Sunteți pe pagina 1din 8

Tema: Subiectele dreptului afacerilor

1. Intreprinzatorii subiecte al dreptului afacerilor.


Notiunea de intreprinzator si deosebirile de alte notiuni asemanatoare.
Subiecte ale raportului juridic, respectiv i ale activit ii de ntreprinz tor nu pot fi dect oamenii, fie individual, fie grupa i n forme organizate. Subiecte ale dreptului afacerilor sunt persoanele fizice i juridice care desf oar activitate de ntreprinz tor, adic au dobndit, prin nregistrare sau prin alt mod stabilit de lege, calitatea de ntreprinz tori. Deoarece dreptul afacerilor ncorporeaz i normele de drept public, au calitatea de subiecte i persoanele juridice de drept public care nregistreaz , autorizeaz , licen iaz , supravegheaz , controleaz etc. persoanele care desf oar activitate de ntreprinz tor, de innd n aceste raporturi o pozi ie dominant . Prinutilizarea termenului intreprinzator, se realizeaza unificarea notiunilor utilizate in legislatie care, in diferite situatii, referindu-se la persoanele care desfasoara activitate de intreprinzato, foloseste termenii de agent economic, atreprenor, intreprindere, comerciant.

 Notiunea de intreprinzator si notiunea de agent economic.


Agent economic inseamna persoana care desfasoara activitate de intreprinzator sau care tine evidenta contabila, sau care, in genere, desfasoara o activitate economica.Astfel evidenta contabila este tinuta de un cerc mai mare de persoane inclusiv de cele care nu desfasoara activitate de intreprinzator, cum ar fi avocatii, notarii, organizatiile de binefacere, autoritatile publice, organele altor state (ambasadele, reprezentantele). Rezulta ca notiunea de agent economic are un sens mai larg incluzind atit intreprinzatorii cit si alte subiecte.

 Notiunea de intreprinzator si notiunea de antreprenor.


Legiuitorul utilizeaza deseori termenul de antreprenor drept sinonim al cuvintului intreprinzator, insa primul are un sens juridic mai consacrat, prin care se desemneaza partea contractului de antrepriza prin care persoana se angajeaza sa indeplineasca o lucrare pentru clientul sau. Prin urmare antreprenorul este un intreprinzator, dar nu tori intreprinzatorii sunt antreprenori.

 Notiunea de intreprinzator si notiunea de intreprindere.


Notiunea de intreprindere ca subiect de drept nu include intreprinzatorul individual titular de patenta, ci desemneaza toate celelalte persoane care se constiutie pentru a desfasura activitatea de intreprinzator. Deasemenea termenul de intreprindere mai este consacrat ca un complex patrimonial unic, adica un bun complex. Trebuie de tinut cont de faptul ca notiunea de intreprindere are doua sensuri: unul ca subiect de drept si altul ca obiect, ambele fiind utilizate in legislatie. Este important ca in fiecare caz concret, acestei notiuni sa i se dea interpretarea cuvenita. Din cele mentionate rezulta asadar ca notiunea de intreprinzator nu corespunde notiunii de intreprindere nici chiar in sens de subiect de drept.

 Noiunea de intreprinzator si notiunea de comerciant.


In legislatia Romaniei, Frantei, Germaniei termenul de intreprinzator se foloseste ca echivalentul termenului de comerciant. Comerciant inseamna negustor, adica persoana care face comert si obtine
1

profit din operatiunile de vinzare-cumparare. Legea nr.119/2004 defineste comerciantul ca persoana fizica sau juridica, inregistrata in calitate de intreprindere care detine licenta pentru importarea si comercializarea produselor. Prin urmare, comerciantul este un intreprinzator care desfasoara afaceri in domeniul comertului, adica savirseste operatiuni de vinzare-cumparare, pentru a obtine profit. Calitatea de intreprinzator insa o detin si fabricantii sau industriasii.

2. Intreprinzatorul persoana fizica.


Potrivit art.26 din Codul Civil, persoana fizica are dreptul sa practice activitatea de intreprinzator, fara a constitui o persoana juridica, din momentul inregistrarii de stat in calitate de intreprinzator individual sau in alt mod prevazut de lege. Astfel, dreptul de a desfasura activitatea de intreprinzator si implicit calitatea intreprinzator individual le obtin persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiucare sunt titulari de patenta de intreprinatorori care au inregistrat o intreprindere individuala sau o gospodarie taraneasca. Legea califica dreptincompatibila practicarea activitatii de intreprinzator ori administrarea persoanelor juridice in paralel cu detinerea unor functii publice. Functionarii publici nu pot desfasura activitate in baza patentei de intreprinzator, nu pot fi fondatori de intreprinderi individuale, membri ai unor societati in nume colectiv sau comanditati in societatea in comandita. Aceasta interdictyie se rasfringe asupra Presedintelui RM, asupra deputatilor in Parlament, membrilor Guvernului, Membrilor Curtii Constitutionale, CSJ, asupra consilielilor si membrilor organelor executive de toate nivelurile, asupra judecatorilor, procurorilor, colaboratorilor de politie din organele interne, organele de securitate, asupra militarilor si altor categorii de persoane carora le este interzisa orice alta activitate. Nu au calitate de intreprinzator actionarii, asociatii societatilor cu raspundere limitatea si nici membrii cooperativei de productie, deoarece aceasta calitate o au societatile comerciale insele, iar a fi asociat nu inseamna a participa neaparat la activitatea de intreprinzator a societatii. Detinerea actiunilor ori a unei parti sociale nu inseamna practicarea activitatii de intreprizator. Asociatul, daca nu este administratorul societatii, are un rol pasiv, un rol de investitor in societate, se aseamana cu un depunator la casa de economoii , ori cu un detinator al unei obligatiuni, dar care risca mai mult decit acestia.

 Intreprizatorul individual titular al patentei de intreprinzator.


Una din cele mai simple forme de practicare a activit ii de ntreprinz tor de c tre persoana fizic din Republica Moldova este activitatea practicat n baza patentei de ntreprinz tor. Patenta de ntreprinz tor este un certificat de stat nominativ, ce atest dreptul de a desf ura genul de activitate de ntreprinz tor indicat n ea n decursul unei anumite perioade de timp. Titular al patentei de ntreprinz tor poate fi orice cet ean al R.Moldova, cet ean str in sau apatrid, cet enia persoanei care solicit patenta neavnd nici o importan . O cerin semnificativ , n cazul patentei de ntreprinz tor, este principiul stabilirii de domiciliu, adic locuirea permanent pe teritoriul R.M. O alt cerin fa de titularul de patent este corespunderea abilit ii personale cu cerin ele de calificare necesare pentru practicarea genurilor de activitate indicat n patent . Un aspect important pentru desf urarea activit ii de ntreprinz tor n temeiul patentei este lipsa necesit ii de nregistrare a activit ii sau de primire a licen ei. Mai mult dect att, titularul de patent nu cade sub inciden a cerin elor ce presupun prezentarea d rilor de seam financiare i statistice, de inere a eviden ei contabile i financiare, de efectuare a opera iunilor i decont rilor de cas .
2

n baza patentei de ntreprinz tor se pot desf ura numai activit ile care sunt indicate n anexa legii cu privire la patenta de ntreprinz tor, nr. 93/1998. Pentru a ob ine patenta de ntreprinz tor, persoana fizic trebuie s se adreseze cu o cerere la Inspectoratul fiscal teritorial de la domiciliu sau din locul n care inten ioneaz s desf oare activitatea (sau Prim riei, dac n localitate nu exist oficiu al inspectoratului fiscal). La cerere se anexeaz urm toarele acte: actul ce confirm calificarea solicitantului de patent ; autorizarea autorit ii publice locale; actele ce confirm dreptul asupra mijlocului de transport care va fi utilizat n activitatea de ntreprinz tor; contractul de loca iune sau actul de proprietate; contractul de asigurare obligatorie i bonul de plat a taxei pentru patent . Activitatea de ntreprinz tor individual n baza patentei de ntreprinz tor este impozabil n felul urm tor n fiecare lun titularul patentei pl te te o tax fix pentru patent . Aceast plat con ine urm toarele impozite: impozitul pe venit, taxa pentru utilizarea resurselor naturale, taxa pentru amplasarea unit ilor comerciale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul de transportare a c l torilor, precum i deducerile n bugetul de stat al asigur rilor sociale. Titularul patentei de ntreprinz tor are urm toarele obliga ii: s desf oare activitatea numai n locurile permise n aceste scopuri de autoritatea administra ia publice locale; s respecte drepturile i interesele consumatorului; s respecte cerin ele legale impuse celor care desf oar genul de activitate respectiv, inclusiv normele sanitare, antiincendiare; s afi eze patenta sau copiile ei autentificate de notar vizibil n locurile unde i desf oar activitatea de ntreprinz tor persoana fizic . La practicarea activit ii de ntreprinz tor n baza patentei de ntreprinz tor de in torul patentei nu este n drept s angajeze lucr tori pentru desf urarea activit ii, s ncheie tranzac ii cu ntreprinderea individual a c rei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale. Suspendarea patentei: In baza cererii titularului de patenta in legatura cu boala sa. In cazul de neexecutare a obligatiilor saleprevazute de legea cu privire la patenta de intreprinzator. In cazul neachitarii in termen a taxei pentru perioada urmatoare. ncetarea activit ii n baza patentei de ntreprinz tor se efectueaz n baza urm toarelor condi ii: expirarea termenului pentru care a fost eliberat ; renun area titularului de patent ; pierderea capacit ii de munc ; decesul titularului de patent ; aplicarea fa de titularul patentei a unor sanc iuni administrative.

   

    

   

Titularul de patent r spunde pentru obliga iile asumate n activitatea de ntreprinz tor cu tot patrimoniul s u, excep ie f cnd bunurile care, potrivit legii, nu pot fi urm rite (lista bunurilor sunt indicate n art. 85 al Codului de executare al RM). Activitatile practicate in baza patentei: activitati de comert cu amanuntul (comert la tarabe, la tejghele cu diverse bunuri alimentare si nealimentare inclusiv apa si carti etc.) activitati de executare a lucrarilor (cusutul imbracamintei si incaltamintei, reparatia diferitor articole, constructia de case si garaje etc.) activitati de prestare a serviciilor (predare a unor discipline, arendare de locuinte, trasport auto de calatori si de marfuri, aratul, pastoritul etc.) cultivarea sau producerea de bunuri (confectionarea articolelor mestesugaresti, producerea varului, cresterea florilor etc.)

 Intreprinderea individuala. ntreprinderea individual este ntreprinderea care apar ine cet eanului, cu drept de proprietate privat , sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comun . Din dispozi iile art. 13 alin.(2) i ale art. 14 din Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr. 845/1992 reiese c ntreprinderea individual este o activitate, metodic organizat , a unui individ care presupune repeti ia profesional a actelor potrivit unei organiz ri sistematice, bazate pe anumite mijloace materiale. Altfel spus, ntreprindere individual este activitatea persoanei fizice, ntreprinz tor individual este persoana fizic , cu capacitate deplin de exerci iu, cet ean al Republicii Moldova, cet ean str in sau apatrid, domiciliat n Republica Moldova, care practic activitatea de ntreprinz tor n nume propriu i din cont propriu, administreaz personal afacerile, emite independent decizii, asigur ntreprinderea cu cele necesare i poart r spundere pentru rezultatele ei. ntreprinz torul individual se prezint n raporturile juridice civile ca persoan fizic , ns asupra activit ii de ntreprinz tor se aplic regulile care reglementeaz activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ, dac din lege sau din esen a raporturilor juridice nu rezult altfel. ntreprinz torul individual este n drept s practice orice activitate neinterzis de lege. Procedura de nregistrare a .I. este prev zut de art.28-31 al Legii nr.220-XVI din 19.10.2007. Pentru nregistrarea de stat a ntreprinz torului individual, la oficiul teritorial al Camerei n a c rui raz de desevire se afl sediul acestuia (viza de domiciliu), se depun urm toarele documente: 1. cererea de nregistrare, conform modelului aprobat de Camera nregistr rii de Stat; 2. buletinul de identitate a fondatorului sau reprezentantul acestuia, mputernicit prin procur autentificat n modul stabilit de lege; 3. documentul ce confirm achitarea taxei de nregistrare. Depunerea documentelor la nregistrarea de stat a ntreprinz torilor individuali se efectueaz n condi iile prev zute mai sus. Oficiul teritorial al Camerei, n termen de 3 zile lucr toare de la data depunerii documentelor, adopt decizia de nregistrare a ntreprinz torului individual. Decizia de fondare a ntreprinderii individuale trebuie s con in : datele de identificare a fondatorului: numele, prenumele, data i locul na terii, cet enia, domiciliul, num rul actului de identitate; denumirea de firm a ntreprinderii. Conform prevederilor art. 14 alin.(5) din Legea nr. 845/1992, n firma ntreprinderii individuale trebuie s se includ cuvintele: ntreprindere individual ori

 

   

prescurtat . I. i numele, cel pu in, a unui posesor. De pild , ntreprinderea individual Rotaru sau .I. Rotaru; sediul ntreprinderii, care poate fi domiciliul fondatorului ori un local nchiriat sau cump rat; data nfiin rii ntreprinderii, care este data nscrierii ei n Registrul de stat; genul de activitate a ntreprinderii; condi iile lichid rii ntreprinderii. nregistrarea de stat a ntreprinz torului individual nu se admite n cazul n care: persoana fizic este deja nregistrat n calitate de ntreprinz tor individual; persoana respectiv este lipsit , prin hot rrea instan ei de judecat , de dreptul de a practica activitate de ntreprinz tor; n cazul n care pe numele persoanei au fost nregistrate anterior ntreprinderi care nu func ioneaz i care nu au fost lichidate n modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public na ional. n asemenea cazuri, oficiul teritorial al Camerei adopt decizia de a refuza nregistrarea de stat a ntreprinz torului individual. Activitatea intreprinderii individuale inceteaza : La cererea intreprinzatorului individual cu conditia lipsei datoriilor fata de buget prin hotarirea instantei de judecata. Decesul. Alte temeiuri prevazute de lege. Calitatea de intreprinzator individual apare odata cu momentul inregistrarii datelor acestora in registrul de stat al intreprinzatorilor individuali si dispare odata cu radierea acestor date din registrul mentionat. Ca form de organizare a activit ii de ntreprinz tor ntreprinderea individual poate fi utilizat : de comercian ii locali care vnd m rfuri i produse cu am nuntul, de proprietarii de mici restaurante, cafenele, magazine de mezeluri, ig ri, b uturi r coritoare i alcoolice; de prestatorii individuali de servicii: frizeri, reparatori de nc l minte, de aparatur tele-radio, de ceasuri i automobile; de micii produc tori locali (me te ugari) de obiecte din ceramic , de butoaie, de mobil din lozie etc. ntreprinderea individual poate utiliza munca salaria ilor. Ace tia, producnd i comercializnd m rfuri, prestnd servicii, devin reprezenta ii fondatorului, i creeaz drepturi i obliga ii, iar n cazul n care ncalc drepturile consumatorului, r spunderea n fa a clientului o poart fondatorul. ntreprinderea este obligat s pl teasc toate impozitele i taxele prev zute de legisla ie. Patrimoniul ntreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale ntreprinz torului, care este obligat s in eviden a contabil a veniturilor ob inute din aceast activitate, precum i eviden a cheltuielilor suportate. Eviden a va fi inut numai pentru m rfurile i produc ia destinat activit ii economice, dar nu i pentru cele destinate uzului personal. Fondatorul ntreprinderii individuale r spunde nelimitat pentru obliga iile ntreprinderii individuale cu tot patrimoniul s u, cu excep ia bunurilor care nu pot fi urm rite. Ea i nceteaz activitatea la data radierii sale din Registrul de stat, pentru care fapt fondatorul depune o declara ie, indicnd data la care nceteaz s activeze ca ntreprinz tor.

y y y

  

 Gospodaria taraneasca (de fermier).


Gospod ria r neasc este o ntreprindere individual , bazat pe proprietatea privat asupra terenurilor agricole (denumite n continuare terenuri) i asupra altor bunuri, pe munca personal a
5

a) b) c) d)

e)

a) b) c) d)

membrilor unei familii(membri ai gospod riei r ne ti)munca acestora fiind mai mult de 50% din totalul muncii anuale, avnd ca scop ob inerea de produse agricole, prelucrarea lor primar , comercializarea cu preponderen a propriei produc ii agricole. Gospod ria r neasca se poate constitui i dintr-o singura persoan fizic . Activitatea gospod riei r ne ti este reglementat de Legea cu privire la gospod riile r ne ti, de Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, de Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal, Codul muncii i de alte acte normative. Dreptul la constituirea gospod riei r ne ti l au persoanele fizice care au atins vrst de 18 ani, dispun de capacitate de exerci iu deplin i posed teren cu drept de proprietate privat . O persoan fizic poate fi fondatorul (membrul) numai al unei gospod rii r ne ti. Pentru constituirea gospod riei r ne ti persoana fizic trebuie s depun o declara ie de constituire semnat de fondator i de poten ialii membri ai acesteia n form autentic . n declara ia de constituire a gospod riei trebuie s se indice: denumirea complet i abreviat a gospod riei; sediul gospod riei; numele, prenumele, data na terii, cet enia i domiciliul fondatorului i al poten ialilor membri ai ei, gradul de rudenie al acestora cu fondatorul; numerele de nregistrare, amplasarea i suprafa a, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor n proprietate individual sau proprietate comun , inclusiv a terenurilor din extravilan considerate gr dini, precum i a terenurilor arendate; componen a altor bunuri imobiliare care se transmit n proprietate comun membrilor gospod riei. Denumirea gospod riei r ne ti va con ine cuvintele: gospod rie r neasc , numele fondatorului i sediul gospod riei. Sediul gospod riei r ne ti este n unitatea administrativ-teritorial de nivelul nti n a c rei Prim rie este nregistrat . Gospod ria r neasca va fi nregistrat de c tre fondatorul ei la Prim ria unit ii administrativ-teritoriale de nivelul nti n a c rei hotare el de ine teren. n cazul n care fondatorul de ine terenuri amplasate n hotarele a dou sau mai multe unit i administrativ-teritoriale de nivelul nti, cererea de nregistrare a gospod riei r ne ti se prezint Prim riei alese de fondator. Pentru nregistrarea gospod riei r ne ti, fondatorul prezint Prim riei: declara ia de constituire; copiile de pe documentele ce confirm dreptul de proprietate privat al fondatorului i al poten ialilor membri ai gospod riei asupra terenurilor; copiile de pe contractele de arend a terenurilor, dup caz, autentificate de secretarul Prim riei; bonul de plat , pe contul Prim riei, a taxei de nregistrare a gospod riei. n decursul unei s pt mni din ziua prezent rii documentelor, Prim ria nregistreaz gospod ria r neasc , efectund nscrieri de rigoare n Registrul gospod riilor r ne ti (de fermier), i elibereaz certificatul de nregistrare sau emite o decizie privind refuzul de a nregistra gospod ria. Decizia motivat a Prim riei privind refuzul de a nregistra gospod ria r neasc se remite fondatorului n scris. Administrarea gospod riei r ne ti este efectuat de fondatorul ei, iar n cazul eliber rii fondatorului din func ie, de unul dintre membri ei care a atins vrsta de 18 ani i are capacitate de exerci iu deplin , ales de ceilal i membri ai gospod riei. Pot fi membri ai gospod riei r ne ti, n afar de conduc tor, urm toarele persoane apte de munc : so ul (so ia), p rin ii, copiii, inclusiv adoptivi, fra ii, surorile i nepo ii lui care au atins vrsta de 16 ani. Primirea n gospod ria r neasca se face cu acordul membrilor ei, iar ie irea se face la cerere i nu necesit acordul celorlaltor membri ai ei.
6

3.Persoana juridic ca subiect al dreptului comercial


Subiect de drept nu este numai omul izolat, considerat n sensul dreptului ca persoan fizic . Via a n societate i multiplele interese care nu pot fi satisf cute prin activitatea singular a individului l-au determinat s intre n diferite colectivit i. Aceste colectivit i, organizate ca entit i distincte de membrii care le compun i sprijinite economic pe o mas de bunuri comune n vederea satisfacerii unor interese comune, au devenit subiecte de drept de sine st t toare. Ele sunt persoane juridice sau morale. Conform dispozi iilor art. 57 al Codului civil al R.M., nr. 1107/2002, din Codul civil, persoanele juridice sunt de drept public i de drept privat, situate, n raporturile civile, pe pozi ii de egalitate. Persoane juridice de drept public sunt: statul, unit ile administrativ-teritoriale, alte autorit i publice. De i sunt n drept s participe la raporturi juridice civile, ele nu au calitatea de ntreprinz tor i nu desf oar afaceri n nume propriu. Dac sunt de un interes public major, activit ile se decreteaz ca monopol de stat i se permite a fi desf urate exclusiv de c tre ntreprinderile de stat sau chiar de organele statului. ntreprinderile de stat se constituie de c tre Guvern sau, prin delegare a mputernicirilor, de c tre autorit ile publice centrale, aplicndu-se prevederile Legii privind ntreprinderea de stat. De asemenea, statul poate constitui sau participa la constituirea unor alte persoane juridice, cum ar fi societ ile comerciale pe ac iuni i societ ile cu r spundere limitat . Avnd calitatea de fondator, asociat sau ac ionar, statul se supune tuturor normelor juridice pe care le-a stabilit pentru aceste tipuri de persoane juridice. Unit ile administrativ-teritoriale sunt n drept s nfiin eze i s gestioneze ntreprinderi municipale care s desf oare activit i de ntreprinz tor de interes public local. De asemenea, ele au dreptul s participe la constituirea de societ i comerciale pe ac iuni i cu r spundere limitat dac n acest sens decide consiliul local. Unele opera iuni economice ale statului i ale altor persoane juridice de drept public sunt de aceea i natur juridic ca i activitatea de ntreprinz tor, ca, de exemplu, arendarea bunurilor ce le apar in, transmiterea dreptului de prospec iune i explorare a resurselor naturale, n cazul concesiunilor acordate investitorilor, acordarea de credite, prin Banca Na ional a Moldovei, b ncilor comerciale. Persoana juridic de drept privat. Potrivit art.59 din Codul civil, persoanele juridice de drept privat pot avea scop lucrativ (comercial) i scop nelucrativ (necomercial). Divizarea persoanelor juridice de drept privat n societ i comerciale i necomerciale este cunoscut legisla iilor dreptului continental de la apari ia primelor codific ri. Aceast clasificare are la origine scopul pe care i-1 propun fondatorii la constituirea persoanei juridice. Dac ei i propun s ob in beneficiu, o astfel de persoan are scop lucrativ, asupra ei dobndind drepturi patrimoniale i transmisibile. Dac i propun alte scopuri dect ob inerea de profit (de exemplu, ocrotirea naturii, protec ia salaria ilor, sus inerea culturii, artelor, nv mntului, cercetarea diferitelor fenomene te.), fondatorii vor constitui o persoan juridic cu scop nelucrativ dobndind asupra ei, de regul , drepturi nepatrimoniale i netransmisibile. Spunem de regul ", deoarece tehnica juridic a avansat n ultimii ani astfel nct a permis constituirea unor organiza ii necomerciale asupra c rora exist drepturi patrimoniale.  Persoane juridice cu scop lucrativ sunt societ ile comerciale (Codul civil, art.106-170), ntreprinderile de stat i municipale (Codul civil, art.179 i Legea nr.146/1994 cu privire la ntreprinderea de stat160), cooperativele de produc ie i cooperativele de ntreprinz tor (Codul civil, art.171-178, Legea nr.73/2001 privind la cooperativa de ntreprinz tor161, Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de produc ie162). Fondatorii
7

societ ilor comerciale urm resc scopul de a ob ine beneficii din activitatea societ ii i a le mp r i ntre ei cu titlu de dividend. Acela i scop, n principiu, este urm rit i de fondatorii ntreprinderilor de stat i municipale, precum i de membrii cooperativelor de ntreprinz tor i a cooperativelor de produc ie. Altfel spus, persoanele juridice cu scop lucrativ sunt constituite i gestionate de fondatori, asocia i, membri, ac ionari pentru ob inerea anumitor foloase materiale. Acestui scop i este dedicat ntreaga via social a acestor persoane juridice, din care considerent, legiuitorul a interzis dona iile dintre ele. Persoanele juridice cu scop lucrativ iau na tere (dobndesc calitatea de subiect) prin nregistrare de stat i nmatriculare n Registrul de stat al ntreprinderilor, fapt demonstrat de certificatul de nregistrare, eliberat de Camera nregistr rii de Stat. La data constituirii, persoana juridic cu scop lucrativ dobnde te dreptul de a desf ura orice activitate neinterzis de lege, chiar dac nu este prev zut n actul de constituire, inclusiv activitatea de ntreprinz tor. In cazul n care pentru un anumit tip de activitate se cere autoriza ie special , persoana juridic va ob ine aceast autoriza ie (licen ). Ca mecanisme de concentrare a capitalului i de limitare a riscului ce rezult din activitatea de ntreprinz tor, persoanele juridice cu scop lucrativ sunt acele subiecte prin care se desf oar majoritatea activit ilor de ntreprinz tor. Ele produc m rfuri, execut lucr ri, presteaz servicii, contribuie la bun starea cet enilor i la dezvoltarea economic a rii. Persoanele juridice cu scop lucrativ au, prin defini ie, calitatea de ntreprinz tor, sunt principalii operatori ai vie ii economice i subiecte c rora le este dedicat cea mai mare parte din materialul prezentului curs. Natura juridic a rela iilor dintre persoana juridic cu scop lucrativ i persoanele care au calitatea de fondator, asociat, membru sau ac ionar const n faptul c ultimele au fa de persoana juridic un drept de crean complex din care se eviden iaz dreptul de a participa la activitate i conducerea ei, dreptul la informa ii privind activitatea persoanei juridice, i, principalul, o cot din profitul ob inut, precum i din activele r mase n caz de lichidare. Profitul realizat de persoana juridic i activele n cazul lichid rii ei se repartizeaz ntre asocia i propor ional cotei lor de participa ie la capitalul social dac actul de constituire nu stabile te altfel. Dreptul de crean a asociatului fa de societatea comercial este patrimonial i transmisibil.  Persoana juridic cu scop nelucrativ (necomercial) Se fondeaz pentru satisfacerea intereselor spirituale, profesionale, culturale, tiin ifice, sociale etc, ceea ce necesit mijloace materiale, inclusiv b ne ti, ob inute din cotiza iile de membru, din dona ii, dar i din activit i economice aduc toare de profit. Prin urmare, n anumite condi ii, i persoanele juridice cu scop nelucrativ au dreptul, cu titlu de excep ie, s desf oare activitate de ntreprinz tor. n acest sens, art.60 alin.(3) din Codul civil dispune c o persoan juridic poate desf ura numai activitatea prev zut de lege i de actul de constituire. n dezvoltarea acestei dispozi ii, legiuitorul determin c organiza iile necomerciale sunt n drept s desf oare orice activitate neinterzis de lege care ine de realizarea scopurilor prev zute de statut sau care decurg din ele. Dac o astfel de activitate este supus licen ierii, organiza ia necomecial o va putea desf ura doar dup ce va ob ine licen . Venitul realizat de organiza ia necomercial din activitatea de ntreprinz tor nu poate fi mp r it ntre membrii ei, ci este destinat realiz rii scopurilor propuse, membrii neavnd drepturi patrimoniale transmisibile fa de ea163. Persoanele juridice care nu au scop lucrativ sunt organiza ii necomerciale, constituite n form de asocia ii, institu ii, funda ii, sindicate, patronate, partide, asocia ii religioase uniuni de persoane juridice etc.
8