Sunteți pe pagina 1din 19

1.

Cuple de frecare, clasificare, exemple, Cupla de frecare reprezint un ansamblu format din doua sau mai multe corpuri n contact, supuse unei mi c ri relative de alunecare;' Rostogolire, pivotare sau o combina ie a acestora. Cuplele de frecare se ntlnesc n mecanisme, aparate, ma ini etc. i asigur leg tura dintre elementele mobile ale acestora. Cuplele de frecare au o importan deosebit n evolu ia fenomenelor tribologice. Leg tura ntre elementele cuplelor de frecare se realizeaz prin puncte, linii ; suprafe e (cilindrice, sferice, plane .a.). Analiza structural a mecanismelor clasific (dup Me1 ev) cuplele cinematice n 5 clase, func ie de num rul mi c rilor suprimate. Pentru tribologie, D. Pavelescu a propus o clasificare n 4 clase, atat dup tipul contactelor (fig. 9.1), cit i dup num rul contactelor (ariile de contact nominale, aparente i reale)

2. Aria de contact la cuplele de frecare; Conform acestei clasific ri cuplele de frecare sunt: cuple superioare : 1) cu contact punctiform 2) cu contact liniar , cuple inferioare : 3) cu contact de suprafa cilindric sau sferic i 4) cu contact de suprafa plan .

3. Portan a suprafe elor de frecare;

4. Frecarea uscat : definire, caracteristici, teorii; Frecarea se define te ca un proces complex de natur molecular , mecanic i energetic , care are loc ntre suprafe e de contact aflate n mi care relativ . Dup rolul func ional al cuplei, frecarea dintre elementele ei poate fi un fenomen d un tor sau util. Orict de fin ar fi prelucrate suprafe ele cuplelor de frecare, ele au rugozit i care, n prezen a unei anumite sarcini, viteze relative i mediu ambiant, se deformeaz elastic, plastic sau se rup. Datorit acestei situa ii, procesul de frecare condi ioneaz suprafa a de frecare dar, n acela i timp, este i condi ionat de aceasta. Intercondi ionarea acestora are efecte nu numai pe suprafa , ci i la o anumit adncime de ia suprafa a de contact. Existen a (apari ia) mai multor straturi, precum i m rimea lor depinde de intensitatea i durata procesului, defectele termice produse, materialul corpurilor n contact, mediul ambiant etc.. In decursul timpului diver i cercet tori au c utat s explice ii acceptnd diverse teorii n concordan cu posibilit ile de investi cuno tin ele din timpul respectiv. Principalele teorii privind ! uscat snt : teoria mecanic , ce explic for a de frecare F prin consi* pur geometrice i anume c ea corespunde n principal energiei cl pentru a se dep i (escalada) microasperit ile (fig. 9.7, a), teoria adeziunii moleculare, care explic frecar.ea._ca- rezuj energiei consumate pentru nvingerea for elor interac iunii (a'dmoleculare create la contactele C, (fig. 9.7, b). Aceast 'teorie, c? fel i altele, pleac i de la faptul c n multe cazuri for a de frec independent de rugozitatea suprafe elor ; teoria pun ilor de sudur sau a micro jonc iunilor, care co c for a de frecare se datore te energiei cheltuite pentru ruperea lor de sudur Si (fig. 9.7, c), ce se formeaz ca urmare a temper; i presiunilor ridicate din punctele de contact ; teoi iile moleculare-mecanice, care consider frecarea ca zultat al nvingerii for elor de aderen dintre suprafe e, precur escalad iii microneregularit ilor. Alte teorii accept o explica ii considei a efectul aderen ei, micro jonc iunilor i cel mecanic ; teoi iile deform rii elastice i jilcistice, care explic frecan energia cheltuit pentru deformarea elastic df{ (fig. 9.7, d) sau ) dPi (fig. 9.7, e), respectiv pentru ambele (d^ + d,,.) la contactul s elor conjugate ; teoria energetic cuantic , ce admite c in procesul de energia trece de pe o suprafa pe alta prin cuante de energie ca duc i transfer de material i particule de uzur (fig. 9.7, f) ; - teoria electrostatic a frec rii, care consider transferul de electron: de pe o suprafa de frecare pe alta, crearea i men inerea unei anumite diferen e de poten ial electric (fig. 9.7, <;). Analizind toate aceste teorii, elaborate n decursul timpului, rezult c ior a de frecare are mai multe componente i reprezint de fapt o nsumare a tuturor cauzelor explicate n teoriile prezentate. Ceea ce difer de la un caz la altul este ponderea cu care contribuie fiecare dintre acestea la formarea for ei de frecare, pondere care depinde de tipul cuplei, materialele i starea suprafe ei pieselor conjugate, regimul *de lucru .a.

5. Legile frec rii uscate; Legile frec rii uscate, denumite i legile Amontons-Coulomb, arat c for a de frecare este direct propor ional cu sarcina normal i independent de aria (aparent sau nominal ) de contact i de viteza de alunecare v, fiind dependent de natura materialelor de contact. Aceste patru legi au fost confirmate par ial. Astfel, for a de frecare de alunecare Fa s- dovedit a fi direct propor ional cu sarcina normal N i independent de m rimea ariei de contact Aa sau A, confirmndu-se rela ia Amontons-Coulomb : Aceast rela ie a fost mult timp aplicat la toate cazurile frec rii de alunecare, fie c era vorba de frecare uscat , sau nu. n cazul a dou suprafe e rugoase i metale elasto-plastice reala de contact Ar , creat n urma ac iunii sarcinii N, la trecere regimul elastic n cel jplastic, depinde de raportul dintre Ar si pc ( nea de curgere a rtfaterj alului mai moale) : " Suprafa a nou creat este foarte activ n sensul c ader la fa a piesei conjugate, formnd microjonc iuni, iar Bowden a mat for a de frecare necesar forfec rii acestora ca fiind : unde - / este rezisten a la forfecare a materialului mai moale. Expresia coeficientului de frecare |x pe baza legii Amontons-Q (rel. 9.7) este esen ial diferit de aceea care rezult n cadrul teori< zive admis de Bowden, Tabor i Dean. Din mp r irea rela iei (9.9) la rela ia (9.8) rezult : Deoarece rezisten a la forfecare i limita de curgere variaz si: in acela i sens n func ie de natura materialului, coeficientul de variaz pu in func ie de material, fiind deci o constant fizic a m lului, independent de sarcin i de aria de contact. Pentru un rr. omogen, izotrop i par ial plastic din teoria plasticit tii rezult v. V aloarea coeficien ilor de frecare depinde de natura materiali frecare. nsu i Coulomb a admis c n func ie de natura i starea fe elor (gradul de finisare i starea fizico-chimic ) coeficientul c care .u variaz i a distins dou feluri de coeficien i de., frecare i statici .l,,, i cinematici mic Practic, s-a dovedit c , pentru o cupl metalic , coeficientul c care nu este complet independent de vitez . De regul , legile si snt valabile numai n cazul frec rii uscate i atta timp ct defor. r mn n domeniul elastic. n realitate, coeficientul de frecare vari presiunea i viteza de alunecare, precum i cu temperatura supra: n urma unor cercet ri ndelungate s-a ajuns la concluzia c; de frecare depinde de un complex de factori ca : sarcina normal , de alunecare, felul contactului, calitatea i rugozitatea suprafe ele turci materialelor n contact, rigiditatea (elasticitatea) suprafe elor peratura suprafe elor i desigur prezen a unor pelicule pe suprafe frecare. Ca urmare, i coeficientul de frecare depinde de foarte factori. Datorit complexit ii fenomenului, nc nu s-a ajuns la o' teorie acceptat care s exprime dependen a coeficientului de frecare de to i factorii ce intervin, n schimb., au fost. determinate experimental. n condi ii diferite, numeroase valori ale coeficientului de frecare folosind diverse metode mecanice sau electrice.

6. Frecarea n prezen a lubrifian ilor; caracteristici, regimuri de frecare-ungere, adsorbtia; La cuplele de frecare se introduce un media lubrifiant ntre suprafe ele conjugate aflate n mi care relativ , pentru a reduce frec rile i deci uzura pieselor cuplei. Mediul lubrifiant introdus ntre suprafe ele pieselor cuplei de frecare ia, n anumite condi ii, forma unej. Pelicule care separ aceste suprafe e, reducndu-se n mod considerabil for a de frecare fa de cazul frec rii uscate, datorit localiz rii acestui proces n interiorul peliculei. Reducerea frec rii nseamn un consum mai mic de energie pentru ac ionare (randament mai bun), precum i reducerea uzurii i prentmpinarea gripajului suprafe elor n contact, m rindu-se durabilitatea i siguran a func ion rii n exploatare. In cazul mediilor de ungere fluid , condi iile de formare a peliculei de lubrifiant rezult din legile generale ale curgerii fluidelor cu anumite particulariz ri pentru cazul sec iunilor mici. Dintre propriet ile fizico-chimioe ale krbrifian ilor, n ungere snt foarte importante adsorb ia i viscozitatea. 7. Viscozitatea lubrifianlilor; Dup cum se tie, viscozitatea reprezint proprietatea care m soar frecarea intern a unui fiuid, rezisten a lui la forfecare datorit c ruia iau na tere, in interiorul filmului, tensiuni tangen iale la orice element de supia a , ce separ doti straturi de fluid cnd acestea au o mi car- relativ de alunecare unul fa de cel lalt. Sa consideram dou suprafe e rigide, plane orizontale i nem rginite S1 si S2 situate distan a h1,2 i avnd vitezele v1 = 0 i v2>0 (fig. 9.9, a). Spa iul dintre ele este ocupat de un fluid omogen n ce prive te toate propriet ile sale, inclusiv temperatura. S presupunem c fluidul :nu st sub ac iunea nici unei presiuni hidrostatice (nu apar varia ii de presiune pe orizontal ). n aceste condi ii, toate ncerc rile experimentale concludem* au aratat c , dac viteza v2 r mne n anumite limite, suprafe ele S-. i Si snt supuse la o for tangen ial opus mi c rii care se exprim pentru unitatea de suprafa , prin rela ia : n care este un factor de propor ionalitate. Deplasarea suprafe ei S2 fa de Si este posibil numai dac fiuidul admite o deformare corespunz toare, care pentru un element paralelipipedic de n l ime h are viteza v (fig. 9.9, b) Fluidul fiind omogen i izotrop, suma deformatiilor AB, pentru toate particulele, formeaz deplasarea total a suprafe ei S fat de S,. Considernd deplasarea n unitatea de timp, rezult : AB = v ; tg 0 = AB/h = v/h. Dac elementul paralelipipedic este foarte mic, rezult : unde tg , respectiv du/dh reprezint viteze de deforma ie a fluidul sau gradientul de vitez .

8. Natura viscozit de deformare;

ii la lubrifian i, varia ia viscozilS ii cu viteza

In func ie de natura lor, fluidele se comport diferit cnd sint unor eforturi de forfecare, prezentnd rela ii deosebite ntre vite deformare i eforturile respective. Condi iile clin rela iile (9.12) i (9.15) asigur o dependen a intre efortul de forfecare i viteza de deformare a fluidului (curb. figura 9.10), conform legii lui Newton . t=f)-dv/h. Aceast dependen liniar este caracteristic , n domenii 1 vitez i temperatur , majorit ii uleiurilor lubrifiante. n acest c cozitatea este independen ii ele gradientul de vitez '(ilgrtfil, a), efortul de forfecare, idr mediile fluide care se supun acestei legi mese medii newtoniene (N). Uleiurile minerale pure suport efectul forfec rii pn la vale cate ale gradientului de vitez (vitezei de deformare) du/dh i an

9. Varia ia viscozit

ii cu presiunea

i temperatura;

In genera], varia ia viscozit ii cu temperatura este cu att mai mare cu ct structura moleculelor hidrocarburilor din ulei se dep rteaz de la forma linear i se apropie do cea sferic , deoarece mobilitatea acestora cre te foarte mult sub efectul temperaturii (cre te distan a dintre molecule ceea ce duce ia sl birea adeziunii dintre straturile vecine). Pentru exprimarea caracteristicii viscozitate-temperatur a unui lubrifiant, n func ie de natura lu, s-au propus mai multe m rimi ca : indicele de viscoli ta te Dean-Davis (IV), raportul de viscozitate (RV) .t.

S-a constatat c uleiurile naftenice snt mai sensibile dect cele parafinice la influen a presiunii datorit naturii i structurii lor diferite (vezi tab. 9.1 i fig. 9.12). Cre terea viscozit ii i implicit a capacit ii portante a unui lubrifiant supus unor sarcini foarte mari apare i ca urmare a propriet ilor lui vscoelastice, efectul manifestndu-se mai ales n cazul peliculelor foarte sub iri. S-a demonstrat experimental c uleiurile care au la presiunea atmosferic propriet i newtoniene se pot comporta nenewtonian la presiuni ridicate, mai ales n cazul aplic rii sarcinilor externe cu viteze foarte mari (cazul rulmen ilor i angrenajelor puternic solicitate).

10. Regimul de frecare-ungere limit ; Acest regim de frecare corespunde situa iei cnd suprafe ele c de frecare snt separate ntre ele de un film continuu de lubrifiant grosimea egal cu cea a straturilor de adsorb ie : h= 2 m. n acest c realizeaz o ungere la limit denumit i onctuoas . Totu i, n coi foarte severe de iucru, straturile adsorbite pot fi ndep rtate de pe s\ fa a de frecare, ajungndu-se la un contact direct. n aceste situa i recomand , fie folosirea unor uleiuri cu aditivi de onctuozitate i ext presiune sau a unor lubrifian i solizi (de ex. grafitul), fie acoperirea si fe elor cuplei de frecare cu un strat de reac ie chimic (de ex. cu oxi< o sulfui' metalic ). n condi iile unei ungeri imperfecte, propriet ii prafe elor de frecare i structura fizico-chimic a lubrifiantului < factori de prim importan . Natura frec rii limita a fost explicat de c tre diferi i cercel admi nd diverse concep ii, cum snt: propriet ile particulare ale turilor monomoleculare adsorbite pe suprafe e, influen a suprafe ei r lice care se poate ntinde dincolo de stratul adsorbi sau chimadsorbit versnd .numeroase straturi, de molecule polare' i crend-iSTsistem e tat'la distan mai mare de perete, filmul limit const dintr-un str cteva molecule i nu este continuu, deoarece chiar pe suprafe e foarl polizate exist microasperit i care l str pung .a. Importan a practic deosebit a frec rii limit a fost scoas n den de c tre diver i cercet tori (Davies .a.), care au ar t aceasta poate reduce uzura de mii de ori, de i mic oreaz coeficient frecare numai de cteva ori. Frecarea limit reprezint un fel de bc mpotriva uzurii. Modelele pentru frecarea limit au fost stabilite de c tre diver i cercet tori innd seama de fenomenele complexe care au loc. n general, se poate face o analiz a acestui regim de frecare, pornind de la modelul clasic al uzurii de adeziune propus de Bowden (fig. 9.13), care adrnite

existen a ntre suprafe ele n frecare a unor micro jonc iuni ce se formeaz i se desfac continuu. Separarea complet a suprafe elor (fig. 9.13, b) este caracteristic Iubrifica iei cu strat solid, ea fiind rareori ntlnit n cazul frec rii limit cu lubrifiant fluid c reia i corespund cel mai frecvent straturi de lubrifiant str punse (discontinue) (fig. 9.13, c i d). In lubrifica ia cu strat solid, n unele cazuri, acest strat este spart n timpul alunec rii (fig. 9.14, a), a a cum se ntmpl cu straturile formate din oxizi, care snt fragile i nu preiau deforma iile elastice sau plastice ale stratului metalic. Dac stratul este foarte rezistent, el nu poate fi forfecat in timpul alunec rii relative a celor dou suprafe e, forfecarea producnduse n unul din cele dou materiale de baz (fig. 9.14, 6), astfel c stratul nu schimb cu nimic propriet ile de frecare ale materialelor. Dac stratul solid este moale, el influen eaz direct comportarea la frecare a celor dou materiale, deoarece forfecarea va avea loc, fie n interiorul stratului (fig. 9.14, c), fie la limita de separa ie dintre strat i una din suprafe ele n frecare (fig. 9.14, d). For a F i coeficientul de frecare jt, n cazul regimului limit , se calculeaz considernd un model cu str pungeri (fig. 9.13, c i d). n acest

11. Regimul de frecare-ungere mixt;


Aceast frecare cuprinde un fenomen complex i apare la li ir. c rii fluide n cazul existen ei unor suprafe e cu un anumit gi rugozitate, Frecarea (ungerea) mixt (fig. 9.15) apare la regimuri zitorii ale ma inilor (pomire-oprire), atunci cnd viteza scade foar schimbndu- i eventual i sensul mi c rii (de exemplu, la cupla cilindru), la diferite cuple de frecare (de exemplu, la angrenaje^ cnd rugozitatea suprafe ei dep e te un anumit nivel, ca urmare proces de uzare cnd din regim limit se trece n regimul mixt Pentru studierea frec rii mixte s-au elaborat diverse modele ficate ca cel al lui H w a n g i T o n g care admite ipotezele : toate asperit ile au forma unor cilindri cu raza bazei a sferei cu raza R (fig. 9.16, a) ; asperit ile au n l imi diferite dispuse dup legea de r normal (Gauss-Laplace) ; una din suprafe ele n frecare se consider perfect plan se ia n considera ie doar interac iunea fizico-mecanic a fe elor de frecare cu lubrifiantul, neglijiidu-se efectul chimic. innd cont de existen a asperit ilor, se disting dou zone procesele de ungere snt diferite i anume :

12. Varia ia coeficientului de frecare cu raportul diver ilor parametri, curba Striebeck;

v/"N

i influen a

13. Regimul de frecare-ungere E.H.D.: contacte hertziene cu for e de frecare, nelubricate; Dup cum se tie, apari ia for ei de frecare nu poate fi evitat , astfel c ipoteza a patra propus de Hertz nu este satisf cut . Prezen a for elor de frecare are implica ii complexe asupra fenomenelor tribologice din zona de contact, modificndu-se att distribu ia de presiuni la suprafa i pozi ia presiunii maxime, cat si distributie eforturilor de forfecare n adinei S-a determinat c sub efectul for elor tangentiale de frecare a contact cre te i n acela i timp se produce o microdeplasare preprin alunecarea unor zone ale ariei hertziene, ncepand cu conturul , unde eforturile normale snt nule. Neglijarea acestor mici deplas ri timpul procesului de alunecare, cat si a celui de rostogolire, poate rezultate eronate. Aparitia eforturilor tangen iale de frecare deplaseaz cmpul d Turi hertzian si modifica, in cazul rularii, distribu ia eforturilor nor, zonele de forfecare maxima (fig. 9.22 i 9,23),

14. Regimul de frecare-ungere E.H.D.: contacte hertziene (fara for e de frecare, nelubrifiate; Dup cum se tie din teoria elasticit ii, la contactul teoretic punc iform sau liniar apare o stare spa ial de eforturi unitare. O serie de cercet tori (Hertz, Boussinesq, Beliaev .a.) au stabilit metode

de calcul care permit determinarea valorilor i reparti iei eforturil< tare, precum i a ariei de contact a dou corpuri presate unul contra lalt de o sarcin normal N. Hertz a admis urm toarele ipoteze n calculele pentru detenr eforturilor unitare de contact i a deforma iilor aferente : materiali omogen i izotrop, n zona de contact se respect legea lui Hook (snt deforma ii elastice), dimensiunile suprafe ei de contact snt mai mici port cu razele de curbur ale pieselor n contact i sarcina este norm neglijeaz for ele tangen iale cum este cea de frecare) astfel nct pe fa a de contact se produc numai eforturi unitare de compresiune, n figura 9.19 snt prezentate ariile de contact (cu piesele coi deformate elastic) pentru contact punctiform i liniar. . Pentru cazul general al contactului a dou corpuri bombate, avii de curbur diferite (fig. 9.19, b), aria de contact are form eliptic , ci axele,a i b (Aa = rt-a-t>). Semiaxele a i b se calculeaz cu rela ii < diverse lucr ri de specialitate. Indiferent de forma ariei de contact, distribu ia de presiuni a dup o semielips (fig. 9.20). n cazul contactului hertzian, nelubrifiat i static, starea de e este caracterizat i de existen a, la o anumit adncime yo,^..a unu unitar-tangen ial x,iQX, yalori care depind de tipul contactului, respe valoarea raportului semiaxelor elipsei de contact b/a (tab. 9.2). Se c( c raportul ~maxIPmax depinde foarte pu in de forma suprafe ei de c

15. Regimul de frecare-ungere E.H.D. elemente echivalente, metodologia de calcul;

16. Rela ii teoretice de calcul ale regimului de frecare-ungere E.H.D., aplica ii la rulmen i i angrenaje;

17. Regimul de frecare-ungere fluid: definire, clasificare, optimiz ri geometrice;

18.Problemele

i legile ungerii fluide;

18. Regimul de frecare-ungere fluid : aplica ie de calcul pentru o cupl plan ;

19. Ungerea cu gaze;

20. Frecarea i ungerea la viteze foarcte mici. (alunecare cu intermiten ).: definire, modelare;

21. Formele mi c rii de alunecare cu intermiten ii influen eaz , frecarea la viteze foarte mari;

i factorii cure o

22. Aspecte termice ale frec rii: modelarea conexiunii fenomenelor, fluxuri termice, exemple pentru angrenaje i lag re;

Influenta principalilor factori asupra temperaturii i efectele acesteia asupra cuplei de frecare,(temperatura instantanee maxim , temperatura medie de regim

griparea poate ap rea atunci cand se dep e te valoarea critic a unor m rimi termice caracteristice procesului de frecare. Temperatura de frecare se poate m sura prin diverse metode cum sunt: cu termocuple, dup radia ia termic , prin metode indirecte s.a

S-ar putea să vă placă și