Sunteți pe pagina 1din 81

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII I INOV RII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECICNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XII-a

MODULUL:
NTRE INEREA INSTALA IILOR I ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

DOMENIUL: ELECTRIC NIVEL: 3 CALIFICARE: TEHNICIAN N INSTALA II ELECTRICE

Martie 2009
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

AUTOR:
CI MAN AMELIA Prof. grad didactic I, COLEGIUL DIMITRIE LEONIDA, IA I TEHNIC

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

CUPRINS

1. 2. 3. 4. 5.

Competen e Informa ii despre specificul agen ilor economici Modalitatea de organizare a practicii Recomand ri privind respectarea normelor de s n tate i securitatea muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desf 5.1 Fi e de observa ie 5.2 Fi e de lucru 5.3 Fi e tehnologice 5.4 Studii de caz 5.5 Miniproiecte 5.6 Jurnal de practic ur rii practicii

4 5 7 9 12 15 20 31 33 37 42 43 48 81

6. 7. 8.

Organizarea evalu rii Anexe Bibliografie

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

1. COMPETEN E
Con inuturile incluse n structura modulului NTRE INEREA INSTALA IILOR I ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ofer elevilor cuno tin e care le vor permite s - i dezvolte abilit i practice i creative privind depistarea defectelor n cabluri electrice, n aparate, ma ini i instala ii electrice aflate n exploatare la agen i economici locali, precum i de remediere a acestora i de restabilire a func ionalit ii, ceea ce le va asigura baza necesar pentru realizarea activit ii de ntre inere pentru o gam larg de aparate, ma ini i instala ii electrice, pe care le vor utiliza la locul de munc sau/ i n instala iile electrice, n condi iile particip rii lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile i aspira iile proprii. Con inuturile incluse n structura modulului NTRE INEREA INSTALA IILOR I ECHIPAMENTELOR ELECTRICE se studiaz pe parcursul clasei a XIIa liceu tehnologic. Modulul face parte din Cultura de specialitate (aria curricular "Tehnologii") i are alocate un num r de 50 de ore / an, din care: - Laborator tehnologic 30 ore; - Instruire practic 20 ore. Lista unit ilor de competen e relevante pentru modul: NTRE INEREA INSTALA IILOR I ECHIPAMENTELOR ELECTRICE - Localizeaz defectele n cabluri. - Depisteaz defectele din ma ini i aparate electrice. - Remediaz defectele n instala ii, ma ini i aparate electrice. Rezolvnd activit ile propuse n acest auxiliar, ve i fi capabili s : Identifica i metodele de localizare a defectelor n liniile electrice subterane. Selecta i metoda potrivit de depistare a defectelor pentru un anumit tip de defect al LES S utiliza i un anumit tip de locator de defect n cabluri S depista i defecte localizate la diferite subansambluri ale echipamentelor electrice. S corela i tipul de defect cu cauza care l-a determinat. S oferi i solu ii privind restabilirea func ionalit ii unui aparat sau ma in electric S remedia i defecte localizate la aparate, ma ini sau instala ii electrice S efectua i m sur tori, probe i ncerc ri profilactice pentru repunerea n func iune a echipamentului sau instala iei electrice

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

2. INFORMA II DESPRE SPECIFICUL AGEN ILOR ECONOMICI


Avnd n vedere competen ele tehnice specializate prev zute n standardul de preg tire profesional al calific rii de nivel 3 Tehnician n instala ii electrice, este de dorit ca stagiul de preg tire practic s se desf oare la agen i economici, avnd printre obiectele de activitate: repara ii transformatoare electrice (repara ii capitale); repara ii ma ini electrice rotative (sincrone i asincrone); repara ii aparataj electric de nalt tensiune de tip I.O.-1020110 kV, separatoare de interior i exterior 6 110 220 400 kV 2500 A. echip ri i dezechip ri de transformatoarie de mare putere; recondi ionarea uleiului de transformator (refacerea izola iei transformatoarelor); revizie planificat sau accidental la comutatoarele de ploturi i a dispozitivelor de ac ionare ale lor; echiparea sau dezechiparea transformatoarelor n sta ii de transformare; masur tori PRAM, specifice sta iilor de transformare i transformatoarelor; distribu ia i furnizarea energiei electrice exploatarea sistemelor de distribu ie a energiei electrice servicii de ntre inere-mentenan a instala iilor electrice constat ri defecte la utilaje i echipamente, demont ri utilaje i echipamente, bobinaje i m sur tori electrice, asambl ri i probe tehnice verific ri i m sur tori la instala ia electric de protec ie i eliberare buletin de verificare PRAM. ncerc ri, probe de verific ri PRAM la echipamente electroenergetice La ora actual exist o diversitate de firme care efectueaz activit i de mentenan a aparatelor i echipamentelor electrice, activitate care include i remedierea defectelor, urmat de efectuarea de m sur tori, probe i verific ri profilactice la o mare varietate de aparate i echipamente electrice de joas , medie i nalt tensiune. Elevii pot fi mp r i i pe grupe pentru efectuarea stagiului de preg tire practic la mai mul i agen i economici. Pentru dobndirea competen elor specifice, n dotarea agentului economic partener pot s existe: y atelier pentru fabricarea miezurilor dotat cu ma in semiautomat i tratamentul termic al acestora n cuptoare electrice y atelier pentru bobinajul transformatoarelor pe ma ini automate y atelier pentru ansamblarea final a transformatoarelor y laborator modern n care sunt m surate miezurile i testate transformatoarele y atelier rebobin ri i repara ii motoare electrice y truse aparate de m sur i control pentru m surarea: tensiunilor, curen ilor, inductan elor, rezisten elor de izola ie, rezisten elor ohmice etc;
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

y y

stand de ncerc ri pentru controlul straturilor de izola ie, cu tensiuni i curen i reglabili n curent continuu i alternativ pentru joas i medie tensiune; posturi de lucru complet echipate pentru: o electrician; o electrician PRAM; o bobinator autolaborator PRAM

innd cont de accesul restrictiv al elevilor n efectuarea m sur torilor i probelor sau ncerc rilor n instala iile de medie i nalt tensiune, datorit specificului organiz rii activit ii n aceste societ i determinat de stricte ea NTSM i PSI specifice care se impun respectate, activit ile propuse n acest auxiliar urm resc ca elevii s asiste la probe, verific ri i m sur tori reale, iar realizarea efectiv a acestor m sur tori, probe i ncerc ri s se desf oare la nivelul aparatajului de joas tensiune din laboratorul tehnologic al colii.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

3. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII


Pentru efectuarea instruirii practice la agentul economic, unitatea de nv mnt trebuie s ncheie cu aceasta o conven ie de colaborare care s stabileasc : statutul elevului care urmeaz formarea n ntreprindere responsabilitatea pedagogic a unit ii de nv mnt modalit ile de protec ie i igien a muncii, precum i de protec ie civil obiectivele i modalit ile de instruire (durat , calendar, con inut, activit i) modalit i de participare a speciali tilor din ntreprindere la instruirea elevilor modalit i de urm rire a instruirii i de evaluare desemnarea unui reprezentant care s aib rolul de tutore pentru elevi i care s colaboreze permanent cu cadrul didactic coordonator al activit ii de instruire practic Unitatea de nv mnt, prin catedra de cultur tehnic , va ntocmi urm toarele documente care vor asigura buna desf urare i calitatea procesului de instruire practic comasat : Grafic de desf urare a practicii comasate pe clase, s pt mni, loc de desf urare a practicii Profesorii de specialitate/mai trii instructori ncadra i pentru instruirea practic comasat vor ntocmi planific ri calendaristice pentru aceast activitate i vor urm ri atingerea competen elor stabilite n SPP. Lista de echipamente i materiale necesare realiz rii stagiului de practic Lista de criterii de evaluare, precum i modalit ile i probele de evaluare stabilite mpreun cu reprezentantul agentului economic Obliga iile unit ii de nva mnt: Asigur programele colare ale modulelor din stagiul de preg tire practic conform legisla iei MECI; Efectueaz mpreun cu reprezentatul agentului economic repartizarea nominal a elevilor la locul de practic , prezentnd zilnic lista elevilor prezen i la fiecare loc de practic ; Realizeaz controlul, supravegherea i ndrumarea elevilor n procesul de practic tehnologic , avnd n subordine un num r mic de elevi, u or de controlat; Asigur instructajul general i periodic de protec ie a muncii specific locului de practic ; Analizeaz mpreun cu reprezentantul societ ii progresul realizat de elevi privitor la competen ele practice i stabile te notele i mediile elevilor; Organizeaz probele practice de verificare a competen elor elevilor la sfr itul stagiului de preg tire practic ; Organizeaz probele practice la examenul de certficare a competen elor profesionale i evalueaz periodic competen ele profesionale formate n condi ii specifice.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Prezen a la practic a elevilor va fi consemnat att de reprezentantul colii ct i de cel al agentului economic; Lucr rile practice executate de elevi n cadrul instruirii practice se vor ncadra n programa colar , adaptat la condi iile existente n ntreprindere. n acest sens: - Elevii vor fi sprijini i att de coal ct i de agentul economic n realizarea lucr rilor propuse; - Maistrul instructor va avea fi e individuale de evaluare pentru fiecare elev n parte, pentru evaluarea activit ii n cadrul stagiului de preg tire practic ; - Evaluarea va con ine att aprecierea maistrului instructor, ct i a agentului economic. Obliga iile agentului economic partener: y Sprijin activitatea de mbun t ire a con inutului programelor colare la instruirea y practic i a curriculum-ului n dezvoltarea local corespunz tor tehnicilor, tehnologiilor din dotarea unit ilor i nevoilor economice locale; y Analizeaz , definitiveaz i aprob graficul de repartizare nominal a elevilor pe locurile de instruire practic ; y Sprijin unitatea de nv mnt n vederea parcurgerii integrului con inut de instruire practic dup standardele de preg tire profesional (Phare Tvet); y Sprijin elevii n nsu irea metodei eficiente de lucru i n formarea competen elor de execu ie, a competen elor cheie i a celor de cunoa tere; y Asigur materiale necesare instructajului de protec ie i igiena muncii specific condi iilor de lucru; y Permite colaborarea ntre specialistul unit ii i maistrul instructor coordonator al activit ii de instruire practic ; y Asigur elevilor echipamentele de protec ie, echipamentele i S.D.V.- urile necesare lucr rilor practice ce sunt executate de c tre ace tia pe toat perioada de instruire practic ; y Ac ioneaz unitar n domeniul valorific rii pe pia a for ei de munc a absolven ilor. Obliga iile elevilor practican i: Elevii care vor desf ura instruirea practic la agentul economic au statut de elevi practican i. Ace tia au urm toarele obliga ii: se vor ncadra n programul unit ii, respectnd num rul de ore prev zut in programa colar ; vor respecta regulamentul intern al unit ii; vor purta echipamentul complet de protec ie a muncii vor avea un comportament decent pe toat durata desf ur rii instruirii practice. Instruirea practic se va desf ura sub ndrumarea maistrului instructor al colii i reprezentantului agentului economic (tutorelui de practic ) Instruirea practic se desf oar pe parcursul anului colar, n acord cu necesit ile agentului economic.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

4. RECOMAND RI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE S N TATE I SECURITATE A MUNCII


n activitatea de exploatare, ntre inere i repara ii a instala iilor electrice, se vor respecta reglement rile n vigoare privind protec ia muncii i a normelor de prevenire i stingere a incendiilor Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglement ri privind asigurarea securit ii i s n t ii n munc , sistem compus din: - Norme generale de protec ie a muncii care cuprind prevederi de protec ie a muncii i de medicin a muncii, cu aplicabilitate n general pentru orice activitate. - Normele specifice de protec ie a muncii care cuprind prevederi de protec ie specifice unor activit i sau grupe de activit i, detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protec ie a muncii.

Prevederi generale
Personalul opera ional este obligat s execute dispozi iile efilor ierarhici n condi iile prezentelor norme i trebuie s previn sau s opreasc orice ac iune care ar putea conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane. Orice electrician care constat o stare de pericol care poate conduce la accidente umane sau avarii tehnice este obligat s ia m suri de eliminare a acestora. eful de lucrare i executan ii sunt r spunz tori pentru nerespectarea prevederilor din norme n cadrul lucr rii la care particip . Fiecare electrician trebuie s verifice vizual nainte i n timpul lucrului: integritatea carcasei, a izola iei conductoarelor exterioare i existen a ngr dirilor de protec ie sau men inerea distan elor de inaccesibilitate n limita zonei de manipulare. Personalul care execut manevre i/sau lucr ri n instala iile electrice sub tensiune trebuie s fie dotat i s utilizeze echipamentul electroizolant de protec ie. La joas tensiune trebuie utilizat cel pu in un mijloc de protec ie electroizolant, iar la nalt tensiune cel pu in dou mijloace de protec ie electroizolante. Personalul opera ional nu permite accesul n instala ii a personalului ce nu are drept de control asupra acestora. Pentru nl turarea pericolului de accidentare i incendiu, personalul opera ional este obligat s supravegheze permanent func ionarea instala iilor n cazuri deosebite, pericol de accidentare, accident, pericol de incendiu, pericol de avarie sau avarierea instala iilor, personalul opera ional poate executa manevre de
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

scoatere din func iune a instala iilor n cauz , cu luarea tuturor m surilor pentru scoaterea accidentatului din zona periculoas sau interven ie pentru stingerea incendiului sau lichidarea avariei cu anun area imediat sau ulterioar , dup caz, a personalului opera ional. Personalul opera ional este obligat s cunoasc m surile de prim ajutor, n caz de accident ri de natura electric sau neelectric , s cunoasc tipurile i modul de folosire al mijloacelor din dotare pentru stingerea incendiilor i s intervin operativ i eficient n astfel de cazuri. Normele specifice de protec ie a muncii pentru activit i la instala iile electrice de producere, transport i distribu ie a energiei electrice se aplic pentru urm toarele categorii de lucr ri efectuate n: sta iile electrice de transformare i/sau de conexiuni; punctele de alimentare i posturile de transformare: liniile electrice aeriene; liniile electrice subterane; circuitele secundare, de comand i automatizare; executarea m sur torilor cu aparate portabile; generatoare, compensatoare i motoare electrice; bateriile de acumulatoare sta ionare; bateriile de condensatoare; executarea verific rilor i repara iilor aparatelor electrice din laboratoare (pentru m surare, protec ie, control i automatizare); EXEMPLU: M SURI SPECIFICE DE PROTEC IE A MUNCII LA EFECTUAREA PROBELOR I NCERC RILOR TRANSFORMATOARELOR DE CURENT n timpul prelev rii probelor de ulei, n cazul transformatoarelor montate la n l imi mai mari de 3 m, electricianul va fi asigurat contra c derii prin utilizarea centurii de siguran fixat de transformatorul de m sur respectiv; Se intezice prelevarea probelor de ulei cu transformatorul sub tensiune pentru c nu se pot asigura distan ele de izola ie prescrise ntre p r ile sub tensiune i locul de munc . Dac nivelul uleiului este sc zut, este posibil ca n timpul prelev rii probei, s se produc o amorsare n interiorul cuvei urmat de explozie; n cazul m sur rii rezisten ei de izola ie, se va avea n vedere c tensiunea de ncercare este de 2,5 KV i se vor respecta normele de protec ie a muncii specifice ncerc rii cu tensiune m rit ; n cazul realiz rii ncerc rii izola iei nf ur rii secundare cu tensiune alternativ m rit se vor respecta prevederile cuprinse n Norme de protec ie a muncii pentru instala ii electrice. n plus se vor respecta urm toarele: dup efectuarea Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de 10
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

ncerc rii i scoaterea instala iei de ncercare de sub tensiune, pe borna de nalt tensiune a acesteia se va amplasa o tang mobil legat la p mnt. Numai dup aceea se va putea trece la desfacerea leg turilor dintre borna de nalt tensiune a instala iei de ncercare i bornele nf ur rii ncercate; n cazul realiz rii ncerc rii izola iei nf ur rii primare cu tensiune alternativ m rit se va avea grij ca dup ncercare , transformatorul de ncercat s se descarce la p mnt cu ajutorul unei t ngi. n plus naintea ncerc rii se vor terge petele de ulei de pe exteriorul carcasei, pentru prevenirea incendiilor. Se va folosi un num r de sting toare cu praf i CO2, corespunz tor volumului de ulei con inut n transformator; n cazul ridic rii caracteristicii volt-ampere a transformatorului de curent, schimbarea domeniului de m sur a ampermetrului se face prin untare i nu prin ntreruperea circuitului. Persoana care face schimbarea domeniului de m sur va purta cizme i m nu i electroizolante i va sta pe un covor izolant; Toate nf ur rile secundare ale transformatoarelor de curent vor fi legate la p mnt, ns ntr-un singur punct. De asemenea blocurile de ncercare (elemente cu contacte introduse n circuitele transformatoare de curent relee, care permit interven ia n circuitul respectiv) vor fi prev zute cu o born de legare la mas ; n exploatare, la verific ri i revizii periodice circuitele transformatoarelor de curent nu se vor deschide niciodat , nici chiar pentru scurt timp, func ionarea n gol a transformatoarelor de curent prezentnd pericol de electrocutare (tensiuni de circa 2000 3000 V). n acest scop blocurile de ncercare din circuitele de curent, vor fi prev zute cu in (band ) de scurtcircuitare.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

11

5. INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESF UR RII PRACTICII


Activit ile propuse n acest auxiliar sunt realizate pornind de la competen ele ce trebuie formate unui viitor tehnician n instala ii electrice. Dar, innd cont c firmele au ca obiect de activitate remedierea defectelor ntr-o mare diversitate de aparate, ma ini, echipamente electrice de joas , medie sau nalt tensiune, au fost propuse fi e de observa ie, fi e de lucru, fi e tehnologice, studii de caz, cu exemple care au ncercat s acopere o gam divers de aparate i echipamente. Este posibil ca unele activit i s nu se poat realiza la agentul economic partener, dar pot fi nlocuite cu altele concepute de ndrum torul de practic . Alte activit i se pot adapta, existnd sugestii n acest sens. Metodele active / interactive (a nv a prin a face) prezentate n material, ofer multe avantaje. Elevul este mai implicat i are oportunit i de a dobndi experien practic prin practic . Aceast experien poate fi mbog it mai mult n situa ii de grup, unde elevul poate nv a i poate modera nv area prin interac iune cu colegii. Pentru a eficientiza desf urarea activit ii indiviuale/n echip vi se propun dou fi e pe care le pute i completa:
FI Nume: Activitatea: Ce am f cut: Ce a mers bine: PENTRU ANALIZA UNEI ACTIVIT I

Ce modific ri am adus planului:

Ce ar fi putut merge mai bine:

Cine m-a ajutat:

Dovezi pe care le am n mapa de lucru:

Confirm c informa iile de mai sus sunt corecte i au fost convenite cu profesorul meu. Semn turi: Elev: Profesor: Data:

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

12

Acest tip de fi l ajut pe elev n analiza propriei activit i, n sesizarea reu itelor i nereu itelor, inclusiv n analizarea abilit ilor dobndite pe parcursul desf ur rii unei activit i. FI PENTRU LUCRUL N ECHIP (n pereche sau n grup)
Care este sarcina voastr comun ? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus c trebuie s le ndeplini i) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie f cut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente, instrumente i sprijin va fi nevoie din partea celorlal i?

Ce anume vei face tu? Organizarea activit ii: Data/Ora nceperii: Data/Ora finaliz rii: Ct de mult va dura ndeplinirea sarcinii? Confirm faptul c elevii au avut discu ii privind sarcina de mai sus i: y s-au asigurat c au n eles obiectivele y au stabilit ceea ce trebuie f cut y au sugerat modalit i prin care pot ajuta la ndeplinirea sarcinii y s-au asigurat c au n eles cu claritate responsabilit ile care le revin i modul de organizare a activit ii Martor/evaluator (semn tura): (ex.: maistru instructor/tutore de practic ) Nume elev: Data: Unde vei lucra?

Aceast fi stabile te sarcinile membrilor grupului de lucru, precum organizare a activit ii.

i modul de 13

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

PENTRU A REZOLVA CU SUCCES SARCINILE DE LUCRU... i Citi i cu aten ie toate cerin ele unei sarcini de lucru, nainte de a ncepe s le rezolva i! i Dac observa i vreo problem sau ave i o neclaritate la una din cerin e, aduce i acest lucru n aten ia profesorului nainte de a ncepe proba. i nainte de a v apuca de lucru, asigura i-v c dispune i de toate materialele, ustensilele, utilajele i echipamentele necesare petru rezolvarea sarcinilor de lucru. i Dac nu a i n eles sau dac nu ti i cum s rezolva i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v va ndruma i ajuta la rezolvarea ei. i Rezolva i toate activit ile date pentru ca sarcina de lucru s fie ncheiat ! i Profesorul va ine eviden a exerci iilor i problemelor pe care le-a i rezolvat i a activit ilor pe care le-a i desf urat i va evalua progresul realizat. Cum s nve i mai eficient dac ai un stil de nv are AUDITIV ascult cu aten ie pe cel care i explic lucrurile discut ideile noi i explic -le cu cuvinte proprii discut ideile i problemele cu o alt persoan roag pe cineva s i explice din nou lucrurile pe care nu le-ai n eles ascult no iunile nregistrate pe band cite te cu voce tare nva , repet cu voce tare nregistreaz - i observa iile i gndurile pe un casetofon nregistreaz principalelor aspecte ce trebuie recapitulate, folosind propria ta voce Cum s nve i mai eficient dac ai un stil de nv are VIZUAL prive te cu aten ie materialul tip rit pus la dispozi ie de profesor; verific noti ele, pentru a vedea dac sunt scrise corect; utilizeaz culori, ilustra ii i diagrame ca ajutoare pentru nv are; subliniaz cuvintele cheie; converte te noti ele ntr-o imagine sau ntr-o band desenat ; utilizeaz imagini pentru explicarea unui text Cum s nve i mai eficient dac ai un stil de nv are PRACTIC l efectueaz activit i practice l scrie lucrurile n ordinea lor, pas cu pas. l scrie ideile folosind cuvinte proprii l converte te noti ele ntr-o imagine sau ntr-o band desenat l urm re te cu degetul titlurile, cuvintele cheie, apoi roste te cu voce tare acele cuvinte, apoi de scrie-le din memorie, de mn sau pe calculator l ajut alte persoane s ndeplineasc sarcina respectiv

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

14

Fi a de observa ie nr. 1 Trusa Locator Set


Analiznd componen a unei instala ii de frecven acustic de tip Locator Set i consultnd manualul de utilizare, r spunde i urm toarelor cerin e: 1. Indica i destina ia acestei truse de localizare a defectelor LES. 2. Stabili i denumirea i utilitatea fiec rui element component al trusei. Num r reper
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denumire

Utilizare

Obs. n lipsa acestei truse se poate analiza componen a altui locator de defect set aflat n dotarea agentului economic la care se efectueaz practica. Aten ie! Studia i manualul de utilizare i cere i autorul maistrului instructor.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

15

Fi

de observa ie nr. 2 Locatorul LDC

Locatorul LDC se bazeaz n func ionare pe metoda impulsului reflectat, permi nd o localizare relativ a defectelor n cabluri. n figura de mai jos este prezentat panoul frontal al aparatului: 1. Preciza i ce tipuri de defecte se pot localiza cu acest aparat. 2. Indica i rolul fiec rui buton de pe panoul frontal n utilizarea acestui locator. 3. Dac defectul cablului are o rezisten mai mare de 5 , cum se procedeaz pentru a se putea utiliza acest aparat ?

Obs. Pentru rezolvarea acestei sarcini studia i Fi ele de documentare nr. 1 i 2 i manualul de utilizare al aparatului.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

16

Fi a de observa ie nr. 3 Verificare separator electric al LEA de MT


n cadrul reviziei tehnice a unui separator se efectueaz o list de verific ri. Participa i n cadrul unei revizii tehnice la verificarea unui separator electric al unei linii electrice aeriene de medie tensiune. mpreun cu grupul de lucru din care face i parte completati urm toarea fi de observa ie. Pentru verific rile pentru care a i consemnat NU ve i nscrie la rubrica Observa ii neconformit ile g site. Verific ri executate:
Verificarea Verificarea fix rii izolatoarelor pe suportul metalic i a suportului metalic pe stlp Verificarea st rii izolatoarelor Verificarea st rii contactelor Verificarea distan elor ntre faze i ntre faz i mas Verificarea leg rii la priza de p mnt a separatorului i a dispozitivului de ac ionare Verificarea modului de nchidere/deschidere al separatorului i blocarea dispozitivului de ac ionare Verificare interblocaj ntre CP i CLP Verificarea gres rii articula iilor i a mbin rilor de contact Verificarea mbin rilor cu tifturi i uruburi ale dispozitivului de ac ionare Verificarea st rii protec iei anticorosive a separatorului i a dispozitivului de ac ionare Verificarea inscrip ion rii de interdic ie i de identificare a separatorului

Corespunde da nu da da da da da da da da da nu nu nu nu nu nu nu nu nu

Observa ii

Concluzii i recomand ri: CORESPUNDE /NU CORESPUNDE Aten ie! Pentru solu ionarea acestei sarcini solicita i sprijinul maistrului instructor/ tutorelui de practic .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

17

Fi a de observa ie nr. 4 Probe i ncerc ri ale motorului asincron

Participa i mpreun cu personalul de exploatare la efectuarea unei ncerc ri profilactice/probe a unui motor asincron trifazat. Se va avea n vedere una dintre urm toarele probe: - m surarea rezisten ei de izola ie a nf ur rilor - proba cu tensiune m rit - ncercarea de mers gol - proba de mers n sarcin 1. Observa i cu aten ie desf urarea probei/ncerc rii (momentul efectu rii, condi iile de execu ie, aparate utilizate, valori ob inute). 2. Consultnd n prealabil normativul PE 116, completa i cele observate n fi a de mai jos:

Denumirea probei

Scopul probei

Condi iile de execu ie a probei

Aparate folosite la realizarea probei

Momentul efectu rii probei

Obs. Pentru solu ionarea acestei sarcini solicita i spriinul maistrului instructor / tutorelui de practic documentare nr. 8 i consulta i Fi a de

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

18

Fi de observa ie nr. 5 Verificare transformator electric MT/JT


Participa i n cadrul unei revizii tehnice la verificarea unui transformator electric de MT/JT. a. Identifica i caracteristicile transformatorului de putere. b. Observa i cu aten iei opera iile realizate n timpul verific rii, precum i lucr rile executate i recunoa te i-le din lista de la punctul 2, bifnd cu X dac a i participat la ele. Pentru verific rile la care participa i, marca i prin DA sau NU dac corespund prescrip iilor. c. Nota i lucr rile executate n cazul constat rii unor neconformit i.

1. Caracteristici transformator de putere Putere nominal Raport de Grupa de transformare conexiuni ?MVAA ?kV/kVA 2. Verific ri executate Opera ia

Tensiunea de scurtcircuit ?%A Lucr ri la care s-a participat

Curen i nominali ?primar/secundarA ?A/AA

DA/NU

Cur irea izolatorilor Verificarea leg turii la p mnt a cuvei transformatorului Verificarea sistemului de consolidare antiseismic Verificarea leg turii bornei de nul la priza de protec ie a postului (n cazul n care priza de p mnt i protec ie sunt legate n comun) Verificarea etan eit ii cuvei transformatorului Verificarea nivelului de ulei n conservator Verificarea filtrului de aer cu silicagel Controlul func ion rii i al etan eit ii robinetului de golire ulei Degresare i refacere vopsitorie cuv transformator Verificarea gradului de deformare cuvei(numai la transformatoarele de putere ermetice) Verificarea func ion rii comutatorului Verificarea i reglarea elementelor de protec ie la supratensiuni atmosferice (eclatorul montat pe fiecare din izolatoarele de MT a transformatorului) Recoltarea prob ulei Indicativ sticl prob = 3. Lucr ri executate --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Concluzii i recomand ri Transformatorul de putere corespunde / nu corespunde conform 3.2 FT10/85

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

19

Fi de lucru nr. 1 Verificarea scalei unui releu electromagnetic de curent de tip RC-2

Realiza i verificarea scalei unui releu electromagnetic RC-2 ntr-un laborator de ncerc ri situat la agentul economic unde v desf ura i practica, completnd urm toarea fi a de lucru de mai jos. Cerin e: - alege i i specifica i rolul aparatelor necesare - realiza i montajul i citi i indica iile aparatelor - completa i tabelul de date - formula i concluziile - respecta i NTSM

1.Schem electric :

Schema electric

Montaj realizat

2. Aparate necesare:

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

20

Tip aparat

Domeniu de m sur

3. Mod de lucru: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4. Date experimentale: Ir [A] Ia [A] Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta mediu [s] 5. Concluzii: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Obs. Pentru rezolvarea acestei activit i consulta i Fi a de documentare nr. 3 Aten ie! Acest sarcin se realizeaz numai sub supravegherea maistrului instructor/tutorelui de practic . ta [s] IR [A] 2 3 4 5 ta [s] 0,8xIn 1xIn 1,2xIn 1,4xIn 1,6xIn 1,8xIn 2,8xIn

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

21

Fi de lucru nr. 2 Verificarea func ion rii releului termic


Realiza i verificarea unui releu termobimetalic ntr-un laborator de ncerc ri. R spunde i n rezolvarea fi ei de lucru, urm toarelor cerin e: - alege i i specifica i rolul aparatelor necesare - realiza i montajul i citi i indica iile aparatelor - completa i tabelul de date i trasa i caracteristica t=f(I) - formula i concluziile - respecta i NTSM

1. Scopul lucr rii n cadrul lucr rii se va studia func ionarea releului termic caracteristica de protec ie (timp de declan are n func ie de curent). 2. Schema de montaj pentru verificarea releului termic:

i se va trasa

y y y y

3. Aparate si materiale necesare trus de curent i tensiune 0 440 V, 0 20 A platform de laborator ampermetru de c.a. conductoare de leg tur

4. Modul de realizare a lucr rii: a) se realizeaz montajul conform schemei electrice b) se modific valoarea curentului prin lamela bimetal a releului termic cu ajutorul cursorului trusei de curent i tensiune pn cnd releul este ac ionat (lampa se stinge) c) se cite te valoarea curentului de ac ionare la ampermetru d) timpul de ac ionare al releului se va m sura cu ajutorul unui ceas (cronometru) e) se trec datele n tabelul de date f) se traseaz caracteristica de protec ie a releului termic

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

22

5. Tabel de date: I (A) t (s) 6. Caracteristica de protec ie:


t

1,05In

1,2In

6In

7. Concluzii: se va interpreta forma caracteristicii ob inute Aten ie! Realiza i aceast sarcin numai sub supravegherea maistrului instructor /tutorelui de practic . Obs. Consulta i Fi a de documentare nr. 4

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

23

Fi de lucru nr. 3 ncercarea la mers n gol a transformatorului monofazat

Realiza i ncercarea la mers n gol a unui transformator monofazat. Cerin e: - selecta i aparatele de m sur i alege i domeniile de m surare - realiza i montajul i citi i indica iile aparatelor - calcula i m rimile i completa i tabelul de date - formula i concluziile comparnd datele ob inute cu cele din fi a tehnic a transformatorului - respecta i NTSM

1. Schema electric :
I ATR 8 *
V1 V2 *W A A

Tr

220V ca

2. Nomenclator aparate: - surs de curent alternativ monofazat 220 V; - I ntreruptor bipolar; - autotransformator monofazat ATR 8; - V1 voltmetru de c. a. ales pentru U1 1,2U1n ; - V2 voltmetru de c. a. ales pentru U2 1,2U2n; - A ampermetru de c. a. ales pentru I0 0,10 I1n; - W wattmetru electrodinamic; - Tr transformator monofazat. 3. Mod de experimentare: Se realizeaz montajul i se variaz cursorul autotransformatorului pn cnd n nf urarea primar se aplic tensiunea nominal . Se citesc curentul de mers n gol I0, puterea absorbit de nf urarea primar P10 i tensiunea la bornele nf ur rii secundare U20.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

24

4. Tabel cu date:
M rimi m surate M rimi calculate

U1n
(V)

U 20
(V)

P10
(W)

I0
(A)

kT

PFe
(W)

i0 %

cos N 0

I 0a
(A)

I 0r
(A)

5. Concluzii: 6. Rela ii de calcul: La func ionarea n gol, transformatorul absoarbe de la re ea o putere activ P10 necesar acoperirii pierderilor n miezul magnetic PFe i pierderilor n nf ur ri PCu .Pierderile n nf ur ri se pot neglija innd cont de valorile curen ilor care le parcurg:

P10 $ PFe
Raportul de transformare al unui transformator este egal cu raportul tensiunilor electromotoare induse n nf urarea primar , respectiv secundar i la mers n gol, devine:

kT !

E1 U ! 1 E 2 U 20 I0 100 I 1n

Curentul de mers n gol exprimat n procente din curentul primar nominal i0% , este dat de rela ia:

i0 % !

Componenta activ , respectiv cea reactiv a curentului de mers n gol, sunt date de rela iile:

P10 2 2 ; I 0r ! I 0 I 0a U1n P Factorul de putere la mers n gol va fi: cos N 0 ! 10 U1n I 0 I 0a !

Aten ie ! Realiza i aceast sarcin numai sub supravegherea maistrului instructor/ tutorelui de practic . Consulta i Fi a de documentare nr. 7

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

25

Fi de lucru nr. 4 ncercarea la scurtcircuit a transformatorului monofazat


Realiza i ncercarea la scurtcircuit a unui transformator monofazat. Cerin e: - selecta i aparatele de m sur i alege i domeniile de m surare - realiza i montajul i citi i indica iile aparatelor - calcula i m rimile i completa i tabelul de date - formula i concluziile comparnd datele ob inute cu cele din fi a tehnic a transformatorului - respecta i NTSM

1. Schema electric :
I ATR 8
A1 *W A

Tr a

220V ca

*
V A2

2. Nomenclator aparate: - surs de curent alternativ monofazat 220V; - I ntreruptor bipolar; - ATR 8 autotransformator monofazat; - A1 ampermetru de curent alternativ ales pentru I1 1,2I1n; - A2 ampermetru de curent alternativ ales pentru I2 1,2 I2n; - V voltmetru ales pentru Uk 0,1U1n; - W wattmetru electrodinamic; - Tr transformator monofazat. 3. Mod de experimentare: Se realizeaz montajul i se variaz cursorul autotransformatorului pn cnd prin nf urarea primar circul curentul primar nominal. Se citesc tensiunea de scurcircuit Uk, puterea absorbit de transformator Pk i curentul din secundar I2k.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

26

4. Tabel cu date:
M rimi m surate M rimi calculate

I1n
(A)

Uk
(V)

P1k
(W)

I2k
(A)

u k % PCu
(W)

Z (75 C)
( )

R k (75
( )

C)

Xk ( )

u ka %

u kr %

5. Concluzii: 6. Rela ii de calcul: Tensiunea de scurcircuit exprimat n procente este dat de rela ia:

uk % !

Uk 100 U1n

Deoarece alimentnd transformatorul la o tensiune foarte mic fluxul magnetic principal este mic, se pot neglija pierderile n fier, considerndu-se c ntreaga putere absorbit de transformator serve te la acoperirea pierderilor n nf ur ri:

P1k ! PFe PCu1 PCu 2 $ PCu


Rezisten a, reactan a i impedan a de scurtcircuit se pot determina cu rela iile:

Rk !

P1k I
2 1n

; Zk !

Uk I1n

2 2 X k ! Z k Rk

Se vor face corec iile necesare innd cont c rezisten ele cresc cu temperatura i trebuie calculate pentru 75rC. Se determin componentele activ i reactiv ale tensiunii de scurtcircuit:

u ka ! u kr !

R k ( 75o C )I1n U1n X k I1n 100 U1n

100

Aten ie ! Realiza i aceast tutorelui de practic .

sarcin

sub supravegherea maistrului instructor/

Consulta i Fi a de documentare nr. 7

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

27

Fi de lucru nr. 5 Verificarea grupelor de conexiuni Yy12 i Yy6 ale transformatoarelor trifazate
Cerin e: analiza i schemele i grupele de conexiuni Yy12 i Yy6 ale unui transformator trifazat; deduce i rela iile de calcul ale tensiunilor UbB, UcC, UbC i UcB pe baza diagramelor fazoriale; executa i montajele conform schemelor electrice pentru conexiunile Yy12 i Yy6; compara i valorilor m surate cu cele calculate; respecta i normele de tehnica securit ii muncii.

1. Schema electric :

I
A B C

I
A B C

X a

Y b

Z c

X x z

Y y

Yy 12 2. Nomenclator aparate: - surs de curent alternativ trifazat 380 V; - I ntreruptor tripolar; - transformator trifazat; -2 voltmetre cu domeniile adecvat alese: - conductoare de leg tur .

Yy 6

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

28

3. Mod de experimentare: Se realizeaz pe rnd montajul din figura 1, respectiv figura 2, unind electric bornele A i a. Se m soar UAB, UBC, UCA, Uab, Ubc, Uca. Se determin raportul de transformare k i tensiunile UbB, UcC, UbC i UcB, innd cont de diagramele fazoriale ale tensiunilor - pentru grupa Yy12 i respectiv - pentru grupa Yy6. Se m soar UbB, UcC, UbC i UcB, i se compar cu valorile calculate conform rela iilor indicate mai sus. Apropierea valorilor tensiunilor m surate de cele ob inute prin calcule, va confirma c transformatorul are grupa de conexiuni Yy12 sau Yy6. 4. Tabel cu date:
UAB=UBC =UCA (V) Uab=Ubc =Uca (V) UbB=UcC (V) k
calculat m surat

UbC=UcB(V)
calculat m surat Grupa Yy12

( k 1)U ab

k 2 k 1U ab

( k 1)U ab

k 2 k 1U ab

Yy6

5. Rela iile de calcul: k !


B

U AB U BC U CA ! ! U ab U bc U ca
B

360/12=12

180/12= A=a C b

c A=a c C

Grupa Yy12.

Grupa Yy6

U bB ! U cC ! U AB U ab ! ( k 1)U ab U bC ! U cB ! k 2 k 1U ab

U bB ! U cC ! U AB U ab ! ( k 1)U ab U bC ! U cB ! k 2 k 1U ab

Aten ie! Realiza i aceast sarcin numai sub supravegherea maistrului instructor / tutorelui de practic .
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

29

Fi de lucru nr. 6 Verificarea LES


Participa i al turi de personalul de exploatare la realizarea m sur torilor profilactice ale unei linii electrice subterane de MT, consultnd n prealabil normativul PE 116/1994. 1. Identifica i aparatele folosite. 2. Completa i datele ob inute n buletinul de mai jos. 3. Analiza i valorile ob inute i compara i-le cu cele din prescrip ii, identificnd posibile defecte ale liniei electrice.

Nr. . din Denumire tronson LES : Tensiune nominal ?kVA : Tip izola ie Sec iunea ?mmpA Lungimea ?mA HIU PVC

BULETIN DE M SUR RI PROFILACTICE LES MT

PE

XLPE

Prilejul verific rii : .. (RT/IA/RM) Data : Temperatura mediului ?rCA =.. 1. Verificare manta cablu U ncercare = kVc.c.; T ncercare = min Corespunde Observa ii R - p mnt da nu S - p mnt da nu T - p mnt da nu Not : Verificarea se execut numai la cablurile cu manta de protec ie din materiale extrudate (PVC, PE, XLPE). La RT se execut numai la LES la care s-a efectuat aceast verificare la p.i.f. Verificare continuitate i identificare faze Schema de m sur Corespunde R+S da nu S+T da nu T+R da nu R ecran da nu S ecran da nu T ecran da nu Metoda de verificare : pun ii/megohmetru Not : Aceast verificare se efectueaz numai dup IA i RM Verificare rezisten e ohmice ale conductoarelor i ale ecranelor Schema de m sur Corespunde R+S da nu S+T da nu T+R da nu R ecran da nu S ecran da nu T ecran da nu Metoda de verificare : voltmtru ampermetru / pun ii 3. 2. Observa ii

Observa ii

Aten ie! Efectua i aceast tutorelui de practic .

sarcin

sub supravegherea maistrului instructor/ 30

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Fi tehnologic nr. 1 Montarea unui cap t terminal al LES


Asista i la opera ia de nlocuire a unei cutii terminale trifazate cu mas electroizolant n care a fost localizat un defect de izola ie. tiind c se vor utiliza materiale din seturi (vezi foto) se cere: 1. Completa i fi a tehnologic pentru montarea unui terminal din materiale plastice termocontractabile, urm rind criteriile de mai jos. 2. Preciza i avantajele tehnologiei de montare a unui terminal din materiale plastice termocontractabile, comparativ cu utilizarea cutiilor terminale de tip vechi cu mas electroizolant .
Materiale necesare Denumire Cant. Aparate, SDV-uri

Opera ii tehnologice

NTSM specifice

Obs. Se poate realiza fi a tehnologic pentru montarea unui man on din materiale plastice termocontractabile i compara procesul tehnologic cu cel corespunz tor mont rii unui man on cu mas electroizolant .

Aten ie! Efectua i aceast tutorelui de practic .

sarcin

sub supravegherea maistrului instructor/

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

31

Fi a tehnologic nr. 2 Repararea nf ur rilor unui transformator electric


nf ur rile sunt cele mai afectate p r i ale transformatorului, fiind supuse la deterior ri ale conductorului, desfaceri de pe bobin , contacte ntre spire, ntreruperi, alterarea izola iei. 1. Realiza i fi a tehnologic pentru repararea nf ur rilor unui transformator electric de putere, urm rind criteriile de mai jos. 2. Preciza i probele i ncerc rile care se efectueaz dup refacerea nf ur rilor pentru a verifica calitatea lucr rilor executate.

Materiale necesare Denumire

Cant.

Aparate, SDV-uri

Opera ii tehnologice

NTSM specifice

Obs. Se poate realiza fi a tehnologic repar rii unui transformator electric.

pentru o alt

lucrare executat

n cadrul i cere i

Aten ie! Consulta i documenta ia specific , Fi a de documentare nr. 6 spriinul maistrului instructor/ tutorelui de practic .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

32

Studiu de caz nr. 1 Deranjamentele motorului asincron


Se consider urm toarele deranjamente sesizate la un motor asincron trifazat cu rotor bobinat. Stabili i, completnd tabelul de mai jos: cauzelele posibile ale deranjamentului modalitatea de remediere a lui. Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Modalit i de remediere

Deranjamente Motorul nu porne te. Motorul porne te greu n gol; se rote te cu vitez redus Motorul absoarbe brusc un curent mult mai mare Motorul absoarbe la pornire un curent prea mare Motorul porne te numai n gol i cu jum tate din vitez Motorul prezint o accentuat c dere de tensiune Periile scnteiaz ; unele perii i arm turile lor se nc lzesc excesiv Inelele colectoare se uzeaz intens, neuniform Lag rele se nc lzesc peste limitele admisibile Periile se uzeaz foarte intens

Cauze posibile

Obs. Activitatea se poate desf ura pe grupe de 2 elevi. Fiec rei grupe i se d s solu ioneze un caz. Dezbaterea lor se realizeaz n plen, mpreun cu maistrul instructor / tutorele de practic . Consulta i Fi a de documentare nr. 8 !
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

33

Studiu de caz nr. 2 Defectele releului termic


La punerea n func iune a unui releu termic se constat existen a unui defect. 1. Analiza i defectul releului termic, completnd tabelul de mai jos. 2. Anticipa i urm rile acestul defect asupra func ion rii instala iei n care ar fi montat aparatul. 3. Compara i cazul pe care l ave i de solu ionat cu cel al colegilor.

Defectul

Cauze

Mod de verificare

Mod de remediere

Observa ii ale maistrului sau tutorelui de practic Sugestii: Activitatea se va desf ura pe grupe de elevi. Fiecare grup va analiza cte un releu termic cu un anumit tip de defect (exemple: arderea bimetalului sau a rezisten ei nc lzitoare, bimetalul nu se nc lze te/ se nc lze te prea pu in/ se nc lze te puternic, bimetalul r mne curbat etc). Aten ie! Efectua i aceast tutorelui de practic . sarcin sub supravegherea maistrului instructor/

Consulta i Fi a de documentare nr. 5!

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

34

Studiu de caz nr. 3 Respect NTSM i PSI !

Analiza i cu aten ie indicatoarele prezentate mai jos: Identifica i pe perioada desf ur rii stagiului de preg tire practic la agentul economic spa iile semnalizate prin aceste indicatoare. Simula i posibile urm ri ale nerespect rii semnifica iei lor ntr-o dezbatere de grup cu maistrul/tutorele de practic . Realiza i i voi un afi n care s semnala i pericolele unui anumit loc de munc . Dovedi i creativitate!

10

Observa ii ale maistrului sau tutorelui de practic

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

35

Studiu de caz nr. 4 AVARII ALE TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE


Sunte i ntr-o sta ie de transformare n perioada de practic . Discuta i cu electricienii din sta ia de transformare despre avariile mai importante care au avut loc la transformatoare i care au necesitat realizarea unor ncerc ri ale echipamentelului nainte de repunerea lor n func iune. Completa i tabelul tinnd cont de localizarea avariei la un anumit subansamblu al transformatorului de putere.

Avaria

Cauzele producerii

Lucr ri executate

Probe i ncerc ri realizate

Dezbaterea cazului se realizeaz mpreun cu maistrul instructor / tutorele de practic i reprezentantul agentului economic Consulta i Fi ele de documentare nr. 6 i 7 !

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

36

Miniproiect Sudiul i verificarea ntreruptorului automat de joas tensiune

n perioada desf ur rii stagiului de preg tire practic la agentul economic partener, realiza i un miniproiect cu tema Sudiul i verificarea unui ntreruptor automat de joas tensiune, respectnd urm toarele cerin e: Construc ia ntreruptorului automat Caracteristici tehnice Defecte-cauze ale ntreruptorul automat Verificarea ntreruptorului automat Pentru parcurgerea etapelor pute i alege un anumit tip de ntreruptor existent la agentul economic i asista la revizia tehnic a lui, completnd buletinul de verificare de mai jos.

Obs. Pentru realizarea proiectului consulta i bibliografia de specialitate indicat la orele de curs, site-urile firmelor produc toare de profil i cere i spriinul maistrului/ tutorelui de practic .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

37

BULETIN DE VERIFICARE I M SUR RI PROFILACTICE A INTRERUPTORULUI DE JOAS TENSIUNE 1. Datele de identificare Sta ia/PT.............................................................................. Tip ...................................................................................... Un ?kVA= . In?AA= . 2. Elemente specifice lucr rii Prilejul verificarii REVIZIE TEHNICA Data reviziei............................... Starea vremii...................................... Temperatura mediului ...........................[ 0C ] 3. Verificari in cadrul reviziei tehnice Verificari Verificarea st rii leg turilor i a acoperirilor de protec ie Verificarea vizual a st rii ntreruptorului Verificare bobina de ac ionare ( la contactoare ), prghii clichet, armare bobina de minim tensiune i de blocare lag re Se demonteaza si se reconditioneaza sau se inlocuiesc subansamblele care impiedica functionarea corecta a intrerupatorului Verificare electromagneti de actionare: pentru tensiuni cuprinse intre (0.85z1.05 ) Un, sa permita o functionare sigura a aparaturii; pentru tensiuni cuprinse intre (0.85z0.7) Un, aparatul trebuie sa ramana anclansat; pentru tensiuni cuprinse intre (0.7z0.3 ) Un, aparatul trebuie sa declanseze Revizia contactelor principale si auxiliare: Se examineaza vizual contactele fixe si mobile daca uzura este mai mare de 50% contactele se inlocuiesc; Se verifica vizual daca contactele se inchid pe toata suprafata; Se verifica rezistenta de contact sa fie aceeasi pe toate fazele, prin aplicarea unei tensiuni de curent continuu de 6 24 V si masurarea caderii de tensiunepe contacte, la un curent aproape de valoarea nominala; Verificarea contactelor auxiliare se face cu o lampa. Se fac minim 10 probe. Se verifica releele termice prin aplicarea unui curent cu 50 % peste cea nominala. Releul trebuie sa actioneze in timp de 2 minute, pornind din stare calda Se verifica functionarea dispozitivului de deschidere prin aplicarea tensiunii nominale. Intreruptorul trebuie sa declanseze. Se verifica declansatorul de minima tensiune intrerupand alimentarea bobinei declansatorului si intrerupatorul trebuie sa declanseze Scazand tensiunea aplicata declansatorului de minima tensiune la 0,8 Un intrerupatorul nu trebuie sa declanseze Corespunde da nu da nu da da da da da nu nu nu nu nu Observatii

da da

nu nu

da da da da da da

nu nu nu nu nu nu

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

38

Se controleaza starngerile fiecarui surub, in mod deosebit la legaturile flexibile. Legaturile flexibile nu trebuie sa aiba mai mult de 5% din fire intrerupte. In caz contrar se inlocuiesc. Se verifica starea camerelor de stingere Se verifica rezistenta de izolatie intre bornele de iesire si de intrare ale intrerupatorului, intre partile metalice ale intrerupatorului care in mod normal sunt sub tensiune si cele care nu sunt sub tensiune. Valoarea minima este de 2 M;. 4. Tip aparate de m sur folosite: Nr. crt. Tip aparat

da da da

nu nu nu

serie

num r

observa ii

5. Concluzii: Corespunde / Nu corespunde conform PE 116 / 1994

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

39

Miniproiect Studiul i verificarea transformatorului de curent

Pe perioada desf ur rii stagiului de preg tire practic la agentul economic partener, realiza i pe grupe de elevi un miniproiect cu tema Studiul i verificarea transformatorului de curent respectnd urm toarele cerin e: Caracteristici tehnice ale transformatorului studiat Construc ia transformatorului de curent Probe i verific ri ale transformatorului de curent: Verificarea raportului de transformare i calculul erorii de curent Trasarea curbei de magnetizare a miezului magnetic Concluzii

Obs. Se va alege un transformator de curent de mic putere care va fi supus verific rilor experimentale n laboratorul PRAM aflat la agentul economic, completnd fi ele A i B din ANEXE. Fiecare elev din grup va avea sarcini clar definite. To i membrii grupului trebuie s participe activ i s colaboreze la executarea proiectului. La finalul realiz rii proiectului fiecare grup va realiza o prezentare power point a etapelor parcurse, n care vor fi inserate fotografii, scheme electrice, rezultate experimentale i concluzii.

Aten ie! Pentru realizarea proiectului consulta i Fi a de documentare nr. 10 i cere i sprijinul maistrului instructor / tutorelui de practic .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

40

RECOMAND RI N ELABORAREA MINIPROIECTELOR


Proiectul poate fi privit ca :     o sarcin sub form de problem , ce reflect o activitate din via a real o modalitate de a rezolva o situa ie sau o problem ce necesit afi rezolvat o modalitate de lucru n echip (grupuri de mxim 5 elevi) o invita ie pentru elevi de aidentifica noi informa ii, de a integra noi con inuturi de nv are o modalitate de pozi ionare a elevului n rol de conduc tor al propriului parcurs de nv are: nv are activ un mediu de integrare a diferitelor discipline, con inuturi de nv are i abilit i un mediu de stimulare a ncrederii n sine, de asumare a responsabilit ii i form rii abilit ilor o metod de nv are o metod de evaluare Profesorul va da elevului posibilitatea de a stabili modul de lucru pentru realizarea proiectului: individual sau n cadrul unei grupe. Planul de lucru etapele de realizare, con inutul fiec rei etape, termenele de realizare - vor fi stabilite de c tre profesor i vor fi discutate cu fiecare grup n parte In cazul lucrului pe grupe, elevii i vor mp r i sarcinile de lucru i vor informa profesorul despre sarcinile individuale din cadrul grupei. Pentru acesta, op ional, elevii pot completa una dintre fi ele de analiz a unei activit i sau de lucru n echip . Activitatea elevilor va fi urm rit de c tre profesor dup un grafic stabilit de comun acord cu elevii. Profesorul va stabili criterii de evaluare ce vor fi prezentate elevilor odat cu tema proiectului. Rezultatele proiectului pot fi prezentate la sesiuni de comunic ri tiin ifice ale elevilor sau pot fi utilizate n elaborarea proiectului final de certificare a compete elor profesionale de nivel 3. Proiectul este eficient n m sura n care poate: - S OFERE profesorului informa ii complexe asupra atingerii competen elor propuse prin curriculum i Standardul de preg tire profesional - S VIZEZE : interpretarea creativ a informa iilor capacitatea de a rezolva o problem tehnic

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

41

JURNALUL DE PRACTIC
Elev: Perioada: Loca ie (Agent economic i departament): Modul: Tema: Sarcina de lucru: n jurnalul de practic , ve i completa urm toarele informa ii: 1. Care sunt principalele activit i relevante pentru modulul de practic , pe care le-a i observat sau le-a i desf urat?

2. Ce lucruri noi a i nv at?

3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au pl cut? Motiva i.

4. Ce lucruri/ evenimente nu v-au pl cut? Motiva i.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

42

6. ORGANIZAREA EVALU RII


Pe perioada stadiului de instruire practic se poate opta pentru o metod alternativ de evaluare: portofoliul. Portofoliul reprezint cartea de vizit a elevului, prin care profesorul poate s -i urm reasc progresul n plan cognitiv, atitudinal i comportamental la o anumit disciplin , de-a lungul unui interval de mai lung de timp (pe durata stagiului de preg tire practic ). Reprezint un pact ntre elev i profesorul care trebuie s -l ajute pe elev s se autoevalueze. Profesorul discut cu elevul despre ce trebuie s stie i ce trebuie s fac acesta de-a lungul procesului de nv are. La nceputul demersului educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesit ilor elevului de nv are pentru a stabili obiectivele i criteriile de evaluare. Diagnosticul este f cut de profesor i este discutat cu elevul implicat n evaluare. Ce poate con ine un portofoliu? lista con inutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecarei lucr ri/fi e, etc. i num rul paginii la care se g se te); argumenta ia care explic ce lucr ri sunt incluse n portofoliu, de ce este important fiecare i cum se articuleaz ntre ele ntr-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv; lucr rile pe care le face elevul individual sau n grup; rezumate; articole, referate, comunic ri; fi e individuale de studiu; miniproiecte i experimente; probleme rezolvate; rapoarte scrise de realizare a proiectelor; chestionare de atitudini; nregistr ri, fotografii care reflect activitatea desf urat de elev individual sau mpreun cu colegii s i; observa ii pe baza unor ghiduri de observa ii; reflec iile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucreaz ; autoevalu ri scrise de elev sau de membrii grupului; interviuri de evaluare; alte materiale, h r i cognitive, contribu ii la activitate care reflect participarea elevului/ grupului la derularea i solu ionarea temei date; viitoare obiective pornind de la realiz rile curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor i a progreselor nregistrate; comentarii suplimentare i evalu ri ale profesorului, ale altor grupuri de nv are i/sau ale altor p r i interesate, de exemplu p rin ii; Portofoliul se compune n mod normal din materiale obligatorii i op ionale, selectate de elev i/sau de profesor i care fac referire la diverse obiective i strategii cognitive.

43

Modalitatea de evaluare a portofoliului:


Criterii de apreciere i indici 1. PREZENTARE: - evolu ia eviden iat fa de prima prezentare a portofoliului - dac este complet - estetica general 2. REZUMATE: - ceea ce a nv at elevul i cu succesele nregistrate - calitatea referatelor - concordan a cu temele date 3. LUCR RI PRACTICE - adecvarea la scop - eficien a modului de lucru - rezultatul lucr rilor practice - dac s-a lucrat n grup sau individual - repartizarea eficient a sarcinilor 4. REFLEC IILE ELEVULUI ASUPRA ANUMITOR P R I ALE PORTOFOLIULUI - reflec iile asupra propriei munci - reflec ii asupra lucrului n echip - a tept rile elevului de la activitatea desf urat 5. CRONOLOGIE -punerea n ordine cronologic a materialelor 6. AUTOEVALUAREA ELEVULUI: - autoevaluarea activit ilor desf urate - concordan a scop-rezultat - progresul realizat - nota pe care cred c o merit 7. ALTE MATERIALE: - calitatea acestora - adecvarea la temele propuse - relevan a pentru cre terea aprecierilor DA PAR IAL NU OBS.

Desigur c rezolvarea fiec rei activit i propus n acest auxiliar, poate fi evaluat individual, putnd fi concepute instrumente de evaluare personalizate pentru fiecare activitate desf urat de c tre elevi: Fi e de evaluare a lucr rilor practice. Pot fi concepute de ndrum torul de practic . Se prezint n continuare cteva modele de evaluare a lucr rilor practice propuse prin fi ele de lucru existente n acest auxiliar. n func ie de condi iile concrete ale desf ur rii lucr rilor de laborator, ele se pot adapta de c tre profesorul de specialitate sau ndrum torul de practic . Obs. Nota se ob ine prin mp r irea la 10 a punctajului ob inut.

44

Nr. crt. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FI DE EVALUARE STUDIUL I VERIFICAREA RELEULUI TERMIC


DENUMIREA CRITERIULUI Completarea Tabelului de la punctul A. Alegerea aparatelor i specificarea rolului lor Realizarea montajului conform schemei electrice. M surarea curentului de ac ionare Determinarea timpului de ac ionare Trasarea caracteristicii de protec ie Respectarea NTSM. Punctaj din oficiu TOTAL Punctaj 18 10 24 9 9 10 10 10 100 Notare Observa ii

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

FI DE EVALUARE ncercarea la mers n gol a unui transformator monofazat


DENUMIREA CRITERIULUI Alegerea aparatelor i specificarea rolului lor. Realizarea montajului conform schemei electrice. M surarea I0, P10 i U20 Calcularea m rimilor cerute pe baza rela iilor i0%, KT, I0a, I0r, cos 0. Compararea rezultatelor cu cele din cataloage. Respectarea NTSM. Punctaj din oficiu TOTAL Punctaj 10 35 15 15 5 10 10 100 Notare Observa ii

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

FI DE EVALUARE ncercarea la scurtcircuit a transformatorului monofazat


DENUMIREA CRITERIULUI Alegerea aparatelor i specificarea rolului lor. Realizarea montajului conform schemei electrice. M surarea Uk, P k i I2k Calcularea m rimilor cerute pe baza rela iilor uk%,PCu, Zk uka, ukr Compararea rezultatelor cu cele din cataloage. Respectarea NTSM. Punctaj din oficiu TOTAL Punctaj 10 35 15 15 5 10 10 100 Notare Observa ii

45

Nr crt

FI DE EVALUARE: Verificarea grupelor de conexiuni Yy12 i Yy6 ale transformatoarelor trifazate


DENUMIREA CRITERIULUI Punctaj Yy12 Yy6 Notare Yy12 Yy6 Observa ii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Desenarea schemei electrice. Selectarea aparatelor Executarea montajului. Determinarea raportului de transformare. Calcularea tensiunilor UbB, UcC, UbC UcB. M surarea tensiunilor UbB, UcC, UbC UcB. Respectarea NTSM. Punctaj din oficiu. TOTAL PUNCTAJ.

10 10 25 15 i i 10 10 10 10 100

10 10 25 10 10

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

FI DE EVALUARE Verificarea raportului de transformare al transformatorului de curent


DENUMIREA CRITERIULUI ntocmirea schemei electrice Alegerea aparatelor i specificarea rolului lor Scrierea rela iilor de calcul. Realizarea montajului conform schemei M surarea curentului secundar pentru cei trei cure i primari. Calcularea raportului real de transformare. Calcularea erorii de raport i indicarea destina iei TC. Respectarea NTSM. Punctaj din oficiu TOTAL Punctaj 10 10 5 25 10 10 10 10 10 100 Notare Observa ii

Studiul de caz. Studiul de caz este o metod ale c rei caracteristici o recomand ca o metod alternativ de evaluare a capacit ii elevilor de a realiza astfel de demersuri (de analiz , de n elegere, de interpretare a unor fenomene, de exersare a capacit ii de argumentare, de emitere a unor judec i de evaluare, precum i de formare i dezvoltare a tr s turilor de personalitate); Studiul de caz, ca mijloc de evaluare, se realizeaz prin analiza i dezbaterea cazului pe care l implic . Observarea sistematic a activit ii i comportamentului elevilor. Observarea sistematic a activit ii i a comportamentului elevilor ofer cadrului didactic posibilitatea de a culege informa ii relevante asupra performan elor elevilor din perspectiva capacit ii lor de ac iune i rela ionare, a competen elor i abilit ilor de care dispun ace tia. Ea reprezint o modalitate eficient de a urm ri evolu ia i progresul elevilor n contextul activit ilor colare. Pot fi ob inute informa ii cu privire la: nivelul de preg tire; direc ia de evolu ie colar a elevului; 46

destinul profesional; interesele manifestate c tre anumite domenii; aptitudinile de care d dovad elevul; atitudinile acestuia fa de nva tur ; entuziasmul i participarea la activit ile colare; Eficacitatea metodei cre te considerabil atunci cnd comportamentului elevilor este ntreprins sistematic, presupunnd: stabilirea obiectivelor acesteia (reperele) pentru o perioad definit (cuno tin e acumulate, abilit i formate, capacitatea de a lucra n grup, atitudini fa de colegi); utilizarea unor instrumente de nregistrare i sistematizare a constat rilor (fi , scal de apreciere). Fi a de evaluare este completat de c tre profesor care nregistreaz datele factuale despre evenimentele importante din comportamentul elevului i din modul lui de ac iune. Separat de simpla consemnare a lor, aceste date factuale sunt interpretate, configurndu-se profilul personal al elevului. Un dezavantaj al acestei practici este c necesit timp mai mult i exist riscul not rii datelor n mod subiectiv. Scala de apreciere sau de clasificare nsumeaz un set de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse evalu rii, set ce este nso it de un tip de scal . Elevului i sunt prezentate un num r de enun uri n raport cu care acesta trebuie s - i manifeste acordul sau dezacordul, discriminnd ntre cinci trepte: puternic de acord, de acord, indecis (neutru), dezacord, puternic dezacord. De exemplu, se pot da elevilor urm toarele ntreb ri: 1. Particip cu pl cere la activit ile ce presupun lucrul n echip : puternic dezacord dezacord nu tiu sau mi este indiferent de acord puternic de acord 2. mi asum imediat responsabilit ile care mi sunt stabilite n cadrul echipei: puternic dezacord dezacord nu tiu sau mi este indiferent de acord puternic de acord Ce poate s observe n mod sistematic profesorul la elevii s i: ABILIT I INTELECTUALE: exprimarea oral ; capacitatea de a citi i de a scrie; opera iile gndirii: analiza, sinteza, compara ia, clasificarea, generalizarea, concretizarea, abstractizarea; capacitatea de deduc ie; ABILIT I SOCIALE: capacitatea de a colabora cu ceilal i; cultivarea de rela ii pozitive n grup; participarea la negocierea i adoptarea solu iilor; interesul pentru a men ine un climat stimulativ i pl cut; capacitatea de a lua decizii; toleran a i acceptarea punctelor de vedere diferite de cel personal; capacitatea de a asculta cu aten ie; rezolvarea nonviolent a conflictelor; asumarea responsabilit ilor;

47

ANEXE

48

FI A DE DOCUMENTARE NR. 1 LOCALIZAREA DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE N CABLU (LEC) Localizarea defectelor din liniile electrice n cablu LEC constituie o problem special datorit specificului acestor linii. Cablul electric fiind un ansamblu de conductoare izolate acoperite la rndul lor cu un nveli cu propriet i electroizolante sau de consolidare mecanic , nu ofer posibilitatea detect rii cu ochiul liber a unui eventual defect a a cum se poate face la liniile electrice aeriene, chiar daca ar fi pozat n aer liber. Pe de alt parte cnd este pozat n p mnt nu este suficient cunoa terea distan ei electrice pn la defect, deoarece aceasta, de regula, nu coincide cu cea fizic . O alta problem ce o ridic localizarea unui defect ntr-un cablu este detectarea traseului cablului, a locului exact unde este defectul (pentru a s pa pe o por iune ct mai restrns ), a adncimii de pozare, a locului unei ramifica ii. Datorit celor ar tate mai sus, detectarea i localizarea unui defect ntr-un cablu necesit o activitate complex bazat pe utilizarea unor metode i echipamente adecvate. n practic sunt ntlnite doua tipuri de metode : - direct , bazata pe m sur tori sau controlul cablului; - indirect , care coreleaz indica iile aparatelor de m sur i semnalizare cu rezultatul unor manevre de comutare efectuate n timpul opera iilor de detectare a defectului. n func ie de num rul de conductoare ale unui cablu, detectarea unui defect n acesta ncepe cu stabilirea naturii acestuia. n re elele n cablu se ntlnesc urm toarele tipuri de defecte : - punerea la p mnt a unei faze ( care poate sa constituie sau nu un scurtcircuit monofazat), determinat de distrugerea izola iei fa de p mnt; - scurtcircuit ntre dou faze, determinate de distrugerea izola iei ntre dou conductoare f r ca izola ia fa de p mnt sa fie afectat ; - ntreruperea unei faze, f r s existe un defect de izola ie; - defecte mixte, rezultate din combinarea celor de mai sus; Stabilirea tipului de defect se face cu ajutorul unui megohmmetru cu care se m soar rezistenta de izola ie ntre faze i ntre acestea si mantaua cablului. Pentru defectele de izola ie, cele mai r spndite metode de detectare a locului defectului sunt metodele directe. Avnd n vedere particularit ile unei linii n cablu, ar tate mai sus, localizarea defectelor necesit dou etape : una n care se determin distan a pn la locul defectului i care se face cu erori determinate att de metod ct i de faptul c distan a indicat de aparat este dificil de m surat pe teren; i alta n care n jurul locului aproximativ indicat n prima etapa se caut locul defectului mergnd pe traseul cablului. Acest loc trebuie stabilit cu o eroare care sa nu dep easc frac iunile de metru. Corespunz tor celor dou etape de detectare a defectului s-au elaborat i dou tipuri de metode, cu echipamentul corespunz tor si anume : metode relative (pentru etapa I-a): prin impulsuri sau ecometrice, capacitive; metode absolute (pentru etapa a II-a); inductive i acustice.

49

FI A DE DOCUMENTARE NR. 2 METODA PRIN IMPULSURI (STUDIUL LOCATORULUI LDC) Aceasta metoda se bazeaza pe proprietatea de reflexie a undelor n general si a celor electromagnetice , n special. Pentru orice element a unei cai de curent ( LEA, LEC, transformator, etc.) se defineste o marime numita impedanta caracteristica . n punctele unde aceasta impedanta si modifica valoarea (treceri din LEA, nLEC, intrari n trafo, etc.) au loc fenomene de reflexie si refractie, caracterizate prin coeficienti corespunzatori. ntr-un punct de scurtcircuit se modifica impedanta caracteristica si ca urmare, are loc reflexia undei de tensiune cu amplitudine egala cu a undei incidente, dar de semn schimbat. Daca pe un cablu cu un scurtcircuit se va trimite un impuls de tensiune, nseamna ca aceasta se va propaga de la locul de aplicare spre locul cu defect cu o viteza V, la locul cu defect se va reflecta si se va napoia cu aceeasi viteza, dar cu semn schimbat. Cunoscnd intervalul de timp scurs din momentul trimiterii si pna n momentul receptiei semnalului reflectat rezulta ca distanta pna la defect va fi :

Pentru aplicarea acetei metode i pentru o precizie ct mai buna este necesar ca valoarea rezistentei de izola ie ntre faze sau ntre acestea i manta sa aib cel mult 5 . Daca aceasta conditie nu este ndeplinit , deci defectul nu este destul de ferm, se procedeaza la arderea acestuia, adica la distrugerea voit a izola iei prin stabilirea ntr-un circuit care sa contina nseriat si locul de defect, a unui curent de valoare mare care pe seama efectului termic sa distrug izola ia par ial afectat .

Aparatul cu ajutorul c ruia se aplic aceasta metod de detectare a defectelor ncablu, se numeste locator de defecte LDC. n fig. se prezint panoul frontal al aparatului, iar n fig. , schema bloc a acestuia. Un asemenea aparat trebuie sa aib o surs de impulsuri a c ror amplitudine nu are importan i o abscisa pe care s se m soare intervalul intervalul de timp ntre momentul plec rii impulsului incident i momentul recep ion rii impulsului reflectat. 50

La LDC aceasta se vizualizeaz pe ecranul unui tub cinescopic. Pe panoul din fa al LDC sunt accesibile o serie de butoane care asigur punerea n func ie i condi iile de calitate ale imaginii i ale m suratorii.

2. Modul de lucru cu LDC. Punerea n func iune a aparatului se face cu ajutorul butonului focalizare care asigur i focalizarea imaginii. Butoanele luminozitate, deplasare X, Y, au destina ia specific oric rui osciloscop. n context trebuie precizat c prin deplasare X sau Y se deplaseaz imaginea care se vede la un moment dat pe ecran. Avnd n vedere principiul metodei, aparatul trebuie s vizualizeze abscisa (timpul) i cele dou impulsuri. Dac cele dou impulsuri i timpul dintre ele ar fi vizualizate mpreun pe ecran, atunci pentru o citire cu erori minime (pentru un t mare ) ecranul ar trebui sa aib dimensiuni foarte mari, raportat la caracterul portativ al aparatului. De aceea aparatul a fost conceput astfel nct s memoreze ntreaga lungime a cablului, dar s vizualizeze numai o anumit por iune. n felul acesta cu butonul explorare cablu, pe ecran se deruleaz (ca la cinematograf) abscisa (timpul) din momentul plec rii impulsului incident pna la apari ia celui reflectat. Timpul pe abscis se m soar cu ajutorul unei baze de timp constituit dintrun ir de impulsuri ntre ale caror vrfuri este un interval de 2 s. Din 10 n 10 s impulsurile sunt mai mari. Pentru o determinare ct mai exacta a timpului se folosesc butoanele: deplasare impuls cu ajutorul c ruia se deplaseaz numai impulsul de sondaj mentinnd baza de timp pe loc. n acest fel se potriveste momentul plecarii impulsului ct mai precis pe baza de timp. Pentru ca aceasta s se fac ct mai exact, imaginea se poate extinde (n detaliu) cu butonul extensie imagine. Butonul basculant direct-amplificare se comut pe direct n cazul cablurilor scurte. Butonul adaptare realizeaz adaptarea aparatului la specificul cablului. Pentru cablele de energie acesta se fixeaz pe pozi ia minim .

51

n cazul cnd unul din conductori este legat la mas (sau este mantaua) cordonul bifilar al aparatului se va introduce direct n mufa aparatului, iar firul negru al cordonului se va conecta la mantaua cablului. Dupa stabilirea imaginii si determinarea intervalului de timp t, pentru determinarea lungimii pna la locul cu defect trebuie stabilita viteza de propagare a undelor electromagnetice. Aceasta este determinata de tipul cablului si se indica n tabelul 1. Rezult deci, ca lungimea maxima a cablului ce poate fi explorat cu LDC, depinde de natura cablului (prin V) si de lungimea bazei de timp a aparatului ((t). Avnd n vedere ca exploatarea se face pe la unul din cele doua capete, lungimea maxim a cablului ce poate fi exploatat cu un anumit LDC este:

Eroarea cu care acest aparat va determin valoarea lui Lx va depinde de : viteza reala de propagare a impulsului n cablu si precizia de evaluare a lui (t. Aceasta eroare poate ajunge pna la valori de ordinul zecilor de metri i poate fi m rit sau diminuat de eroarea cu care o transpunem pe teren. De aici rezult caracterul relativ al acestei metode si necesitatea complet rii ei cu o metoda absolut , care sa fie aplicata local, n limita erorii primei metode. Tabelul 1

Deci dup stabilirea tipului de defect, se va utiliza o metod direct relativ , care ne va indica la ce distan de unul din capetele cablului se afl defectul, iar n continuare cu o metod absolut , pe teren, se caut locul exact unde trebuie interceptat cablul.

52

53

FIS DE DOCUMENTARE NR. 3 Studiul construc iei releelor electromagnetice Principalele p r i componente ale unui releu electromagnetic sunt: - elementul sensibil ES care transform semnalul de intrare x (curent, tensiune) ntrun semnal de alt natur x* necesar func ion rii releului (cuplu mecanic activ); - elementul comparator C realizeaz compararea semnalului x* de la ie irea elementului ES cu un semnal prescris xR de aceea i natur fizic (cuplu mecanic rezistent); - elementul de execu ie E realizeaz n func ie de rezultatul compara iei x**, una din valorile de ie ire ale releului ym - neac ionat (x* < xR) sau yM ac ionat (x* > xR).
y

xR x1

S1 K E
y1 yn

x2

S2
xR

Fig. 1 Schema bloc a unui releu: a cu o m rime de intrare i una de ie ire; b cu dou m rimi de intrare i un num r oarecare de m rimi de ie ire Relee de curent Releele de curent tip RC-2 sunt construite ca relee maximale, ac ionarea acestora ob inndu-se la cre terea intensit ii curentului peste valoarea reglat IR, condi ia de ac ionare fiind I > IR.. Elementul sensibil al releelor de curent electromagnetice este un electromagnet format din circuitul magnetic 1, pe care este amplasata o bobin de curent 2 (num r mic de spire de diametru corespunz tor intensit ii nominale) prev zut cu priz mediana. Arm tura 3 a electromagnetului este o lamel feromagnetic n form de Z i care se poale roti n ntrefier n jurul axului lag rului 4. Pe acest ax este fixat dispozitivul de reglare a valorii prescrise a curentului IR i care este formal dintr-un resort spiral 5, axul 6, scara gradat 7, butonul de reglare 8. Elementul de compara ie este format din acest dispozitiv i arm tura mobil 4 la nivelul c reia se manifest un cuplu electromagnetic activ Ma propor ional cu varia iile semnalului de intrare I, respectiv un cuplu rezistent Mr general prin tensionarea resortului spiral 5 Releul ac ioneaz dac este ndeplinit condi ia: Ma=ki(NI)2k mIR=MR Aceste relee sunt prev zute cu un contact normal deschis ND sau cu un contact cu pol comun, normal deschis - normal nchis ND-C-NI (starea normal a 54

contactelor corespunde bobinei nealimentate) i care este ac ionat, la deplasarea arm turii mobile, prin intermediul piesei electroizolante 9. Pentru extinderea domeniului de utilizare se utilizeaz eclisa 10 care n func ie de poli ia de montaj permite utilizarea ntregii nf ur ri (In/2) sau numai a unei jum t i (In). Caracteristica timp-curent a releelor electromagnetice de curent este practic independent de curent dup ce sa dep it pragul de ac ionare (sc derea timpului de ac ionare fa de valoarea de ac ionare esie de maxim 20 % pentru 3In ). Timpul propriu de ac ionare este de ta= 0,05...0,1 s n func ie de curentul nominal In= 0,05...200 A iar factorul de revenire arc valorii, kr > 0,85.

Relee de tensiune Releele electromagnetice de tensiune se construiesc de tip maximal (variantele RT-3, RT-3S), cu ac ionare la valori ale tensiunii U > UR , fie de tip minimal (variantele RT-4, RT-4S) care ac ioneaz la valori ale tensiunii U < UR, UR fiind tensiunea reglal . Releele maximale de tensiune au un contact normal deschis, cele minimale au un contact normal nchis care se deschide atunci cnd este ndeplinit condi ia de func ionare normal U Un, i se nchide atunci cnd tensiunea scade, sub valoarea reglat UR = 0,8...0,9 Un , semnalizndu-se o situa ie anormal de func ionare. Releele de tensiune RT-3S, RT-4S au bobina de tensiune alimentat n curent continuu, tensiunea aplicat bobinei este ob inut prin redresarea tensiunii alternative de intrare, pe aceasta cale ob inndu-se atenuarea vibra iilor arm turii mobile a electromagnetului. Pentru valori mari ale tensiunii de intrare (linii electrice, motoare de m.t.) releele de tensiune se conecteaz prin intermediul transformatoarelor de tensiune cu tensiunea secundar standardizat de 100V.

55

Verificarea scalei unui releu electromagnetic de curent de tip RC-2 ncerc rile se efectueaz realiznd montaul conform schemei electrice:

Ampermetrul se alege corespunz tor scalei releului verificat. Pentru fiecare valoare a curentului reglat IR, se efectueaz urm toarele opera ii: - se pozi ioneaz comutatorul domeniilor de curent pe pozi ia 5A i comutatorul domeniilor de tensiune pe pozi ia 0, se verific pozi ia de zero a cursorului trusei de curent i tensiune TCT, se deschide separatorul S1; - se fixeaz eclisa 10 corespunz tor domeniului de lucru ales, apoi se regleaz curentul releului IR n domeniul 0,5...1xIn; - se ac ioneaz butonul ANCLAN ARE al TCT i se cre te intensitatea curentului pn la ac ionarea releului Ia , semnalizat de aprinderea l mpii de control H; - se cre te n continuare intensitatea curentului, pn la circa 1,2Ia = Is (curent ac ionare sigur ), apoi se scade curentul pn la ob inerea valorii de revenire Ir nregistrat n momentul stingerii l mpii de control. M surarea timpului propriu de ac ionare al unui releu electromagnetic de curent Se utilizeaz montajul de la punctul anterior. Timpul propriu se m soar pentru valori ale intensit ii curentului de: I= 1,5...3xIR prin bobina releului. Pentru fiecare m surare se fac urm toarele opera ii: - se regleaz curentul de ac ionare al releului la valoarea minima (exemplu 0,5 In); - se aduce la zero cursorul trusei TCT, se ac ioneaz butonul ANCLAN ARE. i se regleaz intensitatea curentului prin bobina releului la valoarea de ac ionare sigur ; - se ac ioneaz butonul DECLAN ARE, se aduce la zero indica ia cronometrului Z3 apoi se nchide separatorul SI pentru a introduce n circuit elemenlcle de m surare a timpului i de declan are automat a trusei TCT; - ac ionnd succesiv butoanele ANCLAN ARE - DECLAN ARE, se nregistreaz timpul ta, corespunz tor unui num r de 10 ac ion ri ale releului, dup care se calculeaz valoarea medie a timpului propriu de ac ionare; - se reiau ncerc rile pentru noile valori ale curentului I prin bobin f r a se modifica valoarea curentului reglat IR.

56

FI A DE DOCUMENTARE NR.4 RELEE TERMICE Releele termice sunt aparate de protec ie care ntrerup un circuit electric de comand la dep irea unei anumite valori a curentului electric. Aceste aparate sunt utilizate pentru protec ia motoarelor electrice mpotriva suprasarcinilor. Releele termice nu ac ioneaz imediat ce valoarea curentului cre te, ci dup o anumit perioad de timp, care este invers propor ional cu curentul; cu ct valoarea curentului este mai mare, cu att intervalul de timp este mai mic. Standardele n vigoare impun urm toarele condi ii releelor termice: o s nu declan eze n timp de dou ore la un curent egal cu 1,05 Imotor o s declan eze n timp de dou ore la un curent egal cu 1,2 Imotor o s declan eze la un curent egal cu 6 Imotor ntr-un timp mai mare de 2 secunde Contruc ia releelor termice se bazeaz pe utilizarea termobimetalelor sub forma lamelar . Elementele componente ale unui releu termic sunt prezentate n figura de mai jos: 1 termobimetale 2 prghie 3 bimetal de compensare 4 pies metalic 5 lamel elastic 6 - urub Fig. 2 Func ionarea unui releu termic: curentul de intensitate I > In, care nc lze te lamelele bimetalului, produce dilatarea acestora i deplasarea tijei electroizolante, care determina la rndul ei schimbarea st rii contactelor electrice. Astfel, contactul normal nchis al releului se deschide, ntrerupand circuitul electric de comand . Caracteristica de protec ie trebuie s satisfac urm toarele condi ii: Curent de lucru n multipli ai curentului nominal al releului 1,05 1,2 1,5 6,0 6,0 Timp de declan are t > 2h t<2h t < 2 min t > 2 sec t > 5 sec Starea bimetalului din stare rece din stare cald din stare cald din stare rece din stare rece Observa ii

Nu e impus de STAS. E necesar totu i pentru motoare Pornire normal Pornire grea

57

FI

DE DOCUMENTARE NR. 5

DEFECTELE RELEULUI TERMIC


Nr. crt. 1. Defectul Arderea bimetalului sau a rezisten ei nc lzitoare Cauze Scurtcircuit ntre spirele electromagnetului protejat i nefunc ionarea mecanismului de declan are Scurtcircuit ntre conductoarele ce leag ntreruptorul de electromotorul protejat Capetele bimetalului nu fac contact cu bornele Rezisten a nc lzitoare ntrerupt Transformatorul de alimentare defect untul montat n paralel cu bimetalul ars sau ntrerupt Transformatorul debiteaz un curent mai mare dect cel nominal Bimetalul a fost parcurs timp ndelungat de un curent mai mare dect cel nominal untul nu face un contact prea bun cu bimetalul Temperatura ambiant prea sc zut i releul nu are compensator Temperatura ambiant este prea mare i releul nu are compensator Mod de verificare Se m soar curentul absorbit de motor i se verific func ionarea mecanismului de declan are Se verific rezisten a de izola ie cu ajutorul megohmmetrului Se verific cu puntea contactul dintre bimetal i borne Se verific cu puntea continuitatea rezisten ei Se verific cu un ampermetru alimentarea bimetalului Se verific continuitatea untului Se verific cu ampermetrul curentul debitat de transformator Se verific func ionarea releului de curent ntr-o instala ie special prev zut cu reglaj de curent Se m soar temperatura ambiant Se nlocuie te releul cu unul cu compensator Se m soar temperatura ambiant Se nlocuie te releul cu unul cu compensator Mod de remediere Introducerea protec iei prin siguran e fuzibile Rebobinarea motorului Inlocuirea conductoarelor defecte

Repararea mecanismului de declan are a releului termic Strngerea uruburilor de leg tur ntre borne Se nlocuie te rezisten a nc lzitoare Repararea transformatorului reductor de curent Se nlocuie te untul cu altul cu acelea i caracteristici Se repar transformatorul de curent Se nlocuie te bimetalul cu altul cu acelea i dimensiuni i caracteristici Se cositore te locul de contact ntre unt i bimetal Se reface reglajul pentru temperatura ambiant corespunz toare Se reface reglajul pentru temperatura ambiant corespunz toare

2.

Bimetalul nu se nc lze te

3.

Bimetalul se nc lze te puternic

4.

Bimetalul r mne ndoit Bimetalul se nc lze te prea pu in

5.

6.

Bimetalul declan eaz intempestiv

58

FI A DE DOCUMENTARE NR. 6 REPARAREA TRANSFORMATOARELOR Principalele defecte i modul de recunoa tere a lor la transformatoarele de putere
Lucreaz releul de gaze

Tipul defectului

Scurtcircuitarea local a tolelor de o el Scurtcircuit ntre spire

Modul de recunoa tere a defectului

Cauze posibile

Func ioneaz protec iile: de gaze, diferen ial , maximal (dac aceasta este instalat pe partea aliment rii)

mb trnirea lacului izolant al tolelor, deteriorarea tolelor Deteriorarea izola iei ntre spire datorit mb trnirii n urma uzurii normale sau a suprasarcinilor de durat sau a insuficientei r ciri. Descoperirea nf ur rilor n urma coborrii nivelului de ulei. Pozi ia necorespunz toare a nf ur rilor. Distrugerea capetelor de ie ire. Lipirea interioar necorespunz toare a conductorului. Topirea unei p r i din spire din cauza scurtcircuitului n nf urare. Defectarea izola iei principale datorit mb trnirii sau existen ei fisurilor; umezirea uleiului. Sc derea nivelului de ulei din cuv . Umiditate i murd rie n ulei. Supratensiuni care au condus la str pungerea izola iei. Acelea i cauze ca n cazul precedent; n plus: scurtcircuit la borne sau la comutatorul de prize. Defecte de montaj (ap sare insuficient a contactelor i elasticitate insuficient a resoartelor de presare). Supranc lziri datorit curen ilor de scurtcircuit din zon . Deteriorarea izola iei buloanelor de strngere, a izola iei ntre tole; deteriorarea sau lipsa garniturilor la jug.

ntreruperi n nf

ur ri

Func ioneaz protec ia de gaze din cauza arcului care apare n punctul de ntrerupere Func ioneaz protec ia de gaze, iar la transformatoarele cu neutrul legat la p mnt i protec ia diferen ial Func ioneaz protec iile: de gaze, diferen ial i maximal . Aruncarea uleiului prin expandor Func ioneaz protec iile: de gaze, diferen ial i maximal .

Str pungerea (punerea la mas )

Scurtcircuit ntre nf ur rile fazelor.

Topirea suprafe elor contactelor la comutatoarele de ploturi izola iei

Defectarea ntre tole.

Semnalizeaz protec ia de gaze, miros specific p trunz tor

Repararea transformatoarelor se realizeaz numai dup retragerea lor din exploatare, pa baza foii de manevr , de c tre personalul de exploatare al sta iei sau postului respectiv. Procesul tehnologic cuprinde urm toarele faze: izolarea electric a transformatorului de restul instala iei; desfacerea leg turilor electrice la borne; deplasarea transformatorului la atelierul de repara ii; demontarea transformatorului; repararea p r ilor componente defecte (miez, nf ur ri); remontarea transformatorului; ncerc ri; reinstalarea transformatorului n box sau celul ; refacerea leg turilor la instala ia electric ; 59

 

ridicarea izol rii; cuplarea la re ea prin executarea opera iilor indicate n foaia de manevr .

1. Demontarea transformatorului. Aceasta cuprinde opera iile descrise pe scurt n cele ce urmeaz : y Evacuarea uleiului par ial sau total ntr-un vas preg tit, curat i uscat, prin robinetul de golire de la partea inferioar . y De urubarea i desfacerea leg turilor electrice se va realiza ncepnd cu Capacul cuvei, apoi leg turile la izolatoarele de trecere. Dac buloanele nu pot fi de urubate din cauza ruginii se ung cu petrol lampant. Se refac filetele defecte, iar piesele defecte se nlocuiesc cu altele noi. y Demontarea subansamblurilor ncepe cu demontarea izolatoarelor, i continu cu expandorul. Se demonteaz conservatorul de ulei prin deta area lui pe flan a conductei de ulei, apoi de piesele de care este fixat i cu un cablu cu inele de ridicare se ridic de pe capacul cuvei. Se fere te de deterior ri sticla indicatorului de nivel de ulei. Releul de gaze i termometrul cu rezisten sau termosemnalizatorul sunt demontate imediat dup evacuarea uleiului. y Decuvarea reprezint scoaterea p r ii active din interiorul cuvei i deasupra Unei t vi se a eaz pe traverse de cale ferat . Acest proces se realizeaz lin, cu ajutorul macaralei. y Demontarea p r ii active ncepe cu prizele i comutatorul de ploturi care vor trebui n prealabil numerotate prin etichete. Se dezlipesc lipiturile cu lampa de lipit (cele cu cositor) i cu dalta i ciocanul (cele realizate cu aliaj tare). Se demonteaz grinzile jugului, se despacheteaz jugul superior, i se depreseaz nf ur rile de urubndu-se buloanele de presare. Se de urubeaz buloanele de strngere a jugului superior i grinzile respective, se leag cu funii grinzile i se scot buloanele de strngere. Se ridic grinzile jugului sco ndu-le de pe tiran ii verticali. Se despacheteaz jugurile sco nd cte 2-3 tole simultan din dou p r i. Muncitorii vor a eza lng ei pe schel tolele despachetate. Pentru scoaterea nf ur rilor se folosesc ni te gheare a ezate n cruce. Acestea se prind de nf urarea respectiv i cu ajutorul unei macarale se ridic cu o funie strict vertical, dup care se depoziteaz pe dou grinzi pe pardoseal . y Demontarea radiatoarelor se realizeaz dac sunt deta abile dup demontarea p r ii active. Se nchid robinetele, se de urubeaz piuli ele flan elor, se deplaseaz radiatoarele de pe prezoane, se a eaz pe podea. 2. Repararea miezului magnetic. Se realizeaz un control minu ios al st rii tolelor i a izola iei lor. Izola ia de lac defecte cade la despachetare, iar cea din hrtie se sf rm . Dac nu se constat urme de scurtcircuite locale, se reface jugul superior i se supune la ncerc ri: - m surarea pierderilor n gol folosindu-se o nf urare de control, care s asigura magnetizarea complet a miezului. Se alimenteaz la 380/220V i se m soar P0 (pierderile n gol). Apoi se scurtcircuiteaz tolele marginale ale miezului, pe suprafa a exterior cu un conductor i se m soar din nou P0. Dac starea izola iei este satisf c toare, trebuie ca:

P0 P0 100 e 1...2% P0
60

- m surarea tensiunii tolele marginale i pachetele miezului magnetic (fig. 3) nf urarea de control fiind sub tensiune. Lipsa unei tensiuni ntre pachete indic o regiune n care exist tola scurtcircuitate. Locul de defect se stabile te la demontarea pachetelor de tole.

V Fig. 3 Schema de m surare a tensiunii pe pachetele miezului magnetic. M surarea rezisten ei n c.c. a izola iei ntre tolele diferitelor pachete, conform fig. 5. Fixndu-se un curent de 2-2,5 A, se determin rezisten a diferitelor pachete cu rela iile:

R1 !

U U1 U ; R 2 ! 2 ; R3 ! 3 I I I

Rezisten ele trebuie s fie aproximativ egale, pentru pachetele simetrice. Se calculeaz apoi rezisten a specific a izola iei ntre tolele fiec rui pachet cu rela ia:

V0 !
R rezisten a m surat ; F aria tolei, cm2; n num rul de tole n pachet.

R =50-60 /cm2unde: nF

Dac starea este necorespunz toare se reface izola ia.


Electrod de cupru cu suprafa a de 100-150mm i grosimea de 3-4mm, cu marginile ascu ite ntro parte. Rh V E A
2

Fig. 4 Schema de m surare a rezisten ei n c.c. a pachetelor separate ale miezului.

61

3. Repararea nf ur rilor. nf ur rile sunt cele mai afectate p r i ale transformatorului, fiind supuse la deterior ri ale conductorului, desfaceri de pe bobin , contacte ntre spire, ntreruperi, alterarea izola iei. Repararea presupune : - Scoaterea izola iei de pe conductor dup care se ndreapt cu un ciocan din lemn i se terg cu crpe. Dac conductorul este ecruisat i izola ia se cur greu se recoc n cuptoare la 550-600C. Dac se constat goluri, cr p turi, ele se taie i conductorul se lipe te cu cle tele electric. - Reizolarea conductorului se face manual sau cu ma ini de izolat. Pentru izolare se utilizeaz hrtie de cablu cu grosimea de 0,05 mm, iar la ultimul strat hrtie cu grosimea de 0,12mm. Productivitatea izol rii n cazul folosirii ma inilor este de 6-8 ori mai mare. n cazul izol rii manuale, lucr torul terge conductorul cu o crp curat , ia ruloul i ncepe s izoleze a ez nd mai nti primul strat. jum tate acoperit, parcurgnd tot tronsonul (distan a ntre dou tambure), iar apoi cel de-al doilea strat .a.m.d. Este necesar s se a eze izola ia ct mai strns, tot timpul netezind-o i ntinznd hrtia cu mna, astel nct s nu se formeze goluri. Cnd tronsonul este complet izolat acesta se nf oar pe tambur, a ez nd strns o spir lng alta. - Rebobinarea nf ur rilor n cazul bobinelor cilindrice n dou straturi se execut pe abloane sau direct pe cilindrul de pertinax, care constituie izola ia fa de miezul transformatorului, n acest ultim caz cilindrul fixndu-se pe ablonul de bobinare. De prima spir se fixeaz pana egalizatoare de carton pre pan, prin bandajare cu band de bumbac. Se verific calitatea izola iei n timpul bobin rii, ref cndu-se cea deteriorat . Consolidarea spirelor se face cu f ie de band groas de bumbac, care face o spir peste prima spir . Dup a ezarea primului strat de spire se a eaz distan oarele longitudinale pentru realizarea canalelor de r cire. - Dup bobinare urmeaz uscarea, presarea definitiv , impregnarea i coacerea, opera ii care se efectueaz n cuptoare cu vid, speciale. nainte de coborrea n cuv se cur minu ios, se terge cu o crp uscat . Uscarea se realizeaz la temperatura de 100-120C, timp de 6-12 ore. Apoi se scoate se r ce te la 70C, se preseaz pn la dimensiunea dorit i se impregneaz cu lac ntr-o baie. Apoi se introduce din nou n cuv pentru coacere timp de 8 ore. - Remontarea nf ur rilor pe miezul magnetic se realizeaz dup verificarea n prealabil a lor; se realizeaz cu ajutorul macaralei, cea de joas s fie montat imediat lng coloan i cea de nalt la exterior. 4. Remontarea transformatorului. Dup asamblarea p r ii active sunt preg tite pentru montare cuva, conservatorul, expandorul, radiatoarele, capacul, bornele, comutatorul, instrumentele de m sur , robinetele etc. Asamblarea const n: -montarea conservatorului i expandorului; -instalarea garniturilor de etan are; -montarea radiatoarelor, robinetelor, ro ilor; -ridicarea p r ii active i coborrea ei n cuv ; -instalarea capacului; -umplerea transformatorului cu ulei i verificarea etan eit ii garniturilor; -vopsirea exterioar a transformatorului

62

FI A DE DOCUMENTARE NR. 7 PROBE I NCERC RI ALE TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE Principalele probe i verific ri ale transformatoarelor de putere care au ca scop verificarea calitatii reparatiei sunt: M surarea rezisten ei de izola ie a nf ur rilor i a coeficientului de absorb ie R60/R15; Verificarea raportului de transformare; Verificarea grupei de conexiuni a nf ur rilor; Verificarea rigidit ii dielectrice a izola iei la frecven industrial ; ncercarea la scurtcircuit; ncercarea la mers n gol; M surarea rezisten ei nf ur rilor n curent continuu; M surarea unghiului de pierderi dielectrice tg a nf ur rilor i bornelor (izolatoarelor de trecere); Determinarea raportului C2/C20. M surarea rezisten ei de izola ie a nf ur rilor i a coeficientului de absorb ie R60/R15; Se m soar : - cu megohmmetrul de 1000V la nf ur rile de joas tensiune; - cu megohmmetrul de 2500V la nf ur rile de nalt tensiune. 
a b M 1000 c 0 A B C

M 2500

Fig. 5 Montaj pentru m surarea rezisten ei de izola ie a nf transformatorului.

ur rilor

Rezisten a de izola ie se m soar ntre fiecare nf urare i mas i ntre nf ur ri (figura 5).Indica iile megohmmetrului se citesc dup 15 i 60 s. Raportul acestor citiri R60/R15 se nume te coeficient de absorb ie, fiind unul dintre criteriile de stabilire a gradului de umiditate a nf ur rilor. Valorile m sur torilor se compar cu cele indicate de ntreprinderea constructoare. Coeficientul de absorb ie trebuie s fie R60/R151,3. Momentul efectu rii probei: - la PIF (punerea n func iune); - n cadrul reviziilor tehnice RT, repara iilor curente RC i a repara iilor capitale RK; - la schimbarea uleiului; - la transformatoarele aflate n stare operativ rezerv rece odat la 2 ani.

63

Verificarea raportului de transformare; Se face pe toate fazele i pe toate prizele transformatorului. Pe partea de nalt tensiune, unde nu se poate m sura tensiunea de faz (conexiunea de regul este triunghi), se face m surarea tensiunii ntre faze ( U1 ! 3U f ) . Raportul de transformare nu trebuie s difere de cel indicat de ntreprinderea constructoare cu 0,5 %.. 

Raportul de transformare se determin cu ajutorul montajului din figura de mai sus i valoarea sa se ob ine f cnd raportul dintre tensiunea fazei din primar i cea din secundar (m surat la bornele omoloage), la mersul n gol al transformatorului, trecnd comutatorul de prize prin toate pozi iile sale. Momentul efectu rii probei: - la PIF (punerea n func iune); - interven ii la nf ur ri i la conexiuni; - la modificarea conexiunilor sau a raportului de transformare pe placa de conexiuni exterioar sau interioar ; - dup RK n atelier. Verificarea rigidit ii dielectrice a izola iei transformatorului. Aceast ncercare are drept scop verificarea izola iei unei nf ur ri fa de mas sau fa de alte nf ur ri i a izola iei ntre spire i p r ile unei aceleia i nf ur ri. Proba se efectueaz dup trecerea a cel pu in trei ore de la umplerea cu ulei a transformatorului. Verificarea rigidit ii dielectrice a izola iei se face n dou feluri: - cu tensiune aplicat ; - cu tensiune indus . 

Fig. 6. Montaj pentru verificarea rigidit ii dielectrice a transformatorului prin metoda tensiunii aplicate: TP transformatorul de ncercat; T transformatorul ridic tor; ATR autotransformator reglabil; E eclator; R rezisten de protec ie.

64

n figura 6 se prezentat prima metod fiind cea mai utilizat pentru transformatoarele de putere din dotarea consumatorilor. Tensiunea de ncercare se aplic n modul urm tor: se aplic brusc 50 % din valoarea tensiunii de ncercare, apoi treptat, pn se atinge valoarea tensiunii de ncercare; aceasta se men ine un minut, apoi se scade treptat pn la zero. Transformatorul se consider bun, dac n timpul probelor nu se produc conturn ri sau str pungeri, care se manifest att prin zgomote caracteristice, ct i prin oscilarea pronun at a acelor aparatelor de m sur . ncercarea la scurtcircuit; Se face cu scopul de a verifica tensiunea procentual de scurtcircuit uk% i pierderile n scurtcircuit Pk. Montajul este cel indicat n figura 7. Tensiunea aplicat se cre te treptat, pn cnd indica iile ampermetrelor ating valoarea curentului nominal. n acest moment se citesc: tensiunea de scurtcircuit Uk n V i Pk n W (prin metoda celor dou wattmetre). Valorile m sur rilor se compar cu cele nscrise n fi a tehnic a transformatorului. 

Fig. 7. Montaj pentru ncercarea la scurtcircuit a transformatorului trifazat Montajul din figura 9 con ine un transformator trifazat reglabil TR, dou ampermetre A1 i A 2, dou wattmetre W 1 i W 2 a c ror bobine de current sunt alimentate din secundarele a dou transformatoare de current 1TC i 2TC, un voltmetru pentru a determina tensiunea de scurtcircuit i transformatorul verificat T. Momentul efectu rii probei: - la PIF (punerea n func iune) n lipsa buletinului de fabric ; - dup RK n atelier care presupune demontarea nf ur rilor sau interven ii la miezul magnetic. ncercarea la mers n gol; ncercarea la mers n gol se face cu scopul de a determina curentul procentual de mers n gol i0% i pierderile de putere la mers n gol P0, n W. Montajul cuprinde trei ampermetre, dou wattmetre a c ror bobine de curent sunt alimentate din secundarele transformatoarelor de curent 1TC i 2TC i tansformatorul de ncercat T. Se aplic tensiunea nominal pe partea de joas tensiune, bornele de nalt fiind n gol (la un poten ial ridicat i deci ncercarea se face cu respectarea NTS pentru instala ia sub tensiune periculoas ). 

65

Se citesc valoarea curentului I 0 !

I1 I 2 I 3 - media aritmetic a indica iilor 3

celor trei ampermetre i valoarea puterii P0 prin metoda celor dou wattmetre. Se calculeaz curentul de mers n gol n procente i0%. Valorile se compar cu cele din fi a tehnic a transformatorului. M surarea unghiului de pierderi dielectrice tg a nf ur rilor i bornelor (izolatoarelor de trecere); Aceast m surare (figura 8) se efectueaz cu puntea Schering, punte care avnd tensiunea de 10 kV, se utilizeaz numai pe partea de nalt tensiune a transformatorului. Tangenta unghiului de pierderi serve te drept criteriu pentru stabilirea gradului de umiditate a nf ur rilor. Aceasta nu trebuie s dep easc cu mai mult de 30% valoarea dat de ntreprinderea constructoare. 
Cx Puntea Schering A a B b C c 0

220 V

cablu ecranat

TP

Fig. 8. Montaj pentru determinarea tg la transformatorul de putere. Determinarea raportului C2/C20. Un alt criteriu pentru aprecierea umidit ii nf ur rilor l constituie i raportul capacit ilor la frecven ele de 2 i 50 Hz. M surarea se face cu dispozitivul pentru controlul umidit ii, conform instruc iunilor de folosire a acestuia. nainte de m surarea raportului C2/C20, trebuie s se m soare rezisten a de izola ie a nf ur rii transformatorului, deoarece la valori reduse ale acesteia dispozitivul d erori inacceptabile.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Izolatori IT Izolator nul IT Izolatori JT Conservator de ulei Comutator de reglaj sub sarcin Mecanism de ac ionare pentru comutator Supap de presiune Filtru de aer deshidratant cu silicagel Radiator

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Supor i pentru cric Robinet de filtrare i golire Cofret de comand C rucior (ro i) Ventilatoare Indicator de temperatur a nf ur rii Indicator de temperatur a uleiului Releu Buchholz Supor i pentru cric

66

FI A DE DOCUMENTARE NR. 8 DEFECTELE MOTOARELOR ASINCRONE ntre inerea motoarelor electrice. n scopul prevenirii unor defec iuni sau incidente de exploatare n timpul func ion rii motoarelor electrice, electricianul de tur consemneaz micile defec iuni constate n timpul serviciului s u i dac nu le-a putut nl tura din cause obiective, le trece n caietul de sarcini ale echipei de interven ie, care execut revizia tehnic n timpul opririi de scurt durat a utilajului antrenat de respective ma in electric . Lucr rile care se execut cu ocazia reviziei tehnice a motoarelor sunt: verificarea st rii siguran elor (patron, fuzibile, leg turi); verificarea st rii releelor de protec ie (reglaj, borne, leg turi) i a dispozitivelor automate; verificarea st rii conductoarelor (izola ia conexiunii); cur area f r demontare a inelelor, portperiilor, nf ur rilor, precum i suflarea canalelor de ventila ie n locurile accesibile; verificarea fix rii prin buloane, uruburi i strngerea piuli elor de la funda ie, de la c p cele, scuturi, de la instala ia de legare la p mnt; verificarea transmisiei mi c rii ( aiba de transmisie, a pinionului sau cuplei) ; verificarea lag relor (lipsa zgomotului i a supranc lzirii, precum i a nceputului de gripare). Micile defec iuni neremediate n timp pot duce la grave deranjamente. La apari ia unui deranjament, trebuie s ac ioneze elementele de protec ie ale motorului (siguran e fuzibile sau relee electromagnetice la scurtcircuite i relee termice la suprasarcini). n vederea unei ntre ineri corecte i a repar rii corespunz toare a motoarelor asincrone n tabel sunt prezentate principalele defecte care pot s apar i modalitatea de remediere a lor. Repararea motoarelor. Tehnologia repar rii unei ma ini electrice aflate n exploatare cuprinde urm toarele faze mai importante: izolarea electric de restul instala iei prin deschiderea ntreruptorului (manual sau automat) i scoaterea patroanelor siguran elor din tabloul de for , cu luarea tuturor m surilor de protec ie a muncii; desfacerea leg turilor electrice de la bornele ma inii; desfacerea leg turilor de transmisie de la utilajul antrenat; desfacerea piuli elor de la prezoanele din funda ie ; transportul la atelierul de repara ii ; demontarea motorului ; repararea p r ilor componente defecte ; remontarea ; ncerc ri ; reinstalarea motorului pe funda ie ; refacerea leg turilor electrice i mecanice ; ridicarea izol rii

67

Principalele deranjamente i modul de remediere a lor la motoarele asincrone trifazate.


Deranjamente Motorul nu porne te. Cauze posibile ntreruperea circuitului de for ; o faz a statorului este ntrerupt sau o leg tur exterior este desf cut . Una din cele trei faze ale statorului este legat cu capetele inversate la montajul Y Conexiunile statorului sunt legate n stea n loc de triunghi Remedieri Se verific cu ohmmetrul i se restabile te leg tura. Se controleaz sensul bobinei i se refac leg turile; se determin nceputurile i sfr iturile fazelor Se refac leg turile

Statorul are curen i inegali pe cele trei faze, iar motorul nu porne te. Motorul porne te greu n gol ; se rote te cu vitez redus Motorul cap t vitez , dar curentul n stator pulseaz tare ; rotorul i statorul se nc lzesc ; motorul produce un zgomot anormal Motorul nu se poate nc rca ; curen ii inegali n stator; n sarcin se opre te brusc Motorul absoarbe brusc un curent mult mai mare Motorul absoarbe la pornire un curent prea mare Motorul porne te numai n gol i cu jum tate din vitez Motorul prezint o accentuat c dere de tensiune

La rotorul n colivie exist o dezlipire a uneia sau Se caut contactul defect i se reface mai multor bare de la inelul de scurtcircuitare lipitura

Scurtcircuit ntr-una din bobinele statorului sau ntre dou bobine nvecinate S-a ntrerupt o faz a statorului Cele trei perii sunt scurtcircuitate sau exist scurtcircuit n rezisten a de pornire, pe ultimul plot Scurtcircuit ntre dou perii Rezisten a nf ur rii sau cuplu de pornire mari ; circuit ntrerupt n rotor

Se nlocuiesc bobinele defecte cu altele noi sau se rebobineaz statorul Se depisteaz faza ntrerupt stabile te circuitul i se

Se caut defectul i se remediaz

Se verific circuitul i se nl tur defectul Se verific cu ohmmetrul valoarea rezisten elor; se nl tur ntreruperea rotoric

68

Deranjamente Periile scnteiaz ; unele perii i arm turile lor se nc lzesc excesiv

Cauze posibile Periile nu se mi c liber n portperii sau nu sunt lefuite ; inelele colectoare au asperit i sau lovituri ; periile nu se preseaz suficient asupra inelelor Tensiunea re elei este mai mare dect cea nominal ; scurtcircuite locale ntre tolele statorului Inelele i periile sunt mbcsite cu ulei ; este ntrerupt una din leg turile dintre rotor i reostatul de pornire Rotorul, cuplajul i aiba de transmisie sunt dezechilibrate; deplasarea bobinajului rotorului; funda ia nu este suficient de rigid . Periile sunt necorespunz toare (prea tari); presiunea pe inele este prea mare

Remedieri Se aleg perii de dimensiuni potrivite, se finiseaz inelele ; se regleaz presiunea de contact a periilor Se aduce tensiunea la valoarea nominal ; se execut repara ia miezului statoric Se nl tur scurgerea de ulei ; se refac leg turile ntrerupte Se remediaz aceste cauze mecanice

Miezul de fier al statorului este supranc lzit uniform, cu toate c sarcina motorului nu dep e te pe cea nominal La pornirea motorului apare un cerc de foc la inelele colectoare Motorul vibreaz n timpul func ion rii

Inelele colectoare se uzeaz intens, neuniform Lag rele se nc lzesc peste limitele admisibile Periile se uzeaz foarte intens

Se monteaz perii corespunz toare; se regleaz presiunea pe contact

Debitul uleiului de r cire este insuficient sau de Se verific nivelul uleiului; se regleaz prost calitate; jocul dintre fusul fusul arborelui i jocul dintre arbori i cuzine i cuzine i este prea mic Inelele colectoare sunt imbcsite cu praf de la perii, pulbere de metal, nisip ; curentul este repartizat neuniform ntre perii ; calitatea periilor este necorespunz toare Se mbun t esc condi iile de ntre inere a inelelor colectoare i se cur mai des; se controleaz i se remediaz presiunea de contact a periilor pe inele.

69

Sec ia executant

(Fa )

APROBAT INGINER EF,

FI TEHNOLOGIC PENTRU REPARA II_________________


Nr. inventar Denumirea utilajului Nr. Felul opera iei Categ. crt. lucr rii 1 2 Verificarea ma inii pentru stabilirea gradului de uzur . Demontarea par ial sau complet a ma inii(utilajului) la locul de func ionare sau n atelierul de repara ii. Demontarea par ial sau complet a subansamblelor de montare n atelierul de repara ii. Cur area, sp larea pieselor, subansamblelor demontate, cura area ansamblurilor r mase pe ma in . Sortarea pieselor pe categorii (ntocmirea constat rii). Verificarea i repararea sistemului de ungere i r cire pneumatic (unde e cazul). Verificarea i repararea sistemului hidraulic. Verificarea i repararea dispozitivelor de protec ie.

Timp normat ore-om

Poz. plan Comand Sec ia beneficiar Cost Marca manoper muncitorului pe or total

5 6

7 8

Sec ia executant

(Verso)

APROBAT INGINER EF,

70

FI TEHNOLOGIC PENTRU REPARA II_________________


Comand

Poz. plan

Nr. crt.

Denumirea

MATERIALE I PIESE DE SCHIMB Dimensiuni UM Cantit i

Cost materiale unitar total

Total manoper Recapitula ie eful sec iei repara ii eful sec iei beneficiare Total materiale i piese de schimb Lucrari la ter i Total manoper Costuri comune de atelier Total Beneficiu Total general ntocmit,

X Lei

X De acord eful sec iei repara ii

X De acord eful sec iei beneficiare

71

FI A DE DOCUMENTARE NR. 9 M SURAREA REZISTEN EI DE IZOLA IE A UNUI MOTOR ASINCRON TRIFAZAT

72

FI A DE DOCUMENTARE NR. 10 TRANSFORMATORUL DE CURENT Transformatoarele de curent fac parte din categoria transformatoarelor de m sur i ndeplinesc urm toarele func ii n instala iile electroenergetice: - reduc curen ii la valori convenabile aliment rii aparatelor de m surat, releelor de protec ie i dispozitivelor de automatizare: 5A sau 1A; - izoleaz galvanic aparatele de m sur , releele de protec ie i dispozitivele de automatizare fa de tensiunea nalt din circuitele primare i au secundarul legat la p mnt, protejnd personalul de exploatare fa de instala iile de nalt tensiune; - prin anumite scheme de conexiuni se pot depista anumite tipuri de defecte (de exemplu prin conectarea n paralel a nf ur rilor secundare ale transformatoarelor de curent de pe cele trei faze se ob ine componenta homopolar de curent care eviden iaz o punere la p mnt a unei faze).

d Tipuri constructive de transformatoare de curent : a transformatoare de curent pentru instala ii de joas i medie tensiune; b transformator 1200 A; c transformator pentru re ele de nalt tensiune 24 kV / 1200 A, d tip cle te M rimi caracteristice. Transformatoarele de curent au urm toarele m rimi caracteristice pe baza c rora sunt definite: a). Tensiunea nominal . n ara noastr se construiesc transformatoare de curent pentru: 10 KV, 20, 35, 110, 220, 400 KV. b). Curentul nominal primar poate fi: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1500, ..., 6000 A. c). Curentul nominal secundar. Acest parametru are valoarea standardizat de 5 A pentru tensiuni de pn la 110 KV inclusiv i 1A pentru tensiuni nominale peste 110 KV. d). Num rul nf ur rilor secundare este de dou , trei sau patru bobinate pe tot attea miezuri magnetice individuale . e). Raportul de transformare nominal este raportul curen ilor nominali din nf primar i secundar i este dat de rela ia: I nTCn ! n in urarea

Odat cu eviden ierea raportului de transformare se eviden iaz i num rul nf ur rilor secundare. De exemplu CESU 220KV 4x300/5 A sau CESU 220 KV 300/5/5/5/5 A. 73

f). Eroarea de curent reprezint eroarea de transformare a valorilor efective curen ilor primar i secundar, fiind dat de rela ia: n nTC 100 I I % ! TCn nTCn unde nTC este raportul real de transformare.
2 S ! Z S in (VA)

ale

Eroarea de curent admis n condi ii nominale de func ionare adic la sarcin nominal , pn la limita superioar a domeniului de m surare poart numele de clas de precizie. Valorile standardizate ale clasei de precizie sunt: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10. g). Eroarea de unghi Hi care reprezint defazajul dintre curentul primar i curentul secundar, sensul acestora fiind astfel ales nct acest unghi s fie nul pentru un transformator ideal; eroarea de unghi se consider pozitiv dac vectorul curentului secundar este defazat nainte;

h). Coeficientul de satura ie. Valoarea maxim a raportului I/In pentru care transformatorul respect limitele privind eroarea compus se nume te coeficient de satura ie sau factor limit de precizie i se noteaz cu n: n! I max p I C e I C max In

Valorile normate ale coeficien ilor de satura ie sunt: 5, 10, 15, 20 i 30. Transformatoarele de m sur pentru protec ie se realizeaz pentru n=10.....30 i clase de precizie 5P sau 10P.

74

FI A A. Determinarea erorilor transformatorului de curent 1. Schema electric . Pentru verificarea raportului real de transformare i determinarea erorilor se va folosi urm toarea schem de montaj:
I ATR 8
K k

220V ca

TC 1200 A
L l A1

A2

2. Nomenclator aparate: - surs de curent alternativ monofazat 220 V; - I ntreruptor bipolar cu prghie; - ATR8 autotransformator monofazat; - TC 1200A trus de curent cu domeniul maxim 1200 A; - A1, A2 ampermetre cu domeniul 0 6 A; - transformatorul de curent verificat. 3. Mod de experimentare: Se realizeaz montajul i manevrnd cursorul autotransformatorului, se aplic trei curen i de sarcin transformatorului de curent: 0,5I1n, I1n, 1,2I1n. Se cite te de fiecare dat intensitatea curentului secundar la ampermetrul A2. Raportul de transformare nominal al unui transformator de curent este raportul curen ilor nominali din nf urarea primar i cea secundar , este nscris pe pl cu a acestuia i este dat de rela ia:

kTCn !

I1n I 2n I1n I2

Raportul real de transformare se poate determina cu rela ia:

kTC !

unde I2 este curentul real care circul prin nf urarea secundar a transformatorului de curent cnd primarul este parcurs de curentul nominal. Eroarea de raport (eroarea de curent) se calculeaz cu rela ia:

II % !

kTCn kTC 100 kTCn

n func ie de valoarea acestei erori, se poate determina destina ia transformatorului de curent. Astfel dac : eroarea este de ordinul 0,1% - transformatorul de curent este etalon; 75

 

eroarea este de ordinul 0,2 - 0,5%, el va alimenta aparate de m sur ; eroarea este cuprins n intervalul 0,5 - 1%, el va alimenta aparate de tablou; eroarea este peste 1% transformatorul de curent va fi destinat aliment rii protec iilor prin relee.

1. Tabel cu date: 0,5I1n I1n 1,2I1n I1(A) I2(A) kTCn kTC


I(%)

5. Concluzii: Destina ia :

FI A B. Trasarea curbei de magnetizare a transfomatorului de curent No iuni generale. Curba de magnetizare a miezului magnetic a unui transformator de curent sau caracteristica Volt-Ampere, d informa ii despre starea miezului magnetic. Dac miezul este scurtcircuitat, se ob ine o dreapt (1) transfornatorul comportndu-se ca un consummator rezistiv, dac miezul este n stare bun de func ionare se ob ine curba (2). n plus se ob in informa ii despre starea nf ur rii secundare: dac ea este ntrerupt curentul nu va cre te. y

y Scopul lucr rii: Este trasarea experimental a curbei de prim magnetizare a miezului magnetic a unui transformator de curent. y Schema de montaj:

76

o o o o o o

y Aparate necesare: sursa de curent alternativ monofazat 220V I- intreruptor bipolar TC-U trusa de curent i tensiune cu domeniile indicate (se poate folosi un autransformator ATR8) A- ampermetru cu domeniul 0-6-30 A V -voltmetru cu domeniu adecvat transformatorul de curent verificat y

Modul de experimentare: Se realizeaz montajul i se nchide I. Se variaz cursorul autotransformatorului astfel nct sa se aplice nf ur rii secundare a transformatrului de curent, curen ii: 0,5I2n, 1,5 I2n 2I2n,3I2n, 5I2n. Se cite te de fiecare dat tensiunea la borne. Se traseaz curba n coordonate U=f(I). y Tabel de date:
0,25 I2n 0,5 I2n 1 I2n 1,5 I2n 2 I2n 3 I2n 5 I2n

I(A) U(V)

Curba de magnetizare:
U(V)

I(A)

Concluzii:................................................................................................................

77

FI

DE DOCUMENTARE NR. 11

BULETINE DE VERIFICARE I M SUR TORI

BULETIN VERIFICARE DESC RC TOR ELECTRIC


Sta ia / Postul/ LEA Locul de montaj Faza Fabricant Serie An fabrica ie Tip constructiv R S T Prilejul verific rii ..Un desc rc tor ?kVA = . 1. Verific ri executate Verificarea Verificarea st rii desc rc torului Verificarea leg turii la conductorul de faz i la priza de p mnt Verificare stare protec ie anticorosiv p r i metalice Verificarea spa iului distructiv d la desc rc toarele cu coarne (DCP) Verificarea st rii izolatoarelor la DCP Verificarea st rii electrozilor la DCP Verificarea rigidiz rii electrozilor i orientarea lor Verificarea distan elor elementelor DCP fa de restul instala iilor Refacerea stratului de vopsea la DCP(vopsirea n alb a electrozilor) Corespunde da da da da da da da da da nu nu nu nu nu nu nu nu nu Observa ii

2. Concluzii i recomand ri: Corespunde / Nu corespunde PE 116/1994 i fi ei tehnologice 3.2.RE-I 71/00

78

Transformatorul nr. . din sta ia de transformare /postul de transformare. Fabrica ie .. Anul seria Tip Caracteristici transformator de putere Putere nominal Raport de transformare ?MVAA ?kV/kVA Grupa de conexiuni Tensiunea de scurtcircuit ?%A

BULETIN DE M SUR TORI PROFILACTICE TRAFO DE PUTERE, M.T./j.t.

Curen i nominali ?primar/secundarA ?A/AA ?rCA= . Kabs=R60/R15 calculat normat

Prilejul ncerc rii ..; Temperatura mediu ?rCA= . ; Umiditatea ?%A = ; Temperatura de referin 1. Rezisten a de izola ie a nf ur rilor [M ] i coeficientul de absorb ie R15 R60 m surat recalculat m surat recalculat Temperatura izola iei ?rCA= IT-(JT+m) JT-(IT+m) (IT+JT)-m 2. Rezisten a ohmic a nf ur rilor 2.1. nf urarea de nalt tensine ?;A referin t= rC A B m surat recalculat t= rC t= rC referin t= rC B C m surat recalculat t= rC t= rC referin t= rC

referin

I (%)

I (%)

A -C m surat recalculat t= rC t= rC

I (%)

2.2. nf referin t= rC

urarea de joas tensiune ?;A a0 m surat recalculat I (%) t= rC t= rC

referin t= rC

m surat t= rC

b0 recalculat t= rC

I (%)

referin t= rC

a-0 m surat recalculat t= rC t= rC

I (%)

79

3 . Aparate de m sur folosite (denumire, tip, serie) Tip Serie Nr. Observatii

4. Concluzii i recomand ri Trafo corespunde / nu corespunde conform PE 116/94, 3.2. RE-I 53/91

80

Hilohi S., Ghinea D., Bichir N. Elemente de comand i control pentru ac ion ri i sisteme de reglare automat , Manual pentru clasele a XI-a i a XII-a, licee tehnologice profil tehnic, specializarea electrotehnic , EDP, Bucure ti 2002 Mira N., Negu C. Instala ii electrice industriale ntre inere Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1989; i repara ii, Editura

INSTRUC IUNI TEHNOLOGICE DE VERIFICARE PREVENTIV A TRANSFORMATOARELOR DE M SUR DIN STA II I RE ELE, Regia Autonom de Electricitate RENEL Bucure ti 1993 PE 116/1994 Normativ de ncerc ri i m sur tori la echipamente i instala ii electrice, Regia autonom de Electricitate RENEL, Bucure ti, 1995; Florin Mare , Petru Cociuba, .a Modulul 2 Tehnologii n electrotehnic , Editura Art Grup Editorial, 2006 Fl. Mare .a. Sinteze pentru examenul de bacalaureat, Tehnic I, Editura Pax Aura Mundi, Galati, 2007 C lin S., Mihoc D., Crngu L. Protec ia i automatizarea instala iilor electroenergetice, Manual pentru licee industriale i de matematic fizic , cu profilurile de electrotehnic i matematic electrotehnic , clasa a XII a i coli profesionale; Iacobescu Gh., Iord nescu I. . a. Instala ii electroenergetice Manual pentru licee industriale i de matematic -fizic , cu profilurile de electrotehnic i de matematic electrotehnic , clasa a XII a i coli profesionale, EDP, Bucure ti, 1985. Balaurescu T., . a. ndrumar de lucr ri de laborator, EDP, Bucure ti, 1972 www.baur.at

81