Sunteți pe pagina 1din 66

Anexa 1

Inspectia fiscala privind impozitele si taxele locale la Primaria comunei Zamostea 3.1. Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala Obligatia de inregistrare fiscala. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin. Organul fiscal are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt si sa indrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de cate ori este cazul. Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal, primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este diferentiat: a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; c) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

d) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala. Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la: data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica; data eliberarii actului legal de functionare, inceperii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice. Declaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal si va fi insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta. Declaratia de inregistrare fiscala va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului Fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatii necesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate.

Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala organul fiscal competent elibereaza certificatul de inregistrare fiscala pentru persoane fizice si pentru persoane juridice, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. Evidenta contabila si fiscala. Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare, dupa caz. Organul fiscal organizeaza evidenta platitorilor de impozite si taxe in cadrul registrului contribuabililor, care contine: - datele de identificare a contribuabilului; - categoriile de obligatii fiscale de plata denumite vector fiscal; - alte informatii necesare administrarii obligatiilor fiscale. Aceste date se completeaza pe baza informatiilor comunicate de contribuabili, de oficiul registrului comertului, de serviciul de evidenta a populatiei, de la alte autoritati si institutii precum si de constatarile proprii ale organului fiscal. Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de cate ori se constata ca acestea nu corespund starii de fapt reale si vor fi comunicate contribuabililor. 3.2. Decizia de impunere

Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Declaratia fiscala este asimilata cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificari ulterioare. In situatia in care legea nu prevede obligatia de calculare a impozitului, declaratia fiscala este asimilata unei decizii referitoare la baza de impunere. Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora. Bazele de impunere se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, in urmatoarele situatii: cand venitul impozabil este realizat de mai multe persoane, decizia cuprinde si repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoana care a participat la realizarea venitului; cand sursa venitului impozabil se afla pe raza altui organ fiscal decat cel competent teritorial. In acest caz competenta de a stabilii baza de impunere o detine organul fiscal pe raza caruia se afla sursa venitului. 3.3. Declararea Obligatia de a depune declaratie fiscala se realizeaza in cazurile in care: - a fost efectuata plata obligatiei fiscale; - obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale;

- organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere si obligatia fiscala. Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, inclusiv 646f57g institutiile publice sunt obligati sa depuna declaratiile prevazute in prezentele norme metodologice ori de cate ori se modifica situatia juridica a contribuabililor, precum si a materiei impozabile a acestora, in conditiile prevazute de lege. Declaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege. Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale. Declaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil. Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia la organul fiscal. Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. 3.4. Colectarea creantelor fiscale Colectarea consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale. Colectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz. Titlu de creanta este actul

prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii. Termenele de plata. Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza. Pentru obligatiile fiscale esalonate sau amanate la plata, precum si pentru accesoriile acestora termenul de plata se stabileste prin documentul prin care se acorda inlesnirea respectiva. Pentru creantele fiscale, administrate de Ministerul Finantelor Publice, care nu au prevazut termene de plata, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru creantele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevazute termene de plata, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice. Stingerea creantelor fiscale. Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata. Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxa, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere. In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este: a) in cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal; b) in cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei, inscrisa pe mandatul postal;

c) in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora; d) pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data inregistrarii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii. Dobanzi si penalitati de intarziere. Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere stabilite potrivit legii. Dobanzile si penalitatile de intarziere aplicate la impozitele si taxele locale se fac venit la bugetul local. Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si /sau pentru fiecare fractiune din luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei acestora pana la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. Penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data inceperii procedurii de executare silita. 3.5. Inspectia fiscala Obiectul si functiile inspectiei fiscale. Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor

fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora. Inspectia fiscala are urmatoarele atributii: 1. constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 2. analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse; 3. sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor, organul de inspectie fiscala va proceda la: examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al

contribuabilului; - verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului; - discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

- solicitarea de informatii de la terti; - stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata; - verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile; - dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii; - efectuarea de investigatii fiscale; - aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale. Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor indiferent de forma de organizare. Formele si intinderea inspectiei fiscale. Formele de inspectie fiscala sunt: inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata; inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata. Inspectia fiscala se poate extinde asupra raporturilor relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legii fiscale.

Proceduri de control fiscal. In realizarea atributiilor inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control: a. controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului; b. controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului; c. controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat. Durata efectuarii inspectiei fiscale. Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei si nu poate fi mai mare de 3 luni. In cazul marilor contribuabili sau a celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni. Realizarea inspectiei fiscale. Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala. Avizul de inspectie fiscala va cuprinde:

- temeiul juridic al inspectiei fiscale; - data de incepere a inspectiei fiscale; - obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale; - posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel: - cu 30 de zile pentru marii contribuabili; - cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili. Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control. La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util. Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala. Organele de inspectie au obligatia de a intocmi proces-verbal semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei,

cu sau fara explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului. Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic si legal. 3.6. Constituirea de garantii Organul fiscal solicita constituirea unei garantii pentru: - suspendarea executarii silite; - ridicarea masurilor asiguratorii; - asumarea obligatiei de plata de catre alta persoana prin regulament de plata; - in alte cazuri prevazute de lege; Garantiile pentru luarea masurilor precizate mai sus se pot constitui, in conditiile legii, prin: a) consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului; b) scrisoare de garantie bancara; c) ipoteca asupra unor bunuri imobile; d) gaj asupra unor bunuri mobile; e) fidejusiune.

Organul competent, in conditiile legii, se indestuleaza din garantiile depuse, daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. 3.7. Stingerea creantelor fiscale prin executare silita In cazul in care debitorul nu-si plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita. Organele fiscale care administreaza creante fiscale sunt abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita. Pentru efectuarea procedurii de executare silita este competent organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari revenind organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei masuri de executare asupra tertului poprit, indiferent de locul unde isi are domiciliul fiscal. Executarea silita incepe numai dupa ce organul fiscal a transmis debitorului instiintarea de plata prin care i se comunica acestuia suma datorata, iar dupa instiintare au trecut 15 zile de la comunicare. Instiintarea de plata este act premergator executarii silite. Executarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere ori a altor sume, datorate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare. Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. In acest scop, organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate,

care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens. Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei. Executarea silita se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta. Executarea silita inceteaza daca: s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plata accesorii, cheltuielile de executare si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii; a fost desfiintat titlul executoriu; in alte cazuri prevazute de lege. In cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei fiscale si la inceperea executarii silite se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicata o data cu comunicarea somatiei. Se intocmeste procesul-verbal de sechestru. Organul de executare competent va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin: intelegerea partilor, vanzare in regim de consignatie a bunurilor mobile, vanzare directa, vanzare la licitatie, alte modalitati admise de lege. Creantele fiscale inscrise in titlul executoriu se sting cu sumele realizate in cursul procedurii de executare silita, in ordinea vechimii, mai intai creanta principala si apoi accesoriile acesteia. Poate fi facuta contestatie impotriva titlului executoriu in termen de 15 zile iar apoi procedeaza la judecarea contestatiei.

3.8. Proceduri de declarare, stabilire, incasare si efectuarea inspectiei fiscale la primaria comunei Zamostea Conform prevederilor legilor in vigoare1[1], Consiliul local Zamostea aproba Regulamentul de organizare si functionare al Primariei comunei Zamostea Primaria comunei Zamostea- ca organ al administratiei publice locale are initiative si hotaraste, cu respectarea legii, in probleme de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice. Aceste hotarari se aplica pe teritoriul comunei Zamostea Primaria comunei Zamostea are urmatoarea componenta organizatorica: A - ORGANE DE CONDUCERE: - primar, viceprimar si secretar B - SERVICIILE FUNCTIONALE: Serviciul administratie publica locala, fond funciar, registru agricol, secretariat, arhiva; Compartimentul autoritate tutelara, asistenta sociala; Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic, prognoze si disciplina in constructii; Serviciul buget-contabilitate, administrativ-gospodaresc; Compartimentul audit si control financiar; Biroul resurse umane si salarizare; Biroul venituri, incasare impozite si taxe; 1

Din toate aceste servicii in lucrarea de fata voi detalia Biroul VENITURI, INCASARE IMPOZITE SI TAXE. Acest serviciu este subordonat direct primarului. Serviciul Venituri, incasare impozite si taxe are urmatoarele atributii: - organizeaza si executa activitatea de constatare si stabilire a tuturor categoriilor de impozite si taxe datorate de persoane fizice si juridice; - organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local si aplica masurile de executare silita potrivit legii; - organizeaza si executa controlul respectarii reglementarilor locale privind calcularea, evidenta si varsarea impozitelor si taxelor datorate bugetului, potrivit competentelor stabilite; - conduce evidenta veniturilor si asigura organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si materia impozabila, precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de evidenta fiscala; - ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege; - aproba in conditiile legii inlesniri de plata, restituirea de impozite, taxe si alte varsaminte la buget si solutioneaza in termen cererile depuse de contribuabili sau le indruma spre rezolvare organelor competente; - solutioneaza, potrivit competentelor legale, obiectiunile la actele de control si de impunere.

Pe linie de constatare si impunere a persoanelor fizice: - constata si stabileste impozitele si taxele locale prevazute de lege in sarcina sa, datorate de persoanele fizice; - intocmeste borderouri de debite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele sintetice, analitice si transmiterea spre executare la organele de incasare; - urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili; - gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic; - tine evidenta debitelor din impozite, taxe si din modificari de debite initiale, analizeaza fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza conducerea asupra problemelor deosebite, propunand masurile ce se impun; - efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care genereaza evaziunea fiscala; - analizeaza si prezinta conducerii propuneri in legatura cu acordarea de amanari sau esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, majorari de intarziere;

- pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute; Pe linie de gestionare a declaratiilor si dosarelor fiscale: - preia declaratiile de impozite si taxe ale contribuabililor; - transmite instiintari contribuabililor care nu au depus declaratii sau ale caror declaratii contin erori; - verifica borderourile de debite si scaderi; - efectueaza impunerea din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au corectat declaratia depusa in mod eronat, precum si a celor care nu au depus declaratie; - tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe in parte, precum si a platilor efectuate de acestia in contul obligatiilor bugetare; - stabileste penalitati pentru nedepunerea la termen a declaratiilor de impozite si taxe; - transmite catre contribuabili instiintarile de plata pentru sumele stabilite din oficiu; - asigura preluarea, in baza de date a informatiilor din dosarele fiscale; - urmareste incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termen;

- intocmeste - pe baza datelor detinute - centralizatorul listelor de ramasite si de suprasolviri, pe feluri de impozite si taxe; Pe linia executarii silite si stingerea creantelor bugetare: - organizeaza si desfasoara activitatea de executare silita a persoanelor juridice si fizice si cea de stingere prin alte modalitati a creantelor bugetare; - verifica respectarea conditiilor de infiintare a popririlor pe veniturile realizate de debitori; - evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire; - intocmeste dosare pentru debitele primite spre executare silita de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe; - asigura incasarea creantelor bugetare in termen de prescriptie; - calculeaza cheltuielile de executare silita si majorarile de intarziere, dobanzile, penalitatile sau alte sume cand cuantumul acestora nu a fost stabilit in titlul executoriu prin care au fost acordate; - analizeaza si hotaraste masurile de executare silita, in asa fel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase; - intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita, inclusiv titlul executoriu pentru creantele constatate de organele competente;

- asigura si organizeaza ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate; - numeste custodele si administratorul sechestrului; - solicita evaluarea bunurilor sechestrate; - organizeaza si asigura in conditiile legii valorificarea bunurilor sechestrate; - intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili; - verifica periodic contribuabilii inscrisi in evidenta separata si urmareste starea de insolvabilitate pentru acestia in cadrul termenului de prescriptie; - solutioneaza cererile platitorilor prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stingere a creantelor bugetare; Pe linia acordarii inlesnirilor la plata: - primeste, inregistreaza, intocmeste si urmareste documentatiile necesare solutionarii cererilor privind acordarea inlesnirilor la impozite si taxe; - analizeaza, verifica si propune solutionarile pentru cererile contribuabililor persoane juridice privind inlesnirile si esalonarile; Pe linie de control fiscal:

- stabileste sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fiscale si calculeaza majorari de intarziere; - verifica agentii economici privind impozitele si taxele datorate bugetului local; - intocmeste dispozitiile de urmarire pentru diferentele de impozite si taxe; - tine evidenta si indosariaza lucrarile din cadrul serviciului. In cele ce urmeaza voi reflecta impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si de persoanele juridice pentru anul 2006. Municipiul Constanta este o localitate de rangul II. Primaria Municipiului Constanta nu percepe taxe speciale. Astfel voi evidentia urmatoarele: Persoana fizica: Contribuabil: MOLDOVAN GHEORGHE ADRESA: STR. CALARASI JUD.CONSTANTA Prezinta: - impozit pe cladiri; - impozit pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport. Contribuabilul persoana fizica a declarat ca detine in proprietate: o cladire (constructie cu pereti din caramida arsa, cu incalzire centrala) de 120 mp. Data la care cladirea s-a dat in folosinta este 1971. Aceste informatii le gasim mentionate in "Declaratia pentru stabilirea impozitului pe cladiri". Suprafata totala ocupata de cladiri si alte constructii anexe e de NR.17. MUN. CONSTANTA,

190 mp. Cladirea se afla la adresa de domiciliu fiind singura cladire detinuta de aceasta persoana. Astfel pentru aceasta cladire se datoreaza impozit stabilit de Consiliul Local al Municipiului Constanta prin Hotararea de Consiliu2[2]. Pentru cladirea aflata la adresa de domiciliu din Str. Calarasi, cota de impozitare este de 0,2% din valoarea de inventar a cladirii. Valoarea de inventar a cladirii e de 2 miliarde ROL. Impozitul pe cladire e de 4.000.000 lei /an. Pentru terenul aflat la adresa de domiciliu din Str. Calarasi nr. 17 (teren intravilan, zona C), teren cu constructii 180 mp si 60 mp liber, arabil 479 mp, conform "Declaratiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren", impozitul pe teren este de 2.250 lei /mp iar pentru terenul arabil 479 mp x 76 = 36.404 lei /an. La calcularea impozitului pe teren suprafata construita nu se impoziteaza deoarece asupra ei se plateste impozit pe cladiri. Pentru suprafata libera se calculeaza impozitul pe teren, el fiind in suma de 135.000 lei /an (60 mp x 2.250lei /mp). Contribuabilul mai are in proprietate un teren aflat in intravilan pe Str. Pandurilor, fara numar de 1000 mp arabil, impozitul datorat pentru acest teren fiind de 76.000 lei /an. Contribuabilul Moldovan Gheorghe nu beneficiaza de scutire /reducere de la plata impozitelor. Am constatat ca a respectat termenele de plata aferenta celor 4 rate, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie. Nu a efectuat plata impozitelor cu anticipatie nebeneficiind de reducere pentru plata anticipata. astfel

Pentru mijlocul de transport detinut tipul Ford Sierra, capacitate cilindrica 1960, taxa asupra mijlocului de transport este de 260.000 lei /an pentru 2006. Persoana juridica: Contribuabil: SC. AM INTERNATIONAL S.R.L. ADRESA: STR. PLUGULUI NR. 2. LOC. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA FORMA DE PROPRIETATE: privat; OBIECTUL DE ACTIVITATE: comert cu amanuntul al bauturilor Prezinta: - impozit pe cladiri; - impozit pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport; - taxa firma; - taxa vehicule lente Aceasta societate detine in proprietate mai multe cladiri. Impozit pe cladiri: cota de 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii. Pentru toate cladirile aflate in proprietate societatea datoreaza impozitul de 71.503.055 lei /an.

Pentru terenurile detinute si anume: - teren aferent magazinului "AM INTERNATIONAL" in str. Plugului, intravilan, zona B, impozitul e de 2.128.120 lei (641mp x 3320 lei /mp.) - teren cu constructii in Unirea 21.177 mp., (44lei /mp x 21177 mp) impozitul fiind de 931.788 lei; livezi 3.160 mp., iar cota de 132 lei /mp, impozitul eferent livezii e de 417.120 lei. Impozitul pe teren e de 1.348.908 lei /an. Pentru detinerea de mijloace de transport societatea plateste taxa aferenta acestora in suma de 11.102.000 lei. Pentru detinerea de vehicule lente, societatea nu a depus declaratii pentru plata taxei aferenta acestora. Societatea plateste taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate in suma de 221.000 lei /an. INSPECTIA FISCALA LA S.C. AM INTERNATIONAL S.R.L. Se realizeaza inspectia fiscala consemnandu-se urmatoarele: Subsemnatii Popescu Mihai, consilier si Alexandrescu Ionela, referent in cadrul Primariei Municipiului Constanta, in baza actelor normative, a legitimatiilor nr. 456 si 265, au efectuat prin sondaj, pe baza evidentei contabile si a documentelor puse la dispozitie, controlul modului

in care au fost constituite si virate pe destinatiile legale obligatiile fiscale aferente bugetului local. Perioada supusa controlului este 01.10.2001-14.04.2006, iar durata desfasurarii acestuia 04.04.2006-14.04.2006. In urma realizarii inspectiei fiscale se constata urmatoarele: - asupra impozitului pe cladiri: Societatea detine in proprietate cladiri situate in Constanta, str. Plugului nr. 2 si in str. Maior Sontu nr. 2, pentru care datoreaza impozit pe cladiri catre bugetul local al Mun. Constanta. Plata impozitului pe cladiri aferent trimestrului II-2002 s-a efectuat in data de 10.07.2002 cu ordin de plata nr.198 in suma de 11.212.019 lei, scadenta la plata fiind in data de 17.06.2002. Pentru plata cu intarziere a impozitului datorat s-au calculat majorari de intarziere (11.212.019 lei x 23 zile x 0,10%) in suma de 258.000 lei. Plata impozitului pe cladiri aferent trim. III - 2003 s-a efectuat in data de 09.12.2003 cu ordin de plata nr.455 in suma de 11.212.019 lei, scadenta la plata fiind in data de 15.09.2003. Pentru plata cu intarziere a impozitului datorat s-au calculat majorari de intarziere(11.212.019 lei x 85 zile x 0.06%) in suma de 572.000 lei. Pentru perioada 01.01.2004-14.04.2006 societatea a depus

declaratii de impunere privind impozitul pe cladiri datorat, achitarea s-a efectuat in conformitate cu termenele legale stabilite.

- asupra impozitului pe teren: Societatea detine in proprietate teren intravilan situat in Mun. Constanta, str. Plugului nr. 2 in suprafata totala de 1320,31 mp, suprafata construita 750,54 mp si suprafata libera 570 mp. Impozitul pe teren pentru anii 2001 si 2002 nu s-a achitat de catre societate in suma de 2.815.800 lei (impozit pe teren, dobanzi de intarziere la plata si penalitati). Conform contractului de vanzare-cumparare societatea detine imobilul situat in Mun. Constanta, str. Maior Sontu nr. 2, compus din teren intravilan in suprafata totala de 25.466,977 mp. Pentru perioada 2003-2006 societatea a depus declaratii de impunere pentru teren extravilan pe categorii de folosinta in mod eronat deoarece terenul se afla in intravilanul Mun. Constanta. In aceasta perioada societatea datoreaza impozit pe teren pentru suprafata de 2.784 mp suprafata libera de constructii si pentru suprafata de 18.473 mp suprafata agricola, categoria livezi. S-au stabilit diferente de achitat in suma de 36.248.999 lei, dobanzi de intarziere in suma de 23.369.771 lei si penalitati in suma de 5.593.763 lei calculate pana la data de 11.04.2005. - taxa asupra mijloacelor de transport: S-a constatat ca nu in toate cazurile s-au declarat toate mijloacele de transport. De asemenea nu in toate cazurile s-a achitat taxa datorata in termenul legal de plata. La data inspectiei fiscale societatea datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport pana la 12 tone 2.777.102 lei, dobanzi in

suma de 2.024.723 lei si penalitati in suma de 534.279 lei, iar taxa auto peste 12 tone 628.715 lei. - taxa pentru firmele expuse: Societatea datoreaza taxa firma afisata in suma de 160.000 lei si dobanzi in suma de 174.840 lei. Verificandu-se declararea, inregistrarea si achitarea taxei firma pentru perioada supusa inspectiei, s-a constatat ca nu s-au depus declaratii de impunere pentru anii 2001 si 2003, iar taxa datorata nu s-a achitat in anii 2001, 2002 si 2003. - taxa vehicule lente: Societatea detine in proprietate din anul 2000 - 3 buc. motostivuitoare pentru care incepand cu data de 01.01.2003 se datoreaza taxa vehicule lente respectiv 260.000 lei /buc. In anul 2003- 288.000 lei /buc, in anul 2004, sume neachitate pana la data inspectiei fiscale si pentru care s-a calculat dobanzi si penalitati de intarziere. Inspectia fiscala a avut ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si stabilirea diferentelor de plata. Inspectia fiscala a urmarit marirea bazei de impozitare deoarece aceasta aduce un volum mai mare de venituri la bugetul local al Primariei Mun. Constanta. S.C. AM INTERNATIONAL S.R.L. detinea bunuri impozabile pe care nu le-a declarat. In urma inspectiei fiscale contribuabilul persoana juridica si-a achitat obligatiile fiscale neajungandu-se la procedura de

executare silita. Am observat ca inspectia fiscala a avut un efect benefic in realizarea serviciilor publice locale. CONTESTATIA IMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE In cele ce urmeaza este prezentat un exemplu de solutionare a unei contestatii depuse de un agent economic impotriva deciziei de impunere intocmite de Directia Control Fiscal din municipiul Constanta.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII DECIZIA NR.. 18/2005 Directia Generala a Finantelor Publice Constanta a fost sesizata de Directia Controlului Fiscal Constanta asupra contestatiei formulata de societatea comerciala TEHNOSTONE cu sediul social in Constanta, judetul Constanta. Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere intocmita de organele de control ale Directiei Controlului Fiscal Constanta. Suma totala contestata este formata din: - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de plata; - dobanzi suplimentare aferente taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar; - penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar; - impozit pe profit stabilit suplimentar de plata; - dobanzi aferente impozitului pe profit ; penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit ;

- penalitati stopaj sursa; - amenda contraventionala conform art. 13 alin. 2 din Legea nr. 87/1994. Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 176 alin. 1 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si aprobata prin Legea nr. 174/ 2004 si poarta semnatura titularului dreptului. Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 174, art. 175, art. 176, art. 178 alin 1 pct. a din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice Constanta este competenta sa solutioneze contestatia formulata de societatea comerciala TEHNOSTONE. 1. In sustinerea contestatiei, societatea petenta aduce urmatoarele argumente: I. Referitor la taxa pe valoarea adaugata: Diferenta de taxa pe valoarea adaugata a fost calculata de organul de control urmare a analizei a doua contracte de vanzare a mijloacelor fixe cu plata in rate Societatea petenta motiveaza in contestatia depusa ca inregistrarea in evidenta contabila s-a facut conform prevederilor Titlului VI pct. 19 din Normele Metodologice de aplicare al Codului Fiscal cu referire la art. 137 din Codul Fiscal 2. Referitor la impozitul pe profit. Societatea petenta a achizitionat in anul fiscal 2003 echipamente prin intermediul unui contract de leasing extern. Cu aceasta ocazie a beneficiat de facilitatea prevazuta la art. 11 alin 1 din Legea 414/2002, respectiv a optat pentru regimul de amortizare accelerata pentru aceste echipamente tehnologice in luna iulie 2004 societatea a

instrainat cele doua echipamente prin cesiunea contractului de leasing si nu prin vanzare asa cum au interpretat inspectorii fiscali. Societatea mentioneaza ca la momentul cesionarii contractelor de leasing se afla in vigoare Codul Fiscal, care abroga incepand cu 1.01.2004 Legea 414/2002 privind impozitul pe profit, drept pentru care societatea considera ca nu a incalcat prevederile art. 11 alin 8 din Legea 414/2002. 3. Penalitatile pentru stopaj la sursa nu au fost instituite in fisa platitorului, dar au fost constituite si achitate de societatea petenta in conformitate cu OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 4 Societatea precizeaza ca nu a incalcat prevederile Legii 414/2002 privind impozitul pe profit, drept urmare fapta nu poate fi considerata contraventie conform Legii nr. 87/1994 si nu poate fi sanctionata cu amenda contraventionala II. Prin Decizia de impunere pr i vi nd obl i gat i e fiscale

suplimentare stabilite de inspectia fiscala incheiata in data de 23022005 de catre Directia Controlului Fiscal Constanta au fost stabilite urmatoarele: Referitor la taxa pe valoarea adaugata s-a calculat taxa pe valoarea adaugata suplimentara, cu dobanzi si penalitati de intarziere. Diferenta se datoreaza faptului ca societatea nu a colectat taxa pe valoarea adaugata pentru mijloacele fixe vandute in baza unor contracte cu plata in rate; Referitor la impozitul pe profit, s-a constituit baza impozabila suplimentara si implicit impozitul pe profit suplimentar, precum si accesoriile;

Penalitatile pentru stopaj la sursa au fost calculate conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si nu au fost instituite in fisa platitorului. III Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele: Directia Generala a Finantelor Publice Constanta este investita sa analizeze daca suma contestata, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozit pe profit stabilite suplimentar cu accesoriile aferente, precum si penalitati pentru stopaj la sursa, este legal datorata. In fapt, in ceea ce priveste capatul de cerere privind taxa pe valoarea adaugata, se retin urmatoarele: Societatea comerciala TEHNOSTONE a emis catre societatea de constructii EUROCONSTRUCT din Constanta o factura fiscala. Din documentele prezentate in dosarul cauzei, reiese ca Societatea comerciala TEHNOSTONE din Constanta detine un contract incheiat in data de 16072004 prin care se precizeaza ca aceasta factura va fi platita in rate. Prin adresa din 24.11.2004 organele de control ale DGFP Constanta au solicitat efectuarea unui control incrucisat la societatea de constructii EUROCONSTRUCT din Constanta, societate cu care societatea comerciala TEHNOSTONE Constanta are relatii de afaceri. Totodata, au fost cerute informatii cu privire la inregistrarea in evidenta contabila, in jurnalul de cumparari si decontul de TVA aferent lunii iulie 2004 cerandu-se precizari si despre modul cum a fost decontata contravaloarea produselor achizitionate, intrucat tranzactia figureaza ca facandu-se in baza unui contract de vanzare-

cumparare cu plata in rate din 16.07.2004. In raspunsul transmis de organele de control ale DGFP Constanta organelor de control ale DGFP Constanta, nu s-a facut nici o precizare cu privire la existenta unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate, precizandu-se doar faptul ca societatea de constructii EUROCONSTRUCT din Constanta a dedus integral TVA inscrisa in factura in luna in care a fost emisa factura de catre societatea comerciala TEHNOSTONE. Organele de control ale DGFP Constanta nu au mai solicitat nici un fel de date suplimentare despre existenta la societatea de constructii EUROCONSTRUCT din Constanta a contractului de vanzare cu plata in rate, astfel incat sa poata trage concluzii asupra realitatii desfasurarii acestei tranzactii Prin urmare, se retine ca in ceea ce priveste aceasta vanzarecumparare, lipsesc elemente necesare in luarea unei decizii, organul de control neaprofundand suficient analiza efectuata. Societatea comerciala TEHNOSTONE cumpara in luna august 2004 de la societatea de constructii EUROCONSTRUCT din Constanta 4 (patru) barje in data de 31.08.2004 societatea comerciala TEHNOSTONE a intocmit factura fiscala emisa catre societatea AMERA din Bucuresti. Din contractul incheiat in data de 31082004 prezentat in dosarul cauzei, reiese ca plata acestei facturi se va efectua in doua rate, respectiv jumatate din valoare la data de 25.09.2004 si diferenta ramasa de plata la data de 25.02.2005 Prin adresa din data de 24.11.2004 organele de control ale DGFP Constanta au solicitat efectuarea unui control incrucisat la societatea comerciala AMERA din Bucuresti cu care societatea comerciala

TEHNOSTONE din Constanta are relatii de afaceri. Totodata, au fost cerute informatii cu privire la inregistrarea in evidenta contabila, in jurnalul de cumparari si decontul de TVA aferent lunii august 2004 a facturii din 31.08.2004, cerandu-se precizari si despre modul cum a fost decontata contravaloarea produselor achizitionate intrucat tranzactia figureaza a fi efectuata in baza unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate din 31.08.2004. Se retine ca organele de control au incheiat controlul si au emis Decizia de impunere din data de 23022005 fara insa a astepta un raspuns referitor la informatiile solicitate de la DGFP Bucuresti. Avand in vedere cele prezentate mai sus si faptul ca organele de control au incheiat inspectia fiscala la societatea comerciala TEHNOSTONE neavand la dispozitie toate datele necesare in luarea unei decizii, organul de solutionare nu poate determina cu claritate baza impozabila, astfel incat sa poata judeca cuantumul obligatiilor ce revin bugetului de stat. Drept urmare, capitolul referitor la taxa pe valoarea adaugata, cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente, va fi desfiintat urmand a se reface controlul de catre o alta echipa de control decat cea care a incheiat actul atacat, pentru aceeasi perioada si acelasi tip de impozit. 2. In ceea ce priveste capitolul referitor la impozitul pe profit, prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala incheiata in data de 23.02.2005, organele de control au stabilit la societatea comerciala TEHNOSTONE pe anul fiscal 2003 un impozit pe profit suplimentar. Se retine ca profitul impozabil suplimentar, respectiv impozitul pe profitul suplimentar calculat de organul de control este aferent anului fiscal 2003, nu anului fiscal 2004 cand intra in vigoare Legea 571/2003 privind Codul Fiscal care are actiune doar pentru viitor. Actul

normativ in baza caruia se determina profitul impozabil si se calculeaza impozitul pe profit pentru anul 2003 este Legea 414/2002 privind impozitul pe profit. Prin urmare profitul impozabil suplimentar, respectiv impozitul pe profitul suplimentar - aferent anului 2003 - a fost calculat corect de organul de control in conformitate cu prevederile acestei legi. Astfel societatea petenta a incalcat prevederile art. 11 alin 8 din Legea 414/2002 privind impozitul pe profit prin nementinerea in patrimoniu a mijloacelor fixe cel putin o perioada egala cu jumatate din durata normala de functionare Conform art. 11 alin 10 din Legea 414/2002 in cazul in care nu sunt respectate prevederile art. 11 alin. 8 si 9, impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada in care s-a aplicat deducerea, si se vor calcula majorari si penalitati de intarziere, conform reglementarilor legale in vigoare. 3. In ceea ce priveste penalitatile stopajului la sursa, organele de control au procedat la calcularea acestora si inscrierea in Decizia de impunere doar pentru ca organul teritorial fiscal sa le instituie in fisa platitorului, deoarece acestea nu sunt calculate automat. Fata de evidenta contabila a societatii penalitatile stopaj la sursa nu au fost considerate obligatii suplimentare. Acestea sunt inscrise doar asupra fisei platitorului, Decizia de impunere reprezentand in acest caz un simplu Borderou de debitare pentru organul fiscal teritorial. Fata de cele prezentate mai sus, urmeaza a se respinge contestatia pentru penalitati stopaj la sursa, ca fiind fara obiect intrucat aceasta suma nu a fost constituita ca obligatie suplimentara la bugetul de stat.

In drept, capatul de cerere privind taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar isi gaseste solutionarea in prevederile art. 135 alin 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal prevede: "(3) in cazul livrarii de bunuri cu plata in rate intre persoane stabilite in tara, al operatiunilor de leasing intern, de inchiriere, de concesionare sau de arendare de bunuri, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la fiecare din datele specificate in contract pentru plata ratelor, respectiv a chiriei, redeventei sau arendei. In cazul incasarii de avansuri fata de data prevazuta in contract, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la data incasarii avansului.[]". Art. 185 alin3 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala prevede: "[](3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare. []" In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar, contestatia isi gaseste solutionarea in prevederile art. 11 alin 1, 8, 9 si 10 din Legea 414/2002 privind impozitul pe profit prevede: "(1) Cheltuielile privind amortizarea activelor corporale si necorporale sunt deductibile in limita prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru echipamentele tehnologice, respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru, computere si echipamente periferice ale acestora, puse in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, se poate utiliza regimul de amortizare accelerata fara aprobarea organului fiscal teritorial. Acelasi regim de amortizare se poate

utiliza si pentru brevetele de inventie, de la data aplicarii acestora de catre contribuabil.[] (8) Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. 1 si 5 au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare. (9) Persoanele juridice care au beneficiat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi de facilitatea fiscala prevazuta la art. 21*2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata si modificata prin Legea nr. 415/2001, sunt obligati sa pastreze in patrimoniu investitiile realizate cel putin o perioada egala cu jumatate din durata normala de functionare a acestora. (10) In cazul in care nu sunt respectate prevederile alin. 8 si 9, impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada in care s-a aplicat deducerea, si se vor calcula majorari oi penalitati de intarziere, conform reglementarilor legale in vigoare." Pe considerentele aratate in continutul deciziei si avand in vedere prevederile art. 135 alin 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 185 alin 3 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 11 alin 1, 8, 9 si 10 din Legea 414/2002 privind impozitul pe profit, coroborate cu prevederile art. 178 alin. 1 pct. a), art. 180, art. 185 si art. 199 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, aprobata prin Legea nr. 174/ 2004, se decide:

1. Desfiintarea capitolului din actul administrativ fiscal referitor la taxa pe valoarea adaugata cu dobanzi si penalitati de intarziere, si refacerea controlului de catre o alta echipa de control decat cea care a incheiat actul atacat, pentru aceeasi perioada si acelasi tip de impozit, avandu-se in vedere cele prezentate in prezenta decizie 2 Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de societatea comerciala TEHNOSTONE pentru impozit pe profit calculat suplimentar, cu dobanzi si penalitati de intarziere. 3. Respingerea contestatiei formulate de societatea comerciala TEHNOSTONE pentru penalitati, ca fiind fara obiect intrucat aceasta suma nu a fost constituita ca obligatie suplimentara la bugetul de stat 4. Referitor la amenda contraventionala, Biroul Solutionare Contestatii din cadrul DGFP Constanta isi declina competenta, urmand ca organul de control sa inainteze dosarul organului competent de solutionare in conformitate cu prevederile art. 32 alin 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 5. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Constanta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Plata impozitelor si taxelor locale datorate Primariei Constanta consta in: - plata voluntara - la casierie in numerar sau la banca prin ordine de plata

- prin executare silita - virament cu nota contabila de la banca asupra contului poprit.

Concluzii si propuneri Finantarea actiunilor edililor gospodaresti, dezvoltarii retelei de invatamant, sanatate, cultura si arta, cresterii gradului de urbanizare a oraselor si municipiilor, necesita constituirea de venituri proprii provenind din impozite si taxe locale. Cadrul legislativ al impozitelor si taxelor locale, instituit in acord cu prevederile Constitutiei Romaniei si ale Legii administratiei publice locale, realizeaza o revizuire a intregului cadru legislativ existent, in concordanta cu principiile constitutionale ale autonomiei locale si descentralizarii serviciilor locale. Astfel, prin Constitutia Romaniei, in materie de impozite si taxe, se arata ca impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege, in timp ce impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, in limitele si in conditiile legii. In acest sens, sunt de remarcat prevederile generale exprese ale Legii privind Codul fiscal si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Codul fiscal, referitoare la destinatia acestora pentru realizarea cheltuielilor publice locale si la competentele consiliilor locale sau judetene, dupa caz, de a majora anual cu maximum 20% fata de nivelul stabilit pentru anul 2005 impozitele si taxele locale, in functie de conditiile specifice zonei. La primaria Constanta a avut loc luni, 5 februarie 2007, dezbaterea publica pe marginea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul in curs. Se pare ca cetatenii Mangaliei au fost de acord cu capitolele postate pe siteul orasului, intrucat in sala de sedinte au fost prezenti, aproape in

exclusivitate, sefi ai serviciilor publice locale. Edilul sef al Mangaliei, Zamfir Iorgus, a declarat ca actualul buget al primariei este unul in care se reflecta foarte mult cresterea autonomiei locale. Presiunea asupra bugetului local va fi foarte mare, este vorba insa de un buget relativ flexibil. Primaria se va axa, in primul rand, pe acele proiecte care vor avea si sustinere substantiala de la bugetul de stat. Actualul buget de venituri si cheltuieli al orasului va avea trei prioritati - asigurarea functionalitatii institutiilor publice care depind de primarie, adica salarizarea functionarilor si a personalului contractual, a profesorilor etc., continuarea sau finalizarea lucrarilor incepute anul trecut, precum si noile investitii care, prin natura lor, vor aduce fonduri suplimentare la bugetul local. Autonomia locala in privinta cheltuielilor si veniturilor bugetare, se va reflecta, incepand din acest an, si la nivelul acestor noi investitii. Numai nivelul investitiilor necesare la acest moment la Constanta este de cel putin 2.000 de miliarde de lei vechi. Una dintre aceste investitii este realizarea infrastructurii in cele doua noi cartiere de locuinte, Dobrogea I si Dobrogea II. La Dobrogea I, zona preluata de primarie printr-un protocol cu Ministerul Apararii, in urma cu cativa ani, cea mai mare parte a infrastructurii era realizata, dar numai reconectarea la acestea a costat Consiliul Local circa 250 de miliarde de lei vechi. In privinta cartierului Dobrogea II, unde exista loturile de teren pentru tineri sub 35 de ani si pentru veterani, utilitatile ar scoate din bugetul local numai putin de 1.000 de miliarde de lei vechi, adica veniturile Mangaliei pentru urmatorii 10-15 ani, fara alte investitii. De aceea, este mai mult decat necesara apelarea la proiectele structurale si guvernamentale, spre exemplu, reabilitarea iluminatului public, care, in oras, va fi realizat printr-un parteneriat public-privat (plata urmand sa se faca din economiile rezultate din aceasta reabilitare), iar in statiuni si pe faleza prin proiecte de

la Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Toate aceste lucrari necesita aproximativ 5 milioane de euro. In legatura cu impozitele si taxele locale, merita evidentiate doua aspecte principale: cuantumul acestora nu se fundamenteaza, de regula, pe valoarea reala a bunurilor care fac obiectul impunerii, ci pe valori inferioare acesteia, stabilite, in general, dupa anumite criterii sau norme de evaluare a bazei impozabile si care se revizuiesc periodic; alimenteaza integral bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale, ale unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judete), iar resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale. Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Persoanele fizice si persoanele juridice denumite contribuabili, datoreaza impozitele si taxele locale reglementate prin lege, sunt asimilate persoanelor fizice si contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala. Impozite si taxe locale sunt dupa cum urmeaza: a) impozitul pe cladiri; b) impozitul pe teren; c) taxa asupra mijloacelor de transport; d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxa hoteliera; h) taxe speciale; i) alte taxe locale.

Pentru asigurarea functionarii administratiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Constanta are dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu resursele financiare ce ii revin. Veniturile se constituie din impozite, taxe si alte venituri fiscale sau nefiscale, venituri din capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si venituri cu destinatie speciala. Veniturile administratiei publice locale sunt constituite din surse realizate pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale si din alte surse stabilite potrivit legii. Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene in limitele si in conditiile legii. Consiliul Local al Municipiului Constanta poate stabilii si aproba cote aditionale, in cadrul limitelor maxime aprobate prin lege, in functie de necesitatile functionarii normale a serviciilor publice de interes local. Legat de declararea impozitelor si taxelor locale e nevoie de o mai buna comunicare cu notarii si cu executorii judecatoresti sau cu agentiile imobiliare in vederea comunicarii tranzactiilor care au ca efect o mai buna declarare a surselor de impozit. Este necesara reactualizarea modelelor de declaratii tipizate si a tuturor imprimatelor folosite in administratia publica locala intrucat se folosesc modelele conform Ordonantei 36 /2002 care este abrogata deoarece in Codul Fiscal nu s-au actualizat aceste formulare. Conform procedurii de stabilire a impozitelor si taxelor locale e necesara o mai mare implicare a Ministerului Administratiei si Internelor in realizarea legislatiei avand in vedere subordonarea administratiei. Nu este neaparat crearea de noi norme, ci de imbunatatirea acestora; exemplu ar fi Codul de Procedura Fiscala.

Evidenta impozitelor si taxelor locale se realizeaza cu ajutorul programelor informatice care permit o usoara vizualizare a contribuabililor in functie de datele de identificare ale acestora. Bineinteles ca exista un calculator de rezerva legat la o alta retea electrica pentru a se evita riscul informatic. Am constatat un progres informatic la Consiliul Local Constanta in acest domeniu deoarece in anii anteriori nu exista o defalcare a taxei asupra mijloacelor de transport, aceasta fiind o taxa globala "taxa auto", astazi existand programe care permit vizualizarea tipului si a datelor de identificare ale mijloacelor de transport. In ceea ce priveste plata impozitelor si taxelor locale, apreciez ca o mai mare siguranta a platii impozitelor este data de preluarea sumelor datorate direct din contul de salarii adica prin stopaj la sursa. O mai mare usurinta privind plata impozitelor si taxelor ar fi plata electronica, generalizarea acestei plati deoarece in anumite administratii locale exista acest tip de plata, deci generalizarea platii prin mijloace electronice la nivelul intregii tari. Implementarea unui sistem unic de comunicare a datelor intre primarii si alte institutii care sa isi poata furniza date si alte informatii necesare acestui serviciu de impozite si taxe locale. In legatura cu desfasurarea inspectiei fiscale in conditii mai bune si care sa aiba rezultate mai bune mentionez urmatoarele: - colaborarea cu organele de evidenta specializata pentru taxa asupra mijloacelor de transport; - sa fie autorizate avizele de constructie pentru a nu mai aparea probleme de nedeclarare a acestora;

- sa se infiinteze o directie care sa se ocupe numai cu inspectia fiscala; - personalul care se ocupa cu inspectia fiscala sa colaboreze cu organele de politie teritoriala in caz de nevoie; - datele pentru stabilirea impozitului pe teren sa se ia din registrul agricol. In privinta organizarii serviciului de taxe si impozite locale este necesara existenta de birouri separate, unul pentru persoane fizice si unul pentru persoane juridice. De asemenea datorita existentei contribuabililor rau platnici sau neplatnici e necesar un compartiment distinct de executare silita. Am observat necesitatea angajarii unui jurist care sa se ocupe de identificarea bunurilor si de sechestrarea acestora. Facand un sondaj de opinie la nivelul Municipiului Constanta am constatat eficienta serviciilor publice din cadrul Primariei Municipiului Constanta in ceea ce priveste activitatea acesteia, veniturile obtinute fiind bine gestionate in scopurile si necesitatile contribuabililor acestui municipiu.

Aceasta este versiunea html a fiierului http://www.prefecturaharghita.ro/sedinte/creante.pdf. G o o g l e genereaz automat versiuni html ale documentelor cutate pe Web. Page 1 1 Colectarea creanelor fiscale Miercurea-Ciuc, 8 iunie 2011 Page 2 2 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Potrivit prevederilor art. 291 Cod fiscal, autoritile administraiei publice locale i organele speciale ale acestora, dup caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul i colectarea impozitelor i taxelor locale, precum i a amenzilor i penalizrilor aferente. Organele fiscale, speciale, ale acestora sunt compartimentele cu atribuii specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Page 3 3 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Creanele fiscale reprezint drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezult din raporturile de drept material fiscal. Actul normativ care reglementeaz drepturile i obligaiile prilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor i taxelor datorate bugetului local este Codul de procedur fiscal, aprobat prin O.G. nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Page 4 4 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Naterea creanelor i obligaiilor fiscale

Dac legea nu prevede altfel, dreptul de crean fiscal i obligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaz. Page 5 5 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Stabilirea creanelor fiscale datorate de ctre contribuabili bugetului local se realizeaz prin declaraia fiscal. Acest document se depune la organele fiscale ale U.A.T. de ctre persoanele stabilite prin lege, la termenele stabilite, i conine, n principiu, o recunoatere a obligaiilor fiscale respectiv a bunurilor sau veniturilor din a cror deinere decurg obligaiile fiscale ale subiecilor respectivi. Page 6 6 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Declaraia fiscal se ntocmete de ctre contribuabil, prin completarea unui formular scris, pus la dispoziie, n mod gratuit, de organul fiscal. De asemenea, declaraia fiscal trebuie s fie nsoit de documentaia cerut de prevederile legale. Page 7 7 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Pentru stabilirea creanelor fiscale anuale ale contribuabililor, persoane fizice i juridice, organele fiscale emit deciziile de impunere, acte n care se menioneaz organul emitent, contribuabilul debitor, impozitele i taxele datorate, temeiul juridic al obligaiilor financiarfiscale i principalele condiii de plat. Page 8 8

Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Prin urmare, efectul juridic al deciziei de impunere const n individualizarea unei creanei fiscale. n cazul nendeplinirii obligaiei fiscale respective, pe baza deciziei de impunere, se va trece la executarea silit a creanelor fiscale restante. Page 9 9 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Nedepunerea declaraiilor fiscale de ctre contribuabili, confer dreptul organului fiscal de a stabili din oficiu obligaiile fiscale prin estimarea bazei de impunere, dar nu nainte de ntiinarea contribuabilului c a depit termenul de depunere i c, dup 15 zile de la comunicarea ntiinrii, se va proceda n consecin. Page 10 10 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Stingerea creanelor fiscale se realizeaz prin ncasare, compensare, executare silit, scutire, anulare, prescripie i prin alte modaliti prevzute de lege. Ansamblul aciunilor care au ca scop stingerea creanelor fiscale este definit de Titlul VIII art. 110 din Codul de procedur fiscal drept colectarea creanelor fiscale. Page 11 11 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Colectarea creanelor fiscale se realizeaz n temeiul unui titlul de crean sau a unui titlul executoriu, dup caz.

Stingerea creanelor fiscale prin ncasare se realizeaz prin plata efectiv a datoriilor: n numerar, prin viramente bancare, prin mandat potal, etc. Plile ctre organele fiscale se efectueaz prin intermediul casieriilor primriilor, a bncilor, trezoreriilor i al altor instituii autorizate s deruleze operaiuni de plat. Page 12 12 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Termenele de plat Creanele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz. Page 13 13 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Pentru diferenele de obligaii fiscale principale i pentru obligaiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plat se stabilete astfel: dac data comunicrii este cuprins n intervalul 1 15 din lun, termenul de plat este pn la data de 5 a lunii urmtoare; dac data comunicrii este cuprins n intervalul 16 31 din lun, termenul de plat este pn la data de 20 a lunii urmtoare. Pentru obligaiile fiscale ealonate sau amnate la plat, precum i pentru accesoriile acestora termenul de plat se stabilete prin documentul prin care se acord nlesnirea respectiv. Page 14 14 Consideraii generale privind colectarea creanelor

fiscale Pentru neachitarea la termenul de scaden, de ctre debitor, a obligaiilor fiscale datorate bugetelor locale, Codul de procedur fiscal stabilete, la art. 124 ^1, prin excepie de la art. 119 alin. (1) i art. 120^1, obligaia suplimentar de plat a unor sume denumite majorri de ntrziere. Aceast obligaie are caracter sancionator i ndeplinete un rol de despgubire parial pentru ncasarea cu ntrzierea a drepturilor U.A.T. Page 15 15 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Nivelul majorrii de ntrziere este de 2% din cuantumul obligaiilor fiscale principale neachitate n termen, calculat pentru fiecare lun sau fraciune de lun, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv. Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datoreaz dobnd. Nivelul i modul de calcul al dobnzii sunt cele prevzute mai sus. Page 16 16 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale n cazuri temeinic justificate, la cererea contribuabililor, Consiliile Locale pot aproba, prin Hotrre, nlesniri la plata obligaiilor fiscale restante. Acestea se pot acorda att naintea ct i n timpul executrii silite, dar anterior realizrii valorificrii bunurilor executate. nlesnirile la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuiilor i a altor obligaii la bugetul local, se materializeaz sub urmtoarele forme: Page 17 17 Consideraii generale privind colectarea creanelor

fiscale 1. ealonrilor la plat, 2. amnrilor la plat, 3. ealonrilor la plata majorrilor de ntrziere de orice fel, cu excepia majorrilor de ntrziere datorate pe perioada de ealonare, 4. amnri i/sau scutiri sau amnri i/sau reduceri de la plata majorrilor de ntrziere, 5. scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale, n condiiile legii. Page 18 18 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Pentru acordarea nlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garanii. De reinut: Acordarea nlesnirilor individuale la plat trebuie s se fac dup analizarea cu maxim responsabilitate a justificrilor depuse de ctre contribuabilii n cauz, astfel nct s nu aib ca efect prejudicierea major a veniturilor aferente bugetului local. Page 19 19 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Compensarea reprezint o modalitate de stingere a creanelor fiscale care intervine ntre sumele datorate de debitorii fiscali, bugetelor locale i sumele de rambursat sau de restituit de la bugetele respective, acelorai debitori fiscali. n acest caz, ambele pri dobndesc reciproc att calitatea de creditor, ct i pe cea de debitor. Page 20 20 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale

Rambursrile sau restituirile de sume de la bugetul local se realizeaz la cererea celui care consider c deine astfel de creane i poate dovedi acest lucru. Se restituie, la cerere, debitorului urmtoarele sume: cele pltite fr existena unui titlu de crean; cele pltite n plus fa de obligaia fiscal; cele pltite ca urmare a unei erori de calcul; cele pltite ca urmare a aplicrii eronate a prevederilor legale; cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reinerile prin poprire, dup caz, n temeiul hotrrii judectoreti prin care se dispune desfiinarea executrii silite. Page 21 21 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Anularea creanelor fiscale n situaiile n care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin pot, sunt mai mari dect creanele fiscale supuse executrii silite, primarul poate aproba anularea debitelor respective. Creanele fiscale restante aflate n sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anuleaz. Page 22 22 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Anual, prin hotrre a Guvernului se stabilete plafonul creanelor fiscale care pot fi anulate. n cazul creanelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevzut mai sus reprezint limita maxim pn la care, prin hotrre, A.P.L. deliberative pot stabili plafonul creanelor fiscale care pot fi anulate. Page 23

23 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Termenul de prescripie a dreptului de stabilire a obligaiilor fiscale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel. Termenul de prescripie a dreptului de stabilire a obligaiilor fiscale ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a nscut creana fiscal, dac legea nu dispune altfel. Dreptul de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de 10 ani n cazul n care acestea rezult din svrirea unei fapte prevzute de legea penal. Page 24 24 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Efectul mplinirii termenului de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale Dac organul fiscal constat mplinirea termenului de prescripie a dreptului de stabilire a obligaiei fiscale, va proceda la ncetarea procedurii de emitere a titlului de crean fiscal. Page 25 25 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Competena teritorial Pentru administrarea impozitelor, taxelor locale i a altor sume datorate bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale, sunt competente compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale. Aceste compartimente ndeplinesc rolul de organe fiscale ale U.A.T.

Page 26 26 Consideraii generale privind colectarea creanelor fiscale Conflictul de competen Conflictul de competen apare atunci cnd dou sau mai multe organe fiscale se declar n acelai timp, competente sau necompetente. n acest caz organul fiscal care s-a nvestit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent va continua procedura n derulare i va solicita organului ierarhic superior comun s hotrasc asupra conflictului. n situaia n care organele fiscale ntre care apare conflictul de competen nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, conflictul de competen ivit se soluioneaz de ctre Comisia fiscal central din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor. Page 27 27 Actul administrativ fiscal Obligaia fiscal este constatat n form scris prin titlul de crean fiscal. Titlul de crean fiscal reprezint actul financiarfiscal prin care se stabilete i se individualizeaz creana fiscal la nivelul fiecrui contribuabil, n raport de veniturile obinute sau bunurile deinute. Acest act este ntocmit de organele competente, potrivit legii, i constituie baza procedurilor de stingere a creanelor fiscale. Page 28 28 Actul administrativ fiscal Titlul de crean nu se refer doar la obligaiile fiscale, el putnd s cuprind i alte categorii de obligaii de natur pecuniar pe care diferitele categorii de contribuabilii le datoreaz bugetelor publice, de ex: amenzi sau alte venituri nefiscale. Page 29

29 Actul administrativ fiscal Particulariti ale titlului de crean fiscal care i confer trsturi specifice actului administrativ: Caracterul legal rezult din obligativitatea emiterii titlului pe baza i n conformitate cu legile n vigoare; Caracterul declarativ prin emiterea titlului se constat doar dreptul A.P.L. de a ncasa sumele de bani datorate bugetului local precum i obligaia ce revine contribuabilului. Page 30 30 Actul administrativ fiscal Efectele titlului de crean au un caracter retroactiv, sumele reprezentnd impozitele i taxele locale urmnd a fi calculate i pe perioada anterioar emiterii titlului, din momentul n care contribuabilul a dobndit venitul sau bunul care a generat obligaiile fiscale. Caracterul executoriu titlul de crean fiscal este executoriu de drept, particularitate ce deriv din necesitatea realizrii veniturilor aferente bugetului local, la termenele i nivelurile stabilite prin legislaia specific n vigoare. Page 31 31 Actul administrativ fiscal Potrivit art. 141 alin. (2) Cod de procedur fiscal, titlul de crean fiscal devine titlul executoriu la data la care creana fiscal este scadent prin expirarea termenului de plat prevzut de lege sau stabilit de organul competent ori n alt mod prevzut de lege. Page 32 32 Actul administrativ fiscal Titlul de crean poate fi atacat sau contestat pe cale administrativ i judectoreasc. Persoana care se consider lezat n

drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal sau prin lipsa acestuia, are dreptul s formuleze o contestaie n acest sens. Contestaiile se adreseaz organelor fiscale emitente ale actului administrativ-fiscal contestat. Page 33 33 Actul administrativ fiscal Titlul de crean este un act administrativ-fiscal emis de organul fiscal competent n aplicarea legislaiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor fiscale. Un astfel de act se emite numai n form scris i trebuie s conin urmtoarele elemente: 1. denumirea organului fiscal emitent, 2. data la care a fost emis i data de la care i produce efectele, Page 34 34 Actul administrativ fiscal 3. datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei mputernicite de contribuabil, dup caz, 4. obiectul actului administrativ fiscal, 5. motivele de fapt, 6. temeiul de drept, 7. numele i semntura persoanelor mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, 8. tampila organului fiscal emitent, 9. posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaiei i organul fiscal la care se depune contestaia, 10. meniuni privind audierea contribuabilului.

Page 35 35 Actul administrativ fiscal Actul administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice este valabil i n cazul n care nu poart semntura persoanelor mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, i tampila organului emitent, dac ndeplinete cerinele legale aplicabile n materie. Page 36 36 Actul administrativ fiscal Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului cruia i este destinat. Acest lucru se realizeaz prin: prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent i primirea actului administrativ fiscal de ctre acesta sub semntur, data comunicrii fiind data ridicrii sub semntur a actului; prin remiterea, sub semntur, a actului administrativ fiscal de ctre persoanele mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicrii fiind data remiterii sub semntur a actului; Page 37 37 Actul administrativ fiscal prin pot, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire, precum i prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dac se asigur transmiterea textului actului administrativ fiscal i confirmarea primirii acestuia; prin publicitate. Comunicarea prin publicitate se face prin afiarea, concomitent, la sediul i pe pagina de internet a A.P.L. emitente, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

n lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a Consiliului Judeean. n toate cazurile, actul administrativ fiscal se consider comunicat n termen de 15 zile de la data afirii anunului. Page 38 38 Actul administrativ fiscal Modelele formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, ncasarea i urmrirea impozitelor i taxelor locale i a altor venituri ale bugetelor locale, sunt stabilite prin: Ordinul nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, ncasarea i urmrirea impozitelor i taxelor locale, precum i a altor venituri ale bugetelor locale, Ordinul nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor i taxelor locale, desfurat de ctre organele fiscale locale. Page 39 39 Executarea silit n cazul n care debitorul nu i pltete de bunvoie obligaiile fiscale datorate, organele fiscale ale A.P.L. pot proceda, pentru stingerea acestora, la declanarea procedurii de executare silit, cu excepia cazului n care exist o cerere de restituire/rambursare n curs de soluionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu, sau mai mare, dect creana fiscal datorat de debitor. Page 40 40 Executarea silit Executarea silit este utilizat atunci cnd au fost epuizate celelalte posibiliti de realizare a creanelor fiscale, numai dup ndeplinirea termenului de scaden. n cazul creanelor la bugetul local, competena

privind procedura de executare silit cade n sarcina funcionarilor cu atribuii n domeniu din cadrul compartimentelor specializate din aparatul de specialitate al primarului, organe fiscale, care de fapt, administreaz aceste creane Page 41 41 Executarea silit Funcionarii publici sunt mputernicii s efectueze procedura de executare silit printr-o legitimaie de serviciu, pe care trebuie s o prezinte n exercitarea activitii, precum i o delegaie emis de ctre primar. n temeiul acestor documente executorii fiscali pot s intre n orice ncpere n care se gsesc valori sau bunuri ale debitorului, persoan fizic sau juridic, cu consimmntul acestuia, pentru identificarea bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit. Accesul se poate realiza n orice zi lucrtoare ntre orele 6 20. Page 42 42 Executarea silit n absena debitorului sau dac acesta i refuz accesul, executorului fiscal poate ptrunde n spaiile respective nsoit de un reprezentant al poliiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forei publice i a 2 martori majori. Page 43 43 Executarea silit Pentru declanarea procedurii trebuie ndeplinite urmtoarele condiii: 1. s fie emis un titlul executoriu n temeiul cruia s nceap procedura propriu-zis, 2. creana s fie cert i exigibil, 3. s fie mplinit termenul de scaden, iar creana s nu fie stins prin nici o alt modalitate prevzut de

lege, 4. s fie declanat nainte de mplinirea termenului legal de prescripie, Page 44 44 Executarea silit 5. s fie efectuate procedurile legale de ntiinare a debitorului cu privire la existena creanei sale, de somare a acestuia s efectueze plata i de atenionare asupra iminenei declanrii executrii silite. Page 45 45 Executarea silit Titlul executoriu trebuie s conin, pe lng elementele pe care l-am amintit mai devreme i domiciliul fiscal al debitorului, cuantumul i natura sumelor datorate i neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului. Executarea silit ncepe prin comunicarea somaiei. Dac n termen de 15 zile de la comunicarea somaiei nu se stinge debitul, se continu msurile de executare silit. Somaia este nsoit de un exemplar al titlului executoriu. Page 46 46 Executarea silit Somaia este un act administrativ-fiscal care trebuie s cuprind, pe lng elementele amintite anterior, urmtoarele: numrul dosarului de executare, suma pentru care se ncepe executarea silit, termenul n care cel somat urmeaz s plteasc suma prevzut n titlul executoriu, precum i indicarea consecinelor nerespectrii acesteia. Page 47 47 Executarea silit n cazul n care A.P.L. emit titluri executorii

privind venituri proprii iar procedura de executare silit cade n sarcina propriilor organe fiscale, sumele astfel realizate se fac venit la local. n cazul n care A.P.L. transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silit organelor fiscale din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat. Page 48 48 Executarea silit Obiectul executrii silite l formeaz bunurile mobile i/sau imobile ale debitorului precum i valorile urmribile deinute de ctre acesta. Executarea silit a bunurilor proprietate a debitorului, urmribile potrivit legii, se efectueaz, de regul, n limita a 150% din valoarea creanelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Page 49 49 Executarea silit n funcie de natura bunurilor asupra crora cade executarea silit deosebim: 1. executare silit prin poprire cade asupra veniturilor i disponibilitilor bneti ale debitorului, 2. executare silit mobiliar cade asupra bunurilor mobile ale debitorului, 3. executare silit imobiliar cade asupra bunurilor imobile ale debitorului, 4. executare silit a ansamblului de bunuri se consider c bunurile formeaz un ntreg a crui valoare se poate realiza mai bine, Page 50

50 Executarea silit 5. executarea silit a fructelor neculese i a recoltelor prinse de rdcini. Codul de procedur fiscal reglementeaz pentru fiecare din aceste modaliti de executare silit proceduri proprii, care conduc la realizarea interesului public privind colectarea datoriilor contribuabililor. Valorificarea bunurilor se efectueaz numai n msura necesar realizrii creanelor fiscale i a cheltuielilor de executare. Page 51 51 Executarea silit n principiu, aceste proceduri cuprind mai multe etape: identificarea bunurilor urmribile, aplicarea sechestrului (proces verbal), valorificarea bunurilor sechestrate. naintea valorificrii bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectueaz de organul de executare prin experi evaluatori proprii sau prin experi evaluatori independeni. Page 52 52 Executarea silit Cheltuielile ocazionate cu efectuarea expertizelor fac parte din categoria cheltuielilor de executare i se vor recupera de la debitor. Valorificarea bunurilor se poate realiza prin vnzare ca urmare a nelegerii prilor, vnzare direct, vnzare prin licitaie public, vnzare n regim de consignaie, etc. Page 53 53

Executarea silit Executarea silit se suspend atunci cnd acest lucru este dispus de instan sau de creditor, la data comunicrii aprobrii nlesnirii la plat sau dac debitorul solicit ca plata creanelor s se fac din veniturile bunului urmrit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. Executarea silit nu se ntrerupe pe perioada n care un contribuabil este declarat insolvabil. Executarea silit nceteaz dac s-au stins integral obligaiile fiscale prevzute n titlul executoriu, inclusiv obligaiile de plat accesorii, cheltuielile de executare i orice alte sume stabilite n sarcina debitorului, potrivit legii, a fost desfiinat titlul executoriu sau n alte cazuri prevzute de lege. Page 54 54 Executarea silit Un debitor este considerat insolvabil n cazul n care veniturile sau bunurile urmribile ale acestuia au o valoare mai mic dect obligaiile fiscale de plat sau dac nu are venituri ori bunuri urmribile. n acest caz, primarul, prin dispoziie, poate s dispun scoaterea creanei acestor debitori din evidena curent i trecerea ei ntr-o eviden separat. Organele fiscale au obligaia ca cel puin o dat pe an s efectueze o investigaie asupra strii acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silit. Page 55 55 Executarea silit n cazurile n care se constat c debitorii au dobndit venituri sau bunuri urmribile, organele de executare vor lua msurile necesare de trecere din eviden separat n evidena curent i de executare silit. Dac la sfritul perioadei de prescripie nu se

constat dobndirea unor bunuri sau venituri urmribile, organele de executare vor proceda la scderea creanelor fiscale din evidena analitic pe pltitor. Page 56 56 Executarea silit Scderea se face i n cursul perioadei de prescripie n cazul debitorilor, persoane fizice, decedai sau disprui, pentru care nu exist motenitori care au acceptat succesiunea. n cazul persoanelor juridice radiate din registrele n care au fost nregistrai, creanele fiscale datorate se scad din evidena analitic pe pltitor dup radiere, indiferent dac s-a atras sau nu rspunderea altor persoane pentru plata obligaiilor fiscale, n condiiile legii. Page 57 57 Precizri Potrivit prevederilor O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberrii certificatelor i adeverinelor de ctre autoritile administraiei publice centrale i locale, cu modificrile ulterioare, A.P.L. sunt obligate s elibereze certificate i adeverine numai n cazurile n care, situaiile sau datele a cror confirmare se cere, rezult din documentele deinute de acestea. Page 58 58 Precizri n acest caz, prin certificat se nelege documentul prin care se confirm exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atest o anumit calitate n vederea valorificrii anumitor drepturi de ctre

persoana care solicit eliberarea acestuia. Prin adeverin se nelege documentul prin care se atest un drept sau un fapt. Aceste documente se elibereaz la cererea scris a persoanei ndreptite sau a mandatarului acesteia. Page 59 59 Precizri Aadar, este interzis condiionarea eliberrii acestor documente, de achitarea n totalitate a sumelor ce reprezint creanele fiscale ale contribuabilului respectiv la bugetul local al U.A.T. pe raza administrativ a creia i are domiciliul fiscal. Mai mult, nerespectarea prevederilor O.G. nr. 33/2002 de ctre primari, abilitai de altfel, s semneze certificatele sau adeverinele n cauz, atrage rspunderea disciplinar, contravenional, material, civil sau penal, dup caz, conform dispoziiilor legale n vigoare. Page 60 60 Precizri Caz concret: Printr-o Not nscris n cuprinsul Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 183/2009 a Consiliului Municipal Gheorgheni, s-a stabilit faptul c nu se elibereaz adeverine, certificate contribuabililor care nu sunt la curent cu plata creanelor bugetare. Aceast prevedere a fost anulat prin Sentina civil nr. 859/2011 pronunat de Tribunalului Harghita - Secia Civil. Page 61 61 Precizri n M.O. al Romniei nr. 126/2011, a fost

publicat Decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010 a naltei Curi de Casaie i Justiie Acest act se refer la situaia contravenientului care a fost sancionat cu amend dar care nu a achitat-o i nici nu poate fi executat silit n vederea recuperrii sumelor respective. Page 62 62 Precizri Astfel, dispoziiile art. 9 alin. (3) - (5) din O. G. nr. 2/2001 prin raportare la dispoziiile art. 9 alin. (1) i (2) din acelai act normativ i la dispoziiile art. 1 din O.G. nr. 55/2002, se interpreteaz n sensul admisibilitii cererilor de nlocuire a sanciunii amenzii cu sanciunea obligrii contravenientului la prestarea unei activiti n folosul comunitii indiferent dac contraveniile svrite sunt prevzute i sancionate prin legi, ordonane ale Guvernului sau alte acte cu caracter normativ i chiar dac actul care stabilete i sancioneaz contraveniile nu prevede, alternativ cu sanciunea amenzii, sanciunea prestrii unei activiti n folosul comunitii.