Sunteți pe pagina 1din 37

FOAIE DE CAPT

Proiect nr. 114 / 2009

Denumirea proiectului: REALIZARE RETEA DE CANALIZARE APE MENAJERE CU STATIE DE EPURARE, RACORD ZONA DE AGREMENT LACUL SURDUC, COMUNA FARDEA,JUDETUL TIMIS Faza: STUDIU DE FEZABILITATE,PROIECT NR. 114 / 2009 Beneficiar: Comuna Fardea,judetul Timis, Amplasament : Judetul Timis, comuna FARDEA, Str. Principala, nr. 107, tel/ 0256/ 320 793 : fax 0256/ 335 459 Cod fiscal : 4483846 Cont :RO 49 TREZ 62824510220XXXXX,Trezoreria Faget Proiectant : S.C. TACTIMPEX S.R.L., Str. Brediceanu nr. 2, Timioara

ef proiect

: ing. TAKACS LADISLAU

Proiectul este concepia S.C. TACT IMPEX S.R.L. Nu se poate multiplica sau refolosi n alte scopuri dect cel pentru care a fost elaborat fr acceptul dat n scris de

S.C. TACT IMPEX S.R.L. iulie 2009

BORDEROU DE PIESE SCRISE I DESENATE

A. PIESE SCRISE 1.Foaie de capt 2.Borderou de piese scrise i desenate 3.Declaraie de conformitate 4.List de responsabiliti 5.Memoriu de prezentare 6. Breviar de calcul B. PIESE DESENATE 1. Plan de incadrare in zona 2.Retea de canalizare in localitate cu racord la zona de agrement si statie de epurare 3.Plan amplasare canal si punctele de subtraversare drumuri judetene DJ 681,DJ681A 4. Profil de subtraversare drum judetean 5. Statie de pompare SP1,SP2,SP3 6. Sectiune verticala camin canalizare 7. Sectiune tip sapaturi,sprijiniri 8. Echipare hidraulica SP1,SP2,SP3 9. Statie de pompare din beton monolit 10.Statie de pompare echipare hidraulica sp4 11.Plan de situatie statie de epurare 12.Statie de epurare plan parter 13.Statie de epurare plan invelitoare 14.Statie de epurare fatade 15.Statie de epurare sectiuni 16.Statie de epurare 200 mc/zi,schema tehnologica 01Ac 02Ac 03Ac 04Ac 05Ac 06Ac 07R 08 Ac 09 R 10 Ac 11 Ac 12 Ac 13 Ac 14 Ac 15 Ac 16 Ac

DECLARAIE DE CONFORMITATE Noi,S.C. TACT IMPEX S.R.L.,cu sediul n Timioara Str. Brediceanu nr. 2, nmatriculat la Registrul Comerului cu nr. J 35/3697/1994, declarm pe proprie rspundere, c serviciul prestat ctre beneficiarul Comuna Fardea,este n conformitate cu prevederile normelor i normativelor de specialitate n vigoare i anume: Legea10/1996 Calitatea constructiilor cu modif ulterioare prin Legea 123/2007 Legea 50/91 Legea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, Legea 453/2001 modificare si completarea legii 50/91,Ordinul MDRL nr.119/2009 complet. si modif. a legii 50/1991 Legea 107 Legea Apelor cu modif. si complet. prin Legea 310/2004 Legea 458-2002 privind calitatea apei potabile Legea 311-2004 modif. si complet Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile HG 974-2004 Norme de supraveghere,inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile Legea 137/1995 Legea protectiei mediului cu modif. si complet.prin legea 265/2006 Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, HG 300/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile HGR.1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor Ordinul 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor Ordinul 712/2005 Instruire pentru situatii de urgenta Ordin 536/2002 Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata a populatiei, Ordin 117/2002 Procedurilor de reglementare sanitara Ordin 860/2002 Stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului OUG 34/2006 Ordonanta de urgenta privind achizitiile publice Hotararea nr.28/2008 Continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice Aferente investitiilor publice,metodologie de elaborare a devizului general pentru obiective noi si pentru obiective de investitii si lucrari de interventii P100-2006 Cod de proiectare seismica,STAS10101/0-75 actiuni in constructii, Stas 10101/1-78 greutati tehnice si incarcari permanente,CR1-1-3/2005cod de proiectareevaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor,NP-082/2004 Cod de proiectare-actiunea vantului,CR62006Nomativ de proiectare a stucturilor de zidarie,NP 112/2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa,STAS6054-74 Privind adancimea de inghet,NP007/97Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat, Ordinul 577/2008 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat Partea 1 : Producerea betonului indicativ NE 012-1/2007 P66-2000 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizarea localitatilor din mediul rural

SR 1343-1/2006 Stabilirea Necesarului si a Cerintei de apa STAS1846-90 Determinarea debitelor de apa de canalizare, STAS 427383 Incadrarea in clasa de importanta a constructii hidrotehnice, STAS 4068/2 87 Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare, NTPA001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor industriale si urbane la evacuarea in receptori naturali, NTPA-002/2002Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA011/2005 Normativ privind conditii de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate HG351/2003,HG766/1997 Regulament privind categoria de importanta a constructiilor Legea privind regimul deseurilor,Legea 655-2001 privind protectia atmosferei, Legea 360-2003 privind regimul substantelor chimice periculoase, TIMIOARA Iulie 2009 Director: ing. Takacs Ladislau

LIST DE RESPONSABILITI

Director general

ing. Takacs Ladislau

Proiectani

ing. Takacs Ladislau arh. Cretu Emanuel ing.Takacs Mariana ing. Takacs Gabriel

NOT : Aceast documentaie, piese scrise i desenate, poate fi folosit n exclusivitate pentru scopul n care a fost n mod specific furnizat, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodus, copiat, mprumutat, ntrebuinat integral sau parial, direct sau indirect, n alt scop, fr aprobarea prealabil a S.C. TACT IMPEX S.R.L., acordat legal n scris.

STUDIU DE FEZABILITATE ntocmit conform HG. 28/2008 CAPITOLULU 1.DATE GENERALE 1.1 Denumirea obiectului de investitii: RETEA DE CANALIZARE APE MENAJERE SI STATIE DE EPURARE, COMUNA FARDEA,JUDETUL TIMIS 1.2. Amplasamentul: judeul TIMIS , comuna FARDEA cu sediul in FARDEA,Str. Principala, nr. 107, tel/ 0256/ 320 793 : fax 0256/ 335 459 Cod fiscal : 4483846 Cont :RO 49 TREZ 62824510220XXXXX,Trezoreria Faget 1.3.Titularul invetitiei Comuna Fardea 1.4.Beneficiarul investitiei: Comuna Fardea 1.5.Elaboratorul studiului: S.C. TACTIMPEX S.R.L., Str. Brediceanu nr. 2, Timioara CLASA CAEN 7112 inginerie si consultanta in domeniu, 7111 Arhitectura CAPITOLUL 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL: 2.1.Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila pentru implementarea proiectului Comuna Fardea este situata in extremitatea estica a judetului Timis,la poalele muntilor Poiana Ruscai,are o suprafata totala de 13.106,43 ha. Comina Fardea este situata la 40 km de municipiul Lugoj,la 90 km de municipiul Timisoara si se afla in sfera de influenta a orasului Faget aflat la distanta de 18 km. Accesul in comuna Fardea este asigurat : -dinspre Lugoj pe DJ 681A prin localitatea Traian Vuia -dinspre Faget pe DJ 681 prin localitatea Dragsinesti-Gladna Montana,racordate la DN Lugoj-Deva -dinspre Nadrag pe DJ 681 prin Hauzesti

Comuna Fardea are in componenta 7 sate ( Fardea,Gladna Montana, Gladna Romana, Zolt, Mitnicu Mic, Dragsinesti si Hauzesti ),care sunt situate la distante cuprinse intre 2 si 10 km de localitatea de resedinta ,Fardea. Prin toate satele comunei,pe margine sau prin centru,strabat ape curgatoare care coboara si se intalnesc la lacul de acumulare Surduc,lac cu o suprafata de 365 de hectare,situat in depresiunea din avalul localitatii Fardea si Mitnicu Mic. In anexa nr.3Plan de implementare pentru directiva 91/271/CCE privind epurarea apelor uzate,comuna Fardea este nominalizata la pozitia 62,cu o populatie echivalenta de 2.000 locuitori. In anexa nr. 11 din ghidul solicitantului este prezentata Lista comunelor cu gradul lor de saracie aferent.La pozitia cod siruta 156927 comuna Fardea este nominalizata ca avand o rata a saraciei de 45,1 %,o profunzime a saraciei de 13,7 % si o severitate a saraciei de 6,0 %. Cladirile administrative si social culturale ale comunei sunt amplasate pe principalele artere de circulatie.Localitatea Fardea are urmatoarele servicii publice : primarie,post de politie,scoala generala pentru clasele I-VIII,gradinita cu program normal oficiu postal,dispensar uman,dispensar veterinar ,camin cultural si biblioteca,biserici ortodoxa,baptista,penticostala,centru biblic in zona lacului Surduc. Principalele activitati economice ale comunei sunt :agricultura,exploatarea si prelucrarea Primara a lemnului,cresterea animalelor,exploatari de nisip si pietris prin cele trei cariere,morarit,panificatie,precum si diverse activitati comerciale. Zona comunei Fardea are multe posibilitati cu potential turistic,numeroase zone turistice ce pot deveni o afacere profitabila prin dezvoltarea unor activitati cum ar fi :inot,pescuit,ski nautic,turism montan etc. . n prezent comuna dispune de un sistem centralizat de alimentare cu ap potabila in functiune in localitatile :Fardea,Mitnicu Mic,Dragsinesti si Hauzesti Sistemul de alimentare cu apa nu are insa si o statie de tratarea apei,desi in anexa nr.12 din ghidul solicitantului ,la pozitia 1774,localitatea Fardea,se afla pe lista localitatilor vulnerabile la poluarea cu nitrati. Echiparea tehnico- edilitarara,a comunei din punct de vedere energetic este buna,toate localitatile comunei fiind racordate la sistemul national de distributie a energiei electrice,racordate la liniile electrice de joasa tensiune si posturi de transformare. Toate datele folosite au fost extrase din P.U.G. al comunei Fardea,intocmit in anul 2004 de Universitatea Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti,aprobat prin HCL17/22.11.2004. Comuna nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera,debitele de apa uzata rezultate de la consumatori fiind colectate in haznale,fose septice,puturi absorbante. Exista deficiente serioase legate de reteaua hidrologica,care risca prin aceste solutii, sa fie infestata ,cu risc de infestare atat a solului cat si a panxei freatice. Protectia mediului natural ridica,problema necesitatii realizarii unui sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate menajere,fapt ce se va reduce riscul declanrilor de epidemii asupra locuitorilor i animalelor domestice din zon, va rezolva cerinele de dezvoltare a localitii pentru o etap de perspectiv de 30 ani,asigurnduse pentru locuitorii localitatii Fardea,un grad de civilizaie i sntate conform standardelor internationale.

Conform hotararii Consiliul local al comunei Fardea,s-a luat initiativa de a accesa ,un fond european,pentru realizarea unui proiect integrat,in cadrul caruia sa se rezolve canalizarea menajera a localitatii Fardea cu o statie de epurare de 200mc/zi. Canalizarea localitatii,se va realiza prin programul national de dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) ,masura 322,program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei,program ce vizeaza renovare, dezvoltarea satelor,imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale,pentru intarirea rolului acestora si transformarea lor in centre de cultura si de coeziune sociala. Responsabilitatea pentru implementarea acestui proiect revine autoritatii locale ,Consiliul local al comunei Fardea,si in primul rand primarului comunei Fardea. 2.2. Descrierea investitiei 2.2.a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detailat de investitii pe termen lung ( in cazul in care au fost elaborate in prealabil ) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico - economic In vederea modernizarii si ridicarii gradului de confort al locuitorilor din zona,planul urbanistic general (P.U.G.comunei Fardea),intocmit in anul 2004 de Universitatea Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti,aprobat prin HCL17/22.11.2004, prevede echiparea intregului teritoriu cu utilitati tehnico-edilitare astfel incat sa se asigure conditii civilizate de viata pentru populatia comunei. Nu a fost efectuat un studiu de prefezabilitate. 2.2.b) scenarii tehnico economice prin care obiectivele investitiei pot fi atinse (in cazul in care anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detailat de investitii pe termen lung ) : Scenarii propuse : Pentru a alege varianta optima in vederea realizarii investiei propuse,proiectantul analizeaza un numar de 3 scenarii posibile,astfel : Scenariul nr.1. analizeaza varianta cu cele mai mici costuri posibile,adica,aceea de a pastra situatia actuala,fara retea de canalizare centralizata in comuna.In acest caz sistemul de evacuare a apelor uzate si colectarea lor se realizeaza local in cadrul fiecarei gospodarii prin canal de scurgere cu rezervor individual(fosa septica) vidanjabil in incinta proprietatilor. Acest sistem presupune existenta in comuna al unui utilaj pentru vidanjare si existenta unui contract cu o statie de epurare din zona pentru preluare si procesare. Scenariul este unul minimal,costul investitiilor este suportat de locuitorii comunei(pentru canalul din incinta, fosa septica si costul vidanjarilor periodice). Comunitatea preia costul de achizitionare a vidanjorului. Scenariul nr.2. Propune realizarea in cadrul unui proiect integrat compus din a unei retele de canalizare cu statie de epurare mecanico-biologica de 200mc/zi care sa rezolve in proportie de 80% canalizarea localitatii Fardea,scenariu ce va permite in viitor

prin marirea capacitatii statei de epurare cu inca un modul de 250 mc/zi ,racordarea tutor locuitorilor din zona de agrement a lacului Surduc. Proiectul de fata studiaza partea de canalizare si statie de epurare. In cadrul acestui scenariu se poate realiza costruirea unei retele de canalizare din PVC tip greu de diametru 250 x6,1mm in Fardea, in lungime de 3.130 m +420m subtraversari drum,o conducta de legatura intre statia de epurare- localitatea Fardea din teava de presiune PE de diametru 180x10,7mm in lungime de 4.370 m,o conducta de presiune de 800m de legatura cu statia de pompare SP3 , rezultand o lungime totala de canal de 8720 m si o statie de epurare mecanico-biologica de 200mc/zi. Este solutia cea mai buna din punct de vedere tehnic pentru ca rezolva reteaua de canalizare din localitate in limita fondului disponibil, tinand cont de asemenea de modul de punctaj atribuit de FEADER ,publicat in ghidul solicitantului. Scenariul nr.3 Se propune construirea unei retele de canalizare gravitationala locala pentru maxim 4-6 locuinte legate de un colector din care apa uzata este aspirata prin vacumare de centrul de vacumare de unde apa este pompata in statia de epurare.Statia de epurare va avea capacitatea de a prelua apele uzate din toata localitatea Fardea,precum si cele din zona lacului Surduc,rezultand o statie de epurare de 450 mc/zi. Acest scenariu are avantajul ca asigura posibilitatea racordarii tuturor locuitorilor din localitatea Fardea precum si a celor din zona de agrement a lacului Surduc la reteua de canalizare,cu un efect favorabil pentru toti locuitorii ,fara a favoriza pe nimeni privind posibilitatea de racordare.Este solutia,care permite locuitorilor,in cadrul unui cost determinat, sa se poata racorda la canalizare. Solutia este sigura din punct de vedere a protectiei mediului,aceasta retea nu are scurgeri in exterior,nici in cazul unei avarii a retelei,apele uzate nu se raspandesc inspre exterior.Este o solutie care se accepata la nivelul european atat din punct de vedere ecologic cat si din punct de vedere sanitar.Fiind o retea etansa nu constitue un pericol de poluare a solului sau a apelor subterane,apele uzate fiind tinute sub un control riguros privind elementele poluante. Are insa dezavantajul ca necesita fonduri foarte mari care depasesc costurile de finantare europene alocate pentru masura 322,aceasta solutia fiind evaluata la un cost de peste 2.500.000 euro. Scenariu recomandat de elaborator : Din analiza economica,sociala si a efectului asupra populatiei,proiectantul si beneficiarul opteaza pentru scenariul 2,care propune construirea unei statii de epurare de 200 mc/zi,mecanico biologica compacta (toate functiunile fiind adapostite intr-o singura cladire).Acest scenariu permite posibilitatea extinderii statiei de epurare cu inca o capacitate de 250mc/zi intr-o etapa viitoare,extindere ce va permite epurarea apelor din intreaga comuna. Avantajele scenariului recomandat : -un cost mai redus -rezolva problema epurarii apelor din localitatea Fardea cu racordare spre zona de agrement -un spatiu redus pentru statia de epurare -apa uzata are de parcurs distante minime intre compartimente

-sistemul se adapteaza automat la variatii de debit si/sau de incarcare a apei uzate cu asigurarea calitatii apei epurate in limitele impuse de avizul Apelor Romane. -deservirea statiei se face de catre max 3 persoane in regim nepermanent (2-3 ore pe/zi) -consumul total de energie electrica este destul de redus. 2.2.c)Descrierea constructiva,functionala si tehnologica,dupa caz: n cadrul prezentei documentaii se rezolva canalizarea apelor menajere din localitatea Fardea cu tratarea lor intr-o statie de epurare mecanico-biologica compacta de capacitate de200mc/zi. Investitia se incadreaza in categoria de importanta normala C ,conform HG 766/ 97 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si clasa de importanta III conform P 100-1/ 2006. Cu privire la asigurarea sursei de apa lucrarile proiectate se incadreaza in clasa IV de importanta ( constructii de importanta normala ). n conformitate cu prevederile din Legea nr.10 /1995 si SR 4273/83,clasa de importanta s-a determinat pentru specificul lucrrilor proiectate,functie de importanta economica si sociala ,durata de functionare si insemnatate functionala in cadrul unui complex hidrotehnic astfel : - pentru lucrari de canalizare-lucrarile sunt de categoria 4 de importanta si clasa de importanta IV. -durata de functionare si insemnatate functionala :permanenta , principala. Reeaua de canalizare va fi n sistem divizor,apele meteorice evacundu-se,prin rigolele existente n zonele depresionare n vecinatea localitii. Este o retea gravitationala cu 3 statii de pompare.Apele uzate vor sosi n staia de pompare din incinta statiei de epurare sub presiune din statia de pompare SP2 amplasata la capatul satului,care va colecta apa din localitatea Fardea. In localitate se mai prevede o statie de pompare SP1,pentru a micsora cota de pozare a retelei de canalizare gravitationala din sat. Statiile de pompare sunt amplasate pe domeniul public al comunei . In zona lacului Surduc se mai prevede o statie de pompare SP3 care va pompa in teava de presiune ce face legatura cu statia de epurare,apele menajere din zona lacului. Reteaua de canalizare va urmari traseul stradal conform planurilor de situaie ale localitii si a planselor cu ridicari topo.Pozarea tuburilor de canalizare pe strazi se face in general in spatiul verde in aproprierea acostamentului drumului.Pe strzile nemodernizate (de pamant sau balastate) canalul se va poza in acostamentul drumului pe partea opusa retelei de apa.In localitatea . Materialele folosite pentru reteaua de canalizare vor fi materiale cu durata lunga de viata din PVC tip greu pentru canalizari de diametru De=250 x6,1 mm,imbinate prin mufare cu garnituri de cauciuc Pe strada principala traseul propus pentru canalizare va urmari drumul judetean dupa cum urmeaza : -DJ 681A intre km 0+000 pana la km 0+730 pe partea dreapta a drumului in intravilanul localitatii,teava de canalizare de PVC diametru 250 mm Traseul propus pentru canalul colector de presiune urmareste acelasi traseu intre km 0+000 si km 4+600 in extravilanul localitatii pana la statia de epurare. Legatura statiei de epurare cu localitatea Fardea se face printr-o conducta de presiune in lungime de 4.370m din teava PE-HD,Pn 6,Diam.=180 mm.

Axul canalizarii propuse se gaseste la distanta medie de 6,00m de la axul drumului,cu distante mai reduse pana la limita acostamentului in zone construite Drumul judetean DJ 681A este subtraversat in 3 puncte,la km : 0+110, ,0+310 , 0+550, Traseul propus subtraverseaza si drumul judetean DJ 681 in sapte puncte cu teava de PVC diametru de 250 mm ,astfel : 17+120, 17+240, 17+420,17+560. Subtraversarea se va executa prin forare orizontala,conducta de canalizare din PVC Dn=250x6,1mm introducandu-se in tub de protectie din OLT45 avand diametrul Dn=325x14 mm.Gropile de pornire si de iesire ale utilajului de forat vor fi executate manual.Traversarea se va executa in conformitate cu avizul emis de Directia de Drumuri Dup terminarea i efectuarea recepiei provizorii a lucrrilor de canalizare, pavajul se va readuce la starea iniial.Zona verde se reface si se aduce toata suprafata afectata la starea initiala cea inainte de inceperea executiei. Statia de epurare se va amplasa,in extravilan pe parcela PD14/2/1/1 aflata in proprietatea privata a comunei. Din statie apele epurate vor fi deversate in emisarul indicat de Apele Romane si care este Valea Glavitei. Statia de epurare - Descrierea tehnologic a statiei : Date iniiale Datele iniiale ne-au fost puse la dispoziie de ctre primria Comunei Fardea. Numarul actual al locuitorilor comunei este de 2500 locuitori. Localitatea Fardea are o populatie de 622 locuitori,iar in zona de agrement Fardea-Baraj Surduc 427 persoane,in total 1047 locuitori. Numarul de locuitori pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani va fi 1446 locuitori Total cantitate, apa menajera este: Determinarea necesarului de apa a comunei s-a facut conform notelor de calcul anexate dupa SR 1343/1-2006.A rezultat conform STAS 1846/90 debitele caracteristice de canalizare,pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani de : Qu zi mediu = 0,8*Qzi,med = 0,8*200 = 160 mc/zi = 1,85 l/s Qu zi max = 0,8*Qzi max = 0,8*270 = 216 mc/zi = 2,50 l/s Qu o max = 0,8*Qor max =0,8*28,13= 22,5 mc/ora = 6,25 l/s Avand in vedere ca populatia actuala a localitatii Fardea este de 620 locuitori la care se adauga un numar de 427 persoane din zona barajului Surduc si ca in prima etapa de canalizare se vor racorda la reteaua de canalizare doar 80% din locuitori pentru buna functionare a statiei de epurare cat si datorita faptului ca fondul financiar este limitat se prevede o statie de epurare mecanico-biologica de 200 mc/zi. Staia de epurare este astfel conceput,ca ulterior s se poate aduga nc un modul biologic de 250 m3/zi. Epurarea apelor uzate se realizeaza pana la atingerea parametrilor impusi de normativul NTP002, NTP011/2006 si a avizului detinatorului emisarului. Staia de epurare primete si trateaz doar ape menajere comunale provenite din reeaua de canalizare a comunei,apele industriale sunt acceptate doar dup o epurare prealabila a lor. Emisarul indicat de Apele Romane este paraul Glavita aval de baraj acumulare Surduc, care va prelua apele epurate.

Conditiile de calitate pentru apele uzate evacuate in emisar se vor incadra in limitele admise de NTPA 011/2005 si si de conditiile de evacuare a apelor uzate epurate precizati de Apele Romane in adresa 5490/29.06.2009 si care sunt: pH Materii in suspensie CBO5 CCO-Cr Azot total Azotat amoniacal Azotati Azotiti Fosfor total Substante extractibile cu solv. org. Detergenti sintetici Reziduu filtrant la 1050C 6,5 8,5 35 mg/l 20 mg/l 70 mg/l 8 mg/l 2 mg/l 25 mg/l 1 mg/l 1,0mg/l 20 mg/l 0,5 mg/l 2000 mg/l

La staia de epurare apele menajere sosesc intr-o statie de pompare SP4 cu caracteristicile Q= 2,89 l/s,H=9,00 mCA,Pi= 2,8 kw ;Pm=2,2 kw Statia de epurare are doua trepte: treapta mecanica :apa menajer ajuns in staia de epurare, prin staia de pompare, va fi direcionat spre un filtru mecanic.Filtrul mecanic are functionare automatizata.Gratarul face corp comun cu separatorul de nisip si de grasime Gunoiul retinut de filtru este colectat in conteiner si la umplerea acestuia se transporta in deponeul pentru gunoaie.Nisipul colectat este evacuat periodic manual si este refolosit pentru nivelari ,umpluturi.Grasimea colectata 150 kg/an se va preda la o statie de neutralizare. Apa filtrata este colectata in bazinul de omogenizare de unde se pompeaza cu pompa submersibila controlata de un calculator de proces. - treapta biologica:treapta biologica are un sistem cu alimentare periodica a reactorului biologic bazat pe formarea namolului activ dirijat de consumul de oxigen introdus.Este un proces ciclic,capabil de a realiza performante de maxima exigenta.Bazandu-se pe necesarul de oxigen / kg de namol activ,sistemul realizeaza oxidarea totala,asigurand o structura foarte stabila de namol activ. Treapta mecanica de selectare si filtrare cuplata cu treapta biologica formeaza un sistem flexibil care se poate adapta usor si la conditiile unui debit cu variatii relativ mari cand treapata mecanica poate prelua rolul de uniformizare a debitelor si de omogenizare a apei uzate sosita cu incarcari diferite asigurind totodata si o preepurare biologica prin insuflare de aer in lichid. Statia este dotata cu o unitate de pompare a namolului care este programat pentru evacuarea automata a namolului in exces in timpul noptii.Dupa perioada de decantare namolul extras este tratat cu solutie de polielectrolit pentru floculare. Namolul este descarcat in saci filtranti din tesatura de fibre din polietilena unde se realizeaza o reducere a umiditatii la 19-21%-continut de material uscat.Acest proces se desfasoara in exteriorul statiei de epurare pe platforma de depozitare care ocupa un spatiu de 24 m2.

Faza de epurare biologica se bazeaza pe controlul procesului consumului de oxigen in functie de incarcare si pe efectuarea ciclica a procesului de reducere a poluarii pe baza de azot prin transformarea azotului si a nitratilor in nitriti si azot gazos ,totodata reduce si poluantii pe baza de carbon micsorand o parte a substratului ce se poate descompune biologic. Apa trecuta prin treapta mecanica este colectata in bazinul pentru omogenizare(denumit si bazin selector),acest compartiment are un rol important pentru a echilibra variatiile de debit mari si variatiile mari de incarcare a apei uzate si realizeaza si o preepurare a apei uzate in vederea epurarii biologice In bazinul selector,stratul inferior de apa de~1,00m grosime asigura formarea,retinerea si mentinerea cantitatii de namol activ,necesara proceselor biologice.Stratul superior de ~0,60m are un rol de tampon care echilibreaza variatiile de debit de apa uzata sosita. Necesarul de oxigen pentru sustinerea procesului este asigurat prin aeratoarele amplasate pe fundul cuvei Procesarea biologica a apei uzate se realizeaza in reactor unde sistemul de aerare actioneaza asupra amestecului de apanamol activ realizat pe baza programului de temporizare,unde elementele de aerare asigura atat cantitatea necesara de oxigen , cat si o mixare permanenta a solutiei. Microorganismele din namolul activ descompun materialul organic din apa si efectueaza o nitrificare partiala reducand continutul de CBO5 si CCO din lichid,transformand amoniacul din solutie in nitrati si nitriti. Conform programului de temporizare,se produce oprirea periodica a introducerii aerului in lichid ,care obliga microorganismele sa consume oxigenul din nitratii produsi din faza anterioara realizand denitrificarea lichidului,dupa care ciclul se reia prin aerarea lichidului conform programului de temporizare. Procesul ciclic este intrerupt dupa perioada de nitrificare-denitrificare cu o perioada de ~ 1 ora pentru procesul de decantare.Se produce o concentrare gravitationala a namolului activ si a suspensiilor din lichid. Apa din reactor trece prin pompare in reactorul biologic de capacitate de ~ 500 m3 unde in lichid se introduce aerul necesar finalizarii procesului de curatire si colectarea apelor epurate pentru dezinfectare( cu bloc UV),se contorizeaza debitul de apa care se deverseaza in emisar. Procesul permite automatizarea sistemului,care nu necesita o supraveghere permanenta. Procesul de epurare are in total 5 faze care formeaza un ciclu. In general , statia realizeaza 1 ciclu pe zi,durata ciclului este ~ 24 ore. Desfasurarea unui ciclu de epurare: Faza1.:Alimentarea sistemului O sarja de ~50 m3 de apa uzata colectata in unitatea denumita selectoreste pompata in reactor in doze de cate ~10 m3 dupa care amestecul din reactor este aerat pentru omogenizarea lichidului sosit cu cel din reactor. Faza 2.:Epurarea biologica Amestecul din reactor primeste o cantitate foarte mica de aer care asigura mixarea lichidului,dar din cauza continutului redus de oxigen,in solutie se intretin procese anaerobe care produc descompunerea nitratilor din lichid. Procesul anaerobic este urmat de un intervalul de timp cand lichidul este puternic aerat.

In timpul celor doua procese selectorul functioneaza ca un rezervor tampon si de preepurare biologica,care primeste in continuare cantitatea de apa uzata trecuta prin filtru mecanic-deznisipator degresor. In reactorul biologic lichidul are o concentratie mare de oxigen si de namol activ,unde se asigura epurarea apei primite in prima doza,prin nitrificare in faza anoxica si denitrificare in faza cu continut abundent de oxigen.Procesul anoxic este realizat prin oprirea periodica a suflantilor de aer,procesul fiind comandat de automatica sistemului. In cadrul procesului se produce atat indepartarea nitratilor cat si al fosforului din solutie. Prin aceasta tehnologie se realizeaza oxidarea totala a namolului activ rezultand o structura de namol stabil. Faza 3.Decantarea. In aceasta faza se produce decantarea namolului in exces.In timpul fazei 3 solutia nu primeste doze de apa uzata,aerarea este oprita,faza este controlata automatic de calculatorul sistemului. Faza 4. Colectarea si evacuarea apei epurate. Dupa terminarea fazei 3,comanda sistemului deschide robinetul pompei plutitoare pozitionat cu ~10cm sub nivelul apei,pentru a nu absorbi impuritatile care plutesc la suprafata apei epurate,asigurand si un mod de colectare special fara a perturba namolul sedimentat sub nivelul apei epurate. Apa epurata este dezinfectata,contorizata si evacuata in emisar. Faza 5.Colectarea si depozitarea namolului in exces. Programul porneste pompa pentru evacuarea namolului in exces care se depune in bazinul de namol prin trecerea acestuia printr-un floculator static unde se adauga polielectrolit in amestec producand flocularea namolului. Namolul este depus in saci din tesatura de fire din PE(refolosibile).Acestia sunt depozitati prin atarnare pe un suport deasupra platformei de uscare permitand concentrarea gravitationala prin eliminarea apei pana la continutul de material uscat de 20-22%. Programul automat rezerva perioada necesara de timp pentru desfasurarea fazei 5 in intervalul de timp cand statia primeste o cantitate redusa de apa in reactor,adica noaptea. Cu terminarea fazei 5. se sfarseste un ciclu de epurare. Cand in selector senzorii de nivel sesizeaza prezenta apei uzate,ciclul reincepe in modul identic cu cele de mai sus. Unitatea de epurare biologica este adapostita intr-o cladire de 12,34x12,12m. Pentru personalul de supraveghre (max 2 persoane) s-a prevazut in cadrul cladirii un vestiar pentru imbracamintea de strada ,grup sanitar cu dus si vestiar pentru imbracaminte de lucru. Cladirea este dotata conform normelor de igiena si securitatea muncii,precum si in conformitate cu normele PSI. Construirea unei retele de canalizare racordata la o statie de epurare va contribui la imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor din localitate, eliminand posibilele focare de infectii care ar fi intretinute de apa uzata infiltrata in subteran, reducand la minim posibilitatea de poluare a apelor subterane a solului, subsolului si a pericolului de poluare a apelor de suprafata. Apele uzate evacuate n emisar,prin intermediul staiei de epurare vor trebui s corespund din punct de vedere calitativ prevederilor NTPA-002/2002,NTP011/2006 si a

avizului detinatorului emisarului.n acest scop la ieirea din staia de epurare se vor recolta probe de ap, necesare analizelor de laborator conform avizului sanitar de autorizare a functionarii statiei. 2.3. Date tehnice ale investitiei : 2.3.a) zona si amplasamentul Amplasamentul investiiei se gaseste in intravilanul localitatii Fardea,pe domeniul public, conform inventarului anexat. In extravilanul localitatii teava de presiune care leaga reteaua de canalizare de statia de epurare urmareste traseul drumului judetean 681 care are o latime a drumului de 14,0m. Din punct de vedere morfologic teritoriul este situat la poalele Muntilor Poiana Ruscai intr-o zona muntoasa. 2.3.b) statutul judiciar al terenului ce urmeaz sa fie ocupat Traseul retelei de canale colectoare si statiile de pompare sunt amplasate pe reteaua stradala a comunei care se afla in domeniul public a primariei ,asa cum este inscris in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Primariei Fardea. Statia de epurare se va amplasa la o distanta de 3800 m de limita localitatii, Statia de epurare se va amplasa in extravilan,pe parcela PD14/2/1/1 aflata in proprietatea privata a comunei , cu o suprafata totala de 2.500 mp. 2.3.c) situatia ocuparilor definitive de teren Suprafata de teren ocupata definitiv In intravilan -statii de pompare buc 3 -camine de vizitare buc 75 -statia de epurare ape uzate

= 90,0mp =110,0mp 55,0x45,0m = 2.500 mp total mp definitiv = 2.700

mp Suprafaa total a terenului ocupat temporar: in intravilanul localitatii retea de canalizare menajera Dn=250mm = 3670mx0,8 = 2.940 mp in extravilanul localitati retea de presiune Dn 180 = 4700 mx0,8= 3.920mp racord apa potabila D32 mm = 400mp Sttemporar = 7.260 mp 2.3.d) Studii de teren Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament Au fost intocmite planuri topografice pe toata trama stradala a localitatii Fardea in intravilanul localitatii si in extravilan pana la amplasamentul statiei de epurare. -studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor studiate au fost intocmite de SC. STOCAD SRL Pentru stabilirea caracteristicilor geofizice ale terenului a fost intocmit studiul geotehnic pe amplasament. -studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor,fisele complexe cu rezultatele determinarilor de laborator,analiza apei subterane,raportul

geotehnic cu recomandarile pentru fundare au fost intocmite de :SC. GEOSOND SRL. Din investigatiile efectuate a rezultat ca stratificatia terenului este alcatuita din Adancimea minima de fundare Presiunea conventionala de baza Terenul de amplasament se prezint relativ plan,avnd asigurat stabilitatea. 2.3.e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investitii,specifice domeniului de activitate variante constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare : 1.Varianta constructiva nr.1 Reeaua de canalizare va avea urmatoarele lungimi : tuburi PVC tip greu De=250 x6,1 mm in Fardea l = 3.130 m subtraversare drum judetean cu tub PVC 250mm 10 buc x 16 m = 160m conducta de presiune din PE-HD 80,D=180 x10,7mm,Pn 6 l= Din care legatura statie de pompare SP2- cu statia de epurare L= 4.170 m legatura intre SP1-SP2 legatura cu zona de agrement supratraversare curs de apa Hauzeasca buc1 x20m Lungimea total a reelei de canalizare va fi de Camine de vizitare si camine de vane Statii de pompare L= L= L= 180 m 800 m 20 m L = 8.300 m buc= 82 buc= 3+1 5.170 m

- subtraversare drum comunal cu tub PVC 250mm 5 buc x 16 m = 80m

Solutia constructiv de realizare a investitiei Retea de canalizare i cmine de vizitare Pentru reeaua de canalizare s-au ales materiale din teava de PVC-tip greu pentru canalizari exterioare cu mufa si imbinare cu inele de cauciuc,de diametru 250x6,1mm,si pentru conducta de presiune din polietilena PEHD-80 PN 6 DN180mm. Materialul tubului trebuie sa fie cu durata de serviciu cat mai mare,sa asigure o etanseitate buna, sa fie usor de manipulat,sa asigure la pante minime viteza de scurgere cat mai mare,sa aiba un prt de cost acceptabil. Pozarea conductelor va fi la minim 1,20 m adncime,sub limita de nghe,cu o pant de 0,30% care s asigure viteza de autocurire optim pe ntreaga reea.Panta longitudinal a reelei urmrete,in general panta terenului natural.Panta favorabil a terenului permite scurgerea gravitaional pana la staiile de pompare.Intre statiile de pompare apa uzata circula prin conducta de presiune.

Pozarea conductelor n sptur se va face obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm. De asemenea se prevede nisip att lateral cat si un strat minim 30 cm de umplutura peste conduct. Pentru asigurarea n exploatare a unei funcionri optime,pe traseul reelelor de canalizare s-au prevzut cmine de vizitare n aliniament la distane de cca. 60 m unul de altul,precum i la intersecii cu alte canale laterale i la orice schimbare de direcie n plan,conform STAS 3051-91.Cminele de vizitare se vor executa conform STAS 244282. Caminele de canalizare se vor realiza din prefabricate din beton armat clasa C20/25 cu permeabilitate redusa (P12) Caminul se compune din elementul radier,elemente curente , elementul reductie(element conic) inelul pentru racordare la carosabil si capacul metalic circulabil. Prefabricatele se vor imbina etans intre ele cu inel de cauciuc sau mortar de etansare.Prefabricatele vor fi prevazute cu trepte metalice inglobate pentru acces si vor avea inglobate stuturi de racordare la retea in elementul de radier . Capacele cminelor de vizitare sunt de tip carosabile, fiind montate la cota sistematizat a strzii Verificarea calitii cminelor i proba de etanare se vor face concomitent cu verificarea i proba canalelor.Construciile accesorii se vor executa concomitent cu reeaua de canalizare. Debitele caracteristice de ape menajere au fost calculate conform STAS1846/90 Principalele faze ale tehnologiei de execuie a lucrrilor de canalizare sunt: - Trasarea i pregtirea terenului; - Executarea spturilor i sprijinirea traneelor; - Montarea tuburilor; - Executarea cminelor; - Efectuarea probelor de etaneitate; - Executarea umpluturilor Pregtirea lucrrilor: Recunoaterea i pichetarea traseului prin marcarea pe teren a punctelor caracteristice. Marcarea celorlalte trasee de conducte ap, gaze, telefonie, electrice, precum i amplasamentul construciilor subterane aflate n vecintatea traseului canalului. Desfacerea pavajelor: Pavajele se desfac pe o lime suficient pentru desfurarea lucrrilor.Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se depoziteaz la cel puin 1,0 m distan de marginea spturii, astfel nct acestea s nu cad n sptur i s nu mpiedice circulaia. Dup terminarea i efectuarea recepiei provizorii a lucrrilor de canalizare, pavajul se va readuce la starea iniial.Zona verde se reface si se aduce toata suprafata afectata la starea initiala cea inainte de inceperea executiei. Executarea spturilor i sprijinirea traseelor: Executarea spturii se va face pe baza unui grafic detaliat care va tine seama de posibilitile reale de desfurare a lucrrilor. Execuia reelei de canalizare se ncepe din aval ctre amonte dup realizarea cminelor.

Execuia spturii se face mecanizat si partial manual in functie de conditiile concrete de executie.Raportul intre cantitatea de sapaturi manuale si mecanice se apreciaza 50-50%. Pmntul din sapaturi se depoziteaza pe marginea transeelor de canal in limitele posibilitatilor ,unde acest lucru nu este posibil pamantul din sapatura trebuie transportat n depozit i readus apoi pentru umplerea traneelor. Lucrrile de sptur pentru ultimii 30 cm se execut manual imediat inaintea de lansarea tuburilor de canalizare. Sprijinirea malurilor se face cu dulapi metalici aezai orizontal pentru adncimi de pn la 4 m i dulapi metalici verticali pentru spturi mai mari de 4 m adncime. Pozarea tuburilor de PVC-tip greu: Tuburile din PVC-tip greu vor fi aezate n zonele de lucru de-a lungul anului orizontal. Lansarea n tranee a tuburilor se va face cu utilaje corespunztoare,astfel nct manipularea tuburilor s se fac cu atenie deosebit pentru a se evita spargerea acestora. Montarea tuburilor se va face din aval ctre amonte, n sens invers sensului de curgere al apei. mbinarea tuburilor se va face prin mufe prevazute cu garnituri de cauciuc pentru etansare. Odata cu realizarea imbinrilor dintre tuburi,se vor face s verificarea pantei i a aliniamentului canalului. Efectuarea probelor de etaneitate Verificarea calitii cminelor de vizitare i proba de etaneitate se vor face pe tronsonul de canal cuprins ntre dou cmine consecutive impreuna cu verificarea etanseitatii cminelor de vizitare aferente. Proba de etaneitate se va efectua n conformitate cu STAS 3051-90. Executarea sapaturilor si umpluturilor Dupa realizarea sapaturilor si aducerea la cota a fundului sapaturii,se realizeaza patul de nisip de 15 cm grosime ,pe care urmeaza sa se monteze tuburile de canal,Umplutura langa tub si un strat de 30 cm deasuprra tubului se executa cu nisip,iar restul cu pamantul rezultat din sapaturi. Umplutura se va executa n dou etape, una dup montarea tuburilor i realizarea tuturor mbinrilor dupa care se efectuaza probele de etanseitate,se verifica topografic cotele de nivel la generatoarea superioara a tubului,dupa care se completeaza stratul de nisip deasupra tubului dupa care se realizeaza restul de umplutura si refacerea stratului superior si se restabileste la situatia initiala zona afectata. Staii de pompare ape uzate Caracteristicele statiilor de pompare sunt : statiile de pompare vor fi din beton prefabricat si vor avea urmatoarele caracteristici : -aria construita 4,52 mp -aria desfasurata 4,52 mp -inaltime de la cota teren amenajat 0,80m -adancime cuva 6,2m de la cota teren amenajat -volumul construit 31,65 mc

Staiile de pompare pentru ape uzate vor fi din elemente de cheson prefabricat cu diametru interior de 210 cm cu pereti de 20 cm grosime din beton cu armtura din otel PC52 si OB 37.Betonul este de clasa C25/30,grad de impermeabilitate P12,cu mare rezisten la aciunea apelor uzate.O staie este format din elementul cilindru vertical si elementul de acoperi si radier monolit.Elementul de acoperis este prevazut cu un gol de acces i un gol de montaj.Betonul de egalizare pe radier va fi din beton simplu. Pompele din statie vor fi montate pe suport pentru culisare si echipate cu cablu pentru extragerea pompei in caz de defectiune. Pe traseul canalizarii s-au prevazut 3 statii de pompare: Statia SP1 : va fi echipata cu doua pompe cu functionare automata,active amandoua,cu posibilitate de functionare separata sau impreuna in functie de debit,avand urmatoarele caracteristici : Q= 3,21 l/s,H= 11 mCA, P1 =2,74 kw; P2=2,21 kw Statiile SP2,SP3, vor fi echipate cu doua pompe cu functionare automata,active amandoua,cu posibilitate de functionare separata sau impreuna in functie de debit,avand urmatoarele caracteristici : Q= 3,01l/s,H= 24,4mCA, P1 = 5,65kw; P2=6,92 kw Staia de epurare are n componen urmtoarele obiecte : 1.La intrarea in statia de epurare se va prevedea o statie de pompare SP4 dotata cu doua pompe submersibile active,avand urmatoarele caracteristici : Q= 3,01l/s,H=11,00mCA,Pi= 2,74 kw ;Pm=2,21 kw Statia de pompare SP4 va fi tip camin din beton armat monolit,cu dimensiunile in plan 2,50x3,0m,pereti de 25 cm,h=2,30m. 2. Cladirea care adaposteste utilajele tehnologice pentru epurarea mecanico-biologica, cu regim de inaltime parter,cu structura cu pereti din beton armat in zona bazinului biologic (reactor biologic) si a bazinului de colectare si din zidarie de caramida confinata (centuri si samburi ) din beton armat in rest..Acoperisul cladirii este alcatuit din profile metalice cu invelitoare de tabla ondulata. Toata suprafata exterioara a cladirii va fi izolata termic cu un strat de polistiren expandat de 5 cm grosime,protejat prin tencuire . Fundatiile sunt din radier de beton armat clasa C20/25 cu grad de permeabilitate P12 sub bazine si fundatii continue din beton simplu cu centuri la partea superioara si inferioara din beton clasa C16/20. Pentru personalul de supraveghere (3 persoane ),s-a prevazut in cadrul cladirii un vestiar,grup sanitar cu dus cu : -suprafata construita 297,11 mp -inaltimea 6,05 m la coama -volumul construit 1700 mc 3. Platforma de depozitare de dimensiuni 4,0x6,0 m din beton armat.Platforma va avea o placa armata de 25 cm grosime,un strat de egalizare de 10cm,un strat de balast compactat de 20 cm grosime.In placa se va folosi beton armat marca C 20/25 cu permeabilitate P12,armata cu otel OB 37 iar pentru beton de egalizare se va folosi beton simplu marca C6/7,5.

Principale utilaje din dotare-Staia de epurare este dotat cu urmtoarele utilaje: Principalele utilaje de dotare a constructiilor: -statia de epurare
Denumirea Capacitate Buc. Putere inst. kW

gratar-filtru combinat cu deznisipator/separator grasimi traductor pH incl. Adaptor Selector 5x5x5 m Aerator submersibil 5kg O2/h traductor nivel apa incl. Adaptor Console, suporti, etc. dupa necesitate pompa inox submersibil pt. Apa pretratata 40 m/h Bazin de aerare biologica 10x10x4,5m; 450 m Aerator submersibil 15kg O2/h Mixer submersibil traductor nivel apa incl. Adaptor pompa inox submersibil pt namol in exces 8 m/h Console, suporti, etc. dupa necesitate pompa plutitoare pt. apa epurata 50m/h traductor O2 incl. Adaptor Debitmertu inductie-magnetic Unitate de desecarea namolului in surplus Statie de preparare si dozaj policrolit fittinguri, racorduri dupa necesitate Conducte in interiorul statiei de epurare dupa nacesitate Montaj in fata locului Comanda automata si cablarea interna a statiei Transport Instruirea personalului Documentatie elctrica si instructini de folosire Generator de UV pt. Dezinfectie

20m/h 1~14 5kg O2/h 10m 40 m/h 15kg O2/h 40 m/h 10m 8 m/h

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00

0,75

3,50

1,50 5,50 0,75 0,55

40 m/h 1~8 ppM D80 90 kg/d SU

2,00 1,00 1,00 1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,50

0,55

500m/d

1,00

0,50

TOTAL PUTERE INSTALATA

: 32 kw

Instalaii aferente construciilor Instalaii de nclzire Inclzirea se refera la incalzirea vestiarului si se va realiza cu aeroterme electrice. Instalaii electrice Instalaiile electrice interioare cuprind :

instalaii electrice de iluminat interior si exterior instalaii electrice de for Instalaiile electrice de iluminat interior se vor realiza cu corpuri de iluminat fluorescent normale,sau incandescent antiex n funcie de destinaia spaiului iluminat. Comanda iluminatului se face local cu ntreruptoare montate la accesul n ncperi. Instalaiile electrice de prize i de for se vor realiza cu cabluri montate aparent pe console metalice n cldiri i pe construciile hidrotehnice i ngropat n sptur ntre obiecte. Aparatajul electric local i corpurile de iluminat local sunt de tip etan. Tablourile electrice montate n cldire sunt de tip capsulat si etan,iar cele montate n exterior vor fi dulapuri etane cu u dubl protejat de o copertin. Cladirea va fi legata la pamant si protejata cu instalatie de paratraznet. Protectia muncii,respectarea normelor de securitatea muncii si paza contra incendiilor: Prin proiect se va asigura respectarea normelor de protectia si igiena muncii atat in timpul realizarii investitiei cat si pe periaoada de exploatare a investitiei. Executarea lucrarilor de realizare a investitiei se va face cu personal calificat in domeniu, instruit periodic asupra prevederilor normelor din executie specifica lucrarilor si se va folosi numai personal calificat in domeniul constructiilor aferent etapelor de executie. Exploatarea canalizarii se va realiza cu un personal calificat cunoscator in domeniu care se va instrui periodic in conformitate cu legislatia in vigoare. Normele PSI vor fi respectate atat in timpul executiei cat si in timpul exploatarii investitiei.Se va da o atentie realizarii protectiei impotriva traznetului,cladirile fiind protejate cu instalatie de paratraznet.Toate aparatele,utilajele si instalatiile electrice vor fi protejate prin legare la pamant cu respectarea normelor si normativelor specifice. 2. Varianta constructiva nr.2 Reteaua de canalizare va avea lungimi identice ca si la varianta constructiva nr 1 dar s-ar realiza din alte materiale si anume : tuburi din beton cu diametru Dn=300 mm total conducta l = 3130 m

conducta de presiune din otel protejat anticoraziv 168x10,7mm legatura intre statii de pompare in intravilan l= 5170m

Camine de vizitare buc= 82 Statii de pompare din beton monolit buc = 4 Solutia constructiva de realizare a investitiei Tuburile de beton cu mufare cu garnituri de cauciuc se vor aseza in sapatura la adancimea minima de 1,20m de la suprafata terenului cu o panta de 0,30%. Pozarea conductelor in sapatura se va face obligatoriu pe un strat granular,care se prevede si in jurul si peste tuburi de minim 30 cm grosime.Se prevad camine de vizitare in aliniament la distanta maxima de 60m unul de altul,la intersectii si la orice schimbare de directie in plan,conform STAS 3051-91. Montarea tuburilor se va face din aval catre amonte,in sens invers sensului de curgere al apei.

Odata cu realizarea imbinarilor dintre tuburi,se vor face si verificarea pantei si a aliniamentului canalului. Solutii constructive camine si statii de pompare ape uzate Caminele de vizitare se vor executa din elemente de beton prefabricat cu permeabilitate redusa (P12).In pereti se prevad trepete din otel protejate anticorosiv (zincate termic). Capacele cminelor de vizitare sunt de tip carosabile,fiind montate la cota sistematizat a strzii Verificarea calitii cminelor i proba de etanare se vor face concomitent cu verificarea i proba canalelor.Construciile accesorii se vor executa concomitent cu reeaua de canalizare Statiile de pompare pentru ape uzate vor fi din elemente de cheson monolit cu diametru interior de 210cm,cu pereti de 45 cm grosime din beton cu armatura din otel PC52 si OB 37. Betonul este de clasa C20/25,grad de permeabilitate P12,cu mare rezistenta la actiunea apelor uzate. Pompele din statie vor fi montate pe suport pentru culisare si echipate cu cablu pentru extragerea pompei in caz de defectiune Statia SP1,SP2,SP3,SP4 Pentru transportul apei uzate menajere n canalizare, se prevd 6 staii de pompare. Staiile de pompare vor fi tip cheson ngropat din beton armat monolit. Ele se vor amplasa ntr-un perimetru protejat,prevazute cu capace inchise pentru a nu permite accesul neautorizat. Statiile de pompare vor fi cu sectiune circulara De=210 cm,H=700cm cu pereti de 40 cm grosime din beton armat tip cheson,prevazute cu trepte matalice pentru acces,cu capac din beton armat monolit si doua goluri de acces,acoperite cu capac metalic tip camin de canalizare. Pompele din statie vor fi montate pe suport pentru culisare si echipate cu cablu pentru extragerea pompei in caz de defectiune Statie de epurare mecanico-biologica care are n componen urmtoarele obiecte 1 . Debitmetru pentru ape uzate i epurate 2 . Grup grtar ,cu deznisipator si camera pentru suflant 3 Grup de exploatare,cu camera pentru dozatoare de substante chimice,deshidratare namol,camera pentru tabloul electric general,laborator si vestiare+camera AMC 4 . Bazin de aerare 5 . Silozul de nmol 6 . Unitate de dezinfectare Camin pentru avarie,pentru substante chimice Camin ape uzate,din grupul sanitar 1. DEBITMETRU PENTRU APE UZATE SI EPURATE. La intrarea in staia de epurare se prevde un debitmetru cu inducie pentru msurarea cantitii de ap brut intrat n staie. 2. GRUP GRATAR CU DEZNISIPATOR SI CAMERA PENTRU SUFLANTE Cldirea va fi cu parter si partial cu etaj,avnd dimensiunile n plan de 5x3,5 respectiv 3,0 x 8,0 m,cu fundatii continui din beton simplu ,pereti din zidarie de caramida ,plansee din beton armat ,acoperisul format din sarpanta si invelitoare din tigla profilata. 3 GRUPUL DE EXPLOATARE.

Este o construcie care are dimensiunile n plan de 8X15 m i nlimea de 2,50 m,si adaposteste grupul sanitar cu vestiare,camera pentru pompa dozatoare si depozitare substante chimice,camera de luat probe cu camera AMC si camera pentru utilajul de dezhidratere a namolului. 4 . BAZIN DE AERARE CU DECANTOR SECUNDAR. Este de form circular avnd n plan diametrul D = 11,0 m,H = 5,80 m,cu aria construit de 78,5 mp i volumul de 307,17 mc.Decantorul secundar are diametrul de 6 m,volumul total 77,12 m3 5 . SILOZUL DE NAMOL. Va fi o construcie cu seciunea circular.diametrul D = 4,50 m,adncimea H = 4,0 m,suprafaa construit de 16,00 mp i volumul de 44,0 mc. 6 . UNITATE DE DEZINFECTIE CU LAMPA UV.Echipamentul se amplaseaza pe portiunea de canal deschis iar unitatea de control se pozitioneaza langa canal in cutie etansa.Sistemul este controlat de un PLC care asigura si curatirea automata a lampilor dupa o perioada prestabilita. Apele uzate evacuate n emisar, prin intermediul staiei de epurare vor trebui s corespund din punct de vedere calitativ prevederilor NTPA-002/2002.n acest scop, de la ieirea din staia de epurare se vor recolta probe de ap, necesare analizelor de laborator conform avizului sanitar de autorizare a functionarii statiei. Din analiza celor doua solutii constructive rezulta ca,din punct de vedere functional ele sunt identice,dar varianta nr1 care este si varianta recomandata in proiect , are avantaje tehnice,tehnologice,de fiabilitate si de cost.Aceste avantaje sunt : -montarea tuburilor de PVC nu necesita utilaje de ridicat -durata de viata a elementelor PVC si PE este de doua ori mai mare in comparatie cu tuburi de beton respectiv otel -statia de epurare este de acelasi tip mecanico-biologica dar in varianta 1 este de tip compact,necesitata constructii mai putine cu acelasi randament -costul total al lucrarilor este cu 20% mai mare in varianta nr.2 In concluzie proiectantul opteaza pentru solutia constructiva nr.1 2.3.f) Situatia utilitilor si analiza de consum Necesarul de utilitati pentru varianta propusa : - Alimentare cu apa - Lucrari rutiere - Alimentare cu energie electrica Solutii tehnice de asigurare cu utilitati : Pentru desfurare a procesului tehnologic de epurare,este necesar ca staia de epurare s fie racordata la utilitati. Alimentare cu apa Asigurarea apei potabile la staia de epurare este obligatorie,att pentru nevoile igienicosanitare ale personalului de exploatare,ct i pentru nevoile tehnologice,ntreinerea cureniei,prevenirea i stingerea incendiilor.Aceast ap se va asigura de la reeaua de distribuie a apei existent n localitate prin intermediul unei conducte din PE-HD,PN6,cu Dn=40mm,n lungime de 290 m. Apa uzat menajera de la vestiare este colectat i introdus n circuitul de epurare. Lucrri rutiere

In cadrul proiectului se vor prevedea lucrri rutiere constnd n amenajarea accesului pana la incinta staiei de epurare,printr-un drum de macadam in lungime de 350. Drumul de acces proiectat va avea limea de 4,00m,cu pant mic de 3%,iar cele dou acostamente vor avea lime de 0,35 m,cu pant de 4%. Sistemul rutier att al carosabilului este alctuit din : macadam pe fundatii de balast. Alimentarea cu energie electric Alimentarea cu energie electric a staiei de epurare se va realiza de la un post trafo 35kvA,conform proiect intocmit de SC ELECTRICA Banat. Beneficiarul va comanda la SC ELECTRICA SA proiect de racord atat pentru statiile de pompare cat si pentru statia de epurare. De la postul de transformare se va prevedea un cablu ce va alimenta tabloul general TGD amplasat n statie.La TGD se vor racorda toi consumatorii staiei de epurare.La tabloul TGD se va prevede o instalaie automat de compensare a factorului de putere. 2.3.g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului In urma analizarii proiectului , s-a constatat ca lucrarea nu are un impact negativ asupra mediului inconjurator. Protectia calitatii apelor:Apele epurate produse prin tratarea lor mecanico-biologica vor avea proprietatile calitative conform cu avizul Apelor Romane,conform limitelor admise pentru evacuarea apelor menajere in emisar. Protectia calitatii aerului.Prin specificul lucrrilor propuse nu este afectat calitatea aerului din mediul nvecinat. Staia de epurare la funcionare n parametrii proiectai va avea emisii minime n atmosfer, avand in vedere tehnologia propusa de epurare mecanico-biologica. Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor. Aceste investitii nu sunt surse de zgomot sau vibratii periculoase. Protectia impotriva radiatiilor. Statia de epurare sau canalizarile nu sunt surse de radiatii. Protectia solului si a subsolului. Substantele potential poluante pentru sol si subsol de la reteaua de canalizare sunt neutralizate prin trecerea lor prin statia de epurare. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice. Terenul ales pentru amplasament a fost initial izlaz,infiintarea canalizarii nu pericliteaza nici un ecosistem terestru sau acvatic existent din zona. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public. Nu este cazul Gospodarirea deseurilor generate de amplasament. Deseul produs prin procesarea apelor uzate este cantitativ redus,acestea sunt gospodarite in conformitate cu procedeele descrise la statia de epurare. Gospodarirea substantelor toxice,periculoase. In tehnologia de epurare sunt folosite produse floculante(FeS2) .Substantele floculante sunt inglobate in masa namolului inert si nu sunt cu efect nociv asupra mediului. Lucrari de refacere/restaurarea amplasamentului: In urma executarii lucrarilor de constructii,terenul afectat de canalizare se readuce la situatia initiala,se refac spatiile verzi,nu vor fi sunt periclitate plantatiile de pomi de pe traseul canalizarii.

Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente.De asemenea se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi sau alte terenuri.Materialele rezultate din sapaturi se vor transporta in locuri special amenajate. Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficiar prin intermediul dirigintelui de santier. Se vor lua masuri ca benzina sau materialele bituminoase folosite sa nu contamineze solul.Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate.Suprafata de teren afectata de organizarea de santier se va aduce la situatia initiala (reamenajata prin inierbari) Realizarea lucrarilor si exploatarea canalizarii in conditii normale nu creeaza conditii pentru producerea de noxe care sa afecteze mediul inconjurator. Prevederi pentru monitorizarea mediului. Apele uzate sunt contorizate atat la intrarea in incinta statiei de epurare cat si la evacuarea apelor epurate in emisar.Aceste aparate de masura si control au fost prevazute in proiect. Apele epurate sunt controlate de organele abilitate(Apele Romane,Organele Sanatatii Publice,Inspectorii de Mediu) in conformitate cu prescriptiile legale. 2.4. Durata de realizare si etapele principale,graficul de realizare a investitiei : Durata de realizare a investitiei este de 18 luni. Investitia se va realiza conform graficului anexat. CAPITOLUL 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI : 3.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura Devizului General : Mii lei / mii euro la cursul 1 euro = 4,3470 lei din data 20.01.2009

EVALUARE LA DEVIZ PE OBIECT Nr.01 Cap.4.Reteua de canalizare ape menajere a comunei FARDEA RON /EURO la cursul 1 EURO = 4,3470 lei din data 20.01.2009 lei A ) Terasamente Estimare costuri : -canal din PVC 250 mm l= 3.130 mx . euro/ml= -teava de presiune PE80-180 L=5.170mx .. euro/ml= Total = Din care : spturi,sprijiniri,epuismente,etc. la reea de canalizare cu Euro

Total A ( fr TVA ) B ) Construcii : - cmine de vizitare Total B (fr TVA ) C ) Reea de canalizare : eav de canalizare De 250 ,piese de racord l= 3.130mx .. lei/m = lei - teava PE-HD De= 180 , fitnguri aerisiri l= 5.170 m x lei/m = lei Total C ( fr TVA ) Total OB.04 ( fr TVA ) TVA 24 % Total valoare cu TVA 82 x lei/buc =

EVALUARE LA DEVIZ PE OBIECT Nr.02 Cap.4.Staia de pompare la cursul 1 EURO = 4,3470 lei din data 20.01.2009 Mii lei -terasamente -constructii betoane,armaturi,confectii,instalatii hidraulice = -instalatii electrice interioare: sunt cuprinse la procurare utilaj si vor fi ofertate de producator odata cu utilajul Total I ( fr TVA ) TVA 24 % Total valoare cu TVA Montaj utilaj doua statii de pompare inclusuv legaturile electrice TVA 24% Total valoare cu TVA procurare utilaj conf. Lista utilaje SP1,SP2,SP3 -conform lista de utilaje 6 buc pompe,sistem de ghidare,tablou de comanda pentru doua pompe,detector de nivel TVA 24 % Total valoare cu TVA Mii Euro

EVALUARE LA DEVIZ PE OBIECT Nr.03 Cap 4.Statie de epurare lei/EUROlacursul1 EURO = 4,3470 la data de 20.01.2009 Mii Lei I.Constructii,instalatii Suprafata construita statie =350 mp Platforma = 24,000mp Drum incinta Camine tehn. Imprejmuire Total constructii= A ) Terasamente spturi,sprijiniri,epuismente,umpluturi,compactari,etc. B ) Construcii -constructie statie :radier fundatii,fundatii continue,pereti de beton armat bazin biologic,structura,arhitectura,invelitoare Mii Euro

C ) Instalatii electrice : -(instalatii electrice grup sanitar ,instalatii electrice exterioare) D)Instalatii sanitare,apa canal,deversare emisar E)telecomunicatii,instalatie de avertizare Total I ( fr TVA ) TVA 24 % Total valoare cu TVA II.Montaj utilaje tehnologice TVA 24 % Total valoare cu TVA III.procurare utilaje si echipamente tehnologice conform listei de utilaje statie epurare Dotari conform listei de dotari Total III ( fr TVA )

TVA 24 % Total valoare cu TVA

EVALUARE LA DEVIZ PE OBIECT NR.04 Amenajarea pentru protecia mediului 1 EURO =4,3470 lei din data 20.01.2009 Mii -R refacerea spaiilor verzi pe traseul canalului i n zona staiilor de pompare ( fertilizare,nsmnare,plantaii arbuti ornamentali,lucrri de ntreinere pn la refacerea spaiului verde ),refacerea strazilor in urma sapaturilor -2 1000 m2 Total TVA 24 % Total valoare cu TVA Lei Mii Euro

EVALUARE LA DEVIZ OBIECT NR 05 CAP 5.1 Organizare de santier 1 EURO =4,3470 lei din data 20.01.2009 Mii Lei -R organizare de santier Din care : -pentru constructii :birou,baraca scule,sala de mese 3 buc -grup sanitar 2 buc -platforme depozitare balastata Total = -p -pentru racordare instalatii la retea electrica= Total = Mii Euro

Total TVA 24% Total valoare cu TVA

EVALUARE LA DEVIZ OBIECT NR 06 CAP 2.1 conectare la utilitati 1 EURO =4,3470 lei din data 20.01.2009 MI Lei -R CAP I. Constructii: -racord Dn 40 pentru alimentare cu apa statie de epurare l= 400 ml xml = -p -drum de acces la statie din macadam 400 mlx 3,0 ml x 0,25 = 300 mp 300 mp x . euro/mp = TOTAL I= CAP.III. Utilaj - racord electric post trafo 35KVA = lei TOTALIII = MII Euro

Total CAP I+CAPII+ CAPIII TVA 24 % Total valoare cu TVA

CAPITOLUL 5.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI Sursele de finantare a investitiei sunt: Sursele de finantare a investitiei sunt: Investitia se va derula pe programul: PNDR.Masura 322 care se refera la : Renovarea,dezvoltarea satelor,imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale program finantat de UNIUNEA EUROPEANA SI GUVERNUL ROMANIEI prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala:FEADR Partea de cofinantare va fi asigurata din imprumut bancar CAPITOLUL 6.ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITEI 1. Numar de locuri de munca create in faza de executie 25 locuri in faza de executie partea de cofinantare va fi asigurata din imprumut bancar 2. Numar de locuri de munca create in faza de operare 2 locuri de munca electrician-lacatus Exploatarea i ntreinerea reelei de canalizare proiectate i va reveni serviciului de Gospodrie Comunal din cadrul comunei Fardea. Fora de munc se va asigura cu personal din cadrul localitii Fardea. Pentru comun se vor crea :locuri de munc nou create:2 electricieni-lctui CAPITOLUL 8. AVIZE I ACORDURI Pentru elaborarea studiului de fezabilitate sunt necesare urmtoarele avizele legale : Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii investiiei Certificatul de urbanism Acordul de mediu emis de Agenia de Protecia Mediului Aviz sanitar aviz amplasament Romtelecom aviz de amplasamentul Electrica

intocmit ing. TAKACS MARIANA

CALCULUL NECESARULUI DE APA,LOCALITATEA FARDEA SI ZONA BARAJ SURDUC Cerinta de apa(conform SR 1343/1-2006),este cantitatea de apa care trebuie prelevata dintr-o sursa pentru satisfacerea necesarului de apa se determina cu relatia : C Ng NP Nag.ec NRI Kp KS = K px K s(Ng + Np + Nag.ec+NRI) necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti necesarul de apa pentru nevoi publice necesarul de apa pentru agenti economici necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu coef. care reprez. supliment. cantitatii de apa ptr. acoperirea pierderilor de apa in obiectele sistem.de aliment. cu apa pana la brans. Utilizatorilor coef. de servitute pentru acoperirea necesit. proprii Se determina cerinta de apa a localitatii in etapa de perspectiva de 30 ani.Populatia de perspectiva a localitatii in anul 2033 este :in Fardea 620 locuitori si zona baraj Surduc 427 locuitori , rezulta un numar total de : N2008 N2038 n= p= N2038 = 1047 locuitori = N2008 (1+ 0,01p)n 30 1,3 = 1.446 =N(i) n-numar de ani considerati p-procentul mediu de crestere al populatiei

1. Determinarea necesarului si a cerintelor de apa Necesarul de apa se determina cu relatia : N = Ng(i) + Np(i) + NS Ng(i) - necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

NP(i) - necesarul de apa pentru nevoi publice NS - necesarul de apa pentru stropit 1.1 Debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti (qg ) Tabel 1-SR 1343 Nr. 3 Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece,calda si canalizare Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece si Canalizare,cu prepararea individuala a apei calde Ng(i)= 1/1000XN(i)xqg(i) Ng= 159 mc/zi 1.2 Debit specific de apa pentru nevoi publice(qp) Tabel 2 SR 1343 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Primarie Magazin Biserici,post politie,biblioteca,paza si ordine Posta,farmacie,sistem cablu Dispensar Restaurant Scoala(fara internat,bufet) Gradinita Total= NP (i) = 1/1000 xN(i)x qp (i)= 5,15 mc/zi 1.3 Necesarul de apa pentru stropit spatii verzi ( qsp) qsp= 2.0 l/om/zi A = 2,486 mp Ns = N 5mc/zi = Ng(i) + Np(i) + NS= 159 mc/zi +5,15 mc/zi +5mc/zi =169,15 mc/zi = 1,958 l/s Necesarul de apa va fi: 2. DETERMINAREA DEBITELOR DE APA DE CALCUL 37 24 12 5 5 3 75 38 199 Categoria de consum unitate Debite l/unitate,zi 12 25 10 25 200 12 25 25 Total l/zi 444 600 120 125 1000 36 1875 950 5.150 qg l/om,zi 100...120

2.1 Debit mediu zilnic Qzi,med=KP*KS*N KP = 1,15 coeficient ce tine seama de pierderile de apa tehnic admisibile pe aductiune si retele de distributie,conform SR 1343-1/2006 KS = 1,04 coeficientul supraunitar care tine seama de nevoile tehnologice Qzi,med= 169,15 x1,15x1,04 = 200 mc/zi= 2,315 /s 2.2 Debit zilnic maxim Qzi,max= Qzi,med l*Kzi Kzi=coeficient de variatie zilnica=1,35(tabel1,SR1343) Qzi,max= 200 *1,35= 270 mc/zi = 3,125 l/s 2.3 Debit orar maxim Qor,max= Kor x Qzi,max /24= 2,5x 270 /24/= 28,13 mc/ora Kor=coeficient de variatie zilnica=2,5 (tabel 3,SR1343) Qor,max= 28,13 mc/ora= 7,81 l/s Debite de apa de calcul sunt: Qzi,med = 200 mc/zi = 2,315 /s Qzi,max= 270 mc/zi = 3,125 l/s Qor,max= 28,13 mc/ora= 7,81 l/s 3.Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiului Tabel 4-SR 1343 Numarul locuitorilor din localitate < 5.000 Numarul de incendii simulate 1 Qie (l/s) Cladiri cu 1- 4 niveluri 5 Cladiri cu peste 4 niveluri 10

3.1 Necesarul de apa pentru combaterea efectiva a incendiului Vi= 3,6* Qie*Te Qie= 5 l/s debit asigurat de hidranti exterior Te = 3 ore timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori Vi = 54 mc Timpul necesar pentru refacerea rezervei de incendiu

QRI= Vi /Tri Tri= 24 ore QRI= 2,3 mc/ora=55,2 mc/zi = 0,625 l/s 3.2 Inmagazinarea apa consum si incendiu exterior 1x5 l/s conf.STAS 1343-1/2006 Conform STAS 4165-81 Vcomp=a* Qzi,max=211,12 a = 0,35 functie de marimea centrului populat VREZ = Vcomp + Vi VREZ = 265 mc 4.Debite de dimensionare si verificare 4.1 Obiectele si elementele schemei sistemului de alimentare cu apa de la captare la statia de tratare se dimensioneaza la debitul: QIC = KP*KS*Qzi,max+KP*KS*QRI QIC = 270 + 66,02= 336,02 mc/zi= 3,90 l/s 4.2 Obiectele statiei de tratare se dimensioneaza la debitul QIC 4.3 Obiectele schemei sistemului de alimentare cu apa intrare statie de tratare si rezervoarele de inmagazinare se dimensioneaza la debitul: QIC= QIC/ Ks QIC =336,02 / 1,04= 323,1 mc/zi = 3,74 l/s 4.4 Elementele ale schemei sistemului de alimentare cu apa aval de rezervoarele de inmagazinare se dimensioneaza la debitul: QIC= Kp* Qor,max QIC = 1,15* 28,13 mc/ora= 32,35 mc/ora = 1,15*7,81 l/s= 8,98l/s 5. Determinarea debitului de apa uzata : Conform STAS 1846/90 debitele caracteristice de canalizare sunt: Qu zi mediu = 0,8*Qzi,med = 0,8* 200 = 160 mc/zi = 1,85 l/s Qu zi max = 0,8*Qzi max = 0,8* 270= 216 mc/zi = 2,50 l/s Qu o max = 0,8*Qor max =0,8* 28,13 mc/ora= 22,50 mc/ora =0,8*7,81 l/s= 6,25 l/s La descarcarea in statia de epurare se mai ia in calcul un surplus de debit de 25% din Qu o max rezultat din infiltratii in caz de ploaie. Qmax = 1,25 * Qu o max=28,13 mc/ora = 7,81 l/s

Avand in vedere ca din lista de adeziuni prezentata de Primaria Fardea si-au dat acordul doar 201 persoane fizice din totalul locuitorilor comunei,pentru buna functionare a statiei de epurare precum si datorita fondului limitat de finantare ,proiectantul si beneficiarul opteaza pentru o statie de epurare care va avea un debit maxim zilnic in aceasta prima etapa ,de 200mc/zi. Ing. Takacs Ladislau