Sunteți pe pagina 1din 5

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului


expert contabil Monica Toma

M o n o g r a f i i

Profitul impozabil se calculeaz` ca diferen]` \ntre veniturile realizate din orice surs` [i cheltuielile efectuate \n scopul realiz`rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile [i la care se adaug` cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau \n calcul [i alte elemente similare veniturilor [i cheltuielilor. Acte normative utilizate: Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu complet`rile [i modific`rile ulterioare Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal Ordin nr. 1.752 din 17/11/2005 pentru aprobarea Reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene, cu complet`rile [i modific`rile ulterioare.

Exemplu
S` presupunem c` la 31.12.2007, societatea X dispune de urm`toarele informa]ii reprezentnd rulaje anuale la conturile de venituri [i cheltuieli [i solduri anuale la conturile de capital propriu, rezultat reportat [i rezultat curent \nainte de impozitare.

Preciz=ri
Pierderea fiscal` a anului precedent este de 500 lei. |n contul 768 Alte venituri financiare sunt \nregistrate dividendele \ncasate \n cursul anului 2007 \n valoare de 500 lei de la o societate la care societatea X de]ine ac]iuni. Contul 7812 Venituri din provizioane cuprinde: provizioane deductibile fiscal reluate la venituri \n valoare de 200 lei [i provizioane nedeductibile fiscal reluate la venituri \n valoare de 100 lei. Societatea are venituri neimpozabile de 600 lei (500 dividend + 100 venituri din provizioane nedeductibile fiscal). |n contul 625 s-au \nregistrat cheltuielile cu indemniza]iile de deplasare. Pentru aceste cheltuieli s-a urm`rit \nc` din momentul \nregistr`rii \ncadrarea lor pe cheltuieli deductibile numai \n limita a de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institu]ii publice. Cheltuielile cu provizioanele au fost constituite pentru crean]e ne\ncasate. |n func]ie de condi]iile de deductibilitate impuse prin art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, \n anul 2007 din total provizioane constituite \n valoare de 70 lei, numai provizioanele \n valoare de 50 lei reprezint` provizioane deductibile, iar restul provizioanelor de 20 lei reprezint` provizioane nedeductibile. Cheltuielile cu dobnzile sunt aferente unui contract de leasing financiar. Amortizarea fiscal` este de 80 lei.
www.monografii.ro; www.contabilul.ro

c o n t a b i l e
1

Revista Romn` de Monografii Contabile

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Calculul profitului contabil


Profitul contabil = Total venituri Total cheltuieli Profitul contabil = 11.805 8.552 = 3.253 Calculul p`r]ii deductibile din cheltuielile care au deductibilitate limitat`

Calculul profitului impozabil [i al impozitului pe profit

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Stabilirea [i calculul cheltuielilor nedeductibile

Calculul sumei reprezentnd cheltuieli cu sponsorizarea ce se scad din impozitul pe profit |n conformitate cu art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, contribuabilii care efectueaz` sponsoriz`ri scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac` totalul acestor cheltuieli \ndepline[te cumulativ urm`toarele condi]ii:

este \n limita a 3 din cifra de afaceri; nu dep`[e[te mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. |n exemplul nostru, cifra de afaceri = 8.500 + 2.500 = 11.000. 3din cifra de afaceri = 11.000 x 3 / 1.000 = 33 20% din impozitul pe profit = 515 x 20% = 103 Pe baza calculelor efectuate, societatea va sc`dea din impozitul pe profit calculat (515 lei) suma de 33 lei.

|nregistr=ri contabile la 31 decembrie 2007


|nregistrarea impozitului pe profit |n contabilitate se va \nregistra suma de 515 33 (sponsorizare) 25 (impozit pe profit \nregistrat anterior) = 457 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit [i 121 Profit [i pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 457 = 441 Impozitul pe profit 457

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrarea rezervelor legale: 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale 100

|nregistr=ri contabile efectuate la \nceputul anului 2008


|nchiderea conturilor 129 [i 121: 121 Profit [i pierdere = 129 Repartizarea profitului 100

|nchiderea contului 121 prin 117: Profit contabil r`mas nerepartizat = 3.253 457 (impozit pe profit) 100 (rezerve) = 2.696 121 Profit [i pierdere |nregistrarea repartiz`rii profitului Asocia]ii decid repartizarea profitului contabil r`mas dup` constituirea rezervelor legale, astfel: recuperarea pierderii contabile din anul precedent 2000; dividende 696. Dup` aprobarea situa]iilor financiare de c`tre AGA \n anul 2008, se fac urm`toarele \nregistr`ri: a) |nregistrarea recuper`rii pierderii contabile: 117/2 Rezultatul reportat/an 2007 = 117/1 Rezultatul reportat/an precedent 2.000 = 117/2 Rezultatul reportat/an 2007 2.696

La calculul impozitului pe profit se recupereaz` pierderea fiscal`, dar \n contabilitate din profitul contabil se recupereaz` pierderea contabil`.

b) |nregistrarea repartiz`rii profitului la dividende: 117/2 Rezultatul reportat/an 2007 = 457 Dividende de plat` 696

c) |nregistrarea impozitului pe dividende \n cota de 16%: 457 Dividende de plat` = 446 Impozit pe dividende 111

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro