Sunteți pe pagina 1din 9

1. Contactul dintre limbi.

Generalit

Termenul contact lingvistic (contact dintre limbi) a fost propus ini ial de Andr Martinet i a nlocuit o mul ime de termeni folosi i anterior, care erau ambigui, dintre care cel mai r spndit fusese termenul amestec de limbi (melange). Termenul contact are i el dou conota ii: nseamn att atingere ct i leg tur , rela ie, de aici se poate deduce c contactul poate fi pasager, cu implica ii lingvistice de suprafa sau poate denumi un proces i este de durat . De i foarte folosit, termenul contact poate crea totu i ambiguit i, deoarece nu este un termen propriu-zis lingvistic, ci face parte din terminologia sociologiei polisemantic fiind echivalent cu bilingvism, interferen , mprumut. Contactul lingvistic poate fi stabilit ntre orice fel de limbi, total diferite ca structur sau asem n toare, legate sau nelegate genetic, n func ie de rela iile colectivit ilor umane. Contactul dintre limbi are ca urmare interferen a - influen a reciproc a limbilor. Gradul de interferen e ns direct influen at de factorii lingvistici: structur i origine. Astfel, dou limbi nrudite genetic ndeaproape sau cu structura foarte asem n toare se influen eaz reciproc mult mai puternic dect dou limbi nenrudite genetic sau tipologic. Oricare ar fi aspectul interferen ei ca urmare a contactului dintre limbi, punctul de pornire este ntotdeauna un anumit stadiu de bilingvism. De aceea n mod practic dou sau mai multe limbi pot fi considerate n contact dac sunt folosite alternativ de acelea i persoane. Indivizii vorbitori reprezint locul contactului (Uriel Weinreich, Languages in Contact, New York, 1953, p.1). De i este vorba de un aspect foarte important din via a limbilor, contactul lingvistic i interferen a nu au stat n aten ia speciali tilor dect relativ trziu, respectiv, n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea i sub aspect negativ, de condamnare a cuvintelor str ine declarate barbarisme. La nceputul secolului al XIX-lea, se atrage aten ia asupra contactului i interferen ei indirect, prin afirmarea i demonstrarea impenetrabilit ii unora dintre comportamentele limbii (cf., de exemplu, afirma iile lui R. Rask referitoare la caracterul greu penetrabil al morfologiei (Vezi, de exemplu, Rasmus Kristian Rask, Cercet ri asupra originii vechii limbi nordice sau originea limbii islandeze (Undersgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse, Tubingen, 1992; prima edi ie: Copenhaga, 1818). ncepnd cu a doua jum tate a secolului al XIX-lea, ncepe s se atrag aten ia i asupra convergen ei limbilor (convergen a presupune schimb rile interne ale fiec rei limbi aflate n contact, evolu ia proprie a fiec rei limbi aflate n contact), nu numai asupra divergen ei lor

(divergen a presupune eviden ierea particularit ilor diferen iatoare, a specificului de structur i de sisteme ale celor dou limbi aflate n contact). Examinnd, n continuare, istoria lingvisticii, constat m c aproape nu exist lingvist care s nu fi ocupat de rela iile dintre limbi, unii exagernd rolul i importan a acestor rela ii, al ii privindu-le cu scepticism sau dispre . ntre aceste pozi ii extremiste exist teza moderat , de fapt singura realist , adev rat : cercetarea minu ioas preconcepute i f r etichetarea lor rigid i absolut . a faptelor lingvistice, f r idei

Prin urmare, contactul dintre limbi se realizeaz , n general, prin intermediul bilingvismului. Termenul de bilingvism poate fi, totodat , substituit prin cuvntul influen , interferen sau mprumut ca fenomene, rezultate din contactul lingvistic. n cazul acesta prin lingvistic . n aceste condi ii se realizeaz o influen reciproc bilingvism nu se n elege neap rat ntrebuin area exclusiv a dou limbi de c tre aceea i persoan , ci o interferen ntre dou sisteme lingvistice diferite, ca urmare a nv 1.1.Tipuri de contact dintre limbi. Direc ia i natura bilingvismului sunt condi ionate de tipul de contact ntre limbi. Tipurile de contact lingvistic pot fi: - externe (interlingvistice), adic aria geografic ; - interne (intralingvistice, intraregionale, inclusiv enclave aloglote, adic caracterul de limb : indigen sau imigrant ; - directe, interumane, adic contactul direct de tip oral dintre grupurile culturale i etnice, precum i raportul numeric dintre aceste grupuri; - la distan , adic prin intermediul scrisului, nv mntului sau a mass-media. De exemplu, i impunerea limbii ocupan ilor n fostele colonii, ocupa ii teritoriale: n Canada - englez francez , n India, Australia - englez ; n America - spaniol etc. n fosta U.R.S.S. limba rus a fost impus tuturor popoarelor din acest vast teritoriu a lumii; - contacte culturale: a) ntre o limb clasic (alias moart ) i limbi vii; b) ntre limbi aflate la mare distan (lingua franca); - domina ia monolingvismului ntr-o ar sau, din contr , a plurilingvismului, multitudinea limbilor necesitnd o limb n contact de intercomunicare ntre aloglo i (vorbitori de diferite limbi, aceasta fiind de obicei limba oficial sau a majorit ii); 2. Bilingvism Prin bilingvism se n elege competen a n dou limbi, i anume capacitatea unui individ sau a unei popula ii de a utiliza n comunicare dou sisteme lingvistice diferite. n vorbirea
4

rii celei de a doua limbi odat cu

limba matern (Al. Rosetti, Istoria limbii romne, p.38).

curent , este bilingv cel care este n stare s foloseasc n egal u urin dou limbi na ionale. (Un ran din ara Bascilor sau din Finistre nu este bilingv de i el vorbe te, dup interlocutor, franceza sau dialectul local, n schimb, un etnic din Romnia(maghiar, german, ucrainean, rus lipovean, bulgar, slovac, ceh, srb i a.) este bilingv ntruct el st pne te n egal m sur dou limbi na ionale: limba matern i limba romn ca limb oficial de stat). i o cunosc mai superficial pe cealalt i la mnuirea fondului reciproc ntre dou sisteme Competen a vorbitorilor n cele dou limbi poate prezenta grade diferite: unii le st pnesc n egal m sur , al ii folosesc n mod curent o limb (cunoa terea se rezum la familiarizarea cu structura gramatical principal lexical). n aceste condi ii se realizeaz o influen lingvistice diferite, ca urmare a nv

rii celei de a dou limbi odat cu limba matern .

Studiul bilingvismului a luat o amploare deosebit n ultimele decenii ale secolului al XXlea, cnd bilingvismul e cercetat chiar de centre interna ionale special create pentru aceasta. Un astfel de centru func ioneaz ast zi pe lng Universitatea Laval din Quebec (Canada). Problemele bilingvismului sunt dezb tute la colocvii i congrese interna ionale a c ror tematic i se consacr n mod special (Congrese interna ionale ale lingvi tilor; Congrese interna ionale ale slavi tilor etc.). Lucrarea, devenit clasic , n care sunt fundamentate teoretic probleme legate de bilingvism apar ine lingvistului american Uriel Weinreich, i se nume te Languages in contact (Limbi n contact), ap rut lingvistic general . 2.1. Abordarea interdisciplinar a bilingvismului. Problema contactului dintre limbi i, implicit, problema bilingvismului nu poate fi studiat dect pe o baz interdisciplinar . Astfel de cercetare implic o important dimensiune sociologic , deoarece pentru a examina contactul dintre limbi i, implicit, bilingvismul, este, evident, necesar s cunoa tem cadrul sociocultural n care are el loc, s elucid m influen a factorilor nonlingvisticii i a contextului sociocultural al contactului. Aceste primele observa ii ale lui Weinreich cu privire la cadrul psihologic i sociocultural al contactului dintre limbi (termenul limb include aici att limba na ional , ct i dialectele ale acelea i limbi sau variet i ale aceluia i dialect), referitoare la specificitatea contactului lingvistic i a celui cultural au constituit embrionul viitoarei dezvolt ri a sociolingvisticii, au stimulat cercetarea fenomenului de bilingvism. Prin urmare, studiile pur lingvistice asupra limbilor n contact sunt coordonate cu studiile extralingvistice asupra bilingvismului, precum i a fenomenului de interferen . Geografii i etnografii descriu popula iile bilingve, sociologii examineaz func ionarea limbilor coexistente ntr-o comunitate, juri tii studiaz statutul legal
5

la New York n 1953. U.

Weinreich este unul din precursorii sociolingvisticii, recunoscut ca atare n toate studiile de

acordat limbilor minorit ilor n diversele state, investiga iile educatorilor, interesa i de copii bilingvi i de predarea limbilor str ine, stimuleaz pe psihologi n analiza efectelor bilingvismului asupra personalit ii umane. Toate aceste cercet ri sunt prezente ast zi ntr-o literatur vast i dispersat . Dar, de i sunt divergente ca scop i domenii, toate aceste cercet ri sunt esen ial complementare pentru n elegerea unui fenomen cu attea dimensiuni, cum este bilingvismul i mai ales interferen a. Necesitatea abord rii interdisciplinare a problemelor contactului lingvistic a ap rut abia n deceniul aptezeci al sec. al XX-lea, deoarece la apari ia lucr rii lui Weinreich (Languages in contact - 1953) domina orientarea structuralist , care preconiza studierea limbii n sine, n afara oric rei condi ion ri exterioare sistemului. Abia n deceniul aptezeci al sec. al XX-lea, ns aceast idee a fost valorificat prin dezvoltarea cercet rilor interdisciplinare concrete. A a a ap rut tiin lingvistic nou , numit sociolingvistic al turi de psiholingvistic , etnolingvistic , etc. (I. Coteanu, Lingvistic i filologie, n Crestoma ie de matematic

lingvistic general , Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucure ti, 1998, p.7-10). 2.2. Factorii care determin apari ia bilingvismului. Bilingvismul poate fi cel mai bine n eles ntr-un cadru larg psihologic i sociocultural dac se ine seama de condi iile n care o influen a unei limbi asupra alteia este posibil , structural (lingvistic ) i de cea precum i de factorii care concur la aceasta. A adar, factorii relevan i, care determin apari ia i dezvoltarea bilingvismului, sunt de natur extralingvistic , adic de natur politic - amestec de popula ii; - convie uire de durat sau vremelnic pe acela i teritoriu. Prin urmare, bilingvismul sau plurilingvismul nu pot fi pe deplin explicate i n elese n afara factorilor men iona i mai sus. Aceste fenomene lingvistice se afl ntr-o rela ie strns att cu anumite condi ii istoricopolitice, ct i cu structura social a comunit ii lingvistice n care apar ele i, legat de aceasta, cu gradul de dezvoltare cultural a acestei comunit i, precum i cu gradul ei specific de mobilitate socio-profesional . A a cum afirm E. Haugen, bilingvismul este explicabil numai n termenii experien ei sociale(Einar Haugen, Lingvistica i planificarea lingvistic , n vol. Ionescu-Rux doiu, Dumitru Chi oran, i Pedagogic , Bucure ti, 1975, p. 241-242). Sociolingvistic , Editura Didactic i social :

- rela ii culturale, economice, politice ale unor popula ii de pe teritorii diferite;

Apari ia bilinvismului, ca i expansiunea interferen ei, este, de asemenea, condi ionat de religie, ras , vrst (De exemplu: impunerea limbii latine n biseric la catolici din America;

Africa etc., toleran a sau discriminarea na ional , rasial

sau religioas ); statut social

(predominarea superiorit ii economice, social-politice, culturale, tehnico- tiin ifice a unei colectivit i asupra alteia); ocupa ie; caracterul urban sau rural al comunt ii,etc.. n ultima vreme interesul pentru fenomenele bilingvismului, precum i pentru nsu irea unei a doua limbi a continuat s sporeasc n rndul societ ile industriale, ca o consecin cercet torilor. n parte, continua vizibilitate a acestui fapt se datoreaz cre terii rapide a diversit ii culturale i lingvistice din a intensific rii imig rii i programelor de stabilire a refugia ilor. Cei ce de in decizia politic sunt n mod firesc interesa i s optimizeze eficien a programelor prin care copiii i adul ii nva limba dominant n societate. Crescnda interdependen economic i tiin ific de pe arena interna ional genereaz o cerere tot mai mare de indivizi cu competen e bilingve care pot facilita colaborarea intercultural . Pe lng diversitatea i contactul crescnde dintre culturi pe plan intern i interna ional, un alt factor care alimenteaz ast zi interesul pentru bilingvism l constituie n numeroase ri un mare grad de recunoa tere a drepturilor lingvistice ale minorit ilor indigene i culturale. n diverse ri ale lumii grupurile minoritare au solicitat i au primit sprijin institu ional pentru p strarea i revitalizarea limbilor periclitate de c tre mass-mesia i sistemul educa ional. 2.3. Sociolingvistic i bilingvism. Obiectul sociolingvisticii l constituie studiul limbii v zute ca parte integrant a culturii i vie ii sociale, incluznd deci orice aspect sau folosire a limbii care se coreleaz cu func iile sale culturale i sociale(John Lyons, New Horizons in Linguistics, Penguin Books, Londra,1971, p. 287). A adar, sociolingvistic cerceteaz rela iile dintre limb i societate. n cadrul analizei diacronice a limbilor se ncearc identificarea acelor elemente i procese care permit stabilirea modului cum se schimb limbile. Acest demers porne te de la premisa c limba este att un sistem, ct i un fapt social. Dintotdeauna colectivit ile umane au intrat n rela ie unele cu altele, iar aceste contacte se fac prin intermediul limbii. Cercet rile au demonstrat c nu exist limba izolat , ferit de influen a unei alte limbi. Nevoile de comunicare au obligat dintotdeauna o colectivitate la contact cu vorbitorii altei limbi (Termenul de limb este folosit aici n sens larg de sistem lingvistic, f r a se ine seama de ierarhia limb - dialect, grai). Rezultatele la nivel lingvistic ale unui astfel de contact interuman depinde de nsu irea unei alte limbi dect cea matern , ceea ce implicit duce la apari ia fenomenelor lingvistice ca bilingvism, interferen a, mprumut. Noutatea pe care o aduce sociolingvistica const , n primul rnd, n modul de abordare a problemei rela iilor dintre limb i societate: limba i societatea sunt concepute ca dou
7

structuri de organizare proprie a c ror varia ie este corelativ Sociolingvistic , Editura Didactic

i sistematic , cu alte cuvinte,

raporturile dintre ele sunt modelabile (Liliana Ionescu-Rux doiu, Dumitru Chi oran, i Pedagogic , Bucure ti, 1975, p.7). Bazele teoretice i societate au fost i metodologice ale noului cadru de studiere a raporturilor dintre limb

formulate n studiile unor autori americani ap rute n deceniul al 6-lea al sec- XX-lea. n S.U.A. sociolingvistica s-a dezvoltat prin convergen a direc iei formale de cercetare cu cercet rile concrete de teren, care pun n lumin extraordinara varia ie i neomogenitate a limbii, precum i cu cercet rile comparativ-contrastive care se bucurau de o anumit tradi ie n lingvistica american . La sfr itul secolului al XX-lea rezultatele teoretice i practice ale sociolingvisticii americane au fost impulsionate i n 3. mprumut. Conceptul de mprumut este abordat inc din secolul al XIX-lea, cand s-a constituit coala de Lingvistic Istoric . Astfel, se vorbe te despre mprumut dac B a fost format n mod con tient dup modelul lui A, cuvant scos la lumin dintr-o stare de limb trecut : de xemplu, hopital spital a fost format intr-o anumit perioad , prin imitarea latinescului hospitale (mai exact, la inceput a fost format hospital, devenit apoi hopital). Bilingvismul genereaz orice contact lingvistic (sau contact dintre limbi) care, la rndul s u are drept consecin procesul de interferen general, se consider mprumut tot ce intr partea cea mai penetrabil convie uiri de durat i fenomene de influen , adic mprumutul. din afar ntr-o limb n diferite perioade. mprumutul este conceput ca un proces dinamic de transfer de lexeme dintr-o limb n alta. n mprumutul este larg ntlnit n vocabular, partea cea mai mobil a limbii, vocabularul fiind i a limbii. n fonologie nu apar dect excep ional elemente explicabile printr-un mprumut obi nuit. Sistemul fonologic poate afectat n urma unei pe acela i teritoriu, prin ac iunea substratului. n celelalte compartimente ale limbii mprumuturile apar n mod indirect, prin intermediul vocabularului, respectiv, prin elemente gramaticale formative: afixe sau foneme. Factorii care favorizeaz mprumuturile sunt: - introducerea direct a cuvintelor noi; - adaptarea la fonetismul limbii care mprumut ; - calcul (semantic i de traducere). Studiul mprumuturilor contribuie n mare m sur la identificarea tendin elor generale ale limbilor, respectiv, direc iile convergen ei. O problem care preocup intens pe lingvi tii ast zi este determinarea direc iei influen ei: care limb o influen eaz pe care? Pentru fiecare
8

rile europene, devenind o preocupare

de seam a cercet torilor din domeniul lingvisticii aplicate.

caz n parte trebuie examinate toate condi iile i inventaria i to i factorii care pot interveni, ntruct realitatea lingvistic este extrem de complex , unul i acela i factor poate da rezultat felurit. Cu referin la problema mprumutului lingvistic, academicianul Marius Sala consemeaz , citandu-l pe Joseph Vendryes: Contactul dintre limbi exist din cele mai vechi timpuri; diferitele colectivit i umane au intrat in rela ie unele cu altele in diversele etape istorice, astfel c acest fenomen a jucat un rol important in evolu ia lingvistic . Este un fenomen care se reg se te in toate regiunile globului, c ci nic ieri nu s-a putut constata existen a unei limbi complet izolate, f r contact cu limbile vecine (Joseph Vendryes, Le Language, apud Sala 1997: 44). M. Sala define te mprumutul ca o consecin a faptului c exist anumite situa ii cand unele cuvinte nu au corespondente adecvate in cealalt limb nivelul ansamblului lexicului (absen a unor cuvinte) sau la nivelul cuvantului, manifestat prin absen a unor anumite sensuri necesare pentru o complinire semantic . Aceast constatare explic de ce in general cind se imprumut un cuvant, se imprumut cu unul dintre sensurile sale i nu cu toate sensurile pe care acesta le are, care d rezultate ale contactului dintre limbi la nivelul lexicului. i diverse categorii de fenomene i de aceea se caut umplerea lacunei lexicale respective (Sala 1997: 233), care poate fi la

Concluzii Contactul lingvistic poate fi stabilit ntre orice fel de limbi, total diferite ca structur sau asem n toare, legate sau nelegate genetic, n func ie de rela iile colectivit ilor umane. Contactul dintre limbi are ca urmare interferen a - influen a reciproc a limbilor. Gradul de interferen e ns direct influen at de factorii lingvistici: structur i origine. Astfel, dou limbi nrudite genetic ndeaproape sau cu structura foarte asem n toare se influen eaz reciproc mult mai puternic dect dou limbi nenrudite genetic sau tipologic. Oricare ar fi aspectul interferen ei ca urmare a contactului dintre limbi, punctul de pornire este ntotdeauna un anumit stadiu de bilingvism. De aceea n mod practic dou sau mai multe limbi pot fi considerate n contact dac sunt folosite alternativ de acelea i persoane. Indivizii vorbitori reprezint locul contactului. De i foarte folosit, termenul contact poate crea totu i ambiguit i, deoarece nu este un termen propriu-zis lingvistic, ci face parte din terminologia sociologiei i este polisemantic fiind echivalent cu bilingvism, interferen , mprumut. Prin urmare, contactul dintre limbi se realizeaz , n general, prin intermediul bilingvismului. Termenul de bilingvism poate fi, totodat , substituit prin cuvntul influen , interferen sau mprumut ca fenomene, rezultate din contactul lingvistic. n cazul acesta prin lingvistic . n aceste condi ii se realizeaz o influen reciproc bilingvism nu se n elege neap rat ntrebuin area exclusiv a dou limbi de c tre aceea i persoan , ci o interferen limba matern . ntre dou sisteme lingvistice diferite, ca urmare a nv rii celei de a doua limbi odat cu

10

Bibiliografie 1. Al. Rosetti, Istoria limbii romne, p.38. 2. I.Coteanu, Lingvistic 3. Ionescu-Rux doiu, i filologie, n Crestoma ie de lingvistic general , Editura Sociolingvistic , Editura Didactic i Funda iei Romnia de Mine, Bucure ti, 1998, p.7-10) Dumitru Chi oran, Pedagogic , Bucure ti, 1975, p. 241-242 4. John Lyons, New Horizons in Linguistics, Penguin Books, Londra,1971, p. 287) 5. Joseph Vendryes, Le Language, apud Sala 1997: 44. 6. Liliana Ionescu-Rux doiu, Dumitru Chi oran, Sociolingvistic , Editura Didactic Pedagogic , Bucure ti, 1975, 7. Marius Sala, Limbi n contact, Bucure ti, Editura Enciclopedic , 1997. 8. Mirela-Ioana Borchin, Lingvistica n tiin a secolului al XX-lea, Editura Excelsior, Timi oara, 2001, p.45-46). 9. Rasmus Kristian Rask, Cercet ri asupra originii vechii limbi nordice sau originea limbii islandeze (Undersgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse, ubingen, 1992; prima edi ie: Copenhaga, 1818 10. Uriel Weinreich, Languages in Contact, New York, 1953, p.1. i

11