Sunteți pe pagina 1din 3

Modelul Gordon-Shapiro este cea mai simpl metod de estimare a costului capitalului propriu, fiind o variant simplificat a valorii

actualizate a fluxului de lichidit i viitoare pe care le genereaz ac iunile: dividende i pre de vnzare. Rata de actualizare utilizat este rata rentabilit ii cuvenit ac ionarilor, innd cont de perspectivele ntreprinderii i de riscul pe care acestea le ncorporeaz . Putem astfel determina valoarea actual a unei ac iuni, pe baza acestui model, aplicabil doar atunci cnd rata de cre tere a dividendelor este inferioar ratei de actualizare (g<r).
Exerci iul financiar Indicatori Num rul de ac iuni Cursul bursier al ac iunii la nceputul perioadei (Po) Cursul bursier al ac iunii la sfr itul perioadei (P1) Dividendul pe ac iune DIV Randamentul dividendelor DIV/Po Rata de cre tere a dividendelor g=(P1-Po)/Po Prop. din prof net pe ac . distrib. d=DIV/EPS (%) Prop. din prof net pe ac . reinvestit 1-d Randamentul prof. net pe ac . reinv. r=EPS*(1-d)/Po Plusvaloarea pe ac . dup reinvestire g=(1-d)*r Randamentul plasamentului pe ac . dup reinvestire k=DIV/Po+(1d)*r Rezultatul net pe actiune (EPS) 2008 73.303.142 38,6 11 0,3 0,0078 -0,7150 0,5243 47,5708 0,7052 33,5460 2009 73.303.142 11,3 13,5 0,05 0,0044 0,1947 0,5974 40,2628 0,2982 12,0076 2010 73.303.142 13 19,35 0,116 0,0089 0,4885 0,8923 10,7692 0,1077 1,1598 Abateri (%) 20082009 0,0000 -70,7254 22,7273 -83,3333 -43,0678 127,2284 13,9387 -15,3622 -57,7087 -64,2056 20092010 0,0000 15,0442 43,3333 132,0000 101,6615 150,8916 49,3723 -73,2527 -63,8895 -90,3414

33,5538 0,572

12,0120 0,084

1,1687 0,130

-64,2007 -85,3722

-90,2707 55,3166

Rezultatele privind analiza randamentelor bursiere, potrivit Modelului GordonShapiro, ne permit s concluzion m urm toarele: Dup cum se poate observa i din tabel, num rul total de ac iuni a r mas constant n to i cei 3 ani, respectiv n num r de 73.303.142 ac iuni, iar randamentul global al unui plasament (r) este mai mare dect rata de cre tere a dividendelor (g), ceea ce face modelul Gordon- Shapiro aplicabil n cazul C.N.T.E.E. Transelectrica. Randamentul dividendelor se afl n cre tere, nregistrnd n perioada 2008-2009 o sc dere cu 43,0678%, iar n perioada 2009-2010 o cre tere de 101,6615%, simultan cu ob inerea de profituri din ce n ce mai mari, situa ia financiara a ntreprinderii este n continu mbun t ire. Dac analiz m evolu ia randamentului dividendelor cu raportare strict la anii 2008-2010, vom ob ine o rat de cre tere a indicatorului de 14,81%.

Profitul net, pe baza c ruia am calculat EPS, nregistreaz o sc dere de 85,372% n perioada 2009 fa de 2008, ca urmare a sc derii mai rapide a veniturilor totale cu 15,22%, n compara ie cu sc derea cheltuielilor totale n propor ie de 14,06%. n perioada 2010 fa de 2009, profitul net nregistreaz o cre tere de 55,77%, fapt datorat cre terii mai rapide a veniturilor totale, cu 5,43%, n compara ie cu cre terea cheltuielilor totale de 5,04%. Observ m pentru perioada 2009-2010 rata de cre tere a dividendelor sau plusvaloarea pe ac iune (g) a nregistrat o sc dere de 90,3414%, ceea ce conduce i la sc derea cu acela i punctaj procentual a costului capitalului propriu. n acela i sens, pentru perioada 2008-2009, rata de cre tere a dividendelor nregistreaz o sc dere de 64,2056% ceea ce duce la reducerea cu acela i procent a costului capitalului. Avnd n vedere aceste plusvalori pe ac iune, randamentul global al plasamentului pe ac iune sau capitalul investit ntr-o ac iune (k) a sc zut n perioada 2008-2009 cu 64,2007%, iar n perioada 2009-2010 a nregistrat o sc dere de 90,2707%. Partea reinvestit din profitul net pe ac iune (1-d) s-a diminuat n perioada 2008-2009 cu 15,3622%, respectiv cu 73,2527% n perioada 2009-2010, concomitent cu cre terea ponderii repartizate sun form de dividende. n aceste condi ii, randamentul profitului net pe ac iune reinvestit s-a diminuat cu 57,7087% n perioada 2008-2009 , ceea ce a atras diminuarea att a plusvalorii pe ac iune dup reinvestire cu 64,2056% n 2009 comparativ cu 2008. Raportnd perioada 2010 la perioada 2009 observ m c randamentul profitului net pe ac iune reinvestit a sc zut cu 63,8895%, antrennd i sc derea plusvalorii pe ac iune dup reinvestire cu 90,3414%. Randamentul global al unui plasament (r) eviden iaz faptul c investitorul, cump rnd o ac iune, cump r randamentul actual egal cu 0,0078 lei/ac iune pentru perioada 2008, 0,0044 lei/ac iune pentru 2009 i 0,0089 lei/ac iune pentru 2010, plus o rat de cre tere viitoare sperat a dividendelor reprezentat de g. A adar, plasamentul mai profitabil a fost exercitat n perioada 2009-2010 cnd randamentul actual al unei ac iuni a crescut cu 32,7575%, comparativ cu perioada 2008-2009 cnd acesta a sc zut cu 52,0225%. Pre ul actual al unei ac iuni nregistreaz o cre tere de 22,73%, n perioada 20082009, ca urmare a influen elor exercitate de pia i de sectorul de activitate. Ne vine nc o dat n spirijin faptul ca C.N.T.E.E. Transelectrica activeaz singur n ramur i este principalul furnizor pentru energia electric la nivel na ional. Pentru perioada 2009-2010, pre ul actual al unei ac iuni nregistreaz o cre tere i mai mare, respectiv de 43,33%, ca urmare a cre terii credibilit ii pe pia a interna ional , n urma acordurilor semnale. Sc derea dividendelor brute pe ac iune, n propor ie de 83,33 % n perioada 20082009, este cauzat de sc derea p r ii din profitul net destinat remuner rii ac ionarilor de la 21.990.943 lei n 2008, la 3.665.157 lei n 2009, innd cont de fapt c num rul ac iunilor a r mas constant. Pentru perioada 2009-2010, ns , parte din profitul net destinat remuner rii ac ionarilor cre te n propor ie de 132%, cre tere generat de re inerea i apoi reinvestirea unei p r i din profit la o rat de rentabilitate ce dep e te rata de rentabilitate cerut de pia .

Elemente Profitul net (lei) Dividend repartizat (lei) Rata efectiv de distribuire (%) Dividendul brut pe ac iune

Exerci iul financiar 2008 41.943.077 21.990.943 9 0,300 2009 6.135.590 3.665.157 54 0,050 2010 9.557.424 8.503.165 52 0,116

Abateri (%) 2008-2009 -85,372 -83,333 -40,000 -83,333 2009-2010 55,770 132,000 -3,704 132,000

Nivelul sc zut al dividendului pe ac iune reflect finan area unor proiecte de dezvoltare i, prin urmare, constituie semnalul declan arii unei campanii de achizi ii a titlurilor C.N.T.E.E Transelectrica, statul urmnd s vnd 15% din pachetul de ac iuni de inute la C.N.T.E.E Transelectrica. Pentru a interpreta corect evolu ia randamentului global al dividendelor trebuie f cut corela ia cu trendul profitului pe ac iune i cu cel al PER-ului. Dac rela ia P0=D1/(k-g) se mparte la profit ea devine P0/profit=(D1/profit)/(K-g)=d/(K-g), P0/profit reprezint indicatorul PER, iar D1/profit=d=rata de distribu ie, acest lucru arat dependen a dintre PER, cre terea profitului i implicit i a dividendelor i rata de rentabilitate cerut pentru plasament.

Elemente Profitul pe ac iune(lei) PER

Exerci iul financiar 2008 0,570 0,630 2009 0,080 0,660 2010 0,130 0,700

Abateri (%) 2008-2009 -85,965 4,762 2009-2010 62,500 6,061

Rela ia dintre randamentul profitului net pe ac iune reinvestit (r) i randamentul plasamentului pe ac iune dup reinvestire (g), respectiv r<k (0,7052<33,5538), n perioada 2008-2009, eviden iaz c randamentul profitului net pe ac iune reinvestit este mai mic dect randamentul global al plasamentului pe ac iune a teptat de investitor, situa ie n care investitorul poate decide reducerea plasamentelor, pn la o cre tere a randamentului plasamentului ac iunii dup reinvestire. Pentru perioasa 2010 comparat cu 2009, rela ia dintre randamentul profitului net pe ac iune reinvestit (r) i randamentul plasamentului pe ac iune dup reinvestire (g), respectiv r<k (0,2982<12,0120, respectiv 0,1077<1,1687), n perioada 2008-2009, eviden iaz c randamentul profitului net pe ac iune reinvestit este inferior randamentului global al plasamentului pe ac iune a teptat de investitor, situa ie care determin investitorul s reduc plasamentele i s maximizeze partea din profitul net pe ac iune distribuit ca dividende, pn cnd un nou echilibru se va restabili ntre cei doi indicatori.