Sunteți pe pagina 1din 6

Abordarea cantitativ

I. Ofer o imagina sistematic pentru analiza fenomenelor i proceselor economice Se utilizeaz n domenii variate : produc ie, finan e, marketing, logistic etc. Func iile managementului i posibilit ile de formalizare

A conduce nseamn a prevedea, a organiza, a antrena, a coordona i a controla. (Henry FAYOL) Tr s turile func iilor managementului: - Se exercit n toate organiza iile - Au con inut i forme de manifestare diferite - Au importan i ponderi diferite n procesul managerial A. Previziunea : ce trebuie i ce poate fi realizat n cadrul organiza iei ? y Atribute: - se determin obiectivele organiza iei - se formuleaz modalit ile de ac iune - se aloc resursele necesare B. Organizarea : cine i cum contribuie la realizarea obiectivelor organizationale. - Se asigur c resursele necesare vor implement rii planului fi disponibile - Se asigur c activit ile nu interfereaz una cu alta - Presupune combinarea tuturor resurselor companiei C. Coordonarea : Cum se realizeaz sincronizarea ac iunilor ? - cuprinde ansamblul proceselor prin intermediul c rora se armonizeaz deciziile i ac iunile - presupune un sistem de comunicare adecvat la toate nivelele. - este func ia managementului cea mai pu in formalizat . D. Antrenarea : de ce personalul organiza iei particip la stabilirea i realizarea obiectivelor acesteia ? - cuprinde ac iunile prin care se determin sarcinile precise ale personalului - se contribuie la realizarea obiectivelor previzionate prin luarea n considerare a factorilor motiva ionali E. Control - evaluarea : cu ce rezultate s-a finalizat munca depus ? - const n ansamblul proceselor prin care performan ele i comparate cu ini iale
1

- presupune ini ierea unui sistem de m suri de corectare n cazul sesiz rii de abateri. II. Managementul, cadrul de manifestare a metodelor cantitative A ti precis ce trebuie f cut, ct mai bine i mai ieftin. (Frederick Taylor) Managementul: y y y Reprezint , concomitent, tiin i art . Ca tiin poate fi nv at i practicat de manageri sau anali ti de management Presupune exercitarea concomitent a celor 5 func ii

Eficien a procesului managerial: y y y presupune conceperea i opera ionalizarea proceselor decizionale sub aspectul definirii con inutului, a instrumentarului utilizat, a modalit ilor de implementare. Se cuantific prin compararea performan elor nregistrate cu obiectivele, sarcinile, criteriile, standardele sau normele stabilite ini ial n practic este dificil de evaluat.

Sistemul de management: Totalitatea instrumentarului prin care se exercit procesul managerial. Metode manageriale: y y modalit i de alocare n timp i spa iu a resurselor de care dispune organiza ia n vederea realiz rii procesului managerial sunt situa ii prin care managerul transform informa iile despre realitatea obiectiv n decizii i ac iuni ra ionale i eficiente

Tipologia metodelor manageriale: 1. Dup gradul de specificitate: y Sisteme i metode generale y Sisteme i metode specific 2. Dup func iile manageriale la a c ror realizare contribuie: y Sisteme i metode utilizate pentru realizarea TUTUROR func iilor manageriale y Sisteme i metode utilizate predominant pentru PREVIZIUNE y Sisteme i metode utilizate predominant pentru ORGANIZARE y Sisteme i metode utilizate predominant pentru COORDONARE y Sisteme i metode utilizate predominant pentru ANTRENARE y Sisteme i metode utilizate predominant pentru CONTROL-EVALUARE
2

III.

Abordarea cantitativ scurt istoric

Metode de calcul a dobnzii Mesopotamia i economia mercantil a Rena terii A f cut posibil revolu ia industrial . Ca metod tiin ific , s-a conturat la nceputul sec. XX. (nainte de al doilea r zboi mondial) Dupa razboi: y George Danzig programarea liniar y J. von Neumann i O. Morgenstern teoria jocurilor y H.W. Kuhn i A. W. Tucker programarea nonliniar y W.E. Deming tehnici statistice de analiz fundamentele matematice pentru metodele cantitative In prezent: y n economie: Programarea liniar , non liniar , dinamic , teoria jocurilor, func iile de produc ie, dimensionarea costurilor y in finante: Modele de finan are a investi iilor, metoda seriilor de timp, programarea dinamic y in marketing: Lan uri Markov, teoria utilit ii, previziunea pie ei de desfacere y in logistica: Alegerea amplasamentului optim, stabilirea programului de aprovizionare IV.  Abordarea cantitativ vs abordare calitativ Abordare calitativ y este comprehensiv y culegerea datelor se face cu ajutorul metodelor calitative y d prilejul unei analize calitative y se finalizeaz cu o teorie, nu cu o demonstra ie numeric

Logic bazat pe Descoperire Modalitate de abordare: Descrie fenomene, procese, Modalitate de culegere a datelor / informa iilor: Observarea Experimentarea Instrumente utilizate: Utilizeaz observarea i comunicarea Rezultatul ob inut: Dezvoltarea / descoperirea de teorii  Abordarea calitativa: Logica bazata pe Verificare Modalitate de abordare: Stabile te rela ii de cauzalitate ntre fenomene si procese Modalitate de culegere a datelor: Experimentarea Instrumente utilizate: Utilizeaz instrumentar matematic, statistic i informatic Rezultatul ob inut: Testarea de teorii

V. y

Definirea metodei cantitative:

reprezint o modalitate tiin ific de investigare a unui fenomen sau process n care cifrele sunt folosite pentru a m sura diferite variabile i pentru a stabili rela ii de cauzalitate ntre acestea Presupune utilizarea pe scar larg a unui instrumentar matematic, statistic i informatic adecvat de prelucrare a datelor.

Contradic ii privind metodele cantitative: - Contradic ia dintre structural i fenomenologic - Contradic ia dintre ra ional i empiric Metoda Cantitativ in management: reprezint o modalitate tiin ific de investigare a unui fenomen sau proces managerial Elementul central al metodei cantitative: MODELUL. MODELUL: - imagine simplificat i abstractizat a obiectului cercet rii (fenomenul sau procesul analizat) - se construie te de c tre subiectul cercet rii i reflecta caracteristicile obiectului (atribute, rela ii reciproce,parametri structurali si func ionali) - este privit ca un ansamblu de ecua ii, utilizat pentru a identifica ac iunea reciproc , nl n uirea i interdependen a anumitor fenomene - poate mbr ca forma unei simple formule matematice (ce exprim legatura dintre 2 variabile) sau a unor rela ii matematice complexe (cu mai multe variabile). Clasificare: a) Dup natura fizic a elementelor modelului - fizice - abstracte b) Dup natura matematic a rela iilor ce descriu leg turile sistemului echivalent - liniare - neliniare c) Dup modul n care este surprins factorul timp - statice - dinamice d) Dup obiectul cercet rii - microeconomice - macroeconomice e) Dup modul de construire - continue - cu increment fix f) Dup modul de tratare a realit ii - cantitative (normative) - calitative (descriptive)
4

Modelul: y y Con ine dou grupuri de elemente : endogene i exogene Pentru rezolvarea unui model se apeleaz la ALGORITM

1. Stabilirea caracterului modelului : teoretic (didactic) sau practic Etapele de construire a modelelor 2. Analiza problemei : identificarea problemei, delimitarea spa ial , temporal i func ional a problemei de ambian , alegerea variabilelor relevante etc. 3.Sinteza procesului modelat : Se identific legit ile care se stabilesc ntre diferitele m rimi ale modelului, dup care se construiesc rela ii matematice capabile s reproduc aceste legit ile 4. Verificarea modelului : modelul este testat pe un set de date de intrare pentru care rezultatele sunt cunoscute 5. Validarea modelului : se testeaz pe mai multe variante corespunz toare situa iilor reale posibile, efectund posibile corecturi 6. Implementarea modelului : va fi utilizat n conformitate cu destina ia prev zut n prima etap

Cerin ele ndeplinite de un model : a) s fie reprezentativ; b) s aib valoare cognitiv i aplicativ ; c) s fie adaptabil; d) s asigure respectarea la scar a dimensiunilor m rimilor variabile i constante; e) s fie rezolvabil cu tehnica de calcul existent .

Rezolvarea modelelor se face prin diferite metode : a) din punct de vedere al modului de ob inere a solu iei : prin exprimentare (specific metodelor de simulare) sau f r experimentare (specific metodelor matematice); b)din punct de vedere al naturii datelor utilizate n model, exist metode deterministe si metode probabiliste Indiferent de model, rezolvarea se face pe baz de ALGORITM. Caracteristicle ALGORITMULUI: - determinism - universalitate - finitudine

Etapele ALGORIMTULUI general: n elegerea problemei i generarea datelor de intrare Testarea admisibilit ii solu iei Calculul func iei de performan Construirea unei noi solu ii Calculul func iei de performan Compararea performan elor solu iilor Alegerea variantei optime sau continuarea algoritmului Ex. Algoritmul Steiner Weber

VI. Principii generale de utilizare a metodei cantitative A. Principiul observa iei continue Presupune o observare continu asupra mediului, cu scopul de a-i n elege legit ile Se realizeaz n mod diferen iat, n func ie de gradul de interven ie a omului asupra mediului observat : y Dac G tinde c tre 0 --- metoda observ rilor ntmpl toare y Dac G tinde c tre 1 --- metoda observ rilor dirijate B. Principiul cre rii unui mediu artificial Presupune crearea unui mediu la scar redus fa de realitate, n care se efectueaz experiment ri pu in costisitoare. C. Principiul compara iei, ordon rii i clasific rii elementelor naturale, artificiale sau fictive

D. Principiul antitezei Presupune luarea n considerare, n adoptarea unei decizii, si a situa iei diametral opuse. Prin calcularea diferen ei de efect nregistrat ntre adoptarea deciziei D si a deciziei ANTI D, se determin m rimea amplitudinii si eficien a adopt rii deciziei D. VII.Caracterul multidisciplinar al metodelor cantitative Metodele cantitative beneficiaz de aportul mai multor discipline : y Economie: explic leg tura cauzala dintre diferite fenomene economice y Management: abordeaz prin modele specifice problemele decizionale din perspectiva decidentului y Cercet ri opera ionale: furnizeaz modele de optimizare a deciziilor y Teoria general a sistemelor: furnizeaz modele care descriu comportamentul unui sistem n raport cu mediul y Statistica: pune la dispozi ie metodele pentru determinarea rela iilor func ionale dintre variabilele y Informatica: furnizeaz att tehnicile de prelucrare automat a datelor i instrumentele de construire i rezolvare a modelelor
6