Sunteți pe pagina 1din 45

Cuprins

Tema 1. No iunea, obiectul, sarcinile, scopul, subiectele i principiile legisla iei cadastrale ............................ 4 1. 2. 3. 4. No iunea, obiectul, sarcinile i scopul legisla iei cadastrale .................................................................. 4 No iunea de bun imobil, caracteristicile i semnele acestuia. ............................................................... 5 Subiectele legisla iei cadastrale. ........................................................................................................... 6 Principiile fundamentale ale legisla iei cadastrale ................................................................................ 6

Tema 2. Izvoarele legisla iei cadastrale ............................................................................................................ 7 1. 2. 3. No iunea i clasificarea izvoarelor legisla iei cadastrale. ...................................................................... 7 Principalele izvoare ale legisla iei cadastrale. ....................................................................................... 9 Ac iunea actelor normative n timp, n spa iu i pe persoane. ............................................................. 11

Tema 3. Sistemul organelor cadastrale i competen a acestora ..................................................................... 13 1. 2. 3. 4. 5. Sistemul organelor cadastrale............................................................................................................. 13 Statutul juridic i competen a i competen a Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru. ........................... 14 Statutul juridic i competen a ntreprinderii de Stat Cadastru". ....................................................... 16 Statutul juridic i competen a oficiilor cadastrale teritoriale. ............................................................. 16 Registratorul oficiului cadastral teritorial, drepturile i obliga iile acestuia........................................ 17

Tema 6. No iunea, scopul, structura i elementele de baz ale cadastrului bunurilor imobile ....................... 17 1. 2. 3. 4. 5. No iunea, scopul i structura cadastrului bunurilor imobile. .............................................................. 17 Rolul multifunc ional al cadastrului bunurilor imobile........................................................................ 18 Cadastrul bunurilor imobile n sens de eviden tehnic , economic i juridic a bunurilor imobile. . 18

Subiec ii nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile. .............................................................. 19 Obiectele nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile.............................................................. 19

6. Drepturile, faptele i raporturile juridice aferente imobilelor supuse nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile........................................................................................................................................ 20 Tema 7. Cadastrul bonurilor imobile n sens informa ional ........................................................................... 21 1. 2. 3. 4. 5. Cadastrul bunurilor imobile n sens informa ional............................................................................... 21 Transparen a datelor despre nregistrarea de stat a bunurilor imobile. .............................................. 21 Sus inerea public a cadastrului bunurilor imobile. ............................................................................. 22 Dreptul la informa ia din cadastrul bunurilor imobile. ....................................................................... 22 Tipurile extraselor din registrul bunurilor imobile i importan a juridic a acestora. ......................... 23

Tema 8. Lucr rile cadastrale, dosarul cadastral i formarea bunurilor imobile .............................................. 24 1. 2. 3. 4. 5. Componen a lucr rilor cadastrale....................................................................................................... 24 Executan ii lucr rilor cadastrale. ........................................................................................................ 24 Lucr rile de identificare i monitoringul bunurilor imobile. ................................................................ 25 Planul cadastral i planul geometric. .................................................................................................. 25 Hotarele fixe i hotarele generale ale terenului................................................................................................... 26
1

6. 7. 8. 9. 10.

Dosarul cadastral, ntocmirea i con inutul acestuia............................................................................................. 26 No iunea, metodele, scopul i condi iile principale deformare a bunurilor imobile. ...................................................... 26 Procedura form rii bunurilor imobile.............................................................................................................. 28 Particularit ileform rii bunurilor imobile proprietate public ................................................................................ 28 Formarea bunului imobil nbaza hot rrii instan ei de judecat i a organului fiscal................................................... 28

Tema 9. Registrul bunurilor imobile - destina ia i con inutul acestuia .......................................................... 29 1. Registrul bunurilor imobile - documentul de baz al cadastrului bunurilor imobile. .............................. 29 2. Felurile nscrisurilor efectuate n registrul bunurilor imobile. .............................................................. 30

3. Capitolele registrului bunurilor imobile. ................................................................................................. 32 4. Con inutul subcapitolelor registrului bunurilor imobile.......................................................................... 32 Tema 10. nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor ............................................... 33 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Procedura nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile. ............................................... 33 Temeiul nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile.................................................... 34 Inregistrarea cererii de nregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile. ...................................... 34 Temeiurile pentru respingerea cererii de nregistrare a drepturilor.................................................... 34 Termenul de examinare a cererii de nregistrare a drepturilor. .......................................................... 35 Temeiurile pentru refuzul nregistr rii drepturilor. ............................................................................. 35 Rectificarea, modificarea nscrierilor i corectarea erorilor materiale din registrul bunurilor imobile. 35 Particularit ile nregistr rii primare masive i selective a drepturilor asupra bunurilor imobile. ...... 36

Tema 11. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile ................................ 37 1. Exigen ele fa de documentele prezentate pentru nregistrarea drepturilor. ................................... 37

2. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra terenurilor, atribuite n proprietate privat n rezultatul privatiz rii. ............................................................................................................................. 38 3. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra construc iilor, apartamentelor i nc perilor izolate. ...................................................................................................................................... 39 4. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor n rezultatul transmiterii drepturilor asupra bunurilor imobile pe pia a secundar . ........................................................................................................ 40 5. Documentele necesare pentru notarea restric iilor la nstr inarea bunurilor imobile. ....................... 40

Tema 12. Particularit ile nregistr rii de stat a unor tipuri de bunuri imobile i a drepturilor asupra lor. .... 42 1. 2. 3. Particularit ile nregistr rii de stat a dreptului de proprietate comun n dev lm ie...................... 42 Particularit ile nregistr rii de stat a dreptului de proprietate comun n diviziune. ........................ 42 Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile ale persoanelor juridice.. 43

4. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor persoanelor fizice sau juridice asupra bunurilor imobile proprietate public . ....................................................................................................................... 43 5. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor de folosin , de arendare i a ipotecii.................... 43

6. Particularit ile nregistr rii de stat a servitutilor, dreptului de administrare fiduciar , de tutel sau curatela. ..................................................................................................................................................... 44
i

7.

Particularit ile nregistr rii de stat a condominiului i a dreptului asupra bunului imobil construit.. 44

Tema 1. No iunea, obiectul, sarcinile, scopul, subiectele i principiile legisla iei cadastrale 1. No iunea, obiectul, sarcinile i scopul legisla iei cadastrale. 2. No iunea de bun imobil, caracteristicile i semnele acestuia. 3. Subiectele legisla iei cadastrale. 4. Principiile fundamentale ale legisla iei cadastrale.

No iunea, obiectul, sarcinile i scopul legisla iei cadastrale Func ionarea pie ei bunurilor imobile n condi iile economiei de pia este imposibil f r instituirea i punerea n aplicare a unui sistem cadastral bine definit, care s asigure nregistrarea de stat a terenurilor, a altor bunuri imobile, a dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra acestora, nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora n condi iile economiei de pia este determinat de faptul c regimul juridic al bunurilor imobile este bazat pe: a) necesitatea garant rii i asigur rii stabilit ii drepturilor asupra terenurilor i altor bunuri imobile; b) un regim juridic special de exercitare a dreptului de proprietate asupra terenurilor i altor bunuri imobile, n special a dreptului de dispozi ie asupra acestora. Inregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora, precum i func ionarea sistemului cadastral n totalitatea acestuia, are loc exclusiv n baza i conform legisla iei cadastrale. Destina ia i misiunea legisla iei cadastrale este de a reglementa un domeniu special, un grup deosebit al rela iilor sociale ce in de crearea i func ionarea cadastrului bunurilor imobile, de nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora, identificarea, evaluarea, eviden a bunurilor imobile, p strarea, actualizarea i furnizarea, la cererea persoanelor interesate, a datelor/informa iei privind bunurile imobile, dreptul de proprietate i alte drepturi patrimoniale asupra acestora, proprietarii acestora, faptele i raporturile juridice ce au leg tur cu bunurile imobile, garantarea i ocrotirea de c tre stat a acestor drepturi, sus inerea sistemului de impozitare i a pie ei bunurilor imobile n Republica Moldova (RM). Astfel, obiectul de reglementare al legisla iei cadastrale sunt rela iile sociale din societate privind crearea i func ionarea cadastrului bunurilor imobile, nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, a titularilor acestor drepturi, identificarea, evaluarea, eviden a bunurilor imobile, p strarea, actualizarea i furnizarea datelor privind bunurile imobile de pe ntreg teritoriul rii, dreptul de proprietate i alte drepturi patrimoniale asupra acestora, faptele i raporturile juridice ce au leg tur cu bunurile imobile. In esen , nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora este un act juridic de recunoa tere i confirmare de c tre stat a faptului na terii, modific rii i transmiterii sau ncet rii drepturilor asupra bunurilor imobile, precum i a restric iilor asupra acestora (arenda, servitutea, ipoteca, sechestru etc). nregistrarea de stat a drepturilor este unica dovad a faptului existen ei dreptului de proprietate asupra terenurilor i altor bunuri imobile. Un drept nregistrat asupra bunului imobil poate fi contestat doar pe cale judec toreasc . nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor este un act juridic administrativ. Concomitent cu nregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile apar iminent consecin e juridice majore ce in direct de na terea, modificarea i ncetarea drepturilor asupra bunurilor imobile. Concomitent cu nregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile n Registrul bunurilor imobile la oficiul cadastral teritorial dreptul de proprietate al dobnditorului potrivit contractului, altui act juridic civil, alte drepturi patrimoniale asupra bunului imobil, se consider ap rute, garantate i ocrotite de stat i lege. Actul nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile este obligatoriu, un element final al faptei juridice n rezultatul c reia iau na tere, se modific i/sau nceteaz drepturile asupra bunurilor imobile. Sarcinile legisla iei cadastrale i sistemului nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile includ n sine: 1) asigurarea controlului de stat asupra contractelor i altor acte juridice cu bunurile imobile, transmiterii drepturilor de la o persoan la alta n procesul circuitului civil/juridic al bunurilor imobile; 2) constituirea unui cadru juridic adecvat, care s asigure garantarea i ap rarea drepturilor persoanelor fizice i juridice asupra terenurilor i altor bunuri imobile;
i

1.

3) asigurarea transparen ei informa iei despre bunurile imobile i drepturile asupra lor, precum i liberul acces al persoanelor fizice i juridice la datele cadastrului bunurilor imobile despre toate drepturile nregistrate asupra terenurilor i altor bunuri imobile de pe ntreg teritoriul rii. Astfel, legisla ia cadastral reprezint prin sine o totalitate de norme de drept ce reglementeaz rela iile sociale, ce apar n domeniul cre rii, inerii i func ion rii cadastrului bunurilor imobile, nregistr rii de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, recunoa terii publice a dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, garant rii i ocrotirii de c tre stat a acestor drepturi, sus inerii sistemului de impozitare i a pie ei bunurilor imobile n RM. Scopul final al legisla iei cadastrale este garantarea dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea intereselor publice i private n procesul circuitului civil i juridic al bunurilor imobile, asigurarea func ion rii eficiente a pie ei bunurilor imobile n RM n condi iile economiei de pia . 2. No iunea de bun imobil, caracteristicile i semnele acestuia. Conform art. 288 Cod civil toate bunurile se divizeaz n bunuri imobile i bunuri mobile. La categoria de bunuri imobile, conform legisla iei civile i legisla iei cadastrale se refer : 1) terenurile; 2) cl dirile i construc iile solid legate de p mnt; 3) apartamentele i alte nc peri izolate; 4) por iunile de subsol; 5) obiectele acvatice separate; 6) planta iile prinse de r d cini. Prin lege, la categoria de bunuri imobile pot fi raportate i alte bunuri. Spre deosebire de Codul civil, Legea cadastrului bunurilor imobile utilizeaz no iunea de bun imobil" cu semnifica ia clar de obiect al nregistr rii de stat n Registrul bunurilor imobile. Avnd n vedere func ia de baz a cadastrului bunurilor imobile, legisla ia cadastral define te bunurile imobile concrete n felul urm tor. Astfel: 1) teren" - este o parte din teritoriu avnd hotare nchise a c rei suprafa , al c rei amplasament i ale c rei caracteristici snt reflectate n cadastrul bunurilor imobile; 2) cl dire i construc iile solid legate de p mnt'' - este orice construc ie ridicat pe p mnt sau n p mnt, care ader la p mnt (prin fundament, piloni, stlpi), adic care nu este volant (nu poate fi mutat din loc n loc). Durata construc iei nu are importan ; 3) nc pere izolat '' - este partea interioar a unei construc ii, separat de alte p r i adiacente ale acestei construc ii prin pere i sau prin desp r ituri f r goluri pentru u i, avnd ie ire separat pe palierul sc rii, n coridor comun, n curte sau n strad ; 4) "por iune de subsol - este o suprafa de teren cu sau f r construc ii destinat folosirii rocilor deschise sau spa iu subteran cu sau f r construc ii destinat exploat rii, n ambele cazuri existen a acestora este confirmat documentar, prin perimetrul minier; 5) "obiectele acvatice separate" - este apa, terenul aflat sub ap , f iil de reverane de protec ie i construc iile hidrotehnice ca un obiect unic i indivizibil (art.l, 1/3 Codul apelor); 6) ,planta ie prins de r d cin - este planta ia peren , nfiin at n conformitate cu normele agrotehnice i alte norme stabilite de legisla ie. Avnd n vedere cele expuse mai sus, pot fi eviden iate caracteristicile i semnele bunului imobil, dup cum urmeaz : 1) existen a hotarelor nchise n cazul terenurilor (hotare generale sau fixe); 2) suprafa a concret , stabilit n hectare - pentru terenuri sau n metri p tra i -pentru construc ii; 3) amplasamentul concret n spa iu (prezen a adresei juridice); 4) destina ia concret i categoria de folosin a bunului imobil (cu destina ie agricol : arabil, vie, livad etc, destinat construc iilor, aferent casei de locuit, blocului locativ (din condominiu), construc iei industriale, construc iei social-culturale etc); 5) recunoa terea bunului n calitate de obiect de drept independent al nregistr rii de stat n Registrul bunurilor imobile la Oficul cadastral teritorial;

6) prezen a num rului cadastral, adic a unui num r individual, irepetabil pe ntreg teritoriul rii, care va fi men inut pe toat perioada de existen a bunului imobil n calitate de obiect de drept unic. Subiectele legisla iei cadastrale. Subiecte ale legisla iei cadastrale sunt: 1) cet enii RM, cet enii str ini i apatrizii; 2) persoanele juridice autohtone, fondatori i proprietari ai c rora sunt cet enii RM; 3) persoanele juridice ale RM, inclusiv ntreprinderile i societ ile comerciale cu capital mixt sau integral str in, nregistrate oficial n calitate de reziden i n RM; 4) investitorii str ini (persoane fizice i juridice str ine, nereziden i n RM); 5) statul RM; 6) unit ile administrativ-teritoriale ale RM (satul, comuna, ora ul, municipiul, raionul); 7) Unitatea teritorial autonom G g uzia"; 8) statele str ine; 9) organiza iile interna ionale (ONU, institu iile ONU, OSCE, FMI etc). n calitate de subiecte ale legisla iei cadastrale pot fi men ionate n mod deosebit: 1) Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru, n calitate de organ administrativ central, persoan juridic , cu competen e administrative speciale n domeniul cadastrului bunurilor imobile; 2) ntreprinderea de Stat Cadastru", persoan juridic , cu competen e deosebite n domeniul inerii cadastrului bunurilor imobile n RM; 3) Filialele teritoriale ale ntreprinderii de Stat Cadastru" - oficiile cadastrale teritoriale (OCT), f r personalitate juridic , dar cu competen e unice i exclusive n domeniul nregistr rii de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, inerii i actualiz rii datelor Cadastrului i Registrului bunurilor imobile n RM). Principiile fundamentale ale legisla iei cadastrale Principiul este o direc ie de baz fundamental ce determin con inutul i forma legisla iei cadastrale, normelor i reglement rilor juridice n domeniul cadastrului bunurilor imobile n totalitatea acestora. Principiile legisla iei cadastrale sunt stabilite direct n Codul civil, n Legea cadastrului bunurilor imobile, n alte acte legislative sau decurg din acestea. Principiile fundamentale ale legisla iei cadastrale sunt urm toarele: 1) administrarea i valorificarea terenurilor n calitate de obiect al naturii, baz teritorial a vie ii i activit ii umane; 2) egalitatea juridic a dreptului de proprietate public i privat asupra bunurilor imobile; 3) inviolabilitatea i garantarea dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile; 4) transparen a datelor despre nregistrarea bunurilor imobile i drepturilor asupra lor; 5) obligativitatea nregistr rii de stat a bunurilor imobile i drepturilor asupra lor; 6) descentralizarea nregistr rii imobilelor i drepturilor asupra acestora; 7) sus inerea public a cadastrului; 8) egalitatea juridic a participan ilor la rela iile patrimoniale din societate; 9) exercitarea drepturilor asupra bunurilor imobile n mod individual, precum i n comun cu al ii; 10) exercitarea drepturilor asupra bunurilor imobile n conformitate cu legea, ordinea de drept i bunele moravuri; 11) exercitarea drepturilor asupra bunurilor imobile conform legit ilor i spiritului economiei de pia (libera ini iativ economic , concuren a loial etc). 4. 3.

Tema 2. Izvoarele legisla iei cadastrale 1. No iunea i clasificarea izvoarelor legisla iei cadastrale. 2. Principalele izvoare ale legisla iei cadastrale. 3. Ac iunea actelor normative n timp, n spa iu i pe persoane.

No iunea i clasificarea izvoarelor legisla iei cadastrale. Izvor de drept al legisla iei cadastrale este forma n care se materializeaz i se con in norme de drept ale legisla iei cadastrale. In RM izvorul de drept principal este actul normativ. Act normativ este izvorul de drept, adoptat sau aprobat i emis de c tre autorit ile publice competente n modul stabilit de lege i n limitele competen ei lor. Clasificarea actelor normative n func ie de ierarhia i puterea juridic a acestora: 1) acte normative de drept interna ional, parte a c rora este RM; 2) acte normative de drept na ional (ale RM). In cazul actelor normative de drept interna ional, parte a c rora este i RM, o deosebit importan , cu calitatea de izvor de drept, o au Declara ia Universal a Drepturilor Omului din 10.12.1948 (n special, art.17), precum i Conven ia european pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale din 04.11.1950 (n special, art.l din Primul Protocol adi ional la Conven ie), prevederile c rora sunt aplicabile i n cazul legisla iei cadastrale, inclusiv n cazul exercit rii i ap r rii dreptului de proprietate asupra terenurilor i altor bunuri imobile. Astfel, art.17 din Declara ia Universal a Drepturilor Omului (obligatorie pentru RM din 28.07.90.) stabile te: Orice persoan are dreptul la proprietate att singur ct i n asociere cu al ii'. Tot la acest articol se con in i garan ii ale dreptului de proprietate n m sura n care , nimeni nu va fi lipsit n mod arbitrar de proprietatea sa". O deosebit importan teoretic , dar i practic , n scopul ap r rii i garant rii dreptului de proprietate, inclusiv asupra bunurilor imobile, o au prevederile art. l din Primul Protocol adi ional la Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (n vigoare pentru RM din 12.09.1997), care stabilesc urm toarele: Orice persoan fizic sau juridic are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect pentru cauz de utilitate public i n condi iile prev zute de lege i de principiile generale ale dreptului interna ional." Totu i, prevederile indicate mai sus, conform aceluia i articol, nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consider necesare pentru a reglementa folosin a bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu ii, sau a amenzilor." Actele normative de drept na ional, n func ie de ierarhia i puterea juridic a acestora, se divizeaz n: a) acte legislative; i b) acte normative subordonate legii. Principiul de baz ce asigur func ionalitatea actelor normative n totalitatea lor: Actul normativ ierarhic inferior trebuie s corespund i nu poate s contravin actului normativ ierarhic superior ". Actul legislativ (legea) este actul normativ cu putere juridic suprem , elaborat i adoptat n modul stabilit de c tre organul reprezentativ legislativ suprem n stat - Parlamentul RM. Legea este orientat spre reglementarea normativ a celor mai importante rela ii sociale n stat. Legile pot fi adoptate doar de c tre Parlament. Legea are prioritate fa de toate celelalte acte normative (guvernamentale etc.). Legea adoptat de Parlament este transmis Pre edintelui RM pentru promulgare, care, ulterior, n mod obligatoriu este publicat n Monitorul oficial al RM. Categorii de acte legislative: a) acte legislative constitu ionale (Constitu ia RM i amendamentele la aceasta); b) acte legislative organice; c) acte legislative ordinare; d) hot rrile i mo iunile Parlamentului RM. Constitu ia RM din 29.07.94 (pus n aplicare cu data de 27.08.1994 este legea suprem a societ ii i a statului. Legi constitu ionale sunt i legile privind modificarea i completarea (revizuirea) Constitu iei, care se adopt cu votul a dou treimi din deputa i, precum i cele aprobate prin referendum na ional. Constitu ia RM n calitatea sa de izvor de drept universal, con ine prevederi cu caracter
i

1.

economic, patrimonial etc. n acest sens pot fi men ionate prevederile art. 46 ,Dreptul la proprietate privat i protec ia acesteia", conform c reia "Dreptul la proprietate privat , precum i crean ele asupra statului, sunt garantate''' (alin.(l)), precum i faptul c ,nimeni nu poate fi expropriat dect pentru o cauz de utilitate public , stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil desp gubire"{&Yva.{2)). Tot aici se con in garan ii constitu ionale ale dreptului de mo tenire a propriet ii private (alin.(6)). Art. 54 din Constitu ia RM stabile te modul, dar i limitele, n care poate avea loc restrngerea exerci iului unor drepturi sau al unor libert tf\ conform c ruia n RM nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile i libert ile fundamentale ale omului i cet eanulur (alin.(2)), iar restrngerea nu poate atinge existen a dreptului sau a libert ir (alin.(4)). Art. 126 din Constitu ia RM stabile te f r echivoc c economia RM este economie de pia , de orientare social , bazat pe proprietatea privat i pe proprietatea public , antrenate n concuren liber ". Art. 127 din Constitu ie oblig statul RM s ocroteasc proprietatea, inclusiv prin faptul c statul garanteaz realizarea dreptului de proprietate n formele solicitate de titular, dac acestea nu vin n contradic ie cu interesele societ i?'. Legi organice sunt actele legislative care reprezint o dezvoltare a normelor constitu ionale i pot interveni numai n domeniile expres prev zute de Constitu ie sau n alte domenii deosebit de importante pentru care Parlamentul consider necesar adoptarea de legi organice. Legile organice se adopt cu votul majorit ii deputa ilor ale i. Legile organice se adopt dup cel pu in dou lecturi i sunt subordonate legilor constitu ionale. Actele legislative sunt subordonate ierarhic. Actul legislativ ierarhic superior poate modifica, completa sau abroga un act legislativ inferior. n cazul modific rii sau complet rii exprese a actului inferior, modificarea sau completarea are aceea i for juridic ca i actul modificat sau completat, n cazul n care ntre dou acte legislative cu aceea i for juridic apare un conflict de norme ce promoveaz solu ii diferite asupra aceluia i obiect al reglement rii, se aplic prevederile actului posterior, n calitate de acte legislative de referin pot fi numite Codul civil (nr.H07-XVdin 06.06.2002), Legea cadastrului bunurilor imobile (nr.l543-XIII din 25.02.1998), Legea privind formarea bunurilor imobile (nr.354-XV din 28.10.2004) etc. Legile ordinare intervin n orice domeniu al rela iilor sociale, cu excep ia domeniilor supuse reglement rii prin Constitu ie i legi organice. Legile ordinare se adopt cu votul majorit ii deputa ilor prezen i i snt subordonate legilor constitu ionale i organice. Hot rrile Parlamentului sunt acte legislative subordonate legilor, se adopt cu votul majorit ii deputa ilor prezen i i nu se supun procedurii de promulgare. Prin mo iune, Parlamentul i exprim pozi ia ntr-o problem de politic intern sau extern . Mo iunea de cenzur este unicul act legislativ prin care Parlamentul i exprim nencrederea n Guvern. Particularit ile actelor normative subordonate legii: 1) pot fi emise doar de c tre autorit ile administra iei publice competente n modul i limitele stabilite de lege; 2) sunt emise n baza, n conformitate i ntru executarea legilor, adoptate de Parlament; 3) nu pot s contravin i/sau s denatureze sensul legilor, adoptate de Parlament, actelor normative de drept interna ional, parte a c rora este RM. Felurile actelor normative subordonate legii: 1) decrete cu caracter normativ ale Pre edintelui RM (pot fi emise doar n situa ii excep ionale); 2) acte normative guvernamentale (hot rrile, regulamentele, ordonan ele i dispozi iile Guvernului cu caracter normativ); 3) acte normative ministeriale i departamentale (ale organelor administra iei publice centrale: ministerelor, departamentelor, Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru etc); 4) acte normative ale autorit ilor administra iei publice locale (ale consiliilor locale, inclusiv raionale, prim riilor i primarilor satelor, comunelor, ora elor, municipiilor); 5) acte interne (locale) cu caracter normativ (din cadrul societ ilor comerciale etc). In calitate de acte normative de referin subordonate legii pot fi numite Hot rrea Guvernului despre aprobarea modelelor unice ale documentelor ce confirm dreptul de proprietate, posesiune i beneficiere funciar (nr.449 din 29.06.1992), Regulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pe lng cas n localit ile urbane, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.984 din 21.09.1998, Instruc iunea cu privire la nregistrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin Ordinul Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru (nr.l 12 din 22.06.2005), Instruc iunea cu privire la modul de elaborare i actualizare a planurilor cadastrale i geometrice, aprobat prin Ordinul
i

Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru (nr.107 din 27.05.2003), regulamentele cu privire la organizarea i desf urarea licita iilor funciare cu strigare (concursurilor funciare), aprobate de c tre consiliile locale (municipale etc), alte acte normative ale autorit ilor publice locale. Principiul de baz la elaborarea i emiterea actelor normative subordonate legii este ca acestea s nu contravin legii i s nu denatureze normele acesteia.

2. Principalele izvoare ale legisla iei cadastrale.


Norme ale legisla iei cadastrale se con in n Codul civil al RM (nr.l 107-XV din 06.06.2002), n special n Cartea a doua Drepturile reale" la Titlul VRegistrul bunurilor imobile" n articolele 496 -511, precum i n multe alte acte legislative, dar i acte normative subordonate legii. O deosebit importan n calitatea lor de izvoare ale legisla iei cadastrale o au Legea cadastrului bunurilor imobile (nr.l543-XIII din 25.02.98) i Instruc iunea cu privire la nregistrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin Ordinul Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru nr.l 12 din 22.06.2005. A. Caracteristica general a Legii cadastrului bunurilor imobile (nr. 1543-XIII din 25.02.98). Legea cadastrului bunurilor imobile (n continuare - Legea 1543) este principalul izvor de drept al legisla iei cadastrale. Legea 1543 a fost adoptat de Parlamentul RM la 25.02.98, fiind pus n aplicare cu data de 21.05.1998, data public rii n Monitorul Oficial al RM. Prevederile Legii 1543 trebuie s corespund i nu pot s contravin prevederilor Codului civil al RM (Legea fundamental ce reglementeaz rela iile patrimoniale), adoptat prin Legea nr.l 107-XV din 06.06.2002. Legea 1543 stabile te modul de creare i de inere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigur recunoa terea public a dreptului de proprietate i a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de c tre stat a acestor drepturi, sus inerea sistemului de impozitare i a pie ei bunurilor imobile. Legea 1543 reglementeaz raporturile juridice privind bunurile imobile situate n limitele hotarelor (frontierei de stat) RM, indiferent de tipul de proprietate i de destina ia lor, definite de legisla ie ca susceptibile a face obiectul nregistr rii de stat. Legea 1543 (lund n considerare modific rile i complet rile ulterioare, inclusiv din 09.03.06 i 30.03.06), include n sine 69 de articole structurate n 8 capitole dup cum urmeaz : 1) Cap. I. Dispozi ii generale, care include reglement ri privitor la: - semnifica ia no iunilor principale, aplicate n textul legii; - Cadastrul bunurilor imobile, scopul i structura lui; - Subiectele i obiectele nregistr rii de stat; - Obligativitatea nregistr rii; - Transparen a datelor despre nregistrare; - Dreptul la informa ia cadastrului etc. 2) Cap. II. Sistemul organelor cadastrale, care con ine prevederi fundamentale privind: - Structura sistemului organelor cadastrale; - Competen a organelor cadastrale; - Registratorul i competen ele acestuia etc. 3) Cap.III. Lucr rile cadastrale. Acest capitol con ine reglement ri privind: - Componen a lucr rilor cadastrale; - Executan ii lucr rilor cadastrale; - Stabilirea pe teren a hotarelor unit ilor administrativ-teritoriale; - Lucr rile de identificare; - Planul cadastral i planul geometric; - Hotarele fixe i hotarele generale ale terenului; - Dosarul cadastral, monitoringul bunurilor imobile etc. 4) Cap. IV. Registrul bunurilor imobile i procedura nregistr rii. Drepturile asupra bunurilor imobile. Include prevederi privind: - Registrul bunurilor imobile, capitolele registrului bunurilor imobile; - Con inutul subcapitolelor registrului bunurilor imobile; - nregistrarea drepturilor, procedura nregistr rii drepturilor; - nscrierile n registrul bunurilor imobile, temeiul nregistr rii dreptului; - Exigen ele fa de documentele prezentate pentru nregistrarea drepturilor;
i

- nregistrarea cererilor, respingerea cererii, termenul de examinare a cererii; - Temeiurile pentru refuzul nregistr rii drepturilor; - Notarea, efectuarea nscrierii n registrul bunurilor imobile; - Documentele ce confirm nregistrarea drepturilor; - Consecin ele juridice ale nregistr rii; - Excep ii de la principiul valabilit ii drepturilor reale din momentul nregistr rii; - Corectarea gre elilor din cadastru etc. 5) Cap. V. Particularit ile nregistr rii unor tipuri de bunuri imobile i a drepturilor asupra lor. Include prevederi cu privire la: - nregistrarea dreptului de proprietate comun n dev lm ie; - nregistrarea dreptului de proprietate comun n diviziune; - nregistrarea dreptului dobndit prin uzucapiune imobiliar ; - nregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, dobndit prin accesiune imobiliar natural ; - nregistrarea condominiului; - nregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit; - nregistrarea dreptului asupra bunului imobil al persoanelor juridice; - nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile proprietate public ; - nregistrarea drepturilor de folosin , de arend ; - nregistrarea ipotecii, servitutilor; - nregistrarea dreptului de administrare fiduciar , de tutel sau curatel ; - Notarea ac iunii n justi ie. 6) Capitolul VI. R spunderi, compensa ii, garan ii. Con ine prevederi referitor la: - R spunderile pentru nc lcarea prezentei legi; - Delimitarea r spunderii pentru prejudiciul cauzat; - R spunderea pentru modificarea, folosirea i dispunerea nesanc ionat de informa ia referitoare la nregistrarea drepturilor; - Fondul de garan ie i plata compensa iei titularului de drepturi; - Garan iile dobnditorului de bun -credin . 7) Capitolul VII. Dispozi ii tranzitorii, care prevede: - Perioada de tranzi ie; - Competen a Guvernului n domeniul cre rii cadastrului; - Obliga iile autorit ilor administra iei publice n perioada de tranzi ie; - nregistrarea primar i nregistrarea selectiv ; - nregistrarea dreptului de proprietate public ; - Finan area lucr rilor de creare a cadastrului; - Excep ii pentru drepturile ap rute anterior. 8) Capitolul VIII. Dispozi ii finale. Face referire la: - Sistarea inerii registrului construc iilor i a registrului cadastral al de in torilor de terenuri; - Intrarea n vigoare a Legii 1543. B. Caracteristica general a Instruc iunii cu privire Ia nregistrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin Ordinul Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru nr.112 din 22.06.2005 (n continuare - Instruc iunea 112). Instruc iunea 112 a devenit obligatorie i aplicabil cu data de 28.10.2005, data public rii n Monitorul Oficial al RM. Instruc iunea 112 este un act normativ subordonat legii, un act normativ departamental (emis i adoptat de c tre Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru), trebuie s corespund i nu poate s contravin Legii cadastrului bunurilor imobile, Codului civil, Constitu iei RM, actelor normative de drept interna ional, parte a c rora este RM. Instruc iunea 112 n mod detaliat concretizeaz prevederile Legii cadastrului bunurilor imobile i Codului civil cu privire la cadastru i registrul bunurilor imobile.
i

Instruc iunea 112 este structurat n 10 capitole cu 139 de puncte i 10 anexe (documente tip), dup cum urmeaz : 1) Capitolul. I. Dispozi ii generale. 2) Capitolul II. Structura i con inutul. 3) Capitolul HI. Procedura nregistr rii primare selective i nregistr rii curente, inclusiv: Sec iunea 1-a. Primirea documentelor. Sec iunea a 2-a. Verificarea i preg tirea documentelor pentru nregistrare. Sec iunea a 3-a. nregistrarea n Registru. Sec iunea a 4-a. Restituirea/eliberarea documentelor. 4) Capitolul IV. Particularit ile efectu rii nregistr rii primare masive. 5) Capitolul V. nscrierile n Registru, inclusiv: Sec iunea 1-a. Prevederi generale. Sec iunea a 2-a. nscrierile referitoare la drepturi. 6) Capitolul VI. Efectuarea nscrierilor n Registru, inclusiv: Sec iunea 1-a. Efectuarea nscrierilor n partea general a Registrului. Sec iunea a 2-a. Efectuarea nscrierilor n subcapitolul I. Sec iunea a 3-a. Efectuarea nscrierilor n subcapitolul II. Sec iunea a 4-a. Efectuarea nscrierilor n subcapitolul III. 7) Capitolul VII. Efectuarea nscrierilor n cazul form rii bunurilor imobile, inclusiv: Sec iunea 1-a. Prevederi generale. Sec iunea a 2-a. Efectuarea nscrierilor n cazul form rii terenului prin comasare. Sec iunea a 3-a. Efectuarea nscrierilor n cazul form rii terenului prin separare. Sec iunea a 4-a. Efectuarea nscrierilor n cazul form rii terenului prin divizare. Sec iunea a 5-a. Efectuarea nscrierilor n cazul form rii terenului prin combinare. Sec iunea a 6-a. Efectuarea nscrierilor n cazul form rii construc iilor. 8) Capitolul VIII. Rectificarea, modificarea nscrierilor din Registru, corectarea erorilor materiale. 9) Capitolul IX. Particularit ile nregistr rii unor drepturi, inclusiv: Sec iunea 1-a. Particularit ile nregistr rii dreptului de proprietate n temeiul contractului de schimb. Sec iunea a 2-a. Particularit ile nregistr rii dreptului de proprietate n temeiul contractului de schimb n cazul n care bunurile imobile sunt amplasate n razele de activitate a diferitor oficii cadastrale teritoriale. 10) Capitolul X. Dispozi ii finale i tranzitorii. Instruc iunea 112 include n final 10 anexe (documente tip), dup cum urmeaz : 1) Anexa nr.l. Registrul bunurilor imobile. 2) Anexa nr.2. Cerere de nregistrare. 3) Anexa nr.3. Extras din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzac iilor. 4) Anexa nr.4.Condica de cereri. 5) Anexa nr.5. Modul de folosin a terenurilor. 6) Anexa nr. 6. Con inutul nscrierilor n partea I a subcapitolului III al registrului bunurilor imobile pentru fiecare tip de drept. 7) Anexa nr. 7. Con inutul nscrierilor n partea II a subcapitolului III al registrului bunurilor imobile pentru fiecare tip de grevare. 8) Anexa nr.8. Registrul bunurilor imobile. 9) Anexa nr.9.Extras din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzac iilor. 10)Anexa nr.10. Certificat (privind existen a sau lipsa nscrierilor valabile referitoare la bunul imobil i drepturile asupra lui). 3. Ac iunea actelor normative n timp, n spa iu i pe persoane. Ac iunea actelor normative n timp determin ziua n care acestea intr n vigoare/sunt puse n aplicare i data n care acestea i pierd valabilitatea (devin nule). Data/ziua n care actele normative sunt puse n aplicare este foarte important deoarece din aceast dat , actul normativ devine obligatoriu
i

pentru subiectele de drept i apare r spunderea juridic (dup caz, disciplinar , civil , administrativ sau penal ) pentru nerespectarea sau nc lcarea prevederilor acestora. Legile, promulgate de Pre edintele Republicii Moldova, hot rrile Parlamentului, decretele Pre edintelui Republicii Moldova, hot rrile i dispozi iile Guvernului, deciziile i hot rrile Cur ii Europene a Drepturilor Omului pronun ate n cauzele n care Republica Moldova are calitatea de prt, actele Cur ii Constitu ionale i ale Cur ii de Conturi, actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administra iei publice (ale ministerelor, agen iilor, serviciilor, birourilor de stat etc), ale B ncii Na ionale a Moldovei i ale Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare se public n Monitorul Oficial al RM, editat de Agen ia Na ional de Pres "Moldpres", n limba de stat cu traducere n limba rus i n alte limbi conform legisla iei. Actele oficiale nominalizate mai sus intr n vigoare la data public rii n Monitorul Oficial sau la data indicat n textul actului normativ. De pild , Legea cadastrului bunurilor imobile a fost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 25.02.98, dar a intrat n vigoare doar la 21.05.1998, la data public rii acesteia n Monitorul Oficial, iar Codul civil, fiind adoptat de Parlament la 06.06.2002r, a fost publicat n Monitorul Oficial la din 22.06.2002r., dar, a intrat n vigoare, n baza unei legi speciale, doar n data de 12.06.2003r. Tratatele interna ionale ale Republicii Moldova i alte acte normative de drept interna ional, la care Republica Moldova devine parte, intr n vigoare dup schimbul instrumentelor de ratificare sau dup remiterea actelor aprobate depozitarului spre p strare n conformitate cu normele de drept interna ional sau n alt mod i termen stabilite de p r ile contractante. Textele tratatelor interna ionale ale Republicii Moldova care au intrat n vigoare, textele integrale ale anexelor i documentelor aferente, rezervele sau declara iile Republicii Moldova, efectuate la momentul semn rii, ratific rii, ader rii, accept rii sau aprob rii, precum i actele referitoare la suspendarea, denun area sau stingerea tratatelor interna ionale se public , n termen de o lun dup intrarea lor n vigoare, n edi ii oficiale speciale ale Monitorului Oficial (culegeri de acte de drept interna ional, parte a c rora este Republica Moldova). Actele normative care atest intrarea n vigoare a tratatelor interna ionale se public n Monitorul Oficial. Actele normative ale autorit ilor administra iei publice locale intr n vigoare la data adopt rii sau la data indicat n textul actului normativ respectiv. Actul oficial al c rui con inut constituie secret de stat intr n vigoare la data adopt rii sau la data prev zut n el i se comunic numai institu iilor interesate. n cazul n care unele titluri, capitole, articole ale actului oficial con in secret de stat, acestea se omit la publicare, n locul lor indicndu-se: "Secret de stat". Legea civil , inclusiv legisla ia cadastral , nu are caracter retroactiv. Ea nu modific i nici nu suprim condi iile de constituire a unei situa ii juridice constituite anterior, nici condi iile de stingere a unei situa ii juridice stinse anterior. De asemenea, legea nou nu modific i nu desfiin eaz efectele deja produse ale unei situa ii juridice stinse sau n curs de realizare. Legea nou este aplicabil situa iilor juridice n curs de realizare la data intr rii sale n vigoare. De la data intr rii n vigoare a legii noi, efectele legii vechi nceteaz , cu excep ia cazurilor n care legea nou prevede altfel. n cazul situa iilor juridice contractuale n curs de realizare la data intr rii n vigoare a legii noi, legea veche va continua s guverneze natura i ntinderea drepturilor i obliga iilor p r ilor, precum i orice alte efecte contractuale, dac legea nou nu prevede altfel. Dispozi iile legii noi se aplic modalit ilor de exercitare a drepturilor sau de executare a obliga iilor, precum i de nstr inare, preluare, transformare sau de stingere a acestora. De asemenea, dac legea nou nu prevede altfel, clauzele unui act juridic ncheiat anterior intr rii n vigoare a legii noi contrare dispozi iilor ei imperative sunt, de la aceast dat , lipsite de orice efect juridic. Ac iunea actelor normative n spa iu determin teritoriul asupra c ruia se extinde i urmeaz a fi aplicate actele normative ale Republicii Moldova. Actele normative ale Republicii Moldova se extind i urmeaz a fi aplicate pe ntreg teritoriul Republicii Moldova. Teritoriu al Republicii Moldova este: 1) ntreg teritoriul Republicii Moldova i spa iul aerian de asupra acestuia n limitele frontierei de stat a Republicii Moldova; 2) teritoriul ambasadelor, reprezentan elor i consulatelor, spa iul construc iilor, edificiilor, altor construc ii i bunuri imobile ale Republicii Moldova, situate pe teritoriul statelor str ine, n care Republica Moldova este acreditat i i are ambasada etc; 3) avioanele i alte aparate de zbor, navele maritime i alte aparate plutitoare, nregistrate n Republica Moldova i/sau navignd sub drapelul de stat al Republicii Moldova.
i

Ac iunea actelor normative pe persoane determin subiectele de drept (persoanele fizice sau juridice etc.) asupra c rora se extinde i care au obliga ia de a respecta i pune n aplicare actele normative ale republicii Moldova. De pild , Declara ia Universal a Drepturilor Omului, Conven ia European pentru ap rarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului, Constitu ia Republicii Moldova, Codul civil, Codul funciar, Legea cu privire la proprietate, Legea cadastrului bunurilor imobile i alte acte legislative se extind asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice care se afl pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv asupra celor din str in tate. Unele acte normative indic n text adresatul s u concret, care are obliga ia de a respecta i pune n aplicare actul normativ respectiv. De pild , Legea cu privire la notariat este aplicabil n cazul notarilor (publici sau de stat) i unor altor persoane ce exercit activit i notariale. Legea cu privire la evaluare este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice ce practic activit i de evaluare, Regulamentul registratorului oficiului cadastral teritorial (OCT) i Regulamentul cu privire la desf urarea concursului pentru ocuparea func iei de registrator n oficiile cadastrale teritoriale este aplicabil doar n cazul i n raport cu registratorii OCT i persoanele care pretind la func ia de registrator, Regulamentul Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru este aplicabil n cazul persoanelor cu func ii de r spundere i altor func ionari din cadrul Agen iei date, Instruc iunea cu privire la nregistrarea bunurilor imobile i drepturilor asupra lor este obligatorie pentru aplicare i urmeaz a fi respectat n totalitate de c tre to i registratorii i al i lucr tori din cadrul oficiilor cadastrale teritoriale. Tema 3. Sistemul organelor cadastrale i competen a acestora 1. Sistemul organelor cadastrale. 2. Statutul juridic i competen a Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru. 3. Statutul juridic i competen a ntreprinderii de Stat Cadastru". 4. Statutul juridic i competen a oficiilor cadastrale teritoriale. 5. Registratorul oficiului cadastral teritorial, drepturile i obliga iile acestuia. 1. Sistemul organelor cadastrale. Implementarea noului sistem cadastral n RM este imposibil f r un cadru organizatoric i institu ional corespunz tor, care s asigure crearea i func ionarea adecvat a cadastrului bunurilor imobile, nregistrarea de stat i garantarea drepturilor asupra bunurilor imobile. Sistemul organelor cadastrale n RM include: 1) Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru (denumirea ini ial - Agen ia Na ional Cadastru, Resurse Funciare i Geodezie); 2) ntreprinderea de Stat Cadastru"; 3) Filialele ntreprinderii de stat Cadastru" oficiile cadastrale teritoriale. n afar de aceasta, competen e specifice n domeniul cadastrului dispun: 1) Ministerul Agriculturii i Alimenta iei - administrarea i monitoringul terenurilor cu destina ie agricol (n perspectiv se preconizeaz implementarea unui cadastru specializat al terenurilor cu destina ie agricol ); 2) Agen ia pentru Silvicultur Moldsilva" - administrarea cadastrului silvic (forestier) i monitoringul p durilor; 3) Agen ia Apele Moldovei" - administrarea cadastrului apelor i monitoringul obiectivelor acvatice; 4) Ministerul Ap r rii - administrarea monitorigului resurselor naturale acumulate n perimetrul obiectelor militare; 5) Asocia ia de Stat de Produc ie pentru Explor ri Geologice a RM "AGeoM" administrarea cadastrului z c mintelor minerale utile, rezervelor de ape subterane i monitoringul acestora; 6) Alte ministere departamente (al industriei, transporturilor etc.) - acumularea i prezentarea informa iilor necesare cre rii i func ion rii cadastrului, conform competen ei ce le revin.

Statutul juridic i competen a Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru. Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru (n continuare - Agen ia) este autoritate administrativ central , asigur realizarea politicii statului n domeniul administr rii cadastrului i evalu rii bunurilor imobile, fondului funciar i reglement rii rela iilor funciare, geodeziei, cartografiei i geoinformaticii. Agen ia se subordoneaz Guvernului RM. n activitatea sa, Agen ia se c l uze te de Constitu ia RM, de Legea cu privire la Guvern, Legea cadastrului bunurilor imobile, decretele Pre edintelui RM, ordonan ele i hot rrile Guvernului, acordurile interna ionale la care RM este parte, de Regulamentul Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 901 din 25.08.2005 i alte acte normative. Agen ia este persoan juridic , dispune de tampil cu Stema de Stat a RM i cu denumirea sa, precum i de conturi trezoreriale. Agen ia este condus de directorul general, numit n func ie i eliberat din func ie de c tre Guvern. Directorul general al Agen iei are un vicedirector general, numit n func ie i eliberat din func ie de c tre Guvern, la propunerea directorului general. Agen ia este independent de orice proprietar de bun imobil i se supune numai legii. 1) Aparatul administrativ al (conducerea) Agen iei (Directorul general, vicedirectorul general, Colegiul Agen iei); 2) Direc ia rela ii funciare i consolidarea terenurilor, inclusiv: a) Sec ia organizarea teritoriului; b) Sec ia protec ia solurilor i monitoringul funciar. 3) Direc ia cadastrul imobiliar i funciar, inclusiv: a) Sec ia evaluarea imobilului. 4) Direc ia geodezie, cartografie i geoinformatic , incusiv: a) Fondul cartografo-geodezic (cu statut de serviciu); b) Inspectoratul de stat pentru supravegherea geodezic , tehnic i regim (cu statut de sec ie n componen a Direc iei). 5) Sec ia economie i finan e; 6) Serviciul juridic; 7) Serviciul resurse umane; 8) Sec ia administrativ . Institu iile si organizatiile subordonate Agentiei, care func ioneaz n regim de autogestiune: 1) ntreprinderea de Stat Cadastru", inclusiv filialele acesteia - oficiile cadastrale teritoriale din: Chi in u, B l i, Orhei, Cahul, Taraclia, Comrat, Soroca, Ungheni, C u eni, din alte centre raionale, ora e i municipii. 2) Institutul de Proiect ri pentru Organizarea Teritoriului; 3) Institutul de Geodezie, Prospec iuni Tehnice i Cadastru INGEOCAD"; 4) Asocia ia Republican pentru Protec ia Solurilor. Competentele Agentiei de ordin general: 1) realizeaz politica de stat n domeniul rela iilor funciare, cadastrului i evalu rii bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei i geoinformaticii; 2) elaboreaz i realizeaz , n limitele competen ei sale, programe i planuri na ionale de ac iuni n urm toarele domenii: rela ii funciare, cadastru i evaluarea bunurilor imobile, geodezie, cartografie i geoinformatic ; 3) gestioneaz , elaboreaz , aprob finan area i exercit controlul asupra folosirii mijloacelor b ne ti pentru realizarea programelor anuale ce in de domeniul cadastrului etc; 4) efectueaz reforma organiza ional-economic n sfera de activitate a Agen iei, integreaz rela iile funciare, cadastrul i evaluarea bunurilor imobile n procesele reformei economice, aduce n concordan cu actele legislative i normative din sfera competen elor ncredin ate la standardele i normele europene; 5) coordoneaz cercet rile tiin ifice n domeniul rela iilor funciare, cadastrului i evalu rii bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei i geoinformaticii i promoveaz implementarea tehnicii i tehnologiilor avansate n sferele sale de activitate; 6) contribuie la dezvoltarea pie ei imobiliare (inclusiv funciare);

2.

7) elaboreaz , avizeaz i coordoneaz proiecte de acte legislative i normative, modific i anuleaz , n limitele competen ei sale, dispozi ii i instruc iuni viznd domeniile sale de activitate, conform legisla iei; 8) coordoneaz activitatea de preg tire, instruire i reciclare a cadrelor n domeniul de activitate; 9) organizeaz seminare, conferin e, simpozioane tematice i stabile te rela iile de colaborare interna ional n sferele de activitate; 10) sus ine i ntreprinde m suri pentru impulsionarea procesului de atragere a investi iilor str ine n domeniu; 11) elaboreaz i aprob , n limitele prev zute de legisla ia n vigoare, documentele-tip aferente execut rii lucr rilor cadastrale, lucr rilor ce in de organizarea teritoriului, rela iile funciare etc; 12) administreaz , conform legisla iei n vigoare, Fondul de garan ie; 13) exercit alte func ii, conform legisla iei n vigoare. Competentele Agentiei n domeniul cadastrului bunurilor imobile: 1) asigur promovarea unei politici unice n domeniul cre rii i inerii cadastrului, dezvolt rii re elei geodezice pe ntreg teritoriul rii; 2) asigur crearea i inerea cadastrului bunurilor imobile; 3) ine cadastrul funciar i asigur monitoringul funciar la nivel na ional; 4) asigur formarea bazei de date a cadastrului bunurilor imobile la nivel central; 5) coordoneaz lucr rile ce in de crearea cadastrului bunurilor imobile i de activitatea oficiilor cadastrale teritoriale; 6) elaboreaz i prezint autorit ilor administra iei publice locale documenta ia cadastrului funciar; 7) contribuie, n comun cu structurile de resort din republic i autorit ile administra iei publice locale, la dezvoltarea cadastrului bunurilor imobile i cadastrului funciar; 8) stabile te modul de efectuare a lucr rilor cadastrale, modul de elaborare i actualizare a planului cadastral i a planului geometric, precum i modul de efectuare a nscrisurilor n registrul bunurilor imobile; 9) organizeaz concursuri pentru suplinirea func iei de registrator la oficiile cadastrale teritoriale; 10) asigur inerea registrului de stat al unit ilor administrativ-teritoriale i al str zilor din localit ile din Moldova; 11) asigur aplicarea prevederilor actelor legislative i normative privind inerea registrului bunurilor imobile. 12) organizeaz i controleaz activitatea ntreprinderii de Stat Cadastru", inclusiv a filialelor acesteia, a altor organiza ii subordonate, aprob documentele de constituire a acestora; 13) coordoneaz la nivel interdepartamental activit ile legate de crearea i inerea cadastrului; 14) prezint Guvernului propuneri privind perfec ionarea legisla iei ce reglementeaz lucr rile de organizare a teritoriului, administrarea resurselor funciare i schimbul de informa ii cadastrale; 15) exercit alte atribu ii privind inerea cadastrului, inclusiv angajamentele interna ionale ale RM n domeniu. Competentele Agen iei n domeniul evalu rii bunurilor imobile: 1) elaboreaz acte normative privind organizarea i dezvoltarea activit ii de evaluare; 2) asigur implementarea sistemului nou de evaluare a bunurilor imobile, inclusiv n scopul impozit rii; 3) creeaz baza metodologic i metodic pentru evaluarea i reevaluarea bunurilor imobile, inclusiv n scopul impozit rii; 4) asigur crearea i inerea bazei de date centrale privind valoarea bunurilor imobile i a bazei de date privind pre urile tranzac iilor curente cu bunuri imobile; 5) asigur aplicarea metodologiilor i tehnologiilor unice n cadrul inventarierii tehnice i evalu rii bunurilor imobile; 6) asigur , n limitele competen ei sale i conform legisla iei, aplicarea prevederilor actelor normative n domeniul estim rii valorii de pia a bunurilor imobile de c tre ntreprinderile de evaluare, indiferent de tipul de proprietate i forma de organizare juridic ;
i

7) monitorizeaz dezvoltarea pie ei bunurilor imobile, dinamica pre urilor la bunurile imobile pe teritoriul rii; 8) elaboreaz , n comun cu asocia iile ob te ti ale evaluatorilor, Standardele Na ionale de Evaluare; 9) coordoneaz activitatea oficiilor cadastrale teritoriale n domeniul evalu rii bunurilor imobile; 10) asigur inerea registrului de eliberare a certificatelor de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile. Statutul juridic i competen a ntreprinderii de Stat Cadastru". Intreprinderea de Stat Cadastru" este subordonat Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru i func ioneaz n baza Legii cadastrului bunurilor imobile i statutului s u, aprobat de c tre Agen ie, i alte acte normative. Directorul ntreprinderi de Stat Cadastru" este numit de c tre Agen ie pe baz de concurs. ntreprinderea de Stat Cadastru" are personalitate juridic , dispune de tampil , cont n banc , inclusiv valutar. ntreprinderea de Stat Cadastru" este independent de orice proprietar de bun imobil i se supune numai legii. Competentele ntreprinderi de Stat Cadastru": a) proiecteaz i dezvolt sistemul informa ional al cadastrului; b) acumuleaz , sistematizeaz i p streaz informa ia cadastral ; c) organizeaz furnizarea informa iei cadastrale, stabile te structura acesteia i modul ei de furnizare; d) organizeaz procesul de ridicare continu a calific rii personalului ntreprinderii; e) stabile te schema mi c rii fluxului de informa ii cadastrale i modul de prelucrare a acestora; f) asigur securitatea p str rii i transmiterii datelor prin re ea, prezint propuneri privind perfec ionarea sistemului de p strare a bazei de date; g) de ine i administreaz banca central de date a cadastrului; h) proiecteaz i efectueaz leg tura dintre forma electronic a documenta iei cadastrale i cea a altor registre de stat; i) furnizeaz informa ia cadastral sistematizat autorit ilor administra iei publice, altor persoane juridice, precum i persoanelor fizice; j) ine, n modul stabilit de Guvern, sistemul informa ional automatizat "Registrul de stat al unit ilor administrativ-teritoriale i al str zilor din localit ile de pe teritoriul RM"; k) elaboreaz instruc iuni referitoare la modul de inere a documenta iei cadastrale, la modul de furnizare a informa iei cadastrale, la evaluarea bunurilor imobile n scopul impozit rii; 1) ine, n modul stabilit de Guvern, sistemul informa ional automatizat "Registrul obiectelor de infrastructur inginereasc "; m) exercit alte atribu ii conform legisla iei. Statutul juridic i competen a oficiilor cadastrale teritoriale. Oficiile cadastrale teritoriale (OCT) sunt filiale teritoriale ale ntreprinderii de Stat Cadastru" i sunt amplasate n centrele raionale, n municipii i n ora ele Ceadr-Lunga i Vulc ne ti. Nu dispun de personalitate juridic , dar dispun de conturi de decontare n b ncile comerciale locale (la filialele acestora). OCT func ioneaz n baza Legii cadastrului bunurilor imobile, Statutului ntreprinderii de Stat Cadastru" i regulamentelor cu privire la oficiul cadastral teritorial respectiv, elaborate i aprobate de c tre ntreprinderea de Stat Cadastru", altor acte normative OCT sunt subordonate ntreprinderii de Stat Cadastru". OCT nu au drept de persoan juridic . OCT sunt independente de orice proprietar de bun imobil i se supun numai legii. Competentele oficiilor cadastrale teritoriale: a) efectueaz lucr rile cadastrale i monitoringul bunurilor imobile; b) ntocmesc i actualizeaz planul cadastral i planul geometric; c) ntocmesc dosarul cadastral al fiec rui bun imobil i alte documente necesare inerii cadastrului; d) efectueaz nregistrarea de stat a bunurilor imobile si a drepturilor asupra acestora n registrul bunurilor imobile;
i

3.

4.

e) transmit datele registrului bunurilor imobile n banca central de date a cadastrului; f) furnizeaz , n modul stabilit, persoanelor fizice i juridice, autorit ilor publice informa ia cadastral privind bunurile imobile i drepturile asupra lor; g) asigur p strarea n integritate a documenta iei cadastrale i arhivarea ei; h) efectueaz expertiza bunului imobil, la cererea instan ei de judecat , a altor organe de drept; i) exercit alte atribu ii conform legisla iei. Crearea i inerea cadastrului bunurilor imobile intr n competen a exclusiv a oficiului cadastral teritorial i nu este n drept s exercite activit i ce nu in de competen a sa. Registratorul oficiului cadastral teritorial, drepturile i obliga iile acestuia. Registrator se consider persoan cu func ii de r spundere din cadrul oficiului cadastral teritorial, care este n drept s examineze documentele ce confirm drepturile asupra bunurilor imobile i s decid asupra nregistr rii bunurilor imobile i drepturilor asupra acestora. Registratorul este nep rtinitor i independent n activitatea sa i se conduce de Constitu ia RM, documentele de drept interna ional, parte a c rora este i RM, Legea cadastrului bunurilor imobile, Regulamentul oficiului cadastral teritorial respectiv, Statutul ntreprinderii de Stat Cadastru", Regulamentul registratorului oficiului cadastral teritorial, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998, de alte acte normative. In func ia de registrator al oficiului cadastral teritorial sunt desemnate prin concurs persoane care au: a) studii juridice superioare; sau b) studii superioare corespunz toare func iilor de inute i practic de lucru de cel pu in 3 ani n oficiile cadastrale teritoriale. Registratorul este supus atest rii, n modul stabilit de Agen ie, cel pu in o dat la 5 ani. Atestarea se efectueaz de c tre o comisie, constituit din reprezentan i ai Agen iei i ai Ministerului Justi iei. Registratorul este n drept: a) s cear solicitan ilor documentele necesare pentru includerea n cadastru a datelor despre bunul imobil i drepturile asupra lui; b) s decid , n modul stabilit, asupra efectu rii sau modific rii nscrierii n registrul bunurilor imobile ori asupra refuzului de a efectua sau de a modifica nscrierea respectiv; c) s efectueze, n modul stabilit, modific ri i complet ri n cadastru; d) s elibereze extrase din registrul bunurilor imobile; e) s elimine, n modul stabilit, gre elile din cadastru; f) s exercite alte func ii n conformitate legea. 5.

Tema 6. No iunea, scopul, structura i elementele de baz ale cadastrului bunurilor imobile 1. No iunea, scopul i structura cadastrului bunurilor imobile. 2. Rolul multifunc ional al cadastrului bunurilor imobile. 3. Cadastrul bunurilor imobile n sens de eviden tehnic , economic i juridic a bunurilor imobile. 4. Subiec ii nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile. 5. Obiectele nregistr ri i de stat n cadastrul bunurilor imobile. 6. Drepturile, faptele i raporturile juridice aferente imobilelor supuse nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile. 1. No iunea, scopul i structura cadastrului bunurilor imobile. Cadastru - sistem informa ional de stat ce con ine nscrisuri despre terenuri, despre obiectele aferente lor i despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile i cadastre specializate. Cadastru al bunurilor imobile este cadastrul general, care reprezint un sistem unic multifunc ional de nregistrare de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora. Cadastrul bunurilor imobile este cadastrul general al rii, n care se identific , se descriu, se estimeaz i se reprezint pe planuri cadastrale toate bunurile imobile din ar i se nregistreaz drepturile titularilor asupra lor. Cadastru specializat este cadastrul ce include date sistematizate despre bunurile imobile n
i

func ie de particularit ile lor naturale i de alte caracteristici stabilite de legisla ie. Cadastre specializate sunt: cadastrul apelor, cadastrul silvic, cadastrul urbanistic i altele. Scopurile de baz ale cadastrului bunurilor imobile sunt: 1) identificarea, descrierea, estimarea/evaluarea i reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor bunurilor imobile din ar ; i 2) nregistrarea de stat a bunurilor imobile, a drepturilor asupra lor i titularilor acestora. Cadastrul bunurilor imobile este creat i inut de c tre oficiile cadastrale teritoriale n raza de ac iune stabilit de Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru. Cadastrul bunurilor imobile se constituie din: y planurile cadastrale ale teritoriului; y registrele bunurilor imobile; i y dosarele cadastrale pentru fiecare bun imobil. 2. Rolul multifunc ional al cadastrului bunurilor imobile. Rolul i nsemn tatea cadastrului bunurilor imobile nu se limiteaz la nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor. Inregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora nu este un scop n sine. Rolul cadastrului este mai profund, deoarece, concomitent, ndepline te i multe alte sarcini i func ii. Rolul multifunc ional al cadastrului bunurilor imobile se manifest prin: - crearea i asigurarea n ar a unei pie e civilizate a bunurilor imobile; - garantarea dreptului de proprietate i altor drepturi asupra bunurilor imobile, inclusiv prin intermediul Fondului de garan ie din cadrul Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru (statul garanteaz doar drepturile nregistrate n cadastrul bunurilor imobile); - ocrotirea drepturilor i intereselor legitime ale proprietarilor i altor titulari de drepturi asupra bunurilor imobile; - asigurarea condi iilor de exercitare a mputernicirilor statului n domeniul administr rii resurselor funciare i altor bunuri imobile; - asigurarea persoanelor fizice i juridice interesate, dar i a autorit ilor publice cu date/informa ii veridice privind starea i tendin ele de dezvoltare a pie ei bunurilor imobile n ar ; - asigurarea persoanelor fizice i juridice interesate cu informa ii veridice privind statutul juridic al bunurilor imobile concrete n scopul efectu rii de acte juridice civile cu bunurile imobile; - sus inerea politicii fiscale a statului prin asigurarea organelor fiscale cu informa ii veridice privind bunurile imobile, valoarea acestora, adecvat celei de pia , proprietarii i al i titulari de drepturi, n scopul impozit rii; - majorarea veniturilor bugetului de stat i a bugetelor locale prin stabilirea pl ilor optime pentru posesiunea i folosin a bunurilor imobile; - crearea premiselor adecvate de atragere a investi iilor n imobile; - asigurarea condi iilor de administrare operativ i dezvoltare a teritoriilor subordonate de c tre autorit ile publice competente, - asigurarea condi iilor juridice adecvate de aplicare i dezvoltare a credit rii ipotecare; - sus inerea schimbului .informa ional ntre datele cadastrului bunurilor imobile i cadastrele specializate; - asigurarea eviden ei tehnice, economice i juridice a bunurilor imobile. 3. Cadastrul bunurilor imobile n sens de eviden tehnic , economic i juridic a bunurilor imobile. Una din func iile cadastrului bunurilor imobile este asigurarea eviden ei tehnice, economice i juridice a bunurilor imobile. Aceasta se manifest prin faptul c cadastrul bunurilor imobile permite concentrarea n sine i con ine o totalitate de date/informa ii privind: 1) starea tehnic a bunurilor imobile (data d rii n exploatare i termenul de exploatare a bunului imobil, felul i calitatea materialelor de construc ie utilizate: piatr , lut, beton etc; gradul de rezisten al imobilului la cutremurele de p mnt, existen a sau lipsa infrastructurii/comunica iilor inginere ti etc;
i

2) valoarea economic a bunului imobil (destina ia, caracteristica cantitativ i calitativ a terenurilor, fertilitatea/bonitatea acestora, destina ia func ional i valoarea estimat a terenurilor i altor bunuri imobile: construc ie industrial sau locativ etc; cas individual sau bloc locativ; num rul etajelor i etajul concret al bunului imobil/apartamentului; amplasarea geografic /n spa iu a bunului imobil - adresa juridic i num rul cadastral unic; pre ul bunului imobil, adecvat celui de pia , n scopul impozit rii etc); 3) statutul juridic anterior (istoria bunului imobil - proprietarii i titularii anteriori de drepturi asupra bunului imobil) i actual al bunului imobil: proprietarii i titularii actuali de drepturi asupra bunului imobil: forma dreptului de proprietate - public (de stat sau municipal ) sau privat (individual sau comun ); alte drepturi i grev ri/restric ii (existen a sau lipsa dreptului de arendare, de loca iune, ipotecii, sechestrului etc.) asupra bunului imobil respectiv. 4. Subiec ii nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile. Subiec ii ai nregistr rii de stat sunt: 1) proprietarii de bunuri imobile; 2) titularii altor drepturi reale asupra bunurilor imobile; 3) titularii drepturilor de crean , aferente bunurilor imobile; 4) participan ii raporturilor juridice ce au leg tur cu bunurile imobile. In consecin , subiec i ai nregistr rii de stat sunt: 1) cet enii Republicii Moldova; 2) cet eni i str ini: 3) apatrizi: 4) persoanele juridice ale Republicii Moldova; 5) persoanele juridice din str in tate; 6) organiza iile interna ionale; 7) statul Republica Moldova; 8) unit ile administra iv-teritoriale ale Republicii Moldova; 9) statele str ine. 5. Obiectele nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile. Obiecte ale nregistr rii de stat sunt: 1) bunurile imobile; 2) dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile; 3) alte drepturi reale asupra bunurilor imobile; 4) drepturile de crean aferente bunurilor imobile; 5) faptele i raporturile juridice aferente bunurilor imobile. La categoria de bunuri imobile se refer : 1) terenurile; 2) cl dirile i construc iile solid legate de p mnt; 3) apartamentele i alte nc peri izolate; 4) por iunile de subsol; 5) obiectele acvatice separate; 6) planta iile prinse de r d cini. "La categoria'de alte 'drepturi se rerera celelalte drepturi reale (dreptul de uzufruct etc.) i drepturile de crean (dreptul de loca iune/subioca iune; dreptul de arendare i cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani; dreptul de preem iune n scut din act juridic etc.). La fapte i raporturi juridice aferente bunurilor imobile se refer cererea de nregistrare a bunului imobil, punerea bunului imobil sub interdic ie judec toreasc i ridicarea acestei m suri etc.

6. Drepturile, faptele i raporturile juridice aferente imobilelor supuse nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile. Sunt supuse nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile: 1) drepturile reale (dreptul de proprietate i alte drepturi reale) asupra bunurilor imobile; i 2) drepturile de crean , faptele juridice i raporturile juridice ce au leg tur cu bunul imobil. La categoria de drepturi reale supuse nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile se refer : 1) dreptul propriet ii de stat asupra bunurilor imobile (dreptul statului Republica Moldova asupra bunurilor imobile); 2) dreptul autorit ilor administra iei publice locale asupra bunurilor imobile (proprietatea municipal ); 3) dreptul de proprietate privat asupra bunurilor imobile (dreptul persoanelor fizice i persoanelor juridice private asupra bunurilor imobile); 4) dreptul de uzufruct; 5) dreptul de uz; 6) dreptul de folosin a terenului, prev zut de Codul funciar; 7) dreptul de abita ie, 8) dreptul de servitute, ce greveaz bunul imobil; 9) dreptul de superficie; 10)dreptul de ipotec , inclusiv n temeiul legii; 1 1 ) dreptul de concesiune; 12)dreptul de administrare (gestiune economic ) asupra bunurilor proprietate de stat; 13)dreptul de administrare (gestiune economic ) asupra bunurilor proprietate a unit ilor administrativ-teritoriale (proprietate municipal ); 14)dreptul de administrare fiduciar , inclusiv n caz de tutel sau curatel ; 15)dreptul de proprietate i alte drepturi reale cu condi ia confirm rii acestora. La categoria drepturilor de crean , faptelor i raporturilor juridice aferente bunurilor imobile, supuse nregistr rii de stat n cadastrul bunurilor imobile se refer : 1) dreptul de loca iune/subloca iune a bunului imobil: 2) dreptul de arendare i cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani; 3) antecontractul; 4) dreptul de preem iune n scut din act juridic etc. 5) cererea de nregistrare a bunului imobil; 6) punerea bunului imobil sub interdic ie judec toreasc sau ridicarea acestei m suri; 7) interdic ia de nstr inare a bunului imobil; 8) grevarea unui drept nscris; 9) sechestrul, urm rirea imobilului i a fructelor sale (urm rirea bunului imobil se realizeaz prin notarea sechestrului aplicat de executorul judec toresc n vederea vnz rii bunului imobil, prin notarea sechestrului aplicat de organul fiscal, prin notarea preavizului creditorului gajist despre nceperea exercit rii dreptului de gaj i n alte cazuri); 10)inten ia de nstr inare a bunului imobil; 11)inten ia de ipotecare a bunului imobil; 12)schimbarea rangului ipotecii; 13)gajul asupra crean ei ipotecare; 14)poprirea crean ei ipotecare; 15)declararea insolvabilit ii persoanei juridice; 16)n tiin area privind executarea dreptului de ipotec ; 17)n tiin area privind expunerea bunului imobil la licita ie (n leg tur cu urm rirea bunului imobil din cauza obliga iilor debitoare i altor asemenea); 18)pornirea procedurii de reorganizare sau dizolvare a persoanei juridice; 19)amnarea mp r irii bunului imobil aflat n proprietate comun pe cote-p r i; 20)amnarea mp r irii bunului imobil aflat n proprietate comun n dev lm ie;
i

21)ac iunile n justi ie (depunerea cererii de chemare n judecat ) ce au leg tur cu bunul imobil sau drepturile nscrise asupra acestuia; 22)alte drepturi de crean , fapte i raporturi juridice aferente bunurilor imobile prev zute de lege. Tema 7. Cadastrul bonurilor imobile n sens informa ional 1.Cadastrul bunurilor imobile n sens informa ional. 2. Transparen a datelor despre nregistrarea de stat a bunurilor imobile. 3.Sus inerea public a cadastrului bunurilor imobile. 4.Dreptul la informa ia din cadastrul bunurilor imobile. 5.Tipurile extraselor din registrul bunurilor imobile i importan a juridic a acestora.

1. Cadastrul bunurilor imobile n sens informa ional.


Cadastrul bunurilor imobile (n continuare - cadastrul) este un sistem informa ional de stat. Prin aceast calitate, de asemenea, se manifest , rolul multifunc ional al cadastrului, deoarece cadastrul acumuleaz i con ine informa ii i date concrete privitor la: 1) toate bunurile imobile de pe ntreg teritoriul rii; 2) forma dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile concrete 3) alte drepturi reale nregistrate asupra bunurilor imobile; 4) drepturile de crean ce au leg tur cu bunurile imobile; 5) faptele i raporturile juridice aferente bunurilor imobile; 6) valoarea estimat a bunurilor imobile, n scopul impozit rii; 7) titularii dreptului de proprietate i altor drepturi asupra bunurilor imobile concrete. Cadastrul bunurilor imobile n sens informa ional se manifest prin faptul c : 1) asigur persoanele fizice i persoanele juridice, precum i autorit ile publice cu informa ii veridice privind starea i tendin ele de dezvoltare a pie ei bunurilor imobile n ar ; 2) asigur persoanele fizice i persoanele juridice interesate cu informa ii veridice privind statutul juridic al bunurilor imobile n scopul garant rii drepturilor i efectu rii legale a actelor juridice civile (vnzarea-cump rarea. schimbul, donarea mo tenirea etc.) cu bunurile imobile; 3) asigur organele fiscale cu informa ii veridice privind bunurile imobile i proprietarii acestora, valoarea estimat , a bunurilor, adecvat celei de pia , n scopul impozit rii. 4) asigur organele de ocrotire a normelor de drept (instan ele judec tore ti, organele procuraturii, notariatul, avocatura, organele de interne, inclusiv cele de anchet preliminar etc.) cu informa ii veridice privind proprietarii, bunurile imobile i drepturile nregistrate asupra acestora.

2. Transparen a datelor despre nregistrarea de stat a bunurilor imobile.


Cadastrul bunurilor imobile serve te n calitate de sistem deschis de informare a participan ilor pie ei bunurilor imobile i autorit ilor publice, inclusiv a organelor fiscale. Transparen a datelor despre nregistrarea de stat a bunurilor imobile i drepturilor asupra acestora nu este doar un drept la informa ie, ci unul din principiile fundamentale ale dreptului cadastral. Aceasta nseamn c nici o lege i nici un act normativ nu pot limita i nu pot ngr di ntr-un fel sau altul dreptul cet enilor, dreptul persoanelor juridice i statului/autorit ilor publice la informa ia despre nregistrarea de stat a bunurilor imobile i drepturilor asupra acestora ce se con ine n cadastrul bunurilor imobile. Inregistrarea bunurilor imobile i drepturilor asupra acestora are caracter deschis. Oficiul cadastral teritorial/registratorul este obligat s elibereze, n termen de 3 zile, oric rei persoane fizice care s-a legitimat i a depus o cerere scris i oric rei persoane juridice care l-a sesizat oficial informa iile solicitate despre toate drepturile nregistrate asupra oric rui bun imobil. Nu se elibereaz extrase referitoare la bunurile imobile ale c ror date constituie secret de stat. Datele despre condi iile tranzac iei
i

care constituie temei pentru nregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se elibereaz numai participan ilor la aceast tranzac ie, precum i instan elor de judecat i organelor de drept. Informa ia despre drepturile nregistrate asupra bunurilor imobile se furnizeaz contra plat , cu excep ia cazurilor n care informa ia este furnizat autorit ilor administra iei publice locale, instan elor judec tore ti, organelor procuraturii, organelor afacerilor interne, organelor fiscale i celor ce in cadastre specializate (cadastrul apelor, silvic etc). 3. Sus inerea public a cadastrului bunurilor imobile. Autorit ile publice i titularii de drepturi asupra bunurilor imobile au datoria de a sus ine crearea i inerea cadastrului. Autorit ile administra iei publice locale snt obligate s acorde ajutor informa ional, tehnic i de alt natur la crearea i inerea cadastrului. Instan a de judecat este obligat s prezinte, n termen de 2 zile de la data lu rii deciziei cu privire la bunul imobil, documentele care servesc drept temei pentru efectuarea nscrisului sau men iunii n registrul bunurilor imobile n conformitate cu legisla ia n vigoare. n cazul n care se cere efectuarea nscrisului n interesul statului, cheltuielile snt achitate din bugetul de stat. Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile snt obliga i: a) s asigure accesul la bunurile imobile pentru efectuarea lucr rilor cadastrale; b) s permit instalarea i s asigure p strarea bornelor de hotar i altor semne geodezice pe terenurile ce le apar in. 4. Dreptul la informa ia din cadastrul bunurilor imobile. Informa ia cadastrului este obiectul exclusiv al propriet ii de stat. Dreptul de gestiune economic asupra informa iei cadastrului revine: 1) Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru; 2) ntreprinderii Specializate n Cadastru, inclusiv filialelor sale (oficiilor cadastrale teritoriale amplasate n centrele raionale, n municipii i n ora ele Ceadr-Lunga i Vulc ne ti), i altor ntreprinderi i organe autorizate s in cadastre specializate. Informa ia cadastral existent , care nu necesit sistematizare, se furnizeaz gratuit de oficiul cadastral teritorial c tre autorit ile administra iei publice locale, instan ele judec tore ti, organele procuraturii, organele afacerilor interne, organele fiscale i cele ce in cadastre specializate. Con inutul informa iei respective este stabilit prin Hot rrea Guvernului cu privire la furnizarea i con inutul informa iei cadastrale nr.58 din 24.01.2001. Astfel, oficiul cadastral teritorial este obligat s furnizeze gratuit autorit ilor administra iei publice informa ie cadastral , ce nu necesit sistematizare: a) informa ia cadastral referitoare la schimbarea de in torilor de terenuri: - num rul cadastral al terenului, locul amplas rii terenului sau adresa, numele i prenumele noului(ilor) proprietari) (n cazul persoanei fizice); - denumirea, num rul i data eliber rii certificatului nregistr rii de stat a persoanei juridice, domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice i tipul dreptului (cu indicarea cotei-p r i n cazul dreptului de proprietate comun n diviziune); b) informa ia cadastral despre formarea terenurilor: - num rul(ele) cadastral(e) ale bunului(rilor) din care s-a constituit bunul(rile) imobil(e), - num rul(ele) cadastral(e) i suprafa a terenului(rilor) format(e); c) o dat n semestru - copia planului cadastral. La solicitare, informa ia cadastral va f furnizat gratuit de oficiile cadastrale teritoriale instan elor judec tore ti, organelor procuraturii, organelor afacerilor interne dup cum urmeaz : 1) despre bunurile imobile (teren, construc ie, apartament, nc pere separat ):
i

- num rul cadastral, modul de folosin , locul amplas rii bunului imobil sau adresa, suprafa a i lipul hotarelor n cazul sectorului de teren; 2) despre de in tori, fo tii proprietari i titulari ai drepturilor ce greveaz dreptul de proprietate asupra bunului imobil: - numele i prenumele, date din actele de identitate pentru persoanele fizice, iar n cazul persoanei juridice - denumirea, num rul i data eliber rii certificatului de nregistrare; 3) despre dreptul de in torilor, fo tilor proprietari i titularilor drepturilor ce greveaz dreptul de proprietate asupra bunului imobil: - tipul dreptului (cu indicarea cotei-p r i n cazul dreptului de proprietate comun n diviziune), documentul n baza c ruia a fost nregistrat dreptul, data emiterii documentului (ncheierii contractului), data nregistr rii, p r ile la contract; 4) copia planului cadastral al teritoriului sau al fragmentului planului cadastral al bunului, despre care a fost solicitat informa ia; 5) date despre valoarea bunului imobil; 6) orice alt informa ie care nu necesit sistematizare i de care dispune oficiul cadastral teritorial n calitate de de in tor al cadastrului bunurilor imobile; La solicitare, informa ia cadastral va fi furnizat gratuit de oficiile cadastrale teritoriale organelor fiscale: 1) despre bunurile imobile (teren, construc ie, apartament, nc pere separat ): - num rul cadastral, modul de folosin , locul amplas rii bunului imobil sau adresa, suprafa a; 2) despre proprietar, iar n c zui n care n contractul de arendare nu este stipulat obliga ia proprietarului de a achita impozitul pe bunul imobil arendat - despre arenda : - numele i prenumele, date din actul de identitate (n cazul persoanelor fizice), denumirea, num rul i data eliber rii certificatului nregistr rii de stat a ntreprinderii (n cazul persoanei juridice), domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice; 3) despre dreptul asupra bunului imobil: - tipul dreptului (cu indicarea cotei - n cazul dreptului de proprietate comun n diviziune i a termenului de arendare - n cazul dreptului de arendare); 4) datele despre valoarea bunului imobil, n scopul impozit rii. 5. Tipurile extraselor din registrul bunurilor imobile i importan a juridic a acestora. Inregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmat prin extrasul din registrul bunurilor imobile. Extrasul din registrul bunurilor imobile l elibereaz oficiul cadastral teritorial n a c rui raz de ac iune se afl bunul imobil. La extrasele din cadastru i din registrul bunurilor imobile se anexeaz , dup caz, planul terenului i/sau al construc iei capitale, nc perii izolate. Extrasul din registrul bunurilor imobile se elibereaz persoanei fizice care s-a legitimat i a depus o cerere scris sau persoanei juridice care a sesizat oficial oficiul cadastral teritorial. Extrasul din registrul bunurilor imobile se elibereaz pentru efectuarea actelor juridice civile tranzac iilor i este valabil timp de dou luni din data eliber rii. La eliberarea repetat a extrasului nainte de expirarea termenului indicat, se efectueaz men iunea "Repetat". Refuzul nentemeiat al furniz rii de informa ii cadastrale poate fi atacat la Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru, iar decizia Agen iei, n instan de judecat . Astfel. Legea stabile te eliberarea: 1) extraselor din registrul bunurilor imobile la cererea proprietarului bunului imobil n scopul efectu rii actelor juridice civile (vnz rii-cump r rii, dona iei, schimbului, mo tenirii etc), valabile timp de dou luni din data eliber rii (pentru a fi prezentate notarului etc, ntru confirmarea dreptului de proprietate sau altor drepturi asupra bunurilor imobile); 2) extraselor din registrul bunurilor imobile la cererea proprietarului bunului imobil n acela i scop, indicat la pct. 1) de mai sus, cu men iunea Repetat";
i

3) extraselor din registrul bunurilor imobile la cererea ter elor persoane (neproprietarilor), care nu sunt proprietarii bunului respectiv, pentru verificare i informare, la momentul eliber rii, prezen a sau lipsa nscrisurilor n registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate, alte drepturi reale, drepturile de crean , restric iile, grev rile (servitutea, sechestrul etc.) bunului imobil respectiv i proprietarul acestuia etc.

Tema 8. Lucr rile cadastrale, dosarul cadastral i formarea bunurilor imobile 1. Componen a lucr rilor cadastrale. 2. Executan ii lucr rilor cadastrale. 3. Lucr rile de identificare i monitoringul bunurilor imobile. 4. Planul cadastral i planul geometric. 5. Hotarele fixe i hotarele generale ale terenului. 6. Dosarul cadastral, ntocmirea i con inutul acestuia. 7. No iunea, metodele, scopul i condi iile principale de formare a bunurilor imobile. 8. Procedura form rii bunurilor imobile. 9. Particularit ile form rii bunurilor imobile proprietate public . 10. Formarea bunului imobil n baza hot rrii instan ei de judecat i a organului fiscal. 1. Componen a lucr rilor cadastrale. Lucr rile cadastrale se compun din: a) stabilirea hotarelor unit ilor administrativ-teritoriale i a terenurilor i delimitarea lor prin borne; b)stabilirea i marcarea pe teren a hotarelor intravilanului; c) identificarea bunurilor imobile n baza documentelor ce confirm drepturile: d)m sur torile pe teren pentru ntocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale: e) formarea bunurilor imobile. Componen a lucr rilor cadastrale, necesare colect rii de date pentru cadastru, o determin oficiile cadastrale teritoriale n modul stabilit de Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru. La transmiterea sau grevarea drepturilor asupra bunurilor imobile, lucr rile cadastrale se efectueaz n baza cererii titularului de drepturi. Lucr rile de stabilire pe teren a hotarelor unit ilor administrativ-teritoriale i a hotarelor intravilanului localit ilor sunt organizate de Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru i se efectueaz n prezen a reprezentan ilor unit ilor administrativ-teritoriale interesate. La stabilirea pe teren a hotarelor unit ilor administrativ-teritoriale i a hotarelor intravilanului localit ile se ntocme te actul de stabilire a hotarelor. Cheltuielile de stabilire pe teren a hotarelor unit ilor aarnmistrativ-teritoriale i a hotarelor intravilanului localit ilor snt suportate de la bugetul de stat. Litigiile ap rute n leg tur cu stabilirea pe teren a hotarelor unit ilor administrativ-teritoriale se solu ioneaz de c tre Guvern sau. la cererea p r ilor interesate. n instan ele de judecata. 2. Executan ii lucr rilor cadastrale. Lucr rile cadastrale sunt executate de oficiile cadastrale teritoriale, de ntreprinderi de stat sau ntreprinderi private, care dispun de ingineri cadastrali. Inginer cadastral este o persoan cu studii corespunz toare n domeniul cadastrului, angajat al executantului lucr rilor cadastrale, care execut lucr ri cadastrale i/sau efectueaz lucr ri de formare a bunurilor imobile. Inginerii cadastrali au dreptul, cu acordul titularului de drept, s intre n interiorul construc iei, s execute lucr ri cadastrale, s ntreprind alte m suri legate de procedura de formare a bunului imobil. Construc iile, lucr rile sau planta iile nu pot fi distruse, nici str mutate n procesul execut rii lucr rilor cadastrale i/sau form rii bunurilor imobile, f r consim mntul proprietarului.
i

La bunurile imobile, apar innd Ministerului Ap r rii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informa ii i Securitate al RM i Serviciului Gr niceri lucr rile cadastrale snt executate de numitele ministere n limitele fondurilor alocate. Informa ia despre hotarele acestor obiecte se prezint gratuit oficiilor cadastrale teritoriale respective. 3. Lucr rile de identificare i monitoringul bunurilor imobile. Identificarea bunului imobil se efectueaz prin confruntarea datelor din cadastru cu datele constatate pe teren. Identificarea bunului imobil se legalizeaz printr-un act de constatare pe teren, care va con ine informa ii referitoare la gradul de corespundere a datelor despre componen a, suprafa a i despre alte caracteristici ale bunului imobil cu datele din cadastru. In cazul constat rii de modific ri n componen a bunului imobil, precum i al diviz rii terenului sau comas rii de terenuri, n afara lucr rilor de identificare se vor efectua i alte lucr ri cadastrale necesare. Monitoringul bunurilor imobile reprezint prin sine un sistem de supraveghere asupra modific rilor ce se produc n componen a bunului imobil, asupra transmiterii sau grev rii drepturilor asupra lui. Monitoringul bunurilor imobile se efectueaz pentru constatarea modific rilor din valoarea Iui, a descoperirii de informa ii despre titularul de drepturi i n alte scopuri. Coordonarea activit ilor ce in de efectuarea monitoringului este atribu ia Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru. Modul i periodicitatea efectu rii monitoringului, precum i organele responsabile de acesta snt stabilite prin Hot rre de Guvern. 4. Planul cadastral i planul geometric. Plan cadastral este o reprezentare grafic a teritoriului, con innd date despre amplasamentul, hotarele i numerele cadastrale ale terenurilor, precum i alte date. Pe planul cadastral se indic n mod obligatoriu hotarele, numerele cadastrale i alte caracteristici ale terenului i pot fi reprezentate construc iile capitale amplasate pe el. Plan geometric este un document tehnic, ntocmit n urma m sur rilor la fa a locului, n care se indic hotarele terenului i construc iile capitale amplasate pe acesta. Planul geometric se ntocme te la cererea titularului de drepturi, n baza m sur rilor pe teren, cu indicarea obligatorie a punctelor de cotitur ale hotarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere, a num rului cadastral al terenului i amplasamentului tuturor construc iilor de pe teren. Planul poate con ine i alte date. Con inutul planului cadastral i al planului geometric, precum i modul de elaborare i actualizare a acestora se stabilesc de Agen ia Rela ii Funciare i Cadsatru. Planul cadastral i/sau geometric pot fi modificate numai n cazul: a) acordului scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale c ror interese snt atinse, n condi iile ca aceast modificare s fie conform normelor tehnice caracteristice pentru bunurile imobile respective, s fie necesar pentru o mai bun administrare a acestor bunuri i s nu contribuie la t inuirea tranzac iilor cu suprafe ele de teren; b) emiterii unei hot rri a instan ei de judecat privind modificarea lor; c) necesit ii corect rii erorilor care nu influen eaz hotarele terenului sau nu ating alte interese ale titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile; d) deciziei proprietarului privind formarea bunului imobil. La modificarea planului cadastral i/sau geometric, specialistul de lucr ri cadastrale, n comun cu registratorul, va ntocmi actul de constatare pe teren, de un model aprobat de Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru, n care vor fi descrise modific rile efectuate n plan, inclusiv modific rile de suprafa , cauzele necesit ii de modificare i se va notifica ndeplinirea sau nendeplinirea condi iilor prev zute pentru acest caz. Actul de constatare pe teren, planul cadastral sau geometric nou i acordul scris al titularilor de drepturi ale c ror interese snt atinse se anexeaz la documentul ce confirm drepturile asupra bunului imobil, constituind parte component a acestuia. In cazul n care specialistul de lucr ri cadastrale, n comun cu registratorul, constat c lipse te acordul scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale c ror interese snt atinse, oficiul cadastral teritorial refuz s modifice planul. Refuzul de a modifica planul poate fi atacat n instan a judec toreasc . Modificarea planului cadastral i/sau geometric constituie temei pentru rectificarea nscrisurilor n registrul bunurilor imobile. In cazul modific rii planului cadastral sau planului geometric, fiec rui titular de drepturi ale c rui interese snt atinse i se expediaz un preaviz privind modific rile efectuate.
i

5. Hotarele fixe i hotarele generale ale terenului. Hotar - linie imaginar sau fizic ce indic punctele extreme ale terenului, delimitdu-1 de alte terenuri. Poate fi marcat n natur cu obiecte materiale (gard, ru , borne speciale de hotar). Hotarul fix se stabile te prin marcarea hotarului terenului la fa a locului prin puncte de hotar, cu racordarea acestora la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere. Hotarul fix se stabile te n baza actului de constatare pe teren, coordonat mpreun cu proprietarii terenurilor adiacente. La stabilirea hotarului fix se ntocme te n mod obligatoriu planul geometric al terenului. Hotarul fix se stabile te la cererea i din contul proprietarului de teren. Str mutarea bornelor de hotar de c tre persoane neautorizate atrage dup sine aplicarea m surilor de r spundere juridic (administrativ etc). Hotarul general este hotarul stabilit n planul cadastral sau geometric, far coordonarea acestuia cu proprietarii de terenuri adiacente/proprietarii nvecina i. 6. Dosarul cadastral, ntocmirea i con inutul acestuia. Dosarul cadastral este parte component i element de baz al cadastrului bunurilor imobile. Dosar cadastral este o colec ie sistematizat de documente ce confirm drepturile, de scheme, planuri, schi e i de alte documente referitoare la fiecare bun imobil. Se ntocme te dosar cadastral pentru fiecare bun imobil la nregistrarea lui primar , inclusiv la divizarea lui n dou sau mai multe bunuri imobile ori la comasarea a dou sau mai multe bunuri imobile. La ntocmirea dosarului cadastral, fiec rui bun imobil i se atribuie un num r cadastral (num r cadastral conven ional). Num rul cadastral (num rul cadastral conven ional) al terenului este i num rul dosarului cadastral. Dosarul cadastral trebuie s con in copiile de pe documentele necesare nregistr rii sau aceste documente n original. Dosarul cadastral poate con ine i alte documente. In cazul n care documentul ce confirm drepturile serve te drept temei pentru nregistrarea drepturilor asupra a dou sau mai multor bunuri imobile, acest document este inserat n dosarul cadastral al unuia dintre aceste bunuri. Dosarul cadastral al fiec rui alt bun imobil trebuie s con in nscrisuri care s indice faptul c documentul ce confirm drepturile i care serve te drept temei pentru nregistrarea drepturilor este inut n alt dosar cadastral, indicnd num rul acestui dosar. Dosarul cadastral se p streaz permanent. Sechestrarea dosarului cadastral de la oficiul cadastral teritorial sau a unor documente din acesta nu se admite, cu excep ia cazurilor prev zute de Codul de procedur civil sau penal . 7. No iunea, metodele, scopul i condi iile principale de formare a bunurilor imobile. Prin formare a bunului imobil se subn elege un complex de lucr ri, inclusiv cadastrale, executate n scopul constituirii, n baza unui bun imobil ini ial/existent/nregistrat, a unui nou bun imobil, supus ulterior nregistr rii de stat n registrul bunurilor imobile n calitate de obiect de drept independent. Bun imobil ini ial este bunul imobil existent, deja nregistrat n Registrul bunurilor imobile, n baza c ruia se formeaz un nou bun imobil. Formarea bunurilor imobile poate avea loc prin: 1) separare; 2) divizare; 3) comasare; sau 4) combinare. Separarea este o modalitate de formare a unui bun imobil independent prin desprinderea unei p r i din bunul imobil nregistrat. Divizarea este o modalitate de formare a unor bunuri independente prin mp r irea, la cererea coproprietarilor, a bunului imobil proprietate comun nregistrat i ncetarea propriet ii comune. Comasarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin unirea a dou sau mai multor bunuri imobile nregistrate avnd hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, apar innd unuia i aceluia i proprietar sau aflndu-se n proprietatea comun a acelora i persoane, la cererea lor. Combinarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin separarea unei p r i din bunul imobil nregistrat, f r a se forma un bun imobil independent, i alipirea ei la un bun imobil adiacent. Combinarea se efectueaz numai dac exist cererea comun a proprietarilor ambelor bunuri imobile. Lucr rile de formare se vor face pn la ncheierea actului juridic de nstr inare a p r ii din bunul imobil. Planul bunului imobil format prin combinare este parte component a actului juridic privind nstr inarea. La formarea bunului imobil prin combinare, numerele cadastrale ale bunurilor imobile nu se modific .
i

Formarea bunului imobil se ini iaz de c tre: a) proprietarul lui, inclusiv statul sau unitatea administrativ-teritorial , prin intermediul autorit ilor mputernicite cu administrarea bunului; b)titularii de drepturi reale i de alte drepturi patrimoniale (gestiune economic , arend etc), cu acordul proprietarului; c) instan a de judecat i organele fiscale, n cazurile prev zute de lege. Bunul imobil poate fi format n orice scop care nu contravine legii, inclusiv n scopul: a) transmiterii terenurilor n proprietate sau folosin persoanelor fizice sau juridice, n condi iile legii; b)efectu rii de acte juridice civile (vnzare-cump rare etc.) cu bunuri imobile; c) dezvolt rii terenului, prin construirea sau reconstruirea cl dirilor i altor lucr ri amplasate pe el; d)mp r irii bunului imobil proprietate comun ; e)atribuirii n natur fondatorului a cotei lui din patrimoniul persoanei juridice; f) schimbului de terenuri, inclusiv n scopul amplas rii lor compacte; g) separ rii sau comas rii bunurilor imobile n leg tur cu reorganizarea sau cu desfiin area persoanei juridice; h) vnz rii la licita ie a unei por iuni din teren i/sau a unei p r i din construc ie care intr n masa debitoare a ntreprinderii insolvabile, sau a unei por iuni din teren i/sau a unei p r i din construc ie a persoanei fizice sau juridice al c rei patrimoniu a fost sechestrat i/sau se comercializeaz pentru stingerea datoriilor la pl ile obligatorii. Condi ii de formare a bunurilor imobile sunt un set de reguli i cerin e a c ror respectare i ndeplinire este obligatorie la formarea de bunuri imobile. Formarea bunurilor imobile poate avea loc doar cu respectarea urm toarelor condi ii principale: a) bunurile formate s corespund destina iei ini iale, s fie respectate normele de ap rare mpotriva incendiilor, normele sanitare, ecologice, urbanistice ori schimbarea destina iei s se fac n cadrul procedurii de formare sau pn la ini ierea ei; b) s nu se formeze un bun imobil care nu va putea fi utilizat constant conform destina iei sau ale c rui condi ii de utilizare vor Fi nr ut ite; c) bunul imobil format s fie asigurat cu drum de acces ori s fie posibil instituirea servitutii de trecere, s fie posibil asigurarea, dup necesitate, a terenurilor destinate construc iei cu conducte de ap , cu canalizare etc; d) nc perea izolat ce se formeaz s fie asigurat cu intrare separat ; e)bunurile imobile s fie formate ca bunuri separate n fiecare unitate administrativ-teritorial dac hotarele terenului ce se formeaz se intersecteaz cu hotarele diferitelor unit i administra i v-teritoriale; f) configura ia, dimensiunile i al i indici ai bunului imobil ce se formeaz s fie conforme cerin elor planului sau regimului stabilit dac acest bun se formeaz pe un teritoriu unde exist plan urbanistic al localit ii sau dac este stabilit un regim special de folosin a terenului sau a construc iei; g) s se in cont, la formarea bunurilor imobile cu destina ie agricol , de normele agrotehnice, de alte norme i reguli prev zute de legisla ie pentru aceast categorie de terenuri; h) proiectarea hotarelor terenurilor destinate construc iilor, forma i dimensiunile lor s fie conforme normelor stabilite n legisla ia cu privire la urbanism; i) persoana interesat n formarea construc iei, apartamentului, nc perii izolate ce implic lucr ri pentru care se cere autoriza ie de construire s ob in o astfel de autoriza ie i s depun o copie de pe ea la oficiul cadastral teritorial. Pot fi formate ca obiect independent de drept: a) terenurile cu sau tar construc ii; b)construc iile, inclusiv cele nefinalizate; c) apartamentele; d)nc perile izolate, dac snt respectate condi iile de formare a bunului imobil.

Nu se permite formarea de construc ii neautorizate. Bunurile imobile nou formate se evalueaz n scopul impozit rii, n condi iile legii. Cheltuielile de evaluare n scopul impozit rii se suport de la bugetul de stat. In caz de litigiu asupra datelor privind bunurile imobile formate, ca baz se iau datele din cadastrul bunurilor imobile, pn cnd aceste date nu vor fi contestate, dup caz, n instan a judec toreasc . 8. Procedura form rii bunurilor imobile. Formarea bunurilor imobile are Ioc n urm toarea consecutivitate a ac iunilor: a)se depune cererea de formare a bunului imobil; b)se efectueaz studiul privind posibilitatea form rii bunului imobil; c)se elaboreaz proiectul de formare a bunului imobil; d)se ntocme te planul cadastral sau geometric al bunului imobil format; e)se emite decizia de formare a bunului imobil; f) bunul imobil i drepturile asupra acestuia se nscriu n Registrul bunurilor imobile. Astfel, formarea bunului imobil se ncheie n cazul n care n Registrul bunurilor imobile se fac nscrisurile respective despre bunul imobil nou format i drepturile asupra acestuia. 9. Particularit ile form rii bunurilor imobile proprietate public . Pentru a ob ine permisiunea de formare a unui bun imobil proprietate a statului sau a unit ii administra i v-teritoriale, persoana interesat depune o cerere la autoritatea mputernicit cu administrarea bunului imobil respectiv. La cererea de formare a bunului imobil se anexeaz : a) extrasul din Registrul bunurilor imobile; b) planul bunului imobil ini ial; c) acordul scris, dup caz, al titularilor cu ale c ror drepturi este grevat dreptul de proprietate asupra bunului imobil sau al proprietarilor bunurilor imobile adiacente care pot fi leza i n drepturi la formarea bunului; d) actele ce confirm drepturile patrimoniale ale persoanei interesate asupra bunurilor imobile ini iale. Cererea de formare a bunului imobil se examineaz , n cel mult 30 de zile calendaristice, de c tre autoritatea mputernicit cu administrarea bunurilor. In cazul n care respinge cererea. autoritatea este obligat s aduc n scris decizia sa la cuno tin solicitantului, indicnd motivul respingerii. Decizia privind respingerea cererii de formare a bunului imobil poate fi atacat n instan de judecat . Dac bunul imobil se formeaz n scopul vnz rii la licita ie a unei por iuni din teren i/sau a unei p r i din construc ie care intr n masa debitoare a ntreprinderii insolvabile, sau a unei por iuni din teren i sau a unei p r i din construc ie a persoanei fizice sau juridice al c rei patrimoniu a fost sechestrat i/sau se comercializeaz pentru stingerea datoriilor fa pl ile obligatorii, cererea de formare a bunului imobil poate fi depus de c tre administratorul procesului de insolvabilitate sau de reprezentantul organului fiscal. Cererea de formare a bunului imobil acceptat de autoritatea mputernicit cu administrarea bunului se prezint executantului de lucr ri cadastrale pentru ini ierea procedurii de formare. Dup efectuarea lucr rilor de formare a bunului imobil n temeiul cererii acceptate de autoritatea mputernicit cu administrarea bunului, aceasta nu este n drept s refuze emiterea deciziei de formare. In cazul n care autoritatea mputernicit cu administrarea bunurilor statului sau ale unit ii administrativ-teritoriale dispune de servicii competente n efectuarea lucr rilor cadastrale, lucr rile de formare pot fi executate de c tre aceste servicii. 10. Formarea bunului imobil n baza hot rrii instan ei de judecat i a organului fiscal. La ini iativa instan ei de judecat , a organului fiscal i a executorului judec toresc pot fi formate att bunuri imobile nscrise n Registrul bunurilor imobile, ct i bunuri nenregistrate. La hot rirea instan ei de judecat , bunul imobil se formeaz n cazul n care: a) proprietarii bunului imobil proprietate comun nu pot ajunge la o n elegere privind modul i condi iile diviz rii lui;

b)instan a de judecat dispune sechestrarea sau comercializarea unei p r i din bunul imobil (inclusiv pentru stingerea datoriilor la pl ile obligatorii); precum i c) n alte cazuri prev zute de legisla ie. Instan a de judecat nufne te, n modul stabilit, un expert n problemele diviz rii bunurilor imobile, inclusiv din rndul speciali tilor oficiului cadastral teritorial, c ruia i poate cere s elaboreze cteva variante de divizare a bunului imobil. La ini iativa executorului judec toresc, bunul imobil se poate forma n cazul vnz rii silite a bunurilor debitorului. La hot rirea organului fiscal, bunul imobil se poate forma n cazul sechestr rii i comercializ rii, n conformitate cu legisla ia, a unei p r i din bunul imobil pentru stingerea datoriilor la pl ile obligatorii. Formarea bunului imobil la hot rirea organului fiscal poate fi dispus dup apari ia, conform legisla iei, a dreptului de comercializare a bunului imobil. Pentru executarea proiectului de formare este atras, n conformitate cu legisla ia, inginerul cadastral al oficiului cadastral teritorial sau al unei alte ntreprinderi. Hot rrea organului fiscal trebuie s con in : 1. data i locul emiterii; 2. denumirea organului care decide formarea; 3. func ia, numele, prenumele reprezentantului organului fiscal; 4. datele de identificare ale proprietarului; 5. locul afl rii (adresa) bunului imobil ini ial; 6. num rul cadastral al bunului imobil i num rul de nregistrare n Registrul bunurilor imobile; 7. modul de divizare a bunului imobil; 8. semn tura reprezentantului organului fiscal. Pentru nregistrarea drepturilor asupra bunului imobil format i operarea modific rilor de rigoare n documentele cadastrale, la proiectul planului bunului imobil format se anexeaz , dup caz. hot rrea instan ei de judecat sau hot rrea organului fiscal privind sechestrarea bunului imobil i hot rirea organului fiscal privind formarea bunului imobil. In aceste cazuri, cererea de nregistrare sau decizia proprietarului privind formarea bunului imobil nu este necesar . Cheltuielile de formare i nregistrare a bunurilor imobile se consider , n cazul form rii n temeiul hot rrii organului fiscal, cheltuieli de executare silit a obliga iilor fiscale, sumele respective transferndu-se beneficiarilor. In celelalte cazuri, aceste cheltuieli snt suportate de persoanele interesate. Tema 9. Registrul bunurilor imobile - destina ia i con inutul acestuia 1. Registrul bunurilor imobile - documentul de baz al cadastrului bunurilor imobile. 2. Felurile nscrisurilor efectuate n registrul bunurilor imobile. 3. Capitolele registrului bunurilor imobile i con inutul acestora. 4. Subcapitolele registrului bunurilor imobile i con inutul acestora. 1. Registrul bunurilor imobile - documentul de baz al cadastrului bunurilor imobile. Registrul bunurilor imobile (n continuare - Registru) este documentul de baz al cadastrului bunurilor imobile i con ine un sistem de nscrisuri privind bunurile imobile i drepturile asupra lor. In Registru sunt descrise bunurile imobile, sunt indicate drepturile reale care au ca obiect aceste bunuri, precum i drepturile de crean , faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile. Registrul con ine nscrisuri privind fiecare bun imobil din ar , dreptul de proprietate i alte drepturi reale, titularii de drepturi, documentele ce confirm drepturile, actele juridice civile cu bunurile imobile i alte temeiuri ce duc la na terea, modificarea, grevarea i stingerea drepturilor asupra bunurilor imobile. Registrul se ine n limba de stat de c tre oficiul cadastral teritorial (n continuare - OCT) pentru bunurile imobile situate/amplasate n raza sa de activitate (raion, sector). Raza de activitate (raionul, sectorul) pentru fiecare OCT n parte este stabilit de Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru (n continuare - Agen ia). Registrul este inut pe fi iere de hrtie (n mod manual) i n form computerizat (baza de date pe fi iere electronice). Pentru fiecare teren i alte bunuri imobile se deschide fi ier separat Fi ierul de hrtie const din map i file de hrtie pentru efectuarea nscrisurilor despre bunurile imobile i drepturile asupra lor.
i

nscrierile f cute n Registru se consider autentice i complete pn la proba contrar . Datele Registrului sunt considerate autentice i vor fi interpretate n favoarea celui care a dobndit prin act juridic un drept de la o persoan dac drepiui a fost era nscris n Registru pe numele persoanei respective, cu excep ia cazului n care n Registru anterior a fost notificat /nscris o contestare asupra autenticit ii nscrisului sau dac neautenticitatea nscrisului era cunoscut dobnditorului bunului imobil anterior. Dac datele din Registru nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele constatate pe teren, veridice se consider datele din Registru, cu excep ia cazurilor de eroare tehnic evident . In cazul n care datele din Registrul inut pe fi iere de hrtie nu corespund cu datele din Registrul inut n form computerizat (pe fi iere electronice), arunci autentice se consider datele Registrului inut pe fi iere de hrtie/n mod manual. Astfel, datele Registrului inut pe fi iere de hrtie prevaleaz asupra datelor Registrului tinut pe fi iere electronice (computerizat). nscrierile n versiunea pe fi iere de hrtie a Registrului trebuie efectuate astfel nct s se exclud posibilitatea tergerii (radierii, distrugerii) lor prin metode mecanice, chimice sau n alt mod f r ca s r mn semne vizibile de ters tur (radiere, distrugere). Datele se nscriu n Registru n ordine cronologic .. In Registru orice nscriere se confirm prin semn tura Registratorului i tampil . n cazul descoperirii unei nscrieri neconfinnate prin semn tura Registratorului i tampil urmeaz a fi examinate documentele din dosarul cadastral pentru a decide asupra autenticit ii nscrierii. n cazul n care apar ndoieli asupra veridicit ii nscrierii va fi invitat titularul de drept cu documentele ce confirm dreptul nscris. nscrierile n Registru referitoare la suprafa , destina ie i categoria de folosin a bunului imobil nu confer titularului dreptului vreun avantaj doar prin faptul nscrierii lor, dac exist alte acte juridice care ar demonstra altceva. Pentru inerea Registrului, oficiul cadastral teritorial utilizeaz : a)planul cadastral i/sau geometric; b)dosarul cadastral; c)condica de cereri; d)condica de intrare-ie ire a documentelor. Registrul se p streaz permanent. In el se indic toate datele referitoare la drepturile asupra bunurilor imobile n vigoare/existene, dar i asupra drepturilor stinse/inexistente deja. Astfel, Registrul permite identificarea fo tilor proprietari i cunoa terea istoriei bunului imobil. Distrugerea documentelor expirate ce confirm drepturile asupra bunurilor imobile, precum i scoaterea vreunui document din dosarul cadastral se interzice i atrage dup sine r spunderea disciplinar , inclusiv material , civil , administrativ i penal a persoanelor vinovate, dup caz.. 2. Felurile nscrisurilor efectuate n registrul bunurilor imobile. In Registru pot fi efectuate 3 (trei) feluri de nscrisuri/nscrieri: 1)intabularea; 2)nscrierea provizorie; i 3)notarea. Intabularea i nscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare (drepturile reale), iar notarea se aplic la nscrierea drepturilor de crean , a faptelor sau a raporturilor juridice aferente bunurilor imobile consemnate n Registru. In Registru se vor intabula urm toarele drepturi reale: dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abita ie, dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de ipotec , dreptul de folosin a terenului prev zut de Codul funciar, dreptul de administrare (gestiune economic ) al persoanelor fizice i juridice asupra bunurilor imobile proprietate public (de stat sau a unit ilor administrativ-teritoriate). nscrierea provizorie a drepturilor reale n Registru are loc cu condi ia confirm rii ulterioare a lor de c tre persoana n drept n termenul perioada stabilit . Se nscriu provizoriu drepturile reale n urm toarele cazuri: a) n cazul n care dreptul real este afectat de o condi ie suspensiv sau rezolutorie. b)n cazul unei hot rri judec tore ti care este executorie, dar nc nu este irevocabi$l$& c) n cazul n care debitorul a consemnat/transmis sumele pentru care a fost nscris ipoteca.
i

Pentru a efectua nscrierea provizorie este necesar ca n actul juridic s fie expres indicat condi ia care suspend na terea dreptului sau care va rezolva dreptul. Condi ia se nscrie n Registru la rubrica: Termenul - _________ . Condi ia ; Faptul c dreptul a fost nscris sau radiat provizoriu se va indica n Registru. In cazul nscrierii provizorii dreptul intabulat nu se va radia, n Registru fiind nscri i, astfel, doi proprietari. nscrieri n Registru se pot efectua att n leg tur cu cel intabulat ct i n leg tur cu cel nscris provizoriu. Justificarea nscrierii provizorii i transformarea acesteia n intabulare se face la cererea celui nscris provizoriu cu prezentarea documentelor doveditoare a faptului justific rii (exemplu: ndeplinirea sau nendepJinirea condi iei indicate n actul juridic n temeiul c reia s-a efectuat nscrierea provizorie, prezentarea hot rrii judec tore ti irevocabile). Justificarea nscrierii provizorii se poate cere i de orice persoan interesat dac exist consim mntul celui nscris provizoriu sau n lipsa consim mntului - o hot rre judec toreasc irevocabil . Justificarea nscrierii provizorii i ntinde efectul asupra tuturor nscrierilor condi ionate de justificarea ei, astfel, toate nscrierile provizorii ulterioare se vor transforma n intabulare. In cazul n care nscrierea provizorie nu se justific , radierea acesteia se va face cu consim mntul celui nscris, sau n temeiul unei hot rri judec tore tijrevocabile. Concomitent cu radierea nscrierii provizorii care nu s-a justificat, Registratorul va radia din oficiu nscrierile condi ionate de justificarea nscrierii provizorii (ce au leg tur cu nscrierea provizorie). Spre exemplu: Avem un contract de vnzare-cump rare cu condi ia c dreptul de proprietate al Cump r torului se va anula dac acesta nu achit pre ul pn la o dat anumit (01.12.2006), n Registru r mne intabulat Vnz torul, dar se nscrie provizoriu i Cump r torul. In cazul n care Cump r torul nu achit pre ul pn la data de 01.12.2006, Vnz torul poate cere radierea dreptului nscris provizoriu al Cump r torului, ns radierea se va efectua doar cu consim mntul Cump r torului. Dac Cump r torul nu- i d consim mntul pentru radierea nscrierii provizorii, radierea se va face n temeiul hot rrii judec tore ti irevocabile. n cazul n care Cump r torul achit pre ul n termenul stabilit, la cererea Cump r torului cu anexarea documentului doveditor al achit rii pre ului se va intabula dreptul lui de proprietate (adic nscrierea provizorie se va transforma n intabulare), iar dreptul Vnz torului se va radia. Notarea se aplic la nscrierea n Registru a drepturilor de crean , faptelor, raporturilor juridice ce au leg tur cu bunul imobil. Astfel, n Registru se noteaz : - cererea titularului de nregistrare a'drepturilor (n adresa OCT); - punerea sub interdic ie judec toreasc i ridicarea acestei m suri; - loca iunea, arenda, cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani; - interdic ia de nstr inare sau grevare a unui drept nscris; - sechestrul, urm rirea imobilului i a fructelor sale (urm rirea imobilului se realizeaz prin notarea sechestrului aplicat de executorul judec toresc n vederea vnz rii bunului, prin notarea sechestrului aplicat de organul fiscal, prin notarea preavizului creditorului gajist despre nceperea exercit rii dreptului de gaj i n alte cazuri); - antecontractul; - dreptul de preem iune n scut din act juridic; - schimbarea rangului ipotecii; - poprirea/interdic ia crean ei ipotecare; - gajul asupra crean ei ipotecare; - declararea insolvabilit ii persoanei juridice; - pornirea procedurii de reorganizare sau dizolvare a persoanei juridice; - amnarea mp r irii bunului aflat n coproprietate; - ac iunile n justi ie ce au leg tur cu bunul imobil sau dreptul nscris; - alte cazuri conform legii. Notarea i radierea interdic iilor, sechestrului i altor fapte i raporturi juridice poate fi efectuat i la cererea instan elor de judecat , organului de executare a hot rrilor judec tore ti, organelor fiscale, sau celor de urm rire penal .

3. Capitolele registrului bunurilor imobile. Registrul bunurilor imobile se constituie din 4 capitole: A, B, C i un capitol-supliment privind estimarea bunului imobil n scopul impozit rii. Capitolele A i B sunt inute mpreun i con in nscrisuri privind terenul, construc iile, alte bunuri imobile amplasate pe teren. Capitolul C con ine nscrisuri cu privire Ia nc perile izolate i se deschide n cazul n care dreptul de proprietate asupra construc iei i asupra nc perilor izolate l de in diferite persoane. Se deschid attea capitole C cte nc peri izolate (apartamente) din cl direa dat sunt nregistrate. Capitolul-supliment privind estimarea bunului imobil n scopul impozit rii se insereaz n dosarul cadastral. nscrisurile n capitolul-supliment se efectueaz i se radiaz conform actelor normative speciale privind evaluarea bunurilor imobile. Capitolul-supliment va con ine date privind: a)factorii fizici care influen eaz valoarea bunului imobil; .. b)valoarea estimat a bunului imobil; c)data ultimei estim ri; d)sursa de ob inere a informa iei privind valoarea bunului imobil; e)data introducerii nscrisului. 4. Con inutul subcapitolelor registrului bunurilor imobile. Fiecare din capitolele A, B i C const din trei subcapitole: I, II i III. n fiecare subcapitol al Registrului trebuie s fie indicat num rul cadastral al terenului. In subcapitolul I al fiec rui capitol se efectueaz nscrieri referitoare la bunul imobil i con ine date privind: a) num rul cadastral (num rul cadastral conven ional) al terenului, al construc iei capitale sau al nc perilor izolate, care fac obiectul nregistr rii la capitolul respectiv; b)modul de folosin al bunului imobil; c)locul amplas rii sau adresa bunului imobil; d)tipul hotarelor; e)suprafa a total a bunului imobil; f) men iunile. In subcapitolul II al fiec rui capitol din Registru se efectueaz nscrieri referitoare la dreptul de proprietate i con ine date privind: a)numele i prenumele proprietarului, data, luna i anul na terii, n cazul persoanei fizice (se indic to i coproprietarii bunului imobil), denumirea de firm , n cazul persoanei juridice; b)num rul de identificare al persoanei fizice sau num rul i data eliber rii certificatului nregistr rii de stat a persoanei juridice; c) domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice; d) cota de proprietate n bunul imobil, n cazul dreptului de proprietate comun n diviziune; e)documentele ce confirm drepturile n a c ror baz a fost nscris dreptul de proprietate; f) data na terii dreptului de proprietate; g)men iunile. n subcapitolul III al fiec rui capitol din Registru se efectueaz nscrieri referitoare la celelalte drepturi reale i alte grev ri Subcapitolul III Ia rndul s u const din dou p r i: partea 1 i partea 2. Partea 1 a subcapitolului III con ine nscrieri referitoare la alte drepturi reale: superficia, uzufructul, uzul, abita ia, servitutea ce greveaz imobilul, ipoteca, folosin a, concesiunea, gestiunea (administrarea) economic . Partea 2 a subcapitolului III con ine nscrieri referitoare la drepturile de crean , faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile. n fine, subcapitolul III al fiec rui capitol din Registru con ine date privind: a) tipul dreptului care greveaz dreptul de proprietate i/sau alt drept pauimonial asupra bunului imobil; b)termenul pentru care a fost stabilit grevarea, n cazul u care acest termen a fost stabilit; c) suma obliga iei asigurat prin gaj/ipotec ;
i

d)date despre persoana n a c rei favoare a fost stabilit grevarea; e) denumirea, num rul i data eliber rii documentelor ce confirm drepturile n a c ror baz a fost efectuat nregistrarea. Leg tura dintre subcapitolele Registrului const n faptul c drepturile patrimoniale ale proprietarului, men ionate n subcapitolul II iau na tere numai asupra bunurilor imobile, men ionate n subcapitolul I, cu grev rile patrimoniale enumerate n subcapitolul III.

Tema 10. nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 1. Procedura nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile. 2. Temeiul nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile. 3. nregistrarea cererii de nregistrare a drepturilor a drepturilor asupra bunurilor imobile. 4. Temeiurile pentru respingerea cererii de nregistrare a drepturilor. 5. Termenul de examinare a cererii de nregistrare a drepturilor. 6. Temeiurile pentru refuzul nregistr rii drepturilor. 7. Rectificarea, modificarea nscrierilor i corectarea erorilor materiale din registrul bunurilor imobile. 8. Particularit ile nregistr rii primare masive i selective a drepturilor asupra bunurilor imobile. 1. Procedura nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile. Inregistrarea de stat a drepturilor asupra bunului imobil reprezint prin sine procedurile legale potrivit c rora are loc nscrierea n registrul bunurilor imobile (n continuare - Registru) a bunului imobil, a dreptului de proprietate, altor drepturi reale, a drepturilor de crean , a faptelor sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile, precum i a titularului de drepturi asupra lor. nregistrarea drepturilor asupra bunului imobil are loc: a) dup executarea lucr rilor cadastrale; b) dupa ntocmirea planului cadastral al teritoriului; i c) dup ntocmirea dosarului cadastral al bunului imobil respectiv. nregistrarea drepturilor se efectueaz la cererea titularilor de drepturi, n temeiul hot rrii instan ei judec tore ti, precum i din oficiu, la ini iativa oficiilor cadastrale teritoriale (n continuare - OCT), n procesul nregistr rii primare masive a drepturilor asupra bunurilor imobile. In cazul n care cererea de nregistrare a drepturilor este depus de reprezentantul titularului de drepturi, reprezentantul prezint procura, contractul sau un alt document ce i confirm mrputenricinle. In cazul nregistr rii drepturilor asupra unui bun imobil proprietate a Republicii Moldova sau a unei unit i admmistrativ-teritoriale a eis n numele lor ac ioneaz autorit ile publice autorizate. nregistrarea drepturilor include: a) primirea cererii de nregistrare a drepturilor asupra bunului imobil i nregistrarea ei n condica de cereri a OCT; b)notarea n Registru a faptului primirii cererii; c)examinarea cererii primite; d)emiterea deciziei privind nregistrarea dreptului sau refuzul nregistr rii drepturilor; e) efectuarea modific rilor de rigoare n dosarul cadastral n cazul modific rii componen ei bunului imobil sau a destina iei lui ori ntocmirea dosarului cadastral n cazul form rii unui bun imobil nou; f) efectuarea nscrisului n Registru; g) aplicarea parafei de nregistrare a drepturilor pe toate exemplarele de documente ce confirm drepturile n a c ror baz s-a efectuat nregistrarea; h) includerea n dosarul cadastral a documentelor ce confirm drepturile. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil se face mpreun cu sarcinile care l greveaz , cu excep ia cazului n care, la momentul transmiterii, aceste sarcini sunt suspendate simultan sau, pn la acea dat , ele au fost ndeplinite ori i-au pierdut ntr-un alt mod puterea juridic .
i

2. Temeiul nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile. nregistrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor are loc n temeiul urm toarelor documente: a) actelor administrative emise de autorit ile publice competente n modul stabilit de legisla ie, n vigoare la data adopt rii lor; b) contractelor privind bunul imobil, ncheiate conform legisla iei n vigoare la data adopt rii lor; c) certificatelor de succesiune; d)hot rrilor instan ei de judecat ; e) titlurilor de autentificare a drepturilor de in torului de teren i alte acte (adeverin e) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autorit ile publice abilitate, n modul stabilit de legisla ia n vigoare la data eliber rii lor; f) alte documente privind na terea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate conform legisla iei n vigoare la data na terii sau transmiterii acestor drepturi. Planurile de sistematizare a teritoriului, planurile urbanistice generale i alte documente cu privire la urbanism nu constituie temei pentru nregistrarea grev rilor drepturilor patrimoniale. Registratorul este obligat s verifice autenticitatea i puterea juridic a documentelor ce confirm drepturile, prezentate pentru nregistrare. 3. Inregistrarea cererii de nregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile. Cererea de nregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile, n form tipizat (conform tipizatei de la anexa nr.2 din Instruc iunea cu privire la nregistrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor nr.112 din 22.06.2005), se depune la OCT n dou exemplare. In cazul n care sunt primite documentele spre nregistrare, Registratorul completeaz cererea, indicnd numele su de familie i prenumele, num rul, data i ora primirii cererii, termenul execut rii (eliber rii) documentului i nregistreaz cererea n condica de cereri a OCT. Num rul cererii din condica de cereri se nscrie pe fiecare document de drept prezentat spre nregistrare la care se adaug num rul de ordine al documentului, anexat la cerere. Num rul astfel format se nscrie n rubrica corespunz toare a Registrului dup indicarea datelor despre documentul de drept ce a servit drept temei pentru efectuarea sau modificarea nscrierii n Registru. Titularul de drepturi va indica n cerere num rul cadastral al terenului, domiciliul sau sediul s u pentru a fi consemnate n Registru. OCT nu poart r spundere pentru erorile i inexactit ile din adresa indicat de titularul de drepturi. Exemplarul doi al cererii, pe care se indic num rul de nregistrare n condica de cereri, data i ora primirii cererii i a documentelor depuse, se restituie solicitantului, cu calitatea de document doveditor ce confirm primirea cererii de c tre OCT. 4. Temeiurile pentru respingerea cererii de nregistrare a drepturilor. Temeiurile pentru respingerea cererii de nregistrare a drepturilor sunt: - lipse te actul de identitate al solicitantului (reprezentantului); - cererea a fost prezentat de o persoan neautorizat ; - lipsesc documentele pentru nregistrare; - documentele prezentate nu corespund cerin elor stabilite de legisla ie; - drepturile solicitate pentru nregistrare nu snt susceptibile de nscriere n Registru; - dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru nregistrare este nregistrat pe numele unei alte persoane; - nregistrarea dreptului trebuie s fie efectuata de un alt OCT; - documentele prezentate con in ters turi, ad ugiri, cuvinte radiate sau alte corect ri nemen ionate n ele; - documentele sunt executate n creion; - documentele con in deterior ri grave ce nu permit interpretarea univoc a con inutului lor; - documentele prezentate nu snt numerotate i nuruite (n cazul n care documentul de drept are dou sau mai multe file); - nu este individualizat bunul imobil sau dreptul al c rei nregistrare se solicit ; - nu este indicat n cerere felul nscrierii ce se solicit a fi efectuat n Registru.

In cazul n care cererea de nregistrare este respins , ea nu se nregistreaz , iar documentele se restituie solicitantului sau reprezentantului acestuia. La solicitarea lor, pe cerere se vor consemna temeiurile respingerii. Respingerea cererii poate fi atacat la Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru (n continuare - Agen ia) i/sau n instan a de judecat . 5. Termenul de examinare a cererii de nregistrare a drepturilor. OCT este obligat s verifice dac cererea de nregistrare i documentele prezentate de c tre solicitant pentru nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile corespund exigen elor stabilite de legisla ie. Termenul de examinare a cererii i verificare a documentelor nu trebuie s dep easc 20 de zile din data nregistr rii ei. Termenul de examinare a cererii poate fi prelungit la decizia OCT, dar cel mult cu 40 de zile, n cazul n care este necesar nlocuirea documentelor sau primirea unor . documente suplimentare de la solicitant, de la autorit ile publice i de la alte persoane. Decizia argumentat privind prelungirea termenului de examinare a cererii se comunic n scris solicitantului mpreun cu propunerea de nlocuire a documentelor sau de prezentare a unor documente suplimentare pentru nregistrarea drepturilor. Decizia OCT privind prelungirea termenului de examinare a cererii de nregistrare a drepturilor poate fi atacat la Agen ie i/sau n instan a j udec t oreasc . 6. Temeiurile pentru refuzul nregistr rii drepturilor. nregistrarea drepturilor poate fi refuzat numai dac : a) solicitantul nu a ndeplinit n termen propunerea OCT de nlocuire a documentelor sau de prezentare a unor documente suplimentare pentru nregistrarea drepturilor. b)forma i/sau con inutul documentelor prezentate nu corespund cerin elor legisla iei; c)s-a constatat neautenticitatea documentelor prezentate; d)documentul prezentat a fost emis de o autoritate public necompetent ; e) datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excep ia cazului n care necorespunderea este cauzat de o eroare tehnic a OCT; f) exist notarea privind sechestrarea bunului imobil, dreptul asupra c ruia este solicitat sp e nregistrare. In cazul refuzului nregistr rii dreptului solicitat, cererea ulterioar a aceleia i persoane referitoare la acela i bun imobil se examineaz ca o nou cerere. Decizia privind refuzul nregistr rii drepturilor se aduce n scris la cuno tin a solicitantului i poate fi atacat n instan de judecat . in cazul refuzului nregistr rii dreptului, Registratorul: 1)radiaz din Registru notarea privind primirea cererii; 2)transmite Registrul mpreun cu dosarul cadastral n arhiv ; 3)restituie ambele exemplare ale documentelor i decizia de refuz solicitantului. 7. Rectificarea, modificarea nscrierilor i corectarea erorilor materiale din registrul bunurilor imobile. Prin rectificare se n elege radierea sau corectarea unei nscrieri (unui nscris) din Registru care n corespunde cu situa ia juridic real . Rectificarea, modificarea nscrierilor i corectarea erorilor (gre elilor) materiale din Registru poate avea loc numai la decizia Registratorului OCT cu respectarea modului stabilit de lege. Decizia Registratorului trebuie s con in data, caracterul rectific rii, modific rii sau corect rii, cauza na terii ei (din culpa solicitantului/titularului de drepturi sau a OCT), modul de corectare, sursele de repara ie a prejudiciului cauzat, dup caz. Rectificarea unei nscrieri n Registru poate fi cerut de orice persoan interesat . Se consider persoan interesat : - persoana care a avut sau are un drept nscris n Registru (inclusiv mo tenitorii acesteia), drept care este lezat prin noua nscriere; sau - persoana care nu- i poate nscrie dreptul din cauza nscrierii existente n Registru, nscriere care nu corespunde situa iei juridice reale. Rectificarea nscrisurilor din Registru (indicarea gre it a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componen a bunului imobil, denaturarea m rimii cotelor n proprietatea comun , a coordonatelor hotarelor i alte gre eli care lezeaz drepturile i interesele legitime ale titularilor de drepturi sau ale altor persoane) poate avea loc numai:

a) dac exist consim mntul titularului la care se refer aceast nscriere; sau b) n lipsa consim mntului, dar n temeiul unei hot rri judec tore ti irevocabile prin care se dispune rectificarea nscrierii. Consim mntul poate fi exprimat fie prin cererea depus la OCT, fie prin consim mntul dat n scris n fa a Registratorului, sau men ionat ntr-o declara ie autentificat notarial. Rectificarea poate fi cerut dac : a) nscrierea existent n Registru nu este valabil . Aceasta se refer la gre eala comis de OCT, gre eal care afecteaz drepturile i interesele legitime ale persoanei interesate; b)actul n temeiul c ruia s-a dispus nscrierea nu a fost valabil (fals, neautentic etc); c)dreptul nscris a fost calificat gre it; d)nu mai sunt ntrunite condi iile de existen a dreptului nscris; e)au ncetat efectele actulurjuridic n al c rui temei s-a f cut nscrierea; f) n alte cazuri potrivit legii. Modificarea nscrierilor referitoare la bun poate avea loc n rezultatul: a) form rii prin separare sau combinare a bunurilor imobile; b) modific rii parametrilor construc iei, nc perii izolate n rezultatul interven iilor la construc iile existente (prin construc ii suprazidite, anexate). Temei de efectuare a modific rilor n Registru servesc documentele de construire (autoriza ia de construire, procesul-verbal de recep ie a lucr rilor), n care sunt ar tate interven iile care au parvenit n rezultatul modific rii; c) desfiin area unei p r i a construc iei, nc perii izolate; d) modific rii suprafe ei bunului imobil n conformitate cu Instruc iunea privind ntocmirea, actualizarea planului cadastral i/sau geometric. Temei pentru efectuarea modific rilor privind suprafa a bunului imobil sunt: actul de constatare pe teren, care con ine acordul titularilor de drepturi i noul plan geometric al bunului imobil; e)modific rii modului de folosin (destina ia) bunului imobil; f) n alte cazuri prev zute de legisla ie. Modificarea nscrierilor n Registru, care nu constituie cazuri de rectificare 1[schimbarea numelui, denumirii titularului de drepturi, schimbarea domiciliului celui nscris etc.), se efectueaz la ini iativa titularului n temeiul documentelor prezentate. Corectarea erorilor materiale/tehnice din Registru care nu afecteaz drepturile, comise cu prilejul efectu rii nscrierii (ca omisiuni de litere, de cuvinte etc.) poate fi efectuat fie din oficiu de c tre Registrator, fie la cererea persoanei interesate, n temeiul Deciziei Registratorului n urm toarea ordine: a) se ia decizia privind efectuarea modific rii n cadastru sau privind refuzul modific rii; b)se efectueaz modificarea n cadastru; c) se solicit restituirea extrasului eliberat din Registru i se elibereaz un extras corectat; sau d)se trimite solicitantului refuzul motivat al efectu rii modific rii n cadastru. n cazul n care pn la corectarea erorii a fost eliberat extras din Registru sau alt informa ie, OCT va n tiin a persoanele respective despre corect rile intervenite, i dup caz va elibera un nou extras. n cazul n care eroarea a fost comis din vina OCT eliberarea informa iei repetate din Registru se va efectua din contul OCT. 8. Particularit ile nregistr rii primare masive i selective a drepturilor asupra bunurilor imobile. Inregistrarea primar reprezint procedura legal ini ial de creare a cadastrului bunurilor imobile potrivit c reia se efectueaz primul nscris n Registru privind bunul imobil, drepturile asupra lui i titularul de drepturi. nregistrarea primar se efectueaz : 1) masiv; i/sau 2) selectiv. nregistrarea primar masiv are loc conform Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998, i Regulamentului cu privire la modul efectu rii nregistr rii primare masive, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998. nregistrarea primar masiv , introducerea n Registru a datelor i nregistrarea drepturilor asupra bunului imobil are loc din oficiu (la ini iativa OCT ) f r cererea titularilor de drepturi.

In procesul nregistr rii primare masive se ntocmesc: 1) planul cadastral al teritoriului; 2) dosarul cadastral pentru fiecare bun imobil; i 3) registrul bunurilor imobile. In cazul n care coordonatele hotarelor terenurilor, conform planului ntocmit la atribuirea terenurilor n proprietate privat n procesul privatiz rii, nu corespund coordonatelor hotarelor terenurilor stabilite n baza m sur rilor efectuate pentru ntocmirea planului cadastral n cadrul nregistr rii primare masive, iar necorespunderea este generat de erorile de m surare la atribuirea terenurilor n procesul privatiz rii, pe planul cadastral al teritoriului vor fi reprezentate hotarele terenurilor conform m sur rilor efectuate n cadrul nregistr rii primare masive. OCT elibereaz proprietarului de teren al c rui plan a fost modificat planul actualizat al bunului imobil, cu indicarea suprafe ei acestuia, care devine parte component a documentului ce confirm dreptul de proprietate asupra terenului. Pentru nregistrarea primar masiv a bunurilor imobile ale ntreprinderilor, a bunurilor imobile transmise n proprietate privat n contul cotelor valorice din bunurile ntreprinderii agricole, proprietarii acestora prezint OCT, n perioada efectu rii nregistr rii primare masive n localitatea respectiv , documentele ce confirm drepturile asupra lor. nregistrarea primar a bunurilor imobile pentru care nu au fost prezentate documentele necesare n perioada efectu rii nregistr rii primare masive se efectueaz selectiv. Inregistrarea masiv nu atinge drepturile nregistrate selectiv nainte de nregistrarea masiv . In Registru se indic data nregistr rii, care n cazul nregistr rii primare masive este data cnd pe versiunea de hrtie a Registrului se aplic parafa i tampila Registratorului. Dac n cadrul efectu rii nregistr rii primare masive OCT nu dispune de date privind data, luna i anul na terii sau codul personal al proprietarului bunului imobil, nregistrarea se efectueaz f r astfel de date. Astfel de date vor fi nscrise n Registru rar plat la nregistrarea drepturilor dup efectuarea actelor juridice civile ulterioare (vnzarea-cumprarea, schimbul donarea etc.) pe pia a secundar . Inregistrarea selectiv a drepturilor are loc n afara Programului, aprobat de Guvern, la cererea individual a titularilor de drepturi contra plata (din cont propriu). nregistrarea selectiv , de regul , are loc n cazul n care persoanele fizice sau juridice interesate, din diferite motive (interesul de a vinde, dona, schimba etc), nu sunt dispuse s a tepte luna sau anul n care nregistrarea drepturilor va avea loc n cadrul nregistr rii primare masive din contul bugetului de stat. In cazul n care, la solicitarea titularului de drepturi, are loc stabilirea hotarelor fixe ale terenului, dreptul asupra bunurilor imobile se nregistreaz doar cu condi ia coordon rii actului de constatare pe teren cu to i vecinii. La nregistrarea dreptului asupra terenului cu hotare comune, u se cere coordonarea hotarelor cu proprietarii terenurilor adiacente (cu vecinii).

Tema 11. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile 1. Exigen ele fa de documentele prezentate pentru nregistrarea drepturilor. 2. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra terenurilor, atribuite n proprietate privat n rezujjgtul privatiz rii. 3. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra construc iilor, apartamentelor i nc perilor izolate. 4. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor n rezultatul transmiterii drepturilor asupra bunurilor imobile pe pia a secundar . 5. Documentele necesare pentru notarea restric iilor Ia nstr inarea bunurilor imobile. 1. Exigen ele fa de documentele prezentate pentru nregistrarea drepturilor. F r documentele respective, care s confirme drepturile, identitatea proprietarului sau altui titular de drepturi nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile Ia OCT este imposibil , nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile are loc n baza:

a) actelor administrative emise de autorit ile publice abilitate n modul stabilit de legea, n vigoare la data adopt rii acesteia; b)contractelor, obiect al c rora sunt bunurile imobile, ncheiate conform legisla iei n vigoare la data adopt rii lor; c) certificatelor de succesiune; d)hot rrilor instan elor de judecat ; e) titlurilor de autentificare a drepturilor de in torului de teren i altor acte (adeverin e) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autorit ile publice abilitate, n modul stabilit de legea n vigoare la data eliber rii lor; f) altor documente privind na terea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate conform legii n vigoare la data na terii sau transmiterii acestor drepturi Registratorul este obligat s verifice autenticitatea, puterea juridic i admisibilitatea documentelor ce confirm drepturile, prezentate de c tre cet eni i persoane juridice Ia oficiul cadastral teritorial (n continuare - OCT) pentru nregistrarea drepturilor jpnpra bunurilor imobile. In acest sens, legea stabile te anumite exigen e ra de documentele prezentate la OCT pentru nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile. Astfel, documentele prezentate pentru nregistrarea drepturilor se depun n dou exemplare, unul fiind originalul sau o copie de pe el, autentificat notarial. Documentele prezentate pentru nregistrarea drepturilor trebuie s con in descrierea bunului imobil i, dup caz, denumirea dreptului respectiv, semn turile de rigoare, iar n cazurile stabilite de legisla ie, s fie autentificate notarial i tampilate. In cazul n care documentul are dou sau mai multe file, acestea trebuie s fie numerotate i nuraite. Nu se primesc pentru nregistrarea drepturilor documentele: a) neoriginale neautentificate notarial, n cazurile stabilite de legisla ie; b) ce nu con in descrierea bunului imobil, denumirea dreptului asupra bunului imobil; c) n care lipsesc semn turile de rigoare i/sau nu este aplicat tampila respectiv ; d)ce nu suni numerotate i nuruite, dac documentul are dou sau mai multe file; e) ce con in ters turi, ad ugiri, cuvinte radiate i alte corect ri nemen ionate n ele; f) executate n creion; g)cu deterior ri grave, ce nu permit interpretarea univoc a con inutului lor. 2. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra terenurilor, atribuite n proprietate privat n rezultatul privatiz rii. Pentru la nregistrarea drepturilor asupra terenurilor, atribuite n proprietate privat n urma privatiz rii, persoanele fizice sau persoanele juridice n drept vor anexa la cererea de nregistrare a drepturilor i vor prezenta la OCT unul din urm toarele documente: - titlul de autentificare a dreptului de in torului de teren; - titlul provizoriu ce confirm dreptul de proprietate, posesiune i beneficiere funciar ; - contractul de vnzare cump rare a terenurilor proprietate public : a terenurilor aferente obiectelor privatizate; aferente construc iilor nefinalizate; a terenurilor aflate n folosin a ntreprinderilor private, nfiin ate n afara procesului de privatizare; a terenurilor aferente obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (cl diri, construc ii, nc peri, inclusiv anexe neloeuibile la blocurile locative) transmise n loca iune i neincluse n listele obiectelor supuse privatiz rii; a terenurilor aferente construc iilor, atribuite n proprietatea privat a cet enilor n contul cotei valorice (patrimoniale), a loturilor din ntov r irile pomicole); - documentele de constituire a ntreprinderii (societ ilor comerciale) n care se indic transmiterea terenurilor destinate construc iilor n capitalul social al ntreprinderii respective i titlul ce confirm dreptul asupra terenului sau contractul de vnzare-cump rare a terenului transmis n capitalul social al ntreprinderii (n prezent, transmiterea terenurilor, cu destina ie agricol n capitalul social al societ ilor comerciale se interzice).

3. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor asupra construc iilor, apartamentelor i nc perilor izolate. Pentru casa de locuit individual : Se prezint unul din urm toarele documente doveditoare privitor la teren: - contractul privind dreptul de construc ie, autentificat notarial, autentificat notarial (ncheiat pn la 26 august 1948); - decizia de atribuire a terenului pentru construc ia i exploatarea casei de locuit; - contractul de dare n folosin a terenului pe termen nelimitat pentru construc ia casei de locuit, autentificat notarial; - titlul de autentificare a dreptului de in torului de teren; - n cazul construc iei pe terenul unei ntreprinderi agricole: hot rrea organului de administrare mputernicit al ntreprinderii agricole cu privire la atribuirea terenului pentru construc ia casei de locuit (sau adeverin a ntreprinderii agricole). La documentele ar tate mai sus se va anexa unul din urm toarele documente: - decizia autorit ii administra iei publice locale privind aprobarea actelor de recep ie a construc iei; - dup 28.06.1996: procesul verbal de recep ie final a casei de locuit; - extrasul (adeverin a) din registrul de eviden a gospod riilor in localit ile rurale. Pentru fostele gospod rii de colhoznic, conform prevederilor vechiului Cod civil, casa de locuit i lotul de pe lng cas se nregistreaz cu drept de proprietate comun n dev lm ie a tuturor membrilor gospod riei conform extrasului din registrul de eviden a gospod riilor sau certificatului eliberat de autoritatea administra iei publice locale i documentele ce confirm dreptul de proprietate asupra terenului (titlul sau decizia autorit ii administra iei publice locale). Pentru gospod riile r ne ti (de fermier), casa de locuit i lotul de pe lng cas se nregistreaz n baza cererii proprietarilor i copiei documentelor de constituire a gospod riei respective. n cazul dreptului de proprietate comun n dev lm ie al so ilor asupra bunurilor imobile procurate sau construite n timpul c sniciei, la documentele ar tate mai sus, se adaug documentele care s confirm c procurarea sau construirea casei de locuit a avut loc n timpul c sniciei. In asemenea situa ii, se prezint certificatul de c s torie i se confrunt data c s toriei cu data din contractul de vnzare-cump rare a casei de locuit i/sau terenului), dac contractul dintre so i, autentificat notarial, nu prevede altfel. Pentru apartamentele i nc perile izolate privatizate se va prezenta: 1) contractul de vnzare-cump rare (transmitere-primre) a apartamentului, autentificat notarial; 2) certificatul agen iei teritoriale pentru privatizarea Departamentului Privatiz rii i Administr rii Propriet ii de Stat cu privire la componen a participan ilor la privatizare (membrii familiei care au participat la privatizarea apartamentului etc); 3) actul de primire-predare, dup caz. Pentru apartamentele din casele cooperativelor de construc ie a locuin elor: Dreptul de proprietate asupra blocului locativ se nregistreaz pe numele cooperativei respective de construc ie a locuin elor. Cooperativa de constr-uc ie a locuin elor (reprezentantul mputernicit al acesteia) va anexa la cererea de nregistrare a dreptului i va prezenta la OCT urm toarele documente (ambele): 1) decizia administra iei publice locale privind atribuirea terenului pentru construc ie; 2) decizia administra iei publice locale privind aprobarea actelor de dare n exploatare a blocului locativ sau procesul verbal de recep ie final a construc iei/blocului locativ. Cet enii, membri ai cooperativei de construc ie a locuin elor, pentru nregistrarea dreptului de proprietate asupra apartamentului din cadrul cooperativei respective, vor anexa la cererea de nregistrare a dreptului de proprietate i vor prezenta la OCT urm toarele documente (ambele): 1) certificatul cooperativei de construc ie a locuin elor prin care se confirm calitatea cet eanului de membn al cooperativei respective; i 2) certificatul cooperativei de construc ie care s confirme achitarea, de c tre membrul cooperativei, a pre ului/costului total al apartamentului transmis.

4. Documentele necesare la nregistrarea drepturilor n rezultatul transmiterii drepturilor asupra bunurilor imobile pe pia a secundar . La apari ia sau stingerea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile pe pia a secundar se prezint unul din urm toarele documente: - contractul de vnzare-cump rare, autentificat notarial (inclusiv cu condi ia ntre inerii pe via ); - contractul de schimb al bunului imobil pe ac iuni; - contractul de dona ie, autentificat notarial; - contractul de schimb al bunurilor imobile, autentificat notarial; - certificatul de mo tenire; - contractul de separare a cotei-p r i din proprietatea comun sau de mp r ire (partaj) a propriet ii comune, autentificat notarial, planul geometric i descrierea tehnic a bunului imobil; - certificatul eliberat de c tre notariat privind dreptul de proprietate asupra cotei din averea comun ; -nscrierea despre mp r irea averii gospod riei de colhoznic sau nscrierea privind separarea cotei-p r i din averea gospod riei de colhoznic, nregistrat la autorit ile administra iei publice locale (pentru construc ii); -hot rrea instan ei de judecat sau a fostului arbitraj; - contractul sau alt document de constituire a ntreprinderii, nregistrat n modul stabilit, care prevede transmiterea bunului imobil n proprietatea ntreprinderii i actul de predare-primire a construc iei; - contractul sau alt document de constituire a ntreprinderii, nregistrat n modul stabilit, n care se indic c ntreprinderea este creat prin'fuzionare i este succesorul de drept al ntreprinderii fuzionate i actul de transfer al bunurilor, aprobat de persoana (organul de conducere) care a luat decizia de reorganizare a ntreprinderii; - contractul sau alt document de constituire a ntreprinderii, nregistrat n modul stabilit, n care se indic c la ntreprinderea dat s-a asociat alt ntreprindere, actul de transfer al bunurilor, aprobat de persoana (organul de conducere) care a luat decizia i extrasul din Registrul de Stat al Comer ului cu privire la ncetarea activit ii (lichidarea) ntreprinderii asociate; - contractul sau alt document de constituire a ntreprinderii, nregistrat n modul stabilit, n care se indic c ntreprinderea este creat prin divizarea unei anumite ntreprinderi (prin separarea de la o anumit ntreprindere), actul (bilan ul) diviz rii, precum i decizia de formare a bunului imobil cu documentele necesare, dup caz; - contractul sau alt document de constituire a ntreprinderii, nregistrat n modul stabilit, n care se indic c ntreprinderea este creat prin transformarea unei anumite ntreprinderi i este succesorul ei de drept; -extrasul din Registrul de Stat al Comer ului privind lichidarea ntreprinderii i actul mp r irii patrimoniului n natur ,' autentificat notarial, precum i decizia de formare a bunului imobil cu documentele necesare, dup caz; - actul (contractul) privind atribuirea (separarea) n natur a cotei-p r i a fondatorului din patrimoniul ntreprinderii, autentificat notarial i contractul de constituire cu indicarea posibilit ii atribuirii n natur a cotei-p r i, precum i decizia de formare (prin separare) a bunului imobil cu documentele necesare, dup caz; - contractul privind modificarea m rimii cotelor n proprietatea comun n diviziune (pe cote-p r i), autentificat notarial (pentru persoanele fizice); - procesul verbal de cump rare a bunului la licita ie public (n cazul vnz rii la licita ie a bunurilor n temeiul hot rrii instan ei judec tore ti). 5. Documentele necesare pentru notarea restric iilor la nstr inarea bunurilor imobile. La exercitarea dreptului de proprietate persoanele n drept pot solicita nregistrarea/notarea n Registrul bunurilor imobile a urm toarelor restric ii de nstr inare (vnzare, donare, schimb etc.) a bunului imobil: 1) Restric ia la nstr inarea (vinderea etc.) n leg tur cu sechestrarea bunurilor imobile: La apari ia i notarea sechestrului se prezint : - copia hot rrii instan ei judec tore ti; sau

- copia organelor fiscale privind punerea sub sechestru. La ncetarea sechestrului (restric iei) se prezint : - documentele ce confirm scoaterea sechestrului; - hot rrea instan ei judec tore ti. 2) Restric ia la nstr inarea bunului imobil n temeiul legii (de ex., n cazul cump r rii bunului imobil cu condi ia achit rii pre ului n rate pn la.achitarea deplin a sumei restante). 3) Restric ia la nstr inarea bunului la prezentama^ncheierii instan ei judec tore ti privind interzicerea nstr in rii bunului imobil (ca m sur de asigurare a posibilit ii execut rii unei viitoare hot rri judec tore ti cu caracter patrimonial). 4) Restric ia la nstr inarea bunurilor imobile n leg tur cu reorganizarea i lichidarea persoanelor juridice. La apari ia restric iei date se prezint : avizul publicat n Monitorul Oficial privind reorganizarea sau lichidarea ntreprinderii La ncetarea restric iei se prezint : - extrasul din Registrul de stat al comer ului privind ncetarea activit ii ntreprinderii; i, dup caz, - certificatul nregistr rii de stat al persoanelor juridice nou nfiin ate, succesoare n drepturi i documentele lor de constituire.

Tema 12. Particularit ile nregistr rii de stat a unor tipuri de bunuri imobile i a drepturilor asupra lor. 1. Particularit ile nregistr rii de stat a dreptului de proprietate comun n dev lm ie. 2. Particularit ile nregistr rii de stat a dreptului de proprietate comun n diviziune. 3. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile ale persoanelor juridice. 4. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor persoanelor fizice sau juridice-asupra bunurilor imobile proprietate public . 5. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor de folosin , de arendare i a ipotecii. 6. Particularit ile nregistr rii de stat a servitutilor, dreptului de administrare fiduciar , de tutel sau curatel . 7. Particularit ile nregistr rii de stat a condominiului i a dreptului asupra bunului imobil 1. Particularit ile nregistr rii de stat a dreptului de proprietate comun n dev lm ie. La nregistrarea- dreptului de proprietate comun n dev lm ie asupra bunurilor imobile;, n registrul bunurilor imobile se indic datele despre ambii so i dac aceste bunuri au fost procurate sau construite n timpul c sniciei lor i dac contractul dintre so i, autentificat notarial, nu prevede altfel. La nregistrarea dreptului de proprietate comun n dev lm ie asupra locuin elor privatizate, n registrul bunurilor imobile se indic datele tuturor participan ilor la privatizarea acestor obiecte n baza contractului de vnzare-cump rare (predare-preluare) a locuin ei n proprietate privat i documentului ce confirm componen a participan ilor la privatizare. La nregistrarea dreptului de proprietate comun n dev lm ie asupra terenului atribuit, conform legisla iei, ntregii familii, n registrul bunurilor imobile se indic datele tuturor persoanelor care erau membri ai familiei la data atribuirii, n baza extrasului din registrul de eviden a gospod riilor sau a certificatului eliberat de autoritatea administra iei publice locale. La nregistrarea primar a dreptului de proprietate comun n dev lm ie asupra bunurilor imobile care apar in fie membrilor fostei gospod rii de colhoznic, fie membrilor fostei gospod rii r ne ti (de fermier), n registrul bunurilor imobile se indic datele tuturor membrilor gospod riei, inclusiv ale minorilor i celor inap i pentru munc , conform extrasului din registrul de eviden a gospod riilor sau certificatului eliberat de autoritatea administra iei publice locale. Bunurile imobile procurate sau create n urma activit ii n comun a membrilor gospod riei r ne ti (de fermier) se nregistreaz cu drept de proprietate comun n dev lm ie a membrilor acestei gospod rii, enumera i n extrasul din Registru) gospod riilor r ne ti (de fermier) eliberat de autoritatea administra iei publice locale, dac contractul ncheiat ntre membrii gospod riei r ne ti (de fermier^au/riot rrea instan ei de judecat nu prevede proprietatea comun n diviziune. 2. Particularit ile nregistr rii de stat a dreptului de proprietate comun n diviziune. La nregistrarea dreptului de proprietate comun n diviziune asupra bunului imobil, n registrul bunurilor imobile se indic cota ideal a fiec rui proprietar n patrimoniu, care: a) se determin reie ind din m rimea suprafe ei totale sau suprafe ei locative fie din valoarea unor nc peri i/sau a suprafe elor unor terenuri, fie n alt mod convenit ntre cotitularii dreptului de proprietate comun n diviziune; i b) se exprim sub form de frac ie ordinar sau n procente la m rimea sau valoarea bunului imobil; c) se indic n contract sau n alt document ce confirm drepturile, facndu-se referire Ia modul de determinare a ei. nscrierea n registrul bunurilor imobile privind m rimea cotei se efectueaz n baza documentului ce confirm cotele determinate n bunul imobil. n cazul n care cotele dintr-un teren, dintr-o construc ie sau dintr-un alt bun imobil stabilite separat snt indicate n diferite documente ce confirm drepturile. nscrierea se efectueaz conform acestor documente.

3. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile ale persoanelor juridice. La ncetarea activit ii persoanei juridice n leg tur cu reorganizarea (contopirea, absorb ia, divizarea, separarea, transformarea) sau lichidarea ei, n registrul bunurilor imobile se efectueaz nscrierea cu privire la stingerea dreptului asupra bunului imobil al acesteia n baza extrasului din Registrul de stat al ntreprinderilor i organiza iilor. Dreptul asupra bunului imobil al persoanei juridice create prin reorganizarea unei alte persoane juridice se nregistreaz n temeiul nscrierii privind succesiunea n drepturi din documentele de constituire ale noii persoane juridice i al actului de transmitere sau al bilan ului de reparti ie, confirmat n modul stabilit. n cazul lichid rii persoanei juridice, nregistrarea drepturilor asupra bunului imobil al noilor proprietari se efectueaz n baza documentelor, perfectate n modul stabilit, cu privire la mp r irea, distribuirea sau transmiterea bunurilor persoanei juridice lichidate. n cazul ncet rii activit ii persoanelor juridice, eliberarea extraselor i nregistrarea tranzac iilor cu bunurile imobile care apar in acestor persoane se suspend pn la data ncheierii reorganiz rii sau lichid rii lor, cu excep ia cazurilor n care bunurile se pun n vnzare la decizia comisiei de lichidare sau n conformitate cu legisla ia cu privire la insolvabilitate. 4. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor persoanelor fizice sau juridice asupra bunurilor imobile proprietate public . Drepturile persoanelor fizice sau juridice asupra bunurilor imobile proprietate public (de stat sau a unit ilor administrativ-teritoriale), transmise lor n folosin , se nregistreaz n temeiul actelor de predare-preluare, ncheiate ntre autorit ile administra iei publice centrale (ministere, departamente, agen ii, servicii, birouri de stat etc.) - n cazul bunurilor imobile proprietate de stat sau ntre autorit ile administra iei publice locale (prim ria satului, comunei, ora ului, municipiului) - n cazul bunurilor imobile proprietate a unit ilor administrativ-teritoriale i persoana fizic sau persoana juridic care de ine n folosin , arendare, administrare sau gestiune economic bunuri imobile proprietate public . nregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile proprietate public are loc n baza deciziei autorit ii administra iei publice centrale sau autorit ii administra iei publice locale privind atribuirea terenului sau altui bun imobil proprietate public n folosin , arendare, loca iune, administrare sau gestiune economic persoanei fizice sau juridice respective, planului cadastral al terenului i/sau planului construc iei capitale sau al unei p r i a acesteia, documentelor care confirm dreptul de folosin , de arendare a terenului, de loca iune a construc iei capitale, de administrare sau gestiune economic asupra acestora (titlul de autentificare a dreptului de in torului de teren cu drept de folosin asupra terenului, contractul de arendare a terenului, contractul de loca iune a construc iei capitale sau unei nc peri izolate), documentelor ce confirm identitatea (numele, prenumele persoanei fizice, denumirea oficial a persoanei juridice) i nregistrarea de stat a persoanei juridice (copia autentificat a contractul de constituire, statutul persoanei juridice, alte documente doveditoare, dup caz) cu anexarea actului de predare-preluare a bunului imobil respectiv. 5. Particularit ile nregistr rii de stat a drepturilor de folosin , de arendare i a ipotecii. Dreptul de folosin , de arendare asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus nregistr rii obligatorii. La cererea titularului, dreptul de arendare poate fi nregistrat i pe un termen mai mic de 3 ani. n cazul arend rii unei p r i din bunul imobil, f(fatract, prezentat odat cu cererea de nregistrare, se anexeaz planul terenului i/sau planul construc iei pe etaje sau al unei p r i din ea, care se arendeaz (subarendeaz ). Cererea de nregistrare a dreptului de arendare (subarendare) trebuie s fie semnat de persoana care d n arend i de arenda . Dreptul de folosin , de arendare asupra bunului imobil se stinge: a) la expirarea termenului de folosin , de arend ; b) la apari ia condi iei indicate n contract; c) la decizia instan ei de judecat ; d) la cererea comun a p r ilor din contract; e) n alte cazuri prev zute de legisla ie.
43

nregistrarea ipotecii se efectueaz n baza cererii debitorului gaj ist sau a creditorului gajist dup nregistrarea drepturilor patrimoniale ale debitorului gajist asupra bunului imobil. La cererea debitorului gajist sau a creditorului gajist, se anexeaz contractul de gaj mpreun cu documentele indicate n contract. n cazul n care contractul de vnzare-cump rare a bunului imobil i contractul de gaj au fost ncheiate concomitent, dreptul de proprietate i ipoteca se nregistreaz consecutiv. Nu se admite nregistrarea ipotecii n cazurile n care ipotecarea bunului imobil indicat n contract este interzis de legisla ie. La nregistrarea ipotecii, se indic datele despre creditorul gajist i despre obiectul ipotecii, termenul de ac iune al acesteia, dac este stabilit, valoarea obliga iei asigurat prin ipotec sau datele privind modul i condi iile determin rii acestei valori. n cazul n care, conform condi iilor ipotecii, debitorului gaj ist i este interzis s dispun de bunul imobil- gajat i/sau s ipotecheze ulterior acela i bun, n registrul bunurilor imobile se noteaz interdic iile. Cesiunea ipotecii se nregistreaz n baza contractului de cesiune a crean ei. Stingerea dreptului de ipotec se nregistreaz n baza cererii creditorului gaj ist, a cererii comune a debitorului gaj ist i a creditorului gaj ist, a hot rrii irevocabile a instan ei de judecat sau n alte temeiuri prev zute de lege. n cazul n care debitorul gajist a solicitat limitarea accesului ter ilor la informa ia privind bunurile gajate, la eliberarea informa iei din registru, registratorul va ar ta existen a interdic iei din partea debitorului i va men iona c n acest caz se prezum c ntregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj. 6. Particularit ile nregistr rii de stat a servitutilor, dreptului de administrare fiduciar , de tutel sau curatela. Servitutile se nregistreaz la cererea proprietarului bunului imobil sau a persoanei n a c rei favoare este stabilit servitutea ori n temeiul notific rii organului mputernicit la a c rui decizie a fost stabilit servitutea. Servitutile se nregistreaz n baza urm toarelor documente referitoare la stabilirea servitutilor: a) contractul ncheiat n modul stabilit; b) decizia proprietarului la formarea bunurilor imobile. Servitutea constituit prin destina ia stabilit de proprietar se intabuleaz concomitent cu dobndirea dreptului de proprietate asupra unuia dinbunuri de c tre alt persoan ; c) hot rrii instan ei de judecat - pentru servitutile dobndite prin uzucapiune. La documente, n care snt indicate: con inutul, termenul de ac iune, datele despre persoanele n a c ror favoare este stabilit servitutea, se anexeaz planul terenului, n care se indic hotarele, i/sau planul construc iei, n care se indic sfera de ac iune a servitutii. Servitutea se nscrie att la bunul imobil dominant - n subcapitolul I al registrului, ct i la bunul imobil aservit - n subcapitolul III al registrului. Orice drept asupra bunului imobil a c rui exercitare se face n condi ii de administrare fiduciar , de tutel sau cratela se nregistreaz numai n baza documentelor ce determin aceste rela ii, inclusiv n baz de contract sau n temeiul hot rrii instan ei de judecat . 7. Particularit ile nregistr rii de stat a condominiului i a dreptului asupra bunului imobil construit La nregistrarea condominiului, cererea de nregistrare se depune de asocia ia de coproprietari. La cerere se anexeaz documentele ce confirm drepturile asupra terenului condominiului i actele de dare n exploatare a construc iilor. La nregistrarea bunurilor imobile ale condominiului n registrul bunurilor imobile, n subcapitolul II al capitolelor A i B se face inscrip ia "condominiu". Datele despre proprietari nu se nscriu. Concomitent cu nregistrarea condominiului se nregistreaz dreptul asocia iei de coproprietari de administrare a bunurilor aflate n condominiu. La solicitarea proprietarilor locuin elor, n registrul bunurilor imobile capitolul C se va nregistra dreptul de proprietate asupra locuin elor, conform normelor generale, la care, suplimentar, se va indica cota respectiv de inut n bunurile comune ale condominiului. Nesolicitarea nregistr rii bunurilor condominiului aflate n proprietate comun nu constituie temei pentru refuzul nregistr rii dreptului de proprietate asupra locuin elor. n cazul n care construc ia amplasat pe terenul condominiului apar ine n -ntregiffle unui proprietar sau se afl n proprietatea comun a mai multor proprietari, nscrierile n registrul bunurilor imobile referitoare la aceast construc ie i la drepturile asupra ei se efectueaz n condi ii generale.
44

Pentru nregistrarea bunului imobil construit i a dreptului de proprietate asupra lui se prezint documentul ce confirm dreptul de proprietate sau dreptul de folosin (superficie, arenda) asupra terenului beneficiarului (investitorului) construc iei i documentele ce confirm recep ia lucr rilor de construc ie. Documentele referitoare la teren nu snt necesare n cazul n care dreptul asupra terenului a fost deja nregistrat. nregistrarea dreptului asupra unei construc ii nefinalizate poate fi efectuat la cererea titularului de drept, n temeiul documentelor ce confirm dreptul beneficiarului (investitorului) construc iei asupra terenului, al autoriza iei pentru construc ie i al actului de constatare pe teren a gradului de executare a construc iei. Pentru efectuarea tranzac iilor cu construc iile nefinalizate, acestea se nregistreaz n registrul bunurilor imobile n mod obligatoriu. nregistrarea n registrul bunurilor imobile a caselor de locuit individuale i a anexelor gospod re ti nregistrate pn la data intr rii n vigoare a Legii privind principiile urbanismului i amenaj rii teritoriului (nr.835-XM din 17.05.1996) n registrele de eviden a gospod riilor, inute de prim rii, poate fi efectuat n temeiul extrasului din aceste registre.

45