Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE-BUCURE TI FACULTATEA DE CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

ORGANIZA IA NA IUNILOR UNITE

Cuprins

1.Despre Organiza ia Na iunilor Unite Organiza ia Na iunilor Unite a fost nfiin ata la 24 octombrie 1945,cnd un num r de 51 de ri se angajau sa men in pacea prin cooperare interna ional i securitate colectiv . Ast zi, aproape toate na iunile lumii sunt membre ONU: n total 192 de ri. Cnd statele devin membre ONU, ele accept i i i asum obliga iile prev zute in Carta Na iunilor Unite, un tratat interna ional care stabile te principiile de baz ale rela iilor interna ionale. Conform Cartei, ONU are patru obiective majore:
y y y y

s mentin pacea i securitatea interna ional ; s dezvolte rela ii de prietenie intre na iuni; s coopereze n rezolvarea problemelor interna ionale i n promovarea respectului pentru drepturile omului; i sa fie un centru pentru armonizarea ac iunilor tuturor statelor.

ONU nu este un guvern i nu emite legi. Ofer totu i mijloace pentru rezolvarea conflictelor interna ionale i pentru formularea de politici n chestiuni care ne afecteaz pe to i. n cadrul Organiza iei toate statele membre mari sau mici, bogate sau s race, cu vederi politice i sisteme sociale diferite au un cuvnt de spus i drept de vot egal. ONU are ase organisme distincte. Cinci dintre ele Adunarea General , Consiliul de Securitate, Consiliul Economic i Social, Consiliul de Tutel si Secretariatul au sediul central n New York. Cel de-al aselea - Curtea Interna ional de Justi ie - isi desfa oara activitatea la Haga, n Olanda. 2.Principalele organisme ale Organiza iei Na iunilor Unite Adunarea General Toate statele membre ONU sunt reprezentate in Adunarea General un parlament al na iunilor care se intrune te in sesiuni ordinare sau extraordinare pentru a discuta cele mai presante probleme mondiale. Fiecare stat membru are drept de vot. Decizii in probleme-cheie precum pacea i securitatea interna ionale, admiterea de noi membri i bugetul ONU sunt aprobate cu o majoritate de dou treimi. Alte decizii sunt votate prin majoritate simpla. n ultimii ani, s-au depus eforturi spre a se lua decizii mai degrab prin consens, dect prin vot formal. Adunarea nu poate for a statele s ac ioneze, dar recomand rile ei sunt indicatorul opiniei interna ionale generale i reprezint autoritatea moral a comunit ii na iunilor. n cadrul sesiunii din 2004, Adunarea a discutat peste 150 de subiecte, inclusiv reforma ONU, restabilirea respectului pentru statul de drept, nevoile micilor state insulare aflate n curs de dezvoltare, schimb rile climatice i pericolele umanitare inerente acestora, precum i participarea tuturor statelor n sistemul de comer interna ional. S-au dezb tut situa ii specifice din mai multe ri, inclusiv cea din Irak si Sudan (regiunea Darfur). Punctul central al sesiunii aniversare din 2005 a Adunarii Generale, ce a marcat 60 de ani de la infiin area Organiza iei, a fost Raportul de 5 ani privitor la Declara ia Mileniului din 2000, care

includea propuneri de m suri necesare atingerii unor obiective recomandate de Secretarul General ONU, n domenii precum reducerea s r ciei, rezolvarea amenin rilor legate de securitate, oprirea abuzurilor mpotriva drepturilor omului i nt rirea func ion rii ONU. Sesiunea anual a Adun rii Generale ncepe n luna septembrie i dureaz pn n luna decembrie a fiec rui an. Dac este necesar, sesiunea poate fi reluat sau se organizeaz o sesiune special ori de urgen pe teme de interes specific. Adunarea General i ndepline te mandatul i prin intermediul a ase Comitete Principale, organisme subsidiare i prin Secreriatul ONU. Consiliul de Securitate Carta Na iunilor Unite acord Consiliului de Securitate principala responsabilitate n men inerea p cii i securita ii interna ionale. Consiliul se poate reuni oricnd, de fiecare dat cnd exista amenin ri la adresa p cii mondiale. Conform Cartei, toate statele membre ONU sunt obligate s respecte i s aplice deciziile Consiliului. Consiliul are 15 membri. Cinci dintre ace tia - China, Fran a, Federa ia Rus , Regatul Unit al Marii Britanii i Statele Unite ale Americii - sunt membri permanen i. Ceilal i 10 (Africa de Sud, Belgia, Congo, Ghana, Indonezia, Italia, Panama, Peru, Qatar, Slovacia) sunt ale i de c tre Adunarea General pentru un mandat de doi ani. Statele membre continu s discute propuneri de reform n componen a Consiliului de Securitate, pentru o mai bun reflectare a realit ilor politice i economice actuale. Deciziile Consiliului trebuie luate cu 9 voturi. Cu excep ia votului in chestiuni procedurale, nu poate fi luat o decizie n cazul unui vot negativ sau al exercit rii drepturilor din partea unui membru permanent. Cnd Consiliul considera c exist o amenin are la adresa p cii mondiale, acesta discuta mai nti modalita ile de rezolvare pa nic a unei dispute, poate sugera principiile unui acord de pace sau poate media conflictul. n cazul unor conflicte armate, Consiliul ncearc s asigure mai incetarea focului. Poate trimite o misiune pentru men inerea p cii cu scopul de a ajuta p r ile aflate n conflict s men in armisti iul i s mpiedice reluarea violen elor. Consiliul poate lua m suri de implementare a deciziilor sale. Poate impune sanc iuni economice sau poate impune un embargo asupra armelor. Rareori Consiliul a autorizat statele membre s adopte orice mijloace necesare, inclusiv ac iunea militar colectiv , pentru a asigura ducerea la bun sfr it a deciziilor sale. Consiliul face de asemenea recomand ri Adun rii Generale pentru numirea unui nou Secretar General i pentru admiterea de noi membri. Consiliul Economic i Social Consiliul Economic i Social (ECOSOC), aflat in subordinea Adun rii Generale, coordoneaz activitatea economic i social a Na iunilor Unite i a organiza iilor din sistemul ONU. n calitate de forum central de discu ie a subiectelor economice i sociale interna ionale i formulare de recomand ri de politici, Consiliul joac un rol-cheie n cooperarea interna ional pentru dezvoltare. Se poate consulta cu organiza iile neguvernamentale, dezvoltnd astfel o verig vital ntre Na iunile Unite i societatea civil .

Consiliul are 54 de membri, ale i de Adunarea General pentru mandate de cte 3 ani. Se ntrune te pe tot parcursul anului i are o sesiune principal n cursul lunii iulie, perioad n care mini trii statelor membre discut , n cadrul unei reuniuni la nivel nalt, problemele economice, sociale i umanitare majore. Organismele subsidiare ECOSOC se ntrunesc regulat i emit rapoarte c tre Consiliu. Spre exemplu, Comisia pentru Drepturile Omului monitorizeaz respectarea drepturilor omului n ntreaga lume. Alte organisme se concentreaz pe probleme cum ar fi dezvoltarea social , statutul femeilor, prevenirea criminalita ii,combaterea traficului de droguri si dezvoltarea durabil . Cinci comisii regionale promoveaz dezvoltarea economic i cooperarea pe regiuni. Consiliul de Tutel Consiliul de Tutel a fost nfiin at pentru a asigura supravegherea interna ional a unui num r de 11 teritorii aflate sub tutel i administrate de apte state membre; de asemenea, s-au asigurat toate m surile necesare preg tirii teritoriilor respective pentru auto-guvernare si independen . Pn n 1994, toate teritoriile i i ob inuser auto-guvernarea sau independen a, fie ca state separate, fie prin al turarea la state vecine independente. Ultimul care a facut acest lucru a fost Teritoriul sub Tutel al Insulele Pacifice Palau care era administrat de SUA si a devenit al 185-lea membru ONU. ndeplinindu- i astfel misiunea, Consiliul de Tutel este alc tuit ast zi din cei cinci membri permanen i ai Consiliului de Securitate. i-a amendat regulile de procedur astfel nct sa se poata ntruni doar cnd ocazia ar cere-o. Curtea Interna ional de Justi ie Curtea Interna ional de Justi ie, cunoscut i sub numele de Curtea Mondial , este principalul organism judiciar al ONU. Cei 15 judec tori ai s i sunt ale i de Adunarea General i de Consiliul de Securitate. Ei iau decizii prin vot independent i simultan. Curtea dezbate disputele dintre state n baza particip rii voluntare a statelor aflate n litigiu. Dac un stat alege sa participe la procedurile cur ii, atunci este obligat s se supun rezolu iilor acesteia. Curtea emite de asemenea opinii consultative c tre ONU i agen iile specializate ale acesteia. Secretariatul Secretariatul se ocup de partea administrativ a Na iunilor Unite, una esen ial , pe baza mandatului aprobat de c tre Adunarea General , dar i a deciziilor Consiliului de Securitate i ale altor organisme ONU. n fruntea Secretariatului se afla Secretarul General, care are drept sarcin asigurarea managementului general. Secretariatul este alc tuit din departamente i oficii i are aproximativ 7500 de angaja i plati i din bugetul obi nuit. Ace tia provin dintr-un num r de 170 de ri. Printre sediile principale ale Secretariatului se num ra Cartierul General din New York, dar i birourile ONU din Geneva, Viena sau Nairobi.

3.Reforma Organiza iei Na iunilor Unite nc de la numirea sa in func ie, n 1997, Secretarul General ONU ,Kofi Annan considera reforma sistemului ONU ca o prioritate. Pe parcursul ultimilor opt ani, el a propus i a pus n practic o serie de idei i a operat o serie de modific ri n programul de lucru, structura i sisteme, att la nivel central (la sediile principale), ct mai ales la nivel local (n birourile din diferite ri). Toate aceste eforturi au fost menite s aduca sistemul ONU la cel mai nalt nivel al practicilor interna ionale. Multe puncte din planul de reform au fost deja aplicate, ns multe altele nu au fost acceptate de statele membre. La inceputul acestui an, ntelegnd c Organiza ia are nc nevoie de imbun t iri, Kofi Annan a afirmat c cea de-a 60-a aniversare este momentul deciziilor ferme. 4.Opera iunile de men inere a p cii Opera iunile ONU de men inere a p cii au fost nfiin ate n timpul Razboiului Rece ca o modalitate de rezolvare a conflictelor dintre state prin trimiterea de personal nenarmat sau purtnd numai arme u oare. Trupele se aflau sub comanda ONU i interveneau ntre cele dou for e armate aflate n conflict. Trupele erau chemate atunci cnd puterile interna ionale mandatau Na iunile Unite s intervin pentru incetarea conflictului (a a numitul proxi-razboi) care amenin a stabilitatea regional i pacea i securitatea interna ional . Cum se pot schimba n bine misiunile curente? Cerin ele sunt imense. n Republica Democratica Congo, de exemplu, ONU sprijin guvernul de tranzi ie al unei ri imense, cu o infrastructur aproape inexistent i cu foarte pu in coeziune na ional . n Kosovo, ONU sprijin par ile implicate n negocieri i provincia pentru a ob ine statutul final. Misiunea din Liberia este n plin dezvoltare, n timp ce misiunile din Timor Leste i din Sierra Leone i reduc amploarea. n tot acest timp apar crize noi i noi acorduri de pace trebuie semnate. Cteva dintre cele mai performante unit i militare ale lumii sunt deplin angajate (n special n Irak i Afganistan), n timp ce rile n curs de dezvoltare principalii 10 contributori la opera iunile ONU de men inere a p cii au resurse limitate. n iulie 2004, DPKO avea in administrare 17 opera iuni n ntreaga lume (16 de men inere a p cii i una politic , inclusiv cele din Coasta de Filde , Burundi i Haiti) i prospecta terenul pentru cel pu in nc o misiune (cea din Sudan). Drept consecin , num rul celor angaja i n astfel de misiuni a crescut n cteva luni ale anului 2004 de la 51 000 (la nceputul anului) pn la aproximativ 78 000, la care se ad ugau 25 000 de militari, 2500 de politi ti i 1500 de observatori militari. Ar fi nevoie de aproape 42 de oficialit i de rang nalt (civili, militari i politi ti) pentru a conduce misiunile n teren, al turi de 6 500 de personal civil (n plus fa de cei 9 700 care deja lucreaz n teatrele de opera iuni). To i ace ti oameni au nevoie de resurse materiale (vehicule, birouri, echipament de comunicare), iar bugetul DPKO aproape s-ar dubla ntruct misiunile suplimentare necesit 2,38 miliarde de dolari n plus fa de bugetul precedent (2.65 miliarde de dolari pentru 2004-2005). Cre terea num rului i dimensiunilor misiunilor din Africa este impresionant i ar putea fi un semnal c n deceniul urm tor conflictele majore de pe continent s-ar putea termina. n prezent, sunt func ionale apte misiuni n Africa, cea din Sudan fiind planificat s dureze nc un an. n plus, Somalia ar putea solicita o nou misiune, ntruct sunt semne c se va ajunge la un acord de pace.

Factori cheie Pentru ca o misiune, indiferent de loca ie, s poate fi ndeplinit cu succes este necesar ca o sum de cerin e universal valabile s fie atinse. nainte de a recomanda tratamentul opera iune de men inere a p cii, comunitatea interna ional trebuie s pun corect diagnosticul unei probleme: trebuie s existe pace pentru ca aceasta s poata fi men inut , toate par ile implicate fiind dornice s nceteze lupta i s accepte rolul ONU n rezolvarea disputei. Membrii Consiliului de Securitate trebuie s cad de acord asupra unui mandat clar i realist, men ionnd i rezultatul dorit. n plus, trupele trebuie desfa urate ntr-un interval precis. Comunitatea interna ional trebuie sa fie pregatit sa in pasul cu noile cerin e. Este esen ial ca statele membre s ajung la un numitor comun i s sus in Organiza ia Na iunilor Unite din toate punctele de vedere: politic, financiar i opera ional, astfel nct ONU s fie o surs de pace credibil . Procesul de pace ns necesit timp; la fel i construirea institu iilor, ca i reconstruc ia unei ri. Iar trupele de men inere a p cii trebuie s - i ndeplineasc mandatul cu profesionalism, competen i integritate. Personal: Principala problem r mne g sirea personalului (mai ales din rile nordice) pentru misiunile de men inere a p cii. Totu i, problema cea mai mare este ca speciali tii s indeplineasc cerin ele necesare recrut rii, mai ales c este nevoie de mii de politi ti militari i de angaja i civili cu experien n justi ie, administra ie public , dezvoltare economic sau n alte domenii. Misiunile ONU trebuie s asigure i sprijin n domenii precum transport aerian tactic, spitale de campanie sau controlul mi c rii opera iunilor, resursele necesare fiind adesea furnizate de statele membre. n situa ia ideal , personalul ar trebui sa fie cunosc tor de limbi str ine i s fie la curent cu situa ia politic i cultural din ara n care urmeaz s - i desfa oare activitatea. n plus, personalul trebuie s fie gata s se prezinte la post n cel mai scurt timp. ONU a l rgit criteriile de eligibilitate pentru poli ia civil , la misiuni putnd participa i ofi eri pensiona i. n plus, se acord o importan sporit educa iei, disponibilit ii i calific rii celor care urmeaz a fi recruta i. Nevoia de a restaura serviciile de baz i guvernarea: n trecut, donatorii au dat dovad de re ineri atunci cnd au trebuit s pl teasc salariile func ionarilor sau s achizi ioneze birotica pentru birourile locale. n prezent, ins , consensul e tot mai u or de atins atunci cmd este nevoie de servicii publice de baz , inclusiv cel juridic, administrativ, utilit i publice sau trecerea societ ilor post-conflict la normalitate n cel mai scurt timp posibil. Lege i ordine: ONU consider suprema ia legii ca fiind o component extrem de important n planificarea unei misiuni, nregistrnd progrese notabile n dezvoltarea capacit ii poli iene ti i juridice care s sprijine i s corecteze din mers activit ile aflate n derulare. n societ ile post-conflict,sistemul juridic (cadru legislativ, cur i, judec tori, procurori, penitenciare) trebuie s fie capabile s func ioneze independent i corect nc de la nceput. Dac for ele de poli ie i-au pierdut credibilitatea n rndul popula iei, s-ar putea dovedi necesar desf urarea temporar a unor for e interna ionale sau derularea unui program de reprofesionalizare profund . Situa ia ar putea necesita nfiin area unui tribunal special care s judece crimele de r zboi sau nfiin area unei comisii de reconciliere i stabilire a adevarului. Alegeri i reinstaurarea democra iei: Unele opera iuni de men inere a p cii au fost mandate s organizeze alegeri. Totu i, alegerile nu sunt u or de organizat, iar ONU a inv at ct de

important este nti crearea condi iilor propice, inclusiv asigurarea unui nivel de securitate acceptabil, un cadru legislativ i un proces de nregistrare a votan ilor transparent, uneori chiar o constitu ie, toate acestea implicnd to i actorii i ob innd acordul lor. Securitate: Un mediu instabil anuleaz eforturile de construire sau de men inere a p cii. Misiunile necesit adesea un num r mare de trupe, n special n perioada de nceput, iar prezen a lor poate fi un factor de stabilitate i securitate pn n momentul n care for ele locale de poli ie sunt pe deplin func ionale. Siguran a i securitatea personalului ONU a devenit un subiect fierbinte n interiorul Organiza iei, mai ales dup atacul asupra sediului ONU din Bagdad din 19 august 2003. Evenimentul l-a determinat pe secretarul general ONU, Kofi Annan, s revizuiasc ntregul sistem de securitate din interiorul ONU. Acesta necesita imbun t iri permanente i necesita sprijin permanent din partea statelor membre. Cine decide desf urarea opera iunilor de men inere a p cii i cine conduce o astfel de misiune? Consiliul de Securitate al Na iunilor Unite creaz i define te mandatul unei opera iuni de men inere a p cii. Mandatul este de fapt descrierea obiectivelor i misiunilor de ndeplinit. Pentru a nfiin a o nou opera iune sau pentru a modifica mandatul unei opera iuni existente, nou dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate trebuie s voteze n favoarea propunerii. Totu i, dac unul dintre cei cinci membri permanen i ai Consiliului (China, Federa ia Rus , Fran a, Marea Britanie i Statele Unite ale Americii) voteaz mpotriva propunerii, aceasta este respins . Secretarul general ONU administreaz i coordoneaz misiunile i r spunde n fa a Consiliului pentru ndeplinirea mandatelor acestora. De obicei, opera iunile de amploare sunt conduse de un Reprezentant Special al secretarului General, iar Departamentul ONU pentru opera iunile de men inere a p cii (DPKO) l asist pe secretarul general n formularea politicilor i procedurilor, f cnd recomand ri asupra oportunit ii nfiin area unei noi misiuni sau administrarea celor aflate n derulare. De asemenea, DPKO acord sprijinul necesar i unui num r mic de misiuni politice, cum ar fi cea din Afganistan. Oficialit ile militare de rang nalt, militarii angaja i i obervatorii militari afla i sub mandatul unei misiuni ONU sunt angaja i direct de c tre Na iunile Unite (de obicei, sunt deta ati de la for ele armate na ionale). Trupele de men inere a p cii, cunoscute sub denumirea de c ti albastre, particip la opera iuni n condi ii strict stabilite cu guvernele rilor pe care le reprezint i i desf oar activitatea sub autoritatea acestor guverne. Att trupele, ct i comandan ii acestora, se deplaseaz n teatrul de opera iuni ca i contingente na ionale, raportnd din punct de vedere opera ional Comandantului For elor i, prin acesta, Reprezentantului Special al Secretarului General ONU. Guvernele de in autoritatea de a trimite sau a retrage trupele de men inere a p cii cu care s-au angajat n opera iune, avnd n plus responsabilitatea de a le pl ti salariile i r spunderea n aspecte disciplinare sau de personal. Ofi erii de poli ie civil sunt tot o contribu ie a statelor membre i i desfa oar activitatea dup principiile observatorilor militari exper i n misiune, pl ti i de Na iunile Unite.

Consiliul de Securitate poate decide ca operatiunile de mentinere a pacii sa fie administrate si de alte organisme, insa trupele respective nu se afla sub mandat ONU. In 1999, de exemplu, atunci cind s-au incheiat campania de bombardamente a NATO, Consiliul de Securitate a autorizat NATO sa mentina pacea in Kosovo. In acelasi timp, Consiliul a infiintat Misiunea Interimara de Administrare a provinciei Kosovo (UNMIK) o operatiune de mentinere a pacii -, mandatind-o sa administreze teritoriul respectiv, sa asigure respectarea legii si a ordinii publice si sa creeze institutii democratice pentru auto-guvernare, inclusiv o politie civila eficienta. In acelasi an, Consiliul de Securitate autoriza o forta internationala (sub comanda Australiei) sa restaureze pacea in Timorul de Est, cunoscut astazi ca si Timor Leste. Forta internationala a fost inlocuita un an mai tirziu de o operatiune ONU de mentinere a pacii. In 2001, Consiliul autoriza o coalitie internationala sa mentina prezenta militara in Afganistan, dar in acelasi timp infiinta o misiune politica menita sa sprijine guvernul de tranzitie. Care sunt costurile? Operatiunile ONU de mentinere a pacii sunt foarte costisitoare. Totusi, ONU aloca anual pentru operatiunile din intreaga lume sume mai mici decit bugetul primariei orasului New York pentru departamentele de pompieri si politie. In plus, operatiunile de mentinere a pacii sunt substantial mai ieftine decit alternativa razboiul. In 2002, aceste operatiuni au costat ONU aproape 2,6 miliarde de dolari SUA. In acelasi ani, guvernele din intreaga lume cheltuiau peste 794 miliarde de dolari pentru arme cifra reprezinta 2,5 la suta din produsul intern brut mondial si nu da semne sa scada. In 1993, costul anual al operatiunilor de mentinere a pacii a inregistrat, sub aspect financiar, un virf de 3,6 miliarde dolari SUA, suma oglindind cheltuielile misiunilor din fosta Iugoslavie si din Somalia. Pina in 1998, costurile au scazut la sub 1 miliard de dolari SUA, insa au crescut din nou din cauza amplorii noilor operatiuni, ajungind in anul 2001 la 3 miliarde de dolari SUA. Bugetul aprobat pentru anii 2004-2005 a fost de 8,2 miliarde de dolari, insa din cauza cerintelor de noi operatiuni (Sudan) sau a suplimentarii mandatelor celor existente, au mai fost necesare inca 2,38 miliarde de dolari SUA. Toate tarile membre au obligatia legala de a-si plati cota parte din costurile acestor operatiuni, formula impartirii fiind extrem de complexa si agreata de catre state. In pofida acestei obligatii, datoria tarilor fata de bugetul misiunilor de mentinere a pacii este de aproximativ 1,2 miliarde dolari SUA (datoria acumulata din iunie 2004 pina in prezent). Cum sunt recompensati cei care lucreaza in astfel de operatiuni? Militarii sunt platiti de propriile guverne in functie de gradul fiecaruia si de scala nationala de salarizare. Tarilor care contribuie voluntar cu personal in unforma li se ramburseaza de catre ONU o cota fixa lunara pentru fiecare militar (aproape 1 000 dolari SUA), plus cheltuielile pentru echipament. Au existat si situatii cind transele de rambursare au intirziat, dar aceasta s-a intimplat tocmai din cauza faptului ca statele membre nu si-au platit la timp contributia. Majoritatea militarilor provind din tarile in curs de dezvoltare, lucru care adauga o povara suplimentara asupra bugetului unor tari care nu isi pot permite acest lux. Politia civila si personalul civil este platit din bugetul stabilit pentru fiecare operatiune in parte. Slaba finantare, personalul insuficient si lipsa regulilor stricte de angajament s-au dovedit a fi contraproductive in anihilarea factiunilor armate implicate intr-un razboi civil. In unele situatii, fortele de mentinere a pacii insele au fost atacate si au inregistrat victime. Drept consecinta,

Consiliul de Securitate a inceput sa mandateze operatiunile de mentinere a pacii pe baza Capitolului VII al Cartei Natiunilor Unite trupele putind folosi armament defensiv. Regulile de angajament care guverneaza recurgerea la forta au fost intarite, permitind castilor albastre ca in timpul misiunilor sa faca uz de toate mijloacele necesare pentru a apara civilii din imediata apropiere si a preveni orice tip de violenta impotriva angajatilor si personalului ONU. In prezent functioneaza in baza Capitolului VII al Cartei ONU urmatoarele misiuni: Republica Democrata Congo, Liberia, Sierra Leone, Kosovo, Timor Leste, Burindi, Hairi si Coasta de Fildes. Castile albastre au dreptul sa riposteze atit pentru propria aparare, cit si pentru a-i proteja pe cei pe care sunt mandatati sa-i apere, a spus secretarul general ONU, subliniind ca noua doctrina nu trebuie interpretata ca o metoda de a transforma ONU intr-o masinarie de razboi. Utilizarea fortei trebuie sa fie intotdeauna considerata ultima ca si solutie. 5.Interven ii reu ite ale Organiza iei Na iunilor Unite Cutremurul din Haiti, care ar fi putut provoca moartea a 50.000 de persoane, este cel mai mare dezastru cu care s-a confruntat vreodat ONU n istoria sa, deoarece a distrus structurile locale, a declarat smb t Biroul de coordonare a afacerilor umanitare, citat de AFP. "Este un dezastru istoric", a explicat o purt toare de cuvnt, Elisabeth Byrs, la Geneva. "Nu ne-am confruntat niciodat cu un asemenea dezastru n istoria ONU. Nu seam n cu nici un alt seism, a ad ugat ea, subliniind c spre deosebire de tsunami din 2004, care a afectat Indonezia.n acest caz au r mas foarte pu ine structuri locale pentru a acorda sprijin ajutorului str in. Peste 15.000 de cadavre ale victimelor seismului care a devastat mar i Haiti au fost strnse i nhumate, a declarat vineri premierul haitian, Jean-Max Bellerive. " El a recunoscut c este vorba despre un bilan "extrem de par ial". "Ne-am limitat pur i simplu la a strnge mor ii care erau pe arterele" ora ului, a povestit Bellerive, n timp ce mii de cadavre se afl n continuare sub d rm turi. ONU, care se ocup de coordonarea ajutorului umanitar n Haiti dup cutremurul de 7 grade de mar i, a declarat c se confrunt cu o "provocare logistic major ".