Sunteți pe pagina 1din 10

Taxele vamale

Taxele vamale - caracteristic general .


Tax vamal este plata obligatorie, perceput de autoritatea vamal la introducerea sau la scoaterea m rfurilor de pe teritoriului vamal al Republicii Moldova. Teritoriul vamal este teritoriul asupra c ruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdic ie n domeniul activit ii vamale. Scopul aplic rii taxelor vamale este: optimizarea structurii importului de m rfuri; echilibrarea importului i exportului de m rfuri; protec ia produc torilor de m rfuri autohtoni; crearea condi iilor favorabile pentru integrarea Republicii Moldova n economia mondiala. Taxele vamale se aplic conform tarifului vamal. Tarif vamal reprezint catalogul care cuprinde nomenclatorul de m rfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum i cotele taxei vamale aplicate acestor m rfuri. Nomenclatorul de m rfuri este lista care cuprinde codurile, denumirile i descrierea m rfurilor corespunz toare sistemelor de clasificare aplicate n practica interna ional . Obiect al impunerii cu taxe vamale sunt m rfurile importate, exportate sau care sunt n tranzit pe teritoriul RM. Pl titori ai taxelor vamale sunt persoanele fizice i juridice care de in obiectul impozabil. Cotele taxei vamale i lista m rfurilor supuse acesteia se stabilesc de c tre Parlament. Ele se aplic n conformitate cu legisla ia i cu acordurile interna ionale, la care Republica Moldova este parte. Cotele taxei vamale sunt unice i nu pot fi modificate, cu excep ia cazurilor prev zute de legisla ia n vigoare sau de acordurile interna ionale, la care Republica Moldova este parte. n Republica Moldova, n func ie de cotele taxelor vamale, se aplic urm toarele tipuri de taxe:  Taxa ad valorem se calculeaz n cote procentuale fa de valoarea n vam a m rfii.  Taxa specific se calculeaz n cote fixe pe unitate de marf .  Taxa combinat aplic concomitent cotele fixe i cotele procentuale. n dependen de marfa la care se aplic , exist taxe vamale excep ionale, care se divizeaz n: - taxa special , care se aplic cu scopul de a proteja m rfurile de origine autohton de introducerea pe teritoriul vamal a m rfurilor de produc ie str in n cantit i i n condi ii care cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile produc torilor de m rfuri autohtoni; - taxa antidumping, se percepe n cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor m rfuri la pre uri mai mici dect valoarea lor n ara exportatoare la momentul
1

importului, dac sunt lezate interesele sau apare pericolul cauz rii prejudiciilor materiale produc torilor autohtoni de m rfuri identice sau similare ori apar predici pentru organizarea sau extinderea n ar a produc iei de m rfuri identice sau similare; - taxa compensatorie, se aplic n cazul introducerii pe teritoriul vamal a m rfurilor, la producerea sau la exportul c rora, direct sau indirect, au fost utilizate subven ii, dac sunt lezate interesele sau apare pericolul cauz rii prejudiciilor materiale produc torilor autohtoni de m rfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n ar a produc iei de m rfuri identice sau similare. Pentru serviciile acordate de lucr torii vamali (oformarea documentelor, p strarea m rfurilor n depozitele vamale, etc) se percep taxe pentru efectuarea procedurilor vamale. M rfurile care trec frontiera vamal se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal. Procedurile vamale reprezint totalitatea serviciilor acordate de organele vamale n sfera activit ii vamale. Nomenclatorul acestor servicii i taxele pentru ele snt aprobate n conformitate cu legisla ia. Taxa pentru proceduri vamale se achit la utilizarea oric rei destina ii vamale, cu excep ia abandonului n favoarea statului, dac legisla ia nu prevede altfel. Mijloacele b ne ti ncasate ca tax pentru proceduri vamale se vars la bugetul de stat i se utilizeaz n volum deplin la finan area activit ii vamale. Anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal Lista serviciilor vamale i cuantumul taxei pentru proceduri vamale Nr. Serviciile vamale Cuantumul taxei, n crt. euro 1 2 3 1. V muirea m rfurilor plasate n regim de import, de perfec ionare pasiv (cu excep ia celor men ionate la pct.5), de transformare sub control vamal, n magazin duty-free, cu valoarea n vam : - de la 100 la 1000 euro 4 - de peste 1000 euro 0,4% din valoarea n vam a m rfii, dar nu mai mult de 1800 euro 2. V muirea m rfurilor plasate n regim de admitere temporar sau export temporar, respectiv reexportul sau reintroducerea acestora:
2

pe un termen de pn la 2 luni, a m rfurilor prezentate la trguri i expozi ii, pentru m suri culturale i sportive pe un termen de peste 2 luni, a tuturor m rfurilor cu valoarea n vam : - de la 100 la 1000 euro - de peste 1000 euro

0,05% din valoarea n vam a m rfii dar nu mai mult de 400 euro 4 0,4% din valoarea n vam a m rfii, dar nu mai mult de 1800 euro 0,1% din valoarea n vam a m rfii, dar nu mai mult de 500 euro

3. V muirea m rfurilor plasate n export sau reexport, cu excep ia celor men ionate la pct.6 4. V muirea m rfurilor plasate n regim de perfec ionare activ , cu valoarea n vam : - de la 100 la 1000 euro - de peste 1000 euro

5.

6.

7.

8.

9.

4 0,1% din valoarea n vam a m rfii, dar nu mai mult de 100 euro V muirea m rfurilor plasate n regim de 0,1% din valoarea n perfec ionare pasiv n cazul scoaterii acestora vam a m rfii,dar nu mai pentru repara ii, cu obligativitatea reintroducerii mult de 500 euro lor dup efectuarea acestor lucr ri V muirea m rfurilor plasate n export, reexport, 0,15% din suma precum i la reintroducerea lor n cazul n care serviciilor prestate, dar aceste m rfuri anterior au fost plasate n nu mai mult de 100 euro; regimurile vamale de perfec ionare activ , n caz de lips a transformare sub control vamal sau serviciilor - 10 euro perfec ionare pasiv V muirea m rfurilor plasate n antrepozit 0,1% din valoarea n vamal, zon economic liber sau supuse vam a m rfii, dar nu distrugerii mai mult de 400 euro Eliberarea adeverin ei pentru nregistrarea 7 mijlocului de transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii (chiar i provizoriu), pasibile nregistr rii n subdiviziunile structurale subordonate Ministerului Dezvolt rii Informa ionale P strarea bunurilor n depozitele ce apar in organelor vamale, inclusiv primite de ultimele n gestiune - de fiecare kilogram pentru fiecare zi de p strare: - pentru primele 30 de zile calendaristice 0,01 - pentru urm toarele 30 de zile calendaristice 0,02
3

10. 11.

12.

13. 14.

15.

16. 17.

18. 19. 20.

21.

- pentru urm toarele zile calendaristice Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului) Prezentarea, la cerere, a informa iei statistice privind comer ul exterior cu m rfuri ale agentului economic respectiv, pe o perioad de pn la un an, cu excep ia autorit ilor publice Eliberarea autoriza iei (de fiecare contract) pentru: - perfec ionare activ , cu excep ia celei men ionate la pct.15 - perfec ionare pasiv - transformare sub control vamal Emiterea autoriza iei de antrepozit vamal Autorizarea admiterii temporare, cu excep ia m rfurilor prezentate la trguri i expozi ii, pentru m suri culturale i sportive Eliberarea autoriza iei de perfec ionare activ a m rfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova din zonele economice libere ale Republicii Moldova, separat pentru fiecare declara ie vamal Eliberarea autoriza iei pentru activitatea de broker vamal, pe un termen de 2 ani Eliberarea atestatului de calificare al specialistului n domeniul v muirii, pe un termen de 2 ani Prelucrarea informa ional a declara iei vamale primare Prelucrarea informa ional a fiec rei declara ii vamale complementare Eliberarea duplicatelor atestatului de calificare al specialistului n domeniul v muirii, autoriza iei pentru activitatea de broker Eliberarea certificatului de origine a m rfii

0,05 4 - de sigiliu vamal 5

10 40 100 400 40

200

200 100

4 1 5

Not : 1. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru m rfurile i serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul mprumuturilor i granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garan ie de stat, din contul mprumuturilor acordate de organismele financiare interna ionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realiz rii
4

proiectelor respective, precum i din contul granturilor acordate institu iilor finan ate de la buget, conform listei aprobate de Guvern. 2. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru utilajul, echipamentul i atributele de gratifica ie primite ca dona ii de Comitetul Na ional Olimpic i de federa iile sportive na ionale de profil de la Comitetul Interna ional Olimpic, de la federa iile sportive europene i interna ionale de profil pentru preg tirea sportivilor de performan i promovarea mi c rii olimpice, f r drept de comercializare a acestui utilaj, echipament i atribute de gratifica ie. 3. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru m rfurile importate de c tre persoanele fizice pentru uz sau pentru consum personal a c ror valoare i/sau cantitate nu dep esc limitele stabilite de legisla ia n vigoare. 4. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru gazele naturale importate de c tre Societatea pe Ac iuni "Moldova-Gaz" i destinate livr rii c tre Societatea cu R spundere Limitat "Tiraspoltransgaz" care nu are rela ii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. 5. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru m rfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de ajutor umanitar. 6. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru lotul de 72 de automobile de marca "Moskvici 2141" R5 "Iuri Dolgoruki", importat de ntreprinderea de Instruire i Produc ie "Lumintehnica" - S.R.L. a Societ ii Orbilor din Moldova. 7. Produsele petroliere i alte m rfuri ce snt tranzitate prin Portul Interna ional Liber "Giurgiule ti" se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la scoaterea acestora de pe teritoriul Portului Interna ional Liber "Giurgiule ti" cu condi ia c aceast tax a fost achitat la introducerea lor pe teritoriul men ionat. Costul autoriza iei de activitate a magazinului duty-free (inclusiv dutyfree diplomatic) constituie anual 27 mii de lei pentru fiecare magazin n parte i 10 mii de lei pentru comercializarea m rfurilor la bordul navelor aeriene, mijloace care se vireaz integral la bugetul de stat.

Regimurile vamale
n Republica Moldova sunt stabilite urm toarele regimuri vamale: 1.importul 2.reimportul 3.tranzitul 4.depozitul vamal 5.magazinul dutyfree 6.perfec ionarea activ
5

7.transformarea sub supraveghere vamal 8.admitere temporar 9.zona liber 10.perfec ionarea pasiv 11.exportul 12.reexportul 13.nimicirea 14.renun area n folosul statului Importul este regimul vamal n care m rfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de m rfuri puse n circula ie numai dup ce sunt pl tite dr. de import i dac sunt v muite. Reimportul este regimul vamal n care, m rfurile autohtone scoase de pe teritoriul vamal n conformitate cu regimul vamal de export se rentorc pe acest teritoriu pentru a fi plasate sub regimul de reimport, m rfurile trebuie s ntruneasc urm toarele condi ii: o S fie anterior exportate o La momentul exportului s fi fost m rfuri autohtone o S fie n starea n care au fost la momentul exportului, cu excep ia uzurilor normale i a pierderilor naturale aferente transpotului i p str rii n condi ii bune Tranzitul este regimul vamal n care m rfurile sunt transportate sub supraveghere vamal de la un organ vamal la un alt organ vamal f r perceperea taxelor de import i export. Pe teritoriul Republicii Moldova tranzitul se efectueaz pe orice cale i n orice direc ie. Timpul tranzitului pe teritoriul vamal se stabile te de organul vamal, dar nu poate dep i 72 ore din momentul trecerii frontierii vamale. Tranzitul de m rfuri pe cale ferat n cazul form rii garniturii de tren n unele sta ii ale c ii ferate nu poate dep i 168 ore din momentul trecerii frontierii de stat. Depozitul vamal este regimul vamal care const n depozitul m rfurilor sub supraveghere vamal f r perceperea taxelor de import sau export, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale. Sub regim de depozit vamal pot fi plasate orice tip de m rfuri. M rfurile care prezint pericol, cele succeptibile de a altera alte m rfuri sau care necesit instala ii speciale sunt depozitate n nc peri special amenajate. M rfurile plasate sub regim de depozit vamal pot fi supuse unor opera iuni, i anume: a. De asigurare a integrit ii lor; b. De preg tire, cu acordul organului vamal, spre vnzare i transportare (ambalarea, marcarea acestora). Opera iile efectuate cu m rfurile plasate n regim de depozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici de calitate i cantitate. Depozitele vamale se nfiin eaz cu autoriza ia Departamentului Vamal. Termenul de valabilitate al autoriza iei este de 3 ani.

Magazinul duty free este un regim vamal care const n comercializarea m rfurilor sub supraveghere vamal n locuri special amenajate, amplasate n aeroporturi interna ionale i la bordurile navelor aeriene. n magazinele duty free m rfurile se vnd numai persoanelor care pleac n str in tate i au fost supuse controlului vamal, controlul actelor de identitate i a biletelor de c l torie. M rfurile din aceste magazine se comercializeaz contra valut str in . Perfec ionarea activ este un regim vamal n care m rfurile str ine sunt supuse unor opera ii de transformare sau prelucrare pe teritoriul vamal cu restituirea drepturilor de import ncasate, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale dac produsele rezultate sunt scoase de pe teritoriul vamal n conformitate cu regimul vamal de export. n regimul de perfec ionare activ se pot face urm toarele opera iuni: 1) Fabricarea m rfurilor, inclusiv montajul, asamblarea i adaptarea lor la alte m rfuri; 2) Prelucrarea i transformarea m rfurilor; 3) Remontare n forma ini ial ; 4) Utilizarea unor m rfuri, care permit sau faciliteaz ob inerea de produse, chiar dac aceste m rfuri dispar total sau par ial n procesul de perfec ionare. Perfec ionarea activ se efectueaz n baza autoriza iei eliberat de Departamentul Vamal. Transformarea sub supraveghere vamal este un regim vamal n care m rfurile str ine sunt depuse sub supraveghere vamal pe teritoriul vamal unor opera iuni ce le transform felul sau starea ini ial . Produsele rezultate din transformarea sub supraveghere vamal se plaseaz ntrun alt regim vamal. Lista m rfurilor care nu pot fi plasate sub acest regim este stabilit de Guvern. Admiterea temporar este un regim vamal, n care se permite utilizarea m rfurilor pe teritoriul vamal sau n afara lui cu scutirea total sau par ial de taxa de import i export cu excep ia taxei pentru procedurilor vamale. M rfurile admise temporar trebuie s fie reexportate n aceea i stare, cu excep ia uzurii lor normale i a pierderilor naturale. Organul vamal nu autorizeaz admiterea temporar a m rfurilor care nu pot fi identificate. Termenul de aflare a m rfurilor sub regim de admitere temporar este stabilit de organele vamale i nu poate dep i 3 ani. Zona liber este un regim vamal n care m rfurile str ine sunt plasate i utilizate pe un teritoriu anumit f r plata taxelor de import, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale, iar m rfurile autohtone sunt introduse i utilizate cu respectarea condi iilor stabilite pentru regimul de export. M rfurile plasate n zona liber pot fi supuse opera iilor de produc ie, de comer i altor opera iuni, cu excep ia vnz rilor cu am nuntul. Organele vamale sunt n drept s interzic unor persoane efectuarea de opera iuni cu m rfurile plasate n zona liber sau s interzic intrarea n zona liber , dac ele nu respect legisla ia.
7

Guvernul i Departamentul Vamal sunt n drept s stabileasc restric ii sau s interzic introducerea unor m rfuri n zona liber . Aflarea m rfurilor n zona liber nu este limitat n timp. Persoanele, care efectueaz opera iuni cu m rfurile plasate n zona liber sunt obligate s in o eviden zilnic a m rfurilor, care intr , se afl sau ies din zona liber , precum i a m rfurilor confec ionate, prelucrate, transformate, cump rate sau vndute i s prezinte organului vamal darea de seam referitor la ele. n cazul introducerii de m rfuri str ine i autohtone n zona liber nu se percep taxe de import, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale. Dac m rfurile sunt scoase din zona liber i introduse pe cealalt parte a teritoriului vamal, atunci se percep taxe de import. Dac m rfurile sunt scoase din zona liber n afara RM, atunci nu se percep taxe de import i export, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale. Perfec ionarea pasiv este un regim vamal n care m rfurile autohtone sunt prelucrate sau transformate n afara RM, iar produsele rezultate sunt importate cu scutirea total sau par ial de taxe de import, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale. Perfec ionarea pasiv se efectueaz n termenul stabilit de legisla ie. La stabilirea termenului se ine cont de durata procesului de perfec ionare pasiv justificat din punct de vedere economic. Exportul este un regim vamal n care m rfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal f r obligarea return rii lor pe acest teritoriu. Reexportul este un regim vamal n care m rfurile str ine sunt scoase de pe teritoriul vamal f r perceperea taxei de export, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale. Nimicirea este un regim vamal n care m rfurile str ine sunt nimicite sub supraveghere vamal i sunt f cute inutilizabile f r perceperea taxelor de import, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale. Nimicirea m rfi se face de persoana interesat din cont propriu. Renun area n folosul statului este un regim vamal n care persoana renun la m rfuri n folosul statului, f r perceperea taxelor de import sau export, cu excep ia taxei pentru procedurile vamale. Plasarea m rfurilor sub acest regim se face numai cu acordul organelor vamale. Renun area n folosul statului se efectueaz de persoanele interesate din cont propriu i nu presupune cheltuieli din partea statului.

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA


FACULTATEA TIIN E ECONOMICE CATEDRA MANAGEMENT SI MARKETING SPECIALITATEA CONTABILITATE

Referat
Taxele Vamale
Studenta anului III Specialitatea Contabilitate

Frunza Silvia

Chisinau 2011
9

10