Sunteți pe pagina 1din 35

Consiliul pentru Standarde Ocupa ţ ionale ş i Atestare

Unitatea de Cercetare ş i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa ţia: Asistent medical anestezie, terapie intensiv ă

Domeniul: S ă n ă tate ş i asisten ţă social ă

Bucure ş ti 1 999

Unitatea pilot:

Spitalul Universitar Bucureş ti Coordonator proiect standard ocupaţ ional:

Nicoleta Mănescu Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţ ional:

Elena Stancu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucureş ti Maria Achim, asistent medical, Spitalul Universitar Bucureş ti Referen ţ i de specialitate:

Elena P ăun, asistent medical, Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţ a C. Stoica, asistent medical principal, Spitalul Clinic de Urgen ţă

Standard aprobat COSA la data de 25-11-1999

Cod COSA: V - 1 90 © copyright 1 999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par ţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr ă ri fara acordul COSA.

Asistent medical anestezie, terapie intensivă

Descrierea ocupaţiei

Desfăsurarea activitătilor de îngrijire a bolnavilor gravi în sectia Terapie Intensivă si a celor de realizare a anesteziei în timpul intervenţ iei chirurgicale, în colaborare cu medicul

UNITĂŢ ILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competen ţă

Unit ăţ ile de competen ţă

Competenţ e generale la locul de muncă

Competenţ e specifice

Asigurarea condi ţiilor igienico - sanitare generale la locul de muncă Comunicarea cu pacienţii Comunicarea interactivă la locul de muncă Dezvoltarea profesională Munca în echip ă Planificarea activităţii proprii Prevenirea cre ă rii focarelor de infec ţie Respectarea NPM şi PSI

Administrarea tratamentului Aplicarea sondelor nazogastrice şi urinare Aprovizionarea cu medicamente, materiale şi instrumente sanitare Asigurarea respect ă rii condiţiilor de igienă şi alimenta ţie a bolnavului Asistarea medicului la anestezierea pacientului Asistarea medicului la intervenţii de resurcitare a pacientului Completarea documentelor medicale Îngrijirea pl ă gilor Monitorizarea stă rii pacientului Pregă tirea pentru sterilizare a materialelor şi instrumentelor necesare efectuă rii pansamentelor Recoltarea probelor Utilizarea aparatelor de anestezie şi respira ţie artificială

Asigurarea condi ţ iilor igienico - sanitare generale la locul de muncă

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale generaliste privind asigurarea respectă rii normelor igienico - sanitare generale în spatiile de lucru, precum si pentru îndeplinirea conditiilor privind igiena individuală si starea de să nă tate a personalului subordonat, pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declansă rii de epidemii.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Urmă rirea realiz ă rii igieniz ă rii generale ş i a cur ăţeniei în spa ţ iile de lucru

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Curatenia este realizata cu ustensilele potrivite şi cu substantele dezinfectante adecvate locului de dezinfectat şi scopului urmarit.

1 .2. Realizarea operatiilor de curatire şi dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile de lucru precum şi pentru accesoriile folosite.

1 .3. Intervenţiile pentru întreţinerea aparaturii, instala ţiilor de lucru sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie, prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului.

1 .4. Activitatile de curatenie, dezinfectie, dezinsectie şi deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico - sanitare în vigoare.

2. Asigurarea îndeplinirii condiţiilor privind igiena individuală şi starea de să nă tate a personalului subordonat

1 .5. Realizarea igienizarii generale şi a curateniei în spatiile de lucru este 2. 1 . Controlul stă rii de să nă tate a personalului sanitar este efectuat zilnic, pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile ş i înlaturarea pericolului declanşarii unor epidemii.

2.2. Purtă torii / suspec ţii de boli transmisibile sunt identificaţ i pe baza

unor evaluari corecte şi sco şi temporar din activitate.

2.3. Menţinerea st ă rii de să nă tate a personalului sanitar este verificată

prin efectuarea controlului medical periodic.

2.4. Gradul de igiena individuala a personalului sanitar şi comportamentul

igienic al acestuia sunt menţinute prin respectarea normelor igienico -

sanitare în vigoare.

Gama de variabile

Spa ţii : saloane, grupuri sanitare, holuri, puncte de colectare deşeuri, oficii, camere de tratament, etc. Ustensile pentru curăţenie : m ă turi, perii, cârpe, etc. Tipuri de dezinfec ţie : chimică , mecanic ă Aparatur ă , instala ţii : aparatura de sterilizare, perfuzoare, aparatura pentru exploră ri func ţionale Alte servicii : tehnic, administrativ, etc. Normative igienico - sanitare : “ Regulile generale de curăţenie şi dezinfec ţ ie în spitale” extrase din ORD. MS 1 90/1 982 şi ORD. MS 984/ 1 994. Boli transmisibile : hepatită , tuberculoza, SIDA, etc. Controlul medical periodic : trimestrial, semestrial, anual, în funcţie de parametrii controlaţ i.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- programul de func ţionare al celorlalte servicii din unitatea sanitară

- normele igienico - sanitare în vigoare

- medicină generală ( boli infecţioase )

- zonele critice cu potenţial infec ţios crescut

- modul de organizare pentru circuitele func ţionale în cadrul unităţii sanitare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de identificare, evaluare ş i înlă turare a posibilelor focare de infec ţie pentru evitarea contamină rii spa ţiilor de lucru şi împiedicarea declanşă rii unor epidemii.

- capacitatea de evaluare a stă rii de să nă tate a personalului angajat şi spiritul de discernă mânt în selecţia ş i înlă turarea suspec ţilor pentru anularea pericolului declan şă rii unor epidemii.

- capacitatea de supraveghere şi coordonare a activit ăţilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Menţinerea dialogului cu bolnavii şi apar ţină torii acestora

Comunicarea cu pacienţ ii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Comunicarea este realizat ă printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului şi starii în care acesta se afla.

1 .2. Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuată la obiect.

1 .3. Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic şi de instruire.

1 .4. Dialogul cu bolnavii şi apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie.

Gama de variabile

Limbaj : accesibil, specializat Forma de comunicare : oral ă , indica ţii scrise.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- de specialitate

- cultur ă generală

- elemente de psihologie

- modul de organizare a sec ţiilor în cadrul spitalului

- programul de masă

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de exprimare corectă , concisă şi clar ă a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de înţelegere dovedit de pacient

- gradul de sociabilitate şi tactul dovedit în relaţiile cu pacienţii

- capacitatea de persuasiune fa ţă de bolnavi pentru acceptarea şi respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament

Comunicarea interactiv ă la locul de muncă

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale generaliste pentru comunicarea eficientă în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitară si cu alte categorii de personal din institutia sanitară si din exteriorul acesteia.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Participarea la discuţii pe teme profesionale

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Comunicarea la locul de munc ă este realizată în colective de specialitate

1 .2. Schimbul de informa ţii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect şi concis

1 .3. Comunicarea se realizeaz ă într-o manier ă politicoasă , directă , cu evitarea conflictelor.

2. Menţinerea dialogului cu personal din cadrul unităţii sanitare şi din exteriorul acesteia

2. 1 . Menţinerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unităţii sanitare este realizată pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical

2.2. Schimbul de informa ţii cu personalul din cadrul unităţii sau cu

personalul extraspitalicesc se realizează prin metode corespunz ă toare

situa ţiei concrete

2.3. Informatiile transmise sunt corecte şi relevante în raport cu scopul

comunic ă rii

2.4. Schimbul de informa ţii cu personalul din cadrul unităţii se efectuează

Gama de variabile

Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente, medici specialişti, personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angajaţii serviciului administrativ, de igienă , securitate, aprovizionare, etc. Personal extraspitalicesc : personal din alte unităţi sanitare, personalul diverselor institu ţii administrative, etc. Probleme conexe actului medical : repararea instalaţiilor sanitare, de ap ă şi curent, aprovizionarea cu materiale şi consumabile diverse

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- elemente de statistică şi contabilitate

- organizarea ş i func ţionarea altor servicii din cadrul spitalului

- componenţa serviciilor de specialitate cu care se colaborează

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul unor discuţii profesionale, cu evitarea conflictelor, în

spiritul rezolvă rii prompte a problemelor

- capacitatea de men ţinere a rela ţiilor cu colective diverse din cadrul unităţ ii sanitare şi din afara acesteia, pentru îndeplinirea operativă a sarcinilor de serviciu

Dezvoltarea profesională

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competen ţele necesare asistentelor medicale generaliste privind autoevaluarea şi identificarea necesită tilor de perfectionare profesională , urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de pregă tire / perfectionare pentru cresterea calită tii rezultatelor muncii.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea necesităţilor de perfec ţionare profesională

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Necesităţile de perfec ţionare profesională vizeaz ă ansamblul activitatilor desfa ş urate la locul de munca.

1 .2. Stabilirea necesităţilor de perfec ţionare profesională se realizează în corelatie cu sarcinile incluse în fi şa postului.

1 .3. Identificarea lacunelor din pregă tirea profesională se efectueaz ă permanent, în raport cu informaţiile de actualitate din domeniul de activitate.

2. Participarea la cursuri de pregă tire / perfec ţionare

1 .4. Necesit ăţile de perfec ţionare profesională sunt identificate pe baza autoevaluă rii. 2. 1 . Reactualizarea cuno ştintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie.

2.2. Asimilarea informa ţiilor noi se efectuează prin apelarea unor surse

autorizate.

2.3. Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ ş i

calitativ cu necesităţile individuale de perfec ţionare.

2.4. Cuno ştintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în

scopul cre şterii calitatii rezultatelor muncii.

Gama de variabile

Activităţi : administrarea tratamentelor, sterilizarea instrumentarului, asistarea medicului la efectuarea investiga ţiilor clinice, realizarea exploră rilor func ţionale, intervenţia în situaţ ii de urgenţă , etc. Modalităţi de perfec ţionare : studiu individual, cursuri de pregă tire / perfec ţionare Surse autorizate : tratate de specialitate, materiale redactate de instituţii atestate oficial, normative în vigoare,

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- farmacologie

- tehnici de prim ajutor

- modul de organizare a activit ăţii pe secţii

- modul de func ţionare a cabinetelor de specialitate din alte clinici

- elemente de gestiune şi contabilitate primară

- structura cursurilor de perfecţionare organizate în cadrul unit ăţii sanitare - posibilităţile de perfec ţionare existente în afara unităţii sanitare

Evaluarea va urmă ri :

- receptivitatea fa ţă de nou şi capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activităţii şi diversitatea sarcinilor incluse în fişa postului

- capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor de pregă tire / perfec ţionare profesională în corela ţie cu exigenţele postului.

Munca în echipă

Descrierea unit ăţii Unitatea include competentele legate de desfă surarea activit ă tii asistentelor medicale generaliste în ture, în cadrul colectivelor de specialitate, evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individuală în realizarea obiectivului echipei.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Stabilirea sarcinilor este efectuată în concordanţă cu preciz ă rile unor surse autorizate.

1 .2. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei şi dispozitiile şefului ierarhic.

1 .3. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evită rii unor eventuale neînţelegeri.

2. Implicarea individuală în realizarea sarcinilor echipei

1 .4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util. 2. 1 . Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice şi func ţionale.

2.2. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manieră de lucru unanim

acceptată .

2.3. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite.

2.4. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale şi în

limita competenţei.

Gama de variabile

Surse autorizate : fi şa postului, dispozi ţii ale şefilor ierarhici ( asistenta şefă , medici specialişti ). Echipa : asistente repartizate în ture, asistenta şefă , infirmiere, medici specialişti.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- componenţa echipei

- raporturile ierarhice şi func ţionale

- atribuţiile de serviciu

La evaluare se va urmă ri :

- capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilal ţi membrii ai echipei

- capacitatea individuală de asumare ş i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit, în corelare cu obiectivul general al echipei.

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identifică sarcinile de lucru

Planificarea activit ăţ ii proprii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Sunt identificate toate sarcinile de lucru din tura respectivă

1 .2. Sarcinile sunt identificate / stabilite la începutul programului şi la vizita medicului

2. Stabileşte etapele activităţ ii

3. Stabileşte programul de lucru

1 .3. Sunt stabilite priorităţile ş i gradul de complexitate al sarcinilor 2. 1 . Sarcinile sunt stabilite în conformitate cu indicaţiile primite de la medic şi cu schimb ă rile survenite în evoluţia bolii.

2.2. Etapele de realizare a activit ăţii sunt stabilite corect astfel încât să corespund ă complexităţii acesteia şi timpilor prevă zuţi 3. 1 Sunt programate toate activităţile din tura curentă

3.2 Timpii aloca ţi sunt corespunz ă tori fiec ă rui tip de activitate.

3.3 Programul întocmit este flexibil pentru a putea fi adaptat la situaţ ii neprevă zute

Gama de variabile

Sarcini de lucru: recoltarea analizelor şi transportarea lor la laborator, injectarea de substan ţe, participarea la vizita medicului, administrarea de medicamente şi pregă tirea serurilor pentru perfuzii, distribuirea mesei, aprovizionarea cu medicamente. Priorităţi: urgenţele medicale, pregă tirea materialelor necesare în resuscitarea cardiorespiratorie, a aparatelor de ventila ţie mecanic ă , programarea la diverse investiga ţii de urgenţă etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- sarcinile de lucru obiş nuite

- priorităţile din activitate

- gradul de complexitate al fiecă rei sarcini de lucru

- no ţiuni de normare a timpului

La evaluare se vor urmă ri:

-

capacitatea de a identifica rapid şi corect sarcinile de lucru

-

capacitatea de a diferenţia urgenţele medicale

-

capacitatea de a-şi organiza eficient şi în timp util programul de lucru.

_

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Respectarea circuitelor func ţionale în cadrul spitalului

Prevenirea cre ă rii focarelor de infecţ ie

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Circuitele func ţionale sunt urmă rite strict diferenţiat în func ţ ie de subiectul / obiectul transportului

1 .2. Circuitul pacien ţilor este realizat în condiţii de maximă securitate, evitându-se contactul cu poten ţialele surse de contaminare

1 .3. Colectarea reziduurilor se realizeaza separat, pe tipuri de deşeuri, în recipienti speciali, corespunzatori din punct de vedere cantitativ şi calitativ

1 .4. Depozitarea recipientilor colectori se realizeaza în spatii izolate şi perfect securizate, uşor accesibile pentru debarasare.

1 .5. Functionarea circuitelor este asigurata constant şi ritmic, pe tot parcursul zilei.

2. Identificarea şi izolarea surselor de infec ţie

1 .6. Func ţionarea circuitelor în cadrul spitalului este asigurată cu 2. 1 . Evaluarea potentialului infectios este realizata cu exactitate şi promptitudine, avându-se în vedere toate zonele critice.

2.2. M ă surile de izolare se aplică în func ţie de gradul de vulnerabilitate a

pacienţilor.

2.3. Izolarea surselor de contaminare este efectuată prin aplicarea

tehnicilor aseptice şi a masurilor de asepsie şi cu respectarea normelor de igienă intraspitalicească .

2.4. Normele igienico - sanitare aplicate vizează ansamblul factorilor

intraspitalice şti pentru evitarea raspândirii bolilor şi epidemiilor.

Gama de variabile

Circuite func ţionale : personal sanitar şi bolnavi / vizitatori / lenjerie / alimente / instrumentar / reziduuri / deceda ţi Tipuri de reziduuri : material sanitar contaminat cu produse biologice, de şeuri alimentare, etc. Recipienţ i colectori : containere, gă le ţi acoperite, saci de plastic, etc. Zone critice cu potenţial infec ţ ios crescut : debara de colectare a reziduurilor, grupuri sanitare, locurile de colectare pentru reziduurile organice, etc. Factori intraspitalice şti : condi ţii de cazare, microclimat, administrarea alimentelor, aprovizionarea cu ap ă , etc. Norme igienico - sanitare : Ordinele MS 1 90/1 982; 984/1 994; 56/ 1974; “Regulile generale de cur ăţenie şi

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- normele igienico - sanitare în vigoare

- organizarea traseelor func ţionale în cadrul spitalului

- locurile de colectare pentru reziduuri

- tehnici de asepsie

- schema organizatoric ă a personalului care se ocup ă de debarasare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de urmă rire şi respectare strict ă a circuitelor funcţionale din cadrul unităţii sanitare, prin evitarea

contactului cu potenţialele surse de contaminare şi cu respectarea normelor igienico - sanitare şi de asepsie.

- capacitatea de evaluare a potenţialului infec ţios al diferitelor zone din cadrul spitalului şi de aplicare a mă surilor de izolare a surselor de contaminare pentru evitarea r ă spândirii bolilor şi epidemiilor în interiorul şi exteriorul unităţii sanitare.

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Aplicarea normelor de protecţie a muncii

Respectarea NPM şi PSI

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Normele de protectie a muncii sunt însu şite şi aplicate conform specificului locului de munc ă .

1 .2. Normele de protectie a muncii sunt însu şite şi aplicate în corelatie cu aparatura şi instalatiile folosite.

1 .3. Normele de protectie a muncii sunt însu şite şi aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni.

2. Aplicarea normelor PSI

1 .4. Echipamentul de protectie este folosit ş i pastrat în conformitate cu normele de protec ţie a muncii. 2. 1 . Echipamentul de stingere a incendiilor este menţinut în stare de func ţionare.

2.2. Normele PSI sunt însu şite conform specificului fiecarui loc de munca.

3. Aplicarea procedurilor de intervenţie

2.3. Normele PSI sunt însu şite în corelatie cu aparatura şi instalatiile

3. 1 . Procedurile de interven ţie sunt stabilite în corelaţie cu situa ţiile create şi prevederile normelor.

3.2. Intervenţiile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea

situa ţiilor de risc.

3.3. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afişate

la loc vizibil.

3.4. Primul ajutor în caz de accident se acord ă conform tipului

Gama de variabile

Accidente : de tip mecanic, arsuri, electrocută ri, asfixii, intoxicaţii, etc. Echipament de protec ţie : halate, şor ţuri, mă nu şi de cauciuc, bonete, etc. Aparate şi instala ţii : perfuzoare, aparatura pentru realizarea explor ă rilor func ţ ionale, aparatura pentru sterilizare, etc. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare, hidranţi, rezervoare de ap ă, gă le ţi, furtunuri, lă zi cu nisip, lope ţi, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- normele de PM şi PSI cu caracter general şi cele specifice locului de munc ă

- modul de utilizare a echipamentelor de PM şi PSI

- planurile de evacuare în caz de incendiu

- componenţa echipelor de intervenţie în caz de accidente sau incendii

- proceduri de acordare a primului ajutor

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de întrebuinţare corectă şi operativă a echipamentelor de PM şi PSI pentru înl ă turarea factorilor de

risc

- capacitatea de organizare a evacuă rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii şi evitarea producerii de noi accidente

- capacitatea de reacţie în situaţii limită de stres, autocontrolul, echilibrul personal

Administrarea tratamentului

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale pentru pregă tirea administr ă rii tratamentelor si aplicarea tehnicilor specifice de tratament, însotite de urmă rirea evolutiei stă rii pacientului si înlă turarea unor eventuale efecte secundare nedorite.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Alegerea instrumentelor / materialelor necesare tratamentului

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Selecţionarea instrumentelor / materialelor / aparaturii necesare aplic ă rii tratamentului este realizată în func ţie de afec ţiune şi organul tratat

1 .2. Alegerea instrumentelor / materialelor este în concordan ţă cu tehnica de tratament utilizată

2. Pregă tirea medicamentelor necesare

tratamentului

1 .3. Instrumentele / materialele necesare tratamentelor sunt asigurate în corela ţie cu necesităţile din punct de vedere calitativ, cantitativ şi 2. 1 . Medicamentele sunt verificate din punct de vedere cantitativ, calitativ şi sortimental în corela ţie cu tipul tratamentului aplicat

2.2. Pregă tirea medicamentelor necesare este realizată cu respectarea

normelor igienico - sanitare şi a condi ţiilor de asepsie pentru evitarea

focarelor de contaminare

3. Aplicarea tehnicilor specifice de

tratament

2.3. Organizarea medicamentelor este realizată la indicaţiile medicului

specialist, prin gruparea şi ambalarea lor în func ţie de caracteristicile schemei de tratament şi tipul de afecţiune 3. 1 . Alegerea tehnicilor de tratament vizează riscul minim de infec ţie şi securitatea maximă a pacientului

3.2. Aplicarea tehnicilor specifice de tratament este efectuat ă în func ţie

de calea de abordare

3.3. Tehnicile specifice de tratament sunt aplicate în funcţie de

caracteristicile individuale ale pacientului şi gradul de urgenţă

3.4. Tratamentele sunt aplicate în func ţie de prescrip ţiile medicului

specialist

4. Urmă rirea evoluţiei stă rii pacientului în timpul tratamentului şi dup ă

aplicarea acestuia

3.5. Tehnicile de tratament sunt corelate cu tipul medicamentelor

utilizate, compatibilitatea dintre acestea şi instrucţ iunile de folosire men ţionate de produc ă tor 4. 1 . Evaluarea stă rii pacientului se realizeaz ă în fiecare etap ă a aplic ă rii tratamentului permiţând o intervenţie promptă în cazul unor modific ă ri nedorite

4.2. Urmă rirea evoluţ iei st ă rii pacientului este realizată pentru

combaterea eventualelor efecte secundare ale tratamentului şi anularea componentelor cu risc

Gama de variabile

Administrarea tratamentelor se efectuează dup ă un orar strict sau ori de câte ori este nevoie, în camere special amenajate sau la patul bolnavului Instrumente : foarfeci, chiurete, pen, seringi, etc. Că i de abordare : oral ă , respiratorie, parenteral ă , pe mucoase şi tegumente, intrarectală , etc. Caracteristici individuale : sex, vârstă , greutate Aparatur ă : perfuzoare Materiale : ace, comprese, vat ă , tampoane, pungi cu lichide perfuzabile, leucoplast, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- farmacologie

- tehnica îngrijirii bolnavului

- procedurile standard de aplicare a tratamentelor

- caracteristicile tehnice şi func ţionale ale aparaturii folosite

- elemente de psihologie

- manevre de prim ajutor

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de identificare şi selec ţionare a instrumentarului / materialelor / aparaturii / medicamentelor necesare aplică rii tratamentelor în concordanţă cu tipul de afecţiune ş i organul tratat

- modul de utilizare a medicamentelor în cadrul procedurilor de tratament în func ţ ie de tipul substanţelor utilizate,

compatibilitatea dintre acestea, efectul dorit, locul de administrare ( calea de abordare ), caracteristicile individuale

ale pacientului şi starea de urgenţă

-

modul de aplicare a tehnicilor standard de tratament pentru asigurarea securit ăţii maxime a pacientului

_

Aplicarea sondelor nazogastrice şi urinare

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Alege tipul de sond ă

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Tipul de sond ă este ales în funcţie de scopul urmă rit

1 .2 Tipul de sond ă este ales în funcţie de caracteristicile pacientului

2. Pregă te şte opera ţia de introducere a

sondei

1 .3 Sonda este steril ă şi de unic ă folosinţă 2. 1 Pregă te şte toate materialele necesare introducerii unei sonde

2.2 Pacientul este a şezat în poziţie corespunz ă toare pentru introducerea

sondei

3. Introduce sonda

2.3 Pozi ţionarea pacientului se face ţinând cont de tipul sondei, scopul

urmă rit şi de starea general ă a acestuia. 3. 1 Sonda este aleasă , verificată d.p.d.v. al valabilităţii steriliz ă rii şi introdusă în func ţie de scopul urmă rit

3.2 Pentru facilitarea introducerii sondei este utilizat lubrifiant steril şi

dac ă se poate şi cu anestezină

3.3 Sonda este introdusă în condiţii stricte de asepsie

3.4 Lungimea sondei introduse este în func ţie de scopul urmă rit.

4. Fixeaz ă sonda

3.5 Se verific ă corectitudinea efectuă rii manevrei evaluând conţinutul

evacuat 4. 1 Sonda este fixată cu materiale adezive sau prin umplerea camerelor de aer, în func ţie de tipul sondei

4.2 Sonda este fixată pe o perioad ă de timp stabilită de medic

4.3 Fixeaz ă sonda şi noteaz ă data şi ora aplic ă rii

Gama de variabile

Tipuri de sonde:

- gastrice, de plastic de lungimi şi grosimi diferite

- urinare, din silicon, de lungimi şi grosimi variabile Scopul aplic ă rii sondelor:

- drenaj sau evacuare

- alimenta ţie artificială

Caracteristici ale pacientului:

- vârstă

- înă lţime

- greutate

-sex Scopul urmă rit: evacuare ( a vezicii urinare sau a stomacului ), alimentare Materiale necesare introducerii sondei: lubrifiant steril, leucoplast, seringă , ser fiziologic, mă nu şi sterile.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- tipurile de sonde

- tehnica de aplicare a sondei

- norme de igienă şi asepsie

La evaluare se vor urmă ri:

-

capacitatea de a alege corect tipul de sond ă în func ţie de scopul urmă rit şi de caracteristicile pacientului

-

modul în care respectă condi ţiile de igienă şi asepsie

-

capacitatea de a introduce corect sonda

_

Aprovizionarea cu medicamente, materiale şi instrumente sanitare

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Estimeaz ă necesarul de medicamente, materiale sanitare şi instrumente

2. Recep ţioneaz ă medicamentele,

materialele ş i instrumentele

3. Manipularea şi depozitarea

medicamentelor, materialelor şi

instrumentelor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Necesarul de medicamente, materiale şi instrumente este estimat în func ţie de consumul constatat şi de situaţ iile neprevă zute

1 .2. Necesarul de medicamente, instrumente este estimat periodic şi ori de câte ori este nevoie 2. 1 . Medicamentele sunt înscrise în condici conform prescrip ţiei medicului în foaia de observa ţie sau a baremului de aparat.

2.2. Medicamentele, materialele şi instrumentele sunt recep ţionate cantitativ ş i calitativ prin compara ţie cu documenta ţia care le înso ţe şte 3. 1 Manipularea medicamentelor, materialelor şi instrumentelor este efectuată cu atenţie pentru evitarea deterior ării lor şi a accidentelor.

3.2 Condiţiile de depozitare sunt cele specificate de furnizori pentru fiecare tip de medicamente, materiale şi instrumente

Gama de variabile

Materiale: consumabile sanitare, consumabile gospodă re şti (să pun, detergenţi, hârtie igienic ă ). Instrumente: pense, foarfeci, bisturie etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- materiale şi instrumente de chirurgie

- farmacologie

La evaluare se vor urmă ri:

-

capacitatea de estimare a necesarului de medicamente, materiale şi instrumente

-

capacitatea de gestionare eficientă a medicamentelor, materialelor şi instrumentelor.

_

Asigurarea respect ă rii condi ţ iilor de igienă şi alimenta ţ ie a bolnavului

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Supravegheaz ă asigurarea confortului şi igienei personale a bolnavului

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Pregă te şte materialele necesare pentru toaletă , efectueaz ă toaleta fe ţei bolnavului cu intubaţie oro-traheală şi urmă re şte modific ă rile ap ă rute la nivelul tegumentelor.

1 .2. Confortul şi igiena bolnavului sunt asigurate ori de câte ori este nevoie

1 .3. Condiţiile de confort şi igienă sunt stabilite în funcţie de diagnosticul şi starea pacientului

1 .4. Este urmă rită şi asigurată permanent respectarea normelor de igienă şi dezinfec ţie

1 .5 În asigurarea confortului ş i igienei bolnavului este respectată pudoarea acestuia

1 .6 Atmosfera din salon este una de înţelegere şi acceptare reciproc ă a bolnavilor

2. Întocme şte foaia de masă a

pacientului

1 .7 Respectarea orelor de vizită de c ă tre apar ţină tori este supravegheată 2. 1 . Foaia de masă este întocmită la indicaţia medicului în funcţie de diagnosticului pacientului

2.2. Foaia de masă este întocmită corect şi lizibil

2.3 Foaia de masă este întocmită în timp util pentru ca bolnavul să fie

hr ă nit corespunz ă tor şi la orele indicate

3. Asigur ă respectarea regimului

alimentar al bolnavului

3. 1 Regimul alimentar urmat de pacient este în conformitate cu prescrip ţiile medicului

3.2 Modul de administrare a hranei este în func ţie de starea pacientului, la

indica ţia medicului

3.3 Cantitatea şi calitatea alimentelor primite de la bucă tă rie este

verificată permanent

3.4 Bolnavul este hr ă nit de că tre asistent dac ă se află în imposibilitatea

de a se hr ă ni singur

3.4 bis Asigur ă alimentarea prin sond ă gastric ă şi supravegheaz ă sonda

care r ă mâne permanent.

3.5 Hrana este administrată la temperatura adecvată ş i în condiţii de

igienă

3.6 Personalul care distribuie alimentaţia la bolnavi este în perfectă stare

de să nă tate

3.7 Orele la care pacientul prime şte hrana sunt cele indicate de medic

Gama de variabile

Confortul pacientului presupune: pozi ţia confortabilă , aerisire corespunz ă toare a înc ă perii, temperatur ă corespunz ă toare a camerei. Igienă personală : toaleta tegumentelor, a cavităţii bucale, lenjerie adecvată . Tipuri de regim alimentar: hidric, hipercaloric, desodat, diabetic, renal, digestiv. Modul de alimenta ţie:

- naturală

- artificială

Tehnici de alimentaţie: tehnica alimenta ţiei enterale cu pomp ă sau fă r ă pomp ă de alimenta ţie

Cazuri speciale: pacienţi opera ţi pe tubul digestiv, pacienţi în comă

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare

- normele de igienă şi dezinfec ţie

- diagnosticul pacientului

- starea pacientului

- modurile de alimenta ţie

- tipurile de regimuri alimentare

tehnici de alimentaţie La evaluare se vor urmă ri:

- capacitatea de a asigura confortul şi igiena bolnavului în funcţie de starea şi diagnosticul acestuia

- capacitatea de a întocmi corect şi lizibil foaia de masă

- capacitatea de a administra hrana la timp şi de a respecta cantitatea, calitatea şi temperatura indicate de medic

- modul în care supravegheaz ă pacientul în timpul alimentaţiei artificiale aplicarea corectă a tehnicilor de alimenta ţie artificială

_

Asistarea medicului la anestezierea pacientului

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la pregă tirea materialelor, substantelor si solutiilor pentru anesteziere, la montarea perfuziilor, la administrarea medicamentelor si la urmă rirea efectelor medicamentelor administrate si la ajutarea efectivă a medicului în timpul anesteziei.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Pregă te şte materialele, substanţele ş i soluţiile pentru anesteziere

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Sunt aduse la îndemână toate materialele, substanţele ş i soluţiile necesare

1 .2 Materialele, substanţele şi soluţiile sunt pregă tite imediat înainte de începerea anesteziei, p ă strându-se fiola ata şată de seringă .

2. Monteaz ă perfuzia

1 .3 Materialele, substanţele şi soluţiile îndeplinesc condiţiile de utilizare 2. 1 Perfuzia este pregă tită corect în vederea montă rii la pacient dup ă verificarea termenului de valabilitate al trusei de perfuzie şi al soluţiilor.

2.2 Vena este punc ţionată corect, pentru evitarea accidentelor

2.3 Cap ă tul venos al perfuzorului este conectat rapid la acul din venă şi

fixat cu leucoplast pentru a se evita ieş irea acului

3. Ajut ă medicul anestezist pe parcursul anesteziei

3. 1 Tipul de sond ă de intubaţie oferit medicului este cel cerut de acesta

3.2 Sonda de intuba ţie este fixată corect, de asemeni se monteaz ă pipa

Guedel

4. Administreaz ă soluţiile anestezice şi

substanţele de trezire

3.3 Medicamentele sunt administrate la indicaţia medicului

4. 1 Soluţiile şi substanţele sunt administrate la indicaţia medicului, în func ţie de tipul intervenţiei şi de afec ţiunea pacientului şi de tipul de anestezie

4.2 Soluţiile anestezice sunt administrate în funcţie de greutatea

pacientului şi de durata intervenţiei chirurgicale

4.3 Soluţiile anestezice sunt administrate înainte de începerea operaţiei şi

pe parcursul desfăşur ă rii acesteia

4.4 Substanţele de trezire sunt administrate în funcţie de cantitatea de

anestezic administrat

5. Verific ă efectul soluţiilor anestezice

şi de trezire

4.5 Substanţele şi solu ţiile administrate îndeplinesc condiţiile de utilizare

5. 1 Efectul solu ţiilor şi substanţelor administrate este verificat permanent, pe parcursul administr ă rii acestora

5.2 Reac ţiile adverse sunt identificate rapid şi raportate medicului

5.3 Doza soluţiilor anestezice şi de trezire este modificată la indicaţia

medicului, în func ţie de efectul acestora asupra pacientului

Gama de variabile

Materiale folosite în anestezie:

- sonde de intuba ţie, de diferite mă rimi

- seringi

- leucoplast

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- materialele, substanţele, solu ţiile şi medicamentele utilizate în anestezie

- efectele medicamentelor şi anestezicelor şi reac ţiile adverse ale acestora

- tehnica de montare a perfuziei

- tehnica de administrare a medicamentelor

- dozele uzuale ale medicamentelor şi anestezicelor

- norme de igienă şi asepsie

La evaluare se vor urmă ri:

- capacitatea de a pregă ti corect şi rapid materialele şi medicamentele necesare

- capacitatea de a monta corect perfuzia

- promptitudinea şi corectitudinea cu care ajut ă medicul anestezist

- modul de administrare a medicamentelor, anestezicelor şi substanţelor de trezire

- modul în care verific ă efectul anestezicelor

- promptitudinea cu care verifică reac ţiile adverse ale medicamentelor

Asistarea medicului la intervenţ ii de resurcitare a pacientului

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Poziţioneaz ă pacientul

2. Asist ă medicul la resuscitarea func ţiilor vitale

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Pacientul este pozi ţionat obligatoriu în decubit dorsal pentru resuscitare

1 .2 Pacientul este pozi ţionat rapid şi cu atenţie pentru a putea fi 2. 1 Materialele, aparatele şi medicamentele sunt pregă tite corect şi rapid pentru resuscitare

2.2 Medicul este servit cu materiale şi instrumente de lucru

2.3 Medicamentele sunt administrate la indicaţiile medicului

2.4 Manevrele resuscită rii se aplic ă conform protocolului de resuscitare şi

sunt eficiente dacă echipa îşi sincronizeaz ă corect ac ţiunile

Gama de variabile

Func ţiile vitale resuscitate:

- func ţia respiratorie

- func ţia cardiac ă

Materiale şi instrumente:

- laringoscop

- sond ă de intuba ţie, pipa guedel, sonde aspira ţie

- seringi

- leucoplast

Aparate:

- defibrilator

- monitor cardiac

- aspirator electric

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- etapele şi manevrele de resuscitare

- instrumentele ş i aparatele de resuscitare

- farmacologie

La evaluare se vor urmă ri:

-

rapiditatea cu care sunt preg ă tite materialele şi înmânate medicului

-

capacitatea de a administra prompt şi corect medicamentele

-

capacitatea de a efectua corect manevrele de resuscitare şi de a observa efectele acestora

_

Completarea documentelor medicale

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identifică datele ce trebuie înregistrate

2. Înregistrarea datele în documente

Gama de variabile

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Datele sunt identificate în funcţie de documentele ce trebuie completate.

1 .2. Datele sunt identificate în funcţie de priorit ăţile medicale

1 .3. Datele sunt identificate corect, complet şi în timp util pentru a avea o evidenţă reală 2. 1 . Datele sunt înregistrate corect şi complet

2.2. Fiecare tip de date este înregistrat în documente specifice

2.3 Datele sunt înregistrate în func ţie de priorit ăţi

2.4 Datele sunt înregistrate lizibil şi în timp util

Documente specifice:

- foaia de observa ţie cu fi şa de Terapie Intensivă

- condica de medicamente

- formulare de programă ri pentru investiga ţ ii

- foaia de masă

- raportul de tur ă

- registrul de internă ri etc.

Priorităţile documentelor: foaia de observa ţie, programă rile pentru investiga ţii. Priorităţi medicale: bolnavi în stare critică . Tipuri de date înregistrate: datele personale ale pacientului, datele medicale ale pacientului, consumul de medicamente şi materiale sanitare.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- tipurile de documente

- datele care trebuie înregistrate

- cunoa şterea procedurilor de înregistrare

La evaluare se vor urmă ri:

-

înregistrarea corect ă şi lizibilă a datelor în documentele specifice, în func ţie de scopul urmă rit.

_

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Dezinfectează pl ă gile

Îngrijirea plă gilor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Substanţele dezinfectante folosite sunt alese în funcţie de tipul plă gii

1 .2. Plă gile sunt dezinfectate periodic şi ori de câte ori este nevoie

2. Panseaz ă bolnavul

1 .3. Cantitatea şi concentra ţia substanţelor dezinfectante şi medicamentoase utilizate sunt cele indicate de medic

1 .4 Substanţele dezinfectante şi medicamentoase utilizate sunt în termen 2. 1 . Pansamentele sunt efectuate la indicaţia medicului

2.2. Pansamentele sunt efectuate în condiţii de igienă ş i asepsie, verificând valabilitatea steriliz ă rii materialelor şi instrumentarului

2.3 Pansamentele sunt efectuate respectând tehnica de pansare şi

principiile unui bun pansament.

2.4 Compresele şi materialele folosite sunt colectate şi depozitate

conform normelor de igienă şi PM

2.5 Este respectată ordinea efectuă rii pansamentelor

2.6 Orice modificare în evoluţ ia plă gii este raportată medicului

Gama de variabile

Substanţe dezinfectante: alcool alb, alcool sanitar, benzină , cloramină , betadină , ap ă oxigenată , rivanol, beseptin, violet de gen ţiană , albastru de metilen, bioxiteracor. Plă gi: închise, deschise, septice, aseptice.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- substanţe dezinfectante şi medicamentoase

- tehnica efectuă rii pansamentelor

- normele de igienă şi asepsie

- materialul sanitar necesar efectuă rii pansamentelor

La evaluare se vor urmă ri:

-

capacitatea de a dezinfecta corect plaga

-

capacitatea de a pansa plaga conform tehnicii specifice şi indica ţiilor medicului

-

modul în care sunt respectate normele de igienă şi asepsie.

_

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identifică modific ă rile ap ă rute în starea pacienţilor

2. M ă soar ă parametrii vitali ai

pacienţilor

Monitorizarea stă rii pacientului

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Pacienţii sunt supraveghea ţi permanent

1 .2 Sunt monitoriza ţi parametrii vitali ai pacienţilor

1 .3 Supravegherea este efectuat ă fă r ă ca pacienţii să fie deranja ţi 2. 1 Parametrii vitali sunt mă sura ţi corect astfel încât să indice starea reală a pacientului

2.2 Parametrii vitali sunt mă sura ţi la intervale de timp stabilite şi ori de

câte ori este nevoie, în funcţ ie de starea şi diagnosticul pacienţilor

3. Ia mă surile corespunză toare în cazul

modific ă rii parametrilor vitali

2.3 Parametrii vitali sunt mă sura ţi cu aparatur ă specifică

2.4 Cunoa şte modul de utilizare şi func ţionare a aparatului de

3. 1 Medicul este informat complet asupra stă rii pacientului

3.2 Medicul este anunţat la orice modificare a stă rii pacientului

3.3 Sunt aplicate corect indica ţiile medicului pentru corectarea

modific ă rilor ap ă rute în starea pacientului.

3.4 Asistenta notează cu exactitate în foaia de observaţie zilnică

parametrii şi modific ă rile acestora

Gama de variabile

Parametrii vitali: respira ţie, puls, tensiune arterială , diureza, culoarea tegumentelor, temperatura, scaun, saturaţia de oxigen. Aparatura de mă surare: tensiometru, termometru, glucometru, stetoscop, monitor EKG

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- parametrii normali ai funcţiilor vitale

- tehnici de mă surare a parametrilor vitali

- aparatura de mă surare a parametrilor vitali

- anatomie

modul de utilizare ş i func ţionare a aparatului de monitorizare.

La evaluare se vor urmă ri:

-

capacitatea de a mă sura corect parametrii vitali ai pacientului

-

capacitatea de a diagnostica corect starea pacientului

-

promptitudinea şi corectitudinea cu care se raporteaz ă medicului starea pacientului

_

Preg ă tirea pentru sterilizare a materialelor şi instrumentelor necesare efectuă rii pansamentelor

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Cur ăţă şi dezinfectează instrumentele care vor fi sterilizate.

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Instrumentele sunt sp ă late şi dezinfectate dup ă fiecare utilizare.

1 .2. Substanţele utilizate pentru dezinfectare sunt calitativ, cantitativ ş i ecologic corespunz ă toare.

1 .3. Instrumentele sunt cur ăţate şi dezinfectate atât manual cât şi mecanic, respectându-se normele de igienă ş i protec ţie a muncii.

2. Confec ţioneaz ă materialul necesar

efectuă rii pansamentelor

1 .4 Instrumentele decontaminate pot fi sp ă late şi dezinfectate atât manual cât şi mecanic cu ma şina automată de sp ă lat instrumentar (în cazul în care acestea există şi sunt func ţionale), 2. 1 . Materialul este confecţ ionat în funcţie de tipul intervenţiilor chirurgicale la care au fost supuşi pacienţii.

2.2. Cantitatea de material confecţionat este în funcţie de numă rul pansamentelor ce urmeaz ă a fi efectuate.

2.3 Materialul confecţionat îndepline şte condiţiile de calitate cerute.

2.4 Materialul este confec ţionat în timp util pentru a se asigura necesarul

sec ţiei de anestezie şi terapie intensivă .

3. Trimite instrumentele şi materialele

la secţiile de sterilizare

2.5 Dimensiunile materialului confecţionat respect ă indica ţia medicului

3. 1 Materialele şi instrumentele sunt dispuse în casolete, cutii specifice sau pungi speciale de polietilen pentru sterilizare, în ordinea utiliză rii.

3.2 Casoletele şi cutiile de instrumente îndeplinesc condiţiile de utilizare

3.3 Materialele şi instrumentele sunt trimise la sterilizare în timp util

pentru asigurarea necesarului permanent în sec ţie.

Gama de variabile

Materiale care necesită sterilizare: câmpuri, comprese, măşti, feşe, vată , tampoane, a ţă . Instrumente care necesită sterilizare: pense de diferite tipuri şi mă rimi, foarfece, dep ă rtă toare, bisturie. Substanţe utilizate pentru dezinfectare: Secusept, Incidur, Seidex, amoniac. Condiţiile de calitate cerute de materialul folosit în terapie intensivă şi anestezie:

- dimensiuni corespunz ă toare pe tipuri de operaţie

- fă r ă franjuri

- bine pliat

- bun absorbant Condiţiile de utilizare a cutiilor şi casoletelor

- sunt integre

- sunt etan şe

- au mă rimi corespunz ă toare

- sunt nedegradate

Accesoriile aparatelor ce necesită sterilizare

- tubulatura

- sondele de intuba ţie

- sondele de aspira ţie

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- substanţe dezinfectante

- tehnica de dezinfectare

- materialele şi instrumentele care necesită sterilizare

- tipurile de cutii şi casolete

- ordinea folosirii materialelor şi instrumentelor în intervenţie

- normele de igienă şi protec ţie a muncii

La evaluare se vor urmă ri:

- respectarea tehnicii de dezinfectare a instrumentelor

- capacitatea de a pregă ti corect materialul pentru sterilizare

- a şezarea corectă a materialelor şi instrumentelor în casolete şi cutii

- promptitudinea cu care asigur ă transportul materialelor şi instrumentelor la sterilizare ş i înapoierea lor în timp util în secţie.

-

verificarea steriliză rii

_

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Pregă te şte pacientul

Recoltarea probelor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Pacientul este informat în mod clar şi explicit asupra investiga ţiilor pe care le are de fă cut.

1 .2. Pacientul este informat corect şi complet despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru examinare.

1 .3. Pacientul este pozi ţionat corect şi confortabil în func ţie de tipul probei.

2. Pregă te şte materialele şi

instrumentele de recoltare

2. 1 . Instrumentele de recoltare sunt alese ş i pregă tite în funcţ ie de tipul probei ce va fi recoltat ă .

2.2. Instrumentele de recoltare sunt pregă tite prin metode specifice.

3. Recolteaz ă proba

2.3. Substanţele anticoagulante sunt alese ş i pregă tite în funcţie de tipul

analizei. 3. 1 . Proba este recoltată prin metode specifice tipului de analiz ă care va fi efectuată .

3.2. Proba este recoltată în condiţii de igienă , asepsie şi PM.

3.3. Probele biologice sunt recoltate cu instrumente de unic ă folosinţă .

4. Depoziteaz ă şi transportă probele

3.4. Probele sunt recoltate doar dac ă pacientul îndepline şte condiţiile

pentru recoltare. 4. 1 . Probele sunt depozitate în locuri special amenajate şi în suporturi speciale.

4.2. Probele sunt transportate în timp util la laborator

4.3. Probele sunt transportate în condiţii corespunz ă toare pentru

p ă strarea integrit ăţ ii acestora.

Gama de variabile

Condiţii pentru recoltare:

pacientul nu a mâncat; pacientul a respectat indica ţiile asistentului / medicului privind regimul alimentar; proba este recoltat ă diminea ţa; proba este recoltat ă în 24 ore (1 7 OH, 1 7 CS.)

Tipuri de prob ă :

bio-chimic ă ; serologic ă ; exudate; secre ţii din plagă ; spută ; hematologic ă ; etc.

Tipuri de probe recoltate steril:

urocultura; exudate; secre ţii din plagă ; hemocultura; bilicultura.

Instrumente de recoltare ace; seringi; garou; coprecultoare; eprubete; flacoane; lame de sticlă ; materiale consumabile.

Metode de pregă tire a instrumentelor de recoltare:

sp ă lare; dezinfectare; sterilizare.

Metode de recoltare:

punc ţionare;

tamponare;

colectare;

drenare.

Substanţe anticoagulante:

citrat de NA; oxalat de amoniu; parafină .

Tipuri de analiz ă ce necesită soluţii anticoagulante:

hemogramă ;

coagulogramă ;

fibrinogen;

VSH.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

anatomie; sepsie şi asepsie; metodele de recoltare a probelor; tehnicile de recoltare a probelor.

La evaluare se vor urmă ri:

corectitudinea cu care sunt pregă tiţi pacienţii pentru recoltarea probelor; modul în care sunt pregă tite instrumentele de recoltare în funcţie de tipul probei de recoltat;

modul în care sunt recoltate probele în funcţie de tipul analizei şi modul de respectare a condi ţiilor de igienă ; recoltarea probelor în ordinea corect ă . modul în care sunt depozitate şi transportate probele

_

Utilizarea aparatelor de anestezie şi respira ţ ie artificială

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Pregă te şte aparatele de lucru

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Accesoriile aparatelor sunt schimbate înaintea fiecă rei utiliz ă ri

1 .2. Accesoriile utilizate sunt sterile

1 .3. Calcea este schimbată dup ă fiecare intervenţie

1 .4 Aparatul îndepline şte condiţiile de igienă pentru a putea fi utilizat

2. Verific ă func ţ ionarea aparatelor

1 .5 Aparatul se sterilizează obligatoriu, complet cu formol, sau în instala ţie aseptor dup ă intervenţiile la pacienţii depista ţi cu HIV sau TBC, 2. 1 . Aparatele sunt verificate respectându-se normele de protecţie a muncii

2.2. Aparatele sunt verificate înainte de fiecare utilizare

2.3 Sunt verifica ţi to ţi parametrii de func ţionare ai aparatului

2.4 În cazul constată rii unor defec ţiuni este solicitată intervenţia

personalului autorizat

3. Conecteaz ă pacientul la aparat

3. 1 Conectarea este etanşă pentru a nu se pierde aer sau gaze

3.2 Pacientul este conectat la aparat după ce au fost fixa ţi parametrii de

func ţionare ai aparatului

3.3 Pacientul este conectat la aparatul de anestezie după ce a fost

pregă tit pentru anestezie

Gama de variabile

Aparate de lucru în ATI

- aparate de anestezie cu componente de respiraţie

- aparate de respira ţie artificial ă Accesorii ale aparatelor

- tubulatur ă

- filtre bacteriene

- calce sodată

- conectoare pentru sonda de intuba ţie

Parametrii de func ţionare ai aparatelor:

- debit gaze

- frecven ţa respira ţiilor

- presiune de inspir

- procent de oxigen folosit

- minut volum

- volum curent

Componentele aparatelor de anestezie:

- pulmomat

- componenta de anestezie

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe necesare:

- tipurile de aparate şi modul de funcţionare

- accesoriile aparatelor

- norme de igienă specifice

- NPM

La evaluare se vor urmă ri:

-

capacitatea de a utiliza corect aparatele de lucru

-

modul în care respectă normele de igienă ş i PM

_