Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE- SECURITATE-MEDIU INTRODUCERE Pentru ntreaga lume, dar mai ales pentru Europa, etapa actual

sufer transform ri profunde, de a ezare ntr-o direc ie cu noi coordonate politice, sociale i economice. Astfel, putem accepta schimb rile sau nu, problema important este de a ne adapta lor atunci cnd este benefic pentru toate p r ile interesate. n contextul actual, pentru cre terea afirm rii n cercetare prin managementul calit ii, organiza iile sunt con tiente din ce n ce mai mult de necesitatea de a satisface toate p r ile interesate, altfel spus nu numai clien ii lor, dar i ns i personalul lor, proprietarii sau ac ionarii lor, furnizorii, partenerii i mediul social. Aceast nou abordare n rela iile dintre p r ile participante reanalizeaz conceptul de dezvoltare durabil , viznd perenitatea. Protec ia mediului devine, in mod rapid, o problem global , tot mai strict reglementat . Astfel, importan a ei n previzionarea strategiilor de dezvoltare este prioritar. Aceast realitate men ine asupra organiza iilor i a managerilor acestora o presiune care, negestionat la timp i eficient, poate deveni sufocant i n final, chiar letal . Din acest punct de vedere, implementarea de c tre organiza iile sau companiile care interac ioneaz semnificativ cu mediul a unor sisteme de management de mediu performante i recunoscute devine stringent . Pentru a supravie ui i a construi ceva durabil, managerii trebuie s accepte acest lucru. Prioritatea pentru organiza ii este buna lor mobilizare i dinamizarea ansamblului de actori n aplicarea unor sisteme de management din ce n ce mai evoluat. Pentru aceast nou abordare organiza iile utilizeaz un num r considerabil de norme publicate cu referire la diverse domenii: calitate, mediu, s n tate i securitatea muncii, evaluarea riscurilor, etica etc. Multitudinea de schimb ri, asupra modului de tratare(aten ie) a tuturor p r ilor organiza iei au dus la necesitatea de a ne referi la un sistem de management din ce n ce mai diversificat, dar care poate fi integrat sau armonizat n cadrul cererii globale de management, c tre concepte comune, care duc n final la satisfacerea ansamblului de actori ai lan ului de creatori de valoare: - n domeniul calit ii, norma ISO 9001/2000, utilizat pentru certificare, asigur satisfacerea clien ilor n cadrul unei politici de ameliorare continu ; ISO 9004- f r certificare- se refer la satisfacerea altei p r i de parteneri. n domeniul mediului, norma ISO 14001/1996, utilizat pentru certificare, r spunde n principal cu respectarea reglement rilor i recomand personalului organiza iei i publicului modul de prevenirea polu rii n cadrul unei politici de ameliorare continu . n domeniul s n t ii i securit ii n munc , norma englez BS 8800/1996, cu specificarea OHSAS 18001/1999 pentru certificare, vizeaz respectarea reglement rii i prevenirii riscurilor n domeniul s n t ii i securit ii muncii; ele r spund cerin elor personalului i de asemeni publicului. n sfr it, nu se pot omite alte domenii ce contribuie la calitatea managementului: celui de etic , prin consultarea unei p r i din public, care

se traduce prin conduita n munc privitor la principiile Organiza iei Interna ionale a Muncii (OIT) i normele sociale SA 8000, i celui de managementul resurselor umane, managementul aspectelor financiare.... EVOLU IA C TRE UN SISTEM GLOBAL DE MANAGEMENT PORNIND DE LA CONCEPTUL NTRE CALITATE, MEDIU l SECURITATE nainte de a construi un sistem de management integrat calitate, s n tate i securitate n munc , protec ia mediului, considera iile de etic i de dezvoltare durabil etc., este obligatoriu s cunoa tem experien a dobndit n aceste domenii, n diferite ramuri industriale i economice, i de asemenea, cunoa terea tendin ei de evolu ie paralel a reglement rilor na ionale i interna ionale, semnalarea tuturor accidentelor constatate (Seveso..). S-a constatat c aspectele economice ale sistemelor de management au numeroase puncte comune i c normele i referen ialele de management au evoluat n privin a liniilor conceptuale ntre calitate, securitate i mediu, ceea ce recomand demararea unui management comun privind: - identificarea sistematic a nevoilor i riscurilor; - planificarea i prevenirea disfunc ionalit ilor; - procese apropiate (erudite, similare); - revizuire pentru o ameliorare continu a sistemului. Pornind de la aceste principii, prin prezentarea diferen elor i analogiilor dintre aceste sisteme, prin luarea n considerare a organiza iei,- n totalitatea ei - ca reprezentnd o sum de procese ce trebuie identificate, implementate, inute sub control, monitorizate etc., se sper c va constitui punctul de pornire a unei politici voluntare spre construirea unui sistem integrat sau global, care sa fac apel la toate valorile i bunele practici umane. 1. Evolu ii privind calitate, securitate, mediu

1.1.Calitate Termenul calitate, ce provine de la qualitas din latin , i nseamn dup unii autori (Petit Robert) ,,un mod de a fi. mai mult sau mai pu in caracteristic". Pentru stabilirea caracteristicilor bunurilor materiale n vederea aprecierii calit ii acestora, este necesar ca mai nti s se identifice subiec ii pentru care produsul prezint semnifica ie. Ace tia sunt beneficiarul (clientul), produc torul (furnizorul) i societatea. Ei sunt referen ii, fiind cei care i expun punctele de vedere cu privire la produs. Dar calitatea nu se manifest numai n perioada de utilizare a produsului. Analiza calit ii nu se poate rezuma doar la aceast etap i trebuie extins i la celelalte etape din ciclul unui produs: - etapa de concepere i de fabricare (industrial ), unde caracteristica de apreciere este cantitatea de resurse nglobat n produs (costul); - etapa de realizare prin vnzarea produsului (comercial ), unde caracteristica esen ial este competitivitatea; - etapa de utilizare, care concretizeaz efectiv utilitatea produsului, caracterizat prin atingerea parametrilor proiecta i i fiabilitate. Standardul EN ISO 9000/2005, n care se prezint terminologia calit ii, define te calitatea ca ,. o mul ime de propriet i i caracteristici ale unui produs sau serviciu, care i confer capacitatea de a satisface exigen e explicite i implicite". Desigur, exigen ele provin, n primul rnd, din partea beneficiarului, dar acestea trebuie s exprime i interesele produc torului.

Extinderea no iunii de calitate Dar prin calitatea unui produs nu trebuie s se n eleag doar nivelul tehnic al acestuia, ci i caracteristicile care i asigur func ionarea corespunz tor cerin elor legate de eficien i de competitivitate ale produc torului, precum i de impactul asupra mediului. Astfel, se consider util o extindere a no iunii de calitate n economie implicnd n definirea acesteia trei coordonate: eficien , mediu, func ionalitate. Altfel spus, calitatea este o imagine caracterizat de elemente economice, ecologice i func ionale. Aceast abordare integratoare se impune deoarece n prezent exist tendin a de a lega calitatea doar de utilizarea produsului, eficien a analizndu-se separat. Desigur aceast abordare nu poate fi acceptat , ntruct nu are capabilitatea de a defini calitatea bunului sub toate coordonatele sale, a a cum este considerat n managementul calit ii i n standardul ISO 9000/2005. De altfel, de cele mai multe ori, n aprecierea calit ii nu este inclus i impactul de mediu al produsului att n perioada de utilizare, ct i dup scoaterea din uz. n prezent, calitatea este considerat un element de educa ie, de cultur , ceea ce a permis att n elegerea necesit ii acesteia, ct i cunoa terea a ce este mai bun n lume. Calitatea a devenit, de asemenea, o atitudine comportamental la majoritatea oamenilor care implic insisten n activitate, reluare, revenire, tenacitate. Orient ri actae n definirea calit ii - Orienta rea sp re p rodu s Calitatea, n acest caz, reprezint ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. Caracteristicile sunt exprimate prin indicatorii tehnico-func ionali ai produsului, ale c ror niveluri fac posibil diferen ierea calitativ dintre acestea. - Orienta rea sp re p ro ce sele de p rodu c ie Calitatea este privit aici din perspectiva produc torului. Produsele aflate n fabrica ie sunt executate astfel nct s corespund caracteristicilor stabilite prin proiect. Dac produsul finit ndepline te aceste caracteristici, este socotit un produs de calitate. i aceast orientare are limite, practica dovedind c pentru cei mai mul i consumatori aprecierea calitativ a produsului este legat i de reputa ia firmei care l-a fabricat. - Orienta rea sp re co stu ri Calitatea produselor, n acest caz este definit prin intermediul costurilor i, implicit, a pre urilor de vnzare. Un produs este considerat de calitate atunci cnd confer anumite performan e la nivel acceptabil al pre ului. Cel mai important criteriu folosit este cost/calitate. - Orienta rea sp re util izato r Potrivit acestei orient ri, calitatea bunului reprezint aptitudinea de a r spunde cerin elor utilizatorului, acesta fiind n m sur s fac aprecierea asupra calit ii bunului. Din acest punct de vedere, calitatea reprezint coresponden a cu cerin ele consumatorului referitoare la func ionalitate, pre , termen de livrare, siguran , fiabilitate, compatibilitate cu mediul, service etc. astfel, una din tr s turile cele mai importante care define te managementul calit ii totale deriv tocmai din rela ia client-furnizor, care este generalizat , cuprinznd i salaria ii organiza iei (fiecare salariat de ine rolul de furnizor i de beneficiar pentru activit ile pe care le desf oar n cadrul procesului de fabrica ie a produsului). Aceast situa ie este confirmat i de defini ia calit ii prezentat n standardul ISO 9000/2000, unde prin clien i se n elege att clien i externi ct i clien i interni.

Ipostazele calit ii
Ipostazele calit ii unui produs sau serviciu reflect modul n care sunt percepute i realizate cerin ele clien ilor referitoare la calitatea acestora. Dou ipostaze ale calit ii au un rol hot rtor n satisfacerea cerin elor clien ilor: - calitatea de concep ie-proiectare i - calitatea de conformitate. Exist ns i alte puncte de vedere. n practic , calitatea produsului este exprimat adesea prin calitatea tehnic i calitatea comercial a bunului. Calitatea tehnic este definit ca reprezentnd conformitatea produsului cu documentele tehnice normative, cum sunt standardele, fi a tehnic etc., n timp ce calitatea comercial este determinat de factori ca: fiabilitate, mentenabilitate, termen de garan ie, costuri de ntre inere, service acordat n perioada de func ionare. Standardul ISO 9000/2006, define te patru ipostaze ale calit ii produsului: - calitatea rezultnd din definirea nevoilor referitoare la produscalitatea concep iei; - calitatea conformit ii cu concep ia; - calitatea care rezult din sus inerea produsului pe durata ciclului de via . De i unele ipostaze pot fi mai importante la un moment dat, se consider c toate contribuie la asigurarea calit ii produsului n ansamblu.

2. MIZELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT Fie c ne referim la calitate, la s n tate i securitate, la protec ia mediului sau la alte domenii economice i sociale, responsabilii unui organism-organiza ie, administra ie etc., au interesul de a lua n considera ie toate a tept rile clien ilor s i precum i a altor p r i implicate n acest organism. Datorit constrngerilor exterioare impuse de client, precum i datorit legisla iei, n primul moment ncerci sentimentul s scapi ct mai repede posibil. Desigur nu aceasta este solu ia, deoarece este imposibil s evi i toate constrngerile; trebuie s faci fa , s le controlezi i cel mai bine s le manageriezi (st pne ti i conduci) ntr-un spirit de dezvoltare durabil att n ceea ce prive te organiza ia, ct i n ceea ce prive te mediul nconjur tor, economic i social. Aceasta nseamn : c trebuie luate n considerare aceste constrngeri ct mai devreme posibil i de maniera sistematic nc de la conceperea produselor, a proceselor industriale, a instala iilor, n toat organiza ia la nivel de mobilizarea (animarea) echipelor; - c este nevoie de organizare pentru ca pre ul acestor presiuni exterioare s devin o investi ie purt toare de profituri viitoare. Fa de condi iile prezentate, normele sau standardele de calitate, de securitate i de mediu - care au devenit veritabile unelte ale managementului constituie direc ii, care odat aplicate, ntr-un spirit de progres i integrate n sistemul de management, vor produce: - economii, prin reducerea costurilor de noncalitate (rebuturi, retururi de la clien i), a taxelor, evitarea contraven iilor i amenzilor sau a altor redeven e pl tite n cazul accidentelor sau polu rilor; - avantaje strategice, prin devansarea sau demarcarea fa de concuren i precum i ameliorarea imaginii fa de consumatorii priva i sau publici. Acest ra ionament poate fi dezvoltat n domeniul calit ii, siguran ei i mediului, innd cont c normele sau standardele de management comport de asemenea constrngeri i recomand ri de a cre te performan ele organiza iei, pe care responsabilii au interes s le aplice. 2.1. MIZELE MANAGEMENTULUI CALIT II Care sunt mizele calit ii? De ce aceste eforturi sunt asumate de majoritatea organiza iilor i sus inute n Romnia de puterea politic ? Simplu efect al modei sau o tendin mai profund ? Preocuparea tuturor ntreprinderilor (organiza iilor) este de a presta servicii clien ilor la cel mai mic cost, ntr-un climat de concuren , aceasta nsemnnd c trebuie s ii cont nencetat de faptul c activitatea economic modern prezint urm toarele caracteristici majore: - liberalizarea i mondializarea schimburilor care expun organiza iile la concuren interna ional ; - complexitatea crescnd a proceselor de concep ie, de realizare i se distribu ie a produselor i serviciilor. 2.1.1. Calitatea produsului i a procesului Este bine s avem tot timpul n minte cele dou necesare aplic rii termenului ,.calitate": domenii complementare

pe de o parte exist calitatea produselor i serviciilor, oferit clientului pentru un anume pre . Maniera n care raportul calitate-pre se pozi ioneaz pe pia reprezint calitatea ofertei. pe de alt parte, este calitatea procesului, care nglobeaz toate opera iunile necesare pentru asigurarea calit ii produsului i serviciilor, i asta de la concep ia produsului pan la livrare i instalare trecnd prin calitatea aprovizion rii i a fabrica iei.

Aceast dualitate este fundamental , inti vizavi de aspectele economice i comerciale a managementului calit ii: a melior nd calitatea pro ce sulu i se amelioreaz calitatea ofertei st pnind, respectiv diminund costurile, pentru c devine mai ieftin de a fa ce b ine de pri ma dat . n sfr it, pentru a organiza convergen a eforturilor ntre managementul calit ii, securit ii i mediului, pentru c este esen ial la nivelul calit ii produsului s fie ob inut aceast convergen . A face bine de prima dat presupune a respecta nu numai exigen ele clientului, dar de a respecta de asemenea toate exigen ele legate de activitate, n particular exigen ele sau reglement rile legale, n special cele ce se refer la securitate i mediu. Desigur c respectul cerut trebuie s intervin de la concep ia produsului i de la procedeele produsului, al instala iilor, ma inilor etc.; dac nu, vor apare neconformit i sau defecte, ce vor genera supracosturi i ntrzieri, dar nu orice fel de ntrzieri ci ntrzieri ce v aduc prejudicii. St pnirea costurilor legate de calitate. Caracterul din ce n ce mai complex al proceselor mai sus men ionate, i num rul crescnd al opera iilor au o consecin asupra costurilor implicite ale defectelor de calitate. De exemplu, dac fabric m un produs ntr-o serie de 3 opera ii i dac fiecare opera ie are un nivel de conformitate de 90%(10% defecte) rezultatul glogal este de 0,9x0,9x0,9 = 0,72. Se constat deci c astfel costul defectelor va cre te extraordinar de mult n cazul a 100 de opera ii n lan , chiar dac avem 99% conformitate pe fiecare opera ie, noncalitatea va deveni catastrofic , deoarece conformitatea ob inut nu va fi dect de 36% n total! Rezult deci c un factor vital eliminarea costurilor noncalit ii. La polul opus, anumite costuri relative ob inerii calit ii, pot s fie benefice: Co stu rile de dete cta re a defe cte lo r n ce m sur putem s investim n echipamente i personal sau n policalific ri diverse pentru a avea rezultate benefice n conformitatea produselor i n reducerea costurilor noncalit ii? Co stu rile p re venirii n ce m sur trebuie s investe ti mai degrab n organizarea calit ii (asigurarea calit ii, evaluarea furnizorilor, ntre inerea preventiv a utilajelor) pentru a sc dea costul noncalit ii? De fapt, n ce m sur se poate visa la zero defecte, i la ce pre ? Poate fi miza, care depinde de natura produsului furnizat, dar i de politica aleas . 2.1.2. Con tientizarea mizelor (lund in considerare mizele) Miza calit ii este mai mult sau mai pu in de neocolit pentru o organiza ie; nimeni nu se poate sustrage competi iei i complexit ii produselor i proceselor de fabrica ie. Asta nsemn oare c un ef de organiza ie nu are nici o marje de manevr ? i c o politic de ob inerea calit ii nu va face altceva dect de a lua act de prezen a unor obstacole de neocolit? Nu, c ci sunt mai multe politici de calitate posibile: - asigurarea calit ii i certific rii;

- managementul calit ii sau managementul total al calit ii. Si dac vorbim de certificare trebuie s preciz m ce anume dorim. Certificarea sistemului de calitate, certificarea produselor sau certificarea combinat sistem i produs? n concluzie, ar fi convenabil s alegem o politic de calitate n func ie de tipul i nivelul mizelor pe care vrem s le lu m n considerare. Mizele asigur rii calit ii Asigurarea calit ii s-a impus de mult vreme n multe sectoare cu riscuri ridicate, ca tehnica nuclear , aeronautica, tehnologia spa ial etc. Miza este de a fi sigur n avans c va satisface exigen ele specifice, respective exigen ele clientului prin prevenirea neconformit ilor n orice stadiu. Totodat util managementului furnizorului i fundament al ncrederii clientului, asigurarea calit ii implic documente formalizate (de exemplu manual de calitate, plan de calitate, proceduri scrise). Aceste documente vor fi totodat verificate n timpul evalu rilor i pot conduce la ac iuni corective. Succesul interna ional al normelor ISO 9000 se traduce prin penetrarea asigur rii calit iin domenii din ce n ce mai variate ale activit ii economice cu consecin ele pe care le implic acestea pentru organiza ii. n cazul rela iei client-furnizor, clientul poate cere efectuarea unor audituri pentru a verifica la fa a locului eficacitatea sistemului de management al furnizorului. Miza asigur rii calit ii va fi atunci stabilirea unei rela ii de ncredere, ce va putea fi transformat n viitor ntr-un parteneriat. Mizele certific rilor pentru calitate Aceste certific ri dovedesc un progres, pentru c ele presupun interven ia unei ter e p r i, organismul de certificare care emite o atestare scris a conformit ii unui produs, process sau a unui serviciu conform unor exigen e specifice, plecnd de la o norm de referin recunoscut pe plan interna ional sau na ional: - pentru sisteme de management al calit ii norma interna ional este ISO 9001/2000 (pe baza seriei ISO 90001, 2 sau 3/1994); - pentru produse sau servicii se aplic norma european EN 45011, pentru procesele de certificare norma care se sprijin pe ncerc rile de conformitate ale unei norme specifice, care poate fi na ional . Certificarea sistemelor de management de calitate Acest tip de certificare permite organiza iilor de a asigura - apriori ncrederea unui client chiar din str in tate i pentru c organismul de certificare poate s fie la rndul s u acreditat, adic recunoscut pe plan interna ional (norma EN 45012). Unele cereri de ofert pot s cear ca organiza ia s fie certificat pentru a putea lua parte la licita ii (ofertare). Ob inerea unei certific ri este o trambulin pentru urm toarele succese. Din punct de vedere al furnizorului, certificarea este o surs de economii pentru c reduce num rul auditurilor comandate de c tre eventualii cump r tori. Din p cate, nu toate organiza iile au foarte clar no iunea de certificare. Pentru mul i certificarea este un examen care trebuie trecut. Pe de alt parte, ns i organismele care emit certificate sunt n concuren , i ca urmare au tendin a de a stabili nivele ct mai joase prin normele de certificare. Toate acestea produc pagube i contribuie la a da dreptate detractorilor de certificare care le contest juste ea. Din contr , certificarea trebuie s fie fructul unei colabor ri sincere i corecte ntre organiza ie (companie) i certificatorul ei, aceasta fiind condi ia pentru un parteneriat c tig tor-c tig tor. Pentru aceasta organiza ia trebuie s n eleag c managementul calit ii nu este paralel managementului organiza iei, ci face parte din aceasta.

Certificarea produselor Acest tip de certificare permite s se atesteze faptul c un produs respect exigen ele unui caiet de sarcini prcis, formulat sub forma unei norme tehnice (de exemplu STAS). Certificarea unui produs permite ca acesta s fie etichetat, fapt ce constituie un fel de garan ie pentru cump r tor, iar pentru fabricant este un atu commercial. Certificarea produsului i al sistemului O organiza ie poate s - i pun ntrebarea: ce anume este mai util certificarea sistemului de management al calit ii sau certificarea produselor? i de ce s nu le urm rim pe amndou ? Aceast ntrebare este valabil i pentru cump r tor. Oare n-ar trebui selec ionat acel furnizor care are managementul sistemului de calitate certificat? Sau un furnizor care are produsele certificate? Totul depinde de natura produsului: produse de serie au produse greu de realizat. Produse i sisteme de calitate certificate sunt r spunsul ideal. De aceea din ce n ce mai multe organisme sunt atrase de aceast dubl cerin ce constituie o nou miz a calit ii. Mizele managementului total al calit ii Oferirea de garan ii clien ilor sau consumatorilor este un lucru foarte bun. ns aceasta nu trebuie s se fac n detrimentul organiza iei. Din cele expuse anterior, calitatea poate s fie o surs de economie dac ea const n a face bine de prima oar n toate etajele procesului de concep ie i de realizare. De altfel, trebuie ca deviza a face bine de prima oar s devin sinonim cu eficacitatea. Pentru a ajunge la acest scop, simpla utilizare chiar foarte inteligent a normelor de management nu este suficient . Solu ia vine de la calitatea managementului nu numai de la simplul management al calit ii. Organiza iile care au ansa de a avea conduc tori care accept ideile noi, care ncurajeaz noile metode de lucru, i care situeaz recuno tin a ca principal manet sunt cei care pot s fie capabili s utilizeze modele de excelen de tipul EFOM (European Foundation for Quality Management). Singurul r spuns la o pia avid de inova ii trece printr-o cultur ntre inut prin compara ia cu cei mai buni, este miza unei politici de excelen bazat pe managementul total al calit ii (Total Quality Management). Miza devine reu ita unei astfel de politici att ca imaginea de marc ct i ca success economic i commercial. Concluzii asupra mizelor politicii de calitate Constat m c eful organiza iei trebuie s aleag ntre: - asigurarea calit ii pentru una sau alta din categoriile de clien i; - certificarea ct mai posibil sincer pentru a da ncredere unei clientele mai mari, actual sau poten ial i pentru a putea r spunde cererilor de ofert ; - interven ia necesar managementului total al calit ii va trebui s nglobeze certificarea i s inteasc spre ob inerea unui premiu de calitate romn sau interna ional, dar trebuie s se axeze n special n c utarea excelen ei prin progres n mobilizarea resurselor umane, fapt ce este chintesen a unui management de calitate. 2.2. MIZELE MANAGEMENTULUI DE SECURITATE Pentru un organism industrial mizele securit ii n sens generic pot s fie multiple. Ne vom limita deci la mizele s n t ii i securit ii muncii. Cele ale consumatorilor respective cele ale securit ii produsului au fost abordate ln cadrul mizelor calit ii.

2.2.1. Factorul uman al accidentelor de munc Primele provoc ri privind securitatea organiza iilor sunt de ordin uman i sunt legate de accidentele de munc . Statisticile globale ale accidentelor de munc - conform bilan ului OMS (Organiza ia Mondial a S n t ii) annual au loc 120 000 000 de accidente de munc n lume din care 200 000 mortale. - n Fran a, 15 milioane de salaria i nregistra i la securitatea social , num rau 900 de mii de accidente/an, din care 1800 mortale, ceea ce reprezint circa 6% din for a total de munc . La aceasta se adaug i 5000 de bolnavi cu boli profesionale recunoscu i anual datorit diferi ilor factori: zgomot, praf, produse toxice sau alergenice, c ldur excesiv , pozi ii de lucru dificile, gesturi repetitive, c ratul de greut i excesive, stres, lucru prelungit n n fa a ecranelor. Factorii de variabilitate Cifrele comport varia ii importante n func ie de diferi i parametri: m rimea organiza iei i foarte important, sectorul de activitate, astfel, conform statisticilor Casei Na ionale de Asigur ri de S n tate, organiza iile cu mai mult de 500 persoane reprezint 7% din totalul accidentelor mortale, de i num rul total de salaria i ai acestor ntreprinderi este 17% din efectivul total al for ei de munc / ar . Indicele de frecven (num rul de accidente mortale/1000 persoane) era n 1991 de 132 n sectorul construc iilor i lucr rilor publice fa de 28 n chimie, ceea ce reprezint un procent de 0,25%. Necesit ile economice au antrenat o evolu ie n practica gestiunii de personal, n ultimii ani, am asistat la o cre tere important a nevoii de flexibilitate a produc iei. Au ap rut noi tehnici de gestiune (cum ar fi de exemplu: numai o period ). Prezen a la posturile de munc a personalului propriu al organiza iei a fost redus n locurile unde exist un risc de accident crescut, apelndu-se fie la sezonieri, la contracte de munc cu durat determinat sau la firme prestatoare de servicii n anumite domenii(cur enie industrial , revizii tehnice etc.) 2.2.2. Mizele etice i civice To i indivizii au drept la via , la libertate i la securitatea lor personal (art.3 din Declara ia drepturilor omului adoptat la Paris la 10 Decembrie 1948). A veghea la securitatea altuia este o datorie ce se impune tuturor i binen eles efului de intreprindere pentrui salaria ii s i. Experien a ne-a ar tat ct de traumatizant este un accident grav, nu numai pentru r nit, dar i pentru personalul ntreprinderii. A ac iona n securitate nseamn a te asigura contra riscurilor acestor traumatisme collective. 2.2.3. Mizele sociale Exist indicatori sociali comparabili cu indicatorii de calitate care permit evaluarea climatului social al unei ntreprinderi. Atunci cnd condi iile de munc sunt penibile i riscurile de accidente sunt resim ite dar nu tratate, indicatorii sociali sunt defavorabili. Securitatea bine gndit i realizat este un factor de ameliorare al climatului social al ntreprinderii i de ncredere din partea personalului, contribuind astfel la o mai bun eficacitate a ntreprinderii. 2.2.4. Mizele penale n media apar din ce n ce mai frecvent reportaje despre anchetarea condamnarea angaja ilor datorit accidentelor de munc . i

Pedepsele financiare i de privare de libertate prev zute de codul penal (european) nu sunt deloc neglijabile: - punerea n pericol a unui angajat - amend 15 000 EUR i un an de nchisoare; - incapacitate total de munc ca urmare unui accident - 45 000 EUR amend i trei ani de nchisoare; - moartea bunui salariat ca urmare a unui accident de munc - este considerat ucidere involuntar - 75 000 EUR amend i cinci ani de nchisoare. De altfel, legislativul implic din ce n ce mai mult eful de antier sau maistrul n ceea ce n ceea ce prive te responsabilitatea civil i penal ajungndu-se la cei responsabili pentru proasta concep ie sau organizare a locului de munc . Nimeni nu este la ad post n fa a for elor naturii sau n a unor catastrofe naturale, dar judec torul va ine cont ca circumstan atenuant n func ie de gradul de securitate demonstrat de ntreprindere. 2.2.5. Mizele legislative Conform Raportului PICQ exist actualmente n Fran a 18 000 legi i 400 000 decrete de aplicare. Cum poate oare un ef de organiza ie s le cunoasc pe toate? Exist o problem real , puternic resim it n practic , care explic o necesitate crescnd a unor instrumente metodologice n ceea ce prive te managementul securit ii. 2.2.6. Mizele economice i comerciale Bugetul securit ii muncii Bugetul annual francez pentru accidente de munc i boli profesionale al securit ii sociale este de 7 miliarde de EURO/an, i acoper att costurile preven iei ct i costurile reparatorii Costurile accidentelor Se disting 2 categorii de costuri, respective: directe i indirecte. - costurile directe - costul mediu al unui accident de munc cu indisponibilittate conform CANMTS Fran a, este de 2100 EURO/accident, n func ie de gravitate se va pleca de la 1400 EURO/accident care are un IPP(incapacitate permanent par ial ) mai mic de 10%, respectiv la 80 000 EURO pentru IPP mai mare de 10%. - Costurile indirecte, reprezentate de: costuri materiale (repara ia echipamentelor stricate); costuri salariale (datorate timpului pierdut i a nlocuirii de personal); pierderi de produc ie, ntrzieri de livrare; pierderi de comenzi; degradarea imaginii m rcii; majorarea procentului de cotizare la capitolul accidente de munc ; maladii profesionale. Cu toate c costurile indirecte sunt dificil de evaluat, mul i autori sunt de accord s estimeze c acestea sunt de 2-4 ori mai mari dect costurile directe ale accidentelor. Cotiza iile pentru accidente de munc i boli profesionale n Romnia se nume te Fond de risc i accidente. Angajatorul vars anual o cotiza ie pentru accidente de munc i boli profesionale, variabil func ie de m rimea organiza iei, tipul de activitate i func ie de rezultatele anterioare la securitate.

De exemplu: o firm de consrtuc ii a avut n anul 2002, 8,80EUR cotiza ii la 100 EUR salarii, fa de o mic firm de produse chimice care a pl tit numai 1.9EUR la 100EUR salarii. Modernizarea utilajelor din punct de vedere al protec iei muncii Conform Directivei Europene 89/655 din 30 nov. 1989, efii de organiza ie au obliga ia de a dota parcul de ma ini i utilaje n conformitate cu regulile de protec ia muncii, dup un plan bine definit. Aceast modernizare reprezint costuri financiare i strategice foarte mari punndu-se deseori problema dac mai merit s modifici echipamentele existente sau este preferabil s investe ti n echipamente noi mai sigure i mai performante. Miza comercial Securitatea este un vector de imagine al m rcii organiza iei: binen eles securitatea produselor dar totodat securitatea personalului de produc ie. Odat cu dezvoltarea turismului industrial apare clar necesitatea asigur rii suplimentare a securit ii personalului. De aceea, ca urmare a cre terii responsabilit ii impuse prin legisla ie efului de department (lucr ri, comenzi), l oblig pe acesta s se intereseze foarte n am nunt asupra condi iilor de lucru de la furnizorii s i, condi ii care devin din ce n ce mai mult un criteriu dup care acesta i va selec iona pe cei c rora le va da comenzi sau o pia . Miza egaliz rii (normaliz rii) standardelor interna ionale sau europene n materie de egalizare a standardelor n domeniul de securitatea muncii se disting dou categorii: - egalizarea standardelor nm materie de management - egalizarea normativelor tehnice n materie de egalizarea standardelor de management al securit ii, am v zut c nu s-a ajuns la un consens pentru o normalizare interna ional pentru managementul s n t ii i securit ii, dar au ap rut mai multe norme i referin e str ine ca de exemplu: Normativul OHSAS 18001/1999 utilizat din ce n ce mai mult de organismele franceze. n schimb n materie de egalizarea standardelor tehnice ale securit ii ns i, asist m de c iva ani la instalarea unui important sistem de norme. Igiena i securitatea muncii i a produsului. Igiena i securitatea sunt temele cele mai importante pentru asigurarea liberei circula ii a bunurilor n Europa. Directivele europene emise ca urmare a aplic rii art.100A al Actului unic european de modificare al tratatului de la Roma, impun ni te exigen e esen iale de securitate i fixeaz responsabilitatea fabricantului. Acestea au prev zut modalit i de control de conformitate prin autodeclarare de fabricant sau prin interven ia unui organism a c rui activitate normativ este recunoscut . Alinierea prevcederilor nu este numai un act tehnic. Este totodat o m sur par ial economic , deoarece ele sunt susceptibile s promoveze descoperirile tehnologice cele mai recente, iar pe de alt parte sociale deoarece ele integreaz i interesele vitale ale muncitorilor, constituind condi iile lor de securitate a muncii.

2.3. MIZA MEDIULUI NCONJUR TOR Angajamentul organiza iilor de a reduce continuu impactul negativ al activit ilor lor asupra mediului nconjur tor este nc limitat din p cate pentru o majoritate dintre ele. De fapt, n cel mai bun caz, singurele ac iuni reale sunt cele pe care le iau organiza iile pentru a se ncadra n standardele de conformitate obligatorie. Astfel, doar dup apari ia normei de referin ISO 14001/1996 tot mai multe organiza ii i completeaz sistemul lor de management al calit ii cu un sistem privind i mediul nconjur tor. ntr-adev r, num rul de ntreprinderi sau institu ii certificate conform ISO 14001/1996 a nceput s creasc cu 60% n fiecare an dup 1999 i aceasta n conformitate cu anchetele publicate de c tre ISO la Geneva. ISO 14001 beneficiaz de pe urma notoriet ii lui 9001, fapt care accelereaz foarte mult nivelul s u de penetrare n intreprinderi. Probabil c noua norm OHSAS 18001 cunoa te un success mai rapid dect ISO 9000 la nceputuri din acelea i motive. n materie de mediu ntreprinderiletrebuie s fac fa la o tripl provocare: financiar , imagine, juridic i legislativ . 2.3.1.Provocarea financiar Provocarea cea mai important este cea financiar , deoarece costurile repara iilor daunelor mediului sunt din ce n ce mai importante. Pe m sur ce legile de protec ie ale naturii evolueaz , la fel evolueaz i mobilizarea asocia iilor de toate tipurile n fa a tribunalelor n caz de poluare dovedit . n acela i timp, investi iile associate prevenirii necesit o analiz metodic pentru a evita cheltuieli care devin inutile dac sunt direc ionate correct. 2.3.2.Provocarea imaginii A doua provocare este aceea asociat imaginii ntreprinderii. Rapiditatea cu care media urm re te accidentele de mediu, poate s duc la faptul c reputa ia unei ntreprinderi s fie deteriorat prin decsoperirea unui accident de mediu. Fiecare tie c trebuie mult timp pentru a construi o imagine, pe care nu po i s - i permi i s o distrugi. Astfel, consecin ele bursiere ale unei firme listate la burs , fie c sunt punctuale sau durabile, ca imagine pot s fie catastrofice. Pentru restul firmelor, n special pentru ntreprinderi apar innd unor furnizori de mare anvergur , pot suferi i ele pierderi importante. De altfel, multe re ele mari de distribu ie au inclus criterii de mediu n specifica iile de comand c tre furnizor. De exemplu, n Fran a NRE Nr.2001-420 din 15 mai 2001 i Art.L225-102 din codul de comer francez stipuleaz c ntreprinderile cotate la burs ncepnd cu 01.01.2002 trebuie s dea informa ii cuprinse n raportul lor anual de activitate asupra consecin elor activit ilor lor n materie social i de mediu. In concluzie, emergen a conceptului de dezvoltare durabil , incit ntreprinderile n a- i ngriji imaginea prin ac iuni concrete n materie de performan a mediului, social i financiar , avnd ca obiectiv genera iile viitoare. Aceste ac iuni, explicate i formalizate prin raportare precis sunt evaluate de c tre agen ii independente i au ca efect, pe de o parte de a face mai de n eles angajamentul fa de cet eni al ntreprinderilor i pe de alt parte, ameliorez aprecierea global a performan elor lor globale n ochii deciden ilor financiari. 2.3.3. Provocarea juridic i legislativ Poate s par surprinz tor, dar cteodat nu po i s respec i tot timpul legile pentru c trebuie nti s le cuno ti i apoi s decriptezi aplicabilitatea lor, func ie de domeniul t u de activitate. Normal, evolu a permanent i complexitatea textelor reglementatoare, jurispruden a, calendarul decretelor privind data aplic rii,

stratificarea jurisdic iilor na ionale cu cele europene, constituie un adev rat labirint pentru ntreprinderile care nu sunt dotate cu un solid departament juridic. Pe de alt parte, o alt mare dificultate const n aceea c anumite ntreprinderi impart cu clientul lor responsabilitatea juridic asupra anumitor p r i sau elemente din contractul de asociere i atunci este foarte greu s delimitezi limitele responsabilit ilor implicate. n toate cazurile ns , alinierea i respectful fa de reglement ri reprezint condi ii preliminare instal rii unui system de management de mediu credibil. Ast zi, intreprinderile nu mai pot ignora sau subestima consecin ele nelu rii de m suri referitor la cele trei elemente indicate anterior. Totodat a fi con tient nu este sufficient pentru a rezolva problema. Pentru aceasta este indispensabil de a avea o abordare sistemic utiliznd metode ce vor permite s se defineasc un management de mediu eficient. 2.4. MIZELE COMUNE Dup ce am eviden iat mizele specifice ale managementului de calitate, al securit ii i al mediului este mai u or de a face sinteza ariei de acoperire a acestor mize i s constat m c ele se nscriu n ni te mize commune ale organismelor care cerceteaz printr-un demers de progress i de eficien , nu numai satisfacerea clien ilor lor, dar totodat toate p r ile interesate. 2.4.1. Mizele intereselor comune la nivel de produs Interesul strategic al calit ii produselor Calitatea este aptitudinea de a satisface anumite exigen e, (iar exigen a este o nevoie sau a teptare formulat ), dar de obicei implicite, sau impuse (ISO 9000/2000). Dar consumatorii mai au n afar de exigen a de securitatea produsului, au exigen e noi legate de valoarea ecologic a produselor pe care-l compar (am putea spune: calitatea ecologic a produselor). Nun e mai putem imagina ]n yiua de ayi un constructor de automobile care nu se preocupj de poluarea produs[ de gayele de e;apament (provoc ri de ameliorare a combustiei i a catalizatorilor) sau de breciclare. Acest aspect face parte dintr-o politic de dezvoltare durabil i face parte foarte des din argumentele de vnzare. Politica certificatelor i etichetelor Un scop comun nglobnd calitatea, securitatea i mediul pentru un produs este acela de a putea proclama performan ele sale. n ceea ce prive te calitatea, miza unui produc tor este de a putea s dea el ns i ,,o declara ie de conformitate" privitor la exigen ele clientului (conform normei franceze NF-EN 45014) sau i mai bine un certificate de conformitate a produsului s u n conformitate cu o norm emis de un organism extern recunoscut i acreditat. n ceea ce prive te s n tatea i securitatea muncii miza pentru un produc tor este de a satisface exigen ele de securitate definite de directivele europene men ionate de art.95 al Tratatului de la Amsterdam. Aceste directive de tip Noua aborda re conform cap.1.2.2., definesc procedurile de atestare de conformitate pe care produsele trebuie s le satisfac pentru a circula liber pe pia a comunitar . n ceea ce prive te protec ia mediului, miza pentru un produc tor sau distribuitor este aceea de a putea afirma el nsu i performan ele ecologice ale produsului s u sau i mai bine de a ob ine o etichet oficial ca de exemplu: -pe plan na ional: ~ logo protejeaz stratul de ozon

~ marca retur pentru furnizorii care asigur prelucrarea produselor uzate ~ marca NF MEDIU emis de c tre AFNOR aplicabil la anumite produse, vopsele lacuri etc. sau pe plan European Eco-marcarereglementarea CEE nr.880/92. 2.4.2.Mizle commune ale sistemului de management Organismele sau ntreprinderile au o abordare din ce n ce mai global privind inciden a aspectelor calitate-securitate i mediu asupra amelior rii performan elor lor. Mizele comune pot s fie puse n eviden n mai multe maniere. Mizele comune calitate i securitate Calitatea i securitatea sunt dificil disociablile n m sura n care: - un defect de calitate sau de material poate s provoace un accident ce poate provoca un accident sau a pune n pericol s n tatea personalului sau a publicului. - Invers, un accident ce opre te fabrica ia poate s conduc la un defect asupra produsului sau dezorganizarea plin de consecin e economice i sociale. Mizele commune securitate i mediu Un mare num r de riscuri relative la securitate pot s devin riscuri relative la mediu, atunci cnd cap t o anumit dimensiune: - anumite substan e chimice care sunt periculoase pentru operator sunt periculoase i pentru mediu atunci cnd sunt aruncate n ap sau n aer; un incendiu dac nu este limitat n incinta unei cl diri poate deveni periculos n exterior polund apele folosite la stingerea incendiului. Identificarea i st pnirea riscurilor de mediu legate de produsele sau procesele de fabrica ie (scurgeri, explozii, produse secundare poluante) contribuie la st[p\nirea riscurilor pentru salaria'l ;l pentru public. Miza unui management integrat sau armonizat QSE Miza pentru un num r crescnd de ntreprinderi este de a reu i s integreze ansamblul preocup rilor lor n ansamblul preocup rilor lor n cadrul unei politici de progress i de c utare a performan elor: -evitnd redundan ele i incoeren ele; - conducnd o abordare generalizat a preven iei i st pnirii riscurilor; - reducnd costurile de implementare i de ntre inere a sistemului de management n beneficiul tuturor p r ilor interesate.