Sunteți pe pagina 1din 4

S.C RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1 SRL GOLD PLAZA BAIA MARE Serviciul pt.

Situa ii de Urgen

TEST DE EVALUARE A CUNO TIN ELOR PENTRU ,,SERVANT POMPIER


V rog s ncercui i r spunsul corect.

1. Serviciile de urgenta private au urmatoarele atribu ii principale:


a.desf oar activit i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i a m surilor de ap rare impotriva incendiilor; b. verific modul de aplicare a normelor, reglement rilor tehnice i dispozi iilor care privesc ap rarea mpotriva incendiilor, n domeniul de competen ; c. asigur interven ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i protec ia persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau n alte situa ii de urgen ; d. desf oar activit i de co erit la persoanele fizice i juridice, ncheind contracte de prest ri servicii c tre popula ie. 2. Care sunt documentele serviciilor de urgenta private :

3. Mijloacele pentru protec ie sunt accesorii care se folosesc in scopul protej rii pe

timpul ac iunilor interven ie la incendii, calamit i naturale, precum i pe timpul perioadelor de preg tire. Acestea sunt:
a. casca; b. costumul de protec ie contra apei; c. costumul de protec ie anticaloric ; d. masca contra fumului i gazelor; e. aparatele izolante cu oxigen; f. costumul din azbest; g. aparatele izolante cu aer comprimat; h.cizmele i m nu ile de cauciuc; i. ochelarii pentru sudur . 3. Pe timpul exploat rii instala iilor aferente construc iilor i instala iilor tehnologice se

interzice :
a. utilizarea necorespunz toare a sistemelor, instala iilor, aparatelor i echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admis ; b. fumatul i prepararea hranei calde; c. func ionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare;

d. func ionarea f r sisteme, aparate i echipamente, necesare pentru controlul i men inerea parametrilor privind siguran a n func ionare sau nlocuirea acestora cu altele supradimensionate; e. ntre inerea necorespunz toare a elementelor prev zute pentru izolare termica sau electric ori pentru separare; f. dep irea termenelor stabilite pentru efectuarea lucr rilor de ntre inere i repara ii sau executarea necorespunz toare a acestora; g. executarea lucr rilor de ntre inere i repara ii sau a unor modific ri de c tre personal neautorizat i necalificat. 4. Procesul de ardere este posibil numai dac

se ntrunesc simultan, n timp i spa iu,

urm toarele condi ii:


a. prezen a hidrogenului; b. existen a materialului combustibil; c. prezen a substan elor care ntre in arderea (oxigenul din aer sau substan ele care pot ceda oxigen) d. surs de aprindere cu energie capabil s realizeze temperatura de aprindere. 5. Incendiul este definit de urm toarele elemente: a. existen a materialelor combustibile i ac iunea unei surse de aprindere; b. ini ierea i dezvoltarea n timp i spa iu a proceselor de ardere sc pate de sub control; c. sursa de ini iere n timp i spa iu; d. necesitatea interven iei organizate n scopul lichid rii lui; f. producerea de pierderi materiale i omene ti n urma arderii. 6. Planurile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu cuprind elemente diferen iate

n func ie de tipul i destina ia construc iei i de num rul persoanelor care se pot afla simultan n aceasta i se ntocmesc astfel:
a. pe cl dire dac sunt mai mult de 150 de persoane; b. pe nivel, dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane; c. pe nc peri, dac n ele se afl cel pu in 50 de persoane; d. pentru nc perile de cazare i dormitoarele comune, indiferent de num rul de locuri. 7. La cl dirile civile ( publice) riscul de incendiu este determinat, n principal, de densitatea sarcinii termice ( q) stabilit prin calcul i de destinatia respectiv . n func ie de densitatea sarcii termice, riscul de incendiu la cl diri civile poate fi: a. risc mare -q= peste 840 MJ/mp; b. risc mijlociu - q = 420 840 MJ/mp; c. risc mic -q= sub 420 MJ/mp; d.. risc minor -q= sub 210 MJ/mp. 8. La construc iile de produc ie i/sau depozitare, riscul de incendiu are n vedere natura activit ilor desf urate, caracteristicile de ardere ale materialelor i substan elor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, i densitatea sarcinii termice. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, ce exprim : a. risc foarte mare categoria A i B pericol de incendiu posibilit i de incendiu i explozie volumetric ; b. risc mare - categoria C pericol de incendiu posibilit i de incendiu/ ardere; c. risc mijlociu categoria D pericol de incendiu existen a focului deschis sub orice form , n absen a materialelor combustibile; d. risc mic categoria E pericol de incendiu existen a unor materiale sau substan e incombustibile n stare rece sau a substan elor combustibile n stare de umiditate naintat ; e. risc minor - categoria F pericol de incendiu existen a unor materiale sau substan e incombustibile n stare de vapori.

9. Elementele de construc ii pere i i plan ee utilizate pentru limitarea propag rii incendiilor i a efectelor acestora, precum i a exploziilor, sunt de tipul:
a. rezistente la c ldur (RC); b. antifoc (AF); c. rezistente la foc (RF); d. rezistente la explozie (RE); e. etan e la foc (EF).

10. Echipamentul de control i semnalizare (centrala de semnalizare) este o component a unei instala ii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizat , dup caz, pentru:
a. a recep iona semnale de la detectoarele conectate; b.a transmite prin sistemul GPS semnalele de incendii recep ionate; c. a determina dac aceste semnale corespund unei condi ii de alarm ; d. a indica acustic i optic o condi ie de alarm ; e. a indica locul izbucnirii incendiului; f. a nregistra dac este posibil oricare din aceste informa ii; g. a monitoriza func ionarea corect a sistemului i a da avertiz ri acustice i optice pentru orice defect (scurtcircuit, rupere linie sau defect n alimenta rea cu energie etc); h. a transmite semnalul de alarm incendiu, la dispozitive de alarm incendiu sonore sau optice, spre echipamentul de transmisie a alarmei de incendiu la serviciul de pompieri, spre echipamentul de comand automat a unui sistem (dispozitiv) sau instala ie de limitare i stingere a incendiului.

11. Sursele de aprindere se clasific , dup natura lor, n urm toarele grupe:
a. surse de aprindere cu flac r (flac r de chibrit, lumnare, aparat de sudur , flac r deschis , etc.); b. surse de aprindere de natur termic (obiecte incandescente, c ldur degajat de aparate termice, efectul termic al curentului electric, etc.); c. surse de aprindere de natur electric (arcuri i scntei electrice, scurtcircuit, electricitate static etc.) surse de aprindere de natur mecanic (scntei mecanice, frecare etc.); d. surse de aprindere natural (tr snet, c ldur solar , etc.); e. surse de autoaprindere (de natur chimic , fizico- chimic , biologic ); f. surse de aprindere datorate meteoritilor si cometelor; g. surse de aprindere datorate exploziilor i materialelor incendiare; h. surse de aprindere indirecte (radia ia unui focar de incendiu).

2. Instala ia de protec ie mpotriva tr snetului se compune din: a. elemente de captare; b. elemente de coborre; c. prize de p mnt; d. p mnt ri.

S-ar putea să vă placă și