Sunteți pe pagina 1din 18

Special pentru dumneavoastra!

Top 15 soluii fiscal contabile 2011

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

1. Facturi emise in decembrie si inregistrate in ianuarie. Deducere TVA


Intrebare: Daca in cursul lunii ianuarie 2011 au fost primite facturi de la furnizori cu data de decembrie 2010, facturi care au fost inregistrare in contabilitate in ianuarie 2011, TVA deductibila de pe facturi poate fi dedusa in decontul lunii ianuarie 2011? Solutie: Daca este vorba de achizitii de bunuri si servicii aferente anului 2010, intrucat situatia financiara anuala pentru anul 2010 nu a fost incheiata, respectiv nu s -au intocmit situatiile financiare pentru anul 2010, avand in vedere data curenta, inregistrarea facturilor se face in luna decembrie 2010, pentru facturile emi se de furnizorii dvs in luna decembrie 2010, prin articolul contabil: % = 401 Furnizori 628 Cheltuieli cu servicii la terti 4428 TVA neexigibila In ceea ce priveste declaratia informativa 394, potrivit instructiunilor de completare aprobate prin OPANAF 702/2007 in cazul in care ati depus deja declaratia pentru semstrul 2 2010, avand in vedere ca facturile respective erau emise de furnnizorii dvs in luna decembrie 2010 trebuie sa depuneti o noua declaratie pentru semestrul al II-lea al anului 2010, care va inlocui declaratia depusa initial. In luna ianuarie 2011, in cazul in care ati depus deja decontul de TVA aferent lunii decembrie 2010 (trim. 4 2010) TVA deductibila, se inscrie in decontul 300 aferent lunii ianuarie 2011, cand a fost primita factura, la rd. 28 Regularizari taxa dedusa iar in contabilitate se inregistreaza: 4426 TVA deuctibila = 4428 TVA neexigibila In concluzie, pentru facturile omise la inregistrare in decembrie 2010 puteti deduce TVA respectiv prin decontul de taxa aferent perioadei fiscale urmatoare, inscriind sumele respective in decontul de TVA, la randul 28 Regularizari taxa dedusa.

2. Ce valoare trebuie trecuta la impozit profit in trim. IV 2010 in declaratia 100?


Intrebare: Ce valoare trebuie trecuta la impozit profit in trim. IV 2010 in declaratia 100, cea din trim. III, avand in vedere ca face parte din alt an fiscal fata de trim. IV 2010? Solutie: Prin OPANAF 2.689/2010, a fost publicat si aprobat formularul declaratiei 101 Declaratie privind impozi tul pe profit pentru anul 2010. Astfel, contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impo zitului minim, depun declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2010, dupa cum urmeaza: a) pentru perioada 1 ianuarie 2010 30 septembrie 2010 declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011; b) pentru perioada 1 octombrie 2010 31 decembrie 2010, declaratia se depune potrivit prevederilor exis tente, respectiv daca se definitiveaza exercitiul financiar al anului 2010 pana la 25 februarie 2011 decla ratia se va depune pana la 25 februarie 2011. Daca exercitiul financiar al anului 2010 nu se poate definitiva pana la 25 februarie 2011, atunci declaratia 101 se va depune pana la 25 aprilie 2011.
www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 1

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 101 pana la 25 februarie 2011, nu se mai depune declaratia 100 cu impozitul pe profit aferent trimestr ului IV. Numai daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 100 la 25 aprilie 2011 atunci pentru trimestrul IV 2010 se va depune o declaratie 100, pana la 25 ianuarie 2011, in care se va declara o suma de impozit pe profit egala cu cea din trimestrul III . In concluzie pentru trimestrul IV 2010, in cazul in care definitivati inchiderea exercitiului financiar pana la data de 25.04.2010 veti depune declaratia 100 pentru impozitul pe profit , in care se va declara o suma de impozit pe profit egala cu cea din trimestrull III 2010.

3. Societate cu pierdere in trimestrul III si profit in trimestrul IV. Calcul impozit pe profit
Intrebare: O societate are la 30.09.2010 pierdere 4300, la sfarsitul anului la 31.12.2010 are profit 5 .888. Nu are cheltuieli nedeductibile in trimestrul 4, pierderi din anul precedent, 2700 din anul 2008 si din 2009, 9800 care este 117.4 erori contabile pe debit. Cum se calculeaza impozitul pe profit in aceste conditii? Profitul de la 31.12.2010 acopera si erorile contabile? Solutie: Potrivit modificarilor aprobate prin OUG nr. 87/2010, pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, anul fiscal 2010 este impartit in doua perioade fiscale diferite, pentru societatile care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligate la plata impozitului minim, conform preve derilor art. 18, alin. (2). Impozitul pe profit pentru trimestrul IV 2010, se calculeaza conform prevederilor titlului II din Codul fis cal. Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stab ilirea impozitului pe profit pentru cele doua perioade fiscale sunt cele inregistrate pentru fiecare perioada in parte. Deducerile si limitarea cheltuielilor se aplica, de asemenea pentru fiecare perioada fiscala. Potrivit art 26 din Codul fiscal pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi, iar din 2009 in 7ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecar e termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. Avand in vedere aceste aspecte trebuie analizat daca aceasta pierdere provenita din erori materiale a fost stabilita prin declaratia de imp ozit pe profit in sensul depunerii unei declaratie rectificativa aferenta anilor din care provin acele erori materiale. Deci numai pierderea stabilita prin declaratia de impozit pe profit se poate recupera din profitul impozabil. Potrivit pct 249 alin (1) din OMFP nr. 3055 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor , cu respectarea prevederilor legale. In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit Concluzionand pentru perioada 01.10.2010 -31.12.2010 se va calcula profitul impozabil din care se va recupera pierderea fiscala aferenta anilor 2008, 2009 si 2010 (la 30.09.2010).
2

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Din datele prezentate rezulta ca societatea inregistreaza la 31.12.2010 pierdere contabila .

4. Scoaterea din gestiune a marfurilor expirate. Monografie contabila


Intrebare: Cu ocazia inventarierii gestiunii de marfuri s-a constatat ca exista marfuri expirate, deteriorate care nu mai pot fi vandute. Cum se scot acestea din gestiunea magazinului? Daca sunt trecute pe cheltuieli, aceasta cheltuiala este deductibila fiscal? Care este monografia contabila? Solutie: Conform art. 1 din HG 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare, perisabilitatile reprezinta scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau ai vaselor in care sunt transportate, descompunere , scurgere, imbibare, ingrosare, impras tiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, in procesul de comer cializare in reteaua de distributie (depozite cu ridicata, unitati comerciale cu amanuntul si de alimentati e publica). Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate marfurilor in procesul de comercializare sunt cele prevazute in anexele nr. 1 -3 ale acestei normei. Scoaterea din evidenta a marfurilor expirate se poate efectua in urma operatiunii de in ventariere. Din punct de vedere al impozitului pe profit, pierderile sau scaderile cantitative care depasesc nor mele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile fiscal. Din punct de vedere al taxei, potrivit art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, nu c onstituie livrare de bunuri bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate. De asemenea, nu con stituie livrare de bunuri perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege. In acest sens, potrivit pct. 6 alin. (11) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) bunurile nu sunt imputabile; b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente; c) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic. In situatia in care nu sunt indeplinite acest e conditii scoaterea din gestiune a marfurilor expirate es te asimilata unei livrari de bunuri, in sensul TVA. Inregistrarile contabile in acest caz, sunt urmatoarele: inregistrarea scoaterii din gestiune a marfurilor expirate 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri inregistrarea TVA nedeductbila pentru marfurile expirate la nivelul TVA ului dedus: 635 Cheltuieli cu alte taxe, impozite si varsaminte asimilate = 4427 TVA colectata In acest caz, suma inregistrata pe cheltuiala in contul 607Cheltuieli privind marfurile este nededuc tibila la calculul impozitului pe profit intrucat nu se incadreaza in limitele perisabilitatilor admise conform HG 831/2004. Totodata este nedeductibila si suma integistrata in contul 635 Cheltuieli cu alte taxe, impozite si varsaminte asimilate.

5. Garantarea salariului minim pe economie. Cuantum 1 ianuarie 2011


www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 3

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Intrebare: Referitor la modificarile aparute privind salarizarea, care este salariul mimim pe economie ince pand cu 01 ianuarie 2011, si care este temeiul legal? Solutie: Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. In Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010 a fost publicata HG 1193 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabi leste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 re prezentand 3,94 lei/ora. Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui de 670 lei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei. Cu privire la Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2011-2014 acesta, pana in prezent, nu a fost publicat in Monitorul Oficial. Conform art. 40 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2011 -2014, in anul 2011, salariul de baza minim brut pe ora, negociat, va fi de 4, 118lei/ora, respectiv 700lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore pe luna. Strict pentru anul 2011, se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare, pentru urmatoarele cate gorii de salariati: a) muncitori: 1. necalificati 1; 2. calificati 1,1. b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este: 1. liceala 1,1; 2. postliceala 1,15; c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este: 1. scoala de maistri 1,3; 2. studii superioare de scurta durata 1,3. d) personalul incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare 1,72. Acesti coeficientii de ierarhizare se aplica la salariul minim negociat pe unitate. Daca salariul minim negociat pe unitate este de 700 de lei (el poate fi mai mare dar nu si mai mic), pentru un muncitor necalificat salariu de baza minim brut este de 700 de lei Conform art. 276 alin. (1) din Codul muncii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara. In concluzie, avand in vedere ca pana in prezent nu a fost publicat in Monitorul Oficial Contractul colec tiv de munca unic la nivel nati onal pe anii 2011-2014 si ca acesta se va aplica din momentul publicarii se aplica dispozitiile HG 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

6. Calcul impozit pe profit. Inregistrari contabile


Intrebare: O societate X, in perioada fiscala ianuarie -septembrie 2010 a inregistrat o pierdere de 2 .687 lei. In perioada fiscala octombrie-decembrie 2010 societatea a inregistrat profit in suma de 289 ron (rezulta impozit 16% in suma de 46 ron). Avand in vedere alin. (18) din OUG 87/2010, va rog sa -mi spuneti daca se face inregistrarea contabila

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

117=121 la luna octombrie cu suma de 2.687 ron si daca pot acoperi parte din pierderea amintita cu profitul rezultat la decembrie 2010.

Solutie: Din punctul de vedere al inregistrarii contabile subliniem ca exercitiul financiar 2010 analizat din punct de vedere contabil este unul singur. Prevederile de la art. 34 alin. (16) - (18) din Codul fiscal stabilesc doi ani fiscali (doua perioade fiscale) pentru determinarea impozitului exclusiv din rationamente fiscale. Acest lucru inseamna ca exercitiul anului 2010 va avea o singura perioada cu o singura situatie financiara, iar din punct de vedere fiscal vom avea doi ani fiscali cu doua declaratii pe profit 101. Prin urmare, nu se va efectua nici o reportare a pierderii contabile inregistrate la sfarsitul lunii septembrie catre trimestrul al IV lea din 2010. Se retine ca la data de 30 septembrie veti efectua calculul impozitului pe profit considerand aceste noua luni un an fiscal, avand in vedere existenta impozitului minim, iar daca in urma determinarii impozitului pe profit rezulta pierdere fiscala, aceasta se va reporta la determinarea impozitului pe profit din trimestrul al IV-lea, al II lea an fiscal din 2010. La determinarea impozitului pe profit pentru trimestrul al IV lea veti deduce pierderea fiscala din prima perioada fiscala sau eventuale pierderi fiscale in perioada de recuperare. Calculul se efectueaza extracontabil reflectandu -se in registrul de evidenta fiscala. La determinarea impo zitului pe profit se va tine cont ca eventualele cheltuieli deductibile limit at (protocol, cheltuieli sociale, re zerva legala) se vor determina luand in calcul numai realizarile din acest trimestru.

7. Amortizare contabila vs. amortizare fiscala. Inregistrari contabile


Intrebare: Care este diferenta dintre amortizarea contabila si cea fiscala, si cum se contabilizeaza la cheltuieli deductibile sau nedeductibile? Care sunt inregistrarile contabile?

Solutie: Amortizarea contabila se calculeaza pe baza unui plan de amortizare intocmit pentru intervalul cuprins intre data punerii in functiune a imobilizarilor corporale si data recuperar ii integrale a valorii de intrare a acestora. La intocmirea planului de amortizare se va avea in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de folosire a imobilizarilor corporale. Din punct de vedere contabil, Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Directiva a VII -a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul 3055/2009 stabilesc modul de determinare a amortizarii contabile. Durata de utilizare economica este durata de viata utila prin care se intelege fie perioada in care un activ va fi disponibil pentru o entitate in vederea utilizarii, fie numarul produselor sau al unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de catre entitate prin utilizarea activului respectiv . O modificare semnificativa a conditiilor de utilizare sau invechirea unei imobilizari corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, folosirea lor fiind intr erupta pe o perioada indelungata, poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare. In cazuri exceptionale, durata de amortizare stabilita initial se poate modifica, aceasta
reestimare conducand la o noua cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa d e utilizare.

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Amortizarea fiscala Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care imobilizarea corporala amortizabila este pusa in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare stabilite in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Pentru calculul amortizarii fiscale se va avea in vedere valoarea fiscala a activelor la data intrarii in cadrul entitatii, valoare reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau valoarea de piata a imobilizarilor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport in natura la capitalul social. Durata normala de functionare este durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a imobilizarilor pe calea amortizarii. Duratele normale de functionare a imobilizarilor corporale amortizabile se preiau din Catalogul aprobat prin HG 2139/2004, publicata in M.Of. nr. 46 din 13 ianuarie 2005. La achizitia unei imobilizari corporale noi, pe baza catalogului se stabileste durata normala de functionare in ani cu posibilitatea alegerii unei durate cuprinse intre o limita minima si una maxima. Durata de utilizare economica stabilita de catre fiecare entitate in parte poate fi diferita de durata normala de functionare reglementata prin hotarare a Guvernului, motiv pentru care doar amortizarea fiscala este deductibila la determinarea rezultatului fiscal. In practica pot exista doua situatii: durata de utilizare economica este mai mica decat durata normala de functionare; durata de utilizare economica este mai mare decat durata normala de functionare. Exemplu: In luna decembrie a anului 2009, entitatea A a achizitionat un mijloc fix avand costul de 14.400 lei, exclusiv TVA, pentru care decide o durata normala de functionare de 4 ani (in catalog, perioada este cuprinsa intre 4 si 6 ani). Rata lunara de amortizare fiscala stabilita in regim liniar este de 300 lei (14.400 lei / 4 ani / 12 luni). Entitatea stabileste ca durata de utilizare economica a mijlocului fix este de 3 ani si intocmeste planul de amortizare cu o rata lunara de amortizare contabila de 400 lei (14.400 lei / 3 ani / 12 luni). Sintetic, situatia se prezinta astfel:
An fiscal 2010 2011 2012 2013 Total Amortizare contabila 4800 4800 4800 14400 Amortizare fiscala 3600 3600 3600 3600 14400 Cheltuieli deductibile fiscal 3600 3600 3600 3600 14400 Cheltuieli nedeductibile fiscal 1200 1200 1200 3600

In primii trei ani in care se inregistreaza amortizare contabila, se considera nedeductibila fiscal suma de 3.600 lei (1.200 lei pentru fiecare an fiscal) deoarece perioada de utilizare econ omica este mai mica decat durata normala de functionare cu un an, entitatea A efectuand lunar inregistrarile contabile:
www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 6

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

% corporale 400 lei

2814 Amortizarea altor imobiliz ari

6811.1"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 300 lei (deductibile fiscal) 6811.2"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 100 lei (nedeductibile fiscal) In ultimul an, cheltuiala c u amortizarea devine deductibila fiscal, insa nu se mai inregistreaza in contabilitate, dar se tine cont la calculul impozitului pe profit iar in Declaratia anuala a impozitului pe profit (101) se completeaza la rd.14.

8. Care este diferenta intre operatiunile scutite de TVA cu drept de deducere si operatiunile scutite de TVA fara drept de deducere?
Intrebare: Care este diferenta intre operatiunile scutite de TVA cu drept de deducere si o peraiunile scutite de TVA fara drept de deducere?

Solutie: Suma TVA aferenta unei achizitii de bunuri sau servicii este dedutibila numai in situatia in care bunul respectiv este destinat realizarii de: - operatiuni taxabile, aspect reglementat prin art. 145 alin. 2 lit. a). In categoria operatiunilor taxabile se incadreaza livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre parteneri stabiliti pe teritoriul Romaniei. - operatiuni neimpozabile , aspect reglementat prin art. 145 alin. 2 lit. b). In categoria operatiunilor neimpozabile se incadreaza prestarile de servicii efectuate catre parteneri stabiliti in afara teritoriului Romaniei. - operatiuni scutite cu drept de deducere, aspect reglementat prin art. 145 alin. 2 lit. c). In categoria operatiunilor scutite cu drept de deducere se incadreaza exporturile si livrarile intracomunitare de bunuri. Cea mai simpla diferenta intre operatiunile cu drept de deducere si operatiunile fara drept de deducere este urmatoarea: - o persoana impozabila care realizeaza opertiuni scutite de TVA cu drept de deducere isi poate exercita acest drept de deducere a sumei TVA inscrisa in facturile emise de catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii; - o persoana impozabila care realizeaza opertiuni scutit e de TVA fara drept de deducere nu isi poate exercita acest drept de deducere. - o persoana impozabila care realizeaza atat opertiuni scutite de TVA cu drept de deducere cit si operatiuni fara drept de deducere, numite persoane impozabile cu regim mixt po t sa isi exercite dreptul de deducere prin selectarea uneia din urmatoarele doua alternative: 1. organizarea evidentei fiscale a achizitiilor prin doua jurnale pentru cumparari, intocmite distinct, cate unul pentru: - achizitiile de bunuri si servicii des tinate realizarii de operatiuni scutite fara drept de deducere. In acest caz nu se deduce suma TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor. - achizitiile de bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni taxabile, scutite cu drept de de ducere, neimpozabile. In acest caz se deduce suma TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor
www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 7

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

2. calcularea pro rata a carei formule de calcul este reglementata prin art. 147 denumit Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt alin. (6) din Codul fiscal: - la numarator: suma totala, exclusiv TVA, reprezentand livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA, inclusiv subventiile legate de pret; - la numitor: suma totala, exclusiv TVA, rezultata din: a) livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA care se regasesc la numarator; b) livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu se exercita dreptul de deducere a TVA; c) sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale pentru finantarea operatiunilor scutite fara drept de deducere sau a operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei. Prin alineatul 7 al art. 147 sunt reglementate sumele care se exclud din calcu lul pro-rata: - valoarea livrarilor de bunuri de capital utilizate anterior pentru desfasurarea activitatii economice. Aici se incadreaza cladirea care urmeaza a fi vanduta in regim de scutire fara drept de deducere a TVA; - valoarea livrarilor de bunuri s au a prestarilor de servicii catre sine (operatiuni asimilate livrarilor de bunuri, inclusiv depasirea cheltuielilor de protocol autofacturate sau a sponsorizarilor acordate in natura). - valoarea transferurilor de bunuri. De asemenea, o alta diferenta este aceea ca o firma inregistrata in scopuri de TVA care realizeaza exclusiv operatiuni scutite cu drept de deducere (exporturi si L.I.C.) si neimpozabile (servicii catre parteneri externi) beneficiaza de la bugetul statului de rambursarea sumei pentru c are si-a exercitat dreptul de deducere din facturile primite pentru bunurile si serviciile achizitionate cu scopul realizarii acestor activitati economice.

9. Societate neinregistrata in scopuri de TVA. Achizitie servicii intracomunitare. Obligatii cu privire la TVA
Intrebare: O societate din Romania neplatitoare de TVA, primeste servicii de consultanta din la o societate din Grecia (locul prestarii serviciului este pe teritoriul tarii noastre), valoarea serviciilor este sub 10.0 00 de euro. As vrea sa stiu daca societatea trebuie sa se inregistreze in ROI, si daca trebuie sa depuna 390, si sa plateasca TVA?

Solutie: In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat i n alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prest are a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Aceasta este regula generala. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4), (7) si (8) ale acestui articol. Serviciilor de consultanta prestate de catre societatea din Grecia li se aplica regula generala intrucat nu se incadreaza la niciuna dintre exceptii. Punctul 13 alin. (13) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de care beneficiaza persoane impozabile stabilite in Romania si care sunt prestate de un prestator persoana
www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 8

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

impozabila care nu este stabilit in Romania, au locul p restarii in Romania, fiind aplicabile cotele de TVA prevazute la art. 140 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de TVA prevazute la art. 141, 143, 144 sau 1441 din Codul fiscal. Atunci cand prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat m embru, beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de servicii care se declara in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca serviciul nu este scutit de taxa. In situatia in care beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania nu este inregistrat in scopuri de taxa, trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare pentru achizitii intracomunitare de servicii prevazute la art. 153 sau 1531 din Codul fiscal. Potrivit art. 150 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiar al servicii lor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritor iul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5). Art. 1531 alin. (1) lit. c) stabileste ca are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform acestui articol, persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective. Prin urmare, pentru aceste servicii achizitionate so cietatea dvs este obligata la plata TVA in Romania, daca acesta sunt prestate catre sediul activitatii economice sau catre sediul/sediile fixe din Romania ale societatii dvs., iar furnizorul nu este stabilit pe teritoriul Romaniei sau nu este considerat a fi stabilit pentru aceste prestari de servicii pe teritoriul Romaniei. In aceasta situatie, va revine obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, inainte de primire acestor servicii. In conformitate cu prevederile art. 1563 alin. (1) lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (4) si (6) care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 depun decontul special de tax a se depune la organele fiscale competente pentru aceste operatiuni. Potrivit dispozitiilor art. 156 4 alin. (1) lit. e), orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153 1 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organe le fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care menti oneaza achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comu nitate. Prin urmare, aceste servicii se declara in formularele (301) Decont special de TVA si (390 VIES) "De claratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". In conformitate cu prevederile art. 1582 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru achizitia acesto r servicii intracomunitare societatea trebuie sa fie inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari.

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Potrivit Codului de procedura fiscala, art. 2192, constituie contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au oblig atia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

10. Depunere declaratia 101. Calcul impozit pe profit aferent trimestrului IV


Intrebare:

In ceea ce priveste depunerea declaratiei 101, cine o depune pana la 25 februarie si cine o depune pana la data de 25 aprilie? Cum trebuie completat impozitul pe profit aferent trimestrului IV, in declaratia 100 care se depune pana la data de 25 ianuarie, pentru a putea depune de claratie 101 pana la data de 25 aprilie? Solutie: Prin OPANAF 2689/2010, a fost publicat si aprobat formularul declaratiei 101 Declaratie privind impo -zitul pe profit pentru anul 2010. Astfel, contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inc lusiv, au fost obligati la plata impozitu lui minim, depun declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2010, dupa cum urmeaza: a) pentru perioada 1 ianuarie 2010 30 septembrie 2010 declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011; b) pentru perioada 1 octombrie 2010 31 decembrie 2010, declaratia se depune potrivit prevederilor exis tente, respectiv daca se definitiveaza exercitiul financiar al anului 2010 pana la 25 februarie 2011 declara tia se va depune pana la 25 februarie 2011. Daca exercitiul financiar al anului 2010 nu se poate definitiva pana la 25 februarie 2011, atunci declaratia 101 se va depune pana la 25 aprilie 2011. Daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 101 pana la 25 februarie 2011, depuneti o singura declaratie 101 si pentru trimestrul IV 2010 nu se mai depune declaratia 100 cu impozitul pe profit aferent trimes trului IV. Numai daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 100 la 25 aprilie 2011 atunci pentru trimestrul IV 2010 se va depune o declaratie 100, pana la 25 ianuarie 2011, in care se va declara o suma de impozit pe profit egala cu cea din trimestrul III. Pentru determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu -se metodologia de calcul prevazuta de titlul II Impozitul pe profit in mod corespunzator pentru cele doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate. Pentru calculul impozitului pe profit si pentru trimestrul al IV -lea sumele se determina fara a lua in consi derare situatia de la septemb rie. Astfel cheltuielile deductibile limitat (protocol, sponsorizare, cheltuieli sociale etc.), scutirea pentru efectuarea unor sponsorizari sau eventuala rezerva legala se va determina avand in vedere numai parametrii realizati in trimestrul al IV lea din 2010. Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit preve derilor art. 26 din Codul fiscal, fiecare perioada fiind considerata an fiscal in sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

10

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

In concluzie, in cazul in care definitivati inchiderea exercitiului financiar pana la data de 25.02.2011, de puneti o singura declaratie 101 pana la aceasta data, in acest caz nu mai depuneti declaratia 100 pentru tri mestrul IV 2010 la termenul scadent de 25.01.2010 iar calculul impozitului pe profit il faceti separat pe cele doua perioade fiscale luand in considerare veniturile si cheltuielile aferente fiecarei perioade fiscale. In cazul in care optati pentru definitivarea exercitiului finaciar pana la data de 25.04.2 011: - depuneti o declaratie 100 pentru trimestrul IV 2010 pentru o suma egala cu suma declarata la trimestrul III 2010, iar in cazul in care la trimestru III 2009 ati declarat impozit minim, suma declarata pentru trimes trul IV, va fi egala cu suma impoz itului minim; - depuneti o declaratie 101 pana la data de 25.02.2010 pentru perioada 01.01.2010 -30.09.2010, fara a bifa optiunea definitivarea inchiderii exercitiului financiar la data de 25.02.2011; - depuneti inca o declaratie 101 pentru perioada 01.10. 2010 -31.12.2010;

11. Omisiunea inregistrarii unei facturi. Corectarea erorii. Decontul de TVA


Intrebare: Am preluat evidenta la o SC comert, in urma punctajelor efectuate si a inventarierii stocului de marfa am constatat ca nu a fost inregistrata o factura emisa in aprilie 2010. Cum ar trebui procedat: 1 - inregistrarea acesteia la data la care s -a constatat acest lucru decembrie 2010 (valorile - baza si TVA aferenta sa se inregistreze in decontul de TVA la rd.15 -regularizari taxa colectata) sau 2 - prin corespondenta cu administratia fiscala, adre sa de corectare erori materiale? Solutie: Din punct de vedere contabil corectarea erorilor se efectueaza in conformitate cu prevederile punctului 63 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV -a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. Potrivit acestuia, erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anteri oare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale en titatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care: a) erau disponibile la momentul la c are situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale. Astfel de erori includ efectele grese lilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor. Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pier dere. Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pier dere. Asadar, erorile aferente exercitiului financiar curent se corecteaza la data constatarii, pe seama contului de profit si pierdere. In cazul prezentat, factura omisa se va inregistra in contabilitate in luna decembrie 2010, data constatarii omisiunii.
www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 11

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Potrivit instructiunilor de completare a Formularului (300) "Decont de TVA", aprobate prin OANAF 2245/2010, sumele rezultate din regularizarile pre vazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente, cu exceptia celor prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care determina modificarea datelor declarate initial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibil itatea se evidentiaza la Randul 15 al acestui formular. Ca atare, factura inregistrata in luna decembrie 2010 se va raporta prin Formularul (300) Decont de TVA completat si depus pentru aceasta perioada la Randul 15 Regularizari taxa colectata. Instructiunile de completare a formularului (394) "Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national", cuprinse in anexa nr. 2 a OANAF 702/2007 stabilesc ca aceasta declaratie se completeaza si se depune se mestrial de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si comple tarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI al Codului fis cal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni in date le declarate sau in cazul in care una sau mai multe facturi sunt emise in cursul unui semestru, dar sunt pri mite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial. Prin urmare, in situatia in care factura emisa in aprilie 2010 nu a fost inclusa in Formularul 394 completat si depus pentru Semestrul I al anului 2010, se va depune o noua declaratie pentru acest semestru.

12. Transporturi. Modificare salariu minim pe economie


Intrebare:

In legatura cu salariul minim pe econ omie in anul 2011: daca salariul minim s -a modificat la 700 lei pentru sectorul privat, pentru ramura transporturi (unde salariul minim era de 700 lei si pana acum pentru muncitori necalificati si 700 lei *1,5 = 1050 lei, pentru calificati etc....), ce se intampla incepand cu data de 01.01.2011, avand in vedere ca s -au modificat coeficientii, de la 1,5 la 1,1 , ce se intampla in cazul ramurii transport? Dar in cazul ramurii comert, unde salariul minim era cu 50 lei peste salariul minim pe economie, ramane l a fel? Solutie: Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit prevederilor HG 1193/2010, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 r eprezentand 3,94 lei/ora. Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul sala riului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garan tat in plata prevazut mai sus. Potrivit Contractului Colectiv d e Munca Unic la Nivel National pe anii 2011 2014, salariul de baza minim brut pe ora, negociat, va fi pentru anul 2011 de 4,118 lei/ora, respectiv 700 lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore pe luna. Atragem atentia asupra faptului ca potriv it art. 25 alin. (3) din

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

12

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Legea 130/1996, contractele colective de munca se aplica de la data inregistrarii, partile putand si conveni ca data aplicarii clauzelor negociate sa fie ulterioara zilei de inregistrare a contractului. Fata de coeficientii de ierarhizare stabiliti prin Contract colectiv de munca la nivel de ramura transporturi pe anii 2008 2010, cei cuprinsi in Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2011 2014 sunt inferiori pentru anumite categorii salariale, insa rapor tarea ar trebui facuta intre contracte inche iate la acelasi nivel. Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi s -a aplicat cu incepere de la 1 ianuarie 2008 pana la 31 decembrie 2010 inclusiv, cu posibilitatea revizuirii anuale, la n ivel de unitate acesta producand efecte pe an calendaristic. Daca niciuna din parti nu a denuntat contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, respectiv cu inca un an calendaristic. Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior. De asemenea, conform principiului ca drepturile recunoscute si acordate prin negocieri colective anterioa re constituie "legea partilor" si sunt "drepturi minime castigate", negocierea unui nou contract colectiv de munca se va face avand ca baza clauzele contractului aplicabil. In aceste conditii drepturile acordate salariatilor din ramura transpoturi stabilite in functie de salariul minim brut si coeficientii de ierarhizare din Contract colectiv de munca la nivel de ramura transporturi pe anii 2008 2010 vor fi pastrate pana la negocierea unui nou Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi.

13. Cheltuieli cu combustibilul. Deductibilitate


Intrebare: 1. Firma are un autoturism proprietate cu care face aprovizionarea de marfa, transporta numerarul la banca si intre punctele de lucru si caserie, transporta piese de schimb pentru uti lajele din dotare si diferite alte materiale care participa la buna desfasurare a activitatii ducand astfel la generarea de venituri. Alimentarea cu combustibil se face de maximul doua ori pe luna. 2. Firma are un contract de comodat cu administratorul fir mei pentru o Dacia Break pe care o foloseste integral pentru tot acele activitati de la punctul 1. Alimentarea cu combustibil se face aproape zilnic, masina fiind exploatata la maximum datorita consumului mic de combustibil si a cheltuielilor de intretinere reduse. Pentru ambele masini exista bonuri fiscale de combustibil, ordine de deplasare (delegatie), foi de parcurs, FAZ -uri. Sunt sau nu aceste cheltuieli si TVA aferenta lor deductibile? Solutie: In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Leg ea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul rea lizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Alin. (4) lit. t) al acestui articol stabileste ca, in perioada 1 ianuarie 2011 -31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv tran sportului rutier de persoane, cu o greutate ma xima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din tre urmatoarele categorii:
www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 13

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de per sonal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; 3. vehiculele utilizate pentru inchiri erea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi. Astfel cum prevede art. 1451 alin. (1), in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de perso ane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce TVA afe renta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combusti bil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pe ntru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de per sonal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte p ersoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational; d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii. Conform normelor metodologice date in ap licarea acestui articol, vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurare a activitatii de merchantdising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. Asadar, in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de per soane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si sca unul soferului, cheltuielile cu combustibilul sunt deductibile la deter minarea profitului impozabil numai in masura in care vehiculele sunt folosite exclusiv pentru a servi activitatilor prevazute la art. 21 alin. (4) lit. t) mai sus citat. De asemenea, TVA aferenta combustibilului este deductibila daca vehiculele sunt utilizat exclusiv pentru activitatile exceptate, in folosul unor operatiuni taxabile. In cazul prezentat, daca autoturismele se incadreaza in aceste categorii, cheltuielile cu combustibi lul pot fi considerate deductibile daca autoturismele sunt utilizate exclusiv de agenti de vanzari, respectiv de anga jatii ai societatii care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchantdising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. Utilizarea exclusiva a autovehiculelor de catre agenti de vanzari va rezulta din: - obiectul de activitate al societatii, - foile de parcurs din care sa rezulte ca numai agentii de vanzari utilizeaza autovehicule, - orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate. Daca autoturismele nu se incadreaza in aceste categorii (destinate exclusiv pentru transportul rutier de per soane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri), fiind utilizate in scopul obtinerii de venituri impozabile cheltuielile cu combustibilul
www.infotva.ro www.portalcontabilitate.ro www.fiscalitatea.ro 14

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

sunt deductibile integral. TVA este deductibila daca autoturism ele sunt utilizate in folosul unor operatiuni taxabile. Aceste prevederi sunt aplicabile si in situatia in care autoturismul este utilizat in baza unui contract de co modat. In baza contractului incheiat intre parti, comodatarul suporta, de la data prelu arii autoturismului, cheltuielile necesare folosirii acestuia: combustibil, piese de schimb, alte consumabile, repararea defec tiunilor aparute ca urmare a folosirii in conditii normale a bunului.

14. Provizioane. Inregistrari contabile


Intrebare: Care sunt tipurile de provizioane, pentru ce se creaza si care sunt inregistrarile contabile pe fiecare tip in parte?

Solutie: Potrivit pct. 218 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea, provizioanele sunt destinate sa acopere dato riile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor e xista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. Provizioanele nu pot depasii din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei cu rente la data bilantului. Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia a cordata clientilor; c) actiunile de restructurare; d) pensii si obligatii similare; e) dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea f) impozite; g) prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contrac tuale; h) alte provizioane. Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de natura si scopul provizionului, avand inregis trarea contabila 6812 Ch eltuieli de explotare privind provizioanele = 151 Provizioane, dvs. utilizand analiticul corespunzator. Din punct de vedere fiscal, sunt deductibile la determinarea impozitului pe profit provizioanele recunos cute de art. 22 din Codul fiscal: - provizioane pentru garantii de buna executie acordate clientilor; - provizioane pentru creante clienti cu respectarea celor 5 conditii impuse de actul normativ. Facem pre cizarea ca aceasta este o depreciere, fiind aferenta unui activ circulant, insa legiuitorul a incadrat-o la categoria de provizioane, analizate din punct de vedere fiscal si va inteleasa ca atare. Restul categoriilor de provizioane nu sunt deductibile fiscal la determinarea impozitului pe profit.

15. Vanzare sub pret achizitie

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

15

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

Intrebare: Ce conditii trebuie indeplinite si ce documente trebuie intocmite pentru a putea vinde sub pretul de achizitie (marfa aflata in stoc de 1 an). Daca marfa este deteriorata si nu se mai poate vinde ce documente trebuie intocmite pentru scoaterea din gestiune? Care este monografie si implicatii fiscale? Solutie: Ca si regula generala, vanzarea sub costul de achizitie sau productie este interzi sa de art. 17 din O.G. nr. 99/2000 privind comecializarea produselor pe piata. Totusi, acest act normativ defineste posibilitatile de vanzare sub costuri cu respectarea anumitor proceduri prevazute de aceasta. In esenta, sunt posibile 2 situatii: - vanzari de lichidare - vanzari de soldare. Pentru fiecare din acestea sunt prevazute proceduri diferite si perioade diferite in an cand pot fi aplicate. Cateva dintre documentele prevazute de ordonanta necesare pentru bunurile care vor fi vandute sub cos turi sunt: - documente justificative privind intrarea in patrimoniu - notificare depusa la primaria de unde apartine societatea/punctul de lucru - documente ce atesta efectuarea platilor catre furnizorii bunurilor Publicitatea efectuata pentru soldare/lichidar e, anunturi in magazin etc. Se recomanda efectuarea intocmai a procedurii regasite si in norma metodologica pentru aceasta ordonanta. Vanzarea marfurilor se inregistreaza prin articolul contabil: 4111 Clienti = 707Venituri din vanzarea marfurilor 4111 Clienti = 4427 TVA colectat. Descarcarea gestiunii marfurilor vandute: 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri. Din punctul de vedere al impozitului pe profit, consideram intreaga cheltuiala cu marfa deductibila la de terminarea impozitului pe profit, chiar daca nivelul venitului realizat este mai mic decat cheltuiala, daca preturile realizate sunt preturile de piata pentru acele produse, maximul posibil de realizat in conditiile da te, avand in vedere scopul realizarii de venituri conf orm art. 21 alin. (1) din Codul fiscal. Din punctul de vedere al TVA, consideram ca nu se va ajusta TVA ul dedus la achizitia marfurilor deoa rece vanzarea de marfa se va face in scopul taxabil al TVA conform art. 145 din Codul fiscal. Pentru marfa degradata ce nu mai poate fi valorificata in nici un fel, sunt aplicabile urmatoarele prevederi normative: - din punctul de vedere al impozitului pe profit, cheltuiala cu stocul de marfa este o cheltuiala nededucti bila, conform art. 21 alin. (4) lit. c) di n Codul fiscal. - din punctul de vedere al TVA, potrivit art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, aceasta casare de bunuri nu este in sfera TVA Normele metodologice de la acest articol stabilesc in sarcina societatii dovada faptu lui ca bunurile nu se mai intorc in circuitul economic. Astfel, ca si documente, consideram ca sunt necesare documentele de inventariere si evaluare a bunurilor degradate calitativ, procesul verbal al comisiei de inventariere si de casare, o dovada ca bunurile nu se mai

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

16

Topul 15 soluii fiscal contabile 2011

intorc in circuitul economic ce ar putea sa fie un contract si un proces verbal intocmit cu o societate de co lectare si reciclare a deseurilor, sau alta forma de reciclare, dupa caz.

www.infotva.ro

www.portalcontabilitate.ro

www.fiscalitatea.ro

17

S-ar putea să vă placă și