Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION B RNU IU

INSTITU II JUDICIARE COMPARATE

Sisteme judiciare n statele membre

COORDONATOR: Lect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI STUDENT: GANEA ROXANA MASTER:AP AN:II

SIBIU 2012
1

SISTEME JUDICIARE N STATELE MEMBRE

Sistemele judicare ale statelor membre sunt foarte diverse, reflectnd diferen ele care exist ntre tradi iile judiciare na ionale. Institu iile judiciare, prin structura esen ial n ap rarea care alc tuie te organele judiciare este echitabil , eficient , efectiv 1.JUSTI IA n majoritatea statelor membre exist diferite categorii de instan e. n general pot fi identificate trei tipuri principale de instan e: - Instan e judec tore ti de drept comun; - Instan e specializate; - Instan e competente n materie de drept constitu ional. De obicei, instan ele judec tore ti de drept comun se ocup de litigii n materie civil , sau n materie penal . n plus, numeroase state membre au nfiin at instan e care au competen e specifice, cum ar fi litigiile ntre autorit i publice i cet enii sau societ i. De asemenea, n diferite state membre exist o institu ie sau o instan care sigur respectarea Constitu iei acestora. Multora dintre aceste instan e sau institu ii li se poate solicita s verifice dac o anumit lege sau legisla ie este conform cerin elor constitu ionale. Unele dintre acestea pot s judece cauze individuale, dar, de obicei, doar ca instan de ultim grad de jurisdic ie. i func iile lor, joac un rol i consolidarea statului de drept. Calitatea personalului i ea hot rtoare n realizarea prompt , i ntr-un termen rezonabil a actului de justi ie.

2.Alte autorit instan ele, ci

i institu ii judiciare i i institu ii judiciare care exercit autoritatea

n majoritatea statelor membre, din sistemul judiciar fac parte nu doar i alte autorit public , cum ar fi procurorii sau, n anumite cazuri, avoca ii statului, notarii publici sau executorii judec tore ti. Parchetul sau ministerul public, care este considerat drept parte a sistemului judiciar n mai multe state membre, are un rol esen ial n procedurile penale. Responsabilit ile i stattutul procurorilor difer n mod considerabil de la un stat membru la altul.

SISTEME JUDICIARE N ROMNIA


1.Organizarea justi iei n Romnia Potrivit dispozi iilor Legii nr.304/2004, privind organizarea judiciar republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, puterea judec toresc se i Justi ie i de celelalte instan e exercit de nalta Curte de Casa ie judec tore ti stabilite prin lege. Principiile, structura i modul de organizare a sistemului judiciar din i n Legea nr. 304/2004. prin urm toarele i se realizeaz Romnia sunt prev zute n Constitu ia Romniei Justi ia se nf tuie te n numele legii instan e judec tore ti: - nalta Curte de Casa tie - Cur ile de Apel; - Tribunalele specializate; - Instan ele militare. nalta Curte de Casa ie republicat cu i Justi ie i complet rile ulterioare, n Romnia i Justi ie;

Conform art. 18 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar , modific rile func ioneaz o singur instan suprem , denumit nalta Curte de Casa ie
3

i Justi ie, cu personalitate juridic de Casa ie judec tore ti din Romnia recursul n casa ie

i cu sediul n capitala

rii. nalta Curte

i Justi ie este instan a suprem i de a asiguar interpretarea

n ierarhia instan elor

i are, n principal, competen a de a judeca i aplicarea unitar a legii de

c tre celelalte instan e judec tore ti. n temeiul legii privind organizarea judiciar , nr.304/2004 republicat , cu modific rile organizat n: - Sec ia civil i de proprietate intelecutal ; i Fiscal: - Sec ia Comercial : - Sec ia de Contencios Administrativ - 4 complete de 5 judec tori; - Sec iile unite. Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie judec recursurile mpotriva hot rrilor pronun ate de cur ile de apel cazurile prev zute de lege, iar sec ia penal judec procesele Cust i de Casa ie i Justi ie. i Justi ie, n raport cu i a altor hot rri, n i n prim instan a naltei i complet rile ulterioare, nalta Curte de Casa ie i Justi ie este

i cererile date prin lege n competen a de prim instan

Totodat , sec iile naltei cus i de Casa ie competen a fiec reia, solu ioneaz :

-cererile de st mutare, pentru motivele n codurile de procedur ; -conflictele de competen , n cazurile prev zute de lege; -recursurile declarate mpotriva hot rrilor nedefinite sau a actelor judec tore ti, de orice natur , care nu pot fi atacate pe nici o alt cale, iar cursul judec t ii a fost ntrerupt n fa a cur ilor de apel; -orice alte cereri prev zute de lege. Completele de 5 judec tori solu ioneaz recursurile judecate n prim instan i cererile n cauzele i de Sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie

Justi ie ca instan

i judec

i alte cauze date n competen a lor prin lege, precum i justi ie se constituie n Sec ii Unite pentru: i Justi ie;

disciplinar .

nalta Curte de Casa ie

-solu ionarea, n condi iile prev zute de lege, a sesiz rilor privind schimbarea jurispruden ei naltei Cur i de Casa ie nainte de promulgare. n baza articolului 329 Codul de Procedur Civil Procedur Penal , pentru a se asigura interpretarea lng nalta Curte de Casa ie i al art.414 Codul de i aplicarea unitar a legii de -sesizarea Cur ii constitu ionale pentru controlul constitu ionalit ii legilor

c tre toate instan ele judec tore ti, procurorul general al Parchetului de pe i Justi ie, din oficiu sau la cererea ministrului i Justi ie, i Avocatul Poporului au justi iei, colegiul de conducere al naltei Cur i de casa ie colegiile de conducere de cur ilor de apel, precum ndatorirea s ceara naltei Cur i de Casa ie judec tore ti. Conform administrativ modific rile informatic Regulamentului privind organizarea i func ionarea cu i i a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, republicat

i Justi ie s se pronun e

asupra problemelor de drept care au fost solu ionate diferite de instan ele

i complet rile ulterioare, n cadrul acesteia func ioneaz juridic , Cancelaria, Departamentul economico-financiar

urm toarele compartimente: Direc ia legisla ie, studii, documentare administrativ, Biroul de informare protec ie a muncii. Conducerea naltei Cur i de Casa ie judec torilor se ntrune te pentru: -aprobarea raportului anual de activitate, care se d publicit -aprobarea bugetului naltei Cur i de Casa ie consultativ al Ministerul Finan elor Publice;
5

i rela ii publice, biroul rela ii

interna ionale, Compartimentul de audit public intern, Compartimentul de i Justi ie, adunarea general a ii;

i Justi ie, cu avizul

-alegerea celor 2 membrii pt Consiliul Superior al Magistraturii,n condi iile legii; nalta Curte de Casa ie -cele 15 curti de apel au tribunale i Justi ie asigur interpretarea i aplicarea unitar a legii de c tre celelalte instan e judec tore ti. i tribunale specializate n circumscrip ie; i n Bucure ti, fiind de jude ; -cele 41 de tribunale sunt organizate la nivel de jude situate, de regul , n ora ele re edin minori i de dreptul familiei

-4 tribunale specializate func ioneaz ca instan e separate pentru cauzele cu i pentru cauzele comerciale; -tribunalele au n circumscip ie 178 de judec tori. Cur i de Apel Cur ile de Apel sunt instan e n circumscrip ia c rora func ioneaz mai multe tribunale specializate. n prezent cur ile de apel sunt n num r de 15. Circumscrip iile i localit ile de re edin ale cur ilor de apel sunt stabilite n Anexa 1 (pct.C) la Legea nr.304/2004 republicat . n cadrul cur ilor de apel func ioneaz sec ii sau, dup caz, complete specializate pentru cauze civile, penale, comerciale, cauze cu minori administrativ precum i, n raport cu natura i de familie, cauze de contencios i asigurari sociale, i fluviale i fiscal, cauze privind conflicte de munc

i num rul cauzelor, sec ii maritime

sau pentru alte materii. Tribunale Tribunalele sunt organizate la nivelul fiec rui jude Bucure ti i au de regul , sediul n municipiulmre edin i al municipiului de jude . n sau,

circumscrip ia fiec rui tribunal sunt cuprinse toate jude toriile din jude

dup caz, din municipiul Bucure ti. Dintre ele 42 de tribunale nfiin ate prin lege, un singur tribunal, respectiv tribunalul Ilfov, nu func ioneaz n prezent. n cadrul tribunalelor func ioneaz sec ii, sau dup caz, complete specializate
6

pentru cauze civile, penale, comerciale, cauze pentru minori de contencios administrativ asigur ri sociale, precum maritime jude elor i, n raport cu natura

i de familie, cauze i

i fiscal, cauze privind conflicte de munc

i num rul cauzelor, sec ii

i fluviale sau pentru alte materii. i al municipiului Bucure ti. n prezent func ioneaz 4 tribunale i Familie Bra ov;

n domeniile men ionate se pot nfiin a tribunale specializate la nivelul specializate, respectiv; - Tribunalul pentru Minori - Tribunalul Comercial Cluj; - Tribunalul Comerical Mure ; - Tribunal Comercial Arge . Judec torii Mai multe judec torii i desf sunt organizate la nivel de jude Fiecare instan oar activitatea n circumscrip ia fiec ruia din cele 41 de tribunale. Toate cele 178 de judec torii func ionale i n sectoarele municipiului Bucure ti. este condus de un pre edinte care exercit atribu ii judec toreasc un colegiu de conducere i n sectoarele municipiului i

manageriale. Sec iile specializate ale instan ei sunt conduse de un pre edinte de sec ie. n fiecare instan hot r te cu privire la problemele generale de conducere ale instan ei. ile are fac parte din circumscrip ia judec toriilor din

Judec toriile sunt instan e organizate n jude e Bucure ti. Localit fiecare jude func ioneaz

sunt satbilite n Hot.Guv. nr.337/1993 cu modific rile

complet rile ulterioare. Dintr-un num r de 188 de judec torii, 11 nu respectiv: Boc a, Cernavod , B neasa, Bechet, Comana, Cornetu, Sngiorgiu de P dure, Scornice ti, Urla i, Jibou, Jimbolia. La nivelul acestor instan e, legea prevede organizarea sec iilor sau a completelor specializate pentru minori condus i familie. Fiecare instan judec toreasc este de un pre edinte, care exercit
7

atribu ii manageriale. Sec iile

instan elor judec tore ti sunt conduse de cte un pre edinte de sec ie. De asemenea, n cadrul fiec rei instan e func ioneaz un colegiu de conducere, care hot re te cu privire la problemele generale de conducere ale instan ei. Cu excep ia judec torilor Instan ele militare Instan ele militare sunt organizate n 4 tribunale, Tribunalul Militar Teritorial Bucure ti i Curtea Militar de Apel bucure ti. Fiecare tribunal militar are statutul de unitate militar , cu indicativ propriu, iar circumscrip iile acestor instan e sunt prev zute n Anexa 2 la Legea nr 304/2004 republicat . Tribunalele Militare func ioneaz n municipiile Bucure ti, Cluj-Napoca iat Tribunalul Militar Teritoriual Bucure ti. 2.INSTITU II IMPLICATE N ACTIVIT ILE PE CARE LE i Timi oara, i Curtea Militar de Apel, n municipiul i a tribunalelor specializate, toate celelalte instan e judec tore ti men ionate au personalitate juridic .

PESUPUNE JUSTI IA Consiliul superior al Magistraturii Reprezint , conform Constitu iei, garantul independen ei justi iei, asigur respectarea legii desf i a criteriilor de competen a urarea carierei profesionale a judec torilor i procurorilor. i i etica profesional n

Ministerul Justi iei Contribuie la buna func ionare a sistemului judiciar drepturilor i libert ilor cet ene ti. i la asigurarea ia condi iilor nf ptuirii justi iei ca serviciu public, ap rarea ordinii de drept

Ministerul Public
8

n activitatea judiciar , Ministerul Public reprezint interesele generale ale societ cet ii i ap r ordinea de drept, precum i drepturile i libert ile enilor. Ministerul Public i exercit i Reformei Administrative; atribu iile prin procurori

constitui i n parchete, n condi iile legii. -Ministerul Internelor -Inspectoratul General al Poli iei Romne; -Uniunea Na ional a Executorilor Judec tore ti; -Uniunea Na ional a Barourilor de Avoca i; -Uniunea Na ional a Notarilor Publici. Alte institu ii sau speciali ti: - Institutul Na ional de Expertiz Criminalistic ; - Institutul de Medicin Legal ; - Exper i judiciari, Exper i judec tore ti, Exper i criminali ti, Traduc tori. Consiliul Superior al Magistraturii Pentru a se asigura o bun delimitare a puterilor n stat democratic i mai ales pentru garantarea puterii judec tore ti, Constitu ia a creat un organism profund i indispensabil pentru buna func ionare a justi iei Consiliul i nalta autorit ii superior al Magistraturii. Constitu ia revizuit , prin art.132 alin.1 a conferit nobila Magistrturii, organ suprem i unicul reprezentant al misiune de garant al independen ei justi iei Consiliul Superior al judec tore ti. Acest lucru este statuat i prin art.1 din Legea nr. 317/2004 acesta este i

privind Consiliul Superior al Magistraturii, care prevede c

garantul independe ei justi iei. Consiliul Superior al Magistrturii este un organism cu importante atribu ii n asigurarea condi iilor organizatorice de impar ialitate a activit ii instan elor judec tore ti
9

i avnd n vedere

faptul c pune la ad post justi ia de orice ingerin e exterioare influen ele politice magistrturii. Oraganizarea Consiliului Superior al Magistrturii

i de

i administrative, a mai fost numit un guvern al

Consiliul Superior al Magistrturii a cunoscut o evolu ie de-a lungul timpului, suferind multiple modific ri pn a ajunge n form actual . Astfel forma ini ial prev zut de Constitu ia din 1991 a fost modificat prin reforma constitu ional din 1998, care a propus m rirea num rului membrilor Consiliului, ajungnd n final prin Constitu ia revizuit n 2003 la o form mixt compus att din magistr i ct importante ale vie ii sociale, Ministerul Justi iei Este organul de specialitatea al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , n subordinea Guvernului, care asigur elaborarea, coordonarea i aplicarea strategiei i a programului de guvernare n vederea i vegheaz la stricta bunei func ion ri a justi iei ca serviciu public drept. Cu privire la activitatea instan elor de judecat : - Pune la dispozi ia instan elor judec tore ti, a aparatului propriu unit desf ur rii activit ii; activitatea economic de investi ii i ia ilor subordonate ministerului fondurilor necesare n vederea i ndrum tiin ifice i din personalit i i universitare.

aplicare a legii, n conformitatea cu principiile democratice ale statului de

- Coordoneaz

administrativ a instan elor judec tore ti; - Asigur tip rirea legale. i difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor

10

Cu privire la activitatea procurorilor: ace tia i desf potrivit principiului legalit ii, al impar ialit ii sub autoritatea ministrului justi iei. Ministerul Public

oar activitatea

i al controlului ierarhic

Pe teritoriul actual al Romniei, activitatea judec toreasc a ap rut realizat mpreun cu celelalte activit independent modific rile

ia

evoluat odat cu organizarea statal . La nceput, activitatea judiciar era i ale statului, neavnd un caracter i nefiind exercitat de persoane specializate. i complet rile efectuate n 2003, care reflect schimb rile ar n decembrie 1989 i consacr o serie de

n decembrie 1991 a fost adoptat noua Constitu ie a Romniei, cu democratice produse n

principii noi n ceea ce prive te activitatea judec toreasc . La 1 iulie 1993 a intrat n vigoare Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judec toreasc care, n conformitate cu prevederile constitu ionale, i reintroduce termenul de minister public, punnd bazele organiz rii func ion rii noii institu ii. Activitatea Ministerului Public este organizat legalit ii, impar ialit ii potrivit principiilor

i controlului ierarhic prin:

a) Ori de cte ori sunt ntrunite condi iile prev zute de lege pentru a ac iona n vederea protej rii unui interes public, procurorul trebuie s ac ioneze n modul i prin mijloacele prev zute de lege. Procurorul nu i n a poate ac iona dect n limitele competen ei sale prin mijloacele atribu iile numai n termenul legii. Misiunea specific de esen Ministerului Public este asigurarea respect rii legii. b) Potrivit principiului impar ialit ii, n spiritul prevederilor art.16 din Constitu ie care statueaz c Nimeni nu este mai presus de lege,
11

cazurile stabilite prin dispozi iile legale. Cu alte cuvinet, i exercit

procurorul, n calitatea sa de reprezentant al ntregii societ al ordinii de drept, al drepturilor i libert ilor cet

i, de ap r tor enilor, are

obliga ia s - i exercite atribu iile cu obiectivitate, indiferent de ccalitatea persoanei cercetate sau de apartenen a sa social politic . Procurorul trebuie s vegheze ca organele la a c ror activitate particip sau a c ror activitate o supravegheaz , s aplice legea f r discriminare. c) Subordinea ierarhic , un alt principiu al activit se concretizeaz n aceea c ii Ministerului Public, este procurorii din fiecare parchet sunt

subordona i conduc torului acelui parchet, iar acesta din urm

subordonat conduc torului parchetului ierarhic superior din acee i circumscrip ie teritorial . Dispozi iile procurorului iararhic, superior date n conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine, dar n instan procurorul de edin este liber s prezinte innd seama concluziile pe care le consider n temeiate potrivit legii, de probelemel administrate n cauz . n solu iile dispuse, procurorul este independent, n condi iile prev zute de lege. Lucr rile repartizate pot fi trecute altui procuror numai n cazul suspend rii sau al ncet rii achit obiective care justific urgen a i exercit ii acestuia, ori n absen a sa, dac exist i care mpiedic rezolvarea sa. i i i pentru asigurarea

Ministerul Public este independent n rela iile cu celelalte autorit atribu iile numai n temeiul legii respect rii acesteia. Parchetele Pe lng fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori instan localit

i familie,

i judec torie, func ioneaz un parchet. n mod similar, pe lng fiecare militar func ioneaz un parchet militar. Parchetele au sediul n ile n care i au sediul instan ele pe lng care func ioneaz i ile de parchet care au

au aceea i circumscrp ie cu acestea. Unit


12

personalitate juridic

sunt parchetele de pe lng

cur ile de apel

parchetele de pe lng tribunale. n cadrul fiec rui parchet func ioneaz colegii de conducere, care avizeaz problemele generale de conducere ale parchetelor. Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie nalta Curte de Casa ie de Casa ie adjunct i Justi ie i

Activitatea tuturor parchetelor este coordonat de Parchetul de pe lng i Justi ie, care au personalitate juridic gestioneaz bugetul Ministerului Public. Parchetul de pe lng nalta Curte i Justi ie este condus de procurorul general al Parchetului de i Justi ie, ajutat de un prim-adjunct, un i Justi ie are n structur efi, inclusiv pentru i Justi ie, pe lng nalta Curte de Casa ie i trei consilieri. i birouri, conduse de procurori

Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie sec ii, servicii combaterea infrac iunilor s vr ite de militari.

n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie Organizat i Terorism.

func ioneaz : Direc ia de investigare a Infrac iunilor de Criminalitate

Departamentul Na ional Anticorup ie n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie func ioneaz ca structur autonom , cu personalitate i Justi ie, juridic , i n efi

Departamentul Na ional Anticorup ie, care este independent n raport cu instan ele judec tore ti rela iile adjunc i cu celelalte i parchetele de pe lng acestea, precum autorit i publice. Departamentul ef, ajutat de 2 procurori, Na ional

Anticorup ie este condus de un procuror de pe lng nalta Curte de Casa ie

i 2 consilieri, fiind coordonat de procurorul general al Parchetului i Justi ie. Departamentul Na ional i o

Anticorup ie are o structur central , n cadrul c reia func ioneaz


13

sec ie de combatere a infrac iunilor s vr ite de militari teritorial , compus Atribu iile, modificat din 15 servicii teritoriale structura, competen a, i completat . organizarea i

i o structur func ionarea

i 3 birouri teritoriale.

Departamentului Na ional Anticorup ie sunt stabilite n O.U.G. nr.43/2002

BIBLIOGRAFIE

1. Ioan Le , Sisteme judiciare comparate, 2002; 2. Ioan Le , Organizarea sistemului judiciar romnesc, 2004; 3. Sebastian Spinei, Organizarea profesiilor juridice liberale, 2010. 4. Viorel Ciobanu, G.Boroi, Drept procesual civil, curs selectiv, 2009.

14