Sunteți pe pagina 1din 105

LUCRARE DE CERCETARE

Tema de cercetare: ACHIZITII PUBLICE Procesul de achizitie publica. Studiu de caz: Acordul cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto

BUCURESTI 2010

Page | 1

CUPRINS

CAPITOLUL I

Procesul de achizitie publica

pag. 03

Sectiunea 1 Notiuni introductive in materia achizitiilor publice

pag. 03

Sectiunea 2 Principii ce guverneaza Sistemul achizitiilor publice

pag. 05

Sectiunea 3 Conceptul de contract de achizitie publica

pag. 09

Sectiunea 4 Procesul de achizitie publica

pag. 12

CAPITOLUL II

Acordul cadru ca modalitate speciala

de atribuire a contractelor de achizitie publica

pag. 27

CAPITOLUL III Studiu de caz Acordul cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto pag. 30

BIBLIOGRAFIE

pag. 103

Page | 2

CAPITOLUL I Procesul de achizitie publica

Sectiunea 1 Notiuni introductive in materia achizitiilor publice In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul Capitolului nr. 1 Libera circulatie a marfurilor si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptat un pachet legislativ privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Adoptarea noilor reglementari in materia achizitiilor publice asigura transpunerea in legislatia nationala a aquis lui comunitar, format, in principal, din urmatoarele acte normative: Directiva 17/2004/CE1, Directiva 18/2004/CE2, Directiva 665/1989/CEE3, Directiva 13/1992/CEE4, Regulamentul 1564/2005/CE5, Regulamentul 213/2008/CE6. Sediul materiei achizitiilor publice in legislatia nationala il constituie Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/20067 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, alaturi de Hotararea Guvernului nr. 925/20068 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si de Hotararea Guvernului nr. 1660/20069 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice
1 2

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei,energiei, transporturilor si serviciilor postale. Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii. 3 Directiva 665/1989/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari. 4 Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilo.r 5 Regulamentul 1564/2005/CEE de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice. 6 Regulamentul 213/2008/ de modificare a Regulamentului 2195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV. 7 Publicata in Monitorul Ooficial al Romaniei, partea I, nr. 418 din 15 mai 2001, cu modificarile si completarile aduse de: Legea nr. 337 din 17 iulie 2006; Rectificarea nr. 337 din 17 iulie 2006; Legea nr. 128 din 5 mai 2007; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007; Decizia nr. 569 din 15 mai 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143 din 28 octombrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228 din 30 decembrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 17 iunie 2009. 8 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: Hotararea Guvernului nr. 1.056 din 9 august 2006; Hotararea Guvernului nr. 1.337 din 27 septembrie 2006; Hotararea Guvernului nr. 834 din 22 iulie 2009.
9

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 978 din 07 decembrie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: Hotararea Guvernului nr. 198/2008.
Page | 3

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, impreuna cu toate modificarile si completarile ulterioare. Scopul noii legislatii il constituie reglementarea Sistemului achizitiilor publice, unde ansamblul regulilor, institutiilor si actiunilor se dezvolta pe promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica si asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire. Dupa cum rezulta din studiile doctrinare10, Guvernul Romaniei s-a inspirat, in conceptia reglementarii achizitiilor publice, din Codul achizitiilor publice francez din 196411, cu modificarile ulterioare. In general termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritati publice nationale, regionale sau locale. Regulile de achizitii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari in Uniunea Europeana. O definitie generica a achizitiei publice este dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica. Sectorul public, utilitatile si alte entitati definite ca "autoritati contractante" trebuie sa obtina produse, servicii si lucrari pentru o varietate larga de activitati pe care le desfasoara. Majoritatea contractelor pe care le atribuie trebuie facute publice atat pe plan national cat si pe plan european, cu respectarea deplina a tuturor principiilor achizitiilor publice. Regulile pe baza carora se atribuie contractele de achizitii publice sunt menite sa asigure libertatea de miscare a bunurilor si serviciilor in Uniunea Europeana si sa garanteze ca procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica respecta reglementarile privind libera concurenta. Principalii actori ai sistemului de achizitii publice sunt: 1. Supraveghetorii sistemului de achizitii publice12: a) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; b) Ministerul Finantelor Publice; c) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. 2. Autoritatile contractante13
10 11

D. C. Dragos, Contractul de achizitie publica, in Curierul judiciar nr.2/2002, p.20 si urm. Code de Marchs Publics, Editions Litec, Paris, 1999 12 Principalele institutii ale statului care au rolul de a supraveghea sistemul achizitiilor publice.
13

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Sectiunea a 4-a, Autoritati contractante, Art. 8
Page | 4

3. Operatorii economici14. Sectiunea 2 Principiile ce guverneaza Sistemul Achizitiilor Publice Izvorul principiilor aplicabile in materia achizitiilor publice il constituie Tratatul de la Roma15, acesta instituind cadrul general de functionare al pietei unice, caracterizata prin patru libertati fundamentale: libera circulatie a marfurilor, libera circulatie a serviciilor, libera circulatie a capitalurilor si libera circulatie a persoanelor. Art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, are urmatorul continut: (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie: a) promovarea concurentei intre operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica; d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoasterea reciproca; d) transparenta; e) proportionalitatea; f) eficienta utilizarii fondurilor publice16; g) asumarea raspunderii. Principiile consacrate de legislatia nationala17 pot fi sintetizate astfel: 1. Promovarea concurentei intre operatorii economici Asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant18. Libera
14

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari. 15 Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, semnat de reprezentantii Germaniei, Belgiei, Frantei, Italiei, Luxemburgului si Olandei, la Roma, 25 martie 1957, a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 1958. 16 Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din Legea nr. 337 din 17 iulie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, textul initial fiind f) eficienta utilizarii fondurilor. 17 Art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
18

Autorii de specialitate francezi considera, de asemenea, ca o caracteristica fundamentala a achizitiilor publice, consecint a principala a calificarii ca atare a unui contract, este obligativitatea atribuirii lui cu respectarea principiului liberei concurente - A. de Laubadre, Y. Gaudemet, Trait de droit administratif, tome 2 droit administratif des biens, 11e dition, Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, Paris, 1998, p.397; L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2e edition, Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.342
Page | 5

concurenta nu constituie un scop in sine, ci ideea directoare in functie de care se desfasoara si se rationalizeaza actiune administrativa. Din momentul in care libera concurenta este obligatorie a fi respectata de catre autoritatea contractanta, aceasta este constransa a-si defini cerintele si de a compara diversele solutii posibile pentru satisfacerea lor, iar ofertantii sunt motivati sa faca eforturi pentru a prezenta cea mai buna oferta din punct de vedere calitativ si al pretului. De asemenea, publicitatea, care insoteste si da valoare principiul liberei concurente, contribuie la evitarea practicilor oculte in atribuirea contractelor de achizitie publica. Uneori insa, principiul liberei concurente sufera anumite limitari, determinate de stricta specializare a anumitor actori ai pietei de produse, servicii si lucrari. Prin urmare, nu intotdeauna apelarea la libera concurenta serveste interesului general. O piata poate fi considerata concurentiala, si poate, prin urmare, furniza oferte de aceeasi factura, daca indeplineste patru conditii: este atomica (nu este dominata de o anumita firma), produsele sunt omogene (pentru a permite comparatia intre ele), exista libertate de acces si libertate de circulatie a informatiilor19. In sfera mijloacelor de asigurare a liberei concurente se integreaza si dispozitiile menite a evita concurenta neloiala (art.66-70 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare): 1. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. 2. Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. 3. Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. 4. Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane: a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;
19

L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2 e edition, Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.342.
Page | 6

b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati; c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala. 2. Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici Aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv. Acest imperativ nu este in contradictie cu dreptul pe care il are autoritatea contractanta de a exclude din procedura de atribuire a contractului pe acei ofertanti/candidati care: a) sunt in stare de (sau fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile de) faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judecator sindic sau activitatile lor comerciale sunt suspendate ori sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege20; b) nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat21; c) furnizeaza informatii false in documentele prezentate; d) au comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-au indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens. Respectarea principului tratamentului egal presupune stabilirea si aplicarea, oricand pe parcursul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti participantii, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti. Pentru

20

In dreptul francez, exceptarea de la aceste prevederi a persoanelor juridice care, desi sunt in reorganizare judiciara, primesc din partea judecatorului sindic abilitarea de a participa la o astfel de procedura a se vedea L. Richer, op.cit., p.349 21 In legatura cu aceasta problema sunt si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001.
Page | 7

respectarea celor mentionate anterior, autoritatea contractanta trebuie sa desfasoare urmatoarele activitati22: a) raspunsurile la solicitarile de clarificari sa fie transmise tuturor ofertantilor; b) procesul verbal de deschidere a ofertelor sa fie transmis in copie tuturor participantilor la procedura, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere; c) criteriile de selectie/calificare sa fie aplicate identic tuturor participantilor; d) factorii de evaluare sa permita compararea si evaluarea ofertelor in mod obiectiv; e) transmiterea tuturor ofertantilor a proiectului de contract sau a partilor esentiale ale acestuia, odata cu documentatia de atribuire. 3. Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica Acest principiu vizeaza punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Problema transparentei achizitiilor publice este direct si indisolubil legata de aceea a coruptiei in aceasta materie. Pericolul ca raporturile dintre persoanele care decid in cadrul autoritatilor contractante si cei de la care se achizitioneaza sa fie individualizate si apropiate, in dauna interesului public este evident, se concretizeaza de nenumarate ori, si, la fel ca si coruptia in general, nu poate fi extirpat, ci doar atenuat, diminuat. Singura cale legala de diminuare a acestui flagel este reglementarea in detaliu a procedurilor de achizitie publica. Pe de alta parte, complexitatea excesiva a dispozitiilor legale are ca efect uneori descurajarea contractantilor de a participa la procedurile de atribuire si reducerea concurentei23. 4. Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice Asigurarea eficientei utilizarii fondurilor presupune aplicarea procedurii de atribuire de catre autoritatile contractante, respectiv prin folosirea sistemului concurential astfel incat sa se obtina o maximizare a rezultatului urmarit si utilizarea unor criterii de atribuire care sa reflecte in primul rand avantajele de natura economica ale ofertelor prezentate. 5. Recunoasterea reciproca Acest principiu reflecta doua dintre libertatile Pietei Unice, libera circulatie a marfurilor si libera circulatie a serviciilor, presupunand acceptarea:
22

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.33-34. 23 Chestiunea coruptiei in materia achizitiilor publice este abordata si in doctrina franceza, care leaga sporirea cazurilor de coruptie de reforma administrativa din 1982, care a consacrat descentralizarea locala si a desfiintat regimul autorizarilor prealabile. Noii sefi ai executivelor locale primari, presedinti de consilii au concentrat in mainile lor importante puteri decizionale, pana la acea data partajate cu alte autoritati administrative. In opinia autorilor de specialitate, coruptia in materia achizitiilor publice nu s-a nascut din descentralizare, insa s-a manifestat cu mai multa ostentatie dupa punerea sa in practica. Ca o consecinta a acestei stari de fapt, s-au inmultit textele legale ce aveau ca scop asigurarea transparentei in viata publica, precum si organele de control investite cu atributii in acest domeniu - G. Fenech, Ph. Petit, La moralisation des marchs publics, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p.3.
Page | 8

a) produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene; b) diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritatile competente din alte state; c) specificatiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel national. 6. Proportionalitatea Respectarea principului proportionalitatii presupune asigurarea de catre autoritatea contractanta a echilibrului intre necesitatile obiective identificate, obiectul contractului de achizitie publica, cerintele formulate pentru a fi indeplinite de catre ofertanti/candidati in contextul aplicarii procedurii de atribuire. 7. Asumarea raspunderii Prin aplicarea acestui principiu autoritatea contractanta trebuie sa efectueze determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se totodata asigurarea profesionalismului, impartialitatii si independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. Doctrina juridica de specialitate retine patru principii pe care se bazeaza atribuirea contractului: 1. principiul formalismului atribuirea contractului se face prin intermediul unei proceduri, care cuprinde mai multe faze succesive; 2. principiul publicitatii care asigura libera concurenta si transparenta procedurii; 3. egalitatea de tratament care exclude preferintele in atribuirea contractului si asigura, de asemenea, libera concurenta; 4. colegialitatea procedurile cele mai utilizate fac apel la organisme colegiale (comisiile de adjudecare sau de evaluare a ofertelor), care sunt protejate intr-o mai mare masura de coruptie si subiectivism24. Sectiunea 3 Conceptul de contract de achizitie publica Contractul de achizitie publica nu se deosebeste de contractul de vanzare - cumparare de drept comun25, incheiat intre persoane private, avand ca obiect procurarea, de catre administratie, prin cumparare, a unor bunuri, servicii sau lucrari, in schimbul unui pret. Doctrina franceza defineste contractul de achizitie publica ca fiind o categorie particulara de contract, incheiat de administratie pentru nevoile serviciului public 26, contractul prin care

24

G. Fenech, Ph. Petit, La moralisation des marchs publics, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p.39; L. Richer, , Droit des contrats administratifs, 2 e edition, Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.351; A. de Laubadre, Y. Gaudemet, Trait de droit administratif, tome 2 droit administratif des biens, 11e dition, Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, Paris, 1998, p.397. 25 Art. 942 din Codul Civil Roman: contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic. 26 A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 2 e edition, Editions Dalloz, Armand Collin, Paris, 1999, p.177.

Page | 9

administratia, platind un pret, isi procura de la particulari bunuri si servicii27, iar Codul achizitiilor publice francez statorniceste in art.1 ca achizitiile publice sunt contracte incheiate, in conditiile prezentului cod, de colectivitatile publice in vederea realizarii de lucrari, furnituri si servicii28. Asa cum reiese din formularea segmentata a art.3 si art.31
29

din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de achizitie publica este acel contract cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Contractul de achizitie publica are titlu oneros, respectiv fiecare parte contractanta incearca sa-si procure un avantaj, acesta nefiind legat in mod esential de bani, si inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat30. Contractele de achizitie publica pot fi de trei feluri: 1. contracte de furnizare, 2. contracte de servicii, 3. contracte de lucrari. 1. Contractul de furnizare (numit in literatura interbelica romana si in cea franceza contract de furnituri31) are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau leasing-ului cu sau fara optiune de cumparare. Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune, este considerat contract de furnizare32. Contractul de furnizare are, prin urmare, ca obiect bunuri mobiliare, deoarece numai in acest sens poate fi inteleasa folosirea termenului de produse. Nu pot fi achizitionate prin cumparare, inchiriere sau leasing, bunuri imobiliare33. In ceea ce priveste posibilitatea de a achizitiona, cu titlu provizoriu, prin inchiriere sau leasing fara optiune de cumparare, un bun mobil, remarcam pasul inainte pe care-l face legislatia noastra in comparatie cu cea franceza, care-i serveste deseori ca model, aceasta intrucat in Codul achizitiilor

27 28

J. Rivero, J. Waline, Droit, p.116. Code de Marchs Publics, Editions Litec, Paris, 1999, p.10. 29 Art. 3 1 a fost introdus prin L. nr. 337/2006, publicata in M.Of. Nr. 625 din 20 iulie 2006. 30 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.94. 31 M. Lombard, Droit administratif, 3e edition, Dalloz, Paris, 1999, p.229; J. Rivero, J. Waline, Droit., p.116. 32 Prevederile art. 6, alin.2 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 33 Excluderea din sfera contractelor de achizitie publica a contractului prin care se achizitioneaza sau inchiriaza terenuri, cladiri sau alte bunuri imobiliare, precum si drepturile asupra acestora, este facuta, de altfel, in mod expres prin Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 (art. 13, lit.a).
Page | 10

publice din Franta posibilitatea in discutie nu este stipulata, jurisprudenta fiind cea chemata sa o consacre in practica34. 2. Contractul de servicii are ca obiect prestarea unor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in Anexa nr. 1 a ordonantei de urgenta, este considerat contract de servicii35. Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat: a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv; b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv36. Achizitiile de produse reprezinta un domeniu in continua si constanta diversificare, datorita dezvoltarii pietei serviciilor. Interferenta dintre aceste contracte si alte tipuri de relatii contractuale nu este foarte bine conturata, fiind greu de separat si de identificat contractul de servicii de un contract de antrepriza ce nu are ca obiect bunuri imobiliare. Dreptul francez, de asemenea, nu este scutit de problemele clasificarii, deoarece limitele de departajare se schimba in timp: un contract de ridicare a deseurilor menajere, considerat in trecut ca lucrare publica, in prezent este calificat contract de servicii37. In interiorul categoriei contractelor de servicii se face distinctie intre contracte vizand servicii (sau prestatii) intelectuale, si contracte vizand prestatii materiale38. Din prima categorie fac parte, spre exemplu, achizitiile de cercetari, prin care o persoana publica incredinteaza unui organism specializat sau unui cercetator efectuarea unei cercetari pe o tema dinainte stabilita39. 3. Contractul de lucrari se refera la executia, iar uneori la proiectarea si executia, uneia sau mai multor lucrari de constructii, sau a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnico-economica40. Contractul de lucrari
34

publice

este

echivalentul contractului de antrepriza41 din

dreptul

G. Fenech, Ph. Petit, La moralisation des marchs publics, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p.13; L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2e edition, Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.329.

35 36

Prevederile art. 5, alin.2 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. Prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 37 L. Richer, op.cit., p.329 38 A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, op.cit., p.177. 39 J. Rivero, J. Waline, op.cit., p.117. 40 Art.4 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006.
Page | 11

privat. Executarea lucrarii publice se face de catre un antreprenor care lucreaza in contul beneficiarului lucrarii, insa fara a-i fi subordonat acestuia, in schimbul unui pret42. Sectiunea 4 - Procesul de achizitie publica Procesul de achizitie publica reprezinta succesiunea de etape, ce trebuie parcurse pentru a se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, in urma atribuirii unui contract de achizitie publica43. Succesiunea etapelor procesului de achizitie publica este prezentata in diagrama de mai jos:

ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

1. PLANIFICAREA ACHIZITIEI PUBLICE 2. ELABORAREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE 3. CHEMAREA LA COMPETITIE

4. DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE 4.1. Model : Licitatia deschisa

5. INCHEIEREA DOSARULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 6. DERULAREA CONTRACTULUI SAU ACORDULUI CADRU 7. FINALIZAREA CONTRACTULUI

8. ANALIZA PROCESULUI

41 42

A se vedea M. Costin, M. Muresan, V. Ursa, Dictionar de drept civil, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980, p.111. A. de Laubadre, Y. Gaudemet, op.cit., p.371; G. Peiser, op.cit., p.149. 43 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.111.
Page | 12

Ansamblul activitatilor ce se intreprind in cadrul etapelor parcurse in cadrul procesului de achizitie publica pentru atribuirea, incheierea si indeplinirea unui contract de achizitie publica si prin care se dobandesc, definitiv sau temporar, produse, lucrari sau servicii sunt urmatoarele44: 1. Planificarea achizitiei publice: 1.1. Identificarea necesitatii Identificarea necesitatii obiective se realizeaza prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment al autoritatii contractante. Referatul de necesitate cuprinde: a) denumirea produselor, serviciilor si lucrarilor insotita de o descriere a caracteristicilor tehnice si/sau a performantelor solicitate; b) justificarea necesitatii de produse, servicii si lucrari; c) data previzionata pentru dobandirea produselor, serviciilor si lucrarilor necesare; d) estimarea valorii produsului, serviciului, sau lucrarii, precum si toate celelalte costuri aferente indeplinirii contractului; e) daca este posibil se vor indica beneficiile ce urmeaza a se obtine. Pentru justificarea necesitatii unei achizitii trebuie luate in considerare atat obiectivele, beneficiile care pot fi atinse, cat si costurile pe intreaga durata de viata a produselor, serviciilor sau lucrarilor. 1.2. Estimarea valorii Valoarea estimata a contractului de achizitie publica reprezinta un concept economic care exprima pretul cel mai probabil care se intentioneaza a fi platit pentru achizitia unor produse, servicii sau, lucrari la o anumita data, in anumite situatii particulare. Scopul estimarii valorii contractului de achizitie publica este: a) cuantificarea resurselor financiare necesare realizarii achizitiei; b) identificarea de posibile surse de finantare viabile; c) alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte. Pasii care tebuie urmati pentru estimarea valorii contractului sunt: a) identificarea tuturor costurilor aferente obtinerii produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare; b) insumarea tuturor costurilor identificate. Valoarea estimata trebuie stabilita inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau invitatiei de participare.
44

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.111.-113.

Page | 13

1.3.

Ierarhizarea necesitatilor

Dupa realizarea operatiunii de estimare, compartimentul specializat, impreuna cu departamentul financiar contabil si conducatorul autoritatii stabilesc gradul de prioritate al necesitatilor avand in vedere urmatoarele: a) importanta contractului fata de atingerea scopului general al autoritatii contractante; b) durata de realizare a contractului; c) anticiparea fluxului de numerar. 1.4. Alegerea procedurii In luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achizitie publica, autoritatea contractanta trebuie sa aiba in vedere: a) complexitatea contractului de achizitie publica; b) costurile implicate de atribuirea contractului de achizitie publica; c) nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata din domeniul unde va avea loc achizitia, pentru a se putea alege intre licitatia deschisa si licitatia restransa; d) constrangeri cum ar fi urgenta, compatibilitatea cu produse, servicii deja existente in cadrul autoritatii respective, existenta unui singur furnizor, prestator sau executant s.a. Procedurile de licitatie deschisa si licitatie restransa, reprezinta regula de atribuire a oricarui contract de achizitie publica. Alegerea unei alte proceduri, decat a celor prevazute de regula, se face pe baza unei note justificative aprobata de conducatorul autoritatii contractante si avizata de compartimentul juridic.

Page | 14

1.5.

Identificarea fondurilor

Identificarea fondurilor reprezinta operatiunea prin care se urmareste asigurarea finantarii necesare indeplinirii contractului. Pentru identificarea fondurilor se au in vedere urmatoarele posibile surse de finantare ale bugetului: a) bugetul de stat; b) bugetul local; c) fonduri comunitare; d) fonduri obtinute de la organisme financiare internationale; e) credite bancare; f) fonduri nerambursabile; g) alte surse atrase. In masura in care autoritatea contractanta identifica fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica, ce se doreste a fi atribuit, se poate initia procedura de atribuire, potrivit legislatiei in vigoare, insa la momentul semnarii contractului, ce reprezinta angajamentul legal, creditele bugetare trebuie sa fie disponibile in mod obligatoriu. La stabilirea duratei contractului trebuie avuta in vedere frecventa de alocare a fondurilor in buget. 1.6. Elaborarea calendarului Calendarul procedurii reprezinta proiectia din punct de vedere temporal a procedurii de atribuire. Acesta are caracter informativ si se ataseaza la documentatia de atribuire, fiind necesar pentru: a) planificarea procesului de achizitie publica; b) evitarea suprapunerilor si intarzierilor; c) monitorizarea intrena a procesului de achizitie publica. La elaborarea calendarului procedurii se tine seama de: a) termenele prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/200645, pentru depunerea candidaturilor/ofertelor; b) durata previzionata pentru examinarea si evaluarea candidaturilor/ofertelor sau pentru derularea rundelor de negocieri; c) perioada de asteptare;

45

Publicata in Monitorul Ooficial al Romaniei, partea I, nr. 418 din 15 mai 2001, cu modificarile si completarile aduse de: Legea nr. 337 din 17 iulie 2006; Rectificarea nr. 337 din 17 iulie 2006; Legea nr. 128 din 5 mai 2007; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007; Decizia nr. 569 din 15 mai 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143 din 28 octombrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228 din 30 decembrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 17 iunie 2009.
Page | 15

d) orice alte termene ce pot influienta procedura, cum ar fi termenul pentru solutionarea unei contestatii. 1.7. Punerea in corespondenta cu CPV46 Utilizarea codurilor CPV este strans legata de depasirea barierelor lingvistice dintre autoritatea contractanta si ofertanti, astfel incat informatia privind obiectul contractului sa fie accesibila si precisa pentru toti operatorii economici vorbitori de alte limbi. Produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul achizitiei publice se pun in corespondenta cu sistemul de grupare si codificare utilizat in Vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV)47. Utilizarea clasificarii CPV este obligatorie in completarea formularelor standard (anunturi de intentie/participare/atribuire) aprobate prin Regulamentul Comisiei Europene48. 1.8. Elaborarea si transmiterea anuntului de intentie (numai in cazul cand se doreste reducerea termenelor) Atunci cand autoritatea contractanta doreste sa beneficieze de reducerea termenului referitor la perioada cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in JOUE49 si data limita de depunere a ofertelor pentru aplicarea procedurilor de licitatie deschisa si licitatie restransa, are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie. In situatia in care nu se doreste reducerea termenelor, publicarea anuntului este facultativa. Anuntul de intentie se publica in JOUE si in SEAP50. Daca se doreste publicarea anuntului de intentie numai in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite inainte, un anunt simplificat de informare prealabila Comisiei Europene51. 2. Elaborarea documentatiei de atribuire: 2.1. Elaborarea caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive

46

REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV (Text cu relevanta pentru SEE) 47 REGULAMENTUL (CE) NR. 2151/2003 AL COMISIEI din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)-(Text cu relevanta pentru SEE) 48 REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE) 49 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) este singurul periodic publicat zilnic in cele 20 de limbi oficiale ale Uniunii Europene (UE).Cuprinde doua serii conexe (L pentru legislatie si C pentru informari si comunicari) si un supliment (S pentru achizitii publice).De asemenea, exista si o sectiune electronica pentru seria C, cunoscuta drept JO C E. Documentele publicate in JO CE sunt publicate numai in versiune electronica. 50 Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 51 REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE)

Page | 16

2.1.1.

Caietul de sarcini se intocmeste de catre autoritatea contractanta prin compartimentul intern

specializat sau prin specialisti (consultanti) angajati in acest scop, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenta si conflictul de interese. Acesta reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare autoritatii contractante. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice (cerinte, prescriptii, caracteristici tehnice) cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile sau lucrarile. Este interzis a se defini in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. 2.1.2. Documentatia descriptiva tine loc de caiet de sarcini in cazul aplicarii procedurilor de negociere si dialog competitiv. Documentatia descriptiva contine: a) descrierea necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante; b) orice alte informatii pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile; c) in cazul dialogului competitiv, daca s-a hotarat astfel, primele care vor fi acordate participantilor la dialog; d) posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate sau propuneri de oferte. 2.2. Stabilirea clauzelor contractuale Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de produse, servicii sau lucrari. Contractul de achizitie publica se incheie in forma scrisa, in cel putin doua exemplare in urma unei proceduri de atribuire sau in baza unui acord-cadru. Contractul de achizitie publica inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat. Prelungirea duratei contractului de achizitie publica este posibila numai in conditiile legii si fara a fi modificate conditiile stabilite initial. Partile pot stabili si alte cauze de incetare a contractului, fara a aduce atingere clauzelor obligatorii. Contractul de achizitie publica contine: a) preambul; b) clauze contractuale obligatorii; c) clauze contractuale specifice. 2.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare, dupa caz, a criteriilor de selectare Criteriile, in general, sunt acele conditii si/sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de
Page | 17

catre operatorul economic care doreste sa devina parte intr-un contract de achizitie publica. Criteriile de calificare si selectie se refera numai la: a) situatia personala a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; c) situatia economica si financiara; d) capacitatea tehnica si/sau profesionala; e) standarde de asigurare a calitatii; f) standarde de protectie a mediului, daca este cazul. Criteriile de calificare si selectie odata stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicarii procedurii. Criteriile de calificare si selectie se stabilesc in functie de exigentele specifice ale contractului si intotdeauna cu respectarea principiului proportionalitatii. 2.4. Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achizitie publica Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, poate fi: a) oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic; sau b) in mod exclusiv, pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod obligatoriu in anuntul de participare si in cadrul documentatiei de atribuire. Criteriul de atribuire odata stabilit nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. 2.5. Stabilirea garantiei de participare, dupa caz Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica. 2.6. Completarea Fisei de date a achizitiei Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind: a) autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa inclusiv telefon, fax, e-mail persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) adresa de unde se poate achizitiona, descarca documentatia de atribuire; c) activitatea autoritatii contractante; d) faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati (daca este cazul); e) modul de obtinerea de clarificari si alte informatii; f) solutionarea litigiilor; g) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;
Page | 18

h) obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia; i) modul in care se va finaliza procedura; j) dupa caz, acordul-cadru, durata acestuia, numar de operatori, valoarea minima si maxima a unui contract subsecvent; k) existenta loturilor si modul de abordare; l) acceptarea/neacceptarea de oferte alternative; m) codul CPV; n) cantitatea produselor; o) despre garantii; p) termene de valabilitatea ofertei; q) procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica; r) cerintele minime de calificare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate; s) data limita de depunere (ora/zi/luna/an), locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire; t) informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; u) informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei; v) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire. 2.7. Stabilirea formularelor si modelelor Documentatia de atribuire contine si formularele stabilite de catre autoritatea contractanta pe baza modelelor prevazute de legislatia in vigoare. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele formulare: a) Fisa de date a achizitiei; b) Formularul de oferta; c) Formularul de contract; d) Formularul de scrisoare de garantie, daca se solicita. 2.8. Definitivarea documentatiei de atribuire Se pot preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare precum si cele referitoare la protectia mediului. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. 3. Chemarea la competitie: 3.1. Publicarea anuntului de participare/invitatiei de participare
Page | 19

In vederea asigurarii transparentei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica sau sa incheie un acord cadru, are obligatia de a publica un anunt de participare. 3.2. Instiintarea UCVAP52 privind verificarea procedurala UCVAP verifica etapele procesului de achizitie publica parcurse de autoritatile contractante, dupa publicarea anuntului de participare si pana la atribuirea si semnarea contractului, facand posibila: a) corectarea in timp util a erorilor si/sau omisiunilor; b) corectarea neconformitatilor din documentele intocmite pe parcursul procesului de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii; c) corectarea neconcordantelor, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, cu legislatia in domeniu; d) reducerea numarului de contestatii formulate in cadrul procedurii de atribuire, inainte de incheierea si semnarea contractului e) parcurgerea de catre autoritatile contractante a tuturor etapelor procedurale ale unei proceduri de achizitie. 3.3. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta: a) in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat; sau b) prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP si pe pagina de internet proprie. 3.4. atribuire. Raspunsurile la clarificari - insotite de intrebarile aferente se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire. 4. Derularea procedurii de atribuire: Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt: a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de
52

Raspuns la solicitarile de clarificari

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de

Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP)


Page | 20

a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi: - negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; sau - negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici. Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii. Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor legale, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro53 pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ, care in acest caz se considera a fi contract de achizitie publica. O procedura de achizitii publice, sub aspect general si clasic, o putem imparti in doua faze si anume: 1. Pregatirea si lansarea procedurii, cu urmatoarele etape:

53

Pragul valoric se poate modifica, in functie de legislatia in vigoare.


Page | 21

2. Aplicarea procedurii propriu zise, cu urmatoarele etape:

4.1. Licitatie deschisa Pasi de urmat in derularea procedurii de achizitie publica : 4.1.1. Identificarea necesitatilor si a fondurilor necesare Mijloc probant54: a) Referat de necesitate; b) Fila de buget/aprobare obtinere credit. 4.1.2. Alegerea procedurii de licitatie deschisa Mijloc probant: a) Referat de necesitate care contine estimarea valorii contractului; b) Pozitie in programul anual al achizitiilor publice. 4.1.3. Transmiterea spre publicare a anuntului de intentie, daca este cazul Mijloc probant: a) Cererea de publicare a anuntului; b) Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anuntul publicat. 4.1.4. Elaborarea documentatiei de atribuire: 4.1.4.1. 4.1.4.2.
54

Elaborarea caietului de sarcini; Elaborarea clauzelor contractuale;

Documentele care reprezinta mijloace probante ale realizarii fiecarui pas al procedurii constituie file ale dosarului

de achizitie publica.
Page | 22

4.1.4.3. 4.1.4.4. acesta; 4.1.4.5.

Stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la situatia economica si Stabilirea criteriului de atribuire si elaborarea notei justificative cu privire la Finalizarea fisei de date a achizitiei.

financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala si elaborarea notei justificative;

Mijloc probant: a) Nota justificativa pentru stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala; b) Nota justificativa pentru stabilirea criteriului de atribuire; c) Documentatia de atribuire aprobata. 4.1.5. Transmiterea spre publicare a anuntului de participare Mijloc probant: a) Cererea de publicare a anuntului; b) Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anuntul publicat. 4.1.6. Numirea comisiei de evaluare Mijloc probant: a) Actul administrativ de numire a comisie de evaluare; b) Nota justificativa privind cooptarea de experti externi, daca este cazul. 4.1.7. 4.1.8. Punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire Perioada de asteptare: 4.1.8.1. Primirea solicitarilor de clarificari si transmiterea raspunsurilor;

Mijloc probant: a) Adresele privind solicitarile de clarificari inregistrate; b) Adresele privind raspunsurile la solicitarile de clarificari. 4.1.8.2. 4.1.8.3. Elaborarea ofertelor; Primirea contestatiilor, daca este cazul;

Mijloc probant: a) Contestatia depusa, cu numar de inregistrare b) Decizia CNSC 55 sau, dupa caz, rezolutia motivata 4.1.8.4. Depunerea ofertelor; Mijloc probant: a) Lista cu ofertantii, numarul de inregistrare al ofertelor, data si ora inregistrarii 4.1.8.5.
55

Completarea declaratiilor privind confidentialitatea si conflictul de interese.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Page | 23

Mijloc probant: a) Declaratiile completate de membrii comisiei de evaluare si de catre expertii externi cooptati 4.1.9. In cazul aparitiei conflictului de interese, se ia decizia modificarii comisiei de evaluare si se modifica actul juridic de numire a acesteia. Mijloc probant: a) Declaratiile completate de membrii comisiei de evaluare; b) Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare. 4.1.10. Desfasurarea sedintei de deschidere: 4.1.10.1. Intocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor. Mijloc probant: a) Procesul-verbal de deschidere a ofertelor. 4.1.11. Examinarea si evaluarea ofertelor: 4.1.11.1. Verificarea conditiilor de: a) eligibilitate; b) calificare; c) corespondenta tehnica si financiara. 4.1.11.2. Solicitarea de clarificari privind oferta, daca este cazul; 4.1.11.3. Aplicarea criteriului de atribuire; 4.1.11.4. Stabilirea ofertei castigatoare; 4.1.11.5. Elaborarea raportului si aprobarea acestuia. Mijloc probant: a) Daca este cazul, procesul verbal intermediar de evaluare; b) Raportul de evaluare a ofertelor. 4.1.12. Transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire Mijloc probant: a) Comunicarile catre ofertanti. 4.1.13. Perioada de asteptare: 4.1.13.1. Primirea contestatiilor, daca este cazul. Mijloc probant: a) Contestatia depusa, cu numar de inregistrare; b) Decizia CNSC sau, dupa caz, rezolutia motivata. 4.1.14. Semnarea contractului/acordului cadru Mijloc probant: a) Contractul/acordul cadru semnat, in original.

Page | 24

4.1.15. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire sau, dupa caz, a unui anunt erata pentru anularea procedurii, conexat anuntului de participare. Mijloc probant: a) Cererea de publicare a anuntului; b) Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anuntul publicat. 5. Incheierea dosarului de achizitie publica: Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica se intocmeste si se pastreaza de catre autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat de achizitii publice, atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul - cadru produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia. Dosarul de achizitie publica are caracter de document public si se intocmeste pentru fiecare: a) Contract de achizitie publica atribuit ; b) Acord cadru incheiat ; c) Contract de concesiune atribuit; d) Lansare a unui sistem de achizitie dinamic. 6. Derularea contractului sau acordului cadru: Contractul intra in efectivitate: a) fie dupa constituirea garantiei de buna executie, daca a fost solicitata; b) fie la termenul convenit de parti. Garantia de buna executie se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii acestuia, intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract. Garantia de buna executie a contractului asigura autoritatea contractanta de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Partile contractante trebuie sa-si indeplineasca, cu buna credinta, obligatiile asumate atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, la termenul stabilit in contract. Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, se solicita rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale. Pentru acordul cadru garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract subsecvent. In baza acordului cadru se pot incheia contracte subsecvente cu operatorul/operatorii economici semnatari ai respectivului acord cadru numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in acord . 7. Finalizarea contractului: Receptia finala reprezinta operatiunea prin care autoritatea contractanta isi exprima
Page | 25

acceptarea cu privire la produsele/serviciile/lucrarile rezultate in urma unui contract de achizitie publica si pe baza caruia efectueaza plata finala. Restituirea garantiei de buna executie, daca este cazul, se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si daca nu s-au ridicat pretentii asupra ei. La finalizarea contractelor, autoritatea contractanta intocmeste Raportul privind indeplinirea obligatiilor contractuale.

8. Analiza procesului: Persoana responsabila pentru realizarea unei achizitii publice analizeaza modul in care a fost indeplinit contractul respectiv, masura in care au fost satisfacute nevoile autoritatii contractante, punctele tari si punctele slabe ale procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si propune masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica pentru viitor.

Page | 26

CAPITOLUL II Acordul cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractelor de achizitie publica Acordul cadru56 reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/ conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere. Acordul cadru, fiind o modalitate de atribuire a contractelor de achizitie publica, nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice, contractele subsecvente atribuite in baza acordului cadru constituind temei legal pentru plata produselor, serviciilor sau lucrarilor achizitionate. Totodata, acordul cadru nu poate fi utilizat in scopul de a acoperi toate tipurile de produse, servicii sau lucrari necesare unei autoritati contractante, aceasta neavand dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru57, deoarece astfel poate crea dezechilibre ce au ca rezultat impiedicarea, restrangerea sau distorsionarea concurentei. Pentru a incheia un acordul cadru, de regula se aplica procedurile de licitatie deschisa sau licitatie restransa, insa, prin exceptie, se pot aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in circumstantele specifice prevazute de aceasta. Acordul cadru poate fi incheiat cu unul sau mai multi operatori economici, iar atribuirea contractelor subsecvente in cazul incheierii acordului cadru cu mai multi operatori economici se poate face atat cu reluarea competitiei cat si fara reluarea acesteia. Indiferent de procedura aleasa pentru incheierea acordurilor cadru, numarul operatorilor ecomonici nu poate fi mai mic de trei, cu conditia ca numarul oferantilor acceptabili sau al operatorilor economici sa permita acest lucru. In situatia acordurilor cadru incheiate cu mai multi operatori economici fara a se relua competitia, atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor)58. Incheierea unui acord cadru fara reluarea competitiei presupune definirea termenilor contractuali intr-o maniera clara si precisa. Durata unui acord cadru nu trebuie sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri

56 57

Prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. Prevederile art. 143 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 58 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.246.
Page | 27

exceptionale si pe care le poate justifica in special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite in baza acordului cadru respectiv. Contractele care se atribuie in baza unui acord cadru nu pot fi incheiate decat intre autoritatea/ autoritatile contractante si operatorul/ operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv. Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acord cadru, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/ conditiilor stabilite initial prin acordul cadru respectiv. In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin: a) obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica; b) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in propunerea financiara si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior. Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul cadru respectiv. De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul cadru cu mai multi operatori economici, numarul acestora nu poate fi mai mic de trei, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile. In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul cadru cu mai multi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin: a) obligatiile pe care fiecare dintre operatorii economici si le-au asumat prin propunerea tehnica; b) pretul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevazut in propunerea financiara. Avantajele incheierii acordului cadru, ca modalitate speciala de atribuirea a contractelor de achizitie publica, constau in: a) atribuirea rapida si flexibila a contractelor subsecvente; b) reducerea costurilor administrative necesare pentru organizarea unei noi proceduri de achizitie; c) satisfacerea intr-un timp optim a necesitatilor autoritatii contractante; d) crearea unor relatii pe termen lung intre autoritatea contractanta si operatorii economici.

Page | 28

Page | 29

CAPITOLUL III Studiu de caz Acordul cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) a fost infiintata la data de 1 octombrie 2003 in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, ca organ de specialitate al administratiei publice centrala. Incepand cu ianuarie 2004 a devenit operationala, dobandind calitatea de institutie cu personalitate juridica proprie, prin desprinderea directiilor cu atributii in administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu atributii in aplicarea politicii de administrare fiscala, A.N.A.F. isi desfasoara activitatea in domeniul administrarii veniturilor bugetare, prin intermediul procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu contribuabilii. Desfasurarea eficienta a asigurarii cu resurse materiale, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presupune diverse activitati care se pot grupa in: 1. Activitati precedente actului de cumparare (achizitie): fundamentarea nevoilor de consum, fundamentarea necesarului, etc. 2. Activitati de cumparare Atribuirea contractului de achizitie publica: publicitatea cumpararii, elaborarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini, pregatirea procedurilor, aplicarea procedurilor, incheierea contractului. 3. Activitati posterioare cumpararii: urmarirea contractelor, receptia calitativa si cantitativa, efectuarea platilor. 4. Activitati paralele cumpararii: depozitarea, operatii de recuperare, reconditionare si valorificare. Agentia Nationala de Administrare Fiscala in calitate de autoritate contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) produsele/serviciile/lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit; b) sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica; c) este intocmita documentatia de atribuire.
Page | 30

A.

Date informative Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Autoritatea contractanta:

Obiectul achizitiei publice:

Furnizare bonuri de valoare pentru carburanti auto (BVC)

Procedura de atribuire aplicata: Scopul procedurii de atribuire: B.

Licitatie deschisa Incheierea unui accord cadru

Etapele procesului de achizitie publica

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Etapa nr. 1 - Planificarea achizitiei publice Planificarea in achizitii publice este cruciala pentru aplicarea cu succes a unei proceduri. Planificarea achizitiilor nu se limiteaza doar la alegerea procedurii de achizitie publica si stabilirea calendarului activitatilor, aceste faze reprezentand de fapt doar finalul acestei etape. Programul anual al achizitiilor publice este documentul care contine contractele de achizitie publica si acordurile cadru ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an bugetar, precum si, daca este cazul, lansarea unui sistem dinamic de achizitie. Identificarea fondurilor reprezinta operatiunea prin care se urmareste asigurarea necesare indeplinirii contractului. Calendarul procedurii are caracter orientativ si este necesar pentru planificarea procesului de achizitie publica, monitorizarea interna a procesului de achizitie, evitarea suprapunerilor si intarzierilor. 1.1. Activitatile etapei: a) identificarea necesitatii, b) estimarea valorii, c) ierarhizarea necesitatilor, d) alegerea procedurii, e) identificarea fondurilor,
Page | 31

finantarii

f) elaborarea calendarului, g) punerea in corespondenta cu CPV, h) elaborarea si transmiterea anuntului de intentie (numai in cazul cand se doreste reducerea termenelor). 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) programul anual al achizitiilor publice (Anexa nr.1), b) referatul de necesitate (Anexa nr.2), c) nota justificativa pentru stabilirea cantitatii si valorii estimate a achizitiei publice, cerintelor minime de calificare si criteriul de atribuire(Anexa nr.3), d) fila de buget/aprobare obtinere credit(Anexa nr.4), e) calendarul procedurii, f) anuntul de intentie, dupa caz. Etapa nr. 2 Elaborarea documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza caruia operatorul economic isi va elabora oferta. 1.1. Activitatile etapei: a) stabilirea specificatiilor tehnice si a caietului de sarcini, b) stabilirea clauzelor acordului cadru si a contractului/contractelor subsecvent/e, c) stabilirea cerintelor minime de calificare, d) stabilirea criteriului de atribuire, e) stabilirea garantiei de participare si a garantiei de buna executie, f) completarea Fisei de date a achizitiei, g) stabilirea formularelor si modelelor, h) definitivarea documentatiei de atribuire. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) documentatia de atribuire aprobata (Anexa nr.5), b) actul administrativ de numire a comisiei de evaluare (Anexa nr.6). Etapa nr. 3 - Chemarea la competitie: In vederea asigurarii transparentei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica sau sa incheie un acordcadru are obligatia de a publica un anunt de participare. 1.1. Activitatile etapei:
Page | 32

a) publicarea anuntului de participare, b) instiintarea UCVAP59 privind verificarea procedurala, c) punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire, d) raspuns la solicitarile de clarificari. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) anuntul de participare publicat in S.E.A.P. (Anexa nr.7), b) adresa catre UCVAP, c) documentatia de atribuire atasata anuntului de participare publicat in S.E.A.P., d) Adrese cu raspuns la clarificarile solicitate de operatorii economici. Etapa nr. 4 - Derularea procedurii de atribuire: In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc. Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor. 1.1. Activitatile etapei: a) verificarea respectarii regulilor de participare si de evitare a conflictului de interese, b) primirea ofertelor, c) deschiderea ofertelor, d) examinarea si evaluarea ofertelor, e) stabilirea ofertei castigatoare. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) declaratiile membrilor comisiei de evaluare privind confidentialitatea si conflictul de interese (Anexa nr.8), b) procesul verbal de deschidere a ofertelor (Anexa nr.9), c) raportul procedurii de atribuire (Anexa nr.10). Etapa nr. 5 Atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului cadru Autoritatea contractanta are obligatia de a informa candidatii/ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, incheierea acordurilor cadru, sau daca este cazul, anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri. 1.1. Activitatile etapei: a) notificarea rezultatului,
59

Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP)


Page | 33

b) perioada de asteptare, c) incheierea acordului cadru, d) semnarea contractului subsecvent, e) constituirea garantiei de buna executie, f) transmiterea spre publicare a unui anunt de atribuire. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) comunicarile catre ofertanti (Anexa nr.11), b) acordul-cadru (Anexa nr.12), c) contractul subsecvent (Anexa nr.13), d) documentul de constituire a garantiei de buna executie, c) anuntul de atribuire publicat in S.E.A.P. (Anexa nr.14). Etapa nr. 6 Incheierea dosarului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica se intocmeste si se pastreaza de catre autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat de achizitii publice atat timp cat contractul de achizitie publica / acordul cadru produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia. 1.1. Activitatile etapei: a) definitivarea dosarului de achizitie publica. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) opisul documentelor continute de dosarul de achizitie publica . b) dosarul achizitiei publice. Etapa nr. 7 Derularea contractului subsecvent In baza acordului cadru se pot incheia contracte subsecvente cu operatorul/operatorii economici semnatari ai respectivului acord- cadru numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in acord . Partile trebuie sa-si indeplineasca, cu buna credinta, obligatiile asumate atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, la termenul stabilit in contract. 1.1. Activitatile etapei: a) intrarea in efectivitate a acordului cadru, b) intrarea in efectivitate a contractului subsecvent, c) indeplinirea obligatiilor contractuale. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) comanda (Anexa nr.15),
Page | 34

b) factura. Etapa nr.8 Finalizarea contractului: Receptia finala reprezinta operatiunea prin care autoritatea contractanta isi exprima acceptarea cu privire la produsele/serviciile/lucrarile rezultate in urma unui contract de achizitie publica si pe baza caruia efectueaza plata finala. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 1.1. Activitatile etapei: a) receptia, b) plata, c) eliberarea garantiei de buna executie, d) intocmirea documentelor constatatoare finale privind indeplinirea contractului. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) Nota de receptie si constatare de diferente (Anexa nr.16), b) Ordonantarea de plata (Anexa nr.17), c) Ordinul de plata, d) Raport privind indeplinirea obligatiilor contractuale (Anexa nr.18), e) Nota privind restituirea garantiei de buna executie. Etapa nr. 9 Analiza procesului Persoana responsabila pentru realizarea achizitiei publice analizeaza modul in care a fost indeplinit contractul respectiv, masura in care au fost satisfacute nevoile autoritatii contractante, punctele tari si punctele slabe ale procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si propune masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica pentru viitor.

Page | 35

ANEXE

Studiu de caz: Acordul cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto

Page | 36

Anexa 1

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIIILOR PUBLICE

Programul Anual al Achiziiilor Publice al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe anul 2009 cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul anului. Acesta este realizat n baza necesitatilor obiective de produse, de lucrari si de servicii, gradul de prioritate al acestora i anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual. Programul anual al achizitiilor publice se aproba de conducatorul institutiei cu avizul compartimentului financiar - contabil. Agentia Nationala de Administrare Fiscala are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in programul anual al achiziiilor publice. Modificarile/completarile se aproba de conducatorul institutiei cu avizul compartimentului financiar-contabil. In cazul in care modificarile prevazute au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial n programul annual al achizitiilor publice, introducerea acestora in program este conditionata de asigurarea surselor de finanare.

Page | 37

Anexa 1
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIIILOR PUBLICE AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA PE ANUL 2009

nr. 15146/28.12.2008 / 001EEC/04.01.2009 Nr. Versiune:01 Versiune actualizata la: Obiectul contractului/aorduluicadru BCF benzina fara plumb BCF motorina Valoarea estimat, fr TVA / n lei 90.000,00 94.000,00 184.000 46.639,00 4.000,00 50.639,00 10.500,00 6.312,11 16.812,11 Data estimata initiere 04.09 04.09 Data estimata finalizare 07.09 07.09
Persoana responsabil atribuire contract/comanda Comp. achizitii Comp. achizitii

Nr.

Codul (CPV)

Euro / excl. TVA 26.484,61 27.661,70 54.146,31 13.724,62 1.177,09 14.901,71 3.089,87 1.857,49 4.947,36

Procedura aplicat licitatie deschisa licitatie deschisa

1 2

23112100-6 23151000-0 TOTAL

3 4 5 6

Fuser kit imprimante Anvelope/pneuri auto Abonament Ziare si reviste Carti de specialitate

29561500-4 25111100-3 TOTAL 22200000-2 22110000-4 TOTAL

cerere de oferta cumparare directa cumparare directa cumparare directa

03.09 02.09 03.09 03.09

04.09 12.09 10.09 12.09

Comp. achizitii Comp. achizitii

Comp. achizitii Comp. achizitii

Page | 38

Anexa 2
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

APROBAT, ORDONATOR DE CREDITE REFERAT DE NECESITATE Obiectul achizitiei publice: achizitionarea de combustibili auto prin bonuri de valoare pentru carburani auto, cod CPV 23000000-7, (motorina cod CPV 23151000-0 si benzina fara plumb, cod CPV 23112100-6) cuprinsa la pozitia 1/2 din sectiunea contracte de furnizare de produse din Programul anual al achizitiilor publice al centralei ANAF pe anul 2009. Baza legala: - OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificrile si completarile ulterioare; - HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Fundamentarea solicitarii: in conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 a OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice si Anexei nr. 5 a HG nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, normativul de carburant auto pentru autoturismele aflate in dotarea parcului auto propriu centralei ANAF este de litri/luna astfel: - demnitari: 3 autoturisme x 300 litri = 900 litri; - autoturisme destinate pentru activitatea de control i investigaii fiscale conduse de inspectori nominalizai prin ordin al preedintelui ANAF: 10 autoturisme x 500 litri = 5000 litri; - parc comun: 2 autoturisme x 500 litri = 1000 litri; TOTAL = 6900 litri/luna Estimarea achizitiei publice: valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie publica de furnizare de combustibili auto prin bonuri de valoare pentru carburani auto, 55.200 litri pentru anul 2009, este de 184.000 lei, echivalentul a 54.146,31 EUR. Estimarea duratei achizitiei: 80 de zile. Responsabil de lucrare: Cristina COSTEA. Fata de cele prezentate, va rugam sa aprobati derularea in conditiile legii a procedurii de achizitie publica de furnizare de combustibili auto prin bonuri de valoare pentru carburani auto prin licitaie deschis. DIRECTOR,
Page | 39

Anexa 3
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

APROBAT, ORDONATOR DE CREDITE NOTA JUSTIFICATIVA

Obiectul achizitiei publice: Achizitie publica de carburant auto: motorina cod CPV 23151000-0 si benzina fara plumb cod CPV 23112100-6, prin bonuri de valoare pentru carburanti. Pozitia in programul achizitiilor publice pentru anul 2009: 1/2 din sectiunea contracte de furnizare produse. Baza legala: OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si modificata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Fundamentarea solicitarii: Referatul de necesitate cu privire la necesitatea asigurarii cu carburant auto pentru autoturismele din dotarea parcului auto al A.N.A.F. Estimarea achizitiei: 1. Estimarea cantitativa: a) Estimarea cantitii minime pentru motorina 72.000 litri / durata acordului cadru; estimarea cantitii maxime pentru motorina 93.600 litri / durata acordului cadru; b) Estimarea cantitii minime pentru benzina fara plumb 259.200 litri / durata acordului cadru; estimarea cantitii maxime pentru benzina fara plumb 336.960 litri / durata acordului cadru; c) Estimarea cantitii minime pentru motorina 18.000 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantitii maxime pentru motorina 23.400 litri / un singur contract subsecvent; d) Estimarea cantitii minime pentru benzina fara plumb 64.800 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantitii maxime pentru benzina fara plumb 84.240 litri / un singur contract subsecvent; 2. Estimarea valorica:
Page | 40

Anexa 3
a) b) c) d) e) Valoarea minima a acordului cadru 1.059.840 lei; Valoarea maxima a acordului cadru 1.377.792 lei; Valoarea minima a contractului subsecvent: 264.960 lei; Valoarea maxima a contractului subsecvent: 344.448 lei; Valoarea primului contract subsecvent pentru perioada 01.05. 31.12. 2007: 176.140 lei. 3. Estimarea duratei procedurii achizitiei: 80 de zile. Cerinte minime de calificare: Se solicita ca cerinte minime de calificare: - referitoare la situatia personala, plata obligatiilor catre bugetul general consolidat urmare a faptului ca A.N.A.F. are ca unul din principalele obiective colectarea veniturilor pentru bugetele componente ale bugetului de stat; - referitoare la capacitatea tehnica, existenta a minimum 200 statii de alimentare la nivelul intregii tari ca urmare a necesitatii de a alimenta cu carburanti autoturismele centralei A.N.A.F.; Criteriul de atribuire pretul cel mai scazut a fost ales ca urmare a imposibilitatii de a defini cu exactitate caracteristici privind nivelul calitativ tehnic sau functional al carburantilor astfel incat concurenta sa nu fie restrictionata. Responsabil de lucrare: Cristina COSTEA. Fata de cele prezentate, va rugam sa aprobati demararea procedurii de achizitie publica a produselor mentionate.

DIRECTOR,

Page | 41

Anexa 4

Page | 42

Anexa 4

Anexa 5
Page | 43

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

PROCES VERBAL al Compartimentului Achizitii, intocmit ca urmare a sedintei de analizare si evaluare a Documentatiei de atribuire a contractului de achiziie public de combustibili auto prin bonuri valorice de carburani prin aplicarea procedurii de Licitaie deschis.

Compartimentul Achizitii s-a intrunit astazi 08.02.2009, ora 15.00 la cam. 23, in vederea analizarii si evaluarii Documentatiei de atribuire a contractului de achiziie public de combustibili auto prin bonuri valorice de carburani prin aplicarea procedurii de Licitaie deschis. Compartimentul Achizitii a evaluat sectiunile Documentatiei de atribuire, efectuand modificarile si completarile ce se impuneau in raport cu prevederile legale, specifice, in vigoare. La finalul sedintei Compartimentul Achizitii, s-a supus aprobarii Documentatia de atribuire modificata si completata, aceasta fiind aprobata in unanimitate. Prezentul Proces verbal a fost tehnoredactat intr-un exemplar original.

Participanti: Costea Cristina.................... Brezeanu Cristina.................. Cozma Melania................... Vascan Ioana................ Niculae Doina .................... Somoiog Mihaela ........................ Bucur Clementina................. Florea Daniela.....................

Anexa 5
Page | 44

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE COMBUSTIBIL AUTO PRIN BONURI DE VALOARE PENTRU CARBURANT PRIN APLICAREA PROCEDURII DE LICITATIE DESCHISA

BUCURESTI
2009

Page | 45

Anexa 5
FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Adresa: Str. Apolodor nr. 17, sector 5. Localitate:Bucureti Cod Tara:Romnia postal:050741 Persoana de contact:Cristina COSTEA Telefon:............. int. ................. E-mail:cristina.costea@mfinante.ro Fax:................ Adresa de internet:http://anaf.mfinante.ro/wps/portal I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante ministere ori alte autoritai publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aparare local ordine public/siguranta naional agenii naionale mediu autoriti locale economico-financiare alte institutii guvernate de legea public sanatate institutie european/organizaie internationala construcii i amenajarea altele teritoriului protectie social cultura, religie si actv. recreative educaie altele Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante DA NU Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute: la adresa mai sus menionat Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data:13.04.2009 Ora limita :10.00 Adresa : la adresa mai sus menionat Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor Adresa:Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 Localitatea: Bucureti Cod postal:010873 E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+4(021)3118090 Adresa internet: www.anrmap.ro. Fax: +4(021)3118095
Page | 46

Anexa 5
I.c.Sursa de finantare : Bugetul de stat Fonduri comunitare DA NU

II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire acord - cadru: Achizitie publica de carburant auto: benzina fara plumb, motorina, prin bonuri de valoare pentru carburanti. (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii Execuie Cumprare Categoria serviciului Proiectare i execuie Leasing Realizare prin orice mijloace nchiriere corespunztoare cerinelor Cumparare in rate specificate de autoritate contractant Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare pentru carburantul auto: prin statiile de distributie ale ofertantului, n toate judetele tarii Benzina fara Plumb CPV 23112100-6 Motorina CPV 23151000-0 (prin bonuri de valoare pentru carburanti) II. 1. 2) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziie public: ncheierea unui acord cadru: II.1.3) Informaii privind acordul cadru Acordul cadru cu mai muli operatori Nr. sau, dac este cazul nr. Acordul cadru cu un singur operator maxim al participanilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata: 4 ani Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA NU II.1.4) Divizare pe loturi DA NU II.1.5) Oferte alternative sunt acceptate DA NU
Page | 47

Anexa 5
II.2) Cantitatea acordului cadru II.2.1) Total cantitati a) Estimarea cantitii minime pentru motorina 72.000 litri / durata acordului cadru; estimarea cantitii maxime pentru motorina 93.600 litri / durata acordului cadru; b) Estimarea cantitii minime pentru benzina fara plumb 259.200 litri / durata acordului cadru; estimarea cantitii maxime pentru benzina fara plumb 336.960 litri / durata acordului cadru. c) Estimarea cantitii minime pentru motorina 18.000 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantitii maxime pentru motorina 23.400 litri / un singur contract subsecvent; d) Estimarea cantitii minime pentru benzina fara plumb 64.800 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantitii maxime pentru benzina fara plumb 84.240 litri / un singur contract subsecvent;

II. 2.2) Optiuni DA NU Posibilitati de suplimentare sau diminuare a cantitilor de carburani condiionate de existena resurselor financiare alocate pentru aceast destinaie, modificarea parcului auto propriu al autoritatii contractante sau modificari legislative. III: PROCEDURA III.1) Procedura selectata Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Dialog competitiv III.2) Etapa finala de licitatie electronica

Negociere cu anunt de participare Negociere fara anunt de participare Cerere de oferta DA NU

Legislatia aplicata: 1.Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea 337/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418/15.05.2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Page | 48

Anexa 5
IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Documente privind situatia personala 1. Cerinte obligatorii: cazier Solicitat Nesolicitat judiciar/certificat echivalent si/sau Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea. 2. Formular 2 - Declaratie privind nencadrarea in situatiile prevazute la art. 181. ncadrarea n situaia prevzut la art.180 i 181 din Ordonana de urgen nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea acordului cadru. Solicitarea confirmarii privind plata taxelor 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de i impozitelor la bugetul general consolidat Ministerul Finantelor Publice, Agentia Solicitat Nesolicitat Nationala de Administrare Fiscala, care s ateste c operatorul economic ofertant nu se nregistreaz cu debite restante la bugetul consolidat la data solicitarii, n original sau copie legalizat, valabil la data deschiderii ofertelor. IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Persoane juridice romane 1. Certificatul constatator eliberat de Solicitat Nesolicitat Oficiul Registrului Comerului de pe lng instana competent, valabil la data prezentarii, n original, copie legalizat sau copie certificat pentru conformitate cu originalul, cu semntura reprezentantului i tampil, din care s rezulte adresa actual i obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codurile CAEN corespunzatoare comercializari produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice; 2.- Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului, n original, copie legalizat sau copie certificat, pentru conformitate cu originalul, cu semntura reprezentantului operatorului economic i tampil;

Page | 49

Anexa 5
3. Dovada ca are calitatea de antrepozitar fiscal, potrivit Codului Fiscal. sau echivalente. In caz de neprezentare, autoritatea contractanta a hotarat ca nu se permite completarea ulterioara Persoane juridice straine Solicitat Nesolicitat Pentru a-i demonstra capacitatea de exercitare a activitii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care s dovedeasc forma de nregistrare ca persoan juridic . Documentele vor fi prezentate n traducere legalizat.

IV. 3.) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economicofinanciara Solicitat Nesolicitat IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala Informatii privind capacitatea tehnica Declaratie pe propria raspundere care sa Solicitat Nesolicitat contina informatii privind dotarile specifice, numarul de statii teritoriale de distributie si repartitia acestora pe judete si orice alte informatii pe care ofertantul le considera relevante pentru indeplinirea acordului - cadru, datata, semnata si parafata. Acordul - cadru trebuie s ofere posibilitatea alimentarii cu carburani, prin transformarea bonurilor de valoare n carburani, pe ntreg teritoriul naional al Romniei. Pentru aceasta, furnizorul trebuie sa dein o reea de staii de distribuie care s acopere ntreg teritoriul naional; condiie minim, s dispun de cel puin 200 staii de distribuie la nivelul intregii ari.

NOTA nr. 1: Documentele si cerintele minime prezentate (Calificarea ofertantilor) reprezinta conditii de calificare, ce trebuie indeplinite integral.

Page | 50

Anexa 5
V. PREZENTAREA OFERTEI V.1) Limba de redactare a ofertei V.2) Perioada de valabilitate a ofertei limba romn 60 de zile cu posibilitate de prelungire pana la 90 de zile prin notificare facuta de autoritatea contractanta. 1. Cuantumul garaniei de participare 3500 lei. 2. Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: 60 zile cu posibilitate de prelungire pana la 90 de zile prin notificare facuta de autoritatea contractanta. 3. Forma de constituire a garaniei de participare: scrisoare de garanie bancar completarea acesteia se face conform Formularului nr. 5- si ordin de plata sau fila cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. Cont virament: RO26TREZ7005005XXX000860 (garania de participare si cea de bun executie) Neprezentarea garaniei de participare conduce la respingerea ofertei. -Va fi ntocmit de ctre ofertant n conformitate cu precizrile anterioare i cele prevzute n Caietul de sarcini. Prezentarea propunerii financiare sa fie elaborata astfel incat sa cuprinda pretul produsului exprimat in lei fara TVA, cu un eventual discount inclus. (Formular 3) 1. Adresa la care se depune oferta: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia ..................., secretariat, etaj 3, camera 512, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti Telefon : .................. int. ............... Fax: ............. 2. Data limit pentru depunerea ofertei: Data : 20 aprilie 2009 , ora 10,00 3. Numrul de exemplare: 1 (un) ex. plus 1 (una) copie. 4. Modul de prezentare a documentelor care nsoesc oferta: Oferta se va depune la sediul Agentiei
Page | 51

V.3) Garantie de participare Solicitat Nesolicitat

V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

V.6) Modul de prezentarea ofertei

Anexa 5
Nationale de Administrare Fiscala, n plic sigilat i tampilat, pe care se va meniona:a) Oferta pentru procedura de achizitie publica de combustibil auto prin bonuri de valoare carburant auto. b)A nu se deschide inainte de data de 20 aprilie 2009 ora 10,30 ". Plicul va conine n interior : documente de calificare; copie si original. propunere tehnic; copie si original. propunere financiar. copie si original. Copiile si originalele documentelor se vor separa in plicuri interioare diferite. Documentele trebuie sa fie tiprite sau scrise cu cerneal i vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul legal,- autorizat s angajeze ofertantul prin contract. n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale. Pe lang documentele de calificare, cele cuprinse n propunerea tehnic i cea financiar solicitate se vor prezenta in plic i urmtoarele documente: a) Scrisoarea de naintare Ofertantul trebuie s prezinte scrisoarea de naintare. (Formularul 4) b) mputernicirea scris din partea ofertantului, pentru persoana/persoanele desemnata/desemnate s participe la sedinta de deschidere a ofertelor. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale precum i capacitatea tehnic i profesional, solicitate prin documentaia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lips dintre cele specificate n termen de 3 zile lucratoare de la momentul solicitrii are drept consecin respingerea ofertei.
Page | 52

Anexa 5
V.7) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin solicitare scris adresat autoritii contractante pn la data i ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data i ora stabilit pentru depunerea ofertelor, adresnd pentru aceasta autoritii contractante o cerere de retragere a ofertei n vederea modificrii. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului economic. Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit sau dup expirarea datei limit pentru depunere este considerat ntrziat i se returneaz nedeschis. Ora, data i locul deschiderii ofertelor: Locul deschiderii ofertelor: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, et. 6, camera 23. Data: 20 aprilie 2009, ora 10,30. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfura n conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006.

V.8) Deschiderea ofertelor

NOTA nr. 2: Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. VI. CRITERII DE ATRIBUIRE VI.1) Pretul cel mai scazut VI.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Criteriul pretul cel mai scazut se aplica intregii oferte la nivelul unui contract subsecvent, respectiv 18.000 litri pentru motorina si 64.800 litri pentru benzina fara plumb. Preturile vor fi ofertate pentru produsul benzina fara plumb si motorina. Acestea vor fi preturi unitare exprimate in lei / litru , fara TVA cu un eventual discount inclus. Evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea preurilor n lei, fr TVA, a fiecrei oferte n parte i prin ntocmirea, n ordine descresctoare a preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare. La pret egal departajarea se va efectua prin numarul de statii teritoriale de distributie.

Page | 53

Anexa 5
VII. INCHEIEREA ACORDULUI - CADRU

VII.1 AJUSTAREA PRETULUI DA NU

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a majora sau diminua cantitatea de carburant auto prevazuta initial in Caietul de sarcini, fara nici o schimbare in pretul unitar sau in alte elemente ale propunerii tehnico financiare a ofertantului a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare. Preturile unitare ale carburantilor se pot modifica in functie de modificarea raportului leu euro, a TVA ului, a altor factori obiectivi, conform legislatiei specifice in vigoare.

VII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA NU

Cuantumul garaniei de bun execuie este de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. Garania de bun execuie a contractului de prestare de servicii se constituie sub form de scrisoare de garanie bancar Formularul nr. 6.

Anexa 5
Page | 54

CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI


A. CAIET DE SARCINI I. INTRODUCERE: A.1.1. Denumirea autoritii contractante: Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala Cod fiscal:..................... Adresa: Bucureti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod 050741 Numrul de telefon: ............ int. ............. Fax: ............. Sursele de finanare: - bugetul de stat. A.1.2. Obiectul acordului - cadru de furnizare: a) Achiziia de combustibili auto prin bonuri de valoare de carburant auto, dup cum urmeaz: Nr. Denumirea produselor Crt. 1 Benzina premium fara plumb prin bonuri de valoare carburanti U/M Litri Cantitate Cod CPV

Estimarea cantitii minime 23112100-6 pentru benzina fara plumb 259.200 litri / durata acordului cadru; estimarea cantitii maxime pentru benzina fara plumb 336.960 litri / durata acordului cadru; Estimarea cantitii minime pentru benzina fara plumb 64.800 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantitii maxime pentru benzina fara plumb 84.240 litri / un singur contract subsecvent; Estimarea cantitii minime 23151000-0 pentru motorina 72.000 litri / durata acordului cadru; estimarea cantitii maxime pentru motorina 93.600 litri / durata acordului cadru; Estimarea cantitii minime pentru motorina 18.000 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantitii maxime pentru motorina 23.400 litri / un singur contract subsecvent;

Motorina - prin bonuri de valoare carburanti

Litri

Anexa 5
Page | 55

B.

SPECIFICATII TEHNICE

1. BENZINA PREMIUM FR PLUMB

2. MOTORINA TIP EURO DIESEL

II. CONDIII DE CALITATE: Condiie minim necesar: toate produsele achiziionate att din Bucureti ct i din teritoriu naional s posede aceleai caracteristici tehnice fizico-chimice.

III. MODALITATEA DE LIVRARE A PRODUSELOR (BONURI DE VALOARE PENTRU CARBURANTI AUTO): Livrarea produselor se va face lunar si/sau in funtie de solicitarea autoritatii contractante pe parcursul derularii acordului - cadru.

IV. PREURI, VALORI: Un bon valoric de carburant auto va avea inscrisa pe el o anumita valoare in lei, reprezentand contravaloarea combustibilului ce poate fi ridicat cu acel bon la orice statie de distributie a operatorului economic declarat castigator. Furnizorul va percepe autoritatii contractante plata sumelor inscrise pe bonurile de valoare. Odata cu livrarea bonurilor de valoare de carburant auto, vanzatorul va emite facturi pentru bonurile de valoare carburant auto. Ca urmare a modificarii pretului carburantilor auto, se va recalcula cantitatea de carburant ce poate fi livrata pe bonul valoric de carburant auto respectiv modificarea cantitatii de bonuri valorice de carburant auto de achizitionat. Preturile unitare ale carburantilor se pot modifica in functie de modificarea raportului leu euro, a TVA ului, a altor factori, conform legislatiei specifice in vigoare. In functie de modificarile de pret intervenite conform celor enuntate mai sus, pretul total al contractului se poate modifica. V. MODALITATE DE PLATA Platile pentru facturile fiscale emise pentru combustibilii ce vor fi livrati pe bonuri valorice de carburant auto se vor efectua in termen de 14 zile de la primirea facturii.

Anexa 5
Page | 56

VI. STRUCTURA PROPUNERII ECONOMICO FINANCIARE


nr. file / carnet; valoarea / fila (bon valoric de carburant auto) pret unitar, in lei si euro / litru benzina fara plumb si respectiv motorina tip euro diesel, fara TVA, cu un eventual discount inclus.

VII. ALTE CONDITII Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburani, fiind condiionat de existena resurselor financiare alocate pentru aceast destinaie, modificarea parcului auto propriu al autoritatii contractante sau modificari legislative. Nu se admit oferte alternative.

Page | 57

Anexa 5
CAPITOLUL III FORMULARE

Formularul 1 Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea Formularul 2 Declaratie privind nencadrarea in situatiile prevazute la art. 181.

Formularul 3 Formularul de oferta Formularul 4 Scrisoare de inaintare

Formularul 5 Scrisoarea de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Formular 6 Scrisoare de garantie bancara de buna executie (se completeaza numai de catre castigator)

Model de Acord cadru de furnizar

Page | 58

Anexa 5
FORMULARUL 1 OFERTANTUL ................................................. (denumirea / numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ....................................................................................................................................................................., (denumirea / numele si sediul / adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 / 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337 / 20.07.2006. Declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun canditatura/oferta individuala si o alta canditatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ..........................................., (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completarii ............................

Ofertant, ................................. (semnatura autorizata)

Page | 59

Anexa 5
FORMULARUL 2 OFERTANTUL ................................................. (denumirea / numele)

DECLARATIE Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

Subsemnatul (a)...................(se insereaza numele operatorului economic persoana juridica), in calitate de ofertant la procedura de.......(se mentioneaza procedura) pentru achizitia de .................(se insereaza denumirea produsului si codul CPV), la data de........... (se inereaza data), organizata de..................(se insereaza numele autoritatii contractante) declar pe propie raspundere ca: a) nu sunt in stare de faliment sau lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dinre siruatiile preazute la lit. a); c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care acesta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant, ................................. (semnatura autorizata)

Page | 60

Anexa 5
FORMULARUL 3 OFERTANTUL .................................. (denumirea / numele) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. ..................... / .........................

FORMULAR DE OFERTA
Catre MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............................... ....................................................................................................................., ne oferim ca, in conformitate (denumirea / numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa furnizam .................................................................................................................................. (denumirea produselor) pentru suma de ............................................ lei, reprezentand ..................................... euro, (suma in litere si cifre) (suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ............................................... lei. (suma in litere si cifre) 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele cat mai curand posibil dupa semnarea contractului, in decurs de ........................................ zile calendaristice. (perioada in litere si cifre) 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................................................. (durata in litere si cifre) zile, respectiv pana la data de .............................................., (ziua / luna / anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea acordului - cadru de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
Page | 61

Anexa 5
_ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Data ....../......../........ ............................................., in calitate de ............................................................, legal (semnatura) autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .................................................................... (denumirea / numele ofertantului)

Page | 62

Anexa 5
FORMULARUL 4 OFERTANTUL ................................. (denumirea / numele) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. ................... / .......................

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre MINISTERUL FINANTELOR PUBICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr. ............... din ................................................, / Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ............... din ................................................, privind aplicarea procedurii (ziua / luna / anul) pentru atribuirea contractului .........................................................................................., noi (denumirea contractului de achizitie publica) .............................................................. va transmitem alaturat urmatoarele: (denumirea / numele ofertantului) 1. Documentul ............................................................................... privind garantia pentru (tipul, seria / numarul, emitentul) participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completarii ............... Cu stima, Ofertant, ..................................... (semnatura autorizata)

Page | 63

Anexa 5
FORMULARUL 5 BANCA ............................. (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................................. ................................................................................, noi ......................................................, (denumirea contractului de achizitie publica) (denumirea bancii) avand sediul inregistrat la ...................................................................................................., (adresa bancii) ne obligam fata de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA sa platim suma de .................................................................................., la (in litere si in cifre) prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ...................................................................... si-a retras oferta in perioada de (denumirea / numele) valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .............................................................. (denumirea / numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .............................................................. (denumirea / numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pana la data de ................................................... Parafata de Banca ............................................ in ziua ...... luna ......... anul ...... (semnatura autorizata)

Page | 64

Anexa 5
FORMULARUL 6*) BANCA ............................... (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE


Catre MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Cu privire la contractul de achizitie publica .............................................................., (denumirea contractului) incheiat intre ................................................, in calitate de contractant, si MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ........................ reprezentand ........ % din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................... . In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. Parafata de Banca ...................................... in ziua ....... luna ........... anul ......... (semnatura autorizata)

*) Se completeaza numai de catre castigatorul cererii de oferta.

Page | 65

Anexa 5
Model Acord cadru de furnizare nr.______________data_______________ Preambul In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, intre .......................................................................................... denumire autoritate contractanta adresa sediu ..................................................................... telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentata prin ........................................................................... (denumirea conducatorului), functia............................................... in calitate de promitent achizitor, pe de o parte si ... ................ ........................... . denumire operator economic , adresa sediu ..................................................................... telefon/fax .................................. numar de inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca) ................................................... reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conducatorului) functia............................................... in calitate de promitent furnizor, pe de alta parte. a intevenit prezentul acordcadru in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare. 2. Obligatiile ale promitentului - furnizor 2.1 Promitentul - furnizor se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentulachizitor, sa furnizeze produsele . in conditiile convenite in prezentul acord-cadru. ( Se specifica denumirea si cantitatile previzionate a produselor, precum si codul CPV) 2.2 Promitentul-furnizor se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru. 2.3 Promitentul-furnizor se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru. 3. Obligatiile ale promitentului - achizitor 3.1 Promitentul-achizitor se obliga, ca in baza contractelor subsecvente atribuite promitentuluifurnizor, sa achizitioneze produsele in conditiile convenite in prezentul acord-cadru. (Se specifica denumirea si cantitatile previzionate a produselor, precum si codul CPV) 3.2 Promitentul-achizitor se obliga s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze produse care fac obiectul prezentului acordcadru, cu excepia cazului n care promitentul furnizor declara nu mai are capacitatea de a le furniza.

Page | 66

Anexa 5
4 Pretul unitar produselor 4.1 Pretul unitar al produselor, este de . lei, sau dupa caz .. euro, la care se adauga TVA. 5. Cantitatea previzionata 5.1 Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate in baza contractelor subsecvente este de .. ( se precizeaza cantitatea minima pentru fiecare contract subsecvent) 6. Durata acordului- cadru 6.1 Durata prezentului acord-cadru este de .. luni, incepand de la data de . (se inscrie perioada si data) 6.2 . Prezentul acord-cadru inceteaza sa produca efecte la data de .... ( se inscrie data la care inceteaza contractul) 7. Ajustarea pretului 7.1 - Pretul se ajusteaza utilizand formula de ajustare convenita, si va fi introdusa in contractul subsecvent. (daca este cazul, se precizeaza formula de ajustare) 8. Comunicari 8.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 7.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul acord-cadru, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. ( se precizeaza data semnarii de catre parti si numarul de exemplare) Promitent-achizitor ............................ (semnatura autorizata) LS Promitent- furnizor .............................. (semnatura autorizata) LS

Page | 67

Anexa 5
FISA DE PREZENTARE

1. Denumirea autoritatii contractante: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 2. Obiectul contractului: furnizarea de carburant auto prin bonuri de valoare pentru carburant auto. 3. Valoarea estimata: Valoarea minima a acordului cadru 890.622 lei fara TVA echivalent a 264.107 EUR; Valoarea maxima a acordului cadru 1.157.808 lei fara TVA echivalent a 343.339 EUR; Valoarea minima a contractului subsecvent: 222.655 lei fara TVA echivalent a 66.027 EUR; Valoarea maxima a contractului subsecvent: 289.452 lei fara TVA echivalent a 85.835 EUR; 4. Tipul si dimensiunea autoritatii contractante: A. Autoritate publica sau Institutie publica Ordonator principal Ordonator secundar Ordonator tertiar Unic actionar Capital majoritar de stat Capital minoritar de stat Capital privat

B. Agent economic C. Alte tipuri de autoritati contractante 5. Sursa de finantare: A. Fonduri europene B. Fonduri publice

Fonduri europene B.1. Fonduri bugetare B.2. Credite externe contractate sau garantate de stat

C. Cofinantare D. Alte fonduri (se vor mentiona) 6. Procedura de achizitie publica utilizata: licitatie deschisa

7. Istoric si experienta autoritatii contractante in domeniul achizitiilor publice: 2006 40 2007 55 2008 62 -

A. Numar total de proceduri derulate B. Numar de proceduri anulate din vina autoritatii contractante

Page | 68

Anexa 5
8. Tip contract de achizitie publica: A. Contract de furnizare B. Contract de servicii C. Contract de concesiune de servicii D. Contract de lucrari E. Contract de concesiune de lucrari F. Contract sectorial 9. Activitatea principala a autoritatii contractante: Administratie si interne Aparare Transporturi Finante Energie Mediu Educatie Munca si protectie sociala Sanatate Agricultura Altul - Autoritate publica centrala

Reprezentanti legali ai autoritatii contractante Nume, semnatura, stampila PRESEDINTE ANAF ..........................

Page | 69

Anexa 6
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

Ordin nr. .............


pentru desemnarea membrilor Comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de furnizare de combustibili auto prin Bonuri de valoare pentru carburani auto prin aplicarea procedurii de Licitatie deschisa.

In temeiul art. 12 alin (3) al Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul art. 71 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 337/2006, Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin: ART. 1 - Se constituie comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de furnizare de combustibili auto prin bonuri de valoare pentru carburani prin aplicarea procedurii de Licitaie deschis ART. 2 - Comisia de evaluare este compusa din 7 membrii si 2 membri de rezerva, si anume: Presedinte Costea Cristina; Vicepresedinte Brezeanu Cristina; Membru Cozma; Membru Vascan Ioana; Membru Somoiog Mihaela; Membru de rezerva Bucur Clementina; Membru de rezerva Florea Daniela; Membru de rezerva Niculae Doina;
Page | 70

Anexa 6
ART. 3 - Directia juridica va asigura asistenta de specialitate pe toata durata derularii procedurii de achizitie. ART. 4 - Directia Economica si Administrativa va duce la indeplinire prezentul ordin. Emis in Bucuresti la ....................

PRESEDINTE ANAF ............................

Page | 71

Anexa 7
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

ANUNT DE PARTICIPARE 1. Denumirea i adresa autoritii contractante: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - cod fiscal: .........., adresa: str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod 050741, tel.: ..........., fax. ............., adresa de internet: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal. 2. Procedura de atribuire aleas: licitatie deschisa cu incheierea unui acord cadru. 3. a) Natura produselor care urmeaz s fie furnizate: carburant auto, benzina fara plumb b) Produsele vor fi achizitionate prin cumparare; c) Cantitatea de produse care trebuie furnizat: - estimarea cantitii motorina: minim 72.000 litri, maxim 93.600 litri / durata acordului cadru; - estimarea cantitatii benzina fara plumb: minim 259.200 litri, maxim pentru 336.960 litri / durata acordului cadru; - estimarea cantitatii pentru un singur contract subsecvent motorina: minim 18.000 litri, maxim 23.400 litri; - estimarea cantitatii pentru un singur contract subsecvent benzina fara plumb: minim 64.800 litri; maxim 84.240 litri; d) Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului cadru: interval intre 890.622 lei si 1.157.808 lei. e) Optiuni: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburani, condiionat de existena resurselor financiare alocate pentru aceast destinaie, modificarea parcului auto propriu al autoritatii contractante sau modificari legislative. f) Durata acordului cadru: 4 ani, 01.05.2009 30.04.2013; frecventa contractelor subsecvente: anual. 4. Nu se admit oferte alternative. 5. a) documentatia de atribuire este disponibila in SEAP sau se poate obtine de la sediul autoritatii contractante, etaj 6, camera 23; b) documentatia de atribuire se va obtine gratuit.
Page | 72

CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0 prin bonuri de valoare pentru carburanti;

Anexa 7
6. a) Persoanele autorizate s asiste la deschiderea ofertelor: persoana/persoane imputernicite de catre operatorul economic; b) Data, ora i locul deschiderii ofertelor: 20.04.2009, ora 10.30, la sediul autoritatii contractante, et. 6, camera 23. 7. Garantiile solicitate: garantia de participare 3500 lei; garantia de buna executie 5% din valoarea contractului. 8. Modalitai principale de finanare i de plat: bugetul de stat prin ordin de plata. 9. Criterii de calificare a operatorilor economici: cazier judiciar/ certificat echivalent si/sau formularele 1 si 2 din documentatia de atribuire; certificat de atestare fiscala care sa confirme plata obligatiilor la bugetul consolidat; certificat constatator si certificat de inregistrare fiscala; informatii privind numarul de statii teritoriale de distributie si repartitia acestora pe judete. 10. Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic. 11 Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil: 60 de zile cu posibilitate de prelungire pana la 90 de zile prin notificare facuta de autoritatea contractanta. 12. Criteriul de atribuire: "preul cel mai sczut". 13. Institutia responsabila pentru solutionarea contestatiiilor: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, adresa: bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureti, cod postal: 010873, email:office@cnsc.ro, tel.:+4(021)311.80.90, adresa internet: www.anrmap.ro, fax: +4(021)311.80.95. 14. Nu s-a publicat un anunt de intentie. 15. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare in SEAP: 05.03.2009

Page | 73

Anexa 8
DECLARAIE de confidenialitate i imparialitate Subsemnatul/a_____________________ participant la comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de furnizare de combustibili auto prin Bonuri de valoare pentru carburani auto prin aplicarea procedurii de Licitaie deschis organizat de AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, n temeiul art.75 din HG nr.925/2006, declar pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului n declaraii urmtoarele: a) nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/concureni/candidai sau subcontractani b) nu fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/concureni/candidai sau subcontractani; c) nu am calitatea de so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai; d) nu am nici un interes de natur s afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Totodata, m angajez ca voi pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor/candidaturilor, precum i asupra altor informaii prezentate de ctre operatorii economici a caror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale, precum i asupra lucrrilor comisiei de evaluare/juriului. Ineleg ca n cazul n care voi divulga aceste informaii sunt pasibil de ncalcarea prevederilor OUG nr. 34/2006, a legislaiei civile i penale. Participant la comisia de evaluare, . (semntura autorizat ) Data..................
Declaraia se completeaz n ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor. n cazul n care un membru al comisiei/juriului se afl n una dintre situaiile de incompatibilitate prevazute la lit.a)-d), atunci acesta se va autosesiza n scris, autoritatea contractant avnd obligaia s l nlocuiasc de ndat.
Page | 74

Anexa 9
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

PROCESVERBAL Incheiat astazi 20.04.2009 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea atriburii contractului de achizitie publica de carburant auto: benzina fara plumb CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0 prin bonuri de valoare pentru carburanti. Comisia de evaluare numita prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 156/15.02.2009, compusa din: COSTEA CRISTINA presedinte; COZMA MELANIA membru; SOMOIOG MIHAELA - membru; FLOREA DANIELA membru; DOINA NICULAE membru. a procedat astazi, 20.04.2009 ora 10.30 la sediul autoritatii contractante, cam. 23, et. 6, la deschiderea ofertelor depuse de catre operatorii economici pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie publica mentionat. Este prezent din partea Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice ca observator d-nul Gheorghe Toncea. Presedintele comisiei de evaluare face precizarea ca in conformitate cu prevederile din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost aleasa procedura de licitatie deschisa. Au fost depuse oferte de catre urmatorii operatori economici: 1. S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A.; 2. S.C. PETROM S.A.; pana la data, ora si locul stabilite prin Documentatia de atribuire. La sedinta de deschidere a ofertelor nu sunt prezenti reprezentanti ai ofertantilor Nu au fost depuse oferte alternative. Nu sunt operatori economici respinsi. Cursul de referinta lei/euro care va fi luat in calcul este cel comunicat de BNR pentru data de 16.04.2009, respectiv 3,3363 lei. Au fost deschise plicurile ce contin, documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara. Documentele de calificare prezentate de catre ofertanti sunt toate cele solicitate de catre autoritatea contractanta, respectiv: 1. S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. - Declaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute in Art.181/OUG 34/2006, Certificat de atestare fiscala, Certificat constatator, Certificat de inregistrare, Autorizatia de antrepozitar fiscal.
Page | 75

Anexa 9
2. S.C. PETROM S.A. - Declaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute in Art.181/OUG 34/2006, Certificat de atestare fiscala, Certificat constatator, Certificat de inregistrare, Autorizatia de antrepozitar fiscal. Ambii operatori economici au prezentat garantiile de participare conform documentatiei de atribuire. Preturile ofertate in cadrul propunerii financiare sunt: 1. S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. Benzina Efix 95: 2,681 lei fara TVA (0,797 EUR fara TVA) / litru, Efix Diesel: 2,58 lei fara TVA (0,766 EUR fara TVA) / litru. 2. S.C. PETROM S.A. Benzina Premium fara plumb: 3,28 lei cu TVA / litru, Motorina: 3,06 lei cu TVA / litru, pretul ofertat /valoarea primului contract subsecvent 224.789,88 lei reprezentand 67.377 EUR. Valabilitatea ofertelor este de 60 de zile pentru toti cei 2 ofertanti. Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor, urmand ca membrii comisiei sa analizeze in detaliu ofertele depuse in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si sa stabileasca oferta castigatoare.

COMISIA DE EVALUARE: COSTEA CRISTINA presedinte; COZMA MELANIA membru; SOMOIOG MIHAELA - membru; FLOREA DANIELA membru; DOINA NICULAE membru.

Page | 76

Anexa 10
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

APROBAT, ORDONATOR DE CREDITE

Raportul procedurii
de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia publica de carburant auto: benzina fara plumb CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0, prin bonuri de valoare pentru carburanti

Sursa de finantare: BUGETUL DE STAT Comisia de evaluare numita prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 156/15.02.2009, compusa din : COSTEA CRISTINA - presedinte; COZMA MELANIA - vicepresedinte; MIHAELA SOMOIOG - membru; DOINA NICULAE - membru; FLOREA DANIELA - membru; a procedat in data de 20.04.2009 la ora 10.30 la evaluarea ofertelor. Anuntul de participare a fost publicat pe SEAP la data de 06.03.2009 cu numarul 4370,

inJournal Officiel de l Union Europenne la data de 07.03.2009 cu numarul 56602, in Monitorul Oficial al Romaniei, pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor si in portalul A.N.A.F. Au fost trimise prin fax invitatii de participare tuturor celor 6 mari operatori economici din Romania Au depus oferta urmatorii operatori economici: 1. S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A.; 2. S.C. PETROM S.A.;
Page | 77

Anexa 10
Nu au fost primite oferte alternative. Nu au fost respinsi operatori economici in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Cursul de referinta lei/euro care va fi luat in calcul este cel comunicat de BNR pentru data de 16.04.2009, respectiv 3,3363 lei. Preturile cititite in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor: PRETUL OFERTEI NR. CRT. 1. 2. DENUMIRE OFERTANT S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. S.C. PETROM S.A. 2,681 lei fara TVA 3,28 lei cu TVA 2,58 lei fara TVA 3.06 lei cu TVA litru/benzina fara plumb PRETUL OFERTEI litru/motorina

Preturile in lei cu TVA centralizate de autoritatea contractanta: PRETUL NR. CRT. 1. 2. OFERTEI DENUMIRE OFERTANT S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. S.C. PETROM S.A. litru/benzina fara plumb 3,19 3,07 PRETUL OFERTEI litru/motorina

3,28

3.06

Preturile in lei fara TVA centralizate de autoritatea contractanta: PRETUL NR. CRT. 1. 2. OFERTEI DENUMIRE OFERTANT S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. S.C. PETROM S.A. litru/benzina fara plumb 2,681 2,580 PRETUL OFERTEI litru/motorina

2,756

2,571

Page | 78

Anexa 10
Preturile in EUR fara TVA centralizate de autoritatea contractanta: PRETUL NR. CRT. 1. 2. OFERTEI DENUMIRE OFERTANT S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. S.C. PETROM S.A. litru/benzina fara plumb 0,8035 0,7733 PRETUL OFERTEI litru/motorina

0,8260

0,7706

In urma evaluarii ofertelor si dupa consultarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (punct de vedere solicitat de autoritatea contractanta ANRMAP cu privire la oferta S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. prin adresa nr. 756739/26.04.2009 raspuns ANRMAP prin adresa nr. 3042/22.05.2009) au reiesit urmatoarele: NR. CRT. 1. DECIZIE

DENUMIRE OFERTA Oferta depusa de S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. Oferta depusa de S.C. PETROM S.A.

CALIFICATIV

inacceptabila*

respins

2.

Admisibila

admis

(Pentru Calificativ se mentioneaza - oferta neconforma/inacceptabila/admisibila) * Prin Certificatul de atestare fiscala S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. nu face dovada ca nu inregistreaza debite restante catre bugetele componente ale bugetului general consolidat la data deschiderii ofertelor, neindeplinind cerintele minime de calificare. Potrivit art. 36 alin (1) lit. b) din HG nr. 925/2006 oferta S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. este inacceptabila.

Page | 79

Anexa 10
Vazand cele prezentate mai sus, Comisia de evaluare HOTARASTE: In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, ofertantul castigator este S.C. PETROM S.A. cu o oferta de 2,756 lei fara TVA/benzina fara plumb si 2,571 lei fara TVA / motorina, cu o durata de 60 de zile. Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire in 2 (doua) exemplare azi, 28.05.2009, la sediul autoritatii contractante.

COMISIA DE EVALUARE, COSTEA CRISTINA - presedinte; COZMA MELANIA - vicepresedinte; MIHAELA SOMOIOG - membru; DOINA NICULAE - membru; FLOREA DANIELA - membru;

Page | 80

Anexa 11
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA

CATRE, S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A.

Prin prezenta va facem cunoscut ca, in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia publica de carburant auto: benzina fara plumb CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0, prin bonuri de valoare pentru carburanti, oferta dvs. deschisa in 20.04.2009 conform art. 33 alin 1 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, a fost declarata inacceptabila, avand in vedere atat (a) cerintele formulate in Fisa de date a achizitiei la pct.IV.2), precum si Nota nr. 1 potrivit careia documentele si cerintele minime prezentate (calificarea ofertantilor) reprezinta conditii de calificare ce trebuie indeplinite integral, cat si (b) prevederile art. 36 alin (1) lit b) din HG nr. 925/2006, respectiv, Certificatul de atestare fiscala nu face dovada ca ofertantul S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. nu inregistreaza debite restante catre bugetele componente ale bugetului general consolidat. Precizam ca oferta dvs. a continut urmatoarele preturi cu TVA: 3,19 lei/litru benzina fara plumb si 3,07 lei/litru motorina. Oferta castigatoare a fost desemnata cea depusa de S.C. PETROM S.A, corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor documentatiei de atribuire a ofertei si al carui pret este de 3,28 lei cu TVA / litru benzina fara plumb si 3.06 lei cu TVA / litru motorina. Va multumim pentru participare si speram intr-o colaborare viitoare,

DIRECTOR,

Page | 81

Anexa 11
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA

CATRE, S.C. PETROM S.A.

Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia publica de carburant auto: benzina fara plumb CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0, prin bonuri de valoare pentru carburanti oferta dvs. a fost declarata castigatoare la pretul de 3,28 lei cu TVA / litru benzina fara plumb si 3.06 lei cu TVA / litru motorina. Va invitam in data de 18.06.2009, ora 10.30 la sediul nostru pentru semnarea acordului - cadru si a primului contract subsecvent de achizitie publica. Persoana de contact: dna Costea Cristina. Cu consideratie,

DIRECTOR,

Page | 82

Anexa 12
ACORD - CADRU DE FURNIZARE DE BONURI DE VALOARE PENTRU CARBURANTI AUTO nr. ______ din data _______ 1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, intre AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, cu sediul in Bucuresti Str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. .............., fax ............. cod fiscal .............., cont RO98TREZ70023510120XXXXX, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Ordonator secundar de credite, Presedinte ANAF ............, in calitate de promitent achizitor, pe de o parte

SUPPLY FRAME CONTRACT no. ........./ from ........... 1. Based on the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the issue of the public acquisition contracts, public works concession contracts and services concession contracts, endorsed with modifications and additions by Law no. 337/2006, between AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, organized and existing under the laws of the Romania, having its registered headquarters in Apolodor street, no. 17, sector 5, Bucharest, phone .., fax .., having the Unique Registration Code .........................,bank account RO98TREZ70023510120XXXXX, opened with Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti represented by .., in his capacity as President (hereinafter referred to as Client), and SC Petrom SA, organized and existing under the laws of Romania, having its registered headquarters in Bucharest, Calea Dorobanti nr.239, district 1, registered with the Trade Registry under no. J , having the Unique Registration Code .., bank account RO06TREZ7005069XXX000488 , open with Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti represented by , in his capacity as Member of Managing Committee - Petrom Marketing and by ., in his capacity as Director of the Commercial Department (hereinafter referred to as Supplier), on the other hand, the following frame-contract was concluded, under the conditions that the promising parties remain unchanged for the entire term. 2. Obligations of the promising-supplier
Page | 83

Field Code Changed Field Code Changed

Field Code Changed Field Code Changed

si S.C.PETROM S.A., organizata si functionand in baza legilor romane, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40..........., avand Cod de inregistrare ........., cont RO06TREZ7005069XXX000488 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata de ............ in calitate de Membru al Comitetului Executiv PETROM Marketing si de .............. in calitate de Director Departamentul Comercial, numiti in continuare promitentfurnizor, pe de alta parte, a intervenit prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare. 2. Obligatiile promitentului-furnizor

Anexa 12
2.1.- Promitentul - furnizor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentul-achizitor, sa furnizeze bonuri de valoare pentru carburanti auto, benzina fara plumb, CPV 23112100-6 si motorina, CPV 23151000-0, in cantitatea previzionata de 1113 carnete bonuri valorice (50lei/fila), in conditiile convenite in prezentul acord-cadru. 2.2.- Promitentul-furnizor se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru. 2.1.- The promising-supplier undertakes, based on the subsequent contracts concluded with the promising-purchaser, to supply fuel vouchers, premium unleaded, CPV 23112100-6 and diesel, CPV 23151000-0, in a foreseen amount of 1113. blocks with fuel vouchers (50 RON/voucher), under the conditions convened upon in this frame contract. 2.2.- The promising supplier has the right to transfer in full or in part the obligations assumed under this frame-contract, only with the approval of the promising-purchaser.

2.3. - Promitentul-furnizor se obliga sa nu 2.3 - The promising supplier dont has the right transfere total sau partial obligatiile asumate to transfer in full or in part the obligations assumed under this frame-contract. prin prezentul acord-cadru. 3. Obligatiile promitentului achizitor 3.1.- Promitentul-achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, sa achizitioneze bonuri de valoare pentru carburanti auto, benzina fara plumb CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0, in cantitate previzionata de 1113 carnete bonuri valorice (50lei/fila), in conditiile convenite in prezentul acord-cadru. 3.2.- Promitentul-achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze bonuri de valoare pentru carburanti auto care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care promitentul furnizor declara ca nu mai are capacitatea de a le furniza. 3.3. Promitentul-achizitor isi rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburani, fiind condiionat de existena resurselor financiare alocate pentru aceast destinaie, modificarea parcului auto propriu al autoritatii contractante sau modificari legislative 3. Obligations of the promising-purchaser 3.1.- The promising-purchaser undertakes, based on the subsequent contracts granted to the promising-supplier, to acquire fuel vouchers, premium unleaded, CPV 23112100-6 and diesel, CPV 23151000-0, in the promised amount of 1113 blocks of fuel vouchers (50 RON/voucher), under the conditions convened upon in this frame contract. 3.2.- The promising-purchaser undertakes not to initiate, during the term of this frame-contract, a new attribution procedure, when intending to purchase fuel vouchers for motor vehicle fuels that are the subject-matter of this framecontract, except for the cases when the promising-supplier declares that it no longer has the capacity to supply them. 3.3. The promissing purchaser shall reserve his right to supplement or diminish the fuel quantity, being conditioned by the existence of financial resources assigned for such destination, the modification of the contracting authoritys car park or legislative alterations

4. Pretul unitar al bonurilor de valoare 4. The unit price for the gas tickets pentru carburanti auto, benzina fara plumb si motorina
Page | 84

Anexa 12
4.1.- Pretul unitar al bonurilor de valoare pentru 4.1.- The unit price for the fuel voucher tickets carburanti auto este de 50 lei/fila; is of 50 RON/voucher. 4.2.- Pretul unitar pentru benzina fara plumb pe baza caruia a fost intocmita oferta de catre promitentul furnizor a fost de 3,28 lei/litru cu TVA inclus; 4.3.- Pretul unitar pentru motorina pe baza caruia a fost intocmita oferta de catre promitentul furnizor a fost de 3,06 lei/litru cu TVA inclus; 5. Cantitatea previzionata 5.1. - Cantitatea previzionata de bonuri de valoare pentru carburanti auto ce vor fi furnizate in baza primului contract subsecvent va fi de 175 carnete bonuri valorice (50lei/fila) / an. 5.2.- Cantitatea previzionata de bonuri de valoare pentru carburanti auto ce vor fi furnizate in fiecare an in baza contractelor subsecvente va fi de pana la 278 carnete bonuri valorice (50lei/fila) / an. 6. Durata acordului-cadru 6.1.- Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani, incepand de la data semnarii de catre ambele parti. 7. Ajustarea pretului 7.1.- Pretul de achizitie al carburantilor auto in baza bonurilor de valoare pentru carburanti auto va fi pretul in vigoare in statiile Petrom in momentul alimentarii autovehiculelor de catre promitentul-achizitor. 8. Comunicari 4.2.- The unit price for unleaded gas according to which the promissing supplier made the proposal was 3.28 lei/litre VAT included; 4.3.- The unit price for the gas according to which the promissing supplier made the proposal was 3.06 lei/litre VAT included; 5. Promised quantity 5.1. The anticipated quantity of fuel coupons that shall be supplied according to the first subsequent agreement shall be of 175 coupon books (50lei/page) / year. 5.2.- The anticipated quantity of fuel coupons that shall be supplied every year according to the subsequent agreements shall go up to 278 coupon books (50lei/page) / year. 6. The duration of the frame-contract 6.1.- The duration of this frame-contract is until , starting with the date when it is signed by both parties. 7. Price adjustment 7.1.- The acquisition price for fuel acquired with fuel vouchers shall be the fuel price in the Petrom stations at the time of fueling vehicle by the promising-purchaser. 8. Communications

8.1.-(1) Orice comunicare intre parti, referitoare 8.1.-(1) Any communications between the la indeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie parties, regarding the fulfillment of this frame sa fie transmisa in scris. contract, must be sent in writing. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat (2) Any written document must be recorded in momentul transmiterii, cat si in momentul both upon transmission and upon receipt. primirii. 8.2.- Comunicarile intre parti se pot face si prin 8.2.- Communications between the parties can telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii also be performed by telephone, telegram, telex,
Page | 85

Anexa 12
in scris a primirii comunicarii. fax or e-mail, under the condition of a written confirmation for the reception of the communication. The parties understood to close this day,________, the present frame agreement, in three copies, two for the promissing purchaser and one for the promissing supplier. In case there are differences between the English and Romanian versions of the Agreement, the Romanian version shall prevail. Promising-purchaser For Supplier: / Pentru Furnizor: ...........................................

Partile au inteles sa incheie astazi,________, prezentul acord-cadru, in trei exemplare, doua pentru promitentul-achizitor si unul pentru promitentul-furnizor. In cazul aparitiei unor diferente intre versiunile Acordului cadru in limba engleza si cel in limba romana, versiunea in limba romana va prevala. Promitent achizitor Achizitor, .....................................

Page | 86

Anexa 13
CONTRACT PRIVIND VANZAREA SI LIVRAREA DE BONURI DE VALOARE PENTRU CARBURANTI AUTO In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat la data de ___________, in Bucuresti, prezentul contract de vanzare si livrare de Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto intre: AGREEMENT FOR SALE AND DELIVERY OF FUELS VALUE COUPONS On the basis of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 concerning the granting of public works subcontracting and the service subcontracting agreements, approved with modifications and completions by the Law no. 337/2006, this car fuel vouchers sales and delivery contract was concluded on the date of ___________, in Bucharest, between:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, cu sediul in Bucuresti Str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. ..................., fax ................... cod fiscal ......................, cont RO98TREZ70023510120XXXXX, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Ordonator secundar de credite, Presedinte ANAF ....................., (numita in continuare si Achizitor) Numite in continuare individual Partea si impreuna Partile. Numit in continuare si Contractul. Avand in vedere: Prevederile H.G. nr. 12/1992 privind reglementarea eliberarii de bonuri de valoare pentru benzina si motorina si prevederile Ordinului nr. 231/1999 emis de Ministerul Industriei si Comertului, Au decis incheierea prezentului Contract: Sectiunea 1. Definitii. Termenii urmatori folositi in cadrul prezentului Contract, daca din context nu reiese altfel, au urmatorul inteles: Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto inseamna bonuri de valoare emise de Furnizor in conformitate cu prevederile H.G. nr. 12/1992 privind reglementarea eliberarii de bonuri de valoare pentru benzina si motorina si prevederile Ordinului nr. 231/1999 al

and AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, organized and existing under the laws of the Romania, having its registered headquarters in Apolodor street, no. 17, sector 5, Bucharest, phone ., fax ., having the Unique Registration Code ....................,bank account RO98TREZ70023510120XXXXX, opened with Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti represented by ., in his capacity as President (hereinafter referred to as Client), Hereinafter individually referred to as the Party and collectively referred to as the Parties. Hereinafter referred to as the Agreement. Whereas: Taking into consideration the provisions of Government Decision No. 12/1992 regarding the fuels value coupons and of the Order No. 231/1999 issued by the Ministry of Industry and Commerce, Hereby decided to conclude the present Agreement: Sectiunea 1. Definitions. Wherever used in this Agreement, unless the context clearly requires otherwise, the following terms shall have the following meanings: Fuels Value Coupons shall mean the coupons issued by the Supplier as per the provisions of Government Decision No. 12/1992 regarding the fuels value coupons and of the Order of Ministry of Industry and Commerce nr. 231/1999 for the approval of the Instructions on printing,
Page | 87

Anexa 13
Ministrului Industriei si Comertului pentru aprobarea nstructiunilor privind tiparirea, primirea, eliberarea, gestionarea si circulatia bonurilor de valoare pentru carburantii auto si utilizate de catre Achizitor in scopul achizitionarii de carburanti auto de la statiile de distributie ale Furnizorului. Comanda va insemna comanda scrisa intocmita de Achizitor in forma stabilita in Anexa 1 si expediata Furnizorului, in vederea achizitionarii Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto. Sectiunea 2. Interpretare.
Daca din context nu reiese altfel, in cuprinsul prezentului Contract:

receiving, releasing, administration and circulation of Fuels Value coupons and used by the Achizitor in order to acquire fuels from the Suppliers petrol stations.

Order shall mean Achizitors written order to purchase the Fuels Value Coupons, addressed to Supplier and drafted in a form as per Annex 1. Section 2. Interpretation. Unless the context requires otherwise, in this Agreement: (i) headings are for purpose of convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement; (ii) (iii) words in singular include the plural and vice versa; a reference to a Section, Article, Party, or Annex (including any Appendices referred to therein) is a reference to that Section or Article of, or that Party or Annex to, this Agreement; a reference to a document includes an amendment or supplement to, or replacement or novation of, that document but disregarding any amendment, supplement, replacement or novation made in breach of this Agreement; and

(i)

titlurile au fost folosite doar pentru a facilita intelegerea si nu vor afecta interpretarea prezentului contract;

(ii)

cuvintele folosite la singular vor include si sensul de plural, si viceversa; (iii) o trimitere la o sectiune, articol, parte sau anexa (inclusiv orice anexe la care se face referire in contract), se intelege a fi o trimitere la acea sectiune, articol sau aceea parte sau anexa din sau la acest contract; (iv) o trimitere la un document, include si modificarea, completarea, inlocuirea sau novatia acelui document, fara a se tine insa seama de orice modificare, completare, inlocuire sau novatie realizata cu incalcarea prevederilor prezentului contract; si (v) cand se face trimitere la una din partile unui act, se vor subintelege si succesorii si cesionarii legali ai acelei parti. Sectiunea 3. Pretul si Obiectul Contractului. (1) Furnizorul se obliga prin prezentul Contract sa vanda si sa livreze Achizitorului, iar Achizitorul sa cumpere de la Furnizor conform termenilor contractuali Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto in valoare totala de 218.750,00 lei (RON), inclusiv taxa pe valoare adaugata in valoare de 34.926,47 lei (RON).

(iv)

(v)

a reference to a party to any document includes that party's successors and permitted assigns. Section 3. Price and Subject Matter of the Agreement. (1) Supplier hereby undertakes the obligation to sell and deliver to the Achizitor, and the Achizitor undertakes to buy from Supplier as per the provisions of the Agreement Fuels Value Coupons in a total amount of 218.750,00 lei (RON) (twohundredeighteenthousandsevenhundredfifty) , including the VAT in amount of 34.926,47lei(RON) (thirtyfourthousandninehundredtwentysixandfou rtyseven).
Page | 88

Anexa 13
(2) Bonurile de Valoare pentru Carburanti Auto vor fi emise in carnete de 25 file, avand o valoare de 50 lei/ fila, asa cum este specificat in Anexa nr. 2. Cantitatea de bonuri de valoare pentru carburanti auto ce vor fi furnizate in baza prezentului contract va fi de 175 carnete bonuri valorice. De asemenea, Achizitorul se obliga prin prezentul Contract sa achite contravaloarea Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto preluate, conform termenilor contractuali. Pretul unitar al unui carnet de bonuri valorice este de 1.050,42 lei la care se adauga TVA in valoare de 199,58 lei. (2) The Fuels Value Coupons shall be packed in 25 pieces batches, having a value of 50 lei/piece, as is stipulated in Annex 2. Achizitor, also, hereby undertakes the obligation to pay for Fuels Value Coupons taken over by him, according to the provisions of this agreement, as well as the expenses generated by printing of the Fuels Value Coupons. The Supplier can change the value of the coupons in case the printing costs shall be changed. The quantity of car fuel vouchers that are to be supplied on the basis of this contract shall be 175 sets of vouchers. The Purchaser also undertakes to pay the price of the Car Fuel Vouchers taken over, according to the conditions of the contract. The unit price of a vouchers set is 1,050.42 lei, to which shall add the VAT of 199.58 lei Section 4. Place of position of the Suppliers Sites in relation to which the Agreement shall take effect. (1) The Fuels Value Coupons released according to the Agreement are accepted as payment in all Suppliers petrol stations all over Romania, until the stock is completely exhausted. (3) Fuels Value Coupons are made available by the Supplier, its working point ACDS Titan. Section 5. General Representations and Warranties. Representations and Warranties of the Achizitor. (1) Achizitor represents and warrants to Supplier and Supplier represents and warrants to Achizitor that in the term of this Agreement and at any time thereafter: (i) it is a company duly established and validly existing under the laws of the Romania and it has the corporate power to own its assets, to conduct its business as presently conducted and to enter into, observe and perform its obligations under this Agreement; (ii) neither the execution of this Agreement, nor the compliance with its terms will conflict with, constitute a default of or require any consent of a third party in connection with another agreement or stipulation which it has entered into or by which it is bound, or violate any applicable law; (iii) to the best of its knowledge it is not in violation of any statute or regulation of any public
Page | 89

Sectiunea 4. Locatia Amplasamentului Furnizorului conform careia Contractul este in vigoare. (1) Bonurile de Valoare pentru Carburanti Auto eliberate conform Contractului sunt onorate in toate statiile de distributie ale Furnizorului de pe intreg teritoriul Romaniei, pina la epuizarea acestora. (2) Bonurile de Valoare pentru Carburanti Auto sunt puse la dispozitie de catre Furnizor prin Punctul de lucru ACDS Titan Sectiunea 5. Mandate si Garantii generale. Mandate si Garantii ale Achizitorului. (1) Achizitorul prezinta si garanteaza Furnizorului, iar Furnizorul prezinta si garanteaza Achizitorul ca in perioada valabilitatii prezentului contract si in orice moment ulterior: (i) este o societate infiintata legal si functionand conform legilor romane si are capacitatea potrivit legii de a fi proprietarul bunurilor sale, de a-si conduce afacerile asa cum se arata si in prezentul contract si de a pune in vigoare, analiza si indeplini obligatiile stipulate in prezentul contract; (ii) nici semnarea prezentului contract, nici indeplinirea termenilor sai nu va intra in conflict cu, nu vor constitui neindeplinirea sau nu vor necesita acordul unei terte parti cu privire la alta conventie sau prevedere care ii este aplicabila, si nu va incalca orice legislatie aplicabila; (iii) la data prezentului Contract, nu incalca nici un statut sau regulament al unei autoritati

Anexa 13
publice sau legislatia aplicabile, si nici nu a fost emis nici un ordin sau decizie care are sau ar putea avea vreun efect negativ asupra planurilor de afaceri sau situatiei financiare sau care ar face improbabila analiza si indeplinirea obligatiilor derivate din prezentul contract. (2) In completarea mandatelor si garantiilor generale, Achizitorul prezinta si garanteaza Furnizorului faptul ca are capacitatea de a-si desfasura in mod legal activitatea, cu ajutorul Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto obiect al prezentului contract, in concordanta cu cerintele standardelor si legile aplicabile in vigoare. (3) Achizitorul prezinta si garanteaza ca in privinta livrarii Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto, nu va semna conventii cu nici o terta parte si nu isi va asuma nici o obligatie care ar putea avea afecta indeplinirea prezentului contract. Sectiunea 6. Durata Contractului Contractul va fi valabil pana la 31.12.2009 si va intra in vigoare la data semnarii sale de catre Parti. authority or the applicable law and no judgment or order has been issued which has or is likely to have any materially adverse effect on its business prospects or financial condition or make it improbable that it will be able to observe or perform its obligations under this Agreement. (2) In addition to the general representations and warranties the Achizitor further represents and warrants to Supplier that it is in a position to legally perform the activity associated with the Fuels Value Coupons - subject to this Agreement in compliance with the requirements of the standards and the applicable law.

(3) Achizitor represents and warrants that with regard to the delivery of the Fuels Value Coupons it shall not enter into agreements with any third party and shall not undertake such obligations that may adversely affect the performance of this Agreement. Section 6. Term of the Agreement. The Agreement shall be concluded until 31.12.2009 and shall take effect on the date of its signing by the Parties. Sectiunea 7. Comandarea Bonurilor de Section 7. Fuels Value Coupons order. Valoare pentru Carburanti Auto. (1) Achizitorul va comanda Bonurile de (1) The Achizitor shall order Fuels Value Valoare pentru Carburanti Auto prin Coupons by sending an Order issued and transmiterea unei Comenzi emisa si semnata de signed by the Achizitor and submitted to the catre Achizitor, depusa la Punctul de lucru al Suppliers Branch ACDS Titan with 3 - 10 Furnizorului ACDS Titan cu 10 zile lucratoare working days before the delivery date. inainte de data livrarii. (2) Furnizorul va specifica Achizitorului (2) Supplier shall provide the Achizitor with the punctul de lucru de unde urmeaza sa fie site from which the Fuels Value Coupons shall ridicate Bonurile de Valoare pentru Carburanti be collected. Supplier shall have the right to Auto. In vederea indeplinirii comenzilor modify the list of deposits, including by Achizitorului, Furnizorul isi rezerva dreptul de confirmation of the Order. a modifica lista de depozite, inclusiv prin confirmarea Comenzii. (3) Livrarea Bonurilor de Valoare pentru (3) The delivery of the Fuels Value Coupons Carburanti Auto se va efectua in cel mult 10 shall be performed within maximum 10 working zile lucratoare de la data transmiterii Comenzii days after the date of receiving the Order and in si in prezenta delegatului Achizitorului si pe the presence of Achizitors delegate and based baza urmatoarelor documente prezentate de on following documents submitted by the catre Achizitor: Achizitor: Copie a Comenzii semnata si stampilata corespunzator de catre reprezentantii legali ai Achizitorului; Delegatie de ridicare marfa semnata si Copy of the Order duly signed and stamped by Achizitors legal representatives; Mandate to pick up goods duly signed
Page | 90

Anexa 13
stampilata corespunzator de catre reprezentantii legali ai Achizitorului; Buletin de identitate/carte de identitate a delegatului. (4) Livrarea Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto se va efectua in prezenta delegatului Achizitorului si pe baza urmatoarelor documente emise de catre furnizor: - Factura fiscala: valoare totala reprezentand Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto comandate . - Dispozitie de livrare. (5) Carnetele de Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto livrate trec in proprietatea Achizitorului si circula pe riscul acestuia din data semnarii documentelor de livrare. (6) Receptia cantitativa si calitativa a Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto se va efectua la preluarea acestora de catre delegatul desemnat de catre Achizitor, pe propria raspundere, atestand preluarea marfii din punct de vedere cantitativ si calitativ prin contrasemnarea documentelor de livrare a marfii mentionate la alin. 4 de mai sus. Sectiunea 8. Pretul Vanzarii si Livrarii Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto. Modalitatea de plata. (1) Prin executarea prezentului contract, Furnizorul se obliga sa vanda si sa livreze Bonurile de Valoare pentru Carburanti Auto Achizitorului in schimbul achitarii pretului pe care Achizitorul se obliga sa il plateasca. (2) Pretul va include orice taxe datorate potrivit legislatiei in vigoare. Achizitorul va plati suma specificata in factura emisa prin transfer bancar in contul Furnizorului in termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii facturii. Achizitorul va fi obligat sa plateasca in totalitate sumele specificate in facturile emise cu respectarea prevederilor din oferta financiara. (3) Preturile carburantilor auto onorati pe baza Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto sunt preturile de vanzare cu amanuntul, practicate de statiile de distributie ale Furnizorului, in vigoare la data alimentarii autovehiculului Achizitorului. and stamped by Achizitors legal representatives; Identity card of Achizitors delegate.

(4) The delivery of Fuels Value Coupons shall be executed in the presence of Achizitors delegate and based on following documents issued by the Supplier: fiscal invoice with 2 separate positions: total amount representing the ordered Fuels Value Coupons and amount for coupons printing; - delivery note. (5) Batches of Fuels Value Coupons become Achizitors property and circulate on its own risk from the date when the Achizitor signed the delivery documents. (6) Reception per quantity and quality of Fuels Value Coupons shall be executed when the delegate nominated by the Achizitor takes over, on his own responsibility, the fuels value coupons. Certification of quantitative and qualitative taking over of the goods is made by delegates signature on de delivery documents stipulated at paragraph 4 above. Section 8. Price concerning Fuels Value Coupons Sale and Delivery. Payment. (1) With the execution of this Agreement, Supplier undertakes to sell and deliver the Fuels Value Coupons to the Achizitor in consideration for a price, which Achizitor undertakes to pay. (3) The price shall include any taxes and charges due under the legislation in force. The Achizitor shall pay the amount specified in the issued invoice by way of bank transfer to a bank account of Supplier, within 30 (thirty) days as of the date of issuance of the invoice. The Achizitor shall be under the obligation to fully pay the amounts specified in the issued invoices in keeping with the terms and conditions of the financial offer. (4) Prices of fuels bought based on Fuels Value Coupons are the retail prices used by Suppliers petrol station, in force at the date of Achizitors car fuelling. -

Page | 91

Anexa 13
(4) Achizitorul nu are dreptul de a solicita restituirea diferentei in minus dintre valoarea Bonului/Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto onorat(e) de catre Furnizor si valoarea cantitatii de carburant auto achizitionat, Bonurile de Valoare pentru Carburanti Auto utilizate fiind considerate a fi onorate pana la valoarea lor nominala totala. In situatia in care aceasta diferenta este in plus Achizitorul va avea obligatia de a plati respective diferenta in numerar catre statia de distributie carburati la care a alimentat autovehiculul. Sectiunea 9. Limita de credit. (1) In termenii prezentului Contract, limita de credit va insemna valoarea totala a Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto care au fost livrate de catre Furnizor dar nu au fost platite de catre Achizitor. Suma mentionata in propozitia anterioara nu va depasi suma mentionata in Sectiunea 9 paragraful 3 din Contract. 2) Furnizorul va determina Limita de credit in EURO in Sectiunea 9 paragraful 3 la Contract. In cazul in care Achizitorul depaseste Limita de credit, Furnizorul va fi indreptatit sa refuze vanzarea si livrarea de alte Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto catre Achizitor in conditiile efectuarii platii dupa livrare. Furnizorul nu va raspunde de pierderile si/sau avariile suferite de Achizitor sau de terte parti cu privire la refuzul efectuarii livrarii conform dispozitiei anterioare. (3) Cuantumul Limitei de Credit, valabila pentru toate contractele de produse petroliere si Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto, care va fi stabilit dupa intentia Furnizorului, este urmatorul: 2 (doua zeci mii euro) (4) Limita de credit va fi considerata depasita ori de cate ori Achizitorul transmite o Comanda de achizitionare de Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto care nu a fost platita in avans si care depaseste valoarea Limitei de Credit. (5) In cazul in care Achizitorul nu plateste pretul pentru Bonurile de Valoare pentru Carburanti Auto livrate in termenul negociat, chiar daca Limita de credit nu a fost depasita, 0 (5) The Achizitor shall have no right to claim from the Supplier the reimbursement of any minus difference between the value of the Fuels Value Coupon(s) presented for payment and the value of the acquired fuels, thus being considered that the Fuels Value Coupons presented for payment were used at their entire nominal value. In case the difference is positive than the Achizitor shall have the obligation to pay it in cash to the filling station where it fueled. Section 9. Credit Limit. (1) Within the meaning of this Agreement Credit Limit shall mean the total value of the Products, which have been delivered by Supplier, but have not been paid by the Achizitor. The amount under the preceding sentence shall not exceed the amount pursuant to Section 10 paragraph 3 of the Agreement. (2) The Supplier shall determine the Credit Limit in EURO in Section 9 paragraph 3 of the Agreement. In case Achizitor exceeds the Credit Limit, Supplier shall be entitled to refuse the sale and delivery of further Fuels Value Coupons to the Achizitor on terms of payment after performance of the delivery. Supplier shall not be liable for any losses and/or damages suffered by the Achizitor or any third party in relation to the refusal to perform a delivery pursuant to the foregoing sentence. (3) The amount of the Credit Limit, for all the agreements for petroleum products and vouchers, which shall be specified at Suppliers sole discretion, reads as follows:
0 0

(twentythousand EUR.) (4) The Credit Limit shall be deemed exceeded, whenever the Achizitor places an Order to purchase Fuels Value Coupons that has not been paid up and exceeds the amount of the Credit Limit. (5) In the event Achizitor fails to pay the price for the delivered Fuels Value Coupons within the negotiated term, even though the Credit Limit has not been exceeded, Supplier shall be
Page | 92

Anexa 13
Furnizorul va fi indreptatit sa refuze vanzarea si livrarea de alte Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto catre Achizitor in conditiile efectuarii platii dupa livrare. Furnizorul nu va raspunde de pierderile si/sau avariile suferite de Achizitor sau de terte parti cu privire la refuzul efectuarii livrarii conform dispozitiei anterioare. Sectiunea 10. Garantii. (1) Garantia de buna executie este de 9.191,17 lei (RON), reprezentand 5 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie sub forma de scrisoare de garantie bancara in termen de max. 7 zile de la semnarea contractului. (2) Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului prin scrisoare de garantie bancara, la dispozitia Achizitorului. (3) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. (4) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizand totodata, obligatiile care nu au fost respectate. (5) Garantia de buna executie se pierde proportional cu obligatiile contractuale neexecutate. (6) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. (7) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate de catre furnizor. n cazul nerestituirii, la scaden, a scrisorii de garantie, Clientul se oblig s plteasc penaliti n cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de ntrziere din suma asupra careia nu s-a emis nici o pretentie entitled to refuse the sale and delivery of further Fuels Value Coupons to the Achizitor on terms of payment after performance of the delivery. Supplier shall not be liable for any losses and/or damages suffered by the Achizitor or any third party in relation to the refusal to perform a delivery pursuant to the foregoing sentence. Section 10. Securities. (1) The performance guarantee amounts to 9,191.17 lei (RON), representing 5 % of the price of the contract without VAT and shall be submitted as a banking guarantee letter within 7 days after the signature of the contract. (2) The Supplier shall issue the performance guarantee as a banking guarantee letter, to the order of the Purchaser (3) The Purchaser is entitled to raise claims on the performance guarantee, within the limit of the prejudice caused, if the Supplier fails to comply with his obligations as provided in this contract. (4) Before raising a claim on the performance guarantee, the Purchaser shall notify this to the Supplier, mentioning therein the obligations that have not been complied with. (5) The performance guarantee is lost proportionally to the contract obligations that have not been complied with. (6) The Purchaser undertakes to issue the participation guarantee after the supplier has proven the issuance of the performance guarantee. (7) The Purchaser undertakes to pay back the performance guarantee within 14 days after the fulfilment of the suppliers obligations. For failing to pay back the performance guarantee in due time, the Client undertakes to pay penalties amounting to 0.1% for each day of delay, calculated against the amount for which no claim has been raised.

(8) Garantia produselor este distincta de (8) The guarantee of the products is distinct from garantia de buna executie a contractului. the contract performance guarantee.

Page | 93

Anexa 13
Sectiunea 11. Contul bancar al Furnizorului. Achizitorul va transfera toate platile catre Furnizor prin transfer bancar in contul FurnizoruluI numarul RO09TREZ7005069XXX000488 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Sectiunea 12. Forta majora (1) In sensul prezentului Contract, Forta Majora va insemna orice imprejurare de fapt, imprevizibila si insurmontabila, precum si cauzele unor astfel de imprejurari, care determina in mod obiectiv imposibilitatea oricarei Parti sa continue obligatiile sale contractuale. Asemenea imprejurari include, dar nu se limiteaza la: fenomene naturale, blocade, rezolutii, razboi, nationalizari, confiscari, greve, embargo, dispozitii legale imperative intrate in vigoare dupa semnarea acestui Contract etc. (2) In cazul aparitiei unei situatii de Forta Majora, nici una dintre Parti nu va fi considerata responsabila pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, cu conditia ca respectiva Parte sa fi incercat sa remedieze consecintele unei astfel de situatii. (3) Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice celeilalte Parti aparitia situatiei de Forta Majora in termen de 24 ore de la producerea acesteia, urmand ca un certificat sau un alt document de la autoritatea competenta certificand aparitia situatiei de Forta Majora sa fie trimis celeilalte Parti. (4) Contractul va fi prelungit cu o perioada de timp egala cu durata situatiei de Forta Majora sau cu o perioada de timp considerata rezonabila, luand in considerare situatia specifica. (5) Daca situatia de Forta Majora nu inceteaza in termen de 10 zile de la producerea acesteia, oricare Parte are dreptul sa termine unilateral Contractul, cu termen de preaviz de 10 zile. Sectiunea 13. Raspundere contractuala (1) Furnizorul are dreptul de a suspenda livrarile de Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto,, indiferent de moment, in situatia in care Achizitorul nu isi indeplineste Section 11. Suppliers bank account. Achizitor shall transfer all payments to Supplier by way of bank transfer to Suppliers bank account, number RO09TREZ7005069XXX000488, opened with Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Section 12. Force majeure (1) For purposes of this Agreement, Force Majeure shall mean any de facto situation, impredictable and insurmontable, as well as the causes which objectively renders either Party impossible to continue with its contractual obligations. Such situations include, but are not limited to: natural phenomena, blockades, revolutions, war, nationalization, confiscation, strikes, embargo, mandatory legal provisions enacted after the conclusion of this Agreement.

(2) Should a Force Majeure situation occur, neither Party shall be considered responsible for non-fulfillment or inadequate fulfillment of its contractual obligations, provided that the respective Party has attempted to remedy the consequences. (3) The Party invoking the Force Majeure must notify to the other Party the occurrence of the Force Majeure within 24 hours from its occurrence, following that a certificate or another document from the competent authority, certifying the Force Majeure event shall be transmitted to the other Party. (4) The Agreement shall be prolonged by a period of time equal to the duration of the Force Majeure event or by a period of time considered reasonable, taking into account the specific circumstances. (5) If the Force Majeure situation does not stop within 10 days from its occurrence, either Party is entitled to unilaterally terminate the Agreement by a 10-day notice period. Sectiunea 13. Contractual liability (1) The Supplier has the right to suspend in any moment the delivery of Fuels Value Coupons or of the fuels based on the Fuels Value Coupons acquired by the Achizitor, in case the latter does
Page | 94

Anexa 13
obligatiile asumate prin prezentul contract. (2) Partea care nu isi executa obligatiile contractuale sau si le executa necorespunzator, va datora celeilalte parti penalitati pe fiecare zi de intarziere in cuantum de 0.1% din valoarea obligatiei neindeplinite. not fulfill its contractual obligations. (2) If the Achizitor does not fulfill its contractual obligations or not properly fulfill them, the Supplier is entitled to request liquidated damages in amount of 0.1% per each day of delay from the amount of the Fuels Value Coupons and printing expenses not paid in due time. (3) If the Achizitor does not collect the Fuels Value Coupons in a term of 15 working days form the date of the Order, it has the obligation to pay to the Supplier the expenses generated by the printing of the Fuels Value Coupons to which shall be added the penalties regulated by Section 13 paragraph (2). Section 14. Dispute resolution (1) Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this agreement or its breach, termination or invalidity which cannot be settled amicably shall be settled by the competent court of law from Suppliers headquarter.

(3) In situatia in care Achizitorul nu ridica Bonurile de Valoare pentru Carburanti Auto intr-un termen de 15 zile lucratoare de la trimiterea Comenzii, are obligatia de a plati Furnizorului costurile de tiparire ale acestora la care se adauga penalitatile prevazute de sectiunea 13 paragraf (2). Sectiunea 14. Litigii (1) Orice disputa, controversa sau pretentie decurgand din sau in legatura cu prezentul contract sau cu incalcarea, incetarea sau nulitatea acestuia si care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, va fi solutionata in mod definitiv de catre instanta competenta de la sediul central al Furnizorului. (2) Contractul va fi guvernat de si va fi (2) The Agreement shall be governed by and interpretat in conformitate cu legile romane. shall be construed in accordance with the laws of Romania. Sectiunea 15. Incetarea contractului Section 15. Termination of the agreement Contractul poate inceta: This Agreement may be terminated: (a) prin acord scris si semnat al ambelor parti; (a) by mutual agreement in writing, signed by the contractual parties; (b) de catre Furnizor, fara notificarea (b) by Supplier without serving written notice to Achizitorului si fara interventia instantelor the Achizitor, without the intervention of a court judecatoresti sau alte formalitati, in situatia in or any other formalities, provided that the care Achizitorul nu si-a indeplinit obligatiile Achizitor has failed to fulfill its contractual contractuale, desi i s-a acordat un termen de obligations, even though, Supplier has granted gratie adecvat . an adequate grace period. Sectiunea 16. Confidentialitate Section 16. Confidentiality Achizitorul se obliga in conditiile legii sa According to the law, the purchaser undertakes asigure garantarea protejarii acelor informatii to ensure the protection of that information the pe care furnizorul le precizeaza ca fiind supplier indicates as confidential in the confidentiale in derularea contractului, in execution of the contract, to the extent where the masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea disclosure of this information could objectively acestor informatii ar prejudicia interesele prejudice the legitimate interest of the supplier, legitime ale furnizorului in special in ceea ce mainly as concerns the commercial secret and priveste secretul comercial si proprietatea the proprietary information. intelectuala. Sectiunea 17. Efectul Contractului. Section 17. Effect of the Agreement. (1) In cazul in care prevederi ale Contractului (1) Should provisions of the Agreement become devin invalide sau imposibil de executat, invalid and unenforceable, the remaining celelalte prevederi vor ramane valabile si provisions shall remain valid and enforceable. executabile.
Page | 95

Anexa 13
(2) Contractul intra in vigoare la momentul (2) The Agreement shall enter into force as of semnarii de catre reprezentantii legali ai the moment of its signing by legal Partilor. representatives of the Parties, but under the condition that the Achizitor shall provide in favour of the Supplier the security regulated by section 10 (2). Sectiunea 18. Diverse Section 18. Miscellaneous (1) Modificarile si adaugirile la acest Contract (1) Amendments and supplements to this se vor face in scris in baza acordului partilor Agreement shall be executed in writing and on contractante. the grounds of the contractual parties mutual consent. (2) Nici una din parti nu va putea ceda sau (2) The Parties do not have the right to assign or transfera, in tot sau in parte, drepturile si/sau transfer, all or part, of their rights and/or obligatiile decurgand din prezentul contract, obligations under the present agreement without decat cu aprobarea scrisa si prealabila a prior written approval of the other party. celeilalte parti. (3) Contractul se va derula prin Punctul de lucru al Furnizorului ACDS Titan. Sectiunea 19. Exemplare. Prezentul Contract a fost redactat si semnat in trei (3) exemplare identice, in versiuni in limba engleza si romana, in original si constituind unul si acelasi Contract, doua pentru Achizitor si unul pentru Furnizor In cazul aparitiei unor diferente intre versiunile contractului in limba engleza si cel in romana, versiunea in limba romana va prevala. Anexe: Anexa nr. 1 Comanda Anexa nr. 2 Lista per cantitate si valoare a Bonurilor de Valoare pentru Carburanti Auto livrate Achizitorului de catre Furnizor. Anexa nr .3 Garantia de buna executie(formular acceptat) Anexa nr. 4 Hotarirea de adjudecare si Oferta Financiara Anexele nr. 1 4 fac parte integranta din contract PENTRU ACEASTA Partile au semnat prezentul Contract in numele lor la data mai sus mentionata dupa cum urmeaza: For Achizitor: / Pentru Achizitor: Functie/position: ............................. (3) The Agreement shall be carried out by Suppliers Branch ACDS Titan. Section 19. Counterparts. This Agreement is executed and signed in two (2) identical counterparts, in English and in Romanian language copies, each one being an original and all constituting one and the same Agreement, one for each party. In case of any discrepancy between the versions of the Agreement in English and Romanian, the Romanian version shall prevail. Annexes: Annex No. 1 - Order Annex No. 2 - List per quantity and value of the Fuel Value Coupons delivered to the Achizitor by the Supplier. Annex no. 3 Performance bond ( form) Annex no. 4 Tender decision and financial Offer; IN WITNESS WHEREOF the Parties signed this Agreement in their respective names on the date above written as follows: For Supplier: / Pentru Furnizor: Functie/position: .............................

Page | 96

Anexa 13
ANEXA NR. 2 / ANNEX NR. 2 DEFALCAREA VALORII CONTRACTULUI DE VINZARE BONURI VALORICE CARBURANTI AUTO / BREAKDOWN OF VALUE FOR AGREEMENT FOR SELLING FUELS VALUE COUPONS Nr. crt. NR. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Denumire Name Valoare bonuri valorice carburanti auto ( 50 lei/fila) Value for Fuels Value Coupons ( 50 lei/file) Valoare bonuri valorice carburanti auto ( 30 lei/fila) Value for Fuels Value Coupons ( 30 lei/file) Valoare imprimate Printing expenses VALOARE TOTALA/ TOTAL VALUE U/M Measurement unit Carnete a 25 file Batches of 25 pieces Carnete a 25 file Batches of 25 pieces Carnete a 25 file Batches of 25 pieces Cantitate Quantity carnete 175 175 XXX XXX XXX XXX 175 Valoare Value RON 218.750 218.750 XXX XXX XXX XXX 218.750

ACHIZITOR : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Functie/position ...................................

For Supplier: / Pentru Furnizor: Funcie / Position ..............................

Page | 97

Anexa 14
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

ANUNT DE ATRIBUIRE 1. Denumirea i adresa autoritii contractante: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - cod fiscal: ........., adresa: str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod .........., tel.: ..............., fax. ............., adresa de internet: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal. 2. Procedura de atribuire aplicat: licitatie deschisa. 3.Obiectul si durata acordului cadru: 3.1. Obiectul acordului cadru: Furnizare de combustibil auto prin bonuri de valoare, motorina, cod CPV 23151000-0 si benzina fara plumb, cod CPV 23112100-6; 3.2. Durata acordului cadru 4 ani; 4. Data atribuirii contractelor de achiziie public: 28.05.2009. 5. Criteriul de atribuire a acordului - cadru: pretul cel mai scazut. 6. Numrul de oferte primite: 2; 7. Denumirea i adresa ofertantului ctigtor: SC PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobanti nr.239, sector 1, tel: ..............; fax: .........., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40..........., avand Codul Unic de Inregistrare ................. 8.Valoarea totala estimata a acordului - cadru: 1.391.250,00 lei TVA inclus. 9. Cantitatea previzionata a acordului cadru: 1113 carnete de bonuri valorice; 10. Data publicrii anunului de participare: 06.03.2009. 11. Alte informaii: primul contract subsecvent a fost incheiat pentru o cantitate de 140 carnete de bonuri valorice cu o valoare de 175.000 lei, TVA inclus; 12. Anuntul de atribuire a fost publicat in SEAP cu numarul 12980. 13. Institutia responsabila pentru solutionarea contestatiilor: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureti, cod postal: 030084, email:office@cnsc.ro, tel.: 310.46.41, fax: +4(021) 310.46.42., adresa internet: www.cnsc.ro.

Page | 98

Anexa 15

Page | 99

Anexa 16

Unitatea A.N.A.F.

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE


__________________________________________________________________________________
| Numr | Data | Cod | Cod | Contract | Factur | Cont | | document |_________________| furnizor | primitor | Nr. --- | Nr. --- | creditor | | |Ziua |Luna |Anul | | | Comand | Aviz de | | | | | | | | | | nsoire | | | | | | | | | | a mrfii | | |___________ |_____|_____|_____|________ ___|____________|_________________|________________| | | | | | | | | | | | 255 | 1 1 | 0 7 |2 0 0 9 | | | | 123456 | | |____________|_____|_____|____|____________|____________|__________|___________|____________| Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. PET ROM S.A. din BU CU REST I cu vagonul/auto nr. B 2 2 DAF documente nsoitoare Fa c t ur fisc a l nr. 1 2 3 4 5 6 din 1 1 .0 7 .2 0 0 9 delegat I on Const a nt in, B.I. seria RX nr. 3 9 7 7 1 0 eliberat de poli?ia Se c ?ia 2 4 . ___________________________________________________________________________________________ | Nr. | Denumirea | Cont | Cod | U/M |Cantitatea | Recepionat | | crt. | bunurilor | debitor | | | conform | ______________________| | | recepionate | | | |documente |Cant.| P/U |Valoare| |________|______________|_________|____________|_______|___________|______|________|________| |___1 __|____BV C_______|___________|___________|__ c rn._| ___175___ |_____ | 1.250 |218.750 | |_______________TOTAL____________________________________________________________ |_218.750| | Comisia de recepie Primit n gestiune | | | |__________________________________________________________________________________________ | | Numele i prenumele | Semntura | Numele i prenumele | Semntura| Data | Semntura | |____________________|____________|_____________________|__________| | | |___Stancu Ioana_____|____________|_____________________|__________| 11.07. | | |___Mihai Elena___ |____________|____________________ |__________|_2009___ |_____________ |
14-3-1A A4 t2

Page | 100

Anexa 17

Page | 101

Anexa 18
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AE G NTIANA NA ADEA TIO L DMINISTRA F RE ISCA A L

C A T R E, AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

RAPORT privind derularea contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia publica de carburant auto: benzina fara plumb CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0, prin bonuri de valoare pentru carburanti

1. FURNIZOR : S.C. PETROM S.A.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI: furnizarea carburant auto: benzina fara plumb CPV 23112100-6 si motorina CPV 23151000-0, prin bonuri de valoare pentru carburanti 3. VALOAREA CONTRACTULUI: 218.750,00 lei TVA inclus 4. MOD DE INDEPLINIRE: Pe parcursul derularii contractului, furnizorul si-a indeplinit obligatiile asumate, produsele fiind livrate conform specificatiilor tehnice si conditiilor de calitate convenite contractual.

DIRECTOR,

Page | 102

BIBLIOGRAFIE Legislatie Europeana60 Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene Directiva 89/665/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene CPV - Regulamentele (CE) privind Vocabularul comun al achizitiilor publice

- REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului n ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, n ceea ce priveste revizuirea CPV. - REGULAMENTUL (CE) NR. 2151/2003 AL COMISIEI din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV). - REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor n cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice n conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului. FORMULARE STANDARD - Regulamentul (CE) NR. 1564/2005 al COMISIEI din 7 septembrie 2005 Legislatie Nationala61 Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii consolidata in baza Legii de aprobare nr. 337/2006, a Legii 128/2007, a O.U.G. nr. 94/2007, a O.U.G. nr. 143/2008, a O.U.G. nr. 228/2008 si a O.U.G. nr. 19/2009- text consolidat, inclusiv anexele, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 consolidata n baza Hotarrii nr.1.056/2006, a Hotarrii nr.1.337/2006 si a Hotararii nr.834/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
60 61

http://www.anrmap.ro/legislatie/Legislatie Europeana/ http://www.anrmap.ro/legislatie/Legislatie Nationala/


Page | 103

Hotararea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Diverse materiale informative Code de Marchs Publics, Editions Litec, Paris, 1999.

Droit des contrats administratifs, 2e edition, Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, L. Richer, Paris, 1999. La moralisation des marchs publics, Presses Universitaires de France, G. Fenech, Ph. Petit, Paris, 1998. Dictionnaire de droit administratif, 2e edition, Editions Dalloz, Armand Collin, A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Paris, 1999. Droit administratif, 3e edition, Dalloz, M. Lombard, Paris, 1999.

Tratatul de instituire a Comunittii Economice Europene, semnat de reprezentantii Germaniei, Belgiei, Frantei, Italiei, Luxemburgului si Olandei, la Roma, 25 martie 1957, si intrat n vigoare la data de 1 ianuarie 1958. Codul Civil Roman

Dictionar de drept civil, Editura Stiintific si Enciclopedic, Bucuresti, 1980, M. Costin, M. Muresan, V. Ursa. Curierul judiciar nr.2/2002, p.20, Contractul de achizitie public, D. C. Dragos.

Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, vol.I, Bucuresti, 2009.

Page | 104