Sunteți pe pagina 1din 28

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile ri membre ale Uniunii Europene

Disciplina - Politici monetare

Profesor coordonator: Conf. univ.dr. Roman Angela

Ia i, 2011

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Cuprins

Capitolul 1 Instrumentele politicii monetare .................................................................................... 2


1.1. Definirea i clasificarea instrumentelor de politic monetar ............................................................... 2 1.2. Principii generale ale politicii monetare .............................................................................................. 5

Capitolul 2 Analiza instrumentelor de politic monetar n noile ri membre ale Uniunii Europene . 7
2.1. Republica Ceh i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Cehiei...... 8

2.2. Polonia i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Poloniei ............. 12 2.3. Ungaria i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Ungariei ........... 14 2.4. Romnia i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Romniei.......... 17

Capitolul 3 Analiz comparativ privind instrumentele de politic

monetar

utilizate de c tre

Republica Ceh , Polonia, Ungaria i Romnia .......................................................................... 21 Concluzii ........................................................................................................................................ 26 Bibliografie .................................................................................................................................... 27

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Capitolul 1 Instrumentele politicii monetare


Politica monetar constituie al turi de politica fiscal una din modalit ile prin care autorit ile guvernamentale influen eaz , ntr-o economie de pia , ritmul i direc ia activit ii economice, avnd consecin e nu doar asupra nivelului i varia iei produsului intern brut, ci i asupra ritmului n care pre urile cresc sau scad. Capacitatea b ncilor centrale de a conduce politica monetar rezid din pozi ia de

monopol pe care acestea o de in n ceea ce prive te oferta propriilor contrapartide i pe care b ncile comerciale le solicit pentru a constitui rezerve legale sau pentru a efectua decont ri cu celelalte b nci comerciale, cu scopul de a constitui astfel moneda dar i creditul, folosite n tranzac iile zilnice ce au loc n economie. n general, pentru cele mai multe b nci centrale din lume, inclusiv pentru Banca Na ional a Romniei, obiectivul principal al politicii monetare este considerat stabilitatea pre urilor. Conform lui Benjamin Friedman (2000) alte obiective acceptate pentru politica monetar includ echilibrul balan ei comerciale, stabilitatea pie elor financiare i atragerea capitalului str in sub form de investi ii directe i de portofoliu. Pentru ca politica monetar s fie eficient , este necesar existen a unui mecanism de transmisie a acesteia prin care ac iunile financiare ale b ncii centrale s afecteze att ac iunile nefinanciare ct i deciziile firmelor i gospod riilor. Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui mecanism face referire la necesitatea b ncilor comerciale de a de ine la banca central moned sub form de rezerve obligatorii, ce sunt calculate ca procent din totalul depozitelor atrase, metodologia de calcul, dar i tipurile de depozite luate n considerare n calculul rezervei obligatorii fiind diferite de la o ar la alta.

1.1. Definirea i clasificarea instrumentelor de politic monetar


Instrumentele politicii monetare sunt definite ca fiind c i i mijloace ce permit realizarea eficient a obiectivelor opera ionale, acestea la rndul lor fiind stabilite pe baza unor reguli inteligibile sau a unor valori ce au fost determinate prin modele macroeconomice. Pentru realizarea principalelor obiective ale politicii monetare, banca central utilizeaz un set de instrumente, acestea formnd cadrul opera ional pentru implementarea acestei politici, fiind necesar pentru asigurarea particip rii unui num r mare de contrap r i.

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Setul de instrumente folosite de c tre o banc central trebuie s satisfac urm toarele criterii1: b ncile trebuie s se aprovizioneze continuu cu baz monetar , de care au nevoie pentru a furniza moned clien ilor lor, pentru echilibrarea balan elor lor i pentru rezervele minime ale acestora la banca central ; avnd n vedere c toate b ncile centrale opereaz pe pie e, ele nu pot fi indiferente de modific rile cursurilor de schimb, trebuind s fie mereu preg tite s intervin pe pie ele valutare. Dac interven iile au un impact imediat asupra bazei monetare, o politic a cursului de schimb poate fi compatibil cu politica intern a ratei dobnzii, numai dac banca central este capabil s sterilizeze astfel de efecte ale interven iilor asupra bazei monetare; instrumentele de politic monetar trebuie s fie proiectate astfel ca ele s creeze o rela ie de dependen obligatorii. Instrumentele de politic monetar sunt instrumente intermediare, cu ajutorul c rora autoritatea monetar poate influena rapid i cu un anumit grad de acuratee comportamentul sectorului privat i sectorului productiv al economiei, astfel nct s realizeze scopurile politice anterioare definite.2 Avnd n vedere impactul exercitat asupra variabilelor monetare, instrumentele de politic monetar se pot grupa n dou categorii: instrumente directe sau de constrngere, precum controlul creditelor, controlul ratei dobnzii i controlul valutar, prin care sunt vizate posturi din bilanul b ncilor comerciale; instrumente indirecte, cum ar fi rezervele minime obligatorii, manevrarea ratei dobnzii, operaiunile de open-market, ce regleaz centrale. Deoarece instrumentele indirecte de politic monetar asigur o interfa eficient cu pia a i creeaz premisele unei aloc ri ra ionale a resurselor, acestea sunt mult mai utilizate dect
1 2

ntre b nci i banca central , i aceasta este ra iunea de a fi a rezervelor

preul/rata dobnzii i cantitatea/volumul

creditelor cu ajutorul mecanismelor de pia i care vizeaz posturile din bilanul b ncii

Manolescu, Ghe., Politica monetar n perspectiva globaliz rii, Editura Universitar , Bucure ti, 2009, pag.190 Chiri , Nora; Emil ,Scarlat, Politic macroeconomic , Editura Economic , Bucure ti, 1998, pag. 57

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

cele directe, mai ales pe m sura dezvolt rii i maturiz rii pieelor financiare. Modul de utilizare a instrumentelor de politic monetar difer de la ar la ar , n funcie de gradul de dezvoltare a pieei financiare dar i de obiectivele urm rite pe termen scurt. Instrumentele interven iei indirecte sunt utilizate pentru controlul indirect asupra ofertei de moned , limitnd, pentru intermediarii monetari, accesul la lichiditatea b ncii centrale, aceste tehnici viznd o interven ie global. Pe de cealalt parte instrumentele de interven ie direct asupra lichidit ii ac ioneaz prin modificarea valorii i volumului lichidit ilor de inute de c tre b nci i intermediari financiari, viznd sfere determinate ale rela iilor monetare i de credit, sprijinind orient rile politicii economice, mai ales prin prisma intereselor sistemului bancar nsu i, a func ionalit ii i eficien ei sale.3 Prin intermediul instrumentelor de politic monetar , banca central i propune s i ating obiectivele pe care i le-a stabilit. Instrumentele de politic monetar au misiunea de a urm ri interveniile b ncii centrale asupra lichidit ilor n economie i condiiilor de acordare i a disponibilit ii creditului n economie, precum i asupra orient rii selective a investiiilor i asupra politicii cursului de schimb. n cadrul aplic rii strategiilor de politic monetar , banca central nu utilizeaz doar un instrument de politic monetar , ntr-un mod exclusivist, ea fiind nevoit s apeleze la aciuni complementare folosind instrumentele de politic monetar n mod simultan sau succesiv, n ideea atingerii obiectivelor stabilite. O clasificare propus de c tre Banca Central European categorii de instrumente de politic monetar i anume: operaiunile de pia monetar (open-market operations); facilit ile permanente (standing facilities); sistemul rezervelor minime obligatorii (minimum reserves). Al turi de acestea pot fi ad ugate i alte elemente ale politicii monetare cu utilizare relativ extins n prezent, precum: modificarea cursului de schimb a monedei naionale, utilizat n principal pentru rile ce au adoptat sistemul cursurilor fixe i persuasiunea, un instrument flexibil, ce nu necesit o instituionalizare legal , fiind bazat pe prestigiul i capacitatea de convingere de care se bucur b ncile centrale n raporturile lor cu instituiile de credit.
3 4

(BCE) aduce n prim plan trei

Manolescu, Ghe., Politica monetar n perspectiva globaliz rii, Editura Universitar , Bucure ti, 2009, pag.191; European Central Bank, The Single Monetary Policy in Stage.Gneral Documentation on ESCB Monetary Policy Instruments and Procedures, site http://www.ecb.int

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

1.2. Principii generale ale politicii monetare


Politica monetar constituie unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul c reia se ac ioneaz asupra cererii i ofertei de moned din economie, importan a ei rezultnd din obiectivul principal al acesteia, respectiv stabilitatea pre urilor, la care se adaug i limitarea infla iei i men inerea valorii interne i externe a monedei. Responsabil de ndeplinirea acestor obiective este banca central , ce de ine monopolul n formularea i transpunerea n practic a obiectivelor politicii monetare. Stabilitatea pre urilor reprezint obiectivul principal al politicii monetare dar, totodat , constituie i un obiectiv central al politicii economice, al turi de cre terea economic durabil , ocuparea deplin a for ei de munc obiective, la nivelul fiec rei monetar , politica valutar i sustenabilitatea balan ei de pl i. Pentru atingerea acestor ri, sunt identificate instrumentele ce conduc la cele mai bune

rezultate, dintre acestea cele mai nsemnate fiind: politica fiscal , politica veniturilor, politica i politica comercial . men inerea i care Politica monetar are ca ntietate asigurarea stabilit ii pre urilor, adic

infla iei n limite favorabile unei dinamici economice centrate pe cre terea echilibrat intermediare care s convearg spre mplinirea acestei priorit i.

utilizeaz instrumente specifice promov rii ac iunilor necesare realiz rii unor obiective finale i n acest fel, politica monetar are ca principal misiune reglarea cantit ii de moned disponibil n economie, astfel nct aceasta s dispun de lichidit i suficiente, n vederea asigur rii func ion rii sale normale i a dezvolt rii echilibrate. Politica monetar , indiferent de instrumentele aplicate i de canalele de transmisie a efectelor acestor ac iuni, duce la modificarea rezervelor disponibile din sectorul bancar i nebancar, deci la modificarea condi iilor de operare att pentru sistemul bancar ct i pentru economia real . Politica monetar conduce la efecte puternice, rapide i generalizate asupra unor variabile precum pre urile i produc ia, acestea reprezentnd de fapt i principalele obiective ale acestui tip de ac iuni. Mul i economi ti sunt de acord cu aprecierea conform c reia efectele politicii monetare asupra produc iei apar dup o anumit perioad de timp i sunt efecte de termen relativ scurt, aceasta revenind la nivelul natural pe termen lung. Aceasta nseamn c , pe termen scurt modific rile n cantitatea de moned din economie conduc la modific ri ale produc iei i numai dup o perioad ndelungat pre urile restabilesc echilibrul de pia , prin reducerea produc iei la
5

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

nivelul ini ial. Astfel de abord ri presupun existen a unei neutralit i a banilor pe termen lung, dar nu i a unei neutralit i a acestora pe termen scurt. n cazul n care oferta de moned este mai mic dect cererea de moned se nregistreaz o cre tere a ratelor de dobnd i prin urmare are loc scumpirea creditelor, care la rndul lor antreneaz sc derea investi iilor, a produc iei, a gradului de ocupare a for ei de munc , precum i ncetinirea cre terii economice. Pe de alt parte, cre terea ratelor de dobnd conduce i la intrarea n ar de capitaluri speculative str ine, ce determin reprecierea monedei na ionale i astfel, prin urmare, frnarea exporturilor i stimularea importurilor. Exist speciali ti ce cred c politica monetar prin banii ieftini i prin dobnda sc zut indus de ace tia poate fi utilizat pentru a cre te investi iile, acest lucru genernd o cre tere a gradului de ocupare i o cre tere economic . n realitate, prin politica banilor ieftini, banca central i statul nu fac dect s creeze o fals impresie legat de capitalul ce exist n economie Echilibrul de pe pia a monetar , dobndit prin mecanismul cerere-ofert de moned , este spontan i are un grad redus de certitudine. Evolu ia pie ei monetare are i impact asupra ntregii economii na ionale: evolu ia pre urilor, a profiturilor moneda na ional i valutele str ine etc. i i veniturilor popula iei, accentuarea expansiunii economice sau a recesiunii, cre terea sau diminuarea omajului, raportul dintre Pe lng toate acestea trebuie ad ugat faptul c , pe pia a monetar ac ioneaz agen i bancari foarte diversifica i, existnd unit i bancare de stat, private i mixte, ce vehiculeaz gestioneaz moneda na ional , ca element fundamental al stabilit ii economico-sociale i al prosperit ii. Totodat , oferta de moned reprezint economiile popula iei i veniturile agen ilor economici transformate n depozite bancare, acestea trebuind protejate de c tre riscul dezagreg rii sistemului monetar, ca urmare a gestiunii dezordonate sau frauduloase din partea unor agen i bancari. Pia a monetar este, la fel ca i pia a muncii, o pia organizat , institu ionalizat , cu mecanisme de interven ie din partea autorit ilor monetare, avnd un ansamblu de reguli impuse ntregului sistem bancar- financiar, care s permit orientarea economiei na ionale att pe termen mediu ct i pe termen lung. Politica monetar , prin obiectivele pe care i le propune vizeaz pe de o parte stabilitatea economic i dezvoltarea economico-social iar pe de alt parte deschiderea economiei na ionale spre exterior.
6

i care poate fi folosit.

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Capitolul 2 Analiza instrumentelor de politic monetar n noile Uniunii Europene

ri membre ale

n mai 2004, zece ri central i est europene, printre care i Cehia, Polonia i Ungaria au intrat n Uniunea European . Trei ani mai trziu, n 2007 au aderat i Romnia i Bulgaria.Odat cu aderarea la UE aceste state au c p tat statutul de ar cu derogare, iar adoptarea euro le va aduce calitatea de membru deplin. n aceast politica monetar nou etap , b ncile centrale na ionale (independente) devin membre ale Sistemului European de B nci Centrale, politica economic , i cea de schimb devenind probleme de interes comun. De asemenea statele trebuie s aib n vedere concordan a cu obiectivele BCE, participarea la Mecanismul Ratei de SchimbII (ERM II) i s prezinte programe de convergen . Politica monetar constituie al turi de politica fiscal una din modalit ile prin care autorit ile guvernamentale influen eaz , ntr-o economie de pia , ritmul i direc ia activit ii economice, avnd consecin e nu doar asupra nivelului i varia iei produsului intern brut, ci i asupra ritmului n care pre urile cresc sau scad. Rolul politicii monetare este acela de a conduce la ndeplinire obiectivul fundamental al oric rei b nci centrale, i anume, cel de stabilitate a pre urilor. Astfel, prin intermediul instrumentelor de politic monetar , banca central i propune s i ating obiectivele pe care i le-a stabilit. Instrumentele de politic monetar au misiunea de a urm ri interveniile b ncii centrale asupra lichidit ilor n economie i condiiilor de acordare i a disponibilit ii creditului n economie, precum i asupra orient rii selective a investiiilor i asupra politicii cursului de schimb. Pentru a fi atins obiectivul b ncilor centrale, trebuie inut sub control rata infla iei prin diferite strategii de politic monetar , cea mai utilizat fiind strategia de intire direct a infla iei. Regimul de intire a infla iei a fost adoptat n Republica Ceh n anul 1998, n Polonia n 1999, n Ungaria n anul 2001 iar n Romnia ncepnd cu anul 2005. B ncile centrale ale acestor state conduc instrumentele politicii monetare n scopul direct de delimitare a infla iei pe termen mediu. Instrumentul cel mai des folosit n acest mod este schimbarea ratei dobnzii de pe pia a monetar (de exemplu, o cre tere a ratei repo conduce, n general, prin mecanismul transmisiei, la o mi care a cererii agregate, aceasta conducnd la sc derea infla iei). O evolu ie a ratei infla iei n Cehia, Polonia, Ungaria i Romnia poate fi redat prin graficul urm tor (figura nr.1).

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Figura nr.1 Evolu ia ratei infla iei n perioada 2000-2010 n Republica Ceh , Polonia, Ungaria i Romnia (%)

%
50 40 30 20 10 0 2000 -10 Romnia Republica Ceh Ungaria Polonia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sursa: Eurostat

Din graficul de mai sus, se pot observa varia iile ratei infla iei n

rile Europei Centrale

i de Est i, n special, a celor din Romnia, Republica Ceh , Ungaria i Polonia. Aceste cre teri bru te i de durat a pre urilor rezult att din sporirea pre urilor administrative ct i a taxelor indirecte, i anume: taxa pe valoarea ad ugat i accizele. Din anul 2000 i pn n 2003 nivelul ri, anul 2004 cunoscnd o majorare a ratei infla iei a nregistrat descre teri n toate cele 4

infla iei, fiind urmat de mici descre teri, n 2010 ajungndu-se la un nivel de 6.1% n Romnia, 1.2% n Republica Ceh , 4.7% n Ungaria i 2.7% n Polonia.

2.1. Republica Ceh

i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Cehiei

n conformitate cu Constitu ia Republicii Cehe i Legea privind Banca Na ional Ceh , obiectivul principal al b ncii este de a men ine stabilitatea pre urilor. F r a aduce prejudicii obiectivului s u fundamental, Banca Na ional a Cehiei sprijin i politicile economice generale ale Guvernului. CNB (Czech National Bank) ndepline te obiectivul s u fundamental stabilitatea pre urilor - prin efectuarea de modific ri la ratele dobnzilor cheie. Deciziile CNB
8

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

privind rata dobnzii se bazeaz

pe previziunile macroeconomice actuale i pe evaluarea

riscurilor realizate. La intrarea Republicii Cehe n zona euro, CNB va ceda independen a politicii monetare B ncii Centrale Europene . La fel ca i majoritatea b ncilor centrale, CNB se concentreaz pre urilor de consum. n practic , stabilitatea pre urilor nu nseamn asupra stabilit ii literalmente pre uri

neschimb toare, ci o cre tere moderat a pre urilor. Nivelul infla iei corespunz tor cu stabilitatea pre urilor ar trebui s cuprind abaterile statistice ce apar n m surarea infla iei, i ar trebui de asemenea s permit spa iu suficient pentru micile modific ri ale pre urilor relative care apar n mod constant n fiecare economie cu un sistem de pre uri efective. O int a infla iei de 3% cu o marj de toleran de un punct procentual n ambele sensuri a fost anun at pentru perioada din ianuarie 2006. n martie 2007, o noua int a infla iei de 2% a fost anun at ncepnd cu ianuarie 2010. Ca i nainte, CNB va depune eforturi pentru a se asigura c infla ia real nu difer de obiectivul stabilit cu mai mult de un punct procentual n ambele sensuri. B ncile centrale din cele mai democratice na iuni cu economie de pia au un obiectiv similar. Obiectivul de men inere a stabilit ii pre urilor, respectiv de promovare a unui mediu stabil pentru dezvoltarea activit ii de ntreprinz tor, reflect responsabilitatea b ncii centrale pentru o cre tere economic durabil . O condi ie necesar pentru punerea n aplicare a politicii monetare ce duce la stabilitatea pre urilor este independen a b ncii centrale . CNB se str duie te s - i ndeplineasc acest obiectiv n cadrul unui regim de politic monetar cunoscut sub numele de intire direct a infla iei adoptat n 1998. n vederea ndeplinirii acestui obiectiv se utilizeaz mai multe instrumente de politic monetar . Principalele instrumente de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Cehiei sunt:5 opera iunile de open market; facilit ile automate; facilit ile extraordinare i rezervele minine obligatorii. Opera iunile de open market sunt folosite pentru a regla ratele dobnzii din economie i pot fi divizate n urm toarele categorii6: opera iuni repo prin care Banca Central Ceh accept lichiditatea excedentar din economie n schimbul transfer rii c tre b ncile din sistem a titlurilor financiare eligibile, cu condi ia derul rii, la o dat ulterioar , a tranzac iei n sens opus. Durata de baz a

5 6

http://www.cnb.cz/en/monetary_policy/instruments/[accesat 26.10.2011] Ibidem 5

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

acestor opera iuni este de 14 zile, fiind ini iate n permanen

pentru absorb ia de

lichiditate din economie. Rata dobnzii ce se aplic acestor tipuri de opera iuni constituie, de fapt, canalul B ncii Centrale de transmisie a politicii monetare, deoarece rata repo reprezint nivelul maxim al ratei dobnzii la care b ncile din sistem i pot satisface oferta de lichidit i. instrumente monetare suplimentare fiind reprezentate de c tre ofertele de opera iuni repo cu scaden peste 3 luni. n prezent acest tip de opera iuni nu sunt utilizate. instrumente de reglaj fin sunt reprezentate de c tre opera iunile valutare i cele cu titluri financiare, fiind utilizate ad-hoc, n func ie de conjunctur , n principal pentru a elimina posibilele efecte negative ce se pot manifesta la nivelul ratei dobnzii din economie, ca urmare a excesului de lichiditate. Acest tip de instrumente sunt folosite mai rar. Facilit ile automate sunt folosite pentru furnizarea i depozitarea lichidit ilor overnight. Din punctul de vedere al b ncii acestea sunt facilit i permanente pentru depunerea sau mprumutul de bani, rata dobnzii aplicat acestora formnd culoarul ratei pie ei monetare pe termen scurt. Dintre aceste facilit i amintim7: facilitatea de depozit este o facilitate non-permanent garantat pe care b ncile o pot utiliza pentru a plasa depozitele overnight cu excedent de lichiditate b ncii centrale. O banc are drept de acces la facilitatea de depozit, cu condi ia s solicite diviziei de interven ii a b ncii na ionale executarea tranzac iei nu mai trziu de 15 minute nainte de sfr itul zilei sistemului de compensare CERTIS. Volumul minim este de 10 milioane CZK. Sumele ce dep esc aceast limit sunt acceptate f r restric ii. Depozitele se remunereaz la rata de actualizare, care prevede, n general, o baz pentru ratele dobnzilor pe termen scurt pe pia a monetar . facilitatea de creditare marginal este o facilitate permanent prin care b ncile ce i ncheie ziua operativ de lucru cu o pozi ie deschis n ceea ce prive te lichidit ile pot apela la creditarea overnight a B ncii Centrale, sub forma unei opera iuni repo. Acestor tipuri de opera iuni li se aplic rata Lombard (lombard rate = 3,5%, valid din septembrie 2006), rat ce reprezint nivelul maxim al ratei dobnzii de pe pia a monetar .Volumul

http://www.cnb.cz/en/monetary_policy/instruments/[accesat 26.10.2011]

10

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

minim este de 10 milioane de coroane, sumele ce dep esc aceast limit fiind furnizate f r restric ii suplimentare. Facilit ile extraordinare- n toamna anului 2008 CNB a introdus opera iuni repo cu furnizare de lichidit i cu scaden e la 2 s pt mni i 3 luni, menite s favorizeze buna func ionare a pie ei titlurilor de stat. Din ianuarie 2011, numai opera iunile repo cu furnizare de lichidit i cu scaden a la dou s pt mni au r mas n vigoare. Tot din 2011 au avut loc i o serie de schimb ri n ceea ce prive te parametrii tehnici ai opera iunilor extraordinare, dup cum urmeaz (tabelul nr.1): Tabelul nr.1 Parametrii tehnici ai opera iunilor extraordinare Ajustarea opera iunilor repo cu furnizare de lichidit i la Pn la 31 decembrei 2010 De la 1 ianuarie 2011 2 s pt mni Frecven a opera iunii repo de 2 ori pe s pt mn (luni i O dat pe s pt mn (luni) vineri) Ofertele b ncilor mul umite 2 s pt. rata repo + 10 b.p. 2 s pt. rata repo + 10 b.p. de rata fix de:
Sursa:http://www.cnb.cz/en/financial_markets/money_market/param_liquidityproviding_repo.html

Rezervele minime obligatorii8 - fiecare institu ie de credit este obligat s - i constituie la banca central rezerve minime obligatorii, pentru a asigura o lichididate minimal . Chiar dac acestui instrument nu i se acord o importan deosebit (accent deosebit punndu-se pe opera iunile de open market), acesta este utilizat pentru a asigura eliminarea posibilelor ocuri ce se pot manifesta la nivelul sistemului de pl i. Ini ial, nivelul ratei rezervelor minime obligatorii a avut o evolu ie ascendent . A pornit de la 8,5% n anul 1995 i a ajuns la 11,5% un an mai trziu, importan a acestui instrument diminundu-se, motiv pentru care s-a realizat i o relaxare a ratei RMO, la 9,5% n 1997, ajungndu-se ca din 1999 s se aplice un nivel de 2%, nivel egal cu cel practicat de Banca Central European . Din 12 iulie 2001 aceste fonduri au fost remunerate la 2W repo rate (2 week repo operations = 0.75% valid din mai 2010); nainte de aceast dat aceste fonduri nu erau remunerate. De asemenea nu se percepe dobnd la credit pe parcursul zilei i nu exist contagiune automat n facilitatea de creditare marginal n caz de non-rambursare.

http://www.cnb.cz/en/monetary_policy/instruments/ [accesat 26.10.2011]

11

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Instrumentele politicii monetare cele mai utilizate de c tre Banca Na ional a Cehiei pot fi redate prin urm torul tabel (tabelul nr.2): Tabelul nr.2 Instrumentele politicii monetare a CNB Ratele dobnzilor Opera iuni repo la 2 s pt mni- 2W rata repo Facilitatea de depozit- rata de discount Facilitatea de creditare marginal - rata lombard Rezerve minime obligatorii B ncile Societ ile de construc ii Dobnd 0.75% 0.25% 1.75% Rata de la depozitul primar 2.0% 2.0% Valabil ncepnd cu Mai 2010 August 2009 Mai 2010 Valabil ncepnd cu Octombrie 1999 Octombrie 1999

Sursa: http://www.cnb.cz/en/monetary_policy/instruments/

Iniial, instrumentele de politic monetar nu au avut un impact direct asupra variabilelor monetare i asupra sistemului financiar bancar, dar treptat, s-a recurs la restructurarea pieei monetare i a nceput s fie folosit ca i canal de transmitere a impactului monetar: canalul ratei dobnzii, care s-a dorit a fi men inut n permanen pozitiv , n termeni reali, tocmai pentru a nu genera o puternic demonetizare a economiei. Deoarece economia era situat pe o pant dezinfla ionist , Banca Naional a Cehiei a dorit,nc de la nceput, ca intirea infla iei s se realizeze ntr-un interval de timp. Comunicarea treptat a intei de inflaie a devenit un instrument de politic monetar cu rolul de a ancora a tept rile infla ioniste. ncepnd cu anul 1997, pentru ca Cehia s adere la Uniunea European , s-a utilizat ca politic monetar intirea direct a infla iei.

2.2. Polonia i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Poloniei
Obiectivul de baz al politicii monetare este men inerea stabilit ii pre urilor. Pre urile stabile sunt un element indispensabil de a construi o baz solid pentru cre terea economic . ncepnd cu anul 1999 strategia de intire direct a infla iei a fost utilizat pentru punerea n aplicare a politicii monetare. n cadrul acestei strategii, Consiliul de Politic Monetar define te inta de infla ie i apoi ajusteaz ratele dobnzii de baz ale B ncii Na ionale a Poloniei, urm rind astfel maximizarea probabilit ii de realizare a obiectivului. De la nceputul
12

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

anului 2004, BNP a urm rit men inerea unui nivel constant al infla ie de 2,5%, cu o band de fluctua ie admis de + /- 1%. BNP men ine ratele dobnzilor la un nivel compatibil cu inta de infla ie adoptat influen nd nivelul ratelor dobnzii nominale pe termen scurt pe pia a monetar . Setul de instrumente de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Poloniei permite s stabileasc ratele dobnzilor pe pia monetar . Aceste instrumente includ opera iunile de open market, rezervele minime obligatorii i opera iunile de depozitare-creditare. Opera iunile de open market9 au avut la baz tranzac iile curente cu titluri de stat, BNP neexcluznd, n caz de necesitate, emiterea i tranzac ionarea propriilor titluri (bonuri ale BNP). n acela i timp, desf urarea acestor opera iuni permite BNP s men in ratele dobnzii la nivelul pe care l dore te, n concordan opera iunilor pe pia cu cerin ele politicii monetare. ncepnd cu anul 2000, paleta (de tranzac ionare curent a s-a diversificat, opera iunilor de baz

titlurilor de stat) ad ugndu-li-se opera iunile de reglaj fin i, nu n ultimul rnd, opera iunile structurale. Opera iunile de baz , ncepnd din acest moment, au ca suport propriile titluri ale BNP a c ror maturitate este de 28 de zile. Rata dobnzii aplicat reprezentat de rata dobnzii de referin ac iune a B ncii Centrale, reprezint acestor opera iuni este a BNP. Aceasta, pe lng faptul c indic direc ia de

i reperul n baza c ruia se determin rata dobnzii pentru

depozitele atrase pe pia a interbancar (pentru aceea i scaden ). Opera iunile structurale sunt reprezentate, n fapt, de vnz rile directe de bonuri de tezaur, BNP reducnd frecven a utiliz rii acestora, ntruct presupun monetizarea deficitului bugetar de c tre Banca Central . O evolu ie a opera iunilor de open market din perioada 1995-2010 este redat n figura nr.2. n planul rezervelor minime obligatorii10, la nceputul perioadei de tranzi ie acestea de ineau pondere egal cu cea aferent opera iunilor de open market, n cadrul politicii monetare a BNP. ns pe m sura reducerii excesului de lichiditate din economie, ca urmare a transform rii pasivelor statului n titluri financiare tranzac ionate pe pia , BNP a putut s diminueze nivelul ratei rezervelor minime obligatorii, aceast m sur venind s faciliteze armonizarea instrumentelor de politic monetar cu cerin ele ader rii la UME. Astfel c , la nivelul anului 1999, rata rezervelor minime obligatorii era de 5%. n acela i timp, b ncile nu mai au posibilitatea s p streze o parte a rezervelor sub forma numeralului din casierie, aceasta tocmai pentru a asigura reducerea lichidit ii din economie.

10

http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/informacje/polityka_pieniezna.html[ accesat 26.10.2011] http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/informacje/polityka_pieniezna.html[ accesat 26.10.2011]

13

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Figura nr.2 Evolu ia opera iunilor de open market ale B ncii Na ionale a Poloniei

Sursa: Banca Na ional a Poloniei Raportul anual (2010)

Tot n scopul asigur rii aseptiz rii masei monetare, Banca Na ional a Poloniei poate atrage depozite de la b ncile din sistem, n acela i timp putnd fi i la cel lalt pol, creditor al b ncilor ce nu dispun pentru moment de lichidit i (prin utilizarea creditului lombard). O dat cu trecerea la intirea direct a infla iei n 1999, transmiterea politicii monetare se datoreaz n mare parte canalului ratei dobnzii, precum i canalului creditului bancar i canalul averii. Astfel, banca central , determinnd ratele la instrumentele politicii monetare, influen eaz anticipaiile infla ioniste ale popula iei i agen ilor economici, ratele dobnzii de pia bancar i n acest fel i cursul de schimb al monedei na ionale. Acestea au influene asupra deciziilor de politic fiscal , a ritmului de majorare a salariilor n economie, dar i a ratei omajului i a ratei de cre tere a PIB.

2.3. Ungaria i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Ungariei
Banca Na ional a Ungariei a utilizat intirea cursului de schimb valutar ca politic monetar , ns ncepnd cu anul 2001 a intrat n vigoare noul statut al B ncii Naionale a Ungariei i, astfel, obiectivul fundamental a devenit stabilitatea preurilor, ceea ce a determinat ca alegerea strategiei de intire direct a inflaiei s fie cea de politic monetar . n aceeai perioad , tendin a monedei naionale era de apreciere, astfel c banca central i Guvernul au adoptat un regim de curs de schimb valutar bazat pe o paritate central fix
14

io

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

band de fluctua ie de 15%. Ca urmare a tensiunilor valutare din anul 2003, s-a evideniat conflictul dintre strategia monetar i regimul de curs de schimb, iar angajamentul b ncii centrale fa de inta cursului de schimb a dus la ratarea intei de infla ie. S-a putut observa faptul c banca central este dependent de domeniul politic, i anume de Guvern, deoarece mpreun stabilesc regimul de curs de schimb valutar. Astfel, obiectivele celor dou instituii difer ,cel al Guvernului fiind de cretere economic , folosind cursul de schimb n aceast direcie. Principalele instrumente de politic monetar utilizate de c tre BNU sunt: rata depozitului la banca central la 2 s pt mni- two week MNB bill; facilit ile permanente overnight; rezervele minime obligatorii. Rata depozitului la banca central la 2 s pt mni11 este cel mai important instrument al B ncii Na ionale a Ungariei. Rata de pe cele dou s pt mni a MNB serve te ca rat a dobnzii de politic monetar i reflect cel mai bine orientarea politicii monetare precum i modific rile acesteia. Consiliul Monetar este principalul organism de luare a deciziilor n cadrul MNB i stabile te rata cheie a dobnzii de politic . Odat cu schimbarea ratei de baz a b ncii centrale este influen at i obiectivul s u principal de func ionare, ratele de pia monetar la 3 luni dar i evolu iile economice generale. MNB-bill este disponibil o dat pe s pt mn printr-o licita ie cu rat fix pentru partenerii contractuali (b ncile comerciale), toate ofertele fiind acceptate de c tre banca central . Valorile nregistrate de c tre rata depozitului la banca central la 2 s pt mni n perioada 2009-2011 pot fi redate prin urm torul tabel (tabelul nr.3): Tabelul nr.3 Rata depozitului la banca central la 2 s pt mni ncepnd cu data de Ianuarie 2009 August 2009 Ianuarie 2010 Aprilie 2010 Decembrie 2010 Ianuarie 2011 Rata dobnzii 9.5% 8% 6% 5.25% 5.75% 6%

Sursa: http://english.mnb.hu/Monetaris_politika/mnben_jegybanki_eszkoztar
11

http://english.mnb.hu/Monetaris_politika/mnben_jegybanki_eszkoztar [ accesat 27.10.2011]

15

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Facilit ile permanente overnight12 - Banca Central adopt mai multe instrumente pentru reducerea volatilit ii ratelor overnight. Pentru a preveni fluctua iile extreme ale ratelor interbancare banca central men ine o rat coridor a dobnzii overnight. Rata coridor a dobnzii este asem n toare ratei dobnzii de politic monetar , mai exact, este rata dobnzii de politic +/-1%. n partea de sus a ratei coridor a dobnzii, banca central ndepline te nevoile temporare de lichidit i ale b ncilor comerciale generate de mprumuturi colaterale overnight. Ca urmare, ratele dobnzilor interbancare nu se pot ridica deasupra plafonului ratei dobnzii. Rata pentru depozitele overnight ale b ncii centrale reprezint partea de jos a coridorului ratei dobnzii. n m sura n care banca este dispus s gestioneze excesul de lichiditate din sectorul bancar la aceast rat , ratele dobnzilor interbancare nu se pot fi reduse sub acest nivel. Rezervele minime obligatorii au rolul de a ajuta managementul lichidit ilor institu iilor de credit dar i de a netezi volatilitatea ratei dobnzii overnight. n plus, rezervele minime obligatorii sunt importante i n crearea de cerere stabil de bani pentru banca central . De la aderarea Ungariei la Uniunea European , rata dobnzii la rezervele minime obligatorii a devenit identic cu rata de baz a b ncii centrale, ceea ce nseamn c rezervele minime obligatorii nu se mai impoziteaz cu taxa implicit a sistemului bancar. Pn n 1990, politica monetar a b ncii centrale, precum a oric rei ri aflate n perioada de tranzi ie, a avut restric ii n alegerea strategiei de politic monetar , acestea datorndu-se absen ei pie ei monetare precum i caracterului redus al competitivit ii din sistemul bancar. Mecanismul de refinanare din cadrul sistemului bancar a fost considerat cel mai eficient instrument pentru situaia din 1991 a Ungariei. Creterea volumului de credite n economie a pus n eviden faptul c utilizarea politicii restrictive n cazul ratei dobnzii nu are influene asupra managementul resurselor celorlalte b nci din sistem. Ratele dobnzilor utilizate direct de Banca Naional a Ungariei au fost cele care au jucat, de asemenea, un rol activ, impunndu-se un coridor de fluctua ie pentru acestea pe pia , astfel13 : plafonul maxim al coridorului este reprezentat de rata dobnzii overnight pentru opera iunile repo, rata dobnzii overnight de pe pia a interbancar neputnd dep i acest nivel;
12 13

http://english.mnb.hu/Monetaris_politika/mnben_jegybanki_eszkoztar [ accesat 27.10.2011] Costic , Ionela, Politic monetar , Editura ASE, Bucure ti, 2002, pag. 142.

16

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

 plafonul minim al coridorului este reprezentat de rata dobnzii pentru depozitele atrase de Banca Central overnight. Aceast rat reprezint nivelul minim pentru stabilirea ratei dobnzii interbancare pentru opera iunile overnight. Din anul 2001 Banca Na ional a Ungariei a ales ca strategie de politic monetar direct a infla ie, obiectivul fundamental fiind stabilitatea pre urilor. intirea

2.4. Romnia i instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Banca Na ional a Romniei
Conform statutului s u, legea nr.312/2004 privind Statutul BNR, Banca Na ional a Romniei are ca obiectiv principal asigurarea i men inerea stabilit ii pre urilor. n acela i timp, Banca Na ional a Romniei sprijin politica economic general a statului, f r prejudicierea ndeplinirii obiectivului s u fundamental. O atribu ie important a B ncii Na ionale a Romniei o constituie elaborarea i aplicare politicii monetare i a politicii de curs de schimb. Totodat , n vederea atingerii obiectivului s u fundamental, banca central stabile te strategia de politic monetar i decide asupra instrumentelor i a procedurilor pe care le utilizeaz pentru implementarea politicii monetare. Strategia de politic monetar a BNR este intirea direct adoptat din august 2005, dup finalizarea unui proces de preg tire.
14

a infla iei, aceasta fiind

Setul de instrumente i proceduri prin care banca central implementeaz politica monetar n vederea atingerii obiectivului s u fundamental formeaz cadrul opera ional al politicii monetare. Principalele instrumente de politic monetar pe care BNR le are la dispozi ie conform reglement rilor n vigoare sunt15: opera iunile de pia monetar ; facilit ile permanente acordate institu iilor de credit; rezervele minime obligatorii (RMO). Opera iunile de pia monetar sau open market constituie cel mai important instrument de politic monetar al BNR. Acestea se realizeaz la ini iativa b ncii centrale, avnd ca func ii: ghidarea ratelor de dobnd , gestionarea condi iilor lichidit ii de pe pia a monetar precum i
14 15

http://www.bnro.ro/Tintirea-directa-a-inflatiei-711.aspx[accesat 17.11.2011] http://www.bnro.ro/Instrumentele-de-politica-monetara-3327.aspx [accesat 17.11.2011]

17

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

semnalizarea orient rii politicii monetare. Principalele categorii de opera iuni de pia monetar aflate la dispozi ia BNR sunt16: opera iuni repo - tranzac ii reversibile, destinate inject rii de lichiditate, n cadrul c rora BNR cump r de la institu iile de credit active eligibile pentru tranzac ionare, cu i la un pre angajamentul acestora de a r scump ra activele respective la o dat ulterioar stabilit la data tranzac iei; atragere de depozite - tranzac ii cu scaden a prestabilit , destinate absorb iei de lichiditate, n cadrul c rora BNR atrage depozite de la institu iile de credit; emitere de certificate de depozit - tranzac ii destinate absorb iei de lichiditate, n cadrul c rora BNR vinde institu iilor de credit certificate de depozit; opera iuni reverse repo - tranzac ii reversibile, destinate absorb iei de lichiditate, n cadrul c rora BNR vinde institu iilor de credit active eligibile pentru tranzac ionare, angajndu-se s r scumpere activele respective la o dat ulterioar data tranzac iei; acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzac ii reversibile destinate inject rii de lichiditate, n cadrul c rora BNR acord garan ie; vnz ri/cump r ri de active eligibile pentru tranzac ionare - tranzac ii destinate absorb iei/inject rii de lichiditate, n cadrul c rora BNR vinde/cump r active eligibile pentru tranzac ionare, transferul propriet ii asupra acestora de la vnz tor la cump r tor fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plat "; swap valutar - const n dou tranzac ii simultane, ncheiate cu aceea i contrapartid , prin care BNR: o injecteaz lichiditate cump rnd la vedere valut convertibil contra lei i vnznd la o dat ulterioar aceea i sum n valut convertibil contra lei; o absoarbe lichiditate vnznd la vedere valut convertibil contra lei i cump rnd la o dat ulterioar aceea i sum n valut convertibil contra lei. Facilit ile permanente oferite de c tre BNR institu iilor de credit au drept scop absorbirea, respectiv, furnizarea de lichiditate pe termen foarte scurt (o zi), semnalizarea
16

i la un pre stabilit la

credite

institu iilor de credit, acestea p strnd proprietatea asupra activelor eligibile aduse n

http://www.bnr.ro/Operatiunile-de-piata-monetara-(open-market)-3328.aspx [accesat 17.11.2011]

18

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

orient rii generale a politicii monetare i stabilizarea ratelor dobnzilor pe termen scurt de pe pia a monetar interbancar , prin coridorul format de ratele dobnzilor aferente celor dou instrumente. Institu iile de credit pot accesa din proprie ini iativ cele dou facilit i permanente oferite de BNR i anume17: facilitatea de creditare, care permite ob inerea unui credit cu scaden a de o zi de la banca central , contra colateral, la o rat de dobnd predeterminat ; aceast rat de dobnd constituie, n mod normal, un plafon al ratei dobnzii overnight a pie ei monetare; facilitatea de depozit, care permite plasarea unui depozit cu scaden a de o zi la banca central , la o rat de dobnd predeterminat ; rata dobnzii facilit ii de depozit reprezint , n mod normal, pragul ratei dobnzii overnight a pie ei monetare. Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de c tre disponibilit ile b ne ti ale institu iilor de credit, n lei i n valut , p strate n conturile deschise la BNR. Func iile principale ale mecanismului RMO constituite n lei sunt cea de control monetar i cea de stabilizare a ratelor dobnzilor de pe pia a monetar interbancar . Rolul major al RMO n valut este acela de a tempera expansiunea creditului n valut . Principalele caracteristici ale acestui instrument sunt18: y baza de calcul a RMO se determin ca nivel mediu zilnic (pe perioada de observare) al soldurilor elementelor de pasiv n lei i n valut din bilan urile b ncilor (cu excep ia pasivelor interbancare, a obliga iilor c tre BNR i a capitalurilor proprii); y perioada de observare i cea de aplicare au durata de o lun , fiind succesive (prima dintre ele reprezentnd intervalul cuprins ntre data de 24 a lunii precedente i data de 23 a lunii curente); y ratele RMO pot fi diferen iate att n func ie de moneda de constituire, ct i n func ie de scaden a rezidual a elementelor incluse n baza de calcul (mai mic sau mai mare de 2 ani); y RMO se constituie ca nivel mediu zilnic al disponibilit ilor men inute pe parcursul perioadei de aplicare n conturile deschise la BNR;
17 18

http://www.bnr.ro/Facilitatile-permanente-3329.aspx[accesat 17.11.2011] http://www.bnr.ro/Rezervele-minime-obligatorii--3330.aspx[accesat 17.11.2011]

19

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

deficitului de rezerve i se aplic o dobnd penalizatoare, iar abaterile repetate se sanc ioneaz prin avertisment, amenzi sau prin limitarea opera iunilor institu iei de credit.

n tabelul de mai jos sunt prezentate ratele rezervelor minime obligatorii (tabelul nr.4). Tabelul nr.4 Ratele rezervelor minime obligatorii
Rata RMO (%) Elemente ale bazei de calcul rezidual mai mic de 2 ani de la finele perioadei de observare Pasive cu scaden cu clauz de rambursare, rezidual mai mare de 2 transferare, retragere anticipat ani de la finele perioadei de f r clauz de rambursare, observare transferare, retragere anticipat mprumuturi nerambursabile Pasive cu scaden Lei 15 15 0 0 n vigoare ncepnd cu: 24 iul. 2009 24 iul. 2009 24 aug. 2002 24 aug. 2002 valut 20 20 0 0 n vigoare ncepnd cu: 24 apr. 2011 24 apr. 2011 24 mai 2009 24 mai 2009

Sursa: http://www.bnro.ro/Rezervele-minime-obligatorii--3330.aspx

O tr s tur important a strategiei adoptat de c tre BNR n august 2005, strategia de intire direct a infla iei, o reprezint transparen a sa. Aceasta const n comunicarea c tre public a obiectivelor i a deciziilor de politic monetar (inclusiv a ra iunilor ce le-au determinat), precum i a proiec iei evolu iei infla iei, precum i a riscurilor i incertitudinilor asociate acesteia. Comunicarea transparent faciliteaz evaluarea public a performan ei politicii monetare, contribuind astfel la cre terea responsabilit ii b ncii centrale. Pe termen scurt evolu ia pre urilor este supus unor influen e multiple, generate de factori provenind din economia na ional i din mediul extern, care ac ioneaz asupra cererii i ofertei agregate. Pe termen mediu i lung, ns , un rol fundamental n asigurarea stabilit ii pre urilor i revine conduitei politicii monetare. Mecanismul de transmisie a politicii monetare reprezint totalitatea canalelor prin care banca central , utiliznd un set variat de instrumente de politic monetar poate influen a dinamica cererii agregate i a pre urilor din economie19. Dintre canalele de transmisie a politicii monetare identificate de literatura de specialitate, practica economic acord o importan mai deosebit urm toarelor: canalul ratelor dobnzilor practicate de institu iile financiare; canalul creditului; canalul cursului de schimb; canalul efectelor de avu ie i bilan ; canalul anticipa iilor agen ilor economici privind infla ia.
19

http://www.bnro.ro/Mecanismul-de-transmisie-a-politicii-monetare--712.aspx[accesat 17.11.2011]

20

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Capitolul 3 Analiz comparativ privind instrumentele de politic monetar utilizate de c tre Republica Ceh , Polonia, Ungaria i Romnia
Politica monetar constituie al turi de politica fiscal una din modalit ile prin care autorit ile guvernamentale influen eaz , ntr-o economie de pia , ritmul i direc ia activit ii economice, avnd consecin e nu doar asupra nivelului i varia iei produsului intern brut, ci i asupra ritmului n care pre urile cresc sau scad. n general, pentru cele mai multe b nci centrale din lume, inclusiv pentru Banca Na ional a Romniei, obiectivul principal al politicii monetare este considerat stabilitatea pre urilor. Acela i lucru l putem spune i despre b ncile centrale din Cehia, Polonia, Ungaria i Romnia c au ca principal obiectiv stabilitatea pre urilor, aceasta fiind asigurat prin diferite strategii la care apeleaz b ncile. Prin intermediul instrumentelor de politic monetar , banca central i propune s i ating obiectivele pe care i le-a stabilit. Instrumentele de politic monetar au misiunea de a urm ri interveniile b ncii centrale asupra lichidit ilor n economie i condiiilor de acordare i a disponibilit ii creditului n economie, precum i asupra orient rii selective a investiiilor i asupra politicii cursului de schimb. Toate cele patru ri analizate au adoptat ca i strategie, pentru men inerea stabilit ii pre urilor, intirea direct a infla iei, acestea putnd diferi de la o ar la alta (tabelul nr.5). Tabelul nr.5 Strategiile oficiale de politic monetar ale statelor membre ale UE din afara zonei euro (Cehia, Polonia, Ungaria i Romnia)
State Strategia de politic monetar int de infla ie int de infla ie int de infla ie int de infla ie Moneda Caracteristici inta de infla ie: 3% cu un interval de varia ie de 1% pn la finele anului 2009; ulterior 2%, cu un interval de varia ie de 1%. Flotare controlat a cursului de schimb. inta de infla ie: 2,5%1% (varia ie anual a Indicelui Pre urilor de Consum). Flotare liber a cursului de schimb. inta de infla ie: 3%1% ( inta pe termen mediu ncepnd cu anul 2007). Flotare liber a cursului de schimb. inta de infla ie: 3,5% 1% pentru finele anului 2010; 3% 1% pentru finele anului 2011, respectiv finele anului 2012, i 2,5% 1% pentru finele anului 2013. Flotare controlat a cursului de schimb.

Republica Ceh Polonia

Coroan Ceh Zlotul polonez Forintul maghiar Leul romnesc

Ungaria

Romnia

Sursa: BCE- Raport anual, 2010, pag.96

21

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Regimul de intire a infla iei a fost adoptat n Republica Ceh n anul 1998, n Polonia n 1999, n Ungaria n anul 2001 iar ncepnd cu 2005 i n Romnia. n prima jum tate a anului 2010, multe b nci centrale din statele membre ale UE din afara zonei euro, printre care i Magyar Nemzeti Bank (Banca Na ional a Ungariei) i Banca Na ional a Romniei, i-au redus ratele dobnzilor reprezentative. Majoritatea acestor reduceri au avut drept scop ncurajarea credit rii bancare i sus inerea activit ii economice (avnd n vedere decitul de cerere considerabil raportat de mai multe ri). n a doua jum tate a anului 2010 i la nceputul anului 2011, acest ciclu de relaxare a fost ntrerupt n majoritatea statelor membre ale UE din afara zonei euro. Aproape toate b ncile centrale din statele membre ale UE din afara zonei euro care au modicat ratele dobnzii reprezentative n aceast perioad , respectiv Magyar Nemzeti Bank i Narodowy Bank Polski (Banca Na ional a Poloniei) au hot rt majorarea acestora. Majoritatea acestor major ri au avut drept scop asigurarea ndeplinirii obiectivelor pe termen mediu privind ina ia ale respectivelor b nci centrale. B ncile centrale ale Ungariei i Romniei au men inut cele mai ridicate rate ale dobnzii de politic monetar n anul 2010 (5,75% i respectiv 6,25% la sfr itul anului) reectnd niveluri mai ridicate ale ratelor ina iei i ale primelor de risc comparativ cu alte state membre ale UE din afara zonei euro. n cazul Romniei, nivelul ridicat al ratei dobnzii de politic monetar a reectat totodat i obiectivul b ncii centrale de a contracara riscul efectelor de runda a doua generate de ocurile pe partea ofertei (inclusiv majorarea cotei TVA din luna iulie 2010, precum i scumpirea alimentelor i a energiei).20 Ina ia medie anual a crescut n anul 2010 n majoritatea statelor membre ale UE din afara zonei euro n poda persisten ei nivelului sc zut al cererii interne, al men inerii, pe ansamblu, a unei capacit i de produc ie neutilizate semnicative i al deterior rii evolu iei pe pie ele for ei de munc . Principalele impulsuri ina ioniste au fost provocate de majorarea pre urilor la alimente, dar i de scumpirea energiei. n unele ri, modic rile suferite de pre urile administrate i impozitele indirecte au contribuit la ina ie. Majorarea pre urilor materiilor prime la nivel interna ional a avut un impact mai mare asupra ina iei n Central i de Est dect n celelalte mai mari a alimentelor i energiei n co urile IAPC.21 rile din Europa ri membre ale UE din afara zonei euro, datorit ponderii

20 21

http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2010ro.pdf[accesat 18.11.2011] Ibidem 20.

22

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Varia ia ratelor anuale ale ina iei IAPC de la o ar la alta s-a men inut la un nivel semnicativ (a se vedea tabelul nr.6) n anul 2010. Cele mai ridicate rate medii ale ina iei au fost raportate de Ungaria (4,7%), unde n luna ianuarie au fost majorate accizele i unde cre terile TVA anterioare au produs, de asemenea, un efect de baz , i Romnia (6,1%), care a aplicat o majorare substan ial a TVA n luna iulie. n majoritatea celorlalte ri, ina ia s-a situat ntr-un interval cuprins ntre 2,2% i 3,3%, n Polonia ajungnd la 2,7%. n Republica Ceh rata medie a ina iei a fost pozitiv , dar sub nivelul de 2%. Tabelul nr.6 Infla ia IAPC n statele membre ale UE din afara zonei euro i n zona euro
2006 Republica Ceh Polonia Ungaria Romnia Zona euro Sursa: Eurostat 2007 2008 2009 2010

2,1% 1,3% 4,0% 6,6% 2,2%

3,0% 2,6% 7,9% 4,9% 2,1%

6,3% 4,2% 6,0% 7,9% 3,3%

0,6% 4,0% 4,0% 5,6% 0,3%

1,2% 2,7% 4,7% 6,1% 1,6%

n luna octombrie 2011 rata infla iei n cele patru redat n figura de mai jos( figura nr.3).

ri analizate ar ta astfel: Republica

Ceh 2,1%, Polonia 3,8%, Ungaria 3,9% i Romnia 3,55%, o compara ie cu ceilal i ani fiind Figura nr.3 Evolu ia ratei infla iei 2006-2010 i octombrie 2011 n Republica Ceh , Polonia, Ungaria i Romnia (%)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 Oct-11 2.1 1.3 4 2.6 3 0.6 1.2 4.2 6.6 6.3 4.9 6 4 4 5.6 6.1 4.7 2.7 3.9 3.8 3.55 2.1 Republica Ceh Polonia Ungaria Romnia 7.9 7.9

Sursa: Eurostat 23

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Din grafic putem observa c , n prezent, toate cele patru ri analizate au reu it s ajung la nivelul stabilit prin strategia de intire direct a infla iei, Polonia fiind singura ce are un nivel al infla iei mai ridicat dect cel stabilit. A a cum bine am mai spus strategia de intire direct a infla iei este cea mai eficient strategie pentru atingerea obiectivului final al politicii monetare, men inerea stabilit ii pre urilor. n toate nregistrat o sc dere. De asemenea i instrumentele de politic importan n atingerea obiectivului fundamental. n general, b ncile centrale din rile central i est europene folosesc acelea i instrumente de politic monetar ca i BCE, ns cu anumite particularit i, datorit structurii diferite a pie ei i anume, structura surplusului de lichiditate. Astfel, principalele instrumente de politic monetar n Republica Ceh , Polonia i Romnia sunt: opera iunile de open-market, facilit ile permanente i rezervele minime obligatorii. n Ungaria instrumentele sunt rata depozitului la banca central la dou s pt mni, facilit ile permanente i rezervele minime obligatorii. n Republica Ceh principalele rate ale dobnzilor practicate de c tre Banca Na ional a Cehiei, ncepnd cu 7 mai 2010, se prezint astfel22: y y y y y rata de politic monetar : 0,75%; rata dobnzii la facilitatea de creditare (lombard rate) rata dobnzii la facilitatea de depozitare (discount rate) rata rezervelor obligatorii(reserve requirement) 2,0%; 0,75%. rata opera iunilor repo la dou s pt mni(2 week repo) 1,75%; 0,25%; i anume asigurarea au o deosebit i rile ce au adoptat aceast strategie, rata infla iei a monetar

Fa de anul 2009 rata lombard i rata 2 week repo au sc zut cu 1% iar rata discount cu 0,5%. n ceea ce prive te Polonia, principalele rate utilizate de c tre Banca Na ional a Poloniei, se prezint astfel , ncepnd cu 9 iunie 201123: y y y y rata creditului lombard rata de politic monetar 6,00%; 4,75%; 4,5%; rata depozitului overnight

rata rezervelor minime obligatorii 0,9 din rediscound rate (4,75%) adic 4.275%. Comparativ cu luna aprilie 2011 aceste rate au crescut cu 0,25% .

22 23

http://www.cnb.cz/en/monetary_policy/instruments/ [accesat 2.12.2011] http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/informacje/polityka_pieniezna.html[ accesat 2.12.2011]

24

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Banca Na ional a Ungariei24 are ca principal instrument de politic monetar rata depozitului la banca central (2 week MNB-bill) , aceasta fiind i rata de politic monatar a b ncii. Rata dobnzii la mprumuturile colaterale este de 7,5%, n timp ce la depozite de 5,5% iar la rezervele obligatorii de 6,5%. Toate aceste valori sunt valabile ncepnd cu 30 noiembrie 2011 i au nregistrat o cre tere cu 0,5 fa de valorile stabilite la nceputul anului. i ultima, dar nu cea din urm banc analizat , Banca Na ional a Romniei, are ca principale rate ale dobnzilor, ncepnd cu 3 noiembrie 2011 urm toarele25: y rata dobnzii de politic monetar (rata de referin ncepnd cu 1 sept.2011) este rata monetar ale BNR(opera iunile dobnzii utilizat pentru principalele opera iuni de pia dobnd ) i au o rat de 6%. y y rata dobnzii la facilitatea de depozit rata dobnzii la facilitatea de creditare De asemenea BNR practic 2%; 10%. i

de atragere de depozite pe termen de o s pt mn , derulate prin licita ie la rat fix de

Toate aceste valori au sc zut cu 0,25% fa de cele stabilite pe 5 mai 2010. i o rat a rezervelor minime obligatorii de 20% n valut 15% n lei ncepnd cu 24 aprilie 2011 la valut , respectiv 24 iulie 2009 la lei. Din cele prezentate mai sus putem spune c existe diferen e mari n ceea ce prive te principalele rate ale dobnzilor practicate de cele patru b nci. Unele au dobnzi mai ridicate, Banca Na ional a Romniei, respectiv Banca Na ional a Ungariei, altele mai sc zute Banca Na ional a Cehiei i Banca Na ional a Poloniei. Mediul politicii monetare la nceputul anilor 90 a fost asem n tor n toate rile analizate caracterizndu-se prin: num r limitat de b nci, inexisten a pie elor financiare, monede na ionale neconvertibile, infla ie ridicat . Printre provoc rile la care aceste num r liberalizarea pre urilor, convertibilitatea intern au trebuit s fie adaptate pentru a putea face fa ri au trebuit s fac fa se i apoi extern a monedelor na ionale, ri,

liberalizarea comer ului extern, precum i nceperea privatiz rii. Instrumentele politicii monetare acestor provoc ri. n prezent, mai multe membre ale UE i-au exprimat dorin a de a adopta moneda unic ct mai curnd posibil, pentru aceasta ele fiind nevoite s stea n ERM II pentru o perioad de cel pu in doi ani n vederea ndeplinirii criteriilor de convergen nominal stabilite la Maastricht.
24 25

http://english.mnb.hu/Monetaris_politika/mnben_jegybanki_eszkoztar [ accesat 2.12.2011] http://www.bnro.ro/Instrumentele-de-politica-monetara-3327.aspx [accesat 2.12.2011]

25

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Concluzii
Prin intermediul instrumentelor de politic monetar , banca central i propune s i ating obiectivele pe care i le-a stabilit. Instrumentele de politic monetar au misiunea de a urm ri interveniile b ncii centrale asupra lichidit ilor n economie i condiiilor de acordare i a disponibilit ii creditului n economie, precum i asupra orient rii selective a investiiilor i asupra politicii cursului de schimb. Toate cele patru ri au adoptat aceea i strategie pentru a ndeplini obiectivul principal, asigurarea si men inerea stabilit ii pre urilor, i anume intirea direct a infla iei. Politica monetar trebuie sus inut pe de o parte de o politic fiscal ferm , care s conduc la men inerea deficitului bugetar n limitele impuse de institu iile financiare i de finalizarea politicii de interna ionale, iar pe de alt parte, aceasta trebuie s fie sus inut

restructurare a economiei, impunndu-se astfel att finalizarea procesului de privatizare ct i eliminarea societ ilor comerciale ce i acoper pierderile pe baza profitabilit ii altor societ i. Politica monetar , indiferent de instrumentele aplicate i de canalele de transmisie a efectelor acestor ac iuni, conduce n principal la modificarea rezervelor disponibile sectorului bancar i nebancar, adic la modificarea condi iilor de operare att pentru sistemul bancar ct i pentru economia real . Instrumentele utilizate de b ncile na ionale sunt asem n toare ntre ele, dar i cu cele utilizate de c tre Banca Central European , avnd ns mici particularit i. Prin politica monetar promovat de fiecare banc n parte se urm re te pe de o parte reducerea ratei dobnzii de politic monetar precum i ratele rezervelor minime obligatorii, iar pe de alt parte reducerea semnificativ a cre terii economice i a activit ii de creditare bancar . Ca urmare a analizei n ceea ce prive te rezervele minime obligatorii, se constat c acest instrument a fost folosit cu eficien monetar . Referitor la opera iunile de open-market, acestea sunt utilizate pe scar larg la nivel interna ional i de in un statut privilegiat n rndul instrumentelor de politic monetar , fiind cel mai important i cel mai utilizat instrument de politic monetar al majorit ii b ncilor. pe toat perioada tranzi iei, fiind primul instrument ce a ordonat b ncile comerciale, obi nuindu-le cu preciziile reglement rilor n materie de politic

26

Analiza instrumentelor de politic monetar n noile

ri membre ale UE

Bibliografie

1) Costic , Ionela, Politic monetar , Editura ASE, Bucure ti, 2002; 2) Chiri , Nora; Emil ,Scarlat, Politic macroeconomic , Editura Economic , Bucure ti, 1998; 3) Manolescu, Ghe., Politica monetar n perspectiva globaliz rii, Editura Universitar , Bucure ti, 2009; 4) European Central Bank, The Single Monetary Policy in Stage.Gneral Documentation on ESCB Monetary Policy Instruments and Procedures, site http://www.ecb.int.

Site-uri: www.bnr.ro; www.cnb.cz/en; www.mnb.hu; www.nbp.pl; www.ecb.int; http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

27

S-ar putea să vă placă și