Sunteți pe pagina 1din 12

Moneda Euro

1. Scurt istoric al Uniunii Economice i Monetare Uniunea European este rezultatul eforturilor depuse ncepnd din anii '50 de c tre promotorii Europei Comunitare. Ea reprezint cea mai avansat organiza ie de integrare multilateral , avnd posibilitatea de ac iune att n domeniul economic, social i politic, ct i n domeniul drepturilor omului i al rela iilor externe ale celor 15 state membre. La data de 9 mai 1950, Robert Schuman, Ministrul Afacerilor Externe francez, a anun at c Fran a propune crearea unei Comunit i Europene a C rbunelui i O elului (CECO). Denumit ulterior Declara ia Schuman, acesta constituie piatra fundamental a construc iei europene.1 Actualitatea Declar iei lui Robert Schuman const n valabilitatea celor patru elemente cheie pe care cuprinde i le reprezint esen a construc iei europene. n contextul misiunii genera iei actuale, aceea de a da o form structurii proiectate acum sunt capitale n nf ptuirea obiectivelor Uniunii Europene. Aceste patru principii fondatoare ale viitoarei Uniunii Europene au fost : Asigurarea p cii politice i a reconstruc iei economice; Ac iuni comune ale Fran ei i Germaniei reconcilierea istoric ; Asigurarea cooper rii ntre na iunile europene; Convergen a intereselor popoarelor europene.

Un moment esen ial n devenirea Uniunii Europene l-a constituit Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht) semnat n februarie 1992, numit dup denumirea localit ii olandeze unde a avut loc evenimentul. Tratatul a intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993, astfel c cele 12 etap ri membre ale Comunit ii Europene au creat o Uniune European , marcnd o nou a integr rii europene. Tratatul stipuleaz c Uniunea este fondat pe superioar

Comunit ile Europene, completate cu politici i forme de cooperare precizate prin prevederile Tratatului. Realizarea Uniunii Economice i Monetare va crea un mediu economic f r precedent n istorie. Uniunea European va deveni un spa iu economic cu o singur moned i pie e interne, inclusiv

Dan Drosu aguna, Drept financiar public, Ed.C.H. Beck, Bucure ti, 2009, p. 323

pie ele de capital, absolut libere.2 Aceast combina ie reclam atingerea n prealabil a unui grad ridicat de convergen ntre economiile din cadrul Uniunii Economice i Monetare, att n ce prive te situa ia indicatorilor macroeconomici, ct i sub aspectul promov rii unor politici fiscalbugetare na ionale compatibile ntre ele i supuse unor discipline comune. nainte de a intra n Uniunea Economic i Monetar , economiile na ionale trebuie s fie preg tite spre a face fa tuturor exigen elor sale. Aceast preg tire urmeaz s fie apreciat n func ie de o serie de criterii (numite criterii de convergen ). 2. Criterii de convergen Uniunea Monetar cuprinde rile care au ndeplinit criteriile de convergen stabilite.O ar se

poate al tura Uniunii dac ndepline te urm toarele criterii de convergen : deficitul bugetar s reprezinte cel mult 3% din PIB ; datoria public s nu dep esc 60% din PIB; rata infla iei n rile membre nu va trebui s reprezinte mai mult de 1,5 % n raport cu rata de media celor mai performan e trei state comunitare n materie de infla ie; rata nominal a dobnzii pe termen lung nu va trebui s dep easc cu mai mult de 2% media ratelor dobnzii celor trei ri care au cele mai bune performan e pe planul ratei dobnzii; ratele de schimb nu trebuie sa dep prev zute n cadrul SME. Orice ar membr a Uniunii Europene care ndepline te criteriile de convergen n acest zon . 3. Conceptul i semnifica ia monedei euro Euro este moneda nou creat a Uniunii Europene i a devenit moned oficial la 1 ianuarie 1999. Pna n 2002, bancnote i monede nou emise au nlocuit iling-ul austriac, francul belgian, markka finlandez , francul francez, marca german , lira irlandez , lira italian , francul luxemburghez, guldenul olandez, escudo-ul portughez i peseta spaniol ca moned oficial exclusiv a celor 11 na iuni. Aceste ri, la care ne referim considerndu-le "zona euro", au acum poate adera la zona Euro i nu exist o limit prestabilit n ceea ce prive te num rul de ri care pot fi integrate easc marjele normale (2,25% fata de ECU)

D.D. aguna, Drept financiar i fiscal, Ed, Oscar Print, Bucure ti,1997

o moned comun , o politic monetar unic

i o politic unic n privin a ratei de schimb.

Vechile monede na ionale sunt eliminate pentru totdeauna. Introducerea monedei euro s-a facut treptat, astfel3 : 1. Faza A a inceput la 2 mai 1998 i s-a incheiat la 1 ianuarie 1999. Ea a debutat printr-o reuniune special la nivel inalt a Uniunii Europene, la Bruxelles, o intlnire al c rei obiectiv central a fost s determine care dintre cele 15 na iuni membre ale Uniunii Europene vor lua parte la uniunea monetar . naintea reuniunii la nivel nalt de la Bruxelles, alegerea participan ilor la euro a reprezentant una dintre cele mai controversate probleme politice din Europa, dominnd aproape fiecare discu ie referitoare la Uniunea Economic Monetar . Dup ce Consiliul Europei a anun at n cele din urm participan ii califica i n cele opt luni ale Fazei A s-a realizat : nfiin area noii B nci Centrale Europene; Ajust ri finale ale sistemelor legale na ionale pentru adaptarea la o nou moned ; Prima emisiune de bancnote i monede euro. n cele 11 ri care formeaz zona monedei unice. n cursul fazei B ns , euro exist

2. Faza B a nceput la 1 ianuarie 1999. Ea a debutat cu introducerea euro ca moned oficial numai ca unitate de cont cu alte cuvinte, nu sunt distribuite bancnote i monede veritabile euro. Faza B dureaz maximum trei ani i cuprinde cteva evenimente majore. Mai nti, la 1 ianuarie 1999, mini trii de finan e din toate rile europene au blocat n mod irevocabil ratele de schimb ntre euro i cele 11 monede componente. Faza B atrage dup sine, de asemenea, transferul autorit ii i n domeniul politicii monetare c tre Banca Central European . 3. Faza C va inregistra prima introducere n circula ie a bancnotelor i monedelor euro. Aceasta va fi singura faza n care vechiile monede na ionale vor circula de fapt n paralel cu euro. Consumatorii vor putea s fac tranzac ii n numerar cu monede na ionale sau cu euro, de i Banca Central European va retrage treptat din circula ie vechile monede n cursul acestei perioade. La sfar itul fazei C, euro devine moneda oficial exclusiv a zonei monedei unice. Bancnotele i monedele na ionale vor fi schimbate n euro la b nci

C. N. Chabot, Euro- moneda european , Ed. Teora, Bucure ti, 2000, p.13

timp de mai mul i ani dup sfar itul fazei C , dar numai euro va fi acceptat ca plat dup aceast faz . Euro astfel creat i lansat n mediile financiare europene i mondiale d na tere unuia dintre cele mai mari i mai puternice blocuri comerciale din lume, de i numai 16 din cei 27 membri ai Uniunii Europene fac parte n prezent din zona monedei unice. n faza final realiz rii Uniunii Economice i Monetare trebuia s intre cel pu in apte (ulterior opt) ri care s ndeplineasc criiteriile de convergen . n cursului anului 1996, n aproape toate rile din UE au fost puse in aplicare o serie de programe de austeritate, foarte nepopulare, care s permit rilor respective ca, ncepnd din 1997, s se ncadreze n criiteriile de aderare. 12 monede na ionale, care au fost ncepnd cu 1 ianuarie 2002, au ie it treptat de pe pia

inlocuite cu euro. Trecerea de la o moned la alta se face pe baza unor rate de conversie fixe. Monedele i bancnotele care ies din circula ie vor avea un termen de preschimbare stabilit de fiecare ar . 4 Zona euro se mai poate extinde i ca urmare a expansiunii Uniunii Europene. Cinci state central europene Repubica Ceh , Estonia, Ungaria, Polonia i Slovenia au inceput negocierile nc din 1998, fiind primite n UE n 2002. Alte Alte trei ri candidate au inceput negocierile n 2000: Romnia, Bulgaria, Malta, Letonia, Lituania, Slovacia, fiind primite n 2004 i respectiv 2007. ri, Croa ia, Republica Macedonia i Turcia sunt oficial candidate la aderarea la Uniunea European . 4. Principalele avantaje economice ale monedei unice europene O clasificare a avantajelor monedei unice europene a fost f cut de Christian N. Chabot n lucrarea sa, Euro-moneda european astfel: avantaje directe i indirecte. Avantajele directe ale euro i relativ lipsite de controverse sunt5: y Reducerea costurilor tranzac iilor. Reprezint un avantaj deoarece odat c u introducerea monedei unice cu costuri vor fi eliminate. Deoarece tranzac iile se deruleaz doar ntr-o singur valut , acestea vor genera reducerea costurilor convertind doar o valut nalt . Aceasta va fi n beneficiul oamenilor de afaceri i al turi tilor. Spre exemplu, atunci cnd un importator pl te te pentu m rfurile importate trebuie s converteasc la o banc
4 5

Dan Drosu aguna, Drept financiar public, Ed. C.H. Beck, edi ia 3, Bucure ti, 2009, p.357 Chabot, C. N., Euro-moneda european , Editura Teora, Bucure ti, 2000, pag. 43

moneda na ional

n moneda exportatorului sau n moneda convenit

prin

contract. Pentru aceast opera iune de schimb valutar, banca va ad uga un comision. Pentru firmele care import sau export un volum mare de m rfuri ntr-un num r extins de ri, asemenea tranzac ii de schimb valutar au i ele un volum nsemnat, deci i recuperarea costurilor prin rilor membre ale Uniunii costurile vor fi ridicate. Acest lucru determin asemenea costuri s-au ridicat la 0,4% din PNB al Europene Monetare.6 y Eliminarea riscului legat de rata de schimb. Eliminarea cursurilor de schimb ntre rile europene nseamn eliminarea riscurilor referitoare la aprecierea sau rile i a cu deprecierea neprev zut a acestor parit i. Moneda unic elimin riscul dintre membre euro, ducnd astfel la cre terea schimburilor comerciale beneficiilor legate de acestea. Cu toate ca n multe mecanismele flexibile ale cursurilor de schimb, ri se lucreaz

majorarea pre urilor, costuri suportate de consumatori. nainte de introducerea Euro

rile memebre ale Uniunii

Europene Monetare au stabilit limite de fluctua ie a cursurilor valutare. Sistemul precedent al monedei unice permitea o volatilitate valutar de la o zi la alta. . Astfel, riscul valutar reduce volumul schimburilor comerciale prin impunerea unui cost adi ional asupra tranzac iilor. y Transparen a m rit a pre urilor; Crearea unor pie e financiare profunde. Fiecare tip de instrument financiar, de la titlurile guvernamentale i mprumuturileacordate de b ncile comerciale pn la ac iunile obi nuite i instrumentele derivate cu riscridicat, a fost cotat n moned na ional . Acest lucru a separat pie ele financiare i a descurajatinvest i iile st ine, i ar fi fost valabil chiar i n absen a costurilor legate de tranzac ii i ariscului legat de rata de schimb. Avantajele indirecte se refer la: y Rate mai mici ale dobnzilor. Euro exercit o presiune n sensul diminu rii ratelor dobnzilor. Investitorii cump r obliga iuni numai dac ei sunt siguri c
6

banii pe

Turliuc V., Politici monetare, Editura Polirom, Ia i, 2002, pag. 134

care i vor primi n viitor vor determina unc tig procentual mai mare dect rata infla iei. Prin urmare, investitorii solicit rate reduse aledobnzilor de la stabilitate mai mare a pre urilor. y y y Reform structural fundamental ; Crearea unei noi monede globale n care se plaseaz rezervele; Cre tere economic sporit . Euro stimuleaz cre terea economic n cadrul UE. Utilizarea monedei unice de c tre rile UE contribuie la nt rirea climatului de stabilitate ce favoriizeaz cre terea economic unic i coordoneaz i invest i iile. rile UE care ut ilizeaz mo neda iconcentraz eforturile n direc ia polit icile economice rile cu o

cresterii economice i a reducerii omajului. ntr-o alta opinie, principalele avantaje economice ale euro sunt7 : a) Riscul ratei de schimb; b) Costurile tranzac iilor; c) Transparen a pre urilor; d) Pie e financiare profunde.

5. Costurile i riscurile introducerii monedei unice De i euro prezint numeroase avantaje economice, el aduce, de asemenea, multe costuri. Aceste costuri, care au servit criticilor euro motive pentru mpiedicarea demar rii proiectului, sunt: A. Costurile tranzi iei. ntre 1999 i 2002, publicul i institu iile private din ntreaga lume au cheltuit miliarde de dolari pentru a schimba facturile, listele de pre uri, etichetele cu pre uri, formularele utilizate n birou, tatele de plat , conturile bancare, bazele de date, tastaturil, programele software, casele de marcat, automatele bancare, etc. Producerea bancnotelor i monedelor euro a costat numai ea miliarde de dolari. Pentru reconfigurarea unui singur contor computerizat de parcare a fost nevoie de 800 de dolari. Aceste costuri au fost, potrivit unor studii, de aproximativ 1 % din PIB total al zonei euro. B. Costurile ocazionale. Criticii euro argumenteaz c aceste resurse, n valoare de miliarde de dolari, ar fi fost mai bine cheltuite pentru reformarea problemelor structurale stringente ale Europei, cum ar fi cele generate de omaj, lipsa fondurilor destinate
7

D.D. aguna, op. cit., p.358

programelor de asisten social , sistemele excesive de impozitare, stagnarea inova iei sau privatizarea ineficient . De i este imposibil s se evalueze aceste costuri ocazionale toatale ale euro, toate p r ile au fost de acord c investi ia a fost una enorm . C. ocurile economice. Acestea reprezint schimbari nea teptate n mediul macroeconomic al unei ri sau al unei regiuni, care distrug balan a produc iei,

consumului, investi iilor, cheltuielilor guvernamentale i comer ului. Ele pot fi cauzate de sc deri sau cre teri drastice ale cererii pentru bunuri primare i servicii dintr-o ar anume. nainte de introducerea euro, rile din zona Euro puteau manevra ocurile asimetrice n trei moduri principale: ajustarea ratelor dobnzilor, inteven ia asupra ratei de schimb i ajustarea fiscal . Dintre acestea, ajustarea ratelor dobnzilor era cea mai important . D. Discordia politic . Mai exist un al doilea risc politic major pentru uniunea monetar , n afar de cel presupus de ocurile economice. Acest al doilea risc provine din faptul c integrarea politic european este nc n faza de nceput. Lipsa unui guvern federal european unificat i puternic determin dou amenin ri semnificative pentru euro, n afara problemelor de transfer fiscal abia men ionate. Prima este aceea c guvernele membre pot deveni risipitoare din punct de vedere financiar, punnd prin urmare in pericol viabilitatea unei monede unice. Cheltuielile zilnice alea celor 11 participan i la prima rund nu sunt controlate direct de nicio autoritate unic . Prin urmare, na iunile neserioase pot dep i deficitele bugetare anuale precizate n Pactul de stabilitate i cre tere f r a anun a, pot refuza s i pl teasc amenzile stabilite si pot deveni outsideri politici pentru restul Uniunii. De asemenea, mai exist riscul ca un guvern membru chiar s devin insolvabil, un risc care ar descuraja pie ele financiare i, prin urmare, ar destabiliza toate economiile din zona Euro. Urm rirea unei uniuni economice f r o puternic uniune politic este de asemenea riscant , deoarece tensiunile politice grave, ar putea submina cooperarea economic .

6. Efectele monedei unice europene asupra economiei mondiale Factorii specifici care determin puterea economic i politic a monedei unice, euro

Ratele de schimb ale euro dau tonul n rela iile comerciale n zona Euro, iar ntreprinderile i investitorii din ntreaga lume vor s afle dac euro va fi mai puternic sau mai slab dect monedele na ionale care l-au precedat. Ca toate celelalte monede, euro oscileaz n timp.8 nainte de orice altceva, puterea unei monede depinde de cerere i de ofert . Mai simplu spus, monedele cresc atunci cnd investitorii doresc s i plaseze banii n investi ii exprimate n monedele respective. Cererea de investi ii, la rndul ei, este legat direct de ncrederea n emiten i. Factori care determin cererea global de investi ii: A. Stabilitatea politic , economic B. Situa ia comer ului general C. Estim ri privind infla ia D. Estim ri privind rata dobnzilor E. Statutul de moned de rezerv Factorii specifici care determin stabilitatea monedei unice (euro) Stabilitatea euro este cel pu in la fel de important ca i puterea lui, deoarece o moneda instabil cronic reprezinta un flagel pentru cre terea economic i investi ii. Monedele instabile nt resc dependen a economiilor de comer , distrug investi iile i scindeaz mediile de afaceri. ntradevar, nivelul general de stabilitate al euro ntre 1995 i 2005 va da tonul pentru uniunea economica i politic n Europa n deceniile care vor veni. Modific rile n stabilitatea euro sunt determinate de aceia i factori care determin puterea euro. Atunci cnd vorbim ns despre stabilitatea pe termen scurt a monedei, factorii pe termen lung i fiscal general

D. D. aguna, op. cit. p. 375

sunt mult mai pu in importan i dect modific rile zilnice n estim rile comportamentului b ncii centrale. Ct de frecvent se estimeaz ca se vor modifica ratele dobnzilor n Europa depinde de un factor important: m surile de cre tere economic i monetar care reprezint baza pentru deciziile B ncii Centrale Europene n materie de rata dobnzilor care provin dintr-o arie economic mult mai larg dect cele din oricare ar individual din zona Euro. Primii c iva ani de comercializare a euro pot fi caracteriza i de instabilitate, deoarece proiectul euro pe ansamblu r mne nconjurat de incertitudine, care prin m suri speciale poate deveni o moned foarte stabil i cerut de investitori. Teoretic, Banca Central European este independent , dar ea nu are nici o istorie. Cre terea economic n cteva ri din Uniunea

European continu s difere de restul rilor. Acceptarea de c tre public a noii monede cunoa te tensiuni i este sinuoas . Ca rezultat, estim rile zilnice privind s n tatea economic general a Europei i succesul uniunii monetare nse i sunt foarte schimb toare. Prin urmare, moneda euro este improbabil s fie comercializat ntre limite apropiate una de alta. Pe de alt parte, euro revolu ioneaz n multe moduri pie ele europene de afaceri. Cel mai important este c noua moned reduce diversitatea financiar , condi ioneaz expansiunea paneuropean munc i promoveaz o armonizare a politicii legate de pia . Cu toate acestea, zona Euro r mne o regiune extrem de eterogen , cu 11 guverne, cadre legale, caracteristici ale for ei de i limbi oficiale diferite.

Pe termen scurt i mediu, euro face prea pu ine sau chiar nimic pentru u urarea situa iei acute a omajului, n ciuda unui potop de preten ii politice care sus in contrariul. Exper ii contrazic cu vehemen impactul poten ial pe termen lung asupra omajului. Aceast controvers subliniaz una dintre cele mai mari ironii ale euro: este absolut neclar dac modificarea cea mai profunda a politicii economice europene din perioada postbelic va face ceva pentru rezolvarea celei mai acute probleme din Europa. Euro r stoarna multe presupuneri tradi ionale pentru investi iile n Europa. n primul rnd, investitorii trebuie: s se a tepte la o mare cre tere a oportunit ilor de plasare a capitalului privat din Europa, la oferte publice ini iale de valoare mic , la obliga iuni de categorie superioar ale companiilor, la obliga iuni cu risc ridicat i la titluri de crean , s recunoasc faptul c leg tura
9

dintre oscila iile devizelor i beneficiile investi iilor n zona Euro s-au modificat permanent, s n eleag existen a unei noi monede n care fac investi iile i s se preg teasc pentru o reorientare a abord rilor investi iilor europene de c tre directorii de fond. Moneda euro nu are numai o valoare monetar . Pe lng rolul de moned , euro are i o puternic valoare simbolic pentru Europa i pentru cet enii europeni. Moneda euro este simbolul cel mai r spndit a ceea ce semnific Europa - unitate n diversitate: Unitate deoarece poate fi g sit n toat zona euro i are aceea i valoare oriunde; Diversitate deoarece multitudinea designurilor na ionale ale monedelor reflect varietatea, istoria, regiunile i culturile Europei. n prezent, dup zece ani de existen euro este a doua moned interna ional ca importan dup dolarul american, iar zona euro include 332 de milioane de persoane din 17 ri.Prin urmare, euro este un simbol cotidian al integr rii economice a Europei ntr-o pia progresului global al integr rii europene. unic , precum i al

10

BIBLIOGRAFIE 1. Christian N. Chabot - Euro moneda european , Ed. Teora, Bucure ti,2000; 2. Dan Drosu aguna, Dan Sova Drept financiar public, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005; 3. Dan Drosu aguna, Drept financiar public, Ed.C.H. Beck, Bucure ti, 2009; 4. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu Drept comunitar, partea special , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2003; 5. Turliuc Vasile Politici monetare, Ed. Polirom, Ia i, 2002.

11

CUPRINS
Moneda Euro ...................................................................................................................................... 1 Scurt istoric al Uniunii Economice i Monetare .................................................................................... 1 Criterii de convergen ......................................................................................................................... 2 Conceptul i semnifica ia monedei euro .............................................................................................. 2 Principalele avantaje economice ale monedei unice europene ............................................................. 4 Costurile i riscurile introducerii monedei unice .................................................................................. 6 Efectele monedei unice europene asupra economiei mondiale BIBLIOGRAFIE .. 8 . 11

12