Sunteți pe pagina 1din 14

Partidul Na ional Liberal (Romnia)

Partidul Na ional Liberal este unul din principalele partide politice din Romnia, cu rol nsemnat n modernizarea rii. A fost nfiin at sub acest nume n data de 24 mai 1875. Din cele 87 de cabinete ale Romniei, 30 au fost conduse de premieri liberali. Din martie 2009 pre edintele partidului este Crin Antonescu.

Istoric
Partidul Liberal din Principatele Romne Unite a ap rut ca forma iune politic n 1864, condus fiind de Dumitru i Ion C. Br tianu, C.A. Rosetti i fra ii Golescu, participan i activi la Revolu ia de la 1848 din ara Romneasc .

Perioada de nceput
Curentul care a dus la apari ia acestui partid pe scena politic romneasc a fost liberalismul secolului al XIX-lea. n Europa occidental liberalismul s-a dezvoltat concomitent cu ascensiunea ora elor si a burgheziei, cu lupta acesteia, inclusiv a profesiunilor liberale, mpotriva privilegiilor nobiliare i a restric iilor din calea comer ului i industriei. Acestui fundal social-economic al nceputurilor lui i se asociaz o ideologie politic specific ap rut n rndul intelectualit ii i al unor exponen i ai mi c rilor contestatare, ai revoltelor i ai revolu iilor din Europa occidental . ncepute n secolele al XVI-lea i al XVII-lea n rile de Jos i Anglia, schimb rile revolu ionare atingeau apogeul n Fran a care, la 1789, deschidea o ntreaga epoc de abolire a vechiului regim feudal la scara continentului, un proces care include i r zboaiele napoleoniene, transformate n instrument de expansiune a noilor idei. De i n Moldova i ara Romneasc fondul social-economic purt tor al liberalismului, burghezia i locuitorii ora elor n general, era slab dezvoltat i constituit din alogeni, negustori i me te ugari care de regul erau supu i ai Cur ilor str ine, marile schimb ri europene nici aici nu r mn f r ecou. Acesta se resimte n rndul unor c rturari, dar i al unei p r i a boierimii care recepteaz ndeosebi idei iluministe i ra ionaliste, apar innd lui Rousseau, Voltaire, Klopstock, Leibniz, Fnelon, Descartes, Locke etc. Impactul acesta survine att nainte de revolu ia francez din 1789, ct i dup data men ionat , contactul n cazul din urma fiind mediat i de emigra ia nobiliara care, de i relativ mica i de pe pozi ii contestatare, contribuia la impulsionarea spiritului public modern n Moldova i ara Romneasc . Influen a filozofiei luminilor a survenit n cele dou principate i prin intermediul colii Ardelene. Ascensiunea liberalismului era facilitat de institu ionalizarea nv mntului public elementar, dar mai ales de dezvoltarea unei intelectualit i de larg orientare european . i dac romnii din Austria, prin colile i universit ile de la Viena ndeosebi frecventate de unii dintre ei, se puneau n contact cu valorile europene de sorginte german , cei din Moldova

ara Romneasc , prin elevi i studen i trimi i mai ales n Fran a, se ar tau anima i de acelea i aspira ii europene. Revolu ia din ara Romneasc constituie un apogeu al nf ptuirilor romne ti din 1848. "Constitu ia" - cum era intitulat programul n 22 de puncte proclamat la Islaz i consacrat la Bucure ti la 9 si 11 iunie - preconiza un regim liberal-democrat bazat pe un ir de libert i individuale i de grup, precum i pe abolirea unor privilegii social-economice, asigurnd emanciparea i mpropriet rirea cl ca ilor. Prin institu iile concepute se tindea spre o forma de stat republican , cu o riguroas separa ie a atribu iilor politice, dar cu un corp legiuitor rezultat din votul universal. Pe parcursul celor trei luni de conducere de c tre un guvern provizoriu, n ciuda amenin rii Rusiei, o parte din aspira iile programatice s-au nf ptuit: constituirea unei noi administra ii provizorii; organizarea armatei, a g rzilor na ionale i a unei tabere militare; abolirea privilegiilor feudale si convocarea unei Comisii a propriet ii; deschiderea unei campanii electorale pentru o Adunare constituant ; desfiin area cenzurii si o libertate deplin a presei si tip riturilor; rela ii cu guvernele revolu ionare europene, etc. Prin propaganda politica erau r spndite o serie de no iuni liberale chiar n rndul maselor populare. nc n preambulul "Proclama iei" din 9 iunie se decreta "tipar liber, cuvntare liber , adun ri libere, spre a vorbi, a scrie cele de folos, spre a arata adev rul". Atmosfera liberaldemocrat instaurat de noul regim n ara Romneasc a generat o atitudine modern a crmuitorilor politici. Guvernul provizoriu n-a manifestat niciodat tendin a de a acapara puterea, considerndu-se depozitar al acesteia, cu o func ie tranzitorie spre organisme legal constituite. Revolu ia din ara Romneasc i Moldova afirma n diferitele ei faze de desf urare un grup de tineri intelectuali apar innd boierimii mici si mijlocii ndeosebi. Unitatea dintre aceste elemente o reprezenta doctrina liberal-democrat , inspirata par ial din realit ile social-politice ale principatelor, din ncerc rile anterioare e uate de schimbare, dar mai ales din contactul direct sau mediat cu Europa occidental , cu Fran a n primul rnd, al c rei sistem de organizare politic si social-economic era asimilat i transpus pe plan programatic, n timpul revolu iei. Grupurile de frunta i ai revolu iei n ambele principate, forma i la coli i universit i occidentale, franceze ndeosebi, cu legaturi externe puternice, inclusiv cu cercurile masonice, sau constituit n comitete na ionale sau revolu ionare. n prima faz a ac iunii de schimbare, grupurile au ap rut sub numele de partid liberal, denumire concordant cu programul lor reformator formulat att la Ia i, n martie 1848, ct i la Bucure ti, n r stimpul iunie-septembrie. Denumirea de partid liberal apare i n acte publice, inclusiv n cele semnate de moldoveni. Dar tot n acele mprejur ri, calificativul liberal purtat de conduc torii revolu iei din cele dou principate alterna cu acela na ional. Mihail Kog lniceanu i intitula programul de reforme liberal-democrate cu numele de Dorin ele partidei na ionale n Moldova. Se remarca faptul ca numele de partid na ional consacrat n deceniile anterioare nu era abandonat, ci preluat n 1848. Dar, pentru ca direc ia de schimbare din acel moment era radical , noii conduc tori cumuleaz ambele nume de na ional i liberal.

ntr-un cadru de largi libert i politice, na iunea romn din cele doua principate era chemat , prin Adun rile ad-hoc, sa se pronun e cu privire la viitoarea lor organizare intern . Se deschideau astfel por ile pentru rentoarcerea proscri ilor de la 1848, care, reveni i n ara, se lansau n lupta pentru unire de pe pozi iile libert ii si egalit ii politice. Desemnarea deputa ilor pentru acele adun ri consultative de la Bucure ti si Ia i, n cursul anului 1857, prilejuia o puternica nfruntare a elementelor liberale care se nfiripau rapid si puternic, cu boierii conservatori preocupa i ca procesul unionist sa nu le afecteze privilegiile social-politice. Campania politic pentru organizarea Adun rilor ad-hoc n ara Romneasc este un excelent prilej de nfiin are a primelor nuclee liberale la nivel central i jude ean. Ca pre edinte al Comitetului central unionist, Constantin Cre ulescu, un liberal moderat, folosea acea pozi ie pentru dezvoltarea noilor principii de libertate i egalitate politic , atacnd deschis restric iile pe care autorit ile conservatoare ncercau sa le impun dezbaterilor din opinia public . Prin sprijinul Comitetului central unionist, un num r apreciabil de liberali erau trimi i n Adunarea ad-hoc de la Bucure ti. Printre ace tia figurau: Gheorghe Magheru i Zamfir Brosteanu n Gorj, Grigore Ghica n Ilfov, Constantin Butculescu i Heliodor Lapati n Teleorman, Ion C. Br tianu n Arge , tefan Golescu i Nicolae Ruc reanu n Muscel, Eugen Predescu n Dmbovi a, Ioan Cantacuzino n Prahova, Nicolae Pcleanu i Scarlat Voinescu n Buz u, Grigore Marghiloman i Constantin Robescu la Foc ani, Constantin Cre ulescu i Grigore Filipescu la Br ila. Ace ti deputa i liberali din jude ele men ionate reprezentau pe proprietarii mijlocii, cei mari trimi nd de regul oameni cu idei conservatoare. Deputa ii liberali, numi i de contemporani i progresi ti, sunt lega i de revolu ia pa optist i de exilul european. Ion C. Br tianu, tefan Golescu i Nicolae Ruc reanu erau considera i ultraprogresi ti sau liberal radicali. Ei erau temu i nu numai de conservatori, ci i de liberalii moldoveni, Mihail Kog lniceanu dorind ca ei s - i modereze ideile sociale ndeosebi. Repartizarea geografica a deputa ilor proprietari din ara Romneasc atesta c procentul cel mai mare de liberali l d dea Muntenia, n timp ce Oltenia era dominata de conservatori. n Moldova, dup reconstituirea listelor electorale, triumfau elementele moderate. n faza luptei politice n cadrul Adun rilor ad-hoc, liberalii din ambele principate nu scap din vedere faptul ca misiunea lor prioritara era exprimarea unor dolean e generale, iar nu trasarea unui cadru institu ional-politic al statului. Liberalii munteni, nv nd din experien a revolu iei de la 1848, n-au insistat asupra dezbaterii unor chestiuni interne, mai ales asupra acelora sociale, pentru care nici n-ar fi avut c dere. De i unele revendic ri r ne ti sunt aduse n forul consultativ al Moldovei, discu iile au fost suspendate, n final. n Moldova i ara Romneasc , deopotriv liberali i conservatori, cu sprijinul deputa ilor rani, i-au unit for ele sub forma partidei na ionale, renviat astfel ntr-un consens asupra celor patru revendic ri fundamentale ale romnilor: unire, autonomie, guvernare constitu ional i domnitor str in. O schimbare sensibil n conduita liberal survine n etapa urm toare a luptei pentru unire, declan at efectiv dup ce Poarta i Puterile Garante, prin Conven ia din 7/19 august 1858, elaborau un a ez mnt constitu ional pentru Principatele Unite ale Moldovei i Valahiei. Liberalismul politic, n ciuda principiilor generale formulate prin Conven ie, era atenuat de o

lege electoral cenzitar n care accentul era pus pe marea proprietate, favorizndu-se astfel conservatorismul. Liberalismul radical promovat de Ion C. Br tianu i C.A. Rosetti se izbea de o puternic contesta ie conservatoare, ac iunea de z g zuire a lui fiind sus inut de nse i autorit ile caimac me ti. Dar, sus inu i de presa i de manifesta ii publice, liberalii atacau puternic autoritarismul i reac ionarismul, difuznd, totodat , concomitent cu ideile liberalconstitu ionale, pe acelea de reform social . n ambele principate, mai ales n Moldova, colegiile electorale jude ene au devenit teatrul unor nfrunt ri viguroase ntre liberali i conservatori. n ciuda unei campanii politice desf urat ndeosebi de liberalii munteni n spiritul elanului i doctrinei pa optiste, cele dou Adun ri elective de la Ia i i Bucure ti erau dominate de for e conservatoare i moderate. Liberalii n i i erau diviza i, radicalii munteni, cu Nicolae Golescu plasat n frunte, dar mai ales cu Ion C. Br tianu i C.A. Rosetti din spate - ca elemente diriguitoare - sunt o grupare politic relativ bine nchegat , cu o puternic aderen n mediile unor profesiuni liberale i burgheziei din ora e i trguri. Ei sunt repudia i de modera ii de toate nuan ele, inclusiv de A.G. Golescu care ncerca s se asocieze cu Mihail Kog lniceanu. De i luptele politice de la finele lui 1858 i nceputul lui 1859 se d deau n snul celor dou Adun ri elective de la Ia i i Bucure ti n jurul candidatului la domnie, nfruntarea nsemna, n esen , un autentic program politic pentru fiecare parte. De aici o tr s tur comun ntre liberalii munteni i moldoveni, anume promovarea pe tron a unui "progresist", adic liberal, c ci domnia - prin ntinsele ei prerogative date de Conven ie - devenea o garan ie de succes nu numai pentru programul unionist, ci i pentru schimb rile social-politice aferente. Confruntarea dintre liberali i conservatori n jurul desemn rii efilor de stat ai Principatelor Unite ale Moldovei i Valahiei, dup o prim faz acerb a unor dispute partizane de pe pozi ii ideologice, era deplasat pe terenul interesului na ional, urm rit deopotriv de ambele curente politice. Consecin a era c , dup ce moldovenii, la 5 ianuarie 1859, promovau pe tron pe Alexandru Ioan Cuza, un moderat, liberalii radicali i conservatorii renun au deopotriv la proprii candida i, cu ansa de reu ita ns nu liberalul Nicolae Golescu, ci unul din fo tii domnitori Bibescu sau tirbei, reprezentan ii for elor conservatoare. La Bucure ti, se ref cea astfel partida na ional care, la 24 ianuarie 1859, nf ptuia dubla alegere a aceluia i Cuza. O asemenea clarviziune politica aducea, n ultima instan , o uniune personala a celor doua principate, n spiritul principiului unionist care nsufle ea pe romni, opus aceluia federalist trasat de Poart i Puterile Garante prin Conven ia de la Paris. n acel mod, se deschideau auspicii extrem de favorabile pentru crearea unui stat romn unitar. Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, liberalismul parcurge dou etape distincte de afirmare. ntre anii 18591864 el se define te i se ntrege te n toate direc iile de ac iune. Dup 2 mai 1864, cnd se nf ptuia o domnie personal , Cuza impunea un fel de tutel politicoinstitu ional , suprimnd presa autonom , grupurile i reuniunile politice. Dar dac liberalismul politic se cantoneaz n cercuri relativ restrnse, cel intelectual i cultural se dezvolt f r nici o restric ie. Tot astfel, sub raport economic, societatea romneasc se afl sub impactul liberei ini iative i al concuren ei, acestea mpingnd-o ntr-un accelerat proces de

dezvoltare. Situa ia aceasta permitea cristalizarea economiei de pia .

i aprofundarea unor concepte specifice

Dezvoltarea i, ntr-o oarecare m sur , geneza liberalismului romnesc ar trebui privit n func ie de aceast tensionare tot mai accentuat a raportului dintre organizarea de stat i aspira iile care existau la nceputul epocii moderne. Liberalismul nu poate fi privit doar ca ideologie sau politic de clas , ci ca principal curent de gndire i ac iune al celei mai dinamice p r i a elitei romne ti. Factorul care d dea unitate liberalilor era doctrina politic . Ea era inspirat din principiile revolu iei franceze dar cu deosebire din practica liberalismului occidental. Aceea i doctrin se ntemeia pe tradi iile na ional culturale i politice. Afirmarea liberalismului n Romnia dup 1859 se face n condi ii speciale. Principalul beneficiar al noului regim politic al Conven iei nu sunt elemente de origine burghez , ci, dimpotriv , acelea care- i tr geau puterea din marea proprietate funciar , mo ierimea. O tr s tur caracteristic a liberalismului este na ionalismul. Cei mai avnta i liberali, radicalii, se numesc ei n i i partid na ional. Ca atare, ei se identific cu interesele majore ale poporului romn n raport cu domina ia str in sub forma suzeranit ii otomane i protectoratului rusesc, dar i cu aceea a impunerii numero ilor str ini din economie sub jurisdic ia romneasc . De i apare drept prima tr s tur specific nc de la finele secolului al XVIII-lea, na ionalismul dobndea noi ntregiri. Printre acestea, n prim plan se afl ideea dobndirii suveranit ii depline a statului romn, sub raport politic i economic, precum i des vr irea unit ii n spa iul etnic. Promovnd na ionalismul, constitu ionalismul i pluralismul politic, doctrina liberal se interfereaz n aceste aspecte cu cea conservatoare. Concep ia politic conservatoare posed i ea o anumit doz de liberalism, dar chiar n punctele de tangen cu aceasta surveneau deosebiri de pondere. n timp ce liberalii vor s extind principiile de libertate i egalitate pn la baza societ ii, conservatorii se limiteaz la vrful acesteia, inclusiv al elitelor intelectuale. Liberalii i propuneau s emancipeze masele populare de orice servitute, nzestrndu-le totodat cu drepturi politice. De aici ideea lor de extindere a drepturilor electorale. Curentul liberal sub Cuza este un tot doar ca tendin politic , sub forma unor idei relativ similare n unele probleme fundamentale, dar neomogen din cauza coexisten ei diferitelor nuan e, unele chiar opuse. Ceea ce le d dea liberalilor o deplin unitate consta n admira ia fa de modelul occidental de organizare institu ional-politic . Semn de unitate era i hot rrea de a imprima procesului de dezvoltare politic un ritm rapid, considerat singura modalitate de sincronizare european . Promovarea liberalilor la guvernare pn la 24 ianuarie 1862 a fost sporadic i neconcludent din cauza incapacit ii de a alc tui majorit i datorit nu numai legii electorale restrictive i dezbin rilor dintre ei, ci i lui Cuza care concepea a conduce ara n afara partidelor politice. Dup abdicarea silit a lui Cuza din 11 februarie 1866, radicalii lui Ion C. Br tianu i modera ii lui Ion Ghica, precum i o parte a conservatorilor se dedic unei febrile activit i de f urire a unui regim politic monarhic constitu ional. Ca un rezultat al acestei activit i, 18 noiembrie 1868 a ap rut pe scena politic romneasc un guvern de centru, format din

conservatori modera i i liberali modera i. Conduc torii acestui guvern erau Dimitrie Ghica (care de inea externele i Lucr rile publice) i Mihail Kog lniceanu (ministru de Interne). Ei trebuiau sa constituie axul unui guvern alc tuit din oameni modera i, lua i att din stnga ct i din dreapta spectrului politic , ambii avnd menirea de a lini ti temerile Puterilor Garante privitoare la o eventual politic extern de ntregire a suveranit ii statale. Se convenise ini ial cu domnitorul Carol I ca respectiva schimbarea guvernului s fie doar o schimbare de personalit i, noilor mini tri promi ndu-li-se sprijinul corpurilor legiuitoare cu majorit i radicale. Acest guvern nu avea o baz parlamentar proprie, corpurile legiuitoare fiind dominate de elementele radicale. Din acest motiv, pre edintele camerei devenea I.C. Br tianu, fostul ministru principal nl turat. Acesta promisese guvernului sprijin parlamentar cu condi ia s i fie urmat politica. n camer , la finele lui dec. 1868 survenise un conflict ntre minoritatea aflat la putere i majoritatea ndep rtat din guvern. Contradic iile dintre corpurile legiuitoare i guvern provoac dizolvarea Camerei i organizarea de alegeri n martie 1869, conduse de ministrul de interne, Mihail Kog lniceanu. El a considerat c acest prilej era favorabil concretiz rii unui plan al s u, anume acela de a ntemeia un partid politic care s ralieze toate elementele moderate din ar , organizndu-le ca o for politic important menit s neutralizeze att liberalismul radical ct i conservatorismul retrograd. Bizuindu-se pe concursul administra iei, Kog lniceanu reu ise s - i asigure o majoritate n camer , dar nu a zdrobit complet opozi ia, l sndu-i i acesteia un anume rol de jucat. Pozi ia important dobndit n Camer de ace ti modera i p rea s indice c M. Kog lniceanu va folosi mprejur rile pentru a constitui n jurul lui un mare partid liberal. El ncerca s realizeze o alian cu ro ii, s - i extind baza politic , constituind astfel un veritabil partid liberal cu care s guverneze ara. Carol I nsu i l considera pe Kog lniceanu omul capabil s aduc unitate n tab ra liberal prin excluderea radicalismului i nclina iilor revolu ionare dovedite de frunta i ca I.C. Br tianu i C.A. Rosetti, fapt pentru care sprijinea eforturile lui de a constitui un partid care s guverneze cu pruden i modera ie. Avnd n vedere ponderea foarte mic din cadrul Camerei, liberalii radicali au recurs la organizarea unei vii opozi ii extraparlamentar , demonstrnd c reprezentau o for politic greu disociabil . I.C. Br tianu i C.A. Rosetti, folosind reuniunile politice i presa, raliaz n jurul lor nu numai partizani politici, dar creeaz o stare de spirit de nemul umire n cercuri largi ale opiniei publice, inclusiv n cadrul armatei. Observnd acest lucru, Kog lniceanu ncerc s i-l apropie pe Ion Ghica n vederea elimin rii elementelor conservatoare din guvern. De data aceasta ns , Ghica refuz o colaborare care s nu i aib n vedere i pe radicali. n ianuarie 1870, prin revenirea n camer a lui I.C. Br tianu i C.A. Rosetti se p rea c i radicalii aspirau spre o fuziune liberal , ntr-un moment cnd contradic iile dintre elementele conservatoare din guvern i cele liberale atingeau apogeul. Aceste nen elegeri au dus la schimbarea guvernului, n fruntea celui nou format fiind numit A.G. Golescu, guvern care a rezistat doar de la 3 februarie pn la 20 aprilie 1870, fiind nlocuit de unul compus dintr-o forma iune de tineri conservatori avndu-l n frunte pe moderatul M.E. Epureanu.

Exceptnd Senatul, unde se asigurase o majoritate conservatoare, noua Camer era dominat din punct de vedere numeric de liberali. Numai c ambi iile i rivalit ile frunta ilor liberali din principalul corp legiuitor al rii erau att de puternice nct au exclus o platform comun de guvernare. Deoarece guvernul Epureanu nu reu ise s - i g seasc o majoritate n Camer , la 14 decembrie 1870 i prezint demisia. A urmat forma iunea guvernamental condus de Ion Ghica, impus domnitorului de corpurile legiuitoare i reprezentnd o coali ie a tuturor tendin elor din Camer . Ion Ghica a p r sit puterea n martie 1871, urmndu-i un guvern conservator care va guverna ara pn n 1876, aruncndu-i pe liberali n opozi ie. Ro ii, frac ioni tii, adep ii lui M. Kog lniceanu i partizanii lui Ion Ghica cele patru grup ri distincte apar innd curentului liberal - dovedir atunci c erau animate de aceea i dorin . De i redu i la neputin n corpurile legiuitoare, liberalii radicali mai ales i f ceau sim it prezen a n institu ii sau n e aloane inferioare ale puterii. Alunga i din corpurile legiuitoare, din consiliile comunale i din unele institu ii, liberalii i intensificau activitatea n direc ia constituirii de structuri organizatorice n diverse centre importante ale rii. I.C. Br tianu, M. Kog lniceanu, Ion Ghica i N. Ionescu, frunta ii celor patru grup ri politice liberale, manifestau o voin ardent de fuziune organizatoric .

Momentul constituirii partidului


Un moment decisiv de raliere liberal l-a constituit campania pentru alegerile parlamentare din aprilie 1875. nc de la 4 ianuarie 1875, liberalii alc tuiser un Comitet Central Electoral, cu scopul de coordona activitatea politic n ntreaga Romnie. Campania politic a liberalilor coaliza i nu le-a adus rezultatele scontate n Parlament. R ma i n opozi ie, liderii lor s-au convins c , pentru succesul politic, trebuia s se mai fac un pas nainte spre a se ajunge la fuziune. La 24 mai 1875, Ion C. Br tianu, Mihail Kog lniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, C. Fusea, Al. Candiano-Popescu, Anastase Stolojan, Gh. Chi u, C.G. Pe acov i N.C. Furculescu, printr-un program nt rit de semn turi puneau bazele Partidului Na ional Liberal. Programul men ionat, publicat la 4 iunie 1875 n Aleg torul liber, nu era o expunere de principii doctrinare, ci o consemnare a unor obiective concrete din perspectiva unei succesiuni guvernamentale. Se accentua astfel dezvoltarea bunei st ri a claselor muncitoare prin ocrotirea muncii i avutului acestora, combaterea legii tocmelilor agricole spoliatore pentru r nime, mpropriet rirea nsur eilor de la sate i a mahalagiilor din ora e, dezvoltarea nv mntului public, autonomie comunal . Reuniunile de la Mazar Pa a dep eau cadrul unor contacte dintre parlamentarii liberali, ace tia viznd crearea unei atmosfere favorabile n opinia public pentru ca, prin presiune, s se for eze ndep rtarea conservatorilor de la putere. Liderii liberalismului romn deschiseser , ntre timp, n coloanele Romnului o list de adeziune la partidul constituit. La 5 iunie se insera numele a 25 de membri care alc tuiau Comitetul director. n ordine alfabetic ace tia erau: V. Arvanezu, D. Berindei, Pan Buescu, Ion C. Br tianu, Dumitru Br tianu, dr. Niculae Kalinderu, Dimitrie Cariagdi, Ion Cmpineanu, M.C. Epureanu, Nicolae Fleva, Mihail Pherekyde, Ion Ghica, Dimitrie Gianni, A.G. Golescu, C. Gr di teanu, Mihail Kog lniceanu, Al. Lupescu, C. Nacu, Remus Opran, Pache Protopopescu, C. A. Rosetti, Eugeniu St tescu, Dimitrie A. Sturdza, George Vernescu. Numele men ionate

reprezint principalele nuan e liberale care sub raport organizatoric se bazau ndeosebi pe structurile partidului radical al lui I. C. Br tianu i C. A. Rosetti. n lunile iunie i iulie 1875 re eaua de organiza ii liberale se diversifica i ntindea n ntreaga ar , afiliindu-se grupului central inclusiv frac ioni tii lui Nicolae Ionescu. n titulatura partidului se ngem nau dou concepte, na ional i liberal, care expuneau nsu i sensul dezvolt rii societ ii i statului romn. Termenul na ional semnifica continuarea procesului de recuperare identitar nu numai sub raportul ntregirii statului n atributele suveranit ii i independen ei depline, ci i sub acela al dezvolt rii economice, culturale, intelectuale i educa ionale. Cuvntul liberal exprima natura regimului social economic i politic institu ional bazat pe proprietate i libertate, prin c utarea permanent a unui echilibru ntre diferitele clase ale societ ii. Denumirea partidului reprezint deci o chintesen istoric a dou curente de gndire politic romneasc din care s-a ntrupat statul romn modern, ele contopindu-se i reg sindu-se in ideologia i practica unui partid care, dup 1866, a devenit vehiculul politic al procesului de modernizare a Romniei. S-a ajuns la promovarea la crma rii a guvernului M.C. Epureanu, cu Kog lniceanu la externe, Gh. Vernescu la interne, I.C. Br tianu la Finan e, Gh. Chi u la Culte i instruc iune Public , colonelul Sl niceanu la R zboi. Guvernul liberal era o expresie a coali iei de la Mazar Pa a, n care pre edintele de Consiliu, Manolache Costache Epureanu, un conservator moderat, avea rolul de garant al unei tranzi ii line dinspre conservatorismul cu multe nf ptuiri restaurator-regulamentare spre un liberalism ponderat. Prin acest guvern Romnia intra ntr-o faz decisiv a dezvolt rii sale socialeconomice i politic-institu ionale.

Conduc tori
Ion C. Br tianu a fost primul pre edinte al PNL, pn la moartea sa n 1891, urmat de Dumitru Br tianu (1891 - 1892), Dimitrie Sturdza (1892 - 1908), Ion I. C. Br tianu (1908 - 1927), Vintil Br tianu (1927 - 1930), Ion G. Duca (1930 - 1933), care a fost asasinat de legionari, i Constantin I. C. Br tianu (1933 - 1950), care a fost ntemni at de comuni ti la penitenciarul Sighet, unde a i murit. Liberalii au avut relativ o perioad lung de conducere ntre 1867 cand actul guvern rii l-a exercitat Partidul Na ional r nesc. i 1937, cu mici ntreruperi,

Perioada interbelic
Liberalii au continuat, n schimb, s joace un important rol politic, reprezentnd n practic cel mai puternic partid politic al perioadei interbelice. Ei au condus nentrerupt din 1914 i pn n 1919 (cu o scurt ntrerupere ntre martie-noiembrie 1918), cnd, asemenea altor partide liberale europene, au pierdut alegerile organizate de ei pe baza votului universal. Dup o scurt perioad de organizare i de extindere n teritoriile nou alipite, liberalii s-au rentors la putere, crmuind cu autoritate ntre 1922-1928 (cu o ntrerupere ntre martie 1926 i iunie 1927) i 1933-1937. Perioada 1922-1926 a fost probabil epoca celor mai mari succese liberale, guvernul lui Ion I. C. Br tianu rezolvnd cu pricepere problemele dificile ale organizarii noului stat ntregit, ale

unific rii celor 4 regiuni, att din punct de vedere administrativ ct i cel legislativ; au fost de asemenea anii refacerii economice i ai aplic rii reformelor; s-a adoptat o nou constitu ie. Se poate socoti c , n 1926, Partidul Liberal se afl n culmea puterii i influen ei sale, ncheindui o misiune istoric nceput n 1848.

Perioada comunist
Activitatea PNL a fost suspendat ntre 1938 i 1944, an n care i-a reluat activitatea, doar pn la dizolvarea de c tre comuni ti n noiembrie 1947. Membrii partidului au urmat s fie nchi i la Sighet, Aiud, Jilava, Gherla, Boto ani, Rmnicu S rat, sau n lag rele de munc propagandist de la Bicaz sau Canalul Dun re-Marea Neagr . PNL s-a implicat n istoria sa n mai multe evenimente ce aveau s devin semnificative pentru Romnia, n special ob inerea independen ei n 1877, construirea Regatului Romniei n 1881, r zboiul de rentregire na ional (crearea Romniei Mari) n 1918, reforma agrar n 1921, relansarea economic dup criza mondiala din 1929 - 1933 i intrarea Romniei in Uniunea European in 2007.

Dup 1989
Dup Revolu ia din 1989, PNL a fost renfiin at de Dan Amedeo L z rescu, Nicolae Enescu, I.V. S ndulescu, Sorin Bottez .a., primul s u pre edinte fiind Radu Cmpeanu. La alegerile din 20 mai 1990, PNL a ob inut 39 de mandate parlamentare. La nceputul anilor '90 partidul a cunoscut mai multe sciziuni. Prima s-a produs la 23 iulie 1990, cnd s-a creat Partidul Na ional Liberal - Aripa Tn r (PNL-AT), din comitetul de ini iativ f cnd parte C lin Popescu T riceanu, Andrei Chiliman, Radu Boroianu, Dinu Patriciu etc. n aprilie 1991, PNL-AT semneaz Carta pentru Reform i Democra ie, intrnd n guvernul Roman remaniat (Dinu Patriciu fiind Ministrul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului). Dupa c derea guvernului Roman (septembrie 1991), n perioada octombrie 1991 - noiembrie 1992, PNL particip la guvernare cu FSN sub conducerea independentului Theodor Stolojan. PNL a avut n Guvernul Stolojan 3 mini tri (George Danielescu - Ministrul Economiei i Finan elor, Mircea Ionescu-Quintus - Ministrul Justi iei i Dan Constantinescu - Ministrul Industriilor), un secretar de stat-membru al guvernului (Emil Tocaci - la Ministerul nv mntului i tiin ei) i 7 sub-secretari de stat.[1][2] Pentru a contracara FSN, la 26 noiembrie 1991 s-a constituit Conven ia Democratic din Romnia (CDR), pe baza unui protocol semnat de partidele membre ale Conven iei Na ionale pentru Instaurarea Democra iei (PN -CD, PNL, Partidul Social Democrat Romn, Partidul Ecologist Romn, Partidul Alian a Civic i UDMR), precum i de alte forma iuni politice i civice din cadrul Forumului Democratic Antitotalitar din Romnia: Partidul Unit ii Democratice, Uniunea Democrat-Cre tin , Alian a Civic , Asocia ia Fo tilor De inu i Politici din Romnia, Solidaritatea Universitar , Asocia ia 21 Decembrie, Mi carea Romnia Viitoare, Sindicatul Politic Fraternitatea, Uniunea Mondial a Romnilor Liberi.

n aprilie 1992 PNL a hot rt p r sirea CDR, ceea ce a prilejuit o nou scindare a partidului, din care s-a desprins gruparea denumit Partidul Na ional Liberal Conven ia Democratic , sub conducera lui Niculae Cerveni, care a r mas n cadrul alian ei. Pe 14 septembrie 1992, 3 senatori i 11 deputa i nfiin eaz Consiliul pentru Refacerea PNL, cu sediul la Ia i, militnd pentru unitatea for elor liberale. Op iunea PNL de p r sire a CDR s-a dovedit o eroare strategic , consecin a ei fiind un rezultat sub pragul electoral i r mnerea n afara Parlamentului n intervalul 1992-1996.[3][4] n 1993, n fruntea partidului este ales Mircea Ionescu-Quintus. Dup alegerile din 1996, PNL, revenit n Conven ia Democrat Romn , a intrat n Parlamentul Romniei cu 17 senatori i 27 de deputa i. n 1998, PNL fuzioneaz cu Partidul Alian ei Civice (PAC). n martie 1999, Partidul Na ional Liberal este admis n Interna ionala Liberal , iar pre edintele partidului devine vicepre edinte al Interna ionalei. Cu pu in nainte de alegerile din 2000, PNL se retrage din CDR, oblignd Conven ia s intre n alegeri cu numele CDR 2000 i i prezint un candidat propriu la alegerile preziden iale Theodor Stolojan. Aceast strategie a dat roade, PNL intrnd n parlament cu 13 senatori i 30 de deputa i, spre deosebire de CDR, care a decontat nerealiz rile administra iei CDR-PDUDMR. n 2003, PNL i PD au creat o alian pentru alegerile din 2004 sub sigla D.A., Dreptate i Adev r. Alian a l-a desemnat pe Theodor Stolojan drept candidat pentru pre edin ia Romniei. Pe 3 octombrie 2004, cu mai putin de dou luni nainte de alegeri, Stolojan a declarat c se retrage din cursa electoral nvocnd probleme de s n tate, renun nd totodat i la pre edin ia PNL. El a delegat atribu iunile de pre edinte lui C lin Popescu T riceanu, vicepre edinte al partidului. Acesta a devenit prim-ministru pentru mai multe cabinete, pn la alegerile parlamentare din 2008.[5] n octombrie 2006, un grup de membri i fo ti membri ai partidului, condus de fo tii pre edin i Theodor Stolojan i Valeriu Stoica, cunoscu i de pres ca apropia i ai pre edintelui Traian B sescu i sus in tori ai apropierii de Partidul Democrat, au lansat a anumita Platform liberal , optnd s nfiin eze o alt forma iune politic , PLD, care a avut o via efemer , fuzionnd cu PD. La alegerile locale din 2008 s-a clasat pe locul al III-lea ca num r de voturi ob inute (ca. 19%). PNL a ob inut conducerea consiliilor jude ene n 5 jude e (Bihor, Bra ov, C l ra i, Giurgiu i Hunedoara), respectiv mandate de primar n municipiile Bac u, Baia Mare, Cmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Deva, Giurgiu, Rosiorii de Vede, Medgidia, Oradea, Zal u, Calara i si Olteni a (n alianta cu PN -CD)[6] La alegerile legislative din 2008 s-a clasat pe locul al III-lea ca num r de voturi i mandat(93 de mandate). n urma alegerilor i a negocierilor ce au urmat a intrat n opozi ie.[7]

n martie 2009 Partidul Na ional Liberal i-a schimbat conducerea n cadrul Congresului Extraordinar, pre edintele ales al PNL fiind Crin Antonescu. Dup alegerea acestuia ca pre edinte, personalit ile orientate c tre neoliberalism i liberalism conservator au fost ndep rtate din conducerea partidului. n locul lor s-a format o echip care a ini iat apropierea fa de politica de stnga i a principalului partid socialist, PSD. Acest fapt s-a concretizat prin alian a cu PC, un partid apropiat de PSD, iar n final, prin formarea alian ei de stnga PSD+PNL+PC numit {{{Uniunea Social Liberal }}} (USL), actualmente n opozi ie. La alegerile preziden iale din 22 noiembrie 2009, candidatul din partea PNL a fost Crin Antonescu, pre edintele partidului, care a ob inut cel mai bun rezultat din istoria partidului: 22,02%[8] din numarul de voturi valabil exprimate. n turul al II-lea (6 decembrie 2009), PNL a sus inut candidatul PSD: Mircea Geoan . Prin dezvoltarea ulterioar a USL, centrat n jurul Partidului Social Democrat, Partidul Na ional Liberal i-a afirmat reorientarea c tre politica de stnga, populist i social-liberal .

Fuziuni
y y y y

1998 - Partidul Alian a Civic (PAC) 2002 - Alian a pentru Romnia (ApR) 2003 - Uniunea For elor de Dreapta (UFD) 2008 - Ac iunea Popular

Structura
La nivel na ional, potrivit dispozi iilor Statutului, organismele de conducere ale Partidului Na ional Liberal sunt: Congresul (Adunarea General a delega ilor membrilor partidului) este forul suprem de conducere i decizie la nivel na ional al PNL; Delega ia Permanent (DP) exercit conducerea partidului n intervalul dintre congrese; Biroul Politic Central (BPC) propune strategia politica a partidului si coordoneaz aplicarea ei; Consiliul Na ional (CN) este forul de dezbatere al Partidului Na ional Liberal la nivel na ional; Pre edintele este garantul nf ptuirii Programului politic, al respect rii al p str rii unit ii si prestigiului partidului. i aplic rii Statutului i i

Secretarul General asigur comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central filialele teritoriale, asigur gestiunea patrimoniului partidului, raspunde de sistemul informa ional i de aparatul de lucru.n activitatea sa, Secretarul General este ajutat de

Secretari Generali Adjunc i numi i de Biroul Permanent Central la propunerea Secretarului General. Deasemeni, la nivel na ional functioneaz , pe baza propriilor regulamente, urm toarele structuri: Senatul partidului - organism consultativ al pre edintelui cu privire la p strarea tradi iilor i la dezvoltarea concep iilor liberale; Curtea de Onoare si Arbitraj - instan a suprem a partidului; Comisia Centrala de Cenzori - verific gestiunea partidului; Comisia de Etic - analizeaz candidaturile propuse pentru Alegerile Parlamentare func iile n Guvern i n administra ia public central ; i pentru i continuarea

Tineretul Na ional Liberal - coordoneaz activitatea specific a structurilor de tineret constituite la nivelul filialelor teritoriale; Liga Alesilor Locali - coordoneaz metodologic activitatea membrilor PNL din administra ia public local ; Organiza ia Femeilor Liberale - coordoneaz activitatea specific a organiza iilor de femei constituite la nivelul filialelor teritoriale; Cluburile Studen e ti Liberale - promoveaz ideile liberale i programul PNL in mediul studen esc, militeaz pentru implicarea studen ilor in via a politic . Comisiile de specialitate - concep programul de politici publici al partidului Organiza iile locale ale Partidul Na ional Liberal au urm toarele organisme de conducere: Adunarea General a membrilor organiza iei aplic la nivel local m surile necesare realiz rii Programului i strategiei partidului; Biroul Permanent - al sec iei de votare, de cartier, comunal, ora enesc sau municipal planific , conduce, coordoneaz i monitorizeaz activitatea organiza iei locale n intervalul dintre adun rile generale.

Pre edin ii PNL


y y y y

I.C.Br tianu (1875-1891) Dimitrie C. Br tianu (1891-1892) Dimitrie Alexandru Sturdza (1892-1909) Ion I.C.Br tianu (1909-1927)

y y y y y y y y y

Vintil I.C.Br tianu (1927-1930) I.Gh.Duca (1930-1933) Constantin I.C.Br tianu (1933-1947) Radu Cmpeanu (1990-1993) Mircea Ionescu Quintus (1993-2001) Valeriu Stoica (2001-2002) Theodor Stolojan (2002-2004) C lin Popescu-T riceanu (2004-2009) Crin Antonescu (2009-prezent)

Bibliografie
Cliveti, Gheorghe, Liberalismul romnesc. Eseu istoriografic, Editura Funda iei AXIS, Ia i, 1996; Istoricul PNL de la 1848 pn ast zi, Bucure ti, 1923; R dulescu Zoner, erban (coord.), Cliveti, Gheorghe, Stan, Apostol, Oni oru, Gheorghe, andru, Dumitru, Istoria Partidului Na ional Liberal, Editura All, Bucure ti, 2000; A.N.P. ROMPRES, Partidele politice din Romnia, Bucure ti, 1991 i 1992;

tef nescu, Domni a, Cinci ani din istoria Romniei, Editura Ma ina de Scris, Bucure ti, 1995 Stan, Apostol, Iosa, Mircea, Liberalismul politic n Romnia. De la origini pn la 1918, Editura Enciclopedic , Bucure ti, 1996; Naumescu, Valentin, Despre liberalism n Romnia.Realit Napoca, 2001; i,dileme, perspective, EFES,Cluj-

omlea, Vasile-Florin, Mi carea liberal din Romnia post'1989, Editura Ecumenica Press, Cluj-Napoca, 2006. Ion Alexandrescu, Stan Stoica, Romnia dup 1989. Mic enciclopedie, Editura Meronia, Bucure ti, 2005 Tom Gallagher, Furtul unei na iuni. Romnia de la comunism ncoace, Editura Humanitas, Bucure ti, 2004 Dan Pavel, Iulia Huia, <<Nu putem reu i dect mpreun .>> O istorie analitic a Conven iei Democratice, 1989-2000, Editura Polirom, Ia i, 2003

site: www.pnl.ro

Referin e
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ^ Mini trii Justi iei ^ Istoria remanierilor guvernamentale dup 1989 ^ Istoria oficial a PNL ^ Istoria recent PNL (articol Gazeta de Sud-Est) ^ Lista prim-mini trilor ^ Rezultatele finale ale alegerilor locale din 2008 ^ Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 2008 ^ BEC 2009

S-ar putea să vă placă și