Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DIN BUCURE TI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIIN ELE EDUCA IEI


SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI II

REFERAT
Ex. Modele teoretice explicative ale aten iei: neurofiziologice, neurochimice, psihologice, motivationale, cognitive sinteza-

Titular curs: Prof. conf. Dr.

Student: Anul I, seria II, grupa 10

mai/Bucuresti 2010

Modele teoretice explicative ale atentiei

CUPRINS
INTRODUCERE ....................................................................................................................... 2 PROBLEMATICA PSIHOLOGIC A ATEN IEI ...................... Error! Bookmark not defined. MODELE TEORETICE EXPLICATIVE ALE ATEN IEI....................................................... 4 ATEN IA I CUNOA TEREA ............................................................................................ 10 I ALE ATEN IEI ................................................................................... 11 PARTICULARIT

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................... 14

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

Modele teoretice explicative ale atentiei

1. Introducere
nainte de a fi studiat de psihologi, aten ia este un subiect care a trezit interesul filozofilor. Mult vreme aten ia nu a depa it cadrul metodei introspective; perspectiva de abordare s-a schimbat odata cu intrarea in scen a metodei experimentale in psihologie. Aceasta nu inceteaz nici in prezent s progreseze. Locul aten iei ntre procesele si mecanismele psihice este n imediat apropiere a proceselor senzoriale, chiar nainte de elaborarea r spunsurilor. Acesta faciliteaz si sus ine procese si mecanisme psihice complexe cum sunt gndirea si memoria. Aten ia a parcurs un drum lung pe harta istoriei, de la statutul de facultate de sine st t toare dat de introspec ioni ti, la sublinierea naturii ei selective prin func ionali ti, spre exacerbarea clarita ii senzoriale dat de reprezentan ii structuralismului si pn la ignorarea ei total de c tre curentul behaviorist. Reintroducerea aten iei in investiga ia tiin ific a avut loc o dat cu apari ia metodelor experimentale si cu nflorirea curentului cognitivist. Studiul aten iei este una dintre marile direc ii ale psihologiei. Acest lucru se datoreaz , in mare parte si faptului c aten ia se leag de constiin , practic- una dintre primele probleme pe care oamenii de tiin precum W. Wundt sau W. James le-au abordat nc de la nceputurile psihologiei ca tiin . Drept urmare, mult vreme aten ia a fost luat n considerare sub aspectul ei selectiv. Dac urm rim de-a lungul istoriei psihologiei diferitele opinii sau chiar teorii asupra procesului aten iei, ntalnim puncte de vedere destul de apropiate de cele ale epocii noastre; faptul c ele nu au exercitat o influen mai profund asupra gandirii psihologice a contemporanilor sau urma ilor imedia i poate fi explicat, fie prin insuficien a materialului faptic experimental care a servit drept argumentare, fie prin presiunea exercitat de sistemele psihologice care au dominat dupa 1900. Titchener (1908) considera aten ia ca fiind acea stare de con tiin care asigur activit ii mentale rezultatele optime si consider c metoda cea mai bun de a masura aten ia const n determinarea prin introspectie a gradelor de claritate ale diferitelor modalita i senzoriale, c rora li se opun cele care distrag aten ia. Henning (1925) arat , dimpotriv , c nu poate atribui un con inut subiectiv particular aten iei, pentru c aceasta nu poate fi extras cu ajutorul introspec iei i izolat de procesele de cunoa tere. Ebbinghauss (1911) define te aten ia prin ngustarea cmpului con tiin ei, ridicarea nivelului reprezent rilor si al gndirii; o observa ie important , care merit sa fie re inut , este aceea c optimul de claritate si puritate al st rilor de con tiin (aten ia) corespunde unei intensita i medii. W. James (1890) scotea n eviden rolul interesului in concentrarea con tiin ei asupra obiectului sau ideii care atrage aten ia, iar McDougall (1902) atribuia aten iei calitatea de a clarifica i de a reliefa senza iile si ideile; acest calitate a aten iei este rezultatul unei interac iuni a tendin elor. Procesul aten iei este conativ; el exprim predominarea anumitor tendin e n dirijarea proceselor cognitive. n ultima parte a secolului trecut si nceputul secolului al XX-lea, aten ia a constituit o problem central a psihologiei nervul ntregului sistem psihologic (440, p.171), ndeosebi datorit rela iilor dintre aten ie si con tiin . Identificarea aten iei cu claritatea con inutului con tiin ei ( Titchener) caracterizeaz punctul de vedere al curentului structuralist; n timp ce

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

Modele teoretice explicative ale atentiei

considerarea aten iei ca proces activ, caracterizat prin selectivitate (James), reprezint ideea de baz a curentului func ionalist.

2. Problematica psihologic a aten iei


Tras turi ale aten iei
n diverse limbi, cuvntul prezint etimologii legate de tensiune, ac ionare, tendin spre ceva, ncordare mintal . Dac epistemologia nu s-a oprit asupra acestui concept i nu a avut nevoie de el, aceasta se explic prin faptul c nu i-a descoperit un con inut propriu, deosebit de cel pe care-l posed percep ia, gndirea sau emo ia. Intervin, totu i, comentarii despre aten ie n curentele voluntariste, unde aten ia apare ca o for de ac iune i organizare imanent subiectului. De aici i ideea despre aten ie ca for intern care migreaz n psihologie ca facultate ce determin cre terea reprezent rii (Wolff), ,,activitate mintal ce ridic intensitatea, dezvoltarea i precizia fenomenelor psihice i produce corelativ st rile de con tiin simultane (Herbart), fenomen de apercep ie sau zon a privirii interne (Wundt), focalizarea con tiin ei prezentnd diverse grade de claritate (Titchener) sau doar ridicare a nivelului activit ii psihice prin ngustarea cmpului de con tiin (Ebbinghaus). Se relev tendin a de a concepe aten ia ca o for l untrica , ideal i inexplicit i totodat tendin spre definirea aten iei numai la nivelul superior al activit ii psihice, deci a celei con tiente. Herbart socotea c aten ia nu poate fi caracterizat deci subiectiv, iar Bastian socotea c prin aten ie ni se decop r anumite procese primitive, ce au loc n sfera subiectiv . Datele din istoria problemei dovedesc i n acest caz, c idealismul orict ar contribui la analiza unui fenomen nu se poate degaja de propria perspectiv i de aceea nu ne poate oferi dect o imagine r sturnat . Aten ia ar putea fi definit restrictiv ca latur dinamic a con tiin ei umane sau ca o modalitate activ a acesteia. Totu i reduc ia numai la con tiin nu ne permite s n elegem determinist fenomenul aten iei. Sunt doar atente i animalele prin st rile lor de alert senzoriomotorie, de fixare perceptiv a stimulilor i de urm rire a lor, ca i prin reac iile prompte de adaptare prin apropiere sau evitare. Behaviorismul a eliminat, odat cu toata terminologia psihologic , i cuvntul de aten ie, dar l-a nlocuit cu expresia de comportament dominant (Hunter). Nu este deci numai mobilizare, energizare, activare dar i o dominant a acesteia n forma aten iei vizuale, auditive, tactile, motorii sau olfactive. W. James este primul dintre cei care relev func ia selectiv a aten iei. Tot lui i se datoreaz i sublinierea func iei de concentrare asupra a ceva. La James, aceste func ii erau, n ultim instan , exercitate de un eu, care decidea selec ia i opririle focalizante. Exist ns i un alt determinant al aten iei. Sunt tendin ele, ca instincte, trebuin e sau interese, asupra c rora a insistat Mc. Dougall. Aceasta subliniaz caracterul conativ al aten iei. Evocarea interesului ca factor explicativ al atentiei, mergand pana acolo incat atentia devine un simplu derivat sau expresie a interesului- interesul este aten ia latent iar aten ia interes n ac iune-, reprezint n esen contribu ia curentului func ionalist la acest problem i care, dac nu este dect o solu ie par ial i unilateral , are totu i darul de a scoate faptele de aten ie de sub imperiul spiritualismului introspec ionist, ce prevedea dimensiuni mentale pure.
Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10 3

Modele teoretice explicative ale atentiei

Conceptul de interes reune te tensiunile afective cu procesele cognitive, reu ind s sugereze o anumit fasciulare sau convergen a activita ii senzoriale i intelectuale, asupra obiectelor ce corespund intereselor de orice fel ale subiectului.

3. Modele teoretice explicative ale aten iei


Datorit , pe de o parte, naturii si structurii sale eterogene, iar pe de alt parte, implic rii ei n reglarea/optimizarea desf ur rii mai tuturor proceselor psihice specifice si activit ilor integrate, aten ia a fost abordat i explicat teoretic pe baza unor modele diferite neurofiziologice, neurochimice, psihologice (motiva ionale si cognitive).

a) Mecanismele neurofiziologice
O serie de teorii se adreseaza mecanismelor fiziologice. Metodele neurofiziologice consider c natura aten iei este bazal si intim legat de procesualitatea neuronal n func ie de mecanismul si con inutul concret al acestei procesualit i, se pot delimita dou asemenea modele principale: modelul dominantei (focarului de excita ie dominant) si modelul activ rii.

y Modelul dominante
n ordine istoric , primul care s-a afirmat a fost cel al dominantei, el fiind sugerat de fiziologul rus Uhtomski si dezvoltat ntr-o form coerent de Pavlov i coala sa. Ideea de baz a acestui model rezid n aceea c aten ia, ca amplificare a acuit ii con tiin ei n raport cu un stimul sau obiect extern, apare ca expresie a focaliz rii excita iei specifice n zona corespunz toare a scoar ei cerebrale. Crearea unui astfel de focar dominant asigur blocarea sau inhibarea (prin induc ie negativ ) a influen elor colaterale si permite desf urarea orientat , finalist a percep iei i ac iunii n raport cu stimulul selectat. Desprinderea si selectarea stimulilor din ambian nu pot fi realizate decat prin crearea dinamic si selectiv a dominantelor corticale. Dominantele se pot crea pe dou c i: reflex- necondi ionat , pentru stimulii biologice ti necesari, i reflex-condi ionat , pentru stimulii neutrii, care pot deveni semnale cu rol adaptativ. Ideea dominantei este n sine corect si ea a fost confirmat de cercet rile experimentale moderne, bazate pe nregistr ri EEG si RMI. Obiec ia care se aduce nsa modelului explicativ al aten iei, bazat pe acest idee, este c n el se absolutizeaza rolul scoar ei cerebrale i se neglijeaz aproape complet rolul forma iunilor subiacente.

y Modelul activ rii


Acest model a fost propus de Hebb (1949) i sus inea faptul c impulsurile aferente transmise scoar ei ndeplinesc att o func ie de semnalizare, ct i una activatoare, care corespund aten iei. Modelul activ rii a intrat in scen c tre sfr itul primei jumata i a secolului XX, n urma studiilor asupra forma iunii reticulate i a descoperirii sistemului reticulat activator ascendentStanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10 4

Modele teoretice explicative ale atentiei

SRAA,( Moruzzi si Magoun, 1947, 1948), situat la nivelul trunchiului cerebral. S-a stabilit c producerea st rii de veghe si men inerea ei n timp se datoreaz influen ei activatoare difuze pe care SRAA o exercit asupra scoar ei cerebrale. Segmentul diencefalic al sistemului reticulat (Jaspers, 1950) exercit o influen de activare focalizat i realizeaz , de asemenea, opera ii de filtrare si facilitare in sfera input-urilor senzoriale simultane (concurente). Prin intermediul sistemului reticulat, la nivelul scoar ei, se creaz dou forme de activare: activare de fond, care corespunde st rii de veghe i se intre ine prin circuitul reticulo-corticoreticulat (cre terea poten ialului n sistemul reticulat intensific tonusul de excitabilitate al scoar ei cerebrale; acesta are ca efect cre terea intensit t ii semnalelor corticale asupra formatiunii reticulate; slabirea potentialului in formatiunile reticulate determina slabirea intensit ii tonusului de excitabilitate la nivel cortical; ca urmare, se intensific din nou influen a activatoare a forma iunii reticulate asupra scoar ei, starea de veghe men inndu-se la nivel adecvat); activarea indusa (provocat ), care se produce la ac iunea unor stimuli noi din ambian i se concretizeaz comportamentul in reflexul generalizat de orientare, urmat de reflexul localizat, avnd ca rezultat apari ia aten iei involuntare. Blocarea sistemului reticulat duce inevitabil la sc derea tonusului cortical, la eliminarea condi iei bazale a aten iei i la scufundarea subiectului ntr-o stare de inhibi ie generalizat profund in experimentele princeps ale lui Moruzzi si Magoun, efectuate pe pisic , s-a demonstrat c , in cazul unei sec ion ri a traseului reticulat, starea de inhibi ie ce se instaureaz dupa aceea nu mai poate fi nl turat prin nici un fel de stimulare extern , fie ea i nociv . Forma ini ial a modelului a fost completat cu ipoteza filtrului.

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

Modele teoretice explicative ale atentiei

Focar dominant

Zone specifice de proiectie

CORTEX CEREBRAL

COTEXC

ATENTIE
Sist. reticulat activator ascendent

Repr. Subcort. specifica Efectul aten iei

Formatiune reticulata

n plan motor

n plan cognitiv

Blocul Receptor

Stimuli care induc aten ia

Sit.extern
Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

Stare interna de motivatie Instructaj verbal


6

Modele teoretice explicative ale atentiei

Fig.42. Schema-bloc a mecanismului atentie

y Teoria filtrului
A fost elaborat de Broadbendt (1958) i conform acestei teorii, aten ia poate fi canalizat , la un moment dat, asupra unei singure surse. Potrivit acesteia aten ia functioneaz ca un filtru , fiind subordonat legii totul sau nimic. n viziunea autorului, aten ia este doar un mod de filtrare cu capacitate limitat care determin procesarea serial pe care o realizeaz sistemul perceptiv. Ca i limit principal , teoria filtrului nu face referire la influen a memoriei de lung durat sau a semnifica iei stimulului. Cu toate acestea, unele studii au ar tat importan a caracteristicilor semantice ale stimului pentru aten ie. Cercet rile lui Deutsch & Deutsch (1963) si Norman (1968) arat c toate inputurile senzoriale sunt analizate, ins doar stimulii selecta i sunt focaliza i. La ntrebarea n ce anume const func ia filtrului?, r spunsurile, de asemenea, difer . Dup Broadbrndt, filtrul blocheaz informa iile nerelevante; dup Neisser, el tonific i poten eaz semnalele relevante, amplificnd efectul lor psihologic; dupa Treisman, mecanismul filtrului nu blocheaz , ci doar diminueaz intensitatea semnalelor care nu fac obiectul aten iei; mpiedicndu-le astfel s ajung la veriga cortical a analizatorilor. Filtrarea se coreleaz permanent cu comutarea, care, trebuie presupus, este dictat de dinamica activita ii sau a st rilor interne de necesitate ale subiectului. Neisser (1967) d o not de procesare gradual aten iei, i implicit con tiin ei. Conform acestuia, att caracteristicile stimulilor ct i factorii semantici joac un rol in procesarea aten iei. Argumentul cel mai puternic, care nscrie concep ia lui Neisser pe linie cognitivist este acela c percep ia este influen at de experien a anterioar i de cuno tin ele existente. Kahneman (1973) a introdus un model al aten iei ce implic ideea de alocare deliberat . Modelul sugereaz c , pe lang procesele incon tiente, aten ia poate fi concentrat n mod voluntar, lund drept exemplu cazul n care cineva ne pronun a numele. O alt idee introdus de model este aceea a aten iei ca abilitate care poate fi mbunata it mai ales in scopuri educative. Gagne sugereaz c pentru un proces educa ional reu it este atragerea aten iei studentului. Eysenck este cel care examineaz rela ia dintre aten ie i activare in 1982. Acesta sus ine c exist doua tipuri de activare: o activare general si pasiv a sistemului care poate cre te sau scade aten ia per ansamblu i o activare specific de tip compensator care permite concentrarea fie pe o sarcin specific , fie pe stimulii din mediu. Modelele neurofiziologice pot fi considerate suficiente pentru explicarea procedurii i men inerii aten iei involuntare, dar insuficiente pentru explicarea si aten iei voluntare.

b) Modele neurochimice
Aceste modele tind s lege aten ia de reac ii si transform ri mai profunde care au loc la nivelul creierului. Ele au fost propulsate de descoperirile din ultimele decenii privind rolul mediatorilor si neurotransmi torilor in modelarea func ion rii sistemului nervos central. Fenomenul activ rii selective si diferen iate de la un individ la altul este considerat efectul raportului de concentra ie dintre mediatorii stimulatori i cei inhibitori.
Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10 7

Modele teoretice explicative ale atentiei

Dupa M. Zuckerman (1983), cautarea de senza ii sau evitarea senza iilor sunt condi ionate de nivelul activ rii cerebrale, care, la rndul lui, este determinat de nivelul catecolaminelor din sistemul limbic (dopamina, serotonina, noreprinefrina). Datele ob inute de D.E.Remond (1985) si CJ.Fowler (1986) au ar tat c nivelul monoaminooxidei (MAO) i al endorfinei este n raport invers cu activismul cerebral i, implicit, cu nivelul vigilen ei si al aten iei (orientate spre exterior). MAO cat si endorfinele au ac iune inhibitorie asupra receptorilor, ceea ce atest c filtrajul ncepe de la periferie. Un nivel crescut de MAO determin reducerea catecolaminelor n sistemul limbic, f cnd s diminueze corespunz tor activismul psihic.

c) Modelele psihologice
O alt grupare a modelelor teoretice se face dup criteriul psihologic i cuprinde mai ales teoriile cu care a contribuit psihologia cognitiv n studiul aten iei dar si modelele motiva ionale. Metodele psihologice pun accentul pe latura psihic a aten iei, pe structurarea i func ionarea ei n concordan cu procese reflectorii specifice, cu motivele si scopurile activit ii subiectului. Ele leag aten ia de schemele de organizare si func ionare a con tiin ei: aten ia devine indicatorul cel mai pregnant al con tientiz rii unei situa ii (obiect) i al caracterului con tient al activit ii pe care o desf oar ntr-un moment sau altul.

y Modelele motiva ionale


Acestea i au originea n teoria psihanalitic a incon tientului i n teoria behaviorist a nt ririi. Esen a lor const n aceea c aten ia este considerat ca expresie a condi iilor i proceselor motiva ionale din interiorul organismului, ea selectnd i delimitnd ceea ce are semnifica ie i este util de ceea ce este indiferent ( Berlyne, 1968, 1970; Maslow, 1970; Zorgo, 1980; Nuttin, 1983). ntre nivelul i orientarea aten iei, pe de o parte, i nivelul activ rii motiva ionale, pe de alta, se stabile te un raport direct propor ional. n cazul cnd n prim plan nu se afl o trebuin sau un interes propriu-zis al subiectului, rolul nt ririi interne va fi luat de nv area extern ( ordin, obliga ie, comand , apreciere), care va ac iona prin intermediul reglajului voluntar. C derea motiva iei, care se produce n st rile de depresie profund , se acompaniaz cu absen a psihic , respectiv, cu blocarea aten iei fa de evenimentele din lumea extern i fa de ac iune; dimpotriv , diversificarea i alternarea succesiv a st rilor de motiva ie duce la vivacitatea aten iei i la l rgirea sferei sale de operare. Chiar n cazul n care este vorba de procesele cognitive, aten ia care se implic n realizarea lor este stimulat tot de factori motiva ionali (curiozitatea, interesele de cunoa tere).

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

Modele teoretice explicative ale atentiei

y Modele cognitive
Leag aten ia primordiar de selectarea, procesarea i utilizarea informa iilor n contextul interac iunii generale a omului cu lumea. Unul dintre aceste modele porne te de la experimentul clasic al lui Mowbray (1953), care a fost reluat apoi de c tre Treisman (1960) i care este dedicat audi iei dihotomice prin transmiterea de informa ii la c ti speciale, cu cte un mesaj diferit pentru fiecare ureche. Instructajul cerea ascultarea unuia dintre cele dou mesaje si ignorarea celuilalt; ulterior se putea testa ct din fiecare mesaj a fost mai bine re inut de c tre pacien i. De i sarcina pare dificil , rezolvarea ei nu este imposibil , fapt demonstrat de activitatea dispecerilor care dirijeaz zborurile aeriene. Ace tia primesc simultan mesaje de la mai multe avioane aflate n zbor, pe care le trateaz i le interpreteaz distinct, f r a le amesteca sau confunda. Unele dintre rezultatele acestui experiment au ndreptat ipotezele spre existen a unui comutator, responsabil cu nchiderea i deschiderea canalelor de comunicare a informa iei. Alte rezultate precum cel ob inut de Moray (1959) au deschis o nou direc ie spre existen a unor atenuatori care au rolul de a l sa s treac prin filtru acele informa ii relevante pentru subiect. Un alt model cognitiv se ntemeiaz pe ipoteza existen ei a dou modalit i distincte de analiz a informa iilor: una automat , necondi ionat , care func ioneaz la fel pentru toate semnalele recep ionate; cealalt selectiv-orientat , condi ionat de semnalele receptate anterior i care se centreaz pe prelucrarea semnalelor interesante, relevante, n cazul cnd un semnal relevant intr pe un canal pasiv neatent, printr-un operator special el este transferat canalului activ (atent). Coordonarea celor dou modalit i de analiz men ionate mai sus este interpretat ca rezultat al nv rii, al unui exerci iu ndelungat. Una dintre cele mai semnificative teorii cognitiviste asupra aten iei este cea a operatorilor cognitivi, ce apar ine lui Pascual-Leonte (1984), potrivit c ruia procesarea informa iilor are un caracter secven ial, n cadrul fiec rei secven e aten ia intervenind att punctual (func ie specific ), ct i integrator (func ie general ). Pe fondul unui repertoriu general de scheme notate de autor cu H, printr-un proces de preasimilare se creeaz un cmp de activare actual , notat cu H*. Acestea pun n func iune operatori specifici care se aplic diferen iat fluxului de semnale ce se recepteaz n momentul dat (unii operatori organizeaz input-ul senzorial, al ii efectueaz codarea informa iei, al ii compararea cu anumite criterii si etaloane, al ii-integrarea i evaluarea semantic etc. Pascual Leonte introduce n modelul s u un operator de inhibi ie l-, care blocheaz activ i direct schemele nepertinente, incompatibile cu ceea ce urmare te subiectul. La acesta se mai adaug un operator M, al rezervei de energie mental , care permite amplificarea activ rii schemelor adecvate pentru abordarea rezolvarea sarcinii sau problemei date i care nu sunt activate direct prin impactul senzorial sau prin al i factori, ca, de exemplu, cei motiva ionali. Se apreciaz c schemele activate prin operatorul M devin dominante i importante, ndeosebi n situa iile derutante, cnd schemele selectate anterior nu duc la g sirea solu iei. Exist i al i operatori, care, al turi de cei men iona i, asigur constituirea i organizarea intelectiv , mental

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

Modele teoretice explicative ale atentiei

a aten iei, incluznd aspectele abstractiz rii i formaliz rii (aten ia implicat n gndirea formal-abstract are alt organizare dect cea senzorial sau motorie. Ca observa ie general la modelele cognitive, se poate spune c , de i plauzibile, ele se preteaz mai pu in la verificare empiric , experimental decat cele neurofiziologice, neurochimice si motiva ionale. ntre toate modelele prezentate mai sus nu trebuie ns s vedem o rela ie de incompatibilitate i exclusivitate reciproc , ci una de complementaritate, fiecare relevnd laturi pe care celelalte nu- i propun s le abordeze.

4. Aten ia

i cunoa terea

Aten ia este pe drept cuvnt interpretat i ca form de organizare a activit ii psihice (Milerian) sau ca ,,reglare a activit ii de cunoa tere (Rubinstein). Toate acestea converg, pe de o parte c tre amplasarea aten iei, ca organizare i orientare dinamic selectiv , la diverse niveluri ale sistemului psihic, pe de alta c tre n elegerea aten iei ca atribut i expresie integral a personalit ii umane, pentru c , aten ia nu poate fi disociat de procesele pe care le faciliteaz . Ea intervine ca o latur sau o modalitate structural-dinamic a acestor procese i progreseaz odata cu ele, n trecere de la percep ie la gndire, de la motiva ia impulsiv la cea cognitiv , de la trebuin la semnifica ie i finalitate con tient . Sub acest raport este foarte concludent un comentariu al lui Janet: cnd inteligen a noastr este folosit la studiul unui obiect particular, cnd ea este dirijat asupra acestui subiect excluznd altele, constat m n spiritul nostru un fenomen particular pe care-l desemn m cu numele de aten ie. Aceast direc ie particular spiritului ntr-un sens determinat este n mod sigur unul din fenomenele psihologice i psihofiziologice cele mai importante pentru a n elege mecanismele inten iei umane. Pozi ia pe care o ocup aten ia n sistematica psihologiei, nu nceteaz s fie critic . Pe de alt parte, se constat c aten ia nu are un con inut informa ional propriu, specific ei, deci nu reprezint o modalitate specific de reflectare ci numai o condi ie opera ional a optimiz rii reflect rii. Asupra acestui punct nu mai r mne nici un loc rezervat discu iilor. Aten ia nu exist , n genere, ca un fenomen pur ci numai n calitate de aten ie senzorial , motorie sau intelectual , deci ntruct valorific o informa ie perceptiv , intelectual , ac ional . Dac aten ia nu dispune de un con inut obiectual aceasta nu nseamn c ea poate s fie definit prin disociere de orice fel de con inut. ntotdeauna n caracterizarea activit ii psihice, con inutul informa ional i reflectoriu este indicat sau presupus, este specificat sau avut n vedere. De aceea Rubinstein insist asupra faptului c ntotdeauna aten ia este obiectual , se refer la ceva din afara subiectului sau din cmpul vie ii sale mintale. Deci nefiind reflectare sau construc ie informa ional disponibil , aten ia se refer totu i, invariabil la un con inut informa ional i reflectoriu, i define te esen a sa n raport cu acestea. Zaporojet caracterizeaz aten ia ca orientare c tre obiectele i fenomenele nconjur toare, iar Smirnov trateaz aten ia ca reliefare a obiectelor reflect rii, ca o deta are fa de rest. n sistematica psihologiei mai exist o categorie c reia nu i se poate identifica un con inut specific. Avem n vedere limbajul. Nu se poate ns prevedea o comunicare despre nonexisten a limbajului. n general problemele de sistematic sunt susceptibile de o
Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10 10

Modele teoretice explicative ale atentiei

interpretare, nu numai noologic , ci i instrumental . O alt istorie a structur rii cuno tin elor ar fi putut s duc la o situa ie invers . Discu ia este deci inutil , dar conceptul de aten ie se dovede te a fi indispensabil, m car pentru motivul c permite ierarhiz ri de nivel n cmpul activit ii psihice

5. Particularit i ale aten iei


O tratare modern a aten iei permite explica ii diferen iate i concrete asupra activit ilor informa ionale astfel n ct modelul clasic al calit ilor aten iei este mult relativizat. Acest model a fost elaborat de psihologia fenomenologic i apoi de cea func ional , care concepeau aten ia ca o for sau o func ie aparte, ce dispune de propriet i unitare. n realitate ns , aten ia se formeaz i se diferen iaz dup structurile activit ii, n dependen de antrenament, experien , motiva ie iar parametrii ce i se atribuie n genere depind foarte mult de activitatea concret pe care o ndepline te subiectul. Comutarea operativ a aten iei poate fi la un subiect excelent , n cadrul activit ii sale profesionale i foarte slab realizat n rest. Un nv at poate fi foarte distrat n unele mprejur ri ale vie ii sale, dar extrem de concentrat i atent la cele mai mici detalii n activitatea sa tiin ific . Ocupndu-se de determinarea volumului aten iei, J.Cattell a constatat c semnele disparate sunt surprinse, n prezent ri tahitoscopice, n propor ii mult mai mici dect semnele legate printr-o structur cu sens, cum este cuvntul. Deci multe depind de ns i organizarea subiectului i de experien a sa. Modelul calit ilor aten iei r mne totu i sugestiv i este util, pe de o parte n studiul limitelor maxime ale sistemului psihic, pe de alta n studiul diferen ial ce urmare te determinarea particularit ilor subiectului n raport cu anumite sarcini. n determinarea calit ilor de aten ie, la un subiect, concura nsu irile tipice ale sistemului nervos i factorii de activitate, antrenament, experien . Volumul aten iei a fost nc din secolul trecut cercetat dup criteriul nregistr rii relativ simultane a unor informa ii, de exemplu num rul de puncte, figuri, litere sau cifre prezentate tahitoscopic. Dup cum se tie ncerc ri, pe care le-au f cut mai toate laboratoarele clasice de psihologie au dus la concluzia c volumul aten iei variaz ntre 4 i 6 unit . n acest experiment intrig ns , dou elemente: a) primul este cel al relativit ii simultaneit ii ( dac intervalul este prea scurt subiectul nu mai percepe nimic, dac este suficient pentru a percepe nseamn c a i analizat succesiv, aici o mare importan avnd tempoul personal); b) al doilea punct nel murit rezid n aceea c subiectul reconstituie ulterior prezent rii materialul ce i s-a dat, ori nu tot ce subiectul percepe intr n memoria lui imediat . Un experiment recent, al lui Averbach i Sperling, demonstreaz c , n relatarea ulterioar a subiectului, memoria este implicat . Subiec ilor li se prezint trei rnduri cu litere i apoi li se cere, la ntamplare, s - i aminteasc de literele dintr-un anumit rnd. Ei reproduc cteva semne din rndul indicat ulterior i nu pot spune nimic despre celelalte rnduri dar, desigur, ar fi spus dac acestea le-ar fi fost indicate dup prezentarea tahiscopic . Sunt toate motivele ca s se presupuna ca volumul atentiei este mai mult mai mare decat fatidica cifr de 6 dar, blocul-tampon al memoriei centrale actioneaz mai lent i selecteaz mai pu in. Am putea spune c aten ia intervine i ulterior prezent rii cnd fixeaz informa ia ce trebuie reprodus i o elimin pe cealalt .
Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10 11

Modele teoretice explicative ale atentiei

Nu poate fi trecut cu vederea nici calitatea i organizarea informa iilor ce se prezint . Operand cu unit ti informa ionale simple, cercet torii americani, au determinat volumul memoriei prin ceea ce ei numesc cifra magic 7 2, deci oscilnd ntre 5 si 9. G. Miller a reluat cercet rile nlocuind unit ile simple cu simboluri matematice sau logice, de o mare concentra ie informa ional i a ob inut aceea i cifr magic . De aici concluzia sa c important este, nu num rul unit ilor informa ionale ci, num rul segmentelor informa ionale orict de condensate ar fi acestea. Constatarea are o valoare att de principiu, ntruct poart asupra marilor posibilit i pe care le deschide simbolismul matematic, culturii umane. R mnnd ns n limitele experimentului trebuie s observ m c i aici intervine reconstituirea ulterioar i acesta, n dependen de modelele de care dispune subiectul. Ad ug m i faptul c sistemele nervoase mobile i excitabile, sunt avantaje n ceea ce prive te volumul aten iei. Stabilitatea aten iei, din punct de vedere al orient rii ei constante, este, dup cum se tie, afectat de fluctua ia ei fireasc . Dup Wood-worth, la stimulii simplii, vizuali sau auditivi, intervin fluctua ii la fiecare 8-10 secunde. Bills a constatat c n fluxul aten iei, intervin scurte ntreruperi sau blocaje, aproximativ de trei ori pe minut. Tussing consider c fluctua iile sunt datorate unor momente de oboseal , unii se refer la mi c rile oculare, iar al ii evoc chiar fazele circula iei sngelui. Zrg evoca, cu mai mult justificare, interven iile inhibi iei centrale. Bills a introdus scurte pauze, de aproximativ o secund , i a reu it astfel s reduc num rul fluctua iilor. Stabilitatea aten iei este un fenomen mai complex i, dup opinia noastr , nu se poate s fie pus simplu, n raport invers cu num rul fluctua iilor. stabilitatea este deci nu numai a aten iei i prive te un sistem supraordonat fa de elementele implicate. n practic este mai important s nu intervin sincope sau muta ii ale orient rii sistemului de con tiin . Iner ia proceselor nervoase favorizeaz stabilitatea. Gradul de concentrare al aten iei, n opozi ie cu distragerea aten iei, este o caracteristic calitativ bazat pe ncordare spre deosebire de stabilitate care ine mai mult de parametru temporal. Concentrarea aten iei, pe de o parte determin o reducere a volumului acesteia, pe de alta permite efecte de profunzime i claritate. Orice fenomen de concentrare implic distragerea de la stimula iile adiacente ce nu intr n fluxul semnifica iilor urm rite. Este i normal c o concentrare profund s se nso easc de neaten ie fa de cele din jur. Totu i stimulii perturbatori, de multe ori pot primejdui concentrarea i abate aten ia n alte direc ii. Fenomenul a fost amplu cercetat n leg tur cu activitatea de supraveghere a operatorului. Dup cum am mai ar tat nu absen a oric ror stimula ii suplimentare este necesar pentru concentrare ci, astfel de stimula ii care s ntre in concentrarea. Aceasta depinde i de regimul de lucru cu care este familiarizat subiectul. Subiec ii care tr iesc i activeaz n medii cu continue solicit ri sonore, cum sunt cele urbane, declar c , n condi ii de lini te des vr it i singur tate, sunt cu totul incapabili de concentrare. Concentrarea este un efort cu care subiectul se poate acomoda dupa ndelungate i laborioase ncerc ri. Distragerea apare, la unii subiec i, ca un simptom al incapacit ii de concentrare. nclinarea spre concentrare este favorizat de dezechilibrul excitativ i de iner ie. Reprezentan ii tipului echilibrat-mobil (sangvinicii) au n acest privin mari dificult i i tind mereu s - i defocalizeze aten ia. Distributivitatea aten iei se opune orient rii ei univoce i este n eleas uneori ca orientare simultan n mai multe direc ii. nc Paulham, dovedise c pentru a putea executa simultan
Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10 12

Modele teoretice explicative ale atentiei

diverse activit i este necesar ca ele s fie bine nsu ite i automatizate. Simultaneitatea, din nou, devine un fapt foarte discutabil. Experimentele lui Davis au dovedit c timpul de reac ie la alegere este mai mare dect la stimulii simplii,ceea ce ne permite s presupunem o oarecare succesiune. Broadbeat de i opineaz pentru func ionarea aten iei n fiecare moment numai pe un canal, celelalte intrnd ntr-o faza refractar , admite totu i c unul din canale poate func iona latent i aceasta n condi iile unor stimuli familiari dar, performan a este mult mai redus dac stimula iile sunt concurente. Dup opinia noastr aten ia distributiv este un fenomen real i chiar reprezint o aptitudine deosebit de cea a concentr rii, dar trebuie s fie n eleas nu n sensul coexisten ei mai multor focare de aten ie la acela i nivel ci n sensul interven iei concomitente a diverse modalit i de aten ie (spontan , habitual , atitudinal , inten ional , voluntar ) la diverse niveluri. De un optimum n distributivitatea aten iei se pot bucura , odat cu exersarea, echilibratii-mobili, cei care erau greu adaptabili concentr rii. n sfr it comutativitatea sau flexibilitatea aten iei presupune deplas ri de aten ie, reorient ri secven iale n intervale scurte de timp. n raport cu solicit rile diverse ale unei situa ii complexe. Dup experimentele lui Cherry si Taylor, durata necesar pentru deplasarea aten iei este de minimum 1/6 dintr-o secund . Far exers ri speciale probabil aceast performan este greu accesibil subiec ilor cu procese nervoase inerte. Comutativitatea se leag pe de o parte de buna st pnire a formelor de activitate sau comunicare n care subiectul se angajeaz , pe de alta, depinde de motiva ie. Dac noua solicitare este mai slab sau negativ motivat , subiectul nu va fi nclinat s - i comute operativ aten ia c tre ea. n ansamblu, nsu irile aten iei fiind, dup cum s-a aratat, diferite i uneori cu tendin e contrarii dar, n genere, complementare, definesc un profil ce poate fi estimat statistic si inventariat tipologic.

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

13

Modele teoretice explicative ale atentiei

Bibliografie y Cosmivici, A., (2005), Psihologie general , Editura Polirom, Ia i. y Deutsch, J. A., Deutsch, D., (1963), Attention: some Theoretical Considerations,
Psychological Review, 70, 80-90.

y y y y y y y y y y y y y y y y

Floru, R. ( 1967), Psihologia aten iei, Editura

tiin ific , Bucure ti tiintific , Bucure ti

Floru, R., (1967), Psihofiziologia aten iei, Editura

Fraisse, P, Piaget, I., (1964), Trait de Psychologie Experimentale, vol. I-IX, Editura P.U.F., Paris Hoffman, J.E., (2008), Visual attention and eye movements, In H. Pashler, Attention. East sussex, Editura Psychology Press Ltd., UK Kahneman, D., (1973), Attention and Effort, Editura Prentice Hall, Englewood Cliffs Lieury, A. (1996), Manual de psihologie general , Editura Antet, Bucure ti Logan, G.D., (1996), The CODE Theory of Visual Attention: An Integration of SpaceBased and Object-Based Attention. Psychological Review, 103(4), 603-649. Munn, L.N., (1965), Trait de psychologie, Editura Payot, Paris Navon , D., (1985), Attention division or attention sharing? In M.I. Posner si O.S.M. Marin, Attention and performance XI (pp.133-146), Hillsdale, NJ: Erlbaum Parot, F., Richelle, M. (1995), Introducere n psihologie, Editura Humanitas, Bucure ti

Pascual-Leonte, J. (1984), Attention, Dialectic and Mental Efforts: Toward an Organismic Theory of Life Stages, In F.A. Commons, C.A. Richards, Beyond formal operations (pp. 182-215), Editura Praeger, New York. Pashler, H., (1998), The Psychology of Attention, Cambridge, MA: MIT Press Rosca, Al., (1978), Psihologie general , Editura Didactic si Pedagogic , Bucure ti Wagner, I., (1988), Attention Training with Individuals, Groups and Classes, School Psychology International, Vol. 9, No. 4, 277-283. Wickens, C.D., (1984), Processing resources in attention, In R. Parasuraman Davies, Varieties of attention, Editura Academy Press, New York i R.

Wringht R.D., Ward, L.M. (2008), Orienting of Attention, Editura Oxford University Press, New York

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

14

Modele teoretice explicative ale atentiei

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

15

Modele teoretice explicative ale atentiei

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

16

Modele teoretice explicative ale atentiei

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

17

Modele teoretice explicative ale atentiei

Stanciu Stefania Catalina Psihologie, anul I, seria II, grupa 10

18