Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea "Andrei Saguna" Facultatea de Stiinte Economice

INTREBARI TEST GRILA PENTRU DISCIPLINA: FISCALITATE SEMESTRUL I- 2010_2011

nr intr. 1

nr.rasp. continutul intrebarii Profitul impozabil se determina ca : 1 diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal; 2 diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal,din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile;

curs/capitol 1

3 diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal si cheltuielile aferente acestora; Care sint termenele de depunere a declaratiei de impunere in cazul platitorilor de impozit pe profit: 1 trimestrial,pina la data de 25,a primei luni urmatoare expirarii trimestrului otr care se calculeaza impozitul; 2 la termenul de plata a impozitului inclusiv in cursul anului fiscal,precum si declaratia anuala,la termenul prevazut ptr depunerea situatiilor financiare; 3 lunar,pina la 25 a lunii urmatoare; In timpul anului fiscal,calculul impozitului pe profit se efectuiaza: 1 trimestrial pe baza veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului; 2 trimestrial,cumulate de la inceputul anului,sau lunar,in cazul bancilor; 3 lunar; Persoane in intretinerea contribuabilului ptr acordarea de deduceri personale sint: 1 sotul/sotia,copii minori in virsta de pina la 18 ani impliniti sau alti membri de familie,rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei,acestuia pina la gradul al doilea inclusive,ale caror venituri impozabile si neimpozabile,nu depasesc 2.500.000 lunar; 2 numai ptr copiii minori aflati in intretinerea contribuabilului; 3 copiii/sotul,sotia,rudele contribuabilului pina la gradul 2,aflate in intretinerea contribuabilului; Veniturile din activitati independente cuprind: 1 venituri comerciale,venituri din profesii libere,venituri din drepturi de proprietate intelectuala,venituri din activitati agricole; 2 numai venituri comerciale; 3 venituri comerciale,venituri din profesii libere,venituri din drepturi de proprietate intelectuala; Sint considerate venituri din salarii si se impoziteaza: 1 veniturile obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca,exclusive indemnizatiile ptr incapacitate de munca; 2 veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca,inclusive indemnizatiile ptr incapacitate temporara de munca; 3 numai veniturile sub forma darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor de sfirsit de an; Cum s-a calculat venitul anual global impozabil: 1 numai prin insumarea veniturilor nete a categoriilor de venituri care se globalizau; 2 prin scaderea din suma veniturilor nete aferente veniturilor care se globalizeaza a pierderilor fiscale reportate si a deducerilor personale; 3 prin scaderea din suma veniturilor nete aferente veniturilor care se globalizeaza numai a pierderilor fiscale reportate; Care era termenul legal de depunere a declaratiei de venit global? 1 31 martie; 2 31 mai; 3 15 mai,inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului; Care este cota de impozitare a veniturilor sub forma de dividente distribuite persoanelor fizice? 1 5%; 2 16 % ;

10

11

12

13

14

3 15 % ; Care este cota de impozitare a veniturilor sub forma de dobinzi realizate de persoanele fizice? 1 1% ; 2 10% ; 3 5% ; Care sint persoanele obligate la plata TVA? 1 angajatii cu contract individual de munca; 2 institutiile publice ptr activitatile lor administrative ; 3 persoanele fizice,ptr bunurile introduse in tara potrivit regimului vamal aplicabil acestora ; Aportul in natura al unei persoane fizice la capitalul social al unei societati comerciale se supune TVA? 1 nu,cu unele exceptii ; 2 da ; 3 da in situatia unei livrari de bunuri,daca TVA,aferenta bunurilor a fost dedusa total sau partial ; Care sint operatiile impozabile,care sint cuprinse in sfera de aplicare a TVA? 1 livrari de bunuri,prestari de servicii effectuate cu plata ; 2 livrari de organe,de singe si de lapte uman ; 3 operatiuni de investitii financiare; Care este cota de TVA,ptr activitatea de transport international de personae? 1 19% ; 2 cota zero ; 3 scutite de plata TVA Care este cota standard a TVA in Romania? 1 0% ; 2 18% ; 3 24% ; Exercitarea dreptului de deducere a TVA se face: 1 ptr fiecare operatiune ; 2 ptr ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni ; 3 ptr ansamblul operatiunilor realizate in cursul unui an; Cind se depune decontul ptr TVA? 1 lunar pina la data de 25 a lunii curente ; 2 lunar,pina la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale inclusiv ; 3 lunar,pina la data de 25 a lunii urmatoare exclusiv ; Produsele ptr care nu se datoreaza accize sint: 1 alcool,distillate,bauturi alcoolice ; 2 produsele din lemn ; 3 produsele din tutun ; Care sint contribuabilii platitori de accize ptr grupele de alte produse accizabile? 1 agentii economici-persoane juridice,asociatii familiale si personae fizice autorizate-care produc sau importa astfel de produse ; 2 agenti economici-persoane juridice care comercializeaza astfel de produse ; 3 persoanele fizice care comercializeaza astfel de produse ; Ptr alcool,distillate si bauturi alcoolice accizele datorate bugetului de stat sint stabilite: 1 in procent aplicat la pretul unitar de vinzare ; 2 in suma fixa echivalent euro pe unitatea de masura ; 3 in functie de cifra de afaceri realizata anual ; Plata accizelor si a impozitului la titei si gaze naturale din productie interna se efectueaza : 1 lunar,pina la data de 25 a lunii urmatoare celei in care acciza/impozitul devine exigibila; 2 trimestrial,pina la data de 10 a primei luni din trimestrul urmator ; 3 annual,pina la termenul prevazut ptr depunerea situatiilor financiare ; Cum se determina impozitul pe venitul microintreprinderilor ? 1 prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra veniturilor din orice sursa ; 2 prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor din orice sursa ; 3 prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra veniturilor din orice sursa dar din care s-a scazut valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate ;

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza: 1 trimestrial,pina la data de 25 inclusiv,a primei luni din trimestrul urmator ptr care se calculeaza impozitul ; 2 lunar,pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei ptr care se calculeaza impozitul ; 3 trimestrial,pina la data e 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator,cu exceptia bancilor,care efectueaza plata lunar,pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei ptr care se calculeaza impozitul ; Cine sint persoanele obligate la plata impozitului pe profit,cf prevederilor Legii 571/2003,privind Codul Fiscal: 1 persoane juridice romane in asociere cu personae juridice straine ; 2 persoane juridice straine care desfaosoara activitati prin intermediul unui sediu permanent in Romania ; 3 persoane fizice rezidente,in asocieri care nu dau nastere unei persoane juridice ; Care este cota de impozitare ptr profitul realizat din export,in anul 2006: 1 5% ; 2 6% ; 3 16% ; Care este cota de impozitare a proftului in cazul contribubililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor: 1 cota standard de 16% ; 2 cota standard de 16%,plus o cota aditionala de 22% ; 3 cota standard de 16%,darn u mai putin de 5% din veniturile realizate din aceste activitati ; Profitul impozabil se determina ca: 1 diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile effectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal ; 2 diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile effectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal,din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile ; 3 diferenta dintre veniturile incasate intr-un an fiscal si cheltuielile aferente acestora ; Care este,cf Legii nr 571/2003-privind Codul fiscal,regimul deductibilitatii dobinzilor 1 deductibile integral ; 2 limitate la nivelul veniturilor din dobinzi plus 10% din celelalte venituri,daca gradul de indatorare este mai mic ca unu(1) ; 3 limitata la nivelul ratei dobinzii de referinta a BNR,ptr imprumuturile in lei de la alte entitati decit institutiile de credit autorizate ; Regimul de amortizare accelerate se aplica ptr: 1 activele corporale si necorporale,indifferent de tipul acestora ; 2 numai ptr echipamente tehnologice,respective masini utilaje si instalatii de lucru,computere si echipamente periferice ale acestora ; 3 ptr echipamente tehnologice,respective masini,utilaje si instalatii de lucru,computere si echipamente periferice ale acestora si ptr brevete de investitii; In cazul leasingului financiar,cheltuielile de amortizare se deduc de catre : 1 utilizator ; 2 proprietar ; 3 locator ; Un sediu permanent include : 1 un loc de conducere,o sucursala,un birou,o fabrica,un magazine,o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale ; 2 un loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse,bunuri sau colectarii de informatii ; 3 mentinerea unui stoc de produse sau de bunuri numai ptr expunerea in cadrul unui tirg commercial sau al unei expozitii si care pot fi vindute la incheierea tirgului sau expozitiei ; Venitul net din salarii se detrmina prin deducerea din venitul brut din salarii a cheltuielilor reprezentind : 1 contributiile obligatorii aferente unei luni datorate potrivit legii din salarii,deducerea personala acordata ptr luna respective,cotizatia sindicala platita si contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale pina la echivalentul in lei a 200 euro anual ; 2 contributia ptr asigurarile sociale de sanatate ; 3 contributiile obligatorii datorate,potrivit legii de salariati,deducerile personale,precum si o cota de 15% din deducerile personale de baza acordata cu titlu de cheltuieli profesionale ; Activitatile desfaurate in interiorul zonelor libere sint purtatoare de TVA ?: 1 DA,cu unele exceptii ; 2 NU ; 3 DA,cu conditia ca valoarea operatiunii sa depaseasca valoarea de 50.000 Euro ; Ce se intelege prin operatiuni cu plata,in sensul legii,privind TVA ?: 1 obligativitatea existentei unei legaturi directe intre operatiunea efectuata si contrapartida obtinuta ;

28

29

30

31

32

33

34

35

2 obligativitatea efectuarii platii TVA in numerar ; 3 efectuarea paltii TVA prin virament ; In sensul legii privind TVA,se considera livrari de bunuri: 1 vinzarea de bunuri cu palta in rate ; 2 bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cause de forta majora ; 3 scoaterea in mod gratuit a unor cantitati de produse din rezervele de stat ptr acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne ; Cind intervine exigibilitatea TVA,in cazul livrarilor de bunuri si/sau servicii care se efectueaza contiunuu(energie electrica,termica,gaze naturale?): 1 la data stabilirii debitului beneficiarului pe baza de factura fiscala sau alt document legal 2 la data intocmirii decontului de TVA ; 3 la data depunerii decontului TVA,la organul fiscal ; In baza de impozitare a TVA sint cuprinse : 1 dobinzile percepute ptr plati cu intirziere,vinzari cu plata in rate,operatiuni de leasing ; 2 impozitele,taxele,daca prin lege nu se prevede altfel,exclusive TVA ; 3 sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia ; Nu poate fi dedusa TVA,aferenta intrarilor referitoare la : 1 bauturi alcolice sim produse din tutun destinate populatiei ; 2 operatiuni care au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile ; 3 bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol ; Care sint persoanele supuse impozitului pe veniturile microintreprinderilor: 1 toate persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie,a anului fiscal precedent,indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :*sint producatoare de bunuri materiale,presteaza servicii si/sau desfasoara activitate de comert ;*au de la 1 pina la 9 salariati;*au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;*capitalul social este detinut de persoane altele decit statul autoritatile locale si institutiile publice ; 2 toate persoanele fizice sau juridice care la data de 31 decembrie a anului precedent,indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:*sint producatoare de bunuri materiale,presteaza servicii sau desfasoara activitate de comert ;*au pina la 9 salariati ;*au realizat venituri care nu au deposit echivalentul in lei de pina la 100.000 euro inclusive ; *capitalul social este integral privat ; 3 toate persoanele juridice care la data de 31 decembrie,a an ului fiscal precedent,indeplinesc cumulative urmatoarele conditii :*sint producatoare de bunuri materiale,presteaza servicii sau desfasoara activitate de comert ; *au pina la 9 salariati ; *au realizat venituri care nu au deposit echivalentul in lei de pina la 100.000 euro inclusive ; Contribuabilii supusi impozitului pe venituri(microintreprinderile)beneficiaza de: 1 reducerea cu 50% a impozitului in cazul reinvestirii profitului in active corporale sau necorporale amortizabile ; 2 nu beneficiaza de reducere sau scutire de impozit ; 3 scutire de plata impozitului pe venit pe o perioada de 2 ani ; Ce sint redeventele ? 1 sume incasate ptr vinzarea bunurilor ; 2 plati de orice fel,inclusive cele in natura,primate ptr folosirea ori dreptul de folosinta al oricarui drept(drept de autor,brevet,licenta,program informatic,etc) ; 3 impozite de achitat ; Care este cota de impozit datorat de nerezindenti ptr veniturile provenind din transporturi internationale aeriene,navale,rutiere si feroviare realizate in Romania? 1 10% ; 2 15% ; 3 20% ; Persoanele juridice romane,sint obligate la plata mpozitului pe profit ptr : 1 profitul obtinut din orice sursa ; 2 profitul obtinut din Romania ; 3 profitul obtinut numai din strainatate ; Care este regimul fiscal al veniturilor din activitati economice realizate de persoanele juridice fara scop patrimonial : 1 impozitate in totalitate ; 2 exceptate in totalitate ; 3 exceptate in limita a 15.000 euro intr-un an fiscal darn u mai mult de 10% din veniturile totale impozabile ;

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Care este regimul fiscal al pierderilor anuale in cazul platilor de impozit pe profit : 1 se recupereaza din profiturile impozabile din anul urmator ; 2 se recupereaza din profiturile impozabile in urmatorii 5 ani consecutivi ; 3 se recupereaza din profiturile impozabile in urmatorii ani,pina la stingere ; Care este termenul de rambursare a TVA,in cazul in care contribuabilul a solicitat rambursare cu control anticipat ?: 1 15 zile de la data depunerii cererii de rambursare ; 2 30 zile de la data depunerii cererii de rambursare ; 3 90 zile de la data depunerii cererii de rambursare ; Nu se calculeaza accize,ptr : 1 produsele de natura celor supuse accizelor acordate ca dividente sau ca plata in natura actionarilor,asociatilor,si dupa caz persoanelor fizice ; 2 produsele de natura celor supuse accizelor consummate ptr reclama si publicitate ; 3 produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare pe eprioada in care au acest regim ; Ptr produsele supuse accizelor provenite din import,plata accizelor se face : 1 lunar pina la data de 25 a lunii urmatoare ; 2 trimestrial,pina la data de 10 a primei luni din trimestrul urmator ; 3 la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import ; Agentii economici platitori de accize sint obligate sa se inregistreze ca platitori de accize 1 la organelle fiscale teritoriale,cf dispozitiilor legale privind inregistrarea fiscala ; 2 la sediul MFP,cf dispozitiilor legale privind inregistrarea fiscala ; 3 la Primaria pe raza careia isi desfasoara activitatea agentul economic ; In cazul in care in cursul anului fiscal una din conditiile impuse ptr regimul de impunere pe venitul microintreprinderilor nu mai este indeplinita ptrregimul de impunere pe profit ; de a trece din oficiu la anul fiscal respective contribuabilul are obligatia : de a opta prin cerere depusa la organul fiscal ptr pastrarea regimului de impunere pe venitul microintreprinderilor ; de a pastra regimul de impunere pe venitul microintreprinderilor pe anul respectiv ; Sistemul fiscal reprezinta : totalitatea contribuabililor persoane fizice si juridice; politica fiscala a statului in domeniul economic; totalitatea creantelor bugetare si a cadrului legislativ; Trasaturile sistemului fiscal sint determnate de: mediul geografic si teritorial; politica guvernului si categoriile de creante bugetare; mediul social si politic; mediul economic si etnografic; Crea sint principalelel trastrui ale sistemului fiscal,din enunturile de mai jos: adaptabilitatea la nou si progres tehnic; universalitatea si flexibilitatea; echitatea ,stabilitatea si legalitatea; soiabilitatea si teritorialitatea; Functiile sistemului fiscal sint determinate de: marimea contribuabililor si profitul acestora; valoarea creantelor si solvabilitatea; trasaturile sistemului fiscal si politica bugetara; pozitia pe piata afacerrilor si rentabilitatea economica; Care dintre functiile de mai jos sint specifice sistemului fiscal romanesc: functia manageriala si comerciala; functia de mobilizare si sociala; functia economica si de control; functia de evaluare si de organizare; Principiile de baza ale sistemului fiscal sint determinate de: problematica sociala si economica; teritorialitatea si flexibilitatea; trasaturile sistemului fiscal; problematica progresului tehnic si de cercetare;

50 1 2 3 51 1 2 3 52 1 2 3 4 53 1 2 3 4 54 1 2 3 4 55 1 2 3 4 56 1 2 3 4

57 1 2 3 4 58 1 2 3 4 59 1 2 3 4 60 1 2 3 4 61 1 2 3 4 62 1 2 3 4 63 1 2 3 4 64 1 2 3 4 65 1 2 3 4 66 1

Creantele bugetare reprezinta: creante lichide si exigibile; venituri ale bugetului de stat; obliagatii ale persoanelor fizice si juridice fata de stat; cheltuieli bugetare si de trezorerie; Contraventia ca abatere de la dsciplina financia-fiscala reprezinta: neachitarea obligatiilor fiscale si evidentierea acestora; fapta ce reprezinta un grad de pericol social mai scazut; sustragerea documentelor probabile si neinregistrarea operatiunilor patrimoniale; nerespectare regimului juridic al preturilor si al calitatii; Infractiunea ca abatere de la disciplina financiar-fiscala reprezinta: fapta ce reprezinta un grad de pericol social mai ridicat; nerealizarea masurilor stabilite de organul de control; neorganizarea evidentelor aferente obligatiilor fiscale; neintocmirea balantelor de verificare si a fiselor de conturi; Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor reprezinta: activitatea de mobilizare a contribuabililor in oprganizarea evidentelor; activitatea de identificare a categoriilor de contribuabili platitori; activitatea de incasare efectiva a sumelor datorate de platitori la termenele legale; activitatea de efectuarea a actelor comerciale ilicite si fara protectia populatiei; Existenta impzitelor si taxelor este justificata de: necesitatea colectarii unor creante bugetare; necesitatea desfasurarii unor acte comerciale; existenta cheltuielilor si veniturilor publice in scopul satisfacerii nevoilor generale ale societatii; existenta contribuabililor mari si mici; Politica fiscala a statului reprezinta: un compromis intre necesitatea randamentului ei si grija pentru asigurarea unei anumite echitati; o activitate de evidenta si calculare a obilgatiilor fiscale; proportionalitatea contributiei fiscale in raport cu capacitatea economica a fiecarui contribuabil; incasarea unei mase monetarea cit mai mari in casele publice; Prin politica fiscala se intelege in general: activitatea de ingerinta a politicului in domeniul economic; folosirea constienta si rationala a structurii veniturilor si cheltuielilor statului; activitatea de anulare a unor datorii bugetare si reesalonarea altora; utilizarea veniturilor si cheltuielilor in scopul influentarii agregatelor economice; Strucura sistemului fiscal cuprinde urmatoarele elemente: totalitatea impozitelor,taxelor si a altor venituri; mecanismul fiscal si instrumentele de aplicare a politicii fiscale; totalitatea directiilor teritoriale si a contribuabililor; aparatul fiscal si institutiile teritoriale subordonate; Principiile de baza ale sistemului fiscal care asigura eficienta si echitatea acestuia sint: principiul prevalentei economicului asupra juridicului; principiul universalitatii si principiul randamentului; principiul simplicitatii,flexibilitatii si echhivalentei; principiul echitatii si legalitatii Impozitele reprezint o form de prelevare a unei prti din: Din valoarea patrimoniului societatii;

67

68

2 veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului n vederea acoperirii cheltuielilor sale. 3 Din marimea profitului bruut neimpozabil; Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie nteles n sensul c : 1 plata acestora ctre stat este o sarcin impus tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizeaz venit 2 Numai pensionarilor si muncitorilor; 3 Numai contribuabililor de la uni nivel al veniturilor superior salariului mediu pe economie; 4 pers.fizice sau juridice care posed un anumit gen de avere, pentru care conform legii datoreaz impozit. Caracterul nerambursabil si fr contraprestatie se refer la faptul c n schimbul impozitului pltitorii:

69

70

1 nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egal sau apropiat. 2 Pot solicita statului cv in bani a prestatiilor; 3 Pot solicita statului compensarea in natura a prestatiilor; Taxa-spre deosebire de impozit reprezint n general: 1 O alta taxa datorata statului; 2 suma de bani pltit de persoana fizic sau juridic, pentru un serviciu prestat pltitorului de ctre stat sau institutiile sale. 3 Un alt serviciu gratuit efectuat de persoane juridice; 4 un alt serviciu gratuit efectuat de persoane fizice; Rolul impozitelor si taxelor se manifest in urmatoarele planuri: 1 pe plan financiar, economic , dar n mod diferit de la o etap la alta de dezvoltare a economiei. 2 Pe plan teritorial si geografic in functie de prezenta elementului social; 3 Pe plan tehnologic si productiv in functie de activitatea de cercetare dezvoltata de contribuabil; 4 pe plan economic si social, dar n mod diferit de la o etap la alta de dezvoltare a economiei. Rolul cel mai important al imozitelor si taxelor este: 1 Cel pe plan tehnologic si geografic; 2 Cel pe plan productiv si social; 3 Cel pe plan financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare; 4 resurselor financiare procurate sint necesare acoperirii cheltuielilor publice; Pe plan economic rolul impozitelor si taxelor se concretizeaz n: 1 utilizarea acestora de ctre stat ca instrumente de interventie n activitatea economic; 2 Utilizarea acestora ca element de compensare a datoriilor reciproce; 3 Utilizarea acestora ca element de motivarea in achitarea datoriilor de catre contribuabil;; 4 utilizarea acestora de ctre stat ca instrumente pentru stimularea sau frnarea unor activitti. Pe plan social rolul impozitelor se concretizeaz n: 1 faptul c prin internediul lor statul procedeaz la redistribuirea unei prti importante din produsul intern brut; 2 crearea de noi locuri de munca si acordarea salariilor compensatorii; 3 scutirea de la plata anumitor obligatii bugetare si acordarea unor bonificatii in cazul achitarii; 4 faptul c redistribuirea se face ntre clase si pturi sociale, ntre persoanele fizice si cele juridice. Impozitele i taxele care compun sistemul fiscal se pot clasifica dup mai multe criterii ns foarte important este clasificarea acestora conform: 1 Planului de afaceri al contribuabilor si bugetului de venituri si cheltuieli; 2 Declararii masei impozabile a profitului si a dividendelor; 3 clasifica iei bugetare, care corespunde i ordinii n care acestea sunt a ezate n bugetul de stat i n bugetele locale. 4 clasifica iei bugetare, care corespunde i modului in care acestea sint prevazute n bugetul de stat i n bugetele locale pentru satisfacerea anumitor cheltuieli publice; Conform clasifica iei bugetare, impozitele se mpart n: 1 Impozite forfetare; 2 Impozite speciale; 3 impozite directe 4 impozite indirecte Codul de procedur fiscal prevede obliga ia contribuabilului de a aduce la cuno tin a organului fiscal orice modificare ulterioar a datelor din declara ia de nregistrare fiscal prin depunerea declara inei de men iuni. n ce termen trebuie depus declara ia de men iuni? 1 n termen de 30 de zile de la data producerii acestora; 2 n termen de o s pt mn data producerii acestora; 3 nu exist un termen sau n termen de 45 de zile de la data producerii acestora; 4 n mai pu in de o s pt mn , dar nu mai mult de 15 zile lucr toare,de la data producerii acestora; In conformitatate cu prevederile Codului fiscal sint obliga ii fiscale la bugetul local: 1 impozitul pe profit si impozitul pe venitul microntreprinderilor; 2 taxa asupra mijloacelor de transport si taxa hotelier . 3 impozitul pe venitul din activit i independente; 4 alte taxe si impozite specifice activitatii institutiilor publice locale; Ce procent de reducere se acord n cazul impozitului pe cl diri n func ie de vechimea cl dirii: 1 10% pentru cl dirile care au o vechime mai mic de 10 ani si 20% pentru cl dirile cu o vechime cuprins ntre 50 i 60 de

71

72

73

74

75

76

77

78

2 3 4 79 1 2 3 4 80 1 2 3 4 81 1 2 3 4 82 1 2 3 4 83 1 2 3 4 84 1 2 3 4 85

1 2 3 86

1 2 3 87

1 2 3

10% pentru cl dirile care au o vechime cuprins ntre 25 i 30 de ani; 10% pentru cl dirile care au o vechime cuprins ntre 30 i 50 de ani si 20% pentru cl dirile cu o vechime de peste 50 de ani; pentru o cladire cu o vechime de peste 50 ani; 20% Preciza i modul de majorare a impozitului pe cl diri n func ie de num rul de cl diri de inute n proprietate, dac acestea nu sunt nchiriate: cu 30% pentru a doua cl dire n afara celei de la adresa de domiciliu;cu 75% pentru a doua cl dire n afara celei de la adresa de domiciliu; cu 15% pentru prima cl dire n afara celei de la adresa de domiciliu;cu 75% pentru a treia cl dire n afara celei de la adresa de domiciliu; cu 100% pentru orice cl dire de inut n afara celei de la adresa de domiciliu. cu 75% pentru a treia cl dire n afara celei de la adresa de domiciliu; Persoanele scutite de la plata impozitului pe cl diri sunt: persoanele ce dep esc vrsta de 85 de ani si virsta de 100 de ani; veteranii de r zboi si sotiile veteranilor de razboi; persoanele persecutate politic de dictatura instaurat n 1989; sotiile veteranilor de razboi si persoanele cu handicap foarte grav; n cazul n care nu poate fi determinat suprafa a construit desf urat se folose te un coeficient de transformare de 1,2 aplicat asupra: valorii impozabile;suprafe elor nemansardate; impozitului pe cl dire; suprafe ei construite;suprafe ei utile; suprafe ei utile; Impozitul pe cl diri se pl te te: trimestrial si semestrial; obligatoriu o dat pe an pn la 30 aprilie, respectiv 31 septembrie inclusiv ; n dou rate egale, annual conform prevederilor legale la termenele stabilite; anticipat cu o bonifica ie de 10% daca se achita in termenul legal; Bonifica ia acordat la plata impozitului pe cl diri se acord : semestrial, la plata fiec rei tran e a impozitului; la plata anticipat , pn la 31 martie, a ntregului impozit datorat anual; la plata anticipat a fiec rei tran e, pn la datele scadente, trimestrial; trimestrial, la plata fiec rei tran e a impozitului;la plata anticipat , pn la 31 februarie, a ntregului impozit datorat anual; n determinarea impozitului pe cl diri trebuie inut cont de: amplasarea teritoriala si anul receptiei finale; orientarea fa de punctele cardinale si perioada ce a fost necesar construirii; anul termin rii;suprafa a construit ;materialele din care este construit cl direa; suprafa a construit O persoan fizic de ine n proprietate o cl dire cu o suprafa construit desf urat de 50 mp. C direa este construit n anul 1984. Valoarea impozabil unitar este de 182 lei/mp. Coeficientul de corec ie corespunz tor zonei n care este situat impobilul este de 1,05. Care este valoarea impozitului pe cl dire aferent anului 2009? 7,980 lei;6,890 lei; 9,550 lei; 3,570 lei;5,400 lei. S se determine impozitul pe cl diri datorat de o persoan fizic , pentru anul 2009, dac se cunosc urm toarele date: Suprafa a construit desf urat este de 240 mp, valoarea impozabil unitar de 669 lei/mp, coeficientul de corec ie corespunz tor zonei este de 2,4, iar cl direa este construit n 2003. 462,41 lei; 500 lei;450 lei; 290,25 lei;330 lei. S se determine valoarea impozabil aferent unei cl diri care are o suprafa desf urat de 85 mp din care suprafa a mansardat de 20 mp neamenajat[ pentru locuin'[. Valoarea impozabil unitar este de 669 lei/mp, coeficientul de corec ie corespunz tor zonei este de 2,4, iar anul construirii 1960. 504,00 lei;489,80 lei; 504,20 lei;668,50 lei. 120,42 lei;

88

O societate comercial produce n anul 2008 o cantitate de coniac de 150 hectolitri. Concentra ia alcoolic a coniacului este de 35%. Acciza unitar este stabilit la 750 euro/hectolitru alcool pur, iar cursul de schimb este 1 euro = 4,18 lei. Care este valoarea accizei? 1 165487,5 lei;156321,7 lei; 2 134785,5 lei;176497,60; 3 164587,5 lei; 4 176497,60;156321,7 lei O societate comercial produce pentru comercializare n anul 2008 o cantitate de 60000 sticle de vin lini tit a 0,7 litri fiecare i acord sub form de dividende ac ionarilor 500 de sticle de vin a 0,7 litri fiecare. Concentra ia alcoolic a vinului este de 12 grade, acciza unitar 34,05 euro/hectolitru i cursul de schimb este de 1 euro = 4,18 lei. Care este valoarea accizei? 1 637981,56 lei;778338,53 lei. 2 717698,45 lei;717338,16 lei; 3 0 lei; O societate comercial produce pentru comercializare n anul 2008 o cantitate de 60000 sticle de vin spumos a 0,7 litri fiecare. Concentra ia alcoolic a vinului este de 15 grade, acciza unitar de 34,05 euro/hectolitru, iar cursul de schimb este de 1 euro = 4,18 lei. Care este valoarea accizei? 1 59776,18; 2 59623,45 lei; 3 56321,98 lei;59767,18 lei; O societate comercial import n anul 2008 o cantitate de 500 butoaie de bere a 500 litri fiecare. Concentra ia alcoolic a berii este de 5,6 grade, iar num rul de grade Plato este de 3. 1 13480,6 lei; 2 13590,8 lei;13680,6lei; 3 13490,6 lei;13890,8 lei. O societate comercial este agent economic mic produc tor independent de bere. n luna iunie produce o cantitate de 80000 hectolitri avnd o capacitate de produc ie unitar de 180000 hectolitri. Acciza unitar este de 0,43 euro/hectolitru grad Plato, num rul de grade Plato este 3, iar cursul de schimb 1 euro = 4,18 lei. 1 431376 lei; 2 431676 lei;436386 lei; 3 431876 lei;438308 lei. Care este domiciliul fiscal al persoanelor fizice? 1 adresa de domiciliu;adresa unde firma la care lucraz i are sediul social; 2 adresa unde locuie te efectiv; 3 adresa firmei unde lucreaz ; 4 adresa unde firma la care lucraz i arepunctul de lucru; Care este termenul de declarare i de plat a impozitului pe salariul calculat i re inut de o persoan fizic ce desf oar 1 activitatea de expert contabil ntr-un cabinet individual lunar, pn 5la 25 lunii; la data ultimei pl i a venitului din salarii, aferente lunii i care are angaja i? 2 lunar, pn la 15 lunii;la plata avansului salarial, aferent fiac rei luni; 3 trimestrial, pn la data de 25 a lunii urm toare trimestrului ncheiat; 4 semestrial, pn la data de 10 a lunii urm toare semestrului ncheiat; Care din urm toarele cheltuieli sunt deuctibile limitat: 1 cheltuielile de sponsorizare si cheltuielile cu indemnizatia de deplsare; 2 cheltuielile privind bunurile constatate lips n gestiune si cheltuielile cu impozitul pe salarii;. 3 cheltuielile cu perisabilitatile,si cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate; 4 cheltuielile de protocol,cheltuielile cu tichetele de masa si cheltuielile sociale; Impozitele directe sunt pltite de contribuabili n cunostint de cauz, n categoria lor incluzndu-se: 1 impozitul pe profit, impozitul pe venitul microntreprinderilor,taxa asupra mijloacelor de transport; 2 Taxele pe biletele de spectacol si pe veniturile din activitati de baruri; 3 impozitul pe venitul din salarii, activitti independente, cedarea folosintei bunurilor, 4 dividende si dobnzi, din activitti agricole, impozitul pe cldiri,impozitul pe terenuri; Impozitele indirecte sunt suportate n general, de consumatorul final, prin intermediul preturilor produselor si tarifelor lucrrilor si serviciilor. Pot fi enumerate aici: 1 Impozitul pe cladiri si impozitul pe venit; 2 taxa pe valoarea adugat, accizele, taxele vamale, impozitul pe spectacole.

89

90

91

92

93

94

95

96

10

97

10

98

99

3 Impozitul pe mediu si impozitul pe profit reimpozabil; 4 taxa pe valoarea adugat, accizele, taxele vamale, impozitul pe spectacole. Cu prilejul instituirii unui nou impozit trebuie s se precizeze o serie de elemente tehnice si anume: 1 Subiectul impozabil si pltitorul impozitului; 2 Sediul social si cifra de afaceri; 3 obiectul impozitului si Baza de calcul; 4 cota de impunere, Termenul de plat si nlesnirile acordate la plat; Evaziunea fiscala-presupune sustragerea de catre contribuabili persoane fizice sau juridice,romane sau straine,prin orice plata taxelor si impozitelor,contributiilor; 1 mijloace,in intregime sau partial,de la impunerea sau plata obligatiilor fiscale si anume : 2 Plata impozitului pe dividende si accize; 3 Plata taxelor pe teren si mijloace de transport; 4 plata altor sume datorate bugetului statului,bugetelor locale,si bugetului asig.sociale; Conform prevderilor Codului Fiscal contribuabilii sint obligati sa evidentieze: 1 veniturile realizate si cheltuielile efectuate,din activitatile desfasurate; 2 Prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege ; 3 Prin intocmirea balantei de verificare si a fisei de cont; 4 Prin intocmirea declaratiilor lunare si trimestriale; Contribuabilii sint obligati sa utilizeze ptr activitatea desfasurata: 1 Orice documente aflate la indemina contribuabilului; 2 documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege,si achizitionate legal; 3 documente secundare de evidenta contabila achizitionate din exterior; 4 Sa completeze integral rubricile formularelor,corespunzator operatiunnilor inregistrate; Contribuabilii sint obligati,sa declare cu sinceritate : 1 veniturile realizate,bunuri mobile si imobile in proprietate sau obtinute cu orice titlu legal; 2 Numai veniturile din drepturi de proprietate intelectuala; 3 Orice alte valori care genereaza titluri de creanta fiscala 4 Numai veniturile din dividende si dobinzi;

10

10

100

10

101

10

102

10

Universitatea "Andrei Saguna" Facultatea de Stiinte Economice

INTREBARI TEST GRILA PENTRU DISCIPLINA: EFICIENTA INVESTITIILOR SI EVALUAREA ECONOMICA A INTREPRINDERILOR
nr intr.pct/int r.ras n continutul intrebarii 1 10 1.O societate comerciala,supusa impozitului pe profit realizaeaza in trim.I 2006,urmatorii indicatori financiari: -venituri totale60.000 RON-din care: -productia globala .....80.000 RON -numar scriptic personal....45 pers a)-Determinati productivitatea muncii realizata,aferenta trim.I 2006. 1 3950 2 5375 5 3 1778 b)-Determinati,care a fost aportul numarului scriptic de personal la realizarea veniturilor totale de exploatare aferent trim.I 2006. 1 8500 2 4580 5 3 1333

4 5 10 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

10 5 5

10 5 5

10 5 5

10

10

5 5 10

11

5 5 10 5 5

12

10 4 3 3 10

13

14

5 5 10 5 5 10 3 3 4 10

15

16

17

5 5 10

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

18

5 5 10

19

5 5 10

20

10 10 5 5 10 5 5

21

22

10

23

5 5 10

24

5 5 10

25

5 5 10 5 5 10

26

27

5 5 10

28

5 5 10

29

5 5 10 10

30

10 10

31

10 5

32

5 10

33

5 5 10

10

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

34

10 10

35

10

36

5 5 10

37

5 5 10

10 38 10 5 5 39 10

40

5 5 10 5

41

5 10

42

5 5 10

43

5 5 10 10

44

10

10 45 10 5

46

5 10

47

5 5 10 4 3 3 10 4 3 3 10

48

49

50

5 5 10

51

5 5 10 5 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

52

10

53

5 5 10

10 54 10 5 5

S-ar putea să vă placă și