Sunteți pe pagina 1din 6

..4.

1';; 9

..a ~.

~ t:

;'

facto[; relevantal
Introducere
In conditiileunor framantarimajore pe plan mondial,cand economiile tarilorlumii,inclusivale celormai puternice, unt s zguduitedintemelii,organizatiile trebuiesa se adaptezepermanentcerintelorde cre~terea competitivitatii, entrua pup teafacefata schimbarilora nivelglobal,regional~i national. l A~a cum arata reputatiieconomi~tiJoseph Stiglitz ~i Carl Walsh "cand descriueconomia$i construiescmodelecare previzioneazaevolutia economiei sau efectele diferitelor politici, economi$tiisunt implicati in ceea ce se nume$te economie pozitiva.Candevalueaza politici/ealternative, anc tarind diferitelebeneficii $i costuri, ei sunt implicati intr-o economienormativa'~. Auditul,fie el cel financiar,fie al resurselorumanesauvizandaltedomenii,reprezinta compo0 nentadeosebitde importanta economieinormative. a In actualaconjunctura economica, rganizatiile axeazape o se gasireade solutiide eficientizare activitatiisau cel putinde a supravietuire,ar realizareaunui audit al resurselorumane, i ca 0 componentaa managementului acest domeniu,ar in puteagasiraspunsuria numeroase l intrebari,ar puteasa orienteze,sa ofere alternative~i sa intrevadasolutii,in urma stabiliriiunuidiagnosticclar ~i concis. Specialistul mericanPeter Orukersubliniaca "sarcinafuna damentalaa managementului ramaneaceeade a-i facepe oamenisa lucreze eficient 1mpreuna, ferindu-Ieobiective o comune,valoricomune,organizarepotrivita,instruireacontinua$i dezvoltarea careau nevoiepentrua lucraeficient de .?ia reactionala schimbare".Cu atat mai mult,managementul resurselorumane trebuie sa raspundatuturor acestor obiective~i,caatare,audita reaacestuiaestepecat denece-

managementului performantei
HumanResources Audit . A RelevantFactorof Performance Management
In the auditingtheoryand practice,which has becomea very relevantcomponent f contemporary o legaleconomy, an increasinglyimportantrole is played by the human resourcesaudit or, more recently,by the humancapital audit. If we startwith the phraseacceptedby mosteconomists according which"peoplearethe key strategicresource to in the organization",t obviouslyfollowsthat the human i resources auditis a key requirement f any strategythat o is considered be sustainable to and efficient.The present articleis showinghowauditinghumanresourcesensures theassessment f the alternative o policies,measuring and weighingthe variousbenefitsand costsof howto exploit the humancapital. Key words: humanresourcesaudit,performanceindicators,globalstrategy,benchmarking, umancapital, h strategicrole of humanresources JEL Classification: M40,015, J 24 Cuvlntecheie:auditul esurselor r umane,indicatori e pertord manta, strategie globala, benchmarking, capital uman,rolulstrategical resurselorumane

Drd., Academia de Studii Economice, Bucure!?ti,e-mail:georgeta.marinescu@univcb.ro 1 StiglitzE. Joseph, WalshE. Carl,Economie,EdituraEconomica,Bucure!?ti, 2005, pg.39-40 2 Druker, P.F., Despre profesia de manager, Editura Meteor Press, Bucure!?ti,2006, p. 150

Audit Financiar, anullX

(,';C..-'('

'1"_"~'-'-1."(~,'r~y,.-:_:""'~,-'

.,'

.:,'.

'
: ,", -;

. Audituhres.urselor;Jimaheii~'i ~ . . "'-'."~""'" :-".-.:; ,_.~ '..,,,--,-',.~~~,,~~-:

t_..

',.

e atat de importanta.

~var,pornindde la premisaca "oameniireprezinta 31aresursa strategicaa unei organizatii",capitalul ;-a alaturatca importanta strategicacapitaluluifinan!

~e~teproblematicafinanciara~i acopera~i alte activitati, printrecaredomeniulcomplexal resurselor mane. u Metodade cercetarea fenomenuluide audit al resurselor umanearela baza0 cercetare sistematica timpa dome~iin niuluimanagementului resurselorumanecu preponderenta, dar ~i a auditului,prin: studierealiteraturiide specialitate; studierea~i analizareamoduluide interpretare fenomenua lui de catrespeciali~tiromani;studiularticolelor publicate in baze de date internationale, pentru a putea identiflca fenomenullanivelinternational.

calede consecinta, preocuparea pentru extinderea

or de auditfolositepananudemult,numaiin ceeace ! capitalulfinanciar,se transpun~i asupracapitalului n ultimaperioadavorbindu-sedin ce in ce mai mult tul resurselor umane. !mentulresurselorumanea avut 0 dezvoltareputer) evolutierapida,devenind0 componenta strategica a a managementului organizatiei.Este evident ca I uneiafaceri,gradulde competitivitate performan~i Jrganizatiidepindtot mai mult de calitatea~i profellul resurselor umane, de gradul acestora de ~,de procesulde inovare~i creativitate."Calitatea activitatilorde resurseumanea devenit0 preocustanta~i majora,demonstrata defaptulca nu numai produselor~i serviciilorconteaza,ci ~i aceea a )r pe careii areorganizatia3. Auditulresurseloruma)sibilitatea punabazeleunuimanagement l calisa a ~.

Abordariale audituluiresurselor umanein contextulidentificarii si evaluariiriscurilor ,


Auditul resurselorumanea aparut~i s-a dezvoltatatat pe planmondial,cat mai alesin tara noastrarelativrecent,fiind implementatndeosebila nivelulcompaniilorransnationale, i t multinationale, ~i al celornationalemari. dar Treptatinsa, auditulresurselor umaneesteadoptat~i implementat ~i la nivelul organizatiilorde dimensiunimijlocii~i chiar mici, fiind un instrumentde control,care a devenit necesarpentruluarea de decizii fundamentate ceeace in prive~tepersonalul,n acordcu obiectivele i globaleale companiei. De~ieste un domeniu~i 0 activitatepracticarelativnoua, auditulresurselor umanecunoa~te deja0 seriede conceptualizari~i definitii,in continuare analizand uneledintreele. "Audituleste un domeniucare se bazeazape un cadrude referintarecunoscutn lumeaintreaga,chiardaca.dincauza i varietatilormediilorde referintain careestepractical.acesta trebuiesa se adaptezepentrua lua in calculparticularitatile legislative~i de reglementare fiecareltari. reguhie ale specifice careguverneaza anumitesectoarede activitatf'saupur ~i simplumarimea~i culturaorganizatii1or".4 Intr-oaltaacceptiune, uditulresurselor maneesteconsidea u rat nOactivitate desfa~uratade profesioni~tiin domeniul resurselorumane din interiorulsau exteriorulorganizatiei, care colecteaza~i evalueazaprobe legate de gestionarea resurselorumanedin cadrul organizatiel,n vedereaexprii marii unei opinii independenteprivind compara\iadlntre

Delimitarimetodologice
rile in realizareaprezenteilucrari au pornit de la auditulse extindede la problematica financiara,la ;e altedomeniiale organizatiei ontemporane, c prinIn rol importantII detin resurseleumane.Prin urlerea accentuluipe un audital indicatorilor perde a resurselorumane manageriale~i de executie, efectiv la cre~tereasau cel putin la mentinerea 'itatii. conturareaperspectiveide "creare a unei piete estariide serviciide audit,pe bazauneimai bune i a regulilor",reprezintaun dezideratprecizatde uropeana Garteaverde- Politicade audit:lectiin 2010),ca ~i recunoa~terea catre acela~ifor a de 3 pentru asigurarea stabilitatii financiare este firmelemarisa beneficieze serviciide auditin de lUU.In mod necesar,serviciilede auditse extind, elultuturor" ompaniilor,nclusiva celorde micidic i ar aria de acoperirea domeniilorauditatedepaI

,A, Managementu/ resurse/or mane, dituraEconomica, u E Bucure~ti, 2003,p.16 :oord.), uditu/ e sistemin institulii/e A d pub/ice,Editura Administra\iei Intemelor, ~i Bucure~ti,2006, p.14 45

aspecteleobservate~i cele prestabilite,raportatela respectarea~iaplicarea unuicriteriude calitateanteriordefinit"s. Men\ionam$i prezentarea facuta de Curtea de Conturi a Romaniein Ghidulde evaluarea sistemului e " i d controlintern in entitatile publice,undemisiunea auditprivindgestiunea de resurselor umaneeste considerata ,,0structuracare sustine eforturileconduceriide a-~i Indeplini obiectivele,fiind un instrument oarte importantpentruimbunatatireasistemului f de controlintern,contribuiela descoperirea activitatilor,operatiunilor, lementelor areau importanta e c deosebita cadrul in organiza\iei,analizeazapuncteleforte ~i slabiciunileacesteia,luandin considerare modulde conducere, ulturaorgac nizationala,oportunitatile amenintarilecare pot avea un ~i efectIn realizareaobiectivelorpropuseprivindstrategiade resurseumane"6. Auditulresurselorumanetrebuieefectuatin contextulaudituluifinanclar, l situatiilorinanciare a f individuale ale,organizatiei, luandin considerare riscurile~i tinandcont de impactul pe careII au acesteaasuprarisculuide audit. Dintrecelemai importante riscurimentionam celelegate pe de deficiente activitati,precum: in

Analiza auditului resurselor umanein functie de ,

dimensiunea tipoJogica
Pornindde la uneleclasificarirealizatein literaturade specia)itate, mconsideratoportun~i beneficde analizatlocul~i a rolulfunctiuniide resurseumane,ce poatefaceobiectulunor analizede audit,in functie de anumitecriterii ~i standarde avutein vedere,in determinarea tipologieiauditului. ~acum A se ~tie,criteriulreprezintaun punctde vedere,un principiu sau0 normape bazacaruiaseface0 clasificare,n cazulde i fata a audituluiresurselorumane. Astfel,in func1ie apartenentaauditorului la organizatia de supusa procedurii de audit, acesta poate fi intern sau extern. Componentade resurse umane (capitalul uman) dintr-oorganiza1ie poatefi supusaatat unui auditintern,cat ~i audituluiextern. Auditulintern,de obicei,actioneaza preponderenta docu in meniulfinanciar-contabil, anumiteinstitutiiavand in organigramadepartamente specializate auditintern,dar poatefi de aplicat~i In alte domeniisau departamente organizatiei: ale resurseumane,juridic- contencios,IT ~i, nu in ultimulrand, auditulla nivelulstructurilor conducere,denumitauditde de management. Aria de aplicabilitate audituluiinternvariaza a considerabil ~idepindede structura~idimensiunea organizatiei, dar ~i de solicitarileconduceriicare dispunerealizarea misiuniide audit. Prin urmare, auditul intern al resurselor umanepoateacoperiintreagadimensiune gestiuniiresura selorumanesau se poateaxa doarpe anumitecomponente ale acesteiade la cel mai inalt nivel, managerial (cu auditarea sistemuluide management l performantei, compoa a nentei de planificarea resurselorumanesau elementede structuraorganizatorica dimensionarea organigramei, ed scriereaposturilor),la componenta dezvoltare a resur. de selor umane, incluzandplanurilede carieraale salariatilor, programele instruire~iformare,precum~i auditareaunor de componentece privescsistemulde salarizare~i beneficii, relatiilede muncasau sistemulde comunicare~i de cercetare-dezvoltare organizatie.Misiuneade auditinternare din scopulde a da asigurarimanagementului asupramoduluide organizarea activitatiide gestiunea resurselorumanedin cadrul organizatiei,a functionalitatiisistemului de control

.
. .

gestionarea dosarelor.' dosareprotesionale pentrutiecaresalariat,ti$epentruprotectiamuncH, ctualizarea a dosarelor, rhivarealor; a organizarea recrutarH personalului: ublicareaanuntup lui de concurs, bib/iografie$i tematica,acceptarea unordosareincomplete; evidentierea prezentei,invoirilor,concediilor: tilizarea u toilorcolective$ia condiciideprezenta,evidentaconcediilormedicale; stabilireadrepturilorsalariale cuvenite personalului: stabilirea eronataa platH orelorsup/imentare, avansuri necuvenite acordatepersonalului.

Sintetizand, uditulresurselorumanereprezintaun control a general al calitatii,o verificare a activitatilorde resurse umanela nivelulunuidepartament au al intregiiorganizatii, s corelatcu urmarireaprocesuluide adaptare~i integrarea strategiei e resurseumanein strategiageneralaa organizad tiei. --

5 MarinI.,Auditu/ esurse/or R Umane, ditura E Economica, Bucure!?ti, 2011,p.50 6 Curteade Conturia Romaniei,Ghid de eva/uarea sistemu/ui e controlintern in entitati/epub/ice,2011,p.42, http://www.curteadecond turi.ro/sites/ccr/RO/Control%20si%20AudiUPagini/Ghiduri.asp 6

Audit Financiar, anullX

...

.!!!,

..

-.

...

A~ditulr~surselor;umane
intern,respectiva conformitatii u cadrullegislativnormativ, c fiind structurate urmatoarele pe domeniiauditabile7: pentru activitatea viitoare a managementuluiresurselor umane. Dacamodalitatea clasificare referala obiectul functiei de se pe care 0 realizeazaauditul, atunci putem sa distingem urmatoarele paliereale acestuiaastfel:

organizarea recrutariipersonalului; stabilireadrepturilorsalarialecuvenitepersonalului; evidentierea prezentei,nvoirilor9i concediilor; i evolutiacariereipersonalului; pregatireaprofesionala continuaa personalului; gestionarea dosarelorprofesionale; functionalitatea sistemului informatic utilizat pentru gestiunearesurselorumane; arhivareadocumentelor tc. e

. . . . . . .

Auditul de conformitate ~i de regularitate - in cazul resurselorumaneconstain "a face un inventarasupra situatiei sociale a companiei,tinand cont de legis/atia muncii$i aplicareaei in companie, espectarea r norme/or de conduita(codurietice9i deontologice, regulamente 9i proceduriinterne),existenta acestora'~.

Auditulexternaplicatin domeniulresurselorumaneare, in esenta,acela9icontinut,cu diferentaca evaluarea sefacede un auditorindependent, eeace conferaun gradde obiectic vitate raportuluide audit. Intre auditul intern 9i cel extern poateexista0 relatiede interconditionare, chiardacaobiectiveleacestorapartialdifera,uneledin mijloacele realizare de suntadeseasimilare9i,de aceea,anumiteaspecteale auditului internpotfi utilein determinarea naturii,duratei9i intinderiiprocedurilor e auditextern. d In functie de dimensiunea auditului resurselor umane, ace:3poatefi:

Auditulde conformitate 9ide regularitate seconcentreaza e p verificarea respectarea 9i reglementarilor legale,a documentatiei 9i a procedurilorinterneprivindactivitatilede resurse umane:oportunitati galede angajare,analizaposturilor,ee r crutarea,selectia,evolutiaperformantei, ezvoltarea d resurselorumane,recompense, relatiiledemunca,protectia sanatatii,evaluareaperiodicaa personalului.

Auditul performantei este definit ca fiind "un audita/ economicitatii,eficientei$i eficacitatiicu care entitatea auditatautilizeazaresurselein scopu/indep/inirii esponr sabilitatilor sa/e'>9.

. .

audittotal, caz in care este vizataintreagaactivitatede gestiunea capitaluluiuman;se folose9teatuncicandse dore9terestructurarea reorganizarea,n situatiaunor 9i i achizitii9ifuziunide companii; auditpartial, situatiein care este vizata,spre exemplu, derulareaunei misiuni de audit privind evaluarea,prin prismamanagementului riscurilor9ia controluluiintern,a sistemuluide salarizaresau a selectieide personal,evaluareaperformantelor alariatiloretc. s

Performanta strategic- operationala resurselor a umaneeste un obiectivmajoral oricareiorganizatii.n momentul nalizei I a activitatilorde gestiunea resurselorumane,fie ca vorbim despre activitatea departamentelor,ie despre indicatorii f globalidin cadrulorganizatiei,rebuiesa avemin vedere9i t sa raspundem Tntrebari la precum:

.
. .

De unde$timcat debunesuntresurseleumaneale organizatieiprivindrecrutarea,nstruireapersona/u/ui i sausistemu/de compensatii i beneficii? $ Careeste valoareaadaugataa fiecaruiangajat? De unde$timcapoliticaderesurseumaneesteeficienta?

Momentulefectuarii auditului poateconstituiun criteriude clasificare9i vorbimatuncide audit preventiv 9i audit ulterior. Prinnaturalui, auditulresurselorumaneeste un instrument- diagnostic, vandca scopevidentierea a punctelorforte 9i a celorslabe,identificarea ceeace Iipse9te9i a ceea a ce ar trebuiimbunatatit.n acesteconditiise incadreaza a I in douacategorie, ontribuind c insa la stabilirea liniilordirectoare

De cele mai multeori, rezultateleactivitatiidepartamentului de resurseumanesuntmai greude raportatin cifre9i nude putineori aparedificultatea a raportaconsistent i obiecde 9 tiv activitatea departamentului,dat fiind ca lucreazacu oameni9i pentruoameni.Cel mai elocventmodeste,totu9i, raportareacu ajutorulunor indicatorispecifici,in functiede ariilede activitateale gestionariiresurselor umane.

7 Ghita,M.,Petrescu D.C.,Ghidpractic- misiunea deauditintern privindgestiunea resurselor mane, inisterul u M Finantelor Publice, ucure:?ti, B 2005, p. 5 8 Fossas Olalla,M.,SastreCastillo,M.A,Human Resource Audit,International Advanced Economic Research, Vol8, No.2,2009, .59 p 9 Fossas Olalla,M.,SastreCastillo, .A,Human M Resource Audit,International Advanced Economic Research, Vol8, No.2,2009, .59 p 10/2011 47

'"

.'.".'

B'
.e '....

,-=:,

~, iJ

..

_'L..~--w

n '<u'*.

. .
..

~'iIi

wi

. -

'lCfU.A\~

liE lJr'U L ~E

t E~t\{Tl'A
(

ANGAJ~w~ bEL vo {, TltetA


~t~U Q.~ E~ ~

()H~6
-,; I

. ..
/

fCr2; H V AJ~ fU'fT7 ' S I

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
.. o

rapolt 1(3erutall angaJ3n per nUn13r eandida\ipe post de recru!;)rlconformeeu planulde anq8jare custulOelInterviude 8ngajclre t;oslulieal de anyajare
rata do oeupaw (] po~;tuiliol \j<Jcan!t~ putema brandulul de ang::rJator media :;aptamanala d(>, 1e dE!muncii per angaJal 0

.. lata de prornovalerntc?rnii

____

ralCl lbsentei"mulUl C
or~)suplimentare per angajat

tirnpulde solutionLJre Ieclarnatlilor a IInpli<..cJlvJ angaJaliiorn adlvl15\ide responsabrlitateociala I s ~anlbilitatea 8ngaja\ilorelea reeomcmela campania plerdertlIeprEW8zutn personal de
rala dPITHSIII'JI
fluctuajl3 de personal daturata nOllOi angaJ8jl

clulat8 I!lGdie de pIOIilOVar(> elUI la medie de angaJ818 a

eeltlfic{mper angaJat % de pmsonaleu potentialrldleat tllnp al<y;at dlVI1atiior fnrmal8prolesionala 8 de


(;O'.;Jul:11111(-)1 ogl amelur de fOIrnCHe c111X r:1t3 df, pmtlclpCJre la tr,flllInqlll 18I1tabllibtf;, Ilivestitiel I dill cllllHlg

I ernlilluratii:1 Ifi8dlfi pm OIcl

f;:s(Nept'eit

. ':'0

IA,: r:oAurilur cornpc:n:,ato!iI directe dirt cllPltlllnljie operationale C()~:;tllllillJflCI llplllnenlme pel i1n~Jalat s
rle pl?t, penh U orele suplirll8ntcue

reprezintaindicatori statistici carecautasaofere0 masuraobiectivacu privirela modulin care0 organizatie pertormeaza. Astfelde indicatori e ,)c)rford mantapotcrea0 bazasolidace poatefi urmarita~i analizata pe parcursul erulariiuneimisiunide audital performantei d in gestiunea resurselor umane(Tabelul1). '
i'

(x'/or
(

:1) il Ou/<

pi :lei/I;! IT/u-unfJflUmltdomeniu de activitate

,-, .ii cur/of/I") IiJ pedlJrmanie sLiperioare", reprezintaun processistematic~i permanent e masurare~i comparare d a proceselorde muncaale unei organizatii,cu una sau mai multeorganizatiide succes.Rezultatul peratiuniide bencho markingeste furnizareamanagerilorde standardeexterne
fI ;1' JI d (figura nr.1).

Alaturide indicatorii e masllrarea pertormantei 101 send un e tial II au standardelede performanta care stabilescgradele de referint8 cetrebuie atinse. landardele S potfi ii n .;., ~i . Standardele cantitativesunt rezultateleactivita\ii de benchmarking. Utilizareacomparativade date n.Tt'~W'- termen definitin cearnailargaaccep!iune Gareprezentand ,f"iutaft'D
~8
--, _. -_. -----

Punctulde plecarein realizareabenchmarking-ului repreII zintamasurarea proceselornterneale uneiorganizatii, tapa i e in care misiuneaaudituluipentrupertormanta poatesa verifiee~i sa stabileasca dacaproceseleinterneau fost stabilite corect, pasul urmator fiind identificarea,intelegerea~i 'ldonr'i!fI,!;< ~d.icilol ffmUIT:abile ale altar organizatii pi Audit Financiar, anullX

~--.,

""'11I'I""'""

...............

-- '.. _ _~.".,

~. _ _'''_'__

.",,"'"-; ,-'~'1

. i.

,A~,gji~J.ri~,~,[~lo,r::umane

"_

_ -.;;; ~i_ _ ~;::rt;7.. -. ',_._ "_ _ '

- -":'

Figura . ,... ' _..t 1cEt~pe~~.


. ..iactivit," ."

Planificare

. Analiza sectoriala Implementare Oemersuri intreprinse Analiza rezultatelor

. . . . .

stabilireaarieide acjiunepentruanalizacomparativa identificarea organizajiilorsimilare stabilireametodologiei e culegerea datelor d culegereapropriu-zisa informajiilor a prezentarea stariide faptdin propriaorganizajie proiectarearezutlatelorvirtoare

. . . . .

comunicarea internaprivinddemersurile vor fi intreprinse ce dezvotlareaplanurilorde acjiune derulareaactivitatiide benchmarking monitorizarea ~i progreselor ajustareastandardelor indicatorilor e performanja domeniulresurselorumane ~i d in identificarea jintelorstandardatinse auditulfuncjionalal resurselorumanain urmaprocesuluide benchmarking

verificare acanoilepractici d aufostintelese/integrateorganizajie in

Sursa.interpretare proprie.In (Irmastudieriinotiuniide benchmarking considerate etalon, etapa in care acjioneaza auditul strategic (al treilea palier identificat) al clasificarii dupa obiectul functiei pe care 0 realizeaza.

Bibliografie
Druker,P.E, Despreprofesiade manager,EdituraMeteorPress, Bucure~ti, 006 2 FossasOlalla,M., SastreCastillo,M.A, HumanResourceAudit, International AdvancedEconomicResearch, ol 8, No.2,2009 V Ghita, M., PetrescuD.C., Ghidpractic- misiuneade auditintem privind gestiunea resurselor umane, Ministerul Finantelor Publice,Bucure~ti, 005 2 Lam, H., Khane,A., HR's crucialrole for successfulCSR,Journal of International usinessEthicsVol.3NO.2.2010 B Manolescu, , Managementul esurselorumane,EdituraEconoA r mica,Bucure!?ti, 2003 MarinI., AuditulResurselorUmane,EdituraEconomica, ucuresti, B

Auditul strategic are rolul de a verificaalinierea~i integrareaobiectivelor politiciide resurseumanedin organizalie, in strategiaglobalaa firmei~i, mai nou,propunem noi, sa suslina aplicareacelor mai bune practici,pentru imbunatalireaactivitajii~i atingereaperformanleica urmarea proeesului e benchmarking. d

Concluzii
Intr-unstudiude dimensiunireduse,preeumeel de fala, am incercatsa surprindem c~'lteva elementerelevanteale acestei problemedeosebitde eomplexe~i care abia recent a inceputsa-~igaseascaloculin ~tiinja~i practicaeconomica din lara noastra.Intenjiaa fost de a prezentapunctede vedereeu privirela conjinutulconeeptului e audital resurselor d umane~i,totodata,de a analizatendinlade clasificare, lltel a spus, de diversificare acestei~tiinte~i practicicontempoa rane. Avem convingereaca aprofundareaproblematiciiauditului res!,Jrselor umaneva contribuiin mod efectivla ghidarea~i evaluareaeforturilorpe care 0 organizalietrebuiesa Ie realizezepentrua ereavaloriviitoare,precum~ila monitorizarea performanjei rganization le in atingereaobiectivelor trateo a s giee. 10/2011

2011

Mitea,A. (coord.),Auditulde sistemIn institufiilepublice,Editura Administratiei?iInternelor, ucure!?ti,2006 ! B StiglitzE. Joseph,Walsh E. Cart, Economie,EdituraEconomica, Bucure~ti, 005 2 Tziner, ., Levy,S., HR-related A facetsandtheirrelationship toorganizational effectiveness: a faceted definition, @ Springer Science-Business Media B.V. 2008, accesabil la: http://www.springerlink.com/content/526m870163j856q1/ Verreault,D.A., Hyland,M.A.,Evidencefor increasing focuson the strategicriskin HRMaudits,Managerial uditingJournal2005; A volume20, no.5;ABIIINFORM Global Curteade Conturia Romaniei,Ghidde evaluarea sistemului e d control intern in entitaritepublice, 2011, p.42, accesabilla http://www.curteadeconturi.rolsites/ccr/RO/Control%20si%20A udit/Pagini/Ghiduri.asp *** Start YourHRAudit With ThisChecklist, R Focus;2007;Vol. H 84, No.6, ABI/INFORM Global

... The Pros and Cons of HR Audits, HR Focus; Jun 2005; Vol. 82,
No.6, ABIIINFORM Global **. http://mtc.md/consulting 49