Sunteți pe pagina 1din 3

FI A POSTULUI FREZOR UNIVERSAL I.

. Identificarea postului: Titlul postului Frezor universal Pozi ia n COR 722408 Obiectivul postului instaleaz , opereaz , supravegheaz i ntre ine ma inile de frezat prin care sunt prelucrate, respectndu-se normele de calitate, diverse materiale i semifabricate. Integrare n structura organiza iei: Rela ii de subordonare Director general Rela ii de colaborare cu personalul firmei Responsabilit i i sarcini:

II.

III.

a. Responsabilitati generale: n raport cu alte persoane (angaja i, subordona i,colaboratori) dar i persoane externe: 1. Onestitate i confiden ialitate vis-a-vis de angaja ii firmei, precum i de clien i i furnizori; n raport cu aparatura pe care o utilizeaz : 1. Utilizeaz cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din dotare n raport cu produsele muncii: 1. R spunde confrom legii pentru secretul i securitatea datelor pe care le p streaz i manipuleaz ; 2. R spunde disciplinar, contraven ional sau penal, dup caz, pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunz toare a sarcinilor de serviciu 3. Con tiinciozitate vis--vis de sarcinile pe care le are de ndeplinit n raport cu securitatea i s n tate n munc , dar i cu Regulamentul Intern 1. Respect normele de protec ia muncii 2. Respect normele stipulate in R.I. 3. Urm re te permanent respectarea parametrilor de calitate impu i prin procedurile specifice de lucru sau prin instruc iunile tehnologice; n rela iile cu colegii de munc , subordona ii 1.Mentine rela ii colegiale i colaboreaz cu colegii. 2.Men ine rela ii corecte cu institu iile cu care colaboreaz .
b. Responsabilit i i sarcini specifice:

Supravegheaz periodic ciclul de lucru pentru fiecare utilaj (scule, dispozitive verificatoare) pentru a se asigura de buna func ionare a acestuia;

Efectueaz ntre inerea, repararea sau nlocuirea aparatelor cu care lucreaz discuri i pietre abrazive, freze, dispozitive de fixare i calibrare, abloane, aparate specifice de m sur i control; Studiaz planurile, schi ele sau comenzile primite pentru a evalua specifica iile pieselor i pentru a determina instruc iunile de prelucrare, secven ele de operare, uneltele i materialele necesare; Aplic cuno tin e despre propriet ile diverselor metale pentru a selecta viteza de t iere, rata de alimentare i adncimea t ieturilor; Regleaz utilajele i selecteaz parametrii regimului de prelucrare n func ie de caracteristicile pieselor realizate; Execut diverse piese i lucr ri de frezare prin copiere sau normal; Verific respectarea normelor de calitate ale produselor realizate i remediaz deficien ele ap rute; Asigur men inerea func ion rii corecte a aparatelor i instrumentelor de m sur i de control conform instruc iunilor de lucru specificate; Preg te te pe baza diferitelor re ete lichidul de r cire-ungere necesar bunei func ion ri a utilajelor Recupereaz materialele rezultate n urma prelucr rilor i le depoziteaz n locuri special amenajate; Verific i men ine stocul de materiale, semifabricate, piese de schimb i scule necesare desf ur rii activit ii sale. IV. Condi ii ale postului: Contextul muncii munc individual i de echip n atelierul amenajat n sediul SC UNIVERSAL PROIECT SRL, activitatea implic mult acurate e i precizie, uneori presupune deplas ri medii n vederea asambl rii sau remedierii unor probleme tehnice ale utilajelor clien ilor; Programul de munc conform normelor interne impuse de organizatie, cu posibilitatea de prelungire in functie de necesit ile departamentale; Resurse disponibile - utilizeaz echipament individual de protec ie; unelte: frez , pil , ciocan, menghin , patent i cle ti, foarfec pentru tabl , mijloace pentru m surarea, verificarea lungimilor, unghiurilor, suprafe elor, preciziei formei i pozi iei reciproce a suprafe elor, propriet ilor stratului superficial, pentru m surarea parametrilor func ionali ai ma inilor unelte (presiune, tura ie, temperatur , debit). V. Specifica iile postului Aptitudini i cuno tin e necesare postului: cuno tin e mecanice, matematice, de produc ie i procesare; deprinderi tehnice i de rezolvare a problemelor; aptitudini spa iale, de percep ie a formei, numerice, rapiditate n reac ii, capacitate decizional ; dexteritate manual , controlul instrumentelor, coordonarea membrelor, acuitate auditiv i vizual apropiat , percep ie tridimensional .

Studii: studii medii i cursuri de formare profesional de specialitate. Cerin e psihologice: Responsbilitate, echilibru emo ional, con tiinciozitate, seriozitate i meticulozitate n realizarea sarcinilor cu o bun capacitate de a realiza acela i tip de sarcin timp ndelungat, aten ie concentrat , preocupare pentru perfec ionarea preg tirii profesionale.

VI. Criterii de evaluare a performan elor Evaluarea performan elor se va realiza anual. Calitatea lucr rilor executarea corect a sarcinilor de serviciu conform fi ei postului i prevederilor legale n vigoare; Randament n munc ritmul de lucru, ndeplinirea volumului de lucru stabilit; Cuno tin e i aptitudini experien a, cuno tin e i deprinderi profesionale necesare meseriei; Adaptare profesional adaptare la condi ii noi de munc i lucr ri/sarcini noi; Spirit de ini iativ nsu irea de a efectua lucr ri f r comand sau sprijin din afar ; Disciplin respectarea sarcinilor trasate, ncrederea inspirat , absen e, ntrzieri; Integrare n colectiv cooperarea cu ceilal i colegi, munca n echip ; Comportamnet etic tact, sim al m surii n comportare, inut .

Director General:

Titularul postului:

Am primit un exemplar,