Sunteți pe pagina 1din 15

TIPURILE DE LEC II DE LIMBA I LITERATURA ROMN

1. Evenimentele instruc ionale ale lec iei. 2. 3. Lec ia de dobndire de noi cuno tin e Lec ia de fixare i de formare a priceperilor i deprinderilor

4. Lec ia de recapitulare i sistematizare 5. Lec ia de verificare i evaluare a cuno tin elor i a deprinderilor 6. Fonetica

7. Vocabularul 8. Morfosintaxa 9. Ortografia, ortoepia i punctua ia 10. Comentariul literar 11. Prezentarea unui scriitor 12. Concepte opera ionale de teorie ale literaturii i stilistic 13. Compunerile colare 14. Lectura suplimentar

Obiective: n cadrul acestui modul ve i cunoa te: evenimentele instruc ionale ale lec iei; ve i practica i, n baza manualelor colare din ciclul gimnazial, ve i alc tui proiecte didactice la lec ia de limba i literatura romn ; ve i alc tui obiective opera ionale n baza temelor din manual;

n procesul de nv

mnt, lec ia este considerat forma de baz pentru dobndirea,

fixarea, sistematizarea i recapitularea cuno tin elor, precum i n formarea i dezvoltarea principiilor i deprinderilor la elevi.

n func ie de obiectivul didactic fundamental urm rit n procesul de predare-nv areevaluare, pot fi stabilite patru tipuri fundamentale de lec ii, structura i variabilele acestora fiind diferite n raport de obiectivul de studiu, de strategiile didactice, de mijloacele de nv locul de desf urare ori de formele de activitate folosite. mnt, de

Cele patru tipuri fundamentale de lec ie sunt: 1. Lec ia de transmitere i dobndire de cuno tin e; 2. Lec ia de fixare i de formare a priceperilor i deprinderilor; 3. Lec ia de recapitulare i sistematizare a cuno tin elor; 4. Lec ia de verificare i evaluare a cuno tin elor i deprinderilor. Indiferent de tipul ei, orice lec ie cunoa te mai multe etape, momente, pe care pedagogia contemporan le nume te evenimente instruc ionale. Acestea constituie scenariul didactic al lec iei.

1. Evenimentele instruc ionale ale lec iei. n func ie de activit ile didactice desf urate (formative, cumulative, evaluative), o lec ie va realiza urm toarele evenimente didactice (sau instruc ionale): 1. Organizarea (preg tirea ) clasei pentru lec ie. 2. Captarea aten iei cu ajutorul motiva iei, la nceputul i pe tot parcursul lec iei. 3. Enun area subiectului lec iei i a obiectivelor urm rite. 4. Reactualizarea cuno tin elor i a deprinderilor nsu ite anterior, conform obiectivelor tabilite (verificarea ancorelor). 5. Prezentarea con inutului i sarcinilor noi de nv are, n func ie de obiectivele opera ionale. 6. Dirijarea nv rii cu ajutorul strategiilor didactice, adic realizarea sarcinii I n func ie de obiectivul I, a sarcinii II, n func iei de obiectivul II .a.m.d. 7. Ob inerea performan elor prin fixarea i aplicarea cuno tin elor. 8. Asigurarea feed-back-ului o dat sau de mai multe ori n lec ie. 9. Evaluarea formativ a cuno tin elor, prin aplicarea testului formativ i comunicarea rezultatelor. 10. Asigurarea sau realizarea reten iei (re inerii sau a fix rii). 11. Asigurarea transferului prin comunicarea temei pentru acas , cu sarcini ndreptate spre obiectivele actuale, dar i viitoare.

2. Lec ia de dobndire de noi cuno tin e. Aceast lec ie are ca sarcin didactic principal predarea-nv area sau transmitereansu irea unor noi cuno tin e, dar i fixarea acestora. Lec ia de dobndire de noi cuno tin e se poate prezenta sub diverse forme sau variante: y Lec ia mixt sau combinat (care cuprinde toate evenimentele didactice en ionate mai sus); y y y y y y y Lec ia pe baza studiului individual, folosind manualul sau alte surse de informare; Lec ia pe baza muncii n grup; Lec ia pe baza instruirii programate; Lec ia pe baza tehnicilor audiovizuale; Lec ia de prelegere; Lec ia introductiv ; Lec ia pe baz analizei literare i stilistice etc.

De exemplu, lec ia de dobndire a cuno tin elor prin studiu independent l pune pe elev n situa ia de a asimila cuno tin e elaborate n manual sau n alte materiale bibliografice. Elevul selecteaz i i organizeaz cuno tin ele ntr-un sistem de noti e. La clasele de liceu se

pot realiza conspecte privind via a i activitatea unui scriitor, n gimnaziu, la orele de literatur , elevii pot dobndi cuno tin e despre sensul figurat al cuvintelor pe baza muncii cu textul (o poezie sau un fragment de proz ) sau n orele de limb romn i pot nsu i mai bine no iunile de r d cin , prefix, sufix, cuvnt de baz prin analiza structurii lexicale. Lec ia de dobndire de cuno tin e prin dezbatere se folose te mai ales pentru caracterizarea unui personaj literar sau realizarea unor paralele. Ea presupune stabilirea unor ntreb ri problem preg tite de elevi n urma studierii bibliografiei date de profesor. Profesorul trebuie s tie de ce cuno tin e i tehnici de lucru dispun elevii pentru a- i

adapta sistemul de predare la nivelurile de capacit i ale elevilor. n ceea ce prive te realizarea evenimentelor instruc ionale ale lec iei vom observa: Captarea aten iei este de multe ori neglijat sau rezolvat formal, considerndu-se c stabilirea lini tii sau anun area subiectului i a obiectivelor lec iei snt de ajuns pentru aceasta. Captarea aten iei trebuie s fie realizat prin ntrebuin area unor procedee care s strneasc interesul elevilor. La orele de literatur romn se poate realiza mai u or. Spre exemplu, la tema Ciocoii vechi i noi de Nicolae Filimon, profesorul spune elevilor c valoarea unei literaturi o d , n primul rnd, romanul: n istoria literaturii romne s-au atins culmi: Ion, R scoala etc. Pentru aceasta a fost nevoie de o perioad de pionierat, marcat de Filimon, Slavici, Zamfirescu. Care a fost rolul lui N. Filimon? S ne ntoarcemn .... . La limba romn , ntr-o lec ie de sintax cu

tema Acordul predicatului cu subiectul se poate realize captarea aten iei pornind de la alc tuirea unui enun , n care se afl un dezacord care s -i ocheze pe elevi, precum: Zilnic colegii mei vine la coal . Sarcina elevilor este de a comenta acest enun , preg tindu-se astfel pentru anun area subiectului lec iei. Enun area subiectului i a obiectivelor urm rite este necesar pentru ca elevii s fie con tien i de ceea ce urm re te n lec ie i pentru ca, la evaluarea rezultatelor, s dovedeasc rezolvarea sarcinilor. Cnd se anun subiectul, se scrie pe tabl titlul lec iei noi. Obiectivele se realizeaz abia n momentul n care se pune problema aplic rii cuno tin elor i integr rii acestora n ansamblul deprinderilor. Reactualizarea celor nv ate anterior presupune o revedere a vechilor cuno tin e sau deprinderi necesare pentru nsu irea noilor cuno tin e. Se insist asupra acelor no iuni care se leag n mod logic de noile cuno tin e; de aceea, evenimentul este numit i verificarea ancorelor. Elementele noi trebuie s aib fundament, constituit din datele deja existente n experien a i con tiin a elevilor. Pe acest fundament se continu construirea noilor date tiin ifice prin extinderea i aprofundarea cuno tin elor. Prezentarea noului con inut i a sarcinilor de nv are, precum i dirijarea nv dou etape care au loc concomitent i ocup cea mai mare parte a lec iei. Ob inerea performan elor constituie punctul final la care s-a ajuns prin noul con inut. Asigurarea feed-back-ului i arat elevului nivelul la care s-a ajuns i se poate realiza, n aceea i lec ie, o dat sau de mai multe ori, fie prin reproducerea cuno tin elor noi, fie printr-o lucrare. Evaluarea formativ a cuno tin elor prin aplicarea testului formativ este o etap foarte important , ntruct analiza rezultatelor testului permite constatarea nivelului atingerii obiectivelor stabilite la nceputul lec iei. Asigurarea reten iei i a transferului trebuie s se realizeze prin exerci ii variate, prin formularea chiar de c tre elevi a unor exemple i a unor ntreb ri. Tema pentru acas este o form de fixare independent ; ea nu trebuie s con in prea multe probleme, ci mai degrab , pu ine i cu un oarecare grad de dificultate, de interpretare sau de reprezentare a unui fapt literar sau de limb . Prin ea se concretizeaz obiectivele propuse, realizarea sau nerealizarea acestora. n ceea ce prive te timpul afectat efectu rii temei pe acas , acesta trebuie s fie maximum ct jum tate din timpul afectat n clas temei date. Deci, dac lec ia a durat o or , tema nu trebuie s dep easc o jum tate de or n rezolvarea ei. rii sunt

3 Lec ia de fixare i de formare a priceperilor i deprinderilor.

Ea este o lec ie de aplica ii, bazat pe exerci iu, pe munca individual a elevului. Cuno tin ele teoretice nsu ite anterior se consolideaz i devin operante. Profesorul are rolul de

a dirija activitatea elevilor, ace tea pot lucra individual, sau pe grupe. Cnd lucreaz aceea i sarcin , dar individual, activitatea este frontal ; cnd lucreaz profesorul, activitatea este colectiv . n general, rezolvarea exerci iilor are la baz cerin e formulate n obiectivele opera ionale stabilite pentru lec ia respectiv . Predarea /nv area limbii romne n nv mntul gimnazial se ntemeiaz pe modelul comunicativ/func ional, adaptat particularit ilor de vrst ale elevilor. La sfr itul acestui ciclu, fiecare elev ar urma s foloseasc optim cuno tin elor sale lingvistice, deprinderile de comunicare i reprezent rile culturale asimilate, care s -i permit s n eleag s se fac n eles n cadrul diverselor situa ii de comunicare scris i oral . i

Competen ele de limbaj presupun folosirea corect a limbii romne literare, elaborarea diverselor tipuri de compuneri, receptarea, n elegerea i comunicarea semnifica iilor unui text studiat, capacit i de selec ie valoric a operei literare, decodarea textelor i interpretarea lor din perspectiv sociologic , filozofic , psihologic , lingvistic .a.m.d.

Structura lec iilor de fixare i de formare de priceperi i deprinderi este urm toarea: conversa ia preg titoare care presupune preg tirea clasei pentru lec ie; verificarea temei efectuate acas ; anun area subiectului i a obiectivele noii lec ii; reactualizarea cuno tin elor pe care se vor sprijini exerci iile; se face apoi un instructaj asupra tehnicii de lucru, explicndu-se i demonstrndu-se modul de lucru; urmeaz activitatea independent a elevilor sub ndrumarea profesorului, concluziile acestuia privind modul cum au lucrat elevii i, dac este cazul, se fixeaz verbal tehnica de lucru prin repetare i transfer la alt lucrare. Lec ia se poate desf ura n clas , n cabinetul de specialitate pentru literatur , cnd elevii au efectuat compuneri pe o tem dat , paralele literare, compuneri libere, exerci ii stilistice etc. n general, exerci iul de analiz gramatical , lexical , fonetic etc. se realizeaz de c tre elevi, profesorului revenindu-i rolul de a urm ri modul de efectuare, de a dirija demersurile analitice, opera iile de transfer de cuno tin e .a.m.d. Cele mai multe exerci ii se afl n manuale, dar, n afara acestora, profesorul i poate stabili seturi de exerci ii cu alte cerin e dect cele formulate n manual; fi e de exerci iide dezvoltare pentru elevii cu aptitudini speciale i performan e deosebite, dep ind astfel cerin ele programei; fi e de exerci ii de recuperare pentru elevii r ma i n urm la nv tur , acestea con innd materia care constituie baza pentru

n elegerea no iunilor din capitolele care urmeaz s fie predate (numite i fi e de completare a cuno tin elor sau fi e de omogenizare); fi e de exerci ii de consolidare, n care sunt cuprinse p r i din materia de predat, n forme accesibile elevilor, i care au ca scop fixarea, verificarea

cuno tin elor, formarea i dezvoltarea deprinderilor etc., putnd fi folosite n orice moment al lec iei sau ca tem pentru acas . Sistemul de lucru cu fi e de diverse tipuri prezint avantaje, ntruct ofer posibilitatea de a trata diferen iat elevii, fiecare avnd de rezolvat sarcini dup capacit ile intelectuale, n ritmul lor de lucru; n acela i timp permite elevilor rezolvarea rapid a sarcinilor, nemaifiind nevoie ca ace tea s - i copieze textele i sarcinile de lucru, cheltuind un timp din lec ie. Lec ia de fixare i formare de priceperi i deprinderi se poate prezenta i sub form de dialog-dezbatere, mai ales la literatura romn . Elevii primesc cu dou -trei zile nainte un set de ntreb ri-problem sau un plan de studiu privind cuno tin ele pe care le-au dobndit. Dup desf urarea dialogului sau concomitent cu acesta, profesorul poate alc tui pe tabl scheme sau tabele, stabilind concluzii i dnd tema pentru acas . 4 Lec ia de recapitulare i sistematizare. Caracterul formative al nv mntului la disciplina limba romn se realizeaz numai

prin cuno tin e sistematice, bine consolidate. Recapitularea i sistematizarea cuno tin elor se fac pentru a re ine materia studiat , pentru a asigura transferul i pentru a elimina lipsurile. Ele presupun regrupararea cuno tin elor n jurul unei idei fundamentale i stabilirea de noi corela ii ntre cuno tin e. Recapitularea i sistematizarea cuno tin elor sunt necesare la anumite intervale de timp. De regul , dup apte-opt lec ii, la elevi intervine uitarea i procesul de nsu ire a cuno tin elor

trebuie luat aproape de la nceput. Cel mai avantajos este c recapitularea s se fac la sfr it de capitol sau dup un grup de cteva lec ii (num rul variaz n func ie de nivelul clasei), la sfr it de semestru sau de an colar. Cuno tin ele sunt consolidate i organizate n corela ie, angajndu-I pe elevi la o nou specializare. De aceea, recapitularea nu nseamn o simpl trecere n revist a cuno tin elor n ordinea nv at , ci presupune o sintez a temelor i a problemelor cu implica ii n g sirea altor criteria de sistematizare i aplicare creativ . O repetare echivalent cu reluarea n aceea i ordine, f r elementul de noutate care s trezeasc interesul, nu ar fi eficient , ntruct i-ar plictisi pe elevi. Lec iile de recapitulare i sistematizare presupun dou etape: prima const n fixarea problemelor de recapitulat, a temei sau a temelor, a sistemului de exerci ii, a materialului didactic, bibliografiei etc.; a doua const n desf urarea propriu-zis a lec iei sub diferite forme: dezbateri dup un plan dup ce planul a fost scris pe tabl -, fiecare punct al s u este completat cu elementele esen iale, apoi se spun concluziile i se dau sarcinile diferen iate de nv are pentru acas ;

 rezolv ri de exerci ii elevii desf oar o munc independent sau pot s fac schimb de idei ntre ei, eventual s se corecteze reciproc, dup care profesorul apreciaz rezultatele muncii independente, corectnd erorile, se fac concluziile necesare i se precizeaz tema pentru acas ; recapitulare cu ajutorul fi elor dup conversa ia introductiv , elevii completeaz fi ele, rezolvnd teme scurte i exerci ii, r spunsuri la ntreb ri etc. O alt modalitate este lec ia de sintez n care profesorul expune, ntocme te i scrie pe tabl schema ideilor, angajndu-I pe elevi n diverse activit i independente: completarea unor scheme grafice, caracteriz ri etc. sau prezentarea unui referat alc tuit de elevi i apoi munca independent . Temele repet rii se aleg n func ie de anul de studiu sau de lipsurile elevilor. Accentul trebuie pus pe problemele i elementele esen iale, nu pe toate cuno tin ele nsu ite anterior.

5 Lec ia de verificare i evaluare a cuno tin elor i a deprinderilor.

Aceast lec ie urmeaz , de cele mai multe ori, dup lec ia de recapitulare i sistematizare i are ca sarcin principal verificarea i aprecierea cuno tin elor elevilor prin prisma obiectivelor opera ionale fixate anterior. Se verific i se apreciaz ndeplinirea obiectivelor

formative, adic a modului n care elevul poate opera cu aceste cuno tin e. Prin control, profesorul verific n ce m sur elevii i-au nsu it cuno tin ele, i-au format deprinderile, ce lipsuri au sau ce gre eli comit. n acela i timp i d seama ce m suri metodice trebuie s ia, cum s - i mbun t easc procedeele de lucru cu elevii. Elevul este stimulat, ntruct con tiin a succesului sau a lipsurilor i pun n m sur s ac ioneze favorabil n preg tirea ulterioar pentru lec ie. tiind c este verificat, elevul i formeaz deprinderea de a munci regulat, n ritm egal, nu n salturi sau cu pauze, de a avea o altitudine just fa munc n general. ntre modalit ile utilizate ast zi n verificarea i evaluarea cuno tin elor se folosesc: verificarea curent oral i scris - n lec iile de dobndire de cuno tin e la nceput sau n timpul comunic rii propriuzise, cnd no iunile se cer raportate la cuno tin e care condi ioneaz chiar n elegerea lor ori n toate celelalte tipuri de lec ii; verificarea periodic oral recapitularea cuno tin elor. Verificarea periodic scris o constitu ie lucr rile de control, date n fiecare semestru, lucr rile scrise, date dup ncheierea unui capitol, testele. i scris . Lec ia de verificare periodic este asem n toare n de

privin a cerin elor cu lec iile de repetare periodic , controlul trebuind s se mbine cu

Subiectele lucr rilor scrise trebuie s aib caracter generalizator, s -i ofere elevului posibilitatea s restructureze cuno tin ele, s le foloseasc n rezolvarea problemelor. Dup corectarea lucr rilor scrise, profesorul trebuie s fac analiza acestora la ora urm toare: s prezinte elevilor elementele deficitare, gre elile tip sau ocazionale, s formulize solu iile r spunsurilor corecte, recomand ri pentru viitor etc. Foarte des se folosesc testele cu itemi de diferite tipuri: Deschi i, formula i prin propozi ii lacunare (itemi de completare), solicitnd r spunsuri scurte, complet ri de cuvinte, defini ii; nchi i, care i solicit pe elevi prin ntreb ri: a) cu r spuns corect gre it (se ofer doar dou r spunsuri posibile, elevul avnd de ales unul); b) de selec ie sau de alegere multipl (ntreb ri la care r spunsul corect, mai ales prin subliniere, prin ncercuire, prin t iere etc., se g se te printre multe r spunsuri gre ite); c) de potrivire sau de asocia ie (ntreb ri care solicit stabilirea unor coresponden e ntre elementele de con inut). Itemii nchi i eviden iaz cuno tin ele c p tate de elevi pe o anumit perioad . Testele presupun o preg tire special . Ele vizeaz inteligen a, aptitudinile sau performan ele elevilor. Ultimele m soar gradul de realizare a obiectivelor imediate sau ndep rtate i con in volumul informa iilor necesare pentru evaluarea activit ii elevului i deci a profesorului. n func ie de momentul n care se aplic , testele pot fi ini iale, de progres sau informative i finale. Timpul n care se administreaz proba trebuie s fie acela i pentru to i elevii. Elevii trebuie s cunoasc num rul de puncte acordat fiec rui item, astfel nct aprecierea probelor s fie n concordan cu nota acordat de profesor dup corectare. n general, pu ine lec ii de limba sau literatura romn sunt de un anume tip pur. Cnd se urm re te realizarea mai multor sarcini didactice, se efectueaz o lec ie mixt , care cuprinde elemente combinate din dou sau chiar trei tipuri. Prezent m, n continuare, rolul i importan a diferitelor compartimente sau nivele ale limbii, precum i diverse tipuri de realizare a orelor de limb i literatur .

6 Fonetica. n cadrul pred rii limbii romne la clasele gimnaziale studiul foneticii contribuie la n elegerea fenomenelor gramaticale i la nsu irea unei exprim ri orale i scrise. Elevii i nsu esc normele pronun rii literare, i dau mai bine seama de leg tura dintre rostire i scriere.

Cuno tin ele dobndite de elevi cu prilejul studierii foneticii (prev zute n actuala Program de limba i literatura romn pentru gimnaziu, doar cu patru ore la nceputul clasei a V-a) trebuie completate cu o serie de deprinderi ortoepice i ortografice. Regulile ortografice nv ate trebuie s fie aplicate con tient de c tre elevi n scriere. O temeinic nsu ire a foneticii i ajut pe elevi la nv area limbilor str ine (folosirea unor no iuni de terminologie fonetic , n elegerea modului de pronun are corect a cuvintelor, deprinderea de a folosi dic ionarul etc.). No iunile de ,, sunet i ,,liter snt cunoscute de elevi din ciclul primar. Profesorul trebuie s insiste asupra coresponden ei dintre litere i sunete prin diverse exerci ii ortografice, cu mult mai multe dect prevede manualul. n analiza vocalelor i consoanelor, chiar dac nu cunosc terminologia caracteristic sunetelor, denumirea lor n func ie de locul de articulare, modul de articulare etc., elevii trebuie s tie c la pronun area vocalelor, aerului expirat nu i se

opune nici un obstacol, pe cnd la pronun area consoanelor, obstacolul poate fi format fie de buze (ca n cazul lui [m], [p], [b]), fie de din i ([d], [t]), fie de limb i palat ([k], [g]) etc.

No iunile de semivocal , diftong, triftong, hiat i ajut pe elevi s n eleag mai bine silaba, componen a ei, regulile desp r irii n silabe, folosirea cratimei etc. La predarea diftongilor i a triftongilor se atrage aten ia c ace tea pot exista ntr-un cuvnt sau se pot realiza prin al turarea a dou cuvinte, ca n cazul cuvintelor scrise cu cratim precum [ia] i [i-a] (dat) etc. O problem mai pu in dezb tut pe care o implic studiul foneticii este aceea a form rii deprinderilor ortoepice la elevi. Pentru aceasta este necesar s se dea aten ie con inutului vorbirii i aplic rii normelor limbii literare. Concret, acestea se pot realiza prin citirea expresiv , corectare sistematic i continu a gre elilor de exprimare.

Vorbirea profesorului trebuie s fie un model sau un exemplu pentru elevi. Cum foneticii i este acordat un num r redus de ore, cuno tin ele acestui nivel al limbii pot fi verificate i exersate n cadrul altor ore de limba romn cnd se studiaz ortografia.

7 Vocabularul. n gimnaziu, vocabularul este prev zut n program cu 19 ore la clasa V-a elevii i nsu esc no iunile elementare de cuvnt, r d cin , radical, sufix, prefix, cuvnt de baz , cuvnt derivat, cuvnt compus, structura cuvntului, sinonimia; la clasa VI-a se actualizeaz prin exerci ii cuno tin ele asimilate n clasa V-a, sfera cuno tin elor extinzndu-se prin no iunile de regionalism, arhaism, antonime, ca i prin exerci ii de folosire a diferitelor tipuri de dic ionare. La clasa VII-a se prevede recapitularea cuno tin elor nsu ite n clasele anterioare, ad ugndu-se

no iunile de omonime, paronime, polisemantism, neologisme, pentru ca la clasa VIII-a elevii s cunoasc originea limbii romne, caracterul ei latin, no iunile de vocabulary fundamental, masa vocabularului, sensul propriu i figurat, sensul de baz pleonasmul, argoul i jargonul. Din prezentarea aceasta reiese caracterul gradat al cuno tin elor, studierea lor n sistem concentric n conformitate cu particularit ile de vrst ale elevilor. Vocabularul se exerseaz , de astfel, prin toate lec iile de limba i literatura romn . Cuno tin ele privitoare la structura cuvintelor i ajut pe elevi s n eleag categoriile gramaticale (genuri, moduri, timpuri), desinen e etc., s observe rela ia dintre cuvinte n sensul c pornind de la un cuvnt, pot forma alte cuvinte cu sens asem n tor n cadrul aceleia i p r i de vorbire sau trecnd la alt parte de vorbire. La clasa a V-a elevii trebuie s - i nsu easc corect no iunile de r d cin i cuvnt de i secundar al cuvintelor, ca i

baz , derivate cu sufixe i prefixe, familie lexical . Cele mai dese gre eli n formarea familiei lexicale a unui cuvnt snt cele prin care se asociaz cuvinte ca formate de la aceea i r d cin , dar care nu au ntre ele nici o leg tur din punct de vedere semantic. Derivarea cu sufixe i prefixe trebuie s fie un mijloc de mbog ire a vocabularului, sufixele i prefixele fiind i o modalitate de asigurare a valorii stilistice a cuvintelor. Compunerea trebuie n eleas ca avnd un rol important n flexiune i ortografie. nsu irea i utilizarea corect a cuvintelor cu toate sensurile lor constituie un obiectiv general al limbii romne i un sprijin real pentru n elegerea textului literar. De aceea, semantica i realizeaz scopul att prin orele speciale de lexic, ct i prin cele de literatur competen ele de limbaj ale elevilor. i se verific prin

8 Morfosintaxa. Gramatica sau morfosintaxa ocup cel mai mare spa iu n cadrul orelor de limba romn , dat fiind rolul acesteia de a contribui la formarea i dezvoltarea gndirii logice, de a oferi suficiente posibilit i de exersare a capacit ilor de limbaj prin diverse forme ale cuvintelor i prin rela iile care se stabilesc ntre ele. Prin morfologie p r ile de vorbire flexibile: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul i verbul sau neflexibile: adverbul, prepozi ia, conjunc ia, interjec ia, precum i categoriile gramaticale: gen, num r, caz, determinare, persoan , mod, timp, diatez , compara ie elevii ntr n contact cu bog ia i sensul formelor existente n limba romn , i nsu esc regulile flexiunii cuvintelor, formele gramaticale corecte, variantele, formele populare etc.

Dincolo de dificult ile i gre elile aferente p r ilor de vorbire precum snt formele incorecte de plural la substantive, utilizarea gre it a pronumelui relativ sau a articolului posesiv etc. - , profesorul trebuie s urm reasc , pe lng aspectele teoretice, mai ales latura practic a morfosintaxei, valorificarea cuno tin elor pe care elevii i le-au nsu it n comunicarea oral scris , n diferite stiluri func ionale, n explicarea ortografiei ori a raporturilor cu celelalte compartimente ale limbii. Sintaxa propozi iei i a frazei este cea prin care se verific exactitatea i expresivitatea n limbajul oral sau scris. Elevii i nsu esc categoriile sintactice: unit i sintactice, func ii i rela ii sintactice, ca i mijloacele de realizare a acestora: acord, topic , jonc iune, juxtapunere etc., dar trebuie s - i formeze deprinderea de ale i respecta n vorbirea curent , de a le folosi n diferite situa ii. Toate aceste compartimente ale limbii fonetica, lexicul, morfisintaxa trebuie s asigure prin studiul lor exprimarea corect i fluent , capacitatea elevilor de dialoga cu facilitate, i

de a folosi cuvintele cu sensurile adecvate, dezvoltarea unei motiva ii sau atitudini n urma recept rii limbii literare n vorbire sau n scris. 9 Ortografia, ortoepia i punctua ia. Ortografia, ortoepia i punctua ia se studiaz paralel cu fonetica, lexicul i gramatica, mai precis, n cadrul acestora, ntruct predarea ortografiei se bazeaz pe fonetic punctua ia nu se poate nsu i f r sprijinul sintaxei. n urma absolvirii ciclului gimnazial, elevii trebuie s aib formate deprinderile ortografice i de punctua ie, s poat explica scrierea cuvintelor pe baza structurii lor ori n func ie de particularit ile fonetice, morfologice etc. Dup nsu irea oric rei reguli ortografice, aceasta trebuie s fie aplicat i, prin folosire, s devin deprindere. Scrisul, la rndul s u, i morfologie,

implic cerin e de ordin tiin ific s fie conform normelor literare i estetic s fie lizibil, frumos. Gre elile ortografice, ortoepice sau de punctua ie (n special cratima i virgula) trebuie s fie semnalate i corectate n orice moment apar, indiferent de tipul lec iei ori de evenimentul instruc ional, i acest fapt de limb ar trebui s preocupe pe to i profesorii, nu numai pe cei de limba romn . Numai astfel s-ar putea asigura formarea deprinderilor de scriere i de pronun ie corect , fapt care nc nu este suficient rezolvat n coal .

10 Comentariul literar Comentariul literar constituie modalitatea de baz n studierea literaturii romne. Opera literar este privit ca un sistem ce se raporteaz la diverse straturi, la subsisteme ce compun o unitate,

ca expresie a realului concretizat n semne estetice. Valen ele ei se dezv luie doar n rela ia cu cititorul, care, n m sura tehnicilor de receptare pe care le posed , p trunde n semnifica iile ei. Privit ca un sistem alc tuit din mai multe straturi, opera literar a constituit obiectul cercet rii multor teoreticieni ai literaturii. Wellek i Warren stabilesc trei straturi ce compun sistemul operei: 1) stratul sonor; 2) stratul unit ilor semantice (fiecare cuvnt i are sensul s u, se combin , n cadrul contextului, n unit i, sintagme, propozi ii); 3) stratul obiectelor reprezentate (lumea scriitorului, personajele, cadrul ac iunii etc.). Pornind de la acestea, se poate opera analitic pe urm toarele straturi: a) stratul sonor (frecven a i distribu ia sunetelor, organizarea metric a versurilor); b) stratul gramatical (cuvintele din punct de vedere morfologic i sintactic); c) stratul lexical i semantic (sensurile proprii i figurate ale cuvintelor, frecven a arhaismelor, neologismelor etc., efectele lor artistice); d) sistemul de imagini (procedeele figurative, procedeele narrative sau descriptive, tipologia personajelor); e) raportul oper realitate (mesajul operei care vehiculeaz concep iile scriitorului, semnifica ia contemporan a operei). Comentariul literar din perspectiv structural , sociologic , psihologic , stilistic etc. i g se te aplicare n critica literar , n cadrul analizei literare specializate. Ca modalitate specific recept rii literaturii n coal , el preia de critica literar acele mijloace care faciliteaz narmarea elevilor cu criterii forme de interpretare i apreciere. Scopul lui este formarea unui cititor pasionat i avizat, capabil s discern valorile spirituale, s cunoasc tehnicile compozi ionale i de expresie ale operei literare, s - i asume ideile ca pe ni te obiective opera ionale n educa ia estetic in seama de cteva principii: s se analizeze simultan con inutul i forma; opera ia de analiz s fie urmat de cea de sintez ; s se aib n vedere interferen a dintre curente, genuri i specii; accentul s fie pus pe valoarea estetic a operei; comentariul literar se face pe baza dialogului viu dintre profesor i elev. n realizarea sa, comentariul literar presupune studiul contextului (cadrul social istoric n care a fost creat opera; curentul literar sau mi carea de idei n care se scrie) i studiul propriu zis al operei concretizat n: contactul direct cu opera prin lectur ; i moral cet eneasc . n abordarea textului literar trebuie s se

 analiza componentelor operei literare (compozi ie, con inutul de idei, sentimente, ac iuni, fapte, personaje, moduri de expunere, elemente de limb etc.); explica ia operei din perspectiv istoric , sociologic , psihologic prin prezentarea mesajului transmis de scriitor, prin concep ia i atitudinea scriitorului fa n oper ; fixarea locului operei, integrarea ei ntr-un sistem de valori estetice, sociale, na ionale i universale. Procedarea analitic deprins n nv mntul gimnazial se extinde n nv mntul liceal, de cele relatate i stil, ritmul i metrica versului

prin opera ii logice inductive i deductive, elevii ajungnd la abstractizare i conceptualizare i trecnd la procesul de con tientizare a cuno tin elor dobndite. 11 Prezentarea unui scriitor. Lec iile de prezentare a unui scriitor presupun contemporaneizarea unei opere, aducerea ei n cmpul de interes al tinerilor cititori, n mod selectiv, att din punct de vedere estetic, ct i general cultural. Predarea-nv area presupune o ordonare a cuno tin elor fundamentale privind: Via a ambian a social mediul familial data na terii copil ria studiile influen ele unor scriitori debutul activitatea propriu-zis , literar i extraliterar

perioada maturit ii, ca om i ca artist ultimii ani din via Opera particularit ile operei tematica monografii, studii critice despre autor originalitatea, modernitatea operei (locul ocupat de scriitor n literatura romn evident, n cea universal ) i,

12 Concepte opera ionale de teorie a literaturii i stilistic

Concepte opera ionale de teorie a literaturii i stilistic snt no iunile fundamentale utilizate frecvent n realizarea comentariului literar ori a analizei literare, n ideea recept rii con tiente a operei literare. Limbajul specific literaturii include concepte opera ionale precum: opera literar tem idee motiv subiect categorii estetice figuri de stil elemente de prozodie genuri literare specii literare Scopul cunoa terii acestor no iuni de teorie literar este formarea priceperilor i a deprinderilor de a interpreta un text literar. Ordinea pred rii i nv rii este aceea de la general

la particular, de la problemele de con inut la cele de form , de la opera privit ca ntreg la elementele ei componente. 13 Compunerile colare Compunerile colare reprezint un aspect al muncii independente a elevilor i totodat o form a exerci iului literar, un procedeu de formare a deprinderilor de exprimare corect i frumoas a elevilor. Prin ele se dezvolt spiritul de observa ie, gndire, sensibilitatea i imagina ia creatoare a elevilor, precum i capacitatea de exprimare oral i scris a acestora.

Compunerile dup texte literare se prezint sub mai multe forme: reproducerea oral sau scris a textului (de obicei narativ sau descriptiv), rezumatul, transformarea vorbirii directe n vorbire indirect (par ial sau complet ), recenzia, referatul, paralela, sinteza etc. Compunerile la tem liber snt: compunerile dup ilustra ii cu destina ie special (tip cererea, scrisoarea, articolul etc.) sau compuneri libere, creatoare, n care se las libere imagina ia i talentul literar al elevilor. n aten ia profesorului trebuie s stea organizarea i preg tirea pentru ora de compunere, respectarea etapelor elabor rii unei compuneri, discutarea acesteia sub diverse aspecte (grafic, estetic etc.). 14 Lectura suplimentar Lectura suplimentar organizat obi nuin a i pasiunea pentru literatur . i ndrumat cu pricepere, creeaz elevilor interesul,

Profesorul poate l sa o oarecare libertate n alegerea scriitorilor i operelor literare, potrivit preferin elor i necesit ilor lor spirituale. Ceea ce intereseaz este gradul n care, prin cartea citit , elevii i-au dezvoltat sim ul i gustul estetic, nu cantitatea i volumul apreciabil al lecturii personale, ci calitatea asimila iei, modul n care se r sfrng cele citite asupra con tiin ei i comportamentul elevilor. Lectura suplimentar trebuie verificat i dirijat periodic de profesor, cantitatea trebuie

corelat cu calitatea, a a nct s nu se ajung la supranc rcarea elevilor, dar nici la un mijloc facil de distrac ie, la superficialitate. Profesorul trebuie s observe atitudinea elevului fa literatura citit i implicit influen ele educative i instructive ale acesteia asupra lui. de

Note bibliografice: 1. Stoica, Marin, Caiet de practic pedagogic , Univ. din Craiova, 1988, p.14. 2. B rboi, Constan a (coord.), Metodica pred rii limbii i literaturii romne, p. 232. 3. M, Limba romn Curriculum colar..., p.8. 4. Ghinescu, Florente, Stoica, Eugen, Metodica pred rii limbii i literaturii romne, p. 105-106. 5. Stoica, Dumitru, Stoica, Marin, Psihopedagogia, p. 155. 6. B rboi, Constan a (coordonator), Metodica pred rii limbii i literaturii romne n liceu, EDP, Bucure ti, 1983, p.163. 7. Stoica, Marin, Pedagogie colar pentru cadrele didactice nscrise la definitivat, gradul al IIlea, gradul I i la perfec ionare, p. 168. 8. Ne tian, Valeriu C., Metodica pred rii textului literar n liceu, EDP, Bucure ti, 1998, p. 40. 9. Wellek i Warren, Teoria literaturii, Bucure ti, Editura pentru Literatura Universal , 1967, p. 202. 10. Parfeni, C., Literatura n coal , Bucure ti, EDP, 1977, p. 72.