Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect la disciplina Buget i trezorerie public

NCASAREA VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIA FINAN ELOR PUBLICE

2011

CUPRINS
I. Sectorul Public...........................................................................................6 1.1 Conceptul de sector public..............................................................6 1.2 Func iile sectorului public...............................................................7 II. Bugetul Public...........................................................................................9 2.1 Conceptul de buget public...............................................................9 2.2 Bugetul de stat...............................................................................11 2.2.1 Principiile de baz ale elabor riibugetului de stat...........11 III. ncasarea veniturilor bugetare prin trezorerie..................................13 3.1 Veniturile bugetului de stat...........................................................13 3.2 Obliga ia calcul rii i v rs rii la termen.......................................15 a impozitelor, taxelor stat.......................15 i a altor v rs minte la bugetul de

3.3 Modalit i de ncasare a veniturilor bugetare...............................15 3.4 Controlul prin trezorerie asupra ncas rii veniturilor bugetare.....18 3.5 Amnarea, e alonarea, compensarea.............................................19 i restituirea veniturilor bugetare...................................................................19 REFERINTE BIBLIOGRAFICE..............................................................21

I. Sectorul public
Studierea statului (autorit i publice) n calitatea sa de actor (agent) economic presupune utilizarea unui anumit num r de concepte generale referitoare la cmpul de investigare economic i la mediul n care acest cmp evolueaz . Calitatea de agent economic a statului este abordat , n cadrul economiei publice, ca o component esen ial a tiin ei economice, definirea domeniului economiei publice necesitnd precizarea prealabil a caracteristicilor sectorului public, ca realitate economic circumscris nemijlocit activit ii economice a statului. 1.1 Conceptul de sector public Definirea sectorului public se realizeaz , de regul , n func ie de problema abordat , ns defini ia cea mai adecvat perspectivei economice asupra sectorului public este centrat pe un criteriu pozitiv i anume, tipul procesului de decizie. n acest sens, se poate admite c sectorul public sau statul (n calitate de agent economic) cuprinde ansamblul de activit i, institu ii i organisme caracterizate prin procese de decizie colectiv sau politic , n cadrul c rora procedurile de alegere se realizeaz prin mecanismele votului. Dac pia a reprezint institu ia prin care se realizeaz alegerea, ca esen a procesului de decizie, n sectorul privat, votul reprezint institu ia de realizare a alegerii n sectorul public. Sectorul public cuprinde urm toarele categorii de institu ii i de organisme: 1. Administratia public , adic guvernan ii n sens larg, la nivel na ional, regional i local. 2. Organismele protec iei sociale, nsarcinate cu asigurarea pensiilor de b trne e, de urma , de invaliditate, precum i cu asigurr rile de boal , de accidente i de omaj. 3. ntreprinderile publice, dar si anumite ntreprinderi private care produc bunuri sau servicii de interes general. R spunznd nevoilor colective ale popula iei i fiind finan ate ntr-un mod substan ial de c tre stat prin participa ii, mprumuturi, subven ii, statul poate s impun acestor ntreprinderi alte obiective dect acelea strict comerciale ale unei firme private, ca de exemplu obiective redistributive, de ocupare, de dezvoltare regional etc.

Intermediar ntre sectorul public i sectorul privat pot fi distinse o serie de organiza ii de drept privat, care nu au ns un scop lucrativ i care produc servicii ce corespund nevoilor colective ale unor subansamble mai mult sau mai pu in importante ale popula iei. Sindicatele, asocia iile consumatorilor, organiza iile caritabile sau religioase, anumite coli i spitale constiruie exemple de organisme care apar in acestui sector intermediar.

1.2 Func iile sectorului public


Principiul liberei ini iative i economia de pia permit doar o func ionalitate imperfect a economiei, iar sectorul public este chemat s intervin n cadrul economiei. Termenul interven ie are n vedere, n primul rnd, faptul c statul ac ioneaz n exteriorul vie ii economice na ionale, n mod curent, iar n al doilea rnd, n m sura n care ac ioneaz n interiorul vie ii economice, acesta constituie un agent economic dar nu la fel ca to i ceilal i, datorit obiectivelor, competen elor i sarcinilor pe care nu le partajeaz cu partenerii s i priva i. Calitatea de agent economic a statului este abordat n cadrul economiei publice ca o component esen ial a tiin ei economice. Statului i revine sarcina de a interveni n economie ac ionnd prin instrumente specifice fie asupra cererii, fie asupra ofertei. De-a lungul timpului, multiplele func ii ndeplinite de stat s-au amplificat. Func iile ndeplinite de sectorul public pot fi ordonate n categorii bine delimitate, cea mai cunoscut clasifica ie fiind cea propus de Musgrave n 1959. Se poate spune c statul ndepline te trei func iuni de baz i anume: 1. Func ia alocativ 2. Func ia redistributiv 3. Func ia reglativ 1) Func ia alocativ . Prin func ia de alocare a resurselor la nivelul societ ii, statul urm re te asigurarea unui echilibru ntre folosirea resurselor pentru crearea de bunuri publice i folosirea resurselor pentru crearea de bunuri private, n condi iile maximiz rii profitului produc torilor particulari i a maximiz rii bun st rii sociale. Tot legat de func ia alocativ putem spune c aceasta presupune promovarea unei aloc ri optimale a resurselor economice rare, pentru a realiza bun starea colectivit ii. 2) Func ia redistributiv a ap rut ca urmare a faptului c orice sistem de pia , chiar si cel mai eficient, poate genera inegalit i pentru c distribuirea bunurilor economice se face conform averilor i nu conform nevoilor individuale. Distribuirea inegal a veniturilor, n cadrul unui sistem eficient de pie e, rezult din cauza unor accidente tehnologice. Decizia public privind diminuarea inegalit iilor

de venit se poate materializa prin subven ionarea consumului, printr-un sistem de impozitare progresiv sau prin protec ie social .Prin func ia de redistribuire, statul urm re te sa modifice reparti ia veniturilor ntre indivizi. Func ia reglativ este exercitat de c tre stat printr-un ansamblu de instrumente. Exercitarea autorit ii publice asupra fiscalit ii presupune autoritatea de a efectua cheltuieli publice si de a institui impozite. Exercitarea autorit ii monetare const n reglementarea activit ii bancare si financiare punnd accent pe reglementarea ofertei de mas monetar , pe determinarea i reglarea ratelor dobnzilor i a condi iilor de acordare a creditelor. 3)

II Bugetul public 2.1 Conceptul de buget public


Bugetul public reprezint o categorie economic care se ncadreaz n sfera mai cuprinz toare a categoriei economice care desemneaz con inutul finan elor n economia contemporan . Bugetul public reflect doar rela iile care se manifest n procesul form rii, repartiz rii i utiliz rii principalelor fonduri b ne ti ale statului la nivelul administra iei centrale de stat i la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale, i se include numai n sfera finan elor publice, n care statul este n mod obligatoriu, unul dintre subiec ii rela iilor respective, n procesul constituirii resurselor sau n procesul distribuiri acestora. Finan ele au o sfer mult mai larg , adic reflect toate rela iile b ne ti de transfer de valoare f r echivalent, generate de formarea, repartizarea si utilizarea fondurilor centralizate i descentralizate i i extind cmpul de ac iune i asupra agen ilor economici n ceea ce prive te procesul reproduc iei i acoperirea unor nevoi comune. Cu toate acestea, bugetul public are aceea i esen ca i finan ele i se caracterizeaz prin dou laturi importante: - latura rela iilor economice care apar n procesul form rii principalelor fonduri de mijloace b ne ti ale statului i care se materializeaz n formarea veniturilor bugetare. - latura rela iilor economice care rezult din procesul repartiz rii fondurilor bugetare, aprobate de acela i foruri executive i care se materializeaz n aloca ii bugetare. Bugetul poate fi abordat, sub patru aspecte esen iale: a) din punct de vedere economic, se observ faptul c fondurile care trec prin conturile bugetare au o pondere important n P.I.B., iar statul are la dispozi ie o serie de instrumente prin care intervine n via a economic i social , mai ales prin inetrmediul impozitelor i taxelor prelevate i a cheltuielilor efectuate. b) din punct de vedere juridic, bugetul necesit sttudierea a numeroase norme i reguli privind con inutul s u, prezentarea i adoptarea sa de c tre Parlament,

execu ia i controlul acestuia. c) din punct de vedere politic, bugetul este considerat ca o expresie a op iunilor Guvernului (politica economic , social , cultural , educativ ) care sunt eviden iate prin evolu ia i reparti ia veniturilor i a cheltuielilor i care sunt determinate de influen a trecutului, de ponderea constrngerilor economice i ppolitice interna ionale, de atitudinea opozi iei. d) din punct de vedere tehnic, o aten iei deosebit se acord metodelor de previziune i evaluare a diverselor categorii de venituri i cheltuieli cuprinse n buget i proceselor de previzionare i elaborare a bugetului. Rezult din cele de mai sus urm toarele: 1. Bugetul public reprezint documentul-program prin care statul prevede anual m rimea i structura veniturilor i cheltuielilor din cadrul economiei publice. 2. Bugetul public este un act juridic prin care se prev d i se aprob , prin lege, veniturile i cheltuielile anuale ale statului sau ale institu iilor publice. 3. Bugetul public este o reflectare a finan elor publice ale unui stat, exprimnd fluxurile financiare legate de formarea resurselor b ne ti publice i de gestionarea acestor resurse, care iau, n principal forma prelev rilor i transferurilor prin care statul i asigur resurse b ne ti necesare desf ur rii unor activit ii specifice prin cheltuieli. 4. Bugetul public este un instrument de politic economic deoarece prin bugetul public se stabilesc veniturile, n partea de resurse a documentului, putndu-se reflecta politica fiscal propriu-zis i cheltuielile. Fig.nr.1 Structura sistemului bugetar din Romnia

Sistemul Bugetar

Bugetul de stat

Bugetele locale

Bugetul asigur rilor sociale de stat

Bugetul asigur rilor sociale de s n tate

Bugetul fondurilor speciale

Bugetele proprii ale jude elor

Bugetele Consiliului General al Municipiului Bucure ti

Bugetele municipiilor

Bugetele ora elor

Bugetele sectoarelor Municipiului Bucure ti

Bugetele comunelor

2.2 Bugetul de stat


Bugetul de stat, reprezint actul juridic n care sunt prev zute i autorizate n form legislativ veniturile i cheltuielile anuale ale statului, are aprobarea parlamentar sub forma indicatorilor bugetari, ceea ce i d un caracter obligatoriu, i este aprobat prin legea anual . Bugetul de stat se elaboreaz pe o perioad de un an calendaristic dar ntre prevederile nscrise n legea bugetului de stat i pe parcursul execu iei acestuia pot interveni unele neconcordan e ntre veniturile realiizate ( ce pot fi mai mici sau mai mari) i cheltuielile realizate (care deasemeni pot fi mai mari sau mai mici) ceea ce impune rectificarea acestuia de c tre Guvern i aprobarea de c tre puterea legislativ , dar numai n cadrul aceluia i exerci iu bugetar. Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozi ia statului i repartizarea acestora n vederea realiz rii obiectivelor de dezvoltare economic i social a arii, precum i pentru func ionarea autorit iilor publice centrale i locale.

2.2.1 Principiile de baz ale elabor rii bugetului de stat


Principiile bugetare se refer la: universalitate, publicitate, unitate, anualitate, specializare, unitate monetar . Potrivit universalit ii bugetare, att veniturile ct i cheltuielile se includ n totalitate n bugetele publice i sunt redate n sume brute. Publicitatea este prezent n legisla ia specific pentru care se foloose te sensul de transparen a sistemului bugetar prin: dezbaterea public a proiectelor de buget (cu prilejul apari iei acestora); dezbaterea public a conturilor generale anuale de execu ie a bugetelor; publicarea acestor normative de aprobare a bugetelor i conturilor anuale de execu ie a acestora n Monitorul Oficial; mijloacele de informare n mas , pentru difuzarea informa iilor asupra con inutului bugetului.

Unitatea bugetar se refer la faptul c indicatorii bugetari de venituri i de cheltuieli sunt cuprin i ntr-un singur document pentru a se asigura utilizarea eficient i monitorizarea fondurilor publice. Anualitatea, ca principiu respectat n practic , prevede c veniturile i cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioad de un an, care corespunde cu exerci iul bugetar. Specializarea bugetar are ca efect concret n bugetele publice faptul c veniturile i cheltuielile se nscriu i se aprob n buget pe surse de provenien i respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate dup natura lor economic i destina ie potrivit cu subdiviziunile clasifica iei bugetare. Principiul unit ii monetare prevede ca toate opera iunile bugetare s fie exprimate n moned na ional . Bugetul de stat al rii noastre este format din doua p r i, n conformitate cu necesitatea de a decide i de a coordona veniturile i cheltuieli anuale, i anume: - venituri bugetare - cheltuieli bugetare

III. ncasarea veniturilor bugetare prin trezorerie 3.1. Veniturile bugetului de stat
sunt Veniturile bugetului de stat, reprezint principalele resurse financiare publice care mobilizate la dispozi ia statului, n condi iile legii. Aceste venituri se constituie, conform legii, pe seama impozitelor, taxelor, contribu iilor i veniturilor nefiscale ncasate de la agen ii economici i contribuabili ( persoane fizice), din v rs minte de la institu iile publice ct i alte venituri aprobate anual prin legea bugetar . Veniturile, sunt nscrise n bugetul de stat, pe capitole i subcapitole corespunz tor clasifica iei bugetare aprobat prin ordin al ministrului finan elor publice. Principalele venituri ale bugetului de stat se grupeaz dup cum urmeaz : 1. Venituri curente A. Venituri fiscale a1) impozite directe, formate din: -impozitul pe profit; -impozitul pe venit; -alte venituri. a2) impozite indirecte, formate din: -taxa pe valoare ad ugat ; -accize i impozit pe circula ie;

-taxe vamale; -alte impozite indirecte.

B Venituri nefiscale -v rs minte din profitul net al regiilor autonome; -v rs minte de la institu iile publice; -diverse venituri. 2. Venituri din capital - Impozitul pe profit, obiectul venitului bugetar l constituie, n expresie general , profitul iar baza de calcul este reprezentat de profitul impozabil influen at cu cheltuielile deductibile i nedeductibile. Pi= ( Vt-Cht) Vni + Chnd Unde Pi- profitul impozabil Vt- Venituri totale Cht- Cheltuieli totale Vni- Venituri neimpozabile Chnd- Cheltuieli nedeductibile - Impozitul pe venit, obiectul acestui impozit vizeaz potrivit legii categorii de venituri bine delimitate: a) Venituri din activit b) Venituri din salarii; c) Venituri din cedarea folosin ei bunurilor; d) Venituri din investi ii; e) Venituri din pensii; f) Venituri din activit g) Venituri din premii i agricole; i din jocuri de noroc; ilor imobiliare; i independente;

h) Venituri din transferul propriet i) Venituri din alte surse.

-Taxa pe valoarea ad ugat , obiectul impunerii este delimitat prin folosirea unor termeni ca: sfera de aplicare, opera iuni impozabile (livrarea de bunuri, prestarea de

servicii, -Taxe vamale

importul de i accize, n raport cu obiectu impunerii pot fi: ar ); ar );

bunuri).

-taxe vamale de impport( la m rfurile impportate dintr-o - taxe vamale de tranzit ( la trecerea m rfurilor printr-o - taxe vamale de export (privind m rfurile exportate).

3.2 Obliga ia calcul rii i v rs rii la termen a impozitelor, taxelor altor v rs minte la bugetul de stat

ia

Obliga ia calcul rii i v rs rii la termen a impozitelor, taxelor i a altor contribu ii datorate statului, revine, conform legii, agen ilor economici indiferent de forma de proprietate a acestora precum i institu iilor publice. Contribuabili (persoane fizice) au obliga ia de a v rsa la termen impozitele i taxele datorate statului pe baza comunic rii organelor fiscale cu privire la debitele stabilite pentru anul fiscal respectiv. Totodat fiecare contribuabil este obligat s declare cu sinceritate i corectitudine la unitatea fiscal n raza c reia i are domiciliul sau sediul, veniturile realizate, iar la consiliile locale bunurile mobile i imobile pe care le are n proprietate sau ob inute cu orice titlu legal, pentru care trebuie s pl teasc impozite i taxe c tre bugetul de stat sau bugetul local. Agen ii economici i institu iile publice au obliga ia s re in i s vireze la termen c tre buget, impozitul pe venit calculat, potrivit legii, asupra veniturilor realizate de c tre angaja i sau alte persoane fizice care execut pe baz de contract sau conven ie diverse produse, servicii i lucr ri. De asemenea, agen ii economici i institu iile publice au obliga ia ca pe baza documentelor de executare silit primite de la organele fiscale, sa re in din drepturile de salarii ale personalului propriu, sumele datorate i neachitate la termen de c tre ace tia i s le vireze trezoreriei n raza c reia i au domiciliul pentru a fi eviden iate la ncas ri i sc zute din rolurile fiscale.

3.3 Modalit

i de ncasare a veniturilor bugetare

R spunderea realiz rii efective a veniturilor bugetare revine, n principal, institu iilor desemnate cu administrarea bugetelor publice, dintre care se deta eaz , prin volumul de lucr ri i opera iuni, Ministerul Finan elor Publice i unit ile sale din teritoriu. n structura organizatoric a acestui minister se g se te i institu ia financiar bancar , la care se consemneaz efectiv ncasarea veniturilor pentru toate bugetele publice (execu ii de cas ale acestora) i anume Trezoreria Finan elor Publice.

Veniturile bugetare se ncaseaz n conturile Trezoreriei Finan elor Publice prin: - virarea dispus de persoanele juridice (agen i economici i institu ii publice); - plata n numerar, direct, la casieriile unit i ncasarea prin agen i fiscali. ilor operative ale trezoreriei, precum

ncasarea, eviden a i urm rirea veniturilor se realizeaz pe componentele sistemului bugetar (cu referire la fiecare buget public n parte). n cadrul acestora, eviden a este organizat pe surse de venituri, pe subdiviziunile clasifica iei bugetare (capitole i subcapitole) i pe categorii de pl titori (persoane juridice i persoane fizice). Fig.nr.1 Forme posibile ale fluxurilor informa ionale generate de a ezarea perceperea veniturilor bugetare. Surse de venit bugetar (salaria i) i

Resurse umane Financiar contabil Stat de plat a salariilor

Ordin de

plat

-impozitul pe salarii

Obiect Subiect

Financiar contabilitate -alte compartimente Ordin de plat

-Impozit pe profit (venit) -Taxa pe valoare ad ugat

Persoanele juridice folosesc n plata veniturilor bugetare urm toarele modalit -depunerea la caseria trezoreriei a sumelor n numerar;

i:

-dispozi ii de plat (generale i specifice) prin care b ncile comerciale sau trezoreria (n cazul institu iilor publice) vireaz sumele datorate n conturile bugetare. Veniturile institu iilor publice rezultate din activitatea proprie, ca urmare a contravalorii serviciilor prestate sau lucr rilor executate, pot avea ca destina ii bugetul public, acoperirea cheltuielilor bugetare ( din bugetele proprii de venituri i cheltuieli) i folosirea lor ca mijloace extrabugetare. n func ie de destina iile legale pe care le au veniturile institu iilor publice, opera iunile de v rsare si ncasare se efectueaz astfel: - n numerar, prin casieria institu iei ( cu depunere ulteriar n conturile corespunz toare deschise la trezorerie pe una din destina iile men ionate); - prin virare direct n cont pe baza documentelor de plat prev zute de lege. Contribuabili persoane fizice vars impozitele i taxelle datorate pe baza comunic rii organelor fiscale cu privire la debite stabilite pentru anul fiscalrespectiv prin casieria trezorerie care este organizat n acest scop. n mod concret, ace tia prezint compartimentului de control al veniturilor n tiin rile de plat primite de la organe fiscale nso ite, eventual, i de alte documente prev zute de procedura de ncasare ( chitan e de plat din perioadele precedente, declara ii de depunere ale organelor fiscale, procese verbale de contraven ii etc.). Contribuabili pot solicita amnarea sau e alonarea la plat a unor obliga ii bugetare printr-o solicitare scris adresat organelor fiscale care au obliga ia, ntr-un anumit termen, s se pronun e. n cazul rezolv rii favorabile, aprobarea de e alonare i amnare la plat se comunic trezoreriei de c tre compartimentele de urm rire fiscal . Pentru sumele respective nu se percep major ri de ntrzieri la plat privind perioada aprobat . Contribuabili pot solicita, n cazul unor sume v rsate ntr-un cunatum nai nare dect cel cuvenit, ca acestea s fie trecute n contul altor obliha ii bugetare datorate, procedeul aici fiiind al compens rii. n aceea i situa ie, se poate practica tot la cerere

justificat , restituirea, pentru care se cer precizate n scris: suma solicitat a fi restituit , scopul i documentele din care rezult c suma a fost v rsat necuvenit bugetului. Cererea justificativ se adreseaz trezorerie care o verific (prin serviciul controlul veniturilor) potrivit uzan elor i la care rezultatul analizei se consemneaz ntr-un referat n care propunerea de restituire se fundamenteaz . n scopul aprob rii de c tre directorul Trezoreriei se procedeaz astfel: - pentru persoanele juridice, se ntocme te o not contabil prin care se debiteaz contul de venituri bugetare n care s-a nregistrat ini ial primirea sumei i se crediteaz contul corespondent al trezorerie, virnd suma n contul contribuabilului la banca comercial unde este deschis sau la trezorerie ( pentru institu iile publice); -pentru persoanele fizice, sumele aprobate n opera iunea de restituire se efectueaz prin caseria trezorerie direct persoanelor vizate. n concluzie, ncasarea veniturilor bugetare este conceput prin prisma structurii clasifica iei veniturilor, pe bugete publice, pe categorii de pl titori i reflectnd realizarea indicatorilor respectivi la nivelul Trezoreriei Finan elor Publice.

3.4 Controlul prin trezorerie asupra ncas rii veniturilor bugetare


Fiecare trezorerie are obliga ia de a exercita controlul asupra ncas rii la termen a veniturilor datorate bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetului asigur rilor sociale, dup caz, de c tre agen ii economici, institu ii publice sau contribuabili (persoane fizice). Controlul veniturilor datorate bugetului se exercita n mod permanent de c tre compartimentul ncasarea i eviden a veniturilor din cadrul trezorerie pe baza documentelor de plata prezentate spre verificare primite n trezorerie, cum ar fi: chitan e, dispozi ii de ncasare, ordine de plat , .a. Cu ocazia controlului se verifica i se analizeaz urm toarele aspecte: a) temeiul legal prin care s-a stabilit obliga ia v rs rii de impozite buget; b)- respectarea reglement rilor n vigoare privind v rsarea impozitelor i taxelor pe bugete, precum i ncadrarea veniturilor pe capitole i subcapitole prev zute de clasifica ia bugetar aprobat ; c)- respectarea termenelor de v rsare a impozitelor, taxelor i a altor venituri. Se consider ziua efectu ri pl ii: - ziua depunerii sumei, cnd plata se face n numerar direct la casieria trezoreriei; i taxe c tre

- ziua vir rii sumei din contul pl titorului, cnd plata se face cu ordin de plat din ini iativa agentului economic; - ziua primiri cecului cu limita de sum pentru plata sumelor datorate bugetului de stat. n cazul nerespect rii termenelor de plat se calculeaz major rii de ntrziere prev zute de legisla ia n vigoare. d) nscrierea corect n documentele de plat , a conturilor sintetice pe feluri de venituri, i a celor analitice pe pl titori. e) determinarea corect a bonifica iilor acordate contribuabililor pentru plata anticipat a unor impozite i taxe stabilite prin reglement rile n vigoare.

3.5 Amnarea, e alonarea, compensarea bugetare

i restiruirea veniturilor

a) Conform reglement rilor n vigoare, agen ii economici i contribuabili (persoane fizice) pot solicita (la cerere), n anumite situa ii unele nlesniri (amnarea sau e alonarea) la plata impozitelor, a taxelor i altor venituri datorate bugetului de stat, neachitate la termenul scadent, inclusiv a major rii de ntrziere aferente acestora. Cererile de amnare sau e alonare de plat a unor venituri datorate bugetului de stat se depun la organele fiscale teritoriale potrivit competen elor stabilite prin normele aprobate, care analizeaz dosarele respective dup care le solu ioneaz sau le nainteaz spre solu ionare i aprobare la Ministerul Finan elor Publice Comisia de solu ionare a cererilor de nlesniri la plata obliga iilor c tre bugetul de stat. n cazul rezolv rii favorabile, aprobarea de e alonare sau amnare a pl titorilor unor impozite i taxe, se comunic trezorerie de c tre compartimentul de urm rire fiscal din cadrul direc iilor generale ale finan elor publice jude ene. Pentru e alonarea sau amnarea la plat nu se datoreaz major rii de ntrziere pe perioada respectiv cu excep ia celor men ionate n aprobarea acordat . Compartimentul ncas ri i eviden a veniturilor din cadrul trezorerie are obliga ia s verifice documentul primit (comunicarea de aprobare) urm rind cuprinderea tuturor elementelor i existen a semn turilor autorizate, dup care se transmite compartimenntului contabilitate pentru a fi nregistrate pe pl titorii n cauz . b) Agen ii economici i contribuabilii, n situa ia n care la unele impozite i taxe au v rsat mai mult dect se cuvenea legal, pot solicita n scris (cerere) ca sumele v rsate n plus s fie trecute n contul altor impozite i taxe datorate de c tre acela i pl titor. Aceast opera iune reprezint compensare ntre impozite i taxe.

Cererea de compensare se prezint de c tre pl titorul de impozite, trezoreriei, care verifica i analizeaz urm toarele aspecte: - existen a plusului de ncas ri (venituri) la unele debite din impozite i taxe ale pl titorului, pe baza datelor din evidenta analitic ; - existenta unor debite din impozite i taxe ale aceluia i pl titor, pentru care urmeaz s efectueze ncas ri de sume. Rezultatul verific rii se nscrie sub form de referat pe cererea pl titorului i se semneaz de cei n drept. Se ntocme te i anexeaz Nota de nregistrare a compens rii care st la baza nregistr rii n contabilitatea trezoreriei.. Compensarea la aceea i surs de venit a sumelor pl tite n plus se efectueaz de c tre pl titor prin re inerea lor din sumele datorate la termenele de plat urm toare, cu condi ia s fie comunicate i trezoreriei de care apar ine. c) n situa iile n care unii agen i economici, institu ii publice sau contribuabili au v rsat la buget impozite, taxe, alte venituri care ulterior se constat c au fost v rsate necuvenit sau n sume mai mari dect prev d reglement rile n vigoare, ace tia au dreptul s solicite (la cerere) restituirea lor. Restituirea are loc n toate cazurile, la cererea justificat a pl titorilor din care s rezulte n mod expres: suma solicitat a fi restituit i documentele din care s rezulte ncasarea sumei n conturile bugetului, temeiul legal privind cererea de restituire. Cererea se adreseaz organului fiscal i trezoreriei care verific i analizeaz urm toarele aspecte: - temeiul legal n baza c ruia s-a efectuat v rsarea sumelor la buget; - dac suma solicitat a fost efectiv ncasat venituri bugetare; i eviden iat n conturile de

-stabilirea elementelor din care s rezulte c sumele au fost v rsate ca necuvenite bugetului sau sunt mai mici dect limita stabilit n condi iile legii; -respectarea termenelor de prescrip ie prev zute de legisla ia n vigoare; n cazul n care s-a aprobat restituirea de la buget a unor venituri se procedeaz astfel: - n cazul agen ilor economici i institu iilor publice, pe baza referatului aprobat de cei n drept i a notei contabile se dispune virarea sumei din contul de venituri al bugetului n contul agentului economic deschis la banc . Corespunz tor se face nregistrarea opera iunii n contabilitatea trezoreriei. - n cazul contribuabililor (persoane fizice), sumele aprobate a fi restituite se pl tesc prin casieria trezoreriei direct persoanei n caz pe baza referatului aprobat de

c tre

organele

autorizate.

REFERIN E BIBLIOGRAFICE

1. tefura G. (2005), Bugete publice Cuza, Ia i.

i fiscalitate, Ed. Universit

ii Alexandru Ioan

2. Popovici D., Popovici F. (2002), Buget Mirton, Timi oara. 3. Donath L., Slavin M., Milo Timi oara.

i Trezorerie, edi ia a II-a revizuit , Ed.

M. (2009), Gestiunea banilor publici, Ed. Mirton, i financiar , Ed. Economic ,

4. Manolescu G. (1997), Buget abordare economic Bucure ti.

5. Moraru M. (2005), Bugetul general consolidat, Ed. Mirton, Timi oara. 6.Cosma D. (2010), Buget si Trezorerie Publica,Ed Mirton, Timisoara.