Sunteți pe pagina 1din 398

Ioan MRGINEAN Ana BLA A - coordonatori -

CALITATEA VIE II N ROMNIA


- edi ie revzut i completat -

Colectiv de autori: Ana B LA A, Mihai DUMITRU, Ioan M RGINEAN, Adina MIH ILESCU, Raluca POPESCU, Ana Maria PREOTEASA, Iuliana PRECUPE U, Mariana STANCIU, Gheorghe SOCOL, Laureana URSE

Bucure ti, Romnia Editor: Valeriu IOAN-FRANC Coperta: Nicolae LOGIN Tehnoredactare: Cristina Manuela TUDOR Culegere date: Florica NICOLAU, Mircea DUMITRANA Toate drepturile asupra acestei edi ii apar in Editurii EXPERT. Reproducerea, fie i par ial i pe orice suport, este interzis f r acordul prealabil al editorului, fiind supus prevederilor legii drepturilor de autor. ISBN 973-618-059-X Ap rut 2005

Ioan M RGINEAN Ana B LA A - coordonatori -

CALITATEA VIE II N ROMNIA


Cu un studiu introductiv de prof.dr. Ctlin ZAMFIR, membru corespondent al Academiei Romne

Colectiv de autori: Ana B LA A, Mihai DUMITRU, Ioan M RGINEAN, Adina MIH ILESCU, Raluca POPESCU, Ana Maria PREOTEASA, Iuliana PRECUPE U, Mariana STANCIU, Gheorghe SOCOL, Laureana URSE

Prefa

la edi ia a II-a

Republic m volumul Calitatea vie ii n Romnia deoarece edi ia din anul 2002 s-a epuizat. Cu aceast ocazie am inclus i rezultatele diagnozei calit ii vie ii din anul 2003, ultima cercetare na ional de care dispunem pn n prezent. (E antionul respectiv a fost alc tuit din 1018 subiec i, din tot attea gospod rii ale popula iei). De asemenea am inclus, la Addenda, un studiu, publicat n Revista Calitatea Vie ii nr. 3-4/2004 Romnia i calitatea vie ii n Europa realizat pe baza publica iilor Funda iei Europene pentru mbun t irea Condi iilor de Via i de Munc . n edi ia de fa au fost corectate i erorile ap rute n tabele la prima edi ie, f r a implica modific ri esen iale, i pentru care ne cerem scuze cititorilor. n fine, mai men ion m c n anul 2003 o serie de indicatori ai calit ii vie ii au valori cu pu in peste nivelurile nregistrate n anii anteriori, f r a se putea vorbi de o mbun t ire radical n acest domeniu.

Ioan M rginean

n volumul pe care l supunem aten iei cititorilor (speciali ti, studen i, dar i publicul larg), ne propunem s prezent m o diagnoz a calit ii vie ii popula iei din Romnia. Avem n vedere o problematic social-uman de interes general i totodat specific fiec ruia dintre noi. n fapt, calitatea vie ii este identificabil n realitatea tr it zi de zi, fiecare dintre noi are ns propria experien de via , care r mne necunoscut celorlal i semeni f r o cercetare tiin ific adecvat . De i reflec ii asupra calit ii vie ii umane se reg sesc nc de la nceputurile istoriei scrise, n diferite lucr ri cu caracter filozofic i religios, iar ulterior i n cele sociologice, psihologice, economice etc., abordarea dintr-o perspectiv distinct a acestei teme dateaz de numai cteva decenii. nceputurile paradigmei de cercetare a calit ii vie ii, care se constituie ntr-o perspectiv distinct asupra societ ii omene ti, se origineaz n demersurile tiin ifice i de ac iune public din SUA n anii 6070 ai secolului al XX-lea, precum i n preocup rile unor organisme interna ionale (ONU, PNUD, UNESCO, OMS, ILO etc.), dup care au cunoscut o rapid extindere la scar mondial , cu att mai mult cu ct se puteau raporta la anumite studii i practici constituite ntr-o ar sau alta. n Romnia, cea mai important contribu ie la introducerea i dezvoltarea cercet rilor de calitate a vie ii a avut-o prof. C t lin Zamfir, membru corespondent al Academiei Romne, autorul Studiului introductiv la volumul de fa . Dintre lucr rile de pionierat pe tema calit ii vie ii ale prof. Zamfir, men ion m aici coordonarea unei cercet ri ncepnd cu 1975 i ulterior a volumului ap rut n anul 1984, Indicatori i surse de varia ie a calit ii vie ii (Editura Politic ). Lucrarea men ionat a constituit, de altfel, o important surs de inspira ie pentru cercet rile desf urate la Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii dup anul 1990. Paradigma calit ii vie ii se constituie prin evaluarea st rilor de fapt (ac iuni, evenimente) ce afecteaz ntr-un fel sau altul una sau mai multe persoane, eventual grupuri i categorii sociale, pn la ntreaga popula ie a unei ri, i nu numai, de c tre popula ia respectiv . Prin urmare, aici nu se pune att problema evalu rilor din exterior (de i acestea nu sunt excluse), ct a celor din interior. Oamenii n i i i evalueaz propria lor via n cadrul unui demers de cercetare tiin ific , de diagnoz , analiz i explicare. Lucrarea de fa con ine un prim capitol referitor la semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii, urmat de alte ase n care se prezint o diagnoz global i pe categorii de popula ie (Capitolul 2), via a de familie (Capitolul 3), de munc (Capitolul 4), structurile agrare i calitatea vie ii n mediul rural (Capitolul 5), standardul economic al

popula iei (Capitolul 6), timpul liber i calitatea vie ii (Capitolul 7). Volumul se ncheie cu o Addenda, n care se prezint o analiz a cercet rilor romne ti de calitate a vie ii. De asemenea, se reg sesc aici mai multe anexe i o bibliografie selectiv referitoare la concept i cercet ri de calitate a vie ii. Sursele de date ce vor fi utilizate n aceast lucrare provin, n principal, din 10 anchete sociologice na ionale desf urate anual n perioada 1990-1999, referitoare la diagnoza calit ii vie ii n Romnia, precum i din alte cercet ri realizate la Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii sau la alte institute, precum i din diferite documente de natur statistic . n ncheierea acestui Cuvnt nainte aducem calde mul umiri tuturor celor care ne-au primit n casele lor (circa 25000 de familii) i au r spuns la ntreb rile noastre, nu ntotdeauna pl cute, dar necesare pentru realizarea demersului tiin ific de cunoa tere. Mul umim persoanelor publice din prefecturi i prim rii care ne-au acordat sprijinul pe teren (ntre care accesul la listele electorale pentru constituirea e antioanelor reprezentative la nivel na ional). Nu i uit m nici pe colegii i colaboratorii no tri (cercet tori, operatori de teren, personal administrativ) de ordinul sutelor de persoane care, cel pu in ntr-un an, au contribuit la desf urarea cercet rilor de teren. Dorim s men ion m aici rolul hot rtor pe care academicianul Tudorel Postolache l-a avut n nfiin area institutului i sus inerea acestuia pe parcurs, n calitatea domniei sale de director general al Institutului Na ional de Cercet ri Economice sub egida Academiei Romne. De asemenea, mul umim tuturor persoanelor care au de inut sau de in func ii n conducerea INCE, celor din Consiliul tiin ific al INCE i nu n ultimul rnd Centrului de Informare i Documentare Economic i Editurii Expert pentru sprijinul acordat. Punctele de vedere sus inute n lucrare apar in exclusiv autorilor i ele nu pot fi extinse n nici un fel spre alte persoane i/sau institu ii.

Coordonatorii volumului

Cuprins
Pagina Studiu introductiv. EVOLU IA TEMATICII CALIT II VIE II: O ANALIZ SOCIOLOGIC C t lin ZAMFIR Capitolul1. SEMNIFICA IA CERCET RILOR DE CALITATE A VIE II Ioan MARGINEAN 1.1. nceputurile cercet rilor de calitate a vie ii 1.2. Calitatea vie ii i indicatorii sociali 1.2.1. Dimensiunile (domeniile) calit ii vie ii 1.2.2. Lista de indicatori ai calit ii vie ii 1.3. Noua perspectiv asupra socialului introdus de cercet rile referitoare la calitatea vie ii Capitolul 2. CALITATEA VIE II PERCEPUTE N ROMNIA Ioan M RGINEAN 2.1. Despre percep ii i autoevalu ri n cercetarea calit ii vie ii 2.2. Profilul general al calit ii vie ii percepute 2.3. Profilul calit ii vie ii percepute pe grupuri socio-demografice i ocupa ionale Capitolul 3. SITUA IA FAMILIEI I A COPILULUI N SOCIETATEA ROMNEASC Raluca POPESCU 3.1. Criza familiei n societ ile contemporane 3.2. Familia romneasc n context european 3.3. Calitatea vie ii de familie n Romnia 3.4. Situa ia copiilor n perioada postrevolu ionar Capitolul 4. CALITATEA VIE II DE MUNC Ana B LA A 4.1. Semnifica ia muncii 4.2. Standarde interna ionale referitoare la munc 147 156

11

25 25 33 38 43 49 61

61 65 84

109 109 112 114 131 147

Calitatea vie ii n Romnia

4.3. Despre munc n legisla ia Romniei 4.4. Condi ii-cadru i resurse ale vie ii de munc 4.4.1. Structuri i evolu ii ale indicatorilor ocup rii 4.4.2. Caracteristici ale popula iei ocupate i tendin e n perioada 1996-2000 4.4.3. Oportunit i de angajare a for ei de munc 4.4.4. Evalu ri ale popula iei privind condi iile-cadru i resursele vie ii de munc 4.5. Condi iile de munc 4.5.1. Securitatea i igiena muncii 4.5.2. Condi iile economice 4.5.3. Condi iile sociale ale muncii Capitolul 5. STRUCTURI AGRARE I CALITATEA VIE II N MEDIUL RURAL Gheorghe SOCOL 5.1. Via a la ar n perioada precomunist i comunist 5.2. Calitatea vie ii rurale la nceputul tranzi iei 5.3. Impactul tranzi iei asupra calit ii vie ii n mediul rural Capitolul 6. STANDARDUL ECONOMIC AL POPULA IEI Ioan M RGINEAN, Iuliana PRECUPE U, Ana Maria PREOTEASA, Adina MIH LESCU, Mariana STANCIU 6.1. Resurse macroeconomice ale nivelului de trai al popula iei Ioan M RGINEAN 6.1.1. Produsul intern brut (PIB) 6.1.2. Indicele dezvolt rii umane (IDU) 6.1.3. Consumul final al popula iei (CFP) 6.2. Evolu ii n domeniul surselor standardului economic al popula iei relevate de diagnoza calit ii vie ii Ioan M RGINEAN, Iuliana PRECUPE U Ana Maria PREOTEASA

158 159 159 164 169 170 174 174 182 186

199

201 213 227 241

241 243 247 249

251

Cuprins

9 6.2.1. Veniturile disponibile 251 6.2.2. Sursele de venit 258 6.2.3. Cheltuielile de consum n gospod rie 260 6.3. Costurile sociale n perioada de tranzi ie 264 Adina MIH ILESCU 6.3.1. Minimul de trai decent 264 6.3.2. Costurile sociale n evolu ia Romniei spre economia de pia 266 6.3.3. Discrepan a dintre evolu ia pre urilor i veniturile popula iei 267 6.3.3.1. Evolu ia veniturilor salariale medii nete n raport cu 268 pre urile 6.3.3.2. omajul o alt expresie a costurilor sociale 271 6.3.3.3. Erodarea puterii de cump rare a aloca iei 272 pentru copii 6.3.3.4. Pensiile venituri aflate sub presiunea realit ii 273 6.4. Modele de consum ale popula iei Romniei 276 Mariana STANCIU 6.4.1. Premise actuale ale structur rii unor modele de consum n 276 Romnia 6.4.2. Modelul de consum statistic mediu n Romnia 280 6.4.2.1. Cheltuieli totale ale popula iei 280 6.4.2.2. Cheltuieli alimentare 285 6.4.2.3. nzestrarea popula iei cu obiecte de folosin ndelungat 289

Capitolul 7. TIMPUL LIBER I CALITATEA VIE II 295 Laureana URSE

10 Addenda CERCETAREA CALIT N ROMNIA II VIE II

Calitatea vie ii n Romnia

321 Mihai DUMITRU ROMNIA I CALITATEA VIE II N EUROPA 341 Ioan M RGINEAN 353

Anexe Anexa 1. Reprezentativitatea e antioanelor na ionale de popula ie investigate n cercetarea calit ii vie ii n Romnia, perioada 19901999 Anexa 2. Schema de evaluare a datelor pe clase de calitate a vie ii Anexa 3. Distribu iile de frecven e (n procente i valori medii) ale indicatorilor de percep ie, autoevaluare i satisfac ie n cercetarea calit ii vie ii, perioada 1990-1999 Anexa 4. Parcul de tractoare i ma ini agricole principale din agricultur (la sfr itul anului) Anexa 5. Obiectele de folosin ndelungat din gospod riile de rani i ale celorlalte categorii socio-ocupa ionale Anexa 6. Evolu ia raportului dintre veniturile familiilor de salaria i constituite din 4 persoane 2 adul i activi + 2 copii Bibliografie

353 355

357 391

392

393 395

Studiu introductiv
C t lin Zamfir

EVOLU IA TEMATICII CALIT

II VIE II:

O ANALIZ SOCIOLOGIC

Faptul c temele sociologiei sunt puternic dependente de contextul societ ii n care se dezvolt este o teorem solid demonstrat . Tematica calit ii vie ii nu face excep ie. Ea este accentuat sensibil contextual. n diferite contexte sociale preocup rile pentru calitatea vie ii au semnifica ii diferite. Trecerea n revist a experien ei acumulate n ultimele trei decenii pune clar n eviden faptul c att interesul pentru calitatea vie ii, ct i unghiul de abordare nu sunt dictate numai de logica pur a cercet rii, ci poate n mai mare m sur de configura ia social . Explorarea rela iei dintre contextul social i tematica calit ii vie ii ofer , pe lng o n elegere mai bun a profilului analizelor calit ii vie ii, o perspectiv extrem de interesant asupra profilurilor societ ilor nsele. n mod special devine inteligibil reac ia uman global ntr-un context social dat. Conceptul de calitate a vie ii a devenit nucleul unor preocup ri politice, ideologice, filozofice i n special sociologice n anii 60-70 n Occidentul capitalist, dar a cunoscut o popularitate special i n Romnia anilor 70-80 i apoi dup Revolu ie. Dup cte tiu eu, acest lucru nu a fost caracteristic celorlalte ri socialiste, unde a persistat mereu o anumit rezerv ideologic fa de domeniul calit ii vie ii.

Contextul occidental
Tematica calit ii vie ii s-a constituit ntr-o cut a istoriei societ ii capitaliste. Analiza evolu iei ei deschide o perspectiv nou asupra principalelor etape, din punctul de vedere al orient rii umane globale parcurse de societatea occidental dup cel de-al doilea r zboi. Aici nu este vorba de etapele evolu iei economice sau social-politice, ci de configura iile

12

C t lin Zamfir

succesive ale experien ei umane globale, incluznd atitudinile, aspira iile i c ut rile umane, a a cum sunt ele modelate de contextul social-economic. Se pot distinge trei mari etape ale evolu iei social-economice a lumii capitaliste occidentale c rora, dup cum voi ncerca s sugerez, le corespund experien e umane distincte: 1. Etapa efortului de reconstruc ie economic i social-politic : terminarea r zboiului pn spre sfr itul anilor 50. 2. Etapa boomului economic: sfr itul anilor 50, dar mai ales anii 60-70. 3. Etapa noului stres economic i a expansiunii la ultimele limite ale cuprinderii economiei de pia : anii 80-90. Din punctul de vedere al expresiilor filozofice i tiin ifice ale experien ei umane, ultimele dou etape prezint configura ii distincte care merit s fie analizate n detaliu. Anii 60-70: boomul economic dublat de criza de sens a civiliza iei capitaliste i lansarea programului umanismului total. Tematica calit ii vie ii, care a explodat n anii 60-70 n Occident, a reprezentat o reac ie pozitiv de ie ire dintr-o nea teptat criz uman a civiliza iei capitaliste aflate n rapid expansiune. Ea ar putea fi nscris n orientarea mai larg a postmaterialismului, exprimnd perspectiva unei societ i cu un standard de via ridicat, aflat ntr-un proces rapid de cre tere economic . Anii 60 i prima parte a anilor 70 au reprezentat pentru rile occidentale o perioad distinct . Dup stresul celui de-al doilea r zboi mondial i al perioadei de refacere, colectivit ile au cunoscut o cre tere rapid i substan ial a standardului de via . Experien a uman n acest context a fost n primul rnd modelat de o serie de condi ii fundamentale. Prima condi ie se refer la economie. Lumea occidental a cunoscut un ritm rapid de cre tere economic , bazat pe o pozi ie economic , politic i tehnologic privilegiat n lume. Lipsa competi iei mondiale f cea ca aceast cre tere economic s fie relaxat i s par durabil . Totodat , aceast cre tere a eliberat nsemnate resurse economice pentru o larg gam de programe noneconomice. n primul rnd, asist m la dezvoltarea exploziv a statului bun st rii, care a generat un sentiment de securitate consolidat i optimism ridicat n ceea ce prive te bun starea viitoare. Statul bun st rii a creat un circuit important de satisfacere a nevoilor umane, n afara economiei propriu-zise. Un exemplu tipic l reprezint proiectul, poate u or utopic, dar credibil, al ntreprinderii umanizate care se concentreaz asupra unui mediu intern social i uman de nalt calitate. n aceast cut a istoriei doi erau du manii performan ei economice: pe de o parte, factorul uman intern (satisfac ia muncii devine motivatorul esen ial),

Studiu introductiv

13

iar pe de alt parte, imaginea public a ntreprinderii, acceptarea ei social . A doua condi ie este de domeniul psihologiei sociale: o dinamic mai accentuat a posibilit ilor versus aspira iilor. Genera ia care s-a confruntat cu restric iile severe impuse de r zboi i, ulterior, de reconstruc ie s-a trezit n fa a unei explozii a oportunit ilor. Multiplicarea oportunit ilor a dus la ceea ce se nume te frecvent n epoc o explozie a aspira iilor. Dac privim ns lucrurile din perspectiva prezentului, am putea estima c , cel pu in pentru un larg segment de popula ie, oportunit ile au crescut mult mai mult dect nevoile de consum. Acest decalaj a creat o disponibilitate de mas pentru altceva dect consumul material. Cumulat cu sc derea solicit rii n sfera activit ii economice (sc derea programului de lucru, cre terea concediului), s-a produs o larg disponibilitate pentru altfel de bunuri n via dect cele oferite de consumul economic propriu-zis. Disponibilitatea, neacoperit de activit i social cristalizate, a generat, la rndul ei, un sentiment de gol, de c utare a altceva n via . Presat de nevoile de baz slab acoperite, economia era centrat , cum este i firesc, spre satisfacerea nevoilor materiale. Explozia ofertei a dus la o anumit saturare a cererii. Alte nevoi, nc vag definite, care nu erau acoperite nici de oferta economic i nici de serviciile sociale ale statului, au nceput s devin manifeste. n aceast mprejurare s-a conturat ideea c economia nu satisface toate nevoile; c al turi de economie, trebuie dezvoltate alte tipuri de activit i, noneconomice, care s satisfac , prin alte mecanisme, noile nevoi. Conceptul de postmaterialism avea n vedere nu numai orientarea spre nevoi nonmateriale, dar totodat i noneconomice, adic nevoi care nu erau satisf cute de economia de pia . Aceste nevoi p reau a fi realizate n afara sistemului economic: ele nu necesitau resurse economice importante (inclusiv nu presupuneau un efort de ob inere a resurselor economice pentru a le ob ine) i nici nu erau produse de sistemul economic. Cu alte cuvinte, sistemul economic, dezvoltat pe liniamentele acoperirii nevoilor de baz , a r mas tot mai n urma exploziei nevoilor nonmateriale. Aceast r mnere n urm a fost responsabil de mi c rile sociale care au ocat anii 60: celebrul fenomen hippy, dar i explozia mi c rilor studen e ti din 1968. Aceste mi c ri sociale au fost caracterizate printr-o contestare radical a establishment-ului, construit n jurul a anumitei societ i de consum. Contestarea cuprindea att obsesia consumului material, ct i pe cea a c tigului economic. Ideologic, criza de sens uman a civiliza iei consumului a produs o combina ie ntre un program de umanizare global a vie ii sociale i reac iile, adesea surprinz tor de violente, mpotriva civiliza iei capitaliste. Etapa poate fi caracterizat , pe scurt, prin umanism global, care avea ca obiectiv reconstruc ia dup m sura uman a ntregii vie i sociale i anticonsumerism.

14

C t lin Zamfir

n sociologie, r spunsul la aceast criz de sens uman a civiliza iei occidentale a luat n principal trei forme: * n analiza dinamicii orient rilor de valoare, s-a cristalizat programul de detectare a noilor tendin e postmaterialiste. * Tematica calit ii vie ii a reprezentat o reac ie constructiv . Resursele crescute exploziv i care nu erau nalt solicitate p reau a fi disponibile pentru mbun t irea calit ii tuturor sferelor de via . Un mediu natural, dar i construit mai curat i mai frumos. O via progresiv sc pat de servitu ile grijii de mine i de cenu iul consumului redus la imperativul supravie uirii. O via de munc mai uman i mai satisf c toare n sine. Rela ii de calitate ntre persoane, n familie, pe strad . Oamenii p reau a pre ui, peste un anumit punct, mai mult o munc nalt satisf c toare uman, dect una mai bine pl tit : programul umaniz rii muncii, al cre terii calit ii umane a muncii sau, altfel formulat, a calit ii vie ii de munc . * Tematica stilurilor alternative de via . Prin anii 60, s-a produs o ntreag mi care sociologic centrat pe identificarea stilurilor alternative de via , ini iat i coordonat de sociologul suedez Galtung. Stilul de via standard, generat de establishment, era considerat a fi un produs al economiei de pia : munc pentru c tig/c tig pentru consum. Un asemenea ciclu p rea a nchide via a uman ntr-un cerc strmt, ngustnd-o nepermis. Pe de o parte, multe dintre cele mai importante necesit i umane, cele nonmateriale, care ar putea fi satisf cute printr-un consum noneconomic, r mn slab sau deloc acoperite. De i foarte importante pentru dezvoltarea uman , ele r mn slab con tientizate, iar oferta pentru satisfacerea lor r mne de departe insatisf c toare. Este un ciclu pe care Marx l formulase excelent: nu numai nevoia produce instrumentul satisfacerii ei, dar i oferta de produse produce nevoi corespunz toare; f r produs, f r ofert , nevoia r mne slab con tientizat , vag i deci mai degrab latent . Pornind de la acest mecanism, devine clar cum sistemul economiei de pia induce un supraconsum n anumite zone: acolo unde produc ia este profitabil , oferta este substan ial ; la rndul ei, oferta dezvolt nevoile corespunz toare ei, care, n final, genereaz un consum accentuat. Termenul de consumerism era frecvent utilizat n epoc pentru a desemna o patologie specific : deformarea sistemului de nevoi al persoanei umane, dar i a satisfacerii acestora, a consumului deci. n timp ce nevoile nonmateriale, noneconomice r mn slab satisf cute, nevoile materiale sunt excesiv acoperite. Via a uman p rea a se desf ura sub imperativul: cump r ! consum ! arunc ! cump r ! .... Pe de alt parte, pentru a ob ine resursele necesare consumului economic, artificial ridicat, individul este presat s munceasc mai mult dect ar fi nevoie pentru o satisfacere echilibrat a nevoilor sale reale, autentice. Nevoile materiale artificial ridicate genereaz o presiune spre supramunc , spre munc excesiv , care, la rndul ei, deformeaz via a uman .

Studiu introductiv

15

n ce constau stilurile alternative de via ? n primul rnd, o recentrare a vie ii pe adev ratele nevoi umane. ns i o asemenea recentrare urma s scad volumul necesar de resurse economice i, n consecin , de efort economic. Eliberat de obsesia supramuncii, omenirea c tiga un spa iu de dezvoltare liber . Aici se contura o direc ie important a calit ii vie ii. Proiectul interna ional promovat de Galtung era de a stimula rapoarte na ionale asupra tendin elor, care pot fi identificate n diferitele zone ale lumii dezvoltate sau s race, de cristalizare a unor asemenea stiluri alternative de via . Consumerismul era considerat a avea un efect destructiv nu numai asupra vie ii individului, dar i asupra vie ii colective, asupra ntregii planete. El duce la o supraproduc ie material , fapt care greveaz puternic resursele naturale limitate i distruge mediul. O moderare a cre terii industriale pentru a evita efectele ei destructive asupra umanit ii este u or de realizat prin reducerea excesului de consum. Pe de alt parte, consumerismul este unul dintre factorii responsabili de l rgire a inegalit ii economice n lume. O temperare a consumului economic i orientarea consumului spre zone noneconomice se considera a reprezenta o cale important de reducere a inegalit ilor mondiale i de asigurare a dezvolt rii sociale a lumii a treia. Anii 60 pot fi considera i o perioad n care s-a lansat un nou tip de umanism, fondnd un program de umanizare a vie ii sociale comparabil cu cel renascentist. Omul ncearc s se reg seasc pe el nsu i, de data aceasta eliberat de servitu ile luptei pentru supravie uire, s - i identifice nevoile autentic umane, s - i regndeasc i s - i reconstruiasc via a dup o nou logic , o logic global i autentic a naturii umane. Omul dore te s se repun n centrul universului, s reconstruiasc ntreaga lume dup propria sa m sur . Iar calitatea vie ii promitea s devin instrumentul unei asemenea reconstruc ii dup m sur uman . Teoria de tinere e a lui Marx asupra naturii umane autentice a devenit o surs intelectual important n epoc , fiind una dintre sursele principale ale noului umanism. Dezvoltarea intelectual cea mai reprezentativ pentru acest nou umanism, cu o influen enorm n epoc , a fost psihologia umanist . Teoria naturii umane a lui Maslow a devenit, n ciuda rezervelor de tip riguros tiin ific formulate n cmpul tiin ei standard, modelul psihologic probabil cel mai influent n programul de umanizare a diferitelor sfere ale vie ii. De i nu foarte popular n cmpul standard al psihologiei, n programele de reform a organiza iilor, n manualele de management, ea devine modelul psihologic de referin . i la fel n mul imea modelelor de terapie umanist . Anii 80-90: rec derea pe p mnt Anii 80 au produs o dramatic i nea teptat schimbare de pers-

16

C t lin Zamfir

pectiv n societatea occidental . Toate programele ambi ioase de umanizare a societ ii i de reorientare a vie ii individuale i colective, att de ispititoare i aparent solide i durabile, practic au disp rut peste noapte. n ultimele patru decenii ale secolului trecut s-a consumat n Occident un uria experiment istoric, care sunt sigur, va captiva anali tii viitorului, pe m sur ce se va c tiga suficient deta are temporal . Urm toarele schimb ri au generat o asemenea r sturnare. Economia. Cre terea economic a devenit problematic , fiind supus unui stres tot mai accentuat. Primul oc l-a constituit criza petrolului care a generat o presiune puternic de ra ionalizare i de inovare pentru ntreaga industrie. Mai pu in spectaculos, dar durabil, s-a accentuat competitivitatea pe pia a mondial . Noile economii moderne din diferitele col uri ale lumii au eliminat suprema ia pn atunci necontestat a Occidentului. Chiar competi ia din cadrul Occidentului nsu i a devenit un factor puternic de stres. Satisfac ia muncii i calitatea uman a muncii au ncetat s mai fie un program de ac iune, r mnnd mai mult un deziderat. Locul umaniz rii muncii a fost luat de alte imperative cu efecte adesea contrare: restructurarea, eficientizarea, inova ia tehnologic , adaptarea rapid la cerin ele pie ei. Locul revendic rii timpului liber, ca spa iu al dezvolt rii umane, este luat de revendicarea muncii, ca spa iu al c tigului. Noua conjunctur economic a t iat brutal interesul pentru dezvoltare uman i stiluri alternative de via , punndu-i din nou pe oameni la munc . Locul paternalismului umanist al deceniului anterior l ia parteneriatul patronat-sindicate pentru a nfrunta mpreun competi ia tot mai ascu it . Extensia rapid a marketiz rii n satisfacerea nevoilor umane. Distinc ia dintre nevoile economice i nevoile noneconomice, care p rea foarte clar n deceniile anterioare, i pierde rapid claritatea contururilor. Se produce o extensie extraordinar a ofertei economice. Sistemul economic tinde s preia rapid satisfacerea multor nevoi care p reau mai nainte imposibil de satisf cut prin mecanismele economiei. Consiliere n momentele dificile de via , ngrijire social , cultur , lini te sufleteasc , armonie, dezvoltare personal , toate pot fi realizate prin mecanismele economiei de pia care pot oferi n principiu orice serviciu, la o calitate ridicat i la un pre sc zut. Conceptul de nevoie noneconomic pare a- i fi pierdut sensul. Orice nevoie poate fi satisf cut de c tre pia . Probabil c programul lui Margaret Thacher de marketizare a serviciilor sociale a fost cel mai articulat din acest punct de vedere. Orice serviciu, orice bun trebuie produs business-like. Reconsiderarea semnifica iei c tigului economic. Filozofia postmaterialismului sugera c efortul de a ob ine resurse economice este, peste o anumit limit , contraproductiv. Aceast concluzie era fireasc n situa ia n care satisfacerea multor nevoi noneconomice, nonmaterialiste nu se f cea prin mecanisme economice, deci nu presupunea resurse economice.

Studiu introductiv

17

O asemenea presupozi ie nceteaz ns a mai fi decisiv adev rat . Marea majoritate a nevoilor, indiferent de natura lor, pot fi satisf cute prin mecanisme economice. n consecin resursele economice individuale cresc n relevan . O recentrare materialist , n sensul de centrare pe c tig, se declan eaz . Ideea reducerii timpului de lucru ncepe s sune mai mult a limitare a oportunit ilor dect condi ie a dezvolt rii umane. Reconsiderarea statului bun st rii i a mecanismelor publice, noneconomice de satisfacere a nevoilor umane. Dezvoltarea rapid , chiar exploziv a statului bun st rii n anii 50-70 a nsemnat, printre altele, promovarea unor mecanisme publice, diferite de cele ale pie ei, de satisfacere a unui larg set de nevoi. Cre terea grijii i responsabilit ii statului pentru satisfacerea unor nevoi ale indivizilor echivala cu sc derea grijii i efortului personal. Nu numai atingerea unui punct critic n evolu ia statului bun st rii, dincolo de care el dep e te resursele financiare disponibile ale colectivit ii, dar i reconsiderarea sistemului de producere a bunurilor schimb datele problemei. Gratuitatea, consumul pe baz de drept i calificarea pe criterii sociale i morale tind s fie nlocuite de consumul bazat pe resursele proprii. O nou lozinc este lansat : cre terea contribu iei financiare a beneficiarului. Cel pu in par ial, statul se retrage din func ia de a acoperi unele tipuri de nevoi. n cel mai bun caz se stabile te un parteneriat stat/individul beneficiar n mp r irea costurilor. nv mntul gratuit este tot mai mult nlocuit de un sistem care i diversific resursele financiare, inclusiv prin atragerea contribu iei beneficiarilor. La fel i s n tatea. omajul a explodat, dar totodat suportul de omaj a devenit tot mai modest i mai limitat n timp pentru a ncuraja reinser ia pe pia a muncii. Nu este ntmpl tor c noi lozinci/principii sunt lansate: s evit m pericolul dependen ei (de stat a persoanelor n dificultate)! s cre tem capacitatea de via autonom a persoanelor (consumul s fie bazat pe resursele proprii)! Efectele sunt complexe. n entuziasmul anilor 60, impozitele cresc pentru a sus ine un consum realizat prin alte mecanisme dect cele ale pie ei. Noua epoc are ca unul dintre cele mai importante obiective politice reducerea impozit rii, pentru a l sa individul s - i decid singur consumul i s -l realizeze prin mijloacele standard ale pie ei. n locul umanismului radical, coerent i global, nalt structurat, fondat n principal pe psihologia umanist i pe programul calit ii vie ii, o nou paradigm teoretic s-a instalat, desemnat prin conceptul de postmodernism: omul decade din postura sa de centru coerent al universului, cu ambi ia de a-l modela pe acesta dup propria sa m sur , i devine o parte a unui complex confuz. Via a uman nceteaz a mai fi obiectul unui program de organizare coerent , prin promovarea logicii nevoilor autentic umane. Ea tinde s se fragmenteze ntr-o infinitate de cioburi colorate, care nu mai eman o lumin provenit din propria logic , ci sclipesc ca reflex al unui mecanism mai larg, cu o logic extern i difuz .

18

C t lin Zamfir

Postmodernismul poate fi considerat ca exprimnd sociologic i filozofic spiritul noii epoci. Ce s-a ntmplat n domeniul calit ii vie ii? Conceptul a fost asimilat ca unul dintre instrumentele intelectuale importante ale discursului public, desemnnd un criteriu de performan uman , ca obiectiv de atins pentru diferitele sisteme. Conectarea sa la un program articulat de ac iune a devenit ns mai degrab palid . n cmpul cercet rii, n ultimele dou decenii nu par a fi ap rut contribu ii spectaculoase. Cum este de a teptat, s-a produs o anumit tendin de trecere ntr-un plan secundar a aten iei acordate domeniului. Acela i lucru s-a petrecut i cu tematica complementar a stilurilor de via . Stilul de via , ca o resurs important a calit ii vie ii i a reorient rii sociale, a devenit o preocupare mai degrab marginal . Ideea de stiluri de via alternative practic a disp rut.

Romnia: anii 70-80


Curios, filozofic i ideologic, att societatea capitalist a timpului, ct i societatea socialist mp rt eau o nclina ie spre un umanism global i un program de reconstruc ie uman a societ ii, dar cu motiva ii i orient ri diferite. Perioada anilor 60-70 a fost una de deschidere ideologic neobi nuit . Datorit unei conjuncturi specifice, caracterizate printre altele de distan area de Uniunea Sovietic i, complementar, de o ciudat liberalizare ideologic caracteristic anilor 60, s-a cristalizat un pattern ideologic specific, cu o orientare ambivalent : reformist /critic . Pe de o parte, s-a consolidat o orientare reformist specific : tendin a de a for a reforma sistemului socialist prin nglobarea unor teme curente n Occident, n mod special sub p l ria tiin ei i a implement rii tiin ei n procesul de conducere a societ ii. A a se face c o mul ime de teme la mod n Occident erau preluate rapid n discu iile interne. Regimul era chiar foarte tolerant la aceste teme, prin aceasta c utnd s probeze dep rtarea de Moscova, apropierea de Occident, dar i deschiderea spre modernizare. Desigur c inten ia lans rii unor asemenea teme era nu numai reforma, dar oarecum i critica sistemului. Finalitatea dominant era ns clar ncercarea de a for a sistemul s se schimbe. Adesea ns asimilarea unor asemenea teme era neutralizat prin nglobarea n ideologia sistemului. n acest context, nu a fost o surpriz asimilarea rapid a temei calit ii vie ii n discu iile interne. Ca tem de cercetare sociologic , ntmplarea a f cut s o introduc eu n a doua parte a anilor 70. Ca o tem de reflec ie filozofic , cu impact ideologic, ea devenise deja una dintre noile teme cu o popularitate n

Studiu introductiv

19

cre tere. S-au scris i cteva c r i avnt ca tem calitatea vie ii. Dac mi aduc bine aminte, Pavel Apostol publicase o carte care con inea chiar n titlu sintagma de calitate a vie ii. n 1973-1974 am fost visiting professor n SUA, la Institutul de Cercet ri Sociale din Ann Arbor, Michigan. Printre altele, institutul avea programul cel mai extins de cercetare sociologic a calit i vie ii. Se elaborase un sistem de indicatori de m surare a calit ii vie ii i se realizaser cteva cercet ri empirice de amploare. Spre sfr itul anilor 70, n ara noastr , un grup de sociologi am lansat un program de cercetare pe tema calit ii vie ii i a stilurilor de via . La acest program, pe o baz strict voluntar , au participat mul i colegi, n mod special sociologi. n cadrul programului s-au realizat o serie de cercet ri empirice i studii teoretice i metodologice. Pe scurt, cred c merit a fi consemnate unele publica ii produse de acest grup. n 1980, s-a publicat (C t lin Zamfir i Nicolae Lotreanu, coordonatori) o culegere de traduceri pe problema calit ii vie ii i stilurilor de via . ncepnd din 1978, s-a lansat o larg cercetare empiric asupra calit ii vie ii, pe mediul urban (Elena Zamfir, IonAndrei Popescu, tefan tef nescu, Alin Teodorescu, Laz r Vl sceanu, C t lin Zamfir), utiliznd metodologia standard american , rezultatele fiind publicate n 1984 (Indicatori i surse de varia ie a calit ii vie ii). Tot la sfr itul anilor 70, mpreun cu Ion Rebedeu am coordonat un program pe tema Mod de via i stil de via . Din toate aceste preocup ri au rezultat o serie de lucr ri: Modul de via i calitatea vie ii (coord. Ion Rebedeu i C t lin Zamfir Editura Politic , 1982), Stiluri de via (C t lin Zamfir i Ion Rebedeu Editura Academiei, 1989), Elena Zamfir, Cultura rela iilor interpersonale (Editura politic , 1982) i Incursiuni n universul uman: Noi ipostaze i dimensiuni ale fericirii (Editura Albatros, 1989). n Romnia anilor 70-80, tematica calit ii vie ii i, complementar, cea a stilurilor de via aveau o cu totul alt semnifica ie dect n Occident. Tema calit ii vie ii s-a bucurat de la nceput de un interes foarte larg, mai degrab ideologic i politic, dect tiin ific propriu-zis. Ea oferea o cale de a pune n discu ie performan ele regimului comunist din punctul de vedere al criteriului ultim - bun starea uman -, acceptat ca atare de nsu i modelul ideologiei comuniste (omul ca obiectiv suprem al ntregii construc ii sociale), ct i de popula ie care se percepea tot mai mult ca fiind sacrificat de politica regimului comunist, practic indiferent omului. Tema avea o semnifica ie dubl : o combina ie de ncercare reformist de a presa sistemul s ia n considerare bun starea popula iei i de critic a performan elor negative ale regimului. Mai ales dup 1980, cnd a devenit tot mai clar c cel pu in regimul ceau ist nu mai are nici o rezerv de schimbare intern , intrnd n criza final , discu iile despre calitatea vie ii nu aveau dect o func ie critic , dar ele deveniser mai degrab frustrante. Dincolo de

20

C t lin Zamfir

semnifica ia sa ideologic , analiza calit ii vie ii prezenta un prilej interesant de exerci iu teoretic i metodologic n cmpul sociologiei. n ceea ce prive te tematica stilurilor de via , ea avea n anii 70 o semnifica ie special . n ideologia socialist exista o tematic tradi ional a modului de via socialist. Se presupunea c , complementar cu construirea unui nou tip de societate, i un nou mod de via , socialist, se va contura. Identificarea tendin ei de constituire a noului mod de via socialist era o tem standard. Este lesne de n eles c o asemenea tematic nu a adus nimic interesant: cteva platitudini, puternic mbibate de o ideologie naiv , despre cum ar trebui s tr iasc omul nou, ntr-o societate cu totul nou , o fantezie care n fapt nu avea nici o leg tur cu societatea socialist real . n anii 70 ns , problema stilurilor de via avea o alt semnifica ie, oarecum similar cu cea din Occident. Socialismul reu ise n perioada anilor 60-70 s produc o anumit bun stare moderat . Era ns evident c , pe o perioad indefinit , resursele economice urmau a fi limitate sau cel mult ntr-o cre tere moderat . O ar cu un standard de via modest, f r perspective de cre tere spectaculoas , n care efortul individual spre maximizarea resurselor era structural limitat, utilizarea mai bun a resurselor existente, ntr-un stil de via mai organizat i mai satisf c tor p rea a fi o cale important de maximizare a calit ii vie ii. Stilul de via putea reprezenta o resurs important a calit ii vie ii. Resursele, chiar modeste oferite de economia socialist , puteau fi utilizate mai bine sau mai prost. Era aici un spa iu de cre tere a calit ii vie ii prin amplificarea competen elor individuale. n plus, n fa a for elor destructive sociale, stilul de via era nc o sfer a construc iei pozitive care putea ine piept proceselor de disolu ie social . Criza anilor 80 avea s spulbere ns orice speran , inclusiv cea n sfera calit ii vie ii i a stilurilor de via .

Romnia dup 1989


Dup Revolu ia din 1989, calitatea vie ii era una dintre temele posibile de cercetare pe care relansarea sociologiei le avea n fa . Faptul c exista o tradi ie de cercetare era un atu, dar probabil nu unul hot rtor. Un context favorabil pentru relansarea studiilor de calitate a vie ii imediat dup revolu ie l-au constituit speran ele i iluziile Revolu iei nse i. Se spera c imediat se vor elibera o serie de resurse suplimentare care vor cre te calitatea vie ii. Problema era cum vor fi ele orientate. Poate lucrul cel mai important era speran a ntr-o reconstruc ie social ra ional i global . Era o alt iluzie generat de orice ruptur social : colectivitatea va deveni activ n proiectarea propriei sale schimb ri, iar un program orientat de ideea calit ii vie ii era deosebit de promi tor. Constituirea Institutului de

Studiu introductiv

21

Cercetare a Calit ii Vie ii (ICCV) n cadrul Academiei Romne a reprezentat un fapt cu implica ii importante pentru evolu ia ulterioar a tematicii. Pentru prima oar se crea o perspectiv unic : o abordare global a calit ii vie ii, n care analiza bun st rii subiective, tematica standard a analizelor sociologice anterioare, s se mbine cu analiza configura iei obiective a veniturilor i consumului. i, n fine, s fie ad ugat perspectiva politic a bun st rii: calitatea vie ii ca obiectiv al politicii sociale. Noul institut, nc de la nceputurile activit ii sale, a dezvoltat aceste trei perspective distincte: bun starea subiectiv , resursele economice i politica social . i al i indicatori ai calit ii vie ii starea de s n tate, criminalitatea etc. urmau a fi ad uga i. Din acest program de cercetare, dinamica configura iei societ ii romne ti a accentuat inevitabil unele componente. n primul rnd, c derea economic generat de tranzi ie a f cut ca n mod special critice s fie veniturile i politica social de corectare a distribu iei veniturilor, mai ales n ceea ce prive te segmentele s race. Nu este ntmpl tor c trei programe majore de cercetare au fost lansate de la nceputul activit ii institutului: Programul 1: Diagnoza calit ii vie ii, reprezentnd o reluare n noul context a preocup rilor anterioare. ncepnd chiar cu 1990, anual, pn n 2000, s-au realizat diagnoze ale calit ii vie ii, utiliznd un instrument standardizat. Diagnoza anual a calit ii vie ii reprezint o baz de date unic , realizat ntr-o perioad de extrem de rapide schimb ri social-economice. Programul 2: Standardul de via i diagnoza s r ciei. O aten ie special a fost acordat standardului de via (venituri, consum, condi ii de locuit) ca o component central a calit ii vie ii. Fiind evident, de la nceput, c tranzi ia va afecta calitatea vie ii n mod special prin resursele economice ale standardului de via , c s r cirea va reprezenta cel mai important cost al schimb rilor declan ate, nc din 1991 s-a lansat un program de cercetare referitor la dinamica i distribu ia veniturilor, cu accent special pe diagnoza proceselor de s r cire. Pentru c statistica din acea perioad nu oferea date reprezentative asupra standardului de via al popula iei, un set de trei cercet ri empirice au fost realizate pe e antioane reprezentative na ional: 1991, 1993, 1994. Pe baza acestor cercet ri a fost publicat un prim raport asupra st rii s r ciei (1993) i, n 1995, o carte de diagnoz ampl a dinamicii i configura iei s r ciei. Programul 3: Politici sociale. n contextul tranzi iei, politicile sociale au ap rut de la nceput ca fiind o variabil -cheie n promovarea calit ii vie ii. Pe de o parte, era necesar o regndire a statului bun st rii n noua societate care se construia, iar pe de alt parte, interven ia statului era vital n asigurarea unei tranzi ii protejate social. n 1993 a fost publicat de c tre institut prima strategie de reform a sistemului de protec ie social . Cercet rile n domeniul politicilor sociale au reprezentat o direc ie

22

C t lin Zamfir

important a activit ii institutului, concretizat ntr-o serie de c r i i studii, n dou programe de masterat i un program de doctorat, realizate n parteneriat cu Universitatea Bucure ti. ntr-o vreme att de tulbure ca aceea a tranzi iei, preocup rile de calitate a vie ii trebuia dezvoltate i n direc ia analizei situa iei unor grupuri sociale cu riscuri speciale. n cadrul institutului, o aten ie special a fost acordat copilului, popula iei de rromi i vrstnicilor. Mereu perspectiva analizei a fost cea global a calit ii vie ii: mbinarea diagnozei condi iilor de via cu analiza politicilor sociale de suport. Studiile de stil de via , de i ncercate de multe ori, se pare c nu au fost ncurajate de dinamica contextului social. Tranzi ia nu a fost un timp al construc iei lini tite a vie ii personale, a concentr rii asupra stilului de via . Tr im ntr-o societate stresat , n care direc ia cea mai important a devenit, la o limit , lupta pentru un standard minim decent de via , iar la cealalt limit , acumularea primitiv , ntr-un context istoric trziu, a bog iei. O asemenea configura ie de orient ri sociale a presat ca studiile de calitate a vie ii s fie atrase spre standardul economic de via i politica social perceput ca cel mai important instrument de protec ie social a colectivit ii n procesul dramatic al transform rilor social-economice.

Ce se poate prevedea n leg tur cu evolu ia viitoare a tematicii calit ii vie ii?
ntr-un mod paradoxal, dac preocup rile de calitate a vie ii au fost asociate cu explorarea resurselor i direc iile noneconomice ale vie ii, tranzi ia a reorientat interesul spre infrastructura economic a vie ii i spre politicile sociale centrate pe protec ia minimal a standardului de via . C derea economic dramatic a mpins, pentru cea mai mare parte a popula iei, pe primul plan asigurarea condi iilor de supravie uire, iar pentru clasa mijlocie atingerea unui nivel decent de via , prin eforturi accentuate, implicnd de regul supramunc i un grad ridicat de stres. La rndul s u, guvernarea a ncercat s g seasc solu ii la problemele extrem de complexe, adesea n situa ii disperate: pe de o parte, cum s asigure o reform a economiei, oprind procesul de dezagregare i ncercnd s relanseze cre terea, iar pe de alt parte, s asigure un standard minimal de via , pentru o mas imens a popula iei. Este de a teptat ca n acest context tema calit ii vie ii s devin o formulare abstract , care nu ocup nici un loc, poate doar ntmpl tor, marginal, n discursul politic practic. Un anumit reflux al preocup rilor de calitate a vie ii s-a nregistrat i n societ ile occidentale dezvoltate, ca efect al combin rii altor tipuri de factori: pe de o parte, stresul marcat al unei economii nalt competitive, iar

Studiu introductiv

23

pe de alt parte, internalizarea pulverizat a unor subobiective ale calit ii vie ii n politica curent . Accentul pare a c dea i aici pe realizarea unor standarde minimale n diferite sfere ale vie ii i mai pu in pe abordarea umanist global de care conceptul de calitate a vie ii este legat. Pentru moment, la nivel mondial, tematica calit ii vie ii pare a- i fi pierdut din atractivitatea ei ca nucleu al unui program de umanizare global a societ ii. Cel pu in n aceast cut a istoriei societ ii. Ea subzist ca o tem de cercetare sociologic , care poate prezenta un interes profesional special, dar f r rezonan e importante n programele de dezvoltare social propriu-zis . S-ar putea considera c relansarea calit ii vie ii ca tematic central a preocup rilor globale va avea loc n anumite condi ii speciale: a. O lume sc pat de stresul confrunt rilor militare, terorismul fiind un nou tip de amenin are destructiv care va bloca generarea unor preocup ri globale de dezvoltare uman . b. O lume eliberat de stresul unei competitivit i brutale, n care un larg segment l reprezint cei care pierd, iar c tig torii de azi pot fi cei care vor pierde totul mine. c. Intrarea ntr-un nou ciclu al dezvolt rii social-umane. n prima ei faz de lansare, tematica calit ii vie ii a generat un nou tip de abordare global care ulterior a tins s se pulverizeze n procesul ei de convertire n subobiective. O anumit epuizare a centr rii pe subobiective ar putea genera un nou tip de criz a asambl rii obiectivelor sectoriale n obiectivul global al calit ii vie ii. De data aceasta, calitatea vie ii nu va mai ap rea ca un principiu generator de subobiective specifice (cum trebuie organizate diferitele sfere ale vie ii pentru a cre te calitatea global a vie ii), ci ca un nucleu globalizator: cum trebuie asamblate diferitele subobiective care sunt n mare m sur asimilate n func ionarea sistemului social real, n a a fel nct s se maximizeze obiectivul global. n plus, calitatea vie ii trebuie s devin un concept care s se extind de la situa iile individuale de via la cele colective. El va trebui s fie asimilat organic n cadrul politicii sociale: politica calit ii vie ii va avea n vedere asamblarea politicilor sectoriale ntr-un obiectiv politic global al cre terii calit ii vie ii.

Capitolul 1

Ioan M rginean

SEMNIFICA IA CERCET RILOR


DE CALITATE A VIE II

1.1. nceputurile cercet rilor de calitate a vie ii


Dac avem n vedere problematica general a cercet rilor sociale (sociologie, antropologie, psihologie social ), observ m c , ntr-un fel sau altul, toate implic aspecte legate de via a oamenilor. Nici nu s-ar putea proceda altfel. Ra iunea efectu rii de cercet ri sociale este aceea de a cunoa te via a oamenilor. Cu toate acestea, de i pare paradoxal, studiile propriu-zise de calitatea vie ii au ap rut relativ trziu n istoria cercet rilor sociale. ntr-adev r, contrar tenta iilor de a identifica nceputurile cercet rilor efective de calitate a vie ii undeva cu mult timp n urm , eventual chiar n scrierile antice, exege ii temei n discu ie indic prima jum tate a deceniului al VII-lea al secolului al XX-lea. De i termenul ca atare a fost utilizat anterior perioadei men ionate, conceptul de "calitate a vie ii" a fost lansat mai nti n SUA, preluat cu rapiditate n Europa i nu numai, datorit atractivit ii sale, ca sintagm cu valoare evaluativ asupra vie ii umane, la nivel individual, comunitar, de grup, societal i planetar. F r ndoial c se pot face i s-au f cut de altfel leg turi ntre conceptul de calitate a vie ii i diferite alte preocup ri de abordare a vie ii umane. n cele ce urmeaz vom ncerca ns s argument m faptul c este vorba de ceva nou, nu att prin obiectul de cercetare, ct prin con inutul relevat printr-o paradigm specific de abordare, una care, f r s se conformeze sim ului comun asupra ideii de calitate, implic evaluarea (autoevaluarea) de c tre popula ie a propriei sale vie i, prin marcarea unor diferen e de grad, de ordine de m rime. Acest fapt permite

26

Ioan M rginean

efectuarea de compara ii ntre calitatea vie ii unor comunit i sau ale aceleia i comunit i la momente diferite de timp. Desigur, nu inten ion m s diminu m cu nimic valoarea diferitelor cercet ri la care s-ar putea face trimitere. Interesul nostru nu se ndreapt spre constituirea unor ierarhii subiective, dorim pur i simplu s relev m specificitatea paradigmei de cercetare a calit ii vie ii, n vederea unei ct mai bune recept ri a plusului de cunoa tere pe care l aduce, i, totodat , s prevenim ncerc rile de diluare, pn la eliminare a acestei specificit i, prin ncerc rile de determinare a unei anumite continuit i cu alte cercet ri i topirea ei ntr-o schem prestabilit . Anterior perioadei de constituire a conceptului evaluativ de calitate a vie ii i dup aceea, s-au utilizat i se mai utilizeaz expresii de tipul via a oamenilor, via a popoarelor sau chiar calitatea vie ii oamenilor. Contextele n care se utilizeaz aceste concepte trimit la no iuni generale de caracterizare a diferitelor popula ii, grupuri, comunit i, etnii, popoare. Este de a teptat s fie a a, deoarece conceptul evaluativ de calitate a vie ii nu acoper toate instan ele n care se face apel la expresiile, devenite tradi ionale, invocate anterior, dup cum cercetarea de calitate a vie ii nu epuizeaz nici pe departe aria cercet rilor sociale. Includerea calit ii vie ii ca pe un obiectiv general al cunoa terii sociologice este remarcabil eviden iat , de exemplu, n ultimul paragraf al lucr rii Imagina ia sociologic (publicat de c tre C.W. Mills n 1959) . . . problemele sociologie, dac sunt formulate n mod adecvat, trebuie s ncorporeze, n acela i timp, ncerc rile de via individual , ca i problemele sociale, conflictuale, istoria i biografia, ntreaga sfer de cuprindere a complicatelor rela ii dintre ele. Tocmai n aceast sfer se desf oar via a oamenilor i f urirea societ ilor i tocmai n aceast sfer imagina ia sociologic are ansa de a distinge calitatea vie ii umane n timpul nostru. (sub.m., I.M.) (traducere Editura Politic , 1975). Am subliniat expresia calitatea vie ii umane nu pentru a atrage aten ia c la Mills s-ar origina nceputurile studiilor de calitate a vie ii, ci pur i simplu pentru c el vorbe te despre calitatea vie ii umane ca de un obiectiv general al cunoa terii n sociologie. n fapt, el nici nu este preocupat de conceptul evaluativ de calitate a vie ii chiar dac expresiile de acest fel au nceput s fie tot mai des utilizate, inclusiv n mass-media. Avnd n minte acest obiectiv general al cunoa terii sociale, s-au putea considera c cercet rile de calitate a vie ii sunt cercet ri sociologice i nimic mai mult. i totu i, sunt argumente potrivit c rora paradigma calitatea vie ii nu este una limitat sociologic , ea este mai degrab una interdisciplinar . Un fapt este dincolo de orice ndoial , i anume c nu numai sociologii realizeaz studii de calitate a vie ii, de i ei au avut contribu ii importante nc de la nceputurile acestora prin definirea conceptului i a paradigmei de abordare,

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

27

precum i prin realizarea de cercet ri empirice n domeniu, n afara c rora totul ar fi r mas doar la stadiul de proiect. ntr-adev r, pe lng sociologi, sunt interesa i de cercetarea calitatea vie ii psihologii, economi tii, ecologii, medicii, demografii, antropologii i chiar speciali tii n domeniul tehnicii i al tiin elor naturii. Un efect pervers al acestui interes cvasigeneral este abordarea de c tre unii speciali ti doar a unor aspecte limitate ale calit ii vie ii, n acord cu interesele disciplinare ale cercet torilor. Or, pentru o ct mai adecvat abordare a calit ii vie ii, consider m c este nevoie s se apeleze ntotdeauna ntr-o perspectiv interdisciplinar la suportul general al acestei cercet ri, furnizat de sociologie, ca tiin a socialului, din care face parte i domeniul calit ii vie ii. Altfel spus, calitatea vie ii nu poate fi n eleas f r contribu ia sociologiei, dup cum nici aceasta din urm nu este suficient pentru constituirea noii paradigme de cercetare enun at deja i care este una de tip social. Constituirea acestei noi paradigme a presupus contribu ia i a altor discipline i n primul rnd a economiei. Or, acest fapt se produce decisiv n deceniile VI-VII ale secolului al XX-lea. Iat ce scrie, de exemplu, J.K. Galbraith, n lucrarea The New Industrial State (ap rut n 1967, ca o continuare a alteia din 1958, n care se invoc deja ideea de calitate a vie ii), n leg tur cu necesitatea emancip rii omului de domina ia scopurilor economice, pentru a nu permite acestora s de in un monopol neadecvat asupra vie ii n detrimentul altor scopuri mai valoroase: ceea ce conteaz nu este cantitatea bunurilor noastre, ci calitatea vie ii (subl.m., I.M.). De asemenea, pe supracoperta volumului apare i o formulare deosebit de relevant pentru demersul de fa . Ea exprim acea apropiere a economiei de social i deci i de sociologie, ceea ce a f cut posibil ulterior cercetarea de calitate a vie ii. Se spune c avem de-a face cu o examinare proasp t i lucid a societ ii economice i a calit ii vie ii moderne (subl.m., I.M.). Ultima parte a citatului este similar obiectivului enun at de Mills. Evident c nu Galbraith ntemeiaz studiile de calitate a vie ii cnd public el lucrarea, n 1967, acestea se afirmaser deja. ns i sintagma utilizat de Galbraith se reg se te ntr-un celebru discurs al pre edintelui Johnson (1964), iar conceptul evaluativ de calitate a vie ii era deja ncorporat n discursul tiin ific i politic. Meritul lui Galbraith i al altor economi ti este acela c , cernd eliminarea domina iei economicului asupra vie ii omului, se creeaz o bre n teoria economic a statului postindustrial. Ideea este sus inut de Galbraith i ntr-o lucrare mult mai trzie (1996) The Good Society The Humane Agenda (traducere romneasc 1997, Societatea perfect La ordinea zilei binele omului) Societatea bun trebuie s ia n considerare structura institu ional i tr s turile umane specifice deja conturate, inamovibile. Prin urmare,

28

Ioan M rginean

societatea bun (perfect ) este aceea n care exist o calitate a vie ii oamenilor bun . ntre timp, conceptul evaluativ de calitate a vie ii s-a conturat pe deplin, de i prima apari ie ntr-un dic ionar, semnalat de A. Szalay (1980), s-a produs numai n 1979, ca termen n Sociological Abstracts. Aceast informa ie este nt rit prin reluarea ei ulterioar n alte publica ii. A a este, de exemplu, studiul Quality of Life Research and Sociology publicat de K.F. Schuessler i G.A. Fisher n Annual Review of Sociology, nr.11/1985. Ace ti autori consider c este de a teptat ca pe viitor s sporeasc interesul sociologilor pentru studierea calit ii vie ii, tem rar prezent la acea vreme n revistele consacrate de sociologie, de i ap ruser deja multe c r i dedicate temei. La rndul s u, Kyriakos S. Markides, n Encyclopedia of Sociology, ed. Borgatta i M. Borgatta (1992), d credit afirma iilor respective, incluzndu-le n ampla prezentare a conceptului de calitate a vie ii. Ct prive te nceputurile propriu-zise de cercetare a calit ii vie ii, exist suficiente argumente s le localiz m n societatea nord-american din perioada amintit , legate de preocup rile de a defini obiectivele na ionale i de m surare a gradului de realizare a acestora prin intermediul indicatorilor sociali. Ace tia din urm exprim caracteristici de interes public ale proceselor sociale, vorbindu-se deopotriv de indicatori sociali obiectivi (de stare) i de indicatori sociali subiectivi (de percep ie i evaluare a st rilor obiective). Or, tocmai completarea indicatorilor economici cu indicatorii sociali reprezint nceputul propriu-zis al cercet rilor de calitate a vie ii. Trebuie ad ugat ns c economi tii au avut un rol semnificativ n promovarea acestei idei. Ideea respectiv nu a ap rut att ca o evolu ie implacabil a interesului de cercetare din diferite domenii, ct ca o inova ie, o crea ie. Nu credem c se pot determina mai bine semnifica iile conceptului de calitate a vie ii dac l leg m de anumite preocup ri anterioare din diverse tiin e i nici chiar de specificul lucr rilor n care a fost enun at i care s-au referit la analiza consecin elor dezvolt rii tehnologice (n particular ale programului spa ial american), respectiv ale cre terii economice, deoarece semnifica ia lui se leag mai degrab de o nou stare de atitudine fa de problematica uman . F r ndoial c este necesar s avem n vedere deopotriv contribu iile venite din zona tiin elor sociale, sociologie, economie, psihologie social , dar i din aceea a ecologiei, mass-mediei i politicului. Ele sunt ns mai degrab elabor ri ex-post factum, de asimilare a noului concept. Este deosebit de interesant s constat m ct de fireasc este aceast asimilare n domenii foarte diverse, ceea ce spune foarte mult despre relevan a noului concept. ncerc rile de atribuire a paternit ii asupra conceptului evaluativ de

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

29

calitate a vie ii unei discipline sau alteia nu fac altceva dect s duc la s r cirea lui de semnifica iile care i se pot conferi i la restrngerea ariei de aplicabilitate, chiar dac se pot stabili anumite leg turi, cum ar fi cele cu studiile sociologice i psihosociale asupra fericirii, satisfac iei, stilului de via etc. Trimiterile merg napoi n timp pentru a se re ine lucrarea unor Burgess i Cattrell (1939) Predicting Success or Failure in Marriage; ale lui Gurrin, Veroff i Feld (1960) Americans View Their Mental Health, a lui Nexgarten, Havighurst, Tobin (1961) The Measurement of Life Satisfaction, a lui Cantril (1965) The Pattern of Human Concerns. Al i anali ti i ndreapt aten ia spre preocup rile ecologi tilor pentru protec ia mediului nconjur tor sau spre studiile economi tilor asupra standardului de via , a nivelului de trai, a func iei de utilitate (calitatea vie ii fiind asimilat bun st rii), precum i spre studiile medicilor privind recuperarea social posttratament a bolnavilor. n fapt, f r a ne reduce la vreunul din domeniile enumerate, cercetarea de calitate a vie ii le nglobeaz pe toate n noua perspectiv . Din acest punct de vedere, ntr-adev r, este cu totul eronat s c ut m s limit m cercetarea de calitate a vie ii la un domeniu, oricare ar fi acesta: fericire, satisfac ie, stil de via , standard economic, protec ia mediului, calitatea vie ii de munc , recuperarea posttratament etc., etc. Situa ia descris , de identificare diferit a surselor de ntemeiere a cercet rilor de calitate a vie ii, este facilitat ntructva de faptul c , a a cum am eviden iat deja, nu avem de-a face cu o oper ntemeietoare a noii paradigme, n care aceasta s fie definit explicit, ct mai ales cu contribu ii par iale de-a lungul mai multor ani. Desigur, i tema indicatorilor sociali are o istorie. Astfel, belgianul A. Quetlet (1796-1874), preocupat de teoria omului mediu, public n 1835, lucrarea Sur lhomme et le dvelopement de ses facults, ou essai de physique sociale, iar n 1871, Lantropologie ou mesure des diffrents facults de lhomme. Mult mai trziu, i anume n 1920, A. Niceforo, prin lucrarea Les indices numriques de la civilisation et du progrs, considerat de c tre P. Lazarsfeld o prim ncercare de m surare a vie ii, ne aduce mult mai aproape de semnifica ia conceptului de indicator social. Vom ad uga aici i faptul, important pentru noi, c aceste lucr ri i erau cunoscute lui Simion Mehedin i, care, la rndul s u, n perioada 1926-1928, era preocupat de caracterizarea vie ii unui popor prin munc i uneltele lui. Mutndu-ne peste ocean, constat m c , n aceea i perioad , n SUA, pre edintele Hoover numea o Comisie pentru studierea tendin elor sociale. Pre edintele Comisiei, W. Ogburn, a publicat anterior, n 1922, lucrarea Social Change with Respect to Culture and Original Nature. n 1933 apare raportul comisiei cu titlul Recent Social Change. n perioada postbelic , n anii 60, ideea obiectivelor na ionale, declan eaz o activitate de mare amploare la nivel politic i tiin ific. Este

30

Ioan M rginean

timpul n care, pe rnd, pre edin ii Eisenhauer, Kennedy, Johnson numesc comisii care s defineasc obiectivele na ionale. Concomitent, n universit i se desf oar studii asupra consecin elor dezvolt rii tehnice i ale cre terii economice, cu suportul financiar al diferitelor institu ii i agen ii guvernamentale. Astfel, se constituie acea arie de preocup ri din anii 6064, n care sunt lansate conceptele de indicator social i calitatea vie ii. n anul 1962 apare primul raport al Academiei Americane de Arte i tiin e pentru NASA, referitor la consecin ele programului spa ial, pentru ca un al doilea raport s apar n 1966. Este vorba de una din cele mai remarcabile lucr ri, pentru tema n discu ie, cu titlul Social Indicators, editor R. Bauer. Autorii principali ai volumului, B. Gross i A. Biderman, prin activit ile lor anterioare, au contribuit la lansarea conceptelor indicatori sociali i calitatea vie ii. n 1966 se ajunsese deja la o larg acceptare a termenilor, inclusiv la nivelul liderilor politici i al unor organiza ii interna ionale (ONU, UNESCO). Componenta politic nu a ntrziat s fie prezent . ntr-adev r, ntre timp, la nceputul anului 1964, este lansat Programul Marea Societate de c tre pre edintele Johnson. Marea Societate nu este altceva dect una a unei nalte calit i a vie ii oamenilor. Reproducem n continuare, dup lucrarea citat anterior, cteva pasaje prin care Johnson prezenta programul: Marea Societate este locul unde ultimul dintre noi va g si mul umire i cel mai bun dintre noi poate g si m re ie. To i vom respecta demnitatea celorlal i i vom admira realiz rile celorlal i (My hope for America, 1964). Noi putem deschide u ile nv rii, unei munci folositoare i unui binemeritat timp liber nu doar pentru pu ini privilegia i, ci le putem deschide la to i. Aceste scopuri nu pot fi m surate prin m rimea depozitelor bancare. Ele pot fi m surate numai prin calitatea vie ii popula iei noastre (sub.m., I.M.). Milioane de americani au acumulat prosperitate i au descoperit c proprietatea singur nu este suficient . Ei au nevoie de o schimbare pentru a acumula cuno tin e, a atinge frumosul, a se bucura de reu it , de familie i comunitate (Remark of the President, 1964). Marea Societate presupune nu numai ct de mult i ct de bun, nu numai cum s creezi bog ie, ci i cum s o folose ti, nu numai ct de repede mergem, dar i spre ce ne ndrept m. El propune ca prim test pentru o na iune: calitatea popula iei sale (State of the Nation Message, 1965). La rndul s u, K. Merkides (op.cit.) re ine (dup Campbell, 1981) un alt pasaj al mesajului preziden ial din 1964: Sarcina Marii Societ i este s asigure popula iei mediul, capacit ile i structurile sociale care s le dea acestora o surs real de a urm ri fericirea lor individual . Astfel, Marea Societatea este preocupat nu de ct de mult, ci de ct de bine, nu de cantitatea de bunuri, ci de calitatea vie ii oamenilor. Ultima expresie o reg sim preluat de Galbraith n 1967, n contextul teoriei economice.

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

31

Este bine cunoscut faptul c n SUA, mai mult dect n orice alt ar a prevalat ideea potrivit c reia cre terea economic este obiectivul fundamental ce trebuie atins n societate, iar prin aceasta devine realizabil ob inerea bun st rii pentru to i. Ata amentul puternic fa de acest crez a continuat s se manifeste, de i s-a observat c , n pofida rezultatelor economice remarcabile din perioada postbelic , nu s-a atins un nivel corespunz tor de bun stare pentru ntreaga popula ie. De i Programul Marea Societate nu a fost conceput ca un alt tip de welfare state, el a jucat i un astfel de rol. n aceast calitate i-a atras i critici din partea adversarilor. Nu acest fapt este ns cel mai important, de i nu sunt de ignorat implica iile de politic social . Programul este ns , n primul rnd, unul de calitate a vie ii pentru ntreaga na iune. Prin conceptul de calitate a vie ii se produce apropierea SUA de modelul vest-european al dezvolt rii, din perioada postbelic , unde, prin politici sociale de substan , s-a edificat statul bun st rii sociale, care nici el nu este ndreptat exclusiv c tre s raci, dar i cuprinde i pe ace tia n calitate de cet eni cu drepturi la o via mai bun . Prin delimit rile pe care le facem, nu urm rim s scoatem problemele s racilor din temele de calitate a vie ii, dorim doar s subliniem c nu acestea constituie con inutul de baz al noilor demersuri, prin care aspectele de natur material sunt aduse la adev rata lor importan din moment ce sunt confruntate cu o constela ie a scopurilor fiin ei umane. Tot n anul 1964 apare i volumul Political and Social Indicators, editat de B. M. Russett de la Universitatea Yale (lucrarea va cunoa te alte dou edi ii n 1972 i 1983). Doi ani mai trziu, n 1966, acela i n care se public Social Indicators, apare i raportul Comisiei Na ionale asupra tehnologiei, automatiz rii i progresului economic, n care se analizeaz un sistem de contabilitate social , preluat ulterior n raportul social al Departamentului de Educa ie, S n tate i Munc din anul 1969, Toward a Social Report. O sum de sociologi i economi ti au fost implica i n aceste lucr ri cum ar fi: D. Bell, The Idea of Social Report, O. Mancur, The Plan and Purpose at Social Report (ambele studii publicate n Public Interest 1969), sau O. D. Duncan Toward Social Reporting, (Sage, 1969) (a se vedea i G. Lucu , tez de doctorat, Institutul de Sociologie al Academiei Romne, 1996). n anii 70 apar i alte lucr ri prin care, practic, se consolideaz noul demers de cunoa tere. J. Wilson public , n 1967, lucrarea Quality of Life in the United States: An Excursion into the New Frontier of Socioeconomic Indicators. La rndul lor, francezii J. Delors (cu lucrarea Les indicateurs sociaux), B. Jouvenal i al ii sunt pionierii europeni a ceea ce avea s devin o adev rat mi care interna ional privind indicatorii sociali i de cercetare a calit ii vie ii.

32

Ioan M rginean

Se organizeaz reuniuni tiin ifice, dintre care unele sponsorizate de ONU, pe tema indicatorilor sociali i a calit ii vie ii. De fapt, Organiza ia Na iunilor Unite, prin institu iile sale, se manifest ca un mediu de suport pentru cercetarea indicatorilor sociali, inclusiv prin publicarea de manuale. Din 1974 apare revista Social Indicators Research, (editor principal A. Michalos). ntre pionierii acestei mi c ri, pe lng numele deja citate, se num r K. Land, W. Moore, E. Sheldon, A. Campbell, P. Converse, W. Rodgers, R. Quinnn, F. Andrews, S. Withey, S. Seashore i mul i, mul i al ii. La rndul lor, i cercet torii romni sociologi, economi ti, psihologi etc. se nscriu n acest nou val nc din primii ani ai deceniului al VII-lea, prin lucr ri i articole n revistele de specialitate (vezi Studiu introductiv i la Addenda).

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

33

1.2. Calitatea vie ii i indicatorii sociali


Defini iile ntlnite n literatura de specialitate converg spre a sublinia caracterul complex al calit ii vie ii. Astfel, ntr-una din primele lucr ri de amploare dedicate indicatorilor sociali i calit ii vie ii se subliniaz att caracterul pragmatic al demersului de procurare a informa iei pentru a ti dac lucrurile merg bine sau r u, din punct de vedere social, al vie ii popula iei, ct i multitudinea elementelor ce trebuie avute n vedere: participare, afec iune, status, respect, putere, securitate, libertate, autorealizare, frumuse e, creativitate (R. Bauer, ed.,1966). Avnd i o finalitate practic , n sensul c indic ce poate face omul (colectivitatea) pentru a schimba i mbun t i condi iile de via , conceptul are un pronun at caracter evaluativ. El subsumeaz nu numai condi iile de via (natur , habitat, menajul gospod riei, rela iile sociale, asisten a sanitar , educa ia, timpul liber, resursele economice, condi iile de munc , posibilit ile de participare, calitatea administra iei), corespunz toare diferitelor domenii ale vie ii (biologic , de munc , familie, grup social etc.), ci i indicatorii-criterii de evaluare, de percep ie a st rilor obiective i de satisfac ie. Domeniul calit ii vie ii poate fi definit prin ansamblul elementelor care se refer la situa ia fizic , economic , social , cultural , politic , de s n tate etc., n care tr iesc oamenii, con inutul i natura activit ilor pe care le desf oar , caracteristicile rela iilor i proceselor sociale la care particip bunurile i serviciile la care au acces, modelele de consum adoptate, modul i stilul de via , evaluarea mprejur rilor i rezultatelor activit ilor care corespund a tept rilor popula iei, precum i st rile subiective de satisfac ie/insatisfac ie, fericire, frustrare etc. Indicatorii sociali reflect anumite tr s turi ale fenomenelor i proceselor sociale, fiind totodat elemente ale ac iunii practice. Ei exprim att starea obiectiv a sistemelor sociale -, structura (alc tuirea, rela iile), func ionalitatea i performan a -, ct i starea subiectiv (satisfac ia, insatisfac ia) a acestora (C. Zamfir, 1976). n elaborarea indicatorilor sociali se au n vedere cerin ele de informare, precum i nevoile de organizare i conducere la un anumit nivel de structurare social (unit i economice, colectivit i teritoriale, na iune). Pentru ca un element s poat deveni indicator social, trebuie supus unei cercet ri sistematice, pentru a se determina n ce m sur poate ndeplini cu succes diferite func ionalit i (atribu ii) ale indicatorilor sociali, cum ar fi: a) mijloc de informare privind starea unui domeniu social de interes, un mijloc de diagnoz social ;

34

Ioan M rginean

b) mijloc de cercetare a obiectivelor social-politice ntr-un domeniu sau altul; c) mijloc de analiz , evaluare i interpretare a diferitelor fenomene, rela ii, procese sociale i ac iuni sociale; d) instrument al prognozei dezvolt rii sociale; e) mijloc de concretizare a unor obiective dintr-un domeniu sau altul; f) mijloc de urm rire (m surare) a schimb rilor intervenite n evolu ia fenomenelor respective (schimb ri naturale sau provocate), eviden ierea tendin ei i a consecin elor unei anumite ac iuni ntreprinse. Astfel, dac oric rui indicator i se cere s fie relevant n raport cu indicatul s u, n plus, unui indicator social i se mai cere s fie func ional n planul conducerii i al ac iunii practice, s poat fi utilizat drept instrument al acesteia din urm . Or, pe de o parte, nu to i indicatorii pot ndeplini o astfel de func ie, iar pe de alt parte, nici nu ar fi economic ca to i ace ti indicatori s fie utiliza i drept indicatori sociali pentru care s se culeag date n mod sistematic i pe colectivit i mari, ceea ce ar reclama un mare volum de munc ; totodat , utilizarea lor efectiv ar fi deosebit de dificil . Selec ia indicatorilor sociali pentru un domeniu dat se realizeaz n acord cu un set de criterii: a) valoarea informativ a indicatorilor; b) relevan a indicatorilor pentru activitatea practic la diferite niveluri de organizare social ; c) existen a bazei informa ionale pentru indicatorii respectivi sau posibilitatea cre rii ei; d) posibilitatea organiz rii culegerii de date care s permit ob inerea informa iilor, n dinamic , pentru indicatorii selecta i; e) posibilitatea asambl rii indicatorilor ntr-un sistem, constituind modele descriptive i, totodat , aplicative ale domeniului pe care l reprezint . Dup cum se observ , o parte a acestor criterii vizeaz planul cunoa terii propriu-zise (a i e), o alt parte (b) se refer cu prec dere la domeniul ac iunii practice i al deciziei, iar ceilal i (c i d) se adreseaz mai ales mijloacelor tehnice (echipamentului), resurselor materiale i umane disponibile pentru realizarea i ntre inerea unui sistem informa ional corespunz tor. Experien a cercet rilor sociale eviden iaz faptul c nu se poate concepe elaborarea indicatorilor relevan i pentru un anumit sector al vie ii sociale att timp ct se r mne n planul uneia din laturile procesului de cunoa tere tiin ific . n fapt, strategia elabor rii indicatorilor implic att analiza teoretic (conceptual ) a fenomenelor cercetate, ct i cercetarea lor pe cale empiric , accentul fiind pus pe un aspect sau altul, n func ie de

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

35

sarcinile ce urmeaz s se realizeze i de nivelul de cunoa tere a fenomenelor respective. Exist , astfel, dou modalit i complementare de elaborare a indicatorilor: a) dinspre teorie spre cercetare empiric ; b) dinspre empiric spre construc ia teoretic . n cadrul activit ii de elaborare a indicatorilor relevan i, distingem o latur formal , n mare parte standardizat (de exemplu, schema lui Lazarsfeld), i o latur de con inut, care influen eaz nsu i demersul tehnic. n acest sens, se cuvine subliniat faptul c o paradigm de elaborare nu conduce automat la ob inerea indicatorilor relevan i. Ea eviden iaz numai activit ile ce se realizeaz , are deci un rol euristic, fiind un ndreptar al cercet rii. Parcurgerea efectiv a opera iilor prescrise depinde de o multitudine de elemente teoretice i individuale specifice fiec rui cercet tor, de unde i diversitatea solu iilor propuse pentru acela i domeniu al realit ii sociale. Un inventar sumar al acestor activit i sau etape ale elabor rii indicatorilor sociali ar putea fi urm torul: a) definirea domeniului cercetat (analiza conceptual ); b) determinarea obiectivelor pentru care se elaboreaz sistemul de indicatori sociali; c) nivelul de organizare social la care se refer ; d) specificarea conceptelor, prin determinarea subdomeniilor principale ale fenomenului respectiv (dimensiunile); e) elaborarea schemei opera ionale (descriptive) prin stabilirea indicatorilor plauzibili, care r spund att domeniului, ct i obiectivelor propuse; f) culegerea datelor pentru indicatorii empirici; g) analiza indicatorilor: putere de discriminare, de con inere i respingere n raport cu indicatul, spa iu de nedeterminare, independen , relevan , normalizare, standardizare; h) analiza rela iilor dintre indicatori (omogenitate, consisten intern ); i) selectarea indicatorilor sociali optimi n raport cu criteriile enun ate anterior (validitatea extern , inter anjabilitatea); k) implementarea sistemului de indicatori sociali; l) utilizarea (func ionarea) sistemului institu ionalizarea. La nivel mondial au fost ini iate ambele lucr ri consacrate indicatorilor sociali. Dintre aceste abord ri, ne vom referi la manualul ONU pe tema indicatorilor sociali. Manualul ONU i propune s fie un ghid pentru construc ia

36

Ioan M rginean

sistemului de indicatori sociali n orice ar , urm rindu-se anumite particularit i n func ie de nivelul dezvolt rii economico-sociale (Handbook on Social Indicators, New York, United Nations, 1989). Red m n continuare lista domeniilor i problemelor recomandate a fi avute n vedere: popula ia mi carea natural , migra ia interna ional , structuri demografice, grupuri na ionale i etnice; a ez rile i locuin a distribu ia geografic a popula iei, arii urbane i rurale, stoc de locuin e i construc ia de noi locuin e, apa i instala iile sanitare, chiriile i cheltuielile cu locuin a, consum de energie n domeniul casnic, transportul; gospod rie i familie m rimea gospod riei, consumul, c s toriile, divor urile, fertilitatea; s n tate i servicii sanitare mortalitate i morbiditate, handicapa i, boli, servicii de s n tate, resurse, nutri ie, consum de alcool i tutun; nv mntul i educa ia nivel de preg tire i analfabetism, cuprinderea colar , educa ia adultului, preg tirea profesional , costuri; activitatea economic participarea for ei de munc , popula ia inactiv , ocuparea, omajul, beneficiile muncii, condi ii, nivel de calificare; grupuri sociale economice i mobilitatea social structura ocupa ional ; mobilitatea intra i intergenera ional ; venit, consum, avere nivelul, cre terea i compozi ia venitului gospod riei, nivelul, cre terea i compozi ia consumului, distribu ia venitului i a consumului, nivelul i distribu ia averii; securitatea social i servicii - protec ia mpotriva pierderii veniturilor, utilizarea i importan a protec iei; timp liber, cultur i comunicare utilizarea timpului liber, timpul liber i activit ile culturale, facilit i, cheltuieli, mijloace de comunicare n mas ; ordinea public i siguran a individului frecven a i severitatea delictelor, caracteristicile i tratamentul aplicat delicven ilor, institu iile justi iei, personalul. n raport cu preocup rile anterioare (un prim manual ap rea n 1978), au fost introduse elemente noi, cum ar fi: migra ia interna ional (la capitolul popula ie), handicapa ii, consumul de alcool i tutun (s n tate), abandonul colar (educa ie), omajul, popula ia inactiv (economic), distribu ia averilor (venit), protec ia economic (securitate social ). De asemenea, se recomand s fie avute n vedere patru grupuri speciale de popula ie femei, b trni, tineri i handicapa i, dup cum este considerat necesar o extindere a listei de domenii pentru a cuprinde i mediul natural, rela iile sociale i activit ile politice. Un sistem de indicatori sociali trebuie s ntruneasc mai multe criterii: s fie cuprinz tor i activ totodat , s fie relevant pentru situa ia actual , dar i pentru evolu ia viitoare a societ ii. Acesta va cuprinde statistici, precum i informa ii rezultate din cercet rile concrete, care sunt n m sur s furnizeze date la nivel de individ i gospod rii (mult mai relevante dect valorile medii, ce se calculeaz pe baza statisticilor globale). Este, ntr-adev r, bine cunoscut inconvenientul analizelor globale, tocmai datorit gradului sc zut de precizie n ceea ce prive te inferen ele ce

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

37

se pot efectua. De exemplu, indicatorii dezvolt rii, cum ar fi produsul intern brut (PIB), venitul na ional sau al ii asem n tori, nu pot exprima cu acurate e starea real a condi iilor de via ale popula iei, valorile medii putnd acoperi situa ii foarte diferite, de la distribu ia relativ echitabil a bunurilor i serviciilor la cazuri de discriminare i existen a unor grupuri defavorizate. De altfel, tocmai n leg tur cu necesitatea coborrii analizelor la nivel de individ i gospod rie familial s-au dezvoltat cercet rile de calitate a vie ii. Indicatorii generali nu pot exprima costurile dezvolt rii, nici efectele negative, n m sura n care o parte din investi ii sunt destinate tocmai elimin rii acestor efecte, dar, la nivel global, ele conteaz ca element pozitiv care contribuie la sporirea valorilor PIB. Prin urmare, o economie dezvoltat , cu valori nalte ale PIB per capita, nu indic automat o calitate nalt a vie ii pentru to i cet enii i n privin a tuturor aspectelor implicate. De i relevan i, se constat c indicatorii bun st rii nu ncorporeaz o serie de date, cum ar fi: poluarea, s r cia, lipsa de securitate personal , criminalitatea, alcoolismul etc. Or, aceste elemente i altele de tipul lor afecteaz nivelul calit ii vie ii i se impun a fi cunoscute. F r ndoial c abord rile globale nu sunt lipsite de semnifica ie; dimpotriv , ele sunt absolut necesare pentru n elegerea unor procese i desprinderea de concluzii pertinente, cu condi ia s se dispun de informa ii relevante. Aceste cerin e pot fi satisf cute prin efectuarea cu regularitate a recens mintelor generale ale popula iei i o statistic oficial curent de nalt calitate. Adesea se deosebesc patru niveluri de indicatori, i anume: economici, sociali, de calitate a vie ii i de politici publice: indicatorii economici m soar condi iile economice ale bun st rii sociale; indicatorii sociali redau statistici i date de cercetare privind condi iile obiective ale bun st rii sociale i consecin ele lor; indicatorii calit ii vie ii se ocup de reac iile subiective ale oamenilor la procesele economice i sociale, afective i cognitive, atitudinile, modelele comportamentale, evalu rile (E. Hankiss, 1983); cei de politici publice sunt adapta i cerin elor ac iunii practice i m sur rii efectelor acestor ac iuni (M. Blumer, 1988; M. Poenaru, 1998). Un proiect cu totul deosebit de utilizare a indicatorilor economici i sociali este acela al PNUD, referitor la m surarea gradului de dezvoltare uman a rilor. Este vorba de rapoartele dezvolt rii umane publicate ncepnd cu anul 1990, cu date pentru toate rile lumii. Procedura de lucru const n construc ia indicelui dezvolt rii umane (o m sur compozit ) pe spa iu de la 0 la 1. Se ia n considerare dezvoltarea economic , exprimat n PIB, USD la paritatea puterii de cump rare (ajustat pentru rile puternic dezvoltate), educa ia (gradul de cuprindere colar i gradul de

38

Ioan M rginean

alfabetizare) i speran a de via la na tere. ncepnd cu anul 1995, n Romnia se public un Raport na ional al dezvolt rii umane. n aceea i arie de preocup ri, semnal m utilizarea indicatorilor economici i sociali n analiza capitalului social, a dezvolt rii comunitare i regionale (D. Sandu, 1999), precum i n multe alte domenii, de la cercetarea calit ii serviciilor de asisten social , sanitar , cultural , de educa ie la studierea democra iei, respectarea libert ilor i drepturilor omului. Ct prive te sistemul de indicatori ai calit ii vie ii, pentru a fi cu adev rat opera ional, relativ u or de acoperit cu date i comprehensibil, am elaborat o selec ie limitat la 100 de indicatori, chiar dac domeniul de care ne ocup m se dovede te a fi extrem de complex. Pentru o dimensiune se specific , de regul , pn la cinci indicatori, lund n considerare relevan a lor pentru calitatea vie ii, rela iile de inter anjabilitate i propriet ile cumulative (sintetice) ale acestora (I. M rginean, 1991).

1.2.1. Dimensiunile (domeniile) calit ii vie ii


I. Persoana
Societatea modern a adus n prim-plan omul, nu omul n general, ci fiecare individ n parte, cu propria lui personalitate, cu nevoile, dorin ele, aspira iile, gndurile i activit ile lui, care trebuie s se bucure de libertate, de anse reale (adesea se spune egale) de realizare n domeniul educa ional, profesional, cultural, politic etc., recunoscndu-se dependen a rezultatelor de capacitate i preocupare, dar i de mprejur ri.

II. Popula ia
Popula ia constituie subiectul oric rei analize sau cercet ri sociale, fie c interesul se ndreapt spre cunoa terea modului n care tr ie te aceasta, fie c se au n vedere structurile sale, activit ile desf urate, apartenen a la diverse grupuri, opiniile i st rile de spirit, credin ele, nevoile, trebuin ele, dorin ele, aspira iile, op iunile sau alte aspecte ce o pot caracteriza i, prin urmare, devin un scop pentru cercet tor. Din multitudinea indicatorilor din domeniul popula iei, pentru calitatea vie ii au o relevan deosebit aceia care exprim procese cumulative, cum ar fi durata medie a vie ii sau mortalitatea infantil .

III. Mediul natural


Impactul negativ al dezvolt rii asupra mediului natural a constituit, la nceputul anilor 70, un impuls de prim m rime pentru adoptarea i apoi

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

39

larga acceptare public a preocup rilor pentru mbun t irea calit ii vie ii prin m suri de protec ie ecologic . Chiar considerat drept o component sau numai o premis a calit ii vie ii, mediul natural este inclus n toate cercet rile i analizele acestui domeniu, ca i n programele prin care se urm re te conservarea condi iilor existen ei umane. De regul , sunt eviden ia i indicatori care exprim diver i factori agresivi (zgomot, radia ii, substan e nocive n aer, sol, ap , alimente) i efectele lor asupra organismului uman, propor ia popula iei afectate i percep ia condi iilor naturale de via .

IV. A ez rile umane


Calitatea mediului construit, asigurarea unor condi ii optime de via , echiparea cu mijloace tehnice, inclusiv pentru deplasarea de la o localitate la alta, reprezint alte elemente de luat n considerare n analiza modului cum tr iesc oamenii, de ce facilit i dispun. La acest nivel, dimensiunea subiectiv , percep iile i evalu rile devin mai importante: unele persoane prefer tipul de via rural (n multe cazuri, singurul pe care l cunosc, pe care l-au experimentat), altele ns se gndesc la o astfel de via doar pentru vacan e. Diferen ele de echipare tehnic , de posibilit i oferite pentru activitatea profesional , de timp liber fac inoperante compara iile ca atare ntre marile ora e i alte localit i. Cu toate acestea, preferin ele popula iei pentru un mediu reziden ial sau altul, pentru o anumit localitate sunt adesea f r echivoc, astfel c ele nu pot lipsi dintr-o cercetare asupra calit ii vie ii.

V. Locuin a
n practica social s-au impus deja o serie de indicatori prin care se exprim calitatea i confortul locuin ei, gradul de echipare cu mijloace tehnice, ncepnd cu materialele de construc ie utilizate, izolarea fonic i termic , protec ia fa de infiltra iile de ap , dispunerea pe vertical , suprafa a construit i cea util , nzestrarea cu surse de energie, instala ii sanitare i terminnd (poate) cu situarea ei n cadrul localit ii (centralitatea). i de aceast dat apare nevoia unei selec ii foarte severe a indicatorilor, lund n considerare n primul rnd pe aceia cu o relevan deosebit pentru calitatea vie ii, cum ar fi suprafa a locuibil pe o persoan .

VI. Mediul social


Calitatea rela iilor sociale, m surat prin indicatori de coeziune, valori general-umane, ntrajutorare, solidaritate, moralitate, responsabilitate, toleran , dar i prin lipsa unor factori de patologie social sau un nivel ct

40

Ioan M rginean

mai redus al acestora delincven , alcoolism, prostitu ie, perversiune sexual -, prezint o mare importan pentru via a uman , fie c este vorba de indivizi, fie c se au n vedere grupuri i colectivit i de diferite m rimi, inclusiv societatea n ntregul s u.

VII. Familia
Pentru orice persoan , familia se constituie ntr-un punct central de referin , adesea singurul suport pentru individ. Situa ia familiei, solidaritatea i coeziunea acesteia, succesul sau insuccesul n via al membrilor s i, starea lor de s n tate sunt tot attea elemente relevante pentru calitatea vie ii popula iei.

VIII. Ocuparea
Munca este aceea care determin volumul, structura i calitatea bunurilor materiale i spirituale, a serviciilor de care se dispune n societate. Pentru o anumit perioad a vie ii (vrsta activ ), munca este un mijloc de asigurare a existen ei (de i unele persoane sunt nevoite s - i c tige existen a i n afara vrstei active, dup cum altele s-ar putea s nu munceasc n tot cursul vie ii lor). Munca devine i un scop pentru om, n m sura n care ea permite acestuia s - i valorifice o ndatorire prin aplicarea principiului compensa iei, potrivit c ruia orice om trebuie s contribuie ntr-un anumit fel i pe m sura capacit ii lui la sporirea bun st rii n societatea n care se afl i n care el nu poate fi numai un consumator, indiferent de faptul c dispune sau nu de surse proprii de existen . Indicatorii relevan i, din acest domeniu, exprim gradul de ocupare i dependen , disponibilitatea locurilor de munc , structura ocupa ional , propor ia i durata medie a omajului etc.

IX. Calitatea vie ii de munc


Studiile asupra calit ii vie ii de munc iau n considerare zeci de indicatori referitori la condi iile, natura i con inutul muncii, timpul de lucru, rela iile de munc , organizarea, conducerea, recompensele materiale i alte beneficii, rezultatele muncii i satisfac ia. n ceea ce ne prive te, va trebui deci s ne limit m la un num r restrns de indicatori, dintre cei mai relevan i.

X. Resurse macroeconomice pentru nivelul de trai


Reflectnd nivelul de dezvoltare atins de societate, indicatorii economici de tipul produsului intern brut permit exprim ri sintetice ale nivelului de trai. Ei trebuie completa i ns cu statistici referitoare la gospod rii i indivizi.

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

41

XI. Veniturile
Eviden ierea veniturilor popula iei prive te sursele acestora (munca, proprietatea, asigur rile, aloca iile bugetare, dona iile) i distribu ia lor. O aten ie special se acord determin rii nivelului venitului minim necesar pentru o via normal (a minimului social), sub pragul c ruia se identific s r cia. De aici necesitatea de a raporta veniturile la gospod rie i, n cadrul acesteia, la persoan , lundu-se n considerare particularit ile pentru fixarea nivelului venitului minim.

XII. Consumul
Consumul reprezint una din componentele finale ale nivelului de trai i ale calit ii vie ii. Dincolo de particularit ile care in de resursele disponibile n zon , de obiceiurile constituite n timp, de normele culturale i religioase, se pot identifica indicatorii cu valoare comparativ n acest domeniu. Ei exprim , n unit i fizice, valoric sau procentual, consumul de produse i servicii al popula iei. O aten ie aparte se acord realiz rii unei nutri ii echilibrate, cu evitarea produselor d un toare, n special abuzul de alcool i tutun.

XIII. Serviciile pentru popula ie


Dezvoltarea sectorului ter iar reprezint un criteriu de apreciere a moderniz rii economiei i, totodat , o surs de mbun t ire a nivelului calit ii vie ii. Pentru popula ie prezint importan diversitatea i calitatea serviciilor disponibile, accesibilitatea din punct de vedere material, apropierea spa ial , timpul de a teptare.

XIV. Gospod ria


Dac familia reprezint un tip de comunitate uman , aducnd n prim-plan rela iile sociale dintre membrii acesteia, gospod ria (care doar rareori reune te pe to i membrii unei familii, putnd fi compus i din persoane apar innd mai multor familii) prive te aspectele economice, fiind definit prin grupul de persoane care convie uiesc mpreun pe baza unui buget comun. Condi iile materiale ale unei gospod rii se exprim prin veniturile curente, economiile realizate, averea de care se dispune, inclusiv bunurile de folosin ndelungat . Experien a de cercetare atest dificultatea determin rii cu precizie a condi iilor materiale ale unei gospod rii. Problemele ncep chiar cu inventarierea veniturilor licite i cunoa terea economiilor, a averilor de care dispune o gospod rie. S-ar putea obiecta

42

Ioan M rginean

faptul c aceste elemente nici nu ar trebui s ne intereseze. Totu i, n determinarea eventualelor ajutoare de la bugetul statului, nu pot fi ignorate toate resursele de care dispune o gospod rie, altfel ea poate deveni o profitoare pe seama contribu iei celorlal i. Apoi, n studiile asupra nivelului de trai i a stratific rii sociale s-a constituit o direc ie de cercetare privitoare la distribu ia bog iei n societate, iar f r o determinare precis , acestea risc s fie o surs de dezinformare. Pentru obiectivele noastre vom lua n considerare numai nzestrarea gospod riei cu bunuri de folosin ndelungat , nu numai ca valori medii, ci i ca propor ie n totalul gospod riilor.

XV. nv

mntul

Este recunoscut faptul c nv mntul i-a multiplicat atribu iile: func ia general de socializare-educare-integrare social este completat cu una de preg tire profesional . Locul nv mntului n cadrul studiilor de calitate a vie ii prive te att determinarea anselor de acces la diferite niveluri ale acestuia, gradul de cuprindere i promovabilitate (abandon), ct i nivelul general de educa ie a popula iei (stocul de nv mnt).

XVI. Asisten a sanitar


Serviciile de s n tate oferite popula iei, accesul la ngrijirea s n t ii i costul acesteia, pe de o parte, mortalitatea pe cauze, bolile de care sufer popula ia, pe de alt parte, se constituie n indicatori relevan i ai calit ii vie ii. n acord cu principiile enun ate anterior, n sistemul elaborat se va include doar o parte a acestor indicatori.

XVII. Cultura
Din perspectiva calit ii vie ii, intereseaz accesul popula iei la cultur , serviciile de r spndire a culturii i presta iile de ordin cultural oferite de c tre acestea.

XVIII. Asigur rile i asisten a social


La acest capitol reunim problematica asigur rilor i asisten ei sociale, avnd n vedere rolul lor n realizarea unei protec ii sociale pentru toate categoriile de popula ie, att pentru popula ia activ , ct i pentru grupurile cele mai defavorizate: copiii orfani i abandona i, handicapa ii, persoanele vrstnice.

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

43

XIX. Timpul liber


Evaluarea global a calit ii vie ii popula iei nu se poate dispensa de luarea n considerare a facilit ilor existente pentru petrecerea timpului liber, pentru odihn i recreere.

XX. Calitatea mediului politic


Virtu ile participative ale mediului politic, de implicare a cet eanului n actul conducerii, respectarea regulilor democratice ale jocului politic ntregesc setul indicatorilor prin care se determin calitatea vie ii popula iei.

XXI. Institu iile de stat i ordinea public


ntre domeniile de opera ionalizare a calit ii vie ii, men ion m i caracteristicile cadrului legal, respectarea drepturilor i libert ilor umane, protec ia cet enilor fa de eventualele abuzuri ale func ionarilor publici, combaterea manifest rilor de patologie social .

1.2.2. Lista de indicatori ai calit ii vie ii


Nr. crt. Specifica ia I. Persoana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Starea de s n tate global, categorii de popula ie Rata deceselor prin cauze externe global (accidente, violen ) Num r de sinucideri la 100.000 de global locuitori Starea de mul umire fa de via a de zi cu global, categorii de popula ie zi Securitatea persoanei (evaluare) global, categorii de popula ie II. Popula ia Popula ia total a Romniei global Rata anual de cre tere a popula iei global Romniei Durata medie a vie ii global Mortalitatea infantil global, categorii de popula ie Gradul de mb trnire global, categorii de popula ie III. Mediul natural Propor ia din popula ia rii ce locuie te global n zone puternic poluate Calitatea condi iilor naturale de via global, categorii de popula ie (evaluare) Nivel

44
Nr. crt. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Specifica ia

Ioan M rginean
Nivel

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

IV. A ez rile umane Propor ia popula iei urbane global Propor ia localit ilor electrificate global, medii reziden iale Propor ia km. de str zi asfaltate din lungimea total a str zilor Dot rile i echipamentul edilitar global, medii reziden iale (evaluare) Suprafa a spa iilor verzi la 1000 de urban locuitori (mp) Calitatea transportului de c l tori global, medii reziden iale V. Locuin e Suprafa a locuibil pe locuitor (mp) global, medii reziden iale Num r de persoane ce revin n medie global, medii reziden iale pe o camer de locuit Consum de energie electric n sectorul global, medii reziden iale casnic Propor ia locuin elor care dispun de global, medii reziden iale instala ie de ap potabil Confortul locuin ei (evaluare) global, medii reziden iale, categorii de popula ie VI. Mediul social Calitatea rela iilor sociale (evaluare) global, categorii de popula ie ncrederea n semeni (evaluare) global, categorii de popula ie Num rul omuciderilor la 100.000 de global locuitori Num rul condamna ilor prin privare de global libertate la 100.000 de locuitori Propor ia minorilor delincven i n global grupele de vrst respective VII. Familia Starea de s n tate a membrilor de global, categorii de popula ie familie (evaluare) Starea de mul umire fa de situa ia global, categorii de popula ie familiei Num r de divor uri la 1.000 de c s torii global, medii reziden iale Num rul copiilor abandona i la 1.000 de global copii sub vrst de 16 ani Propor ia familiilor monoparentale global, categorii de popula ie VIII. Ocupare Propor ia popula iei ocupate global, medii reziden iale Structura popula iei ocupate pe global, medii reziden iale sectoare de activitate

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii


Nr. crt. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Specifica ia Nivel

45

49. 50. 51.

52. 53. 54.

55. 56.

Propor ia omajului n totalul for ei de global, medii reziden iale munc Securitatea locului de munc (evaluare) global, categorii de popula ie IX. Calitatea vie ii de munc Num rul mediu al orelor de lucru pe global, ramuri economice s pt mn Propor ia celor care lucreaz n global, ramuri economice schimbul de noapte Distribu ia salariilor pentru timpul global, ramuri economice normal de lucru Propor ia popula iei ocupate care global lucreaz n condi ii v t m toare Num r de zile de grev la 1.000 de global salaria i Num r de zile concediu i nelucr toare global pe an Calitatea condi iilor de munc global, categorii de popula ie (evaluare) Satisfac ia fa de munc global, categorii de popula ie X. Resurse macroeconomice pentru nivelul de trai Valoarea PIB pe locuitor (lei, $) global Valoarea fondului de consum pe global locuitor (lei) Ponderea n PIB a cheltuielilor de la global bugetul de stat pentru domeniile social i cultural XI. Veniturile Distribu ia veniturilor nete lunare pe o global, categorii de popula ie persoan din gospod rie Veniturile reale pe o persoan (lei) global, categorii de popula ie Nivelul veniturilor raportat la necesit ile global, categorii de popula ie gospod riei (evaluare) XII. Consumul Consumul total pe locuitor (lei) global Structura consumului popula iei (lei) global Consumul principalelor produse global, medii reziden iale alimentare pe locuitor (kg): carne ( i produse din carne), lapte ( i produse din lapte), legume, fructe, cereale, cartofi Consumul de calorii pe locuitor global, medii reziden iale Oferta de produse alimentare global, medii reziden iale (evaluare)

46
Nr. crt. 57. Specifica ia

Ioan M rginean
Nivel

58. 59.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Oferta de produse nealimentare global, medii reziden iale (evaluare) XIII. Serviciile pentru popula ie Structura pe categorii a serviciilor global Calitatea serviciilor pentru popula ie global, medii reziden iale (evaluare) XIV. nzestrarea popula iei cu bunuri de folosin ndelungat Aparate de radio la 1.000 de locuitori global, medii reziden iale Televizoare la 1.000 de locuitori global, medii reziden iale Frigidere la 1.000 de locuitori globa,l medii reziden iale Ma ini de sp lat rufe la 1.000 de global, medii reziden iale locuitori Autoturisme la 1.000 de locuitori global, medii reziden iale Propor ia locuin elor cu telefon global, medii reziden iale Confortul din gospod rie (evaluare) global, categorii de popula ie XV. nv mntul Propor ia cuprinderii n coli a copiilor global, medii reziden iale de vrst colar Stocul de nv mnt global Num rul studen ilor la 10.000 de global locuitori Ponderea cheltuielilor pentru global nv mnt n PIB Calitatea nv mntului (evaluare) global, categorii de popula ie XVI. Asisten a sanitar Num r locuitori la un medic global, medii reziden iale Paturi de asisten medical la 1.000 global locuitori Morbiditatea (num r mboln viri la global 1.000 de persoane) Ponderea cheltuielilor cu s n tatea n global PIB Calitatea asisten ei sanitare (evalu ri) global, categorii de popula ie XVII. Cultura Num r ore de emisie TV pe s pt mn global Gradul de acoperire a teritoriului de global transmisie radio Num r de exemplare de c r i editate global anual ce revin la un locuitor Num r de exemplare de ziare i reviste global ce revin la un locuitor Ponderea cheltuielilor pentru cultur n global PIB

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii


Nr. crt. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Specifica ia Nivel

47

90. 91. 92.

93.

94. 95. 96. 97.

98. 99. 100.

Facilit i de ordin cultural (evaluare) global, categorii de popula ie XVIII. Asigur ri de asisten social Propor ia popula iei ocupate cuprinse global n sisteme de asigur ri sociale Propor ia popula iei vrstnice global beneficiare de pensie Propor ia popula iei beneficiare de global ajutor social Propor ia studen ilor care beneficiaz global de burse de stat Propor ia copiilor sub 16 ani cuprin i global n sistemul aloca iei de stat Ponderea cheltuielilor de asisten global social i familial n PIB Calitatea serviciilor de asisten global, categorii de popula ie social (evaluare) XIX. Timpul liber Num rul locurilor de cazare turistic global la 100.000 de locuitori Num rul orelor de timp liber pe categorii de popula ie s pt mn Cheltuieli de la bugetul de stat pentru global odihn i tratament, educa ie, fizic , sport pe locuitor Facilit i pentru petrecerea timpului global, categorii de popula ie liber (evaluare) XX. Mediul politic Procentul particip rii la vot global, categorii de popula ie Propor ia popula iei adulte ncadrate global n partide politice Calitatea conducerii societ ii global, categorii de popula ie (evaluare) Participarea la luarea deciziilor global, categorii de popula ie (evaluare) XXI. Institu iile de stat i ordinea public Propor ia infrac iunilor pe autori global cunoscu i Activitatea institu iilor administra iei de global, categorii de popula ie stat (evaluare) Rezolvarea problemelor popula iei global, categorii de popula ie (evaluare)

48

Ioan M rginean

n delimitarea dimensiunilor calit ii vie ii s-a respectat principiul independen ei locale, ceea ce nseamn eliminarea suprapunerilor i a redundan ei, astfel c fiecare dimensiune are o relevan proprie semnificativ . Avnd independen a local , valorile pe care le are o dimensiune sau alta nu se constituie automat n func ie de valorile oric rei alte dimensiuni i nici nu pot fi compensate unele cu altele (veniturile nalte nu suplinesc nivelul sc zut de educa ie, starea proast de s n tate sau rela iile conflictuale din familie). Gradul de independen local variaz de la o dimensiune la alta. Unele dimensiuni se pot raporta la un domeniu mai general al calit ii vie ii, cum ar fi cele referitoare la nivelul de trai sau standardul economic. Totu i i n aceste situa ii particulare continu s existe un grad relativ nalt de independen local (la acela i nivel de venit se identific modele diferite de consum, de exemplu). Proprietatea de independen local este prezent i la mul i dintre indicatorii de calitate a vie ii, cu att mai mult dac ei apar in unor dimensiuni diferite. Datorit naturii specifice a dimensiunilor ce compun diagnoza calit ii vie ii, ncerc rile de construc ie a unor indicatori generali compozi i (indec i), care s reuneasc ntr-un anumit fel to i indicatorii de diagnoz , cu scopul de a sintetiza informa ia, au caracter cu totul artificial. ntr-adev r, n astfel de opera ii ne ndep rt m de propriet ile empirice reflectate de indicatori, construc iile respective sunt doar mijloace de analiz , f r corespondent, fie i mediat, n realitatea material i/sau spiritual cercetat (I. M rginean, 1992; 2000). Cu toate acestea, sunt ncerc ri de reunire a unora din indicatorii ce apar in de dimensiuni diferite, unele de mare audien , cum ar fi indicele dezvolt rii umane (vezi n paginile urm toare). Aceste construc ii compozite, artificiale, au o anumit valoare pentru compara iile n timp, pentru a sesiza schimb rile sau pentru compara ii pe grupuri umane, ri etc. Evident c posibilitatea oric rei construc ii de m sur tori compozite este condi ionat de natura indicatorilor (statistici, opinii), nivelul de raportare (persoan , gospod rie, ar etc.). ns nu ntotdeauna exist compatibilitate ntre m sur tori: unele sunt statistici, altele sunt date de cercetare, unele se refer la indivizi, altele la gospod rii, comunit i sau la nivel de ar . Or, aceast eterogenitate mpiedic construc ia de indici compozi i cu relevan empiric pentru a caracteriza calitatea vie ii popula iei. n consecin , pentru n elegerea ct mai adecvat a calit ii vie ii, nivelul descriptiv este de importan hot rtoare, ceea ce determin , n ultim instan , con inutul i modul de expunere a problematicii respective. Desigur, la calitatea vie ii ne putem referi i n alte maniere, nu numai n termenii diagnozei. Aceasta din urm este ns baza de ndrept ire (sus inere), fie i ndep rtat , a celorlalte modalit i de raportare, inclusiv a celor filozofice, nalt speculative, dac se dore te ct de ct men inerea discursului n zona realului i nu se trece n aceea a improviza iilor pure.

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

49

1.3. Noua perspectiv asupra socialului introdus de cercet rile referitoare la calitatea vie ii
Cercet rile de calitate a vie ii se dovedesc a avea o semnifica ie deosebit pentru o ct mai bun cunoa tere a societ ii, ca i pentru conturarea unor direc ii de ac iune social orientate spre oameni i a teptate de c tre ace tia. Modalitatea de lucru const n supunerea evalu rilor oamenilor, a st rilor de fapt n leg tur cu via a lor. Sunt eventuale aspecte ce caracterizeaz mediul natural, social, economic, politic, cultural, cele legate de activit ile desf urate, de coabitarea familial i de propria persoan . Se ob ine astfel o determinare a valorii pentru om a vie ii sale (C. Zamfir, 1984). Evident c apelul la autoevalu rile f cute de c tre popula ie nu exclude analizele din exterior (evalu rile cercet torilor). Rezult o schem complex de comparare ntre st rile de fapt i cele subiective de percep ie i evaluare, dar i ntre autoevalu ri i evalu rile externe. De asemenea, prin schema operativ se au n vedere i autoevalu rile diferen iate pe grupuri i pe domenii de interes, la anumite intervale de timp. Prin introducerea acestei noi perspective de cercetare asupra vie ii oamenilor, studiile de calitate a vie ii au un impact mai general n planul cunoa terii sociale i al n elegerii societ ii omene ti. Nu exager m dac vom considera c avem de-a face n fapt cu o paradigm de cercetare social . Se porne te de la individ i apoi se trece, prin agregarea datelor, fie la grupurile i comunit ile umane din care fac parte persoanele investigate, fie la societate ca ntreg. Aceast paradigm a calit ii vie ii este un exemplu reu it de evitare a capcanei disputelor metodologice de opunere cu obstina ie a abord rilor obiective celor subiective, a celor cantitative celor calitative, sau invers, att timp ct sunt vizate, deopotriv , cunoa terea st rilor de fapt (indicatori de stare), raport rile oamenilor la acestea (indicatorii subiectivi), precum i informa ii de natur calitativ i cantitativ . ntr-adev r, paradigma calit ii vie ii este una de tip integrator i corespunde unei zone sociale relativ extinse. Din perspectiva enun at mai sus, critica de principiu a unui a a-zis pozitivism inerent sociologiei este superflu , att timp ct observ m c se dezvolt mijloace de cercetare care s trateze unitar via a social . Pentru a investiga fenomene de natur subiectiv , sociologia nu se tope te n psihologie. Cu alte cuvinte, nu devine fenomenologic , interac ionist-simbolic sau etnometodologic , pentru c nu ar mai fi

50

Ioan M rginean

sociologie, dar evident c se poate afla i este bine s se afle n conlucrare cu astfel de demersuri, care i au ntemeierea lor, n func ie de domeniul pe care l cerceteaz , dar mai ales n func ie de obiectivul urm rit la un moment dat (I. M rginean, 2000). Or, aceast necesitate de conlucrare, n sensul de suport pe rezultatele cunoa terii din diferite discipline, este cvasigeneral . O astfel de ntrep trundere a disciplinelor este valorificat n studiile de calitate a vie ii, o dat ce se resping abord rile unilaterale de descriere din exterior, dar i rezumarea la punctele de vedere strict subiective. n continuare vom exemplifica, pe cteva direc ii de dezvoltare a studiilor de calitate a vie ii, modalit ile de mbinare a perspectivelor obiectiv-subiectiv, cantitativ-calitativ: a. calitatea habitatului uman Obiectiv, m surarea polu rii sonore se raporteaz la un prag de admisibilitate a num rului de decibeli. Prin studiile subiective de percep ie vom identifica persoane care reclam disconfort fizic i psihic la o magnitudine situat sub prag, precum i persoane care, de i nu sesizeaz negativ niveluri de zgomot nalte (eventual peste pragul admis), sunt afectate n privin a s n t ii lor. Includerea mediului natural i a celui construit n studiile de calitate a vie ii este pe deplin recunoscut . n unele ri (Fran a), nsu i conceptul de calitate a vie ii a fost puternic asociat cu activitatea de protec ie a mediului. La sfr itul deceniului VII func iona un Minister al Mediului i Calitate a Vie ii (F. Andrews; J. Szalay, 1980). La rndul s u, calitatea locuirii este o component prezent n cercet rile de calitate a vie ii, inclusiv prin elaborarea unor indicatori de m surare (J.O. Wilson, 1967; Danish Bulding Research Institute, Copenhagen, 1975; B-Ch. Liu, 1976). b. standardul de via (nivelul de trai) Indicatorii obiectivi se refer la nivelul veniturilor popula iei i al cheltuielilor de consum, num rul caloriilor i prezen a factorilor nutritivi, starea locuin ei, bunurile de folosin ndelungat , comportamentul de consum etc. Pe de o parte, vom constata c valorile globale (valori absolute sau medii) ascund adesea diferen ieri semnificative ntre persoane i gospod rii i c sunt necesare detalieri pe categorii de popula ie i pe grupe de venit, structuri de cheltuieli etc. Pe de alt parte, vom c tiga n planul cunoa terii dac introducem n analiz elemente de natur subiectiv , de natura evalu rilor i satisfac iei n raport cu standardul economic. Se va putea astfel determina i rolul unor factori subiectivi n realizarea anumitor valori ale indicatorilor obiectivi, cum ar fi persoane care se mul umesc cu un venit mic, nefiind dispuse la un efort suplimentar pentru a- i spori veniturile, orientarea spre consum i ignorarea necesit ii mbun t irii confortului locuin ei etc.

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

51

i studiile referitoare la standardul de via sunt larg reprezentate n cercet rile de calitate a vie ii. Men ionez ca realiz ri deosebite: Lista de indicatori sociali OECD (1970); Cercetarea comparativ asupra nivelului de trai i a inegalit ii n rile nordice (1984) cu 33 de indicatori. Pentru Romnia, semnalez sistemul de indicatori (282 de indicatori, grupa i pe opt domenii) ai Direc iei Centrale de Statistic (Revista de statistic nr.7/1986, iar mai recent cercet rile Institutului Na ional de Statistic i Studii Economice, Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, Institutul de Economie Na ional ) i ale altor institute i colective de cercetare (Bugete de familie i apoi Ancheta integrat n gospod rii, INS; Diagnoza calit ii vie ii, ICCV). c. starea de s n tate a popula iei i serviciile medicale Indicatorii obiectivi exprim starea de morbiditate, cauzele de deces, nzestrarea cu personal de specialitate i cu anumite utilit i (num r de persoane la un medic, num r de paturi de spital la 1000 de locuitori). Indicatorii subiectivi ne permit s sesiz m aspecte de tipul accesibilit ii reale la serviciile medicale, calitatea rela iilor medic-pacient i a presta iei medicale, precum i elemente ale calit ii vie ii pacien ilor. Studiile de calitate a vie ii n domeniul s n t ii sunt cel mai mult reprezentate n Marea Britanie i SUA, dar i n alte ri, cum ar fi Germania, Fran a (S. Balddwin, Ch. Godfrey, 1994;. I. GuggennoasHolzmann, 1995) cu accent pe calitatea timpului de supravie uire a beneficiarilor de tratamente medicale. d. performan a unor institu ii publice Obiectiv, aceasta se exprim prin indicatori care opera ionalizeaz con inutul activit ilor desf urate de c tre institu iile publice i se exprim procentual cazurile rezolvate din totalul cazurilor sesizate, durata medie de rezolvare, costul mediu pe caz; la rndul lor, percep iile redau popularitatea institu iei, imaginea public etc. e. zonele de calitate a vie ii De aceast dat avem de-a face cu o strategie aparte fa de cele expuse anterior. Pentru acest motiv o expunem aici succint. Strategia n discu ie mbin datele de recens mnt referitoare la o anumit zon de locuit, structura consumului de bunuri i servicii, precum i rezultatele unor anchete privind diferite aspecte de ordin social, politic, cultural. nceputul se situeaz n SUA, o dat cu introducerea codurilor po tale n 1962 (ZIP - Zone Improvement Plan), care mai trziu s-au dovedit a fi extrem de importante i n alte domenii, nu numai pentru expedi iile po tale, din moment ce s-a organizat culegerea de date statistice i prelucrarea lor pe zone teritoriale, n care codurile po tale reprezint de fapt nivelul al treilea. La primul nivel se situeaz circumscrip ia de recens mnt cu 340 de gospod rii. La cele peste 86 milioane de gospod rii existente n

52

Ioan M rginean

SUA s-au creat 254.000 de circumscrip ii. Urmeaz apoi 68.000 de regiuni de recens mnt (cte 1270 de gospod rii) i de-abia apoi zonele po tale n num r de 36.000 (cu 2320 de gospod rii). n fine, teritoriul rii mai este mp r it n 200 de zone comerciale TV. Existen a i inerea eviden ei datelor statistice, mprosp tarea lor, practica anchetelor de opinie, dotarea tehnic i ingeniozitatea oamenilor au condus la un sistem deosebit de interesant i util totodat de zone de calitate a vie ii. Vom prezenta mai n detaliu modul de lucru, a a cum este relatat de c tre Michael I. Weiss n lucrarea sa intitulat The Clustering of America (1991). n anul 1974, un cercet tor social, Jonathan Robin, devenit mai apoi om de afaceri prin utilizarea crea iei sale i cunoscut ca rege al codului po tal, a fost cel care a pus n rela ie codul po tal cu o serie de date demografice, sociale, ocupa ionale, ob inute din recens mntul popula iei, precum i cu date privind consumul de bunuri i servicii. Prelucrarea informa iilor prin procesul cluster a condus la 40 de tipuri de stiluri de via . El pretindea a putea spune ce m nnc , ce bea, ce ma in conduce i chiar ce op iuni politice are o persoan ce apar ine unui anumit stil de via . Autorul PRIZM (Poten ial Rating Index for Zip Market) a nfiin at o companie, imitat apoi de al ii, ce furnizeaz informa ii clien ilor pentru a- i plasa produsele, de la automobile la ziare, i chiar pentru a- i organiza campaniile electorale. La rndul s u, Weiss m rturise te c a fost intrigat de implica iile culturale ale acestor 40 de stiluri de via , de acest nou mod de a privi na iunea nu ca 50 de state, ci 40 de tipuri de vecin tate, fiecare cu grani e distincte, valori, obiceiuri de consum i preferin e politice (p. XII). Sunt n fapt 40 de zone de calitate a vie ii (ZQ - Zip Quality) ce se dovedesc n stare s r spund la ntreb ri referitoare la diferite alte fenomene sociale i culturale. Ele sunt alc tuite din zone ale marilor aglomer ri urbane, diferite arii rurale sau numai localit i rurale, r spndite, de i inegal, pe ntreg teritoriul rii. n acest fel se dovede te c oamenii care pot locui la mii de kilometri unii de al ii s aib acela i tip de vecin tate, avnd mai mult n comun dect cu unele persoane care locuiesc la numai c iva kilometri de ei. Dincolo deci de faptul c alegerea unui anumit tip de ma in sau adoptarea unei anumite pozi ii politice pot fi puse n leg tur cu acest tip de vecin tate, cum mai sunt denumite zonele de calitate a vie ii, cu utilitate n marketing i comunicare de mas , apare a nou hart a rii. Zonele de calitate a vie ii sunt ordonate n func ie de bun stare, dup valoarea venitului anual al gospod riei, valoarea locuin ei i nivelul preg tirii colare, care sunt relevante i pentru tipul de ocupa ie, a a cum a dovedit recens mntul popula iei din anul 1987. Cteva elemente despre aceste zone de calitate pot ap rea interesante cititorului, de aceea le vom reda n continuare. La primul nivel se plaseaz cei mai boga i propriet ile snge albastru (Blue Blood

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

53

Estastes). Unul din zece locuitori este milionar, unul din cinci c tig peste 100.000 dolari pe an, nivelul median al venitului anual pe gospod rie este de 70.000 dolari, valoarea median a locuin ei este de peste 200.000 dolari (ultima valoare n gruparea cuprins n recens mnt), 50% sunt absolven i de colegii. n totalul gospod riilor, aceast zon de calitate a vie ii de ine 1,1% (circa 900 de mii gospod rii) i reprezint vrful succesului, au gusturi regale, de in propriet i, ma ini de lux din import, de unde i procur i alte bunuri, achizi ioneaz bonuri asupra tezaurului SUA, merg frecvent la teatru, petrec vacan e n locuri exotice; de i i pot permite orice, sunt foarte selectivi, de regul fac mari dona ii mai ales pentru colegii (dona iile sunt i un mijloc de a ob ine reduceri de impozite), nu favorizeaz programele sociale ale guvernului, n politic sunt republicani conservatori. Pe harta rii, zona sngelui albastru poate fi ntlnit fie n Malibu - Beverly Hills, California, fie n McLean-Virginia sau Lake Forest-Illinois, PotomacMaryland etc. etc. Gospod riile se recunosc prin por ile nalte de o el, gr dini cu arbu ti ornamentali bine ngriji i, g rzi personale de paz . Cea de a doua zon de calitate a vie ii este denumit bani i inteligen (Money & Brain) de ine 0,9% din totalul gospod riilor (circa 800 mii), jum tate din popula ie este absolvent de colegii i c tig peste 50 mii dolari pe an (venitul median anual al gospod riei este de peste 45 mii dolari), valoarea median a locuin ei este de 150 mii dolari. Aici se includ oamenii de succes din tiin , nv mnt, management - intelectualitatea nst rit care cump r propriet i luxoase, au gusturi sofisticate, fac dona ii pentru partidele politice, dar i p streaz independen a op iunii, unii sunt conservatori modera i, al ii liberali. Locurile tipice acestei zone de calitate a vie ii sunt n apropierea marilor universit i i centre de tiin : Georgetown Washington D.C., Palo Alto California, Princeton New Jersey etc. Zona cea mai numeroas , din perspectiva propor iei n totalul gospod riilor rii, este aceea a Muncitorilor nst ri i (6%, peste 5 milioane de gospod rii). Acest tip de stil de via de ine pozi ia a zecea n ierarhia de la 1 la 40 i apar ine clasei mijlocii (muncitori de nalt calificare, pensionari). Majoritatea locuitorilor au absolvit liceul. C tigul realizat este ntre 25 i 50 mii pe an. Locuin ele sunt de bun calitate (nivelul median este de 72 mii). Locuitorii din aceast categorie posed ma ini autohtone, au o ideologie moderat . Cel mai pu in numeros grup l reprezint coasta urban de aur cu 0,5% din gospod rii (circa 450 mii). Aceast zon ocup pozi ia a IV-a n ierarhie, (fiind foarte aproape de vrf) i este localizat n zone ale marilor ora e, cum ar fi East and West Side n Manhattan, New York, West-EndWashington D.C.; Fort Dearborn, Chicago, Ilionis: Rincon East, San Francisco, California. Este zona cea mai populat (cu densitate

54

Ioan M rginean

demografic mare), ocupa iile cele mai frecvente constau n activit i de birou, multe persoane sunt la pensie. Este zona cu copii foarte pu ini. O treime din locuitori sunt evrei. Nu posed ma ini, n schimb nchiriaz sau folosesc taxiul. Venitul anual pe gospod rie are mediana la nivelul a 36 mii dolari. Locuin ele sunt dintre cele mai scumpe din ar (echivaleaz pe cele din zona marilor proprietari, cu valoare median de peste 200 mii dolari). n politic , locuitorii acestei zone sunt liberali modera i, voteaz n cea mai mare parte cu Partidul Democrat, se opun influen ei dreptei religioase, ac ioneaz n organiza ii de tipul Uniunii Americane pentru Libert i Civile, Organiza ia Na ional a Femeilor. La nivelul de jos al ierarhiei zonelor de calitate a vie ii apare s r cia. Penultimul grup i are o denumire ce semnific a- i c tiga via a prin lucrarea terenurilor aride (hard Scrable). Sunt locuitorii zonelor rurale de pe n l imi, mici fermieri, rezerva iile indiene, imigran i latino-americani. Zona de ine 1,5% din totalul gospod riilor (1,3 milioane). Locuitorii au un nivel sc zut de educa ie (59% nu au absolvit liceul), c tig sub 15 mii dolari pe an (venitul anual al gospod riei este de numai 12,8 mii dolari), au case de valoare sc zut (nivelul median este de 27,6 mii dolari), 12% locuind n case mobile. Comunit ile sunt mici, nu- i pot permite s suporte organizarea unui magazin, tr ind de pe o zi pe alta. Locuitorii acestor zone adopt pozi ii populiste. Ultima categorie este alc tuit din persoanele beneficiare de asisten social . Ele reprezint 3,1% n totalul gospod riilor din SUA (adic peste 2,5 milioane de gospod rii). Sunt locuitorii ghetourilor din marile ora e, o subclas a societ ii alc tuit din mame beneficiare de asisten social , tineri f r calificare, muncitori s raci, b trni nec ji i - oameni f r ansa de a alege, cum i nume te autorul c r ii din care am extras aceste scurte referiri; 70% sunt negri, venitul median anual al gospod riei este de 10,8 mii dolari, valoarea casei de 28,3 mii dolari; problemele care i preocup sunt s r cia i g sirea unei slujbe. Pentru a ntregi imaginea, fie i sumar , despre aceste zone de calitate a vie ii i semnifica ia lor, ar mai trebui poate spus c la nivelurile superioare se situeaz popula ia care a avut succes n afaceri, cei cu educa ie nalt i cu ocupa ii nonmanuale (white-collor jobs), printre care i militarii. Se reg sesc aici ns i muncitorii (blue-collor jobs). Din punct de vedere etnic, de i se dau mai pu ine informa ii, se poate totu i deduce c n zonele de frunte se pot reg si i negri (zonele a VI-a i mai ales a XVI-a (denumit ntreprinderea neagr ), inclusiv unii imigran i. La nivelurile superioare sunt n cea mai mare parte locuitori din zonele urbane (metropole, suburbii sau ora e mici). Ruralul este mai degrab ncadrat n

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

55

partea a doua a listei. Zona agricol (Agri-Business) cu pozi ia cea mai nalt are de-abia pozi ia XXVI-a, iar la pozi ia XXIII se pot ntlni mici ora e cu industrie u oar i ferme. De altfel, fermierii sunt greu lovi i de pre urile sc zute i supraproduc ie. i reg sim n cea mai mare parte pe ultimele locuri, inclusiv pe cei din centura cerealier (care ocup doar pozi ia a 33-a, cu 20 mii mediana venitului anual pe gospod rie). Mai trebuie spus c zonele de calitate a vie ii nu sunt considerate date o dat pentru totdeauna. Ele se modific , oamenii care se aseam n se grupeaz la un loc datorit condi iilor materiale, dar i datorit mp rt irii unor idealuri comune. De asemenea, se modific anumite caracteristici ale unei zone sau alteia, ceea ce necesit cercet ri longitudinale pentru o ct mai bun cunoa tere. Din datele recens mntului din 1987, rezult c dac marea proprietate este specific pentru 1,1% din totalul gospod riilor, a a-numita clas mijlocie cuprinde nivelurile de la 2 la 26, cu venitul median anual ntre 20 i 45 mii dolari i de innd aproape 64% din totalul gospod riilor (nu mai pu in de 55 milioane de gospod rii), dar unele zone apar in, prin multe caracteristici, clasei muncitoare, care a atins un nivel relativ nalt de bun stare. Clasele de jos, unde se manifest ntr-un anumit grad lipsurile (sub 20 mii dolari venit median anual) de in 35% din totalul gospod riilor (circa 30 milioane de gospod rii), unii se consider totu i a apar ine clasei mijlocii. Pe totalul gospod riilor se nregistreaz un venit median anual pe gospod rie de 24.269 dolari, valoarea median a locuin ei este de 64.182 dolari, iar 16,2% din popula ie este absolvent de colegii. Desigur, dincolo de semnifica ia informa iilor relevante privind zonele de calitate a vie ii n SUA, apare ntrebarea dac o astfel de situa ie ar fi specific Romniei. Adic dac , n condi iile cunoscute, ce au caracterizat societatea romneasc supus unui proces declarat de omogenizare social , s-au constituit totu i diferite zone de calitate a vie ii. Observa ia liber permite sus inerea existen ei unor astfel de zone. Ar urma ca o cercetare s le confirme i s releve caracterul acestora. Pentru a rezolva problema s-ar impune o dotare adecvat a institu iilor care desf oar activitatea de natur statistic , manifestarea dorin ei i organizarea activit ilor necesare cercet rii zonelor de calitate a vie ii. n Romnia sunt cel mult 8 milioane de gospod rii, iar analizele se pot efectua pe sectoare, sec ii i circumscrip ii de recens mnt. Deocamdat , la noi s-au realizat doar raport ri pe medii reziden iale i ntr-o m sur mai mic pe zone, dar evident c analiza ar putea cobor i la nivel de circumscrip ii, sec ii i sectoare de recens mnt, cel pu in pentru datele existente, iar n perspectiv se impune completarea lor.

56

Ioan M rginean

f. diagnoza global a calit ii vie ii Modelul acestei direc ii de cercetare concretizeaz cel mai adecvat specificul i obiectivele urm rite nc de la debutul studiilor de calitate a vie ii. El este prezent n lucr ri de referin publicate de-a lungul anilor (ncepnd cu F. Andrews, 1974). Tot o astfel de schem global de diagnoz a calit ii vie ii s-a aplicat n cercet rile coordonate de prof. C. Zamfir n anii 90 (C. Zamfir, 1984) i n studiile realizate la ICCV, ncepnd cu anul 1990 i valorificate n lucrarea de fa (paragraful 1.2.1.). n literatura ultimelor decenii, a devenit pe deplin argumentat faptul c , pentru cunoa terea ct mai adecvat a calit ii vie ii popula iei, este necesar utilizarea unui set diversificat de indicatori sociali. Mai mult, ace ti indicatorii sunt elabora i n cadrul unui demers teoretic de punere n rela ie cu domeniul calit ii vie ii i structura i pe dimensiuni relevante ale acestuia. ntr-adev r, realizarea unei diagnoze sociale presupune deopotriv descrierea sistematic , de nalt acurate e, precum i determinarea caracteristicilor fenomenelor, ac iunilor i proceselor sociale avute n vedere ntr-o cercetare sau alta. Pentru a ndeplini aceste condi ii n cercetarea calit ii vie ii, domeniu de mare complexitate, n acord cu delimit rile teoretice efectuate, s-a elaborat un cadru metodologic de abordare interdisciplinar . Astfel, instrumentarul de lucru utilizat r spunde naturii informa iilor sociale necesare ntocmirii diagnozei calit ii vie ii, fiind vorba de indicatorii economici i sociali, diverse statistici privind condi iile de via , activit ile oamenilor, date personale etc., evaluarea acestora de c tre popula ie, st rile subiective de mul umire, satisfac ie i fericire, respectiv de nemul umire, insatisfac ie, frustrare, nefericire etc. n fapt, s-a urm rit elaborarea unui set (schem opera ional ) ct mai cuprinz tor de componente (variabile sociale), dimensiuni i indicatori att obiectivi, ct i subiectivi de descriere, percep ie i evaluare, destina i s constituie un model global de analiz a calit ii vie ii, conturat prin re inerea experien ei valoroase interna ionale i na ionale n acest domeniu (C. Zamfir, 1984). n capitolele urm toare sunt prezentate o serie de rezultate ale studiilor de diagnoz a calit ii vie ii ntreprinse n perioada 1990-2000 la Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, cu obiectivul de a ob ine o caracterizare a calit ii vie ii n Romnia. La demararea cercet rilor pe aceast tem , imediat dup nfiin area institutului sub egida Academiei Romne, s-a avut n vedere un program de lung durat pentru a se surprinde gradul de stabilitate al valorilor calit ii vie ii determinate la un moment dat, respectiv schimb rile care se produc n timp. Astfel, s-au organizat cercet ri sociologice n gospod riile popula iei. n perioada 1990-

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii

57

1999 s-au desf urat cercet ri anuale pe e antioane na ionale reprezentative, cu dou serii de studii panel de cte trei ani n perioadele 1993-1995 i 1996-1998. Unele dintre aspectele diagnozei calit ii vie ii au fost aprofundate prin cercet ri distincte, cum ar fi cele referitoare la venituri i consum, sau pe grupuri de popula ie (tineri, vrstnici, minorit i), pe zone defavorizate etc. Totodat , s-a constituit o baz de date cu indicatori ai calit ii vie ii (Adresa de Internet este www.roda.ro.). A a cum s-a men ionat anterior, o component important a diagnozei calit ii vie ii este reprezentat de datele culese direct de la popula ie, prin intermediul unor chestionare, privind condi iile de via , evalu rile i percep iile st rilor de fapt, precum i gradul de mul umire (satisfac ie) n via a de zi cu zi. Schema descriptiv de cercetare a calit ii vie ii percepute n Romnia cuprinde nou domenii, o serie de dimensiuni i, pentru fiecare dintre acestea, mai mul i indicatori. Red m n continuare schema descriptiv integral cu domeniile, dimensiunile i indicatorii de cercetare prin chestionar. I. Variabile factuale: - sex; - vrst ; - ocupa ie; - domeniul de activitate; - preg tire colar ; - func ia; - mediul reziden ial; - starea matrimonial ; - preg tirea colar a so ului (so iei) ; - ocupa ia so ului (so iei) ; - ocupa ia tat lui; - talia familiei; - num rul de copii; - num rul membrilor de familie care lucreaz . II. Standardul economic al gospod riei: 2.1. Veniturile: - sursele de venit; - venitul lunar al persoanelor ocupate; - venitul pe o persoan n gospod rie;

58 2.2. Consumul: - cheltuieli de consum - structura cheltuielilor de consum; - economisirea; - consumul din resurse proprii (autoconsumul); 2.3. Locuin a: - felul locuin ei; - proprietatea; - confortul; - echiparea; 2.4. Utilarea gospod riei: - aparate electronice; - aparatur electronic ; - radio, TV; - mijloace de transport; - bibliotec ; 2.5. Averea (proprietatea): - cas ; - p mnt; - animale; - ateliere; - mijloace de produc ie. III. Calitatea perceput a vie ii: 3.1. Condi iile de via : 3.1.1. Personale: - s n tatea; - capacitatea de a rezolva problemele de via ; - capacitatea de a muncii; 3.1.2. Familie: - s n tate; - rela iile din familie; - situa ia copiilor; 3.1.3. Habitat: - locuin a; - mediul nconjur tor; - cartierul; - ora ul;

Ioan M rginean

Semnifica ia cercet rilor de calitate a vie ii 3.2. Evaluarea resurselor economice: 3.3. Condi iile de munc : - disponibilitatea locurilor de munc ; - calitatea activit ii profesionale; - rela ii cu colegii de munc ; - cariera profesional ; 3.4. Timpul liber: - volumul; - organizarea; - posibilit i de petrecere; 3.5. Mediul social: - organizarea; - corectitudinea celor din jur; - securitatea personal ; - func ionarea institu iilor publice; - respectarea drepturilor fiec ruia; 3.6. Serviciile economice: - mijloacele de transport; - accesul la ap potabil ; 3.7. Serviciile sociale: - asisten a medical ; - accesibilitatea i calitatea nv mntului; - rezolvarea problemelor sociale; 3.8. Participarea social i politic : - calitatea informa iilor primite; - posibilit i de influen are a deciziilor; - nivelurile de participare. IV. Perceperea schimb rii: - imaginea despre viitor n raport cu prezentul; - imaginea despre prezent n raport cu trecutul; - decizia schimb rilor; - grupuri favorizate/defavorizate de schimb ri. V. Munca: - program; - ansamblul de activit i.

59

60 VI. Comportamentul de timp liber: - tipuri de activit i; VII. Mediul uman: - rela iile cu cei din jur; - ncrederea n semeni. VIII. ngrijor ri (temeri). IX. Satisfac ia fa ale acesteia. de via

Ioan M rginean

i de anumite componente

Din lista indicatorilor de cercetare prin chestionar, un num r de 62 au fost utiliza i pentru ntocmirea profilului general i pe categorii de popula ie al calit ii vie ii percepute (Capitolul 2, iar ceilal i indicatori sunt utiliza i n capitolele urm toare ale volumului de fa ).

Capitolul 2

Ioan M rginean

CALITATEA VIE II PERCEPUTE N ROMNIA

2.1. Despre percep ii i autoevalu ri n cercetarea calit ii vie ii


Ca urmare a experien ei de cercetare din ultimele trei decenii, necesitatea cunoa terii percep iilor i autoevalu rilor oamenilor referitoare la via a lor pentru determinarea calit ii vie ii ntr-o colectivitate uman este de acum cvasigeneral acceptat . O ct mai adecvat interpretare a acestor percep ii i autoevalu ri presupune elucidarea naturii lor. n fond, avem de-a face cu exterioriz ri ale unor elaborate mentale individuale, deosebit de relevante pentru n elegerea din afar a vie ii semenilor no tri. Raportate la o stare de fapt, care se refer la mediul de via i/sau la subiectul care furnizeaz informa ii, percep iile i autoevalu rile exprim ceea ce cred oamenii n leg tur cu acea stare de fapt. Prin urmare, ajungem s cunoa tem o realitate personalizat , o imagine dependent de persoana care i comunic percep iile i autoevalu rile. Fenomenul implicat aici nu se rezum la constatarea existen ei unor diferen ieri n ceea ce prive te capacit ile oamenilor de a sesiza i judeca o anumit stare de fapt. Este vorba de ceva mult mai complex, adic de realitatea tr it de fiecare persoan n parte. Ceea ce ob inem prin studierea percep iilor i autoevalu rilor oamenilor este realitatea filtrat individual, iar filtrul utilizat cunoa te anumite varia ii de la un grup de popula ie la altul. n analiza calit ii vie ii, constat m c percep iile i autoevalu rile nu sunt total independente de ceea ce exist n realitate, dar ele se pot ndep rta

62

Ioan M rginean

semnificativ de realitate empiric . ntr-adev r, o serie de cercet ri, inclusiv cele ale c ror rezultate sunt prezentate n lucrarea de fa , demonstreaz existen a unui anumit nivel de dependen a percep iilor i autoevalu rilor efectuate de c tre popula ie de st rile de fapt existente, chiar dac uneori asocierea, m surat n termeni statistici, este la limita de jos de semnifica ie, dup cum se nregistreaz i situa ii n care nu se nregistreaz o astfel de leg tur statistic , iar n unele cazuri, st rile de fapt la care se refer percep iile i autoevalu rile r mn necunoscute cercet torului. Totodat , pe lng trimiterile la st rile de fapt, inclusiv la cele r mase necunoscute observatorului extern, percep iile i autoevalu rile nglobeaz un ntreg set de a tept ri, interese, motiva ii, st ri suflete ti, norme, valori, op iuni politice, filozofice, religioase, precum i opinia public i de grup i alte elemente care le pot influen a ntr-un fel sau altul. Toate aceste aspecte determin varia ii importante ale percep iei i autoevalu rii calit ii vie ii de la o persoan la alta, de la un grup social la altul. Personalizarea percep iilor i autoevalu rilor le face de nesuplinit din exterior. n diferitele judec i de tip normativ, emise de un evaluator sau altul (cercet tor, politician, oricare alt persoan ) n leg tur cu valorile dezirabile ale indicatorilor de calitate a vie ii, nu se pot ignora semnifica iile personale pe care semenii no tri le atribuie propriei vie i, dac se dore te men inerea n zona plauzibilului, a credibilit ii, cunoscut fiind faptul c oamenii ac ioneaz pe baza impresiilor, judec ilor, cuno tin elor pe care le au despre un anumit aspect de via aflat n aten ie la un moment dat. Din specificul percep iilor i autoevalu rilor deducem o serie de consecin e pentru cunoa terea calit ii vie ii percepute: una i aceea i stare de fapt poate fi perceput identic sau diferit; dup cum st ri de fapt relativ diferite pot fi percepute a fi diferite sau identice de c tre dou sau mai multe persoane sau de aceea i persoan n momente i/sau circumstan e diferite. De exemplu: la acela i nivel al venitului, unele persoane consider resursele materiale de care dispun a fi insuficiente, eventual se plaseaz n zona s r ciei, n timp ce altele percep a avea o situa ie material satisf c toare sau chiar bun ; respectiv, persoane cu resurse materiale semnificativ diferite, pentru un observator extern, percep acela i nivel de satisfacere a nevoilor lor de via . Aceste exemple pot continua cu referire la oricare alt dimensiune a calit ii vie ii, inclusiv prin identificarea de cazuri n care ceea ce din exterior ne apare a fi mai favorabil pentru o persoan (grup) comparativ cu alta (altul), percep iile acestora s fie inverse: nivelul inferior al venitului este autoevaluat mai favorabil de o anumit persoan (grup) dect o face alt persoan (grup) cu un venit sensibil mai mare. Sunt i situa ii n care percep iile i autoevalu rile sunt mai degrab relevante pentru st rile psihologice ale oamenilor, st rile de spirit, tipul de

Calitatea vie ii percepute n Romnia

63

personalitate, dect s trimit la st ri ale mediului exterior. Aceste aspecte se amplific n cazul studierii proiec iilor n viitor (de tipul Cum va ar ta lumea peste 10 ani sau Cum crede i c ve i tr i peste 10 ani) sau al evalu rii st rilor trecute. Trecutul i viitorul sunt judecate n func ie de starea prezent a persoanei, de experien a ei actual , de gradul de mul umire i satisfac ie sau de nemul umire i frustrare specific la un moment dat. Persoanele optimiste sunt mai ncrez toare n posibilit ile de ndreptare a st rilor negative, sunt orientate spre prezent i viitor. Pesimi tii ns glorific trecutul i proiecteaz o imagine mai sumbr asupra viitorului. n studiile pe colectivit i mari, exist ansa ca exager rile ntr-o direc ie sau alta s se compenseze ntre ele, iar rezultatul s fie mai aproape de ceea ce caracterizeaz n ansamblu acele colectivit i. Cunoscnd specificul datelor de percep ie i autoevaluare a calit ii vie ii, putem n elege mai bine importan a i semnifica ia rezultatelor ob inute n cercet ri pe aceast tem i suntem avertiza i asupra neadecv rii judec ilor normative n acest domeniu, n sensul c din afar nu putem ti ce cred oamenii. O stare de fapt evaluat din exterior ca fiind favorabil (bun , pozitiv ) nu conduce automat la o calitate a vie ii perceput a fi nalt , a a cum unei st ri de fapt mai pu in favorabile nu i se asociaz automat o calitate a vie ii perceput a fi slab (proast ) pentru fiecare din persoanele implicate i, poate, pentru nici una dintre acestea. Pentru a tii ce cred oamenii despre un anumit aspect al vie ii lor sau despre via n ansamblu trebuie s i ntreb m pe ei. Totodat , pe baza percep iilor unei st ri de fapt, nu se pot atribui merite, eventual responsabilit i nemijlocite cuiva pentru activit ile ce fac obiectul percep iilor i autoevalu rilor popula iei: un guvern perceput a fi bun nu este neap rat unul bun, dar ar putea s fie, tot a a cum, dac este perceput a conduce prost, nu nseamn c este ntr-adev r a a, dar este cert c , n acest din urm caz, nu a reu it s conving popula ia de capacitatea sa, eventual efectele activit ii sale nu sunt concludente n raport cu a tept rile oamenilor. Modul n care este perceput guvernul de c tre popula ie (ca s r mnem la acest exemplu) nu este f r urm ri ns . Oamenii vor ac iona la viitoarele alegeri, reconfirmnd sau respingnd un nou mandat pentru guvernul (partidul) respectiv. O valoare perceput a fi sc zut pentru un domeniu social sau altul este un semnal de alarm i reclam o interven ie pentru mbun t irea st rilor de fapt i pentru a se r spunde astfel a tept rilor popula iei, dar nici o valoare perceput a fi relativ nalt nu nl tur necesitatea unor astfel de interven ii. Expresia mbun t irea calit ii vie ii popula iei este totu i improprie, dac avem n vedere faptul c ac iunea vizeaz schimbarea st rilor de fapt n sensul dorit, schimbare care poate s conduc sau nu, n timp, la modificarea valorilor calit ii vie ii percepute. Este evident ns c n ac iunea practic nu se pot ignora efectele dinamicii proceselor implicate, fie c este vorba de cele naturale, fie

64

Ioan M rginean

de cele sociale. Neluarea n considerare a efectelor evolu iei st rilor de fapt poate afecta calitatea vie ii celor care i autoevalueaz condi iile n care tr iesc. A a, de exemplu, factorii poluan i ac ioneaz asupra st rii de s n tate a persoanei fie c aceasta i consider inofensivi, fie c i consider periculo i. Pe de alt parte, percep ia existen ei unui pericol poten ial poate conduce la o reac ie de ap rare, evitndu-se astfel mboln virea, dar ne putem a tepta i la afectarea psihic a unor persoane, pn la dezvoltarea unor situa ii de stres care i deterioreaz starea de s n tate, chiar i n lipsa factorului poluant. ntr-un alt plan, cel social, ne putem a tepta ca deciziile gre ite ale unui guvern popular s afecteze negativ popula ia care l sus ine, dup cum un guvern nepopular poate fi benefic, prin m surile adoptate, pentru popula ia care l detest . Dincolo de aceste delimit ri, ns este de a teptat ca, pe colectivit i mari, s se realizeze compatibilitatea ntre st rile de fapt i percep iile acestora de c tre popula ie. Astfel, locurile de munc agreabile i bine pl tite, mediul natural nepoluat, rela iile sociale armonioase, apropierea n ct mai mare m sur de cerin a egalit ii de anse n accesibilitatea la educa ie i carier profesional , servicii de nalt calitate, respectul pentru cet ean n activitatea public i alte aspecte asem n toare conduc la o calitate a vie ii percepute mai bun dect n cazul n care nu sunt ntrunite cerin ele enumerate. n cele ce urmeaz ne propunem s red m profilurile diagnozei calit ii vie ii percepute la nivelul popula iei globale i pe anumite subpopula ii (grupuri specifice).

Calitatea vie ii percepute n Romnia

65

2.2. Profilul general al calit ii vie ii percepute


Informa iile analizate aici permit s contur m o imagine pe care o putem considera a fi concludent n leg tur cu ceea ce cred romnii despre via a lor, dac avem n vedere perioada relativ mare de timp n care au fost realizate cercet rile i gradul nalt de reprezentativitate al e antioanelor na ionale, inclusiv unele de tip panel, adic acelea i persoane studiate pentru mai mul i ani (a se vedea Anexa 1, de analiz a reprezentativit ii e antioanelor). Pentru o ct mai bun cuprindere a imensului volum de date rezultate din cele 10 cercet ri de teren succesive, am grupat un num r de 62 de indicatori de autoevaluare, percep ia unor caracteristici exterioare i de satisfac ie, n func ie de anumite praguri, ceea ce a condus la constituirea unor clase ierarhizate de calitate a vie ii. Valorile prag se refer att la valorile medii, ct i la distribu iile de frecven pe variante de r spuns, diferen iate pe scale de ierarhizare cu trei, cinci, ase sau zece grade de intensitate, orientate astfel nct nivelul cel mai favorabil de calitate a vie ii are codul cel mai mare. Scala standard, utilizat pentru 57 din cei 62 de indicatori are cinci grade de intensitate: 5. foarte mult (foarte bine, foarte favorabil, foarte satisf cut); 4. mult; 3. satisf c tor; 2. pu in; 1. foarte pu in. Media teoretic a acestei scale (m5) este 3. Cu ct valorile la variantele de r spuns se ndep rteaz de 3 i se apropie de 5, avem o calitate a vie ii perceput mai nalt , dup cum cu ct acestea se ndep rteaz de 3 spre 1, avem o calitate a vie ii mai sc zut (anexa 2). Red m n continuare structurarea calit ii percepute a vie ii n Romnia, pornind de la datele cercet rii de teren din anul 1999, cu indicarea evolu iilor nregistrate n perioada anterioar , potrivit con inutului cuprins n anexa 3. Men ion m c datele se refer la popula ia Romniei din gospod riile familiale. Nu sunt cuprinse n cercetarea noastr persoanele aflate n institu ii de tip total, cum sunt armata, penitenciarele, colile de reeducare, sau reziden ial: c mine spital, c mine de b trni etc. Subiec ii care au r spuns la ntreb ri sunt persoane adulte (n vrst de peste 18 ani), iar informa iile se refer la situa ia subiec ilor anchetei sociologice, dar i la gospod ria familial i mediul social n care tr iesc, de la cel din imediata apropiere pn la nivelul rii. Se impune s preciz m faptul c n cercet ri de tipul celor realizate de noi (cu 1000-2000 de subiec i) nu se pot cuprinde segmentele foarte mici de popula ie. Astfel, nu este reprezentat stratul redus numeric, dar opulent, din vrful ierarhiei sociale (elita economic i politic ), dup cum nu este reprezentat nici grupul celor mai s raci.

66

Ioan M rginean

n func ie de valorile prag delimitate, au rezultat 7 clase ierarhizate de calitate a vie ii percepute: I. calitate a vie ii foarte nalt (foarte favorabil , foarte bun ), Privilegiile; II. calitate a vie ii nalt , Rela ii umane de suport; III. calitate a vie ii mediu nalt , Succesul profesional; IV. calitate a vie ii medie, Timpul liber; V. Precaritatea condi iilor de via mediu sc zut , Patologie social ; VI. calitate a vie ii sc zut , Supravie uirea; VII. calitate a vie ii foarte sc zut (foarte nefavorabil , foarte rea), Presiunea fiscal . Clasele de calitate a vie ii percepute n Romnia au distribu ii inegale, de la un singur indicator n clasa cea mai nalt (aceea a privilegia ilor i n clasa a IV-a de calitate a vie ii), la 24 de indicatori n penultima clas n ordine descresc toare (clasa a VI-a - Supravie uirea) (tabel 2.1).

Tabel 2.1. DISTRIBU IA A 64 DE INDICATORI PE CLASE DE CALITATE A VIE II (CERCETAREA DIN LUNA NOIEMBRIE 1999)
II. bun (m5> 3,5 < 4, 5, codurile 4+5 > 50%) Rela ii umane de suport III. mediu nalt (m5>3 3,5; codurile 3+4+5> 50%) Succesul profesional Patologie social 1. veniturile familiei 2. favorizarea subiectului de schimb ri 3. favorizarea intelectualilor de schimb ri 4. aprecierea schimb rilor 5. condi iile de via prezente fa de 1989 6. rela ii sociale neconflictuale (boga i-s raci) 7. satisfac ia fa de veniturile personale 8. posibilit ile de afirmare n via 9. preocuparea societ ii pentru nevoia i 10. nivelul de trai personal fa de anul anterior studiului 11. nivelul de trai personal prezent fa de anul 1989 12. calitatea conducerii la nivel de ar 13.posibilitatea de a ob ine loc de munc 14. influen area deciziilor la nivelul localit ii 15. conflictele sociale nu reprezint o temere 16. omajul nu reprezint o temere 17. criminalitatea nu reprezint o temere 18.ajutorul semenilor 19. satisfac ia fa de via a politic din ar 20.rela ii de munc neconflictuale (salaria iconducere) 21. rela ii politice neconflictuale 22. favorizarea ranilor de schimb ri 23. favorizarea muncitorilor de schimb ri 24.statutul economic (scala bogat-s rac) V. mediu sc zut (m5 2,5 < 3; codurile 1+2+3 > 50%) Precaritatea condi iilor de via 1. activitatea prim riilor 2.condi iile de via din ar peste 10 ani 3. rela ii etnice neconflictuale 4. transportul public 5. securitatea persoanei 6. respectarea drepturilor personale 7. satisfac ia fa de via a de zi cu zi 8. accesibilitatea nv mntului 9. rela iile dintre oameni 10. rela ii religioase neconflictuale 11. satisfac ia fa de posibilit ile de recreere 12. rela ii intergenera ionale neconflictuale 13. influen area deciziilor la locul de munc 1. favorizarea directorilor 2. rela iile de familie 3. rela iile cu vecinii 4. satisfac ia fa de via a de familie 5. minorit ile pot tr i n propriile tradi ii i obiceiuri 6. calitatea informa iei mass-media 7. calitatea locuin ei 1. satisfac ia fa de profesie 2.staisfac ia fa de locul de munc 3. mediul natural 4. calitatea nv mntului 5. apa potabil 6. favorizarea minorit ilor de schimb ri 7.favorizarea ntreprinz torilor de schimb ri 8. asisten a medical 9. satisfac ia fa de realiz rile din via 10. sentimentul lipsei amenin rilor 11. activitatea poli iei 12. condi ii de munc 13. s n tatea personal 1. satisfac ia fa de petrecerea timpului liber VII. foarte sc zut (m5 1, 5 codul 1 > 50%) Presiunea fiscal 1. influen area deciziilor la nivel de ar 2. pre urile nu sunt motiv de temere 3. impozitele nu sunt motiv de temere IV. medie (m5 = 3) Timpul liber VI. sc zut (m5 >1, 5 < 2, 5 codurile 1+2 >50%)

I. foarte bun (m5 4,5 codul 5 > 50%) Privilegiile

1. favorizarea politicienilor de schimb rile postcomuniste

67

68

Ioan M rginean

Clasa I de calitate a vie ii percepute - Privilegiile


Aceast prim clas de calitate a vie ii este una a celor mai privilegia i oameni din Romnia. n percep ia popula iei, ei sunt politicienii, care au fost cel mai mult favoriza i de schimb rile postcomuniste. Astfel, percep ia favoriz rii politicienilor, pe o scal cu cinci grade de intensitate (5 hot rt au favorizat; 4 au favorizat; 3 nici favorizat nici defavorizat; 2 au defavorizat; 1 hot rt au defavorizat), media r spunsurilor pentru anul 1999 a fost de 4,6, iar codul 5 al scalei re ine peste 69% din r spunsuri. Interpretarea acestui rezultat comport o anumit nuan are. Pe de o parte, avem de-a face cu percep ia faptului c activitatea politic este aduc toare de beneficii individuale i, pe de alt parte, att timp ct marile grupuri de popula ie (muncitori, rani, intelectuali) sunt plasate la cealalt parte a scalei de calitate a vie ii, spre deosebire de directori i ntreprinz tori care i urmeaz pe politicieni n a fi beneficiari ai schimb rilor, r spunsurile popula iei con in un repro fa de grupul (clasa) politicienilor favorizat ( ). Pe parcursul anilor n care s-au cules date pentru acest indicator (1994-1999), valorile nregistrate se plaseaz mereu n aceast categorie de calitate a vie ii (m5 are valori ntre 4,5 i 4,7). Contrar a tept rilor fire ti, dup ani de via n lipsuri, schimb rile postcomuniste conduc la favorizarea celor din vrful ierarhiei politice i la defavorizarea celor de la baz , deci prin abaterea de la principiile egalit ii de anse (a se vedea i evalu rile activit ii politice, respectiv calitatea conducerii la nivel local i na ional ( ar )). Repro ul implicit f cut politicienilor, corelat cu o ncredere redus a popula iei n politicieni i partide politice, nu pune n discu ie semnifica ia regimului politic democrat. Dimpotriv , cercet rile efectuate asupra atitudinilor politice pun n eviden un grad nalt de suport social pentru democra ie n Romnia (I. M rginean, 1999).

Clasa a II-a de calitate a vie ii percepute Rela ii umane de suport


La nivelul cel mai nalt al acestei clase de calitate a vie ii percepute se situeaz indicatorul gradului de favorizare a directorilor de schimb rile postcomuniste (m5=4,3), cu o foarte nalt stabilitate a valorilor (medii ntre 4,2 i 4,3). Urmeaz un grup de indicatori care se refer la via a de familie i la rela iile cu vecinii. Calitatea rela iilor de familie (m5=4,0) i satisfac ia fa de via a de familie (m5=3,9) desemneaz faptul c familia reprezint suportul fundamental i o valoare deosebit de important pentru romni. Variantele de r spuns cele mai favorabile (codurile 4+5) re in 82% din frecven e cu o mare stabilitate n cei 10 ani investiga i. Cu aceea i semnifica ie se nscrie i indicatorul calitatea rela iilor

Calitatea vie ii percepute n Romnia

69

cu vecinii (m5=4; codurile 4+5 re in 85% din frecven e), desemnnd un al doilea suport rela ional pentru romni, antidot puternic mpotriva riscurilor izol rii indivizilor n societatea de azi. Departe de a ntrez ri aici un semn al unui a a-zis colectivism ancestral repro at romnilor de necunosc torii vie ii noastre tradi ionale, suntem ncredin a i c avem de-a face cu o afirmare puternic a principiului solidarit ii umane. De altfel, urm torul indicator, minorit ile pot tr i n propriile tradi ii i obiceiuri (m5=3,8; iar codurile 4+5 re in 60% din frecven e), sus ine sentimentul solidarit ii umane. n leg tur cu indicatorul prezentat anterior, este interesant s urm rim cum i percep grupurile etnice propria situa ie. Cercetarea noastr permite s ne referim doar la grupul etnic maghiar (suficient de numeros n e antion pentru ca rezultatele s fie semnificative). Astfel, pentru anul 1999, num rul maghiarilor autoidentifica i ca atare a fost de 86 (7,2% din e antion), iar valoarea medie a percep iei faptului c minorit ile pot tr i n propriile tradi ii i obiceiuri are exact valoarea nregistrat pentru ansamblul e antionului, respectiv 3,8 - iar codurile 4 i 5 re in 61% din frecven e. De altfel, profilul diagnozei calit ii vie ii percepute de grupul etnic maghiar din Romnia, pe ansamblul indicatorilor, este foarte apropiat de cel al romnilor. Ct prive te popula ia de rromi, semnal m situa ia social deosebit de precar a multora dintre ei, datorat n primul rnd lipsei de educa ie, formare profesional i unui nivel redus de ocupare. n fine, la limita de jos a acestei clase n discu ie reg sim: calitatea informa iilor prin mass-media (m5=3,6; codurile 4+5 re in 59% din frecven e). Dup cum se observ , mass-media primesc un calificativ global pozitiv, mai nalt n perioada 1995-1999 dect anterior. Obiect al unor transform ri profunde n perioada de tranzi ie, mass-media din Romnia se bucur de independen n condi iile unei concuren e acerbe. Pentru ndeplinirea rolului pe care i-l asum , mass-media mai au de parcurs un drum relativ lung pn la corectitudinea informa iei i respectul fa de cet ean. Promovarea principiilor justi iare, chiar implicarea direct n competi ia politic impun o conduit irepro abil oamenilor din mass-media, conduit care nu are nimic de-a face cu publicarea de informa ii neverificate, prejudicierea unor persoane, manipularea i multe alte elemente care ar putea fi repro ate pe drept cuvnt. O men iune special se impune pentru posturile publice de radio i televiziune, care ar trebui s se concentreze n primul rnd pe informarea corect a cet enilor i s cheltuiasc resursele de care dispun pe ceea ce este mai important pentru ace tia, care prin taxe le finan eaz . Nu este de presupus ca posturile publice s le concureze pe cele private prin concesii f cute prostului gust, violen ei i pornografiei. Activitatea lor trebuie evaluat prin calitatea programelor, i nu prin m rimea audien ei, tocmai datorit rolului lor de informare i promovare a valorilor umaniste i democratice. De

70

Ioan M rginean

altfel, pentru asanarea moral , se impune respectarea cu stricte e n spa iul public de c tre ntreaga mass-media a bunei cuviin e, a demnit ii umane, chiar dac aceasta nseamn o reducere a ncas rilor. Calitatea locuin ei (m5=3,6; codurile 4+5 re in 58% din frecven e) ncheie lista indicatorilor din aceast categorie de calitate a vie ii percepute. Romnii apreciaz pozitiv locuin a lor, mai ales n raport cu alte aspecte ale vie ii, dar s avem n vedere faptul c n e antioanele noastre sunt cuprinse numai persoanele care au unde locui, fie sunt proprietari ai locuin ei, fie sunt chiria i. n condi iile n care, pentru anul 1999, 7,5 milioane locuin e, adic 95% din totalul de 7,9 milioane la nivelul rii, sunt de inute n proprietate de c tre cei care le locuiesc, ata amentul pentru ele este mai nalt, de i nu se dispune de confortul pe care i l-ar dori fiecare. n plan general, sunt de semnalat unele anomalii n domeniul construc iei de locuin e. n contextul schimb rii trendului n construc ia locuin elor prin trecerea masiv de la sistemul apartamentelor n bloc la cel al locuin elor individuale, cu prec dere n mediul rural i n zonele periurbane, n ora e se resimte o lips acut de locuin e. Din p cate ns , nu s-a pus la punct un sistem viabil de construc ie prin creditul ipotecar i nici nu se construiesc locuin e sociale pe m sura nevoilor. Pe m sura sporirii cererii de locuin e, nu este de mirare c aceia care au locuin se consider noroco i, iar prin moderniz ri diferite ncearc s dea un aspect pl cut interiorului apartamentelor lor, devenite acum deosebit de scumpe, reprezentnd prin urmare o avere nsemnat . Lipsa veniturilor creeaz mari probleme unor categorii largi de popula ie la plata utilit ilor (ap , combustibil, energie), acumulndu-se astfel datorii extrem de mari. O problem cu totul aparte o constituie lipsa resurselor materiale resim it de proprietarii de locuin pentru repara ii la spa iile comune i nlocuirea instala iilor uzate, ceea ce va conduce la deteriorarea spa iului construit. Pe de alt parte, ca semn ale neputin ei i dezinteresului, mai sunt nc blocuri neterminate a c ror construc ie a nceput nainte de 1990, n zone deosebit de rvnite. Scumpirea excesiv a materialelor de construc ii, birocra ia imens n ob inerea actelor pentru construc ie, avalan a pre urilor pentru terenuri i manoper ndep rteaz sau chiar anuleaz visul multor or eni de a locui ntr-o cas individual . n situa ii de penurie, concuren a conduce la ridicarea pre urilor; nl turnd penuria, pre urile vor sc dea. Iat de ce, de i cu mare ntrziere, se impune o astfel de abordare care s conduc la sporirea accesului popula iei i n special a tinerilor la o locuin decent , cu costuri pe care i le pot permite. ntre multe aspecte care pot fi aduse aici n aten ie ne referim doar la cteva, dar pe care le consider m importante. Pe de o parte, suprafe e de teren din intravilan au fost trecute n exces n proprietatea unit ilor economice i a institu iilor publice, diminundu-se astfel drastic suprafe ele

Calitatea vie ii percepute n Romnia

71

de teren disponibile pentru construc ii. Pentru alte terenuri nu s-a clarificat regimul propriet ii i ele continu s r mn maidane n zone centrale ale ora elor. Pe de alt parte, pentru o perioad nsemnat , chiria locuin elor proprietate de stat a fost men inut la pre uri derizorii (inclusiv pentru cei cu posibilit i de plat ), ceea ce a condus la reducerea resurselor de investi ii publice n construc ia de locuin e sociale, iar diferitele forme gndite s stimuleze construc ia de locuin e (credit ipotecar) nc nu func ioneaz adecvat.

Clasa a III-a de calitate a vie ii percepute - Succesul profesional


Primele locuri la a treia clas de calitate a vie ii percepute sunt ocupate de satisfac ia fa de profesie (m5=3,5; codurile 4+5 re in 63% din frecven e) i satisfac ia fa de locul de munc (m5=3,5; codurile 4+5 re in 61% din frecven e). n aceea i zon se include i satisfac ia fa de realiz rile din via (m5=3,3; codurile 4+5 re in 54% din frecven e). De i pe partea pozitiv a scalei cu 5 grade de intensitate, valorile acestor trei indicatori intercorela i desemneaz mai degrab o situa ie mediocr n raport cu importan a lor pentru via a de zi cu zi a oric rei persoane. Valori sc zute ale satisfac iei fa de locul de munc sunt nt rite de cele care se refer la evaluarea calit ii condi iilor de munc (m5=3,1; codurile 3+4+5 re in 71% din frecven e). Vom constata ceva mai departe i percep ia unei lipse acute a posibilit ilor de ob inere a unui loc de munc i de afirmare n via (clasa a VI-a de calitate a vie ii). De asemenea, calitatea vie ii de munc este analizat detaliat ntr-un capitol distinct din aceast carte. Un alt grup de indicatori de percep ie se refer la favorizarea ntreprinz torilor de schimb rile postcomuniste (m5=4+5 re in 56% din frecven e) i favorizarea minorit ilor (m5=3,4; codurile 3+4+5 re in 87% din frecven e). Pentru anul 1999, valorile acestor doi indicatori sunt inferioare anilor anteriori, cnd s-au nregistrat i valori medii de 4,3-4,4 pentru primul indicator i de 3,6-3,7 pentru al doilea. Faptul c ntreprinz torii sunt considera i favoriza i de schimb rile postcomuniste nu surprinde, ei alc tuiesc o nou categorie de agen i economici pe pia a muncii, tocmai ca urmare a schimb rilor produse n societatea romneasc postcomunist . i aici r spunsul ns poate fi nuan at, interpretat n rela ie cu de comportamentul economic n afara cadrului legal al unor ntreprinz tori (miliardari de carton i mbog ire rapid , activitate subteran etc.). n privin a percep iei favoriz rii minorit ilor, putem spune c avem dea face cu o recunoa tere a drepturilor i libert ilor cet ene ti, inclusiv ale celor de alte na ionalit i dect cea romn . Percep ia favoriz rii minorit ilor etnice are valori superioare percep iei favoriz rii personale n

72

Ioan M rginean

rndul popula iei. Evident ns , se impune s sesiz m faptul c pot s apar diferen e importante pe grupuri etnice n ceea ce prive te influen a schimb rilor. Sunt cunoscute gravele probleme sociale cu care se confrunt o mare parte a popula iei de rromi ( iganii). Este vorba, n primul rnd, de o slab participare la actul educa ional institu ionalizat, un nivel sc zut de ocupare a persoanelor apte de munc i un nivel de trai situat n zona s r ciei severe, nso ite de comportamente antisociale, dintre care unele de mare gravitate. Calitatea nv mntului (m5=3,4; codurile 4 i 5 re in 52% din frecven e, iar mpreun cu codul 3 se apropie de 80% din frecven e) este ngrijor tor de slab evaluat . Orict s-ar insista pe aspectele, reale de altfel, c avem profesori competen i i d rui i profesiei, c sunt elevi eminen i, imaginea mediocr a calit ii nv mntului nu poate fi ignorat . Practicarea n foarte mare m sur n mediul rural a pred rii simultane pentru 2-4 ani de studiu din nv mntul primar, propor ia mare de nv tori i profesori suplinitori f r calificare sau organizarea activit ii didactice n dou i chiar trei schimburi n mediul urban sunt doar unele din aspectele r spunz toare de situa ia descris anterior i care ar trebui s constituie domenii de interven ie pentru remediere. Calitatea mediului natural (m5=3,4; codurile 3+4+5 re in 79% din frecven e) nregistreaz o nalt stabilitate n timp. De i a avut loc diminuarea drastic a activit ii industriale din ultimul deceniu, nu s-a produs o schimbare semnificativ a situa iei anterioare. n schimb, a crescut num rul parcului de automobile, se produc frecvent diferite evenimente de poluare din neglijen , astfel c o parte nsemnat a popula iei rii are de suferit, impunndu-se ac iuni hot rte de stopare a deterior rii condi iilor de via , controlul strict asupra factorilor de poluare, mbun t irea nivelului educa iei ecologice a popula iei. Asigurarea apei potabile (m5=3,4; codurile 4+5 re in 55% din frecven e) reprezint un alt aspect care reclam interven ia institu iilor locale i centrale, pentru a asigura popula iei accesul la o resurs esen ial pentru via i a se mbun t i gradul de confort al locuirii, prin instala ii de baie i canalizare. Poluarea mediului n unele zone, prelungirea perioadelor de secet creeaz probleme care reclam ac iuni energice i resurse financiare nsemnate pentru a se ob ine schimbarea a teptat . Calitatea asisten ei medicale (m5=3,3; codurile 3+4+5 re in 76% din frecven e) nregistreaz fluctua ii importante n timp (medii cu valori de la 2,9 la 3,5). Nu s-a reu it s se ob in progrese n asisten a medical n m sur s conduc la o evaluare favorabil din partea popula iei: 21% din subiec ii care au r spuns la ntrebare acord calificativul de slab i foarte slab calit ii asisten ei medicale primite. De altfel, indicatorul st rii de s n tate personal (m5=3,1; codurile 3+4+5 re in 70% din frecven e) se situeaz la un nivel deosebit de sc zut n raport cu dorin a fiec ruia i

Calitatea vie ii percepute n Romnia

73

urarea general de s n tate care intervine att de des n rela iile interumane. Desigur, avnd n vedere faptul c n studiul de fa sunt cuprinse persoane de la vrsta de 18 ani pn la persoane n vrst foarte naintat , este de a teptat ca s fie reclamate probleme de s n tate, dar serviciile de ngrijire a s n t ii nu r spund la nivelul cerin elor pentru ngrijirea s n t ii popula iei. Prin dezuniversalizarea serviciilor de ngrijire a s n t ii (legea asigur rilor sociale de s n tate, alte reglement ri) s-a ngustat accesibilitatea la actul medical pentru o parte din popula ie, cea cu venituri mici, i a ridicat enorm de mult nivelul costurilor suportate de c tre popula ie, f r s sporeasc i calitatea ngrijirii medicale. Sentimentul lipsei amenin rilor (m5=3,3; codurile 4+5 re in 56% din frecven e) are valori care trimit mai degrab la o stare ngrijor toare. Prin formularea ntreb rii s-a cerut subiec ilor s estimeze gradul de amenin are la adresa persoanei lor. Acest indicator este apoi reformulat, pentru a avea acela i format cu ceilal i indicatori, astfel c lipsa amenin rii este valoarea pozitiv . ncercnd s caracteriz m n ce constau amenin rile pe care le au subiec ii n vedere pentru perioada 1996-1999, am ob inut urm toarea situa ie: mai nti propor ia celor care declar c se simt amenin a i a crescut de la un an la altul, respectiv de la 15,4% n 1996 la 28% n 1999; principalele elemente de amenin are sunt considerate a fi: s r cia, omajul, instabilitatea social , urmate de pre uri, r zboi, criminalitate. Celelalte aspecte au frecven e deosebit de mici (tabel 2.2).

Tabel 2.2. AMENIN


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. AMENIN RI TOTAL (pe 4 ani) 6,3 3,0 2,9 2,1 2,1 1,4 0,4 0,3 0,2 0,1 3,1 78,1

RI 1996-1999 1997 1998 1999

1996

S r cie omaj Instabilitate social Pre uri R zboi Criminalitate Boal Impozite Corup ie Dictatur Altele Nu e cazul

3,9 2,5 2,4 1,3 1,5 1,1 0,5 0,2 0,1 2,3 84,4

5,7 2,4 3,4 2,8 1,8 1,0 0,3 0,2 0,2 0,1 2,3 79,7

7,3 4,1 2,9 1,8 4,1 1,2 0,5 0,4 0,5 0,1 2,6 74,5

9,0 4,2 2,9 2,6 1,5 2,3 0,4 0,8 0,5 0,1 3,7 72,0

74

Ioan M rginean

Constat m, de asemenea, c au sporit propor iile n care au fost consemnate diferite amenin ri. Pericolul s r ciei nregistreaz o cre tere de 2,3 ori, cel al omajului de 1,7 ori. Activitatea poli iei (m5=3,2; codurile 3+4+5 re in 78% din frecven e), cu valori constante pe toat perioada analizat (1995-1999), este perceput a se situa cu pu in peste nivelul mediei teoretice a scalei n cinci grade de intensitate. Nu tim care era percep ia activit ii poli iei n anii 1990-1991, mult mai tensiona i, pentru a constata o mbun t ire ulterioar , dar este evident c natura activit ii poli iei nu poate fi una care s mul umeasc pe cineva.

Clasa a IV-a de calitate a vie ii percepute - Timpul liber


Satisfac ia fa de petrecerea timpului liber (m5=3; cu distribu ii apropiate pentru extremele scalei, respectiv 1 i 5, 2 i 4 ca i pentru 1+2 i 4+5). R spunsurile la un astfel de indicator pot implica i reclamarea de c tre popula ie a lipsei timpului liber, ca i a lipsei posibilit ilor materiale, dar nu poate fi negat necesitatea dezvolt rii bazei de divertisment, devenit o adev rat industrie i o surs de venituri n societ ile dezvoltate (vezi capitolul special destinat analizei detaliate a acestui domeniu al calit ii vie ii).

Clasa a V-a de calitate a vie ii percepute - Patologie social


Un prim grup de indicatori n aceast clas de calitate a vie ii se refer la conflictele sociale. Pentru a se utiliza aceea i semnifica ie a indicatorilor (valorile mai mari reprezint o calitate a vie ii mai bun ), vorbim de lipsa conflictelor, iar valorile sub media teoretic ne atrag aten ia asupra unor posibile probleme. Acesta este cazul pentru: rela ii etnice (m5=2,9; codurile 1+2+3 re in 69% din frecven e). neconflictuale Indicatorul a nregistrat instabilitate n timp de la o valoare medie care o plasa n urm toarea clas de calitate a vie ii n 1991 (m5=2,5), cnd conflictele de acest tip au fost mai vizibile, la alta superioar , ce o situa la nivelul clasei a treia de calitate a vie ii, n 1996 (m5=3,5); rela ii religioase neconflictuale (m5=2,7; codurile 1+2+3 re in 73% din frecven e). Indicatorul a desemnat o calitate perceput mai nalt n prima parte a intervalului analizat dect n anii 1998-1999; rela ii neconflictuale ntre genera ii (m5=2,5; codurile 1+2 re in 52% din frecven e): de aceast dat valorile indicatorului nregistreaz stabilitate n timp i desemneaz perpetuarea unei situa ii precare n ceea ce prive te armonizarea rela iilor intergenera ionale; satisfac ie fa de rela iile dintre oameni (m5=2,7; codurile 1+2+3 re in 77% din frecven e): avnd n vedere percep ia existen ei mai degrab a conflictelor n rela iile etnice, religioase i

Calitatea vie ii percepute n Romnia

75

genera ionale, era de a teptat ca i indicatorul satisfac iei cu rela iile dintre oameni s nregistreze valori modeste, cu att mai mult cu ct un alt grup de rela ii sociale, cum sunt cele politice, de munc i dintre straturile sociale au valori ce le plaseaz n a VI-a clas de calitate a vie ii. Nivelul satisfac iei fa de rela iile dintre oameni este stabil n timp. F r a subestima nc rc tura tensional a rela iilor religioase i etnice n sentimentele publicului, este de observat c celelalte tipuri de rela ii dintre oameni, de natur politic , de munc i de stratificare social , prezint un grad sporit de tensiune, reprezentnd un adev rat avertisment privind natura rela iilor dintre oameni n societatea romneasc de azi. Un al doilea grup de indicatori ai acestei clase de calitate a vie ii percepute prive te administrarea localit ilor i performan a nregistrat de unele servicii publice. Activitatea prim riilor (m5=2,9; codurile 1+2+3 re in 67% din frecven ). Indicatorul cunoa te varia ii n timp, cu nivelul cel mai sc zut (m5=2,6) n anii 1993-1994. n leg tur cu valoarea modest ntrunit de calitatea activit ii prim riei, se pot pune n eviden multe aspecte care ar ntemeia un astfel de calificativ. Avem n vedere murd ria care s-a instalat pe str zile cu carosabilul deteriorat, bntuite de cini f r st pn i care fac zilnic sute de victime. De calitatea deplorabil a habitatului, responsabilitate nalt revine i cet enilor, care, prin comportamentul lor, nu numai c nu particip la nfrumuse area mediului de via , ci l nr ut esc. ntr-un alt plan, ne putem referi la birocra ia excesiv , desconsiderarea cet eanului ce se adreseaz la ghi eul public, condi ionarea serviciului la care cet eanul este ndrept it sau chiar privarea acestuia de ob inerea unui drept, profituri ob inute de consilieri i func ionari prin asocierea cu firmele private furnizoare de servicii prim riilor etc., etc. Valoarea modest a indicatorului de percep ie a activit ii prim riilor este nso it de valori i mai mici pentru: calitatea transportului n comun (m5=2,8; codurile 1+2+3 re in 63% din frecven e) care r mne o problem n cazul multor localit i; posibilit ile de recreere (m5=2,6; codurile 1+2+3 re in 76% din frecven e); securitatea personal pe strad i n locuin (m5=2,8; codurile 1+2+3 re in 74% din frecven e); respectarea drepturilor personale (m5=2,7; codurile 1+2+3 re in 81% din frecven e). Sentimentul insecurit ii personale att de pronun at (este mai intens dect cel al securit ii personale), ca i acela c sunt nedrept i i se constituie n puternice surse de frustrare pentru popula ie. Aceste surse de frustrare se cumuleaz cu altele, a a nct indicatorul starea de mul umire n via a de zi cu zi (m5=2,7; codurile 1+2+3 re in 75% din frecven e) ne arat c popula ia Romniei este mai degrab nemul umit . ndep rtarea valorilor indicatorului de reparti ie normal , de a teptat n cazul acesta, desemneaz presiunea grijilor zilnice. Nici pentru viitor nu se

76

Ioan M rginean

ntrez re te o ameliorare radical . Indicatorul de proiec ie condi iile de via din ar peste 10 ani comparativ cu prezentul (m5 = 2,9; codurile 1+2+3 re in 68% din frecven e), de i au valoare superioar evalu rii st rii actuale, desemneaz o accentuare a pesimismului n ultimii doi ani comparativ cu perioada anterioar . De altfel, n cazul acestui indicator, este relevant , ntr-o manier tran ant , influen a unor factori exteriori cu caracter ciclic, cum sunt alegerile. Primul an al culegerii datelor este 1992 (imediat dup alegerile locale), atunci valoarea medie a indicatorului a fost de 3,5 (pe o scal cu cinci grade de intensitate), pentru ca n urm torii trei ani s scad la 3,3 i apoi la 3,2, dar n anul 1996 (dup alegerile locale i generale), valoarea respectiv s ajung la 3,8, pentru a reveni apoi la valorile anterioare. Cu alte cuvinte, instalarea n posturi a noilor autorit i locale i centrale creeaz pentru scurt timp speran a ndeplinirii promisiunilor, pentru ca ulterior s se constate c nu se ntmpl a a. Al i doi indicatori cu relevan deosebit pentru via a oamenilor sunt plasa i la nivelul anului 1999 n aceast clas de calitate a vie ii. Este vorba de accesibilitatea nv mntului (m5 = 2,7; codurile 1+2+3 re in 77% din frecven e) i posibilitatea de influen are a deciziilor la locul de munc (m5 = 2,5; codurile 1+2 re in 49% din frecven e, iar mpreun i cu codul 3 se ajunge la 76% din frecven e). n ambele cazuri, valoarea medie din 1999 coincide cu valoarea cea mai mic a indicatorului din ntreaga perioad analizat . Valorile indicatorului accesibilit ii nv mntului este de natur s alerteze n gradul cel mai nalt asigurarea ndeplinirii unor prevederi legale de accesibilitate general potrivit c rora cet enii Romniei au dreptul la nv mnt de stat gratuit; or, percep ia unei lipse de accesibilitate pune acut problema echit ii utiliz rii fondurilor publice n nv mnt. Percep iei sc zute a accesibilit ii nv mntului i corespund elemente de stare care pe drept cuvnt pot fi re inute ca nempliniri n acest domeniu. Avem n vedere cuprinderea colar n nv mntul pre colar, primar i gimnazial, mai ales n satele izolate, i a copiilor familiilor de rromi, dar i ansele reduse de acces ale copiilor din mediul rural, ale celor proveni i din familii cu probleme sociale spre nv mntul liceal i universitar. La rndul s u, valoarea indicatorului implic rii salaria ilor n luarea deciziilor la locul de munc este nepermis de mic , avnd n vedere faptul c nu se cer resurse materiale pentru a ob ine coresponsabilizarea colaboratorilor. Dimpotriv , se estimeaz c , prin intermediul l rgirii responsabilit ilor, al implic rii salaria ilor n actul de decizie la locul de munc , se mbun t e te motivarea pentru performan i astfel se ob in beneficii att n planul satisfac iei individuale, ct i n acela al c tigului material pentru participan i, fie ace tia patroni sau salaria i. Or, se dovede te c n ntreprinderile, institu iile i organiza iile romne ti nu se valorific un important poten ial de dezvoltare.

Calitatea vie ii percepute n Romnia

77

Clasa a VI-a de calitate a vie ii percepute - Supravie uirea


Cu 24 de indicatori din 62 clasifica i, aceast clas de calitate a vie ii, care din punct de vedere teoretic reprezint numai 1/5 din spa iul de evaluare (valori medii cuprinse ntre 2,5 i 1,5 pe scala de la 1 la 5), pune amprenta decisiv asupra diagnozei pe care o prezent m aici, n m sura n care indicatorii utiliza i n cercetare au semnifica ie pentru via a oamenilor. i consider m c a a stau lucrurile, iar n urma solicit rii popula iei studiate de a eviden ia elementele de care depinde mbun t irea calit ii vie ii lor, a rezultat o list asem n toare indicatorilor de cercetare, ceea ce nt re te validitatea modelului respectiv. Primul grup de indicatori din categoria de calitate a vie ii sc zute cuprinde indicatorii referitori la resursele materiale: aprecierea veniturilor familiei (m5=2,4; codurile 1+2 re in 56% din frecven e). Indicatorul cunoa te o stabilitate n timp a valorilor, dup o u oar deteriorare ncepnd cu 1994 fa de perioada 1991-1993. Comparativ cu anul anterior cercet rii, nivelul de trai personal (m5=2,1; codurile 1+2 re in 74% din frecven e) comparativ cu 1989 (m5=2,0; codurile 1+2 re in 75% din frecven e), ca i amplasarea subiec ilor pe scala s rac-bogat, cu 10 grada ii, de la 1, cel mai s rac, la 10, cel mai bogat (m10=3,7; codurile 1+2+3+4 re in 58% din frecven e), semnific deteriorarea n continuare a condi iilor de via ale popula iei. n perioada analizat s-a nregistrat att o deteriorare dramatic a nivelului veniturilor reale, ct i o sporire considerabil a taxelor i impozitelor (a se vedea capitolul special destinat standardului muncii). Totodat , popula ia a pierdut sume importante la diverse sisteme piramidale de depunere, ca i n urma falimentului fraudulos al unor b nci i fonduri mutuale supravegheate de institu iile statului, care nu au realizat n toate cazurile protec ia a milioane de investitori, iar adesea nivelul dobnzilor bancare pentru depunerile popula iei s-au situat sub nivelul ratei infla iei. n Romnia au predominat m surile monetare de macrostabilizare, cu mecanisme de indexare a pre urilor i de control al cursului de schimb valutar, destinat s reduc consumul i s stimuleze exportul, f r a se ob ine ns relansarea produc iei, dar cu un cost social suportat de popula ie deosebit de nalt. La rndul s u, satisfac ia fa de venitul personal (m5=2,3; codurile 1+2 re in 66% din frecven e) reflect ntr-adev r dificult ile materiale n care tr iesc att de mul i oameni. Situa ia material individual precar este completat cu percep ia condi iilor de via din ar (m5 =2,2; codurile 1+2 re in 72% din frecven e). Valorile s-au deteriorat i mai mult n anul 1999 comparativ cu situa ia anterioar . Tot n acest prim grup de indicatori includem i pe cel referitor la preocuparea societ ii pentru nevoia i (m5=2,1; codurile 1+2 re in 68% din frecven e), evaluate la valori deosebit de mici. Se observ c indicatorul

78

Ioan M rginean

nu vizeaz n mod deosebit interven ia statului, ci societatea n ntregul s u. De aici necesitatea de a avea n vedere o multitudine de mecanisme prin care pot fi ajuta i cei mai n nevoie dintre locuitorii Romniei. Institu iile locale i centrale ale statului trebuie s intervin att timp ct nevoile de acoperit sunt deosebit de presante. Un al doilea grup de indicatori prive te posibilit ile de afirmare n via (m5=2,2; codurile 1+2 re in 68% din frecven e) i posibilit ile ob inerii unui loc de munc (m5=1,8; codurile 1+2 re in 81% din frecven e). Contractarea activit ii economice dup 1990 a condus la accentuarea penuriei de locuri de munc , mai ales n zonele monoindustriale (minerit, siderurgie etc.) sau n zone mai pu in dezvoltate din punct de vedere economic i cu popula ie tn r numeroas , cum este Moldova. n decursul anilor, crearea de noi locuri de munc a atins valori ct de ct semnificative, mergndu-se preponderent pe protec ia social pasiv a omerilor. Men inerea pe o perioad ndelungat a unui regim special de subven ionare a salariilor n industria de nalt tehnicitate nu a nsemnat i o revigorare a sectorului. Tot astfel, introducerea pl ilor compensatorii pentru renun area la locul de munc n sectoare care se restructureaz are darul de a consuma resurse importante, eventual se rezolv o anumit problem personal , dar nu se ob ine o revigorare n crearea de noi locuri de munc . Pe de alt parte, nivelul sc zut al ajutoarelor pentru omaj nu pot avea rol motivator pentru cel r mas f r loc de munc , att timp ct nu sunt create noi locuri de munc , iar salariile compensatorii acordate doar pentru unele categorii de salaria i creeaz inechit i flagrante. Al treilea grup de indicatori din aceast categorie de calitate a vie ii percepute merg mpreun cu cei referitori la condi iile de via , putnd fi considera i factori determinan i direc i ai acestora. Este vorba de defavorizarea muncitorilor (m5=1,7; codurile 1+2 re in 84% din frecven e); a ranilor (m5=1,9; codurile 1+2 re in 74% din frecven e); a intelectualilor (m5=2,4; codurile 1+2 re in 53% din frecven e) i a subiectului anchetei (m5=2,4; codurile 1+2 re in 57% din frecven e) prin schimb rile produse n perioada postcomunist . Aici trebuie avute n vedere toate schimb rile. Ar fi gre it s reducem aceste schimb ri la cele de natur economic , de trecere la economia de pia , care au antrenat restructur ri economice, disponibiliz ri de for de munc , liberalizarea pre urilor, cre terea infla iei etc. Au fost ns i alte schimb ri care intr n zona responsabilit ii de politic public , cum sunt cele referitoare la distribu ia i redistribu ia veniturilor, care au determinat o polarizare social excesiv , cu s r cirea unei p r i nsemnate din popula ie. Nu ntmpl tor i evaluarea schimb rilor ca atare este pe ansamblu negativ (m5=2,4; codurile 1+2 re in 54% din procente). Un alt grup de indicatori din penultima clas de calitate a vie ii cuprinde percep ia existen ei de conflicte n societatea romneasc

Calitatea vie ii percepute n Romnia

79

referitoare la rela iile s raci-boga i (m5=2,3; codurile 1+2 re in 63% din frecven e); rela iile politice (m5=1,9; codurile 1+2 re in 75% din frecven e); rela iile salaria i-conducere (m5=1,9; codurile 1+2 re in 78% din frecven e). Dup cum se observ , rela iile de munc , rela iile sociale i politice sunt percepute a fi mai deficitare dect cele intergenera ionale, dar mai ales dect cele etnice i religioase din societatea romneasc . n fine, ultimul grup de indicatori ai clasei a VI-a de calitate a vie ii percepute se refer la sfera conducerii. Un prim indicator prive te calitatea conducerii la nivel de ar (m5=1,9; codurile 1+2 re in 77% din frecven e). Comparativ cu situa ia anterioar , n ultimii doi ani (1998-1999) se nregistreaz de departe cele mai mici valori ale indicatorului respectiv. De altfel, pentru perioada 1991-1997, stabilitatea valorilor percep iei calit ii conducerii rii s-a men inut la valorile medii de 2,6-2,8 fa de 3,2 n 1990. Datele din cercetarea panel ne arat cu claritate schimbarea imaginii popula iei despre conducerea rii ncepnd cu 1998. Un alt indicator strns legat de cel anterior este satisfac ia fa de via a politic din ar (m5=1,8; codurile 1+2 re in 80% din frecven e). La acest indicator nregistr m oscila ii mai mari ale valorilor n timp. Nivelurile cele mai sc zute se nregistreaz n anii 1990 i apoi n 1998, 1999, iar cele mai nalte n 1996 (deci dup alegerile generale care au condus la alternan a la guvernare). Imaginea public negativ a institu iilor politice i a politicienilor (v zu i de altfel ca principali beneficiari ai schimb rilor postcomuniste) reprezint un avertisment de o deosebit gravitate. F r ndoial c n planul vie ii politice na ionale pot fi enumerate o serie de schimb ri incontestabile de introducere a institu iilor democratice, dar, n acela i timp s-au conferit politicienilor o serie de pozi ii de execu ie, de directori n diverse agen ii na ionale, n locul numirii de speciali ti, locuri n consiliile de administra ie ale unit ilor economice cu capital de stat, ocuparea de func ii publice nalte prin algoritmul politic, f r a fi vorba de func ii politice. De aici adev ratele cruciade ale partidelor pentru a demite oamenii vechii puteri i a- i numi proprii oameni, cu efecte negative chiar asupra eficien ei activit ii institu iilor respective. ntr-o situa ie asem n toare se plaseaz i evaluarea posibilit ilor de influen are a deciziilor la nivelul localit ii (m5=1,8; codurile 1+2 re in 83% din frecven e). Contrar unei a tept ri na ionale pentru un regim politic democratic, oamenii percep conducerea local a se situa foarte departe de ei. Valorile sc zute ale indicatorului se men in pe toat perioada analizat (1990-1999), ciclurile electorale par a nu avea nici o influen aici. Constatarea general este c avem de-a face cu o extrem de sc zut implicare a cet enilor la procesul decizional local, o nentrunire p guboas a cerin elor elementare de motivare pentru participarea cet enilor la rezolvarea problemelor din localitatea n care domiciliaz i unde i pl tesc taxele i impozitele.

80

Ioan M rginean

Clasa a VII-a de calitate a vie ii - Presiunea fiscal


a) ''Posibilitatea de a participa la luarea deciziilor la nivelul rii (m5=1,4; codul 1 re ine 65% din frecven e). Valoarea indicatorului a sc zut n timp fa de 2,2-2,0 din perioada 1990-1992. Popula ia are un sentiment tot mai accentuat de inutilitate, de neputin n raport cu influen area n rezolvarea problemelor la nivelul rii. ntr-un fel, putem spune c avem de-a face cu un decalaj ntre a tept rile din primii ani dup nl turarea vechiului regim i evolu iile ulterioare. Detect m o anumit influen a ciclului electoral, mai exact, dup investirea noilor autorit i cu un anumit capital de ncredere, urmeaz decep ia c s-au n elat din nou. b) Lipsa temerilor privind cre terea pre urilor (m3=1,1; codul 1 - temere foarte mare re ine 91% din frecven e). Pe o scal de la 3 la 1, valoarea indicatorului desemneaz n cel mai nalt grad temerea popula iei fa de cre terea pre urilor. Valoarea medie din 1999 se reg se te n to i anii ncepnd cu 1992, deci imediat dup liberalizarea pre urilor, n octombrie 1991. Evolu ia galopant a valorii indicelui cre terii pre urilor, n condi iile diminu rii valorii reale a salariilor i pensiilor, ndrept e te pe deplin o astfel de percep ie din partea popula iei (A se vedea capitolul special destinat costurilor sociale ale tranzi iei). c) Lipsa temerilor fa de impozite (m3=1,1; codul 1 re ine 86% din frecven e). Valoarea indicatorului din 1999 este cea mai mic din ntreaga perioad studiat , n care temerea fa de impozite s-a men inut totu i la cote alarmante (media cu valori ntre 1,2 i 1,4), r mnnd n cea mai de jos clas de calitate a vie ii. Or, dac n cazul infla iei se pot aduce o serie de argumente legate de natura schimb rilor din economie, de la modelul centralizat la jocul pie ei, f r a se putea justifica ns nivelurile nregistrate, n afara politicilor adoptate n timp, pentru situa ia impozitelor mpov r toare, deciden ii de politici publice r mn responsabili i avem n vedere n special impozitele pe venit i contribu iile de asigur ri sociale, comparabile cu cele mai nalte niveluri din lume, care pot atinge cumulat ntre 20% pentru cele mai mici venituri (cnd se pl tesc doar contribu ii sociale) i peste 50% din veniturile realizate, f r a lua n considerare contribu ia angajatorului de nc cel pu in 35% din salariul asiguratului.

Calitatea vie ii percepute n Romnia

81

* *

1. n urma analizei datelor pentru o perioad de zece ani din ultimul deceniu al secolului trecut, dar primul raportat la regimul democratic postcomunist, concluzia general care se poate desprinde este aceea potrivit c reia calitatea vie ii popula iei n Romnia este perceput a fi n cel mai bun caz una modest , cu pu ine elemente de suport i cu multe zone critice. Abordnd problema n discu ie din perspectiva a ceea ce a teapt subiec ii s fie ntreprins pentru mbun t irea calit ii vie ii n Romnia, se ob ine o list impresionant de dorin e, dominat ns de cerin e pentru: crearea de noi locuri de munc i siguran a acestora, reform i dezvoltare economic . Pentru cei care r spund, dup cerin a de a avea unde munci, sunt importante ac iuni care in, n principal, de performan a conducerii politice: schimbare politic radical , conducere mai bun , nl turarea corup iei i condi iile de via : protec ie social , pre uri, salarii etc. (tabel 2.3).

Tabel 2.3. AC IUNI NECESARE PENTRU MBUN T CALIT II VIE II N ROMNIA (1996-1999)
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Denumire Creare de locuri de munc Schimbare politic radical Oprirea cre terii pre urilor Protec ie social Cre terea salariilor Conducere mai bun S se munceasc mai mult Reform i dezvoltare economic nl turarea corup iei Sprijin pentru agricultur Comportament social adecvat Legisla ie mai bun Reducerea impozitelor Altele Nu r spunde Total 14,5 8,2 8,0 7,6 6,9 6,1 5,3 5,1 3,9 2,3 2,1 1,4 1,2 3,3 24,1 1996 11,8 1,8 12,3 8,7 9,3 4,8 8,4 4,1 5,2 1,8 1,1 1,5 1,8 3,6 23,8 1997 15,4 6,0 7,5 8,3 6,5 3,7 5,4 3,9 4,2 3,4 2,6 2,1 0,7 3,5 26,8

IREA

-%1998 17,1 9,5 6,0 7.2 7,0 8,4 4,4 8,9 3,0 1,8 2,5 0,8 0,6 2,7 20,1 1999 14,7 17,3 4,7 6,0 4,0 7,9 1,9 3,9 2,9 2,0 2,5 1,1 1,5 3,3 26,3

Observ m c trei sferturi din subiec i au indicat ac iuni pe care le a teapt pentru mbun t irea calit ii vie ii n Romnia.

82

Ioan M rginean

2. Se pot constata, totodat , varia ii semnificative ale valorilor diver ilor indicatori ai calit ii vie ii percepute n func ie de st rile de fapt, cu prec dere n cazul situa iilor precare. Cu alte cuvinte, atunci cnd popula ia se confrunt cu dificult i, acestora le corespund, de regul , percep ii i evalu ri mai pu in favorabile sau chiar deosebit de negative. Este cazul indicatorilor nivelului de trai, al activit ii diverselor institu ii publice de la nivel na ional i local, inclusiv conducerea rii i a prim riilor. 3. Clasele de calitate a vie ii sunt delimitate prin valorile medii ale indicatorilor i propor ia r spunsurilor pe variantele utilizate. Referitor la valorile medii, diferen a de 7 sutimi este semnificativ statistic la un prag de 0,05. Dac unele clase se diferen iaz prin cel pu in o zecimal , n unele cazuri diferen ierea (dintre clasa a VI-a i a VII-a) este de 4 zecimi. Diferen e semnificative statistic nu sunt doar pe clase de calitate a vie ii, ci i pentru cea mai mare parte a indicatorilor diagnozei analiza i pe perechi (fiecare cu fiecare). 4. Informa iile referitoare la calitatea vie ii percepute au o structur puternic . A a cum am constatat, nu avem de-a face cu date haotice, pur ntmpl toare, cu varia ii inexplicabile ale valorilor pe care le iau n diverse cercet ri percep iile i autoevalu rile popula iei. Dimpotriv , valorile indicatorilor de percep ie i autoevaluare a calit ii vie ii concord ntre ele, mai puternic n cazul indicatorilor care in de aceea i dimensiune (estimarea veniturilor i satisfac ia fa de venituri, calitatea conducerii rii etc.). O alt particularitate a distribu iilor de frecven a datelor de percep ie i autoevaluare a calit ii vie ii const n gruparea lor pe anumite segmente a diferitelor scale de ierarhizare a variantelor de r spuns cu 3 sau mai multe grade de intensitate. Cu alte cuvinte, nu se nregistreaz valori foarte apropiate pentru toate variabilele de r spuns ale scalelor de tipul: mult - satisf c tor - pu in; foarte mult - mult - satisf c tor - pu in - foarte pu in etc., dar nici nu avem de-a face, dect n cazuri extrem de rare, cu distribu ii normale (n form de clopot, cu valoarea modal la mijlocul scalei) sau cu distribu ii bimodale. De asemenea, se evit cel mai adesea valorile extreme, care ar semnifica st ri foarte negative, respectiv st ri foarte pozitive (reparti ii n form de i sau j). Prin urmare, sunt multe situa iile n care valorile nu se concentreaz la mijloc sau pe extreme, ci pe segmente intermediare ale scalelor, respectiv pe segmentele mediu-nalt sau mediusc zut. Toate aceste caracteristici generale ale distribu iilor valorilor percepute i autoevalu rilor calit ii vie ii ne confirm existen a unor patternuri relativ stabile pentru indicatorii specifici de calitate a vie ii, iar abaterile de la aceste patternuri ndrept esc formularea de concluzii tran ante.

Calitatea vie ii percepute n Romnia

83

5. Valorile celor mai mul i indicatori ai calit ii vie ii percepute au un grad nalt de stabilitate n timp. Din punct de vedere metodologic, putem vorbi astfel de un nalt grad de fidelitate (ncredere) a rezultatelor, iar din punct de vedere explicativ, constat m c intervalul de timp de referin nu a marcat o schimbare important a caracteristicilor calit ii vie ii percepute a popula iei rii. 6. F r a fi de foarte mare amploare, schimb rile care se nregistreaz la nivelul calit ii percepute a vie ii au de regul semnifica ie negativ . Este vorba deci de percep ia deterior rii calit ii vie ii i ea este mai pronun at pentru aspectele care in n principal de condi iile materiale de existen (loc de munc , venituri etc.) i mediul politic.

84

Ioan M rginean

2.3. Profilul calit ii vie ii percepute pe grupuri socio-demografice i ocupa ionale


Dup ce am constatat care este profilul general al calit ii vie ii percepute n Romnia, este recomandabil s urm rim coordonatele acestuia pe grupuri principale de popula ie, constituite n func ie de variabilele sociale cel mai frecvent avute n vedere, cum sunt: sexul, vrsta, mediul reziden ial, preg tirea colar i profesional , ocupa ia i statutul profesional. * Sexul. n cazul popula iei, aceast variabil dep e te func ia de diferen iere morfologic i fiziologic , ea constituindu-se ntr-o baz de structurare a unui set de caracteristici sociale (rela ii, func ii etc.). Prin practica social-istoric s-a constituit un cadru specific de coabitare a celor dou sexe (a se vedea capitolul destinat familiei), dar s-au dezvoltat i anumite forme de inegalitate social , p r i ale unui complex mai general de rela ii de acest tip, defavorabil femeilor, chiar deprivant, subjugant i de exploatare n unele societ i. n epoca modern s-a declan at un amplu proces de sus inere a emancip rii i afirm rii sociale a femeilor n toate sferele vie ii sociale. Ac iunile sunt ndreptate spre nl turarea discrimin rilor de orice fel legate de sexul, vrsta, rasa, originea etnic , social , credin a unei persoane i asigurarea egalit ii de anse pentru accesul la educa ie, loc de munc , promovare, afirmare n societate pe toate planurile: economic, politic, cultural etc. Referindu-ne la societatea romneasc , putem afirma c , n secolul al XX-lea, s-au parcurs pa i importan i n legiferare, dar i n via a practic de realizare a egalit ii sociale ntre b rba i i femei. Iat de ce este deosebit de important s cunoa tem care este calitatea vie ii percepute de c tre b rba i i femei. De i pentru analiza statutului social al femeilor i b rba ilor n societate au relevan numai anumi i indicatori ( ansele de acces la nv mnt constituie un astfel de indicator semnificativ pentru tema n discu ie, pe cnd evaluarea calit ii nv mntului nu mai prezint interes din perspectiva statutului social al b rba ilor i femeilor), vom face o trecere n revist a ntregului set de indicatori ai diagnozei calit ii vie ii percepute, ceea ce ne va permite s cunoa tem n detaliu profilul acesteia pe sexe. n func ie de valorile medii ale indicatorilor analiza i, profilurile calit ii vie ii percepute de c tre b rba i i femei pentru anul 1999 urmeaz trei modele: concordan (acelea i valori pentru b rba i ca i pentru femei), alternan (abaterea valorii individuale fa de media popula iei generale doar n cazul uneia din subpopula iile avute n vedere), opozi ie (ndep rtarea concomitent n sensuri opuse fa de media general a valorilor individuale pentru b rba i i pentru femei).

Calitatea vie ii percepute n Romnia

85

a) concordan . Pentru anul 1999, n cazul a nu mai pu in de 41 de indicatori (din totalul de 62 utiliza i n diagnoz ), mediile profilului calit ii vie ii percepute de c tre b rba i, respectiv de c tre femei coincid sau nu difer ntre ele din punct de vedere statistic (diferen a de sub o zecimal la valorile medii calculate, deci mai mici dect valoarea minim necesar pentru a se accepta diferen e semnificative statistic la pragul de cel pu in 0,05, limit maxim considerat n cercetarea social pentru testarea ipotezei asocierii dintre dou sau mai multe variabile) i, evident, sunt acelea i ca pentru popula ia total (din moment ce n cele dou grupuri de popula ie sunt cuprin i to i subiec ii studia i): rela iile cu vecinii, asigurarea apei potabile, calitatea asisten ei medicale, activitatea poli iei, calitatea nv mntului, a informa iilor primite prin mass-media, a transportului n comun, posibilit ile de recreere, afirmarea n via , accesibilitatea formelor de nv mnt, posibilitatea ob inerii unui loc de munc , participarea la luarea deciziilor la locul de munc , ajutorul semenilor, mul umirea de zi cu zi, aprecierea condi iilor de via de peste 10 ani, satisfac ia fa de profesie, locul de munc , petrecerea timpului liber, calitatea conducerii la nivel de ar i realiz rile n via , autoplasarea pe scala s rac-bogat, percep ia nivelului conflictelor de munc , sociale i politice, nivelul de trai personal fa de anul anterior (1998) i fa de anul 1989, nivelul favoriz rii muncitorilor, ranilor, ntreprinz torilor, politicienilor i a minorit ilor de schimb rile postcomuniste, precum i favorizarea personal , aprecierea schimb rilor postcomuniste, minorit ile pot tr i cu propriile tradi ii i obiceiuri, nivelul ngrijor rii pentru conflictele sociale, pre uri i impozite; b) alternan (13 indicatori la nivelul anului 1999). Diferen ierile prin modelul alternan ei avantajeaz u or b rba ii, n sensul c pentru 7 indicatori valorile medii sunt superioare pentru b rba i comparativ cu femeile: calitatea locuin ei i a mediului natural, veniturile familiei, securitatea pe strad , participarea la decizii la nivelul localit ii i pe ar , percep ia nivelului conflictelor etnice. La rndul lor, femeile nregistreaz valori mai nalte pentru restul de 6 indicatori: aprecierea calit ii conducerii rii, aprecierea calit ii condi iilor de via prezente fa de 1989, respectarea drepturilor personale, o mai redus amenin are la adresa persoanei, percep ia favoriz rii directorilor de schimb rile postcomuniste, o mai redus team de omaj.

86 DIFEREN IERILE PROFILULUI CALIT

Ioan M rginean
II VIE II PERCEPUTE (anul 1999) total (n = 1195) b rba i (n = 566) femei (n = 629) Indicatori de calitate a vie ii a) modelul alternan ei 1.Calitatea locuin ei 2.Calitatea mediului 3.Veniturile familiei 4. Calitatea conducerii la nivel de ar 5. Securitatea pe strad 6. Respectarea drepturilor personale 7. Participarea la luarea deciziilor la nivelul localit ii 8. Participarea la luarea deciziilor la nivel de ar 9. Aprecierea condi iilor de via prezente fa de 1989 10. Percep ia lipsei conflictelor etnice 11. Favorizarea directorilor 12. Lipsa amenin rilor la adresa persoanei 13. Lipsa ngrijor rii fa de omaj T,B 1,8; F 1,9

DE C TRE B RBA I I FEMEI

Valori medii

F 3,5; T,B 3,6 F 3,3; T,B 3,4 F 2,3;T,B 2,4 B 1,8; T,F 1,9 F 2,8; T,B 2,9 B 2,6; T,F 2,7

F 1,7; T,B 1,8

F 1,4; T,B 1,5

B 2,1; T,F 2,2

F 2,9; T,B 3,0 B 4,4; T,F 4,7

B 3,1; T,F 3,3

Calitatea vie ii percepute n Romnia


Indicatori de calitate a vie ii b) modelul opozi iei 1. Starea de s n tate 2. Rela iile de familie 3. Satisfac ia fa familie de via a de F 3,8; T 3,9; B 4,0 B 3,0; T 3,1; F 3,2 F 2,1; T 2,3; B 2,4 F 2,9; T 3,1; B 3,2 1 Valori medii

87
5

F 3,9; T 4,0; B 4,1

4. Condi iile de munc 5. Satisfac ia fa de venituri

6. Percep ia lipsei conflictelor intergenera ionale 7. Percep ia lipsei conflictelor religioase 8 Percep ia favoriz rii intelectualilor de schimb rile postcomuniste

F 2,4; T 2,5; B 2,7

F 2,6; T 2,7; B 2,8

F 2,3; T 2,4; B 2,5

9. Lipsa ngrijor rii fa de criminalitate* F 1,7; T 1,8; B 1,9 ______________ * scale cu 3 grade de intensitate. Not : Diferen a mai mare de o zecimal dintre valorile medii ale indicatorilor este semnificativ statistic la p = 0,05.

Informa iile prezentate anterior eviden iaz faptul c n privin a profilului calit ii vie ii percepute exist puternice asem n ri ntre b rba i i femei. Mai exact, att b rba ii, ct i femeile percep o calitate a vie ii relativ modest , cu multe aspecte deosebit de critice. Acest profil este totu i ceva mai favorabil n cazul b rba ilor comparativ cu cel al femeilor. Aceast diferen iere rezult att din reparti ia celor 22 de indicatori ai modelelor alternan ei sau opozi iei b rba i-femei (respectiv 15 n favoarea b rba ilor i 7 n favoarea femeilor), ct i din faptul c valorile de diferen iere, de i mici, avantajeaz b rba ii. Astfel, pentru diferen ierile de 3 zecimale ale valorilor medii la 3 indicatori sunt avantaja i b rba ii i la un indicator sunt favorizate femeile. Diferen ele de 2 zecimale se distribuie 5 n favoarea b rba ilor i 2 n favoarea femeilor, iar diferen ierile de o singur zecimal : 7 avantajeaz b rba ii, iar 4 avantajeaz femeile.

88

Ioan M rginean

Dac ne referim numai la indicatorii relevan i pentru statutul social al persoanei n societate, constat m c un num r redus dintre ei au valori diferite pentru cele dou sexe. Pentru b rba i este vorba de influen area deciziilor la nivelul localit ilor i la nivel de ar , satisfac ia fa de venit, rela iile de familie i satisfac ia fa de via a de familie. n dreptul femeilor aliniem indicatorii respectarea drepturilor personale, calitatea condi iilor de munc , percep ia lipsei amenin rilor, o mai redus team de omaj. O aten ie special merit acordat aprecierii rela iilor de familie i mul umirea fa de acestea, care ar putea fi legate att de implicarea n mai mare m sur a femeilor n via a de familie, cu toate dificult ile acesteia fa de o anumit deta are a b rba ilor, dar i cu un posibil statut de dependen economic (femeile casnice), cu violen ele la care sunt supuse unele femei n familie, cu problemele asociate supravie uirii so iei dup decesul so ului. La o serie de al i indicatori cu semnifica ie pentru statutul social al persoanei, valorile medii pentru cele dou subpopula ii coincid: posibilitatea ob inerii unui loc de munc , luarea deciziilor la locul de munc , satisfac ia fa de profesie, posibilit ile de afirmare n via i realiz rile din via . Restul diferen ierilor se refer la percep ia i evaluarea specific de c tre b rba i i femei a st rii personale sau a mediului social imediat sau mai ndep rtat, f r a se putea face trimiteri nemijlocite la statutul social. Ele exprim mai degrab moduri diferite de organizare a vie ii sau nivelul diferit de a teptare dect pozi ii sociale diferite. A a, de exemplu, urm torii indicatori sunt percepu i mai favorabil de c tre b rba i: s n tatea personal , securitatea pe strad , satisfac ia fa de rela iile dintre oameni, percep ia lipsei conflictelor intergenera ionale, religioase i etnice, favorizarea intelectualilor de schimb rile postcomuniste, lipsa ngrijor rii fa de criminalitate. La rndul lor, al i indicatori sunt percepu i mai favorabil de c tre femei: activitatea poli iei, calitatea nv mntului i informa iilor mass-media, posibilit ile de recreere, ajutorul semenilor, proiec ia asupra condi iilor de via din ar peste 10 ani, satisfac ia fa de via a politic din ar , favorizarea ranilor i directorilor de schimb rile postcomuniste, aprecierea direc iei schimb rilor postcomuniste. Un astfel de profil n privin a calit ii vie ii percepute sus ine un nalt grad de apropiere a statutului social perceput de b rba i i femei, ceea ce este de natur s contrazic acele lu ri de pozi ie prin care se exploateaz nepermis, pentru a c tiga capital social, eventual politic, ideea feminist , prin exacerbarea diferen ierilor de gen pentru domenii insuficient documentate, unele de import i care nu au leg tur efectiv cu tema. Or, analiza egalit ii de anse b rbat-femeie trebuie s se refere la ceea ce conteaz pentru statutul social al persoanei n societate: accesul la educa ie i formarea profesional , n acord cu aspira iile i op iunile proprii, practici nediscriminatorii de angajare i recompensare a muncii, accesul la status-uri sociale, economice, politice, culturale de prestigiu. Prin urmare,

Calitatea vie ii percepute n Romnia

89

nu ar trebui incluse acele elemente care este normal s fie diferite i este anormal s fie identice. Nu se avanseaz n promovarea drepturilor femeilor, dorindu-se s se ob in paritatea cu b rba i n orice domeniu, i aceasta nu n propriul lor interes, ci pentru a sus ine o preten ie care, din start, este absurd . Fiin ele umane au personalitate distinct i dezvolt seturi de aspira ii, motiva ii, interese, idealuri i preocup ri diferite nu numai de la un individ la altul, dar i de c tre acela i individ n momente diferite ale ciclului vie ii sale. Re innd nevoia de suport pentru ideea feminist autentic , care nu poate presupune ns o societate lipsit de farmecul care d , n ultim instan , sarea i piperul vie ii umane, legat de convie uirea b rba ilor i femeilor, se impune s fie nt rit respectul reciproc ntre oameni, nl turarea obstacolelor birocratice din calea afirm rii n via a fiec ruia, protec ia celor nedrept i i prin acte publice sau private, a celor care au de suferit n urma abuzului i violen ei din familie etc. * Vrsta. Constituirea profilului calit ii vie ii n func ie de vrst pune mai nti problema delimit rii unor grup ri de popula ie pe intervale de ani de via . Gruparea este necesar , pe de o parte, datorit faptului c este dificil s se efectueze analize comparative pentru fiecare an n parte, variabila vrst pentru popula ia adult putnd avea peste 70 de valori, i pentru care ar trebui s avem frecven e suficient de mari pentru a fi semnificative statistic, ceea ce este deosebit de costisitor, f r un c tig corespunz tor n planul cunoa terii, deoarece, referitor la popula ia adult , nu ne putem a tepta la varia ii semnificative ale profilului calit ii vie ii, ca n mai multe alte domenii, pe cohorte de cte un an. Pentru solu ionarea problemei, pot fi urmate dou modalit i de lucru. n prima variant , ceva mai laborioas , se nregistreaz mai nti vrsta subiec ilor n ani mplini i i apoi se ncearc , prin metode statistice de grupare, s se delimiteze eventualele linii de demarca ie n privin a profilului calit ii vie ii. A doua metod , mai simpl , dar i cu rezultate mai pu in exacte, const n adoptarea prealabil a unor grup ri de vrst , cel mai adesea de cte 5-10 ani, culegerea datelor pe baza acestor grup ri i apoi analiza statistic , pentru a urm ri dac se nregistreaz asem n ri, respectiv deosebiri ale profilului calit ii vie ii percepute pe grup rile teoretice efectuate. Eventual, se fac regrup ri prin unirea intervalelor ini iale. Aceasta a fost i modalitatea de lucru adaptat n cercet rile noastre, ajungnd s efectu m analiza final pe cteva categorii ale ciclului vie ii, respectiv tineri, adul i, vrstnici. n definirea categoriilor de vrst amintite, s-au utilizat mai multe criterii sociale. Astfel, pentru categoria tineret s-a operat cu criterii, legate de ncheierea procesului de colaritate, dobndirea calific rii i practicarea unei ocupa ii, ntemeierea unei familii proprii, apari ia copiilor. n func ie de

90

Ioan M rginean

aceste criterii categoria popula iei tinere cu care am operat a fost cea de vrst 18-30 de ani, mult uzitat , de altfel, n cercet ri sociale i practica de zi cu zi. Mai dificil se dovede te a fi determinarea liniei de la care putem vorbi de vrstnici. i aici s-au utilizat tot criterii sociale, i nu strict biologice legate de mb trnire. De altfel, mpreun cu to i cei care au bun -cuviin , nu vom folosi expresiile b trn, b trn , ci acelea de vrstnic, vrstnic , persoane aflate la o vrst naintat etc. n practica social se nregistreaz varia ii importante ale percep iei a ceea ce este o persoan vrstnic . Pentru tineri, distan a, m surat n ani care i desparte de o astfel de postur este considerabil , a a nct ei coboar limita respectiv la 50 de ani i chiar sub 50 de ani. Cu ct se nainteaz ns n vrst , cu att se tinde ca limita de la care se consider c cineva este n vrst (vrsta a treia) s fie mai nalt . Din punct de vedere al succesiunii genera iilor, perioada de 25-30 de ani o reprezint segmentul de via de trecere de la antecesori la succesori. Dac adopt m perioada de 25 ani, am avea ntr-adev r stratul genera iei a treia la vrsta de 50 ani. Totu i nu cred c putem vorbi de popula ie vrstnic la o astfel de vrst , cu att mai mult cu ct, n ultimele decenii, a avut loc o sporire a vrstei p rin ilor la na terea primului lor copil. Totodat , este de avut n vedere faptul c , n ultimii 70 de ani, durata medie a vie ii a sporit i n Romnia de la 42 de ani la aproape 70 de ani (67 de ani b rba ii i 73 de ani femeile), ceea ce reprezint un salt deosebit, de i nc nu s-a atins nivelul de 85 de ani din rile puternic dezvoltate i cu att mai pu in nu s-a ajuns la nivelul care se consider a fi programarea genetic a vie ii speciei umane (120 de ani?). Din aceste motive, pragul de trecere la vrsta a treia este mpins ntre 60 i 70 de ani. De altfel, i criteriul social principal de delimitare, la care facem apel i care prive te ncheierea carierei profesionale a persoanei, nu neap rat o dat cu pensionarea, ci prin restrngerea activit ii la sfera gospod riei, sus ine aceast idee. Gruparea de vrste din zece n zece ani a segmentului 30-70 de ani ne-a permis s lu m n considerare praguri diferite pentru a urm ri asem narea/diferen ierea profilului calit ii vie ii n func ie de vrsta subiec ilor. Rezultatele compara iilor efectuate pentru Romnia indic mai degrab pragul de 70 de ani pentru diferen ierea cea mai mare pe categorii ale ciclului vie ii. n cercet rile noastre, circa 30% din subiec ii de vrst de peste 60 de ani au declarat c lucreaz nc . Revenind la profilul calit ii vie ii percepute pe categorii de vrst , concluzia general pe care o formul m este aceea c , i n cazul acesta, ca i n cazul criteriului anterior, predomin apropierile. Singurul indicator ale c rui valori se diferen iaz pentru toate marile grup ri de vrst nu constituie o surpriz , din moment ce este vorba de starea de s n tate (m5=3,7 n cazul tinerilor, 3,1 pentru persoanele n vrst de 31-60 de ani,

Calitatea vie ii percepute n Romnia

91

2,5 pentru cele n vrst de 61-70 de ani i 2,2 pentru vrst de peste 70 de 1 ani) . Pentru anul 1999, indicatorii care nregistreaz acelea i valori indiferent de categoria de vrst considerat se refer la nu mai pu in de 37 de indicatori (n baza notei anterioare, ei ar putea fi i mai numero i): calitatea mediului natural, rela iile cu vecinii, asigurarea apei potabile n localitate, aprecierea activit ii poli iei, calitatea transportului n comun, calitatea activit ii prim riei, accesibilitatea formelor de nv mnt, securitatea pe strad , participarea la luarea deciziilor la locul de munc (popula ia activ ), n localitate i la nivelul rii, proiec ia condi iilor de via de peste 10 ani, satisfac ia fa de profesie i de locul de munc , fa de via a de familie i rela iile dintre oameni, percep ia conflictelor intergenera ionale, de munc , boga is raci, etnice, nivelul de trai personal comparativ cu anul anterior, favorizarea muncitorilor, ranilor, intelectualilor, ntreprinz torilor, minorit ilor i personal de schimb rile postcomuniste, aprecierea acestor schimb ri, gradul de amenin are resim it, via a minorit ilor, ngrijor rile fa de omaj, conflicte, criminalitate, pre uri i impozite. Tinerii (18-30 ani) se deta eaz printr-un profil al calit ii vie ii percepute u or mai favorabil comparativ cu cel al celorlalte categorii de vrst . Cu toate acestea, i pentru tineri profilul calit ii vie ii percepute se nscrie n nota general de cel mult modest, cu importante zone critice, nregistrat pentru ansamblul popula iei Romniei. Putem ns constata c nu avem de-a face cu o discriminare a tineretului, situa ia precar n care acesta se afl se datoreaz problemelor grave existente n societate i cu care se confrunt ntreaga popula ie. n plus, pe lng o s n tate mai bun , tinerii ntrunesc valori mai nalte i pentru al i 9 indicatori, comparativ cu celelalte categorii de popula ie. Este vorba de urm torii indicatori: rela ii de familie mai bune (m5=4,1 fa de 3,8 pentru popula ia n vrst de peste 70 de ani); venituri mai mari (m5 =2,6 fa de 2,1 pentru popula ia n vrst de peste 60 de ani); percep ia preocup rii societ ii pentru nevoia i (m3=2,3 fa de 2,0 la vrstnici), posibilitatea ob inerii unui loc de munc (m5=2,0 fa de 1,8 la popula ia de 31-60 de ani), posibilit i mai bune de afirmare n via (m5=2,3 fa de 2,0 pentru gruparea de peste 60 de ani), o mai mare respectare a drepturilor personale (m5=2,8 fa de 2,6 pentru
1) Not : Avnd n vedere volumele grupurilor delimitate de la 100 de subiec i pentru grupul cel mai naintat n vrst, de la 70 ani n sus, la aproape 7 sute, pentru popula ia adult cuprins n intervalul 31-60 ani, n acord cu rezultatele testului Tukey, diferen ele semnificative statistic sunt de minim 2-3 zecimale la valorile medii. Testul Tukey HSD de calcul al diferen elor dintre valorile medii pentru mai mult de dou grupuri utilizeaz mediile armonice cnd mrimea grupurilor este inegal, dar nu garanteaz nivelul erorilor de tip I. Cu alte cuvinte, ne putem afla n situa ia s respingem incorect ipoteza nul, a lipsei de diferen ntre valorile comparate. Aceasta nseamn c se consider a fi diferit, ceea ce n realitate poate fi asemntor, i deci trebuie s fim mai precau i pentru diferen ele aflate la linia pragului statistic de semnifica ie.

92

Ioan M rginean

popula ia n vrst de peste 30 de ani), mul umirea n via a de zi cu zi (m5=3,0 fa de 2,6 la popula ia de 31-70 de ani), condi iile de via de 2,0 pentru vrstnice), satisfac ia fa de veniturile (m5=2,4 fa personale (m5=2,4 comparativ cu 2,0 pentru cei mai n vrst subiec i). Pentru al i 6 indicatori, tinerii i popula ia n vrst de 31-60 de ani au valori mai favorabile dect popula ia vrstnic : rela iile de familie i (m5=4,1-4,0 comparativ cu 3,8 pentru vrstnici); asisten a medical calitatea nv mntului (m5=3,4 fa de 3,0 pentru popula ia vrstnic ); informa iile mass-media (m5=3,6 fa de 3,3); posibilit ile de recreere (m5=2,8 fa de 2,5 pentru vrstnici), autoplasarea pe scala s raci-boga i (m10=3,9-3,7 fa de 3,4 pentru vrstnici). Tot mpreun cu popula ia n vrst de 31-60 de ani, tinerii exprim o mai redus satisfac ie fa de realiz rile din via (m5=3,2-3,3 comparativ cu 3,5 la vrstnici) i ar conta cel mai pu in pe ajutorul semenilor (m5=1,8-1,7 fa de 2,0 pentru popula ia n vrst de peste 70 de ani). Ace tia sunt singurii indicatori ale c ror valori pentru tineri sunt inferioare celor ale popula iei vrstnice. Aceste diferen e par a fi de a teptat de altfel. Tinerii au mai pu in nevoie de ajutorul celorlal i i se bazeaz n mai mare m sur pe for ele proprii. Din acest motiv, rezultatul nu poate exprima percep ia unei mai reduse solidarit i umane, cnd ei declar c nu ar conta pe ajutorul semenilor. Ct prive te al doilea indicator, o stare mai redus de mul umire pentru realiz rile din via este de n eles la vrsta tn r . Nemul umirea poate fi ns i surs de frustrare pentru unele persoane. Popula ia n vrst de 31-60 de ani. Profilul calit ii vie ii percepute de categoria popula iei adulte, cea mai numeroas din e antion, se apropie n cea mai mare m sur de cel nregistrat pentru ansamblul popula iei. De altfel, ei reprezint aproape 60% din totalul popula iei studiate n fiecare an (56% n anul 1999). ntr-adev r, dac la cei 37 de indicatori cu valori nediferen iate pentru toate categoriile de vrst , mai ad ug m i acei indicatori ale c ror valori pentru popula ia de 31-60 de ani nu se diferen iaz de colectivitatea total , ajungem la 52 de indicatori din 62. Pentru cei 10 indicatori de diferen iere pentru popula ia n vrst de 31-60 de ani, 8 au acelea i valori ca i tinerii (6 cu valori mai mari dect ale vrstnicilor i 2 cu valori mai mici), iar la doi indicatori: mul umirea n via a de zi cu zi i starea de s n tate, popula ia adult are valori inferioare tinerilor. Popula ia n vrst de peste 60 ani. Profilul calit ii vie ii popula iei n vrst de peste 60 ani se caracterizeaz prin valori mai defavorabile la cvasitotalitatea indicatorilor de diferen iere. Zonele cele mai critice sunt starea de s n tate, asisten a medical primit , veniturile, autoplasarea pe scala s raci-boga i, respectarea drepturilor personale, ncrederea n ajutorul semenilor, mul umirile n via a de zi cu zi.

Calitatea vie ii percepute n Romnia

93

Popula ia n vrst de peste 70 de ani. La aceast categorie de vrst se accentueaz aspectele defavorabile ale profilului calit ii vie ii, fiind implicate acelea i aspecte specificate la categoria anterioar , la care se mai adaug o stare mai proast a rela iilor de familie i a calit ii locuin ei. * * *

Rezultatele analizelor comparative pe grupuri de vrst ndrept esc demersurile ntreprinse att pentru a constata care sunt aspectele comune ale profilului calit ii vie ii, predominante dealtfel, ct i ceea ce diferen iaz anumite categorii de vrst . Profilul calit ii vie ii are un traiect regresiv pe m sura naint rii n vrst . Acest fapt s-ar putea nscrie n logica vie ii umane dac problema nu ar fi ns deosebit de grav , dac avem n vedere faptul, enun at deja, c pe ansamblu calitatea vie ii locuitorilor Romniei are valori sc zute. n aceste condi ii, evolu ia regresiv are loc de la ceva critic la ceva i mai critic. * Mediul reziden ial. Fiec ruia din cele dou medii reziden iale, respectiv ruralul i urbanul, privite din perspectiva condi iilor de via specifice, le sunt asociate anumite avantaje i dezavantaje. De altfel, satul i ora ul, tipurile de localit i ce corespund mediilor reziden iale, se constituie n op iuni de locuire pentru popula ie, iar acestea se concretizeaz sub influen a diferitelor transferuri din societate, prin migra ia rural-urban n ambele sensuri. Dac societ ile tradi ionale (premoderne) au fost preponderent rurale, un rural subordonat urbanului (cet ii ora ului), n care se concentrau activit ile politico-administrative, militare, dar i cele nonagrare, me te ug re ti, comerciale etc., n societ ile moderne, prin industrializare, s-a declan at procesul de migra ie rural-urban, a a nct s-a ajuns ca, n rile dezvoltate, la ora e s locuiasc majoritatea popula iei. Totu i, n celelalte ri, ntre care i Romnia, n rural continu s locuiasc o parte deosebit de nsemnat de popula ie. Modernizarea ruralului i urbanului s-a realizat diferen iat n aceste ri. n urban au continuat s se concentreze activit ile economice nonagricole, aduc toare de venituri mai mari, comparativ cu agricultura, i, totodat , s-a progresat mai rapid n ceea ce prive te confortul locuirii (electricitate, ap curent , canalizare, str zi asfaltate etc.); se resimt ns importante neajunsuri ale convie uirii n marile aglomer ri de popula ie. Ct prive te ruralul, avantajele lui se refer la condi iile de via mai apropiate de natur . ntre dezavantaje, n plus fa de gradul redus de confort, sunt de re inut accesul mai redus al locuitorilor la educa ia formal , care s permit diversificarea op iunilor profesionale. Ruralul a r mas preponderent agrar,

94

Ioan M rginean

iar agricultura este dezavantajat n competi ie cu celelalte sectoare economice. Acest aspect a fost exacerbat n societatea romneasc n a doua jum tate a secolului al XX-lea, prin cooperativizarea for at a agriculturii i declan area unui proces masiv de migrare a popula iei din rural n urban n c utare de locuri de munc n industrie. Investi iile n rural au r mas la nivel extrem de redus, exceptnd electrificarea i procurarea de ma ini agricole. n timp ce, n rile dezvoltate, unde ruralul, modernizat din punct de vedere al confortului locuirii, re ine doar o mic parte din popula ie, sunt adoptate politici de suport pentru agricultur i implicit pentru locuitorii din rural, mai ales c mul i or eni s-au mutat cu locuin ele n afara marilor aglomer ri, regimul comunist a adoptat o politic opus . Sub pretextul unor m suri de sistematizare rural , s-a trecut la un plan de restrngere for at a perimetrelor satelor, la desfiin area unora, considerate neviabile, i str mutarea popula iei n blocuri f r asigurarea celor mai elementare condi ii de locuit (blocuri confort IV). Dup nl turarea regimului comunist, ruralului i s-a recunoscut dreptul la existen , fiind adoptate unele m suri destinate s repare consecin ele negative acumulate anterior, ntre care restituirea p mntului proprietarilor, reconsiderarea zonelor intravilane destinate construc iilor etc. Nu este locul aici s analiz m n detaliu oportunitatea unor decizii, efectele diferitelor ac iuni ntreprinse pentru redarea credibilit ii ruralului ca mediu reziden ial; este evident ns faptul c s-au produs schimb ri semnificative n acest domeniu. Corelat cu reducerea num rului locurilor de munc n ora e, dup 1990 s-a diminuat drastic volumul migra iei rural-urban i a nceput s se manifeste migra ia de sens contrar: fo tii s teni revin la obr ie, unii for a i de mprejur ri, al ii n c utarea unui mediu de via mai prielnic (a se vedea capitolul destinat acestei teme). n urma prezent rii succinte a caracteristicilor locuirii n satele i ora ele Romniei, este de a teptat ca profilurile calit ii vie ii percepute s nregistreze diferen e notabile. Aceasta este i situa ia constatat n cercet rile ntreprinse. Astfel, pentru anul 1999, din 62 de indicatori, numai 24 au valori concordante; prin urmare, avem o situa ie asem n toare cu aceea ntlnit n cazul vrstei, de diferen ieri tineri-vrstnici, i mult mai ndep rtat de profilurile calit ii vie ii percepute de b rba i i femei, unde predomin apropierile. Cei 24 de indicatori de concordan ai profilurilor calit ii vie ii percepute de s teni i or eni se refer att la condi iile de locuit i calitatea serviciilor, ct i la indicatori mai generali, cum sunt raportarea la institu iile publice. Iat lista acestor 24 de indicatori: calitatea locuin ei, rela iile cu vecinii, asigurarea apei potabile, calitatea nv mntului, posibilit ile de ob inere a unui loc de munc , posibilitatea de afirmare n via , respectarea drepturilor personale, participarea la influen area deciziilor la locul de munc , mul umirea n via a de zi cu zi, evaluarea

Calitatea vie ii percepute n Romnia

95

condi iilor de via prezente fa de 1989, satisfac ia fa de locul de munc , petrecerea timpului liber, via a de familie i veniturile personale, autoplasarea pe scala s rac-bogat, evaluarea nivelului conflictelor etnice, nivelul de trai personal comparativ cu 1989, favorizarea muncitorilor, ranilor i minorit ilor de schimb rile postcomuniste, evaluarea gradului n care minorit ile pot tr i n propriile tradi ii i obiceiuri. Pentru indicatorii de diferen ieri, 38 la num r, predomin modelul opozi iei rural-urban, raportat la valorile medii pentru ansamblul popula iei, mai exact la 25 de indicatori, fa de numai 13 indicatori care urmeaz modelul alternan ei. Totu i, i de aceast dat , diferen ele dintre valorile medii nu sunt excesive. Cele mai multe diferen ieri se situeaz de fapt n imediata apropiere a pragului de semnifica ie statistic (adic o diferen de 1-2 zecimale la valorile medii), dar i cu unele distan ri mai pronun ate, de pn la 6 zecimale la valorile medii. * * Dac urm rim configura ia profilurilor calit ii vie ii pe medii reziden iale, constat m c 22 de indicatori au valori mai mari pentru rural, comparativ cu urbanul, care, la rndul s u, nregistreaz valori mai mari la 16 indicatori. Dintre ace ti indicatori, unii au semnifica ie pentru condi iile n care tr iesc locuitorii din cele dou medii reziden iale. Din aceast ultim perspectiv , ruralul este avantajat prin: mediul natural (3,7 fa de 3,1 n urban), securitatea pe strad (3,0 fa de 2,61), participare la decizie la nivelul localit ii (2,0 fa de 1,61), satisfac ia fa de rela iile dintre oameni (2,8 fa de 2,6), o mai redus presiune a amenin rilor (3,4 fa de 3,1), o team mai redus de omaj i criminalitate (1,9 fa de 1,7), fa de conflicte sociale (1,9 fa de 1,8) i fa de impozite (1,2 fa de 1,1). Ct prive te urbanul, re inem: rela iile de familie (4,1 fa de 3,9), condi iile de munc (3,3 fa de 2,8), calitatea informa iei mass-media (3,7 fa de 3,4), transportul public (2,9 fa de 2,7), posibilit ile de recreere (2,7 fa de 2,5), accesibilitatea nv mntului (2,9 fa de 2,5), satisfac ia fa de profesie (3,6 fa de 3,4), asisten a medical (3,4 fa de 3,2), proiec ia condi iilor de via de peste 10 ani (3,0 fa de 2,7). Dup cum putem constata, cele dou medii reziden iale i mpart atractivitatea, dac ne putem exprima astfel, avnd n vedere nivelul sc zut al valorilor pentru to i indicatorii diagnozei calit ii vie ii percepute. Mai exact ar fi s concludem c ruralul este avantajat ca mediu de locuire, iar urbanul ca mediu de activitate profesional . De asemenea, mai re inem faptul c popula ia din urban este mai optimist comparativ cu cea din rural, n schimb aceasta din urm resimte mai pu in multe din neajunsurile vie ii, *

96

Ioan M rginean

avnd probabil, a tept ri mai modeste fa de modul n care este condus ara i administrat localitatea, pericolul conflictelor din societate, ngrijorarea fa de consecin ele sociale negative ale unor schimb ri comparativ cu popula ia urban . * Preg tirea colar . Preg tirea colar are multiple influen e asupra sistemului de gndire, atitudini, valori, aspira ii i comportamente ale oamenilor. De fapt, este vorba de nivelul de preg tire, formele acesteia, tipul de coal i chiar unit ile de nv mnt unde o persoan sau alta s-a reg sit pe parcursul carierei colare i universitare. Func iile sociale care revin colii n societatea modern , de educa ie i formare profesional a noilor genera ii i, prin aceasta, influen area carierelor ocupa ionale i ale statusurilor sociale de mai trziu, fac din accesul nengr dit la educa ie un criteriu dintre cele mai importante de judecare a tipului de societate, fiind de dorit ca recrutarea pentru pozi iile economice, sociale, culturale i politice nalte s se bazeze pe competen i efort personal, printr-o competi ie deschis tuturor. Prin urmare, este firesc s punem n rela ie coala cu profilul calit ii vie ii. Analiza noastr se refer la nivelul preg tirii colare, avnd n vedere dispunerea institu ional : persoane care au urmat numai cteva clase (n extremis, nici una), absolven i de coal general , profesional , liceu, postliceal i nv mnt superior. Constat rile la care am ajuns sus in a teptarea potrivit c reia profilul calit ii vie ii se diferen iaz ntr-o m sur important n func ie de nivelul preg tirii colare. Astfel, dac pentru un num r de 30 de indicatori ai profilului calit ii vie ii percepute, n cercetarea din anul 1999, valorile acestora coincid sau se afl n limita spa iului de varia ie ntmpl toare, f r diferen iere real pentru al i 32 de indicatori, din totalul de 62, valorile sunt diferen iate pe niveluri de preg tire colar . De aceast dat ns , modelul dominant al diferen ierilor este unul cresc tor, raportat la num rul anilor de coal , n sensul c persoanele cu un nivel de preg tire colar mai nalt percep o calitate a vie ii mai favorabil fa de cele cu preg tire mai sc zut . Indicatorii cu valori concordate sunt urm torii: rela iile cu vecinii, asigurarea apei potabile, calitatea nv mntului, posibilit ile de recreere, preocuparea societ ii pentru nevoia i, activitatea prim riei, calit ile conducerii rii, posibilitatea ob inerii unui loc de munc , respectarea drepturilor personale, luarea deciziilor la nivel de localitate i ar , satisfac ia fa de locul de munc , modul de petrecere a timpului liber, via a politic din ar i realiz rile din via , conflictele intergenera ionale, de munc , boga i-s raci, politice, religioase, etnice, nivelul de trai fa de anul trecut, favorizarea muncitorilor, ranilor, intelectualilor, politicienilor, minorit ilor, gradul amenin rilor, teama de criminalitate, pre uri i impozite.

Calitatea vie ii percepute n Romnia

97

Ct prive te diferen ierile, este de semnalat faptul c , n acord cu modelul cresc tor, profilurile calit ii vie ii pentru nivelurile de preg tire vecine se asem n ntr-o mult mai mare m sur dect cele pentru nivelurile mai ndep rtate. Situa ia cu care avem de-a face este de asemenea natur nct, prin trecerea de la un nivel de preg tire colar la cel imediat urm tor, valorile unor indicatori sporesc cu numai 1-2 zecimale, ceea ce este nesemnificativ din punct de vedere statistic, dar pragul respectiv apare pentru al treilea nivel de preg tire colar (diferen a semnificativ statistic este de minimum 4 zecimale la valorile medii pentru m rimea grupurilor cuprins ntre 100 i 300 de persoane). Astfel, ntre popula ia care a urmat numai cteva clase primare i absolven ii de coal general diferen ele de percep ie a calit ii vie ii, de i prezente, nu sunt consistente. Popula ia cu cteva clase primare (n=210 subiec i). Profilul calit ii vie ii pentru indicatorii de diferen iere este cel mai pu in favorabil. Fa de absolven ii de coal general , deosebirile sunt totu i minime, iar cel mai relevant indicator de diferen iere pentru calitatea vie ii este autoplasarea pe scala s rac-bogat (m10=2,9 fa de 3,6). La aceast categorie de popula ie se fac resim ite i efectele nefavorabile asupra calit ii vie ii, ale altor variabile analizate, cum ar fi vrsta mai naintat . Astfel, din totalul de 32 de variabile de diferen iere, pentru 29 valorile calit ii vie ii percepute de c tre popula ia care a urmat doar cteva clase primare sunt inferioare cel pu in fa de popula ia cu studii superioare. Cele mai multe distan ri nefavorabile celor cu un nivel de colaritate redus se refer la condi iile de via i de munc : veniturile familiei (m5=1,9 fa de 2,9 pentru popula ia cu studii superioare), scala s rac-bogat (m10=2,9 fa de 4,5), favorizarea personal de schimb ri (m5=2,3 fa de 2,9), accesibilitatea nv mntului (m5=2,4 fa de 3,1), mul umirea de via a de zi cu zi (2,0 fa de 3,0) proiec ia condi iilor de via de peste 10 ani (2,6 fa de 3,4), aprecierea condi iilor de via percepute (2,0 fa de 2,5). Indicatorii pentru care popula ia r mas la primul nivel de colaritate nregistreaz valori mai mari fa de celelalte categorii de popula ie se refer la calitatea mediului (m5=3,5, fa de 3,1 pentru popula ia cu studii superioare), activitatea poli iei (m5=3,4 fa de 2,9), ncrederea n ajutorul semenilor (m5=2,0 fa de 1,5), securitatea pe de 2,6). Dintre ace ti indicatori, doar ultimii doi strad (m5=3,0 fa conteaz pentru calitatea vie ii personale. Pe ansamblu, aceast categorie de popula ie are valori diferen iate (n majoritatea cazurilor, mai mici) fa de cel pu in o alt categorie pentru to i cei 32 de indicatori de diferen iere. Popula ia absolvent de coal general (n=339 de subiec i). Profilul calit ii vie ii acestei categorii de popula ie poart amprenta unei colarit i reduse, fiind foarte aproape de acela al popula iei care nu a absolvit coala general (excep ie autoplasarea pe scala s rac-bogat), dect de a celor care au urmat coli postgenerale. Evident i de aceast

98

Ioan M rginean

dat , diferen ierile mai mari, prin defavorizare, se produc fa de popula ia cu studii superioare: rela iile de familie (3,9 fa de 4,3), locuin (3,4 fa de 3,8), condi iile de munc (2,8 fa de 3,6), veniturile familiei (2,1 fa de 2,9), posibilitatea de afirmare n via (2,1 fa de 2,5), accesibilitatea nv mntului (2,6 fa de 3,1), mul umirea n via a de zi cu zi (2,6 fa de 3,0), proiec ia condi iilor de via de peste 10 ani (2,6 fa de 3,4), aprecierea condi iilor de via prezente (2,1 fa de 2,5), satisfac ia fa de profesie (3,2 fa de 3,9), autoplasarea pe scala s rac-bogat (3,6 fa de 4,5), nivelul de trai comparativ cu 1989 (1,9 fa de 2,5), promovarea de schimb ri (2,3 fa de 2,9). Popula ia absolvent de coal profesional (n=207 de subiec i). Valorile profilului calit ii vie ii acestei categorii de popula ie se afl undeva ntre cele mai pu in favorabile valori ntlnite la popula ia care a urmat doar cteva clase primare i cele mai favorabile, specifice popula iei cu studii superioare. Indicatorii de distan are favorabil fa de prima categorie de popula ie se refer la rela iile de familie, condi iile de munc , veniturile familiei, autoplasarea pe scala s raci-boga i, dar i o distan are nefavorabil n privin a temerii de omaj. Popula ia absolvent de liceu (n=244 de subiec i). Profilul calit ii vie ii percepute se distan eaz n mai mare m sur prin valori favorabile de cele ale popula iei care a urmat cteva clase primare, dar se apropie n mare m sur de cel al absolven ilor de nv mnt superior. ntradev r, la acest nivel, dispar multe din dezavantajele fa de popula ia cu studii superioare nregistrate pentru categoriile cu mai pu ini ani de coal . Pentru prima rela ie consemn m indicatorii: veniturile familiei, participarea la decizie la locul de munc , mul umirea n via a de zi cu zi, proiec ia condi iilor de via de peste 10 ani, satisfac ia fa de profesie, venitul personal, autoplasarea pe scala s rac-bogat. i la aceast categorie este prezent o mai accentuat team de omaj. Popula ia absolvent de coli postliceale (n=74 de subiec i). Acela i profil al calit ii vie ii percepute ce caracterizeaz absolven ii de liceu, respectiv mai favorabil comparativ cu persoanele cu preg tire preliceal i mai pu in favorabil comparativ cu persoanele cu studii superioare. Absolven ii de nv mnt superior (n=116 de subiec i). Profilul calit ii vie ii percepute de absolven ii de nv mnt superior se distan eaz n cea mai mare m sur prin valori mai favorabile fa de celelalte categorii analizate aici. Valorile medii nregistrate nu sunt ns nici de aceast dat deosebit de nalte. Dimpotriv , se r mne la o calitate a vie ii modest . Starea de s n tate (3,5), rela iile de familie (4,3), locuin a (3,8), condi iile de munc (3,6), veniturile familiei 2,9), asisten a medical primit (3,4), posibilitatea de afirmare n via (2,5), accesibilitatea formelor de nv mnt (3,1), participarea la decizii la locul de munc

Calitatea vie ii percepute n Romnia

99

(2,9), mul umirea n via a de zi cu zi (3,0), proiec ia condi iilor de via peste 10 ani (3,4), evaluarea condi iilor de via prezente comparativ cu 1989 (2,5), satisfac ia fa de profesie (3,9), via a de familie (4,2) i veniturile personale (2,7), autoplasarea pe scala s rac-bogat (4,5), nivelul de trai prezent fa de 1989 (2,5), avantajarea persoanei de schimb rile postcomuniste (2,9). * * Nivelul de colaritate se dovede te a marca de o manier semnificativ profilul calit ii vie ii percepute. Dac n cazul variabilei vrst am constatat existen a unui model descresc tor, n sensul c pe m sura naint rii n vrst variabilele indicatorilor de diagnoz a calit ii vie ii scad, pentru variabila nivelul de calificare modelul este cresc tor. Cele mai nalte valori ale diagnozei calit ii vie ii se nregistreaz la popula ia cu studii superioare, f r a putea totu i vorbi nici n acest caz cel pu in de o calitate a vie ii bun , dar este mai pu in critic , comparativ cu popula ia cu o colaritate mai redus . * Statutul ocupa ional. n societatea modern , ocupa iile au cunoscut un proces de profesionalizare, constnd n calificarea prealabil a celor care opteaz pentru o anumit ocupa ie i pe durata exercit rii ei, ca urmare a cre terii complexit ii i rapidit ii deosebite a schimb rilor con inutului muncii etc. Nivelul de profesionalizare atins la un moment dat este diferit de la un grup de ocupa ii la altul i pentru acela i grup de ocupa ii de la o ar la alta, n func ie de gradul de dezvoltare i progresul tehnic realizat. n acord cu constat rile multor speciali ti, omenirea se ndreapt spre ceea ce este denumit societatea cunoa terii, n leg tur cu dezvoltarea tehnologiei informaticii i p trunderea acesteia n toate sferele vie ii sociale, ceea ce necesit n i mai mare m sur un nivel nalt de calificare i specializare n practicarea unei ocupa ii anumite, ca i n activit ile de zi cu zi. De altfel, n societ ile dezvoltate, nv mntul obligatoriu a atins 12-13 ani, fa de 8 ani n Romnia, i include o component general de preg tire informatic i operare cu calculatorul electronic. Dup ce am analizat profilurile calit ii vie ii n func ie de nivelurile de preg tire colar i profesional , apare de la sine n eles s ne oprim i asupra statului ocupa ional al subiec ilor. Prin expresia anterioar se desemneaz un set de caracteristici ale activit ii ocupa ionale ale unei persoane, ncepnd cu faptul de a fi persoan activ sau inactiv din punct de vedere ocupa ional, efectiv ocupat sau temporar neocupat ( omer , alte situa ii), categoria ocupa ional (socio-ocupa ional ) etc. *

100

Ioan M rginean

Pentru constituirea profilului calit ii vie ii percepute pe componente ale statutului ocupa ional, vom avea n vedere mai nti marile categorii socio-ocupa ionale: agricultor, muncitor, tehnician, specialist cu studii superioare. Modelul concordan ei valorilor pentru cele 4 categorii socioocupa ionale caracterizeaz un num r de 23 de indicatori: rela iile cu vecinii, asigurarea apei potabile, calitatea nv mntului, transportul public, posibilit ile de recreere, preocuparea societ ii pentru nevoia i, respectarea drepturilor personale, participarea la decizii la locul de munc i n localitate, satisfac ia fa de via a politic din ar , estimarea gradului de conflict social, intergenera ional i etnic, evaluarea nivelului de trai din ar comparativ cu 1989, gradul de favorizare a muncitorilor, ranilor, intelectualilor, directorilor, politicienilor i minorit ilor, aprecierea schimb rilor, evaluarea respect rii obiceiurilor i tradi iilor minorit ilor, nivelul de ngrijorare fa de pre uri i impozite. Dintre categoriile socio-ocupa ionale, doar agricultorii (n=355 de subiec i n anul 1999) nregistreaz cele mai mici valori la cvasitotalitatea indicatorilor de diferen iere. Este adev rat c n unele cazuri agricultorii nu sunt singurii n aceast ipostaz , muncitorii situndu-se adesea la nivelul agricultorilor, deta ndu-se mpreun de tehnicieni i speciali ti cu studii superioare. Agricultorii au cele mai mici valori medii comparativ cu cel pu in o alt categorie socio-ocupa ional pentru: starea de s n tate (2,8 fa de 3,2-3,6), condi iile de munc (2,6 fa de 3,1-3,5), veniturile familiei (2,1 fa de 2,6-3,0), asisten a medical (3,1 fa de 3,6), calitatea informa iilor mass-media (3,3 fa de 3,6-3,7), posibilit ile de afirmare n via (2,1 fa de 2,3-2,6), accesibilitatea formelor de nv mnt (2,6 fa de 2,9-3,0), proiec ia condi iilor de via de peste 10 ani (2,6 fa de 2,9-3,4), aprecierea condi iilor de via prezente (2,1 fa de 2,3-2,6), satisfac ia fa de profesie (3,2 fa de 3,5-4,0), locul de munc (3,1 fa de 3,5-4,01), via a de familie (3,8 fa de 4,1-4,2), venituri (2,1 fa de 2,52,8), autoplasarea pe scala s rac-bogat (3,5 fa de 4,3-4,5), favorizarea personal de schimb rile postcomuniste (2,1 fa de 2,6). Pentru c iva indicatori, agricultorii sunt mai bine situa i fa de alte categorii socio-ocupa ionale: calitatea mediului natural (m5=3,7 fa de 3,0-3,4), luarea deciziilor la locul de munc (2,6 fa de 2,3) i localitate (2,0 fa de 1,7), nivelul temerii fa de omaj (m3=2,1 fa de 1,5-1,7), evaluarea activit ii poli iei (3,4 fa de 3,0-3,2), conflicte sociale (2,1 fa de 1,8) i criminalitate (2,0 fa de 1,6-1,7), ncrederea n ajutorul semenilor (2,0 fa de 1,5-1,7), evaluarea lipsei conflictelor politice (2,1 fa de 1,8), religioase (2,9 fa de 2,4), etnice (3,0 fa de 2,7), sociale (2,5 fa de 2,2), de munc (2,1 fa de 1,8), intergenera ionale (2,6 fa de 2,3). Muncitorii (n=250 de subiec i) se situeaz foarte aproape de profilul calit ii vie ii percepute de agricultori, att timp ct, din 62 de

Calitatea vie ii percepute n Romnia

101

indicatori ai diagnozei, doar 15 au valori diferite statistic pentru cele dou categorii. Dintre ace tia, muncitorii sunt mai bine situa i fa de agricultori n cazul urm torilor indicatori: starea de s n tate (m5=3,3 fa de 2,8), condi iile de munc (3,1 fa de 2,6), veniturile familiei (2,6 fa de 2,1), asisten a medical (3,4 fa de 3,1), informa iile mass-media (3,7 fa de 3,3), satisfac ia fa de profesie i locul de munc (3,5 fa de 3,1), proiec ia condi iilor de via de peste 10 ani (2,9 fa de 2,6). Din grupul indicatorilor pentru care muncitorii au valori inferioare agricultorilor i celorlalte categorii socio-ocupa ionale, fac parte: luarea deciziei la locul de munc (2,3 fa de 2,6) i localitate (1,7 fa de 2,0), lipsa temerii de omaj (1,5 fa de 2,1), criminalitate (1,8 fa de 2,1), conflicte sociale (2,0 fa de 1,7). Tehnicienii (n=104 subiec i) se apropie n mare m sur de profilul calit ii vie ii speciali tilor cu studii superioare, prin valori mai nalte comparativ cu agricultorii i muncitorii. Astfel, doar pentru un num r de 8 indicatori se nregistreaz diferen ieri ale profilului calit ii vie ii percepute ntre tehnicieni i speciali tii cu studii superioare, primii avnd de fiecare dat valori inferioare: posibilit ile de afirmare n via (m5=2,3 fa de 2,6), participarea la luarea deciziilor la locul de munc (2,6 fa de 2,9) i la nivel de ar (1,3 fa de 1,6), proiectarea condi iilor de via de peste 10 ani (3,1 fa de 3,4), aprecierea condi iilor de via prezente fa de 1989 (2,3 fa de 2,6), satisfac ia fa de locul de munc (3,6 fa de 3,9), percep ia lipsei conflictelor religioase (2,4 fa de 2,8 ) i etnice (2,7 fa de 3,0). Speciali tii cu studii superioare (n=62) se deta eaz cu cel mai favorabil nivel de calitate a vie ii dintre cele patru categorii socioocupa ionale avute n vedere, f r a reu i nici ace tia s intre n zona foarte nalt de favorabilitate. Indicatorii pentru care speciali tii nregistreaz valorile nalte (categoria a II-a de calitate a vie ii) ale profilului calit ii vie ii sunt: starea de s n tate (3,6), rela iile de familie (4,3), rela iile cu vecinii (4,0), asisten a medical (3,6), informa iile mass-media (3,6), satisfac ia fa de profesie (4,0), locul de munc (3,0) i via a de familie (4,2). * Regimul ocup rii reprezint un alt indicator al statutului ocupa ional. Datele de care dispunem ne permit s facem compara ii pe dou categorii: salaria i (n=405 de subiec i n 1999) i lucr tori pe cont propriu (n=360 subiec i). De la nceput, vom men iona faptul c salaria ii percep o calitate a vie ii mai bun dect lucr torii pe cont propriu. Aceast situa ie este explicabil , cel pu in par ial, prin faptul c n grupul salaria ilor reg sim persoanele cu studii superioare, pentru care am identificat deja un profil mai favorabil al calit ii vie ii, n timp ce, n rndul lucr torilor pe cont propriu, sunt mul i agricultori, al c ror profil al calit ii vie ii este accentuat mai nefavorabil.

102

Ioan M rginean

Pe ansamblu, i aici avem de-a face cu un set de indicatori cu valori concordante pentru ambele categorii de popula ie. Este vorba de 21 de astfel de indicatori: rela iile cu vecinii, calitatea apei potabile, calitatea nv mntului, preocuparea societ ii pentru nevoia i, activitatea prim riei, posibilit ile de afirmare n via , participarea la decizii la nivel de ar , modul de petrecere a timpului liber, satisfac ia fa de via a politic din ar , evaluarea nivelului conflictelor etnice, proiec ia nivelului de trai peste 10 ani, condi iile de via prezente fa de 1989, favorizarea muncitorilor, ranilor, intelectualilor, directorilor, politicienilor, minorit ilor i personal de schimb rile postcomuniste, nivelul amenin rilor. Pentru ceilal i 41 de indicatori, consemn m diferen e ale profilului calit ii vie ii ntre salaria i i cei care lucreaz pe cont propriu. Dintre aceste diferen ieri, cele mai multe (35 la num r) urmeaz modelul opozi iei (de ndep rtare a ambelor categorii de valoarea medie general ): starea de s n tate (3,5 fa de 2,9), rela iile de familie (4,2 fa de 3,9), calitatea mediului (3,2 fa de 3,7), condi iile de munc (3,3 fa de 2,6), veniturile familiei (2,7 fa de 2,2), asisten a medical (3,4 fa de 3,1), activitatea poli iei (3,4 fa de 3,1), informa iile mass-media (3,7 fa de 2,7), calitatea conducerii la nivel de ar (1,8 fa de 2,0), accesibilitatea nv mntului (2,8 fa de 2,6), posibilitatea ob inerii unui loc de munc (2,0 fa de 1,8), securitatea pe strad (2,8 fa de 3,1), luarea deciziei la locul de munc (2,5 fa de 2,8) i localitate (1,7 fa de 2,0), mul umirea n via a de zi cu zi (2,8 fa de 2,6), ncrederea n ajutorul semenilor (1,6 fa de 2,0), proiec ia condi iilor de via peste 10 ani (3,0 fa de 2,6), condi iile de via prezente fa de 1989 (2,3 fa de 2,1), satisfac ia fa de profesie (3,7 fa de 3,3), locul de munc (3,5 fa de 3,3), via a de familie (4,1 fa de 3,8), venituri (2,6 fa de 2,2), realiz rile din via (3,4 fa de 3,2) i rela iile dintre oameni (2,6 fa de 2,8), scala s rac-bogat (4,0 fa de 3,5), lipsa conflictelor intergenera ionale (2,5 fa de 2,7), de munc (1,9 fa de 2,1), sociale (2,2 fa de 2,5), politice (1,8 fa de 2,1), religioase (2,6 fa de 2,9), favorizarea ntreprinz torilor (3,5 fa de 3,7), aprecierea posibilit ii schimb rilor (2,5 fa de 2,3), minorit ile i pot respecta tradi iile i obiceiurile (3,9 fa de 3,6), lipsa ngrijor rii fa de omaj (1,7 fa de 2,1), conflicte sociale (1,6 fa de 2,0), criminalitate (1,3 fa de 2,0). Pe ansamblu, salaria ii au valori mai favorabile pentru 26 de indicatori din 41, n timp ce lucr torii pe cont propriu, pentru 15. Salaria ii se situeaz la un nivel mai favorabil pentru indicatorii care in de via a de familie, venituri i practicarea meseriei, n timp ce lucr torii pe cont propriu sunt mai bine situa i la indicatori ai solidarit ii sociale (prin perceperea unui mediu de via mai pu in conflictual) i cei referitori la ngrijorarea fa de o serie de dificult i ( omaj, conflicte sociale, criminalitate).

Calitatea vie ii percepute n Romnia

103

omerii (n=104 n anul 1999) reprezint o alt categorie de popula ie raportat la statusul ocupa ional. omerii, de i au capacitate de munc i ar dori s lucreze, nu aveau un loc de munc n momentul efectu rii cercet rii. Comparativ cu popula ia ocupat , omerii nregistreaz cea mai proast calitate a vie ii, inclusiv n raport cu agricultorii i muncitorii. Astfel, din 62 de indicatori ai diagnozei calit ii vie ii, omerii au valori inferioare fa de toate categoriile ocupa ionale considerate pentru 10 indicatori: locuin a (m5= 3,3), rela iile cu vecinii (3,7), veniturile familiei (19), transportul public (2,5), posibilitatea de afirmare n via (1,9), posibilitatea ob inerii unui loc de munc (1,6), mul umirea n via a de zi cu zi (2,3), satisfac ia fa de venituri (1,6) i petrecerea timpului liber (2,7), nivelul de trai personal fa de anul anterior i fa de 1989 (1,8). Sunt deci trei componente de luat n seam : lipsa locului de munc , condi iile precare de via i starea de nemul umire. Pensionarii (n=216 n 1999). Datorit compozi iei eterogene a pensionarilor n func ie de criteriile analizate, ei nu se diferen iaz semnificativ de celelalte categorii de status ocupa ional. Cu alte cuvinte, nu nregistr m dect un num r extrem de mic de indicatori pentru care pensionarii s aib cele mai mici, respectiv cele mai mari valori comparativ cu toate celelalte 5 categorii ( omerii, agricultorii, muncitorii, tehnicienii, speciali tii cu studii superioare). Astfel, doar starea de s n tate (prin asociere cu vrsta mai naintat ) se distan eaz prin cea mai mic valoare (m5=2,6 fa de 2,8-3,6) i sentimentul lipsei amenin rilor (2,1 fa de 3,23,6), n timp ce pensionarii se consider a fi cei mai avantaja i de schimb rile postcomuniste (2,8 fa de 2,0-2,6). Aceast percep ie poate fi de-a dreptul surprinz toare, dac avem n vedere nivelul redus al pensiilor. Probabil c o influen favorabil o are faptul c , n ultimii ani, s-a putut ie i la pensie naintea mplinirii vrstei standard, iar nivelul pensiilor a nceput s fie mai rezonabil, n orice caz superioare celor care s-au pensionat anterior anului 1990. De altfel, nregistr m i alte situa ii n care pensionarii de in o pozi ie mai favorabil la indicatorii semnificativi pentru calitatea vie ii personale cel pu in fa de una din celelalte categorii delimitate prin statutul ocupa ional, cum ar fi: calitatea locuin ei (3,7 fa de 3,3 pentru omeri), venituri (2,1 fa de 1,9 pentru omeri), posibilitatea de afirmare n via (2,1 fa de 1,9 omerii), posibilitatea de recreere (2,8 fa de 2,4-2,5 pentru agricultori i omeri), mul umirea n via a de zi cu zi (3,0 fa de 2,6-2,8 pentru agricultori i omeri), satisfac ia fa de venit (1,9 fa de 1,6 pentru omeri) i realiz rile din via (3,5 fa de 3,2-3,1 pentru agricultori i omeri). n compara ie cu cele mai bine situate categorii (speciali tii cu studii superioare i tehnicienii), calitatea vie ii percepute de c tre pensionari este mai modest . Este vorba de o serie de indicatori ai mediului social, ai condi iilor de via , veniturilor, de posibilitatea de afirmare n via , de luarea

104

Ioan M rginean

deciziilor n localitate, de mul umirea n via a de zi cu zi, de proiec ia condi iilor de via i evaluarea st rii prezente fa de 1989. * * Pe categoriile de popula ie delimitate pe criterii socio-demografice apar anumite diferen e ale profilurilor calit ii vie ii percepute. Acest fapt justific , din perspectiva cunoa terii, analiza lor distinct . n fapt, dac ne referim la toate categoriile de popula ie delimitate n func ie de criteriile socio-demografice i ocupa ionale, nu exist nici un indicator cu o valoare diferit pentru cel pu in una din categoriile respective. Trebuie men ionat ns faptul c , de cele mai multe ori, diferen ierile ntre valorile indicatorilor diagnozei calit ii vie ii pe categorii de popula ie sunt la limita pragului de semnifica ie statistic , nct putem spune f r a gre i c predomin asem n rile, i nu diferen ierile. Din punct de vedere metodologic, asem n rile ntre profilurile calit ii vie ii percepute sunt de natur s nt reasc acurate ea datelor i ncrederea n rezultatele referitoare la colectivitatea total , n sensul c valorile totale nu apar ca agreg ri ale unor valori disparate, ci mai degrab ele alc tuiesc o structur cu un nalt grad de congruen intern . Ct prive te rezultatele pe categorii de popula ie, i ele pun n eviden profiluri de calitate a vie ii percepute relativ modeste. ntre acestea, se deta eaz unele deosebit de critice, cum ar fi profilul calit ii vie ii percepute de c tre omeri, dar i de alte categorii de popula ie. De altfel, nici o categorie de popula ie, dintre cele 20 avute n vedere n analizele de fa , nu se nscrie cu to i indicatorii n zona pozitiv a scalei (valori medii de cel pu in 3). Cel mai favorabil profil al calit ii vie ii percepute l au speciali tii cu studii superioare, un segment important al clasei mijlocii n formare. Totodat , pentru o serie de categorii de popula ie identific m anumite avantaje prin compara ie cu alte categorii, dar nivelul general se situeaz undeva ntre modest i critic pentru marea majoritate a indicatorilor de diagnoz a calit ii vie ii percepute. Vom ncheia prezentarea profilurilor calit ii vie ii percepute cu reluarea unei afirma ii anterioare, potrivit c reia, n cercetarea ntreprins , nu am putut surprinde cele mai defavorizate grupuri sociale, persoanele f r locuin i pe cele f r re edin nregistrat , dar nici vrful ierarhiei sociale, elita economic i politic . Iat cum se prezint asocierea ntre categoriile de popula ie i maximul i minimul pentru fiecare indicator n parte (tabel 2.4). *

Calitatea vie ii percepute n Romnia

105
II VIE II PERCEPUTE

Tabel 2.4. MINIMUL I MAXIMUL CALIT

PE CATEGORII DE POPULA IE (1999) Dimensiuni/indicatori I. Persoana: - S n tatea personal - Posibilit ile de afirmare n via - Securitatea personal (acas pe strad ) - F r sentimentul unei amenin ri la adresa persoanei - Respectarea drepturilor personale II. Satisfac ia fa de: - Via a de zi cu zi - Profesie - Loc de munc - Timpul liber - Via a de familie - Veniturile personale - Via a politic din ar - Rela iile dintre oameni Valori Minime vrstnicii peste 70 ani (m5 = 2,2) omeri (m5 = 1,9) speciali ti pensionari (m5 = 2,6) pensionari (m5 = 2,1) b rba i (m5 = 2,6) omeri (m5 = 2,3) agricultori (m5 = 3,2) agricultori (m5 = 3,1) omeri (m5 = 2,7) omeri (m5 = 3,7) omeri (m5 = 1,6) urban (m5 = 1,7) speciali ti (m5 = 2,3) omeri (m5 = 3,1) Maxime tineri (m5 = 3,7) b rba i (m5 = 2,2) agricultori (m5 = 3,1) muncitori (m5 = 3,6) studii superioare (m5 = 2,8) speciali ti (m5 = 3,0) speciali ti (m5 = 4,0) speciali ti (m5 = 4,0) speciali ti (m5 = 3,3) speciali ti (m5 = 4,2) speciali ti (m5 = 2,8) rural (m5 = 1,9) agricultori rural (m5 = 2,8) pensionari tehnicieni (m5 = 3,5) studii superioare (m5 = 3,6) speciali ti (m5 = 2,2) speciali ti (m5 = 2,9)

- Realiz rile din via

III. Munca: - Condi iile de munc - Posibilitatea ob inerii unui loc de munc - Influen area deciziilor la locul de munc

c. gen. neterminat (m5 = 2,5) omeri (m5 = 1,6) muncitori (m5 = 2,3)

106
Dimensiuni/indicatori IV. Condi iile materiale de via : - Locuin a - Venitul familiei Valori Minime omeri (m5 = 3,3) omeri c.gen. neterminat (m5 = 1,9) agricultori c. gen. neterminat (m5 = 2,6) omeri pensionari (m5 = 2,0) c. gen. neterminat (m5 = 2,9) omeri (m5 = 1,8)

Ioan M rginean

Maxime pensionari (m5 = 3,7) speciali ti (m5 = 3,0) speciali ti (m5 = 3,4) speciali ti (m5 = 2,6) speciali ti (m5 = 4,5) muncitori speciali ti (m5 = 2,2) st. superioare (m5 = 2,5)

- Proiectarea condi iilor de via din ar peste 10 ani - Condi iile de via fa de 1989 prezente

- Autoplasarea pe scala s racbogat - Nivelul de trai personal actual fa de anul anterior

- Nivelul de trai personal actual c. gen. neterminat (m5 = 1,8) fa de anul 1989 V. Administra ia public local : - Activitatea prim riei nediferen iat (m5 = 2,8 - 3,0) - Activitatea poli iei speciali ti (m5 = 2,9) - Influen area deciziilor n urban localitate (m5 = 1,6) VI. Administra ia public central : - Conducerea rii omeri (m5 = 1,7) - Influen area deciziilor la nivel de ar VII. Habitatul: - Calitatea mediului natural urban (m5 = 1,3) tehnicieni (m5 = 3,0) nediferen iat (m5 = 3,2 - 3,4) omeri (m5 = 2,5) omeri (m5 = 2,4)

agricultori (m5 = 3,4) rural (m5 = 2,0) vrstnici peste 70 de ani (m5 = 2,1) rural (m5 = 1,5) rural agricultori (m5 = 3,7)

- Asigurarea apei potabile - Transportul n comun - Posibilit ile de recreere

pensionari (m5 = 3,0) pensionari (m5 = 2,8)

Calitatea vie ii percepute n Romnia


Dimensiuni/indicatori VIII. Servicii sociale: - Asisten a medical primit - Calitatea nv mntului mntului Valori Minime vrstnici c. gen. neterminat (m5 = 3,0) vrstnici (m5 = 3,1) rural (m5 = 2,5) agricultori (m5 = 3,4) Maxime speciali ti (m5 = 3,6) majoritatea (m5 = 3,4) speciali ti (m5 = 3,0) salaria i muncitori tehnicieni (m5 = 3,7)

107

- Accesiblitatea nv

- Informa iile mass-media

IX. Coeziune social : - Rela iile de familie - Rela iile cu vecinii - ncrederea n ajutorul semenilor

c. gen. neterminat (m5 = 3,7) omeri (m5 = 3,3) omeri pensionari (m5 = 1,6) pensionari (m3 = 1,9) c. gen. neterminat (m5 = 3,0) speciali ti (m5 = 2,3) omeri (m5 = 1,8) omeri (m5 = 2,1) tehnicieni (m5 = 1,8) tehnicieni (m5 = 2,4) tehnicieni (m5 = 2,7) de: omeri muncitori (m3 = 1,4-1,5)

- Preocuparea societ ii pentru nevoia i - Respectarea obiceiurilor i tradi iilor minorit ilor X. Societate f r conflicte: - Intergenera ionale (tineri-vrstnici) - De munc (salaria i-conducere) - Sociale (s raci-boga i) - Politice - Religioase - Etnice

speciali ti (m5 = 4,3) majoritatea (m5 = 4,0-4,1) c. gen. neterminat vrstnici (m5 = 2,1) muncitori (m3 = 2,3) st. superioare (m5 = 4,0) b rba i agricultori (m5 = 2,7) agricultori (m5 = 2,1) agricultori (m5 = 2,5) agricultori (m5 = 2,1) agricultori (m5 = 2,9) omeri b rba i (m5 = 3,0) agricultori lucr tori pe cont propriu (m3 = 2,1)

XI. Lipsa ngrijor rii fa - omaj

108
Dimensiuni/indicatori - Conflicte sociale - Criminalitate Valori Minime majoritatea (m3 = 1,8) st. superioare liceul (m3 = 1,7)

Ioan M rginean

Maxime agricultori (m3 = 2,1) agricultori lucr tori pe cont propriu (m3 = 2,0)

nediferen iat (m3 = 1,0 - 1,2) - Impozite nediferen iat (m3 = 1,1 - 1,2) XII. Favorizarea de c tre schimb rile postcomuniste: - Muncitorii nediferen iat (m5 = 1,7 - 1,9) - ranii c. gen. neterminat (m5 = 1,6) - Intelectualii st. superioare (m5 = 2,1) - ntreprinz torii st.superioare liceul urban (m5 = 3,4) - Directorii c. gen. neterminat (m5 = 3,9) - Politicienii pensionari (m5 = 3,9) - Minorit ile agricultori (m5 = 3,3) - Personal c. gen. neterminat (m5 = 2,3) - Favorabilitatea schimb rilor c. gen. neterminat postcomuniste (m5 = 2,1)

- Pre uri

st. superioare (m5 = 2,1) rural (m5 = 2,6) c. gen. neterminat (m5 = 3,8) urban (m5 = 4,4) urban (m5 = 4,7) st. superioare (m5 = 3,7) st. superioare (m5 = 2,9) st. superioare (m5 = 2,8)

Capitolul 3
Raluca Popescu

SITUA IA FAMILIEI I A COPILULUI


N SOCIETATEA ROMNEASC

3.1. Criza familiei n societ ile contemporane


Dup o scurt dezbatere privind familia din societ ile occidentale, studiul se va axa pe cazul particular al rii noastre, urm rind indicatori demografici i indicatori ai calit ii vie ii de familie, n scopul identific rii modelului dominant mpreun cu valorile i mentalit ile care l sus in, distribu ia rolurilor i structura de autoritate. Partea a doua a studiului va fi axat pe situa ia copilului n societatea romneasc postrevolu ionar . Tema crizei familiei are o istorie destul de veche n literatura sociologic , ocupnd un loc privilegiat nc de la sfr itul secolului XIX i nceputul secolului XX, pe fundalul moderniz rii, industrializ rii i urbaniz rii accelerate din societ ile occidentale, nso ind atunci trecerea de la familia extins la cea nuclear . n ultimele decenii, majoritatea cercet torilor din domeniul familiei, dar i actorii politici sau opinia public n general sus in ideea c familiile din societ ile contemporane au suportat transform ri profunde, att de importante nct nsu i termenul de "familie" a devenit destul de ambiguu, tinznd s acopere realit i diferite de cele ale genera iilor precedente (Mih ilescu, 2000). Astfel, tema crizei a revenit n for , de aceast dat n contextul dinamicii alarmante ale noilor structuri familiale alternative. Am ales drept cadru de analiz un model pentru care opteaz majoritatea cercet torilor familiei, cel al trecerii de la tradi ionalitate la modernitate i postmodernitate: modelul tradi ional (pn spre sfr itul secolului al XIX-lea n Europa Occidental ) are ca referin principal familia extins ; modelul modern este caracterizat prin forma nuclear (so , so ie,

110

Raluca Popescu

copii), rata de fertilitate reducndu-se treptat, o dat cu cre terea continu a nivelului de trai i emanciparea femeii; modelul postmodern sau modelul diversit ii a nceput s se dezvolte prin anii 60-70 n Occident, o dat cu criza familiei nucleare i cu proliferarea modelelor familiale alternative (ntre care familia comasat , coabitarea informal , celibatul definitiv, cuplurile homosexuale etc.). De i este propriu societ ilor occidentale, majoritatea autorilor consider c i familia romneasc se nscrie n acela i pattern, f r a-l considera ns universal, obligatoriu i liniar (Ghebrea, 2000; I. Mih ilescu, 2000). Postmodernitatea familial este legat de schimb rile valorice petrecute, caracterizndu-se prin primatul intereselor individuale n fa a a tept rilor pe care societatea le are de la familie, prin nmul irea modelelor familiale alternative familiei nucleare clasice, avnd loc chiar i n cadrul acesteia schimb ri n structura de autoritate i putere sau n distribu ia rolurilor, c s toria fiind tot mai mult considerat un parteneriat. Analiza demografic indic sc derea nup ialit ii, cre terea vrstei medii la c s torie, cre terea celibatului, a divor ialit ii, sc derea natalit ii, cre terea fertilit ii ilegitime etc. Paralel, constat m proliferarea altor stiluri de via familial : familii monoparentale, familii comasate sau reconstituite, uniuni consensuale, c s torii homosexuale sau alte aranjamente sociale: grup ri de persoane care se adun pentru a mp r i cheltuielile, c s torii n serie, conglomerate de familii etc. n acela i timp, asist m la democratizarea sferei private, la egalizarea rela iilor familiale, fie c este vorba de rela iile dintre so i/parteneri n cadrul cuplului sau de rela iile dintre p rin i i copii, rela iile cu celelalte rude. Anthony Giddens a introdus termenul de rela ie pur , care desemneaz o situa ie unde rela ia social a fost ini iat numai pentru ea ns i, pentru ceea ce poate ob ine fiecare persoan dintr-o asociere sus inut cu cealalt i se continu numai n m sura n care amndoi partenerii consider c le aduce suficiente satisfac ii pentru ca fiecare s-o men in (Giddens, 1992). Tipul rela iei pure nu se rezum la rela iile de dragoste, ci este valabil i pentru celelalte: p rin i-copii, rude, neamuri, prieteni. Toate acestea devin rela ii care evolueaz permanent i n care modul de raportare la cel lalt se descoper din mers. Astfel, apar strategiile alternative de cre tere a copilului n care calitatea rela iei este pe primul plan i care se bazeaz pe sensibilitate i n elegere de ambele p r i, intimitatea nlocuind autoritatea p rinteasc . Prieteniile devin foarte importante i pot reu i acolo unde familia a e uat sunt o familie la alegere (Hadyment, 2000). Schimb rile semnalate nu sunt ns de natur s scoat familia din rolul ei de institu ie fundamental n societate, iar sondajele de opinie arat c popularitatea ei se men ine la niveluri ridicate, r mnnd nc pentru majoritatea indivizilor aspectul care le ofer cea mai mare satisfac ie, cel

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

111

care are cea mai mare importan n via a lor. Pe de alt parte, numeroase cercet ri au ar tat c , n ciuda a tept rilor, propor ia comportamentelor familiale relativ tradi ionale a r mas foarte mare. Ceea ce s-a schimbat n aceste arii ale vie ii familiale a fost o cre tere a toleran ei pentru comportamente anterior inacceptabile, dar nu i o cre tere a implic rii active n astfel de comportamente, astfel nct acceptarea n cre tere a rela iilor alternative nu nseamn c oamenii se vor implica ei n i i n astfel de rela ii. C s toria nu mai este considerat indispensabil , dar n acela i timp c s toria este nc preferat (Elster, Halman, de Moor,1993, p. 14).

112

Raluca Popescu

3.2. Familia romneasc n context european


n continuare, vom trece n revist principalii indicatori demografici relevan i n sfera familiei, comparnd valorile din ara noastr cu cele de la nivelul Europei Occidentale, analiznd acolo unde este cazul i date din anchete desf urate recent, n scopul identific rii modelului familial dominant, precum i a structurii gospod riei. Rata nup ialit ii este semnificativ mai mare n Romnia 6,1 la mie fa de media din rile occidentale care variaz ntre 5 i 5,5 la mie. Totu i, valoarea este n continu sc dere, avnd n vedere c n 1990 era de 8,3 c s torii la 1000 de locuitori.
Conform Diagnozei calit ii vie ii din 1999, 71,4% din popula ie sunt c s tori i, iar n cadrul grupei de vrst 31-60 de ani, deci n rndul popula iei adulte, propor ia persoanelor c s torite cre te pn la 82,9%, nivelul fiind unul din cele mai crescute din Europa i demonstrnd propensiunea tradi ional a romnilor pentru c s torie i familie. n ceea ce prive te diferen ele pe sexe, ele se nscriu n patternul generalizat al c s toriei femeilor mai devreme i ntr-o propor ie mai mare dect b rba ii. Cea mai mare discrepan se constat n cadrul grupei de vrst de pn la 20 de ani, n care propor ia femeilor c s torite este aproximativ de trei ori mai mare dect a b rba ilor c s tori i. Constat m n acela i timp o tendin de amnare a c s toriei, reflectat prin cre terea vrstei medii la prima c s torie de la 22 de ani la femei i 25 la b rba i n 1990, la 23,6 ani la femei i 26,9 de ani la b rba i n 2000. Totu i, valorile se men in mai mici dect n rile din Comunitatea European (25 de ani pentru femei i 27-28 de ani pentru b rba i). V. Ghe u observ n acest sens c asist m la o conservare a unui model cultural al c s toriei neerodat esen ial de schimb rile socio-economice, caracterizat prin preferin a ridicat pentru legalizarea rela iei, propor ia sc zut a celibatului definitiv i vrsta tn r la ncheierea c s toriei (Ghe u, 2000).

Rata divor urilor este de 1,37 la mie (1,84 n urban i, a a cum era de a teptat, mult mai mic n rural 0,80). n Comunitatea European se situeaz n jurul valorii de 1,5. Faptul c cele dou valori sunt destul de apropiate nu nseamn c Romnia are o rat a divor ialit ii crescut , ci c rata divor ialit ii occidentale este n continu sc dere (dup punctul maxim atins n deceniul 8), fapt explicabil prin sc derea nup ialit ii. Coabit rile r mn ancorate n aspectul juvenil (pn n 30-35 de ani) i provizoriu. Anchetele estimeaz o pondere de pn la 6-7% din totalul uniunilor, procentul fiind mult inferior rilor occidentale, unde acesta poate ajunge la 23% (Suedia).
Conform Barometrului de opinie public din 2001, propor ia persoanelor care tr iesc n uniune liber /concubinaj/c s tori i f r acte este de 3,3%, reprezentnd 5,2% din totalul uniunilor. Totu i, fenomenul este mai r spndit n cadrul tinerilor i mai ales n mediul urban.

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

113

Tabel 3.1. C S TORI I LEGAL I N UNIUNI CONSENSUALE PE VRSTE N BUCURE TI (%)


18-24 Starea civil C s torit( ) cu acte 9,6 Vrsta (n ani mplini i) 25-34 35-44 45-54 55-64 64,7 85,0 82,8 68,1 65+ 60,1

C s torit( ) f r acte/ n uniune 7,7 5,8 5,1 3,4 2,7 1,2 liber / concubinaj Sursa: Baza de date Barometrul de opinie public , Metro Media Transilvania, 2001.

n cadrul tinerilor ntre 18 i 24 de ani din Bucure ti, coabitarea este o practic aproape la fel de r spndit ca i cuplul legal constituit, propor ii peste medie nregistrndu-se i la grupa de vrst 25-34 de ani i 35-44 de ani. Amploarea fenomenului variaz invers propor ional cu vrsta, dup 45 de ani fiind mai degrab marginal (vezi tabel 3.1).

114

Raluca Popescu

3.3. Calitatea vie ii de familie n Romnia


Locul pe care-l ocup familia n via a individului
Putem afirma c n Romnia familia nu a cunoscut nc fenomenele de eroziune semnalate n societ ile occidentale dect ca fenomene marginale. Astfel, ata amentul fa de familie r mne crescut, fiind n acela i timp aspectul vie ii care ofer indivizilor cea mai mare satisfac ie. Aproximativ 98% dintre persoanele intervievate consider c familia este important n via a lor. Munca sau religia sunt considerate, de asemenea, aspecte importante n via a individului. La polul opus se afl politica, pe care subiec ii o consider neimportant (grafic 3.1).

Grafic 3.1. IMPORTAN A DIFERITELOR DOMENII N VIA A INDIVIDULUI

100 80 60 40 20 0 Familia Munca Religia Prietenii Timpul liber Politic

Important Neimportant

Sursa: Baza de date European Values Survey,1999.

Analiznd datele, constat m c importan a atribuit familiei nu cunoa te varia ii semnificative n func ie de vrst , chiar i n rndul celor foarte tineri (unde se nregistreaz cea mai sc zut valoare) ob innd mai mult de trei sferturi din adeziuni.

Aprecierea calit ii vie ii de familie


Dac analiz m comparativ satisfac ia fa de diferite aspecte ale vie ii individului, cea fa de via a de familie r mne n continuare cea mai ridicat , la diferen e semnificative de restul (grafic 3.2).

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

115

Grafic 3.2. MUL UMIREA FA

DE CTEVA ASPECTE ALE VIE II

90

60

30

0 Via de familie Realiz rile din via a Modul de petrecere a timpului liber Profesia Locul de munc Rela iile dintre oameni Veniturile ob inute Via a politic

Mul umit

Nici mul umit, nici nemul umit

Nemul umit

Sursa: Diagnoza Calit ii Vie ii, 1999.

Mai mult de trei sferturi din cei intervieva i sunt mul umi i i foarte mul umi i fa de via a de familie, categoriile celor nemul umi i i foarte nemul umi i abia nsumnd 5%. Majoritatea subiec ilor sunt n general mul umi i de realiz rile din via , modul de petrecere a timpului liber fiind, de asemenea, un aspect care le ofer destul satisfac ie. Fa de rela iile dintre oameni, subiec ii sunt mai degrab nemul umi i. De i, a a cum am v zut anterior, munca de ine locul al doilea ca importan , observ m n acest caz o satisfac ie relativ sc zut fa de profesie i locul de munc . Veniturile ob inute i via a politic din ar sunt domeniile de care marea majoritate a indivizilor sunt nemul umi i. Rela iile de familie sunt apreciate pozitiv (mai mult de 80% din subiec i le consider bune i foarte bune), la fel i rela iile cu vecinii i locuin a (dar la diferen e considerabile fa de primele dou ), veniturile familiei fiind aspectul care ofer cea mai sc zut satisfac ie. Cu alte cuvinte, satisfac ia fa de resursele imateriale ale familiei (rela iile dintre membri, re elele mai largi cu vecinii) este foarte ridicat , n timp ce satisfac ia fa de resursele materiale este mai degrab sc zut - locuin a e considerat satisf c toare, dar venitul apare ca principal motiv de insatisfac ie i, a a cum vom vedea pe parcurs, este considerat principala cauz a apari iei problemelor n familie.

116 Grafic 3.3. DINAMICA SATISFAC IEI FA

Raluca Popescu
DE VIA A DE FAMILIE

70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Foarte mul umit Nici mul umit. nici nemul umit Foarte nemul umit
Sursa: Diagnozele calit ii vie ii, 1990-1999.

Mul umit Nemul umit

n fiecare an, cei mul umi i i foarte mul umi i reprezint n jur de trei sferturi din popula ia intervievat , n timp ce propor ia celor nemul umi i i foarte nemul umi i nu dep e te 5-6%. Totu i, putem identifica o u oar modificare a patternului n timp: o cre tere a propor iei celor mul umi i i a celor nici mul umi i, nici nemul umi i fa de via a de familie pe seama unei diminu ri a propor iei celor foarte mul umi i. De asemenea, i ponderea celor nemul umi i nregistreaz o cre tere u oar , ponderea celor foarte nemul umi i r mnnd constant , la un nivel de sub 1% (grafic 3.3). Un pattern similar identific m i n cazul aprecierii rela iilor de familie, satisfac ia fa de acestea men inndu-se n fiecare an la cote ridicate. La fel ca i n cazul aprecierii vie ii de familie, constat m n ultimii ani o u oar tendin descendent , o deplasare a unei p r i din aprecieri de la foarte bune c tre bune i satisf c toare (grafic 3.4).

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

117

Grafic 3.4. DINAMICA SATISFAC IEI FA

DE RELA IILE DE FAMILIE

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 Bune 1994

1995

1996

1997

1998

1999 P ro a s te

F o a rte b u n e

S a tis fa c a to a re

Surse: Diagnozele calit ii vie ii, 1990-1999.

Valori i mentalit i n sfera familiei


Ce nseamn o c s torie fericit
n ancheta privind rela iile de familie (Barometru de Gen, 2000), att la nivelul ntregului e antion, ct i la nivelul celor mai multe din categoriile de popula ie (mai pu in la categoria celor care tr iesc n uniune liber , la categoria de vrst 25-34 de ani, la cei cu educa ie primar i cu studii superioare), pe primul loc se afl iubirea, considerat esen ial pentru ca o c s torie s fie fericit , iar pe locul al doilea, la o diferen destul de mic , ncrederea reciproc ntre parteneri. Procente destul de ridicate au nregistrat i locuin a proprie, sprijinul reciproc i banii, celelalte aspecte ntrunind doar o mic parte din adeziuni (tabel 3.2).

118

Tabel 3.2. LUCRUL CEL MAI IMPORTANT PENTRU CA O C SNICIE S FIE FERICIT

(%)

Bani

Sprijin reciproc

Copii

Locuin proprie

Iubire reciproc

Fidelitate

Potrivire sexual 0,9 0,9 0,1 4,3 0,6 0,8 0,4 -

ncredere reciproc

Sex 21,5 25,3 22,5 18,8 23,2 30,0 24,1 29,3 31,7 23,6 24,3 20,6 24,8 15,7 17,1 18,8 13,5 5,8 11,9 11,6 21,5 12,5 6,6 14,7 17,9 15,6 14,3 11,3 11,5 11,9 13,4 19,9 20,1 10,1 4,0 3,5 4,3 2,5 2,6 16,1 19,6 7,1 7,14 8,9 1,8 9,9 0,9 2,3 2,9 2,5 2,1 20,3 21,9 12,5 18,8 1,6 1,5 1,7 1,3 1,5 1,4 0,9 2,6 21,2 15,9 14,6 13,1 2,8 2,0 2,0 19,8 15,6 13,1 12,6 3,6 1,8 1,7 20,8 16,6 13,4 13,5 2,6 2,9 2,1 Feminin Starea civil C s torit( ) Uniune liber /concubinaj Divor at( ) Separat( ) V duv( ) Nec s torit( ) Vrsta 25-34 de ani 35-54 de ani Pn n 24 de ani

Masculin

Condi ii bune de locuit

5,3 10,0 3,9 3,4 0,9 0,7

Aceea i educa ie Vrste apropiate 0,1 0,2 0,1 0,4 2,3 1,4 0,9 0,7 0,3 0,3 0,3

Criteriul

Bani

Locuin proprie

Sprijin reciproc

Iubire reciproc

Fidelitate

Copii 1,7 2,3 1,0 1,3 2,0 4,8 1,8 1,0 4,1 0,5 0,8 0,3 0,3 0,4 1,2 2,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3

ncredere reciproc

Peste 55 de ani 20,6 18,3 20,6 22,7 29,7 24,0 20,6 26,2 23,6 20,2 16,0 13,2 13,0 20,4 15,2 11,5 11,4 3,1 3,2 20,0 17,1 15,2 14,8 3,2 2,2 2,3 2,3 24,7 13,7 13,0 6,2 2,7 2,1 23,0 12,9 9,8 11,5 3,9 1,4 18,7 18,7 13,5 11,2 2,9 3,2 20,5 17,8 13,2 16,8 3,1 1,8 15,4 16,1 18,6 16,4 2,6 3,2 18,3 16,0 17,4 13,6 3,2 2,1 0,4 Educa ie General Profesional Liceal , postliceal Universitar , postuniversitar Mediul Urban Total Sursa: Baza de date Barometru de gen 2000, Institutul Gallup. * S-a solicitat un singur r spuns la ntrebare. Rural Maxim primar

Condi ii bune de locuit

1,9 1,8

Potrivire sexual Aceea i educa ie Vrste apropiate 1,2 0,9 1,0 0,7 0,1 0,2

Criteriul

119

120

Raluca Popescu

S vedem dac identific m varia ii semnificative n func ie de criteriile considerate. Sexul nu reprezint un criteriu de diferen iere, att n rndul femeilor, ct i n rndul b rba ilor p strndu-se aceea i ierarhizare. Totu i, femeile par s acorde o mai mare importan iubirii dect b rba ii diferen a nu este ns dect de 4%. La celelalte aspecte, diferen ele dintre sexe nu dep esc 1-2%. Starea civil induce diferen ieri semnificative. Chiar dac diferen ele n procente nu sunt mari, apar adesea schimb ri de ierarhie. Oarecum surprinz tor este faptul c persoanele separate sau nec s torite acord cea mai mare importan iubirii, la diferen de mai bine de 6% de restul. Un pattern atipic identific m la persoanele care tr iesc n uniune liber /concubinaj: pe primul loc se afl locuin a proprie, pe locul doi ncrederea reciproc , iar pe locul trei, la egalitate - iubirea i banii (procentul celor care consider banii lucrul cel mai important este cel mai ridicat dintre toate categoriile luate n considerare). Spre deosebire de totalul popula iei, ca i de alte categorii n cadrul c rora identific m prin structura lui un pattern romantic, n acest caz avem de-a face cu un pattern realist, pragmatic, postmodern, n care iubirea nu mai este considerat cea mai important . Faptul c locuin a este n acest caz pe primul loc, avnd de altfel i pentru celelalte categorii o importan deosebit , se datoreaz distorsiunilor induse de perioada tranzi iei. Sc derea nivelului de trai, cre terea costurilor i lipsa facilit ilor n domeniu a f cut pentru majoritatea cuplurilor aproape imposibil achizi ionarea unei locuin e proprii, devenind n final, pe lng o problem stringent , i un aspect deosebit de important i puternic valorizat. Problema locativ este un fenomen r spndit n cazul tinerelor cupluri, chiar i n rndul celor c s torite. De altfel, m rimea medie a gospod riei este net superioar altor ri europene, constatndu-se o u oar cre tere dup 1989. Pe de alt parte, importan a atribuit locuin ei dezv luie implicit un ata ament crescut fa de familia nuclear , majoritatea cuplurilor dorindu- i un c min propriu. Pentru cei care tr iesc n concubinaj, lipsa acestui c min devine o problem cu att mai mare, avnd de nfruntat mai multe dificult i n cazul unei gospod rii n comun cu alte persoane. Lipsa oficializ rii rela iei face ca sus inerea din partea familiei s fie foarte sc zut , iar suportul statului s fie inexistent. Interesant este i procentul relativ mare de indivizi din rndul celor separa i, divor a i i n uniune liber care consider cel mai important aspect potrivirea sexual comparativ cu procentul din rndul celor c s tori i, demonstrnd n cazul celor dinti o atitudine mai liberal i orientarea c tre un model postmodern al rela iei. Vrsta constituie un element semnificativ de diferen iere. Constat m o sc dere a importan ei iubirii o dat cu naintarea n vrst , paralel cu cre terea importan ei ncrederii i sprijinului reciproc, dar i a resurselor

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

121

materiale: locuin a proprie i banii. Fidelitatea, ca i potrivirea sexual nregistreaz un procent relativ crescut comparativ cu celelalte categorii la cei foarte tineri, de pn la 25 de ani, iar copiii sunt considera i importan i mai ales n rndul maturilor. Cu alte cuvinte, tinerii, afla i la nceput de drum, sunt nc tributari modelului dragostei romantice n c s torie, considernd c celelalte aspecte se vor rezolva de la sine dac exist iubire, ncredere i fidelitate ntre parteneri, n timp ce maturii sau vrstnicii, n urma unei experien e mai bogate, adopt un model mai echilibrat, n care conteaz sprijinul reciproc i n care partea material joac , de asemenea, un rol important. Educa ia induce, de asemenea, diferen ieri semnificative. Cei f r coal sau cu coal primar contureaz un model pragmatic, n care nu iubirea joac rolul cel mai important, ci sprijinul reciproc, la diferen foarte mic de bani, locuin proprie sau ncredere reciproc . Cei cu coal general sau profesional respect ierarhia de la nivelul popula iei, ns diferen ele ntre importan a acordat diferitelor aspecte sunt mult mai mici. Iubirea este cea mai important pentru cei cu studii medii: liceu sau coal postliceal . Cei cu studii superioare plaseaz iubirea pe locul al doilea, dup ncrederea reciproc , dar la diferen foarte mic de aceasta. Partea material nu pare s fie foarte important , ntruct att la capitolul locuin /condi ii bune de locuit, ct i la capitolul bani se nregistreaz cele mai sc zute procente. O importan relativ crescut este atribuit copiilor (procentul de 4,1 este cel mai ridicat dintre toate categoriile considerate, indiferent de criteriu) i, de asemenea, potrivirii sexuale. Identific m a adar o diminuare a importan ei aspectelor materiale i o cre tere a importan ei aspectelor imateriale, ns , ca i la nivelul educa iei primare, iubirea nu constituie lucrul cel mai important. Mediul de reziden nu induce diferen ieri de ierarhie, dar constat m diferen e n procentele nregistrate: iubirea este considerat cea mai important ntr-o propor ie mai mare n urban, n timp ce sprijinul reciproc sau banii sunt considera i mai importan i n rural. Varia iile pot fi explicate probabil prin persisten a diferen ei de model (adesea tradi ional n rural i modern n urban), dar i prin diferen ele n nivelul de trai. n concluzie, patternul identificat la nivelul ntregii popula ii este unul modern, romantic, care plaseaz iubirea i ncrederea reciproc pe primul plan, adaptat ns la condi iile tranzi iei locuin a proprie i banii avnd, de asemenea, un rol important. Importan a acordat locuin ei (plasat pe locul trei) trebuie n eleas i ca ata ament fa de familia nuclear , ca op iune pentru un c min propriu. Surprinz toare este n acest context importan a relativ sc zut atribuit copiilor ntr-o c snicie fericit . Celelalte condi ii sunt mai degrab neglijate: fidelitate, condi ii bune de locuit, aceea i vrst sau educa ie. Potrivirea sexual , condi ie postmodern a unei rela ii, este considerat important , de asemenea, de foarte pu ini.

122 Apari ia problemelor n c snicie

Raluca Popescu

Tabel 3.3. CAUZELE APARI IEI PROBLEMELOR - DOU MEN IUNI (%)
Masculin Feminin Lipsurile materiale sau lipsa de 57,5 54,7 bani Comportamentul copiilor 45,1 35,6 B utura 9,3 19,2 P rin ii/socrii 12,6 10,3 Neglijarea familiei de c tre 9,0 7,4 unul dintre so i/parteneri So ul(so ia)/partenerul(a) nu 3,3 3,5 aduce bani n casa Discu iile contradictorii 1,9 3,8 Stresul/oboseala 4,0 2,4 Lucrurile minore 4,4 0,6 Bolile 3,4 1,4 Alte probleme 5,0 5,9 Nu apar probleme 7,0 2,8 NS/NR 11,3 11,0 Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000. Total popula ie 56,3 39,3 15,2 11,2 8,0 3,4 3,0 3,0 2,1 2,1 5,9 4,5 11,2

Cea mai important cauz a apari iei problemelor n c snicie este reprezentat de lipsurile materiale sau lipsa de bani, la diferen e foarte mari de restul aspectelor men ionate. De re inut c la prima men iune aceasta a fost invocat de aproape jum tate din subiec i, n condi iile n care celelalte probleme au fost men ionate de maxim 3-4%. Lipsa de bani este considerat drept principala cauz a apari iei problemelor ntr-o m sur mai mare de c tre b rba i, explica ia fiind probabil faptul c le revine n mare parte responsabilitatea asigur rii necesarului material n gospod rie. n familia romneasc persist nc a tept rile complementare de rol, conform c rora b rbatul trebuie s aduc bani n cas , iar femeia trebuie s aib grij de copii i de gospod rie. Comportamentul copiilor este a doua cauz a apari iei problemelor, b rba ii fiind mai afecta i de acest lucru dect femeile, de i, a a cum vom vedea, femeile sunt cele care se ocup mai mult de ngrijirea i educarea copilului. B utura este considerat cauza problemelor ntr-o m sur mult mai mare de femei dect de b rba i, probabil datorit faptului c acest obicei este mai r spndit n rndul celor din urm . P rin ii/socrii ca i neglijarea familiei de c tre unul din so i sunt considerate cauze ale apari iei problemelor mai mult de c tre b rba i, diferen a fa de femei fiind totu i

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

123

mic . Ultimele aspecte sunt men ionate de un procent foarte mic, nemul umirea pe sexe variind de la caz la caz - faptul c so ul/so ia nu aduce bani n cas , ca i discu iile contradictorii nemul umesc ntr-o mai mare m sur femeile, n timp ce stresul/oboseala, lucrurile minore, bolile nemul umesc ntr-o mai mare m sur b rba ii (vezi tabel 3.3).

Roluri i mentalit i
Tradi ionala diviziune a muncii n familie este n proces de modificare. Diferen ierea rolurilor a r mas, dar situa ia este ntr-o schimbare structural , observndu-se o mai mare flexibilitate din partea celor doi parteneri. Totu i, 63% au considerat c este datoria femeii mai mult dect a b rbatului s se ocupe de treburile casei i 70% c este mai mult datoria b rbatului s aduc bani n cas (tabel 3.4).

Tabel 3.4. RESPONSABILIT ILE FEMEII I B RBATULUI N GOSPOD RIE (N FUNC IE DE SEX)
Masculin Da Nu NS/ NR Da Feminin Nu 27,6 NS/ NR 6,8

Este mai mult datoria femeilor dect a b rba ilor s se ocupe 61,6 32,1 6,3 65,6 de treburile casei? Este mai mult datoria b rba ilor dect a femeilor s aduc bani 71,2 22,1 6,7 68,6 n cas ? Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000.

24,4

7,0

Observ m c nu exist diferen e semnificative n func ie de sex. Mai mult, un procent mai ridicat de femei consider c este datoria lor s se ocupe de treburile casei, ca i un procent mai ridicat de b rba i care consider c este datoria lor s aduc bani n cas , fapt care demonstreaz asumarea deplin i voluntar a acestei identit i de rol n cadrul familiei. Interesante sunt ns procentul de 52%, care consider c muncile casnice ar trebui pl tite (r spl tite) ca oricare alt munc i procentul de 81%, care consider c muncile casnice nu sunt cele mai u oare munci, cu att mai mult cu ct nu exist practic diferen e n func ie de sex (tabel 3.5).

124

Raluca Popescu

Tabel 3.5. APRECIEREA MUNCILOR CASNICE (N FUNC IE DE SEX)


Masculin Nu Nu m-am gndit Feminin Nu Nu m-am gndit

Da

NS/ NR

Da

NS/ NR

n general sunte i de p rere c muncile casnice trebuie 51,8 28,4 13,6 6,2 52,2 29,1 pl tite/r spl tite ca orice alt munc ? Muncile casnice sunt cele mai 10,0 80,4 6,9 2,7 10,9 81,8 u oare munci? Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000.

13,7

5,0

5,6

1,7

Familia modern , egalitar , este preferat de majoritatea subiec ilor. Totu i, cei care consider c b rbatul ar trebui s conduc n familie reprezint un procent destul de ridicat (grafic 3.5).

Grafic 3.5. SUNTE I DE P RERE C N FAMILII CA A DVS.:

NS/NR 3%

Este de preferat ca b rba ii s conduc 32% Este de preferat ca femeile s conduc 4%

Nu conteaz sexul 61%

Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000.

Analiza itemilor urm tori ne va da o imagine mai cuprinz toare (tabel 3.6).

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

125

Tabel 3.6. ROLURI I STATUSURI N FAMILIE


Masculin DepinNu de NS/ NR Feminin DepinNu de 17,5 NS/ NR 0,6

Da

Da

Femeia trebuie s - i urmeze 82,1 5,3 11,8 0,7 74,8 7,1 b rbatul B rba ii pot cre te copii la fel 28,4 52,2 17,7 1,6 24,8 53,5 de bine ca i femeile Femeia este 57,4 27,5 13,2 1,9 64,7 19,4 st pna casei B rbatul este 85,8 6,8 6,4 1,0 81,1 8,1 capul familiei Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000.

19,3

2,4

13,7 9,4

2,3 1,5

Marea majoritate a celor intervieva i consider c femeia trebuie s - i urmeze b rbatul, diferen a dintre b rba i i femei nefiind semnificativ . Pe de alt parte, faptul c b rba ii nu pot cre te copii la fel de bine ca femeile ntrune te un acord mai slab, dep ind totu i 50%, f r a se nregistra diferen e semnificative n func ie de sex. Interesant este ns analiza comparativ a ultimilor doi itemi. n cazul afirma iei c femeia este st pna casei, p rerile sunt mai curnd mp r ite, n timp ce n privin a adev rului afirma iei c b rbatul este capul familiei nu pare s ncap vreo ndoial . Cu prima afirma ie este de acord doar majoritatea simpl n cazul b rba ilor i un procent mai mare, ns relativ modest, din rndul femeilor, fa de cea de-a doua exprimndu- i acordul o majoritate covr itore, diferen ele ntre sexe fiind abia perceptibile.

126

Raluca Popescu

Tabel 3.7. DIVIZIUNEA MUNCII N GOSPOD RIE (%) (DUP SEXUL RESPONDE ILOR)
Preg te te mncarea Supravegheaz lec iile i timpul liber al copiilor Spal , repar automobilul familei Repar instala iile din cas

Face curat n cas

Merge cu copiii la doctor 21,9 78,1 89,4 10,6

Eu Masculin Feminin So / Partener Masculin Feminin

86,1 13,9

89,3 10,7

12,9 87,1

12,9 87,1

16,3 11,5 83,7 88,5

17,2 9,7 82,8 90,3

20,2 79,8

3,6 96,4

3,2 96,8

96,1 3,9

96,1 3,9

95,5 95,9 4,5 4,1

95,6 96,1 4,4 3,9

94,1 5,9

Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000.

Majoritatea treburilor gospod re ti revin femeii. B rbatul se ocup cu repara iile din cas i ale automobilului, femeia cu restul: pe de o parte, muncile casnice g tit, sp lat, c lcat, cur enie i pe de alta, cre terea i ngrijirea copilului supravegherea lec iilor i timpul liber al copilului, mersul la coal sau la doctor. Pe de alt parte, observ m o discrepan destul de mare, o lips de acord n privin a a ce i ct consider c face fiecare. Dac 10-15% din b rba i apreciaz c ei fac multe din muncile casnice, femeile sunt mult mai intransigente, procentul celor care le recunosc asemenea ndeletniciri partenerilor lor fiind de trei-patru ori mai mic (spre exemplu, dac 17% dintre b rba i consider c se ocup cu sp latul i c lcatul hainelor, numai 4,5% din femei admit acest lucru). n privin a ngrijirii copilului, diferen ele de optic se men in, ns o propor ie mai mare de femei sunt de acord c so ii lor se ocup de aceste probleme (n general, jum tate din procentul b rba ilor). De altfel, la ntrebarea Cine ar trebui s se ocupe ntr-o familie de cre terea copilului, 71% au r spuns ambii p rin i i numai 28% mai ales mama, fiind ns recunoscut priceperea mamei n acest sens a a cum am v zut, 53% afirm c b rba ii nu pot cre te copilul la fel de bine ca femeia (vezi tabel 3.7). Analiza comparativ a r spunsurilor la ntrebarea dac so ul/so ia ar face mai bine sau mai pu in bine diferite munci nt re te ipoteza c treburile gospod re ti apar in n mare m sur femeii. Att b rba ii, ct i ele nsele consider c sunt mult mai pricepute n majoritatea muncilor casnice i chiar n cre terea i ngrijirea copilului.

Merge cu copiii la coal 21,7 78,3 88,1 11,9

Are grij zilnic de copil

Calc rufele

Spal haine

Spal vase

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

127

Tabel 3.8. APRECIEREA COMPARATIV A PRICEPERII PERSONALE


I A PARTENERULUI LA ANUMITE TREBURI GOSPOD RE TI Comparativ cu dvs. crede i c so ul(ia) / partenerul(a) ar face mai bine sau mai pu in bine urm toarele: ngrijit Cur enie Repara ii G tit Zugr vit copilul general n cas mncare casa bolnav n cas Mult mai bine 9,0 67,8 41,3 Masculin 48,2 4,9 2,6 Feminin La fel de bine 6,4 4,3 7,7 Masculin 5,4 7,6 12,7 Feminin Mai pu in bine 32,1 2,8 1,9 Masculin 3,7 31,2 20,8 Feminin Nu le face deloc 28,1 0,7 1,8 Masculin 6,3 20,5 8,5 Feminin N /NR 24,5 24,5 47,3 Masculin 36,3 35,8 55,5 Feminin Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000. 60,1 5,4 12,6 14,1 2,6 27,4 16,0 22,5 14,2 12,3 16,8 9,6

0,4 17,0 24,3 36,1

25,9 17,1 27,1 38,4

n primul rnd, trebuie subliniat num rul mare de r spunsuri de tip nu tiu sau de nonr spunsuri n medie, un sfert din b rba i i o treime din femei. A a cum era de a teptat, femeile consider n general c so ii lor ar face mai bine dect ele repara iile n cas ( i eventual zugr vitul). B rba ii consider c so iile lor fac mai bine att muncile casnice g titul i cur enia nregistreaz procente foarte ridicate (pn la dou treimi din b rba i consider c so ia le face mult mai bine) , ct i ngrijitul copilului bolnav, ns cu un consens mai redus (pu in peste 40%). De altfel, ngrijitul copilului bolnav este aspectul fa de care subiec ii au ar tat n cea mai mare m sur o atitudine circumspect , aproape jum tate din b rba i i mai mult de jum tate din femei r spunznd nu tiu sau refuznd s r spund la aceast ntrebare (tabel 3.8). Pe de alt parte, analiznd r spunsurile la ntrebarea Cine are mai mult timp liber, femeile par s fie n dezavantaj fa de partenerii lor.

128
CU CEL AL PARTENERULUI

Raluca Popescu

Tabel 3.9. APRECIEREA TIMPULUI LIBER DISPONIBIL N COMPARA IE

de so (ie)/partener( ), considera i c ave i mai mult sau mai pu in timp liber? Nu pot Mai mult La fel Mai pu in NS/NR aprecia Sex Masculin 27,2 33,5 28,9 1,6 1,6 Feminin 21,5 33,1 35,1 1,5 1,5 Total 24,3 33,3 32,1 8,7 1,5 Sursa: Baza de date Barometrul de gen, Institutul Gallup, 2000.

Fa

Datorit treburilor casnice pe care le au de realizat, femeile au probabil mai pu in timp liber dect partenerii lor. A a cum am v zut, majoritatea subiec ilor consider c muncile casnice nu sunt cele mai u oare i c acestea ar trebui pl tite/r spl tite ca oricare alte munci. Totu i, b rba ii consider c timpul liber este egal i chiar c ei ar avea mai pu in dect partenerele lor. Propor ia femeilor care consider c partenerii lor au mai mult timp liber dect ele este cu 15% mai mare dect a celor care consider c au mai pu in timp liber. De remarcat c , n general, categoriile nregistreaz ponderi apropiate, situndu-se n jurul unei treimi din subiec i (tabel 3.9). n concluzie, rezultatele ob inute din analiza r spunsurilor la toate aceste ntreb ri demonstreaz c b rbatul este capul familiei i c femeia este st pna casei, dar nu neap rat n termeni de autoritate i putere. B rbatul trebuie s aduc bani n cas , iar femeia este responsabil n continuare de treburile gospod re ti. Important este c majoritatea femeilor, nu doar majoritatea b rba ilor, consider c efectuarea acestor munci casnice, ca i ngrijirea copilului in de datoria lor, fapt care demonstreaz asumarea deplin i voluntar a acestei identit i de rol n cadrul familiei. Similar, b rba ii consider c datoria lor o reprezint muncile mai grele i mai ales responsabilitatea de a aduce bani n cas . n acest context, este evident c schimbarea de mentalitate, atitudinea postmodern n privin a distribu iei rolurilor familiale nu i face sim it prezen a dect la un procent sc zut din rndul popula iei. Clasica diviziune a muncii n cadrul gospod riei se men ine, femeia avnd n fapt dou servicii, unul pe pia a muncii i altul acas . Probabil c explica ia trebuie c utat nu doar la nivel valoric. F r ndoial c nivelul de trai, dificult ile economice ntmpinate de majoritatea familiilor pot influen a aceste alegeri voluntare, transformndu-le mai degrab n modalit i de adaptare la situa ie. Supraaglomerarea femeii cu sarcini n cadrul gospod riei poate fi un indicator al standardului de via sc zut.

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

129

Concluzii
Adaptarea familiei la schimb rile din perioada tranzi iei este un proces activ i relativ autonom; astfel, nu trebuie v zut o cauzalitate strict de genul: schimb ri sociale exterioare schimb ri n interiorul familiei. Dup 1989, este evident c patternul familial romnesc este n schimbare, ns acest lucru nu trebuie interpretat doar prin prisma tranzi iei la economia de pia . n prezent ne afl m n plin consolidare a moderniz rii familiei, manifestndu-se chiar unele tendin e spre postmodernitate. Tranzi ia, cu toate aspectele ei economice i sociale, a avut f r ndoial impact asupra familiei, una din cele mai grave consecin e fiind sc derea drastic a natalit ii. Pe acest fundal, ngrijor rile n privin a viitorului familiei au ap rut tot mai mult i n discursul politic sau tiin ific din Romnia. Mitul declinului sau al disolu iei familiei a a cum o tim se r spnde te i n societatea noastr la fel ca n cele occidentale, de i, a a cum reiese i din acest studiu, motivele de ngrijorare sunt pu ine. Dac n societ ile occidentale se constat o tendin clar de sc dere a num rului c s toriilor i de amnare a lor, modelul nup ial romnesc se caracterizeaz prin universalitatea c s toriei i printr-o vrst medie la prima c s torie destul de sc zut . Chiar dac n Occident se extind modelele familiale alternative, ntre care cele mai r spndite sunt coabit rile informale i celibatul, n Romnia acestea sunt fenomene destul de slab reprezentate, familia nuclear r mnnd dominant . Modelul familial spre care se tinde este modelul copilului unic. Explica ia acestui fenomen cuprinde mai multe aspecte. Pe de o parte, sc derea continu a nivelului de trai a f cut ca p rin ii s - i concentreze resursele pentru a ngriji un singur copil. Un rol deosebit de important l-a jucat i mo tenirea unei culturi a natalit ii restrnse, n urma politicii pronataliste a perioadei socialiste (Zamfir, 1999). n plus, trebuie avut n vedere schimbarea general a atitudinii fa de copii din postmodernitate, efectele ei ntlnindu-se practic n toate societ ile occidentale i f cndu- i probabil sim it prezen a i la noi. Familiile extinse, multigenera ionale, sunt destul de numeroase n Romnia, att din cauza unor presiuni economice, ct i ca o manifestare a persisten ei modelului tradi ional. n urma analizelor ntreprinse, se constat c ata amentul fa de familie r mne foarte ridicat, acesta ocupnd primul loc n ierarhia de valori i fiind domeniul care ofer cea mai mare satisfac ie. Totu i, ar fi de ad ugat c satisfac ia fa de via a de familie a nregistrat un u or declin mai ales datorit dificult ilor materiale pe care le traverseaz majoritatea gospod riilor. Principala cauz invocat pentru apari ia problemelor n familie o reprezint lipsa de bani. n privin a lucrurilor care fac o c s torie fericit , patternul identificat

130

Raluca Popescu

este unul modern, romantic (n care iubirea i ncrederea reciproc sunt pe primul plan), adaptat ns condi iilor tranzi iei (locuin a proprie i banii avnd, de asemenea, un rol important). Importan a acordat locuin ei trebuie n eleas i ca ata ament fa de familia nuclear , ca op iune pentru un c min propriu. Tradi ionala diviziune a muncii n familie este n proces de modificare. Diferen ierea rolurilor a r mas, n ciuda unei flexibilit i mai mari din partea celor doi parteneri. Atitudinea fa de statusurile i rolurile b rbatului i femeii n gospod rie este n general una modern , pozitiv fa de egalitatea rela iilor. Totu i, se men ine stereotipul potrivit c ruia datoria b rbatului este s aduc bani n cas i a femeii s aib grij de copii i de gospod rie.

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

131

3.4. Situa ia copiilor n perioada postrevolu ionar


Copilul reprezint o resurs esen ial a oric rei societ i, pentru simplul fapt c asigur perpetuarea societ ii nse i. De i n mod tradi ional copilul reprezint o valoare central , iar familia romneasc a investit i investe te n copii, perioada comunist , dar i perioada tranzi iei au generat probleme sociale complexe legate de copil i de protec ia lui. Mul i dintre copiii din Romnia se confrunt ast zi cu riscul de a se afla ntr-o situa ie de s r cie sever , de a fi neglija i i chiar abuza i de propria familie sau de alte persoane, cu riscul de a nu fi colariza i i de a nu primi o ngrijire medical corespunz toare, cu riscul de a se mboln vi de SIDA, cu riscul de a fi ncredin a i pe perioade nedeterminate unor institu ii sau chiar de a fi abandona i n acele institu ii sau pe strad , cu riscul de a fi da i n adop ie pe bani, cu riscul de a deveni delincven i sau cu riscul de a deveni copiii str zii, ca forma cea mai grav de excluziune de la integrarea familial i social . n acest context, protec ia copilului i respectarea drepturilor sale au devenit unul din punctele-cheie n monitorizarea rii noastre de c tre organismele interna ionale i una din condi iile de integrare european .

Natalitate
Politica pronatalist din perioada socialist a avut efecte mai mult pe termen scurt i asupra anumitor categorii de popula ie. Dac n anul urm tor emiterii decretului prin care se interzicea avortul (prin Decretul nr. 770/1966 acesta era permis doar pentru femeile n vrst de peste 45 ani, pentru cele care aveau deja 4 sau mai mul i copii i pentru cele ale c ror vie i ar fi fost puse n pericol de c tre sarcin ) num rul de nou-n scu i practic s-a dublat (rata natalit ii ajungnd de la 14,3n 1966 la 27,4n 1967), n timp m sura nu a fost la fel de eficient , familia g sind mijloace subversive de rezisten , astfel nct n 1989 natalitatea ajunsese aproape de cea ini ial 16. Pe de alt parte, m sura a avut implica ii diferite pentru diferite categorii de popula ie. Dac natalitatea a crescut, de i nu semnificativ, n cazul clasei de mijloc, n schimb segmentul s rac, lipsit de resurse economice, sociale i culturale, a abandonat orice ncercare de a controla activ dimensiunile familiei i a intrat ntr-un proces de dezorganizare social i personal (Zamfir, 1999). Ceea ce reprezenta obiectivul politicii socialiste, anume stimularea nmul irii num rului de copii n familie, va reprezenta pn la urm cea mai nefericit consecin a politicii respective. Familiile numeroase au devenit, din inta deliberat a politicii, o problem social ale c rei implica ii sunt vizibile i ast zi. n acest context, a ap rut i o sciziune valoric n cultura natalit ii (Zamfir, 1999). ntruct statul nu acoperea dect n mic m sur nevoile suplimentare ale familiei cu copii, num rul de

132

Raluca Popescu

copii dintr-o familie a devenit un factor esen ial al inegalit ii anselor, situa ie valabil de altfel i dup 1989. Pe acest fond, s-a cristalizat o cultur a natalit ii restrnse la nivelul majorit ii popula iei, a c rei cerin central este reglarea num rului de copii n raport cu posibilit ile familiei de a le oferi sprijinul necesar reu itei n via . Pe lng toate aceste e ecuri, politica agresiv a condus i la cre terea semnificativ a mortalit ii i morbidit ii materne. Reglarea na terilor s-a realizat mai ales prin avorturi ilegale, n condi ii empirice, ceea ce a condus la cre terea alarmant a ratei mortalit ii materne, ajungnd n 1989 s fie de 10 ori mai mare dect n orice alt ar european (Zamfir, 1997). De asemenea, propor ia copiilor nedori i a explodat, fapt care a generat supraaglomerarea copiilor n institu ii, o problem social grav i n prezent. Dup 1989, liberalizarea avortului i ntr-o mai mic m sur introducerea metodelor de contracep ie moderne au condus la diminuarea mortalit ii materne (grafic 3.6).

Grafic 3.6. EVOLU IA MORTALIT


180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 83,6 66,5 60,3 53,2 60,4 169,4

II MATERNE DUP

1989

47,8

41,1

41,4

40,5

41,8

32,6

1996

1997

1998

1999

2000

Sursa: INS, 2001.

n 2000 rata mortalit ii materne era de 32,6, fiind de peste 5 ori mai mic fa de 1989. n ciuda progresului continuu nregistrat, r mne n continuare una destul de ridicat . n 1990 s-au nregistrat 980000 de avorturi (peste 3 avorturi la un n scut viu), rata men inndu-se foarte ridicat i ulterior, cifrele oficiale actuale nregistrnd 254855, adic 1 avort pentru fiecare nou-n scut, f r a include avorturile din afara sistemului sanitar de stat (grafic 3.7).

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

133

Grafic 3.7. EVOLU IA NTRERUPERILOR DE SARCIN DUP 1989

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 0,52 3,15 3,15 2,66 2,34 2,15 2,12 1,97 1,47 1,14 1,111,09

Sursa: INS, 2001.

Dac n 1989 indicatorul conjunctural al fertilit ii indica o valoare de 2,20 copii pe femeie, n prezent a ajuns s reprezinte aproximativ jum tate 1,30 copii pe femeie. Pe plan mondial, indicele se situa la nivelul a 2,9 copii pe femeie, dar la nivelul Europei era de doar 1,4. Exist ri cu o fertilitate mai sc zut ca a Romniei, n special cele estice, centrale i sudice: Rusia, Estonia, Letonia, Cehia, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, altele cu o fertilitate apropiat de a noastr : Austria, Ungaria, Germania, Belarus, Ucraina, i altele cu o fertilitate mai mare, apropiindu-se de 2 copii/femeie: Albania, Malta, Islanda, Irlanda, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Anglia, Fran a, Polonia (Rotariu, 2000). n Romnia, rata natalit ii se afl ntr-o continu sc dere, ajungnd n 2000 s reprezinte numai dou treimi din valoarea ini ial (grafic 3.8).

134 Grafic 3.8. EVOLU IA RATEI NATALIT


18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Raluca Popescu
II DUP

1989

16 13,6 11,9 11,4 11 11,9 10,4 10,2 10,5 10,5 10,4 10,5

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Sursa: INS, 2001.

Evolu ia num rului de copii n ntre inere n gospod rii se nscrie pe o curb descendent (tabel 3.10).

Tabel 3.10. EVOLU IA NUM RULUI MEDIU DE COPII, ELEVI, STUDEN I AFLA I
N NTRE INERE N GOSPOD RIE
1990 Num rul mediu de copii n ntre inere n gospod rie Num rul mediu de copii n ntre inere n total gospod rii cu copii 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1,24

1,20

1,08

1,04

0,98

0,98

0,96

0,99

0,98

0,95

1,90

1,97

1,90

1,90

1,77

1,79

1,76

1,79

1,79

1,74

Sursa: Diagnozele calit ii vie ii 1990-1999.

Reducerea num rului de copii pe gospod rie s-a f cut att prin nmul irea gospod riilor f r copii, ct i prin sc derea gospod riilor cu doi i mai mul i copii. Gospod riile f r copii n ntre inere au crescut sim itor, de la aproximativ 35% la 45%, n timp ce gospod riile cu doi copii s-au redus aproape la jum tate de la aproximativ 30% la 18%, iar cele cu trei i mai mul i copii cu o treime de la 11% la 8%. n acela i timp, gospod riile cu un copil n ntre inere au nregistrat o cre tere u oar de la 24,3% la 28,3%.

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

135

S n tate i asisten

medical

Bun starea copilului este strns legat de starea de s n tate a acestuia. Din p cate, Romnia ocup unul din primele locuri n Europa n ceea ce prive te morbiditatea i mortalitatea la copii. Cauzele acestei situa ii se g sesc f r ndoial n contextul socio-economic al perioadei de tranzi ie, dar sunt n mare m sur tributare din nou situa iei mo tenite din perioada socialist . n ciuda unei sc deri a mortalit ii infantile cu mai mult de 30% fa de 1989, rata se men ine n continuare printre cele mai ridicate din Europa (grafic 3.9).

Grafic 3.9. EVOLU IA MORTALIT

II INFANTILE DUP

1989

30 25 20 15 10 5 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 26,9 26,9 22,7 23,3 23,3 23,9 21,2 22,3 22 20,5 18,6 18,6

Sursa: INS, 2001.

Starea de s n tate a copiilor continu s fie o problem . Iat cteva date statistice n acest sens (tabel 3.11):

Tabel 3.11. C IVA INDICATORI AI ST RII DE S N TATE A COPIILOR


1989 Ponderea deceselor datorate bolilor infec ioase i parazitare la copiii de 5 19 ani Cazuri noi de tuberculoz la 100000 copii (0 14 ani) 1990 9991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

4,2

3,8

4,2

3,6

3,6

10,1

13,6

15,3

18,3

18,4

15,7

9,3

12,7

13,3

16,1

20,7

19,8

21,0

26,4

26,3

27,8

31,9

136
1989 Ponderea n scu ilor vii subponderali n total n scu i vii 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Raluca Popescu
1997 1998 1999

7,3

7,1

7,9

8,2

10,9

8,6

8,8

8,9

9,2

9,0

8,7

Sursa: INS, 2001.

n primul rnd, constat m o cre tere a inciden ei bolilor s r ciei (bolile infec ioase i parazitare), decesele datorate acestora crescnd de aproape patru ori. Inciden a TBC a crescut de trei ori i jum tate. Ponderea copiilor subponderali n totalul n scu ilor vii cre te de la 7,3% n 1989 la 8,7% n 1999, fiind mai mare n jude ele s race ale rii i n jude ele cu pondere mare a popula iei de rromi. Greutatea medie la na tere, aflat nc din 1991 la 3200 g, valoare cu 200 g sub aceea a copilului din rile occidentale, a sc zut i mai mult, ajungnd la 3130 g n 1997. Faptul sugereaz o nutri ie deficitar a femeii gravide, dar i insuficienta urm rire medical prenatal (St nescu, Palicari, 2000). n 1999 existau 13,3 cazuri de copii distrofici la 1000 de copii sub 3 ani, inciden a ajungnd la 22 n jude ele din nord-estul rii (26 n Ia i i 24 n Vaslui) (UNICEF, 2001). Anemia este una din cele mai r spndite probleme de s n tate la copii, cifrele avnd mici varia ii de-a lungul timpului: circa 25 dintre copiii de 2-5 ani i chiar 50% dintre copiii de sub 2 ani erau anemici (St nescu, Palicari, 2000). Totu i, mboln virile de hepatit au sc zut de mai bine de trei ori fa de 1990. De asemenea, ponderea copiilor vaccina i a crescut n cazul tuturor tipurilor de vaccin, apropiindu-se de acoperirea complet . Iat cteva exemple: la vaccinul DPT a crescut de la 79,3% n 1989 la 97,3% n 1998, la vaccinul antipolio de la 89,4% la 97,4%, iar la cel mpotriva TBC de la 96% la 99,9% (UNICEF, 2001).

Participare colar
Unul din factorii care au afectat negativ procesul educa ional este s r cia. Pe fondul accentu rii gradului de s r cie, n condi iile n care aproape 60% dintre familiile cu 3 i mai mul i copii sunt s race i 40% dintre copii tr iesc n astfel de familii, cre te riscul ne colariz rii, al abandonului colar, al accesului inegal la educa ie (tabel 3.12).

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

137

Tabel 3.12. DINAMICA PARTICIP RII COLARE 1990-1999


1990 Rata brut de cuprindere colar (%) n nv mnt - primar - gimnazial - secundar - superior Gradul de cuprindere n nv mntul pre colar % Ponderea copiilor de 7 14 ani necuprin i n coal 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 I998 1999

90,8 91,4 90,7 10,6

92,4 88,9 76,1 12,5

93,8 86,1 65,7 20,2

96,9 86,5 63,7 22,7

99,7 84,3 66,1 22,7

99,5 86,7 68,6 20,9

99,5 86,7 68,6 20,9

99,1 86,4 69,1 22,2

99,8 94,3 67,8 25,4

100 93,9 69,4 28,0

54,5

51,9

53,3

50,2

55,2

58,4

60,4

62,8

64,2

65,2

8,9

9,5

9,3

8,7

8,1

6,7

5,6

5,0

3,0

3,2

Sursa: UNICEF, 2001, p.25.

Pornind de la un nivel nu foarte ridicat, gradul de cuprindere n nv mntul pre colar nregistreaz n primii ani o u oar sc dere. Cre terea semnalat n ultimii ani se datoreaz probabil instituirii obligativit ii anului preg titor. n nv mntul primar s-au nregistrat cele mai mari progrese, ajungndu-se ca practic to i copiii s fie cuprin i n nv mnt. nregistrnd ini ial valori n continu sc dere, ncepnd cu 1998 rata de cuprindere n nv mntul gimnazial ajunge n jurul a 94%, dep ind valoarea din 1990. Faptul c exist copii necuprin i n nv mntul obligatoriu se datoreaz n majoritatea cazurilor s r ciei familiei. n alte cazuri este vorba probabil de lipsa de interes a unor p rin i fa de educa ia copiilor sau de condi iile dificile de frecventare a colii din localit ile rurale izolate. Pn n 93-94, rata brut de cuprindere colar n nv mntul secundar scade dramatic (cea mai mare sc dere nregistrndu-se chiar la nceput, n 1991), pentru ca apoi s se nregistreze o cre tere u oar dar continu . Sc derea ratei de cuprindere n nv mntul secundar se datoreaz i restrngerii duratei nv mntului obligatoriu de la 10 la 8 ani i ofertei neatractive pentru absolven ii de liceu i coal profesional pe pia a for ei de munc , dificult ile materiale ale familiei r mnnd totu i, n majoritatea cazurilor, cauza principal . Ameliorarea particip rii colare la

138

Raluca Popescu

nivel gimnazial i secundar se datoreaz n mare parte condi ion rii acord rii aloca iilor de stat pentru copii de frecventarea colii. De asemenea, i ponderea copiilor de 7-14 ani necuprin i n coal (grupa de vrst corespunz toare celor 8 ani de nv mnt obligatoriu) a sc zut foarte mult fa de 1990, fiind n 1999 de aproape 3 ori mai mic . Procente ridicate se nregistreaz pn n 1994 i se datoreaz n principal abandonului la nivelul nv mntului gimnazial (tabel 3.13).

Tabel 3.13. EVOLU IA ABANDONULUI COLAR


1990 Rata abandonului colar 4,9 1991 3,9 1992 2,2 1993 1,9 1994 2,0 1995 1,9 1996 1,9 1997 2,0 I998 2,2

din care n nv mntul: Primar 1,6 Gimnazial 1,9 Liceal 7,3 Profesional 8,2 De ucenici 10,9 Sursa: UNICEF, 2001, p. 25.

1,3 1,3 5,4 6,3 5,0

1,5 1,4 4,8 1,8 5,4

0,4 0,8 4,4 5,0 7,2

0,6 1,4 4,2 4,1 6,0

0,5 1,0 3,9 5,0 6,4

0,6 1,0 3,9 5,0 6,4

0,6 1,0 4,2 5,6 7,4

0,8 1,1 4,3 5,6 6,6

Abandonul colar s-a nscris de la nceput pe o linie descendent , cifra stabilizndu-se n ultimii ani n jurul valorii de 2%. Rata este n continu sc dere la toate ciclurile de nv mnt. Cel mai mare abandon se nregistreaz n cadrul colilor de ucenici sau profesionale.

Copiii din familiile s race


nc de dinainte de 89, familiile cu mul i copii prezentau o situa ie aparte n procesul de polarizare social . Situa ia lor s-a agravat apoi datorit ocului tranzi iei i lipsei unei politici de suport corespunz toare, astfel nct copilul a ajuns s reprezinte una din categoriile cele mai dezavantajate n procesul de tranzi ie, propor ia celor afla i n s r cie fiind n general mai mare dect cea a popula iei adulte sau dect cea a vrstnicilor. Mul i dintre copii tr iesc n familii numeroase, lipsite de resursele necesare pentru o dezvoltare optim (tabel 3.14).

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

139

Tabel 3.14. GOSPOD RII DUP NUM RUL DE COPII N NTRE INERE CA % DIN TOTAL FAMILII CU COPII N NTRE INERE
Familii cu 1 copil Total familii Urban Rural Sursa: Diagnoza calit ii vie ii 1999. 51,8 60,0 41,9 Familii cu 2 copii 33,4 32,1 34,9 Familii cu 3 i mai mul i copii 14,9 7,9 23,2

De i propor ia familiilor cu 3 i mai mul i copii este relativ redus n totalul familiilor cu copii 14,9% , dac lu m n considerare copiii care tr iesc n aceste familii, ei reprezint aproximativ 40% dintre copii. Copiii care tr iesc n familii cu cel pu in doi copii reprezint dou treimi din totalul copiilor (grafic 3.10).

Grafic 3.10. PROPOR IA COPIILOR CARE TR IESC N DIFERITE TIPURI


DE FAMILII N FUNC IE DE NUM RUL DE COPII

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

36,8 23,7

39,4

Copii in familii cu 1 copil

Copii in familii cu 2 copii

Copii in familii cu 3 si mai multi copii

Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999.

Copiii din familiile numeroase se afl n marea lor majoritate ntr-o stare de s r cie cronic . Din Diagnoza calit ii vie ii pe 1999 rezult c venitul mediu al gospod riilor cu copii reprezint numai 70% din venitul mediu al gospod riilor f r copii, valoarea sc znd dramatic o dat cu cre terea num rului de copii pe familie: venitul mediu al gospod riilor cu un sigur copil n ntre inere reprezint 83,9% din cel al gospod riilor f r copii, cel al gospod riilor cu 2 copii 63,6%, cel al gospod riilor cu 3 copii 38,4% i cel al gospod riilor cu 4 i mai mul i copii 28,9%. Date mai recente arat c situa ia nu s-a mbun t it. Familiile cu

140

Raluca Popescu

mul i copii reprezint n continuare grupul cel mai afectat de s r cie, inclusiv de s r cia sever (tabel 3.15).

Tabel 3.15. RATA S R CIEI N FUNC IE DE NUM RUL DE COPII PE FAMILIE (2001)
S r cie Familii cu 4 sau mai mul i copii Familii cu 3 copii Familii cu 2 copii Familii cu 1 copil Total popula ie
Sursa: CASPIS, 2002.

68,3 58,4 31,5 27,4 29,6

S r cie sever 44,2 30,6 12,4 7,3 11,9

Num rul de copii n familie pare s devin un predictor important al situa iei de s r cie. Fiecare copil n plus fa de al doilea spore te considerabil ansele familiei de a intra n s r cie i, mai mult chiar, ntr-o situa ie de s r cie sever . Percep ia subiectiv a standardului de via concord cu datele prezentate pn acum.

Tabel 3.16. APRECIEREA POZI IEI PE SCALA BOGA I S RACI* (MEDIA)


N FUNC IE DE NUM RUL DE COPII N GOSPOD RIE Gospod rii cu 1 copil Gospod rii cu 2 copii 3,94 Gospod rii cu 3 copii 3,66 Gospod rii cu 4 i mai mul i copii 2,64

Total 3,91

Media 4,09 Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999. * 1 reprezint s rac i 10 bogat.

Media cea mai mare o prezint familiile cu un singur copil, fiind aproape dubl fa de cea a familiilor cu 4 i mai mul i copii (vezi tabel 3.16). O categorie aparte o reprezint familiile monoparentale. Neexistnd dect un singur aduc tor de venit, acest tip de familie nfrunt riscuri crescute, cu att mai mult cu ct n general este vorba de femei singure cu copii (veniturile femeilor sunt n medie mai mici dect cele ale b rba ilor). Copiii care tr iesc n astfel de familii trebuie s dep easc nu numai situa ia dificil generat de lipsa unuia dintre p rin i, ci adesea i starea de s r cie cronic n care se afl . Spre exemplu, venitul mediu pe membru n

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

141

astfel de familii reprezint numai 43,8% din venitul mediu per capita pe ansamblul familiilor, 53,9% din cel al familiilor cu copii i numai 38,6% din cel al familiilor f r copii. Aprecierea veniturilor vine s confirme ipoteza 85% s-au declarat nemul umi i de situa ia material (Baza de date Barometrul de gen, 2000).

Copiii n dificultate
Pe lng copiii foarte s raci, lipsi i de oportunit i privind educa ia, a c ror situa ie a fost analizat anterior, exist i alte categorii de copii care necesit o aten ie special din partea statului i a societ ii nse i: copiii abandona i temporar sau permanent n institu ii de ocrotire, afla i n plasament familial sau adop ie, copiii cu dizabilit i sau cu anumite boli cronice (HIV/SIDA), copiii supu i unor rele tratamente (abuza i sau neglija i), copiii afla i n conflict cu legea i copiii str zii.

Copiii abandona i, institu ionaliza i


n perioada socialist , sistemul de ocrotire a copilului a fost unul prin excelen centralizat, orientat dup un model medical, care diagnostica lipsurile din familia copilului i g sea remediul n internarea copilului n institu ie (Roth, 2000). Romnia continu s aib i n prezent un num r ridicat de copii institu ionaliza i. Datele statistice oferite de ANCPA eviden iaz faptul c n Romnia sunt aproximativ 6 milioane de copii, dintre care aproximativ 2% se afl n eviden a Serviciilor Publice Specializate pentru Protec ia Copilului. Adop ia a fost unul din subiectele cele mai disputate n perioada tranzi iei. n 1990, Romnia a furnizat o treime din efectivul de copii adopta i la nivel interna ional. ntre timp, situa ia a revenit sub control, cifra adop iilor interna ionale stabilizndu-se n jurul anilor 93-94. Totu i, n fiecare an, num rul adop iilor interna ionale l-a dep it cu mult pe cel al adop iilor na ionale (spre exemplu, n 2000 este de aproape dou ori i jum tate mai mare). De altfel, ncepnd cu octombrie 2001, adop iile interna ionale au fost stopate pe o perioad de 1 an, datorit sistemului deficitar de monitorizare.

Copilul cu dizabilit i
n perioada socialist , copilul cu deficien e a fost considerat mai nti deficient i apoi copil (Zamfir, 1997). Medicalizarea excesiv n abordarea problematicii acestor copii a condus la inducerea unui handicap sever la un num r mare dintre ei. Mare parte din atitudinea negativ fa de copiii cu dizabilit i care se simte i ast zi la nivelul opiniei publice se datoreaz politicii de institu ionalizare i izolare anterioare anului 1989.

142

Raluca Popescu

n legisla ia noastr se ntrebuin eaz termenul de persoane cu handicap, definite ca persoane care, datorit unor deficien e fizice, senzoriale, psihice sau mentale, au un dezavantaj care le mpiedic sau le limiteaz accesul n condi ii egale la via a social , necesitnd n consecin m suri de protec ie special n vederea integr rii lor sociale. Astfel, n categoria copiilor cu dizabilit i intr persoanele cu handicap pe urm toarele categorii: fizic, locomotor, somatic, auditiv, vizual, mintal, neuropsihic, asociat, social, HIV/SIDA, boli rare. Conform datelor de la Ministerul S n t ii i Familiei, la sfr itul anului 2001 se nregistrau 59746 de copii cu dizabilit i, dintre care marea majoritate 58688 de copii tr iau n familiile naturale i numai 1058 de copii erau institu ionaliza i. n anul colar 2000/2001 erau cuprin i n nv mntul special un total de 50826 de copii cu dizabilit i (INS, 2001).

Copiii cu HIV/SIDA
O categorie aparte de copii n dificultate o reprezint cea a copiilor seropozitivi. Romnia are 52% din totalul copiilor seropozitivi din ntreaga Europ . Cauza principal de infectare cu HIV la copii a reprezentat-o transmisia nozocosomial i prin administrare de snge i preparate din snge. 94% dintre copiii bolnavi de SIDA sunt n scu i n perioada 19871990 (UNICEF, 2001). Ca tendin , identific m men inerea num rului mare de noi cazuri pediatrice, n ciuda dispari iei transmisiei nozocosomiale dup 1993, datorat n principal cre terii celei verticale (de la mam la copil) din ultimii ani. Copiii cu HIV/SIDA sunt considera i persoane cu handicap, cele mai grave cazuri fiind tratate ca persoane cu handicap de gradul I, beneficiind de m suri de protec ie speciale att din partea statului, ct i din partea unor ONG-uri. La 31 decembrie 2001, 2377 de copii SIDA/HIV erau nregistra i ca persoane cu handicap, 2233 fiind de gradul I, 93 de gradul II i 51 de gradul III (MSF, SSPH).

Copiii supu i unor rele tratamente


De i prin mass-media i prin serviciile jude ene de protec ie a copilului sunt semnalate numeroase cazuri de abuz fizic (b taie, nfometare, abuz sexual etc.) asupra copiilor, nu exist o statistic oficial sistematic sau studii reprezentative la nivel na ional care s contureze dimensiunile fenomenului. Anual, la nivelul rii, sunt raportate cteva mii de cazuri de copii-victime ale abuzurilor de tot felul, cele mai multe dintre ele consumndu-se n familiile de origine. Contextul socio-economic actual, dar i lipsa unor servicii specializate de identificare, investigare i rezolvare a acestui tip de probleme determin cre terea i perpetuarea anumitor tipuri de comportament abuziv.

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

143

Datele disponibile privesc abuzurile cu vizibilitate mare, cum ar fi cele sexuale sau cele fizice. De exemplu, n anul 1999, statisticile indic faptul c 29% din totalul minorilor care sufer un abuz sunt victime sexuale (IGP). Asupra altor forme de abuz nu exist nici un fel de date, ntruct nu sunt declarate, nefiind con tientizate ca atare de c tre victime sau de c tre ceilal i.

Copiii care au comis infrac iuni


n privin a infrac ionalit ii copiilor se constat o cre tere a fenomenului n ultimii ani. ntruct a crescut infrac ionalitatea pe ansamblul popula iei, ponderea infrac iunilor juvenile nu nregistreaz varia ii mari de la un an la altul, fiind n general de 910%, ns , n cifr absolut , cre terea fa de 1990 devine semnificativ (de peste 2 ori i jum tate). Totu i, dup un maxim atins n 1998, cnd num rul total de infrac iuni comise de minori a dep it 40000, ponderea n total infrac iuni ajungnd la 11%, n ultimii 2 ani fenomenul pare s se nscrie pe o curb descendent : ponderea infrac iunilor comise de minori n totalul infrac iunilor era n 2000 de doar 7,2% (cea mai mic valoare n toat aceast perioad ) (UNICEF, 2001). Cele mai r spndite infrac iuni n rndul minorilor sunt furtul i tlh ria. n privin a condamn rilor, acestea au crescut att ca num r, dar i ca pondere. Ca num r, punctul maxim a fost atins n 1997-1998 ani n care a fost de mai bine de 4 ori mai mare fa de 1989. Ponderea copiilor condamna i n totalul popula iei condamnate a crescut mai ales n ultimii ani, ajungnd de la 56% la 10% i chiar 12,2% n 2001 (UNICEF, 2001). n intervalul men ionat, copiii au fost condamna i n special cu nchisoarea. De exemplu, n 1998, 46% din sentin ele aplicate au fost cu nchisoare.

Copiii consumatori de droguri


Datele din ultimii ani eviden iaz faptul c num rul consumatorilor de droguri, ca i re elele de trafican i au crescut ngrijor tor, iar vrsta la care tinerii ncep s consume droguri a sc zut foarte mult. n 1997, 4,5% dintre elevii liceelor bucure tene consumaser droguri, pentru ca n 1999 valoarea s ajung la 10% (ESPAD). Pe lng faptul c sunt consumatori, mul i sunt coopta i i n re ele de trafic, periclitndu- i libertatea i via a. De exemplu, n 2000 au fost depistate un num r de 35 de infrac iuni privitoare la trafic de stupefiante comise de minori.

Copiii str zii


n perioada socialist , existen a copiilor f r ad post era total negat . Num rul lor era ntr-adev r mult mai mic dect n prezent, n mare

144

Raluca Popescu

parte datorit politicilor de institu ionalizare foarte stricte. Dup 1989, fenomenul copiii str zii a devenit unul dintre cele mai abordate subiecte, avnd i o mare vizibilitate. Num rul copiilor str zii este ns mult mai mic dect ar sugera imaginea public . Studiile au estimat c ar exista 3000 de poten iali copii ai str zii, mul i dintre ei fiind doar temporar pe strad , num rul celor afla i efectiv n strad fiind de sub 1000 (Salva i Copiii, 1998-1999). Marea majoritate a acestor copii provin din familii cu probleme s r cia, certurile, violen a, alcoolismul, indiferen a sau dezorganizarea familiei reprezentnd factorii determinan i pentru fuga lor n strad . Mai mult chiar, exist familii care, neavnd nici o surs de venit, au ajuns s - i trimit copiii n strad la cer it. Institu iile de ocrotire sunt cel de-al doilea furnizor de copii ai str zii datorit condi iilor proaste de via , izol rii de comunitate, violen ei copiilor mai mari i uneori chiar a personalului de ngrijire. O treime din ei nu tiu s citeasc , restul avnd pe ansamblu un nivel colar deosebit de sc zut. Mul i dintre ei sunt abuza i sexual (viol, rela ii homosexuale, prostitu ie, realizare de materiale pornografice), o parte devenind ei n i i abuzatori, angaja i n re ele de racolare i trafic. Bolile cu transmitere sexual sunt frecvente, dar r spndirea HIV nu este cunoscut , fiind semnalate numai cteva cazuri.

Concluzii
Chiar dac n perioada de dup 1989 s-au nregistrat progrese considerabile n privin a protec iei copilului, analiza situa iei actuale pune n eviden cteva aspecte care necesit o aten ie special . Situa ia familiilor cu mul i copii pare s se agraveze n timp. S r cia i implicit riscurile la care sunt supu i copiii n astfel de familii nregistreaz un trend ascendent. Con tientizarea acestei probleme r mne esen ial n dezvoltarea viitoarelor strategii, ntruct, prin consecin ele sale, poate crea i alte probleme sociale grave. O astfel de consecin o reprezint problema copiilor neglija i sau abuza i care devine un fenomen tot mai vizibil. De asemenea, starea de s n tate a copiilor i participarea lor colar continu s prezinte multe aspecte problematice. Integrarea copiilor cu nevoi speciale n cadrul nv mntului normal al turi de procesul de dezinstitu ionalizare i diversificare a serviciilor alternative sunt cteva dintre rezultatele pozitive ale ini iativelor ultimilor ani. Inclusivitatea colar pentru copiii cu dizabilit i a vizat nu numai deschiderea colilor obi nuite pentru copiii cu dizabilit i moderate sau u oare, ci i deschiderea colilor speciale pentru elevii cu dizabilit i severe. Trebuie avut ns n vedere c integrarea necesit o adaptare a programelor colare, preg tirea cadrelor didactice pentru a lucra cu ace ti elevi, campanii de informare i preg tire a actorilor sociali implica i n aceast schimbare, n general dezvoltarea unei atitudini tolerante fa de ace tia.

Situa ia familiei i a copilului n societatea romneasc

145

Num rul copiilor institu ionaliza i este n sc dere, n timp ce num rul copiilor proteja i n sistem familial are o evolu ie ascendent continu , n anul 2001 fiind de peste 3 ori mai mare fa de anul 1997. Transferul institu iilor de la MEC (unit ile colare din sistemul de nv mnt special), MSF (unit ile sau sec iile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare i reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii HIV/SIDA) sau SSPH (institu iile de protec ie special a persoanelor cu handicap) n cadrul Serviciilor Publice Specializate pentru Protec ia Copilului, cu toate dificult ile ntmpinate, a condus la o abordare mai cuprinz toare a nevoilor copilului i a permis o mai bun colaborare cu ONG-urile. Totu i, f r a pune n discu ie aspectele pozitive ale dezinstitu ionaliz rii, trebuie amintit c exist i unele riscuri ale acestui proces, cu att mai mult cu ct se desf oar ntr-un ritm destul de rapid. Tocmai de aceea este necesar o evaluare atent a posibilit ilor materiale i afective ale familiilor de a face fa reintegr rii copilului.

Capitolul 4

Ana B la a

CALITATEA VIE II DE MUNC

4.1. Semnifica ia muncii


Preocup rile privind semnifica ia muncii pentru via a omului sunt vechi i se nscriu n aria medita iei filozofice, a cercet rii tiin ifice, a ac iunii politice i practice i chiar a con tiin ei comune. Din orice perspectiv ar fi privit , munca este socotit o dimensiune fundamental a existen ei umane. Este avut aici n vedere nu numai sensul de producere de bunuri materiale sau surs de venit, ci mai ales faptul c , se pare, n afara muncii, nu exist m ca oameni. Munca este tot mai mult surs principal de afirmare i realizare uman , prin munc omul se face i este ceea ce se face. n sfera muncii omul g se te un teren necesar ncerc rii capacit ilor sale fizice i intelectuale i realiz rii sale ca fiin social . Acest teren este, n acela i timp, un cadru de via social , mai mult sau mai pu in satisf c tor, mai mult sau mai pu in prielnic pentru autorealizarea personal i social . Acceptnd ideile dup care munca omului st la baza existen ei sale, c , n general, omul trebuie s munceasc pentru a tr i, c prin nsu i faptul produc iei s-a ridicat deasupra regnului animal i c poate fi definit drept animalul capabil s produc , lucr rile de antropologie umanist subliniaz c acestea sunt totu i note ale unei ipostaze particulare a omului, c ci munca nu este pentru om doar un dat necesar, ci ea reprezint i eliberarea sa fa de natur , autoproducerea sa ca fiin social independent . n procesul muncii, prin ac iunea sa asupra naturii, omul se modeleaz i se transform pe sine nsu i. Munca l ajut s - i perfec ioneze ndemnarea, s - i dezvolte individualitatea i for a creativ . n concep ia mai multor autori, munca l define te pe om atunci cnd are un caracter creator i i ofer satisfac ie, iar perioada n care munca avea mai ales aceste atribute este plasat n secolele al XIII-lea i al

148

Ana B la a

XIV-lea din istoria occidentului, epoci de nflorire a me te ugurilor, cnd munca nu era doar o activitate util , ci oferea i o satisfac ie profund . Sociologul C.W. Mills, observator al caracterului i rolului muncii n civiliza ia industrial n compara ie cu munca me te ugarilor, consider c pentru me te ugar nici o alt motiva ie n afar de fabricarea reu it a obiectului nu justific munca. Elementele cotidiene ale sarcinii ce trebuie ndeplinite sunt pline de sens, deoarece n mintea lucr torului ele sunt inseparabile de rezultatul eforturilor sale. Me te ugarul este liber s controleze propria sa munc ; a adar, el are posibilitatea s trag din ea nv minte. Astfel, el poate s utilizeze i s - i dezvolte ndemnarea i capacit ile. ntre munc i joc, munc i cultur nu exist o ruptur . Mijloacele de existen ale me te ugarului determin i impregneaz ntregul s u mod de via (C.W. Mills,1951, p. 220). Munca me te ugarului descris de Mills este ceea ce se cheam n terminologia actual o munc mbog it , cu sens pentru cel care o face, d t toare de satisfac ii, este o munc cu o nalt calitate uman . O dat cu destr marea structurilor medievale i apari ia civiliza iei industriale, semnifica ia i rolul muncii s-au schimbat fundamental. n loc s r mn o activitate d t toare de pl cere i satisfac ii, munca a devenit o datorie i o obsesie, un mijloc de a ob ine succesul i ndestularea, n special pentru clasele mijlocii i superioare; pentru imensa majoritate, munca nu a mai nsemnat nimic altceva dect munc for at (Erich Fromm,1983, p. 177). Afirma ia se refer la rile protestante, n special la acelea n care era dominant etica de origine calvinist , care, prin logica sa proprie, aparent paradoxal , a devenit o surs de energie, a determinat o moral individual favorabil conduitelor de tip capitalist. Valoarea central n ierarhia de valori a credinciosului calvinist este ascetismul moral, care comport , ca prim obliga ie, munca. n concep ia calvinist , ceea ce Dumnezeu cere este o munc ra ional n cadrul unei voca ii, al unei chem ri, este o munc cu caracter metodic i nso it de o via auster . Munca este contribu ia decisiv a omului la glorificarea lui Dumnezeu. Valorizarea religioas a muncii f r repaus, continu , sistematic , ntr-o profesie secular , ca dovad sigur de credin autentic , a reu it s constituie - spune Max Weber - cea mai puternic prghie ce se putea imagina pentru ceea ce el nume te spiritul capitalismului. Treptat, ardoarea c ut rii regatului lui Dumnezeu ncepea s se dilueze n virtutea rece, profesional , r d cina religioas disp rea, cednd locul seculariz rii utilitare (Max Weber, 1964, p. 233). Etica protestant este, n concep ia lui Weber, unul din elementele fundamentale ale spiritului capitalist modern i nu numai ale acestuia, ci i ale civiliza iei moderne nse i: conduita ra ional , fondat pe ideea de voca ie (Beruf), s-a n scut din spiritul ascetismului cre tin. Atunci cnd ascetismul s-a transferat din chilia c lug rilor n via a profesional i cnd el

Calitatea vie ii de munc

149

a nceput s domine moralitatea secular , aceasta s-a f cut pentru a participa la edificarea cosmosului prodigios al ordinii economice moderne (Max Weber,1964, p. 250). Conform moralei calviniste, Dumnezeu nu-i poate alege pe cei gra ia i din rndul s racilor sau al celor slabi, astfel c apare o semnifica ie dubl a muncii: ea reprezint o datorie la clasele mijlocii, o munc for at n mediile care, n afar de for a fizic , nu posed nimic de vnzare. De pe pozi iile antropologiei umaniste, E. Fromm face un adev rat rechizitoriu societ ii industriale moderne n care munca i este indispensabil muncitorului doar pentru c tigarea existen ei, c ci rolul s u este mai ales pasiv. Munca sa poate fi definit ca realizare de opera ii care nu pot fi f cute de ma ini. Ea nu mai are semnifica ie pe planul activit ii umane, nu mai este dect un mijloc pentru a c tiga bani. Aceea i idee o exprimase alt autor, n leg tur cu muncitorii americani din industria de automobile: Pentru marea majoritate a acestor lucr tori, singura justificare a muncii este plata salariului, i nimic care s aib leg tur cu produsul sau cu munca... muncitorul este nefericit i nemul umit, plata unui salariu nu constituie o baz suficient pentru respectul de sine (Peter Drucker, 1946, p. 179). Totu i, munca este important pentru cei mai mul i dintre oameni. O dovedesc, de pild , i sondajele n care cei ancheta i r spund c ar continua s munceasc , chiar dac ar avea suficien i bani s - i asigure via a. Pe de alt parte, este tiut faptul c omajul este acompaniat de sentimente de vid, inutilitate, insecuritate, descurajare i dezorientare, chiar i atunci cnd indemniza iile b ne ti sunt satisf c toare. Se pare c , a a cum spune S. Freud, munca este leg tura cea mai direct dintre un individ i realitate. Ea este important pentru conceptul lor despre sine. ntr-adev r, ocupa iile oamenilor sunt indicatori importan i ai clasei lor sociale, le influen eaz ansele vie ii i experien ele de via , influen eaz modul n care al ii i definesc i interac ioneaz cu ei (Norman Goodman, 1992, p. 342). Definind munca drept efectuare a unor sarcini care implic consum de efort mental i fizic i care are ca obiectiv producerea unor bunuri i servicii pentru deservirea nevoilor umane, Anthony Giddens afirm c chiar i atunci cnd condi iile de munc sunt relativ nepl cute, iar sarcinile de serviciu plictisitoare, munca este totu i un element structurant n alc tuirea psihologic a oamenilor (Antony Giddens, 2000, pp. 334-335). Autorul ntocme te o list a caracteristicilor muncii care ofer o explica ie faptului c lipsa unei slujbe poate submina ncrederea indivizilor n valoarea lor social . Conform acestei liste, dincolo de bani, munca ofer , chiar cnd nu este totalmente satisf c toare, un mediu structurat, un nivel de activitate f r de care nu s-ar putea exersa calific rile i competen ele, o anumit varietate prin posibilitatea de a realiza ceva deosebit fa de

150

Ana B la a

activit ile de acas , structur temporal i un sentiment al direc iei n activit ile zilnice, contacte sociale f r de care cercul de posibili prieteni i cuno tin e s-ar restrnge, identitate personal i sentimentul de stim de sine. Nu este mai pu in adev rat ns c , n istoria sa, omul a avut o atitudine ambivalent fa de munc : pe de o parte, de acceptare resemnat a ei ca un r u necesar, iar pe de alt parte, o atitudine activ , de umanizare, de transformare a sa ntr-o sfer a afirm rii umane (C t lin Zamfir, 1980, p. 14). Aceast a doua atitudine devine tot mai precump nitoare n zilele noastre. Sensul muncii este dat de satisfac ia muncii. Nu numai din punct de vedere social, de satisfacere a necesit ilor umane, ci i strict uman, ca o activitate n sine satisf c toare pentru om, o posibilitate de realizare uman . Evolu iile prezente n lume, tehnologice i sociale, ndrept esc aprecierea dup care Suntem n momentul n care o schimbare calitativ n considerarea factorului uman este pe cale de a se realiza: de la eliminarea factorilor negativi, distructivi (solicitare fizic grea, risc de accidente i mboln viri etc.) la cultivarea factorilor pozitivi care sporesc satisfac ia n sine a muncii (C t lin Zamfir, 1980, p. 33). Schimb ri majore n natura i organizarea muncii ar anun a, dup unii cercet tori, un declin al importan ei muncii, n viitor, n rile industrializate. Cu toate acestea, consider Giddens, munca pl tit r mne pentru mul i oameni modalitatea cheie de generare a resurselor necesare pentru a tr i o via variat (A. Giddens, op. cit., p. 365). Informatizarea pe scar larg a proceselor de produc ie va schimba fundamental raportul om-munc , astfel nct alternativa munc simplificat munc mbog it va fi treptat dep it . Dac munca este baza sistemului economic, este creatoare a civiliza iei i culturii i define te fundamental existen a uman , atunci este perfect legitim s ne ntreb m ct de mult se asigur ast zi, n situa ii concrete, condi iile umane ale muncii. La aceast ntrebare se ncearc s se r spund prin conceptul de calitatea vie ii de munc sau calitatea uman a muncii, mai precis prin m surarea componentelor i subcomponentelor care opera ionalizeaz acest concept i conturarea unui diagnostic ct mai precis, de la care pornind, s se poat elabora solu ii de ameliorare.

De la munca simplificat la munca mbog it


De-a lungul istoriei a avut loc un proces continuu de separare a diferitelor feluri ale activit ii de munc diviziunea muncii care a condus la specializ ri tot mai numeroase, dup criterii diferite, antrennd o serie de alte procese economice i sociale. De la marile separ ri din istoria muncii desprinderea p storilor de celelalte triburi, a me te ugarilor de agricultur i

Calitatea vie ii de munc

151

a negustorilor care se ocupau exclusiv cu schimbul s-a ajuns la o diferen iere tot mai accentuat , astfel nct, n epoca industrial modern , se pot inventaria mii de ocupa ii distincte. Procesul a condus la cre terea productivit ii muncii prin economisirea timpului de munc i utilizarea eficient a abilit ilor, competen elor i performan elor lucr torilor. Fa de societatea tradi ional mult mai autonom , fenomenul diviz rii i subdiviz rii nencetate a ocupa iilor are ca efect i un mare grad al interdependen ei economice. Sectoarele economiei industriale: primar (agricultur , minerit, pescuit etc.), secundar (prelucrarea materiilor prime, industria manufacturier etc.), ter iar (servicii manageriale, educa ionale etc.) sunt interdependente i, toate mpreun , sunt n rela ie de interdependen cu dezvoltarea tehnic i tehnologic . Se sus ine cel mai adesea c logica dezvolt rii tehnologice este cea care hot r te diviziunea muncii, segmentarea i standardizarea opera iilor de munc , a ocupa iilor i a locului acestora n cadrul diviziunii muncii. Aceast logic a fundamentat managementul tiin ific clasic, dezvoltat n SUA i reprezentat n special de Frederick Taylor i Henry Fayol, preocupa i de a aduce organizarea muncii la nivelul nalt al tehnologiei, prin punerea ei pe fundamente ra ionale, tiin ifice. La baza acestei tiin e a organiz rii muncii i produc iei a fost pus principiul muncii simplificate: orice munc complex poate fi descompus n opera ii simple, ndeplinite de muncitori diferi i, care se specializeaz n opera ia respectiv , dnd un randament superior. Pe aceast filozofie s-au bazat liniile de asamblaj, ca i pe ideea c natura uman este esen ial exprimat de formula homo economicus (omul este motivat s munceasc i s realizeze performan e exclusiv de stimulente economice). Dup cum se tie, att managementul clasic, ct i teoria birocra iei a lui M. Weber ca mod ra ional de organizare a muncii au fost ulterior controversate, au suferit respingeri totale sau reelabor ri, criticile venind n special din cadrul comunit ii sociologilor i psihologilor care contestau imaginea simplificat a omului (homo economicus) pentru care erau necesare doar motiva ii extrinseci muncii. Erau criticate, de asemenea, specializarea i standardizarea excesive ale muncii. Nu inten ion m s facem aici istoricul teoriilor organiza iilor industriale. Le evoc m n treac t pentru c ni se pare c problematica limitelor managementului tiin ific clasic, iar mai apoi i a principiilor celorlalte etape ale sociologiei i psihosociologiei organiza iilor industriale care s-au succedat au avut n vedere, n fapt, ntreaga problematic a ceea ce numim ast zi calitatea vie ii de munc ntr-o organiza ie, n spe ntreprinderea industrial . nc n perioada 1920-1930, orientarea denumit coala rela iilor umane (SUA) sus inut de sociologi i psihologi care au criticat imaginea

152

Ana B la a

simplificat asupra omului i specializarea i standardizarea excesive ale muncii a eviden iat importan a factorului uman n organiza ii, exagernd ns rela ia dintre moralul muncii i climatul de conducere, pe de o parte, i productivitate, pe de alt parte. Mi carea resursele umane ale ntreprinderii ap rut n anii 50 tot n SUA a pus accentul pe valorificarea resurselor umane ale ntreprinderii prin tehnici de organizare furnizate de tiin ele socio-umane: promovarea unor noi modalit i de motivare a performan elor, noi rela ii interpersonale n cadrul muncii. Aten ia acordat organiz rii sociale a muncii a fost ns nso it , la ace ti autori, de neglijarea structurilor tehnice i administrative. n cadrul orient rii dezvolt rii organiza iilor, ideea central consta n aceea c orice organizare a ntreprinderilor nu trebuie f cut dup principii generale, ci adaptat la condi iile concrete. n fine, orientarea umanizarea muncii pleac de la ideea necesit ii abord rii calit ii intrinseci a muncii care, pe lng productivitate i performan , trebuie s ofere i satisfac ie sporit . n locul muncii simplificate, se propune acum principiul muncii mbog ite, corespunz tor unei noi filozofii dup care omul, dincolo de faptul c nu urm re te numai c tigul, este o fiin complex care are nevoie de dezvoltare i realizare de sine. Se urm rea, prin noua filosofie a muncii, s se maximizeze nu numai performan ele organiza iei, ci i dezvoltarea omului, a capacit ilor sale. Pe de alt parte, s-a constatat c efectele negative ale muncii simplificate asupra lucr torului, ca urmare a unei excesive diviziuni a muncii, riscau s anuleze i principiul economic fundamental care se aflase la origine: maximizarea profitului. Observa ii asupra incompatibilit ii ntre munca simplificat dus la extrem i extins n toate domeniile, pe de o parte, i natura uman , mult mai complex dect se presupusese, pe de alt parte, ntlnim n teoriile asupra societ ii industriale elaborate i n Europa la nceputul deceniului ase al secolului XX. Astfel, cunoscutul sociolog francez George Friedmann se ntreba aproape patetic, n 1950: Care sunt tr s turile esen iale pe care psihosociologia industrial le deslu e te ast zi n noile aspecte ale muncii? Care sunt inciden ele lor majore asupra activit ii mintale a muncitorului, asupra demnit ii sale personale i, mai general, asupra perspectivelor culturii n civiliza ia tehnic ? ncotro se ndreapt munca omeneasc ? (s.n.) (G. Friedmann, 1963) Friedmann identifica dou curente principale n evolu ia me te ugurilor industriale: unul din curente, sub influen a diviziunii muncii, produce o spargere progresiv a vechilor me te uguri unitare, a a cum au fost practicate i perfec ionate n cursul civiliza iilor prema iniste. Aceast distruc iune are drept corolar, n multe cazuri, degradarea dib ciei profesionale. Aceste fapte erau vizibile chiar de la nceputurile primei revolu ii industriale i le notase i Adam Smith n celebra sa descriere a unei manufacturi de ace, cu mult nainte ca Taylor s aplice faimosul principiu al

Calitatea vie ii de munc

153

muncii simplificate (munca de fabricare a unui ac pe care o descrie A. Smith se mp r ea n optsprezece opera ii distincte): omul a c rui via se petrece n efectuarea unui mic num r de opera ii simple, ale c ror efecte sunt ntotdeauna acelea i sau aproape acelea i, nu are ocazia de a- i exercita inteligen a sau facultatea sa de inven ie pentru a g si un mijloc de a nl tura dificult i care nu se prezint niciodat . De aceea el pierde obiceiul acestui exerci iu i devine, n general, att de stupid i de ignorant ct poate fi o creatur omeneasc (Adam Smith, 1904, apud G. Friedmann op.cit.). G. Friedmann descrie procesul de simplificare a opera iilor de munc , implicit de pierdere a calific rii complexe, invocnd mai multe exemple de meserii n care muncitorii ajung s fie specializa i ntr-o singur opera ie pe care individul cel mai stupid o poate exercita ntr-un timp foarte scurt. Ford nsu i, promotorul muncii pe band , se felicita c progresul tehnic a eliminat din opera ie arta omului (Henri Ford, 1928, p.100). Conform unui sondaj al unui economist german din 1926, 43% din muncitorii folosi i n uzinele Ford aveau, chiar pe locul de munc , o preg tire de mai pu in de o zi, 36% de mai pu in de opt zile i 6% de una pn la dou s pt mni (Julius Hirsch, 1926). Chiar Ford, comentnd sondajul, afirma: marea majoritate a oamenilor care se prezint la noi nu au vreo specialitate. Ei i nva meseria n cteva ore sau n cteva zile. Dac dup acest r stimp nu sunt preg ti i, nu vor fi niciodat buni de nimic. n fa a acestei mi c ri universale de spargere a me te ugurilor s-a conturat i un alt curent, contrar, a c rui esen consta n producerea de noi meserii calificate, prin reunirea pe o singur ma in automat sau semiautomat a zeci de opera ii ce erau pn atunci separate. Apare n acest fel un nou artizanat caracteristic perfec ion rii ma inismului industrial, acompaniat de o dubl polarizare a minii de lucru: nalt calificat la nivelul conducerii i superspecializat la nivelurile de baz (G. Friedmann, op.cit.). n aceast ra ionalizare superior organizat , unde nici o eroare, dar nici vreo ini iativ a operatorilor nu este posibil , orice schimb ri n tehnica de fabrica ie produc sc deri dramatice ale productivit ii, pentru c este nevoie de timp pentru a se reface deprinderile i automatismele psihomotorii. Cele dou curente de evolu ie profesional coexist cel de despiritualizare a vechilor meserii unitare i acela de respiritualizare prin apari ia unor meserii noi. Primul curent l dep e te incontestabil pe cel de-al doilea, cu att mai mult cu ct, n cele mai multe ri, spargerea meseriilor are nc un cmp imens de extindere. Cu alte cuvinte, principiul muncii simplificate, cu toate consecin ele sale la nivelul factorului uman, va mai avea suficient timp i cmp de ac iune. Optimi ti, Friedman i al i cercet tori au contribuit la orientarea cercet rilor spre o conciliere a tehnicii cu umanismul, n ideea g sirii

154

Ana B la a

modalit ilor de compatibilizare ntre tehnologii i eficien , pe de o parte, i calitatea uman a muncii, pe de alt parte. La rndul s u, A. Giddens noteaz i faptul c , n sistemul muncii simplificate, nivelul lipsei de satisfac ie a muncitorilor i al absenteismului este ridicat, iar conflictul industrial este un fapt obi nuit. Autorul men ioneaz preocup rile ntreprinderilor de a contracara efectele organiz rii pe baza muncii simplificate. A a-numita produc ie de grup, de exemplu, are ca idee de baz permiterea unor grupuri de muncitori s colaboreze n procesele de produc ie n loc ca un muncitor s ndeplineasc o singur sarcin repetitiv . Cercurile de calitate (RCS) sunt astfel de grupuri de 5-20 de muncitori, ini iate n SUA i preluate i de alte ri occidentale n anii 80, n care membrii grupului se ntlnesc pentru a studia i rezolva problemele de produc ie. Muncitorilor li se recunoa te faptul c posed cuno tin ele necesare pentru a contribui la definirea sarcinilor pe care le ndeplinesc (A. Giddens, op. cit. p. 334-340). Produc ia flexibil , care difer de sistemul de produc ie de mas lansat de Ford, este o alt modalitate de contracarare a efectelor muncii simplificate care, datorit introducerii proiect rii asistate pe calculator i a altor tehnologii computerizate, permite producerea la scar mare a articolelor destinate unor anumi i clien i sau a a-numita personalizare de mas . Noul sistem de produc ie presupune o for de munc calificat i elimin multe din consecin ele negative ale muncii simplificate. Cercet rile recente pe care le evoc A. Giddens aduc n discu ie i alte schimb ri n leg tur cu munca i viitorul muncii. De plid , unii cercet tori afirm c , n viitor, ca urmare a impactului economiei globale i a cererii de for de munc flexibil , din ce n ce mai multe persoane vor deveni muncitori de portofoliu care vor poseda un portofoliu de calific ri pe care le vor folosi pentru a schimba mai multe slujbe pe parcursul vie ii lor de angaja i. Este momentul s amintim c i n ara noastr au existat i exist preocup ri ale psihologilor i sociologilor n special, pentru problematica prezentat mai sus. O remarcabil lucrare n domeniu, care a primit i Premiul Academiei, este Dezvoltarea uman a ntreprinderii (1981) coordonator C t lin Zamfir, n care autorii Septimiu Chelcea, Ioan M rginean, tefan tef nescu, C t lin Zamfir, Mielu Zlate sesiznd c aspectul uman al muncii este punctul critic al dezvolt rii organiza iilor n general, au elaborat un instrument de diagnoz a sistemului social al ntreprinderii i o metodologie de diagnoz care are avantajul de a oferi o imagine sintetic a caracteristicilor sociale i umane importante ale unei organiza ii la un moment dat. Indicatorii calit ii vie ii de munc ocup un loc privilegiat n lista variabilelor psihosociale avute n vedere n cercetare. Autorii motiveaz necesitatea orient rii sistematice spre dezvoltarea uman a ntreprinderii, pe de o parte, prin faptul c factorul uman devine, n

Calitatea vie ii de munc

155

condi iile actuale, o surs tot mai important a eficien ei tuturor activit ilor organizate i n mod deosebit a muncii, iar pe de alt parte, prin faptul c exist presiuni tot mai puternice n sensul umaniz rii muncii, ca parte component a ridic rii calit ii vie ii (C t lin Zamfir (coord.), 1980, p. 302). Efectele negative ale muncii simplificate au condus la o adev rat mi care de reform a muncii, ale c rei elemente au constat, n esen , nu numai n adecvarea omului la munc , ci i n adecvarea muncii la om. Problemele reformei muncii, n special n SUA, dar i n alte ri occidentale dezvoltate, au fost aduse n scen mai nti de mi carea sindical i mai apoi de chiar conducerile ntreprinderilor, cu condi ia subn eleas ca schimb rile s nu presupun costuri prea mari. Cu toate limitele mi c rii de reform a muncii, unele izvornd i din suspiciunea partenerilor (sindicate i conducerile ntreprinderilor), unele rezultate concrete s-au ob inut i se pare c experimentele i cercet rile n domeniu devin tot mai numeroase. Mai mult, rezultatele ob inute ncep s primeasc consacr ri legislative pe plan na ional, iar unele aspecte legate de calitatea vie ii de munc au fost sau ncep s fie ncorporate, ca principii i drepturi ale omului, n raport cu activitatea de munc , n documente interna ionale. F r ndoial , realizarea unei calit i umane a muncii presupune i ceea ce putem numi o cultur a muncii: reflexia tiin ific asupra condi iilor de optimizare a activit ii de munc , solu iile i recomand rile practice privind umanizarea muncii, ca i normele n vigoare trebuie s fie la fel de bine nsu ite i valorificate precum sunt cuno tin ele privind influen a iluminatului, zgomotului, prafului, noxelor etc.

156

Ana B la a

4.2. Standarde interna ionale referitoare la munc


n perioada anterioar celui de-al doilea r zboi mondial, articolul 23 al Statutului Ligii Na iunilor se referea la condi ii juste i omene ti de munc pentru b rba i, femei i copii. Acest obiectiv a fost promovat de Organiza ia Interna ional a Muncii (OIM), una din institu iile specializate ale ONU. Activit ile legislative i mecanismul de supraveghere din cadrul OIM viznd promovarea i monitorizarea respect rii standardelor interna ionale referitoare la munc au contribuit, de-a lungul anilor, n mod substan ial, la mbun t irea condi iilor de munc i la dezvoltarea dreptului interna ional privind drepturile omului. Declara ia universal a drepturilor omului (1948) proclam , pe lng drepturile civile i politice, i drepturi economice, sociale i culturale ale omului, indispensabile demnit ii sale i liberei dezvolt ri a personalit ii sale. Acestea privesc dreptul la munc i la protec ia mpotriva omajului, la plata egal pentru munc egal , la retribu ie echitabil i satisf c toare care s -i asigure lui i familiei sale o existen demn , dreptul la odihn i timp liber, limitarea rezonabil a orelor de munc i concediu periodic pl tit, dreptul la securitate social n caz de omaj, boal , incapacitate de munc . F r s fie un tratat cu putere de lege, Declara ia universal a drepturilor omului este un document normativ care creeaz anumite obliga ii juridice pentru statele membre ale ONU. Pactul privind drepturile economice, sociale i culturale con ine o list mai lung i mai cuprinz toare de drepturi economice, sociale i culturale dect Declara ia universal . n Pact sunt recunoscute dreptul la munc , dreptul lucr torilor de a se bucura de condi ii de munc juste i prielnice; dreptul de a se nfiin a i a face parte din sindicate. Drepturile sunt definite i descrise detaliat. Prin ratificarea acestui Pact, un stat parte nu i asum obliga ia de a-l pune imediat n practic , cum este cazul Pactului privind drepturile civile i politice. Fiecare stat se angajeaz ns ca, utiliznd la maximum resursele sale disponibile, s ia m suri pentru a ajunge treptat la deplina nf ptuire a drepturilor recunoscute prin Pact. Dac pentru drepturile civile i politice ceea ce se cere ine n general doar de o legisla ie corespunz toare, n cazul drepturilor economice, sociale sau culturale, dificult ile sunt mai mari. De asemenea, Pactul privind drepturile economice, sociale i culturale nu con ine prevederea referitoare la un sistem de plngeri interstate sau individuale, ci se cere statelor p r i s prezinte rapoarte asupra m surilor pe care le-au adoptat i asupra progreselor pe care le-au nregistrat n respectarea respectivelor drepturi. Sistemul european de protec ie a drepturilor omului a fost ini iat

Calitatea vie ii de munc

157

de Consiliul Europei, organiza ie interguvernamental regional creat n 1949 de un grup de state din Europa Occidental . Exist dou tratate: Conven ia european a drepturilor omului, care garanteaz drepturi civile i politice de baz , i Carta social european , care statueaz un catalog de drepturi economice i sociale. Cartea social european , elaborat sub auspiciile Consiliului Europei, cuprinde n prima variant (deschis spre semnare n 1961) o list de 19 categorii de drepturi i principii, incluznd dreptul la munc , la condi ii echitabile de munc , la munc n condi ii de igien i siguran , la remunera ie echitabil , la organizare i negociere colectiv , la mijloace adecvate de orientare profesional i de formare profesional . Adolescen ii i angajatele n stare de maternitate au dreptul la o protec ie special . Din cele 19 categorii de drepturi i principii, 11 se refer la protec ia muncii, celelalte 8 avnd n vedere protec ia social pentru ansamblul popula iei i protec ia special n afara mediului muncii. Carta revizuit reformuleaz unele drepturi i, n ceea ce prive te munca, adaug 9 articole privind: dreptul la egalitate de anse i de tratament n materie de angajare i profesie, f r discriminare n func ie de sex, dreptul la informare i consultare, dreptul de a lua parte la stabilirea i ameliorarea condi iilor de munc i a mediului de munc , dreptul la protec ie n caz de concediere, dreptul lucr torilor la protec ia propriilor crean e n caz de insolvabilitate a patronului acestora, dreptul la demnitate n munc , dreptul lucr torilor cu responsabilit i familiale la egalitate de anse i tratament, dreptul reprezentan ilor lucr torilor la protec ie n ntreprindere i facilit ile acordate acestora, dreptul la informare i la consultare n procedurile de concediere colectiv . Toate aceste 9 articole pot fi socotite tot attea dimensiuni ale umaniz rii muncii i dezvolt rii umane a lucr torilor.

Textul ini ial adoptat n 1961 cuprindea 19 drepturi, extinzndu-se n timp pn la 31 de drepturi, la 3 mai 1996. Carta social european a intrat n vigoare la 26 februarie 1965. Carta revizuit a intrat n vigoare la 1 iulie 1999. Romnia a ratificat documentul la 5 mai 1999.

158

Ana B la a

4.3. Despre munc n legisla ia Romniei


Declara ia universal a drepturilor omului care, pe lng drepturile politice i civile, consacr i drepturile economice, sociale i culturale a fost ncorporat prin Constitu ia Romniei, n dreptul intern . Se marcheaz astfel adeziunea i respectarea att a Pactului relativ la drepturile civile i politice, ct i la Pactul interna ional relativ la drepturile economice, sociale i culturale ratificate de Romnia n 1974 i intrate n vigoare n 1976. Romnia colaboreaz cu Organiza ia Interna ional a Muncii (OIM). Dup admiterea n Consiliul Europei, Romnia a semnat i a ratificat mai multe documente privind drepturile omului, printre care i Carta social european semnat la Strasbourg cu prilejul Colocviului referitor la Carta social a secolului XXI (mai 1997) i ratificat n mai 1999 ntr-un moment semnificativ, n care Consiliul Europei mplinea 50 de ani de activitate. Constitu ia Romniei, n articolul 38, prevede: (1) Dreptul la munc nu poate fi ngr dit. Alegerea profesiei i alegerea locului de munc sunt libere. (2) Salaria ii au dreptul la protec ie social a muncii. M surile de protec ie privesc securitatea i igiena muncii, regimul de munc al femeilor i tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul s pt mnal, concediul de odihn pl tit, prestarea muncii n condi ii grele, precum i alte situa ii specifice. (3) Durata normal a zilei de lucru este, n medie, de cel mult 8 ore. (4) La munc egal femeile au salariul egal cu b rba ii. (5) Dreptul la negocieri colective n materie de munc i caracterul obligatoriu al conven iilor colective sunt garantate. Pe parcursul analizei calit ii vie ii de munc ne vom mai referi i la alte aspecte legislative i la armonizarea lor cu legisla ia european .

) Articolul 20 din Constitu ie are urm torul con inut: (1) Dispozi iile constitu ionale privind drepturile i libert ile cet enilor vor fi interpretate i aplicate n concordan cu Declara ia universal a drepturilor omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Romnia este parte. (2) Dac exist neconcordan ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romnia este parte i legile interne, au prioritate reglement rile interna ionale.

Calitatea vie ii de munc

159

4.4. Condi ii-cadru i resurse ale vie ii de munc


O serie de componente ale calit ii umane a muncii, condi iile obiective i chiar aprecierile subiective pe care oamenii le fac cu privire la munca lor sunt influen ate direct sau mediat de ceea ce se ntmpl n mediul extern. Caracteristicile esen iale ale sistemului ocupa ional, gradul de ocupare i de activitate a popula iei, structura ocupa ional i tendin ele care se nregistreaz , caracteristicile popula iei ocupate, disponibilitatea locurilor de munc , ocuparea i omajul i alte elemente privind situa ia for ei de munc , evolu ia veniturilor din munc i eficien a muncii sunt condi ii-cadru importante ale vie ii de munc , caracteristici de input pentru evaluarea calit ii vie ii de munc . Nu vom face, desigur, analiza n detaliu a aspectelor men ionate mai sus, ci, prin prezentarea datelor obiective de care dispunem, vom eviden ia unele caracteristici de stare i tendin ele care se desprind, pentru a contura mai bine cadrul n care analiz m activitatea de munc i n care oamenii n i i i evalueaz aceast component major a vie ii, oportunit ile, a tept rile i aspira iile pe care le pot avea, ngrijor rile pe care le pot sim i. Important este, de asemenea, evaluarea de c tre oamenii n i i a acestor condi ii, percep ia social fiind cea care d sens condi iilor obiective.

4.4.1. Structuri i evolu ii ale indicatorilor ocup rii


Popula ia ocupat (toate persoanele de 15 ani i peste care au desf urat o activitate economic sau social produc toare de bunuri sau servicii de cel pu in o or , n perioada de referin o s pt mn , n scopul ob inerii unor venituri sub form de salarii, plat n natur sau alte beneficii) a sc zut sistematic pn n anul 2000, cnd a ajuns la 10.764 mii de persoane. (Ancheta asupra for ei de munc n gospod rii AMIGO, INS, 2001, p. 24). Popula ia civil ocupat a nregistrat aceea i tendin , respectiv a sc zut de la 10.839,5 de mii persoane n 1990 la 9379,0 mii de persoane n 1996 i 8.812,6 mii de persoane n 1998 (Raport PNUD, 2000) i 8.419,6 de mii de persoane n 1997. n teritoriu, pe regiuni statistice, sc derile s-au nregistrat n perioada 1992-1999 dup cum urmeaz (mii de persoane):
Romnia, total economie -2038,6 NordEst SudEst Sud SudVest Vest NordVest Centru Ilfov (1996-1999) Bucure ti

-221,9

-255,3

-307,6

-170,7

-175,5

-229,1

-178

-9,4

-179,8

Sursa: Raport PNUD, 2000.

160

Ana B la a

Sc derile cele mai mari ale num rului de persoane ocupate (popula ie civil ) s-au nregistrat n Sud (-307,6 mii), Sud-Est (-255,3 mii) i Nord-Vest (-229,1 mii). n municipiul Bucure ti i jude ul Ilfov, luate mpreun , sc derea a fost de 479,2 mii. Separat, municipiul Bucure ti a nregistrat, n perioada 1996-1999, o sc dere a popula iei ocupate din toate ramurile economiei de 179,8 mii, iar jude ul Ilfov, o sc dere de 9,4 mii persoane (Conform Statistica teritorial , p. 60-76). Popula ia civil ocupat n sectorul privat a crescut n schimb de la 50,7% n 1996 la 61,8% n 1998 (Raport PNUD, 2000, p.123). Cu fiecare an a sc zut i num rul femeilor ocupate. Acestea au reprezentat n anul 2000 46,4% din popula ia ocupat . Rata global de ocupare (ponderea persoanelor ocupate n popula ia total ) a fost n anul 2000 de 48,0%, mai mic cu 0,3 procente fa de 1996. Rata de ocupare a popula iei de 15 ani i peste (propor ia popula iei ocupate n popula ia de 15 ani i peste) a fost, n 2000, 58,8%, mai redus la femei dect la b rba i i mai redus n mediul urban comparativ cu mediul rural. n 1996, ponderea respectiv era de 60,4% (AMIGO, INS, 2001, p.55). Rata de ocupare a popula iei n vrst de munc (propor ia persoanelor ocupate n vrst de munc , respectiv 15-64 de ani n popula ia total n vrst de 15-64 de ani), a fost n 2000 de 63,2% (AMIGO, INS, 2001, p. 24). i tendin a acestui indicator a fost de sc dere: rata de ocupare a popula iei n vrst de munc (15-64 de ani) a sc zut de la 70,1% n 1996 la 67,6% n 1999, respectiv, la femei a sc zut de la 62,7% n 1996 la 60,4% n 1999 (Raportul na ional al dezvolt rii umane, 2000, p.123). La definirea popula iei n vrst de munc , n ancheta INS s-au folosit limitele de vrst utilizate pe plan interna ional 15-64 de ani ceea ce asigur comparabilitatea cu rile UE i alte ri care utilizeaz acest indicator. De i n sc dere continu , ca de altfel to i indicatorii ocup rii, rata de ocupare a popula iei n vrst de 15-64 de ani, de 63,2% n 2000 i de 65% n 1999, este superioar ratelor ocup rii din mai multe ri membre ale UE, calculate pentru 1999 (European Commission, 2000), respectiv:
Spania Italia Grecia Belgia Fran a Luxemburg Olanda Romnia 1999 52,3 52,5 55,0 58,9 60,4 61,6 62,5 65%

Calitatea vie ii de munc

161

Pe total, Uniunea European a nregistrat n 1999 o rat a ocup rii de 62,1%. Mai trebuie men ionat c att n Uniunea European (E 15), ct i n fiecare ar n parte, acest indicator, ca i al i indicatori ai ocup rii, a avut evolu ii pozitive. n contextul rilor n tranzi ie, Romnia avea n 1999 cea mai mare rat de ocupare, al turi de Letonia i Lituania, n care ns tendin a indicatorului este pozitiv . n toate celelalte ri foste comuniste, rata ocup rii a avut o dinamic negativ , iar valorile nregistrate n 1999 erau sub nivelul Romniei. Num rul de angaja i (mii de persoane) a sc zut cu fiecare an, de la 8.142,2 de mii persoane n 1990 la 5.893,9 mii de persoane n 1996 i la 5.181,6 mii de persoane n 1998 (Raportul na ional al dezvolt rii umane, 2000). Num rul de femei angajate la num r total de angaja i (%) a avut o evolu ie pozitiv : n 1990 41,7%; n 1996 44,1%; n 1998 45,8%. Procentul particip rii popula iei tinere (15-24 de ani) a sc zut de la 49,4% n 1996 la 42,6% n 1999, iar la femei, n cadrul aceluia i interval de vrst , de la 42,6% la 34,9% (Raport PNUD, p. 123). Popula ia ocupat cu program complet a fost n anul 2000 (AMIGO, INS, 2001, p.21) de 9.010 mii de persoane, din care: 45,1 femei; 53,3% n urban; 11,3% sub 25 de ani. Tendin a popula iei ocupate cu program complet a fost de sc dere, de la 86,2% n 1996 la 83,7% n 2000 (AMIGO, INS, 2001, p. 56). Sc derea s-a nregistrat i la b rba i, i la femei i n mediul urban, i n mediul rural. Persoanele care au avut, n 2000, o activitate secundar pe lng activitatea principal au totalizat 486.822 de persoane, reprezentnd 4,5% din popula ia ocupat . Tendin a a fost de sc dere fa de 1996, cu 2,8 procente, probabil ca urmare a sc derii generale a num rului locurilor de munc . Dintre persoanele care aveau i o a doua activitate, 64,6% erau b rba i, 85,9% locuiau n mediul rural, 43,0% se nscriau n grupa de vrst 35-49 de ani (AMIGO, INS, 2001, p. 29). Cele mai multe persoane cu activitate secundar aveau, n activitatea principal , statutul de salariat (88,0%) i aveau program complet de lucru (93,3%). Ponderile mai ridicate din total popula ie ocupat s-au nregistrat la b rba i (5,4%), n mediul rural (7,3%), unde o a doua activitate a fost exercitat majoritar n agricultur (tabel 4.1). Persoanele adulte (25-49 de ani), de regul salaria i cu program complet de munc , sunt cele mai active pe pia a muncii, ntrunind 77,5% din

162
totalul celor care practic o activitate secundar .

Ana B la a

Tabel 4.1. DISTRIBU IA PERSOANELOR CARE AU O ACTIVITATE


SECUNDAR Grupa de vrst 15 - 24 de ani 25 - 34 de ani 35 - 49 de ani 50 de ani i peste Sursa: AMIGO, 2000, INS, 2001. PE GRUPE DE VRST

Persoane cu activitate secundar = 100% 6,3 34,5 43,0 16,2

Oferta pentru a doua activitate venind n special din agricultur i din rural, nivelul de instruire al persoanelor ce au oportunitatea unei activit i secundare este cel mult liceal.

Tabel 4.2. DISTRIBU IA PERSOANELOR CU O A DOUA ACTIVITATE N


FUNC IE DE NIVELUL DE INSTRUIRE Nivel de instruire Universitar Postliceal de specialitate sau tehnic de mai tri Liceal (inclusiv treapta I) Profesional, complementar sau de ucenici Gimnazial, primar i f r coal absolvit Sursa: AMIGO, 2000, INS, 2001. Persoane cu activitate secundar = 100% 8,6 4,0 36,6 32,0 18,8

Popula ia ocupat cu program par ial (AMIGO 2000, INS, 2001) a totalizat 1.754 mii de persoane din care: 52,9% femei; 13,2% n urban; 14,7% sub 25 ani. Popula ia ocupat cu program par ial de lucru a avut tendin a de cre tere n perioada 1996-2000.

Calitatea vie ii de munc

163

Tabel 4.3. DISTRIBU IA POPULA IEI OCUPATE CU PROGRAM PAR IAL DE LUCRU N TOTAL POPULA IE OCUPAT , PE SEXE I MEDII
Popula ie ocupat Total 100 100 Program par ial de lucru Total 13,8 16,3 B rba i 11,5 14,3 Femei 16,7 18,6 Urban 3,9 4,6 Rural 23,5 26,6

1996 2000

Sursa: AMIGO, 2000, INS, 2001, p. 57.

Ponderea femeilor cu program par ial de lucru este mai mare dect cea a b rba ilor. n rural sunt de circa 6 ori mai multe persoane cu program par ial de lucru dect n urban. Structura popula iei ocupate pe sectoare economice (Raportul na ional al dezvolt rii umane, 2000) este n contrast total comparativ cu tendin ele din rile dezvoltate. Astfel, ponderea popula iei civile ocupate n agricultur a crescut de la 29,1% n 1990 la 38,1% n 1998. n schimb, sectorul privat n agricultur a avut o evolu ie pozitiv : reprezenta 23,3% din popula ia ocupat n agricultur n 1990 i a ajuns la 94,2% n 1998. Ponderea popula iei ocupate n industrie a sc zut cu fiecare an, de la 43,5% n 1990 la 30,7% n 1998. n sectorul privat din industrie, cre terea a fost de la 1,6% n 1990 la 41,4% n 1998. Ponderea popula iei ocupate n servicii a crescut pu in, de la 27,4% n 1990 la 31,2% n 1998. n schimb, n sectorul privat a avut loc o cre tere de la 6,2% n 1990 la 41,4% n 1998.
n 1999 n Uniunea European , structura popula iei ocupate, pe sectoare, era urm toareax: Total 100 Agricultur 4 Industrie 29 Servicii 66
x) Sursa: The social situation in the European Union 2001, European Commission, Eurostat, p. 119.

Dinamica structurii popula iei ocupate pe sectoare n UE (total)xx:

1990 1996 1999 (f r RDG) (inclusiv fost RDG) Agricultur Industrie Servicii 6,7 33,3 60,1 5,1 29,9 65,0 4,4 29,3 66,3

xx) Sursa: Employment in Europe, 2000, European Commission, p. 85.

164

Ana B la a

Structura ocupa ional pe sectoare economice este considerat arhaic , anacronic din punct de vedere al dinamicii i asimetric comparativ cu tendin ele din rile dezvoltate i marcat profund de procesele de dezindustrializare i reagrarizare, de capacitatea modest a sectorului de servicii de a crea locuri de munc durabile (Steliana Per , 1/2000, p.70).

4.4.2. Caracteristici ale popula iei ocupate i tendin e n perioada 1996-2000


Tabel 4.4. RATA DE OCUPARE A POPULA IEI DE 15 ANI I PESTE, PE GRUPE DE VRSTE, SEXE I MEDII, N PERIOADA 1996-2000 %
15-24 ani Total M 1996 39,9 46,4 2000 35,1 39,5 25-34 de ani 1996 79,5 86,9 2000 77,9 84,1 35-49 de ani 1996 83,2 89,6 2000 79,7 85,7 50-64 de ani 1996 57,0 65,7 2000 56,4 63,5 65 de ani i peste 1996 32,5 38,4 2000 35,7 40,8 Sursa: AMIGO, 2000, INS, 2001, p. 55. F 33,0 30,5 71,9 71,5 76,9 73,7 49,1 50,1 28,2 32,1 Urban 29,0 23,3 79,6 75,6 83,0 77,2 39,6 36,2 5,3 4,4 Rural 52,9 51,1 79,4 80,9 83,6 84,6 72,0 77,0 49,7 56,5

Constat m din tabelul 4.4 c : n cadrul fiec rei grup ri de vrst , rata de ocupare a sc zut n 2000 fa de 1996, cu excep ia intervalului 65 de ani i peste, n care rata de ocupare a crescut, pe total, de la 32,5% n 1996 la 35,7% n 2000. Cea mai mare sc dere (-4,8%) se nregistreaz la categoria cea mai tn r (15-24 de ani), urmat de categoria 35-49 de ani (-3,5%). Pn la vrsta de 50 de ani i peste, rata de ocupare a sc zut i la b rba i i la femei, n cadrul fiec rui interval de vrst , i se men in diferen ele n ceea ce prive te ocuparea ntre b rba i i femei, n favoarea b rba ilor. n perioada 1996-2000, n urban, rata de ocupare a sc zut la

Calitatea vie ii de munc

165

toate categoriile de vrst analizate; n schimb, n rural, cu excep ia categoriei 15-24 de ani, rata de ocupare a crescut la toate intervalele de vrst , cu deosebire n intervalul 50-64 de ani (+5%) i 65 de ani i peste (+6,7%). S-ar putea spune, ironic, c cele mai multe anse de ocupare le-au avut b rba ii din rural, de peste 65 de ani. Realitatea pe care o eviden iaz datele de mai sus este caracterizat , pe de o parte, de o tendin de sc dere continu a ocup rii, de fapt, de o criz prelungit a acesteia, iar pe de alt parte, de mb trnirea popula iei ocupate i mai ales de eforturile popula iei vrstnice, ndeosebi din rural, de a munci, de nevoie, pentru c tigarea traiului zilnic. C ci nu se poate lua n considerare presupunerea dup care aceast popula ie ar manifesta, predominant, o disponibilitate mai mare pentru activitatea de munc . Pe de alt parte, tabloul conturat de datele de mai sus sugereaz calitatea precar a locurilor de munc create n plus n aceast perioad i deci oportunit ile sc zute de cre tere a gradului de ocupare, mai ales n cazul popula iei tinere din urban. Sc derea continu a ratei de ocupare la toate vrstele apte de munc att n urban, ct i n rural, att la b rba i, ct mai ales la femei este de natur nu doar s tempereze a tept rile i aspira iile oamenilor, ci s declan eze chiar ngrijor ri n leg tur cu perspectivele g sirii sau schimb rii locului de munc , fapt ce poate influen a o serie de evalu ri, atitudini, comportamente i orient ri valorice n leg tur cu munca i locul concret de munc .

Tabel 4.5. DISTRIBU IA POPULA IEI OCUPATE PE GRUPE DE VRST , PE SEXE I MEDII, N ANUL 2000
Total 15-24 popula ie de ani ocupat Total 100,0 11,8 Masculin 100,0 12,7 Feminin 100,0 10,8 Urban 100,0 9,7 Rural 100,0 13,7 Sursa: AMIGO, 2000, 2001, p. 25. 25-34 de ani 26,1 26,6 25,4 31,0 21,7 35-49 de ani 33,3 33,1 33,6 45,2 22,9 50-64 de ani 18,9 18,8 19,0 13,1 24,0 65 de ani i peste 9,9 8,8 11,2 1,0 17,7

Distribu ia pe grupe de vrst a popula iei ocupate (vezi tabel 4.5), f r s nregistreze, n 2000, schimb ri semnificative fa de anii anteriori, sugereaz totu i, prin concentra ia mare n intervalul de vrst adult , c Romnia dispune de un nsemnat poten ial de participare la munc . Procesul de mb trnire a popula iei este mai lent dect n rile dezvoltate,

166

Ana B la a

prezen a sa fiind mai accentuat n rural, unde se constat c popula ia de 65 de ani i peste, deci dep ind nivelul vrstei de munc , este ocupat , fa de aceea i popula ie din urban, ntr-un raport de 18 la 1, ceea ce semnific nu att ocuparea popula iei vrstnice din rural, ct truda acesteia, determinat de nevoie. Ratele de ocupare ale grupelor de popula ie de peste 65 de ani din rural ne fac s ne ntreb m nu att ct calitate uman are munca vrstnicilor, ci ct de uman este ca ei s munceasc la vrstele i n propor iile respective. Rata de ocupare n rural, pe grupe de vrst naintat 60-64 de ani 73,0% 65-69 de ani 64,6% 70-74 de ani 57,3% 75 de ani i peste 38,7% Pe de alt parte, se pune i problema eficien ei muncii acestei categorii de persoane, care nu poate fi satisf c toare nici la nivel personal, nici la nivel social. Nivelul de instruire al popula iei ocupate (tabel 4.6) este predominant sub cel liceal, ceea ce d o prim indica ie despre calitatea locurilor de munc , despre eficien a i beneficiile muncii. Pentru cele mai multe din locurile de munc , cerin a (sau oferta) este un nivel cel mult mediu de instruire. Or, slujbele de calitate i, totodat , de mare productivitate sunt cele care cer un nalt nivel de instruire. Se pot semnala, n acest context, i evolu ii pozitive: cre terea procentului persoanelor cu nivel universitar de instruire (cu 1,1% n 2000 fa de 1994) n popula ia ocupat i sc derea celor care au doar coal primar sau coal neabsolvit (cu 5% n acela i interval).

Tabel 4.6. POPULA IA OCUPAT DUP NIVELUL DE INSTRUIRE


Nivelul de instruire 1994x Universitar 8,0 Postliceal sau tehnic de 6,1 mai tri Liceal 20,9 Profesional sau ucenici 21,1 Gimnazial 24,7 Primar i f r coal absolvit 19,2 Sursa: X)Tendin e sociale, INS, Bucure ti 2001, p. 44. XX) AMIGO, 2000, INS, 2001, p. 25. 1998x 8,3 4,6 30,2 21,2 20,7 15,0 2000xx 9,1 4,3 29,2 21,6 21,6 14,2

Rela ia dintre preg tire i nivel de educa ie, pe de o parte, i ocupare (calitate, oportunit i), pe de alt parte, este evident . Cuno tin ele

Calitatea vie ii de munc

167

achizi ionate devin o dimensiune-cheie pentru crearea i ocuparea de posturi noi de munc , situa ie benefic i pentru individ, i pentru societate. De aceea, instruirea trebuie s fie un reper al politicilor economice i sociale n domeniu, care s -i aib n vedere nu numai pe cei deja instrui i, ci pe to i participan ii pe pia a muncii, pentru a p stra coeziunea social . Instruirea trebuie privit ea ns i ca o resurs a calit ii vie ii de munc . Popula ia ocupat dup statutul profesional completeaz imaginea privind calitatea ocup rii i, implicit, eficien a i beneficiile muncii, la nivel individual i social (tabel 4.7).

Tabel 4.7. POPULA IA OCUPAT DUP STATUTUL PROFESIONAL PE SEXE I MEDII N ANUL 2000
Total popula ie ocupat (mii de persoane) Total Masculin Feminin Urban Rural

10764 n % fa Salariat 56,1 Patron 1,1 Lucr tor pe cont propriu 23,1 Lucr tor familial neremunerat 19,3 Membru al unei societ i agricole sau al unei cooperative 0,4 Sursa: AMIGO, 2000, INS, 2001, p. 26.

5772 de total 58,2 1,6 29,2 10,6

4992 53,7 0,5 16,1 29,4

5039 89,9 1,9 5,9 2,2

5725 26,3 0,4 38,3 34,3

0,4

0,3

0,1

0,7

Se poate observa c femeile salariate au o pondere mai mic dect b rba ii. Dac n urban ponderea salaria ilor este de 90%, n rural abia ajunge la 26%. Exist un procent mare de lucr tori familiali neremunera i n familie (19%), mai ales la femei (29%) i mai ales n rural (34%). Evolu ia ocup rii n rela ie cu statutul profesional o putem observa n tabelul 4.8.:

Tabel 4.8. STRUCTURA POPULA IEI ACTIVE CONFORM STATUTULUI


PROFESIONAL Angaja i Angajatori Liber-profesioni ti Lucr tori nepl ti i n familie Sursa: Raport PNUD, 2001. 1996 61,7 1,2 18,6 15,0 1997 59,8 1,3 19,3 16,4 1998 59,4 1,2 19,9 16,4 1999 58,0 1,0 21,0 17,1

168

Ana B la a

Tendin a este de sc dere n cazul salaria ilor, ca i n cel al angajatorilor, care, oricum, reprezint un procent foarte mic. Cre terea num rului liber-profesioni tilor i al lucr torilor nepl ti i n familie indic mai degrab o precarizare a slujbelor, dac avem n vedere definirea statutelor respective. Astfel, n categoria liberprofesioni tilor, de fapt a lucr torilor pe cont propriu, cum i-a definit INS, sunt ncadra i c r u i i meditatori, arti ti plastici, avoca i i zilieri ocazionali, taximetri ti particulari, agricultori individuali sau care lucreaz n asocia ii. Lucr torii pe cont propriu (2.448.504 de persoane) lucreaz n special n agricultur , silvicultur i pescuit (2.157.439), ca lucr tori califica i sau simpli agricultori, sector oricum supradimensionat din punct de vedere al ratei ocup rii; 121.855 de persoane lucreaz ca muncitori necalifica i n alte categorii de ocupa ii, 85.190 de persoane sunt me te ugari sau lucr tori califica i n meserii de tip artizanal. Doar 11.408 de persoane din lucr torii pe cont propriu sunt speciali ti cu ocupa ii intelectuale i tiin ifice (AMIGO, 2000, INS, 2001, p.106). Din cei 2.077.413 lucr tori familiali neremunera i, 2.012.634 lucreaz n agricultur , silvicultur i pescuit, 39.521 sunt muncitori necalifica i, ceilal i lucrnd n servicii, comer (6.428) sau n meserii de tip artizanal (7.621) Analiza ocup rii din punct de vedere al statutului profesional i al grupelor de ocupa ii ne arat c i n cadrul salaria ilor (6.037.074) predomin ocupa iile manuale. Doar 671.932 persoane sunt speciali ti cu ocupa ii intelectuale i tiin ifice, 416.589 sunt func ionari administrativi i 125.937 sunt nal i func ionari ai administra iei publice, conduc tori i func ionari superiori n unit ile economico-sociale i politice. Ponderea salaria ilor n popula ia ocupat a sc zut de la 75% n 1990 la 61,9% n 1996 i la 58,8% n 1998 (% din popula ia civil ocupat ). Tendin ele n sistemul ocupa ional din ara noastr din punct de vedere al statutului profesional i al tipului de ocupa ii nu sunt consonante cu cele din rile dezvoltate, unde, datorit schimb rilor din tehnologie i economie, scade num rul persoanelor cu ocupa ii manuale i cre te num rul slujbelor de tip gulere albe i exper i, n compara ie cu ocupa iile de tip gulere albastre. Ca i n cazul structurilor ocupa ionale i al tendin elor acestora, caracteristicile popula iei ocupate exprim un slab nivel de nzestrare tehnologic i de dezvoltare economic a rii. Preocupante nu sunt doar ratele de activitate i de ocupare, de altfel superioare multor ri din Uniunea European , ci dinamica lor negativ , structura ocupa ional , calitatea slujbelor, eficien a i beneficiile muncii. Se pune problema dac societatea are capacitatea de a utiliza i spori disponibilit ile pentru munc , de a crea slujbe atractive pentru oameni, de a le da posibilitatea mobilit ii n munc i mai ales a alegerii muncii pe care i-o doresc. n ultim

Calitatea vie ii de munc

169

instan , din perspectiva calit ii vie ii, problema const nu doar n ce ofer individul slujbei, ci mai ales ce ofer slujba individului, n ce m sur , n cadrul muncii, acesta i satisface nevoile i aspira iile, se dezvolt i se realizeaz pe sine.

4.4.3. Oportunit i de angajare a for ei de munc


Oportunit ile angaj rii for ei de munc au fost afectate de situa ia general n perioada de tranzi ie, n special de restructur rile i performan ele economice mediocre. Am amintit anterior i sensul anacronic al unor procese: cre terea popula iei ocupate n agricultur , sc derea celei ocupate n industrie i cre terea lent a celor ocupa i n servicii, cre terea num rului lucr torilor familiali neremunera i. Cre terea omerilor, ncepnd cu anul 1992, concomitent cu sc derea continu a ratei de ocupare nu au putut fi contrabalansate de cre terile locurilor de munc n sectorul privat, n toate sectoarele economiei, care nu au putut absorbi rata crescnd a omajului. Totu i sectorul privat este cel care a introdus schimb ri structurale n evolu ia for ei de munc , dar nu i alte schimb ri n cererea i oferta pe pia a for ei de munc . n 1998, sectorul privat de inea 94,2% din for a de munc n agricultur , 42,4% din industrie i 41,4% din servicii. Aceast dinamic a sectorului privat nu a avut ns efectele pozitive scontate asupra productivit ii, mai ales n agricultur , unde s-a practicat i se practic nc o agricultur de subzisten . n evalu rile Comisiei Europene privind politicile sociale i angajarea for ei de munc se apreciaz c una din sursele principale ale omajului este declinul constant al sectorului industrial i lipsa capacit ilor celorlalte sectoare (agricol i al serviciilor) de a absorbi mai mul i lucr tori. Sunt amintite i aspectele legislative r mase n urm , ca i punerea lent n practic a politicilor privind pia a muncii i angajarea for ei de munc . n leg tur cu crearea locurilor de munc , n Raportul na ional al dezvolt rii umane pe anul 2000, se apreciaz c asigurarea pentru ca orice cre tere economic s conduc la cre terea oportunit ilor de angajare devine un obiectiv major n calea trecerii de la dezvoltarea economic la dezvoltarea uman , c extinderea oportunit ilor de angajare i reducerea omajului reprezint un obiectiv de atins pentru Romnia pe termen scurt. Dar, pentru ca cre terea economic s determine dezvoltarea oportunit ilor, trebuie ca modelul cre terii s favorizeze sectoare ale economiei cu poten ial ridicat de creare de locuri de munc i productivitate sporit . Romnia poate s r spund la cerin ele procesului de aderare optnd pentru un tip de cre tere economic care mbun t e te oportunit ile de munc , care promoveaz dezvoltarea uman i implicarea activ pentru rezolvarea problemelor legate de s r cie. Crearea locurilor de

170

Ana B la a

munc este, n opiniile exprimate n Raport, principala leg tur ntre cre terea economic i oportunit ile privind dezvoltarea uman . Angajarea ntr-un loc de munc sau orice alt activitate care asigur traiul este cea mai important dintre oportunit ile economice (PNUD, 2000, p.87-88).

4.4.4. Evalu ri ale popula iei privind condi iile-cadru i resursele vie ii de munc
Condi iile-cadru ale vie ii de munc se pot evalua nu numai prin indicatorii obiectivi, de stare, ci i pe baza a ceea ce spun i cred oamenii n i i despre condi iile respective. Via a de munc este influen at de aceste condi ii-cadru dac ele au o semnifica ie pentru oameni, dac au fost con tientizate ca afectndu-le via a. Raportarea subiectiv la problematica ocup rii i a omajului, la situa ia locurilor de munc , la preocup rile guvern rii n domeniu, la propriile oportunit i i surse pe pia a muncii sunt tot at ia indicatori privind via a de munc , a doua component ca importan , dup familie, n via a oamenilor. Ace ti indicatori subiectivi, de stare, suport , ca i n alte domenii ale vie ii, influen a criteriilor de evaluare ale subiec ilor n cauz , fiind de fapt indicatori de percep ie care descriu situa iile a a cum sunt ele definite de oamenii n i i. Mai nti am observat deja (vezi Capitolul 2) c subiec ii investiga i n cercet rile sociale i-au evaluat posibilit ile de a ob ine un loc de munc pe m sura intereselor i capacit ilor proprii sub nivelul satisf c tor i mult mai sc zute n 1999 dect n 1990. Dac n perioada 1990-1993 se nregistrau diferen e semnificative ntre b rba i i femei (n favoarea b rba ilor), dup aceast dat , ambele categorii de popula ie percep la fel de sc zute posibilit ile lor de a ob ine un loc de munc (de regul , n intervalul sc zute foarte sc zute). Nici evaluarea tinerilor sub 30 de ani, de i mai optimist , nu dep e te nivelul satisf c tor. De altfel, n mai multe sondaje pe e antioane reprezentative pentru tinerii de 18-29 de ani, ansa tinerilor de a g si un loc de munc reprezint o problem sau o problem foarte serioas . Din punctul de vedere al tinerilor, omajul este un risc social al societ ii romne ti (tabel 4.9). Tabel 4.9. APRECIEREA DE C TRE TINERI A ANSELOR
DE A G SI UN LOC DE MUNC 1996 1997 Nu reprezint deloc o problem 1 1,0 Nu prea este o problem 4 4,0 Reprezint o problem 27 31 Reprezint o problem foarte serioas 67 62 Nu tiu 1 2 Sursa: Sondaje ale Centrului de Studii i Cercet ri pentru Tineret. 1998 1,1 4,1 28 67,7 1,1 2001 2 4 27 67 1

Calitatea vie ii de munc

171

Cele mai sc zute posibilit i de ob inere a unui loc de munc le percep persoanele cu ocupa ii care necesit un nivel mai sc zut de instruire: agricultorii, muncitorii. Prin compara ie, tehnicienii i speciali tii cu studii superioare sunt ceva mai optimi ti, f r s aprecieze ns posibilit ile lor de a g si un loc de munc peste nivelul satisf c tor. n cadrul cercet rii Diagnoza calit ii vie ii realizat de ICCV n 1999, constat m c nici studiile, nici statutul profesional, nici vrsta nu indicau vreo diferen iere n aprecierea posibilit ilor de g sire a unui loc de munc , toate categoriile respective sitund aceste posibilit i sub nivelul satisf c tor. n 2001, datele de cercetare ar putea indica percep ia unei amelior ri pe pia a muncii. Dintre persoanele care lucrau, declarau c dac i-ar pierde locul de munc : i-ar g si un alt loc de munc 72%; nu i-ar mai g si un loc de munc 28%;
Sursa: Sondaj Metrou Media Transilvania, 2001.

R spunsurile de mai sus trebuie amendate ns de faptul c o treime din cei care i-ar pierde, ipotetic, locul de munc declarau c ar accepta s lucreze i f r carte de munc sau contract de colaborare, solu ie care sugereaz tocmai situa ia precar , n continuare, a pie ei muncii. Justificat sau nu, cet enii Romniei, percepeau n 2001 c prin intrarea rii noastre n Uniunea European situa ia lor pe pia a muncii mai degrab s-ar mbun t i (tabel 4.10).

Tabel 4.10. INTEGRAREA EUROPEAN


DE A G SI UN LOC DE MUNC Ar cre te Ar sc dea ansele dvs. de a g si un loc de munc 53,5 9,2 ansele dvs. de a pierde locul de munc 15,9 28,2 omajul 20,7 61,2 Sursa: Sondaje Metrou Media Transilvania, 2001.

I ANSELE

Ar r mne la fel 37,3 55,9 18,2

Teama de omaj a fost mereu prezent n starea de spirit a romnilor i din ce n ce mai accentuat pe parcursul ultimului deceniu. n contextul temerilor fa de evenimente sau situa ii ca pre urile, o boal , un r zboi n zon , viitorul copiilor, criminalitate i infrac iuni, tulbur ri sociale, teama de omaj a ocupat mereu un loc semnificativ. n sondajele realizate de ICCV, CURS, Metrou Media n perioada 1995-1999,

172

Ana B la a

procentul subiec ilor care au men ionat omajul ca lucrul de care se tem cel mai mult a variat ntre 27% i 18%. Experien a proprie n ceea ce prive te omajul pare s fie relativ limitat : de pild , n 1999, 6% din subiec ii investiga i declarau c au fost ei n i i disponibiliza i/concedia i dintr-o ntreprindere de stat n ultimul an i 9% declarau c am avut un membru din familie n aceast situa ie. Deci 15% au avut direct experien a omajului (ei sau un membru din familie i-au pierdut locul de munc ). n 2000, procentul celor care declarau c au avut aceast experien era de 24%. Experimentarea direct a statutului de omer i afecteaz ns pe to i cei din jurul omerului, pentru care securitatea postului i a venitului reprezint punctul de sprijin esen ial din punct de vedere economic. Pe de alt parte, din declara iile oamenilor privind oportunitatea sc zut de g sire a unui loc de munc se poate deduce i slaba lor ncredere n politicile de protec ie a ocup rii, n realizarea unei cre teri economice pe termen lung, capabil s creeze locuri de munc . De aceea nu concedierile determinate de ajust rile structurale necesare trebuie prevenite, ct accentuarea m surilor care permit omerilor reg sirea unui post de lucru. n absen a unei strategii eficiente la nivel na ional privind securitatea pie ei muncii care ar asigura g sirea unui post, oamenii i construiesc strategii individuale, punnd accentul pe securitatea postului pe care l de in. Nu ntmpl tor, propor ia celor care au declarat n mai multe sondaje c este mai bun un loc de munc prost pl tit, dar sigur, dect un loc de munc bine pl tit, dar nesigur era de 69% n 1999 i 73,8% n 2000 (Sondaj CURS, 1999). De i ponderea unor astfel de r spunsuri este, la prima vedere, surprinz tor de mare, nu este aici vorba att de mentalitate, cum s-a sus inut n mass-media, ct de cunoa terea de c tre cei n cauz a realit ii de pe pia a for ei de munc . n acela i sondaj, 87% din responden i declarau c munca, ast zi n Romnia, este greu de g sit. Pe de alt parte, teza mentalit ii automul umirii cu pu in i sigur este infirmat de r spunsurile la alte ntreb ri: 81% declarau c ar fi dispu i s renun e la timpul liber pentru un ban n plus, iar 77% declarau c numai cei care risc c tig . Deci nu asumarea riscului ca atitudine n via trebuie pus n discu ie n leg tur cu nevoia de siguran a locului de munc , ci absen a alternativelor pe pia a muncii. S ad ug m la tabloul percep iilor faptul real c majoritatea veniturilor din munc , n Romnia, provin din salarii, iar crearea locurilor de munc a fost mereu un proces foarte lent. ntr-un alt sondaj, la o ntrebare i mai direct pe aceast tem , r spunsurile au fost urm toarele (tabel 4.11):

Calitatea vie ii de munc

173

Tabel 4.11. ANSELE DE A G SI O SLUJB NOU


N CAZUL UNEI CONCEDIERI Foarte u or U or Cu mare dificultate Foarte greu Nu cred c a mai g si o slujb corespunz toare 12,9 Nu tiu % Nu r spunde/ Nu este cazul 26,5

3,4

6,0

14,2

31,0

Pe de alt parte, teama pierderii locului de munc i eventuala exagerare a absen ei posibilit ilor de g sire a altuia sunt alimentate i de efectele noneconomice ale omajului care influen eaz i ele calitatea vie ii, pe lng deprivarea economic i probabilitatea de a intra n rndul s racilor: sentimentul excluderii din via a normal , de a fi rupt de comunitate, de inutilitate, insecuritate, izolare social . Efectele psihologice asupra omerilor au i mai pu ine solu ii dect cele economice i se agraveaz cu timpul, conducnd chiar la maladii psihice i mentale. Cet enii Romniei au fost mereu nemul umi i de activitatea guvernelor n leg tur cu locurile de munc (tabel 4.12).

Tabel 4.12. GRADUL DE MUL UMIRE FA

DE ACTIVITATEA GUVERNULUI %

N LEG TUR CU LOCURILE DE MUNC 2001 2000 1999 1998 1997 Nemul umit 86 89 89 89 85 Mul umit 14 6 6 5 13 Diferen ele pn la 100% sunt reprezentate de nonr spunsuri. Sursa: Sondajele ICCV, CURS, Metrou Media. 1996 89 9 1995 70 27

n ceea ce-i prive te pe tineri, n 1997 doar 5% din ei erau mul umi i de ceea ce face guvernul n privin a locurilor de munc , n 1998, 3%, n 2001, 2% (Sondaje CSCPT). Raportarea critic la politica guvernelor privind locurile de munc este nso it i de convingerea n mare i foarte mare m sur c statul trebuie s intervin n reducerea omajului (89%) (Sondaj CURS, 1999). Aceea i convingere reiese i din r spunsurile privind ndatoririle guvernului privind asigurarea unui loc de munc pentru to i cei care vor unul: 87,3% afirm c guvernul are categoric sau probabil aceste ndatoriri i numai 11% apreciaz c asigurarea unui loc de munc nu este datoria guvernului (Sondaj, coord. Ioan M rginean, 1998).

174

Ana B la a

4.5. Condi iile de munc


Conform Constitu iei Romniei, salaria ii au dreptul la protec ia social a muncii. M surile de protec ie privesc securitatea i igiena muncii, regimul de munc al femeilor i tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul s pt mnal, concediu de odihn pl tit, prestarea muncii n condi ii grele, precum i alte situa ii specifice. Durata normal a zilei de lucru este, n medie, de cel mult 8 ore. La munc egal , femeile au salariu egal cu b rba ii. Deci componentele dreptului la protec ia social a muncii privesc: securitatea i igiena muncii; regimul de munc al femeilor i al tinerilor, salariul minim pe economie, repausul s pt mnal, concediul de odihn pl tit, prestarea muncii n condi ii grele. Toate aceste componente sunt de fapt indicatori relevan i ai calit ii vie ii de munc .

4.5.1. Securitatea i igiena muncii


a. Cadrul legislativ i institu ional
Securitatea i igiena muncii fac obiectul unei legi speciale Legea protec iei muncii (Legea protec iei muncii nr. 90, 1996, republicat n martie 2001). Conform acestei legi, protec ia muncii constituie un ansamblu de activit i institu ionalizate avnd ca scop asigurarea celor mai bune condi ii n desf urarea procesului de munc , ap rarea vie ii, integrit ii corporale i s n t ii salaria ilor i a altor persoane participante la procesul de munc . (art. 1, al. 1). Normele de protec ie a muncii constituie un proces unitar de m suri i reguli aplicabile tuturor participan ilor la procesul de munc . n lege se stipuleaz faptul c activitatea de protec ie a muncii asigur aplicarea criteriilor ergonomice pentru mbun t irea condi iilor de munc i pentru reducerea efortului fizic, precum i m suri adecvate pentru munca femeilor i tinerilor (art. 3). Normele de protec ie a muncii se aplic salaria ilor, membrilor cooperatori, persoanelor angajate cu conven ii civile, precum i ucenicilor, elevilor i studen ilor n perioada de efectuare a practicii profesionale. Prin lege se impune ca, n contractele colective de munc , ca i n cele individuale, s fie cuprinse, obligatoriu, clauze referitoare la protec ia muncii, n vederea prevenirii accidentelor de munc i a bolilor profesionale. Conform legii i unor normative-cadru, pentru situa ii speciale, se acord , obligatoriu i gratuit, echipament individual de protec ie, alimenta ie de protec ie i materiale igienico-sanitare. O serie de reglement ri ale legii protec iei muncii vizeaz accidentele de munc i bolile profesionale.

Calitatea vie ii de munc

175

Legea protec iei muncii define te i ceea ce se n elege prin loc de munc cu pericol deosebit i situa iile de pericol iminent de accidentare. Printr-o hot rre de guvern (nr. 261 din februarie 2001) s-au definit termenii loc de munc periculos, factori de risc de mboln vire profesional sau noxele profesionale i s-au stabilit criteriile pentru ncadrarea locurilor de munc n condi ii deosebite i metodologiile de ncadrare. Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale (MMSS) este instan a care emite norme generale, normative i alte reglement ri de interes na ional privind securitatea muncii i alte domenii ale protec iei muncii, n scopul prevenirii accidentelor de munc i a bolilor profesionale. La rndul s u, Ministerul S n t ii i Familiei emite norme obligatorii privind igiena muncii i avizeaz standarde i acte normative elaborate de alte organe care privesc s n tatea salaria ilor la locul de munc . Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale i Ministerul S n t ii i Familiei, prin organele lor specializate, centrale i teritoriale, organizeaz , coordoneaz i controleaz activitatea de protec ie a muncii. De la crearea sa (1919), Organiza ia Interna ional a Muncii (OIM) a stabilit un cod de norme interna ionale ale muncii, peste 170 de conven ii i peste 180 de recomand ri privind libertatea sindical , politica posturilor i a form rii profesionale, condi iile de munc , securitatea social , rela iile profesionale i alte probleme sociale. Din recomand rile i conven iile OIM privind diferite aspecte ale muncii, peste 70 sunt focalizate pe aspecte ale s n t ii n munc . Prin Conven ia 161 (1985), OIM a obligat statele membre s dezvolte progresiv serviciile de medicina muncii pentru to i salaria ii, care s urm reasc men inerea i promovarea st rii de s n tate a muncitorilor i a capacit ii de munc , mbun t irea condi iilor de munc , dezvoltarea organiz rii muncii i a culturii muncii n scopul s n t ii i securit ii.
Carta social european Articolul 3. Dreptul la securitate i la igien n munc . n vederea asigur rii exercit rii efective a dreptului la securitate i igien n munc , p r ile se angajeaz , n consultare cu organiza iile patronilor i lucr torilor: s defineasc , s pun n practic i s reexamineze periodic o politic na ional coerent n materie de securitate, s n tate a lucr torilor i de mediu de munc . Aceast politic va avea drept obiectiv primordial ameliorarea securit ii i igienei profesionale i prevenirea accidentelor i lez rii s n t ii care rezult din munc sau survin n cursul muncii, n special prin reducerea la minimum a cauzelor riscurilor inerente mediului de munc ; 2. s emit regulamente de securitate i igien ; 3. s asigure punerea n practic a m surilor de control al aplic rii acestor regulamente; 4. s promoveze instituirea progresiv a serviciilor de s n tate n munc pentru to i lucr torii, cu func ii eminamente preventive i de consiliere.

176 b. Accidente i accidenta i n munc

Ana B la a

Accidentele de munc fac obiectul unei serii de reglement ri legislative i al altor acte normative. Aceste reglement ri privesc definirea accidentelor de munc , clasificarea lor n raport cu urm rile produse i num rul persoanelor accidentate, comunicarea accidentelor, nregistrarea i raportarea c tre inspectoratele de stat pentru protec ia muncii. n sensul legii (Legea protec iei muncii nr. 90, 1996, republicat n martie 2001), prin accident de munc se n elege v t marea violent a organismului, precum i intoxica ia acut profesional care au loc n timpul procesului de munc sau al ndeplinirii sarcinilor de serviciu, indiferent de natura juridic a contractului n baza c ruia se desf oar activitatea i care provoac incapacitate temporar de munc de cel pu in 3 zile, invaliditate sau deces (art. 23, al. 1). n perioada 1998-2000, num rul accidenta ilor a sc zut an de an, att pe total, ct i num rul accidenta ilor cu incapacitate temporar de munc (tabel 4.13):

Tabel 4.13. ACCIDENTA I N MUNC (DECEDA I I CU INCAPACITATE TEMPORAR DE MUNC )


Anul Total din care: mortal 524 445 459 Incapacitate temporar de munc 6.486 6.098 6.049

1998 7.010 1999 6.543 2000 6.508 Sursa: Buletin statistic, 1998-2001.

Cei mai mul i accidenta i au provenit din activit ile extrac ie i prepararea c rbunelui, construc ii, metalurgie, ma ini i echipamente, alimentare i b uturi (tabel 4.14).

Tabel 4.14. NUM R DE ACCIDENTA I N MUNC ORDONA I DUP PRIMELE


ACTIVIT I ECONOMICE CU CEI MAI MUL I ACCIDENTA I 1998 1.341 727 1999 1.346 621 2000 1.490 643 393 277

Activit ile extrac ia i prepararea c rbunelui construc ii

483 415 metalurgie 368 299 ma ini i echipamente Sursa: Buletin statistic n domeniul muncii i solidarit ii sociale nr. 1/1999-2001.

Calitatea vie ii de munc

177

Constat m: n fiecare an, ordinea activit ilor economice, dup num rul de accidenta i, a r mas aceea i. n cadrul activit ii de extrac ie i prelucrare a c rbunelui, num rul accidenta ilor a crescut, n timp ce, cu excep ia construc iilor (2000 fa de 1999), n celelalte activit i, a sc zut. Cele mai multe accidente cu incapacitate temporar de munc s-au nregistrat n activit i din sectorul primar al economiei, unde se nregistreaz , n general, i cele mai grele condi ii de munc . n 1998, cei mai mul i accidenta i mortal s-au nregistrat n construc ii (98), agricultur , activit i auxiliare (35), transporturi terestre, transporturi prin conducte (34), silvicultur , exploatare forestier i economia vnatului (32). n 1999, cei mai mul i accidenta i s-au nregistrat n construc ii (84), silvicultur , exploatare forestier i economia vnatului (37), extrac ia i prelucrarea c rbunelui (29), transporturi terestre, transporturi prin conducte (26). n 2000, activit ile economice cu cei mai mul i accidenta i mortal sunt: construc iile (89), alimentare i b uturi (32), silvicultur , exploatare forestier i economia vnatului (28), extrac ia i prepararea c rbunelui (27). Ca i n cazul accidenta ilor cu incapacitate temporar de munc , i accidenta ii mortal se nregistreaz n sectorul primar al economiei, n special n construc ii. n ceea ce prive te accidentele colective de munc , situa ia pe perioada 1998-2000 se prezint n tabelul 4.15:

Tabel 4.15. ACCIDENTE COLECTIVE


Num r accidenta i Anul Num r Total din care: mortal 38 44 50

1998 40 162 1999 48 184 2000 47 224 Sursa: Buletin statistic n domeniul muncii i solidarit ii sociale, nr. 1/1999-2001.

178 Tabel 4.16. ORDONAREA PRIMELOR PATRU ACTIVIT


N FUNC IE DE RATA ACCIDENTELOR Anul Activitatea

Ana B la a
I ECONOMICE

Rata accidentelor de munc 21,13 - Extrac ia i prepararea c rbunelui 1998 - Extrac ia i prepararea minereurilor metalifere 5.41 - Metalurgie 3,04 - Celuloz , hrtie i carton 2,48 24,31 1999 - Extrac ia i prepararea c rbunelui - Extrac ia i prepararea minereurilor metalifere 5,64 - Metalurgie 2,95 - Celuloz , hrtie i carton 2,68 28,76 2000 - Extrac ia i prepararea c rbunelui - Extrac ia i prepararea minereurilor metalifere 4,96 - Celuloz , hrtie i carton 2,96 - Metalurgie 2,84 Sursa: Buletin statistic n domeniul muncii i solidarit ii sociale, numerele 1 din 19982001.

Per total, rata accidentelor de munc a r mas neschimbat (1,02 n 1998 i 1999, 1,0 n 2000). A crescut n activitatea de extrac ie i preparare a c rbunelui i minereurilor metalifere, unde se nregistreaz de departe valorile cele mai mari. n teritoriu, rata accidentelor de munc cea mai nalt s-a nregistrat, n 1999, n jude ul Hunedoara (7,59, din care, n Petro ani, 38,7. Peste valoarea pe ar (1,02) se plaseaz 13 jude e. n anul 2000, pn la 30.09, rata accidentelor de munc a crescut n jude ul Hunedoara, pn la 8,56, din care, la Petro ani, 44,19.
Accidenta i n munc n Uniunea European (total) Accidenta i la 100.000 angaja i, pe sexe n 1998: B rba i: 5.292; Femei: 1.890 Accidenta i la 100.000 persoane angajate, n func ie de activitate: Total ConsAgriculTransport ManuHoteluri truc ii tur , depozifactur i restauvn toatare rante re, Comunidomeniu ca ii forestier 4.089 8.008 6.790 5.862 4.492 3.590

Comer cu am nuntul i ridicata, repara ii 2.451

Sursa: Statistica european asupra accidentelor de munc (ESAW), apud. The Social Situation in the European Union, 2001, p.125. Sunt inclu i doar accidenta ii n munc ce au necesitat mai mult de 3 zile de concediu medical la locul de munc .

Calitatea vie ii de munc

179

Conform evalu rilor OIM, dou treimi din muncitorii din ntreaga lume lucreaz n prezent n condi ii care nu ndeplinesc criteriile privind s n tatea la locul de munc . Ca urmare a acestui fapt, n fiecare an se produc aproximativ 100 milioane de accidente de munc , dintre care un num r de 10 milioane cu invaliditate i 180.000 mortale (dr. Adriana Todea, 2000). c. Bolile profesionale n sensul legii (Legea protec iei sociale nr. 90, 1996, republicat n martie 2001), bolile profesionale sunt afec iunile care se produc ca urmare a exercit rii unei meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munc , precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului n procesul de munc . Sunt boli profesionale i afec iunile suferite de elevi, studen i i ucenici n timpul efectu rii practicii profesionale. n ciuda cooper rii la niveluri na ionale i interna ionale n domeniul s n t ii la locul de munc pentru promovarea unor programe de combatere a riscurilor multiple i de rezolvare a problemelor ridicate de schimb rile tehnologice, se apreciaz c riscul profesional actual, la nivelul ntregii lumi, r mne n continuare o problem serioas . Speciali tii n domeniu consider c , la nivel mondial, tabloul clasic al mboln virilor profesionale (cazuri de mboln vire bine definite i cunoscute prin prisma rela iei factor de risc-mediu de munc -boal ) este n schimbare, deoarece, chiar dac se mbun t esc condi iile de munc , alte riscuri amenin s n tatea angaja ilor: tehnologiile moderne aduc cu ele o serie de factori de risc care i pot afecta pe cei expu i: mi c rile multiple, mici, repetitive nso esc o serie de afec iuni osteo-musculo-articulare; zgomotul r mne n continuare un flagel de care omenirea nu poate sc pa; peste toate, stresul legat de cre terea responsabilit ii n munc , de competi ie, de incertitudinea locului de munc poate declan a sau agrava o serie de boli preexistente (dr. Adriana Todea, 2000). Conceptul de s n tate i securitate n munc este un concept modern care reprezint suma valorilor individuale i de grup, a atitudinilor, competen elor, comportamentelor, obiceiurilor ce determin angajarea, stilul i eficien a programelor de s n tate i securitatea n munc (Octavian Luchian, Adriana Todea, Aurelia Ferencz, 2000). n prezent, acest concept este extins la cel de s n tate, securitate n munc i protec ia mediului limitrof ntreprinderii, privite ca o obliga ie i responsabilitate a patronului. Schimb rile structurale din sectoarele economice tradi ionale, apari ia a noi ramuri i tehnologii implic alte tipuri de solicit ri pe pia a muncii: neuro-psihice, expunerea la cmpuri electromagnetice, suprasolicitarea aparatului vizual etc. Acestea cer noi programe de protec ie n domeniul s n t ii n munc .

180

Ana B la a

Morbiditatea cu incapacitate temporar de munc (tabel 4.17) exprim totalitatea mboln virilor nso ite de pierderea capacit ii de munc , pe o perioad limitat de timp. n aceast categorie se g sesc i bolile legate de profesiune (boli multifactoriale) a c ror cre tere sau sc dere se datore te n mare parte i factorilor de risc profesional (Octavian Luchian, Adriana Todea, Aurelia Ferencz, 2000).

Tabel 4.17. MORBIDITATEA CU INCAPACITATE


TEMPORAR 1991 787 1992 886 1993 974 1994 1005 DE MUNC 1996 1143 1997 930 (nr. persoane) 1998 1999 965 947

1995 1020

n anul 1999, principalele cauze ale incapacit ii de munc au fost reprezentate de: accidente, bolile aparatului respirator, tulbur ri mentale, nervoase i boli ale sistemului nervos i organelor de sim , bolile sistemului osteo-articular. Evolu ia acestor boli este influen at de factorii de risc prezen i la nivelul locului de munc , fiind legate, preponderent, de profesia exercitat . Toate aceste afec iuni au totalizat un num r impresionant de zile de absenteism medical (Centrul de Calcul i Statistic Sanitar , 1999). Conform datelor Institutului de S n tate Public , sec ia Medicina Muncii, n anul 2000, din totalul angaja ilor, 39,37% erau expu i la noxe. n 15 jude e, ponderea celor expu i la noxe dep ea 50%, deta ndu-se jude ele Suceava cu 93,3%, Vrancea cu 80,68%, Dmbovi a cu 77,41%, Timi cu 66,03%. Din totalul de expu i, procentele cele mai ridicate se nregistreaz n urm toarele activit i (Octavian Luchian, Adriana Todea, Aurelia Ferencz, 2000): nv mnt (suprasolicitarea aparatului locomotor) 8,1%; industria confec iilor din textile, bl nuri i piele 6,4%; industria de ma ini i echipamente 6,4%; construc ii i materiale de construc ii 5,6%; industria metalurgic 5,5%. n ceea ce prive te inciden a bolilor profesionale pe ramuri (Octavian Luchian, Adriana Todea, Aurelia Ferencz, 2000), n anul 2000, n 11 ramuri din 37 s-au nregistrat peste 100 de cazuri la 100.000 de expu i, cea mai ridicat inciden reg sindu-se n industria extractiv de produse neenergetice (1.558,400 i n industria de ma ini i echipamente 680,9300). Evolu ia inciden ei bolilor profesionale n perioada 1990-2000 este caracterizat de o cre tere evident n anii 1992-1997 i apoi o sc dere n perioada 1998-2000 (Octavian Luchian, Adriana Todea, Aurelia

Calitatea vie ii de munc

181

Ferencz, 2000). Speciali tii consider c sc derea din ultima perioad nu se datoreaz n totalitate mbun t irii condi iilor de munc , ci i num rului tot mai redus de speciali ti de medicina muncii, ceea ce a condus la neefectuarea controlului medical periodic la un num r mare de angaja i expu i la noxe, subraportarea bolilor profesionale i a num rului de expu i. n teritoriu, jude ele cu inciden a maxim , respectiv minim a bolilor profesionale, fa de media pe ar (125,2000), n anul 2000, sunt redate n tabelul 4.18.

Tabel 4.18. INCIDEN A MAXIM


Jude Nr. cazuri noi 217 143 41 220 109 Nr. angaja i expu i 11.075 16.598 4.964 29.306 28.092 Inciden-

I MINIM PROFESIONALE PE JUDE E


Jude

A BOLILOR (la mia de expu i)

Maramure Dolj S laj Bra ov Arge

1.959,37 861,55 825,95 750,70 388,01

Mehedin i Alba Vaslui Vrancea Timi

Nr. cazuri noi 5 2 3 1 4

Nr. angaja i expu i 24.517 17.010 46.652 18.112 114.400

Inciden a 20,39 11,76 6,43 5,52 3,50

n cinci jude e nu s-au nregistrat cazuri noi de boli profesionale, iar 12 jude e se afl situate peste media pe ar a inciden ei bolilor profesionale. Diferen ele teritoriale oglindesc, n primul rnd, deosebirile existente n profilul ramurilor de produc ie i al agresivit ii factorilor de risc ce dep esc de multe ori limitele admise (Octavian Luchian, Adriana Todea, Aurelia Ferencz, 2000), dar i activitatea medicilor de medicina muncii privind depistarea i declararea bolilor profesionale. Jude ele n care inciden a morbidit ii profesionale a crescut cel mai mult n 2000 fa de 1999 sunt Maramure , S laj i Dolj. Sc deri s-au nregistrat n Harghita, Satu Mare i Arge (tabel 4.18). Bolile profesionale i evolu ia lor n perioada 1996-2000 pot fi urm rite n tabelul urm tor (tabel 4.19).

Tabel 4.19. BOLI PROFESIONALE N PERIOADA 1996-2000


Diagnostic Total cazuri, din care: Silicoz din care: - Silicoz - Silicoz tuberculoas Intoxica ii profesionale Bolile pielii 1996 2.038 605 577 28 355 156 1997 2.060 581 554 27 392 90 1998 1.828 735 682 53 336 65 1999 1.801 645 630 15 286 33 2000 1.582 525 518 7 185 47

182
Diagnostic 1996 1997 1998 Astm bron ic 250 282 202 Boli infec ioase i 28 37 39 parazitare Ulcera ii, perf.sept nazal 13 1 13 Rinit (alergic , acut cronic ) 16 13 9 Afec iuni oculare 9 2 5 Surditate 112 90 46 Hipoacuzie 223 301 165 Sindrom Raynoud 121 121 100 Cancer profesional 5 3 3 Sursa: Centrul de Calcul, Statistic i Documentare Medical .

Ana B la a
1999 117 35 4 9 2 90 293 108 2 2000 123 27 1 14 17 78 309 73 1

n cadrul Uniunii Europene s-a instituit din 1994, Agen ia european pentru securitatea i s n tatea muncii cu sediul n Spania. n vederea promov rii amelior rii mediului de munc i a protej rii securit ii lucr torilor la locul de munc , Agen ia are ca obiectiv furnizarea c tre instan ele comunitare, statele membre i mediile interesate, a informa iilor tehnice, tiin ifice i economice utile n domeniul securit ii i al s n t ii muncii. Sursa: Europe Sociale 1993-1995, Commission Europe, Luxembourg, 1995, p.75. Protec ia s n t ii i securit ii la locul de munc este un obiectiv al Programului de ac iune social . Datele arat c mai mult de 8.000 de lucr tori i pierd via a n fiecare an n Europa ca urmare a unui accident de munc . Sectorul de activitate cel mai afectat este agricultura, unde rata de mortalitate este de circa 13 la 100.000 de lucr tori, contra 8 n industrie i 3 n sectorul servicii. Num rul de accidente de munc i al maladiilor profesionale este estimat la circa 10 milioane pe an. Un sondaj efectuat n Comunitatea european arat c 42% din lucr tori consider c s n tatea lor este sau poate fi afectat de munca lor; 40% estimeaz c exist n mod curent riscul unui accident de munc ; un muncitor din apte declar c are un accident de munc sau o boal profesional recunoscut . Sursa: Europe Sociale, Rapport sur letat davancement du programme daction sociale moyen terme, 1995-1997.

n evalu rile popula iei din Romnia, munca este mai degrab grea (76%) dect u oar (13%) i mai degrab murdar (65%) dect curat (15%) (Sondaj CURS, 1999).

4.5.2. Condi iile economice


Veniturile din munc sunt un indicator important al calit ii vie ii de munc . n anul 2000 (AMIGO 2000, INS, 2001), veniturile b ne ti

Calitatea vie ii de munc

183

nominale brute au provenit, n principal, din activit i salariale (53,4% din total) i din presta ii de protec ie social (29,6%). Vnz rile de produse agricole, animale i p s ri au contribuit la formarea veniturilor b ne ti cu 6,3%, iar activit ile pe cont propriu cu 5,3%. n urban, ponderea veniturilor din salarii a fost de 65,1%, iar n rural de 33,9%. Sursa principal de formare a veniturilor b ne ti ale gospod riilor de salaria i o reprezint salariul i alte drepturi salariale (89,8%). Deci atunci cnd salaria ii i apreciaz veniturile sau i exprim satisfac ia/insatisfac ia fa de venituri, referirile se fac, n fond, la salarii. Nivelul mediu lunar al veniturilor totale a variat ntre 5.842,1 mii lei pentru gospod riile de patroni i 2.678,5 mii lei pentru cele de omeri (INS, 2001). Indicele c tigului salarial real (1990=100) a sc zut n 1998 la 58,2% fa de 1990.
1991 81,7 1992 71,3 1993 59,4 1994 59,4 1995 66,5 1996 72,7 1997 56,3 1998 58,2

Distribu ia salaria ilor pe grupe de salarii brute indica n 1998 o adncire a procesului de polarizare a salariilor. Datele disponibile pentru 1998 atest o depreciere a puterii de cump rare a veniturilor din munc (Raport PNUD, 1999). Se observ o dinamic pozitiv mai accentuat a salariilor brute realizate n meserii i profesii specifice mediului economic concuren ial (director de vnz ri, consilier pe probleme de afaceri, broker etc.) i a celor ce apar in societ ii viitorului (informatic , aplica ii ale tehnologiilor neconven ionale etc.) (Raport PNUD, 1999). Au sc zut nu numai veniturile salariale, ci i cele provenind din activit ile pe cont propriu sau cele reprezentnd contravaloarea autoconsumului (CNS, 2000). De i fireasc ntr-o economie de pia , inegalitatea veniturilor este perceput ca un fenomen negativ, pentru c se produce pe seama sc derii veniturilor gospod riilor mai s race. n 1997, de exemplu, cei mai boga i 7,6% din locuitori dispun de un total al veniturilor aproape egal cu cel de inut de cei mai s raci 40% (Raport PNUD, 1999). Salaria ii dispun i de o serie de alte beneficii dect salariile. Astfel, din bugetul asigur rilor sociale de stat se fac o serie de cheltuieli pentru angaja ii afla i n situa ii speciale. Cheltuielile care s-au f cut n anul 2000 au reprezentat:

184
indemniza ii pentru incapacitate temporar de munc din cauz de boal sau accident indemniza ii pentru concedii de maternitate i ngrijirea copiilor concediul pl tit pentru cre terea copilului pn la vrsta de 2 ani ajutoare salariale acordate salaria ilor pentru proteze i decese contribu ia de asigur ri sociale de s n tate pentru persoanele aflate n concediul medical

Ana B la a milioane 678.635,2 342.106,2 1.120.699,2 33.424,3 109.459,6

Sursa: Buletin statistic n domeniul muncii i solidarit ii sociale nr. 1 (33), 2001, p. 3.

Evalu ri ale popula iei privind condi iile economice ale locului de munc . Veniturile personale, care n mare m sur sunt salariale, au fost considerate, n medie, n fiecare an, sub nivelul mediei teoretice (capitolul 2). Exist o diferen semnificativ statistic n func ie de sex, n sensul c femeile apreciaz , n fiecare an, mai negativ veniturile lor dect b rba ii. Veniturile ob inute sunt, n acela i timp, pentru cei mai mul i responden i, surs de insatisfac ie. Ca i n cazul aprecierii veniturilor (n care se proiecteaz , n mare m sur , situa ia proprie), femeile sunt mai nemul umite dect b rba ii de veniturile personale. n ceea ce-i prive te pe tineri, i ei se declar , majoritar, nemul umi i de veniturile pe care le ob in (tabel 4.20):

Tabel 4.20. CT DE MUL UMI I SUNTE I DE VENITURILE PE CARE LE OB INE I (%)


Foarte nemul umit 1996 1997 1998 2001 18 16 15 14 Nemul umit Nici nemul umit nici mul umit 26 28 28 28 Mul umit Foarte mul umit 2 2 2 1

35 34 32 35

20 20 23 21

* Diferen a de r spunsuri pn la 100 o reprezint nonr spunsurile. Sursa: Sondaje CSCPT pe e antioane reprezentative de tineri ntre 15-29 de ani.

Calitatea vie ii de munc

185

Cnd, ntr-o alt cercetare, subiec ilor li s-a cerut s - i plaseze venitul lunar pe o scal de la 1 la 10, de la cel mai mic venit la cel mai mare venit, 85% dintre ei (ICCV, 1998) s-au plasat pe panta negativ a scalei. Autoplasarea pe scal semnaleaz i prin opiniile subiec ilor polarizarea veniturilor: Avnd n vedere numerotarea de la 1 la 10, unde v situa i venitul dvs. lunar?
cel mai mic venit 1 2 22.7 16.5 cel mai mare venit 9 10 0.4 0.1

3 17.5

4 14.2

5 14.2

6 4.6

7 3.3

8 0,8

Sursa: ICCV Consolidarea democra iei n Europa Central

i de Est - 1998.

n acela i an, modul de distribuire a veniturilor este perceput de c tre tineri ca inechitabil: ace tia declarau n propor ie de 77% c diferen ele de venituri sunt prea mari i n propor ie de 78% c mul i oameni c tig mai mult dect merit (Sondaj CSCPT, 1998). Nu diferen a de i mai ales faptul c , venituri este deci incriminat , ci excesul de diferen pentru mul i, veniturile au i surse inechitabile sau ilicite, deci n afara muncii. n acela i sondaj, 78% din tineri declarau c , pentru a reu i n via , mita, pilele sunt importante. n 1999, 91% din subiec ii chestiona i declarau c , pentru cei mai mul i oameni din Romnia, munca este prost pl tit contra a 3% care apreciau c este bine pl tit (Sondaj CURS, 1999). Averea este realizat pe baza muncii i a meritului personal n opinia doar a 9% din responden i. Cei mai mul i au declarat c majoritatea oamenilor care au reu it s fac avere n Romnia au folosit ca surse principale nc lcarea legii i rela iile. Munca i meritul personal sunt surse ale reu itei oamenilor care au f cut avere doar n opinia a 7% din subiec ii din urban i 12% din rural, 10% din femei i 9% din b rba i. De altfel, procentele nu se diferen iaz semnificativ (sunt la fel de sc zute) nici n func ie de vrst i studii. Pe regiuni istorice se nregistreaz unele varia ii: 6% n Moldova, 14% n Muntenia, 3% n Dobrogea, 8% n Oltenia, 7% n Banat, 14% n Transilvania, 9% n Cri ana-Maramure i 6% n Bucure ti. Oamenii au fost mereu nemul umi i de activitatea guvernelor n leg tur cu salariile (Sondaje ICCV i CURS, 1995-1997):

186 Tabel 4.21. GRADUL DE MUL UMIRE FA

Ana B la a
DE POLITICA SALARIAL % 1997 1996 1995 88 93 88 11 6 10

Nemul umi i Mul umi i

4.5.3. Condi ii sociale ale muncii


Regimul de munc Prin Constitu ia rii se prevede c durat normal a zilei de lucru este, n medie, de cel mult opt ore. Printr-o lege special promulgat n martie 1991, se prev d reglement ri privind stabilirea duratei timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru salaria ii care lucreaz n condi ii deosebite v t m toare, grele sau periculoase. Reducerea duratei timpului de munc n acest caz nu afecteaz salariul i vechimea n munc . Durata timpului de munc se reduce, inndu-se seama de ac iunea factorilor nocivi fizici, chimici, biologici asupra st rii de s n tate i capacit ii de munc i de m sura n care consecin ele ac iunilor acestor factori pot fi diminuate sau eliminate prin mic orarea timpului de expunere. Durata reducerii timpului de munc i nominalizarea personalului care beneficiaz de program de munc sub 8 ore pe zi se stabilesc prin negocieri ntre patroni i sindicate sau, dup caz, reprezentan ii salaria ilor (art. 2, al. 2). Criteriile pentru ncadrarea locurilor de munc n condi ii deosebite sunt urm toarele (HG nr. 261, Monitorul Oficial 114/6 martie 2001): a. prezen a n mediul de munc a noxelor profesionale fizice constnd n zgomot, vibra ii, unde electromagnetice, presiune, radia ii ionizante, radia ii laser de putere neprotejate, precum i a noxelor profesionale chimice sau biologice prev zute n Normele generale de protec ie a muncii, care nu respect limitele prev zute n aceste norme. b. r spunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, eviden iat prin indicatori de expunere i/sau de efect biologic, stabili i prin ordin al Ministerului S n t ii i Familiei. c. morbiditatea, exprimat prin boli profesionale nregistrate la locul de munc n ultimii 15 ani.

Calitatea vie ii de munc

187

Carta social european , art. 2. Dreptul la condi ii de munc echitabile. n vederea asigur rii exercit rii efective a dreptului la condi ii de munc echitabile, p r ile se angajeaz : 1. s fixeze o durat rezonabil a muncii zilnice i s pt mnale, s pt mna de lucru trebuind s fie redus treptat, n m sura n care o permit cre terea productivit ii i ceilal i factori relevan i; 2. s prevad zile de s rb toare pl tite; 3. s asigure acordarea unui concediu anual pl tit de minimum 4 s pt mni; 4. s elimine riscurile inerente ocupa iilor periculoase sau insalubre i, atunci cnd aceste riscuri nu au putut fi nc eliminate sau suficient reduse, s asigure lucr torilor angaja i n astfel de ocupa ii fie o reducere a duratei muncii, fie concedii suplimentare pl tite; 5. s asigure un repaus suplimentar care s coincid , n m sura n care este posibil, cu ziua s pt mnii recunoscut ca zi de repaus prin tradi ia sau obiceiurile rii sau ale regiuni; 6. s asigure ca lucr torii s fie informa i n scris, ct mai curnd posibil, i n nici un caz mai trziu de dou luni dup angajare despre aspectele esen iale ale contractului de munc ; 7. s asigure ca lucr torii ce desf oar o munc de noapte s beneficieze de m suri care in cont de natura special a acestei munci.

n Romnia, munca for at este interzis (art. 39 din Constitu ie). Din punct de vedere juridic, dreptul la munc nu este i o obliga ie: o persoan are dreptul la munc , dar nu poate fi obligat s desf oare o munc pe care nu i-a ales-o (sau nu a acceptat-o liber) sau s munceasc ntr-un loc de munc pe care nu l-a ales sau acceptat liber (Constitu ia Romniei, 1992). Prin aceste prevederi, Constitu ia Romniei s-a aliniat la dispozi iile Pactului interna ional relativ la drepturile economice, sociale i culturale, interzicnd munca for at i stabilind i ce nu constituie munc for at . Durata medie a s pt mnii de lucru. Potrivit legii, durata normal a s pt mnii de lucru este de 40 de ore. n anul 2000, durata medie obi nuit a s pt mnii de lucru pentru persoanele ocupate a fost de 40 de ore pe s pt mn . Sub durata obi nuit a s pt mnii de lucru i-au desf urat activitatea 434 mii de persoane (AMIGO 2000, INS 2001). Abaterile de la media pe s pt mn sunt date i de apari ia regimului de lucru n timp par ial. Munca n timp par ial este n mare m sur mai mult o alternativ la starea de omaj dect o op iune personal : n anchetele INS, mai mult de 90% din cei care lucreaz n timp par ial au declarat c sunt n c utarea unui loc de munc n timp complet (tabel 4.22). Din totalul popula iei ocupate, persoanele cu program complet de lucru au reprezentat 83,7%, din care 46,3% au lucrat 40 de ore s pt mnal, 20,7% peste durata normal a s pt mnii de lucru, iar 16,7 sub aceast

188

Ana B la a

durat . Dac la acest ultim procent se adaug i cei 16,3% care lucreaz cu timp par ial rezult c o treime din popula ie lucreaz sub durata normal de lucru pentru o s pt mn . Procentul celor care au lucrat peste durata normal a s pt mnii de lucru nu difer semnificativ n func ie de mediul de reziden .

Tabel 4.22. DISTRIBU IA POPULA IEI OCUPATE DUP PROGRAMUL DE LUCRU I DURATA EFECTIV A S PT MNII DE LUCRU, PE SEXE I MEDII N ANUL 2000
Total popula ie ocupat Program par ial Total sub 21 ore Program complet Durata efectiv a s pt mnii de lucru 213140 415130 39 ore 50 60 ore ore ore ore

Total Masculin Feminin* Urban Rural

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

16,3 14,3 4,6 26,6

83,7 85,7 95,4 73,4

4,8 3,3 3,5 6,0

8,3 6,9 2,1 13,8

3,6 3,4 0,9 6,0

46,3 47,6 68,5 26,7

14,8 16,6 14,5 14,9

5,0 6,6 5,0 5,0

61 ore i peste 0,9 1,3 0,9 1,0

Sursa: AMIGO, 2000, INS 2001.

Tabel 4.23. DISTRIBU IA PERSOANELOR CU PROGRAM COMPLET DE LUCRU


DUP DURATA EFECTIV A S PT MNII DE LUCRU I STATUTUL PROFESIONAL N ANUL 2000
Salariat Patron Statut profesional Lucr tor pe Lucr tor cont propriu familial neremunerat Membru al unei societ i agricole sau al unei cooperative

Durata efectiv a s pt mnii de lucru

Total persoane cu program complet de lucru - mii persoane sub 21 ore 21-30 ore 31-39 pre 40 ore 41-50 ore 51-60 ore 61 ore i peste

5.948 3,3 1,6 0,6 74,4 15,0 4,5 0,6

117 1.600 - n % fa de total 1,7 9,2 0,9 24,6 1,2 11,7 19,1 18,4 39,3 23,9 27,8 9,9 10,0 2,3

1.317 12,7 30,6 12,5 17,3 19,5 6,3 1,1

28 10,8 14,2 7,3 41,5 22,8 1,4 2,0

Calitatea vie ii de munc

189

La data nregistr rii: Cea mai mare parte a celor care lucrau n regim de 40 de ore sunt salaria ii (74,4%) i membrii ale unor asocia ii agricole sau cooperative (41,5%). Peste 40 de ore lucrau 20,1% dintre salaria i. Cea mai mare parte a patronilor lucrau n regim de 40 de ore (19,1%) i peste (77,3%). Lucr torii pe cont propriu lucrau peste regimul normal de lucru n propor ie de 36,1%. Lucr torii familiali neremunera i lucrau peste regimul normal de lucru n propor ie de 26,9%. Membrii asocia iilor agricole sau ai unor cooperative lucrau peste regimul normal n propor ie de 26,2%. Cei care lucrau peste durata normal a unei s pt mni de lucru erau n cea mai mare parte persoane care i fixeaz singure programul de lucru. Drepturile la concediul de odihn i alte concedii ale salaria ilor sunt stabilite printr-o lege special . Conform Legii privind concediul de odihn i alte concedii ale salaria ilor, promulgat n februarie 1992, salaria ii au dreptul, n fiecare an calendaristic, la un concediu de odihn pl tit, cu o durat minim de 18 zile lucr toare. Pentru tinerii n vrst de pn la 18 ani, durata minim a concediului de odihn este de 24 de zile lucr toare art. 1 (1,2). Salaria ii care presteaz munci grele, periculoase sau v t m toare ori lucreaz n locuri de munc n care exist astfel de condi ii stabilite potrivit Legii nr. 31/1991 au dreptul, n fiecare an, la un concediu de odihn suplimentar cu o durat minim de 3 zile lucr toare (art. 2-1). Salaria ii nev z tori au dreptul, n fiecare an calendaristic, la un concediu de odihn suplimentar cu o durat de 6 zile lucr toare (art. 2-2). Salaria ii ncadra i n grade de invaliditate au dreptul, n fiecare an calendaristic, la un concediu de odihn suplimentar de 3 zile lucr toare (art. 2-3). Pe durata concediului de odihn , salaria ii au dreptul la o indemniza ie care nu poate fi mai mic dect salariul de baz , sporul de vechime i indemniza ia pentru func ia de conducere, luate mpreun . Durata concediului de odihn , inclusiv a concediului de odihn suplimentar, i cuantumul indemniza iei pe durata acestuia pentru fiecare salariat se stabilesc prin contractul individual de munc , cu respectarea dispozi iilor legii i a clauzelor convenite prin contractele colective de munc (art. 4-1). Personalul didactic beneficiaz de un concediu de odihn cu o durat egal cu vacan a de la sfr itul anului colar, dar nu mai pu in de 62 de zile calendaristice (art. 8-1).

190

Ana B la a

Personalul din activitatea de cercetare tiin ific , atestat, beneficiaz de un concediu de odihn de minimum 24 de zile lucr toare (art. 8-3). Orice conven ie prin care se renun total sau n parte la dreptul la concediul de odihn este interzis art. 9. n afara concediului de odihn , salaria ii au dreptul la zile libere, pl tite, n cazul unor evenimente familiale deosebite (art. 10-1) Pentru rezolvarea unor situa ii personale, salaria ii au dreptul la concedii f r plat (art. 10-2) Concediul maternal. Femeile asigurate conform prevederilor legale au dreptul la un concediu pl tit pentru ngrijirea copilului, n afara concediului pl tit pentru sarcin i l uzie de 112 zile, prev zut de reglement rile n vigoare. Conform legii privind concediul pl tit pentru ngrijirea copiilor n vrst de pn la 2 ani (Legea nr.120, 1997), concediul pl tit pentru ngrijirea copilului se acord la cerere, n continuarea concediului pentru sarcin i l uzie sau oricnd pn la mplinirea de c tre copil a vrstei de 2 ani. Pe durata acestui concediu, femeile asigurate beneficiaz de o indemniza ie reprezentnd 85% din salariul de baz . Legea prevede i faptul c perioada concediului pentru ngrijirea copilului n vrst de pn la 2 ani constituie vechime n munc . De men ionat c de prevederile legii poate beneficia, op ional, oricare dintre p rin ii copilului. Concediul paternal. Tat l care este asigurat n cadrul sistemului asigur rilor sociale de stat are dreptul la un concediu paternal pl tit de 5 zile lucr toare care se acord la cerere, n primele 8 s pt mni de la na terea copilului. Concediul paternal pl tit se acord n condi iile legii i n scopul de a asigura participarea efectiv a tat lui la ngrijirea copilului. n evalu rile popula iei, condi iile de munc , n general, s-au plasat n intervalul satisf c tor-bune, cu tendin e de nr ut ire, ncepnd cu 1996. n 1999, condi iile de munc proaste i foarte proaste erau reclamate mai ales de muncitori i rani i mai mult n mediul rural dect n urban; aprecierea nu difer semnificativ nici n func ie de sex, nici n func ie de vrst . Totu i, persoanele de peste 60 de ani acuz n mai mare m sur condi iile proaste de munc . Peste nivelul satisf c tor se afl evalu rile celor cu liceu i studii superioare (vezi capitolul 2). Conflictele de munc . Conform Legii pentru solu ionarea conflictelor colective de munc (Monitorul Oficial nr. 33/11 februarie 1991), revendicarea drepturilor economice i sociale aferente muncii sunt garantate de legile rii i nu pot fi ngr dite (art. 1). Conflictele cu privire la interesele profesionale cu caracter economic i social ale salaria ilor, organiza i sau neorganiza i n sindicate, rezultate din desf urarea raporturilor de munc dintre unitate, pe de o parte, i salaria ii acesteia ori majoritatea salaria ilor ei, pe de alt parte, constituie conflicte colective de

Calitatea vie ii de munc

191

munc . n conflictele colective de munc salaria ii sunt reprezenta i de sindicate sau de reprezentan i ale i. Greva poate fi declarat numai pentru ap rarea intereselor profesionale cu caracter economic i social ale angaja ilor i constituie o ncetare colectiv i voluntar a lucrului. Participarea la grev este liber . Nimeni nu poate fi constrns s participe la grev sau s refuze s participe. Participarea la grev sau organizarea acesteia, cu respectarea dispozi iilor legale, nu reprezint o nc lcare a obliga iilor de serviciu ale salaria ilor i nu poate avea consecin e negative pentru grevi ti sau organizatori. n Carta social european este nscris dreptul dup care to i lucr torii i patronii au dreptul de a se asocia liber n organiza ii na ionale sau interna ionale pentru protec ia intereselor lor economice i sociale (art. 5) i dreptul dup care to i lucr torii i patronii au dreptul la negociere colectiv (art. 6)". ara noastr s-a aliniat normelor europene i n acest domeniu al reglement rii rela iilor profesionale, al garant rii revendic rilor privind drepturile economice i sociale aferente muncii. Aceste drepturi sunt totodat indicatori ai calit ii vie ii de munc i, de aceea, m sura n care ele devin obiect de revendic ri, conflictele i grevele ofer o imagine sui generis de stare a calit ii vie ii de munc . n cele ce urmeaz vom urm ri, de aceea, att principalele principii legislative, ct i volumul i amploarea conflictelor colective i a grevelor, tipul de revendic ri emise, evalu rile popula iei privind conflictele de munc i ncrederea n liderii sindicali, m sura n care salaria ii legitimeaz ac iunile de protest i se simt liberi s participe la ele.

Tabel 4.24. CONFLICTELE DE MUNC N PERIOADA 1993-2000


Anul Nr. conflicte Cota de participare 1993 324 1994 384 1995 319 1996 285 54,5 1997 260 58,4 1998 352 58.3 1999 653 63,5 2000 141 64,2

41,7 50,44 71,7 Sursa: Buletin statistic, nr.1, 1999, 2001.

Se deta eaz anul 1999, cu num rul cel mai mare de conflicte (653), i anul 2000 cu num rul cel mai mic de conflicte. n 1999, nu a existat nici un jude n care s nu se fi declan at cel pu in un conflict de munc . n fiecare an, municipiul Bucure ti a nregistrat cota ce mai mare din totalul conflictelor (pe an): cele mai multe au avut loc n 1997 (25,4% din total), iar cele mai pu ine n 2000 (8,5% din total). Cota de participare (ponderea participan ilor n num rul total al salaria ilor aferent unit ilor n care au avut loc conflicte) este un indice mai relevant pentru mobilizarea salaria ilor n cadrul conflictelor, ca i pentru climatul social. Astfel, anii 1995, 2000 i 1999 se remarc prin cele mai

192

Ana B la a

nalte cote de participare. n 2000, cota de participare a fost de peste 50% n 30 de jude e, iar n 8 jude e a fost de peste 80%. n general, se poate aprecia c a existat un grad mare de mobilizare a salaria ilor pentru participarea la conflictele de munc . O pondere nsemnat din conflictele colective de munc s-a derulat n primele luni ale fiec rui an, perioad n care ncep negocierile pentru contractele colective de munc . Nu exist ns un pattern clar al conflictelor colective de munc n func ie de calendar.

Tabel 4.25. FRECVEN A LUNAR A CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNC


1993 324 12 26 24 94 31 37 38 12 8 8 18 16 1994 384 47 105 28 21 18 37 31 26 24 14 23 10 1995 319 15 20 44 31 54 53 17 20 16 13 24 12 Num r conflicte 1996 1997 285 260 21 10 26 17 53 20 17 26 30 23 42 27 31 17 22 17 18 12 4 9 21 31 39 12 1998 352 30 54 31 15 26 27 23 24 21 57 23 21 1999 653 23 138 50 153 33 42 36 37 31 17 29 14 2000 141 13 17 5 9 12 16 15 19 15 12 4 4

Total Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Tabel 4.26. GREVE DECLAN ATE CU RESPECTAREA PROCEDURII PREV ZUTE DE LEGEA NR.15/1991 I COTE DE PARTICIPARE PE AN
Felul grevei 1993 30 1994 33 1995 27 1 Num r greve 1996 1997 15 15 6 3 1998 54 5 1999 85 22 2000 10 2

Total Grev de avertisment 10 7 Grev de avertisment urmat de grev propriuzis 9 5 Grev propriu-zis 11 21 Cota de participare 45,0 42,9 X pe an Sursa: Buletin statistic nr. 2/1999-2001.
X

7 19 71,9

6 3 27,5

9 3 87,5

37 12 37,5

26 37 54,1

6 2 52,2

Not : Raportul dintre num rul participan ilor la grev au avut loc greve.

i num rul salaria ilor aferent unit ilor n care

Calitatea vie ii de munc

193

Cele mai multe greve s-au derulat n 1998 i 1999 (vezi tabel 4.26). Ratele de participare cele mai mari s-au nregistrat, n ordine, n anii 1997, 1995, 2000 i 1999. Se poate aprecia c n toat perioada analizat a existat o puternic mobilizare a salaria ilor la ac iunile greviste. innd cont i de ratele de participare la conflictele colective de munc , putem spune c , n mare m sur , rela iile de munc (ntre salaria i, pe de o parte, i patroni, conducerile unit ilor, pe de alt parte) au fost tensionate, mai ales n perioada 1997-2000.

Tabel 4.27. REPARTIZAREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNC


PE PRINCIPALELE CONFEDERA II SINDICALE Conflicte de interese Confedera ii Total CNSRL Fr ia Blocul Na ional Sindical CS Cartel ALFA CSDR CS Meridian Alte confedera ii Neafilia i Num r 1999 2000 653 141 310 75 109 47 52 60 59 25 30 9 4 5 9 % din total 1999 2000 100,0 100,0 47,5 11,5 16,7 7,2 7,9 9,2 41,9 17,7 21,3 6,4 2,8 3,5 6,4 Rata de participare 1999 100,0 39,2 15,9 10,9 6,3 20,4 7,3 2000 100,0 22,9 50,9 5,3 17,3 1,3 0,3 2,0

CNSRL Fr ia a de inut cea mai mare pondere n totalul conflictelor de munc i n 1999, i n 2000. n 1999 a avut i cea mai mare rat de participare (39,2%). Blocul Na ional Sindical s-a situat pe locul III ca pondere n total conflicte, i n 1999, i n 2000. n schimb, a avut cea mai mare rat de participare n 2000 (50,9%), n 1999 fiind a doua federa ie dup acest criteriu. CS Cartel Alfa s-a clasat pe locul II ca num r de conflicte i n 1999, i n 2000, n schimb ratele de participare au fost modeste (10,9%, respectiv 5,3%) (tabel 4.27). n context, men ion m c popula ia are pu in ncredere n sindicate (tabel 4.28). Tabel 4.28. NCREDEREA N SINDICATE
1997 Mult 26 Pu in 57 Sursa: Sondaje CURS, 1997-1999. 1998 23 57 1999 15 66

194

Ana B la a

La rndul lor, liderii de sindicate se bucurau de ncrederea a numai 12% din popula ie n 1999, cnd s-a introdus n sondaj aceast ntrebare. Revendic rile care au declan at conflictele colective de munc exprim , ntr-o manier sui generis, m sura n care anumite cerin e privind calitatea vie ii de munc au fost presante pentru salaria i, nesatisfacerea lor conducnd la conflicte. Red m, n tabelul urm tor ponderea acestor revendic ri n clasificarea Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale, pe 9 tipuri de revendic ri (tabel 4.29).

Tabel 4.29. REVENDIC RILE CARE AU DECLAN AT CONFLICTELE DE MUNC


Revendic ri Total 1. Salariale (neacordarea compens rilor, index rilor, neplata salariilor la termen, neacordarea unor prime de vacan etc.) 2. Utilizarea for ei de munc (neasigurarea nc rc rii for ei de munc , redistribuirea personalului, disponibiliz ri i trimiteri n omaj etc.) 3. Organizarea muncii/revizuirea normelor de munc , organizarea timpului de lucru, programul de munc , lipsa fi ei postului) 4. Condi ii tehnico-materiale (neasigurarea cu comenzi i contracte, neasigurarea bazei materiale, starea tehnic necorespunz toare a utilajelor etc.) 5. Condi ii de munc (neasigurarea condi iilor normale de munc i a condi iilor sociale, acordarea grupelor de munc etc.) 7. Drepturi sociale (lipsa unor m suri de protec ie social la nivelul agen ilor economici, sisteme proprii de asigur ri sociale, acordare de locuin e, bilete de tratament, fonduri pentru ac iuni sociale etc.) 1993 100,0 1994 100,0 1995 100,0 Pondere n total 1996 1997 100,0 100,0 1998 100,0 1999 100,0 2000 100,0

49,6

39,7

44,4

43,9

38,7

40,6

43,4

48,8

4,7

7,5

5,0

3,9

6,4

5,4

5,2

2,4

5,3 6,1 8,2 12,0 5,6 8,4 7,1 7,5

7,4

5,3

4,6

6,1

6,0

7,6

4,3

5,3

0,6 9,8

0,8 7,4

7,9

1,7 3,3

0 3,1

2,6 5,0

1,5 4,7

2,4 5,7

Calitatea vie ii de munc


Revendic ri 8. Via a sindical (asigurarea condi iilor pentru desf urarea activit ii sindicale, amestecul patronatului n activitatea sindical , m suri de sanc ionare a liderilor, lipsa de transparen , prezen a liderilor la negocieri etc.) 9. Alte revendic ri (modific ri n structurile organizatorice, negocierea contractelor colective etc.) 1993 4,9 1994 7,8 1995 2,4 Pondere n total 1996 1997 3,9 7,2

195
1998 4,6 1999 3,2 2000 3,8

10,8

14,6

2,7

16,0

18,9

15,3

18,6

24,9

Sursa: Buletin statistic nr.1, 1999-2001.

Conform rangului ocupat, se deta eaz pe primul loc revendic rile salariale cu o pondere cuprins ntre 39 i 50% din totalul revendic rilor din fiecare an. Alte revendic ri (privind n special negocierea contractelor colective) ocup locul 2 (exceptnd anul 1995), iar condi iile de munc ocup locul 3 n ierarhie. Cele mai pu ine revendic ri, n totalul celor care au declan at conflicte de munc , se refer la timpul de munc , clasate pe locul 9. Modelul revendicativ salariile, negocierea contractelor, condi iile de munc a r mas stabil n toat perioada analizat . Revendic rile cu ponderea cea mai mare care au declan at conflictele de munc se refer n fiecare an la probleme de salarii. n afara revendic rilor cu privire la negocierea contractelor colective de munc i modificarea structurilor organizatorice, alte revendic ri cu ponderi nsemnate sunt cele privind condi iile de munc i organizarea muncii. Aceea i ordine a motiva iilor au avut-o revendic rile din 1999, anul cu cele mai multe conflicte. Prin ponderea mare a revendic rilor salariale i a celor legate de negocierea contractelor colective, modelul revendicativ se dovede te a fi unul tradi ional. Din revendic rile nregistrate lipsesc cu des vr ire cele legate de formarea profesional i carier , cel mai probabil nu pentru c nu ar exista o astfel de cerin , ci pentru c , n ierarhia cerin elor legate de munc , cele mai presante sunt cele economice, legate de existen a imediat . Numai pe m sur ce aceste nevoi vor fi satisf cute vor putea ap rea schimb ri n modelul revendicativ, pe de o parte, i vor ap rea noi revendic ri, calitative, pe de alt parte. De men ionat, n context, c i n rile avansate economic, revendic rile salariale sunt, de departe, cele mai frecvente.

196

Ana B la a

Starea conflictual n rela iile de munc , afectnd f r ndoial via a personal i colectiv a oamenilor, a fost perceput de popula ie ca fiind la un nivel relativ ridicat, f r a se putea defini totu i ca o situa ie acut (vezi capitolul 2). Starea conflictual la nivelul rela iilor de munc a fost perceput ca fiind mai intens n perioada 1997-1999, percep ie validat de datele obiective analizate anterior. Participarea la deciziile ce privesc locul de munc , indicator important al m sur rii umaniz rii muncii, al posibilit ilor asum rii unui rol activ, este evaluat sub nivelul satisf c tor. Femeile au posibilit i mai sc zute dect b rba ii de a influen a deciziile la locul de munc (vezi capitolul 2). Se tie c problema particip rii la decizie a lucr torilor din ntreprinderi este de mai mult timp pe agenda Biroului Interna ional al Muncii, ea suscitnd un interes crescut. Se consider c trebuie s se in cont att de cei care aduc munca, ct i de cei care aduc capitalul n existen a i func ionarea ntreprinderii. Pe de alt parte, pe lng considera ii de ordin etic, se apreciaz c , prin participare, se diminueaz zonele conflictelor de interese ntre direc ie i personal i se amelioreaz rela iile umane. n Cartea verde a Comisiei Comunit ii Europene se afirm nevoia de urm rire i a altor obiective dect cre terea economic : ameliorarea calit ii vie ii, a condi iilor de munc , a protec iei mediului etc. Este posibil ca simpla existen n ntreprindere a procesului de decizie cu o baz mai larg i mai democratic dect la ora actual s garanteze realizarea acestor obiective. Carta Social European stipuleaz prin dou articole c lucr torii au dreptul de a fi informa i i consulta i n cadrul ntreprinderii (art. 21) i au dreptul de a participa la determinarea i ameliorarea condi iilor de munc i a mediului de munc din cadrul ntreprinderii (art. 22). n rile europene dezvoltate este promovat , mai ales n cadrul doctrinelor i guvern rilor social-democrate i al sindicatelor, asocierea ntre umanizarea condi iilor de munc i coparticiparea la luarea deciziilor. Condi iile social-psihologice privesc mai multe aspecte legate de munc : posibilitatea de a folosi i de a dezvolta, n munc , capacit ile proprii, posibilit ile de afirmare i progresul n carier , rela iile umane (cu eful, cu colegii), gestiunea participativ etc. Departe de a fi doar un mijloc de c tig, munca nu este pe deplin satisf c toare chiar dac condi iile exterioare sunt corespunz toare. Pentru a avea calitate uman , munca trebuie s r spund unor nevoi i criterii ale dezvolt rii persoanei umane.

Calitatea vie ii de munc

197

Cteva dintre aceste nevoi au fost surprinse n dou cercet ri pe e antioane reprezentative ale popula iei tinere (15-29 de ani): siguran a i ansele de promovare, m sura n care postul corespunde intereselor i capacit ilor, nevoii de afirmare, libert ii de a lua decizii.

Tabel 4.30. GNDI I-V LA LOCUL DVS. DE MUNC


Ct siguran ofer v Ce anse de promovare Posibilit i de afirmare Este corespunz tor intereselor i capacit ilor dvs. V sim i i liber n a lua decizii

Anul

1996

ntr-o m sur : - sc zut i foarte sc zut - satisf c toare - ridicat i foarte ridicat

41 40 19

66 23 11

56 30 14

33 48 19

44 33 23

2001

ntr-o m sur : - sc zut i foarte sc zut - satisf c toare - ridicat i foarte ridicat

35 39 26

62 21 17

55 26 18

38 40 23

41 33 26

Sursa: Sondaje CSCPT, 1996 i 2001.

Percep ia tinerilor eviden iaz munc .

o calitate sc zut

a vie ii lor de

Evalu rile majoritare sunt negative, mediile teoretice nu ating nivelul satisf c tor. Cele mai sc zute sunt considerate ansele de promovare i posibilit ile de afirmare. Pozitiv este ns faptul c n 2001 evalu rile sunt mai favorabile dect n 1996, marcnd o schimbare de tendin . Ct prive te rela iile cu colegii de munc , acestea sunt n general bazate pe ncredere n aprecierea majorit ii responden ilor. n 1998, doar 9% din subiec i au declarat c nu au ncredere deloc n colegi (ICCV, 1998). Totu i, re inem c tinerii declarau, n acela i an, c se simt mai degrab nen ele i la locul de munc (tabel 4.31).

198

Ana B la a

Tabel 4.31. N CE M SUR TINERII SUNT N ELE I LA LOCUL DE MUNC


Foarte pu in 1996 1997 2001 7 5 7 Pu in 25 18 25 Uneori da, alteori nu 31 34 33 Mult 2 11 9 Foarte mult 2 2 3 NS/NR 23 30 22

Satisfac ia fa de munc sau insatisfac ia reprezint un bilan al raportului ntre ceea ce oamenii a teapt i ceea ce ob in de la munca lor, considerat n ansamblu. Din datele comentate mai sus am constatat c pentru cei mai mul i oameni munca nu satisface la nivel nalt nici necesit ile de baz venit, oportunitate de angajare, condi ii nici necesit ile de realizare plenar , ca oameni. Cu toate acestea, oamenii sunt mai degrab mul umi i de locul lor de munc . n cei mai mul i ani, femeile au fost mai nemul umite de locul de munc dect b rba ii. n mod constant, n fiecare an, satisfac ia fa de profesie a fost mai nalt dect satisfac ia fa de locul de munc . Acest decalaj confirm modul de evaluare a diferitelor componente ale calit ii vie ii de munc , examinate anterior, care au constituit mai degrab surse de insatisfac ie. Acela i decalaj ntre satisfac ia fa de profesie i satisfac ia fa de locul de munc s-a constatat n fiecare din cercet rile avnd ca subiec i tinerii. Datele privind satisfac ia fa de profesie i fa de locul de munc nu sunt contradictorii, cum ar p rea la prima vedere: ele exprim , n fapt, satisfac ia oamenilor c au o profesie i un loc de munc . Prin el, ns , ei nu sunt ceea ce ar dori i ar putea s fie nici n plan economic, nici n plan socio-uman. Decalajul cel mai mare dintre cele dou surse de satisfac ie se nregistreaz n cazul subiec ilor cu studii superioare i cu liceu. Locul de munc este acceptabil pentru c exist , dar nu r spunde a tept rilor legate de profesie, cum nu r spunde, a a cum am v zut, nici altor a tept ri economice, sociale i psihosociale. n to i anii tranzi iei, domeniul muncii, prin excelen specific omului i al doilea pilon al existen ei, dup familie, le-a oferit celor mai mul i oameni doar o slujb pe termen incert i o surs de venit, i aceea nesatisf c toare.

Capitolul 5

Gheorghe Socol

STRUCTURI AGRARE
I CALITATEA VIE II N MEDIUL RURAL

Pn recent, satul i ora ul au fost dou lumi absolut diferite i inconfundabile. Cele dou medii reziden iale se deosebeau nu numai ca aspect, dar i n ceea ce prive te felul n care oamenii dobndeau cele necesare traiului i chiar ca mod de via . De la apari ia sa, ora ul a fost locul spre care gravita bog ia creat de ansamblul societ ii, aici i aveau sediul cele mai nalte institu ii ale statului i tot aici se ntlneau cele mai elevate preocup ri culturale. Dispunnd pentru sine de o bun parte din bog ia comunit ii, ora ul a beneficiat mereu de o infrastructur urban care s -i confere un aspect civilizat, n compara ie cu satul. Pe lng atributele sale reprezentative i cultural-spirituale, ora ul a nceput curnd s fie locul unei intense activit i economice. Activitatea economic desf urat n ora era i ea diferit de cea specific satului i, mai ales, mult mai variat . Rezultanta acestor deosebiri dintre sat i ora era modul de via diferit al locuitorilor celor dou tipuri reziden iale. Aceast deosebire de mod de via ncepea cu organizarea i petrecerea timpului i ajungea pn la via a de familie, ve minte i alimenta ie. La o evaluare de ansamblu, n general, se considera c modul de via urban este preferabil celui de la sat. i, probabil, a a se explic de ce la ora , i nu la sat locuiesc mai ales categoriile sociale nst rite. Existen a unor deosebiri de ordin calitativ ntre sat i ora a condus la instaurarea unor rela ii antagonice ntre cele dou , ntru totul justificate dac avem n vedere c ora ul a asuprit satul, iar acesta, pe bun dreptate, nu avea cum s accepte pasiv aceast situa ie. Ca urmare, locuitorii satelor

200

Gheorghe Socol

i vizionarii au aspirat ca ntre ora i sat s fie instaurate rela ii echitabile, iar condi iile lor de via s fie comparabile. Timp de secole i chiar milenii, satul a r mas sat, iar ora ul ora . O dat cu secolul al XX-lea, marile progrese economice i tehnologice au f cut posibil mbun t irea rapid a condi iilor de via din mediul rural, astfel c , n rile dezvoltate, n prezent acestea nu sunt mai prejos de cele de la ora la mul i indicatori. Ba chiar s-a ajuns ca satul s devanseze ora ul n unele privin e, n ceea ce prive te condi iile de via . Cele spuse mai sus despre rela ia sat-ora n general sunt valabile pn la un punct i n cazul rii noastre. Regula desincroniz rii i a efortului de sincronizare, att de mult invocat de cei ce s-au aplecat asupra fenomenului romnesc, se verific , poate chiar mai mult dect n alte privin e, i n cazul evolu iei rela iei sat-ora . De aceea, nainte de a ne ocupa de starea calit ii vie ii n momentul de fa , este util s aproxim m cum se prezenta aceasta pn la restabilirea, la nceputul anilor 90, a leg turii cu tradi ia dezvolt rii organice a rii de pn la instaurarea comunismului.

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

201

5.1. Via a la ar n perioada precomunist i comunist


Ne afl m la distan de circa un secol de cnd literatura sem n torist a lansat la noi expresia devenit laitmotiv via a la ar . Expresia ns i, ntr-un mod implicit, iar literatura respectiv i chintesen a ei, ideologia sem n torist , n mod explicit, proiectau asupra lumii rurale o lumin ideal . Considerat n antitez cu ora ul, n care se nghesuie ntr-un spa iu strmt, artificial i insalubru mul imi de oameni dezbina i, satul, cu locuitorii s i uni i ntr-o comunitate fr easc , deschis larg spre zarea nesfr it i contopit cu natura la care se raporteaz ca la o adev rat alma mater, le apare sem n tori tilor drept un t rm mirific. Remarcnd caracterul idilic al lecturii sem n toriste (sau s m n toriste) a vie ii la ar , ar fi totu i gre it s ne plas m, cum s-a ntmplat nu de pu ine ori, la extrema opus i s nu-i recunoa tem nici o virtute acesteia. Condi iile de trai i modul de via r nesc, a a cum s-a cristalizat el n timp i cum a func ionat pn la instaurarea regimului comunist, nu trebuie privite cu o optic prezenteist . Cei ce resping tabloul sem n torist i zugr vesc n tonuri sumbre via a dus de r nime pn pe la mijlocul secolului al XX-lea invoc de regul propor iile ne tiin ei de carte, bolile i n general starea igienicosanitar , precaritatea confortului casnic identificat ilicit cu napoierea, num rul mare de copii n ntre inerea familiei sau deceda i, regimul alimentar i alte aspecte ce intr n sfera civiliza iei. Recrimin ri precum cele de mai sus sunt f r ndoial reale, numai c ele trebuie privite contextual. Dac vom proceda astfel, semnifica ia lor fie se va atenua, fie va deveni cu totul neavenit . S lu m, de pild , analfabetismul vehement acuzat, nu doar de oponen ii sem n torismului. Adev rul este c , nc din secolul trecut, n urma diligen elor unor c rturari, ntre care un rol decisiv l-a avut Titu Maiorescu, ini iatorul unei legi n acest sens, nv mntul primar gratuit a devenit obligatoriu. Mergnd pe aceea i linie, Spiru Haret, ca ministru al nv mntului, va ac iona neobosit la nceputul secolului al XX-lea n vederea moderniz rii i difuziunii nv mntului primar, n special la sate. Cu toate acestea, de i coala s-a instaurat temeinic n mediul rural, un num r mare de copii de rani au continuat s-o ignore, motivul principal fiind, pentru marea majoritate, acela c ea, coala, nu era nc perceput ca o treapt obligatorie pentru cine dorea s fie bun agricultor. A adar, ponderea mare a analfabetismului la sate pn la jum tatea secolului al XXlea se explic nu att prin absen a oportunit ilor institu ionale i familiale, ct mai ales prin specificul de atunci al agriculturii de meserie empiric , meserie care se nsu ea n familie i nu presupunea cuno tin e teoretice deosebite din partea ranului.

202

Gheorghe Socol

La fel, cnd se invoc morbiditatea ridicat de la sate de pn la jum tatea secolului XX, se uit c marile succese ale medicinii vin mai trziu, cnd bolile infecto-contagioase i alte maladii endemice au putut fi comb tute cu ajutorul vaccinurilor, al chimiei i al antibioticelor, adic spre deceniul al patrulea i al cincilea al secolului trecut. Aceasta fiind situa ia, era inevitabil ca indicatorii morbidit ii i mortalit ii s fie nal i pn la al doilea r zboi mondial, la sate. Aceea i problem a timpului se pune i n cazul disconfortului casnic de care, chipurile, ar fi suferit gospod riile r ne ti i satul n trecut. Or, cum ar fi putut satul s dispun de confort nainte ca electricitatea i alte utilit i gospod re ti s cunoasc marea difuziune pa care au cunoscut-o de la jum tatea secolului trecut ncoace? Iat deci c realit ile rurale au fost mai nuan ate dect ar putea s par din perspectiva unei critici radicale a sem n torismului. De altfel, unii dintre scriitorii, pictorii, muzicienii i chiar ideologii sem n tori ti provin din popor, cunosc bine, din contact direct, mediul rural i etosul s u, se disting prin har. Este greu de crezut ca ni te oameni ca ei s cad prad unei exalt ri care s -i fac s aib halucina ii. Poate c sensibilitatea lor accentuat i-a f cut s vibreze mai intens. Este ns sigur c tabloul lumii rurale oferit de ace ti creatori nu este pe de-a ntregul o inven ie a imagina iei lor. Astfel, este n afara oric rei discu ii frumuse ea bucolic originar a mediului natural al satului. Dac n prezent, n multe locuri, mediul natural este grav deteriorat, cauza este interven ia nechibzuit a omului din ultimele decenii. Nu credem ca cineva s poat s r mn insensibil n fa a artei milenare r ne ti ilustrat de portul popular, de cnt, poezie, dans, pe scurt, de toate obiectele civiliza iei rurale i aspectele vie ii spirituale c rora li se poate ata a o dimensiune estetic . Nimeni n-ar putea t g dui, cu bun credin , frumuse ea moral a s teanului tradi ional, necontaminat de invazia necuviin ei i imoralit ii care s-a ab tut asupra satului din exterior n ultimele decenii. La originea tuturor valorilor lumii r ne ti se afl comunitatea rural , pn n prezent cea mai bun modalitate de existen laolalt a oamenilor. Din punct de vedere sociologic, comunitatea rural este o structur de rela ii interpersonale, generale i statornice. Cu alte cuvinte, apartenen a la comunitate face ca fiecare s se afle n leg tur cu ceilal i i ca nimeni s nu fie singur n fa a mprejur rilor vie ii, de la na tere i pn la moarte. Multitudinea, soliditatea i statornicia acestor leg turi ofer individului din comunitate un salutar suport social. Anomia, ca fenomen de nsingurare extrem a individului sau a unor grupuri, practic nu exista n mediul rural. Sub raport func ional, comunitatea rural a fost ( i cel pu in poten ial este i n prezent) o societate integral la scar mic . De i este o

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

203

microsocietate, integralitatea i permite comunit ii rurale s func ioneze relativ autonom. O calific n acest sens diversitatea activit ilor economice i sociale care se desf oar n cadrul s u, bog ia i varietatea institu iilor formale i informale de care dispune i pe care le poate utiliza atunci cnd situa ia o cere. Via a comunit ii este reglementat de un cod de norme sui-generis mp rt it de to i membrii s i, transmis ca atare sau cu unele modific ri din genera ie n genera ie. Respectarea normelor de convie uire permite buna func ionare a comunit ii ca corp social i o fere te de instabilitate. De aceea, nerespectarea normelor este un fapt grav i se sanc ioneaz ntotdeauna de c tre comunitate ntr-un fel ori altul. Spre deosebire de sat, a ezarea urban , n special ora ele mari, sunt o adunare amorf de oameni str ini, n general, unul de altul. Cnd exist totu i, rela iile interpersonale se stabilesc n cadrul unor grupuri restrnse: grupul de munc , grupuri ocazionale (precum colegii de coal , de facultate, de distrac ie etc.) i se caracterizeaz prin superficialitate i instabilitate. Evitarea dezordinii i anarhiei la care este expus, crearea condi iilor pentru o via ct de ct normal se ob in aici gra ie reglement rilor i institu iilor birocratice care ac ioneaz pentru a le impune. Lipsit de suportul comunitar i aflat n permanent concuren cu cei din jur, la ora via a se dovede te deosebit de dur pentru individ. Ecoul transfigurat al or eanului care tnje te dup via a la ar este, la noi, sem n torismul, cu cele dou ipostaze ale sale: artistico-literar i ideologic . i, sociologic vorbind, f r a fi paradisul imaginat de sem n tori ti, satul putea fi, cu cteva decenii n urm , o alternativ preferabil la condi iile de via de la ora , cel pu in n cazul unor dezr d cina i proletariza i ori este i sensibili la parfumul rustic. Instaurarea comunismului n Romnia la sfr itul celui de al doilea r zboi mondial a modificat n mod radical via a satului. Savoarea vie ii patriarhale, cu tradi iile ei laice i religioase att de frumoase, se estompeaz cu trecerea anilor i n cele din urm dispare cu totul aproape. Satul nu mai este acum acea lume care l f cea pe Lucian Blaga s afirme c eternitatea s-a n scut la sat. Dimpotriv , caden a evenimentelor adopt un ritm accelerat i nefast n general. n prim vara lui 1945 este legiferat i nf ptuit o nou reform agrar care modific semnificativ peisajul agrar. Cu aceasta, dosarul social a c rui rezolvare trena n rile romne de secole avea s - i afle solu ia definitiv . Spre deosebire de statele Europei occidentale, n care revolu ia industrial a nceput nc din secolele 16-17, la noi procesul industrializ rii a debutat abia n a doua jum tate a secolului al XIX-lea i a naintat destul de lent, a a nct, n toat perioada modern i pn n momentul reformei agrare din 1945, agricultura a r mas domeniul economic de care depindea via a marii majorit i a popula iei. n ajunul reformei la care ne referim, circa

204

Gheorghe Socol

80% din popula ie tr ia nc la sat i 75% din persoanele active se ocupau cu agricultura. n aceste condi ii, devine de n eles de ce problema agrar , respectiv repartizarea propriet ii funciare, va fi principalul obiect de disput ntre clasele i categoriile sociale, ntre partidele i for ele politice, timp de aproape un secol. Continund un ir de demersuri similare inaugurat la 1864, reforma din 1945 va reduce suprafa a arabil de inut de un proprietar a 50 de hectare, fiind cea din urm reform cu caracter antifeudal i antimo ieresc. Ini iat de c tre o forma iune politic ce se proclama revolu ionar i popular e vorba de Partidul Comunist Romn sugernd, prin modul n care a fost nf ptuit , mai curnd o lovitur de for dect un act legal, aceast reform a avut totu i, comparativ cu cele care au precedat-o, un caracter mai pu in r nesc i mai mult etatist. De altfel 243.000 de hectare din cele 1.109.000 expropriate au fost re inute pentru a alc tui embrionul ntreprinderilor agricole de stat (Otiman, P un Ion, 1994). Alt fenomen care prefigureaz nceperea unui alt ev pentru sat l constituie rechizi iile i, mai apoi, cotele obligatorii. De i ncheierea r zboiului ar fi trebuit s nsemne pentru sat, ca de altfel pentru toate domeniile de activitate, revenirea la normal, n mod paradoxal anii primului deceniu de guvernare comunist vor fi anii celei mai cumplite spolieri a r nimii de roadele muncii sale, din timp de pace i nu numai. n 1949, noul regim politic va ini ia procesul care va afecta cel mai profund modul de via tradi ional al satului, ncepnd cu temelia oric rei forme de via social : aberanta campanie de cooperativizare a agriculturii ce va dura pn n martie 1962 i va provoca mari suferin e r nimii. Socializarea agriculturii este o cerin imperativ a doctrinei comuniste. Ea va fi pentru prima oar tradus n fapt, evident, de c tre primul stat comunist: Uniunea Sovietic . n doctrina comunist , transformarea structurilor agricole existente pn la revolu ie n structuri socialiste are o dubl justificare: economic i social . Din perspectiv economic , socializarea agriculturii va permite crearea rapid a unor exploata ii de dimensiuni optime pentru utilizarea tehnicii ma iniste i, n general, a metodelor industriale de lucru. Concomitent, desfiin area propriet ii private asupra p mntului va permite ca surplusul creat n unit ile agricole socialiste s poat fi prelevat mai u or de stat i utilizat la crearea i dezvoltarea industriei. Totodat , produselor agricole li se va asigura o circula ie planificat i controlat , limitndu-se ac iunea stihinic a pie ei. Astfel, se va pune cap t speculei cu produse agricole, pre urile acestora vor deveni stabile, iar ora ele vor putea fi aprovizionate ritmic. Problematica agriculturii i restructurarea acesteia pentru a corespunde proiectului socialist au fost n aten ia liderilor comuni ti ndat dup preluarea puterii politice. De i au existat deosebiri n privin a

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

205

metodelor i ritmului de desf urare a transform rilor, nici un lider nu punea la ndoial liniamentele esen iale ale viziunii comuniste privind organizarea economiei agricole. Un autor citat, reprezentativ pentru modul cum n elegeau autorit ile sovietice restructurarea pe baze socialiste a agriculturii, este Eugen Preobrajenski, economist i activist important, a c rui argumentare se nscrie pe coordonatele men ionate anterior (Preobrajenski, Eugen, 1966). Din p cate pentru agricultura sovietic i din nefericire pentru ranii ru i, cnd s-a trecut practic la crearea colhozurilor, n 1929, s-a ac ionat n stilul i cu brutalitatea caracteristice lui I.V. Stalin. Obl duit de acesta, campania de nregimentare n colhozuri a devenit sinonim cu teroarea. A fost primul exerci iu de teroare la scar na ional mpotriva unor mase imense, ntr-o perioad de acalmie social , al acestui personaj diabolic. Desf urat n condi ii de total obedien i chiar de ocupa ie sovietic , experimentul socialist din agricultura Romniei a suferit de toate deficien ele proprii modelului originar de transformare a structurilor agricole private n structuri colective, socialiste: represiune pe scar larg , distrugerea sau diminuarea temporar a unor capacit i de produc ie, risip , utilizarea ineficient a resurselor umane etc. Baza existen ei r ne ti autonome este exploata ia agricol , iar condi ia sine qua non a acesteia este, n principal, proprietatea funciar privat . Lipsit de proprietatea sa funciar , ranul este lipsit de condi ia sa de via i, socialmente, nceteaz s existe. ncadrat n eufemismul numit cooperativ agricol de produc ie , fostul ran devine iobag, i anume iobag la stat de data aceasta. ntocmai ca n evul mediu, pentru evitarea situa iei de iobag, ranul cooperator va recurge la bejenie. Forma de bejenie a iobagului cooperator va fi migrarea definitiv la ora , pentru cei tineri, sau navetismul, n cazul celor mai n vrst i cu oarecare situa ie n sat. Pn la instaurarea regimului comunist, satul a cunoscut un proces de evolu ie care, n ciuda avatarurilor ei, se nscria pe o linie organic de acumul ri treptate n sensul firesc al perfec ion rii lente, dar ireversibile a structurilor social-economice, a vie ii rurale n ansamblu. mpropriet rirea ranilor cu p mnt treze te satul din letargia sa secular i-i insufl dinamism. n agricultur , p trund tot mai mult tehnicile noi, superioare, de lucrare a p mntului i de ngrijire a animalelor, att n exploata iile mari, mo iere ti, dar i n cele de dimensiuni reduse, r ne ti. De i cu ntrziere fa de Europa occidental , asolamentul trienal, cu un an de prloag , este nlocuit cu cel bienal, anul de pauz fiind eliminat. Cap t o mai mare
nfiin ate prin constrngere i supuse controlului partidului i statului, f r autonomie economic , cooperativele agricole de produc ie erau n fond, n raport cu standardele organiza iei cu acest nume, ni te fic iuni.

206

Gheorghe Socol

amploare preocuparea pentru fertilizarea i executarea atent a lucr rilor de ntre inere a culturilor, pentru selec ionarea soiurilor de plante i a raselor de animale. Spre sfr itul secolului al XIX-lea se poate vorbi de un nceput de agronomie n cazul marilor exploata ii, iar dup primul r zboi mondial, de consultan agricol n cazul gospod riilor r ne ti. Ca i n agricultura occidental , dar mult mai trziu ca acolo, exploata ia agricol dobnde te i n Romnia caracterul mixt de unitate de policultur i de cre tere a animalelor (acestea n num r mic ns ). Mult mai repede dect n cazul inova iilor din secolul al XIX-lea, agricultura noastr se va sincroniza cu cea din rile dezvoltate n ceea ce prive te utilizarea ma inilor agricole. ncepnd din anii 20 ai secolului trecut, tractorul, secer toarea, batoza i alte ma ini agricole vor intra n uzul curent al marilor proprietari i, uneori, mai ales prin nchiriere, al ranilor. Se poate deci spune c revolu ia agricol , complementul revolu iei industriale, i face i la noi tot mai mult sim it prezen a. Sporul natural al popula iei rurale, coroborat cu regulile existente de partajare a propriet ii funciare ntre mo tenitori, va duce, cu timpul, la diminuarea i fragmentarea tot mai accentuat a propriet ii funciare a gospod riei. Tendin a aceasta va fi nso it , n special dup primul r zboi mondial, de procesul opus de concentrare i de creare a unor exploata ii r ne ti de dimensiuni mai mari, de zece i peste zece hectare. Ponderea mare a popula iei rurale n ansamblul popula iei, rata ridicat a natalit ii, insuficienta dezvoltare a sectorului industrial, care s absoarb surplusul de for de munc de la sate, au f cut ca fragmentarea suprafe ei agricole s se desf oare totu i mai rapid dect concentrarea. Din acest punct de vedere, cel pu in pn n 1945, structurile agrare evoluau ntr-un sens care nu era n acord cu cerin ele revolu iei din domeniul agriculturii, care, dimpotriv , pretindea exploata ii de dimensiuni mari. n momentul ntreruperii evolu iei sale fire ti, datorit instaur rii regimului comunist, parametrii descriptivi ai agriculturii romne ti erau comparabili cu cei care caracterizau agricultura unor ri precum Italia, Fran a, Germania, Spania, Elve ia, Danemarca, Olanda, Austria. Ca i n aceste ri, exploata ia agricol cea mai r spndit era de tip artizanal i mbina policultura cu zootehnia la scar mic . Cu pu ine excep ii, exploatan ii erau rani i de ineau de regul suprafe e de teren mai mici de zece hectare. La efectuarea lucr rilor agricole, majoritatea produc torilor utilizau, att la noi, ct i n rile men ionate, mai ales echipamentul manual sau cu trac iune animal . Suportul produc iei agricole este mai curnd
Agricultura artizanal este agricultura care are la baz prima revolu ie agricol . n prezent, n rile dezvoltate, ea las locul agriculturii industriale, produsul celei de a doua revolu ii n ceea ce prive te tehnica i organizarea agriculturii, revolu ie de dat recent i nc n curs de desf urare.

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

207

empiric, tiin a i ma inismul p trunznd masiv n acest domeniu dup al doilea r zboi mondial n special. P ind mai trziu pe f ga ul revolu iei agricole, agricultura noastr nregistra desigur performan e inferioare celor ob inute de agricultura rilor evocate. Tipologic ns , la jum tatea secolului al XX-lea, ea se afl pe aceea i treapt de evolu ie. Socializarea agriculturii nseamn nlocuirea exploata iei agricole individuale, bazate pe proprietatea privat asupra p mntului i celorlalte mijloace de produc ie, cu exploata ia colectiv , n care mijloacele de produc ie sunt bunuri comune. Deosebirea imens dintre cele dou tipuri de exploata ie agricol nu este produs nici de p mnt, nici de ceilal i factori de produc ie (echipament, semin e, animale, capital monetar, for de munc ), care ndeplinesc un rol economic identic, indiferent de contextul organiza ional. Ceea ce face din exploata ia agricol privat i cea colectiv unit i economice profund diferite este rela ia juridic existent ntre mijloacele de produc ie pe care le-am enumerat i produc tor (produc tori). Aspectul acesta formal s-a dovedit realmente covr itor, dar ntr-un sens opus celui pretins de teoria marxist pentru care socializarea mijloacelor de produc ie reprezint punctul terminus al evolu iei sociale. n loc s fie cadrul optim de valorificare a poten ialului productiv al organiza iilor economice, a a cum sus ine teoria marxist , proprietatea colectiv s-a dovedit o frn mortal n calea dezvolt rii for elor de produc ie. Ca urmare, n rile socialiste n care a fost introdus proprietatea comun , spiritul inovativ i emula ia n munc au urmat n timp o curb descendent , performan ele economice nu au putut ine pasul cu realiz rile existente pe plan mondial i, n cele din urm , s-a instaurat criza. Agricultura socialist din Romnia, cl dit pe aceea i temelie a propriet ii colective, a urmat o evolu ie similar . Dup o prim perioad fast , cnd produc iile au crescut datorit efectului de scar i recurgerii la tehnica ma inist , cre terea a stagnat la un nivel incomparabil cu cel atins n rile cu agricultur dezvoltat i exploata ii particulare. n ciuda repetatelor ncerc ri ale autorit ilor ca, prin diverse retu uri organizatorice minore, investi ii i mobilizare ideologic , s men in agricultura pe o traiectorie ascendent , stagnarea i involu ia s-au dovedit de nenvins. Mai mult dect de orice demonstra ie teoretic , inferioritatea exploata iei agricole colectiviste fa de exploata ia privat este dovedit de cele cteva date statistice care urmeaz . Media produc iei de cereale la hectar, n anii 1986-1988, n rile europene dezvoltate, a fost de 4.534 kg, iar n Romnia ea a fost, pentru anii 1987-1989, de 3.044 kg, adic de 1,5 ori mai mic . Comparativ cu rile cu agricultur de vrf, diferen a este i mai mare. Fa de Olanda ne afl m n urm cu 3,6 tone la hectarul de cereale, fa de Fran a i Anglia cu 2,6 tone, iar fa de R.F. Germania cu 2,3 tone (Economia Romniei. Secolul XX, 1991).

208

Gheorghe Socol

Nu numai n raport cu agricultura privat din rile dezvoltate s-a de dovedit inferioar agricultura socialist din Romnia, ci chiar fa r m i ele de agricultur individual care s-au men inut dup ncheierea cooperativiz rii, respectiv exploata iile agricole particulare i gospod riile anexe ale cooperatorilor. Utiliznd pu in peste zece procente din suprafa a arabil a rii i lipsite de echipament agricol modern, acestea asigurau, n 1989, 51% din produc ia agricol total a rii (Agricultura Romniei n perioada 1990-1994, 1995). Migra ia masiv la ora nu a reu it s elimine subocuparea cronic a for ei de munc r mase la sate, n condi iile n care activitatea n cooperativele agricole de produc ie era mai curnd extensiv dect intensiv , iar pe plan local rareori exista ofert alternativ de munc . Produsele agricole realizate de cooperativele agricole i fermele de stat erau preluate la fondul central la un pre neremuneratoriu, astfel c veniturile ob inute de ranii cooperatori pentru munca prestat erau derizorii. Resurse economice precum cele oferite de agricultura socialist i de sat n general nu pot fi o bun temelie pentru nivelul de trai i calitatea vie ii ranilor cooperatori. n special n ultimii ani premerg tori revolu iei din decembrie 1989, veniturile anuale ale unui cooperator obi nuit, primite pentru munca depus n unitatea socialist , nu dep eau, valoric, cteva mii de lei. Pentru ca familia ranului cooperator s poat supravie ui, aportul gospod riei auxiliare ori salariul unui membru al menajului care s lucreze la stat erau absolut necesare. Situa ia cea mai grea o aveau fo tii cooperatori ajun i la vrsta pension rii sau persoanele aflate n incapacitate temporar de munc , pensia ori presta ia respectiv nedep ind c iva lei pe lun . Cum institu iile publice nu- i puneau pe vremea aceea problema supravie uirii acestor oameni, salvarea era, cnd era, solidaritatea familial sau comunitar , respectiv ajutorul urma ilor tineri sau al vecinilor i cons tenilor n sens mai larg. n ansamblu, resursele materiale ale unei gospod rii r ne ti n perioada socialist nu dep eau nivelul supravie uirii la limita decen ei. Explicit, aceasta nseamn o alimenta ie satisf c toare cantitativ, dar nu i calitativ, locuin de regul spa ioas , dar deficitar la capitolul confort, ceva mobilier i alte bunuri de folosin ndelungat , mbr c minte modest , posibilit i reduse de economisire. Economiile mici, pensia i n general nivelul presta iilor de asigur ri sociale nu puteau ng dui un sentiment satisf c tor de securitate social . Munca de o via a unui ran, mai ales dac era cooperator, nu-i permitea mai mult dect asigurarea traiului s u zilnic modest, locuin a s r c cios nzestrat , o pensie mai pu in dect simbolic i pu inele economii de care se alegea praful la prima mboln vire mai serioas . Nici

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

209

vorb nu putea fi de posibilitatea unei b trne i lini tite dup o via de munc . Pe lng rani, n mediul rural tr iau i alte categorii socioprofesionale: muncitori, cadre cu studii medii, un procent mic de intelectuali, fo ti salaria i ajun i la vrsta pension rii. Salariul (sau pensia) de care dispuneau, la care se ad ugau produsele agricole ob inute n gospod ria proprie, permiteau acestora o calitate a vie ii, pe toate dimensiunile acesteia, mai bun . ntre factorii de care depinde calitatea vie ii, n perioada socialist nv mntul i asisten a medical ocup un loc aparte. Ca i pentru restul popula iei, aceste importante servicii au devenit, cel pu in n principiu, gratuite. Ar fi ns gre it s facem din deschiderea acestora c tre publicul larg un merit al regimului comunist din Romnia, cnd de fapt este vorba de o orientare pe care o ntlnim cam pe toate meridianele n a doua jum tate a secolului trecut. La sat, ca i la ora , nv mntul a luat o mai mare extindere i au devenit obligatorii 7, apoi 8 clase. n mediul rural au fost construite numeroase coli, dar baza lor didactic a r mas n general deficitar . A fost dezvoltat re eaua de coli profesionale, tehnice i licee de la sate. Politica resurselor umane a autorit ilor a urm rit ncadrarea tuturor colilor din mediul rural cu personal calificat, astfel c n fiecare unitate de nv mnt exista un num r satisf c tor de profesori cu studii superioare. n felul acesta, nv mntul rural a ajuns s aib un nivel suficient de ridicat nct s permit , pn prin anii 80, unui num r important de copii i tineri de la sate s p trund n licee i facult i la ora . Un curs similar de dezvoltare a cunoscut i asisten a medical rural . Vor fi construite numeroase dispensare care vor fi ncadrate cu personal de specialitate: medici i cadre medii. Drept urmare, morbiditatea general se va reduce, unele boli endemice sau infecto-contagioase vor fi eradicate ori mult diminuate. De men ionat n acest context reducerea mortalit ii infantile, dar rata acesteia a r mas n continuare ridicat . Cu trecerea timpului, cu ct ne apropiem de momentul decembrie 1989, att nv mntul, ct i asisten a medical se vor degrada la sate. Num rul tinerilor din sate care reu esc la facult i se reduce pn n jurul a dou procente din totalul admi ilor la o sesiune, accesul n spitale al ranilor, mai ales al celor n vrst , devine tot mai dificil, medicamentele sunt mai pu ine, costul oficial i neoficial descurajeaz frecvent solicitarea asisten ei medicale, n special de c tre cei lipsi i de posibilit i, a a cum sunt ranii, morbiditatea cre te, inclusiv cea infantil . Ca s situ m la justa lor valoare nivelul de trai i calitatea vie ii n mediul rural n anii regimului comunist, trebuie s avem n vedere c este vorba de o perioad de aproape o jum tate de secol de pace care a permis omenirii n ansamblu i n special rilor cu un regim politic democratic s

210

Gheorghe Socol

fac mari pa i nainte n ceea ce prive te via a oamenilor. Att de mult s-a mbun t it standardul de via al oamenilor n aceste ri, dup ultimul r zboi, nct pe drept cuvnt se spune c au devenit societ i ale bun st rii. Admi nd c n acest r stimp pot fi consemnate la noi unele schimb ri n bine, ntrebarea care se pune este dac au fost ntr-adev r valorificate posibilit ile latente sau, dimpotriv , acestea au fost irosite. Cum situa ia din Romnia n ansamblu i n particular de la sate, n 1989, eviden ia existen a unui serios decalaj fa de rile dezvoltate, concluzia este c regimul comunist a fost nefast pentru ar . Nici vorb s se fi atins la noi pragul bun st rii generale, cum s-a ntmplat n rile dezvoltate. ntr-o vreme de mari prefaceri n lume, modul de via al popula iei rurale din Romnia a p strat, n perioada regimului comunist, destule elemente patriarhale. n m sura n care acestea se refer la via a de familie ori la unele aspecte ale vie ii comunitare, supravie uirea lor este, n genere, salutar . Cnd este ns vorba de concep ii i atitudini economice contrare celor presupuse de economia de pia , prezen a lor denot o ntrziere n ceea ce prive te asimilarea unor valori indispensabile bunei func ion ri a individului ca agent economic la sfr itul secolului al XX-lea. Pu in stnjenitoare n perioada socialist , care oricum nu admitea concuren a i nu promova performan a, aceast inadecvare va ie i cu pregnan n eviden ulterior, n perioada tranzi iei, ca una din explica iile conversiei lente a economiei noastre n economie de pia . Anchetele privind calitatea vie ii sunt ini iate uneori cu un scop pragmatic precis, ca de exemplu, s determine ponderea s r ciei n cadrul unei colectivit ii i, pe aceast baz , s se elaboreze politici pentru diminuarea ei. Numai c , n perioada socialist , din motive de prestigiu, existen a s r ciei ( i chiar a oamenilor s raci) nu era recunoscut oficial i, prin urmare, nu a f cut obiectul unor cercet ri ct de ct temeinice. De aceea, acum, dup ce au trecut at ia ani, este destul de dificil s descifr m resorturile genetice ale acestui flagel i mai ales s estim m care a putut fi amploarea lui n acea vreme. C n perioada socialist a existat s r cie n Romnia nu ncape ndoial . Este, de asemenea, sigur c ar fi gre it s se stabileasc o rela ie direct ntre dezvoltarea general a societ ii i amploarea s r ciei, a a cum am putea fi tenta i. Dac ar fi valabil o asemenea rela ie, atunci, din slaba dezvoltare economic , exprimat indubitabil de PIB-ul mic, pe cale pur deductiv s-ar putea concluziona c s r cia ar fi trebuit s cunoasc o ampl difuziune. n orice caz, n aceast ipotez , amploarea s r ciei ar fi trebuit s fie la noi mai mare dect n rile care ne dep eau n ceea ce prive te PIB-ul. n fapt ns , lucrurile se prezentau cu totul altfel, i aceasta pentru c ornduirea socialist dispunea de mecanisme care i permiteau s diminueze ponderea popula iei afectate de s r cie n condi iile unei economii pu in performante.

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

211

Dintre aceste mecanisme antis r cie, cel mai important era cel de distribu ie egalitar a venitului na ional i de redistribu ie a acestuia, pe diferite c i, n favoarea p turilor situate mai jos n structura social . n felul acesta, se realiza o aplatizare a veniturilor, concretizat de coeficientul Gini mic. Alt modalitate de prevenire a s r ciei era politica ocupa ional . n perioada socialist , fiecare persoan apt de munc era obligat s lucreze undeva, iar organele competente erau n m sur s -i asigure, ntr-un fel sau altul, un loc de munc fiec ruia i deci o surs de venit. C pe aceast cale se ajungea la supranc rcarea unit ilor cu for de munc ori la risip de competen , din cauz c nu ntotdeauna exista acordul necesar ntre preg tire i postul ocupat, este alt problem . Salariul, fie el i minim, i politica de redistribuire n favoarea p turilor cu venituri mici asigurau aproape tuturor salaria ilor posibilit i de alimenta ie, locuire, mbr c minte i satisfacerea celorlalte nevoi la limita decen ei ori n preajma acesteia. Astfel, n principiu, cu adev rat expuse s r ciei r mneau persoanele care, dintr-un motiv sau altul, nu beneficiau de un salariu. L snd de-o parte persoanele neintegrate social, categoria social care prin defini ie nu avea salariu era cea a ranilor cooperatori i a ranilor individuali. Venitul ranilor cooperatori ce provenea din activitatea lor la CAP era, de regul , att de mic nct nu putea s le acopere nevoile normale de consum. Destul de frecvent, ranii cooperatori primeau, de asemenea, de la stat, prin redistribuire sau alte m suri de protec ie social , anumite sume. Dar dac venitul asigurat de CAP era mic, aceste sume nu-i mbun t eau semnificativ situa ia. Adev rata salvare pentru ranul cooperator era, atunci cnd era, gospod ria auxiliar ori existen a unui (unor) venit (venituri) salariale n bugetul familiei. La ad postul unor asemenea umbrele, speran a de a evita s r cia devenea posibil i n cazul s u. Din gospod ria sa personal , ranul individual ob inea, de regul , venituri mai mari dect cele pe care le primea ranul cooperator de la locul s u de munc . n afar de faptul c , lucrnd n propria sa gospod rie, intensitatea muncii sale era mai mare, ranul individual dispunea de mai mult teren agricol pe care s -l lucreze, putea cre te mai multe animale i utiliza, n mai mare m sur , propriul s u echipament agricol. Ca urmare, ranul individual din zonele necooperativizate dispunea frecvent de suficient venit pentru a evita s r cia, chiar i n situa ia n care n bugetul gospod riei nu intra nici un salariu. De i nu pot fi prezentate cifre, putem spune totu i c , n perioada socialist , s r cia era mai r spndit la sat dect la ora . Calitatea de salariat ori de pensionar al statului pe care o aveau aproape to i citadinii, la care se ad ugau diferitele presta ii de asigur ri sociale, reducea pn aproape de zero riscul unei vie i mizere. Inexisten a salariului n bugetul

212

Gheorghe Socol

gospod riei, n situa ia n care c tigul ob inut de la CAP i din gospod ria auxiliar nu se dovedea consistent, f cea din ranul cooperator un s rac. Statistic, num rul ranilor cooperatori cu un nivel de trai sub limita decen ei este totu i mic, dat fiind c , foarte des, ori gospod ria auxiliar , ori prezen a unui salariat ntre membrii familiei intervin salvator. Ultimii ani, de criz profund , ai regimului comunist au fost ani grei pentru toat ara, inclusiv pentru sat. Exist totu i unele nuan e ntre sat i ora , n ceea ce prive te manifestarea crizei finale a regimului comunist. Criza de care vorbim a avut numeroase dimensiuni, dar, dintre acestea, cele care au afectat n mod direct popula ia, la modul senzorial, am putea spune, au fost frigul, grija obsesiv pentru procurarea alimentelor, ngrijirea s n t ii i cenu iul vie ii cotidiene. Cu excep ia ngrijirii s n t ii, care era mai problematic pentru s teni dect pentru or eni, satul, ranii cu prec dere, au fost mai pu in agresa i alimentar i termic. nl turarea regimului ceau ist de c tre revolu ia din decembrie 1989 a deschis n fa a rii posibilitatea angaj rii pe calea dezvolt rii capitaliste. Trecerea de la societatea a a-zis socialist existent pn n 1989 la societatea de tip capitalist presupune o restructurare a tuturor formelor de existen ale societ ii create n perioada guvern rii comuniste. Din motive obiective i (dup p rerea noastr ) n principal subiective, procesul cre rii bazelor noii societ i a decurs i decurge, n ara noastr , lent i contradictoriu. Consecin a adncirea crizei economice i accentuarea s r ciei, deteriorarea vie ii sociale n ansamblu. Modul n care procesul tranzi iei a afectat satul i pe s teni n perioada de tranzi ie va face obiectul capitolului urm tor.

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

213

5.2. Calitatea vie ii rurale la nceputul tranzi iei


C derea regimului comunist n 1989 a deschis calea realiz rii unor transform ri socio-economice radicale. "Strnsa unitate" n jurul partidului comunist i a programului s u, cu care se f leau oligarhii comuni ti, s-a dovedit iluzorie. n realitate, societatea s-a dovedit cu mult mai divers ca morfologie i interese dect se considera. Eliberat de constrngerea mistificatoare a Puterii comuniste, diversitatea idealurilor sociale din societate a putut ap rea n mod deschis i, sub presiunea str zii n special, modelul socialist de organizare social a fost abandonat. Pe plan politic, monopolul partidului unic i dictatura oligarhiei de partid au disp rut. Instaurarea sistemului politic pluripartidist a permis apari ia competi iei politice, iar corpul electoral a dobndit posibilitatea real de a- i exprima op iunile. Astfel, sunt create premisele ca dictatura s lase locul democra iei. n domeniul economic, revolu ia a proclamat, n prim instan , dreptul la liber ini iativ . Mai mult dect att, curnd, considerndu-se c filosofia colectivist care fundamentase organizarea i func ionarea economiei na ionale n ultimele decenii este falimentar , aceasta va fi abandonat . Proprietatea de stat i ntreprinderea socialist , planificarea socialist i tot ceea ce presupune aceasta n domeniul pie ei i pre urilor sunt dezavuate. Pe viitor, temelia economiei na ionale trebuie s fie proprietatea privat . Totodat , regula suprem a activit ii economice devine concuren a, pia a liber . O economie na ional , cu mul imea de produc tori, de consumatori i de circuite economice, este un sistem extrem de vast i de complex. O modificare att de radical cum este transformarea unei economii na ionale de tip socialist ntr-una de tip capitalist nu se poate nf ptui u or i brusc, exclusiv pe cale legislativ , ci treptat, prin reconstruc ie structural i nvingnd mari dificult i, inclusiv obstacole de ordin subiectiv i de management politic, deosebit de pregnante n cazul Romniei. Intervalul acesta de timp, n care se creeaz complexul economic de tip capitalist prin restructurarea celui anterior, socialist, a primit numele de tranzi ie. Ca structur economic socialist , pentru a fi reorganizat pe baze capitaliste, agricultura cooperatist a trecut ( i nc mai trece) prin procesul tranzi iei. Prima etap a acestuia, care a vizat privatizarea fondului funciar al cooperativelor de produc ie, a fost realizat destul de rapid. Nu este locul aici s discut m n detaliu n ce m sur modul cum s-a realizat restabilirea agriculturii private a contribuit la promovarea exploata iei familiale moderne, cu att mai mult cu ct analiza aceasta a fost f cut inclusiv de c tre autorul acestor rnduri (Gheorghe, Socol, 1999).

214

Gheorghe Socol

Economia agrar a fost i este principala surs de existen a popula iei rurale care reprezint aproape 50% din popula ia rii. Dup 1989, n condi iile comprim rii activit ii n industrie, construc ii, servicii i n alte domenii, ale omajului, importan a agriculturii ca surs de existen primordial a dobndit semnifica ii suplimentare. Pentru a ne l muri ce posibilit i reale are agricultura noastr de a oferi produse agro-alimentare popula iei i de a func iona ca surs de venit pentru agricultori, s trecem n revist principalele repere care caracterizeaz starea acestui domeniu la nceputul procesului de remodelare pe principiile economiei de pia a agriculturii romne ti. La debutul procesului de tranzi ie, n cadrul fondului funciar, care reprezint principalul mijloc de produc ie n agricultur , suprafa a agricol este de aproape 14.800.000 hectare. Din aceast suprafa , terenului arabil, cel mai important din punct de vedere agricol, i revin aproape 9,5 milioane de hectare, ceea ce situeaz ara noastr printre rile favorizate din acest punct de vedere (Anuarul statistic al Romniei, 1991). n afar de p mnt, alt factor natural deosebit de important pentru produc ia agricol este clima. Prin pozi ia ei geografic , Romnia dispune de o cantitate suficient de radia ii solare pentru buna dezvoltare a plantelor. n ceea ce prive te cealalt component climatic important pentru agricultur , precipita iile, acestea cad neuniform pe suprafa a rii. Zonele intracarpatice i, n parte, cele colinare dispun de regul de cantit i satisf c toare de precipita ii. Din p cate, n regiunile extracarpatice i mai ales n Cmpia Romn , cea mai important din punct de vedere agricol, cantitatea de precipita ii nu numai c este pe ansamblu insuficient , dar, mai grav, deficitul este sever tocmai n perioada de maturizare a culturilor: lunile iulie-august. Aceasta fiind situa ia, de cnd s-a conturat, la nceputul secolului al XX-lea, ideea moderniz rii agriculturii noastre, s-a pus cu stringen problema suplinirii pe cale artificial a deficitului de precipita ii. Pentru aceasta, cu mari eforturi i costuri pe m sur ntinse pe cteva decenii, la sfr itul anilor optzeci se reu ise amenajarea pentru irigat a unei suprafe e totale de circa 3,2 milioane hectare, respectiv 3,1 milioane hectare teren agricol, din care peste 2,9 milioane hectare arabile. Au fost create astfel premisele pentru ca setea ogoarelor s poat fi potolit i poten ialul fertil al p mntului s fie pe deplin pus n valoare. Avnd 31% din suprafa a arabil amenajat pentru irigat, ara noastr se situeaz naintea rilor din UE. n Olanda este amenajat i irigat desigur 27,2% din suprafa a arabil , n Grecia 20,7%, n Italia 18%, n Fran a 3,8%, iar n Germania 2,8%; n total pe UE, 8,6% din suprafa a agricol este amenajat pentru irigat (P un Ion, Otiman, 1994). Din p cate, din diferite motive, pn n prezent acest imens i salutar poten ial nu a fost niciodat valorificat. Pn n 1989, sistemul de

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

215

iriga ii a func ionat departe de capacitatea sa nominal , pentru c au lipsit unele echipamente ori energia. Dup 1989, datorit neglijen ei impardonabile a celor ns rcina i s apere aceast avu ie na ional institu ii ale statului de la toate niveluri ierarhice i incon tien ei f pta ilor, acest sistem vital al agriculturii noastre a fost devastat pur i simplu. Anii care au urmat acestei distrugeri i n special vara anului 2000, cnd p mntul romnesc a fost lovit de cea mai grav secet nregistrat de la nfiin area Institutului de Meteorologie i cnd apa adus pe canalele de iriga ii ar fi putut compensa absen a precipita iilor, au ar tat ct de actual este pentru ara noastr existen a unui sistem de iriga ii func ional. Din baza material a agriculturii face apoi parte echipamentul agricol. Fa de situa ia existent n 1989, n primii ani ai tranzi iei num rul ma inilor agricole scade pe ansamblu, de i cre te an de an num rul de utilaje proprietate particular . n 1990, la sfr itul anului, din parcul de ma ini agricole f ceau parte 127.065 de tractoare fizice, 14.991 de combine autopropulsate de recoltat p ioase, 35.813 combine autopropulsate pentru recoltat porumb, 4.882 de combine tractate pentru recoltat porumb i, de asemenea, pluguri pentru tractor, sem n tori mecanice, discuitori, cositoare mecanice, alte ma ini. (O situa ie mai detaliat privind nzestrarea agriculturii cu echipament agricol la nceputul perioadei de tranzi ie i n anul 2000 poate fi consultat n anexa nr.4). Pe lng ma ini, agricultura de tip intensiv presupune utilizarea unor mari cantit i de ngr minte naturale i, mai ales, sintetice. Nu este o ntmplare c rile cu produc ii agricole mari ajut solul cu importante cantit i de ngr minte chimice. Bun oar , pe ansamblul Uniunii Europene, consumul de ngr minte sintetice se ridic la 149 de kg la hectar, dar exist ri care folosesc cantit i mult mai mari: Germania cu 358 kg/ha, Olanda cu 307 kg/ha, Italia cu 273 kg/ha. n ara noastr , cantitatea de ngr minte chimice administrat anual unui hectar este de numai 78 de kg, fapt care explic n parte recoltele modeste (P un Ion, Otiman, 1994). Fa de cerin ele unei agriculturi moderne, care s asigure celor ocupa i n domeniu i ntregii popula ii produse alimentare n cantit i ndestul toare i de calitate superioar , dotarea era necorespunz toare. Cu un tractor la 74 de hectare teren arabil, cnd n Uniunea European un astfel de utilaj opera n medie pe 19,6 hectare (P un Ion, Otiman, 1994), n general cu o sistem de ma ini agricole insuficient cantitativ i dep it moral, beneficiind de un aport redus de substan e fertilizante, agricultura noastr avea un randament sc zut i nu putea oferi produc torilor agricoli un standard de via prea ridicat. Produc ia de cereale, principala produc ie agricol a rii, n primul an de dup revolu ie, a fost, conform Anuarului statistic al Romniei pe

216

Gheorghe Socol

1991, de 17.173.500 tone. Produc ia medie de gru la hectar 3212 kg, cea de porumb 2756 kg, cu mult mai pu in dect al ii. Bun oar , n acela i anuar statistic citim c Belgia ob inea 6668 de kg de gru n medie pe hectar, Danemarca 7651 de kg, Fran a 6487 kg, Irlanda 8149 kg. SUA, contrazicnd teoria care pune simplist randamentul n rela ie cu ntinderea exploata iei, producea mai pu in dect la noi: 2656 kg de gru n medie pe hectar. Nu cu mult altfel dect la gru st teau lucrurile n cazul produc iei de porumb. Astfel, Canada recolta n medie 6765 kg la hectar, Austria 7407 kg, Fran a 5808 kg, Germania occidental 6789 kg, Italia, ale c rei ferme sunt departe de a se distinge prin ntindere, 7637 de kg, iar Grecia, n ciuda dimensiunilor liliputane ale exploata iilor sale i n dispre ul teoriei tocmai men ionate, de ine recordul: 8763 de kg de porumb n medie pe hectar. Poten ialul agricol al unei ri, cantitatea de alimente i veniturile popula iei sale sunt determinate, de asemenea, de num rul animalelor pe care le de ine i de valoarea acestora. Cum cifra global a diferitelor specii de animale existente pe un teritoriu depinde de ntinderea i de alte caracteristici ale acestuia, indicatorul num r de animale la suta de hectare este mult mai relevant. Lund n considerare principalele specii de animale i apelnd iar i la sursa de informare men ionat mai sus, la nceputul anului 1991, n Romnia, la suta de hectare existau 38 de bovine (din care 15 vaci, bivoli e i juninci), 127,3 porcine, ovine plus caprine 106,3 (bovinele, ovinele i caprinele sunt raportate la suprafa a arabil plus p une plus fne e, porcinele doar la suprafa a arabil ). Pe lng num r, n cazul animalelor este important s men ion m pentru unele specii produc ia medie pe animal, care se prezint dup cum urmeaz : lapte de vac i bivoli 2063 l, ln 2,85 kg, ou 163 de buc i. Compara ia cu rile cu agricultur modern ( i chiar cu alte ri europene aflate ca i noi n tranzi ie) se dovede te att n cazul efectivelor, ct i al produc iei animale cu totul nefavorabil Romniei. De exemplu, la 100 de hectare, n Belgia revin 228 de taurine (din care 71 de vaci), 475 de porci, 10 de oi, 2710 de p s ri (din care 822 de g ini), n Danemarca 79 de taurine (din care 32 de vaci), 328 de porci, 4 de oi, 3744 de p s ri (din care 138 de g ini). Fa de Olanda, ara european cu cel mai dezvoltat eptel, ne afl m la o distan neverosimil , dat fiind c aici, la 100 de hectare, revin 236 de taurine (din care 99 de vaci), 680 de porci, 93 de oi, 20.466 de p s ri (din care 2113 de g ini) (P un Ion, Otiman,1994) . La sfr itul r zboiului, rile vestice pornesc de la o produc ie de 1.000-1500 l de lapte anual pe cap de animal (produc ie apropiat , la vremea respectiv , de cea de la noi) i ajung n 1990 la 4.000-5.000-6.000 l, media pe Uniunea European fiind de 4.536 l, de dou ori i ceva mai mult dect n Romnia. n ceea ce prive te ou le, pe an i pas re la noi se

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

217

ob ine cam jum tate din ceea ce se ob ine n Olanda, Canada ori Danemarca (P un Ion, Otiman, 1994). Distan a care separ Romnia de aceste ri n ceea ce prive te produc ia animal se traduce, n ultima instan , n diferen de venit i de calitate a vie ii popula iei. n prezent, un indiciu al modernit ii agriculturii ca ramur economic este ponderea produc iei animale n totalul produc iei agricole. Agricultura unei ri este cu att mai dezvoltat cu ct partea ce revine sectorului animalier n acest total este mai consistent . Ra iunea economic a acestei rela ii este valoarea mai mare a produselor animale comparativ cu cele vegetale, ceea ce a dat na tere preocup rii ca o parte important din produc ia de cereale i alte produse vegetale s nu mai fie consumat ca atare, ci utilizat pentru cre terea animalelor. Efectul economic al transform rii produselor vegetale cu valoare mic n produse animale este un considerabil spor de valoare. Produc ia animal reprezenta n Romnia, n 1989, 45% din totalul produc iei agricole. n rile cu agricultur superioar , aceasta are o pondere de 58-60% (P un Ion, Otiman,1994), atestnd i pe aceast cale starea de subdezvoltare a agriculturii noastre, cu consecin ele ei inevitabile asupra standardului de via al celor care lucreaz n acest domeniu ndeosebi, dar nu numai. nainte de desfiin area cooperativelor agricole, aproape 46% din popula ia rii locuia n mediul rural. Industria i serviciile erau aproape inexistente la sate, cu excep ia nv mntului i asisten ei medicale, destul de bine reprezentate. O parte din s teni f ceau naveta la ora unde aveau un loc de munc , dar cei mai mul i se ocupau cu agricultura, din totalul for ei de munc pu in peste 28% activnd n acest domeniu. Se poate spune deci c satul era dependent economic, n mare m sur , de agricultur . Fa de ora , satul este r mas n urm din punct de vedere economic. Dup r zboi i mai cu seam dup ncheierea cooperativiz rii agriculturii popula ia rural a migrat masiv la ora . Procesul migratoriu n care s-a angajat n special tineretul rural, pe de-o parte, a depopulat satul, iar pe de alt parte a feminizat i mb trnit for a de munc din agricultur . Aceast particularitate a for ei de munc din agricultur poate fi i ea o explica ie, al turi de napoierea tehnologic i de caracterul neoiobag al rela iilor de munc din perioada socialist , a randamentului mediocru al domeniului. Evaluat dup criterii moderne, agricultura Romniei era, evident, la sfr itul anilor 80 nceputul anilor 90, r mas n urm . Judecat ns n contextul economiei na ionale, ea era o ramur economic important . Mai mult dect produc ia total de cereale de 16-18 milioane de tone, la care se ad ugau milioane de tone de alte produse vegetale, precum legume, floarea-soarelui, sfecl de zah r, diverse pometuri etc., peste 2 milioane de

218

Gheorghe Socol

tone de carne, importante cantit i de lapte, ou , ln i alte produse de origine animal , importan a agriculturii n cadrul economiei noastre este dovedit de contribu ia ei la crearea produsului social i a venitului na ional cu 13,8% i, respectiv, 20,6% n 1990 (Anuarul statistic al Romniei, 1991). Eviden ierea importan ei relative a agriculturii noastre (n raport cu restul sectoarelor de activitate) nu trebuie s ne fac s trecem cu vederea productivitatea ei redus . Cel mai pregnant, aceasta rezult comparnd procentele reprezentnd for a de munc ocupat n agricultur , din totalul popula iei ocupate, cu procentele exprimnd contribu ia domeniului la crearea venitului na ional. Lund, de exemplu, ca an de referin anul 1991, n agricultur , conform Anuarului statistic al Romniei, era ocupat 28,2% din popula ia activ . Acela i anuar statistic ne spune c for a de munc din domeniu a realizat 20,6% din venitul na ional al Romniei din anul respectiv. Or, n rile cu agricultur de mare randament, partea ce revine agriculturii n venitul na ional este egal cu sau are o valoare foarte apropiat de procentul popula iei care lucreaz n domeniu i creeaz respectivul venit. De exemplu, n Fran a, n agricultur lucreaz 10% din popula ia ocupat , iar agricultura contribuie cu zece procente la realizarea venitului na ional, n SUA, agricultura este deservit de 3% din for a de munc , iar agriculturii i revine 3% din PIB-ul rii. Existen a unui decalaj ntre volumul for ei de munc angajat n agricultur i partea ce-i revine acestei ramuri economice n venitul na ional poate fi analizat att din punct de vedere economic, ct i social. Din perspectiv economic , existen a unui decalaj ntre procentele reprezentate de cei doi indicatori n favoarea for ei de munc dovede te, a a cum am mai spus, o slab productivitate. n caz c este mai mare cifra care exprim contribu ia agriculturii la venitul na ional total, atunci este vorba de o productivitate foarte bun a for ei de munc angajate n domeniu. Desigur, analiza poate merge dincolo de constatarea privind starea productivit ii spre astfel de factori ai productivit ii muncii precum baza tehnico-material a agriculturii, calificarea for ei de munc , calitatea solului, a semin elor .a.m.d. S-ar putea trece apoi la analiza structurii pe ramuri a economiei na ionale i a contribu iei acestora la realizarea PIB-lui. Din perspectiv social , decalajul amintit ne previne asupra unor probabile diferen e de venit i, pe cale de consecin , de calitate a vie ii ntre agricultori i produc torii celorlalte ramuri ale economiei. ntr-adev r, ntre contribu ia unei ramuri la realizarea venitului na ional i partea care li se repartizeaz pentru consum celor ce- i desf oar activitatea n cadrul ei exist o strns leg tur . A a cum am v zut, n agricultur lucreaz 28,2% din totalul popula iei ocupate pentru a produce 20,6% din venitul na ional. Considernd, pentru simplificare, c celor ce lucreaz n agricultur li se repartizeaz ntregul venit na ional pe care l-au creat, vom avea 20,6:28,2=0,73. n celelalte ramuri ale economiei na ionale lucreaz 71,8%

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

219

din popula ie i realizeaz 79,4 din venitul na ional. Admi nd, precum n cazul anterior, c venitul na ional respectiv este integral nsu it de cei ce l-au realizat, de data aceasta vom avea: 79,4: 71,8 = 1,1, adic fiec rui procent de for de munc din alte ramuri dect agricultura i revine mai mult de un procent de venit na ional, n timp ce fiec rui procent de agricultori i revenea mai pu in de un procent (mai exact, 0,73 dintr-un procent) de venit na ional. Venitul este temelia nivelului de trai i a calit ii vie ii n general, a a nct diferen ele de venit se vor reg si, ntr-o m sur mai mare sau mai mic , n deosebiri de nivel de trai i de calitate a vie ii. Pe cale pur teoretic , pornind de la popula ia ocupat n agricultur i de la contribu ia agriculturii la realizarea venitului na ional, am ajuns la concluzia abstract c veniturile agricultorilor sunt mai mici ca ale celorlalte categorii ocupa ionale. Ne oprim la agricultori din mai multe motive. n primul rnd, pentru c ei reprezint categoria social preponderent n mediul rural. n al doilea rnd, pentru c ranilor le este specific un mod de via anume, modul de via r nesc, care imprim calit ii vie ii o configura ie aparte. n sfr it, datorit faptului c , spre deosebire de r nime, celelalte categorii socio-ocupa ionale, chiar dac tr iesc n mediul rural, nu se diferen iaz prea mult de omoloagele lor de la ora , att ca venit, ct i ca mod de via . S vedem deci cum se prezint veniturile agricultorilor n mod concret la nceputul tranzi iei. Anuarul statistic al Romniei din 1991 ne ofer un set de date edificatoare din punctul nostru de vedere. Conform Anuarului, veniturile lunare nominale nete ale r nimii provenite din munca n agricultur , pe o persoan activ , se cifrau n 1990 la 2.740 lei. n aceea i perioad , salariul mediu net pe economia na ional era de 3.384 lei lunar. Fa de perioada socialist , cnd statul prelua abuziv de la unit ile produc toare la pre uri subevaluate, produsele agricole, la nceputul tranzi iei, datorit liberaliz rii par iale a pie ei agricole, veniturile r nimii cresc ntr-adev r substan ial, avnd n vedere c n 1989 venitul respectiv este de numai 1920 lei. Cu toate acestea, cifrele de mai sus dovedesc c , la nceputul tranzi iei, noul regimul politic i modul de func ionare a pie ei nu au reu it s elimine decalajul dintre veniturile r nimii i ale celorlalte categorii profesionale. n rile dezvoltate, preocuparea central a politicii agricole a guvernelor este asigurarea pentru agricultori a unui venit echivalent cu al categoriilor profesionale nonagricole cu o calificare similar . n cazul n care acest deziderat al veniturilor echivalente pentru agricultori i nonagricultori cu munc manual nu este posibil, se admite existen a unei depunct ri a r nimii cu 5-10 procente. Or, cum se poate constata, la nceputul tranzi iei, r nimea din Romnia se afla, n medie, la aproape 20 de puncte procentuale de celelalte categorii profesionale, r mnnd, ca i pe vremea regimului comunist, o categorie profesional defavorizat .

220

Gheorghe Socol

Constat rile privind veniturile i, ca atare, situa ia social a r nimii se dovedesc a fi i mai nefavorabile atunci cnd ajungem cu analiza la pensionari. Pensia medie lunar pl tit efectiv fo tilor CAP-i ti este, n 1990, de 433 lei, fa de 1575 lei, la ct se ridic pensia medie lunar de asigur ri sociale de care beneficiaz fo tii salaria i. Despre pensia ranilor care n-au f cut parte din cooperativele agricole ce s-ar mai putea spune? Aceasta este de numai 129 de lei, n medie, pe lun . Structura cheltuielilor de consum ale diferitelor tipuri de familie i compara iile ce se pot face ne pot prilejui noi reflec ii privind veniturile i posibilit ile lor de acoperire a nevoilor.

Tabel.5.1. STRUCTURA CHELTUIELILOR DE CONSUM


ALE UNOR TIPURI DE FAMILIE Cheltuieli de consum Consum alimentar i b uturi (inclusiv valoarea produselor proprii) Familie de ran Familie de salariat 49,4 17,3 15,3 1,0 6,9 5,3 4,8 Familie de pensionar 58,2 8,6 15,8 3,5 5,9 4,6 3,4

67,0 mbr c minte, nc l minte 11,9 Locuin i nzestrare cu bunuri 12,7 Medicamente i ngrijire medical 0,9 Transport i telecomunica ii 2,9 Cultur , nv mnt, educa ie 2,1 Alte cheltuieli pentru uz personal 2,5 Sursa: Anuarul statistic al Romniei, 1991, p. 125.

Structura cheltuielilor pentru consum ale celor trei tipuri de familie confirm a a-numita lege a lui Engel privind ponderea mare a cheltuielilor alimentare n bugetul familiei, caracteristic veniturilor mici. Este totu i de notat c cheltuielile alimentare de in ponderea cea mai mare n total buget n cazul familiei r ne ti (67,0%). Din tabel rezult , de asemenea, c , indiferent de familie, cheltuielile pentru consum sunt orientate aproape n totalitate spre satisfacerea nevoilor elementare: hran , ad post, mbr c minte, alte articole de strict necesitate, astfel c pentru nevoile superioare, culturale i afirmare de sine, care indic , dup cum crede Maslow, o calitate a vie ii mai nalt , r mn procente foarte mici de venit. i acum, cele mai mici aloc ri de acest fel din buget le ntlnim n familiile de rani. M rimea veniturilor, pe de-o parte, modul de via , pe de alt parte, determin , ntre altele, componen a inventarului de obiecte casnice al unei gospod rii. De aceea, distribu ia acestor obiecte n cadrul unei colectivit i este un foarte bun indiciu al standardului de via , ntr-o oarecare m sur al

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

221

valorilor preferate i n general al calit ii vie ii acesteia. n consecin , nregistr rile din 1991 privind echipamentul casnic existent n dou sube antioane (unul alc tuit din rani, iar cel lalt reprezentnd restul categoriilor socio-ocupa ionale), investigate n cadrul programului de cercetare Diagnoza calit ii vie ii, ne ofer informa ii indirecte, dar semnificative privind venitul i modul de via al celor dou popula ii. Inventarul respectiv cuprinde o mul ime de obiecte casnice ce sunt distribuite inegal n cadrul celor dou colectivit i i de valoare diferit . Aceast situa ie genereaz serioase dificult i analizei i interpret rii rezultatelor, ra ionamentul statistic avnd nevoie pe ct posibil de obiecte omogene. Ca s evit m dificult ile evocate mai sus, am imaginat o metod care s permit cuantificarea de ansamblu a echipamentului casnic existent n gospod riile celor dou e antioane, dup cum urmeaz . Am stabilit s atribuim procentului care exprim frecven a prezen ei fiec rui articol din inventarul de echipament n cadrul e antionului un anumit punctaj, ncepnd cu 1, corespunz tor unei frecven e a prezen ei de pn la 10%, 2 pentru o frecven de prezen de 11-20%, 3 pentru o frecven de prezen de 21-30%,, i 10 corespunz tor unei frecven e de 91-100,0%. n continuare, punctele atribuite procentelor care exprim frecven a articolului n cadrul popula iei anchetate, pe care le-am putea numi punctaje ale (sau de) frecven ei au fost nsumate, astfel nct, n final, a fost ob inut punctajul global al nzestr rii cu echipament casnic al fiec ruia din cele dou e antioane considerate. Gra ie acestei metode, ob inem posibilitatea de a cuantifica i, apoi, de a compara riguros, pe ansamblu, nzestrarea diferitelor popula ii cu diverse articole casnice. n afara simplit ii, tehnica propus de noi are avantajul c poate fi aplicat , mutatis mutandis, n toate cazurile asem n toare celui de mai sus. ntr-o anex ata at lucr rii (anexa 5), prezent m integral inventarul articolelor, frecven ei lor n cele dou e antioane, punctele corespunz toare acestora i punctajul nzestr rii popula iei studiate cu echipament casnic. n cele ce urmeaz , indic m numai acest ultim punctaj global: 46 de puncte n cazul e antionului de rani i 74 de puncte pentru e antionul celorlalte categorii socio-ocupa ionale investigate. Diferen a considerabil dintre cele dou cifre indic o diferen similar n privin a nzestr rii gospod riilor celor dou popula ii cu bunuri de folosin ndelungat , de valoare. Totodat , aceast diferen sugereaz existen a unei diferen ieri nete att de venit, ct i de mod de via ntre popula iile celor dou e antioane, cei dezavantaja i fiind ranii. Obiectele care fac parte din inventarul gospod riei nu sunt totdeauna de valoare echivalent , astfel c un procent x de autoturisme n cadrul unei popula ii, c ruia i corespunde un punctaj de frecven y, nu este echivalent cu un procent tot x de ma ini de sp lat, de exemplu, c ruia i corespunde, ca i mai sus, acela i punctaj de frecven y. Ca urmare, dac

222

Gheorghe Socol

procentul de frecven al unor articole similare ca valoare este destul de diferit nct s rezulte diferen e mari ntre punctajele primite, se poate ajunge, pe ansamblu, la rezultate distorsionate. Ca s nu se ajung aici, n afara cerin ei ca obiectele de valoare similar s fie prezente n e antioane n procente apropiate, mai este necesar ca num rul de articole din inventar s fie destul de mare pentru a compensa i echilibra eventualele distorsiuni produse de procentajele, respectiv punctajele, destul de diferite ale articolelor de mare valoare. Ct prive te situa ia analizat de noi privind nzestrarea cu articole de folosin ndelungat n cele dou e antioane, trebuie s spunem c nu sunt eludate exigen ele de mai sus, a a nct considera iile dezvoltate la locul respectiv r mn valabile. Cum am mai spus, nzestrarea cu obiecte de folosin ndelungat a gospod riei este dependent att de veniturile familiei, ct i de modul de via al grupului familial. Punctajul global al nzestr rii unei categorii socioocupa ionale cu aceste bunuri indic mai ales, dar nu exclusiv, posibilit ile materiale ale categoriei sociale. Structura i r spndirea anumitor obiecte ine n primul rnd de preferin ele categoriei sociale, de modul ei de via . De exemplu, r spndirea aspiratorului n cadrul clasei r ne ti este mai pu in n leg tur cu veniturile acesteia, ct mai ales cu modul de via . n mod asem n tor, trebuie s interpret m i difuziunea altor obiecte. Astfel, prezen a calculatorului personal doar n propor ie de 0,6% n cazul ranilor i de 12,2% la celelalte categorii socio-ocupa ionale, n 1991, sugereaz nu att deosebiri de venit, ct de orientare valoric , de aspira ii. Veniturile unui individ sau ale unei gospod rii sunt o m rime relativ , n sensul c , indiferent de cuantumul lor, ele trebuie raportate la aspira iile i necesit ile celor care le utilizeaz . Din acest punct de vedere, iat cum i evalua sube antionul de rani investigat n 1991 veniturile totale ale familiei n raport cu necesit ile: nu ne ajung nici pentru strictul necesar ...35,5% ne ajung numai pentru strictul necesar.....46,2% reu im s cheltuim peste strictul necesar (haine mai bune, mobil mai frumoas , cas , ma in ), dar cu multe eforturi...14,8% reu im s avem tot ce ne trebuie, f r mari eforturi.2,4% A a cum se vede, 81,7% din subiec i apreciaz c veniturile le ajung cel mult pentru strictul necesar, ceea ce ne ndrept e te s presupunem c exist un decalaj important ntre aspira ii i posibilit ile de materializare a acestora. Dup venitul gospod riei, via a popula iei din mediul rural este influen at de serviciile existente la sat i, desigur, de calitatea acestora. A a cum am ar tat deja, n contextul crizei profunde, generalizate, din ultimul deceniu de existen a regimului comunist, au fost dereglate toate serviciile sociale, inclusiv nv mntul i s n tatea, att la ora , ct i la

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

223

sat. nceputul perioadei de tranzi ie nseamn la sat, pentru cele dou servicii, de importan strategic men ionate o accentuare a degrad rii. Medicii i profesorii califica i p r sesc n num r mare mediul rural, agravnd i mai mult o situa ie oricum critic . Dup 1990, practic, copiii ranilor i muncitorilor de la sate nu mai au acces n nv mntul liceal i superior. n ceea ce prive te asisten a medical , s-a ajuns ca popula ia de la ar s fie nevoit s mearg la ora chiar i pentru tratamente de rutin sau interven ii banale. Venitul, prin caracterul s u individual ori familial, determin varia ia individual sau de grup familial a calit ii vie ii. n schimb, a ezarea (localitatea) este o dimensiune a calit ii vie ii cu semnifica ie univoc pentru ntreaga comunitate. De facilit ile urbane se bucur to i or enii n mod mai mult sau mai pu in egal, iar de neajunsurile satului au parte to i locuitorii s i. n Romnia, ultima jum tate de secol nu a fost favorabil satului n ceea ce prive te dezvoltarea sa ca a ezare uman . Dup al doilea r zboi mondial, ntr-o perioad n care, n rile dezvoltate, satul a fost realmente adus la nivelul ora ului ca standard de civiliza ie, la noi infrastructura rural a cunoscut prea pu ine mbun t iri de fond, exceptnd poate utilizarea electricit ii n activit ile domestice. Din acest motiv, n ara noastr , satul actual are o nf i are foarte apropiat de cea pe care o avea la jum tatea secolului al XX-lea. Ce-i lipsea satului nostru, la nceputul tranzi iei, pentru a oferi locuitorilor s i condi ii de via comparabile cu cele de la ora ? Aspectul cel mai frapant n ceea ce prive te nf i area satului este raritatea dot rilor de ordin edilitar, la nivelul cerin elor actuale. De asfalt sau piatr cubic pe osea beneficiaz numai satele a ezate pe drumurile na ionale ori jude ene importante. Chiar i n cazul acestor sate, de acest avantaj au parte numai drumurile care coincid cu arterele respective, restul uli elor limitndu-se la obi nuitul macadam. Trasarea trotuarelor i acoperirea lor cu dale de beton ori cu asfalt, ca satul s arate, din acest punct de vedere, ca ora ul i s faciliteze circula ia pietonal , nu presupun cine tie ce costuri. Totu i, datorit indolen ei sau poate inexisten ei nevoii de confort, pu ine sunt satele care dispun de aceast facilitate. Alte dot ri rareori prezente la sate sunt re elele de distribu ie a apei potabile i a gazelor. Atunci cnd exist , este vorba iar i, de regul , numai de strada principal . Este adev rat, dup 1990 s-a vorbit i chiar s-a ntreprins ceva pentru remedierea acestei situa ii, dar cerin ele sunt foarte mari, iar fondurile pentru investi ii sunt insuficiente, a a nct progresele realizate n direc ia materializ rii inten iilor sunt minime. Despre un alt detaliu urban re eaua de canalizare practic, aceasta este inexistent la sat. Un alt atribut cu care se mndre te ora ul sunt institu iile sale de cultur , numeroase i diverse ca preocup ri. Spre deosebire de ora , n

224

Gheorghe Socol

mod tradi ional, satul i-a acoperit nevoile culturale nu att prin institu ii profesioniste ad hoc, precum ora ul, ci prin ac iunea benevol a talentelor existente n comunitate. Revolu ia i libertatea care i-a urmat au nl turat barierele care limitau accesul la modalit ile de expresie cultural ori de divertisment occidentale. Consecin a a fost restrngerea pn aproape de dispari ie, dup 1989, a formelor tradi ionale de ac iune cultural de la sate. Absen a confortului urban contemporan la sat, la care ne-am referit mai sus, este o surs de diminuare a calit ii vie ii n mediul rural. Pe lng motivele de ordin economic, ncremenirea satului nostru, de o jum tate de secol, n formula sa edilitar tradi ional este o cauz important a impulsului migratoriu al tineretului spre ora . n ceea ce prive te ambian a artificial , creat de om, satul nu se compar cu ora ul, a a cum am v zut. Satul se revan eaz ns fa de ora cu mediul s u natural nepoluat ori pu in viciat, cu ambian a sa comunitar mai protectoare pentru individ, cu apropierea de natura binef c toare. Ceea ce ofer cadrul natural i social al satului omului de la ar sunt tot attea atuuri ale sale privind calitatea vie ii. De altfel, la ancheta na ional ntreprins de Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii n 1991, au rezultat deosebiri semnificative de percepere a mediului natural de c tre rani, pe de-o parte, i ansamblul e antionului, pe de alt parte. n timp ce ranii evaluau n propor ie de 78,1% calitatea mediului natural (aer, ap , peisaj) cu bine i foarte bine, pe ansamblul e antionului calificativele respective erau acordate de 48,6% din subiec i. Mediul natural era considerat de proast calitate de 5,3% dintre rani i, respectiv, de 20,9 procente la scara ntregului e antion. Ancheta men ionat ne permite, de asemenea, s construim, utiliznd patru itemi folosi i n chestionar, un indicator comunitar. Subiec ilor li s-a cerut s spun dac consider c oamenii sunt: 1. Binevoitori, gata s ajute, 2. Deschi i i sinceri, 3. Responsabili n ceea ce gndesc i fac, 4. De ncredere. Intensitatea caracteristicii evocate de item se m sura pe o scal cu cinci trepte, de la n foarte mic m sur la n foarte mare m sur . Considernd c evaluarea potrivit scalei este echivoc , am luat n considerare numai r spunsurile tran ante. Constatnd existen a unei tendin e de grupare a r spunsurilor la valoarea de scal n mic m sur , respectiv n mare m sur , am operat numai cu aceste trepte ale scalei, eliminnd extremele. Indicatorul comunitar construit n felul acesta confirm existen a unei percep ii mai accentuate a comunit ii de c tre rani dect de ntregul e antion, dar n ambele sube antioane valoarea sa este mai degrab mic . Mai exact, indicatorul comunitar este cotat n sube antionul rani de 31,5% responden i la valoarea foarte mic i mic i, respectiv, de 43,2% din r spunsurile ntregului univers cercetat. Ponderea celor care se ncred mai mult n spiritul comunitar, respectiv a responden ilor care acord itemilor considera i credibilitate n foarte mare i mare m sur , este de

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

225

26,9% n cazul ranilor i de 15,8% pe ansamblul e antionului, confirmnd statistic existen a unui plus de solidaritate n cazul s tenilor n raport cu restul subiec ilor. Doborrea dictaturii n decembrie 1989 a fost tr it de aproape to i romnii ca ncheiere a unui capitol nefast din istoria rii i nceputul unei epoci de reconstruc ie rapid care va schimba n bine via a tuturor. Aspira iile oamenilor erau foarte mari, dar toat lumea era convins c , o dat nl turat dictatura, nimic nu va mai opri mersul nainte al Romniei pe drumul adev ratului progres economico-social care va aduce fiec ruia prosperitatea mult dorit . i, ntr-adev r, primul an de dup 1989 p rea s confirme aceste speran e. n ciuda marilor fr mnt ri politice ce au tracasat continuu societatea n acel an, n 1990 goana dup alimente i frigul care exasperaser n trecut pe oameni p reau s apar in trecutului. Recolta a fost bun , iar primii ei beneficiari, spre deosebire de trecut, au fost chiar cei care trudiser pentru ea, adic ranii. n fabrici i n alte unit i economice se lucra mai pu in dect ar fi trebuit, dar cu toate astea oamenii i primeau cu regularitate salariile, acum mai bune dect n trecut. Veniturilor, hai s spunem pentru munca depus , li se ad ugau diverse alte sume i avantaje: aloca ii i recompense de la buget, returnarea p r ilor sociale, noi sporuri de vechime i de condi ii dificile, pension ri pe scar mare nainte de termen etc. Guvernan ii, concentra i pe lupta politic , nu prea se sinchiseau de anomalia unei cre teri sensibile a bun st rii sociale n condi iile reducerii activit ii economice, iar restul popula iei nici att i de altfel nici nu era treaba ei. Cu experien a lui 1990 vie n memorie i cu speran a c dificult ile din trecut sunt definitiv dep ite, la jum tatea anului 1991, cu toate c i f cuser apari ia omajul i infla ia, oamenii, indiferent de categoria social , puteau nc s afirme c o duc mai bine dect n 1989. Cel pu in a a rezult din ancheta pe e antion na ional a Institutului de Cercetare a Calit ii Vie ii. ntreba i cum consider c le-au fost condi iile de via (nivelul de trai) n 1991 comparativ cu 1990, r spunsurile primite au fost dup cum urmeaz : 1991 fa de 1990 1. Mult mai bune n prezent 2. Mai bune 3. La fel 4. Mai proaste 5. Mult mai proaste rani 10,1% 36,9% 19,1% 25,0% 8,9% Ceilal i 8,1% 35,8% 20,1% 22,6% 13,4%

Aprecierea pozitiv (condi ii de via mult mai bune i mai bune) precump ne te asupra celei negative (condi ii de via mai proaste ori mult

226

Gheorghe Socol

mai proaste) n 1991 fa de 1990: la rani 48% fa de 33,9%, respectiv 43,9% fa de 36,0% n cazul celorlalte categorii socio-ocupa ionale. Parc apari ia primelor semne r u-prevestitoare omajul i infla ia, care le afecteaz mai mult provoac deja un plus de ngrijorare categoriilor mai dependente de pia a muncii i de pia n general. Obiectiv vorbind, la debutul tranzi iei, nivelul de trai i calitatea vie ii cunosc, n compara ie cu perioada precedent , un nceput de ameliorare, inclusiv i poate mai ales pentru mediul rural i categoria sa reprezentativ r nimea. Redobndirea propriet ii funciare i, pe aceast baz , a posibilit ii autonomiei economice ndrept ea speran a c mbun t irea calit ii vie ii va continua i n curnd se va ajunge la nivelul dorit, comparabil cu cel din rile cu economie agricol nfloritoare. Din p cate, a a cum se cunoa te i cum vom ar ta n cele ce urmeaz , nu s-a ntmplat astfel.

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

227

5.3. Impactul tranzi iei asupra calit ii vie ii n mediul rural


Spre deosebire de ora , la sat, mai exact n agricultur , prin desfiin area cooperativelor de produc ie i restabilirea propriet ii funciare private, au fost create nc din 1991 premisele organiz rii i dezvolt rii exploata iei agricole individuale. Cu p mntul redobndit, cu pu inele animale pe care reu iser s le creasc pe lng cas i cu cele cteva unelte manuale ce le aveau, oamenii erau hot r i s se apuce de treab i, treptat, spernd c mprejur rile le vor fi favorabile, s - i ntemeieze gospod rii agricole viabile. n condi iile actuale, prima cerin pe care trebuie s o ndeplineasc o asemenea gospod rie este s aib o suprafa de p mnt corespunz toare. Or, filosofia care a prezidat la elaborarea Legii nr.18 din 1991 nu a fost favorabil refacerii fostelor propriet i funciare mai mari de 10 ha, ba chiar respingea n general ideea concentr rii terenului agricol, astfel c , pe moment, interzicea tranzac iile funciare, altele dect cele cu scop imobiliar. Rezultatul acestei filosofii a legii privind proprietatea funciar a fost, cum se tie, pulverizarea excesiv a terenului agricol pn la o suprafa medie de circa 2,5 ha de proprietar, cu totul improprie organiz rii unei exploata ii individuale ra ionale. Ferme de mici dimensiuni exist chiar i n rile europene cu agricultur performant . n Grecia bun oar , 69,4% din exploata iile agricole au pn la 5 ha, n Italia sunt n aceast situa ie 67,9% dintre ele. Procente ceva mai mici de astfel de exploata ii exist n toat Uniunea European (P un Ion, Otiman, 1997). Nic ieri ns n Uniunea European , suprafa a medie a propriet ii funciare nu este a a de mic precum la noi. Chiar i n Grecia ori Italia, ri ale Uniunii Europene cu propriet ile agricole medii cele mai mici, dimensiunea acestora se apropie de 10 ha. Considernd c , n condi iile date din ara noastr , fie i doar pentru subzisten a unei familii de agricultori, suprafa a minim necesar este de cel pu in 5 ha, suprafa a medie de 2,5 ha a propriet ii funciare arat mai clar dect orice altceva situa ia dramatic n care se afl ranul romn. Spunem ranul romn la modul general, pentru c exprimarea corespunde realit ii, dat fiind c numai 11% din gospod riile r ne ti au mai mult de 5 hectare de teren i deci ar putea, n anumite condi ii ns , s - i asigure cel pu in propria subzisten (Agricultura privat n Romnia, 1997). Concentrarea propriet ii funciare i crearea unor exploata ii agricole r ne ti de dimensiuni mai mari r mne n continuare un deziderat presant. De i n ultimii ani a fost liberalizat circula ia valorilor funciare, realitatea este c ranul, mic produc tor agricol, falimentar c iva ani dup

228

Gheorghe Socol

1991, nu dispune de capital ca s - i m reasc exploata ia. Banii pe care i are, cnd i are, este obligat s -i foloseasc pentru a- i asigura subzisten a cultivnd an de an terenul de care deja dispune. Dac ranul nu cump r , n general, p mnt, cu toate c pentru el acesta este o resurs vital , n schimb, de deschiderea pie ei funciare profit mai ales persoane bine situate din toate punctele de vedere, care dispun de un surplus de capital. Intrarea acestora pe pia a funciar nu implic neap rat o preocupare pentru agricultur ca atare, ceea ce, fire te, nu este nici spre binele acesteia ca ramur economic , nici spre binele r nimii. n locul acestor cump r tori de ocazie, solu ia mai potrivit ar fi fost ca achizitorul s fie statul, dar nu pentru a p stra p mntul n proprietatea sa ori pentru a-l preda vreunui IAS, ci pentru a-l pune n condi ii avantajoase la dispozi ia ranilor. Sintetiznd, dup zece ani de tranzi ie, exploata ia agricol particular , unitatea economic de care depinde n principal lumea satului, a cunoscut, n ce prive te componenta ei funciar , schimb ri a a de nensemnate nct se poate spune c nu se deosebe te de cea din momentul reconstituirii sale n 1991. Dispunnd, de regul , de o suprafa insuficient de teren, exploata ia agricol r neasc nu poate func iona n prezent altfel dect ca exploata ie de subzisten . O subzisten la limita supravie uirii, dup cum arat anchetele i studiile privind lumea satului. Pu in cum era, p mntul redobndit dup revolu ie trebuia lucrat. De aceea, nainte de a- i pune problema sporirii propriet ii sale funciare, ranul a trebuit s se preocupe de cultivarea aceleia pe care tocmai o ob inuse. Or, n 1991, nu prea avea unelte pentru a o face. Astfel, grijii sale de a- i cultiva an de an ogorul, de care depindea existen a sa i a familiei, i s-a suprapus preocuparea de a- i completa i mbun t i inventarul. Adoptarea acestei ordini a priorit ilor nu este att o decizie de ordin ra ional, ct un reflex instinctiv. Aparent neinteresat s - i sporeasc proprietatea funciar , ranul i va investi cu prec dere, n to i ace ti ani de tranzi ie de dup 1991, capitalul disponibil n unelte agricole. Avnd n vedere statutul de neoiobag ce i-l rezervase regimul anterior, capitalul respectiv nu putea fi prea mare. Dar nevoia i dorin a de afirmare ca produc tor modern a ranului redevenit liber au f cut adev rate minuni. i, ca urmare, n timp ce parcul de tractoare i alte ma ini agricole din sectorul de stat se mic ora drastic de la un an la altul, de i tarifele pentru lucr ri i subven iile primite, direct sau indirect, nu justificau aceast evolu ie, echipamentul agricol proprietate particular sporea vertiginos i, am putea spune, miraculos. Statul comunist, avnd la dispozi ia sa i utiliznd dup bunul s u plac ntreaga avu ie na ional , a avut nevoie de peste patru decenii ca s nzestreze agricultura cu 127.065 tractoare agricole fizice, cte erau n 1990. n numai zece ani, din 1990 pn n 1999, dispunnd de libertate economic ,

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

229

sectorul particular a ajuns s posede 144.337 de tractoare. n afar de tractoare, sectorul privat a reu it i la alte ma ini agricole s dep easc , n aceast perioad scurt , cifrele realizate de vechiul regim n peste patru decenii. Dac o r nime vl guit de deceniile de asuprire ale unui regim nendur tor cu lumea satului a reu it, n numai zece ani i ntr-o conjunctur nefavorabil , s se doteze cu echipament agricol la o scar comparabil cu aceea pe care statul totalitar a reu it-o n patru decenii, ne putem imagina ct de modern ar fi fost agricultura noastr ast zi i ct de nfloritor satul dac nu ar fi intervenit hiatusul socialist n evolu ia fireasc a structurilor agrare. Zece ani de zile, c i au trecut de la restabilirea propriet ii funciare private i a exploata iei individuale, nu este o perioad lung , dar nici att de scurt nct preten ia de a se fi nregistrat progrese sensibile n perfec ionarea structurilor agrare private s par exagerat . Cu att mai mult cu ct n toate structurile socio-economice nou create exist n mod virtual rezerve u or de utilizat pentru a le perfec iona. Prin perfec ionare, acestea devin mai adecvate finalit ii lor, mai eficiente. mbun t irea parametrilor func ionali ai structurilor agrare poate avea loc n mod spontan, adic prin str daniile unor agen i individuali care ac ioneaz mai mult ori mai pu in intuitiv i urm resc s - i amelioreze performan ele, sau ca rezultat al unei politici concepute i promovate de deciden i situa i la nivel macro. Difuziunea pe care a cunoscut-o echipamentul agricol mecanic sau preocup rile firave de sporire a propriet ii funciare private din anii tranzi iei sunt, la noi, rezultatul ini iativei individuale de perfec ionare a structurilor agrare ap rute dup 1990. Efectul ini iativei individuale de mbun t ire a structurilor agrare este benefic, desigur, dar are dezavantajul c este punctual. Generalizarea perfec ion rii (ori perfec ion rilor respective) la scara ntregii ri, pe aceast cale, cere foarte mult timp. Pe de-o parte, pentru c astfel inova ia i croie te cu greu drum spre inta poten ial ; pe de alt parte, pentru c i atunci cnd produc torul agricol tie ce are de f cut pentru a- i mbun t i condi iile de lucru, l sat s se bizuie doar pe mijloacele proprii, de cele mai multe ori este n imposibilitatea de a trece la fapte. Fa de evolu ia spontan , politica deliberat de perfec ionare a structurilor agrare ini iat de instan ele decidente de nivel societal are importante avantaje. Un prim avantaj este caracterul ei elaborat. Rezultat al chibzuirii i selec iei celor mai bune op iuni, un program guvernamental de ameliorare a structurilor agrare permite eliminarea taton rilor costisitoare i a improviza iei, inevitabile n cazul ac iunii particulare. n al doilea rnd, fiind vorba de o ini iativ central , o asemenea politic poate fi promovat concomitent la scara ntregii ri, f r a mai fi nevoie s se a tepte un timp ndelungat pentru ca procesul s se extind din aproape n aproape.

230

Gheorghe Socol

Urmarea? O accelerare semnificativ a procesului de perfec ionare a structurilor agrare. n sfr it, un program presupune n mod obligatoriu alocarea unor fonduri mai mari sau mai mici n sprijinul s u, ceea ce, evident, este ct se poate de benefic pentru obiectivul urm rit. Din p cate, dup restabilirea propriet ii funciare private i a exploata iei individuale ca form de organizare, evolu ia noilor structuri agrare din ara noastr a fost l sat n principal pe seama inspira iei i a posibilit ilor limitate particulare. Cu toate c statul a alocat sume destul de importante de bani agriculturii, acestea nu au vizat n general ameliorarea structurilor agrare, ci efectuarea lucr rilor agricole curente: sem nat, ntre inerea culturilor, recoltat, depozitat cerealele etc. Astfel, exceptnd fostele unit i agricole de stat, care au cunoscut unele transform ri, fiecare nou ciclu agricol a g sit structurile agrare particulare, n mare, n forma n care le l sase cel anterior. Impasul global i n special economic, n care s-a aflat societatea noastr , are desigur partea lui de contribu ie n explicarea imobilismului structurilor agrare de care vorbeam. Acest impas este ns numai o parte a explica iei, cealalt parte fiind de ordin managerial: neputin a (ne tiin a?) institu iilor abilitate n acest sens de a concepe un program viabil n condi iile date de ameliorare treptat a structurilor agrare. Drept urmare, suportul existen ial al popula iei rurale, cu prec dere al familiilor r ne ti care tr iesc n special din activitatea agricol , nu este mult diferit de cel existent la nceputul tranzi iei, respectiv mica exploata ie de subzisten . Micile progrese realizate ntre timp de aceast exploata ie n ceea ce prive te echipamentul agricol modern ori tradi ional au fost anulate de modificarea mediului economic n defavoarea sa. Cnd spunem asta, avem n vedere c scarea tot mai larg a foarfecelor pre urilor n dezavantajul produselor agricole. Numai n ultimul an costul inputurilor din agricultur a crescut cu 41-42%, respectiv cu infla ia, pe cnd pre ul de achizi ie al grului de c tre comercian i de la produc tor a r mas aproximativ la fel ca n 2000. Culmea este c , pentru produc torul agricol, costul vie ii reproduce, de asemenea, curba infla iei. Altfel spus, presupunnd c gospod ria r neasc dispune n momentul de fa de acelea i resurse n natur ca la nceputul tranzi iei ( i am v zut c , n mare, poten ialul s u economic a r mas acela i), valoarea de pia a acestora a suferit ntre timp o serioas eroziune din cauza decalajului crescnd dintre pre ul produselor agricole i costul serviciilor i produselor industriale. Proprietatea funciar este cultivat de c tre de in tori n diverse moduri. n cazul proprietarilor rani, cea mai r spndit form este cultivarea n regie proprie a ntregii suprafe e de inute sau a celei mai mari p r i din aceasta. n acest caz, roadele ob inute pe terenul pe care l-au lucrat n mod nemijlocit le apar ine n ntregime. Nivelul lor de trai, calitatea vie ii vor depinde de volumul produc iei agricole ob inute, iar aceasta, la

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

231

rndul ei, depinde de suprafa a de teren cultivat , de randament, de num rul animalelor din gospod rie i de calitatea acestora, care, cum am ar tat, nu difer de momentul de nceput al tranzi iei. Persoanele aflate la o vrst naintat sau n incapacitate de munc se afl ntr-o alt situa ie. Fiindc nu pot s - i lucreze singuri terenul, de regul l dau unui arenda sau unei asocia ii. i ntr-un caz, i n cel lalt locatorul va primi numai o parte din recolta ob inut de pe proprietate lui, restul revenindu-i celui care s-a ocupat de cultivarea terenului, n vederea recuper rii cheltuielilor pe care le-a f cut i ca profit. n practic , dac terenul a fost cultivat cu gru, locatorul prime te 500-600-700 sau excep ional 800 kg de gru (n medie, 650 de kg) ori echivalentul n bani. n func ie de cultur , cantitatea de produse ce revine proprietarului este alta, dar valoric este echivalent cu cantit ile de gru de mai sus. Ceea ce ne intereseaz nu sunt ns aceste cifre n sine, ci implica iile lor n planul calit ii vie ii persoanelor respective. i, pentru ca demonstra ia s fie mai conving toare, s ne plas m n situa ia unor gospod rii din categoria amintit mai sus. A a cum am v zut, n prezent, suprafa a medie a propriet ilor agricole a r mas la nivelul la care se g sea la nceputul tranzi iei: aproximativ 2,5 ha. Oferind p mntul spre a fi lucrat unei asocia ii sau unui arenda , proprietarul va primi 2,5 650 kg = 1625 kg de gru, dac aceasta a fost planta cultivat (ori echivalentul, dac au fost alte culturi). Venitul ob inut de proprietarul mediu la care ne-am referit mai sus, care i exploateaz , a a cum am v zut, prin interpu i terenul, la valoarea de achizi ie a grului practicat anul acesta, de 2.500 lei per kg, este de 1625 2.500 = 4.062.500 lei. Avnd n vedere c gospod ria sa auxiliar constnd, n condi iile date, din plante legumicole i cteva animale, n special p s ri, cu greu poate produce un venit care s reprezinte jum tate din cel de mai sus, lund, de asemenea, n considerare c pensia medie anual pentru agricultori, n 2001, este de aproximativ 3 milioane de lei, rezult c o astfel de gospod rie, n ipoteza c este alc tuit din dou persoane, are un venit total de circa 12 milioane lei. Prin urmare, venitul lunar pe persoan ntr-o asemenea gospod rie este de circa 500.000 de lei, adic o sum de 3 pn la 5 ori mai mic dect estim rile recente privind costul vie ii, la limita subzisten ei, unui cuplu familial de tipul considerat (Adina, Mih ilescu, 2000). Desigur, n prezent, n agricultur , n afara tipului evocat, exist i alte categorii de produc tori. Liberalizarea activit ii economice a permis apari ia ntreprinz torilor agricoli. Extrem de rar deocamdat , tipul capitalist de agricultor de la noi este comparabil n unele privin e cu fermierul din rile cu agricultur dezvoltat . Exploata ia sa este una de mari dimensiuni ca suprafa sau num r de animale; investi iile sale sunt importante; echipamentul s u este destul de modern; n activitatea sa apeleaz la

232

Gheorghe Socol

tiin , la agro-biologie. n consecin , venitul s u este suficient de mare pentru ca s poat duce o via confortabil din toate punctele de vedere. Alt tip de produc tor agricol este cel care lucreaz o parte din teren pe cont propriu, iar restul, din diverse motive, precum lipsa tehnicii agricole, vrsta, capacitate insuficient de munc ori o combina ie de asemenea motive, prin intermediul unei asocia ii sau n arend . Venitul ob inut de pe terenul exploatat n mod direct depinde de culturile adoptate, de randament, de suprafa a cultivat . Fiindc tot ceea ce se produce pe suprafa a respectiv i apar ine n totalitate, de obicei ob ine un venit mai mare dect cel pe care l-ar primi dac acel teren ar fi lucrat prin intermediari. Ct prive te venitul corespunz tor terenului nscris n asocia ie sau arendat, volumul lui se determin conform rela iilor de mai sus, defavorabile pentru proprietar, care cedeaz plusprodusul ori chiar mai mult dect att celor care i-au cultivat terenul. nsu irea de c tre acest proprietar a ntregului venit produs de terenul cultivat n regie proprie face ca venitul s u total s fie ceva mai mare, ceteris paribus, dect al agricultorului care nu- i cultiv n mod direct terenul. n afara constat rii c tipul mixt de produc tor agricol, cel care i cultiv singur o parte din proprietatea sa funciar , iar o alt parte printr-un arenda ori o asocia ie, ob ine un venit cumulat ceva mai mare dect proprietarul ce- i d p mntul n arend sau unei asocia ii, ne intereseaz dac acesta poate spera s aib un nivel de trai satisf c tor. Dac proprietarul pe care l avem n vedere este iar i cel ce de ine o suprafa egal cu media pe agricultur (2,5 ha), este evident c i veniturile lui sunt, de regul , mult prea mici pentru a-i asigura un standard de via satisf c tor. Condi ia pentru ca acest tip de produc tor s accead la condi ii de via acceptabile este ca proprietatea sa funciar s dep easc 5 ha, apoi ca cea mai mare parte a acesteia s o lucreze independent, s cultive plante de mare eficien i, de asemenea, s creasc mai multe animale. Or, a a cum se tie, aceste condi ii sunt rareori ndeplinite, astfel c marea majoritate a celor care fac parte din aceast categorie de agricultori o duc i ei destul de greu. Ultima categorie de agricultori la care ne referim este cea a produc torilor independen i. Ceea ce i deosebe te pe ace ti produc tori agricoli de cele dou categorii anterioare nu este neap rat suprafa a de p mnt, care i n cazul lor poate fi mai mic ori mai mare, ct capacitatea de a exploata relativ autonom aceast suprafa . Capacitatea respectiv are la baz , pe de-o parte, inventarul agricol de care dispun, destul de sumar de altfel i de tip tradi ional mai ales, pe de alt parte, vrsta i s n tatea adecvate solicit rilor presupuse de activitatea agricol . Relativa autonomie a exploata iei lor i apropie pe ace ti produc tori de ntreprinz torii agricoli; volumul capitalului, inclusiv ca suprafa agricol i eptel, i desparte ns de cei men iona i i i nrude te cu restul produc torilor agricoli de mic anvergur .

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

233

Autonomia n exploatare, prezen a unor animale n cadrul gospod riei imprim acestei exploata ii o anumit complexitate ce se v de te n diversitatea culturilor, o oarecare preocupare pentru randament i eficien , manifestarea unor tendin e comerciale etc. Toate aceste nsu iri fac din aceast gospod rie o posibil prefigurare a viitoarei exploata ii familiale modernizate. Poten ial, n anii tranzi iei, aceast exploata ie ar fi putut s se dezvolte. Regimul juridic al fondului funciar, absen a ndrum rii i a sprijinului material n perioada care a trecut i-au inhibat i chiar anulat aceast propensiune. Acum, pentru ca acest tip de gospod rie s nving iner ia n care s-a instalat i s porneasc pe calea moderniz rii, va fi nevoie de un impuls mult mai puternic dect ar fi fost necesar la nceputul tranzi iei. Lucrnd n mod independent, tot ceea ce se ob ine n cadrul exploata iei sale apar ine produc torului respectiv. De aceea, venitul s u agricol este mult mai mare dect cel ob inut de proprietarii unor suprafe e de teren echivalente ca ntindere, dar lucrate n arend sau n asocia ie, care datoreaz asocia iei sau arenda ului costul lucr rilor agricole efectuate i profitul. Presupunnd c sunt ntrunite toate celelalte condi ion ri, n ultim instan , m rimea venitului pe care l ob ine produc torul autonom depinde de dimensiunile exploata iei, n special de suprafa a de teren de care dispune. Practic, autonomia ns i este de neconceput sub o anumit limit de suprafa . Din acest motiv, exploata iile de acest tip sunt n general de dimensiuni ceva mai mari, dar raportat la dimensiunile propriet ii funciare foarte mici caracteristice rii noastre. Avnd n vedere c numai 11% din proprietarii actuali au mai mult de 5 ha i 19% ntre 3 i 5 ha i c sub aceast suprafa este greu, dac nu imposibil, s te afirmi ca produc tor agricol independent, probabil c suportul funciar al exploata iilor autonome ncepe de pe la 3 ha n sus. Limita aceasta pare nerealist , dar investiga iile de teren arat c circa 2/3 din agricultori lucreaz totu i independent. Or, cu o asemenea baz funciar , este evident c numai o exploata ie de mare intensitate i cu un eptel important este capabil s ob in un venit care s -i permit s tr iasc n condi ii de bun stare. Altfel, i din p cate aceasta este situa ia majorit ii, cu venitul lor agricol, aceste gospod rii nu- i pot asigura mai mult dect un trai modest, la limita subzisten ei probabil. Economia agrar a fost cea dinti ramur care, dup 1989, a fost a ezat pe baze preponderent private. Fiindc tendin a spre perfec ionare i sporirea eficien ei este o caracteristic intrinsec a economiei private, privatizndu-se, agriculturii noastre i se oferea ansa de a p i pe calea perfec ion rii structurale i a moderniz rii. Perfec ionarea structurilor socioeconomice i modernizarea agriculturii nseamn implicit ridicarea standardului de via al celor care sunt ocupa i n acest domeniu. i invers,

234

Gheorghe Socol

ncremenirea structurilor agrare private n forma n care au ren scut n 1991 a lipsit nivelul de trai al popula iei rurale de posibilitatea de a cunoa te o ameliorare continu . C nivelul de trai al celor ce tr iesc la ar i n special al r nimii nu s-a mbun t it, ci a sc zut n deceniul care a trecut, nu este o surpriz , n condi iile n care, datorit stagn rii structurale, productivitatea agriculturii nu a marcat o ameliorare evident . Este ns mai mult dect o surpriz s constat m c veniturile i, pe cale de consecin , calitatea vie ii persoanelor ocupate n agricultur au sc zut n mod sensibil, absolut i relativ, cu toate c , spre deosebire de ceea ce s-a ntmplat n celelalte domenii de activitate, produc ia agricol s-a men inut la valori comparabile cu cele de la nceputul tranzi iei. n 1998, produc ia industrial mai reprezenta doar 45,1% din cea existent n 1989. Tot atunci, n agricultur se ob inea 94,5% din produc ia anului 1989 (Violeta, Florian; Filon, Toderoiu, 2000). Veniturile celor ce au realizat aceste produc ii vor urma ns un curs complet diferit, chiar aberant. Dovada, raportul existent ntre salariul mediu net lunar i veniturile nominale nete lunare ale r nimii provenite din munca n agricultur , n 1991 i 1999. n 1991, acest raport era de 1,36 n favoarea salariului. La cap tul a apte ani, n care produc ia industrial a ajuns la mai pu in de jum tate din cea existent la nceputul perioadei de referin , iar cea agricol s-a diminuat doar cu 5,5%, n loc ca raportul s se amelioreze ori chiar s devin favorabil ranilor, acesta cre te i ajunge la 1,53 n favoarea salariului. i raportul dintre veniturile ranilor i ale pensionarilor cunoa te o deteriorare similar n defavoarea ranilor, c ci dac n 1991 pensia medie lunar reprezenta 0,60 procente din venitul men ionat al r nimii, dup opt ani decalajul se redusese la 0,89. Se pune, n mod firesc, ntrebarea cum a fost posibil aceast evolu ie paradoxal , contrar legilor economice, a rela iei dintre veniturile categoriilor socio-economice men ionate, pe de-o parte, i dintre aceste venituri i rezultatele economice ale domeniilor n care activeaz aceste categorii, pe de alt parte? Problema merit un studiu separat, n acest context limitndu-ne la cteva considera ii sumare. F r ndoial , motiva ia principal este de ordin economic. Economia de pia , a a cum s-a conturat aceasta n ultimul deceniu la noi, face posibil fluctuarea pre urilor n func ie de cerere i ofert . Or, n Romnia, oferta intern de produse agricole este n general mai mare dect cererea, iar la unele produse este superioar cererii solvabile. Decalajul acesta este o prim cauz care duce la diminuarea pre ului produselor agricole i, n consecin , a veniturilor produc torilor agricoli. Subevaluarea produselor agricole determinat de conjunctura intern este, apoi, nt rit i agravat de invadarea pie ei na ionale cu produsele agricole din import, care, fiind subven ionate de guvernele respective, sunt oferite la pre uri mai

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

235

mici dect cele autohtone, care sunt astfel nevoite s - i reduc pre ul. Supraproduc ia intern de produse agricole primare i afluxul unor asemenea produse din exterior permit comercian ilor locali s ac ioneze discre ionar i s impun produc torilor pre uri ct mai mici, a a cum s-a ntmplat, de exemplu, anul acesta cu grul, pe care l-au achizi ionat la pre ul din 2000, ignornd efectele infla iei. Deteriorarea rela iei produc ie-venituri n agricultur i defavorizarea produc torilor agricoli, n special n compara ie cu ceea ce se ntmpl n alte domenii de activitate, au i o explica ie de ordin social (sau institu ional). Spre deosebire de alte categorii sociale, la noi clasa r neasc este o clas dispersat , mai curnd neorganizat i de aceea necombativ pe arena politic . Absen a structur rii ca grup social distinct o face incapabil s - i promoveze interesele economice i de alt natur i vulnerabil la demagogia politicianist . Ca urmare, spre deosebire de alte categorii sociale care, prin combativitate, reu esc s - i impun nu drepturile, ci privilegiile, ncerc rile timide ale r nimii, de altfel niciodat afirmate n mod organizat, de a- i promova interesele n fa a altor grupuri sau a autorit ilor au fost n mod constant ignorate. n aceste condi ii, nu este de mirare c se ntmpl fenomene precum cel evocat mai sus i ca r nimea s sporeasc , ca ntotdeauna, din pu inul s u, mai binele altora. Nivelul de trai i calitatea vie ii unei popula ii sunt eviden iate prin intermediul unor indicatori precum venitul i capacitatea acestuia de a asigura satisfacerea adecvat a tuturor trebuin elor individuale i familiale: hran , mbr c minte, ad post, igien i ngrijirea s n t ii, educa ie, cultur , integrare i afirmare social etc.; prin indicatori care m soar gradul de satisfacere a nevoilor alimentare, starea de s n tate, confortul locuin ei, statusul social etc.; prin indicatori subiectivi care exprim percep ia pe care o are o persoan asupra diferitelor aspecte ale existen ei sale. O modalitate (metod ) mai deosebit de evaluare a calit ii vie ii i a nivelului de trai ale unei colectivit i mai mari ori chiar ale unei na iuni, frecvent utilizat n ultimul timp, porne te de la conceptul de s r cie. S r cia este expresia unor disfunc ii sociale grave. n mod direct, s r cia afecteaz numai o parte a organismului social, dar, indirect, efectele ei nocive se extind asupra ntregii comunit i. Familia ori individul care sufer de s r cie nu pot func iona social n mod normal: nu se pot achita corespunz tor de obliga iile profesionale, nu- i pot ngriji s n tatea, eventual educa i supraveghea copiii, nu- i pot pl ti taxele .a. Cu timpul ns , imposibilitatea s racului de a func iona normal va produce perturb ri la distan n mediul social, precum tulburarea lini tii i ordinii publice, vagabondaj, abandon familial, delincven etc. Iat de ce s r cia, amploarea acesteia pot fi utilizate ca instrument de analiz a implica iilor tranzi iei asupra popula iei rurale. n investiga iile privind s r cia, unitatea cercetat este gospod ria. Dar gospod ria rural este profund diferit de cea urban . Indiferent de

236

Gheorghe Socol

statusul celor care o compun, la noi gospod ria rural are importante valen e productive, n timp ce gospod ria urban este una prepoderent, dac nu exclusiv, de consum. Dimensiunea productiv a gospod riei rurale este dat de de inerea i exploatarea unor suprafe e de teren agricol, de cre terea unor animale (cel pu in pe lng cas ), ceea ce i permite s - i asigure, din surse proprii, 55-80% din consumul alimentar i 30-60% din consumul ei total (Banca Mondial , CNS, 1999). n ciuda acestui avantaj important, 54% din s racii existen i n 1998, identifica i pe baza Anchetei integrate n gospod rii, tr iesc n mediul rural (Banca Mondial , CNS, 1999). n anii tranzi iei, datorit stagn rii evolu iei structurilor agrare private, accentu rii progresive a decalajului dintre pre ul produselor agricole i cel al produselor industriale i crizei globale a economiei, de la mai pu in de 900.000 de s raci n total n 1989, se ajunge la peste 40% s raci n mediul rural n 1998, conform Anchetei integrate n gospod rii. innd cont c n 1999 produc ia industrial a continuat s scad , iar n anul 2000 agricultura s-a confruntat cu cea mai grav secet , este sigur c nivelul de trai a atins n mediul rural cote i mai coborte. Agricultura este activitatea economic principal n mediul rural, dar tabloul socio-ocupa ional este mai divers, nu se rezum la agricultori. Migra ia tineretului de la sate nainte de 1989 n special, a persoanelor n vrst de la ora la sat mai ales dup revolu ie a f cut ca cele mai multe gospod rii rurale s aib n frunte un pensionar, fost agricultor sau salariat, care, ntr-o m sur oarecare continu s se ocupe cu agricultura. Cumularea pensiei cu produc ia agricol permite acestor gospod rii s aib cea mai mic rat a s r ciei dintre categoriile socioocupa ionale rurale (27,4%). Ancheta integrat n gospod rii arat , de asemenea, c i gospod riile din mediul rural conduse de un salariat sunt mai bine protejate de riscul s r ciei dect gospod riile de agricultori, dovada fiind procentul de 39,2% s raci n cazul lor, comparativ cu 57% s raci n cazul ranilor. Situarea gospod riilor r ne ti pe ultimul loc ntre categoriile socioocupa ionale din mediul rural, n ceea ce prive te riscul afl rii ca nivel de trai sub pragul s r ciei, dovede te nc o dat c , n perioada de tranzi ie, activitatea agricol a fost subevaluat , pe cnd calitatea de salariat ori de pensionar a fost, prin compara ie, privilegiat . n ultim instan , calitatea vie ii este determinat de venitul total al gospod riei (care include, evident, i valoarea consumului de produse agricole din resurse proprii). Pe baza Anchetei integrate n gospod rii din 1998, efectuat de Institutul Na ional de Statistic , venitul total pe persoan al unei gospod rii de salariat era n medie de 1.001.814 lei, al unei gospod rii de pensionar de 875.357 lei, iar al celei r ne ti de 663.886 lei.

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

237

Altfel spus, la noi venitul unui ran reprezint 66,3% din cel al unui salariat i 75,8% din acela al unui pensionar. n Uniunea European , n care vrem s ne integr m, preocuparea ca venitul ranilor s nu fie mai mic dect al categoriilor profesionale echivalente a condus la adoptarea unor politici speciale care s permit atingerea acestui obiectiv. Pn la materializarea obiectivului pe ansamblul UE, n rile cu agricultur dezvoltat , venitul ranilor reprezint deja, n medie, peste 90% din cel al profesiilor similare. Veniturile popula iei, inclusiv al celor din mediul rural, difer nu numai n func ie de tipul gospod riei, ci i teritorial. Adoptnd drept cadru de referin cele opt regiuni distincte ca dezvoltare socio-economic (Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru i Bucure ti) i sprijinindu-se pe datele oferite de Ancheta integrat n gospod rii, Institutul Na ional de Statistic a putut indica, n mod concret, cum variaz venitul popula iei n raport cu zona, n 1998. Urm rind aceste date, constat m c veniturile totale lunare pe persoan ale gospod riilor de rani pot s nu concorde cu nivelul global de dezvoltare socio-economic a zonei. Gospod riile de ranii cu cele mai mari venituri lunare pe persoan (802.804 lei) sunt situate n regiunea NordVest, care este dep it ca dezvoltare de regiunile Bucure ti, Sud-Vest, Vest i chiar de Centru. Pozi ia de frunte ca venituri ale gospod riilor r ne ti ocupat de regiunea respectiv este cu att mai surprinz toare cu ct ea este n urma altor zone nu doar ca dezvoltare general , ci chiar ca poten ial agricol, ca, de exemplu, regiunile Sud-Vest (cu o parte din Banat) i Vest (alt parte din Banat i o parte a cmpiei din vestul rii). Locul doi n aceast ierarhie revine, de asemenea surprinz tor, regiunii Sud-Vest, care include Oltenia. Surpriza este dat de faptul c Oltenia n-a fost nicicnd renumit prin agricultura ei, comparativ cu regiunea Sud-Vest ori Vest cel pu in, pe care, iat , le ntrece, cu toate c n ultimii ani zona a fost una dintre cele mai secetoase. n rest, lucrurile se prezint oarecum previzibil. Gospod riile r ne ti cu cele mai mici venituri lunare pe persoan sunt situate n regiunea cu cea mai slab dezvoltare socio-economic , inclusiv agricol , cea de Nord-Est: 571.066 lei. Este urmat la mic distan de regiunea Sud-Est, cu 582.432 lei i regiunea Sud cu 596.238 lei. n frunte, dar dup regiunea Nord-Vest, se situeaz n ordine Bucure tiul, cu 713.934 lei venit mediu lunar pe persoan n gospod riile r ne ti, i Vestul, cu 709.874 lei. nr ut irea condi iilor de via ale ranilor n ultimul deceniu, demonstrat mai sus cu date obiective, este fidel perceput i exprimat ca atare de cei n cauz cu ocazia anchetelor ntreprinse de Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii. Tabelul 5.2 este elocvent n aceast privin .

238

Gheorghe Socol

Tabel 5.2. EVOLU IA PERCEP IEI CONDI IILOR DE VIA N PERIOADA DE TRANZI IE (%)
Condi iile de via comparativ cu 1989 Mult mai bune i mai bune La fel Mai proaste i mult mai proaste Sursa: Diagnoza calit ii vie ii. rani 1991 46,8 18,9 33,8 1999 9,5 15,0 75,5 Restul 1991 1999 43,9 16,1 20,1 8,4 36,0 75,4

De remarcat c toate categoriile socio-profesionale percep c via a lor s-a nr ut it drastic fa de 1989. Unii percep c aceasta s-a mbun t it totu i, dar procentul de rani n aceast situa ie este evident mai mic, ceea ce corespunde ntru totul situa iei de fapt. Componenta principal a economiei rurale va r mne la noi, i n viitorul previzibil, agricultura, astfel c prop irea satului este legat nti de toate de modernizarea acestui domeniu. Agricultura modern , de mare randament, este o activitate n care principala unitate de produc ie este exploata ia privat care dispune de o suprafa de teren corespunz toare, de echipament la nivelul tehnicii actuale i care aplic n produc ie ultimele realiz ri ale agro-biologiei. Dac dorim s avem o agricultur modern , care s asigure celor ocupa i n acest domeniu posibilitatea de a se bucura de bun stare, trebuie s facem ca unitatea de produc ie a agriculturii noastre s fie o exploata ie privat de tipul celei de mai sus. Cu alte cuvinte, mica gospod rie agricol de acum, explica ia nivelului de trai mai pu in dect modest al agricultorilor, s se transforme treptat, dar ct mai repede, n exploata ie privat puternic . Pentru aceasta, evolu ia spontan i lent de acum a structurilor agrare i a satului n ansamblu poate i trebuie s fie nlocuit cu dezvoltarea dirijat i rapid . Fiindc r nimea singur nu poate realiza acest deziderat, misiunea de a concepe i ndruma dezvoltarea rural planificat i accelerat revine statului. i tot el trebuie s g seasc i s gestioneze resursele necesare, fiindc economia agrar , a a cum se prezint ea acum i n viitorul imediat, nu dispune de suficiente resurse. Capitalul necesar ar putea proveni dintr-un Fond Na ional de Dezvoltare Rural alimentat prin mobilizarea resurselor interne i a celor externe, precum SAPARD-ul i altele, care nu sunt neglijabile, a a cum au f cut i alte ri care au avut de rezolvat situa ii comparabile. Singur , modernizarea agriculturii nu va putea oferi tuturor celor ce tr iesc n mediul rural posibilit i suficiente de ocupare i de c tig care s le asigure o via ndestulat i nu va schimba semnificativ fizionomia satului. Pentru mbun t irea raportului dintre oferta de munc i posibilit ile efective de ocupare, n condi ii de productivitate marginal acceptabil , pentru ca

Structuri agrare i calitatea vie ii n mediul rural

239

satul s devin o a ezare nfloritoare, pe lng agricultur , n mediul rural trebuie dezvoltate diverse activit i industriale i servicii. Chiar i a a, tot va mai exista un surplus de for de munc ce va trebui absorbit de ora . ncheind, a dori s scot n eviden ideile de baz prezentate pe larg n acest capitol. 1. n spa iul rural, agricultura este i va fi i n viitor activitatea economic principal . De aici provin n special resursele cu care comunitatea rural i ntre ine existen a. Mai mult dect att, pe agricultur se centreaz ntreaga via a acestei comunit i. n consecin , cum este agricultura, a a este i traiul s tenilor. 2. Capacitatea agriculturii de a satisface cerin ele produc torilor agricoli depinde de ra ionalitatea structurilor agrare. Ra ionalitatea acestora nu este un dat atemporal, ci rezultatul evolu iei istorice. 3. Evolu ia n timp a structurilor agrare a validat superioritatea incontestabil a exploata iei agricole ntemeiate pe proprietatea funciar privat asupra celorlalte modalit i de organizare a activit ii agricole. 4. Reforma agrar din Romnia, de dup revolu ie, este o ncercare de restabilire a suprema iei exploata iei agricole private n ara noastr . Insuficient gndit i prost pus n practic , reforma a dat na tere unor structuri agrare private anemice, departe de cerin ele agriculturii moderne. Dar chiar i n aceste condi ii precare, proprietatea funciar privat i exploata ia familial i-au putut demonstra superioritatea i nivelul de trai al r nimii a cunoscut la nceputul tranzi iei o ameliorare fa de perioada anterioar , colectivist . 5. n anii care au urmat, autorit ile nu au f cut nimic semnificativ pentru a favoriza perfec ionarea structurilor agrare, l sndu-se totul pe seama evolu iei spontane, care, n condi iile date, nu putea produce schimb ri semnificative. Mai mult dect att, cu toate c produc ia agricol a fost singura care s-a men inut n general la nivelul din 1989, veniturile agricultorilor, dup ameliorarea de la nceputul anilor 90, datorat elimin rii subevalu rii pre ului produselor agricole, au cunoscut o puternic eroziune cauzat de cre terea n progresie geometric a costului inputurilor agricole, ndeosebi, i n progresie aritmetic a pre ului produselor agricole. 6. Datorit stagn rii structurilor agricole la nivelul ini ial, impropriu cre terii produc iei, c reia i s-a suprapus diminuarea progresiv a veniturilor produc torilor agricoli, din motivele ar tate, n perioada de tranzi ie nivelul de trai i calitatea vie ii r nimii s-au nr ut it. 7. Procentul popula iei ocupate n agricultur i deci dependent de veniturile ob inute din aceast ramur va r mne n continuare important. Ob inerea de c tre aceast popula ie a unor venituri care s -i asigurare o via decent depinde de modernizarea urgent a structurilor agrare i de cre terea produc iei agricole. Pentru aceasta, e nevoie de sprijinul statului.

Capitolul 6

Ioan M rginean, Iuliana Precupe u, Ana Maria Preoteasa, Adina Mih ilescu, Mariana Stanciu

STANDARDUL ECONOMIC
AL POPULA IEI

6.1. Resursele macroeconomice ale nivelului de trai al popula iei


Ioan M rginean

Resursele materiale disponibile n societate la un moment dat se afl n dependen de ceea ce se produce i s-a acumulat n timp. La rndul s u, standardul economic (nivelul de trai) exprim condi iile n care tr iesc oamenii. El se constituie din totalitatea bunurilor i serviciilor de care dispune popula ia i se determin pentru persoane individuale, gospod rii ale popula iei, localit i, grupuri sociale, demografice i ocupa ionale, zone geografice, ri, comunitate interna ional . Contabilizarea contravalorii monetare a bunurilor i serviciilor consumate (utilizate) de c tre o persoan (gospod rie) este exprimat n no iunea de cost al vie ii. Totodat se pot avea n vedere cheltuielile pe grupuri de produse i servicii, ntre care relevan deosebit au valoarea

242

Ioan M rginean

cheltuielilor pentru co ul zilnic de produse alimentare, pentru locuin , mbr c minte, s n tate, instruire i cultur , bunuri de folosin ndelungat , divertisment i altele. Raportarea costului vie ii la nevoile de consum ale popula iei permite delimitarea unor niveluri (praguri) de satisfacere ale acestora, cum ar fi: subzisten a (traiul de supravie uire), decen a (raportat la standardele sociale i umane), abunden a (bog ie, lux); i a unor stiluri (modele) de consum: echilibrat, auster, deficitar, ostentativ, nociv etc. Analiza rela iei dintre nivelul resurselor macroeconomice produse n societate (concretizate n bunuri i servicii) i standardul de via al popula iei pune n eviden cteva aspecte demne de re inut pentru a o n elege ct mai corect. Pe de o parte, la resursele nou create ntr-un interval de timp se pot ad uga rezervele anterioare i/sau eventualele mprumuturi externe pentru a ob ine resursele disponibile, dup cum ele pot fi diminuate prin returnarea unor datorii externe anterioare. Pe de alt parte, nu toate resursele disponibile la un moment dat pot ajunge n consumul popula iei. Exist i alte destina ii ale resurselor, n afara gospod riilor popula iei, cum ar fi consumul administra iei publice (centrale i locale), dar i formarea de capital necesar relu rii ciclului activit ilor productive i investi iilor de dezvoltare. n acest context, prezint importan cunoa terea deopotriv a nivelului valorii nou create, a celei disponibile n societate, precum i a celei destinate consumului popula iei. n continuare, trebuie luate n considerare o serie de alte elemente care in de modelul distribu iei accesului direct (prin propria activitate) al popula iei la bunuri i servicii i de nivelul redistribuirii realizate de stat n favoarea unor persoane care fie au ob inut resurse insuficiente pentru a duce o via decent , prin efortul propriu (n vederea particip rii n continuare la activitatea productiv i la afirmarea lor social ), fie nu pot sau nu au posibilitatea desf ur rii unei activit i aduc toare de venit. Este vorba de a ti dac , n urma proceselor de distribu ie i redistribu ie, avem de-a face cu diferen ieri de venit func ional sau cu discrepan e accentuate manifestate prin polarizare social excesiv , respectiv un num r restrns de boga i i o mas de s raci marginaliza i i exclu i de la posibilitatea unor condi ii de via decente. Prin urmare, nivelul de trai al unei persoane (gospod rii) este n func ie de posibilit ile de acces ale acesteia la resursele materiale pe baza activit ii proprii i a redistribuirii, capacitatea de plat a bunurilor i serviciilor considerate necesare. Un rol nsemnat l au modelele de consum i stilurile de via adoptate de c tre o persoan sau alta, tiut fiind faptul c acestea sunt de natur s permit valorificarea ct mai adecvat a resurselor de care dispune o persoan (gospod rie) sau, dimpotriv , s conduc la risipirea mult-pu inului pe care l are. Astfel, o persoan cu posibilit i materiale relativ modeste i asigur cele strict necesare traiului

Resursele macroeconomice ale nivelului de trai

243

zilnic printr-un comportament de consum echilibrat, pe cnd o alt persoan cu acela i nivel al resurselor sau chiar mai nalt nu reu e te s fac fa cheltuielilor zilnice necesare, deoarece are un consum dezechilibrat, cu accent pe unele bunuri i servicii de lux, respectiv prin canalizarea cheltuielilor spre destina ii colaterale (distrac ii, jocuri de noroc, consum excesiv de alcool etc.).

6.1.1. Produsul intern brut (PIB)


Pentru o prim caracterizare a resurselor macroeconomice ale nivelului de trai vom apela la analiza indicatorului - produsul intern brut (PIB). Acest indicator m soar nivelul valorii nou create (ad ugate) ntr-un interval de timp. F r a avea un grad foarte nalt de acurate e (n sensul c nu re ine valoarea nou creat prin activit ile gospod re ti, dar nsumeaz o serie de valori a c ror producere atrage costuri exterioare, cum ar fi poluarea), indicatorul PIB este prezent n toate statisticile na ionale i interna ionale, pentru a exprima bun starea material a unei societ i, nivelul s u de dezvoltare economic i social , totodat . ncercnd o caracterizare general a situa iei din Romnia din perspectiva valorii PIB-ului, vom constata c la noi se valorific ntr-o m sur redus poten ialul de dezvoltare pe care l avem, printr-o eficien economic sc zut , ceea ce nseamn relativ pu in valoare ad ugat ncorporat n produsele i serviciile rezultate din activit ile desf urate i cu consumuri mari de materii prime, materiale, combustibili, energie etc. Mai mult, n perioada de tranzi ie postcomunist a avut loc i o diminuare absolut a volumului activit ilor, prin contractarea economiei, n special n industrie. Ct prive te agricultura, de i a sporit num rul popula iei ocupate, n perioada de referin , gradul de exploatare a resurselor s-a diminuat prin necultivarea ntregii suprafe e arabile, reducerea num rului de animale etc. La rndul lor, serviciile nu cunosc nc expansiunea specific societ ilor dezvoltate, unde re ine 50-60% din popula ia ocupat . Astfel, dup ce n ultimul deceniu de regim comunist a avut loc o ncetinire important a ritmului de cre tere a PIB (0,93% ritm mediu anual de cre tere n intervalul 1980-1989), n perioada de tranzi ie a avut loc o adev rat pr bu ire a valorii acestui indicator, situndu-se n prezent cu mult sub nivelul celei din anul 1980. PIB-ul total a fost de numai 86,5% n anul 1999 raportat la nivelul nregistrat n anul de referin , 1980 (grafic 6.1).

244

Ioan M rginean

Grafic 6.1. DINAMICA PIB N ROMNIA (PRE URI COMPARABILE) (1980 = 100%)

TOTAL PE LOCUITOR

1980 100%

113 / 108

106 / 102

92,9 / 89,0

92,9 / 89,0

84,8 / 82,6

86,0 / 83,9

89,4 / 87,3

95,0 / 93,7

98,8 / 97,7

88,5 / 87,7

86,5 /86,0

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Sursa: Institutul Na ional de Statistic .

Resursele macroeconomice ale nivelului de trai

245

Aceasta nseamn un ritm mediu anual de sc dere de 0,7% n 19 ani. Pentru perioada 1990-1999, ritmul mediu anual de sc dere a valorii PIB a fost de 2,04%. Cele mai acute intervale de sc dere a valorii PIB au fost n anii 1991-1992 i 1997-1999. n anul 2000 s-a schimbat sensul evolu iei, nregistrndu-se o u oar cre tere a nivelului PIB (1,2% fa de anul anterior); cre terea a continuat i n anul 2001 (circa 4%). La rndul s u, valoarea PIB-ului pe locuitor (care conteaz cel mai mult n analizele comparative referitoare la standardul economic al popula iei) a cunoscut, n pre uri comparabile, o cre tere mai mic dect PIB-ul total n perioada 1980-1989 (ritm mediu anual de cre tere de 0,88%), dar i o reducere mai mic pe intervalul 1990-1999, datorit diminu rii num rului popula iei rii. Ritmul mediu anual de cre tere a fost de 0,73% n intervalul 1980-1989, iar ritmul mediu anual de sc dere n intervalul 19801989 a fost de 1,85%. F r diminuarea demografic (ea ns i un fenomen ngrijor tor), nivelul resurselor macroeconomice pentru o persoan ar fi fost i mai mic . Exprimarea valorii produsului intern brut ntr-o valut cu nalt stabilitate, cum este dolarul SUA, de exemplu, ne arat poate mai sugestiv ce s-a ntmplat, ncepnd cu anul liberaliz rii par iale a cursului de schimb al leului (1990), n domeniul resurselor macroeconomice pentru nivelul de trai. Astfel, lund n considerare cursul de schimb leu-dolar al anilor respectivi, pentru 1990 valoarea PIB-ului pe locuitor a fost de circa 1.500 $, iar n 1999 a sc zut la 1.100 $. Desigur, n compararea valorilor absolute n valut , inclusiv n dolari SUA, trebuie s lu m n seam faptul c n 1999 gradul de liberalizare a cursului leului a fost superior celui din 1990, astfel c , n anul ce constituie baza de compara ie, leul nregistra artificial o valoare mai mare, ceea ce a condus la o mai pronun at supraevaluare a valorii PIB-ului n dolari SUA pentru anul respectiv dect dac leul ar fi fost total liber convertibil. n plus, infla ia din perioada de referin a afectat i valoarea dolarului. Diferen a n pre uri comparabile este mai mare dect simpla diferen aritmetic , deoarece cu suma de 1.100 $ se puteau cump ra ini ial mai multe produse i servicii dect cu 9 ani mai trziu. Efectele fluctua iei cursului de schimb sunt eliminate prin calculul PIB-ului la paritatea puterii de cump rare (PPC), care exprim valoarea bunurilor i serviciilor cump rate n fiecare ar , calculate pe baza unei metodologii standard i pre uri comparabile raportate la o ar de referin din zon ; n cazul Romniei, ara respectiv este Austria. Ca urmare a evolu iilor nregistrate, n ultima perioad s-a m rit decalajul dintre Romnia, i rile membre UE situate la nivelul de jos n privin a PIB/locuitor, cum ar fi Grecia, respectiv rile vecine candidate la aderare n UE, cu excep ia Bulgariei, unde pr bu irea economic a fost i mai pronun at la nivelul anului 1997 comparativ cu 1987 (grafic 6.2).

246

Ioan M rginean

Grafic 6.2. VALOAREA PIB PE LOCUITOR N ROMNIA I ALTE RI (PPC) 1987 I 1997

3000 4310

4750 4010

4000 6100

4500 7200

5500 12760

12389 22070

ROMNIA BULGARIA POLONIA Sursa: Human Development Reports. (Rapoartele dezvolt rii umane), UNDP.

UNGARIA

GRECIA

AUSTRIA

De re inut faptul c Romnia este listat n rndul rilor dezvoltate ale lumii la nceputul perioadei (1987) pentru care se dispune de date determinate n sistemul PPC. ara noastr ocupa n ordine descresc toare

Resursele macroeconomice ale nivelului de trai

247

locul 46 n lume dintr-un total de 130 ri n privin a valorii PIB-ului pe locuitor. Totu i valoarea de 3.000 $ reprezint numai 24% din valoarea corespunz toare Austriei, ar situat la nivel mediu n grupul rilor puternic dezvoltate, 54% din cea a Greciei, 63% din cea a Bulgariei, 66% din cea a Ungariei i 75% din cea a Poloniei. ntr-un deceniu, Romnia coboar la pozi ia 80 n lume dintr-un total de 174 de ri i teritorii. Valoarea PIB-ului pe locuitor calculat la pre uri comparabile, de 4.310 $, este superioar , de aceast dat , celei nregistrate de Bulgaria, dar se situeaz la nivelul a numai 19,5% comparativ cu valoarea PIB-ului pe locuitor n Austria, 34% comparativ cu Grecia, 57% comparativ cu Ungaria, 63% n compara ie cu Polonia.

6.1.2. Indicele dezvolt rii umane (IDU)


Valoarea PIB-ului pe locuitor intr , al turi de indicele educa iei (cuprinderea colar , gradul de alfabetizare) i speran a de via la na tere, n calculul unui indice al dezvolt rii umane. Datorit , n principal, nivelului sc zut al valorii PIB-ului i al speran ei de via la na tere (sub 70 de ani n Romnia, comparativ cu maximul mondial de 85 de ani), ara noastr se situeaz prin valoarea IDU, cu mult n urma pozi iei ce ar fi fost de a teptat s o ocupe, avnd n vedere poten ialul de dezvoltare de care se dispune. Pentru comparabilitate pe ri, s-a constituit un indice al dezvolt rii umane cu valori teoretice pe intervalul 0-1. Cu valoarea 0,752 n anul 1997, Romnia se situa pe pozi ia 68 n ordine descresc toare, dup ce n 1987 era la pozi ia 41, deci o pierdere de 27 de locuri (grafic 6.3).

248

Ioan M rginean

Grafic 6.3. VALOAREA INDICELUI DEZVOLT RII UMANE (IDU) N ROMNIA COMPARATIV CU ALTE RI
0,863 0,918 0,910 0,91 0,949 0,867 0,752 0,758 0,801 0,795 0,961 0,964

Romnia

Bulgaria

Polonia

Ungaria

Grecia

Austria

1987 1997 Sursa: Human Development Reports. (Rapoartele dezvolt rii umane), UNDP, 1990 i 1998.

Pentru anul 1987, n calculul IDU pentru educa ie s-a luat n considerare numai gradul de alfabetizare, nu i cel de cuprindere colar . Aceasta explic anumite sc deri ale valorii IDU n perioada analizat . Din perspectiva comparativ ntre ri, acest fapt prezint importan a sa, Romnia cobornd cteva locuri i datorit ratei relativ mici de cuprindere colar pe toate treptele de nv mnt (68% din totalul copiilor i tinerilor de vrst 7-25 de ani).

Resursele macroeconomice ale nivelului de trai

249

Dincolo de rezervele pe care le putem avea referitor la capacitatea indicatorilor analiza i anterior de a reflecta cu fidelitate bun starea material i nivelul dezvolt rii umane, faptul c sunt construi i pe baza unei metodologii standard pentru toate rile le confer calitatea de instrument de compara ie. Ace ti indicatori ne permit s definim pozi ia Romniei comparativ cu alte ri, iar situa ia este net defavorabil . n timp ce, n perioada analizat , multe ri, i nu numai cele puternic dezvoltate, au nregistrat progrese notabile n cre terea bun st rii materiale, Romnia a r mas n urm . Unele cauze ale acestei st ri sunt mo tenite i se datoreaz cre terii economice nes n toase, pe cale preponderent extensiv , cu investi ii n mari ntreprinderi cu eficien sc zut . Alte cauze se reg sesc ns , n societatea de azi, ntre care, cu titlu de exemplu, enumer m: tolerarea func ion rii unit ilor economice cu pierderi, neintroducerea ferm , n toate sectoarele, a principiului salariz rii legat de eficien a muncii, subfinan area dezvolt rii, inclusiv a sectorului social, ncepnd cu investi ia n educa ie i formare profesional n acord cu tendin ele de evolu ie pe plan mondial i condi iile competi iei acerbe pe pie ele de desfacere. Referitor la ansele de evolu ie viitoare, Romnia se plaseaz pe o pozi ie favorabil , inclusiv prin faptul c popula ia este mai tn r , ceea ce nseamn importante rezerve de munc n viitorii 20 de ani.

6.1.3. Consumul final al popula iei (CFP)


Comprimarea puternic a volumului valorii nou create, determinat n pre uri comparabile, n ultimul deceniu al secolului al XX-lea, a creat o presiune nalt asupra reparti iei pe categorii de utiliz ri a PIB-ului. Dintre cele trei destina ii: consumul popula iei, formarea brut de capital fix i consumul administra iei publice (centrale i locale), prima a fost cea mai afectat . De asemenea, i resursele pentru formarea brut de capital fix au fost mult diminuate n perioada 1991-1993. Consumul administra iei publice, f r a putea considera c a fost finan at n exces, a fost totu i privilegiat n raport cu celelalte dou categorii de utiliz ri (tabel 6.1).

Tabel 6.1. CATEGORII DE UTILIZARE A PIB-ULUI N ROMNIA


Anul 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Consumul final al popula iei 83,8 77,5 78,2 80,2 90,7 98,0 94,4 Consumul final al administra iei publice 110,6 113,0 116,0 128,8 130,1 132,0 120,4 (1990 = 100%) Formarea brut de capital fix 68,4 75,9 82,2 99,2 106,1 112,1 114,0

250
Consumul final al popula iei 1998 94,9 1999 90,5 Sursa: Institutul Na ional de Statistic . Anul Consumul final al administra iei publice 123,0 115,5

Ioan M rginean
Formarea brut de capital fix 107,5 103,0

Penuria de alimente de la sfr itul anului 1989 i presiunea social au condus la cre terea substan ial a volumului resurselor alocate pentru consumul final al popula iei n anul 1990 fa de anul precedent, respectiv 109%, n condi iile n care valoarea PIB-ului a sc zut la 94%. Acest fapt a creat un puternic dezechilibru pe categorii de utilizare a PIB n detrimentul investi iilor (64,4% n 1990, respectiv 44,1% n 1991 i 48,9% n 1992 fa de 1989). Dup cinci ani se recupereaz decalajul n privin a form rii brute de capital comparativ cu 1990, dar nu i raportat la anul 1989. Pentru acoperirea consumului, fie el i diminuat, al societ ii s-a apelat la mprumuturi externe, inclusiv pentru consumul popula iei. Raportat la num rul de locuitori, datoria extern a Romniei (sub 400 $ pe locuitor), este mic fa de aceea contractat de alte ri din zon . Plata serviciului datoriei externe se face ns prin diminuarea consumului intern, n condi iile existen ei unei propor ii nsemnate de popula ie care tr ie te n s r cie (peste 40%). Referindu-ne n continuare numai la consumul final al popula iei, care cuprinde toate cump r rile de bunuri i servicii pentru satisfacerea nevoilor individuale ale membrilor gospod riilor rezidente n Romnia, inclusiv cheltuielile cu hrana i mbr c mintea militarilor (nu intr cump rarea de imobile, unelte i materiale necesare activit ii profesionale), constat m c nici dup 10 ani nu s-a ajuns la egalarea nivelului nregistrat n anul 1990. Pr bu irea nivelului fondului de consum al gospod riilor popula iei a fost cea mai puternic n anii 1992-1993. Recuperarea ulterioar a unei p r i din decalajul statistic nregistrat n prima parte a deceniului trecut nu este suficient pentru evaluarea pozitiv , deoarece, pe de o parte, la nceputul perioadei de referin nevoile de consum erau deosebit de mari i, pe de alt parte, n anii care au urmat au sporit aceste nevoi determinate de schimb rile produse n via a social de ansamblu, n modul i stilul de via al popula iei, n structura demografic a rii. ntre factorii de influen , enumer m aici pe cei datora i accentu rii inegalit ii sociale i a inegalit ii de consum. n aceste noi condi ii, valorile medii ale consumului provin din valori individuale foarte diferite (polarizate) pe grupurile de popula ie. Pe de o parte, un nivel sc zut al consumului la o mas relativ mare de popula ie aflat n s r cie sau la limita subzisten ei i, pe de alt parte, un nivel nalt de consum, inclusiv unul de lux al unui grup restrns. Or, pentru a scoate popula ia din zona s r ciei, este nevoie ca pe total s se dispun de resurse mai nsemnate dect la o distribu ie relativ omogen pentru ntreaga popula ie, cum era nainte de 1989.

6.2. Evolu ii n domeniul surselor standardului economic al popula iei relevate de diagnoza calit ii vie ii

Ioan M rginean Iuliana Precupe u Ana Maria Preoteasa

Continu m aici un studiu anterior (Ioan M rginean, Narcisa ambrea, Ion Voinea, 1994), cu inten ia de a continua i urm ri evolu iile din intervalul 1993-1999 n domeniul standardului economic n Romnia. n fapt, acest tip de analiz a rezultatelor cercet rilor de diagnoz a calit ii vie ii l-am demarat anterior (Ana B la a, Ioan M rginean, Gheorghe Socol, Ilie Sandu, 1992) i consider m a avea o relevan deosebit pentru surprinderea condi iilor materiale de via ale popula iei. Pentru nceput ne vom referi la venituri, pentru ca ulterior aten ia s se ndrepte spre cheltuieli i consum.

6.2.1. Veniturile disponibile


Avnd n vedere distan area n timp de perioada desf ur rii cercet rilor, nivelul ca atare al veniturilor poate fi de un interes mai sc zut acum (de i n perspectiva cunoa terii nu este de neglijat). Aici vom insista ns mai degrab asupra modific rilor intervenite n intervalul de referin , att de important pentru societatea romneasc postcomunist , privind raporturile dintre veniturile popula iei, sursele de venit i structura cheltuielilor de consum. Veniturile popula iei (gospod riilor familiale) sunt o component de baz , al turi de avere, cheltuieli i consum, a standardului economic, altfel spus, a condi iilor materiale de trai sau nivelului de trai. n vederea determin rii veniturilor popula iei, trebuie s se fac fa unor dificult i deloc neglijabile. Pe de o parte, este vorba de inventarierea tuturor surselor de venit. Or, nu toate sursele sunt declarate, chiar dac sunt licite, i cu att mai pu in cele ilicite. Pe de alt parte, unele persoane tind s declare venituri inferioare celor efective. O alt dificultate major n determinarea veniturilor este transformarea monetar a veniturilor n natur (produse i servicii), opera ie absolut necesar pentru a putea face compara ii ntre persoane i gospod rii.

252

Ioan M rginean, Iuliana Precupe u, Ana Maria Preoteasa

Prin strategia de cercetare adoptat , s-a urm rit reducerea erorilor n declararea veniturilor prin crearea unui context favorabil rememor rii i ncrederii. Astfel, nu s-a pus n discu ie caracterul licit, respectiv ilicit al veniturilor declarate. S-a solicitat s se indice pur i simplu valoarea i sursa venitului: salarii, activit i ca ntreprinz tor, activit i ocazionale, propriet ile, vnzarea de produse agricole, diferite transferuri sociale pensii, aloca ii etc., dona ii, alte venituri, oricare ar fi acestea pentru veniturile monetare , i cantit ile de alimente i b uturi consumate din produc ia realizat n gospod rie sau primite cadou. Totodat , la declararea veniturilor s-a solicitat participarea i a altor membri din gospod rie, nu doar a subiectului intervievat n cazul ntreb rilor de opinie. Mai preciz m c ntreb rile despre venit au fost precedate de cele referitoare la cheltuieli (aici tendin a n declara iile subiec ilor este de a supralicita), con tientizndu-se faptul c ntre cheltuieli i venituri se stabile te o anumit coresponden . Dac veniturile nu acoper cheltuielile declarate, nseamn c s-a consumat mai pu in dect s-a declarat ini ial sau s-a consumat i din alte surse (economii, mprumuturi). Dup cum veniturile r mase neutilizate cap t o anumit destina ie (economisire, investi ie etc.). Nu ne afl m totu i n situa ia de a identifica fiecare leu. n determin rile cu scop tiin ific ale veniturilor, nu se poate urm ri precizia din declara iile oficiale de venit (supuse sanc iunilor legale), suntem interesa i mai degrab s putem stabili o ordine de m rime a venitului fiec rei persoane i gospod rii familiale. La rndul lor, veniturile determinate prin declara ii sunt, ulterior, comparate cu diferite r spunsuri ale subiec ilor referitoare la nevoi, satisfac ia cu nivelul venitului ob inut, autoplasarea pe o scal a s r ciei/bog iei etc., pentru a surprinde ct mai complet semnifica ia lor pentru popula ie, n acord cu specificul cercet rilor de calitate a vie ii (detaliat n primul capitol al volumului), potrivit c ruia valorile de stare sunt supuse evalu rii celor c rora le este caracteristic acea stare. n cercet rile de diagnoz a calit ii vie ii, valorificate aici, s-a avut n vedere determinarea a a-numitului venit disponibil, cel cu care persoanele pot s - i cumpere bunuri i servicii pentru consum sau s i dea alt destina ie (economisire, investi ii). Venitul disponibil se ob ine prin sc derea din venitul brut a tuturor categoriilor de impozite directe i a contravalorii contribu iilor pentru sistemele de asigur ri sociale. La rndul s u, venitul brut este alc tuit din veniturile ob inute direct (din munc , proprietate etc.) de c tre o persoan (venitul de pia ) i/sau din diverse transferuri sociale de la bugetul na ional i/sau local. Culegerea datelor referitoare la venitul disponibil s-a realizat pentru toate persoanele din gospod ria familial a subiectului intervievat att n valori monetare, ct i nemonetare (autoconsumul din propria gospod rie, ajutoarele directe n produse i servicii). Ulterior, acestea au fost transformate n valori monetare la pre ul de pia ). Nu s-a luat n calcul

Evolu ii n domeniul surselor standardului economic

253

contravaloarea serviciilor primite cu titlul gratuit prin politicile publice (cheltuielile de la bugetul na ional i local care se fac direct pentru prestatorii de servicii c tre popula ie (educa ie, cultur , ngrijirea s n t ii, transport etc.). Trebuie deci s avem n vedere faptul c resursele materiale reale ale familiilor sunt superioare celor care includ numai veniturile i transferurile sociale directe determinate de noi. Neincluderea transferurilor indirecte este acceptabil la nivelul familiei, deoarece nici la consum nu sunt contabilizate. Luarea lor n calcul este necesar ns la nivel macrosocial, pentru a se determina valoarea fondului de consum efectiv al popula iei. De asemenea, i n cadrul diferitelor compara ii de structur a cheltuielilor. (Aceste ultime aspecte sunt surprinse n paragrafele 3 i 4 ale capitolului). Dintre tipurile de venituri men ionate, cele de pia se diferen iaz cel mai mult de la o persoan la alta. Prin impozitarea direct , contribu ii i transferuri se realizeaz o redistribuire a veniturilor, furnizndu-se prin sisteme de asigur ri i ajutoare sociale (protec ie social ) venituri i pentru persoanele care fie nu pot ob ine venituri directe, fie acestea sunt insuficiente. Rezultatul acestor redistribuiri reduce gradul de diferen iere dintre veniturile popula iei. Amploarea reducerii ine de natura politicilor publice adoptate ntr-o ar sau alta. Experien a istoric a ultimului secol conduce la concluzia c un anumit grad de inegalitate a venitului disponibil este favorabil competi iei i motiva iei umane pentru ca fiecare persoan s adopte o atitudine activ , n raport cu posibilit ile sale, pe pia a muncii pentru a- i m ri posibilit ile de c tig direct. Se creeaz astfel acel mecanism att de necesar ob inerii bun st rii individuale i de dezvoltare general a societ ii, mecanism care nu se manifest n condi iile for rii egalitarismului prin redistribuirea veniturilor. ndreptndu-ne aten ia spre venitul disponibil, constat m c , din momentul n care se fac diverse cheltuieli, o parte din venituri sunt destinate pl ii impozitelor indirecte (TVA, accize). Dup sc derea cuantumului impozitelor indirecte r mne venitul final. Prin urmare, se produce o nou configura ie a raporturilor dintre nivelul bun st rii personale i familiale n func ie de destina ia venitului disponibil, volumul i structura cheltuielilor de consum. Acesta din urm este dependent de nivelul venitului disponibil, dar i de talia i structura gospod riei familiale pentru care se asigur consumul dintr-un anumit venit, stilul de via adoptat, obiceiurile de consum etc. Venitul final se poate reg si n totalitate sau numai par ial n produse i servicii efectiv consumate. Persoanele i familiile lor care cheltuiesc toate sumele disponibile la un moment dat vor suporta propor ional o povar fiscal pe consum mai mare dect cei care nu epuizeaz venitul disponibil pentru cheltuieli de consum (tabel 6.2).

254

Ioan M rginean, Iuliana Precupe u, Ana Maria Preoteasa

Tabel 6.2. RAPORTURILE DINTRE TIPURILE DE VENIT N FUNC IE


DE MODELUL DE CONSUM AL GOSPOD RIEI (mil.lei) ChelVenit tuieli final pentru (VF) consum (CC) Gospod ria I 10 8 6 1 12,5 7 Gospod ria II 10 8 8 1,33 16,6 6,66 Gospod ria III 6 8 8 1,33 16,6 6,66 Not : Dac cele dou familii cu venit de pia egal ar avea acelea i nevoi de consum, impozitul indirect ra ionalizeaz consumul, dac ns nevoile de consum ale familiei a doua sunt mai mari, impozitul indirect sanc ioneaz consumul. Prin efectul s u, impozitul indirect poate arunca n zona s r ciei familia a III-a, care prin c tigul direct i transferurile sociale posibil se situa n afara acesteia, sau s adnceasc gradul de s r cie existent deja. Venit de pia (VP) Venit disponibil (VD) Impozit indirect Sum 20% din VD

A a cum am men ionat ns , aici ne vom referi numai la venitul disponibil. Cum era de a teptat, marea majoritate a persoanelor adulte din e antioanele noastre dispun de venituri individuale, permanente i/sau ocazionale, din munc , precum i din alte surse. n primul an de compara ie, respectiv 1993, 97% din subiec i nregistrau venit individual, iar n 1996 i 1999 cte 95% din total. Ct prive te gospod riile acestor subiec i, doar 3 pn la 7 gospod rii n cei trei ani nu au declarat venituri. Acest fapt ridic deja un semn de ntrebare. Prin modalitatea de lucru adoptat , chiar i atunci cnd nu sunt venituri monetare, consumul efectiv de produse (din orice surs ) se transform n valori monetare. Deci s-a consumat un venit dat de contravaloarea consumului de produse i servicii. Cum noi am urm rit determinarea venitului pe ntreaga lun anterioar datei investiga iei n familie, este exclus s se accepte lipsa oric rui consum pe o perioad de 30 de zile. Putem avea de-a face cu erori de nregistrare acceptabile din punct de vedere statistic, dar i cu ascunderea surselor de procurare a veniturilor. Totu i, din lipsa unor informa ii suplimentare, nu ne putem hazarda n specula ii privind situa ia acestor familii f r venit. Pe categorii ocupa ionale, veniturile individuale ale subiec ilor nregistreaz dinamici diferite. Dac n unele cazuri, a cum este cel al agricultorilor, de exemplu, constatam o u oar deteriorare n 1999 fa de 1993 i 1996 a propor iei veniturilor fa de venitul mediu pe e antion, ca i fa de celelalte ocupa ii, de in torii acestora din urm nregistreaz unele progrese, cu prec dere patronii, dar i personalul de specialitate, cadrele medii, muncitorii i chiar pensionarii i omerii (tabel 6.3).

Evolu ii n domeniul surselor standardului economic

255

Tabel 6.3. RAPORTURI NTRE VENITURILE INDIVIDUALE


(anii 1993, 1996, 1999) 1999 Baza Venitul Venitul muncimediu pe torilor e antion egal cu egal cu 1 1

1993 Baza Venitul Venitul muncimediu torilor pe egal cu e antion 1 egal cu 1

Muncitori omeri Pensionari Agricultori Cadre medii Personal de specialitate Patroni

1 0,4 0,7 0,7 1,2 1,4 -

1,1 0,4 0,7 0,8 1,3 1,6 -

1996 Baza Venitul Venitul muncimediu torilor pe e anegal cu 1 tion egal cu 1 1 1,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 1,2 1,3 2,2 2,5 2,4 2,7

1 0,4 0,8 0,5 1,2 1,7 2,4

1,3 0,5 1,0 0,7 1,6 2,1 3,1

ntr-adev r, raportat la venitul mediu pe e antion, agricultorii i diminueaz cota de la 0,8 la 0,7 n intervalul 1996-1999, omerii se situau mai bine n 1996 fa de 1993, dar n 1999 cad sub nivelul avut n 1993; pensionarii realizeaz un progres comparativ minim, la fel celelalte categorii ocupa ionale avute n vedere; personalul de specialitate a avut o situa ie mai bun n 1996 comparativ cu 1993, ca i cu 1999, ultimul an fiind totu i mai favorabil ca primul. Constat m c agricultorii au nregistrat diminuarea mai drastic a veniturilor lor (de la 0,7 la 0,5); patronii scad de la 2,5 la 2,4 n intervalul 1996-1999; omerii r mn la acela i nivel (0,4) ca i cadrele medii (1,2), n timp ce pensionarii i personalul de specialitate nregistreaz un u or progres. Cu referire la pensionari, este de re inut efectul cumulat a dou procese. Unul din aceste procese este de natur vital , respectiv decesul, n intervalul 1993-1999, al multor pensionari cu pensii mici i ie irea la pensie a altora cu pensii mai bune comparativ cu perioada anterioar anului 1990. Nu este vorba deci de o mbun t ire de ansamblu a situa iei materiale a pensionarilor, ci de o accentuare a diferen ierii de venit ntre vechii i noii pensionari. Pentru segmentul de popula ie din e antion, raportul maxim ntre veniturile individuale disponibile este de 1 la 6 ( omeri - patroni). Se poate considera c aceast inegalitate de venit este acceptabil . Sunt totu i alte aspecte care se constituie n semnale de avertizare, respectiv resursele

256

Ioan M rginean, Iuliana Precupe u, Ana Maria Preoteasa

precare de consum pentru categoriile de popula ie cele mai defavorizate ( omeri, agricultori, pensionari), iar n cadrul acestora, a familiilor mai numeroase, n care propor ia celor f r venit individual o dep e te pe cea a celor cu astfel de venituri, unde exist nevoi speciale de cheltuieli pentru ngrijirea s n t ii. La rndul lor, obiceiurile de consum vicioase (fumat, abuz de alcool, jocuri de noroc etc.), ca i o proast administrare a veniturilor diminueaz bun starea material a multor familii i n special a copiilor din aceste familii. De altfel, autoevaluarea raportului dintre veniturile familiei i nevoi ne dezv luie un tablou dramatic (tabel 6.4).

Tabel 6.4. VENITURILE I NEVOILE SUBIECTIVE DE CONSUM ALE FAMILIILOR


-% Veniturile familiei: Total subiec i 1999 1996 1993 40 34 25 1998 37 39 16 6 1 Panel 1997 37 36 19 6 1 1996 34 36 21 7 1

1.Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 2.Ajung numai pentru strictul 37 37 35 necesar 3.Ajung pentru un trai decent 16 21 30 4. Ajung i pentru cump rarea unor bunuri mai 6 7 8 scumpe 5. Au tot ce le trebuie 0 0 1 Not : Diferen ele pn la 100% reprezint nonr spunsuri.

De aceast dat nu se mai pune problema celor ctorva familii care nu au declarat venit, ci a unei p r i extrem de ngrijor toare aflate n situa ie material precar . n fapt, constat m o deteriorare semnificativ a situa iei percepute privind raportul venituri-nevoi de consum ale familiilor popula iei studiate, n perioada 1993-1999. Fenomenul semnalat este sus inut i de r spunsurile nregistrate pe popula ia panel n perioada 1996-1998. Diferen iat pe categorii de popula ie pentru anul 1999, discrepan ele cele mai severe ntre venituri i nevoi se reg sesc la persoanele f r coal i coal general neterminat (66% declar c nu le ajung veniturile nici pentru strictul necesar), urmeaz pensionarii i omerii (53%) etc. Cea mai bun situa ie o au speciali tii cu studii superioare (unde totu i 11% se afl n s r cie subiectiv ). Nici n acest ultim caz ns nu avem de-a face cu o situa ie deosebit de favorabil att timp ct nici un subiect nu a declarat c familia lui "reu e te s aib tot ce i trebuie". Valorile nregistrate la aceast variant de r spuns pot fi considerate mai degrab erori, fiind cuprinse ntre 0 i 1,6% din totalul subiec ilor pe categorii de popula ie.

Evolu ii n domeniul surselor standardului economic

257
ILE -%-

Tabel 6.5. ESTIMAREA VENITURILOR FAMILIEI N RAPORT CU NECESIT (ANUL 1999)


Nr. subiec i 1. Nu ne ajung nici pt. strictul necesar 2. Ne ajung numai pt. strictul necesar 3. Ne ajung pt. un trai decent, dar nu ne putem permite cump rarea unor obiecte mai scumpe 18,2 14,9 11,8 18,8 28,8 31,0 9,7 6,7 9,6 25,2 12,7 26,3 4,3 13,6 16,9 24,2 14,9 31,0 14,1 18,5 20,0 18,0 8,7 4. Reuim s cump r m i unele obiecte mai scumpe

5. Reuim s avem tot ce ne trebuie, f r mari eforturi

Sexul : Masculin Feminin Ocupa ii: Agricultori Muncitori Tehnicieni Ocupa ii cu studii superioare Pensionari Casnice omeri Specificul activit ii: Salaria i Lucr tori pe cont propriu Patroni Preg tirea colar : F r coal ; coal general neterminat coal general coal profesional Liceu coal postliceal Studii superioare Mediul: Rural Urban Categorii de vrst : Persoane tinere (18-30 ani) Persoane adulte (31-60 ani) Persoane vrstnice (61 ani i peste)

566 629 335 250 104 116 216 45 104 405 362 19 210 339 207 244 74 116 545 650 265 678 252

37,8 41,3 48,1 31,6 17,3 11,2 53,2 62,2 52,9 23,5 47,5 15,8 66,2 46,3 39,1 25,0 28,4 11,2 44,8 35,4 31,6 38,6 50,8

35,2 38,0 35,5 42,4 40,4 44,0 34,7 26,7 31,7 41,2 35,6 36,8 26,7 36,3 36,2 39,3 48,6 44,0 35,6 37,5 35,5 36,9 37,3

6,5 5,1 2,3 6,0 13,5 13,9 1,9 4,4 3,8 8,9 1,9 21,1 1,4 1,8 6,3 9,8 8,1 13,8 3,5 7,7 10,9 5,3 1,6

1,1 0,3 0,8 -

1,0 0,3 1,0 1,6 0,7 0,3 1,1 0,4 -

Not : Diferen ele pn la 100% reprezint nonr spunsuri.

258

Ioan M rginean, Iuliana Precupe u, Ana Maria Preoteasa

6.2.2. Sursele de venit


Contribu ia diferitelor surse la constituirea veniturilor popula iei are o semnifica ie social general , ntruct ea se structureaz n func ie de o serie de mecanisme social-economice care func ioneaz la un moment dat n societate. De aceea, este de a teptat ca n perioada anilor scur i de la debutul transform rilor postcomuniste s se fi produs anumite schimb ri n ceea ce prive te aportul unei surse sau alteia n venitul popula iei. Mai exact, n cazul concret al Romniei, am urm rit apari ia i evolu ia unor surse noi de venit. Este evident c intereseaz n primul rnd acele surse de venit care se asociaz cu nt rirea statutului de independen economic a popula iei i familiilor acestora, respectiv veniturile din propriet i, activit i ca ntreprinz tor, vnzarea de produse agricole. La un prim nivel, vom pune fa n fa veniturile din salarii comparativ cu cele provenite din activitatea ca ntreprinz tor i din proprietate. Or, n aceast privin se constat o tendin de diminuare a prezen ei salariilor ca surs de venit a gospod riilor familiale. Astfel, dac n 1993 54,2% din subiec i i 72,6% din gospod riile lor nregistrau venituri din salarii, la nivelul anului 1999, valorile respective se reduc la 35,9% i 46,7%. Cu toate acestea, ponderea salariilor n venitul individual i al gospod riei familiale r mne relativ constant . Acest fapt denot o competitivitate mai nalt a veniturilor din salarii fa de alte venituri (tabel 6.6).

Tabel 6.6. SURSE DE PROVENIEN


A VENITULUI INDIVIDUAL I AL GOSPOD RIEI FAMILIALE

(1993, 1999)
-%Venituri din salarii % subie ci (1) % din venitul individual (2) R 2/1 % din venitul gospod riilor (4) R 4/3 % subiec i (9) 49,2 4,6 0,1 2,5 0,2 21,8 1,8 4,3 1,3 2,3 0,7 0,3 2,2 0,7 35,9 % din venitu l individual (10) 45,6 1,3 56,3 % din venitul gospod riilor (12) 46,7 3,1 0,7 % gospo -d rie (3) 46,3 9,1 0,1 8,2 0,3 1,8 0,5 0,8 72,6 R 12/11 1993 1999 R % gos10/9 pod -rie (11)

54,2 1,1 0,3

0,8 1,0 0,3

7,0 8,7 1,4 27,3 2,1 66,1 3,5 15,1 100% 1,6 0,2 3,2 66,1 2,7 21,9 100% 0,8 0,3 0,2 64,4 6,9 0,7 12,1 0,8 0,5 0,4 9,8 36,9 10,8 44,4 0,5 3,6 1,4 1,4 11,8 0,4 0,04 0,1 0,3 11,9 14,4 31,0 0,6 7,2 1,3 18,3 0,4 1,5 10,7 100%

6,2

0,9

8,1

3,3

0,4

9,1

9,4

1,0 0,6 0,3 0,6 0,6 7,5 0,1

11,1 17,7 46,9 9,1 51,0 1,3 3,3 64,4

5,4 5,5 2,3 1,3 17,8 0,5 1,0 15,7 100%

0,5 0,3 0,05 0,1 3,4 0,4 0,02 0,2

Salarii Activit i ca ntreprinz tor Proprietate Vnzarea produselor agricole Activit i ocazionale Aloca ii copii omaj Pensii Burse Alte venituri (aloca ii etc.) Autoconsum

259

260

Ioan M rginean, Iuliana Precupe u, Ana Maria Preoteasa

ntr-adev r, cea de a doua grup de venituri, aceea legat de natura transform rilor economice, nu a avut puterea de a surclasa veniturile din salarii. n intervalul 1993-1999, evolu iile grupei de venituri provenite din liber ini iativ cunoa te o dinamic deosebit de lent : de la 8,4% n 1993 la 11,7% n 1999 pentru subiec i i de la 10,4% la 13,6% pentru familii. Nici ponderea acestor surse n totalul veniturilor nu este una deosebit de semnificativ (de la 15,4% la 15%, respectiv, de la 8% la 9,2%). Dac analiz m ns ceea ce am denumit randamentul surselor de venit, activitatea ca ntreprinz tor este de departe cea mai profitabil (1,1% din subiec i contribuie cu 9,1% din veniturile individuale n 1993 (raportul are valoarea 8,2). La rndul s u, proprietatea are nc un rol modest n furnizarea de venituri, iar vnzarea de produse agricole are valori oscilante de la un an la altul i i diminueaz randamentul. Valoarea randamentului respectiv se reduce n anii analiza i la 2,7-2,3. Ct prive te randamentul salariilor, raportul are valoarea 0,8 n 1993 i 1,3 n 1999. De men ionat c ntre 3 i 4% din subiec i au un al doilea loc de munc . O caracteristic aparte a surselor de venit ale popula iei Romniei o reprezint ponderea excesiv a autoconsumului. Aproximativ 2/3 din subiec i ( i familiile lor) realizeaz produse n gospod rie sau le primesc. Propor ia autoconsumului n venitul individual i al gospod riei este ns redus , randamentul fiind cuprins ntre 0,1 i 0,3. Veniturile sociale (aloca ii, pensii, burse) ocup i ele un loc important ca surs de venit a popula iei, cu randamente ns modeste.

6.2.3. Cheltuielile de consum n gospod rie


Stabilirea cheltuielilor de consum s-a realizat innd cont de sumele pl tite efectiv pentru achizi ionarea unor produse (alimente, b uturi, ig ri, articole de mbr c minte i nc l minte) i servicii. La aceste cheltuieli s-a ad ugat consumul alimentar din surse proprii, ob innd nivelul total al cheltuielilor. Toate analizele s-au f cut innd cont de consumul n gospod rie. n timp ce venitul se poate separa pentru fiecare membru de familie (sau gospod rie), cheltuielile pentru anumite produse se realizeaz nediferen iat (produsele alimentare, b uturi, ntre inerea locuin ei). Pentru aceast analiz am folosit datele ob inute n cercetarea Diagnoza calit ii vie ii n anii 1993, 1996 i 1999. O analiz am nun it a consumului pentru 1993 a fost realizat de M d lina Tatu (Calitatea vie ii nr.5/1994). n anul 1999, n 56% din familii s-a apreciat c nu s-a f cut fa cheltuielilor necesare n luna anterioar , iar pentru o propor ie mai mic (44%), veniturile disponibile au acoperit cheltuielile. Un num r mic de familii (6%) au reu it s fac economii. Pentru 80% din cei care au economisit, suma respectiv este sub nivelul salariului mediu pe e antion. Prin acumul ri n timp, s-a ajuns ca doar 20% din familii s dispun de fonduri

Evolu ii n domeniul surselor standardului economic

261

de rezerv , la care ar putea apela n caz de nevoie, iar 12% au i procedat astfel pentru a face fa cheltuielilor lunii de referin (cea anterioar culegerii datelor n teren). Datele din cei trei ani de compara ie (octombrie 1993, octombrie 1996 i noiembrie 1999) arat c valorile cheltuielilor popula iei sunt eterogene i predomin n cei trei ani gospod riile cu cheltuieli ce se aflau sub media e antionului na ional (Pentru anul 1993, *graficele 6.4., 6.5., 6.6.).

Grafic 6.4. CHELTUIELI TOTALE


1993
500 400

Grafic 6.5. CHELTUIELI TOTALE


1996
100

75

Frecventa

300

50
200

25
100

0
100000,00 300000,00 200000,00 400000,00

1000000,00 3000000,00 2000000,00 4000000,00

Cheltuieli totale (cu autoconsum)

Grafic 6.6. CHELTUIELI TOTALE


1999
30

20

10

0 0,00 5000000,00 10000000,00 2500000,00 7500000,00

262

Ioan M rginean, Iuliana Precupe u, Ana Maria Preoteasa

n 1993, valoarea medie a cheltuielilor pentru gospod riile cuprinse n e antion a fost de 127.222 lei. Infla ia a f cut ca suma s nu mai aib nici o relevan peste ani. Analiza distribu iei arat c valoarea majorit ii cheltuielilor se afl sub aceast valoare medie. Mediana (punctul ce indic 50% din frecven e) se afl n stnga mediei, avnd valoarea de 111.000 lei. Aceast distribu ie a cheltuielilor demonstreaz eterogenitatea lor. 24 de gospod rii au cheltuit sub 20.000 lei, n timp ce doar 42 dintre gospod riile investigate dep esc 300.000 lei. i n 1996 se ntlne te aceea i situa ie. Valoarea medie a cheltuielilor totale este de 654.811 lei. Peste 50% (mediana are valoarea de 541.227 lei) dintre gospod rii au declarat un cuantum al cheltuielilor sub aceast medie i doar 3,2% din sumele declarate dep esc 1.500.000 lei. n 1999, media aritmetic a cheltuielilor totale ale gospod riilor este de 2.575.912 lei. Ca i n celelalte dou cazuri, se constat o deplasare spre stnga a distribu iei, ar tnd astfel c predomin gospod riile cu cheltuieli sub medie (valoarea medianei este de 2.230.203 lei). n marea majoritate a cazurilor investigate n cei trei ani, peste 75% din veniturile gospod riei sunt destinate consumului. Anii 1996 i 1999 arat c mai mult de 50% din gospod riile incluse n e antion dep esc limita veniturilor lunare pentru consum. n 1999, 7,4% din persoanele investigate declar c au cheltuieli mai mari dect dublul veniturilor, iar n 1996, 8,3%. Aceast situa ie este par ial explicabil prin nedeclararea corect a veniturilor (subevaluarea lor), dar i prin sc derea nivelului de trai.

Grafic 6.7. RAPORTUL CHELTUIELI I VENITURI TOTALE N RNDUL


POPULA IEI INVESTIGATE

Ponderea n rndul popula iei investigate

60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Peste 100% 75-99% 50-74% 25-49% 0-24%

1993

1996

1999

Ponderea cheltuielilor n veniturile totale

Evolu ii n domeniul surselor standardului economic

263

Pentru acoperirea decalajului real dintre veniturile i cheltuielile unei luni se apeleaz la rezerve proprii i la mprumuturi. Am constatat ns c numai o mic parte din gospod rii au fonduri de rezerv pe care le pot utiliza n situa ii de deficit financiar. Ct prive te mprumuturile, acestea se constituie ntr-un caz aparte. Pentru luna octombrie 1999, nu mai pu in de 37% din familii (conform declara iilor lor) s-au mprumutat pentru cheltuielile curente i aproape 3% pentru a cump ra bunuri de folosin ndelungat . Analiznd statutul mprumuturilor, cele mai multe ntrajutor ri ntre rude i cuno tin e, constat m c ele nu sunt efectiv o surs de venit i, cu att mai pu in un tip de economie, ce ar ntrzia dezvoltarea societ ii prin ocolirea sistemului bancar, cum se apreciaz uneori. Este vorba de un mod de gestionare a resurselor prin cheltuieli anticipate n raport cu veniturile proprii. Oamenii se mprumut cu cteva zile nainte de a dispune efectiv de venitul propriu i napoiaz mprumutul cnd s-a f cut alimentarea bugetului familial cu venitul respectiv, schimbndu- i adesea statutul ntre ei, respectiv cel care se mprumut la un moment dat mprumut la rndul lui ulterior pe mprumutatul s u sau pe altcineva. Prin urmare, nu se poate spune c se tr ie te din mprumuturi, ci cu mprumuturi. Valoarea mprumuturilor este deosebit de mare (majoritatea dep esc 1/2 din salariul mediu) i o bun parte (1/5) sunt mai mari dect salariu mediu, a a nct, dac nu s-ar returna n termen scurt, s-ar acumula restan e ce ar face imposibil continuarea sistemului. Evident, sunt cazuri n care blocajul se produce, unele persoane (familii) devin insolvabile i sunt eliminate din sistemul de ntrajutorare. O alt strategie adoptat n lipsa veniturilor este ntrzierea la plata utilit ilor (energie, ap , combustibil). Pe termen lung ns , acestea, ca i mprumutul cu dobnd , conduce la executarea silit ce se poate solda cu restric ii severe ale consumului curent, vnzarea unor bunuri din gospod rie, evacuarea din locuin a chiria ilor, vnzarea locuin ei proprietarului dator etc., fiecare dintre m surile de mai sus afectnd calitatea vie ii celor n cauz .

6.3. Costurile sociale n perioada de tranzi ie

Adina Mih ilescu

6.3.1. Minimul de trai decent


n contextul actual, o economie nu se mai poate baza pe teoria minii invizibile enun at la nceputurile pie ei libere de Adam Smith, ci trebuie s se bazeze i pe interven ia statului, ca urmare a complexit ii problemelor i a imposibilit ii de rezolvare doar prin mecanismele clasice de pia , respectiv cerere i ofert . Cu att mai mult este valabil acest fapt n Romnia, aflat la nceput de drum spre o economie de pia liber , unde unele persoane nu se mai pot sus ine singure sau cu ajutorul familiei i atunci societatea trebuie s intervin i s le ofere protec ie. Se contureaz dou roluri fundamentale pentru un stat al bun st rii: unul politic i altul economic. Din punct de vedere politic, el trebuie s apere drepturile oamenilor, cum ar fi: dreptul la munc , la asisten social n caz de b trne e sau boal , la alte servicii sociale. Al doilea rol, cel economic, conduce la interven ia statului n reglarea jocului for elor de pe pia a liber , n vederea: garant rii unui venit minim indivizilor i familiilor acestora echivalent cu posibilitatea de supravie uire; protej rii popula iei n confruntarea cu omajul, infla ia, boala etc.; accesului n mod echitabil al popula iei la un standard de via ct mai ridicat, n raport cu o gam predeterminat de servicii i produse. Aprecierea standardului de via al popula iei se poate realiza prin metode diverse: normativ , structural , subiectiv etc. n conjunctura economic a Romniei, metodele structurale i subiective sunt mai pu in adecvate scopului urm rit. Metoda structural proiecteaz modelul de consum anterior ntr-o perioad viitoare, problema constnd, pe de o parte, n dispari ia unor produse sau servicii de pe pia i n apari ia altora, iar pe de alt parte, datorit pre urilor i tarifelor la m rfuri i servicii destinate consumului

Costurile sociale n perioada de tranzi ie

265

popula iei, care cunosc cre teri n propor ii mari i diferite, se schimb ponderea diverselor grupe de cheltuieli, afectnd comparabilitatea n timp. Metoda subiectiv se bazeaz pe aprecierile subiec ilor, care de multe ori sunt lipsite de rigurozitate, prin identificarea nevoilor lor de consum cu aspira iile. Indicatorul nivel minim de trai, avnd o diversitate att de mare i fiind n strns leg tur i cu gradul de civiliza ie atins de ara respectiv , este aproape imposibil de cuantificat la scara societ ii, de aceea cercetarea de profil a pus n eviden , pe lng caracterul obiectiv i pe cel subiectiv rezultat din aprecierea subiectului investigat. ntr-un articol din Revista economic nr. 52 din 1979, Vladimir Trebici aprecia c ntre bun stare i calitatea vie ii, ntre nivelul de trai i fericire raportul dialectic este cel dintre condi iile i premisele pe care le creeaz societatea condi ii obiective i perceperea acestora n con tiin a individual i colectiv , reprezentnd condi iile subiective. O defini ie de lucru ce nuan eaz condi iile concrete social-istorice sunt enun ate i de economistul i viitorologul B. de Jouvenel astfel: un ansamblu de posibilit i oferite individului de c tre societate spre a- i desf ura existen a n condi ii optime, de a dispune de produsele ei i de a-i utiliza serviciile n concordan cu trebuin ele i dorin ele proprii (apud Ernest Victor, Ma ek, 1988). Metoda normativ , adoptat i de Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, ra ional aplicat , permite o mai bun abordare a nevoilor unei persoane pentru c ia n considerare modelele de consum existente n societate, dar cuantumurile nu depind de nivelurile de consum nregistrate la un moment dat, ci de ceea ce se consider , n baza unor studii speciale, c este necesar. Totu i, componenta de consum specific popula iei n orice societate, orict de dezvoltat ar fi, nu este uniform . Diversitatea situa iilor existente, accesul la un loc de munc bine pl tit, integrarea i afirmarea n societate, adaptarea la cerin ele postului ocupat conduc la diferen e i aspira ii de via i consum extrem de diferite. Desigur c acest consum este n strns leg tur cu o serie de factori: venituri, profesie, locul de provenien , tradi ii, obiceiuri, nivel de preg tire, educa ie, starea de s n tate etc., dar mai ales cu procesele social-economice care au loc n fiecare ar i nivelul de dezvoltare economic atins de ara respectiv . Minimul decent de trai presupune calculul necesarului de resurse pentru consumul curent alimentar, mbr c minte, nc l minte, locuin , servicii completat cu o component de educa ie i formare profesional care s -i favorizeze afirmarea i cu una de statut social care s permit dezvoltarea i participarea individului n societate. Minimul de subzisten prevede aspecte legate de supravie uirea unei persoane, n condi iile unui ajutor public pe termen scurt, n vederea

266

Adina Mih ilescu

reintegr rii persoanei respective n societate. Este diferit de minimul decent tocmai prin aceste elemente de dezvoltare i afirmare social a unei persoane, care la supravie uire nu sunt prev zute. Infla ia, omajul, deteriorarea veniturilor i alte costuri sociale suportate de popula ie au determinat pe parcurs necesitatea unui calcul al acestor minimuri, care se raporteaz la condi iile i resursele societ ii la un moment dat, exprimnd costul vie ii n baza unor standarde general acceptate. n contextul socio-economic al Romniei i al fenomenelor ce se vor manifesta n viitor, printre problemele de mare importan care se impun solu ionate st i problema s r ciei, ca pol opus calit ii vie ii, ce va fi n aten ia societ ii i a organismelor abilitate ale statului. Speciali ti ai UE au apreciat nc din 1984 c s race sunt considerate persoanele, familiile i grupurile de persoane ale c ror resurse (materiale, culturale i sociale) sunt tot att de slabe nct ele sunt excluse de la modurile de via minime acceptabile n statul n care tr iesc (EUROSTAT, 19 decembrie 1984). Literatura sociologic define te nivelul minim de trai ca nevoiobliga ii (P.H. Chombart de Lauwe, 1972), respectiv acele nevoi de consum a c ror satisfacere reprezint un imperativ nu numai pentru individ i familia sa, ci i pentru puterea public . n cele ce urmeaz vom vedea care este costul vie ii popula iei Romniei i ct sunt de ajutate acele categorii defavorizate ale societ ii prin politicile de protec ie social .

6.3.2. Costurile sociale n evolu ia Romniei spre economia de pia


Pentru rile care, timp de cteva decenii, s-au ab tut de la evolu ia normal , adoptnd sistemul de economie centralizat , impropriu manifest rii legilor economice, procesul de revenire la economia de pia fiind ntr-un anumit fel reluarea unui curs ntrerupt, este nso it de efecte contradictorii extrem de puternice asupra popula iei. O parte nsemnat din aceasta este afectat grav sau mai pu in grav de procesele i fenomenele care au loc. Amploarea priva iunilor materiale i spirituale la care sunt supuse anumite segmente ale popula iei, pe diferite planuri ale vie ii, a inciden elor de ordin psihic ale acestor priva iuni sunt att rezultatul dificult ilor obiective care decurg din statornicirea unei economii cu mecanisme de reglare diferite de cele cunoscute anterior, ct i al priceperii factorului uman, al clasei politice n primul rnd, de a dirija schimb rile. Capacitatea diriguitoare a acestei clase i pune pecetea nu numai pe adncimea efectelor sociale negative, dar i pe durata men inerii efectelor respective la nivelul cel mai ap s tor, precum i pe sistemul de mijloace utilizate pentru diminuarea unor asemenea efecte.

Costurile sociale n perioada de tranzi ie

267

Aceste suferin e ale unei p r i importante din popula ie, definite n literatura de specialitate costuri sociale, sunt caracteristice economiilor de pia i ele se manifest pe multiple planuri. Observarea realit ii permite urm toarea structurare a costurilor sociale: a. costuri obiective, cele ce decurg din desf urarea propriu-zis a fenomenelor i proceselor, ce nu pot fi ocolite; b. costuri produse de erori n politica economic i financiar , de sl biciuni i neajunsuri ale legisla iei; c. costuri rezultate din reparti ia veniturilor ntre diferite categorii de popula ie, n interiorul societ ii. Con inutul costurilor sociale se manifest , n modul cel mai dureros, prin lipsurile i suferin ele materiale ale diverselor categorii ale popula iei. Totodat , la nivelul popula iei, aceste costuri includ i suferin e morale, lipsuri educa ionale i alte efecte pe plan spiritual. Astfel, n cazul omerilor pot ap rea st ri de apatie, de blazare, de insatisfac ie etc. Costurile sociale i au sursa n situa ia economic intern . Or, a a cum se tie, dup 1989, economia romneasc nu numai c nu s-a men inut la nivelul din perioada anterioar , perioad n care nregistrase o modificare negativ a trendului, dar a cunoscut un declin nsemnat. Pe acest fond s-au manifestat i se manifest astfel de fenomene cum sunt infla ia i omajul. Totodat , solu iile adoptate de stat n vederea protec iei celor afla i n suferin s-au dovedit i se dovedesc n continuare, mai ales din lips de mijloace, incapabile s opreasc agravarea situa iei i cu att mai pu in s determine ameliorarea acesteia. Ca urmare, se poate spune c , n ara noastr , prin amploarea i implica iile pe care le cunosc, costurile sociale sunt tot mai greu de suportat, att de popula ie, ct i de stat. n cele ce urmeaz vom face o analiz a fenomenelor i proceselor care provoac neajunsuri materiale unei p r i importante din popula ie, aspectele negative de ordin spiritual i eforturile f cute de stat pentru contracararea acestor neajunsuri.

6.3.3. Discrepan a dintre evolu ia pre urilor i veniturile popula iei


Fenomenul care are repercusiuni, la scar na ional , asupra condi iilor de trai ale popula iei este infla ia, manifestat , n modul cel mai clar, prin cre terea pre urilor la bunurile i serviciile de consum. Rezultat al evolu iei nefavorabile a raportului dintre cerere i ofert , n condi iile regimului de pre uri liberalizate, cre terea pre urilor a devansat, mai tot timpul, cu mult, m rirea veniturilor nominale i, ca urmare, a determinat diminuarea puterii de cump rare a acestor venituri.

268 6.3.3.1. Evolu ia veniturilor salariale medii nete n raport cu pre urile

Adina Mih ilescu

n intervalul octombrie 1990-2000, pre urile i tarifele la bunurile i serviciile de consum au crescut de peste 1.248 de ori (tabel 6.7), n timp ce veniturile salariale medii nete au crescut de numai 690 ori. Lund luna octombrie din perioada 1990-2000, evolu ia pre urilor i a veniturilor salariale medii nete este cea prezentat n tabelul urm tor:

Tabel 6.7. INDICII PRE URILOR I AI VENITURILOR SALARIALE MEDII NETE, N LUNA OCTOMBRIE, DIN PERIOADA 1990-2000
Anul Indicii veniturilor salariale medii nete Indicii preturilor 1/2 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1990=100% 1999 2000

287,8 352,6 81,6

705,3 1035,0 68,1

2335,4 4291,3 54,4

4700,7 8103,3 58,0

7106,4 10073,5 70,5

10973,4 14615,4 75,1

23350,7 39345,8 59,3

34297,7 57931,6 59,2

51305,9 87332,5 58,7

69045,1 124803,8 55,3

Raportnd indicele veniturilor salariale medii nete la indicele pre urilor, rezult c , n octombrie 2000 fa de octombrie 1990, puterea real de cump rare a sc zut cu circa 45%. Altfel spus, cu veniturile salariale medii din octombrie 2000 se putea cump ra circa 55% din ceea ce s-a putut cump ra n octombrie 1990. Un caz aparte putem considera c tigul salarial din agricultur , care a putut acoperi 44% din cheltuieli (tabel 6.8), indicatorul variind de la 26% n anul 1999 pn la 56% n 1996.

Tabel 6.8. DINAMICA C TIGULUI SALARIAL MEDIU N AGRICULTUR N RAPORT CU INDICELE PRE URILOR, N INTERVALUL DE TIMP 1991-1999
1991 Indicele c tigului salarial mediu net n agricultur Indicele pre urilor 1/2 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1990=100% 1999

188,2 352,6 53,4

478,1 1035,0 46,2

1367,5 4291,3 31,9

3148,1 8103,3 38,8

4771,3 10073,5 47,4

8196,3 14615,4 56,1

15540,2 39346,9 39,5

23640,0 57933,2 40,8

32461,8 124803,8 26,0

Costurile sociale n perioada de tranzi ie

269

Puterea de cump rare a salariului mediu net lunar nu a avut cre teri spectaculoase pe parcursul intervalului 1991-1999 ultimul an marcnd un aport de numai 26% al salariului net privind achizi ionarea diverselor produse de pe pia . Diferen ierea nivelurilor de salarizare de la un domeniu la altul i mai ales dinamica diferit 1 au defavorizat n propor ii variate diversele grupe de salaria i. Acest fapt rezult din datele urm toare (tabel 6.9):

Tabel 6.9. DINAMICA VENITURILOR SALARIALE MEDII


NETE PE DIVERSELE RAMURI N PERIOADA 1990-2000 (octombrie 1990 = 100) %
Ramuri: (0) 1993 (1) 1994 (2) octom brie 1995 (3) 1996 (4) 1997 (5) 1998 (6) 2000 (7) col. (6)/ Indice general preuri oct. 98 (8) 60,5 73,6 55,3 col.(7)/ Indice general pre uri 2000 (9)

1. Industrie 1.1. extractiv 1.2. prelucr toare 1.3. energie electric i termic 2. Agricultur 3. Construc ii 4. Transporturi 5. Comer 6. Hoteluri i restaurante 7. nv t mnt 8. S n tate 9. Administra ie public

2518,2 2803,8 2325,6

4863,0 5567,9 4 590,7

7670,5 8365,2 7370,2

12417,8 13232,6 11842,3

25892,6 29314,5 23935,2

36830,6 41307,5 34266,5

72595,1 85978,9 66938,9

58,2 68,9 53,6

2481,9 1882,6 2287,5 2493,8 2475,1 2352,0 2091,4 2194,5 1826,6

5914,5 3632,1 4346,5 5282,5 4899,7 4402,7 4797,4 4782,8 3664,4

7869,9 5505,0 6613,0 7071,0 7669,8 6942,1 7434,4 5945,7 5319,0

12850,7 8288,7 10157,6 11820,9 11031,8 10148,3 9661,4 8605,4 7447,4

31822,6 15715,5 20675,1 25919,6 23444,9 20621,7 24276,8 18806,4 17196,8

44912,9 23906,6 30345,9 34394,8 34213,9 31689,4 36392,2 30451,6 34717,4

83147,0 50176,7 56294,7 72640,2 65010,1 63908,7 76587,2 70159,8 73663,9

77,6 35,9 48,3 55,2 57,0 47,6 60,7 49,1 48,7

66,6 40,2 45,1 58,2 52,1 51,2 61,4 56,2 59,0

Sursa: Buletin statistic trimestrial nr.3/1998, p. 25, CNS, Bucure ti.

Aceast evolu ie i are cauzele n presiunile revendicative, n grevele declan ate de salaria ii din diferite domenii de activitate, ncepnd cu anul 1990.

270

Adina Mih ilescu

Potrivit datelor din ultimele coloane, cei mai afecta i, n ceea ce prive te puterea de cump rare a veniturilor lor salariale, au fost salaria ii din agricultur , din nv mnt, din construc ii i din s n tate. Sesiz m o real mbun t ire a puterii de cump rare a salaria ilor din administra ia public ncepnd din octombrie 1998, ct i a celor din sectorul hoteluri i restaurante. Amploarea dificult ilor n care se zbat multe familii de salaria i din ara noastr rezult i din gradul de acoperire a nivelurilor minime de trai de veniturile salariale medii nete, la care, n cazul familiilor cu copii n ntre inere, se adaug i aloca iile acordate de stat. Dac se ia o familie alc tuit din patru persoane (cuplu de p rin i plus doi copii minori), un venit salarial mediu net i aloca iile cuvenite copiilor au putut acoperi, n toat perioada 1990-2000 doar o parte din necesarul unui trai decent, oscilnd ntre 72% n 1990 i 37% n 2000 (a se vedea tabel 6.10). Deosebit de grav este faptul c , dac n octombrie 1990, un venit salarial mediu net la nivelul economiei na ionale plus aloca iile cuvenite celor doi copii permiteau familiei luate ca exemplu s acopere necesarul de consum estimat pentru minimul de subzisten , n continuare aceste venituri, luate laolalt , s-au aflat cu mult sub acest minim. Pentru familiile de salaria i ale c ror venituri se situeaz sub media pe economia na ional , condi iile de via sunt, de foarte multe ori, crncene (anexa 4).

Tabel 6.10. EVOLU IA GRADULUI DE ACOPERIRE A MINIMULUI 2 DE VENITURILE SALARIALE DE TRAI DECENT I DE SUBZISTEN MEDII NETE PLUS ALOCA IILE PENTRU COPII,
N LUNA OCTOMBRIE, DIN PERIOADA 1990 - 2000 %
Anul Venitul salarial mediu net plus aloca iile a doi copii/ Minimul de trai decent Venitul salarial mediu net plus aloca iile a doi copii/ Minimul de subzisten 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

71,9

56,7

46,2

37,3

38,7

46,9

49,5

43,3

42,1

38,0

37,1

117,1

93,6

76,3

61,6

63,9

77,4

81,6

71,4

69,4

62,7

61,2

Gradul de acoperire a celor dou niveluri minime de trai a fost determinat prin raportarea veniturilor salariale medii nete plus aloca iile pentru copii la nivelurile minime stabilite de un colectiv de cercet tori din ICCV condus de dr. Gheorghe Barbu.

Costurile sociale n perioada de tranzi ie

271

6.3.3.2. omajul o alt expresie a costurilor sociale


omajul reprezint o problem cu implica ii multiple n societatea romneasc , aflat n tranzi ie. Pe de o parte, acesta are efecte profunde asupra nivelului de trai al celor ce i-au pierdut locurile de munc , prin sc derea drastic a veniturilor, iar pe de alt parte, acesta mpov reaz societatea care ncearc s acopere, ntr-o anumit m sur , pierderile suferite de omeri prin acordarea ajutorului (9 luni) i a aloca iei de sprijin (18 luni). omerii cunosc dificult i sporite sub aspect material, n principal din cauz c veniturile legiferate pentru o perioad determinat scad brusc, fiind mult sub nivelul salariului nominal ncasat anterior intr rii n omaj. Potrivit prevederilor legale, ajutorul de omaj reprezint drepturile b ne ti cuvenite timp de 270 de zile de la intrarea n omaj. La nivelul rii, n perioada 1991-1999, raportul dintre ajutorul mediu de omaj i venitul salarial mediu net a variat ntre 42,9% i 19,6%. Fa de cre terea pre urilor, puterea de cump rare a ajutorului mediu de omaj a cunoscut urm toarea evolu ie (tabel 6.11).

Tabel 6.11. DINAMICA AJUTORULUI DE OMAJ COMPARATIV CU INDICELE PRE URILOR, N PERIOADA 1991-1999
1991= 100%
Anul Indicele ajutorului de omaj Indicele pre urilor 1/2 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

186,3 310,4 60,0

522,8 1105,3 47,3

1.588,6 2617,3 60,7

1.992,2 3461,7 57,5

2.968,8 4805,1 61,8

7.771,4 12241,6 63,5

10538,4 19476,0 54,1

17822,6 28396,8 62,8

Datele din tabel arat c , ntre anii 1992-1999, puterea de cump rare a ajutorului mediu de omaj a cunoscut un grad relativ constant (n jur de 60%); anul cu situa ia cea mai grav a fost 1993 (47% fa de anul luat drept referin , 1991). Eliminarea sau diminuarea subven iilor la produsele alimentare i la serviciile absolut necesare n consum au determinat, prin mecanismul cererii i ofertei de pia , o cre tere f r precedent a pre urilor. Ca urmare, n 1996, un ajutor de omaj nso it de dou aloca ii de stat pentru copii au reu it s acopere 15% din minimul de trai decent i un sfert din minimul de subzisten al unei familii constituite din doi adul i i doi copii n ntre inere (tabel 6.12).

272

Adina Mih ilescu

Situa ia pe ansamblul intervalului se poate aprecia ca foarte grea, mai ales n anii cnd chiar cu dou ajutoare de omaj i dou aloca ii de stat pentru copii nu se puteau acoperi mai mult de 27% din minimul de trai decent.

Tabel 6.12. GRADUL DE ACOPERIRE A MINIMULUI DE TRAI DECENT


I DE SUBZISTEN N CAZUL UNEI FAMILII DE OMERI CONSTITUIT DIN PATRU PERSOANE
Octombrie: 1994 1995 50834 6400 6400 63750 9000 9000

Anul Ajutor de omaj-lei Aloca ia pentru primul copil-lei Aloca ia pentru al doilea copillei Minimul de trai decent-lei Minimul de subzistent -lei 1+2+3/4 (%) 1+2+3/5 (%) 1+1+2+3/4 (%) 1+1+2+3/5 (%)

1991 3200 575 625

1992 5960 1150 1200

1993 16730 4360 4360

1996 95000 12500 12500

1997 248685 50000 90000

1998 337228 65000 105000

1999 570322 65000 105000

19450 11800 22,6 37,3 39,1 64,4

57150 34650 14,5 24,0 25,0 41,2

236950 143650 10,6 17,5 17,8 29,4

447400 271250 14,2 23,5 25,6 42,2

555700 336900 14,7 24,3 26,2 43,2

805500 488350 14,9 24,6 26,7 44,0

2164200 1312000 18,0 29,6 29,5 48,6

3186428 1931790 15,9 26,3 26,5 43,7

4803577 2912196 15,4 25,4 27,3 45,0

Din tabelul de mai sus se pot desprinde urm toarele concluzii: 1. Dac n anul 1991, familia constituit din doi adul i i doi copii minori i putea acoperi cu un ajutor de omaj i dou aloca ii de copii 23% din necesarul unui trai decent, la sfr itul intervalului, asemenea venituri asigurau mai pu in de 16% din acest minim. 2. Anul care a ridicat mari probleme pentru o familie de genul celei men ionate la punctul unu a fost 1993, cnd, datorit elimin rii n ntregime a subven iilor, s-a asigurat numai 11% din minimul de trai decent i 18% din minimul de subzisten . 3. Dac n anul 1991, dou ajutoare de omaj plus aloca iile pentru doi copii permiteau unei familii constituit din patru persoane s - i acopere 39% din necesarul unui trai decent, ulterior a ap rut un decalaj mai mare, gradul de acoperire oscilnd ntre 15,5 i 30%.

6.3.3.3. Erodarea puterii de cump rare a aloca iei pentru copii


Dup anul 1990, fluctua iile de pe pia , infla ia n continu cre tere, modificarea nefavorabil a raportului fa de veniturile salariale au

Costurile sociale n perioada de tranzi ie

273

determinat i diminuarea puterii de cump rare a aloca iei de stat pentru copii. Datele din tabelul urm tor eviden iaz acest proces (tabel 6.13).

Tabel 6.13. DINAMICA ALOCA IEI PENTRU COPII, COMPARATIV CU INDICELE PRE URILOR (LUNA OCTOMBRIE DIN PERIOADA 1990-2000)
1990=100%
Anul Indicele aloca iei pentru primul copil Indicele aloca iei pentru cel de-al doilea copil Indicele pre urilor 1/3 1+2 / 3 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

250,0

500,0

1895,7

2782,6

3913,0

5434,8

21739,1

28260,9

28260,9

28260,9

231,5 352,6 70,9 68,1

444,4 1035,0 48,3 45,4

1614,8 4291,3 44,2 40,6

2370,4 8103,3 34,3 31,6

3333,3 10073,5 38,8 35,7

4629,6 14615,4 37,2 34,2

33333,3 39345,8 55,3 71,2

38888,9 57931,6 48,8 58,7

38888,9 87332,5 32,4 38,9

38000,0 124803,8 22,6 30,5

Not : diferen ierile care apar la indicele aloca iei pentru primul i cel de-al doilea copil au rezultat din raportarea acelora i sume (cu ncepere din 1993 pn n trimestrul IV 1997) la sume diferite (a a cum au stat lucrurile pn n 1993).

Anii n care aloca ia pentru copii a cunoscut cea mai sc zut putere de cump rare se situeaz ntre 1992-1996, cea mai accentuat sc dere ntlnindu-se n 1994 (34% la aloca ia primului i 31,6% cnd se adaug i aloca ia celui de-al doilea copil); schimb rile pozitive cu ncepere din 1997 au fost rezultatul major rii aloca iei la 50.000 lei (de la 12.500 lei) n februarie 1997 i al acord rii aloca iei suplimentare pentru copiii de rangul 2 la 4, iar n octombrie 2000, aloca ia s-a majorat cu 15.000 de lei ncepnd cu primul copil, iar ncepnd cu al doilea s-au primit n plus 90.000 de lei. Aloca ia pentru copii este destinat s sus in familia n efectuarea cheltuielilor necesare ntre inerii i educ rii acestora. Analizele privind cheltuielile familiilor arat c , ncepnd cu al doilea copil, cre te sim itor riscul intr rii n zona s r ciei. De asemenea, n procesul de educa ie apar cheltuieli pe care multe familii nu le pot suporta. Toate acestea reclam o reconsiderare a acestui tip de interven ie public destinat familiilor cu copii.

6.3.3.4. Pensiile - venituri aflate sub presiunea realit ii


Un segment din popula ie puternic afectat de costurile sociale l reprezint pensionarii. Pe lng efectul resim it de ntreaga popula ie ca

274

Adina Mih ilescu

urmare a st rii economice, pensionarii au fost marca i i de alte fenomene, ntre care: 1. cre terea puternic a num rului de pensionari prin aplicarea unor legi adoptate pentru rezolvarea unei situa ii conjuncturale (legi care au vizat reducerea vrstei de pensionare); 2. blocajele financiare care au dus la ntrzierea sau chiar neplata la fondul de stat al asigur rilor sociale a contribu iilor din partea ntreprinderilor de stat. Doi indicatori ne pot oferi informa ii importante privind puterea de cump rare a unei pensii medii nete n intervalul de timp 1990-1999, i anume: 1. Raportul dintre indicele pensiei medii nete i cel al pre urilor; 2. Gradul de acoperire asigurat de o pensie medie a minimurilor de trai decent i de subzisten estimate pentru familiile de pensionari. Momentele cele mai dramatice ale incapacit ii unei pensii de asigur ri sociale de a acoperi necesarul minim de consum estimat pentru un pensionar au fost anii 1993 (39%) i 1997 (40%). n ansamblul perioadei 1990-2000, pensia medie lunar a reprezentat pu in peste jum tate din ct i-a trebuit unui pensionar pentru a- i procura m rfurile i serviciile utilizate n anul 1990. Puterea de cump rare a unei pensii de agricultor a fost i este i mai mic , a a cum se poate vedea din tabelul 6.14. Anii cu situa ia cea mai defavorabil au fost 1992, 1993, cnd, din totalul de produse posibile a fi cump rate n anul 1990, pensia nominal permitea procurarea doar a unei cincimi (18-17,2%).

Tabel 6.14. DINAMICA PENSIEI MEDII COMPARATIV CU INDICELE PRE URILOR, N ANII 1990-2000
1990=%
Anul Indicele pensiei medii lunare Indicele pensiei medii lunare din agricultur Indicele pre urilor 1/3 2/3 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

209,6

546,8

1690,3

3830,8

5499,9

7917,2

15912,4

24233,9

42780,7

49886,0

111,3

186,5

739,9

2511,1

3372,9

5335,0

14162,5

21155,9

28262,5

38603,1

352,6 59,4 31,6

1035,0 52,8 18,0

4291,3 39,4 17,2

8103,3 47,3 30,9

10073,5 54,6 33,5

14615,4 54,2 36,5

39345,8 40,4 36,0

57931,6 41,8 36,5

87332,5 49,0 32,4

124803,8 40,0 30,9

Costurile sociale n perioada de tranzi ie

275

La sfr itul anului 1990 (trimestrul IV), o pensie medie de asigur ri sociale acoperea aproape n ntregime (95,8%) necesarul estimat pentru subzisten al unei persoane n vrst din mediul urban. Dup aceea, m rimea men ionat a permis acoperirea minimului de subzisten valabil pentru cazul luat, a a cum reiese din tabelul 6.15, numai n propor ie de la 38% pn la 85% n 2000.

Tabel 6.15. GRADUL DE ACOPERIRE A MINIMULUI DE TRAI DECENT I DE


SUBZISTEN AL UNEI PERSOANE VRSTNICE DIN MEDIUL URBAN %
Anul Pensia medie/ Minimul de trai decent Pensia medie/ Minimul de subzisten 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

CU O PENSIE MEDIE DE ASIGUR RI SOCIALE, N PERIOADA 1990-2000

67,5

40,4

35,9

26,7

32,2

37,2

37,2

27,8

28,7

33,0

59,2

95,8

57,3

50,9

37,9

45,7

52,8

52,5

39,2

40,6

47,5

85,1

6.4. Modele de consum ale popula iei Romniei

Mariana Stanciu

6.4.1. Premise actuale ale structur rii unor modele de consum n Romnia
Modelele de consum ale popula iei exprim particularit i comportamentale adoptate de diverse categorii de popula ie n leg tur cu achizi ia de bunuri i servicii pentru nevoile personale i ale gospod riei. Modelele de consum apropiate se reunesc n cadrul unor moduri de consum, domeniu fundamental al modului de via . Modul de consum poate s difere mult de la o societate la alta, de la o colectivitate uman distinct la alta. Variabilitatea premiselor care stau la baza contur rii unui mod de consum poate s se manifeste, la un moment dat, n realitatea practic pe scale mai largi ori mai nguste, dar ntotdeauna delimitate. ntre limitele respective, care pot fi cunoscute i evaluate n mod obiectiv, un anumit mod de consum poate fi considerat unitar i inconfundabil, n raport cu alte moduri de consum. ntre dou sau mai multe modele de consum distincte pot s apar zone de suprapunere. n acest caz, n mod statistic, avem de-a face cu premise de afirmare a op iunilor de consum mai mult ori mai pu in apropiate ca natur i dimensiuni cantitative. Un model de consum se poate dezvolta ntr-un spa iu geografic, fiind activ pe un anumit interval istoric (n func ie de durabilitatea premiselor modului de consum) i nglobeaz seturi de activit i concrete repetitive la diverse intervale, organizate n structuri care vizeaz existen a i con tientizarea de c tre consumatori a unui corp comun de fapte i realit i sociale. Premisele esen iale care stau la baza structur rii modelelor de consum se reg sesc n restric iile i libert ile de ordin material i economic definite prin modul de consum, precum i n contextul socio-cultural: deprinderi, obiceiuri, tradi ii, norme, valori etc., concretizate n orientarea social , i sunt ntotdeauna ngem nate organic, ele ac ionnd sincronic. Modul de consum din ara noastr poate fi descris prin intermediul

Modele de consum ale popula iei Romniei

277

unor indicatori statistici privind oferta de bunuri i servicii pentru popula ie, corelat i cu oferta de politici sociale i culturale ntr-o perioad de timp relevant pentru termenii analizei. Performan ele atinse pn n prezent de disciplinele statisticii economice, statisticii sociale, ale celei privind factorii de mediu etc. permit caracterizarea, cu un nalt nivel de relevan , a modului de consum din Romnia de ast zi. De altfel, astfel de analize mai mult ori mai pu in extinse au fost realizate deja de autori ca S. Mehedin i n opera ara i poporul romn (publicat n limba francez n Bucure ti n anul 1937), de N.G. Roegen n opera Economia Romniei sau n lucr ri mai recente, cum sunt Economia Romniei Secolul XX (1991) T. Postolache (coord.), Politici sociale n Romnia 1990-1998 (1999) C. Zamfir (coord.), Structuri moderne ale consumului european (2001) autor M. Stanciu etc. La rndul lor, modelele de consum existente n Romnia n prezent pot fi descrise, la un grad mai ridicat de sintetizare a informa iilor, prin utilizarea unor indicatori statistici de larg cuprindere referitori la consumul efectiv de bunuri i servicii din Romnia, precum: nivelul i structura cheltuielilor de consum ale popula iei, nivelul nzestr rii locuin elor cu bunuri de folosin ndelungat , indicatori privind modul de locuire, consumul de servicii medicale, gradul de cuprindere n procesul de educa ie i nv mnt etc. Unitatea statistic de baz n analizele privind consumul popula iei este gospod ria, care uneori poate fi gospod rie monofamilial sau plurifamilial . Familia/gospod ria, o dat constituit , i desf oar via a potrivit unui ciclu ale c rui secven e influen eaz determinant consumul de bunuri i servicii. Talia i structura gospod riilor/familiilor ca i num rul persoanelor active dintr-o familie se pot schimba n intervale scurte de timp. Diminuarea numeric f r precedent a genera iilor n scute dup anul 1989 n ara noastr a determinat ngustarea masiv a bazei piramidei vrstelor, ceea ce se va resim i puternic att n structurile, ct i n volumul consumului popula iei n viitor. Efectele sociale i economice ale unor asemenea fenomene sunt resim ite puternic mai devreme sau mai trziu n sfera calit ii vie ii, n special prin intermediul volumului produc iei sociale i deci al accesului general la consumul de bunuri i servicii. n fapt, ntre indicatorii demografici i sfera consumului popula iei exist un circuit de influen e reciproce, ale c ror efecte, de multe ori nedorite, sunt greu de controlat i/sau demontat prin m suri simple de politic economic sau social . Medicina modern , planificarea familial , al i factori de ordin economic, cultural sau derivnd din sfera politicilor sociale pot influen a sensibil indicatorii demografici, dar n general sensul acestor influen e este mai pu in cunoscut dect s-ar crede. De exemplu, n teoria social actual

278

Mariana Stanciu

exist ideea c , n spa iul european, n perioadele de stres economic m rit, statistic, are loc o cre tere a num rului mediu al membrilor familiilor, n timp ce n perioadele de relativ prosperitate economic , are loc mai degrab o cre tere a num rului de gospod rii/familii noi. Acestea pot fi formate nu numai din tineri adul i, ci i din vrstnici care opteaz pentru constituirea unui menaj propriu, separat de urma i. Cre terea num rului de gospod rii conduse de persoane vrstnice se produce ndeosebi n Europa Occidental , de cnd sistemele de asigur ri sociale publice i private au impact social mai larg. P r sirea timpurie a c minului familial de c tre tinerele genera ii n scopul ntemeierii unor noi gospod rii s-a manifestat, pe o scar mai larg , n rile din vestul continentului, unde totu i stresul economic al tranzi iei din rile central i est-europene s-a resim it, dar mult mai pu in, iar nivelul prosperit ii economice, per ansamblu, a crescut n ultimele dou decenii. Ca urmare, de i din cauze diferite n estul i n vestul continentului european m rimea medie a gospod riei a sc zut n anii 90 sub trei persoane n aproape toate rile. n acest cadru, Romnia se situeaz foarte aproape de centrul trendului. Din cele 7288,7 mii de gospod rii care existau n anul 1996, 17,1% erau formate dintr-o persoan , 25,8% din dou persoane, 40,1% din 3-4 persoane i 17% din 5 sau mai multe persoane. M rimea medie a gospod riei romne ti a sc zut n intervalul 19901999 de la 3,1 la 2,9 persoane. n Romnia, ca de altfel i n grupul rilor central i est-europene, cele mai ridicate ponderi le prezint gospod riile cu 3-4 persoane. Semnificativ , pentru gospod riile romne ti, este cre terea ponderii nucleelor familiale f r persoane active, la 18% n 1992, de la 11,4% n 1977. n ciuda faptului c n ultimele trei decenii Romnia a trecut printr-o perioad de profund criz economic , ultimele recens minte au constatat o cre tere a num rului de gospod rii de la 6 milioane (n 1966) la 7,3 milioane (n 1992). Cre terea num rului de gospod rii nu se explic ns numai prin cre terea numeric absolut a popula iei n intervalul respectiv, ci i prin schimbarea stilurilor de via , schimbarea concep iilor privind asumarea responsabilit ii pentru dependen ii economic sau social, a mentalit ilor privind convie uirea n cadrul unei familii i valorizarea rela iilor de rudenie i, nu n ultimul rnd, schimbarea modelelor de consum. Mic orarea la 45% a ponderii gospod riilor din rural n num rul total al gospod riilor romne ti a avut ca efect i adaptarea, mai mult sau mai pu in treptat , a modelelor de consum tradi ional rurale (care se bazau, n esen , pe valorificarea prin autoconsum, de c tre familia extins , multigenera ional , a produc iei agricole realizate n cadrul propriei gospod rii) la modele de consum tip urban, structurate pe familia nuclear , n care ambii adul i activeaz pe pia a urban a muncii, iar copiii sunt

Modele de consum ale popula iei Romniei

279

cuprin i ntr-o form sau alta de educa ie public , cel pu in pn n jurul vrstei majoratului. Alte schimb ri semnificative care s-au produs n spa iul demografic al gospod riilor romne ti cu impact asupra structurilor de consum sunt urm toarele: - a crescut num rul gospod riilor f r copii, formate din dou persoane. Acestea reprezentau n anul 1992 cam o treime din num rul total al gospod riilor; - ponderea gospod riilor formate dintr-o singur persoan a crescut de la 14,2% n 1966 la 17,5% n 1998. - num rul gospod riilor formate din 3, 4 sau 5 persoane a sc zut sensibil; - n urban, cele mai numeroase gospod rii sunt cele formate din 3 persoane (de i ponderea acestora a sc zut de la 25,9% n 1966 la 24,3% n 1992), urmate de cele formate din 2 persoane (25,7% n 1966 i 23,2% n 1992); - n rural a crescut num rul gospod riilor formate dintr-o singur persoan (cu peste 7%). Ponderea cea mai mare, n rural, o au gospod riile formate din 2 persoane (29%), urmate de cele formate dintr-o persoan (18,1%); - familiile cu un num r mare de copii sunt mai numeroase n rural; - gospod riile ce con in un singur nucleu familial au ponderea cea mai ridicat - peste trei sferturi din totalul gospod riilor. A adar, tipul de gospod rie familial specific rii noastre este cel format dintr-un singur nucleu familial (92% din totalul gospod riilor familiale). - dintotdeauna, n Romnia, ca i n celelalte ri europene, consumul de bunuri i servicii al popula iei s-a structurat preponderent n jurul satisfacerii trebuin elor determinate de via a n cadrul unei gospod rii, ca una, dou i mai rar, trei ori mai multe familii. n ultimele trei decenii, n ara noastr au devenit mai numeroase familiile f r copii i familiile monoparentale, ndeosebi n mediul urban. Recens mntul din anul 1992 a identificat n ara noastr urm toarea structur a gospod riilor pe tipuri: 75,1% gospod rii cu un singur nucleu familial, 5,0% gospod rii cu dou nuclee familiale, 0,3% gospod rii cu trei nuclee familiale, restul fiind gospod rii familiale cu una (17,1%) sau mai multe persoane (1,6%). Num rul total al familiilor era de 6393,1 mii, dintre care 30% - cupluri f r copii, 11% familii monoparentale i 57% familii cu copii. n anul 1992, 53,2% din num rul total de familii tr iau n urban. Tipul predominant de familie este nc acela cu 1-2 copii (peste 80% din num rul familiilor cu copii) i cu dou persoane active (45,6%). Cele cu o singur persoan activ reprezint 26% din num rul total al familiilor.

280

Mariana Stanciu

6.4.2. Modelul de consum statistic mediu n Romnia


6.4.2.1. Cheltuielile totale ale popula iei
Din Ancheta integrat n gospod rii, pe anii 1995-1998, rezult urm toarea structur a cheltuielilor totale ale popula iei (tabel 6.16):

Tabel 6.16. STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE ALE POPULA IEI


Urban 1996 1997 Rural 1997 72,0 5,3 22,7

1995

1998

1995

1996

1998 83,1 4,8 12,1

Cheltuieli totale 75,4 75,5 76,9 79,2 72,6 de consum Taxe i impozite 16,5 16,5 15,5 14,2 7,2 Alte cheltuieli 8,1 8,0 7,6 6,6 20,2 Sursa: Ancheta integrat n gospod rii, 1995-1998, CNS.

71,8 6,3 21,9

Structura cheltuielilor de consum, pe medii de reziden , n intervalul 1995-1998 a fost urm toarea (tabel 6.17).

Tabel 6.17. STRUCTURA CHELTUIELILOR DE CONSUM ALE POPULA IEI


Urban 1996 1997 Rural 1996 1997

1995

1998

1995

1998

- Cheltuieli pentru produse alimentare 58,8 58,7 60,3 56,5 62,1 - Cheltuieli pentru m rfuri nealimentare 27,1 26,7 23,9 24,5 28,3 - Cheltuieli pentru plata serviciilor 14,1 14,6 15,8 19,0 9,6 Sursa: INS, Ancheta integrat n gospod rii, 1995-1998, CNS.

64,0

66,1

58,0

26,8

24,0

31,9

9,2

9,9

10,1

Existen a unei structuri a cheltuielilor de consum, n care se aloc pentru capitolul alimentar 60% sau peste din resursele disponibile, atest existen a unor tensiuni i frustr ri deosebit de mari n planul deciziei consumatorilor. Acest tip de distribu ie a cheltuielilor este specific popula iilor foarte s race, constrnse la o dureroas alegere ntre a- i satisface la un nivel ct mai acceptabil nevoile stricte de consum alimentar i nealimentar ori a- i achita sarcinile obligatorii ale unor pl i periodice, aflate n continu cre tere. n anii 90, n Romnia, doar n cazul gospod riilor de patroni s-a

Modele de consum ale popula iei Romniei

281

men inut ponderea cheltuielilor alimentare sub 50% din totalul cheltuielilor necesare traiului de fiecare zi, celelalte categorii de gospod rii nregistrnd, n anul 1998, de exemplu, ponderi cuprinse ntre 54,8% (salaria ii) i 63,2% ( omerii). A adar, singurul tip de familie despre care putem presupune c a realizat o distribu ie ceva mai netensionat a veniturilor sale de consum a fost cea de patroni, de i chiar i n interiorul acestei categorii sociale exist un ecart larg ntre consumurile realizate de patronii cu venituri mari i cei cu venituri mici. Existen a unei ponderi de 50% a cheltuielilor alimentare i la acest tip de familie atest faptul c , pentru familiile de romni, problema insuficien ei veniturilor este departe de a fi rezolvat , chiar i pentru mul i dintre cei considera i boga i de c tre majoritatea popula iei. Toate acestea sunt posibile din cauza ineficien ei endemice a aparatului de produc ie na ional, dar i din cauza rela iilor economice distorsionate care exist ntre sectoarele economiei na ionale. Structurile cheltuielilor de consum din rile dezvoltate din Occident con in valori medii cu mult mai sc zute pentru capitolul alimentar (ntre 1820 i 30%), restul cheltuielilor de consum fiind distribuite spre plata unor servicii i sus inerea unor nevoi ce vizeaz n mod direct dezvoltarea uman . Chiar i unele ri din centrul Europei au reu it ca n deceniul trecut s se apropie semnificativ de standardele occidentale n acest domeniu. Distribu ia medie a cheltuielilor de consum pentru un tip sau altul de gospod rie poate sta la baza definirii unui model de consum statistic mediu al unei popula ii. Cnd aceast distribu ie poate fi comparat cu aceea apar innd altor ri, se pot vedea deosebirile existente ntre modelele de consum medii statistice ale rilor n cauz i se poate aprecia n ce m sur o ar se aproprie ori se deta eaz de modelul de consum statistic mediu al zonei respective. n cele ce urmeaz sunt prezentate cteva dintre dimensiunile fundamentale ale unor modele de consum statistice medii ale unor ri din spa iul central i est-european, inclusiv Romnia (tabel 6.18).

282

Tabel 6.18. STRUCTURA CHELTUIELILOR MEDII PE O GOSPOD RIE ALE ROMNIEI COMPARATIV CU UNELE RI CENTRAL I EST-EUROPENE, N INTERVALUL 1996-2000
Din care pentru:

Anul

Cheltuieli lunare totale/ persoan (n moned na ional ) Alimente i b uturi nealcoolice B uturi alcoolice Echipament menajer S n tate Transport Comunica ii mbr c minte i nc l minte Activit i recreative i cultur

Educa ie

1 71.847 80,75 86,00 R. Ceh 5.202 5.678 6.123 6.462 6.635 24,2 23,8 23,3 21,4 21,3 3,6 3,5 3,5 3,1 3,0 8,6 8,0 7,3 6,4 6,2 13,6 15,6 18,1 15,9 16,9 8,1 8,3 7,6 7,1 6,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 46,5 41,4 42,2 3,9 4,8 4,5 8,2 7,1 5,4 14,2 15,9 16,3 4,4 4,4 3,8 3,3 3,9 4,9

ntre iner ea locuin ei, ap electricitate i al i combustibili 6 7 Bulgaria 8 9 7,2 7,6 6,9 10,9 10,4 9,3 10,5 9,7 10 1,9 2,8 3,4 1,2 1,5 1,9 2,3 3,2 11

12 3,0 3,8 3,7 11,0 11,2 10,8 10,4 9,9 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,5 0,5

1998 1999 2000

1996 1997 1998 1999 2000

Anul

Din care pentru:

Cheltuieli lunare totale/ persoan (n moned na ional ) Alimente i b uturi nealcoolice B uturi alcoolice mbr c minte i nc l minte S n tate Transport Comunica ii Activit i recreative i cultur Educa ie

1 18.942 21.895 23.740 26.772 29.694 422,62 503,03 549,76 599,49 159.410 217.999 343.296 469.920 656.766 55,3 43,8 41,2 37,4 38,5 2,8 3,9 4,0 5,0 4,6 9,1 11,6 11,1 9,3 8,2 1,8 3,0 3,4 3,7 3,8 35,7 33,7 31,2 30,8 3,1 3,2 3,2 3,0 7,0 6,7 6,1 5,5 3,8 4,2 4,3 4,4 8,3 8,3 9,3 9,9 4,6 7,9 7,7 8,1 6,9 35,2 33,3 38,0 35,2 34,9 3,5 5,5 4,1 4,1 4,2 6,0 5,8 6,7 6,4 6,3 4,8 4,8 5,3 5,5 6,2 9,9 9,7 7,7 8,2 8,8 2,5 3,3 4,2 4,9 5,6 1,8 2,2 2,8 3,5

10

11 5,1 4,8 4,1 4,4 4,6 6,2 6,2 6,8 6,7

12 1,3 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9 1,0 1,0 1,4

1996 1997 1998 1999 2000

1997 1998 1999 2000

1996 1997 1998 1999 2000

ntre iner Echipaea ment locuin ei, menajer ap electricitate i al i combustibili 6 7 Ungaria 17,9 4,6 18,6 4,5 20,6 3,8 21,6 3,9 20,2 4,5 Polonia 16,5 5,3 17,7 5,3 18,4 6,3 17,9 5,9 Romnia 15,0 4,5 12,9 6,8 14,9 6,4 17,6 5,8 19,2 5,6 0,6 1,4 2,1 3,1 3,6 2,5 3,5 3,9 3,9 4,0

0,6 0,8 0,9 1,1 1,0

Sursa: Buletin statistic CESTAT nr.3/1998, nr.2/2000, nr.1/2001, INS.

283

284

Mariana Stanciu

Modelul de consum statistic mediu al rii noastre se ncadreaz , n linii mari, n modelul zonei central i est-europene, cu observa ia c acesta se apropie mai mult de modelul Bulgariei i mai pu in, poate, de cel al R. Cehe sau al Poloniei. Romnia aloc cheltuielilor alimentare aproape la fel de mult ca Bulgaria i de aceea se afl cu mult n urma R. Cehe, Poloniei i chiar Ungariei n ceea ce prive te ponderea cheltuielilor pentru cultur , educa ie i activit i recreative. Spre finalul intervalului analizat, observ m c explozia pre urilor la capitolul ntre inere locuin i-a constrns pe romni la realizarea unor sacrificii la alte capitole ale consumului, apropiindu-i astfel de modelul Ungariei n acest domeniu. Raportul dintre cheltuielile totale de consum ale gospod riilor din decilele extreme i media general , n anul 1998, a fost cel prezentat n tabelul 6.19:

Tabel 6.19. RAPORTUL DINTRE CHELTUIELILE TOTALE DE CONSUM ALE GOSPOD RIILOR DIN DECILELE EXTREME I MEDIA GENERAL ,
N ANUL 1998
Medii lunare pe o gospod rie D1/MG D10/MG D10/D1 0,659 1,691 2,566 0,824 1,270 1,541 Medii lunare pe o persoan D1/MG D10/MG D10/D1 0,464 2,178 4,693 0,580 1,636 2,819

Cheltuieli totale de consum Alimente i b uturi (a+b) a) cump rarea produselor alimentare consumate i alimenta ie public b) contravaloarea consumului din resurse proprii mbr c minte i nc l minte Locuin a i nzestrarea cu bunuri Medicamente i ngrijire medical Transport i telecomunica ii Cultur , nv mnt, educa ie alte cheltuieli de uz personal Cheltuieli totale de consum - produse alimentare - m rfuri nealimentare - plata serviciilor

0,849 0,798 0,510 0,400 0,492 0,341 0,394 0,670 0,659 0,824 0,447 0,420

1,290 1,249 2,045 2,273 1,662 2,733 2,726 1,665 1,691 1,270 2,324 2,116

1,520 1,564 4,007 5,689 3,381 8,006 6,911 2,483 2,566 1,541 5,202 5,040

0,598 0,562 0,359 0,281 0,346 0,240 0,278 0,472 0,464 0,580 0,315 0,296

1,661 1,609 2,634 2,928 2,141 3,520 3,510 2,144 2,178 1,636 2,994 2,726

2,780 2,862 7,330 10,405 6,184 14,645 12,640 4,542 4,693 2,819 9,515 9,219

Not : D = decil de venit, MG = media general . Sursa: Panduru F., .a. (coord.), 2001, op.cit., p.188.

Modele de consum ale popula iei Romniei

285

6.4.2.2. Cheltuieli alimentare


Nici o alt expresie a consumului de bunuri nu relev cu o adecvare mai ridicat specificul unui model de consum dect volumul i natura concret sau abstract a acestuia. Exprimarea consumului prin intermediul ponderii diverselor tipuri de cheltuieli n cheltuielile totale de consum vizeaz mai pu in natura i volumul concret al consumului i mai mult rela iile valorice care se instituie, la un moment dat, ntre pre urile m rfurilor comercializate pe diverse pie e, pe de o parte, i rela iile dintre aceste pre uri i nivelul total al veniturilor popula iei, pe de alt parte. Observarea consumului prin intermediul expresiilor sale naturale i cantitative presupune existen a unui aparat de nregistrare i eviden statistic extrem de riguros i de aceea foarte costisitor. n ceea ce prive te consumul alimentar, eviden a statistic na ional i interna ional ofer n prezent date care permit cel pu in identificarea coordonatelor majore ale modelelor de consum alimentare din Europa i din lume, la nivelul consumurilor medii. Alimentele de baz consumate de romni n ultima jum tate de secol coincid cu cele incluse n modelul statistic al popoarelor central i esteuropene. Acesta din urm , la rndul s u, prezint largi similitudini cu modelul alimentar al popula iilor din vestul Europei. Unele diferen e mai mari care apar vizeaz n mod direct nu att specificul cultural zonal, ct accesul diferit al consumatorilor la anumite produse alimentare. Diferen ele de conjunctur economic distan eaz consumul anumitor articole chiar i n interiorul blocului rilor central i est-europene. n anii 70-90, volumul consumului alimentar al popula iei din centrul i estul Europei a fost relativ corelat cu productivitatea muncii din sectorul agricol al zonei. Acest fenomen nu s-a produs ns i n Romnia. Ca urmare a voin ei autorit ilor politice de la Bucure ti de a achita integral datoriile externe ale Romniei, ncepnd din anul 1981, n ara noastr , a fost adoptat un regim de austeritate alimentar f r precedent pe timp de pace. Procesul respectiv a constat n deturnarea masiv a produc iei de alimente autohtone dinspre consumul intern spre comer ul interna ional. De i o asemenea practic economic nu constituia o noutate pentru Romnia, ac iuni similare fiind ini iate, n mod tacit, i n anii 60-70, regimul comunist a legiferat, ncepnd din anul 1981, n mod deschis ra ionalizarea consumului alimentar pentru toate alimentele de baz . Iat cteva dintre ra iile alimentare anuale practicate n anul 1986, n Romnia: carne i pe te - 54,8 kg (n anul 1984, acest tip de consum era de 79,2 kg n Ungaria, 94,4 kg n RDG, 84,5 kg n Cehoslovacia i 71,0 kg n Bulgaria; n Fran a acesta era de 106 kg n anul 1982); 1,1 kg unt,

286

Mariana Stanciu

9,61 kg ulei, 14,8 kg zah r (n anul 1984, consumul de zah r era de 34,0 kg n Ungaria, 45,0 kg n Polonia, 39,1 kg n RDG, 37,5 kg n Cehoslovacia, 35,7 kg n Bulgaria), 114,5 kg cereale i f in (n anul 1984, acest tip de consum era de 124 kg n Polonia care este i o mare consumatoare de cartofi i 149 kg n Bulgaria) (E. Lhomel, 1986) Spre deosebire de Romnia, n celelalte ri central i est-europene, n perioada anilor 1970-1986, a avut loc o oarecare relaxare a consumului alimentar, exceptnd poate Polonia, unde cifrele, de i relev o oarecare diminuare a consumului, nu sufer compara ie cu ceea ce s-a ntmplat n Romnia. Dac de-a lungul intervalului 1950-1980, n ara noastr , tendin a consumului mediu anual pe locuitor la produsele alimentare principale, a fost n general ascendent , unele descre teri semnificative ce aveau s influen eze pe termen mai lung obi nuin ele alimentare ale popula iei s-au produs dup anul 1980. Anii cu cele mai ridicate valori ale consumului mediu pe locuitor, pentru diverse produse alimentare, au fost: anul 1980 pentru produsele de origine animal i anii 1960 i 1985 pentru consumul de produse din cereale, legume i fructe. n intervalul 1984-1988, consumul zilnic de calorii i mai ales consumul de proteine de origine animal situa Romnia cu mult sub media european . Decalajul fa de rile vest-europene privind consumul de calorii/locuitor/zi era n medie de minus 13 procente. Pentru Romnia, acest parametru se afla ns la o distan de 20-25 procente fa de rile cel mai bine plasate, precum Belgia, Irlanda sau Grecia. La nivelul anilor 80, nevoile de consum proteic ale romnilor, erau acoperite doar n propor ie de dou treimi. Acest fapt explic evolu iile nefavorabile ce s-au produs n perioada socialist n planul speran ei de via , al nivelului general de s n tate al popula iei etc. n cele ce urmeaz , vom prezenta i analiza cteva dintre coordonatele medii fundamentale ale modelului de consum alimentar din Romnia comparativ cu modelele similare ale unor ri din Europa Central i de Est, n anii 1996-2000 (tabel 6.20).

Modele de consum ale popula iei Romniei


Tabel 6.20. EVOLU

287

IA CONSUMULUI MEDIU LUNAR/PERSOAN LA UNELE PRODUSE ALIMENTARE N INTERVALUL 1996-2000 N CTEVA RI DIN

EUROPA CENTRAL
Anul Carne i preparate din carne 4,74 4,75 4,93 5,04 4,81 4,46 4,44 4,76 5,01 5,05 5,22 5,45 5,56 5,47 3,70 3,54 3,49 3,63 3,56 5,41 4,68 4,62 4,69 4,72 2,63 2,94 2,79 Pe te i conserve din pe te 0,42 0,42 0,41 0,40 0,41 0,13 0,13 0,47 0,38 0,37 0,43 0,27 0,26 0,31 0,33 0,34 0,34 0,43 0,43 0,35 0,38 0,25 0,28 0,28 Gr simi i uleiuri Lapte proasp t

I DE EST

(n kg.)
Pine Zah r Cartofi Legume proaspete

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 1998 1999 2000

1,40 1,36 1,38 1,38 1,36 1,64 1,69 1,72 1,74 1,57 1,59 1,61 1,58 1,56 1,31 1,31 1,38 1,41 1,42 1,99 1,60 1,48 1,50 1,53 0,22/ 1,03 0,23/ 1,02 0,22/ 0,98

R. Ceh 4,59 4,55 4,62 4,84 4,68 Ungaria 5,83 5,75 5,94 5,86 5,67 Polonia 6,08 6,04 5,77 5,39 Romnia 5,60 5,60 5,52 5,67 5,58 Slovacia 5,96 6,37 6,05 6,06 6,02 Bulgaria 2,63 2,62 2,41

6,28 6,06 5,92 5,73 5,79 6,48 6,55 6,99 6,86 8,57 7,22 7,05 6,80 6,61 10,11 10,02 9,98 9,91 9,58 7,06 6,61 6,32 6,35 6,00 11,95 11,72 11,23

1,10 0,98 0,97 1,01 0,94 1,69 1,53 1,55 1,60 1,48 1,88 1,88 1,94 1,80 0,90 0,90 0,93 0,93 0,91 2,82 1,60 1,41 1,38 1,36 0,73 0,73 0,70

3,66 3,52 3,54 3,49 3,49 4,12 3,95 3,96 3,62 3,62 8,20 8,42 7,77 7,82 4,11 4,50 4,35 4,48 4,68 6,53 3,94 3,68 3,80 3,64 2,20 2,24 2,19

2,93 2,93 9,93 3,07 3,02 4,44 4,25 5,06 4,99 4,66 5,55 5,68 5,54 5,41 4,52 4,13 4,71 4,80 4,74 6,69 3,34 3,25 3,22 3,21 4,88 4,88 4,78

Sursa: Buletinul statistic CESTAT nr.3/1998, 2/2000, 1/2001.

Din datele de mai sus rezult c , n ultimii ani 90, modelul alimentar statistic mediu al romnilor a prezentat, comparativ cu modelele celorlalte ri incluse n tabel, urm toarele caracteristici:

288

Mariana Stanciu

- dup bulgari, romnii au consumat cea mai sc zut cantitate de carne i preparate din carne; - consumul de pe te i conserve din pe te se apropie de nivelul mediu al grupei de ri, spre deosebire de modelul ungar, n care consumul de pe te este extrem de slab reprezentat; - din nou, dup Bulgaria, ara noastr nregistreaz cel mai ridicat consum de pine i produse de panifica ie din cadrul grupei de ri, spre deosebire de modelul ceh, unde de i se consum cel mai pu in la acest articol, exist i tendin a de reducere a consumului. n fapt, un romn consum o cantitate aproape dubl de pine lunar comparativ cu un ceh; - la consumul de lapte, ara noastr se apropie de modelul Ungariei i, n ultimii 2 ani, de cel al Poloniei; - consumul de zah r al romnilor se apropie mai mult de modelul ceh i este unul dintre cele mai sc zute din cadrul grupei de ri; - dup polonezi, romnii consum cea mai mare cantitate de cartofi din cadrul grupei; observ m ns c polonezii realizeaz simultan unul din cele mai sc zute consumuri specifice de pine; - romnii sunt mari consumatori de legume proaspete, dar nu i dep esc pe polonezi. A adar, chiar dac n anii 90 romnii au alocat lunar cea mai mare parte a veniturilor lor spre consumul alimentar, observ m c structura consumului indic predominan a unor alimente cu un poten ial energetic i nutritiv sc zut: pinea, cartofii, legumele i ntr-o m sur relativ mai ridicat laptele i produsele din lapte. S-ar spune c romnii, de voie sau de nevoie, se ndreapt spre structurarea unui model de consum predominant lactovegetarian, recurgnd ocazional la completarea meniului, prin consumul de carne/pe te i produse zaharoase. Media consumului zilnic de calorii/persoan nu a dep it 2700 de calorii pe total gospod rii, baza alimenta iei constituind-o produsele de origine vegetal 78% (Ancheta integrat pe gospod rii 1995-1998, CNS). Statistic, cu ct veniturile unei gospod rii au fost mai mari, cu att consumul alimentar al acesteia a fost mai bogat n calorii de origine animal , mai variat i mai abundent n produse scumpe i de import. n termeni nominali, de-a lungul anilor 90, n ara noastr , costul caloriei a nregistrat o tendin accentuat ascendent , dublndu-se practic de la un an la altul. Astfel, n anul 1998, o calorie a costat de aproape 4 ori mai mult dect n anul 1995 (Panduru F. .a. (coord.), 2001, p.122). Desigur, situa ia alimentar real a categoriilor de popula ie care graviteaz n jurul pragului de subzisten , de i este con inut , nu este nici pe departe descris prin modelul alimentar statistic mediu prezentat mai sus. Cea mai dramatic stare o au familiile s race cu 2 sau mai mul i copii, familiile de rani lipsite de loturi agricole, familiile n care exist 1-2 omeri,

Modele de consum ale popula iei Romniei

289

pensionarii singuri cu pensii mici sau f r pensie din urban, dar mai ales din rural, familiile monoparentale cu copii mul i. Aceste categorii de popula ie sunt mai larg reprezentate n nord-estul rii, ntre consumatorii cu un nivel mai sc zut de educa ie i n rural.

6.4.2.3. nzestrarea popula iei cu obiecte de folosin

ndelungat

Spre deosebire de indicatorul ponderea cheltuielilor cu consumul alimentar, care este deosebit de sensibil la varia iile de conjunctur economic n cazul rilor cu o economie de randament mai sc zut, cum este i cea a rii noastre, nzestrarea gospod riilor popula iei cu bunuri de folosin ndelungat este, se pare, un indicator care poate crea o imagine sugestiv atunci cnd n consum apare o anumit tendin de consolidare a bun st rii materiale a popula iei. Acest indicator ilustreaz rapid consolidarea surselor de venituri, precum i cre terea aspira iilor consumatorilor. Urm rind dinamica nzestr rii gospod riilor popula iei din ara noastr cu bunuri de folosin ndelungat , spre mijlocul intervalului (19961998), observ m c unele bunuri au fost mai prezente n aten ia cump r torilor (aparatele radio-TV, autoturismele) dect altele (frigiderele, ma inile de sp lat rufe etc.) n condi iile n care nzestrarea gospod riilor cu bunuri din cea de-a doua categorie este departe de a fi atins pragul de satura ie. Utilit ile specifice ale bunurilor achizi ionate cu predilec ie atest o oarecare cre tere a interesului popula iei pentru domeniul cultural, ndeosebi pentru sfera inform rii (prin mass-media) i pentru cre terea mobilit ii geografice n general, n detrimentul orient rii spre consolidarea i cre terea unui confort casnic, de tip limitat, sedentar, prin achizi ionarea unor obiecte menite s mic oreze sau s elimine anumite tipuri de efort casnic (tabel 6.21).

Tabel 6.21. NZESTRAREA POPULA IEI CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT (LA SFR ITUL ANULUI) - buc i/1000 locuitori 1994 1995 1996 Aparate de radio 304,5 306,0 318,4 Televizoare 201,8 224,7 231,6 Frigidere 177,6 196,4 201,4 Ma ini de g tit cu gaze 146,0 160,6 170,2 Ma ini electrice de sp lat rufe 153,3 147,7 150,1 Aspiratoare de praf 85,1 86,8 91,l3 Autoturisme 85,5 92,8 101,0 Sursa: Anuarul statistic al Romniei 2000, CNS, p.152. 1997 326,9 233,7 204,3 174,3 149,6 95,2 109,9 1998 356,1 247,8 211,3 182,6 151,9 98,4 118,8 1999 358,0 259,4 212,7 185,3 150,5 97,7 125,5

290

Mariana Stanciu

Pe de alt parte ns , dup cum se afirm i n C. Chirc .a. (1999), consumul de bunuri de folosin ndelungat este doar unul dintre aspectele bun st rii gospod riei. Din estim rile pe care ace ti anali ti le fac pe baza datelor din AIG din anul 1997, rezult c deosebirile ntre nivelul de trai al locuitorilor din rural s raci i nons raci, din ara noastr , nu sunt puternic corelate cu consumul curent. De exemplu, analiznd diferen ele existente n dotarea cu bunuri de folosin ndelungat , n func ie de starea de s r cie, la nivelul anului 1998, se constat , a a cum era de a teptat, c o propor ie mai mic de gospod rii s race posed bunuri de folosin ndelungat comparativ cu cele nons race. Diferen ele cele mai mari apar ns la dotarea cu atoturisme, mobil i aparatur de buc t rie de baz .

Tabel 6.22. DOTAREA CU BUNURI DE FOLOSIN


A POPULA IEI DIN RURAL

NDELUNGAT

% din popula ie care locuie te n gospod rii s race nons race Total Ma in de g tit 49,1 69,9 Frigider 40,2 63,7 Ma in de sp lat 19,4 3,9 Aspirator 2,8 11,7 TV alb-negru 57,9 56,0 TV color 17,9 32,8 Autoturism 6,8 18,0 Motociclet 0,6 1,0 Biciclet 17,8 24,7 Mobilier buc t rie 37,5 51,2 Mobilier camer de zi 20,3 34,4 Mobilier dormitor 39,3 53,2 Total 100 100 Sursa: Chirc i al., 1999, p.47, Banca Mondial , CNS.

Bunuri

62,2 54,9 28,5 8,4 56,7 27,2 13,8 0,9 22,2 46,1 29,1 48,0 100

Anali tii cita i constat nivelul extrem de redus al nzestr rii cu bunuri a majorit ii gospod riilor din rural (chiar i al celor care nu sunt, n principiu, s race), observnd c aceste gospod rii nu posed bunuri pe care un rezident din urban le consider a fi de baz , precum ma ina de g tit, ma ina de sp lat, aspirator, mobilier de gata (Chirc C. .a., 1999, p.46). Cauzele acestui fenomen pot s vizeze att tradi ia ndelung a unui nivel relativ mai redus al bun st rii din rural, comparativ cu spa iul urban, ct i persisten a n sfera obiceiurilor de consum a unor obiecte de tip arhaic specifice nzestr rii gospod riilor romne ti din anumite zone ale rii - zone

Modele de consum ale popula iei Romniei

291

n care asimilarea elementelor de modernitate utilitar i cultural s-a realizat mai lent. Pe de alt parte, n ara noastr , veniturile ob inute din activitatea n agricultur sunt, de peste un secol, extrem de sc zute. n general, ele nu pot asigura, pentru majoritatea popula iei care depinde exclusiv de acest tip de activitate, un trai decent. Astfel se explic , cel pu in n parte, persisten a mai accentuat n rural a unor obiceiuri de consum ce vizeaz mai curnd austeritatea, chiar i cnd o via n bel ug nu ar fi imposibil . nsu i faptul c , vreme de decenii, agricultorii romni au optat pentru o agricultur extrem de diversificat , care, nainte de a alimenta pia a na ional , avea menirea de a asigura existen a de zi cu zi a familiilor lor, atest ngrijorarea lor cronic pentru supravie uire i pentru asigurarea independen ei lor fa de fluctua iile anuale foarte mari ale pie ei interne. Cel pu in psihologic, nici n prezent, agricultorii din Romnia nu se pot baza, n materie de supravie uire, dect pe ceea ce pot produce n mod direct, n propria gospod rie. Dovad , n acest sens, stau ponderile deosebit de ridicate ale consumurilor de produse realizate din resursele propriilor gospod rii. De altfel, acest pattern, specific economiilor de tip tradi ional slab marchetizate i monetizate, are unele ecouri chiar i n mediul urban din ara noastr , pentru care ponderea consumului de resurse din propria gospod rie este, de asemenea, destul de ridicat i, n orice caz, mult mai ridicat dect ne-am putea a tepta de la o societate urban de tip modern. Observnd evolu ia structurilor consumului popula iei din anii 90, constat m c fenomenul respectiv s-a accentuat chiar n cazul segmentelor de popula ie din urban, cuprinse n decilele 1-3 de venituri. Nivelul relativ sc zut al bun st rii din ruralul romnesc nu constituie o noutate. Bazele s r ciei rurale romne ti i persisten a unui comportament de consum ce pare a caracteriza mai curnd o societate s rac , chiar i n cazul celor care nu sunt n fapt s raci, au fost puse ntr-un interval de cel pu in cteva secole, interval n care mediul rural romnesc s-a afirmat n con tiin a colectiv ca un spa iu economic i social defavorizat, din perspectiva premiselor de prop ire material . n tabelul 6.23, se observ c , n mediul rural, to i indicatorii de stare prezenta i sunt mult inferiori celor din urban. Acest fapt se poate constata i n ceea ce prive te indicatorii infrastructurii fizice. Existen a unor decalaje mari ntre urban i rural atest austeritatea extrem a vie ii din rural, pentru cea mai mare parte a popula iei rezidente.

292

Mariana Stanciu

Tabel 6.23. INDICATORI GENERALI PRIVIND STANDARDUL DE VIA PE MEDII DE REZIDEN , N ANUL 1997
Indicatori U.M. Cheltuieli de consum (medie lunar pe adult echivalent) Consumul total al gospod riilor mii lei ian.1995 Ponderea consumului alimentar % din total consum Dotarea cu bunuri de folosin ndelungat Aragaz % din total mediu Frigider % din total mediu Televizor % din total mediu Mobilier de dormitor % din total mediu Ma in de sp lat rufe % din total mediu Autoturism % din total mediu Sursa: Ancheta integrat n gospod rii, 1997, CNS. Urban 109,3 60,3

Rural 97,4 66,1

90,6 89,3 101,0 79,3 60,4 25,6

60,0 52,1 77,1 50,3 24,9 11.3

nzestrarea cu bunuri de folosin ndelungat , mult mai redus n rural, vizeaz chiar bunuri de strict utilitate pentru epoca actual , cum sunt aragazul, frigiderul sau televizorul. Ct despre nzestrarea cu autoturisme, aceasta, de i n vestul Europei, de exemplu, a ncetat demult s mai fie considerat un lux, n Romnia va mai r mne nc mult timp o problem , chiar i pentru mediul urban. n fapt, deocamdat , nici nu se poate aprecia cu certitudine dac accesul relativ redus al popula iei Romniei la nzestrarea cu autoturisme constituie, n sine, cea mai mare problem , avnd n vedere deficien ele insurmontabile de infrastructur ale ora elor i localit ilor din Romnia. Inadecvarea cronic a c ilor rutiere, lipsa spa iilor de parcare, modalit ile adesea primitive de reglementare, supraveghere sau corectare a traficului rutier i, nu n ultimul rnd, facilit ile existente, extrem de costisitoare i cu o eficien sc zut , pentru ntre inerea i repararea autovehiculelor ori asigurarea aprovizion rii cu carburan i la pre uri accesibile pentru un consum de mas iat numai cteva dintre provoc rile pe care viitorul le ridic n fa a celor n m sur s decid soarta transportului auto din ara noastr pentru urm toarele decenii.

Modele de consum ale popula iei Romniei * * *

293

Modelele de consum existente n prezent n rndurile popula iei din Romnia prezint caracteristici distincte, structurndu-se fundamental, din perspectiva unor criterii demo-sociale, reziden iale i, nu n ultimul rnd, exprimnd accesul popula iei la resursele economice. Aceste modele se ncadreaz coerent n ansamblul structurilor de consum moderne din Europa, fiind specifice pentru condi iile generale de via care s-au afirmat n sud-estul continentului nostru, n ultima jum tate de secol.

Capitolul 7

Laureana Urse

TIMPUL LIBER I CALITATEA VIE II


Pe m sur ce lumea modern i-a mbog it dimensiunile vie ii cotidiene, a con tientizat tot mai mult timpul liber ca resurs existen ial cu rol n calitatea vie ii. n epocile premoderne, timpul liber era localizat n zilele de s rb tori religioase i n zilele de odihn stabilite pe baza religiei (duminica la cre tini, smb ta la evrei etc.). Schimbarea naturii, structurii i organiz rii muncii moderne neagricole i implicit schimb rile concep iei despre munc au extins timpul liber. n contextul general ale urbaniz rii treptate a vie ii moderne, durata muncii a fost limitat conven ional i a fost redus sub presiunea ac iunilor revendicative ale organiza iilor profesionale, sindicale i politice, ceea ce a dus la cre terea m rimii segmentului de timp liber. Este un timp liber complementar timpului de munc rezultat din reorganizarea muncii, implicit din sc derea timpului de munc . n aceast ipostaz , timpul liber are func ia de odihn . Treptat, la schimbarea concep iei despre munc se adaug schimbarea concep iei despre via , ceea ce a avut profunde implica ii n sfera vie ii extraprofesionale. Timpul liber devine un segment al vie ii cu relativ autonomie, dobndind func ii suplimentare. Circula ia ideilor i a normelor specifice vie ii moderne, sprijinit de mijloacele de comunicare n mas , face ca aceast perspectiv s fie adoptat de tot mai mul i indivizi. n analiza de fa adopt m perspectiva timpului liber ca segment de timp cu relativ autonomie, cu rol important n calitatea vie ii. Timpul liber este n egal m sur rezultat al transform rii altor segmente de via i factor determinant al transform rii concep iei despre via , o dat ce acest segment de via a fost descoperit i a nceput s fie consumat conform preferin elor i necesit ilor fiec ruia, dup eliberarea de orice angajament.

296

Laureana Urse

n func ie de tipul de societate, variaz raportul dintre ipostaza de timp liber rezultat al unor transform ri i cea de timp liber determinant al unor transform ri. R mne valabil faptul c rolul timpului liber n calitatea vie ii depinde de importan a acordat lui n raport cu natura, m rimea i dificultatea obliga iilor profesionale, cu modul n care individul face fa acestora i cu nevoia resim it mai mult sau mai pu in intens de a avea timp liber. Dar rolul timpului liber n calitatea vie ii depinde i de sistemul de valori general i individual care configureaz n contexte sociale date stiluri de via . n analiza ce urmeaz vom folosi defini ia dat de Dumazedier timpului liber: acel segment de timp n care fiecare individ are anumite preocup ri c rora se consacr benevol, dup ce s-a eliberat de obliga iile profesionale, familiale i sociale. Aceste preocup ri au trei func ii: odihn (destindere), distrac ie i dezvoltarea personalit ii (Joffre Dumazedier, 1971). Func ia de odihn , destindere, implic eliberarea de oboseal , distrac ia ne elibereaz mai cu seam de plictis, iar dezvoltarea personalit ii presupune eliberarea de automatismele gndirii i ac iunii cotidiene. Timpul liber permite o participare social mai larg , mai liber i o cultivare dezinteresat a corpului, a sensibilit ii, a ra iunii, dincolo de forma ia practic i tehnic , ofer noi posibilit i de integrare voluntar n via a grupurilor recreative, culturale, sociale. De asemenea, timpul liber permite dezvoltarea liber a aptitudinilor dobndite n coal , dar mereu dep ite de evolu ia continu i complex a societ ii, incit la adoptarea unor atitudini active n procesul folosirii diferitelor surse de informare tradi ional sau modern (pres , radio, televiziune). Aceste trei func iuni sunt solidare. Ele sunt strns legate una de alta chiar i atunci cnd sunt n opozi ie una fa de cealalt . De fapt, aceste func iuni exist n grade variabile n toate situa iile, pentru toate fiin ele. Pentru o nuan are suplimentar a celor afirmate de Dumazedier, ad ug m faptul c , n func ie de o serie de caracteristici ale individului, una sau alta dintre func iuni dobnde te o importan mai mare sau chiar dominant , precum i o percep ie subiectiv specific . Spre exemplu, pentru unii destinderea este asociat aproape exclusiv cu nl turarea oboselii, deci cu odihna, iar pentru al ii destinderea este asociat , la nivelul percep iei subiective, cu distrac ia. Distrac ia este pentru unii mai mult dect eliberarea de plictis, este o destindere i/sau bucuria vie ii tr ite prin eliberarea de preocup rile majore ale vie ii, este posibilitatea de stabilire, men inere sau l rgire a rela iilor cu semenii. Delimitarea timpului liber ridic cel pu in dou probleme: definirea obliga iilor profesionale i determinarea specificului obliga iilor profesionale i familiale ale diferitelor segmente de popula ie. Necesitatea adapt rii formulei obliga ii profesionale este generat

Timpul liber i calitatea vie ii

297

de existen a n realitate a unei multitudini de situa ii: acelea n care obliga iile profesionale sunt bine determinate att din punct de vedere al con inutului, ct i din punct de vedere al timpului acordat acestora; situa ii n care obliga iile profesionale nu permit delimitarea lor riguroas n ceea ce prive te timpul acordat lor, chiar dac con inutul are o anumit claritate; situa ii n care exist preocup ri i activit i pentru ob inerea de venituri suplimentare i care sunt fie o prelungire a obliga iilor profesionale de baz , fie de alt natur ; i, n sfr it, exist situa ii n care, f r a avea un loc de munc sau o colaborare constant , indivizii desf oar activit i pentru a ob ine veniturile necesare existen ei. n mod sigur, via a real ofer situa ii mult mai complexe i mai diverse dect exemplele prezentate. Rezult ns o anumit dificultate de a delimita timpul liber n raport cu obliga iile profesionale. Referitor la specificul obliga iilor profesionale, amintim cazul agricultorilor, al elevilor i studen ilor, al pensionarilor i casnicelor, categorii de popula ie pentru care este dificil s trasezi limita dintre timpul de munc i timpul liber fie datorit faptului c se desf oar pe zi lumin (agricultori), fie pentru c pur i simplu nu exist claritate n prescrierea obliga iilor. Ad ug m i obliga iile profesionale diferen iate, att din punct de vedere al con inutului, dar i ca timp acordat lor, ntre func ionari (timp de munc precis delimitat) i oameni de tiin . Ar mai fi de ad ugat i cazul persoanelor pentru care lipsa obliga iilor profesionale este o op iune personal i care ntreprind numai ac iuni sporadice pentru ob inerea de venituri; pentru ace tia exist un timp neocupat care dobnde te, par ial cel pu in (dac nu chiar n totalitate), con inutul timpului liber i preia unele din func iile acestuia, mai ales cea de distrac ie. Aceast sumar prezentare a unor probleme pe care le ridic delimitarea timpului liber atrage aten ia asupra evit rii aplic rii simpliste a unor defini ii n analiza situa iilor reale. n Romnia, dup 1989, s-a nregistrat o cre tere a diversit ii situa iilor profesionale i implicit a timpului liber sub aspectul delimit rii i al m rimii lui. M rimea timpului liber n Romnia dup 1989 a fost influen at de schimb ri n structura ocupa ional-profesional , schimb ri n exercitarea acestora, schimb ri n structura de proprietate, cu implica ii multiple inclusiv n ceea ce prive te munca i timpul liber, schimb ri n mentalit i. De i reducerea s pt mnii de lucru a determinat n general cre terea m rimii timpului liber, n realitate schimb rile care au avut loc au produs uneori o cre tere a timpului liber, alteori o sc dere a acestuia. Pentru oamenii de afaceri, ntreprinz torii de toate tipurile, patronii, comercian ii etc., obliga iile profesionale reduc drastic timpul liber, mai ales cel cotidian. Pentru mai multe ocupa ii, profesii, timpul de munc este extins

298

Laureana Urse

pe parcursul ntregii zile, ceea ce reduce timpul liber cotidian i cel de la sfr itul s pt mnii. Chiar i situa ia existent pe pia a muncii n sensul insuficien ei locurilor de munc determin mul i angaja i s consume mai mult timp cu obliga iile profesionale, n speran a c n acest mod i pot p stra locul de munc i, implicit, au mai pu in timp liber i sunt mai pu ini interesa i s aib timp liber. De asemenea, posibilitatea oferit dup 1989 de a fi angajat la mai multe locuri de munc diminueaz timpul liber. Agricultorii, c rora le-au fost restituite p mnturile i care au preluat, n consecin , ntreaga r spundere i organizare a muncii, sunt mult mai ocupa i pe tot parcursul anului comparativ cu perioada anterioar anului 1990. Exemplele date au rolul de a nuan a afirma ia general privitoare la cre terea m rimii timpului liber dup 1989 n Romnia, de i f r ndoial c exist i segmente de popula ie care dispun de mai mult timp liber. La exemplele date ad ug m existen a unui timp neocupat, ce poate dobndi caracteristici i func ii ale timpului liber, ca rezultat al omajului. Cultura timpului liber imprim i determin o anumit mentalitate cu privire la timpul liber ca segment de via cu relativ autonomie, dar i influen eaz modalit ile de petrecere a timpului liber. Ea este rezultat i determinant al unei industrii a timpului liber care ofer posibilit i i facilit i de petrecere a acestuia pentru o diversitate de preferin e. Dup 1989, transform rile societ ii romne ti au influen at cultura timpului liber uneori pozitiv, alteori negativ, iar n unele direc ii insuficient. Un nceput de formare a unei culturi a timpului liber s-a produs ncepnd cu deceniul ase al secolului XX; migra ia masiv spre ora e i transformarea unui mare num r de oameni, veni i din mediul rural, n salaria i urbani au avut implica ii profunde, inclusiv asupra nceputului form rii unei culturi a timpului liber. Noul individ urban a trecut de la munca agricol la munca urban salarial organizat ntr-un program precis delimitat; el s-a eliberat treptat de constrngerile valorilor i normelor vie ii rurale tradi ionale (chiar dac vor mai r mne reziduri ale acestora) i, dup o perioad de comportament achizitiv n vederea nzestr rii noii gospod rii urbane, ncepe s descopere pl cerea timpului liber, vrea s se simt bine. Comportamentul achizitiv predominant a fost un comportament de tranzi ie de la cel rural tradi ional la cel urban i a fost nu numai rezultatul nevoii reale de nzestrare a locuin ei, ci i rezultatul mentalit ii r ne ti rurale, n general austere, conform c reia achizi ionarea de bunuri i mul umirea generat de aceast achizi ionare sunt dominante ale existen ei, sensul acesteia.

Timpul liber i calitatea vie ii

299

Con tientizarea timpului liber i con tientizarea ideii de pl cere a petrecerii timpului liber marcheaz parcurgerea a nc unei etape n procesul urbaniz rii i moderniz rii. Con tientizarea existen ei timpului liber a venit aproape de la sine ca urmare a specificului i duratei obliga iilor profesionale (8 ore zilnic) i ca urmare a noului mod de locuire n mediul urban, respectiv apartamentul n bloc, care restrnge aria activit ilor extraprofesionale, mai ales pentru b rba i. Pl cerea de a petrece timpul liber este rezultatul ngust rii i u ur rii obliga iilor profesionale pentru noul individ urban, este rezultatul unei anumite oferte de posibilit i i facilit i de petrecere a timpului liber, necunoscute pn atunci n mediul rural de provenien , i rezultatul imita iei. Tr ind laolalt , la serviciu sau n blocurile de locuin e, sunt imitate comportamentele de timp liber; n fond, f r modele i f r s tie ce s fac cu timpul liber, noul individ urban i creeaz el modele de petrecere a timpului liber: ascultarea muzicii, vizionarea programelor de televiziune, ntlniri i petreceri cu prieteni i rude, consumul de alcool devin principalele modalit i de petrecere a timpului liber la domiciliu; n afara domiciliului ncep s atrag zonele de agrement, cinematografele, sta iunile turistice. Noua mentalitate cu privire la rolul timpului liber (a te sim i bine) i unele modalit i de petrecere a acestuia apar i la sate, prin simpla deplasare a indivizilor n locurile i familiile de origine sau prin deplasarea naveti tilor; fenomenul a avut loc concomitent cu transform rile mediului rural: ne referim la o anumit degajare de unele responsabilit i prin cooperativizarea agriculturii, la o anumit relaxare a vie ii prin faptul c o parte a membrilor familiei s-au mutat n ora e unde au asigurate serviciul i locuin a. Noile mentalit i i comportamente de timp liber au fost modelate de specificul regimului politic, implicit al societ ii n ansamblu, iar n anii 80 au intervenit problemele economice care au nceput s fie resim ite de popula ie. F r a nega spiritul emancipator cu specific comunist care a fost promovat, este necesar s se sublinieze i faptul c statul comunist a acordat o aten ie limitat timpului liber, a exercitat un anumit control asupra m rimii timpului liber i a impus restric ii de ordin cultural. S pt mna de lucru de ase zile i men inerea de multe ori for at a locurilor de munc cu programul de opt ore cel pu in zilnic au limitat m rimea timpului liber i au introdus un control al acestuia. Dac se adaug i ocuparea exclusiv la un loc de munc , f r posibilitatea oficial de a desf ura i alte activit i aduc toare de venit, atunci se ajunge la uniformizarea m rimii timpului dedicat obliga iilor profesionale. n consecin , obliga iilor familiale gospod re ti le revin rolul hot rtor n m rimea timpului liber (n corela ie cu

300

Laureana Urse

caracteristicile socio-demografice). Restric iile de ordin cultural i o anumit orientare de petrecere a timpului liber au fost f cute prin institu iile i serviciile destinate acestuia. M rimea i con inutul programelor de televiziune, precum i activit ile organizate mai ales pentru tineri n casele de cultur au fost formele cele mai evidente de orientare a petrecerii timpului liber. Mai pu in evident , dar cu acela i efect a fost i re eaua pu in diversificat de servicii comerciale i turistice, precum i lipsa de interes pentru dezvoltarea unei industrii a timpului liber. Se adaug lipsa spa iilor de recreere din vecin tatea blocurilor, a unor spa ii de joac pentru copii, posibilit ile extrem de limitate de a petrece o parte a concediului/vacan ei n alte ri etc. To i ace ti factori, al turi de al ii nemen iona i pentru a nu extinde prea mult analiza asupra a ceea ce s-a ntmplat, au frnat formarea unei culturi a timpului liber i au distorsionat mentalit ile asupra rolului timpului liber i modalit ile de a-l petrece. n ciuda faptului c s-a dorit n mod deosebit un con inut educativ al modalit ilor de petrecere a timpului liber, efectele negative ale modului de via asupra petrecerii timpului liber i, n final, asupra unor comportamente i atitudini nu au lipsit, dar au fost trecute sub t cere, ele fiind men ionate uneori i par ial n studiile cercet torilor. Tipul de apartament n bloc, cu spa ii reduse i num r de camere uneori insuficient nu a permis petrecerea timpului liber la domiciliu n mod diferen iat, n func ie de vrsta i preocup rile membrilor familiei. Noul individ urban, dezr d cinat, eliberat de obliga iile locului de munc , care nu are ce s fac dup orele de serviciu, a derapat de multe ori spre consumul de alcool i spre comportamente violente i g l gioase. n cele mai multe blocuri au fost constrn i s locuiasc oameni diferi i prin educa ie, prin preocup ri, ceea ce a f cut convie uirea extrem de dificil . Suprafa a apartamentelor, calitatea construc iilor i spa iul redus dintre blocuri accentueaz lipsa posibilit ii de odihn , de relaxare pu in g l gioas . n acest cadru, copiii, c rora familiile nu tiu s le ofere modele de petrecere a timpului liber, sunt surs de disconfort prin comportamentele violentg l gioase. Acesta era tabloul societ ii romne ti la sfr itul anului 1989 din perspectiva timpului liber. Dup 1989, societatea nu se mai afl ntr-un proces de urbanizare masiv i rapid , ci, dimpotriv , tendin a a fost de stagnare a acestui proces i chiar de o dep ire a migra iei interne spre ora e de migra ia spre sate. M rimea timpului liber prin reducerea s pt mnii de lucru i posibilit ile ceva mai numeroase de petrecere a timpului liber sunt principalii factori care contribuie la o continuare a form rii culturii timpului liber. Din p cate, exist fenomene care frneaz aceast dezvoltare: mediul

Timpul liber i calitatea vie ii

301

urban are nc sechelele organiz rii spa iului din perioada anterioar , iar mbun t irile posibile nu au fost f cute dect n mic m sur ; resursele financiare insuficiente au fost deseori invocate i sunt reale n mare m sur ; a lipsit ns i evaluarea corect a importan ei dezvolt rii unei industrii a timpului liber att din perspectiv strict economic (surs de venit i surs de locuri de munc ), ct i din perspectiva func iilor timpului liber i a posibilelor efecte negative ale unor modalit i de petrecere a timpului liber. Statul nu s-a implicat n dezvoltarea industriei timpului liber i, ca urmare, a unei mentalit i reziduale din perioada cnd o astfel de problem nu s-a pus, precum i datorit preocup rii aproape exclusive de a men ine ceea ce exista i mai pu in de a se construi ceva nou. Ini iativa n domeniul timpului liber i nu numai a fost l sat n seama sectorului particular; dar ntreprinz torii particulari au fost interesa i, n primul rnd, de investi ii mici urmate de profituri rapide i mari; ei s-au manifestat n acest mod nu numai datorit lipsei de capital, ci i datorit mentalit ilor; noii investitori particulari provin dintr-o societate i din straturi sociale ce nu cuno teau acumularea treptat prin pricepere, r bdare, perseveren , sacrificii pe termen lung; n ceea ce prive te timpul liber, ei nu au avut capacitatea de a evalua perspectivele sectorului de activitate corespunz tor, reac ia i ini iativa lor fiind expresia st rii generale a societ ii: hran , mbr c minte i, ceva mai trziu, nzestrarea gospod riei; este mentalitatea tipic unei societ i s race, men inut n izolare i lipsit de perspectiv . Degradarea situa iei economice, procesul continuu de s r cire a popula iei au nt rit aceste mentalit i i au defavorizat procesul de dezvoltare a unei culturi a timpului liber i, corespunz tor, a unei industrii a timpului liber. n mediul rural, reducerea drastic a fluxului migrator intern spre mediul urban a determinat r mnerea n sate a unui strat de popula ie mai tn r , cu ocupa ii agricole i neagricole, care are nostalgia ora ului. Acest segment de popula ie este interesat de petrecerea timpului liber n afara domiciliului i lui i sunt adresate ini iativele n acest sens; din p cate, ini iativele se reduc la baruri, discoteci i diverse tipuri de restaurante. Televiziunea contribuie i ea la schimbarea modului de via rural; posibilitatea vizion rii mai multor programe de televiziune pn la ore trzii din noapte determin familiile tinere s nu se mai culce devreme precum ranul tradi ional. Pentru o imagine complet asupra fenomenului timp liber n societatea romneasc este nevoie s se apeleze i la cercet rile de teren privitoare la modalit ile concrete de petrecere a timpului liber, la modul n care popula ia percepe posibilit ile de petrecere a timpului liber i la satisfac ia oferit de modul de petrecere a timpului liber. Cercetarea Diagnoza calit ii vie ii a cuprins i ntreb ri referitoare la aceste aspecte; complexitatea cercet rii nu a permis ns abordarea timpului liber n detaliu.

302

Laureana Urse

Posibilit ile de petrecere a timpului liber, n intervalul 19911999, sunt apreciate de 40% dintre persoanele intervievate ca fiind foarte proaste i proaste, 1/3 ca fiind satisf c toare i 22-27% dintre persoanele intervievate le consider a fi bune i foarte bune. n intervalul amintit nu sau nregistrat schimb ri semnificative ale aprecierii posibilit ilor de petrecere a timpului liber (vezi capitolul de diagnoz ). Percep ia posibilit ilor de petrecere a timpului liber variaz n func ie de caracteristicile socio-demografice ale persoanelor, de m rimea timpului liber disponibil i este influen at de resursele economice proprii i de posibilit ile i facilit ile existente pentru petrecerea timpului liber. n mod firesc, n mediul urban satisfac ia este mai mare, datorit , n primul rnd, posibilit ilor existente, iar la nivelurile de colaritate foarte sc zute satisfac ia este redus pentru c aceste niveluri de colaritate implic att venituri mici, ct i acces limitat la diverse modalit i de petrecere a timpului liber, generat de nivelul cultural-educa ional sc zut. n ceea ce prive te influen a vrstei, rezultatele cercet rii au ar tat c peste 30 de ani satisfac ia scade: se resimt influen ele negative ale obliga iilor familiale care reduc m rimea timpului liber i cresc cheltuielile destinate gospod riei, cre terii i educ rii copiilor; se adaug oferta redus de servicii destinate timpului liber specific acestor persoane i unele mentalit i privitoare la stiluri de via . Cercet rile efectuate au ar tat influen a veniturilor asupra percep iei posibilit ilor de petrecere a timpului liber; corela ia cu estimarea veniturilor proprii a eviden iat existen a unor aprecieri negative ale posibilit ilor de petrecere a timpului liber mai mari la persoanele cu venituri estimate sc zute. La nivelul anului 1999, aceast corela ie este urm toarea (tabel 7.1):

Tabel 7.1. APRECIEREA POSIBILIT II DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER N FUNC IE DE ESTIMAREA VENITURILOR GOSPOD RIEI
Posibilit ile de petrecere a timpului liber Satisf Bune i Foarte c toare foarte proaste i bune proaste 52 31 17 45 36 19 36 22 31 27 0 35 0 38 100

Estimarea veniturilor

- Nu ajung nici pentru strictul necesar - Ajung numai pentru strictul necesar - Ajung pentru un trai decent - Cu eforturi mari, cump r i obiecte mai scumpe - F r eforturi mari, au tot ce le trebuie Sursa: Diagnoz , 1999.

Timpul liber i calitatea vie ii

303

Preocup rile de timp liber din chestionarul care a stat la baza cercet rii Diagnoza calit ii vie ii sunt prezente n timpul liber, dup cum urmeaz (tabel 7.2):

Tabel 7.2. PREOCUP RI DE TIMP LIBER


- propor ie din total e antion -

Preocup ri - Vizionare TV - Lectur (literatur ) - Ziare, reviste - Cinematograf - Spectacole (teatru, concerte) - ntlniri, petreceri - Sport - Biseric - Excursii la sfr it de s pt mn

90
95 72 -

91
71 -

92
92 65 77 31

93
91 61 75 21

Anii: 94 95 91 92 63 76 17 59 72 15

96
88 50 68 15

97
89 48 66 10

98
88 50 65 12

99
89 44 62 12

92 35 61

76 64

35 76 22 71

25 63 15 79

21 71 11 76

19 66 13 75

19 70 15 76

14 66 12 76

15 71 13 77

14 69 14 78

53

42

31

23

20

19

19

17

20

19

x) - n anul 1991 lipse te vizionare televiziune; - n acela i an, sportul apare n cadrul unor pasiuni, al turi de colec ion ri, me te ug rit etc.; - n anii 1990 i 1991 lipse te citirea ziarelor i a revistelor, iar cinematograful este luat n considerare mpreun cu spectacolele.

Datorit stabiliz rii structurii ntreb rilor din chestionar referitoare la timpul liber, se pot urm ri cu claritate rezultatele cercet rii i muta iile intervenite n preocup rile de timp liber ncepnd cu anul 1992. Din perspectiva prezen ei n timpul liber a preocup rilor luate n considerare, principalele concluzii sunt: - a sc zut prezen a n timpul liber a majorit ii preocup rilor i activit ilor luate n considerare, cu excep ia frecvent rii bisericii care a crescut ncepnd cu 1992 i apoi s-a stabilizat; - dup prezen a lor n timpul liber, sunt trei mari grupe de preocup ri (dintre cele luate n considerare), cu schimb ri corespunz toare ale ponderii i locului lor: I televiziunea; II - frecventarea bisericii;

304

Laureana Urse

- citirea ziarelor i revistelor; - ntlniri, petreceri cu prieteni, rude; - lectur (literatur ) ; III - spectacole (teatru, concerte) ; - cinematograf; - excursii la sfr it de s pt mn ; - preocup ri sportive. Att n func ie de specificul fiec rei preocup ri, ct i n func ie de op iunea fiec ruia, prezen a frecvent a acestor preocup ri este urm toarea (tabel 7.3):

Tabel 7.3. ACTIVIT

I DE TIMP LIBER CU FRECVEN

NALT

- propor ie din total e antion Anii: Preocup ri - Vizionare TV - Lectur (literatur ) - Ziare, reviste - Cinematograf - Spectacole (teatru, concerte - ntlniri, petreceri - Sport - Biseric - Excursii la sfr it de s pt mn 90 69 33 20 6 13 5 91 36 15 21 6 92 58 29 42 4 4 24 8 21 8 93 58 30 43 4 4 15 6 31 4 94 65 31 42 3 3 17 4 25 4 95 64 27 38 2 3 15 4 23 4 96 59 20 34 2 2 20 4 26 4 97 56 20 36 1 1 16 3 26 4 98 54 17 32 1 1 14 4 24 3 99 56 15 29 1 1 15 5 26 3

i din perspectiva prezen ei frecvente a preocup rilor de timp liber luate n considerare se p streaz aceea i grupare a acestora, cu schimb ri de ierarhie, dar mai ales cu sc deri ale interesului mari pentru unele preocup ri; vizionarea programelor de televiziune r mne principala preocupare i pentru faptul c se poate face la domiciliu, f r eforturi i cheltuieli suplimentare, de i exist o u oar sc dere a num rului persoanelor care vizioneaz des; cea mai accentuat sc dere se nregistreaz la lectur i apoi, n ordine, la citirea ziarelor i a revistelor. Fa de anul 1990, a crescut num rul persoanelor care merg des la biseric , dar r mne la nivelul a circa un sfert din e antion.

Timpul liber i calitatea vie ii

305

nainte de o analiz n detaliu a fiec rei preocup ri, reamintim c formularea preocup ri de timp liber luate n considerare se refer la faptul c cercetarea Diagnoza calit ii vie ii nu i-a propus i nici nu putea s epuizeze modalit ile de petrecere a timpului liber; n consecin , nu se pot face considera ii generale privitoare la modelele de comportament de timp liber ale romnilor. Situarea frecvent rii bisericii n cadrul preocup rilor de timp liber necesit unele considera ii. n opinia unor cercet tori, religia este produc toare de timp liber, pornindu-se de la faptul c introduce restric ii asupra activit ilor asociate cu munca n anumite zile. Din aceast perspectiv , exist un timp liber creat de religie, iar frecventarea bisericii poate fi considerat o preocupare de timp liber. Dac ne raport m la natura i func iile fenomenului religios, considerarea frecvent rii bisericii ca preocupare de timp liber poate fi f cut cu multe rezerve. Func iile religiosului sunt func ia uman (satisface anumite necesit i ale naturii umane, precum curiozitatea, securitatea, comunitate, con tiin mp cat , exaltare .a.), func ia moral (a eaz moravurile pe temelii ce nu sunt lipsite de arbitrar) i func ia ideologic . Asocierea acestor func ii cu func iile timpului liber este dificil . n societatea modern , laic , practicile religioase (inclusiv frecventarea bisericii) sunt benevole. Este evident c nu ne referim la sectele ale c ror norme i reguli intr n contradic ie cu reglement rile statului modern laic i nici la statele organizate i guvernate pe baze religioase (statele islamice). Dac asociem natura benevol a preocup rilor de timp liber cu practicile religioase benevole, atunci din nou apropiem frecventarea bisericii de timpul liber. Se mai poate asocia func ia timpului liber de dezvoltare a personalit ii cu practicile religioase care pot ntregi personalitatea uman . Dar indivizii profund religio i i practican i nu percep frecventarea bisericii doar ca pe o ac iune benevol desf urat n timpul r mas disponibil dup ndeplinirea obliga iilor ocupa ionale i gospod re ti familiale, ci tot ca pe o obliga ie, ndatorire a fiin ei umane, ce se situeaz deasupra vie ii concrete, materiale. Sensul acestor practici venite dinspre biseric este acela i. Exist f r ndoial i indivizi pentru care frecventarea bisericii este asociat cu anumite s rb tori (religioase) i, de multe ori, practicile religioase sunt golite de semnifica ia originar , devenind simple ritualuri prin care se asigur destinderea. n alte cazuri frecventarea bisericii este f cut exclusiv n momente sau situa ii dificile, pentru a se cere ajutorul divinit ii. Rezultatele cercet rii Diagnoza calit ii vie ii nu pot aduce preciz ri cu privire la semnifica ia frecvent rii bisericii nici pentru cei care o fac rar, nici pentru cei ce o fac des. Rezultatele cercet rii arat doar c cca 25% dintre persoanele intervievate merg des la biseric la sfr itul s pt mnii;

306

Laureana Urse

frecventarea a nceput s creasc ncepnd cu anul 1991, mai ales la persoanele cu studii postliceale (de la 11% n anul 1992 la 28% n anul 1999) i la persoanele cu studii superioare (de la 11% n anul 1992 la 19% n anul 1999). Cre terea poate fi explicat prin contextul specific societ ii romne ti dup 1989, care a permis manifest rile libere ale religiei i bisericii, prezen a n mijloacele de comunicare n mas i mai ales la televiziune a diferitelor momente religioase i a unor emisiuni cu teme religioase, toate acestea favoriznd o anumit cre tere a practicilor religioase. n acela i sens au influen at procesele profunde de schimbare ale societ ii romne ti, nso ite i de fenomene negative, ceea ce a generat incertitudine, team , sentimentul neputin ei. Apelul c tre divinitate a venit firesc n acest context. n general, n contexte istorice n care nesiguran a, teama, angoasa sunt amplificate de transform ri profunde, religia se dore te o solu ie. La procesele nnoitoare i transformatoare ale societ ii romne ti a existat i o reac ie a tradi iei i a tradi ionali tilor mai ales, care s-au manifestat inclusiv prin practicile religioase mai frecvente. Dac frecventarea bisericii ridic anumite probleme abordat ca preocupare de timp liber, celelalte preocup ri luate n considerare sunt f r ndoial specifice timpului liber. Vizionarea programelor de televiziune este principala modalitate cotidian de petrecere a timpului liber; ponderea persoanelor care vizioneaz des a nregistrat o u oar sc dere fa de anul 1990; explica ia faptului c 95% dintre persoanele intervievate n anul 1990 vizionau programele de televiziune i 69% vizionau des se g se te n contextul schimb rilor politice; dup o perioad de restric ii att asupra duratei programelor televiziunii na ionale (unice), ct i asupra con inutului, transmiterea (uneori n direct) a evenimentelor ce aveau loc i care constituiau o noutate prin natura lor a atras majoritatea popula iei n fa a televizoarelor. Dup 1992, via a politic romneasc a intrat ntr-o anumit normalitate i implicit vizionarea programelor de televiziune s-a mai redus. Dar ncep s creasc num rul programelor de televiziune, num rul emisiunilor i num rul orelor de transmisie, un rol important n aceste cre teri avnd televiziunile particulare nou nfiin ate. n anul 1991, la televiziunea public erau 9.340 emisiuni, iar n anul 1995 num rul lor era de 13.095 (Anuarul statistic al Romniei, 1997, pp. 336-337) (vezi capitolul 6). n ciuda acestor cre teri, frecven a vizion rii programelor de televiziune nu a crescut, ci dimpotriv ; oferta tot mai numeroas i mai divers de emisiuni a dus la dispersia vizion rilor n func ie de preferin e. Corela ia cu mediul de reziden al persoanelor intervievate prin cercetarea Diagnoza calit ii vie ii, cu sexul i nivelul de colaritate indic , n to i anii, faptul c n mediul urban vizioneaz mai multe persoane i mai des, b rba ii vizioneaz ceva mai mult dect femeile i cu ct nivelul de

Timpul liber i calitatea vie ii

307

colaritate este mai redus cu att vizioneaz mai pu in. n corela ia vrst vizionare s-a produs o modificare n sensul c tinerii sub 20 de ani care vizionau des n propor ie de 79% n anul 1992 au devenit mai pu in interesa i de televiziune; n anul 1999 vizionau des 56% dintre ei. Citirea ziarelor i a revistelor este preocuparea de timp liber care ocup locul doi dup vizionarea emisiunilor de televiziune. Considerarea mpreun a ziarelor i a revistelor f r enumerarea titlurilor preferate constrnge la o analiz general , a a cum este i cea referitoare la vizionarea emisiunilor de televiziune i a a cum va fi i cea referitoare la literatur . R mnnd la nivelul la care este posibil analiza, din datele cercet rii de teren a rezultat c ziarele i revistele sunt citite mai mult n mediul urban i de c tre persoanele de sex b rb tesc; preocuparea cre te o dat cu nivelul de colaritate i ncepe s scad dup vrsta de 50 de ani. n anii 1992-1994, preocuparea de a citi ziare i reviste era prezent la 76% dintre persoanele intervievate i 42% citeau des; ncepnd cu anul 1995, preocuparea ncepe s scad mai mult la anumite segmente de popula ie, respectiv n mediul rural, la persoanele de sex b rb tesc i la persoanele cu nivel de colaritate mai redus, dar i la dou segmente de vrst , i anume tinerii pn la 30 de ani i persoanele peste 50 de ani. Prezent m pentru compara ie citirea frecvent a ziarelor i a revistelor n anii 1992 i 1999, a a cum a rezultat din cercetarea de teren, cu men iunea c anul 1992 nu a fost un an de vrf al prezen ei acestei preocup ri (tabel 7.4):

Tabel 7.4. CITIREA FRECVENT A ZIARELOR I REVISTELOR


- propor ie din total e antion Citirea frecvent a ziarelor i revistelor n anii: 1992 1999 42 29 49 40 33 16 9 3 24 15 43 32 52 43 68 64 64 60 43 34 45 33

Total e antion - urban - rural - coal general neterminat - 7-10 clase - coal profesional - liceu - studii postliceale - studii superioare - sub 20 de ani - 21-30 de ani

308

Laureana Urse
Citirea frecvent a ziarelor i revistelor n anii: 1992 1999 49 43 33 34 6 47 35

- 31-40 de ani - 41-50 de ani - 51-60 de ani - 61-70 de ani - peste 70 de ani - masculin - feminin

34 35 23 22 14 30 29

Un factor cert de influen n sc derea preocup rii de a citi ziare i reviste l reprezint veniturile personale; corela ia dintre estimarea veniturilor proprii i frecven a citirii ziarelor i a revistelor n anul 1999 arat aceast influen (tabel 7.5):

Tabel 7.5. RELA IA DINTRE ESTIMAREA VENITURILOR I


FRECVEN A CITIRII ZIARELOR I REVISTELOR Estimarea veniturilor - Nu ajung nici pentru strictul necesar - Ajung numai pentru strictul necesar - Ajung pentru un trai decent - Cu eforturi mari, cump r i obiecte mai scumpe - F r eforturi mari, au tot ce le trebuie Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999. Citirea ziarelor i a revistelor Nu Rar Des 56 26 18 32 38 30 16 40 44 13 29 58 50 50

Lectura (literatura) (tabelul 7.6), ca preocupare de timp liber, a sc zut de la 65% n anul 1992 la 44% n anul 1999; des este o preocupare de timp liber la 33% dintre persoanele intervievate n anul 1992 i la 15% n anul 1999.

Tabel 7.6. PREOCUPAREA FRECVENT A LECTURII


- propor ia n total e antion Lectura des n anii: 1992 1999 37 19 4

- urban - rural - coal general neterminat

22 7 1

Timpul liber i calitatea vie ii


Lectura frecvent n anii: 1992 1999 12 17 41 46 61 43 38 34 25 21 20 23 26 32

309

- 7-10 clase - coal profesional - liceu - studii postliceale - studii superioare - sub 20 de ani - 21-30 de ani - 31-40 de ani - 41-50 de ani - 51-60 de ani - 61-70 de ani - peste 70 de ani - masculin - feminin

7 9 22 43 44 22 18 17 14 16 14 7 13 15

n contextul general al sc derii preocup rii pentru lectur , atrage aten ia diminuarea mare a interesului pentru lectur la persoanele cu studii superioare, precum i la tineri, adic tocmai acolo unde aceast preocupare era mai r spndit . Dac inem seama de faptul c pn la vrsta de 20 de ani mul i tineri sunt nc n perioada studiilor i implicit mai aproape de lectur , se observ c s-a format un strat de popula ie pu in diferen iat la pondere n cadrul fiec rei categorii (14-18%) care are preocup ri pentru lectur n mod frecvent; tinerii nu se mai eviden iaz prin aceast preocupare. nainte de a deplnge sc derea interesului pentru lectur , n general, i la tineri, n special, este nevoie de analiza transform rilor societ ii romne ti. A fost invocat de mai multe ori drept cauz principal a sc derii interesului pentru lectur s r cirea popula iei concomitent cu cre terea pre ului c r ilor. De i, ad ug m, concomitent s-au tip rit c r i foarte diverse ca domenii, tematic , autori care erau inaccesibile nainte de anul 1990, ns n tiraje mai mici. Punerea n rela ie a preocup rii pentru lectur cu veniturile presupune a pleca de la premisa c pentru lectur trebuie s ai, n primul rnd, o bibliotec proprie i bani pentru a cump ra c r i. Din p cate, nu avem date despre rela ia dintre preocuparea pentru lectur , cump rarea de c r i, mprumutul de la bibliotec i mprumutul de la cuno tin e. Totu i, dac ne limit m la rela ia dintre lectur i veniturile proprii rezultatele cercet rii din anul 1999 eviden iaz fenomene mai complexe dect simpla motivare a sc derii preocup rii pentru lectur prin veniturile sc zute ce nu permit cump rarea c r ilor (tabelul 7.7).

310

Laureana Urse

Tabel 7.7. Rela ia dintre estimarea veniturilor i frecven a lecturii


Estimarea veniturilor Nu - Nu ajung nici pentru strictul necesar - Ajung numai pentru strictul necesar - Ajung pentru un trai decent - Cu eforturi mari, cump r i obiecte mai scumpe - F r eforturi mari, au tot ce le trebuie Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999. 71 51 32 30 83 Lectur Rar 20 31 43 51 17 Des 9 18 25 17 -

Se constat c preocuparea pentru lectur este prezent cel mai mult la persoanele ale c ror venituri ajung pentru un trai decent (n percep ia proprie). n spatele nivelului venituri se afl un nivel de colaritate, anumite ocupa ii/profesii, o m rime diferen iat a timpului liber, preocup ri de timp liber diferite n cadrul unor stiluri de via diferen iate. Banii sunt necesari pentru a cump ra c r i, dar nu suficien i pentru preocuparea de a citi. Nu inten ion m s diminu m rolul veniturilor n preocuparea pentru lectur , ci doar s nu supradimension m acest rol i s -l punem n rela ie cu al i factori. Se cer cel pu in amintite i alte fenomene care influen eaz interesul pentru lectur : Schimb ri n structura ocupa ional-profesional i apari ia unor ocupa ii/profesii care formeaz mentalit i i atitudini pragmatic-mercantile, valorizeaz mai pu in (sau deloc) cartea i ideea de lectur , genereaz alte gusturi i preferin e n ceea ce prive te destinderea, pun la ndoial func ia timpului liber de dezvoltare a personalit ii. nv mntul, prin dimensiunea educativ , nu are printre priorit i formarea deprinderii pentru lectur , a a cum nu are n vedere problematica propriu-zis a timpului liber, implica iile modului de petrecere a timpului liber. Copiii i tinerii sunt preg ti i prin teste i verifica i prin grile pentru deprinderea unei munci de nv are eficiente. Schimb ri de valori i schimb ri de mentalit i n general cu efect asupra interesului pentru lectur . Schimb ri n stilurile de via , a c ror configura ie este generat i de schimb rile de valori i de mentalit i. n cadrul noilor stiluri de via , func iile timpului liber se realizeaz prin alte preocup ri, iar func ia timpului liber de dezvoltare a personalit ii se diminueaz . Televiziunea, prin diversitatea emisiunilor ei, dup 1990 r spunde att preocup rilor i gusturilor pentru divertismentul u or i pasiv, ct i pentru interese de informare, documentare sau culturale mai elevate, dar cu scop de destindere. Ofertele televiziunii sunt mai rapide, mai u oare, mai

Timpul liber i calitatea vie ii

311

accesibile dect actul lecturii. Prin cercet ri adecvate, r mne de v zut care va fi n viitor, ntr-o locuin , locul televizorului i al bibliotecii. n Romnia, n deceniile 7-9 mai ales, se constituise un model de aranjare a locuin ei; n special n apartamentele din blocuri, din camera de zi nu lipsea biblioteca sau o pies de mobilier ce con inea i rafturi de c r i cu cteva c r i care concurau cu bibelourile de pe alte rafturi; i aceasta exista n locuin ele unor persoane ce nu erau preocupate de lectur , nu aveau profesii ce presupuneau un nivel educa ional mai ridicat sau studiu; biblioteca reprezenta att piesa dintr-un model de mobilare imitat, ct i un simbol; nu tim dac acest simbol va mai r mne n viitoarele locuin e. Diminuarea preocup rii pentru lectur s-a pus cu mai multe decenii n urm i n rile dezvoltate occidentale; destinderea n moduri mai u oare, mai accesibile i n acela i timp pasive s-a extins i n aceste ri; calculatorul i-a adus o contribu ie substan ial la sc derea preocup rii pentru lectur . Exist trei atribute care domin marea sfer a preocup rilor de timp liber ( i nu numai): u or, rapid, pasiv. n societatea romneasc , calculatorul nc nu poate fi luat n considerare pe scar larg printre preocup ri de timp liber i ca factor de influen a lecturii, nefiind accesibil datorit nivelului veniturilor. Televiziunea are un rol important n sc derea preocup rii pentru lectur , dar al turi de ceilal i factori aminti i deja. Se mai pot ad uga printre cauzele diminu rii preocup rii pentru lectur , de pretutindeni, solicit rile specifice vie ii de munc i ale vie ii moderne urbane n general, care genereaz nevoia unei destinderi mai u oare. ntlnirile, petrecerile cu prieteni, rude ncheie grupa preocup rilor de timp liber cu prezen mai mare. Televiziunea este o preocupare ce presupune vizionare individual , ntr-un cadru privat de cele mai multe ori, cu sau f r prezen a altor persoane; citirea ziarelor i a revistelor, ca i lectura (literatura) sunt acte exclusiv individuale (chiar dac nu totdeauna practicate la domiciliu); ntlnirile i petrecerile presupun consumarea timpului liber n grup. Formularea folosit n chestionarul pe baza c ruia s-a efectuat cercetarea de teren nglobeaz dou tipuri de preocup ri: simple ntlniri i petreceri, care au un con inut diferit. De aceea, orice concluzie posibil din analiza rezultatelor cercet rii de teren trebuie s in seama de acest fapt. Ca preocupare de timp liber, a a cum a fost luat n considerare n cercetare, nu a suferit modific ri semnificative din punctul de vedere al prezen ei mai des sau mai rar; ca modalitate de petrecere a timpului liber este prezent mai mult n mediul urban, la persoanele de sex b rb tesc i cre te o dat cu nivelul de colaritate; corela ia cu vrsta a eviden iat faptul c la segmentul de tineri sub 20 de ani a sc zut ponderea celor care petrec des timpul liber prin ntlniri i petreceri (tabel 7.8).

312

Laureana Urse

Tabel 7.8. NTLNIRI I PETRECERI FRECVENTATE DES


Anii Total e antion 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1992-1999. Sub 20 ani 24 15 17 15 20 16 14 15 61 69 44 62 49 49 38 34

Corela ia cu estimarea veniturilor arat importan a acestora n op iunea de a consuma timpul liber prin ntlniri i petreceri. Pentru anul 1999, corela ia dintre estimarea veniturilor i frecven a ntlnirilor i a petrecerilor este urm toarea (tabel 7.9):

Tabel 7.9. RELA IA DINTRE ESTIMAREA VENITURILOR I


FRECVEN A NTLNIRILOR I PETRECERILOR Estimarea veniturilor Nu - Nu ajung nici pentru strictul necesar - Ajung numai pentru strictul necesar - Ajung pentru un trai decent - Cu eforturi mari, cump r i obiecte mai scumpe - F r eforturi mari, au tot ce le trebuie Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999. ntlniri, petreceri : Rar Des 42 49 9 29 60 11 14 58 28 9 47 44 33 67

Rolul veniturilor n aceast modalitate de petrecere a timpului liber trebuie v zut din mai multe puncte de vedere. Chiar i o simpl ntlnire la domiciliu presupune o anumit cheltuial . Lipsa sau insuficien a banilor determin n general o stare psihic nefavorabil ntlnirilor i petrecerilor. Pentru anumite persoane, standardul ridicat de via , pozi ia social se men in i printr-un sistem de rela ii ce trebuie ntre inut, inclusiv prin ntlniri i petreceri. Iar deasupra acestora se afl cei despre care se poate spune c particip la via a monden . Pentru tineri, asemenea modalit i de petrecere a timpului liber sunt specifice vrstei. Faptul c la persoanele intervievate avnd pn la 20 de ani, n cadrul cercet rii Diagnoza calit ii

Timpul liber i calitatea vie ii

313

vie ii, a sc zut ponderea celor ce i petrec timpul liber prin ntlniri i petreceri poate fi explicat i prin problemele economice ale lor i ale familiilor lor, dar genereaz i unele nedumeriri. O investiga ie mai ampl ar pune probabil n eviden dac aceste preocup ri au fost nlocuite cu altceva. Excursiile la sfr it de s pt mn (tabel 7.10) fac parte din grupa de preocup ri exclusiv n afara domiciliului. F r s fi ajuns vreodat o modalitate r spndit de petrecere a timpului liber, n anul 1990, aproximativ jum tate dintre persoanele intervievate n cadrul cercet rii efectuate declarau c merg n excursie la sfr it de s pt mn , de i numai 5% mergeau des. ncepnd cu anul 1993, numai aproximativ 20% dintre persoanele intervievate au mai mers n aceste excursii i 3-4% au mers des. Rezultatele cercet rii din anul 1999 arat c merg mai mult n excursii la sfr it de s pt mn persoanele tinere cu vrsta pn la 30 de ani (33%) i c , n general, dup 40 de ani se reduce drastic ponderea celor care merg n excursii, fie i rar. F r a avea un con inut cultural, num rul persoanelor care merg n excursii la sfr itul s pt mnii cre te o dat cu nivelul de colaritate: 10-18% dintre persoanele cu cel mult coal profesional , 3133% dintre persoanele cu studii liceale i postliceale i 41% dintre persoanele cu studii superioare. F r ndoial c veniturile influen eaz deplasarea n excursii la sfr it de s pt mn , dar veniturile mari nu presupun obligatoriu deplasarea des n excursii la sfr it de s pt mn , a a cum rezult i din corela ia dintre estimarea veniturilor i obi nuin a de a merge n excursie la sfr it de s pt mn la subiec ii intervieva i n anul 1999.

Tabel 7.10. RELA IA DINTRE ESTIMAREA VENITURILOR


I FRECVEN A EXCURSIILOR Estimarea veniturilor Excursii la sfr it de s pt mn : Nu Rar Des 93 5 2 82 15 3 64 31 5 44 46 10 50 50 -

- Nu ajung nici pentru strictul necesar - Ajung numai pentru strictul necesar - Ajung pentru un trai decent - Cu eforturi mari, cump r i obiecte mai scumpe - F r eforturi mari, au tot ce le trebuie Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999.

Persoanele cu venituri mari pot s nu mearg n excursii la sfr itul s pt mnii i pentru c au locuin a personal extraurban sau n zonele de

314

Laureana Urse

agrement unde i petrec cel pu in sfr itul de s pt mn ; tot dintre ace tia sunt cei care fac excursii sau i petrec concediile n alte ri, renun nd la excursiile sau vacan ele n ar . n unele cazuri, renun area la excursiile sau vacan ele n ar , se datoreaz faptului c veniturile nu sunt suficiente att pentru deplas rile n ar ct i pentru plec rile n alte ri, renun ndu-se la primele. Datele statistice arat c n anul 1992 s-au nregistrat 10.261 mii de plec ri n scopuri de odihn i recreere ale vizitatorilor romni n str in tate, n anul 1995 acestea au sc zut la 5.022 mii de plec ri, iar n anul 1998 au nceput s creasc din nou, ajungnd la 6.129 mii de plec ri (Anuarul statistic al Romniei, 1998, p.608). Sc derea num rului plec rilor la un moment dat poate fi explicat i prin sc derea standardului de via , dar i prin faptul c o parte dintre aceste plec ri nu aveau ca obiectiv real odihna, recreerea, ci g sirea unui loc de munc , cel pu in temporar, n ara de destina ie. Restric iile introduse n rile de destina ie (de obicei, cele occidentale) au f cut ca num rul plec rilor s scad . n Romnia mai exist i o categorie de popula ie din mediul urban care, originar fiind din mediul rural, dup retrocedarea p mnturilor, merge i particip la muncile agricole n satele de origine. Aceast categorie de popula ie nu merge, de obicei, n excursii la sfr it de s pt mn . Tipurile de situa ii n raport cu veniturile, locuin ele i deplas rile ntre mediul urban i mediul rural sau zonele de agrement, practicarea unor activit i agricole sau numai a unor activit i de gr din rit ornamental sunt mult mai diverse i fiec ruia i corespunde un segment de popula ie cu stil de via i cu modalit i de petrecere a timpului liber de la sfr itul s pt mnii specifice. Din p cate, nu avem o cercetare care s sistematizeze i s caracterizeze aceste situa ii. Datele statistice privitoare la num rul unit ilor de cazare turistic i la num rul turi tilor romni caza i atest diminuarea activit ii turistice n Romnia. Dup 1990 a sc zut att num rul unit ilor de cazare turistic , ct i num rul turi tilor romni caza i. Exist doar dou excep ii, respectiv pensiunile i pensiunile agro-turistice, primele ap rute n 1993, iar cele agro-turistice n anul 1996. Aceste excep ii demonstreaz c nu numai sc derea standardului de via a contribuit la diminuarea activit ii turistice, ci i organizarea unit ilor turistice, oferta n raport cu pre urile (tabel 7.11).

Timpul liber i calitatea vie ii

315
ILOR DE CAZARE TURISTIC I

Tabel 7.11. RE EAUA UNIT

NUM RUL TURI TILOR CAZA I N UNELE DINTRE ELE 1991 1992 1993 1994 1995 Unit i de cazare 3329 3277 2682 2840 2905 turistic - total din care : - hoteluri i moteluri 822 856 890 924 929 - hanuri 107 89 31 20 21 - cabane 191 190 171 179 175 - campinguri i 186 142 139 133 141 c su e - vile i bungalouri 1828 1817 1255 1279 1324 - pensiuni 16 116 128 - pensiuni agroturistice Turi ti romni caza i - total - mii pers. 8309 6830 6718 6149 6304 din care n : - hanuri 296 165 64 23 7 - cabane 252 192 153 132 206 - campinguri i 247 182 203 207 244 c su e - vile i bungalouri 534 445 436 482 498 Sursa : - Anuarul statistic al Romniei, 1997, p. 682. - Anuarul statistic al Romniei, 1998, p. 610. - Anuarul statistic al Romniei, 1999, p. 602-603. 1996 2965 924 20 170 137 1308 155 61 1997 3049 935 20 174 137 1275 160 159 1998 3127 933 19 167 138 1203 270 213

5833 5 171 191 431

4894 5 179 161 391

4742 7 146 168 378

ntreprinz torii particulari au avut un rol important n nceputul reorganiz rii re elei turistice: n anul 1998, din totalul de 3.127 de unit i de cazare, 1.655 erau n proprietate public , 862 n proprietate privat (n cre tere fa de anul 1997, cnd erau 680), 290 erau n proprietate mixt (n cre tere i acestea), iar 320 erau n proprietate cooperatist i ob teasc (Anuarul statistic al Romniei, 1999, p. 604). Datele statistice mai indic ns un reviriment al turismului pe litoral, pentru romni, organizat de agen iile de turism: dac n anul 1995 prin agen iile de turism au mers pe litoral 342 mii de persoane, n anul 1998 num rul acestora a ajuns la 382 mii de persoane. Concomitent, turismul n zona montan rural i traseele alpine (tocmai cele care dau de cele mai multe ori scopul excursiilor la sfr it de s pt mn ) se reduce continuu: de la 303 mii de persoane n anul 1995 la 136 mii de persoane n anul 1998, prin agen iile de turism (Anuarul statistic al Romniei, 1998, p. 615 i

316

Laureana Urse

Anuarul statistic al Romniei, 1999, p. 607). i aceste date confirm ipoteza unei reorganiz ri a deplas rilor n scopuri turistice ca urmare a sc derii standardului de via i al unor schimb ri n preferin e; sc derea veniturilor determin mai ales concentrarea pe vacan e i diminuarea deplas rilor de la sfr itul s pt mnii. n acest fel, timpul liber (cu excep ia vacan elor) este petrecut din ce n ce mai pu in n afara domiciliului sau n natur . Practicarea sportului nu sprijin petrecerea timpului liber n afara domiciliului, n natur , nefiind o component important a stilului de via al romnilor. Sportul prezint interes numai prin vizion rile de la televiziune i, n mic m sur , prin participarea pe stadioane, ca spectatori la unele ntreceri sportive. Nu exist o tradi ie n sensul practic rii sportului, iar n prezent, formarea unor obiceiuri de acest tip este mpiedicat de lipsa unor amenaj ri corespunz toare i de nivelul de trai sc zut care nu permite procurarea unui minim de echipament. Practicarea anumitor sporturi precum schiul, notul i gimnastica pentru ntre inere constituie preocup ri ale persoanelor apar innd elitelor (economice, n primul rnd). Nici preocup rile de divertisment i culturale n afara domiciliului, respectiv cinematograful i spectacolele, nu sunt frecventate dect ntr-o mic m sur i n continu sc dere: propor ia celor care merg la cinematograf mai rar sau mai des a sc zut de la 31% n anul 1992 la 12% n 1999; spectacolele, respectiv teatrul i concertele, erau frecventate de 33% dintre persoanele intervievate n anul 1992 i de 14% n anul 1999. n acela i an mergeau des la cinematograf i spectacole 1% dintre persoanele intervievate. Aceste preocup ri sunt influen ate n primul rnd de prezen a cinematografelor, a s lilor de teatru i concert n localitatea de domiciliu; este tiut faptul c n mediul rural i ora ele mici ele nu exist , iar n celelalte localit i urbane, num rul lor a sc zut considerabil din ra iuni de eficien economic corelat cu interesul tot mai sc zut al publicului. Num rul cinematografelor a sc zut de la 1.771 n anul 1992 la 313 n anul 1998. Corespunz tor, num rul de spectatori a sc zut de la 46.086 mii n anul 1992 la 6.834 mii n anul 1998. Din cercetarea Diagnoza calit ii vie ii n anul 1999 a rezultat c mai merg la cinematograf persoanele tinere, cu studii cel pu in liceale i care au venituri suficiente pentru un trai decent sau ceva mai mult dect un trai decent (tabel 7.12).

Timpul liber i calitatea vie ii

317

Tabel 7.12. RELA IA DINTRE ESTIMAREA VENITURILOR


I FRECVENTAREA CINEMATOGRAFULUI Estimarea veniturilor n 1999: Merg la cinematograf: Nu Rar Des 97 2 1 87 12 1 77 21 2 71 22 7 83 17 -

- Nu ajung nici pentru strictul necesar - Ajung numai pentru strictul necesar - Ajung pentru un trai decent - Cu eforturi mari, cump r i obiecte mai scumpe - F r eforturi mari, au tot ce le trebuie Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999.

A a cum a fost remarcat i n alte ri, (ne referim la cele din Europa occidental ) cu cteva decenii n urm nu se mai merge la cinematograf, ci pentru vizionarea unui film anume pe care televiziunile nu le-au achizionat spre difuzare. Altfel, este mai comod i mai ieftin de v zut un film la domiciliu, pe ecranul televizorului. Situa ia este n mare m sur asem n toare n cazul frecvent rii spectacolelor (teatru i concerte), cu deosebirea c num rul teatrelor i al institu iilor muzicale a crescut de la 130 n anul 1992 la 144 n anul 1998 (tabel 7.13). Cu toate acestea, num rul de spectatori i auditori a sc zut de la 4.926 mii n anul 1992 la 3.962 mii n anul 1998. Sc derile sunt diferen iate n func ie de tipul institu iei teatrale sau muzicale, implicit n func ie de tipul de spectacol (excep ie face opera, unde num rul de spectatori a crescut).

Tabel 7.13. FRECVENTAREA TEATRELOR I INSTITU IILOR MUZICALE


Mii de spectatori n anii: 1992 1998 1581 1202 171 308 1246 167 274 255 227 129

Teatre dramatice Opere Teatre muzicale de estrad sau operet Filarmonic i orchestre simfonice Orchestre populare Sursa: Anuarul statistic al Romniei, 1998, p. 306.

Din cercet rile de teren efectuate, a rezultat c n anul 1999 mergeau la spectacole persoanele din mediul urban, cu studii liceale i postliceale (25% dintre acestea), dar mai ales cu studii superioare (46%) i

318

Laureana Urse

tineri cu vrsta cuprins ndeosebi ntre 21 i 30 de ani (28% dintre acestea). Veniturile au un rol mai mare n mersul la spectacole, comparativ cu cinematograful, datorit costului biletelor ce este uneori inaccesibil multor pasiona i ai genului. Tabel 7.14. Rela ia dintre estimarea veniturilor i frecventarea spectacolelor
Estimarea veniturilor: - Nu ajung nici pentru strictul necesar - Ajung numai pentru strictul necesar - Ajung pentru un trai decent - Cu eforturi mari, cump r i obiecte mai scumpe - F r eforturi mari, au tot ce le trebuie Sursa: Diagnoza calit ii vie ii, 1999. Merg la spectacole: Nu Rar Des 95 5 86 14 69 27 4 65 26 7 66 17 17

Pentru evaluarea corect a obiceiului de a merge la spectacole i a frecven ei acestuia, trebuie avut n vedere i faptul c n chestionar ceea ce a fost denumit spectacole (teatru, concerte) reune te spectacole eterogene din punctul de vedere al con inutului, al modului de redare a acestuia i al nivelului cultural; din aceast perspectiv , un concert simfonic, care presupune pentru audiere un minim grad de cultur muzical , este mai pu in accesibil dect un concert rock sau unul de muzic popular . Pentru teatru, separarea este mai dificil de f cut, de i n cadrul primului sunt spectacole de comedii u oare, de exemplu, i spectacole de analize complexe, simbolice, care r mn accesibile numai unei elite culturale. Mai exist o categorie de spectatori specific marilor ora e i vizibil mai ales n Bucure ti, prezen i constant la spectacole pe al c ror afi figureaz institu ii, trupe i/sau nume celebre; sunt spectatorii VIP ce nu sunt neap rat cunosc tori pasiona i ai genurilor de spectacole respective, dar cei mai mul i snobi. Clasa de sus nou constituit se manifest i n acest fel (tabel 7.14). * * Trecnd n revist preocup rile de timp liber, luate n considerare n cercetarea Diagnoza calit ii vie ii, se constat sc derea prezen ei majorit ii acestora i predominarea preocup rilor pasive la domiciliu. Este dificil de afirmat ns dac avem de-a face cu o s r cire a con inutului timpului liber, pentru c nu cunoa tem printr-o cercetare sistematic i sistematizatoare dac alte preocup ri i-au g sit loc n timpul liber i care sunt acestea. *

Timpul liber i calitatea vie ii

319

Mul umirea fa de modul de petrecere a timpului liber la persoanele intervievate, prin cercetarea amintit , n intervalul 1990-1999 se situeaz preponderent la nivelul lui satisf c tor (vezi capitolul de diagnoz ). Pentru a putea n elege insatisfac ia existent , trebuie s avem n vedere nivelul aspira iilor individuale n raport cu caracteristicile subiec ilor (mediul de reziden , sex, vrst , nivel educa ional, ocupa ie), dar i nivelul aspira iilor n general ntr-o societate cu mari dificult i economice, cu o industrie i o cultur a timpului liber prea pu in dezvoltate. A a se poate interpreta insatisfac ia mai mare existent la persoanele cu studii superioare, dar i insatisfac ia mai mic existent la persoanele cu vrsta peste 60 de ani. n acest ultim caz ne afl m la segmentul pentru care obliga iile profesionale s-au redus sau nu mai exist prin pensionare (de unde sc derea nevoii de odihn generate de acestea), veniturile sunt n general insuficiente, iar oferta pentru timpul liber al vrstei a treia nu exist ; n contextul mentalit ii romne ti, predominant la vrsta a treia nseamn treburi gospod re ti, cre terea nepo ilor i n rest renun are; la un asemenea nivel al aspira iilor i cu problemele economice tiute, satisfac ia fa de modul de petrecere a timpului liber este mai ridicat . Timpul liber al copiilor, adolescen ilor i tinerilor este poate o problem mult mai grav n societatea romneasc . n timpul liber se origineaz o serie de comportamente deviante ale acestora, mai ales n zonele de dezorganizare social i n familiile unde adul ii, persoanele mature, p rin ii sunt foarte ocupa i cu obliga iile profesionale. Opt m pentru o preocupare mai mare n societatea romneasc pentru familie, inclusiv asupra rela iei familie-timp liber. A fost invocat de multe ori insuficienta preocupare a colii pentru timpul liber al elevilor. Nu este r u s i cerem colii o preocupare sporit de a dezvolta la elevi interese, atitudini, curiozit i ce pot fi satisf cute apoi n timpul liber, de a forma la elevi valori i norme ce i feresc de comportamente deviante. Dar familia nu trebuie deresponsabilizat nici n ceea ce prive te timpul liber, iar un program de educare a familiilor nu trebuie respins.

Addenda

Mihai Dumitru

CERCETAREA CALIT II VIE II N ROMNIA


n istoria sociologiei romne ti, calitatea vie ii este un proiect de cercetare amplu i de durat , comparabil (ntre anumite limite) cu cel al monografiilor, dezvoltat n perioada interbelic de coala de la Bucure ti. Un num r foarte mare de sociologi (dar i al i speciali ti) sunt motiva i de un acela i interes de cercetare. Centrul de dezvoltare a cercet rilor n acest domeniu se afl la Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, afiliat Academiei Romne. Densitatea cercet rilor este n cre tere prin parteneriatul dintre ICCV i Facultatea de Sociologie i Asisten Social din Universitatea Bucure ti, la care s-au asociat i alte institu ii de nv mnt i de cercetare tiin ific , fiind implica i sute de cercet tori, doctoranzi i studen i. Conceptele asociate calit ii vie ii circul nu numai ntre speciali ti (fie ei sociologi, economi ti sau politologi), ci i ntre jurnali ti i politicieni, ele au devenit monede de schimb n dezbaterea public . Proiectul a debutat n a doua jum tate a anilor 70 (moduri i stiluri de via , diagnoza calit ii percepute a vie ii), s-a amplificat n anii 90 (diagnoza anual a calit ii vie ii, standardul de via i s r cia, politicile sociale, cercet ri sociale sectoriale sau focalizate pe grupuri sociale n situa ie de risc). n ultimii 12 ani s-au scris numeroase c r i, studii i rapoarte care au adus la cuno tin public rezultatele cercet rilor (inclusiv n revista de politici sociale Calitatea vie ii, editat de ICCV). Anii 2000 par un moment de bilan prin focalizarea pe sinteze, construc ia bazei de date sociale sau prin sus inerea dezbaterilor publice (cu finalitate n politicile sociale) privind s r cia i riscurile sociale asociate acesteia. Un sfert de veac de cercetare continu a calit ii vie ii nu era posibil f r munca tiin ific exemplar a fondatorilor i contribu iile metodologice ale cercet torilor din anii 90. Coeren a orient rilor teoretice ale cercet rilor sugereaz existen a unei noi coli de cercetare a calit ii vie ii la Bucure ti.

322

Mihai Dumitru

Sfr itul anilor 70: c tre o teorie sociologic a calit ii vie ii


Calitatea vie ii nu este o descoperire romneasc , dar att conceptul, ct i strategia de cercetare au fost redefinite. Contribu iile teoretice i metodologice nu au izvort numai din constrngerile aplic rii n contextul social al Romniei profund diferit la acea dat de cel al rilor n care fusese creat ci i dintr-o viziune original asupra sociologiei n ansamblul s u i a metodologiei cercet rii sociale. Chiar i o sumar compara ie cu mi carea ideilor pe plan interna ional arat similitudinile, dar i particularit ile cercet rilor romne ti ale calit ii vie ii nc din primul deceniu de existen . Ca i n cazul altor concepte cu o lung carier n tiin ele sociale, ast zi nu mai are importan cui i se atribuie paternitatea. Descoperirea apar ine unei ntregi genera ii de intelectuali care au privit critic beneficiile i costurile sociale ale dezvolt rii economice din anii 50 i 60 i au mp rt it n comun o nou stare de atitudine fa de problematica uman . Important este c noul concept a provocat noi moduri de a ntreba i a c uta r spunsuri cu privire la tendin ele din via a social n mai multe tiin e sociale, iar raporturile acestora cu comunitatea au fost reconsiderate (cf. Studiu introductiv i Capitol 1). La sfr itul anilor 50, C.W. Mills propune calitatea vie ii ca obiectiv general al cercet rii sociologice, dar i pn n deceniul al aselea al secolului XX problemele pe care le consider m ast zi ca apar innd domeniului bun st rii materiale i emo ionale erau prezente n cercetarea sociologic , uneori explicit, dar cel mai des implicit. Era mai curnd un concept-umbr n sociologie. Ulterior, domeniul calit ii vie ii a devenit o preocupare distinct pentru sociologi. Cu toate acestea, dup patru decenii, de i exist un num r mare de sociologi care s-au dedicat cercet rii calit ii vie ii i care au dezvoltat numeroase proiecte de cercetare, referirile i dezbaterea acestei teme n literatura sociologic sunt relativ rare. Unde pot fi c utate sursele acestei slabe asimil ri a temei respective n sociologie (n orice caz, nu pe m sura relevan ei ei practice i tiin ifice), a ignor rii sale din partea speciali tilor care se ocup de domeniile clasice? Poate fi un r spuns faptul c op iunea pentru cercetarea calit ii vie ii intr n conflict cu normele metodologice ale pozitivismului, orientarea cea mai r spndit n sociologie. Nici demersul subiectiv, specific orient rilor etnometodologice i interpretativ simbolice nu este adoptat, mai degrab solu ia weberian la problema major a obiectivit ii n cercetarea social este verificabil n studiile de calitate a vie ii. Cu att mai mult este valabil aceast afirma ie pentru demersul colii romne ti, unde se adopt un demers prin care se

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

323

face apel att la perspectiva obiectiv , ct i la cea subiectiv . Umanismul, valoarea care a inspirat preocup rile n acest domeniu al cercet rii sociale, este o orientare general , ea prive te comunitatea n ansamblul s u, spune C. Zamfir, ceea ce este n m sur s ndrept easc pe deplin demersul respectiv. O dat ce aceast valoare este asumat n mod explicit, cursul cercet rii empirice i al construc iei teoretice se poate desf ura cu respectarea normelor metodologice ale obiectivit ii. A a cum se observ n prima parte a volumului, acest proiect introduce o nou perspectiv asupra societ ii i urm re te o finalitate pragmatic . Virtu ile conceptului de calitate a vie ii apar prin compara ie cu un alt termen, cel de bun stare. De altfel, acesta din urm are o tradi ie mai lung dect cel de calitatea vie ii, i apare n sintagme de tipul: bun stare material , respectiv statul bun st rii etc. A a cum este definit, conceptul de calitate a vie ii are att o dimensiune obiectiv (bun stare material ), ct i una subiectiv . Pe scurt, conceptul de calitate nu l nlocuie te ci l con ine pe cel de bun stare. Geneza i dinamica cercet rilor de calitate a vie ii par a aduce noi probe (care se adaug altor numeroase dovezi) n sprijinul ipotezei lui Mattei Dogan, dup care specializarea disciplinelor, fragmentarea patrimoniilor i hibridarea sunt etape succesive ale progresului tiin ific actual. Specializarea prin hibridare a schimbat configura ia disciplinelor tradi ionale i a generat un nou caleidoscop al tiin elor sociale. Exist o mare diversitate a recombin rilor care au loc la intersec iile domeniilor de cercetare. Puse n contact, subdisciplinele fac schimburi de concepte, teorii i metode (M. Dogan, R. Pahre, 1993, p. 71-73). Procesul de hibridare este de asemenea, evident n schimburile de informa ie, substan , indici, date statistice i n praxis-ul zilnic al cercet rii empirice (Dogan, 1999, p. 384). i calitatea vie ii este un cmp de cercetare n care se intersecteaz mai multe tiin e sociale (sau subdomenii ale acestora): sociologia, economia, psihologia, tiin ele politice, demografia, tiin ele medicale i lista ar putea continua. n timp, speciali tii au elaborat un limbaj comun care a facilitat comunicarea i i-au transferat reciproc concepte i instrumente de m surare: bun stare material i subiectiv , standard de via , consum, valori, necesit i, a tept ri, satisfac ie, condi iile mediului natural, starea de s n tate a popula iei, prag minim de trai, proceduri de m surare a s r ciei absolute i relative, excludere social , politici sociale etc. Trebuie s observ m ns c se men in diferen e nu numai de ordin teoretic i metodologic, dar c cele mai importante linii de demarca ie se refer la perspectivele disciplinare de abordare a domeniului calit ii vie ii. La data la care C. Zamfir propunea noul concept (mijlocul anilor 70), cercetarea calit ii vie ii i mi carea indicatorilor sociali traversase deja un deceniu fertil. Avea multe r d cini n contextul social al rilor dezvoltate

324

Mihai Dumitru

economic, cu democra ii reprezentative consolidate, astfel nct asimilarea temei calit ii vie ii n cercetarea social romneasc pare i ast zi un paradox. n deceniul 8, n literatura romneasc se nregistreaz i alte referiri la conceptele de calitate a vie ii i indicatori sociali, dar abord rile sunt fie reduc ioniste, focalizndu-se pe nivelul de trai, fie speculative i abstracte, f r relevan deosebit pentru cercetarea social . Or, calitatea vie ii nu este un concept neutru din punct de vedere axiologic. Revenind la ceea ce am denumit coala romneasc de cercetare a calit ii vie ii este important s urm rim semnifica ia ei n timp. S ncerci s creionezi un tablou al bun st rii subiective a romnilor (evalu ri ale condi iilor de via prin prisma valorilor i aspira iilor) nseamn s pui n discu ie ns i ra ionalitatea organiz rii sociale a acelei perioade. C. Zamfir, A. Teodorescu, I. Rebedeu, L. Vl sceanu, E. Zamfir, D. Sandu, N. Lotreanu etc. au constituit un adev rat colegiu invizibil al cercet rii calit ii vie ii n Romnia acelor ani, de i a existat i o organizare formal . n mod cert, ei nu au ignorat semnifica ia pragmatic i consecin ele politice ale muncii lor tiin ifice. Prin contribu ia lor, s-a articulat un proiect de cercetare (care con ine multe inova ii teoretice i metodologice) relevant pentru contextul social al Romniei. De altfel, C. Zamfir a anticipat, n liniile sale esen iale, proiectul de cercetare a calit ii vie ii n lucrarea Strategii ale dezvolt rii sociale (1977). Calitatea vie ii este un cmp multidisciplinar de cercetare, dar perspectiva romneasc este de sorginte sociologic . Aceasta nu exclude cooperarea dintre sociologi, psihologi, economi ti, demografi sau al i speciali ti. Dimpotriv , m rturie stau studiile rezultate din aceast cooperare, fie c este vorba de standardul de via i s r cia, consumul sau calitatea perceput a vie ii, ca s ilustr m doar par ial aceast deschidere a sociologiei c tre alte tiin e sociale. Cercetarea calit ii vie ii este preponderent sociologic , dar con ine i elemente de natur interdisciplinar , n efortul contur rii unei imagini ct mai complete despre domeniul respectiv (cf. Capitol 1). C. Zamfir a formulat o ipotez general nou , contrar celei care sus inea criza teoretic a sociologiei. Incursiunea n infrastructura sociologiei, ca domeniu particular de cunoa tere tiin ific , i aduce argumente suficiente pentru a constata c a nceput s se constituie deja o paradigm coerent de gndire (C. Zamfir, 1987, p. 50). El propune o schem explicativ integrativ a analizei cauzale i a celei structuralfunc ionale. n structura standard a teoriei cauzale, deosebit de important pentru n elegerea logicii care a prezidat construc ia calit ii vie ii, intr patru seturi de variabile, ale c ror leg turi sunt descrise prin teoria abstract (care leag variabila efect de variabilele cauzale abstracte, endogene), teoria contextual concret (care leag variabile efect de variabilele

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

325

contextuale exogene) i teoria pragmatic (care leag variabila efect de variabilele ac ionale programatice) (C. Zamfir, 1987 i 1999). Aceste op iuni sociologice fundamentale explic strategia de analiz a calit ii vie ii i a surselor de varia ie ale acesteia n contextul particular al Romniei: redefinirea conceptului, clarificarea problemelor de m surare, elaborarea unei teorii explicative, a unui model empiric i a schemei opera ionale cu indicatorii inclu i n cercetare. n aceast c utare sistematic a celei mai bune c i de cercetare, sociologii romni au asimilat selectiv cele mai bune solu ii metodologice g site pe plan interna ional n cercetarea calit ii vie ii, dar au ad ugat o cantitate important de inova ie tiin ific care a configurat particularitatea conceptului romnesc. C. Zamfir i colaboratorii din colegiul invizibil au definit calitatea vie ii ca un concept evaluativ: rezultatul evalu rii condi iilor de via , a st rii vie ii prin prisma unor criterii de valoare (sistemul de necesit i i aspira ii al fiec rei persoane). Dintr-o astfel de defini ie decurge c orice indicator al calit ii vie ii va trebui s reprezinte sinteza a doi indicatori: un indicator de stare i un indicator al criteriilor de evaluare, al necesit ilor umane (C. Zamfir, 1984, p. 31, subl. aut.). Pentru a descrie starea vie ii, se folosesc indicatorii demografici, ai st rii de s n tate, ai consumului, ai condi iilor de locuit, ai colariz rii etc., pe care i g sim n contabilitatea social pe care societatea o realizeaz pe o baz continu , i se construiesc indicatori care re in percep iile oamenilor despre condi iile de via . O asemenea definire a conceptului de calitate a vie ii surprinde complexitatea cmpului de cercetare, dar i complicatele probleme ale m sur rii. Grani ele sunt deschise, dar includerea unor noi domenii trebuie s in cont de legea corela iei descrescnde dintre indicatorii activit ilor i produsele acestora, pe de o parte, i indicatorii calit ii vie ii, pe de alta. Aceast lege afirm : cu ct valorile indicatorilor referitori la activit i umane i produse sunt mai sc zute, cu att corela ia dintre ei i calitatea vie ii este mai ridicat ... (C. Zamfir,1984, p. 37 subl.aut.). Ipoteza invers este i ea adev rat . Legea invocat - f r a explica totu i ntreaga variabilitate a grilelor de evaluare ne permite s n elegem mecanismul dinamic al criteriilor de evaluare a st rii vie ii. Evolu ia condi iilor de via , a ofertei (n sensul larg al conceptului, a a cum l define te R. Dahrendorf, 1996) ac ioneaz asupra ierarhiei nevoilor umane i intensit ii cu care sunt percepute de oameni. Varia ia ofertei de la penurie la abunden ntr-un domeniu social ac ioneaz asupra sistemului de criterii, ca i asupra evalu rilor calit ii vie ii. Lan ul cauzal este mai complex, variabila endogen ac ionnd prin intermediul variabilelor exogene, contextuale ale pozi iei sociale a persoanei, ale orient rilor de valoare ale acesteia, ale cogni iilor (cuno tin e i nivel de instruire), ale evenimentelor de via din cursul dezvolt rii umane

326

Mihai Dumitru

(evolu ia prin vrst ) etc. Valoarea euristic a ipotezei de cercetare este evident . Dar semnifica ia programatic politic este surprinz toare. Romnia anilor 80 era o ar care se caracteriza prin penuria ofertei de bunuri i servicii, iar legea concordan ei atr gea aten ia tocmai asupra acestei caracteristici a mediului social i asupra influen ei pe care o avea n calitatea vie ii oamenilor. Autorii ndr znesc i mai mult, alegnd dintre variabilele calit ii vie ii pentru testarea modelului empiric calitatea estimat a bunurilor existente n magazine. Fiecare subiect a f cut o estimare a calit ii bunurilor disponibile n magazine (C. Zamfir,1984, p. 75, subl. aut.). Demistificarea politicii i a retoricii oficiale iat o func ie a cercet rii calit ii vie ii pe care i-au asumat-o sociologii din colegiul invizibil. F r ndoial , aceast finalitate a cercet rii bun st rii este vizibil i ast zi. Proiectul romnesc al cercet rii calit ii vie ii s-a ambi ionat s ofere mai mult dect o descriere a st rii vie ii i a evalu rilor pe care le fac oamenii prin prisma valorilor, aspira iilor i a tept rilor lor. Strategia de analiz a calit ii vie ii care a fundamentat cercetarea din 1980 r mne exemplar pentru un demers de cercetare care urm re te nu numai descrierea, ci i explicarea varia iei bun st rii materiale i subiective: pe baza redefinirii conceptului, a fost formulat o teorie abstract a calit ii vie ii, au fost identificate variabilele contextuale, a fost elaborat un model empiric i au fost opera ionalizate variabilele (C. Zamfir, 1984). A fost cartografiat calitatea vie ii oamenilor din comunit ile urbane, dar au fost identificate i sursele varia iei acesteia. Ast zi, rezultatele cercet rii ofer o bun baz pentru compara ii i n elegerea evolu iei din ultimele dou decenii n calitatea vie ii romnilor. n configura ia calit ii percepute a vie ii, zona critic include indicatorii cu valorile cele mai sc zute: participarea, resursele economice i serviciile economice. Atunci, ca i acum, familia i profesiunea sunt pentru cei mai mul i oameni principalele surse ale satisfac iei n via . Aceste similarit i atrag aten ia asupra judec ilor pe care le fac oamenii asupra satisfac iei n via , adic asupra unor patternuri ale calit ii vie ii. Numeroase cercet ri realizate de-a lungul timpului n mai multe ri ale lumii arat c atunci cnd oamenii vorbesc despre satisfac ie n via , ei se refer la: situa ia economic , familie, profesie i s n tate. Corela ia dintre bani i fericire detectat la nivel individual nu este identificat i pe datele agregate la nivel na ional. Acest caracter aparent paradoxal provine din evolu ia normelor i reprezent rilor sociale cu privire la ce nseamn o via bun , ce este dezirabil n situa ia unei familii. A a se explic relativa constant n timp a satisfac iei cu via a n contextul unei cre terii economice (Easterlin, 1975).

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

327

Anii 90: c tre modelarea politicilor sociale


n anii 90, Romnia este o societate n mi care. Revolu ia politic din 1989 a fost urmat de o perioad de reform , nencheiat nici ast zi. n ace ti ani, totul se schimb : institu ii, norme, comportamente. Procesele de destructurare i restructurare social sunt aproape simultane i se produc n toate sferele societ ii. Se pun n mi care noi mecanisme de alocare a resurselor i de plasare a oamenilor pe sc rile bun st rii, puterii i prestigiului. Perioadele cnd noile clivaje devin conflicte alterneaz cu perioade de stabilitate i pace social . Prin amploarea i profunzimea schimb rii sociale, tranzi ia este o lec ie de sociologie. ntr-adev r, revolu iile, ca i perioadele de schimbare social accelerat (tranzi iile) sunt evenimente rare, dar cu att mai provocatoare i mai interesante pentru sociologie, ca i pentru celelalte tiin e sociale; utilizarea experimentului reclam precau ii deosebite. n lipsa organiz rii de experimente de cercetare, observarea fenomenelor i proceselor sociale poate produce probele pentru verificarea teoriilor i/sau elaborarea de noi ipoteze. Institu ionalizarea cercet rii calit ii vie ii nc din 1990, prin nfiin area Institutului de Cercetare a Calit ii Vie ii sub egida Academiei Romne, marcheaz o nou etap n dezvoltarea cercet rii n Romnia. Pe plan interna ional, al patrulea deceniu de cercetare a calit ii vie ii nu aduce schimb ri spectaculoase de ordin metodologic. Conceptul nsu i are con inuturi variate de la un grup de cercetare la altul. Cercetarea existent a calit ii vie ii implic dou perspective majore: indicatorii normativi sau descriptivi, extra i din datele recens mntului sau din rapoartele curente privind popula ia, sunt folosi i pentru a analiza calitatea vie ii pentru grupuri specifice sau subgrupuri ca baz a majorit ii rapoartelor asupra bun st rii obiective. Indicatorii de satisfac ie (sau bun starea subiectiv ) sunt folosi i pentru a n elege cum indivizii evalueaz calitatea vie ii lor. Aceste date sunt derivate din studii care utilizeaz numeroase scale i alte m suri cu care se evalueaz percep ia pe care o are un individ asupra bun st rii. (V.H. Adams, 1997, p. 205) Unii cercet tori separ dimensiunea obiectiv de cea subiectiv a bun st rii i consider c mi carea indicatorilor sociali i calitatea vie ii sunt domenii complementare, dar distincte de preocup ri, iar cel din urm descrie reac iile subiective, percep iile i evalu rile oamenilor. Uneori, simplificarea conceptului merge mai departe i calitatea vie ii este considerat ca fiind o evaluare subiectiv , global , dar unidimensional a satisfac iei cuiva cu via a (Th.M. Beckie, L.A. Hayduc, 1997, p. 21). J. Vogel prefer s vorbeasc de concepte conexe, iar calitatea vie ii, mpreun cu condi iile de via , nivelul de trai i stilul de via sunt domenii (ramuri) ale mi c rii indicatorilor sociali (J. Vogel, 1997, p. 106).

328

Mihai Dumitru

Trebuie observat c , n cercetarea social a calit ii vie ii, preocup rile s-au focalizat pe opera ionalizare i m surare. n ultimul deceniu, s-au intensificat ncerc rile de a cre te varian a explicat a calit ii vie ii, ceea ce a dus la formularea unor ipoteze care ar putea constitui pa i spre construc ia unei teorii de rang mediu a calit ii vie ii. Este cazul, de exemplu, al teoriei discrepan ei multiple dezvoltate de A.C. Michalos (1985,1991), care opera ionalizeaz distan ele (gaps) ntre valori i performan , ntre a tept ri i realitatea perceput , ntre condi iile actuale de via i o stare idealizat a lucrurilor, ntre ce are un om i dorin ele sale sau ceea ce au al ii etc. (apud: J.C. Jacob, M.B. Brinkerhoff, 1997). S-au folosit mai multe proceduri pentru descrierea acestor discrepan e: ntreb ri directe sau separate, caz n care distan a este identificat prin compararea r spunsurilor. (n mod independent, n 1984, C. Zamfir punea problema m sur rii discrepan ei, iar indicatorii sintetici ai calit ii vie ii ca raport ntre necesit i, aspira ii, dorin e i starea vie ii erau tocmai solu ia metodologic a problemei. Raportul dintre indicatorul criteriului i indicatorul st rii poate lua valori ntre 0 i 1, scala permi nd o m surare mai fin a gradului de satisfacere a nevoilor i aspira iilor individuale. Descriptivismul r mne ns orientarea predominant n cercetarea calit ii vie ii. Problema raportului complex i viu disputat dintre politic i economie explic par ial mai slaba preocupare pentru teoretizarea calit ii vie ii. De i au dedicat eforturi ample problemelor m sur rii i construc iei indicatorilor sociali, n amontele, ca i n avalul cercet rii bun st rii materiale i subiective exist prea pu in teorie. Descrierea varia iei i a tendin elor calit ii vie ii oamenilor ntr-un timp i spa iu social concret are, nendoielnic, o finalitate pragmatic (unde suntem? ce trebuie f cut?), dar ntreb ri legitime despre cauzele (factorii) diferen elor n nivelul bun st rii nu primesc r spuns. Varia iile n calitatea vie ii individuale i/sau colective sunt aleatorii sau sunt sistematice? n ultimul caz, se na te firesc ntrebarea: care sunt sursele acesteia? Pu ini cercet tori i destul de rar au trecut Rubiconul care separ descrierea de explicarea tendin elor sociale i a schimb rilor din calitatea vie ii oamenilor. Acesta este punctul n care se particularizeaz coala romneasc de cercetare a calit ii vie ii i contribu iile ei teoretice i metodologice. n anii 90, o dat cu rena terea sociologiei i institu ionalizarea cercet rii calit ii vie ii, perspectiva asupra domeniului se l rge te ntr-o abordare global , integral a dimensiunilor bun st rii: subiectiv i obiectiv (configura ia veniturilor i consumului); i se adaug perspectiva politic asupra bun st rii: calitatea vie ii ca obiectiv al politicilor sociale. n noul proiect de cercetare, datele obiective de stare se combin cu date de percep ie, de evaluare i de satisfac ie. (...) n acest fel, pentru anumite

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

329

variabile se utilizeaz mai multe m sur tori (pentru venit, de exemplu, sunt trei m sur tori distincte: nivelul venitului monetar i n natur , autoevaluarea gradului n care venitul permite acoperirea cerin elor de consum ale familiei, satisfac ia n raport cu veniturile realizate) (Capitolul 1). Analiza conceptual i problema complicat a m sur rii calit ii vie ii a fost reluat n anii 90 la institutul nou creat. Se propune o schi de indicatori ai calit ii vie ii (I. M rginean, 1991). Totodat , se demareaz un program de cercet ri concrete, ntre care se individualizeaz diagnoza anual a calit ii vie ii. Tema r mne n actualitate i n anul 2000 nu numai n Romnia, ci i pe plan interna ional, un sistem ideal de indicatori sociali care s satisfac simultan exigen e metodologice, finalit i cognitive sau pragmatice i s permit compara iile interna ionale reprezint n continuare un deziderat. Amploarea tematic i complicatele probleme de m surare au impus o preocupare mai accentuat pentru descrierea sistematic , de nalt acurate e, a calit ii vie ii n noul context social. n scopul construirii unui model descriptiv comprehensibil i opera ional, selec ia indicatorilor a re inut pe cei mai relevan i pentru o dimensiune sau alta a calit ii vie ii. ntr-un fel, putem spune c bog ia informa iei ob inute n cercetare este echivalat doar de bog ia vie ii nse i. Tenta ia construc iei unor indici compozi i pe domenii sau chiar a unui index global al calit ii vie ii, de i mare, nu poate constitui o abordare adecvat atunci cnd suntem interesa i de con inutul calit ii vie ii. Cum s rezumi diversitatea vie ii a milioane de oameni, policromia evalu rilor pe care le fac oamenii bun st rii lor subiective? Multidimensionalitatea conceptului i independen a local a indicatorilor ridic un obstacol metodologic major n realizarea unui index care s sumarizeze calitatea perceput a vie ii. Construc ia de indici poate avea anumite func ii euristice de ordinul al doilea. Mai exact, nu pentru descrierea con inutului fenomenelor, ci pentru compara ii n timp sau ntre colectivit i (na iuni). Atunci cnd suntem interesa i de cunoa terea con inutului, se dovedesc mult mai relevante, de exemplu, clasele de calitate a vie ii. Aceasta este o procedur care permite simultan gruparea datelor din diagnoza calit ii vie ii, ca i descrierea tendin elor nregistrate, f r distorsionarea informa iei, a a cum s-ar fi ntmplat prin construc ia unui index sau a unor indici par iali (pe domenii) ai calit ii vie ii. Cele apte clase de calitate a vie ii (Capitolul 2) sunt un pas semnificativ pentru n elegerea schimb rilor n timp ale bun st rii materiale i emo ionale. n elegem mai bine cum se schimb peisajul vie ii pe drumul care merge de la presiune fiscal i supravie uire la rela ii umane de suport i privilegii. n elegem mai bine care sunt, n Romnia anilor 2000, punctele tari i cele slabe, domeniile critice ale vie ii personale i colective pe care

330

Mihai Dumitru

oamenii le caracterizeaz a fi proaste, nesatisf c toare. n elegem mai bine reprezent rile sociale ale tranzi iei. Percep iile, evalu rile i satisfac ia vie ii nu sunt uniforme n popula ia Romniei (de i n unele domenii, cum este politica, consensul este foarte larg), dar nici nu au o varia ie aleatorie. Ct de mult se apropie sau se ndep rteaz oamenii cnd i evalueaz via a? n lucrarea de fa se introduc trei categorii de analiz a distan ei concordan a, alternan a i opozi ia - ceea ce permite s observ m c exist mai multe surse de varia ie sistematic a calit ii percepute a vie ii, dar cele mai importante sunt variabilele ocupa ionale, educa ia i apartenen a la comunitatea urban sau rural n care tr iesc. Ipotezele formulate n anii 80 de c tre C. Zamfir i colaboratorii s i se dovedesc nc o dat nu numai actuale, dar i instrumente utile pentru extinderea i aprofundarea cercet rii.

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

331

Anii 2000: bilan ul cercet rii calit ii vie ii n Romnia


Orientarea pragmatic a cercet rilor de calitate a vie ii a determinat o preocupare mai accentuat pentru problemele m sur rii percep iilor i a standardului de via . Baza de date sociale acumulat este impresionant , comparabil cu situa ia din alte ri care au rezultate remarcabile n acest domeniu. A reu it cercetarea romneasc s modeleze politicile sociale ale tranzi iei? n ce direc ie va evolua domeniul sociologic al calit ii vie ii ? n anii 60, cnd s-a lansat un nou tip de umanism observ C t lin Zamfir calitatea vie ii promitea s devin instrumentul unei reconstruc ii a vie ii sociale comparabil cu cel renascentist. n anii 80 i 90, situa ia se schimb radical. Conectarea sa la un program articulat de ac iune a devenit, ns , mai degrab palid . Aceasta demonstreaz c interesul pentru calitatea vie ii i unghiul de abordare nu sunt dictate numai de logica pur a cercet rii, ci, poate n mai mare m sur , de configura ia social (C t lin Zamfir, Studiu introductiv). Dup treizeci de ani, constat i J. Vogel, una dintre cele mai importante func ii ale mi c rii indicatorilor sociali i, anume, aceea de a a eza problemele calit ii vie ii pe agenda politic i de a stimula dezbaterea public s-a realizat numai n pu ine ri. n altele, aceasta a fost eliminat sau respins i nu a fost niciodat pe deplin acceptat la nivel interna ional (J. Vogel,1997, p. 107, subl.ns.). Cum ar putea fi caracterizat bilan ul a mai mult de trei decenii n acest cmp larg al cercet rii sociale? Unii speciali ti argumenteaz declinul i e ecul n a furniza date despre trendurile sociale, precum i cele mai bune metode pentru managementul politicilor publice. Al i observatori, printre care i J. Vogel, cred c ar trebui s vorbim mai curnd de o schimbare de direc ie n cercetare, ca urmare a diversific rii i specializ rii n mi carea indicatorilor sociali i un nou rol al acesteia n democra iile reprezentative. Pe m sur ce indicatorii sociali sunt accepta i n discursul public, ei dau glas votantului. Ei furnizeaz o m sur obiectiv progresului c tre obiective precizate: o existen decent , securitate economic i o distribu ie corect a bun st rii (J. Vogel, 1997, p. 108). Formarea opiniei politice, votul, ca i luarea deciziilor ar trebui s se bazeze pe o informa ie obiectiv , culeas cu instrumentele metodei tiin ifice, disponibil pentru to i cet enii. Aceast misiune democratic a mi c rii indicatorilor sociali cum o nume te Vogel pare mai curnd o nou cale pentru influen area agendei politice. Oricum, observa ia c cercetarea calit ii vie ii are i un rol

332

Mihai Dumitru

de iluminare general (general enlightenment) are o semnifica ie particular pentru societ ile n tranzi ie, cum este i cazul Romniei, unde emergen a societ ii civile este un prag critic att pentru democratizare, ct i pentru formarea economiei func ionale de pia . F r o societate civil stabil , f r ncorporarea normelor de ncredere i decen , pie ele nu pot nflori, iar democra ia poate fi subminat (A. Giddens, 2002, p. 152). Destinul sinuos al rela iei dintre cercetarea calit ii vie ii i politic i are n mare m sur originea n viziunea pe care cea dinti o promoveaz explicit sau implicit ntr-o dezbatere secular privind raportul stat-economie: interven ie sau noninterven ie. Iat cele dou credin e care separ att lumea politic , ct i universul oamenilor de tiin . Pozi iile moderate sunt rare, dar sunt importante mai ales cnd argumentarea lor se bazeaz pe observarea schimb rii sociale n a doua jum tate a secolului al XX-lea i a consecin elor generate de prea mult sau prea pu in interven ie a statului n economie i societate. Exist nu numai un imperialism economic, care sper s ob in totul din l rgirea ofertei, ci i un imperialism politic, care ncearc s defineasc toate problemele economice drept ndrept iri (R. Dahrendorf,1996, p. 25). Exist un drept la bun stare? Mai multe anse de via pentru mai mul i oameni aceasta este inten ia politicii libert ii (R. Dahrendorf, 1996, p. 30). Schimb rile din societatea romneasc a anilor 90 pot fi i sunt evaluate din variate perspective, cu instrumente i standarde specifice, global sau sectorial: emergen a pie ei economice, dinamica pie ei muncii, democratizarea, eficacitatea politicilor publice etc. Bun starea a fost i ea evaluat : venituri, cheltuieli, consum, locuin e etc. Statisticile s r ciei, ale natalit ii, mortalit ii, emigr rii, s n t ii, criminalit ii, consumului de droguri, traficului de persoane i alte date, chiar incomplete, indic apari ia dup un deceniu de tranzi ie a unor praguri critice n evolu ia fenomenelor sociale, cu consecin e nu numai n via a personal , ci i asupra echilibrelor sociale i func ion rii societ ii n ansamblul s u. Cu toate acestea, evalu rile sunt focalizate pe institu iile i normele economice ale pie ei; mai rar, se preocup de condi iile de via i alte fenomene sociale. Ce aduce n plus diagnoza calit ii vie ii? Logica evalu rii este aceea i, dar auditul vie ii are ca obiect bun starea subiectiv a oamenilor. Ei sunt att sursa standardelor de evaluare (situa ia dezirabil ), ct i evaluatori ai vie ii lor personale sau colective. n acest caz, opera ionalizarea i m surarea sunt mult mai sofisticate dect n oricare alt domeniu, dar, o dat dep ite aceste obstacole metodologice, peisajul social al tranzi iei apare mult mai limpede n toat bog ia i varietatea sa, astfel nct n elegem mai profund dinamica institu iilor i a comportamentelor individuale sau de grup, a valorilor i aspira iilor umane. Potrivit cu datele analizate n capitolele c r ii, majoritatea romnilor

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

333

evalueaz negativ schimb rile sociale din primul deceniu postcomunist i cred c ast zi (1999) condi iile de via sunt mai proaste dect n 1989, iar nivelul de trai a sc zut. Cei mai mul i apreciaz c tranzi ia nu le-a creat anse pentru o via mai bun pentru ei i familie, dar i-a favorizat pe politicieni, n primul rnd, i apoi pe directori i ntreprinz tori. Aceasta este imaginea pe care i-au construit-o oamenii despre schimb rile din mediul lor de via . Pu ini sunt cei care cred c societatea romneasc le ofer oportunit i (posibilit i) de afirmare n via , de acces la nv mnt sau de g sire a unui loc de munc . Aproape n consens, oamenii apreciaz negativ posibilitatea de a influen a deciziile, fie la nivel na ional, fie la cel local. Politica, n ansamblul ei, este un domeniu critic pentru calitatea colectiv a vie ii. Mul i oameni se simt n siguran , dar al ii se simt amenin a i de s r cie, omaj, instabilitate social sau cre terea pre urilor. n aceste condi ii, nu este deloc surprinz tor c fiecare al treilea cet ean este pesimist cu privire la evolu ia n viitor a condi iilor de viat . Nivelul satisfac iei este rezultatul compara iei ntre ce doresc s aib i ce au, ntre cum aspir s fie via a lor i cum este. Discrepan a dintre ace ti poli ai evalu rii genereaz mai mult sau mai pu in insatisfac ie. i invers: cu ct distan a este mai mic cu att gradul de mul umire este mai mare. Satisfac ia cu o component sau alta a vie ii exprim gradul n care respectiva component satisface necesit ile particulare ale subiectului n cauz (C. Zamfir,1995, p. 33). Este o evaluare proprie nu a st rii propriuzise a vie ii, ci a calit ii estimate a acesteia. (C. Zamfir,1995, p. 41-42). Cnd este vorba de satisfac ia cu via a de zi cu zi acesta fiind sistemul de referin cel mai important atunci cnd oamenii i evalueaz calitatea vie ii romnii sunt mai curnd nemul umi i. Pentru cei mai mul i romni, rela iile din familie i munca (ocupa ia) sunt surse de satisfac ie. Veniturile ns , pentru cei mai mul i, sunt o surs de nemul umire. Situa ia economic personal i a familiei este zona cea mai critic n evaluarea calit ii vie ii personale. Veniturile sunt o problem real (nu numai perceput ) pentru un segment important al popula iei. Dac analiz m rela ia dintre distribu ia veniturilor i standardul subiectiv de via , observ m c exist o rela ie ridicat ntre ele, fapt care reprezint o verificare reciproc a indicatorilor (C. Zamfir, 1995, p. 27, subl. aut.). nc din 1995, C. Zamfir atr gea aten ia asupra perspectivelor contradictorii i ngrijor toare ale standardului de via . Pe termen mediu i lung, pericolul situa iei actuale este dezvoltarea unei societ i puternic polarizate, cu pungi de s r cie cronic , nalt stabile (C. Zamfir, 1995, p. 161, subl. aut.). n anul 2002, n Romnia exist peste 6 milioane i jum tate de s raci care tr iesc o experien de via mai veche sau mai nou (cei mai mul i). ntre ace tia (cei ce nu au) i stratul de vrf, unde veniturile sunt mari (cei ce au), alte milioane de oameni sunt mai stabili sau mai mobili pe scara bun st rii, n func ie de evolu ia economiei.

334

Mihai Dumitru

F r o clas de mijloc puternic i prosper , ata at valorilor libert ii i democra iei, cum i n ce direc ie evolueaz Romnia? Evaluarea global a tranzi iei romne ti este mai curnd critic , negativ . Privind realitatea social prin luneta calit ii vie ii, n elegem mai profund i ntr-un mod particular societatea n care tr im. Diagnoza calit ii vie ii ne spune o alt poveste a schimb rii sociale din Romnia, n anii 90. Nu este n ntregime o alt istorie a tranzi iei dect cea pe care ne-o ofer datele obiective din statisticile nivelului de trai, ale s n t ii, ale mi c rii naturale a popula iei, ale criminalit ii etc. Dar este o alt perspectiv : judec ile oamenilor asupra situa iei sociale prin prisma valorilor i aspira iilor pe care le au. Nu se pune problema s determin m ct adev r este n aceast reprezentare a tranzi iei romne ti ct vreme inferen ele practice, op iunile i conduita oamenilor vor avea la baz o asemenea definire a situa iei lor sociale. Se vor comporta ca i cum defini ia atribuit tranzi iei este adev rat . F r ndoial , grila de evaluare a oamenilor este contaminat de valorile i aspira iile lor, de reprezent rile despre ce nseamn o via bun , de normele pe care le au cu privire la ceea ce este dezirabil pentru a fi fericit. Varietatea condi iilor i experimentelor socializatoare din cursul vie ii personalizeaz standardele pe care le folosesc membrii comunit ii pentru a- i evalua calitatea vie ii individuale sau colective. Nu toate schimb rile sociale influen eaz bun starea subiectiv individual i nici nu au aceea i semnifica ie (importan ) pentru to i oamenii. Politica salarial poate afecta situa ia lucr torilor din sectorul public, dar nu pe cea a salaria ilor din sectorul privat. Unii oameni pot considera c un program guvernamental n domeniul ecologiei (calitatea apei) este important i urgent, al ii pot r mne indiferen i pentru c nu v d cum ar afecta calitatea apei via a lor de zi cu zi. Aceast relativ ( i nu absolut ) independen a standardelor de evaluare ale oamenilor explic de ce, prin compara ie cu anii anteriori, n 1999 avem o deteriorare semnificativ pentru indicatorii de stare ai calit ii vie ii i o relativ stabilitate a celor de percep ie i satisfac ie (I. M rginean, coord., 1999, p. 1, subl.aut.). n aceste condi ii, de ce este important diagnoza calit ii vie ii ? Cui bono ? nc din anii 60, cercet torii au atras aten ia c statisticile care privesc condi iile de via , orict de bogate ar fi, r mn incomplete, sunt mute cnd este vorba de varietatea situa iilor de via pentru c opereaz cu date agregate i medii. Cercetarea calit ii vie ii furnizeaz o mai mare bog ie de date, care privesc simultan att condi iile individuale de via , ct i dimensiunea uman a reac iilor cognitive i afective fa de acestea. Cunoa terea calit ii percepute a vie ii personale i colective a oamenilor este important (valorizat ) doar n contextul democra iei.

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

335

Alegerile pe care le fac oamenii (vot, consum, emigrare etc.) nu sunt independente de percep iile calit ii vie ii. ncrederea i suportul pentru democra ie pot fi afectate de calitatea vie ii. Ar fi necesare cercet ri cantitative, dar mai ales calitative, care s verifice aceast ipotez clasic a sociologiei n context romnesc i s arate cum i ct influen eaz percep iile unei situa ii sociale comportamentale politice, emigra ioniste etc. O cercetare longitudinal asupra democratiz rii n Romnia (19901998) a ar tat c , n aceast perioad , participarea politic a sc zut, iar nemul umirea a crescut (I. M rginean, 1998). Acela i studiu mai arat c ase din zece oameni au sus inut i sus in un stat al bun st rii paternalist, care ac ioneaz pentru a ocroti oamenii n fa a greut ilor economice. Experien a socializatoare a calit ii vie ii este o parte a mecanismului sociologic complex al form rii i dinamicii atitudinilor. Aceast experien ar putea fi invocat n explicarea votului, anomiei (cre terea ratei sinuciderilor i criminalit ii etc.), tendin elor de emigrare sau din comportamentul demografic, iar lista poate continua. Judec ile pe care le fac oamenii cu privire la calitatea vie ii lor sunt premise n inferen ele practice i n deciziile pe care le iau. (A a cum se vede, exist un cmp larg al analizelor n care calitatea vie ii apare ca variabil explicativ ). Pentru a lua decizii, oamenii au nevoie de informa ia obiectiv (ob inut cu metode tiin ifice) pe care le-o ofer rapoartele cu rezultatele cercet rii calit ii vie ii. Acesta este sensul misiunii democratice despre care vorbe te J. Vogel cu referire la mi carea indicatorilor sociali. Cercetarea calit ii vie ii i realizeaz pe deplin finalitatea pragmatic numai cnd problemele bun st rii sunt incluse pe agenda politic i devin obiective ale politicilor publice. Cercet torii romni au analizat pe larg politicile sociale i cum pot fi ele modelate pentru a sus ine tranzi ia romneasc (E. Zamfir, C. Zamfir, 1995, I. M rginean, 1994, 2000). Asimilarea metodelor care s creasc eficacitatea i eficien a politicilor sociale r mne o problem deschis n politica romneasc . Compara iile interna ionale n privin a politicilor bun st rii i a situa iei confuze a criteriilor de performan conduc la o observa ie relevant i n context romnesc. Nu este ntmpl tor c cele mai multe analize ale diversit ii sistemelor de bun stare sugereaz ca factor determinant puterea politic a diferitelor segmente ale colectivit ii (E. Zamfir, C. Zamfir, 1995, p. 366). n concluzie, cercetarea calit ii vie ii se dovede te un instrument viabil i necesar de monitorizare a trendurilor sociale, de evaluare a evolu iei societ ii romne ti i a politicilor sociale, care are valoare nu numai teoretic , ci, mai ales, aplicativ . Cercetarea bun st rii materiale i subiective este printre pu inele domenii n care sociologia trece de la descriere i explica ie la construc ie. Sensibilitatea politicienilor, antreprenorilor i intelectualilor la problemele calit ii vie ii este o alt

336

Mihai Dumitru

problem i aici este punctul critic al finaliz rii pragmatice a cercet rii. Ca tem de cercetare sociologic , ns va prezenta interes i n continuare (C. Zamfir).

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

337

n loc de ncheiere
Calitatea vie ii este un concept evaluativ: rezultatul evalu rii condi iilor de via , a st rii vie ii prin prisma unor criterii de valoare (sistemul de necesit i i aspira ii al fiec rei persoane). (C. Zamfir,1999, p. 44) Logic i psihologic, evalu rile sunt compara ii ntre starea de fapt (percep ii, reprezent ri) i o stare dezirabil , spre care aspir i crede c i se cuvine, iar compara iile au att o dimensiune cognitiv , ct i una afectiv . Natura fundamental a con inutului conceptului de calitate a vie ii este sociologic . Evalu rile pot fi puse n corela ie cu variabile de personalitate, dar configura ia personal a orient rilor de valoare (ncorporate n aspira ii, proiecte, scopuri de via , n nevoile persoanei i chiar n criteriile de comparare cu al ii) trebuie pus n leg tur cu mecanismul complex i subtil al interac iunilor sociale i al socializ rii, al experien ei colective de via i comunic rii cu al ii. Varia ia calit ii percepute a vie ii ( i a criteriilor de evaluare) nu este complet aleatorie cum ar fi fost n cazul n care fiecare individ ar fi v zut via a ntr-un mod strict individual ci sistematic , iar o surs important care ordoneaz evalu rile este pozi ia individului n spa iul social i multiplele apartenen e la grupuri sociale care sunt sursa reprezent rilor sociale i a normelor cu care este evaluat bun starea. A a cum se observ , descrierea i explicarea diferitelor tipuri de varia ie a calit ii vie ii intraindividual (n cursul vie ii), interindividual , intergrupal i ntre comunit i, ntre na iuni impune o perspectiv , un ra ionament, o strategie de cercetare i un instrumentar sociologic. Cooperarea i schimbul de concepte, metode i indici cu alte tiin e aprofundeaz n elegerea fenomenologiei complexe a calit ii vie ii, iar cercetarea i spore te patrimoniul i are o nou surs de inovare tiin ific , fie c este vorba de sociologie, economie, psihologie sau tiin e politice. n cercetarea romneasc a calit ii vie ii, multidisciplinaritatea a fost o strategie de succes, vizibil i n cit rile reciproce dintre economi tii care studiaz tranzi ia i sociologi. (Nu dispunem de un studiu al acestor cit ri, dar nc de pe acum se pare c Dimensiunile s r ciei, (C. Zamfir, coord.,1995) este cea mai citat carte de c tre economi ti). Calitatea vie ii este un concept sociologic, de i are i dimensiuni economice i psihologice. Nu este singurul concept cu o larg circula ie n tiin ele sociale, care stimuleaz i fertilizeaz cercetarea social . Dar concepte universale nu exist ; de fiecare dat , asimilarea i utilizarea acestora ntr-o tiin se face prin reinterpretarea lor n acord cu sistemul de referin teoretic i metodologic din care este privit realitatea social .

338

Mihai Dumitru

Conceptele sunt muguri de teorie i ele nu pot fi integrate n vocabularul unei tiin e ignornd ceilal i termeni dect cu riscul unei imagini caleidoscopice, denaturate a realit ii sociale. Un concept mprumutat trebuie redefinit i adaptat la noul sau obiect (M. Dogan, R. Pahre,1993, p. 134). Calitatea vie ii are toate caracteristicile unui fapt social total (I. M rginean) pentru c include n sfera sa ntreaga societate i func ionarea ei, institu iile i comportamentele umane, via a individual i colectiv n datele ei obiective i subiective. Creatorul termenului, M. Mauss , considera c studiul faptelor sociale totale sau generale are mai ales avantajul realit ii . Putem observa nse i faptele sociale concrete, a a cum sunt ele. (M. Mauss, 1997, p. 220). Numai a a putem cerceta societ ile n starea lor dinamic , esen ialul, mi carea ntregului, aspectul viu, clipa fugitiv n care societatea i oamenii ei iau cuno tin sentimental despre ei n i i i despre statutul lor n raport cu ceilal i. n aceast observare concret a vie ii sociale exist mijlocul de a descoperi noi fapte pe care abia ncepem s le ntrez rim. Dup p rerea noastr adaug Mauss nimic nu poate fi mai rodnic i mai urgent dect studierea unor asemenea fapte sociale (M. Mauss, 1997, p. 219). Dup trei sferturi de veac aceste rnduri sunt o bun descriere a virtu ilor euristice ale calit ii vie ii ca fapt social total. Dar tot n acela i caracter general, integrator, al calit ii vie ii se ivesc i cele mai mari dificult i metodologice n cercetare. Trebuie reamintit c multe dintre acestea au fost discutate nc din anii 80, cnd a fost realizat prima diagnoz a calit ii vie ii. Avem n vedere problemele m sur rii, ipotezele derivate din teoria abstract sau ipotezele empirice care au fundamentat analiza multivariat . Ulterior, s-au dezvoltat noi proceduri de investigare a calit ii vie ii, s-a acumulat o imens baz de date. O analiz secundar a acestor date ar putea prilejui rafinarea i n continuare a metodologiei i sporirea relevan ei informa iilor existente. Analiza statisticilor disponibile (demografice, ale s n t ii i criminalit ii, venituri, cheltuieli i consum etc.) ar fi un alt pas necesar n alc tuirea unui sistem stabil de indicatori sociali, pentru care e nevoie de cooperarea speciali tilor din variate domenii, precum i a multor institu ii. Un sistem na ional al indicatorilor sociali ar trebui s poat fi utilizat pentru compara ii, cel pu in cu rile vest-europene (s amintim dimensiunea social a UE). n ce direc ie va evolua cercetarea calit ii vie ii? Un r spuns este dificil, pentru c n ecua ie nu intr doar op iunile sociologice, ci trebuie luate n seam decizii institu ionale, resursele i chiar sensibilitatea elitei politice la problemele bun st rii materiale i emo ionale ca obiective ale politicilor publice. Cercetarea romneasc a calit ii vie ii a furnizat n ultimul deceniu informa ii de maxim acurate e i metode utile n modelarea, ra ionalizarea i evaluarea politicilor sociale. Din perspectiva sociologiei, pot fi identificate

Cercetarea calit ii vie ii n Romnia

339

mai multe domenii n care ar trebui s se dezvolte cercetarea calit ii vie ii (orient rile de valoare; mobilitatea social i calitatea vie ii; cercetarea calitativ a reprezent rilor sociale despre ce nseamn o via bun , satisf c toare etc.). Important este c , n Romnia, s-a acumulat suficient experien teoretic i empiric pentru ca sociologia calit ii vie ii s fie una dintre cele mai viguroase ramuri ale sociologiei, un spa iu de acumulare i inovare tiin ific .

Ioan M rginean

ROMNIA I CALITATEA VIE II N EUROPA

ntr-un num r anterior al revistei Calitatea vie ii (34 din 2003) am prezentat elementele programului de cercetare i monitorizare a calit ii vie ii din cadrul Funda iei Europene pentru mbun t irea Condi iilor de Munc i de Via a UE, cu sediul n Dublin, R. Irlanda, demarat n anul 2000, manageri de cercetare H. Krieger i R. Anderson. A a cum am anun at atunci revenim asupra temei ( i pe viitor n revist vom g zdui astfel de analize) pentru a semnala i comenta diferite rezultate ale demersului respectiv. De aceast dat , este vorba de publicarea lucr rii Percep iile condi iilor de via ntr-o Europ l rgit (autori Jens Alber, Tony Fahey). Ea este nso it de apte rapoarte tehnice: Venitul sc zut i deprivarea (H. Russell, C. Whelan), Percep ia integr rii i excluziunii sociale (P. Bohnke), Satisfac ia cu via a (J. Delhey), Munca i nivelul de trai (K. Kovacs i B. Kapitqny), S n tatea i ngrijirea (J. Alber i U. Kohler), Fertilitatea i problemele familiei (T. Fahey i Z. Speder), Tendin e ale migra iei (H. Krieger). ( i aceste rapoarte au n titulatur sintagma ntr-o Europ l rgit ). Datele analizate n lucrare i rapoartele tehnice provin din anchetele Eurobarometre 19982001, pentru vechile ri membre UE (UE 15) i din Eurobarometrul pe anul 2002, pentru cele 13 ri candidate (ACC 13), 10 dintre ele fiind deja acceptate (AC10) i apoi admise n UE, n mai 2004. rile membre sunt acum n num r de 25 (UE 25), r mnnd doar trei ri candidate (CC 3): Romnia, Bulgaria i Turcia. Reamintim c , de fapt, cu ultima dintre rile enumerate Turcia (circa 80 milioane locuitori, a doua ca volum al popula iei ntr-un eventual UE 28, dup Germania i probabil n curnd va deveni prima, avnd n vedere diferen ele de natalitate dintre cele dou ri) negocierile de aderare nu au nceput nc . Aceste negocieri dureaz c iva ani buni, a a nct este imposibil de estimat cnd va fi admis Turcia. n acela i timp, admiterea Bulgariei i Romniei, prev zut pentru 2007, poate cunoa te amn ri, eventual decupl ri, ca urmare a unor decizii puternic motivate politic. De i dificil, s-ar putea contabiliza totu i ce este mai convenabil pentru to i, anume, s se prelungeasc perioada de preg tire (pentru c o anulare a procesului ar fi o m sur cu totul excep ional i s-ar lua n contextul unei crize

342

Ioan M rginean

majore) a unei ri, cu ajutor masiv din partea UE, ntr-un demers controlat de ndeplinirea criteriilor impuse (care au i o puternic not de subiectivitate), sau s se realizeze aderarea printr-un program cu termene largi de exceptare. Cazuri celebre din ultimele decenii au eviden iat c , dup primirea n UE, rile mai pu in preg tite au nregistrat dezvolt ri excep ionale: R. Irlanda, Grecia, Portugalia, Finlanda. n perioada urm toare vom putea constata ce se ntmpl cu rile recent admise (AC 10) n UE, mai ales c unele nu au fost suficient preg tite. Mai mult, consider c o parte dintre aceste ri nou admise nu au fost mai bine preg tite n toate domeniile, comparativ cu Bulgaria i Romnia. n acest context, subliniez faptul c Romnia, cu 21,7 milioane locuitori este o ar mare. Ea ar urma s fie a aptea ar din UE 27, dup Germania (82 milioane), Marea Britanie i Fran a (cu cte 59 milioane), Italia (57 milioane), Spania (41 milioane), Polonia (38 milioane), iar n viitorul probabil ar putea trece cel mult pe locul opt, dup Turcia, ca m rime a popula iei. Volumul de popula ie al Poloniei l dep e te pe cel al tuturor celorlalte nou admise n mai 2004. La rndul s u, volumul de popula ie al Romniei l dep e te cu 40% pe acela al primelor apte ri nou admise, ordonate dup volumul popula iei ( i care, mpreun , au 15,6 milioane locuitori): Malta (0,4 milioane), Cipru (0,7 milioane), Estonia (1,3 milioane), Slovenia (2 milioane), Letonia (2,3 milioane), Lituania (3,5 milioane), Slovacia (5,4 milioane). ntr-o alt compara ie, volumul popula iei Romniei l dep e te pe acela al Ungariei i R. Cehe (fiecare cu cte 10 milioane locuitori) luate mpreun . Este de la sine n eles c Romnia este ntr-o alt ordine de m rime dect rile mici, dincolo de nivelul unor indicatori economici (a c ror comparare ridic mari semne de ntrebare, dac rile sunt toate diferite ca m rime), i efortul necesar de acomodare reciproc cu rile UE este mai mare. Se poate spune, f r a fi departe de adev r, c amnarea Romniei ( i a Bulgariei) are, ntre argumente cu valoare nsemnat , evitarea perturb rii puternice a echilibrelor ntr-o Europ cu 27 de state. Aspectele disfunc ionale semnalate n zonele economicului, socialului, politicului sau n justi ie etc. sunt relevante, n primul rnd, pentru Romnia i este bine s fie rezolvate, dar a a cum se prezint st rile de fapt n fiecare domeniu, ele nu pot mpiedica admiterea. Mai mult, unele dintre ele ar fi chiar mai u or rezolvate n cadrul coabit rii n UE, cu acel control al procesului cu criterii pe etape. n UE 27, dup Romnia, ca volum de popula ie ar urma Olanda, cu 16 milioane locuitori, apoi un grup de ri cu circa 811 milioane (Grecia, Ungaria, R. Ceh ). Acestora le urmeaz rile cu volum mic de popula ie, 2 5 milioane (Danemarca, Finlanda, R. Irlanda, Slovenia, Lituania, Letonia) i cele cu un volum foarte mic (sub 2 milioane): Slovenia, Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta. Revenind la noile apari ii editoriale comentate aici, ele ntregesc seria lucr rilor consacrate cercet rii calit ii vie ii n UE, devenit , n ultimii ani, domeniu de mare interes i de importan n furnizarea de informa ii pentru analiza stadiului de ndeplinire a criteriilor de aderare. Urmeaz , n curnd,

Romnia i calitatea vie ii n Europa

343

publicarea rezultatelor cercet rii calit ii vie ii n toate cele 28 de ri membre i candidate, efectuat n iunie 2003. n continuare, ne propunem s eviden iem situarea Romniei comparativ cu rile membre i candidate, a a cum se poate deduce din datele con inute n lucr rile ce fac obiectul analizei de fa . nainte de aceasta ns vom prezenta, succint, concluziile generale majore ale studiilor respective. n analiza calit ii vie ii se promoveaz un concept multidimensional, utilizndu-se indicatori obiectivi i subiectivi. rile membre i candidate la aderare n UE se apropie n mai mare m sur n privin a priorit ilor i valorilor mp rt ite de c tre popula ie, deci a unor indicatori subiectivi de calitate a vie ii, dect n privin a indicatorilor obiectivi, referitori la resursele materiale (p. 5153). Astfel se constat c : Sunt multe elemente comune de calitate a vie ii ntr-o Europ l rgit i care dau substan coabit rii. Cei mai mul i oameni din toate rile studiate sunt preocupa i, n primul rnd, cu procurarea celor necesare vie ii, s fie n bun stare de s n tate i s aib o familie pe care s conteze. Ei au idei foarte apropiate asupra a ceea ce contribuie la o via bun . Solidaritatea interfamilial este nalt . Multe persoane adulte care au nevoie de ngrijire o primesc n familie. Cre terea economic i ocuparea deplin au o mare influen asupra calit ii vie ii popula iei. Indicatorii resurselor materiale ale gospod riilor venit i de inerea de bunuri nregistreaz diferen ieri nsemnate, nu numai ntre vechile ri membre i cele nou admise i candidate, dar i n interiorul fiec rei grup ri. Dealtfel, aceste grup ri se estompeaz : ri nou admise se distribuie printre cele vechi n privin a multor criterii, (demografice, sociale, economice etc.). Pe ansamblul rilor studiate, fertilitatea tinde s scad (politicile pronatalitate nu au efect), iar migra ia este n cre tere. Totu i, poten ialul de migra ie nu are valori nalte n rile recent admise (AC 10), dar sunt mai mari n rile candidate (CC 3). ntre migran i predomin tinerii cu preg tire colar mai nalt . Inegalit ile tradi ionale (inegalitatea vertical ) determinate de venit, educa ie i ocupare r mn importante. Ele au efect mai mare asupra bun st rii dect a a-numita inegalitate orizontal , ce se constituie n func ie de sex, vrst , mediul reziden ial. S r cia i excluderea social (lipsa integr rii sociale) constituie principalele domenii de ngrijorare. Prin urmare, consider , pe deplin ndrept i i, autorii, dezvoltarea politicilor de combatere a excluziunii sociale reclam coordonarea politicilor de ocupare, a celor din domeniul educa iei, familiei i locuirii. Ct prive te situa ia n domeniul calit ii vie ii din Romnia, pentru indicatorii analiza i vom re ine nc de acum faptul c , n domeniul

344

Ioan M rginean

resurselor materiale, ara noastr se plaseaz n urma celor 28 ri, dar la indicatorii subiectivi de calitate a vie ii de ine pozi ii mai favorabile, de regul ns n partea a doua a listelor constituite dup criteriul descresc tor al favorabilit ii. Recomand rile pentru politici publice de ocupare i locuri de munc de calitate (condi ii bune de lucru, salarizare etc.), combatere a s r ciei, suportul pentru familii i g sesc, pe deplin, necesitatea n Romnia. Diferen iat pe indicatorii de calitate a vie ii ne vom referi la resursele materiale ale gospod riilor, percep ia integr rii/excluziunii sociale, satisfac ia cu via a, imaginea asupra unei vie i bune. 1) venitul lunar pe membru de gospod rie diferen iaz de o manier radical rile studiate, inclusiv cele vechi membre UE. A a de exemplu, dac Danemarca, cu 2 660 Euro se situeaz pe primul loc din 28 ri, Grecia, cu numai 256 Euro, ocup pozi ia 19. ntre cele dou ri se nregistreaz un raport de peste 10, iar dac avem n vedere noile state admise, fa de ultima clasat Lituania, cu 145 Euro (pozi ia 26) raportul respectiv cre te la 18. (Pentru scala de echivalen se utilizeaz r d cina p trat din num rul membrilor gospod riei). Pe de alt parte, se constat c unele dintre rile nou admise, Cipru, Malta, Slovenia, R. Ceh , cu venituri cuprinse ntre 826 Euro i 314 Euro, dep esc cteva ri vechi ale UE: Spania 594 Euro, Portugalia 441 Euro i, evident, Grecia cu ai s i 256 Euro. O alt constatare, care este relevant pentru ntreaga noastr analiz a situa iei Romniei, se refer la faptul c rile mari din UE nu se afl la vrful ierarhiei veniturilor, dup cum nici la indicatorii subiectivi nu sunt lidere. Astfel, n privin a veniturilor gospod riilor, ntre Danemarca, pe de o parte, i rile mari din UE, pe de alt parte, diferen ele sunt notabile, atta timp ct n Marea Britanie se nregistreaz 1 286 Euro (pozi ia 7), n Germania, 1 198 Euro, n Fran a, 1 094 Euro, n Italia, 997 Euro, n Spania, 594 Euro (pozi ia 15), iar n Polonia 241 Euro (pozi ia 20). n termeni de raport dintre veniturile din Danemarca i rile mari avem valori semnificative, cuprinse ntre 2 i 11. Romnia, cu doar 79 Euro venit pe membru de gospod rie, se afl pe penultimul loc (27 din 28 ri), naintea Bulgariei (74 Euro) i dup Lituania. Turcia are 197 Euro i se afl naintea unor ri admise n 2004. Lituania este precedat de Letonia (168 Euro) i Estonia (181 Euro). De asemenea, Estonia se situeaz n imediata apropiere a Ungariei (200 Euro). Raportul de venit ntre Danemarca i Romnia este de 33. Altfel spus, venitul mediu din gospod riile romne ti reprezint pu in peste 3% din cel al gospod riilor daneze. Raportul se reduce, comparativ cu Germania, la 15, cu Spania, la 7, iar cu Polonia, la 3, dac ne referim la ri mari, i la sub 2, comparativ cu ultima ar admis (Lituania). Situa ia este i mai dificil n cazul Romniei, deoarece avem de-a face cu un grad foarte nalt de diferen iere a veniturilor pe gospod rii.

Romnia i calitatea vie ii n Europa

345

Astfel, quartila I din popula ie (veniturile cele mai mici, 25% din gospod rii) de ine numai 8,1% din totalul veniturilor popula iei, n timp ce ultima quartil (veniturile cele mai mari a 25% din popula ie) controleaz 48,8% din veniturile totale ale popula iei. Doar n trei alte ri se ntlne te o discrepan mai mare ntre prima i ultima quartil n privin a venitului controlat de popula ie, respectiv Turcia, Marea Britanie i R. Irlanda, n timp ce la polul opus, cu distribu ii mai echilibrate a veniturilor, sunt Slovacia, Germania, R. Ceh . Astfel, dac raportul qu/q1 este de 5,8 n Romnia i de 7,4 n Turcia, 6,4 n Marea Britanie i R. Irlanda, n Slovacia este de numai 2,2, n Germania de 2,7, iar n R. Ceh de 2,9. Iat c Romnia, care prin valoarea veniturilor se situeaz la urma celor 28 ri, este totu i una dintre cele mai aristocrate n privin a polariz rii veniturilor. Dincolo de locul coda pe care Romnia l ocup n aceste analize comparative, mai alarmant este nivelul sc zut al veniturilor pentru o bun parte din popula ie i inegalitatea excesiv (polarizarea venitului). ncheind aceast analiz , men ion m c situa ia precar a Romniei n privin a veniturilor rezult i din multe alte studii, ntre care cele realizate la ICCV, CASPIS, INS, dar i cele comandate de UNDP sau Banca Mondial , chiar dac valorile difer ntructva de la o cercetare la alta. Diferen e sesizabile se pot datora gradului de reprezentativitate a cercet rilor, modalit ilor de culegere a veniturilor, utiliz rii sau nu a unor scale de echivalen i caracteristicilor acestor scale. n cercetarea comparativ din lucrarea analizat aici, e antioanele au fost relativ mici (931 gospod rii, n cazul Romniei, 782 n Marea Britanie, 554 Spania, 1 675 n Germania), iar n scalele de echivalen a veniturilor se folose te, a a cum am men ionat, r d cina p trat din num rul membrilor din gospod rie. Aceasta conduce la sc deri mai moderate a venitului pe membru de gospod rie, pe m sura cre terii taliei gospod riei la acela i nivel al veniturilor totale, dect n cazul altor scale de echivalen utilizate. 2) nzestrarea gospod riilor cu bunuri. Pentru analiza acestei componente a calit ii vie ii s-au avut n vedere apte bunuri, considerate de importan pentru orice gospod rie, urm rindu-se s se ob in o grada ie de la bunuri cu frecven foarte ridicat n gospod rii la cele cu frecven redus , dar care se raporteaz la specificul vie ii moderne: televizor, video, telefon, ma in de sp lat vase, cuptor cu microunde, automobil, computer. n clasamentul ntocmit n func ie de prezen a acestor bunuri n gospod rie, Romnia se situeaz pe ultimul loc din cele 28 ri cu o valoare de 2,92, n timp ce Turcia nregistreaz 2,57, Bulgaria 2,36, iar la polul opus este Malta cu 0,22, Luxemburg cu 0,26, Olanda cu 0,29 (pe m sur ce scade valoarea indicelui se reduce nivelul de deficit).

346

Ioan M rginean

ntre variabilele de stratificare a de inerii de bunuri n gospod rie sunt enumerate educa ia, clasa social , natura gospod riei i pozi ia pe pia a for ei de munc . Prin combinarea criteriilor venit i de inerea de bunuri n gospod rie pentru cele 13 ri candidate se eviden iaz c doar 17% din popula ia Romniei (16% n Bulgaria) se situeaz n afara zonei critice (determinat prin venit n afara primei quartile i de inerea tuturor bunurilor specificate), n timp ce n Turcia i Lituania se nregistreaz 27%, iar n R. Ceh , 50%, Cipru, 58%, Slovenia, 61%, Malta, 68%. n acest fel, o propor ie extrem de mare, 60% din popula ia Romniei, fa de 63% n Bulgaria i 50% n Letonia, dar 27% n Malta i Slovenia, fie se afl n quartila I de venit, fie le lipse te cel pu in un bun (evident, le pot lipsi mai multe) din cele considerate n analiz , iar 23% din popula ie se afl n quartila I i le lipse te cel pu in unul din bunuri (22% n Bulgaria i Letonia, 4% n Malta i 9% n Cipru). 3) Integrare versus excludere social . n aceast privin , Romnia nu mai este plasat chiar la urma listei. A a de exemplu, o propor ie de 59% din subiec i se consider integra i social (fa de 81% n Slovenia i 79% n Danemarca, dar numai 44% n Bulgaria, 45% n Slovacia, 39% n Turcia. Deficitul de integrare social este totu i nsemnat. Romnia se afl pe pozi ia 21/22 mpreun cu Estonia. Ct prive te diferen ele pe diverse categorii (b rba i/femei, vrstnici/tineri, bolnavi/s n to i, colarizare nalt / colarizare sc zut , necalifica i/califica i, omeri/ocupa i, venit mic/venit mare), percep iile excluderii sociale se particularizeaz n modele, pe ri. Indicii de diferen iere a percep iei excluziunii sociale cei mai nal i, pe grupuri de ri se nregistreaz n func ie de valoarea venitului (valoarea 3 pentru compara ia percep iilor n func ie de venit mic/venit mare n rile candidate i valoarea 2,9 pentru rile membre). n unele ri, indicele respectiv are valori extrem de mari: 10 n Finlanda, 5,3 n Belgia, 6 n Germania, 5 n Fran a, 4,8 n Austria. n Romnia, valoarea respectiv este 2, dar n 6 ri se nregistreaz valori mai mici: Italia (1,4), Portugalia (1,5), Malta (1,6), R. Ceh (1,7), Marea Britanie i Ungaria, cu 1,8. n Romnia i n aceste ultime ri s racii sunt mai pu in preten io i, (poate resemna i, poate optimi ti). Diferen ierile cele mai mici n percep ia excluziunii sociale se nregistreaz n cazul compara iei b rba i/femei. Aceast observa ie este sus inut de valorile raportului respectiv nregistrate pe grupuri de ri: membre/candidate/total. Pe ri, valorile respective oscileaz ntre 0,5, cazul Suediei, unde femeile se consider excluse n mai mare m sur dect b rba ii, i 1,8, cazul Italiei, unde b rba ii se consider exclu i n mai mare m sur dect femeile. n Romnia, valoarea respectiv , de 0,9, eviden iaz o mic diferen iere b rba i/femei n percep ia excluziunii sociale i ea este n favoarea femeilor.

Romnia i calitatea vie ii n Europa

347

Valori de asemenea mici de diferen iere apare n compara ia vrstnici/tineri pe total e antion i grupuri de ri , dar ntre ri, diferen ierile respective sunt mai nsemnate. Romnia se situeaz n aceast privin n zona de favorabilitate, cu indicele 0,9, o u oar prevalen a percep iei negative a integr rii sociale n cazul vrstnicilor. Aici diferen ierile pe ri merg de la 0,5 (Suedia i Malta) la 3,1 Letonia i Estonia. Modelele rezultate din compara ia percep iilor n func ie de educa ie, cu trei excep ii din 28 de ri (Slovenia, Portugalia, Suedia, unde nu exist diferen ieri) arat c avem de-a face cu o percep ie mai nefavorabil a celor cu educa ie sc zut . Cea mai mare valoare a indicelui respectiv este de 3,4, n cazul R. Irlanda, apoi urmeaz Marea Britanie cu 2,8. Romnia are un indice sc zut i de aceast dat 1,2 (la fel ca n Austria, Germania, Finlanda, Italia). Compara ia pe axa calific rii eviden iaz dou cazuri n care necalifica ii se percep a fi mai pu in exclu i dect cei califica i (Finlanda, cu valoare 0,4 i Romnia, cu valoarea 0,6). Valorile indicelui respectiv ajung pn la 3,3 n Luxemburg, 3,8 n R. Irlanda, 4 n Spania. Ct prive te statutul ocupa ional, doar ntr-o ar , Spania, avem indice subunitar 0,6. Aici diferen ierile pe ri sunt cele mai nsemnate, valorile indicelui ajungnd pn la 9,2 n Cipru, 7,3 n Danemarca, 5,7 n Irlanda, 4,6 n Marea Britanie. n Romnia, n acest domeniu se nregistreaz cea mai mare valoare a indicelui de discrepan n percep ia excluziunii sociale, comparativ cu toate celelalte analizate, dar el este totu i de numai 2,2 (locul 14 din 28 ri), apropiat de situa ia nregistrat n Suedia, 2,3, sau Italia, 2,0. Ca urmare a acestor modele de percep ie a integr rii/excluderii sociale, popula ia activ privilegiat se diferen iaz pe ri. n timp ce n Irlanda 79% se percep integra i (77% n Austria i Olanda), n Romnia doar 41% se consider astfel (Turcia 32%, Bulgaria 31%). Am putea spune c a a-zi ii privilegia i nu se percep astfel, pentru c ei, la rndul lor, sunt dezavantaja i, comparativ cu popula ia privilegiat din rile dezvoltate. ntradev r, calculele arat c cea mai bine plasat quartil de popula ie din rile candidate se situeaz la cea mai prost plasat quartil din vechile state membre, n privin a venitului. Autorii, prelund datele din rapoartele tehnice, expun i o compara ie pe ri a ceea ce au numit, a zice for at, dac nu chiar eronat, grad de protec ie. Aceasta din urm s-ar constitui din procentul popula iei de vrst activ (1565 ani) dezavantajat care se percepe integrat , respectiv exclus social. Cea mai slab protec ie se nregistreaz n Turcia (39%), n Bulgaria i Slovenia (36%), dar i n Finlanda (35%) i R. Irlanda (32%). Romnia, cu 24%, se situeaz la media UE i ocup o pozi ie mai bun

348

Ioan M rginean

dect Italia, Fran a, R. Ceh , Germania, Marea Britanie, Austria i evident R. Irlanda i Finlanda. Cel mai nalt nivel de protec ie ar fi n Slovenia, numai 11% din cei dezavantaja i se percep exclu i, Spania (13%), Danemarca (15%), Luxemburg i Suedia (16%). ntre factorii considera i a fi cauze ale s r ciei i ale excluziunii sociale, omajul de durat ocup primul loc, din 16 avu i n vedere, pe total i pe grupuri de ri: 69% n cazul popula iei cu probleme materiale din AC 10; 63% pentru popula ia din ACC 13; 62% pentru CC 10; 59% pentru s racii din UE 25; 54% pentru s racii din UE 15; 52% pentru popula ia din UE 25 i 50% pentru UE 15. Urmeaz la distan apreciabil alcoolismul (mai important n AC 10 dect n restul rilor), boala, destr marea familiei, abuzul de droguri (mai mult n UE 15 dect n AC 10 i mai ales, dect ACC 13), dimensiunile beneficiilor sociale (mai mult n AC 10 i ACC 13), lenea, discriminarea solidarit ii comunitare, s r cia p rin ilor, locuirea n ora e s race, nu au planuri de viitor, imigrarea, prea mul i copii, alegerea de a tr i astfel, lipsa de preocupare a vecinilor. Atribuirea cauzelor s r ciei, de c tre subiec i, unor factori generali: injusti ie n societate, lipsa de noroc parte a progresului modern i lenei mpreun cu lipsa de voin urmeaz , la rndul s u, un model semnificativ. S r cia este atribuit , n primul rnd, percep iei injusti iei din societate, n 24 ri din 28, cu valori cuprinse ntre 25% n R. Irlanda, la egalitate cu nenorocul i 74%, Turcia. Romnia, cu 51%, ocup pozi ia 21 din 28 ri, n ordinea cresc toare a atribuirii s r ciei injusti iei sociale. n alte trei ri, s r cia este considerat mai degrab ca parte a progresului modern: Danemarca (cu 32%), Olanda (cu 25%), la egalitate cu lipsa norocului i Marea Britanie, (tot cu 25%). ntr-o singur ar , Luxemburg, pe primul loc drept cauz a s r ciei sunt indicate lenea i lipsa de voin , (cu 25%). Lipsa de noroc mai apare cu valori mari n Danemarca, cu 29%, n Irlanda, Spania i Marea Britanie, cu 23%. Cealalt categorie, lenea i lipsa de voin (lock of willpower) este incriminat cu prec dere n Portugalia 31%, Republica Ceh 27%, Cipru (26%), Luxemburg i Marea Britanie (cu cte 25%), Malta (24%), Austria (23%), Grecia (21%), Romnia, Slovenia, R. Irlanda, Danemarca (cu 20%). Efectul progresului modern mai are valori mari n Estonia, cu 32%, Lituania, cu 30%, Suedia, cu 29%, Grecia, Austria i Germania, cu 26%, Belgia, cu 25%. Structura factorilor incrimina i n Romnia pentru s r cie este urm toarea: injusti ia din societate, cu 51% (pozi ia 6 n ordinea descresc toare a importan ei), lenea i lipsa de voin , cu 20% (pozi ia 8, mpreun cu Danemarca i Slovacia); parte a progresului modern, cu 14% (pozi ia 16); i lipsa de noroc, cu 9%, (pozi ia 20); n timp ce 7%, nu indic

Romnia i calitatea vie ii n Europa

349

un factor anume. Diferen iat pe ri, procentul celor care nu au ales nici unul dintre factorii enumera i este de pn la 5 pentru 16 ri (0 n Lituania), dar de 13% n Luxemburg i 16% n Olanda. 4) Ocuparea i rela iile sociale. Subliniem, mai nti, importan a unui bun loc de munc pentru calitatea vie ii, prin func iile economice i sociale ale ocup rii. Sunt de re inut ns i efectele sociale secundare (negative) ale ocup rii. Astfel, percep ia stresului are valori mult mai mari la popula ia ocupat dect la cea inactiv i omer , n 27 ri din cele 28 studiate, pe cnd ntr-o singur ar , Cipru, valorile sunt, practic, egale. Valorile cele mai mari de raportare a stresului se nregistreaz n Grecia: 77,2% la cei ocupa i i 66,4% la cei inactivi i omeri. Urmeaz romnii ocupa i, cu 59,1%; ciprio ii, cu 58,9% la inactivi i omeri, respectiv 58,5% la cei ocupa i; turcii 56,4% la cei ocupa i, belgienii 55,3% la popula ia ocupat ; bulgarii, cu 53,9% la popula ia ocupat ; francezii cu 52,2% la popula ia ocupat ; luxemburghezii, cu 51,6% la popula ia ocupat . Cei mai pu in stresa i sunt slovenii, cu cele mai mici valori la ambele categorii de popula ie: 14% pentru cei ocupa i i 16% pentru inactivi. Diferen a cea mai mare ntre ocupa i i inactivi se nregistreaz n Germania, cu 46% din popula ia ocupat care raporteaz c este afectat de stres, dar numai 16%, n cazul inactivilor/ omerilor. Munca este incriminat i pentru problemele ce le creeaz n rela iile de familie i cu prietenii. Disfunc ionalit ile sunt raportate n mai mare m sur n Grecia (36%), Turcia i Ungaria (34%), Bulgaria (29%), Polonia i Estonia (27%), Lituania (25%), Romnia (24%), Fran a (23%). Cele mai mici valori sunt n Olanda i Danemarca (10%). 5) Satisfac ia. Cotele cele mai nalte (am putea spune c sunt exagerate, avnd n vedere multe aspecte tragice inerente vie ii umane, cum sunt mboln virea, mb trnirea, decesul) ale popula iei satisf cute cu via a se nregistreaz n Danemarca, unde 98% din subiec i au declarat c sunt foarte satisf cu i (69%) i satisf cu i (29%) cu via a. Urmeaz olandezii (96%), luxemburghezii i suedezii (95%), irlandezii (92%), austriecii (91%), finlandezii, englezii i slovenii (cu 90%). La polul opus, cei mai pu in satisf cu i cu via a sunt bulgarii (37%: 5% + 32%); romnii (42%: 4% + 38%); letonii (49%: 4% + 45%). Prin valorile expuse pe ri se confirm asocierea direct dintre rangul PIB-ului pe locuitor i valorile de satisfac ie la nivel global. Ct prive te determinarea satisfac iei, se constat c factorii inegalit ii tradi ionale, a a numita inegalitate vertical de stratificare social : venit, educa ie, ocupa ie, sunt mai importan i pentru determinarea nivelului de satisfac ie cu via a, dect cei ai inegalit ii orizontale: sex, vrst , mediu reziden ial.

350

Ioan M rginean

Situa ia cea mai critic n domeniul satisfac iei se nregistreaz n leg tur cu venitul. Tot aici sunt i diferen ele cele mai mari pe ri, de la 13% popula ie satisf cut n Bulgaria, la 86% n Danemarca. Romnia, cu 25% popula ie satisf cut de venit, urmeaz Bulgariei, i este, la rndul ei, imediat precedat de Letonia (27%), i Ungaria (28%). Cea mai mic diferen pe ri se nregistreaz n privin a satisfac iei fa de rela iile cu vecinii (80% Bulgaria i 94% Danemarca). n Romnia cel mai sc zut nivel al satisfac iei popula iei se refer la sistemul de ngrijire a s n t ii (23%, mpreun cu Bulgaria i naintea Turciei 17% i Letoniei 22%). O situa ie u or mai bun se nregistreaz n privin a venitului, (cu cele 25 procente eviden iate anterior, este penultima). Urmeaz , n ordine cresc toare, ocuparea (40%, locul penultim dup Bulgaria 35%), securitatea personal (54%, naintea doar a Lituaniei 31% i Bulgariei 44%), starea de s n tate (59, cea mai mic valoare din 28 ri), via a social (60%, mai bine doar dect Bulgaria 40% i Letonia 48%), locuin a (80%, naintea Bulgariei 74%, Letoniei 75% i Poloniei 79%), via a de familie (81%, naintea Letoniei 72%, Lituaniei 78%, Bulgariei i Letoniei, cu cte 79%), vecinii (86% la egalitate cu Lituania, R. Ceh i Portugalia i naintea altor 8 ri). n judecarea decalajului Romniei fa de rile de compara ie ngrijoreaz mai mult starea sistemului de s n tate, veniturile i calitatea ocup rii (condi ii de lucru, veniturile ob inute, rela iile de munc ). 6) Imaginea vie ii bune. Acest aspect a fost cercetat prin intermediul a 14 indicatori, ce pot fi grupa i pe trei dimensiuni: bun starea (a avea), rela iile sociale (iubire), oportunit i, autorealizare i recunoa tere social (a fi). Dincolo de asem n rile puternice ntre rile studiate, men ionate la concluziile generale, se pot identifica i unele deosebiri. Acestea nu merg pe modelul alegere/respingere, ct pe acela al ierarhiz rii factorilor investiga i, n acord cu importan a ce le este acordat pentru o via bun . Pe primul loc n concep ia popula iei pentru o via bun se situeaz indicatorul: avnd un loc de munc bun (90% frecven e pe UE 15, 97% pe UE 13). Acest indicator a fost plasat pe locul nti ca importan n 16 ri din 28, n 3 ri apare pe locul al II-lea, iar n 2 ri este pe locul al III-lea. Urmeaz avnd suficient spa iu de locuit: 5 men iuni pe locul nti, 7 pe locul al II-lea i 2 pe locul al III-lea; (90% n UE 15, 88% n UE 13); a fi capabil s fii util celorlal i: 3 men iuni pe locul nti i 4 pe locul al III-lea, cea mai nalt frecven 82%, la ACC 13; avnd suficient timp liber: 2 men iuni pe locul nti i 2 pe locul al III-lea; cea mai nalt frecven 84% n UE 15; ie irea cu prietenii i familia: o men iune pe locul nti, i alta pe locul al II-lea, 3 men iuni pe locul al III-lea, cea mai mare frecven 82% n

Romnia i calitatea vie ii n Europa

351

UE 15; avnd cel pu in un concediu pe an: o men iune pe locul nti, 2 men iuni pe locul al II-lea i una pe locul al III-lea, cea mai mare frecven 81% la ACC 13. Al i indicatori din cei 14 care au ap rut pe locurile al I