Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR PROGRAM MASTER DEZVOLTARE REGIONALA SI PROIECTE EUROPENE

INTEGRAREA ROMNIEI N UE I N PIA A UNIC

Profesor Dr. Fota Constantin Masterand: Dan Catalina Florina Margareta,

Sistemul centralizat al comertului exterior si relatiile Romaniei cu CEE ( Acordurile tehnice )


Economia de comand -control Stadiul de dezvoltare la care ajunsese economia Romniei la sfr itul anului 1989, dup mai bine de patru decenii de guvernare comunist , este eviden iat prin tr s turile de baz ale mecanismului de func ionare a vie ii economice i sociale din acea perioad . Una dintre tr s turi era domina ia propriet ii socialiste, de stat ntregului sistem economic romnesc. Astfel s-a impus conducerea unitar centralizat , cu ajutorul planului na ional unic al ntregii activit i economice economii na ionale, realizat i sociale. Planificarea centralizat a dezvolt rii ntregii i pe cinci ani i anual, era mijlocul principal de dirijare i cooperatiste, monopolul acesteia n toate ramurile economiei na ionale, care i-a pus amprenta asupra func ion rii

corelare ex-ante a activit ii agen ilor economici din toate ramurile produc iei na ionale. La nivelul macroeconomiei s-au pus bazele strategiei generale de dezvoltare economicosocial i tacticii de urmat, pn la etajele inferioare ale economiei. n aceste condi ii, i, n general, macroeconomia, se desf urau potrivit cu indicatorii economicoactivitatea agen ilor economici

normelor i reglement rilor stabilite de sus n jos, n concordan

financiari din planul na ional unic. Prin exercitarea capacit ii de decizie, n problemele fundamentale ale activit ii economice la nivelul macroeconomiei, autonomia managerial a agen ilor economici era limitat la elemente de mic importan reducndu-se, n principal, la desf aprovizionarea tehnico-material bunurilor economice necesare. Pre ul, dobnda, creditul, salariile, impozitele i taxele erau dirijate de la centru, prin planul na ional unic, f r s reflecte prin nivelul i evolu ia lor, raportul real dintre cerere i ofert pe pia a intern , dar nici condi iile de pe pia a interna ional . Concuren a nu mai pentru strategia i tactica ntreprinderii. Pia a era considerat o component pa nic a sistemului economic, rolul ei urarea actelor de vnzare-cump rare, legate de a ntreprinderilor i de trecere n consumul popula iei a

avea rolul de a regla pia a, de aceea eficien a i rentabilitatea activit ii agen ilor economici nu reflectau realit ile interne i interna ionale. Resursele economice erau alocate centralizat, prin planul na ional, iar agen ii economici nu mai dispuneau de autonomia i libertatea necesare folosirii propriilor mijloace economico-financiare. Procesele de modernizare i retehnologizare a capacit ilor de produc ie erau dirijate centralizat prin planuri i programe speciale, adoptate pe ramuri i subramuri, sau chiar pe ansamblul economiei na ionale. Rela iile economice externe ale Romniei erau organizate i se desf urau pe planul na ional unic, iar ac iunea agen ilor economici n acest domeniu supus conducerii centralizate a economiei na ionale. Echilibrarea i era n mare m sur

balan ei comerciale se realiza prin cre terea for at a exporturilor i reducerea drastic a importurilor, avnd consecin e grave asupra satisfacerii cererilor de pe pia a intern dezvolt rii economiei pe termen mijlociu conceput adopte cele mai bune m suri i s afacerilor interna ionale. Reglement ri privind importul Ca urmare a instituirii monopolului de stat asupra comertului exterior al Romaniei, imediat dupa perioada postbelica in Romania au fost antrenate anumite reglementari specifice, ce s-au modificat succesiv, mai ales pe m sura ader rii Romniei la o serie de organisme interna ionale (GATT, FMI, BIRD, UNCTAD etc.) Dup o perioad de circa un deceniu (1950-1960), n care s-a manifestat un anumit gol de reglement ri de politic comercial , prin Legea nr. 1/1971 se reglementeaz activitatea din comer ul exterior, n primul rnd politica vamal . Ulterior, prin Legea nr.12/1973 s-a adoptat TARIFUL VAMAL DE IMPORT, care va intra n vigoare definitiv de la 1 ianuarie 1977. Acest tarif vamal de import nu se aplica n rela iile cu rile care, pe baz de reciprocitate, nu percepeau taxe vamale la importul din Romnia (se puteau conveni i alte reduceri, elimin ri). Tariful vamal de import s-a elaborat n baza Nomenclatorului de Cooperare Vamal de la Bruxelles avnd i urm rit la nivel macroeconomic, iar agen ilor economici nu li se permitea s foloseasc cele mai adecvate mijloace economicoi lung. Eficientizarea comer ului exterior era

financiare. Nu exista interesul necesar g sirii unor modalit i mai eficiente de conducere a

o singur coloan de taxe vamale, tip CONVEN IONALE (aplicate n regimul CNF) i percepute ca taxe AD-VALOREM. Ulterior s-au adoptat: - Codul Vamal al Romniei (1979); - Regulamentul Vamal. Codul Vamal includea 10 capitole, reglementnd urm toarele aspecte: y ntreprinderile autorizate s desf oare comer exterior puteau exporta-importa doar m rfuri ce f ceau obiectul lor de activitate; y v muirea la import implica controlul vamal al m rfurilor i mijloacelor de transport, verificarea documentelor, eviden a m rfurilor; y taxele prev zute n TVI se puteau majora la importul din rile care nu aplicau statutul CNF ( clauza natiunii celei mai favorizate ) n rela iile cu Romnia sau introduceau major ri de taxe vamale la importul din Romnia; y valoarea n vam a m rfurilor se determina conform Regulamentului Vamal (se PRIVIND EVALUAREA VAMAL adoptat respecta CODUL DE CONDUIT

sub auspicii GATT la Runda TOKYO, 1979); y pentru anumite bunuri importate (mostre, modele, materii prime destinate produc iei de export etc. se prevedeau scutiri de taxe vamale; y o reglementare distinct privea introducerea (scoaterea) n/din ar a unor bunuri de c tre MISIUNI DIPLOMATICE i OFICII CONSULARE acreditate n Romnia, inclusiv pentru membrii acestor institu ii. Regulamentul vamal reglementa distinct sau n completarea CODULUI VAMAL alte aspecte ale politicii comerciale (nainte de 1989) astfel: y tranzitul m rfurilor pe teritoriul Romniei, pe cale ferat , rutier, fluvial maritim i aerian (principiu: f r plata taxelor vamale); y organizarea, func ionarea i regimul zonelor libere i porturilor FRANCO (exceptarea de la taxe vamale dar plata unor taxe de depozitare); y organizarea activit ii vamale n Romnia, care includea activitatea unor institu ii: Ministerul Comer ului Exterior; - Direc ia general a v milor; - Unit i vamale (v mi + puncte); - Comisia vamal . n politica sa vamal dintre 1950-1989 Romnia a inut seama de conven iile n curs de dezvoltare,a beneficiat de preferin e 4 semnate succesiv, de obliga iile ca parte contractant GATT, de protocoale preferen iale semnate sub egida GATT i, fiind ar

vamale

nereciproce

nediscriminatorii

din

partea

majorit ii

rilor

dezvoltate.

Reglementarea cantitativ

a activit ii de comer exterior, n contextul aplic rii

monopolului de stat n acest domeniu, a inclus instrumente de politic comercial pentru a realiza obiectivul de echilibrarea balan ei comerciale (mai ales din anii '80 pn n 1989): y planificarea centralizat a exportului i importului, ns cu efecte nesemnificative pentru echilibrarea BPE ( balantei de plati externe ); y corelarea volumului importului aprobat cu volumul de export efectiv realizat pe ministere, centrale, ntreprinderi etc. (se sista mai ales importul); y autoriza iile de export-import eliberate de MCE pe fiecare produs sau marf uri, care alegeau apoi parteneri externi pe criterii strict economice; y restric iile s-au interdic iile la importul unor produse, nominalizate expres. - n cadrul unor cantit i i plafoane globale, prestabilitate - se eliberau doar c tre ICE-

Reglement ri privind exportul n paralel cu m surile de reglementare i control al importurilor, Romnia a aplicat, mai ales ntre 1960-1989, i o politic comercial sus inut de promovare i stimulare a EXPORTULUI. n principiu, a folosit toate instrumentele cunoscute pe plan mondial, ns promo ionale, Romnia a recurs ndeosebi la: y negocierea i semnarea de acorduri, tratate, conven ii i alte n elegeri i comerciale i de cooperare extern cu un mare num r de state (MCE i unele instrumente mai pu in acceptate n comer ul interna ional (1980-1989). Dintre mijloacele

Ministerul Afacerilor Externe au coordonat aceast activitate); y s-au nfiin at reprezentan e economice permanente n str in tate (agen ii comerciale, plus sec ii economice ale misiunilor diplomatice, birouri comerciale, reprezentan e a unor ICE-uri sau produc tori romni) care aveau ca sarcini promovarea intereselor economice romne ti, analize de pia , studii economice, studii pe zone geografice etc.; organizarea particip ri la unele trguri, cooper ri etc.

participarea la trguri manifest ri anual, dup trguri i expozi ii (TIB); participarea interna ionale

i expozi ii interna ionale (100 - 130 de astfel de 1970) i organizarea n Romnia a unor astfel de la unele organisme economico-financiare n curs de dezvoltare

Romniei

i ob inerea unor facilit i ca ar

(Romnia beneficiaz

de tot ceea ce s-a negociat sub GATT i UNCTAD, i Industrie a

unele facilit i, pn n 1980, prin FMI i BIRD); y activit i promo ionale derulate de Camera de Comer actuala form n 1990), activit i care vizau: reclam Romniei, a a cum era organizat conform Legii nr. 1/1971 (restructurat n comercial , ac iuni publicitare n str in tate, informarea i documentarea firmelor str ine

interesate; informarea ntreprinderilor romne ti. Dintre m surile de stimulare a exporturilor, Romnia a apelat mai ales la Instrumente de stimulare de natur bugetar : conform Legii nr. 12/1980, anual MCE, Ministerul de Finan e i alte ministere i departamente propuneau cursuri diferen iate, pe grupe de m rfuri, plus un fond de regularizare a influen elor conjucturale (format: taxe vamale la import, prelev ri din unele influen e pozitive de pre i alte surse din BUGETUL DE STAT). Din acest FOND se subven ionau exporturile a c ror cursuri de revenire erau insuficiente; n fapt, erau SUBVEN II DIRECTE DE LA BUGET menite a rentabiliza un produs sau grup la export. n acela i context, s-a avut n vedere ca, la nivel de MCE, s se constituie un fond de promovare a exportului (surse diferite) din care s se acorde un gen de prime de export acelor produc tori ce dep realizat (plan). Instrumente de stimulare de natur form fiscal , categorie incluznd: - scutiri i facilit i vamale la importul unor bunuri destinate a fi ncorporate n produc ia pentru export (o a sistemului DRAWBACK); - acordarea unor beneficii suplimentare pentru salaria i ( i Instrumente de stimulare de natur financiar-bancar , n primul rnd prin firmele) care lucrau n cadrul produc iei pentru export. asigurarea unor surse de creditare stabile i ieftine pentru produc tori i pentru ICE uri. S-a aplicat n cadrul acestei grupe: - creditarea activit ilor de comer exterior la produc torii ce eau produc ia de export i exportul

realizau produc ie destinat

exportului (avansuri asupra produc iei de export; credite pentru

m rfuri expediate i nencasate etc.); - creditarea activit ilor de comer exterior la ICE-uri care lucrau pe baz de comision cu ntreprinderile produc toare (credite n LEI de la expediere i pn la ncasarea m rfurilor de la clien ii externi); - sus inerea unor opera iuni de export efectuate pe credit comercial, prin contract (conform uzan elor interna ionale, se puteau acorda astfel de credite de la 180 zile la 1 an, 5 ani sau mai mult). Instrumente de stimulare de natur valutar : includeau, n principal, facilit i n ceea ce prive te accesul la valut i utilizarea ei de produc tori i ICE uri. Produc tori foloseau o parte din valuta ncasat pentru efectuarea unor importuri, introducerea de noi tehnologii etc. n perioada 1945-1989, economia Romniei a fost tipic central-planificat , iar n ultimi ani hipercentralizat . Prin promovarea i aplicarea planului s-a for at dezvoltarea industrial a n special a construc iei de ma ini, industrie considerat acela i timp sectorul agricol For at de o rat bunuri de consum a fost practic neglijabil . de cre tere dintre cele mai ridicate din lume, n jur de 30% pe an, i economia, n general, au nregistrat ritmuri de cre tere ridicate. it 25% din PIB cu acest procent Romnia situndu-se industria, n primul rnd, pe ultimele 0,5%. C tre anul 1989, pe plan intern, Romnia se considera o ar industrial-agrar , iar pe plan interna ional se autodeclara ar n curs de dezvoltare. Tabel nr.1. Situa ia importurilor i a exporturilor n perioada 1950-1989 Anii 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 Export 1274 1580 1826 2196 2216 2530 2661 2465 2810 Import 1461 1636 3183 2777 2328 2771 2414 2951 2890 Sold -187 -56 -357 -581 -112 -241 247 -486 -80 Anii 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Export 11105 12606 14373 18576 24226 26547 30504 34684 36821 Import 11761 12616 14465 17418 25548 26548 30294 34879 40619 Sold -656 -10 -92 1158 -1337 -1 210 -195 -3798 rii, pivot al economiei na ionale. n

i agro-industrial a trecut pe planul secundar, iar produc ia de

Cu toate acestea, volumul s u nu a dep

ri din Europa. Totodat , ponderea Romniei n comer ul mondial era n jur de

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

3134 4302 4755 4908 5490 6000 6609 7117 8372 8811 9799

3012 3887 4888 5646 6132 7009 6463 7279 9277 9654 10443

122 415 -133 -738 -642 -1009 146 -162 -905 -843 -644

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

43467 50963 167702 147721 167692 206303 178031 163989 167850 182258 167780

48792 59006 164671 124851 130237 161114 147023 135781 132984 122263 134982

-5325 -8043 3031 22870 37455 45189 31008 28208 34866 59995 32798

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 1991, Comisia Na ional de Statistic , pg 604-605 (datele sunt exprimate n milioane lei valut pentru perioada 1950-1980,respectiv n milioane lei pentru perioada 1981-1989)

Evolu ia comer ului exterior al Romniei pe grupe de m rfuri n perioada 1950-1989 reflect schimb rile majore intervenite n economia Romniei. Astfel dintr-o ar cu o economie preponderent agrar care avea nevoie de masive importuri de ma ini i utilaje industriale precum i de alte m rfuri industriale (categorii ce de in 48,5% din totalul importurilor n 1950), Romnia devine un puternic exportator de astfel de m rfuri ce de ineau, n 1989, 47,36% din totalul exporturilor (fa de doar 5,5% n 1950). Intre anii 1950-1989 comertul exterior a crescut valoric de 36 de ori. Ponderea Romaniei in comertul mondial a crescut de la 0,3% in 1950 pana la 1% in 1977. Urmare a politicii economice adoptate spre deceniul opt Romania decade treptat din pozitia anterioara, astfel ca in 1988-1989 ajunge la numai 0,4% din comertul mondial. Pana in anii 50, numeric tarile cu care Romania a intretinut relatii economice, comerciale si de cooperare se limita in interiorul blocului sovietic. Acestea au crescut treptat ajungand la 152 in anul 1980, scazand la 142 in 1989. In deceniul noua al secolului trecut se constata o puternica dependenta fata de URSS la importul de energie, fier, produse necesare sustinerii industriei supradimensionate, construita accelerat in deceniile sapte si opt. Aparent diversa, orientarea si structura comertului exterior al Romaniei din cele doua decenii anterioare anului 1989 sunt de fapt profund distorsionate de considerente politice si ideologice. Ori prin reactiile adesea imprevizibile, ale conducerii de la Bucuresti, orientarea industrializarii accentuate peste posibilitatile proprii de materii prime, a adus Romania in situatia de a fi dependenta de materiile prime necesare intretinerii unei productii industriale supradimensionate, energofaga si poluanta.

Pentru acoperirea datoriei externe Romania era nevoita sa exporte masiv produse alimentare, chiar cu pretul infometarii populatiei, prin reducerea volumului acestora pe piata interna. Expresia ultima a acestei evolutii a fost colapsul economic, regasit dincolo de propaganda socialismului multilateral dezvoltat. Merit men ionat, de asemenea, i rolul major jucat de masivele importuri de combustibil, materii prime, cu prec dere petrol, neferoase, precum industrial ntr-o ar minereu de fier, c rbune energetic, cocs i materiale i importul unor ma ini i utilaje pentru existen a unui puternic sector

cu rezerve naturale extrem de reduse. n 1989, de exemplu, aceste

importuri au reprezentat 56,03% din totalul importurilor efectuate. Situa ia anului 1988 arat foarte clar pn unde s-a putut ajunge n materie de planificare gre it a comer ului exterior. Astfel, importurile au fost puternic restric ionate, situndu-se la doar 72,24% din valoarea importurilor din 1981 i la doar 67,08% din valoarea exporturilor din acel an. O asemenea situa ie, total anormal , se reflect n ar prin numeroasele lipsuri, att ale produc iei autohtone ce erau dirijate cu prioritate la export, ct i a produselor str ine. n aceast perioad orientarea geografic a comer ului exterior a fost subordonat intereselor ideologice. n primii zece anii, exportul i importul se realizau aproape integral cu rile membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.) nfin at n 1949. Dac pn la nfin area CAER-ului colaborarea economic i tehnico- tin ific dintre rile care au cu devenit ulterior membre ale acestei organiza ii, se desf urau pe baze bilaterale, odat

crearea acestuia au fost puse bazele colabor rii multilaterale. Trebuie f cut precizarea c , datorit instituirii, n toate aceste interguvernamental economic i principala form rii a monopolului de stat ri avea loc la nivel asupra comer ului exterior i a rela iilor vamale colaborarea dintre aceste

a constituit-o coordonarea planurilor de dezvoltare rilor respective.

a statelor membre, concretizate n acorduri comerciale ncheiate ntre statele

membre i care coincideau n acela i timp cu planurile cincinale ale

n anii 1953-1954, Marea Britanie, ini iase contracte importante cu Estul, n urma c rora au avut loc mai multe runde de negociere pentru ncheierea unor eventuale acorduri cu Cehoslovacia, Polonia, Ungaria i Romnia. Aceasta din urm a ncercat ini ierea unor leg turi comerciale cu lamentabil. rile din America de Sud, n special cu Argentina , ns tratativele au e uat

ncepnd cu anii 1955 Europei Occidentale i S.U.A. Dup nceput s

i, mai ales, dup

1965 s-a realizat o deschidere spre

rile

1965 a fost lansat schimburile cu

teza comertul cu toate

rile lumii. n acest context au

creasc

rile n curs de dezvoltare. Primele rela ii oficiale ntre European , au fost instituite n anul 1967,

Romnia i, pe atunci, Comunitatea Economic

prin ini ierea negocierilor pentru ncheierea unei serii de acorduri tehnico-sectoriale privind anumite produse agroalimentare, respectiv, brnzeturi, ou , carne de porc. Aceste acorduri au urm rit, pe de o parte, scutirea de taxe suplimentare a produselor romne ti, iar pe de alt parte, obligarea p r ii romne s respecte un anumit nivel al pre urilor pentru a nu crea dificult i pe pia a statelor membre. Cele dou p r i au semnat un acord prin care, n 1974, Romnia era inclus n Sistemul Generalizat de Preferin e, iar n 1980, ntre Comunitatea Europeana i Romnia a fost ncheiat un Acord comercial asupra Produselor Industriale, acesta fiind ulterior fiind suspendat de c tre Comunitate din cauza nc lc rii drepturilor omului n perioada regimului comunist. Din analiza orient rii geografice a comer ului exterior al Romniei n a doua jum tate a secolului XX semnificativ este anul 1980, cnd se ajunsese la un echilibru ntre schimburile cu marile grupe de state, respectiv cu ponderea fiind de 34,6%, cu de 26%. n anul 1985 ponderea i celelalte ri socialiste 55%, rilor n comer ul exterior al Romniei era urm toarea : C.A.E.R. rile occidentale 20%, rile n curs de dezvoltare 25%. rile membre CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc) rile n curs de dezvoltare rile capitaliste dezvoltate de 33% i cu

Dup 1985, datorit politicii de izolare a Romniei pe plan interna ional, comer ul ei exterior a fost orientat spre rile socialiste, n special C.A.E.R. i U.R.S.S., ajungnd s de in peste i comer ul cu rile vest rile n curs de dezvoltare. 50% din comer ul total. Au sc zut dramatic schimburile cu SUA europene. De asemenea, a sc zut i comer ul cu

Ca elemente pozitive pot fi remarcate demersurile Romniei de aderare la G.A.T.T. n 1973, la Fonul Monetar Interna ional (F.M.I.) i la Banca pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (B.I.R.D.) n 1975. De asemenea, datorit faptului c ara noastr s-a declarat ar n curs de rilor dezvoltate. n plus, balan a dezvoltare Romnia a primit generalit i vamale din partea

comercial , a fost, n general, echilibrat . Datoria extern , acumulat n perioada 1975-1980, de i de propor ii controlabile a fost lichidat for at dup 1985, reducndu-se la strictul necesar

10

importurile intern.

i for ndu-se exporturile, inclusiv de produse alimentare, pe seama consumului

BIBLIOGRAFIE 1 COJANU, V. Comer ul exterior i dezvoltarea economic n Romnia, Bucure ti, Editura IRLI, 1997 2 SUT , N.Comer ul interna ional i politici comerciale contemporane, Bucure ti, Editura All, 1995 3 *** Comisia Na ional de Statistic , Anuarul Statistic al Romniei 1991 4 FOTA, C. Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana - ante i post aderare Manual Universitar, Editura UNIVERSITARIA, Craiova - 2008 INTREBARI SI RASPUNSURI
1. Precizati una din tr s turile de baz ale mecanismului de func ionare a vie ii economice i sociale din perioada 1950-1989? y Una dintre tr s turi era domina ia propriet ii socialiste, de stat i cooperatiste,

monopolul acesteia n toate ramurile economiei na ionale, care asupra func ion rii ntregului sistem economic romnesc. 2. Prin ce s-a impus conducerea unitar centralizat ? y s-a impus cu ajutorul planului na ional unic al ntregii activit

i-a pus amprenta

i economice

sociale. Planificarea centralizat a dezvolt rii ntregii economii na ionale, realizat pe cinci ani activit i anual, era mijlocul principal de dirijare i corelare ex-ante a

ii agen ilor economici din toate ramurile produc iei na ionale.

3. Cum se realiza echilibrarea balantei comerciale? y Echilibrarea balan i ei comerciale se realiza prin cre terea for at a exporturilor reducerea drastic a importurilor, avnd consecin e grave asupra

satisfacerii cererilor de pe pia a intern i lung.

i dezvolt rii economiei pe termen mijlociu

11

4. y

Ce lege va reglementa activitatea comertului exterior in deceniul al VII-lea? Dup o perioad de circa un deceniu (1950-1960), n care s-a manifestat un anumit gol de reglement ri de politic comercial , prin Legea nr. 1/1971 se reglementeaz activitatea din comer ul exterior, n primul rnd politica vamal .

5.

In ceea ce priveste politica sa vamal dintre 1950-1989 de ce anume a tinut seama Romnia? y a inut seama de conven iile semnate succesiv, de obliga iile ca parte contractant GATT, de protocoale preferen iale semnate sub egida GATT i, fiind ar n curs de dezvoltare a beneficiat de preferin e vamale nereciproce i nediscriminatorii din partea majorit ii rilor dezvoltate.

6. La ce organisme internationale adera Romania dupa perioada postbelica? y imediat dupa perioada postbelica Romania ader la o serie de organisme interna ionale cum ar fi GATT, FMI, BIRD, UNCTAD etc. 7. Ce instrumente de politica comerciala foloseste Romania pentru echilibrarea balantei comerciale, in contextul aplicarii monopolului de stat in comertul exterior? y planificarea centralizat a exportului i importului, ns cu efecte nesemnificative pentru echilibrarea BPE ( balantei de plati externe ); y corelarea volumului importului aprobat cu volumul de export efectiv realizat pe autoriza iile de export-import eliberate de MCE pe fiecare produs sau marf ministere, centrale, ntreprinderi etc. (se sista mai ales importul); y n cadrul unor cantit i i plafoane globale, prestabilitate - se eliberau doar c tre ICEuri, care alegeau apoi parteneri externi pe criterii strict economice; y restric iile s-au interdic iile la importul unor produse, nominalizate expres.

8. Ce instrumente de politic comercial avand ca scop promovarea i stimularea EXPORTULUI a folosit Romania?

12

negocierea

i semnarea de acorduri, tratate, conven ii

i alte n elegeri

comerciale i de cooperare extern

cu un mare num r de state (MCE i

Ministerul Afacerilor Externe au coordonat aceast activitate); y s-au nfiin at reprezentan e economice permanente n str in tate care aveau ca sarcini promovarea intereselor economice romne ti, analize de pia , studii economice, studii pe zone geografice etc.; organizarea particip ri la unele trguri, cooper ri etc. y participarea la trguri i expozi ii (TIB); y participarea Romniei la unele organisme economico-financiare interna ionale i ob inerea unor facilit i ca ar n curs de dezvoltare (Romnia beneficiaz de tot ceea ce s-a negociat sub GATT i UNCTAD, unele facilit i, pn n 1980, prin FMI i BIRD); y activit i promo ionale derulate de Camera de Comer i Industrie a Romniei, a a cum era organizat conform Legii nr. 1/1971, activit i care vizau: reclam comercial , ac iuni publicitare n str in tate, informarea 9. Mentionati cateva din consecintele aplicarii Planului? y Prin promovarea i aplicarea planului s-a for at dezvoltarea industrial a special a construc iei de ma ini, industrie considerat rii, n pivot al economiei i documentarea firmelor str ine interesate; informarea ntreprinderilor romne ti. i expozi ii interna ionale (100 - 130 de astfel de manifest ri anual, dup 1970) i organizarea n Romnia a unor astfel de trguri

na ionale. n acela i timp sectorul agricol i agro-industrial a trecut pe planul secundar, iar produc ia de bunuri de consum a fost practic neglijabil . 10. In contextul evolu iei comer ului exterior al Romniei pe grupe de m rfuri n perioada 19501989 vedem reflectandu-se schimb ri majore intervenite n economia tarii. Care sunt acestea? y dintr-o ar cu o economie preponderent agrar care avea nevoie de masive importuri de ma ini i utilaje industriale precum i de alte m rfuri industriale (categorii ce de in 48,5% din totalul importurilor n 1950), Romnia devine un puternic exportator de astfel de m rfuri ce de ineau, n 1989, 47,36% din totalul exporturilor (fa de doar 5,5% n 1950).

13

11. De cate ori a crescut valoric comertul exterior in perioada 1950-1989? y Intre anii 1950-1989 comertul exterior a crescut valoric de 36 de ori.

12. Exista o evolutie sau o involutie in ceea ce priveste relatiile economice cu tarile lumii? y Pana in anii 50, numeric tarile cu care Romania a intretinut relatii economice, comerciale si de cooperare se limita in interiorul blocului sovietic. Acestea au crescut treptat ajungand la 152 in anul 1980, scazand la 142 in 1989. 13. Care a fost consecinta instituirii monopolului de stat in Economic Reciproc (C.A.E.R.) nfin at n 1949? y Colaborarea dintre aceste form ri avea loc la nivel interguvernamental i principala a constituit-o coordonarea planurilor de dezvoltare economic a statelor rilor respective. rile membre ale Consiliului de Ajutor

membre, concretizate n acorduri comerciale ncheiate ntre statele membre i care coincideau n acela i timp cu planurile cincinale ale 14. Care au fost primele relatii ale Romaniei cu CEE? y Primele rela ii oficiale ntre Romnia i, pe atunci, Comunitatea Economic European , au fost instituite n anul 1967, prin ini ierea negocierilor pentru ncheierea unei serii de acorduri tehnico-sectoriale privind anumite produse agroalimentare, respectiv, brnzeturi, ou , carne de porc. 15. Mentionati cateva din elementele pozitive pe care Romania in perioada 50 89? y Ca elemente pozitive pot fi remarcate demersurile Romniei de aderare la G.A.T.T. n 1973, la Fondul Monetar Interna ional (F.M.I.) i la Banca pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (B.I.R.D.) n 1975.

14