Sunteți pe pagina 1din 4

Conflictul de interese si incompatibilitatile n exercitarea functiilor publice

Avnd n vedere ca o functie publica este un ansamblu de atributii, o persoana fizica poate realiza cu dificultate n acelasi timp atributiile a doua sau mai multe functii publice. Titlul IV din Legea nr. 161/2003 care a modificat Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici reglementeaza regimul incompatibilitatilor n exercitarea functiilor publice Potrivit art. 70, prin conflict de interese se ntelege situatia n care persoana ce exercita o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala care ar putea influenta ndeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care i revin, potrivit Constitutiei si altor acte normative. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese n exercitarea functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public. Functionarul public este n conflict de interese, daca se afla n una dintre urmatoarele situatii:
a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial; b) participa n cadrul aceleiasi comisii constituite conform legii, cu functionari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor acestuia de gradul I, pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia n exercitarea functiei publice.

n cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa-l informeze de ndata pe seful ierarhic caruia i este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, n termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.

Daca functionarul public se afla ntr-o situatie de incompatibilitate, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea seful ierarhic caruia i este subordonat direct functionarul public n cauza, va desemna un alt functionar public, care are aceeasi pregatire si nivel de experienta. Potrivit prevederilor art. 94 alin. 1, calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica dect cea pentru care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica. Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza: a) n cadrul autoritatilor sau institutiilor publice; b) n cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului n care functionarul public este suspendat din functia publica, n conditiile legii, pe durata numirii sale; c) n cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori n alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, n cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata; d) n calitate de membru al unui grup de interes economic.

Functionarii publici care, n exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ, nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani, dupa iesirea din corpul functionarilor publici. De asemenea, functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane n ceea ce priveste efectuarea unor acte n legatura cu functia publica pe care o exercita.

Legea nr. 161/2003 nu permite existenta raporturilor ierarhice directe n cazul n care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I. Persoana aflata n aceasta situatie va opta, n termen de 60 de zile, pentru ncetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de functionar public.
Functionarii publici pot exercita functii sau activitati n domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. n aceasta situatie, documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia sunt numiti. Potrivit dispozitiilor art. 97 alin. 1, functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit ntr-o functie de demnitate publica. Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda pe durata campaniei electorale, pna n ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales, si pna la ncetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica, n cazul n care functionarul public a fost ales sau numit.

De asemenea, functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, nsa le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice si sa exprime sau sa apere n mod public pozitiile unui partid politic. Functionarii publici care fac parte din categoria naltilor functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publica.

Potrivit prevederilor art. 111 din Titlul IV al Legii nr. 161/2003, persoanele care exercita functiile publice vor depune o declaratie de interese, pe proprie raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care o exercita. Functiile si activitatile care vor fi mentionate n declaratia de interese sunt: a) functiile detinute n cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale ori partide politice; b) activitatile profesionale remunerate; c) calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare si financiare. Functionarii publici care nu ndeplinesc alte functii sau nu desfasoara alte activitati dect cele legate de functia pe care o exercita, vor depune o declaratie n acest sens. Declaratia de interese se depune n termen de 60 de zile de la data intrarii n vigoare a Legii nr. 161/2003 sau n termen de 15 zile de la data numirii n functie. Declaratiile de interese vor fi actualizate ori de cte ori intervin schimbari care trebuie nscrise n aceste declaratii. Actualizarea se va face n termen de 30 zile de la data nceperii, modificarii sau ncetarii functiilor sau activitatilor. Declaratiile de interese ale functionarilor publici sunt publice si se depun la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice unde si desfasoara activitatea. Evidenta declaratiilor de interese se consemneaza ntr-un registru special, denumit "Registrul declaratiilor de interese", al carui model se stabileste prin hotarre a Guvernului.

S-ar putea să vă placă și