Sunteți pe pagina 1din 15

SHITAKARI PRANA YAMA

(sunlll subtil racitor)


PrC:lIllhlll . .'
.-\I:ea~t,i .Iorm;i lJCprall(/.1:U/1/CI~CstC
tleos<:bit l!C import;!IH;i in practlci~ .'"~):!a.111;!~al~s prin y;!lel:l~k' :';.
pre!.!nalH rc\'ltahzalHc ~I tcrapcuncc. Ea operc:\z:I m;1Ialcs la 11I\'cllIl s(rllctllnt nwle a tun!cr. penlll!al1d :.)[\HL
core!ar~a ~i hiperacti,'area lui S\VADHIS fl.1ANA CI-lAKRA. .' .
Insusi l110dul in care accast;i tchmd sc exccut,l estc mcdll. tocn~;11 pentnl a produce unc:>!::del.
speciale. pc 'care se scomcaz;i in ,'edcrea atingerii rczultatclor doritc. 1'ocl11;1Ide accea este extrel11 de iIlJDon;!
ea indica(iile dc baz:i .in cxecu(ia acestei tonne de pmJ/Clyu/1/us,i tie riguros respectate. .
Tchnica de executic . .
. . Uupa ce In prcalabil am rcalizat expira(i.ade ven~ila!ie:p.egur:i .$1dt 111:11
3111Rlu.
um~at,1de l) ir;sptra:
prolund;\. pe nas. suntel11!!ata acul11pemru tchmea propnu-zisa. In COI1t1nuare.procell,im dupa cum Ullll~.t7.;i:
.
. realiz,im 0 c;jt mai .ampl:i .e;'\pirape pe gura:. . ,. .. . , , , . .
nil11dnemin retenpe pe YIO.1110derat(toate m~lcaJul~ retentpare .Ia t.azil,re.lenper p~ Vld.Obl$nUlle. ':abl'~ "
. in cazul re~pira{ielypghll1e~ol11plete.SUI!taphcabl.le!n mod !d~ntlc~Iaiel. II~aceasta {aza):
catre st~ir~Jtul retenpel pc Vld !recem I~Ita~a e~ell(la!a a tehll.lcil. cafe creeaza deoseblrea
'.
e~en\lala
tonne de pra/!aya/1/a ~e alte 10l]ne - 1I1sptratla. 0111ret~lIpa p'e ':Id ~duc.em buzel~ u~or lIlarl1le. 1:.)(lIl1,1' .,
:! ac~:,;
p.recull1 II~cazul 111~a~e.am .sorb}un. Itcllld.tlerbllHe. Tr<:cfllloI!n.lbape C~~lSUp:
S~lI.tuguiat.e. II1!O~l11al.
dll1plor de JOs.,hpll11vartul atestem. de buz.aII1lenoa~a~I~1!1c1uzall~!ell)1 ami:?elenan. a~pmJm aer~rI ~care:
randul lui ,'eluculeaza prana) cu hmba ~I.buzele. mS!?lrand deci 1!1IIHre!!lme P~ GIJR.-\ ("~Zl. i:,g.!. !
aceast;l taza ne concenrr,1111cotodatii sa seslzam tluxul (Ie pra/w vehicular cfe aerul II1splrar. real1zal~~::1st;
. . cara~tel:isti~il~ ~~e<;i~~le.
la starsHul 111~,~
net distincte. al~ acestei t~mne d~pral/a pc ~are 0 prelu:im. asttel. , .
,. :~Iel con~plet~ (;.~b~om~nal..to~ac~c:.~Iavleular) ral11ane!11111rerel)P.e pe phn.. ca} se p~la[e ,
mult (tin1 a aJunge I.ast,in?~ Jen~ mtefl~ara) ~I dlflJam t1u:,:,ulde energle p'l'all11-ICaSJ)e~lll<~ac.atre 2011:1::;:
or!.!anul ::isupra carUla ulll1anm sa reahzam etecte terapeuuce (aceasta. eVident. daca atectJunlle re:=:'eC!I'.
se -preteaza a ti tratate pr~n ~lCeaStat~ml1ade .pral/ayql1l11).Penu:u a n)~ifi ere,ctele. cur~1ti\'~ ~i. a ;:~'c=!e:
fJl'Ocesul de re!!enerare. sughmentar. 111reten{m pe plm >il.pe cat poslbll. duar >ilIa II1Splra{le. ::e::IZ:!:
.. dinamizarea luiS\V AOHISTHANA CHAKR.-\.
eXI)irati:t: la sfar~itul perioadei de retemie pe piin. e:\!~irjm lent pe ambele nari.
111conunuare respiram de voie. umlarind sa sesiz:im efectele specitice generate de tiecare respira~ie i:: p;!r:~
Obsel'\'::itie . . .
l-aza ue con>itientizarea efectelor ~ste deosebitde importanr:i.mai ales in cazul umlaririi uno:- er~.::
terapeuriee,. ~ , _ ..
In cazul 1m SHIT.-\K..-\RI PR.-\NAYAMA contractule musculare specltlce folosHe 111Vo!!a (;'(lIlillt,:: ,:;ti
!.!esturile sincronizmoare (l1ludl'a) nu sunt absolut defoc necesare. . -
t
- _ Dat()J:ir;il.ap[Ult~ic,1.in cazu,l acesrei tehnici de 'Jl'llIW1'(llJll! inspiratia se re:1Iizeaz:i.p~ gur:i Ilim:-,: ;il::~
'!'='IJ:~ClII~1~[J~11.111!e,g.~rura eu S\V AD1iI?l'HANA C -IAKRA I. II~ac~st ca~ se opereaza
IlInta 0 forma specltlca de pralla. specltJea IUIS\VADHISTHANA CHAKR.-\. ~are va II decr acun~:::,I(j .
~I se ;lCUI11U::;:I7.:1
:
ni\'elulliin{ei in cantitare mare.
" ,Prinllll1)ar.e.!n cazul.acelor per~oane car~ a!l deja ~cti\'ata aee.asrLl.ch{!kra .rem.!rcabil de mull. se :::1;'~!:'
fa star~I~~11.tehn~cq S,! se real1zeze (<.Iu!?arelax..are} he tehmca de. LA ):.-\ ), OG.~. tolosmd un p':ln~t de :-e:. 'n.::::
pe CelHrIlsllpenon. lie 0 concelHrare (Ie 10-1) mll1uceasupra IUIAJNA CHAKR.-\. pentru a oten un ;:()::::\'; :..
!11.!ihun ~i pemru a realiza echilibrulla nivelul tiin(ei. In acest lelnu sum bJ.Cnerarepredomillanre pe ;~..:;W:':.
II1tenoare. ,... .,:. . .
Din cauza _._ :tuilli siiu pre!.!nant.de r:icire. Rrin asocierea >iiasimilarea ener!.!iilor subtile $peciril.'~ .!i~ ::.
~\\:.-\DHIST.H.-\l'!.~ CHA~R.A (ereml ap9s - APAS.TATTVAt a<;~stprocedeu d..e-pr~lIlayaJJl{l este d~ .:~~::;~:'
1I1~leat.p.entru,e!Immarea ~..dU1llnuarea eteetelor nelaste ale caldum. vara. EI va tl astlel extrem de'l1td ::: ,:~:.::
one;lrel.lI1ca.lztrl a <;o~.,!IUI.. , .. ,.
. In atara actlram conslderablle a IUIS\\. AOHISTHANA CHAKR.-\. aceasr;l tonll.1 de V/"{lll(l\',/i':,:;.:~'
s~ldlspar;i destul de repede orice tonm1 de fnc:ilzire. mai ales morbida. aici tiinQ incluse chiaro~i roa',r. :>1":1:=.:
de febr:i. in p!us tehni~a .c~I.rarisind~ticient UI~numar considerabil de bol! (febra ti.r9ida. racel.i. indigesrii =:-:.:
. O~torna energlz~J'II deoseblt, de ma~~pe care 0 genereaza la 111\"~lul yel1l~ulelor vitale. ~.I-qT.-:.;(,-\:.:
PRA;-.i.-\\ .-\M.-\ SU()flmade asemem senzatille de toame sau sete. Ea II1laturar:tOldsomnolenta $1 ,ac= ,-.i :::
eliminate ca prin tail11eclenea ~i ineqia. ..
. In (cgatur.i cu etectele sale .rel~la.rcabiJe.,celebru.1tratut ~him Saml1iw amta <;ain ca~1 p,ractidril .:":~:::=
tonnc ue pralla\'llm{lde 100 de on mll1lm.dllnmea{a~Iseam. 111mod perseverent tJmp'de .) alii. acesrp!':-:e~::;:
de ri!ll1are. ;1 sutlului permite sa tie invinsa b.itninerea. retace extraordinar de bine \'iralirate~l. re:=:I!~!!::.
imregului COI}>tizic un aspect de viralitate ~i vi!!oare specitica tineretii. In plus. atat otravurile'~;i[ si h--';II:e.:
sunt apro;!perara efee.taSllpr.~aceluia care practtc~in mod regulatL!c~asta~ehl)i~4~ . ' .
. Pnn ~m!ar~. 111specl~1 pentru corpul hZlc: pentru. ~es.t~blhr~avl,tahta{lI. pentru. \:I,Ildecarea r;;:'~i.I;1..
anllmltor boh, cat ~I penln! elll1l1nare~efectelor noclve ale dllerqllor (acton care agreseaza tun{a, aceasrj rom~;-.
de pralla\'(/l1laare 0 valoare remarcabllii. .
Halllll rpg{l Pradipika; "Prin p~actica acestui procedeu. yoghinul devine asemiinalor cu KAMAOEV.~. [ze~:
dragostel ).

,...;~

. ""':...............
SIIIT,\Ll PRi\NA Y:\i\.IA cstc l,)lehnid mai pUlernic;idedit SITAK:\RI PR:\N..\ Yr\:'\(;\: efec.tclc :'lIlH 11;11
l'l ,
simil.lre. dar mai intense,
SHlT.-\LI = "sunul care raee~te". '\:alm", "put in el11oliv",
Se executa tlup.l ASANA-e ;;i Jup.i Ichnidle tie .PRANA YAMA.
Excc\1tia I

·
.. Se exe~ut~i in SUKHASANA (+).
~-3 expir~l(ii proluntle de \'entila(ie (pe gura).

.. Expiralie pe gur.l. eu cobor;ire. '" " _ .


Relenlie pe VIJ (uplecat la ~~l) eu con~!I,en!lza:ea r~7.~JI1anleleu V~dul Crc~lCor 111~~cn)Cl,)Sl11le,
Fl\rm;im eu buzele un "0 , scoatem IImba In a/am (lclII - .
I,) em) ;;1 0 rulal11 1~lCeral (ca 0 frunza car"
.
:11>1:1
desdlide), r\ceasta este KAKI j<..fUDRA("gestul eorbului"). . .
- Pel1lru cei care nu pot realiza KAKI MUDRA, eSle foarle bine s;i exerseze la oglintl;l. eventual a;lII;ir:Ju-se
Imina, Lipsa controlului muscular al limbii esle legata de 0 lips.i Je control al' energiilul de ~
S\V ADHISTHANA. .
· Inspinim lent. p'e !!ura. cu ritlicare, men(imind KAKI MUDRA. Con~tientiz.im (Jreluarea energiilor pr{II1{f-k~ dm .!
Ia ni\'clullimbl: ,;r: fapt. lIadi-urile din plan subtil). Aceste energii lin de APAS TATTV A (energiile sublile ale ,IrC
· JnJoire~llimbii i~"vri7.eaz;i asimilarea energiilor pralla-ice, .
In reten(ia pe plin. dilijiim energiile prlll/cl-ice (APAS) in parlea inferioar;i a abJomenului, con~liel1li7."lI1deICl'!';>
. sped tiCe: .
- amblitieare:1enemiilor subtile ale apei:
- actin1rea lui S\V ADHISTHANA CHAKRA:
ampliticarea energiilor erotice ~icontrolullor mult mai bun,
Dad dorim s;i obtinem efecte particulare (sa operam inlr-o anumir;i zomi). \'om tlirija ener!!ia ;IW(v, Da(\lr;
spedrkului tehnidi ;;i al energiilor asimilate.se va dirija energia la nivelul: stomm:ului. splinei. lkalului. \'r:..!ali~:.
sexualc. rinichi!or (nu are sens s.i ducem aceas[a energie in alta parte - <..Ie
exemplu.AN.-\HATA, Afl\A - r~:'(n: .

···
ea ur.ere;iz~in part~a infer!oara a a,bd?m~nl!lui)... ... . .
R.im~rnem m retenlle pe plm de vOle. m IInllta propmlor capaclla(l. rum a torta.
EXDir;imlent, De nas, cu cobonire. ' . .

Respir;lm tie voie (nommD. de catc\'a on. In ace~lstaperioatla yom mentine neintrerupra eoncentrarea spe..:ilk:i
· zona lui S\VADHISTHANA sau a organului tratat ~i con$tientizam etectele.
Relu;inl executia ca mai sus. eu expir~i{iepe gur;i. rerentie. inspira(ie pe gur;i e[e,
Con r f:1ind iC~ltii
L onsupatle: r;iceahi tal.i t'"ebra(gururai). Praetic;1Iin exees. poale reactiva bron~ile,
Efccrc Jizicc .
m~lre~tetoarte mulr vitaliratea:
t~lces;i dispar;i senza{iile de tomne. sete. e.ilduni e:<cesiv.i:
r~ke~recorpul: elimin.i febra:
,'indeca tlia~~<:": .
esre eel mai :: 1remediu pentru bolile venence: .

are ;e!e~te.b~!1e/ice I~Ini\'elul:.stom;lcului. orga~e.lor genirale. ri!,i,,:hilor~ lkalului. splinei:::


- pun Ilea odm. urechrle: are eleel !!eneral de punllcare Cpoareehnuna etectul unor ornh'un;.
Efl'cre J>sihice/mcntale , .~. . .;, _
stare de.annDtlle. da[Or;lIa ~l/lll0niz"i.riila nivelullui S\VADHISTHANA (e/imin;i slressurile. sr;iriie Je ::;::,!:'.::
contrac(le );
s(;\re de calm mental: calmeaza emotiile:
- stare de luminozitare ;;i darilare in pl~mmenial.
Ell-ete ~uhrilc
ampiItkii ener~iiIe subtile ale .Ipei in tiint;i:
<1mpliticaSA Tiv A GUNA: pulitica energiile aunce;
m;ire~te puterea de lascinatie. magnetismul:
rennite un control loarre bun all'oten{ialului sexual;
srare de t1uidiwte a ener~iilor in tiin(a:
eliniinii problcmele le!.!;\cede SWADHISTHANA CHAKRA. '
Obsen',itii ' -
. A~e:l:,t;i te!micii acrivea?;i inlottleauna annonios SWADHISTHANA CHAKRA. Pentru a e\'ila to[U~i un exccs Iii .I\.'~_
11I\'el.;;e \';1 executa dup.j SHITALI PRANA YAMA (evenlual dupa rela:<are): '-.
- L.-\YA YOGA cu prima mO/ll1'lt(sau cu ma/llra unei Puten Cosmice):
SA~ - actiunea de ridicare a energiei de pe SW ADHISTHANA pe AJNA CHAKRA:
SAU - SHAMBHA VI tvIUDRA. sau concenrrare pe 1'l1l1lralui SHIVA.
Pen~ru amr~;"':;\rea electelor. se poare face in timpul executiei LAYA YOGA cu DIJA-MANTRA VAM.
Vnri:l1Jt:1 simplilic:Jt:l
hir~i ;1pune <Iccemul pe retenlia pe plin (;;i viti), putem executa telmica ~i in timpul zilei sau in cursul altor m:lj\'il.i(
(Joar inspir;i~~ pe g~r~ c,,!~KI MUDRA ~i expirjnd pe nas). Efectele nu sunt Cl!at<..Ieputernice. dar \'0111resinili dar:
.- ;lmphhcarea,wta!ltatll; .
<' nklrea corpului; .
dispanlia senzaliilor de foame ~isete. "

D~d putel11proceda a~;\ alunci cand ne simtim devilalizati sau ne este foarte cald sau foarte foamesau sele:. c:
~onditi" ca aerul sa tie cumt acolo unde ne "fhim (;;i s;i nu ~ocam pe nimeni).

~j celehilte lw:

::0:, ,)'
.;:. \_'-;..~.~.- -~", fr';;"
4

SAMA VIUTTI I'RAN"I }'"IMA !

PrOl:edeul ~UIIO:-iCU[
in traditia yogin;i :-iub dClIlIl11ircade .S:./;\I..InUITI PR.I:V.n~.l.\f.1 I.'stc un pn Iced\.
PN.IN..I}~./;\I..I care irnplk,i ritl11arca :-iul1ullIi(C:-iICprirnul dc aCC:-i[gell pc carc il illvil\illn). illIN\ Iraducl:rl: rlllll;illl.',1
a~L'a:-il,i!ehnk,i poatc Ii lIumil;i "rcspinl!ia p;itrat:1" ~i cslc Ill11r!esimplii. implidnd ca pc inln:aga dura Iii a l:X<:;':I'
lungirnilc ~orespllnz;ill1an.: ~clor 4 lilzc alc procc:-iuluircpiralor (~i allumI.'e.'\pir;l\ia. rClclilia pc "id. illspiralia :-i rl.'lell!
plill), sii aib;i dUrillc cgalc. Fic~are lilzii"a dura iII.:cca~ipcriuadii de limp. cxacl ca illu-n SIr\II.:lur;ide lip p;Hra!.
LUligirnca lilzc/or rcspira[orii sc va. "rwisunI" prill cmilcrca rnelilalci a ,\f.t Nl'R.I-EI .1 U.l1 de a\:cla~i lIul11;i;'d .
lie~arc I;\zil. :!-LINTlU .-1 UJ! sC rostqlc I11CII[al.a~a ~IUll am spulle. 1.2.3. tlcd ca UII "cu\";inl" (IIU IUII;;iIc !i1I.:n::
a[ulld ~;illdemi[cl',1M..INTR...I~,illdlil~emLAY..IrOG..I: 11lnipauze in[rc 2 cmisii)' Prin nUllarc.dad relen/ia pc plio '.
de .~ uni[illi ..lUM. atlll1d ,1II[Oma[cxpirul va Ii de pa[I1IUnililli.-lLlM. rc[cnlia pc vid de 4 ulli[il[i.~L'.\1 ~i inspirul I\)!
lIniti1li .-lU.\I. Acest procedcli sc con[il1luimni pauze in li.III~liede posibilit,ililc pc care liccare sim[e d Ie arc.
Es[c IlHu'[eimportant a[unci dnd rcaliz,im SAM-l VlUTTI P/UNA }:.IAn sii nc alegem rilmul adecva[ 1::I:;;j.:ii:1
ne alWm ~i numai uupii 0 perioada considcrabihi de limp. alunci c,ind ne simlim Cli aueviiral prcgii[i!i.Sii I1H1ril~1 nlir:
dc IIni[,ili 1UAr emise, evident ilecils[am,irire Hind elcc[ual<ilot in p,i[ral.
S[rll~[lIrap,l!ralicila [impilor se masoaniobliga[orillprin emisia U.INTR..-I-E/..tUM~i 1111prill miisllrare, dt:llill
as IIi.:I bcnelidem ~i de e!cc[elc indllseprillrezonan[,ide aceas[,iAL-IN'!'R.-l. Dad dl1rims.i l}blincmanllmile cli.:cle:-;1';
nc diml"niz,im in SlrtictlIni energiile coresponden[e unci alte ALINTR.-I-£ (ue excmplll prima JL-l.\'TR..l) 0 pUlcm lilCC,i:
lradilillnul se lolose~[e i\{.INTlU .-lUM.
Cci care nu au capaci[a[ea s.i reJirui nunliiru( de lIniliili .-lUM emisc. yom lolosi simultan dt:ge[cle. nUI11,inilld
dcgcle (plimbiind dege[ul mare de 101 un deget la allul. ~i in Iclul aces[a. nu vnm "picnic ~irur'. Dc exempill. pcr::n.
uni[,ili mlli:im degelul marc ue,la ar,iliilor p,ina la uege[ul mic la e:<piratie. inapori dc degellli mil.' la dege[ul ar;ir;lt,',r
reieniia pc yiu. 'elc. Pen[ru u nu intrerupe concen[rarc:t ~i pro~escle ue rezonan{ii. nu se va 'nllmi'nI mcn[al(de genul .1 (
-I. .-lUM-2. 'ctc.).
in ri111111entul
relen{iilor (al,it pe vid ciil ~i pc plin). pc loal<1dum[a lor. se va I;l~e..ISHI1'!.\'/.\lLDR..1.
T clinica fie execlltic ' . .
SC realizeaza v/UTTI PJUNA f..JAtA intI'\) pozitie c;it mai pliicu(,i. Se pnare IiII.':':in SCK/-i.L~:.::.
SAA-£.l
J-:UR.-IS..IN.-l.P..l,'.',::ISANA (cei care s[apiinesc!oar[ebine aceasti1posrur.1)sau SlDDli.IS..lN.-lducml. .
. l\}loana vcnebral<i va Ii Jrcap[,i. grcuratea ~orplilui va Ii reparrizatii injl~rul ccn[l11ll1ide greu["te siluat imre h::
~i pubis. ~ste necesar sa giisim in prcalabil 0 a[i[ud-ineceitrmli corc~liia cl1ll1ancipenlru a asigllra \1 ~,i[ n~ai i.::'
stabili[atc.: dimiOlind toa[e ~onlracliilc pamzite: eorpul va s[a in echilibru cen[ral in special in jun.1 cl1loanei. p;.:::'
ilceils!a, sc va ~on~[icn[iza de mai mulle ori inain[e de a incepe procedeul p~opriu-zis ue .~:.L\L-l nUTTI P/UN.-n::.~
~uloana n;rlcbrala ~i yom urm.iri sa nc-o indrep[,im eventual incep,ind de la zona sacmmului. \'t:rlebr.i Cli vCridmi. f.';i:
In zona in \.=ureeslc suslinut craniul.
Ne yom lasa men[alul s;i mcurga ~hiar de jos in sus $i ue .~;usin jos de-a lungul coloanci. urTniirind s;i pcrc:.:::~
Huxul lie :cnergie sllb[il<i dc-a lungrul coloanei, prin centrul ci. respetiv SHUSHUMN..I X.WI. EIi.:c[uarc:J :1\:::.":
prclimirmrii udu~c 0 stilrc de ~onlo~[ ~'l.[implli realiz.irii prccuelllui ~i prodll~e spon[an 0 interil.'rizarc a'll1cnlai:..:il:
indispesub.ihi rell~itei acestei teliillci. '.. .. . ..
yom Ia,ceinain[e cele 2-] respiralii prolUndclit: ven[iJa!it:.
Dat:;i nu am ta~lIt alte [dmici de PR.-INAf.-lA-L'I,
.~~.1'\L-l
rlUTTI PR..JNA Y.-MUconst,i in a include ceIe 4 Hlzeale rcspinllici yoghine ~omplde (ucd in:.pira::a
PU/UK.-J:' expin1\ia - RECli.IK.4$i relen{ia pc vid ~i cu plarminii pe plin - KUMBIf..JfC..n.in[r-un singllr ~i a :.:!;!
cxcrciliu. rezerviindu-Ie insii IU[UWraceea~i dllra[ii. A~eaSliidur.1Ii1va ti soco[it,i prin emiterca cgalit a .\LINTR.:l-Ei .~.~-
(mni pauze, la tcecereu expira{ie, reten{ie, etc.), emi[cre care cvidqnt nu va Ii inso{i[iide starea ue Ln:-!. Fuk)sm .\1. 1.\'7':....
uoa!' ~a lInilatc ue Imisuni, a~a cum am spune 1.2,3. Se emite'menlal in modul unmi[or: .-Ie.\l. .-lUA!. AUJ/. .~c.~:
trcccm la expim!ie, lIrmeaz,i iarii~i mental ,-JUM. AUM. .-lUM. AUAl - dup,i <lceea [recem la inspil1l!ie ~i in r::ri,\:
inspi.mllliemitem .JUM.AUAL..IW..{ ..JUM.Ded in tOil~eele 4 lilze,ale respimliei. nllrmirul de emisii estc egal ~i ilC/:;!
asigllni 0 d,lIra[ii e~: ::: :1 cclor 4 !ilze - eJe upar ca un palmi ~i locmai de aceeu 5..I}.-£.1v/UTTI PR.-lX-l Y.-l JL-l cstc l1li011 t~
rcspiratia p,itral<i.Se continlli1 lara onrire a[iil timp coildorim sa excculam aCeils[;ilehnid. .
inailltc sii trecem s;i e:<ecu[am, esle necesar's,i lie cunoa~tem foarle bine capadt,itile $i este int'erzis s,i [olt.~ir
ritnnirile c<!rene d.9p~.~csc posibilita{ile.Dadi, de exemplu, consta[amciipenlm a expira ne trebuicsc 6 uni.ta{i.-l[;.\1. ';l':-
realiza SAM.-lVRl7TI PRANA Y.-lA-l-lcu 6 uniliili de emisieA UM. .
In tiri1pulrelenliilorpc plin~i-'pevid,se vamcntineASHWlNlMUDRA.(contmclia continua a stinctcrului anali. P ..~f:

illtreaga dllrn~iii\ cxecutiei nu estc indicalsau nceesilrca la cpim{iecorpul s,i fie aplecal in fhla,ea Ie eelclaltc tchnic.:id.
PR.-I.NA. }~-l;\L-J..Acesf procedeu poate in!ocui respira{ia yogim1 cO"1plclii (doar pen[cu cei care au e:<ersa[ consccven[).
- EsteJonrte irnportanf"ulunci
c,indrealiziimSAMAJllU1T1PR.'INAY.:rAl-l sa ilyern 0 anumi[;i stare de Juddi[:I\I
I;ilf~tric;i, lfcoarcce acest gcn de PRANA YAA-U genereazii 0 stare de intcrionzarc exceplionalii, chinr un pwccs J,
pR.-ln:-lli.IR..I (adicii un proces ue retrngere a simlurilor iniiuntru ~i de maxima localizare mentala) ~i auescori, dac:
ac~t proccs cste coordonat in mod voliliv, lucid ~i obiecliv, poate sii aparduli gen ue Slarede sonmolcn!,i care chiar :>.
lt10ditice acest prcedeu, care urmiire~[e sa rcalizeze 0 cgalizarc ~i 0 intcriorizare'men[ala, in[r-un proccdcu carc s,1 1\'
imp.uga c.itre somn ~i s,i ue pomcnim ca de f.1ptpicl'!1en~~irul ~i cii simlim 0 ncvoie a~ccnluata ue a uormi. Prin IIrmalt:
in asch1enea situalii este I1ccesar sa avcm inlrcaga Iliciditaic ~i sa ne opnm irneJiat ce apar aserncncil situatii. Even :lIa
puccm recllrge la_TRATAK..I sau la alte proct;tlce rOG/N£ (chiilr °.1.1 MUDRA-E) ~are sa ne Jinamizcze. f\lund \'\'n
rclua lehnica doal'a uoU~tzi, unmirimfsa I1Umai ap,miaceilst~Slnre. . . . .
. . "Cuilsticntizarc fin:tl:'i .~. ',,. . '. ,.
:J,',-inlcnuriZ!'I~;.:cillnlIi1e!\hll, cgi~litalepishicii~chiariutrd!"C1tsp{)itlnl1hij~~~stare de:meditutie j
.....

..~~~~'iJ!Ol<JJifh:~~~..t:~U~~lriJim' ~i a~.umula~a.!lm};iy.;'de eJ(c:,rs!ef!l-:I,NA-ic:tj


in.Hinti). .." ~_ \," ,.
'i?"if.'". "'~. \;. ~~...i~~:~i'llt~£'i~&;~:~;:"i~,.~".~~,~:"')(..,,'i';f'~";'
...;i6'.\i!f~lK".~_,*, ~,..f,t~.<
.' .,.tj{,~, ~'''''"><$:!..''''.
, ~;\Ii:I; .-, ~~'" ..~~~~ '" ,~~
,i ?'~,,;~..
~"'__"'.
V"',"ft
'\ '~'
,. .' ''''.'~''a-CHj..
TJ'.-'-, .~ . u..,__.". ~
{;"'~"
.,' .'
Oc-q"
.
:3~f£'4\'~j~~~~~~{~!4~~t~?~ti~t~~r:fB:~~illf<"~~;~~~t;g~~~::~~::':U;:~;f::;9t~:.:.~~~'~~":"
i
.Zl~bj;~.~Jt!tr~];\1!~tt:;?}::.:~~~~~:t:~~~f.~l'~~

Te!1I1il..:;i
ue Irezire a lui KUNDALINI . care urrn,irc:;;\I: s;j slr,ipung;j I..:clc 3 11l.1lluricunosculc in Ira
yogim1 s~lbnumele ue ~;RANTlil.

= Iripla I..:l)nlracliecare amplitid \Ii puritic,1 energia sublil<iPIUNA.


I

BANDH-:l TRA YAM PR.AKRIYA csle Ull proccdeu ue puritican: \ii ampliticare a cncrgiei PR.-L\>/-i
C~tn:are cleele complcxc asupra ueplas;1rii energid vilale ue-a lungul canalck1r ncrvoasc spinalc. <.:;il~i aSI
encrgiei :subliIe a tiinlci la nivclui NADI-URILOR. CinJ aceSI pwccJeu esle dCl..:lual in mou corcl:
consccvcnt. d reprezinla 0 puternid moualitate de puriticare \ii acumulare a Plc.INA-EI, care Ircze~(1
tocalizcaz,1 in ct;.. : superioare ale tiinlei cncrgia KUNDALINI SHAKTI. taciinu-o s,1 p,ilrund,1 prin a,$a-zj
TRIGR.:Uy71-f1 sau Iriplelc noduri ale liinlei. care opresc aceasla energie mai ales in cazul YOGINULUI il11
;;i care 11l1,!renivdul ue con~liinp1care 5,1facilileze aceasta ascensiune a energiei in ctajdc superioare.
(At~nci ~;inJ execuu1m proceuec de PRANAYAMA,poale ap,irea senzalia ue "nod" uureros. CinJ at::
apare la 1.1iveluiIlii MULADHA,R..l MANIPURA sau VISIfUDDHA. inseamm1 d respcctivul GRANt/if 11
tt1st stniPllllS. Acesl proceul::u tacilitcaz,1 ~Iiminarea (stnipungerea) acestor bloc(~ie. .

in :traJitia tanlric;1. cea mai uit1ciHl elapa pentru barbat/lcmcie cste SIn1pungcrca nouului
/\-fULIDltARA ~BRAHMA GRANTHf)Iv/SHUDDHA (MAHA DEV..I GR.'INTH!>.Ambde pot ti realiz(llc
acest pro~eueu.
I .
Tch'nica pj'opriu-zis;'i implic~1ca uupeice s-a rcalizat l) exprira!ic ue venlila!ie <.:<it
mai ampl<i. s,j inspir
amplu. Din relenfia pc plin realiz,jmJALANDlfARA BANDlfA (care pernlite lui KUNDALINI SH,'IKT!
patrulld;1 J~in1nici un risc in lv/AHA DEVA GRANTHl). Imediat dup,1 aceea realiziim JvlULA BANDI I.-I ~
Ct)ntraclia radiicinii. S~ contractu term mu~chiul bulbos Cuneori se anlreneazii secundar $i A.!)1iVI:\'!II,,/UDR.
Nc aplcc~jin u~or' 'inte, in SHAKTI MUDRA. penlru a permte energici s,1slnipunga BRAH,1;IA GR..INTI-II.
zona Jint~eanus ~i sex. in tinal.dupace rcalizamexpirali'ape gu'n1.se realizeaziiUDDIY/iNABAND!!..II
retcntia p~ vid)' Se con~lieniTzeaz,1
';isccnsiunealui KUNDALlNl care va permite stn1pungerea lui VISfI.'
GRANTH~. Dac,1~-{1icacilatea
nl! e ti.1artemarc. putcm reaIiza imediat dup;j UDDIYA!\~.I,ca element auxili;
NAUL!. .
Se execute1la incepl!l de 7 ori \ii pulem auiiuga 0 exccu{ie pc saplamami

tvlai.ales cci care sesizeaza aceste nouuri pishice ca bloc~je adescori dureroase, trebl,lie sa realizl.'
neaparat acest
I procedeu.
Indi~erent ue bloc~jul preponderent, timpul de exccutie a contractiilor este egal. (Doar l1um;ir
rccomandat) ...

-Dac~1 fiinfa ~i-a dezvoltat 0 reccptivilate mare in detrimcnlul .cmisivitiilii, BANDHA TRA f..1.
- PRAKRIY;l ajuta la echilibrarea polara a tiintei. .
..- Daca nor' .:::'{cnu existii. atunci avem OLI MUDRA-ELE, dar cateodata se remarca ca encrgia pur
simplu nu urea, BANDHA TRA YA.MPRAKRIYA ajuHiIa deznodarea accstor noduri.
- I?adi mai 'cxista ~i aIte nouuri (de exemphl, daea simtim pe ANAHi1TllA nod),trebuie sa ~tim ca de lil1
nu' &;stcu.nrod. eXlisi;1
traditionafdoar 3 noduri~i acestea sUntstrapunscprin BANDllA TRA YAM PRAKRIYA_
I
. -,. .
. St: ex~cut<iin cadrul ~cuinteide flATlfA YOGA impreumieu ecIcJaltc tch~ici de PRANAYAMA. dUf
ASANA-E. De e~c~npl,u, sc poalc f.1ce dup,1JALANDlfARA BANDIfA.. .'
.II . . .
; ~
..

.'..
IT~~1~~J~;'~"'~':':':f;~0;~:~~1E;f~~tJJ:~;:.'IYi:;~~~~'~J~!~~~~~~1\V:~b\'J:.'~!1:~~~Ji~ft~2f~i~~¥~~~'~.

A (iNISAR D/JA UTI


l>urificHI"CH zOllci Hhdominalc prill intcl"lIIcdiu!
cncrgiil()I"suhti!c Hlc rocului (~i acrului)

Tchnica dc exccufic: din VA.lRASANA. I'las,im ra1md~ in jurul laliei. ca la SAILI./ A(jNIS,/'
Dfl..1UTI. i'mcdial suh 'ultima coasl,i. Prill prcsiullca palmdor ~i a (.kgcldor.. dUI,im $,i alragcll1 in II
progrcsiv. ~u pUll:r:.~,rcgiullca ohilicului, il11prculI.icu zona in!"crioar:',a abJoml:nului, din.: coh)ana \'crlch.~
'dil mai mull pl)sihil. Rcalizam apoi 0 cxpiralic pro("und,i,pc guni, unmirind ca alunci dlld alillgem $l)!11I
Irulllca, apiisarea $,i lie maxima.
ATENTIE! Nu sc realizeaza nici 0 contraclic supJimclllani, \'olul1lani, sau Sl!gcre a abdomcnului t
genul lui UDDYANA BANDHA). Musculatura abdominala 'Ircbuic s,i fic laarlc rclaxaUi. RClcnlia pl' \'id c:
motleral,i, con~licnlizanti asimila.rca cncrgiilor subtile PRANA-ICE Ilcdifcrcnliatc (rczonan!a cu vidul crC:!ll)
ill tot accst limp apasarca cstc rennet inccpcm s,i inspinim pc nas (cu aripioarcle mirilor dilalatc) prcpond\'rl
tor~lcic ~i davicuJar, ramancll1 ditc\'a SCCll1H.Je in rclcntic pc plin, piistnil1d apasarca ferll1:1a zonei abdomina
dup,i care relaxam accast:i presiune, coborand gradat diali"agma (c,llmai mull), ca pc un pislon. tran:,fofll..i:
asH'c1respi'ratia de lip toracic ~i clavicular in respira!ic de tip abdominal, pasldilld in conlinuare r~tcn!ia pc "Ii
In Iinal, ap,isarca degct~lor ~i a palmelor cstc anulat,l, de [(ill1an pc abdomcn <..IoarpCl1Iru a vcr: Ii
transll.1nnarca respira\iei (toracica ~i claviculara -> abdominala).
, Alunei'dn<..l <..Iiatragmaeste coborata dit mai mult, mcntaliz,im ca cncrgia sublila PRANA-ICi (captaia
timpul rcspira\iei. toracicc ~i claviculare, cste coboratii la ni\'clul ab<..lomenului,trezind "i ampJificc\nd cn~ig
sutilii a ,fL1Cttlui
(P::.f:tS, AGNI) care gencrcaziiaclivarcaccntruilli
. , de larla MANIPURA., care la nindul $,iu '.
dctcnnina.: prin illleracliunc, starca de energizare foarle intcnsa a lui ANAHA l~l, insotita uneori chiaro l
asccnsiunea cncrgiei latcnle func.IamentaleKUNDALlNl . ,

Rdel}\ia pc plin se realizcaza <..Ie


voie c:ucnbonlrca prorllnd,i a <..Iialragmei~i oricnlarea energiilur PRAS.
ICE in 7.ni1aahdomenului la nivdui lui MANIPURA, in care simullan sc produce prin interac!iune actio.'are,: J:
ANAIIA 7>1- A GNISARA DNA UTI care dinamizcaz,l MANIPURA. ANAHA 1it, encrgia latenUi KUND,r LIS/ .
. - Est\: "oarte
important ca rclcn\ia pc plin a sutluilli sa sc faca modcrat. raraa d'cp,i;;i' pl)sihilil,~!i:
specilic.c razci in carc;,nc aOam .;. deci cu fuarte multa grija. Dup:i aceea expiram lenl, gradat. pc gur:l. ;:-'I"i
aplccarcinlala. Resrinll11 ori,con~licntizand
<..IeYQic,.<.f<;,f.-3 dcctde in plansubtil.
in cazul in care sunt <..Icpii~ileposii>iliti'i!ilcindividuale ~i sc IOr(eaza rcten\ia pc pJin a sullului, Pl)! Sur~.'':1
stari de Ic~in' eu picrdcrea con~liintei pc intcrvalc mari de timp. Dcci cste loane. imporlant $,1 nu IL)r~a!
dcoarccc dcveniti incon~lien\i de planlll fizic. Atunci'. can<..lnu se IOr!caz,l relenlia, proceJcul csl~ \I
hiocncrgizant ~i rcgcncrant puternic al celor doi centrii AIANIPURA ~i ANAflA1it.
Sc rccomanda sa lie executat de minim 10-12ori. \
COII$tientizaYl': La revcnire dupa expiratie, continuihn sa respiram <..Ie
voie ~i nim,imln<..lin VAJR.IS..IY.'
con~ticnlizam aClivdll:a cClltrilor de lor\a AIANIPURA ~i ANAHATA, concomilcnt cu aClivarea .;;iasclonsiu;lc
, Iui KUNDALINI. . .
g'rccte: Caula!i sa percepeti scnzatia clar~ de purificare manifcstat,l prin vibralit fine in'zona lok),:nl:
vcrtcbral<~,'vibralii foartc fine la nivclui lui SUSIfUMNA NADI :ji senzatia de Jncal7.ir~ mai alcs in Z..1n.
toraccl~li, la niveilli lui ANAHATA: Practica' consccvcntii a tchnicii mare:jtc pofta de mancare mai ales in Cc:Zll
pcrsocl1lor <\ncmicc sau slabite ;;i Yiajutii sa sl~bcasdi pc cd care au cclullta. Echili'brcaz,l ~l vindcca afcqiunil.
chiaYgnt\;c ale fic',ltului ~i splinei~ pennitc 0 trczirc accelenita a lui ANAHATA:' ,
Indigcstia ~i.aIte ncnumaratc boli- alc stomacului cedeazii cu u~urinjii,sub influcnta acestei tchnici can
cNlc-(otodat~ tie un mare (~iutorin vin<..lecarcarapidii a diarcei, dizintcrici, etc.
Con tnlinclicatii: hipcrlel1si~ne artcrialii pronllntat,i. .
bad apar pcnnancnt stari de IC:jinsau stari proaslc care ntl <..Iispar ...
,

;;<A'E"~~TII~ !.Wl.
.I'~;:~~;~~~'~',: .?~:~~:'~ ~~. ~;'~~~~~~;~.~.~.

.
rON! MUDRA

in !.!~n~ral
Esl~ 0 eonlraCJic mentinlllei un inlerval dil mai marc de timp a zonei perin~ului. prin inlcnnctliull.:.irl'
lransmuta potenlialul sexual, al,ll in cazul ahslincnlei cal ~i al contincnl~i. Tl)todala YOSt MUDRA 11~pllJ
rczonanla eu enelgia erealoarc din tvlacrocosmos ~i ne pennilc sii 0 inlcgnim in miCrOCl)Smosulliinlci nll'!
in vcdcrca unei ulilizari ,elicicnle, superioare, rrin suhlimarea accslcia in lixmc .slIperioarc dc cncrgic.
angrcnarca supcrioarcl a cn~rgiei sexuale univcrsal~, rOGINUL i~i plHlle lrezi KUNDALINI. Dc asclll~ni,
inlennediul realizarii lui YON! MUDRA, liinla dispunc de 0 energie colosa!.! eare ii p~rmilc Se!tlinami
accelerat orice lv[AN71~A pc care 0 va putea apoi utiliza in arata uncj inilicri, dobandind chiar pUlcrea de
face cunoscuta allor persoane, iniliindu-i in ulilizarea acelei MANTRA.
Bendiciile lui YONI A1UPRA sunl multiple ~i complcxc. Prinlre allele, aminlim ca ea este una dinlrc
mai puterniee J\lUDRA care asigura succcsul pc calca contincntci, pcrmitiind transmutarca integral
pqtenlialului sexual al,it de catre barbat ciH~i de catre femcie. in timp de la remci practica lui YONI -'{UI
climina \'aginismul ~i Ii'igiditatea, la heirbatca previne ~i chiar elimina diCcritele alecliuni ale prostatci.
YONI MUDRA estc 0 modalitalc exccJenta de rccducare a musculaturii pcrineului. Pentru fem.:ie
ales, al:est I11U"dlieste 0 vcril,abila "inima intinHi" care aClioneazii de ascmeni ~i in cursul actului sexual. A.
mu~chi este.,cd care da scnzalia de pulsalic, prin ahenrarca starii dc contracJic cu cea de rclaxare. Atunci c
canalul \'agi"nal estc Ionic, crc~te nu nUl11aiplacerea femeii, dit ~i cea a biirbatului in timpul fuziunii intimc.
bcirbat YONI MU[ ~:..~implica contraclia conlinua a zonei musculare de inscf\ie a pcnisului in corp.

Tchnica de execulie combinata eu PRANAYAMA


N~vom a~eza in SUKHASANA rcalizata pe emisic: Exeeutihn "in prealahil 0 cxpira!i~ profunJej
vcntilatic. \10m rcaliza 0 rcspiralic yogina complcta cu 0 rctcnlic motkrate! a sullului pc vid ~i la sl~lr"
inspiratid rcalizata pe nas de voie, sc eontracta la barbal zona bulboasel a pcnisului, la Cemcic zona p~rincal
musculaturii vaginale pe inlreaga durala a retcntiei suf1ului ~i tocaliz,lnd tluxul de PRANA la aed ni\
con~ticntiz,im cncrgizarca inlensa a zonei respective ~i dinamizarea lui SVADISTlIAiY:.l CHAKRA apvi tot
pcrioara reh:nJici sullului t~lecm s,i asecnsionczc encrgia mull amplilicat.l de la acc~ niv~1 ;;i 0 adllccm
SAIIASRARA. Expinim apoi -pc bTtllii~'lent,tot tic voie, ~i rcalizam 2-3 rcspiralii nonnak, de voic. in c
con~tientiz.il~l e!c<.:lclc:cc survin prin ir?msmutarea po.nlenJialului sexual ~i prin sublimarca energi~i :;ex~I..
sesizand lixarea acestci energii in slcrclc supcrioare ale fiintei. Se rcia apoi in continuare ~i sc CX':CUlei
aeela~i fel.
Exccutia simplii a lui YONI MUDIU tara PRANAYA~'{Aimplidi doar realizarca lui YO;\,I.\{UDIU r
l:onlraclia doar a J ;ulalurii speeilicc, carc se realizeaza ch,iar ~i in aile mOl11cntc,in anumilii timpi rnllr!i,
sc mcnline accasta cantraclie neintrerupl, cat mai mult timp. ..
. in timpul fuziunii scxuale intimc sc realizeaza alat de catre barbat cal ~i de ci\tre remeic, YOi'..'IJfLD/i
Prin contracJia puNrnicc1, continua, in fazeJe d~ maxima cxcitaJie, pcntru a prcveni d,cscarcar~a potcn!ialu'
sexual la feineic sau ~iacularca la barbat. Realizarca lui YONI II:fUDIU atunci imbunal(i!e~te cOl1sidcrai
contincnJa ~i amorseaza sublimarca maxima a potenlialului sexual atat de caire biirtbat cat ~i de catre fcmeie.

Pozilii aiutiitoarc pcnlru c~n~ticntizarea ~i conlrolul musculalurii specilicc angrcnata in cazul lui YO.
IHUDRA.
I. ~~zand, Cll talpilc lipite OarCClII}1
ea la BADRASANA, dar plasatc ceva mai in raJa (la 20-30 cm de ZOI
pcrineului), sprijinili pc maini in spate (a~aea la eon~licnti~area ~SANA-ELOR ~ezand).
2. Sl,im pe spate, cu ~ezulu~apropiatde \Inpcrcle (punanu evcnlual 0 pailira sub ;;czut pcntru a-I ridica (

la sol), picioarele sprijinite de perele ~idepi\rtatc cat mai inuit (in "V").
i.i acesle pozitii \lrmarim sa rclizclmconlraclii ~i.rclax~ri sucecsivc ale musclilaturii respl'clivc.
Sc vor exec' '-~accstc pozilii pana canlI dobandim conlrolut respcl:tivilor m\l~chi ~i Ii eon~tienti7..am. d.!;
distinct de c~i1alli fi111~chjidin zona.
:-- ,I'
'.

-.
:.f'; .7p~:'.':'~.f ,,~: '.~ .- -. '" . ~..
i,
I
SIIA KTI-ClIi\I.i\NI\ MUDRA
..

..
("(icslul J>lIlerii ~arc nc lilcc s;i /i'cm;i!;illl .)
~.
SIIAKTI-CH:\L:\Nr\ ~.IUDR..\esle 0 mlldra secrela in HATIIA- YOG:\. ~are urnJ;ire~le Iransillularca ,i
. suhlil11;\re.\in ener!!ii din ~e in ~e lIIai ele\'ale a se~reliei renalc cun\JsCIII;lSII/)nUl11clede unn;i (\1perea7.;ideci la.lIQ:!: .'

plIIl'npalullll ren:11. unnar. care lit mlKI obl~11l1l1esle lIescan:illlllcun~lIenl. prln aceilsl;i lehllId d liind ins;i IranSI:HII.I:
bioh1!.!i.: in encr!.!ie). .
-Sl're del"'sebi.re de A~I.-\~OL! (aUh)ler~lpi;! prin ul:in;i). care esle \1 pra~lic;\ e:\lel:ioar;i. S.l'I/~K.TI.-CJlAL\;\,..\
i\llJDR.-\ es!e 0 It::hn:d net supenoara ~e amnll/lca ~anaCllalea de conlrol asupra a~estul pOlenllallllfenor, ~are esle a.
:t,

Iransmutat ~I suulJmal. .
. l'rina ~uplinde in.solulje 0 ~elje .de suuslanle re7.~ltate .din l11elauu~i:-;ml~l)r!..!anisl1lului.ya: uree. add uric. S;II"I
I11l11er:1Ieel~. A~cst poten!Ii!luflnar II1I~nor e~le de ~blc~1 descarc;!!. SHAf( fI-lI'IA'L.-\NA ~1l.jQ~A unll;,reSle s;',
re~l.II1\:~rteasd accst.pl.Henl1.alll1el1~rgJ(:(Llac.'1
reu~lIn sa IranSl11utal11
un slllgur :110111.
\'0111beneflcl:1 de ~()().d()().oo()l.' ".
. Secrclule ren:lle \'ellll.'ulea7.a ener!..!lIce\'a mal !.!roslere. care sum cunOSClIIe In 'I'OG..\ sub nUl11ele Lie /llllde subille
. .-\PAi\A. El)ergiile de lip r\P.-\NA comrqlcaz:fin liin!;i r.roce;;e1t: de d~re~alie ~i urin;!re~ /;IC cu pminl;\ ejaCl!!arca sre:
la b:i..rb~lI.~lJn)lt1~re:l.secrell!lor.se:(t.I~lle ~I mcnslI")J:1Iel~llel11ele ~I aIle /en~)JIlenC~e.ellll1lnare. (.-\t:cst~ ener!..!11.:\P..\:,\..\
rO[ II :;ll11ll1e111/lIn!a cluar 111::llu:1ll1le O:lI1aleeXlsler)lHlle: de exemplu. call1.lrealr7.am 'procesul de unnare lTuna c{' ne-.::
ablinUi i11ai n.ml[ iimp de I.~.1ceast;1. \"om a\'ea ~enzallil unui tior pc coloan;i: J:1lOrat suolimarii enemiilol' .-\P.-\:--i{\ I.
AceaSI:i [ehmd subllllleaZa ener!..!lIle APANA 111ahe tonne de oral/a superware: S.-\ i\-r.-\NA. UDANA. PRA~A.
VY..\NA si chiar in forme de prtiira l11enlal;i(ivl.-\NAS PRANA). Transmul:1li:1 se datore:l7.a unui proces de Ctll1lrol. Lll.'
/i)cali7.are'a atenliei. Perfect sublimale. aceSle ener!!ii APANA se lranslorm;i in VYANA (/a ni\'elullui
~\V .-\UHI~ I HA1'-1AI, Sr\MAN.-\ (MANIi'UR.-\). PR..\NA (ANAHA TA). UDANA (VISHUDDHA) ~i chiar ""((1/,/
menral;i. . . .
Prin unn;ue. SHAKTI-CHAL.-\::-.lA ~.IUDR.<\ ne oter:i un control supenor asup'ra eneruiilor de lip AP.-\N..\. Pr::'
Inll1sl11l11areain ener!!ie a aceSlor subst:1I1!ene ulem al11nlitic:l (oarte muh olenlialul hiunrric:-ouI[md inrra in re7.\'nan:
cu slere sUllerioare. elevate de ener!!ie din 1\lacrocosl11OS.( ac:1 LIe0 Icel nor:im a unison ~u aceSle SIere LIe cnen.!lc !:'
tuncpe ~e I1IvelulnoSlru. pnn acest gen LIeIJ/uara-e ('t"Ui'll MUDRA. SHAKTI-CH.-\LANA ~IUDR.-\) de\'enim Ull te: .
demlur!..!lt .
~HAKTI-CI-rALANA ~IUDR.-\ il11bun;ilal~~!e toarte mult Capacil:1le:t de [ransl11utare :t /iin(ei u 111;111
e. In ~:l7.u!
b,ir~):tluilli.n~'lre~lcpUlere;~~c;.col1lrolasupra.energlel s~xualc;~i. prin dcbloc:lrl':\ unor :\'..\DI-uri suplimclH:lrl'. [:lC~ .
1UIIl1I:ianmh/lcarea C~UJaCllatllde Ir:1nSmUlallea notenllalulUl sexual 111IImI1UIIU7.IUI1lI:ll11nfOaSe,ueoare~e :1l:eSlC.\.-\J ..
lLn.\Jl :1I:t.lreZHe. pOi II U U UII I;:ale: .al~l!pe,nlru. a supllma ener!..!Ja SUbll a.~tllru~el. cat ~I ener!!!a s~xual,i. SH:\KTI-
'--" lH:\L.~~.-\ iyIUDR.-\ ~ubleaz;i 1J!spo,nibJlJlallle 1!lunl!'!ce de a [?re1ua energll.le u.na~e.c:~re re7.ulia pnn Ir:,}nsl~lU(;\re~i d:
Ie du~e m.elaJ~le.supenoare.!lle /lInlet. In mul.[e sllualn. aces[ af1!lx de energle :.!lg~tnllc:J.dad nu poal~ II aSl/l1Ilat l.!e:;I~:.
de repeLle.la 11I\'elul SII1JCIUril.plJ;Ue duce la plerderea ~oJ1(roluIUl. deoarece ~ana~J(alea de preluare a ~ADI-uriltlr ~s,e
redus.i. SHAKTl-:CH:~LANA :\.IUDRA debfoche3~a Nr\Dl-urj SUpl!l!lent:lre." . .. .
. Ip t:~I~ul/t;lPt:J\. SI-IAK.TI-CliALANA ~I~DJ<.:\ energlzeaza In l110d /oarle :1I1110nIOSz~na p.eJvlqn;i ~I,gel1i!al:l.
II1l:a7.ul !emeJlor Inglde_s~u cu :1nUml~eper~~ban pSlhl~e. care nu pot all.nge o~g:.'sn!ul sau,.'\U uur~!1 II}!l1~lrUI al:willl
se:\ual (l!e exemplu. \':1gmlsml. :1I:easta tehnt«.:ase l1o\'ede~te extrem de ell~lent~1 LI:lcae real/7.at:i cmar 1/1nll1J'ul ac:~d;:;
sexual.
\":t ri:1IIte de n::tliz:I rc .'
1. L l.1I1:r~IC!I:IlIueul;ll;i. tulg,er:i!oare.. a s/inclerelor. !.Irinar~. dup~i rel:lx:I!"ea lor: pr~alabi I:i. I:!l0 con~tienli?-:tre si I11Uii.m:...
pnlce:;elor de Iranslllur:ltle ~I subhmare a se~relillor unnare In ener!..!le (reSllnlll:i ca un rl);lrte phkut tlor pe Ctlit':Il1~i.
speciaJ-:tlunci c:il1l.l\'e7.i~a lIrinar;i es[e plin;i). .-
- e:;te un proc<:deu loarle simplu. c~re P9a[e,t} r~:Jlizal 1-2 minute inainte ue a urina: .. .
. eslC grel;! de Inlel~s penrru oam.enll obl~n.ul!l ~I ~e aceea eSle un pro.~edeu l~len!lI1ut secrel../III1L1 r.re7.e!1t:1t.:: :i'a: ':
. ~Ulele !exi ' .;t~ /o.lrle :;ecret ~I pentru ca energl7.area este extraordll1ar de Inlens;i ~I pellllltc realp:area Ulil':'
Ill\.:run ex 1..",,'dll1are) :
- se allernc:tz:i rel:lxare:i"-contril~rja.ue 9-1 () ori. chiar de mai l11ulre ori uad ne sim!im de\'jtali7.;t{i.
Erccll': ret;lcerea rapid;i :I ener{Jei hiunrt'ict;.. reducerea orelor de sumn. :lInpiiric:lrea pOlenlialuiui \'ilai I~i alte e!el':e
I.:urall\'e I.
... ~..rrir.~r~a li'acii.o~1a[:i:d~clan~are:ll)nl)i jet .iqarte mil' .de I)rimi tin [exlcle yoghine.se men!ion.eaza realizare~t :l1"'--1i
JelUr\ .toarre Pl!CI}: dupa ce SU!lIehl11!n~lIe~at.e\'a rl~:Hun de upml. cunt~aclam ~/II1~lerele ullnar~. con~liel1li.z:'1:1";
energHI: apol lasa.m dll1nou t.:ale\'a plc.Hun sa curga etc. Este nnnOrlanla t.:on~lJenll7.area. dUr>:iIleL:are Clll11r:tc::::. .1
tluxullll de encr!!le ascendent.
3. . (.'~l:e:lsI:! \'a.nal1l,~ 1111p'lld~)anUn)il:i deschid~re a Ilin!~i ~i chia~ t;~ra.i). IlI1piid reiaxarea dt mai deniin:l. .1I.il ~e .::;:.
bamalL:.!t~!dec:me.femele.astll1c:~r~lorullnarell1l.unp.uJ.lr.ilm~lInl1rqa~e.pe:H~ulransl11~!are~1:115Iapl.le:~I:::I~::.
se;.;u:1I t.:al.~I a secreptlur renale. rea!Jzandu-se ((Jtodala subhmarea 111elalele slIoenuare ale /11n!el a ener~iei re..:::il.l: .
(;\.u Irebllle. s,i ne 1~l11emc~i\'0111urjna. pelmu d. urin~l!ul in timpl!l/uzi~n.ii amoroase inrime e~le (nane i.iiridi. :iil~,:
~!lI~lr t) per/on.nanta. dalOfllii anul~lllor pr9cese bwlo!..!lce care fae 1I11.P0~lbtlacesl I.Ut;ru.1Energm re7.ult:1I:'1esle .:ria~.:
lSI. 111plus.la le.1ne1e. reahZ;lre:lIUl.SI.r.-\KT.I-CH.-\LJ.NA ~:IUpRA l'llll:np':l.l aCIUIUIal11uros r~zol\';i lOate pJ"LIi:em~:~'
eg;.lIe de ,!-furen!e ~e p,ot apare la 1~I\'elulorga'lelor sexuale In I1l11pul.lu7.lunn a!"noro:l~e. !Se ~lIe d 10.1~orrul e
rn)Je~~:1I-,n \'a!..!ln:pel1ls:.lfe~l. daca .!par anum lie 7.o.nedureroase fa 11I\'ellIl\'agll1.ulullI1 tlll1pul.aqulUl se:\u:11. :H.e:l:-i..
Seml1lIlC:I probleme la nl\'elul anUI11HOror!!ane.) Pnn SHAKTI-CHAL;\;-.sA &\IlLDR.-\ nl! se elllntn;l doar durer::e l:::-
la ni\'elulor!..!anelor !.!enilale. d chiar p'robfe:nele care au !!enerul acesle dureri (da[oril.i ~orehirii Liinlre parle si hIlI.
.-\n!!renarea Tui SHr\KTI-CH.-\L-\NA ;"'IUDR.-\ in limpufconl:lc[ului amoros ala[ de dire b,irbat cat ~i lie dire
fCl11eie;lInplitic;i considerabil Capacilalea de con[rol aSllpra pOlenfialului sexual al b;irbatului (~i face cu pUlinli"tla b;'ut':!:
a[ingerea J~lUl!I!lai u~oanl a orgasmului tara eja!-=ulare). In c.:1zul femeii. lac~ .I."Uputinla ating~rea toarte rap.id,l:l .
orgasmul.UI (tam desc,ircare) ~I renelafe:! ,!CCSIUI or!!asm cluar d~ sute de ~n II1l1mpul aClulUl .3moros. qeci. p'enq'u ~:el
care nu Sllut starea de or!.!¥,~m.S!-IAK n-CH~L.-\i'fA ~ll~PM I) Qoa[e aJula cnonn (mult l11at I11UIIdecal ASHW I~J sa::
YON( MUDRA) c' "onuI!la.endem. ca vezlca unnara sa lie pima. .'.

In cazul I(:::._:loreu detkienJe loarleman in atin!!ereaslarii de orgasmda[oriliicon[facturilor. inhibiliilor. .


sJressurilur silu a lraumelor psihice. SHAKTI-CHALANA MUDRA esle o-nleroda miracol care lace cu putinl.l s,l/ie aU::.
- .o!gasl1lul. L:Urepelilie uneon chinr il) curs'!I ac~le!;I$.i7.ile dnd l?en~11Ipr.ill1aoara .esle aplit;:lI.i. In plus. Ja tem.eie tre7.e~te ~:
l11are~te.lt>al1e mult Slarea de desdlldere ~I de ml1l11ltaresexuala, dmanll7.antl rapid pOlenJialul sexual ~J atectl\' latent. -::u ,:
.$,j ap~mj .toart~ r~ped~ sluri ue ex~a7.~i fericir<:,an)~roas~ plena~u. AI.und cand re;!lizeaz<lSKA TI-CHALANA.
t~1C.:e
MUDRA 1!1tunpUrill::I~IUI at1)0r\?s,.ata!. barbalUl cat ~t femcla pot sa real.'zeze.lo[oda[a YONI MUPRA. ASIi\VINI .
MUDRA. tar pentru a Imbuna!.i!1 ~I 111a1mUlll?rocesul de transmuta!le ~I subhmare a IUI APANA, el pOl reall7.a la UIIISl'l1
UDDHIY ANA BANDHA sau NAULI KRIYA. .' ,. .
SH;\KTI-CH..\L\NA ;\-IUDR,\ cu PRAi'lA ""'..\:\-1.-\

.
I chlllc:t tic CXCCUIIC
se re"l17.eaza Ii1 UADRASt\NA (po::lura care dinamizeaz.i energiilc APANA. care put. fi wnlrol,,[c
MULADHARA):., ..
. ... ..'
prin

_;. ~€i3J.!li1e~lz.l~-J expiralii de \'el1liTaiie.cu a'plccan~In lal~i: , i'

i~~Ai~:l:~i~'i..~~1"-.~...::&7:~.. ~.. .~~.


Ii. ' . " "
in lim'pul I"('tlllilicipc plin li)caliz;im cncrl.!i01in zona vczicii urinarc Ccai-cIrcbuic s;\ lie :mlicicllt ue 1~li(1), :>.lI:nll:,
\."untinuuC\jiilwt:lta slant:tcrului urinar. Con stienti7.,im procesul de O1morsare~i ampliticarc a fenomenului de
a sccrc(ici urinare in cncrgic {l1 aloralii tocaliz,itii cl1cr!!iciprmlll-ic:e la acesl niveO cate puatc Ii
transl11l1t01lic
I, Hli tundamenla \ eslc I:;i II1Il1tdealll101,\1:010 unde
sublimat.\ ('lIltcliur sau t:hia~atul)cD i!1e!ajcl~ sllpcri!Jar.eitlc tiinlcC Sim im encrgia ascensiominu liber ~i lInn.in :
I) aClll11ulam acolo unde donm sa ,)blll1cm eteele. Pnnel 11('
II
'I ~'I)nl:cntr:il11melllaL 011:010
va Ii direc ionat;i eIlCI"'IiI. ut lit I1l11pUrclcnllCI pe r In pUlcm lace " .. I IUD!
II
.. lbl';i nU plllelll con~lIenliza
ill linal expir.im pc Qtmi;
lenol11enll
inlre uou.i excclilii .:un~lienliz:im
e Iransmlllare.
,

in <:onlinuare sublimarca cl1crl.!iilor.


Se realizeaz;,la sqr~lIul ~~Jin(ei d~ IIATII/\- YOpA (imp.rcun,) eu celc!allc lehl1ic:ide pnlllCl,l'CllI/a)sau oridnu durin:
Iral1smUI;lInpOlel1llallilunnar (Jaca au Irccut Joua ore Jc la ultima masa). ,

.1:. '->

. f':-

....

.,

..

'.
:';.k.., ,., ...

f"

~. t;;'
SUR YA lJ/1W)ANA I'R/IJV/1YAMA

SUR YA BII/:.JJANA cstc un procedcu de PRANA YAMA fundamcntal, care ul"llHire;ae s,l d inemizL'zl.:asp_
solar (cnergia IIA, YANG) al fiinlei, care la majoritatea liinlelor cste carcnlat.
inlelcPlii yngini cuno~teau, a~acum suslinc ~i tradilia tauist,i, Il\ptul c:l atlcscori cncrgia solar;1 sau }:.1.\'(j
mai redus,1.Tradilia )'ogillamilenan1arcin aceast;ldirec{ieun proccdcudePRANAYAMA fundamental.cllno,CUi
!
~ '.
"
numcle de SURYA /JifEDANA.
intr-o traducere ronulncasd, SURYA inseal11l1<i soare, BI/EDANA iI,sL'a
j strapullgerc. cuvinte, acest procedeu de PRANA YAMA, extrem de simplu, dar cxtraordinar
Cu aile de cliL'.
urmare~te tocmai sa ne 1~1ca sa intram intr-o rezonanla directa eu energia solara (YANG), prin dinamizarca calla I
~pecilic (NADl) de consonanl;l $i asimilare a accste energii subtile: PlNGALA NADI. ,

in liinla exi~':':ccIe doua NADI-uri polare [undamentale: IDA NADI- eanalullunar ~iPINGALA NADI, call
solar. NADI-UL fundamental al fiinlci este SI1USI1UMNA.
SURYA BIfEDANA urm:fre~te s:l ne puna in rezonanl:i eu encrgia solara prin intenncdiul unci n:spi'
realizata prepondcIlCcnt pc nara drcapt,i. Accast<1 tehnicii implid ca in mOl11entulinspiraliei s:l prclll<im acrul pc I
dreapt~ $i totodata sa asimilam PRANA la nivelul canalului solar al tiinlci, PINGALA NADI ;;i astfel yom contr'
direct, prill PRANAYAMA, la 0 armonizarc $i echilibrare a energiilor Hiuntrice ale fiinlei.
!
i- Acest procedeu de respiralie pc nam dreapta, in tehnicile de lfATlfA YOGA, este unic; nu exista un poree.
care sa implice inspiralia pe nara stanga (deoareec majoritatea oamcllilor au un exees de energie YIN).
t Tchnic:i de cxccutic .
r,,-, - 2-3 ,expiralii profullde de ventilatie
I
.
~ (eVentual) 2-3 rcspiratii yogine conJplete (de voir;:),pcntru a Ii prcg:iti\i Se1cxecutill11 SURY A lJIlEJ)..1.\A.
- Se exeeup in SUKHASANA (+), VAJRASANA sau cel mai hine in PADMASAlvil (+)
- expiralie lenta eu cobonire (pe gura)
- rame1ncm apoi ill retenlic pc vicCde voie
. - sc' nstupa nara stanga eu degctul marc de la mc1nastanga
!
t.. - inspiram (sineronizand cu ridicarea) lent, pro[und, coreet, llumai pc nara dreapla
- rctei1\ia pl' ,,1in (in limita posibilitalilor)
,..
- ex'pimlie kUlii cu cobonire
- ec\tcva respiralii de voie (pe ambde nari) cu con~tientizarca clectclor
Con~ticlltizarc . .
La nlspirarie pc nam dreaptii, in timpul rctcntici pc plill ~i in timpul respiraliilor de voic dintrc cdc ~ ex::c!......
trebuie sa tim cat mai con~tiei1li ~i sa pcreepem asimilarea energiilor YANG ~i abundcnla de pnergie s0Iilr~.!IJ
YANG, +); care nc da 0 stare specifici1 '(iiu..dam amanunte despre Ca' ea sa v,l desehideli ;,i sa expcrimenlali siQg~:ri
Dup:1'I0-15 execulii, yom sill1liiin ninla 0 stare plcnara de polarizare, dearmononic, de forra. .
Numarul deexecufii' .
incepcm eu 10-15 executiipc zi $i ere~tell1,eu 2-3 pe siiptall1am1.
Ne oprim la ace! numar de exe,:u{iic
simtim di 'ne eonfcr:l 0 stare plenarii de polarizare a cncrgiilC?rhiuntrice, eare se traduce prin amplitiearca unei tl"
-,. "in loria" (Sentiment de [orla, de putere, datorat accstei polarizari a cnergiilor YANG pe care Ie asimihim cu en::r!!
YIN care exista deja in mnla).' -
Ne ~prilUJa.acel numar de cxccutii care ne permite 5,1mcntinem acca stare de [oqa pc intreaga peri0~d:\ a \I
zite, atat ~imp eat suntem aetivi. Acest numar optim de rcspiralii de tip SURYA BHEDANA PRA.\il.'t:.1.'
compcnseaza in ulliversullaulltric nevoia de energie solara. ...
Maia1cs pentru eci care mai au dezechilibre YIN-YANG, datorWifl\ptuJuidi nu lucreaza sau au 0 alimt'i1I:,
neeorespUDzatoar~,
::URYABllEDANAtrebuicintrodusain practieazilnicii.SURYA BIl/:.JJANAeste ulla dintrc c
mai puternicetehnicide PRANAYAMApentruechilibrareapolara a ellcrgiilorin mnla.
.' - EfcdcIc tchriicii
L.",.:..
Su~t iilgeneral efcctele datoarate amplifidlrii energiilor solare (vezi cele 12 tcoreme ale principiului unic,1
ariul I). '.. ' , , ,
_ ' In p1~n subtil, aetivarea lui PINGALA NADI (aeest NADI se ana in part~a drcapta a coloanei. la 10-12 em, u:
din MULADHARACAKRApana in A./NA CAKRA). . ,

Obs:IDA $i PINGALA nu sc inco"Jiiccsc,trcc:lnd pc rand dintr-o parte in cealalta (ca ill descncle simbolkc).
. se menlin de aeeea$i parte a coloanei: IDA in stanga $i PINGALA in drcapla dcscnclc din ncupunerur:l SI -
sugcstive in uces, SC~IS),
.
'

Importalit: .~a nu se faca l~xeese,ea sa nu trcccm in extrema cccliaitii(excl's YANG), Dc a~el-a, fic\:;

~
\ ..:
ircbuie sa fie atcltt aunei c:1n~ pmctidi, crcsc.ii1d gradat IHllI1iirulde cXl-culii';;i cOII;,tielltiz.iilllst:1rca ~c I~\I
*nnon'ioasa, p.c.,~a_re SURYA lJIIED(INA 0 gCl1erc(\7.a ~"icare sCl}lcnlin~ illtrcaga l.i (Lied nu tr~buie Hieutnici 1'1
pu(ii'~~l1icip~t.11Juli),.Calld se c?,{agcr£aze'",
apar stad de agilalie. ncJini~tc,lIe~ozitate. '." .. '.
'.\;i~. ,.,c:';r; l'! ,,,' ,;:~~ .'. '\t" " . .' ~
";I!,:illa 2 SCRt:.. B/lEDA;\~.' j'RANA):.,MA
.
.
,t
I Din J.~spunsul'ilcla jnlrchiid
- Energia POZiliv,\(YANG) poatc Ii dirijat<\100:al,specific, acoll} untie aveln carente: de cnergi~ YANG. i ','f,
sa ohlincm cfecle rapide:
-Ia ilivdul unci CAKRA (din primclc ;;asc,in SAflASRARA lransccnderca polariliqii) -
- la nivclull:."..: organ afcclal de 0 boalii care se daloareazi'iunui exccsYIN.
-Nam dreapl;l cSICierminalia cxlcrioanla lui PINGAI.ANADI ~i inspinind pe nara dn:apl,l se dimlllizc;'
atllOmatPINGALA. .

in dc~ende in care IDA ~i PIN(/ALA sunl "inra~urale" se urmiirC~ll:de fllpl sa se sugereze polaritatca ..:cI\1I
cnergii (+. -), c1eintcmctioncaza pcntru a gcnera un c:imp de forlii pc anumite puncte care coincid cu CAKRA-::LI;'.
. Vom con~ticntiza PINGALA ea un lub encrgelic in drcapta eoloanei, legal de toate CAKRA-ELE. [':\c,i ,
dirijam energia inlr-un loc anume, tehnica va compcnsa in timp toale dezechilibrele. (Ca alunci c:'1nd,,;'irsam "p.i I
-
masa ~i ca umple tacHegaurelclc sau putem sa umplem noi mai int:ii 0 gaura mare).
.
Conform principiului di encrgia PRANA-ica se supune controlului menIal, estc eticicnt sa focalizam alen!
acolo undc.dorim sa avcm efecte (nu ne complidim cu traseul energiei, culori, etc.)
·
. Este imporlant sa con$tientizam faplul di excesul nostru anlerior de YIN se polarizeaza eu cncrgia YA1\";
acumulata pi.inSURYA Bl/EDANA, ceca ce crceaza un efecl de germl "balcrie de Lor{a".
Dacaavcm foarle mull YIN, vom aducc faarlemult YANG- palla lie sim(im in foq.l. Scntimcnlul de "p'.cap!
de cnergie" se daloreazii eehilibr:ului polar. De exemplu, beeul n-ar putca sa mcarga dac:l ccimpul polar (c.'l<:rg.
clcctrica) ar ti dczechilibrat.
. .

Dalor,ita aces lei echilibrari polare, SURrA BlfEDANA elimina starile de genul: incqic, lipsa de puter.
somnolenla,datoral'. .::.crgiilor YIN in exccs. . .

- Acesl cxec~ c.:areinainte ue fiiceaproblcme va trece in avantajul noslru (foarte mull Y/N + foartc mull YAX,

.
= foarte 111are LOr{a).
Eficicnla lui SURrA BHEDANA crc~te mull mai mull in i:azul eclor la care NADI-UR/LE spccificc sU.HUt'.
purilicate. De acee:i,"tiinta trebuie sa lic pregalita (de aeeea se preda dupa atata limp). Alire!. la fel cum face toal:
mull hinc. poate sa Htca .~i foarte mull ['"dU fiintelor care nu sunt prcgatite sa fhea fala aeest0r energii solan: fl)an
mari. Ficdre i~iva gasi propriul punet de echilibru (la fel cum 0 balanlii sc eehi1ibrcazaad:iugand gratlat greUI;t!i).
· Obligatoriu sa sc fc1di inainte ditc\'a ASANA-e, Ichnici de PRANAYAMA ;;i expira{iile de ventilatie, dl'J,m.,

.
lehnica cste foarte puternica. .

Dadi ilara dreapta este infundatii, existii ccHcvamelode foartc simple de a 0 dcslll11da:
- ne a~czam pe pm1ea opusa (stanga) inlin;;ila sol, sprijinind capul cu bratul Slang.
- sc prescaza axila st:inga .s11sP.atj\f.l\~
unui scaun (la aceasla folosea bastonul yoginilor. can~ se pocHevcdca i
-
dcscnclc lradilionalc) evenlual punem un pwsop ca sa nu ne taie ne Iiisameu toata grelltaica - stam c,ileva minut~.

I. .
(La cei Laarte YIN poate aparea frcevent astuparea n;'h'iidrepte)
Pcnlru unii e mai simplu satina OSflAWA (pentru di de filpt allinci nu fae nimic)
· Pcnt.11Icei mai impuri sau care nu au fost consecvenli in practica telmicilor de PRAi\~.lYAMA - se va prcl"cd
:3
,
I

'1 dc 10-11minutede respiraliecomplela.Este foarlebillCsa se lintiOshawa~ipost (eel mai eficicnt).


Alte tchniCi p~..~iicatoare: LA rA, orice mcditatie, SHAMBHA VI MUDRA, orice tdmic,l dc eonccntrarc, d
I
cxcmplu TRATAKA, respiratia yogina completa.
I ··
Nu se face pc nam st:iuga (de genul: lasa, ca dadi am nara dreapta infllndata, fitc de 14 ori pe ilara stiinga).
.Larcvelarei\ Y.~cliloranterioarc, este nccesa['"d~i 0 reccplivitatc buna dar §i un control perfect al enclgiilC'f ~
proccsclor (de accea se f.1cede f.1ptacolo SURrA BlfEDANA). ...
I
Se poate face, de exemplu JALANDflARA, combirlat eu SURYA BHEDANA - pentru acti\'arca h-
,.-;
, VISlfUDDflA, aspectul +.
i!

...

-
I
I~
co'. . ,11.'" '
'. ..
.,
,,-. ~,'
"'~,
:t~(...
...N.. .~...:.. .,.~'-7£-.~~.','~
"" ,~>~,'c.>::':>?:'.;
;'-{..:-,~ f ~~ ',:;h; ,;?..... : ,..1 ~~. .
..~ ';':~~ .'. ~ ~'
SURY:\ OIiEDA KUMIJII:\KA

SURrA = ~oarc::I3HEDA = str:ipungere: KUMI.lIiAKA=1e:I~n!ic:.''Te:hnica de: slrapunge:rc::, "S"arclui" prin rdcnlia sullullii sub:II"

A.:est prOt:edeu estc in gcne:r:,llinut senct in tcxtele )'oghinc:. fiim' e.xpus doar in II:XIUI"/I",11IIrog" Prlllli,,;};,,". 1:, e.,!e ':~'II,".!"',II
I in aee:st te:\O e;J liind " lorma exlre:1IIde a\'ans:u:j .Ie relinere: a sullurilor SUblilc, deci de: e,-'nlrol Ia ni\'elul aec:s!"ra ~i .lin a.:c:,. ur:d.. .!...
\'c:dere. $L'RYA I3IIED.'\ KUMI3IiAKA e:Sleun e.~crciliu foalle:spc:cial care: \'izcaza t/c:zill:;Je:ncrgici lund:unenlale in liinl:i, KL':--D..\Lr ,i.
Posrura in c:lrc sc: re;Jlizcaz;i e:sle:PAD:-'IASANA (+) sau VAJRAS,\NA sau. ecl lIIai bine:. SIDDHASANA.

.
...
Tehnlc:1 ~ullc
;!-3 e:<pmlliipro/unde.'de: venlil:,!ie:
Expir;illl prolund pe gura. cu cob".-arc::
Ram:inc:m In retenl;e pe vid. de voie. tara a 101ta:
Inspiram pe nara dre3pt:j «(\rCt11~nd~relltIOlaeic si clavicular! . N~r~ sl5n;;a c:stc:aCl1pc:r!t;\.
cu droge'wl~l1ared~ la. ,mina Slan¥.i S;JUJe::,':ul
ine/:lr de la m:ina drcapla. Sc: c0I1~IIe:nllzc3z:iprc:luarc-.lp/"t/l/(/-elpozll/ve pnn nara drcapl3, IIIplan sublil. Insplral/a eSle lenl;l, srn.:r"m;".I:.i
cu ridicarea. .
. Imcdiat dupa inspirarca acrului ~i asimilarca sunurilor sublile prin nara drcapla. in limpul rC:lenlic:ipc:plin, se realizcaza:
JALANDHARA BANDHA
in timpul rcte:n!iei pc plin (cam la jumiilalea acestei pe:rioade) ne sprijinirn eu rn:ina slanga pc: genunchiul st5ny (cu mana Jre:::.t.i
menlinem JALANDHARA BANDHA) $i rc:ali7.:irnsimult:1OI)DDHIYANA BANDHA (atiit dt este p"sibil in retenlia pe plin) ~i ~IL:I.A
BANDHA. .
Cele: doua dUI"3tetreb;.:. ...: fie:aproximativ eg;rle! Dc:aseme:nea. nu Irebuie sa fO/t3m rele:nriape plin.
Prin acest proeedeu se rcalizeaza " ;m::renarc a cnc:rgid KUNDALINI ~i asccnsiunea energid prin SUSHU:-'.INA NADI. Tot,.JJ!;i _~
dinamizeaz5 posibilitalca de control a energiilor dc:clan~ale dalorita din2rniz5rii prcponderc:nte it aspe:ctului solar al liinlei (cncr:!I;:.,; c
deos.ebila a lui PINGALA NADI plin intermediur sutlului solar SURYA PRANA care este asimilal). -
In lin:lr relaxalll UDDH IYANA. MULA $i Jr\LANDHARA BANDHA.
Acoperim nara dreapi:i eu degetlilmare almainii drcpte $i expiram lent. cu cobor:ire, pc nara st:ill!!:i.
Respiram de voie de 4-5 ori ~i :lpui re/uiim exeeuria.
Nnll1:irnr de cxcc::nrii . .
Intr , pnma faz:iIchi:!r d;ld sc exccul£llunide zile la r:indzilnic).!,stc intcrzis s:i se c:l:ec::ule
mal mult de:; e.,<cC::lltii
D"li.
"--" Este ile :!semenea indic:!ts;i nu se 101'le1.e
IIInid un mud(in special relcnlla sullulul pc phnl. Este imp"rt;lnt ca :Jcestcxe:n::::u~.I-c:
-
realizeze la amiaza S:lUdilllineara (celm:Ji bine: 'I! orele de m:JximYANG: I:!-I.J). dc:oarecegenere:Jza" cncrgizare loal1e de:,-',c:ou;i.;.
realizata se:!ra. ne-.Jr putea illlpiedic:1 sa donnim. In spec:ial penlru cci eu carenle de energie Y,-\;>\G. este 10al1e uti I sa lie rr;:.:::.:.':.i
perseverent ~i chiar in intervalul de timp indicat (12-r4). (Obs: ore/e 12-14 dupa or:J normal:i. nu dupa ora de v:!r;i).
Consticntlzarc: .
!n tilllpul illspirallci: prelu:lre:J J1I"tIlW-eipozitive'.
In timpul retcnrlci pc pHil:
c:1~etele reali">:;iriilui JA.L.-\~DHARA !3ANDHA: dinamizarea aspectelur superioare: bliJt:arc:aenef'.,!iil"r in zon3 capllilli.
e:tcctele re;rli7.:irii lui MULA ~i UDDHIY ANA IJANDHA: MUL-\ BANDHA hl"eheaz:i cnergia. nel:isand-" s;i :iC J~,.:.:r.:~ .!
tre7.C$tee:ner-.:i:JKUNDALlNI: UDDHIYANA BANDHA realizeaz:i :mtren:Jrea in sus IIene:r!!iciKU~DALI~I.'
intrc dou:i cxeculii ~I in final: cfeetul principal eSle subliinarea energiilor APANA in ~nergii de tip PRA:..z,'\. Se cun~tlent:z~;:7a .::
asemcnea:'
purilicarea lui SUSHUMNA NADr (aspcclul ccnlral. RAJAS) ~i energizare::! acestui can:!1care rine de cner:!ia YA~G ,-I. .:c:e.1.'~
lace:r~sibillln mult mai bun conlrol;tI ("nergii!orin liinla ~ichiaral rui KUNDALI:-!I:
treZi,.e3 cner!!iei KUNDALlNI:
-
st:Jre de inca: ~,:" :ntai la ni\'elullC:lci ~i apoi in tot colFul:
dinamism,.solaritate. vitalilate.control: .
din:llniZ:Jrea lui PINGALA NADI.
~. ., . ':. .
. . .(ji/~'/"(/i/(itlStllllhilli arata c:i SCRYA BHED.-\. I).U~II3HAK.-\ dislruge rapid ~i in mod elicienl degenerescenlit ~i pennite .:ii:.lf ~.I -t'
mlr.Jn~.mm";lI1ca, ,,' ','
· Treze~ter.JpidKU:-:DALINI~i:lIlIl1lilicauluilOrde lIIuhloculsubtil al corpului. Acest roc nu este altce\'a dedt r('spiralia ce!::Z;Jrj..:;::::
se lII:mi/c:st:iprinlr-o sen;:alie de c:i/dura :Jccentuatii.rcs!mlilamai int:ii la nivelul ubrajilor ~i apoi in 1"1corf'ul. De aSClllenea.ae:;:,:.:
Ilcti\';lre ;Ire ca cI~ct ~i Q dinallli7.area focului digestiv. In speci:llpentru'persoane/e care au e.,<eesepomJer.Jle3Cest exerCI!1tI~.:c: i~'.I::::
elkicnt pentru a cli!J1illaaeeste :lcullluliiriinutile ~ipenibilede gr:isill1e.
'-<. Prin acest procedeu energia subtila launtrid cste focalizat:iintens la nive/ul'ui SUSHUMNAIlIIai :sle:saspectlll emisi\' al .!':C::ii::.:
SUSIiUMNA NADI coniine de iapt 3 canale care sunt"imbuC3le"unulintr-ahul:
un canal cen!ral. asimilat cu aspeetul SA TTVA:
un aspect media sau mijlociu.care esteasilllilateu ener~iaRAJAS:
c:Jnalulasimilat cu eneryia de tip TAMAS.
Ace.~tctrei aspec-Ie:lIe energid dinalllizeaza;
. aspcctul rccepti\'. cand se dinalllizeaz~TAMAS:
. ;Ispectulde emisie'~i control. dnd se dillitlllizeaza~\J.<\S:
aspect"ulde transccndere ~ielibe:rare.dnd se dinallliz~z;iaspeclulSATTVA (canalulcenlral). ' .....
Esoteric ~'urbind: SURYA BHEOA KUMBHt\KA Irezc~tein special aspeetul energid R/\JAS canalulmi,l'''ciu al lui SlJSHL'~I~:. -
NADt 010 acest punt;:t de vedere, este 0 modalilale foartc eficienta de a obline un conirolllliirit asupra mnlci. ~i aces_texerciriu cSle e.xt:e::'
de: impol1ant. mai ales pcntru aceia care p~ezinta anumite fmumene mediumice $i si:iri de rccepti\'itate stranie.. care :ldeseori .unt In.!I
puterriice dccat d. c~i:lr hautice ~i cun!roli:aza liinla. iia loe sa fie controlale. Prin aceasta fonmi de pnlll'l)"'lntt. :lVe:m J'Osibilit;!tea de ."
stap;ini acestemanifestari. Acti\'are-.J \,';In:Jluluimedian.1I lui SUSHUMNA NADI faciliteaz:i aceast3 fonn:i de control.
'.. . Aceasta fonn:i dt . .' '1(;...,,11I11 consti.tuie un lunic gener.lI excelent pentru intreaga liinl:i ~i mai :lIes pentru eorpul fizic. int:ire~t:
vitalit3tea. ail'iplifidi tonu.~ul psihic, . . . .' .'
ObSe(\i3Iie: 5e indica sa nu lie niciodala realizal:i Jupa um;rsa copioasa, nid ehiar la 2 ore (sunt nCCesare minimum 3 ore de la aCea lIIas:ii.'
. In India yoghinii realizeaz:i curent acest e:<erciliu. care este foarte apredat. Adese( ei re.lIiZe3Z:i retenlia pana dr:d ap:Jlc
lr.mspirali3la nivelul p3rului ~i chiar a unghiilor (cnergia angrenala ~te colosal:i). Totu$i e indicat sa nu se e:<agercze sub nici " forma.
p~ntl\l c:i pe \..':itde puternice sunt dcctde (mai :ales pc:ntru cd care lIIai au problcllle psihice), pc al:it este de periculos sa fO'1all1lapJr elcct::
tie "scultcircuitarc:'). Tulburarilc care pot apare in cazul exagcrarilor. I3r:i sa existe'o.pregalire adec\'at:i. sunt foal1e gr~ve, chiar t';lIalizl~.
D~i nid"d;u:i s;i NU SE FACA MAl MULT DE 5 EXECUTII.IAR RETENTIA SA SE Ft\C'\ MODERAT. Doar peste 11n:lI1.un an~:
jum:1l:Jre Se mai poate cr:$te cu 0 execulie. . .' . .
. '. SE EXECUTA DOAR IN CADRULSEDINTEIDE HATHA-YOGA.DupA \E'IN PREALAOILAM REALlZ.-\T
INC.-\lZIREA PLUS 'CEL PUTIN 311MINUTE DE ASANA-E, IAR LA SFARSIT SE FACE INTOTDEAUNA RELAXARE. "cntlu "
CJtet:U(ie.Ii>:i11e
buna:va, fi pret:edat:itle'SURYA OI-fEDAt>lA. .
..... -,

~~.~ . .....
J;
~ ~!f!. J.!.~:1

~~;L;::';;/..~} rt:~~/
OLi .vIIJDR.-h:
L,'I:II': inlroJUl:llv:i

OLi \ICDR..\-d.: SUI1II.:hnl.:ik. "Ul1d:lII1Cn~ah: d.: 1I:lI1SIIIUla'I':


" "lhllll1.II': a ro.l.:nllalulul ,.:xu,iI.l:rC:lI"'. dl ~i :I .:eI"",,II': p"l.:n\l:llil,i(1 .,k Ii,. :.'
I1UIII':,,':SH.-\KTI .\IL'DR.-\-.:. ~lllllldlllll:l dcosd)l( J.: 1'1I1.:mll:':cal': cOlllbll1aslIl1ullan anlllllHC p"srun .:orpor:".:. f3ANDHA-ull 'I .;111,11 \ I :.;
Ullllar.:s.: sa J;.:n.:n:7..::n riintj.illlpulsul n':I:':s~II'mlnslllularll p~l.:nl~.lIulllll:rc:lIOrin .:nen;I':~' dll;!r IIr~ar.:a.aceslci c:.ncrgl}in ':1~jch:'sIlI','n".II' .1..
Er.: SlInl in !!.:ncral lII.:nllOulc s,'(;rcl':. .:upnnJ 111:11
(unJ:lI1I':I1I:lI.:.
-
lIIuflc lazc 1I':I::lr.: sunt Ir':l all .\'IUDRr\-c ~. IIccarc ~rc 2 laze JISIIOI:!C.ill 1.)1.:
.
.-\.:eol': Ichmci s.: :ldn ''''-;! .in lIIod .:g:I.1:I[:ilcelor C:1rcrcali7.ca7..i:lb.slrn~l1la..dl ~i .:elor ~:1rclII~rg pc /inta .:on[lOcntci. Mai aks pe/llru ":':1"::11 " ,..
,lbsllnCI1I:J.i:1.:slInll1lodall!:lI' ':.x[l":Ioldlna..dc \':"olOa~c. pcn[ru 1::1lal:llHcaZ:J0 abslln.:nI:I aCII\':I.. '
r
In r3zdc slipcn"arc J.: rcalizarc. OLi ~IUDRA-d.: I:lCI:U ~lIIl1ljdllar !ranSl1IlIl:ln:aInl':::I~/a :I pOlcntlalului sc:wal. :H:it la (cllleic "::;1~I 1.1 ...
'::lZUII;:IIICII.so:poal~ a~lO::csusp.:nd:lr~a '.i!dllhll IIICnSI!'lIaI!, pen"aJa rn carc s.: r~ahzc:lza ICS[e vorba de>prc 0 suspendarc .:an: nu ..I" nl..: .::1
.:1;:C[esC':lInJ:lr.:. 11I:llaOI\'.:I.pllllp"lr!\':I. IlInla carc reahze:lza IransmUIJrea rnlq:rala a pOlcnllalulul scsual (chla.. l1Ienslrual! in .:nCr!!I,'. r,'slI" .; .
dc .:Iecrc benc:ri.:e riz!cc. osihll:c ~I ciliaI' menlak. p.cI:are Ie cun~lIenllzcaz:i pknar. ..
Dc :ls':l1Ie:n'::1.all MUDRA~d.e s,un~cXlrem de u!llc p.:nr.11Iim.~un:il:illreaconlincnlci ria I:ci C:lrc lIIa~:lu prC!bkll~c): nlci/il~:lz:i IranSIllUI:lrC:ll'l'
.:rearor .:hlar ~i in cursul uncI luzlum allloroas~ .~Iobl~nulcse IlInla cu an~rcnarca prucesdor de sub I1111:11 e 10 era;cJe supcnoare :II.: naull Ii UIlI;!
d li.:c:!,.edintre de (all MUDRA-c) opcrc:lza 10ilces~scns. . .
Un .:lclllcnt'lIlIpoltant: penll1J prima dal.:i .in India..III:u ales in asfllam~ullu, SWAMI G/TANANDA s-au realizat chiar veriric:iri in l:lb"'~If"" i.::'
c:rcl:[ul pc drc :II:CSt~au. MUDRA-de II g.ene:re:lz:!~I s-a cUIISlala.I., ~nnlre all~lc:.
r '. . '"
"T e:Slde dimcc re:lI.lz~le 10 labu.raror :111al':llal u r~duce.re rcmal~olla :I Olen/lalulul spcrm:ltlc. ulll1:1I1d,:I.proape1I~c:dlatpr:lCIICIia~1 \/L'DR ,...
<:azui unU! b.ilb:ll S:1I1all.1S.
..
nUll1:1rulspenllilluzulzIJ".. c:pcul:lll /11IlInpu unul :11:1sc.xual pU:lle dcp:l~1 .()O de I1lIlruallc. /(.n de: IIIIII"""c SUII ".
eenlru a Ii ,:ollsidcral in mud nurlllal vlrif. pc:nll1J:I lace ~u pUllnl:i proereall:l. Sub /On dc miliu:lnc cu~sidcr:i1l1 .::i sc redul:c loaltc 1l1U11 I'u :;.
.

ICl:und:irii in cazul :lcuoladi sexu:lle. Teslc/c pc volunlan .:are :lU c:xccUlalaccsle OLi .vIUDRA-.: :lra[a un aspect cu 101U1.::tlraurdill:lr. III .,"
num:irul de spcllllalo~uizi constalat in .unna rcaliz:irii all i\.IUDR':\-c:!0r c;s~ec~!ar.dc.3p.n!!I!. ~ulla .\'!Ia/:i '::lre n:zu!l:i in u!1I1.qJraetk:il il OLi ;: .
dol' Jrat:i in lI1ud C:\'I~ent d au lue le!,omc:ne ~e lransmUlallC ~Iologlc:l !fI IlIn(a ~I IOsasl dlspanlla spennatuzolztlor din IIchldul "p,'rlll:UI. ;.:
c\'ident:i un proces ulullor. care C:SI~aSltel ~ ~!,n"nnare a.ae~slor lenulllenc:.. . .
PI":ICII'::I:lceSIOrall ~IUDR.-\-e: e:hb.:re:lza IlInla de Icnslumlc scxuale, de 1I1ISII":ll'l ~I sun I c:xrraurdlnar oc valoroase. lIIal ales p.:nrru b:iIh:l/li IIn.:::
penlru lemcllc rine:re. deuarccc in aCCSlec:l7.uripo[enlialul sexual (stc .to:llte lIIare si in unlla re:lli7.:ini all ~'IUDRr\-dor rezuh:i 0 .:n':I!!ICUI',;-.
aluel este nSlpil:i pn:1Ir-,J actlvltate seicual:i dezordonal:i. sau .:hia.. pnn polu/li nOClulT1eori pnnlr-un c:c/u toalte :lbundenl. in cazlll !e1ll':1:
potcnual se.xualloalte lII:lrc.
Mai mull \t.:.dl :l1:i1.~-:I .:cnslarar. c:i i!1 cazy' yoghinilor ca...~1'1":II:[ic.:i c_t!c?n~ec\'enl:i OLI MUpR.:\-dc. il} jUI1JI.I~inl~i lor :lpare. un .::illlp
c~ll':Iordinar de pUICp1::care punc 10cVldenla.c:rcsle!'c~cncrglcl a;~s In IlInla: IIncrelca es[~ rn~n!1I1u[asau.chlar reeap~I~la da~:i S-:Iplcrdur.
OLI ?-lliDRA-ele: uter.! de asemcnea u metoda yogillna pcnll1J:I reallza l:unllncnla;,1 to[od:"a ulcra." IIIcluda comraccptlva pertecl o;lfur:II;'I.in .:::
.::Jrc inc:i 1113ip'i~rd s:iIil~~la.in limpu! :lelului se.x~af..PCIlII;U .CCIcarc pr~clic:i OLI .\Il!DR.-\-d.c. de):I ace~1 porenlial plcrdut arc 1.1I:~nrilah: m.ult :
J~ spc:rmal~zolzl. d:IIOrll~ laprulul ca transm.ul~lla blolog/~a ;;c.n.c~e-JZ:l Iran~.lalarea 10 cncrgle a a~cslUl potel)iIal~ De asem~nca. 10 ~:lzul Icm.' '.
(H:lClid all MUDR.~. . ,-:I remareat o. dllnr.nu~re.cun~ItJcI~~o!laa se~rcllI!or menstrua!c. mcrgand~-s!= ch!ar. 10 uncle snuapi. p.lI1:i 1:101'-': . .
..:u:luiul mC:1sllu:ll.pc: 10_.,,,,Jde care p"! sa sc /Ounda .chlar pana la -I:-~ lun! de. zlle:.. EVIdent.. :ltunc. ca~d mtr-un cuplu manta I e."I': [01U~1.' ,
:;r.l\'ldiI3tc:1. p~-:I':UC3OLI M.UD~~\-dur CSI,: suspend:lla pC,:,II1JI.J:lnUllllla perl~ad:l de limp .dupa pl'll!lul cl~lu mcnslrual car~ apare. [':111':1:1V:l :. ..
procrc.::ze: la lei slau lucrunle;;1 111'::lzul barbalu/ul). In OICI un .:a7. OLI ~IUQR.-\-de nu gcnercaza un I~nomeo de stenhlale .penllu 111<11:11:; .
sUlk:'::1! <:3oi":l.:ticasa ric:susoe:ndat:i: dup:i lecundare. pcnlru rell1CICcSle IOlel7.ls:iP1":1CUC3
DCpcnuada !:r:lvldil:i/lit .
- Pr.lCIIC:l
all ~IUDR.-\-e:lor.ili1Clid
0 anumll:imaicsmc;;icst.:un ".:urular":IIantrenam.:ntului
de p:in"':i
acum- n'usunt toarte usoarc. IIII.:ie:..:...
In:11sp~i:l[,: ca dilicul::ite:oar sunl cxtl':lordinardeclidcnle. Cci .:arese Inai conr'runt:icu polutliiciclu abund.:nt. VOl'rem:!rca.:ti.:lcnla'''I' .:.x.:.::"
In inrrcag:llradilic:)'o;;hin:iNU exist:i rehnici l11aipUI.:rnicede 1I~lOsmulalic
dedr all :VIUDRA-dcIca criclenl:i $i rapidirare>.
R5..'iolmsuriI:i inlreb:iri:
I r.:Insmut:llla se produce il'l limpul cxecutiei. dar ;;encreaz:i 1.1impulsionare i:1 liinl:i care va face ca procesul. sa conl(nue (inll'-ull rillll III:::
.:hiar ~I in rC~lul timpulu.. In rimpul aClUlulamoros. da[OI:I.I:ic.'tper!.:nlel pe .ca.rcu avem oin praClica IOdividual:i in eeea ce prl\'C~h: Irans/ll
suohmar~a. tenul11cnul c:stc re:llizat cu 1.1111:11 m:lrc lIIalcslrae $1 u~urln[a In cazul .:unllnCn(el :lmuroilse:. Importanl e nu nlllll:1I p'l'~;.
transll1utJre. .:i ~i laplul c::i'cne.rgza e: urea[~ dircet in ct:l.'c}e~upe:rioa/~e..Ya~'ll ML'DRA ope!'eaz:i ~ona! $i ~oi u!dm prin cunccntr:trc 0:':'; .
I::!zul au MUDRA-dol'. c.~ISlauncI.: tehnrci care se ilphea sunullan ~I lac sa urce encn.:1:1ciliaI' daca nUl ullam sa ne conccntrjm. Ericrcl:I;:
3SCme:1e3mull mal marc dedI in ,COtzulluiIJQDHIY ANA BANDHA sau NAULI KRIY.-\. De al[tel. all :VIUDRA-c1c:cumolO:i UDDHi'
sau .:h!ar NAULI. sau chi~l~SHIR~HASANA':D'lc~ nid.:u OLI :VIUDRA-dc nu reus1rl:.nu c:cisl:i nllnic $i nil!1eni car: sa va ajule: ,.i. 'UO;III':'.
!'olentlalulsexual c:cond'llonat dm naslere = nlll11arulde spennaluzolZllovulc: pe care 11poate produce un barbauo [emele in lIml1l1lview: .
leonina -.:anti[ale3". survine andropaUZal/l1enoDauza cu 10alCdramele sa/c. . . .
CJl}tU:lI(:Ide e:ner!!i.:C3re:re7.UII:idin Ir:lnSmU[:.reaunui cm' do:spcrm:i pennne unui b:irb:lC.de e:.xcmolu. s:i lie viril rill10de ]0 d.: 7.lic:de.: .,
,I. In lot aCI-'Strimp. [esticulclc nu \'ur mai a\'c:l n~v~ie:s:i s~cre[e :llli .~pe'~n:lIOzuIZI.pcnrru d .VCZICUJc/~
:11soc:nn.III.1Z0IZllor
sell!i,:,:,lc sun I plin.: pru.:.:sul
se reduce Inu se pOillespune ca CIsunt' conSUll1al1pnn rransmutare. C:lSIIl1 c:lzul e)aculal'll).
J.:-: -
oq ;'I,t;DR.~-clo: pun ~n.evidcnla lenoll1~n~1c~Ichimi~e II1rcrauare.Alehill1i~rri au unmint inluto.:auna sa Iransl.nute difcru.: SUO,I.II1!':c~:o::
\',,:.:mnll pun 111eVldenla lenull1enele alehlllllce m proonul lor coro. ceca ce are u valuare cu mull mal mare. Desl este C:.'tlrerndc oirkti s;i 'r':
;u;:ina in auI'. (Sle cu lI1ull mai impurtant sa trans Ianni in propria iiinia vibl~liile !!rOSlcrein vibr.!lii elevalc. Un lI1are ta:lIrlc sounc:!: "E'le":;
Inu:!curos c:i un alehimist reU$C:$tcsa lranslonne arall1a in auI'. dar cSlecel mai II':I!:ielucru sa vcdcm c:i frinra umana genere:l7.j'acc'l lenumc:!
. d~ Ir.:Instonn:lre 3 aurului ener;;iei divine in ~CCS!mc[al impur. care cSle. ara!n:l. ,,~c~st fenomen 1I~;;ic in cazul omului se produce da[untj n.::!!, ...
IpC.1truc:i cel c:lre : :lenl..Qe e~emplu. cand lace dra!!OSle.nu va mal "plerde ':1\'a transmUI:lJ. --
Procescle'de IranSI.. ;e pun in evidcnla lenumenele ao: malerializare a unur ener;;li cosmice -
chiar spenna este lumina slruclUrala. .:on\:.:::-..
111:I1::ri..alizal:i
imr-o. 101:I11.j
dala. Proc.esul pe.care'yu;;hin~1 i! rcalizca,z:ies~e.e.ucl opusul - eI pu.rne;,[e de !a !natcr~e $i poale ~hiar ~:i u .trallsl;','"''
lum.lOa.Cel care p'r3CtlCaconstant a;un~e sa faca astfellOc:l( :lce:ls[a lumrna care cste pe c:lle:sa sc malenahzeze 111sUDslanla ica s:irn:II1!:i.P"!';":
sauaJ) soi.tie dinialj direct IC:1nu ilia I ajun::e sa do:~ina subslanl:i): inc:i in faza inlennedi:lr:i <:'.!cste diriiara Jill aceilluid .c:lrc C~I': De '::lk ,.:
cc:l!!ukze. in IOlllin~ in cn.:n.:ie. Din aeeSI pimc[ dc vedcre. yo!!hinul eSle ca ~i un demiun: c:lrc c:libercaza materia din aceasl:i scare:a ;;1 inlc::,'.'
tD.,si3U'!d-,J in cner:;(c; pc care 0 reimoarce ~i 0 rcaducc la Crcaior. h Divin. Aecsl lueru nillllai liinla uman:i poale s:i-I faca $i lI1aial.:" .:e:1c::r. "
CO~tlc:n11do:acest proces. ' .

Fc:neile: care au cxlirpate organele genitale!!!! Inai au potenlial scxualln-au nici 0 ~ans:i pe accasl:i calc!} csle ea ~i cum ai n.:a sa \,o,h, .. .
cm=va dar ai [aiat Iiru1. _'
-
R~nv la t!=ndipla Inult?ra de ~~!.relul~ aspcetel.e s~~uale. treb~ie ~Iiul ~:i cd care fa!=~sla nu au nici 0 experienla din punel ~e. "cUe.re .'1' '"
(chm yoghu.1).In anu}nlle:conlrem cre~tlne..candld~II'CI':IU
vcnllcall.da!=a~,-!nlnormah ~II!puncI de v~de!'csc:.~ual~nu~Iauadml~1cunu~lIl. .",
nu. ~Ie ,!.upmnarea: Ct conlroll:'1 putenllall!lul sc:.'tual.tl':lnsmul:!rea IUI~I ul}!lzare.a..ener;;I~11~lr-o ma!"'lc..a SP!I'lIuaJ~..Cand acesl Pl..llcnllal II' ::.
.C.'ust3. '"nla nu roal are: clan IIlIsllC. POlenllalul Creator es[e cel care susllne IlInla Sl II permlle sa asceosluneze caere DlvlO. '

_-\t~t clnd potenlialul sexual este tran~lI1u[at~i ridicat in MANIPURA.~lI1pliJic:i


.Rt\J/~S GUNt;\: C:ilJd esre ridic~t in.AJNr\-SAH.-\S~1
3mphllci foarte:mult S1\TTVA GUNA. In Slareabluta cste TAMAS.Mulll con/Undaabsllnen(a splrlluala eu ace:!!;r:!Inertle. Ar Inselllna.::i ,:.
. ." fCJD?c.I-'3re
.nu$i-aineep,-!I.~iala
~e:cual:i
~a~ib.arealiurispirituale~xlrao.rdin3re
leeeace nu e,a~a.), ...
Nu '!ltampl~ror toale tradl!!"e splrlt~a.re IOSISlapc cu~!rolul pOlell(lalulul se.'tuaf. EI ~uJrebule S3 lie .n~~' n.slp'.r. da~ n.'el.lasat ?cul". .-\Iuel. /"1
. . .. . .
;1~ ~!!umlle procese care duc Iii sl~n de ~enul ~bscslllor.p~ fond de f~us[r.Jresc.'t,uala. In '';Iullc ':;tzun. Jc.II/l~nle I/1ISIlCe. dau rn 1:':17.11/1Jo: "," '
..
r JDtStll;:I tse de~~an$.eazal~an~lIIulalla. dar cner;13 IIUurca ~I ~(nc!e~za.fenum.~nc roal.~e,:,ud~lc can; arala ea nu S-3 l:c3!,z.atsubI1l11:1.n:a
supcnu:lfe ale IIrnlel), t la leI. 111cazul "pslhuzclur dU/llnl$ua.clur ~ah-:lne : /IIanll. ubs~'SII.IICUI'I)..-\bsllnenla treuulc dcci sa lie nu 1111:IIa
~ubli/llar\echilibrala
: . .
in toate pl:lnurile sau dual' in planunle: supemmrc.
. ' - .
PARTEA I .
V,\JIWtl.\1UDnA
10 I:
':1 IIcll\

Cere 3 Oll Ml.:DRA-e: tSHAKTI MUDRA...:) care UnIl3I"CSC


translllUlarea (lolclliialului sc.'tual in liinl:i SUllt tchnici cXlraordinar J..: pulcm..:.:. la,:i
care Sun! structurale (Ie "rade Je cOlllplexitatc in .:Iape $i IiCl:arcoilltn: cde J all ~IUDRA...: P"':Zlnt:t ~ l:ize distinCle care implic::i 1(;I'hIllUI./I'C:lu:
$i sublullUCOICJ(!raordin~rde pUI,ernic:1a JX)rcnlialuhu se.'tu:lI. .
"
!
" ~.;:
~

~~: ::;:;);~;".:I
"t..,; ~-i~.,JIid;; .' i,
~4,~..'"'"' ';';< t. %i,;",
~ <:rk,tC.?' ,~ 'J)"
.
~.;,:~~~§~:J.!t,)~~;~:~~
.
EX':':ll(ll" .
:>c porn.:Slc dill 51-1,\V,\SAN,\ Irclax;lIcal in carc rcaliz;im 0 sClln;i rclaxarc in,lInlc de" C)(.:<:utapnJlla oad CSII:'..~;;':$ar 5ii nU;1\ 1:111
":1', ...
Icnslunc, conlraqil. a!!lIallc nx:ntal;i - sa flln pc cal pOSlbil inll-ll starc dc dcconccl:llcl . f
I\e ridldlll apollnJ/£niul $i ramancl11 CIIdb \}()"Ivcnlc.,I) ~I din 1I10ll1cniulnd,carll incepcll1 s;" II1spi';'II\1lenr ~I pn: ;"und. :i
AIUr:'1 c:ind trecem sa rcaliz.am propriu-zls \'AJROLI MuDRA. realtum 1I1~1inl:il 0 cxpna\ll: plOfunJa (CII api<:carc in fala) >1 ;l1'.1i c, F
lJDDHIYANA UANDHA.
i A$c7.all1apoi mamilr. in spale pcnlru a nu nc dczcchilibra. iar dupa accca rididll1 plcioarelc dreplc de la sol in 3$a fel indl aceSlca s:', ;11"'1:::'".
ded! c.rC$lelu! capului DCdr posibil. '. ' , , , .,.. ~. .
II
Reallzam apol JAlANDHARA BANDHA ~Idaea eSle poslbrl aduccm plcloarcle Call11alaproapc pcntru a ;Hlnge fl'Unlea eu :;cnunch",
Re3liz;i1ll apoi MULA BANDHA. conlraqia radacinii.
II
Men,inem aceasla'MUDRA rara a resplfa leSlc \'orba dc ." AJROLI MUDRA cu loale COll1poncnlele sale descrise $i anumc: L;D:)H' "..
JAlANDHARA. MUL.., BANDHA). (arasa f0113111. . . ~:
'~
~ ('('ncenlr3rea: ,
I:
Remaream In momenlul cx.:.:qiei lui VAJROLI MUDRA panea I preluarea encr;:iilor eosmiee prin ralpile picioarelol' $i adueerea lor I.. ni\'clul VI,'.'
11
sexuale, Con$tlenlizam un proec:s de aspirar~ $i an.rrcnare in sus a ener:;;ei eare apare prin Ir~nsmul~!"e;I,103SlV3a pOle.nljalului sexual. OCICI'llIl:,.;
I' L'DDHfY A!\:A BANDHA. SeSIz.1111ascen5lunea In nux eonllnuu. foarte pUlemlc 3 aceSlel enel'~11 $1,subJlln~rea el m VISHUDDH.A CH I. ,..

Ii SlInuhan. perceDem blocarea ener!!iilol' superioare prin inlennediul lui JALANDHARA BANDHA ~I aCI!\'ar<:a IUI SAHASRARA $i A.'I\:..\ CI-I ': !.:.
,/ Tr;Jnsl11ularea ili ener!!ie a pOlenllalului crealor sexual. impreuna eu MULA BANDHA fae sa fie Irewa ~I sa aseensione:ze: pana in V/SHL' :
~ CHAKRA encr!!ia KlJNDALlNI SHAKTJ. ~:
~. .
I; Ramanem in aee.asta pozilie panii ce 101corpul incepe:sa vibreze din C3Uz.aenergid urja~e care rezuh.:i alUnei. L.~
'f R e\'e:l1Irea ,","

:>e rela!,eaz.1 mai inlai. UDD!:fIY ANA BANDHA. apoi JA.LANDHARA BA~D!-IA $i ap~i MULA B~t:'IDHA. Inspiram profund $i apoi liis~"1 pr,I,;, ff.
~
la sol ~I dill poslura sland ne II1ll11de:m
la sol penlru 0 scurta relaxare de con~uenlJzare a eleelelor de mll1lmUm ::!mlnUle. . . ~~.
~ Consl1e:nlizarei! finala '
'I
";i :::'eslzam procesul oe Iransmul3lie: $i sublimare a polenlialului sexu31. care eonrinua ehiar $i dupa aeeea. alUnci cand realiz.am relaxarea de ec',.;:rc'.::. l~
'I
!f
,I
Rerna'ream reDaniz.area armoni03sa a ener!!iilor rezuhame:. in sJleeial in VISHUDDHA. .AJNA ~i SAHASRARA. Sesizatn Irezirea ener::iei K' L,\n.! '
;>1remarcam aeelele pc care: Ie-a produs o-prirea ei in VISHUDDHA. Con~lienliz.1m de asemen; pofarizarea ene:rgiilor solare $i lunarc In lJ1i:;~c~,.:;;
liinlci noasl~e ,~i r~mar.ciim proeesul de sublimare a energiilor sublile APANA in e:ner:;ii sublile: clevale PRANA. Re:sim\irn plenaI' l' stalc de c,,:
l'-.
~.
f:;
;i re::enerare $1bme Inlenor. W:
~ ~~ pre:;atim.
:-.iumarul de exeeuln
dupa ~ minule de relaxare eu con~lienlizarea adee\'ala. sa rcaliz.am inca 0 data VAJROLI MUDRA partea J. r-
!
I Putem eleelua 13II1CepUIde numai 7 ori aeeas\3 "'IUDRA ~i maril11eu una la :1sanlamiini.
Sc execulii duoa lehnreile oc Pi<ANA YAMA.
Cand exeeul3il. la ur. mOll1enl dal vel! slln(l un fel dc vibralie launtrica sau chiar 0 3numila vibralie fizidi. dalorila ener:;ici ciganlicc carc se ced;,,,..
la exceulia acesrei rvIUDRA-c. DC.31Ifel. ,,:eli rem3r~a ea accla$i efeel de: energi.zare:<:olosaliise rcsill}le.l~ loale cdelal}c 5 OLi MUpRA-~. alU,::; ::.';;.
exeeulal! core.:1. Ele sunl celc mal pUlernree proceoee: de transmUl3re 3 pOI:nl!alulUl sexual care e:xlsla 111HA THA 'I OGA. Tre:bulc d<':":1s:i Ie-1"'1':,
loala seriozit3lca. daea cu ade\'aral dor;\i sa realizali aceasla lransmulare a p01enlialului sexu31. Ele pOI fi rcaliz.alc $i dupii re:Jlizarca Cl'!;!;r.'.::::.
re!!ula encr!!iiJc care rczulta alund sla:!neaz2 pc SWADHISTHANA) S3Udc dire cei earc. voil sau nu. rcalizeaz.a abslinenla. Cu ;J;ulorlll OL: .\ It.::....
::.j~r s~ p03i"c n:aliz.a 0 abslincnla aeli\'a. in care pOlenlialulnu estc sla:;n3nl ci eSle transmulal in energie $1e:ner:;ia e:SIe:sublil1l3ta in ela.ide .sll;:.:-II-':::.
IlInlel. . . \
0i>ser\'3Iii
0L1 n.IUDR.:',-cle se exe:eUla in ~edinia de HA THA YOGA dupa ASANA-c ~i PRANAYAMA (re3liz3le cel pUlin If.! ora). in ordin<.:a in ::lr" '.,
slUdi31e $i vor ri urmate de rclaxarea yoghina complela in SHA VASA NA. .
VAJROLI MUDRA- PARTEA A II-A
\'AJROLI MvDRA partca a II-a cSle de fapi 0 fonna de VAJROLI eu un !!rad ee\'3 mai marc de difieultalc $i earc 1010dal:i !!Cnere3z;'1efcell' II1\!
pUlemlee de tranSmU!3re a po1enlialului sexual ~i $ublill1are a ener:!iilor ercaloare $i aetll'eaza 10lod:mi KUNDALINI SHAKTI $i 0 f;l\:c sa u,::.: ::.'
~xe<:ula.oare:,eum
asc:n~a~?tor"p3na
la 0 anUmila faza.imP!i~aac.e~a$ieoneenlrare ~ifoe~l.i.zare
a ~Ienliei.~ar V~JROLI MUD~A patte.. :I /I-a C,.;:,'
,. "
;Joua on mal p::lemlea 010 punel de vedere al decldor $11I11plleade asemenea un eehd,orul1liu deosebn. La rnccpul. eSIe: utll sa se r<.::lII7.c7..: \ :::.
~IUDRA pane3 a /I-a eu spriiin sau al'3nd in spale unJlerele. deoal'ece din eauza efeeleiordeosebil de pUlernlcc ca' poale S3 !!enere7.1'" sUP::.-.I,;
C3re Va poale: iaee: sa plerdeli controJul asupra eOIJ1uluifizie ~i .sa eadeli pc spale l$i n'uasta unnarim). .~
\10dul dc exe;:ulle
prn .::i!iA\-AS~NA. ne ridieam. ne plaS3m aSlfel inciit sa a\'em in Sp31e:un perete:. n: ridiearn Irunchiul la 90H$i din mome:nlUl ridic;irii :: ;,':';
InSpl~'3mlen~~Ip'r<?fund.. . .' .. . ,... . .
A$e:zam 3;:'101malO"c P:1'1c103re $1.penlru 3 nu ne dczeehlltbra, pUlem sa nc spnnnllll ehlar cu spale:fe. U$or. oc: percle. H
pe:pJ~siin~apoi mainile Caire panea dC''gUS\\'iirfu,'ile) pieioarelor $i Ie adueeni len:. sus, pana dnd dege:lcie de la picioare SUIIIPC;I ..:':
IIna!:lOara cu nasu!. ..
Expirarn apoi,a II1p lu. lem $i profund Si simullan faeernsa aluneee miiinilcin sus,de-a lun!!IIIpaltii de sus a picioarelor. '

. InIn contlnuarc.
final.ul cxp1rallej. pri~dem.gleznele $i !e Ir.!:;em fcrrn c;ilr~ e.ap, care eSle apleeal in ios alune; ~i realize3za JALANDHARA
C C\n$licnli7.area
reahz.1m 1I\1e:dI31UDDHI'I ANA BANDHA ~I snlluhan cu aeeaslaMULA BANDHA.
BAI\DHA

=:51«:3cce:a~1ea la. VAJROLI "'IUDRA p3rtea I. dar efeclele resilfllile sunl mull mai puremiee. Deci. eoneenlr:!rc:a implic3 S3 remarc;'1I1Iprl- ''';.'
./ :alpll~ pici03rcior 3 e!"ergiilor cosmiee ~i.a~uee:rea I~r la njvelul zonei or:;.ane!o! sexuale. ~onSlienli~m apoi un Droce:s de !lSpir3rc ~; :I,nlren i,: '.
_:Jcrgl.el carc ~pa~e prlO Ir.msmularea m3$1\'a a (10lenl13lululsexual. delenlllOala 10spee.al oc UDDHI'I ANA BANDHA. SeslZ3m aSCen:illllle1! :.:,
::::estci c:ncr!!11$,1sublim3re3 ci in VISHUDDHA CHAKRA. Sirnuhan pereepcnt bl<>care3cncr!!ii/or suneri03re in zona capuilli $i:l al,.
:::..-\H.-\.SRA~A~I A.lNA CHAKRA: IransrnUlarea in cner::ie a P01cnlialului cre310r sexual care irnprcun;', eu lvlULA BANDHA fae s;" :or:Ire ..::,
:B;:C:MIOnezcp~:Ja in VISHUDDHA CHAKRA enel'!!ia K(JNDALINI SHAKTJ .
~amjncm in ae=as~aPozil.ie_ P2na dnd 101eorpul incepcsa vibrez~Irnull mai iniensdedl,;n eazul.llliv A.lROLI MUDR~ p3!,!ea I). , .'
_3 re:\'COlre..re.axaln mal :. .. UDDHIY ANA BANDHA. apol JALANDHARA BANDHA ~I MULA BANDHA. Insplr3m prolunJ Sl
;:.1::103.rc:Ie:.la
sol ~i din postura sland ne inlindem la sol penlru 0 seuna ..el:Jxare de con$lienlizarc 3 cfeclclor de minimum:! minule:, '
\ l'nSIle:nIlZarca 11O:llii ' .

.~:SIz:i!1' ~!oeesul d~.transmuI3re a pOlenlial~l.ui sexua! $i sub.1im~re a encrdd rezuflanle. e~re eonl;nu:i chi3r ~i ~upii aeee!!. rcrnar':;'II~1I. ..11::,. .
..:mom~as:J :J encq;lIlor rczullanle mull 11I:11IOlenSe. In SDeclal In VISHUDDHA. AJNA ~I SAHASRARA. Seslzam IrCZlre3 Illi Kl.!~ .,!...!',
r:.C.:Jl~"mefr:ct~lepc care Ie-a produs oprirea sa in V/SHUDDHA:eon~lienliza/ll de ase/llcnca polarizarca enerdilor solare ~i lunare ill III;C. ~:"':' .
:~.~IC:Inoaslfe §I r~ma~dm proeesuJ de subl,;rnare." cner~iilor sublile APANA in ener:;ii sublile elevalc PRArfA. Resimlim plenaI' U S\;IfC .' ,'II! ..,
. -"e~a-ar~ $1blnc 101C:I'IOrcare sunl duble: ca InlensllalC fala de VAJROll MUDRA panea I.
8Up3.:! 11IIOIIIe de r.c:laxareeu eon$lienlizareaadeC\';1I3.ne prc::;ilimsa realizam inca0 d31aVAJROLI MUDRA parteil iI /1-3.
,um:trul dl.' execullI '.
:'UIC!~S4:C;XC:':UI"
Dac3 cre:elu:! la in
meepul deZInllmai
accC:3$! 7 (lri VAJROLI
$1 V AJROLI panea I.MUDRA partea
\:011\f.1cein a 11-3$i~1:irill,1
101al.7(sau eJa Ii.e!l!!,n3la:? siinliimanl'
oae3 am pnlellealZI nie). Numiirul de exeeu\ii . se r<.:I~'r:i Iii ::::: ':";':.. .-
nu ~.3fCdlOla de:.-\S.'\NA-c: (NU (aeem 7 dimine;!la $17 seih':i'!f. .---....--
_ h - . SAHAJOLII\1UORA - rARTEA I . .

,.-rra
~. !n nt'1i~I.'II.'XCC1II(ic .
Izamlan!:;iun pe.elc, dlmai binc. SIIIRSHASANA,IInn31illdsa
,.1. r<.:;J '
;!\'cm:ullnci0 dcplin;'1slilbilil3le;J corpului fizil:. G'~'II:It.ill,!.' n; ..
. :c.".un.:hll. r.,u~c:~3nd aSlleI inc;il :lcc$lia sa f!c c;\1 /II:!!dep:!"iI\i ~i.il~lcdi.aldllpa !Iceea. lenl. lir.im ~i I':'h.dal;i :'r.:is:im fen!, I;ilpile .ri..:i"ilrdill. '1'.lir:,'.
,Ic:I."-'A!'IDUKA IIIUDRA (!:esilri hl'lJ"~lel). CO/1~I/C/1IJZillI1 apo. 1IIc1l1deleaCIICIIl\elolsubule la /IIvellll plc.03relor ~I lem3l'C;1I11:1I1I,'fS:II':,'II,. :
\ ::;~~;;'(,II:IIc:nl(,. colosalc:. KUNDALlNI.' .
~:II\I~~'I~ Enc<?n:illu;Jr1.'i!, ac~"sl..i pozilic .(SHI~S/I~SANA.. in .C~II<:si!lIuh:JI~l'ei1liz~1IIM~NDUK~ MUDR1\t c:xpi!';im lenl. $i pll1lill1~1.111'111.'"11,' .
.. !III1'n;\tI~("lIJp;~': "<':1111dlll'pl:IIJI:JlII. Im<.:dml.la s(;jl'~ltlll CX/1lr;II,el111111;IOCm In <':1'nllnlli11'1.'
111r<':ICIiIIC "l' vIII ~I rCilhlam pc C:JI pusII..1 III ..n'I..., I''':
l DDH" .-\~.-\ 8.-\,\.;)!-(-\ ~i III1IlA BANDHA. P~'::i;'lInIOh"Ii1I;" :l\lIn<.:iCiinm,i 11I1111I:ilp.le piclll:ll'clur 1111:.
dc .ce..I;,h;', "i IIIm:inlll s;" 1'1\..111':1:11I
,",::.
I"\','unc nill"r..I;i dlm:ulII.llt' in C;l\,II;I\C;l;II>J."n",..I;i. Con~lIcnli7;'''u ""lOci l..c7.i cn<.:..::lciKUND/\LlNI SHAKTI "i pen:cpetJ1 <1"1'1..-:".:.. ,.,'
'. . ,. .,. -
..
"
'x ' ,('p' ..:;.~. .......

. :~':,;~~.,:.~~~~_:"- ,";1:i,~.~~~.
Jill ~IL'L.-\DH:\R..\ CH.-\KR:\ JlIIII SUSHU~JNr\ NADI. ,.:sizjlld [Clod:u;i liJ':;lli7.;lIr;1~I 0lllil'::1 .:i in SAH..\SR.-\R..\. R.:III;u 1! ,k
JCd;III~;I..e;JPI\I':':SU!U.'oJe [mnSmUl;llle blologld ~i .:on)l/.:n!I7.;illl sublillla..ea illl.:di;lI:i a cneq;lel 1\:7.UII;ll1Ie (pl'ln I nsillula(la pu[er.il.rllIllII
Jksl. ..:"..e.:SIC.:allza::! ,!.: C:,";':I:II(I;I
1111.v'UL.-\ BANDH.-\ ~I UDDHIYANA BANDHA.
p.:...:ep':I.1I;lIune., I:~~III
,:n.:q;ia subl/I;i s~blil:lal;i ;IIIIII~Is~ al:'III~lIk;IZ;;lII;1siv in ..\JNA S'H-:\J~RA. p~ 1:.ln: u dinall1i~.:aza foal I': n1ll;c. I;k.i,
Jini"..c:a ase.:nSHInIl ~I !ncn(lnc..ea IUI KUN,DALlN.1In .S~\HASRARA. '':I .:onunualc. ..alll;snar!d I~I ~n ..crenn.: p~ vld. 1II.':!!llnCIII11I.11 dCl'a
BANDHA ~I UDPJ:!I'I ANA ~ANDHA. .1':l1l1c.~I apasalll .:u pUlcn: lalpllc una dc .:~al;slla. pan a .:e ..clllar.:a!1I apan"a unci <1':1'1.1,.11 I
~c:nc:raloa..cdc c:ulone: a c:nC:(;;.lclsub~rfc:suohll~alc. dc: 101IIIvc:lullllll"IUI:.ADH/\R~\ CHAKR~. ~nn N~DI-unk.c:."slenlC: ~I p..in SUSi-i'.J;>'I~
AJ;':A CHAKR.-\ ~I sllllullan IJlllcnl/nc:n.II:U aJlllorul C:IIAJNr\). nCIIII~cal.p~ .KUND.,,\UN/II1 SAH.-\SRAR..\. In Jcclasi lilll!? con~II,'''li1;i"
\'Ibral/': pl;kul:i dn: :lpare ~I sc: lI1[cnslfi':;Jla 1II\'.:Iul.:oloan':l vc:ncb..aJc:.dalorlla cner!;le. subl/fe IIna~c ':;I..Csc deplas.:aza prin ::>USHl.:,\I.'':.-\:-.
\,.:rudnlll s:i nu ;Jpar;i~I~n .~e:jc:na S;lUsu~rasolit:n;lf'c. dalonr:i I.e[enll~i pc vid cxa;;C:lale:l surlulul; '.,
In lina!. rcla,";alll.lllal 11I1011 .
UqDHI YANA BANDH~.1C:SIC.'oanc !lIIpOlta~I!) Sl '''.1UL.-\ _BAN DHA Sl 1II.I.:dla!' dup:i a.:c.:a inspira," '':111 ~
..cdudnd. inca ~rn Inolll.:nlul. rn .:arc, :I~II.rn.:cp'!1 sa In'IIII":"II:apas"..ca lalprfor ~1.1a sr;lIslIlll 1II.\p.""l/el d.:pan:in) .[alp."c ~i. ..\';j"" ~n,i;i
Jc:zcchilibdlll din SHIRSHA.$.~NA. nql~:!l1I pICIO".ICI.:~I 1':I!I1;!nC:1II cu ,de: no1111 aI Imlnse. prc':UlI1 rn .:azul C:,'(C':U(lCI
IUI SH IRSH...:;..\:\.-\
rCI1l:ll'Cacfcc[e:k carc continua sa se: lIIal1llcs[c~Idupa acc.:a. .:and am oJlI'IIcxcculla fUIS.-\HAJOLI .\IUDRA paltca I.

Grc$e:h de: e\'1I3[: .,


-
Dupa~ pcrio~dade:un minut un I1lInu[$ijuma[a!c PUICI1lrcaliza din nou SAHAJOLI ~IUDRA panc;! I. C:.'(acta$a cum am de:scris an!.:n~'..,
. . . .' .
sa c:xplfalll p'e:c.oborare:~ p'1<:loar~l,?r(se: e:xplradu!>a);
sa insplram In tUlip ce: ndicam plcloarele sau dupa:
. sa nu ap;isam ~.uficie:ntde: pu[e:mic [alpile: inlre:clc.
Num;hul de: c:xeCUI/I '

Sc re:pc:[;i::>A.H:.\~tJLI.MUDRA paltca I. la inecpu[ numai de ; od si se: ma"c~lc glada[ ':Ul' ,:xcculic: in liccarc s.inI5m:in;i, ;Jce:;1SlaeviJcl1' do;!
unc:i CXC:CUIII zlll1lce:.~1pe:~e:vcre:nlc. .. . . ....
J
Dupa ticcan: cxccu(le: a IUISAHAJOLI MUDRA paltca I. pcnoada de: mlnllnum JmIOU! Il1l1nUI ~I JUlI1.Hale: dc pauza ne:.:csar:i .:on$li.:rHI7.;irii
eSIC::lbsolut obli!!alone:.
-
~ ,

I
!
L:! sfar~ilul .:clor 3. ~ c:.'(e:culii.dupa acce::!vOllllllai l-amane:5-7 minule: in SHIRSHASANA ~i rc\'c:nim. apoi .-arn:incm minim .3 minu:;: 1::1car
a$a cum ..;imanc:mdc obicc:i dupa cc cobor;im din SHIRSHASANA. .
j
r.
Dbsc..\'alii: .
I ESlc blOc ca inain!e: de: prima c.'(ceulic sa sc SIca 1-.3minutc in SHIRSHASANA cu cO'1s[ie:nlizarca afe:re:nla: obfigaloriu inlre: e:.'(e:culiisc !.:..d 1-
'-/ ..i .;i la slal'$i[ sc: l-amanc ir.c:i 5-7 minu[c in SHIRSHASANA $i obli..a[oriu celc.3 minulc cu caculla sol.
i Con$[ienll7.3re:3.final;! ;.. ,':!~ul cxe:e~'lie:icore:c.Ie:.a.Iuj SA!i~JUCi i'vIUDRA panc::a I.sc rcai.izca7.:ie~iar in SHIRSHASANA ~i e:a in,:cj:: .:u ill-
conllnua .<:hlal,.10lI,!ome:nrulln care InCcP:II1.sand~Cal!1plcl~arc:le:.p'cnlrua rev~11Idin no,u 10 ?HIRSI:t~SANA. E~ sC pre:lungc$lc de a,.:n:.:~c:
dupa .<:ecoboram dlO SHIRSHASANA. ramancll1 f mlnUle 10pozliia cunoscu[a. ccnllnuand cand nc Inl/ndcm Jura aceea la sol pe:n[ru "I;.: ;:.11
rc:iaxare in S!,,/AVASAN:\. -. . . . .' . . '. .
In 10[ acest !Jmp. re:marcam f1u~ul de e:ne:I";I~~.ub!"na[a.car~.(S1e:(ocahzala $.' sc a«=;umu/eazarn AJNA CH:\KRA ~I re:m~rcall~ to[oda,;j al:l/\',II"
intcnsa a 101SAHASRARA. din .:auza Ire:Zlm ~I mcnllncm ne:ml~ca[c a IUI KUNDALINI SH~KTI la I1Ivc:lulsau. Chlar ~I dupa ;:~:::::I.UI1'
constie:ntizarcaIinaJasa
- ,
if face:mdin nou pc:KUNDALINI . ca[ mai mu/t Wllp in SAHASRARA.
sa urce:$1sa tie me:nlinut .

Obsc:rvatic:: Daca sc e:.'(ecu[a~i VAJROLI in ace:e:a$izi. prcsuounand c;i am e:xe:rsatzifnic dc 101pre:dare:.am ajuns de:ja fa 9 c.'(cculii ,ale ;uiV.-\.If.
101all 1I1..-\Iunci vornlace:. de e:Xe:lilplu.:IVAJROLI (in [oral) si:! e:.'(cculiiSAHAJOLI i'vIUDRA pa.tca I. 101inccpul.
, SAHAJOLI MUDRA PARTEA A II-A -
Tchnici dCIe.'xccilic:
In prca aOI rC:l Izam lan!!a un percle dt rnai binc SHIRSHASANA. . unmirind sa a\"e:111
0 slabili[a[c pcrfcc[a a corpului. Timp de ec:1"uli.. 1-.': :
.
t
r.irn;inC:ln in SH 1RSHASA'NA. cu con$lIe:n[izare:a e:/cclclor spe:cifice:.
Rcalizam :lpoi GARUDA MUDRA (gestul vul[urului). care conSla in a "incolac;" piciorul drcp[ in jurul cclui slang. cu genunchii indoiil le~le :lr .:;
pozilia in .:arc re:alizarnGARUDASANA pe pane:are:ccpliva.dar aici. datori[apozilid inve:rsa[e:a corpului. GARUDA MUDRA are: c:: e::'~::ta :;
I aspcclului solar al lui AJNA).
,, :o\p;is~m ~ici?11;I1d~e:ptpc: ~[angul: con$[!e:'.'ti~nd dcc!cl.e de: ac[ivare: a lui AJNA si [rc;?irca cne:rgie:i lale:n[c KU~<?ALJNI. Apoi e:.x!=,:r.im
pn .
IInahat. ralllanand 111rcte:n/lepe vld. re:ahzamll1ace:la$1 limp UDDHIYANA BANDHA $1MULA BANDHA. me:nllnand COnSlan[a prcsl:mca ;11':
j ~i unn:irind ca pdn UDDHIY ANA BANDHA sa producc," 0 d[ ,"OIimare:presiune: in zuna abdoll1inahi.
Ramanand in accasla pozilie: (SHIRSHASt\N'~.!:u GARUDA MUDRA + UDDH/Y ANA BANDHA ~i MULA BA1'iDHA). in ~::e:1pe
.
cO~licnrizam [re:zire:acncrglci KUNDA'LlNI ~i dcplasarc:l ei din 1\olULADHARA CHAKRA. prin SUSHUMNA NADI. se:sizand lacaH7.:rC;!'lOr
inSAHASRARA." .
I
t Con~[ienliz:i111dc aSeme:ne:adeclan$are:a procc:sului de: [ransmu[a(ie bioloyic:i a Po[e:nlialuJui sexual in c:ncl'gic ~i sublimare:a accSIe:i e:nc:n:ii ia nl\
I AJNA CHAKRA. unde: dinamizcaza as!'e:c[ul solar(+). dc .:on[rol. Dinamizarc:a foaltc pu[crnid a lui AJNA. aspe:clul solar. facilitcaza ':;lI1[:,olu;
al proccsc:!or de:c:lan$ate:~i me:nlinc:re:alui KUNDALINI in SAHASRARA. '

~icnlinC:1I1mai de:palt:.. -:!ia. ~I_L!L~ BANpHA $i U~D!"IIYANA B~NDHA. fe:nne:. p~na apa.rc 0 .s[:lrc e:uf~ric:i.dal~ral~ deplasarii I::: ~LXI)
In SAHASRAR-:\..lara _ ~"Jepa~l.m~~caDaCllalcaprupne rn .<:eea ce:p'!ve:$[e:
dunna re:lcn/lc,pe:v.'~Isa.n~apara sIan de:J~na s,ausupra.~u::..::[;:;.: I.
In finalul re:[cn/lci. re:laxam mal m[al UDDHIY ANA BANDHA. apol MULA BANDHA. apol Insplralll Ie:nt pe: nas ~I ch.ar dupa aC:~:::Jre:w:
picioa..cle: dre:p!c in SHIRSHASANA. unnarind sa ne I11cn(ine:mpe:nnancnt e:chilibrul corpol':ll.
Ramane:1I11 m.inul - Iminut ~i jUlmi[a[e: in SHIRSHASANA. con$[ie:ntizand e:fe:clc/e:spccificc: care: con[inua sa Se: rnanife:s[e. dupa .::r: ;'1:1.':::
e:xc:cullac:j mal sus.
Num:irul de:e:.'(e:culii .'- '. .

Sc:C.:te:cut;ila ince:putnumai de: .3ori SAHAJOLIMUDRA panea a II-a: in cazul une:i e:xe:rs;irizilnice: pu[e:rn cre:~Ie:numaruf de: C.XC:;:JlII ':u ,
~ ' .
1-1.5 minu[e:.
DUp3~re:.c:.,(:c?lic e:~teob[igatorie:pauza ~icon~ticn[(zarca.de: Dupa3.4.5 cle:.c.,(c':~'lii
..I~luiSAH-:\JOLJ.t'v!UDRA par.::aa !I-.
mal ramane Inca )-7 mmute:10SHIRSHASANA.con$lIcnl/zamdcc[cle:. pracc:scJc: de:IransmUlarcsl sub!lInarc. aCl/vare:aIUI AJNA agl..'t:w; _"
control. tre:zlfca'cne:q;I~::JKl.i~DALI!'II. $1.IJe:pia~ar~c:iprin SUSHUMN~ pan~.in Sr\HASRA.RA si u.flna!'im sa lIIe:nJin~lI.'ne:in[re:rupt j(i..'~DAI.
I S~HASRARA. Coboram .apol Ie:nt ~I fama!,e:1I1~ II1InUIC cu .:apul Ja s<?'.In JJ<?~I(la
de:con~lIcnllza.re:. fil/1d 10al1<;fo.cal~zal/ln lot a.ccs~t!lII:1,~i 11I':11
pnn contralmcn[al. e:ne:rglaKUNDALINI In SAHASRARA.Ne:relaxamapol InSHAVASANA I1lI1pdc:cd pU11/1) nllnllle:. con$I/e:i1l/zan~ de.:I.::,'
..
~JnstiIPtizare:a tinala: Scpe:ntru
esco aellll plcJoare:le: re::l/ize:OIza
.:hi~r.in
a re:ve:nr [iIl1DUIlui SHIRSHASANA
1/1SH(RSHASANA. $1ince:pe:od,ala
Ea sc: pre:lungC:$[e: .:u i!,spiralia.
chlar dupa ,:onli~uand
cc: re:ve:nlln chiar din mome:!,I!!1it!
din SHIRSHASANA. c:!re:ioccl'
lnunzOlndu'nc 1.1
SHAVASANA. In [or acest limp con~t;e:ntizalll al1uxul de: e:ne:rgie:sublimal3 care: c:SIe:focalizalj ~i .sc: aculllule:~z;i in AJNA CHAK~.-\. fC:t
c:nc:n:izarc::J
OIsl'c:c[uluide cornOlnd:h;on[rolal ace:stuiccn[ru ~i re:lI1arcam[oloda[a e:ncrgizal'cafoane: Intcnsa a IUISAHASRARA dalur.llj [1'':1
rnc:njine:riine:mi$Calc:a lui KUNDALINI SHAKTI la nivc:lul d..- -. -"
I ~:, . - ':

I
, SAHAJOLI MUD.RAparte:a a II-ac:s[cmai pUIe:mica

la e:xe:culiapaetii a II-a. sa SPUIICII1.


millt/(e: in SHIRSHASANA
.
e:[c.
d<;calpaitc:aI. ..

rutde:2 UIi. .<:on~tie:n[iz3nd

.
.
... .
. Dad vran sa re:ahzall1SAHAJOLI MUDRA pane:a I $1" In dc:cursul acde:la$1 cxceu(1I a IUISHIRSHASANA.. VOIIIcxe:eu[a mal lO[a,. sa '1'110':11I tt::
oli SAHAJOLI MUDRA parte:aI. apoi nill1ane:min SHIRSHASANA.3-5minu[e:con$rie:niiz3ndde:clde: s e:clace:lui SAHAJOLI MlJDR.\ P:II1."
apoi It.c:cc:m
'j<
:,,::
de:clc:le:spccifke: /ui .Sr\HAJOLI MUDRA partc::Ja II-a. aru. '~III;inC:1 i?

,\MAROLI MUDRA - PARTEA I


i
~
~,

Tconic,de e.,~~. / MUD"A.


n cuu aee:stl: - se purnC:$IC: din GUrTASANA(poslura se:cre:[asau poslUraP:i1lilorascunsc). AccaSla illlplica sa sc OIS':1.C \,;;ilc:.iiui
;sstf~ ~ncild sa ap'cse,fennr;itl:i~ill~bulboasi a pe:nisuluiI~ b:ir~al SOl!!zona s.i[Ual~illlc~ia[ de.asup.'" a,nus~lui.la fe:!lIeie. De:.asuol~ pici~lUh:l ,[;ill~ \
cu J'ICI"r.u1tlle:pl $1ap.as:lrn.e~ ~alca~ul tlrept zuna pu~c!ulul ~e '!,se:11'ca pe:nrsululla ba..ba[ $1n:glunca .:IllOl'Isulul /3 fe:me:le. taba :oiJ.:=~.:Ic pl~"
drcpr s~ In!rwu\: pe c.alpos1b1t111
pl.lul~e sub pulp-JpU:luI1;lIul.
s[a.ng. ; . ' '. . .. .
In COfttIl1u.arc.sercahzq~2-.J cXP'r.lI" p,ufundc. de Vcntllililc $I,~pol c:xeCUlamU Inspllallc Icnla $1p..ofunda .11care .nsPIr.i1ll pe .nas I iJl'r-II.III.,.~"

_ ;fiUC:;':fLcAt~~fh:;'~I.,iiJ;i;;,in rc,tcnli~~PCPlin'~~!':~~~~~';r:'i:,~ni~i~I;.JA~~r;~1~,rRt)aAND~A~i MU,lA a~N9HA.., ,


,~;j;;"~>;>'ff.<:.J.~'~.~~'<,:~:~,~;_~;~;,
,~;;to~.tr~\ ~<"..~..'~.~.""..
',~;_ ~t~,;i,
,', .". ,;,fi,.
:~;~];~,.jl'-;¥~>:":"'~-:~-::~:~:('~"~~~~--!f
~.".\1,"1?"'7 .!f..\".",j,3.A:Ii.'''.o;:t,,~
,. ""'.. ~~~ § --"~f/~f~
,. J ..' f-*
~. ~}t-5i.~-"_
'.", ':'. ~ ",,' :,..,...
'!J: . ,~.__"'
.c ;..- ,,\L
.' -' ,_ ~~
' ._,': "" ' ..
.:~ , ,,'. '. ir."..~ , ' "
I

SuOullrebu~c..'ell/lu!.'pe 1
,lIn. I.. .illcrpul. I' Pl'lhl:I":i.lk II" !>:'\I:il ;III' 1IIIIIIii SC' lII:iIC~I" :11',)1 ,,'ICII\la Cll ~ h;'II:'1I pc s;'lpl:iIll~n;i. p:ill;'1 ,',i'ul ,'.\1,,:.:,'0:
~elen,lIe de .'_ Jr b:llal a c '"11I111. c:.re 1'111' Ii nllll1:n:llc III I1II1PIIIICICIII.el pl' plln ;I SIlOIlIIII, Sill/II 11.1/1 cu IIICIIIIIIClea lerlll;'. :J 11\1 .I:,i...\ ',;1;.
uA~DHA ~il.IULA D,\NDHA,
Coneenu:1re;l I
1
LonSllenuzamlrezirea enereici KUNDALINI SHAKTI ~i aseensiunea sa in VISHUODHA CHAKRA, sill1uhan eu 31110rsarea rrocesc!(), t:c 1/:111-11:'
$1subhmare a OOI<:nllaluluisexual. dcclan$al:i de relcnli:! pc plin a suOului. .
~1ULA BANDHA ne ajul:i sa sublil11:im ~i s:i direelion:im in sus cnereia rczuhanla ill unlla Irallslllulalici pOlcnlialului sexual. .I,"L..\~DH
BANDHA lie aiul5 sa acuvam ecnldi superiori. SAHASRARA ~i AJNA CHAKRA.
KL'NDALINISIjAKTI es:.:_':'.ril.;n eazullui AMAROLIMUDRA panea I. in VISHUDDHA CHAKRA.
COll5l1ellll7.area \lnala .
~
La Slar$l\. alunel eand oprim exeeulia lui AMAI\OLl tVfUDRApanea I. relaxam JALANDHARA BANDHA ~i MULA BANDHA. aroi rXj'lr:1I11I.
profund. de vOle. f3.~ a 101'13', ' . . ., ,
In eonunuarc..re}plram nonl1a.l. de \'ole. d~ :,-4 on ~I apol.reluam dl!1.no}/ exeeulla IUI AMAROLI MUD~A pa.nea I $1 oroeedalll rice.,"" ~-a .::
anlenor. Dupa lIeeare exeeulle. eon~lIenllzam cloballrezrrea ener~lel KUNDALINI. aellvarea pUlerlllea a IUI VISHUDDHA CH,-\Ki:A. Sc:..:.
sesiz:im aetivarea (ui SAHASRARA ~i AJNA. Rel1larc3m de asemenea transl11ulalla pOlenllalulul nosllu sexual ~i svblimarea enel::iilo: Ie2II11;1;-.
sferele supefloare ale fiinlei, . -
Num:irul de executii .
AI\.IARULI /l.1L:DI<Apanea I poale (j execulala de 14 ori inc:i de la inccrul ~i se poale cre$le cu :! exeeu\ii J>esapl5miina.
Obser\'atie FOARTE IMPORTANT rr;\'inri "..",'.,.,,1 rl.. ,.\.,.~"Iii anUlc. c:ind se exceuta l1Iai1I1\111e
dinlrc OLi MUDRA-e zilnic:
Oac3 execulam ooar una OlOlrecele (I lenlllci. vom respecta 1II0iealilie oale la lIecare III pane. .

Dad am exersa[ p'an:iaculT).zilnicOLi MUDRA-~Ic.sa presupunemc;i :\111 a.illn~la !:! execulii VAJROLI (I ~L'I) (echi\'aJenl aproxilll:ili\' cu", c.\,'
YAJROLI 1.;.II $14 exeeul" SAHAJOLI I + II). VOIIIexcCUlaacuIII.de exell1plu:(/U:l1l1ca repel' cele J:! exeeull! VAJROLl)
In primasaDtarnan5:
- -t\' AJROLI I ~iII
3 SAHAJOLI I ~i II
1\AMAROL! I cle.
Dc reilOUt:nu se exeCUI3liecare OLi MUDRA de nr. maxim de ori. ci se line conI de or. !:Iobal de exeeulii la care am ajuns. AceSI n\lm:il'sc rc....
pumarul tOlaldc exeeuliipc zi. nu pc "~edinla". . - .. ...
In cazul .fr1Car~nu ave.m probl:l1Ie Cll hiperenel:<!iurea care ~a ne .impie.~ice.s.:id!,rl1lim. pUlel1l realiza dleva exeeulii sear3. inainle lit- cukarc. .1.1.'
Irecut 1-" ore: oe la ultima IJ:laS:l.penlru a ne aSI:ura COnllllUJlaleacon~lIlOlel '" IIIlIpul sOl1lnUl\l1(~I a e\'l\a evenluaJelc descarcari noclUrnc - rl-n::-:
.:arc au problemc de aeest gen). .
, AMAROL! MUDRA - rARTEA A /I-A
.ehniea de execulii: .
:--;ea~ez3m III (Ji.;PT ASANA (deserisa la AMAROLI pane:! n. In conlinu:!re. exeeu[:im 1-3 expira(ii profundc:. de venlilalie $i apoi eX,eculi!m u in_p::
i~nt:i Sl Drofunca in care in.',:,!:-:;mpc nas iinspiralie yo:hin:i.complel:iJ. Imedial dup:i aeee3. r:imanemln relenlle pc plin. .
A~IAROLI MUDR.A.Par,';! 'J /I-a implie5 ca. dupa relenlia pc plin. sa expir5m len: $i profund pc :ur:i $1 in limpuJ rClenliei pC'\'i,! :.;'\h'..:.
t:DDHIYANA BANDHA. JALANDHARA BANDHA ~i MULA BANDHA.
imedial duna aeeca. din UDDHIY ANA BANDHA se trece $i sc realizeaza NAULI KRIY.~. dar numai in sens YANG (miscarea de rot:llie r :lm:!i i:: .
lOvers acriar de ceasomlc).
Sc contlnu:i ~I se rcalizcaza aSliel (in fala de nerfceliune) l1Iaximum 55 dc rOl31iiale muschilllui drep: abdominal prin NAULI KRIY A. Se ~~I:II,';::.:.
n
in pom3 iaza. eu numai 5~1 j'(jla{ii. ad:iudndu-se dIe 3 rOlalii pc s:ipl:im:in:i. p3n:i dr:q se ailln~e.in iaza de Dcrieeliune la 55 de rot:l:il in i\..\L_
tlillpulaeelei3$1relenlli pc vid a suOului. Land pUlelnrealizacele 55 de rolalii (NAULI KRIYA) .n IImpul releilliei pc via. f5r:i s:i a"cm c ~::lrc.:: "

-
se poaleSDunec:i am rea/iz31(0 sim:urii dal5) .-\MAROLIMUDRApanea a /I-a,
"um:irul ae ex~culii
H
.

~e pOIas:tel re:Jllza 7 AMAROLI MUDRA panea a /I-a ~i se poale m:iri eu una la fieearc:! s:iplam5ni.
C lIneenlrarca :
in cazul IUIAMAROL! MUDRA panea a II-a con~licntiz.im. cXlrdordin:Jr de pUlcl11ic. trezirca lui KUNDALINI SHAKTI ~i ;I~.:cn.;iun,'" ....
\'ISHUDDHA CHAKRA. simuhan cu 31110rS:lre:1 proeesdor de transmUlarc a pOlenlialului sexual. declan5a::i al31 de re(lnerea DCplin a suliuiul coil .
c.\;eCUllain special. a lui NAULI. KRIY A (in limr,ul relenliei pc vid. tvIUL~ ~A~D~A. ne a.iul:i.!iasubi!II1~1I1~i sa ~ireelion3m in sus cno:n':I.!lalll:."
::rm3 IranSIllU::!(lelpotenllalulul sexual: JALANDHARA BANDHA ne a,ula sa aC\l\'am CellIi'll supenon AJNA ~I SAHASRARA I. KU~[I.-\LI~.
.
.
opn~ in cazul lui .-\~f."\ROLl ~"UDR:'\ panea a '!-a tOI in VISHUDDHA CHAKRA. insa eieclelc dc activare a sa cal ~i proeesele de 1I.ln~"III:.!,
:>ubJlIlIarcsun I mull mal pUlernlec:decal III eazul IUIAMAROLI MUDRA panea I.
C"\":1~tJ:nUz:nC3ili1ala ,~ ., ~. .
Ld sla~n. :nun;;: cand dUp3 ce alii rcaliz:n de un anulnilonum:ir de ori NAULI KRIYA. oorim AMAROLI MUDRA Dane:: a '/I-a~ relax::. d 1:1;1:
mu~ehil abdominali.lexacl cum se procedeaz:i la NAULlJ ~i apoi relax:im JALANDHARA BANDHA Si MULA BAND"HA. In eonllnuarc I"P:,;'II::
$1 proiund. de ,'ole. 131'5:I fOl1a. Apoi. imcdi:u dupa aeeea. respir:im lenl $i normal de 3-1 ori ~i apoi rclu:im execulia Jui AMAROLI p:l:~;;a .1 :
proecd:im a~3 cun) am descris antenor. .

'.

...:-..-

S-ar putea să vă placă și