Sunteți pe pagina 1din 180

DR.

ALEXANDRU BOLOGA
EVALUAREA NTREPRINDERII
EDITURA CIBERNETICA MC
BUCURESTI
2011
REFERNTI STIINTIFICI: Prof. univ. dr.MarinAndreica
Conf. univ. dr.Christina Andreica
Lect. Univ. dr. Ioan Doros
EDITURA CIBERNETICA MC
BUCURESTI 2011
ISBN 978-606-8288- 4-7
CUVNT NAINTE .......................................................................................... 5
CAPITOLUL I ................................................................................................. 6
FUNDAMENTELE EVALU RII NTREPRINDERII .................................................. 6
1.1. DEFINITIA EVALU RII ............................................................................................. 6
1.2. CLASIFICAREA EVALU RILOR ................................................................................ 8
1.3. VALOARE I PRE ................................................................................................ 10
1.3.1. Generalit i .................................................................................................. 10
1.3.2. Tipuri de valoare .......................................................................................... 12
1.4. SARCINILE EVALU RII NTREPRINDERII ............................................................... 16
1.5. PRINCIPII GENERALE DE EVALUARE .................................................................... 16
1.6. NECESITATEA, MOTIVUL SI MOMENTUL EVALU RII NTREPRINDERII .................... 18
1.7. SCOPUL IFUNC IILE EVALU RII NTREPRINDERII ............................................. 22
1.8. BILAN UL CONTABIL INSTRUMENT UNIVERSAL DE LUCRU PENTRU EVALUAREA
UNEI NTREPRINDERI ................................................................................................. 24
1.9. PREVIZIUNILE N EVALUARE ................................................................................ 24
CAPITOLUL II .............................................................................................. 26
DIAGNOSTICUL DE EVALUARE ...................................................................... 26
2.1. DIAGNOSTICUL NTREPRINDERII ETAPA PREMERG TOARE EVALU RII .............. 26
2.1.1. Semnifica ia termenului de diagnostic pentru domeniul gestiunii i evalu rii
ntreprinderii ......................................................................................................... 26
2.1.2. Tipologia diagnosticului ............................................................................... 27
2.1.3. Competen ele cerute de analiza diagnostic .................................................. 28
2.1.4. Situa iile n care se impune realizarea diagnosticului ntreprinderii .............. 28
2
2.1.5. Diagnosticul n scopul evalu rii ..................................................................... 29
2.1.6. Clasificarea Diagnosticului ........................................................................... 34
2.1.7. Etapele analizei diagnostic ........................................................................... 34
2.1.8. Metode de culegere a informa iilor .............................................................. 35
2.2. DIAGNOSTICUL JURIDIC ....................................................................................... 35
2.3. DIAGNISTICUL COMERCIAL .................................................................................. 37
2.3.1. Aspecte generale cu privire la diagnosticul comercial ................................... 37
2.3.2. Analiza pie ei ntreprinderii ........................................................................... 38
2.4. DIAGNOSTICUL TEHNIC, TEHNOLOGIC I DE EXPLOATARE .................................. 42
2.4.1. Starea mijloacelor de produc ie; ................................................................... 42
2.4.2. Aprecierea procesului de produc ie fabrica ie sau prest ri de servicii ........ 43
2.5. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE SI AL MANAGEMENTULUI FIRMEI .............. 45
2.5.1. Diagnosticul resurselor umane .................................................................... 46
2.5.1.1. Sistemul indicatorilor folosi i n analiza for ei de munc .......................... 46
2.5.1.2. Dimensiunea, structura i comportamentul poten ialului uman .............. 47
2.5.1.3. Analiza asigur rii calitative a for ei de munc corespunz toare.. ............ 50
2.5.1.4. Diagnosticul eficien ei utiliz rii resurselor umane ................................... 51
2.5.1.5. Analiza corela iei dintre creterea productivit ii muncii i a salariului
mediu .................................................................................................................. 52
2.5.2. Diagnosticul managementului firmei ............................................................ 53
2.5.2.1. Diagnosticul managementului ................................................................. 53
2.5.2.2. Diagnosticul organiz rii ntreprinderii. ..................................................... 57
2.5.2.3. Managementul conflictului de munc ..................................................... 59
2.6. DIAGNOSTICUL FINANCIAR CONTABIL ............................................................... 60
2.6.1. Con inutul diagnosticului financiar-contabil ................................................. 60
2.6.2. Analiza pe baza contului de profit i pierdere ................................................ 64
2.6.3. Analiza echilibrului financiar ......................................................................... 68
2.6.3.1. Considera ii generale .............................................................................. 68
2.6.3.2. Indicatori de apreciere ai Echilibrului Financiar ....................................... 69
2.6.3.3. Al i indicatori de echilibru financiar ......................................................... 74
2.6.3.4. Analiza corela iei fond de rulment, nevoia de fond de rulment i trezoreria
net ..................................................................................................................... 76
2.6.3.5. Analiza corela iei crean e obliga ii ........................................................ 76
2.6.3.6. Analiza fluxului de disponibilit i (Cash Flow) ......................................... 77
2.6.4. Sistemul de rate ........................................................................................... 79
2.6.4.1. Ratele de rentabilitate ............................................................................. 79
2.6.4.2. Ratele structurii financiare ...................................................................... 83
2.6.4.3. Ratele privind rota ia capitalurilor ........................................................... 85
2.7. SINTEZA DIAGNOSTICULUI DE EVALUARE ............................................................ 86
CAPITOLUL III ............................................................................................. 88
STANDARDE I REGLEMENT RI PRIVIND EVALUAREA NTREPRINDERILOR ...... 88
3.1. STANDARDE INTERNE I INTERNA IONALE DE EVALUARE .................................... 88
3.2. OBIECTIVE I ARIA DE APLICABILITATE A STANDARDELOR INTERNA IONALE DE
EVALUARE .................................................................................................................. 90
3.3. STANDARDELE INTERNATIONALE DE EVALUARE, EDITIA A OPTA -2007: .............. 91
CAPITOLUL IV ............................................................................................. 94
METODELE DE EVALUARE ............................................................................ 94
4.1. CONSIDERATII GENERALE .................................................................................... 94
4.2. METODE CLASICE ................................................................................................ 94
4.2.1. Metode de evaluare patrimonial ................................................................. 94
4.2.1.1. Elemente de baz .................................................................................. 94
4.2.1.2. Metoda activului net contabil ................................................................ 95
4.2.1.3. Metoda activului net corectat ................................................................. 96
4.2.1.4. Activul net de lichidare (ANL) ............................................................... 107
4.2.1.5. Alte abord ri privind dimensiunea valoric a patrimoniului ................... 109
4.2.2. Metode de evaluare prin rentabilitate ........................................................ 110
3
4.2.2.1. Valoarea de rentabilitate ....................................................................... 111
4.2.2.2. Valoarea de randament propriu-zis ...................................................... 112
4.2.3. Metoda fluxurilor de disponibilit i (cash flow) actualizate .......................... 112
4.2.4. Metode de evaluare combinate ................................................................... 116
4.2.4.1. Metoda practicienilor ............................................................................. 116
4.2.4.2. Metode bazate pe goodwill ................................................................... 117
4.2.4.3. Metoda remuner rii valorii substan iale brute (VSB) .............................. 119
3.2.4.4. Metoda capitalurile permanente necesare exploat rii (CPNE) ............... 120
4.2.4.5. Valoarea standard ajustat ................................................................... 122
CAPITOLUL V ............................................................................................ 123
ORGANIZAREA ACTIVITATII DE EVALUARE I DEONTOLOGIA PROFESIONALA A
EVALUATORULUI ....................................................................................... 123
5.1. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE EVALUARE ......................................................... 123
5.1.1. Etapele procesul de evaluare ...................................................................... 123
5.1.2. Raportul de evaluare .................................................................................. 124
5.2. DEONTOLOGIA PROFESIONALA A EVALUATORULUI ........................................... 126
5.2.1. Defini ii ....................................................................................................... 126
5.2.2. Etica ........................................................................................................... 127
5.2.3. Competen ................................................................................................ 129
5.2.4. Prezentarea informa iilor ............................................................................ 129
5.2.5. Raportarea valorilor .................................................................................... 130
5.2.6. Responsabilit i .......................................................................................... 130
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................... 132
ANEXA I ................................................................................................... 135
TESTE GRIL ............................................................................................. 135
4
CUVNT NAINTE
n condi iile de azi managem entul s-a adoptat la noile cerin e, cunoaterea n
timp real, a datelor cu privire la performan a ntreprinderii ct i anticiparea unor
evenimente economice viitoare astfel nct decizia managerial s poat fi luat n
cunotin de cauz i, n acelai timp, s elimine posibilitatea declan rii unor riscuri ce
pot afecta negativ activitatea viitoare a firmei. Aceste nevoi stau la baza evalu rii,
recunoa terii prezent rii i analizei performantei ntreprinderii .
Evaluare reprezint o parte integrant a analizei economice i este practic legat
de formarea unei opinii asupra valorii pachetului de titluri de coproprietate supus
evalu rii. Evaluarea unei ntreprinderi n func ionare const n formularea unei opinii
privind valoarea unei ntreprinderi sau a unei participa ii n aceast n ipotez c ea va
continua s func ioneze. n aceast ipotez trebuie luate n considerare inclusiv
elementele necorporale sau intangibile ale afacerii, generate de factori cum ar fi
brevete, licen e, proceduri opera ionale, avantaje de contracte, existen a unui personal
care a parcurs programe complexe de training specifice domeniului de activitate, care
pot m ri valoarea.
Cu alte cuvinte, evaluarea cuprinde o activitate prin care se estimeaz valoarea
unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri,
participa ii n afaceri. Evaluatorul este cel care trebuie s analizeze, de la caz la caz,
gradul de importan a fiec rei categorii de public i nivelul de ncredere i reputa ie
nregistrat de ntreprindere relativ la aceasta. Valorificarea concluziilor sale se va face n
scenariile previzionale din metodele financiare de evaluare prin gradul de
optimism/pesimism nglobat n acestea.
Schimbarea proprietarului unui agent economic precum i modific rile structurale
care se pot produce, necesit ca acesta s fie evaluat att din punct de vedere al
interesului vnz torului ct i al cump r torului.
Prin caracterul ei metodologic, lucrarea "Evaluarea ntreprinderii" poate constitui
un sprijin pentru studen ii care urmeaz cursul de "Evaluarea ntreprinderii", precum i
pentru cei interesa i n nsuirea metodologiei de evaluare, n special de societ i
comerciale.
5
CAPITOLUL I
FUNDAMENTELE EVALU RII NTREPRINDERII
1.1. DEFINITIA EVALU RII
Etimologic, cuvntul "evaluare" vine de la verbul francez " e*valuer", care se
traduce prin: a stabili pre ul, a pre ui, a estima, a determina valoarea, evaluarea fiind
ac iunea de a evalua i rezultatul ei.
Literatura de specialitate, n limba englez , utilizeaz cuvntul "valuation", de
origine francez , avnd semnifica ia actului de a estima sau a stabili valoarea sau
meritul unui lucru.
Evaluarea este actul sau procesul determin rii valorii. Este o activitate
intelectual care necesit abilita i i competen deosebite, cunoaterea i utilizarea
unui complex de tehnici multidisciplinare i specifice. Evaluarea implic un element
puternic de judecat i subiectivism i acestea cresc cu ct metodele de baz utilizate
sunt bazate pe estim ri sau proiec ii ale performantelor viitoare. De asemenea, n
evaluare nu exist concluzia de "corect" sau "incorect", "bun" sau "r u", deoarece din
procesul evalu rii rezult "o gam de valori" care se pot intersecta, sau verifica prin
intersectare . [19] .
Evaluarea const dintr-un complex de abord ri, de tehnici, procedee i metode,
prin care un bun mobil, un instrument financiar, o proprietate imobiliar , o ntreprindere
sau o afacere sunt apreciate la valoarea de pia , fiind asigurat comparabilitatea
acestora, ndeosebi n tranzac ii comerciale
Evaluarea are ca obiectiv stabilirea valorii de pia (de circula ie) a unui bun,
activ sau afacere. Prin evaluare nu se creeaz valoare.
Caracterul complex al opera iunii de evaluare a ntreprinderii este determinat de
o serie de elemente cum ar fi: [8]
- natura i m rimea ntreprinderii .
Domeniul n care activeaz firma i pune amprenta asupra modalit ii de
evaluare, n sensul c anumite metode se utilizeaz pentru o ntreprindere de produc ie
i alte metode pentru una prestare de servicii (ex. agen ie de turism). Ct privete
m rimea, aceasta se reflect n dimensiunea activit ii de evaluare care, n timp, poate
fi de ordinul lunilor;
- patrimoniul firmei i posibilit ile de valorificare a lui .
ntreprinderea dispune de bunuri materiale achizi ionate n momente i la pre uri
diferite, care trebuie s fie evaluate n func ie de valoarea lor de utilitate. Aceste bunuri
au o valoare intrinsec , care se materializeaz n m sura n care pot fi valorificate.
- reflectarea n contabilitatea firmei a patrimoniului ntreprinderii.
Cu ocazia evalu rii unor societ i comerciale s-au constatat diferen e importante
dintre datele din eviden i situa ia faptic de pe teren. Or, n aceste condi ii echipa de
evaluare a trebuit s efectueze o serie de opera iuni pentru a se asigura concordan a
dintre eviden e i realitatea din teren;
- capacitatea echipei de conducere de a gestiona i elabora strategia firmei.
Cump r torul nu achizi ioneaz trecutul ci viitorul, ntruct numai astfel
poate s -i recupereze investi ia f cut . Este adev rat c trecutul este luat n
considera ie pentru a stabili valoarea n prezent. n principiu , valoarea ntreprinderii
reflect rezultatul unei judec i care se bazeaz pe o apreciere n func ie de anumite
criterii de compara ie, pe analize, calcule sau expertize.
Evaluarea unei ntreprinderi vizeaz stabilirea valorii afacerii la un moment
dat, m surarea avu iei (bog iei) reale i a poten ialului acestei de a-i m ri bog ia n
perioada urm toare.
Aceasta nseamn c evaluarea ntreprinderii nu reprezint doar stabilirea valorii
unor propriet i sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci i determinarea capacit ii firmei
de a genera fluxuri (profit, cash-flow, etc) la dispozi ia proprietarului s u, avndu-se n
6
vedere c obiectul evaluat (firma) este un bun care are capacitatea de a crea alte
bunuri.
n esen , din cele prezentate, se deduce faptul c evaluarea este un
complex de tehnici, procedee i metode prin care un bun, o grup de bunuri,
un activ economic, un activ sau element tangibil, o ntreprindere n ansamblul
s u sunt aduse, din punct de vedere valoric, la nivelul pie ei i prin care i se
asigur comparabilitatea cu acestea, sau ntr-o accep iune mai restrns a
evalua integral sau n parte o ntreprindere const n a determina zona cea
mai profitabil n care s-ar putea situa, pre ul la care o tranzac ie s-ar putea
ncheia.
R spunznd diferitelor cerin e din via a ntreprinderii, evaluarea constituie un
instrument de orientare a operatorilor economici n spa iul economic al rii i nu numai.
n literatura de specialitate, pe baza experien ei se prezint numeroase exemple
prin care se arat complexitatea, multitudinea de factori care determin valoarea i
care trebuie lua i n considerare la stabilirea valorii ntreprinderii. Nimeni nu a putut g si
o solu ie imuabil cu ajutorul c reia s se decid o singur valoare a ntreprinderii.
n cazul ntreprinderilor, cump r torul respectiv, cel care investete poate ntlni:
a) un patrimoniu imobiliar i mobiliar, respectiv mijloace de produc ie ce
ncorporeaz un poten ial tehnic ridicat;
b) o activitate rentabil , respectiv o surs de ctig, rezultat care poate fi
inclus n rezerve n limitele legale, reinvestit pentru dezvoltarea sau distribuit sub form
de dividende;
c) o organizare foarte bun a activit ii, un personal calificat, metode
perfec ionate de organizare a muncii;
d) o clientel fidel , ce reprezint baza pentru men inerea performan elor
economico-financiare n viitor.
Combinarea acestor elemente determin , n ultim instan , valoarea
ntreprinderii i fiecare grup trebuie s fie avut n vedere de specialistul evaluator.
Evident, aprecierea se face la un moment dat, pe baza unor criterii specifice
acestor elemente, astfel:
- primul element poate fi apreciat pornind de la activul net (diferen a dintre
activul bilan ier i totalul datoriilor), dup ce s-au realizat corec iile necesare, aa cum
se va prezenta n capitolele urm toare;
- al doilea element poate fi apreciat pe baza profitului realizat n ultimii ani i
proiectarea acestuia pe o anumit perioad de previziune. Pe cump r tor nu l
intereseaz trecutul, ci mai degrab prezentul i viitorul, respectiv ce remunerare a
capitalului pe care l investete va ob ine;
- al treilea element (c) poate fi apreciat pe baza unor indicatori specifici utiliza i n
cadrul diagnosticului, dar i prin luarea n considerare a primelor dou elemente (a i b),
prin evolu ia cifrei de afaceri, a profitului, politicii de investi ii, etc;
- al patrulea element (d) poate fi o explica ie pentru situa ia n care viitorul este
mai valoros dect prezentul, respectiv pentru cazul n care valoarea de randament este
mai mare dect valoarea patrimonial .
Specialistul evaluator, prin metode corespunz toare (ce se prezint n raportul de
evaluare), stabilete valoarea afacerii, care desigur va fi apreciat diferit de cele dou
p r i implicate n tranzac ie:
- cump r torul dorete s cumpere ct mai ieftin
- iar vnz torul s ob in un pre ct mai bun pentru afacerea sa, chiar dac
aceasta nu are performan e deosebite.
Referitor la pre ul tranzac iei, la prima vedere, m rimea acestuia ar trebui s
fie dat de activul net..
Cump r torul i pune problema ce va ctiga n viitor i n ct timp i
recupereaz capitalul avansat.(lund n calcul i plasamentele alternative).
Dac tie c poate s -i recupereze suma investit n 2 ani fa de o alt
investi ie care necesit o perioad de 4 ani, este dispus s pl teasc un pre mai bun.
7
1.2. CLASIFICAREA EVALU RILOR
Numeroasele metode de evaluare cunoscute azi pot fi grupate n func ie de
anumite criterii n vederea identific rii modului de abordare a evalu rii i, n func ie de
aceasta, a furnizorului de servicii de evaluare. [8]
a) n func ie de obiectul lor:
- evalu ri de bunuri ( mijloace fixe, stocuri etc. );
- evalu ri de active intangibile ( licen e, brevete, m rci, investi ii n resurse
umane etc.);
- evalu ri de active economice ( sec ii, magazine, depozite etc.);
- evalu ri de firme, ntreprinderi.
b) n func ie de metoda utilizat pentru evaluare:
- evalu ri patrimoniale;
- evalu ri bazate pe actualizarea profiturilor;
- evalu ri bazate pe actualizarea cash flow-urilor;
- evalu ri bursiere;
- evalu ri mixte.
c) n func ie de scopul urm rit: 7
- evaluare pentru vnzare;
- evaluare pentru cump rare;
- evaluare pentru garantare mprumuturi;
- evaluare pentru credite ipotecare;
- evaluare pentru impozitare;
- evaluare pentru raportare financiar-contabil ;
- evaluare pentru vnzare-cump rare;
- evaluare pentru fuziuni (schimb);
- evaluare pentru lichidare;
- evaluare pentru asigurare;
- evaluare pentru rezolvarea litigiilor;
- evaluare pentru expropriere;
- evaluare pentru emigrare;
- evaluare pentru aport n natur ;
- evaluare pentru stabilirea valorii m rfurilor n vam .
Evaluare pentru vnz ri-cump r ri, fuziuni-achizi ii sau schimburi
n condi iile unei evolu ii economice stabile, valoarea de investi ie pentru
propriet ile imobiliare este apropiat de valoarea de pia . n cazul n care economia
este n tranzi ie, aa cum este cea din Romnia, n ceea ce privete pia a imobiliar
exist reale dezechilibre ntre ofert i cerere. n aceste condi ii, din perspectiva
comparatorului sau vnz torului numai un specialist evaluator poate s eviden ieze att
punctele tari, cat i pe cele slabe ale unei propriet i imobiliare, venind astfel cu un
suport material justificat n negocierile ce se poart pentru schimbarea proprietarului.
De altfel n alte tari, mai avansate din punct de vedere al pie ei imobiliare, nimeni nu
pornete demersurile de schimb, vnzare sau achizi ionare ale unei propriet i
imobiliare f r a apela mai nti la serviciile unui specialist evaluator.
Evaluare pentru garantarea mprumuturilor
Subiectul n evaluarea pentru credite este determinarea valorii de pia .
B ncile acord credite n urma unor analize de risc, iar aceste credite reprezint
un procent stabilit de ofi erul de credit din valoarea de pia a propriet ii imobiliare
pus garan ie.
Evaluatorii agrea i de b nci au tendin a de a subevalua propriet ile imobiliare
depuse drept garan ie, fapt ce duce fie la dificult i n primirea creditului, fie la
ob inerea unui credit mai mic dect cel solicitat. Acest lucru trebuie n eles prin prisma
faptului c n situa ia n care trebuie recuperat creditul prin vnzarea propriet ii
imobiliare cu care s-a garantat, banca risc o vnzare for at , n timp limitat, pre ul
ob inut fiind de regul mai mic dect valoarea de pia a propriet ii imobiliare
respective.
8
Din acest motiv este bine ca pe lng evaluatorul agreat de banc clientul s
apeleze la serviciile unui evaluator propriu care va determina valoarea de pia a
propriet ii imobiliare, astfel nct n final clientul s poat purta o negociere
argumentat cu evaluatorul b ncii i cu ofi erul de credit.
Evaluare pentru emigrare
Raportul de evaluare a propriet ilor imobiliare de inute de beneficiarul persoan
fizic ce dorete s emigreze, ntocmit de un evaluator autorizat, este perfect valabil n
fa a autoritarilor rii n care beneficiarul dorete s emigreze, pentru a face dovada
posibilit ilor financiare. Subiectul n evaluare n aceste cazuri este tot estimarea valorii
de pia a propriet ilor imobiliare.
Evaluare pentru rezolvarea litigiilor
Justa compensare n caz de expropriere, cazuri de nel torie dovedit a
comp r torului, evaluarea pentru pagubele prin deteriorarea propriet ii, partaj ri, sunt
cteva din situa iile n care se impune efectuarea unei evalu ri.
Evaluare pentru asigur ri
Subiectul n evaluare pentru asigur ri este valoarea de reconstruc ie (costul de
refacere integral , identic , a propriet ii imobiliare dup distrugere). Valoarea de
desp gubire presupune acordarea de compensa ii n limita costurilor de reconstruc ie
f r a fi preluate n aceste costuri mbun t irile sau extinderile construc iei sau ale
dot rilor.
Cel ce se asigur va ob ine un procent din suma asigurat , datorit faptului c n
majoritatea cazurilor bunul nu se distruge n ntregime, ci par ial, situa ie n care este
necesar s se fac o evaluare corect , pornind de la costul de nlocuire (care reprezint
costul estimat pentru a construi la preturile curente, la data evalu rii, o copie, o replic
exact a cl dirii evaluate, folosind aceleai materiale, normative de construc ie,
arhitectura, planuri i calitate de manoper din care se scad toate deficien ele i
deprecierea cl dirii).
Cel ce inten ioneaz s ncheie o asigurare este bine s aib n vedere
necesitatea de a introduce clauze suplimentare la ncheierea poli ei, pentru c n
practica asiguratorilor, se folosete valoarea de pia , care, n condi iile economiei
noastre n tranzi ie, este mai mic dect valoarea de reconstruc ie.
Evaluare/reevaluare pentru impozitarea global
n Codul Fiscal referitor la Calculul impozitului datorat de persoanele juridice se
prev d urm toarele:
- n cazul persoanelor juridice, impozitul pe cl diri se calculeaz prin aplicarea
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cl dirii.
- Cota de impozit se stabilete prin hot rre a Consiliului local i poate fi cuprins
ntre 0,5% i 1%, inclusiv.
- Valoarea de inventar a cl dirii este valoarea de intrare a cl dirii n patrimoniu,
nregistrat n contabilitatea proprietarului cl dirii, conform prevederilor legale n
vigoare.
- n cazul unei cl diri a c rei valoare a fost recuperat integral pe calea
amortiz rii, valoarea impozabil se reduce cu 15%.
- n cazul unei cl diri care a fost reevaluat conform prevederilor legale n
vigoare, valoarea de inventar a cl dirii este valoarea nregistrat n contabilitatea
proprietarului imediat dup reevaluare;
- n cazul unei cl diri care a fost dobndit nainte de 1 ianuarie 1998 i care dup
aceast dat nu a fost reevaluat , cota impozitului pe cl diri este stabilit de consiliul
local ntre 5% i 10% i se aplic la valoarea de inventar a cl dirii, pn la data primei
reevalu ri, nregistrat n contabilitatea persoanelor juridice.
Ca atare se impune, pentru toate persoanele juridice care de in n proprietate
imobile evaluarea acestora pentru stabilirea unei cote de impozitare redus .
d) n func ie de beneficiarii evalu rii se disting:
- evalu ri pentru proprietarii afacerii pentru stabilirea unei baze de negociere n
vederea vnz rii firmei;
- evalu ri pentru institu iile publice;
9
- evalu ri pentru institu iile financiar bancare;
- evalu ri pentru instan e judec toreti n cazul existen ei unor litigii legate de
m rimea, micarea sau lichidarea patrimoniului firmei;
- evalu ri pentru persoane fizice ( motenitori, salaria i etc.).
e) n func ie de valorile ob inute, evalu rile se pot grupa n:
Evalu ri au la baz valoarea de pia , care:
- implic func ionarea unei pie e n cadrul c reia tranzac iile au loc f r restric ie
din partea for elor din afara pie ei;
- trebuie s identifice i s includ defini ia valorii care de pia utilizat n
evaluare;
- trebuie s stabileasc cea mai bun utilizare sau cea mai probabil utilizare care
reprezint un determinant semnificativ al valorii propriet ii;
- sunt elaborate pe baza informa iilor specifice ale pie ei respective i prin
metode i proceduri care ncearc s reflecte procesele deductive ale participan ilor la
pia ;
- sunt realizate prin aplicarea abord rilor valorii prin cost, compara ia vnz rilor
sau capitalizarea venitului; informa iile folosite n fiecare din aceste abord ri trebuie s
fie ob inute de pe pia .
Abordarea prin cost, n func ie de aplicarea sa, poate sau nu s produc o
indica ie a valorii de pia .
Evalu ri care au la baz valori diferite de valoarea de pia .
Aceste evalu ri utilizeaz metode care iau n considerare unitatea economic sau
func iunile unui activ, altele dect capacitatea acestuia de a fi cump rat i vndut pe
pia . Aceste evalu ri trebuie:
- s includ defini ia valorii aplicate n evaluare (va loare de utilizare, valoare de
exploatare, valoare de asigurare, valoare de recuperare, valoare de lichidare, valoare
special etc.);
- s utilizeze procedurile corespunz toare i s analizeze suficiente informa ii
pentru efectuarea unei estim ri rezonabile a valorii.
n cazul evalu rilor nebazate pe pia , n raportul de evaluare trebuie s se
men ioneze faptul c valoarea ob inut nu va fi interpretat ca valoare de pia .
1.3. VALOARE I PRE
1.3.1. GENERALIT I
Valoarea reprezint o calitate conven ional a unui bun, a unei propriet i sau
afaceri, stabilit prin calcule, n cadrul opera iunii de evaluare de c tre expertul
evaluator.
Valoarea reprezint pre ul cel mai probabil convenit de cump r torii i
vnz torii unui bun sau serviciu disponibil pentru cump rare. Valoarea stabilete pre ul
ipotetic sau no ional pe care cump r torii i vnz torii l vor conveni pentru un bun sau
un serviciu. Deci valoarea nu reprezint un fapt, ci o estimare a celui mai probabil pre
care va fi pl tit pentru un bun sau serviciu, la un anumit moment dat.
Pre ul reprezint expresia b neasc a unei valori, a unui bun, etc. i este
tangibil, palpabil, verificabil.
Deci valoarea i pre ul sunt dou categorii economice distincte, uor confundabile
ns ; valoarea este un concept ce nu poate fi disociat de calit ile fizice, intelectuale,
morale, ale cuiva (n cazul fiin elor) sau nsuiri fizice, materiale ale unui bun, iar pre ul
reprezint expresia b neasc a valorii.
Sunt cel pu in patru criterii de diferen iere a celor dou cate gorii economice: [3]
- ca fel al m rimilor, pre ul este o m rime concret , tangibil , pe cnd
valoarea este o m rime conven ional ;
10
- ca num r, pre ul n orice tranzac ie este unic, pe cnd valorile sunt multiple, iar
expertului evaluator i se pretinde prin regulile de bun practic s nu se opreasc la mai
pu in de trei valori;
- dup locul de formare: pre ul se formeaz pe pia ca punct de ntlnire ntre
doi actori - un vnz tor i un cump r tor i el este rezultatul artei de a negocia - diferit
de arta de a evalua; valoarea este rezultatul artei de a evalua, ea se stabilete folosind
mintea i imagina ia evaluatorului i se g sete pe hrtie. Este firesc ca o valoare
preluat de actorii negocierii s devin sau nu pre
- caracter obiectiv: pre ul este o m rime obiectiv n raport cu evaluatorul i
subiectiv n raport cu p r ile negociatoare reflectnd actul lor de voin ; valoarea este
o m rime obiectiv n raport cu actorii negocierii i subiectiv n raport cu evaluatorul,
fiind crea ia sa.
Pentru a evita confuziile dintre cele dou categorii economice trebuie avut grij
s nu fie nl turat rolul strategiei de negociere care este singura care poate determina
pre ul unei tranzac ii cu toate c punctul de pornire 1-a constituit una sau mai multe
valori estimate de un expert evaluator
n cadrul unei tranzac ii intervin motiva iile vnz torului i cump r torului,
raportul de for e pe pia , unele criterii subiective sau obiective.
n func ie de aceste elemente, pre ul poate fi foarte apropiat de valoarea stabilit
de expertul evaluator sau poate diferit de aceasta. Astfel: [8]
Op iu nea de a vinde poate fi determinat de:
- sc derea nivelului afacerii, respectiv a cotei de pia de inute;
- nevoia urgent de lichidit i;
- considera ii strategice;
- modificarea tipului de proprietate prin politica promovat de guvern
(privatizarea sau na ionalizarea);
- cauze naturale (motenitorii proprietarului nu doresc s p streze afacerea).
Motiva ia de cump rare poate fi determinat de:
- dorin a de a-i consolida pozi ia pe pia
- ini ierea unei afaceri noi, dorin a de a avea propria afacere;
- rentabilitatea ridicat a afacerii;
- diversificarea activit ii pentru diminuarea riscului;
- intensificarea procesului de integrare pe vertical .
Criteriile obiective sunt determinate de metodele de calcul capabile s
stabileasc valoarea corect a ntreprinderii.
Valoarea corect se bazeaz pe de o parte pe propriet ile, bunurilor tangibile i
activelor intangibile, iar pe de alt parte, pe volumul datoriilor firmei considerate.
Caracterul obiectiv rezult din faptul c valoarea n acest caz se bazeaz n cea
mai mare parte pe tranzac ii trecute recunoscute de pia (achizi ionarea unei teren,
sau a unei m rfi, contractarea unui credit) acestea avnd, de asemenea, un caracter
verificabil.
Criteriile subiective sunt bazate preponderent pe no iunea de utilitate, n fond
pe intensitatea dorin ei de a vinde respectiv de a cump ra.
Pentru evaluator constituie o adev rat provocare luarea n calcul a elementelor
capabile s influen eze intensitatea dorin ei de a vinde/cump ra.
n cadrul criteriilor subiective distingem dou mari categorii de elemente:
a) Elemente psihologice.
ntr-un studiu interesant realizat n SUA n urm cu c iva ani a fost relevant un
factor aproape neateptat care influen eaz pre ul firmelor n care ac ionarul majoritar
este n acelai timp i director; factorul n cauz este vrsta persoanei cheie n afacere.
S-a dovedit c firmele n care proprietarul-director este n vrst , se vnd mai
scump dect celelalte. Persoanele de 60-70 de ani nu sunt n mod real interesate s
vnd pentru c afacerea face parte din via a lor, f r aceasta, ei pierzndu-i
activitatea principal i nevoia de responsabilitate cu care s-aui obinuit.
n general, cel mai frecvent element psihologic l reprezint notorietatea.
11
Cump r torul va accepta s pl teasc un suprapre , adic o valoare superioar
valorii economice a ntreprinderii pentru c odat cu aceast ntreprindere -i va nsui
i prestigiul acesteia.
Trebuie subliniat faptul c aici nu este vorba doar de un element psihologic, ci n
acelai timp i de un element obiectiv de natur economic prin rela ia notorietate-
perenitate.
b) Elemente economice
Cele mai importante elemente din aceast categorie pot fi grupate n dou
categorii:
Elemente economice bazate pe raritate,
Respectiv posibilitatea de a cump ra o firm n situa ie de monopol sau o
ntreprindere concurent care-i creeaz cump r torului o situa ie deosebit de favorabil
pe pia .
De exemplu, achizi ionarea unei firme din amonte (furnizor) sau din aval (client)
n scopul diminu rii costurilor sau pentru penetrarea unor noi pie e.
Elemente economice bazate pe sinergie.
De exemplu, absorbirea unei firme care are o re ea comercial important
genereaz efect de sinergie.
Ct privete pre ul efectiv al tranzac iei printre elementele fundamentale care l
determin , practica arat c intervin i anumite aspecte care vizeaz condi iile n care
se face transferul de proprietate.
Dac exist drept obiectiv esen ial c trebuie s vindem mult i repede este
evident c nu se poate ine la pre , i n consecin va fi favorizat cump r torul.
Dac exist un singur cump r tor cu interese speciale, acesta va pl ti o sum
mai mare dect ceilal i cump r tori, pentru a fi sigur de achizi ie.
Cump r tor cu interese speciale este acela care dorete s ob in o valoare
suplimentar prin combinarea ntreprinderii cump rate cu alte afaceri pe care le de ine.
Dup cum nu este exclus i situa ia n care, prin achizi ia ntreprinderii
respective s elimine un concurent.
Dac sunt mai mul i cump r tori cu interese speciale, acetia i vor exclude pe
ceilal i, deoarece vor oferi pre uri mai mari i vor crea astfel o pia numai pentru ei.
O asemenea situa ie este important pentru vnz tor n formularea pre ului
solicitat.
Evaluarea ntreprinderii n cazul procesului de privatizare, situa ie caracteristic
pentru ara noastr , prezint unele particularit i date fiind interesele coparticipan ilor.
Astfel puterea poate s -i stabileasc drept obiectiv major, privatizarea rapid ,
ceea ce nseamn ofert mare, fapt ce conduce la evalu ri i implicit pre uri reduse.
Opozi ia acuz puterea pentru risipirea averii i n consecin dorete pre uri ct
mai mari.
Aplicarea lor ncetinete ritmul privatiz rii.
Investitorii, pentru asigurarea viabilit ii firmei respective, sunt interesa i s -i
recupereze capitalul care urmeaz a fi investit n primul rnd prin pre ul de achizi ie.
1.3.2. TIPURI DE VALOARE
Problematica valorii a fost abordat n permanen de o serie de specialiti n
domeniu, care au formulat diferite curente. Indiferent de curentul abordat n stabilirea
valorii firmelor, exist diferite tipuri de valoare care sunt folosite n practica economic .
[59]
Valoarea de pia este suma estimat pentru care o pro prietate va fi
schimbat , la data evalu rii, ntre un cump r tor decis i un vnz tor hot rt, ntr-o
tranzac ie cu pre determinat obiectiv, dup o activitate de marketing corespunz toare,
n care p r ile au ac ionat n cunotin de cauz , prudent i f r constrngere.
Valoarea de pia este o reprezentare a valorii de schimb, adic suma de bani pe
care o proprietate ar aduce-o dac ar fi oferit spre vnzare pe o pia liber , la data
evalu rii, conform cerin elor care corespund defini iei valorii de pia . Pentru a estima
12
valoarea de pia, evaluatorul trebuie s determine mai nti cea mai bun utilizare, sau
cea mai probabil utilizare Acea utilizare poate s fie continuarea utiliz rii existente a
propriet ii sau alte utiliz ri alternative. Aceste determin ri sunt f cute pe baza
eviden elor pie ei.
Valoarea de pia este estimat prin aplicarea metodelor i procedurilor de
evaluare care reflect natura propriet ii i circumstan ele n care proprietatea
respectiv va fi cel mai probabil tranzac ionat pe pia a liber . Cele mai utilizate
metode pentru estimarea valorii de pia includ abordarea prin compara ia vnz rilor,
abordarea prin capitalizarea venitului, inclusiv analiza fluxului de numerar actualizat i
abordarea prin cost.
Este tipul de valoare la care se recurge cel mai frecvent, motiv pentru care
trebuie st ruit pe elementele componente ale acestei defini ii, i anume:
- suma estimat este cel mai probabil pre exprimat n uni t i monetare, pl tibil
pentru proprietate, ntr-o tranzac ie independent , de pia . Este cel mai bun pre care
se poate ob ine n mod rezonabil de c tre vnz tor i cel mai avantajos pre care poate
fi ob inut n mod rezonabil de c tre cump r tor;
- o proprietate va fi schimbat se refer la pre ul la care pia a ateapt c
tranzac ia - care ntrunete toate celelalte condi ii ale defini iei valorii de pia - ar putea
fi ncheiat
- la data evalu rii; se refer , de asemenea, la faptul c valoarea unei propriet i
este o sum de bani estimat i un pre de vnzare predeterminat sau pre ul actual de
- vnzare;
- la data evalu rii semnific faptul c valoarea de pia estimat este specific
unui moment, unei date precise, data evalu rii;
- ntre un cump r tor decis se refer la un cump r tor care este motivat, dar nu
constrns, s cumpere; un cump r tor care nu este nici ner bd tor s cumpere, nici
determinat
- s cumpere la orice pre ; un cump r tor care achizi ioneaz n concordan cu
realit ile pie ei actuale i nu ale unei pie e imaginare sau ipotetice;
- un vnz tor hot rt, adic nu este ner bd tor sau con strns s vnd , nici
for at s men in un pre care este considerat realist pe pia a actual ; un vnz tor
motivat s vnd proprietatea n condi iile pie ei, la cel mai bun pre care poate fi
ob inut;
- ntr-o tranzac ie cu pre determinat obiectiv, tranzac ie ntre p r i, ntre care nu
exist o rela ie particular sau special (de exemplu, compania-mam cu filialele sale)
ntre p r i
- distincte, fiecare ac ionnd n mod independent;
- dup o activitate de marketing adecvat nseamn c proprietatea va fi
prezentat pe pia n cel mai adecvat mod;
- durata timpului de expunere pe pia trebuie s fie sufi cient ; se presupune c
perioada de expunere trebuie s nceap nainte de data evalu rii;
- n care p r ile implicate au ac ionat n cunotin de cauz i prudent, adic
ambele p r i sunt bine informate, ac ioneaz n propriul interes i n mod prudent;
- si f r constrngere; ambele p r i sunt motivate dar nu constrnse.
Valoare de ntrebuin ar e termen care desemneaz utilitatea unui bun,
determinat de propriet ile fizice i chimice intrinseci ale acestuia, pe baza c reia
poate satisface o anumit nevoie social , material sau spiritual , fie direct, ca bun de
consum individual sau colectiv, fie indirect, ca resurse utilizate pentru producerea de noi
bunuri economice. Valoarea de ntrebuin are este rezultatul muncii concrete i formeaz
fondul material al avu iei na ionale. n unitate cu valoarea-munc constituie con inutul
conceptului de marf . Valoarea de ntrebuin are este considerat purt toarea material
a valorii.
Valoare de schimb Valoarea recunoscut de o pia n care are loc schimbul
unui activ. Defini ia IVSC a valorii de pia , adecvata pentru raportarea financiar , se
bazeaz pe principiul valorii de schimb i nu al valorii de utilizare.
13
Valoarea, exprimat n numerar, a unei propriet i care este schimbat pentru
alt activ sau active, numerarul fiind etalonul prin care poate fi evaluat valoarea
comparativ a fiec rui activ.
Valoarea de folosin este dat de costurile necesare pentru procurarea unui
bun care prezint aceleai posibilit i de utilizare, pentru aceeai durat de folosin
rezidual ; este ceea ce noi numim frecvent valoarea de nlocuire.
Valoarea de folosin este definit ca fiind totalitatea costu rilor care ar fi
necesare pentru dobndirea unui bun susceptibil de a fi folosit n acelai scop, n
aceleai condi iuni de utilizare, avnd aceeai durat prezumat de folosin i
posednd aceleai performan e cu obiectul reevaluat
Valoarea de origine, de achizi ie, de inventar sau istoric este dat de
totalitatea costurilor necesare pentru achizi ionarea i punerea bunului sau a activului n
stare de folosire sau de utilizare.
Valoarea actual se ob ine corectnd valoarea de origine cu infla ia care a avut
loc de la data achizi iei i cu coeficientul de nvechire (care cuprinde uzura fizic , uzura
moral i uzura func ional ).
Valoarea venal este o valoare ob inut n momentul ced rii bunului, este un
pre n mod real, determinat exclusiv de raportul cerere-ofert ; ob inndu-se numai pe
pia , este dificil determinarea acestei valori naintea tranzac iei. Dac exist o
veritabil pia a produsului, este posibil determinarea unei valori venale care s
corespund unei evalu ri exacte, n sensul economic al bunului respectiv, ca, de
exemplu, autoturismele de ocazie (n unele ri europene).
Valoare intrinsec Valoarea intrinsec este suma considerat , pe baza
evalu rii faptelor disponibile, ca fiind valoarea adev rat sau real a unui element.
Este un concept pe termen lung de valoare nebazat pe pia , care aplatizeaz
fluctua iile de pre pe termen scurt. Pagini similare: Valoare amortizabil ( Depreciable
Amount).
Valoare de recuperare Valoarea de recuperare descrie valoarea unui activ care
a ajuns la sfritul duratei lui de via economic pentru scopul n care a fost creat.
Totui, activul ar putea s aib valoare pentru o utilizare alternativ sau pentru
recuperarea materialelor con inute
Valoare de investi ie Valoarea propriet ii pentru un anumit investitor sau
clasa de investitori, pentru obiective de investi ii sau pentru obiective de exploatare
identificate. Acest concept subiectiv rela ioneaz o anumit proprietate de un anumit
investitor, grup de investitori sau entitate, care au obiective si/sau criterii de investi ii
identificabile.
Valoarea de investi ie a unui activ poate fi mai mare sau mai mic dect valoarea
de pia a acelui activ. Conceptul valoare de investi ie sau valoare subiectiv nu trebuie
confundat cu valoarea de pia a unei investi ii imobiliare.
Valoare de lichidare Valoare de lichidare (Liquidation Value)
Valoarea de lichidare descrie o situa ie n care un grup de active folosite ntr-o
ntreprindere sunt oferite la vnzare n mod individual (element cu element), de obicei n
urma nchiderii ntreprinderii. Dei este adesea asociat cu o vnzare for at acest
termen are un alt n eles.
Valoarea de impozitare reprezint valoarea unei propriet i, conform defini iei
dat de reglement rile legale cu caracter fiscal.
Valoare lichidativ reprezint valoarea rezultat din estimarea minimului
sumelor ce se pot ob ine prin vnzarea activelor unei firme.
Valoarea bursier reprezint valoarea firmei cotate la burs , n urma aplic rii
metodelor de evaluare bursiere.
Valoarea de asigurare reprezint valoarea acceptat de asigurator pe baza
evalu rii proprii, i n baza unui contract de asigurare.
Valoarea de continuitate reprezint valoarea determinat pe baz nsum rii
cash flow-urilor actualizate, generate de desf urarea activit ii firmei.
14
Valoare amortizabil Valoarea amortizabil reprezint elementul epuizabil al
activului, soldul fiind reprezentat de valoarea rezidual . Totui, contractul de nchiriere a
unui teren ar putea fi i el amortizabil.
Valoare contabil Valoarea la care un activ este recunoscut, dup sc derea
amortiz rii cumulate precum i a pierderilor cumulate din depreciere. Valoarea la care
este recunoscut un activ n situa ia pozi iei financiare.

Valoarea de garantare a creditului ipotecar este valoarea propriet ii
determinat de evaluator printr-o estimare ponderat a vandabilit ii viitoare a
propriet ii, prin luarea n considerare a aspectelor mentenabile pe termen lung ale
propriet ii, a condi iilor normale i locale de pia , a utiliz rii curente i utiliz rilor
alternative adecvate ale propriet ii. La estimarea valorii de garantare a creditului
ipotecar nu vor fi luate n considerare elementele speculative. Valoarea de garantare a
creditului ipotecar trebuie fundamentat ntr-o manier clar i transparent . Valoarea
de garantare a creditului ipotecar este un concept al valorii cu risc, utilizat n mai multe
ri europene pentru scopul de creditare.
Valoare de utilizare Valoarea actualizat a fluxurilor viitoare de numerar
estimate ce se ateapt a fi realizate din utilizarea n continuare a unui activ i din
cedarea sa la sfritul duratei de via . Valoarea actualizat a viitoarelor fluxuri de
numerar preconizate s se ob in de la un activ sau de la o unitate generatoare de
numerar. Trebuie re inut c defini ia de mai sus, care este aplicat n raportarea
financiar , ia n considerare valoarea unui activ la sfritul duratei lui de via util .
Aceast optic este diferit de modul n care acest termen este utilizat n mod uzual n
evaluare.
Valoare rezidual (Residual Value) Valoarea just a unui activ la data
reevalu rii minus orice amortizare acumulat ulterior i orice pierderi acumulate.
Valoarea imobiliz rilor corporale, a acum este stabilit prin evaluarea efectuat de
evaluatori profesioniti. Valoarea net pe care entitatea se ateapt s o ob in la
sfritul duratei de via util a acestuia, dup deducerea prealabil a costurilor de
cedare estimate. Valoarea r mas a unui activ la sfritul duratei normale de
func ionare (n aceast defini ie valoarea rezidual este similar cu valoarea de casare).
Valoarea just reprezint pre ul la care un bun ar putea fi schimbat ntre un
cump r tor i un vnz tor, normal informa i i interesa i ntr-o tranzac ie echilibrat
Valoarea special este legat de un element extraordinar al valorii; acest
element face ca valoarea s fie mai mare dect valoarea de pia . Valoarea special
poate proveni, de exemplu, ca urmare a asocierii fizice, func ionale sau economice a
propriet ii cu orice alt proprietate, de exemplu, cu una nvecinat . Este un supliment
de valoare care poate fi aplicabil unui anumit proprietar sau utilizator sau unui poten ial
cump r tor sau utilizator al propriet ii, mai degrab dect pie ei, n general. Cu alte
cuvinte, valoarea special este aplicabil numai unui cump r tor cu interese speciale.
Valoarea sinergiei. Un element suplimentar de valoare care este creat n urma
combin rii/fuziunii a dou sau mai multe propriet i, n urma c reia valoarea propriet ii
rezultat din combinare este mai mare dect suma valorilor propriet ilor individuale
nainte de combinarea lor.
Valoarea de fuziune, adic valoarea suplimentar , rezult din contopirea a
dou sau mai multe particip rii la proprietate i reprezint o form particular a valorii
speciale.
Valoarea de reconstituire este costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau
reconstruirea propriet ii asigurate ntr-o condi ie foarte asem n toare, ns nu mai
bun sau mai cuprinz toare dect condi ia sa, atunci cnd era nou .
Valoarea de desp gubire este costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau
reconstituirea propriet ii asigurate, ntr-o condi ie foarte asem n toare, dar nu mai
bun sau mai cuprinz toare, n compara ie cu condi ia sa la momentul n care a avut loc
distrugerea, lund n considerare vechimea, condi ia i durata de via util r mas
15
1.4. SARCINILE EVALU RII NTREPRINDERII
Produsul evalu rii const n stabilirea unor preturi poten iale pentru ntreaga
ntreprindere, subunit i independente sau participa ii.
Prin preturi, vom n elege sumele de bani care vor fi ob inute de cel care
nstr ineaz , i cheltuielile consumate, de cel care achizi ioneaz .
Ca pre poten ial nu trebuie s n elegem aici numai pe cel posibil de ob inut la
o vnzare - cump rare, ci i fiecare valoare care ar ap rea, n ziua de referin (ziua la
care se refer evaluarea), ca un venit de pe urma nstr in rii.
Prin urmare, misiunea unei evalu ri de ntreprindere const ntr-o apreciere, sau,
n sens comercial, calcula ie.
n leg tur cu aceste preturi poten iale se pune ntrebarea: n ce m sur poate
fi vorba de valoare ntr-un asemenea pre ?.
Moxter [8], a formulat no iunea preturilor poten iale, definite ca preturi limit
(pre maxim de cump rare) ale unor achizitori ra ionali, iar preturile de n elegere,
sunt cele efectiv propuse de un judec tor corect.
Pentru cazurile men ionate mai sus, Moxter, deosebete valori subiective de
ntreprindere, care rezult din condi ii specifice i valori tipice, obiective de
ntreprindere, aa cum rezult ele pentru un mare num r de cazuri concrete, care se pot
numi tipice.
Pe baza acestor premize sunt ns rcina i exper ii autoriza i s evalueze
ntreprinderile.
Persoanele fizice sau juridice, care dau mandat evalu rii ntreprinderilor,
stabilesc, ntotdeauna, perspectiva din care se va efectua aceast evaluare.
n ultim instan este vorba de aprecierea unui pre individual de nstr inare al
unei ntreprinderi, care poate fi ob inut, cel mai uor n ziua de referin a evalu rii, pe
baza situa iei economice specifice a ntreprinderii.
Aceast valoare care este dedus din propriet ile obiectului de evaluat, pe de-o
parte i din posibilit ile de nstr inare existente, pe de alt parte, se apropie de ceea ce,
n mod obinuit, se numete valoarea obiectiv a ntreprinderii. Dac am stabilit o
asemenea valoare, atunci nu este deloc greu s deducem diverse valori subiective, n
func ie de diferitele motive sau momente de evaluare.
n vederea realiz rii acestui scop, avem nevoie de informa ii legate de calit ile
ntreprinderilor i ale mediului economic al acestora din momentul respectiv, din care s
se poat stabili preturile maxime sau minime de n elegere.
Dac n practica ob inerii valorii obiective a ntreprinderii are un grad de
dificultate ridicat, valorile maxime sau minime de vnzare, din punctul de vedere al
anumitor subiecte, sunt stabilite, de regul , f r probleme.
Este important s se re in c misiunea evalu rii ntreprinderilor, poate fi
rezolvat prin aprecieri i calcula ii, fiind vorba ntotdeauna numai de un folos, pe care o
ntreprindere sau o participa ie, l creeaz , i de costurile care trebuiesc suportate,
pentru a ob ine folosul respectiv.
Din acest punct de vedere, sarcina evalu rii ntreprinderii ar putea fi : stabilirea
limitelor, avantajelor i dezavantajelor unei ntreprinderi sau participa ii pentru
proprietarul ei si, pe baza predominantei avantajelor fa de dezavantaje, n limitele
date, fundamentarea unei judec i de valoare sub forma unei sume de bani, pe care un
achizitor ar urma s o pl teasc pentru subiectul n cauz .
1.5. PRINCIPII GENERALE DE EVALUARE
Evalu rile de ntreprinderi se bazeaz pe anumite principii generale de evaluare,
dintre care cele mai importante sunt: [61]
1. Principiul evalu rii unitare
16
a) valoarea unei societ i nu este determinat de suma valorilor par ilor
componente folosite pentru construirea ei;
b) nici evaluarea p r ilor componente bazat pe cheltuieli de reconstruc ie nu
duce principial la valoare;
c) ntreprinderea trebuie evaluat global ca entitate economic ;
d) ntregul nu este suma p r ilor componente;
e) valoarea ntreprinderii poate fi mai mare sau mai mic dect cea a p r ilor
componente.
De exemplu, o unitate comercial , care i desf oar activitatea n spa ii
nchiriate, de altfel ea de ine un patrimoniu redus, pe baza calit ilor angaja ilor s i i a
managementului, ob ine venituri foarte mari. n aceast situa ie valoarea firmei se afl
peste valoarea elementelor componente ale patrimoniului din care s-au sc zut datoriile.
2. Principiul referirii la viitor
Valoarea unei ntreprinderi este func ie de foloasele pe care le poate produce n
viitor.
Cump r torul nu va pl ti, numai pentru trecut. Dac se poate constat c n
viitor, comparativ cu trecutul i prezentul, vor ac iona al i factori care vor influen a, ntr-
un mod important, dezvoltarea societ ii, va trebui s se in cont de acetia, la aflarea
valorii.
La stabilirea valorii se vor lua n considerare:
a) dac n momentul evalu rii se poate presupune c preturile de procurare vor
creste sau vor scade;
b) pia a va cere adaptarea condi iilor de vnzare - cantit i, preturi, sortimente;
c) p r i din ntreprindere care n trecut erau integrate direct n procesul de
produc ie pot n viitor s nu mai participe (sau s fie utilizate numai par ial).
Consecin ele acestor fenomene vor fi luate n considerare la evaluare;
d) posibilitatea modific rii regimului fiscal al agen ilor economici (schimbarea
bazei de impozitare, introducerea de noi impozite, orice alte informa ii fiscale).
3. Principiul analizei trecutului ia situa iei actuale
Prognozele despre dezvoltarea viitoare, considerate ntotdeauna ca nesigure, nu
pot fi nl turate n procesul de evaluare; credibilitatea lor trebuie m rit prin analiza
temeinic a factorilor de influen .
Prognoza credibil a viitorului nu poate fi efectuat f r analiza temeinic a
trecutului i prezentului firmei care va fi evaluat .
Studiul trecutului i prezentului se face pe baza analizei diagnostic a
principalelor func iuni ale ntreprinderii:
- juridic ;
- comercial ;
- produc ie;
- management i organizare;
- financiar - contabil .
n m sura n care nu exist cunotin e i informa ii referitoare la viitor, rezultatele
trecutului i prezentului pot fi folosite ca referin pentru prognozarea viitorului.
Exemplu:
O prognoz a vnz rilor presupune analiza structurii acestora n trecut i prezent.
Dac analiza nu eviden iaz modificarea tendin elor de dezvoltare n viitor, atunci pot fi
luate n considerare vnz rile prognozate prin calculele efectuate pe baza datelor din
trecut.
4. Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii
La evaluarea dezvolt rii viitoare a ntreprinderii (firmei), se vor elimina punctele
de vedere optimiste sau pesimiste care nu pot fi fundamentate.
n principiu, trebuie pornit de la previziunile medii; scenariile de viitor pesimiste
sau optimiste vor trebui folosite pentru eviden ierea anselor i a riscurilor.
17
Principiul pruden ei din contabilitate nu poate fi folosit la evaluarea firmei,
deoarece tine cont numai de interesele unei par i. Atunci cnd, la evaluarea societ ii,
se iau n considerare posibilit i suplimentare de dezvoltare, pe lng anse, trebuie
avute n vedere i riscurile aferente.
5. Principiul celei mai avantajoase valorific ri a patrimoniului existent
La evaluare se va porni de la cea mai avantajoas folosire a patrimoniului, n
m sura n care valorificarea p r ilor componente este posibil din punct de vedere legal
i realizabil n mod practic.
6. Principiul delimit rii obiectului evalu rii
Obiectul evalu rii trebuie strict delimitat din punct de vedere al timpului i al
elementelor materiale. n principiu, sunt de stabilit care din p rtile ntreprinderii apar in
obiectului de evaluat, ct i din ce moment rezultatele apar in noului investitor.
Obiectul de evaluat l constituie toate elementele de patrimoniu de inute de
societate, legal, inclusiv sarcinile care greveaz pe ele. Sarcinile fiscale care greveaz
patrimoniul nu vor fi atribuite investitorului. Ziua de referin a evalu rii este o anumit
zi calendaristic n care, din motive ce in de tehnica evalu rii, (n mod obinuit data
ultimului bilan ) se va ncepe procesul de evaluare.
7. Principiul esen ialit ii i rentabilit ii evalu rii
Aflarea valorii unei ntreprinderi se face ntr-o perioad de timp i cu costuri
limitate, motiv pentru care, n interesul calit ii evalu rii, trebuie analiza i factorii
esen iali de influen asupra valorii ei. Evaluatorul trebuie s in seama de principiul
rentabilit ii lucr rilor de evaluare: n virtutea principiului referirii la viitor, evaluatorul
trebuie s - i consacre o parte a timpului sau pentru a se ocupa de elementele de
planificare ale ntreprinderii, ceea ce nseamn renun area la analiza prea am nun it a
situa iei din trecut; faptul c prognozele nu sunt sigure nu este un argument care s -i
permit evaluatorului s se ocupe n exclusivitate de trecut; n interesul economiei de
timp se pot face rotunjiri n func ie de m rimea ntreprinderii de evaluat.
8. Principiul efectu rii controlului de plauzibilitate
Valoarea unei ntreprinderi reprezint o exprimare economic ce rezult numai
din deduceri contabile i mpletiri de m rimi de calcul. Presupunerile care au fost luate
n calcul la stabilirea valorii trebuie verificate prin controale de plauzibilitate, n condi iile
date, trebuie stabilit prin calcule alternative modalit ile prin care diversele presupuneri
ac ioneaz asupra valorii. Independent de aceste verific ri valoarea este necesar s fie
analizat i apreciat lundu-se n calcul m rimi comparabile cum ar fi:
- preturi pl tite pentru ntreprinderi asem n toare;
- compararea valorii ntreprinderii cu valori rezultate din proceduri derivate ale
ramurii, branei respective, (indicatori i indici).
1.6. NECESITATEA, MOTIVUL SI MOMENTUL EVALU RII
NTREPRINDERII
Motivele pentru care se efectueaz evalu rile de ntreprinderi sunt foarte
importante i ele depind de scopul urm rit.
n general evaluarea se efectueaz cnd se schimb proprietarul. Aceasta devine
obligatorie pentru orice societate cnd se schimb proprietarul unic - statul.
Principalele ocazii cnd se face evaluarea sunt: [61]
1. Vnzarea cump rarea ntreprinderilor, a p r ilor de ntreprinderi
(active), a ac iunilor sau participa iilor
La vnzare-cump rare are loc schimbarea proprietarului i este necesar
stabilirea unui pre care s satisfac , deopotriv , att pe vnz tor ct i pe cump r tor.
18
Pre ul de vnzare poate fi considerat acceptabil dac se situeaz ntre limita
minim sub care este dispus s vnd vnz torul (sub aceast limit vnzarea n-ar mai
fi eficient ) i limita maxim pe care cump r torul este dispus s o pl teasc . Pentru
vnz tor, valoarea obiectiv ar fi limita minim de pre , deoarece la stabilirea acesteia
s-a pornit de la veniturile realizate n condi iile activit ii, n forma actual .
Avnd n vedere ca la vnzarea cump rarea ac iunilor sau a titlurilor de
participare are loc o schimbare a propriet ii, stabilirea preturilor se face conform regulii
de mai sus.
Baza de pornire o constituie valoarea ntregii ntreprinderi. Valoarea particip rii
nu este egal ntru-totul cu ponderea ei n valoarea total . Valoarea ac iunilor i a
titlurilor de participare difer n func ie de gradul de influen care poate fi exercitat de
cump r tori, ceea ce nseamn c achizi ionarea unui pachet de control se va face la un
pre mai ridicat dect cump rarea unor ac iuni care nu permit nici o influen asupra
actului de conducere.
La vnzarea - cump rarea ac iunilor sunt de luat n considerare cursurile bursiere
ale ac iunilor asem n toare i situa iile bursiere ale momentului.
2. Fuziunea ntreprinderilor
Fuziunea se face prin absorb ia unei societ i de c tre alta sau prin contopirea a
dou sau mai multe societ i comerciale, pentru a forma o nou societate.
La fuzionare trebuie stabilit n ce m sura proprietarii ntreprinderilor implicate
participa la capitalul ntreprinderii rezultate din fuzionare. Stabilirea cotei de participare
se bazeaz pe valorile ntreprinderilor care fuzioneaz .
Fuzionarea este profitabil dac noile par i rezultate din fuziune le dep esc pe
cele anterioare. Acest lucru este posibil cnd se realizeaz efecte pozitive de cooperare.
Contribu ia ntreprinderilor care fuzioneaz , la efectul de cooperare poate fi foarte
important prin valoarea rezultat ca urmare a acestui proces.
Dac n fuzionare sunt implicate ntreprinderi la care acelai proprietar de ine
particip ri, problema valorii nu are relevan . Valoarea devine relevant dac
ntreprinderile care fuzioneaz au asocia i diferi i, ceva de genul joint-venture si, de
asemenea, dac se vnd p r i unor ter i.
3. Divizarea ntreprinderilor
Divizarea rezult din mp r irea ntregului patrimoniu al unei societ i, care- i
nceteaz activitatea, ntre dou sau mai multe societ i existente sau care se
nfiin eaz prin acest mod.
Dac la divizarea de ntreprinderi mari n mai multe entit i economice
independente, ter ii, n calitate de de in tori de participa ii sau proprietari - sunt
participan i, atunci pentru men inerea drepturilor de proprietate, este necesar
evaluarea ntreprinderii.
Fuziunea i divizarea au ca efect dizolvarea, f r lichidare a societ ii care i
nceteaz existen a i transmiterea n ntregime, a patrimoniului c tre societ ile
beneficiare.
4. Restituirile
La exproprierile f r compensa ii, evaluarea n cazul unei restituiri integrale
ulterioare, trebuie s se fac de dou ori, adic n momentul exproprierii i n cel al
restituirii, pentru a preveni creteri de valori sau devaloriz ri.
5. Participa ii n cadrul joint - ventures
La nfiin area sau asocierea de ntreprinderi n cadrul joint-ventures se aplic
aceleai proceduri de stabilire a valorii ca i la fuzion ri. mp r irea corect a drepturilor
de proprietate se poate face numai prin evaluarea p r ilor cu care particip fondatorii,
respectiv asocia ii.
6. M rirea capitalului social/nfiin are prin aport n natur
19
Dac o ntreprindere este folosit ca aport n natur , pentru m rirea capitalului
social al unei societ i, atunci trebuie stabilit cte ac iuni se emit ca urmare a
respectivului aport n natur . Acest lucru se realizeaz i prin evaluarea aportului n
natur i al societ ii primitoare.
n ipoteza c la nfiin area unei societ i, pe lng bani ori aport n natur , se
aduce i o ntreprindere, aceasta va trebui evaluat , pentru a stabili corect noile drepturi
de proprietate.
7. Emisiunea de ac iuni. Cotarea la burs
n acest caz este vorba de vinderea de ac iuni, n cantit i mari, de c tre ter i
priva i. Premisa pentru cotarea la burs este dovada capacit ii productive a
ntreprinderii n cauz n condi iile competi iei de pia . Baza stabilirii cursului de
emisiune l reprezint evaluarea ntreprinderii. Evaluarea nu poate conduce direct la
valoarea cota iei bursiere deoarece mai sunt de luat n calcul i al i factori, cum ar fi:
cursurile la burs , raporturile curs-profit la ntreprinderi comparabile cotate la burs etc.
Evalu rile rezultatelor societ ii constituie puncte de sprijin referitoare la
aprecierea viitoarelor dividende de ncasat i posibilele creteri de curs ale ac iunilor
pentru eventualii cump r tori i care, n ipoteza introducerii la burs , cap t noi valen e
pentru ac ionariatul diversificat care are noi posibilit i de analiz .
8. Arendarea
Evaluarea ntreprinderii trebuie f cut la nceputul i sfritul arend rii pentru a
diminua riscurile modific rilor, n plus sau n minus, ale patrimoniului arendat.
9. Evaluarea ca baz a deciziei de redresare sau lichidare a
ntreprinderii
Evaluarea unei ntreprinderi cu rezultate slabe poate constitui argumentul
esen ial n alegerea alternativelor de redresare sau lichidare.
10. Oferirea de informa ii preliminare pentru flexibilitate n vnz ri de
ntreprinderi sau cooper ri
Evalu rile preliminare scurteaz fazele preg titoare pentru vnz ri de
ntreprinderi i cooper ri, i m resc flexibilitatea factorilor de decizie.
11. Evaluarea unui obiect din motive concrete
n principiu se pot face distinc ii ntre motive de evalu ri care depind sau nu de o
decizie care urmeaz s se ia. Motivele de evaluare n care modificarea condi iilor de
proprietate este condi ionat de o anumit decizie, pot fi mp r ite n:
a) Prilejuri de evalu ri n care modificarea situa iei propriet ii nu se poate face
de o parte mpotriva voin ei celeilalte par i.
Concret, n acest caz, este vorba de: vnzarea sau cump rarea de ntreprinderi,
domenii de afaceri, grupe de produse, m rci sau p r i de ntreprinderi; fuzion ri sau
diviz ri de ntreprinderi efectuate pe baza liberei n elegeri ntre p r i; intrarea unui
asociat ntr-o ntreprindere care fiin eaz deja.
n literatura de specialitate cazurile n care niciuna din p r i nu poate s
efectueze singur modific ri ale situa iei propriet ii (nsemnnd c , nu se poate
impune) f r colaborarea i mpotriva voin ei declarate a p r ii celeilalte, - se mai
numesc situa ii conflictuale nest pnite sau nedominate.
b) Cazuri n care una din par i poate efectua modific ri ale situa iei propriet ii
mpotriva voin ei celeilalte.
Printre acestea se pot aminti: ieirea unui asociat prin rezilierea contractului de
societate; eliminarea unui membru incomod, sup r tor dintr-o o societate de persoane;
stabilirea pla ilor de compensa ie la ncheierea unui contract de asociere sau a unei
asocieri n participa iune; desp gubirea asocia ilor minoritari n cazul unor transform ri
transmisibile; exproprieri. Acestea se mai numesc i situa ii conflictuale aflate sub
control.
20
mp r irea motivelor de evaluare care depind de o decizie n situa ii conflictuale
nest pnite i situa ii aflate sub control, nu este suficient deoarece nu cuprinde toate
cazurile n care se face evaluarea, ca de exemplu: introducerea pentru prima oar de
ac iuni la burs ; particip ri la capital ale salaria ilor, cazuri n care se poate spune numai
par ial c este vorba de o situa ie conflictual aflat sub control, pentru c aceste acte
nu pot fi asimilate integral cump r rii de par i din ntreprindere.
De asemenea, n cazul: partajului intervenit dup divor ; mp r irii masei
succesorale la motenire; ieirii unui asociat din societate prin moarte sau faliment;
ncadrarea n categoria situa iilor conflictuale aflate sub control, se poate face numai n
anumite limite.
Pentru motive de evaluare care nu sunt dependente de o anumit decizie, nu
este prev zut o modificare a raporturilor de proprietate. Aici se pot avea n vedere
evalu rile legate de impozitarea patrimoniului; la stabilirea limitei de creditare la
verificarea garan iei creditului; la redresarea (asanarea) ntreprinderilor.
12. Evaluarea ntreprinderii proprii sau a unor elemente(active)
strategice din acestea
n afar de situa iile concrete amintite mai nainte, poate s apar i necesitatea
evalu rii propriei ntreprinderi sau a unor unit i strategice de afaceri (active strategice)
ale acesteia.
O asemenea evaluare se face tot n vederea lu rii unei decizii f r ca prin aceasta
s se schimbe rela iile de proprietate.
Motive pentru asemenea evalu ri le-ar putea constitui:
- compararea diferitelor concepte strategice cu cel actual;
- stabilirea valorii efectelor de sinergie n propria ntreprindere n cazul cump r rii
unei alte ntreprinderi;
- inten ia nfiin rii unui joint - venture.
a) Evaluarea conceptelor strategice.
n cazul conceptelor strategice, decizia corect se poate lua numai dac acestea
sunt cuantificate, ceea ce implic c , pentru fiecare, s fie f cut o evaluare de
ntreprindere.
ntreprinderile sunt constituite, de regul , din diferite unit i de afaceri productive
strategice. Pe scurt, o unitate productiv de afacere strategic reprezint , o activitate
antreprenorial (combina ie produs - pia ), pentru care este posibil o strategie proprie
sau mai pe larg, o totalitate de combina ie produse/pia , linii de produc ie, s.a.m.d.,
care ndeplinesc mpreun o func ie i care se disting clar de alte combina ii
produse/pia .
Raportul definete unitatea de afacere strategic (activul strategic) ca cea mai
mic unitate organizatoric pentru care are rost i este posibil o planificare strategic
integral , n leg tur cu un anume produs, pentru o pia precis stabilit .
O strategie pentru o asemenea unitate poate fi, prin urmare, conceput ca o
adunare (acumulare) de investi ii legate de o combina ie de produse/pia , iar
ntreprinderea, ca un portofoliu de investi ii alese pe baza strategiilor, n care se
apreciaz viitoarele cash-flow-uri, care intr odat cu o anumit strategie.
Valoarea economic a unei ntreprinderi poate fi apreciat n func ie de strategiile
luate n calcul.
Strategiile de afaceri se apreciaz n func ie de rentabilitatea pe care o asigur
posesorilor de titluri de participa ie, iar n cazul unor societ i, care se negociaz la
burs , prin intermediul pla ilor de dividende i a modific rilor de curs al ac iunilor.
Dac conducerea societ ii judec sau selecteaz anumite strategii, atunci
acestea trebuie s fie cele care asigur cel mai mare avantaj de in torilor de ac iuni.
De cele mai multe ori, elementele strategice de afaceri din cadrul unei
ntreprinderi necesit concep ii i strategii diferite. Din cauza m rimii, a dezvolt rii
diferite i a conceptelor strategice variate, este necesar ca fiecare element de strategie
de afacere s fie evaluat separat i apoi reunit ntr-o sintez global a ntreprinderii.
21
b) Evaluarea efectelor de sinergie din propria ntreprindere la cump rarea unei
alte ntreprinderi.
Elaborarea diferitelor concepte strategice poate conduce la concluzia c este
adecvat s se achizi ioneze alte ntreprinderi, par i din alte ntreprinderi, grupe de
produse str ine, produse sau m rci.
Numai dup analiza i evaluarea elementelor strategice proprii de afaceri (active
strategice) vor fi selec iona i sistematic candida ii adecva i.
Limita superioar de pre pentru ntreprinderea evaluat va cuprinde i efectele
de sinergie care vor apare n propria ntreprindere.
Existen a prospectului de vnzare permite evaluarea la timp a propriilor elemente
strategice de afaceri n leg tur cu evaluarea provizorie ale candidatelor la
achizi ionare, pe baza surselor de date publice accesibile i a propriilor cercet ri; de
exemplu analiza concuren ei, implic noi ntreb ri puse vnz torului n vederea
modific rii rapide i sigure a limitei superioare de pre pentru ntreprinderea evaluat ,
inclusiv calcularea efectelor de sinergie a ambelor ntreprinderi.
c) Alte motive.
Evaluarea fiec rei unit i productive strategice (activ strategic) din ntreprinderea
proprie, poate:
- s permit o reac ie rapid la o eventual cerere de preluare;
- s stabileasc forma potrivit de plat (schimburi de ac iuni, achizi ie cu plat
de numerar) pentru ntreprinderea achizi ionat ;
- s fie baz pentru controlul, planificarea i coordonarea investi iilor.
1.7. SCOPUL I FUNC IILE EVALU RII NTREPRINDERII
Evalu rile de ntreprinderi se desf oar n cadrul unor func iuni diferite. [61]
n cadrul func iunii neutrale, expertul - evaluator, folosindu-se de o baz de
date sigur i pornind de la anumite premize de evaluare, ob ine o valoare obiectiv
asiguratorie, care poate fi folosit ca baz de pornire pentru viitoarele negocieri de pre .
Func iunea de consiliere i permite expertului - evaluator stabilirea unei valori
de decizie. Valoarea de decizie indic - lund n considerare scopurile
subiective(strategice) i posibilit ile existente - ct ar putea da maximum, un investitor
pentru o ntreprindere (limita superioar de pre ) sau ct trebuie s cear minimum un
vnz tor (limita inferioar de pre ).
n cadrul func iunii de mediere expertul - evaluator mediaz ntre valorile
subiective ale par ilor i propune un pre considerat de el, de n elegere, de acord,
avnd n vedere c este necesar un acord ntre valorile subiective prezentate i pornind
de la premiza c valorile de decizie vor fi calculate pn la realizarea acestui lucru.
Valorile obiective se calculeaz n cadrul func iunii neutrale ale analizei efectuate
de expertul - evaluator. Ele pot fi folosite ca baz de plecare pentru negocierile care au
loc n diversele situa ii cnd se efectueaz evaluarea ntreprinderilor, din care amintim,
cele mai importante: vnz ri - cump r ri de ntreprinderi, p r i de ntreprinderi, ca i a
ac iunilor sau participa iilor; fuziuni de ntreprinderi; restituiri de ntreprinderi sau de
par i din acestea; particip ri la joint - ventures; major ri de capital, participare n natur ;
introduceri la burs ; arend ri; evalu ri n vederea restructur rii i lichid rii de
ntreprinderi; ob inerea de informa ii ca m sur de precau ie i pentru mai mult
flexibilitate la vnz ri de ntreprinderi i cooper ri.
Chiar dac i n aceste situa ii, se folosesc de foarte multe ori, n cadrul
tratativelor directe, valorile subiective bazate pe valori de decizie, totui practica a
demonstrat-o c nu este lipsit de sens s se porneasc de la valorile obiective.
Valoarea obiectiv , impar ial ,are o dimensiune stabilit pornind de la ideea
continu rii activit ii ntreprinderii i se bazeaz pe anumite premize i conven ii de
evaluare.
Pe baza acestora, expertul - evaluator enun atept rile de venituri, raportate la
obiectul de evaluat i stabilete o valoare, care poate fi interpretat ca intern i n care
au fost lua i n calcul to i factorii de reuit din cadrul ntreprinderii.
22
Pornind de la aceste valori obiective, se poate, c n faza de negociere, lund n
considerare i factorii subiectivi, s se ajung la un acord concretizat ntr-un pre de
n elegere.
Drumul stabilit de practica de evaluare poate fi mp r it n dou faze i anume:
I. faza de constatare - n care expertul evaluator v znd cum st
ntreprinderea, i atribuie o valoare obiectiv i
II. faza de tratative
Influen ele subiective deosebite vor fi eviden iate de expertul - evaluator neutru
nc din faza de constatare.
n cadrul evalu rii n pasul doi exper ii - evaluatori pot lua n considerare i
situa ii deosebite urmare c rora valoarea obiectiv poate fi dezvoltat n continuare
ntr-o valoare de decizie.
Prin valoare de decizie n elegem pre ul maxim pe care l poate pl ti un
poten ial cump r tor, respectiv pre ul minim pe care un poten ial vnz tor trebuie s -l
ob in .
Stabilirea valorii de decizie se face din perspectiva unui anumit cump r tor,
respectiv vnz tor i se raporteaz la punctele lor de vedere specifice.
n principiu, n cazul motivelor dependente de o decizie, valoarea ntreprinderii
poate fi calculat pentru urm toarele scopuri:
a) Stabilirea unei valori de decizie n scopul unei investi ii de capital
b) Stabilirea unei valori de decizie n scopul desf ur rii unei activit i
antreprenoriale (sau renun ri).
Se pornete de la principiul c pentru aflarea valorii, numai scopurile i
posibilit ile acelui cump r tor, respectiv vnz tor, sunt decisive.
n cazul stabilirii valorii este vorba despre un calcul investi ional individual care, n
prima faz , poate porni de la o valoare obiectiv .
La stabilirea valorii, pentru un cump r tor sunt de luat n considerare, printre
altele, i urm toarele aspecte: scopuri strategice legate de pia , urm rite de
cump r tor n perioada respectiv ; efectele de cooperare, care pot fi realizate numai de
cump r torul din momentul respectiv.
Spre exemplificare am considerat urm toarele situa ii:
- Un cump r tor dorete ca prin achizi ionarea unei ntreprinderi s - i fac
intrarea ntr-o nou pia . El va fi dispus, din acest motiv, s pl teasc mai mult pentru
acest obiect dect ar rezulta dac nu am lua n considerare acest obiectiv strategic al
lui. n acest caz, valoarea lui de decizie dep ete valoarea obiectiv .
- Cump r torul dorete ca o parte din produsele proprii s fie finisate n noua
ntreprindere cump rat , deoarece ob ine, n acest mod, avantaje concrete, care conduc
la diminuarea costurilor de fabrica ie. Aceste avantaje, legate de costuri, trebuie avute
n vedere la stabilirea valorii.
Modificarea situa iei fiscale personale poate constitui un element care trebuie
luat n considerare la calculul investi ional individual. Acest lucru este valabil mai ales n
cazul investitorilor str ini care beneficiaz de reduceri fiscale.
Toate acestea sunt foarte actuale n ara noastr n procesul de reform .
Deosebirea fa de evaluarea obiectiv const , nainte de toate, n faptul c veniturile
ateptate de pe urma ntreprinderii depind de proprietarul din momentul respectiv.
Acest fapt se refer att la veniturile financiare ct i la avantajele nefinanciare. n
leg tur cu aceasta, veniturile vor fi apreciate diferit, n func ie de cump r tor, inndu-
se cont de siguran a lor i avndu-se n vedere nclina ia spre risc a investitorului.
La stabilirea valorilor de decizie, n prim plan se afl principiul subiectivit ii
care tine cont de pozi iile factorilor direct implica i n situa iile respective.
Pentru realizarea scopurilor evalu rii trebuie s se porneasc de la urm toarele
ipoteze:
a) cump r torul imaginar tinde exclusiv spre c tig;
b) cauzele ob inerii rezultatelor din anii trecu i se perpetueaz i n viitor.
Aceste presupuneri se refer att la deciziile proprietarului ct i la factorii care
se sustrag influentelor sale (mediul nconjur tor);
23
c) dup re inerea substan ei, rezultatele se vars integral n favoarea
ac ionarului;
d) cel mai favorabil plasament alternativ al ctigului prognozat l constituie o
achizi ie a unei alte ntreprinderi din ara care aduce cel mult acelai profit i prezint o
structura de risc - ansa asem n toare;
e) veniturile ambelor surse sunt supuse aceleiai fiscalit i;
f) creterile de pre ale bunurilor investite aferente obiectului de evaluat i ale
alternativei comparabile pot fi repartizate integral asupra preturilor de desfacere.
1.8. BILAN UL CONTABIL INSTRUMENT UNIVERSAL DE LUCRU
PENTRU EVALUAREA UNEI NTREPRINDERI
Instrumentul universal de lucru, potrivit standardelor interna ionale i na ionale
de contabilitate, n care se g sesc informa iile cu privire la patrimoniu i la performan e,
l constituie bilan ul con tabil, component de baz a situa iilor financiare pe care orice
ntreprindere trebuie s le elaboreze cel pu in anual.
Bilan ul contabil constituie, deci, punctul de pornire n orice evaluare de activ sau
de ntreprindere, dar numai punct de pornire.
A neglija bilan ul contabil ca punct de pornire n orice evaluare de activ sau
ntreprindere este o abordare eronat ; exper ii contabili cunosc metodele directe i
tehnicile conven ionale de repartizare a tuturor posturilor din bilan ul contabil pn la
ultimul atelier sau subdiviziune a ntreprinderii
Orice evaluare de bunuri, active, afaceri, etc, are ca punct de plecare bilan ul
contabil i contul de profit i pierdere deoarece acestea reflect situa ia patrimoniului, a
averii acumulate de ntreprindere de la nfiin are i rezultatele financiare ob inute n
ultimul an pentru care s-au ncheiat.
Scoaterea din contabilitate a informa iilor privind un activ, un bun, este cea mai
grea problem , mai grea dect evaluarea ns i.
Dei pornete de la bilan ul contabil la un moment dat, expertul evaluator se rupe
de acesta i pe baza diagnosticului de evaluare construiete ansambluri financiare
abstracte, scenarii de dezvoltare, de rentabilitate, elabornd astfel un bilan teoretic al
ntreprinderii, bilan ul economic.
Bilan ul economic este instrumentul de lucru pe baza c ruia se evalueaz o
ntreprindere.
El prezint patrimonial rentabilitatea ntreprinderii actualizate i corectate n
func ie de exigen ele pie ei, pe baza constat rilor din diagnosticul de evaluare.
Expertul evaluator innd cont de faptul c :
- bilan ul contabil nu permite n elegerea corect a realit ii economice i financiare a
ntreprinderii.
- valoarea net contabil ca diferen ntre ceea ce ea posed i ceea ce ea datoreaz
nu reflect dect imperfect valoarea economic real va aduce o serie de corec ii
elementelor patrimoniale (extracontabil), elabornd un bilan economic, care va oferi
datele necesare, aplic rii metodelor de evaluare.
1.9. PREVIZIUNILE N EVALUARE
Elaborarea previziunilor const n definirea strategiei viitoare a ntreprinderii. Aceast etap se
realizeaz mpreun cu conducerea administrativ a ntreprinderii i cu sponsorul de proiect
(acionarii/asociaii/proprietarul). Se stabilete un proiect de buget de venituri i cheltuieli pentru perioada
viitoare de 5-8 ani i se solicit :
- programul de investiii i a surselor de finanare;
- programul de restructurare a ntreprinderii (organizatoric, tehnologic, financiar, managerial).
Previziunile se bazeaz pe analiza macroeconomic a sectorului de activitate i a tendinelor de
dezvoltare /restrngere n viitor, a conjuncturii economice interne i internaionale, a previziunilor de
marketing. Previziunile au la baz ipoteze, scenarii i proiecii n viitor.
24
Perioada pentru care se fac proieciile n viitor poate fi: [65]
a) explicit sau discret, pentru care numrul de ani se stabilete de evaluator funcie de: durata de
via rmas a mijloacelor fixe de baz, ciclul economic de via al produselor, credibilitatea previziunilor,
perioada de timp n care afacerea devine stabil, adic se asigur o rata anual de cretere a vnzrilor i a
profitului n general, pentru ntreprinderi industriale cu o dotare tehnic normal i o pia de vnzare n
cretere, previziunile se fac pe un numr de 5-10 ani) non-explicit, n care previziunile nu mai au
credibilitate.
Pentru efectuarea previziunilor necesare n evaluare, se parcurg mai multe etape:
[11]
- stabilirea indicatorilor care vor fi previziona i;
- culegerea i analiza informa iilor referitoare la trecutul i prezentul
ntreprinderii;
- alegerea metodelor de previziune i efectuarea calculelor previzionale;
- analiza calitativ a rezultatelor ob inute i stabilirea valorilor care vor fi
utilizate n calculele de evaluare.
n final, n cazul aceleiai metode de evaluare, se poate ajunge la una sau mai
multe valori, fiecare fiind caracterizat de o anumit probabilitate de apropiere de
valoarea real .
Sinteza principalelor metode i tehnici de previziune
Grupe de
metode
Baza metodologic Metode i tehnici
I. Metode
cantitativ
e
1. M rimi medii
Metoda mediei mobile: simpl , dubl
Metoda lisajului exponen ial: simplu, dublu,
multiplu; Metoda filtrajului adaptiv,
Metoda coeficien ilor de elasticitate,
Metoda ritmului mediu, Metoda indicilor
2. Ecua ii de trend
- trend liniar, polinomial, special: parabol ,
hiperbol , putere etc.
3. Descompunerea
seriilor de timp
- modele aditive, multiplicative, mixte
4. Ecua ii de regresie - regresie simpl sau multipl
5. Modele matematice
complexe
- Metoda lan urilor Markov
- Metoda jocurilor strategice
- Modele speciale
II.
Metode
intuitive
(calitativ
e)
1. Opinii individuale ale
exper ilor
- Metoda opiniilor de ierarhizare
- Metoda compara iilor
- Metoda opiniilor libere
2. Opiniile grupelor de
exper i
- Metode euristice
- Metoda anchetei iterative
- Metoda discu iilor de grup
III.
Metode
combinat
e
1. Metode de analiz
- Metoda analizei fenomenologice
- Metoda analizei morfologice
2.Metode de anchet
- Anchete de pia
- Sondaje de opinie
25
CAPITOLUL II
DIAGNOSTICUL DE EVALUARE
2.1. DIAGNOSTICUL NTREPRINDERII ETAPA PREMERG TOARE
EVALU RII
2.1.1. SEMNIFICA IA TERMENULUI DE DIAGNOSTIC PENTRU DOMENIUL GESTIUNII
I EVALU RII NTREPRINDERII
Orientarea economiei noastre spre pia a determinat ample modific ri de
structur la nivelul ntreprinderii (asocieri, restructur ri, moderniz ri, repozi ion ri
strategice) i a antrenat creterea responsabilit ii managerilor i a profesionitilor
contabili, n general.
n acest nou cadru, evantaiul deciziilor pe care managerii ntreprinderii trebuie s
l adopte s-a amplificat. Ei se confrunt cu probleme de concurenta i risc, g sindu-se de
cele mai multe ori n situa ia de a lua decizii n condi ii de incertitudine pronun at i de
a determina cmpul constrngerilor care trebuie s orienteze ac iunile lor. Toate aceste
schimb ri cer o bun capacitate managerial , dinamism i informa ii complete despre
mediul intern i extern ntreprinderii. Acestea sunt numai cteva ra iuni care solicit
managerilor i profesionitilor contabili analize, previziuni i ac iuni de control.
Date fiind aceste condi ii, diagnosticul are rolul de centru de sistem n
orientarea deciziilor manageriale, astfel nct consecin a acestora s fie performant .
Diagnosticul nu se reduce la a fi un element de recuzit al managerului i face ca actul
managerial s nu se desf oare sub zodia spontaneit ii i a intui iei.
Termenul de diagnostic provine din grecescul diagnostikos care semnific apt
de a discerne.
Pornind de la aceast accep iune dat termenului de diagnostic, similitudinea
pailor parcuri pentru diagnosticarea st rii de s n tate a unei persoane i pentru
descrierea st rii de func ionalitate a unei ntreprinderi a determinat preluarea lui de
c tre specialitii din domeniul gestiunii i evalu rii ntreprinderii.
Prin urmare, pentru cei care gestioneaz ntreprinderea, diagnosticul este
demersul prin care se: [62]
- apreciaz starea s n tate sau de func ionalitate a ntreprinderii;
- identific factorii, interni i externi, care determin tendin a sa de evolu ie i se
estimeaz impactul modific rii lor, lund n considerare mediul dinamic n care
ntreprinderea i desf oar activitatea;
- contientizeaz avantajele competitive ale ntreprinderii, n raport cu concuren a
(punctele forte), care trebuie utilizate n scopul fructific rii oportunit ilor oferite de
mediul extern ntreprinderii;
- surprind punctele slabe din activitatea ntreprinderii, n scopul adopt rii
masurilor corective i minimiz rii riscurilor la care este supus ntreprinderea, inndu-se
seama de aceste disfunc ionalit i.
Pentru exper ii care evalueaz ntreprinderea, diagnosticul este etapa
premerg toare lucr rii de evaluare, prin intermediul c reia ntreprinderea poate fi foarte
bine cunoscut (din punct de vedere juridic, al obiectului ei de activitate, al poten ialului
sau intern, al rela iilor sale de pia , al performantelor economico-financiare etc.), astfel
nct s se poat identifica elementele care vor determina creterea valorii ntreprinderii
sau, dimpotriv , sc derea sa. Practic, nu se poate realiza o prognoz cu privire la
evolu ia ntreprinderii f r a cunoate situa ia ei prezent , ceea ce nseamn c
metodele de evaluare, n special cele bazate pe actualizarea fluxurilor viitoare de
venituri, depind de pertinent muncii de diagnostic.
26
2.1.2. TIPOLOGIA DIAGNOSTICULUI
Studiile cu privire la metodologia analizei diagnostic relev utilizarea practic a
mai multor forme de diagnostic [62] (global sau aprofundat, expres, func ional), n
raport cu natura problemelor de analizat i cu urgen a acestora, f r ca principiile
generale ale demersului de diagnosticare s fie alterate.
- Diagnosticul global (aprofundat) reprezint modelul de baz care analizeaz
ntreprinderea ntr-o perspectiv global (concuren ial, tehnologic, social i financiar),
avndu-se n vedere att aspectele de ordin strategic, ct i cele care privesc gestiunea
sa curent .
- Uneori, urgen a sau gravitatea unor aspecte care deriv din func ionarea
ntreprinderii nu justific sau nu permit ateptarea rezultatelor unui diagnostic global. Se
procedeaz , n astfel de cazuri, la realizarea diagnosticului expres. Acesta are drept
obiective identificarea, ntr-un termen suficient de scurt, a dificult ilor i cauzelor unor
aspecte punctuale, cum ar fi: costurile, calitatea produselor, aprovizionarea tehnico-
material , trezoreria, precum i formularea m surilor de salvare a situa iei i de
ierarhizare a ac iunilor de realizat, dup natura urgen ei i importan ei lor.
- Alt form pe care o poate mbrac diagnosticul este cea a diagnosticului
func ional , care are calitatea unui diagnostic specializat pe func ii ale ntreprinderii
(tehnic, comercial, financiar, al managementului i resurselor umane), destinat s
eviden ieze probleme de func ionare intern a ntreprinderii care i pun amprenta
asupra performan elor sale economico-financiare.
Diagnosticul tehnic, n perioadele care se caracterizeaz printr-o mare intensitate
concuren ial i schimb ri tehnologice tot mai rapide, se va concentra asupra evalu rii
rezultatelor de natur tehnic i a contribu iei lor la realizarea performan elor de
ansamblu ale ntreprinderii. El face posibil ca definirea strategiei ntreprinderii, pe
termen mediu i lung, s se realizeze innd seama de adaptarea permanent a tehnicii,
a tehnologiei, a cercet rii, a competen ei profesionale n domeniu, pentru ca aceste
eforturi s se concretizeze n produse sau servicii acceptate i ateptate de pia ,
precum i n creterea valorii ntreprinderii.
Obiectivul diagnosticului comercial l reprezint controlul modului n care sunt
ndeplinite sarcinile specifice func iei comerciale a ntreprinderii, concretizate in:
identificarea nevoilor consumatorilor i ale principalelor segmente de pia , aprecierea
pozi iei ntreprinderii n raport cu concuren ii, evaluarea capacita ii de marketing i
m surarea performantelor comerciale ale ntreprinderii.
Frecvent munca de diagnostic este redus la diagnosticul financiar, datorit
rolului pe care acesta l are n testarea func ionalit ii ntreprinderii i n elaborarea
strategiei sale. Reperele diagnosticului financiar sunt urm toarele: analiza
performan elor economico-financiare ale ntreprinderii si, n mod special, a rentabilit ii
sale; analiza echilibrului financiar i a st rii de lichiditate a ntreprinderii; analiza
previzional a riscului. Prin urmare, diagnosticul func iei financiare se concentreaz
asupra aprecierii politicii de finan are i a politicii de investi ii, n perspectiva func ionarii
ntreprinderii analizate. Diagnosticul financiar se bazeaz pe concluziile celorlalte
diagnostice func ionale i valorific informa iile privind opera iile derulate n cadrul
fiec rei func ii a ntreprinderii prin intermediul contabilit ii, care a nregistrat datele
referitoare la aceste opera iuni. Aadar, diagnosticul financiar analizeaz informa iile
privind activitatea ntreprinderii, ntr-o anumit perioad de timp, sub aspectul gestiunii
financiare, a modului de alocare a resurselor de finan are la nevoile de finan at, astfel
nct s ofere o apreciere a situa iei financiare a ntreprinderii .
Diagnosticul managementului i organiz rii analizeaz reuita sau eecul
ntreprinderii, prin prisma evalu rii competen elor manageriale. n practic nu exist un
model normativ de referin care s permit , prin compara ie, aprecierea succeselor sau
insucceselor echipei manageriale a unei ntreprinderii, n corela ie cu starea
ntreprinderii i cu perspectivele sale de evolu ie. Literatura de specialitate subliniaz c
diagnosticul managementului trebuie s se aprecieze prin coeren sau incoeren
ansamblului activit ii de management, n elegndu-se prin aceasta gradul de
27
armonizare a stilurilor de conducere, cu metodele de planificare i control, cu finalit ile
ntreprinderii i cu strategia sa.
2.1.3. COMPETEN ELE CERUTE DE ANALIZA DIAGNOSTIC
Calitatea diagnosticului depinde, n mod evident, de caracteristicile i aptitudinile
celor ce practic aceast activitate. Dat fiind faptul c realizarea diagnosticului
presupune cunotin e multiple, deoarece implic abordarea simultan a aspectelor
economice, financiare, de marketing, sociale, juridice, psihologice, analitii ar trebui s
fie persoane cu preg tire complex , polivalent .
n practic , se ntlnete frecvent tendin a de specializare a celor care exercit
munca de diagnostic, uneori cu consecin e mai pu in pozitive asupra concluziilor
diagnosticului, care deriv din supralicitarea unor aspecte ce in de specialitatea
analistului n munc de diagnostic.
De exemplu, un specialist n domeniul finan elor va acorda totdeauna o aten ie
mai mare problemelor delicate care privesc capacitatea ntreprinderii de a degaja fluxuri
financiare pozitive din activitatea desf urat , posibilitatea ntreprinderii de a- i finan a
creterea, cuantificarea nivelului de risc care antreneaz sau nu varia ii negative asupra
indicatorilor de rezultat; un specialist n rela ii umane va fi tentat s acorde aten ie
sporit aspectelor de personal i de motivare a acestuia, de recrutare i formare a
personalului, nivelului de excelen profesional , gradului de armonizare a dimensiunii
umane cu cea economic , de altfel, aspecte care pot reprezenta cauze fundamentale
ale disfunc ionalit ilor din ntreprindere.
Practica dovedete faptul c nu sunt chiar frecvente cazurile n care analitii se
por dovedi specialiti generaliti, care posed cunotin e i competen e permanent
actualizate, de nalt nivel. Din aceast cauz , se consider c acest inconvenient poate
fi dep it dac diagnosticul este efectuat de o echip care reunete specialiti
polivalen i, fiecare dintre acetia dispunnd de posibilitatea de a- i actualiza permanent
cunotin ele n domeniul sau de interes, astfel nct pe ansamblu, rezultatele
diagnosticului s poarte amprenta acestei echipe de specialiti. n practica rilor
dezvoltate nu exist reguli absolute, nici criterii total obiective, cu privire la constituirea
echipei de diagnostic, dar se au n vedere cteva precau ii n acest sens.
Exist astfel posibilitatea ca diagnosticul s fie realizat de o echipa alc tuit din
specialiti din interiorul ntreprinderii, condus de managerul acesteia. Aceast manier
de a realiza diagnosticul prezint dezavantaje care se traduc n lipsa de obiectivitate i
de dep rtare necesare pentru a face aprecieri veridice cu privire la situa ia
ntreprinderii sale. Se consider c eful echipei de diagnostic, n persoana managerului
ntreprinderii, dei i cunoate foarte bine ntreprinderea, nu poate fi n acelai timp
judec tor i parte .
Pe de alt parte, i poate concentra eforturile asupra muncii de diagnostic o
echip alc tuit din specialiti externi ntreprinderii, care au calitatea de exper i.
Avantajul acestei forme este, binen eles, aspectul profesional al muncii de diagnostic i
obiectivitatea sa. Dezavantajul l poate constitui rezerva n ceea ce privete colaborarea
din partea specialitilor din ntreprindere. O manier de realizare a diagnosticului, care
elimin inconvenien ele celorlalte dou forme, anterior prezentate, o reprezint
realizarea diagnosticului de c tre o echip mixt , alc tuit din specialiti externi i
cadre din interiorul ntreprinderii diagnosticate.
2.1.4. SITUA IILE N CARE SE IMPUNE REALIZAREA DIAGNOSTICULUI
NTREPRINDERII
Literatura de specialitate precizeaz c ra iunea de a realiza o analiz diagnostic
corespunde unor situa ii diferite, n principal, este vorba de: [62]
- identificarea posibilit ilor de cretere a performan elor la o organiza ie cu o
situa ie normal ;
28
- stabilirea alternativelor pentru organiza ii aflate n dificultate;
- toate situa iile n care este necesar evaluarea;
- restructurarea organiza iei;
- informarea p r ilor interesate" cu privire la starea organiza iei,
performan ele acesteia sau dificult ile cu care se confrunt ;
- identificarea noilor surse de avantaje concuren iale;
- fundamentarea strategiilor pentru orice tip de organiza ie
n primul caz, recurgerea la diagnostic este impus de stringenta necesitate de a
identifica, n maniera cauzal , principalele aspecte negative din activitatea ntreprinderii
i de a defini masurile de redresare susceptibile s determine ameliorarea situa iei
analizate. n aceste condi ii, diagnosticul poate reprezenta punctul de plecare n
reproiectarea ntreprinderii, a sistemului sau organizatoric, al managementului sau. n
condi ii de total disfunc ionalitate a ntreprinderii, diagnosticul poate fi, ns , o etapa
preliminar n procesul de dizolvare i lichidare a ntreprinderii.
n al doilea caz, recurgerea la diagnostic reprezent voin a managerului
ntreprinderii de a ameliora performan ele economico-financiare prin dezvoltarea
activit ii ntreprinderii n mod profitabil (reorientarea activit ii, diversificarea
produc iei, cucerirea de noi pie e, motivarea personalului etc.) i de a-i asigura
func ionalitatea, pe termen lung. Prin rolul sau informativ, diagnosticul orienteaz
managerul ntreprinderii n procesul de elaborare, evaluare i control al deciziilor i
amplifica cunotin ele sale cu privire la diferite variabile de gestiune. Mai mult,
diagnosticul efectuat n scop informativ modifica reparti ia de putere n ntreprindere. n
acest sens, teoriile manageriale (teoria semnalului, teoria agentului principal)
eviden iaz maniera n care asimetria informa iilor, care se manifest ntre agen ii
economici participan ii la activitatea ntreprinderii, creeaz avantaje managerilor care,
de regul , sunt cel mai bine informa i, i pot profita de lipsa de informare a celorlal i
(ac ionari, crean ieri, furnizori etc.), avnd n vedere c informa iile privesc
performan ele ntreprinderii i capacitatea ei de a rezista diferitelor st ri de risc ce pot
surveni n activitatea sa. Astfel, diagnosticul prin capacitatea sa informa ional produce
efecte de putere managerului ntreprinderii.
F r ndoial , ra iunile care impun utilizarea diagnosticului l-au determinat pe
autorul american P. Drucker s afirme c diagnosticul este un instrument important,
aflat la dispozi ia managerului ntreprinderii , susceptibil s -l ajute s n eleag trecutul i
prezentul ntreprinderii, precum i s -i orienteze ac iunile n prezent i viitor. Un
manager eficace, men ioneaz autorul, trebuie s aloce circa 50% din timpul sau
diagnosticului.
Aa cum rezult din aspectele pn acum prezentate, diagnosticul este cerut, cu
prec dere, de conducerea ntreprinderii. ns , i al i participan i direc i sau indirec i la
activitatea ntreprinderii (ac ionari, b nci, clien i, furnizori, salaria i, puterea public )
sunt interesa i s cunoasc situa ia ntreprinderii cu care intr n rela ie, pretinznd un
diagnostic aprofundat sau selectiv asupra activit ii acesteia.
Numai n urma diagnosticului global se poate determina valoarea orientativ a
ntreprinderii, care va servi drept baza n procesul de negociere ntre prtile interesate,
n vederea stabilirii valorii sale finale.
2.1.5. DIAGNOSTICUL N SCOPUL EVALU RII
Evaluarea unei ntreprinderi are un pronun at caracter economico-financiar.
Sondarea n detaliu a situa iilor financiare ale ntreprinderii supuse evalu rii, numit
chiar inginerie financiar , completat cu o multitudine de analize economice, tehnico-
organizatorice i strategice are ca scop final stabilirea adev ratei boga ii ntreprinderii,
reflectat sintetic prin valoarea de pia .
Pentru evaluarea ntreprinderii este necesar ca, mai nti, aceasta s fie foarte
bine cunoscut , astfel nct prin diagnostic s se poat eviden ia, ct mai complet i
corect, punctele forte i punctele slabe ale ntreprinderii. De asemenea, n cadrul
29
activit ii practice de evaluare diagnosticul trebuie s furnizeze informa iile necesare
aprecierii situa iei trecute i prezente, care constituie o baz pentru estimarea
elementelor i variabilelor cheie ce trebuie avute n vedere n cazul aplic rii diferitelor
metode de evaluare. Nu se poate realiza o prognoz a evolu iei ntreprinderii, f r a
cunoate situa ia trecut i prezent , ceea ce nseamn c metodele de evaluare bazate
pe actualizarea fluxurilor viitoare de venituri depind de pertinen a diagnosticului.
Practica dovedete c exist o corela ie ntre formele diagnosticului,
circumstan ele care conduc la evaluarea ntreprinderii (constituirea de societ i mixte,
societ i cu participare str in , vnz ri sau lichid ri de ntreprinderi, ncheierea de
contracte semnificative de creditare, cotarea la burs a unor ntreprinderi) i metodele
de evaluare utilizate, de exemplu:
- o persoan care dorete s achizi ioneze titluri de valoare de la o societate
cotat la burs va fi interesat , n mod special, s analizeze randamentul ac iunilor
(dividendul n raport cu costul de achizi ie al ac iunii) i perspectivele de cretere ale
acestuia, fapt care preg tete terenul pentru aplicarea metodelor bursiere de evaluare;
- o ntreprindere care dorete s achizi ioneze n totalitate capitalul unei societ i
se va axa pe analiza autofinan rii degajate, dac este interesat s - i amelioreze
randamentul, sau se va baza pe analiza valorii portofoliului clien ilor, dac dorete s - i
sporeasc cifra de afaceri. Se vor ob ine astfel informa iile necesare pentru aplicarea
metodelor de evaluare bazate pe randament i rentabilitate.
Dac n urma diagnosticului se constat c o ntreprindere promoveaz proiecte
de investi ii rentabile, fapt care rezult i din cota de participare a managerului sau la
finan area investi iilor respective, acesta fiind cel mai bine informat cu privire la fluxurile
viitoare de venituri, se poate deduce c ntreprinderea este susceptibil s - i sporeasc
valoarea. n acelai mod, o ntreprindere care men ine o rat constant de distribuire a
dividendelor ori care este capabil s ramburseze datoriile i s pl teasc dobnzile, n
condi iile p str rii capacita ii sale de plat , transmite a priori investitorilor s i semnale
privind valoarea ntreprinderii.
Prin urmare, contribu ia pe care diagnosticul, n general, i diagnosticul financiar,
n special, o poate aduce procesului de evaluare este legat , n primul rnd, de faptul c
prin diagnostic sunt clarificate o serie de elemente determinante n stabilirea valorii
ntreprinderii.
Aa, de exemplu, n cazul n care evaluarea se face ntr-o viziune contabil ,
static , conform c reia ntreprinderea este privit ca un patrimoniu compus din
elemente relativ independente, diagnosticul permite verificarea realit ii economice i
fizice a patrimoniului. n faza de estimare a valorii ntreprinderii se observ o
convergen clar ntre procedura de preg tire a informa iei contabile de c tre analiti
i procedura cerut de evaluatori, pentru estimarea valorii patrimoniale a ntreprinderii
prin metoda activului net i a activului net corectat. n acest din urm caz, analitii au n
vedere c prima baz de evaluare a unui bun este costul sau istoric, ns incertitudinea
i modificarea n timp a valorii banilor conduc la neconcordan a dintre realitatea
economic i valorile nscrise n bilan , impunnd unele corec ii asupra unor posturi de
activ i pasiv.
Atunci cnd evaluarea se face ntr-o optic financiar , care tine seama de faptul
c procesul de produc ie al unei ntreprinderi face ca unele input-uri utilizate la un
anumit moment s nu furnizeze un flux complet de output-uri dect ntr-o perioad
ulterioar , se recurge la conceptul de valoare actual . Valoarea actual rezult ca
urmare a lu rii n calcul a rezultatelor care se pot asocia ac iunilor viitoare ale
ntreprinderii i actualiz rii lor cu o rat de actualizare, care ine seama de randamen ele
pie ei financiare i de riscul asociat ntreprinderii. n acest caz, diagnosticul permite
judecarea ntreprinderii n func ie de: capacitatea s de a realiza profit pe termen lung;
perspectivele de progres ale activit ii sale; capacitatea ntreprinderii de a- i diminua
riscurile financiare asociate, innd astfel seama de faptul c valoarea ntreprinderii va
ngloba totdeauna un cost al trecerii timpului i o prim de risc.
Dosarul de analiz i baz de lucru pentru diagnostic se constituie din:
- statutul societ ii;
30
- repartizarea capitalului social;
- structura de organizare intern (organigrama);
- ultimul proces verbal al adun rii generale;
- bilan ul i anexele sale, pentru ultimii 3-5 ani;
- contul de profit i pierdere, pentru ultimii 3-5 ani;
- declara ia fiscal din ultimii 3-5 ani; data ultimului control fiscal;
- ultimul raport de control al Cur ii de Conturi i / sau G rzii Financiare;
- planurile terenurilor i ale construc iilor (suprafa a total , suprafa a util );
- principalele acorduri i contracte tehnice i comerciale;
- contractele de credit, de garan ie, de ipotec i gaj;
- contracte de leasing;
- catalogul de preturi i tarife pentru produc ie;
- repartizarea cheltuielilor generale;
- contractul colectiv i / sau individual de munc ;
- lista m rcilor i a brevetelor apar innd ntreprinderii sau persoanelor fizice
aflate n rela ii cu ntreprinderea.
Concret, diagnosticul ntreprinderii cuprinde cel pu in urm toarele componente:
[62]
- diagnosticul juridic;
- diagnosticul comercial;
- diagnosticul tehnologic sau de exploatare;
- diagnosticul gestiunii resurselor uman i a managementului;
- diagnosticul financiar-contabil;
- sinteza diagnosticului evalu rii.
1. Diagnosticul juridic i propune eviden ierea rela iilor juridice ce apar ntre
agen ii ce ac ioneaz n leg tur cu ntreprinderea. Corpul Exper ilor Contabili din
Romnia recomand a fi avute n vedere raporturile cu: proprietarii, ter ii i proprii
salaria i. Mai concret, se pot avea n vedere:
- legalitatea constituirii societ ii, precum i alte drepturi i obliga ii n scute din
acest moment (de exemplul, obliga ia efectu rii unor pla i de c tre membrii fondatori
sau imposibilitatea desfacerii contractului de munc pentru angaja ii unei ntreprinderi
de stat privatizate), verificarea statutului i a modific rilor ulterioare nfiin rii societ ii;
verificarea registrului ac ionarilor i ac iunilor;
- legalitatea contractelor ncheiate cu partenerii de afaceri (n special a
contractelor de vnzare-cump rare, a contractelor de nchiriere i concesiune) i a
contractelor cu salaria ii (individuale i colective), a contractelor de management,
precum i posibilitatea mbun t irii prevederilor acestor contracte;
- existen a unor ac iuni juridice n curs, cu persoane fizice sau juridice, i
perspectivele solu ion rii lor;
- regimul fiscal al ntreprinderii, respectiv nregistrarea ntreprinderii la organele
abilitate de administrare financiar , situa ia pl ilor restante comparativ cu termenele
exigibile.
2. Diagnosticul comercial are n vedere caracterizarea produselor ntreprinderii,
a pozi iei acestora pe pia , a clien ilor i furnizorilor i a tuturor aspectelor ce pot avea
o relevant asupra compartimentelor de aprovizionare i desfacere a ntreprinderii.
Astfel, n cazul diagnosticului comercial se recomand a fi abordate urm toarele aspecte
esen iale: evolu ia vnz rilor, analiza structural a vnz rilor pe produse i pie e de
desfacere, analiza clien ilor ntreprinderii, analiza repartiz rii vnz rilor n func ie de
ciclul de via al produselor, analiza furnizorilor ntreprinderii, studierea concurentei. n
analiza diagnosticului comercial este important analiza urm torilor indicatori:
- cota de pia , ce indic ponderea vnz rilor ntreprinderii n totalul pie ei
produsului. De cele mai multe ori, creterea cotei de pia reprezint un obiectiv
prioritar pentru ntreprindere, n detrimentul unora precum creterea profitului sau a
cash-flow-ului. Din aceast cauz , n analiz trebuie s se in seama de strategia
ntreprinderii;
31
- puterea de pia a ntreprinderii este exprimata prin rata marjei nete sau rata
marjei comerciale, calculata ca raport ntre profitul net i cifra de afaceri i exprima
capacitatea acesteia de a domina pia a, respectiv de a elimina concuren ii n cazul n
care interesele ntreprinderii o cer. Cu ct rata marjei nete a ntreprinderii este mai
ridicat , ea va putea, dac dorete, s reduc pre ul de vnzare al produselor sale n
raport cu concuren a;
- atractivitatea produselor este o dimensiune de ordin calitativ, care se apreciaz
prin intermediul unui studiu de pia care s eviden ieze preferin ele segmentului de
pia c ruia i se adreseaz ntreprinderea, n compara ie cu caracteristicile produselor
vndute de ntreprindere;
- analiza clien ilor are n vedere importanta acestora, capacitatea lor de plat ,
durata de ncasare a clien ilor, aspecte n m sur s pun n eviden comportamentul
clien ilor importan i, respectiv care dau circa 8-10% din cifra de afaceri a ntreprinderii.
Ca tendin , acest indicator trebuie s aib valoare ct mai mic , cu toate acestea,
avnd n vedere faptul c scopul fundamental al ntreprinderii este desf urarea unei
activit i ct mai profitabile, se pot accepta i durate de decontare mai ndelungate, n
cazul n care sunt compensate corespunz tor de creterea rentabilit ii;
- analiza furnizorilor are n vedere criteriile de selec ie a acestora n func ie de o
serie de elemente precum: calitatea i pre ul produselor livrate, ritmicitatea
aprovizion rilor, capacitatea acestora de a r spunde unor solicit ri neprev zute si, n
special, termenul de plat acordat de furnizori ntreprinderii..
3. Diagnosticul tehnic servete pentru a analiza modul n care mijloacele
materiale ale ntreprinderii r spund necesita ilor sale reale, n conformitate cu
obiectivele stabilite, i sunt susceptibile s influen eze valoarea ntreprinderii. Este vorba
de bunurile imobiliare i funciare, de echipamente i tehnologii de produc ie (vrsta
utilajelor, starea de func ionare a mainilor i utilajelor, performan ele acestora,
oportunitatea trecerii n conservare a unor active imobilizate, utilizarea capacita ilor de
produc ie, protejarea tehnologiilor, impactul tehnologiilor utilizate asupra mediului
natural i eventualele costuri adi ionale cu protec ia mediului care vor diminua
corespunz tor valoarea de pia a ntreprinderii), de stocuri (volum i structur , tip de
gestiune, rota ie, sistemul de aprovizionare i corelarea acestuia cu tipul de produc ie).
n procesul de evaluare o aten ie deosebit se acord : cl dirilor, mijloacelor de
transport, terenurilor. n leg tur cu cl dirile, n urma examin rii lor exper ii tehnici se
pronun asupra: concordantei situa iei din teren cu planurile de construc ii, modific rile
aduse, baza legal a acestor modific ri, implica iile asupra func ion rii i siguran ei n
exploatare; situa ia structurii de rezisten n raport cu seismele petrecute i gradul de
rezisten existent; schimb rile intervenite n destina ia unor cl diri i posibilit ile de
folosire n viitor. n ceea ce privete mijloacele de transport, evaluatorul n urma
examin rii structurii parcului mijloace de transport, pe categorii, se vor face referiri la:
gradul de folosire a parcului propriu; valoarea la care sunt nregistrate comparativ cu
cea de nlocuire, posibilit ile de folosire n viitor al parcului propriu. Referitor la
terenurile de incinta se examineaz : concordan a dintre categoriile de suprafe e
existente (construit , aferent re elelor, aferent c ilor de acces, liber ) i cele din
certificatul a dreptului de proprietate asupra terenului; mbun t irile aduse unor
categorii de terenuri; schimbarea destina iei unor categorii de teren.
Pentru caracterizarea sintetic a poten ialului tehnic al ntreprinderii evaluate se
recomand urm torii indicatori:
- gradul de folosire a capacita ii de produc ie (Produc ia ob inut / Capacitatea de
produc ie);
- ponderea mainilor i utilajelor n totalul activelor fixe (Valoarea mainilor i
utilajelor / Total active fixe);
- gradul de uzur al activelor fixe (Amortizarea cumulat / Valoarea de inventar a
activelor fixe);
- gradul de rennoire al activelor fixe (valoarea activelor fixe noi / valoarea de
inventar a activelor fixe).
32
4. Diagnosticul resurselor umane, n scopul evalu rii, permite a aprecia critic:
dimensiunea poten ialului uman (nr. mediu de salaria i, nr. mediu de personal, nr. de
personal prezent la lucru, nr. maxim de personal); structura resurselor umane (dup
nivelul de calificare a personalului, vrsta, sex, vechimea n ntreprindere, experien a i
eficacitatea echipei de conducere a ntreprinderii etc.), corelarea num rului de salaria i
cu necesit ile reale ale ntreprinderii; concordan a dintre munca prestat i nivelul de
calificare, gradul de conflictualitate din ntreprindere (greve i alte mic ri sindicale).
Astfel, vor fi analiza i indicatori precum: gradul de utilizare a timpului de lucru;
indicatorii circula iei for ei de munc (coeficientul intr rilor, coeficientul plec rilor,
coeficientul muscarii totale), indicatorii de conflictualitate (nr. de greve, durata grevei,
gradul de importan a grevei, gradul e intensitate a grevei etc.), indicatorii de eficien
a utiliz rii resurselor umane (productivitatea muncii).
Diagnosticul financiar ncepe prin analiza bilan ului, pentru reevaluarea posturilor
de activ i a celor de pasiv, i analiza contului de profit i pierdere pentru calculul
profitului corectat. Evaluatorul va avea n vedere, n mod deosebit, elementele a c ror
fluctua ie ar influenta substan ial valoarea ntreprinderii, respectiv: m rimea investi iilor
n ultimii 10-15 ani, produc ia neterminat , stocurile i metodele de evaluare a acestora
din urm , clien ii incer i, angajamentele n afara bilan ului (leasing, nchirieri). Analiza
contului profit i pierderi va avea n aten ie posturile care ar putea pune n discu ie
m rimea real a rezultatului, adic : varia iile n plus sau minus privind stocurile de la an
la an, remunerarea conducerii i a asocia iilor, n mod deosebit pentru societ ile
familiale, provizioanele par ial sau total f r obiect, consumurile interne, politica de
amortizare. De asemenea, pe baza acestui tip de diagnostic se ob in informa ii privind
structura financiar , soliditatea ntreprinderii, nivelul autofinan rii, rentabilitatea,
situa ia capitalurilor permanente i a trezoreriei, ca i o prima estimare a valorii
ntreprinderii.
n practica analitilor financiari pozi ia financiar a ntreprinderii este apreciat ,
plecnd de la bilan , prin prisma indicatorilor fond de rulment, necesar de fond de
rulment, trezorerie net , ratele de finan are i autofinan are a investi iilor, rapoarte ale
gradului de ndatorare, rate de solvabilitate i lichiditate etc.
Analiza pe baz de rate, respectiv rate de rentabilitate, de lichiditate i de
structura financiar , este de asemenea o parte important a diagnosticului financiar.
Evaluatorul va fi interesat nu numai de valorile celor trei tipuri de rentabilitate,
respectiv:
- rentabilitate comercial : Rezultat net / Cifra de afaceri;
- rentabilitatea economic : Rezultatul de exploatare / Activ total;
- rentabilitatea financiar : Rezultat net / Capitaluri proprii;
ci, i de strategia aleas de ntreprindere n vederea ob inerii rentabilit ii. De
exemplu, rentabilitatea financiar poate fi ob inut de ntreprindere fie printr-o politic a
preturilor agresive i cu control asupra costurilor, concretizat ntr-o marj de acumulare
mare, fie printr-o vitez mare de rota ie a capitalului permanent n cifra de afaceri, care
reflect gradul de rennoire a capitalului prin efectul vnz rilor, fie printr-un grad de
ndatorare semnificativ.
Evaluatorul va pleca de la ideea c un poten ial investitor prin diagnosticul
financiar dorete s examineze strategia de dezvoltare a ntreprinderii, concretizat n
structura de alocare a resurselor (investi ii productive, financiare, dividende distribuite,
creterea necesarului de finan at al exploat rii) i politica financiar care o nso e te.
Politica de ndatorare reprezint unul din punctele cheie pentru evaluator. Cu
aceast ocazie el va aprecia propor ia dintre capitalurile proprii i cele mprumutate, va
judeca dac ndatorarea expune ntreprinderea la un risc financiar mare sau, din contra,
este prea prudent i ntreprinderea nu a profitat de oportunit ile de a investi.
Prin analiza tabloului fluxurilor financiare, se va putea aprecia dac strategia de
investire a ntreprinderii a permis ca din rezultatul activit ii ntreprinderii a fost posibil
nu numai reconstituirea capitalului ini ial, ci a rezultat i un flux de trezorerie disponibil.
Din acest motiv, n structura fluxurilor de trezorerie, n majoritatea cazurilor, se poate
33
identific trezoreria rezultat din activit ile de exploatare, trezoreria din opera iunile de
investire, trezoreria din opera iunile de finan are i varia ia net a lichidit ii.
2.1.6. CLASIFICAREA DIAGNOSTICULUI
Diagnosticul se clasific dup mai multe criterii, i anume : [64]
Dup sfera de cuprindere:
- analiza diagnostic global (multifunc ional );
- analiza diagnostic par ial (func ional ).
Dup realizatorul analizei:
- analiza diagnostic realizat de specialiti neutri (externi);
- autoanaliza diagnostic realizat de specialitii sau managerii ntreprinderii.
Dup frecven a cu care se efectueaz:
- analiz diagnostic permanent ;
- analiz diagnostic periodic ;
- analiz diagnostic ocazional .
Perioada de referin pentru analiza diagnostic are, de regul , n vedere:
- trecutul: 2-3 sau 5 ani;
- prezentul;
- viitorul: 1-3 sau 5 ani, uneori chiar o perioad mai mare.
- Concluziile analizei diagnostic se sistematizeaz sub forma analizelor SWOT
sau a scalelor de evaluare.
2.1.7. ETAPELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Etapizarea ac iunilor pentru realizarea analizei diagnostic difer n func ie de
obiectivele urm rite i metodele utilizate. Analiza diagnostic efectuat pentru studiile de
evaluare necesit parcurgerea cel pu in a urm toarelor etape: [63]
1. delimitarea obiectului analizei, presupune constatarea anumitor fapte,
fenomene, rezultate. Trebuie subliniat faptul c delimitarea obiectului se face n timp i
spaiu, din punct de vedere calitativ, dar i cantitativ, utiliznd anumite metode de
evaluare i calcul
2. determinarea elementelor, factorilor i cauzelor fenomenului , pornind
de la cei cu aciune direct la cei cu aciune indirect, pn cnd se ajunge la stabilirea
cauzelor finale care explic o anumit stare de fapt, un anumit nivel de performante sau
o anumit evoluie. Se impun pentru o bun nelegere, cteva precizri referitoare la
noiunile utilizate mai sus:
- elementele reprezint prtile componente ale fenomenului analizat;
- factorii sunt forte motrice care provoac, determin un fenomen, un rezultat;
- cauzele finale sunt mprejurri care n anumite condiii explic apariia unui
fenomen, starea i evoluia acestuia.
3. stabilirea factorilor n aceast etap este necesar s se determine i
corelaiile dintre fiecare factor i fenomenul analizat, dar i corelaia dintre diferiii
factori care acioneaz, adic stabilirea raporturilor de condiionare. Cele trei etape
amintite conduc la elaborarea metodelor de analiz;
4. msurarea influenelor diferitelor elemente sau factori etap ce se
refer i la analiza cantitativ ce confer managerilor un avantaj competitiv, deoarece
concluziile sunt benefice pentru mersul afacerii.
5. sintetizarea rezultatelor analizei, stabilindu-se concluziile i aprecierile
asupra activitii abordate;
6. elaborarea msurilor care constituie coninutul deciziilor menite s asigure
o folosire optim a resurselor, s contribuie la sporirea eficienei activitii n viitor.
34
Resursele necesare i timpul alocat fiec rei etape n parte difer mult, n func ie
de dimensiunea organiza iei, specificul activit ii desf urate, scopul evalu rii
2.1.8. METODE DE CULEGERE A INFORMA IILOR
Pentru ob inerea informa iilor necesare, evaluatorul poate utiliza mai multe
metode:
- vizite n ntreprindere;
- fotocopierea unor documente;
- completarea unor tabele, fie, diagrame;
- preluarea unor informa ii din bazele de date ale ntreprinderii;
- interviuri;
- utilizarea chestionarelor scrise.
2.2. DIAGNOSTICUL JURIDIC
Obiectivul urm rit:
Aprecierea modalit ii de manifestare a situa iei juridice i a caracteristicilor
acesteia n raport cu mediul exterior ntreprinderii i cu cel organizatoric intern al
acesteia.
Altfel spus, acest diagnostic urm rete rela iile ntreprinderii cu proprietarii,
salaria ii i ter ii sub aspectul conformit ii cu actele legislative. Verificarea se face
plecnd de la textele juridice i se urm rete modul lor de aplicare. innd seama de
prevederile legale n vigoare (legea societ ilor comerciale, dreptul civil, dreptul
comercial, dreptul muncii, dreptul muncii, dreptul mediului, legile i reglement rile
fiscale) evaluatorii vor verifica i analiza i vor face aprecieri cu privire la legalitatea
tuturor raporturilor de proprietate care iau natere n procesul de procurare i
gestionare a bunurilor ntreprinderii.[66]
1. Legifer ri privind constituirea, organizarea i func ionarea societ ii
n acest domeniu se verific i analizeaz actele juridice gen erale:
Actele constitutive (contractul de societate i statut) dac corespund m rimii i
intereselor ntreprinderii. Analiza conduce la identificarea unor concordan e ntre
prevederile acestora i obiectivele pe termen scurt sau cele pe termen lung.
Registrele AGA cum s-au ndeplinit hot rrile acestora de c tre
Registrele consiliului de administra ie dac s-a realizat ceea ce a hot rt
managerul;
Registrul ac ionarilor dac reflect componen a i structura la zi;
Registrul ac iunilor dac reflect toate modific rile n de inerea propriet ii
asupra ac iunilor privind cesiunea, succesiunea, etc.
Structura identit ii ac iunilor i a proprietarilor poate determina un punct forte
sau slab n procesul de negociere.
Registrele obligatorii i reglementate (registrul: inventar, jurnal, carte mare,
cump r ri, vnz ri i de control) dac exist i sunt completate.
Regulamentul de organizare i func ionare dac activitatea este organizat
corespunz tor i este gestionat eficient.
2. Dreptul civil
Sub acest aspect se examineaz legalitatea actelor prin care se atest dreptul de
posesiune, folosin i dispozi ie asupra bunurilor ntreprinderii, respectiv:
- situa ia juridic a cl dirilor (existen a i validitatea actului de proprietate,
contractul de nchiriere sau loca ie de gestiune);
- situa ia juridic a terenurilor (drept de proprietate sau contractul de
nchiriere/concesiune);
35
- situa ia juridic a imobiliz rilor necorporale (brevete, licen e, m rci). Se verific
dac sunt nregistrate la organismele abilitate, cine este titularul dreptului de inventator
sau autor, existen a certificatului de inventator, durata legal de protec ie a brevetului;
- situa ia juridic a imobiliz rilor financiare (titluri de participare i crean e
imobilizate).
De inerea unor titluri de participare presupune ncheierea de contracte de
asociere pentru participarea n capitalul altor societ i (se pune problema termenelor i
modalit ilor de plat a ac iunilor neeliberate, valoarea negociat n caz de cesiune
etc.).
n cazul crean elor imobilizate:
- garan ii depuse pentru utilizarea unui mijloc de produc ie pe termen lung;
- societatea are un drept de folosin a bunului;
- situa ia asigur rii societ ii prin efectul legii (imobiliar i de r spundere civil )
i n virtutea unor contracte de asigurare mpotriva unor riscuri (calamitate, furt, etc.),
precum i situa ia achit rii primelor de asigurare;
- contractele de mandat (exprese sau tacite) ncheiate cu administratorii, cenzorii
sau auditorii financiari.
3. Dreptul comercial
n cadrul acestuia se analizeaz drepturile i obliga iile izvorte din raporturile cu
partenerii comerciali: clien i, furnizori, b nci.
- Actele (contractele) de nchiriere, loca ie de gestiune, leasing - dac exist i
prezint validitate;
- Contractele cu partenerii de afaceri (clien i i furnizori) dac se ncalc practici
n domeniul concuren ei, dac sunt necesare, oportune ori s-au ncheiat n condi ii
avantajoase pentru ntreprinderi.
Analiza i prevederile contractelor cu furnizorii i clien ii, eviden iaz
continuitatea activit ii de aprovizionare/desfacere sau lipsa acesteia, restric iile i
limitele rela iilor contractuale.
Detaliile privind comenzile plasate i contractele ferme de viitor cu clien ii permit
stabilirea valorii viitoarelor profituri i fluxuri de numerar.
Detaliile privind contractele e termen lung cu furnizorii permit identificarea
pl ilor contractuale.
Contractele de distribu ie pentru a calcula valoarea i a determina constrngerile
ce ar putea afecta i alte zone ale firmei.
Contractele de credit pe termen lung, mediu i scurt - dac se justific , dac nu
afecteaz rentabilitatea economic , dac exist garan ii. n cazul garant rii unor
contracte comerciale cu scrisori de garan ii, ipoteci sau gajuri constituite n favoarea
creditorilor este necesar s se stabileasc ansele de restituire a acestor credite, iar n
cazul execut rii garan iilor, ce implica ii va avea asupra ntreprinderii.
4.Dreptul muncii.
n cadrul acestuia se urm resc urm toarele as pecte:
- Contractelor colective i individuale de munc dac exist , dac includ sau nu
participarea la beneficii, dac includ clauze care pot fi afectate de transferul de
proprietate al ntreprinderii;
- Contractul de management dac exist , modalitatea de participare la
beneficii, men inerea oamenilor cheie n firm dup schimbarea propriet ii;
- Contractele de colaborare dac sunt respectate condi iile legale pentru
ncheierea unor astfel de contracte;
- Actele privind protec ia mediului cum se respect ;
- Eviden ele privind personalul (foi colective sau condica de prezen , stat de
salarii, registrul de eviden a salaria ilor) dac sunt inute la zi;
- Ac iunile sindicatului contract/protocol cu sindicatele, existen a sau inexisten a
unui dialog social i a consecin elor acestuia (conflicte de munc );
36
- Rela iile cu inspec ia muncii proces verbal al ultimului control al organismelor
de asigurare i protec ie social se verific dac s-au f cut sanc iuni, recomand ri,
dac s-au achitat obliga iile scadente;
- Profilul angaja ilor (contracte, durat , condi ii) pentru a determina costurile
unor poten iale disponibiliz ri.
5 Dreptul fiscal
n acest context se verific :
- Reglement rile fiscale specifice sectorului de activitate al ntreprinderii;
- Procesele verbale ale organelor de control (Garda Financiar , ANAF, etc.) data
la care a avut loc, constat ri, respectarea recomand rilor;
- Obliga ii restante - analiza cauzelor situ rii ntreprinderii n pozi ia de debitor
fiscal-bugetar i modul de stabilire a major rilor (penalit i i dobnzi) n situa iile
contabile.

6. Dreptul mediului.
Se verific dac activitatea firmei supus evalu rii se desf oar n cadrul impus
de legisla ia de mediu. Din perspectiva restric iilor privind efectul activit ii asupra
mediului, evaluatorul este interesat dac societatea are un studiu de impact, dac s-au
ob inut autoriza iile de mediu, dac exist litigii cu alte ntreprinderi ori cu autorit ile
privind obliga ia firmei pentru decontaminare sau plata unor daune de interese.
Studiul privind impactul amplasamentelor asupra mediului pentru a determina
costul viitor.

7. Litigii.
Se verific dac firma este implicat n litigii aflate pe rolul instan elor
judec toreti sau Arbitrajului de pe lng Camera de Comer i Industrie; se verific
natura acestora (civile, comerciale, de munc ) i se va analiza posibilit ile de
rezolvarea a acestora.
Puncte forte:
- Asisten juridic acordat de un cabinet de specialitate;
- Acte de constituire corespunz toare m rimii i intereselor firmei;
- Rela ii contractuale cu ter ii corecte i de durat medie i lung ;
- Finan are bancar ob inut prompt i satisf c tor;
- Absen a litigiilor;
- ndeplinirea la timp a obliga iilor bugetare.
Oportunit i:
- Legisla ie mai supl privind organizarea i func ionarea formelor sociale ale
ntreprinderii (SRL, forme favorizate asociative, cu sau f r personalitate juridic );
- Posibilit i i facilit i de redresare a ntreprinderilor n dificultate;
- Reglement ri care s favorizeze tranzac iile interne i interna ionale
2.3. DIAGNISTICUL COMERCIAL
2.3.1. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA DIAGNOSTICUL COMERCIAL
O ntreprindere supravie uiete i se dezvolt ntr-o economie liberal i
concuren ial , doar dac este capabil s r spund continuu nevoilor pie ei. A r spunde
nevoilor pie ei, nseamn c agentul economic s identifice bine necesit ile i dorin ele
diferi ilor consumatori i utilizatori i s ofere acestora produse i servicii
corespunz toare.
Diagnosticul comercial trebuie s permit conducerii ntreprinderii s aprecieze n
ce m sur activitatea din domeniul comercial reuete sau nu s valorifice pe pia
rezultatele activit ii desf urate, concretizate n produse, lucr ri sau servicii Astfel, prin
acest diagnostic sunt caracterizate produsele firmei din punct de vedere al pozi iei
acestora pe pia , al clien ilor i al furnizorilor, precum i prin prisma aspectelor ce pot
37
avea relevan asupra compartimentelor de resort ale firmei. Diagnosticul comercial
vizeaz opera iunile cu marf , pia de desfacere a produselor ntreprinderii i pia a ei
de aprovizionare. Obiectivul de baz al diagnosticului comercial const n stabilirea
pie ei actuale i de perspectiv a ntreprinderii, precum i a locului ei pe pia .
n acest sens se va face analiza factorilor externi i interni care influen eaz
activitatea comercial a firmei.
Analiza mediului firmei este necesar deoarece astfel se pot identifica
amenin rile i oportunit ile pe care firma le are, precum i factorii care pot s ajute la
realizarea obiectivelor firmei sau cei care pot ac iona ca o barier n realizarea lor.
Succesul analizei mediului este determinat de caracteristicile acestuia: complexitatea
lui, cantitatea i calitatea informa iilor privind mediu l etc.
Obiectul cost n : a analiza pia a i locul ocupat de ntreprindere pe aceast
pia .
Pia a poate fi definit ca un spa iu delimitat geografic, n care au loc tranzac iile
comerciale ca urmare a cererii i ofertei, concuren a vizavi de produsele sau serviciile
confec ionate sau prestate de ntreprinderile apar innd unui sector de activitate dat.
2.3.2. ANALIZA PIE EI NTREPRINDERII
Pia a poate fi definit ca un spa iu geografic n care se exercit cererea i oferta
respectiv , concuren a vis a vis de produsele sau serviciile confec ionate sau prestate
de ntreprinderile apar innd unui segment de activitate dat. Pentru a stabili un
diagnostic comercial, se impune delimitarea, n prealabil, a pie ei - sub aspectul
con inutului (pia a financiar , pia a serviciilor, etc.), ariei geografice, a perioadei de
referin (trecut, prezent, viitor) i a rela iei cerere ofert (pia a produselor aflate n
oferta ntreprinderii i pia a ntreprinderii pentru produsele respective), a permeabilit ii
acesteia pentru oferta ntreprinderii (pia a nchis , pia a deschis , pia a protejat ).
n analiza diagnostic se urm rete dac este respectat o oarecare disciplin :
- dac ntreprinderea se adreseaz unei pie e globale, unor segmente de pia
sau individual fiec rui cump r tor;
- dac segmentele de pia sunt corect delimitate i sunt bine cunoscute;
- dac oferta este adaptat fiec rui segment de pia ;
- dac ac iunile de marketing sunt diferen iate pentru fiecare segment;
- dac exist , n perspectiv , segmente vizate.
n majoritatea cazurilor, o ntreprindere i cunoate segmentele de pia , ceea ce
face ca n analiza diagnostic s fie necesar doar men ionarea i descrierea succint a
acestora pentru a fi folosite la calculele previzionale.
Aceast defini ie implic un risc, dar i un stimulent pentru ntreprindere,
deoarece:
- Risc s -i vad o parte din pia a pe care o de ine ron it de concuren i;
- Este stimulat s cucereasc p r i din pia f cnd s corespund pia a real
de inut cu pia a poten ial
Diagnosticul se efectueaz asupra elementelor care condi ioneaz i ac ioneaz
pia a i anume: produse, clien i, furnizori, concuren a, modalitatea de distribuire a
produselor, serviciilor, reprezentate schematic astfel :
Mijloacele de realizare sunt multiple i depind de forma ia i stilul expertului
evaluator. Se recomand a se utiliza datele i informa iile furnizate de ntreprindere; De
asemenea, de un real interes i folos vor fi informa iile ob inute direct cu ajutorul
chestionarelor att din interiorul ntreprinderii, ct i din afara ei.
Procedeele de lucru sunt la latitudinea expertului, dar se apreciaz ca necesar
abordarea lor n mod grupat pe elementele constitutive ale pie ei n acest fel,
informa iile i datele grupate vor oferi o imagine relevant pentru diagnosticul
comercial. [68].
1) Produse i servicii
38
Aceeai ntreprindere poate s aib activit i complexe de produc ie, prest ri
servicii i comerciale sau numai unele din acestea.
- Produsele: se vor alege principalele produse sau grupe de produse, maximum
zece;
- Activit ile: se vor alege principalele activit i.
Se vor analiza tipurile de produse/ activit i i ponderea lor n volumul total al
activit ii ntreprinderii.
Chestionarul privind acest subiect poate cuprinde urm toarele rubrici:
- Caracteristica de baz : perisabile? Susceptibile de nvechire? Sezoniere?
- Ritmul rennoirii produselor:
Vechimea produselor cel mai vndute (sortimente, timp, valoare); care este
termenul pentru dezvoltarea unui nou produs.
- Produse noi n curs de elaborare; valori; cnd trebuie fabricate? Sunt legate de
reglement ri din ar / str in tate? Omologarea dureaz mult? Produsele sunt
dependente de un agrement al cump r torului?
- Exist produse fabricate prin licen ?; pondere; valoare; durata licen ei.
Concluziile vor fi rezumate ntr-o foaie de lucru.
2) Clien ii
Analiza clientelei ntreprinderii va scoate n eviden ponderea clien ilor interni
fa de cei externi din totalul clien ilor i dinamica acestora n ultimii trei ani.
- Nominalizarea principalilor clien i pn la maximum zece clien i interni i
externi i analiza lor n timp face posibil determinarea fidelit ii i solidit ii financiare a
acestora.
Analiza clien ilor poate fi completat i cu, elaborarea unui chestionar care poate
cuprinde urm toarele rubrici:
- Importan a, rentabilitatea i constrngerile unor mari clien i strategici
- Existen a unor r i platnici: se vor determina i prin analiza duratei de decontare
medie a crean elor acestora cu ajutorul ratio ului.
Aceast durat se va compara cu durata circuitului bancar reglementat i cu
durata de decontare medie a clientului r u platnic; se va stabili ponderea acestora n
totalul clien ilor i se vor face comentariile necesare:
- exist riscul s dispar clien i n cazul schimb rii conducerii sau ac ionarilor
ntreprinderii?
- exist riscul s dispar clien i n cazul schimb rii formei organizatorice sau a
conducerii ntreprinderii?
Concluziile vor fi rezumate ntr-o foaie de lucru.
3) Furnizorii
Se vor analiza, ca i clien ii. Chestionarul va putea cuprinde rubrici ca:
- Criterii care au stat la alegerea furnizorilor (rela ii tradi ionale, distan e scurte,
pre , calitate, facilit i, etc.)
- Exist raporturi de dependen fa de anumi i furnizori (furnizori unici, furnizori
din cadrul aceluiai grup de ntreprinderi, etc.);
- Calitatea serviciilor n termenele de garan ie.
Concluziile vor fi rezumate ntr-o foaie de lucru.
4) Concuren a
Acest element al pie ei necesit o bun formare i identificare a concuren ilor
ntreprinderii dar i a pozi iei (for ei sau sl biciunii) acesteia n raport cu concuren a.
Datele sunt puse la dispozi ie de ntreprindere.
n cazul cnd datele sunt insuficiente form rii unor concluzii relevante se vor
ob ine datele i informa iile necesare att din cadrul ntreprinderii, ct i din afara ei
(bilan uri publicate, buletine statistice, informa ii ob inute de la Camera de Comer )
39
Concuren a trebuie n eleas ntr-o modalitate larg de semnifica ie integrnd n
aceast no iune att concuren i actuali, ct i cei poten iali ai mediului economic
nconjur tor.
Chestionarul destinat complet rii informa iilor privind concuren a poate avea
urm toarele ntreb ri:
- Concuren a este important din punct de vedere numeric?
- Concuren a este periculoas ?
- Ponderea concuren ei pe pia a intern ?
- Ponderea concuren ei eterne?
- Nivelul pre urilor practicate de concuren ?
- Calitatea produselor, a re elei de distribu ie, etc.
Concluziile vor fi rezumate ntr-o foaie de lucru.
5) Re eaua de distribuire vnzare a produselor
Analiza acestui element al diagnosticului comercial se realizeaz cu preciz rile
urm toare:
- Prin durata scurt a contractelor se n eleg cele cu termene sub un an;
- Prin durata lung , peste un an;
- Prin re ea de distribuire direct se n eleg contractele ncheiate ntre
ntreprindere i clientul intern sau extern.
- Prin re ea de distribuire prin intermediari se au n vedere contractele ncheiate
prin reprezentan i ai comer ului sau ai unei ntreprinderi de comer exterior.
Datele acestui tabel scot n eviden nu numai ponderea cifrei de afaceri a
contractelor interne sau externe, dar i dependen a vnz rii de unii intermediari.
Aceste date vor putea fi completate prin informa ii ob inute cu ajutorul unui
chestionar avnd urm toarele rubrici:
- Forma juridic a distribuitorului (distribuitor exclusiv, concesionar, etc).
- Sunt fixate obiective pentru re eaua de distribuire
- Re eaua de distribuire are obliga ii (distribuire de stocuri, angaj ri de vnz tori);
le respect ?
- ntreprinderea este n conflict cu distribuitorii? Natura conflictelor; sistemul de
cointeresare al re elei de distribuire este stimulativ? Rezultatele comparative ntre
distribuitori.
Concluziile vor fi rezumate ntr-o foaie de lucru.
6) Pia a
Dup unii autori, prima abordare a pie ei ntreprinderii const n a stabili dac
exist posibilit ile de dezvoltare a profitului i specializ rilor pe care le posed
ntreprinderea.
Aceast abordare permite cuantificarea pie ei sau a pie elor deschise global unui
produs sau a unor servicii specializate.
Pentru a caracteriza gradul de permeabilitate al unei pie e este necesar s se
fac deosebirea ntre no iunea de pia deschis , nchis i protejat .
Pie ele deschise sunt acelea n care factorii de limitare a extinderii pie ei sunt
slabi sau aproape inexisten i. Trebuie, ntre altele, pentru o ar dat , s nu existe
discrimin ri juridice ale produc torilor i investitorilor str ini n raport cu cei na ionali.
Pie e nchise sunt pie ele n care barierele administrative sau comerciale sunt la
un nivel care i protejeaz pe produc torii autohtoni de concuren ii str ini prin piedici
puse produselor de import i implant rilor locale ale concuren ei str ine.
Pie ele protejate sunt din punct de vedere al permeabilit ii ntre extremele
celor dou precedente. Sunt caracterizate prin existen a diferitelor bariere la intrare, dar
de un nivel insuficient pentru a opri concuren a.
Evolu ia pie elor n contextul economic actual prezint tendin a interna ionaliz rii
i concentr rii neuniforme a acestora, aa cum s-a ar tat mai nainte.
40
- Fenomenul de mondializare a pie elor care face ca lupta concuren ial s
ctige teren local, regional i chiar na ional pentru a c p ta o dimensiune
interna ional ;
- Dereglarea pie elor i sl birea rolului statului n unele ri au drept consecin
dispari ia protec iilor de care beneficiau unele activit i sau unele ntreprinderi;
- Accentuarea concuren ei se traduce prin expansiunea marilor grup ri
multina ionale, practic n toate sectoarele economiei, inclusiv n cele de servicii.
Din aceste observa ii unii economiti trag concluzia c tendin a de mondializare a
pie elor i lupta pentru creterea dimensiunilor ntreprinderilor este inevitabil . Dac
aceast tendin a economiei capitaliste este evident , nu este mai pu in adev rat c n
fa a efectelor crizei economice exist contratendin e la protec ionism i la reabilitarea
rolului statului ca protector a intereselor na ionale. Aceste tendin e sunt deosebit de
nete la ora actual . De altfel se pot cita exemple de ri care pentru a proteja pie ele lor
na ionale le pun la ad post de concuren prin m suri specifice.
n rezumat, tendin a de interna ionalizare i de concentrare nu este uniform i
poate ntlni obstacole, care limiteaz expansiunea pie elor i care sunt formate din
factori privind:
- Constrngeri specifice produsului; cu toate c dezvoltarea tehnicii ambalajului, a
conserv rii i a transportului au permis comercializarea celor mai diverse produse pe
scar mondial , totui caracteristicile unor produse constituie o frn n dezvoltarea
unor pie e total omogene.
Exemplu: produsele industriei sticlei al c ror transport este voluminos, fragil i
costisitor, ceea ce a determinat ca unele firme produc toare s prefere implantarea
local n ri sau zone geografice unde exist cerere de asemenea produse).
- Constrngeri specifice clientelei; n special n domeniul produselor de
alimenta ie i mbr c minte a c ror expansiune pe alte pie e este frnat de tradi iile
locale (Ex. n lumea arab bogat dar conservatoare).
- M suri luate de stat pentru a limita concuren a sunt numeroase - amintim numai
limitarea importurilor, taxele vamale sau m suri fiscale care pot avantaja unii
produc tori locali prin scutiri fiscale sau chiar subven ii.
- Caracteristici de distribuire a produselor; re eaua de distribuire din anumite ri
poate fi mai dificil abordat
- Obstacole tehnologice; fluiditatea n aplicarea noilor tehnologii poate fi redus
prin m suri legale, n special de tehnicile de protec ie industrial .
7) Promovarea produselor / serviciilor ntreprinderii
Chestionarul va avea urm toarele rubrici:
- Tipuri de ac iuni publicitare frecvente (panouri publicitare, ziare, tv, etc.);
- Importan a cheltuielilor efectuate (% din CA pe ultimii 3 ani);
- Evolu ia politicii de promovare n ultimii trei ani i a rezultatelor ei;
- Care este imaginea ntreprinderii i a produselor sale?
- Cum este ea continuat ?
- CA (cifra de afaceri)
Concluziile vor fi rezumate ntr-o foaie de lucru.
ntreprinderea fiind o entitate aflat n rela ii de intercondi ionare cu mediul
nconjur tor, diagnosticul comercial va fi puternic influen at de existen a i evolu ia
factorilor externi ntreprinderii. De aceea unii autori recomand ca naintea stabilirii
concluziilor unui diagnostic s se in cont de o seam de evolu ii externe care pot fi
importante.
n acest sens se propune o list cuprinznd exemple asupra c rora consultantul
este invitat s reflecteze; de exemplu:
n privin a cererii i a clien ilor , se are n vedere:
- L rgirea sau restrngerea pie ei;
- Apari ia de noi clien i pe pia a actual ;
- Noi pie e;
- Creterea/sc derea indicelui pre urilor etc.;
41
- Noi produse pe pia ;
- Schimbarea comportamentului clien ilor;
- Alte obiceiuri/ comportamente ale consumatorilor.
n privin a distribuirii vnz rii produselor se are n vedere:
- Schimb ri de detailiti i angrositi (tendin a reducerii num rului nivelurilor
intermediare; compozi ia gamei sortimentale; forme de cooperare);
- Exigen e n materie de transport i aprovizionare;
- Circuite directe; rolul dispozitivului de vnzare sau al concesionarilor.
n privin a concuren ei, se are n vedere:
- Creterea/sc derea num rului de concuren i;
- Puterea concuren ilor interna ionali;
- Tendin e n comportamentul concuren ilor;
- Forme de cooperare ( de ex. pt. exporturi).
n privin a evolu iei macroeconomice , se are n vedere:
- Specificul sectorului de activitate;
- Tendin e macroeconomice ca infla ia, rata dobnzilor, curs monetar;
- Tendin a spre interna ionalizare a unor ntreprinderi;
- Noi reglement ri privind ecologia, energia, ambalajul, etc.;
- Noi tehnologii, materii prime, produse, procedee de fabrica ie;
- Aspecte sociale, omaj, restric ii bugetare, privatizare.
Din aceste exemple se recomand a se re ine cele care sunt importante pentru
diagnosticul comercial al ntreprinderii n cauz , pentru urm torii trei cinci ani,
descriindu-se aceste evolu ii ct mai clar posibil; de ex: creterea produsului/ pia a
cutare cu 10%; sau puternic cretere a pie ei de programe informatice, etc.
n baza foilor de lucru, continundu-se concluziile stabilite cu ocazia analizei
elementelor constitutive ale diagnosticului comercial i ale evolu iilor externe
ntreprinderii, se va proceda la ntocmirea fiei sintetice a diagnosticului comercial.
2.4. DIAGNOSTICUL TEHNIC, TEHNOLOGIC I DE EXPLOATARE
Obiectivul const n evaluarea - n ce m sur mijloacele de produc ie materiale
r spund nevoilor actuale sau viitoare ale ntreprinderii sau ale achizitorului
(cump r torului) s u poten ial.
Ca mijloace de realizare se vor utiliza informa iile i datele primite din partea
ntreprinderii, i anume cele privind:
- Procesul de fabrica ie sau de prest ri servicii i tabelul activit ilor
- Tehnologiile de fabrica ie sau gama prest rilor de servicii;
- Calitatea produselor (prest rilor de servicii);
- ntre inerea mijloacelor fixe;
- Necesit ile de restructurare i investi ii;
- Tabloul privind dinamica mijloacelor fixe
Se vor folosi i chestionare, foi de lucru i de calcul, situa ii i tabele ntocmite pe
parcursul efectu rii diagnosticului i stabilirii situa iilor de fapt.
Procedee de lucru :Echipa de exper i evaluatori va trebui s se asigure c
posed n forma ia sa expertul a c rui forma ie profesional i experien sunt suficiente
n domeniul diagnosticului produc iei ntreprinderii evaluate. n caz contrar se va face
apel la un expert n domeniu (expert tehnic, tehnologic, etc.).
Analiza datelor i informa iilor primite vor fi completate cu chestionarele
diagnosticului, grupate pe urm toarele domenii: [68]
- Starea mijloacelor de produc ie;
- Aprecierea procesului de produc ie fabrica ie sau prest ri servicii.
2.4.1. STAREA MIJLOACELOR DE PRODUC IE ;

n cadrul diagnosticului se impune cunoaterea infrastructurii, poten ialului de
produc ie la un moment dat (respectiv aspectul static), dar i evolu ia sa n timp
42
(aspectul dinamic) i importan a relativ n raport cu unele date fundamentale ale
produc iei. (exploat rii).
Prin constatarea la fa a locului i prin analiza documenta iei ntreprinderii se
poate ntocmi, sub form tabelar , descrierea infrastructurii, sec iilor i suprafe elor de
produc ie.
- se vor nscrie caracteristicile cl dirilor cu ar tarea suprafe elor;
- se vor descrie echipamentele de produc ie i de transport uzinal amplasate n
activele nscrise aici;
- se vor nominaliza c ile de acces cu ar tarea suprafe elor;
- se va anexa plan de situa ie;
- se vor men iona posibilit ile de extindere;
- comentarii cu cifre de referin .
Semnificativ pentru starea mijloacelor fixe poate fi
indicele de utilizare a mijloacelor de produc ie =
inventar total productie de mijloace . nr
activitate n productie de mijloace . nr
Pentru omogenizare nr. acestora poate fi exprimat n ore de lucru main .
De asemenea, constatarea la fa a locului a existen ei mijloacelor fixe poate
scoate n eviden situa ii care vor putea fi avute n vedere n fazele ulterioare ale
opera iilor de evaluare.
Aceste constat ri pot stabili:
- Mijloace fixe n stare de func ionare, dar care nu mai sunt necesare produc iei
(neutilizate);
- Mijloace fixe neutilizate necesitnd repara ii pentru care nu se g sesc piese de
schimb nlocuitoare;
- Mijloace fixe neutilizate cu grad avansat de uzur , neamortizate integral, a
c ror punere n stare de func iune nu este rentabil ;
- Mijloace fixe n stare de func ionare, dar cu un grad avansat de uzur fizic i
moral ;
- Mijloace fixe nchiriate care au participat la procesul de produc ie.
Constatarea situa iilor mai sus ar tate va fi consemnat n foi de lucru
con innd i valoarea, caracteristicile i motivarea acestora. Se pot calcula:
Coeficientul de uzur =
fixe . mijl a bruta valoarea
uzurii valoarea
Coeficientul de rennoire =
anului finele la bruta valoarea
investitii din rarilor int valoarea
2.4.2. APRECIEREA PROCESULUI DE PRODUC IE FABRICA IE SAU PREST RI DE
SERVICII
n baza datelor i informa iilor primite din partea ntreprinderii se va putea
aprecia tipul de tehnologie folosit i organizarea procesului tehnologic.
La ora actual dou mari tipuri de fabrica ie continu s existe: fabrica ia de
mare serie i cea de comand .
Fabrica ia de mare serie constituie, nc n anumite sectoare i ntreprinderi ale
acestora, tipul de fabrica ie dominant. Problema fundamental , pentru un num r din ce
n ce mai mare de ntreprinderi, este de a se putea r spunde, ct mai rapid posibil, unei
cereri schimb toare i complexe a clientelei..
Trebuie, deci, s se poat fabrica la comand , adic s se revin la
caracteristicile produc iei unui meteugar, dar cu deosebirea c nu se mai fabric dou
sau trei unit i pe lun , ci un num r mare de op iuni dintr-un num r mare de produse.
43
Acest tip de produc ie presupune st pnirea schimb rii mainilor c ruia i se
adaug minimizarea costurilor i asigurarea calit ii produc iei. De aici necesitatea, ntre
altele, de a avea un personal foarte calificat.
Expertul evaluator are deci, obliga ia, s studieze contextul economic n care
evolueaz ntreprinderea i s verifice m sura n care tipul s u de produc ie i
corespunde.
n acest sens un chestionar s-ar putea ntocmi cu urm toarele rubrici:
Caracteristici ale produc iei: (ntreb ri)
- Este special sau standard?
- Pe stoc sau pe comand ?
- n serie?
- n ce cantit i?
- Produc ia este sezonier ?
- Care sunt procedeele de fabrica ie utilizate?
- Care sunt procedeele de fabrica ie utilizate de concuren i?
- Procedeele sunt bine st pnite de ntreprindere?
- Vor fi p strate i pe viitor?
- Procedee mai pu in costisitoare sunt sau pot fi folosite de concuren i?
- Alte ntreb ri specifice
Ciclul de produc ie : - este posibil reducerea ciclului de produc ie? (suprimarea
unor eventuale gtuiri de produc ie).
Nivelul de automatizare, actual, se poate determina cu ajutorul ratio-ului de
identificare al nivelului tehnologic al utilajelor de produc ie grupnd, n func ie de
specificul ntreprinderii, categoria de mijloace fixe (maini, utilaje i instala ii de lucru) n
urm toarele tipuri:
1= maini cu comand manual
2a= maini simple par ial mecanizate
2b= maini simple total mecanizate
3a= maini par ial automatizate
3b= maini total automatizate
4= maini automatizate i programabile
Se vor calcula:
- ratio-ul gradului de mecanizare al mainii .
- ratio-ul gradului de automatizare a mainilor.
- ratio-ul gradului de automatizare perfec ionat
- nivelul de automatizare prev zut pentru viitor
- nivelul de automatizare actual reprezint o constrngere pentru viitor
- ntreprinderea reuete s ob in un profit bun din automatizarea actual
- este n m sur s pun n aplicare noi tehnologii cu personalul i cadrele
actuale.
Productivitate i metode: - care este nivelul de utilizare a capacit ii de produc ie
a echipamentului actual? care sunt gtuire sau locurile nguste n produc ie?
Controlul produc iei :cum este organizat controlul produc iei?
- Metodele alese sunt adaptate modelului de produc ie?
- ntreprinderea st pnete bine procesul s u de fabrica ie?
- Termenele de livrare sunt respectate?
- Organizarea actual a produc iei poate fi modificat sau constituie o
constrngere pentru ntreprindere?
- Calitatea : cum este organizat controlul calit ii?
- Care este procentul de retururi n garan ie?
- ntreprinderea are un comportament calificat n asigurarea calit ii?
- Exist un serviciu de ordonan are? (lansare a produc iei);
Intr rile n fabrica ie sunt f cute:
- pornind de la comenzile primite?
- pornind de la prevederile de vnzare?
44
- dup verificarea stocurilor disponibile?
- dup sarcina de nc rcare a posturilor de lucru?
- Exist un risc special de suprastocare sau invers, de ruptur a stocurilor
normate de produse?
n posesia informa iilor i datelor cu privire la starea mijloacelor fixe i la
aprecierea procesului de produc ie, nainte de a definitiva punctele forte i slabe ale
diagnosticului produc iei, este necesar ca i n cazul diagnosticului precedent s se in
seama de evolu ia viitoare a unor factori externi ntreprinderii, dar care o pot influen a.
n acest sens, se propune o list cuprinznd exemple de evolu ii externe care pot
fi importante pentru func ia i diagnosticul produc iei, astfel:
n privin a produc iei ,se au n vedere:
- noi tehnologii, brevete, licen e;
- noi procedee de produc ie, etc.;
- automatizare;
- noi echipamente (maini, utilaje, mijloace de transport interne i externe);
- posibilitatea de a lucra cu subfurnizori;
- noi metode de planificare, preg tire a lucrului, de eviden , etc..
n privin a calit ii, se au n vedere:
- noi concepte i exigen e de calitate (legisla ie nou , responsabilit i pentru
buna func ionare a produsului, noi tehnici ale controlului de calitate, noi organisme de
control extern).
n privin a aprovizion rii i transportului, se au n vedere:
- noi pie e de aprovizionare;
- noi produse/servicii;
- noi furnizori;
- schimb ri ale condi iilor de aprovizionare (pre , termene de livrare,
disponibilit i, caracteristici tehnice);
- metode de depozitare;
- noi metode n conducerea logisticii (aprovizion rii i transportului).
n privin a restric iilor legale , se au n vedere:
- restric ii privind mediul (deeuri, zgomot);
- legi privind condi iile de lucru;
- diminuarea orelor de lucru s pt mnale.
n privin a tendin elor de interna ionalizare , se au n vedere:
- noi brevete i licen e
- efectele succesive ale liberaliz rilor economice ale Pie ei Comune
- uniformizarea normelor i standardelor
- alte aspecte.
Din aceste aspecte re ine i-le pe cele care sunt importante pentru diagnosticul
produc iei.
n temeiul chestionarelor, foilor de lucru se va proceda la ntocmirea fiei sintetice
a diagnosticului produc iei inndu-se seama de urm toarele:
2.5. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE SI AL MANAGEMENTULUI
FIRMEI
For a de munc reprezint factorul decisiv al procesului de produc ie i constituie
principala for de produc ie a societ ii, ntruct: produce i reproduce factorii obiectivi
ai produc iei; este creatorul i animatorul mijloacelor de produc ie; are rolul hot rtor n
ob inerea valorilor de ntrebuin are, fiind singurul factor de produc ie capabil s creeze
valori noi; joac un rol hot rtor n organizarea i conducerea procesului de produc ie.
Diagnosticul resurselor umane i al managementului firmei urm rete
cunoaterea resurselor umane din punct de vedere al evolu iei, structurii,
comportamentului i eficien ei utiliz rii lor, precum i analiza echipei de conducere a
ntreprinderii.
45
Indicatori
privind
UTILIZAREA
for ei de
munc
Indicatori
privind
ASIGURAREA
CANTITATIV
cu for e de
munc
Indicatori
ai
CIRCULA IEI
I
FLUCTUA IEI
for ei de
munc
Indicatori
privind
UTILIZAREA
EXTENSIV a
for ei de
munc
Nr. maxim de personal
2.5.1. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE
2.5.1.1. Sistemul indicatorilor folosi i n analiza for ei de munc
n diagnosticare a resurselor umane ale unei firme n vederea evalu rii se impune
folosirea unui sistem de indicatori privind, pe de o parte, dimensiunea, structura i
comportamentul, iar pe de alt parte eficien a poten ialului uman. [9]
46
Indicatori
privind
UTILIZAREA
for ei de
munc
Indicatori
privind
ASIGURAREA
CANTITATIV
cu for e de
munc
Indicatori
ai
CIRCULA IEI
I
FLUCTUA IEI
for ei de
munc
Indicatori
privind
UTILIZAREA
EXTENSIV a
for ei de
munc
Nr. maxim de personal
Sistemul indicatorilor folosi i n analiza for ei de munc
2.5.1.2. Dimensiunea, structura i comportamentul poten ialului
uman
47
Indicatori
privind
UTILIZAREA
INTENSIV
a for ei de
munc
Productivitatea medie
anual pe om al muncii
Productivitatea medie
anual pe un muncitor
Productivitatea medie zilnic
pe un muncitor
Productivitatea medie orar
pe un muncitor
Indicatori
folosi i n
analiza
for ei de
munc
Indicatori
privind
ASIGURAREA
cu for a de
munc
Indicatori
privind
UTILIZAREA
for ei de
munc
Indicatori
privind
ASIGURAREA
CANTITATIV
cu for e de
munc
Indicatori
ai
STRUCTURII
for ei de
munc
Indicatori
ai
CIRCULA IEI
I
FLUCTUA IEI
for ei de
munc
Indicatori
privind
UTILIZAREA
EXTENSIV a
for ei de
munc
Nr. mediu scriptic de
personal
Nr. mediu scriptic admisibil
Economia (dep irea)
relativ de personal
Nr. maxim de personal
Coeficientul circula iei
intr rilor
Coeficientul circula iei
ieirilor
Coeficientul circula iei totale
Coeficientul fluctua iei for ei
de munc
Fondul de timp calendaristic
Fondul de timp maxim
disponibil
Timpul efectiv lucrat
Timpul neutilizat
dup gradul de calificare pe
profesii
dup varst
dup sex
dup vechimea n munc
alter criterii
1. Dimensiunea poten ialului uman .
Pentru a caracteriza dimensiunea poten ialului uman se pot folosi urm torii
indicatori:
- num rul mediu de salaria i (cu contract de munc ), se determin ca o medie
aritmetic simpl a num rului zilnic al salaria ilor;
- num rul mediu de personal (cu contract de munc sau conven ie civil ) - se
stabilete prin ad ugarea la num rul mediu de salaria i a num rului mediu de
colaboratori angaja i pe baz de conven ie civil );
- num rul maxim de personal , stabilit n func ie de volumul efectiv de activitate
i productivitatea muncii prev zut .
- num rul de personal prezent la lucru -; reflect situa ia la un moment dat.
Consider m c indicatorul num r mediu de personal este cel ce permite
eviden ierea dimensiunii poten ialului uman care se coreleaz cu rezultatele ob inute de
c tre ntreprindere.
2. Structura resurselor umane.
Principalele criterii de structurare utile n diagnosticarea resurselor umane sunt:
- dup principalele categorii de salaria i se pot avea n vedere urm toarele
categorii: muncitori (direct productivi, indirect productivi, de deservire general );
personal tehnic-ingineresc (ingineri, tehnicieni, maitri); personal de administrare i
conducere;
- dup vechimea n ntreprindere, personalul se poate structura n urm toarele
grupe: sub 1 an; ntre 2 i 5 ani; ntre 6 i 10 ani; ntre 11 i 15 ani; ntre 15-20 ani;
peste 20 ani. Analiza structurii dup vechime i evolu ia s n timp poate furniza
informa ii cu privire la strategia angaj rilor efectuate de ntreprindere, dar i a
eforturilor sale pentru stabilizarea personalului. n mod normal, structura dup vechime
trebuie sa fie echilibrat , manifestndu-se astfel o politic adecvat de formare a
personalului;
- dup vrst , personalul se poate grupa astfel : pn la 30 de ani; ntre 31 i 40
ani; ntre 41 i 50 ani; peste 50 ani. Un dezechilibru accentuat n structura dup vrst a
personalului poate s d uneze st rii i performantelor capitalului uman al ntreprinderii.
De exemplu, angajarea masiv la un moment dat a tinerilor frneaz posibilit ile
acestora de promovare;
- dup sex. Teoretic, n afar cazurilor unde natura activit ii ar justifica
predominan a personalului masculin sau feminin, ar trebui s reg sim in fiecare
ntreprindere, innd cont de structura sa socio-profesional , o reparti ie pe sexe
sensibil egal cu cea care apare la scara na ional pentru ansamblul popula iei active;
- dup nivelul de calificare . Se impune structurarea personalului pe nivele de
preg tire (superior, mediu, profesional) i pe categorii de personal.
Un alt aspect care trebuie analizat l constituie perfec ionarea preg tirii
profesionale, pe forme de realizare (la locul de munc , cursuri postliceale,
postuniversitare etc.).
3. Comportamentul personalului.
Analiza mobilit ii i stabilit ii for ei de munc
O condi ie important pentru utilizarea deplin a for ei de munc existent n
unit ile economice o constituie asigurarea unei stabilit i ct mai ridicate a acesteia.
Micarea for ei de munc realizat sub forma intr rilor sau ieirilor din
ntreprindere, indiferent de cauza generatoare, poate modifica num rul personalului
muncitor ntr-o anumit perioad . n analiza mic rii for ei de munc se face distinc ie
ntre circula ia normal , obiectiv , i fluctua ie, n func ie de cauzele care le provoac .
n analiza mobilit ii for ei de munc se utilizeaz urm torii indicatori:
a.) Circula ia for ei de munc reprezint micarea num rului de muncitori (sau a
altei categorii de personal) n cadrul ntreprinderii n decursul unei perioade de timp,
att sub raportul intr rii lor (recrut rii), ct i al ieirilor (plec ri din serviciu).
48
b.) Fluctua ia for ei de munc constituie un fenomen anormal care determin
reducerea num rului de personal ca urmare a ieirilor din ntreprindere, prin demisii sau
concedieri pentru absen e nemotivate i alte nc lc ri ale disciplinei.
c.) Coeficientul de circula ie (la intr ri i ieiri) ( Ci(e)) se calculeaz ca raport
ntre totalul intr rilor ( I) i, respectiv ieirilor (E) i num rul mediu scriptic de la sfritul
perioadei:
100
N
) E ( I
) e ( Ci
d.) Coeficientul de fluctua ie (Cm), ca raport ntre totalul ieirilor nejustificate sau
prin desfacerea contractului de munc i num rului mediu scriptic:
100
N
En
Cf
e.) Coeficientul mic rii totale (Cm) caracterizeaz intensitatea mobilit ii for ei
de munc i se ob ine raportnd totalul intr rilor i ieirilor la num rul mediu scriptic:
100
N
E I
Cm
+

Stabilitatea for ei de munc se poate aprecia cu ajutorul a doi indicatori.


a) Stagiul n aceeai unitate (St), calculat ca raport ntre vechimea (t) n
ntreprinderea analizat a fiec rui lucr tor i vechimea total n cmpul muncii a
acestora, exprimat n ani (T) :

T
t
St
b) Vechimea medie n ani n aceeai ntreprindere (T) poate caracteriza mai real
stabilitatea for ei de munc . Aceasta se poate calcula ca o medie ponderat a vechimii
muncitorilor n ani n aceeai unitate (t) cu num rul muncitorilor ( N) avnd aceeai
vechime:

N
Nt
T
4. Analiza utiliz rii timpului de munc
Analiza folosirii timpului de munc urm rete descoperirea rezervelor existente
pe linia utiliz rii complete a timpului disponibil, precum i a cauzelor utiliz rii incomplete
a acestuia, eviden iind efectele economice ale mobiliz rii rezervelor existente.
Timpul de munc este exprimat n om ore i om zile, prin intermediul unor
indicatori statistici:
- fond de timp calendaristic,
- fond de timp maxim disponibil,
- timp efectiv lucrat,
- timpul neutilizat din fondul de timp maxim disponibil.
Fondul de timp maxim disponibil (T
md
) se ob ine dup sc derea din fondul de
timp calendaristic a concediilor legale de odihn , a s rb torilor i zilelor de repaus legal,
constituind indicatorul de baz al planific rii i analizei timpului de munc .
Fondul de timp maxim disponibil este format din cele dou componente: timpul
efectiv lucrat (T
l
) exclusiv timpul lucrat suplimentar - i timpul neutilizat (T
n
) pe cauze:
obiective (ntreruperi de o zi ntreag i n cadrul schimbului, concedii de maternitate,
concedii de boal i program redus pentru boal , nvoiri i concedii f r plat de o zi
ntreag i n cadrul schimbului) sau subiective (absen e nemotivate de o zi ntreag i
n cadrul schimbului, alt timp nelucrat):
T
md
= T
l
+ T
n
.
49
Analiza urm rete evolu ia ponderii timpului efectiv utilizat n fondul de timp
maxim disponibil, comparativ cu perioadele precedente sau cu alte unit i. n acest scop
se calculeaz coeficientul de utilizare a fondului maxim disponibil (Cuf(%)) raportnd
timpul efectiv lucrat (T
l
) la fondul de timp maxim disponibil:
100
T
T
(%) Cuf
md
l

Acest coeficient permite stabilirea ponderii timpului neutilizat (T
n
%) n fondul
maxim disponibil:
T
n
% = 100 Cuf%.
n cadrul analizei, un accent deosebit se pune pe descoperirea cauzelor care au
provocat utilizarea incomplet a timpului maxim disponibil. n acest sens se urm rete
structura timpului neutilizat pe cauze obiective (absen e motivate) i subiective
(absen e nemotivate). Creterea ponderii timpului neutilizat din cauze obiective fa de
perioada precedent i reducerea ponderii absen elor nemotivate reflect aspecte
pozitive ale activit ii ntreprinde rii.
Analiza structurii timpului neutilizat justificat permite adoptarea m surilor ce se
impun pentru reducerea absen elor motivate, care, al turi de cele nemotivate,
constituie cauze ale reducerii timpului de munc efectiv utilizat, cu consecin e negative
asupra volumului produc iei.
Analiza factorial a timpului efectiv utilizat permite descoperirea rezervelor de
mbun t ire a acestui indicator. n acest sens se pornete de la modelul de calcul al
indicatorului de timp efectiv utilizat (T
l
), exprimat n om-ore:
T
l
= N Z h,
n care:
N - reprezint num rul mediu scriptic de muncitori;
Z - reprezint num rul mediu de zile lucrate anual de un muncitor;
h - reprezint num rul mediu de ore lucrate zilnic de un muncitor.
Prin metoda substitu iei n lan se stabilesc influen ele respective.
Durata medie a anului n zile (Z) se ob ine ca raport ntre timpul efectiv lucrat n
om-zile i num rul mediu scriptic de muncitori.
Durata medie a zilei de munc ( h) n ore se ob ine raportnd timpul efectiv n
om-ore la timpul efectiv n om-zile.
2.5.1.3. Analiza asigur rii calitative a for ei de munc
corespunz toare..
Indicatorul pe baza c ruia se analizeaz calificarea personalului dintr-o
ntreprindere este coeficientul calific rii medii (
m
K ), care se calculeaz ca o medie
aritmetic ponderat ntre categoria de ncadrare ( k) i num rul de muncitori din
categoria respectiv ( N):

N
k N
K
m
n vederea analizei modului de utilizare a for ei de munc potrivit calific rii se
stabilete concordan a dintre calificarea medie i complexitatea lucr rilor executate
conform tehnologiei de fabrica ie.
n consecin , n cadrul analizei este util s se stabileasc n ce m sur folosirea
muncitorilor se realizeaz potrivit calific rii lor i dac este asigurat concordan a
50
necesar ntre coeficientul calific rii medii (
m
K ) i coeficientul mediu tarifar al lucr rilor (
t
K ) sau gradul de complexitate a lucr rilor.
Gradul de complexitate a lucr rilor executate de c tre muncitori se stabilete ca
o medie aritmetic ponderat a lucr rilor ( k) cu volumul de lucr ri ( V) din fiecare
categorie:

V
K V
Kt
Din compararea acestor doi coeficien i rezult modul de utilizare a for ei de
munc calificate, putnd rezulta urm toarele situa ii:
a) (
m
K ) < (
t
K ), cnd exist lucr ri de categorii superioare efectuate de muncitori
cu calificare inferioar ;
b) (
m
K ) > (
t
K ), cnd exist lucr ri de categorie inferioar efectuate de muncitori
cu calificare superioar ;
c) (
m
K ) > (
t
K ), cnd exist concordan deplin ntre complexitatea lucr rilor i
calificarea muncitorilor.
Concordan a dintre categoria medie de calificare a muncitorilor i categoria
medie tarifar a lucr rilor se poate stabili i cu ajutorul coeficientului mediu de
concordan (
c
K ) care se determin ca o medie aritmetic ponderat a coeficien ilor de
concordan ai fiec rei categorii ( kc) i volumul de lucr ri n ore normate din fiecare
categorie (V):

V
Vkc
K
c
Coeficientul de concordan pe categorii de lucr ri ( kc) se determin ca raport
ntre volumul de lucr ri n ore normate efectuate de muncitorii unei categorii ( Vi) care
coincide cu categoria de ncadrare tarifar a lucr rii, i volumul total de lucr ri n ore
normate al categoriei respective de calificare (V) :
V
Vi
kc
2.5.1.4. Diagnosticul eficien ei utiliz rii resurselor umane
Analiza eficien ei utiliz rii for ei de munc a unei firme n vederea evalu rii se
realizeaz cu ajutorul sistemului indicatorilor de reflectare a productivit ii muncii.
Problemele principale ale analizei productivit ii muncii sunt:
- analiza situa iei generale a indicatorilor productivit ii muncii;
- analiza factorilor determinan i i a c ilor de cretere a productivit ii muncii;
- analiza efectelor economice ale creterii productivit ii muncii la nivel
microeconomic.
n practica analizei productivit ii muncii se utilizeaz un sistem de indicatori ce
pot exprima fie cantitatea de produse ob inute cu o anumit cheltuial de munc
(indicatorii direc i), fie cheltuiala de munc efectuat pentru ob inerea unit ii de produs
(indicatori indirec i).
n primul caz, productivitatea muncii (W) se exprim ca raport ntre volumul
produc iei ( Q) i cheltuielile de munc ( P) efectuate:
T
Q
W ,
Iar n cel de-al doilea caz se utilizeaz raportul invers:
51
Q
T
W .
n func ie de modul de exprimare a produc iei i cheltuielilor de munc ,
deosebim mai mul i indicatori de m surare a productivit ii muncii individuale.
a) Pe baza volumului produc iei exist metode de calcul n unit i fizice
(naturale), conven ionale, de munc (ore norm ) i valorice.
Alegerea uneia sau alteia din metodele de calcul este dependent de caracterul
produc iei (omogen sau eterogen ), nivelul la care se calculeaz i al i factori.
Importan a indicatorilor valorici ai productivit ii muncii decurge din necesitatea
exprim rii ntregului volum de activitate Q, a asigur rii comparabilit ii n timp i spa iu,
exprimarea valoric constituind etalon general ceea ce ofer posibilitatea efectu rii unor
corela ii multiple cu al i indicatori: sporul produc iei, utilizarea mijloacelor fixe .a.
Pentru calculul productivit ii muncii n unit ii valorice la nivel microeconomic se
pot folosi urm torii indicatori: produc ia exerci iului, produc ia marf , valoarea
ad ugat , puterea informativ a indicatorului variind.
Utilizarea indicatorului valoarea ad ugat ca indicator n cadrul sistemului de
indicatori permite o mai just fundamentare a sarcinilor privind nivelul i creterea
productivit ii muncii, fiind mai apropiat de efortul propriu. Indicatorii productivit ii
muncii calcula i prin raportarea valorii ad ugate ( Qa) la cheltuiala de munc efectuat
(T) reflect valoarea nou creat ce revine pe unitatea de munc
,
_

T
Qa
, indicnd n
exclusivitate eficien a muncii vii.
b) n func ie de cheltuielile de munc deosebim:
- productivitatea anual (
a W
) cnd cheltuielile de munc sunt exprimate prin
num rul mediu scriptic (total personal sau muncitori):
N
Q
a W ;
- productivitatea zilnic (
z W
) cnd cheltuielile de munc sunt exprimate prin
consumul de timp n om-zile;
( ) omzile T
Q
z W
;
- productivitatea orar (
h W
) cnd cheltuielile de munc sunt exprimate prin
consumul de timp n om-ore:
( ) omore T
Q
h W
.
Din analiza indicatorilor productivit ii muncii se constat c productivitatea
anual (
a W
) este dependent de num rul zilelor lucrate de un muncitor (
Z
) i de
productivitatea zilnic (
z W
):
Z
W Z a W ,
dup cum productivitatea zilnic (
Z
W) depinde de durata n ore (
h
) a zilei de
munc i de productivitatea orar (
h
W):
h Z
W h W ,
Creterea productivit ii zilnice i, respectiv, orare n propor ii mai mari dect
productivitatea anual indic pierderi de zile i ore din timpul total de munc .
2.5.1.5. Analiza corela iei dintre creterea productivit ii muncii i a
salariului mediu
52
Pentru analiza situa iei generale a acestei corela ii se recomand folosirea unui
indice de corela ie stabilit pe baza rela iilor:
a)
1 Iw
1 Is
Kr

;
b)
,
_

1
Iw
Is
Kr ;
unde:
Is - reprezint indicele salariului mediu
Iw reprezint indicele productivit ii muncii
Prima form de exprimare reflect un raport al creterii (sporurilor) celor doi
indicatori, ceea ce nseamn c poate fi utilizat numai dac ambii indici sunt mai mari
dect unu.
Cea de-a doua form exprim un raport al nivelului relativ al celor doi indicatori
(productivitate i salarii) i poate fi utilizat i n cazul n care unul din indici este
subunitar.
Att ntr-un caz, ct i n cel lalt, corela ia este respectat dac Kr < 1. Cu ct
indicele de corela ie este mai mic, cu att ritmul de cretere al productivit ii este
superior celui al salariului mediu..
n activitatea de analiz este necesar s se urm reasc nu numai respectarea n
sine a corela iei, ci modul n care unitatea s-a ncadrat ntr-o corela ie prestabilit .
Practic, aceasta nseamn stabilirea unui nivel planificat al corela iei i al unuia efectiv
la momentul dat. Respectarea cerin elor planificate ale corela iei nseamn Kr1<Kr0.
n orice condi ii, concluziile referitoare la dinamica indicelui de corela ie trebuie
s se ntemeieze pe cunoaterea factorilor creterii productivit ii muncii, pe de o parte,
i ai creterii salariului mediu, pe de alt parte, cu distingerea celor care se circumscriu
n efortul propriu i sunt nemijlocit lega i de aportul for ei de munc la creterea
productivit ii muncii. Astfel, introducerea unei tehnologii poate conduce la o cretere a
productivit ii muncii, dar aceasta nu atrage dup sine i sporirea automat a salariului
mediu nominal. n schimb, calificarea for ei de munc are menirea de a favoriza att
creterea productivit ii muncii, ct i a salariului mediu.
Se apreciaz c o situa ie favorabil dac indicele de cretere a productivit ii
muncii este mai mare dect indicele de cretere a salariului mediu.
2.5.2. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI FIRMEI
2.5.2.1. Diagnosticul managementului
Scopul diagnosticului managementului este de a eviden ia punctele tari i
punctele slabe privind modul n care este condus firma i de a determina gradul de
dependen a activit ii firmei fa de oamenii-cheie.
Diagnosticul managementului se deruleaz pe trei direc ii, i anume: [ 18]
a) Caracteristicile conducerii :Se urm resc: num rul de conduc tori i rela iile
dintre ei, stilul de conducere, modul n care sunt repartizate atribu iile conduc torilor,
profilul, vrsta, motiva ia, vechimea, stabilitatea conduc torilor.
Se urm rete de asemenea s se stabileasc dac exist leg turi semnificative
de dependen a managerilor fa de diverse grupuri i categorii de persoane care ar
putea influen a activitatea firmei.
Se apreciaz i performan ele managementului, att prin efectele pe termen
scurt, cat i prin efectele pe termen lung.
Indicatorii de gestiune (vitezele de rota ie i n special cele ale stocurilor i
crean elor), pot fi aprecia i n corela ie cu cei de lichiditate i rentabilitate
b) Remunerarea conducerii: Evaluatorul trebuie s afle cine anume de ine
rolul decisiv n determinarea m rimii drepturilor b neti ale conduc torilor firmei.
53
Este necesar cunoaterea dimensiunilor tuturor drepturilor de care beneficiaz
conducerea, att salarii, cat i alte drepturi b neti i alte avantaje speciale.
c) Impactul conduc torului Se identific tr s turile deosebite ale managerilor-
cheie, pe de o parte, i rela iile speciale ale managerilor cu mediul n care i desf oar
activitatea firma, pe de alt parte. Ambele aspecte sunt importante pentru a intui n ce
m sur activitatea firmei i performan ele sale depind de prezen a persoanelor
respective n conducerea sa.
Diagnosticul managementului vizeaz urm toarele probleme: [70]
1. Aspecte referitoare la echipa de conducere (nume, prenume, vrsta,
preg tirea profesional , experien a, nsuirile psihologice i comportamentale etc.) i
baza legal n virtutea c reia i exercit echipa de conducere atribu iile (contract de
munc , contract de management, prevederi din actele constitutive, etc.).
2. Stiluri de conducere. Principalii factori care influen eaz stilul managerial
sunt: tipul sistemului managerial al firmei (management prin obiective, management
prin proiecte, management pe produs, management prin bugete, management prin
excep ii, management participativ), personalitatea managerilor, amploarea
competen elor acordate acestora, poten ialul i personalitatea subordona ilor, natura
proceselor de munc implicate, cultura firmei, intensitatea i con inutul influen ei
organiza iei sindicale .a.
Tipuri de stiluri de conducere
Criteriul
Stil de
conducere
Caracteristici
Atitudinea
fa de
responsabilitat
e
Stil repulsiv
Corespunde persoanelor care refuz promovarea n
sistemul de management i, n mod deosebit, ocuparea
posturilor aflate n ealonul superior, manifest un
respect exagerat fa de independen a celorlal i,
prezint complexe de inferioritate; n situa ii extreme
adopt decizii pu in eficien e
Stil dominant
Corespunde managerilor cu comportament orientat
spre dobndirea posturilor aflate n ealonul superior al
sistemului de management; Tendin a dominant a
acestora este de a impune propria opinie n procesul de
adoptare a deciziilor. n cazul unor eecuri, caut
explica ii exterioare propriei persoane, plasnd ntreaga
r spundere sau n bun parte pe seama colaboratorilor;
rezultate mai bune ob inute n situa ii de incertitudine,
datorit perseveren ei n dobndirea scopurilor propuse
Stil indiferent
Se caracterizeaz prin lipsa de interes a persoanei fa
de propria evolu ie n ierarhia sistemului de
management din unitatea economic ; Ei se
caracterizeaz printr-un grad ridicat de autocunoatere,
avnd posibilitatea de a-i evalua corect rezultatele
activit ii sale, deci, are preocup ri pentru
autoperfec ionare. Activitatea sa n planul rela iilor
interumane este de natur s creeze un climat de
munc favorabil, iar n ansamblul s u desf oar o
activitate eficient .
Autoritatea
exercitat de
c tre manager
Autoritar
Managerii refuz s accepte participarea subordona ilor
la ini ierea de ac iuni proprii pentru exercitarea
func iilor managementului
Democrat Managerii asigur participarea colaboratorilor i a
54
subordona ilor la activitatea de management
Permisiv
Evitarea oric rei interven ii n coordonarea
subordona ilor.
Tipul de
motivare
Foarte autoritar
Managerii fixeaz singuri obiectivele unit ii, rela iile cu
subordona ii se concretizeaz prin ordine i sunt
predispui s exagereze timpul afectat controlului.
Autoritar
binevoitor
Managerii fixeaz unilateral obiectivele unit ii, dar
accept discutarea cu subordona ii a ac iunilor i
dispozi iilor pe care le ini iaz , i par ial propunerile
formulate de subordona i.
Participativ
consultativ
Managerii au tendin a de a discuta cu subordona ii
problemele survenite n desf urarea proceselor
economice n unitate.
Extrem de
participativ
Managerii asigur larga antrenare a subordona ilor n
procesul de management.
Din prezentarea celor trei criterii de clasificare a stilurilor manageriale rezult
asem narea dintre ele, se confirm existen a celor dou extreme - stilul autoritar i
stilul democrat - fiecare din ele avnd caracteristici specifice.
3. Alt aspect urm rit de evaluator este coeziunea echipei de conducere, care
amplific sau diminueaz poten ialul managementului, fiind bine cunoscut faptul c
principalele strategii se discut n echip . Parametrii care se urm resc n acest caz sunt:
divergen e de stil i opinii, tendin ele centrifuge, rela iile interpersonale.
4. Pentru toate ntreprinderile, n func ie de structura de in torilor capitalului
social, este util s se analizeze nivelul de implicare a reprezentan ilor Adun rii Generale
a Ac ionarilor (AGA) n conducerea societ ii, natura rela iilor dintre AGA, Consiliul de
Administra ie i conducerea executiv . Evaluatorul ar trebui s poat separa influen ele
AGA i ale Consiliului de Administra ie, pentru c , dup privatizare, reprezentan ii
acestor structuri pot fi schimba i n func ie de noua structur a ac ionariatului.
5. Existen a unor rela ii privilegiate ale conduc torilor cu parteneri de afaceri
(clien i, furnizori, b nci) care sunt benefice pentru ntreprindere.
6. Analiza managementului se poate face pe cele trei nivele clasice de
decizie: management de vrf (top management), management intermediar (middle
management) i management de Din punct de vedere al evalu rii, o tez modern
asupra conducerii, de o mare popularitate, este conducerea prin valoare, respectiv
orientarea deciziilor n func ie contribu ia adus de rezultatele lor la sporirea valorii
ntreprinderii. Exist situa ii n care evaluatorului i se cere s evalueze care este
contribu ia managementului la valoarea societ ii.
O sarcin de mare responsabilitate pentru managementul ntreprinderii o
constituie stabilirea obiectivelor strategice i elului pe care i-l propune s le ating
firma. Managerii au rolul de a motiva i dirija angaja ii pentru a realiza obiectivele
firmei:
- obiectivele pe termen lung, ce stabilesc rezultatele dorite a fi ob inute n
scopul realiz rii misiunii i vizeaz o misiune de plan mai mare de un an;
- obiective pe termen scurt, ce trebuie s derive din cele pe termen lung i
reprezint sarcini menite s duc la realizarea obiectivelor pe termen scurt.
Pentru a fi utile, obiectivele trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii:
- s elimine lipsurile adic s atenueze posibilul efect negativ al amenin rilor
specifice mediului extern asupra punctelor slabe;
- s sprijine misiunea ntreprinderii;
- s pun de acord punctele forte cu oportunit ile mediului extern;
55
- s fie stabilite pentru toate domeniile ale c ror rezultate influen eaz succesul
ntreprinderii. Nu se poate stabili o combina ie de obiective care s fie aplicabil n
cadrul oric rei ntreprinderi, dar se pot face recomand ri privind domeniile pentru care
s se stabileasc obiective, respectiv:
- evolu ia volumului de activitate (cifra de afaceri, volumul produc iei);
- evolu ia rezultatelor financiare (creterea profitului, diminuarea pierderilor);
- priorit i ale restructur rii (eforturi, efecte, volum de investi ii, surse de
finan are);
- mbun t irea pozi iei pe pia a intern i extern ;
- produsele ce trebuie fabricate sub aspectul rentabilit ii i al nnoirii lor;
- nivelul serviciului c tre consumatori;
- num rul de reclama ii primite;
- resursele financiare ale ntreprinderii (m rimea i structura capitalului, plata
dividendelor);
- resursele umane, fluctua ia personalului, num rul de angaja i care vor face
cursuri de calificare, num rul absen elor;
- activitatea de cercetare-dezvoltare, n func ie de fondurile alocate acesteia.
n func ie de obiectivele stabilite se identific strategiile posibile de urmat:
- Strategia de men inere: caracterizat prin men inerea activit ii ntreprinderii
la acelai nivel cu cel din perioada anterioar , ntruct aceasta este mul umit de
rezultatele ob inute. Se urm rete realizarea acelorai obiective sau a unora similare;
- Strategia de cretere: activitatea ntreprinderii se amplific fa de perioada
precedent , att n ceea ce privete volumul vnz rilor ct i produsele i serviciile
oferite;
- Strategia de supravie uire: const n ncercarea de a face fa unei situa ii noi
de pe pia , concretizat n reducerea cererii pentru produsul respectiv, creat de mai
multe ntreprinderi din ramur , n care caz ntreprinderea ncearc s -i reduc treptat
activitatea;
- Strategia de limitare: care se adopt n perioada de recesiune economic cnd
ntreprinderea are o situa ie financiar precar . Ea i limiteaz temporar activitatea, n
speran a c situa ia n viitor se va schimba i va avea perspective mai favorabile.
O metod modern de conducere, ce poate fi ntlnit n activitatea de evaluare,
este managementul prin obiective, care se bazeaz pe ideea c participarea comun a
angaja ilor i managerilor la transpunerea obiectivelor ntreprinderii n obiective
individuale va avea o influen pozitiv asupra rezultatelor angaja ilor.
Ideea este stabilirea i acceptarea n comun a obiectivelor care vor determina un
angajament mai mare al salariza ilor fa de cazul cnd managerii le stabilesc singuri i
le impun angaja ilor, caz n care ace tia din urm trebuie s aib resursele i
competen a necesar pentru a realiza obiectivele stabilite.
n aplicarea metodei managementului prin obiective se parcurg urm toarele 5
etape:
- Discutarea cerin elor fiec rei activit i, n sensul c managerii i subordona ii
se ntlnesc pentru a stabili cerin ele privind munca fiec rui subordonat i ncearc s
ajung la un consens privind importan a relativ a principalelor sarcini ale angaja ilor.
Managerii trebuie s explice subordona ilor obiectivele stabilite pentru firm i
obliga iile care le revin acestora.
- Fundamentarea obiectivelor proprii: fiecare subordonat i fundamenteaz
obiective poten iale pentru activitatea sa, n strns leg tur cu obliga iile lui din etapa
anterioar . Aceste obiective trebuie s fie clare, concise, m surabile i compatibile cu
obiectivele firmei.
- Stabilirea obiectivelor fiec rui angajat n cadrul unei ntlniri cu managerii,
ncercnd a se ajunge la un consens. Cu aceast ocazie, managerii trebuie s se ab in
s impun obiective subordona ilor pentru c exist riscul unui ataament par ial n
realizarea obiectivelor.
56
- Determinarea momentelor de timp la care se va face verificarea realiz rii
obiectivelor. Aceasta se face prin acordul comun manager-subordonat. Tot de comun
acord, cu ocazia acestor ntlniri se stabilete i modificarea obiectivelor care nu mai
sunt fundamentale (se stabilesc n general unul sau dou momente de verificare n
cursul anului)
- Evaluarea rezultatelor ob inute la sfritul unei perioade de plan, n cadrul unei
ntlniri cu subordona ii, ocazie cu care discu iile trebuie s fie constructive.
Observa iile i concluziile analizei diagnostic a managementului pot fi influen ate
semnificativ de subiectivism, ntruct se bazeaz preponderent pe discu ii i r spunsuri
la chestionare, sau pe observa ii directe ale evaluatorului.
7. Gradul de realizare a criteriilor de performan stabilite prin contractele de
management. Aceste criterii sunt: rata profitului (profit/cifra de afaceri, profit/capital,
etc.), perioada de recuperare a crean elor, perioada de rambursare a datoriilor, rota ia
stocurilor, productivitatea muncii, evolu ia fondului de rulment.
8. Rela ia cu sindicatul eviden iaz abilitatea managementului de a gestiona
afacerile ntreprinderii f r s ntre n conflict i s lezeze interesele salaria ilor.
2.5.2.2. Diagnosticul organiz rii ntreprinderii.
n esen organizarea firmei const n stabilirea i delimitarea proceselor de
munc fizic i intelectual , a componentelor acestora (mic ri, timpi, opera ii, lucr ri,
sarcini etc.), precum i gruparea lor pe posturi, forma ii de munc , compartimente etc.,
corespunz tor anumitor criterii manageriale, economice, tehnice i sociale, n vederea
realiz rii n cele mai bune condi ii a obiectivelor previzionate[36].
Structura organizatoric are implica ii strict economice ct i strict umane.
Implica iile economice se concretizeaz n ob inerea unei profitabilit i ridicate n firme,
iar implica iile umane ale structurii organizatorice se concretizeaz n satisfac iilor
ob inute de salaria ii organiza iei n procesul muncii i climatul de munc . n fapt, ntre
implica iile strict economice i cele strict umane ale structurii organizatorice exist
o leg tur organic , ele ntrep trunzndu-se i determinnd ceea ce numim eficien a
social-uman a organiz rii structurale a ntreprinderii.
Structura organizatoric prezint dou mari p r i:
- structura de conducere sau func ional care reunete ansamblul persoanelor,
compartimentelor i rela iilor dintre ele astfel constituite i ordonate nct s asigure
condi iile economice, tehnice i de personal cerute de desf urarea integral a
proceselor manageriale i de execu ie;
- structura de produc ie sau opera ional care este alc tuit din ansamblul
persoanelor, compartimentelor i rela iilor organizatorice prin care se asigur realizarea
direct a produselor i/sau serviciilor care intr n obiectul de activitate al organiza iei.
Ca structuri organiza ionale acestea pot fi func ionale, divizionare sau matriceale.
Avantajul structurii divizionare, mai moderne, este c se orienteaz mai mult spre
produs i client. Din punct de vedere al nivelelor con inute n fiecare structur acestea
pot fi nalte, cu peste 6-8 nivele sau plate cu maxim 3-4 nivele de decizie ierarhice.
Pentru o pia stabil i n expansiune sunt mai potrivite structurile
organiza ionale pe vertical (nalte), n timp ce ntr-un mediu turbulent este mai
potrivit o structur mai plat (divizionar ). ntr-o structur organiza ional vertical se
poate pierde mai uor controlul organiza iei, fluxul informa ional parcurgnd mai multe
nivele ierarhice. n structurile organiza ionale orizontale (plate) fluxul informa ional
circul mai uor, este mai dinamic, domeniul de control este mai larg, responsabilit ile
sunt asumate de un num r mai mare de persoane.
n analiza structurii de conducere evaluatorul va urm ri urm toarele aspecte:
- existen a unui regulament de organizare i func ionare care s indice atribu iile,
competen ele i r spunderile, detaliat pe direc ii, departamente, compartimente
i posturi;
57
- calitatea structurii organizatorice urm rit cel pu in din perspectiva urm toarelor
criterii: 22
- adecvarea organigramei la specificul activit ii i concordan a dintre
con inutul ei i situa ia existent ;
- ponderea ierarhic i nivelul ierarhic
- determinarea riguroas a compartimentelor i delimitarea r spunderilor
prin specificarea lor n fiele de post i diagrama de rela ii (aici
diagnosticianul trebuie s urm reasc n mod special dac exist o
delimitare clar ntre rela iile de autoritate, cooperare i control) etc.
- calitatea sistemului informa ional ca i criteriu de apreciere a organiz rii
conducerii
- tipologia decizional : decizii strategice, tactice i opera ionale;
- utilizarea timpului de lucru a conduc torului;
- formele i metodele de lucru ale managementului
- asigurarea cu personal a posturilor adic eviden ierea acelor posturi de
conducere la care cerin ele de preg tire prev zute n fiele posturilor nu sunt
asigurate cu personal adecvat.
n analiza organiz rii produc iei, evaluatorul are la ndemn mai multe criterii,
num rul i gradul de detaliere a acestora depinznd de specificul activit ii fiec rei
ntreprinderi. Obiectivele principale ce trebuie urm rite sunt urm toarele:
a) organizarea procesului de produc ie la care trebuie s se aib n vedere:
- micarea i manipularea materiilor prime, semifabricatelor i produselor, pentru
aprecierea c rora evaluatorul trebuie s calculeze: durata ciclului de fabrica ie,
continuitatea procesului de produc ie, propor ionalitatea acestuia, lungimea traseelor,
precum i durata de ateptare pe parcursul acestor trasee;
- activitatea de aprovizionare a locurilor de munc urm rit prin prisma
ritmicit ii aprovizion rii i a gradului de aprovizionare cu materii prime i materiale;
- profilarea, specializarea i tipizarea. Aici trebuie s se calculeze gradul de
specializare pe obiect, gradul de specializare tehnologic i gradul de tipizare;
- preg tirea tehnic a produc iei care se evalueaz prin calcularea i aprecierea
gradului de nnoire a produc iei i a gradului de mecanizare i automatizare a procesului
de produc ie;
- organizarea n timp a produc iei, urm rete: corelarea programelor operative cu
capacitatea de produc ie, utilizarea metodelor moderne de programare i lansare a
produc iei, urm rirea realiz rii produc iei cu specificarea factorilor perturbatori interni i
externi etc.
- utilizarea capacit ilor de produc ie i identificarea cauzelor care genereaz
inutilizarea capacit ilor de produc ie.
b) organizarea depozitelor; n acest sens se vor calcula indicatorii: gradul de
utilizare a suprafe ei, gradul de utilizare a n l imii depozitelor i magaziilor, gradul de
utilizare a volumului depozitelor i magaziilor.
c) organizarea transportului intern;
d) organizarea ntre inerii i repara iilor;
e) organizarea producerii i ntre inerii SDV-urilor;
f) organizarea controlului de calitate.
Diagnosticul managementului i a organiz rii n procesul de evaluare a
ntreprinderii se ncheie cu precizarea punctelor forte i a punctelor slabe.
Punctele forte care pot rezulta n urma diagnosticul managementului:
- o echip managerial tn r , dinamic , cu experien , cu bune rezultate n
ultimii ani;
- realizarea i dep irea criteriilor de performan negociate;
- colaborarea bun cu colaboratorii (furnizori, clien i, etc.);
- colaborarea bun cu sindicatele;
- conducere descentralizat .
58
Punctele slabe re inute din diagnosticul managementului:
- nerealizarea criteriilor de performan ;
- sl birea pozi iei financiare a ntreprinderii n cadrul mediului ei concuren ial;
- tensiuni n rela iile cu sindicatele, creterea num rului grevelor;
- lipsa de preocupare n stimularea ini iativei, etc.;
- inexisten a sau deficien e ale regulamentului de organizare i func ionare a
personalului;
- sl biciuni ale func ion rii propriu-zise a sistemului de organizare.
2.5.2.3. Managementul conflictului de munc
Tot mai mul i specialiti consider managementul conflictului ca fiind la fel de
important ca icelelalte func ii ale managemen tului. [72]
Conflictul de munc reprezint un proces de opunere i confruntare ce poate
ap rea ntre diferi i indivizi sau grupuri, atunci cnd fiecare urm rete propriile interese.
Trebuie remarcat faptul ca un conflict ntre grupuri poate ap rea numai atunci cnd
acestea difer ntre ele, dar sunt dependente unele de celelalte.
Pentru a simplifica analiza managerial , procesul conflictului poate fi defalcat n
cinci secven e, i anume: Conflictul latent, Conflictul perceput, Conflictul sim it,
Conflictul manifest i Conflictul final.
Modul de manifestare
Conflictele se pot manifesta sub forma conflictelor de interese, a reclama iilor , a
practicilor neloiale n munc , conflictelor de recunoatere.
Primul tip de manifestare apare atunci cnd negocierea dintre sindicate i
patronat nu se poate solu iona, nu se poate ajunge la o n elegere i atunci este
necesar interven ia unui mediator.
Cea de a doua form de manifestare, reclama ia, se refer la protestele
angaja ilor datorate unor tratamente considerate inechitabile sau nc lc ri ale unor
drepturi. Acest tip de conflicte pot fi, teoretic, solu ionate repede deoarece exist norme
precise n acest sens.
Practicile neloiale la locul de munc se rezolv legislativ, ele presupunnd c un
drept a fost exercitat ilegal.
Conflictele de recunoatere se refer la refuzul patronatului de a recunoate
dreptul unui sindicat de a reprezenta o categorie particular de lucr tori la sfritul
negocierilor colective.
Strategii n managementul conflictelor
n literatura de specialitate pot fi ntlnite urm toarele abord ri n vederea
solu ion rii conflictelor, din perspectiva ac iunii managerului:
Retragerea - managerul nu manifest interes pentru solu ionarea conflictului i
prefer s nu se implice.
Aplanarea - reprezint strategia folosit de acei manageri care caut aprobarea
celor din jur, n loc s caute ca obiectivele organiza ionale s fie atinse; el va ncerca s
mpace pe toat lumea.
For area - este abordarea managerului care, spre deosebire de cel anterior,
dorete cu orice pre s realizeze obiectivele de productivitate i va apela la
constrngere, uznd exagerat de puterea cu care a fost investit.
Compromisul - se afl ca atitudine a managerului ntre cea de a doua i cea de a
treia form de strategie, adeseori fiind atins prin negocieri.
Confruntarea - este singura abordare care poate duce la rezolvarea definitiv a
conflictului, lund n considerare att nevoia de productivitate cat i pe aceea de
cooperare interuman .
Ac iunea pentru calmarea conflictelor organiza ionale poate fi preventiv sau
poate surveni dup ce conflictul s-a declanat.
59
Solu ionarea conflictului se poate realiza prin:
- fixarea de obiective comune - n condi iile n care o sursa major de conflicte
este reprezentat de urm rirea unor obiective diferite, managerul trebuie s ncerce s
propun obiective acceptate n egal m sur de grupurile aflate n conflict;
- mbun t irea proceselor de comunicare - barierele de comunicare existente
ntre manager i ceilal i membri ai organiza iei sau ntre acetia din urm , trebuie
reduse, comunicarea dintre membrii organiza iei trebuie stimulat prin intensificarea
schimburilor informa ionale dintre departamente;
- negocierea integrativ - esen a acestui proces este c nici una din p r i nu
trebuie obligat s renun e la aspectele pe care le consider vitale; oamenii trebuie
ncuraja i s g seasc o solu ie creativ n locul compromisului.
Prevenirea conflictelor se poate realiza prin dialog social de calitate n cadrul
organiza iei. Aceasta necesit o participare activ a angaja ilor ntr-o comunicare att
pe orizontal ct i pe vertical , care presupune mai multe niveluri: participarea la locul
de munc , participarea n rela iile umane propriu-zise, cointeresarea lor financiar .
2.6. DIAGNOSTICUL FINANCIAR CONTABIL
Investigarea realit ii economice necesit un demers specific care integreaz
viziunea clasic bazat pe cunoaterea rela iilor de cauzalitate i a legilor interne ale
form rii i evolu iei fenomenelor, cu cea sistematic orientat spre studierea coeren ei
acestora, ntr-un mediu n continu schimbare. O astfel de abordare permite nu numai o
corect evaluare a st rii de fapt, ci i identificarea vulnerabilit ilor i oportunit ilor de
dezvoltare, indispensabil fundament rii deciziilor de management.
2.6.1. CON INUTUL DIAGNOSTICULUI FINANCIAR-CONTABIL
1.2.1.
n ansamblul diagnosticului, diagnosticul financiar contabil este o component
important a diagnosticului general al unui sistem economic, al turi de diagnosticul
juridic, uman, tehnic i comercial. Diagnosticul financiar contabil este menit s scoat
n eviden punctele forte i punctele slabe susceptibile a fi semnalate pe plan financiar.
Din aceast perspectiv , punctele forte se refer la: abunden a de resurse i lichidit i,
calitatea portofoliului de crean e, active rentabile, calitatea rela iilor firmei cu mediul
financiar etc. Punctele slabe pot, deopotriv , corespunde unei fragilit i a echilibrului
financiar, caracterul pu in lichid al activelor, fragilit ii rezultatelor i a rentabilit ii,
insuficien ei fondurilor pentru autofinan are, structurii financiare instabile i neadecvate
caracterizat printr-un nivel insuficient al capitalurilor proprii sau unui nivel prea ridicat
al ndator rii etc. l diagn
1.Con inutul diagnosticului financiar-contabil
Con inutul diagnosticului financiar-contabil poate fi redat n urm toarele etape:
[71]
a) delimitarea obiectivului diagnosticului, care presupune constatarea anumitor
fapte, fenomene, rezultate. Delimitarea obiectivului se face n timp i spa iu, calitativ i
cantitativ, utiliznd anumite metode de evaluare i calcul;
b) determinarea elementelor, factorilor i cauzelor fenomenului studiat.
Descompunerea n elemente presupune o analiz structural . Factorii se urm resc n
mod succesiv, trecnd de la cei cu ac iune direct la cei cu ac iune indirect (prin
intermediul celor cu ac iune direct ), i aa mai departe, pn la stabilirea cauzelor
finale (primare). Cu alte cuvinte, procesul cunoaterii este adncit de la o esen mai
pu in profund , c tre alta mai profund (principiul descompunerii n trepte);
c) stabilirea factorilor presupune i determinarea att a corela iei dintre fiecare
factor i fenomenul analizat, ct i a corela iei dintre anumi i factori care ac ioneaz .
Este necesar stabilirea raporturilor de condi ionare.
60
d) m surarea influen elor diferitelor elemente sau factori. n aceast etap
intervine analiza cantitativ pentru cuantificarea influen elor, a m sur rii rezervelor
interne, a aprecierii ct mai exacte a rezultatelor;
e) sintetizarea rezultatelor diagnosticului, stabilindu-se concluziile i aprecierile
asupra activit ii din sfera cercetat ;
f) elaborarea m surilor care constituie con inutul deciziilor menite s asigure o
folosire optim a resurselor, s contribuie la sporirea eficien ei activit ii n viitor;
Parcurgerea acestor etape, cu prilejul analizei fiec rui fenomen economic, asigur
caracterul complet i, totodat , tiin ific al diagnosticului financiar-contabil.
2.Delimit ri conceptuale: dia gnostic financiar, diagnostic contabil
Obiectivele diagnosticului financiar sunt diferite, n func ie de subiectul care le
evalueaz , acordndu-se prioritate aspectelor care caracterizeaz situa ia financiar a
ntreprinderii n raport cu scopurile i interesele urm rite. Ac ionarii, n calitatea lor de
proprietari, urm resc, n baza diagnosticului elaborat, s ia decizii pertinente privind
vnzarea sau p strarea ac iunilor de care dispun. Acetia consider echilibrul financiar
respectat, atunci cnd remunerarea capitalului investit (dividendele) compenseaz
riscul asumat (riscul economic generat de modul de utilizare a activelor ntreprinderii,
dar i riscul financiar determinat de politica de ndatorare a acesteia).
n general, micii ac ionari sunt deficitari n materie de informa ii financiare privind
activitatea ntreprinderii, diagnosticul lor ntemeindu-se pe rentabilitatea pe care o ob in
i riscul financiar la care sunt expui. ns marii ac ionari, de in tori ai unor pachete
nsemnate de ac iuni, dispun de posibilit i sporite de informare, evaluare i decizie, ei
participnd efectiv la procesul de luare a deciziilor n Adun rile Generale. Pentru acetia,
diagnosticul financiar se ntemeiaz pe indicatori ce exprim creterea economic ,
autonomia i flexibilitatea financiar a ntreprinderii, ct i pe indicatori de rentabilitate.
Ei sunt n situa ia ca, n cunotin de cauz , s poat s aleag ntre interesele lor pe
termen lung sau pe termen scurt, optnd, de regul , pentru prima variant , singura n
m sur s conduc la maximizarea valorii ntreprinderii i s asigure supravie uirea
acesteia.
Diagnosticul financiar, din perspectiva evaluatorului, are rolul de a aprecia
manifestarea func iei financiare a ntreprinderii ce face obiectul evalu rii. Dac func ia
financiar este bine reprezentat n ntreprindere, n sensul existen ei unui personal
specializat care s fac analize financiare pertinente i formalizate, constat rile acestuia
pot fi preluate de c tre evaluator. Totui acesta le va aprecia calitatea i n situa ia n
care corespund, le va valida. Dac n ntreprindere nu exist materializat o analiz
financiar pe o perioad trecut (3-5 ani) luat n calcul de c tre evaluator, acesta va
trebui s o fac singur.
Diagnosticul contabil se refer la modul de organizare a contabilit ii financiare,
la modul de reflectare, potrivit unor principii i norme existente, a activit ii
ntreprinderii. Contabilitatea financiar reflect , la un moment, dat situa ia patrimoniului
i a rezultatelor financiare ale ntreprinderii prin culegerea i nregistrarea tuturor
informa iilor furnizate de celelalte func ii ale ntreprinderii, spre deosebire de care,
func ia contabil const n nregistrarea unor fapte sau opera ii deja petrecute,
adoptnd o pozi ie neutr de redare cu exactitate i fidelitate a realit ii ntreprinderii.
Opera iile economice desf urate n ntreprindere, ca urmare a deciziilor proprii
acesteia, au presupus interven ia personalului i a structurilor diferitelor func ii de
execu ie. Contabilitatea, sub aspectul ei mecanic de nregistrare, red aceste opera ii
conform unor principii i norme obligatorii i unitare la nivel macroeconomic. Ea are
caracterul obiectiv al oric rei forme de eviden care implic corectitudine i fidelitate n
redarea realit ii la nivel micro i macroeconomic.
Contabilitatea trebuie s fie un instrument de cunoatere, de urm rire, verificare
i control a activit ii ntreprinderii, care este n rela ie direct cu utilizatorii externi ai
acestor informa ii. Deschiderea spre exterior a contabilit ii o oblig la transparen ,
rigurozitate, consecven , continuitate i exactitate n aplicarea normelor i principiilor
care o ghideaz .
61
Din perspectiva evalu rii, specificul func iei contabile influen eaz modul de
abordare i stabilire a diagnosticului contabil de c tre evaluator. Acesta va aprecia
fiabilitatea valorilor contabile existente i modul n care contabilitatea a reuit s -i
realizeze obiectivul de redare a imaginii fidele a patrimoniului, a situa iei financiare i a
rezultatelor. Diagnosticul contabil pus de c tre evaluator va consta n stabilirea unor
puncte forte sau slabe ale acesteia sub aspectul bunei credin e, a corectitudinii i a
exactit ii aplic rii normelor contabile. n concluzie, examenul modului de organizare a
contabilit ii i stabilirea diagnosticului contabil reprezint o validare a datelor care vor
fi utilizate n calculele de evaluare propriu-zise sau poate s releve unele puncte slabe
care vor penaliza valoarea ntreprinderii.
n demersul s u, evaluatorul se poate servi de constat rile auditoriului financiar-
contabil materializate n raportul de audit. De obicei, evaluatorul recunoate
competen a profesional i probitatea moral a auditorului, nerecurgnd personal la
verific rile proprii ale lucr rii de audit dect prin cteva sondaje.
Concluziile diagnosticului contabil pot fi:
- puncte forte: ndeplinirea tuturor cerin elor anun ate, prezentarea
reglementat ca form i fond;
- puncte slabe: registrele de contabilitate nu au valoare probant ; s-au
constatat omisiuni totale sau par iale, inten ionate sau nu ale unor opera iuni; s-au
constatat cheltuieli i venituri nenregistrate; s-au constatat erori prin compararea
informa iilor furnizate de documentele de sintez ; unele informa ii nu sunt sincere,
putnd fi nel toare pentru ac ionari sau ter i n caz de publicare; nu s-au publicat
informa iile obligatorii privind ntreprinderea.
ntr-o abordare integrativ , diagnosticul financiar-contabil reprezint o sintez a
pailor f cu i de evaluator, o concluzionare din punct de vedere contabil i financiar a
activit ii ntreprinderii pe o perioad determinat de timp (3-5 ani)
3. Tipologia diagnosticului financiar-contabil
ntreprinderile pot fi considerate ca fiind organisme vii, mai mult sau mai pu in
complexe, ele se nasc, tr iesc i mor. Pornind de la aceasta perspectiv , exist o
multitudine de unghiuri din care poate fi analizat o ntreprindere. Unul din cele mai
interesante i mai complexe demersuri vizeaz abordarea diagnosticului financiar
pentru evaluare, aceast component de diagnostic avnd un rol cheie n procesul de
evaluare a ntreprinderii datorit rolului major jucat n cadrul raportului, i anume:
- rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;
- rolul de asigurare a coeren ei n cadrul rela iei diagnostic i aplicare a metodelor
de evaluare (ndeosebi metode de randament).
Avnd n vedere interesele utilizatorilor informa iei financiare, care sunt fie
informative, fie opera ionale, ac iunea n analiza financiar are dou finalit i:
- analiza financiar este utilizat a priori (analiza previzional ) n vederea
elabor rii,
evalu rii i controlului deciziilor de gestiune. Ea furnizeaz reguli n conformitate
cu strategia adoptat , care permit fundamentarea unei decizii. Asistarea deciziilor
manageriale se face cu ajutorul unor indicatori simpli i apropia i utilizatorilor, n
vederea elabor rii unor proiecte de investi ii, de finan are, de gestionare a opera iilor
curente ale agentului economic. Cu titlu de exemplu se pot aminti:
- studiul capacit ii de finan are a agentului economic, care permite
aprecierea compatibilit ii nevoilor generate de anumite proiecte cu m rimea resurselor
deja ob inute de agentul economic sau posibil a fi ob inute prin mprumut sau cretere
de capital .
- rela ia dintre creterea vnz rilor, autofinan are i nevoile de finan are
legate de ciclul de exploatare permite aprecierea efectelor pe care un plan de
dezvoltare comercial l poate induce asupra echilibrului financiar al agentului
economic;
62
- analiza retrospectiv a utiliz rilor i resurselor deja constituite de agentul
economic servete ca punct de plecare pentru preg tirea opera iunilor proiectate legate
de investi ii sau finan are.
- analiza financiar este utilizat a posteriori (analiza retrospectiv ) ca mijloc
permanent de descriere i m surare care servete la evaluarea de o manier continu a
st rii sistemului, a abaterilor fa de obiective, f cnd posibil elaborarea unor reguli de
decizie n func ie de rezultatele observate. n acest caz sunt necesare mijloace de
m surare precise, complexe, considerate universale pentru to i cei care intr n
leg tur cu agentul economic i care trebuie s se bucure de o anumit stabilitate n
timp pentru a permite analize comparative dinamice.
Comparndu-se valorile prev zute cu cele ob inute se pot eviden ia abateri care,
prin analiz , pot s indice: greeli de gestionare, sl biciuni, erori, influen e ale mediului
extern.
Literatura de specialitate relev c n ceea ce privete obiectivele analizei
financiare, cu toate c acestea se caracterizeaz printr-o mare diversitate, n func ie de
interesele, uneori divergente, ale utilizatorilor, se pot totui g si trei direc ii comune:
- cunoaterea structurii financiare, a modului de combinare a resurselor de
finan are i a efectelor acestor combin ri asupra solvabilit ii, lichidit ii i autonomiei
financiare a agentului economic;
- studiul structurii activelor de inute de agentul economic, a alegerii f cute
n domeniul investi iilor sau opera iilor curente de exploatare, aptitudinii acestora de a fi
rentabile (a avea randament);
- aprecierea performan elor, a rezultatelor financiare, determinarea unor
indicatori de randament care s indice aptitudinea agentului economic de a-i majora
bog ia i de a controla eventuala volatilitate a rezultatelor sale.
4.Obiectivele diagnosticului financiar-contabil
Obiectivele diagnosticului financiar-contabil sunt deosebit de complexe. Aceast
complexitate decurge din varietatea de pozi ii ocupate de cei care o realizeaz i, ca o
consecin , din diversitatea de puncte de vedere, de obiective pe care i le propune,
respectiv de informa ii la care au acces.
Diagnosticul financiar-contabil se integreaz n diagnosticul global, deoarece
activitatea unei firme (tehnic , economic , financiar , de personal i de conducere)
trebuie studiat ca un sistem care are un scop unitar: ob inerea de profit ra iunea de a
fi a unei ntreprinderi cu alte cuvinte, diagnosticul financiar-contabil urm rete
activitatea desf urat de ntreprindere ntr-o anumit perioad de timp, sub aspectul
gestiunii financiare i a modului de alocare a resurselor de finan are la nevoile de
finan at.
Diagnosticul financiar-contabil poate fi privit dintr-o perspectiv defensiv , cnd
se dorete identificarea i explicarea dificult ilor efective sau poten iale c rora trebuie
s li se g seasc solu ii curative sau preventive, ori dintr-o perspectiv ofensiv , cnd
se dorete aprecierea marjelor de ac iune ale firmei pentru a preg ti deciziile sale
strategice sau tactice.
Prin urmare, diagnosticul financiar-contabil poate fi declanat:
- fie n cazul ntreprinderilor aflate n dificultate, cnd efectuarea
diagnosticului reprezint o obliga ie legal n cadrul procedurii de reorganizare i
lichidare judiciar
- fie n cazul ntreprinderilor s n toase, avnd caracterul unui instrument de
control al realiz rii performan elor.
n cazul diagnosticului de criz , dificult ile ntlnite de firm impun o
examinare global a situa iei i performan elor acesteia. Astfel, dificult ile temporare
de plat pot ridica semne de ntrebare cu privire la posibilit ile ntreprinderii de
aprovizionare, de demarare a produc iei, cu privire la aptitudinea ntreprinderii de a-i
men ine solvabilitatea. Diagnosticul de control intern sau extern este angajat ntr-o
manier preventiv . Fundamentarea programului de activitate se bazeaz , de exemplu,
63
pe un examen complex al evolu iei ntreprinderii; acordarea unui credit presupune
efectuarea unei analize financiare a activit ii solicitantului de c tre bancher, etc.
Diagnosticul financiar-contabil se bazeaz pe informa iile furnizate de
contabilitate, sintetizate n situa iile financiare, precum i pe cele culese prin mijloace
proprii. Prelucrarea informa iilor contabile se realizeaz cu ajutorul instrumentelor
analizei financiare. Analiza financiar este cerut de multe ori de c tre managerii
ntreprinderii. n acest scop sunt folosite multiple date din interiorul entit ii economice,
rezultnd o analiz foarte minu ioas . n func ie de concluziile analistului, managerii i
vor preg ti deciziile. Altfel spus, apelnd la analiza financiar conduc torii firmei
urm resc buna gestionare a acesteia prin st pnirea echilibrelor financiare, a
rentabilit ii, a solvabilit ii, a lichidit ii i a riscului financiar.
De asemenea, analiza financiar n vederea evalu rii unei ntreprinderi se poate
realiza i din exteriorul firmei, dar informa iile de care evaluatorul dispune sunt mult mai
sintetice, nepermi ndu-i-se utilizarea unor instrumente de analiz complexe.
Informa iile astfel furnizate vor caracteriza n ansamblu situa ia financiar a
ntreprinderii analizate
.
2.6.2. ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE
1. Contul de profit i pierdere surs de informa ii pentru determinarea
rezultatelor ntreprinderii
Profitul reprezint una dintre for ele principale de organizare a firmei. Prin
motivarea muncii depuse i printr-un management flexibil, se introduc disciplina n
munc , apropierea treptat a intereselor proprii de cele organiza ionale, contientizarea
dorin ei i mndriei de a apar ine unei echipe competitive i, n cele din urm ,
bun starea personal i colectiv ..
Avnd libertatea s desf oare orice activitate economic legal care s conduc
la o rentabilitate scontat , ntreprinderea concentreaz o complexitate de ac iuni
economice i financiare. Drept urmare, veniturile i cheltuielile sunt generate, n
principal, de trei domenii:
- de exploatare (de baz ) privind sectoarele industrial, investi ional,
comercial i/sau de prest ri servicii;
- financiare privind participa iile la capitalurile altor societ i i alte ac iuni
de plasament;
Ambele formeaz activitatea curent a ntreprinderii;
- excep ionale privind amenzile i penalit ile pentru cump r ri i pentru
vnz ri (percepute sau pl tite de ntreprindere) privind cesiunea unor elemente de
activ, etc.
Dac bilan ul exprim starea patrimonial la care s-a ajuns la ncheierea
exerci iului, atunci contul de rezultate exprim cum s-a ajuns la respectiva stare
patrimonial , care au fost fluxurile de venituri i cheltuieli care au marcat traiectoria
evolu iei ntreprinderii de la nceputul pn la sfritul exerci iului.
Contul de profit i pierdere care grupeaz veniturile i cheltuielile pe tipuri de
activit i: de exploatare, financiar i excep ional , permite calcularea a trei indicatori
par iali ai rentabilit ii:
- rezultatul exploat rii;
- rezultatul financiar;
- rezultatul excep ional.
2. Treptele cre rii rezultatului exerci iului soldurile intermediare de
gestiune ( SIG )
Via a ntreprinderii reprezint o nl n uire continu de opera iuni (achizi ii,
vnz ri, pl i, etc.) care influen eaz contul de rezultate. Fiecare dintre aceste
opera iuni degaj un surplus financiar, surplus care va fi reinvestit n alte opera iuni
pentru a ob ine excedent de rentabilitate final, rezultatul net. Aceste surplusuri sunt
eviden iate a posteriori cu ajutorul indicatorilor par iali sau globali de rentabilitate.
64
Printre acestea, soldurile intermediare de gestiune (SIG) sunt calculate pentru a explica,
pe baza unei logici de succesiune n cascad , formarea progresiv a rezultatului net al
exerci iului.
SIG, estimate n general pe o baz multianual sub form de ponderi n cifra de
afaceri, sunt ob inute dup structurarea contului de rezultate n grupe de venituri i
cheltuieli de aceeai natur .
Soldurile sunt n num r de opt, fiecare avnd o semnifica ie economico-financiar
proprie [56]
1. Marja comercial determin performan ele ntreprinderilor comerciale sau, n
cazul celor necomerciale, performan ele rezultate din activitatea lor de comer . d
Rata marjei comerciale este util pentru analiza comparativ a rezultatelor unor
ntreprinderi apar innd aceluiai sector sau pentru compara ii intersectoriale.
Rata marjei = Marja comercial /Cifra de afaceri x 100
sau
Rata marjei = Marja comercial /Costul de achizi ie al produselor
vndute
2. Produc ia exerci iului m soar rezultatele activit ii de produc ie n cursul
exerci iului i cuprinde trei elemente:
Produc ia exerci iului = Produc ia vndut + Produc ia stocat +
Produc ia imobilizat
3. Valoarea ad ugat permite aprecierea aportului ntreprinderii la creterea
avu iei
na ionale, fiind foarte util i n contabilitatea na ional .
Valoarea ad ugat ( VA) remunereaz :
- salaria ii, prin cheltuielile de personal;
- statul, prin impozite i taxe;
- capitalurile de mprumut, prin cheltuielile financiare;
- capitalurile interne, prin rezultatul net;
externe) Pentru ntreprinderile din sfera distribu iei,
Valoarea ad ugat = Cifra de afaceri Consumuri la ter i xterne
Valoarea ad ugat reflect gradul i mijloacele de integrare a produc iei
(apelarea la subantreprenori, economiile de scar ), dar i eficacitatea organiz rii
produc iei (ra ionalitate, productivitate). De asemenea, valoarea ad ugat eviden iaz
modalit ile de finan are a activit ilor, n special recurgerea la capitalurile de
mprumut. Creterea cheltuielilor financiare asociate datoriei va determina reducerea
valorii ad ugate.
Valoarea ad ugat este un instrument de analiz foarte util, mai ales pentru
ntreprinderile industriale.
Acest indicator permite:
- m surarea gradului de integrare a ntreprinderii pe baza ratei :
VA/Cifra de afaceri.
Pentru una i aceeai m rime a cifrei de afaceri, o ntreprindere puternic
integrat va degaja o valoare ad ugat mai important n raport cu o ntreprindere slab
integrat . Prin puternic integrat se n elege o ntreprindere care a asimilat o bun
parte din filiera de fabrica ie i distribu ie a produselor sale;
- m surarea contribu iei fiec rui factor la crearea bog iei ntreprinderii.
Aportul factorului munc (competen e umane, intensitatea utiliz rii muncii) i cel al
factorului capital(maini i echipamente) la valoarea ad ugat sunt estimate cu
ajutorul ratelor:
Contribu ia factorului munc = Cheltuieli de personal / Valoarea
ad ugat f
65
Contribu ia factorului capital = Amortiz ri / Valoarea ad ugat
4. Excedentul brut de exploatare (EBE) m soar eficacitatea industrial i
comercial a ntreprinderii i reflect rezultatul economic degajat ca urmare a
exploat rii poten ialului de produc ie. Acest indicator este independent de: politica de
finan are a ntreprinderii, politica investi ional (de amortizare), politica de provizioane
i acoperire a riscurilor, opera iunile excep ionale.
EBE = Valoarea ad ugat + Subven ii de exploatare Impozite i
taxe Cheltuielile de personal
Excedentul brut de exploatare permite generarea unei trezorerii necesare pentru:
- finan area investi iilor;
- rambursarea mprumuturilor
- remunerarea capitalurilor externe;
- remunerarea capitalurilor proprii;
- men inerea echipamentului tehnic (amortizarea);
- plata impozitului pe profit.
5. Rezultatul exploat rii (RE) determin eficacitatea industrial i comercial a
ntreprinderii f r influen a structurii i politicii financiare, pe de o parte, i a
elementelor excep ionale, pe de alt parte.
RE = EBE
+
Venituri din
amortiz ri
i
provizioanel
e
exploat rii
+ Alte
venituri
Cheltuieli
cu
amortiz ril
e i
provizioan
ele
Alte
cheltuieli
RE m soar impactul politicii de investi ii i dinamica acestora n raport cu
normele sectoriale, innd cont de structura activelor bilan ului. De asemenea, acest
indicator poate s reflecte riscurile exploat rii anumitor activit i (deprecierea
stocurilor, clien i incer i, etc.).
6. Rezultatul curent pn la impozitare (RCP) m soar rezultatul degajat
global de exploatare i politica financiar a ntreprinderii, reprezentnd suma
rezultatului exploat rii i a rezultatului financiar, la care trebuie ad ugat cota-parte a
opera iunilor efectuate n comun
- remunerarea capitalurilor externe;
- remunerarea capitalurilor proprii;
- men inerea echipamentului tehnic (amortizarea);
- plata impozitului pe profit.
Rezultatul curent = Rezultatul exploat rii + Venituri financiare
Cheltuieli financiare
7. Rezultatul excep ional corespunde varia iilor bog iei ntreprinderii
determinate de factori excep ionali.
Rezultatul excep ional = Venituri excep ionale Cheltuieli
excep ionale
8. Rezultatul exerci iului sau rezultatul net contabil constituie sinteza
opera iunilor industriale, financiare i excep ionale ale ntreprinderii. Rezultatul net ia n
considerare i inciden a negativ a impozitului pe profit i a particip rilor salaria ilor la
profit.
Rezultatul net = Rezultatul curent + Rezultatul excep ional
Impozit pe profit
66
Adunarea general a ac ionarilor decide ce parte a rezultatului net va fi distribuit
sub form de dividende i ce parte va fi reinvestit n activitate. Pentru aceast
opera iune, contabilul va folosi termenul constituirea de rezerve, iar finan istul va
vorbi despre autofinan are..
Pe baza contului de rezultate ale ntreprinderii se poate aprecia ce parte din
profituri se datoreaz activit ii proprii a ntreprinderii, activit ilor sale financiare sau
evenimentelor excep ionale intervenite n cursul exerci iului. Aceast descompunere a
rezultatului permite stabilirea ntr-o faz ini ial a trei indicatori par iali ai
rezultatului, susceptibili s l mureasc sumar originea rezultatului total .
3. Rolul i determinarea capacit ii de autofinan are a ntreprinderii
Capacitatea de autofinan are (no iune pentru care se uziteaz abrevierea CAF)
neglijeaz veniturile i cheltuielile nemonetare (calculate), fiind un rezultat par ial i
tranzitoriu.
Capacitatea de autofinan are este constituit din fluxul de lichidit i efectiv sau
poten ial, generat de ansamblul opera iunilor de gestiune n cursul unei perioade
anumite, care r mn la dispozi ia ntreprinderii pe termen lung.
CAF este sursa privilegiat de finan are a dezvolt rii ntreprinderii. Deoarece
toate opera iunile ntreprinderii de exploatare, financiare i excep ionale reprezint
fluxuri reale de ncas ri i pl i, sunt incluse n calculul CAF.
Capacitatea de autofinan are poate fi calculat prin dou metode:
Metoda aditiv
Excedentul brut din exploatare(sau insuficien a brut de
exploatare)
+ Alte venituri de exploatare
Alte cheltuieli de exploatare
+ Cota parte a rezultatului opera iunilor realizate n comun(n
practica contabil francez )
+ Venituri financiare(f r venituri din provizioane)
Cheltuieli financiare(f r amortiz ri i provizioane financiare)
+ Venituri excep ionale (f r veniturile din cesiunea imobiliz rilor,
cota-parte a subven iilor pentru investi ii virate n contul de rezultate,
venituri din provizioane excep ionale)
-Cheltuieli excep ionale(f r valoarea contabil a imobiliz rilor
cedate, amortiz rile i provizioanele excep ionale)
Participarea salaria ilor la profit
Impozitul pe profit
= Capacitatea de autofinan are
Rezultatul net al exerci iului
Metoda deductiv
+ Amortiz ri i provizioane calculate :
de exploatare
financiare
excep ionale
Venituri din amortiz ri i provizioane:
de exploatare
financiare
excep ionale
+ Veniturile excep ionale din opera iunile de capital
Cheltuielile excep ionale datorate opera iunilor de capital
= Capacitatea de autofinan are
67
A doua metod este utilizat mai des n politica economic , permi nd
eviden ierea elementelor constitutive ale CAF.
CAF este calculat pe baza opera iunilor care n mod normal antreneaz fluxuri
reale de ncas ri i pl i pe termen scurt. n acelai timp, n virtutea decalajelor datorate
termenelor de plat ,aceste opera iuni nu reflect fluxul de trezorerie corespunz tor.
Este foarte important s nu se confunde poten ialul de profitabilitate a
ntreprinderii cu fluxul de lichidit i al acesteia (echilibrul trezoreriei). Din acest unghi,
CAF, indicatorul privilegiat al rentabilit ii, nu este n realitate dect un cash flow
poten ial datorat existen ei unor termene de plat i de stocaj. O parte a CAF este
imobilizat n finan area activelor de exploatare (stocuri, crean e clien i).
CAF exprim resursele degajate de ntreprindere din opera iunile sale
industriale,comerciale, financiare i excep ionale. Totui, utilizarea termenului
capacitate are o anumit semnifica ie. Numai o parte a acestui surplus monetar va fi
afectat finan rii dezvolt rii ntreprinderii. Partea r mas va fi destinat pl ii
dividendelor ce remunereaz aportul ac ionarilor.
2.6.3. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
2.6.3.1. Considera ii generale
Realizarea consecvent a obiectivului major al unei ntreprinderi maximizarea
valorii sale patrimoniale (creterea patrimoniului net, a averii ac ionarilor) poate avea
loc numai n condi iile unei activit i profitabile i de men inere a echilibrului financiar.
Echilibrul financiar, ntr-o form simplificat , este definit de egalitatea dintre
venituri i cheltuieli.
ntr-o determinare financiar ns , echilibrul financiar exprim egalitatea dintre
sursele financiare i mijloacele economice necesare desf ur rii activit ii de exploatare
i comercializare pe termen lung i scurt.
Analiza financiar eviden iaz modalit ile de realizare a echilibrului financiar
avnd ca obiective:
echilibrul pe termen lung, cnd se compar capitalul permanent cu
activele imobilizate (fond de rulment);
echilibrul curent, cnd se compar activele circulante cu obliga iile pe
termen scurt (nevoia de fond de rulment);
echilibrul pe termen scurt, cnd se compar fondul de rulment cu nevoia
de fond de rulment (trezoreria).
Baza de pornire pentru analiza echilibrului financiar este respectarea a dou
rela ii de principiu:
Activul imobilizat (Ai) = Capital permanent (Cpm);
Activele circulante (Ac) = Datorii pe termen scurt (Dt).
Aceasta nseamn c :
activele stabile (cu lichiditate peste un an) sunt finan ate din surse stabile
(cu exigibilitate mai mare de un an);
activele circulante, ciclice (cu lichiditate sub un an) trebuie finan ate din
datorii pe termen scurt (cu exigibilitate sub un an).
Practic, respectarea celor dou egalit i de principiu este imposibil de realizat
datorit , n principal, neconcordan ei dintre durata medie a lichidit ii activului i durata
medie de exigibilitate a pasivului.
n aceste condi ii realizarea i men inerea echilibrului financiar se manifest ca o
tendin , nso it de momente de dezechilibru (discrepan a n surse i mijloace).
Men inerea echilibrului financiar este un obiectiv permanent al politicii financiare
i poate fi considerat atins, cnd exerci iul financiar se ncheie cu trezorerie pozitiv .
Situa ia financiar patrimonial reprezint o anumit stare a capitalului din punct
de vedere al existen ei, componentei materiale i a rezultatelor ob inute.
68
Acest indiciu de baz , al echilibrului financiar nu nseamn atingerea integral a
obiectivului privind echilibrul financiar, pentru c apar unele ntreb ri, a c ror r spunsuri
pot pune la ndoial concluzia ini ial , cum ar fi:
n ce condi ii s-a ob inut trezoreria pozitiv ?
care au fost componentele politicii de finan are?
se realizeaz cel mai sc zut cost al capitalului?
n ce m sur n politica financiar s-au considerat costurile de
oportunitate?
n ce limite ale trezoreriei pozitive se apreciaz c s-a realizat echilibrul
financiar? (se tie c o trezorerie pozitiv supradimensionat poate fi considerat ca un
dezechilibru financiar).
n aceste condi ii trebuie subliniat faptul c :
echilibrul financiar este condi ie de baz pentru derularea unei activit i
profitabile;
realizarea unui echilibru financiar este un perpetuu mobile pentru
politica financiar ;
echilibrul financiar se ob ine prin reglarea unui lung ir de dezechilibre care
se manifest n activitatea curent a ntreprinderii.
Echilibrul financiar al unei ntreprinderi ne arat starea de s n tate economico
financiar a ntreprinderii.
Echilibrul financiar, din multitudinea de semnifica ii pe care o are, desemneaz
egalitatea dintre sursele financiare i mijloacele economice necesare desf urrii
activit ii unei ntreprinderi pe termen lung i scurt.
Echilibrul financiar se fundamenteaz pe trei reguli principale:
a) Regula echilibrului financiar minim presupune c resursele utilizate pentru
finan area activelor s r mn la dispozi ia ntreprinderii pe durata unei perioade ce
trebuie s corespund , la minim, aceleia de imobilizare. Avnd n vedere decalajele care
se pot produce n categoria elementelor mai mici de un an, din bilan , ntreprinderea
trebuie s prevad o marj de securitate, sub forma fondului de rulment lichiditate
pozitiv .
b) Regula ndator rii maxime privete ndatorarea pe termen lung i mediu.
Pentru analiza patrimonial , datoriile pe termen scurt joac doar rolul de acoperire a
unui decalaj momentan, datorat unui fenomen sezonier sau conjectural. n fapt,
ndatorarea la termen variaz ntre dou limite:
Prima limit: Suma datoriilor la termen nu trebuie s dep easc suma
capitalurilor proprii.
Aceast limit poate fi exprimat i cu ajutorul raportului 50/50, adic datoriile pe
termen lung i mediu nu trebuie s dep easc 50% din capitalurile permanente.
A doua limit : Suma datoriilor pe termen lung i mediu nu trebuie s dep easc
autofinan area medie aferent unei perioade de trei ani.
c) Regula finan rii maxime este, de fapt, o aplica ie practic a primelor dou
reguli. Pentru fiecare opera ie de investi ie, angajat de ntreprindere, recurgerea la
ndatorare pe termen nu trebuie s dep easc un anumit procent din valoare investi iei
prev zute. Acest procent poate fi cuprins ntre 50 i 75% din valoarea investi iei f r
TVA.
2.6.3.2. Indicatori de apreciere ai Echilibrului Financiar
Echilibrul financiar este apreciat cu ajutorul indicatorilor : [56]
situa ia net ( activul net contabil);
fondul de rulment;
nevoia de fond de rulment;
trezoreria net.
1) Situa ia net ( SN )
69
Situa ia net reprezint expresia cea mai simpl a valorii patrimoniale a
ntreprinderi la sfritul exerci iului financiar. Se mai numete activul net contabil.
Se calculeaz dup formula:
SN = Total activ Datorii totale
Situa ia net ( SN) reprezint principala evaluare contabil a ntreprinderii i
poate avea:
Valori pozitive ceea ce semnific :
reflect o gestiune economic s n toas ;
este o valoare cresc toare de la un exerci iu financiar la altul;
consemneaz realizarea par ial sau integral a obiectivului major al
gestiunii financiare maximizarea valorii capitalurilor proprii i a activului net finan at
din aceste capitaluri;
consecin a reinvestirii unei p r i din profitul net i a altor elemente de
acumul ri, provizioane reglementate, report ri din exerci iul precedent, subven ii,
rezerve, etc.; nsemn al fructific rii superioare al activului net;
indic o mbog ire a ac ionarilor.
Valori negative ce semnific :
datoriile contractate de ntreprindere dep esc activele nete;
consemneaz o stare prefalimentar ;
consecin a ncheierii cu pierdere a exerci iilor financiare anterioare care
au consumat integral capitalurile proprii;
utilizarea ineficient a activului net i a unei politici financiare eronate;
indic o s r cie (diminuare a capitalurilor propriii) a ac ionarilor;
reflect o situa ie de faliment.
Situa ia net mai restrictiv exclude din capitalurile proprii subven iile pentru
investi ii i provizioanele. Situa ia net eviden iaz sumele ce vor reveni ac ionarilor n
caz de lichidare.
2) Fondul de Rulment (FR)
Fondul de rulment reprezint valoarea absolut a resurselor permanente utilizate
pentru finan area activelor circulante sau partea surselor stabile aloc rii active lor
ciclice.
Din punct de vedere al gestiunii financiare reprezint :
marja de securitate sau de siguran privind finan area activelor circulante;
cota de autonomie financiar .
Fondul de rulment se poate calcula prin dou metode:
a) ca diferen dintre capitalul permanent i activele imobilizate:
FR = Capital permanent - Active imobilizate
n acest caz, fondul de rulment:
marcheaz plusul sau disponibilul de capitaluri permanente peste valoarea
net a imobiliz rilor, care poate fi alocat activelor circulante;
indic modific rile de finan are a investi iilor corporale, necorporale i
financiare cumulate de c tre ntreprindere.
b) ca diferen ntre activele circulante (stocuri, crean e, disponibilit i b neti) i
datoriile totale pe termen scurt:
FR = Active circulante - Datorii termen scurt
n acest caz, fondul de rulment:
marcheaz activele circulante finan ate din surse stabile, sau excedentul
de active circulante fa de datoriile pe termen scurt;
este un criteriu important n aprecierea echilibrului financiar.
Formele sub care se reg sete fondul de rulment n func ie de apartenen a
capitalurilor, sunt urm toarele:
Fondul de rulment propriu, apreciaz cuantumul capitalului propriu la
finan area activelor circulante:
70
FRp = Capital propriu - Active imobilizate
Fondul de rulment str in sau mprumutat , pune n eviden participarea
mprumuturilor pe termen mediu i lung la finan area activelor circulante:
FRs = FR - FRp = Dtml
unde,
FRs = fond de rulment str in
FRp = fond de rulment propriu
Dtml = datorii pe termen mediu i lung
Interpretarea fondului de rulment se bazeaz pe urm toarele considerente:
Activele circulante reprezint lichidit i poten iale cu durat de realizare mai mic
de un an;
Datoriile pe termen scurt reprezint exigibilit i poten iale pe o perioad mai
mic de un an;
Duratele medii de lichiditate i exigibilitate, de cele mai multe ori sunt diferite.
Fondul de rulment poate avea valorile:
FR = 0 sau Active circulante = Datorii pe termen scurt
Este o situa ie care marcheaz respectarea regulilor de principiu ale finan rii;
respectiv, activele pe termen scurt sunt finan ate integral pe seama datoriilor pe termen
scurt i totodat , activele stabile sunt finan ate de capitaluri permanente;
ntreprinderea nu dispune de fond de rulment
Aceast situa ie, dei reflect un echilibru financiar, este foarte precar din cauza
asimetriei fa de risc a duratei de ncasare, respectiv a celei de plat (riscul ncas rii
este mult mai mare dect riscul de plat ).
Fondul de Rulment este pozitiv:
n cazul acesta, fondul de rulment pozitiv nregistreaz un excedent de lichidit i
poten iale (active circulante) asupra exigibilit ilor poten iale pe termen scurt (datorii pe
termen scurt) reflect un rezultat favorabil.
ntreprinderea dispune de o marj de securitate care o poate proteja, par ial sau
integral, de efectele perturb rii ciclului de ncasare i plat .
Fondul de Rulment este negativ
n cazul n care fondul de rulment este negativ, nseamn c o parte din datoriile
pe termen scurt au fost utilizate pentru procurarea de imobiliz ri fixe;
Lichidit ile poten iale nu acoper exigibilit ile poten iale;
Sunt previzibile dificult i n ceea ce privete echilibrul financiar, respectiv
solvabilitatea;
Se impun interven ii corectoare, cum ar fi: urgentarea ncas rilor, ncetinirea
pl ilor, apelarea la credite pe termen scurt, etc.).
Factorii care influen eaz evolu ia fondului de rulment pot fi eviden ia i sub forma
tabelului urm tor:
Factorii care micoreaz fondul de
rulment
Factorii de cretere a fondului de
rulment
1. Creterea activului imobilizat,
prin :
INVESTI II
- Necorporale
- Corporale
- Financiare
REEVALUARE
2. Diminuarea activului
imobilizat,
prin:
VNZ RI DE ACTIVE FIXE
AMORTIZARE
3. Diminuarea capitalului
permanent,
prin :
- Reducerea capitalului propriu
- Retragerea ac ionarilor
- Distribuirea rezervelor
- Repartizarea dividendelor
- Pierderi din anii preceden i
4. Creterea capitalului
permanent,
prin:
- Sporirea capitalului propriu
- Acumularea rezervelor
- Primirea de subven ii
- Repartiz ri de profit
- Provizioane reglementate
71
- Restituirea mprumuturilor pe
termen mediu i lung
- Contractarea de mprumuturi
pe termen mediu i lung
Influen a factorilor va determina modific ri ale fondului de rulment care se pot
sintetiza n urm toarele situa ii:
Fondul de rulment crete aceast situa ie este considerat a fi pozitiv
deoarece o parte tot mai mare a activelor circulante este finan at din capitaluri
permanente.
Dac aceast cretere se datoreaz ns creterii gradului de ndatorare pe
termen lung prin apelarea de credit pe termen mediu i lung atunci vor crete i
cheltuielile financiare care vor avea ca efect diminuarea rezultatului exploat rii. Situa ia
financiar se mbun t ete dac creterea fondului de rulment s-a f cut pe seama
creterii capitalului propriu.
Fondul de rulment scade aceast situa ie de multe ori este considerat a fi
negativ , deoarece activele circulante sunt acoperite ntr-o mai mic m sur din resurse
permanente. Dac aceast diminuare a fondului de rulment se datoreaz creterii
activelor imobilizate atunci situa ia financiar a ntreprinderii pe termen lung se
mbun t ete datorit rezultatelor exploat rii degajate de investi ii. Reducerea fondului
de rulment se manifest negativ atunci cnd se micoreaz pe seama capitalului social.
Fondul de rulment r mne neschimbat aceast situa ie poate fi rezultatul
stagn rii ntreprinderii cnd nu se realizeaz investi ii sau volumul de activitate r mne
acelai. Dei aceast situa ie nu este ntmpl toare, se poate ntmpla pe perioade
foarte scurte, opera iunile financiar-contabile determinnd modificarea permanent a
fondului de rulment n sensul creterii sau diminu rii lui.
Referitor la fondul de rulment putem s re inem urm toarele :
1) Fondul de rulment permite urm rirea de c tre ntreprindere a echilibrului
financiar prin m surarea marjei de securitate de care dispune ntreprinderea pentru a
face fa unor factori perturbatori.
2) M rimea absolut a fondului de rulment nu ne spune dac acesta este
adaptat sau nu nevoilor ntreprinderii. Problema la care trebuie s r spundem este dac
acesta este suficient n raport cu nevoile ciclului de exploatare.
3) Pentru analiza fondului de rulment re inem dou m rimi: m rimea minim
i m rimea optim .
M rimea minim necesar fondului de rulment pentru realizarea echilibrului
financiar este dat de nivelul mediu al fluctua iilor nevoii de fond de rulment.
M rimea optim a fondului de rulment pentru realizarea echilibrului financiar al
ntreprinderii la cel mai sc zut cost al procur rii capitalurilor. Dac se compar fondul de
rulment cu cifra de afaceri, atunci m rimea optim ar trebui s reprezinte 1 3 din cifra
de afaceri.
4) Pentru realizarea echilibrului financiar al ntreprinderii pe termen lung pe
lng determinarea fondului de rulment n m rime absolut trebuie luate n considerare
i durata medie de realizare a activelor (gradul de lichiditate a activelor), respectiv
durata medie de achitare a obliga iilor (gradul de exigibilitate a pasivelor).
5) Pentru a ne da seama de pozi ia ntreprinderii n cadrul ramurii de
activitate va trebui ca m rimea fondului de rulment s fie comparat cu m rimi
nregistrate de ntreprinderi similare din cadrul sectorului sau a ramurii de activitate.
3) Nevoia de fond de rulment (NFR)
Nevoia de fond de rulment ca i indicator de echilibru financiar pe termen scurt
reprezint , partea din activele ciclice ce trebuie finanate din surse stabile, respectiv
activele cu termen de lichiditate sub un an care urmeaz s fie finan ate din surse cu
exigibilitate peste un an.
Suntem n situa ia n care asigu rm finan area activelor circulante din resurse
stabile, care reprezint partea din fondul de rulment pozitiv neutilizat pentru finan a rea
nevoilor permanente.
72
Utilizarea de surse permanente pentru finan area nevoilor pe termen scurt poate
deveni nerentabil din cauza costurilor pe care l au n special creditele bancare pe
termen lung.
Rela ia de calcul a nevoii de fond de rulment este:
NFR = Active ciclice Resurse ciclice
sau
NFR =

Activ
e
circul
ante

Disponibili
t i i
plasament
e
1
1
1
]
1
-

Obliga ii
pe
termen
scurt

Credi
te
curen
te
+
Soldul
credit
or al
b ncii
1
1
1
]
1

,
_
n practic se pot ntlni urmtoarele situa ii:
- Nevoia de Fond de Rulment este pozitiv este situaia n care exist un deficit
de surse temporare ca urmare a unor nevoi temporare peste sursele ciclice posibil de
mobilizat.
Politicile de finan are a ntreprinderilor sunt orientate n astfel de situa ii pentru
acoperirea deficitului de surse temporare din sursele proprii (FR > 0) sau pe seama
trezoreriei pozitive (TN >0) ca rezultat al contractrii unor credite bancare pe termen
scurt.
- Nevoia de Fond de Rulment este negativ - este situa ia n care se nregistreaz
un excedent de surse temporare care va finan at fie fondul de rulment, fie trezoreria,
fiind rezultatul contractrii unor datorii cu termen de plat mai relaxate sau a creterii
duratei de rota ie a stocurilor i crean elor.
- Nevoia de Fond de Rulment este egal cu zero - aa cum s-a artat, este
situa ia n care volumul activit ii ntreprinderii stagneaz ca rezultat al ntreruperii
activitii.
Nevoia de fond de rulment, atunci cnd sursele proprii nu sunt suficiente i
trezoreria net este negativ, va fi acoperit pe seama creditelor de trezorerie,
acestea fiind baza, pe termen scurt, pentru stabilirea unor raporturi financiare ntre o
ntreprindere i banc (institu i a finan atoare).
Calculul i analiza nevoii de fond de rulment este important pentru:
reflectarea respectrii regulii a doua de finan a re a ntreprinderilor care
arat c la nevoi temporare se aloc surse temporare;
stabilirea momentului optim la care ntreprinderea va apela la credite
bancare pe termen scurt pentru acoperirea nevoii de fond de rulment pozitive n
condi iile n care:
fondul de rulment este pozitiv dar insuficient;
trezoreria net este pozitiv dar insuficient.
Necesarul de fond de rulment permite urm rirea echilibrului curent prin
compararea necesit ilor de finan are a ciclului de exploatare cu datoriile aferente
exploat rii;
M rimea optim a necesarului de fond de rulment stabilit n practic , pe baza
raportului dintre necesarul de fond de rulment i cifra de afaceri nu trebuie s
dep easc o rat de 10 15%;
Ca i influen asupra modific rii nevoii de fond de rulment ponderea cea mai
mare o are modificarea nevoii de fond de rulment din exploatare;
Dei pot fi identifica i factori de influen asupra necesarului de fond de rulment,
influen a cea mai mare o are modul de gestionare a stocurilor. Nu trebuie ns neglijat
nici viteza de rota ie a furnizorilor, respectiv clien ilor.
4) Trezoreria net (TN)
73
Trezoreria net , ca i indicator al echilibrului financiar curent reflect imaginea
disponibilit i lor monetare i a plasamentelor pe termen scurt, ap rute din evolu ia
curent a ncasrilor i plilor sau a plasrii excedentului monetar.
Se poate determina pe baza a dou rela ii:
ca diferen ntre fondul de rulment (FR) i nevoia de fond de rulment
(NFR):
TN = Fond de rulment Nevoia de fond de rulment
ca diferen ntre disponibilitile bneti (Db) i creditele bancare pe
termen scurt inclusiv soldul creditor al bncii (Cbts):
TN = Disponibilit i b neti Credite bancare pe termen scurt
Din analiza trezoreriei nete i a factorilor de influen asupra acesteia se pot
distinge urmtoarele situa ii:
- O cretere a trezoreriei nete este determinat de creterea
disponibilitilor i a plasamentelor pe termen scurt ale ntreprinderii ca rezultat al unei
autonomii financiare pe termen scurt i al echilibrului financiar pe de o parte dar i al
diminurii pe termen scurt a mprumuturilor bancare pe de alt parte.
O trezorerie net pozitiv va putea fi utilizat pentru finan area activelor
circulante iar n lipsa acesteia pentru plasarea n condi ii eficiente a excedentului de
disponibiliti pe pia a de capital.
- O diminuare a trezoreriei nete este rezultatul creterii volumului
mprumutului pe termen scurt i al diminu rii disponibilitilor inclusiv a plasamentelor
realizate de ntreprindere, creditele bancare pe termen scurt innd cont de costul
acestora, sunt utilizate pentru finanarea nevoii de active circulante respectnd regula
de finan are potrivit c reia la nevoi cu termene de lichiditate sub un an se aloc surse
de finan are cu termene de exigibilitate sub un an.
- O stagnare a trezoreriei nete, ceea ce coincide cu o ntrerupere a
activitii de produc ie desf urate de ntreprindere.
Calculul i determinarea trezoreriei nete este important deoarece:
reflect rentabilitatea activitii desf urate de ntreprindere atunci cnd
trezoreria net este pozitiv fiind rezultatul unei evolu ii favorabile a ncas rilor i
plilor, respectiv a plasrii excedentului monetar.
ajut la stabilirea momentului optim pentru contractarea mprumuturilor
bancare pe termen scurt, atunci cnd trezoreria este negativ, care vor fi alocate pentru
finan area nevoii de active circulante.
2.6.3.3. Al i indicatori de echilibru financiar
1.) Analiza lichidit ii i solvabilit ii
Problematica lichidit ii i solvabilit ii firmei este suficient de complex , fiind
tratat diferit n literatura de specialitate.
Lichiditatea se refer la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma
n bani, aceasta putnd fi i un criteriu de grupare a posturilor din bilan . Deci, ar fi un
raport ntre elementele de activ, n sensul c se poate stabili ct din valoarea activului
se afl sub form lichid n conturile de disponibilit i b neti, i ct pot s devin
lichide imediat ( exemplu crean ele, stocurile de produse finite, etc.).
Solvabilitatea reprezint capacitatea firmei de a face fa obliga iilor sale
b neti, respectiv de a-i onora pl ile la termenele scadente. Aici intervine compara ia
dintre elementele de activ i pasiv, respectiv disponibilit i i obliga ii.
Este evident c o ntreprindere este solvabil dac are disponibilit i, de mijloace
de plat . Pornind de aici, s-au construit diferi i indicatori, care includ ambele no iuni,
fiind folosite n scopuri diferite. Aa de exemplu, n momentul declar rii st rii de
faliment se poate calcula gradul de lichiditate existent, ca raport ntre active lichide i
care pot deveni lichide i datorii totale.
n cadrul studiilor de evaluare economic , n special n cazul transmiterii dreptului
de proprietate, practica recomand folosirea urm torilor indicatori:
74
Lichiditatea patrimoniala=
curente Datorii
lichide deveni pot care mijloace itati Disponibil+
Solvabilitatea patrimonial sau Rata autonomiei financiare=
bancare Credite propriu Capital
propriu Capital
+
Se apreciaz c valoarea minim trebuie s fie 0,3 iar peste 0,5 situa ia poate fi
considerat normal , lundu-se n considerare i raportul dintre rata rentabilit ii
financiare a capitalului permanent i procentul de dobnd .
Solvabilitatea general =
curente Datorii
ciculante Active
se apreciaz c valoarea minim admis poate varia ntre 1,2 1,8.
Solvabilitatea imediat =
Obligatii
Stocuri ciculante Active +
intervalul care poate fi acceptat ca fiind satisf c tor este (0,65 1).
Solvabilitatea global =
totale Datorii
fixe Active ciculante Active +
se consider valoare normal ca fiind mai mare dect 1.
2) Analiza gradului de ndatorare al firmei
n activitatea pe care o desf oar , pentru finan area pe termen scurt sau lung,
firma apeleaz la mprumuturi bancare. O asemenea opera ie nu constituie o excep ie
sau ntotdeauna un indiciu cu privire la eventualele dificult i financiare. Studierea
gradului de ndatorare a firmei reprezint n primul rnd o problem de gestiune intern ,
prin care trebuie s se asigure utilizarea eficient a creditelor contractate i asigurarea
condi iilor necesare pentru rambursarea la termen a ratelor scadente i a dobnzilor
aferente. Ca atare, n conducerea curent , operativ a activit ii financiare, trebuie s
se urm reasc corela ia dintre ncas ri i pl i cu ajutorul unor instrumente specifice,
proprii fiec rei firme.
n acelai timp, analiza gradului de ndatorare a ntreprinderii constituie o
problem n care sunt interesa i subiec i diferi i, n rndul c rora, ns i b ncile
finan atoare ocup un loc important.
Analiza gradului de ndatorare urm rete punerea n eviden a evolu iei acestuia
ntr-o anumit perioad n vederea adopt rii politicii financiare care s asigure
independen a necesar . Ca instrumente opera ionale, teoria i practica economic
recomand n principal urm torii indicatori:
Rata general a ndator rii=
propriu Capital
) lung si mediu , scurt termen ( totale i mprumutur
Rata datoriilor financiare (coeficientul)=
propriu Capital
lung si mediu termen pe i mprumutur
caracterizeaz ndatorarea pe termen mediu i lung (permanen ) i se
accept ca nivel maxim normal 0,5.
Rata de ndatorare a activit ii de exploatare=
itati disponibil fara circulante Active
trezorerie de , scurt termen pe Credite
75
caracterizeaz gradul de participare a creditului la finan area activelor
circulante.
Este dificil de a stabili m rimi orientative pentru aceast rat , ntruct sunt
elemente specifice pentru fiecare sector de activitate, unde factori ca: viteza de rota ie
a activelor circulante, rentabilitatea costurilor i nivelul ratei dobnzii condi ioneaz
apelarea la credite i creeaz condi iile de rambursare.
Rata datoriilor financiare (coeficientul)=
propriu Capital
lung si mediu termen pe i mprumutur
Rata capacit ii de rambursare a datoriilor=
are autofinant de a Capacitate
lung si mediu termen pe i mprumutur
exprim perioada n care urmeaz a fi rambursate creditele contractate.
Evident c , un asemenea indicator prezint importan n primul rnd n faza de
contractare a mprumuturilor, ntruct normele bancare pot s impun un num r de ani
pentru rambursarea teoretic a datoriilor financiare. n fapt, perioada de rambursare
este prev zut n contractul de mprumut, iar modul n care au fost respectate
prevederile acestuia rezult din contabilitatea firmei.
2.6.3.4. Analiza corela iei fond de rulment, nevoia de fond de
rulment i trezoreria net
De la nceput se impun cteva preciz ri conceptuale, pentru a se asigura
n elegerea corespunz toare a problemelor.[56] Fondul de rulment reprezint partea din
capitalul permanent destinat i utilizat pentru finan area activit ii curente de
exploatare. De aici rezult c se poate vorbi de un fond de rulment antecalculat sau
normativ i fondul de rulment existent sau efectiv utilizat. Fondul de rulment existent se
determin ca diferen ntre capitalul permanent i activele imobilizate.
Situa ia normal este cea de excedent, mai ales dac s-a creat pe baza
capitalului propriu.
Nevoia de fond de rulment (NFR) este un element de activ ireprezint activele
circulante care trebuie s fie finan ate din fondul de rulment. n consecin ,
NFR = active circulante f r disponibilit i, din care se scad
datoriile curente.
Trezoreria net (sau disponibilul b nesc) este partea din fondul de rulment care
dep ete nevoia de fond de rulment, constituie activele circulante lichide, care
sta ioneaz ntre dou rota ii:
TN = FR - NFR
n analiza corela iei dintre aceste categorii, se are n vedere situa ia existent i
evolu ia ei n perioada studiat n vederea stabilirii politicii de finan are a activit ii
firmei.
2.6.3.5. Analiza corela iei crean e obliga ii
Pentru activitatea financiar a firmei este important cunoaterea evolu iei
corela iei dintre crean e i obliga ii, ntruct acestea influen eaz capacitatea de plat .
Din punct de vedere no ional, crean ele reprezint anumite drepturi b neti
realizabile n termene diferite. Formarea lor este n direct leg tur cu rota iile
capitalului, cu momentele pe care le parcurge n procesul schimb rii formei acestuia.
76
Apari ia crean elor este determinat n principal de rela iile care se formeaz n firm , n
calitate de furnizori i clien ii s i.
Opusul crean elor l reprezint obliga iile sau datoriile firmei c tre ter i, formate
n cadrul rela iilor acesteia cu furniz rii, cu ac ionarii, salaria ii proprii, bugetul statului,
b nci, etc.
ntruct n literatura de specialitate i n practica economic se folosesc mai
multe no iuni, propunem urm toarea terminologie:
obliga ii, n care se includ datoriile firmei c tre ter e persoane fizice i
juridice, inclusiv obliga iile fiscale;
datorii curente, care s cuprind obliga iile, mprumuturile pe termen
scurt i ratele scadente pentru mprumuturile pe termen mediu i lung;
datorii totale, respectiv datoriile curente i mprumuturile pe termen
mediu i lung.
O asemenea precizare este important pentru calcularea unor indicatori prin care
se caracterizeaz starea financiar a unei firme. ntreprinderea poate contracta un
mprumut pentru produc ie, deci o surs de finan are poate fi utilizat pentru stingerea
unei obliga ii, dar care la rndul s u devine obliga ie.
n cadrul diagnosticului se cerceteaz n primul rnd evolu ia crean elor i
obliga iilor, n raport cu cifra de afaceri, pentru a pune n eviden raportul dintre
imobilizarea capitalului firmei i cel care privete folosirea surselor atrase.
2.6.3.6. Analiza fluxului de disponibilit i (Cash Flow)
Definirea Cash Flow-ului : [56]
Exist mai multe defini ii ale acestei no iuni, i anume se utilizeaz expresii ca:
flux de numerar, fluxuri de disponibilit i nete i flux de trezorerie.
Sunt de p rere c no iunea de flux de numerar nu este cea mai bun , deoarece
no iunea de numerar se refera n teoria economic numai la acea parte a masei
monetare format din bancnote i moned metalic . De aceea, se consider , din punct
de vedere al evaluatorului, ca fiind o formulare mai adecvat prin exprimarea veniturilor
viitoare, cu ajutorul metodei actualiz rii veniturilor viitoare, prin acestea n elegnd
veniturile care remunereaz factorul capital, respectiv profitul net i amortizarea
imobiliz rilor corporale i necorporale.
O alt exprimare posibil este metoda actualiz rii disponibilit ilor nete sau al
cash-flow-ului liber disponibil.
Indiferent de exprimare, un flux de disponibilit i nete rezult din diferen a dintre
intr rile (ncas rile) i ieirile (pl ile) efectuate de o ntreprindere pe parcursul
exerci iului financiar.
Ca orice flux, el se dilat atunci cnd se majoreaz ncas rile, i se ngusteaz
cnd se m resc pl ile. Diferen a ntre ncas ri i pl i de la sfritul anului reprezint o
sum de disponibilit i nete sau cash-flow-ul liber, care reflect fructul net pentru un
proprietar, degrevat de orice obliga ii de plat , deci disponibilit ile n cont care pot fi
nsuite i utilizate de c tre acesta.
Un flux de disponibilit i nete rezult din diferen a dintre intr rile (ncas rile) i
ieirile (pl ile) efectuate de o ntreprindere pe parcursul exerci iului financiar. Din
aceast diferen rezult la sfritul anului o sum de disponibilit i nete denumit cash
disponibil sau liber.
El reflect fructul net pentru proprietar degrevat de orice obliga ii de plat , deci
disponibilit i n cont care pot fi nsuite i utilizate pentru satisfacerea interesului
personal.
Disponibilit ile nete de la sfritul anului rezult din:
disponibilit ile la nceputul anului
ncas rile de pe parcursul anului
pl ile de pe parcursul anului.
Ele se pot constitui, cel pu in teoretic, n dou grupe, i anume:
1) Intr rile , unde putem avea:
77
- aport suplimentat de capital al ac ionarilor sau asocia ilor; mprumuturi primite
pe termen lung; ncas ri din vnzarea unor active corporale imobilizate; ncas ri din
vnz ri.
2) Ieirile, care pot fi constituite n principiu din:
cump r ri pentru consumuri intermediare si/sau pentru revnzare;
rate pl tite pentru credite pe termen lung;
investi ii pe termen lung pentru dezvoltare;
alte pl i incluse n cheltuieli;
impozitul pe profit.
M rimea real a cash-flow-ului net rezultat n ntreprindere, n func ionarea
curent a acesteia, pe parcursul anului, este diferen a dintre cash-flow-ul net existent la
sfritul anului i cel existent la nceputul anului. Din punct de vedere cantitativ, exist
dou denumiri utilizate n metodele de evaluare a ntreprinderii, i anume :
a) Cash-flow brut, format din profitul net corectat + amortizarea
+ provizioanele cu caracter de rezerva. Cash-flow-ul brut reflect capacitatea
ntreprinderii de a face investi ii, a pl ti dividende ac ionarilor, a constitui rezerve i
majora provizioanele, de a restitui ratele de credit scadente, de a asigura majorarea
necesarului de fond de rulment pentru a sus ine creterea cifrei de afaceri. Cash-flow-ul
brut este utilizat n evaluarea ntreprinderii prin metoda capitaliz rii acestui indicator;
b) Cash-flow net disponibil (discounted) se compune din trei
agregate clasice, i anume:
Cash-flow opera ional, din activitatea curent sau de
exploatare ;
Cash-flow pentru investi ii;
Cash-flow din activit i de finan are.
Cumulul acestor trei cash-flow-uri duce la cash-flow-ul net disponibil.
Profit
ul net
+
amortizare
a
- creterea
(sau +
descreterea)
necesarului de
fond de rulment
=
cash-flow opera ional
din activitatea
curent sau de
exploatare
Cash-
flow
opera i
onal
+/
-
costul
achizi ion
rii
mijloacelo
r fixe
+
ncas ri
din
vnzarea
mijloacel
or fixe
-
costul
achizi ion
rii altor
active pe
termen
lung
+
ncas ri din
vnzarea
altor active
pe termen
lung
=
Cash-
flow
pentru
investi
ii
Cash-
flow
pentru
investi
ii
+
intr ri
de
credite
pe
termen
lung
-
rambur
s ri de
credite
pe
termen
lung
+
infuzie de
capital
subscris i
v rsat
=
cash
flow din
activit
i de
finan ar
e
Din agregarea celor trei categorii de cash-flow, putem desprinde cteva concluzii
de natur practic :
cash-flow-ul net disponibil reprezint recompensa primit de proprietar
pentru plasarea capitalurilor n ntreprinderea evaluat . De aceea, se mai numete i
cash-flow net disponibil la dispozi ia proprietarilor;
n cash-flow-ul brut au fost re inute numai cele dou surse importante ale
acestuia, adic profitul net i amortizarea, neglijandu-se provizioanele cu caracter de
78
rezerv .
Aceasta deoarece:
a) n cazul evalu rii ntreprinderii (ca i al managementului strategic),
calcularea cash-flow-ului avnd caracter de previziune, nu trebuie sa aib o detaliere
asem n toare cu cea uzual ;
b) previzionarea provizioanelor cu caracter de rezerv este dificil de
fundamentat cu un grad de credibilitate acceptabil;
c) ponderea n totalul celor trei surse ale cash-flow-ului brut este
semnificativ , ceea ce determin influen a pozitiv , dar care poate crea un subiectivism
exagerat n realizarea provizioanelor, ceea ce ar denatura valoarea final a cash-flow-
ului indisponibil.
Agregarea celor trei categorii de cash-flow n vederea determin rii cash-flow-ului
net anual se face numai pe durata de previziune explicit a ntreprinderii, respectiv
pentru un num r de ani n care fluxurile de cash-flow pot fi calculate anual pe baza unor
ipoteze credibile.
2.6.4. SISTEMUL DE RATE
Cunoaterea gradului de independen economic i financiar , detectarea
la momentul oportun a diferitelor cauze care genereaz schimb ri nedorite n activitatea
ntreprinderii presupun diagnosticarea financiar printr-un sistem de rate de eficien .
Ratele se stabilesc sub forma unor rapoarte semnificative ntre dou elemente
comparabile, i n general, legate ntre ele printr-o rela ie cauz -efect. Forma de
exprimare a ratelor este variat , principalele modalit i fiind exprimarea printr-un
coeficient (un num r), printr-un procent sau printr-un num r de zile ( durat ).
Matematic, exist posibilitatea formarii unui num r mare de rate ca efect al
diferitelor combina ii ntre posturile din bilan sau informa iilor con inute n situa ii de
sintez . Selec ia ratelor trebuie f cut n func ie de pozi ia pe care se plaseaz analistul,
cat i de problemele ce urmeaz s fie rezolvate. n fond, metoda ratelor este o tehnic
de analiz folosit , att de analitii financiari din ntreprindere, cat i de organele
bancare i cele de studii financiare. Astfel analistul va trebui s procedeze cu mult
aten ie la alegerea i interpretarea ratelor care compun bateria apt de a aprecia
gestiunea unei ntreprinderi i starea de s n tate financiar a acesteia. De aceea,
utilizarea ratelor n analiza financiar presupune selec ia acelor rate semnificative,
independente i omogene. Valorile raportate trebuie s fie comparabile ntre ele sub
aspectul con inutului i al prezent rii monetare, tiut fiind faptul ca succesul analizei
prin rate este asigurat n condi iile n care ratele calculate pe mai multe exerci ii
succesive sunt comparabile.
Principalele obiective n cadrul analizei pe baza ratelor constau n studierea
succesiv a cel pu in trei dimensiuni financiare ale ntreprinderii: rentabilitatea,
lichiditatea, structura financiar .
Ratele posibil de determinat fiind numeroase, iar gruparea lor omogen i
riguroas fiind greu de realizat, se vor prezenta cele mai semnificative rate circumscrise
celor trei dimensiuni financiare i grupate pe urm toarele coordonate:
Rate de rentabilitate
Rate de structura a capitalurilor
Rate privind rota ia capitalurilor
Pentru efectuarea diagnosticului financiar se face apel la datele contabile din
bilan i din contul de profit i pierdere, ct i la informa iile con inute n bilan ul
financiar i bilan ul func ional.
2.6.4.1. Ratele de rentabilitate
Ratele de rentabilitate eviden iaz caracteristicile economice i financiare ale
ntreprinderilor, permi nd compararea performantelor industriale i comerciale ale
79
acestora. n general, ratele de rentabilitate se determin ca raport ntre efectele
economice i financiare ob inute (diferite marje de acumulare) i eforturile depuse
pentru ob inerea lor (activ total, capital investit, capital economic etc.).
Ratele de rentabilitate m soar rezultatele ob inute n raport cu activitatea
ntreprinderii (rentabilitate comercial ) i a mijloacelor economice (rentabilitatea
economic ) sau financiare (rentabilitate financiar ) .
Rentabilitatea ntreprinderii va fi analizata prin cele trei categorii de rate: [56]
Rate de rentabilitate comerciala
Rate de rentabilitate economica
Rate de rentabilitate financiara
1.Ratele de rentabilitate comercial
Ratele marjelor beneficiare sau ratele de rentabilitate comercial apreciaz
randamentul diferitelor stadii ale activit ii ntreprinderii la formarea rezultatului, fiind
determinate ca raport ntre marjele de acumulare i cifra de afaceri sau valoarea
ad ugata.
Exist urm toarele categorii de rate:
- Rata marjei comerciale = Marja comercial / Vnz ri m rfuri

Aceast rat pune n eviden strategia comercial a ntreprinderii analizate.
.
- Rata EBE =Excedent brut de exploatare / Cifra de afaceri

Aceast rat indic aptitudinea proprie a activit ii de exploatare de a degaja
profit.
- Rata marjei nete = Rezultatul net al exerci iului / Cifra de afaceri

Rata marjei nete exprim eficien a global a ntreprinderii, respectiv capacitatea
sa de a realiza profit i de a realiza concuren .
- Rata marjei nete de exploatare = Rezultatul exploat rii / Cifra de
afaceri
Rata marjei nete de exploatare sau rata privind rentabilitatea exploat rii pune n
eviden eficien a activit ii de exploatare sub toate aspectele: industrial, administrativ
i comercial.
- Rata marjei brute de autofinan are = CAF / Cifra de afaceri

Rata marjei brute de autofinan are m soar surplusul de resurse de care dispune
ntreprinderea pentru a-si asigura dezvoltarea i/sau remunerarea ac ionarilor s i.
- Rata marjei asupra valorii ad ugate = EBE / Valoarea ad ugata
Rata marjei asupra valorii ad ugate m soar rezultatul brut de care dispune
ntreprinderea dup deducerea cheltuielilor de exploatare
2.Ratele de rentabilitate economic
Rata rentabilit ii economice are o accep iune mai larg , viznd, n esen ,
eficien a capitalului economic alocat activit ii productive a ntreprinderii. Ea se exprim
prin raportul:
Re = Rezultatul economic / Activ total (sau o parte din activ total )
80
Rezultatul economic, excluznd elementele financiare i excep ionale, favorizeaz
compara iile ntreprinderilor apar innd aceluiai sector de activitate.
n exprimarea rentabilit ii economice, la num r torul frac iei se poate utiliza fie
rezultatul exploat rii, fie excedentul brut de exploatare, iar la numitor activul total sau o
parte a cestuia.
Activul total sau capitalul angajat, cuprinde capitalul economic, imobiliz rile n
afara exploat rii i financiare, nevoia de fond de rulment n afara exploat rii i
disponibilit i b neti, n timp ce capitalul investit, parte a activului economic, cuprinde
doar capitalul economic i imobiliz rile n afara exploat rii.
n economiile occidentale se consider corespunz toare o rentabilitate economic
mai mare dect 25% ceea ce nseamn c n maxim 4 ani ntreprinderea i poate
rennoi capitalurile angajate prin excedentul sau brut de exploatare.
n condi iile economiei romaneti care nregistreaz durate medii de rota ie ale
activelor economice mult mai mari de 4 ani, pragul minim al rentabilit ii economice va
fi mult mai mic dect cel din economiile occidentale.
Rentabilitatea economic trebuie s depaeasc n mod necesar rata infla iei
pentru ca ntreprinderea s - i poat recupera integral eforturile depuse pentru
desf urarea activit ii men inndu-si astfel activul sau economic..
Rata rentabilit ii economice poate fi ameliorat fie prin creterea marjei brute de
acumulare, respectiv prin creterea vnz rilor i reducerea cheltuielilor pl tibile, fie prin
creterea rota iei capitalului economic prin cifra de afaceri, obiectiv realizabil n
condi iile diminu rii investi iilor economice, prin optimizarea nivelului stocurilor,
creditul-clien i, selectivitatea strict a investi iilor fie prin ambele cai.
Rata rentabilit ii economice exprim n fapt o anumit combina ie ntre cei doi
factori de influen : unul cantitativ exprimnd marja brut de acumulare realizat
asupra vnz rilor i deci politica de pre uri practicat i altul calitativ exprimnd gradul
de intensitate a utiliz rii capitalului economic, deci viteza de rota ie prin cifra de afaceri.
De asemenea se poate observa c aceeai rentabilitate economic poate fi
generat de dou strategii comerciale opuse:
I. O politic de preturi nalte, deci cu o marj brut ridicat , dar cu o rota ie lent
a capitalului economic i un volum al desfacerilor redus (n rile occidentale aceast
strategie este caracteristic investi iilor din centrul oraului)
II. O politic de preturi sc zute, deci o marj mai slab , dar cu o rota ie accelerat
capitalului economic i un volum al desfacerilor important.
3.Ratele de rentabilitate financiar
Rentabilitatea financiar reprezint capacitatea ntreprinderilor de a dagaja profit
net prin capitalurile proprii angajate n activitatea sa.
Rentabilitatea financiar reflect scopul final, al ac ionarilor unei ntreprinderi,
exprimat prin rata de remunerare a investi iei de capital f cut de acetia n procurarea
ac iunilor ei, sau a reinvestirii totale/par iale a profiturilor ce le revin de drept. De aceea,
la numitorul raportului vor figura capitalurile proprii, sau media acestora n m sura n
care n cursul exerci iului au avut loc modific ri sensibile ale capitalului propriu prin
aporturi noi n numerar. La num r tor figureaz , de obicei, rezultatul net (profitul net)
sau rezultatul curent nainte de impozitare, care prezint , n raport de profitul net,
avantajul de a fi mai apropiat de realitatea financiar ntruct elimin inciden a
activit ii excep ionale.
Dei foarte utilizat n analiza financiar , aceast rat trebuie s in cont de
metodologia determin rii profitului net, respectiv de regimul de calcul al amortiz rilor i
provizioanelor, al cheltuielilor deductibile i nedeductibile avute n vedere la
determinarea bazei de calcul a impozitului pe profit
Rentabilitatea financiar remunereaz ac ionarii, fie prin acordare de dividende,
fie sub forma afect rii (major rii) rezervelor care, n fapt, reprezint o cretere a averii
proprietarilor, prin ncorporarea lor n capital, i deci o cretere a valorii intrinsece a
ac iunii.
Rela ia de calcul este:
81
Rentabilitate financiar =Profitul net al exerci iului /Capitaluri
proprii
n func ie de indicatorii utiliza i la num r torul raportului, rentabilitatea financiar
a unei societ i pe ac iuni poate fi exprimat astfel:
- rentabilitatea financiar net = rezultatul net al
exerci iului/capitaluri proprii
- rentabilitatea financiar nainte de impozit = rezultatul curent nainte
de impozit/capitaluri proprii
-randamentul capitalurilor proprii = dividende / capitaluri proprii
Dei foarte utilizat n analiza financiar , aceast rat trebuie s in cont de
metodologia determin rii profitului net, respectiv de regimul de calcul al amortiz rilor i
provizioanelor, al cheltuielilor deductibile i nedeductibile avute n vedere la
determinarea bazei de calcul a impozitului pe profit.
Rentabilitatea astfel exprimat remunereaz capitalurile proprii prin acordarea
dividendelor, avnd i o dimensiune pentru remunerarea mprumuturilor prin plata
dobnzilor. Rentabilitatea financiar este influen at de sursa de provenien a
capitalurilor investite fiind de aceea sensibil la structura financiar a ntreprinderii,
respectiv la situa ia ndator rii acesteia. n general, cnd nu se precizeaz capitalurile n
raport cu care se calculeaz rentabilitatea financiar , este vorba de rentabilitatea
capitalurilor proprii.
Diferen a ntre rentabilitatea economic i cea financiar se datoreaz politicii de
finan are promovat de ntreprindere. Astfel, la rentabilit i economice egale,
rentabilitatea financiar va fi diferit , dup cum ntreprinderea se finan eaz prin
fonduri proprii sau mprumutate. Aceast diferen provine din dublul joc al cheltuielilor
financiare i al impozitului pe profit.
Pornind de la influen a ndator rii ntreprinderii asupra rentabilit ii capitalurilor,
proprii, se poate stabili un criteriu de optimizare a structurii capitalurilor, n vederea
minimiz rii costului de procurare al acestora, a creterii rentabilit ii financiare, cu
eviden ierea efectului ndator rii. Acest efect multiplicator al ndator rii constituie
"efectul de levier", denumire ce provine de la faptul c mprumuturile reprezint o
prghie financiar care influen eaz nivelul rentabilit ii capitalurilor proprii.
Pornind de la rentabilitatea financiar va fi :
R
f
= [ R
e
+ ( R
e
R
d
) Datorii / Capital propriu

] ( 1 - i )
R
e
- rentabilitate economic
R
t
- rentabilitate financiar
R
d
- rata medie de dobnd
AE - activul economic
CP - capitaluri proprii
DAT - datorii totale
RE - rezultatul exploat rii (neafectat de dobnzi)
i - cota de impozit pe profit
=> R
f
= R
e
+ Efectul de levier al ndator rii
Efectul de levier al ndator rii=(R
e
- R
d
)DAT/CP
n aceast rela ie fundamental , termenul ( R
e
- R
d
) este numit "levier", iar
termenul DAT/CP - "bra ul levierului" (anumiti autori atribuie adesea denumirea de
levier, acestui coeficient de ndatorare, dar aceste nuan e nu prezint o importan
deosebit ).
Efectul generat de ndatorare antreneaz modificarea nivelului rentabilit ii
capitalurilor proprii, n sensul creterii sau sc derii sale, dup cum rentabilitatea
economic este superioar sau inferioar costului mediu al datoriilor. Acest efect v fi
82
mai amplificat prin bra ul levierului, cu ct ponderea ndator rii n sursele de finan are
va fi mai ridicat .
Dac levierul ( R
e
- R
d
) este pozitiv, rentabilitatea financiar va fi cu att mai mare
cu ct ndatorarea va fi mai important (fiecare procent de cretere a ndator rii va
determina o cretere a rentabilit ii financiare egal cu diferen a dintre R
e
i R
d
),
ntreprinderea are, n acest caz, interesul s se mprumute la maxim, pentru a beneficia
de "efectul de levier"
Dac levierul ( R
e
- R
d
) este negativ, creterea ndator rii ntreprinderii are efect
nefavorabil asupra rentabilit ii financiare, astfel nct, cu fiecare procent de cretere a
ndator rii, rentabilitatea financiar se va diminua cu diferen a dintre rata rentabilit ii
economice i rata medie a dobnzii.
ndatorarea are, n acest caz, "efect de m ciuc ", determinnd sc derea
rentabilit ii capitalurilor proprii. n aceast situa ie, ntreprinderea va trebui s
"munceasc pentru bancherii s i".
Rela ia fundamental , prezentat anterior, eviden iaz i efectul fiscalit ii asupra
rentabilit ii financiare. Astfel, dac ntreprinderea este profitabil , fiscalitatea
(impozitul pe profit) atenueaz efectul de levier. Dimpotriv , dac ntreprinderea este
deficitar , fiscalitatea nu influen eaz rentabilitatea financiar i formula devine :
R
f
= R
e
+(R
e
-Rd) x Datorii / Capital propriu
iar ndatorarea are o influen negativ asupra rentabilit ii capitalurilor proprii.
Acest efect nefavorabil apare ntruct rata dobnzii i men ine, n principiu, nivelul
contractual prestabilit, n timp ce rata rentabilit ii economice nregistreaz niveluri
sc zute. n caz de dificultate, ntreprinderea ndatorat este expus pierderilor severe,
ca urmare a cheltuielilor financiare de plat . Se constat , n acest caz, c riscul financiar
este cu att mai mare cu ct ntreprinderea este mai ndatorat .
2.6.4.2. Ratele structurii financiare
Aceste rate caracterizeaz modalit ile de realizare a echilibrului financiar pe
termen lung i pe termen scurt, apreciaz importan a ndator rii asupra gestiunii
financiare a ntreprinderii, eviden iind i principalele muta ii intervenite n structura
mijloacelor i surselor, generate de schimb rile interne i de interac iunea cu mediul
economico-social.
Ratele structurii financiare cuprind, n sintez , trei grupe: ratele echilibrului
financiar; ratele de ndatorare; ratele privind structura activului i pasivului. [56]
1.Ratele echilibrului financiar
Ratele echilibrului financiar sunt de fapt expresia realiz rii echilibrului financiar pe
termen lung i scurt i a echilibrului func ional, eviden iind existen a sau inexisten a
fondului de rulment (FR), a nevoii de fond de rulment (NFR) i a trezoreriei nete (TN)
(indicatori de echilibru financiar).
Din aceasta categorie fac parte ratele de finan are i ratele de lichiditate.
A) Ratele de finan are pun n eviden a modalit ile de finan are a investi iilor
ntreprinderii, investi ii care pot fi: strategice, de exploatare i de echilibru.
a) Rata de finan are a imobiliz rilor sau Rata fondului de rulment eviden iaz
modul de finan are ale imobiliz rilor.
b) Rata autofinan rii investi iilor (Raf), m soar partea investi iilor
autofinan ate i poate fi exprimata cu ajutorul raportului:
c) Rata de investire (Rinv). determin , mai exact dect precedenta ,propor ia de
investire a ntreprinderii, n cursul exerci iului, f cnd posibil aprecierea creterii
ntreprinderii n raport cu politica de investi ii promovat .
d) Rata finan rii activului economic (Rae), comparnd valoarea capitalului
financiar, pune n eviden echilibrul financiar func ional, dac valoarea sa este
supraunitar .
83
e) Analiza echilibrului financiar func ional (R
A
E) poate fi completat cu rata de
finan are a nevoii de fond de rulment pentru exploatare (RNFRE), care eviden iaz
propor ia corespunz toare din fondul de rulment func ional ce finan eaz partea cea
mai stabil a nevoilor de fond de rulment legate de exploatare
f) Ratele de finan are bancar a exploat rii sau rata creditelor de trezorerie
(Rct), complementar cu rata de finan are a nevoii de fond de rulment pentru
exploatare, m soar gradul n care ntreprinderea angajeaz credite bancare pe termen
scurt pentru a suplini capacitatea de autofinan are a investi iilor de exploatare.
B) Ratele de lichiditate sau de trezorerie caracterizeaz situa ia financiar a
ntreprinderii, pornind de la structura bilan ului financiar (etajul inferior al acestuia). n
fapt, ratele m soar capacitatea de plat a ntreprinderii, respectiv solvabilitatea pe
termen scurt.
Ratele de lichiditate sunt semnificative n cazul unei compara ii ntre
ntreprinderile din acelai sector sau ntre ratele cronologice realizate de aceeai
ntreprindere.
Gradul n care ntreprinderea poate face fa datoriilor pe termen scurt, este dat
de un sistem de rate de lichiditate, care cuprinde:
rata lichidit ii generale (globale);
rata lichidit ii reduse;
rata lichidit ii imediate.
2.Ratele de ndatorare
Ratele de ndatorare, dimensionate n optica analizei lichiditate-exigibilitate,
eviden iaz importan ndator rii asupra gestiunii financiare a ntreprinderii.
Comparnd finan area extern prin datorii, cu fondurile proprii, ratele pun n eviden
componen a datoriilor din pasiv, dar i reparti ia capitalurilor permanente ntre fondurile
proprii i cele mprumutate pe termen mediu i lung.
Se pot stabili urm toarele rate de ndatorare:
a) Coeficientul total de ndatorare sau "rata levierului" (L) reflect gradul n care
capitalurile proprii asigur finan area activit ii ntreprinderii.
b) Rata datoriilor financiare (RDF) exprim gradul de ndatorare pe termen lung.
c) Rata independent financiare a ntreprinderii (Ri
F
), complementar cu rata
datoriilor financiare, m soar ponderea capitalurilor proprii n ansamblul resurselor
permanente.
d) Rata capacita ii de mprumut (R
ci
) compar resursele proprii cu mprumuturile
contractate pe termen lung.
e) Rata capacita ii de rambursare, sau rata acoperirii creditelor, exprim ,
teoretic, n num r de ani, capacitatea ntreprinderii de a rambursa n totalitate
mprumuturile contractate pe termen lung (RCRTL).
f) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare (Rpc) pune n eviden capacitatea
de plat a costului ndator rii, separnd ntreprinderile s n toase de cele falimentare.
g) Costul ndator rii , sau rata medie a dobnzii (RDOB).
h) Ponderea creditelor curente n ndatorarea global (R
C
c) exprim alegerea
realizat de ntreprindere ntre mprumuturile pe termen mediu i lung i creditele
bancare curente (credite pe termen scurt).
3.Ratele privind structura activului i pasivului
Ratele referitoare la structura bilan ului contabil, sau ratele de structur
patrimonial , stabilesc ponderea fiec rui post sau grupe de posturi de activ sau pasiv n
totalul bilan ului, oferind posibilitatea exprim rii bilan ului n procente. Important acestui
demers const n aceea c permite identificarea caracteristicilor majore ale structurii
bilan ului i ofer date cu privire la evolu iile cele mai semnificative n timp. Informa iile
privind situa ia financiar a ntreprinderii vor fi edificatoare, mai ales, n cazul analizelor
comparative n timp i spa iu.
84
A) Ratele privind structura activului sunt expresia simplificat a structurii
productive a ntreprinderii. Cele mai semnificative, ca valoare informativ , dar i
frecvent recomandate de literatura de specialitate, sunt:
a)Rata activelor imobilizate (RAI) m soar ponderea elementelor patrimoniale
aflate la dispozi ia ntreprinderii n mod permanent, n totalul activului.
- Rata imobiliz rilor corporale (Ic), are o m rime determinate, n general, de
natura activit ii ntreprinderii..
- Rata imobiliz rilor financiare (RAF), dependent de leg turile financiare pe care
ntreprinderea analizat le ntre ine, n special, cu ntreprinderile la care ea de ine
participa ii la capitalul social, se determin prin raportul:
b)Rata activelor circulante (RAC). complementar cu rata activelor imobilizate,
se calculeaz astfel.
-Rata stocurilor (R
s
)
-Rata crean elor comerciale (R
ec
) reflect politica comercial a ntreprinderii i
este influen at de natura clien ilor (populate, alte ntreprinderi, etc.) i de termenele de
plat pe care ntreprinderea le acord partenerilor externi din aval.
-Rata activelor de trezorerie (RAT) reflect ponderea disponibilit ilor b neti i
valorilor mobiliare de plasament n patrimoniul ntreprinderii.
B) Ratele privind structura pasivului, furniznd informa ii referitoare la
structura resurselor ntreprinderii, definesc politica de finan are a ntreprinderii.
a) Rata care pune n eviden structura pe termen a pasivului este dat de
raportul dintre capitalurile permanente i pasivul total (ansamblul resurselor)si este un
indicator global referitor la stabilitatea finan rii, purtnd denumirea de rata stabilit ii
financiare.
b) Rata autonomiei financiare globale (RAFG) este un indicator global referitor la
autonomia financiar a ntreprinderii apreciat n ansamblul finan rii sale.
c) Rata de ndatorare global (RIG ) care m soar ponderea datoriilor, indiferent
de durata i originea lor, n patrimoniul ntreprinderii.
2.6.4.3. Ratele privind rota ia capitalurilor
Analiza patrimonial , dei eviden iaz indicatorii semnificativi pentru aprecierea
lichidit ii ( FRF, NFR, TN), prezint anumite limite, ntruct ea ofer informa ii statice
cu valoare descriptiv insuficiente pentru o judecat de fond i nu furnizeaz nici o
indic ie privind comportamentul elementelor din structura nevoii de fond de rulment.
Ratele de rota ie, furniznd cele mai importante informa ii calitative privind
analiza bilan ului financiar, sunt recomandate n analiza lichidit ii, pentru completarea
ratelor de trezorerie. Studiul lor este logic n optica analizei lichiditate-exigibilitate care
recomand o marj de securitate, sub forma fondului de rulment financiar, pentru
absorbirea decalajelor (ntrzierilor i accelerator) ce pot apare la nivelul activelor i
pasivelor sub un an.
Analiza ratelor de rota ie permite aprecierea comportamentului fiec rei
componente a nevoii de fond de rulment, deoarece ratele m soar ritmul de rennoire a
elementelor patrimoniale, respectiv lichiditatea stocurilor i crean elor comerciale - pe
de o parte - i exigibilitatea datoriilor de exploatare - pe de alt parte. Ori evoluarea
lichidit ii activelor i a exigibilita ii datoriilor reprezint un element esen ial i pentru
aprecierea fondului de rulment.
Ratele privind rota ia capitalurilor privind rota ia capitalului se exprim prin viteza
de rota ie i duratele de rota ie : [56]
1) Viteza de rota ie ale capitalurior:
a) Viteza de rota ie a stocurilor (global )
b) Viteza de rotate a crean elor (coeficientul)
c) Viteza de rotate a datoriilor c tre furnizori.
85
2) Duratele de rota ie ale capitalurilor ntreprinderii n raport cu cifra de
afaceri se prezint de asemenea pe principalele grupe bilan iere: stocuri, clien i,
fumiz ri, alte elemente patrimoniale.
3) Duratele de rota ie ale stocurilor , n func ie de componen a acestora pot
fi:
a) Durata de rotate a stocurilor de materii prime i materiale ( DMP ).
b) Durata de ncasare a clien ilor .
c) Durata de achitare a furnizorilor.
d) Alte durate de rota ie:
- durata de amortizare a activului imobilizat (D
am
);
- durata de rambursare a datoriilor financiare (D
D
f);.
- durata de achitare a obliga iilor fiscale ( D
o
f);
2.7. SINTEZA DIAGNOSTICULUI DE EVALUARE
Orice evaluare de ntreprindere presupune efectuarea unor lucr ri ce pot fi
grupate n dou etape: diagnosticul i evaluarea propriu-zis .
Diagnosticul de evaluare constituie baza oric rei evalu ri; este activitatea care
scoate cel mai bine n eviden caracterul multidisci-plinar al opera iilor de evaluare. Un
bun diagnostic presupune colaborarea cu specialitii ntreprinderii, n vederea
p trunderii eva luatorului ct mai aproape de intimitatea proceselor economico-sociale
din ntreprinderea de evaluat.
Diagnosticul sectorial i general de evaluare presupune, totodat , parcurgerea a
dou etape distincte: cercetarea rezultatelor istorice i studiul fiabilit ii i credibilit ii
previziunilor.
Toate constat rile din diagnosticele sectoriale se prezint grupat pe urm toarele
func ii i sectoare ale ntreprinderii : [50]
Istoricul ntreprinderii i al activit ilor ce se desf oar n aceasta; studiul
trecutului ajut s n elegem prezentul i ne va conduce la detectarea unui viitor diferit
de prezent. Identificarea elementelor de schimbare este o opera ie dificil dar necesar ,
c ci extrapolarea trecutului nu servete la nimic bun.
Ac ionariatul i personalul: gestiunea ntreprinderii, a afacerii respective, este
diferit i n func ie de cel care conduce - ntr-un fel va conduce capitalul de stat, n alt
mod capitalul privat implicat direct n gestionarea afacerii i altfel capitalul privat
neimplicat n conducerea ntre prinderii etc. Personalul se analizeaz sub urm toarele
aspecte: structur (vrsta, experien a, preg tirea), stabili tatea conducerii i a cadrelor,
adaptarea efectivului la produc ie i performan e, plata personalului; adic personalul
sau numai anumi i specialiti, precum i cadrele constituie un activ necorporal pentru
ntreprindere; absenteismul (frecven a absen elor); climatul general din ntreprindere;
existen a cadrului motiva ional pentru munc etc.
Organizare i gestiune - punctele principale care se abordeaz : dac deciziile
se iau centralizat sau descentralizat; dac structurile i metodele de gestiune sunt
moderne; dac ntreprinderea se sprijin pe unul sau mai multe cadre-cheie etc.
Calit ile recunoscute ale firmei: pentru produsele sale, pentru termenele de
livrare, pentru productivitate, pentru produse cu grad nalt de calitate i creativitate etc.
Analiza strategic legat de pia a produsului, concu ren i tehnologii:
clien i, volume i tendin e, metode de distribuire, factori de reuit , actorii principali ai
concuren ei, sectoare de pia i tendin e, analiza cifrei de afa ceri, performan e etc.
Diagnosticul financiar-contabil urm rete: creterea, rentabilitatea, structura
bilan ului (grad de imobilizare, grad de integrare, grad de independen financiar ,
structura resurselor i destina iile acestora), nevoile financiare pentru investi ii i
creterea fondului de rulment, principiile i con inutul contabilit ii, fiscalitatea etc.
86
Dependen a fa de furnizori, ponderea consumurilor externe n cifra de
afaceri, existen a unor furnizori sau antreprenori-cheie, profitul este dependent de o
anumit politic de aprovizionare etc.
Dependen a fa de Administra ie sau de politici de stat: inciden ele unor
legi, importan a unor comenzi de stat, dac activitatea sectorului este reglementat etc.
Calitatea previziunilor: dac exist riscuri n privin a strategiei viitoare a
ntreprinderii, respectiv dac aceasta poate s -i pun n mod liber n aplicare strategia
sa de dezvoltare sau nu.
Sunt scoase n eviden toate punctele tari i punctele slabe ale ntreprinderii.
Exemple de atuuri: avans tehnologic, m rimea firmei, mono pol, calitate, servicii i
produse protejate, pia n cretere, clientel diversificat , for a re elei comerciale,
puterea ntreprinderii pe vertical etc.
Exemple de puncte slabe: pia n declin, reglement ri ce pot avea influen
negativ asupra ntreprinderii (protec ia mediu lui, protec ia consumatorului etc.),
produse demodate, caracter sezonier al activit ii, dependen a de pia extern ,
m rimea fir mei, calitatea etc.
Numai dup efectuarea diagnosticului i pe baza constat rilor reieite din acesta
se pot stabili ipotezele de evaluare, se pot alege metodele de evaluare i se poate
proceda la evaluarea propriu-zis , care trebuie s nceap cu determinarea
componentelor fundamentale, activul net corijat, capacitatea beneficiar i rata de
capitalizare sau de actualizare.
87
CAPITOLUL III
STANDARDE I REGLEMENT RI PRIVIND EVALUAREA
NTREPRINDERILOR
3.1. STANDARDE INTERNE I INTERNA IONALE DE EVALUARE
A devenit din ce n ce mai evident c proprietatea imobiliar are un rol vital ca o
component semnificativ a pie elor globale de capital i ca un element esen ial care
afecteaz investi iile directe n strainatate.[61]
Revolu ia din tehnologia informa iilor i comunica iilor i integrarea financiar
aproape c a provocat o pr buire a ordinii existente a Statelor Na ionale care i
organizau afacerile f r s in seama de structurile financiare stabilite, modelele de
comer , fluxurile de capital sau de schimb rile legislative care se produc n alte tari. Ca
o form de ap rare mpotriva dinamicii schimb rii globale, chiar i cele mai puternice
state au format cluburi politice sau de afaceri regionale, printre care se num r i
Uniunea European .
Comitetul pentru Standarde Interna ionale de Evaluare (IVSC), fondat n anul
1981, are responsabilitatea de a r spunde nevoilor comerciale ale corpora iilor
transna ionale i fondurilor de investi ii prin elaborarea de metodologii i metode de
ntocmire a rapoartelor de evaluare consistente; aceste nevoi sunt cauzate i de
presiunile institu ionale derivate din acordurile GATT, a Organiza iei Mondiale a
Comer ului (OMC) de la 1 ianuarie 1995. Rolul propriet ii imobiliare, ca element cheie
care sus ine investi iile interne, att pentru economiile dezvoltate i n curs de
dezvoltare, ct i pentru cele aflate n situa ii limit , a fost recunoscut i de organiza ii
interna ionale cum ar fi Na iunile Unite, OECD i BERD.
Concentrarea crescnd asupra importan ei evalu rii n afacerile din afara
grani elor na ionale, n finan e i investi ii n cadrul pie ei unice a Uniunii Europene i a
rilor din Europa Centrala i de Est, a generat presiuni asupra Grupului European al
Asocia iilor de Evaluatori pentru a elabora standarde cu o larg aplicabilitate general .
Domeniile de afaceri unde au fost exercitate presiuni n mod particular cuprind domeniul
bancar, finan ele publice i sectoarele asigur rilor.
Publicarea unei edi ii rev zute total a "Standardelor Profesionale Europene
Aprobate pentru Evaluarea Propriet ilor Imobiliare", cunoscute n vorbirea curent sub
denumirea de Ghidul Albastru i comandat de TEGOVA (Grupul European al asocia iilor
de Evaluatori) marcheaz punctul culminant al unei perioade de 20 de ani de elaborare
de asocia ii profesionale europene, reprezentnd pe evaluatorii de propriet i din 33 de
tari, pentru a elabora i a aviza aceste standarde.
Cu toate c activitatea de evaluare nu e reglementat de c tre institu iile
guvernamentale, ea se desf oar dup standarde i proceduri profesionale i etice
specifice elaborate de c tre aceste asocia ii profesionale. De exemplu, Societatea
American a Evaluatorilor a introdus nou standarde de evaluare a firmelor care privesc
urm toarele aspecte:
- terminologia evalu rii;
- con inutul raportului de evaluare;
- cerin ele evalu rii firmei;
- evaluarea pe baze patrimoniale;
- metoda compara iilor;
- metoda de estimare a valorii de pia ;
- metode de evaluare bazate pe profit;
- analiza rezultatelor evalu rii i opinia evaluatorului;
- corec ia documentelor financiare.
Uniunea European a Exper ilor Contabili i Financiari a introdus standardul de
evaluare a firmei, TRC-1 cu privire la urm toarele aspecte:
88
- pozi ia evaluatorului fa de client;
- evaluarea prin metoda fluxurilor financiare actualizate;
- evaluarea prin metoda capitaliz rii profitului;
- principii generale de evaluare a firmelor;
- recomand ri c tre evaluator;
- limitele raportului de evaluare;
- responsabilitatea evaluatorului.
Obiectivul principal al standardelor de evaluare este mbun t irea i men inerea
calit ii lucr rilor att n beneficiul evaluatorilor ct i al celor care folosesc rezultatul
acestor evalu ri.
n Europa, calea preferat este adoptarea Standardelor Europene i, numai n
mod suplimentar, dezvoltarea de cerin e specifice la nivel na ional.
n primul rnd, standardele nu au caracter obligatoriu. TEGOVA nu are nici o
putere de a impune aceast obligativitate, iar acest lucru nici nu este un obiectiv
practic. Pe principiul subsidiarit ii, guvernele na ionale vor continua s stabileasc
reglement ri detailate. n mod similar, asocia iile membre vor elabora n multe cazuri
standarde na ionale bazate pe standardele europene sau identice cu acestea,
modificnd anomaliile ramase din reglementari. Calea preferat este de a adopta
Standardele Europene i a dezvolta cerin e specifice la nivel na ional n mod
suplimentar.
Marea Britanie este unica ar din Europa care are standarde foarte dezvoltate i
obligatorii. Cartea Roie se refer n Standardul nr. 1 (Practice Statement - PS 1.2.2) la
statutul curent al Standardelor Europene i Interna ionale i stipuleaz c "Dac o
proprietate din afara grani elor Regatului Unit formeaz subiectul unui raport de
evaluare pentru un client care nu este britanic sau nord irlandez (inclusiv o filial
nregistrat n str in tate a unei firme britanice sau nord-irlandeze), evaluatorul poate
alege s aplice regulile publicate de Comitetul pentru Standarde Interna ionale de
Evaluare (IVSC), de Grupul European al Asocia iilor de Evaluatori (TEGOVA) sau de
cerin ele/liniile directoare ale oric rui corp profesional na ional din ara n care este
situat proprietatea.
Trebuie reflectat n ce m sur o evaluare care, n Marea Britanie, este considerat
un serviciu cu oferta excedentar este elementul principal pentru viitorul profesiei de
evaluator. Exist o mare apropiere ntre evaluare i munca de consultan . F cnd o
paralel exact cu profesia de contabil care a trecut de la oferirea unui produs de audit
tradi ional la furnizarea de consultan managerial care produce o valoare ad ugat
considerabil , evaluatorii au o nou oportunitate deschis c tre ei printr-un produs de
valoare mare. n trecutul recent, evaluatorii din Marea Britanie au fost preocupa i de
evaluarea achizi iilor de ac iuni i au ncercat s fac evalu ri la costuri mai mici,
omi nd, cu unele excep ii notabile, oportunitatea de a se concentra mai mult pe
mbun t irea nivelului rapoartelor lor pentru a ntruni cerin ele clien ilor.
Cei mai aten i se concentreaz acum pe pia a interna ional i sporesc tranzi ia
poten ial din cadrul modelelor de valori aa cum au fost introduse odat cu apari ia
Uniunii Monetare Europene.
Existena unei pie e comune a propriet ilor din cadrul Uniunii Europene va face
mai intens necesitatea existen ei unei baze consistente de evaluare pe plan european
i International.
Principalele modific ri ale edi iei a asea a Standardelor Interna ionale de
Evaluare 2003 (IVS) includ introducerea unui Standard nou, Raportarea Evalu rii. De
asemenea, au fost publicate trei noi Standarde Interna ionale pentru Practica n
evaluare: GN5-Evaluarea bunurilor mobile, GN10- Evaluarea proprietarilor agricole i
GN11-Verificarea evalu rilor.
Important de subliniat este faptul c potrivit Comitetului pentru Standarde
Interna ionale de Evaluare IVSC, standardele se mpart n: Standarde Interna ionale de
Evaluare (IVS), Standarde Interna ionale de Aplica ie n Evaluare (IVA), respectiv
Standarde Interna ionale de Practic n Evaluare (GN).
89
Comitetul pentru Standarde Interna ionale de Evaluare IVSC a adoptat aceste
standarde n vederea mbun t irii con inutului i calit ii evalu rilor de ntreprinderi n
cadrul comunit ii interna ionale, n beneficiul orient rii utilizatorilor situa iilor financiare
i ai evalu rilor de ntreprinderi. standarde coerente pentru stabilirea metodologiei i a
modului de realizare a rapoartelor de evaluare, att n scopuri publice ct i private.
Primele reglementari din Romnia stabilind obliga ii n domeniul evalu rii 3 sunt:
- Ordonan a Guvernului nr. 65/1994, apro bat prin Legea nr. 42/1995 care la art.
19 lit. e) prevede ca atribu ie pentru Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i
din Romnia, elaborarea, mpreun cu alte organisme guvernamentale i
neguvernamentale, a standardelor n domeniul evalu rii.
- Hot rrea Guvernului nr. 1.181/1996, evaluarea econo mic i financiar a
ntreprinderii a fost pentru prima dat recunos cut ca disciplin de examen pentru
ob inerea calit ii de expert contabil. Pentru educa ia n domeniul evalu rii, a fost emis
sub Editura CECCAR, n anul 1996, lucrarea Ghidul pentru diagnostic i evaluarea
ntreprinderii" i a fost elaborat tematica cursurilor de evaluare a ntreprinderilor.
- Primele dou standarde na ionale inspirate din standardele interna ionale de
evaluare au fost intitulate Recomandarea nr. 100/ CECCAR-EV privind metodologia
standard de evaluare economic i financiar a ntreprinderii" i Recomandarea nr.
101/ CECCAR-EV privind structura standard a raportului de evaluare economic i
financiar a ntreprinderii" i au fost emise n anul 1997. Cel de al 3-lea standard
na ional intitulat Recomandarea nr. 102/ CECCAR-EV privind adoptarea Ghidului pentru
evaluarea ntreprinderilor mici i mijlocii" a fost emis n anul 2003, cnd a fost emis i
Norma profesional nr. 37 privind misiunea exper ilor contabili de evaluare a
ntreprinderii, prima norm de referin pentru efectuarea i aprecierea calit ii unei
evalu ri.
- Primii specialiti care au fost instrui i n evaluare s-au asociat formnd Asocia ia
Na ional a Evaluatorilor din Romnia (ANEVAR).
Standardele interna ionale n domeniul evalu rii sunt elaborate de Comitetul
pentru Standarde Interna ionale de Evaluare, care lucreaz n strns colaborare cu
organismele de elaborare a standardelor, precum Consiliul pentru Standarde
Interna ionale de Rapor tare Financiar , Federa ia Interna ional a Contabililor i
Organiza ia Interna ional a Comisiilor pentru Valori Mobiliare.
Principalele standarde interna ionale folosite n evaluarea ntreprinderii sunt:
- Standardul Interna ional de Aplica ie n Evaluare nr. l (IVA1) intitulat Evaluarea
pentru raportarea financiar ".
- Standardul Interna ional de Practic n Evaluare nr. 6 (GN6) intitulat Evaluarea
ntreprinderii".
- Standardul Interna ional de Evaluare nr. 3 (IVS3) intitulat Raportarea evalu rii".
Standardele interna ionale din domeniul evalu rii sunt tra duse i publicate n
Romnia prin grija ANEVAR.
3.2. OBIECTIVE I ARIA DE APLICABILITATE A STANDARDELOR
INTERNAIONALE DE EVALUARE
Dezvoltarea Standardelor Interna ionale de Evaluare (IVS-uri) s-a realizat
urm rindu-se trei obiective principale:[57]
Pentru a nlesni tranzac iile interna ionale i a contribui la viabilitatea
pie elor interna ionale prin promovarea transparen ei n raport rile financiare, precum i
creterea ncrederii n evalu rile realizate pentru garantarea mprumuturilor, pentru
tranzac ii care implic un transfer al dreptului de proprietate, pentru solu ionarea
litigiilor i pentru determinarea impozitelor asupra propriet ii;
Pentru a servi ca un etalon profesional pentru evaluatorii din ntreaga
lume, i astfel, permi ndu-le acestora s r spund cererilor pie elor interna ionale de
propriet i pentru evalu ri credibile i s satisfac cerin ele pentru raport ri financiare
ale comunit ii interna ionale de afaceri; i
90
Pentru a furniza Standarde de evaluare i de raportare financiar care s
satisfac cerin ele rilor n dezvoltare sau n curs de industrializare.
Utilizatorii evalu rilor realizate conform IVS-urilor se pot baza pe astfel de
evalu ri realizate de profesioniti competen i care subscriu unor standarde ridicate de
deontologie profesional . Pe m sur ce aria de aplicare a evalu rii a devenit mai larg ,
termenul de evaluarea propriet ii a c p tat o nsemn tate mai mare dect termenul,
mult mai restrns, de evaluarea activelor, acesta referindu-se n special la evalu rile
realizate pentru utilizarea n raportarea financiar . Un evaluator profesionist de
propriet i este o persoan care are calificarea, abilit ile i experien a necesare pentru
a estima valoarea pentru diverse scopuri, cum ar fi: tranzac ii ce implic transferuri ale
dreptului de proprietate, evalu ri pentru garan ii bancare imobiliare i ipotecare,
evalu ri de propriet i aflate n litigiu, evalu ri de propriet i pentru stabilirea
impozitelor datorate statului pentru acestea, evalu ri de propriet i tratate ca active
imobilizate n raportarea financiar . Un evaluator profesionist de propriet i poate avea
competen a profesional pentru a realiza evalu ri i pentru alte categorii de proprietate,
cum sunt bunurile mobile, ntreprinderi i active financiare. Standardele Interna ionale
de Evaluare reprezint cea mai bun practic sau practic acceptat n evaluare,
cunoscute i ca Principii de Evaluare General Acceptate (GAVP).
Evaluatorul se poate conforma cu Standardele Interna ionale de Evaluare n mod
voluntar, la impunerea lor prin lege sau printr-o reglementare sau la cererea clien ilor, a
utilizatorilor i/sau a organiza iilor sau asocia iilor na ionale. Cum nu are puterea de a le
impune, IVSC las organiza iilor financiare i autorit ilor na ionale sarcina de a
implementa standardele. Se inten ioneaz ca Standardele Interna ionale de Evaluare i
standardele na ionale din rile membre s se completeze i s se sus in reciproc. IVSC
pledeaz n favoarea cunoaterii diferen elor dintre prevederile Standardelor
Interna ionale de Evaluare i cele na ionale.
Analiza detaliat a metodologiei de evaluare i a aplica iei acesteia, la diferite
tipuri de propriet i sau pie e, ine de preg tirea specializat i documentarea
specialistului n evaluare. Pentru acest motiv, IVSC ncurajeaz to i evaluatorii ca, pentru
perfec ionarea lor profesional , s foloseasc programele de instruire continu pe
parcursul ntregii lor cariere. Standardele Interna ionale de Evaluare prev d mai
degrab ce trebuie s fac evaluatorii dect s explice cum sunt aplicate procedurile
sau metodologiile specifice de evaluare. IVS-urile recunosc c fiecare aplica ie de
evaluare este legat de o problem specific de evaluare, a c rei solu ie depinde de
abilitatea evaluatorului de a selecta tehnicile de evaluare relevante i de a-i exprima
ra ionamentul profesional, n mod adecvat.
Acolo unde standardele altor discipline, cum sunt cele de contabilitate, pot fi
aplicate n evalu ri, IVSC recomand evaluatorilor s cunoasc cerin ele de prezentare
n contabilitate, a rezultatelor evalu rilor lor.
3.3. STANDARDELE INTERNATIONALE DE EVALUARE, EDITIA A OPTA
-2007:
Comitetul pentru Standarde Interna ionale de Evaluare ( IVSC) recunoate
complexitatea procedurilor profesionale de evaluare, diversitatea de tipuri de
propriet i, dificult ile generate de modul de interpretare a evalu rii de c tre alte
discipline, problemele care apar n utilizarea i traducerea terminologiei de specialitate,
precum i nevoia primordial a publicului pentru evalu ri
profesioniste, bine fundamentate i elaborate n conformitate cu standarde
general acceptate. n consecin , con inutul i formatul Standardelor a fost elaborat
avnd n vedere aceste considerente, n elegerea structurii Standardelor fiind astfel
important pentru aplicarea lor. Modul de organizare a Standardelor este prezentat n
cele ce urmeaz : [73]
1. Introducere Introducerea ofer o privire de ansamblu cu privire la originile
Standardelor Interna ionale de Evaluare, la activitatea Comitetului pentru Standarde
91
Interna ionale de Evaluare i la contextul general al Standardelor. De asemenea, este
explicat organizarea standardelor i aria de aplicabilitate a acestora.
2. Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate O
analiz complet a corpului de cunotin e referitoare la metodele i practicile de
evaluare dep ete aria de aplicabilitate a acestor Standarde. Pentru a sprijini
n elegerea acestor standarde de c tre alte discipline i pentru a diminua dificult ile
generate de barierele lingvistice, aceast sec iune ncearc s furnizeze comentarii cu
privire la cadrul juridic, economic i conceptual pe care se bazeaz disciplina evalu rii i
Standardele sale. Detalierea acestor concepte i principii este esen ial pentru
n elegerea evalu rii i aplicarea acestor Standarde.
3. Codul Deontologic Un Cod Deontologic con ine cerin ele de etic i
competen solicitate evaluatorilor n practica lor profesional . Conduita etic servete
interesului general, st la baza ncrederii institu iilor financiare n serviciile de evaluare
i lucreaz n beneficiul profesiei de evaluator. Conduita etic garanteaz c rezultatele
evalu rilor sunt credibile, consecvente i impar iale.
4. Tipuri de proprietate Proprietatea imobiliar este distinct de celelalte
categorii de proprietate, cum ar fi: bunurile mobile (corporale i necorporale),
ntreprinderile i activele financiare. n Standarde sunt prezentate, n mod detaliat,
aceste patru tipuri de proprietate, precum i diferen ele dintre ele.
5. Introducerea la Standarde Sec iunea introductiv trateaz diferen ele dintre
valoarea de pia i tipurile de valoare diferite de valoarea de pia , precum i
importan a comunic rii clare i concise a rezultatelor evalu rii.
Dup finalizarea evalu rii, evaluatorul va trebui s explice clar rezultatele i
modul n care acestea au fost ob inute.
6. Standardele n organizarea Standardelor Interna ionale de Evaluare, de
Aplica ii n Evaluare i de Practic n Evaluare, cele trei standarde sunt considerate ca
fiind de baz i permanente. Astfel, Standardele IVSC 1 i 2 trateaz valoarea de pia
ca tip de valoare i respectivi tipurile de valoare diferite de valoarea de pia .
Standardul 3 se refer la cerin ele de prezentare a raportului de evaluare. De
asemenea, cele trei standarde servesc ca baz pentru cele trei Standarde Interna ionale
de Aplica ii n Evaluare (IVA), care prezint modalit ile de realizare a evalu rilor n
scopuri de raportare financiar i de garantare a mprumuturilor.
7. Standarde Interna ionale de Aplica ie n Evaluare Evalu rile sunt realizate
pentru diverse scopuri. n cadrul acestor standarde sunt descrise modalit ile de
realizare a evalu rilor de active apar innd sectorului public sau privat, n scopul
utiliz rii acestora n cadrul raport rilor financiare sau pentru adoptarea deciziilor de
acordare a mprumuturilor garantate.
8. Standarde Interna ionale de Practic n Evaluare Probleme referitoare la
aplicarea Standardelor apar frecvent din practica de evaluare sau din partea celor care
apeleaz la serviciile de evaluare. Standardele de practic n Evaluare furnizeaz
instruc iuni referitoare la probleme specifice de evaluare i la modalit ile de aplicare a
standardelor n diverse situa ii i domenii de activitate specifice. Aceste Standarde de
Practic n Evaluare completeaz i dezvolt Standardele de Evaluare i cele de Aplica ii
n Evaluare avnd aceeai importan ca i acestea. Respectarea Standardelor
Interna ionale de Evaluare precum, a celor de Aplica ii i celor de Practic n Evaluare
este obligatorie pentru to i evaluatorii care elaboreaz rapoarte de evaluare n
conformitate cu IVS-urile.
9. Glosar Acest glosar face trimitere la to i termenii defini i n Standardele de
Evaluare, n Standardele de Aplica ie i n Standardele de Practic n Evaluare.
Cele trei elemente principale, componente ale Standardelor Interna ionale de
Evaluare, adic Standardele Interna ionale de Evaluare, Standardele Interna ionale de
Aplica ii n Evaluare i Standardele Interna ionale de Practic n Evaluare au aceeai
importan , iar evalu rile realizate n baza IVS-urilor trebuie s fie n conformitate cu
principiile i procedurile prezentate n toate.
Structura Standardelor
92
Fiecare dintre cele trei Standarde de Evaluare este elaborat pentru a aborda o
arie ct mai larg din practica de evaluare. Corespunz tor, fiecare Standard con ine
urm toarele nou sec iuni.
Standardele Interna ionale de Aplica ii n Evaluare (IVA) au urm toarea structur :
1. Introducere
2. Arie de aplicabilitate Defini ii
3. Rela ia cu Standardele de Contabilitate
4. Con inutul Aplica iei
5. Comentarii
6. Cerin e de prezentare a informa iilor
7. Cerin e referitoare la devierile de la Standard
8. Data intr rii n vigoare
Fiecare din Standardele Interna ionale de Practic n Evaluare (GN) se ocup de
probleme referitoare la aplicarea Standardelor, ce apar frecvent din practica de evaluare
sau din partea celor care apeleaz la serviciile de evaluare.
Patru GN-uri se ocup de aspectele specifice evalu rii diferitelor categorii de
proprietate, cum ar fi: proprietatea imobiliar ; drepturile de nchiriere;mijloace fixe
mobile i bunuri mobile. Trei GN-uri se refer la evaluarea de propriet i sau active pe
baza fluxurilor de numerar, incluznd activele necorporale, ntreprinderile i propriet ile
generatoare de afaceri.
Standardele Interna ionale de Evaluare (IVS) cuprind:
IVS1: Valoarea de pia ca baz de evaluare
IVS2: Baze de evaluare diferite de valoarea de pia
IVS3: Raportarea evalu rii
Standarde Interna ionale de Aplica ie n Evaluare (IVA):
IVA1: Evaluarea pentru raportarea financiar
IVA2: Evaluarea pentru garantarea mprumutului
Standarde Interna ionale de Practic n Evaluare (GN):
GN1: Standard International de Practic n Evaluare - Evaluarea propriet ii
imobiliare
GN2: Standard International de Practic n Evaluare - Evaluarea pentru nchiriere
GN3: Standard International de Practic n Evaluare - Evaluarea instala iilor,
mainilor i echipamentelor
GN4: Standard International de Practic n Evaluare - Evaluarea activelor
necorporale
GN5: Standard International de Practic n Evaluare - Evaluarea bunurilor mobile
GN6: Standard International de Practic n Evaluare - Evaluarea ntreprinderii
GN7: Standard International de Practic n Evaluare - Considera ii privind
substan ele periculoase i toxice n cadrul evalu rii
GN8: Standard International de Practic n Evaluare - Costul de nlocuire net
GN9: Standard International de Practic n Evaluare - Analiza fluxului de numerar
actualizat pentru evaluarea de pia sau n afara pie ei
GN10: Standard International de Practic n Evaluare - Evaluarea proprietarilor
agricole
GN11: Standard International de Practic n Evaluare - Verificarea evalu rii
93
CAPITOLUL IV
METODELE DE EVALUARE
4.1. CONSIDERATII GENERALE
Evaluarea unei propriet i, a unui drept de proprietate, inclusiv de
natura unei ntreprinderi, poate fi definit ca fiind procesul de
determinare a unui anumit tip de valoare (n mod uzual a valorii de
piat ), verbul determinare avnd accep iunea de a ajunge la o decizie,
n urma unui proces de analiz a unor date pertinente de piat , care
presupune un ra ionament profesional. Cu alte cuvinte, evaluarea nu
este un calcul n care se aplic nite formule matematice prestabilite,
rezultatul fiind astfel o sum precis . Facem aceast precizare deoarece
experien a reevalu rilor mijloacelor fixe i a terenurilor aflate n
patrimoniul ntreprinderilor de stat a indus opinia eronat c evaluarea
este un calcul, n care, la o valoare contabil se aplic un indice
cronologic al costului pentru a se ajunge la o valoare contabil curent .
Din p cate, nu s-a n eles c prin aceste reevalu ri de tip administrativ,
rezultatul nu putea s fie valoarea de piat sau valoarea just , n multe
situa ii rezultatul putnd crea confuzii.
Evaluatorul de ntreprinderi are de rezolvat o problem delicat n ultima etap a
procesului de evaluare aa-numitul proces de reconciliere a valorilor diferite, rezultate
din aplicarea mai multor metode de evaluare. Stabilirea valorii finale a capitalului
investit (adic a valorii ntreprinderii) sau valorii capitalului ac ionarilor devine un proces
dificil dac au rezultat diferen e substan iale ntre valorile ob inute prin mai multe
metode de evaluare.
Metodele de evaluare cunoscute ast zi pot fi grupate n dou mari categorii: [51]
metode clasice
metode bursiere
La rndul lor, metodele clasice pot fi grupate n func ie de modul de abordare a
ntreprinderii sub aspectul patrimonial sau cel al afacerii, a business-ului, a
profitabilit ii n trei categorii:
metode de evaluare patrimonial (abordeaz ntreprin derea exclusiv
patrimonial);
metode de evaluare prin rentabilitate, sau capacitatea beneficiar
(abordeaz ntreprinderea exclusiv sub as pectul profitabilit ii);
metode de evaluare combinate (abordeaz ntreprin derea att sub aspect
patrimonial ct i al profitabilit ii).
Exist i o a patra categorie, de mai mic importan , folosit pentru active foarte
m runte, cuprinznd metode care abordeaz volumul de activitate, respectiv cifra de
afaceri.
4.2. METODE CLASICE
4.2.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIAL
4.2.1.1. Elemente de baz
Pn la nceputul secolului al XX-lea valoarea patrimonial a constituit un
parametru esen ial de evaluare a ntreprinderii. De fapt, evaluarea prin metoda
patrimonial , numit i evaluarea prin active , const n a estima o ntreprindere n mod
static, bilan ul fiind clieul la un moment dat, care nu reflect mic rile viitoare.
94
Valoarea patrimonial se recomand a fi folosit , n special, pentru evaluarea
ntreprinderii n lichidare, care nu mai desf oar nici o activitate.
Metodele de evaluare patrimonial sunt recunoscute pe scar larg de c tre
specialiti din Europa Continental , n timp ce specialitii din America de Nord aproape
c le ignor , ei considernd drept valoare economic realist cea care rezult din
actualizarea cash-flow - urilor previzionate. coala financiar romneasc nu prezint n
acest moment o orientare de fond n ceea ce privete curentul de opinie continental sau
american. n general, se poate constata predispozi ia autorilor romni, cu preg tire n
domeniul contabilit ii, spre metodele patrimoniale, iar a celor cu profil profesional
financiar, spre cele financiare i bursiere.
Conform Standardelor Interna ionale de Evaluare a afacerii, abordarea pe baza
de active este calea de estimare a valorii unei afaceri i / sau participa ii la acestea,
utiliznd metode bazate pe valoarea de piat a activelor individuale ale afacerii,
sc zndu-se datoriile acesteia .
Principiile care stau la baza evalu rii pe baz de active pot fi rezumate astfel: [51]
- asem narea, din punct de vedere metodologic, cu evaluarea pe baz de costuri
a diferitelor active;
- principiul substitu iei, conform c ruia un activ nu poate valora mai mult dect
costul de nlocuire a par ilor sale componente;
- principiul transform rii valorilor nregistrate ale tuturor activelor i datoriilor
nscrise n bilan ul contabil la data evalu rii n valori de piat ;
- utilizarea acestei metode n cazul ntreprinderilor care i continu activitatea nu
exclude ci, dimpotriv , cere s fie nso it obligatoriu de utilizarea celorlalte metode
recunoscute de practic de evaluare. Poate constitui excep ie situa ia n care prtile
implicate n tranzac ie au acceptat ca unica metod de evaluare, evaluarea prin active;
- separarea activelor redundante (care nu sunt necesare exploat rii), deoarece
acestea se vor evalua i se vor ad uga la valoarea celorlalte active numai dac
cump r torul dorete s achizi ioneze i aceast categorie de active.
Principalele metode care se nscriu n categoria metodelor patrimoniale de
evaluare a ntreprinderii sunt:[74]
1. metoda activului net contabil;
2. metoda activului net corectat;
3. metoda activului net de lichidare;
4. metoda valorii substan iale brute;
5. metoda capitalurilor permanente necesare exploat rii.
4.2.1.2. Metoda activului net contabil
Ideea fundamental a metodelor patrimoniale este c valoarea ntreprinderii este
echivalent cu valoarea patrimoniului pe care l de ine. Metodele presupun o identificare
a bunurilor de evaluat i nu au n vedere rezultatul poten ial asociat activit ii viitoare.
Punctul de plecare pentru aceast estimare este valoarea patrimoniului reflectat n
situa iile financiare i calculat dup rela ia:[74]
Patrimoniul =Activ net = Valoarea activelor de inute Datorii
contractate
Conform acestei defini ii, patrimoniul, echivalent cu activul net contabil, are n
vedere exclusiv elementele reflectate n bilan , fie c particip sau nu la procesul de
exploatare. Exist dou posibilit i de calcul a valorii patrimoniului astfel definit: fie prin
sc derea valorii datoriilor din activul total, fie prin adunarea elementelor ce reprezint
capitalul propriu i deci cuvenit ac ionarilor (capital social, prime legate de capital,
diferen e din reevalu ri, rezervele, profitul reinvestit, diferite fonduri proprii etc.). Nu
trebuie luate n calcul elementele puse la dispozi ia ntreprinderii de actualii ei ac ionari,
destinate nt ririi fondurilor proprii, dar care nu se afl nc n proprietatea acestora,
cum ar fi avansuri n conturile ac ionarilor, conturile blocate, conturile de ac ionariat.
95
Se consider , totui, c aceast valoare, dei relativ uor de calculat este departe
de valoarea c utat de evaluator, din urm toarele motive:
- datorit costului istoric utilizat de evident contabil , n aceast valoare nu se
reflect valoarea actual a elementelor luate n calcul;
- existen a unor elemente reflectate par ial sau chiar omise de eviden a
contabil , dar care au o influen important pentru valoarea elementelor de activ sau
pasiv. Este vorba, spre exemplu, de varia ia de valoare a unor posturi, datorat
deprecierii monetare, care nu apare explicit n bilan ;
- judecata de valoare se bazeaz pe datele din bilan urile realizate n alte
perioade dect n momentul n care se efectueaz evaluarea i, prin urmare, realitatea
reflectat de bilan ar putea fi diferit de realitatea ntreprinderii;
n ciuda limitelor sale, metoda este aplicabil noilor ntreprinderi (maximum 3-5
ani de activitate), ntreprinderilor cu cretere lent , cu profit mic i stabil ori cu
patrimoniul recent reevaluat.
4.2.1.3. Metoda activului net corectat
Unii autori consider c exist active ce pot avea valori de piat diferite de
valoarea lor contabil , ceea ce determin supunerea activului net contabil unor corec ii,
ca urmare a verific rii, inventarierii i reevalu rii efectuate de echipa de evaluatori, dar
i n func ie de valoarea de folosin a elementelor patrimoniale necesare ntreprinderii.
Elementele patrimoniale care nu sunt necesare activit ii de exploatare sunt evaluate
separat, n func ie de posibilitatea valorific rii lor. Activul net corectat (ANC) are drept
scop de a elimina limitele activului net contabil i de a da o dimensiune valorii
ntreprinderii mai apropiat de realitate economic . Pentru determinarea activului net
corectat este necesar analiza critic a fiec rui element de calcul, n func ie de
realitatea concret i de valoarea acestuia chiar n momentul evalu rii. Astfel, exprimat
printr-o rela ie de calcul, activul net corectat este: [74]
ANC = Active totale corectate Datorii totale la valoarea curent
n practica de evaluare pentru calculul activului net corectat se procedeaz la
exprimarea activelor n func ie de valoarea lor de utilitate sau de folosin . Datorit
absentei unei defini ii riguroase se va considera valoarea de folosin ca fiind suma pe
care un conduc tor de ntreprindere, prudent i avizat, ar accepta s o pl teasc pentru
a ob ine activul imobilizat dorit, innd cont de utilitatea pe care de inerea acestuia o
are pentru realizarea obiectivelor ntreprinderii. Corec iile efectuate la nivelul bilan ului
i contului de profit i pierderi sunt, de fapt, interven ii asupra valorii contabile, n scopul
transpunerii acestor informa ii specifice n valori ale zilei. Din punct de vedere
metodologic, evaluarea unei ntreprinderi prin metoda ANC implic parcurgerea n
succesiune a urm toarelor etape:
- verificarea situa iilor financiare care con in informa ii despre activele i datoriile
ntreprinderii la data evalu rii. Este de preferat ca data evalu rii s se identifice cu data
la care se efectueaz inventarierea patrimoniului;
- verificarea concordantei dintre situa ia scriptic a activelor i situa ia real , n
urma unor inspec ii efectuate de evaluator i care se consemneaz n raportul de
evaluare; dup cum urmeaz :
1. Active necorporale Deprecierea/ aprecierea pe parcursul timpului
2. Teren Reflectarea valorii de piat
3. Construc ii Deprecierea, modificarea costului de nlocuire
4. Maini, echipamente, mobilier Deprecierea, introducerea valorii
celor celor neutilizate
5. Stocuri Modificarea preturilor i deprecierea fizic
6. Crean e Riscul de nerecuperare
7. Disponibilit i b neti Excedent posibil peste necesarul de exploatare
96
8. Credite Reflectarea valorii de piat pe baza ratelor
curente ale dobnzii
Estimarea valorii componentelor de baz ale activului net corectat presupune
corec ii asupra valorii contabile a acelor posturi care au nregistrat modific ri
semnificative fa de valoarea contabil .
1.Corectarea i evaluarea imobiliz rilor necorporale
Realitatea dovedete faptul c ntreprinderea nu este numai un centru de
producere de profit i de acumulare de capital, ci i un centru de acumulare de
cunotin e i experien e tehnologico-organizatorice, iar cnd toate aceste forme de
acumulare se dezvolt echilibrat, ntreprinderea i realizeaz misiunea pentru care a
fost creat . Prin urmare, valoarea unei ntreprinderi poate fi m surat n func ie de
m rimea patrimoniul sau material, dar subzist , de asemenea, i n capacitatea de a
dobndi, genera i distribui resursele intangibile
Evaluarea elementelor care alc tuiesc patrimoniul intangibil al unei ntreprinderi
solicit , mai nti, corecta definire i identificare a acestora. Definirea, criteriile de
clasificare i recunoatere a lor, metodele de evaluare a acestora sunt fundamentate
prin reglementari contabile na ionale
n accep iunea Standardelor Interna ionale de Contabilitate, activele necorporale
sunt definite ca fiind activele nemonetare identificabile, f r suport material i de inute
n scopul utiliz rii n cadrul produc iei sau aprovizion rii cu bunuri sau furniz rii de
servicii, pentru nchiriere sau administra ie. Pentru a recunoate un activ necorporal. Se
recomand drept criterii: identificabilitatea, controlul asupra activului respectiv i
beneficiile economice viitoare rezultate ca urmare a utiliz rii, nchirierii sau de inerii
sale. Criteriul identificabilit ii se refer la faptul c un activ necorporal se diferen iaz ,
respectiv este separabil clar, de fondul comercial ori de alte active necorporale.
Separabilitatea de fondul comercial se traduce prin faptul c activul necorporal poate fi
nchiriat, vndut, schimbat, iar beneficiile economice viitoare ale acestuia vor putea fi
distribuite f r a afecta beneficiile economice oferite de folosirea altor active
necorporale
n conformitate cu acelai standard, un activ necorporal este o resurs controlat
de ntreprindere. Ins , o ntreprindere controleaz un activ dac are posibilitatea de a
ob ine beneficii economice viitoare si, de asemenea, dac poate restric iona accesul
altora la beneficiile respective, fapt rezultat din drepturile legale la care ntreprinderea
poate face apel ntr-o instan .
Beneficiile economice viitoare pe care la poate aduce un activ necorporal rezult
din vnzarea produselor sau serviciilor, din folosirea sau nchirierea activului sau din
reducerea costurilor de produc ie viitoare, solicit ntreprinderii s recunoasc un activ
necorporal, la cump rare, dac i numai dac este posibil ca ntreprinderea s ob in
beneficii economice viitoare, ce pot fi atribuite activului respectiv, i costul activului
poate fi m surat n mod corect.
Regulamentul de aplicare prezint tipurile de active necorporale care se pot
nregistra n contabilitate, sub aspectul con inutului i al duratelor lor de amortizare,
respectiv: cheltuieli de constituire; cheltuieli de dezvoltare; brevete, licen e, m rci,
concesiuni, drepturi de autor i valori similare; fondul comercial definit ca parte din
fondul de comer care nu figureaz n cadrul celorlalte elemente de patrimoniu i care
contribuie la men inerea sau dezvoltarea poten ialului ntreprinderii (vadul comercial,
clientela, debueele, reputa ia); avansuri i imobiliz ri necorporale n curs.
Este de semnalat faptul c n practica din ara noastr cheltuielile cu publicitatea
i cheltuielile cu preg tirea profesional nu sunt incluse n categoria imobiliz rilor
necorporale, ele sunt considerate cheltuieli ale perioadei, fapt care contravine scopului
acestora de a genera sau majora beneficiile economice viitoare. De asemenea,
cheltuielile de cercetare, n cazul n care activele necorporale sunt realizate din resurse
proprii, sunt considerate cheltuieli ale perioadei, deoarece n faza de cercetare nu se
poate demonstra existen a unui activ necorporal, care va genera beneficii economice
viitoare. Standardele specific faptul c fondul comercial, brevetele, m rcile, licen ele,
97
titlurile de publica ii, listele de clien i care sunt ob inute din resurse proprii nu vor fi
recunoscute ca active necorporale, toate cheltuielile efectuate cu aceste elemente sunt
recunoscute drept cheltuieli n momentul efectu rii lor, datorit faptului c ele nu
ndeplinesc unul sau mai multe din criteriile de recunoatere.
Elementele intangibile care nu pot fi n totalitate evaluate i nregistrate n
contabilitate poart numele de resurse intangibile invizibile sau de capital
intelectual al ntreprinderii (ca de exemplu, cunotin e i abilit i; lealitatea
personalului; credibilitatea ntreprinderii n rela iile cu partenerii de afaceri) sunt
considerate de unii autori ca fiind componente ale goodwill-ului.
n lumea afacerilor este tot mai mult acceptat ideea potrivit c reia valoarea unei
ntreprinderi tinde sa depind , n mare m sura, de cunotin ele din capetele angaja ilor
s i, de informa iile din bazele de date, de patentele pe care le controleaz
ntreprinderea. Prin urmare, capitalul nsui se bazeaz , n propor ie crescnd , pe
elemente intangibile.
Standardele prev d c activelor necorporale se aplic aceleai reguli de evaluare
ca i activelor corporale, adic evaluarea la valoarea de intrare (cost de achizi ie, cost de
produc ie, valoarea just etc.), i evaluarea la valoarea bilan ier (costul amortizat i
depreciat, valoarea reevaluat ). Activele necorporale pot fi achizi ionate separat sau ca
parte a combin rilor de ntreprinderi. Activele necorporale achizi ionate separat se
evalueaz la costul de achizi ie, care include pre ul de cump rare, taxele
nerecuperabile, cheltuielile directe de punere n func iune. Activele necorporale intrate
n ntreprindere prin contract de leasing, prezint cteva particularit i n ceea ce
privete criteriile de evaluare, n func ie de tipul de contract. Astfel, n cazul contactului
de leasing opera ional, evaluarea se realizeaz la valoarea rezidual i taxele vamale
aferente (cnd locatorul este nerezident), iar nregistrarea intr rii activului se face la
data transferului de proprietate stipulat n contract. Atunci cnd contractul este de
leasing financiar, evaluarea se realizeaz la valoarea just a activului sau, dac este mai
mic , la valoarea actualizat a pl ilor de leasing, iar recunoaterea activului n
contabilitatea locatarului are loc din momentul nceperii utiliz rii sale.
Evaluarea activelor necorporale intrate prin aport n natur la capitalul social se
face la valoarea just a ac iunilor primite n schimbul activului respectiv. Activele
necorporale achizi ionate ca parte a combin rilor de ntreprinderi se evalueaz , la
valoarea just la data achizi iei.
Cnd un activ produs din resurse proprii este recunoscut ca fiind necorporal,
evaluarea sa este realizat la costul de produc ie, care include cheltuielile cu
materialele i serviciile consumate, salariile i alte costuri aferente personalului angajat
direct, cheltuielile atribuibile direct (taxe, amortizarea patentelor i licen elor) i cota de
cheltuieli fixe.
Recunoaterea n bilan a activelor necorporale se realizeaz la cost, f r
amortizarea cumulat i deprecierile de valoare, iar dup recunoaterea ini ial ,
Standardele prev d c un activ necorporal trebuie s fie contabilizat la o valoare
reevaluat , respectiv la valoarea just la data reevalu rii, f r amortizarea i
deprecierile acumulate dup momentul reevalu rii.
Corec iile care se impun a fi efectuate asupra activelor sunt:
a) neluarea n considerare a nonvalorilor ce apar n bilan ul contabil (elemente de
activ ce nu pot fi valorificate independent pe piat ):
- cheltuielile de constituire, respectiv cheltuielile ocazionate de nfiin area sau
dezvoltarea ntreprinderii (taxe i alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli
privind emisiunea i vnzarea de ac iuni i obliga iuni, cheltuieli de prospectare a pie ei,
cheltuieli de publicitate);
- cheltuielile de repartizat pe mai multe exerci ii (cheltuieli nregistrate n avans).
Aceste cheltuieli sunt deja cheltuieli efectuate ntr-o perioad anterioar , ceea ce le face
s fie interpretate ca non-valori;
- cheltuielile de dezvoltare care nu sunt nominalizate n proiecte distincte nu sunt
finan ate din resurse proprii i nu au anse s se finalizeze prin inova ii;
98
b) considerarea economiilor de impozit asupra nonvalorilor, care trebuie
reintegrate progresiv n conturile de rezultat din exerci iile viitoare. Aadar, dac
existen a acestor non-valori determin diminuarea patrimoniului ntreprinderii,
economiile fiscale astfel ap rute trebuie reintegrate n contul de rezultat din exerci iul
viitor (la cheltuieli), fiind necesar luarea lor n considerare dac ntreprinderea este
beneficiara acestora.
c) includerea provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli n datorii, n cazul n care
exist o mare probabilitate de producere a riscurilor i a cheltuielilor pentru care au fost
create.
d) includerea n bilan a unor active necorporale nenregistrate de tipul brevetelor
de inven ii, secretelor comerciale nebrevetate, avantaje de contract, cheltuieli cu
recrutarea, angajarea i instruirea for ei de munc .
2. Corectarea i evaluarea imobiliz rilor corporale
Se definesc imobiliz rile corporale ca fiind: [74]
a) active care sunt de inute pentru a fi utilizate n produc ia de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate ter ilor sau pentru a fi folosite n scopuri
administrative;
b) este posibil s fie utilizate pe parcursul mai multor perioade. Tot n categoria
imobiliz rilor corporale sunt eviden iate i investi iile imobiliare care, conform
standardelor, reprezint acea proprietate imobiliar (un teren, o cl dire sau parte a unei
cl diri) de inut (de proprietar sau locatar, n baza unui contract de leasing financiar)
mai degrab n scopul nchirierii sau pentru creterea valorii capitalului sau n ambele
scopuri, dect pentru a fi utilizat n produc ia de bunuri, prestarea de servicii sau n
scopuri administrative sau pentru a fi vndut pe parcursul desf ur rii normale a
activit ii.
Se adopt urm toarea detaliere pentru imobiliz rile corporale:
- terenuri i construc ii;
- instala ii tehnice i maini;
- alte instala ii tehnice, utilaje i mobilier;
- avansuri i imobiliz ri corporale n curs de execu ie.
Un activ imobilizat este recunoscut ca atare numai dac pot fi estimate cu
suficient certitudine beneficiile economice viitoare ob inute de pe urma utiliz rii,
nchirierii sau de inerii sale. De asemenea, pentru a putea fi recunoscut o imobilizare
corporal trebuie s poat fi evaluat .
Astfel, evaluarea imobiliz rilor corporale se face la intrarea lor n ntreprindere,
intrare care se poate realiz prin mai multe modalit i: achizi ie, produc ia n regie
proprie, contracte de leasing, subven ionare, schimb cu alte active, aport la capital
social sau dona ie.
Cea mai frecvent modalitate de a de ine imobiliz ri corporale este prin achizi ie,
evaluarea i nregistrarea n contabilitate realizndu-se n acest caz la costul de
achizi ie, care are drept componente: pre ul de cump rare; taxele vamale i taxele
nerecuperabile, cheltuielile directe legate de punerea n func iune; costuri ini iale de
amenajare a amplasamentului, de livrare i manipulare, montaj, onorarii; costuri
estimate pentru demontarea i mutarea activului; reducerile comerciale; costul
ndator rii, respectiv dobnda, cnd ele sunt direct atribuibile achizi iei activului).
Cnd imobilizarea corporal este ob inut n regie proprie, evaluarea sa se
realizeaz la costul de produc ie care are drept componente: cheltuielile directe de
produc ie, inclusiv costul ndator rii; cota de cheltuieli indirecte (amortizarea,
ntre inerea sec iilor i utilajelor, conducerea i administrarea sec iilor etc.).
Contractele de leasing reprezint o modalitate din ce n ce mai solicitat n
prezent pentru ob inerea de imobiliz ri corporale. n aceast variant valoarea de
intrare a activului n contabilitatea locatarului (beneficiarului) i respectiv evaluarea
depinde de tipul de contract, adic :
- evaluarea la valoarea rezidual (valoarea net ob inut prin cedarea unui activ,
la incheierea duratei sale de utilizare, dup deducerea cheltuielilor aferente ced rii) i
99
taxele vamale aferente (dac locatorul este nerezident), n contractele de leasing
opera ional; nregistrarea intr rii activului se face la data transferului de proprietate
stipulat n contract (de regul la sfritul vie ii utile a activului);
- minimul dintre valoarea just sau valoarea actualizat a pla ilor minime de
leasing (pla i de-a lungul perioadei de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi
obligat s le efectueze), n contractele de leasing financiar; momentul recunoaterii
activului n contabilitatea locatarului se face din momentul inceperii utiliz rii lui;
Imobiliz rile corporale pot fi subven ionate, ca urmare a unor programe de
asisten guvernamental , caz n care evaluarea imobiliz rii corporale se realizeaz la
valoarea de intrare care este dat de valoarea just .
n ceea ce privete evaluarea la data bilan ului, tratamentul de baz prevede c
imobiliz rile corporale s fie prezente n bilan la cost, ajustat cu valoarea amortiz rilor
cumulate i a oric ror pierderi cumulate din depreciere. Tratamentul alternativ prevede
c , ulterior recunoaterii ini iale, o imobilizare corporal s fie prezent n bilan la
valoarea reevaluat , pe baza valorii juste la momentul reevalu rii, mai pu in
amortizarea cumulat i pierderile din depreciere.
Se prevede, pe lng cele dou tratamente, evaluarea prin metode ce in cont de
infla ie, respectiv retratarea costului istoric la infla ie, conform . Nu se retrateaz
activele care sunt reevaluate la data bilan ului sau cele care sunt evaluate la cost
curent, la data bilan ului.
a) Evaluarea terenurilor aflate n proprietatea ntreprinderii se recomand a fi
realizat de c tre evaluatori imobiliari, familiariza i cu metodele de evaluare a
terenurilor, respectiv: compara ia direct de piat , metoda aloc rii, extrac ia,
parcelarea, metoda rezidual , capitalizarea chiriei brute.
1) Compara ia direct este metoda recomandat pentru evaluarea terenurilor
libere, f r construc ii. Metoda implic analiza preturilor de vnzare i a caracteristicilor
vnz rilor de terenuri din perioada imediat momentului evalu rii, n vederea
compar rii i ajust rii acestor preturi pentru a se ajunge la o valoare de piat pentru
terenul supus evalu rii. Pentru terenurile virane, valoarea zilei depinde de: aezarea
acestuia, caracteristicile fizice (m rime, deschidere, privelite, topografie etc.), utilit ile
accesibile, cerere i oferta, facilit ile de urbanism, grevarea cu o ipotec i de restric iile
de construc ie aplicabile. Aadar, estimarea valorii lor se face pe baza preturilor utilizate
n tranzac ii recente, pentru fiecare tip de teren i zon , ob inute de la agen ii imobiliari
sau notari. n cazul vnz rii efective a terenului, din valoarea determinat vor fi sc zute
cheltuielile legate de vnzare.
2) Metoda aloc rii este recomandat de practica evalu rii pentru terenurile
construite. Principiul pe care se bazeaz metoda este determinarea ponderii valorii
terenului n valoarea total a unei propriet i (teren plus construc ie). Ponderea este
cuprins , pentru terenurile cu construc ii mai vechi, ntre 20 30% din valoarea
propriet ii.
3) Extrac ia este o metod de evaluare, derivat din metoda aloc rii, care const
n deducerea din pre ul de vnzare a unei propriet i a valorii construc iei, calculat la
costul de nlocuire net, iar valoarea astfel rezultat este valoarea terenului.
4) Metoda parcel rii ine seama de cea mai bun utilizare, din punct de vedere
construibil, a fiec rei parcele de teren rezultate n urma diviz rii unei suprafe e mai mari
de tern. Parcelele pentru diferite tipuri de construc ie sunt considerate unit i ablon n
calculele de evaluare. Aceste unit i ablon sunt stabilite de evaluatori imobiliari n
colaborare cu arhitec ii, alc tuindu-se astfel baze de date cu privire la parcel rile
efectuate n zon , n vederea vnz rii. Evaluarea fiec rei parcele se poate realiza fie
prin compara ia direct , fie prin evaluarea pre ului propriet ii pe care un antreprenor o
construiete pe parcela respectiv i pe care o vinde la cheie. n acest din urm caz,
diferen a dintre pre ul de vnzare a propriet ii imobiliare, finan at de antreprenor
(cl diri plus teren), i costurile totale de construc ie (inclusiv profitul antreprenorului)
reprezint valoarea terenului.
5) Metoda rezidual ine seama de contribu ia celor dou tipuri de capital investit,
cl diri i teren, la ob inerea i reparti ia profitului net al ntregii afaceri, rezultat n urma
100
unei investi ii efectuate pe terenul supus evalu rii. Aplicarea metodei implic
parcurgerea n mod succesiv a urm torilor pai:
- stabilirea celei mai bune utiliz ri a terenului, respectiv a acelui tip de construc ie
din exploatarea c reia rezult cel mai mare profit, profit care trebuie alocat celor dou
tipuri de investi ie;
- calcularea pe baza ratelor de capitalizare uzuale pe piat (8 10%) a valorii
cl dirii noi i prin capitalizarea profitului net atribuibil cl dirii noi;
- determinarea profitului net anual atribuibil terenului, ca diferen ntre profitul
net anual total al propriet ii i profitul net anual aferent cl dirii;
- calcularea valorii terenului prin capitalizarea profitului net anual aferent
terenului, cu rata de capitalizare uzual pe piat .
6) Metoda capitaliz rii chiriei brute este folosit pentru evaluarea terenurilor
nchiriate, permi nd capitalizarea chiriei ncasate de proprietarul terenului nchiriat unui
utilizator. Atunci cnd chiria perceput pe unitate de suprafa i rata de capitalizare
sunt cele practicate pe piat , se ob ine valoarea de piat a terenului.
Terenurile agricole se evalueaz utiliznd metoda compara iei, la fel ca n cazul
terenurilor neagricole, sau metoda capitaliz rii rentei nete. Cea de-a doua metod
reflect ceea ce David Ricardo preciza, respectiv c pre ul p mntului agricol este
renta capitalizat la dobnda zilei. Aplicarea corect a acestei metode solicit
evaluatorul la: ob inerea informa iilor despre rota ia culturilor, randamente, pre ul
produselor agricole din zon ; estimarea venitului brut poten ial ob inut de pe ternul
respectiv, att n cazul exploat rii terenului de c tre proprietar, ct i n cazul arend rii
terenului; estimarea cheltuielilor de exploatare pentru determinarea venitului net;
stabilirea ratelor de capitalizare; efectuarea calculelor necesare pentru stabilirea valorii
terenului agricol prin capitalizarea venitului.
b) Evaluarea construc iilor se realizeaz de evaluatori imobiliari care posed
cunotin e de specialitate. Practica recomand evaluarea acestora cu ajutorul
compara iei directe, folosit i pentru evaluarea terenurilor, a metodei bazat pe
capitalizarea veniturilor sau evaluarea pe baz de cost.
1. Compara ia direct se folosete n cazul evalu rii unor cl diri care au grad
ridicat de similaritate, pentru care exist o piat activ i informa ii suficiente cu privire
la preturile de vnzare, oferte, tranzac ii efectuate etc.
2. Metoda bazat pe capitalizarea veniturilor este folosit pentru evaluarea
construc iilor cump rate ca investi ii i care vor aduce un venit financiar dintr-o
nchiriere unei ter e persoane. Sunt considerate venituri care se vor capitaliza: chiria
brut poten ial , adic aferent unei nchirieri de 100 % a construc iilor, nainte de
deducerea cheltuielilor suportate de proprietar i a pla ii impozitului pe chirie; chiria
brut efectiv , calculat innd seama de gradul efectiv de nchiriere a cl dirii, nainte
de a efectua deducerile mai sus amintite; profitul net din exploatare, respectiv profitul
net anual, dup deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, f r amortizare, din chiria
brut efectiv ; cash-flow-ul nainte de plata impozitului pe profit, adic partea din
profitul brut r mas dup deducerea cheltuielile cu dobnzile aferente creditelor cu care
a fost finan at cl direa evaluat ; cash-flow-ul dup plata impozitului pe profit; valoarea
rezidual care reprezint suma global incasabil de un investitor, la terminarea duratei
de exploatare normal sau la sfritul perioadei de previziune. n func ie de forma de
venit i de modul de exprimare a ratei de actualizare sau a ratei de capitalizare,
construc iile pot fi evaluate prin: capitalizare direct , actualizarea veniturilor viitoare i
tehnici reziduale.
a. Capitalizarea direct este simpl deoarece nu presupune previzionarea anual
a venitului (profitul net din exploatare sau cash-flow-ul nainte de impozitare) generat de
o construc ie, ci doar Ideia reproductibilit ii n viitor a unui nivel anual al acestuia. n
consecin , valoarea construc iei se determin conform rela iei:
Valoarea construc iei = Venitul anual / Rata de capitalizare (k)
101
La rndul sau, rata de capitalizare este raportul dintre venitul anual i pre ul de
vnzare a cl dirii, ea avnd semnifica ia unei rate a rentabilit ii capitalului investit n
cl dire.
b. Actualizarea veniturilor const n stabilirea veniturilor actuale prin actualizarea
veniturilor anuale sperate (profitul net din exploatare sau cash-flow-ul nainte de
impozitare, cash-flow-ul dup plata impozitului pe profit) cu ajutorul unei rate de
actualizare .
c. Tehnicile reziduale sunt folosite cnd exist urm toarele informa ii disponibile
despre proprietatea imobiliar (teren plus cl dire): valoarea de piat a terenului
evaluabil n mod independent, profitul net generat de ntreaga proprietate, rata de
capitalizare aferent propriet ii imobiliare. Aceste informa ii permit calcularea:
profitului net atribuibil numai terenului, prin nmul irea ratei de capitalizare cu valoarea
de piata a terenului; profitului net aferent cl dirii, ca diferen a ntre profitul net total i
profitul net aferent terenului; valorii cl dirii, prin capitalizarea numai a profitului net
corespunz tor cl dirii.
3. Metoda bazata pe costuri este recomandat de specialiti pentru construc iile
noi sau aproape noi; n cazul construc iilor unicat, care nu se tranzac ioneaz frecvent
pe piat ; pentru cl dirile n care se desf oar o afacere care are un puternic goodwill
personal, ce nu pot fi evaluate pe baza profitului rezultat de afacerea desf urat n
cl direa de evaluat, deoarece goodwill-ul nu este transferabil odat cu cl direa; n
studiile de fezabilitate.
n toate aceste cazuri, punctul de plecare n estimarea valorii unei astfel de cl diri
l reprezint costul de reproduc ie sau costul de nlocuire a cl dirii, din care se deduce
suma care reprezint deprecierea total a cl dirii, rezultnd costul de nlocuire net.
Conform defini iei elaborate de Institutul de Evaluare din Chicago, costul de reproduc ie
brut este costul estimat pentru a construi, la preturile curente la data evalu rii, cl diri
identice, folosind aceleai materiale, standarde de construc ii, proiect, plan de
construc ie, calitate a manoperei. Costul de nlocuire, potrivit aceleiai optici, este costul
estimat pentru a construi, la preturi curente la data evalu rii, a unei cl diri cu o utilitate
identic cu cea de evaluat, ns la cu materiale moderne, la standardele curente,
plecnd de la proiecte i planuri moderne, existente la data evalu rii. Ct privete
stabilirea gradului de depreciere a unei cl diri, acesta se realizeaz n urma unei
inspec ii detaliate a construc iei de evaluat, de c tre un inginer constructor.
c) Mainile, utilajele i echipamentele sunt aduse la pre ul actual cu ajutorul
mai multor metode ce au scop determinarea valorii reziduale din momentul evalu rii.
Datorit naturii specializate a activit ii unor ntreprinderi, evaluarea mijloacelor fixe
trebuie realizat de evaluatori specializa i pe tipul respectiv de mijloace fixe.
n acest scop, evaluatorul trebuie s dispun de situa ia mijloacelor fixe aflate n
proprietatea ntreprinderii, cu datele de identificare a acestora (cod, denumire, num r
de inventar, data punerii n func iune, durata de via normat ). Evaluatorul procedeaz
apoi la clasarea mijloacelor fixe n: necesare n procesul de exploatare, redundante
(peste nevoile de exploatare) i n curs de casare. De asemenea, este necesar
verificarea faptic a mijloacelor fixe, analiza gradului de depreciere a lor i precizarea
tipului de valoare pentru evaluare, respectiv: valoarea de piat pentru mijloacele fixe
necesare n procesul de exploatare; valoarea de piat sau valoarea de lichidare pentru
mijloacele fixe n surplus fa de nevoile de exploatare; valoarea de casare pentru cele
ce trebuie casate; costul de nlocuire net pentru mijloacele fixe unicat.
n general, valoarea de piat a unui mijloc fix nou este punctul de plecare n
procedura evalu rii. Dac n momentul evalu rii nu se mai tranzac ioneaz mijloace fixe
absolut identice cu cele de evaluat, este necesar ncadrarea mijlocului fix de evaluat n
categoria celor tranzac ionate pe piat .
d) Imobiliz rile financiare reprezint plasamente pe termen lung, respectiv:
titluri de participare (drepturi sub form de ac iuni i alte titluri de valoare n capitalul
altor unit i patrimoniale, care asigur de in torului lor exercitarea controlului sau a
unor influen e n managementul acestora), titluri imobilizate ale activit ii de portofoliu
102
(titluri financiare achizi ionate n vederea realiz rii unor venituri financiare, f r a putea
realiza un control asupra emitentului), alte titluri i crean e imobilizate (crean e legate
de participa ii, mprumuturi acordate pe termen lung ter ilor, garan iile i cau iunile
depuse de unitatea patrimonial la ter i).
Evaluarea titlurilor de participare i a titlurilor imobilizate ale activit ii de
portofoliu implic luarea n calcul a mai multor criterii, pentru a putea stabili valoarea
intrinsec a unei ac iuni. Aceste criterii de evaluare sunt:
- valoarea de piat a ac iunilor, care poate fi cursul la burs sau pre ul de
tranzac ionare a unor pachete de ac iuni, pentru ntreprinderile necotate;
- calitatea activelor de inute (corporale i necorporale);
- profitul net al societ ii la care ntreprinderea evaluat de ine o parte de capital;
- previziunile referitoare la ncas rile viitoare provenite din plasament;
- restric iile n distribuirea profitului net de c tre ntreprinderile la care se de ine
participa ia;
- restric iile n ceea ce privete transferul titlurilor de plasament pentru
ntreprinderea care le de ine.
Pentru titlurile de participare minoritare n societ ile necotate sau pentru cele
pentru care cursul nu este o dimensiune suficient de semnificativ , estimarea lor
presupune, de fapt, o reevaluare a societ ii emitente. Principiul aplicabil este acela
conform c ruia n locul valorii nete contabile a titlurilor de inute trebuie determinat o
sum echivalent cu partea corespunz toare a lor din valoarea activului net al
ntreprinderii emitente. Dac informa iile nu sunt disponibile, dar veniturile de
participa ie sunt cunoscute, este posibil o estimare indirect a valorii acestora pe baza
valorii de randament.
O aten ie deosebit trebuie s se acorde participa iilor la capitalul filialelor cu
pierderi. Dac societatea mam i asum responsabilitatea n redresarea situa iei
acestora, n evaluarea participa iei trebuie reflectat pierderea pe c iva ani, ca i
efortul de refinan are a procesului de redresare. Dac societatea mam nu-si asum
efortul de redresare, valoarea participa iei este zero sau valoarea de lichidare total a
filialei.
3.Corectarea i evaluarea activelor circulante
Reevaluarea activului circulant este tratat diferit de evaluatori.[74] Unii
consider c posturile activului circulant (stocuri, crean e clien i, titluri pe termen scurt,
trezorerie) sunt elemente cu o rota ie relativ rapid . n acest fel, valoarea lor contabil
poate fi utilizat n estim ri ca atare. Sunt exceptate situa iile care se caracterizeaz
prin infla ie puternic sau erodare monetar accelerat . Al i exper i consider c
estimarea elementelor de exploatare necesit o aten ie analitic pentru fiecare element,
n ceea ce privete valoarea lor i existen lor fizic .
a) n evaluarea stocurilor (m rfuri, materii prime i materiale) este necesar s
se respecte mai multe etape, precum: inventarierea fizic (dac nu este posibil se
analizeaz datele inventarului celui mai recent); ierarhizarea stocurilor din punct de
vedere al rota iei i identificarea stocurilor cu rota ie slab sau stagnant ; identificarea
metodei de evaluare la determinarea valorii stocurilor. Pot exista anumite stocuri de
materii prime degradate total sau componente care nu se mai utilizeaz nic ieri. n
acest caz valoarea acestora este zero sau chiar negativ dac sunt necesare i cheltuieli
de nc rcare, transport, depozitare i neutralizare.
Pentru stocurile de materii prime, materiale, componente necesare activit ii de
exploatare, tipul de valoare utilizat este valoarea de piat , care reflect costul curent de
nlocuire la data evalu rii. Diferi ele metode de evaluare a stocurilor vor influen a
valoarea stocului final reflectat n bilan ca i costul produselor vndute i deci, implicit,
profitul nscris n contul de profit i pierdere. Efectele sunt deosebit de importante n
rile cu economii infla ioniste unde, chiar n intervale scurte de timp, acelai produs se
realizeaz cu eforturi n aprovizionare i n produc ie la preturi mereu altele.
Din acest punct de vedere se pot ntlni mai multe metode de evaluare a
stocurilor:
103
- metoda bazat pe media ponderat a costurilor de aprovizionare;
- metodele bazate pe ordinea de intrare n ntreprindere (FIFO primul intrat,
primul ieit i LIFO ultimul intrat, primul ieit) sau pe scara de m rime a pre ului de
aprovizionare (HIFO cel intrat cu pre ul de aprovizionare cel mai mare, primul ieit i
LOFO cel intrat cu pre ul de aprovizionare cel mai mic, primul ieit).
n economiile cu preturi n cretere sau cu infla ie puternic , aplicarea metodei
FIFO are ca efect o supraevaluare a profitului i o estimare a stocurilor din ntreprindere
aproape de valoarea actual . n aceleai condi ii, aplicarea metodei LIFO va subevalua
profiturile, dar i m rimea stocurilor din ntreprindere. n cazul sc derii preturilor
aplicarea metodei FIFO are ca efect o subevaluare a profitului i o estimare a valorii
reale a stocurilor aproape de valoarea actual , n timp ce LIFO va supraevalua profitul i
valoarea stocurilor.
Aten ie trebuie acordat stocurilor de piese de schimb, subansamble,
componente diverse a c ror valoare contabil nu a fost actualizat i care, prin valoarea
lor de piat curent , pot s reprezinte un mare avantaj pentru comparator.
Stocurile de produc ie neterminat se evalueaz plecnd de la valoarea de piat
estimat a produselor rezultate dup finalizarea procesului de produc ie, din care se
deduc cheltuielile necesare pentru aducerea n stare de comercializare a produselor n
curs de execu ie.
Stocurile de produse finite necesit efectuarea unor corec ii cauzate de factori
precum: renun area de c tre unii clien i la comenzi; returnarea unor produse din cauza
unor deficiente calitative; costul de nregistrare n contabilitate este mai mare dect
pre ul de vnzare cu amnuntul; inexisten a unei cereri pentru tipul respectiv de
produs; termenul de garan ie expirat. Specialitii n evaluare precizeaz c , la fel ca n
cazul stocurilor de materii prime i materiale, i n cazul stocurilor de produse finite este
necesar inventarierea i verificarea existen ei lor fizice. Corec iile care se vor aduce la
valorile contabile a acestor stocuri sunt: valoarea zero sau valoarea negativ pentru
produsele finite depreciate total sau cu termen de valabilitate expirat i care trebuie
distruse sau neutralizate; valoarea de piat diminuat cu cota uzual de adaos
comercial practicat pentru tipul respectiv de produse finite. Evaluarea stocurilor se
realizeaz la intrarea n ntreprindere, la data bilan ului i la ieirea din ntreprindere sau
la darea n consum. Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente
achizi iei i prelucr rii, precum i toate costurile suportate pentru a aduce stocurile n
forma i la locul unde se g sesc n momentul evalu rii.
1) Evaluarea la intrare. Cea mai frecvent modalitate de a de ine stocuri este
prin achizi ie. Prin urmare, costul de achizi ie este valoarea cu care bunul respectiv va fi
nregistrat n contabilitate si, respectiv este evaluat. Componentele costului de achizi ie
sunt urm toarele: pre ul de cump rare; taxele vamale i taxele nerecuperabile;
cheltuielile direct legate de transport, manipulare i alte costuri care pot fi atribuite
direct achizi iei de stocuri, reducerile comerciale, costul ndator rii. O alt modalitate de
a ob ine stocuri este prin produc ia proprie, situa ie n care evaluarea stocului se
realizeaz la costul de produc ie. Componentele costului de produc ie sunt: cheltuielile
directe de produc ie (consumul de materii prime i materiale, manopera direct etc.) i
cota de cheltuieli indirecte (amortizarea, ntre inerea sec iilor i utilajelor, conducerea i
administrarea sec iilor). Cheltuielile generale ale ntreprindere (cheltuieli de
administra ie) i cheltuielile de distribu ie nu se includ n costurile de produc ie.
Stocurile pot intra n ntreprindere prin subven ionare, ca urmare a unui program de
asisten guvernamental . n acest caz evaluarea se realizeaz la valoarea
corespunz toare subven iilor guvernamentale. Atunci cnd subven ia guvernamental
este reprezentat de transferul unui activ nemonetar, respectiv un stoc sau o categorie
de stocuri, evaluarea se realizeaz la valoarea de intrare, dat de valoarea just .
2) Evaluarea la ieire. n momentul n care stocurile ies din ntreprindere (prin
consum intern, vnzare sau alte variante) evaluarea lor se realizeaz prin metoda FIFO
(primul intrat primul ieit), prin metoda costului mediu ponderat i prin metoda LIFO.
Prima metod presupune c evaluarea ieirilor de stoc s se fac la costul intr rilor n
ordinea cronologic a apari iei. Respectiv, stocul final este constituit din elementele cele
104
mai recente. Aceast metod se folosete att n cazul inventarului permanent, cat i n
cazul inventarului intermitent. Metoda costului mediu ponderat, presupune evaluarea
articolelor de stoc, utiliznd media ponderat a costurilor. Aceast metod poate fi
aplicat n cazul inventarului permanent, cat i n cazul celui intermitent. Metoda LIFO
ultimul intrat primul ieit, presupune ca ultimele articole achizi ionate sau produse s
fie primele ieite din stoc, iar cele ramase n stoc la sfritul perioadei sunt primele
achizi ionate sau produse. Spre deosebire de celelalte metode, LIFO nu repartizeaz
costurile stocurilor intrate pn la acea dat , dar conecteaz veniturile cu cheltuielile
aferente. Costul articolelor existente n stoc la sfritul perioadei este mai mic dect
costul actual, ceea ce este n concordant cu principiul evalu rii bilan iere la cea mai
mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net .
Utilizarea metodei FIFO pentru evaluarea stocurilor prezint urm toarele
avantaje: urm rete micarea fizic a stocurilor; valoarea stocului este actual i uor
de calculat. Dezavantajele folosirii acestei metode constau n faptul c : profiturile pot fi
supraevaluate, n anumite perioade; compara iile pe diferite comenzi sau activitatea
sunt greu de realizat.
Metoda costului mediu ponderat prezint drept avantaje faptul c : niveleaz
profiturile; este uor de calculat i permite compara ii. Dezavantajele constau n faptul
c : deformeaz costurile n anumite momente de timp.
Evaluarea stocurilor prin metoda LIFO are avantajul utiliz rii costurilor actuale,
dezavantajul principal referindu-se la faptul c exist posibilitatea subevalu rii stocurilor
n bilan .
3) Evaluarea la data bilan ului prevede c n bilan stocurile s fie evaluate la cea
mai mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net . Valoarea net de realizare se
determina innd seama de fluctua iile de pre i de cost, precum i de scopul pentru
care stocurile sunt de inute.
b) Crean ele fac obiectul unei reevalu ri separate dac exist riscul unor clien i
incer i. n aceste situa ii se realizeaz o grupare i o ordonare a clien ilor pe baz
criteriului data pla ii, pentru a detecta riscul de neplat . De asemenea, evaluatorul
mpreun cu clientul sau apreciaz transferabilitatea total , par ial sau
netransferabilitatea crean elor viitorului proprietar. n cazul n care ntreprinderea a
constituit un provizion suficient pentru crean e incerte, se poate prelua valoarea
nregistrat n contabilitate pentru aceste crean e, diminuat cu provizionul constituit.
n literatura de specialitate se precizeaz c n leg tur cu corec iile aplicate
valorilor contabile pentru crean e nu exist reguli general acceptate, ci numai
recomand ri. Astfel, cea mai uzual practic pentru tratarea crean elor cu termen de
ncasare dep it ar fi neincluderea n evaluare sau preluarea lor de c tre cump r torul
ntreprinderii printr-un angajament scris, semnat cu vnz torul, n care se stipuleaz
procentul de plat din valoarea fiec rei crean e, care se va face numai dup ncasarea
crean ei. O alt practic este diminuarea valorii nominale a unei crean e cu un anumit
procent, n func ie de num rul de zile de ntrziere a pl ilor.
Crean ele reprezint drepturi b neti poten iale, realizabile la termene diferite. n
tranzac iile de vnzare cump rare interesul par ilor este diferit. Astfel, vnz torul vrea
s - i recupereze prin pre valoarea total a crean elor. Pentru comparator, o sum care
se va ncasa peste un anumit termen nu mai are aceeai valoare. De aceea, n faza de
diagnostic trebuie s se fac o analiz detaliat a crean elor din punct de vedere al
vechimii acestora, a posibilit ilor de ncasare, facondu-se corec iile necesare asupra
soldului conturilor respective, astfel:
- crean ele certe se iau n calcul la valoarea contabil ;
- crean ele exprimate ntr-o alt moned dect cea na ional , se actualizeaz n
func ie de evolu ia cursului de schimb;
- crean ele pentru care se apreciaz c ncasarea va avea loc peste o lun se
corecteaz n func ie de costul imobiliz rii fondurilor pe perioada amn rii ncas rii
(dobnda bancar ), determinndu-se astfel valoarea just a crean elor, care este o
valoare actualizat a pl ilor cu rata dobnzii;
105
Crean ele care se apreciaz c nu mai pot fi ncasate se scad din patrimoniu cu
valoarea contabil , fiind necesar argumentarea imposibilitatea ncas rii
c) n ceea ce privete disponibilit ile sunt de f cut corec ii mai ales dac exist
pozi ii importante n devize i n titluri. Cu pruden , valuta i titlurile vor fi evaluate la
un curs mediu al perioadei considerate.
Suma tuturor acestor posturi rectificate reprezint activul brut real.
Pentru calculul activului net real este necesar s se analizeze critic i con inutul
pasivului, n mod special, pasivul exigibil (f r capitalul propriu i provizioanele cu
caracter de rezerv ).
4. Corectarea i evaluarea datoriilor pe termen lung
n cazul ntreprinderilor mici i mijlocii, cump r torul nu poate achizi iona
afacerea f r a i se impune s preia i datoriile totale sau par iale. De aceea datoriile se
impune a fi evaluate.[74] O parte din datorii nu necesit corec ii, fapt pentru care sunt
preluate la valoarea lor contabil . Alte datorii necesit o reevaluare, cum ar fi valoarea
creditelor pentru care exist condi ii avantajoase de finan are, respectiv care pot fi
ob inute cu o rat a dobnzii inferioar celei curente pe pia a monetar .
Datoriile pe termen lung vor fi actualizate dac a aut loc o modificare important
a ratei dobnzii (valoarea corec iei se calculeaz prin actualizarea datoriei la un
coeficient egal cu diferen a ntre rata de piat a dobnzii i rata dobnzii creditului.
Pentru datoriile pe termen scurt nerambursate la scaden vor fi luate n calcul i
penalit ile corespunz toare. Se vor integra n pasivul exigibil dividendele de distribuit
ac ionarilor, de obicei ca datorii pe termen scurt.
Reevaluarea posturilor din bilan eviden iaz o plusvaloare poten ial , care nu s-
ar degaja dect n cazul vnz rii bunurilor patrimoniale. Este necesar s se in seama
de impozitul pe plusvalorile poten iale identificate n decursul acestor reevalu ri. Pot fi
avute n vedere mai multe situa ii:
- pentru bunurile amortizabile i stocuri exist un impozit latent, avnd con inutul
unui pasiv exigibil, care se poate calcula ca sum actualizat a impozitelor pe
plusvaloarea estimat ;
- pentru bunurile neamortizabile (terenul) impozitele latente nu sunt luate n
considerare, c ci vnzarea acestor bunuri ca atare este extrem de pu in probabil i
deci impozitul este zero.
Deducnd din activul brut real pasivul real exigibil se ob ine activul net real sau
corectat. Aceasta este expresia, la pre ul zilei, a ceea ce ntreprinderea are n
proprietate, deci a valorii patrimoniale a societ ii.
Dei mai precis dect metoda activului net contabil, metoda activului net
corectat are i ea multiple limite:[74]
- nu tine cont de poten ialul viitor de cretere a ntreprinderii;
- valoarea ntreprinderii rezult ca o nsumare a unor elemente la un pre actual,
considerate prin juxtapunere i nu integrate ntr-un tot func ional;
- nu ine cont de poten ialul factorului uman;
- nu tine cont de elementele nemateriale specifice ntreprinderii (experien a n
produc ie, m rci, re ele de distribu ie, calitatea clien ilor etc.).
n consecin activul net corectat se calculeaz conform rela iei :
Activ net contabil
- cheltuieli de constituire
- cheltuieli cu studiile
- diminuarea valorii fondului comercial
- diminuarea valorii stocurilor
- crean e dificil de recuperat neprevizionate
- impozit latent asupra plusvalorii activelor care dep esc
diminuarea valorii lor
+ valoarea de realizare a brevetelor
+ creterea de valoare a activelor necorporale
106
+ creterea de valoare a activelor financiare
+ creterea de valoare a stocurilor
= Activ net corectat
Exemplu : Se dau urm toarele elemente de bilan :
Activ net contabil 120.000 lei;
cheltuieli de constituire 2.000 lei;
diminuarea valorii stocurilor 4.000 lei;
crean e dificil de recuperat neprevizionate 1.500 lei;
creterea de valoare a activelor necorporale 500 lei;
creterea de valoare a activelor financiare 300 lei;
Se cere s se calculeze activul net corectat .
R: Activul net corectat este 113.300 mii lei
4.2.1.4. Activul net de lichidare (ANL)
n cadrul acestei abordri bilanul contabil, bazat ndeosebi pe valori ce exprim costuri este nlocuit
cu bilanul ce reflect toate activele, corporale i necorporale i toate datoriile, la valoarea lor de piat sau la
o valoare curent adecvat n cazul metodei activului net corectat (ANC) sau la valoarea net de realizare pe
piat n cazul metodei activului net de lichidare (ANL).
Evident, rezultatul metodei ncadrate n aceast abordare nu trebuie s fie singurul rezultat atunci
cnd evaluam ntreprinderi operationale i care vor funciona pe o perioad previzibil n viitor. Dac
ntreprinderea evaluat deine proprieti i ncaseaz venituri din aceste proprieti, pentru fiecare din aceste
active trebuie determinat valoarea lor de piat.
n cazul unei ntreprinderi n dificultate n care se estimeaz reducerea sau
oprirea activit ii acesteia se folosete activul net de lichidare care are n vedere dac
lichidarea se face progresiv, rapid sau imediat.
No iunea de ntreprindere n dificultate poate fi analizat dup dou criterii
esen iale: [51]
a) criteriul juridic: ntreprinderea face sau nu obiect al unei proceduri
judiciare? Acest criteriu va modifica simultan:
condi iile unei eventuale relu ri a activit ii;
partenerii cu care se negociaz ;
decizia de a vinde i de a alege un investitor.
b) criteriul economic: ntreprinderea este structural n dificultate sau este
vorba de un accident de trezorerie? Pentru un investitor, ideal este ca ntreprinderea s
fie n stare bun , cu poten ial bun, dar cu dificult i de trezorerie; aceast dificultate
poate fi accidental (de exemplu nencasarea unor clien i), sau structural (de exemplu
fonduri proprii insuficiente pentru a continua dezvoltarea).
n cazul unei ntreprinderi n dificultate, partenerii pot fi: investitori diveri,
ac ionari vechi, organele judiciare.
Investitorii pot fi de trei feluri:
profesioniti (acetia preiau ntreprinderea fie pentru a dezvolta un grup
mai puternic, fie pentru a realiza un profit, revnznd ntreprinderea dup
redresare);
diverse grupuri de persoane (din ntreprinderea respectiv , de regul
cadre care cump r pentru salvarea locurilor lor de munc i pentru a se
realiza profesional);
diverse ntreprinderi n leg tur sau nu cu ntre prinderea n dificultate
(concuren i, clien i, furnizori, care doresc s realizeze o integrare).
Motiva iile acestor investitori pot fi ofensive (cucerirea unui segment al pie ei,
integrare pe vertical , eliminarea unui concurent etc.), sau defensive (evitarea creterii
unui concurent, p strarea debueelor pentru produsele sale, ap rarea surselor de
aprovizionare etc.).
107
Vechii ac ionari au un cuvnt de spus, dac nu s-a nceput o procedur
judiciar ; dac da, ei nu au ce s mai fac .
Organe judiciare sunt parteneri privilegia i ndat ce s-a nceput procedura
judiciar .
Valoarea unei ntreprinderi n dificultate nu poate fi apreciat dect n
urm toarele dou cazuri:
A) ntreprinderea este neredresabil , dar dispune de un astfel de patrimoniu
nct, dup lichidare, r mne un activ net pozitiv.
B) ntreprinderea este redresabil .
A). n cazul ntreprinderilor neredresabile, dar cu activ net pozitiv: [51]
Evaluatorul poate estima c va r mne o trezorerie dis ponibil dup lichidare.
Evaluarea ntreprinderii se face n dou etape:
a) calculnd un activ net de lichidare;
b) aplicnd o decotare asupra activului net de lichidare.
Activul net de lichidare se determin pe baza activului net contabil care se
corecteaz astfel:
se adaug plusvaloarea asupra elementelor de activ corporale i
necorporale, se scade minussvaloarea elementelor de activ corporale i necorporale pe
baz de valori lichidative,
se scad costurile de lichidare (costuri de dezafectare, costuri de
func ionare pe perioada lichid rii),
se scade eventualul impozit (sau alte obliga ii fiscale) asupra plusvalorii
dac acestea exced asu pra pierderilor din lichidare.
Decotarea aplicat la activul net de lichidare este aplicat pentru a ine cont de:
indisponibilitatea fondurilor;
asumarea riscurilor i dificult ilor unei lichid ri de c tre cel care preia
ntreprinderea. Decotarea este variabil ; n practic ea s-a situat ntre 30 i
50% din activul net de lichidare.
B. n cazul ntreprinderilor redresabile : [51]
Metodologia propus este urm toarea:
- aprecierea activului net i a capacit ii beneficiare a ntreprinderii
considerat ca redresat ;
- calculul unei valori la termen pornind de la activul net i de la capacitatea
beneficiar ;
- aplicarea unei decot ri la valoarea la termen astfel ob inut . Aceast
decotare se aplic pentru a ine cont de:
- capitalurile proprii care au fost sau ar trebui injectate pentru a
realiza redresarea;
- riscul specific al insuccesului" redres rii sperate;
- actualizarea valorii la termen.
FIN
) t 1 (
VT
V
n

+

unde: VT = valoarea la termen a societ ii, calculat a plicnd metodele obinuite


de evaluare;
FIN = reconstituirea fondurilor proprii de c tre cel care a preluat ntreprinderea;
t = rata de actualizare (de baz + risc);
n = num rul de ani ntre data relu rii activit ii i cea a evalu rii la termen.
Aplicarea acestei formule la un caz simplificat, d urm toarele rezultate:
capacitatea beneficiar n 4 ani: 20.000
valoarea ntreprinderii la termen: 160.000 n n ani
reconstituirea fondurilor proprii: 40.000
108
Rata de actualizare:
de baz 5%
infla ia 3%
rata de risc 10%
rata cump r torului 18%
Valoarea actual (f r punerea de fonduri) pentru n.= 4 ani:
Valoarea actual =
4
) 18 . 1 (
160000
=82.500
Reconstituirea de fonduri (FIN): 40.000
Valoarea maxim ( V): 42.500
4.2.1.5. Alte abord ri privind dimensiunea valoric a patrimoniului
Valoarea substan ial [51]
Sunt cunoscute trei m rimi ale acestei valori: Prin valoare substan ial brut
(VSB) se n elege activul reevaluat n ipoteza continu rii activit ii, plus valoarea bunu -
rilor folosite de ntreprindere f r a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor
care dei sunt nregistrate n patrimoniul ntreprinderii nu sunt folosite din diverse cauze
(nchiriate etc.)
Valoarea substan ial brut redus ( VSB
r
) este egal cu valoarea substan ial
brut diminuat cu obliga iile nefi nanciare.
Valoarea substan ial net ( VS
n
) se identific activului net corijat, fiind egal cu
valoarea substan ial brut din care se deduc toate datoriile.
Capitalurile permanente necesare exploat rii ( CPNE) [51]
Valoarea care se identific celei substan iale brute re duse, privit ns din punct
de vedere finan are: capitalurile proprii, mprumuturi i asimilate (inclusiv obliga iile
financiare pe termen scurt), pasivul gratuit de exploatare (obliga ii nefi nanciare) fiind
destinat s acopere nevoia de fond de rulment i eventual, par ial, imobiliz rile.
Valorile patrimoniale sunt foarte utilizate pentru analize comparative i pentru
stabilirea priorit ilor n caz de fuziune absorb ie, asocieri etc.
n tranzac iile comerciale, valorile patrimoniale servesc de regul ca prim baz
de discu ii; de regul , cump r torul va avea interesul s se foloseasc de valoarea
patrimonial n timp ce vnz torul caut s se sprijine mai mult pe valori mai dinamice,
cele prin rentabilitate, care, de obicei sunt mai mari dect cele patrimoniale, ceea ce nu
este cazul la noi n etapa actual , cnd profitul nu joac nc rolul specific eco nomiei de
pia .
Valoarea patrimonial nu acoper totalitatea valorii unei ntreprinderi;
ntreprinderea nu este numai o sum de bunuri, crean e i datorii, ci mai degrab ea
trebuie considerat ca un organism viu, care pe lng bunuri, crean e i datorii dispune
de un fond de comer , elemente intangibile, elemente de pia , care formeaz goodwill-
ul ntreprinderii, adic un plus de valoare pentru ntreprindere.
Valorile patrimoniale sunt, de regul , evitate ca valori exclusive de tranzac ie
datorit unor limite:
- caracterul incomplet: elementele necorporale nu sunt luate n calcul;
- caracterul strict static: nu au n vedere strategia ntreprinderii;
- caracterul complex: uneori e dificil s ai o idee precis asupra valorii unor
bunuri din activul ntreprinderii, mai ales cele industriale specifice, deci, riscurile de
eroare sunt importante;
- caracterul neoperativ: timpul relativ mare necesar realiz rii unei evalu ri
patrimoniale viabile.
- pentru ca aceste metode s fie semnificative i valoa rea ob inut printr-o
astfel de metod s fie re inut , ar trebui ndeplinite cumulativ urm toarele patru
condi ii:
109
- posibilitatea efectu rii reevalu rii elementelor de activ pe baza unor
compara ii de pia :
- prima de risc pentru societate s fie redus ;
- un nivel satisf c tor de investi ii;
- posibilitatea m sur rii cu certitudine a goodwill-ului degajat de societate,
respectiv de determinarea cu exactitate a pragului de rentabilitate ob inut
prin investirea pe pia a financiar a echivalentului activului net reevaluat.
4.2.2. METODE DE EVALUARE PRIN RENTABILITATE
Dintre numeroasele metode de evaluare bazate pe performan ele ntreprinderii
prezent m n continuare pe cele mai des folosite; reamintim c numai pentru a evalua
prin rentabilitate o ntreprindere, sunt necesare trei elemente de calcul care, direct sau
indirect, sub o form sau alta de exprimare, intr n logica lucr rilor: [50]
- indicatorul de performan financiar care poate fi profitul net, dividendul sau
fluxul de trezorerie degajat de ntre prindere; aceti indicatori se determin de c tre
exper i,
- pornind de la cei raporta i prin situa iile financiare ale ntreprinderii
- rata de capitalizare sau de actualizare determinat de exper i; rata de
capitalizare sau de actualizare este format , de regul , dintr-o rat de baz (neutr ) la
care se adaug prima de risc. Rata neutr corespunde unor plasamente f r riscuri i
cel mai adesea m rimea ei se stabilete la nivelul dobnzii practicate la obliga iunile de
stat. Prima de risc este cu att mai mare cu ct exploatarea prezint riscuri;riscurile
interne se stabilesc n cadrul diagnosticului, iar cele externe din documentarea i
investiga iile exterioare f cute de exper i, inclusiv n leg tur cu rentabilitatea ramurii
din care face parte ntreprinderea;
- perioada de referin exprimat n num r de ani (n). La stabilirea perioadei de
referin se are n vedere ca aceasta s corespund perioadei de prognoz a
ntreprinderii, adic perioada la sfritul c reia proprietarul ar trebui s -i schimbe
atitudinea fa de afacerea sa. Schimbarea de atitudine const n provocarea unor astfel
de modific ri n via a ntreprinderii care s -i permit s -i reia ciclul vie ii; astfel de
modific ri constau n ini ierea unor c i de restructurare, cum ar fi: formarea de noi
societ i comer ciale, fuziunea, divizarea, asocierea cu p r i ale ntreprin derii, injec ii de
capital pentru nlocuirea tehnologiilor, modernizarea echipamentelor, rennoirea
produselor etc. Deci, perioada de referin se exprim de regul n ani i corespunde
limitei de prognoz stabilit de exper i pe baza constat rilor din diagnosticele sectoriale.
Din punct de vedere al cump r torului, aceast perioad coincide cu termenul de
recuperare a investi iei pe care acesta este pe cale s o fac .
Diagnosticul de evaluare este cel care-l orienteaz pe expertul evaluator spre
metodele ce trebuiesc folosite n mod concret.
Metodele de Evaluare prin rentabilitate [51] sunt destul de des utilizate n
evaluarea ntreprinderilor, avnd, n general, urm toarele elemente de calcul de baz :
profitul, rata de capitalizare sau de actualizare i perioada de referin .
Profitul luat n calcul trebuie s reprezinte n fapt, capacitatea beneficiar a
ntreprinderii (CB) i m rimea acestuia. Trebuie evitat pe ct posibil preluarea ca
atare i introducerea n calcule a profiturilor prezentate prin bilan urile ntreprinderii f r
ca evaluatorii s se asigure, n prealabil, c aceste profituri reflect cu adev rat
capacitatea ntreprinderii de a da profit. Pentru determinarea capacit ii beneficiare, pot
fi avute n vedere numai profiturile trecute, numai profiturile viitoare (previzionate) sau
att cele trecute ct i cele viitoare.
Rata de capitalizare sau de actualizare, este format , de regul , dintr-o rat de
baz (neutr ) la care se adaug prima de risc. Rata neutr corespunde unor plasamente
f r riscuri i cel mai adesea m rimea ei se stabilete la nivelul dobnzii practicate la
obliga iunile de stat. Prima de risc este cu att mai mare cu ct exploatarea prezint
riscuri; riscurile interne se stabilesc n cadrul diagnosticului, iar cele externe din
110
documentarea i investiga iile exterioare f cute de evaluatori, inclusiv n leg tur cu
rentabilitatea ramurii din care face parte ntreprinderea.
Perioada de referin , se ia de obicei n ani i corespunde limitei de prognoz
stabilit de evaluatori pe baza constat rilor din diagnosticele sectoriale. Din punct de
vedere al cump r torului aceast perioad coincide cu termenul de recuperare a
investi iei pe care acesta este pe cale s o fac .
4.2.2.1. Valoarea de rentabilitate
Cunoscut i sub denumirea de metoda capitaliz rii veni turilor,[51] const n
aplicarea la capacitatea beneficiar a ntre prinderii de evaluat (CB) ,a unui multiplicator
al capiatalului, y.
V = y - CB
Coeficientul multiplicator poate avea diferite semnifica ii.
a) Referin a cea mai des utilizat o reprezint rata neutr de plasament a
disponibilit ilor pe pia a financiar . n aceste cazuri coeficientul multiplicator y cap t
valoarea j i semnifica ia de termen de recuperare a investi iei, iar valoarea
ntreprinderii se determin pe baza formulei:
V=
i
CB
adic este direct propor ional cu capacitatea acesteia de a degaja profit,
exprimat prin profitul net i invers propor ional cu rata neutr de plasament a
disponibilit ilor pe pia a financiar .
Dac , de exemplu, ntreprinderii de evaluat i s-a deter minat o capacitate
beneficiar de 600 mii. lei, iar dobnda la obliga iunile de stat este de 15%, valoarea de
rentabilitate calculat prin metoda capitaliz rii veniturilor este de 4.000 mii lei.
V = 600 / o,15 = 4.000 mii lei
n acest caz coeficientul multiplicator y, reprezentnd inversul ratei neutre (1/0,15 )este
6,66 i exprim termenul n care investi ia ce se face de cump r tor, (4.000 mii. lei)
urmeaz s fie recuperat pe seama profiturilor nete pe care aceasta le va degaja (600
mii. lei anual).
A spune c valoarea ntreprinderii este egal cu de 6,66 ori capacitatea acesteia
de a da profit (600 mii. x 6,66) sau cu capacitatea beneficiar capitalizat la rata neutr
(600/015) nseamn s exprim m riguros acelai lucru

b) Alt referin [51] o constituie actualizarea unei serii de beneficii constante
(rata de actualizare t) pn n anul n" i atunci y" reprezint un num r de unit i a
n
i
se determin prin formula:
t
) t 1 (
1
1
a
n
n
+

valorile lui a
n
se pot lua direct din tabele.
n acest caz, formula de evaluare a ntreprinderii devine:
V = a
n
x CB
Rata de actualizare t se compune din rata de baz (neu tra) plus prima de risc.
n exemplul anterior, dac seria de beneficii ( n) se limiteaz la 10 ani, iar rata de
actualizare (t) o consider m 14%, a,-, are valoarea de 5,21, iar valoarea ntreprinderii,
prin aceast metod , va fi de 4.168 mii. lei, rotund 4.200 mii. lei.
Este de observat c n situa ia n care n tinde spre infinit,formula de evaluare
devine cea de la litera a) de mai sus:
111
V=
t
CB
Alt referin n determinarea coeficientului multipli cator const n aplicarea
coeficientului, bursier (PER) la capacitatea beneficiar al ntreprinderii, situa ie n care
y = PER, iar formula de evaluare a ntreprinderii devine:
V = PER CB
Coeficientul bursier PER este frecvent utilizat n evalu ri, metod fiind simpl i
rapid . Price Earnings Ratio ( PER) se determin ca raport ntre cursul bursier al ac iunii
i dividendul acestuia i semnific n ct timp se recupereaz investi ia f cut n
cump rarea unei ac iuni, pe seama dividendelor primite.
PER se calculeaz pe produs, pe ntreprinderi, pe ra mur , zilnic i chiar pe or i
minut i se public n jurnale i la bursele de valori.
Rata de plasament aferent PER se compar cu rata pie ei n vederea lu rii unei
decizii cu privire la investi ia n ac iunile respective. Dac , de exemplu, pentru o
ntreprindere de mobil PER este 5, aceasta nseamn fie capitalizarea Capacit ii
beneficiare (CB) la o rat de 20% (1/5), fie 5 ani de acumulare a capacit ii bene ficiare;
dac dobnda pie ei este de peste 20% este pu in probabil c cineva e dispus s
investeasc n aceast ntre prindere.
Valoarea de rentabilitate a ntreprinderii se mai determin i pornind de la fluxul
de disponibilit i ce formeaz capa citatea de autofinan are ( CAP), sau marja brut de
autofinan are ( MBA); a se vedea capitolul privind diagnosticul financiar la care se aplic
un multiplicator (K) ce poate lua valoare standard sau prin referire la alte ntreprinderi.
V = K MBA sau V = K CF
4.2.2.2. Valoarea de randament propriu-zis
Potrivit acestei metode, care se bazeaz pe randamentul investi iei f cute de
cump r tor, exprimat prin dividendele pe care ntreprinderea i le vars , valoarea
ntreprinderii este direct propor ional cu capacitatea beneficiar a sa exprimat prin
dividende [CB(D)] i invers propor ional cu randamentul ac iunilor pe pia ( r).
r
CB
V
4.2.3. METODA FLUXURILOR DE DISPONIBILIT I (CASH FLOW) ACTUALIZATE
Cash-flow reprezint un proces de transformare succesiv n decursul unei
perioade a banilor, n stocuri, n crean e i apoi din nou n lichidit i, i care reprezint
sngele vie ii oric rei companii.
Termenul cash-flow este de origine anglo-saxon care poate fi definit prin: [77]
- flux de disponibilit i care degaj un surplus de capital fa de cel investit n
afaceri;
- flux de ncas ri al unei investi ii;
- creterea fluxurilor b neti;
- excedent de trezorerie;
- flux monetar net;
- metod de actualizare a veniturilor viitoare;
- flux de disponibilit i nete (intr ri i ieiri de numerar);
- surplus monetar;
- trezorerie net ;
- flux de lichidit i;
- flux de trezorerie;
- stetoscopul analistului financiar;
- metod folosit n analiza i n strategia financiar a ntreprinderii.
112
Prin cash-flow analitii romni n eleg: [77]
- flux de disponibilit i (de trezorerie, monetar, de lichidit i) care degaj un
surplus (excedent) de capital (trezorerie) fa de cel investit ini ial n afacere;
- flux de disponibilit i (monetare) nete, calculate ca diferen ntre intr rile i
ieirile de numerar;
- metod de actualizare a veniturilor viitoare;
- metod folosit n analiza i n strategia ntreprinderii.:
Situa ia cash-flow-ului trebuie s pun n eviden existen a, micarea i
transformarea numerarului pe trei tipuri de activit i i anume:
- activit i de exploatare;
- activit i de investi ii;
- activit i de finan are.
a) Cash-flow-ul din activit ile de exploatare are un rol determinant pentru
evolu ia viitoare a firmei, ntruct aceste activit i sunt componente principale ale
veniturilor, iar acest flux este principala resurs de finan are a produc iei, a investi iilor
i de achitare a dividendelor c tre ac ionari.
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare se structureaz pe dou
segmente, de ncas ri i pl i i anume:
- ncas ri din vnzarea bunurilor i prestarea de servicii;
- ncas ri din redeven e, onorarii, comisioane i alte venituri;
- pl i c tre furnizorii de bunuri i servicii;
- pl i c tre i n numele angaja ilor;
- ncas ri i pl i ale unei societ i de asigurare pentru prime i desp gubiri,
anuit i i alte beneficii din poli e de asigurare;
- pl i sau restituiri de impozite pe profit care nu pot fi identificate pe activit ile
de investi ii i financiar ;
- ncas rile i pl ile provenite din contracte ncheiate n scopuri de plasament
sau de tranzac ionare.
b) Cash-flow-ul specific activit ilor de investi ii pune n eviden pe de-o parte
m sura n care aceste activit i s-au autofinan at, iar pe de alt parte sumele cheltuite
pentru investi ii pot genera fluxuri pozitive de numerar n viitor. ncas rile i pl ile
specifice cash-flow-ului investi ional pot fi:
- pl ile efectuate pentru achizi ionarea de active corporale i necorporale pe
termen lung, precum i cele executate n regie proprie;
- ncas rile din vnzarea de terenuri, cl diri, instala ii, echipamente i active
necorporale achizi ionate anterior pe termen lung;
- pl ile pentru achizi ia de instrumente de capital propriu i de crean ale altor
firme i interesele n asocierile n participa ie (altele dect pl ile pentru aceste
instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau acelea p strate cu scop de
plasament i de tranzac ionare);
- ncas rile din vnzarea de instrumente de capital propriu i de crean ale altor
ntreprinderi i interesele n asocierile n participa ie (altele dect ncas rile pentru acele
instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau acelea p strate n scopuri
de plasament i de tranzac ionare);
- avansurile n numerar i mprumuturile efectuate c tre alte p r i;
- ncas rile din rambursarea avansurilor i mprumuturilor efectuate c tre alte
p r i;
- pl ile n numerar pentru contractele futures, forward, contractele de op iuni i
contractele swap, n afar de cazul n care contractele sunt de inute n scop de
plasament sau de tranzac ionare sau cnd pl ile sunt clasificate drept activit i de
finan are;
- ncas rile n numerar din contracte futures, contracte forward, contracte de
op iuni sau de swap, n afara cazului n care contractele sunt de inute n scopuri de
plasament sau de tranzac ionare sau cnd ncas rile sunt clasificate drept activit i de
finan are.
113
c) Cash-flow-ul din activit ile de finan are pune n eviden evolu ia viitoare a
numerarului provenit din partea finan atorilor externi. Componentele acestui flux se
refer la:
- veniturile ob inute din emisiunea de ac iuni i alte instrumente de capital
propriu;
- pl ile efectuate c tre ac ionari pentru achizi ia sau r scump rarea ac iunilor
firmei;
- veniturile monetare din emisiunea de bonuri de tezaur, obliga iuni, credite,
ipoteci i alte mprumuturi pe termen scurt sau lung;
- ramburs rile ale unor sume importante;
- pl ile n numerar ale locatarului pentru reducerea obliga iilor legate de o
opera iune de leasing financiar.
Cash flow nseamn fluxul de trezorerie disponibil pe care-l degaj un activ sau
o societate. Exist mai multe inter pret ri care se dau con inutului acestui cuvnt i,
deci, i modului de calcul al acestui indicator financiar; n toate cazurile, ns , n
determinarea m rimii acestuia se pornete de la capacitatea beneficiar exprimat prin
profitul net la care se adaug toate celelalte disponibilit i b neti create de agentul
economic (amortismente i provizioane) i se scad nevoile de finan are a activit ii
curente (investi iile pentru men inerea poten ialului actual al agentului economic i
varia ia fondului de rulment normativ).
Exist mai multe formule de evaluare pe baza fluxurilor de disponibilit i (cash
flow). Formula cea mai des utilizat poart denumirea de Discounted cash flow" care
s-ar traduce [26]: flux de trezorerie redus att prin actualizare, ct i prin ntreruperea la
anul n de prognoz cnd se calculeaz valoa rea rezidual a activului sau a societ ii
respective. Potrivit acestei metode, formula de evaluare este:
n
r
n
) t 1 (
V
) t 1 (
Ir CF
) DCF ( V

n care:
V(DCF) = valoarea activului sau a societ ii prin formula fluxului de trezorerie
redus;
CF = cash flow;
Ir = investi ii de rennoire, de men inere;
Vr = valoarea rezidual ;
t = rata de actualizare;
n = ultimul an de prognoz
Esen a metodei const n nsumarea fluxurilor de dis ponibilit i care r mn n
fiecare an n unitate pn la anul n, cnd se apreciaz c proprietarul ar trebui s -i
reconsidere modul de abordare a afacerii sale; n acest an n se stabilete valoarea
rezidual a activului, a ntreprinderii, a societ ii.
Potrivit acestei metode, evaluarea ntreprinderii se face n func ie de
perspectivele sale de dezvoltare; este o metod prin excelen futurist . Aceast
metod utilizeaz principiul financiar potrivit c ruia valoarea unui activ este egal cu
valoarea actual a fluxurilor nete de disponibilit i (cash flow) susceptibile de a fi
degajate n viitor de c tre activul respectiv. Actualizarea fluxurilor nete se face pentru a
ine cont de riscuri i de exigen a de rentabilitate a cump r torului (investito rului).
Formula prezentat este desf urat de evaluator ca n exemplul urm tor:
anul n n+1 n+2
Venituri 5.000 5.000 5.000
Cheltuieli 4.500 4.400 4.500
Profit brut 500 600 650
Profit net 300 400 450
+ Amortizare 100 110 110
+ Provizioane i rezerve - - -
- NFR (Fond rulment normativ) 20 15 30
114
- Investi ii (rennoire) 20 20 20
CF anual 360 475 510
Valoare rezidual - - 1530 (multiplu
rezidual = 3)
Factor de actualizare (la rata de
14%)
0,8772 0,7695 0,675
CF actualizat 316 365 1.377
V ( DCF ) = 316 + 365 + 1377 = 2058
Aplicarea metodei se face n patru etape succesive:
1 Calculul fluxului de lichidit i nete istorice (minim trei ani anteriori).
Aici se folosesc toate constat rile din diagnosticul ge neral i sectorial, cu
deosebire din cel financiar (vnz ri, costuri pe natur ).
2 Proiectarea fluxului de lichidit i nete pe o perioad ct mai lung
posibil , dar compatibil cu orizontul de prog noz al ntreprinderii; aceasta presupune
s avem o bun n elegere a fluxurilor trecute pentru a putea desprinde flu xurile viitoare
ct mai fidel posibil, deci o bun viziune a volumului vnz rilor, pre urilor, structura
costurilor de exploatare i a cheltuielilor de capital.
3 Determinarea valorii reziduale ce urmeaz s fie ad ugat la cash flow-
ul din ultimul an proiectat. La sfritul perioadei proiectate, ntreprinderea posed o
anumit va loare care trebuie estimat . Sunt cunoscute dou tehnici pentru
determinarea acestei valori reziduale:
o tehnic ce privilegiaz latura contabil : valoarea rezidual este egal cu
activul net de la sfritul perioadei (amputat de cheltuielile de lichidare) sau cu un
multiplu al rezultatului net din acest ultim an (acest multiplu se calculeaz prin
comparare cu multiplii utiliza i pe pia pentru ntre prinderi comparabile);
- o tehnic ce privilegiaz latura economic zis i teh nic de actualizare prin
perpetuare: valoarea rezidual a ntreprinderii este egal cu suma fluxurilor actualizate
pe care ntreprinderea va fi capabil s le degajeze dincolo de perioad de prognoz ;
concret, acesta presupune o extrapolare a cash flow-ului, din ultimul an de proiectare.
Aceast ultim tehnic de extrapolare a cash flow-ului din ultimul an prognozat
prezint avantajul de a neutraliza impac tul investi iilor viitoare, considernd c
rentabilitatea investi iilor i varia ia nevoii fondului de rulment nu vor fi superioare
costului capitalului.
Orizontul (n cazul nostru trei ani) este n general estimat innd seama de toate
constat rile din diagnostic i mar cheaz momentul cnd, de regul , proprietarul va
provoca schimb ri semnificative n via a ntreprinderii care s -i permit men inerea,
dac nu chiar revenirea pe scara vie ii acesteia (scind ri, comas ri, reprofilare, nnoire
produse, investi ii masive etc.).
Valoarea rezidual se calculeaz cel mai frecvent prin formula Vr = Z CF,
adic prin aplicarea unui multiplicator Z la cash flow-ul actualizat din ultimul an
prognozat, care depinde de sector. De regul , n Europa occidental , Z este cuprins
ntre 3 i 6. Multiplicatorul rezidual Z se poate ob ine prin modelul GORDON, respectiv
unde, K este coeficientul de ajustare K-g; pentru risc i g creterea pe termen lung a
ratei de cretere a fluxului de numerar.
Dac , de exemplu, am utiliza un coeficient de ajustare pentru risc la nivelul ratei
de actualizare (20%), iar pentru termenul de lung durat g este zero, multiplu rezidual
va fi 5
n leg tur cu valoarea rezidual se pot observa urm toarele reguli:
- V
r
este valoarea ntreprinderii la sfritul ultimului an luat n analiz ;
- cu ct anul n este mai ndep rtat i rata actualiz rii mai mare, cu att valoarea
rezidual se micoreaz apropiindu-se de zero i este chiar zero dac dep im 15-
20 ani n prognoz ;
115
- cu ct n este mai aproape i rata actualiz rii mai redus , cu att valoarea rezidual
este mai mare;
4 Determinarea ratei de actualizare gra ie c reia este posibil de a readuce
fluxurile nete viitoare i valoarea rezidual n valori de azi.
Aceast rat reprezint expresia exigen ei de profita bilitate a investitorului
pentru investi ia sa. Ea se descompune ntr-o rat m surnd rentabilitatea pentru un
activ f r risc i o prim de risc sectorial . Rata neutr este, n mod normal, aproximat
la nivelul dobnzii pl tit de stat la mprumuturile pe pia a financiar din ara
respectiv ; aceasta, ns , n rile unde no iunea de plasament f r risc este
opera ional . Tot n aceste ri, unde plasamentul f r risc este opera ional, prima de
risc sectorial ncorporeaz dou elemente:
- prima de pia care reflect rata medie de rentabilitate pe care o primete
investitorul deasupra ratei de plasament f r risc;
- un coeficient multiplicator care reflect deprecierea titlului respectiv fa de media
pie ei.
Conceptual, rata de actualizare depinde: de infla ia care poate eroda o ncasare
viitoare; de costul banilor pe care i utilizeaz (costul capitalului); de riscurile pe care le
implic ncasarea (viitoare); de ambian a general , adic de ratele utilizate n mod
obinuit n etapa respectiv .
Rata de baz care intr n componen a ratei de capi talizare, de fructificare sau de
actualizare se mai numete i rat neutr pentru c se determin pornind de la dobnda
pie ei care are un caracter obiectiv fa de agentul economic respectiv. M rimea acestei
rate poate fi:
- la nivelul ratei dobnzii pentru obliga iunile emise de stat (considernd c statul este
cel mai solvabil i sigur c -i respect obliga ia pl ii dobnzii datorate);
- la nivelul ratei de reescont (dobnzile datorate de b n cile comerciale c tre banca
central a statului pentru resursele puse la dispozi ie de c tre stat);
- la nivelul ratei medii a dobnzilor practicate de b ncile comerciale (inclusiv CEC);
- la nivelul mediei calculate la 2 sau la toate 3 m rimi de la cele 3 pozi ii de mai sus.
- rata de actualizare poate fi calculat i pe baza costului capitalului.
Evaluarea prin metoda actualiz rii fluxurilor b neti dei pare simpl , este foarte
complex n aplicare, datorit : estim rii reale a fluxurilor previzionate; estim rii valorii
reziduale; estim rii costului mediu ponderat al capitalului sau ratei de actualizare care,
pentru societ ile necotate cum sunt ale noastre, r mne foarte dificil de m surat i
care trebuie eventual s suporte corec ii dac riscul economic sau finan ciar se modific
prin achizi ia propus .
Metoda prezint ns avantajul de a scoate n eviden principiile fundamentale
ale evalu rii ntreprinderii i de a fi considerat obiectiv pentru c nu este supus ,
concep ional, problemelor de ordin speculativ ale pie ei financiare.
n concluzie, aceast metod de evaluare prin actua lizarea fluxurilor viitoare de
lichidit i reprezint tehnica de evaluare cea mai satisf c toare din punct de vedere
conceptual, dar cea mai complex n aplicare.
4.2.4. METODE DE EVALUARE COMBINATE
Ca i metodele de evaluare prin rentabilitate, metodele combinate presupun
abordarea financiar , ntruct se ba zeaz pe fluxurile antrenate de activitatea
ntreprinderii ntr-o perioad trecut sau viitoare.
Metodele de evaluare combinate pot fi grupate n dou categorii n func ie de
tehnicile aplicate:
tehnici bazate pe ponderarea ntre o valoare patrimonial i una prin
rentabilitate;
tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe
elemente intangibile.
4.2.4.1. Metoda practicienilor
116
Denumit i metoda indirect" sau german", metoda practicienilor const n ponderarea valorii
patrimoniale i valorii prin rentabilitate
Valoarea ntreprinderii se determin [51] ca medie simpl sau ponderat a unei
valori patrimoniale (ANC) i una prin rentabilitate
i
CB
2
i
CB
ANC
V
+

cu varianta ponderat :
2 1
2 1
K K
i
CB
K ANC K
V
+
+

unde K
1
i K
2
nu pot lua de regula valori mai mari de 5
4.2.4.2. Metode bazate pe goodwill
Goodwill-ul, care provine din limba englez desemnnd bun voin , se utilizeaz
n limbajul de evaluare indicnd atitudinea favorabil a pie ei fa de ntreprindere. Cu
alte cuvinte, ntreprinderea nu dispune numai de valori concrete, cuantificabile cu
uurin a prin metode directe, ci i de elemente intangibile, care constituie sursa unei
p r i din valoarea sa global .
Goodwill-ul este m sura valorii elementelor intangibile care nu pot fi n totalitate.
Goodwill-ul poate fi definit ca supervaloarea generat de exploatarea ntreprinderii ce
exist peste valoarea patrimonial sau concret a acesteia evaluate i nregistrate n
contabilitate (deci nu intr n calculul valorilor patrimoniale ob inute pe baza bilan ului
contabil, ca de exemplu activul net contabil) cum sunt: reputa ia, superioritatea
produselor, amplasamentul, clientela, bonitatea i solvabilitatea fata de ter i, pozi ia fata
de organismele publice i administrative, competen a tehnic , comercial , managerial .
De la sensul de bun voin " pe care l are n limbaj curent, termenul de
goodwill" a ajuns s exprime n uzan ele comerciale, atitudinea favorabil a pie ei fa
de o ntreprindere; el este expresia tuturor cauzelor care justific atribuirea unei valori
globale ntreprinderii, superioare activului s u net.
n concluzie, goodwill-ul intr n componenta valorii globale a ntreprinderii al turi
de valoarea patrimonial a acesteia, care este de obicei activul net contabil. Valoarea
global a ntreprinderii este o valoare acceptat de un eventual cump r tor, care
apreciaz aptitudinea ntreprinderii de a ob ine profit ntr-un cadru de exploatare dat
(mijloace de produc ie, personal, stocuri, pie e) i se determin astfel:
V = ANC + GW

GW = V - ANC
n care: ANC - activ net contabil
Atunci cnd capitalul investit, exprimat prin activul net contabil, este prost
valorificat el va produce un profit mai mic dect el nsui. n acest caz activul net
contabil este mai mare dect profitul, ob inndu-se un badwill.
BW = ANC - V
Badwill-ul, care se mai numete goodwill negativ, poate s apar atunci cnd
ntreprinderea i folosete prost mijloacele de produc ie n ciclul de exploatare. El
reflect o insuficien a rentabilit ii ntreprinderii, care nu este generat de riscul
economic al sectorului de activitate c ruia acesta i apar ine. n cazul existen ei unui
badwill pentru o ntreprindere dat , valoarea global a acesteia va fi decotat , fiind mai
mic dect valoarea patrimonial . Uneori, sc derea valorii ntreprinderii se oprete la
valoarea sa lichidativ sau de lichidare.
Metodele de evaluare bazate pe no iunea de goodwill constau n estimarea
goodwill-ului care este apoi ad ugat valorii patrimoniale pentru a degaja valoarea
ntreprinderii. Ele au la baz formula:
117
V = ANC - BW
n cadrul acestor categorii de metode cele mai utilizate sunt urm toarele: [78]
- Metoda direct, care const n reconstituirea i m surarea cheltuielilor necesare
pentru ob inerea goodwill-ului. La ntreprinderile productive goodwill-ul este echivalent
cu fondul de comer . La ntreprinderile comerciale, fondul de comer difer de goodwill
pentru ce include i elementele materiale necesare obiectului lor de activitate. Metoda
nu este posibil de aplicat dect n ntreprinderile nou nfiin ate, cnd sunt mai uor
cuantificabile aceste cheltuieli.
- Metoda bazat pe capitalizarea unui superprofit . Pentru explicarea ei se
presupune o ntreprindere ale c rei capitaluri proprii au o valoare patrimonial ANC, a
c rei exploatare se presupune c va aduce un profit previzionat constant, P. Metoda
presupune c nu exist superprofit dect din momentul n care rentabilitatea degajat
de ntreprindere (care mbrac forma profitului previzionat) este mai mare dect cea
care s-ar ob ine plasnd pe piat un capital echivalent cu ANC. Prin urmare,
rentabilitatea ateptat de la activul net contabil se ob ine nmul ind activul net contabil
cu rata rentabilit ii observat la ntreprinderile aceluiai sector i cu caracteristici
asem n toare care se noteaz cu i. Superprofitul sau supervaloarea se ob ine dac
profitul previzionat P este mai mare dect rentabilitatea capitalurilor proprii (i ANC).
S
p
= P i ANC
Pentru a se ajunge la goodwill trebuie sa se determine suma acestor supervalori
capitalizate aplicnd factorul de capitalizare.
r
ANC i P
GW

Valoarea ntreprinderii se ob ine astfel:


r
ANC i P
ANC V

+
- Metoda rentei goodwill-ului (metoda exper ilor contabili). Este mai credibil ca
superprofitul s fie produs n cursul unei perioade limitate de timp mp r it n n
perioade sau ani. Goodwill-ul rezult din actualizarea unei rente pe un orizont de
prognoz finit de n ani, care corespunde diferen ei dintre rezultatul observat P i
remunerarea normal i a capitalului investit n ntreprindere. Astfel, GW se determin
prin actualizarea unei serii viitoare de anuit i conform rela iei:

n
1 t
t
) r 1 (
ANC i P
GW
- Metode de ob inere a goodwill -ului prin multiplicarea unor rezultate cu un
coeficient determinat de evaluator pe baza analizei i diagnosticului, care lua valori ntre
1,5 i 5. Aceste metode se aplic n cazul ntreprinderilor mici i mijlocii.
rezultat k ANC V +
Rezultatul poate fi profitul net contabil, cash-flow-ul, cifra de afaceri (n cazul
ntreprinderilor comerciale cu am nuntul, cu ocazia vnz rii lor).
- Metoda remuner rii valorii substan iale brute (VSB):
VSB
=(
Total
activ
-
Fondco
mercial
)
+
Bunuri pe care le
folosete
ntreprinderea, dar
nu este proprietar

Bunuri pe care nu le
folosete
ntreprinderea dei
este proprietar
VSB care este o alt valoare patrimonial , va nlocui ANC n formulele de
determinare a goodwill-ului:
r
VSB i P
GW

Valoarea ntreprinderii se ob ine astfel:


118
r
VSB i P
ANC V

+
- Metoda remuner rii capitalurilor permanente necesare exploat rii (CPNE):
CPNE = Imobiliz rile de exploatare + NFR de exploatare
Goodwill-ul se determin astfel:
r
CPNE i P
GW

Valoarea ntreprinderii se ob ine astfel:


r
CPNE i P
ANC V

+
4.2.4.3. Metoda remuner rii valorii substan iale brute (VSB)
Valoarea substanial se definete ca totalul valoric al activelor existente la dispoziia
ntreprinderii, indiferent de modul lor de finanare, care asigur continuitatea activitii
Valoarea substanial [79] este o valoare funcional care pleac de la referinele de bilan, dar ine
seama de implicaiile determinate de funcia de exploatare a ntreprinderii, pe baza activelor de
exploatare.Poate fi estimat la valoare brut (VSB), la valoare redus (VSR) i la valoare net (VSN)
VALOAREA SUBSTAN IAL BRUT (VSB) =
Activ net contabil corectat ( ANCC + Datorii )
+ Active ob inute prin nchiriere sau leasing
- Active mprumutate/nchiriate/cedate ter ilor
- Costuri pentru repara ii i cheltuieli de punere n func iune
VALOAREA SUBSTAN IAL REDUS (VSR) =
Valoarea substan ial brut
- Datorii nepurt toare de dobnzi
- Avantaje care dep esc condi iile normale de exploatare
VALOAREA SUBSTAN IAL NET (VSN) =
Valoarea substan ial brut
- Datorii totale
Valoarea substan ial brut ( VSB) reprezint totalitatea mijloacelor corporale ale
ntreprinderii, angajate i organizate pentru a realiza obiectul s u de activitate f r a
ine cont de modul de finan are a acestora. Valoarea substan ial brut aa cum s-a mai
spus de altfel, este egal cu totalitatea activului plus totalitatea bunurilor pe care
ntreprinderea le folosete f r a fi proprietar (nchiriate, mprumutate, leasing etc.)
minus toate elementele corporale nenecesare exploat rii, minus valoarea fondului
comercial.
Cu ct valoarea substan ial brut este mai mare cu att remunera ia sa va fi mai
puternic , micornd profitul i dimi nund valoarea goodwill-ul.
Exemplu: [51] Pe baza constat rilor din cadrul diagnosticului de evaluare au
rezultat urm toarele: Bilan ul la 31/XII/anul n se prezint astfel:
ACTIV PASIV
Imobiliz ri corporale 1.600 Capital 2.000
Fond de comer 250 Obliga ii financiare 500
Stocuri 300
Obliga ii
nefinanciare
200
Crean e 500 Diferen e de
reevaluare
550
Disponibilit i 600
3.250 3.250
Rata de remunerare a VSB = 15%
119
Profit previzional net = 500/an
Rata de actualizare =12%
Se dorete evaluarea ntreprinderii calculnd o rent a goodwill-ului redus la 5
ani.
Evaluarea se face n dou etape:
- evaluarea elementelor corporale
- evaluarea elementelor necorporale
Valoarea elementelor corporale n m sura n care activul a fost reevaluat la justa
sa valoare se ob ine:
Activul corporal 3.000
Datorii 700
Valoarea elementelor corporale 2.300
VSB = 3.000
Remunera ia VSB = 3.000 x 15% = 450 = pragul de rentabilitate al
ntreprinderii.
Se stabileste urm torul tablou :
Stabilim urm torul tablou:
1 2 3 4 5
Profit previzional net 500 500 500 500 500
Remunerarea VSB (15%) 450 450 450 450 450
Superprofit sau renta
goodwill-ului
50 50 50 50 50
Superprofitul de 50 fiind limitat la 5 ani, goodwill-ul va fi egal cu suma actualizat
a superprofitului din aceeai perioad:
( ) ( ) ( ) ( )
5 4 3 2
12 , 1
50
12 , 1
50
12 , 1
50
12 , 1
50
12 , 1
50
GW + + + +
Superbeneficiul anual fiind acelai (50), formula se simplific :
24 , 180
12 , 0
) 12 , 1 ( 1
50 GW
5


Valoarea ntreprinderii este deci:
Valori corporale 2.300
Valori necorporale (goodwill sau fond comercial) 180,24
_________
Valoarea ntreprinderii 2.480,24
3.2.4.4. Metoda capitalurile permanente necesare exploat rii (CPNE)
Mijloacele utilizate de c tre o ntreprin dere sunt constituite din activele
imobilizate plus necesarul de fond de rulment (NFR), denumite capitaluri permanente
necesare exploat rii ( CPNE).
Capitalurile permanente ale ntreprinderii (capitaluri proprii plus mprumuturi pe
termen lung) trebuie s fie superioare sau egale activului fix corporal net i fondului de
rulment normativ (NFR). Altfel spus, capitalurile permanente trebuie s finan eze
activul fix net i necesarul de fond de rulment (NFR) pentru ca ntreprinderea s se afle
n echilibru financiar.
Aceste capitaluri fac obiectul unei remunera ii; aceast remunera ie se va
compara cu beneficiul previzional pentru a pune n eviden superbeneficiul care va
permite calculul goodwill-ului.
Potrivit acestei metode,[51] valoarea global a unei ntreprinderi este egal cu
capitalurile necesare pentru a crea o ntreprindere avnd aceleai caracteristici ca
ntreprinderea de evaluat.
120
Se consider c mijloacele utilizate de c tre o ntre prindere sunt constituite din
activele imobilizate plus nevoia de fond de rulment denumite capitaluri permanente
necesare exploat rii ( CPNE).
CPNE = valori imobilizate (nete) + NFR
Capitalurile permanente din pasivul bilan ier al ntreprin derii (capitaluri proprii
plus mprumuturi pe termen lung) trebuie s fie superioare sau egale activului fix
corporal net i fondului de rulment normativ (NFR).
Altfel spus, capitalurile permanente trebuie s finan eze activul fix net i fondul
de rulment normativ (NFR) pentru ca ntreprinderea s se afle n echilibru financiar.
Aceste capitaluri fac obiectul unei remunera ii care con stituie, ntr-un anumit fel,
tot un prag de rentabilitate al ntreprinderii altfel determinat; aceast remunera ie se va
compara cu profitul previzional pentru a pune n eviden superprofitul care va permite
calculul goodwill-ului.
Exemplu:
Pe baza constat rilor din cadrul diagnosticului, cu deose bire cel financiar-contabil
se ob in urm toarele elemente de calcul:
Bilan ul la 31/XII/anul n se prezint astfel:
Planul de finan are se prezint astfel:
1 2 3 4 5
Investi ii 200 200 200
NFR 100 100
Ramburs ri mprumut 100 200 200
Mijloace necesare 300 300 400 100 200
CPNE vor fi remunerate la rata de 15%
Renta goodwill-ului va fi actualizat la rata de 12%
REZOLVARE
Evaluarea elementelor corporale:
Activ corporal (net) 3.000
Datorii 700
Valoarea elementelor corporale 2.300
Evaluarea elementelor necorporale
Calculul CPNE:
Imobiliz ri corp. nete 1.600
NFR 600
CPNE = 2.200
n func ie de elementele cifrate din planul de finan are masa CPNE va evolua n 5
ani astfel:
0 1 2 3 4 5
Mijloace necesare 300 300 400 100 200
CPNE (n -1) 2.200 2.500 2.900 3.000 3.200
CPNE 2.200 2.500 2.800 3.300 3.100 3.400
CPNE x 15% (remunera ie) 375 420 495 465 510
Profit previzional net 500 500 500 500 500
Superprofit +125 +80 +5 +35 -10
Superprofit actualizat la12% 111____64 3 22 - 5

GW= 195
121
Valoarea ntreprinderii devine:
Valori corporale 2.300
Valori necorporale 195
Valoarea ntreprinderii 2.495
4.2.4.5. Valoarea standard ajustat
Este folosit pentru active m runte; este cunoscut i sub denumirea de metoda
pailor succesivi.
De exemplu, dac avem de evaluat un mic magazin situat la periferia oraului
Bucureti, proced m astfel: [51]
Pasul 1: exist informa ii asupra evalu rii unei afaceri similare n Romnia?
Dup investiga ii i document ri efectuate, r spunsul este: nu.
Pasul 2: exist informa ii asupra nchirierii unor asemenea magazine n
Bucureti?
Dup documentare, r spunsul este negativ.
Pasul 3: sunt cazuri obinuite de nchiriere a altor tipuri de magazine sau a unor
propriet i n zone comerciale din Bucureti?
Din documentare a rezultat c cea mai bun estimare este de 10.000 lei/mp/lunar
pentru un magazin situat n centrul oraului Bucureti; chiria anual este, deci, de
120.000 lei.
Pasul 4: determinarea unit ii de valoare pentru ma gazin, utiliznd regula de
perpetuare potrivit c reia valoarea actual este egal cu valoarea ob inut prin
aplicarea ratei dobnzii.
Valoarea standard/mp este dat de valoarea actual la tariful de nchiriere de
120.000 lei/an, cu dobnd 20%, adic 0,6 mil. lei/mp.
Factorii de corec ie:
Pasul 5: aplicarea factorului de corec ie n func ie de zon : magazinul este n
zona 2 i este deci aplicat factorul 0,8.
Pasul 6: factorul de corec ie pentru energie: pentru acces peste medie la sursele
de energie, factorul de corec ie va fi 1,2, iar pentru acces sub medie 0,8; consider m c
magazinul nostru are factor 1,2.
Pasul 7: factori restrictivi (patent, marc etc.). F r res tric ii factor 1, cu restric ii
0,8. Nu avem restric ii la magazinul nostru.
Pasul 8: factor de corec ie referitor la salaria i: pentru un num r de angaja i
peste medie se aplic factorul 0,7.
Pasul 9: factorul de mediu: f r probleme, factorul poate fi (de exemplu) 1, iar cu
probleme, 0,8; n cazul nostru factorul este 1.
Pasul 10: factorul referitor la cheltuielile de investi ii: n trei ani va trebui reparat
acoperiul, deci vor fi necesare cheltuieli; se aplic factorul 0,7.
Pasul 11: calculul valorii standard ajustate: fiecare corela ie se aplic la valoarea
standard:
V = V
s
V
s
xKi V
s
xK2 ... V
s
xKn
n exemplul nostru, valoarea standard ajustat este de 0,24 mii. lei/mp, respectiv
0,6 + (0,12 0,12 0,18 0,18).
122
CAPITOLUL V
ORGANIZAREA ACTIVITATII DE EVALUARE I
DEONTOLOGIA PROFESIONALA A EVALUATORULUI
5.1. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE EVALUARE
5.1.1. ETAPELE PROCESUL DE EVALUARE
Procesul de evaluare cuprinde trei etape distincte:[82]
- etapa de ofertare;
- etapa de contractare;
- etapa de evaluare.
Acestea au drept scop:
- identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunit ilor i amenin rilor;
- aprecierea fezabilit ii transferului de proprietate;
- stabilirea unui interval de valori de referin pentru procesul de negociere al
firmei.
a) Etapa de ofertare
n aceast etap evaluatorul prezint oferta sa sub forma unui document firmei
care dorete evaluarea. Pentru elaborarea ofertei trebuie luate n considerare
urm toarele aspecte:
- oferta trebuie s fie astfel conceput , elaborat n aa fel nct s atrag
clientul;
- exprimarea ofertei s fie simpl i clar ;
- s reias din con inutul ei informa iile necesare pentru activitatea de evaluare;
- s prezinte costul activit ii de evaluare;
- s cuprind informa ii referitoare la eventualii colaboratori de care sunt nevoie
n procesul de evaluare;
- s prezinte condi iile de realizare a lucr rii pentru ambele p r i.
b) Etapa de contractare
Dac ambele p r i (evaluatorul i clientul) cad de acord asupra tuturor aspectelor
prezentate n oferta de evaluare, se va trece la etapa de contractare.
Contractarea lucr rii de evaluare trebuie s respecte standardele europene de
evaluare precum i condi iile prezentate n ofert .
Elementele esen iale ale unui contract de evaluare sunt:
- denumirea p r ilor contractante;
- scopul evalu rii;
- termenul de evaluare;
- drepturile i obliga iile evaluatorului;
- drepturile i obliga iile clientului;
- costul lucr rii de evaluare;
- modul de aplicare i calculare a unor eventuale penalit i;
- clauza de modificare sau reziliere a contractului;
- semn turi autorizate.
c) Etapa de evaluare
n cadrul procesului de evaluare, etapa cea mai important o constituie etapa de
evaluare.
Aceasta este constituit din trei faze care se deruleaz succesiv: faza ini ial de
preg tire a activit ii de evaluare, faza de evaluare propriu zis i faza rezultatelor i
concluziilor.
123
Faza de preg tire a activit ii de evaluare urm rete:
- planificarea activit ii de evaluare ( fazele necesare lucr rii de evaluare i
durata acestora, stabilirea personalului care se va ocupa de evaluare etc. );
- culegerea informa iilor cu privire la situa ia economic na ional i a domeniului
n care i desf oar activitatea firma evaluat , precum i a informa iilor despre firma
n cauz ;
- subcontractarea unor lucr ri cu colaboratorii.
n aceast etap are loc primul contact cu personalul firmei care va furniza
informa iile necesare procesului de evaluare.
Echipa de consultan trebuie s - i formeze o vedere de ansamblu asupra firmei
i asupra problemelor cu care se confrunt : afaceri desf urate, furnizori i clien i, re ele
de distribu ie, tehnologii utilizate, situa ia economico-financiar , organizarea i
conducerea firmei. Vor fi contacta i cenzorii i auditorii interni i externi, se vor consulta
rapoartele ncheiate, se vor cere informa ii de la Camera de Comer i Industrie,
Registrul Comer ului etc., pentru culegerea de informa ii referitoare la firma evaluat .
n faza evalu rii propriu zise se realizeaz un diagnostic, i evaluarea cu ajutorul
metodelor patrimoniale, metodelor de rentabilitate sau a metodelor combinate.
Pe parcursul fazei rezultatelor i concluziilor se ntocmete raportul de evaluare
pe baza informa iilor ob inute n a doua faz i se prezint acest raport clientului.
5.1.2. RAPORTUL DE EVALUARE
I.Caracteristicile unui raport de evaluare
Raportul de evaluare (Valuation Report) reprezint un document care
nregistreaz instruc iunile pentru o anumit misiune de evaluare, baza de evaluare i
scopul evalu rii ca i rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. De
asemenea, un raport de evaluare poate s explice procesele analitice care au fost
parcurse n cursul evalu rii i s prezinte informa iile semnificative care au fost folosite
n analiz . Rapoartele de evaluare pot fi verbale sau scrise.
Raportul de evaluare se caracterizeaz prin: [80]
- con ine toat expertiza, munca, eforturile, cunotin ele i experien a unui expert
evaluator imobiliar;.
- este instrumentul prin care evaluatorul imobiliar comunic clientului, sau altei
persoane desemnate de acesta, rezultatele i concluziile evalu rii imobiliare;
- trebuie s con in obligatoriu anumite capitole care sunt descrise n Standardele
Interna ionale de Evaluare, pe care Asocia ia Na ional a Evaluatorilor din Romnia
(ANEVAR) le-a adoptat i n conformitate cu care exper ii evaluatori i desf oar
activitatea.
Modul de ordonare al acestora n cadrul raportului sunt l sate la liber alegere a
evaluatorului, din acest punct de vedere standardul fiind destul de flexibil
- trebuie s se bazeze pe o investiga ie cuprinz toare, s aib o organizare logic ,
o argumenta ie solid i o exprimare clar ;
- este un document care, prin modul de prezentare i terminologia sa, trebuie s
exprime o opinie clar , neechivoc i suficient de detaliat pentru a garanta c
informeaz corect despre toate aspectele-cheie i c nu poate da natere la nen elegeri
asupra situa iei reale i asupra valorii estimate a propriet i evaluate.
Tipul, con inutul i dimensiunea unui raport de evaluare variaz n func ie de
destinatar, de cerin ele legale, de tipul de proprietate, de natura i complexitatea
misiunii de evaluare.
- trebuie s explice metodologia de evaluare, procesele analitice care au fost
parcurse n cursul evalu rii i s prezinte informa iile semnificative care au fost folosite
n analiz ;
- poate fi verbal sau scris;
Raportul de evaluare scris reprezint rezultatul unei evalu ri, comunicat clientului
n scris, inclusiv sub form electronic .
124
Raportul de evaluare scris este un document narativ detaliat, care s con in
toate materialele pertinente examinate i analizele realizate pentru a ajunge la
concluzia privind valoarea sau poate fi un document narativ sintetizat cum ar fi
actualizarea periodic a valorii, format tip utilizat de c tre guvern sau de alte agen ii.
Raportul de evaluare verbal reprezint rezultatul unei evalu ri, comunicat verbal
unui client sau prezentat n justi ie ca m rturie de expert sau depozi ie. Un raport de
evaluare comunicat verbal unui client trebuie s fie sus inut de un dosar de lucru i
urmat de un rezumat scris al evalu rii. trebuie s fie obiectiv i evaluatorul trebuie s
se asigure c nu exist conflicte de interese, nu este influen at de presiuni din partea
clientului sau a unei ter e persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al
evalu rii.
Forma raportului de evaluare va avea n vedere informa iile specifice primite
de evaluator de la client i scopurile utiliz rii evalu rii de c tre acesta.
Scopul pentru care se alc tuiete un raport de evaluare este extrem de
important pentru con inutul i forma acestuia, precum i pentru logica exprim rii unei
anumite concluzii de c tre evaluator.
Evaluatorul are obliga ia de a realiza un raport de evaluare transparent i
coerent, pentru a evita inducerea n eroare sau confuzia beneficiarului. n analiza
rezultatelor care se ob in se tine cont de urm toarele principii: valoarea este subiectiv ;
valoarea este o predic ie; evaluarea este compara ie, orientare pe piat .
Criteriile pe baza c rora se ajunge la estimarea valorii finale fundamentate i
semnificative sunt: adecvarea, precizia, cantitatea de informa ii. Opinia evaluatorului
este percep ia acestuia referitor la cel mai probabil pre ntr-o tranzac ie obiectiv ..
II. Etapele ntocmirii unui raport de evaluare
1) Identificarea obiectului de evaluat
Identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate:
- din ce p r i este alc tuit proprietatea;
- identificarea proprietarului i a actelor ce dovedesc proprietatea;
- identificarea sarcinilor;
- scopul evalu rii i ce tip de valoare trebuie determinat ;
- valoare de piat ;
- valoare de costuri;
- valoare de randament;
- inspec ia fizic a propriet ii de evaluat: identificarea i analiza
amplasamentului i construc iilor, aprecierea st rii tehnice.
Solicitarea de documente de la proprietar/client (titlul de proprietate asupra
imobilului-actul de vnzare-cump rare, dona ie succesiune, etc.; cadastru; extras de
carte funiciar , certificat de urbanism, autoriza ie de construire)
Fotografierea propriet ii, discu ii cu proprietarii/clien ii.
- Semnarea unui contract de prest ri servicii de evaluare i ncasarea unui avans
de 50% din valoarea lucr rii de evaluat.
2. ntocmirea raportului de evaluare prin centralizarea datelor culese
a) colectarea i analiza datelor/informa iilor relevante : n func ie de natura
propriet ii de evaluat. Aceste informa ii trebuie s con in elemente pentru aplicarea
metodelor de evaluare, respectiv:- informa ii despre costuri de nlocuire si/sau repara ii
informa ii despre tranzac ii realizate cu propriet i comparabile sau despre oferte de
tranzac ionare- informa ii despre veniturile generabile de propriet ile comparabile. Se
analizeaz toate informa iile culese i se interpreteaz rezultatele din punct de vedere
al evalu rii.
b) se stabilesc limitele i ipotezele care vor sta la baza elabor rii raportului ; se
deduc i estimeaz condi iile limitative specifice obiectivului de care trebuie s se in
seam la derularea tranzac iei.
c) se stabilesc ce metode de evaluare sunt adecvate pentru determinarea valorii
propriet ii imobiliare de evaluat.
d) elaborarea propriuzis a raportului de evaluare
125
3. Predarea raportului de evaluare
Raportul de evaluare se pred n condi iile stabilitate n contractul de evaluare.
III.Structura raportului de evaluare
Raportul de evaluare este produsul final al activit ii desf urate de echipa de
evaluare. Pentru a putea fi utilizat n conformitate cu scopul pentru care s-a realizat
evaluarea ntreprinderii, el trebuie s con in n mod obligatoriu anumite elemente.
Structura raportului de evaluare este dat de urm toarele elemente:[83]
- titlul raportului, respectiv: Raport de evaluare a ntreprinderii;
- prezentarea succint a ntreprinderii evaluate, respectiv: denumire, adres , act
de nfiin are, num r de nregistrare la Registrul comer ului, cod fiscal, obiectul de
activitate etc.;
- scopul evalu rii (privatizare, vnzare, nscriere la burs etc.) i beneficiarul
lucr rii;
- prezentarea evaluatorului, cu men ionarea datelor de identificare a societ ii de
consultan desemnat pentru a realiza evaluarea, prezentarea pe scurt a experien ei
acesteia, echipa de evaluatori etc.;
- diagnosticul pentru evaluare, inclusiv concluziile finale ale diagnosticului
- evaluarea ntreprinderii, respectiv precizarea urm toarelor aspecte: procedura
de evaluare, n conformitate cu standardele existente n domeniu, i motivarea alegerii
metodelor utilizate; aplicarea metodelor de evaluare se prezint detaliat procedura de
evaluare, ipotezele i argumentele care au condus la utilizarea metodelor respective;
sinteza rezultatelor, n care evaluatorul i exprim opinia asupra valorii ntreprinderii
sau asupra limitelor n cadrul c rora se ncadreaz zona negocierilor; recomand ri sau
preciz ri finale pentru beneficiarul evalu rii;
- autentific ri, respectiv precizarea locului i a datei ntocmirii raportului de
evaluare, semn turile echipei de evaluare n care se men ioneaz n clar numele i
prenumele persoanelor din echipa.
n cazul n care raportul are dimensiune semnificativ este necesar prezentarea
unei sinteze a raportului n scopul punerii n eviden a concluziilor cheie i a
rezultatelor evalu rii.
5.2. DEONTOLOGIA PROFESIONALA A EVALUATORULUI
5.2.1. DEFINI II
n aplicarea Standardelor Interna ionale de Evaluare este esen ial ca evalu rile,
realizate n conformitate cu acestea, s fie efectuate de evaluatori profesioniti, oneti i
competen i, f r prejudec i i interese proprii, ale c ror rapoarte sunt clare, nu induc n
eroare i care prezint toate aspectele esen iale pentru n elegerea adecvat a
evalu rii. Evaluatorii vor promova i vor men ine n permanen ncrederea publicului n
profesiunea de evaluator.
Evalu rile, efectuate n conformitate cu aceste Standarde, devin acceptabile,
pentru utilizatorii finali, numai cnd sunt elaborate de un membru instruit n cadrul unui
organism na ional profesional i recunoscut, care pune n aplicare standarde obligatorii
de calificare, competen , experien , etic i comunicare n evaluare. n acele ri, n
care nu exist nc o infrastructur pentru o exercitare instruit i controlat a
profesiunii de evaluator, principala responsabilitate este ca utilizatorii s fie satisf cu i,
iar evaluatorii s -i ndeplineasc sarcina n mod competent.[57]
Defini ia de baz i cerin ele minime pentru un evaluator, responsabil pentru
elaborarea i supervizarea evalu rilor, pentru care poart responsabilitatea includerii
acestora n documentele financiare, este c acesta s fie o persoan cu o bun
reputa ie, care poate demonstra c :
126
- a ob inut o diplom universitar sau postuniversitar adecvat , la un institut de
nv mnt superior recunoscut, are cel pu in doi ani de experien dup absolvire i
poate demonstra c i-a men inut i sporit cunotin ele sale profesionale printr-un
program relevant de preg tire continua;
- ndeplinete toate cerin ele legale, regulamentare, etice i contractuale legate
de lucrare.
- cunoate, n elege i poate pune n aplicare n mod corect acele metode i
tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evalu ri credibile;
- este membru al unui organism na ional profesional de evaluare recunoscut;
urmeaz un program de instruire profesional ;
- urmeaz un program de preg tire/instruire profesional continu ; i
- respect toate cerin ele acestui Cod Deontologic. [57]
Defini ia evaluatorului de active, potrivit concep iei europene, este dup cum
urmeaz : Un evaluator de active este o persoan cu bun reputa ie care a ob inut o
calificare adecvat , are o experien adecvat i este competent n evaluarea activelor
corporale din locul i categoria respectiv . Dac ntr-unul din statele membre nu exist
calific ri academice adecvate, evaluatorul de active trebuie:
- s fie membru al unui organism profesional recunoscut care se ocup de
probleme ale evalu rii de active;
- s fie desemnat de c tre instan ele sau autoritatea cu statut echivalent;
- sau s aib minim un certificat recunoscut de absolvire al unui liceu i o
perioad suficient de cel pu in trei ani de experien practic n evaluarea de terenuri i
cl diri din acea localitate.
-evaluatorul trebuie s fie independent n desf urarea lucr rii sale, adic
autorit ile publice nu vor avea dreptul de a emite ordine cu privire la rezultatul
evalu rii" i ca Birourile de evaluare ale statului, func ionarii publici sau angaja ii sunt
privi i ca independen i atta timp ct este exclus o influen a lor ".
n anumite state, func ionarii publici nu vor fi considera i n mod normal ca fiind
capabili de a combina cerin ele func iei publice pe care o de in ca angaja i ai statului cu
un rol de verificare, o atribu ie care se reg sete ca cerin pentru obiectivitate i
independen a. Astfel, ei nu trebuie s aib acreditarea necesar ca s accepte
instruc iuni pentru o meserie care necesit independen .
Evaluatorul poate fi intern, extern sau independent.[57]
Un evaluator intern este un evaluator angajat fie n cadrul ntreprinderii care
de ine activele, fie n cadrul firmei de contabilitate responsabil cu elaborarea
rapoartelor i/sau nregistr rilor financiare ale ntreprinderii. Un evaluator intern este apt
s respecte toate exigen ele privind independen a i obiectivitatea profesional ,
solicitate n conformitate cu acest Cod Deontologic, ns n anumite tipuri de
angajamente, este posibil s nu ndeplineasc ntotdeauna rolul de evaluator
independent, din cauza unor reglement ri de reprezentare public .
Un evaluator extern este un evaluator care, mpreun cu oricare asociat, nu are
leg turi importante cu clientul, cu un agent care ac ioneaz n numele clientului sau cu
proprietatea supus evalu rii.
Evaluatorul independent este un evaluator extern care, n plus, nu a avut n
ultimele 24 de luni i nu are nici n prezent o rela ie pecuniar cu clientul, cu excep ia
pl ii evalu rii i a declarat n scris orice implicare trecut sau prezent cu proprietatea
evaluat sau cu p r ile interesate sau legate de proprietate pentru ultimele 24 de luni
5.2.2. ETICA
Evaluatorii vor men ine n permanen un standard nalt de onestitate i
integritate i i vor desf ura activit ile astfel nct s nu prejudicieze clien ii, publicul,
profesia sau organismul na ional profesional de evaluare din care fac parte.[57]
Integritate
127
Un evaluator nu trebuie s ac ioneze n mod nel tor sau fraudulos.
Un evaluator nu trebuie s redacteze i s comunice n mod contient un raport
care con ine opinii i analize false, inexacte sau p rtinitoare.
Un evaluator nu trebuie s contribuie sau s participe la un serviciu de evaluare
pe care al i evaluatori l consider ca nejustificat.
Un evaluator trebuie s ac ioneze legal i s respecte legile i reglement rile rii
n care i desf oar activitatea sau n care ndeplinete o anumit misiune.
Un evaluator nu trebuie s prezinte denaturat/neadev rat calific rile sale
profesionale sau s sugereze o astfel de prezentare.
Un evaluator nu va folosi n mod contient preten ii sau reclame false, eronate
sau exagerate, cu inten ia de a-i asigura lucr ri de evaluare.
Un evaluator va avea grij ca orice salariat sau colaborator subordonat, care ia
parte la misiune, s respecte Codul Deontologic.
Conflicte de interese
Un evaluator nu trebuie s ac ioneze pentru dou sau mai multe p r i n aceeai
problem , cu excep ia unui consim mnt n scris al acelor p r i.
Un evaluator trebuie s ia toate m surile necesare pentru a nu se ivi conflicte
ntre interesele clien ilor s i i cele ale altor clien i, ale evaluatorului, ale firmei sale,
rudelor, prietenilor sau asocia ilor. Posibilele conflicte vor fi eviden iate n scris, nainte
de acceptarea instruc iunilor clientului. Orice astfel de conflicte, pe care evaluatorul le
descoper ulterior, trebuie s fie imediat comunicate. n cazul n care aceste conflicte
sunt percepute de evaluator, dup finalizarea evalu rii, comunicarea acestora trebuie
f cut ntr-o perioad de timp rezonabil .
Confiden ialitate
ntotdeauna, un evaluator trebuie s trateze problemele clientului cu discre ia i
confiden ialitatea corespunz toare.
Un evaluator nu trebuie s divulge informa iile sensibile, ob inute de la un client
sau rezultatele unei lucr ri elaborate pentru un client, altor persoane dect celor
autorizate de client, cu excep ia cazului n care se solicit acest lucru n mod legal, cum
ar fi situa iile n care un evaluator trebuie s respecte anumite proceduri cvasi-judiciare,
n cadrul organismului na ional profesional de evaluare recunoscut, al c rui membru
este respectivul evaluator.
Impar ialitate
Un evaluator trebuie s efectueze o misiune cu strict independen ,
obiectivitate i impar ialitate i f r a considera interesele personale.
Un evaluator nu trebuie s accepte o misiune care presupune raportarea unor
opinii i concluzii predeterminate.
Onorariile aferente unei misiuni nu trebuie s depind de rezultatul predeterminat
al oric rei evalu ri sau al oric rui sfat independent, obiectiv inclus n raportul de
evaluare.
Dac onorariul evaluatorului este sau nu condi ionat de orice aspect al raportului,
acest lucru trebuie precizat.
Un evaluator nu trebuie s se bazeze pe informa iile esen iale, furnizate de un
client sau de orice alt parte, f r o verificare adecvat a acestor informa ii sau f r o
confirmare a veridicit ii informa iilor din partea unei surse independente, cu excep ia
cazului n care natura i importan a gradului de ncredere n informa iile primite sunt
specificate ca o condi ie limitativ .
Un evaluator nu va accepta o misiune de evaluare care implic raportarea unor
condi ii ipotetice pe care i le-a asumat, dar care nu pot fi realizate ntr-o perioad de
timp rezonabil .
Condi iile ipotetice, care exprim o posibilitate rezonabil , pot fi raportate cu
condi ia s fie nso ite de o discu ie cu privire la ansele de realizare a ipotezei precum
128
i la determinarea valorii care reflect adev rata situa ie, de ex., o situa ie n care un
client vrea s tie care va fi valoarea terenului care ar putea fi decontaminat.
Un evaluator nu va folosi sau nu se va baza pe concluzii f r suport, bazate pe o
prejudecat de orice fel sau nu va raporta concluzii care reflect opinia c aceast
prejudecat este necesar pentru men inerea sau maximizarea valorii.
La verificarea raportului altui evaluator, un evaluator va ra iona n mod impar ial
i i va justifica motivele pentru care este de acord sau n dezacord cu concluziile
raportului.
5.2.3. COMPETEN
Un evaluator trebuie s posede cunotin ele, competen a i experien a necesare
pentru a ndeplini n mod eficient misiunea sa, n conexiune cu un standard profesional
acceptabil. Numai acei evaluatori capabili s respecte defini ia evaluatorului, vor
desf ura activit i n conformitate cu Standardele n vigoare..[57]
Acceptarea instruc iunilor
nainte de a accepta o misiune sau de a ncheia un contract de efectuare a
oric rei misiuni, un evaluator trebuie s identifice n mod corespunz tor problema care
trebuie abordat i s fie sigur c posed experien a i cunotin ele necesare sau, n
cazul unei misiuni n str in tate, c este capabil s se asocieze cu un profesionist care
are experien sau cunoate caracteristicile pie ei, limba i legisla ia pentru a-i
ndeplini misiunea n mod competent.
Asisten din exterior
Atunci cnd se apeleaz la asisten din exterior, n vederea complet rii
competen elor unui evaluator, acesta va trebui s stabileasc dac persoanele care
ofer asisten posed abilit ile i respect principiile deontologice necesare.
Cnd se solicit asisten din exterior este necesar ob inerea acordului
clientului, iar identitatea persoanelor care ofer asisten i importan a rolului lor vor fi
eviden iate n raportul evaluatorului.
Eficien i contiinciozitate
Evaluatorul va ac iona prompt i eficient pentru ndeplinirea instruc iunilor
clientului i va informa clientul asupra stadiilor evalu rii.
nainte de raportarea evalu rii, instruc iunile scrise vor fi primite de la client
i/sau vor fi confirmate n scris de evaluator, con innd detalii suficiente pentru a evita
orice interpretare eronat .
Un evaluator va face verific ri i investiga ii laborioase pentru a se asigura c
datele analizei con inute n evaluare sunt corecte i credibile.
Un evaluator va preg ti un dosar de lucru pentru fiecare misiune care, la
finalizare, va con ine cte o copie a originalului, pe hrtie sau n form electronic
(salvate corespunz tor) a tuturor rapoartelor scrise, a coresponden ei i a notific rilor
plus nsemn rile din dosar, care nt resc opiniile evaluatorului prin verific ri, comparare
obiectiv , deduc ie i calcul.
Dosarul de lucru al fiec rei misiuni de evaluare trebuie sa fie p strat pentru o
perioad de cel pu in cinci ani de la finalizarea misiunii.
5.2.4. PREZENTAREA INFORMA IILOR
Este esen ial ca evaluatorii s elaboreze i s comunice analizele, opiniile i
concluziile lor c tre utilizatorii serviciilor prestate de ei, prin rapoarte clare care vor
dezv lui orice informa ii ce ar putea afecta obiectivitatea.
Raportul de evaluare va trebui s fac o descriere clar i precis a sferei misiunii
ntreprinse, a scopului i a destina iei acesteia, prezentnd orice ipoteze, scenarii
129
ipotetice sau condi ii limitative care afecteaz n mod direct evalu rile i, acolo unde
este cazul, s arate efectul lor asupra valorii.
Raportul de evaluare trebuie s furnizeze informa ii suficiente pentru descrierea
activit ii desf urate, pentru concluziile ob inute i contextul n care s-au format.
Un evaluator trebuie s prezinte orice rela ie personal sau a firmei, direct sau
indirect , cu proprietatea sau compania care este subiectul oric rei misiuni i care ar
putea duce la un posibil conflict de interese.
Atunci cnd un evaluator ac ioneaz n ipostaza de evaluator intern, rela ia sa cu
entitatea care controleaz activul va trebui dezv luit n raportul de evaluare.
Atunci cnd un evaluator ac ioneaz n ipostaza de evaluator extern, ns a lucrat
i n alte contracte pentru client, aceast rela ie trebuie s fie dezv luit n cazul n care
o ter parte, care se bazeaz pe evaluare, consider c obiectivitatea evaluatorului
este compromis .
Trebuie s fie dezv luite orice limit ri privind calitatea serviciului pe care un
evaluator l poate oferi, fie c aceste limit ri se datoreaz unor constrngeri externe
impuse, fie n special evaluatorului sau misiunii. n cazul n care apeleaz la asisten
din exterior, evaluatorul trebuie s prezinte identitatea persoanelor care ofer asisten ,
gradul de ncredere i natura acestei asisten e.
Un evaluator trebuie s stabileasc o restric ie de nepublicare a unei evalu ri sau
a concluziilor acesteia, f r acordul sau prealabil, astfel nct evaluatorul s p streze un
control asupra formei i contextului n care evalu rile sale sunt dezv luite public.
Un evaluator va prezenta orice devieri de la Standardele Interna ionale de
Evaluare.
Standardele sunt concepute pentru situa ii generale i nu pot acoperi orice
situa ie particular . Vor exista situa ii n care devierea de la Standarde este inevitabil .
Cnd apar astfel de situa ii, devierea nu va constitui o nc lcare a acestor Standarde, cu
condi ia ca aceast deviere s fie rezonabil , s respecte principiile eticii i limitele de
competen , iar n raportul de evaluare s fie inclus o motivare ra ional a acestei
devieri.
5.2.5. RAPORTAREA VALORILOR
Misiunile de evaluare se pot referi la una sau mai multe propriet i. Stilul
raportului de evaluare trebuie s fie adaptat, n func ie de natura misiunii i de nevoile
clientului, respectndu-se i anumite cerin e minime cu privire la con inut.
Con inutul minim al oric rui raport sau certificat,trebuie s cuprind urm toarele
elemente:[57]
- identitatea evaluatorului i data raportului;
- identitatea clientului;
- instruc iunile, data efectiv a valorii estimate, scopul i utilizarea evalu rii;
- baza evalu rii, incluznd tipul i defini ia valorii;
- identitatea, situa ia juridic i loca ia (loca iile) propriet ii (propriet ilor)care
vor fi evaluate;
- data i amploarea inspec iilor;
- sfera i amploarea activit ii n misiunea de evaluare;
- orice ipoteze i condi ii limitative i orice ipoteze speciale, neobinuite sau
extraordinare;
- o declara ie de conformitate prin care se arat c evaluarea a fost f cut prin
respectarea standardelor i altor cerin e de prezentare;
- calificarea profesional i semn tura evaluatorului; i
- o certificare specific din partea evaluatorului, ntr-o form standard, aa cum
se solicit n unele ri.
- ntr-o misiune de audit, nivelul de detaliere a datelor solicitate pentru fiecare
dintre propriet ile din portofoliu, poate fi mai pu in extins.
5.2.6. RESPONSABILIT I
130
n ceea ce privete responsabilitatea evaluatorului, aceasta poate fi: profesional ,
civil sau penal .[57]
Responsabilitatea profesional se refer la modul n care evaluatorul
cunoate i aplic procedurile, metodele i tehnicile specifice, precum i normele de
comportament etic.
Responsabilitatea civil rezult din obliga iile men ionate n contractul civil
ncheiat ntre client i evaluator, acesta din urm obligndu-se s presteze un serviciu
de calitate.
Responsabilitatea penal apare atunci cnd evaluatorul a nc lcat legea
penal n leg tur cu activitatea sa.
131
BIBLIOGRAFIE
1.Achim M.,V., Analiza economico-financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009
2.Andreica, M , Stoica M Metode cantitative in management, Editura Economic ,
Bucureti, 1998
3.Anghel I., Evaluarea ntreprinderi, Editura Economic , Bucuresti, 2011
4.Avram V., Managementul procesului de creare a valorii n contextul guvern rii
ntreprinderii, Editura Economic , Bucureti, 2003
5.Bcanu, B, Tehnici de analiz n managementul strategic, Editura Polirom, Iai, 2007
6.B ileteanu G , Diagnostic, risc si eficien a n afaceri , Editura Mirton, Timioara, 1998
7.B rbulescu, C., Diagnosticarea ntreprinderilor n dificultate economic . Strategii i
politici de redresare i dinamizare a activit ii , Editura Economic , Bucureti, 2002
8.B rbulescu, C , Sistemul strategic al ntreprinderii, Editura Economic , Bucure ti,
1999;
9.Bologa, A., Analiza economico- financiar a ntreprinderii , Editura Cibernetica MC,
Bucureti, 2010
10.Brilman, J., Marie, C., Manuel dvaluation des entreprises, Les Editions
dOrganisation, 1993
11.Buglea, A., Analiza situa iei financiare a ntreprinderi , Editura Mirton, Timioara,
2004
12.Cabariu, L., Analiza i evaluarea societ ilor comerciale , Editura Expert, Bucureti,
2002
13.Ciobanu, A., Analiza performan ei ntreprinderii, Bucureti,Editura A.S.E, 2006
14.Clment, T., Le guide complet de lanalyse technique: Pour la gestion de vos
portefeuilles boursire, Edition Maxima, Paris, 2008
15.Cristea, H., Hete-G.I., Hete-G. R., Managementul financiar-contabil al
organiza iilor , Editura Mirton Timioara, 2004
16.Deaconu, A., Evaluarea afacerilor, Editura Intelcredo, Deva, 2002
17.Deaconu, A., Diagnosticul si evaluarea ntreprinderilor, Edi ia a II-a , Editura
Economic , Intelcredo, Deva 2000
18.Doros, I., Popei V., Dic ionar pentru utilizatorii de calculatoare personale , Editura
Dacia ,Cluj-Napoca, 2010
19.Doval, E., Initiere in evaluarea intreprinderilor, Editura Fundatiei Romania de Maine,
Bucure ti, 2008
20.Dragot , V., Dumitrescu, D., Evaluarea ntreprinderii, Lucr ri aplicative si studii
de caz, Editura Economic , Bucureti, 2000
21.Dragot , V, , Cioban, A., Obreja, L. , Management financiar (vol 1 i 2), Editura
Economic , Bucureti, 2003
22.Dumitrescu, D., Dragot , V., Ciobanu, A., Evaluarea ntreprinderilor, Editura
Economic , Bucureti, 2002
23.Dumitrescu, D., Evaluarea ntreprinderii, Editura Economic , Bucure ti,1999
24.Du escu, A., Ghid pentru n elegerea i aplicarea standardelor interna ionale de
contabilitate, Editura CECCAR, Bucureti, 2001
25.Guatri, L., The Valuation of Firms, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts,
1994
26.Georgics, N., Analiza bilan ului contabil , Editura Economic , Bucureti,1999.
27.Gheorghiu, A., Analiza activit ii economice a ntreprinderi , Editura Didactic i
Pedagogic , Bucureti, 1982.
28.Ioni , I, B nacu C., Stoica M., Evaluarea organiza iilor Editura Economic ,
Bucureti, 2004
29.If nescu, A., .a. Evaluarea ntreprinderii, EdituraTribuna Economic , Bucureti,
1998
30.If nescu, A., St noiu, A., Serban, C. , Evaluarea ntreprinderii, Editura
Universitar Bucureti, 2003
132
31.If nescu , A., Robu, V., Anghel, I., Evaluarea ntreprinderii, Editura Tribuna
Economic , Bucure ti, 2001
32.If nescu , A., Evaluarea ntreprinderii, Editura Universitar , Bucure ti, 2005
33.Niculescu M., Diagnostic economic, vol. 1, Editura Economic , Bucuresti, 2003
34.Jaba, O., Analiza strategic a ntreprinderii , Editura Sedcom Libris, Iai, 1999.
35.Micl u, I.M., Managementul resurselor umane, Editura Gutenberg, Arad, 2010
36.Nicolescu, O., Verboncu, I., Management, Editura Economic , Bucuresti, 1999.
37.Niculescu, M., Diagnostic global strategic, Editura Economic , Bucuresti, 1997
38.P un, M., Analiza sistemelor economice, Editura ALL, 1997
39.Pavaloaia, W., D., Pavaloaia, D., Diagnosticul si evaluarea ntreprinderi, Editura
Tehnopress, Bucureti, 2006
40.Pereiro, L., Valuing Companies n Emerging Markets, John Wiley & Sons, 2002
41.Petcu, M., Analiza economico - financiar n ntreprinderii. Probleme, abord ri,
metode, aplica ii , Editura Economic , Bucure ti 2009
42.Petrior, I., Management strategic, Editura Brumar, Timioara, 2007.
43.Pierre, F., Besanon, E., Valorisation dentreprise et thorie financire, dition
DOrganisation, Paris, 2004
44.Stan, C., Managementul resurselor umane, Editura Mirton, Timioara, 2002
45.Stan, S., Evaluarea ntreprinderilor necotate, Editura Tribuna Economic , Bucuresti,
2000
46.Stan, S.V., Evaluarea ntreprinderilor. Metode i uzan e , EdituraTeora, Bucureti,
1996
47.Stancu, I., Finan e , Edi ia a III-a, Editura Economic , Bucureti, 2003
48.Thibaut, J.P., Le diagnostic dentreprise Guide pratique, SEDIPOR, Paris, 1989
49.Trenca, I., Fundamente ale managementului financiar, Editura Casa C r ii de
tiin , Cluj-Napoca, 2005.
50.Toma, M., Ini iere n evaluarea ntreprinderilor, Editura CECCAR, Bucureti, 2009
51.Toma, M., Chivulescu, M., Ghid pentru diagnostic i evaluarea ntreprinderilor,
Editura CECCAR, Bucureti, 1994
52.Toma, M., Ghid pentru n elegerea i aplicarea Standardelor Interna ionale de
Contabilitate - Imobiliz ri Corporale , Editura CECCAR, Bucureti, 2003
53.Tournier, J.C., Tournier, J. B., valuation dentreprise, dition dOrganisation,
Paris, 2002
54.Vasilescu, I., (coord. vol.), Eficien a economic i performan a managerial a
organiza iei , Editura Economic , Bucureti, 2003
55.Verboncu, I., Toma, M., Diagnosticarea firmei: teorie i aplica ii , Editura Tehnic ,
Bucureti, 2001
56.Vintil , G., Diagnosticul financiar i evaluarea ntreprinderilor, Editura Didactic i
Pedagogic , Bucure ti, 1998
57. ***** - Standardele Interna ionale de Evaluare Edi ia a opta , 2007
58.http://facultate.regielive.ro/proiecte/economie/evaluarea_intreprinderii-76382.html
59.http://evaluator-anevar.ro/2008/06/14/evaluare-principalele-tipuri-de-valoare/
60.http://www.eval.ro/evaluari/
61.http://www.scribd.com/doc/38738627/Evaluarea-Intreprinderii
62.http://www.referatele.com/referate/noi/economie/diagnosticul-
intrepr161720151414.php
63.http://www.scribd.com/doc/22251103/Analiza-Diagnostic-in-Afaceri-Comerciale
64.http://facultate.regielive.ro/cursuri/management/diagostic_si_evaluare-61719.html
65.www.referate.ro/referate/Activitatea_de_evaluare_a_intreprinderii 2009. 11 - 27.html
66.http://www.scribd.com/doc/16654395/Diagnosticul-Juridic
67.http://www.scribd.com/doc/19760657/Curs-Evaluarea-Intreprinderii-aptitudini-2009
68.http://teoraeco.blogspot.com/2010/04/evaluareastudiu-de-caz.html
69.http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/25.pdf
70.http://www.scribd.com/doc/28578327/8/Diagnosticul-resurselor-umane-si-
managementului
133
71.http://www.scribd.com/doc/12295701/diagosticul-financiar-contabil-in-evaluarea-
firmei
72.http://www.wall-street.ro/articol/Management/26613/Managementul-conflictului-o-
noua-provocare.htm
73.http://www.expertevaluare.ro/index.php?page=MTM=
74.Facultate.Regielive.Ro/Cursur/Ieconomie_Energetica/Metode_
Patrimoniale_De_Evaluare_A Intreprinderilor_5503.Html
75.facultate.regielive.ro/referate/economice/evaluarea_performantelor_inttreprinderii_p
e_baza_activelor-22493
76.http://www.contabilii.ro/index.php?
option=com_content&view=article&id=1182:care-sunt-cele-patru-etape-pasi-in-
evaluarea-intreprinderii-prin-metoda-fluxurilor-de-disponibilitati-
actualizate&catid=115:examenceccar2010&Itemid=147
77.http://www.uvvg.ro/studia/economice/plugins/p2_news/printarticle.php?
p2_articleid=71
78.http://www.scritube.com/economie/Metode-mixte-de-evaluare921051922.php
79.http://www.dictionar-economic.ro/component/option,com_glossary/id,2996/lang,ro/
80.http://www.eval.ro/evaluare/raportul-de-evaluare/
81.http://www.evaluator-anevar-cluj.ro/intocmirea-raportului-de-evaluare-centralizarea-
datelor.php
82.http://www.lichidarijudiciare.com/legislatie/notiuni_economice/Evaluare_final.pdf
83.http://www.referatele.com/referate/noi/economie/cadrul-general-al-ac19189885.php
134
ANEXA I
TESTE GRIL
1. Valoarea:
a) este intrinsec bunului;
b) este creat in mintea participan ilor pe pia ;
c) este rezultata dintr-o tranzac ie.
d) este rezultat din costuri.
2. n evaluarea ntreprinderii, valoarea capitalului investit reprezint :
a) valoarea de pia a capitalului propriu;
b) valoarea de pia a capitalului propriu, capitalului; preferen ial i celui mprumutat;
c) valoarea contabil a capitalului propriu;
d) valoarea just .
3. Cantitatea de moned cerut sau oferit pentru achizi ionarea unei unit i
de satisf c tori sau produc tori. Indiferent de utilitatea unui bun, pre ul
s u exist numai in m sura in care se realizeaz un schimb, adic
produc torul si cump r torul sunt diferi i este:
a) pre ul ;
b) valoarea;
c) costul;
d) pre ul si valoarea.
4. Costul istoric (ini ial) reprezint :
a) costul de nlocuire al unei propriet i asemntoare;
b) costul ini ial al productorului;
c) costul ini ial al unui activ n momentul n care este pus prima dat n func iune;
d) costul unui activ n momentul n care este scos din func iune.
5. Suma pe care un anume cump r tor este de acord s o pl teasc i un
anume:
vnz tor o accept ntr-o tranzac ie se numete:
a) cost;
b) pre ;
c) valoare;
d) valoare de ntrebuin are.
6. Creditele contractate:
a) se reevalueaz la data ramburs rii;
b) se evalueaz la data lichid rii;
c) se negociaz separat cu banca creditoare;
d) nu se reevalueaz .
7. n procesul de evaluare, evaluatorul estimeaz :
a) costul;
b) valoarea;
c) toate cele de mai sus;
d) utilitatea.
8. Valoarea unei propriet i este data de:
a) utilitate si raritate;
b) dorin i putere real de cump rare;
c) toate cele de mai sus simultan;
135
d) utilitate.
9. Costul este un concept care se refera la:
a) produc ie, deci este diferit de schimb;
b) schimbul unei m rfi, unui produs sau unui serviciu;
c) pre ul cel mai probabil convenit intre vnz tori si cump ratori;
d) o tranzac ie ipotetica intre vnz tor si cump rator.
10. Valoarea este un concept care se refera la:
a) produc ie, deci este diferit de schimb;
b) pre ul cel mai probabil convenit intre vnz tori si cump ratori;
c) schimbul unei m rfi, unui produs sau unui serviciu;
d) abordarea prin compara ia vnz rilor, abordarea pe baza de active, abordarea prin
cost.
11. Valoarea de piata:
a) presupune ntotdeauna c evaluatorul s aib n vedere o tranzac ie ipotetic ;
b) presupune ntotdeauna ca evaluatorul sa aib in vedere costul de nlocuire a
propriet ii;
c) presupune ntotdeauna c evaluatorul s aib in vedere profitul net generat de
proprietate;
d) presupune ntotdeauna c evaluatorul s aib in vedere profitul si costul de nlocuire
a propriet ii.
12. Valoarea este:
a) un concept juridic ce vizeaz dreptul de proprietate;
b) un concept economic obiectiv ce vizeaz cel mai probabil cost al unei replici al
propriet ii;
c) un concept economic subiectiv ce vizeaz cel mai probabil pre care ar putea sa
apar pe piata intr-un anumit context;
d) un concept juridic ce vizeaz dreptul de folosin a.
13. Proprietatea intelectuala este:
a) o clasa speciala a activelor necorporale care de regula sunt protejate prin lege
pentru a nu fi folosite de persoane/entit i neautorizate;
b) o clasa speciala a activelor necorporale ce include marca ntreprinderii si goodwill;
c) o clasa speciala a activelor necorporale ce include avantajele de contract, drepturile
si rela iile ntreprinderii;
d) o clasa speciala a activelor corporale ce include avantajele de contract, drepturile si
rela iile ntreprinderii.
14. Fondul comercial (goodwill - ul) reprezinta:
a) acel activ necorporal care apare ca rezultat al numelui comercial, reputa iei,
clientelei, localiz rii, produselor si altor factori similari care produc beneficii
economice;
b) acel activ necorporal care apare ca rezultat al vnz rii ntreprinderii cu un pre mai
mare dect activul net contabil;
c) acel activ necorporal determinat ca diferen a intre activele curente (circulante) si
datoriile curente;
d) acel activ necorporal care apare ca rezultat al vnz rii ntreprinderii cu un pre mai
mic dect activul net contabil.
15. Capitalul intelectual reprezinta:
a) cunotin ele care pot fi transformate in profit;
b) profitul capitalizat din utilizarea brevetelor;
c) o parte a capitalului uman al ntreprinderii care nu mai are nici o valoare la lichidare;
136
d) o parte a capitalului uman al ntreprinderii.
16. Proprietatea intelectuala reprezinta:
a) o parte din proprietatea corporala sau necorporala a ntreprinderii;
b) drepturile legale ce rezulta din activitatea intelectuala, in domeniul industrial,
tiin ific, literar sau artistic;
c) o parte a capitalului intelectual creat in domeniul industrial, tiin ific, literar sau
artistic;
d) o parte a capitalului uman al ntreprinderii.
17. Pre ul de licita ie este:
a) pre ul care reprezinta prima propunere acceptata in cadrul unei licita ii publice;
b) pre ul care reprezinta ultima propunere acceptata in cadrul unei licita ii publice;
c) o indica ie asupra valorii de piata;
d) o indica ie asupra valorii speciale.
18. Proprietatea imobiliara este definita:
a) terenul si toate bunurile aflate la un moment dat pe teren;
b) terenul si acele elemente create de om si care sunt ataate terenului;
c) cl dirile si construc iile speciale aflate pe un teren;
d) bunurile corporale si necorporale care nu sunt incluse in proprietatea imobiliare.
19. Pre ul este:
a) termen utilizat pentru o suma ceruta, oferita sau pl tita pentru un bun sau serviciu;
b) termen utilizat pentru o suma gndita ca normala a fi pl tita pentru o anumita
proprietate;
c) termen economic referitor la optica pietei asupra beneficiilor celui care de ine
bunurile sau primete serviciile;
d) un fapt istoric, indiferent daca a fost f cut public sau daca a fost confiden ial.
20. Costul este
a) suma necesara pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul de ctre produc tor;
b) suma ceruta, oferita sau pl tita pentru un bun sau serviciu;
c) suma costurilor materiale si cu salariile necesara pentru a crea sau produce bunul
sau serviciul de cate produc tor;
d) termen utilizat pentru o suma ceruta, oferita sau pl tita pentru un bun sau serviciu.
21. Valoarea este
a) un fapt istoric referitor la suma ceruta, oferita sau pl tita pentru un bun sau
serviciu;
b) un concept referitor suma necesara pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul
de cate produc tor;
c) un concept economic referitor la pre ul cel mai probabil;
d) suma necesara pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul de ctre produc tor.
22. Valoarea de piata este
a) cel mai pu in obinuit tip de valoare asociat cu evaluarea propriet ilor;
b) cel mai obinuit tip de valoare asociat cu evaluarea propriet ilor;
c) tipul de valoare cel mai bine cunoscut de ctre evaluatorii profesioniti;
d) mai degrab o reprezentare a st rii fizice a propriet ii imobiliare dect a utilit ii
sale.
23. Valoarea unei propriet i este data de:
a) utilitate;
b) raritate atractivitate;
137
c) dorin a si putere reala de cump rare;
d) toate cele de mai sus simultan.
24. Indica i r spunsul eronat dintre principalele utiliz ri ale evaluarii de mai
jos:
a) vnzarea-cump rarea de ntreprinderi sau firme;
b) vnzarea de active;
c) evaluarea aportului in numerar la nfiin area unei ntreprinderi;
d) fuziunea de ntreprinderi.
25. Evaluarea in scopul valorific rii bunurilor ce compun patrimoniul are una
din urm toarele utiliz ri :
a) nfiin area unei societ i comerciale;
b) majorarea capitalului social;
c) asocierea in participa iune;
d) lichidare, faliment.
26. Evaluarea este:
a) un proces multidisciplinar de determinare a pre ului unui obiect;
b) arta care consta in aplicarea experien ei si a judeca ii faptelor pentru a ajunge la o
evaluare rezonabila;
c) o tiin a care utilizeaz un complex de tehnici multidisciplinare si specifice;
d) o mbinare intre tiin a, experien a si arta.
27. Evaluarea consta din :
a) arta de a aplica experien a si judecata faptelor pentru a ajunge la o valoare
rezonabila a unui bun mobil, un instrument financiar, o proprietate imobiliara, o
ntreprindere sau o afacere;
b) un complex de abord ri, de tehnici, procedee si metode, prin care un bun mobil, un
instrument financiar, o proprietate imobiliara, o ntreprindere sau o afacere sunt
apreciate la valoarea de piata, fiind asigurata comparabilitatea acestora, ndeosebi
in tranzac ii comerciale;
c) o tiin a care utilizeaz un complex de tehnici multidisciplinare si specifice pentru a
calcula valoarea rezonabila a unui bun mobil, un instrument financiar, o proprietate
imobiliara, o ntreprindere sau o afacere;
d) o combina ie intre tiin a si arta de a determina valoarea rezonabila a unui bun
mobil, un instrument financiar, o proprietate imobiliara, o ntreprindere sau o
afacere.
28. Costul fata de valoare a unui mobil poate fi:
a) egal;
b) mai mic;
c) mai mare;
d) oricare din cazuri.
29. Costul este:
a) pre ul pl tit pentru bunuri si servicii;
b) suma necesara pentru a crea sau produce un bun sau un serviciu;
c) expresia utilit ii unui bun sau serviciu;
d) r spunsul de la a si b de mai sus.
30. Valoarea de piata reprezint :
a) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, intre un cump r tor decis
si un vnz tor hot rt, intr-o tranzac ie cu pre determinat obiectiv, dup o
activitate de marketing corespunz toare, in care p r ile implicate au ac ionat in
cunotin a de cauza, prudent si f r constrngere;
138
b) utilitatea unui bun, determinata de propriet ile fizice si chimice intrinseci ale
acestuia, pe baza c reia poate satisface o anumita nevoie sociala, materiala sau
spirituala;
c) Valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ;
d) totalitatea costurilor care ar fi necesare pentru dobndirea unui bun..
31. Valoarea de piata vs. valoarea patrimoniala a unei ntreprinderi este:
a) ntotdeauna egala;
b) niciodat nu este egala;
c) este ntotdeauna mai mare;
d) poate sa fie si egala.
32. Valoare de ntrebuin ar e desemneaz :
a) totalitatea costurilor care ar fi necesare pentru dobndirea unui bun susceptibil de a fi
folosit n acelai scop, n aceleai condi iuni de utilizare, avnd aceeai durat
prezumat de folosin si posednd aceleai perfor man e cu obiectul reevaluat;
b) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la, intre un cump r tor
decis si un vnz tor hot rt, intr-o tranzac ie cu pre determinat obiectiv, dup o
activitate de marketing corespunz toare, in care p r ile implicate au ac ionat in
cunotin a de cauza, prudent si f r constrngere;
c) utilitatea unui bun, determinata de propriet ile fizice si chimice intrinseci ale
acestuia, pe baza c reia poate satisface o anumita nevoie sociala, materiala sau
spirituala;
d) Valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ.
33. Valoarea de impozitare reprezint :
a) valoarea unei propriet i, conform defini iei dat de reglement rile legale cu caracter
fiscal;
b) valoarea rezultata din estimarea minimului sumelor ce se pot ob ine prin vnzarea
activelor unei firme;
c) valoarea firmei cotate la bursa, n urma aplic rii metodelor de evaluare bursiere;
d) valoarea acceptata de asigurator pe baza evaluarii proprii, si n baza unui contract de
asigurare.
34. Valoarea de asigurare reprezinta :
a) valoarea unei propriet i, conform defini iei dat de reglement rile legale cu caracter
fiscal;
b) valoarea rezultata din estimarea minimului sumelor ce se pot ob ine prin vnzarea
activelor unei firme;
c) valoarea firmei cotate la bursa, n urma aplic rii metodelor de evaluare bursiere;
d) valoarea acceptata de asigurator pe baza evaluarii proprii, si n baza unui contract de
asigurare.
35. Valoarea de folosin reprezint :
a) valoarea rezultata din estimarea minimului sumelor ce se pot ob ine prin vnzarea
activelor unei firme;
b) costurile necesare pentru procurarea unui bun care prezint aceleai posibilit i de
utilizare, pentru aceeai durat de folosin rezidual ; este ceea ce noi numim frecvent
valoarea de nlocuire;
c) valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ;
d) valoarea firmei cotate la bursa, n urma aplic rii metodelor de evaluare bursiere.
36. Valoarea de origine este:
a) totalitatea costurilor necesare pentru achizi ionarea i punerea bunului sau a activului n
stare de folosire sau de utilizare;
139
b) costurile necesare pentru procurarea unui bun care prezint aceleai posibilit i de
utilizare, pentru aceeai durat de folosin rezidual ; este ceea ce noi numim frecvent
valoarea de nlocuire;
c) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata;
d) valoarea unei propriet i, conform defini iei dat de reglement rile legale cu caracter
fiscal.
37. Valoarea actual se ob ine:
a) din suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata;
b) calculnd valoarea unei propriet i, conform defini iei dat de reglement rile legale
cu caracter fiscal;
c) corectnd valoarea de origine cu infla ia care a avut loc de la data achizi iei i cu
coeficientul de nvechire (care cuprinde uzura fizic , uzura moral i uzura
func ional );
d) costurile necesare pentru procurarea unui bun care prezint aceleai posibilit i de
utilizare, pentru aceeai durat de folosin rezidual ; este ceea ce noi numim frecvent
valoarea de nlocuire.
38. Valoarea venal este:
a) valoare ob inut n momentul ced rii bunului, este un pre n mod real, determinat
exclusiv de raportul cerere-ofert ; ob inndu-se numai pe pia ;
b) valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ;
c) valoarea firmei cotate la bursa, n urma aplic rii metodelor de evaluare bursiere;
d) valoarea unei propriet i, conform defini iei data de reglement rile legale cu caracter
fiscal.
39. Valoarea intrinseca reprezint :
a) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata;.
b) utilitatea unui bun, determinata de propriet ile fizice si chimice intrinseci ale
acestuia, pe baza c reia poate satisface o anumita nevoie sociala, materiala sau
spirituala;
c) valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ;
d) suma considerata, pe baza evaluarii faptelor disponibile, ca fiind valoarea
adev rata sau reala a unui element.
40. Valoarea de recuperare reprezint :
a) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata ;
b) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat;
a) c)valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ;
c) suma considerata, pe baza evaluarii faptelor disponibile, ca fiind valoarea
adev rata sau reala a unui element.
41. Valoarea de schimb este:
d) valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ;
b) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat;
c) valoarea firmei cotate la bursa, n urma aplic rii metodelor de evaluare bursiere;
d) suma considerata, pe baza evaluarii faptelor disponibile, ca fiind valoarea
adev rata sau reala a unui element. Este un concept pe termen lung de valoare
nebazata pe piata, care aplatizeaz fluctua iile de pre pe termen scurt.
42. Valoarea bursiera reprezint :
a) valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ;.
b) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat;
140
c) valoarea firmei cotate la bursa, n urma aplic rii metodelor de evaluare bursier;
d) utilitatea unui bun, determinata de propriet ile fizice si chimice intrinseci ale
acestuia.
43. Valoare de investi ie reprezint :
a) valoarea propriet ii pentru un anumit investitor sau clasa de investitori, pentru
obiective de investi ii sau pentru obiective de exploatare identificate;
b) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata;
c) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat;
d) valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ.
44. Valoare de lichidare reprezinta:
a) valoarea propriet ii pentru un anumit investitor sau clasa de investitori, pentru
obiective de investi ii sau pentru obiective de exploatare identificate;
b) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata;
c) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat.;
d) valoarea recunoscuta de o piata in care are loc schimbul unui activ.
45. Valoarea special este:
a) este un supliment de valoare care poate fi aplicabil unui anumit proprietar sau utilizator
sau unui potenial cump r tor sau utilizator al propriet ii; .
b) pre ul la care un bun ar putea fi schimbat ntre un cump r tor i un vnz tor,
normal informa i i interesa i ntr-o tranzac ie echilibrat ;
c) valoarea suplimentar , care rezult din contopirea a dou sau mai multe particip rii la
proprietate si reprezint o form particular a valorii speciale;
d) costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau reconstruirea propriet ii asigurate ntr-
o condi ie foarte asem n toare, ns nu mai bun sau mai cuprinz toare dect condi ia sa,
atunci cnd era nou .
46. Valoarea just reprezint :
a) valoarea suplimentar , care rezult din contopirea a dou sau mai multe particip rii la
proprietate si reprezint o form particular a valorii speciale;
b) costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau reconstruirea propriet ii asigurate ntr-
o condi ie foarte asem n toare, ns nu mai bun sau mai cuprinz toare dect condi ia sa,
atunci cnd era nou ;.
c) costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau reconstituirea propriet ii ;
d) pre ul la care un bun ar putea fi schimbat ntre un cump r tor i un vnz tor, normal
informa i i interesa i ntr-o tranzac ie echilibrat .
47. Valoarea de fuziune reprezint :
a) suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata;
b) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat.;
a) c )o situa ie in care un grup de active folosite intr-o ntreprindere sunt oferite la
vnzare in mod individual (element cu element), de obicei in urma nchiderii
ntreprinderii;
c) valoarea suplimentar , rezult din contopirea a dou sau mai multe particip rii la
proprietate.
48. Valoarea de reconstituire este:
a) costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau reconstruirea propriet ii;
b) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat;
141
d) c ) o situa ie in care un grup de active folosite intr-o ntreprindere sunt oferite la
vnzare in mod individual (element cu element), de obicei in urma nchiderii
ntreprinderii;
e) valoarea suplimentar , rezult din contopirea a dou sau mai multe particip rii la
proprietate .
49. Valoarea de desp gubire este:
a) valoarea suplimentar , care rezult din contopirea a dou sau mai multe particip rii la
proprietate i reprezint o form particular a valorii speciale;
b) costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau reconstituirea propriet ii asigurate,
ntr-o condi ie foarte asem n toare, dar nu mai bun sau mai cuprinz toare, n compara ie
cu condi ia sa la momentul n care a avut loc distrugerea, lund n considerare
vechimea, condi ia i durata de via util r mas ;
c) costul necesar pentru nlocuirea, repararea sau reconstruirea propriet ii;
d) valoarea unui activ care a ajuns la sfritul duratei lui de viata economica pentru
scopul in care a fost creat.
50. Defini ia suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata,
la data evaluarii, intre un cump r tor decis si un vnz tor hot rt, intr-o
tranzac ie cu pre determinat obiectiv, dup o activitate de marketing
adecvata, in care ambele p r i au ac ionat in cunotin a de cauza, prudent
si f r constrngere se refera la:
a) valoarea de piata;
b) valoare de impozitare;
c) valoare de lichidare;
d) valoare de exploatare continua.
51. Ce tip de valoare se va determina la lichidarea judiciara:
a) valoarea de casare;
b) valoarea de piata in conditii de vnzare for at ;
c) valoarea de recuperare;
d) valoarea justa.
52. Care din urm toarele afirma ii este adev rata:
a) valoarea de vnzare for ata are in vedere o suma ce s-ar putea ob ine din
tranzac ionarea in circumstan e atipice, care reflecta o perioada de vnzare
inadecvata si, de regula, f r o publicitate rezonabila;
b) valoarea de vnzare for ata are in vedere o suma ce s-ar putea ob ine din
tranzac ionarea in circumstan e extraordinare, care reflecta o perioada de vnzare
suficienta dar nu si o publicitate rezonabila;
c) valoarea de vnzare for ata are in vedere o suma ce s-ar putea ob ine din
tranzac ionarea in circumstan e tipice, care reflecta o perioada de vnzare
suficienta si o publicitate rezonabila;
d) valoarea de vnzare for ata are in vedere o suma ce s-ar putea ob ine preferen ial
din tranzac ionarea in circumstan e atipice.
53. Valoarea pentru care o suma de bani peste valoarea de piata, care reflecta
atributele/caracteristicile speciale ale unui activ, care au o valoare numai
pentru un cump r tor special este:
a) valoarea de investi ie sau subiectiva;
b) valoarea speciala;
c) valoarea justa;
d) valoarea sinergetic .
142
54. Valoarea care apare cnd un activ are atribute/caracteristici care l fac mai
atractiv pentru un anumit cump r tor, sau pentru o categorie limitata de
cump r tori fata de ceilal i cump r tori este:
a) valoarea speciala;
b) valoarea justa ;
c) valoarea de piata;
d) valoarea de investi ie sau subiectiva .
55. n procesul de evaluare, evaluatorul estimeaz :
a) costul sau pre ul;
b) costul plus profitul antreprenorului;
c) valoarea;
d) profitul antreprenorului.
56. Valoarea:
a) este intrinseca bunului sau este rezultata dintr-un proces de construire sau achizi ie;
b) este creata in mintea participan ilor pe piata;
c) este rezultata dintr-o tranzac ie;
d) este rezultata dintr-un proces de construire sau achizi ie.
57. Valoarea la care un activ este recunoscut n bilan dup sc derea
amortiz rii cumulate pn la acea data, precum si a pierderilor cumulate
din depreciere :
a) valoarea justa
b) valoarea contabila
c) valoarea depreciabila
d) valoarea realizabila neta
58. n evaluarea ntreprinderii, valoarea ac iunii este:
a) valoarea de piata a capitalului propriu raportat la num rul de ac iuni;
b) valoarea de pia a capitalului propriu, capitalului preferen ial i celui mprumutat
raportat la num rul de ac iuni;
c) valoarea contabil a capitalului propriu raportat la num rul de ac iuni;
d) valoarea de piata a capitalului social raportat la num rul de ac iuni.
59. n exprimarea opiniei privind valoarea unui ac iuni, evaluatorul:
a) estimeaz valoarea;
b) calculeaz valoarea;
c) prognozeaz valoarea;
d) Verifica valoarea.
60. n func ie de beneficiarii evaluarii se disting:
a) ev alu ri pentru proprietarii afacerii pentru stabilirea unei baze de negociere n
vederea vnz rii firmei;
b) b )evalu ri pentru institu iile publice;
c) evalu ri pentru institu iile financiar bancare;
d) a; b;si c.
61. n func ie de valorile ob inute, evalu rile se pot grupa n:
a) evalu ri care au la baz valoarea de pia ;
b) evalu ri pentru instan e judec toreti n cazul existentei unor litigii legate de
m rimea, micarea sau lichidarea patrimoniului firmei;
c) evalu ri pentru persoane fizice ( motenitori, salaria i etc.);
d) a; b;si c.
62. n func ie de obiectul lor evalu rile pot fi :
143
a) evalu ri de bunuri ( mijloace fixe, stocuri etc. );
b) evalu ri de active intangibile ( licente, brevete, m rci, investi ii n resurse umane
etc.);
c) evalu ri de active economice ( sec ii, magazine, depozite etc.);
d) a,b.si c
63. n func ie de metoda utilizata pentru evaluare evalu rile se pot grupa n:
a) evalu ri de bunuri ( mijloace fixe, stocuri etc. );
b) evalu ri de active intangibile ( licente, brevete, m rci, investi ii n resurse umane
etc.);
c) evalu ri de active economice ( sec ii, magazine, depozite etc.);
d) evalu ri patrimoniale.
64.n func ie de scopul urm rit evalu rile se pot grupa n:
a) evaluare pentru vnzare;
b) evalu ri bazate pe actualizarea cash flow-urilor;
c) evalu ri bursiere;
d) evalu ri mixte.
65. Un evaluator:
a) trebuie s redacteze i s comunice n mod contient un raport care con ine opinii i
analize false, inexacte sau p rtinitoare;
b) trebuie s contribuie sau s participe la un serviciu de evaluare pe care al i
evaluatori l consider ca nejustificat;
c) trebuie s ac ioneze legal i s respecte legile i reglement rile rii n care i
desf oar activitatea sau n care ndeplinete o anumit misiune;
d) trebuie s prezinte denaturat/neadev rat calific rile sale profesionale sau s
sugereze o astfel de prezentare.
66. Un evaluator poate accepta actualizarea sau revizuirea unei lucrri de
evaluare n cazul n care:
a) nu a intervenit nici o schimbare n structura i situa ia ntreprinderii evaluate i
exist o declara ie a conducerii n acest sens;
b) nu a intervenit nici o schimbare n structura i situa ia ntreprinderii evaluate, iar
evaluarea anterioar a fost realizat de un alt evaluator acreditat;
c) nu a intervenit nici o schimbare n structura i situa ia ntreprinderii evaluate, exist
o declara ie a conducerii n acest sens, iar evaluarea anterioar a fost realizat de
un alt evaluator acreditat;
d) Niciodata.
67. Evaluatorul nu greete dac :
a) ntreab clientul care este valoarea preferat ;
b) se consult cu judectorul n cazuri de litigii;
c) respect contractul i cerin ele clientului;
d) respect cerin ele clientului.
68. La stabilirea onorariului solicitat pentru evaluare se are n vedere:
a) valoarea propriet ii sau costul propriet ii;
b) volumul de munc efectiv necesar;
c) veniturile generate de proprietate;
d) profitul generat de proprietate.
69. Evaluatorul extern:
a) nu poate fi ruda cu persoana din firma care solicita evaluarea;
b) are doar un interes financiar indirect n firma evaluata;
c) este angajat exclusiv n cazuri de litigii;
144
d) este angajat de regula n cazul evalu rilor pentru garan ii.
70. Evaluatorul independent este un evaluator extern si care n ultimele:
a) 12 luni;
b) 24 luni;
c) 36 luni;
d) este angajat de regula n cazul evalu rilor pentru 6 luni n u a avut rela ii contractuale
cu p r ile implicate n tranzac ie.
71. Prin interes financiar indirect n rela ia client-evaluator se n elege:
a) rela ia ntre pre ul lucr rii si volumul de activitate implicat n evaluarea respectiva
b) rela ia de asociere ntre pre ul lucr rii si valoarea propriet ii/afacerii evaluate
c) rela ia de asociere si rela ia de rudenie cu persoanele din firma care solicita lucrarea
de evaluare
d) rela ia ntre preg tirea si competenta evaluatorului pe de o parte si pre ul lucr rii de
evaluare
72. Evaluatorul este o persoana cu o buna reputa ie care:
a) a ob inut o preg tire profesionala adecvata, are experien a corespunz toare,
cunoate, n elege si poate pune in aplicare metode si tehnici recunoscute, este
membru al unui organism profesional recunoscut si urmeaz un program de
preg tire profesionala continua;
b) a ob inut o preg tire profesionala adecvata si are experien a corespunz toare;
c) a ob inut o preg tire profesionala adecvata, are experien a corespunz toare,
cunoate, n elege si poate pune in aplicare metode si tehnici recunoscute, este
membru al unui organism profesional recunoscut;
d) poate pune in aplicare metode si tehnici recunoscute, este membru al unui
organism profesional recunoscut.
73. Un evaluator:
a) i va desf ura activitatea astfel nct sa nu prejudicieze clien ii pentru care
lucreaz ;
b) i va desf ura activitatea astfel nct s nu prejudicieze clien ii, publicul, profesia
sau organismul profesional din care fac parte;
c) i va desf ura activitatea astfel nct sa nu prejudicieze clien ii si profesia sau
organismul profesional din care fac parte;
d) i va desf ura activitatea astfel nct sa nu prejudicieze clien ii
74. Integritatea pentru un evaluator are in vedere ca:
a) un evaluator trebuie sa trateze problemele clientului sau cu confiden ialitatea
corespunz toare;
b) un evaluator nu trebuie sa ac ioneze pentru doua sau mai multe p r i in aceeai
problema, cu excep ia unui consim mnt scris al acelor p r i;
c) un evaluator nu trebuie sa ac ioneze in mod inel tor sau fraudulos;
d) un evaluator trebuie sa trateze problemele clientului sau f r confiden ialitatea
corespunz toare
75. Impar ialitatea pentru un evaluator are in vedere ca:
a) un evaluator nu trebuie sa accepte o misiune care presupune raportarea unor opinii
si concluzii predeterminate;
b) un evaluator nu trebuie sa ac ioneze in mod inel tor sau fraudulos;
c) un evaluator nu trebuie sa divulge informa ii ob inute in procesul de evaluare;
d) un evaluator poate sa accepte o misiune care presupune raportarea unor opinii si
concluzii predeterminate;
76. Etica din perspectiva unui evaluator are in vedere:
145
a) competenta, integritatea, conflictul de interese si impar ialitatea;
b) integritatea, conflictul de interese, confiden ialitatea si impar ialitatea;
c) competenta, integritatea, conflictul de interese si confiden ialitatea;
d) competenta, integritatea
77. Evaluatorii de ntreprinderi:
a) de obicei reconciliaz rezultatele ob inute prin trei sau patru abord ri si prin metode
asociate;
b) de obicei reconciliaza rezultatele ob inute prin una sau doua abord ri si prin metode
asociate;
c) de obicei reconciliaz rezultatele ob inute prin doua sau trei abord ri si prin metode
asociate;
d) de obicei reconciliaz rezultatele ob inute prin trei abord ri si prin metode asociate.
78. Etica din perspectiva unui evaluator are in vedere:
a) preg tirea continua, experien a, confiden ialitatea si impar ialitatea;;
b) buna preg tirea, experien a, confiden ialitatea si impar ialitatea;
c) integritatea, conflictul de interese, confiden ialitatea si impar ialitatea;;
d) integritatea, conflictul de interese.
79. O asocia ie profesional a evaluatorilor care promoveaz standarde etice:
a) asigur o uniformitate a rapoartelor de evaluare realizate de c tre membrii s i;
b) asigur un nivel ridicat de competenta si un nivel etic ridicat si omogen n rndul
membrilor s i;
c) o asocia ie profesional nu ar trebui s se ocupe dect de standarde profesionale;
d) asigur o uniformitate a metodelor de evaluare folosite de c tre membrii s i.
80. n ceea ce privete responsabilitatea evaluatorului, aceasta poate fi:
a) profesionala;
b) civila;
c) penala;
d) a; b si.c.
81. Responsabilitatea profesionala a evaluatorului se refera;
a) la modul n care evaluatorul cunoate si aplica procedurile, metodele si tehnicile
specifice, precum si normele de comportament etic;
b) la modul n care evaluatorul respecta obliga iile men ionat e n contractul civil
ncheiat ntre client si evaluator;
c) la modul n care evaluatorul respecta legea penala n leg tura cu activitatea sa;
d) sa posede cunotin ele, competen a i experien a necesare pentru a ndeplini n
mod eficient misiunea sa, n conexiune cu un standard profesional acceptabil.
82. Responsabilitatea civila a evaluatorului se refera
a) la modul n care evaluatorul cunoate si aplica procedurile, metodele si tehnicile
specifice, precum si normele de comportament etic;
b) la modul n care evaluatorul respecta obliga iile men ionat e n contractul civil
ncheiat ntre client si evaluator, acesta din urma obligndu- se s presteze un
serviciu de calitate;
c) la modul n care evaluatorul respecta legea penala n leg tura cu activitatea sa;
d) sa posede cunotin ele, competen a i experien a necesare pentru a ndeplini n
mod eficient misiunea sa, n conexiune cu un standard profesional acceptabil.
83. Responsabilitatea penala a evaluatorului se refera:
a) la modul n care evaluatorul cunoate si aplica procedurile, metodele si tehnicile
specifice, precum si normele de comportament etic;
146
b) la modul n care evaluatorul respecta obliga iile men ionat e n contractul civil
ncheiat ntre client si evaluator, acesta din urma obligndu- se sa presteze un
serviciu de calitate;
c) sa posede cunotin ele, competen a i experien a necesare pentru a ndeplini n
mod eficient misiunea sa, n conexiune cu un standard profesional acceptabil;
d) la modul n care evaluatorul respecta legea penala n leg tura cu activitatea sa.
84. Evaluatorul acioneaz n principal:
a) n interesul clientului;
b) n interesul propriu;
c) n interesul public;
d) interesul clientului si propriu.
85. Evaluatorul poate r spunde pentru activit ile realizate:
a) penal, civil si profesional;
b) doar profesional;
c) doar penal si civil;
d) doar civil.
86. n evaluarea unei afaceri, evaluatorul trebuie sa-si foloseasc judecata
pentru:
a) alegerea celor mai adecvate metode de evaluare;
b) utilizarea unor ipoteze credibile;
c) asigurarea coerentei ntre indicatorii utilizat;i
d) toate cele de mai sus.
87. Procesul de evaluare cuprinde :
a) trei etape distincte;
b) doua etape distincte;
c) cinci etape distincte;
d) opt etape distincte.
88. n redactarea raportului de evaluare, evaluatorul:
a) va prezenta concluziile reale;
b) va evita s eviden ieze incertitudinile pentru a nu deruta clientul;
c) va prezenta rezultate care sunt dup dorin a clientului;
d) va eviden ia incertitudinile pentru deruta clientul.
89. La actualizarea evalurii:
a) se diminueaz valoarea cu minim 10%;
b) se reduce valoarea cu procentul propus de lichidator si admis de judectorul sindic;
c) se ine cont de evolu ia licita iilor;
d) se diminueaz valoarea cu minim 20%.
90. Verificarea unui raport de evaluare se poate face:
a) la cererea clientului , la cererea unei instan e de judecat sau atunci cnd exist
dubii asupra corectitudinii valorii estimate;
b) la cererea asocia iei profesionale si la cererea unei instan e de judecat ;
c) la cererea clientului , la cererea unei instan e de judecat sau atunci cnd exist o
disputa cu evaluatorul ini ial;
d) la cererea asocia iei profesionale.
91. Un raport de evaluare este bun:
a) cnd pre ul ob inut la licita ie a fost egal cu valoarea estimata in raportul de
evaluare;
147
b) cnd d posibilitatea destinatarului s n eleag problema, faptele, logica i
concluziile ;
c) cnd este conform cerin elor clientului;
d) cnd pre ul ob inut la licita ie nu a fost egal cu valoarea estimata in raportul de
evaluare.
92. Raportul de evaluare trebuie s conin :
a) scopul evalu rii, baza de evaluare, ipotezele i condi iile limitative, declara iile de
certificare;
b) scopul evalu rii, baza de evaluare, ipotezele i condi iile limitative;
c) scopul evalu rii, ipotezele i condi iile limitative, declara iile de certificare;
d) scopul evalu rii, ipotezele i condi iile limitative.
93. Valoarea final se poate exprima:
a) ca medie aritmetic a tuturor valorilor utilizate;
b) ca medie ponderata intre cel pu in 3 valori utilizate;
c) ca un interval de valori.;
d) ca medie ponderata intre cel pu in 2 valori utilizate.
94. Condi iile limitative dintr-un raport de evaluare pot fi impuse :
a) De client si/sau de legisla ia na ionala aferenta;
b) De client, de evaluator si/sau de legisla ia na ionala aferenta;
c) De client si/sau de evaluator;
d) De evaluator.
95. Actualizarea evaluarii:
a) se poate face ori de cate ori e nevoie prin considerarea infla iei;
b) se face la fiecare 90 de zile de la ultima evaluare;
c) se face innd cont de evolu ia pie ii fata de data raportului de evaluare;
d) se face la fiecare 180 de zile de la ultima evaluare.
96. Continuitatea activit ii se refera la:
a) O proprietate imobiliara care i va continua activitatea in viitorul previzibil, f r
inten ia sau nevoia de a fi demolat sau de a-si schimba utilizarea actuala;
b) O entitate care si va continua activitatea in viitorul previzibil, prin restructurare si
schimbarea obiectului de activitate;
c) O entitate care si va continua activitatea in viitorul previzibil, fora inten ia sau
nevoia de a fi lichidata sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea;
d) O entitate care si va continua activitatea in viitorul previzibil, prin restructurare.
97. Prima etap n procesul de evaluare este:
a) culegerea si analiza datelor necesare pentru evaluare;
b) prezentarea firmei evaluate i a consultantului;
c) definirea problemei (scopul evalu rii, definirea valorii, data evalu rii, condi ii
limitative etc.);
d) inspec ia propriet ilor evaluate.
98. Raportul de evaluare este:
a) o informare adresata Judec torului sindic;
b) un document destinat comunic rii scrise cu clientul;
c) ansamblul analizei datelor de pe piata;
d) un act cerut de instan a judec toreasca.
99. Obliga iile fata de salaria i:
a) nu se mai iau in considerare;
b) r mn sa se achite dup finalizarea lichid rii si nu se includ in raportul de evaluare;
148
c) se evalueaz la data lichid rii;
d) nu se includ in raportul de evaluare.
100. Termenul activ din afara exploatrii se refer la:
a) active utilizate sub capacitatea proiectat ;
b) active aflate in repara ii capitale;
c) active neutilizate;
d) active aflate in consevare.
101. Pentru stocurile de materii prime i produse finite tipul de valoare utilizat
la
evaluarea pentru lichidare este:
a) valoarea de pia ;
b) valoarea contabil ;
c) valoarea de lichidare;
d) La aprecierea lichidatorului.
102. Actualizarea evalurii pentru bunurile nevndute:
a) se face lunar;
b) se face func ie de condi iile pie ei;
c) nu este admis ;
d) trimestrial.
103. Diferena ntre valoarea contabil i valoarea de lichidare este:
a) este de circa +/- 40%;
b) este nesemnificativ , de regula +/- 5%;
c) nu sunt limite referitor la aceasta diferen a;
d) este de circa +/- 20%.
104. Evaluarea pentru lichidare are la baz :
a) inventarul ntocmit de lichidator;
b) inventarul ntocmit de evaluator;
c) situa ia pus la dispozi ie de societate;
d) situa ia pus la dispozi ie de instan ele judec toreti.
105. n procesul de evaluare, evaluatorul estimeaz :
a) pre ul de achizi ie actualizat;
b) cel mai probabil pre care ar putea sa apar pe piata in contextul dat;
c) pre ul de cost la data raportului;
d) pre ul de achizi ie.
106. Deprecierea nu se aplic la:
a) teren;
b) utilaje;
c) construc ii;
d) instala ii.
107. Pentru aflarea de date reale referitoare la tranzac ii de propriet i cea
mai bun metod este:
a) anun urile din ziarele locale;
b) discu ii cu pr ile implicate n tranzac ii;
c) discu ii cu vecinii;
d) discu ii cu rudele.
108. Rata de actualizare reprezint :
a) raportul deprecierii leu/dolar;
149
b) indicele de cretere a pre urilor;
c) rata de rentabilitate (fructificare) ateptata a capitalului investit;
d) raportul deprecierii leu/euro.
109. Actualizarea este o tehnica prin care:
a) o suma viitoare este transformata in valoarea sa prezenta;
b) se transforma un venit stabil in valoare;
c) se estimeaz valoarea unei ntreprinderi in faliment;
d) se estimeaz valoarea unei ntreprinderi redresabile.
110. Cheltuielile de vnzare micoreaz :
a) valoarea de lichidare;
b) veniturile creditorilor i asocia ilor;
c) veniturile lichidatorului;
d) Valoarea de piata.
111. Valoarea unei propriet i este data de:
a) dorin a si puterea reala de cump rare;
b) rezultatul negocierii intre vnz tor si cump r tor;
c) utilitate, raritate, dorin a si putere reala de cump rare;
d) putere reala de cump rare.
112. Costul fa de valoarea de piata a unui bun mobil poate fi:
a) egal sau mai mic;
b) egal sau mai mare;
c) egal, mai mic sau mai mare;
d) egal.
113. Valoarea de casare a unui utilaj este dat de:
a) pre ul ob inut din vnzare ca fier vechi;
b) pre ul ob inut din vnzare ca fier vechi minus costul de demontare i preg tire
pentru vnzare;
c) pre ul ob inut din vnzare ca fier vechi plus costul de demontare i preg tire pentru
vnzare;
d) pre ul ob inut din vnzare ca fier vechi plus costul de demontare.
114. n evaluarea unui brevet de inven ie relevan a abord rii prin cost este:
a) satisf c toare;
b) foarte sc zuta;
c) bun ;
d) nesatisf c toare.
115. Etapa de evaluare este constituita din trei faze care se deruleaz
succesiv:
a) faza ini iala de preg tire a activit ii de evaluare;
b) faza de evaluare propriu zisa ;
c) faza rezultatelor si concluziilor;.
d) faza de planificare.
Indica i r spunsul greit
116. Raportul de evaluare trebuie sa con in :
a) prezentarea obiectului evaluat; prezentarea obiectivului si scopului evaluarii;
prezentarea bazelor lucr rii de evaluare; prezentarea diagnosticului de evaluare, a
metodelor de
evaluare utilizate;concluzii si recomand ri;
b) prezentarea obiectului evaluat; prezentarea obiectivului si scopului evaluarii;
150
prezentarea bazelor lucr rii de evaluare; prezentarea diagnosticului de evaluare si a
metodelor de
evaluare utilizate;
c) prezentarea obiectivului si scopului evaluarii;prezentarea bazelor lucr rii de evaluare;
prezentarea
diagnosticului de evaluare, a metodelor de evaluare utilizate;concluzii si recomand ri;
d) prezentarea obiectului evaluat; prezentarea obiectivului si scopului evaluarii;
prezentarea bazelor lucr rii de evaluare, a metodelor de evaluare utilizate;concluzii
si recomand ri.
117. Prin transparenta n raportul de evaluare se n elege:
a) comunicarea permanenta cu clientul;
b) dezv luirea n raportul de evaluare a surselor de informa ii pe care este
fundamentata valoarea;
c) dezv luirea n raportul de evaluare a etapelor parcurse pentru estimarea valorii
propriet ii/afacerii;
d) comunicarea limitelor de competenta sau a conflictelor de interese ale
evaluatorului.
118. Afirma ia valoarea unei societ i nu este determinata de suma valorilor
p r ilor componente folosite pentru construirea ei se refera la principiul
general de evaluare:
a) Principiul evaluarii unitare;
b) Principiul referirii la viitor;
c) Principiul analizei trecutului si a situa iei actuale;
d) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii.
119. Afirma ia v aloarea unei ntreprinderi este func ie de foloasele pe care
le poate produce n viitor se refera la principiul general de evaluare:
a) Principiul evaluarii unitare;
b) Principiul referirii la viitor;
c) Principiul analizei trecutului si a situa iei actuale;
d) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii.
120. Afirma ia s tudiul trecutului si prezentului se face pe baza analizei
diagnostic a principalelor func iuni ale ntreprinderii se refera la principiul
general de evaluare:
a) Principiul referirii la viitor;
b) Principiul analizei trecutului si a situa iei actuale;
c) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii;
d) Principiul celei mai avantajoase valorific ri a patrimoniului existent.
121. Afirma ia la evaluarea dezvolt rii viitoare a ntreprinderii (firmei), se
vor elimina punctele de vedere optimiste sau pesimiste care nu pot fi
fundamentate se refera la principiul general de evaluare :
a) Principiul referirii la viitor;
b) Principiul analizei trecutului si a situa iei actuale;
c) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii;
d) Principiul celei mai avantajoase valorific ri a patrimoniului existent.
122. Afirma ia o evaluare va porni de la cea mai avantajoasa folosire a
patrimoniului, n m sura n care valorificarea par ilor componente este
posibila din punct de vedere legal si realizabila n mod practic se refera la
principiul general de evaluare:
a) Principiul referirii la viitor;
151
b) Principiul analizei trecutului si a situa iei actuale;
c) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii;
d) Principiul celei mai avantajoase valorific ri a patrimoniului existent.
123. Afirma ia obiectul evaluarii trebuie strict delimitat din punct de vedere
al timpului si al elementelor materiale. se refera la principiul general de
evaluare:
a) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii;
b) Principiul delimit rii obiectului evaluarii;
c) Principiul esen ialit ii si rentabilit ii evalu rii;
d) Principiul efectu rii controlului de plauzibilitate.
124. Afirma ia aflarea valorii unei ntreprinderi se face ntr-o perioada de
timp si cu costuri limitate, motiv pentru care, n interesul calit ii
evaluarii, trebuie analiza i factorii esen iali de influenta asupra valorii ei
se refera la principiul general de evaluare:
a) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii;
b) Principiul delimit rii obiectului evaluarii;
c) Principiul esen ialit ii si rentabilit ii evaluarii;
d) Principiul efectu rii controlului de plauzibilitate.
125. Afirma ia p resupunerile care au fost luate n calcul la stabilirea valorii
trebuie verificate prin controale de plauzibilitate, se refera la principiul
general de evaluare:
a) Principiul lu rii n considerare a atept rilor medii;
b) Principiul delimit rii obiectului evaluarii;
c) Principiul esen ialit ii si rentabilit ii evaluarii;
d) Principiul efectu rii controlului de plauzibilitate.
126. Pre ul de vnzare poate fi considerat acceptabil daca:
a) Se situeaz ntre limita minima sub care este dispus sa vnd vnz torul si limita
maxima pe care cump r torul este dispus sa o pl teasc ;
b) Satisface, deopotriv , att pe vnz tor ct si pe cump r tor;
c) Se situeaz sub limita minima sub care este dispus sa vnd vnz torul;
d) a si b.
127. Fuziunea se face prin:
a) Absorb ia unei societ i de c tre alta;
b) Contopirea a doua sau mai multe societ i comerciale, pentru a forma o noua
societate;
c) mp r irea ntregului patrimoniu al unei societ i, care-si nceteaz activitatea,
ntre dou sau mai multe societ i existente sau care se nfiin eaz prin acest
mod;
d) a si b.
128. Divizarea se face prin:
a) c si d
b) Contopirea a doua sau mai multe societ ti comerciale, pentru a forma o noua
societate;
c) mp r irea de ntreprinderi mari n mai multe entiti economice independente;
d) mp r irea ntregului patrimoniu al unei societ i, care-si nceteaz activitatea,
ntre doua sau mai multe societ i existente
129. Valoarea de decizie indica:
a) ct ar putea da maximum, un investitor pentru o ntreprindere (limita superioara de
pre ) ;
152
b) ct trebuie sa ceara minimum un vnz tor (limita inferioara de pre );
c) baza de plecare pentru negocierile care au loc n diversele situa ii cnd se
efectueaz evaluarea ntreprinderilor;
d) a si b.
130. Bilan ului economic al activului sau al ntreprinderii, este:
a) Un bilan teoretic, de calcul, un bilan abstract, elaborat de exper i exclusiv n scopul
evalu rii;
b) Bilan ul care cuprinde, un patrimoniu exprimat n valori economice nu contabile;
c) Bilan ul care cuprinde un rezultat financiar, profitul net, dar un profit determinat innd
seama de condi iile normale ale pie ii din care face parte ntreprinderea sau activul i nu de
politicile interne ale ntreprinderii;
d) Bilan ul care cuprinde,rezultatele financiare.
Indica i r spunsul greit
131. Conceptul de diagnostic n plan economic, la nivelul unei firme, presupune
a) Reperarea disfunc ionalit ilor activit ii ei;
b) Cercetarea i analiza faptelor i responsabilit ilor;
c) Identificarea cauzelor i a m surilor care s conduc la reglarea situa iei;
d) a;b si c.
132. Eviden ierea rela iilor juridice ce apar intre agen ii ce ac ioneaz in
leg tura cu ntreprinderea se face in:
a) Diagnosticul juridic;
b) Diagnosticul financiar;
c) Diagnosticul tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
133. Caracterizarea produselor ntreprinderii, a pozitiei acestora pe piata, a
clien ilor si furnizorilo r se face in:
a) Diagnosticul juridic;
b) Diagnosticul comercial;
c) Diagnosticul tehnic.
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
134. Analiza modului in care mijloacele materiale ale ntreprinderii r spund
necesita ilor sale reale, in conformitate cu obiectivele stabilite, si sunt
susceptibile sa influen eze valoarea ntreprinderii se face in:
a) Diagnosticul juridic;
b) Diagnosticul financiar;
c) Diagnosticul tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
135. Aprecierea critica a dimensiunii poten ialului uman; structurii resurselor
umane, corelarea num rului de salaria i cu necesit ile reale ale
ntreprinderii; concordanta dintre munca prestata si nivelul de calificare,
gradul de conflictualitate din ntreprindere, se face cu ajutorul:
a) dreptului civil;
b) dreptului muncii;
c) dreptului financiar;
d) dreptului fiscal.
136. Analiza bilan ului, pentru reevaluarea posturilor de activ si a celor de
pasiv, si analiza contului de profit si pierdere pentru calculul profitului
corectat se face in.
a) Diagnosticul juridic;
153
b) Diagnosticul financiar;
c) Diagnosticul tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului
137. Legalitatea actelor prin care se atest dreptul de posesiune, folosin i
dispozi ie asupra bunurilor ntreprinderii se verifica in:
a) Diagnosticul juridic;
b) Diagnosticul comercial;
c) Diagnosticul tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
138. Analiza contractele cu partenerii de afaceri se face in:
a) Diagnosticul juridic;
b) Diagnosticul comercial;
c) Diagnosticul tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
139. Analiza contractelor colective i individuale de munc se face in :
a) Diagnosticul juridic;
b) Diagnosticul comercial;
c) Diagnosticul tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
140. Verificarea reglementarilor fiscale specifice sectorului de activitate al
ntreprinderilor se face cu ajutorul:
a) dreptului civil;
b) dreptului muncii;
c) dreptului financiar;
d) dreptului fiscal.
141. Analiza contractelor de asigurare se face n:
a) Diagnosticul juridic;
b) Diagnosticul comercial;
c) Diagnosticul tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
142. Diagnosticul comercial presupune analiza urm toarelor aspecte :
a) pia a, pre ul, produsele/ serviciile i promovarea lor pe pia ;
b) Reglement rile fiscale specifice sectorului de activitate al ntreprinderilor;
c) dimensiunea poten ialului uman; structurii resurselor umane, corelarea num rului
de salaria i cu necesit ile reale ale ntreprinderii; concordanta dintre munca
prestata si nivelul de calificare, gradul de conflictualitate din ntreprindere;
d) Legalitatea actelor prin care se atest dreptul de posesiune, folosin i dispozi ie
asupra bunurilor ntreprinderii.
143. Analiza pie ei ntreprinderii se realizeaz cu ajutorul:
a) Diagnosticului juridic;
b) Diagnosticului comercial;
c) Diagnosticului tehnic;
d) Diagnosticul resurselor umane si a managementului.
144. Pie ele deschise sunt acelea n care:
a) factorii de limitare a extinderii pie ei sunt slabi sau aproape inexisten i. Trebuie,
ntre altele, pentru o ar dat , s nu existe discrimin ri juridice ale produc torilor i
investitorilor str ini n raport cu cei na ionali;
154
b) barierele administrative sau comerciale sunt la un nivel care i protejeaz pe
produc torii autohtoni de concuren ii str ini prin piedici puse produselor de import i
implant rilor locale ale concuren ei str ine;
c) din punct de vedere al permeabilit ii ntre extremele celor dou precedente. Sunt
caracterizate prin existen a diferitelor bariere la intrare , dar de un nivel insuficient
pentru a opri concuren a;
d) a: b si c.
145. Eviden ierea ponderii clien ilor interni fa de cei externi din totalul
clien ilor i dinamica acestora n ultimii ani se face la :
a) Analiza clien ilor;
b) Analiza furnizorilor;
c) Analiza concurentei;
d) Analiza produselor si serviciilor.
146. Aprecierea.st rii mijloacelor de produc ie se face cu ajutorul urm torilor
indicatori:
a) Indicele de utilizare a mijloacelor de produc ie;
b) Coeficientul de uzur ;
c) Coeficientul de rennoire;
d) Productivitatea muncii.
Indica i r spunsul greit.
147. Analiza calit ii produc iei se urm rete n:
a) diagnosticul juridic;
b) diagnosticul comercial;
c) diagnosticul tehnic;
d) nu prezint interes n evaluarea ntreprinderii.
148. Analiza capacita ii de produc ie si a gradului de utilizare a capacita ii de
produc ie se realizeaz n:
a) diagnosticul juridic;
b) diagnosticul tehnic;
c) diagnosticul management resurse-umane;
d) cadrul corec iilor din metoda ANC.
149. Analiza dimensiunii poten ialului uman are n vedere:
a) num rul de zile de greva;
b) dinamica num rului de salaria i;
c) dinamica productivit ii muncii;
d) dinamica salariului mediu.
150. Analiza structurii resurselor umane are n vedere
a) Ponderea muncitorilor direct productivi in total salaria i;
b) Num rul de personal prezent la lucru:
c) Num rul mediu de personal;
d) stabilitatea for ei de munc .
151. Reducerea num rului de personal ca urmare a ieirilor din ntreprindere,
pentru concedieri pentru absen e nemotivate i alte nc lc ri ale
disciplinei este:
a) circula ia for ei de munca;
b) fluctua ia for ei de munca ;
c) circula ia normala for ei de munca;
d) circula ia obiectiv a for ei de munc .
155
152. n analiza mobilit ii for ei de munc se folosesc indicatorii:
a) coeficientul de circula ie
b) coeficientul de fluctua ie.
c) num rul mediu de personal,
d) a si b
153. Raportul dintre totalul intr rilor i ieirilor si num rul mediu scriptic
reprezint :
a) Coeficientul mic rii totale;
b) coeficientul de circula ie;
c) Coeficientul de fluctua ie;
d) Num rul de personal.
154. Stabilitatea for ei de munc se poate aprecia cu ajutorul urm torilor
indicatori:
a) Stagiul n aceeai;
b) Vechimea medie n ani n aceeai;
c) coeficientul de circula ie;
d) a si b
155. Timpul calculat prin sc derea din fondul de timp calendaristic a
concediilor legale de odihn , a s rb torilor i zilelor de repaus legal,
reprezinta:
a) fond de timp calendaristic;
b) fond de timp maxim disponibil;
c) timp efectiv lucrat;
d) timpul neutilizat din fondul de timp maxim disponibil.
156. Coeficientul de utilizare a fondului maxim disponibil se calculeaz
raportnd:
a) timpul efectiv lucrat la fondul de timp maxim disponibil;
b) fond de timp calendaristic la fondul de timp maxim disponibil;
c) timpul neutilizat la timpul efectiv lucrat;
d) timpul neutilizat la fondul de timp maxim disponibil.
157. Analiza asigur rii calitative a for ei de munc corespunz toare se face cu
ajutorul urm torilor indicatori :
a) a)Coeficientul calific rii medii;
b) b)Coeficientului mediu de concordan dintre calificarea medie i complexitatea
lucr rilor executate;
c) c)Gradul de complexitate a lucr rilor executate;
d) a; b si c.
158. n func ie de cheltuielile de munc deosebim :
a) productivitatea anual ;
b) productivitatea zilnic ;
c) productivitate marginala;
d) productivitatea orar .
Indica i r spunsul greit.
159. Productivit ii muncii este un sistem de indicatori ce pot exprima :
a) cantitatea de produse ob inute cu o anumit cheltuial de munc ;
b) cheltuiala de munc efectuat pentru ob inerea unit ii de produs;
c) volumul produc iei fabricate;
d) a si b.
156
160. Se apreciaz ca o situa ie favorabila daca:
a) Indicele de cretere a productivit ii muncii este mai mare dect indicele de cretere
a salariului mediu
b) Indicele de cretere a productivit ii muncii este mai mic dect indicele de cretere a
salariului mediu
c) Indicele de cretere a productivit ii muncii este egal cu indicele de cretere a
salariului mediu
d) Nu este importanta corela ia dintre cei doi indicatori
161. Ca puncte forte ale managementului firmei se pot exemplifica:
a) echipa de conducere tn ra, dinamica,
b) realizarea/dep irea criteriilor de performanta negociate cu ac ionarii,
c) mbunat irea pozi iei firmei pe piata, colaborarea buna cu sindicatele etc.
d) a;b si c.
162. Ca puncte slabe ale managementului firmei se pot exemplifica:
a) preocupare pentru stimularea ini iativei si creativit ii personalului;
b) realizarea/dep irea criteriilor de performanta negociate cu ac ionarii;
c) mbun t irea pozi iei firmei pe pia , colaborarea buna cu sindicatele etc.;
d) tensiuni n rela iile cu sindicatele marcate prin creterea num rului zilelor de greva.
163. Analiza eficientei utiliz rii poten ialului uman are n vedere:
a) evolu ia ponderii personalului TESA;
b) evolu ia productivit ii muncii;
c) dinamica raportului mijloace fixe/num r de salaria i;
d) dinamica mobilit ii personalului.
164. Aprecierea modului de organizare a contabilit ii financiare, a modului de
reflectare, potrivit unor principii i norme existente, a activit ii
ntreprinderii se face cu ajutorul:
a) Diagnosticului financiar;
b) Diagnosticul contabil;
c) Nu prezint interes n evaluarea ntreprinderii;
d) a si b.
165. Diagnosticul financiar-contabil reprezint o sintez a pailor f cu i de
evaluator, o concluzionare din punct de vedere contabil i financiar a
activit ii ntreprinderii pe o perioad determinat de timp si anume :
a) un an;
b) trei cinci ani;
c) zece ani;
d) peste zece ani.
166. Contul de profit i pierdere exprim
a) starea patrimonial la care s-a ajuns la ncheierea exerci iului;
b) cum s-a ajuns la respectiva stare patrimonial ;
c) care au fost fluxurile de venituri i cheltuieli care au marcat traiectoria evolu iei
ntreprinderii de la nceputul pn la sfritul exerci iului;
d) b si c.
167. Amortizarea imobiliz rilor face parte din una din categoriile de cheltuieli
de mai jos:
a) cheltuieli fixe;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli excep ionale;
157
d) nici una din categoriile de mai sus.
168. Cheltuielile cu materiile prime fac parte din una din categoriile de
cheltuieli de mai jos:
a) cheltuieli fixe;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli excep ionale;
d) cheltuieli financiare,
169. Cheltuielile cu amenzile fac parte din una din categoriile de cheltuieli de
mai jos:
a) cheltuieli fixe;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli excep ionale;
d) cheltuieli financiare,
170. Cheltuielile cu salariile in regie fac parte din una din categoriile de
cheltuieli de mai jos:
a) cheltuieli fixe;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli excep ionale;
d) cheltuieli excep ionale.
. 171. Cheltuielile cu chiria fac parte din una din categoriile de cheltuieli de
mai jos:
a) cheltuieli fixe;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli excep ionale;
d) cheltuieli excep ionale.
172. Diferen a dintre veniturile din exploatare si cheltuielile de exploatare
formeaz:
a) rezultatul exploat rii;
b) rezultatul financiar;
c) rezultatul excep ional;
d) rezultatul net.
173. Diferen a dintre veniturile financiare si cheltuielile financiare formeaz:
a) rezultatul exploat rii;
b) rezultatul financiar;
c) rezultatul excep ional;
d) rezultatul net.
174. Performan ele ntreprinderilor comerciale sau, n cazul celor
necomerciale, performan ele rezultate din activitatea lor de comer sunt
exprimate de:
a) marja comerciala;
b) produc ia exerci iului;
c) valoarea ad ugat ;
d) rezultatul net contabil.
175. Rezultatele activit ii de produc ie n cursul exerci iului se m soar cu:
a) marja comerciala;
b) produc ia exerci iului;
c) valoarea ad ugat ;
d) rezultatul net contabil.
158
176. Aprecierea aportului ntreprinderii la creterea avu iei na ionale se face
cu ajutorul indicatorului:
a) marja comerciala;
b) produc ia exerci iului;
c) valoarea ad ugat ;
d) excedentul brut de exploatare.
177. M surarea eficacit ii industriale i comerciale a ntreprinderii i
reflectarea rezultatului economic degajat ca urmare a exploat rii
poten ialului de produc ie se face cu ajutorul indicatorului:
a) produc ia exerci iului;
b) rezultatul curent pn la impozitare;
c) valoarea ad ugat ;
d) excedentul brut de exploatare.
178. M surarea rezultatului degajat global de exploatare i politica financiar
a ntreprinderii, se face cu ajutorul indicatorului:
a) produc ia exerci iului;
b) rezultatul curent pn la impozitare;
c) c)valoarea ad ugat ;
d) excedentul brut de exploatare.
179. Sinteza opera iunilor industriale, financiare i excep ionale ale
ntreprinderii este reflectata de:
a) rezultatul exerci iului sau rezultatul net contabil;
b) produc ia exerci iului;
c) valoarea ad ugat ;
d) excedentul brut de exploatare.
180. Capacitatea de autofinan are este:
a) constituit din fluxul de lichidit i efectiv sau poten ial, generat de ansamblul
opera iunilor de gestiune n cursul unei perioade anumite, care r mn la dispozi ia
ntreprinderii pe termen lung;
b) sursa efectiva de finan are a dezvolt rii ntreprinderii;
c) Surplusul monetar care va fi afectat finan rii dezvolt rii ntreprinderii;
d) Nici una din categoriile de mai sus.
181. Activele stabile (cu lichiditatea peste un an) sunt finan ate din :
a) Surse stabile (cu exigibilitatea mai mare de un an;
b) Datorii pe termen scurt (cu exigibilitate sub un an).
c) Obliga ii furnizori;
d) a si b
182. Indicatorul care m soar averea net a ac ionarilor este:
a) activul net contabil (situa ia net , patrimoniul net);
b) fondul de rulment;
c) nevoia de fond de rulment;
d) trezoreria.
183. Indicatorul care reprezint valoarea absolut a surselor permanente
utilizate pentru finan area activelor circulante sau partea surselor stabile
alocate finan rii activelor ciclice, este:
a) activul net contabil (situa ia net , patrimoniul net);
b) fondul de rulment;
c) nevoia de fond de rulment;
159
d) trezoreria.
184. Indicatorul care reprezint cuantumul activelor ciclice ce trebuie
finan ate din fondul de rulment, respectiv activele circulante (cu termen
de lichiditate sub un an) care urmeaz s fie finan ate din surse stabile
este:
a) situa ia net ,;
b) fondul de rulment;
c) nevoia de fond de rulment;
d) trezoreria neta.
185. Indicatorul care reprezint imaginea disponibilit ilor monetare i a
plasamentelor, pe termen scurt, ap rute din evolu ia curent a ncas rilor
i pl ilor:
a) activul net contabil);
b) fondul de rulment;
c) necesarul de fond de rulment;
d) trezoreria.
186. Activul net contabil se calculeaz :
a) ca diferen dintre activul total i datoriile angajate de ntreprindere;
b) ca diferen dintre capitalul permanent i imobiliz rile fixe nete;
c) ca diferen dintre fondul de rulment i necesarul de fond de rulment;
d) ca diferen dintre nevoi ciclice si resurse ciclice .
187. Fondul de Rulment se calculeaz :
a) ca diferen dintre activul total i datoriile angajate de ntreprindere;
b) ca diferen dintre capitalul permanent i imobiliz rile fixe nete;
c) ca diferen dintre fondul de rulment i necesarul de fond de rulment;
d) ca diferen dintre nevoi ciclice si resurse ciclice.
188. Necesarul de Fond de Rulment se calculeaz :
a) ca diferen dintre activul total i datoriile angajate de ntreprindere;
b) ca diferen dintre capitalul permanent i imobiliz rile fixe nete;
c) ca diferen dintre fondul de rulment i necesarul de fond de rulment;
d) ca diferen dintre nevoi ciclice si resurse ciclice.
189. Trezoreria Neta se calculeaz :
a) ca diferen dintre activul total i datoriile angajate de ntreprindere;
b) ca diferen dintre capitalul permanent i imobiliz rile fixe nete;
c) ca diferen dintre fondul de rulment i necesarul de fond de rulment;
d) ca diferen dintre nevoi ciclice si resurse ciclice.
190. Solvabilitatea reprezint :
a) Capacitatea ntreprinderii de a face fa obliga iilor b neti, respectiv de a-i onora
pl ile la termenele scadente;
b) Proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma n bani;
c) Surplusul monetar care va fi afectat finan rii dezvolt rii ntreprinderii;
d) Ct din valoarea activului se afl sub form lichid n conturile de disponibilit i
b neti i ct pot s devin lichida imediat.
191. Se apreciaz c valoarea admis pentru lichiditatea calculata ca raport
intre disponibilitatea si total activ poate varia in intervalul:
a) 25 50 %;
b) 5 - 10 %;
c) 3 - 5 %;
160
d) 1 - 3 %.
192. Ratele care aprecieaz randamentul diferitelor stadii ale activit ii
ntreprinderii la formarea rezultatului sunt:
a) rate de structura a capitalurilor;
b) rate privind rota ia capitalurilor;
c) rate de rentabilitate comerciala;
d) rate de rentabilitate economica;
193. Ratele care vizeaz , eficienta capitalului economic alocat activit ii
productive a ntreprinderii sunt:
a) rate privind rota ia capitalurilor;
b) rate de rentabilitate comerciala;
c) rate de rentabilitate economica;
d) rate de rentabilitate financiara.
194. Ratele care reprezinta capacitatea ntreprinderilor de a dagaja profit net
prin capitalurile proprii angajate n activitatea sa sunt.:
a) rate privind rota ia capitalurilor;
b) rate de rentabilitate comerciala;
c) rate de rentabilitate economica;
d) rate de rentabilitate financiara.
195. Rata rentabilit ii economice se exprima prin raportul dintre :
a) rezultatul exploat rii si activul total;
b) rezultatul net si capital propriu;
c) rezultatul economic si cifra de afaceri sau valoarea ad ugat ;.
d) rezultatul net si activul total.
196. Rata rentabilit ii financiare se exprima prin raportul dintre :
a) rezultatul exploat rii si capital propriu;
b) rezultatul net si capital propriu;
c) rezultatul economic si cifra de afaceri sau valoarea ad ugata;
d) rezultatul net si activul total.
197. Viabilitatea unei ntreprinderi se refera la:
a) capacitatea de a atrage investi ii;
b) capacitatea de a distribui dividende;
c) capacitatea de a p trunde pe piata;
d) profitabilitate si lichiditate;
198. Capitalul permanent al unei ntreprinderi cuprinde:
a) capital propriu plus credite pe termen scurt;
b) capital social plus credite pe termen lung;
c) capital propriu plus credite pe termen de rambursare mai mare de 1 an;
d) active totale minus datorii totale;
199. Scopul analizei financiare n raportul de evaluare este sa permit :
a) urm rirea evolu iei n timp a echilibrelor si performantelor afacerii;
b) compararea cu afaceri similare;
c) ajustarea informa iilor financiare istorice;
d) toate cele de mai sus.
200. Existenta unui credit pe termen lung:
a) va fi eviden iata de diagnosticul juridic si diagnosticul comercial;
b) va fi eviden iata de diagnosticul juridic si diagnosticul managementului;
161
c) va fi eviden iata de diagnosticul juridic si economico-financiar;
d) va fi eviden iata de diagnosticul juridic si economico-financiar.
201. Intre cauzele interne care duc la faliment:
a) insuficienta for a de munca;
b) incompetenta managementului;
c) datorii mai mari dect capitalul social;
d) Lipsa pietei de desfacere.
202. La o ntreprindere in faliment este mai important:
a) sa aib o evaluare credibila;
b) sa aib cump r tor;
c) sa aib o contabilitate competenta;
d) Sa aib pie e de desfacere.
203. Creditele contractate se evalueaz :
a) la dobnda pietei;
b) la dobnda contractata;
c) la dobnda penalizatoare;
d) la dobnda negociata.
204. Creditele in lei contractate pe termen lung se evalueaz astfel:
a) se reconsider n func ie de diferen a de curs valutar din data contractrii i data
evalurii;
b) se reconsider n func ie de rata dobnzii din data evalurii;
c) se reconsider n func ie de diferen a dintre rata dobnzii la contractare i din data
evalurii;
d) se reconsider n func ie de diferen a de infla ia din data contract rii i data
evalurii.
205. n categoria cheltuielilor fixe ale unei proprieti imobiliare sunt
cuprinse:
a) impozitul pe proprietate;
b) plata utilit ilor;
c) cheltuieli cu salariile;
d) Cheltuieli cu materii prime.
206. Intre cauzele care duc la faliment:
a) datorii mai mari dect capitalul social;
b) lipsa cronica de comenzi pentru produsele sau serviciile realizate;
c) datorii mai mari dect cifra de afaceri;
d) datorii mai mari dect capitalul propriu.
207. Creditele contractate:
a) se evalueaz la valoarea contabil ;
b) se evalueaz la data lichid rii;
c) se consolideaz n Euro;
d) se consolideaz n dolari.
208. Valoarea crean elor la lichidare:
a) nu poate fi mai mic dect valoarea contabil ;
b) este valoarea contabil n i moneda stabila;
c) este de regula mai mic dect valoarea contabil .
d) este de regula mai mare dect valoarea contabil .
209. Capitalul social al unei societi comerciale reprezint :
162
a) valoarea minima de la care pleac evaluarea societ ii comerciale;
b) suma valorii nominale a ac iunilor / pr ilor sociale ce apar in ac ionarilor /
asocia ilor;
c) valoarea investi iilor realizate de ac ionari / asocia i;
d) valoarea patrimoniului;
210.Activ biologic este:
a) un animal viu sau o planta;
b) o ferma agricola ;
c) propriet i agricole ce nu utilizeaz ngr aminte chimice;
d) terenul agricol.
211.Fond comercial :
a) acel activ necorporal care apare ca rezultat al numelui si reputa iei proprietarului si
care genereaz beneficii economice;
b) beneficii economice viitoare provenite din active care nu pot fi identificate in mod
individual si recunoscute in mod separat;
c) acel activ necorporal care apare ca rezultat al numelui comercial, si reputa iei,
clientelei, loca iei, produselor si altor factori similari, care genereaz beneficii
economice;
d) acel activ corporal care genereaz beneficii economice
212.Propriet ile istorice:
a) sunt propriet i imobiliare cu o vechime de peste 150 de ani;
b) sunt active de patrimoniu istoric si/sau arhitectural;
c) sunt propriet i imobiliare cu o vechime de peste 100 de ani;
d) sunt propriet i imobiliare cu o vechime de peste 200 de ani.
213.Evaluarea proprietarilor istorice:
a) necesita considerarea impactului constrngerilor in privin a utiliz rii, transform rii si
transferului acestora, eventualele subven ii sau except ri de la plata impozitelor
etc.;
b) necesita considerarea impactului pozitiv datorat atrac iei pe care o craza;
c) se realizeaz similar cu alte propriet i imobiliare;
d) necesita considerarea impactului pozitiv datorat importantei lor
214.Activ de patrimoniu:
a) un activ care are o semnifica ie culturala, de mediu sau istorica;
b) un activ care are o valoare peste 10 mil. Euro si o vrsta peste 100 de ani;
c) un activ care are o valoare peste 200 mil. Euro si o vrsta peste 100 de ani;
d) un activ care are o valoare peste 100 mil. Euro si o vrsta peste 200 de ani.
215.Care dintre activele urm toare nu este activ curent (circulant):
a) stocuri de materiale demodate;
b) plasamente pe termen scurt;
c) utilaje cump rate cu credit;
d) stocuri de produse finite.
216.Care dintre activele urm toare este o datorie :
a) avansuri primite de la clien i;
b) terenul cump rat cu credit;
c) stocul de marfa refuzat de client;
d) crean ele.
217.Care dintre activele urmtoare este un activ financiar:
a) contractul de nchiriere avantajos;
163
b) o ferma viticola cu datorii financiare mari;
c) ac iunile la o companie listata la BVB;
d) o ntreprindere cu datorii financiare mari.
218.Dac ntreprinderea va funciona i cu credite, valoarea ntreprinderii
(capitalului
investit) fa de valoarea capitalului acionarilor va fi:
a) egal ;
b) mai mare;
c) mai mica;
d) depinde de felul creditului.
219.Dac ntreprinderea nu utilizeaz credite, valoarea ntreprinderii
(capitalului
investit) fa de valoarea capitalului acionarilor va fi:
a) egal ;
b) mai mare;
c) mai mica;
d) depinde de felul creditului
220. Fondul de rulment net (capitalul de lucru net) sau activele curente nete
sunt incluse in evaluarea ntreprinderii pe baza de active ?
a) Nu deoarece in acest caz se evalueaz doar imobiliz rile corporale;
b) Da, in cadrul activului net corectat ca diferen a intre activele curente si datoriile pe
termen scurt;
c) Da, insa doar in cazul ipotezei continuit ii activit ii;
d) Da, in cadrul activului net corectat ca diferen a intre activele curente si datoriile pe
termen lung.
221. Standardele de evaluare cuprind:
a) formulele de calcul a valorii tuturor tipurilor de propriet i
b) formulele de calcul a valorii principalelor tipuri de propriet i
c) defini ii ale unor termeni specifici evalu rii
d) metode de evaluare
222. Standardele de evaluare cuprind:
a) defini ii ale unor termeni specific evaluarii;
b) indici de actualizare;
c) formule de calcul a valorii prin diferite metode de evaluare;
d) tabele de ncadrare.
223. Pentru evaluatori, in materie de etica profesionala Standardele
Interna ionale de
Evaluare precizeaz ca:
a) Nu trebuie sa p streze un standard nalt de onestitate si integritate dar sa si
desf oare activitatea intr-un mod care sa fie in favoarea clien ilor lor;
b) Trebuie sa p streze un standard nalt de onestitate si integritate si sa si desf oare
activitatea intr-un mod care sa nu fie in defavoarea clien ilor, publicului, profesiei lor
sau organismului din care fac parte;
c) Trebuie sa si desf oare activitatea intr-un mod care sa fie in favoarea clien ilor lor
fora a afecta insa profesia sau organismului din care fac parte;
d) sa si desf oare activitatea intr-un mod care sa fie in favoarea clien ilor lor;
224. Conform standardelor interna ionale de evaluare, valoarea de piata este
similara cu:
a) cel mai probabil pre ;
164
b) valoarea de garan ie bancara;
c) valoarea justa;
d) Valoarea speciala.
225. Standardele interna ionale de evaluare
a) sunt obligatorii;
b) reprezinta cea mai buna practica;
c) sunt impuse de autorit ile statului si de ANEVAR;
d) sunt impuse de instan ele judec toreti..
226. ntre obiectivele standardelor de evaluare fac parte:
a) sprijinirea evaluatorilor sa elaboreze rapoarte coerente pentru clien i;
b) promovarea n elegerii uniforme (coerentei) prin utilizarea unor defini ii standard ale
evaluarii de piata;
c) a si b;
d) nici unul.
227. Standardele de evaluare sunt necesare:
a) pentru n elegere uniforma a termenilor si procedurilor de evaluare;
b) pentru reliefarea la standardele de contabilitate.
c) pentru a putea fi atesta i evaluatorii;
d) pentru alinierea la cerin ele integr rii n UE.
228. Metoda de evaluare folosit de evaluator are la baz :
a) recomand rile UE;
b) tipul de proprietate i datele pie ei;
c) cerin ele judec torului sindic;
d) cerin ele clintului.
229. n evaluare:
a) trebuie sa se aplice ntotdeauna trei metode;
b) ori de cate ori este posibil, sa se aplice cel pu in doua metode;
c) se selecteaz ntotdeauna doar o metoda adecvata scopului evaluarii si surselor de
informa ii disponibile,
d) trebuie sa se aplice cel pu in doua metode.
230. Metodele de evaluare a proprietarilor imobiliare sunt:
a) compara ie, cost, bazate pe venit (de randament);
b) compara ie, lichidare, bazate pe venit (randament);
c) economice, financiare, patrimoniale si combinate;
d) economice, financiare.
231. Cea mai credibil metod de evaluare a terenului este:
a) extrac ia;
b) alocarea;
c) compara ia vnz rilor (de pia );
d) extrac ia.
232. Valoarea finala estimata de evaluator in urma aplic rii metodelor de
evaluare este:
a) valoarea cea mai mare ob inuta din aplicarea metodelor adecvate;
b) media ponderata intre valorile ob inute din aplicarea metodelor adecvate;
c) valoarea apreciata de evaluator pe baza unor considerente precum relevanta
metodelor, acurate ea informa iilor care au stat la baza aplic rii metodelor etc.;
d) valoarea cea mai mica ob inuta din aplicarea metodelor adecvate.
165
233. O firma de taximetre care de ine 5 autoturisme intra in faliment. Care va
fi valoarea
de piata (in ipoteza continuit ii activit ii) si valoarea de lichidare a unei
maini tiind ca
pe piata second hand un autoturism se vinde cu 30.000 lei, la dezmembr ri
auto se achita
3.000 lei pe bucata, iar continuare activit ii arata o valoare a unei maini
de 35.000 lei:
a) valoare de piata 35.000 lei si valoare de lichidare 30.000 lei;
b) valoare de piata 35.000 lei si valoare de lichidare 3.000 lei;
c) valoare de piata 30.000 lei si valoare de lichidare 3.000 lei;
d) valoare de piata 30.000 lei si valoare de lichidare 30.000 lei.
234. Metoda de evaluare a terenului care ia n considerare raportul ntre
valoarea terenului i valoarea proprietii este metoda:
a) propor iei (alocrii);
b) compara iei vnz rilor;
c) parcelrii;
d) extrac iei.
235. Un activ net corectat negativ:
a) eviden iaz o greeal grav a evaluatorului;
b) poate fi compensat de un DCF pozitiv n metoda practicienilor;
c) poate eviden ia existen a unor credite ob inute cu garan ii (active imobilizate ale
ntreprinderii) supraevaluate;
d) poate eviden ia existen a unor credite ob inute cu garan ii (active imobilizate ale
ntreprinderii) subevaluate.
236. Un activ net corectat negativ reprezinta:
a) o greeal a evaluatorului, trebuie solicitat raport de verificare;
b) o greeala in nregistr rile contabile, eventual inventarierea defectuoasa;
c) o situa ie in care datoriile au fost ob inute cu garan ii supraevaluate;
d) o situa ie in care datoriile au fost ob inute cu garan ii subevaluate.
237. n evaluarea unei cl diri / construc ii prin metoda costului, cea mai
indicat
procedur este prin:
a) costul de nlocuire net;
b) indici de actualizare;
c) costul de reproduc ie net;
d) parcelarii.
238. n evaluarea unui teren cea mai indicat metoda este prin:
a) indexarea costului de achizi ie;
b) compara ia directa;
c) propor ia;
d) indici de actualizare.
239. Ce reprezinta activul net corectat (ANC):
a) diferen a dintre activele totale evaluate la data raportului si datoriile totale contabile
la accesai data;
b) diferen a dintre activele totale evaluate la data raportului si datoriile totale evaluate
la aceeai data;
c) diferen a dintre valoarea contabila a activelor totale la data raportului si datoriile
totale evaluate la accesai data;
166
d) diferen a dintre valoarea contabila a activelor totale la data raportului si datoriile
contabile evaluate la accesai data.
240. La evaluarea terenului agricol se utilizeaz metoda:
a) capitaliz rii rentei funciare;
b) parcelarii;
c) propor iei.;
d) extrac iei.
241. Metoda capitaliz rii venitului este aplicabila:
a) in cazul ntrerpinderilor mici si mijlocii;
b) in cazul ntreprinderilor in dificultate dar redresabile;
c) in cazul ntreprinderilor care genereaz un venit stabil;
d) in cazul ntrerpinderilor mici .
242. Utilizarea metodei fluxurilor financiare actualizate este adecvata in cazul:
a) ntreprinderilor aflate in dificultate si neredresabile;
b) ntreprinderilor aflate in dificultate si redresabile;
c) ntreprinderilor aflate in reorganizare;
d) ntreprinderilor aflate in restructurare.
243. Ce reprezinta activul net de lichidare (ANL):
a) diferen a dintre activele totale evaluate la data raportului si datoriile totale contabile
la aceeai data;
b) diferen a dintre activele totale evaluate la data raportului si datoriile totale evaluate
la aceeai data din care se deduc costurile de vnzare;
c) diferen a dintre valoarea contabila a activelor totale la data raportului si datoriile
totale evaluate la accesai data;
d) diferen a dintre valoarea contabila a activelor totale la data raportului si datoriile
totale contabile la accesai data.
244. Goodwill-ul societii n lichidare
a) De regula nu are valoare;
b) nu poate fi evaluat;
c) are numai valoare contabil ;
d) poate fi evaluat.
245. Evaluarea sumelor de ncasat sau de primit n lei se face:
a) la cursul de schimb de la data nregistr rii in contabilitate;
b) la valoarea contabil ;
c) la cursul de schimb de la data evalu rii;
d) la valoarea de piata.
246. Valoarea de lichidare a aciunilor deinute la o societate cotat se
estimeaz :
a) la pre ul de pe pia de la data evalu rii;
b) ca media pre urilor pe ultima lun ;
c) func ie de activul net al societ ii cotate;
d) func ie de activul net corectat al societ ii cotate.
247. Eroarea rezonabil la evaluarea pentru vnzarea forat este:
a) mai mic de 10%;
b) mai mic de 20%;
c) mai mic de 40%;
d) mai mic de 1%.
167
248. O metoda de evaluare bazata pe venit este:
a) metoda patrimoniala a activului net corectat;
b) metoda actualiz rii fluxului de numerar;
c) metoda activului net de lichidare;
d) metoda activului net corectat.
249. Metodele de evaluare a ntreprinderilor sunt:
a) Metode clasice;
b) Metode bursiere;
c) a si b;
d) metode psihologice.
250. La verificarea concordantei dintre situa ia scriptica a activelor corporale
si situa ia reala, in urma unor inspec ii efectuate de evaluator se are n
vedere:
a) Deprecierea / aprecierea pe parcursul timpului;
b) Riscul de nerecuperare;
c) Modificarea preturilor si deprecierea fizica;
d) Reflectarea valorii de piata pe baza ratelor curente ale dobnzii.
251. Ce reprezinta activul net corectat (ANC):
a) diferen a dintre activele totale contabile si datoriile totale contabile;
b) diferen a dintre activele totale evaluate la data raportului si datoriile totale evaluate
la accesai data;
c) suma dintre activele contabile reevaluate si datoriile totale contabile;
d) suma dintre activele totale contabile si datoriile totale contabile.
252. Utilizarea metodei Activului net de lichidare este adecvata in cazul:
a) ntreprinderilor aflate in dificultate si neredresabile;
b) ntreprinderilor aflate in dificultate si redresabile;
c) ntreprinderilor aflate in reorganizare;
d) ntreprinderilor aflate in restructurare.
253. Pentru evaluarea terenului se cunosc:
a) sase tehnici de evaluare: compara ia directa, extrac ia, alocarea, parcelarea,
tehnica reziduala si capitalizarea rentei funciare;
b) trei tehnici de evaluare: costul, compara ia si venitul;
c) trei tehnici de evaluare: statistice (compara ia prin bonitare), bazate pe compara ia
directa si bazate pe venit (capitalizarea rentei);
d) doua tehnici de evaluare: costul si venitul.
254. Deprecierea se estimeaz pentru:
a) construc ii;
b) proprietate (teren+construc ii+amenaj ri);
c) ac iuni;.
d) teren extravilan.
255. Folosirea unei metode de evaluare depinde de:
a) problema concreta de evaluare;
b) cunotin ele si dorin a evaluatorului;
c) dorin a lichidatorului;
d) Dorin a clientului.
256. Criteriul principal de alegere a metodelor de evaluare utilizate in raportul
de
evaluare sunt:
168
a) recomand rile din manual;
b) logica si judecata evaluatorului;
c) tipul de ntreprindere evaluat
d) preg tire profesionala a evaluatorului.
257. Goodwill-ul societarii in lichidare:
a) se reevalueaz innd cont de cursul de schimb leu/dolar la data evaluarii;
b) de regula nu are valoare;
c) se mparte propor ional intre ac ionari;
d) se reevalueaz innd cont infla ie.
258. ntreprinderile redresabile:
a) au mijloace fixe performante si piata;
b) au promisiuni de finan are;
c) beneficiaz de amnarea datoriilor;
d) au datorii.
259. La verificarea concordantei dintre situa ia scriptica a stocurilor si situa ia
reala, in urma unor inspec ii efectuate de evaluator se are in vedere:
a) deprecierea / aprecierea pe parcursul timpului;
b) riscul de nerecuperare;
c) modificarea preturilor si deprecierea fizica;
d) reflectarea valorii de piata pe baza ratelor curente ale dobnzii.
260. La verificarea concordantei dintre situa ia scriptica a creditelor si situa ia
reala, in urma unor inspec ii efectuate de evaluator se are in vedere:
a) deprecierea / aprecierea pe parcursul timpului;
b) riscul de nerecuperare;
c) modificarea preturilor si deprecierea fizica;
d) reflectarea valorii de piata pe baza ratelor curente ale dobnzii.
261 Metoda recomandata pentru evaluarea terenurilor libere, f r construc ii
este:
a) compara ia directa;
b) metoda aloc rii;
c) metoda capitaliz rii chiriei brute;
d) extrac ia.
262. Pentru construc iile noi sau aproape noi; in cazul construc iilor unicat,
care nu se tranzac ioneaz frecvent pe piata este recomandata de
specialiti de specialiti:
a) metoda bazata pe capitalizarea veniturilor;
b) metoda bazata pe costuri;
c) compara ia direct
d) metoda parcelarii.
263. Pentru stocurile de materii prime, materiale, componente necesare
activit ii de exploatare, tipul de valoare utilizat este
a) valoarea de piata;
b) valoarea de schimb;
c) valoarea de ntrebuin are;
d) valoarea de nlocuire.
264. n categoria activelor necorporale intra:
a) brevete, licente, m rci;
b) terenuri;
169
c) construc ii:
d) instala ii si utilaje.
265. n categoria activelor corporale intra:
a) cheltuieli de constituire;
b) cheltuieli de dezvoltare;
c) terenuri si construc ii ;
d) drepturi de autor.
266. Afirma ia ca valoarea ntreprinderii este echivalenta cu valoarea
patrimoniului pe care l de ine are in vedere:
a) metoda activului net contabil;
b) metoda activului net corectat;
c) metoda activului net de lichidare;
d) metoda valorii substan iale brute;
267. Exprimarea activelor in func ie de valoarea lor de utilitate sau de
folosin a are in vedere:
a) Metoda activului net contabil;
b) Metoda activului net corectat;
c) Metoda activului net de lichidare;
d) Metoda valorii substan iale brute.
268. Metodele clasice pot fi grupate n func ie de modul de abordare a
ntreprinderii, sub aspectul patrimonial sau cel al afacerii, a business-ului,
a profitabilit ii n :
a) Metode de evaluare patrimonial ;
b) Metode de evaluare prin rentabilitate, sau capacitatea beneficiar ;
c) Metode de evaluare ;
d) a, b, si c.
269. Metode de evaluare patrimonial abordeaz ntreprin derea:
a) exclusiv patrimonial;
b) sub aspectul profitabilit ii
c) att sub aspect patrimonial ct i al profitabilit ii
d) din punct de vedere alvolumului de activitate, respectiv cifra de afaceri
270. Metode de evaluare combinate abordeaz ntreprin derea
a) exclusiv patrimonial;
b) sub aspectul profitabilit ii;
c) att sub aspect patrimonial ct i al profitabilit ii;
d) din punct de vedere al volumului de activitate, respectiv cifra de afaceri;
271. Metode de evaluare prin rentabilitate, sau capacitatea beneficiar
abordeaz ntreprin derea:
a) exclusiv patrimonial;
b) sub aspectul profitabilit ii;
c) att sub aspect patrimonial ct i al profitabilit ii;
d) din punct de vedere al volumului de activitate, respectiv cifra de afaceri;
272. Metoda activului net contabil face parte din categoria :
a) Metodei de evaluare patrimonial ;
b) Metodei de evaluare prin rentabilitate, sau capacitatea beneficiar ;
c) Metodei practicienilor;
d) d) Metodei combinate.
170
273. Se dau urm toarele elemente de bilan : ( mii lei )
Activ net contabil 150.000 ;
cheltuieli de constituire 5.000;
diminuarea valorii stocurilor 7.000;
crean e dificil de recuperat neprevizionate 4.500;
creterea de valoare a activelor necorporale 800;
creterea de valoare a activelor financiare 600;
Se cere sa se calculeze activul net corectat .
a) 180,5 mii lei;
b) 132.7 mii lei;
c) 134,9 mii lei;
d) 133,3 mii lei;
274. Se dau urm toarele elemente de bilan : ( mii lei )
Activ net contabil 150.000;
cheltuieli de constituire 5.000;
creterea valorii stocurilor 7.000;
crean e dificil de recuperat neprevizionate 4.500;
creterea de valoare a activelor necorporale 800;
diminuarea de valoare a activelor financiare 600;
Se cere sa se calculeze activul net corectat .
a) 147,7 mii lei;
b) 132.7 mii lei;
c) 134,9 mii lei;
d) 133,3 mii lei;
275. Se dau urm toarele elemente de bilan : ( mii lei )
Activ net contabil 150.000;
cheltuieli de constituire 5.000;
creterea valorii stocurilor 7.000;
crean e dificil de recuperat neprevizionate 4.500;
creterea de valoare a activelor necorporale 800;
creterea de valoare a activelor financiare 600;
Se cere sa se calculeze activul net corectat .
a) 180,5 mii lei;
b) 148,9 mii lei;
c) 134,9 mii lei;
d) 133,3 mii lei;
276. Se dau urm toarele elemente de bilan : ( mii lei )
Activ net contabil 150.000;
cheltuieli de constituire 5.000;
diminuarea valorii stocurilor 7.000;
creterea de valoare a activelor necorporale 800;
creterea de valoare a activelor financiare 600;
Se cere sa se calculeze activul net corectat .
a) 180,5 mii lei;
b) 132.7 mii lei;
c) 134,9 mii lei;
d) 139,4 mii lei;
277. Metodele care au ca elemente de calcul rata de capitalizare sau de
actualizare i perioada de referin :
a) Metode de Evaluare prin Rentabilitate;
b) Metode Fluxurilor de Disponibilit i (cash flow) Actualizate;
c) Metode Activului net de lichidare;
171
d) Metode ale Practicienilor.
278. Metoda care const n ponderarea valorii patrimoniale i a valorii prin
rentabilitate este:
a) Metode de Evaluare prin Rentabilitate;
b) Metode Fluxurilor de Disponibilit i (cash flow) Actualizate;
c) Metode Activului net de lichidare;
d) Metode ale Practicienilor.
279. Supervaloarea generata de exploatarea ntreprinderii ce exista peste
valoarea patrimoniala sau concreta a acesteia poate fi definita:
a) Goodwill;
b) Valoarea substan iala bruta;
c) Badwill;
d) Valoarea substan iala neta.
280. Totalul valoric al activelor existente la dispozi ia ntreprinderii, indiferent
de modul lor de finan are, care asigur continuitatea activit ii se
definete ca:
a) Valoarea substan ial ;
b) Activul net contabil;
c) Activul net corectat;
d) Activul net de lichidare.
281. Activele imobilizate plus nevoia de fond de rulment sunt denumite:
a) Valoarea substan ial ;
b) Capitaluri permanente necesare exploat rii;
c) Activul net corectat;
d) Activul net de lichidare.
282. Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi care
prezint urm torul bilan economic: imobiliz ri 60.000, capital social
70.000, obliga ii 640.000, crean e 400.000, stocuri 300.000, diferen e de
reevaluare 50.000, profit 10.000, rezerve 10.000, disponibilit i 20.000:
a) 140.000 mi lei;
b) 120.000 mii lei ;
c) 70.000 mii lei;
d) 180.000 mii lei.
283. Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi care
prezint urm torul bilan economic: imobiliz ri 160.000, capital social
70.000, obliga ii 640.000, crean e 400.000, stocuri 500.000, diferen e de
reevaluare 50.000, profit 10.000, rezerve 10.000, disponibilit i 20.000:
a) 240.000 mi lei;
b) 120.000 mii lei ;
c) 70.000 mii lei;
d) 180.000 mii lei.
284. Care este valoarea activului net corijat al unei ntreprinderi care, dup
reevaluarea bunurilor, prezint urm toarea situa ie patrimonial : capital
social 3.000.000, imobiliz ri 18.000.000, stocuri 20.000.000, crean e
15.000.000, rezerve 500.000, profit 1.000.000, diferen e din reevaluare
14.000.000, disponibilit i 500.000, obliga ii nefinancire 25.000.000,
instala ii luate cu chirie 10.000.000:
a) 18.000 mii lei;
b) 38.500.mii lei;
172
c) 43.500 mii lei;
d) 33.500 mii lei.
285. Care este valoarea activului net corijat al unei ntreprinderi care, dup
reevaluarea bunurilor, prezint urm toarea situa ie patrimonial : capital
social 3.000.000, imobiliz ri 8.000.000, stocuri 20.000.000, crean e
15.000.000, rezerve 500.000, profit 1.000.000, diferen e din reevaluare
14.000.000, disponibilit i 500.000, obliga ii nefinancire 25.000.000,
instala ii luate cu chirie 10.000.000:
a) 18.000 mii lei;
b) 18.500.mii lei;
c) 43.500 mii lei;
d) 33.500 mii lei.
286. Care este valoarea substan ial brut a unei ntreprinderi care, dup
reevaluarea bunurilor, prezint urm toarea situa ie patrimonial : capital
social 3.000.000, imobiliz ri 8.000.000, stocuri 20.000.000, crean e
15.000.000, rezerve 500.000, profit 1.000.000, diferen e din reevaluare
14.000.000, disponibilit i 500.000, obliga ii nefinanciare 25.000.000,
instala ii luate cu chirie 10.000.000:
a) 53.500 mii lei;
b) 53.500 mii lei ;
c) 18.500 mii lei;
d) 28.500 mii lei;
287. Care este valoarea substan ial brut a unei ntreprinderi care, dup
reevaluarea bunurilor, prezint urm toarea situa ie patrimonial : capital
social 3.000.000, imobiliz ri 18.000.000, stocuri 20.000.000, crean e
15.000.000, rezerve 500.000, profit 1.000.000, diferen e din reevaluare
14.000.000, disponibilit i 500.000, obliga ii nefinanciare 25.000.000,
instala ii luate cu chirie 20.000.000:
a) 53.500 mii lei;
b) 73.500 mii lei ;
c) 18.500 mii lei;
d) 28.500 mii lei;
288. Dac se poate determina valoarea patrimonial a unei ntreprinderi, care
este aceasta, dispunnd de urm toarele informa ii: capital social
3.000.000, rezerve 20.000.000, alte fonduri proprii 15.000.000, imobiliz ri
necorporale (cheltuieli de nfiin are) 5.000.000:
a) a )da, 28.000 mii lei;
b) da, 23.000 mii lei;
c) da, 43.000 mii lei ;
d) d da, 53.000 mii lei;
289. Se dau urm toarele elemente de bilan :
- total activ = 425.000 mii lei;
- cheltuieli constituire = 2.500 mii lei;
- cheltuieli de cercetare = 15.500 mii lei;
- brevete proprietate = 125.000 mii lei;
Exist un cump r tor pentru o parte din brevete care ofer 75.000 mii lei;
Stabilind bilan ul economic al ntreprinderii, bilan ul contabil va fi ajustat
(corijat) n minus cu:
a) 68.000 mii lei;
b) 143.000 mii lei
c) 218.000 mii lei;
173
d) 208.000 mii lei.
290. Se dau urm toarele elemente de bilan :
- total activ = 425.000 mii lei;
- cheltuieli constituire = 2.500 mii lei;
- cheltuieli de cercetare = 25.500 mii lei;
- brevete proprietate = 125.000 mii lei;
Exist un cump r tor pentru o parte din brevete care ofer 75.000 mii lei;
Stabilind bilan ul economic al ntreprinderii, bilan ul contabil va fi ajustat
(corijat) n minus cu:
a) 78.000 mii lei;
b) 143.000 mii lei;
c) 218.000 mii lei;
d) 208.000 mii lei.
291. Bilan ul economic se prezint cu un:
- activ net corijat de 23.000 mii lei
- pasiv net corijat de 23.000 mii lei, din care datorii toatele de 5.000 mii lei.
Valoarea patrimonial a ntreprinderii va fi de:
a) 18.000 mii lei;
b) 23.000 mii lei;
c) 28.000 mii lei;
d) 5000 mii lei.
292. Bilan ul economic se prezint cu un:
- activ net corijat de 43.000 mii lei
- pasiv net corijat de 43.000 mii lei, din care datorii toatele de 5.000 mii lei.
Valoarea patrimonial a ntreprinderii va fi de:
a) 38.000 mii lei;
b) 23.000 mii lei;
c) 28.000 mii lei;
d) 5000 mii lei.
293. Se constat c o hal industrial n valoare r mas de 145.000 mii lei nu
mai are utilizare de peste trei ani, iar situarea ei n partea periferic a
uzinei face posibil vnzare terenului nc liber de orice sarcin .
Cheltuielile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei, iar transportul
i taxele materialelor nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei.
Pentru materialele recuperabile se estimeaz ob inerea din vnzarea acestora
a sumei nete de 45.000 mii lei.
Stabilind bilan ul economic, cu ce sum urmeaz a fi ajustat (corijat) n minus,
bilan ul contabil :
a) a) 195.000 mii lei;
b) 70.000 mii lei;
c) 220.000 mii lei;
d) 145.000 mii lei.
294. Activul net corijat este de 22.000 mii lei, capacitatea beneficiar de 3.000
mii lei iar rata neutr de 20%.
Superprofitul va fi de:
a) 22.600 mii lei;
b) -1.400 mii lei.;
c) 27.000 mii lei;
d) 26.000 mii lei.
174
295. Activul net corijat este de 22.000 mii lei, capacitatea beneficiar de 5.000
mii lei iar rata neutr de 20%.
Superprofitul va fi de:
a) 22.600 mii lei;
b) 600.mii lei;
c) 27.000 mii lei;
d) 26.000 mii lei.
296. Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor nchiriate
este de 105.000 mii lei iar valoarea bunurilor ntreprinderii nchiriate la
ter i este de 75.000 mii lei. Valoarea substan ial brut a ntreprinderii va
fi de:
a) 455.000 mii lei;
b) 395.000 mii lei;
c) 530.000 mii lei ;
d) 500.000 mii lei.
297. Activul net contabil este de 525.000 mii lei. Valoarea bunurilor nchiriate
este de 105.000 mii lei iar valoarea bunurilor ntreprinderii nchiriate la
ter i este de 75.000 mii lei.
a) 555.000 mii lei;
b) 395.000 mii lei;
c) 530.000 mii lei ;
d) 500.000 mii lei.
298. Capacitatea beneficiar a ntreprinderii este de 8.000 mii lei iar dobnda
la certificatele de depozit ale trezoreriei statului este de 30%. Valoarea
ntreprinderii, utiliznd valoarea de rentabilitate sau metoda de
capitalizare a veniturilor, va fi de:
a) 2.400 mii lei ;
b) 10.400 mii lei;
c) 26.667 mii lei.;
d) 12.000 mii lei.
299. Valoarea patrimonial a ntreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei,
capacitatea beneficiar este de 1.000 mii lei, rata neutr de plasament (i)
este de 11% iar rata de actualizare (c) este de 25%. Valoarea ntreprinderii
prin metoda bazat pe GOODWILL este de :
a) 8.804 mii lei;
b) 8.480 mii lei ;
c) 4.920 mii lei ;
d) 3.760 mii lei .
300. O ntreprindere neredresabil , cu un activ net pozitiv, intr n lichidare
avnd urm toarele date estimative:
- active net contabil = 120.000 mii lei
- plus valoarea imobiliz rilor = 5.000 mii lei
- minus valoarea imobiliz rilor = 6.000 mii lei
(plusul i minusul sunt estimate a fi rezultate n urma lichid rii vnz rii
imobiliz rilor)
- cheltuieli de dezafectare i func ionare n timpul lichid rii = 2.000 mii lei
Valoarea estimat a trezoreriei disponibil dup lichidare este de:
a) 117.000 mii lei
b) 119. 000 mii lei
c) 121.000 mii lei
d) 129.000 mii lei
175
301. Se cunosc: profitul net al ntreprinderii 200 u.m., rata de actualizare
adecvata 18%
si rata de reducere estimata a venitului 2%/an. Valoarea estimata prin
capitalizarea
profitului net va fi:
a) 1.000 u.m.;
b) 1.111 u.m. ;
c) 1.250 u.m.;
d) 1.300 u m .
302. Se cunosc: valoarea de piata a terenului liber 1,000 u.m., costul de
nlocuire brut al construc iei 4.000 u.m. si deprecierea cumulata 50%.
Valoarea estimata prin metoda costului de nlocuire net va fi:
a) 2.500 u.m.;
b) 3.000 u.m. ;
c) 4.500 u.m.;
d) 2.000 u m .
303. Se cunosc: pre ul de tranzac ionare al comparabilei 200 u.m./mp
(tranzac ie realizata cu 2 luni in urma), creterea preturilor in zona 5%
lunar in ultimul trimestru. Valoarea estimata prin metoda compara iei
pentru o proprietate subiect de 1.000 mp va
fi:
a) 200.000 u.m.;
b) 210.000 u.m. ;
c) 220.000 u.m.;
d) 180.000 u m .
304. Se cunosc: profitul net al ntreprinderii 20.000 u.m., rata de capitalizare
adecvata 20%. Firma de ine un activ neopera ional cu o valoare neta de
realizare pe piata de 25.000 u.m.. Valoarea estimata prin capitalizarea
profitului net va fi:
a) 100.000 u.m.;
b) 125.000 u.m. ;
c) 75.000 u.m.;
d) 50.00 u m .
305. Se cunosc: profitul net al ntreprinderii 25.000 u.m., rata de capitalizare
adecvata 20%. Firma de ine un activ neopera ional cu o valoare neta de
realizare pe piata de 30.000 u.m.. Valoarea estimata prin capitalizarea
profitului net va fi:
a) 155.000 u.m.;
b) 125.000 u.m. ;
c) 75.000 u.m.;
d) 50.00 u m .
306. Se cunosc: profitul net al ntreprinderii 20.000 u.m., rata de capitalizare
adecvata 20%. Firma de ine un activ neopera ional cu o valoare de piata
de 50.000 u.m. tiind ca de regula costurile de vnzare ale activelor
neopera ionale sunt de 10% valoarea prin capitalizarea profitului net va fi:
a) 100.000 u.m.;
b) 150.000 u.m. ;
c) 145.000 u.m.;
d) 125.000 u m.
176
307. Se cunosc: profitul net al ntreprinderii 15.000 u.m., rata de capitalizare
adecvata 15%. Firma de ine un activ neopera ional cu o valoare de piata
de 45.000 u.m. tiind ca de regula costurile de vnzare ale activelor
neopera ionale sunt de 7% valoarea prin capitalizarea profitului net va fi:
a) 100.000 u.m.;
b) 150.000 u.m. ;
c) 145.000 u.m.;
d) 141.850 u m..
308. Se cunosc: pre ul de tranzac ionare al comparabilei de 2.000 mp a fost de
200.000
u.m. Comparabila are o casa demolabila de 1.000 mp, iar costurile de
demolare sunt de 50 u.m./mp. Valoarea estimata prin metoda compara iei
pentru terenul liber in zona va fi:
a) 100 u.m./mp;
b) 75 u.m./ mp;
c) 125 u.m./mp;
d) 175 u.m./mp
309. Se cunosc: costul de nlocuire net a unei propriet i industriale este de
500.000
u.m., chiria pe termen lung (contract pe 40 de ani) este fixa de 20.000
u.m./ an iar rata de capitalizare adecvata este de 5%. Valoarea de piata a
propriet ii va fi de:
a) 400.000 u.m;
b) 500.000 u.m.;
c) 450.000 u.m.;
d) 350.000 u.m..
310. Se cunosc: costul de nlocuire net a unei propriet i industriale este de
500.000
u.m., chiria pe termen lung (contract pe 40 de ani) este fixa de 20.000
u.m./ an iar rata de capitalizare adecvata este de 5%. Prin compara ie,
propriet i similare dar care nu sunt nchiriate se tranzac ioneaz la
550.000 u.m. Valoarea de piata a propriet ii va fi de:
a) 550.000 u.m;
b) 500.000 u.m
c) 400.000 u.m.;
d) 350.000 u.m..
311. Daca valoarea pe baza de control a unei ac iuni este 10 RON, discountul
pentru
lipsa de control este 20% iar discountul pentru lipsa de lichiditate este
40%, valoarea
unei ac iuni de inuta ca participa ie minoritara nelichid este:
a) 4,80 RON/ ac iune;
b) 5,20 RON/ ac iune;
c) 8,00 RON/ ac iune;
d) 6,00 RON/ ac iune .
312. Daca valoarea pe baza de control a unei ac iuni este 10 RON, discountul
pentru
lipsa de control este 20%, valoarea unei ac iuni deinuta ca participa ie
minoritara
nelichid este:
a) 4,80 RON/ ac iune;
177
b) 5,20 RON/ ac iune;
c) 8,00 RON/ ac iune;
d) 9,00 RON/ ac iune.
313. Daca valoarea pe baza de control a unei ac iuni este 10 RON, discountul
pentru
lipsa de control este 20%, valoarea unei ac iuni deinut ca participa ie
minoritara
nelichid este:
a) 4,80 RON/ ac iune;
b) 5,20 RON/ ac iune;
c) 8,00 RON/ ac iune;
d) 4,00 RON/ ac iune.
178
R SPUNSURI
Nr. Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
1 B 64 A 127 B 190 A 253 A
2 B 65 C 128 A 191 C 254 A
3 A 66 A 129 D 192 C 255 A
4 C 67 C 130 D 193 C 256 B
5 B 68 B 131 D 194 D 257 B
6 B 69 A 132 A 195 A 258 A
7 B 70 B 133 B 196 B 259 C
8 C 71 A 134 C 197 D 260 D
9 A 72 A 135 B 198 C 261 A
10 B 73 B 136 B 199 D 262 B
11 A 74 C 137 A 200 D 263 A
12 C 75 A 138 B 201 B 264 A
13 A 76 A 139 D 202 B 265 C
14 A 77 B 140 D 203 A 266 A
15 A 78 C 141 A 204 C 267 B
16 B 79 B 142 A 205 A 268 D
17 B 80 D 143 B 206 B 269 A
18 B 81 A 144 A 207 B 270 C
19 A 82 B 145 A 208 C 271 B
20 A 83 D 146 D 209 B 272 A
21 C 84 C 147 C 210 A 273 C
22 B 85 A 148 B 211 B 274 A
23 D 86 D 149 B 212 B 275 B
24 C 87 A 150 A 213 A 276 D
25 D 88 A 151 B 214 A 277 A
26 D 89 C 152 D 215 C 278 D
27 B 90 A 153 A 216 A 279 A
28 D 91 B 154 D 217 C 280 A
29 B 92 A 155 B 218 B 281 B
30 A 93 C 156 A 219 C 282 A
31 D 94 B 157 D 220 B 283 A
32 C 95 C 158 C 221 C 284 B
33 A 96 C 159 D 222 A 285 B
34 D 97 C 160 A 223 B 286 A
35 B 98 B 161 D 224 A 287 A
36 A 99 C 162 D 225 B 288 B
37 C 100 C 163 B 226 B 289 A
38 A 101 A 164 D 227 A 290 A
39 D 102 B 165 B 228 B 291 A
40 B 103 C 166 D 229 B 292 A
41 A 104 A 167 A 230 A 293 B
42 C 105 B 168 B 231 C 294 B
43 A 106 A 169 C 232 C 295 B
44 D 107 B 170 A 233 A 296 A
45 A 108 C 171 A 234 A 297 A
46 D 109 A 172 A 235 C 298 C
47 D 110 B 173 A 236 C 299 B
179
Nr. Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
Nr Rasp
uns
corec
t
48 A 111 C 174 A 237 A 300 A
49 B 112 C 175 B 238 B 301 A
50 A 113 B 176 C 239 B 302 B
51 B 114 B 177 D 240 A 303 C
52 A 115 D 178 B 241 C 304 B
53 B 116 A 179 A 242 B 305 A
54 A 117 B 180 A 243 B 306 C
55 C 118 A 181 A 244 A 307 D
56 B 119 B 182 A 245 B 308 B
57 B 120 B 183 B 246 A 309 A
58 A 121 C 184 C 247 B 310 C
59 A 122 D 185 D 248 B 311 A
60 D 123 B 186 A 249 C 312 C
61 A 124 C 187 B 250 A 313 C
62 D 125 D 188 D 251 B
63 D 126 D 189 C 252 A
180

S-ar putea să vă placă și