Sunteți pe pagina 1din 29

.

':.': 0
.
.

J.\·STITI.TTt'L CENTrUL DE CERCETARE. PHOIEC1':\RE ~[ IJIIIECTI\'.\HE I~ CONSTRUqll


Bironl e xecuti v

DECIZIA

x-.

42

din 28 scptcrnbr ie 1987

PRI\"l\J)

.\PROB:\IU::\

PE~rH.l· PHOTECTL\ DE CO~STJ{L'C Til

..1~STH.l·CTll·~IL()R TEII~ICE .\\rICOROSI\·':\_ .. EI.E~·lJ:\TELOR \


I NDIC:\TI v C ).)9-·')7

~I El.\ LICE"

INSTRUCf!UXI

TElINICE

PENTHU PHOTECTL)

I lirou l 1'~;t'l'lI\i,'al Cons iliulu i ~liill\i(ic a l l nst it utu lu i (ClItra l de ccrcctarc. pro icct ar- s i d ircct ivar c ill construct ii; .vviud ill wd"r': pr,.,,·cde:·jle ar t , 5. lit. .. d" din Dcrrctu l nr , 1-:0:'19,6, cit ,i avizu l CJT·J((PDC nr. :!20 dill 2-:- ma i I'}.'),; ill \en1r.'iuJ Dcc rctulu i 1;:-. 1-;0il9iG, Illfulifirat prin Deeret ul Ill". 31:1'1').). pr iv ind !)r.!.!a;li~arca ~i Iunct ionarca l nst iuuu ln i r ent r a l 'k CITc·_':arl·. prni':rl:I1"~ ~i dircct ivarc in rOIl:,lrllq ii, cit ~i Le~'::t nr , 5'11)-;:\. "Illi:,' urmltoarca D[CII.IE: .. lnst ruct iunilc tchnice pCI1lrU protcct ia ant icoros iv.i a d~'!llC'!ltr'lor (k coustruct ii mctal icv" .ivind inr i ica t ivu l
I. :~,.' aprolJa

l\~TICOnOSiV.\ 1\ ELE:\IE:-';TELOH DE CO~STHCCTll :\11-:'1':\1.1(1'

-~q~l~tlJt...
~~''''~~-''~'

i,lou .", ..... J,

: I:"SI ['ITT! ~T""("!I! r:"i.'EJ.:C I. DE (THCET.\I:J

C 1.19-8:.

~r j:,....,:~(!:.I1.\
.-

lx eli:'.:·

(·')\·~Ti·:I·~·I"III.:

.. ··X~~tr\iqilillilc t--hu icc; de la )lCI. I il1l1;'1 in \·:.~();Irr: la dala puhl icrir ii ill Hl1J,!iinnl construct i ilor , Elc ::e "or 1~lIhlka ~i in
o::qlec(i:r
ri:!

norm.it

ivc

~i illstnlq;.I.l:I: ..

acccasi dat:t i:tL\.:lt:;;_;~:i va lab ii ilutva "illstltl.:I.i:.:r.ij,>1' tchnicc pcntru protect in an t icoros iv.i a clemvntcior llr..~ CC':l:lru,:t ii metal ice" indicut iv C 139·:9, aprobatc de lCCi'J)C ell Dcc iz i.r nr. 210 dill. 5 dco:':mbri,~ 1979. La PHE~EDl\TELE Ing,
2

Director

adj. ~tiin!ific: PCC: : din partca

Dr.
(him.

ing , Romulus Dinu :\Jaria Alla

Con~t.".::lint'sc\l
u

BIHOCLljI

EXECL'Tl

~cr lahorator
Elaborator Rcspousahil

Tendurcsr

DIRECrOH. GE\ EHAL


VALEIUU CRISTESCU

(him.

I'aun-:

ICCPJ)(:

.........

\,

I~STJ(l'CTIt::\"1 ASTlCOHOSIL\

TEHSICE :\
STHlT! II

I'ESTHl'
,\1I-:T,\ 1.1 0:

I'IWTECTU DE CO~·

Irulica+iv

13'),117

r
I

i I

EI.E,\IE:-;TEI.OIt

!
!

_. otc l ell gratllliatic (ill:-t pcnt ru const rurti i, .u.irc ilc 0(:' 55. O(S-1-4, hCS,'il. ()ess:.;, "olltol'm ST,\S 90ll·';"'; - I It'll!. i .l in nl,'l l.uu inatc h c.i kl . !"IllIf"I::l :->'1':\:-; '>.1 .... \1). i'rl'zl'll:1'1L' ill',11111"\ iun i It-hllil~',illl lilt-Ie ('II pC'('('\ i :-1!I,\ iri Iormat« la r,'n',
I:t 1",','
"~ilj'''11lI

I. I'I~ E\T. PE IU C E:\ E K\ L1~ 1.1. I'n:zl'III,:k ill~lrt:tiilllli tvhn icc s,.· rd,L-, b prokctia ant icoros iv.i a 111\11111;" ,·J..!IJo.:nklor uu-t a l icc (strur rur i cI,' rvz i-t("Il~;·l.l·,~:If~"Hbj.·. pLlt')i"Ill'" .I" SIISI incr c, ::upoq i .I" .SlIS\ iill·:'l'.

...uhcn l.un iu.u«


I'rl'\',·,J.-rik

~T.\'

\':d;d·i:''i 1't'lllrll I:ro111,\iuu n- ,E:: hl.'l1zi din ;,\~l


1')';5·\1).

i n-t rurt iu u i khlli,": :'.11 ~,' 1'1'1":':. la prlJl"qi;1 ("'1111':1 c'llr(\,:illllii ;1 :'l1pr;d,,!,,!t.>r pi,'~"!"~ ·!,·III'·IlI,·j,·:, dL' c·t)Il:'lrllC\ii dill 0\"1 ill~ILop;\I'.' ill p.un iut :':III.'·II!",::~d:lll· ill ::~.,"ii lichid e , I'rl'Z,'lilc'l,lr 1..\, Pr,·l.l"IllI·),· ill~lrl1l"l. iuni t"!alli,''_' ~:;ti,il,':", ",'"led i:1,'''Il\~a ,·01"lil.il1ilii CuaCOIk'riri pnll"c,O;lrc' :I :-l1pr:lf,· .... pi,·~.·I"r . "',_ ::11:111,'101' ",: "olblrllqii dill ,,\,,1 ill ~t:il" 111)11;', ,:",;''''I'.'j:'i'· ..nt iI"lIrt)~i\') s.iu ru :I('or,·ri:·(·;t 1':'(IIt'~'I'J;I!.' ,!·,'I·,·:·i,lj;::', ill i il!lp':! ' -xi"'!o:tL-,rii ,'I,IlSIru.; i iior ,

ca ld s.u: "as,' 1:1 1"'1":). ,:i:: ,alJl~' ~i lx-nz i. I'n·z,·nkJ.: ill~I;'I:"1 i~I:I: u-hnicc :'t' rt.'ln:-1 1.1 "knh'lllt' ,j., coustruct ii din l,;..! :<I·pr:ll,·;·:!ij... iiulustr ia lc. r ivil«. ;l.~ro!.()IIlt-;I' · nice. pociuri. p:l::aro·I:·. l";n,>:cll' l'xlHI:'e'aqiunii nu- ii ilor inroujl:;';',W;lfI' d:,,,ili,'at,· ~:\II:I.'-:':: ~T..S l"ly~-,"'u, l~r'·'·.IIIl,1 ~j I:t \ 1!1'.'lIt,:1t- d·.' l"()il:'I;'IIl'\;, dli: ,'.",1 -u ua u- III slIk;PIII r r , III 1111:-.',,-" ~I ca III "Oil ri , I'rcvcdvril-. pn:I.·.·nll·k,r inst ruct iuu i t chn ir.: ;-: ::plic:1 ~I .. ' construct iilor dill' okl :;l1l'l a tvranc dill ;tlte domcn i i (porluri ,I,: c',i 1..'ral':' ~i ~()"dl'. c;,::dllc·;.: ~:·Iait.: la suprafal.a so lu lu i. ri·c:ipi'_·1\t.i. irul ic: •.toarv 1:l!tiere 1'1c";. i !::il:.ill-;-:·.' sl'ama ~i cl" cond it iile khn!!.',' ;: ;)'~C it ice all'': ror.i . . 1.2, Prczcntrlc i!J;;lr:lc:ll.:!li tvhn ic« ,;jllt va lab il.- prntru nroclus.: fillite- l.un in.r tv la cn l.l dill 011'1 car bon ~i !'bl, aliak. ,'arc' ind':DlillC':;c cond it iile IJrc.'\·;·,Zllk ill ::>T.\S Son! I-/~ *i in sialld:ll'lkl,: ck prorlus». dllp;\' nm'; 1:rm,':I/,:I; old d,_; I:;'. ,''':~('r:!l o -nt ru roust ruct ii. :n;-,rdk ()J. .17, OL -1-1. 0'1. 52, CtJllf(;rlll :''1.\; .'iIlO,'·2-S0; -- otcl l'l'l,i:~klll h coroz iuneu produs.i de ag\'n\ i .u mos!cr iri. m ircilv I{C:\ .17. 1<('.\ 52 ~i Hen .)2, conform ~T.\:-:; 500j.i·;-in ~

JIldali("!·.,','(t!l_'.",~(,I'· '1'). mout.uv supra rerun ~I ":1:-1' ;;1111 : confect ionatc ,Iill prll!.It' Th:lIlllak l.t (aId s.iu Inrm.u e L! :'t'(l'J, l.::\'i n'l seq iuni ci;·cllhr,:. ;':t!r:ltl' sau drcptuuuhiu l.m- I lun in.r;«

pas.uch:

l.>

i;,

'+'~

I.~. ,\plil':lrc':1 pr''1,t':II''wr iu-t ruct iun i 1,',,::: "C' i:-!,.· ;.:;_ p,l'l'~:;HI prn·,:d .... i lc .i in 11I1:l:ltoar,·I,· ,;l1l"101I1"111: "'l:ni,',': .....: :~T.\:--: In 12\·,,(,:
l"'HII/:'::lii.1 ((l;I~::lll'~llllrO!!t':':lli" d;;·. ,,\ .. 1. I';',.:iiI;lr'.·a 1I~";!:""r ;I~r":-i':",

1':'''Il'rti,I''tlilira

;i i l»r

~T;\~ !'1

1(11)

1---:

I'ror.·qia ,'01111';1 ,'c'f' .::::1111 ,I ',111ruc t ii lor dill "\"1 '\::·~:It,· r .mc. :':'L'.:..!.~~tirl·a 11·.t·'·;i:~i":1 ;, ... i~·:,ljt·~'·)(lr. !
-t

:::T.\~

"

I';!,.,/;,I':'

:,' Jr ;

J:'.SII1I"T~'1. DE CEI,Ci:r.\I-:! i~;CO~';S· 'J'Iurrll :';'1ECO:-;O:'>IL\ CO~;~:I:i'CTIJI.OH - I:-':CE!~C -

,\j'fo!ra;c'

'k

II'(I'II(

,'U

1·<.;,): I'ro\\'q ia ''-''lllr:, '":'. '.;\11111 ;: ,":1:,[rl:':~ii lor -i in 1)\,:1 .";'.::·;ttf:r;!n.·o :\ ....J ... ( p.-rtrt pr(:I',tlj;l(c·. ,'··::di!ii I, ;!;::c:e ':':"I1·.'ral,·, ~T.\::: III 702 'l·SI): I'p,I"qi;1 l'l>llira .·mi''',IUIIII a «onst r uc] i i lor :'llpr:ti,'r;l1lt'. ,\l"oDnir: :)1'01'.'('lnan' 1":1111'11 ,·on;:;:r;:.:! ii ',:ill::1::' in mcd ii IH'agr,.':,i\'". ,;1:,:, .igr(':,in' ;i cu agrl'si v it a I,' lI1t'd !l·. <: 50-.'i:': \"(;r1l1ill iv privind \'. ~:riclr(,:1 ral i1;",\ ii ~i n·l.~p(i.t lurr.ir ilor d~ ,\'Ollstruct ii ~I :n.:,~al:l\ ii·,i,·rt';IIt:. I,·;!i..'•
1111

;0 -1)2

Dr.',· i 1. i.\ ~~r. ~.!

·XX,

1.5. PI'l'z'.'ntek c lasclc dl' 7,grl'sl\'llak

in:,truq illllilt'hnit.'l.' ~.;,~:Jpli(":, I. t.-.) ~I -l COnflll1ll

<r.\ ....10

;n 1ll1't_!jj.J.:..cu .
!2.')-~().

-t

,
.J

Prczcnlclcinstruc\iuni tchllicc' refcra at it mentcle de coustruct ii dc..D~Cpro1ejatc:·-Ia~cl\i;,-,itI:rc::_J.c..._c;OU: sTrilcrtt--pn:rtcJare-ICll1por~.Lpril\~l.lltdllin:.. la cclc.nuucjatc pr.in v()l~~irc !;i dcleriorat ( '(crite sladii cit 'i la cell' protc;ate prill 1!traturl meta lce (dL'PIlS(~Lill rU(II11!1an: l:!....0d~prin plI\"l'ril.are

I.G.

,,c''-\ V

~c

la l'IC_)
f
i
I !
~

. +--

_!?Jementc!.£__ge ~ol\~lIctji~i~'J_~hl\r-incat'i
!!_eprotc'atc sail sl'
\'01'

)rotl':I

SII ) II1lL'Il

aI', pflll

St'

-"_or "\iliz:l
\'0

):';Ifl'

sail pIJ_':J!.!:occdec L'lcrtrodl im ice},

clcmcntclc dl' construct ii sc l ivreaz.l de prill !'lraluri I1lct;tlic~ ell' sc pot ut il iza ca atarc in~diil,~ CII clascle de agn'si\'italc .1. Z ~i :; cu condit ia ca grosimilc st ra t urilor mdaliceTrOildlfjilc--ae-t:s-plo:tlan: s;j corcspund.i (II rdl' indicate in ST;\~ 10 iOZ!Z-SO. cazur ilc ill rare

dIre

---li,

pc ICII clor 1:\ at'r sail la cllplor, III t' dfiiilTi\'-(fc data sconlala a protect 1l'1; C1Cillcntde de ~uostrllc\ ii din tahU ill' 01,..1 IU'·\ \7 .. HC\ .')2 :;i l~('~ 52, siluate in .interior.tli illc-q:l'rilor ~i ill
all1lo~(cr;'i mar1l1;"t ~n \"o»:'>lre. sl' \'01' prlltqa
a:;rcsi\·:tall·
l'll

eu uscarca

Iur n izor protejalc

I
I

:;1:;ll'lll,·

tit'

arOpL'lln:

-_.,,"----1./. Protcct i.i clcmcntclor 5£' \':1 face a::tfr:l:

.fl~_~l_!_~t!iikell cia:;) de a;;rcsj':jtale 3. aeopcrir.ili.:.._w-ill :1r_alllri mc_!_~licc sc pot \I~a IIl'pro tt'j a II' ':lIplilllenlar Iltllllai III cazu l in carl! nil eXI:;I;l l'lIlana!ii dc "aze ac ide ,
de const ruct ii din t abh-

I i
I
I

I n llIedii (u c1asa dc

·1:

+- r-lcmcutclc
f

~i hcnl.i

I I
1

In
!

mcdi i

1':1

ria:';) 'de J~U:_8.ci.w.l.$. I:


__ -··'~

I !
iu: 1:1 rece,

.'.#_A."'_"·"

!'klil"nll'lc de (or. ;IlJlinall'Ll

lrudii
I"ll!

Jin l:oiJl."l Ih':l"r;\ ~i h.~nzi din 0,('1 laminale

-t

~I

eh:l11l'nli:k d,' rCJl:qruc ii din labLi. de Cd 52 roll :'e H)r proteja ..


2'

I I
J/\
~

de construct ii din L,hL-l __ I~.g:J:1, !;,iJ'1 :ill"\i:c in fo i laminate Ia r('cl' ~i h'~Ili.r-T'Il' dill otd hlllill:liL' h refl! ~I! ';01' proleja prill \'opsin' ell .~i:;I(·tI1C dL' pr?tl'ct it' --rC7.iSlcnl(' SilU prill sisleme rOIllPJ..·xe lorm;l;" dllllr-1J1l S'frat_ili;_tlli:i prin rnctalinr,:+t.nmic:l -nu pr in ill:in-ril.:Jlc) ~i \"opsir~ r -~:ll'm~:;;lcle construc ii din tal.l;\ l.il1ul:1 de ~1I .lil11t'l1l:fr prin "opsin' (U II:;CIH·;t )t' 1(11 :.·,rir la 1'Oniorm capuo II III 1. (1111 pn·/.clllt.' ': 111;;1,,:1'; 1\.::1: II' 1I1It'·; 1- clemcntclc dl' f(lIHrllc\ii dill lal;b de 0_tt:1 I{C \ j: HC \ ~i ReB 52 ,;l' \'or prolet, prin mp5ir,' ('II 1I,,.,rn peliclIklar la a{'r, in lunclic de dllr:ll:l cll' \"i;;I;, :,roll!;;!;, a protl'ctiei. COliform capito lu lui ~ dia I'rf'7.!'n;cll· ms t ruc-

:rz

.t

ltrrntTfrllllC(~
0\1 ~c \'()I' .:'I\·ilall' .1.

elcmcntclc

j 11 1I1.:·dii CII da~,1 de agrl..".~i\·iial"

tit'. lOI1 ..;tnlci j,: c1.in p!~llfil" _'-;.1 j".r,.; i ~lIl~liri (olosl ca dl'll!cnk II ... rl·;~I:.I·:l!t~1 C!:J.e;1 ric ;t;:r'> 111

4- ,·km:'nl'.·I.: .J._. construct


!Ii---';;.bnl!n;i-t,:

-t

~" ;ll_.·~·

areciT~'-:,l' ~·~TiTJ:::L,.lltii.'·:·· ,'kll:t'nl,'k

J~. rcc~,j vor FiOI~'i:1 nr in

i i (lin !:Illl;"l n(',l!:!"r:,. lahl·j 1;'lht ire t)l'll;:na~,_' din Old Ltlllil~~
\·~)<i

rl' cu

1I·!'(ar.:a --. ..

Ft'li':lITeT,)f Ia

1\·.0 IruuP[Qtc.c!.i~_ l' lemvn tdur I.k r(lI~:;1 fllCI.i i. d; I' i"; ,I,j dl' ~~\ 'i l HC.U1, I~C·\52 ~i I~CB:,)2 ~" Inll'rl.IU' III "I/.:lr,';\ ;'F.teqlllllr cilr_!;_~!IJ.!Ll>.;.lliLgrlllllll1r i l"Il I'i ~ n lI'n t ,k I. iIll' IIll'l;-,I i,·. ......

' it. . ~
G

d;: consuuct ii din lJ.bl."l de u\d l~C.\ .17, I~(:.\ 52 ~i I':(H )) ~iti.lat~ in intcr iorul inc;'pt'rtl,)r·-;--·I-ill ..:111l1'?:il:'1-·i .nar in.i ~'l' ~-or prrJlt'j.l rrm vo ps irc. :;: 2.1. clil'I,?
lie

2. CO:\IJITII
La

I>E

PI~()IECT.\I\E

n medii 0: cla.'.l de J~rc~i,.-itall' cknH:;;lck de rOllslructii Jin tiL. 01 ;1111111:11(:l:t r crt' .;i bcnz rcce ~'or pro tcja 01 :,i:itcm 'C"t:mcarc;t 1;.~licill•. 'I"r h a~:r

labl" c i late d in otcl larn inatc 1;1 de acoper irc prin \'opsif(~ ~all Ia clT!0r;

sarsiui prt\"Jlld l'Xl'CII\la, l'.,\pk-alar,:a ~i ~nlr'·\!IH~rt.::1 prorect iilor antirorosi\·l'. j'rolccllll dc ('xcCIII ie [rt'),lIj .. :;:-, r("ciz(";:!'cl;l~il 01·' J"Jr~irjt'lk p in C<irC \'01 fi am )IOI:'a(;'1 cOIl~lructi;!, ddimit.:'.r·.'a s );t(iii"r ill JlIl1e-

Uroi,:.:t;!nllrl

pro icct arca \'a intocllli,

clementelor ill caclrul

(It: cousuuct
doclIlIl"ntat

i i dill
I~'"

o lr- l,

i"i

"~;l'ctq

it~'-

iii ~->:/}':·.~r~ ~: ........ I,iF~;y'·:~t.:(~·-,··" tic


I
-r ,,~,

--

i Ii!
:, ;

!II:' ' . .':;. '

de concenf rat ia noxclor si 'de 'iimiditalea':relalh'a ~. n~cdi~Jl~,n:"';.~!,:::j '. preCl1lTI ;>1 -ai!TiliITte1NilcilTciO~caTC"--'-- . I alllicorosh;>·~!..J Aceasta SC va racc con orm . 10 128-86 care stahilest« c lasi- .. ">: Iicarea mediiIOl'_;JI:'r~i\'(' in fl~~..!.c:\ieclcactillnile excrcitat~de aces- ,:-;:; tea asupru otclurilor pcntru clcmcntclc dc construclii I11ctafi(:c .. ' ----Sfa-f>liJrca c!asci de agrcsivitatc de cfllrt' )riec:lalll se \'a face,·:,.': de fiec:nc ":LEi. pc haz:! (e shll il ~i analizc'privill( eXlsten!a ~i ',' conct'ntrapa :lgen\llor corosivi carl' se gasesc pe: ..' a -t plat lormclc vx isrcnte in care se ampIaSl.'aZ;1 o1>i.:clind·

.. ".':

:~Li'~':).: .. ··:,;··>L~\··:.·-'.:;,·_.:':;\.{~;((.-~.. ,'. ·.; .. ;' ··:.i,kl~:;i:<·' ,


• : ,~; .: .•':

..' ..:,:.·._:,r...•••.••,~.,•••:••••~.:',:.•• _·._ • ..•... :'.,:'.·

-:.'.:~"
-.:r.,.~,·:t~.-. ·.·:·;.'.~:\:·: .

·:.~.;.:I!,.~-.:,_.,·.,·, ::..

..

_·.I.~,.:.,.: :, .. ,•-.,.._..,_,..:;,•.:~;.;.":.:.:~:(::.-.:.'.: ..,

~"j"~'~"'_':':~'l :.~:: ..:.:,.::.:,: ..•::.,','... .!;,

:~.-

".,"
."

'.

.,' ..

:!:~.'.:~.~ ..:-..

1\
I,

pat

nou ; If

ormclc

noi

pc care

.Pcntrll ca:-II~ II, proiectantlll spcc ialc. unu i IIlSlllllt de spcclalllalc in dOlllelliulcSJ.'CllLl.t:U-. analizeloroc noxc ~I a 1Illll(lit;qll relalh'e,ale--(~i;';)r rczu l t at e sc \'01' scr ic in bulct inc cll' ana l izc. Pcutru cazu l b, se va Iinc scarna de noxclc carl' sc vor produce <llIP;l d.uca in Iunct iune a ob icct ivului. noxe care \'01' f i indicate de t chnolog ii proicctant i a i rcspcct ivu lu i ob icct iv.
.pusc

incept! stl sc coust ru iascu . ~'a ~omanda Ia nc. "(.'il.!. ddernlil.ltll'i

'1 ',l;'

'j
J

\.::i:4~·ifJ;r~iectan.'a 'elenicutelor din profile cu pcrcl i subt iri la care, dator itn grosimii r?dllsc,.capa~ilatca portanta st:ad: sensibii Cll adincilllea atar-ulul C<?roSIV, sc \'01' respect a:, pe hnga 1~1:l'vcdcr ile gClleralc de prot crt ic ncccsarc construct iilor nu-t a l icv. sl t11l1lrdoarelc: 1 Alcgcrca profil~'II'r ~i ~i:;!t'I1l('lo~· de a~lIJ1hlarc Sll~l ;I,"IW(IIII 'rczisten~ei]a COIOZl\lIlC se va Iacc III urm.itoruca OIdllll' , .. a) profile illchi~l: dill !('."i S;~\1 prof.ilc_ C~Jl'SOlla{(': prof ilc ell inim;i piJ,n:I, profIle, Simple IIlLlfllc, p!·o.fde COI.I1-. pu;;e la cue IIlI.erva III 1 iI~)l'r cstc usor arcCsl~JII. pr~,flll compusc f;-lr;i interval ~I WI.le, de. dL'pun~n (pr,oflkk ell inten'al l ihcr grell acccsib il ~1I11 put u: rO.ls!ellll·

.,,-;?,

':~~.

. b)]a

2.2. La pro icc! art"a t:1 em ell tclor const rue] i i lor mel a l icc SlIact iun ii unor mcd ii :Jgn'si\'c, sc rccomanda s:i so Io loscasc.i forme (II.! sccl iuui CII~)JI)_Qi~~ic_r~sta_gnarg~ apei ~i ;~ pralu lu i ~i . care sa ;I.lL;i un raport cit ma i reclus intre l)Criiiletrulsi ;.Yia seC:;::----t+t1-n-i+~tdlY'··'i.'XeT~tu: sec I ' , IUlll l' Jlh)-f'illTi(ll~ ciTC-SOW;--ciiTiile-inchise sail H·q illnl e 01 perl' I m-CTlii:I(i}.Et(·lIlent"{'le (onstrue, ie! vor II ;tccc:;ibilc pentru c-----rTI1~~I\:oJl::tn·.

. c) -

. 2 . .1: }i.!.clllcllle}e d,_. collslruclie ell seclil ne inchis;i ~i interior In:Jcces!bll: SI.!"or Inclllde el:ln*. Pen~ru c1cmclltl')e de conslnll:t It:: Cll SCf.'tllllll COlllplIse, la, (~r(' e:ostr\ JX'f1col mare.de coroziuo<', 's~ recolllall.~la I"dllclc-rea Illll'r~palllllul dmtrc profile, Cll cond it ia ~~ deme=':!{'I~!",llll~!ra)ate !';! Jill iJitioduca dort\ln Sllplllllcnlarc: 111 elcmcntt'le de construct rc. <lac:"! 111StaJlr~I~~~:~ _!I.l!~e (clcle aceslora cste de: -.la cliid iri m ic de pcntru
~I

la c()foziulll'. ca de cxemplu : dOIl:1 cornierI' al:-Itl!l':lll', ~i vor fi evirate}: profikle inch isv :t:':tlllhiate prin suclarc sr- vor adopl;l suclur i ront inu i pc couturul supra f l'ly Ior ~lIl'r;tp,Il~.": la prof ilcl« .lcsch isv rare n~ sc pol ~~I.'l.a 01 ;uIIHJ.: in jos se vor pr"\'~'(ka g;llIfi tehllolo,t;It'(' pellt),11 sru rJ:::crt':1.cnlHknslIlui: . pcntru Pfl'\'l'nirl'a l'oroziunii, zonclc de ronl;:d lrchu ie ~:-l fie prot cjutc cu larur i ~i \'OPSl lc : in (;17:ul po: dur ilor ~i a imb iniirilor cu huloauc de marc ITl.lstl·ll\a accasui protcct ic t n-Lu ic asigurat:\ dup.i ~lIdar('a. :,a~~ a!'amblarea nodur ilor , Tot in ~(ol'ul ('\'it;lIii eorOZllIlI,lI (It- contact. in locur ile in carl' ~l' fa':c t'llnlat'lul trcl)lIJl~ jl\'e\';lzlIlc ~:Jrnilllri I1cnlc.'.t1icc din, t'_'xto~it. ~oli.iz~,bUlih'n:l. cl\lciuc. po l ie t ilcna . pol iclorura (k YI~lIl, \l.'s:-.tur;l de S. icl:1 imb iba tfl CII t iocol sal! a lt e ma tcr ia lc ch imicc stabile de t ipu l lacur ilor ~i \'opsck!or:
gro:;i!lw:l prof ile lor {C)lo.si~('sc va st nhi l i .I~c.cOJl~idl:rclllt·· de rcz ist cnl a . de agresl\'ltatea mcd iulu i ~I de clTJIl\l.'k de Iunc] ionab il ita tc ~i durnb il it atc a h- clemente lor de const ruct ii ; panourile dill tah!:'! se \'01' protcja , in Iuuc] it' ck- da~a de . aercs ivitatc a mcd iu lu i, conform u ncxclor I ~i.2 t>

~t

d) -

i~

inst

ala]

ii

industr

ialc

e
8

_--

e< " ii din


~.

dar

11\1

ma i

t.·.·.
·1
"1.

10 mill;

(-:-.~~-~+~-.___.~

1
""'·:"1:'·

e) -

din prezcntclc Iorrnclc

.inslruc\iuni

clcrucntcle

til' construct
in:d\imea

industria

chim icli

f)

< ~~, Ii Iiind J

proIilu)ui.

.-~(
,.t,·;
.

): ~i·

la pro ier larca I" care deetul 'eel mai rcdus i.

tehnicc : imb in.ir ilor ~i clcmcnt c lor se vor alegc


coroziunii ill CXplO:llare

cst c ~

" .

~\:; ..
',',l;:

't

.'; :SI<

[~j~~i/;:~~ ~~~tL ~~:t: :f.,~~;~?~ ~~. ~\. ~:.,-~~ ~;:t-~':~0if2 :',.1~~~;;lf7f~\1~i~~~\:~t;~~;~·~Jf:·~fr;·)i~~:'; . 'Jt;:~f·:/;·~·r;'/~·:'·: ,::·;,;·,formccoll.strllcth·c·;careJ·sa.··ntl
:',;:: . . nu conducii la
VOl'

~~~£~~i1:1g~!~(D·\·;:·:·:~,y;:riM~~~~W\r£i.~;,;~~·:;b'tF><0~~;!~~:·17:.Y·.i;~.~Ct~\i.:i;f~· , .~ . ~'I~;·~':::!:\~t-·;f:ki: ,:.;<~:I~L~\copcriile' tenn.itc·.d iiil~afc' la.' ca ld] se , .g) r ·!frQj~lilltilllL:~~~~~.u-,.Q.C;~~~~~a._,J~~:~P7£.U.1f-J.lIlillL


:;;:.:.:!: ;~.'.,..,..:~~.,..:~•..~ ~ :,•..[.',: ~.~ ·.· :.

.~.~.;.-..• "~. •.....

i ....•... ,...........•.. , .•.:.·.~,~ ·,~ ~.~.:.;:I~.·..'.;.·,~.·.'.·.:,;.-.• ::.'...•.. ~.\.·.· ... ..~ , : . ;.~ ..•.

':'

,"

.~~~ ..

=-;:;:.:-:,,:::~:.~::c ::.~ ~.:.!:..,.;,'•...~:,;.:;., .~ :~ ~ •....

'~.~~
=.::,'.: '.'~.~;~,,;.-:;~:~:~,~:.~,';;L..:.....~:.•.~.•~ ..) •.. .

dcforrnari beton dcvin

rc(ini\'zinc'ul sau desccruisar cficacc la

i;

~i pre. s

e~elorp~cg1\ti.te .. .... Tie-~enrrml~.Ptoccsul c,>.."""" . 9-14-100. 2.9. .' .'

(de exernplu

luciul metalic). iar.la verbal de rcccp] IC cal itat ivli

~x__~~ ··~'·'·'1·
.,.

. '., .~~t .

f)

ncopcrir

ilc : de

grosirno hctonu lu i

10 .,.:\0 OlIO, in Iunct ic de ca litatca :igresi\'italca mcdiulu i. 'inslruclillni

Acoper ir ilc de protcc\ic la care sc refer;\ prnTlltclc tchnicc se clasif ica ~i sc notcaza ell s imbolnr i. con10 702/1-83. acoperirii cap. 2. tabclu l I.

.. _

2.5. J>ruim~l.in Iunct ie de c lasa de agrcsiv itat« stabilita··: dc, studiu illT?,c:Illit in condi] iile aratate la punctu l 2.1.' '~I tn. ~lInC~IC de ~llalC'rlalel~. de protcct ie in product ie clIrcnla."a': -s~abdl IlU" prolC'd soh~l.!.!J.g care urmcaza fie rcal izatc. ~. cazur i spccialc va '~roliCita sI;;:iji;}iJTprodllcitorilor de malerialc. UC prot cct ie a nl icoros ivii cit ~i al inst itutclor de spccia litntc in dorncn ill. .

:r~.bal.a

I'm STAS Alcgcrea

Sa

de prolccjic

J ....

I
\

2.G. ·.'\coperirea suprafctclor ~lc:llll'n'klor do construct ii cu protect in det cr iorutji in t irnpul cxploatarii construe] iilor sc "a dcc~lIa pc baza ~1I1(Jr _n~!£.!.!_~_l~ntil'r date de pr~icc..!.~,t. Daci prot ccl ia cstc dctC:rI()r;lta1!!.J2ropor~~5t)\J;;-i:al1 ilac;1 dctcr ioralya p.rotcc\ iei a ili21~~l~!.QB!~!!J!.!l·QUl~l1lclltl' de (onstruct ii de rczisie'IlI;-I, acopcr irca eleI\1CII(('lor til' !'OlIslruclii_.:iJ.! ~)b~jgat~~~~r~~~}iTiUi )roiecl inlocl11it lk UII proi'~ctant

;;~~a~\!

':~"--'l=a~"e1;;:b('r;l~a' iectu :pro

lu i,' itl (llljcli~ de n ivclu ad ill n ii ~oros ive a agcnt ilor nor iv i :lsupra clernentclor de rC7.istcIII;-I. se "or avca in vcdcrc ~i cvcntua lclo rnfisur i de consolidare a structur ilor mctn lice .~('c('S?rt· 1J~{'llt iner ii capacita! ii portantc a nccstora la parnmetr n prorccta t I. lrcbu ie rca l iza lo pe t ii dill otcl 110i. ~C.' in proiectlll de cxcl){l·cil.;iriJ.: tlCllh~ in "; .

2.11. Pcntru Iiccarc c1asa de agrcsivitatc, in Iunct ic lk dur a t a peririi protectoarc. conforTnSTAS 16702/1-8.\. cap .. 1, t ahc lu l ,('orespun~r~Tc;\fcgorlT"'(Tc'-pfbrcct ie :.

. . 2.7. Cra~lIl)i tipul d~ cllrrltare.~·~T~ suprafct,;)? picscior clcmenfclor de const rur \"~E~~,_d~ c£'t!:prq_ie~t~n4-i-sc._yo;.jndicJ. -cu l ie ~I Cl1eliiTOC SarClIlI, HI conlormit a tv [II ST,\-s-roJ()'{)]l-/7, cap 3. pet. 3.1.2. """" --'

La sl ab il irca gr<ldului de' clIr;ltare 5C "J. tine scarna J(! durata .scm\t~I:1 a acopcri.rii, .confOr!l~ STAS 10 702/1-83. prccum ~i de ·agrcsIVltatcJ. mcdiu lu i, claSlflcatfl conform STAS' 10 12S-SG.

2.12. fn cazul s istcrne lor xle acopcrirc pr in vo ps irc , cluru t a copcr ir ii protectoarc din STAS 10 702/1-8-', tnbclu l 2, corcspundc radului de cur;tprc I. conform STAS 10 16Gil-7i; 1h'lIlrn Sllafetele prcg.it ite Iagradcle de cUI:qirc 2. 3 ~i 'I. dura tc lc pr cv.ite in label se reduc Cl1 15%. 30% ;-i respect iv 50':.~. in cazul acoper irilor meta lice ~i a cclor comb inn lc , dur a tvlc peririlor prolectoare corcspund eu ce lc dill ST,\S 10 70:>'/I.S.1 •. _ ap. 3. tabclul 2.

I pcntru durat;\ 11m!;_;}: II llen tnt dura t;~lmcdic: ..~ II I __ pcntru t1urata scmL-I • ............. """' ... ~

+
t

~.S. l'regrttirea suprnfetclor clemente lor de conslruct i! (noi .sau III cx ploa ta re}, ill vederca efectuar ii protcct ie i prin ch itu irc i nUI11;u'111 slraturilor. com )OIH.·l1le ale :.sall vopsirc. sc va face in couforrn it a te Cll prcvedcrilc STAS 10 10(,/ ':'.~ ·¥:~:~~~l.ll~~-Jtf'&f€-€-~~T-.prccum· s i grosimca lota;\ 1I1In.!._l_!.!.~I._~ 1-7,7. cnp. 3, pet. 3.1.·1;'3.2.1.1.; 3.2,1.2:3.2.1 ..1 ~i 3.2.2.' de c?:itrc proicclant conforlll stalldardclor

10

11

i il, '/'.:. <"Y.i


1:/ r : '

Ii IY:;:.:i~::;:::·:~' )·g,·:U/ .'.,


prcscr iptiilor i!
.i

Li: I,:,- ':: ,:;" ""

" ',:

:"

tiona I e in 2.'1·1. Pcntru pro Itcctoaro 2 II


pc .'. .

t~hnic~;;p~lifi~~J;{·;;igd~rc.· i':~b;ii"d"s"ii~' ;nci~~> T,b,,", picscle scrise ~i descna tea le pro icctclor , '~1~--~--:-----;------'--::;--;:----:C::;---------I ~
lucrar ile de rcparat
, , '

\!l.-:!H;;:"

':(;'~(::-;\:\'-:;;": .,"

/': <';,i2

, "'J.

~,;,

t:

..

... ....-. ..;,.:

l] sail rdaccrc, COliform ,

_.~:.:.__ah~~rroi~,~la~
-

acopcririld ,: prc\"(:dcrilo.r,,"
.• '

~~

,2 'g
.. "

'I;~~:~::_ ~ . r. crt,
e si'litat'(, I' a ml~:i'u,

Catcg or ia

de
prorcct ic

-, Acopurir ile pro lcctonre pcntru picsclc c1clllcnklor de- \ const ruct i i ell pcrct i slIuliri (grosime pin;1 la oj 1I11n). situate ill mr-cli i ell c lasn dl! agrl'=,i\'ilalc 3, sc vor stabil i pcul ru catcg'Jria de protect ic illwdiat supcrioar.i ccle i care rcwlt;-I din prcvvdcr ilc] pet. 2.1 I.

2.15.

~Ialcria", tic Ia Ie SislC'Il'" 01' de acnpcri.c

II"".

~..:: "",~ '~,~

U ~ ,__ c _ c: l:!

tJ

~t ~
u _

Iud ic a t ii tic ut il iza re

2.1
L_I~I_!--~-~-::_-+---~---T-_-_T

~ '~ :: ;: 1-----,\-----1 1
Sc '/(Ir utili,.:t III !"pl~· cial il\ ;t\lu",fl'rfl. 0\:\· rin~i ~i ;n lii~.' ('Ina .. 1Ii\liil:ir de t:.~'l· ;u.:!d.:
125 _

\"01'

pn'g;iti

2.l(i.

Suprafelek
dup.i

cum 1!J'1ncaz;i:

P" care focaplie;i

acopcririlo
"

protcctoaro

scr
.

J
(CII ag rc!-'i',itatc_# medic)

II .hara 1;\
mer]

ie::

t: lei ~i r;·.~il1! a lr h id ic e

- conform ST:\S 10 166/1-77, cap. 2. pcntru sisll'llH'le de], acopor in- prin vops irc ru uscarca pcl iculr-lor la iter: -- conform UIH'i tvhnolog ii spcrif ice , pcntru s ist emc tit' acopcr ir • pr in vopsire ell uscarea peliclIldor .' la cuptor ; -- conform ST.-\S 72ZI-S2, ST:\S 75-lS-S,\ s i ST.-\S 7222.S-I. pvnt ru ;Icoperiri mctn licc. " '2.1:. ill razu l surubur ilor clc il1all;-1 rcz.islcnt;",. acoperuilc prot cctoarc 5\.' \'01' ;;plica conform .. lnstrucliunilor tchu ice pr i·..iI1J imbin:tll?a vlemcnte lor de cOllslruqii ell suruhur] de ina lt.i rczislt'np prl'il'Il~iollalc" (C 133-82).
.1

-1 ... 7 alii H.i-5illi a lch id ir c

Se

"or

ulili,;\

in

~p~.

c ia l ill :1tli.:'I~!(~r;·,111:\' rill:\." in IiI";: ~,;I., ... ~':.. ~;l .. c "H id,'. c in.I I: I:':tf·"a:-,", 0 ,! .... care. II':. : r.;ll'id,'
Icnh'}.H .Ie

('11.;111;1.'
,-. ~i"

1',.

:l·~t_'L_'_

\ lo:i s i d.'r·
Cl.UC:I1l:

~c "(,r \l\ili/~' in n:,··!.i a (:ap',. ;'!-!I'· .... t·/l\.tIC :--,'

I I

conform

hlor la cupror A\'(,51'


Il'lino)'Jgiilor

2.IS.

:)isll'lnelc

de ucopcr irc protccioarc,


"01'

spccif ico de ap l icare ,

apl ica

1l11Jl1ai

la construct

cu uscarea
i]

dill otd no i,

pvlicu-

_1;lll,ir.al:' C;ll""'r JosU'" !-i'Il' d i n t.:n.p:1 .\ ~:l~1 B :",.01. ST',\~ III I:?S· Sf,} ~I u r.vi un;:Jit:,\i

Ill;

rl'latl'/C

t~t'

(,iII:'

:~

75""
1~lci ~i r;·.~illi pcr c lorv iu ilicc ill ;\I1\('S· lI'l' \'11 H"III' Ikxil

PE\,THl: CO\,STRl:Cj'lI ~ITL\TEi:\" ~IEnll \,E ..GHESIYE, \ SLAB :\CHESI\'E, Cl! .\(; IU~SI \TL\TE ~IEDI E $r CL: ..\C HESI \TL·\TE Pl:lEH:\, leX.
Sistcmc de aeop,crirc

J. :\COPEHI I() P)~OTECTO.-\HE

HO

Se "lOr IIlilll:\
a c:!r(,r

;11 I1Inlii

:lgrt.·~llItal(" !'it' tlatprt-_ll:. g;\/t:lor ;l!:!rt~· ~i'lt: din :.:r~:i'a .\ !'.-,U 11 (run I. ST.-\S l'lI:?S,!i(')

pr in vopsirc.

.>.1. ,\Iatcriakk de had ale sistemelor de acopcrirc pr in . vops ire ell uscnrea pcl iculclor la acr ("\\"0). grosillle:J acestora ~i moclul de apl icar« ill Iunct ie de clasa de agrcsivitate a mediului ~i de ralq.:oria (1(, protect ic pentru rnedi ile Ilcagrcsi\'c, slab agrexive ~i cu agrcsi\'italc med ie siut conform ST,\S 10/02/2-MI,
12

s i " u nei l:1111d.t;,ti ,-rlath,' tic pill;" h ~5··", rL~r.trl! C;t.'u":h· !n t',HC' cstr1;C'(!'S;ir', " aclvren,:, (o.1.r(c I'Hllt. sau 0) lI;.~iici.;oI .. lo:ortc\.n::oa, Call.il:'.(Ca de I 1\(',"lk~:il dill a mcst cc ":1 li rll alit 111:li m a r e ell cit ',a Ii IIl'tn:..: tic

· ..

" , ,_

'" _ .• '
:,1 ., , [

o haricr!\ de mal pulcrnlc;,\, prctiolllill;\


,

'/apnri Dnca chi-

noxe le

'.

m lce, ill :lI1lCS1CC SC 'I:t P"IIC n cunur.ue ma l mnrc de r~~iJli perc lor'I ill i lice

intra ill componcn\a sistcntclor de acopcrirc pr in vopsirc cu uscarca pcliculclor la acr precurn ~i pcntru diverse modur i de alc;lluire _I a sistclJlc lor dc ncooer i or ue acoper rre, sint cIatc In anexa J a acelu ia~ sl andarr } . ate i proiectantul Hind acela care prin pro icct "a st a hi l i modu l de aplicare in conformHate cu. accstca.

.5

l'ld ~i r:l~ini perulorv in il k:e

12,~

IIlilila illlll~,lii ;!gr,~,i-til:tl'! ,Ial')rilil no xe lur .:"illliee ;lIIorgallkc


1:11

Sc "lor

I-i
I
I
1----

I'lei ~i rrl.~:ni "J1oxirlit:c'l

130

Copof imcr i ':illilici. IIlei ~i r~ini cpo x id icc "]

125

Sc '/1lr u t Hi zn ill ~IH'c i.rl ill IIIc,lii ell i1~I~' si'/it:ttt' mar iu.l ~;' ill me"ii ':11 al;rc~i'/l1a~c chirllic:l ma i IllIII! d e lIal1lrol :llcalillJ

modur i de alc.itu ire ale s istcmclor pcliculclor la ncr pcntru clc ... mente de construct ii din tahU Ileagr:i. tabl.i ~uh\ ire ill Io i lami. nate la rccc. benz i late <lin o\cl HC:\ J 7. ]{C.\ S~ ~i l~CB 52 situatc in mcdi i cu r lasa de agrcsi"italc 3. pcntru catl'goria de protcct ie 11 duralii medic (-1, .. 7 ani), sint date in uncx a I a pre zcntclor ins t ruct iun i tchn icc. 3,3. Excmple
ell

di\'('rs~

de acopcr ire prin

vopsirc

cu uscarcn

l'lei ~i r:l.illi pcrcloni~i.

H.5

:jcc in "mes ..
.rcc ell HOIIIIl::xil

Sc 'II!r III il iz a ill COli.Iipill: ,Ic b IlC.lIl'1.:l -I

sire cu uscarca

3.-t. Jlaterialelc de baz;, ale sisll'lllclor 00.:acopcr irc pr in "oppeliculc10r la aer (\' ..\ ). grosimea totaL", a sistcmrlor de acopcrirc ~i indicat iilc de ut ilizarc. pcntru l'kllll'lllt:lc de construct ii din profile groase laminate la ca ld . s ituatr' ill medii r u clasa de agrcsiviuue -I. sint date in tabelul ~.
OIJS£RV AT 1E _ Acoperlrea prolecloLirc pentru picseic elemcntclor de. constructii eu percti subtir i (grosime plna Ia ;, mill) situate In mcdil ell clasa de lluresivi'ale 4. vor Il aJc;'rtuite, de Ia C:12 la Cal. dup;'! IchnoJogii indcate de instituto <.II! spccia lltnte. Se men\iorle;I7;'! C;l r cferirca se face numai Ia clemente care nu au rol in r cz istenta cfJllstrucl~d,

'J

III
(,]lIr;ll:1
~;r.:1attl.

H:"I.~ini pe ;';tla de c lorcnuc iuc

100

a )'1 (J:' i. .Il;,ti'l 1 .111)

u t il iza in ~I'cc ia l ill nu-d ii ell a!;.eshitalc chimit:;', daluril;\ ilgc.qilur ~hill1io:i

S~ vor

sint
cazul ill _care nu se pot procure ra~I1l' epox idice. In locul matc"alCJ_or pc b<lza de aceste ra~illi. se pot uttllza mntcrlalc pe haza de S.•,111),,,la JlI~stifiillii CII ule l <.Ie, antracen . In ameslcc cu dlverse proporj ii <.0. crnutt perclorvlnll serin 4070,

3,5. E=--clllplc de protect ic pcnlru clasa de ac;resi\'ita date in ancxa II a prczente lor instruct iu n i t chn icc.

te -l

'.>

J ':

3,6, Cu av izul unui .institllt de specialitatc in ccrcer;u'C;t mater ialelor de protcct ic, lacur ilor ~i vopsclclor , sc pot ut iliza , ~i alte prod usc ant icoros ive dec it cdc indicate in STAS 10702/2-80 ,~i in prezentclc instruct iun i Iehuicc. ClI conui\ia ca rcz ist enf a

.. '

;."

.. .........

,,j,~,l;,
<: a h·;.!"ria
,Ie
I'I'Ull"

-v-'.; ',". ! :.~:.,:;-~. _

•. _-

l,
";il,,
. Tabe Iu l 2
'j),'

'.1

..:

,;~ ~.,?,;;:~:i'O~'i ,:)~I, ..:


I. " .....
':-"-""-~---:------;---------"-----:---'-~

·r·'
...
.', ;

o
0,

• ,I

.;
It'("

,
:r.

...

Clasa agrl~· !'i.,i1alc a uud iuelt!

1 iv

lu i

:'Ila"'rialc ,Ie bill"" a lc !"i~· u-mclor tic acopcrire

)II.tk:qii

til' u t i l izu re

x il
IW~t'

~It, 1\.11 .. ,11(" (:\1 ri',siui It'r'l in i'l ic .. ·


2i~)

1(l'l1dl-:'.:.1 ,lin
I,,:,
Ill'" S'l

Lr

aIlH~ .... \(·C

Ina,

Ina r e

~--------I-------I----------I'------z
II ~ .)lIral:,

ti

L')d ::;i r.l~illi cpoxit \i,:I·· \

:--:(' r n 1"...,:--,' iII \


in
rill
1\'1\';-,

"'t'd" ,." ,'Ii,nal

..... pl·t·l~tI m.r-

si ;l~I",··;j·/i'~'l\·

,h,·

leu

"gil"

~",;Ialc

pull'r· :!ic·,!

IIIII~;' iJ...7 alii)

Cop"Iilllcri 'Ii· ui hv i,\I lei ~i r;\· ~ini perc lorv ini-: lice

ISO

utili/a u urun i c ind ~"Jl ..:\!ala l'SI" (IIr:'lal;\ IH 111 lI::l>larc

s(~ '/f.\r

COj)tlli1ncri 11I!~\:i, "!l'i


r.\~llIl l" (' • ~

'I:'
~I

S,' 't;I(, ...,,;c III sp .... i.11 " ill IIh.·tlii '·u [Iiui:\l
lu.trin
1:&1('

c:p,,:..:idl-

':" ,."u "~H'~i


,·hit:~iLI

II'

\·I.·i ~i r{l~illi pen: Ic.f'I in iliec

St' '1(,1" u\lI17:1 ill !-oPI·· c ia l in IIh·.lii ell aglcsi',;ral,: dllllli<;;'1 Ilal"· rit.\ agl'~llilor 1',,1,,;111\ i ant'rC:1l1ici

.<;

II
dllr:!I.\

I 'l"i ~i r ....i n i pt·tt lit" I iu i l ilT

mcrl ie ( 1... 2 alii)


'j

:-:•. 1,·I()~f_'S·: in nU'III: f", :1l!(l·~I·/i,.lll· pUll'rui.·:, II;, '1Ic.I;, 1I1,·.'·:.... ,Ii r
~&

:111\. ....

C"I'{·I:nlC'1'i ·/i· II il ic i, n lci ~i r;i~illi perc lorv iu ilicr-

I~U

St' 'lor u t i l iz a ill tnc(lii ell a!;rc~i· r i';IIC: c h im il':i la care se adallgr, ~i aqillllca nu-d iu lu i Illarill (tI': ex. (olll"i:.al'~ c h im icc s u ua t e ill 'Il" cil!.llatc;!. 1:I:'rii. dcnWIIIl' .Ie coust nkl ii mc ta l icc a le UJliH ~!I(J. zur i penUII il1gr;\~'\lIIilllr. ch imice] Se 'IIlr u t il izn ill ~I)I:dill in nu-d il ('.\1 al!rt··
!ii'/iH\tc~
rr:

l"f.lrt.,liuh:fl i i,
n lrc u

lie
~1

h-]

r~i~ill i IWlt'I ..... 1111 iI icc

Sf." ,.,1",,(";'1: ill ~l't:t:i;'1 ill "",'.Iii ':11 a:':I\'~i·,it:t:e


IL11;', III ~\ r

,·" .. r.i, :'.


l"1I

\.·,'l1t!:I·

;\~rt: ... ·/i';'I(" i

i.,;"

10

CnpoliuH.·ri .Ji. II iIit' i ~ r ~'I::;i i

pru·ltlr·/inil:( ...

11'

St'

!'·:'''t''-\.· in (_'hiulit:,
("II

!'pt"'::d
a~rt·sl/i.

i:1 mrd ri t:"

1;,It"
n;l\;',

cumtn-

a!.!ft.'si·'lt:\\C

IIlar,n;\

C',p .. l imcr i ·/i· n il ic i ~i r:1~illi pcrc Iurv iu if icc

II

C!liUliCt"', ill C;I'"

"fllllli!iilf! II" II,,:nl nil pcrmit al'licarc:t grtlntlului de luini u d('. 1'1111111. So: Iolose sc III mcd ii agrcsi-le eu urn id itu te ritlirat:l. Cu 'cil um id i t a tca C ma i marc. ell alit ca n t itu tea tic

1.·lei ~i S'II.":";\ pla~1 iliat.\ ell ulei de .un ruccn in a uu- ....cc CU i clllaill'crd,.r',i· nil. S ·;0'.'0

II•. '

.'

I it:t' t'~h' bj\ril'I"~\ de ·/01 p"ri p~1 t ClI! ic;\, dc'( i c iucl iu ;\fal:t noxvlor ch im icr-, 1I1('<lilil ". C\· lil(t('ril(~;'/;'l ~i prin1"o um id n at e 'llane r i.i i-

St'

'(,lo~w:'o\'
,.. ,

)l1!tl!!".... Uj,

I.;Il'i. uuicstcc tic '/or~clc pc hal:! de IIki til r;l~ini pcrclorv iu itire ~i ames-

CL I;"

11

UJe i ~i ~1II.):d;". plast ilial;} ell 1I1~i de a n t ruccu

1.;(1

St' 1"ltl~t:"" in medii eu ;lgrl"si'fi!att: .:hinlk;, ~i III:tillilal.· 1";)rlC r id i-

'I

eel, 1050

:(,,' ;. ,~"

~ i:l
. i.

..
I

.j

,
..

..
."

'

.,
,

..

1-'
, "

:01

..

.'

..

..

:i:~:~ uI\ii'Y~'I~~t~ochi'l\iee ~

J,.~clasa

ill nmcstec .cu cmaj l perclorvllIil S '107.0

13
III

(alii. 51110:lla plns t llial(' ('01l5111I1illd (I bu.il'ri'l de v:tl'ori putcrnic;l. ell dt umiclj tn"'\,1 CSIC lIlai .. ,arc, <:11 alit 5C ilcl.lll!;'\ in amesICC c:tl1lilalC Illai 0 marc de srnoa Itl 110 Se Inlo~csc ill IIII.'tlil ell :tgrcsi·tilalr. PIIIl'rllk;. clalorilf. uoxclor ridIII ir e c lu-l ~c Ill' ~i C.'C.ll;1 ell sll"~lan\c luf l.uua hi lc, ch·o:ucC"r: clorc auciucul 1111 I'rorag;\ Iocu l,

~ vol-

de;'\srcSi\'it!ltl!,i1,_~dill!!_Il__~i

stab il i conform

de zinc ~i eadn~i\l - .\ E). iii Iunct icxle de cakf;Nia dc-prolcclic~-se ST.-\SH)-70~/2.S0. cap .. 1. lah!?!"l 2.
-I aenp"riri)c
ell ~i~I':'IJl',' L.

"'; '.

;~~) 3.10. fn medii ell dasa th~ agrl';;idlall' ;;~:sC.J:ULfoldsI:!;";nai prokjak ~lIplilllcnlar lIscarca I'ciiculclor la ael' ';'1 '

') >cu

Illctalice Ik protccth~

. _-

(<llIral(\
SCIUI~

t' lei de c lorcaudUI:


"

Aeopcriri

combinate

.
de 7.inc tiCPlIS lerlnie

<I •• 11)

.+ .-\""1 )......~-V ,

Acopcr ir i comhinalc

~i · opsirc ..

(.-\T

.! ill c:t 7.11J ill ('.UC 1111 ~I' I"" I'rrl<:lIra 'fI~illi c po xid uc. In 10cIII III:-.:cri;:lc lor pl' h:ll.\ .Ie accsrc r;i.~i11i. ~" !,ot 111iii 1<'\ l1Ialcri;t1I' PI' 1>"7.;\ de ~1I",al:1 1".1Hi· lial;'1 ell u le i .Ic anl,3(1:1I in ameSICC cu tlbcrso propor t i] .Ie cma rl jll'tclllr'/:lI;l scri« ~OiO,

3. I I. I'cntru clcmcntcle de construct ii I:i:: tai)k ,i l-cnz i zincatc. m.uer ia lclc de !,;}1.;1 ale ~ist('l1Iek'r'(l~' ;:t'C-'lv'rire !-,~iJl "opsire cu uscarca pcliculr-lor la ncr (;\ Y.,), gn)~im('a tulaL'. a s isiemclor de acopcrirc ~i ind icat iilc dl~III il izarc pcnt ru clas.i de agre· sivitatc .) ~i catcgoriil':Ac. proteC\i~l-idttr:\t-r, h!ng:l) ~i I I (dural;'t mcd ic] sint (trrl'--ill'--:-t:'helul .l, ' 3.12. Excmple pcntru d ivcrsc modur i <1.,' al"-;!ltJirl' a sistcme lor de acopcr irc prin vops irc ru uscarea pcl icul-lor la ncr penlnt clemente de construrt ii din table ~i bt'llZi 7. illC:<t·:, <it ua te ill medii ell rlasa de agrcsiviuue J. PCJllrtl r:atq;orii de pso(o:C\ic I clurat.i IUII.:-":I I:) ... Ij ani) ~i 11 dural;', medic (-1... 7 ani I s int ";Itl~ in a ncx.i . J I 1 a prczcntvlor instruct iuni tvhn icc.

in limp a accstor protccl ii sa Iic eel put in t'gala ell cca dill standard iun ile tchnicc . Accastji cond it ic trcbuie :;;. (ie :;arantat;i de producatorul de matcria lc de protcct ie. 3.7. Acopcrir ile pr in vopsirc Cll uscarca pclicu h-lor la cuptor sc vor st ab il i de dIre 1IILi1Jslilu.t. de spl'tialilotc in rrrr.t~la,,'a matcr ialclor tic protcc] ic. Iacur ilor ~i vopsclelor ~i "or corcs pundc condit iilor spccif icc indicate de pro icctant ~i tip. bencf iciar ,
s i instruct :\,:::. Xla tcrialclc de prot ccl ie prin vopsirc cu
U5(al·:.1

pclicu-

lclor la ncr (A\'.). grosiruca tolala a sistcmclor de acoper ire ~i ind i'ca\iile de ut iliznrc in Iunct ie tic clasa de agrcs ivitatc a rnediului ~i de cal cgor ia de protcct ic pcnlru mcdiile ncagresi\·c. sial) agrcs ive ~i cu ,lgrcsi\'italc medic sint conform STAS 10 702/2·S0, pet. -1.1.1. t abclul 3, iar cxcmple cu diverse moduri de a lciitu irc a sistcmclor de acopcrirc sin! elate in anexn H, (abelul 7 dill acclas i
standard. . " :\.<J. Grosimilc m inimc pcntru l icii [Icrm icc de zinc -- Xr,dc.z,inc

.i.l3. :'.Iakriaklc de bal.;"1 alt.' SisICIlIe)'); (j,: a~('I"_'rin' prl.1l "opsin: cu uscarca .pcl iculclor la ncr pc 5upr;;(ql' z mca tc t errmc ale clcnu-ntclor de construct ii din profile gJ0;!:;r: l.un in.i tc la C:11d (!\T ';-' A \',.), grosiruea 10tal:1 a s ist emclor tic ;Jrt)!~l'rjrc iii indica[i ile de ut il izarc, in Iunct ie de calrgoria de !~IOi,:,qil~ pcnlrl1 medii
'ell agresi\'ilall! t ubclul .-1. putcrn icu (clasa de agr('si"il;lll' ~). s iut dale ill

protcct ia ani icoros ivii met a~i alumin iu prin mctal izare.v-

'>,1-1, Excmplc de acopcrir i. romb ina te ci-: z iuc dcpus t crmic-: ~i vopsir c, in Iunct ic de clasa de a~rcsh'i!atc a mcd iu lu i (conform ST.-\S, 10 128·86) ~i de eatl'goria de pro tcct ic, pcnt ru r lasclc de ;\!!!'esh'it"lc I. 2 s i 3. slut COliform ST.-\S JO -:U2i2-S0, Ancxa B. i~r pcnt ru clasa 'de ;Jgresi\'ilalc ,I.
ill ;111('.\<1

I"

a prczcnt clor

instruct

iun i tchnicc.

13

.. -..:

-_ .'--- __ ._-.-

_ ..._-:---- __

... ....
Z
I)

..:

Cia",", ilpC' !O-i·Ji in I(~ a lIIed ill' Illi


II(!

C:l I Cf.!nria de proleC\i"

~Ialcrlnlc <Ie I'ill-a ale sts .. u-me lor de acopcr ire

i"

1 .. ,Iic:l\ii

.Ie n t i l izarv

:h(,lall'uli'tiui. l ic , t'''l'olimni "ill ilie i

St' ""r ,,\ i\i/,\ in -r-ecia) ill atulu,r"r.\ ;;, ..t ,.in:, "i in lip.,;\ ,'1)):\11.'. i )"'T' ac i.},"

,i

2
,i (,-'u ;ogre, :,,·d':lu" 111<":1 i.:)

:;
H:.~illi a lclrid icc 1IH1.I.fil':IIe ell IIlei \llili!.a ill 1II,',\ii ,'u \lllliclil;Uc rdal;"~ oil, IIIa X i11111III 7 j~~ I,\r,\ "mall:l\ii ole Sil'" al~c", "'i'/e

durat!l lUll!;;) (S",lj


a n i]

s.~ ',or

~.
"

.. n'lall'"li"illi\ l ir: . 1{:h;lIi pr r• lor v m i l ic e

s,~·:.~r utili .. :, ia ~~,(. " . c ia l in uledit ':'1 ;i!.·:- •.·•


:\1'/:la~l'

1I:'lq'lr);~i:l

OIlSEH\',\lll: I) Tonic .kplIs


,~{t'

Ha~illi akhi,lic~ 1110.1 lIi":I 1<' CII .Ii'/,'rsc :lh~ r~,· ~ini

IU

St' ',or 1I1ilil.:I ill 111('oIii ,:" IIl1li.litale r 1'):lIj":, iu i r« II I...D~~ ~i "'I ~a1l' ilt-:rt'si'/r dill gru· 1''' :\ ~all II

sisll'IndC' ,k acol":rae pr iu -If'p~irc sc "1'1;,:-, l:.!.'".:r;llld lel~~nt<'rllll'oIilll IIl1l1i sint de I!rullcI .,.",:, -,. II (l,iCOIIIl'dIlCi-lir"':i,"'l,,]5 IIhllIOCUlIlpullcn:,

(;

,~., .:::", .,IIi--

2)

:\(·(lJ'C'rlrih.' prfltl'rlr"',I: J)("l\rll (·IC'IUcl1\(·le dt: \"\Il:-'1r'h'!~i .1:11 ·.~i s : !l' I>':II1.i z iucatc si'II:";! ill 11Il:<lii ell c l.rsn cI(' "H"~I"II,I:" 1, "r Ii ;,;,:,_ 'nih' pcm r u licc:\lC (,1', in hlll(\ic dt"' 11,,:\('1«: ,:II.'I:'JIIIIII:IHlt' t-'j~!'_'r:~'. rllI!'.\ tdlll"I"Hii illrliGIl" oIc' illSlilllll' de sp~"i:llil"tl',

cllp;,iill;,'ri lIill.:i

',i·

I III

~e "',r IIlili;':I ill "Pt" c ia l ill 1III,.. i.. m a r in

Acopcriri comhinatc ~i vopsire (.-\~I V;o),

+ :\

tic

ZIIlC

sa u a lum in iu pr in Illctalil.arc

AU!I:tI poli,;"i, lie, IU~illi pn· c lorv intj lcc

135

S" "or utili,a ,j .. 111<" ,Iii c u ~al(' agrt'~i'/c "ill I!rllp~ C .. ,

t \I r:,,:,

II,

"""ci,i J '" ii ..
ani)

A.:l'li\t poli,tini. lie, H;\~ini 011· r:hi<lic,: \:'1 II~' l,:;'UC h, iH'r

s.' "or IIliliza'i., ~pe. c ia l ill medii ill care IIll1i.lilnICi\ n·lati·,;"
,:sIC Irccvcut 75,:~ ~i 1111 !lillt ('lIIall<L\ii clu Hale ~lgrcsi'/t'
tl

3,1.'\, ~rdal\ll de protect ic, lllalL'ri;dL"lL' de 1::11.:, a lr- ;tropcrilik,,' suplimL'lllare pr in vopsirc. ,t;l'osil1lt':l tolal;'l a ~iqcll1L'lor d(' prot('(tie ~i indicat iilc dl." ut il iznr e , in funqic de cla~:l d" agrc"i\'i. taie a mcdiulu i (con(l;nn ST.'\S 10 128/S6) ~i Ill' cltcgoria dc' r~o' tcct ie , sint . pentru c lasc le de agre:::.i\·itate I. 2 ~i ,) conform ::>'1":\::: 10 702/2·S0, cap. 1, tnbclu l 1, iar pentru clasa de agr('si\'ilat~ -!, conform tabclu lu i 5.

(j

-------I----I~----1----J Ace t a l pnlbini. Iic , IUsini a l,:h ill in' ',"od iii· calc
!

Sc 'If)" IIlilila .... um id itu t e u Slit. IiO':~ ~i a!;re~i'tc d iu sa u II

ill mcd i l rclali";' ell l:a:~1! !;CUra A

3 16 '}' ,II " I' t I' lumi . ' . I' ixcrnp , l (' aropcr rr( com, rma c Il c ZI!lC ;;;}U a urn In I\! C i '. I 1 ', meta rzare :'1 "OI)$II'C III unct re uc c asa (1(' a_!..',rL'SI\'lt;!it";; mcdiului [conform STAS 10 12S·86) s i de categolia (!L' prorcct ic. ~jnt date, pcntru clase le I, 2 s i ,), STAS JO i021?.oO, a ncxa C. in 'jar pcntru clasa de agresj"ilate 'I, in auexa V a prczcutclor in,~truclillni Ichnicc.
} . )J'1Il
O( _

I~----L-_--~~----~--~---------J
20

.1.17. Ind icat ii ell pr iv irc la \'opsirea'S\lpr:dc\elor carl' "in in contact 01 termoizolatia, sint prevazute a Frezcntclor instruct iun i Iehn icc.

in ancxa

iabklor \'1

;'

'.

·u··:·:·····:···'
~ • .'

,.>_ .--~~.::

.'

'.1

"-

.::....:....

. ~:
CI"sa de agrc· s iv it a te t: o a mcd iu", r
(I

.:

lui

Call·er.ri:! .I~ prorccj ie

)11.'1,,1 dc pro· Icqll'

~Ia ter ia lclc . de hill:!. nlc "COpcrir Ilor su p l irucurare I'rin "op5irc -i Acctn l poli',in il ic , C~)pnli. mc r i ·iiailici ~i ra~illi I'cr· d'lr"illlli,~,

Tabl'l,,1

C i;t!;O\
~ de nSfCsi-lilnle i\ mcd iuCatcl;ori;: dc Jlr.o!cc\ ic

:-'[C:lal tic pro· tecti,:

,_

lui

:; ·1 Ie:; ;,. ~"l·.-;i·:. j :al'" puI era i(:I! Zn ,Iural:' IIlII~:'

Z II

iI[atcrii\le de ale acopcririlor slipli. iucutar« pr iu '/oJl~in:


11011..\

do;!

ludic",ii IIliliZi\rc

:-0

l-t:i

2
(ell asrr!Si"1 i.. l:llc pll' lerni!;".

{j.. :;

uii::fllni

am]

Sc "N u t iHz a in specia I ill 1111.'11 ell ii ilj:r,·si·,i:atc chimi('~ la ':"(1' sc ;\(1:\"1;:' $i ".s;r(~:-i·litalt· 11I..lrill:;' S.! "'H I:!ilil:l ill ~pc· cial il: 11IC',Iio CII :I. ~rr:s:·/It;-o.~~ c h im ic, ,I.-\Iodl:! "f!(' II\ ilr.r ch im ic i 'I(:r t:lili~.a ill spcc ia l ill II ..·.Iii (II :tcr('si'/i:atc l'hiJ!lic:~ I.~ ,';HC sc a,bugr, ~i :\~rcs;'rit;\!(" ''':lrina

--J
SO
ZII
III i·

.;
Are i a l poli.,i· n il ic , copol imer i ·,illll:ci ,.'i r.i,il! i per. d,u'lin:l::c

..

.!tlr:l til

~oo
Sl"

p ...7
alii)

IUIlI,:.\

croni

:!SO

.\n·:al pc l is i!Iilic .~i r.1.<i·lli pt· r.I";r·, in rl ic e

1:'10

~'" .'1
roo

Se vo r u t i l izu in :crec ia l ill l""dii ell a!;rl·~i·'it.'lc d:imic;\ )" <::\1<: sc """,,;;1 ~i .IPl'~i1 i I" Ie Ill~rin.\

111

cron i

.\c<:;;tl :col i·li· "II:.: ~i rj~ini r,·;~I in ilic e ... rr

~05
sau 2S5

Sc ·:er u t il iza ill ~p"( :,d ill mrd ii ell ~'t:;r(,!-ii'/ila:l~ c.:h::uic.l
t!;ttnr:Jt:l ;\bculi!cr a nor pan ic i

II
t!Uf"t,\

.;1) ..

z"

,--t-I
I

n!(di~ i I. ..l

III i· vroui

.\,cl:11 !'"Ibi· . n if ic ; ccpotimcr i ~i r;\~ini pncloninilicc

115

So

11.
dUfal;\
medic

( 1. .. 2
';;i~~~;\!'

I
~BSEH\' Xj'i I:

Pr~I;;;,ii'
icc

1-15

~~ec'~~;

i:llti,l':~~;ii

~::.

ani]

.\ 1 SO microui

.vcet a l p,,;:'/i· n i lic , ccpc limer i '/indici ~i r:"!11 i r.ercloP'inil:,:c:

15.5

Sc vor . u t i l iz a :11 s pcria l in co nd i\iih: de h pCI. 1

pe rclorvinil

_.L.._... __. __._.

:lpcsi'li!;:I" vh im ica <later";", i!I;CII\ j , lor a nm gun ici

._!_ __

__!_--'-

Accta l j:oli-li· lIilic~i r:a~iJli pc~dcnllliJ:cc

IS5

I) Toxt c ~':':l·r:!·:k ·k acop,:rire pr iu •.....ps irc sc :I"li.-:·, pc st r a t o l <II: z inc <1 .. pa~ ~'·~:la:.:. prl:1 int cr rncd iu! unu i st r a t ,Ie :;1'1111,1 ~r:' . . (nHI' 1")""1;\' (; ';IH·.',O sau .. I IInlll S::.lt de grilli' n:acl.., 11Ivlli\UllIlpOUelll svr i;, -i.ij.'i. :j ,\cop':riril~ IHI):l'c~~,,,,,,: pe mr u p ic selc ckll~cn.tc:or <Ie. coust ruct il '!i~1 I'W!IIo!'CU pcr e ti .<nh~iri tli~l t.~hlc Slo'.' bcuz i z mcat c ?I.,r:."rt: n~1 c.olI~al: "ru ie c lcrnc u u- <1<:rc z is tcut a , s nuate 111 clnsa ,k n!pc~lll!alc I, 'or II "k:I\,til': Iw!ri·,it li~r.(,;::i Gil, tlup:" Ichnolul!ii iud icut e tic ins t it ut c de spt..~,-j."l;::\\l:'.

OUSER\'.\TII: I) Tc~te si~Il'llIc.lc de ncopcrir e prj" "0l'~irc sc ;Jplk,., J!~ ~Ira\t" d~ me la"';lorc pr ru Inl':ra:lI:diul 1I:l'Ii sr r.u d e grllnt! P·lL:.., C ·;r.H..'LI ~ I" ;\1 uuu i strnr dt~ grund reac r iv ~__;jj. ceca (to •. :ste IIf)\;tt in l'LU:~J ca JlI;:~I'rii\l 1''' haz:' dc i:cctal polhiniiic.

:!. :\r.opcrir!lc

f}ro!cr.lo:lrc pC1I1I1i p ie se l c el c mcn p~lcli su ht ir i (!;rosilll"a pill.\ b .5 111111) care <Ie rCl.iskll\:I. s it ua t e ill c lasa de :1[!rcsbilalt· tr iv it lice;""i ("I.. dllp,\ Ichl;(.!t.rg:i ind ic.u e ric In Iu ncj ie de no xclc prcdorniuantc ,

ld.·.r ,:e c o n st r nrt i i '" IIIl c";;~lilnit: "ic';1C'lItc -! , ·/(.r ii alc:'illi:.' I'vi;I:'lillll<; de :ipC( ia l i ta r e,

22

"'._ """'ll ':..


"

.:>tt~~ -: , ' , :i::::~~i\;;,',


... :"'."
-:

','Aecast:i prcgrltire va cupr indc prclucrnrca 5\1(.1111 ilor s i indo• partarca'mieilor dcfcct~ de P<' suprafa(a. rC7.llIlal.(' dill 1I1;I'teri:!I111 Preg;Hirca suprafcje lor meta lice . .,';f~',olosit pcntru cO,llslrucllc sail ca uruuue a opl'l:l\lilur d,' (khit:llt', " . ·~nasamblarc. sudarc etc . (I <;xccutle,~," . 4.1. ~~eCl~!.!!.lltlll \'a l'I:Jhora li~c tchnologicC' _,k Sc mcn\iolH';tzil C;\ opcrnt iile rcspcrt ivc SL' rcf(·,·,-\ I:t aCl'k pent.nl .toat.L' OI)(,I~,~~t1I.~:-",_ ., ,, i::~~'clcfccte de suprafat.i :arc. 5C incadrc:tz;l in l im ita 10Jer:IIlI....lor ad4,2, Dill punct de vcderc a l CXCClI\ICI protcct ic i se rccomand5.·.t; mise de stanclarcick III Ylgoare, ca acc~s.la s.i fie dl.'duat:i pr in proccdcc industria le in IIzillelc;~ a, [ndepiularca murd.irie i sc va clectua pc clcnuntrl» mct.rproducu io.uc de clemente. ;. ,,}t;~ice afJa,fe.in stan-a Illl'Il,(ionat;-, \a IiI. a, h. c. d ~i t~ til' la pct . -1.';' 'LL fll cazul clcmcntclor prcuz.inute (prefabricate in baze':,!~ tl.. Cu!attre~ sU)llakl_l'1 de Illllrti;lr.i.(' ~~:)l(', bli1-!:llor:I' o ~i ~,~"a 1"1':\proprii ale constructor ilor}. protcct ia illtegrali'l a rcperclor ~~~~ilJ.,za ~~:.I~re .., tlllp:! ~az,.01 })(,r11 de slrm;-I., ('II 11!'rii 1."\1P;-II d,~ prill subansamblclor 5(' va rcal iza ob ligat or iu in cadrul-scct iilor ulli-(f~ orc ~sau cu P~I:.II dl' . ~I ~.);dare (\I a :-1. (lIr:-qirl'a .<l· "a 1:1(1: taplor Iurnizoarc (at cl icrclor de prcfnbr icatc}, uncle cste posibil;l~f.: t , SJlld(~-sc ,de pr.dl"rJll(:t 1Il1) ~a(c act ionate rncca n ic (ptTii IOI:!Iolosirca m ij loar clor mccanizate de' prcgatirc a suprafctclor si,}~t"\'e dC,s~r~la, pol izoarr-, ,de), rar pcniru s ituat ii in C;HC nuud.nia de npl icarc u stra tur ilor de protcct ic. . (Impllntatllc) IlU se pot IIHkp:II'ta, ~l' va Io los i oper;qiullc:t dl' sar('.---._. ~ll sc admit» inccperca prcasambl.ir ii dc clemente sau sub-:,' ,Ia. _ " --

4, CO?\DITII

:DEEXECUTIE

j;hi;f~:" ".i~~.~:~~.~(:~~tt::::'·; :
'•.;~:::li;,' ~.'.

.I';""~

""'".,1

..,'

\'

, 'n:;}f

;\1:

'(1:-'

. rcnl izat.; la nivclul unpus ell.' ca ictcle de sarr nu Intocnutc de pro- ':' ,,~e sa~~~u .. ,_sa\l \01 £1 lI!it.lI~ . icctant i, . . d supra(('teJ~ meta lice ncprotcjate Ex ccutanl ii, Ih~ haz;1 de .T'roccs-vcrbal cll' reccp!ie calita.~;latrnosfcra., t iv.i" cod, 9-1·!-100. vor analiZa ~i conscmna cabtatea .prolcqlcF·i~~ ,1~:··Cu[ijti[ea slIj)J':Jfqdnrd"
ant icorosive rcal izatc , : '~mctle

alls~mb~c

sl'll~iu7.illa.tc

dad

pro!cqia

dill \I~.in:-l. (aldie.r)

11\1

cste ..••.·.'·.:. ·I~.' ...

J).up;~ sr:tlarc,.dl'II.'('Il.I.~k.Il~I.'t:llI.n:
(U .H'I

:-:i

se

laid.

vor

(~~'~':':'l' (II
;\U c!'h'

adll1;s:1

r.irDc,

I;U_II1-

~;l'

USUCl'

ill

1110.1

!':iI1.lr:t1,
\';l

I::~a
in

:~r"l;;iPli 1i nkil:lj

~l'

1:,,'(' III

de genul acestora : , • ..I' ," ~ _7'Cll wlvclUi ,-~ "'·WLl.Hci «!cI!f('Sarl."l prirnar.i .~' '''I ('. '. 't' 4,4, Prcg:l.lirca supralet clor me tal ire 5C \'a Inccpe u m mO-"~:Vh' _ -e-- .. ,..-,----_ ,-,'" ••• =-• .ILL I. rncntul )I'~e"\-1".;1··1··~1~1 'Ill,"I("I'I.;rt, ---' O"C' -J: ffi8P,U1C 1 ,-,1.'1 .I~ I . _.. I:.. I Hcra- .:.... 'JIte-spir . it, Qupa carl'- sc va dt'etlla a doua dl'''I'l'~:lJ"t· cu IKITI o_'. '."'.' ~ CI .. .. -.a--t'~:uea' ,. . ..., r;> .. , ~fpI~~;';;"~~~~~~rl.;;rv'i~;;;;~6ffiii.~rn-7:~~~' In care sc ~-(-I---;t-": .:.:j c{~t I cna • tiller,1 (a..cc,I,OIl;I,I' :;;1 II a I\ I SO 1111 la 1111) ."'_ I lve \'0 t c pro C In vee ere srarca a a ('IC_ (1''_ men I.' (. " ce .., ..' -~,!:\o!. . C!I SOli II .1 Cl I~e . sn~~lll~:_~~O.) Sal! ~O(!.:_c:I_I-=!_~:a I~~

tHor

-:)-;;;t(·-~i;J~ti;d·5att
h) matcr ia lul

in intrcg imc

Cll [unrlcr ;

Se vor i'_1toClilra~iclll11clllc priv ind : _ exarnmarca .. '1dur il f I b' It" '1 \ 11.1I~ a a Stl Uri or, orrnu ar cod 9- I 2-}(JZ;_ z) .u c. me c e vcrif icare ncdistruct iva 15(11, (Iunct ic de 4 ',5, Pr~g~ t,.rea sll~)r~(c~clor, ~etahcc ,are ~1rc~t scop i~dcpa~l~etoda de' conlrol ind icata de proiectant). tarea impur itat ilor (gJasllnJ. OX1Zl de mel a l ~1 or ice altc ImplJfl-.·::~ ~. Pentru asizurarca \111 ) Icte unif ' J tat' it t . t i 1 ) _U'" bliir ii t 1 ,< d' I:> •• or slIlfa Cll! urn orme 51 nete -: in zona )1) rczu a. e 1Il 'tl~npul I-:rc dllcr.lr~~ . asarn .1~1I: ransportu UJJ~H unJor se vor folosi mctode mccanicc de uniforrnizarc I I' e t c .. care sa pernu a o runa a orc".a a prctcct ici. • e, etc). .. J" "arc. difcrilc'
y'

part ial sau in intrcg ime Cll acopcr it cu 0 prorccj ie tcmporara f .....fatal, pO(('jat : cu diverse grundur i -- rn in iu de m in iu de Iicr , grund pas ivant CIl zinc etc.); . .. in ell d) ma tcr ia 1III z.mcat la cald pr in cuf unJare .. ba ie : 111 e) matcr ia lul acopcr it ell stratur i de \'01>5ea nvind . dclcctc provcnite din transport ~i manipular c. c) rnatcr ia lul
• , •

acopcrit

rug ina :

In cazul dcgrcs.uii 1'I1 solut ii a lca l inc sau dCll'r;,:cllti cst e [u le iat , ~ eccsa.r5. sp5la~ca ell ap:i »ill;i la neutra l izare ~i usrarca cu ncr cn ld , plumb, " ~ J,I~~,~!Jk \'Q[ 1.1.C~lltt~)latt; __JOOI;~ ~ ~i ncdistruct iv sau d istruc!\, III proc~l~tllll~ldlcat. de prolecTanr;-maintt: de a jJ1c(,P'~ <,fcor.tllae pa l)rotecllCl ant icorosive , 'j.,) __ -

"1 q

;.'{.

Cll 501111 de dctc.'r,gl'Il\ i, ii

~I'
~::

~:~!

,I> J~;'

21J~j

.'1,0"1'

U,t-~- .

1Ji!•.~;.:~:.:" .'."""'.:, :';.:. ::..•.". '.


'q;:
:i~:SlihitIC
','

·'.]~,j!.t~~~~~'-;{~~;;;~:;;Jl;~;i;i:';));{1i,~ l;i,?;;,,/.,:,: .~j~,


'::1
J

!,~ ', •.•.

", '..,. •. ';.

"

':;;51

:i~'

c. Indeparl:i.rC;\ oxi:dlo'r;!'\uiidcrtihii :ctC.:·sc '"a'C(ccluii pcntntJ !.....'..:';.' "') .:ii··' • . .' ..... '.: ·;.:1~· mcnt ionate la .IiI'. a ~i·~).,de·Ia·pct. 4.4.·:"~·: .... " f crarc';' ~~·prla~~\t~·~~/~~,r~a tlltllburilorc de inalUi rCl.i:;lc;I\:i: prclu- .~11 Iunct ic de ucopcr irilccu oxiz.i (uaturli, grosimi','sllpraCaFl',~' lor tchnicc " U . ihir: ,IC so "a c cclua conform "lmlillclilllli~ g!'ad de alnc] sau CII al\i cOl11p\lji ndercn] i 1: metal, pcntr~ prcg;~-::! bud de illalC{l:~I:'~SI ~Ill;lIlOllc:~ C~CII~l'II~.clo.r(~C c,omtluq ii C\I ~1I111lm'.a supralclclor sc "or Ioloai sablarca , .raZ\llrca,~ldlllrca.s'~l.!· C'd'. c:II'l prctensionnte (C 1.\.1-::12) pct , 3.ll .... s.zo. po lizarca . .' . :1 .f' . 'I')' Jilalea sllpraCcI.clo~ prc1u(rale.5c va conscnum ill Prot: "111-' ..' ·~.l '(,1),1 C rcceptre ca!t(al"':'l" cod 9 I _ ': ,.~ d. fntlcp:irtarra micilor dclcctc de s\lpra(a\a sc va cfcdua', mita le cu prcvcdcrile Ii ·C D,-'3Z- ,I-lOa. dUP;1 (are, 11.1 (011(01'pt' clcmcnlclc af latc ill stiir ilc mcntionutc la lit. a, b si c lie 1;~.,: _I II ) "., ,I n , .. ), , 51! ponte trcce Ia joant.uc.

de prolcjat pr cz int.i ·porozILI\lr dCIlI\'CiaP, ;;"-'~l rc dc 1.1 ~1:1I11.1.1!.1l~.1 Lura 11"11(ICC;-lrCIrortiuni vlc su l[;t!;tl;i l..lcfcClc de laurinare sau unghiur i ascut itc, cstc ncccsar.i iIlJcp;"lr~( a_ _1~~~:__or~~I(ollll ~J;\~ .10 166/1-77. pet. ,.,;'-2-:--'---~·· tnr ca luluror accstor dclcctc prin acopcrirc (\I metal (suum;"\ Iii: 1.ll. Sistl'lllclc de Ilroled'lc ir i . " . .) .. I [ui 1 ,.., ., I . . pr m 'Op~IIC sc -,nr '11l1t(,,1 (II :: Ic r urr c S.1\1 nunun pr ru ~ c uirc, 11\ Calli ung \11111or aSC\I\llc~t, ~IlS\l a sail ('II pistolul , conform ind irn t ii .... ," , . '. _., i '" . _ . de vons I, I~-'-~_.:,_!I or l •• c rrc IHo: IIIGI loru I 1 11\ cuzul unor pO;-\1\1I\1 care sc iuzidesc !;;\II ~c aropern cur ',J.,-_~...s., \~:,p('ctan'a IIllJlca!lI)or <hte ut'I'ro(IIII"t ··'1 J_. _I ~ diu ~pac \I, sc a mite rcmc o' . I f ectc Ior uu nnu S\ls: I' csle 01-11 "11 one. . '" .. 1 oru rna sa c icrca uc '.!;' . . 01"" " '"
(I \

pct , -1:·1..,

CIIlU supr:Ifl'\e1e

."

. .,

._..

_.

'; . mUIIl

(J'

~?I.~Fl.!~,a_;;,I!F_:~L~,~Q.I~I~-;-~-\.::_~~,.r,;!(I','I,IIJ1;illla:\i-

prin
11\

'2.1.1. ~i 2.1.2.

" . 4.G. Supralctclc acopcr ite cu [under r III1C I'ic IC ~ I area Ior , con rorm c'I'\'-' I oJ r,:.

chituire.

. .~ ._ _. 5.1U rllglll;! 5C "or (lII'a\,,: 1016611 -II, cap .. 2 pcr]: -t· • •

. '. . 4.7. Gradu! de cur.ilarc a supralctclor care trcbuic rca lizn .' Ia picsclc ~i clrmcntclc de conslruct ii din 0\1"1 af latc in l'xploalarr.;, se st ab ilesc de c;ttrcrc5.ponsabil\1jqt_iIJJ[.ClincIT..!.'l.....£olls~i; (1111(\ ic cle gradul de detcr iorare . potr iv it cu prc"l'dl'ril~-(rilf STA. 10.166/1-77, cap. :;, pet. 3.1.3.

. Exccutanml dllp;i :1plic:arca stra tu lu i (I. PI' I, ',;, ' . 51rc, va ver ifi l' ,... . • .,\ • "1 '" .', prill \OPdesert ..-. S'I' c\~ ~~~SIt~lt.l. pcltclI)dor Olplll:ak. (',l!r.:"illd IIH'I(,da ~ Ils.1 .... V\'lO·SO <'1 nde l'rc"cI "J III ~ I" ' ·s--,.\·.... ' " ._ ercn \ a accsturn'. , III rO:lf"rlllil;\!t' ell . ~ err c ( III ~ J.-, 3661-6.:>. htnqic de rczult I I ~i'sa\J I'd .. ' ... a' C 0 0\' lIlulr sc ";1 prcccd.i b CIlIl1I'IcLl!I .• 1 I • Rczi Itatclr !'11.1.lurl or: . dou~ starlu a_~ ,e <~b\II1~llc, Ill. con(ormita(c ClI prcvcdcr ile dill cc lc t:alitali~}" al(~. 9' ~r (I I1\cl\llol1"le in "Proer~\iI-"cl b;J1 uc rcccp] ic • .l COl! - -4-100. .

-1,1'. sropu l obt incr ii unor supralcte corcspunzaloarcsc ap lica proccdccle ell.' prcl!:Hire mccau ic.i a suprafctclor, prc"~I7.\lI' . ;.,_: ~ 10 . 166/' ,--- .cap. 3 , p<".I 3' "T \. . III I:, .,)..
P'c!lt!',1

'II

"0

Excculantul [Iurn izorul sau montorul pc santier) "a clabor Iiccarc din opcrnt iile ;n;"ttalc in ST/\S IO.I()(,/1-77. cap. 3 pcl , .1.3.1, Ci~,e tvhuolouicc pr in care sc \':1 rfispunde ill mod c'jn':rc' ~ , la r.:dila!ca prokC\ici ant icorosivc . ,1.9. l:t cnzurilc in care clcmcntclc de coustruct ii mctalicc s vor Iolos i prot cja tc nurna i prin acopcr ir i mctnl icc sinl ncccsn rcmcdicr i part iale ale portiunilor dcterioratc. '. Pcntru mcd iilc in care este nccesarti protect ia pr in z incarl ~i vupsirc, protccl iilc suplimcntarc pr in pclicule foe "01' apl ic a rcrncd ier ilor ncesnrc la clcmcul cl de coustruct ii mel alice. cit ~i la prolcc\ia efeclllaifl anterior pri, aeopcriri mc:laliCl:.
1l1l111~i

re: J~\lP:l Illonta~'ca .c)clHcntc)or vopsite sc \';1 vcr ilica st a'11'~'~llal"ll1)1 de Proietti!! ~I se \'01 trcce - dup;i caz -_ "all la 'r':ll',u ell C 0(;1 C nl'CCS;U' a t ncra);t" c , sau Ia ap l i lCarcOl unui strat dr .Iinisan- rv: f'\'_ I .' ::, t. I :'\ c.cl11:nlcl<: 1."daiJ.ee, in cazul l'fedu;'lrii 1l'lnratiil'Jr 10C'1I. toatc I)olfiuni)r 1)" '. (':11'" . .". "'111 \,r 'rt'1 I: • '.,IC )1"rcreI . \.: oblt::alonu CC" l' vopsitc . .. l 1'1 t ".. )ala Ia. . ..

::It·

J:

Aplicarca sis(clllclor de construe] ii.


f arc
7' •

de acoper irr- prin vopsir« 1)1.: lcrncnl c

1101

Ullp;t dccluarea

alit

'.

::'

: ~.

. ~ .. - dll!';1 ilion :tIC. 1n uncle cawn . Col de ex I I' de aplkarc sau cI-l'po:'il~n' s ,el~lp \II' 1)1.;a ~l!Ior spa\ii sllricic!llc . '" •. e po ap lea IlIallllc de 11IGIllaj Illllllai

4u' j.t. Apl icarea slralurilor de aeorerirc 1)1'1'11 e r "'uI II vops irc sc "a 'l~. '\ lIlalll c .l e montarc;l clelllcllll'lor It .. -,c ponte acccptn ca u lt imu l strat s'i sc ~l)ll'r(' uc rOIl:>I' rnct ii,

2G
27

.... _.:_

,.

;' ..

'-:-:.'

,,'
,I

....
.!

..:
:

'r'
~I • I

Pn'g:Hirca <letcriorala

suprafclelor

clcmentelor rxploatllr"ii.

tic con!>lrllc\ii

CII

protcl'~ia

in timpul

4.15. Pn.'b;llirl':l ~lIpr;!f(:\c1or de eOllsiruc\ ii cu prnh'q ia d('\l!rioraL-1 in lillljH1ll'xploat;lrii se va lace pc \,al'.:\ une i dO(II111Clll.qii, ~rl'ciak, \ inillli :;l'arna ~r:\lIul de clderiorarc a l'1I:Jlll:nll'lor de CClJl:,truqii Jlh~l:l)i(l', ('\I I.'\'l'nluak consoliJari prea)aLik.

oe

-i , H,. I~dacnf'a wndor cu protect ia dch'rioral;1 ~l' va [arrprin aplican':\ si;;ll'llldo:" de aeopcrirc pr in vopsirc [olos ilc anterior "::111 alte ~i':'\l'llll' de acoperirc (II prin "opsin' rart! au n·1 ))11\ in arcka~i l":lracleristid protccloarc ~i sinl compaliLik ClI \'l'(hj\I.1, "b~~'m. :\n..'~ll' si:;lenl(' de aropcrirc pr in vops ire sc "or aplica )I': s\iprak\~' pr(:g;llill' in condi\iilc' illl)lIlSC de prc\'l·dl'l'ile. ST.\~

ro. 166! 1-7 7.

-1.17. :\ pi iC:HC;l :;i~tcll1l'1or de aeoper ire pr in \'op~il"l!, sc \":1. Iace runuunl ~au' Illcl':lnil.al, in Iunct ic de \'l')uJ\llll IlIn:,ri)or .. La aplican':\ nu'eani/,;Il;1 51.'vor Iolosi aparatc de puh·crii'.al rarordale la un C:OJlll'rt'sor mobil de :IeI' de ioas:'t prcsilllll', ell lkbillli de 0,1."1 ... 0,3 III jlllinlll,prCCUI1\ ~i agrcgalc de vops il de tip air less. -1.18. :\copcrirl':l prolcclOarl!' prin vopsir«. prin Jl1ctali7.ar'!" :;:\\1 CI)Olhin;,t:l .• h:lcrior;)t;l in lilllPII1, 1::~l"'IM,HU";i (oll!:tn:c\iei sc vu rdac(' Iolosind. <1\'1';\ C:17., acoperiri-prin vops ire (\I lISC\!"l'a p(.lic'a-.' Ie lor la acr san acopl'riri pr in metalii'.arc ~i n)r~ir(". -I.lfJ. \('cc:':ilalca rdacedi acopcririlor proll'c:loarCr .ill zonclc· d('l:'riorale, sc vu .1l'l('nnill;\ in urm;ltoare)c eOlllli\ii: a. SislI'lIh.'k de acorx:rirc pr in vopsi re (:\ \'n ~i A \' c) S(~ rd.,c in c:lwl eOllstal;lrii mm;t!oarclor grade de ddt.'riorarc (conform.

ST:\S IO.16()!I-77): R:. pcntru daselo! U« pcntru clascle

de agr~$i\'italc
Ill'

agrcsivilalc

I 3

~I ~I

2 (S'L\S 10. 12S-~;6): -t (S-r ,\S 10. 123-86)_.

"

23

:,·:\::' {.[ll· . ' ..., :"....: ·:;.:,'~;~;{~i.~~~J~f~~~;-·-',.:··;;:".54\"·,,


:_:~::!.';"~.,~~:-: :v; ~_. .:::. ...:~:::-.'

... ~-. .

' ..

._ .. ,:

.•.•..

., ... ,,' . .,_:~

~.25.· §.!ra IllrjJ~5u~Ccsi~·c. _ale~~ulliliu Ire se \'or ::lJ?llc~. 1ll~1I~:1Ipc ~\Ipraf('\c rTiT sail dl! 11111J11 (a\I... ...

C\1r;\,tc.... lipsilc ~dc jlP:I,


:.

'd;l'at~i;~:~l~~\'pri~" '>1~1¥'.::
:=, '.

'~~K~:
.:,~;,\
./.,'

.'

r:zu:-.'

Il'care ~(rat nl ncopcririi trcbuic 'sf, fie ~ontill\1lt, . Ii' )sit Icrclilur.i .. ~1;I;'!t:I. c:dollcrt! 15Itr.i. ncrecularil51j, Inan'a (I\'c;~n" sl!,j11 1...·lu!1e s'i r ... \l.."jCO!lu:j ~ (Dan l=-llpr:1dl'IIlCn:llhll ~i 11:1;\11\:1 cllkrii S;I difcre dc Ja slrat 1:1. shat )en'I 11I.'rtlIIle "('1'1 Icarea Illltn;lni III l c.s rahtri aplicate;. ~.li. \"llIniir\l1 lito straturi ale sistcmului de acopcr ire nplicnt •. ~ Ipraf\'\I'!e picsclor dill o\C'i Ircbuic si'"trca lizczc !.:.ll)simca tot a l.i 111:-' )In:dl.\If;' ill proicct , inr lus iv la coltur i ~i·;mllchii.;A' ~.2:';. Cifra lII~xil1l:i de ;Hler(,il\~' admisI"1 la sistcmcic de' )ro-:? I: prill \. l)Sl\'e (.~ e .. . _ I C asc c ( e acre~il·.\ ~I , C_pelllrtl clnsa de :1grr.si\'itatc 2, ~i de 3 pcntru c1a~~
~rl'5~\·ltatc

,:,%~.
'jj::'
<;,:.

.~.t;.

~a. ;~r~~i(i;~'~~~~'; ')t"eor'tirii"~,;';r:;fe ei sc va. race COII((I1,:; STAS 10.166/1-77 a iccarc dintrc t ipur ile dilcr itc de clemente cue alc;ltu icsc construct ia ~i unumc 1:\ .')% dill IlUIll;lIl1ll·kmenlC'ior iivrntc. La Iiccarc clement care (rcbllie sr1ic vcr if icut , se vu ir!J\~p~Irla grllndlll, pr in metoda tic ln pd. 5.5 dill st.mclanlul lTSr:·:ti\,. I;] 2":) dill nunuir n] picsclor carl~ il COlllJlllll ~i SC va COlllpar;! <:,peelul !'lIprafl~\l'i picsc i CII d:1 101111 I foto~rafit.: (figllra 5 ... lO IIi:. ST .. S \ 10 J(i(I/I-77), corcspunzator gradllll1i ;:i t ipulu i m inim dt· ...IL·qir<:.
pI-c\·rI7.1I!i: ill pro icc] ,
~(;irj!1li") "pnf('~d <1.1'1'" nr .. sc .l.~ iIlL',tma ~r\llldlil s in ""IiL-rea H'rific;irii:jl' \'j! slal';li d.' flll!lisia dt' reccp\Je, ill 1'\lIIC\;·.' l:': iimcnsiumlc pil'se; ~i ast lcl ca si''' poata fi COIl'e! aprcria t a .• I·c;:,:: "nIH:lV Icte i til' old. La clementc!c de acda~i t ip, picsclc rail' fL' ··:rifi('.-\ tr ebuie ::;l difcrc tic la 1111 clement la altul.. lmcdia t . dllpa vcrif irnrc, supralclclc pivsclor dt' Pl' (".'.:: :I fo~1 indl'p:"trtal .t:rlI11UlIl in'bllil: rcacopcr ilc ..str.uul de I'l'Olt·Ci.,: 1(::1\pora 1';-,,--'.

.,;.+

;~(
"",:".;

T.

·1.2lJ.. \copt -r irilc tcnnicc de z inc 'Sf! vor aplica conform Jlogiilor spccif icc. de put ind const itu i, in condil iilc ST.-\S ·7."1. ncoper iri protcctoarc tic s inc st;iti'ito:1re.
-I..~O.

..

..- -.~-- ... __ .. ;.----,--,.-.--,

;'"';_' .;.'.:; ..

Aropvrir ile piin mctn l izarc ell zinc sau aluminiu 5C vor a COllfll'lIl.tcimologiilo':spcci(ice. jl\,~op:(P\iil~ S}AS 75~S-76.

L\I .. \copni.il •. clectrochim ice de z inc si cadmiu se vor · a ronforru ~L'lIII()lo:~iilf)r specificc. clcvcousl ituind acopcr ir i
·.:IO:tPl

de

~.1I1l·

~(;",t:""uarc.

ill condit iile STAS

7222-7·1.

\·E!'IFIC.\HE.\ In:.\l.Iz .. \IU-:.\ EI.DIE\TELOR

rn\"DITlIl.O]{ 'SPEClfICE PE\TI{t: l'HOT1::CTIILOR '-\~TJCOHOSI,"E ;\ IJE CO\STHl'CTlI )IETALlCE ))I~":


:'IIEDIlJ.OH ..\(~/~E:·.~I\"E.

(Ollslal;' 1';, nspccf ul ~lIprafl'\l'i \1I1.,i I':·.:'e l'~(l' IIl1l1i gr:ld ~i lip de c\lrft\irc inferior l"l'lui m ittrn prl''·;-li'. .!Il in project $C "'01 repel;! vcr if ic.uca pc aCl'la~i lilt .I, >'il':;c ~j . .. dad sc constalii chi:!r 1;10 singur;, pit'stl aspl'l'11I1 SIII':':lflL: IIU':On'spllll:~;Iloare proicctulu i, toatc clcmcutclc db \ ilf(TI"~'" rifirar"sc \'nr rei LIZ:! la rcccp\ ic.: • \\'rificarr.a calita(i\';i a modului in carr all (0:'1 pl'!·.:,:;-,:i~:~lIpr;'(l'ide se va COnSL'!1I11a pe Iazc de lucrfiri ill .. l'ron·:;111 ,.,~~:;t1 de ITn'pl ic ralilalid" cod. 9-1·!-100 in care. la sf irs it , ~.' \';1 :· .: :·.1ion.i ..!'lIpr;>f(',,·k prt·g; ..t itc prl'l.il1l;' .!.!rarllli de \'ur;-,\:1 tt .. iuci i-. '. I'rill proicct ~i :.(~ pol incept' opera] iunilc (It: protect ie ;,1I1 i('f·::~i\;·,··.
S~

"-;-'-1,". Ihc",
corcspunzator

OlD..Sl"I'l'SE
I'reg;! Iifl';!
SU

Apl ican-a sf ralulu!


5.2.

de pr otcctic

tClIlpc.rar;i.

JI raf c\ I~lor.

),criiit::uca 1:---'

:>.1.

la pr imirca 'lor pc sant ier de c;-Itre cOl lI,: rCCI.'!l\ ic IlIltntU de \'I~:t~.,~fcctoe-:tra-montaJld. iilGtY.III (abklor a dimr supr~.f;q;, sc ponte prcg;,~i ~i proll'j-;:-"

Ii i din otcl sr~ va fa(~e

\~i(k'an'a

pITII'-d ilii

fliprar"'rJur

c'll'mcntclor

de ('011-

(grltlld) sc "a farc dl' cttlr~ rOl1\isiallr


1110 111 a j II

ilplk:u·jj ;;lr:!I!1I\1i cle prole!), i·· j!··~;~~}!ar;l ... Ia pr im irca pc ~alll ivr a e1t'Il1l'I1It'I,Qr.:·· ('Iel. ...r.~!.:q?lic,,:..JlI11nil;\ tI\: nn it atr-a care 1.'1'.'::;:1':17.;-'

mt ir-r , ::._crilirarea I)J,,!~;-'lirii supra(C\eltJr sc va Iacc inaiutc arca pT in~Tlc-prt:TtITtil:.-----"-~-"·"'---·-"-""·

J-::

f~ '.: ~i:.,~.~:
.. '·-1

'-!':!:

a. Vcrif icarca apl irfuii strntulu i de p;olec\il.' letnp()r:lr:I~Pltlll) face v izua l la.Jqatt· cktucn!cle cOJ)slnI9lE..L_Sttalu) d·: ~'.rlll1\l ti:i-hilic :;:1 lie uniform ~i 5;1·:l(OPClC illln::tga ~·.lIpra(:ti;-1 a Ti"~;dor care .. lriituicsc clcmcntclc.
sc \":1

:31

..

. -' "-'

'!

<
. ,:',

.. '

)'~r'::~""
};~~~;.

",\

':"
; ,j;'.

.~I

"

. ,.1 ~I,+~;,', ..

jt·

-: .• ..... ~-)
,

, 111 ~azlIl, c!"d sc COlIst:lIrl d .stratuf ' d~'p'r~'ttcli~ ttllll':orar:i {)Wi aplicnt III \l7,lIIa nil cslc unifor m ~I nil acopcra intrl'aga supra(ati"l' :./X. sail IIIII~s~e ader~,llt, s~t.':;t.ap'ica pe pnt icr lin uou strut dc E.!~!l~(J.!~_:\\' c u a ce a.~1 ,.I!~,~!_n· !i!.LI~_:.~L.s.tr.aliiLjli'-ptonii:t:~JlliU .. iI.____ or -Ycri(icarea prcgiilirii slIprafc(dor ~i a stratulu i de proteclic 1Clllp0r:lr:1 ":I fi de fil'C:ln: lIal;"\ COIISCllllla\;'l ill .. PI'OCl'sltl-\'crhal de rcccpt ic calilali";l" cod, 9-1-t-100. h, Ihe"1 clcmcutelc d<: ('OlIslnll'lii se liwcal,;'l ziucatc pr iu cufuudare la c,ald .(dc c:\cll\pl." tal'la pcntru acopcri~uri sau pcntru e lcnu-utc dl~ iuch iclcre , prof ilclc ell pen'!i subt ir i laminat« la n':!'). sc va executa \"l'rifiearl':t ~:rosil1~Lrallllui de zinc prin lIla~\lrarl~ cu C'iCOttlel I'll ' '. Y4.·rifil"31~1~ralllllli til' zinc 51! "a face la acclas] 1111mar til' clemente ca la pet. -t.I. a. III cal. l'a la vcr if icare se cOllstal:", {!ro.,illli mai .'Hie.i dl~cil ~('.k llIinime prc";iwtc in proil;et, loalc dl·lIwnll·Jl' "dill 1.II?ul '·t·I'I(IC.at :;e vor rcluza la reccpt ic. ;\(('asla \'.·rt~Ica rc Sl' \'.1 .ronsvmna in rq;islrul de proccsc
o

'

. ~'\'criricar('a adcrcnte i s isl cruu lu i tic protcct ie IX' suporlul met a lie se va face conform S'fJ\S' 3661~65; . - vcr if icarea groshnii s istemulu i de prol,ct\ IC sc ":\ (ace~lI clectometrul saucu--aTr-aparariJ(!-ll15.s~rat ~IOSIIlII de p~l'ClIlc pi III

mctoclc ilcdislructi\'e sail dlstriict",c; . . ~ =~'erjficarcaapllc:'i.ril1JiTrcgllruTmlln;lr de str.uur i I~r~\'a7.1I1e in \'a face rin sonda' , P!'_~_{ tHere ,~~~, lama, urmuindu-sc
ex istcn] a tut uror~_~I:~_l!I·_! ..9X_..c.lLlliIa:n.t.cjfiIc~!tc. " . '. Dnctiuspcctul sal! grosimcn I?lal:"',a sistcmulu i Ill'. pro tee] IC l1U sint corcspunzatoare proicctulu i, J~olccta~!L.l:a d('r_ldc aSlIpra _.

miisur ilor cc, trebu ic llla~(!_._ __

\'(.'rll:dt·

de

IlIer:"1 fI ;1 SCIIIl~('.

5,3. c,-N-~;-~~r;;'ul de clctcrminiui de adcrcnt a ~i. gro3~1lll', precum ~i zonelc uncle Ircbuic clectuntc !;C "or stab ili CC!1101l1l pel. 5.3. a, Dctcnninnrca adcrcntci la suport a pclicule i sc "a [':.(C conform STAS 3661,65, . Rczultatclc sc cxpr im'i pr in cilrc arabc de la I...~. conform t abelulu i 6.

Ycr ificarca

ill I impu 1 cxcru] ie i.


reo
...... -.

."1 .. 1, a. \\-rifican·:tj!.LJitup.uL.cxcrutid..5.1!...x.a Iacc vonform .:.:kllll·II(;:.ii iil-\'If:0;\r;:; ~i (,Olbl;, din: '. ' ._

lcct '" 1I.'lIlpOfar;"l l'Xl~rlllaIC ill IIzin;"' ' . -;- \'l:rITii:art'a calil;",\ii (il'c;'lrlli strOll; aCI.·ast;'I nri(ie.1rl' '51' \"j! Iarc \ il.llal. urmarlndu-sl.' ol'lincfl'a \llIor straluri conlillllj :1~ll·rl'lIll·. liili(OIlIW dill PUllel de \'cl]j;rc at grosimii, liptic t.a~_ici !2i illcrl.·tituri. adnd lIuanll' dislinct(' pl.'ntm !Wearl' Sirat in park. --.

~:~:'I;~~I;:f~~t ::: J;I'~)~'~'~~~i-~~',rl~~I~~,I;::~~~~',t!:~ 1~:~~i'I:~,~r~;1 J~';~~~i;~~r

1111 I 1------+----------Cilra de alkrCI!I;'\ .vspcc I (.~,j~;eOlil


::'.lrf;:Il~a

~·:..Jril:lid,·1

t.~d,!ln(i!·>r

f,:~t,..

llrt".lj.!.:,:

Ioar tv Lilli;",)

n ic i u u l':nral tic spr III S JIIaq~inilc

olin c."lr;!.\j

nu eu e

:."C

!adercnll

:2 Lun:l)

I.iicl,rrilor

s iu t lI;;<.r lirn\.~,c:

"tra: nu ,·!;I.· (1.'111 inuu :ii uniform, 5C va aplica peste ('I 1111';11111 st ra t , C:lf(' 1111 "a conta Ja nunuiru l total de strutur i. Ibc;i 1111 st ra t prl'zinL-1 I';,;-ici suu lucrct ituri , 5\~ "01' c\lr;",\a port ill.llik ('II ddl'l'lc !;'i se ,'01' aCCJI1C-ri cu 111\ nou strat din a('elJ~i '11:1 tvr in l. '.
. ,n~l':;-I!I\

1;'1 punc tc le d e inlrcl.\i.-rc a I.!:-:lllril.or !C obscrv a slabc<lcsl'rindcri all' p<!:r"Icl c a rr 1111 dq'~I~csc 5~:, dill ~lIl'r;\Ii\\:' (.\oIribjdol pe l icu Ia <:,;Ic "c::p'in~~1 ,.Ie.:.. lu:: ~1l1 ,!dclur ilor ~i b pu nc te le dc IlllcrY.';;:lc 1'",:1 la .5~~ din !,lIpral:lp cadr ita jctor pcl icu!a cs t e .Icsprinsf\ dc·a ,,:::5 .... '.:lichl' 1 rilor ~i la punct e lc de il\ll·(f.l';;;,,, 1'1!1~ Ia :;;~~ din ~1I1' r al'l\a cadr if ajc l«:

'j

_.

(acJcr~lIl1l

mediaer.'l)·

5 ..1./h. \'l'rificar'_':l ~i H.·Cl·P\ i;, pc Iaz e de luedri sc "a Can: conform rl'~kml'nt;"lrii ill \'i!:;oar,' ~i coustnu Jin :.' . -- .~:nif~:.;.II:~·~-;P('('ll!llli siral.ullli de prol(;C\ic '~m;\rindu-s(' )~I\~n~:I"('a ,lIllllI .sbl.l'1ll de proll'I:.\:." cont inuu, uniform, lipsit de I);I~II'I ~i Incn'! uuri ; ;.ce<lsl;', "(')'I(I(';lre 51! va [ace v izual :

--.~~-----------------------------------------, i
('lIlc(cnI1· ne corc~plllll:ll<l;lfC) -

:1 -

cd. 1050

,;".'",. . ... '. ,',;" -.,'., ~;;i,~.;}:rr'.·;&I:tf~O"',;,:,;:~i' ' ~,:: "~~?;:mdcr ~~;'fi:i,
ldcrcnFi

~ ..

:: :-

..~:

:-

.-

'-

de 'prctccj ic vcrificat itrc;<:_i~ra.: san 4 (adercnFi nccoresplmz.aloarc).: prolcc] ClllCI~l\lllli S;\l1 picsci rc~pccti\'esc \';\ rC!,~ce in i,n~~:~_iTlle:·,
sistclnul

padi

i,.··

prcc·illi,'

mcdiocra)

la,.

.'\,:j~.; ,
'.. :~~ ~

-r.s.i.

Iurnizor

:Ii.' 5.'1. In caz c c avur n, accidcnlc. calnmitilt i, lnlrcagn acopcrirc ,~}~,~, .otcctoarc Ir ebuie \'CriCk,Wi ~i rc(;ic\llii total sau parj ial in hlnc\ie<f;t

: gradul

de detcr iorar c.

'J/i:

parle prC\·;ll,ute.

5:. ~llor· actc nonn.at ivc rcpl,l,b,l icanc. de, """": ~I .. a~~ ilor de produsc [n "Igoarc. priv ind pro lee] 1:1 munc n "I sc vor apl icn in mod C\lIllll)ali\,. pcntru ficci:L' raz In it ~i indilcrent de actu 1 norma t i ~I capuo lui in can: sillt IV

ile

normclor

nd Ic la punctn1 6,I'.
ic~

5.5, Vcr if iciir ilc ca litat ive ale dilcr itclor Calc de lucrllr i fie "or scric in ..Proccsul-verba l de rccep] ic calitativa" cod. ·9· J '1·100.,

6, TEHNIC\ SECURIT,\TII . I\'CENDlI LOH

)lU~CII

$1 PRE\,E~IHE:\

6.1. La rca Iizarca }ucr;i! ii de protcct ic ant icoros i\'a EC "or peel a cu str icte]c masur ilc de protcctic a muncii ~i masurilc

vind prcvcnirca'jnccndiilor

prcvazule

in:

- Xormc rcpuhlicane de protcct ie a muncii. aprobate prin inul comun :'II Ministernlui Muncii ~i M inistcrului Siinrtta\ii ~i rcspcct nr. cu
,'' /20.02.1975. iv 60/20.02.1975. modilicar ilc

ibate

cuordinele

nr;· 110

~i 39/1977.

- ,:'.

'

- Norme de protectic a muncii in activitatca de constr~O~t'i1 Itaj. "probate de ~linisterul Construct iilor ludustriale ell Or-

tl nr. 12.>3/D/1980;
-

Xorme dcpartnmcntale

de protcctia

muncii,

- Norme tchnice de proiectare ~i rea lizare ind protcct ia la act iunea Iocului. P IIS·83;

)1.1. Cit. 1965; aCollstrue\ iilor


,

- Normc de prevenirea ~i st iugerca inccndiilor. aprobatc de stcrul Construct iilor Industr ialc cu Ordinul. nr. 7-J2/J98l; - Norme generale de protccl ic impotr iva iocendiilor la' ctarca ~i exccutarca construct iilor ~i inr.lalal iilor, aprobatc Dccrctul 290/1977; - Dccrct pcntru inst ituirca unor regul] privind exploatarea rct incrca instnlnl iilor. utilajclor ~i masinilor , intarirea or~i disclplinci in muncii in unit;\plc cu foe continuu sau care stalatii cu grad r idicat de pericol ill cxploatare , Dccrct nr ,

J81. '

..,

I
1"·";:."_,, •. _

.'

'.

"0'·,, ~, .
.

,.

AN E:\ ,\

CbS3 ;:...~ de C",cf,orb .\I""·ri.1I.:1e de h",;", "C;lI:n~~i·/i. II" ah' si~'c"lului I;"., ., u '" pro),,·,! ic d I! proll'q ie <I mcdiului

~e
'.) =

~~

..

currr.cn

------~~~~~~~----Slr;lI prim.H. Den II III in'a produslliu i !'\ r,


SIr.

CLAS.'"

LA' AEI(, "ENnw DE AGHESl\'IT,\TE

El.DIE:-\TF. J.

DE

CO:'iSTHlKTJI DIN Op::r. He.\

J)IN ]7,

'UIII.E HL\ 52

• ·I~.

LATE IHN OTEl ~t Hen 52. S'rat

1.'\l\II:<;.\TE ,.,\ HECE

~I IlE.'\Zr

illlcrllll'e!iar Xr , 51r.

Sir:"

ric linisarr.

-,)-1---(..:u ;L· I;rc.,i'ti. L, I e 1;ll',1 i,')

-: .:

., .....=
.i

~.=

Silll 1,.. 1

CU!l~.

»""I;",irl'a I'r().Jll~llllli

n{"lIlIlI'

irc.t !"""","ll1i


<. COliS.
"!

c,..

kr

sJI.
.}11I1 COliS.

r.

::

;,..

Silllh()1 Gn:1lI1 dc '"illill de pillmh ill III•.; G )JI.-I

.'

.. :cdit: (-1, .. 7 a~ld

"\I

II
r:II:.

~p, 1:~:lh:
1\

Sillll>c,1

I.:Il'i ""S": a I sica. ,i'/;'I si r;;~llIi al. chirJic~' ell ·usc;uc la ;'1<"1'

"I' . k:.: ..:u~

:";'::

/,

..--:
=: ....

7 O,.iOO

'J
":111:1:1
.r

III
,\

,I

lrh

nl

H.t:;:IIi al'hidice vu lI.o,Clrt· 1:. ae r

llll,lIlu'l

I": I,a/:', d c r.\'";: .11 h ""1 pe nr r u l·:'.;:l'rl';rI


o usc ar e

'2.~

Grll~ul de ""HIU de plulllh 1''' hal:i de r.l.~in i a lcli id icc

(; .'.H-J

l.'lei

~i Clolcaucillc __:___

"I'

Grllllc1 dc 111111111 ell· ph:rllb pc hill! IIld .C; .i,'; 1--1

EIl.ail pe 1.;12.\ ole r.\~irll .llchid,(.: (II "~:.H" 1'1 ""I ll',uaduri I't!U\fll .·_"t":ri{.r~ 0,150 (; rllnd mrmu de ).lllllllh pc b.)~" .Ic c Icrca uc iuc
I~ J_'l!)-I

U,i,,,()

L'lci, a'''~>;e.: de '/Clpsca r..: 1..12.'a de ufloi (II r;i~illi per. clof'llllilice ~i ;'1'_ III~S'CC de HOIII' Ilexil ('II rj.~ini perdor·';lIilic(· Vlci,
'/01'5('3 3111\'sl("c

.i

Grlllle' de 111111111 de plumb I'e I,a>.:\ ,Ie u le i G . .15'.-I

"

1I,00 Email I":rdoninilic. Wr 0, DO in auus u-c 1"11 10 Jl 1(0;::' !It· x i I

0, i ~O J

O.I.~O Grund ,"iniu tie ph:"'h pc h:uli cle IIld (; .i~ i,!>O 1'. in amesI· ICC eu ;:r1l1ll1 p<:reh'f"li· n ilk Igrond ro~u ox id i(70) 10 Jl (ailleSIC(ul sc lace in J;rclltalc) Grllll.1 111 ill de pillmu ill pe l:-al~ tic uld I; .ijl·i.!.II) p. in amc stvc ell I!,rlllllJ I'crclo("l lu il ic IgrulI.1 ro~u o x id] 1070) JO P [amest ecu l s" . 1000:c: in p'~ulll'e)

pe I;;,.:;i de

de

ulei CII r:'~ini per. c!ol'linilicl" ~i a. mesto;:,: de Hom. f1cxi! ell rl~illi r<'lcl('I"Iillilicc

.de u lc]

(;rllll<l de de plumb pc hill"

111'"11'
0,15,1

G .151,1

0(1)0

Email pcrc lorv iu iljc 70 II. in aIlWSIl'C ell jIJ l' HOI~' lIexil

JiU
0,360

----------'~--~----------------JL

_J

'.,_ ..

'!,

..

.;.

:·1·'<~1;~~~;,:~;:·J·E;;,{:"?;~\\1~1·:c,· .
I·I .._ .... l '.'

"-'_.- -_..·;···:0·-:.:·::;:···.······:·: .
·····--7 ..
."

'J Vlci: amcslt:c de vopsen pc had,' de ... lei ell r.'~illi per. c11)f'lillilil'l: ~i n. Inc~I"r de Hom. IIexil CIl r;"~;'li pc,,: I"r" illi I;'~c
I)

... .

~"

. :~~~~.'

.:':_.I ·s I
;

....

._

..

10

II
1.'0

,Ic' ploil.1I pc IIa1.!l de ulel G :U H

Grulld

\Ie

n.inill

O,DO

r: fI·llul Iuh,h.· ~Ic pillmb pc h:\1.:. de IIlei


• ~'j

:Y

G J.H-i,90 p . in ameske ('II I;rll.1I1 pcrc lorv j. lIilic {s:rllllci ro~u oxi,1 ( ~1I711 III P !nll1cMeclIl ~,~ Iarc ill, glcIII"IC) Grllll.1

O,I.~O

I --

F.III:\il pnt:ionillilic, .'0 1', iII :1111<',,11'(' 1'1, .~O I' HC!1II' IIrxil

O,·ltI"

--

.i (fI'

t;rl"~ • .,i.

".

l"Ie urcd ic]

II ,III r ;lIf. rued ic (-1...7 a u i)

\!Id ~i rj~illi d",..,inilin:

---

--F.III:lil 1"'n'l"r,illilic
~0711 II, ~.iO

!'l'r·

Grund de III in ii, ,Ie pllll1th pe ".11.'\ .Ie IIlei l; .l.~ I·"

n,I.50

.Ie 11111111. tie plulllb I I'" 10,,1.,\ .!c "lei (; ,i.' I·~ O,I.~O ')0 1'. I.. :.IIW51cc l:n ;::rund
10

--

--

'\

I~~

p"rrionillilic

t'ld de r;i~ini :dJill'

"1'0'

r: rll",1 .1.: Ininiu de r":lllh ill u lei G J.\ I,~


Grund de 111 uuu de plumb III ulci G J,\I.-I. 90 p. "111;\ il perc lnrv intlle S -IOiO·1O r"TlI Grllnd. re;,>.:I i·/ !oi. coru poneu I l; -l0"·~1l I sail gr und I1IQIIO·. componeur S i.l.n

.;,_
2
fl,.'Oll

".

\"'I'~c'n rpo~i!ludr .... \ . .l.'!O~ in :III1"~Il'C CII illl;\rilor I .ij7

(I,

2 --lllll

---

.. .~ 1;0

I'ld ~i !ll1ltl" I;. .,Ia''';i<::ll.i ,'11 ,lid .. I.tr",celt III nmcs .. Icc eu ~lIIail per. dcrvinilie S 1070

~, 0,.300

~,n'J:lll I'I,,~. iliat,\ ell u le ' I .1" alllrac,," in :"tlf.·:;. ,':: cu c1II:1I1 pcrc lorv ill i I ir. 1I,!IIO .ill i'·

:0 ".

-----I -(1,1'0

t! I~ i1,:lrile.:.,·II.

50 r in IIIl·!'I'· ... ell (,1I!;til ,,!'Idor' "111 il ic ~ ~OiO • .'t) " r'

SII'"" I:! i' I.b r i 1i:1I{. c

IIle'
;t.

--- ---2 -- IU ~"o


II,

Cup ..•lilllo:r: 'Ii II i· l ic r, uld ~i 1.\~'lIi cr',xi,l,rl'

.i

2
0,100

(:,·11.:,1 dt' milli .. ,Ie 1'1111111. p,. 1>,'7,\ ,Ie III";

\"'I'S('"

1,'rito,"

j~O;ill a I!IC~lrl' cu ill'


I 3.\j

':poxi·sudr('11

L1,~Ol'

~ --

I!~

C t'p ...1 i:arr i


lid

'1111

i.

--2 ,0,1011
\'.J~.. -, '';lIilh,-;" q ,,\

r.rlll1ll ·till il j,; G' .-lll) ....

.,.

\'::'rolc)

.~"I

v ~W ..
~11)11 (lII~it'i

,'h·i. :un'::"H.:\·.

"'_'p~rh' p~ b;t1.~' de II1d ~i ,.i~illi p(~t-.:h'I··/illilkt: ~i


:!ll\C~'l'r:

t'~

.' ----fI..!OIl

...

--100

"
F.1II"ill'qdr..,.~illili" in i~IlH·~tCC eta 10 I' IIl':1:i I

Grund de 1II;ltill de plumb pc "a1.~' rlc u le i G J.H.~

0,1:10

de

Unln.

[Ic x i] cu ,;hilli

I'cld'JI'tilli'lill'
.'

til." 1,1111111, I p'.' 1,;'1,;\ <Ie ulci G J.' 1--1. U,150 ')1) P III a mest cc ell grllllcl p~r c lorv lu il ic S -l010· III fl \alll"'~'c(ul sc lace in SIl'IIla Il'l
IUilliu

G.,,"U ,Ie

--

90 1'.
I{(.III·

---(),~~O
.i

----125

,
3D

"

.
";,,

', .

.,.

..,.J

.....

::...

"

, I·
i :I

'.
"
" , "

'~:,.:~ 7'

..... ~.,J.
,

",

~: .

'9

," ','

10

11
liO

'

9'

-9"

,Ie t:lci, :lIlIl'SII.'C '/opstlc pc h:u~ d e ulei ~i r:l~iI' peri cI 01'"'j II j I i,:e ~i a.. me st cc II\! Hom· IIe...:il e\l r:'~ill i pcrc lorv lnific e

Grlllld dc IIllnlll lie: Illulllb"pe h:17f1 .Ic u lc i . (; J5H

o, I.'"

-I

I-;ullul,lr: IIIllIill II" '1'1111111. I'c 11:1/1\ ,Ic ulei G J} 1·-1. 11,150 ')0 I' ill nn\l'~,,·t! (II ;:r\lll<l I>crduninilic S -10,0·10 p, ialll""Inll\ ~I! lace ill I:,'C\I'
I:IIC)

Elliail pn.:Jnf'linilic. 'ill P .. ill auu-srcc 1:11:illl" HUIIIII,:xil '

..
J
Grund de 111111111 de plnmt> pc t>a~a ,Ie ulei G J.)I-i
' ,

--", l.'tI

'~

--r:

'/opscle: pc ";\Z:, de IIlei ~i r;\~jni pcrc lor v i n i lice ~i ame srec tic Romell II"ldl rl~illi PI' rc lorz i IIi lice L'll'i.
II.· ;1111 I.' S I cc

llici , nmestec

.Ie

-I

'

.~

,_-,

......

..

Grilli" J~ JIIillill ,I.! phllnh de nlel l; .\51·-1, 11C 1",.\ ')11 P in ame swc eu I:rll",l perc lor ,illilk S -111'70-10 p, ianll'~II;,"1 :ic Iacc ill !l"'II' laic)

I -(I,

1.'0

ElllaiII'Nd"...,illilic. ill al;II',,"'C ell rll'); i I

,"'11.

~O I' 1<11111' 11,1110

·".p~de pc amcsrec de

.I"

Crund
Ik

.Ic

1I11111U

~J;11.;\

1'11111110

u lei ~i r:,~ini perc lorv iu ilke si

tic

uld
,

pc h;lll G .'51·-j

---,1.'0
I
11

J(1.,.i;.

';nll:.1 .Ie 111111111 I!<- 1":111111 P'! I:au ,'" III,·j I; ,i~ I· i 'X, II in :lm('~I':&: ,'II I:rllil'! r..." IN'/:nili,~ S 'iO:O,IO p, · (,un.~s\ .."'\:u' :oC lace ia efl'U·
lUI':) •

Em:lil'

p",,.'bnilli!il·
;1I:ll"If'':
(II

.
~,I

':;'1'. ill
I\ulllll,,~i'

1"

", -101'

-10 III (.Jur:lI:1


~(IIII;'1

('II "nil I'crcJGnillili(c

r~,ini

'

IU~;ni

t'JlC,:-;:oIkc

. -J

\'npsc;\

cI filii
lor

"I>ox;I;II'

mCMCC

I J,H

J.!07 In ;tell hll:\r:·

I -(1,100

\"'I'~I'a

..,-><)xi::II':'I''' \. _j~O~ in a.r.&:="!l~: l u it,,~'riI4U

I 3,~7

I~

',

~~_L

~ __

'.

_.

'''''>II''.E

. -_ ..."'ib~~ii~~;;t:!.~;-.: ,">;'\'~~'j ,\(01'.'"n£ pn};v~"X\\~i1)'-.


DE SlSTEM" Ill<

.. _ .

- ... ----:. --

-- .... _-.::'--''_:~''''.' ,.::_= ;-~~ ', ':_" .' ", ...~....:.~:.:. ....-~: .

~~~;;?l7~':;"_:. ;

-:»

':

;' ' ..:.,

,•.,'. ~. :·f.,'

:,:_. :

.. l.·:

A~E\.'

11

"'N"'ALE'
Simi

DE A(;HESI\,fT,\TE

..4. I'ENTRU
u~

ELI::MENT~
p,illl,U

In:

}lit
,':1"

'SIltE'C'U "USCARf~A .CO~STJtUqlE


Slrat

rEl.ICULI~LOn 1.'\ ,\ Ell L"~"N ,,·rf.

(,\\'a) I'ENTIl U (I.A SA

UlN l'nOfILA
Inl.!rrl1r:tliar

I,A CAU)

(I"'a

xr,
l' rl ,
',il;\lf!

CII,.'t;ol a i11111 i

i:l

.1.:

~Ialniillcle

«!,' a le ,i,;I\'llIlIl"i .. c protvr il'

\-!~ ",,1.:'1 B ;:> ..


::> r1 ':

.~ U

... " I h'lI II 111ireu


I'r(}(jllslI!lIi

Nr ,
\'.11.

:\'r

·.... )'i·.
nl'lI'"llirr.:1

>: I.
Sir,

pn)<III~lIllIi

111",1

.... 1--------S il1l 1>01


CClII~,

-------Shu!,.,1

11~l1l1l11ill·:\ plml1l511111i

>:r \~
C "11."". ~I' ~

., E
II
"

~....= _

COlt:".

sp, I:g/l1I:

Silllh, ..1

~r.

____ __--:1---~

--~-k-.-~-,~~=I!~------'-----,~~---------il=k=~~I-:-:-'_:t--~--I_I-"-\

oj

'(,," at.: re s i i,
1:l1e

I
till
1:1 I ~

ru'

htlte:.
("") :\11 i)

Copolillll:ri ',jlli. liei, lllei ~i I,'<ini perc lor: in'jI i(e"

GIIIIIII rl";\cti" hi. COIIII'OIlC'nl G .fo~, ~O I 1-!,II1 sau 1110'

0.100

Il': IIkil)

nocompoueut
t:rull«1 «Ie

13J5

miniu

\mC'~I~': .Ie 1;,","1 lIIi,lill I .lc plulllu ill ulei (; O-,-I-j-n .i ",n:ail pClclonill,lh: S "ll~O,911 ,,: ';II,n,1 ~i III p. "lIIlit (ilt S'CIIllllCI

.nl· ~

Email r= h:u:i .1" 1.\<;"; I','rdnnillilil'c S '10;1)

.,,-.'0

_.' _

If'I'

I
I

de plu,"" G J'sI."
l:ld ~i "hini clolliuili.:.:

in "lei

o.iso

1'.:,.

Grund «10:0 l1I:nill «Ie p lurnb III IIlei

.\IIIC~\CC

G 3.51·"

I!.I~'"

.Ir: ,!rllllli 111.11111 II' 1.llIlIIh ill III00iG .\.\ · ~ I "I \'m,1I1 pe,c1or',illilic
:-; 1(1:1),'1:1

---------1- --------""'t·'
I~,nail I'" 0, I ~II

th· r:.~i u ,

-I
~_'~_"_;_', , __ ':_11_'_1--\ _

11I'.lo:I"'"I1'li(~

~II;II.

p , !:"I"(I ~i
~r~ltl"Irl

III

p.

1.:0'; 1"'rC:"I',illili,'

S I ~;'\

. l"":lIllin (r.p.. lillll'ri ',illi, Ii ... t'h:i ~i ,;i~illi 1"'1' c!lJr',~uili\'c ("l'olll'II'li ·'"Ii· Iil'i 1.:lei~i "i,illi IW"
(.1111 ....

GrllII.1

G ~I08

fa~t~

II:;'II!

--

,Ie I:rllll,1 ,It: III j. mu .k "lullllt ill IIIl!i


.\111"':':':

- ---------E..,..il pro 1.:t1.\ • It· .;,..:n:i 1't:lt'I"I',ill:III:l: S ~tI'lI I', 1.\41 Em"il I'" 1,;1/;; ,It- ".,,0:: p •. ,,:lonillilit:c S ;0711 1.:1(' I'l'frJ"r',i"ili,' S -II!~

G jH·~' ~I «'III"il 1',:,r1nl' 'fillili<: S ~O:Il,')I) 1', !!III"" ci III p. (·!ltaol 1111 r::1,,"I:lIr.)

C:rlllld f".c G -tIllS •

113',C

it! ,I,,:.:

o,.!.,.,

'-;,,11111 p",,;loll',illilic
S -IOiO
I), 1.~11

I -",';;; L.--\
I.', - .'0 I

I'"

21'~'

II,I'hl

----------------l'ld, ole
"11I("t('~

~------~----~~

',c;p~cle pe h:tl'\ d e u lei CII r.\'~illi 1'vrd"...,illilit.,: ~i :,. mcstcc de "0111' Hcx il (II r:hilli
pCI(;lor·,i"ilkr.·

t:rllml ric de plullIb

111111111

(;,,",,1 tic

.Ie ulei

G 351·1

pe t.a7.:t

n. Dtl

IIIIIIIU lk pili"''' ha7>, tic "lei I.~ .nl··' !.IO p , h, amcst ec ('.11 glllll.1 I'l'rdr.nillilic S -11)70, 10 I' (,,",~:,:c!;\11 sc Iac c, I" gil:'"

rc

I!,I~U

Email rer.:"'" dllili,:, ')11 1', i..11'11,'51'''' '" 1111" J(otllll,:~ il

1.'ltl

.,~I

~.:~ .. ';.-'.:'.-.

.. ~

..·~,.;.i.·'·G)
,
'

\;.,~ I .....
:

"f

:, ...•. ·.7..·.·.
j

I!

s
1':111:111 pcrc lorv in il ic , 71) p, ;11 ilIIH!SICC .:u ,'0 I' 1(0"1''''"il

10

II
~Oll

'j

Grllll,1 ,h~ 111111111 de P'UIIlP P'" ',:ll;\ <lr. Itld, (; ,U I, i ')0 p. in amcstec ell crull" pcr, lonillilic S -1070, III p, illlll';;II:cIII sc bee ill t;'CII' la:,')

"I~i ° :&1111.·slce .tt~ "01',&-1,' pC,bal,' rl e ,,'d "" r:'l'illi 1'1."1'('I"r'/inilicu t'i nnu..·:-tlt·,: d e ron.'" ""xi' ell ri1~illi 1"'B'lor'/illil ice l'Id si r.i~illi t~po~ X idk~

Cruull ".= 1111111" d e plltllllo I'c "011.:" lie u le i (; ;"~,I I,

1),15,1

(~rtlll.1 ,Ie 1II1111U <Ie phllll1> p., 1,,\1,\ de IIld r: 3,H,-j 'I!I p, ill ;\llIes",.: r.1I SIIIIIII pcrd'H',illilic S -ICliO,ltl ", I;,,".'~:ctul sc (01,:1: ill !:IC'II'

II, I.~:l

.c.n

Emai' pvrc lorz iu il ic , p, ill ;UUl·S'C.~C '.a .'." p. 1<11111'10-""

"

la:"1

.1

':ll'i ~i r:\~ill i percloC'lillilkc

Jc

.1(, III i II iII Crulul ( ; plumb in IIlei

II, ',00

,UH

---

.'!

~\n!l')h'C rlc ·,oi):\C"a ('I)(lxi. o;:u,l;olii \' .. 107 <:11 illl:'Hilor

I;ilic

1 .•5: CII ernai! perc lorviS 1070 (I;

u, -1.111

.'

Entail S il)'lI

J·c,·n.:ll)r·:iJlii:,

,l

",·1'11

(:OI'"lillleri '/1111lin; t:'ei ~i ri,si n i l"po:\idit"~ .

----------1_
C J5H
CI,;(I()

- ---2.

""I';C,' cpoxl-gu.lrcu

Glu",1 ell! III i II i .. de plumh ill u le i

_j~()~ ~i IlIltHilnr

1 35,

11,':".11

Crtlilfl (ase c..; i ICJ~ ,

""'11;

II,II'{)

AII1<'SleC .Ie '/0l'~('" e po x i::11" ••rn \' ,1207 5i illl;\lilOl I 3,); cu cmail pcrclorv rlilllll': S -l0,0

S 10,0

Flilail

pl'((lur

1::I:iit.:

1----------------:tkhi<lic.,; r.'.~jni ':po",itlicc; r :. ~ ; .. i .. 11<::0:1.:" 'IiHA~ini

______
Crull,' :llchi,lal rl e milliu de pi"..." G Jjj,Jsau G .15j, ~ II, IOU sau C .ljj-G sau dc o)(izi ele licr
'\II'('jlc~ de 'I('PSC:l e po x i<111.1"'11 v 3207 ell illl;\lilOi i ,\~7ell ('Illail pnduni, 0,;00 :,i:!.: S ,1071) Iia 7iJ ''''I'' ... " \' ,n07 se .ubuf;i'I ,iO I' "III:IiI p~rt"H'/inilicl

EIII:.il p':rduf'lill S -1070

i)i,; 0,1,01)

Jlilicc

r-

7.1j,(j

II <I II r:II;-,
lIh·dh.
o

,'I"rIill ili.:c

t"d

si r5si u i pcr-

.1

Grund de lIIiuiu de pillmll ill "t.!i,

( I., ,1 alii)

G 35 J.-I

,\ml:30I':o: ;Ic grlln.1 <.II' m iuiu .Ie plll"'lt in ulci G ,n l'~ cu cma i] perc 'or , 'dlc:! ic S -lO70 90 p , I;""'" ~i 10 p, ema il till g r eu tat e]

II, J,~O

Email pck.delc pl'rd<inindi.,c

S 10;U

r';,~ini

"I
!1

l-

'2

.. ~
.

.1

. .'..' -..lf4' . .,o'.~. . ~ ! '_;', ".' .•

., .. 1"
.
-

....

· ...::;.+:·~·.-'1-:6' i
,
Ca~e nave

.,. '.

'_.',

..

.._
:
'.

~' ': .. -_.!;~ -::' .. ~ ... :;, ...

,.

. ,",
.".
.'

:>~::S:
l;·~'·
",

,.:

.. .
"'

i ,

'~ -.-'0
'.

·... ..,.·:f1.: ·.~:P ,'. /~·!:'

..". '. ,.'

..

···S

.',.",:': :~f ;~

.j:.l

1(1

II
1.\.\

..

Copolilllcri ""11-, lid. I.' Il'i ~i ,rt~il1 i I....' .. I"r'/ ill ilke

;2

Grund
G' ofIUS

1. -u.zoo

....

,\ IIIc~lr.c
11111

-10

e..rull.llcd

-II

·,ini· lid ~i rrqdu. perrIIJ''',illilk" ~i ~II''':l1;\ ,.b~1 ilial;i en "lei 0It" "Jl1r.teCH III :...
"· te- Slre !:I,

Coruml la~e , ..,Ole Co ·1103

---. ..

·,jlljlle S 1070 ~O 1'. (;,,,,,,1 ,;,1 10 1'. (,l1Iall (I" 1: r .,,,lal(')

Crlllld ,Ie mide 'p!lIll1b In "lei perc lorG J~!.1 ,I email

.Ie

(I.I~U

-2 1

~ pc 1,;\7.:\' .Ie r .'~ill i Elllail S -IOiO rl',tillt'lillilice (1,f,1I1I

---o,lIon
.;

..

I:ld

.,

--(',JIlO

O,111U 2

--

peldon

Gn,"'!

pI: h:ry..\ lie ,;\~jllj ill il ice S '1070

---(',DO
11,2(11)

--E,"nil Jl'!. ":17.:\ .Ie r;'\~in i S ~07(1 IwrcJonilliliel!

D~

Cruur]

-I~

1"'n:l"r lillili.: S ~n;o

"111" i I

<I~ ,"inin ,Ie pi","" ill ulei G JJI·-t .111 "'nc~.. Icc CII clllail perc1or'/inilic S -10;0

-2

SlIlo:rli\ 1'13~lilia(!\ ell .Ic IIII',;":CII in amesrcc ell,.,iJ I'NcJorvinilie S -10.(1 iJa 70 1'. ~l1Ioal.' se .. oIa"l:~ 30 1" (,1IIi1 il pcrc lorvl» ilk)

--I "Id -,:" ---

Ellla il I,e rClorv i II j Iie S ~(1I1l

-U.~.'(I ---

16.\

II

I ,
I

-- I
1~.

1:I<'i ~i ~IIIoal.' I'la~. I i1iala "I"i de ut!!rac,'" ill amesIt',: (II "",a il 1',.,. d .. r·/illilic S iO~O

...,

Grund

de

de plumh

numu

G J.H·of tee ell (""'ilil pc,· c10ninillc S i(liO

lu ulel in ilIIlCS'

0, .;\J()

..

SIIwa!;\ -Ie :!l11 rncvn "l1Iilll I'c,c111r'/inilie S 10i(l lIa ~I) p 511i,'al:'l se a'''",g:l in i Iic] .~()p. "''':1il perdur',

1'1;15' ili:l\:\

r.1I IIlei III amesre c ':11

-o.seo
2

::~O I

, ..
III ,!t:rJ:;\
SLHII ~',

_.

...•.

-- ,
I;

(II Ilk; Sliwa 1.\ pl;Jstllial;' de antracen , III amcslt'( "" I\.HO email pcrcJof"linilic 5 ~O70 (13 .10, p. sllIoillA se iltIn,,!::' p,dof'linilicl :1) p ~lIlail

z --

l"ld

~i c lorcauciuc

(I a n

Grunt! tic 11.i:d .. de plu,"I, I" u lri G .i.\!.~

..,:·1

--Email
(:II''';'":

pc hu:\

,Jc

{loJr'

:;)9·1

:; -O.-t.\11

HII

I
\

16

41'

';~

., '"'-'. ,I
,

..,

,\:\EX:\ LA Aim. I'E:-ITHU 3 EI.E;\IENTE HE C,o:'o/STltUCT"

111

...
.'
"of

I'ELlCUI.EI.On CL\SA 7.llIcall

I)I~ T.\lII.E

DE ,\GUESl\'IT.\TE

prim"r :\1:1I,'rialul ,I,~I';(l;\ ;II ~isl"lIIl1ll1i protcc] ie

:~r.
p,. IIIIIII ir""
pr,),lusu
III i

,I"

Simh,,1

cons. ~J1. "C:IIIJ


Ii I"

Sir. ~i

.;':v' ,or,
.J.

l)CIIUlltlU':1

:0\,..

I'ro.]uslI

III i

. :". ;.

~~;~ ... 1,: •

1-------:------1
Situ"ol

c:nn:lo .

~I".

l'I!I"'I"'I\..":1

:-;r.
~\ r. ,uIIS.

I'fodll~lIl"i

"IWl'. 1-------------

...

I:!:!I11~
hI

"

A(clal poli·/illi· lie ~i r.i~ini a lcb i,lift· (II 1I><.lr,: b ncr

Gruilli rcac riv "Ioi c"",pon~lIli C iOi·50 ~Ju Grund H'aCI j'l r. i.iU Gru~d re lat idoi compOllellli

(!rll'"'

11,100

rn~II oxhl (; 1.\:\' l;rll".1 I'rllll I"~";(I I i".roH'/ S .~lIiO

EIII:lii I"~ ":17:', ,Ie r;\,illi akhi,Iin: cu u-ca r« ill .re r ,"':O:lill"i 1''''"11' v x s e r i"r)

,-

:\Gclal p-'Ii'/ilinic ~i 11~illi atchidice lI,oditic~IC '.,

ill

G iOi·:II~

o, WO

11.3011

E .. ,ail Il(: ',:ll.!, .~". f.'~lui akhidkc (II II~':II': 1.1:,l'r ,"f,:!" ~a" .\(i.;"

o. i,'lI

.\Cl·Ial ;,wli't ill iIi,: si ,:-: t ~Iimcd '/illii:d .

Grlln,1 rC:'':li1 i:l doi COOl [>.)11"11 \ i G iOi·.~() G:un,1 rcac t iv S Hi.S Grund rC.1cli'I ill doi c'.'lIIl'oncnl i G iO'I·,~(I 5311 Grund react i'1 G iHl Cru:1(1 react i: In doi componeuj l G sau Grulld "';lni'/

o.tuo

';r",,'1. la~,. lIa·lt~ I; il"S L 111)1 •• '.1' p. iut:uih.·r

:!
II. ,'(llI

\'''I'~''a ·/ill.li(.\ b,~c nave " :i,H·i') sa u v 71i·-I0

fl. ~,~O

.-

JIll

Jlarl~'

-,~

.
J (eu a·
sreshi1;lle 1I,·:·,lic)

Ac e ta l poli'';lIilic c u r~,~illi pe rc lor'''" il il;l:

Crllll.! 0.100
'J

I p;lrl!:

i"

r: -fIllS b~e ,,;I'/I! illt':\rilUr 1,lIllC,':·U.:!

:! II. :,00

,";1 iI
-!(71)

1'(. rd.wti

II iI ic

,.
II, i~1I

1.1.'

II ,Iur:1Ia. ,ned if: (i...i nui]

-20
Acetal I,olbinilie ~i r.\~:l1i alchilike cu uscarc la

«n-so

0.100

Grllllo.! rn~n o xid G 7:;.~·(j Grllll,l ·:ilU 1""11 ,.,,~:al S jOin III ieorcsi'l

o.uo

Email pc ba1.:\ de r:~~ill i a lch id ir c ell II~C,:IIC 1:, acr c x icri [cuia itur i 1'(,1111'11

:!

IO.~

'--~----~--~--~--------~--------~,---·18,
-{ cd. 1050

G i33j

or]

.•.. -e-e- •. e ;-:~~.' :.~.".~' -';' . .....: ::-" ~';:'.:.: •... .:. .. _
~'

...

...- :.: ~.:.,:,-. '. '.

·'0 :.

'::' -rs .- ~~ ":.':'

:--:--:",0

"'_,

..

'

!'

"7 '

. '.
,

.~
'

'. ~

,~.
"

'"

"\frlal poli'linllie ~i r:.. illi nleili. .'ir~ ,,"';',ilic;nle

Gru,;d re.,etl-l dol component

III
I

!t

"

10 2

II li~

G ~O~·~o ~'111 Grund rC<1CII" G ~.JJ.~


Grund rCact i-I doi componenj]

o.ton

Grllll.1

p;ubnlll

S ,Hilll

II.I~()

--

Elllotil pc hnlll. de r!\~ini akhidit:.! ,~" uscarc Ia i\t:r 56211 l'all 563U

II, JUlI

---

,\rrlal polhilli. lie ~i cOI",lillltri ',jllilici

In
U,III1}

----r;rurill la~c ni1"t" G -llllS, 'J 1" + IIII!! riCur 1.1IU6,.illl, I pa r tc


II. I~"

----\'III'~.~n ',illil;(;\ 'Ie v -lIIH ~1I1


fil~(,

G iO~·~O G iJU
Grund

Mil

---'

-111111

II'"

rcnct l-

:! -".,;(10

S.'

----------------11-------------Accrn l N'billi. lie ~i r,\~i"i prr. don i1.. 1ic C Grund rrnel i" III .101 CC)fIlPOIICIII I'

_
1','.

~Oi·~O 11311 Grund n:II<:I j-, G iJ.1J

r.

O,IOt}

" '.,.

';1~~ » 1'. .~
(;,"11.1 I

--I. OU6·.1112,

113"e

(; -110:;.

pane

l"IlI.rilor

U.I~O,

I ---

S -II,.iO

r-:ff1.~II

perdnr

,ill ilk

,1.-1"'"

.. -,

12.1

':

51

.. ~ ....... ..~

·'
.'.XE~:\ EXE.\II'I.';
1)[

1\'

.\('O"EIt'HE'

(O."IlIX.\'rE

OI~ 7.IXC BF.I'lIS l'E'DUC ELE."E~'fE DE CO~STIWCTII

~(

mx

vcrsme ,.
PHOI'IJ.E

(,\T

AVa)

I'E~TIW
LA C.UB

C1.. \S.\

DE

.H;HESI\·JT.\TE

~, I'r."THU
')

J..UJlN:\T£

I'.... ir~ ,,!'in '1111'~ial'

x..
\" . r!

t·la~.1 dl' :.!! I'" :-i·;it.:"d\'

(';;'!C''_'':l

ia h·

a
i

"!'!
PIt,l'-'"

~I:oI,'ri;I'"'
~i·.tC·.,1UII,i IJ~ 1.:I ... ·q:e
"" lI;ulI aI

Ilcllllmirca I'ro""~"lli

:\1,·.

:-. ...
~i

SI rat

jlll<·I' ... ,,,1 i.-u ~:r.


:'1 r .
b"11I1I1I

I:u"d ililu

De 1111111 ifl:;' pr ....lusu lu]

iro~;\

'I

:' _- ----_.------------------.-------.~
Sillll·..1

C",15 •

~i
( III'S.

1>r··(I"""lui

~. r i ~f

,
; ~ .,

.'

..
fe" ap,-j·/j.
t:'.II'
~ "I

,!;,~I:, , tl 10,,:·: \

2(1

'1

----1 Ii
I), WI)

,;,::

:-:p.
r::!

~I'.
1.';;11,: 7S

1'11-

(v.. ~

.\(1";0 I ;"" i'/illiI;,'. ,.,'1""1111 '.'ri 'Iinit:t:i si 1:I~ill'h'r· I f.'1"'··/illi!i\\·

Crun" "'aeli-: ill (k·i "011'1"'"':11 I j


G ·10·1·.~II ~all

--!-, ------, --------- __--------~----.--------~-------E:II;I

p:::"j:.;~~
1(1:=' II

:.:.=

-=

il I"'(~

lu/~'I

.t.. r;","::i~~ i

Ii)

;11 •. :,;

: .111 ~

C.n.:II~1I"':~fli·.· S O.i.~

",IPn

p(:r~-I.lJ··1 iu iIif'· ~; ';1'-')

.:'11

.\, \·,:11 ;",I,·/ini· Iit r:·.~' I i:; r' ,:. r :::Ii! :,c
I ~,

,'c

,,,,.j

GrulJtf

rrac t i., ill ~"III'lC.II'·1I1 j

1-- -- --_·-------1--------II ~" ,\. :'1',:


Ill'

G iIH·.~'l SJII (;,.uml rcac uv S ·0.\5

0, IflO

r·:·'I';,. i

t;rul.lIi

r-.
!IIIIIi,

1,.1;':'. ","
"

_,.h:lIl

S ,tl :1)

'.:"1"".'

!:!:~:\i) i~'.· lla:::1 r'lI:ul:u:

lil~

i.~

:1:11

~~~I~"n

".'" .

I.'·"

! I..':
;11:: I

\'f~I"'I::nl;l'i udk. ':'i ,;.Io:ini ,'I. tr j;:;: i~\.·

r-'''!i',ini. 'Ii· per-

---------- -----------.:',1 I\"':'/ini. t"i ':I~ i per· :1; c l- r i,:: I j, ':


,\"('LII

G::::III H':lI: I i: ill <lei C(lIIIPOII\'II\ i (; "'(H·.·II sa" Gruncl It';;l lj'/ S ;';.U Gru'hl n::u_.i·/

(1.1')11

ii,lf'lI

J·:Ii • .-.ii , .... L-:I:....I!~~ ,illl :: P~':'I;I.r ~:I!i~!<I.: :--:~II-n

------------I-----

I;,

eI,'.,

ill

------_.-------.Cr:l1:d II, (0)11 I"\! 1',lz.\


I

---II, '.,,"

r"'UI,t.ln(·JI~ I.; -!lIi· .'1) ~" u (;:'~I!hl11.','1':

,Il' r;l~il1i ~i

S i}:.5
-.. -- .. -----.-_. 1..

t,.,

1:''1'::'

lillilkc

·un)

FI:t;·il nc I:a/.l d·: :-:,,11.: f',·:.I....~ill:Jil\: S ~""I'

'-- __

'_.

I __.....;....------'----'-_._-------------_._--_. !

I~.~ I
II ~

52

"':'\i)
.\~EX:\ V

J'E~TH lJ (( .. \5,\ til:: .\(;nEsnTL\TE ;\JlXATE ,,.\ (AI.l) ;.


t·· r. ....

·1.I'E,-;nW Er.OIE~TE

HE (O:\STIn:CTII

I;,~:.
II.· , t·.·ilie :. lilllui
(;llo';,:'ni:1

"l:

,. .':-.
c:
c
:J

_.
'';

...

Si~lclIIlIl SII., I )L!Ir:'li;!I111 tI~ h",:, 111 ~i;,lclllllllli dl: 1'" ,I cc 1 ie


pr lmn r

.1.· 11<;0 ~tral

cI,: fillis:uc
sir. ~i

d,:

I'rtlln:!h'

..

De 1111 III 1,,·;\


I'rn.III~lIll1i

~r.
~I r,

'1--'-,

I'/i.

~. " t. 2.:: !..: :: ~


clllr;I\.1 1,11:1=;1 ani) .i

~i
(-fJlI~.

-,i"

.llI-o"lI1i"·,, pr."I,,~"lui

?\ r ,
:"1 r

Silllh,,1

~I'. I:f!;'ra! fi

5 1111 lin I ..
~'

~
.h'·lal I"Jlbini. lie l'"I''' I iII... i ·Ii· r niliei ~i 1:I~ini !'t'r"I""1 III j Ii. e Grund

..

-----------------1 7

I:~:"':
R

~i cons. ~p,

Dvnum irea I'rt. ...,.,~1I11I i

x-.

SimI-vi

cons. SI" 1:1:;01:


10
,~

po: •
I,

;'!

!.\ .. .'; ~
.

.<a,. .\1 11,0

.I"i
!<ol"

COlli

,e'let i: III 1"""'11Ii


"'''0:1 i-I

_. ----------.....,..--.-.----------..-.;--~ ---"
9
(I,

S U.~,

Gr"II'1

11,1111)

JIIO

Em:. il PI! "M,\ de r.\~illi p'!r~ I"r" illil in' S ~U:lI, 1.;1(' ,,,,rdllnillilil: S -t I_7S

-----·-------1--------------1---.-.\(el;:1 pnlbillihi", ~i ';''"'l1i pt'r.1"nilliJ;~·c

t.;wntl rear I i-I In .k.i (:01111'1'111'."1111


lI.1U

S -f.\.U

Grun,l

ICIIf;Ii't

II.

IIXI

(:r\lld r" I·:\~:I ,Ie r!.~iai p!'rr:i.w.'illill.:e S ·W:U

-------~----------

(1,1O1l EIII:oil 1''' 1';1/.\ .10.: r~:iI:i pndlll."illiljr" S 'HI~f' .~ 11.1.<0 :0.\

n,ll111

Lac pcrclorvini

lle S -1178

t-

·,i.
pu,'.\

dl1r.,,~·. IIIt', I ie ~ 1 ... 1


allil

II

..I \ HI

Ar.u.11 r. IIit: i ~i

Ik·. ("t:;',)li:n"ri I~·rr.l .. r '.'111 liill:

~ ..,Ji·/illl-

r:,\ini

·,i·

Grll:,,1 rc:an i·t III clul ';~''"r~I'''"1 i l'1" r; 'IO~'~I) Grllnd rc.lI·li'! S 1';3.'
(;rllllli ~('''\:Ii't ill .I"i COntl'('"C1'1 i
:::lU

11.100 '-------------- --- ---r.tllll,1 U,IUU


';t~('

II:l'lc

(~ of IOIi

0,100

Email pi' ba:.\ .Ie ra~ini prrd')f·/iI!IIi.:r. S -lU70

,i

.\ .... 1.'\1 1'.. li lilliI,.:. U:,~.I::i I"'" d.w/illilo ... ·

G illl·511

II, 111,1

'; r r, 11.1 F'! l';'l.\ lit: ra~lIIi ".· ·i•. ... ,,,,,ill«: S -IOiO

Ern:oil pc 1"".\
U,I)O I'l:ld"r/inilin:

.Ir I.\-:illi :~ ·I()W

l'. DO

.'

I.rlln.1r(,:!rlb

-------.------,--~--------!.--

~ UU

----------

;' ;.~.

. ..... -

..... -

..

:--.; .• -.,t

;.-

......' .

..

.. '

.'

.:

v. • ~

CO'""':I

Stsrcuus l ,k ;,,:np,·ri r c prin ·"'I',in·. ce sc ."\pli\:.\ pC lala ell tC'lIIl)il"l;qia. '/a r"II~la <Iill : III CAlUI ~i HCIl Gruu,1
(COliS"'"

tal,ldor 01'"

cc ',jlle He.'\

al
:,\ j!

.n.

,·I"lIIc,IIct.jf

de

o;C;II\lrll"lii

.Ii"

Le'lI,i

laic

<Ii"

:i7.

lIIilli" ,Ie u le i .. .1',1, i .. ';I','dli.: 1-'0 g!III' ~i '~Ir.lIl I~II


"'II\!

:! ~I ral IIr i ... Mfa,,,ri (~lIpraf;l\.\

IC.:lllSIIOI sl'r.cillc (011\11111111 ~I'.:dli.:

~i st rat] laLI.\ IIc:II;r:,.

sv ,I:, 1'1 III~ d iu 'Iill


':Ibl.\

.k~I;\~II";\I:"'I.

hI In

c.'\1.111 o:Ic,il(·," .....)r

Gnw.1 III ill ill ,Ie pillmb


(CI'"~1I11\ sl'l:cili.:

pc hal;' .Ie IIld I.~II !,!::II: ~i :'ILIII 1.'1) t:.I:I! ,;,i str.u]
.!c

G J5J.i

2 st r a t ur i ~ str.u ur l

:'.
L Prevedcr] ccntrJI~ .. Coudi ti] de proicc t arc . .1.• \cop('riri protecroarc I'C'IIlrll conslfnC\ii si t uatc ill IIIC'Jii nr:ll·~ni'/(". slab ;\I;resi'tc. eu a!:rcsi·/ilJ.I~ 1I..~,lie ~i ell a:;rcsbilal~,l'ul·:rni,::1 .. i. Ccndi [l i de execuj ie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .5.. Verificnreu coudl tl ilcr sr>,;'dliv! 1'<,"lrll rcalizarra prol('qiilor a nt i.,.;.
ccrosive a clementelor ilgrl"!oi'/c • • ... . de c onst r uc ri i Illl'tillice dill v!c! $I:I'"~" 1:I':.J;:~,jr
~'l

-1

1.:Ie. hulill
("""SUIII ~1'1.:"ilk
(U:I511 Rill

I ,,!'.·.;jli,: ,s,' oj,i la III':

1:\1.1:1 (slIl'r"I;l\a ,ksl:I~IIr.lI:'I.

I; ~.;

6. Tchnica
.\);I:X.-\ I'

sl'cllli:;qii

mn nc ii ~i I'rc'lcnirt'a

illc\·II,loil .. r ,

p"';it;ul(:)Qr

EXI.'lIIr.l" .,.: "!I':lIle de ;lcCJr~.rire prill '/opsi,,' ~11 ""'.lr".l l.l at· r. I'elttru "lf~lucnl~ ,Ic c.~taSlr"f:11 ':,:1 table ~i 1,1;111.1. ill mellii III c lasa ,10: ;u;,o:.i':ililll· .; , ., EX~lIIpl,!
('II

.>

:\);1::\,\

II

,I-z sis u-mc oI.: i1'·"p':rirc. minimall: prill 'lI,j·.~i,,' US~;III':l I'di~IIIr'Ior 1.1 aer ( .. ,'a) pClllnl rla.ta l.k Ole;,,· \
i. ;:r.ntru t')I:nH'Utr tic (onstru"i.: Iii r:,I<I . . . . . . .
:;iSII'IIIC

"'i'/i::l~c lalllillaic .-\:\1:::\:.\

din

f'II,iih' , '.

i;

III - Exelllpl".1o:

',Ie ;a<:l.'p<'rire pri n 'Iopsire! CII ,,-coor"a r("ii~1I1"Ir,r I., :.. -r , 1....urru I'I',IIICIIIC de cf,"sIruq,i .!ill labh: ~i 1,,':lIl.i. ill mcdi i l'1I clnsu de J.gres;',i'.,IC :' .. ' EX(,lIIpIo: de ;I""I'~'rirl' combinate .1,: zinc a'III1~': ~i '/I)(,si((, , .. T .;- .\\'al. \ 1":1111'11 clasn d,: a::rl'~i'/iLl'" i. ,'tlil'" d,'"l''!i''' rj.. 1.:01l51rlll:\ii .Iill prdilt: "':II::;;.IC lot cal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

<:»

A);E".\

IV

oI~r"~

53

",::0\1::\::\. \'

EX"IIII,I"
'/opsill:

•.le
(.\\1

;l(lIp,"'II'1

courbi nntc
pelll'lII

pri n

.; ... \\·al.

eta sa

JII·:.ali:.lI": ole i1!, .. ,~i'ti;a:('

!"j-

{,

penun J.1 (;,1 ..1


'."::O\E:\.\

tI'.'III~llI"

de

r:~nslrllC!ii diu 1"°"1<' 1.111\:1,;\11: ............

~."

vr

Ssknll' rablclor

,I<: ar.<'f'('rirl~
cr·,::it:

prin '/upsir(' C~ 51! ;q'lic:\ I·" jll contact ell tennl'i It·'':.1~j.. .

~ '~"".:.-."'. ..

_.... ' .., ....... ;.:-

INS1·1T1I'fl/.1. CENT n.u, HE CI~UCF.:·r 1m. pnOIECT,\nt A ~I DIHECTIVA!H:: IN CONSTlwqll.' ..


lJirolll executlv

..;~ (j). .. ... •


~.'.,,~ ..

.:

.~
-

'.

: .

',-"","',

La acccasi

daHi

'n icc 'pcuh U prol~c\ia

primal
indicativ

supratcrane
C 170-RJ.

"Tn!'>tlllqiulliloi' lehelcmcnlclor din bclon anna t ~i ~l't.OIl prc~olll.: in medii agresivc naturall: .~l IIldu5trl:,k_
incctcazti valubililnlca aprobatc de

JCCPDC

Cll 0I:CI7.1;\ 1Ir.

SI

(11Il

octombric DECIZIA
din

19S3. Pl{E~I':lJINTELE
lng.

NIL 41
1987

BIl~our.L·r EXECUTI\,
GE;\ EI{,\ I..
CHiSTESCIJ

28 sCl'lt'lIlhrie

nlHECTOH.
Y:UERlU

~D

AP1~OB:\r~EA "I~STln:CnU~ILOR TEII~lCE r PROTEClIA ELE~IE:\TELOR DIN DETO~ AR~rAT "0\ PHECO.\rPHnl.\T SUI'H.\TEHA~E 1?\ ~IEJ)JI :\(;HE~I\·E· \':\TUK'\LE ~l j'XJ)ljSTlUi\LE"
INDIC:\TlV
1111

C 170-S7

exccut iv al Consiliului
proircbre ~i avizul "fendl'rile

are, , cit

~lii:lli(k al Inst itutului ~i direct ivan- ill construct ii :

centra] 1Ir. 1987;

III in vcdcrc

arl. CTE-ICCPDC

5, IiI.
IIr.

"u"

din

Decrclul

215 din

27 mai

nnciul Dccrctului nr. J70/I97G, modif icat priu Decrclul 33, pr ivind orf:!illliJ.arc-a ~i (Ullc\ioililrca Inst itutulul ccncrcet are. proicr larc ~j direct ivarr: ill construct li, cit ~j
. 5il97S. cmitc urm.itoarc«

DECIZIE:
ilp~d.l:i "lnslrllc(iuJI;lc tchn icc pcnlru protoct ia e le-

.J in bclon

arma ( ~ i hr-Ion prn:QJI1primOlt supra Ierane ill sivc na lur.r le ~i indll:;triaJ..:" a v ind indicat ivul C 170-S7. tclmicc
iustruct

.tructinnilc

in Bulcl inul norrna t ivc ~i

de")a pet. , intra ill vigoare la dnl a construct iilor, Ell: 5C vor publica ~i in
iuni.

•.......

::-,.,

.!
!..........•...