Europene i are de recuperat rmneri n urm importante la majoritatea indicatorilor principali. Sistemele existente de furnizare a apei curente acoper consumul a doar 65% din popula ie. Calitatea apei furnizate de cele 1.398 instala ii de tratare a apei potabile (n majoritate cu tehnologii nvechite i ineficiente) se afl adesea sub standardele acceptate din punctul de vedere al parametrilor chimici (10 pn la 25%, n func ie de mrimea localit ii i tehnologia folosit). De asemenea, 25% din sistemele publice de ap care aprovizioneaz localit i cu 50 pn la 5.000 persoane au ap necorespunztoare din punctul de vedere al parametrilor bacteriologici, de turbiditate, con inut de amoniac, nitra i, fier. 10% din sistemele publice care aprovizioneaz localit i cu mai mult de 5.000 persoane distribuie ap necorespunztoare din punctul de vedere al oxidabilit ii, turbidit ii, gustului, mirosului, con inutului de amoniac, fier, nitra i. De

30

sisteme de canalizare beneficiaz doar cu pu in peste jumtate din popula ia rii (11,5 milioane) din care 10,3 milioane n mediul urban. n aceast situa ie, 52% din totalul locuitorilor au acces att la ap curent ct i la canalizare, 16% doar la ap curent dar nu i la canalizare i 32% la nici unul dintre servicii. Doar 33% din locuitorii satelor sunt conecta i la sisteme de furnizare a apei curente (fa de 87% n UE-15) i numai 10% la sisteme de canalizare moderne. Conform investiga iei ntreprinse n anul 2005, numai 37,6% din totalul instala iilor de tratare a apelor uzate sau reziduale func ionau la parametri normali. Ca urmare, aproape 71% din apele provenite din principalele surse de poluare au fost deversate n recipien ii naturali, n special n ruri, n forma netratat sau insuficient tratat. Principalele surse de ape uzate sunt produc ia de electricitate i energie termic (51%), utilit ile publice, n special sistemele de canalizare (36%) i alte activit i (13%). Cantitatea total de deeuri s-a ridicat, n 2006, la 320.609 mii tone, cu o distribu ie medie anual, variabil de la an la an, de 2,76% deeuri urbane i 97,24% deeuri industriale. n jur de 49% din popula ia rii beneficiaz de servicii de salubritate, n mediul urban acestea avnd o rat de acoperire de aproximativ 79%. Principala metod de eliminare este depozitarea n gropi de gunoi n 239 de depozite municipale (dintre care numai 18 corespund standardelor UE). Cea mai mare parte, ca volum, a deeurilor industriale provine din activit ile extractive urmate de industria energetic, fiind eliminate prin depozitare circa 98% din totalul deeurilor industriale generate. Din perspectiva amenajrii teritoriului i planificrii spa iale, spa iul antropic al Romniei este supus unor procese accentuate de deteriorare prin erodarea calit ilor tradi ionale i ntrzierea racordrii la tendin ele europene de modernitate sustenabil. Aceste procese au, n prim instan , surse istorice n urbanizarea tardiv, prezen a unor decalaje profunde ntre mediul urban i cel rural precum i ntre diferite regiuni, existen a unui stoc important de locuin e substandard, deficien e n eviden a i utilizarea fondului funciar. Situa ia actual ncorporeaz efectele pe termen lung ale ingineriei socio-spa iale n cele patru decenii de regim comunist ultra-cetralizat prin interven ii agresive asupra capitalului natural, extinderea suprafe elor agricole prin distrugerea unor ecosisteme viabile, concentrarea investi iilor asupra unor proiecte industriale i urbane de dimensiuni gigantice, demolarea centrelor istorice ale multor orae pentru a face loc unor cldiri administrative tipizate, absorb ia de resurse n proiectul centrului civic de la Bucureti etc. La aceasta s-au adugat, dup 1990, consecin ele specifice ale unei perioade de tranzi ie prelungite i adesea haotice care s-au manifestat, printre altele, n declinul socioeconomic al unor zone sau localit i (n special cele mono-industriale), degradarea fizic accelerat a locuin elor colective din cartierele-dormitor construite n anii 1960-80, amplasarea ira ional a noilor construc ii prin ocuparea abuziv a unor terenuri de interes public (parcuri, spa ii verzi, baze sportive etc.). Oraele mari, cu dezvoltare dinamic se confrunt cu probleme serioase legate de congestionarea traficului, creterea gradului de poluare, dotrile edilitare precare i depite tehnic, formarea unor coroane periferice de

31

tip mahala (slums) ale comunit ilor aflate n stare de srcie extrem, deteriorarea peisajului urban. Deficien ele cadrului legislativ i normativ existent precum i interpretarea lejer sau chiar abuziv a acestuia de ctre autorit ile locale, n special n ceea ce privete folosirea terenurilor prin derogri de la planurile de urbanism, continu s genereze efecte nefavorabile i s produc, n unele cazuri, pierderi ireparabile. Aceste constatri se refer n egal msur la conservarea i valorificarea patrimoniului cultural na ional. Lipsa unei eviden e cadastrale corecte i complete a monumentelor istorice i de arhitectur, siturilor arheologice, ansamblurilor construite cu valoare de patrimoniu, peisajelor-unicat creeaz dificult i n ierarhizarea ra ional a interven iilor de conservare, restaurare sau, dup caz, valorificare economic sau turistic. Potrivit unui studiu elaborat n 2005, din cele 26.900 de monumente i situri istorice listate, 75% sunt n pericol de deteriorare sau se afl ntr-un stadiu avansat de degradare. Disponibilitatea limitat a fondurilor alocate pentru asemenea interven ii este agravat de o planificare defectuoas a lucrrilor (antiere sau situri abandonate pe parcurs din cauza ntreruperii finan rii, absen a unor msuri elementare de conservare i paz etc.). Compartimentele de specialitate la nivel jude ean i municipal sunt slab ncadrate cu personal calificat i nu pot face fa volumului i exigen elor calitative ale activit ilor complexe care se impun pentru pstrarea identit ii culturale na ionale n context european.

3. Capitalul uman
Evaluarea corect a strii capitalului uman i a tendin elor de evolu ie pe termen mediu i lung este de o importan fundamental pentru proiectarea realist a perspectivelor unui model sustenabil de dezvoltare n toate componentele sale esen iale: economic, socio-cultural i de mediu. n ultim instan , ntrebarea la care prezenta Strategie ncearc s dea un rspuns rezonabil este: Cu cine i pentru cine se va realiza dezvoltarea durabil a Romniei? Pentru o apreciere obiectiv a situa iei, studiile recente (Indexul European al Capitalului Uman, Consiliul Lisabona, 2007) iau n calcul elemente precum: stocul de capital uman (investi ia per capita pentru educa ia i formarea profesional a popula iei ocupate, compozi ia capitalului uman n func ie de tipul i nivelul de educa ie, starea de sntate), utilizarea acestuia (rata de ocupare, rata omajului, rata conectrii la re ele de comunicare multimedia, participarea la activit i productoare de venit sau valoare), productivitatea (contribu ia capitalului uman raportat la valoarea adugat creat, calitatea educa iei i formrii profesionale, angajabilitatea pe parcursul ntregii vie i, investi ii n cercetare-dezvoltare) i demografia (spor sau declin, trenduri migratoare, impactul calculat asupra pie ei muncii). 32

ntreaga Europ (cu excep ia Turciei, ar candidat la UE) sufer de pe urma stagnrii sau declinului demografic mai mult sau mai pu in accentuat, avnd ca rezultat, printre altele, mbtrnirea general a popula iei. n cazul rilor din Europa Central care au aderat la Uniunea European situa ia devine ngrijortoare din cauza unei rate foarte sczute a natalit ii i deci a reducerii progresive a popula iei apte de munc, exodului tinerilor i persoanelor avnd o calificare medie sau superioar, nivelului nesatisfctor al pregtirii profesionale conform cerin elor pie ei i al nsuirii deprinderilor necesare pentru trecerea la societatea informa ional, bazat pe cunoatere i inovare. Se apreciaz c exist riscul real ca, n deceniile urmtoare, rile Europei Centrale i de Est s devin o regiune slab populat, cu o for de munc n declin, silit s poarte povara unei popula ii n curs de mbtrnire. Romnia nu constituie o excep ie. Situa ia demografic a Romniei se afla, n 2008, n al 19-lea an de deteriorare. Trei realit i si-au pus amprenta pe aceast evolu ie: criza economic i social care a dominat cea mai mare parte a acestei perioade, dobndirea dreptului la libera circula ie i urmrile politicilor demografice aberante ale guvernan ilor din deceniile 7, 8 i 9 ale secolului trecut. Msurile excesive luate de regimul comunist, n octombrie 1966, n privin a dreptului la ntreruperea sarcinii i la contracep ie, mergnd pn la planificarea nivelului natalit ii, legisla ia extrem de restrictiv privind divor ul i penalizarea financiar a persoanelor fr copii au avut drept rezultat o cretere mare a natalit ii n anii 1967 i 1968, la un nivel peste valorile medii europene. Reversul acestei evolu ii temporare s-a exprimat n creterea mortalit ii infantile i men inerea ei la cote ridicate, n cea mai mare mortalitate matern din Europa i n propor iile alarmante ale copiilor nscu i cu malforma ii congenitale precum i ale celor abandona i dup natere. Nu este, deci, de mirare c abrogarea msurilor restrictive chiar n primele zile dup instalarea noului regim a dus la un recul al natalit ii n anii 1990-91 i, la o scar mai mic, n 1992. Acest proces a continuat i s-a amplificat n anii urmtori n toate cele trei componente care modeleaz numrul i structura pe vrste a popula iei: natalitatea, mortalitatea general i migra ia extern. El a continuat i dup anul 2000 prin stabilizarea primelor dou componente la valori care consolideaz procesul de deteriorare prin dinamica intern a demograficului. La o popula ie total de 21.584.365 locuitori, Romnia a nregistrat n anul 2007 o rat a natalit ii de 10,2 nscu i vii la mia de locuitori fa de o rat a mortalit ii generale de 11,7 deceda i la o mie de locuitori. n perioada 1990-2007 popula ia Romniei s-a redus cu circa 1,7 milioane locuitori, ceea ce reprezint o pierdere a fondului uman de 7,2%, fr a lua n considera ie migra ia extern temporar, fr schimbarea domiciliului, sau migra ia pentru munc. Conform unor prognoze demografice, se prefigureaz un proces de masiv depopulare a rii n deceniile urmtoare, dac fertilitatea va rmne n limitele din ultimii zece ani de doar 1,3 copii la o femeie, fa de 2,1 ct este necesar pentru nlocuirea genera iilor i men inerea popula iei la un nivel constant. n perioada 2004-2006, speran a medie de via n Romnia a fost de 72,2 de ani, cu diferen e sensibile ntre popula ia masculin i cea feminin (68,7 ani pentru brba i i 75,5 ani pentru femei), fa de media UE-27, situat n jur de 75 ani la brba i i peste 80

33

ani la femei. Structura pe vrste a popula iei reflect un proces de mbtrnire prin scderea relativ i absolut a tinerilor (0-14 ani) de la 18,3% n anul 2000 la 15,3% n 2007 i creterea ponderii popula iei vrstnice (65 de ani i peste) de la 13,3% n 2000 la 14,9% n 2007. Vrsta medie a popula iei a fost, la nceputul anului 2007, de 38,9 ani. Fenomenul de mbtrnire demografic este mai accentuat n mediul rural, cu o vrst medie de 39,7 ani, propor ia persoanelor de peste 65 de ani fiind de 17,4%, majoritatea femei. Raportul de dependen economic a persoanelor inactive de peste 60 de ani la 100 adul i activi economic (20-59 ani) a fost de 34, cu perspectiva de a crete dramatic n urmtoarele decenii. La nivelul anului 2007, resursele de munc din Romnia (popula ia n vrsta de 1564 de ani) au fost de 15,05 milioane persoane, n cretere cu 100 mii fa de anul 2002. Rata de ocupare a for ei de munc a fost, n 2007, de 58,8%, fr modificri notabile fa de cifrele anului 2002, situndu-se cu mult sub inta de 70% stabilit prin Strategia de la Lisabona pentru ansamblul Uniunii Europene pentru anul 2010. Din punct de vedere calitativ, ns, progresele sunt semnificative: numrul salaria ilor a fost n 2007 cu aproape 500 mii mai mare dect n 2002, reducndu-se corespunztor popula ia ocupat n agricultur. S-a majorat ponderea persoanelor cu studii superioare n totalul popula iei ocupate (de la 11% n 2002 la peste 14% n 2007) i a celor cu studii medii (de la 62,9% n 2002 la circa 65% n 2007), ceea ce s-a reflectat i n creterea sus inut a productivit ii muncii. n acelai timp, s-au accentuat dezechilibrele de pe pia a muncii, existnd n anumite sectoare sau profesii un deficit de for de munc. Resursa de munc este diminuat i datorit vrstei actuale de pensionare (pu in peste 58 ani n cazul femeilor i 63,5 n cazul brba ilor), sensibil inferioar vrstei limit de activitate. omajul n rndul tinerilor continu s fie ridicat, n jur de 21%. n ansamblu, se constat c Romnia are un poten ial de resurse de munc nevalorificat n propor ie de circa 30%, ceea ce creaz premisele pentru rezolvarea par ial i pe termen scurt a unora dintre problemele generate de deficitul for ei de munc. Totodat, exist o tendin cert de utilizare mai eficient a capitalului uman pe pia a muncii. Cifrele privind migra ia (imigra ia i emigrarea legal permanent) nu au fost, dup 1995, importante din punct de vedere statistic (n jur de minus 10-15 mii pe an). n schimb, emigra ia temporar pentru munc n strintate, predominant n rile UE din zona occidental, era estimat, n primvara 2008, la circa 2 milioane. Este vorba, n special, de adul ii tineri care, dac decid s-i permanentizeze ederea n rile respective prin naturalizare, vor afecta i mai serios balan a pe vrste i aportul de natalitate preliminat. Trebuie luat n calcul i faptul c, n condi iile men inerii unui decalaj important n privin a standardelor de via i perspectivelor de mplinire profesional i personal n ar, atrac ia emigrrii temporare sau permanente va rmne puternic, innd seama i de nevoile proprii ale rilor partenere mai dezvoltate din UE, care se confrunt cu aceleai probleme de mbtrnire demografic i scdere a natalit ii. Cele de mai sus demonstreaz c factorii demografici reprezint o component esen ial a unei viziuni de perspectiv a dezvoltrii durabile a Romniei pe termen mediu 34

i lung i trebuie s-i gseasc reflectarea adecvat n toate strategiile na ionale tematice i sectoriale. Evolu iile demografice au constituit un factor important din punct de vedere statistic (dar nu determinant din punct de vedere calitativ) al situa iei actuale n domeniul educa iei i formrii profesionale. n intervalul 2000-2006, numrul absolven ilor i al unit ilor de nv mnt n func iune (n special preuniversitar) s-a aflat ntr-o scdere continu, cu diferen ieri i oscila ii pe niveluri educa ionale i loca ii (urban/rural) corelat fiind, de la an la an, cu diminuarea popula iei de vrst colar. Modificrile Legii nv mntului din 1995 n anii 2003 i 2004 au adus mbunt iri semnificative cadrului legal, prevznd printre altele: extinderea duratei nv mntului obligatoriu de la 8 la 10 clase; introducerea unor elemente de schimbare a sistemului de finan are a nv mntului preuniversitar prin sporirea autonomiei unit ilor de nv mnt i a atribu iilor autorit ilor locale; finan area nv mntului de stat din fondurile publice a crescut de la 3,6% din PIB n 2001, la 5,2% n 2007, fiind estimat la minimum 6% ncepnd din anul 2008. n urma numeroaselor sesizri critice, sus inute de studii care au relevat perpetuarea i chiar, sub unele aspecte, adncirea decalajelor fa de celelalte ri ale UE i rmnerile n urm fa de obiectivele Strategiei Lisabona, n februarie 2008, principalele partide reprezentate n Parlament au semnat, la ini iativa Preedintelui Romniei, un Pact Na ional pentru Educa ie care stabilete obiectivele strategice convenite pentru remedierea situa iei n perioada urmtoare. Speran a medie de via colar era n Romnia (n 2005) de 15,3 ani fa de 17,6 ani n UE-27, iar propor ia din popula ia ntre 15 i 64 de ani cuprins n nv mntul de toate gradele era de 47,5%. Rata brut de cuprindere n nv mntul primar i gimnazial a nregistrat o tendin ascendent, cu 4% n anul colar 2005/2006 fa de 2002/2003, men inndu-se ns un decalaj important (14%) ntre mediul urban i cel rural. Dac n mediul urban aproape 80% dintre elevi finalizeaz ciclul obligatoriu de 10 clase prin promovarea examenelor finale, n mediul rural propor ia este de sub 50%. n anul 2006, numai 2,9% din totalul popula iei active din mediul rural avea studii superioare n compara ie cu 21,0% n mediul urban. Rata de participare la educa ie a popula iei ntre 15 i 24 de ani a crescut de la 37,3% n 1999/2000 la 46,1% n 2003/2004, dar rata de prsire timpurie a colii rmne alarmant, respectiv 19% n 2006, cu mult peste nivelul mediu al UE-27 de 15,2% i al obiectivului- int de sub 10% prevzut pentru aplicarea obiectivelor Strategiei Lisabona pentru anul 2010. Propor ia absolven ilor nv mntului secundar superior din grupa de vrsta 20-24 ani era n 2006 de 77,2% fa de obiectivul de referin UE pentru anul 2010 de 85%. Participarea la educa ia timpurie n 2006 era de 76,2% fa de 90% ct reprezint inta de referin a UE pentru anul 2010. Pn n anul 2005, nu a existat un sistem explicit, cuprinztor i unitar la nivel na ional pentru asigurarea calit ii educa iei. n aceste condi ii, referirile la relevan a si, respectiv, calitatea educa iei i formrii profesionale s-au putut face numai pe baza 35

evalurilor externe. Evaluarea realizat n 2006 dup metodologia Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE) n sistemul PISA (Programme for International Student Assessment) pentru performan a general a tinerilor de 15 ani, situa Romnia pe locul 47 din 57 de ri participante, 52,7% din elevii romni fiind sub nivelul alfabetizrii tiin ifice. Mediocritatea rezultatelor este mai ngrijortoare prin raportare la evaluarea PISA din anul 2000, fa de care se nregistreaz o scdere a performan elor colare. Raportul PISA 2006 eviden iaz o varia ie mare ntre rezultatele ob inute de elevii din diferite coli i constat persisten a unor decalaje substan iale de performan la elevii proveni i din segmentele defavorizate ale popula iei. n ceea ce privete n elegerea problemelor de mediu, mai pu in de 40% dintre elevii romni au reuit s le identifice i s le explice. Situa ia pare a fi i mai serioas n ceea ce privete nv mntul universitar, unde nu a avut loc o evaluare de tip calitativ care s eviden ieze relevan a competen elor dobndite n raport cu cerin ele reale de pe pia a muncii i cu exigen ele dezvoltrii durabile. n termeni strict cantitativi, rata de participare a absolven ilor de nv mnt secundar la nv mntul superior a crescut de la 27,7% n 2000/2001 la 44,8% n 2005/2006, dar faptul ca doar 11,7% din adul ii din grupa de vrst ntre 25 i 64 de ani sunt absolven i de nv mnt ter iar/superior (fa de 27,7% n SUA, 16,4% n Marea Britanie sau 15,4% n Fran a) plaseaz Romnia ntr-o situa ie dezavantajoas fa de cerin ele racordrii la societatea bazat pe cunoatere. La sfritul anului universitar 2006/2007, erau nscrii 818,2 mii studen i, dintre care 522,6 mii n institu iile de nv mnt public i 295,6 mii n cel privat, cu o cretere de 11% fa de anul precedent, mai ales pe seama nscrierilor n sistemul de nv mnt deschis la distan din sectorul privat (reprezentnd 15% din totalul studen ilor). Ponderea studentelor a fost de 59,8% dintre absolven i n nv mntul public i 58% n cel privat. Preferin ele la nscriere n anul colar 2007-2008 s-au ndreptat n continuare spre facult ile de profil universitar (31,4% n sectorul public i 26,3% n cel privat), economic (23,9% public i 44,3% privat), juridic (24,6% n sectorul privat) i 28,1% tehnic (in sectorul public). Este totui important de men ionat c, n compara ie cu obiectivul int al UE pentru anul 2010 privind creterea cu 15% a participrii la programele de matematic, tiin e i tehnologii, Romnia a nregistrat o rat de cretere de 25,9% n 2006. Rata de participare a adul ilor ntre 25 i 64 de ani la programe educa ionale se afl nc, n 2006, la un nivel extrem de sczut de 1,3% fa de media UE-25 de 9,6% i fa de obiectivul int de 12,5% pentru anul 2010. La aceasta se adaug, ca una dintre explica iile neparticiprii la educa ia permanent, i accesul redus la folosirea comunica iilor prin Internet (23 utilizatori la 1000 de locuitori n 2006) i a serviciilor electronice n rela iile cu autorit ile publice (0,7%), Romnia situndu-se, din acest punct de vedere, pe ultimul loc ntre rile care au aderat la UE dup 2004. Pentru acumularea ct mai rapid de capital uman, corobornd nivelul de educa ie i tendin ele demografice, datele men ionate atrag aten ia asupra necesit ii unei investi ii sus inute pentru creterea ct mai rapid a propor iei absolven ilor de nv mnt secundar superior n cadrul grupei de vrst 20-24 ani. De asemenea, creterea ratei de participare la nv mntul superior i a ratei de cuprindere a adul ilor n programe de nv are continu poate compensa deficitul de for de munc nalt calificat pentru o 36

economie bazat pe cunoatere competitiv i durabil. n plus, din punct de vedere calitativ, este imperativ mbunt irea substan ial a calit ii nv mntului obligatoriu. Sistemul de sntate din Romnia este de tip asigurri sociale i are ca scop garantarea accesului echitabil i nediscriminatoriu la un pachet de servicii de baz pentru asigura i. n anul 2005, gradul de cuprindere n sistemul Casei Na ionale de Asigurri de Sntate era de 96,08% n mediul urban i de 98,25% n zonele rurale. Msurile de modernizare ntreprinse ncepnd cu anul 1998 i legiferarea reformei sistemului sanitar n 2006 au creat premise pentru mbunt irea serviciilor n acest sector prin descentralizarea unor activit i, introducerea no iunii de medic de familie la libera alegere a pacien ilor, dezvoltarea bazei de tratament i preven ie i a accesibilit ii la servicii medicale de calitate, sporirea eficacit ii interven iilor de urgen . ncepnd din anul 2008 majoritatea unit ilor sanitare func ioneaz n regim autonom, n administra ia autorit ilor locale sau jude ene. Ponderea cheltuielilor pentru sntate a crescut progresiv de la 3,6% din PIB n 2004 la 4% n 2007 i 4,5% n 2008, din care circa 80% prin sistemul asigurrilor de sntate; cheltuielile de la bugetul de stat au fost, de asemenea majorate. Cu toate acestea, sistemul de sntate nregistreaz disfunc ionalit i privind capacitatea de a face fa cerin elor societ ii moderne datorit infrastructurii precare, gestiunii defectuoase i insuficien ei cronice a investi iilor, pe fondul unor probleme socio-economice, de mediu, de nutri ie i de stres persistente. Dei n ultimii cinci ani se nregistreaz un anumit trend descresctor, potrivit datelor din Raportul asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (2007), Romnia se situeaz n continuare pe ultimul loc n Europa la indicatorul mortalit ii infantile, cu 13,9 la o mie de nscu i vii n 2006 (17,1 la mie n mediul rural) i la inciden a mbolnvirilor de tuberculoz (de 10 ori fa de media UE). Infrastructura sistemului de ocrotire a snt ii se plaseaz, din punctul de vedere al gradului de acoperire i al calit ii serviciilor, la un nivel de sub 50% n compara ie cu cele 10 ri care au aderat la UE dup 2004. Dei numrul de paturi n spitale este de 6,6 la mia de locuitori (peste media UE de 6,1), majoritatea acestora se afl n cldiri de peste 50-100 de ani vechime, insalubre i inadecvat echipate. ncadrarea sistemului cu personal medico-sanitar avnd calificare superioar este net deficitar n Romnia (19,5 medici la 10.000 de locuitori fa de media UE de 28-29), situa ia fiind nc i mai serioas n privin a cadrelor medii, cu 2,04 la fiecare medic (fa de 2,66 n Ungaria sau 2,76 n Republica Ceh). Persist serioase diferen e n ceea ce privete accesul la serviciile medicale att sub aspect regional ct i social, cu o vulnerabilitate mai mare n rndul categoriilor defavorizate. n condi iile n care peste 40% din popula ie triete n mediul rural, mai pu in de 11% dintre medici i desfoar activitatea la ar, de peste cinci ori mai pu ini dect n mediul urban. Ca i n alte ri europene, se constat o deteriorare a strii de sntate mental i emo ional, cu pu in peste valorile medii europene, creterea numrului abuzurilor i

37

dependen ei de substan e psihoactive, a ratei suicidului i a factorilor de stres, expansiunea comportamentelor agresive i violente, inclusiv n rndul minorilor. mbtrnirea general a popula iei adaug presiuni crescnde asupra unui sistem de sntate i aa ubrezit.

4. Capitalul social
Func ionarea optim a unei societ i democratice presupune nu numai existen a unui cadru legislativ adecvat i a unei construc ii institu ionale eficiente, ci i dezvoltarea unei culturi participative bazate pe ncredere i cooperare. Din perspectiva defini iei clasice a capitalului social ca fiind un bun societal care i unete pe oameni i le permite s urmreasc mai eficient realizarea unor obiective comune, statornicirea ncrederii ntre membrii societ ii are la baz ndeplinirea obliga iilor asumate i reciprocitatea. n societatea modern, colaborarea entit ilor publice i private n slujba intereselor i drepturilor fundamentale ale cet enilor este sus inut de re eaua de asocia ii voluntare, organiza ii neguvernamentale, asocia ii profesionale, grupuri caritabile, ini iative cet eneti etc. care ac ioneaz (autonom sau n cooperare, direct sau prin mass media) n rela ia cu puterea de stat (legislativ, executiv, judectoreasc), garantul respectrii valorilor i practicilor democratice. n perioada dintre cele dou rzboaie mondiale a avut loc n Romnia o oarecare micare n direc ia constituirii unor asocia ii profesionale sau altor forma iuni ale societ ii civile, orientate cu precdere spre ac iuni de ntrajutorare, caritabile sau de asisten social pe baz de voluntariat. n perioada regimului comunist, asemenea forme de asociere (cu excep ia celor strict profesionale) au fost constant descurajate, iar cele existente au fost supuse unor puternice presiuni de politizare i ideologizare. nc din anul 1990, chiar de la nceputul procesului de tranzi ie la democra ia pluralist i economia de pia func ional, s-a nregistrat o cretere rapid a numrului de organiza ii neguvernamentale nou create i o diversificare a profilului lor de activitate. n faza ini ial, iar n anumite cazuri i n continuare, acestea s-au bucurat de sprijin organizatoric i logistic din partea organismelor similare din strintate, n special din rile Uniunii Europene, precum i din Statele Unite, Canada, Japonia etc. Au luat fiin , de asemenea, filiale Romneti ale unor organiza ii interna ionale neguvernamentale n domenii precum drepturile omului, transparen a institu iilor publice i dreptul la informare, conservarea mediului nconjurtor i promovarea principiilor dezvoltrii durabile.

38

Dreptul de liber asociere este consfin it n Constitu ia Romniei i face obiectul a nu mai pu in de 15 legi speciale, precum i al altor reglementri prin ordonan e sau decizii ale Guvernului. Este reglementat prin lege modul de constituire, nregistrare, organizare i func ionare a persoanelor juridice de drept privat, fr scop patrimonial. Statutul de persoan juridic este acordat prin hotrre judectoreasc prin nscrierea n Registrul asocia iilor i funda iilor. La nivel na ional, Registrul este inut de Ministerul Justi iei. Legea reglementeaz, ntr-un regim non-discriminatoriu, i procedura recunoaterii n Romnia a persoanelor juridice strine fr scop patrimonial. Regimul juridic al partidelor politice, patronatelor, sindicatelor, cultelor sau asocia iilor religioase, asocia iilor de tineret sau femei, structurilor de reprezentare ale comunit ilor profesionale (de exemplu, Colegiul Medicilor, Ordinul Arhitec ilor etc.) este reglementat prin legi speciale. Pentru implementarea obiectivelor Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil, prezint un interes deosebit prevederile Legii administra iei publice locale, care reglementeaz dreptul unit ilor administrativ-teritoriale ca, n limitele competen elor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze, n condi iile legii, formnd asocia ii de dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic de drept privat i de utilitate public, n scopul realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori furnizrii n comun a unor servicii publice. Structurile asociative ale autorit ilor administra iei publice locale care func ioneaz n prezent i i-au demonstrat capacitatea de ini iativ i ac iune includ: Asocia ia comunelor din Romnia, Asocia ia oraelor din Romnia, Asocia ia municipiilor din Romnia, Uniunea na ional a consiliilor jude ene din Romnia, Federa ia autorit ilor locale din Romnia. n cazul specific al Romniei, este extrem de relevant aplicarea metodologiei de implementare a Agendei Locale pentru secolul XXI (AL-21), cu sprijinul Programului ONU pentru Dezvoltare, n peste 40 de localit i sau zone, pn la nivel de jude , prin implicarea activ a tuturor actorilor locali, inclusiv a organismelor societ ii civile i ini iativelor cet eneti, n elaborarea i promovarea unor planuri i proiecte de dezvoltare durabil care s ntruneasc sprijinul ntregii comunit i. Majoritatea ministerelor i altor institu ii centrale precum i autorit ilor locale i-au constituit birouri de rela ii cu organiza iile neguvernamentale i cu mediul asociativ. S-au nregistrat progrese semnificative n privin a angajrii unor proiecte comune cu forma iuni ale societ ii civile, mai ales n domenii precum furnizarea de servicii sociale sau protec ia i conservarea mediului natural. Practica subven ionrii par iale a unor asemenea activit i realizate n parteneriat cu organiza iile neguvernamentale de la bugetul central i bugetele locale se afl nc la nceput, dar nregistreaz o cretere constant att din punct de vedere cantitativ ct i al impactului real n via a comunit ilor. Astfel, numai n domeniul asisten ei sociale, numrul asocia iilor sau funda iilor selec ionate ca eligibile pentru programele de subven ii a crescut, ntre 1998 i 2008, de la 32 la 116, iar cel al unit ilor voluntare de asisten social de la 60 la 307. Anumite ini iative ale organiza iilor neguvernamentale sau unor coali ii ale acestora au avut ca efect reconsiderarea unor proiecte controversate n domeniul industriei extractive, definitivrii amplasamentelor unor ntreprinderi industriale sau lucrri de 39

infrastructur, amenajrii teritoriului i dezvoltrii urbane, ecologizrii unor situri poluate etc. Asemenea ac iuni rmn ns sporadice, cu o capacitate de mobilizare i sus inere limitat n timp i, n consecin , cu un impact nc redus asupra procesului decizional. Dei autonomia organiza iilor societ ii civile este, n linii generale, recunoscut i respectat, se constat n continuare, mai ales (dar nu exclusiv) la nivel local, persisten a unor rela ii clientelare ale acestora cu autorit ile i actorii politici. Studiile de specialitate i sondajele de opinie relev men inerea unui nivel relativ sczut, n compara ie cu alte state membre ale Uniunii Europene, al participrii cet enilor la via a asociativ, precum i al comunicrii i rela ionrii dintre organiza iile societ ii civile din diferite sectoare. Una dintre cauzele identificate ale acestei situa ii este capacitatea redus de finan are a ini iativelor cet eneti i a proiectelor viabile venite din partea organiza iilor neguvernamentale datorit caren elor legislative privind regimul sponsorizrii i cointeresrii mediului de afaceri n angajarea unor asemenea ac iuni. Pe msura maturizrii accelerate a ac iunii civice n Romnia, ca factor de sus inere a unei guvernri care i ntemeiaz legitimitatea pe responsabilitate i transparen i ca element de importan crucial n promovarea principiilor i practicilor dezvoltrii durabile, solidaritatea i coeziunea social se va cldi pe temeiul unor principii ferme precum: Transparen a actului decizional al administra iei publice; Comunicarea permanent i accesul liber la informa ii de interes public; Parteneriatul durabil n realizarea obiectivelor comune convenite; Optimizarea utilizrii resurselor; Nediscriminarea organiza iilor neguvernamentale n raport cu ceilal i poten iali parteneri din comunitate; Respectarea valorilor organiza iilor neguvernamentale i a misiunilor acestora.

n vederea asigurrii unei implicri efective, transparente i influente a societ ii civile n procesul de implementare i monitorizare a Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil se propune instituirea prin lege, sub egida Academiei Romne, a unui Consiliu Consultativ pentru Dezvoltare Durabil, cu un secretariat permanent, total autonom fa de puterea executiv dar finan at de la bugetul de stat, conform modelului practicat n majoritatea statelor membre ale UE. Ca o inova ie fa de procedurile curente din cadrul UE, se are n vedere ca acest Consiliu sa aib dreptul de a prezenta anual Parlamentului Romniei un raport complementar celui prezentat de Guvern, con innd propriile evaluri i recomandri de ac iune.

40

Partea III. Obiective- int i modalit i de ac iune la orizont 2013, 2020, 2030 conform orientrilor strategice ale UE
Structura capitolelor i subcapitolelor din aceast sec iune urmrete strict logica tematic a Strategiei de Dezvoltare Durabil revizuite a UE din 2006 (SDD/UE). Problemele i preocuprile specifice ale Romniei care nu sunt cuprinse n orientrile prioritare ale UE sunt tratate separat n Partea IV.

1. Provocri cruciale
1.1. Schimbrile climatice i energia curat Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbrilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser, precum i a efectelor negative ale acestora asupra societ ii i mediului. Conform prevederilor Conven iei-cadru a Na iunilor Unite asupra Schimbrilor Climatice, ratificat de Romnia n 1994, schimbrile climatice sunt definite ca fiind modificrile care pot fi atribuite direct sau indirect activit ilor omeneti i care afecteaz compozi ia atmosferei la nivel global i se adaug variabilit ii naturale a climei observate n decursul unor perioade relevante. n pofida tuturor eforturilor prezente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser, temperatura global va continua s creasc, fiind necesare, n acelai timp, msuri urgente de adaptare la efectele schimbrilor climatice. Prin Strategia i Planul de Ac iune ale Romniei n domeniul schimbrilor climatice n perioada 2005-2007, au fost realizate o serie de ac iuni importante att n domeniul limitrii emisiilor de gaze cu efect de ser, ct i al adaptrii la efectele schimbrilor climatice i creterii gradului de contientizare n acest domeniu. Obliga iile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, ce vor reveni Romniei n perioada post-2012 n calitate de stat membru al Uniunii Europene, se conformeaz obiectivelor politice ale Uniunii Europene asumate la sesiunea de primvar a Consiliului European din 9 martie 2007, respectiv de reducere, pn n anul 2020, cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de ser la nivelul UE, comparativ cu nivelul anului 1990, i creterea, n acelai interval de timp, cu pn la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile n totalul consumului energetic, precum i creterea eficien ei energetice cu 20%, precum i un consum minim de 10% de biocarburant din consumul total n domeniul transporturilor. n contextul obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser cu 20%, promovarea utilizrii surselor regenerabile de energie constituie un domeniu de importan major n pachetul legislativ privind schimbrile climatice i

41

energia din surse regenerabile prezentat de Comisia European la 23 ianuarie 2008. intele avute n vedere i termenele de punere n aplicare sunt, n unele privin e, mai exigente dect cele stabilite n Strategia pentru Dezvoltare Durabil revizuit a UE din iunie 2006. Pachetul legislativ men ionat este nc n dezbatere la nivel european, urmnd ca cel trziu n anul 2009 acesta s fie adoptat. n conformitate cu Noua Politic Energetic a Uniunii Europene din 2007, energia este un element esen ial al dezvoltrii la nivelul Uniunii. n aceeai msur, ea prezint o provocare din punctul de vedere al impactului sectorului energetic asupra schimbrilor climatice, al creterii dependen ei de importul de resurse energetice, precum i al tendin ei de cretere a pre ului energiei. Se pornete de la recunoaterea faptului ca UE este tot mai expus la instabilitatea pie elor interna ionale de energie i la tendin a de monopolizare a rezervelor de hidrocarburi de ctre un grup restrns de de intori. Prin realizarea unei pie e interne de energie, Uniunea European urmrete stabilirea unor pre uri corecte i competitive, stimuleaz economisirea de energie i atragerea de investi ii n sectorul energetic. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt i mediu i crearea premiselor pentru securitatea energetic a rii pe termen lung conform cerin elor unei economii moderne de pia , n condi ii de siguran i competitivitate; ndeplinirea obliga iilor asumate n baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de ser; promovarea i aplicarea unor msuri de adaptare la efectele schimbrilor climatice i respectarea principiilor dezvoltrii durabile. Pentru Romnia, ca stat membru al Uniunii Europene, este deosebit de important racordarea la cadrul general al politicii energetice comunitare care are patru obiective majore pe termen mediu i lung: creterea securit ii alimentrii cu energie i a infrastructurii critice; creterea competitivit ii n domeniul energiei, reducerea impactului asupra mediului i integrarea n pia a regional de energie. Principalele direc ii strategice n domeniul politicii energetice, pe care Romnia trebuie s-i mobilizeze cu prioritate eforturile n conformitate cu obiectivele i politicile convenite la nivelul Uniunii Europene, sunt: Securitatea energetic: Men inerea suveranit ii na ionale asupra resurselor primare de energie i respectarea op iunilor na ionale n domeniul energiei; creterea siguran ei ofertei de energie i men inerea unui grad acceptabil de dependen fa de importuri prin diversificarea surselor de import, a resurselor energetice proprii, a rutelor i re elelor de transport na ionale i regionale; cooperarea regional pentru protec ia infrastructurii critice in domeniul energiei; Dezvoltarea durabil: mbunt irea eficien ei energetice pe ntregul lan resurse-produc ie-transport-distribu ie-consum final prin optimizarea proceselor de produc ie i distribu ie i prin reducerea consumului total de energie primar raportat la 42

valoarea produselor sau serviciilor; creterea ponderii energiei produse pe baza resurselor regenerabile n consumul total i n produc ia de electricitate; utilizarea ra ional i eficient a resurselor primare neregenerabile i scderea progresiv a ponderii acestora n consumul final; promovarea producerii de energie electric i termic n centrale de cogenerare de nalt eficien ; valorificarea resurselor secundare de energie; sus inerea activit ilor de cercetare-dezvoltare-inovare n sectorul energetic, cu accent pe sporirea gradului de eficien energetic i ambiental; reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului i respectarea obliga iilor asumate n privin a reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser i a emisiilor de poluan i atmosferici; Competitivitatea: Continuarea dezvoltrii i perfec ionrii pie elor concuren iale de energie electric, gaze naturale, petrol, uraniu, crbune, servicii energetice; promovarea surselor regenerabile cu ajutorul certificatelor verzi, n contextul integrrii regionale; pregtirea pie ei de certificate albe privind utilizarea eficient a energiei; participarea la schema comunitar de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser; liberalizarea tranzitului de energie i asigurarea accesului constant i nediscriminatoriu al participan ilor din pia la re elele de transport, distribu ie i la interconexiunile interna ionale; dezvoltarea infrastructurii energetice; continuarea procesului de restructurare i privatizare n sectoarele energiei electrice, termice i gazelor naturale; continuarea procesului de restructurare n sectorul de extrac ie i utilizare a lignitului n vederea creterii profitabilit ii i accesului pe pia a de capital; nfiin area bursei regionale de energie i participarea n continuare a Romaniei la procesul de consolidare a pie elor energetice la nivel european. Prin msuri coerente de cretere a eficien ei energetice se va ob ine o reducere a consumului de energie final cu 13,5% n perioada 2008-2016 n compara ie cu nivelul consumului mediu din perioada 2001-2005, n conformitate cu primul Plan Na ional de Ac iune n domeniul Eficien ei Energetice 2007-2010. Acest obiectiv se va realiza prin msuri legislative, reglementri, acorduri voluntare, extinderea serviciilor pentru economii de energie, instrumente financiare i de cooperare. Pe baza unor politici na ionale i a unor strategii energetice la nivel regional i local se va promova modernizarea sistemelor de cogenerare i nclzire urban prin folosirea unor tehnologii de nalt eficien . Reabilitarea energetic a cel pu in 25% din fondul de cldiri multietajate va asigura ob inerea unor importante economii de energie, reducerea emisiilor de dioxid de carbon i creterea suportabilit ii facturilor energetice la nivelul consumatorilor. Se va pune n aplicare un nou sistem de asisten social, uniform i direc ionat, care s asigure cadrul necesar de coordonare ntre diverse autorit i pentru reformarea sistemului actual de subven ii pentru energie i ajutoare pentru consumatorii vulnerabili. O aten ie special se va acorda politicii energetice rurale, urmrindu-se modernizarea sistemelor de nclzire eco-eficient a locuin elor i de alimentare cu energie la costuri suportabile. Prin ncurajarea selectiv a investi iilor se va asigura punerea n func iune a unor noi capacit i de producere a energiei electrice bazate pe tehnologii curate, cu impact major

43

asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser i a emisiilor de poluan i i asupra siguran ei de func ionare a sistemului energetic na ional. n ceea ce privete sursele regenerabile de energie, conform pachetului legislativ prezentat de Comisia European la 23 ianuarie 2008, Romnia are obliga ia s elaboreze i s prezinte Comisiei Europene un Plan Na ional de Ac iune cu precizarea obiectivelor privind ponderea consumului de energie din surse regenerabile n domeniile transporturilor, electricit ii, nclzirii i rcirii, precum i a msurilor care urmeaz s fie adoptate n vederea atingerii acestor obiective, pn la 31 martie 2010. n condi iile n care obiectivul- int pe ansamblul Uniunii Europene este ca 20% din totalul consumului de energie s provin din surse regenerabile n anul 2020, noile obiective pentru Romnia n perioada 2012-2020 se vor conforma intelor asumate n procesul de distribuire a responsabilit ilor statelor membre UE. La nivelul anului 2010, ponderea resurselor regenerabile va reprezenta n Romnia circa 11% din consumul total de resurse primare de energie, urmnd s ajung la 11,2% n 2015. Aplicarea sistemului certificatelor verzi va spori ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile la 9-10% din consumul final de energie electric raportat la cantitatea de electricitate vndut consumatorilor, avnd n vedere c mecanismul centralizat de tranzac ionare, Pia a Certificatelor Verzi, func ioneaz nc din anul 2005. De asemenea, legisla ia n domeniu prevede c furnizorii sunt obliga i s achizi ioneze anual un numr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii, convenite n cadrul UE prin distribuirea responsabilit ilor ntre statele membre privind promovarea energiei regenerabile, i cantitatea de energie electric furnizat anual consumatorilor finali. Romnia va participa activ, n cadrul UE, la negocierile interne privind adoptarea n anul 2009 a pachetului legislativ Schimbri climatice i energie din surse regenerabile prezentat de Comisia European la 23 ianuarie 2008. n acelai timp, Romnia particip, prin intermediul UE, la negocierile interna ionale sub egida ONU (Conven ia-cadru i Protocolul de la Kyoto) n vederea convenirii la sfritul anului 2009, la Copenhaga, a unui nou acord global n domeniul schimbrilor climatice pentru stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser i a ac iunilor suplimentare necesare n perioada post-2012. Adaptarea la efectele schimbrilor climatice reprezint un proces complex datorit faptului c gravitatea efectelor variaz de la o regiune la alta, depinznd de vulnerabilitatea fizic, de gradul de dezvoltare socio-economic, de capacitatea de adaptare natural i uman, de serviciile de sntate i de mecanismele de supraveghere a dezastrelor. ncepnd cu anul 2007, s-a abordat la nivel european i problematica adaptrii la efectele schimbrilor climatice prin adoptarea Cr ii Verzi de ctre Comisia European. Documentul prevede ac iuni la nivelul UE concentrate pe 4 direc ii: Integrarea adaptrii n politicile sectoriale; Integrarea adaptrii n politica extern a statelor membre UE, viznd rile vecine; Reducerea incertitudinilor prin dezvoltarea cercetrilor n domeniu;

44

Implicarea societ ii, mediului de afaceri i a sectorului public n pregtirea unor strategii coordonate i cuprinztoare n domeniul adaptrii.

Sectoarele vulnerabile la efectele schimbrilor climatice n Romnia i care necesit o analiz mai detaliat sunt: biodiversitatea, agricultura, resursele de ap, sectorul forestier, infrastructur-construc ii, transport, turism, energie, industrie, sntate. O aten ie deosebit trebuie acordat comunit ilor srace care depind n mare msur de utilizarea direct a resurselor naturale locale. Acestea dispun de mijloace reduse de subzisten i de o capacitate limitat de a face fa variabilit ii climatice i dezastrelor naturale. Orizont 2020. Obiectiv na ional: Asigurarea func ionrii eficiente i n condi ii de siguran a sistemului energetic na ional, atingerea nivelului mediu actual al UE n privin a intensit ii i eficien ei energetice; ndeplinirea obliga iilor asumate de Romnia n cadrul pachetului legislativ Schimbri climatice i energie din surse regenerabile i la nivel interna ional n urma adoptrii unui nou acord global n domeniu; promovarea i aplicarea unor msuri de adaptare la efectele schimbrilor climatice i respectarea principiilor dezvoltrii durabile. Potrivit studiului de impact realizat n vederea men inerii unui echilibru echitabil ntre eforturile ntreprinse de statele membre ale UE pentru atingerea obiectivului de reducere unilateral n anul 2020 a emisiilor de gaze cu efect de ser cu 20% fa de nivelul de emisii din 1990, sectoarele non-ETS (din afara schemei de comercializare a certificatelor de emisii) din Romnia, reprezentate prin sursele mici din sectoarele de energie i industrie i din sectoarele transporturi, construc ii, agricultur, deeuri etc. ar fi posibil s beneficieze de o cretere de 19% a emisiilor de gaze cu efect de ser raportate la nivelul anului 2005. Emisiile din sectoarele ETS (operatorii economici care fac parte din schema de comercializare a certificatelor de emisii) vor fi reglementate prin uniformizarea la nivel european a metodelor de alocare i distribuire a certificatelor. Se prevede ca, pentru anul 2020, numrul total de certificate de emisii de gaze cu efect de ser la nivel european s fie redus cu 21% fa de numrul acestora n anul 2005. Conform Pachetului legislativ aflat n dezbaterea Parlamentului European i a Consiliului UE, Romnia va trebui s majoreze cota parte a surselor regenerabile (solar, eolian, hidro, geotermal, biogaz etc.) n consumul final de energie de la 17,8% n 2005 la 24% n 2020 (fa de media UE de 8,5% n 2005, cu obiectivul de a ajunge la 20% n 2020). inta avut n vedere de Romnia este ca, la nivelul anului 2020, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile s ajung la 38%. Prin creterea eficien ei energetice, consumul de energie primar se va reduce cu 20%, iar cel de energie final cu 18% comparativ cu media consumului din 2001-2005. Intensitatea energiei primare va scdea la 0,26 tep/1.000euro2005 (aproape de media UE din 2006), iar intensitatea energiei finale la 0,17 tep/1.000euro2005 (sub media UE din 2006).

45

Nivelul de utilizare n transporturi a biocarburan ilor i altor carburan i regenerabili va reprezenta minimum 10%, procent calculat pe baza con inutului energetic al tuturor tipurilor de benzin i motorin folosite, n condi iile respectrii criteriilor de sustenabilitate aferente acestor produse, cu o int intermediar de 5,75% n 2010. Va continua procesul de reabilitare energetic a circa 35% din fondul de cldiri multietajate de locuit, administrative i comerciale. Vor fi puse n func iune i racordate la sistemul na ional noi unit i de producere a energiei electrice pentru acoperirea cererii prevzute, inclusiv dou noi reactoare nucleare la centrala de la Cernavod i finalizarea unor proiecte hidroenergetice. n Romnia, au fost identificate pentru fiecare sector n parte poten ialele efecte negative cauzate de schimbrile climatice, precum i recomandrile privind msurile de adaptare i studiile necesare n vederea unei mai bune abordri tiin ifice a adaptrii. Urmare a unei evaluri preliminare, fr a avea studii sectoriale i scenarii climatice suficient de detaliate la nivelul Romniei, sunt propuse urmtoarele ac iuni: Integrarea adaptrii la efectele schimbrilor climatice n momentul aplicrii i al modificrii legisla iei i politicilor actuale i viitoare; Revizuirea bugetului, a tuturor strategiilor i programelor na ionale astfel nct s se asigure includerea aspectelor privind adaptarea n politicile sectoriale; Stabilirea cilor de comunicare n vederea implementrii msurilor de adaptare la nivel local. O mare parte din deciziile care influen eaz n mod direct sau indirect adaptarea la schimbrile climatice se iau la nivel local; Creterea gradului de contientizare privind adaptarea la efectele schimbrilor climatice. Schimbrile de comportament n cadrul societ ilor i comunit ilor depind ntr-o mare msur de gradul de contientizare a problemei. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Alinierea la performan ele medii ale UE privind indicatorii energetici i de schimbri climatice; ndeplinirea angajamentelor n domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser n concordan cu acordurile interna ionale i comunitare existente i implementarea unor msuri de adaptare la efectele schimbrilor climatice. Romnia va continua s contribuie efectiv, conform acordurilor n vigoare la nivel interna ional i comunitar, la implementarea obiectivelor comune ale Uniunii Europene n domeniul schimbrilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser i implementarea de msuri de adaptare la efectele schimbrilor climatice. Prin creterea eficien ei energetice, consumul de energie primar se va reduce cu 30%, iar consumul de energie final cu 26% comparativ cu media consumului din perioada 2001-2005. Se va generaliza iluminatul cu lmpi eficiente.

46

Se va extinde utilizarea tehnologiilor curate de producere a energiei electrice i cldurii bazate pe surse de energie i centrale electrice cu emisii foarte reduse de carbon, prevzute cu facilita i pentru captarea i stocarea geologic a dioxidului de carbon. Va continua construirea de centrale i amenajri hidrotehnice care s prelucreze 1520% din poten ialul hidroenergetic amenajabil dar nc nevalorificat. n vederea acoperirii necesarului de energie electric pentru dezvoltarea economic i consum se vor realiza suplimentar 2 unit i nuclearo-electrice. Se va continua reabilitarea termic a circa 40% din fondul existent de cldiri multietajate precum i dezvoltarea de proiecte de cldiri pasive sau cu consumuri energetice foarte reduse (15-50 kWh pe metru ptrat i an).

1.2. Transport durabil Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport s satisfac nevoile economice, sociale i de mediu ale societ ii, reducnd, n acelai timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societ ii i mediului. Domeniul transporturilor este considerat prioritar n contextul planurilor de dezvoltare ale Romniei, date fiind rela iile sale de interdependen cu celelalte ramuri ale economiei na ionale, valoarea serviciilor oferite pentru popula ie i impactul considerabil asupra mediului. Dezvoltarea transporturilor are n vedere facilitarea includerii sistemelor urbane din Romnia n mediul european prin mbunt irea serviciilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale i aeriene avnd destina iile principale n Europa. Indicatorul relativ al accesibilit ii (combinnd servicii, transbordri, pre uri i durate de cltorie) urmeaz s se alinieze progresiv pn n anul 2020 la cel existent n zonele metropolitane din Europa. Se vor mbunt i legturile ntre orae prin stimularea serviciilor de transport public interurban i de coordonare a gestiunii i se va garanta o accesibilitate general minim a serviciilor publice pentru to i cet enii, acordndu-se o aten ie special grupurilor vulnerabile (copii, btrni, persoane cu mobilitate redus). Accesibilitatea transportului public la zonele cu densitate mic a popula iei i nuclee dispersate se va asigura la nivele minime stabilite. Condi iile de siguran vor crete, estimndu-se o reducere cu 50% a numrului de decese n urma accidentelor din transporturi n perspectiva anului 2030 fa de anul 1998. n domeniul protec iei infrastructurii de transport se va dezvolta o politic de risc zero, iar riscurile existente vor fi reevaluate continuu la toate modurile de transport. Pentru mbunt irea comportamentului n raport cu mediul, se va diminua progresiv impactul global al emisiilor poluante din transporturi n vederea ncadrrii n obiectivele stabilite pentru Romnia privind plafoanele na ionale de emisii. Se va realiza o reducere 47

cu 5% pn n 2015 a depirilor actuale ale nivelurilor limit privind calitatea aerului n orae, urmnd ca propor ia s creasc apoi pn la 15% la emisiile unde transportul constituie sursa principal de poluare innd seama de situa ia precar a infrastructurii i a parcului de mijloace de transport, precum i tendin ele negative nregistrate n ultimii ani n privin a productivit ii resurselor consumate (a se vedea Partea II, Capitolul 2), acestui sector i revine o pondere semnificativ din alocrile de fonduri UE nerambursabile pentru perioada 2007-2013. Raportul negativ dintre evolu ia cererii de transport (n special rutier) i creterea produsului intern brut (PIB), care este n prezent de 4 ori mai mare dect media UE, se estimeaz c se va reduce n viitor ca urmare a: Modificrii progresive a structurii economiei prin reducerea ponderii sectoarelor care lucreaz cu cantit i mari de produse transportate (industriile extractive de minereuri, siderurgia i petrochimia) i consum mult energie i prin creterea ponderii sectoarelor care au consumuri materiale i energetice mai reduse (serviciile, industriile prelucrtoare etc.) i valoare adugat mare; Modificrii structurii produc iei de energie electric, ca urmare a valorificrii unor surse regenerabile de energie (eolian, solar, biomas, geotermal, micro-hidro), a extinderii energeticii nucleare (dublat n 2008, cu perspectiva construirii altor dou unit i n urmtorii 7-9 ani) i a diminurii ponderii centralelor termoelectrice pe crbune i pcur care necesit transportul unor cantit i mari de combustibil, uneori pe distan e mari; Reducerii, ca urmare a implementrii programelor de impulsionare a inovrii tehnice i tehnologice i de cretere a competitivit ii, a consumurilor specifice de materiale i energie n toate sectoarele productive ale economiei, cu efecte asupra volumurilor transportate; Modificrii graduale a proceselor de produc ie, depozitare i desfacere, cu efecte asupra ponderii cererii de transport de marf i persoane; Ajustrii treptate a structurii transporturilor prin diminuarea, ntr-o prim etap, a ritmului de cretere a transportului rutier i reorientarea fluxurilor de mrfuri i cltori spre celelalte moduri de transport n urmtoarele etape; Stabilizrii cererii de transport privat i a evolu iei artificiale a nevoii de mobilitate n i n afara centrelor urbane printr-o planificare urban i spa ial echilibrat i prin mbunt irea serviciilor publice n transportul de cltori. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Promovarea unui sistem de transporturi n Romnia care s faciliteze micarea n siguran , rapid i eficient a persoanelor i mrfurilor la nivel na ional i interna ional, n conformitate cu standardele europene. Dei estimarea modului n care va evolua cererea de transport n tone/km n raport cu creterea PIB prezint nc un nalt grad de incertitudine, se poate aprecia c stabilizarea 48

cererii nu se va putea realiza n perioada 2007-2013, iar tendin a de cuplare negativ nregistrat n perioada 2001-2005 va continua i dup anul 2013. Tendin a nefavorabil privind productivitatea resurselor consumate nregistrat n perioada 2001-2005 (sporirea valorii totale a activit ii de transport s-a realizat integral prin consum suplimentar de resurse) se va aplatiza ca urmare a finalizrii i implementrii progresive a unui set de ac iuni specifice cu privire la: Modernizarea infrastructurilor de transport rutier, feroviar, naval i aerian, ceea ce va permite creterea vitezelor medii de circula ie i a fluidit ii traficului, sporirea i diversificarea ofertei de transport de mrfuri i a calit ii serviciilor de transport de cltori, optimizarea utilizrii mijloacelor de transport n condi ii de siguran i competitivitate; Asigurarea unui tratament egal ntre sistemele de transport din punctul de vedere al finan rii modernizrii, reparrii i ntre inerii infrastructurii i mijloacelor de transport (mai ales n ceea ce privete transportul feroviar); Accelerarea nnoirii parcului de vehicule prin scoaterea din exploatare a mijloacelor de transport cu uzur fizic i moral avansat i nlocuirea acestora cu mijloace moderne, corespunzatoare normelor tehnice i de exploatare ale UE i cu eficien economic, social i ecologic ridicat; Creterea vitezei de circula ie pe cile ferate la 140-160 km/or, modernizarea parcului de material rulant i asigurarea condi iilor pentru transferul echilibrat al unei pr i din transportul rutier pe cel feroviar, cu inta de a ob ine o cot de pia de 15% pn n 2015 (26% pentru transportul de pasageri); Dezvoltarea progresiv a traficului pe cile navigabile interioare prin modernizarea i dezvoltarea infrastructurii portuare, asigurarea condi iilor de naviga ie a navelor de pn la 2.000 tdw pe sectorul romnesc al Dunrii precum i a fluen ei traficului fluvial pe toat lungimea coridorului Rhin-Main-Dunre (care intereseaz direct 8 state membre ale UE). Promovarea transportului pe cile navigabile interioare va avea un impact economico-social semnificativ prin creterea competitivit ii transportului fluvial n rela ia cu celelalte moduri de transport, ca op iune de transport complementara transportului rutier, oferind alternative de transport competitive n lan ul logistic doorto-door i contribuind la reducerea impactului asupra mediului; Relansarea transportului maritim prin porturile romneti de la Marea Neagr i de pe Dunrea maritim, prin dezvoltarea structurii func ionale a acestora, transformarea lor n centre logistice i integrarea lor n sistemul de transport intermodal, ntr-un cadru echilibrat de concuren loial inter-portuar; Implementarea standardelor UE privind transportul indermodal sau combinat, consolidarea intermodalit ii prin dezvoltarea de platforme logistice n portul Constan a i porturile dunrene, de platforme multimodale cargo pe Aeroportul Interna ional Henri Coand Bucureti Otopeni i pe alte aeroporturi specializate n operarea de mrfuri, creterea gradului de accesibilitate a transportului feroviar n porturi;

49

Realizarea progresiv a performan elor impuse pe pia a transportului aerian privind interoperativitatea, standardele i reglementrile aplicabile, cerin ele de siguran , securitate i de protec ie a mediului. Aceste msuri vor conduce implicit la reducerea semnificativ a consumurilor de energie i a emisiilor poluante, cu efecte benefice asupra costurilor i competitivit ii pe ansamblul sistemului na ional de transport. Programul Opera ional Sectorial Transport, aprobat la 12 iulie 2007, stabilete, ntro viziune coerent, priorit ile, obiectivele i modalit ile de alocare a fondurilor structurale i de coeziune pentru dezvoltarea sectorului de transport n perioada 20072013, concentrate pe urmtoarele obiective: Modernizarea i dezvoltarea axelor prioritare de transporturi transeuropene (TENT) de pe teritoriul Romaniei n scopul realizrii unui sistem sustenabil de transport integrat cu re elele UE. Obiectivul urmrit este accentuarea coeziunii teritoriale dintre Romnia i statele membre ale UE prin reducerea semnificativ a timpilor de parcurs, mbunt irea siguran ei i calit ii serviciilor pe principalele destina ii la nivel na ional i n cadrul UE, att pentru pasageri ct i pentru mrfuri, i reducerea efectelor adverse asupra mediului; Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii na ionale de transport, n afara axelor prioritare TEN-T, cu scopul de a realiza un sistem na ional de transport sustenabil; Modernizarea sectorului de transport n scopul mbunt irii protec iei mediului, a snt ii umane i a siguran ei circula iei. Programul Opera ional Sectorial Transport 2007-2013 reprezint una dintre componentele prin care se asigur implementarea obiectivelor stabilite prin lege nc din anul 2003 pentru realizarea, dezvoltarea i modernizarea re elei de transport de interes na ional i european, corespunztor angajamentelor asumate de Romnia n acest sector i Strategiei pentru Transport Durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030 (elaborat n anul 2008). Pentru minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului se va elabora o strategie privind protec ia mediului n domeniul transporturilor, corelat cu noile politici ale UE, inclusiv cu reglementrile n domeniul maritim, focalizat pe indicatori privind nivelurile admisibile, metodele i mijloacele de monitorizare i control pentru emisiile poluante, gazele cu efect de ser i pentru zgomotele la surs provenite din activit ile de transport. Se va ntreprinde cartografierea emisiilor sonore provocate de transporturi n marile aglomera ii urbane i pe re elele de transport cu trafic intens n vederea stabilirii modalit ilor optime de protejare a popula iei i a mediului. Pe baza analizei celor mai bune practici din celelalte ri ale UE, se vor elabora reglementri privind taxele de utilizare a infrastructurilor i mijloacelor de transport i se vor promova msuri stimulative, prin instrumente financiare i/sau fiscale (reducerea sau scutirea de accize, subven ii pentru cercetare-dezvoltare) pentru utilizarea mai larg a biocarburan ilor i a combustibililor alternativi n activitatea de transporturi.

50

Orizont 2020. Obiectiv na ional: Atingerea nivelului mediu actual al UE n privin a eficien ei economice, sociale i de mediu a transporturilor i realizarea unor progrese substan iale n dezvoltarea infrastructurii de transport. Se vor asigura condi iile financiare i tehnice pentru continuarea lucrrilor la proiectele de modernizare i dezvoltare a infrastructurii ncepute sau n curs de execu ie n perioada 2007-2013 i vor fi demarate lucrrile la proiectele pentru care au fost elaborate studii, n special cele ce vor fi incluse n perioada de programare 2014-2020. Un accent deosebit se va pune pe men inerea infrastructurii modernizate sau reabilitate n parametrii de proiectare i pe eliminarea elementelor degradate prin lucrri de ntre inere i repara ii. Se va asigura finan area i finalizarea proiectelor incluse n Programul Opera ional 2007-2013, respectiv pentru ramura sudic a Coridorului IV rutier i feroviar transeuropean i se va ncheia cea de-a doua etap a modernizrii re elelor na ionale, altele dect cele situate pe traseele TEN-T. Se vor finaliza studiile i vor fi demarate proiectele privind modernizarea infrastructurilor situate pe Coridorul IX (rutier i feroviar) pan-european: de la frontiera cu Republica Moldova pn la frontiera cu Bulgaria, cu racordare la coridoarele IV i VII (Dunrea). Se vor demara studiile pentru re eaua de infrastructuri situat pe coridoarele stabilite n urma ac iunii de revizuire a liniilor directoare TEN-T pentru perioada 2020-2030. Vor fi derulate programele i ac iunile pentru modernizarea, dezvoltarea i asigurarea strii tehnice i func ionale a re elei de transport neincluse n Programul Opera ional Sectorial 2007-2013, cu finan are asigurat. Se va finaliza procesul de liberalizare a pie ei interne de transport. n urma msurilor ntreprinse n prima perioada de referin , cererea de transport n tone/km raportat la PIB se va putea reduce n perioada 2013-2020, astfel nct s se ating n anul 2020 valoarea medie a UE. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la to i parametrii de baz ai sustenabilit ii n activitatea de transporturi. Este previzibil ca, progresiv, dup anul 2020, s se finalizeze majoritatea proiectelor de modernizare i dezvoltare ncepute i n special cele ce vor fi incluse n perioada de programare 2018-2024, iar prioritatile s se concentreze pe atingerea standardelor comunitare ale serviciilor oferite pe Re eaua Principal de Trafic Intens TEN-T, pe re eua modernizat i dezvoltat (n mod firesc, vor exista diferen e ntre previziuni i rezultatele efective, acestea urmnd s fie revizuite i corectate periodic).

51

Se va extinde sistemul coordonat de gestionare a traficului i vor fi introduse sisteme noi de tarife pentru folosirea infrastructurii de ctre diferite grupuri de utilizatori.

1.3. Produc ie i consum durabile Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum i produc ie sustenabile. O abordare realist a acestei arii problematice presupune evaluarea modelului de produc ie i consum pe care s-a bazat evolu ia economiei Romneti n ultima perioad de timp, n scopul identificrii solu iilor pentru reducerea consumului de resurse materiale pe unitate de valoare adugat brut (VAB) i decuplrii dinamicii produsului intern brut (PIB) de cea a consumului integrat de resurse materiale i energetice, precum i de impactul negativ asupra mediului. Lund ca baz de referin cifrele anului 2000 (100%), produc ia de bunuri i servicii a nregistrat n perioada 2001-2007 o cretere de 63,2%, n vreme ce valoarea adugat brut a sporit cu numai 52,1% ca urmare a majorrii cu 73,1% a consumului intermediar (valoarea bunurilor i serviciilor achizi ionate i consumate, exclusiv activele fixe). Coroborarea acestor date indic faptul c n aceast perioad dinamica valorii adugate a fost inferioar celei a produc iei (n ciuda unei dinamici pozitive a productivit ii muncii), iar plusul de produc ie s-a realizat printr-un consum mai mare de resurse. Raportul dintre dinamica VAB i cea a consumului intermediar a fost n to i aceti ani negativ, nregistrnd chiar o deteriorare progresiv (95,9% n 2001, 99,4% n 2002, 96,5% n 2003, 99,3% n 2004, 98,6% n 2005, 98,3% n 2006 i 99.3% n 2007). Aceste date relev c evolu ia economic a Romniei n ultimii cinci ani (ca i n perioadele precedente, de altfel) s-a bazat pe un model contrar principiilor dezvoltrii durabile promovate de Uniunea European din care Romnia face acum parte. Continuarea acestui trend prezint un risc real pentru sustenabilitatea creterii economice pe termen lung datorit consumului excesiv i nera ional de resurse, cu consecin e negative asupra strii capitalului natural i asupra dezvoltrii sociale i umane ntr-un context concuren ial. n Romnia exist un dezechilibru structural n ceea ce privete consumul alimentar al popula iei precum i deficien e de ordin calitativ n produc ia i comercializarea alimentelor. Totodat, sectorul agricol, dei dispune de condi ii naturale deosebit de favorabile pentru acoperirea cel pu in a necesarului de consum intern, nu asigur accesul ntregii popula ii la o alimenta ie ra ional, iar pre urilor unor produse alimentare nu sunt accesibile grupurilor vulnerabile. Autoconsumul alimentar este ridicat, n special n zonele rurale, iar pentru aprovizionarea oraelor se import unele alimente de baz. Este deci necesar modificarea, prin politici i instrumente adecvate, n concordan cu principiile economiei de pia i cu reglementrile UE n domeniu, a mentalit ii consumeriste i a apetitului de a maximaliza ctigurile pe termen scurt. n acest scop se 52

impune, n perioada imediat urmtoare, o analiz de profunzime a factorilor care influen eaz evolu iile semnalate i stabilirea, pe aceast baz, a politicilor economice care s stimuleze creterea semnificativ a productivit ii resurselor. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Gestionarea eco-eficient a consumului de resurse i valorificarea maximal a acestora prin promovarea unui model de consum i produc ie care s permit o cretere economic sustenabil pe termen lung i apropierea treptat de nivelul mediu de performan al rilor UE. Principala cale de majorare a productivit ii resurselor o reprezint ajustarea structural a economiei prin mrirea ponderii specifice a produselor, proceselor i activit ilor care utilizeaz un volum redus de resurse energetice i materiale dar genereaz o valoare adugat mare. Din acest punct de vedere, cel mai eficient segment al economiei este sectorul serviciilor. Lund ca baz de referin anul 2005, se constat c productivitatea total a resurselor consumate n sectorul serviciilor a fost substan ial mai mare dect n industrie i n construc ii. Dei structura i calitatea serviciilor n Romnia nu este nc adaptat la cerin ele unei economii moderne, acest sector de activitate este singurul n care valoarea adugat este superioar consumului de resurse (cu 39,3%). Perspectiva de dezvoltare i modernizare a acestui sector, cu consecin e economicofinanciare, sociale i ecologice favorabile, este ilustrat de compararea cu situa ia din alte state membre ale UE. Cu o contribu ie de circa 50% n formarea produsului intern brut, sectorul serviciilor n Romnia se afl nc n urma celor din Bulgaria (59%), Polonia i Ungaria (61-65%), Slovacia, Suedia, Austria, Germania (67-69%), Italia, Portugalia, Regatul Unit, Grecia, Olanda (71-74%), Fran a (77%), media UE situndu-se la circa 70% din PIB. Pentru o ilustrare punctual, ncasrile din turism ale Romniei pe cap de locuitor au fost, n 2006, de 3 pn la 8 ori mai mici dect ale Poloniei, Bulgariei, Ungariei i Republicii Cehe. Dezvoltarea, specializarea i creterea calit ii serviciilor nu reprezint un scop n sine ci un instrument specific al economiilor moderne pentru creterea eficien ei i competitivit ii n toate celelalte sectoare economice i sociale. Contribu ia adus de serviciile de cercetare-dezvoltare-inovare, informatic, transport i comunica ii, formarea i perfec ionarea continu a for ei de munc, intermedieri financiare etc., departe de a inhiba dezvoltarea sectoarelor direct productive (industrie, construc ii, agricultur, silvicultur, pescuit i piscicultur), le pune n valoare poten ialul de modernizare i de eficientizare a folosirii resurselor. Pentru perioada 2008-2013, se va stimula dezvoltarea unor categorii de servicii care pot avea un impact pozitiv major asupra creterii productivit ii resurselor i a ecoeficien ei, cu efect de multiplicare n alte sectoare economice: cercetarea tehnologic n scopul reducerii consumurilor materiale i energetice pentru produse i procese; expertiza i consultan a pentru utilizarea eco-eficient a fondurilor disponibile pentru investi iile destinate modernizrii infrastructurilor i proceselor de produc ie; activit i ce 53

promoveaz creterea eficien ei achizi iilor, inclusiv a achizi iilor publice pe criterii ecologice, i valorificarea optim a bunurilor i serviciilor produse n Romnia pe niele de pia cele mai favorabile. Prin dezvoltarea infrastructurii de comunica ii n band larg, avnd ca obiectiv central o acoperire de 95% cu conexiuni broadband pn n anul 2013, se va accelera oferirea de servicii publice destinate cet enilor i mediului de afaceri, cu consecin e semnificative n toate sectoarele de activitate. Pentru afirmarea rolului tehnologiei informa iilor i comunica iilor ca prghie necesar i obligatorie ntr-un mediu concuren ial din ce n ce mai accentuat se va urmri agregarea cererii publice, creterea utilizrii i sporirea accesibilit ii serviciilor digitale, creterea disponibilit ii i atractivit ii serviciilor, dezvoltarea de con inut i aplica ii, educa ia i contientizarea consumatorilor. Se va sprijini dezvoltarea infrastructurii n sectoarele n care mecanismele de pia nu se dovedesc suficiente pentru satisfacerea cerin elor de dezvoltare i n zonele defavorizate. Se va asigura acoperirea tuturor localit ilor urbane cu conexiuni la o re ea de transmisii na ional prin fibr optic. Se vor aplica msuri stimulatorii pentru creterea semnificativ a calit ii serviciilor furnizate pe pia a unic a UE ca element determinant al percep iei competitivit ii de ar. Dezvoltarea serviciilor n mediul rural (comerciale i financiare, de consultan agricol i edilitar, transport i agroturism, medicale i sanitar-veterinare etc.) va permite valorificarea unei surse suplimentare pentru creterea PIB prin atragerea unei pr i din popula ia ocupat n agricultur (care reprezint 30,5% din popula ia activ dar contribuie la PIB cu mai pu in de 9%). Aceasta va conduce n acelai timp la creterea veniturilor popula iei din mediul rural i poate crea premise pentru reducerea ponderii agriculturii de subzisten n favoarea fermelor agricole comercial viabile. Utilizarea judicioas a resurselor depinde, n bun msur, i de evolu iile care survin n structurile intrasectoriale. n aceast privin industria, sectorul cu cea mai mare pondere n consumul de resurse, a cunoscut ajustri structurale profunde, mai ales n perioada 2000-2007. n industria extractiv au fost scoase din exploatare zcmintele de minereuri metalifere al cror con inut redus de substan e utile i costuri de produc ie ridicate nu mai justificau subven ionarea de la bugetul de stat iar subven iile la extrac ia huilei i a minereului de uraniu au fost reduse permanent, urmnd s fie sistate pn n anul 2010. n sectorul electroenergetic, creterea produc iei (+13,9%) a fost inferioar celei pe ansamblul industriei (+41,3%) ca urmare a reducerii intensit ii energetice. n acelai timp ns, productivitatea resurselor a sczut datorit creterii consumului intermediar (+15,6%) i reducerii valorii adugate. Creterea ponderii subsectorului nuclearo-electric i a celui hidroelectric, modernizarea tehnologic a celui termoelectric i aportului crescnd al surselor de energie rennoibile prevzute pentru perioada urmtoare vor conduce la inversarea acestei tendin e. Industria prelucrtoare relev tendin a unei dinamici superioare (51,5% n 2007 comparativ cu 2000) fa de cea extractiv (3,1%). Productivitatea resurselor a fost influen at pozitiv de creterile nregistrate n produc ia mijloacelor de transport rutier

54

(188,8%), maini i echipamente electrice (+59,6%), mobilier (+77%) i n industria alimentar (+77,0%), unde dinamica valorii adugate brute a depit-o pe cea a consumului de resurse. Se poate aprecia c evolu ia pozitiv a acestor subsectoare se va men ine i n perioadele urmtoare. n perioada 2008-2013 i n continuare, politicile n domeniul dezvoltrii industriale vor urmri att direc iile strategice i obiectivele generale ale economiei Romneti ct i elementele fundamentale ale evolu iilor din cadrul UE, n conformitate cu preceptele dezvoltrii durabile. Principalii factori care vor influen a evolu ia diferitelor sectoare industriale pe termen mediu sunt: Men inerea i dezvoltarea unui mediu de afaceri atractiv, menit s sporeasc fluxul investi ional, s stimuleze modernizarea tehnologic i nnoirea permanent a proceselor i produselor; Considerarea impactului produselor asupra mediului pe parcursul ntregului ciclu de via al acestora (de la proiectare, fabricare, asamblare, marketing, distribu ie, vnzare i folosire pn la reciclare i eliminare); Sus inerea activit ilor de cercetare, dezvoltare i inovare n strns legtur cu necesit ile reale ale industriei i cu cerin ele pie ei pentru a ob ine avantaje competitive i a reduce decalajele tehnologice i de productivitate fa de rile mai avansate din UE; Promovarea tehnologiilor digitale n toate etapele, de la proiectare la produc ie i marketing, inclusiv n gestionarea ntreprinderilor; Dezvoltarea pie ei concuren iale n condi iile regulilor pie ei unice i evitarea practicilor anticoncuren iale i a concentrrilor economice; Perfec ionarea asisten ei sectoriale concomitent cu modernizarea rolului autorit ilor publice n elaborarea i implementarea politicilor industriale i n gestionarea proceselor de restructurare i dezvoltare, n conformitate cu practica UE; ncurajarea investi iilor directe ca surs de capital, know-how, tehnologie i abilit i de management; Sus inerea n continuare a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM) din sectoarele industriei prelucrtoare pentru realizarea de produse calitativ superioare i cu costuri reduse, conform cerin elor pie ei. Estimrile preliminare conduc la concluzia c, prin aplicarea unor instrumente adecvate de politic economic, n perioada 2008-2030 productivitatea resurselor materiale i energetice consumate poate crete cu o rat medie anual de 3-4% prin: Ajustarea macrostructurii economiei (creterea ponderii serviciilor de la 48,8% n 2005 la circa 55% n 2013, 60% n 2020 i 70% n 2030) precum i a structurilor intrasectoriale (reducerea ponderii subsectoarelor energo i material intensive n industrie);

55

Reducerea cu minimum 1,2-1,5% pe an a consumurilor specifice de materiale i energie i a pierderilor n industria prelucrtoare, n sectoarele energetic i reziden ial, transporturi i construc ii ca urmare a creterii semnificative a investi iilor destinate modernizrilor tehnologice i a infrastructurilor precum i a calit ii managementului energetic i tehnologic; Creterea cu 2-3% pe an a ponderii produselor cu valoare adugat mare, bazate pe tehnologii medii i nalte, precum i a serviciilor, n structura exportului; Ameliorarea semnificativ a performan elor tehnico-economice i a calit ii produselor i serviciilor n scopul creterii gradului de valorificare i, implicit, a valorii adugate, raportat la aceeai valoare a resurselor consumate; mbunt irea managementului comercial, a procedurilor de achizi ie a materiilor prime (n special a celor energetice), materialelor, componentelor i serviciilor, precum i valorificarea produselor i serviciilor pe niele de pia cele mai favorabile, n corelare cu evolu ia pre urilor pe pie ele interna ionale. Prin realizarea acestor obiective, care sunt pe deplin fezabile, se estimeaz c peste 60% din creterea economic se poate realiza fr consumuri suplimentare de resurse materiale i energetice. Creterea productivit ii resurselor consumate va conduce, n acelai timp, la reducerea ritmului de epuizare a rezervelor la principalele categorii de materii prime i va contribui la reducerea costurilor, ameliorarea competitivit ii i la asigurarea sustenabilit ii creterii economice. n domeniul agriculturii i produc iei alimentare se va pune accentul pe asigurarea securit ii alimentare i siguran ei alimentelor. Agricultura va avea n continuare un rol important pentru asigurarea veniturilor unei pr i semnificative din popula ia activ, prin propria angajare, n timp ce diversificarea activit ilor n zonele rurale va necesita msuri complexe, ealonate n timp. Promovarea modelului de produc ie i consum durabile concomitent cu protejarea ecosistemelor i decuplarea creterii economice de degradarea mediului vor asigura sustenabilitatea produc iei alimentare, reducerea i eliminarea dezechilibrelor de pe pia a agricol generate de modul de utilizare a resurselor naturale i vor duce la o mai bun valorificare a avantajelor comparative de care dispune agricultura romneasc. n acest scop, se va aplica o politic ra ional coerent pentru dezvoltarea sustenabil a agriculturii, a sectoarelor de procesare a materiilor prime agricole i ncurajarea creterii cantitative i calitative a produc iei de alimente i a consumului alimentar n condi ii de sustenabilitate. Pentru reducerea impactului negativ al activit ilor umane asupra mediului, n perioada de referin va ncepe implementarea Planului de Ac iune al UE privind consumul i produc ia durabile prin angajarea unui dialog sistematic i permanent cu asocia iile patronale i cu partenerii sociali n vederea convenirii unor inte de performan ecologic i social pentru principalele produse i procese.

56

Implementarea msurilor cuprinse n planul de ac iune ETAP, privind introducerea tehnologiilor ecologice i stimularea eco-inova iei prin aplicarea foii de parcurs na ionale, va accelera sporirea cererii i produc iei de echipamente i procedee destinate acestui scop n toate ntreprinderile i sectoarele economice. Prin corelarea obiectivelorint ale programelor opera ionale sectoriale, n special Strategia Na ional n domeniul cercetrii tiin ifice i dezvoltrii tehnologice, cu cele de dezvoltare regional se va stimula diseminarea inovrilor cu efecte sociale i ecologice i a tehnologiilor orientate spre mbunt irea condi iilor de mediu, utilizarea ra ional a resurselor naturale neregenerabile i folosirea sustenabil a resurselor regenerabile. Activit ile de cercetare-dezvoltare-inovare i de promovare a tehnologiilor ecoeficiente se vor orienta prioritar spre sectoarele i domeniile unde aplicarea acestora poate crea efecte semnificative de progres ecologic i de competitivitate (produse alimentare organice, tehnologia apei, eficien a energetic, transportul urban, industriile cu impact major asupra mediului, construc iile, colectarea selectiv, reciclarea i neutralizarea deeurilor, biocombustibilii etc.). Se va introduce treptat sistemul de achizi ii publice ecologice n vederea apropierii, pn n 2013, de obiectivul stabilit al UE de a se situa n 2010 la nivelul mediu atins n 2006 de statele membre cele mai performante. n acest scop se vor ntreprinde msuri concrete pentru: Dezvoltarea unei pie e a produselor i serviciilor ecologice care s conduc la mbunt irea performan elor de mediu i a tehnologiilor folosite; Modernizarea sistemelor utilizate de autorit ile i institu iile publice pentru achizi ionarea de produse, servicii i lucrri care s includ, atunci cnd este posibil, criterii ecologice n documenta ia de atribuire; Considerarea posibilit ii de a elabora, mpreun cu patronatele, reguli i obiective convenite voluntar pentru introducerea criteriilor ecologice n achizi iile operatorilor economici din sectorul privat; Accelerarea procesului de ncurajare a participrii voluntare a organiza iilor i operatorilor economici la sistemul comunitar de eco-management i audit (EMAS). Se va extinde treptat, conform deciziilor UE, etichetarea produselor n func ie de performan ele lor ecologice i se vor realiza campanii coerente de informare a consumatorilor, cu participarea societ ilor comerciale de desfacere cu amnuntul, a organismelor de reglementare a pie ei i a organiza iilor societ ii civile, pentru promovarea produselor i serviciilor eco-eficiente, inclusiv a celor rezultate din agricultura ecologic. Pentru asigurarea sustenabilit ii produc iei i consumului, n conformitate cu obiectivele UE, se vor adopta reglementri specifice, dup cum urmeaz:

57

Cuprinderea n notele explicative la bugetele de venituri i cheltuieli i n situa iile financiare ale operatorilor economici a indicatorului productivitatea resurselor, msurat prin raportul dintre valoarea adugat brut i consumul intermediar + valoarea consumurilor materiale totale. Introducerea acestui indicator face posibil stabilirea unei culturi de performan n rndul managerilor cu privire la eficien a valorificrii achizi iilor, viznd att latura tehnologic ct i cea comercial, precum i evaluarea mai corect de ctre ac ionari a calit ii administrrii i managementului din punctul de vedere al evolu iei durabile a afacerilor ntreprinderii; adoptarea unor politici eficiente de investi ii i a unei viziuni pe termen mediu i lung, inclusiv prin introducerea n practica de lucru curent a planurilor de afaceri i a bugetelor de venituri i cheltuieli multianuale; identificarea i valorificarea sistematic a surselor poten iale de reducere a consumurilor de materiale i energie i de cretere a productivit ii prin modernizare tehnologic i nnoire a produselor conform cerin elor pie ei. Introducerea, ncepnd cu anul 2010, n rapoartele anuale ale societ ilor listate la burs i, ncepnd din anul 2012, ale tuturor societ ilor din industrie, agricultur i transporturi a obliga iei de a furniza informa ii relevante cu privire la managementul resurselor, performan a de mediu a proceselor sau activit ilor desfurate, precum i la etichetarea ecologic (numrul i ponderea produselor etichetate ecologic). Creterea capacit ii de implementare a legisla iei existente privind achizi iile publice, att la nivelul institu iilor publice ct i al operatorilor economici, cu accent special pe prevederile referitoare la introducerea n caietele de sarcini a unor obliga ii clare privind eco-eficien a i respectarea normelor de protec ie a mediului. Ini ierea de ctre institu iile publice centrale, jude ene i oreneti, n cooperare cu patronatele, camerele de comer i industrie, universit i i institute de cercetare, a unor ac iuni de contientizare i responsabilizare social cu privire la problemele consumului i produc iei durabile. Aceasta se poate realiza prin: ac iuni publicitare privind cele mai bune practici (inclusiv pe Internet); schimburi directe de experien (vizite i ateliere de lucru); diseminarea oportunit ilor de afaceri n domeniul consultan ei, pregtirii i realizrii de proiecte, achizi ionarea i verificarea performan elor echipamentelor pentru protec ia mediului i tehnologiilor ecologice. ncurajarea crerii, n cadrul centrelor de excelen sau n mod autonom, a unor platforme tehnologice specializate i proiecte-pilot care s vizeze cu prioritate promovarea tehnologiilor i proceselor de produc ie eco-eficiente, mrirea eficien ei energetice, dezvoltarea surselor alternative de energie, inclusiv a biocombustibililor, mbunt irea tehnologiilor de gestionare a apei, deeurilor i solurilor, transportul ecologic, produc ia de materiale ecologice etc. Este vizat, de asemenea, crearea unui sistem de taxe care s ncurajeze consumul durabil (de exemplu, avantaje fiscale, reduceri sau scutiri de taxe, impozite pentru achizi ii de maini, case ecologice, instalarea de panouri solare etc.).

58

n conformitate cu recomandrile UE, aflate n curs de elaborare, se au n vedere ajustri ale sistemului fiscal prin transferarea unei pr i din impozitarea pe for a de munc ctre impozitarea consumului de resurse materiale i energetice. Aceast ac iune poate avea efecte pozitive majore asupra dezvoltrii durabile prin: ncurajarea direc ionrii investi iilor spre subramurile n care productivitatea resurselor este mai ridicat i inhibarea creterii sectoarelor energo- i material-intensive a cror dezvoltare excesiv pe termen lung nu poate fi sus inut de resursele disponibile; promovarea produselor i serviciilor bazate pe tehnologii de complexitate medie i nalt, cu grad de prelucrare avansat i valoare adugat mare, precum i creterea ponderii acestora n export.

Orizont 2020. Obiectiv na ional: Decuplarea creterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse i crearea de valoare adugat i apropierea de indicii medii de performan ai UE privind sustenabilitatea consumului i produc iei. inta principal este accelerarea dezvoltrii n ansamblu a sectorului de servicii i a contribu iei acestuia la creterea produsului intern brut astfel nct s se ating o pondere de circa 60%. Paralel, se va stimula, prin mijloace compatibile cu economia de pia i cu reglementrile UE, dezvoltarea ramurilor de produc ie de bunuri i servicii cu consumuri minime de energie i materiale dar cu valoare adugat ridicat. Se va asigura apropierea de nivelul mediu al rilor UE n privin a aplicrii tehnologiei informa iilor i comunica iilor, inclusiv prin acoperirea cu conexiuni broadband i oferirea unor servicii de calitate pentru utilizatorii individuali, autorit ile publice i mediul de afaceri. Se vor generaliza practicile UE de aplicare a criteriilor de performan ecologic, economic i social n achizi iile publice (achizi ii publice durabile), de dezvoltare i implementare a tehnologiilor eco-eficiente i de contientizare a publicului larg asupra virtu ilor i avantajelor directe ale unui model sustenabil de produc ie i consum. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dat de rile membre UE din punctul de vedere al produc iei i consumului durabile.

1.4. Conservarea i gestionarea resurselor naturale Obiectiv general SDD/UE: mbunt irea gestionrii resurselor naturale i evitarea exploatrii lor excesive, recunoaterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.

59

Strategiile succesive de dezvoltare durabil ale Uniunii Europene (2001 i 2006) tind s pun accentul, ntr-o msur crescnd, pe conservarea i valorificarea prudent a capitalului natural. Printre factorii determinan i ai acestei evolu ii a fost contientizarea pericolelor reale ale schimbrilor climatice cauzate de activit ile umane precum i percep ia public tot mai accentuat asupra avantajelor folosirii unor produse i servicii curate din punct de vedere ecologic, cu efecte benefice asupra snt ii i bunstrii oamenilor. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Reducerea decalajului existent fa de alte state membre ale UE cu privire la infrastructura de mediu, att din punct de vedere cantitativ ct i calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente n domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabila i cu respectarea principiului poluatorul pltete. Programul Opera ional Sectorial de Mediu al Romniei 2007-2013, aprobat de Comisia European n iulie 2007, este corelat cu strategiile de dezvoltare i cu celelalte programe finan ate din fonduri europene i na ionale i vizeaz conformitatea cu directivele UE n materie, reflectnd n acelai timp interesele na ionale. Pe ansamblu, strategiile i programele na ionale referitoare la mediu corespund orientrilor Strategiei pentru Dezvoltare Durabil a UE rennoite (2006) i vizeaz realizarea urmtoarelor obiective specifice: (a) mbunt irea calit ii i accesului la infrastructura de ap i ap uzat prin asigurarea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare n majoritatea zonelor urbane pn n 2015 i stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de ap/ap uzat. Dat fiind situa ia infrastructurii existente n domeniul gestionrii apelor (a se vedea Partea II, Cap. 2), n conformitate cu Tratatul de Aderare, Romnia a ob inut perioade de tranzi ie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descrcarea i epurarea apelor uzate municipale pn n 2015 pentru 263 aglomerri mai mari de 10.000 locuitori echivalen i (l.e.) i pn n 2018 pentru 2.346 aglomerri ntre 2.000 i 10.000 l.e., precum i pn n 2015 pentru calitatea apei potabile. Se prevede promovarea unor sisteme integrate de ap i ap uzat ntr-o abordare regional, pentru a oferi popula iei i altor consumatori servicii de ap la calitatea cerut i la tarife acceptabile. intele propuse pentru anul 2015 (conform Directivei 2000/60/CE) sunt: construc ia sau reabilitarea surselor de ap n vederea potabilizrii i a sta iilor de tratare a apei potabile n 300 localit i (fa de 60 n 2006); extinderea sau reabilitarea re elelor de distribu ie a apei potabile astfel ca propor ia popula iei conectate la serviciile de ap s ajung la 70% (fa de 52% n 2006); extinderea sistemelor de canalizare pentru aglomerrile de peste 2.000 locuitori la 69,1% din locuitorii echivalen i racorda i n 2013, 80,2% n 2015 i 100% n 2018 (fa de 48,7% n 2005); construirea de sta ii de epurare a apelor uzate i reabilitarea celor existente n localit ile cu peste 2.000 locuitori pentru a realiza o acoperire de 60,6% l.e. n 2013, 76,7% n 2015 i 100% n 60

2018 (fa de 34,9% n 2005); sporirea volumului de ap uzat epurat corespunztor la 60% n 2015 (fa de 35% n 2006). n corelare cu investi iile din fonduri structurale, n zonele rurale investi ii n infrastructura de ap vor fi finan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR). Pn n anul 2013 se va aplica Programul (aprobat n 2005) de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substan e periculoase n mediul acvatic pentru prevenirea polurii resurselor de ape interioare de suprafa , costiere, marine i subterane i limitarea periclitrii ecosistemelor acvatice (Directiva 2006/11/EC). Se va asigura implementarea Directivei (1991/676/EC) privind protec ia apelor mpotriva polurii cu nitra i din surse agricole, transpus n legisla ia romneasc nc din anul 2000. Se vor ncheia lucrrile de elaborare a Planului de Amenajare pe Bazine/Spa ii Hidrografice (pn n decembrie 2009) i a Planurilor de Management al Riscului de Inunda ii, inclusiv a hr ilor de hazard i de risc la inunda ii (pn n decembrie 2013). Pentru finan area ac iunilor stabilite n perioada 2008-2013 este prevzut suma de circa 3,27 miliarde euro, din care 85% din Fondul de Coeziune al UE, fa de necesarul estimat de circa 19 miliarde euro pn n 2015. Diferen a considerabil dintre fondurile disponibile i cele necesare pentru ndeplinirea obiectivelor propuse reclam un efort major pentru identificarea unor surse suplimentare de finan are prin recurgerea la concesionarea pe scar mai larg a serviciilor de ap i promovarea parteneriatelor public-privat. (b) Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor prin mbunt irea gestionrii deeurilor i reducerea numrului de zone poluate istoric n minimum 30 de jude e pn n 2015. Romnia a ob inut perioade de tranzi ie n vederea conformrii cu Directivele UE pentru depozitele de deeuri municipale pn n 2017; depozitarea temporar de deeuri periculoase pn n 2009; depozitarea de deeuri industriale nepericuloase pn n 2013. Un numr de 177 depozite vor trebui s-i nceteze activitatea i se va asigura reducerea treptat a cantit ilor depuse n cele 101 depozite municipale neconforme. Pn n anul 2013 se va reduce pn la 2,4 milioane tone cantitatea anual a deeurilor biodegradabile depozitate, reprezentnd 50% din totalul produs n 1995, i se vor implementa msuri pentru reducerea considerabil a depozitrii deeurilor de ambalaje. Ac iunea n acest domeniu se va concentra pe punerea n aplicare a proiectelor integrate de gestionare a deeurilor la nivel na ional i regional prin orientarea ierarhic a investi iilor conform priorit ilor stabilite: prevenire, colectare selectiv, reciclare, valorificare, tratare i eliminare. Programele de management integrat se vor extinde progresiv i n mediul rural prin instituirea unor servicii de colectare, i prin eliminarea gropilor de gunoi necontrolate. Se va ncheia studiul, nceput n 2005, privind inventarierea siturilor poluate istoric i determinarea priorit ilor de interven ie n baza unei analize de risc, drept prim faz a unei strategii pe termen lung pentru valorificarea economic sau ecologizarea i revenirea n regim natural a acestor zone. 61

Pn n anul 2013 se prevede un grad de recuperare a materialelor utile din deeurile de ambalaje pentru reciclare sau incinerare cu recuperare de energie de 60% pentru hrtie sau carton, 22,5% pentru mase plastice, 60% pentru sticl, 50% pentru metale i 15% pentru lemn. Se prevd msuri speciale, cu termene de execu ie ntre sfritul anului 2008 i 2013 pentru recuperarea deeurilor de echipamente electrice i electronice precum i pentru nchiderea unor instala ii de incinerare neconforme pentru deeurile medicale. intele propuse pentru anul 2015 vizeaz: crearea a 30 sisteme integrate de gestionare a deeurilor la nivel regional/jude ean; nchiderea a 1.500 depozite mici situate n zone rurale i a 150 depozite vechi n zonele urbane; realizarea a 5 proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric; asigurarea unor servicii mbunt ite de salubritate i management al deeurilor pentru un numr de 8 milioane locuitori. Finan area ac iunilor prevzute nsumeaz circa 1,7 miliarde euro, din care 80% se asigur din Fondul European de Dezvoltare Regional. Aceste investi ii vor fi complementare celor realizate din fonduri PHARE, ISPA Fondul de Mediu sau din alte surse. (c) Reducerea impactului negativ asupra mediului i diminuarea schimbrilor climatice cauzate de sistemele de nclzire urban n cele mai poluate localit i pn n 2015. Romnia a ob inut perioade de tranzi ie pn n anul 2013, respectiv 2017, pentru respectarea valorilor limit de emisii (dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi) n vederea conformrii cu Directivele UE privind reducerea emisiilor provenite din instala ii mari de ardere. Cantit ile de emisii totale anuale de dioxid de sulf se vor reduce de la 540 mii tone n 2007 la 148 mii tone n 2013, cele de oxizi de azot de la 128 mii tone n 2007 la 112 mii tone n 2013, iar cantit ile de emisii totale anuale de pulberi se vor reduce de la 38,6 mii tone n 2007 la 15,5 mii tone n 2013. Ac iunile programate prevd utilizarea ra ional a surselor de energie neregenerabile i, acolo unde este posibil, a surselor regenerabile sau mai pu in poluante n sistemele de nclzire urban. Se are n vedere corelarea acestor msuri cu programul de gestionare a apei, ntruct infrastructura precar a re elelor de nclzire municipal cauzeaz pierderi nsemnate n re elele de distribu ie a apei. Pentru reabilitarea sistemelor urbane de nclzire n zonele critice, principalele inte urmrite la nivelul anului 2015 se refer la implementarea celor mai bune tehnici disponibile pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf (SO2) la 15 mii tone (de la 80 mii tone n 2003) i de oxid de azot (NOx) la 4 mii tone (de la 7 mii n 2003). Emisiile de pulberi se vor reduce de la 38,6 mii tone/an n 2007 la sub 15,5 mii tone/an n 2013, iar cele de metale grele se vor men ine sub nivelul anului 1989. Se prevede reabilitarea sistemelor de nclzire central n 8 municipalit i, avnd ca rezultat o mbunt ire substan ial a calit ii aerului, i elaborarea studiilor de op iune pentru alte 15 localit i, completat cu reabilitarea depozitelor neconforme de zgur i cenu precum i a re elelor de distribu ie a apei calde i cldurii.

62

Costurile totale ale ndeplinirii cerin elor de calitate a aerului din acquis-ul comunitar n acest sector, identificate la nivelul anului 2004, se ridic la circa 5,2 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. Cofinan area efectiv din Fondul de Coeziune al UE se va situa la nivelul de circa 230 milioane euro, cu o contribu ie echivalent din bugetul na ional i bugetele locale (n total circa 460 milioane euro). Msurile pentru protec ia aerului sunt sus inute i prin Programul Opera ional Sectorial Creterea competitivit ii economice (cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regional), care prevede investi ii pentru reducerea emisiilor de gaze poluante la nivelul instala iilor mari de ardere care opereaz n sectorul energetic na ional. Cu toate acestea, sursele de finan are identificate sunt evident insuficiente, necesitnd un aport adi ional substan ial prin intermediul mprumuturilor externe i promovrii parteneriatelor public-privat. (d) Conservarea biodiversit ii i a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea re elei Natura 2000. Obiectivul principal n perioada de referin este implementarea unor sisteme adecvate de management pentru protec ia naturii n vederea conservrii diversit ii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flor i faun slbatic. Ac iunile prevzute vizeaz ntrirea capacit ii institu ionale, la nivel na ional i local, i atragerea participrii publice (un rol important revenind ONG-urilor) pentru conformarea cu Directivele relevante ale UE, n special cele referitoare la psri i habitate, n corelare cu dezvoltarea re elei Natura 2000. Siturile Natura 2000 reprezint 17,84% din suprafa a rii, inclusiv 273 de situri de importan comunitar (13,21% din suprafa ). Agen ia Na ional pentru Arii Protejate i Conservarea Biodiversit ii, care devine func ional n anul 2008, va asigura coordonarea general a elaborrii i implementrii planurilor de management pentru fiecare dintre siturile desemnate pentru protejare. Tot pn la sfritul anului 2008 se prevede definitivarea cadastrului ariilor protejate de importan comunitar i a ghidului metodologic privind integrarea aspectelor de biodiversitate n procedura de evaluare a impactului asupra mediului. intele concrete propuse pentru anul 2015 includ sporirea numrului de arii protejate i situri Natura 2000 care dispun de planuri de management aprobate, de la 3 n 2006 la 240 n 2015 i extinderea acestor suprafe e la 60% din totalul ariilor protejate. Msurile propuse pentru conservarea, reabilitarea i dezvoltarea fondului forestier n conformitate cu Planul de Ac iune al UE pentru Pduri sunt prezentate n sec iunea Dezvoltarea rural, agricultura, silvicultura i pescuitul (Partea IV, Capitolul 3.2). Finan area implementrii msurilor prevzute se ridic la circa 172 milioane euro din care 80% se acoper prin cofinan are UE prin Fondul European de Dezvoltare Regional. (e) Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra popula iei prin implementarea msurilor preventive n cele mai vulnerabile zone. Obiectivele principale vizeaz instituirea unui management durabil al inunda iilor n zonele cele mai expuse la risc i protejarea i reabilitarea litoralului Marii Negre.

63

Realizarea unui nivel adecvat de protec ie mpotriva inunda iilor se impune datorit creterii n intensitate a acestor dezastre naturale n ultimul deceniu. Inunda iile din 2005 i 2006 pe teritoriul Romniei au avut efecte catastrofale, afectnd peste 1,5 milioane persoane (93 mor i) i producnd daune grave elementelor de infrastructur (pagube totale estimate la 2 miliarde euro). Interven iile prioritare propuse se vor implementa pe baza unei strategii pe termen lung, viznd ac iuni la nivel na ional i regional privind dezvoltarea gradual a infrastructurii pentru prevenirea inunda iilor i reducerea consecin elor destructive ale acestora, elaborarea unor hr i de pericol de risc i a unor metodologii precise pentru pregtirea de proiecte, management, supervizare i publicitate. intele propuse la nivelul anului 2015 includ pregtirea i nceperea punerii n aplicare a unui numr de 10 proiecte majore de protec ie mpotriva inunda iilor de care s beneficieze circa 1,5 milioane locuitori din zonele de risc i reducerea riscului de inciden a inunda iilor n zonele de interven ie cu 30%. Pentru zonele de litoral se vor efectua reabilitri de coast pe o lungime de 10 kilometri, cu extinderea suprafe ei de plaj cu 30%. Se va ac iona pentru eficientizarea interven iilor dup inunda ii i alte dezastre naturale (cutremure, alunecri de teren) prin crearea unor unit i operative speciale, instruirea i dotarea lor cu echipamente, precum mbunt irea sistemelor de avertizare i informarea public asupra riscurilor. Necesarul de finan are este stabilit, pentru prima etap, la circa 270 milioane euro, din care 82% Fondul de Coeziune. Investi iile totale care sunt necesare pentru a asigura conformitatea cu directivele UE n materie de protejare a mediului, conservare a resurselor naturale i gestionare ra ional a acestora pentru perioada 2007-2013 se ridic la circa 18 miliarde euro. Costurile estimate pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pn n anul 2018 se ridic la 29,3 miliarde euro, din care se prevede o acoperire de 5,4 miliarde euro (18%) din bugetul de stat i bugetele locale, 9,9 miliarde (34%) din fonduri UE, 7,8 miliarde (27%) din investi ii ale sectorului privat i 6,2 miliarde (21%) din alte surse (Fondul de Mediu, proiecte interna ionale, altele dect cele cofinan ate de UE, mprumuturi externe etc.). n aceste condi ii, apare necesar o insisten sporit a pr ii Romne pentru ob inerea unor alocri suplimentare n cadrul negocierii viitorului buget comunitar, paralel cu efortul de a veghea la folosirea ct mai eficient a fondurilor de investi ii disponibile i de a identifica noi surse de finan are pentru sprijinirea ini iativelor locale prin promovarea parteneriatului public-privat, a unor mecanisme flexibile de creditare i a concesionrii utilit ilor n formule atrgtoare pentru investitori. Orizont 2020. Obiectiv na ional: Atingerea nivelului mediu actual al rilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabil a resurselor naturale. Avnd n vedere intele strategice ale sectorului de mediu i msurile preconizate pentru perioada 2008-2013, nc din aceast perioad de programare vor trebui stabilite necesit ile privind modificrile legislative, capacit ile i reformele administrative,

64

inclusiv crearea de noi institu ii sau redistribuirea responsabilit ilor pentru implementarea proiectelor din noua perioad de programare. n msura n care se acoper necesarul de finan are pe domeniul gospodririi apelor i apelor uzate, conform obiectivelor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea European, localit ile cu peste 2.000 locuitori vor avea asigurat aprovizionarea cu ap potabil de calitate i acces la canalizare precum i dotarea cu sta ii de epurare a apelor uzate n propor ie de 100% nc din anul 2018. Se va continua procesul de mbunt ire a serviciilor de ap, canalizare i tratarea apelor uzate n localit ile rurale mai mici. n anul 2021 vor fi revizuite planurile de management i amenajare a bazinelor i spa iilor hidrografice. Planul de management al riscului de inunda ii va fi definitivat i publicat pn n decembrie 2015, iar n 2018 se va face o evaluare preliminar, introducndu-se ajustrile necesare. Hr ile de hazard i hr ile de risc la inunda ii vor fi revizuite pn n decembrie 2019 i actualizate, ulterior, la fiecare 6 ani. Pe baza analizei rezultatelor ob inute pn n 2013, vor fi reevaluate domeniile de interven ie, priorit ile de ac iune i necesarul de finan are pentru perioada urmtoare. n privin a managementului integrat al deeurilor, se va trece treptat de la depozitarea deeurilor la colectarea selectiv i valorificarea ntr-o propor ie mai mare a deeurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea deeurilor organice n compost, i utilizarea exclusiv, pentru mediul urban, a depozitelor ecologice. n mediul rural, va crete gradul de implementare a sistemelor de management integrat al deeurilor. La capitolul mbunt irea calit ii aerului, se va continua reabilitarea sistemelor centrale de nclzire, ajungndu-se la ncadrarea emisiilor de SO2, NOx i pulberi n limitele prescrise de Directivele UE. Vor continua ac iunile ini iate n perioada anterioar pentru mbunt irea biodiversit ii i patrimoniului natural prin perfec ionarea gestionrii ariilor naturale protejate, inclusiv completarea re elei Natura 2000, adncirea studiilor de specialitate pentru fundamentarea proiectelor, introducerea i urmrirea unor noi indicatori sintetici de performan , promovarea unor tehnologii eco-eficiente, aplicarea reglementrilor UE privind zonele maritime i gestionarea integrat a zonelor de litoral. Se va ncheia, n linii mari, elaborarea planurilor de ac iune pentru prevenirea inunda iilor i interven iile n cazul dezastrelor naturale, inclusiv pentru reabilitarea celei mai mari pr i a zonei de litoral. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Apropierea semnificativ de performan ele de mediu ale celorlalte state membre UE din acel an. Romnia se va alinia, n linii generale, la cerin ele i standardele UE privind gestionarea apei i apelor uzate, n conformitate cu proiec iile preliminare ale Planului de management al bazinelor hidrografice. Se prevede atingerea obiectivelor de mediu pentru toate corpurile de ap din Romnia. Vor fi reanalizate priorit ile de ac iune n domeniul gestionrii deeurilor, mbunt irii calit ii aerului, conservrii biodiversit ii i patrimoniului natural,

65

precum i prevenirii dezastrelor naturale pe baza rezultatelor ob inute n perioada anterioar de referin , i se vor stabili noi obiective n conformitate cu politicile UE i tendin ele predominante pe plan mondial.

1.5. Sntatea public Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate n condi ii de egalitate i mbunt irea protec iei mpotriva amenin rilor la adresa snt ii. Sntatea public a devenit n mod oficial un domeniu care intr n competen a Uniunii Europene, n condi iile respectrii principiului subsidiarit ii, odat cu adoptarea Tratatului de la Maastricht (1992), iar prin Tratatul de la Amsterdam (1997) s-a stipulat c toate politicile n alte domenii-cheie ale activit ii comunitare trebuie s in cont de cerin ele de protec ie a snt ii umane. Regulamentele, directivele i deciziile adoptate de-a lungul timpului n cadrul Uniunii Europene fac parte din acquis-ul comunitar i sunt obligatorii pentru statele membre. Resursele alocate domeniului snt ii i sistemelor de sntate n statele din nucleul central al Uniunii Europene se ridic la circa 8,5% din PIB, reprezentnd n medie, cu varia ii de la ar la ar, 1.600 euro pe cap de locuitor. Dei nu exist nc un sistem medical european unitar ci numai modele de referin (german, francez, britanic, scandinav), este evident tendin a spre adoptarea unor standarde i protocoale comune pentru efectuarea i evaluarea tratamentelor, ac iunilor de preven ie i strii generale a popula iei, n condi iile n care toate sistemele din rile UE sunt de tip social i se bazeaz pe principiul solidarit ii (asigura ii beneficiaz egal de servicii, dei contribu iile lor variaz dup venit). Orizont 2013. Obiectiv na ional: mbunt irea structurii sistemului de sntate, a calit ii actului medical i a ngrijirilor furnizate n cadrul serviciilor de sntate; ameliorarea strii de sntate a popula iei i creterea performan ei sistemului de sntate. Romnia nu dispune nc de o viziune strategic pe termen mediu i lung n domeniul snt ii publice pentru atingerea parametrilor medii de performan din celelalte ri ale Uniunii Europene i pentru integrarea organic a acestor preocupri n strategiile na ionale i programele opera ionale sectoriale sau tematice. Planul Strategic al Ministerului Snt ii Publice 2008-2010 ofer unele repere orientative privind desfurarea, n continuare, a acestui proces i recomand elaborarea i adoptarea unei Strategii Na ionale de promovare a snt ii i a educa iei pentru sntate, precum i a unor planuri specifice pe patologii.

66

Principalele direc ii de activitate stipulate pe termen scurt sunt: (a) Creterea accesibilit ii la serviciile medicale: (i) Implementarea de programe na ionale de sntate care s rspund problemelor de sntate public prioritare i nevoilor grupurilor vulnerabile prin: Dezvoltarea capacit ii de reac ie rapid la amenin rile la adresa snt ii prin eficientizarea structurii existente de supraveghere i rspuns n privin a bolilor transmisibile, cu o capacitate de notificare i verificare imediat, 24 ore pe zi, n tot cursul anului; Reducerea impactului asupra snt ii publice a bolilor transmisibile cu impact major (HIV, tuberculoz, infec ii cu transmitere sexual, infec ii nosocomiale) precum i a bolilor cronice; focalizarea ac iunilor preventive i de asigurare de servicii de baz ctre popula iile aflate n situa ie de risc crescut; stabilirea unor pachetele minime de ngrijiri medicale asigurate pentru grupurile vulnerabile; introducerea unor sisteme de raportare standardizat i de evaluare periodic pe baza unor indicatori specifici; Promovarea unor interven ii asupra determinan ilor strii de sntate prin ierarhizarea factorilor de risc pe diferite grupuri de popula ie; instituirea unor programe de educa ie pentru sntate i de informare asupra riscurilor, inclusiv n privin a sedentarismului, nutri iei, consumului de tutun, alcool i droguri psihotrope, nivelului de sanita ie i igien n locuin e, siguran ei alimentare; evaluarea eficacit ii campaniilor de contientizare i ajustarea lor n vederea creterii impactului pe termen lung; Deplasarea accentului ctre serviciile preventive de sntate;

(ii) Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale i dotarea acestora cu aparatur, echipamente i mijloace de transport specifice prin construirea a 28 spitale de urgen noi (8 regionale universitare i 20 jude ene), reabilitarea a 15 spitale jude ene de urgen ; realizarea dotrii cu aparatura i echipamente medicale, inclusiv cu mijloace de transport specifice, prin licita ii publice deschise. (iii) Dezvoltarea resurselor umane prin identificarea unor facilit i pentru atragerea personalului medical n zone izolate, defavorizate economic; deplasarea n asemenea zone a unor echipe medicale mobile pentru evaluarea strii de sntate a popula iei i a riscurilor specifice, precum i pentru desfurarea de activit i de educa ie pentru sntate; extinderea re elei de asisten medical comunitar integrat; definirea rolului asisten ilor medicali comunitari i formarea profesional a acestora (angajarea a 500 persoane pe an dintre care 50 de etnie rom); producerea de materiale informative i educa ionale specifice; implementarea unui sistem de indicatori pentru evaluarea performan ei. (iv) Stabilirea listei de medicamente esen iale pentru sntatea popula iei care s fie acoperite total sau par ial prin sistemul de asigurri sociale de sntate. 67

(b) Creterea calit ii serviciilor medicale: Asigurarea continuit ii actului medical prin creterea ponderii ngrijirilor la domiciliu, asisten ei medicale primare i serviciilor de specialitate acordate n ambulator. Realizarea compatibilit ii cu sistemele de sntate din celelalte ri membre ale UE prin adoptarea de standarde pentru produse i tehnologii medicale, formarea profesional i crearea unor re ele de informare; introducerea i utilizarea conceptelor de medicin bazat pe dovezi i evaluare a tehnologiilor medicale; standardizarea msurilor de siguran a pacien ilor. Creterea competen elor profesionale ale personalului medical, n special a medicilor, prin mbunt irea pregtirii profesionale de baz; introducerea unor criterii mai severe pentru ob inerea licen ei de medic i pentru formarea profesional a asisten ilor medicali i a infirmierelor; re-evaluarea specialit ilor i atestatelor conform standardelor de baz practicate n UE; creterea abilit ilor de comunicare ale personalului medical. Introducerea unor practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practic i protocoale clinice. Evaluarea spitalelor n perspectiva ob inerii acreditrii prin: constituirea unei Comisii Na ionale de Acreditare a Spitalelor (CNAS); precizarea competen elor pe tipuri de spitale; elaborarea procedurilor, standardelor i metodologiei de acreditare; acreditarea tuturor spitalelor n termen de 5 ani (pn n 2012). (c) mbunt irea finan rii sistemului de sntate prin creterea transparen ei n utilizarea fondurilor; informatizarea sistemului n scopul eviden ierii costurilor reale ale serviciilor medicale; ntrirea capacit ii de evaluare, audit statutar i control financiar; ntrirea disciplinei financiare; dezvoltarea de parteneriate pentru furnizarea de servicii medicale i nemedicale, externalizarea unor servicii; reprofilarea unor unit i neperformante; ncurajarea cooperrii i parteneriatelor cu sectorul privat, organiza iile neguvernamentale i societatea civil; nfiin area de sec ii private n spitale publice; cultivarea unui mediu concuren ial real ntre furnizorii de servicii de sntate. (d) Descentralizarea sistemului sanitar prin transferul de competen e, atribu ii i responsabilit i ctre administra ia public local; preluarea de ctre autorit ile locale a activit ilor de promovare i educa ie pentru sntate, a competen elor legate de recrutarea, formarea i evaluarea activit ii mediatorilor sanitari i asisten ilor comunitari precum i a celor legate de asisten a medical, inclusiv de medicina dentar, n unit ile de nv mnt; realizarea, ntr-o prim etap, a transferului spitalelor oreneti, comunale i a centrelor de sntate, iar n a doua etap a spitalelor municipale n administrarea efectiv a autorit ilor i comunit ilor locale; evaluarea intermediar la 6 luni i final dup 1 an a rezultatelor ob inute n fiecare etap i operarea corecturilor necesare.

68

(e) Reorganizarea institu ional a Ministerului Snt ii Publice, a structurilor din subordinea sau coordonarea sa. Dup cum se poate vedea din simpla enumerare a ac iunilor preconizate pe termen scurt, Planul aprobat pentru 2008-2010, dei con ine obiective ambi ioase n raport cu situa ia existent la punctul de pornire, se axeaz n principal pe recuperarea unora dintre cele mai flagrante decalaje fa de indicii de performan considera i drept minimali n majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Omisiuni importante fa de priorit ile stabilite n sectorul snt ii publice prin Strategia UE pentru Dezvoltare Durabil se constat n privin a ini iativei legislative i designului institu ional din partea autorit ilor centrale de specialitate n domenii precum securitatea alimentelor, folosirea aditivilor i etichetarea produselor alimentare destinate consumului uman; reglementarea producerii i utilizrii substan elor chimice, inclusiv pesticidele, care pot crea riscuri semnificative pentru sntatea popula iei i a mediului natural; influen a factorilor poluan i, inclusiv a radia iilor ionizante i substan elor radioactive, asupra snt ii umane; dimensiunea real a problemelor de sntate mental i impactul socio-economic al strilor emo ionale i de stres; evaluarea tiin ific a efectelor utilizrii unor organisme modificate genetic n alimenta ia uman i animal; problemele specifice ale riscurilor de sntate pe domenii ocupa ionale, n spe n sfera transporturilor, precum i n condi ii de srcie extrem etc. Viitoarele programe n domeniu vor trebui s in seama n mai mare msur de evolu iile demografice mai mult dect ngrijortoare si s se concentreze pe efectele asupra snt ii popula iei generate de mobilitatea transfrontalier, recrudescen a unor maladii transmisibile (inclusiv a tuberculozei rezistente la antibiotice, asociate sau nu cu HIV/SIDA), modificarea morbidit ii prin creterea inciden ei bolilor cardiace i a celor provocate de diabet, obezitate, cancer i neuropsihice. O aten ie special va trebui s fie acordat problemelor specifice de sntate care pot surveni drept consecin a schimbrile climatice. Este, de asemenea, necesar implicarea activ a serviciilor de sntate public n ac iunile menite s duc la realizarea unei calit i a mediului n care nivelul contaminan ilor produi de om s nu aib un impact semnificativ i s nu reprezinte un risc pentru sntatea uman. Aceasta presupune: Identificarea riscului pe care l prezint pentru sntatea uman diferitele categorii de contaminan i; substan ele periculoase trebuie s devin obiectul unor proceduri specifice de management al riscului nainte ca acestea sa fie utilizate; Identificarea i evaluarea traseelor pe care contaminan ii ajung n organismul uman i stabilirea celui mai eficient mod de ac iune pentru a diminua nivelul de expunere sau, cel pu in, aducerea acestui nivel la valori acceptabile; Fixarea anumitor priorit i mediu-sntate la stabilirea politicilor specifice prin care se urmrete eliminarea contaminan ilor sau utilizarea substan elor nepericuloase n produse i n procesele de produc ie. 69

Orizont 2020. Obiectiv na ional: Atingerea unor parametri apropia i de nivelul mediu actual al strii de sntate a popula iei i al calit ii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sntate i demografice n toate politicile publice ale Romniei. Avnd n vedere intele strategice ale sectorului sanitar i msurile preconizate pentru perioada anterioar, ncepnd cu anul 2014 vor fi consolidate noile structuri institu ionale, n special pentru asigurarea calit ii serviciilor de asisten medical n condi iile descentralizrii i managementului pe programe. Se vor ini ia noi msuri, inclusiv prin ini iative legislative, pentru fundamentarea deciziilor n domeniul politicilor de sntate prin analiza performan ei sistemului n func ie de rezultate, evaluarea tehnologiilor, efectuarea sistematic de cercetri de cost/eficacitate i cost/beneficiu. Prin implementarea principalelor programe de sntate, se prevede continuarea trendului descresctor n privin a mortalit ii i morbidit ii infantile i materne, inciden ei mbolnvirilor i mortalit ii prin boli transmisibile i prin cancer (scdere cu 50%). n acest scop, se va trece la al doilea val de servicii organizate la nivel popula ional pentru preven ia secundar (screening) n privin a cancerului de col uterin, a inciden ei i mortalit ii prin cancer de sn i de colon. Va continua creterea procesului de acoperire a popula iei cu servicii de baz cum ar fi asisten a de urgen , creterea cu 50% a accesului la servicii de asisten medicosanitar (ngrijiri pe termen lung) a popula iei de vrsta a treia, creterea acoperirii cu servicii paliative la 60% din necesar i cu servicii de asisten de psihiatrie comunitar la 70% din necesar. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Alinierea deplin la nivelul mediu de performan , inclusiv sub aspectul finan rii serviciilor de sntate, al celorlalte state membre ale UE. Romnia se va alinia, n linii generale, la cerin ele i standardele UE privind accesul la serviciile de baz privind asisten a de urgen , asisten a medical primar, controlul cancerului, asigurarea cu servicii de sntate mintal la nivelul comunit ii.

1.6. Incluziunea social, demografia i migra ia Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societ i bazate pe incluziunea social prin luarea n considerare a solidarit ii ntre genera ii i n interiorul lor i asigurarea creterii calit ii vie ii cet enilor ca o condi ie a bunstrii individuale durabile. Activit ile Uniunii Europene n domeniul protec iei i incluziunii sociale sunt reglementate prin deciziile Consiliului European din martie 2006 care stabilesc noi obiective i modalit i de ac iune i ncurajeaz cooperarea dintre statele membre potrivit 70

metodei deschise de coordonare. Comunicarea Comisiei Europene privind Serviciile Sociale de Interes General statueaz reperele principale ale responsabilit ilor agen iilor guvernamentale i organismelor de suport n acest domeniu. Statelor membre le revin, de asemenea, ndatoriri precise n baza Pactului European pentru Tineret i a Pactului European pentru Egalitatea de Gen. Cel de-al doilea Raport al Romniei asupra realizrii Obiectivelor Mileniului convenite n cadrul ONU, aprobat la 18 septembrie 2007, relev faptul c o bun parte dintre obiectivele asumate n 2003 i care prezint relevan pentru problematica incluziunii sociale au fost ndeplinite, unele dintre acestea n avans, crend premisele pentru o mbunt ire substan ial a situa iei pn n anul 2013 i n perioadele urmtoare. Astfel, rata srciei severe s-a redus de la 10,91% n 2002 la 4,1% n 2006 (fa de inta propus de 5,4%), permi nd stabilirea unei noi inte de 3,5% pentru 2009; creterea cu peste 50% a numrului copiilor de origine rom nrola i n procesul educa ional; o uoar cretere a ratei de ocupare a popula iei feminine (de la 52% n 2002 la 52,8% n 2007), cu perspectiva atingerii unui nivel de 55% n 2010 i 60% n 2015. Cu toate acestea, decalajele fa de media UE n privin a accesului la serviciile de protec ie social i a msurilor active pentru promovarea incluziunii sociale rmn importante i vor constitui obiectul unei preocupri serioase, printr-un ansamblu de politici publice, i dup 2013. Aceste politici vor trebui s vizeze, de asemenea, n mod prioritar, stabilizarea i redresarea ntr-un orizont de timp realist a situa iei demografice, care a nregistrat tendin e negative alarmante n ultimele dou decenii. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Crearea unui cadru legislativ, institu ional i participativ modern pentru reducerea riscurilor de srcie i excluziune social, promovarea coeziunii sociale, egalit ii de anse i diversit ii culturale, precum i pentru gestionarea responsabil a fenomenelor demografice i migra iei. Prevederi relevante pentru domeniul incluziunii sociale se regsesc, practic, n toate strategiile na ionale i programele sectoriale. Un capitol distinct consacrat acestor aspecte este cuprins n Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, aprobat n octombrie 2007. Programele prin care sunt finan ate ini iativele sociale acoper ansamblul popula iei Romniei, dar sunt direc ionate prioritar spre reducerea riscului srciei, promovarea accesului la servicii pentru anumite grupuri defavorizate, mbunt irea accesului i participrii grupurilor vulnerabile pe pia a muncii. Grupurile int identificate includ: popula ia rom, persoanele cu dizabilit i, tinerii care prsesc sistemul de stat pentru protec ia copilului, femeile, familiile cu mai mult de 2 copii, familiile monoparentale, copiii n situa ii de risc, infractorii i fotii delincven i, persoanele dependente de droguri i alcool, persoanele fr adpost, victimele violen ei domestice, persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoanele afectate de boli profesionale, refugia ii i azilan ii. La acestea se adaug problemele specifice ale copiilor ai cror prin i se afl la munc temporar n strintate i care se afl n ngrijirea unor persoane vrstnice sau altor membri de familie

71

(reprezentnd, potrivit sondajelor recente, ntre 1/3 i 1/5 din numrul total al familiilor din unele zone rurale). Principalele domenii de interven ie prevzute sunt: (i) Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea activ a tuturor actorilor relevan i (institu ii publice, asocia ii patronale sau profesionale, sindicate etc.) i ncurajarea cu precdere a ac iunii sociale a organiza iilor neguvernamentale i altor forma iuni ale societ ii civile (cooperative sociale, asocia ii de ajutor reciproc, funda ii i asocia ii de caritate i voluntariat). n acest fel, va fi sprijinit dezvoltarea unor comunit i locale puternice, furnizarea unor servicii utile pentru popula ie, cet enia activ, precum i apari ia unor noi actori n economie, rezultnd n creterea oportunit ilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile i realizarea coeziunii i solidarit ii sociale. (ii) mbunt irea accesului i participrii grupurilor vulnerabile pe pia a muncii prin msuri suplimentare celor prevzute pentru ansamblul popula iei, favoriznd o abordare focalizat i personalizat, inclusiv ac iuni de sensibilizare i contientizare public privind problematica popula iei de etnie rom. (iii) Promovarea egalit ii de anse pe pia a muncii prin facilitarea accesului femeilor n zone economice rezervate tradi ional brba ilor, la pozi ii de conducere sau n politic, combaterea stereotipurilor de gen, traficului de fiin e umane, violen ei domestice, discriminrii sau hr uirii sexuale la locul de munc, crearea unei pie e a muncii incluzive, furnizarea de programe speciale pentru femei (munca la domiciliu, timpul flexibil de munc etc.), inclusiv recalificarea pentru alte ocupa ii a persoanelor angajate n industrii care prezint risc de delocalizare (textile, confec ii). (iv) Ini iative transna ionale pentru o pia incluziv a muncii prin extinderea ariei de colaborare cu celelalte ri membre ale UE, schimb de experien i informa ii privind legisla ia primar i secundar, procedurile de lucru, metodologiile de evaluare a performan ei n domeniul protec iei i incluziunii sociale, adaptarea formrii profesionale la noile tehnologii. ntruct Romnia are unul dintre cele mai mari segmente de popula ie de etnie rom din rile UE, apare necesar ini ierea i promovarea consecvent a unor ac iuni concrete, inclusiv prin adoptarea unor msuri legislative i practici uniforme, la nivelul ntregii Uniuni Europene, privind problematica specific a acestei etnii. n perioada imediat urmtoare se vor realiza urmtoarele ac iuni: Elaborarea i adoptarea unui pachet legislativ coerent privind combaterea srciei, prevenirea excluziunii sociale i implementarea conceptului de economie social, inclusiv Legea de nfiin are a Observatorului Social i a unui centru de documentare n domeniul incluziunii sociale, Legea unic a presta iilor sociale i opera ionalizarea Agen iei Na ionale pentru Presta ii Sociale; Reanalizarea cuantumului presta iilor sociale i a sistemului de aloca ii familiale avnd ca scop, printre altele, reconcilierea vie ii de familie cu cea profesional; Asigurarea unui sistem unic de acreditare, autorizare i licen iere a furnizorilor de servicii n domeniul asisten ei sociale i a unor criterii unice pentru serviciile din

72

domeniul protec iei copilului, persoanelor vrstnice sau cu dizabilit i, victimelor violen ei n familie i altor categorii defavorizate; Promovarea de programe speciale pentru creterea calit ii vie ii persoanelor n vrst, cu implicarea mai accentuat a autorit ilor publice locale i organiza iilor civice n acordarea serviciilor socio-medicale i de ngrijire ambulatorii i la domiciliu; dezvoltarea i modernizarea serviciilor de reziden ; Ini ierea i dezvoltarea unor servicii alternative pentru ngrijirea copiilor (cree, centre de zi, grdini e) i a unor programe speciale pentru copiii cu dizabilit i, realizarea unor campanii de contientizare privind drepturile copiilor; Modernizarea i dotarea infrastructurii serviciilor socio-medicale, cu precdere a celor de urgen (centre sociale, servicii reziden iale, centre multifunc ionale); Sus inerea sectorului neguvernamental n vederea dezvoltrii de servicii sociale prin reglementarea unui cadru unic de finan are i stabilirea procedurilor de sprijinire a asocia iilor i funda iilor care desfoar activit i de asisten social; Consolidarea capacit ii institu ionale i administrative a autorit ilor centrale i locale i a interac iunii acestora cu funda iile caritabile i asocia iile de asisten pe baz de voluntariat. Promovarea unor ini iative romneti proprii n cadrul institu iilor UE n domeniul incluziunii sociale, inclusiv adoptarea unor reglementri unitare la nivelul ntregii Uniuni Europene privind problematica specific a comunit ilor rome. n urma adoptrii acestor msuri, se prevede ca numrul structurilor economiei sociale s creasc de la 3 n 2005 la 830 n 2015 (cu o sporire a numrului de locuri de munc create n asemenea structuri de la 12 la 5.000), numrul de participan i la programele de calificare sau recalificare destinate grupurilor vulnerabile s creasc de la 6.487 n 2005 la 150.000 n 2015 (dintre care pentru romi de la 1.500 la 65.000, pentru persoane cu dizabilit i de la 160 la 20.500 i pentru tineri care prsesc sistemul de stat de protec ie de la 221 la 5.400), numrul de persoane dependente sprijinite de la 12.526 n 2005 la 40.000 n 2015, numrul de participan i la programele de formare destinate specialitilor n domeniul incluziunii sociale de la 4.795 n 2005 la 10.000 n 2015. Este un fapt c evolu iile demografice n Romnia sunt ngrijortoare, cu trenduri negative pe termen lung. Conform estimrilor convergente din surse na ionale i interna ionale, fr a lua n considerare migra ia extern, dar admi nd o cretere considerabil a speran ei de via la natere, popula ia Romniei ar putea s scad de la 21,5 milioane locuitori n 2007 la 21,2 milioane n 2013, la 20,8 milioane n 2020 i la 19,7 milioane n 2030, urmnd s ajung la 16,7 milioane la mijlocul secolului. Consecin ele acestor evolu ii sunt considerabile n toate domeniile vie ii economicosociale (for de munc, educa ie i formare profesional, servicii sociale i de sntate, dezvoltare regional etc.).

73

Dac se iau n calcul accentuarea mobilit ii i efectele generate de migra ia extern (fenomen nc insuficient cercetat), conform prognozelor ONU i Eurostat, popula ia Romniei ar ajunge la 20,8 milioane locuitori n 2013, 20 milioane n 2020 i 18,6 milioane n 2030, cobornd apoi la numai 15 milioane n 2050. Efectele demografice i economice pe termen lung ale scderii masive a natalit ii n prima jumtate a anilor 1990 i ale men inerii acesteia la o valoare mic n toat perioada care a urmat vor aprea dup anii 2025-2030, atunci cnd genera iile nscute dup 1989 vor ocupa pozi ia central n segmentul reproductiv i cel activ economic ale popula iei rii. La 100 persoane adulte (20-59 ani) vor reveni 50 de persoane vrstnice (60 de ani i peste) n anul 2030 i 85 la mijlocul secolului, fa de numai 34 n 2007. ntr-un astfel de context, stabilirea obiectivelor de dezvoltare durabil pentru orizontul 2030 nu poate omite efectele evolu iilor demografice pe termen lung i foarte lung. innd seama de aceste elemente, este o prioritate de interes na ional elaborarea unei Strategii privind popula ia Romniei pe termen lung (pn n 2050) i foarte lung (pn la sfritul secolului), con innd propuneri concrete, bazate pe datele tiin ei, care s cuprind un ansamblu de msuri pro-active, compatibile cu principiile dezvoltrii durabile i cu drepturile fundamentale ale omului, pentru stabilizarea i redresarea situa iei. O astfel de Strategie ar trebui sa vizeze trei obiective principale: Ameliorarea strii de sntate, reducerea mortalit ii i creterea duratei medii de viat; Evitarea unei emigra ii importante ca dimensiune; Redresarea natalit ii, presupunnd o evaluare detaliat a politicilor familiale actuale i adoptarea unor msuri urgente de protec ie i sus inere a familiei prin presta ii (transferuri financiare) i servicii sociale accesibile tuturor. n fundamentarea i elaborarea unei astfel de Strategii, costisitoare i etalate pe o lung perioad de timp, este necesar consultarea larg a tuturor factorilor sociali, precum i cunoaterea politicilor i practicilor adoptate n alte ri europene. Se impune, de asemenea, crearea unei structuri institu ionale de nalt prestan i competen care s monitorizeze n continuare aplicarea Strategiei, s evalueze periodic rezultatele i adapteze msurile i mijloacele n func ie de aceste rezultate. Dou scenarii demografice ar contura perspectivele dezvoltrii viitoare: cel rezultat din continuarea actualelor tendin e, i cel rezultat din instalarea unei redresri moderate dar continue. Obiectivele pe termen mediu i lung ale strategiilor i programelor na ionale, regionale i sectoriale de dezvoltare vor trebui s fie reajustate n conformitate cu realit ile demografice prognozate. Pn n anul 2013 se va asigura elaborarea i va ncepe implementarea cadrului legislativ unitar privind problematica migra iei for ei de munc, pentru promovarea unei ac iuni concertate, mpreun cu partenerii sociali, autorit ile locale i regionale, centrele de nv mnt i de formare profesional i societatea civil, viznd obiectivul unei mobilit i echitabile, n special prin combaterea muncii nedeclarate i a dumpingului social. Dezvoltarea unor instrumente mai bine adaptate la nevoile lucrtorilor migran i i

74

ale ntreprinderilor care i angajeaz, asigurarea dezvoltrii oportunit ilor i accesului pe pia a for ei de munc a lucrtorilor migran i, dezvoltarea abordrii bazate pe principiul flexicurit ii vor conduce la fructificarea eficient a beneficiilor mobilit ii geografice pentru individ i pentru economie n ansamblu Se estimeaz c, la nivelul anului 2020, va avea loc o reducere a popula iei n vrst de munc (15-64 ani) cu circa 1,2% fa de 2007, paralel cu o scdere a popula iei inactive de aproape 13% datorit efectelor creterii economice i cu sporirea cu 5,3% a ratei de ocupare a popula iei n vrsta de munc. n aceste condi ii, deficitul de for de munc este probabil s se men in, ceea ce va impune gestionarea adecvat a circula iei externe a for ei de munc i aplicarea unor programe speciale de admisie a anumitor categorii profesionale din strintate. Opera iunile orientative prevd: Elaborarea i adoptarea unui pachet legislativ coerent privind migra ie n scop de munc; Consolidarea capacit ii institu ionale i administrative a autorit ilor centrale i locale n scopul gestionrii eficiente a fenomenului migra iei. Orizont 2020. Obiectiv na ional: Promovarea consecvent, n noul cadru legislativ i institu ional, a normelor i standardelor UE cu privire la incluziunea social, egalitatea de anse i sprijinirea activ a grupurilor defavorizate; punerea n aplicare, pe etape, a Strategiei Na ionale pe termen lung privind popula ia i fenomenele migratorii. Obiectivele opera ionale prioritare avute n vedere pentru aceast perioad includ: (i) Consolidarea capacita ii institu ionale pentru asigurarea actualizrii permanente i implementrii politicilor de incluziune i solidaritate social i optimizarea coordonrii ntre institu iile publice, mediul de afaceri i societatea civil prin: ntrirea capacita ii autorit ilor locale de a identifica n mod corect priorit ile, de a administra eficient realizarea proiectelor i fondurile alocate n acest scop, de a mobiliza participarea activ a comunit ilor; Asigurarea unei abordri integrate privind incluziunea activ a grupurilor dezavantajate prin combinarea msurilor personalizate de asisten n cadrul comunit ilor, n centre reziden iale sau la domiciliu cu ac iuni de integrare pe pia a muncii. (ii) Dezvoltarea i implementarea unui sistem de protec ie social adecvat provocrilor demografice i sprijinirea ini iativelor favorabile realizrii acestui scop prin: mbunt irea i sincronizarea cadrului legislativ aferent consecin elor previzibile ale evolu iilor demografice; Dezvoltarea unui sistem de pensii i ajutoare sociale adecvat evolu iilor demografice; 75

Stoparea declinului natalit ii; diminuarea mortalit ii i morbidit ii infantile i materne; Dezvoltarea sistemului de presta ii i servicii sociale pentru crearea de condi ii favorabile creterii, ngrijirii i educrii copiilor; Promovarea politicilor sociale de sus inere a familiei, ndeosebi a familiei tinere cu doi i trei copii; asigurarea accesului cu anse egale a ntregii popula ii la servicii de sntate a reproducerii; facilitarea inser iei/reinser iei prin ilor pe pia a muncii prin diversificarea msurilor care ncurajeaz reconcilierea vie ii de familie cu cea profesional; Adaptarea sistemului de educa ie i formare profesional la evolu iile demografice i la nevoile pie ei muncii; creterea i diversificarea ofertei de locuri de munc; Creterea speran ei de via i a speran ei de via sntoas prin dezvoltarea serviciilor de sntate de calitate, precum i a campaniilor de informare i a programelor na ionale de promovare a activit ilor sportive i a alimenta iei echilibrate; Dezvoltarea sistemului de ngrijiri de lung durat pentru persoanele vrstnice dependente; facilitarea accesului persoanelor vrstnice, n special al celor din mediul rural, la servicii medicale i sociale de calitate; Promovarea principiului mbtrnirii active i echilibrarea raportului de dependen n sistemul de pensii; promovarea men inerii n activitate a lucrtorilor vrstnici, inclusiv pentru persoanele care au ndeplinit vrsta de pensionare dar doresc s continue s munceasc; dezvoltarea programelor flexibile de lucru; adaptarea condi iilor de la locul de munc i furnizarea de formare profesional pentru lucrtorii vrstnici; Limitarea disparit ilor n distribu ia teritorial a popula iei; Evaluarea primelor rezultate ale Strategiei Na ionale privind Popula ia Romniei i revizuirea, pe aceast baz, a intelor i modalit ilor de ac iune pentru perioada urmtoare. (iii) Managementul adecvat al migra iei for ei de munc prin: Aplicarea unor programe speciale de admisie a anumitor categorii profesionale din ri ter e; Elaborarea i punerea n aplicare a unei politici de imigrare corespunztoare obiectivelor Strategiei demografice; Promovarea unor msuri active pentru scderea numrului tinerilor sau familiilor tinere care emigreaz definitiv. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Apropierea semnificativ de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE n privin a coeziunii sociale i calit ii serviciilor sociale.

76

Pentru a asigura creterea calit ii vie ii cet enilor i persoanelor rezidente n Romnia i pentru reducerea i inversarea declinului demografic, vor fi urmrite urmtoarele obiective orientative: nscrierea pe o tendin sigur de diminuare a reducerii numrului popula iei generale; Reducerea ratei srciei la un nivel comparabil cu media UE din acel an; Asigurarea accesului tuturor cet enilor i reziden ilor la servicii de sntate, educa ie i sociale de calitate; Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor persoanelor pe pia a muncii; Cuprinderea tuturor persoanelor apte de munc n sistemul de educa ie i formare profesional continu, inclusiv a celor n vrst de peste 50 ani.

1.7. Srcia global i sfidrile dezvoltrii durabile Uniunea European i statele sale membre se afl printre principalele sus intoare ale procesului de extindere a aplicrii principiilor i practicilor dezvoltrii durabile la nivel global, pentru reducerea srciei i discrepan elor economico-sociale i pentru promovarea unor politici responsabile n privin a conservrii i utilizrii ra ionale a resurselor naturale ale planetei. n acest sens, UE si-a asumat obliga ii precise, n conformitate cu documentele programatice adoptate la cel mai nalt nivel n cadrul ONU precum i al Organiza iei Mondiale pentru Comer , privind sporirea substan ial, n termeni cantitativi i calitativi, a contribu iei sale la ajutorul pentru dezvoltare i la mbunt irea guvernan ei interna ionale n materie de protec ie a mediului. Din punctul de vedere al volumului asisten ei oficiale pentru dezvoltare (ODA), Uniunea European i statele sale membre reprezint cel mai mare donator din lume, cu o contribu ie de circa 60% din totalul aloca iilor ODA pe plan interna ional. Strategia pentru Dezvoltare Durabil a UE rennoit (2006) reitereaz aceste angajamente de solidaritate interna ional prin integrarea ariei problematice a dezvoltrii durabile la nivel global n Politica Extern i de Securitate Comun (PESC) a Uniunii Europene ca obiectiv al colaborrii multilaterale i bilaterale pentru sporirea eficien ei, coeren ei i calit ii ajutorului pentru dezvoltare n perioada urmtoare. Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activ a dezvoltrii durabile la nivel global i asigurarea punerii de acord a politicilor interne i externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltrii durabile i angajamentele sale n aceast privin . Cu ocazia Consiliului European din iunie 2008, a fost aprobat Agenda de Ac iune privind rolul UE ca partener global n atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale

77

Mileniului, prin care se reitereaz angajamentul UE de a rmne cel mai important donator la nivel mondial, precum i de a ntreprinde toate demersurile pentru sus inerea realizrii Obiectivelor Mileniului. Potrivit angajamentelor asumate, UE ar urma s aloce, la nivel colectiv, 0,56% din venitul na ional brut, adic 66 miliarde euro, n anul 2010 (fa de 46 miliarde euro n 2006), cu posibilitatea s ajung pn la 84 miliarde euro la nivelul anului 2015, pornind de la premisa c statele membre i vor respecta obliga iile asumate la nivel european, conform Consensului European pentru Dezvoltare din 2005. Astfel, Romnia, ca i celelalte state membre care au aderat la UE dup 2002, s-a angajat s depun eforturi pentru creterea volumului asisten ei oficiale pentru dezvoltare, n cadrul procesului na ional de alocare bugetar, pentru a atinge inta de 0,17% din venitul na ional brut (VNB) pn n 2010 i de 0,33% din VNB pn n 2015. Statele membre care au aderat la UE nainte de 2002 s-au angajat s aloce pentru ODA 0,51% din VNB pn n 2010 i 0,7% din VNB pn n 2015. Agenda de ac iune a UE subliniaz nevoia de a spori eforturile n domenii precum educa ia, mediul, sntatea, ap i canalizare, agricultura, dezvoltarea pentru combaterea srciei, infrastructura i egalitatea de anse, cu prioritate n Africa. De asemenea, aa cum se arat n Agenda de Ac iune a UE, atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului n contextul unei dezvoltri durabile reprezint o responsabilitate comun a tuturor partenerilor, care vor trebui s-i onoreze angajamentele, rspunderea principal revenind statelor n curs de dezvoltare. Se va urmri asigurarea coeren ei politicilor pentru dezvoltare, principiu consacrat n Tratatul fondator al UE i reconfirmat n Consensul European pentru Dezvoltare din decembrie 2005. Principalele provocri crora va trebui s li se fac fa sunt creterea capacit ilor i a contientizrii, n special n rndul actorilor responsabili pentru politicile sectoriale, gestionarea echilibrat a diferitelor politici i interese i adaptarea lor corespunztoare, att la nivelul rilor UE ct i al statelor partenere n curs de dezvoltare. Coeren a politicilor sus ine integrarea orizontal a obiectivelor cooperrii pentru dezvoltare n toate activit ile din cele 12 politici sectoriale (comer , mediu, schimbri climatice, securitate, agricultur, pescuit, politici sociale i ocuparea for ei de munc, migra ie, cercetare, societatea informa ional, transport i energie) susceptibile de a avea un impact asupra statelor n curs de dezvoltare. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Implementarea instrumentelor legislative i institu ionale aferente statutului Romniei de ar donatoare de asisten pentru dezvoltare, conform obliga iilor de stat membru al UE; stabilirea priorit ilor i modalit ilor de ac iune, i alocarea n acest scop a circa 0,25% din venitul na ional brut (VNB) n 2013 i 0,33% n 2015, cu inta intermediar de 0,17% din VNB n 2010. Odat cu aderarea la UE, Romnia a devenit stat donator de asisten pentru dezvoltare. Ministerul Afacerilor Externe este institu ia responsabil pentru coordonarea i gestionarea politicii na ionale de cooperare interna ional pentru dezvoltare.

78

Cooperarea pentru dezvoltare este integrat n ansamblul politicii externe a Romniei. n calitate de stat membru al UE, Romnia poate acorda asisten statelor n curs de dezvoltare aflate pe lista Comitetului de Asisten pentru Dezvoltare al OCDE, att printr-o politic proprie, ct i prin asocierea la politica i eforturile financiare ale UE n materie. Principalul obiectiv al politicii na ionale de cooperare interna ional pentru dezvoltare l reprezint sus inerea eforturilor de reducere a srciei n statele beneficiare de asisten , n contextul mai larg al contribu iei la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. n acelai timp, Romnia s-a asociat angajamentelor asumate de UE n domeniul finan rii pentru dezvoltare (Angajamentele Monterrey) i al creterii eficacit ii asisten ei pentru dezvoltare (ca semnatar a Declara iei de la Paris privind eficacitatea asisten ei), inclusiv al celor referitoare la sporirea substan ial a volumului de asisten oficial pentru dezvoltare. n conformitate cu practica european, Romnia a adoptat Strategia Na ional privind Politica Na ional de Cooperare Interna ional pentru Dezvoltare i Planul de Ac iune pentru aplicarea acestei Strategii printr-o Hotrre de Guvern aprobat la 31 mai 2006. Strategia stabilete priorit ile geografice (Europa de Est, Balcanii de Vest i Caucazul de Sud, lista statelor beneficiare putnd fi extins i pentru state din Asia Central, Africa i America Latin) i sectoarele de direc ionare prioritar a asisten ei (buna guvernare, consolidarea institu iilor democratice i statului de drept, dezvoltarea economic, educa ia i formarea profesional, ocuparea for ei de munc, sntatea, dezvoltarea infrastructurii, protec ia mediului). Tot n 2006 Parlamentul Romniei a adoptat Legea privind finan area asisten ei n cadrul politicii na ionale de cooperare interna ional pentru dezvoltare, iar n 2007 au fost reglementate, prin Hotrre de Guvern, ac iunile specifice aferente finan rii acestor opera iuni. n anul 2007, Romnia a raportat o contribu ie ODA de 0,07 din venitul na ional brut (aproximativ 80 milioane euro), sum care include contribu ia Romniei la bugetul comunitar consacrat cooperrii pentru dezvoltare i ajutorului umanitar (54 milioane euro), contribu iile din bugetul special al MAE destinat asisten ei pentru dezvoltare, precum i contribu iile din bugetele altor ministere (cea mai mare parte revenind burselor acordate de Ministerul Educa iei i Cercetrii). Contribu ia efectiv a Romniei la sus inerea eforturilor pentru ndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (nsumnd 4,67 milioane euro) a fost dirijat pe canale multilaterale, prin agen iile ONU sau fonduri administrate de acestea. Dei persist discrepan e serioase n privin a performan ei la unii indicatori importan i ai dezvoltrii durabile fa de media UE i, n special, fa de statele din nucleul su central, Romnia se calific, datorit creterii robuste a PIB n perioada 2001-2007, pentru statutul de ar donatoare de ajutor pentru dezvoltare. Aceast stare de fapt este confirmat de Raportul de ar asupra Obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului (2007), care constat ndeplinirea, n cea mai mare parte, n unele cazuri n avans, a obiectivelor asumate n primul raport din 2003. Aceasta a permis stabilirea unor inte mai ambi ioase la nivelul anului 2015 i creeaz condi iile pentru utilizarea experien ei i expertizei

79

relevante dobndite de Romnia n vederea solu ionrii unor probleme specifice rilor aflate ntr-o etap timpurie a dezvoltrii moderne. Pentru anii urmtori se are n vedere sporirea bugetului alocat ODA, n sensul respectrii obliga iilor asumate, creterea gradual a asisten ei bilaterale, ntrirea capacit ii institu ionale i coeren ei de ac iune la nivel na ional n sectorul guvernamental, dar i n cel neguvernamental, n scopul consolidrii profilului Romniei ca ar donatoare n strans colaborare i coordonare cu ceilal i donatori interna ionali. Pe plan regional, Romnia va continua s acorde asisten n acele domenii prioritare, men ionate n Strategia Na ional, n care a acumulat n procesul de aderare la UE o experien ce se poate dovedi util statelor partenere. De asemenea, Romnia va continua s ac ioneze n sprijinul extinderii colaborrii transfrontaliere axate pe obiectivele dezvoltrii durabile n zona Mrii Negre, prin utilizarea ra ional i eficient a fondurilor puse la dispozi ie de guvernul romn i de al i parteneri europeni i interna ionali, i prin implementarea Conven iei de la Bucureti privind protec ia Mrii Negre mpotriva polurii (1992), n corelare cu obiectivele complexe ale politicii maritime a Uniunii Europene i prin concretizarea ini iativei comune cu Austria privind intensificarea cooperrii n bazinul dunrean. Vor fi ntreprinse ac iuni de contientizare a cet enilor asupra importan ei implicrii Romniei n programele de asisten pentru implementarea principiilor i practicilor dezvoltrii durabile la nivel global, nu numai ca o obliga ie moral de solidaritate interna ional, ci i ca o modalitate concret de promovare a intereselor na ionale ale Romniei, n special n domeniul economic. Romnia va sus ine, alturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, ntrirea rolului i competen elor Programului pentru Mediu al Na iunilor Unite (UNEP) cu sediul la Nairobi i transformarea acestuia ntr-o agen ie specializat a ONU, ca vehicul principal al integrrii preocuprilor de conservare i folosire ra ional a resurselor naturale la nivel planetar, n efortul general de ndeplinire a obiectivelor dezvoltrii durabile. Orizont 2020. Obiectiv na ional: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei i resurselor disponibile n Romnia n slujba asisten ei pentru dezvoltare, i alocarea n acest scop a circa 0,50% din venitul na ional brut. n scopul consolidrii profilului interna ional de donator al Romniei vor fi avute n vedere, printre altele, sporirea bugetului alocat asisten ei oficiale pentru dezvoltare n vederea respectrii obliga iilor asumate la nivel european i interna ional, crearea unei Agen ii Na ionale de implementare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, i promovarea expertizei dobndite de Romnia ca stat donator n domeniile n care Romnia de ine avantaje comparative. Romnia va promova o mai bun coordonare i complementaritate ntre donatori, prin eforturi n direc ia programrii multianuale comune bazate pe strategiile de reducere a srciei, crerii unor mecanisme comune de implementare, ntreprinderii unor analize i misiuni comune ale donatorilor i utilizrii eficiente a mecanismelor de cofinan are. 80

n sensul Declara iei de la Paris privind Eficacitatea Asisten ei (2005), Romnia va urmri dezvoltarea sim ului de proprietate (ownership) al statelor partenere asupra procesului de dezvoltare, armonizarea procedurilor cu cele ale statelor partenere, alinierea asisten ei la necesit ile lor reale, punnd accentul pe ob inerea de rezultate i responsabilizarea n dublu sens. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Alinierea complet a Romniei la politicile Uniunii Europene n domeniul cooperrii pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocrilor bugetare ca procent din venitul na ional brut. Romnia va spori n continuare bugetul alocat n scopurile asisten ei oficiale pentru dezvoltare, va urmri alinierea la politicile UE pe linia cooperrii pentru dezvoltare i va sus ine demersurile comune ale UE n domeniu. Se vor ntreprinde demersuri pentru alinierea la cerin ele OCDE, n vederea ob inerii de ctre Romnia a statutului de membru al Comitetului de Asisten pentru Dezvoltare. Va continua promovarea expertizei dobndite de Romnia ca stat donator n domeniile n care Romnia de ine avantaje comparative, i se va promova coordonarea i complementaritatea ntre donatori, cu respectarea principiilor de baz nscrise n Declara ia de la Paris privind eficacitatea asisten ei.

2. Teme inter- i trans-sectoriale


La acest capitol, Strategia UE pentru Dezvoltare Durabil nu prevede obiective cantitative sau calitative precise n afara celor prevzute n Agenda Lisabona, directivele sectoriale, programele i instrumentele convenite. Detalierea obiectivelor int pe orizonturi de timp se face pe baza priorit ilor na ionale, n congruen cu documentele i practicile curente ale UE. 2.1. Educa ie i formare profesional mbunt irea radical i diversificarea ofertei educa ionale a ntregului sistem de nv mnt i formare profesional din Romnia este recunoscut ca un obiectiv prioritar de importan strategic i o condi ie obligatorie pentru transpunerea n fapt a principiilor dezvoltrii durabile pe termen mediu i lung. Se are n vedere i faptul c reformele de sistem i investi iile de efort i resurse n acest domeniu prezint un nalt grad de iner ialitate, capacitatea de absorb ie fiind un factor determinant, iar rata de rentabilitate

81

este mic pe termen scurt, rezultatele tangibile devenind evidente abia numai dup un numr nsemnat de ani. n societatea romneasc exist o larg recunoatere a faptului c educa ia reprezint factorul strategic al dezvoltrii viitoare a rii prin contribu ia sa esen ial la modelarea multidimensional i anticipativ a capitalului uman. Educa ia este perceput ca o cale spre dezvoltarea durabil care, n fapt, este un proces de nv are social n cutare de solu ii inovative. O viziune de ansamblu asupra pachetului de msuri legislative, institu ionale i de orientare general, precum i asupra necesarului realist de finan are este nc n curs de elaborare. Baza acestui proces complex o reprezint Strategia de la Lisabona, Orientrile Strategice Comunitare privind Coeziunea, Comunicarea Comisiei Europene privind societatea informa ional, programul de lucru Educa ia i formarea profesional orizont 2010 i programul de ac iune integrat n domeniul nv rii pe tot parcursul vie ii 20072013, precum i prevederile Declara iei de la Bologna (1999), Obiectivele Mileniului stabilite n anul 2000, ale Deceniului ONU Educa ie pentru o Dezvoltare Durabil 2005-2014 i ale Strategiei pe aceast tem convenite n 2005, la Vilnius, sub egida Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE). Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat n noiembrie 2007, avnd obiective i modalit i de ac iune derivate din Cadrul Strategic Na ional de Referin 2007-2010, stabilete 7 axe prioritare de ac iune, dintre care cel pu in 3 au relevan direct asupra evolu iei viitoare a sistemului na ional de educa ie i formare profesional. Programul Na ional de Reform pentru Agenda Lisabona 2007-2010 constituie, de asemenea, un document strategic de referin care include dezvoltarea educa iei i formrii profesionale printre msurile prioritare. n anul 2007, Romnia a elaborat Strategia Educa iei pentru Dezvoltare Durabil, pe baza recomandrilor Strategiei UNECE, care detaliaz obiectivele i direc iile de ac iune specifice n acest domeniu. Elaborarea, prin consens, a unei viziuni strategice pe termen mediu i lung, n baza principiilor i priorit ilor generale formulate n Pactul pentru Educa ie din februarie 2008, va fi finalizat n 2009 anul n care se va fundamenta Strategia UE post-Lisabona i se va negocia alocarea contribu iilor financiare pentru exerci iul de programare 20142020. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivit ii prin corelarea educa iei i nv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii i asigurarea oportunit ii sporite pentru participarea viitoare pe o pia a muncii modern, flexibil i incluziv. Se urmrete n acest fel calificarea i recalificarea, potrivit noilor exigen e ale pie ei na ionale a muncii i cerin elor de competitivitate n Pia a Unic a UE, a unui numr de 1,65 milioane persoane, echivalent cu 18% din totalul popula iei ocupate n 2006. innd seama de rezultatele nesatisfctoare ob inute n perioada 2000-2006, se pornete de la constatarea c unele inte stabilite prin Strategia de la Lisabona (o rat medie de 70% de 82

ocupare a popula iei n vrst de 15-64 ani; reducerea ratei de prsire timpurie a colii sub 10%; sporirea la 85% a popula iei n vrst de 15-64 ani care a absolvit cel pu in nv mntul secundar superior) nu vor putea fi atinse, n cazul Romniei, pn n anul 2010, necesitnd o reealonare realist, adaptat la condi iile specifice existente. Va fi nevoie de eforturi sus inute chiar i pentru atingerea intei asumate n cadrul Obiectivelor Mileniului astfel ca, pn n 2012, copiii din mediul rural s finalizeze ciclul complet de nv mnt primar i gimnazial n propor ie de cel pu in 95%. n aceste condi ii, accentul principal al ansamblului de politici i ac iuni care se vor realiza pn n anul 2013 se va pune pe men inerea i accelerarea tendin elor deja conturate pentru recuperarea decalajelor fa de nivelul actual de performan al celorlalte state membre ale UE. Pentru garantarea accesului la educa ie i la formarea profesional de calitate, precum i pentru asigurarea continu a calit ii educa iei se vor ndeplini obiectivele specifice stabilite prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: mbunt irea sistemului de asigurare a calit ii n nv mntul precolar, primar i secundar i formarea profesional ini ial prin sus inerea unit ilor de nv mnt preuniversitar n vederea perfec ionrii managementului i a capacit ii de furnizare a calificrilor relevante pe pia a muncii; Ameliorarea sistemului de asigurare a calit ii n nv mntul superior prin sus inerea universit ilor n vederea mbunt irii managementului i a capacit ii de furnizare a calificrilor relevante; mbunt irea calificrii profesorilor, formatorilor i altor categorii de personal din educa ie, i formare prin sprijinirea formrii ini iale i continue a acestora; Lrgirea cadrului de stimulare a nv rii pe toat durata vie ii prin sprijinirea furnizorilor de formare, n vederea dezvoltrii sistemului de asigurare i management al calit ii; Sprijinirea ob inerii de cunotin e i competen e superioare de ctre tinerii cercettori, prin extinderea oportunit ilor pentru studii doctorale i post-doctorale. Pentru a asigura accesul i participarea la educa ie i formare profesional ini ial de calitate, ac iunile se vor concentra, ntr-o prim etap, asupra descentralizrii, sprijinirii colilor n vederea implementrii sistemului de management al calit ii, crerii unei culturi a calit ii i accesului egal la educa ie. Va avea loc reformarea n profunzime, pe baza Strategiei na ionale privind educa ia timpurie, i extinderea re elei de unit i a nv mntului timpuriu (precolar), asigurarea msurilor specifice de suport educa ional pentru grupurile dezavantajate, precum i continuarea programelor de tip A doua ans, asigurarea unui management performant n unit ile de nv mnt preuniversitar, lrgirea ariei de acoperire a transportului colar i ntrirea colaborrii cu autorit ile locale pe baza unor responsabilit i bine definite. Se va asigura echiparea unit ilor de nv mnt cu condi ii de nv are care permit tratamentul didactic personalizat al elevilor cu cerin e educa ionale speciale.

83

Pentru mbunt irea calit ii actului educa ional, se vor dezvolta metodologii specifice de evaluare, de stimulare a participrii, de monitorizare a absenteismului i a absolvirii, precum i de pregtire a exper ilor n evaluare i n acreditare, prin sprijinirea furnizorilor de servicii educa ionale i de formare profesional ini ial pentru implementarea noilor instrumente, i alinierea acestora la noile standarde i formarea adecvat a personalului din grupurile int (directorii de coli, inspectorii, deciden ii, personalul implicat n formularea de politici educa ionale i cadrele didactice). Oferta educa ional va include actualizarea curriculum-ului, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerin ele i pe stilurile individuale de nv are ale elevului, promovarea inova iei n predare i n nv are, furnizarea competen elor i abilit ilor necesare pentru ocupa iile noi, precum i dotarea cu calculatoare i asigurarea accesului la Internet. Ponderea unit ilor colare sprijinite care vor primi sau reprimi (prin evaluare periodic) acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calit ii se prevede s ajung la 80% din total, n anul 2015. ntruct extinderea nv mntului obligatoriu de la 8 la 10 ani a creat o presiune asupra infrastructurii nv mntului preuniversitar, se va ac iona pentru reabilitarea i modernizarea unora dintre unit ile existente, paralel cu crearea i dezvoltarea unor campusuri educa ionale cu dotri complexe (coal, facilit i de cazare, cantin, bibliotec, ateliere, sli i terenuri de sport). Necesarul estimat este de circa 480 campusuri concentrate cu precdere n sfera nv mntului profesional i tehnic, n special n jurul nucleelor reprezentate de colile de art i meserii. Se va asigura i adaptarea calificrilor profesionale la cerin ele actuale i de perspectiv ale pie ei muncii i la specificul regional. Ac iunile care vizeaz dezvoltarea serviciilor de orientare i consiliere, att pentru elevi ct i pentru prin ii sau familiile acestora, se vor concentra cu precdere asupra zonelor rurale, asupra comunit ii rome, precum i a altor grupuri dezavantajate. Pentru promovarea culturii antreprenoriale prin educa ie se va continua introducerea cursurilor cu caracter aplicativ, inclusiv activit i extracurriculare, pentru dobndirea unor deprinderi i abilit i utile n vederea inser iei sociale i pe pia a muncii. Proiectele n curs de finalizare urmresc sporirea atractivit ii carierei didactice prin mbunt irea sistemelor de recrutare i de men inere n domeniul nv mntului a celor mai buni absolven i de universitate, accesul cadrelor didactice la programele de licen i masterat, inclusiv cele de masterat pedagogic i interdisciplinar, dezvoltarea de noi profesii n educa ie (learning developer, auditor pentru calitate, asistent educa ional pentru copiii cu cerin e educa ionale speciale etc.). Pentru mbunt irea calit ii nv mntului preuniversitar la toate nivelurile, se va introduce un sistem unitar de certificare i de acordare a creditelor profesionale transferabile, precum i re ele de bune practici i repere calitative pentru unit ile de nv mnt preuniversitar. innd seama de faptul c utilizarea tehnologiilor informa ionale n procesul de predare/instruire se situeaz n Romnia la un nivel inferior fa de celelalte ri UE, toate programele de pregtire i de perfec ionare a nv torilor, profesorilor i formatorilor vor include module obligatorii de studiu n acest domeniu. n vederea gestionrii impactului tendin elor demografice negative asupra personalului didactic, vor fi realizate programe speciale de reconversie ctre activit i de

84

orientare i de consiliere, activit i extracurriculare, precum i programe de mobilitate geografic i ocupa ional a cadrelor didactice. O mbunt ire substan ial a calit ii n nv mntul universitar i postuniversitar va interveni n urma elaborrii i aplicrii Cadrului Na ional al Calificrilor din nv mntul Superior. Aceasta presupune introducerea unor criterii i practici transparente pentru definirea calificrilor i procedurilor de validare, dezvoltarea unor solu ii informatice pentru managementul acestui proces, formarea unui contingent de evaluatori de calitate a proceselor didactice i a finalit ii acestuia n nv mntul superior. Se prevede ca ponderea universit ilor care vor primi acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calit ii s ajung, n 2015, la 90%. Potrivit recomandrilor formulate n cadrul dezbaterilor publice asupra prezentei Strategii, n vederea depirii rezisten ei la schimbare a unor structuri osificate, se preconizeaz atragerea n opera iunile de audit, evaluare i certificare, conform standardelor de calitate recunoscute interna ional pentru nv mntul superior, a expertizei oferite de specialiti independen i din ar i din strintate n sistemul evaluare colegial. Creterea relevan ei nv mntului superior pentru pia a muncii reclam ajustarea programelor existente sau elaborarea, dup caz, a unor noi programe de licen i masterat. n acest scop se va ntri interac iunea dintre universit i, comunitatea de afaceri i sectorul cercetare-dezvoltare-inovare sub forma unor parteneriate consolidate, inclusiv prin constituirea unor forma iuni interdisciplinare complexe de tip cluster. Pentru a rspunde cerin elor societ ii bazate pe cunoatere se va lrgi i diversifica oferta de educa ie post-universitar n ar i n strintate, inclusiv prin realizarea unor parteneriate cu universit i cu tradi ie i performan e recunoscute din alte ri ale UE. Aceasta presupune i o reajustare a alocrii fondurilor disponibile ntruct, n anul 2006, din totalul bugetului pentru nv mnt superior, numai 0,16% a revenit studiilor doctorale, iar programele post-doctorale nu au beneficiat de finan are public. La nivelul anului 2015 se prevede ca ponderea doctoranzilor care au ob inut titlul de doctor, din totalul celor sprijini i, s ajung la 90%. Promovarea principiului educa iei permanente prin nv area pe tot parcursul vie ii reprezint pentru Romnia o direc ie de ac iune prioritar, dat fiind serioasa rmnere n urm n privin a participrii la diferite forme de calificare, recalificare, specializare sau perfec ionare profesional (de peste 5 ori sub media UE), ca i de dezvoltare social i personal. Preocuprile n acest domeniu sunt esen iale pentru dezvoltarea personal, civic i social, precum i din perspectiva anselor de ob inere a unui loc de munc mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor nv rii dobndite, de la educa ia timpurie pn la studiile post-universitare i alte forme de educa ie a adul ilor n contexte formale ct i non-formale sau informale. Ra iunea dezvoltrii i diversificrii acestor forme de educa ie (formal, non-formal i informal) i de formare profesional se leag de creterea relevan ei competen elor astfel ob inute de ctre participan i pe pia a muncii. Comitetele Sectoriale vor stabili, pe baza priorit ilor strategice de dezvoltare socioeconomic, nevoile de formare profesional a resurselor umane, definind calificrile i competen ele necesare pie ei muncii pe termen scurt i mediu. 85

Dezvoltarea campusurilor educa ionale preuniversitare i a parcurilor tehnologice de nivel superior va oferi baza logistic pentru sistemele de remprosptare a cunotintelor, de recalificare i de dobndire de noi statusuri ocupa ionale adecvate cerin elor de pe pia a muncii pentru adul i, alturi de alte facilit i create anume n acest scop. Programele i formele de educa ie permanent se adreseaz tuturor grupelor de vrst i nivelurilor de calificare, dar au o importan special n cazul tinerilor, n special al celor care au abandonat coala nainte de finalizarea cursurilor (rata omajului la aceast categorie este de 3,5 ori mai mare dect omajul general), al persoanelor vrstnice apte de munc i al popula iilor defavorizate sau altor grupuri vulnerabile. Amploarea fenomenelor constatate n Romnia, ca i experien a pozitiv dobndit n alte ri ale UE, reclam o abordare coerent la nivel na ional, corelat inter-sectorial i realizat n cooperare cu partenerii sociali. Fa de numrul de participan i la programe de calificare i reciclare profesional de 187 mii persoane n anul 2004, se stabilete ca, la nivelul anului 2015, efectivele s ajung la minimun 360 mii, din care 160 mii femei; ponderea elevilor sau studen ilor sprijini i n tranzi ia de la coal la via a activ, care au ob inut un loc de munc sau au participat la cursuri ulterioare, s ajung la 65%, iar numrul celor ce beneficiaz de serviciile de consiliere n carier s creasc de la circa 86 mii, n 2005, la 400 mii, n 2015. ntregul sistem de educa ie i formare profesional va asimila principiile i obiectivele dezvoltrii durabile ca element integrator al ansamblului de cunotin e, aptitudini i deprinderi necesare existen ei i performan ei personale i socio-culturale n lumea modern. Educa ia pentru dezvoltare durabil va fi integrat transversal n toate programele de pregtire, proiectate i organizate prin cmpuri disciplinare sau module, de la tiin ele naturii la practicile responsabile ale civismului, de la sustenabilitatea produc iei i consumului n raport cu resursele la nsuirea principiilor diversit ii culturale, ale bunei guvernri i ale statului de drept. De asemenea, abordarea educa ional a dezvoltrii durabile traverseaz paradigma formal, informal i nonformal. Educa ia pentru dezvoltare durabil necesit cooperare i parteneriat ntre multipli factori de decizie: autorit ile centrale i locale, sectorul educa ional i cel tiin ific, sectorul snt ii, sectorul privat, industria, transportul i agricultura, comer ul, sindicatele, mass-media, organiza iile non-guvernamentale, comunitatea local, cet enii i organiza iile interna ionale. Educa ia pentru dezvoltare durabil nu trebuie s se rezume la un punct de vedere ecologist. Ea se dezvolt ca un concept larg i cuprinztor, reunind aspecte interconectate referitoare la mediu, ca i la problemele economice i sociale. Raportarea la gama extins i diversificat de teme care se asociaz principiilor dezvoltrii durabile necesit o abordare inter- i trans-disciplinar n formule educa ionale integrate, cross-curriculare i complementare, care in seama totodat de specificitatea condi iilor locale, na ionale i regionale, ca i de contextul global. Sistemul de educa ie i formare profesional va valorifica participarea proactiv, i va promova voluntariatul ca expresie a spiritului civic dobndit cu sprijinul colii.

86

Prin msurile preconizate, sistemul educa ional din Romnia reconecteaz tradi ia colii romneti la conceptul de educa ie pentru dezvoltare durabil ale crei con inuturi tematice sunt transversal integrate n sisteme educa ionale formale, non-formale i informale pe trei dimensiuni: socio-cultural, ambiental i economic prin: Con inuturi de educa ie socio-cultural pe teme locale i universale precum: drepturile omului, pacea i securitatea oamenilor, egalitatea sexelor, diversitate cultural, educa ie intercultural, educa ie pentru sntate i pentru calitatea vie ii, educa ia pentru timpul liber, buna guvernare (transparen a, exprimarea liber a opiniilor, libertatea expresiei, contribu ia la formularea politicilor), educa ia pro-patrimoniu i pentru memoria local; Con inuturi de educa ie ambiental (n i pentru mediu): dezideratul protec iei mediului n procesul de dezvoltare, calitatea mediului, conservarea, protec ia i ameliorarea sa devin scopul dezvoltrii; educa ia pentru regenerarea mediului natural; educa ia pentru reciclarea i refolosirea materialelor; Con inuturi de educa ie i formare tehnic i profesional prin competen e i proatitudini (a avea n elegerea realit ii lumii pentru sine i pentru al ii; a poseda cunotin e generale i a se specializa ntr-un domeniu de activitate dat; a continua s nve i i a urmri educa ia pe tot parcursul vie ii ntr-o societate care nva ); abilit i i aptitudini (a lucra singur sau n echip cu al ii, cu integritate i cu cinste, facnd dovad de onestitate, punctualitate i responsabilitate; a se adapta situa iilor diverse; a cunoate i a n elege probleme i dificult i, a face dovad de creativitate i de gndire critic pentru a gsi solu ii, a rezolva conflicte fr recurs la violen ); etica n mijlocul dezvoltrii durabilit ii sociale. n acest cadru general, se vor realiza programe adaptate i diferen iate pentru mediul urban i cel rural n privin a cultivrii sustenabilit ii i implicrii proactive a tinerilor i cadrelor didactice n elaborarea i punerea n aplicare a unor proiecte i programe compatibile cu obiectivele dezvoltrii durabile (de pild, n cadrul Agendei Locale 21). Pentru ca obiectivele i msurile stabilite s aib impactul dorit, politicile educa ionale i de formare profesional aflate n curs de elaborare vor include prevederi cu relevan direct pentru perspectiva dezvoltrii durabile a Romniei. Prin corelare cu strategiile na ionale i programele sectoriale, innd seama i de evolu iile demografice previzibile, se va identifica profilul de resurse umane de care Romnia va avea nevoie, explicitat pe niveluri educa ionale, astfel nct s legitimeze restructurrile de sistem i elaborarea programelor de studiu i curriculum, pe baza rezultatelor ateptate ale nv rii. Se va asigura, astfel, o abordare sistemic, generatoare de efecte optime pe termen mediu i lung. Alocrile pentru finan area programului de dezvoltare a resurselor umane (cofinan at de Fondul Social European) pentru perioada 2007-2013 se ridic la circa 3,5 miliarde euro, reprezentnd 85% din valoarea total, la care se adaug o contribu ie na ional de 613 milioane euro.

87

Orizont 2020. Obiectiv na ional: Atingerea nivelului mediu de performan al UE n domeniul educa iei i formrii profesionale, cu excep ia serviciilor n mediul rural i pentru grupurile dezavantajate, unde intele sunt cele ale UE pentru 2010. Pentru acest orizont de timp se vor avea n vedere, sub rezerva elaborrilor i fundamentrii ulterioare, urmtoarele direc ii strategice de ac iune: Restructurarea ciclurilor de nv mnt pe baza profilului de formare specific, i redefinirea programelor de pregtire n func ie de nivelurile de referin agreate pentru Cadrul Na ional al Calificrilor, astfel nct s fie asigurate transparen a sistemului care sprijin nv area pe tot parcursul vie ii, precum i mobilitatea ocupa ional. Opera iunile de restructurare trebuie s duc la asigurarea accesului i la mbunt irea substan ial a calit ii ofertei de pregtire prin dobndirea de competen e care s sus in dezvoltarea personal, competitivitatea i dezvoltarea durabil; Dezvoltarea capacit ii i inova iei institu ionale, avnd la baz managementul cunoaterii, i crearea re elelor de cooperare care s includ parteneriatele public-privat, n condi iile descentralizrii sistemului de nv mnt i al autonomiei universitare; Profesionalizarea managementului educa ional i colar prin formarea resurselor umane pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive i anticipative, i prin dezvoltarea competen elor specifice, acordnd aceeai prioritate celor sociale i personale. Deschiderea sistemului formal de educa ie prin recunoaterea achizi iilor de nv are dobndite n contexte non-formale sau informale. Este de ateptat ca, pn n 2020, s existe acces real la centre de validare a competen elor dobndite n asemenea contexte, promovnd astfel importan a acordat experien ei de via i munc i relevan a ofertei educa ionale, att pentru aspira iile celor care nva ct i pentru nevoile de dezvoltare economic i social. Dezvoltarea bazei institu ionale i logistice a sistemului educa ional na ional, inclusiv n ceea ce privete educa ia fizic i activit ile sportive i recreative, paralel cu diversificarea ofertei educa ionale non-formale i informale. Cuprinderea n sisteme de nv are permanent, recalificare sau reciclare profesional se va ridica la minimum 15% din grupa de vrst 25-64 ani. Creterea calit ii procesului de formare a personalului didactic i de conducere din nv mnt prin sisteme flexibile, pentru nnoirea stocului de cunotin e, punnd accentul pe promovarea comportamentelor de tip practician reflexiv, capabil s transmit abordri interdisciplinare n sus inerea dobndirii rezultatelor nv rii, n special a celor derivate din exigen ele socio-culturale, economice i ambientale ale dezvoltrii durabile. Accentuarea pregtirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vie ii, pentru a dobndi inteligen a socio-emo ional i capacitatea de a se adapta competitiv pe pia a muncii din Uniunea European. Dezvoltarea unor programe de studiu diferen iate conform specificului regiunilor i nevoilor elevilor/studen ilor, acoperirea unui spectru larg i echilibrat de domenii ale 88

cunoaterii pentru n elegerea n profunzime a legturilor corelative ntre aspectele economice, sociale i de mediu, nsuirea limbilor strine, valorizarea oportunit ilor pentru nv are inter- i trans-disciplinar, dobndirea de abilit i privind planificarea/cercetarea att la nivel individual ct i n echipe, implicarea participativ n serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate fa de problemele globale comune; respect fa de valorile universale, multiculturalitate i specificul identitar; dezvoltarea curiozit ii creatoare i (auto)interogarea continu. Extinderea nv mntului i formrii profesionale de calitate n mediul rural, cultivarea egalit ii de anse i atragerea n sistemul educa ional a tinerilor din grupurile defavorizate. Extinderea cooperrii interna ionale prin ini ierea i participarea la programe i proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere; lrgirea prezen ei colii romneti n organismele reprezentative la nivel european i interna ional; ncurajarea participrii diasporei tiin ifice romneti la proiecte educa ionale realizate n Romnia, i la evaluarea proiectelor, programelor i politicilor educa ionale relevante pentru domeniul dezvoltrii durabile. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Situarea sistemului de nv mnt i formare profesional din Romnia la nivelul performan elor superioare din UE; apropierea semnificativ de nivelul mediu al UE n privin a serviciilor educa ionale oferite n mediul rural i pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilit i. Principiile i practicile dezvoltrii durabile vor fi ncorporate organic n ansamblul politicilor educa ionale. n baza direc iilor strategice care urmeaz s fie convenite, n linii generale, n anul 2009, se vor realiza exerci ii de viziune bazate pe evaluarea comparativ a rezultatelor ob inute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind anul 2019. Eficien a intern i extern a sistemului de educa ie, de la educa ia timpurie la studiile post-doctorale, de la educa ia formal la cea non-formal, de la formarea profesional ini ial i continu pn la accesul echitabil la nv are, n condi ii de calitate, va fi n continuare obiectivul principal. nv area eficient va rmne o prioritate, iar formele i metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea i flexibilitatea abordrilor pedagogice, i se vor concentra pe formarea deprinderii de a nv a i de acumula cunotin e utile i a capacit ii de a aplica aceste deprinderi ntr-un spectru larg de domenii. Metodologia de evaluare, certificare i atestare a calit ii actului educa ional, precum i a relevan ei acestuia pe pia a muncii se va alinia la procedurile de raportare la reperele de performan adoptate n Uniunea European, i la cele mai bune practici existente pe plan mondial. Extinderea n continuare a cooperrii interna ionale.

89

2.2. Cercetarea tiin ific i dezvoltarea tehnologic, inovarea Sectorul cercetare-dezvoltare-inova ie a suferit, probabil, cel mai mult de pe urma pierderilor colaterale cauzate de tranzi ia Romniei la economia de pia . Tarele, care fuseser evidente nc din anii 80 ai secolului trecut, au fost exacerbate timp de aproape 15 ani de o subfinan are cronic (ntr-o propor ie, raportat la PIB, de peste trei ori mai mic dect media UE) i o restructurare ntrziat a sectorului, ducnd la reducerea drastic a numrului de cercettori activi (cu circa 30%, adic 2,6 cercettori la 1000 de persoane angajate, fa de media de 7,8 n UE-25), simultan cu modificarea negativ a mediei lor de vrst (64% peste 40 de ani). Aplicarea unor strategii de supravie uire dictate de penuria de resurse, a afectat grav atractivitatea carierei de cercetare, ceea ce s-a tradus prin migrarea masiv a cercettorilor performan i ctre alte sectoare ale economiei sau n strintate, dublat de scderea influxului de tineri talenta i, care au fost descuraja i de remunerarea slab i de lipsa de claritate i transparen a criteriilor de promovare profesional. Prelungirea acestei situa ii a avut un impact nefavorabil i asupra men inerii i dezvoltrii infrastructurii de cercetare, precum i asupra rela iilor de colaborare interna ional n domeniu, chiar i n acele subramuri unde performan ele i dotrile existente situau cercetarea romneasc la un nivel competitiv pe plan european. Ca urmare a acestei combina ii de factori, numrul de cercettori raportat la popula ia Romniei reprezint doar o treime din media rilor UE, iar din punct de vedere calitativ, numrul de lucrri tiin ifice produse de autori romni, sau de citate referitoare la rezultatele cercetrilor lor n publica iile interna ionale de prestigiu, precum i numrul de brevete romneti nregistrate sau supuse spre aprobare n ar sau n strintate se plaseaz la cote sczute (locul 69 n lume), cu mult sub poten ialul existent. Orizont 2013. Obiectiv na ional general: Atingerea mediei UE la indicatorii de baz ce descriu structura i performan a sistemului de cercetare, dezvoltare i inovare. Strategia Na ional de Cercetare, Dezvoltare i Inova ie 2007-2013, elaborat n urma unei largi consultri cu factorii interesa i, sub egida Autorit ii Na ionale pentru Cercetare tiin ific n decembrie 2006 i nsuit de Guvernul Romniei n 2007, cuprinde o evaluare critic a situa iei actuale, viziunea general pentru viitor, detalierea obiectivelor strategice, aplica ii privind cercetarea exploratorie i de frontier, priorit ile investi iei publice i promovarea inovrii, precum i msurile concrete de implementare i monitorizare a Strategiei. n elaborarea Strategiei s-au avut n vedere coeren a cu principalele documente specifice ale UE (n special Strategia Lisabona revizuit-2005, participarea la Programul Cadru 7 pentru tiin i tehnologie i la alte instrumente de colaborare specifice), precum i complementaritatea i sinergia cu politicile generale, strategiile sectoriale i programele opera ionale adoptate pe plan na ional. n acest scop, au fost definite trei obiective strategice: (a) Crearea de cunotin e prin ob inerea unor rezultate tiin ifice i tehnologice de vrf, creterea vizibilit ii interna ionale a cercetrii romneti i transferul rezultatelor n 90

economie i societate, ameliorarea substan ial, calitativ i cantitativ, a performan ei capitalului uman din cercetare, inclusiv prin dezvoltarea unor poli de excelen ; (b) Creterea competitivit ii economiei romneti prin promovarea inovrii cu impact efectiv la nivelul operatorilor economici, accelerarea transferului tehnologic, deplasarea accentului spre exerci ii de rezolvare a problemelor complexe cu aplicabilitate direct, stimularea parteneriatelor cu firmele din sectoarele produc iei i serviciilor pe baze competitive, crearea de centre de competen i platforme tehnologice; (c) Creterea calit ii sociale a cercetrii prin generarea de solu ii conceptuale i tehnologice cu impact direct n elaborarea i implementarea politicilor publice i corelarea acestora n special n domenii precum sntatea public, protec ia mediului, infrastructura, amenajarea teritoriului i gestionarea durabil a resurselor na ionale pe baze eco-responsabile. Pentru implementarea acestei viziuni strategice sunt stabilite obiective specifice, unele dintre acestea con innd i inte numerice cu referin la media UE: Creterea performan ei prin plasarea cercetrii din Romnia n grupul primelor 35 de ri n privinta apari iilor n publica iile indexate ISI (locul 48 n 1995-2005), creterea de 10 ori a numrului de brevete EPO la un milion de locuitori (1,72 n 2003 fa de media UE de 137), triplarea numrului de brevete OSIM fa de 2006 i creterea ponderii brevetelor high-tech, dublarea ponderii firmelor inovative (19% n 2002-2004); Dezvoltarea resurselor sistemului prin triplarea numrului de cercettori, concomitent cu descreterea mediei de vrst sub 40 de ani, asigurarea unui numr mediu anual de 2.000 burse doctorale, o pondere de 50% de doctori i doctoranzi n totalul cercettorilor, creterea atractivit ii carierei de cercettor i aplicarea unor criterii de performan n promovarea profesional, atragerea n institu iile de cercetare sau n proiecte realizate n Romnia a unor cercettori de valoare sau de perspectiv din strintate sau din rndul diasporei tiin ifice romneti, facilitarea accesului la infrastructuri de cercetare performante n ar i n strintate, n special n UE; Antrenarea sectorului privat prin creterea cheltuielilor private pentru cercetare-dezvoltare la 1,5% din PIB, stimularea mediului privat pentru asimilarea rezultatelor cercetrii n produc ia de bunuri i servicii, dezvoltarea parteneriatelor public-privat n tiin i tehnologie i a interfe elor specializate ntre cerere i ofert, simplificarea accesului firmelor inovative la schemele de cofinan are n colaborare cu cercetarea din universit i i institu iile publice; Creterea capacit ii institu ionale prin reducerea fragmentrii actuale a sistemului i ncurajarea participrii la re ele de cercetare pe plan na ional i interna ional, afirmarea institu iilor de nv mnt i cercetare romneti ca actori pe pia a interna ional a cunoaterii i ca parteneri viabili ai firmelor, profesionalizarea managementului cercetrii, evaluarea independent, preferabil interna ional, a performan ei cercetrii cu finan are public, consolidarea rolului tiin ei n societate prin promovarea eticii i egalit ii de anse precum i a comunicrii i dialogului tiin societate;

91

Extinderea cooperrii interna ionale prin participarea la programe i proiecte transfrontaliere i ini ierea altora noi, o mai bun prezen a Romniei n organismele reprezentative la nivel european i interna ional, ncurajarea participrii diasporei tiin ifice romneti la proiecte realizate n Romnia i la evaluarea proiectelor, programelor i politicilor publice relevante. Strategia ofer o viziune integrat a cercetrii n sistemul economiei bazate pe cunoatere, cu interfe ele sale multiple cu societatea, mediul financiar, de informare i politic, statueaz necesitatea evalurii cercetrii n func ie de capacitatea sa inovativ, i subliniaz importan a gestionrii i administrrii profesioniste a cercetrii cu accent pe managementul contractelor, resurselor financiare i drepturilor de proprietate intelectual. Pe baza unui cuprinztor exerci iu de foresight, primul de acest gen n domeniul tiin ei i cercetrii n Romnia, Strategia stabilete domeniile prioritare ale activit ilor de cercetare-dezvoltare cu finan are public: tehnologiile societ ii informa ionale; energia; mediul; sntatea; agricultura, securitatea i siguran a alimentar; biotehnologia; materiale, procese i produse inovative; spa iu i securitate; cercetri socio-economice i umaniste. n domeniul inovrii, obiectivul propus este ca, n ciuda decalajelor existente n prezent, ponderea firmelor din Romnia care introduc produse sau servicii inovative s se apropie de media UE spre sfritul perioadei de referin . n scopul promovrii unor politici coerente de inovare, se va introduce un sistem de coordonare transversal la nivel na ional, se va crea un portal dedicat ntreprinderilor, n special IMM-urilor, se vor lansa programe par ial subven ionate de pregtire n domeniul managementului inovrii i se vor dezvolta entit i de transfer tehnologic (de la brevet la produs, serviciu sau proces) n cadrul unit ilor de nv mnt i cercetare, ca premis pentru formarea unor clustere tiin ifice i de inovare. Se prevd modalit i flexibile de racordare la tendin ele n curs de articulare n cadrul UE privind inovarea n servicii, reglementrile privind ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, brevetarea la nivel european i protejarea propriet ii intelectuale pentru con inutul digital. Prin ndeplinirea acestor obiective, sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare va contribui la traducerea n practic a preceptelor dezvoltrii durabile, favoriznd crearea de noi compatibilit i i sinergii prin abordri pluridisciplinare complexe. n mod progresiv, adoptarea i nsuirea organic a principiilor i obiectivelor dezvoltrii durabile va determina apari ia unor noi elaborri tiin ifice teoretice i aplicative pe liniile de jonc iune dintre domeniile de studiu tradi ionale, constituindu-se ntr-un efort superior de sintez. Msurile pentru asigurarea unui cadru institu ional adecvat de implementare a Strategiei includ activitatea Consiliului Na ional pentru Politic, Stiin i Tehnologie, cu misiunea de a veghea asupra corelrii politicilor relevante la nivel inter-departamental, i a Autorit ii Na ionale pentru Cercetare tiin ific, organism executiv nsrcinat cu planificarea strategic, elaborarea, aplicarea i monitorizarea politicilor i programelor, n special a Planului Na ional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare. n acest scop vor fi create trei noi institu ii publice: Consiliul Cercetrii, Consiliul pentru Dezvoltare Tehnologic i 92

Consiliul pentru Inovare. Academia Romn, ministerele i academiile de ramur i elaboreaz propriile planuri de implementare a Strategiei. Efortul combinat de finan are din surse publice i private pentru activit ile de cercetare, dezvoltare i inovare se prevede s ajung la 2,3% din PIB la orizont 2013 (2,5% n 2015), apropiindu-se astfel de realizarea obiectivului UE (3% n 2010). Finan area public a acestui sector a cunoscut o dinamic ascendent n ultimiii ani, avnd ca int 1% n 2010. Se au n vedere msuri adi ionale de natur fiscal i folosirea flexibil a fondurilor structurale i a ajutoarelor de stat, ntr-un mod compatibil cu reglementrile UE, pentru ncurajarea investi iilor n transferul de tehnologie i promovarea inovrii, n special pentru IMM-uri. n plus, Programul Opera ional Sectorial Creterea competitivit ii economice prevede sprijinirea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii prin promovarea parteneriatelor ntre universit i sau institute de cercetare i ntreprinderi, n vederea ob inerii de rezultate aplicabile n economie, suplimentrii investi iilor n infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare, mbunt irii capacit ii administrative i accesului ntreprinderilor la rezultatele cercetrii. Pentru realizarea unor astfel de investi ii, prin acest Program au fost alocate circa 646,5 milioane euro, din care circa 83% reprezint contribu ia Fondului European de Dezvoltare Regional, la care se va aduga o contribu ie privat estimat la circa 180 milioane euro. Opera iunile de monitorizare i evaluare se bazeaz pe indicatorii de performan inclui n planurile de implementare. n fiecare an se va da publicit ii un raport asupra ndeplinirii obiectivelor stabilite. n anul 2010 se va publica raportul independent de evaluare la mijlocul perioadei de implementare, iar n anul 2013 se va realiza un studiu post-implementare i de impact, i se va proceda la corec ia Strategiei pentru o nou perioad, avnd la baz evaluarea rezultatelor ob inute, analiza func ionrii sistemului n ansamblu, precum i considerarea elementelor prospective legate de evolu ia tiin ei i tehnologiei. Orizont 2020. Obiectiv general: ncadrarea cercetrii romneti n fluxul principal al evolu iilor tiin ifice i tehnologice din UE; generalizarea activit ilor inovative; apari ia unor centre de excelen cu impact interna ional. Se are n vedere perfec ionarea, n continuare, a cadrului legislativ, regulatoriu i institu ional, dezvoltarea interfe ei cu firmele inovative i promovarea cofinan rii cu capitalul privat. Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare-inovare n universit i i unit i specializate se vor ridica la cel pu in 3% din PIB.

93

Orizont 2030. Obiectiv general: Statornicirea principalelor elemente ale societ ii i economiei bazate pe cunoatere; contribu ii esen iale ale cercetrii romneti la realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltrii durabile.

3. Instrumente financiare i economice


n etapa actual nu se are n vedere constituirea unui buget separat pentru implementarea obiectivelor Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil. Revizuirile ulterioare, ncepnd cu iunie 2011, vor determina necesitatea i fezabilitatea acestei msuri. Obiectivele- int ale prezentei Strategii i reviziilor sale ulterioare vor constitui puncte de reper pentru elaborarea i fundamentarea bugetului de stat i bugetelor locale (anuale i multi-anuale), i pentru formularea i sus inerea propunerilor Romniei n vederea elaborrii i aprobrii alocrilor financiare n cadrul viitoarelor exerci ii bugetare ale UE (2014-2020 i 2021-2027). n programarea cheltuielilor i definirea perspectivelor realiste de accesare a diferitelor surse de finan are se va ine seama i de actualele tendin e din cadrul UE privind transparen a pre urilor de pia pentru a reflecta costurile economice, sociale i de mediu, transferul poverii fiscale de la for a de munc la consumul de resurse i energie i/sau poluare, precum i reforma subven iilor care urmeaz a fi decis pn la sfritul anului 2008. Sursele de finan are posibile pentru realizarea obiectivelor Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil, conform Planului Na ional de Dezvoltare, Programelor Opera ionale i planurilor de ac iune specifice aprobate sunt: Contribu ia UE prin instrumentele structurale (Fondul European pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) pentru obiectivul Convergen i obiectivul Cooperare teritorial European i cofinan area na ional public (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) i privat aferent. Fondurile de tip structural ale UE (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, Fondul European de Pescuit) i cofinan area na ional aferent din surse publice i private. Fonduri alocate de la bugetul de stat i bugetele locale destinate programelor de investi ii pentru dezvoltare, avnd obiective similare celor cofinan ate din fondurile comunitare sus-men ionate. Credite externe pentru investi ii din partea institu iilor financiare interna ionale (Banca European de Investi ii BEI, Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare BERD, Banca Mondial etc.) precum i din alte surse (fonduri suverane, fonduri private cu profil investi ional etc.) pentru sus inerea unor proiecte na ionale

94

congruente cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil i a Strategiei UE n materie. Alte instrumente financiare (ncurajarea, n continuare, a investi iilor strine directe, utilizarea mai activ a pie ei de capital, n spe prin lansarea de oferte publice ini iale (IPO), lrgirea bazei de creditare bancar prin stimularea economisirii interne, dezvoltarea instrumentelor de plasament pe termen lung, concesionarea unor proiecte de infrastructur i utilit i publice, promovarea parteneriatelor public-privat etc.). Programarea financiar a Planului Na ional de Dezvoltare 2007-2013 prevede un necesar de investi ii n sum total de 58.673,10 milioane euro, care se pliaz perfect pe obiectivele stabilite de UE pentru alocarea fondurilor structurale i de coeziune i a celor pentru agricultur i pescuit. Din acest total, circa 32 miliarde euro pot fi finan ate prin intermediul instrumentelor structurale i al fondurilor pentru agricultur i pescuit ale UE care au o destina ie precis, cu condi ia asigurrii unei capacit i na ionale de absorb ie ct mai mari. Diferen a urmeaz s se acopere din bugetul de stat, credite externe i alte surse. Pentru finan area suplimentar a obiectivelor Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil pot fi accesate, pe baze competitive, prin proiecte prezentate de ctre statele membre ale UE, individual sau prin participarea la consor ii, direct la Comisia European, i alte fonduri ale UE care nu fac parte din fondurile structurale i de coeziune, cum ar fi de exemplu: Fondul de Solidaritate al UE, care are ca obiectiv asigurarea asisten ei financiare n cazul producerii unor calamit i, inclusiv ca efect al schimbrilor climatice, n valoare total, pentru ntreaga Uniune, de 1 miliard euro pe an. Programul Marco Polo II, care sprijin interconectarea diferitelor modalit i de transport, mbunt irea performan elor de mediu n transporturi i decongestionarea traficului n orae precum i pe re elele rutiere trans-europene, cu o alocare financiar total de 450 milioane euro. Programul pentru competitivitate i inovare, care sprijin obiectivele de sustenabilitate a produc iei i consumului, cu o alocare financiar total de 3,62 miliarde euro. Programul Progres: ocuparea for ei de munc i solidaritatea social pentru sus inerea introducerii sporurilor i facilit ilor pentru reducerea omajului, combaterea discriminrii, ncurajarea egalit ii de anse i promovarea incluziunii sociale, cu o alocare financiar total de 743 milioane euro. Fondul european de ajustare la globalizare pentru sus inerea reconversiei profesionale i repozi ionrii pe pia a for ei de munc a angaja ilor afecta i de schimbrile survenite n comer ul global, cu o finan are total care se ridic la un plafon de maximum 500 milioane euro pe an.

95

Programul Lifelong learning (nv are pe tot parcursul vie ii) pentru facilitarea mobilit ii cadrelor didactice i ntrirea legturilor dintre institu iile de nv mnt i cele de formare profesional continu prin intermediul programelor Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, cu o alocare financiar de 6,97 miliarde euro. Programul-cadru 7 (Framework Programme 7 FP7) pentru extinderea capacit ii de cercetare tiin ific, dezvoltare tehnologic i inovare n spa iul Uniunii Europene precum i cu al i parteneri, cu o alocare financiar de 53,272 miliarde euro. Programul re ele trans-europene (Trans-European Networks) pentru facilitarea mobilit ii i circula iei libere sustenabile a cet enilor, bunurilor, capitalurilor i energiei ntre statele membre ale Uniunii Europene, cu o alocare financiar de 8,168 miliarde euro. Pe lng aceste programe ale UE, Romnia mai poate s acceseze fondurile alocate prin Mecanismul Financiar al Spa iului Economic European constituit de statele Europei Occidentale care nu sunt membre ale UE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) destinate n principal ntririi capacit ii institu ionale i administrative i proiectelor n domeniul protec iei mediului sau formrii profesionale, cu o alocare financiar n valoare de 50,5 milioane euro pentru perioada 2008-2011, atribuirea fondurilor facndu-se sub form de grant n propor ie de 60-90%. La aceste fonduri se adaug cele acordate n cadrul asisten ei bilaterale de statele membre UE sau alte state europene (Norvegia, Elve ia).

4. Comunicare, mobilizarea actorilor i multiplicarea factorilor de succes


Adoptarea Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil a Romniei marcheaz nceputul unui proces de lung durat care va duce, n etape succesive, la ncet enirea unui nou model de dezvoltare, n conformitate cu orientrile strategice convenite la nivel mondial, n cadrul Organiza iei Na iunilor Unite, i cu directivele Uniunii Europene. n aceste condi ii este important s se aduc la cunotin a deciden ilor la toate nivelurile i a publicului larg principiile dezvoltrii durabile, necesitatea trecerii la un nou model de dezvoltare, problemele majore cu care se confrunt Romnia i modul n care acestea se reflect n obiectivele prezentei Strategii. Acest proces nu se limiteaz la o campanie punctual de popularizare ci trebuie s reprezinte o preocupare permanent, cu implicarea activ a tuturor factorilor interesa i: autorit ile centrale i locale, partidele politice, asocia iile patronale i profesionale, partenerii sociali, sistemul de educa ie i cercetare, societatea civil, mass media. Dup adoptarea Strategiei Na ionale, se va elabora un program de msuri concrete, cu responsabilit i, resurse i termene de execu ie precise, privind ac iunile de informare, comunicare i diseminare a celor mai bune practici din experien a Romniei i a celorlalte state membre ale UE legate de implementarea obiectivelor dezvoltrii durabile. 96

Orientarea i coordonarea Programului de Comunicare pe linie guvernamental i administrarea fondurilor publice alocate n acest scop va reveni Comitetului Interdepartamental (a se vedea Partea V), n strns conlucrare cu Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabil. n perioada imediat ulterioar adoptrii Strategiei, se vor ntreprinde urmtoarele ac iuni care au finan area asigurat prin fondurile alocate n vederea elaborrii prezentei Strategii: Publicarea textului n limba romn al Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil, dup finalizarea i aprobarea acestuia, sub form de brour i difuzarea ctre autorit ile publice centrale i locale, partidele politice, comisiile parlamentare, asocia iile patronale i profesionale, unit ile de nv mnt i cercetare, organiza iile neguvernamentale i alte forma iuni ale societ ii civile i mijloacele de informare n mas, scrise i audio-vizuale. Un numr suficient de exemplare va fi pus la dispozi ia Ministerului Afacerilor Externe pentru a fi transmis la oficiile diplomatice i consulare ale Romniei pentru informarea reziden ilor romni n strintate. Traducerea i publicarea textului Strategiei n limba englez n vederea prezentrii la Comisia European i difuzrii la Parlamentul European i alte institu ii ale UE, precum i la alte institu ii sau organiza ii guvernamentale i neguvernamentale interesate. Men inerea n func iune, nc cel pu in trei luni, a site-urilor Internet dedicate exclusiv Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil, n regim interactiv, la Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile i la Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil /PNUD din Bucureti, pn la preluarea acestor atribu ii de ctre Comitetul Interdepartamental i Consiliul Consultativ, care vor dezvolta portale proprii pe acest subiect. Continuarea implicrii active a institu iilor, organiza iilor i persoanelor care au participat la elaborarea prezentei Strategii n prezentarea obiectivelor acesteia n cadrul unor ntruniri publice cu grupuri- int (tineret, patronate, sindicate, organiza ii neguvernamentale etc.), manifestri tiin ifice (conferin e, simpozioane, seminarii) pe plan na ional, regional i local, articole i interviuri n presa scris i audio-vizual. Conform recomandrilor exprese con inute n Strategia pentru Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene, se supun aten iei Comitetului Interdepartamental i Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabil urmtoarele msuri ce ar urma s fie incluse n Programul de Comunicare: Producerea unor brouri de popularizare care s explice con inutul no iunii de dezvoltare durabil i s prezinte principalele obiective ale Strategiei UE i ale Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil. ncheierea unor conven ii cu societ ile publice de radiodifuziune i televiziune, viznd, n special, programele cu caracter educa ional, pentru includerea unor teme de prezentare sau dezbatere privind dezvoltarea durabil; achizi ionarea de spa iu publicitar la posturile private de radio i TV pentru transmiterea de scurte mesaje de interes public legate de preceptele dezvoltrii durabile.

97

Folosirea activ a re elelor regionale i locale constituite n cadrul implementrii programului Agenda Local 21, i a metodelor de consultare public folosite n cadrul acestui proces pentru diseminarea ini iativelor reuite i celor mai bune practici n realizarea de proiecte concrete la nivelul comunit ilor prin aplicarea principiilor dezvoltrii durabile. ncurajarea Senatelor universitare s includ n tematica recomandat pentru lucrrile de licen , masterat sau doctorat subiecte consacrate promovrii directe sau indirecte a ideei de sustenabilitate i responsabilitate ecologic, i facilitarea publicrii prioritare a celor mai meritorii lucrri de acest tip. ncurajarea autorit ilor i comunit ilor locale din Romnia s participe la Campania UE pentru municipalit i i orae sustenabile n vederea schimbului de bune practici i elaborrii de criterii calitative, indicatori i instrumente (cum ar fi evalurile de impact) pentru aplicarea concret a principiilor dezvoltrii durabile pe plan local, i acordarea de premii anuale pentru cele mai reuite ini iative. Promovarea, n Romnia, cu sprijinul asocia iilor patronale, partenerilor sociali i Camerelor de Comer i Industrie, a obiectivelor i practicilor Alian ei Europene pentru Responsabilitatea Social Corporativ (Corporate Social Responsibility CSR), n vederea lansrii voluntare n mediul de afaceri a unor ini iative ce trec dincolo de cadrul minimal al cerin elor legale. Asigurarea prin msuri concrete a aplicrii integrale i consecvente n Romnia a prevederilor Conven iei de la arhus privind accesul la informa ii, participarea public la procesul decizional i accesul la justi ie n problemele de mediu.

98

Partea IV. Probleme i preocupri specifice situa iei din Romnia


O serie de aspecte care in de aplicarea preceptelor dezvoltrii durabile nu figureaz n Strategia pentru Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene, ntruct problemele respective au fost depite de rile care formeaz nucleul central al UE cu multe decenii n urm i, deci, nu mai constituie obiectul unei preocupri prioritare. n cazul Romniei ns, exist indicatori (ex. structura propriet ilor agricole, accesul la ap potabil i canalizare, infrastructura transporturilor, eficien a energetic i consumul de resurse raportat la PIB, productivitatea muncii, starea general de sntate, calitatea formrii profesionale etc.) care o plaseaz, nc, la un nivel inferior fa de majoritatea rilor membre ale UE. Aceast sec iune este consacrat tocmai elucidrii unor asemenea probleme ce se cer rezolvate paralel i simultan cu efortul de a realiza o conformitate deplin cu normele i standardele Uniunii Europene.

1. Riscuri i vulnerabilit i generate de factori endogeni i exogeni


Realizarea obiectivelor Strategiei pentru Dezvoltare Durabil a Romniei poate fi influen at de apari ia unor perturbri generate de factori interni sau externi. Unele dintre aceste eventualit i pot fi prevzute, dar impactul lor este dificil de evaluat i prognozat, cantitativ sau ca ealonare n timp. Modelul propus pe termen lung este unul poten ial, dinamica dezvoltrii fiind dependent, ntr-o anumit msur, de disponibilitatea resurselor i de conjuncturi. Devieri majore ale politicilor na ionale de la obiectivele i angajamentele asumate de Romnia ca stat membru al UE sunt pu in probabile, dar sunt posibile anumite ntrzieri sau necorelri n implementarea acestora. Principalii factori endogeni de risc ar putea fi urmtorii: Ajustarea conjuctural a politicilor economice ca urmare a instabilit ii politice i/sau a nerespectrii principiilor dezvoltrii durabile, n func ie de configura ia majorit ii parlamentare sau de doctrinele partidelor politice aflate la guvernare; ntrzierea implementrii unui sistem mbunt it de luare a deciziilor i de cretere a responsabilit ii institu iilor publice n raport cu rezultatele politicilor promovate, analizelor de impact i utilizrii tehnicilor de monitorizare sistematic i activ;

99

Continuarea actualelor tendin e demografice negative, accentuarea declinului demografic i producerea unor dezechilibre structurale cu profunde implica ii de natur economic i social; Accentuarea nencrederii fa de impar ialitatea, transparen a i operativitatea actului de justi ie; Cooperarea formal i ineficient a institu iilor publice cu sectorul privat (patronatele), asocia iile profesionale i partenerii sociali n elaborarea i implementarea politicilor publice i a msurilor pentru creterea competitivit ii bazate pe sporirea productivit ii resurselor materiale consumate i a muncii, precum i pe promovarea prioritar a exportului i asigurarea echilibrelor macroeconomice; Selectarea dup principii clientelare a priorit ilor n alocarea financiar a fondurilor cu caracter public n detrimentul proiectelor cu impact economico-social major i efecte pozitive asupra mediului, bazate pe evaluarea competent a raportului efect/efort financiar, pe termen mediu i lung; ntrzierea descentralizrii i a msurilor pentru creterea substan ial a capacit ii administrative, a poten ialit ii de a genera proiecte eligibile pentru finan are din punctul de vedere al eficien ei economice, sociale i ecologice, i de a executa asemenea proiecte n cadrul termenelor stabilite prin studiile de fezabilitate; amnarea acestor msuri poate reduce gradul de accesare a fondurilor UE, precum i posibilit ile de acoperire a deficitului de cont curent; Eficien a limitat a politicilor orientate spre continuarea procesului de dezinfla ie, ceea ce poate avea o influen nefavorabil serioas asupra echilibrelor macroeconomice i creterii economice sustenabile; Capacitatea limitat de a anticipa apari ia unor fenomene meteorologice extreme ca urmare a schimbrilor climatice (perioade prelungite de secet, inunda ii, epidemii), i de a lua msuri pentru limitarea efectelor posibile ale acestora asupra snt ii i bunstrii popula iei, agriculturii i pre urilor la produsele agro-alimentare; Continuarea tendin elor de cretere exagerat a creditelor de consum i a importurilor pentru consumul curent; Creterea veniturilor n neconcordan cu evolu ia productivit ii muncii, ca urmare a adoptrii unor decizii populiste n perioadele pre-electorale i a tensiunilor existente pe pia a for ei de munc n condi iile deficitului de angaja i cu experien n anumite sectoare; Amnarea implementrii politicilor adecvate pentru reducerea intensit ii energetice i a msurilor pentru asigurarea necesarului de energie, n condi ii sustenabile, pentru func ionarea economiei i consumul popula iei; Utilizarea ineficient a fondurilor publice destinate formrii ini iale i continue a resurselor umane i stimulrii activit ilor de cercetare-dezvoltare-inovare care reprezint domenii de importan major pentru dezvoltarea durabil.

100

Printre factorii de risc exogeni care trebuie avu i n vedere s-ar putea numra: Accentuarea dincolo de limite sustenabile a fenomenului migra iei externe ca urmare a adoptrii de ctre unele ri mai dezvoltate a unor politici de imigrare avnd nu numai o dimensiune economic, impus de deficitul de for de munc n anumite sectoare, ci i o dimensiune demografic pentru corectarea efectelor unei natalit i sczute i a procesului de mbtrnire a popula iei; Amplificarea tendin elor de cretere a pre urilor la petrol, gaze naturale, minereu de uraniu, ceea ce poate genera efecte serioase asupra infla iei i a siguran ei energetice; Incertitudinile cu privire la atitudinile investitorilor strini fa de pie ele emergente, care ar putea fi cauzate, n principal, de creterea deficitului extern i de lipsa de predictibilitate a politicii fiscale, cu efecte negative asupra volumului i calit ii investi iilor n sectorul productiv al economiei i asupra gradului de acoperire din aceast surs a deficitului de cont curent; Creterea costurilor finan rii externe ca urmare a turbulen elor financiare interna ionale i a scderii posibile a rating-ului de ar, ceea ce poate induce influen e nedorite asupra cursului monedei na ionale i asupra ratei infla iei. n vederea identificrii factorilor de risc i pentru gestionarea situa iilor de criz posibile se recomand: Formarea unui contingent de evaluatori de risc i specialiti n managementul crizelor, care s fie insera i n structurile de suport decizional; Dezvoltarea, prin exerci ii de foresight, de instrumente pentru prevenirea, gestionarea i atenuarea efectelor crizelor; Integrarea, pe baza competen elor profesionale, a specialitilor romni n re elele UE de exper i n managementul crizelor; Pregtirea unor planuri de contingen pentru anticiparea vulnerabilit ilor de sistem i a efectelor posibile ale unor situa ii de criz, care s cuprind i portofolii de solu ii.

2. Creterea sustenabil: transformrile structurale i echilibrele macroeconomice


Prezenta Strategie pornete de la premisa c realizarea unei dezvoltri accelerate pe termen mediu i lung n toate cele trei componente esen iale (economic, social i de mediu) nu este doar una dintre op iunile posibile, ci reprezint condi ia esen ial pentru reducerea treptat, ntr-un orizont de timp ct mai scurt posibil, a decalajelor care separ nc Romnia de nivelul mediu al UE n privin a calit ii vie ii i pentru asigurarea unei coeziuni reale, att la nivel na ional, ct i n cadrul mai larg al Uniunii Europene. 101

Evolu ia economic a Romniei din ultimii 7 ani (2001-2007), cu o rat medie anual de cretere a produsului intern brut de peste 6%, fa de un ritm de sub 2% n UE-25, demonstreaz c realizarea acestui obiectiv este posibil. Intrarea pe Pia a Unic a Uniunii Europene, mbunt irea mediului de afaceri i a cadrului concuren ial, consolidarea sectorului privat, creterea ratei i calit ii investi iilor sunt factori ncurajatori, care favorizeaz continuarea acestui proces. Continuarea creterii economice cu rate medii anuale ale PIB de 5,6-5,8% n perioada 2008-2013, de 4,8-5% n perioada 2014-2020 i de 3,8-4,2% n intervalul 2021-2030 constituie un obiectiv realist, aceste ritmuri fiind apropiate de evalurile cu privire la PIB-ul poten ial pentru perioadele respective i compatibile cu cerin ele de realizare a criteriilor de convergen necesare pentru adoptarea monedei unice europene. n condi iile extinderii liberei circula ii de bunuri i servicii i a efectelor globalizrii, competitivitatea i eco-eficien a vor reprezenta factori determinan i ai sustenabilit ii creterii economice. Asigurarea performan ei pe termen mediu i lung a economiei romneti impune, prin urmare, adoptarea de instrumente eficiente de politic economic, care s permit gestionarea i valorificarea substan ial mbunt it a poten ialului existent n anumite domenii-cheie, care determin dezvoltarea durabil ntr-un cadru concuren ial. Principalele obiective pe termen mediu, stabilite n domeniul economic prin documentele programatice na ionale, n conformitate cu intele prevzute n Strategia Lisabona revizuit, n Liniile Directoare Generale de Politic Economic i n Pactul de Stabilitate i Cretere al Uniunii Europene, sunt: Men inerea stabilit ii macroeconomice, continuarea procesului de dezinfla ie i limitarea deficitului de cont curent; mbunt irea predictibilit ii i performan elor politicii fiscale, inclusiv atragerea i utilizarea eficient a fondurilor europene nerambursabile; Continuarea i adncirea reformelor structurale i furnizarea de servicii mbunt ite de sntate, educa ie, formare profesional, cercetare i dezvoltare, precum i continuarea reformelor necesare pentru a spori nivelul de responsabilizare i de eficien ; Asigurarea sustenabilit ii finan elor publice pe termen lung; mbunt irea mediului de afaceri, promovarea culturii antreprenoriale, creterea flexibilit ii i participrii pe pia a muncii i o dezvoltare regional armonioas; Reforma administra iei publice.

O condi ie esen ial pentru ndeplinirea obiectivelor dezvoltrii durabile este implementarea unei combina ii adecvate de politici macroeconomice coerente, prin care s se asigure sustenabilitatea resurselor materiale i energetice folosite pentru creterea economic, finan area investi iilor strict necesare pentru modernizarea i creterea competitivit ii sectoarelor productive i de servicii, precum i a infrastructurilor, 102

calificarea i perfec ionarea continu a for ei de munc n acord cu cerin ele progresului tehnic i tehnologic. Din analiza evolu iei economice a Romniei n ultimii 18 ani rezult c n acest scop se impune, de asemenea, solu ionarea unor probleme de importan principial: mbinarea optim a ini iativei private cu o ra ional interven ie public pe baza unor politici flexibile de corectare a disfunc ionalit ilor mecanismelor de pia . Interven ia statului n economie trebuie s vizeze numai domeniile n care se dovedete c pia a ar solu iona problemele existente cu risip de resurse sau ntr-un timp mai ndelungat, pornind de la investiga ii i evaluri prealabile realizate n mod impar ial, independent i transparent. mbunt irea semnificativ a structurii i atribu iilor institu iilor publice centrale, regionale i locale, definirea mai precis a responsabilit ilor i modului de conlucrare pentru a permite o evaluare corect a performan elor ob inute i identificarea domeniilor n care se impun msuri pentru creterea eficien ei actului administrativ la toate nivelurile. Accelerarea descentralizrii conform principiului subsidiarit ii, concomitent cu msuri pentru creterea capacit ii administrative i a competen elor decizionale. Urmrirea sistematic a obiectivului coeziunii sociale ca premis a dezvoltrii durabile i re-examinarea periodic, din aceasta perspectiv, a politicilor salariale, fiscale i sociale. Far a se substitui programelor existente de dezvoltare a Romniei, prezenta Strategie propune o viziune focalizat pe atingerea unor obiective pe termen lung, care transced orizonturile curente de referin i ciclurile electorale, prin prisma criteriilor de sustenabilitate stipulate n Directivele Uniunii Europene i a tendin elor principale care se contureaz pe plan mondial. 2.1. Asigurarea sustenabilit ii pe termen lung a consumurilor energetice i materiale bazat pe evaluarea realist a capacit ii de suport a capitalului natural. Din datele prezentate n Partea III, Capitolul 1.1 a rezultat c intensitatea energetic primar i cea final sunt, n Romnia, de peste trei ori mai ridicate dect nivelurile medii actuale din UE. De aici decurge constatarea c exist un poten ial important pentru reducerea consumului de energie, principala surs fiind creterea eficien ei energetice n sectoarele productive de bunuri i servicii, i diminuarea pierderilor considerabile de energie n sectorul rezidential. Potrivit programelor na ionale n domeniul eficien ei energetice, se prognozeaz c intensitatea energiei primare se va putea reduce pn n anul 2013, fa de 2006, cu peste o treime, de la 0,555 la 0,377 tone echivalent petrol (tep) pentru generarea unei valori de 1.000 euro n PIB, exprimat n pre uri constante i euro 2000, iar pn n 2020 cu nc 23-24% (0,26 tep), ajungnd la nivelul mediu al UE din 2006. 103

n aceste condi ii, creterile medii anuale ale PIB estimate pentru perioada 2008-2020 se pot realiza prin decuplarea creterii economice de consumul de energie primar. Pentru asigurarea sustenabilit ii consumului total de resurse materiale n raport cu gestionarea responsabil a capitalului natural se impune ca o preocupare prioritar ameliorarea semnificativ a productivit ii resurselor. Este de prevzut ca i legisla ia primar i secundar a UE n materie s evolueze n direc ia stabilirii unor obiective mai ambi ioase i a unor reglementri mai exigente, n conformitate cu Agenda Lisabona rennoit. Din analiza evolu iei din ultimii ani a industriei prelucrtoare din Romnia a rezultat, de exemplu, c n sectoarele energo- i material-intensive (metalurgie, prelucrarea i eiului, substan e i produse chimice, materiale de construc ie), care, n plus, sunt poluante i reprezint 25% din totalul produc iei, se constat tendin a de reducere a productivit ii resurselor ca urmare a creterii consumului intermediar. Comparativ cu anul 2000, n 2005 consumul total de resurse n industria metalurgic a crescut cu peste 48%, n timp ce valoarea adugat s-a redus cu 2,6%. n industria de prelucrare a i eiului, la o cretere cu 12,4% a valorii adugate, consumul de resurse s-a majorat cu peste 50%. n anul 2005, productivitatea resurselor totale consumate n metalurgie a fost de numai 0,18, iar n prelucrarea i eiului 0,34, fa de 0,55 pe ansamblul industriei prelucrtoare. Exemple similare pot fi furnizate i n privin a productivit ii resurselor din agricultur i silvicultur. i n acest caz, se observ c exist un poten ial nsemnat pentru mbunt irea substan ial a situa iei, ntr-un termen rezonabil de timp, prin promovarea unor politici care s stimuleze modernizarea tehnologic i creterea ponderii produselor cu prelucrare avansat, att pentru export ct i pentru consumul intern. Perfectarea, ntr-o prim etap, a unor acorduri voluntare cu asocia iile patronale (aa cum se procedeaz deja n unele ri ale UE) i adoptarea ulterioar a unor reglementri pentru transferul unei pr i din impozitul pe for a de munc spre impozitarea consumului de resurse materiale i energetice ar stimula operatorii economici s ac ioneze pentru creterea productivit ii resurselor, ceea ce va avea, n final, un impact favorabil asupra costurilor i competitivit ii i asupra sustenabilit ii consumului de resurse. Avnd n vedere creterea considerabil n viitor a ponderii importurilor de resurse primare de energie i materii prime, este necesar elaborarea unei strategii speciale att pentru diversificarea surselor de aprovizionare, ct i pentru securizarea acestora prin acorduri de lung durat.

2.2. Modernizarea treptat a macrostructurii economiei pentru a corespunde cerin elor sociale i de mediu. Creterea ponderii serviciilor n formarea PIB de la 48,8% n 2006 la circa 55% n 2013 i 60-65% n 2020 (aproape de nivelul mediu actual din UE) i a calit ii acestora va 104

determina i sporirea eficien ei economice i a competitivit ii n celelalte sectoare economice, cu efecte sociale benefice asupra mobilit ii verticale a for ei de munc i a nivelului de calificare i remunerare. Dezvoltarea serviciilor de cercetare, consultan , expertiz, informatic, a celor financiare i de perfec ionare managerial va contribui direct la creterea productivit ii resurselor totale consumate pe ansamblul economiei, avnd n vedere c n sectorul serviciilor raportul dintre valoarea adugat brut i consumul intermediar este net superior celui din agricultur, industrie i construc ii. Ajustarea structurilor intersectoriale va avea loc, n special, prin stimularea dezvoltrii prioritare a substructurilor care realizeaz valoare adugat mare cu un consum mai redus de resurse, cu accent pe folosirea resurselor regenerabile sau reciclabile. n industrie, se va pune accentul pe dotarea cu tehnologii de complexitate medie i nalt i pe dezvoltarea i introducerea n produc ia proprie a unor asemenea tehnologii cu efect important de antrenare i care pot avea o contribu ie substan ial la creterea volumului i eficien ei exporturilor. Eco-eficien a i folosirea celor mai bune tehnologii disponibile vor deveni, ntr-o msur crescnd, criterii esen iale n deciziile investi ionale, nu numai n domeniul achizi iilor publice, ci i n alte sfere ale activit ii economice. Schimbrile cele mai profunde se vor produce n mediul rural prin nlocuirea n mare msur, pe parcursul vie ii unei singure genera ii, a structurilor arhaice, a practicilor de produc ie n agricultur i a nf irii satului romnesc, n condi iile pastrrii identit ii locale i culturale specifice. Dezvoltarea produc iei agro-alimentare organice, antrenarea comunit ilor locale n activit i de ecologizare i conservare a mediului natural, cointeresarea lor direct n protejarea monumentelor i siturilor cu valoare istoric sau de patrimoniu cultural, asigurarea accesului la serviciile comunale i sociale de baz, reducerea i eliminarea srciei, mbunt irea comunica iilor i a rela iilor de pia vor contribui la estomparea treptat a discrepan elor n privin a calit ii vie ii ntre sat i ora. innd seama de cerin ele de dezvoltare n profil regional, de necesitatea unei absorb ii optime a fondurilor cu cofinan are comunitar i de nevoia de a atrage investi ii suplimentare, mai ales pentru modernizarea infrastructurii edilitare, de transport i de sus inere a agriculturii, se impune un efort sporit pentru constituirea i actualizarea permanent a unui portofoliu de proiecte viabile, nso ite de analize de prefezabilitate profesional alctuite, care s ntruneasc sprijinul activ al tuturor factorilor de decizie i al comunit ilor locale. 2.3. Creterea productivit ii muncii i mbunt irea ratei de ocupare Nivelul productivit ii muncii pe ansamblul economiei (PIB pe persoan ocupat) ct i la nivel sectorial sau de ntreprindere (valoare adugat brut pe salariat) este nc mult inferior n Romnia comparativ cu nivelul mediu al UE. Nivelul relativ sczut al salariilor din Romnia, n special al celor mici, se explic n parte prin acest decalaj de productivitate care se reflect, aproximativ n acelai raport, n calitatea locurilor de munc i volumul veniturilor dispozabile. 105

Rennoirea lent a bazei tehnologice, calitatea inferioar a infrastructurilor, subfinan area cronic, contribu ia slab a activit ilor proprii de cercetare-dezvoltareinovare, performan ele sczute ale produselor i serviciilor oferite pe pia , capacitatea insuficient de adaptare la cerin ele pie ei globalizate au fost principalele cauze care au influen at negativ att productivitatea muncii, ct i randamentul folosirii resurselor. Dei n ultimii ani ritmul de cretere al productivit ii muncii n Romnia, mai ales n industriile procesatoare i n construc ii, a fost mai mare dect media UE, diferen a rmne foarte ridicat. ntruct productivitatea resurselor materiale (randamentul utilizrii) i productivitatea muncii sunt determinan ii principali ai eficien ei i competitivit ii i, implicit, ai sustenabilit ii dezvoltrii economice i sociale, se impun eforturi considerabile, investi ionale i de management, pentru remedierea situa iei i alinierea la standardele curente ale Uniunii Europene. Caracterul de urgen al acestor msuri este pus n eviden i de evolu iile demografice nefavorabile, cu tendin e de agravare n cazul Romniei. n acelai timp, este necesar mbunt irea ratei de ocupare a for ei de munc poten ial active care, n perioada 2002-2006, a fost n Romnia de 57,9%, comparativ cu media UE de 63,1%, n aceeai perioad. Prin politicile de cretere a investi iilor n capitalul uman, se estimeaz o rat de ocupare a popula iei ntre 15 i 64 ani de peste 62%, n 2013, cu tendin de mbunt ire constant n perioadele urmtoare (64-65% n 2020).

2.4. mbunt irea managementului micro- i macro-economic n perioadele urmtoare, se impune o cretere considerabil a calit ii managementului economic la toate nivelurile, de la cel na ional sau regional pn la nivel de ntreprindere sau exploata ie agricol, pentru utilizarea eficient i complet a resurselor de capital disponibile i atragerea unor surse de finan are suplimentare pentru investi ii att n dotarea cu tehnologie modern, ct i n formarea i perfec ionarea for ei de munc, n cercetarea tiin ific, dezvoltarea tehnologic i inovare. ntruct creterea sustenabil a produsului intern brut este determinat de evolu ia valorii adugate realizate de operatorii economici, extinderea managementului performant este crucial n toate verigile principale ale activit ii fiecrei unit i productoare de bunuri sau servicii: administrativ i tehnic, tehnologic, financiar, logistic, comercial, precum i n gestionarea resurselor umane. n acest scop, este oportun stabilirea de criterii specifice de performan pentru manageri n sectorul public i ncurajarea aplicrii unor standarde similare n sectorul privat, prin angajarea responsabilit ii ac ionarilor i consiliilor de administra ie n monitorizarea performan ei manageriale conform standardelor minimale stabilite pentru creterea valorii adugate, a competitivit ii i profitului. Se are n vedere, de asemenea, revizuirea politicilor de amortizare a imobilizrilor corporale n corelare cu evolu ia progresului tehnologic din fiecare domeniu pentru a

106

preveni uzura moral a utilajelor, care genereaz consumuri majorate de resurse energetice, materiale i de munc i are efecte negative directe asupra competitivit ii. Implementarea n activitatea curent a firmelor a elaborrii de bugete multianuale, cel pu in pe termen mediu, este necesar att pentru asigurarea unei viziuni pe termen lung privind perspectiva de dezvoltare, ct i pentru fundamentarea unor politici eficiente n domeniul investi iilor i pentru adaptarea volumului i structurii produc iei de bunuri i servicii la tendin ele anticipate ale pie ei.

2.5. Politica de investi ii i diversificarea surselor de finan are Nevoile specifice de dezvoltare ale Romniei i asigurarea compatibilit ii politicilor economice, sociale i de mediu cu filonul principal de evolu ie n cadrul UE necesit implicarea activ i responsabil a institu iilor publice centrale i locale, a sectorului privat, a asocia iilor profesionale, partenerilor sociali i societ ii civile n men inerea unui mediu de afaceri favorabil investi iilor de capital autohton i strin destinate modernizrii i dezvoltrii durabile a rii. Men inerea unei rate de investi ii mai mari dect n rile cu economie matur din Europa este absolut necesar pentru realizarea unei convergen e n termeni reali. Modernizarea infrastructurii energetice, de transport i edilitare (ap curent i canalizare), nv mntului i snt ii publice, dezvoltarea rural i reducerea decalajului tehnologic i informa ional reclam un mare efort investi ional. n vreme ce n majoritatea rilor UE asemenea probleme au fost rezolvate cu decenii n urm, pentru Romnia ele reprezint priorit i esen iale. Pentru creterea ratei de investi ii pe termen mediu i lung va trebui continuat politica de atragere a investi iilor strine directe, n special a celor care pot contribui substan ial la creterea exportului, astfel ca exportul s devin determinantul principal al creterii economice. Evolu ia investi iilor strine directe din ultimii patru ani (20042007), cu o medie anual de 6,2 miliarde euro, creeaz premise pentru stabilizarea acestei tendin e i n perioadele urmtoare la nivele comparabile, chiar i n absen a unor mari privatizri, prin atragerea prioritar a investi iilor de tip greenfield. Asigurarea surselor de finan are pentru investi iile publice i private necesit creterea treptat a ratei economisirii interne de la 15,3% n anul 2007 la peste 20% n perioadele urmtoare, ca urmare a temperrii tendin elor de consum. Dezvoltarea instrumentelor de economisire, pe baza practicilor aplicate cu succes n alte ri ale UE, pot include: dezvoltarea unei pie e pe care s se poat tranzac iona liber titluri de stat, obliga iuni publice i corporative, instrumente de plasament pe termen lung la care s aiba acces i persoane fizice; reglementarea unei pie e a ipotecilor n care s se poat tranzac iona liber att drepturile ct i, mai ales, garan iile ipotecare; stimularea instrumentelor i institu iilor de plasament colectiv, respectiv a fondurilor suplimentare de pensii i asigurrilor de via care pot atrage sume importante prin angajamente pe termen lung (15-20 ani); ncurajarea bncilor de economisire s-i extind activit ile n mediul rural. 107

De asemenea, este util s se examineze costurile i beneficiile utilizrii unor instrumente fiscale pentru stimularea economisirii. Extinderea utilizrii pie ei de capital prin listarea companiilor la care statul mai de ine pachete semnificative de ac iuni i mbunt irea reglementrilor n acest domeniu poate atrage un volum considerabil de capital pentru asigurarea finan rii suplimentare direc ionate a marilor proiecte de infrastructur n scopul urgentrii finalizrii acestora, cu efecte economice i sociale benefice n profil spa ial. Dezvoltarea parteneriatelor public-privat nu trebuie s se limiteze la concesionri, dei acestea trebuie ncurajate n continuare, n condi ii economico-financiare favorabile dezvoltrii durabile. nfiin area unor companii noi, capitalizate par ial prin oferte publice ini iale (IPO), n care statul sau autoritatea local de ine un pachet minoritar n compania care face investi ia i o exploateaz, dar care se capitalizeaz ulterior prin listarea pe burs, poate constitui o alt solu ie pentru reducerea efortului bugetar ini ial i a cheltuielilor de ntre inere dup darea n exploatare n cazul investi iilor n infrastructur. Reducerea participrii banilor publici diminueaz n acelai timp poten ialul de corup ie i efectele negative asupra eficien ei investi iilor. Utilizarea complet i eficient a fondurilor alocate prin programele UE poate contribui substan ial att la creterea ratei de investi ii ct i la reducerea deficitului de cont curent, avnd n vedere c ponderea acestora n PIB este de circa 2,5% n 2008 i va fi de peste 3% n perioada 2010-2013, n timp ce contribu ia Romniei la bugetul comunitar se reduce de la 0,98% din PIB n 2008 la 0,7-0,8% n 2013. Se estimeaz c absorb ia complet a fondurilor structurale i de coeziune va duce la o cretere suplimentar a PIB de 15-20% pn n anul 2015. Este necesar creterea substan ial a capacit ii de a asigura proiecte eligibile i de a acorda consultan a i expertiza necesar la nivel regional i local prin msuri precum: creterea rolului structurilor existente la nivel regional i local, atragerea n aceste structuri i motivarea unor specialiti cu nalt calificare n domeniile specifice oportunit ilor reale din fiecare regiune; inventarierea i evaluarea fezabilit ii proiectelor existente i completarea portofoliului de proiecte att pentru investi ii destinate modernizrii infrastructurii i serviciilor publice de baz ct i a proiectelor ini iate de ntreprinztori priva i; atragerea n elaborarea de proiecte a poten ialului existent n institu iile de proiectare-dezvoltare i n universit ile cu profil tehnic i economic, inclusiv atragerea studen ilor din anii terminali i masteranzilor care vor putea s-i sus in lucrrile de diplom cu asemenea proiecte pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial i ini ierea de afaceri proprii dup absolvire; analizarea msurilor necesare pentru creterea capacit ii de execu ie a investi iilor, evaluarea necesarului de for de munc pe calificri i specialit i i asigurarea acestuia prin formare ini ial i recalificare. 2.6. Men inerea echilibrelor macroeconomice Realizarea unei creteri economice sustenabile, definite prin ratele medii anuale de evolu ie a PIB, i a intelor opera ionale ale prezentei Strategii la orizontul anului 2030 108

este condi ionat de implementarea unui complex adecvat i coerent de politici economice care s fie n concordan cu obiectivele convenite n cadrul UE, n special cu Strategia Lisabona revizuit. Pentru perioada 2008-2013, obiectivele cu privire la evolu ia indicatorilor i echilibrelor macroeconomice au fost prevzute n Programul de Convergen care vizeaz cu prioritate ndeplinirea criteriilor de performan cerute pentru adoptarea de ctre Romnia a monedei unice europene ncepnd cu anul 2014. Programul a evaluat impactul generat de evolu ia unor factori externi (turbulen ele manifestate pe pie ele financiare interna ionale, creterea pre urilor la produsele alimentare, majorarea cea mai substan ial a pre ului petrolului din ultimii 25 de ani, modificrile relativ mici intervenite n prognozele privind creterea economic mondial i n UE) precum i a unor factori interni (reducerea produc iei agricole ca urmare a secetei, creterea veniturilor popula iei insuficient sus inut de sporul de productivitate, amplificarea creditelor de consum i ritmul de cretere a importurilor, rata sczut a economisirii). Aceti factori au avut efecte negative asupra sus inerii procesului de dezinfla ie, deficitului balan ei comerciale i de cont curent, stabilit ii cursului monedei na ionale i costului finan rii externe. n acest context, politicile economice au fost re-evaluate n scopul de a asigura men inerea echilibrelor macroeconomice n limite admisibile i realizarea criteriilor de convergen real i nominal pn n anul 2012. Politica monetar i a cursului de schimb va urmri continuarea traiectoriei descendente a infla iei, ncepnd cu a doua parte a anului 2008. intele prevzute pentru anii 2008 i 2009 sunt de 3,8-4,8% i, respectiv, 3,5-4,5%, urmnd s se ncadreze n limita de convergen n 2012-2013 i s se men in n apropierea acestui nivel n perioada urmtoare. Se are n vedere asigurarea unui grad mai ridicat de stabilitate a cursului de schimb pe termen mediu i a anticipa iilor privind evolu ia acestuia ca urmare a ncadrrii n limitele criteriilor de convergen . Avnd n vedere creterile semnificative ale PIB, productivit ii muncii i fluxurilor de capital productiv din ultimii 6 ani precum i previziunile pentru perioadele urmtoare, se anticipeaz c aprecierea leului fa de moneda european va continua, dar n limite moderate i fr ocuri. Prin gestionarea lichidit ilor pe pia a monetar, Banca Na ional a Romniei va urmri consolidarea rolului politicii ratei dobnzii de politic monetar i capacitatea acesteia de a influen a anticipa iile infla ioniste pn la intrarea n zona euro (2014), cnd principalele atribu ii de politic monetar vor fi transferate n competen a Bncii Centrale Europene. Politica bugetar i fiscal va fi men inut n limite prudente pentru a reduce dezechilibrele externe i a sus ine procesul de dezinfla ie. Se anticipeaz c promovarea n continuare a unui mediu de afaceri favorabil i creterea flexibilit ii pie ei muncii vor stimula dinamica investi iilor, productivit ii muncii i competitivit ii. Politica bugetar va urmri cu prioritate realizarea programelor pentru eliminarea disfunc ionalit ilor structurale din infrastructur, nv mnt, sntate, cercetare109

dezvoltare-inovare, men innd n acelai timp niveluri prudente ale deficitului bugetar prin mbunt irea colectrii veniturilor i prin sporirea eficien ei cheltuielilor bugetare, Deficitul structural al bugetului va ajunge n anul 2011 la 0,9-1% din PIB, respectnd prevederile Pactului de Stabilitate i Cretere revizuit, cu o marj de siguran suficient pentru a evita depirea nivelului de 3% n condi iile apari iei unor factori perturbatori. n domeniul infrastructurii (energie, transporturi, mediu) precum i, n mod diferen iat, n alte sectoare de activitate se va adopta o politic financiar i fiscal asemntoare practicilor acceptate n alte ri ale UE care s ncurajeze investi iile i eficien a lor economic i ecologic. Politica fiscal va viza, pe de o parte, simplificarea sistemului prin reducerea numrului de taxe i impozite iar, pe de alta parte, ncurajarea muncii prin msuri fiscale i prin transferul par ial al impozitrii de pe munca pe consumul de resurse energetice i materiale. Deficitul de cont curent i politica de asigurare a surselor de finan are vor constitui n continuare un obiect de preocupare, cel pu in pe termen scurt i mediu. Evolu ia nefavorabil a balan ei de ncasri i pl i externe din ultimii ani a fost generat n principal de soldul negativ al balan ei comerciale ca urmare a creterii importurilor cu mult peste ritmul de cretere a exporturilor, dei acestea din urm au avut o evolu ie satisfactoare, cu rate anuale cuprinse ntre 15,4% n 2002 i 14,7% n 2007, depind substan ial dinamica produc iei de bunuri i servicii. Ca urmare, deficitul de cont curent a crescut de la 3,3% din PIB n anul 2002 la 10,4% n 2006 i la 14% n 2007. innd seama de stabilitatea i nivelul redus al deficitului bugetar precum i de ponderea mult mai mic n PIB a datoriei publice externe n compara ie cu alte ri, se poate aprecia c, prin politici economice adecvate, deficitul de cont curent, raportat la PIB, se va putea reduce n perioadele urmtoare. Principalele modalit i de acoperire a deficitului, prin care s se evite formule de finan are mai volatile (investi ii de portofoliu sau credite directe) de natur s expun economia la riscurile ce pot fi generate de perturbrile posibile la nivel global sunt: creterea substan ial a absorbirii fondurilor comunitare de la 1,5 miliarde euro n 2007 la peste 4 miliarde euro n perioada 20092013; men inerea contribu iei investi iilor strine directe la nivele apropiate de cele din ultimii doi ani; reducerea deficitului balan ei comerciale prin msuri active de stimulare a exporturilor i de temperare a importurilor. Se estimeaz c prin reducerea influen ei negative a exportului net la creterea PIB, de 6,2% n 2006 i 8,7% n 2007, acesta va ajunge la cel mult 3,5-4% n 2013 i se va men ine sub aceast limit n toat perioada 2011-2030.

110

3. Dezvoltarea regional i ac iunea local; problematica specific a dezvoltrii rurale


Conform reglementrilor Comisiei Europene din 2003 privind stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unit ilor teritoriale, transpuse n legisla ia romneasc nc din 1998 i adaptate n 2004, Romnia cuprinde 8 regiuni de dezvoltare, incluznd fiecare ntre 4 i 7 jude e (cu excep ia regiunii Bucureti-Ilfov). Ele corespund nivelului NUTS II potrivit clasificrii EUROSTAT i reprezint cadrul de colectare a datelor statistice specifice n profil teritorial. Consiliile de Dezvoltare Regional grupeaz reprezentan i ai autorit ilor jude ene i locale i au drept organisme executive Agen iile de Dezvoltare Regional (ADR). Toate regiunile de dezvoltare ale Romniei, inclusiv Bucureti-Ilfov, au un produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor mai mic de 75% din media comunitar i sunt eligibile pentru finan are din Instrumentele Structurale ale UE n cadrul obiectivului Convergen . Din perspectiva principiilor i obiectivelor dezvoltrii durabile, evolu iile la nivel regional prezint o importan crucial, accentuat n condi iile specifice ale Romniei de tendin a de cretere a disparit ilor teritoriale n ceea ce privete dezvoltarea economic i social, utilizarea ra ional a resurselor i calitatea infrastructurii de mediu. Astfel, raportat la media na ional (100), PIB/locuitor n Regiunea Nord-Est a reprezentat 79,8% n 1998 i 68,4% n 2005 n compara ie cu Regiunea Bucureti-Ilfov de 162,2% n 1998 i 212,5% n 2005, rata omajului a fost n Regiunea Sud-Vest de 104,8% n 1998 i de 125,4% n 2005 fa de 47,1% n 1998 i 40,7% n 2005 n Regiunea Bucureti-Ilfov, iar propor ia popula iei rurale a crescut n Regiunea Sud de la 129% n 1998 la 129,3% n 2005 dar s-a redus n Regiunea Nord-Vest de la 83,8% n 1998 la 80,7% n 2005. Din totalul investi iilor strine atrase pn n anul 2006, 64,3% (22,2 miliarde euro din totalul de 34,5 miliarde) s-au concentrat n Regiunea BucuretiIlfov fa de numai 2,7% n regiunea Sud-Vest i 1,2% n Regiunea Nord-Est. n compara ie cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele care au aderat n sau dup 2004, Romnia prezint particularitatea singular de a avea cea mai nalt propor ie a popula iei rurale (45,1% din total n 2005) din care peste o treime lucra n agricultur. Segmentul de popula ie ocupat n agricultur se caracterizeaz printr-un avansat proces de mbtrnire: 33,7% peste 55 ani, 36,3% ntre 35 i 54 ani i numai 30,0% ntre 15 i 34 ani n 2006. Proiectul Strategiei post-aderare a Romniei (2007) enumer aspectele definitorii ale strii actuale a agriculturii i ruralului romnesc: evolu ia produsului agricol pe o traiectorie sinuoas i la cote sczute de performan condi ionat ntr-o msur exagerat de mare de factorii climaterici; perpetuarea unei structuri agrare dominate de o excesiv frmi are a capitalului funciar i de o penurie generalizat de capital de exploatare; posibilit ile extrem de modeste de capitalizare; slaba legatur cu pie ele a marii majorit i a exploata iilor; excedentul semnificativ de for de munc n exploata iile individuale; nivelul i propor iile srciei n zonele rurale; starea infrastructurii, a sistemului de sntate i a celui de educa ie i formare profesional ini ial i continu n mediul rural. Drept consecin , n ultimii ani s-a perpetuat pozi ia periferic a 111

productorilor agricoli romni n context european sub raportul performan ei economice i s-a accentuat evolu ia descendent a competitivit ii n schimburile economice interna ionale, dup cum o atest dinamica soldului balan ei comerciale cu produse agroalimentare.

3.1. Dezvoltarea regional Dezbaterile care au avut loc pe marginea proiectului prezentei Strategii n cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei confirm constatrile con inute n Programul Opera ional Regional 2007-2013, adoptat n aprilie 2007, privind punctele slabe identificate la nivel regional: Concentrarea creterii economice, impulsionat de investi iile strine directe, n jurul Bucuretiului i creterea disparit ilor dintre regiunea Bucureti-Ilfov i celelalte apte regiuni, precum i apari ia problemelor de congestionare a oraului-capital; Declinul socio-economic al unui numr nsemnat de centre urbane mari i diminuarea rolului lor n dezvoltarea arealelor adiacente i a regiunilor; Accentuarea dezechilibrelor demografice la nivel regional, degradarea structurii pe vrste i mbtrnirea popula iei cptnd dimensiuni alarmante n regiunile din sudul rii; Pierderea func iilor urbane ale multor orae mici i mijlocii, n special ale celor monoindustriale afectate de restructurare, frecvent asociat cu accentuarea problemelor sociale; Reapari ia dezechilibrului istoric de dezvoltare ntre jumtatea de est i cea de vest a rii, decuplarea economic a unor zone tradi ional subdezvoltate din nordul i estul rii i de-a lungul Dunrii; Accesibilitatea redus a unor zone cu efecte negative asupra dezvoltrii locale; Existen a unor zone extinse cu deficit de for de munc datorit scderii popula iei, migra iei temporare masive i mbtrnirii, ceea ce duce la o presiune sporit asupra serviciilor sociale i de sntate; Posibila apari ie a unui fenomen de stagnare economic n zonele montane; Slaba competitivitate a multor afaceri, n special n turism, nivelul sczut al productivit ii muncii, lipsa investi iilor de capital i a capacit ii manageriale, gradul sczut de utilizare a tehnologiilor moderne; Calitatea sczut a infrastructurii publice, degradarea utilit ilor urbane, incapacitatea de a conserva bunurile istorice i culturale; Experien a i calificarea limitate ale autorit ilor locale n gestionarea unor programe complexe de dezvoltare durabil incluznd componentele economice, sociale i de mediu.

112

Elementele strategice con inute n Programul Opera ional Regional 2007-2013 au menirea de a da rspunsuri concrete i efective la punctele slabe identificate mai sus prin mobilizarea activ a resurselor i poten ialului regional i local pe direc iile care pot avea cea mai mare influen direct asupra dezvoltrii regionale i locale. Pe aceast baz se fundamenteaz msurile care intr n competen a autorit ilor regionale, jude ene i locale pentru remedierea i mbunt irea substan ial a situa iei pe termen scurt i mediu. Obiectivele specifice ale Programului au fost definite pe baza analizelor economice i sociale la nivel na ional precum i la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, analizei SWOT i viziunii strategice a Planului Na ional de Dezvoltare i Cadrului Na ional Strategic de Referin n concordan cu priorit ile Uniunii Europene. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Sprijinirea dezvoltrii economice i sociale echilibrate teritorial i durabile a regiunilor Romniei corespunztor nevoilor i resurselor lor specifice prin concentrarea asupra polilor urbani de cretere; mbunt irea condi iilor infrastructurale i a mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romniei, n special cele rmase n urm, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi i a munci. n scopul realizrii acestui obiectiv central se va pune accentul principal pe creterea rolului economic i social al centrelor urbane prin adoptarea unei abordri policentrice n vederea unei dezvoltri mai echilibrate a regiunilor. Interven iile sectoriale la nivel na ional vor fi completate prin ac iuni cu specific regional, subregional i local pentru a sprijini aplicarea principiilor dezvoltrii durabile. Dezvoltarea echilibrat a tuturor regiunilor se va realiza printr-o abordare integrat, bazat pe combinarea investi iilor publice n infrastructura local cu politici active de stimulare a activit ilor de afaceri i sprijinirea valorificrii resurselor locale pe urmtoarele axe prioritare tematice: (i) Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor ca poli urbani de cretere Ac iunile se vor concentra pe creterea calit ii vie ii i crearea de noi locuri de munc prin reabilitarea infrastructurii urbane, mbunt irea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, i dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor i antreprenoriatului. Pentru a contribui la o dezvoltare teritorial echilibrat a rii i pentru a evita creterea disparit ilor interne, investi iile vor fi concentrate n acele orae care ac ioneaz ca poli regionali i/sau locali de cretere i iradiaz dezvoltare n zonele

113

adiacente, acordndu-se prioritate polilor de cretere localiza i n regiunile i jude ele cu un nivel de dezvoltare mai sczut n termeni de PIB pe locuitor i de rat a omajului. Avnd n vedere situa ia actual din oraele Romniei, este prevzut ca fondurile alocate dezvoltrii urbane s fie utilizate n propor ie de 60% pentru infrastructura public urban, 25% pentru infrastructura social i 15% pentru mbunt irea mediului de afaceri. Experien a dobndit anterior n rile UE prin implementarea programelor Urban I i Urban II, a artat c abordarea integrat a problemelor economice, sociale i de mediu din zonele urbane degradate a fost o metod de succes pentru ob inerea dezvoltrii durabile a localit ilor. Aplicarea planurilor integrate de dezvoltare urban, elaborate ntr-un cadru larg participativ, cu implicarea tuturor actorilor relevan i, va duce la sprijinirea simultan a activit ilor de renovare fizic a mediului urban i a celor de reabilitare a infrastructurii de baz, a ac iunilor pentru dezvoltare economic, creterea competitivit ii i ocuprii, integrarea grupurilor etnice i a categoriilor defavorizate n condi iile conservrii i protejrii adecvate a mediului. Planurile integrate vor cuprinde proiecte referitoare la urmtoarele tipuri de activit i: Reabilitarea infrastructurii urbane i mbunt irea serviciilor municipale, inclusiv a celor de transport urban prin: regenerarea fizic i func ional a cldirilor cu valoare istoric, cultural sau artistic; demolarea ealonat a cldirilor sau structurilor abandonate sau aflate ntr-un stadiu avansat de degradare care nu apar in patrimoniului na ional; modernizarea spa iilor publice i infrastructurii aferente (re eaua stradal, zone pietonale, trotuare, iluminat public etc.); reabilitarea siturilor poluate (perimetre industriale abandonate, terenuri nefolosite); reglementarea traficului auto pentru reducerea congestionrii oraelor (semaforizare i semnalizare, locuri de parcare) i modernizarea transportului urban n condi ii de sustenabilitate; Dezvoltarea mediului de afaceri prin cultivarea spiritului antreprenorial, mbunt irea infrastructurii pentru afaceri i ncurajarea activit ilor economice care asigur folosirea optim a resurselor umane i materiale existente pe plan local. Modernizarea infrastructurii sociale prin reabilitarea fizic i termic a locuin elor multi-familiale de inute de administra iile municipale i sprijinirea asocia iilor de proprietari pentru efectuarea unor asemenea lucrri; asigurarea spa iilor i dotarea aezmintelor sociale (centre de ngrijire a copiilor sau persoanelor vrstnice, de asisten pentru persoanele cu dizabilit i, centre pentru tineret etc.); sprijinirea msurilor de asigurare a ordinii publice i a siguran ei cet enilor. (ii) mbunt irea accesibilit ii regiunilor prin modernizarea infrastructurii de transport regionale i locale Dezvoltarea infrastructurii de transport ntre centrele urbane i a legturilor cu zonele nvecinate este o condi ie esen ial pentru realizarea obiectivelor coeziunii teritoriale la nivel european i ale Strategiei Lisabona privind creterea economic i a gradului de ocupare a popula iei. La nivel na ional realizarea unei re ele moderne de transporturi

114

reprezint un factor vital pentru dezvoltarea jude elor i a regiunilor, pentru localizarea companiilor, mbunt irea mediului de afaceri i ncurajarea turismului.

Investi iile n modernizarea infrastructurii vor facilita mobilitatea persoanelor i bunurilor ntre regiuni i n interiorul acestora, reducerea costurilor de transport pentru mrfuri i cltori, mbunt irea accesului pe pie ele regionale, creterea eficien ei activit ilor economice, economisirea de energie i a timpilor de parcurs, crend condi ii pentru extinderea schimburilor comerciale i a investi iilor productive. Priorit ile vizate sunt reabilitarea i modernizarea conexiunilor feroviare, fluviale i aeriene, a re elei de drumuri jude ene, inclusiv construc ia sau reabilitarea oselelor de centur. Pe lng intele men ionate n Partea III, Capitolul 1.2 (Transport durabil) se va efectua, pn n anul 2015, reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene pe o lungime de 877 kilometri, a re elei de strzi urbane de 411 km i construirea sau modernizarea unor osele de centur pe o lungime de 219 km, avnd ca rezultat creterea traficului rutier de marf i pasageri n condi ii de siguran sporit cu 10%. Avnd n vedere nevoile specifice i nivelul de dezvoltare al regiunilor Romniei, cu o infrastructur de transport insuficient i slab competitiv, care nu corespunde cerin elor Pie ei Unice a UE n condi iile globalizrii, este de ateptat ca rentabilitatea, valoarea adugat i efectul de antrenare ale investi iilor n infrastructur s fie considerabile. (iii) mbunt irea infrastructurii sociale a regiunilor. Se vor crea premisele necesare pentru asigurarea popula iei cu serviciile esen iale, contribuind astfel la atingerea obiectivului UE al coeziunii economice i sociale prin mbunt irea infrastructurii serviciilor de sntate, educa ionale, sociale, siguran public i pentru situa ii de urgen . Msurile avute n vedere i intele propuse pe termen scurt i mediu pentru descentralizarea i eficientizarea serviciilor de sntate, sociale i educa ionale i pentru ntrirea responsabilit ilor autorit ilor regionale, jude ene i locale sunt detaliate n Partea III, Capitolul 1.5 (Sntatea public), Capitolul 1.6 (Incluziunea social, demografia i migra ia) i Capitolul 2.1 (Educa ia i formarea profesional). Investi iile n acest domeniu au ca scop mbunt irea calit ii acestor servicii i ridicarea lor la standarde europene, cu implica ii pozitive asupra realizrii personale, strii de sntate i participrii popula iei pe pia a muncii, precum i n ceea ce privete gradul general de atractivitate a regiunilor. (iv) Consolidarea mediului de afaceri regional i local. Se va ac iona pentru nfiin area i dezvoltarea structurilor de afaceri de importan regional i local, reabilitarea siturilor industriale i sprijinirea ini iativelor 115

antreprenoriale conform specificului fiecrei regiuni, n special n zonele mai pu in dezvoltate sau aflate n declin economic. Dezvoltarea sustenabil a structurilor de sprijinire a afacerilor cu impact pe plan regional i local, pe baza experien ei pozitive acumulate n cadrul parcurilor industriale, zonelor de afaceri i platformelor logistice prin: construirea, reabilitarea sau extinderea de cldiri destinate exclusiv activit ilor de produc ie i servicii, cu excep ia celor pentru incubatoare de afaceri; reabilitarea i extinderea sistemului de strazi din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces; asigurarea utilit ilor de baz (sta ii de tratare a apei, furnizare de energie i gaz, sistem de canalizare) i a re elelor de cablare i conectare broadband; demolarea de cldiri redundante n perimetrele de afaceri, ndeprtarea molozului i deeurilor, servicii de salubritate; activit i promo ionale. Reabilitarea siturilor industriale poluate neutilizate i pregtirea lor pentru noi activit i (brownfield) prin: cur irea i ecologizarea suprafe elor acestor situri; demolarea cldirilor inutilizabile i planarea terenului; reabilitarea i extinderea cldirilor apte pentru activit i de produc ie sau prestri de servicii; opera ionalizarea infrastructurii de utilit i publice; cablarea i conectarea la re elele Internet etc. Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor pentru revitalizarea zonelor nedezvoltate, cu precdere a oraelor mici i mijlocii, n vederea utilizrii poten ialului endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane) i promovrii tehnologiilor moderne i inovrii prin: facilitarea achizi ionrii de echipamente i tehnologii moderne pentru produc ie, servicii i construc ii, precum i de echipamente i software informa ionale; relocalizarea microntreprinderilor n structurile de afaceri; asigurarea serviciilor logistice. (v) Dezvoltarea durabil i promovarea turismului. Msurile stabilite vizeaz n principal valorificarea sustenabil a patrimoniului cultural i a resurselor naturale cu poten ial turistic precum i mbunt irea calit ii infrastructurii turistice de cazare i agrement n vederea creterii atractivit ii regiunilor, dezvoltrii economiilor locale (comer , construc ii, transporturi, alimenta ie public, industria mic i artizanat) i crerii de noi locuri de munc. n acest fel regiunile, zonele i localit ile i identific i consolideaz o identitate proprie i i mbunt esc avantajele competitive n sectoare cu valoare adaugat mare i con inut calitativ i cognitiv ridicat, att pe pie ele tradi ionale ct i pe cele noi, n formare. O parte nsemnat a locurilor de munc nou create ofer oportunit i sporite pentru ocuparea for ei de munc feminine i a unor categorii defavorizate. Restaurarea i valorificarea patrimoniului cultural i modernizarea infrastructurii conexe; Crearea, dezvoltarea i modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea sustenabil a resurselor naturale i pentru creterea calit ii serviciilor turistice prin: amenajarea obiectivelor turistice naturale cu poten ial turistic (canioane, defileuri, peteri, lacuri glaciare, Delta Dunrii i alte zone umede etc.) n condi iile monitorizrii permanente a presiunii asupra mediului n conformitate cu planurile de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000; valorificarea

116

poten ialului turismului montan, inclusiv amenajarea cilor de acces, a platformelor de campare i a refugiilor alpine, marcarea traseelor turistice, instalarea de posturi Salvamont; dezvoltarea turismului balnear; crearea, modernizarea i extinderea structurilor de cazare i de agrement precum i ale utilit ilor aferente. Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare n scopul creterii atractivit ii Romniei ca destina ie turistic, prin proiectarea unei imagini pozitive a Romniei, definirea i promovarea brandului turistic na ional, dezvoltarea turismului intern prin diversificarea ofertei i a activit ilor de marketing specifice, inclusiv prin realizarea unui sistem unitar de informare i statistic turistic on-line. La nivelul anului 2015 se prevede implementarea a 400 de proiecte n domeniul infrastructurii de turism, sprijinirea direct sau indirect a 350 firme n domeniul turismului, desfurarea a cel pu in 10 campanii de promovare a brandului turistic la nivel na ional i interna ional i nfiin area a 10 centre na ionale de informare i promovare turistic, avnd ca rezultat, printre altele, crearea unui numr de 1.000 de noi locuri de munc. n plus fa de prevederile specifice ale Programului privind turismul balnear, se propune extinderea i diversificarea, n sta iunile balneo-climaterice, a procedurilor de tratament pe baza factorilor naturali, dezvoltarea unei re ele de parcuri balneare care s ofere servicii complexe de tip wellness, promovarea tratamentelor gerontologice cu medicamente i preparate originale romneti. Pentru realizarea obiectivelor Programului Opera ional Regional 2007-2013 cheltuielile eligibile pot fi finan ate n propor ie de 85% (circa 3,7 miliarde euro) din Fondul European de Dezvoltare Regional, cu o cofinan are public na ional de 657,56 milioane euro i fonduri private estimate la184,76 milioane euro. Orizonturi 2020 i 2030. Strategiile i programele existente privind dezvoltarea regiunilor nu con in proiec ii dincolo de actualul exerci iu bugetar UE 2007-2013, cu excep ia unor inte specifice programate la nivelul anului 2015.

3.2. Dezvoltarea rural, agricultura, silvicultura i pescuitul Dispozi iile legale, documentele programatice i deciziile executive n aceste domenii sunt corelate cu directivele UE i reglementrile comunitare, precum i cu strategiile na ionale i programele sectoriale ale Romniei. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Creterea dinamismului economic al zonelor rurale din Romnia n condi iile men inerii echilibrului social prin dezvoltarea 117

durabil a agriculturii, silviculturii i pescuitului, inclusiv a industriilor procesatoare aferente pentru satisfacerea optim a nevoilor de hran ale popula iei i pentru asigurarea conservrii i mbunt irii resurselor naturale. n aceast etap se vor pune bazele modelului agricol european, caracterizat prin structuri de exploatare viabile, apropiate de pia , concomitent cu dezvoltarea rural i protec ia mediului. Se vor lua msuri de sprijinire a productorilor pentru adaptarea agriculturii la consecin ele schimbrilor climatice ntruct aceste schimbri vor influen a nivelul i variabilitatea mrimii produc iei agricole i a efectivelor de animale. Vor fi organizate filiere de produs, inclusiv pentru produc ia durabil a biomasei i biocombustibililor. n mod deosebit se va pune accentul pe dezvoltarea produc iei agro-alimentare de ni precum i a produselor ecologice i tradi ionale n zonele n care exist condi ii favorabile. Se vor lua msuri pentru protejarea denumirii produselor, re etelor i procedurilor de preparare specific romneti pe Pia a Unic a UE i n ri ter e, cu respectarea normelor de siguran alimentar, i pentru promovarea adecvat a acestora. Obiectivele principale pentru perioada imediat urmtoare sunt: Dezvoltarea competitivit ii sectoarelor agricol, forestier i de pescuit bazat pe cunoatere i ini iativ privat; Reducerea popula iei ocupate n agricultur n corelare cu crearea de exploata ii viabile; Reducerea gradului de fragmentare a suprafe ei agricole i stimularea concentrrii fermelor de mici dimensiuni; Men inerea calit ii i diversit ii spa iului rural i forestier, urmrind echilibrul ntre activit ile umane i conservarea resurselor naturale. Se vor implementa prevederile Planului Na ional Strategic pentru Dezvoltare Rural 2007-20013, axat pe urmtoarele domenii principale de ac iune: (i) Creterea competitivit ii sectoarelor agro-alimentar, forestier i piscicol prin: mbunt irea competen elor fermierilor i altor persoane implicate n sectoarele agro-alimentar, forestier i de pescuit pentru ncurajarea unui management mai performant; mbunt irea competitivit ii fermelor comerciale i de semi-subzisten , ncurajarea cooperrii i asocierii acestora, cu respectarea principiilor dezvoltrii durabile, stimularea formrii grupurilor de productori n vederea func ionrii filierelor de tip asociativ; accelerarea adaptrii structurale i ncurajarea fermelor de semisubzisten s ptrund pe pia ; modernizarea exploata iilor agricole; instalarea tinerilor fermieri i nlocuirea genera iei actuale de efi de exploata ii agricole i forestiere, inclusiv prin pensionarea timpurie; creterea adaptabilit ii fermelor la condi iile de pia i cerin ele de mediu;

118

Restructurarea i modernizarea sectoarelor de procesare i de marketing ale produselor agricole, forestiere i piscicole n vederea creterii valorii adugate n condi ii de sustenabilitate i stabilizrii pre urilor; sprijinirea dezvoltrii integrate prin formarea i consolidarea filierelor agroalimentare, mbunt irea calit ii produselor i creterea performan ei industriilor alimentare; mbunt irea modului de gospodrire a pdurilor i de valorificare a produselor silvice; exploatarea ra ional i responsabil a fondului piscicol. (ii) mbunt irea mediului i spa iului rural, consolidarea aplicrii bunelor practici agricole, silvice i n industriile agroalimentare pentru asigurarea securit ii consumatorilor prin Continuarea utilizrii terenurilor agricole din zonele defavorizate i promovarea agriculturii durabile pentru men inerea viabilit ii spa iului rural n zonele montane i alte zone defavorizate; Conservarea i mbunt irea strii resurselor naturale i a habitatelor prin ncurajarea utilizrii de metode de produc ie agricol compatibile cu protejarea mediului, conservarea biodiversit ii i mbunt irea calit ii apei, solului i a peisajului natural; compensarea fermierilor pentru dezavantajele rezultate din implementarea re elei Natura 2000 pe baza obliga iilor asumate conform Directivelor UE privind protec ia psrilor, conservarea habitatelor naturale i a speciilor slbatice; Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere prin creterea suprafe ei de pdure cu rol de protec ie a apei, solului i biodiversit ii mpotriva factorilor distructivi naturali i antropici, precum i dezvoltarea func iilor recreative ale pdurii; compensarea proprietarilor de terenuri forestiere pentru dezavantajele create de msurile de conservare a arealelor protejate. (iii) ncurajarea diversificrii economiei rurale i mbunt irea calit ii vie ii n spa iul rural prin: Men inerea i dezvoltarea activit ilor economice i creterea numrului de locuri de munc prin diversificarea activit ilor economice non-agricole i ncurajarea micilor ntreprinztori n spa iul rural; crearea, mbunt irea i diversificarea facilit ilor de dezvoltare economic i a atrac iilor turistice; Creterea atractivit ii zonelor rurale i diminuarea migra iei popula iei tinere spre zonele urbane prin crearea i modernizarea infrastructurii fizice de baz; mbunt irea condi iilor sociale, economice i de mediu; protejarea i conservarea patrimoniului cultural i natural rural; diversificarea ofertei turistice; Dezvoltarea abilit ilor i competen elor actorilor locali privind administrare, organizarea teritoriului pe plan local i modernizarea satelor. buna

119

(iv) Demararea i func ionarea ini iativelor de dezvoltare local prin: Introducerea conceptului de ac iune de jos n sus n administrarea comunit ilor rurale, care s asigure un grad ridicat de integrare economic i social teritorial, sus inut prin organizarea grupurilor de ac iune local (GAL); Promovarea poten ialului endogen al teritoriilor prin participarea membrilor comunit ilor rurale la procesul de elaborare i implementare a strategiilor de dezvoltare local i stimularea ac iunilor inovative; ncurajarea factorilor locali de a conlucra cu alte comunit i locale din ar i din strintate pentru realizarea unor proiecte comune; mbunt irea administrrii locale prin dezvoltarea competen elor de formulare i administrare a proiectelor, inclusiv a celor realizate n parteneriat, i atragerea participrii cet enilor n procesul decizional; valorificarea poten ialului programului LEADER i a resurselor financiare alocate acestuia pentru mediul rural i sprijinirea grupurilor de ac iune local. Va fi continuat temporar Programul Fermierul, adoptat n 2005, pentru sus inerea investi iilor efectuate n agricultur i n sectoarele de procesare, depozitare, conservare i valorificare a produselor. Pn n anul 2013 va fi finalizat armonizarea legisla iei na ionale cu acquis-ul comunitar n domeniu i se va asigura opera ionalizarea structurilor na ionale corespunztoare celor care func ioneaz la nivelul UE.

n completarea obiectivelor con inute n Planul Na ional de Dezvoltare Rural 20072013, se recomand urmtoarele msuri suplimentare:
Elaborarea, cu concursul comunit ii academice de specialitate, i implementarea unui Program Na ional pentru Gestionarea Durabil a Pdurilor care s prevad: interzicerea reducerii suprafe ei totale a pdurilor; creterea suprafe ei pdurilor cu cel pu in 200.000 hectare prin mpdurirea n special a terenurilor degradate i abandonate. Sunt necesare msuri suplimentare pentru realizarea unui sistem na ional de perdele forestiere de protec ie, cu precdere n inuturile secetoase i predispuse la deertificare; promovarea cu prioritate a tratamentelor intensive, bazate pe regenerarea natural, capabile s contribuie n cea mai mare msur la promovarea speciilor autohtone valoroase, asigurndu-se astfel exercitarea continu a func iilor multiple, ecologice, economice i sociale pe care trebuie s le ndeplineasc pdurea n ansamblul ei. Se impun, de asemenea, msuri active pentru aplicarea strict a prevederilor legale privind interzicerea tierilor rase; pentru creterea suprafe ei pdurilor destinate s protejeze regimul apelor, solul, clima, peisajul precum i a celor cu rol de conservare a biodiversit ii n sistemul ariilor naturale protejate; adaptarea pdurilor i a silviculturii la efectele schimbrilor climatice globale; aplicarea de vrste optime de tiere a arboretelor, contracarnd tendin ele de reducere a acestor vrste i de majorare artificial a volumului de tieri din pduri; conservarea biodiversit ii la toate nivelurile: genetic, al speciilor, ecosistemic i al complexelor de ecosisteme; integrarea pdurilor virgine i cvasi-virgine 120

n arii naturale protejate; reconstruc ia ecologic a pdurilor deteriorate i nefunc ionale sub raport ecologic i economic; ngrijirea pdurilor tinere i conservarea lemnului mort n limitele statuate n Uniunea European; amenajarea integrat participativ a bazinelor hidrografice montane toren iale; creterea gradului de accesibilitate a pdurilor; compensarea proprietarilor de terenuri forestiere pentru dezavantajele create de ncadrarea de pduri n grupa celor cu func ii speciale de protec ie, inclusiv n arii naturale de protec ie; implicarea financiar a statului n gestionarea durabil a pdurilor private avnd suprafe e de sub 30 hectare. Urgentarea pregtirii unui Program pe termen mediu i lung pentru modernizarea sistemelor de iriga ii prin reabilitarea celor existente i construirea unor sisteme noi, bazate pe cele mai bune tehnologii disponibile; stabilirea necesarului de investi ii, pe etape, i identificarea surselor de finan are. Aceast ac iune capt aspect prioritar n contextul efectelor schimbrilor climatice globale, creterii frecven ei i acuit ii perioadelor de secet, extinderii deertificrii, concomitent cu reducerea resurselor de ap disponibile. Programul va trebui s con in i dispozi ii privind optimizarea folosirii apei n agricultur, sector care utilizeaz circa 70% din consumul total de ap. Elaborarea unui Program Na ional privind protec ia i conservarea solului, conform principiilor dezvoltrii durabile, ca element esen ial al viziunii strategice pentru promovarea securit ii i siguran ei alimentare. Punerea n aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea durabil a zonei montane din Romnia, care este fragil ecologic i se caracterizeaz prin handicapuri naturale i sociale semnificative, antreneaz eforturi mari, cu restric ii n exercitarea unor activit i economice i n utilizarea terenurilor, i implic o cretere a costurilor lucrrilor datorit altitudinii, pantelor i condi iilor climatice cu perioade de vegeta ie mai reduse. Prin ndeplinirea obiectivelor stabilite de aceast Strategie, aprobat de Guvernul Romniei nc din 2004, se va realiza protejarea i valorificarea responsabil a resurselor montane, innd seama i de efectele schimbrilor climatice, prevenindu-se depopularea acestor zone i degradarea tradi iilor, ndeletnicirilor i specificit ii culturale a acestora, iar asigurarea mijloacelor pentru dezvoltarea lor echilibrat, la paritate cu alte zone n privin a veniturilor i condi iilor de via , va trebui s beneficieze de sprijinul statului. Pentru finan area obiectivelor Planului Na ional Strategic pentru Dezvoltare Rural, Romnia poate accesa fondurile prealocate totale aferente perioadei 2007-2013 de circa 8,02 miliarde euro, din care 80,46% provin din cofinan area comunitar prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural. De asemenea, se prevd alocri comunitare pentru 2007-2013 de peste 5,5 miliarde euro sub form de pl i directe pentru productorii agricoli, peste 248 milioane euro pentru msuri de pia n 2008 i 230 milioane euro pentru pescuit. n perioada 2007-2013 se vor transfera de la bugetul comunitar pentru agricultur, sectorul piscicol i dezvoltarea rural circa 14 miliarde euro. La aceste sume se adaug alocri importante de la bugetul de stat al Romniei.

121

Orizont 2020. Obiectiv na ional: Consolidarea structurilor din domeniul agroalimentar i silvic concomitent cu dezvoltarea economic i social a zonelor rurale pentru reducerea n continuare a decalajelor i atingerea nivelului mediu actual de performan al rilor membre ale UE; afirmarea Romniei ca element de stabilitate a securit ii alimentare n Europa de Sud-Est. n acest scop va fi elaborat nc din perioada anterioar un nou program de ac iune pentru 2014-2020 axat pe principiile dezvoltrii durabile, cu inte specifice privind mbunt irea condi iilor de mediu (msuri de combatere a degradrii solului i de protec ie a zonelor expuse la risc de inunda ii, men inerea planta iilor la un nivel suficient i sustenabil, sprijinirea zonelor defavorizate, ameliorarea calit ii peisajului), creterea competitivit ii anumitor sectoare cu impact asupra mediului (utilizarea surselor de energie regenerabil, mbunt irea gestionrii apei, deeurilor i dejec iilor, fertilizan ilor, pesticidelor i ierbicidelor), mbunt irea calit ii vie ii n mediul rural (creterea veniturilor din activit i agricole, silvice i piscicole performante, extinderea serviciilor i utilit ilor publice, diversificarea activit ilor non-agricole i a spiritului antreprenorial). Se va continua programul de gestionare durabil a pdurilor prin msuri suplimentare de rempdurire i de reconstruc ie ecologic a pdurilor i a terenurilor forestiere afectate de fenomene de degradare. Se vor lua n continuare msuri pentru mbunt irea pregtirii profesionale i capacit ii manageriale a fermierilor pentru valorificarea superioar a resurselor naturale locale, mbunt irea standardelor de securitate a muncii, ncurajarea ini iativelor de mediu i asigurarea condi iilor de igien i bunstare a animalelor. Ac iunile preconizate vor avea n vedere schimbrile posibile n mecanismele de aplicare a Politicii Agricole Comune a UE dup 2013. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Adoptarea n totalitate a politicilor i practicilor comunitare n domeniul agriculturii, silviculturii i pescuitului; finalizarea restructurrii i modernizrii acestor sectoare i a spa iului rural. n aceast perioad se va atinge un nivel nalt de competitivitate n sectorul agroalimentar, care va deveni compatibil cu cel vest-european ca urmare a crerii unor structuri agricole viabile, modernizrii economiei rurale, diversificrii produc iei i realizrii unor produse de calitate. Romnia va recupera decalajele de productivitate n sectorul agricol i se va apropia de nivelul de dezvoltare a industriilor alimentare din rile europene cu tradi ie. Se vor asigura integral normele de siguran a alimentelor prin respectarea cerin elor de eco-condi ionalitate comunitare. n urma aplicrii programului multianual coerent n domeniul silviculturii, procentul de mpdurire va ajunge, n anul 2030, la 34% din suprafa a rii, cu perspectiva s evolueze n continuare spre procentajul optim de 45%. 122

Msurile ce urmeaz a fi ntreprinse precum i necesarul de finan are urmeaz a fi stabilite n func ie de evaluarea rezultatelor ob inute n perioada anterioar, pe baza unor studii de specialitate care s ia n considerare diferite scenarii posibile, inclusiv volumul de investi ii pe programe i obiective.

3.3. Implementarea Agendei Locale pentru secolul XXI (AL-21) Promovarea sistematic a principiilor i practicilor dezvoltrii durabile a nceput n Romnia nc din anul 2000 prin implementarea unor proiecte concrete la nivel local ini iate i cofinan ate de Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare Romnia n cadrul Agendei Locale 21. Acest proces a contribuit la ntrirea capacit ii administra iilor locale din zonele i localit ile participante la program de a elabora i aplica politici i planuri concrete pentru promovarea dezvoltrii socio-economice durabile prin: Crearea unui cadru participativ, implicnd toate categoriile de actori locali, n conturarea deciziilor privind dezvoltarea durabil a comunit ilor din care fac parte. Alturi de autorit ile locale, au fost antrena i reprezentan i ai sectorului public, inclusiv ai unit ilor descentralizate, ai antreprenoriatului privat, asocia iilor profesionale, institu iilor de nv mnt sau cercetare, sindicatelor, organiza iilor neguvernamentale sau altor forma iuni ale societ ii civile i ai mijloacelor de comunicare n mas n structuri care i-au pstrat func ionalitatea i dup ncheierea fiecrui proiect. Dezvoltarea re elelor i parteneriatelor locale, ceea ce a permis concentrarea resurselor i valorificarea optim a poten ialului local. Acest rezultat a devenit posibil prin utilizarea mecanismului participativ, dar a implicat i un sistem eficient de comunicare i informare. Elaborarea a trei tipuri de instrumente principale menite s orienteze i s promoveze o viziune realist i responsabil asupra perspectivelor de dezvoltare n plan local: (i) o strategie local de dezvoltare durabil care stabilete obiectivele pe termen mediu i lung; (ii) un plan de ac iune cu priorit i i pai de urmat pe termen scurt i mediu pentru ndeplinirea obiectivelor strategiei, con innd o evaluare a costurilor, identificarea surselor de finan are i a modalit ilor de accesare a acestora i (iii) un portofoliu de proiecte considerate de ntreaga comunitate drept priorit i pentru asigurarea dezvoltrii durabile a localit ii sau zonei. Construirea capacit ii institu ionale i administrative la nivelul autorit ilor locale i societ ii civile pentru promovarea dezvoltrii durabile. Programul Agenda Local 21 a pornit ini ial de la nivelul municipiilor medii-mari i a fost diversificat att n sensul extinderii ariei de implementare la nivel jude ean ct i prin restrngerea anvergurii proiectului pn la nivel de ora sau comunitate rural.

123

n perioada 2000-2003 a fost definitivat metodologia i s-au elaborat primele seturi de documente AL-21 pentru 9 municipii-pilot. Rezultatele acestei etape au fost apreciate att la nivelul autorit ilor i comunit ilor locale ct i la nivel central guvernamental, mai ales prin prisma calit ii contribu iilor rezultate din dezbaterile publice, de care s-a inut seama n definitivarea Planului Na ional de Dezvoltare al Romniei. Ca urmare, Guvernul Romniei a decis extinderea programului Agenda Local 21 la nivel na ional, cuprinznd peste 40 de noi localit i sau unit i teritoriale pn la sfritul anului 2007. n acest sens s-a semnat o Conven ie de colaborare ntre reprezentan ii Guvernului, Federa iei Autorit ilor Locale din Romnia i Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare prin Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil. Proiectele realizate n perioada 2003-2007 au inclus de aceast dat i 6 jude e i 2 comune. Programul a beneficiat de asisten tehnic din partea unor exper i ONU, UE i ai Institutului Interna ional pentru Dezvoltare Durabil (Canada), precum i din partea unor agen ii de dezvoltare interna ional din Europa i America. Elaborarea strategiilor i planurilor de dezvoltare durabil a mobilizat n principal expertiza local, circa 2.000 de persoane fiind implicate n Comitetele Locale de Coordonare, Grupurile de lucru i Oficiile locale AL-21. Pentru definitivarea seturilor de documente n toate aceste loca ii au fost organizate 90 de dezbateri publice care au reunit peste 10.000 de participan i. n cadrul a 6 sesiuni de pregtire pentru participan ii la elaborarea, implementarea i monitorizarea n continuare a setului de documente AL-21, avnd o tematic divers, bazat pe evaluarea atent a nevoilor de instruire i pe cerin ele specifice din teritoriu, au fost abordate, printre altele, teme precum principiile dezvoltrii durabile, evaluarea integrat de mediu, metodologia de identificare a proiectelor prioritare de interes local i de accesare a fondurilor UE i altor surse de finan are. Au fost organizate dou Forumuri Na ionale i 10 ateliere de lucru sau seminarii pentru diseminarea cunotin elor despre con inutul programului AL-21 i rezultatele ob inute n fiecare etap. Aceste ac iuni, alturi de practica efectiv a lucrului n echip pentru realizarea AL-21, au contribuit la mbunt irea capacit ii institu ionale a autorit ilor locale i la contientizarea societ ii civile pentru aplicarea preceptelor dezvoltrii durabile pe plan local. Portofoliile de proiecte agreate de to i factorii activi la nivel local i considerate drept prioritare cuprind peste 1.200 de propuneri care acoper o mare varietate de domenii, mergnd de la elemente de infrastructur urban sau rural, accesul la utilit ile de baz sau regenerarea unor situri industriale abandonate pn la ini ierea unor ac iuni pentru protec ia mediului i conservarea biodiversit ii sau pentru ocrotirea patrimoniului istoric i cultural. Documentele finale adoptate n urma dezbaterilor publice au fost publicate n peste 40.000 de exemplare, n limbile romn i englez. n acest fel se realizeaz o larg informare i comunicare asupra rezultatelor programului AL-21 i o emula ie constructiv din partea altor localit i de a participa la acest program. Totodat, investitorii romni i strini dispun de un instrument util pentru deciziile lor de afaceri ntruct au certitudinea c proiectele incluse n portofoliile convenite au sprijinul comunit ilor locale.

124

Experien a acumulat n procesul implementrii programului Agenda Locala 21, re elele de conlucrare constituite n plan vertical i orizontal i progresele nregistrate n generalizarea bunelor practici prezint, n cazul Romniei, un nalt grad de relevan pentru punerea n aplicare cu succes a Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil. n faza urmtoare a implementrii programului Agenda Locala 21 se va aplica o abordare structural intersectorial, corelnd obiectivele convenite la nivelul comunit ilor cu resursele existente i sistemele de implementare.

4. Amenajarea teritoriului i planificarea spa ial


n perspectiva dezvoltrii durabile, spa iul geografic amenajat i locuit cuprinznd elemente fizice naturale i antropice dar i elemente institu ionale i culturale reprezint un complex func ional care sus ine calitatea vie ii popula iei i reprezint acea parte a avu iei na ionale de care beneficiaz to i cet enii. Obiectivul de a realiza coeziunea teritorial a Uniunii Europene este prezent n Tratatul de Reform de la Lisabona (13 decembrie 2007) i a cptat treptat contur n documentele adoptate la nivel ministerial nc 1983, cu o sistematizare mai precis n Carta de la Leipzig (mai 2007). Coeziunea teritorial presupune adecvarea resurselor teritoriului (naturale i antropice) la necesit ile dezvoltrii socio-economice n vederea eliminrii disparit ilor i disfunc ionalit ilor ntre diferite unit i spa iale n condi iile pstrrii diversit ii naturale i culturale a regiunilor. Chiar n absen a unei autorit i specializate cu activitate permanent la nivelul UE, orientrile convenite au produs efecte vizibile n promovarea coeziunii teritoriale prin coordonarea politicilor sectoriale pe baza conceptelor i tehnicilor planificrii spa iale. Documentele UE subliniaz n mod expres necesitatea ca fundamentarea politicilor na ionale de amenajare a teritoriului i planificare spa ial s devin o dimensiune esen ial a Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabil i a Strategiei de la Lisabona revizuite. Aezrile umane, ca subsistem al teritoriului locuit, reprezint spa iul unde problemele economice, sociale i de mediu trebuie coordonate la scri spa iale diferite, instrumentele de implementare fiind amenajarea teritoriului i urbanismul. Teritoriul, n eles ca spa iu geografic locuit, include elemente fizice naturale i antropice, dar i elemente institu ionale i culturale, toate integrate ntr-un complex func ional al crui principal scop i resurs l reprezint popula ia uman. Aezarea uman ca entitate func ional, fizic, institu ional i cultural reprezint cadrul de asigurare a unui ct mai nalt nivel al calit ii vie ii. Aezrile umane trebuie privite n calitate de consumatoare de resurse dar i de generatoare de bunstare i poten ial resurs de creativitate, n special n mediul urban. Amenajarea teritoriului are un caracter predominant strategic, stabilind direc iile de dezvoltare n profil spa ial, care se determin pe baza analizelor multidisciplinare i a sintezelor interdisciplinare. Documentele care rezult din acest proces au un caracter att 125

tehnic, prin coordonrile spa iale pe principiul maximalizrii sinergiilor poten iale ale dezvoltrii sectoriale n teritoriu ct i legal, avnd n vedere c, dup aprobarea documenta iilor, acestea devin norme de dezvoltare spa ial pentru teritoriul respectiv. Aspectele tehnice, legale i politice integrate n planurile aprobate de amenajare a teritoriului constituie elemente care fundamenteaz planurile regionale de dezvoltare i constituie expresia coordonat spa ial i temporal a politicilor de dezvoltare. Planurile de amenajare a teritoriului constituie fundamentarea tehnic i asumarea politic i legal a strategiilor n vederea accesului la finan area programelor i proiectelor din fonduri na ionale i europene, n particular prin Programul Opera ional Regional i programele opera ionale sectoriale. n cadrul ac iunii de aplicare a Planului de Amenajare a Teritoriului Na ional au fost aprobate prin lege, pn n luna septembrie 2008, cinci sec iuni: retele de transport, ap, arii protejate, re eaua de localit i i zone de risc natural. n condi iile specifice ale Romniei, clarificarea regimului juridic al propriet ii asupra terenurilor fie intravilane (construibile), fie extravilane (preponderent agricole, silvice sau perimetre naturale protejate) printr-un sistem cadastral adecvat reprezint obiectul principal al dezvoltrii teritoriale sntoase i precede stabilirea regimului tehnic i economic prin documenta ii de urbanism.

4.1. Planificarea spa ial Conceptul de planificare spa ial reprezint un cumul de metode, programe, proiecte i ac iuni prin care se realizeaz dezvoltarea direc ionat, ghidat de strategii explicite, a spa iului fizic pentru a echilibra componentele economice, sociale, culturale i istorice, de peisaj i mediu natural ale unui teritoriu. Planificarea spa ial presupune demersuri interdisciplinare i include paliere diferite de analiz i proiectare, constituind baza conceptual a politicilor de dezvoltare regional i intervenind pentru corectarea anomaliilor i disfunc ionalit ilor care pot s apar n derularea acestora. Strategiile, programele i planurile de amenajare integrat n teritoriu i localit ile din Romnia vor trebui, prin urmare, s incorporeze orientrile comune pentru spa iul amenajat european, cu referin prioritar la men inerea unui echilibru ra ional ntre interesul privat i cel public, n condi iile respectrii stricte a regimului juridic al propriet ii asupra terenurilor. Se are n vedere evitarea dispersiei zonelor de locuit, asigurarea diversit ii sociale i culturale intraurbane, controlul jocurilor speculative de ocupare a spa iilor publice i peisajului, mixajul optim ntre elementele func ionale i cele sociale. n acest fel, dezvoltarea echilibrat a localit ilor, mbinat cu respectarea spa iului cultural i natural, va oferi o contribu ie esen ial la ameliorarea calit ii vie ii n armonie cu mediul ambiant, la folosirea corect a resurselor i la prevenirea unor evolu ii negative ireversibile.

126

Pentru ntreaga perioad pn n anul 2030, mbunt irea condi iilor de locuit, inclusiv n cartierele de cldiri multietajate din orae, n sprijinul dezvoltrii urbane durabile vizeaz urmtoarele obiective: Adaptarea dinamicii i caracteristicilor locuin elor la nevoile prezente i viitoare ale popula iei; Precizarea direc iilor de dezvoltare viitoare a construc iei de locuin e (principii de construc ie, materiale i structur adaptate la condi iile specifice); Dezvoltarea controlat a zonelor reziden iale (asigurarea accesului la utilit i, transport, servicii publice i sociale); Realizarea unor politici de locuire care s integreze grupurile vulnerabile i s asigure mixitatea social; Constituirea de rezerve funciare suficiente i dispuse n amplasamente diverse prin realizarea unor politici locale coerente referitoare la folosin a terenurilor; Asigurarea accesului la condi ii de locuire sigure i sntoase pentru persoanele care nu i pot achizi iona locuin e pe pia a liber. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Integrarea preceptelor tiin ifice ale planificrii spa iale n programele de dezvoltare regional; modernizarea cadrului legislativ i normativ n concordan cu orientrile de coeziune teritorial a UE i cu cerin ele dezvoltrii durabile. n acest scop se prevd, n completarea msurilor stabilite prin Programul Opera ional Regional (a se vedea Capitolul IV.3.1) i n concordan cu prevederile Conceptului Na ional de Dezvoltare Spa ial Romnia 2025, urmtoarele direc ii de ac iune prioritare: Completarea cadrului legislativ pentru integrarea viziunii strategice de planificare spa ial i amenajare a teritoriului n programele de dezvoltare regional, pentru eliminarea neclarit ilor privind raportul dintre proprietatea privat i cea public, pentru ntrirea prevederilor legale mpotriva urbanismului derogatoriu (care anuleaz caracterul strategic al planurilor urbanistice generale - PUG) i pentru pstrarea integrit ii fizice a zonelor simbolice cu valoare de patrimoniu, monumentelor istorice i de art i peisajului; Determinarea viitoarelor centre urbane de polarizare a zonelor rurale pentru a mri gradul de accesibilitate a popula iei rurale la servicii de calitate (sntate, educa ie, servicii sociale); Stabilirea cadrului legislativ i tehnico-normativ pentru demararea unui program multianual viznd strmutarea locuin elor aflate n zone de risc (cutremur, inunda ii, alunecri de teren, avalane, poluare chimic sau radioactiv); Elaborarea, aprobarea i aplicarea normelor care impun consultarea popula iei asupra deciziilor de urbanism i a celor care privesc dezvoltarea comunit ii; 127

Limitarea prin lege a expansiunii spa iului intravilan al localit ilor urbane pentru o perioad de 10 ani n favoarea restructurrii (reciclrii) terenurilor intravilane existente pentru noile investi ii; ntocmirea planurilor strategice de dezvoltare a oraelor mari i aprobarea lor ca planuri-tem pentru planurile urbanistice generale, reactualizate conform principiilor de dezvoltare integrat i sustenabilitate urban acceptate n cadrul UE; ntocmirea, la nivelul fiecrei localit i, a planului local de dezvoltare durabil (Agenda Local 21) cu antrenarea larg i activ a comunit ii; Statuarea obligativit ii ca planurile strategice i urbanistice pentru oraele mari s fie elaborate i aprobate n corelare cu cele ale unit ilor teritorial-administrative adiacente; Stabilirea i aplicarea planurilor de msuri pentru realizarea centurilor verzigalbene (spa ii verzi i terenuri agricole) n jurul oraelor de rangul I i II; mrirea suprafe elor de spa ii verzi intravilane cu 10% pentru atingerea unui indicator de minimum 15 metri ptra i pe locuitor; Lansarea proiectelor pentru sporirea substan ial a spa iilor de parcare n oraele mari; Promovarea orientrilor strategice ale UE privind cooperarea teritorial european prin implementarea programelor opera ionale comune n interiorul frontierelor UE (cu Ungaria i Bulgaria) i n zonele frontierei externe (cu Serbia, Ucraina-Moldova, Ungaria-Slovacia-Ucraina, zona extins a Mrii Negre), programului opera ional de cooperare transna ional n sud-estul Europei (SEES) i programelor de colaborare interregional ale UE, respectiv INTERREG IVC, URBACT II, ESPON 2013 i INTERACT 2007-2013. n acest scop se va utiliza n regim transfrontalier i experien a pozitiv a Romniei n implementarea Agendei Locale 21. n perioada 2007-2013 va participa la realizarea obiectivelor de cooperare teritorial european n cadrul a 11 programe finan ate din Fondul European de Dezvoltare Regional, Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat i Instrumentul de Asisten pentru Preaderare, inclusiv n cadrul Gruprii Europene de Cooperare Teritorial (GECT). Orizont 2020. Obiectiv na ional: Constituirea la nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare spa iala, a sistemului policentric de arii func ionale urbane (aglomerri urbane) i de coridoare de urbanizare n lungul arterelor de transport de interes european (policentricitate de re ea). Pe lng continuarea ac iunilor ini iate n cadrul implementrii programelor lansate n perioada 2007-2013, se vor urmri urmtoarele inte orientative:

128

Asigurarea n totalitate a terenurilor pentru construc ii noi prin reciclarea terenurilor intravilane i extravilane desemnate prin planurile strategice sau restructurarea terenurilor subutilizate sau prsite i limitarea expansiunii zonelor urbanizate; Realizarea structurilor fizice i institu ionale care s permit declararea ca localit i urbane a viitoarelor centre de polarizare a zonelor rurale; Reconfigurarea spa ial la nivelul comunelor n vederea micorrii numrului de unit i teritorial-administrative; Dezvoltarea spa ial policentric i echilibrat a ariilor cu func iuni metropolitane (Bucureti i Timioara, apoi Constan a i Iai) i pregtirea accesului la categoria de metropole a 4 municipii cu peste 300 mii locuitori (Braov, Cluj-Napoca, Craiova i sistemul urban Gala i-Brila); Realizarea efectiv a centurilor verzi-galbene din jurul oraelor de rangul I; atingerea unui indicator de spa iu verde de 26 metri ptra i pe locuitor pentru oraele de rangul I i II; Atingerea unei valori medii pe ar a indicelui suprafe ei locuibile de 15 metri ptra i pe locuitor; Reducerea la 40% a propor iei locuin elor nclzite cu sobe cu combustibil solid prin nlocuirea instala iilor i introducerea unor sisteme moderne de nclzire; Realizarea de spa ii publice de calitate n toate zonele principale ale oraelor; Rezolvarea problemei parcajelor pentru oraele de rangul I, inclusiv Municipiul Bucureti; dezvoltarea traseelor func ionale pietonale i pentru bicicliti n oraele de rangul I i II; Ob inerea unei mixit i func ionale i sociale optime a localit ilor pentru a evita enclavizarea socio-economic; Continuarea i amplificarea programelor de colaborare transfrontalier, transna ional i interregional pentru a asigura ndeplinirea obiectivelor de coeziune teritorial a Uniunii Europene i a mbunt i conectivitatea i interac iunea cu spa iile nvecinate. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Structurarea i dezvoltarea re elei extinse de localit i urbane i rurale ca premis pentru afirmarea regiunilor Romniei ca entit i dinamice, atrgtoare i competitive i pentru racordarea lor deplin la spa iul european. n acest sens se prevd ca inte orientative: Creterea nivelului de urbanizare pn la 70% prin atingerea indicatorilor care s permit includerea a circa 650 de localit i rurale n categoria de orae i prin aplicarea generalizat a instrumentelor de dezvoltare urban integrat;

129

Realizarea principalelor elemente ale tramei na ionale de interconectare func ional a regiunilor Romniei (inclusiv prin coridoarele transcarpatice) ca armtur a dezvoltrii lor durabile i a racordrii lor la sistemul european; Folosirea politicilor i instrumentelor de amenajare a teritoriului pentru refacerea fondului forestier, renaturarea luncii Dunrii, re-crearea bazinelor naturale de reten ie a apelor i reabilitarea zonei de litoral; Realizarea centurilor verzi-galbene n jurul oraelor de rangul II; atingerea unui indicator de spa iu verde de 35 metri ptra i pe locuitor pentru oraele de rangul I i II; ncheierea programului de strmutare a locuin elor aflate n zone de risc la hazardurile naturale sau antropice; Atingerea unei valori medii pe ar a indicelui suprafe ei locuibile de 17 metri ptra i pe locuitor.

4.2. Cadastrul Romniei Cadastrul general reprezint singurul sistem unitar i obligatoriu de eviden tehnic, economic i juridic prin care se realizeaz identificarea, descrierea i nregistrarea n documentele cadastrale a imobilelor de pe ntreg teritoriul rii, indiferent de destina ia lor i de proprietar, n vederea nscrierii acestora n cartea funciar. Spre deosebire de marea majoritate a statelor membre ale UE, Romnia nu dispune nc de un cadastru general con innd date esen iale complete pentru ntregul teritoriu al rii privind delimitarea unit ilor teritorial-administrative, a propriet ilor, a suprafe elor cu destina ie economic (inclusiv imobiliar-edilitare), imobilelor, ecosistemelor terestre i acvatice (inclusiv arealele protejate), siturilor cu valoare istoric (inclusiv cele arheologice) sau cele fcnd parte din patrimoniul cultural. Pe teritoriul actual al Romniei, un sistem de publicitate imobiliar (Cartea Funduar), pentru eviden a tehnic i fiscal a terenurilor, a func ionat nc din secolul XIX n provinciile aflate atunci n componen a Imperiului Austro-Ungar (Transilvania, Banat i Bucovina). Dup Marea Unire din 1918, legisla ia corespunztoare privind organizarea cadastrului funciar i introducerea cr ii funciare pe ntreg teritoriul na ional a fost promulgat abia n anul 1933 i apoi modificat n 1938. Instalarea regimului comunist (1948-1989) a ntrerupt procesul de aplicare a acestei legi, preocuprile n materie limitndu-se doar la eviden a funciar a terenurilor pe categorii de folosin i de intori, dar fr efect juridic prin publicitate imobiliar n cartea funciar. Pentru a rspunde noilor cerin e ale unei economii func ionale de pia i a realiza treptat alinierea la reglementrile juridice i practicile rilor din Uniunea European, s-a nfiin at Prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea i completarea Legii cadastrului i a publicit ii imobiliare nr. 7/1996, aprobat prin Legea nr. 499/2004 Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar. Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar are n subordine Centrul Na ional de Geodezie, 130

Cartografie, Fotogrammetrie i Teledetec ie iar la nivelul fiecrui jude i n municipiul Bucureti oficiile de cadastru i publicitate imobiliar. Dezbaterile pe marginea proiectului prezentei Strategii la nivel na ional i mai ales cele desfurate n cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei, precum i numeroasele semnalri primite din partea specialitilor i a forma iunilor interesate ale societ ii civile au scos n eviden a necesitatea intensificrii ac iunilor concrete pentru a urgenta realizarea Cadastrului General prin ealonarea realist a lucrrilor complexe ce se cer executate. Caracterul prioritar al acestei ac iuni este subliniat de numrul mare de litigii de proprietate (multe dintre acestea legate de ambiguit i de delimitare) aflate pe rolul instan elor judectoresti i de necesit ile imediate privind efectuarea corect a pl ilor directe ctre productorii agricoli. n mod deosebit se impune folosirea sistemului cadastral pentru delimitarea perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic, istoric i cultural n vederea protejrii efective a acestora fa de agresiunea speculatorilor i dezvoltatorilor imobiliari, precum i fa de deturnarea lor n alte scopuri (elemente de infrastructur, parcuri industriale, acumulri de ap etc.). Se estimeaz c finalizarea cadastrului general la nivel na ional pe baza planului cadastral index va putea avea loc estimativ n jurul anului 2020, avnd ca rezultat: Asigurarea unei baze reale n vederea garantrii dreptului de proprietate; Sus inerea dezvoltrii pie ei imobiliare i a creditului ipotecar; Stabilirea unei baze reale de impozitare; Asigurarea transparen ei i a accesului la informa ia public.

n acest scop se va adopta i implementa un plan de ac iune pentru realizarea pe etape a urmtoarelor obiective specifice: Orizont 2013. Obiectiv na ional: Modernizarea cadrului legal, consolidarea capacit ii institu ionale i efectuarea lucrrilor preliminare n vederea introducerii cadastrului general. Modificarea cadrului legal; dezvoltarea de manuale opera ionale (regulamente etc.) urmare a derulrii unui proiect pilot de introducere a cadastrului general ntr-o comun (2007-2008); Consolidarea capacit ii institu ionale a tuturor celor care vor fi implica i n procesul de introducere a cadastrului general; programe de instruire (2007-2012); Extinderea la nivel na ional a sistemului informatic existent (2007-2008) i modernizarea acestuia (2007-2010); Conversia n format digital a cr ilor funciare (11 milioane) i a documenta iilor cartografice existente (4 milioane) (2007-2010); Aerofotografierea i realizarea ortofotoplanurilor digitale pentru 24 orae reedin de jude scara 1:1.000 i pentru municipiul Bucureti i zonele limitrofe scara 1:500; Introducerea cadastrului general n aproximativ 10 jude e (2009-2012); 131

Aerofotografierea i realizarea ortofotoplanurilor digitale scara 1:5.000 refacerea ortofotoplanului pentru ntreaga ar (o dat la 5 ani), utilizabil i pentru LPIS; Campanii de contientizare a popula iei referitor la procesul de introducere a cadastrului general (2009-2012); Achizi ionarea/amenajarea de spa ii adecvate de birouri (20) att la nivel central ct i la nivel local (2007-2012). Orizont 2020. Obiectiv na ional: Finalizarea, n linii generale, a cadastrului general al Romniei i asigurarea transparen ei i accesibilit ii sistemului. Realizarea cadastrului general i a bazei de date cadastrale reale, inclusiv deschiderea cr ilor funciare pentru 100% din suprafa a teritoriului na ional; Realizarea sistemului informa ional geografic al fondului imobiliar-edilitar pentru municipiile i oraele rii precum i pentru localit ile reedin e de comune; al fondului apelor de suprafa (cadastrul apelor) privind condi iile naturale, lucrrile de stpnire i folosire a apelor precum i cele pentru protec ia calit ii apei; al fondului forestier (cadastrul forestier) pentru inventarierea i eviden a terenurilor cu vegeta ie forestier n scopul exploatrii ra ionale i consolidrii pdurilor i ecosistemelor asociate fondului forestier; Finalizarea realizrii sistemului informa ional geografic al fondului cilor de comunica ie terestre (cadastrul drumurilor publice jude ene i comunale, cadastrul cilor ferate secundare) i a delimitrii cadastrale a perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic, istoric i cultural. Mentenan a (ntre inerea, actualizarea) continu a cadastrului general i a sistemelor informa ionale geografice specifice domeniilor de activitate (cadastre de specialitate) ca sisteme deschise pentru a evita perimarea informa iilor din bazele de date. Orizont 2030. Obiectiv na ional: Asigurarea compatibilit ii i interoperativit ii depline a sistemului cadastral din Romnia cu standardele de fiabilitate i siguran a datelor din celelalte state ale UE. Finalizarea realizrii cadastrului general pentru ntreaga suprafa a rii; Realizarea sistemului informa ional geografic al fondului imobiliar-edilitar pentru restul localit lor rurale apar intoare comunelor; Realizarea sistemului informatic al cadastrului i publicit ii imobiliare la nivelul tuturor unit ilor administrativ-teritoriale, al jude elor i al ntregii ri i asigurarea accesului controlat la acest sistem pentru to i utilizatorii poten iali.

132

5. Dimensiunea cultural a dezvoltrii durabile


Pstrarea patrimoniului cultural, crea iei contemporane i diversit ii culturale ca premis a coeziunii i solidarit ii europene este men ionat n mod expres n Strategia pentru Dezvoltare Durabil a UE i se regsete n principalele documente politice ale Uniunii Europene, inclusiv n Tratatul de la Lisabona, precum i ntr-o serie de conven ii multilaterale adoptate sub egida UNESCO sau a Consiliului Europei. Importan a dimensiunii culturale la nivelul Uniunii Europene este eviden iat de faptul c n domeniul crea iei i serviciilor culturale lucreaz aproximativ 6 milioane de cet eni europeni, reprezentnd 3,1% din totalul locurilor de munc n UE. Tema protec iei i valorificrii bunurilor culturale (imobile, mobile i imateriale, peisajele culturale) revine frecvent n dezbaterile Parlamentului European, genernd ini iative importante cum ar fi introducerea unei sigle a patrimoniului european, msuri suplimentare pentru protec ia propriet ii intelectuale, inclusiv pentru crea iile online, realizarea unui echilibru ra ional ntre libertatea de acces i combaterea pirateriei digitale, promovarea unui cadru fiscal favorabil industriilor culturale. Se subliniaz, de asemenea, valoarea intrinsec i peren a diversit ii i creativit ii culturale i se recomand pruden n aplicarea mecanic a logicii strict economice la domeniul cultural. Dezvoltarea durabil ca obiectiv strategic fundamental presupune ncet enirea unor practici i instrumente libere i diverse de acces la educa ie i cunoatere, la tezaurul cultural al propriei na iuni i al umanit ii n ansamblu, la toate resursele care pot dezvolta creativitatea i spiritul novator. Este vorba de asigurarea ansei pentru to i indivizii de a deveni productori de cultur, depind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment. n esen , cultural ca i beneficieze i eventuala lor ireversibil. principiile dezvoltrii durabile se aplic n egal msur patrimoniului capitalului natural, fiind vorba de resurse motenite de care trebuie s genera iile urmtoare. ntruct avem de-a face cu resurse neregenerabile, irosire, din ignoran sau neglijen , devine astfel irecuperabil i

Orizont 2013. Obiectiv na ional: Crearea i men inerea unui cadru legislativ i institu ional coerent, congruent cu reglementrile i practicile existente n cadrul UE; implementarea primei faze a planurilor de msuri pentru inventarierea, protejarea i valorificarea patrimoniului cultural na ional i racordarea lui deplin la spa iul european i universal al valorilor culturale; creterea accesului tuturor categoriilor de popula ie, din toate zonele i mediile sociale, la informa ie i cultur i mbunt irea statutului social i economic al creatorului i artistului. Activit ile privind patrimoniul cultural na ional sunt n prezent reglementate de un numr de 43 de acte normative (legi, inclusiv cele pentru ratificarea unor conven ii europene sau interna ionale n materie, ordonan e sau hotrri ale Guvernului, ordine ale ministrului Culturii i Cultelor) i se realizeaz, sub coordonarea Ministerului de resort, 133

de ctre ministerele de linie i agen iile relevante, autorit ile publice locale, serviciile deconcentrate sau subordonate MCC (institute de cercetare, muzee, institu ii de art, centre de cultur), n colaborare cu asocia ii profesionale, organiza iile neguvernamentale i universit i. La 18 aprilie 2008 s-a nfiin at, printr-o Decizie a Preedintelui Romniei, Comisia Preziden ial pentru Patrimoniul construit, situri istorice i naturale, cu caracter pluridisciplinar, care urmeaz s prezinte n termen de 6 luni un raport referitor la situa ia actual, s elaboreze o strategie pe termen mediu i lung privitoare la modalit ile de protejare i promovare a patrimoniului cultural, s identifice msuri eficiente la nivel institu ional pentru o mai bun coordonare i implementare a politicilor prioritare, s elaboreze un Ghid al patrimoniului construit, siturilor istorice i naturale. n acest fel se urmrete generarea unei abordri coerente la nivel na ional n acord cu reglementrile europene n domeniu. Proiectul de Strategie n domeniul Patrimoniului Cultural Na ional 2008-2013, elaborat n februarie 2008, definete patrimoniul na ional ca un ansamblu de resurse motenite, identificate ca atare indiferent de regimul de proprietate, care reprezint marturia i expresia valorilor, credin elor, cunotin elor i tradi iilor aflate n continu evolu ie i cuprinde toate elementele rezultate din interac iunea dintre factorii umani i naturali de-a lungul timpului. Strategia evoc drepturile culturale de baz, aa cum sunt fundamentate la nivelul Uniunii Europene, i stabilete ca principii generale: participarea cet enilor, mbunt irea administra iei n sectorul patrimoniului cultural, dezvoltarea resurselor culturale i folosirea durabil a resurselor patrimoniului. Priorit ile generale identificate n aceast Strategie sunt: realizarea inventarului i a codului patrimoniului cultural na ional precum i a unui sistem informa ional operativ i eficient care s conecteze, n condi ii de transparen , autorit ile centrale i locale, institu iile specializate i forma iunile societ ii civile cu atribu ii sau interese n domeniu. (a) n domeniul conservrii i valorificrii patrimoniului cultural na ional obiectivele stabilite se concentreaz pe urmtoarele domenii de interven ie: (i) Patrimoniul imobil (monumente arheologice i arhitecturale incluznd cet i, cur i domneti, biserici fortificate, castele, conace, palate, cule, cldiri civile urbane, biserici din lemn, muzee etnografice n aer liber, biserici rupestre, biserici i ansambluri mnstireti, arhitectur industrial, monumente de arhitectur popular, precum i complexe paleolitice, neolitice i eneolitice, asezri i necropole din epoca bronzului, fortifica ii i asezri din prima epoca a fierului, fortifica ii dacice, orae antice, edificii, monumente medievale, rezerva ii arheologice): Men inerea unui cadru legislativ coerent prin eliminarea excesului de reglementare i corelarea cu obiectivele planificrii spa iale, stabilizarea legisla iei secundare i descentralizarea mecanismelor de avizare cu implicarea specialitilor califica i n domeniul protejrii i restaurrii monumentelor;

134

Stabilirea priorit ilor i ealonarea multi-anual a finan rii n privin a lucrrilor de restaurare, punere n valoare i revitalizarea monumentelor, ansamblurilor i siturilor istorice, cu accent pe cele care prezint posibilit i rapide de atragere a publicului i de amortizare a cheltuielilor; Dezvoltarea unor planuri integrate de protejare a patrimoniului cultural i natural cu participarea direct a specialitilor din domeniile planificrii teritoriului, urbanismului, conservrii i restaurrii monumentelor, industriei turismului, arhitec ilor peisagiti, ecologilor, sociologilor etc.; descentralizarea deciziei n domeniul punerii n valoare a bunurilor culturale imobile; Asigurarea unui mecanism pentru dezvoltarea durabil a zonelor protejate pe baza conservrii integrate a patrimoniului cultural imobil; Acordarea unei priorit i majore formrii profesionale a specialitilor n toate profesiile necesare, de la cele de cercetare i eviden pn la cele de ntre inere fizic a monumentelor restaurate i revitalizate prin revizuirea sistemului de formare postuniversitar, stagii n strintate i perfec ionare continu; Responsabilizarea i contientizarea unor paliere sociale diverse asupra rolului patrimoniului cultural imobil n pstrarea identit ii na ionale i locale i n realizarea coeziunii sociale; Men inerea monumentelor nscrise n lista patrimoniului mondial ntr-un stadiu optim de conservare prin msuri de consolidare n cazul riscului unor degradri iminente, retrasarea re elei de artere de circula ie i acces cu salvgardarea peisajului autentic, amplasarea facilit ilor turistice astfel nct s nu impieteze asupra integrit ii monumentelor i zonelor de protec ie, realizarea de msuri promo ionale; Dezvoltarea unor programe comune cu parteneri din UE i alte state pentru protejarea patrimoniului cultural imobil i a peisajelor, mai ales n zonele de grani , inclusiv la nivelul autorit ilor locale n cadrul euroregiunilor; utilizarea experien ei i lec iilor nv ate din programele Sibiu capital cultural a Europei (2007) i Programul Regional pentru Patrimoniul Cultural i Natural din Sud-estul Europei 20032008 (RPSEE); Revizuirea unor prevederi ale legisla iei financiare pentru a stimula utilizarea unor surse suplimentare de finan are n vederea protejrii monumentelor istorice i creterii independen ei fa de subven iile bugetare; Completarea inventarului de patrimoniu imobil prin identificarea valorilor culturale neclasate, corectarea erorilor i includerea de noi categorii de situri protejate (industriale, balneare, construc ii din secolul XX etc.). (ii) Patrimoniul mobil (muzee, arhive, colec ii cu specific de art, arheologie i istorie, stiin i istorie, etnografie i antropologie, specializate): Perfec ionarea cadrului legislativ i normativ n materie; Asigurarea accesului larg al publicului la muzee i colec ii prin ac iuni promo ionale adecvate i anun area planurilor expozi ionale cu cel pu in doi ani nainte; 135

Introducerea unor module speciale la nivel universitar i post-universitar pentru pregtirea i formarea continu a specialitilor muzeografi i n management i marketing cultural; Men inerea n stare optim a exponatelor i stabilirea unor programe clare, cu ordine de priorit i, pentru lucrrile necesare de ntre inere i restaurare; Diversificarea sferei de activit i a aezmintelor muzeale pentru a prelua unele dintre atribu iile unui centru cultural n calitate de mediator cultural i furnizor de servicii culturale; Dezvoltarea substan ial a schimburilor de expozi ii cu muzeele din rile Uniunii Europene i din alte state i efectuarea unor proiecte comune de cercetare; Includerea muzeelor i colec iilor n ansambluri culturale care s constituie poli de atrac ie pentru vizitatori i dezvoltarea infrastructurii aferente; Adoptarea unor msuri suplimentare pentru asigurarea integrit ii i securit ii fizice a bunurilor culturale muzeale mpotriva furtului, distrugerii sau deteriorrii i altor factori de risc naturali sau antropici. (iii) Patrimoniul imaterial i etnografic (tradi ii i expresii orale avnd limba drept vector principal, artele vizuale i ale spectacolului, practici sociale, ritualuri i evenimente festive, datini, cunotin e i practici legate de natur i univers, artizanat tradi ional): Identificarea, documentarea, cercetarea, inventarierea i actualizarea permanent a diverselor elemente ale patrimoniului imaterial cu participarea specialitilor, comunit ilor i organiza iilor societ ii civile; Prezervarea, promovarea i punerea n valoare a patrimoniului prin programe la nivel na ional i regional i sus inerea din resurse publice a proiectelor i ini iativelor n acest domeniu; Transmiterea n forme autentice a con inuturilor specifice prin sistemul de educa ie formal i informal i prin mijloacele de informare n mas; Implementarea unor programe speciale de formare a artizanilor i creatorilor populari n vederea nsuirii tehnicilor, materialelor i formelor de expresie tradi ionale pentru prezervarea autenticit ii i stimularea creativit ii i inovrii; stabilirea procedurilor de acreditare sau autorizare a formatorilor i de emitere a certificatelor de calificare; Asigurarea protec iei legale a propriet ii intelectuale a comunit ilor asupra formelor de expresie tradi ionale create nlauntrul lor i care le exprim identitatea spiritual, precum i a artizanilor i creatorilor populari; Proiectarea unei re ele multifunc ionale la nivel na ional i local (muzee etnografice, coli populare de art, ansambluri folclorice, asocia ii voluntare) care s poten eze capacita ile creative i ini iativele de valorizare i reinser ie a patrimoniului imaterial n coordonatele vie ii comunitare.

136

(b) n domeniul crea iei contemporane i diversit ii culturale Planul Na ional Unic de Dezvoltare 2007-2013, sec iunea Cultur, Culte, Cinematografie, stabilete o serie de obiective strategice i direc ii de ac iune: (i) Artele spectacolului:

Diversificarea tipurilor de ofert i a formelor de expresie artistic, inclusiv prin sus inerea proiectelor care vizeaz organizarea de turnee i micro-stagiuni n zonele unde nu exist colective artistice permanente, organizarea de festivaluri, gale, concursuri de crea ie i de interpretare la nivel na ional, regional i local; Consolidarea i diversificarea structurilor institu ionale prin continuarea descentralizrii administrative i financiare, dezvoltarea infrastructurii institu iilor de spectacol i dotarea lor cu echipamente moderne; Asigurarea adresabilit ii ofertei i, implicit, creterea audien elor; cultivarea trsturilor distinctive ale artelor spectacolului din diferite zone i comunit i; Stimularea crea iei i promovarea artelor interpretative; sus inerea mobilit ii profesionale i a circula iei artitilor; Stimularea comunicrii inter-culturale prin organizarea schimburilor de turnee artistice i sprijinirea participrii artitilor romni la evenimente interna ionale. (ii) Lectur public i biblioteci: Actualizarea i completarea colec iilor de bibliotec; modernizarea incintelor i a serviciilor oferite; Redefinirea rostului bibliotecilor publice prin conectarea lor la societatea informatic i tehnologic, asumarea rolului de mediatec prin mbog irea colec iilor oferite cu noi tipuri de materiale n format video, electronic i multimedia; mbunt irea calit ii presta iei bibliotecarilor i a capacit ii lor de a ini ia programe culturale complexe, inclusiv pentru prezervarea memoriei colective a comunit ilor locale. (iii) Artele vizuale (sculptura, pictura, gravura, litografia, arta monumental, scenografia, tapiseria, ceramica, plastica sticlei i a metalului, desen, design, alte forme de art aplicat, arta fotografic i procedeele asimilate): Stimularea poten ialului creativ prin consultarea i implicarea direct a artitilor n elaborarea politicilor i reglementrilor care privesc activitatea acestora; Protec ia drepturilor de autor i sprijinirea organizrii de asocia ii profesionale sau sindicale ale liber-profesionitilor pentru asigurarea securit ii lor sociale, siguran ei muncii i ocuprii;

137

Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale prin creterea numrului i diversificarea func ionalit ilor spa iilor de expunere, sprijinirea formrii pie ei specifice i defurarea unor programe de educa ie pentru art n cadrul nv mntului formal i informal. (iv) Industriile culturale: Creterea rentabilit ii i competitivit ii industriilor culturale romneti pe pia a UE i interna ional prin sus inerea ntreprinderilor mici i mijlocii n domeniu, revizuirea mecanismelor de acordare a ajutoarelor de stat, identificarea i utilizarea unor surse suplimentare de finan are, inclusiv prin ncurajarea parteneriatelor public-privat; mbunt irea statutului social i economic al creatorului i artistului; Promovarea unor mecanisme eficace de protejare a propriet ii intelectuale, inclusiv prin sisteme de marcare a operelor produse, att n formate clasice ct i n forme digitale sau virtuale, combaterea pirateriei i contrafacerilor; Facilitarea accesului la produsele culturale, inclusiv prin comenzi i achizi ii din fonduri publice. (v) Aezminte culturale (case de cultur, universit i populare, coli populare de arte i meserii, cmine culturale, centre de cultur, forma ii artistice i ansambluri profesioniste, centre zonale pentru educa ia adul ilor, Centrul Na ional pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale i filialele sale jude ene): Asigurarea coeren ei sistemului la nivelul fiecrei comunit i prin fructificarea sinergiilor ntre actorii locali i evitarea paralelismelor; creterea responsabilit ii autorit ilor locale pentru buna func ionare a aezmintelor; Reabilitarea i dezvoltarea infrastructurii aezmintelor, dotarea lor cu echipament modern; Redefinirea i completarea func iilor tradi ionale ale aezmintelor; crearea unor centre de resurse i asisten pentru elaborarea de programe i proiecte i accesarea unor surse suplimentare de finan are.

Orizonturi 2020 i 2030. Stabilirea obiectivelor na ionale pentru aceste orizonturi de timp nu apare posibil ntruct documentele i studiile elaborate pn n prezent nu permit identificarea unor priorit i de perspectiv n domeniu.

138

6. Capacitatea administrativ i calitatea serviciilor publice; dezvoltarea durabil ca msur a eficien ei guvernrii i a calit ii politicilor publice
nc de la nceputul procesului de tranzi ie la democra ia pluralist i economia de pia func ional a devenit evident n Romnia, ca i n celelalte ri post-comuniste, c mbunt irea radical a calit ii guvernrii prin creterea eficien ei, credibilit ii i transparen ei este esen ial pentru succesul ansamblului de reforme n via a politic, economic i social i pentru cldirea ncrederii cet enilor n administra ia public. Cerin ele privind dezvoltarea capacit ii administrative sunt subliniate n orientrile strategice ale Uniunii Europene privind coeziunea, n Strategia de la Lisabona revizuit i n Strategia pentru Dezvoltare Durabil rennoit a UE din 2006. Importan a acordat acestor aspecte n Romnia a crescut treptat n perioada 19922001, cu asisten din partea programului PHARE al UE, ns progresele au fost inegale i s-au dovedit insuficiente fa de complexitatea cerin elor de modernizare i eficientizare a administra iei publice. O strategie na ional n domeniul reformei administra iei publice a fost adoptat abia n 2001 i actualizat n 2004 n scopul accelerrii schimbrilor necesare n perioada de pre-aderare la UE. Pentru schimbarea fundamental a legturii dintre func iile politice i cele administrative din administra ia public i innd seama de calitatea sczut a serviciilor publice oferite, de motivarea insuficient a func ionarilor publici, de manifestrile de corup ie n sistem i de imaginea nefavorabil n fa a opiniei publice, obiectivele pe termen mediu au vizat: Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune i formare a func ionarilor publici prin norme i reguli care pot fi puse efectiv n aplicare; Reforma sistemului de salarizare n sensul omogenizrii i tratrii echitabile a tuturor categoriilor de func ionari publici; Ameliorarea imaginii administra iei publice prin creterea transparen ei actului administrativ i luarea unor msuri anticorup ie ferme, vizibile pentru opinia public. Ac iunile ulterioare s-au concentrat pe adoptarea, n 2006, a unui pachet legislativ pentru aplicarea reformelor n administra ie i crearea cadrului institu ional necesar n contextul descentralizrii i deconcentrrii. Au fost nfiin ate, nc din 1999, Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici pentru gestionarea func iei publice i Institutul Na ional de Administra ie pentru formarea ini ial i continu a func ionarilor publici i a celor contractuali din administra ia public. Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative 2007-2013, aprobat de Comisia European n noiembrie 2007, prevede un ansamblu de msuri menite s determine o mbunt ire substan ial a eficien ei, trasparen ei i responsabilit ii actului administrativ la toate nivelurile. Orizont 2013. Obiectiv na ional: Crearea unei administra ii publice mai eficiente i capabile s genereze politici publice adecvate i s le gestioneze n mod eficace n scopul implementrii principiilor dezvoltrii durabile.

139

Strategiile na ionale i reglementrile legale n domeniu vizeaz ndeplinirea urmtoarelor obiective specifice pentru aceast perioad de referin : (i) Creterea capacit ii administra iei publice prin realizarea unor mbunt iri de structur i proces n managementul ciclului de politici publice Msurile avute n vedere pornesc de la constatarea persisten ei unor slbiciuni n sistemul administra iei centrale i locale n privin a abilit ii de a gestiona procesul de planificare, formulare, implementare i evaluare a politicilor publice, precum i n privin a capacit ii de definire clar a obiectivelor i de coordonare a ac iunilor intersectoriale, ceea ce duce la niveluri sczute de eficien n furnizarea de servicii publice. Se ia n considera ie faptul c, dei s-a format o anumit expertiz n planificare i management, mecanismele de evaluare i feedback sunt nc foarte slabe. Se urmrete n acest cadru i depirea deficien elor existente n evaluarea impactului programelor sau proiectelor propuse spre implementare asupra mediului inconjurator. Grupurile int vizate n cadrul acestui obiectiv sunt ministerele, agen iile aflate n subordinea guvernului sau ministerelor, autorit ile publice locale i structurile lor asociative, organiza iile neguvernamentale relevante, institu iile de nv mnt superior i cercetare, avnd urmtoarele domenii de interven ie: mbunt irea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ prin: perfec ionarea instrumentelor i metodologiilor stabilite i eficientizarea cadrului institu ional specific orientrii ctre politici publice, inclusiv planificarea strategic i bugetarea pe programe, care s duc la o operativitate sporit i la reducerea costurilor n administra ia public; nsuirea i aplicarea celor mai bune practici existente n alte ri ale UE; instruirea specialitilor implica i n procesul de formulare a politicilor publice; implementarea unor programe de instruire n domeniul planificrii strategice pentru personalul de conducere din administra ie, inclusiv programe de formare a formatorilor; dezvoltarea de mecanisme pentru promovarea i implementarea ini iativelor de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesa i n formularea politicilor publice; Creterea responsabilizrii administra iei publice prin: dezvoltarea de metodologii i instrumente pentru mbunt irea sistemelor i procedurilor de msurare a performan elor i de raportare, inclusiv a mecanismelor de feedback, lundu-se n considera ie opinia societ ii civile i a cet enilor; cursuri de pregtire pentru mbunt irea calit ii i frecven ei raportrii performan elor ctre beneficiarii direc i ai serviciilor publice i ctre grupurile de cet eni; nsuirea de tehnici pentru msurarea performan elor i raportare prin indicatori i proceduri de monitorizare i evaluare; dezvoltarea unei baze de date la nivel na ional pentru colectarea, raportarea, analiza i publicarea datelor statistice relevante cu privire la performan ele administra iei publice locale; elaborarea metodologiilor i cadrului institu ional pentru extinderea evalurii de politici i programe la nivelul administra iei centrale i locale; mbunt irea eficien ei organiza ionale viznd introducerea unei noi culturi administrative n ansamblul structurilor administra iei publice dar concentrndu-se n 140

mod prioritar asupra sectoarelor de sntate, educa ie i asisten social, prin: revizuirea structurilor existente i implementarea unor instrumente moderne de management n fiecare sector, stabilirea i opera ionalizarea unor structuri noi; introducerea unor proceduri de evaluare a managementului calit ii actului administrativ; implementarea unui sistem de management al performan elor resurselor umane; dezvoltarea func iei de management n cadrul instruirii personalului din administra ia public; instituirea unor programe post-universitare de formare managerial a personalului cu func ii de conducere; introducerea unor module de pregtire n domenii ca achizi iile publice, dezvoltarea de proiecte, limbi strine, licitarea i managementul proiectelor etc. Prin implementarea acestor msuri se va asigura elaborarea, pn n 2015, a 19 ghiduri, metodologii sau proceduri de lucru (fa de 3 n 2007), efectuarea, pn n 2015 a circa 380 mii zile de instruire pentru personalul administrativ la toate nivelurile (fa de 1.000 n 2006) i certificarea competen elor unui numr de 75.000 de persoane, reducerea n 2012 a sarcinilor administrative cu 20% fa de anul 2007, opera ionalizarea pn n 2015 a 287 de structuri nou create sau reorganizate. (ii) mbunt irea calit ii i eficien ei furnizrii serviciilor publice, cu accent pe procesul de descentralizare Ac iunile stabilite urmresc remedierea deficien elor semnalate n privin a definirii neclare a responsabilit ilor ntre diverse institu ii i niveluri ale administra iei, transferului incomplet al puterii de decizie i mijloacelor financiare ctre unit ile i serviciile descentralizate, calit ii i promptitudinii n furnizarea serviciilor publice. Se va asigura aducerea deciziilor de implementare mai aproape de cet ean i mbunt irea timpului de rspuns, introducerea unor instrumente de msurare a performan elor din punctul de vedere al costurilor i calit ii serviciilor furnizate ctre cet eni. n acest scop, principalele domenii de interven ie sunt: Sprijin pentru procesul de descentralizare prin: training i asisten tehnic pentru structurile implicate n planificarea i coordonarea procesului de descentralizare; elaborarea unor proceduri de cooperare ntre administra ia central i local i ntre autorita ile locale i unit ile de sntate, educa ie i asisten social descentralizate; training pentru func ionarii publici din administra ia local i pentru managerii noilor servicii descentralizate; evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare a serviciilor publice i implementarea recomandrilor rezultate din analize; optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate; elaborarea de studii i strategii n sprijinul ini iativelor de descentralizare; mbunt irea calit ii i eficien ei furnizrii serviciilor publice prin: abordarea complexit ii proceselor i reglementrilor din perspectiva cet enilor i a mediului de afaceri n vederea simplificrii i reducerii sarcinilor administrative; monitorizarea i reducerea timpului de furnizare a serviciilor cu reducerea corespunztoare a costurilor; introducerea unui sistem de evaluare a calit ii serviciilor care s includ obiective msurabile pentru serviciile destinate cet enilor; dezvoltarea, testarea i implementarea unor standarde de cost i calitate a serviciilor publice; elaborarea de mecanisme, instrumente i proceduri pentru mbunt irea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfe e pentru bazele de date existente; implementarea ini iativelor de 141

reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (ghieul unic pentru cet eni, portaluri i alte servicii electronice, managementul documentelor, folosirea regulii aprobrii tacite etc.); training n domeniul evalurii performan elor serviciilor publice; implementarea unor documente-cadru pentru furnizarea de servicii publice (charters) cu stabilirea unor criterii de performan clare (egalitate de tratament, impar ialitate, continuitate, regularitate, transparen , libertatea alegerii, amabilitate, promptitudine, consultare, raportul cost/valoare); introducerea i men inerea n func iune a sistemelor de evaluare a performan ei manageriale n raport cu mediul natural de tipul EMAS (Eco-management and Audit Scheme). Dezvoltarea i promovarea serviciilor publice disponibile prin mijloace electronice n vederea creterii transparen ei i eficien ei administra iei publice i a rela iilor cu cet enii i mediul de afaceri prin: implementarea alternativei electronice a serviciilor publice, dezvoltarea resurselor umane n vederea exploatrii eficiente a noilor solu ii, dezvoltarea de instrumente i mecanisme de promovare a serviciilor electronice n vederea utilizrii acestora de ctre un numr ct mai mare de institu ii, operatori economici i cet eni. Cel pu in 50% din fondurile alocate pentru implementarea msurilor stabilite n cadrul acestui obiectiv vor fi orientate spre cele trei sectoare ale serviciilor publice identificate ca prioritare (sntatea, nv mntul preuniversitar i asisten a social). Se vor efectua, pn n 2015, revizuiri structurale n toate cele 41 jude e i ntr-un numr de 100 municipalit i care vor deveni astfel opera ionale n regim descentralizat, se vor elabora 25 de ghiduri, studii i rapoarte de sprijinire a procesului de descentralizare, se vor efectua circa 42.000 de zile de instruire pentru personalul din administra ia public la toate nivelurile, se vor produce 250 de analize de simplificare administrativ (fa de 7 pn n 2006), se vor introduce standarde de calitate i cost n 3 sectoare prioritare din sistemul administra iei, iar gradul de colectare a veniturilor proprii ale administra iei publice locale va crete la 95% (fa de 84% n 2006). Prin corelare cu alte strategii i programe opera ionale la nivel na ional, se urmrete realizarea principiilor i obiectivelor dezvoltrii durabile, inclusiv prin introducerea unor teme specifice pentru protec ia mediului i utilizarea ra ional a resurselor naturale n fiecare dintre modulele de pregtire i prin includerea elementelor de eco-eficien n criteriile de selec ie a proiectelor i n efectuarea achizi iilor publice. Orizont 2020. Obiectiv na ional: Definitivarea procesului de reform n administra ia public i reducerea substan ial a decalajelor fa de nivelul mediu de performan al administra iei centrale i locale i al serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creterea gradului de ncredere i satisfac ie al cet enilor n raporturile cu autorit ile administra iei publice centrale i locale. ntruct procesul de consolidare a structurilor decizionale centrale i a serviciilor publice recent descentralizate va continua i n aceast perioad, este necesar reevaluarea obiectivelor propuse dincolo de intele stabilite pentru anul 2015.

142

Orizont 2030. Obiectiv na ional: Apropierea semnificativ de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE n privin a performan ei administra iei publice centrale i locale n furnizarea serviciilor publice.

7. Politica extern i de securitate; orientri generale i contribu ii specifice ale Romniei la Politica Extern i de Securitate Comun i Politica European de Securitate i Aprare ale UE n raport cu cerin ele dezvoltrii durabile
Direc iile prioritare de ac iune ale politicii externe a Romniei urmresc afirmarea i promovarea intereselor na ionale, care au un caracter peren i transpartinic, n contextul nevoii de adaptare continu la schimbrile ce survin n sistemul rela iilor interna ionale, transformrii treptate a profilului interna ional al Romniei i consecin elor siturii sale geografice specifice ca stat aflat, n prezent, la frontiera estic a UE i NATO. Pentru msurarea viabilit ii obiectivelor generale i a performan ei efective a ac iunii externe a Romniei sunt definite drept criterii de succes urmtoarele elemente fundamentale: Multidimensionalitatea participrii Romniei la procesul de construire a unei ordini globale bazate pe respectarea dreptului interna ional, valorilor democratice i principiilor dezvoltrii durabile prin utilizarea corelat a instrumentelor politice i economice att formale (tratatele, institu iile interna ionale i regionale, demersurile diplomatice) ct i informale (diploma ia public, contactele bi- i multilaterale directe, alian e ad-hoc func ionale, re ele sau parteneriate public-privat); Integrarea priorit ilor dezvoltrii durabile (politice, de securitate, economice, sociale i de mediu) prin asigurarea coeren ei i complementarit ii n colaborarea dintre institu iile statului precum i cu factorii extra-guvernamentali la nivel na ional i prin reflectarea acestor priorit i n ac iunile de politic extern; Echilibrul ntre interese i valori prin sus inerea consecvent a principiilor democratice, ale statului de drept i ale drepturilor omului ntr-un mod congruent cu promovarea intereselor economice i geo-strategice ale Romniei. n perspectiva urmtorului deceniu, politica extern a Romniei se articuleaz n jurul urmtoarelor obiective i ac iuni prioritare: (a) Crearea unui mediu de securitate previzibil i stabil pentru Romnia, conform interesului na ional, avnd ca domenii principale:

143

(i) Consolidarea locului Romniei n NATO prin: Promovarea reformei NATO i a extinderii sale ctre statele din vecintatea Romniei; ntrirea rela iilor NATO cu statele partenere care au interese i valori convergente cu cele ale Alian ei; Continuarea procesului de reform, profesionalizare i modernizare a for elor armate ale Romniei i asigurarea interoperativit ii depline cu armatele rilor aliate; Respectarea angajamentelor asumate de Romnia pe teatrele de opera iuni ale NATO, n strns colaborare politic i operativ cu partenerii strategici i cu autorit ile na ionale respective, inclusiv n procesul de reconstruc ie post-conflict; Contribu ii efective, pe plan conceptual i practic, la solu ionarea dosarelor delicate aflate pe agenda NATO (controlul armamentelor i dezarmarea, inclusiv Tratatul CFE, scutul anti-rachet, conflictele nghe ate sau latente, securitatea energetic, protec ia infrastructurilor critice etc.); Consolidarea dimensiunii transatlantice a Alian ei.

(ii) Amplificarea contribu iei Romniei la adaptarea sistemului interna ional de securitate la cerin ele impuse de globalizare prin: Dezvoltarea unei capacit i civile multi-func ionale, cu elemente capabile a fi dislocate n misiuni pe diverse teatre de opera iuni, i a unui corp de exper i n domeniul reconstruc iei post-conflict; Participarea la misiuni de men inere a pcii sub egida ONU, n func ie de zona de interes i de resursele disponibile, precum i la opera iuni de stabilizare post-conflict i de gestionare a crizelor civile sau militare; Amplificarea capacit ii de a contribui la combaterea amenin rilor neconven ionale la adresa securit ii interna ionale, n special a riscurilor teroriste, inclusiv prin demersuri care intesc remedierea cauzelor fenomenului terorist. (b) Contribu ia la dezvoltarea durabil a Romniei prin: Integrarea informa iilor i analizei economice n procesul de articulare a deciziilor de politic extern n sensul atragerii de investi ii strine, promovrii investi iilor romneti i optimizrii fluxurilor comerciale; Sus inerea intereselor romneti pe plan economic i comercial, promovarea aplicrii principiilor dezvoltrii durabile n dezbaterile interne privind orientrile i reglementrile sectoriale n cadrul UE; Participarea activ la elaborarea pozi iilor UE i sus inerea acestor pozi ii n cadrul forurilor mondiale consacrate dezvoltrii durabile, precum i n negocierile din cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului;

144

Implicarea n elaborarea i implementarea politicii energetice a UE i punerea n valoare a poten ialului Romniei ca ar de trazit, productoare i consumatoare de energie, paralel cu ac iunile proprii, n rela iile bilaterale, pentru asigurarea necesarului de resurse energetice i alte materii prime din import. (c) Conturarea i afirmarea profilului Romniei n Uniunea European, avnd ca domenii principale de ac iune: (i) Implicarea activ n cristalizarea pozi iilor comune ale UE n domeniul politicii externe, de securitate i aprare, i promovarea n acest cadru a intereselor na ionale specifice ale Romniei prin: Sus inerea reformei institu ionale a UE conform Tratatului de la Lisabona i a procesului de perfec ionare a instrumentelor Politicii Externe i de Securitate Comune (PESC) i Politicii Europene de Securitate i Aprare (PESA); Promovarea extinderii n continuare a UE i a respectrii angajamentelor asumate fa de rile candidate, precum i n rela iile cu statele partenere n cadrul Politicii Europene de Vecintate (ENP); Derularea unei politici eficiente de asisten pentru dezvoltare, conforme cu orientrile generale ale UE i ancorate n priorit ile de politic extern ale Romniei; Cultivarea i extinderea parteneriatelor speciale, a mecanismelor de cooperare bilateral i a dialogului politic cu celelalte state membre ale UE; Intensificarea, prin instrumente specifice, a conlucrrii cu rile din vecintatea imediat a Romniei, membre, candidate sau partenere ale UE; ncurajarea aprofundrii raporturilor bilaterale i cooperrii multilaterale cu rile din Spa iul Economic European; Cooperarea cu partenerii europeni n combaterea criminalit ii transfrontaliere, migra iei ilegale i tuturor formelor de trafic ilicit; Elaborarea unei Strategii Na ionale n domeniul prevenirii conflictelor i a unui Plan de Ac iune aferent, n conformitate cu deciziile Consiliului European de la Goeteborg (2001); nfiin area n Romnia, i consacrarea pe plan interna ional, a unui Centru pentru Reconstruc ia Post-conflict, cu programe de cercetare i instruire avansat axate pe interfa a dintre dezvoltarea durabil i cerin ele securit ii interna ionale; Valorificarea, n acord cu alia ii i partenerii europeni, a poten ialului Romniei de promovare a cooperrii regionale n zona Mrii Negre, n Balcani i n bazinul Dunrii. (ii) Consolidarea rela iei transatlantice prin:

145

Sus inerea rela iei speciale ntre UE i SUA prin cultivarea unui dialog activ, intens i constructiv la toate nivelurile, n forme adecvate, asupra tuturor temelor majore ale agendei interna ionale, inclusiv sfidrile globalizrii i dezvoltrii durabile la nivel mondial; Amplificarea, n plan bilateral, a parteneriatului strategic cu Statele Unite i a rela iei speciale cu Canada. (iii) Participarea activ la constituirea spa iului democra iei, stabilit ii, securit ii i prosperit ii n vecintatea Romniei prin: Sus inerea, n cadrul organismelor comunitare, a demersurilor i eforturilor rilor din Balcanii de Vest pentru parcurgerea procesului de Stabilizare i Asociere i aderarea la UE; participarea la ini iativele i misiunile UE n zon; implicarea n proiectele regionale de anvergur, n special n domeniul infrastructurilor de transport i energie; sprijinirea func ionrii eficiente a Zonei de Comer Liber n Europa de Sud-Est (CEFTA+); Promovarea colaborrii multilaterale n zona extins a Mrii Negre prin conectarea ei la procesele de integrare european, dezvoltarea unor politici i instrumente specifice ale UE pentru aceasta zon i valorificarea sinergiilor cu organismele interguvernamentale, precum i cu ini iativele i mecanismele informale de consultare existente pe plan regional; Sprijinirea voca iei europene i atlantice a Republicii Moldova, att n mod direct ct i prin articularea unor politici coerente la nivelul UE, pentru restabilirea suveranit ii sale asupra ntregului teritoriu, conectarea progresiv la spa iul economic, politic i juridic comunitar i edificarea unui parteneriat bilateral solid, bazat pe asumarea comunit ii de cultur, limb i tradi ii; Amplificarea rela iilor cu Ucraina, n spiritul bunei vecint i i sus inerea aspira iilor sale europene i euro-atlantice; Dezvoltarea rela iilor bilaterale cu Federa ia Rus i creterea gradului lor de func ionalitate pe baze pragmatice; promovarea n spirit constructiv a unei voci unitare a UE n raport cu Rusia; Adncirea rela iilor bilaterale cu rile din Caucazul de Sud i extinderea cooperrii multilaterale n plan regional; Creterea implicrii Romniei n rile din Asia Centrala, n concordan cu obiectivele Strategiei UE pentru aceast regiune. (d) Promovarea i aprarea valorilor romneti n lume, avnd ca domenii principale de ac iune:

146

(i) Protejarea i promovarea intereselor cet enilor romni i a romnilor de pretutindeni; men inerea identit ii etnice i culturale a romnilor din afara grani elor prin: Continuarea demersurilor pentru eliminarea obligativit ii vizelor pentru cltoriile cet enilor romni n SUA i desfiin area sau simplificarea regimului de vize n rela iile cu Japonia, Canada i alte state; ncheierea ac iunii pentru eliminarea restric iilor de acces al cet enilor romni pe pia a muncii n toate rile UE i Spa iului Economic European; Finalizarea pregtirilor pentru aderarea Romniei la Spa iul Schengen n anul 2010; Extinderea re elei de oficii consulare n rile n care numrul cet enilor romni este n cretere, lrgirea sferei de cuprindere i a standardelor de calitate ale serviciilor consulare, formarea unui corp consular stabil i profesionist; Sprijinirea comunit ilor romneti din strintate pentru pstrarea identit ii lor lingvistice, culturale i religioase prin finan area unor cursuri de limba romn, istorie i geografie a Romniei, punerea n valoare a patrimoniului cultural romnesc, sus inerea bisericilor, preo ilor i colilor parohiale din aceste comunit i; Construirea de parteneriate cu asocia iile de romni din strintate precum i ntre acestea, pentru solu ionarea problemelor cu care se confrunt n rile de reedin . (ii) Promovarea valorilor culturale i spirituale na ionale; remodelarea demersurilor diploma iei publice pentru mbunt irea imaginii Romniei prin: Continuarea programelor de valorizare a contribu iei culturii romne la patrimoniul cultural european i de facilitare a accesului la produsele culturale romneti; Dezvoltarea dialogului cultural cu spa ii din afara continentului european; Realizarea unei strategii de diploma ie public i crearea de parteneriate cu organiza ii i institu ii care de in competen e n promovarea imaginii Romniei n strintate, pentru formularea i transmiterea unor mesaje coerente ctre mediul politic, formatorii de opinie, cercurile academice i societatea civil din alte ri. (e) Creterea valorii contribu iei Romniei pe scena interna ional, avnd ca principale domenii de ac iune: (i) Intensificarea prezen ei Romniei pe planul diploma iei multilaterale prin: Participarea activ la formularea unor pozi ii comune ale UE i/sau NATO n cadrul organiza iilor interna ionale guvernamentale, n special al celor din sistemul ONU, i sprijinirea acestor pozi ii prin ini iative i demersuri proprii;

147

mbunt irea reprezentrii Romniei n structurile de conducere i executive ale principalelor organiza ii interna ionale; Folosirea prezen ei n aceste organiza ii pentru promovarea valorilor democra iei, statului de drept, drepturilor omului, toleran ei i dialogului inter-cultural, mai cu seam prin intermediul Consiliului Europei, Comunit ii Democra iilor, Alian ei Civiliza iilor, Conferin ei democra iilor noi sau restaurate etc. (ii) Reafirmarea Romniei ca partener important de dialog i cooperare cu statele din toate regiunile lumii prin: Implicarea efectiv n articularea orientrilor strategice ale UE i, dup caz, NATO, n raporturile cu alte zone geografice (Asia i Oceania, Orientul Mijlociu i Africa de Nord, Africa sub-Saharian, America Latin; Dezvoltarea diferen iat, n func ie de interesul na ional al Romniei i de disponibilitatea partenerilor, a rela iilor bilaterale cu rile de pe alte continente; Participarea la programele desfurate sub egida UE i institu iilor din sistemul ONU i promovarea unor ini iative proprii, n cadru bilateral, privind asisten a pentru dezvoltare n strintate. innd seama de dinamica rela iilor interna ionale i de particularit ile activit ii politico-diplomatice, nu sunt prevzute obiective specifice, n forme cuantificabile, pe orizonturi de timp definite.

148

Partea V. Implementare, monitorizare i raportarea rezultatelor


Pentru punerea n aplicare a prezentei Strategii Na ionale pentru Dezvoltare Durabil a Romniei se recomand urmtoarele msuri, ca rezultat al consultrilor n cadrul Consiliului Na ional de Dezbatere Public, Grupurilor Regionale (pentru fiecare dintre cele 8 Regiuni de Dezvoltare), Consiliului tiin ific sub egida Academiei Romne i al ncorporrii n textul final al Strategiei a observa iilor i propunerilor pertinente formulate pe parcursul acestui proces consultativ, a celor primite din partea institu iilor centrale, autorit ilor locale, partidelor politice, forurilor academice i universitare, asocia iilor patronale i partenerilor sociali, organiza iilor neguvernamentale i altor forma iuni ale societ ii civile, persoanelor interesate din ar i reziden ilor romni n strintate, precum i a celor semnalate n mijloacele de comunicare n mas: 1. Aprobarea proiectului Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil de ctre Guvernul Romniei. 2. naintarea oficial a Strategiei ctre Comisia European. 3. Ob inerea avizului consultativ asupra textului proiectului de Strategie din partea specialitilor Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE) i altor exper i interna ionali, i sondarea prealabil a opiniei profesionale a Direc iei Generale de specialitate a Comisiei Europene. 4. Instituirea unui Comitet Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabil, la nivel executiv, sub coordonarea direct a Primului Ministru, incluznd ministerele i alte institu ii centrale implicate n implementarea Strategiei. Comitetul Interdepartamental, prin persoana desemnat de preedintele acestuia, va fi nominalizat ca punct de legatur n rela iile cu Comisia European i celelalte institu ii ale UE n privin a implementrii pe plan na ional a Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabil. 5. Stabilirea obliga iei Comitetului Interdepartamental de a prezenta un raport anual Parlamentului Romniei asupra modului de implementare a Strategiei, pe baza monitorizrii indicatorilor dezvoltrii durabile conveni i la nivelul UE, precum i a indicatorilor specifici, adapta i la condi iile Romniei, asupra eventualelor rmneri n urm i asupra msurilor de remediere a acestora, incluznd i posibile propuneri de ajustare a obiectivelor- int pe plan na ional i a termenelor de execu ie, n func ie de situa ia real i de prevederile Directivelor UE n materie, adoptate pe parcurs.

149

6. Stabilirea responsabilit ii Comitetului Interdepartamental de a coordona activit ile legate de elaborarea i actualizarea permanent a setului de indicatori pentru monitorizarea implementrii obiectivelor dezvoltrii durabile la nivel na ional, regional i sectorial, potrivit orientrilor metodologice stabilite de Institutul Na ional de Statistic, n congruen cu reglementrile convenite n cadrul UE, n vederea asigurrii acurate ei i comparabilit ii datelor cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene. 7. Statuarea obliga iei Comitetului Interdepartamental, n conformitate cu prevederile Strategiei pentru Dezvoltare Durabil a UE, de a prezenta Comisiei Europene un raport complet asupra implementrii Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil la fiecare doi ani, ncepnd cu luna iunie 2011, nso it de propuneri i recomandri privind eventuala modificare a orientrilor generale, politicilor i priorit ilor Strategiei UE n materie. 8. Asigurarea reprezentrii Comitetului Interdepartamental n Re eaua European pentru Dezvoltare Durabil (European Sustainable Development Network - ESDN) la nivelul UE. 9. Instituirea unui Consiliu Consultativ pentru Dezvoltare Durabil la nivel na ional, cu un Secretariat Permanent. Consiliul Consultativ se constituie ca organism total autonom fa de puterea executiv, dar finan at de la bugetul de stat (n concordan cu practica statornicit n majoritatea statelor membre ale UE). Consiliul va include 11-15 reprezentan i ai comunit ii tiin ifice i academice precum i ai societ ii civile din Romnia, personalit i cu prestigiu recunoscut i competen e precise n materie. Consiliul Consultativ va func iona sub egida Academiei Romne i va avea ca obiect principal de activitate monitorizarea implementrii Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil. 10. Acordarea dreptului Consiliului Consultativ de a prezenta Parlamentului Romniei un raport anual, complementar celui prezentat de Comitetul Interdepartamental, privind implementarea Strategiei, con innd propriile evaluri i recomandri de ac iune. 11. Aderarea Consiliului Consultativ la re eaua UE a Consiliilor Consultative Europene pentru Mediu i Dezvoltare Durabil (European Environmental and Sustainable Development Councils EEAC). 12. Declanarea procedurilor pentru evaluarea colegial a Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil de ctre institu ii i exper i din alte state membre ale UE, conform recomandrii exprese con inute n Strategia UE n materie.

150

De asemenea, n urma semnalelor primite din partea institu iilor centrale i locale consultate i a asocia iilor sau persoanelor interesate, se recomand spre considerare Guvernului Romniei urmtoarele msuri: 1. Elaborarea unor estimri bugetare multianuale pe 7 ani, congruente cu exerci iile bugetare ale UE, concepute ntr-o formul glisant, revizuit n fiecare an, pentru asigurarea pe termen mediu a finan rii continue i fr sincope a obiectivelor dezvoltrii durabile n conformitate cu obliga iile asumate n calitate de membru al Uniunii Europene i cu interesele na ionale ale Romniei. Crearea, n componen a Guvernului Romniei, a unei institu ii specializate (eventual sub forma unui Institut Na ional de Planificare Strategic) pentru elaborarea i urmrirea strategiilor de dezvoltare economic i social a Romniei, n corelare cu capacitatea de suport a capitalului natural pe termen mediu i lung, coordonarea programelor sectoriale interdependente i asigurarea coeren ei programelor guvernamentale i a celor cu finan are comunitar. Crearea unui Minister al Energiei i Resurselor (eventual n urma restructurrii Ministerului Economiei i Finan elor) i reexaminarea func ionalit ii mecanismelor de reglementare i agen iilor specializate n condi ii de transparen , conform politicilor i practicii UE. Pregtirea, n regim prioritar, a unei strategii pro-active pe termen lung privind evolu iile demografice i migra ia, ca element de referin pentru revizuirea realist a programelor sectoriale; ajustarea corespunztoare a strategiilor privind resursele umane, educa ia i formarea profesional, sntatea public.

2.

3.

4.

-oOo-

151