Sunteți pe pagina 1din 3

UMF CAROL DAVILA BUCURE TI DISCIPLINA DE S N TATE PUBLIC I MANAGEMENT FACULTATEA DE MOA E I ASISTEN MEDICAL

PROGRAMA ANALITIC PENTRU DISCIPLINA ASPECTE JURIDICE ALE PROFESIEI LEGISLA IE PROFESIONAL Anul III, Semestrul II 28 ore de curs OBIECTIVE La sfr itul cursului studen ii vor fi capabili s cunoasc i s aplice n practic cuno tin ele privind cadrul legislativ al form rii i execit rii profesiei de asistent medical, n rela ie cu: Ansamblul tipurilor de reglement ri care asigur ocrotirea s n t ii la nivel na ional Reglement rile specifice care stabilesc responsabit i pentru asistentul medical n exercitarea profesiei Cadrul normativ privind formarea i exercitarea profesiei de asistent medical CON INUTUL TEMATIC AL CURSULUI Acest modul include no iuni teoretice i practice despre reglement rile specifice sistemului sanitar care stabilesc cadrul exercit rii i form rii profesionale a asisten ilor medicali. Se asigur nsu irea no iunilor fundamentale privind cadrul juridic i responsabilit ile derivate pentru asistentul medical n domeniile: furniz rii asisten ei medicale, monitoriz rii st rii de s n tate, prevenirii infec iilor nosocomiale, s n t ii i securit ii n munc , eticii exercit rii profesiei, conceptele, prevederile i efectele acestora asupra exercit rii profesiunii de asistent medical. SUCCESIUNEA CURSURILOR (2 ore/Curs) 1. Reglement ri specifice form rii n profesia de asistent medical. 2. Reglement ri specifice privind exercitarea profesiei, prestarea serviciilor, autorizare, formare continu . Coduri de practic , directive i recomand ri UE. 3. Reglement ri privind normarea, salarizarea i managementul carierei asistentului medical. 4. Reglement ri privind exercitarea profesiei i r spunderea civil a personalului medical. 5. Particularit i etice n exercitarea i organizarea profesiunii. Coduri deontologice n practica interna ional , codul deontologic profesional romn, legea drepturilor pacien ilor, protec ia datelor cu caracter personal. 6. Cadrul normativ al asisten ei medicale primare profilactice i curative; furnizori, caracteristici, organizare, tipuri de servicii medicale, finan are.

7. Cadrul normativ al asisten ei medicale spitalice ti: structuri, responsabilit i, elementele sistemului. 8. Cadrul normativ al asisten ei medicale de urgen i prim ajutor medical calificat. Defini ii, responsabilit i, elementele sistemului. 9. Cadrul normativ al asisten ei medicale comunitare i asistentei medico-sociale. Principii, caracteristici, domenii. 10. Reglement ri specifice sistemului de prevenire i combatere a bolilor transmisibile. Scop, structuri, activit i, responsabilit i. Sistemul de supraveghere i control al bolilor transmisibile. 11. Reglement ri specifice sistemului de prevenire i combatere a inefec iilor nosocomiale; dezinfec ie, sterilizare. 12. Cadrul normativ al monitoriz rii i promov rii s n t ii n raport cu determinan ii s n t ii: s n tatea n rela ie cu mediul. 13. Cadrul normativ al monitoriz rii i promov rii s n t ii n raport cu determinan ii s n t ii: s n tatea n rela ie cu expunerea profesional . 14. Politici, reglement ri i priorit i na ionale n ocrotirea s n t ii mentale.

METODE PEDAGOGICE Curs magistral Discu ii i dezbateri METODE DE EVALUARE Evaluarea final : examen scris cu ntreb ri cu r spunsuri multiple i deschise BIBLIOGRAFIE
1. Dana Galieta Minc S n tate Public i Management sanitar Editura Universitar Carol Davila , Bucure ti, 2005 2. Marian Preda Politica social romneasc ntre s r cie i globalizare, Ed. Polirom, 2002 3. Legea nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical i a profesiei de moa , precum i organizarea i func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din Romnia, cu modific rile i complet rile ulterioare 4. Hot rrea nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licen i aprobarea listei domeniilor i specializ rilor din cadrul acestora 5. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma n domeniul s n t ii 6. Ordonan a nr. 53 aprobata prin Legea nr. 649 din 20/11/2001 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raport rii bolilor i a efectu rii vaccin rilor 7. Ordin nr. 916 din 27/07/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire i control al infec iilor nosocomiale n unit ile sanitare 8. ORDIN nr.219 din 1 aprilie 2002 al ministrului s n t ii i familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea de eurilor rezultate din activit ile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind de eurile rezultate din activit ile medicale

9. Ordin nr. 1470 din 28/12/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea i promovarea n func ii, grade i trepte profesionale n unit ile sanitare publice din sectorul sanitar 10. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea i alte drepturi ale personalului contractual din unit ile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 125/2005 11. Ordin nr. 482 din 14/03/2007privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "R spunderea civil a personalului medical i a furnizorului de produse i servicii medicale, sanitare i farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul s n t ii 12. Ordin nr. 261 din 06/02/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cur area, dezinfec ia i sterilizarea n unit ile sanitare 13. Ordin nr. 66 din 08/02/2002 pentru aprobarea Normelor privind ob inerea specializ rilor i competen elor pentru asisten ii medicali i alte categorii de personal sanitar cu preg tire postliceal sau medie 14. ORDIN nr. 386 din 7 aprilie 2004 al ministrului s n t ii privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 15. LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului 16. ORDIN nr. 501/9 din 2005 al ministrului s n t ii i al pre edintelui Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din Romnia pentru aprobarea Normelor privind procedura de reatestare a competen ei profesionale a asisten ilor medicali i moa elor 17. LEGEA nr. 529 din 23 septembrie 2002 pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii i form rii asisten ilor medicali, ncheiat la Strasbourg la 25 octombrie 1967 18. LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securit ii i s n t ii n munc

19. Hot rrea 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea s n t ii lucr torilor 20. Hot rrea 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s n t ii n munc nr. 319/2006 21. Ordinul ministrului s n tat ii/pre edintelui CNAS nr. 417/431 din 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru programele na ionale de s n tate n anul 2009 cu modific rile i complet rile ulterioare 22. Legea nr. 98 privind stabilirea i sanc ionarea contraven iilor la normele legale de igien i s n tate public , cu modific rile i complet rile ulterioare 23. Ordinul ministrului s n t ii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i func ionarea Inspec iei Sanitare de Stat, cu modific rile i complet rile ulterioare 24. Legea nr. 200/2004 privind recunoa terea diplomelor i calific rilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modific rile i complet rile ulterioare transpune Directiva Consiliului 2005/36/CE privind recunoa terea calific rilor profesionale conform sistemului general european de recunoa tere, n condi iile exercit rii libert ii de stabilire i a libert ii de prestare a serviciilor 25. Ordinul ministrului s n t ii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc un spital n vederea ob inerii autoriza iei sanitare de func ionare 26. Hot rrea nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare i de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile 27. Ordinul ministrului s n t ii nr. 1466 din 20/08/2008 pentru aprobarea circuitului informa ional al fi ei unice de raportare a bolilor transmisibile