Sunteți pe pagina 1din 24

SUMAR

'pag, 2-3

. , . , . , . . , , ,pag. 4-5
. ,& de circuit: tranzistorul bi-
T POlar
PrOi\!ern8 eli bobine pro-
bleme
Fllf')Arin.1A ..d'"
Pe scurt, despre ampII'ncare
r, CQ-VO"",,,,, pag. 6-7
d. Convertor pentru benzile de 14, 21
pc. 28 MHz
nal Campionatul de YO
za' Generator modu!at
RECOMANc:A . pag, 8-S
AV61iizor
indIcator de nu!


Amplificator
Umitator de zgomot
lEHNICA . . pag.10-11
Frecventmetru numeric
' pag.12-13
'rens TV
Casetele magnetice
,AUTO-MOTO ...... 'pag. 14-15
Consumul de combustibil
Crcu!atia
Altomobilu! n
FOYOTEHN8CA . . . . , pag.16-17
f ci iapozitivelor
de
TEI"INnJM-SERVICE . )Jag. '18-19
de
Tes:area
Terr1istorui
mN'fEilIOR '80
PENTRU TINERELE
GOSFODINE
o
-eHNIUM
. pag. 20
, pag.
pag.22
e variantele
.rate,
j79 au fost depuse
''''''otii la O,S.I.M.,
Snt convins lAn "t '
. . VII or Unlu
nlefl vor o i m " Ineretului Comunist ' ..
mobilizarea de pio-
cuceflrilor revolutionare ale Of,l,? SPiritul dragostei de patrie t'!d ap Ulrea operei de con-
a, se tot mai temeinic UI Adresez generatiei ti par 1" 'daI traditiilor glorioase
tehnicii conce ti . n fU munca de a iA. nere In emnul de a .
despr: ale
In ornanld. al eparte fac/Ia progresului
I
lJlR A
o
&'6J
q,
AC 122

cu .amplele
societatea care au loc n
I !Iti",,;; _!,
ASY26!
h'i'Il/, <", y
.. lk '" A ,?p' ..... ,.0..;:.1",,-,,,,,<:<, ... ult;ii.e.a'Q au
ztaza ,Jfn muitlpte poli- n cu
tice. grija partidului statului nostru, per-
ntregul nostru popor sonal a NICOLAE
unui deceniu de pentru a asigura ti-
profunde politice so- nerei noastre cele mai bune
dale, de economice pre- de
cedent, ce amprenta gndirii Transformarea a
a Iii n cu obiec-
NICOLAE tive ale noastre
- secretarul general al Partidului Co- cu cele mai moderne structuri pe
munist Romn. plan mondial, masive pen-
eveniment al realegerii tru industrie pentru
NICOLAE social-culturale, modern iza-
n nalta de al rea agriculturii noastre socialiste, spo-
a ncorporat fierbinte a ntre- rirea a cu mult
gii de a continua ntr-un ritm peste prevederile de plan din acest
mai rodnica activitate de cincinal, profunde n siste-
a socialiste multilate- mul de snt cteva
rai dezvoltate n spiritul lor dintre reperele care, pe fon-
adoptate de istoricul Congres al dul nivelului de trai al ntre-
XII-lea al partidului. gului nostru popor, priori-
Pentru ntreaga ge- efective de care se n
rostirea de ansamblul adoptate de
NICOLAE n cadrul partid
acestui moment solemn, a de dare
tului de devotament a n-
semnat, o de
patriotism, care a insuflat noi
convingere ndepli-
nind exemplar politica partidului nos-
tru, cea mai feri-
a istoriei noastre.
recentului Congres al
Frontului So-
cialiste si ale primului Congres al Edu-
catiei au demonstrat
pe' deplin o modul nnoitor,
revol mobilizator
de definire afirmare potri-
vit NICOLAE
a rolului locului ti-
nerei n politicii
paliidului nostru. Pentru noas-
constituie un motiv de
mndrie de anga-
jare implicarea
mai n procesele economico-
sociale de decizie ale complexului
efort de a socialiste
multilateral dezvoltate si
Romniei spre comunism; n consens
NICOLAE
,
AR
DE

I EN ATI'
ULUI PARTIDUiQl
A
de sea '. ,
ma alegen au conturat clar
tinerei de in-
'1" a,-"''''' '''VlIlel.l
important din
U.T.C., A.S.C. de pion ieri, pentru
a printr-o mult
n opera de a
socialiste multilateral dezvoltate. Do-
cumentele adoptate de Congresul al
XII-lea al partidului, Programul parti-
dului, formu-
late cu diverse prilejuri de secretarul
general al partidului,
NICOLAE consti-
tuie un ndreptar clar, limpede pentru
Congresului al XI-lea al
U.T.C., a XII-a a U.A.S.C.R
pentru cea de-a IV-a
a Pionierilor.
Faptul pentru prima n isto-
ria unei s-au adoptat de un
partid de Programe-
speciale pentru activitatea
din domeniul
tehnologice, a bazei ener-
getice a face ca, n cadrul
rilor forumului tinerei se
dea o teh-
a pionierilor, tinerilor


tiaI creativ al tinerei dori
sa fierbinte de a participa mai
n amplul efort de construire
lismului. n acest sens, n cal
mului tinerei
concret participarea tineretulI.<l,
de ntregul popor, la procesul de tre-
cere a Romniei n rndul cu o
dezvoltare medie.
Acum, cnd ne mai despart doar
cteva zile de acest moment
din tinerei noastre cnd
tinerii cu pasiune
pentru a cinsti cum se cuvine
minunatele n care impli-
nesc gindu-
rile noastre de se n-
spre eroul neamului rom-
nesc, patriotul
consecvent pentru
pace progres n ntreaga lume, care
a devenit sim bolul devenirii noastre
comuniste - NICOLAE

IOAN ALBESCU
. TEHNIUM 4/80

o NTREPRINDERE
CE-SI OIBREAlA IUMElE
,
Pentru elevii Liceului Nicolae
cescu din Craiova, unitate
de renume pe au stu-
diat ilustre ca Aman, Ti-
tulescu,
o activitate in
cadrul unei intreprinderi n-
cu aproape 7 ani n
Profilul de n disciplinele
este armonios
completat cu domeniile practice n
care elevii dobndesc ne-
cesare electromecanicii,
lor mecanice. de
liceului se ntreprinderea
un complex format din
13 avind o dotare co-
n truse,
bancuri de lucru, locul n care n pe-
rioade comasate se n con-
optime programul de
cu intreprinde-
rii ne spunea
profesor Nicolae Andrei,
director al Liceului Nicolae
cu, a fost redactat un regulament
de prin care am
rit nu numai realizarea in bune con-
a insbuirii practice conform
elevilor, ci antre-
narea lor in activitatea de organi-
zare, ndrumare conducere pen
tru ai familiariza din timp cu exi.
viitoarelor locuri de mun
Consiliul de conducere al intre-
prinderii, in marea lui ma-
joritate din elevi, este ales anual,
in sa fiind reprezen.
tate toate clasele. La nivelul fie-
grupe de un elev are
unui maistru ce coordo
intreaga activitate de pro-
Planurile de snt
discutate aliniate judicios la po-
de realizare ale elevi.
lor. Noi, profesorii
ct mai mult teren liber
tivei elevilor pentru a-j deprinde cu
ce nu intirzie
parte a
prin pentru Nu
numai stimularea lor prin
unor decizii personale,
4/80
ci deprinderea de a aprecia 0-
biectiv unui colectiv,
capacitatea sa de autoconducere
indeplinire a unei sarcini concre-
te de Dragostea de
in acest caz se intro
serie de atitudini de discipli-
calitate, etc. Abaterile
colegilor sint prompt
de colectiv, lundu-se nu-
mai cu asentimentul acestuia. Ob-
unor rezultate bune n pro
a devenit, astfel, o proble-
a colectivului, nu una indivi-

oameni utili
elevii Liceului Nicolae
cescu pun
n munca lor In atelierul
de n salopete
albastre, din clasa a X-a F
muncesc la realizarea tijelor de ghidaj
pentru a unor
de pe"ntru ntrepri nderea Elec-
troputere. In atelierul de electroteh-
nr. 3, elevilor este di-
pentru acoperirea mai mul-
tor contracte - borne pentru contact
(pentru Trustul de trans-
formatoare de curent (pentru Elec-
troputere), panouri didactice con-
tactoare (pentru autodotarea liceu-
lui).
"in fiecare an, ne spune utecista
Carmer. Cebic din clasa a X-a C,
devin din ce in ce mai
din punct de vedere
tehnologic. Faptul producem re
pere pentru o intreprindere bine
cum este Electropute-
re ne dar in timp
ne impune o autoexigen-
Calitatea produselor noastre nu
trebuie fie cu nimic mai prejos
dect cea in intreprindere.
De aceea, am aici in
atelierele Eu
lucrez, eu controlez, eu
Rezultatul este sesizabii, pia-
nul de al atelierului a fost
indeplinit n ultimul trimes-
tru al anului trecut cu circa 10000 de
lei.
Varietatea produselor realizate de
elevi este elocvent ntr-o
a celor mai recente
din care nu lipsesc dispozitive de co-
pentru semnaliza-
re, interfoane, radioreceptoare, siste-
me de transmisie auto, transformatoa-
re de curent, indicatoare de nivel, ta-
bele electronice pentru jocuri sporti-
ve, scheme de principiu pentru relee
electromagnetice de curent alterna-
tiv. Contractele care desface-
rea realizate de elevii liceu-
lui snt semnate nu numai cu ntre-
prinderi din Craiova
A
(<<Electroputere.
I.T.M.A. I.M.M.R., Intreprinderea de
ci cu alte intreprinderi
din din I.P.T.-
Satu Mare etc.).
Lupu din clasa a X-a B
a fost recent n functia de di-
rector al ntreprinderii
nicia. de vizita unui
reprezentant al presei, mi
spune "Ia nceput e greu,
nu colegii cunosc. Dar in
intilnirile pe care le am cu
elevi din fiecare incep
cunosc toate problemele intreprinD
derii cele de a
provizionare, de de calitate.
Discuttndu.le, dorim ne imbu.
munca a uita nu
numai aspectul economic primea-
zi, ci valorificarea aptitudinilor
noastre tehnice fami.
liarizarea cu toate aspectele de
organizare conducere a muncii
productive. Acum avem un plan
de o de milion de lei a
nual, dar care cred va fi sub
nu vom in.
tmpina de aproviziona-
re. Apropierea unui eveniment de
n noas-
tre, marele forum al tinerei genera
ne pe noi la ob-
tinerea unor rezultate superioare
att n ct
n cea
TIIIEIETEA
t
UliUl elllECTIV flUIITAS
I'ntreprinderea de aparate electrice
de din o
acum
5-6 ani pe charta a jude-
tUlui !ntrepri!1derea de aparate
electrice de este o
unitate ntr-unul din sectoa-
rele de vrf ale industriei
toare de De la 700 de contoare
pe cite se realizau n primul an
de s-a ajuns la un
ritm de 1 200 de pe zi, n mai
multe variante.
De la citeva tipuri de aparate care
se realizau aici in 1975, se pro-
duc peste 7000 de tipodimensiuni
variante de aparate de
contoare electrice monofazate tri-
fazate, blocuri de diferen-
a energiei electrice, aparate elec-
tromagnetice, magnetoelectrice
rodinamice de tablou, logometre, ml-
liampermetre, milivoltmetre, frecven-
ventmetre, turometre electrice, pano-
uri . pentru testarea autovehiculelor.
Produsele intreprinderii snt bi-
necunoscute peste hotare, o parte
a fiind exportului
(R.P. Egipt, Iugoslavia, Siria).
colectivului poate fi ex-
ntr-o medie de -
cu peste 23 de ani. Cei
1 800 de care mu ncesc mo-
derna intreprindere se
ntmpine forumul
neratii cu noi menite
locul de frunte al unui co-
lectiv de apreciat ntr-o ramu-
de virf a economiei care
un dinamism prece-
dent sale.
Una din
ce trebuie
,
tere variantele de a-
parate,
1979 au fost depuse 20 de dosare de
la O.S.I.M., iar n prima
a anului acesta au fost depuse alte
7 propuneri de inventii)
muncim intro intre-
prindere etalon a industriei elec-
trotehnice ne spunea
subinginerul Mircea Prin.
cipalele noastre obiective sint spo
rirea aparatelor pe care
le desig-
oului produselor, sporirea gamei
de aparate de economiile
de materii prime materiale, re-
ducerea importului. Printre nou-
semnate de membrii colec-
tivului de cercetare-autodotare se
aparatul de in.
MF 351 (lspas
ludovic Szegedy), ana
lizor logic de sistem cu micropro-
cesor (Marius Ioan Ji
voltmebu numeric pentru stu-
diul proceselor de dir.
de tenshme (Dan
Stoiciu), dispozitiv electronic cu
traductor pentru
lor radiale axiale la discuri cu
ax (Gheorghe O parte
din aceste apa.rate vor intra in pro-
de serie chiar in acest an.
Un proiect interesant al comitetu-
lui U.T.C., care sintem siguri
va fi n curind materializat,
editarea unui buletin menit
prezinte cele mai noi ale
colectivului intreprinderii, sinte-
fizeze din domeniu pe plan
de optimizare a
nrl'\.ri ... r"ti\J cu
de Facultatea de electro-
a Institutului politehnic Tra-
ian Vuia din
tinerilor de la I.A.E.M.,
"' .. ..,,"',.," .... arlilo lor
noului
stituie n argumente
noi succese, care maiterialiizeiaza spiri-
tul responsabil, de implicare
n
cu care este marele
al tinerei
ST ANCULESCU
3
ELEMENTE
DE CIRCUIT
11AII118111111 BIPlllAII
Fiz. A.
de la sursa de
emitor colector, va astfel de
ori mult decit curentul de
PROBLEME CU BOBINE-
BOBINE CU PROBLEME
Tensiunile induse vor fi astfel conec-
tate n serie pe un circuit nchis, de data
aceasta cu debitarea unui curent excesiv,
adeseori fatal pentru integritatea trans-
formatorului. O co-
pe fiecare chiar
nu era n ne poate
feri de asemenea
Bobinele snt foarte des utilizate n
filtrele de netezire a pulsatori
prin redresare, capa-
lor de a se opune n
amplitudine; este sub de
frnare, de mpiedicare, de diminuare a
de unde denumirea sub
care se mai ntlnesc uneori - de bobi-
ne de Pentru joase,
cum este cazul unor
inductive mari la va-
lori mari ale inductantei bob inei. Cum
de spire nu poate fi prea ridicat
(intervin gabaritul
etc.), sporirea se face prin uti-
lizarea miezurilor feromagnetice, de cele
mai multe ori formate din pachete de
tole de transformator. cum se
miezurile proprietatea
de saturare atunci cnd cu-
rentul prin anumite
valori; peste aceste limite, hobina nu se
mai opune eficient de curent,
4
nemaiputnd produce tensiuni contra-
electromotoare apreciabile (cmpul nu
mai poate nmagazina energie
Pentru a se evita satu-
rarea, miezul este printr-un
strat de aer (ntrefier), care
apreciabil circuitului
magnetic. Practic, ntrefierul se obtine
montnd tolele (de exemplu,
pachet separat de E-uri pachet sepa-
rat de I-uri) pachetele prin-
tr-un strat de hrtie, carton, ma-
terial plastic etc. este de obicei
de ordinul lor de milimetru; n
cazul unor prea mari, avan-
tajul se n parte
prin bobinei.
O pe care constructorii
nu prea o este aceea
a bobinelor care ca defect con-
structiv, sau mai multe spire n
scurtcircuit (contact electric ntre
vecine, darotat ntreruperii stratului izo-
lator). bobina n curent
continuu, suprimarea Ctorva spire prin
scurtcircuitare nu apreciabil
cmpul magnetic produs, cnd
total de spire este mare. n curent alter-
nativ, cmpul magnetic variabil
produs de spirele nvecinate induce n
conductorul scurtcircuitat o tensiune con-
yllr---+ ............ 11+
10
U, U2
11
lui
Amplificarea n curent a tranzistoru-
traelectromotoare care poate cauza apa-
unui curent de imensitate aprecia-
La rndul acest curent opus
n jurul un Cmp magnetic
opus celui al bobinei, diminund mult
cu mult mai mult
dect n cazul n care spirele scurtcircui-
tate ar fi lipsit pur simplu din
rare. Prin urmare, practica de a ajusta
(reduce) valoarea unei prin
scurtcircuitarea unui progresiv
de spire este total uneori
chiar
n unele fenomenul este
utilizat din exterior. De exemplu, pen-
tru a reduce unei bobine,
se apropie de ea o n scurtcircuit,
un inel metalic, un disc etc. Reducerea
este cu att mai cu ct spira
se plaseaza Illal aproape de centrul bo-
binei.
n ncheierea acestor consideratii ne
vom ntoarce la transformatoare, de data
aceasta pentru a clarifica o proble-
de ce consumul primaru-
lui este mic, aproape neglijabil, atunci
cnd circuitul secundar se n gol
treptat, pe
terii curentului absorbit din secundar?
un transformator cu o
re (fig. 8)
pe rnd, n ordinea
fenomenele care au loc.
1. Presupunnd secundarul n gol
(R
S
= v:),
la tensiunea sursei, U Aceasta va da
la un curent prin pri-
1 .
P
2. Curentul variabil 1 induce n pri-
p
mar o tensiune contraelectromotoare (de
U c' care, fiind de sens opus
cu C se scade din aceasta. Rezul-
tatul este o diminuare a cu-
rentului initial 1 , stabilindu-se n scurt
, p
timp un echilibru dinamic. Facem aici o
pentru a aminti n proiec-
tarea transformatoarelor se pen-
tru primar un suficient de spire
(n de miez) nct tensiunea de
fie aproape n va-
loare cu tensiunea ce se
aplice primarului.
3. Curentul primar, 1 , induce, de ase-
p
menea, o tensiune electromotoare, U s'
n Aici se ncheie,
n linii mari, fenomenele atta timp ct
secundarul n gol.
4. Prin conectarea unei de
Rs' n circuitul secundar, ten-
siunea U produce un curent 1 .
s s
5. Curentul Is induce n
o tensiune contraelectromotoare
U cc' tensiunii U c' deci n
sens cu tensiunea U Se
astfel a celor
bobine.
6. Tensiunea U cc n par-
te tensiunea a primarului, U c'
Sursa poate astfel debita un curent sporit
prin tocmai
Q.E.D. (quod erat demonstral!dum
ceea ce trebuia demonstrat).
Circuitul de al curentului pe care
il este cel din fig. Penlru
a curentului l. cir-
cuitul se de exemplu ntre a
b, intcrcalndu-se n serie, cu respec-
tarea a mpermetrul A (fig. 2).
cum se ampermetrele se
din sau microampermelre, prin mon-
tarea n paralel (..u bornele acestora a
unor de Rs (fig. 3).
Un mfllalmpenne! (microampermetru)
liber sau rezistente
se prin
curentul indicat la

cap de
ca in-
de un curent de n
ori mai mare dect liber
= noI,), valoarea se cal-
cu relatia: R =
, .. n
Curentul de se
componentele
instrument): J
fiind constant (n - o propor-
a curentului prin in-
strument -- deci a indicatiilor acului -.
cur:entuui total.
SE 5
lA25mVDINP
M. ALEXANDRU,
n articolul de n chip de experiment instructiv -
dar nu lipsit de interes practic -, o modalitate de deplasare
a zeroului la un instrument de folosit ca ampermetru de cu-
rent continuu. in particular, vom cum se poate aduce zerouln
ampermebului la mijlocul scalei.
devieze cu dintre De I;;AI;;:I'HJlU-.
valoarea a 1 si o
valoare de Ia, convenabil
Problema poate fi prin so-
4. Cu sursei auxi-
B(-)

R
r2 =240n P=100n

6
7
+
PE SCURT DESPRE
Atunci cnd o oarecare de sem-
nal electric este prea pentru a
putea un consumator dorit (di-
fuzor, releu, becuri de avertizare, instru-
mente de ntre
consumator se un amplifi-
cator, echipat cu un alimentator adecvat.
Energia consumato-
rului este de alimentator, am-
plificatorul comportndu-se ca un robi-
net, deschidere este
de semnalul slab al sursei. Nu este,
nici nu poate vorba despre o
arrlpll.hc,are n energie (principiul con-
interzice acest lucru), chiar
energia de sursa de sem-
nal este incomparabil mai deCt
cea de consumator. n reali-
tate, amplificarea se face Intotdeauna
cu pierdere de energie tot de
TEHNIUM 4/80
MARK
alimentator\ n special sub
de pe elementele active
pasive din circuitul amplificatorului.
Comparnd parametrii electrici
ai semnalului furnizat de care
pentru amplificator intrarea
(input1 cu parametrii analogi de la bor-
nele consumatoruluL de la
(output1 se poate defini amplificarea n
putere prin raportul:
(1)
unde Po este puterea la
P
i
- puterea la intrare,
exprimate n (mW, W etc.).
Amplificarea 'in putere este, deci, o
expri-
mndu-se printr-un de
de Deoarece raportul
PQ/Pi adeseori valori foarte mari
zeci de mii sau chiar mai
se mai in transfor-
mata a acestui raport, defi-
prin
Gp = 10 'lg(Po/PJ (2)
In putere (G de ]a
n acest caz, rezultatul nu-
meric se unitatea dB
(decibe11 prin care se nu
este vorba de raportul propriu-zis, ci de
logaritmul zecimal multiplicat cu
factorul 10. De exemplu, unei amplifi-
n putere Ap = 10 000 ii corespunde
un n putere Gp =40 dB.
n mod se mai
separat
amplificarea
Au=
Pe de

nici
dec-
lund n considerare
de intrare
(Ri = U JlJ de (Ro = u 0/10)
folosind celelalte expresii ale formulei
puterii {P= U
2
/R,=R,' 1
2
1 deducem:
Ap =At RplRi (5)
Aceste permit exprimarea
gului in putere n de amplificarea
n tensiune sau de amplificarea n curent:
Gp =20 19 Au +l0 19
=20 19 Ar+ 10 19 (Rp/R
i
) (6)
n cazul particular, cnd
de intrare de snt egale sau foarte
apropiate ca valoare, n putere
se reduce la expresiile:
Gp =20 19 Au =20 19 (7)
JI-""Ul.ll1 \.4 prin prezentare su-
a de exprimare a
an:lplifidmI numeroaselor in-
nedumeriri ale constructorilor
pentru a ncheia cu o
propunem. ca exerci-
calcularea Al'" Au, Al,
Op n cazul concret: Uj = 100 mV, R
i
=
= 1 kQ, Uo =4 V, Ro =4 Q; ntre ten-
si une curent nu defazaj.
Il
CQ-YO
COIIIRTOR
PIITRU 811ZIli OI
21 $i 28 IHz
Montajul descris (fig. 1) este un con-
vertor echipat cu tranzistoare cu efect
de cmp, capabil n con-
deosebit de bune benzile de radio-
amatori de 14, 21 28 MHz pe frec-
cuprinse ntre 2,9 4,8 MHz,
cum
- banda de 14 MHz (14,00-14,35 MHz)
n de la 4,44 la 4,79 MHz.
Cristalul Ql =9,556 MHz;
- banda de 21 MHz (21,00-21,45 MHz)
n de la 4,00 la 4,45 MHz.
Cristalul Qz=17,OOO MHz;
- banda de 28 MHz (28,00-28,50 MHz)
n de la 3,44 la 2,94 MHz.
Cristalul Q3=31,435 MHz
Acest montaj se prin-
tr-o mare sensibilitate, stabilitate, selec-
tivitate zgomot de fond foarte redus.
Dispunerea pieselor este n
fig. 2
comutatorului Kl' semnalul
din poate fi dirijat direct spre
receptor sau trecut prin convertor
receptor.
Diodele D
1
Dz
convertorului la semnale puternice.
10nF
OLIMPIU
Li se ct mai
slab cu Lz, o sensibilitate
Condensatorul varia-
bil CV
i
are axul comun cu CV
z
, de
asemenea, CV
3
este pe ax cu
CV
4
se manevrarea lor
prin sisteme de de 1/2 sau
1/3 pentru un acord ct mai precis.
Primul etaj n montaj cascod
amplificator de RF, cu tran-
zistoarele T 1 T 2' care un
coeficient mare de amplificare
zgomot de fond redus.
Etajul mixer este format cu tranzisto-
rul T 3' a se face printr-un
filtru de pentru realizarea unei
sporite.
locale snt produse n etajul
oscilator cu cristale de tranzis-
torul T
4
Cu rezultate bune se pot folosi
montajele din figurile 3 4.
Cablul coaxial de 75 n, care
convertorul cu receptorul, nu va avea o
lungime mai mare de 1 m.
Alimentarea se face direct de la ba-
terii sau de la un redresor capabil
debiteze o tensiune de 12-14 V la un
2
d
" I 470fJF'
.L
40V
100
..n.
Pl9V1Z
PL4V7Ztl'

6
curent de 20 mA.
Fiecare etaj va fi ecranat.
nu se
REGLAREA
Toate se la rece,
pe necesare, cu ajutorul unui
grid-metru.
Se prima oscilatorul
cu cristale se lui
pe fiecare a cristalelor, apoi se
circuitele formate de
Lg, L9> LlO pentru un semnal propriu
maxim pe unda metrul sau pe S-metrul
receptorului. Pentru montajul, din figu-
ra 3, semnalul maxim se obtine din tri-
meri. Montajul din figura 4 'nu
acorduri suplimentare.
verificarea eta-
jului mixer la a etajului cascod
de RF.
Se - executarea reglajelor
injectnd semnal la intrare de la un ge-
nerator de semnal la
sau ascultnd semnale n benzile de ra-
dioamatori reglnd circuitele pentru
un maxim pe S-metrul receptorului.
Reglajele miezurilor LILz
L3L4 se face cu CV cCV z aproape la
capacitatea lor pentru banda
de 14 MHz.
Reglajele miezurilor Ls
L6L7 se face cu CV 3 - CV 4 aproape la
capacitatea lor cnd converto-
rul este acordat pe banda de 28 MHz -
de fiind de 2,94 MHz.
ntre axele paralele ale bobi-
nelor Ls L6L7 va fi de cel 20 mm.
ACORDUL N
Se introduce cablul coaxial al
se alege banda de lucru cu ajutorul co-
mutatorului Kz, se receptorul
pe conversieL
se grupul CV 3-CV4 pentru
o amplificare n receptor" acor-
dul pe fiecare
din CV1-CV
Z
'
deosebite, vor
trebui acordurile etajului de
RF (CV1-CV
Z
) filtrului de
(CV
3
-CV
4
) pentru un semnal optim chiar
n cadrul benzi.
L
1
- o la 3 mm de L
2
; L
2
-
10 spire pas 0,5 mm; '-3 - 6 spire la
2 mm de L
4
; L
4
- 10 spire pas
0,5 m m; 1:; - 30 spire; a,; - 30 spire
la 1 mm de L
7
; a., - 6 spire; La -
18 spire; Lg - 10- spire; L
10
- 5 spire
1
L
S
' L6" LS' Lg L
10
pe carcase
(/)8 mm.
ANI
G1
T3
G2 @
:0:
5 ______ ________
Rx,
CV2
CV1
A
----oK2Q
CV4
1
K2
T4

o
TEiiNIUM 4/80

1kn.
---
+
I
.191
T r- T , I

- 10 spire + 10 spre
3
(o'd"{
E\f!JM
- spire pe o 6 mm

r----------- --._--....... --- ..
GENERATDR
MDDULAT
Y03CO
Generatorul descris permite
rea unui semnal sinusoidal cu frec-
ntre 455 kHz 465 kHz,
mod ulat cu 1 000 Hz, necesar pentru
acordul etajelor de medie
Generatorul este format dintr-un etaj
tranzistorul T
1
, care deb-
de (455-465 kHz).
un etaj separator, for-
mat din tranzistcirul cu efect de cmp T 2'
Componenta de se
de la montajul multivibrator e-
cu tranzistoarele TE> 16. Mo-
este format din tranzistoa-
rele T
3
T ..
Oscilatorui are in sa
un tranzistor cu siliciu un transfor-
I
122nF
360"-(33nF )
.il. I
!
TEHNIUM 4/80
+
BF255
Q 4
E" e, c

mator tip FI din aparatele de radio cu
tranzistoare.
(pentru
se injectnd n
baza lui T
1
semnalul in secun-
darul transformatorului de FI. Secun-
darul acestui transformator de FI, fiind
decuplat de printr-un condensa-
tor de 22 nF-33 nF, polariza-
rea bazei.
Curentul de al tranzistorului T1
este stabilizat printr-o 2ener
(8,2 V) printr-un divizor de tensiune
n care are roiul de a modifica pola-
rizarea o a
de a tranzistorului
T\ la valoarea
Etajul separator, constituit dintr-un
amplificator cu un tranzistor cu efect
de cimp T
2
, o de
intrare mare, preluarea sem-
nalului din bobina l, a modifica
oscilatorului.
Valoarea condensatorului de
forma
FI) se la
o prin vizualizare pe
osciloscop.
CAMPIONATUL
DE CREATIE
...., ,
TEHNICA VO
iN ATENTIA
\""amJ:;HO!1CHUI de VO
nscrieri ia data de 30
1980,
care doresc participe la con-
curs vor trimite la revistei
Tehnium - Piata Scinteii nr. 1,
cod 71341 - o scrisoare de
nsc riere, in care se vor anunta tema
descrerea a ei (sau mai
multe teme). privind
acceptarea la campionat,
vor fi expediate de la la
data de 15 mai 1980.
Aparatele vor fi trimise pe adresa
romne de radioamatorism
- P.O.Box 05-50 la data de
1 iulie 1980.
Decernarea premiilor va avea loc
la intre 1 10 august 1980.
Tn perioada 1-10 septembrie 1900
se va organiza la o
cu
in cadrul Campionatului VO.
Tn afara premiilor ofe-
Generatorul de semnal rectangular
este un multivibrator clasic astabil,
compus din simetrice. Frec-
de 1 000 Hz este de
raportul de polarizare a
bazelor de condensatoarele de cu-
plaj.
Variind P2 - o valoare exac-
a de 1 000 HZt in timp ce
LISTA COMPONENTELOR
T 1 2 N 1613 (SC 107 cu
eliatar)
= 2 ta 3819, BFW 11 (fET)
= 2 NI 3053. 2 N 1613,
(cu radiator)
2 N 3819, BfW 11 (FET)
ac un a
= SC 101 B
= ZENER 8,2 V/1 W
(de tp PL 8,2
D = cu siliciu, 1
BA 148.
L
1
= bobine de FR
tip
Mamaia - miez vopsit
alb
= 1 k.o lin
100 Q lin
= 220 Q
dte de organizatori, revista Teh-
nium de radio-
amatorism, mai acordate o serie
de premii de Institutul central
de cercetiri electronice din Bucu-
(tranzistoare pentru frec-
de medie mare putere), In-
treprinderea de aparate electrice
de misurat- (instrument
universal de turometru elec-
tric), Intreprinderea Tehnoton>)oo
(componente pentru radiorecep-
toarele Bucur),
I.P.R.S.-Bineasa (piese compo-
nente electronice), Intreprinderea
Electronica-Bucure,ti (seturi de
difuzoare pentru incinte acustice), In-
treprinderea Electrotehnica .. Bu-
cure,ti (transfo rmatoare de pen-
tru alimentatoare).
suplimentare se pot ob-
la telefon 17.60.10 interior 11<l2
sau 1734.
P4 amplitudinea semnalului
la intrarea modulatorului.
Modulatorul T
3
este montat ca
amplificator cu variabil; in emi-
torul se un circuit osci-
lant, acordat pe o
intre 455 465 kHz.
Sub efectul semnalului de
(1 000 Hz), aplicat grilei lui
T4 a acestui
tranzistor va varia rapid, ceea ce va
avea ca efect decuplarea a bo-
binei L
2
prin condensatorul de 100 nF.
(CONTiNUARE N PAG. 18)
VBRTlzoa
consecvent al revistei
prezentate
schema unui
Este vorba
a fast construit 'I"JIll.ri.llIIi,.::at\t
de
S. MARIN
Feu:uUalea de electro-
Se \Of lua U 1 V; R 1 = WJ kn:
R = 5 :Q 10 cutie de
timpul putea ca
tensiUnea fie prea mare.
existnd riscul instrumentu!w
De aceea s-au
de limitare de
semna! de
mult
+9
U1
8
rezistenta
T3 este
SensibiJtatea ap.uatuliw
intr-un "'VllU"-'HU
de intrare cuprins ntre 40 20000
ampermetrului.
Ca pentru a se
evita semnalelor perturbatoare ..
intregul montaj se va introduce ntr-o
cutie din subtire
fier. care se' lega la .
Aparatul poate fi n va-
rianl'l indicator de nu! diferentia:. caz
n care se vor folosi iden-
un microampermetru zeronl
, IISTOARI-
fCHIVAlfNTI
1977)
Tip
CK 751
CK 891
CK 892
CP 406
CP 408
CS 1655 E
es 1655 F
es 1655 G
es 901 H
es 9013 E
es 9013 H
es 9016 D
es 9016 E
CS 9017 1)
CS 9017 E
es 9018 F
es 9021 D
CS 9021 E
es 9021 F
es 9022
CS 9126 B
CS 9126 C
eST 1173
eST 1773 A
CTC 1104
CTP 1003
CTP 1004
CTP 1005
CTP 1006
CTP 1032
CTP 1033
CTP 1034
CTP 1035
CTP 1036
CTP 1104
CTP 1105
CTP 1106
CTP 1107
STP 1108
CTP 1109
CTP 1111
CTP 1514
CTP 1320
CTP 1340
CTP 1350
CTP 1360
CTP 1514
CTP 1551
CV 5439
CV 5457
TIp i.P.RS
EFT 333
EFT 343
EFT 343
2 N 3055
2 N 3055
BF 254
aF 254
aF 254
BF 167
aF 115
BF 115
af 167
SF 167
aF 255
BF 255
aF 254
Sf 115
SF 115
SC 109 8
SC 109 B
SC 238
SC 238
AC 149
AC 149
AC 149
ASZ 15
AC 149
AC 149
ASZ 16
EFT 343
EFT 343
EFT 343
EFT 343
EFT 343
AC 149
AD 149
AD 149
AD 149
AC 149
AC 149
ASZ 15
AD 149
EFT 343
EFT 343
EFT 343
EFT 343
AC 149
ASZ 15
SC 178
SC 171
TEHNIUM 4/80
-------- -r--------i
,llfiJ 6"
B
T2 ' i

8+9V
I


i

13, F R3 1Skn.

numesc Sorin Traian Constantinescu sint elev n clasa a X-a
la liceul industrial nr. 5 din Sint abonat la revista Tehnium
de 3 ani, timp in care am cu mult interes schemele electronice
publicate, multe dintre ele execulindu-Ie practic cu bune rezultate.
In mea mai veche de a eu printre colaboratorii
dv., trimit scheme simple experimentate de mine cu re-
zultate
AMPLIFICATOR
Propun eonstructorilor
tori un montaj deosebit de simplu,
anume un amplificator pentru
picup, pe care l-am experimentat
cu rezultate foarte bune,
Cteva piese de procurat
permit unei puteri sufi-
ciente pentru o
Calitatea este foarte
iar costul de realizare foarte redus,
Schema este din
tranzistoare npn, n montaj Oar-
lington. Amplificarea n tensiune
fiind numai o parte
MARCEL UqSU, Sibiu
din tensiunea de doza de
picup va fi pe bobi-
na a difuzorului tensiunea
de va fi ceva mai
dect cea de
Cum tensiunea audio de o
cu cristal este, la maximum
de eu un disc puternic
imprimat, de circa 1-1,5 V, o ten-
siune cam de valoare va
la capetele bobine; mo-
bile a difuzorului. Nu se pot folosi
doze magnetice, deoarece livrea-
o tensiune mult prea pen-

R1
620 kn.
IlfiJ
j
1
- ll,
I II
8+9V
f+
I
1 lf2 L-- I
..,.. ..
1 3,3nF I
I
R3 1SkL I

Montajul este realizat cu tran-
zistoare de primul fiind
de putere (EFT 323, P14 etc,), iar
al doilea de putere medie (AC 180,
EFT 130),
Frecventa sunetulUi la depinde
de R
J
de condensa-
lOfU! C,
Difuzorul (cu de 8-16
se intermediul
iransformator iesire n colectorul
tranzistorulUi T,
Schema poate fi att sub
de sonerie 1), ct sub
de (fig. 2), Prin
ruperea firului de (din CuEm
rp 0,2 mm) conectat ntre A 8, si-
rena n fu,ldiune.
0,1 jlF
r-il
? c"stai
I
tru amplificatorului.
Tranzistorul Ti poate fj de tip
SC 107-SC 109, iar T 2 de tip SC 107-
BC 109, AC 181 K, EFT 373,
zut cu radiator.
B
Randamentul optim s-a
folosind un difuzor cu
de 5 Q (orice putere peste 0,5 W),
Calitatea se poate ajusta
din de 500 k Q,
llllTATIR OI ZGIIIT
Cel mai simplu limitator de zgo-
mot utilizat in este
format din diode de comuta-
montate antiparalel. are
dezavantajul nivelul de limitare
este relativ mare (cea 1 V) este
utilizabil doar in etajele cu tuburi.
se mai
la circuitelor de intrare
ale radioreceptoarelor prin decu-
plarea bornei de cu
diode in anti paralel.
Cu montajul prezentat se poate
iimita zgomotul provenit din des-
atmosferice sau
de ale
recep1:oa.rellor tranzistorizate.
se prin
prepoicui.zarea diodelor, aplicind
acestora o tensiune prin
R3 de 10 k Q.
la alegerea pieselor se reco-
ca valorile lui C;, e2
TEHNIUM 4/80
Elev 1.
respectiv ale lui R
1
R2' fie ct
mai apropiate. De asemenea, se
ca diodele utilizate
fie alese cu parametrii V
fO
rd cit
mai apropiate. Oiodele 0
1
O2 snt
T
I
de tipul "1 N 914, 1 N 4148,1 N 4449 ete.
Prin nchiderea comutatorului K,
limitatorul este scos din circuit.
Consumul montajului este extrem
de redus (sub 1,3 mA la 12 V).
C'2,
HF
le$re
ij
@
L::
I
3'30nF
1
I

D
R
1
*

4'7kn.
I
I
I
1N4148
I
1N4449

1N914
sJ..
cititorii
pentru rubrica de con-
realizate pentru a fi
publicate. Textul, precum
trebuie fie lizi-
bile corect executate, con-
form normelor ST AS.
pu-
materiaJe originale rea-
Uzate de constructorii ama-
tori nu scheme de princi-
piu sau aflate in
de proiect propuse
pentru publicare potftinso-
de fotografii ale mOl1ta-
jelor sau aparateloneaUzate.
constr.uctive tr ..
buie obligatoriu
lista de materiale utilizate.
Originalele nuse restituie,
ele in arhiva .redac-
Tehnium.
9
...
TEHNICA
.,
MODERNA
FRICVINTII

NUMBRIC li51111z
Oricine rolul utilitatea
unui numeric, avantajele
sale n cu aparatele analo-
gice similare:
- se foarte precis va-
loarea
- eroarea de se
la orice
- n manipulare;
.- nu este de
amplitudinii semnalului.
n continuare schema unui
simplu cu circuite inte-
grate logice de tip T.T.L,
Pentru a fi accesibil radio amatorilor,
nu s-a memorie tampon, iar
are numai 5 cifre, suficiente
pentru curente. este
necesar, se poate celule-
lor de nici o dificultate.
poate fi cu tuburi Nixie, cu
LED-uri sau cristale lichide.
la 30 MHz
se cI...ificultate. Peste
valoare. se intro(h!<?e un anaptor, pre-
intrare
Schema bloc (fig. 1) un gene-
rator de de timp sincronizat cu
un bloc de circuitele
de
Generatorul semnale
perioada de 0,1 s, 0,1 ms 10 f,l8- Co I1H,
tarea acestora schimbarea dl)
meniului de a
Blocul de repetare a
este format din poarta P l' nu-
N, circuitul basculant mano-
stabil CBM, decodificatorul binar-leei-
maI D, circuitul basculant bistabil CBB
2
P
3

parcursul a zece penoade ale sem-
Ing- NICOLAE ANCRIAN
nalului de timp se pe-
rioadde fx, iar re-
zultatul se Reluarea
torii se face periodic, la un interval de
timp dat de CBM.
Comutarea domeniilor de
se din Kl' Domeniul este
n plaje: 0+30 MHz
30+500 MHz. Comutarea plajelor se
face din K
2
(poz. 1 = 0+30 MHz
IT = 30 + 500 M Deoarece sonda
o divizare cu 20, s-a introdus
un divizor suplimentar pentru baza de
timp (CBB
1
), spre a nu fi m-
prin doi a cifrei
Pentru a mai bine
narea, formele de din
fig. 2 Generatorul de semnal
semnale dreptunghiulare, cu perioada
de n de pozi-
comutatorului K
1
n punctul A
sesc aceste impulsuri, care se Ia
una din cele ale Pl'
La intrare se
J.:'m:d monostabil (in repaus, starea ac:e:-,-
tuia este (<1 logic).
1 mpulsurile de timp apar negate
la PI (punctul C).
Primul impuls trecerea nu-
N n starea 1, stare dc-
n zecimal de decodifi-
..:atorui D pe
frontul negativ al impulsului din punc-
tul C).
logice o n punctul D
trecerea circuitului basculant
bistabil CBB
2
n starea Q = L
Presupunem anterior s-a aplicat
la ntrarea In o oarecare, fx,
pe care dorim am-
plificare, ea punctul I. la
r

, OSOlAJOR
WA.RT
-_11t!1. __
o
500kHz

K'
1"
r---.---------.2!? Pl
I
I
1
N1 ---- ;2; [1
::
-CrfuJ- --
N4
'-r-r--;-,,-'i
: i I
..
Fig.1
01
A1
MHz (CU SONDA) kHz;MHz
10
nivelului logic 1 n punc-
tul H (Q = O), J a n stare
O. cu
Q = 1, fx se transmite prin
poarta P 2 (punctul J).
Impulsurile snt stocate
n de decadice N 1 - N 5'
are loc simultan cu procesul
de stocare a impulsurilor de timp
n N. la al unsprezecelea
impuls, trece in starea bi-
11, care este n punc-
tul E apare un nivel logic O, care co-
trecerea circuitului basculant bi-
stabil CBB
2
n starea o (Q=O).
Ca urmare, se impul-
surHor cu fx, deoarece poarta
p 2 se blocheazA. Cifra
valoarea
Impulsurile de timp trec n con-
tinuare prin poarta P h iar N
trece n Starea 13 a
fost pentru a comanda circuitul
basculant monostabiI. n momentul co-
acestuia, poarta P 1 se
Timpul de blocare este dat de o con-
RC se poate regla prin inter-
mediul unui Acest timp
durata de moment
n care operatorul poate citi valoarea
fx.
Cind CBM revine n starea
Q = 1 (nivel logic 1 n punctul B),
impulsurile ncep din nou prin
poarta FI' Cnd ajunge n
starea 15, n punctul G apare un impuls
care aducerea la zero a
Nl-N
s
. Din starea 15,
trece n starea O, moment pre-
unei noi
impuls de timp mar-"
trecerea n starea 1 nceputul
unui nou ciclu de identic cu
cel descris.
SCHEMA
(fig. 3) poate fi reali-
zat n cea mai mare parte cu piese de

rea circuitelor folosite a fost n
articolele anterioare la rubrica Teh-

Oscilatorul cu o sche-
(1) cu un tranzistor care poate
fi de tipul BC 107-109. este rea-
prin intermediul S-a
ales o pe deoarece cuplajul
strns ar fi dus la distorsiunilor,
iar tranzistorul nu ar fi lucrat n regiu-
nea De asemenea, cir-
cuitul osci1ant acordat din colectorul
tranzistorului ar fi fost amortizat puter-
nic, iar amplitudinea nu ar fi
fost cea
are de' 500 k Hz,

dar se poate folosi o valoare, cu
n di-
vizoarelor.
Prima CDB 490 E
prin 5. Este intrarea B. Bistabi-
lul A nefolosit La QD se
prima de timp po-
MHz cu (f = 100 kHz). Frec-
de 100 kHz se o
cu 10 (o CDB 410 E). La
QD, va fi de 10 kHz.
Aceasta este a doua de timp ne-
MHz (In n
Pentru a ultima de timp,
este o divizare prin 10
3
a frec-
de 10 k Hz. Snt necesare, deci,
trei divizoare prin 10, co-
nectate n Cu aceasta s-a re-
zolvat problema bazei de timp.
Circuitul basculant bistabil CBB
2
poa-
te fi de tipul D. CBB
l
trebuie fie ne-
de tipul T (divizor prin
se prin folosirea unei
capsule de tip CDB 474 E, care
bistabile de tip D Un bistabil
de tip D se ntr-unul de tip T
prin realizarea unei conexiuni exterioare
ntre intrarea de date (D) Q.
Intrarea de tact se la a II-a
a comutatorului, iar
rea Q se la K
2
- a
II-a
Al doilea bistabil se pentru
a ndeplini lui CBB
2
Pentru a:J
comanda, se folosesc numai R
S.
P 1-P 3 provin dintr-o
CDB 400 E. N este de
tipul CDB 493 E (5e).
De faptul toate celelalte
decadice pot fi nlocuite
prin capsule de tipul CDB 491 E (5b, Se).
Circuitul basculant monostabil CBM
poate fi de tipul CDB 4121 E. Timpul
care se se
cu formula t = 0,69 Re
Este recomandabil a se folosi o
.tate de 50-100 f,lF. Valoarea
metrului se in fun<:tie
tiD)pul maxim care se re--
luarea
Decodificatorul D poate fi realiz.a cu
circuite logice de tipul CDB 420 E
capsule). Se 1
11 (10101 13 (1101) 15
mai este folosirea unui
ficator CDB 442 E (50. Deoarece nu se
de mai sus, se recurge
la un artificiu. Se o
tare a numerelor 1,
15. Se un cu
(tip CDS 493 E) 16
care revine n starea
starea 15 trece n starea O. Se rea-
o .permutare cu 6. Astfel, cele
patru de mai sus devin 7, 1, 3 5 .

! I I
B .. 1" REGLABil __ -__ .... __
JiU3U 14l.MJ2l., .. 121 2 .. r r
Dtir . li TI L---J.J TI
4 i . il:' I
E 1+-----------+. 4----++t
F r---r------ .:-l I I
r--j'"'' ----------------- .. -i ---:.--.--
G 1 i 1-------STt:B.01.
RE
_ \
!--+--------------------------1------.. --_ ...... - -i----
HLL_H .... ___ . ___ J

J L.
Fig.2
TEHNIUM 4/80
CDB490E

--4;11 '0-
1
'11_1----'
1nF
T1 ... T4 = 2NS841
100n nF

Fig.3
Condensatorul de intrare C
l
poate fi
iar e
z
eera mic.
care poate fi
intermediul acestei
de 30-40 MHz. Aceasta este
circuitul COS 490 E-
a putea semnale de RF
CDB490E
peste valoarea
o care
20. se
cu
500 MHz.
Schema are n
zistoare ct mai
700 poate folosi
rul BF

un
zistorul
de

starea
Tz T J' Starea
nu este
unui curent de mA
acest fel, de
tranzistorului
11
CU CIRCUITI COB I
ADRIAN POIDA.
elevi, Liceul "Electronica!! - Bucuresti
cu
10/1978 al
Schema se
foarte mult cu cea cu
toarele deosebiri:
-- circuitul
dus de este
cu o ce
integrat COS E
ZI', toare;
pentru case-
tei a fost de minia-
turizare a sistemului imprimare-
redare audio, banda a casetei
8 kHz, azi ea s-a extins
la limitele audibile, 20 kHz,
ceea ce poate introduce caseta n rn-
dul normativelor aparatl.)rii de
fidelitate (Hi-Fi).
O clasificare a tipurilor de casete
existente actual se poate face astfel:
1. durata de imprimare-
redare
1) casete test care nu
20 min.;
2) casete de 20 min., 45 60 min.,
respectiv 60 min., 90 mjn.
12
negru;
- semnalul video complex obtmut
introduce generator
apoi borna de a
televizoL
Ing- GIRNEA
pentru ntreaga
3) casete profesionale cu durata de
80 min. pe Acest indicativ, al
duratei n timp, apare sub
forma unui indice pe orice
avnd n o de firma
- de obicei litera
Exemplu: C 90- de 90
pe ambele fete.
calitatea suportului
magnetic
1) casete normale cu oxid de fier;
suport normal de oxid de
suport de oxid
fier (cu indicativu! LH sau Hl-
OUT PUT); .
oxid de fier tratat special mecanic
- 00 lHI-NOR
mare
d,eosebit
Exemplu: AGFA STEREO
CHROM C-120.
de 60 min., pe cu suport
de crom dioxid.
3) Casete cu suport de fier adaos
de crom sau FERI-CROM.
Aceste casete, cu rezu Itatele cele
mai bune la nivelul se
pot folosi n normale de impri-
mare-redare, avnd un zgomot de fond
redus o
Exemplu: BASF-C 90-FeCr-SM.
de 45 min. pe cLi suport
fier crom,
4) Casetele cu suport din fier pur
sau casete metalice snt produsul teh-
nologiilor recente, fiind considerate
casetele cele mai bune la ora
(+2 dB de la 25
- casetofon
BASF 90 -
este
mare dect ai caseteferi-crom
caracteristicile meca-
;U'II-.l'1pl'ill;:Wirli benzii mag-
casetei, deose-
vedere istoric,
r\.ort"'r....,"'''t,o,,"'y electromecanice ale ca- .
setei a fost foarte 1967
ca serie. P",rtir,lI""lo
de aveau cca 0,5 microni.
anul 1970, casetei lH
a la o reducere a zgomotului de
fond (-1 dB) la ameliorarea nivelu-
lui de (+5 dB).
Anul 1974 duce la parti-
culelor de oxid la 0,3 microni la
stratului magnetic,
ceea ce duce la un de (+7 dB)
n domeniu! frecventelor nalte.
in 1978 firma BASi: banda
tip FERRO-SUPER, cu zgomot de fond
redus, nivel de distorsiune mic
tig mare.
Acesta este cel mai bun
tip din seria casetelor cu oxid de fier.
Anui1978 si alianta cu
cromul, mai ntii varianta cr0
2
,' apoi
Fe-Cr. Deoarece folosirea cromului a
dus la o a capetelor
in anul 1979 se reduc parti-
TEHNIUM 4/80

calitate.
- Ferro--Crom,
de 2,8"<, supramo-
Ca o concluzie a acestor
comentarii, deducem n ce
caseteior poate
",r.,,,h!,,,,,,,>.'" corectii le de tooa-
din amplificator-
boxe, la imprimarea casetelor trebuie
seama de tipul casetei adec-
aparaturii dotare.
Caracteristica unui bun casetofon
ia ora
n vederea adap-
de
casetofonul: DUAL
RC are caracte-
re-
sau
24 de ore functionare """'''''1'''''''''
demagnetizare a la
100 de ore
casete cu
Head Clea-
ner Cassette: pentru ca-
SONY sau BASF Head
Cassette: pen-
demagnetizarea capetelor.
TEST CASSETTE, tip GRUNDIG}):
pentru reglarea vitezei de derulare a
casetofonului cu o de
3 000 Hz si a nivelului STEREO cu o
de 1 000 Hz mai multe ni-
veluri pe ambele canale.
13
AUTO-
IOTa
CONSUlUl RATIONAl,
OI COIBUStlBll
SISTEMUL DI VRIIRI
Este posibil ca ncercarea de a aso-
cia lubrifierea motorului cu economia
de combustibil nedume-
riri. a
sistemului de ungere folosirea unor
uleiuri au
certe asupra risipei de carburant.
Se sistemul de ungere al
motorului trebuie creeze intre su-
de lucru aflate in re-
unele de altele o
de ulei. Aceasta
frecarea reduce astfel cantitatea de
lucru mecanic inutil in
in acest proces. Pe
cale, randamentul mecanic al motoru-
lui este ameliorat, iar consumul spe-
cific de combustibil o substan-
reducere.
Pe de parte, uleiul mai ndepli-
rolul de agent al zonei
lubrifiate, evacund energia.
prin frecare sau
de gazele de ardere, fapt care contri-
buie nu numai la unor
jocuri corecte intre piese, ci la men-
Ora ing. M. STRATULAT
temperaturii ule-
iului in limite normale; pe
cale este consu-
mului de carburant.
Tn tot uleiul este acela care
din zona de lucru spre fil-
tru particulele de metal dislocate din
piese prin frecare, particule care ar
intensifica frecarea, sporind consu-
mul reducind motorului.
Normele de a sistemului
de ungere nu snt complicate poate
tocmai de aceea, de multe ori, se ac-
abateri mici, dar cu efecte ma-
jore. de snt persoane care
prelungesc cu sau din
durata de folosire a filtrului
de ulei, ignorind astfel debitul
presiunea ulei ului din se
ca urmare, pelicula de
ulei dintre piese se ba chiar
uleiul nu mai poate deloc
ntre pieselor puternic a-
una contra celeilalte, intensi-
fiCnd frecarea afectind n mod ne-
dorit consumul de combustibil.
" r t', CiTE CEVA ULEI... '
r r '
" t \
lucru se poate des-
pre acceptate
oportune a uleiului din mo-
tor, lumea
anumit timp de utilizare f"::I;r::ll",t.","idL
cile de lubrifiere a uleiului se
viscozitatea sa se reduce (ac-
centuind frecarea dintre
rind deci consumul), .iar
sa apar acide care
chimic piesele, sporesc uzura, fre-
carea risipa de carbu-
rant. O destul de des
la motoarele cu aprindere scin-
teie apare prin diluarea cu
Cnd n masa uleiului se aglo-
mult de 10-15 la
calitatea amestecului nu mai
satisface exigentele unei co-
recte, iar consumul prin
risipa a benzinei n cit
prin accentuarea de
cazuri intervin, de obicei, atunci Cnd
FRECVINTMITIU
"
(URMARE DIN PAG. 11)
Cum poate fi o frp,,,,,,,, ... t;;
de ordinul megahertzilor cu precizia
1 Hz? Acest lucru se poate face prin
manevre Exemplu. Dorim
citim cu precizie o a
valoare o presupunem
21,734568 MHz. Trecnd comutatorul
Kl n pozitia MHz, indi-
14
motorul este exploatat timp indelun-
gat la regimuri termice inferioare celui
normal, ca urmare, de exemplu, a
sei termostatu!ui sau husei
rului in timpul iernii; efect ne-
l au pornirile repetate in-
fructuoase, amestecul carburant ex-
cesiv de bogat n sau sparge-
rea membranei de
Diluarea este
in acest
caz de nu mai
exact cantitatea de
existent in baie.
Identificarea excesului de
n baia de ulei se poate face relativ
simplu, joia din baie 8-
propiind de ea (evident, nu in apropie-
rea motorului) un chibrit aprins.
amestecul de se aprinde, este
sernn . ei o cantitate de
excesiv mare.
presiunii de
MHz Deci cu
frel::ve'nta. Trecem comuta-
citite
pind cele
valoarea

Se vede
ultimele
me:ga:hertzilor. AH-
vom
economisind circuite

zultat, dar
lucru nu deranjabil n cazul radio-
amatorilur, deoarece, fixnd
unui oscilator ntr-o (de exemplu
14 MHz), se trece pe scara kilohertzilor
ungere ale lubrifiantului mai poate in-
terveni n cazul apei in
baie.. Apa poate proveni in timpul unei
neglijente cu ulei, prin con-
densare sau prin in-
de sa n ulei
o emulsie, iar identificarea se
face tot prin observarea jojei
din baie, cind, n loc de ulei pur, pe
aceasta apare o per-
r
Tot la reducerea presiunii mai pot
duce uzura pompei de uiei, pierderea
supapei de sau
lipsa ulei ului din baie.
De aceea, cind apar semne ale
derii de presiune, acest parametru
trebuie verificat.
La autoturismele Dacia 1 300
1 100 verificarea se face relativ simplu:
se traductorul de pre-
siune din blocul de cilindri n locul
se un manometru: se
apoi motorul se
presiunea la regimuri
de la 600 rotlmin presiunea
trebuie fie 0,7 kgf/cm
2
, iar la 4000
rot/min de 3,5-4,0 kgf/cm
2

',. - '" I '
'. CUM SE 'SCHIMBl ULEIUL? , "
n ceea ce procedeul de
schimbare a uleiului vechi, golirea
cu motorul cald, imediat
efectuarea unei curse, este o
unanim Apar contro-
verse legate de necesitatea
motorului inainte de efectuarea pli-
nului cu ulei Destul de des,
golirea de ulei, se
introducerea n motor a circa un litru
de ulei mai (din grupa 100),
sau petrol
motorului citeva minute in
aceea motorul este o-
prit, se uleiul de
se reface plinul cu ulei
motorului cu ulei este,
practic, nefolositoare (cu mo-
toare!or aflate n rodaD, utilizarea pe-
trolului sau motorinei in acest scop
este de-a dreptul De ce
nu la nimic preala-
la un motor din perioada de
rodaj? Pentru golire, cind
motorul este cald, pe piesele sale mai
o de ulei care to-
100-150 mI. In masa de 2-4 li-
tri a uleiului introdus acest
reziduu trece un efect notabil. Tn
schimb, cu petrol sau moto-
conduce la rezultate dezastruoa-
se. Aceste lichide uleiul de pe
lubrifiate, astfel nct la
pornire a motorului,
refacerea plin ului, piesele sale vor lu-
cra un oarecare interval de timp in re-
gim de frecare aceasta acce-
uzura considerabil
consumul de att n perioada
ct mai tirziu, pe
",,,<.n<:>"'.-ii uzurii.
Efectele majore asupra economiei
de combustibil le poate avea calitatea
uieiului introdus n sistem. Din
este destul de des
un ulei mai vscos mai
bine motorul. Partizanii acestei idei ar
trebui un ulei
face altceva decit
gia prin frecare
pom pei de u lei,
consumul de combustibil.
mai ales in anotimpu-
viscoase 'n .. ,rc.III'\,"''''_
deci
cale consumul. Nici
fluide nu sint
de()anece ele n-
motorul astfel con-
sumul de carburant.
Asadar: se va folosi iarna Ulei de
vara ulei de reCQ-
se in inte-
gamei.
Din considerente tehnologice, ntra-
rea 1 frecvente
30 MHz. valoare
comutatorul Kz a II-a. Do-
meniul va fi 500 MHz.
Precizia de va fi in limita
de 10 k Hz (dar n acest caz putem
cu o precizie de 1 Hz).
BiBLIOGRAFIE
1. L'elEicbonique professionnelle
- mars 1973
2. Elecbonics (S.U,A.) - Janua.ry
1972
este utilizarea uleiurilor
mu!tigrad, a' vscozitatese mo-
foarte cu temperatura. Ele
de lubrifiere corespun-
indiferent de anotimp fac
practic perioada de n-
a motorului nainte de demaraj.
Plinul de ulei trebuie se
la limitele impuse de fabricant este
bine se controleze periodic nivelul
lubrifiantului n baie. este prea
ulei, motorul se va iar
consumul va se pune
ulei prea mult, atunci apare pericolul
sale, sub de in
filtrul de aer mai departe n motor,
cu formarea de in camera de
compresie, rea arderii
terea consumului de carburant. La
ilo efect se poate ajunge la
motoarele n doi timpi la care unge-
rea se prin aditivarea ben-
zinei cu ulei. persoane care
trec cu mult cantitatea de ulei
in socotind astfel vor con-
tribui la unei ungeri mai
bune. Rezultatul este doar calamina-
rea camerei de ardere a bujiei cu
efectele cunoscute.
n un ultim se
la carterul ui. Se
pentru a preveni presiunii n
carter, acesta este legat cu atmosfera
direct sau prin filtrul de aer (Ia mo-
toarele moderne).
nfundarea sau gtuirea acestei con-
ducte are efecte economice nedorite.
n primul rnd, hidrocarburile gazoase,
pe pistoane n carter
sau formate aici, nu mai snt recupe-
rate reaspirarea lor n cilindri. Pe
de parte, consumul de carburant
sporirii opu-
pistoanelor n cursele spre punctul
mort exterior, ca urmare a
presiunii din carter. De asemenea, n
astfel de cazuri, este
trunderea uleiului spre camerele de
ardere n admisiei, fenomen
calaminei in
de lucru rea arderii.
pentru a nu risipi combus-
filtru!
la sau chiar nainte de
motorul este mai uzat
sau s-a circulat mai vreme
drumuri cu praf ori n regimuri de
ridicate; folosim
respec-
strictete nivelul de ulei intre
indicate de fabricant; con-
periodic carterului.
3. <d'roiectare cu TTL - Monis

(Tehnium.
a. 11/1976 - Divizoare de hec-

b. 10/1977 - Generator de hec-
etalon
c. 3/1979 - cu tuburi Ni-
xie CDS 414 E
d. 9/1919 - cu CDS
490 E
e. 11/1919 - binar cu
CDa 493 E
t. 811979 - Circuitul integrat
CDB 442 E
g. 10/1919 - Circuitul integrat
COS 4121
TEHNIUM 4/80
AUTOMOBILUL
I D4R4NTII

unui automobil nou
este, desigur, un prilej de
pentru oricine, mai ales cind eveni-
mentul se produce prima in
cuiva. De obicei, in acest din
caz, este mar-
de o care face ca
proprietar intimpine di-
serioase n formali-
necesare a normelor care tre-
buie respectate att la cit,
mai ales,. pe timpul perioadei de ga-
Nerespectarea acestora a con-
stituit, nu numai o prilej de grave
care au condus la
scoaterea din a
dar, ce trebuie n vedere proas-
posesor alunui nou automobil?
Mai intii, alegerea obiectului -
de consiliul de fa-
milie - efectuarea probelor de ri-
goare, trebuie intre
in posesia inventarului a teh-
nice, care el trebuie ridice
documente:
- factura de in trei
exemplare, dintre care unul va folosi
la pentru inscrierea in circula-
altul la
pentru luarea lui n la plata
impozitului auto, ultimul la
posesor ca document care drep-
tul de proprietate;
- dovada de provizo-
rie numerele provizorii, cu care
vehiculul poate circula la inscrie-
rea
- certificatul de actul
cu care automobilul va pu-
tea se prezinte la unitatea auto-
service in certificat pentru a
i se face reviziile n
perioada de
Cu primii kilometri ncep, de
fapt, rodajul perioada de
n timpul trebuie fie res-
pectate strict unele obligatorii
pentru acesteia.
generale de incep
de la data inscrierii pe
certificatul de (data
automobilului) aduc noului pro-
Ing. M.
prietar o serie de drepturi de obli-
gatii. Care sint acestea?
in primul rind, posesorul vehiculu-
lui se conformeze intocmai indica-
din de folosire (car-.
tea deoarece nerespectarea
lor atrage pierderea dreptului la garan-
automobilului poate provoca chiar
deteriorarea lui, fapt ce aduce
sine atit pierderi necesare re-
cit regrete tardive.
inainte de orice, cu
de folosire, iar unde
dubii sau la un spe-
cialist.
In al doilea rind trebuie cu
certificatul de al auto-
mobilului, acesta fiind singurul docu-
ment pe baza se poate benefi-
cia de o serie de prevederi care
in perioada de teh-
unei bune a
Pierderea lui duce la
pierderea dreptului de de-
oarece duplicate nu se
Prevederile din certificatul de ga-
cuprind drepturi de
la CEC sau
Loto-Pronosport, drepturi care au va-
labilitate la subdobinditorii legali n
termenul indicat pe certificatul de ga-
rantie. socotit de la data n
certificat.
Aceste drepturi" sint valabile numai
n perioada de care este de
6 luni de la autoturismu-
lui sau 6000 km cu preciza-
rea trebuie n mai
de 6 luni. in acest interval
de timp se parcurg mai <:le
6000 km, dreptul de se pierde.
Este foarte important se
in perioada apare o
care cere o de
mai timpul de imobili-
zare a se la durata
va fi obligatoriu specificat
pe certificatul de de
unitatea care
in al treilea rind, proprietarul auto-
vehiculului este obligat se prezinte
la unitatea service unde a fost reparti-

DESPRE L I I
Utilizarea a luminilor, in-
a sistemului de
iluminare-semnalizare
un important element de
pentru autovehicule, pentru
acestora, pentru
A utiliza regulamentar n spi-
ritul conduitei preventive luminile
n primul rnd, a vedea
mai bine din interior spre exterior
deci a avea posibilitatea
observi la timp pericu-
loase, eventualele obstacole in
ntreprinde ma-
nevrele necesare pentru evitarea
lor.
n timp, folosirea
. a luminilor un alt
atu important, anume acela
e mai vizibil, pune mai bine ma-
n zicem
TEHNIUM 4/80
Colonel VICTOR BECA
din exterior spre interior,
Foarte este pro-
blema folosirii luminilor
sarea ntunericului in Bi-
n spiritul conduitei
preventive, luminile de ntlnire tre-
buie fie utilizate ntotdeauna pe
timp de noapte n Folosirea
doar a luminilor de - care
snt de fapt lumini de nu
de trafic - este total pen-
tru pe de o parte nu i
ferului vizibilitate iar pe
de parte autovehiculul res-
pectiv nu este pus indeajuns n
pentru a fi observat ia
timp n bune de
la
Practica necesitatea fo-
losirii luminilor de intilnire n
Sute, mii de accidente ar putea fi
zat pentru a efectua reviziile periodice
parcursurile kilometrice prescri-
se in certificatul de n func-
de tipul de automobil. mai jos
aceste parcursuri obligatorii pentru
unele de autoturisme existente
n
Marca Rev. I Rev. a II-a Rev. a III-a
Dacia 1300 450- 500 1500-2000
-
Lada 1200, 1 500-2000 4000-5000
-
1500
4000-50\0 Moskvici 500- 700
-
Skoda 105, 120 1500-2000 4500-5000
-
(<Trabanb 750-1000 1750-2000 2750 -3000
Este posibil ca n perioada de garan-
unele tehnice;
acestea trebuie fie semnalate ime-
diat la unitatea unde fost repartizat
spre a fi constatate de comisia
a depanatoare, care va ncheia
un proces-verbal de constatare;
este vorba de o de fabrica-
atunci piesele defecte vor fi n-
locuite. Tn cazul n care
sau uzurile snt datorate
sau conducerii a-
ceasta se va indica in procesul-verbal,
de care posesorul va lua
prin semnare, care va fi spe-
pe certificatul de
La este foarte important
se verifice integritatea
sigiliului de control, iar in cazul efec-
unei ce a impus rupe-
rea lui, acesta fie repus. In ncheiere
mai trebuie spus nu este permis
altor persoane decit celor din unitatea
unde fost repartizat n de
a umbla la autoturism, deoarece n
caz contrar toate drepturile se pierd.
Dar, de fapt, care snt aceste
drepturi de
Primul dintre acestea n re-
pararea automobilului inlocuirea
pieselor defecte sau subansambluri-
lor defecte n mod gratuit, cu
cazului n care defectele snt generate
de folosirea sau
din vina proprietarului, fapt ce atrage
sine, cum s-a spus,
din
Apoi efectuarea a reviziilor
periodice de
care snt nscrise in cartea a
automobil care se vor exe-
cuta obligatoriu in limita kilometrilor
ce snt pe fiecare certificat de
de asemenea, in
de revizii pentru fiecare tip
de autoturism. Neincadrarea in limi-
tele prescrise, precum neprezen-
tarea la una din revizii le prescrise
atrag sine pierderea dreptului de

evitate ar utiliza
preventiv luminile de ntilnire. Nu-
meroase n obstacolele
existente pe partea ma-
neregulamentar, ne-
iluminate, gropi, materiale depozi-
tate pe drum etc., ar putea fi evi-
tate s-ar folosi luminile de
ntlnire.
Care snt sau, mai bine zis, care
este argumentul principal al celor
ce se contra a-
cestui sistem (de fapt, folosit n
toate cu dezvol-
Orbirea sau cel ie-
narea) celor ce n sens
opus. Este pot avea loc
asemenea dar numai
atunci Cnd farurile nereg!ate.
Din sondajele mcute n procesul
traficului, peste
din cei ce folosesc luminile de n-
tlnire n timpul in au
farurile reglate, nederanjind pe ni-
meni in In n
care la o este
atit de de reglat farurile, argu-
mentul sus-citat nu n picioare.
Dar de ce att pe
folosirea luminilor de intlnire r:'
Este bine se n even-
tualitatea lipsei pieselor de schimb
necesare repunerii n stare
de in termen de 60 de zile
de la data sau a fost
n cel 2/3 din termenul
de proprietarul poate cere
inlocuirea a vehiculului.
necesare sau reviziile
periodice pot fi n afara locali-
de domiciliu, n unde
posesorul se temporar sau prin
unitatea lui n localitate,
aici o autoservice

acum, sintetizat,
care conduc la pierderea drepturilor
de
- neprezentarea la revizii le perio-
dice n limitele parcursurilor indicate
pe fiecaJe tip de automobil;
- nesigilarea kilometrajului sau vio-
larea sigiliului;
- pierderea certificatului de garan-
tie'
. ..:... autoturismele accidentate n
mecanice;
- aut"turismele li s-au n-
locuit alte piese dect cele originale
ale fabricii constructoare;
- autoturismele li s-au
in afara celor indicate de
constructor;
- autoturismele cu avarii sau uzuri
provocate de:
utilizarea sau conducerea necorespun-
autoturismele li s-au
efectuat n ateliere sau de
persoane ce nu snt autorizate pentru
acestora in perioada de

Respectnd aceste avea
o n folosirea auto-
turismului dv., avind secu-
ritatea ru!ajului chiar peste hotare.
nu la automobilul n
la care s-au cheltuieli
de n acestea nu
se restituie, avnd valabilitate
numai pe teritoriul R.S.R
nocturne, cnd n lume
se pune cu acuitate prOblema uti-
acestor lumini n timpul
zilei?
Fiecare dintre noi a constatat ct
de lesne snt observate autovehi-
cuiele ce folosesc luminile de n-
tlnire ziua ale ale
pompierilor, autoremorchere ce
utilaje agabaritice etc.).
Problema este destul de bine stu-
in multe unde efectele
acestei au dus la reducerea
cu a de acci-
dente.
Care snt pe scurt avantajele:
- la autovehiculele
respective este mult mai de
stabilit;
- perceperea autovehiculelor ca-
re se apropie sub unghiuri mai
mici de 30) se face mult mai lesne;
- autovehiculele pot fi mult mai
observate n de aglo-
Cnd snt supraso-
licitati n conducerea
- autovehiculele snt ob-
servate la cnd se pune
problema
15
IRillRl1
IllPIllllllll1
Diapozitivul are foarte
in rndui fotoamatorilor
deni. Calitatea culorilor. OOSit)l!!1,311'?8
n scurt timp
cesare utilaje si
principalele atuuri
pozitiv. Calitatea si
vizualizate. este
aparatura Un
cu
este singura
o calitate a VI1'IJFIH7r1r1
Fotoamatorului i revine sarcina ca.
selectarea diapozitivelor. le
nu este com-
este u-
nei tehnici de lucru.
lizarea diapozitivuiui se
optime.
RAME
Pe plan mondial, ramele pentru dia-
pozitive au fost standardizate, azi
n tipuri:
- rame din
-- rame din material plastic
- rame din material plastic
geam de
- rame din carton.,
Dimensiunile exterioare ale ramelor,
indiferent de tip, snt 50x50 mm (49x
49 m m) pentru formatele fotografiate
pe film de 35 mm de 70x 70 mm pen-
tru formatele pe film lat de
60 mm.
Practic, orice indiferent de tip
de trebuie fi
pe orice aparat de
modern, Cl i sau


Ing. V.
potrivIte
cu automate.
tia c nero-
tunjite dure stidei duc la dese
ale mecanismelor de trFln5:111"11'I
din de O
rotul1!irea
abrazv.
O de
din
de 0,9--1.2 mm,
49x49 mm.
rameI cu
este
apoi cele
sint pe contur cu un
adecvat sau
Pentru identificare catalogare, se
introduce si o de hirtie pe care se
fac
Astfel rame se- pot
in intreQime sau se
snt
sau din
- si una Cea de-a
are' avantajul diapo-
pe contur, masca
pe una din
cea de-a doua
stantare nu
curate.

Pentru corecta fixare a
vederea se fo!!os;esle
de presare. dispOZitiv
de
10/1979
Banda pentru
cu ramele sub
poa1e fi n diferite
are avantajul se pot
ea.
de
se
Pnn u1ilzarea mai
se
ficare n
se
se
culori
de
se vor sterae cu
RAMELE-DIN PLAS-
T!C CU sint mai mult folosite
de
mare. Rama se compune
una de cu
capac. ntre ele se pun di'3Q()Ziti\lul
si de cu
Pozitionarea diapozitivuiui a
lor de este de
aflat in partea de a ramei.
Deseori.
grosim! acest caz se
ntii placa de
lucru este necesar deoarece
riscul ca placa diapo-
zitivul loca-
sului, ceea ce va duce la
tatea
Cele ale ramei snt ade-
seori n culon difente (alb si neom sau
alb gri), Se va la proiectie
anume
spre becul aparatulUi
Geamurile de se
cu inainte de montare.
de asemenea, rame la care
locul protectoare din se
de
, __
DE LA BEC
"
DUBLA
FIG.1
FfG.3
F G.4
SPRE
ECRAN
sau
CARTON sint tot
geam de protectie. Ele sint
Cli
rar de foto-
ele se intilnesc cel mai ade-
sea la diapolltivele cu caracter turis-
de mare sene .. care
Utilizarea
ASPECTE GENERALE
se
cate-
de
protectoare au
si anume

sau deteriorarea. dezavan-
greutatea ma-
mare al.
plastic cu riscul
fenomenelor de

mene de condensare care pot
uneOri. Ia
ramele cu
au o mare corespund
de pentru
cu aparate automate.
Ramele transparente pro-
tectoare la rindul o serie de
de este
foarte se face ntr-un timp
extrem de scurt, costul acestor rame
este minim. fenomenele de
sau de condens snt excluse. nu au
loc pierderi de energie su-
plimentare.
Dezavantajele acestui tip de rame
constau
in tendinta
ceea ce face
ca imaQnea nu fie pe
sa. un oare-
care de Qelatina filmului se
mult diapozitivul
de inC:OVIl)elre
se ntr-o
Alegerea unuia sau altuia din tipu-
rile de rame descrise se va face in
de mai factori: ra-
mei. de
lor.
Pentru acele diapozitive care au o
zicem strict n
rameie sint su-
snt
cadrul
simpozioane sau se
trimit beneficiari sau la mani-
cu caracter artistic {simpozioa-
unde va fi
nc."e""",,,''''' necunoscute, este
se rame cu
protectoare.
TEHNIUM 4{80
FHi6
de felul ramei. trebuie cu
noscut::'i o sene de ope-
de

spre interior.
C 1
de lncadrare n procesul
de fac posibil ca
fie modificat
se vor m
de expun'ere, ceea ce
normal eXiBClHarea.U!
Timpul
belor de

TEHNIUM 4/00
direct pe rama de
material plastic se face greu nu este
n acest scop este preferabil
se mici etichete cu un ade-
ziv sintetic, pe care se nota-
tiile necesare.
, de nu se
suficient prin simpla acestea
se vor cu cu un detergent
Se impune o
n astfel nct
nu urme pe din deter-
gentul folosit. n caz contrar, culorile
diapozitivului pot avea de suferit.

.7 DIAPOllTIVELOR
9-
c. VASILESCU
n locuri
mici sau mo-
derate ct constante si ia ntu-
neric, a
sau cea de mai a radia-
ultraviolete are ca urmare deco-
diapozitivului. Pentru a evita
acest fenomen, nu se va
uri timp prea
'hilmif':::II,pl<p practic
tora, au de asemenea o
asupra
aceea. diapozitivele nu vor fi
n mobile noi sau n unde se
chimicale.
diapozitivelor se recoman-
a se face n cutii din plas-
pro- tic sau din lemn special aces-
tui scop. astfel de casete cu
capacitatea de 50. 100, 200 de
tive sau mici pentru
de diapozitive.
Cel mai practic se pot
pozitivele n magaziile
magaziile la
fj puse n casete
speciale 7), Revista a
prezentat nr. 4/1979
zare a acestor casete,
TBBNIUI
SBRVICI
BEDILITDR DI VITIZI
PIITIU PICUP
Fototranzistorul este de tip BPYP21
sau oricare alt tip, avndu-se n vedere
la tensiune
Alimentarea montajului se face de la
de curent alternativ. Trans-
formatorul de se la
220 in secundar va trebui debi-
teze jur de 22 V, ca re-
dresare se o tensiune con-
de 30 V.
Puntea redresoare poate fi de tip
1 PM1 sau din 4 diode 1 N4001.
Becul este de 12 V/50 mA.
Tranzistorul este
spre a facilita controlul optim al re-
flexiei luminii.
Reglajul depinde de
becului a fototranzistorului de
30V

Z20rF 300.0.
2200p.F
220rF
Mentinerea a vitezei de
platanului unui picup se poate
realiza cu ajutorul unui montaj elec-
tronic. Pe exteriorul platanului picu-
pului sint vopsite linii negre pentru
stroboscopice la diferite
rotatii.
--- - - ----- ---,
I
Regulatorul de descris in con-
tinuare tocmai aceste linii
stroboscopice. Un fascicul de la o
de este ndreptat spre
platan, apoi cu un fototranzistor se
culege unda de A-
prin
intermediul fototranzistorului, un am-
plificator electronic, care la rndul
alimentarea
motorului picupului. Fototranzistorul
este cuplat cu tranzistoare Be 107
al semnal rezultat este redresat
integrat. n serle cu motorul
lui este
4 diode 1 N4004, a
un tranz1stor 2 N3055
ce semnal de coman-
la montcl!ul electronic,
-G1
1.1nF
18
lESlA fA
llAIlI,rOA
I 1 i
"
47l<.o. 'tu, r----+'---.
m 41'F
cu radiator de cu supra-
fata de 100 cm
2
, Becul si fototranzis-
torul sint introduse intr-o
ce se platan,
tensrune. SemnalUl oSCilatorului este
de D
1
(1 N4449, '1 N4148
semnalului
on<]lc:'itla microampermelru-
folosite
..... __ II--4.---oUN
D1-D4=-1N4004
platan. fin cu po-
P.
Bibliografie MLODI TECHNIK
feroc:art de
de r<H'lIn1"yol',,,,,,n'ti:l L3 are cea
1 mH,
fi pe ax comun
reglare a sensi
cazul tranzis-
toarelor neprotelaie n interior, inelul
de scurtcircuiJare de pe termina.le se
va demonta conectarea
tranzistorului pensa de testare. Du-
terminarea inelul de
se monta la loc inainte de
scoaterea tranzistorului din
GENER4TOR MODULAT
tudinea semnalului la
Sub de 75 n. ten<;iu,
CAliBRARE
a FI,
este

Se OSCIIOSCOPU! la ie-
(URMARE DIN PAG. 7)
modulat
nemodulat.
p. la minimum, pentru
a avea zero.
3. Se cursorul lui P.j ia ju-
se montajul. Frec-
verltmetrul va trebui o frec-
ntre 400 si 500 kHz.
miezul bobinei
tro,,.,,,,,,nt,,, la 460 kHz, apoi cu
la valoarea
kHz).
se culege apoi maximum
de semnal de 455 kHz nemodulat
se pe osciloseop.
Forma trebuie fie perfect sinusoi-
in caz cO:ltrar, se eu
trimerul din grila lui T
2

Amplitudinea semnalului pe oscilo-
graf este de 3-5 V vv'
TEHNIUM 4/80
I
de

elec-
depinde n

mistor
n se ntlnesc categorii
de termistoare, anume cu coeficient
de negativ, notate n sche-
cu NTC, cu coeficient de tempera-
pozitiv, notate n cu PTe.
Domeniul de al termistoare-
lor este foarte mare, ele fiind folosite
n aparate electronice de n
aparate medicale, aparate de radio etc.
Termistoarele NTC snt definite prin
trei caracteristici principale:
1. Caracteristica
este n fig. 1. Din fig. 1 se vede
scade n de
te mperat urii. Curba nu este
2. Caracteristica tensiune-curent. Cnd
unui termistor i se o tensiune
mica acesta nu se peste tem-
peratura mediului ambiant, fiind par-
curs de un curent foarte mic.
se tensiunea progresiv,
conform fig. 2, la punctul B, termisto-
rul se iar scade, astfel
nct curentul care l parcurge
Din acest punct, alura curbei se
n fel nCt pe BC tensiunea
scade. crescnd curentuL iar termistorul
100
R(n)
800
700
600
50
40
TEHNIUM 4/80
5
u
Ing- M,IRIt::E:tA ISTRATE
J
Craiova
are o
Partea cobortoare este regiunea de
a termi:-.tllrului NTe.
J Caradastica curent-timp este
in fig. 3.
se o tensiune Ia
un termistor NTC legat n serie cu o
un curent mic,
iar este n
de timpul n care curentul
prin sistemul n fig. 3 a, tempera-
tura termistorului iar
sa scade.
Pe de parte,
ce se n serie cu termistorul
devine din ce n ce mai
curentului, rezis-
termistorului.
Acest proces cnd rezis-
termistorului este de
Atunci sistemul este
n echilibru, iar curentul a atins valoarea
sa cum se vede n fig. 3.
Timpul T necesar pentru stabilirea
echilibrului depinde de
a circuitului, de tensiunea de
de termistor.
Parametrii principali ai termistoarelor
snt:
1. Valoarea nominale R 25
prin care se ter-
mistorului la temperatura de 25C cu o
de
IIm A)
LW
30
20
10
O
III-
T(OC)
2. Valoarea lui B, care este o constan-
de material n Kelvin (2 000-
6 000 K) cu o de 5 -10%. De
fapt, B panta caracteristi-
cii
Coeficientul de O( expri-
de 1 ohm la o
a temperat urii de lOC.
3. Raportul RT/R25 este un
dimensiuni.
Cu acest raport se poate
termistorului pentru o oare-
care.
4. Puterea pu-
terea ia care poate un
termistor.
5. Constanta de timp
timpul necesar unui termistor pentru a se
de la 100 C la 3T C peste tempera-
tura mediului ambiant, care depinde de:
de a termistorului, modul
de fiXare, temperatura natura mediului
ambiant, de a
aerului in jurul termistorului.
Gama constantelor de timp
de ia 0,5 secunde la 1 minut, n
de tipul termistorului. J
6. Factorul de f> (delta)
puterea pen-
tru ca temperatura termistorului creas-
cu 1C la o de 25 C a
mediului ambiant se
n mWtc.
Pentru a putea calcula temperatura la
care se un termistor la o anumi-
putere, mai jos un exemplu de
calcul:
Avem tm termistor cu f> = 5mWf C
la 25 C, care va la o putere
de 200 m W. de va fi
200 = 40C; temperatura la care
5
se termistorru este:
40C+25
c
C=65C (s-a tem-
peratura mediului ambiant de 25 O.
7. Sensibilitatea S. Acest parametru
este invers factorului de se
n C/mW. De fapt, aceasta
3
4
t(s)
este temperaturii n C la pu-
terea de 1 mW.
Termistoarele, din punct de vedere
constructiv, . au mai multe forme, n
de n de
lor. n fig. 4 snt date mai
multe tipuri de termistoare de
fabricate la Institutul de
tehnologia materialelor de pe Platforma

Forma depinde de modul
de prindere, de de a
etc.
Pentru utilizarea termistoruluin sche-
me practice este necesar ca termistoarele
la impuse, anume
alegerea formei constructive adecvate
termistorului; valoarea ter-
mistorului coeficientul de tempera-
la ce putere trebuie
reziste; ce de timp este ne-

nu un termistor care
nevoilor, atunci se pun n
paralel serie cu rezistoare.
Cel mai des, termistorul este folosit ca
traductor de ce poate fi
cu o precizie de 0,5%. n fig. 5
este dat un termometru electronic n
punte cu termistor. se
termistorului, puntea se deze-
n de dezechilibrare,
se instrumentul direct n ce.
Termometrul are stabilitate, deoarece la
locul unde se temperatura se
duce numai termistorul.
n fig. 6 este dat un oscilator RC de
cu o punte Wien un ter-
mistor. Termistorul RT n spe-
ciaL pentru stabilizarea amplitudinii
frecvenfei la temperaturii me-
diului ambiant Prin
termistorul n mod adecvat
Aceasta este o
foarte mai ales se poate
folosi ca termometru, varia-
n de
3a
19
n trecut am descris cteva
unele sugestii
referitoare iluminarea
De asemenea, au fost prezentate
cteva moderne usor de construit
chiar de mal ndemna-
tic. corpu-
rilor de de la un
apartament la altui, nu
da sfaturi pentru
n toate de
se
la o prezentare a
de amplasare a tipurilor de
descrise ntr-un interior obisnuit
figura 1 vedem cele trei tipuri de
locurile cele mai potrivite n
de mobilierului. Astfel, obser-
lampa nr. 1 o i,luminare
a o i'luminare
a Lampa
nr. 2 o
pentru destindere lec-
iar lampa nr. 3 zonal
refugiul de
O iluminare de efect a
putem realiza prin construirea unei
mici de apartament
artificial cu tuburi fluorescente. n
acest fel, o
de frunzele plan-
telor n timp,
lumina plante lor,
mai ales n lunile de Cnd intensi-
tatea luminii de zi este si de
n principiu, sistemul
se compune dintr-o mare,
n care ghivecele cu plante
sau ne construim o folo-
sindu-ne de pietre rotunde
2x40w

"'\
de
D
E
S
I
G
N
E. V designer
ce n
cu nu
tea a ne de
surprize ca inundarea covo-
rului degradarea folosit
la mijlocul
vom suda o tot din polistiren,
care are la inferior un mic
furtun de cauciuc cu o
excesul de
nti un strat de
de lemn (mangal),
acoperit cu care
un strat de peste acest
punem care v-om
plantele a
5
ace de brad; 1/2 parte
nisip fin; 6 de frunze;
o parte de plop,
de coarne, descompus.
va fi ct mai afnat
acid (pH 5,4-6); aciditatea "''>"''', .... +,.1,
poate fi lunar cu
(1 la 1 litru de
Rezu!tate bune se cu
care bine a-
partamentele cu n
tabel soiurile de plante ce pot fi
1or.
Corpul de
dimensiuni ca
struit din
tente.
1) corpul de lemn al con-
2)
listiren; 3) de
strat de 5)
de si vegetal
(mangal); 6) de
7) 8) din polisti-
ren si funun; 9) pieire de riu
pentru decor.
40 3000 ILUMINARE DIFERITELO.R PLANTE
20J i 2000
(TIMP DE ILUMINARE: APR.OXIMATIV 4 ORE)
30 1350 tii
40
,
'350
150-250 Ix 250 -500 Ix 500 -'1 000 Ix
I
50
i
750
Araucaria excelsa Anthu.rium hortul.anum Fieus elastica
60 650 Aucuba jappnica (Fiamingo) ficus Urata
70
&//1 I 500
Philodendronscadens Bromelia
I
(Oxieardlum) Nephrolepis exaltata Ficus stipulata
E
Sansevieria trifaseiata
(Feriga)
u
ecs
ColumneaglOli.sa Mede. belix
!f.
I
Dracaena fragrans (Sagi'ttae fol.;a)
I \0'2 x
I
2- :J
Saintpaulia (Violeta) MGRstera z

$
?l3
Palaea rotundifolia Peperomiac.all"
il)
6
(Feriga Hook)
20
3
lor de apartament, con-
sultarea unor manuale de
. De asemenea, nu
ciunea din apartamente atit
omului ct florilor; n
trebuie de umidificare
a atmosferei prin montarea intre ele-
de calorifer a mai multor vase
ceramice special construite care se
in comert.
n de aceasta mai este nece-
frunzelor plantei cu
de ploaie sau. de
deoarece apa de con-
mare de
i ..... fru nzele. Este i ntere-
montarea n mijlocul
a unei mici fntni arteziene cu circuit
inchis, de tipul celor care se mai
in care snt folosite
umidificarea aerului. Vom mon-
mica n asa fel nct nu
se observe corpul plastlc, care-I
cu sau pietre rotunde
decorativ al unei asemenea
nu mai are nevoie de
Omul de milenii
cu mijlocul naturii are perma-
nent nevoie de o
ea, pentru echilibrul
sufletesc neatins. pentru a
nevoii de frumos a ochiului; n
de ,aceasta, mai este preocuparea
pentru ngrijirea florilor, care
se transforma ntr-o pasi-
fie prin
fie prin frumosu I
pe care-l
1) corp de lemn; 2) corp de
lemn cu fluorescente;
3) 4) buion de
ZI
TEHNIUM 4/80
C811TIBIII
O FONOTEC
Depozitarea discurilor, benzilor de
magnetofon sau caseteior nu trebUie
la ntmplare, Ele trebuie fie
ferite de praf, de surse de de
SUPORT
KRISTA FILIP
Pentru a nu aglomera cristalul mon-
tat deasupra chiuvetei,
unui suport practic n
care diferite tuburi, spray-
uri, pasta de trusa de
etc. Su-
portul poate fi uti-
lizat in timpul
concediilor, avnd
avantajul se
plia.
In vederea con-
supor-
tului, avem nevoie
de
materiale: 00 cm
de
3,80 m de
un ume-
o de
placaide32x8cm.
Din
(se poate utiliza
o de
croim com-
ponente. Foaia de
(A) de
35x35 cm; una
din' laturile su-
portului se
te forma
TEHNIUM 4/80
raze solare de mecanice,
Toate acestea au o
asupra calitatii duCnd la
dstorslonarea Pentru a
n continuare,
piesele (8) cu dimensiunea de
35 x 8,5 cm, laterale (C)
de cu laturile
de 27 x 9,5 x 3,5 cm (D) tot tra-
de 2Sx3bxs cm, Bucata
de placaj se cu poli-
de 35x 30 cm. Se de
asemenea, (F) de 35x
7 cm (G) de 47,5x12,5 cm, din care
se buzunarele necesare
diferitelor lucruri.
Montarea se face n ur-
ordin'e; pe foaia de (A)
piesa (B), introduCnd n la-
tura umerasul, care o
definitiv. Pe latura coa-
sem piesa (E) n care s-a montat bucata
de placaj. n continuare, strai-
furile (G) n partea de jos (F) mai
sus. pas n montarea
pieselor (C) (D), Marginile pieselor
UTil
n vederea unei ntretineri
a rufelor: len-
jeriei de corp
(hainelor) este bine tinem
seama de unele indicatii ale
fabricilor de confectii. ntlnim
de multe ori impr'imate sau
aplicate diferite simboluri care
ne modul de
sau a acestora.
n continuare unele
simboluri lor.
1. N.u
tratare
rufele se pot fier-
be.
2. Rufele se
la maxi-
mum 60C.
avea astfel
realizarea
Ea se
n vederea constructie: ne confec"lI()
compOl1snte: A cu
de 600 x 480, 81 82 de
305, C de ,600)<. i D
de E {cincI de 15
55 F (cinci de 220x300 (di-
mensiunile snt date in mm). n cele
D se un mne'
care ia mutarea Toate
componente se
cu hrtie
Montarea se face
fotografia,
sele componente se intre eie
prenadez' (Macet, clei de
o consolidare mai
(cUle), Fonoteca se poate
YOpSI sau cu lac incolor.
Pentru a ordine a avea
putem nota la fiecare
genul de
mat pe sau pe
SElBST>I)
componente ale suportului se pas-
cu (re]ansa)
Pentru a putea realiza
probleme, pe polieti-
de talc sau o
foaie de hrtie, pe care o
ulterior. Suportul poate fi realizat din
uni sau sau din
material texti!.
3. Rufele, da-
materialu-
lui din care snt

se la ma-
ximum 40C, res-
pectiv 30C.

4. Rufele nu se
4 cu
5. ru-
felor se face cu

fierul de
reglat pentru
bumbac sau c-
(in).

6. Fierul de
se reglea-
pentru
sau na-


se reglea-
7. Fie ru I de

pentru nailon.
8 8. Rufele nu se

21

!
.
IMPUlSURI
DRIPTIIGHlllARI
Generatorul este format din
etaje: un etaj oscilator de
tip LC un etaj multivibrator.
Semnalul sinusoidal
bascularea multivibratorului la ie-
se impulsuri
dreptunghiulare.
Oscilatorul are bobina construi-
dintr-o de
de spire depi.nde de ce
a fi
Semnalul generat are amplitu-
dinea foarte stabile.
FUNKTECHNIK - R.F.G.
__BF 194
BF 520 V
BC527ill
8F 194
SC 527 III
rEBrEI 'EITII
IIIIIIE lllEI
Testarea diodelor Zener se poate
cu un montaj compus din-
tr-un circuit integrat din seria 741,
ce are o LED ca indi-
cator. Cu o n jurul axului
de 10 -kQ se poa-
te determina valoarea tensiunii Ze-
ner a diodei testate.
ELECTRONIKSCHAU -
AUSTRIA
S-METRU
Schema
unui

se poate unde se semnal de audio-
radioreceptor sincro- La un nivel de
Intrarea montajului, fiind pe un
tranzistor cu efect de Cmp, pre-
o foarte mare,
12 V
audio din receptor de 25-30 mVvv
avem pe o 89.
HAM RADIO MAGAZINE-
S.U.A.
Cu din schema
se pot patru comenii
n banda acestui scop,
respectiv 27 MHz.
de lucru este
de Q.
in oscilator din co-
lectorul tranzistorului este con-
struit pe o cu diametrul
de 3 mm are 60 de din
CuEm
Bobina este tot
pe o cu diametrul de 3
3x5 din CuEm 0,3.
TECHNIK -
TIEHNBUM 4/80
TEHNICI
YOGA
Primul procedeu propus de nOI In
rubrica de - pa/marea - are drept
scop nu numai reinviorarea
ci ameliorarea a
intelectuale, strinsei interde-
dintre diferitele subansam-
bluri ale sistemului nervos. Ei bine, tot
pe o astfel de - dar mai
- se microtehni-
cile avansate azi. a intra n detalii,
doar sale
fundamentale, organismul se
condensat in fiecare din seg-
mentele sale. Vom astfel
ale intregului organic pe su-
nasului, pe ureche, pe miini,
pe iris, pe etc. energe-
tice - unele abia de
- ne permit (acupunctura
fiind un exemplu
asupra unui organ sau prin
stimularea a unor puncte
aflate in cu totul parte a
corpului! Astfel, Yoga descrie
. mitul masaj Anguli Bindu-Mar-
rManam, din care un important capitol
il activarea puterii de con-
centrare eliminarea a toxine-
lor obselii intracerebrale. con-
deci:
ORIZONTAL:
1) O Electropt:;;{ere-
\ 2) Locomotiva cu vagoane -
nori; 3) Mijloc de transport rustic
- Semnalizator p& cale
4) 5) -
P)"neocomotiva n 6)
(::e patru - 7) rn cuvinte -
Aparat de ridicat; 8) inter-
- Pe vapoare; 9) Uniunea
Arti,?tilor Plastici - 10) Ne-
te! - Verbul celor harnici - Prezent
la de transport; 11) n urma
avior;.ului cu - unei
cu
Folosite de Jules Verne.
DEZLEGAREA JOCULUI
DIN 3/1980:
'buni - Bor; 2. Uraniu - Ma-
- Mineral; 4. RN - li-
4(00
nu palmarea este un
excelent mijloc de calmare, tonifiere;
indicat la nceputul n finalul acestei
mici de autostimulare . Con-
prin masarea frecarea de la
dulce la intens invers a pielii de pe
ncheieturile miinilor, sediu a 'nenu-
puncte energetice vitale
(1 - 2') Trecem apoi la frecatul vi-
guros al ambelor ale minilor (1 ')
terminnd prin scuturare la
rire
N.B: Acest procedeu se mai reco-
separat, n orice moment de
tensiune sau
Cu primele 2 degete de la fiecare
lobii ambelor urechi.
Incepem cu rotatorii dulci,
superficiale rapide, le trep-
tat, incetinindu-Ie in ritmul
presiunea de la inceput (1-2')
Cu degetul gros al miinii drepte ma-
in triplu stil cu-
prins intre punctul aflat exact intre
sprncene mijlocul (9). Cobo-
rim la picioare masind viguros pielea
gleznelor (1-2') In fine,
prin masarea a tuturor dege-
telor de la picioare, mai ales cele mari
(reprezentind cel mai important etaj
cerebral)\ timp de 1-2' Un scurt
palming (palmare) citeva secunde
pe spate sau pe scaun,
intinzindu-ne aceste
circa 10 minute de respect de noi

Praf. MARIa VASILESCU
VERTICAL:
'1) Liceul Timotei Cipariu - Ver-
bul submarinelor; 2) Cu proprie
de transport - de transport;
3) Ca de tren, de - Bir!;
4) n tonaj! - incepe -
pentru ali-
5) Cu motorul oprit; 6) 1 ntre
de tren - Incuietoare; 7) Gara
navelor cosmice - Vehicul pe patru
8) Aproape bine! - Pe cu
motor - in 9)
pe mare (pl.) -
capacitatea navelor; 10) Lac de munte
- Pentru zbor.
- E; 5. Ice - R - Calm; 6. T -
Fier - L - IS; 7. Alb - Sticla; 8.
Aburi - Echer; 9. Rovinari - Nu;
10. Unicate - Var; 11. Tau - Re-
niuri.
o prac-
de rea-
I izat, poate deve-
ni un suport
pentru flori
(n fotografie).
Suportul
este un cu
latura de 75 cm
dintr-o
de e-
tare. Pe
ti le laterale se a-
sCn-
duri cu
de 85 c m. Cape-
tele acestora se
unesc cu o
ce
treapta de sus a
Celelalte
trepte se n
mod,
cu
cte 10 cm.
l
o a unui pom sau o butu-
poate fi ntr-o
de joc. Du ce aceasta este
perfect se
plane la cele capete. Pe una
dintre cu ajuto-
rul unui burghiu, un de 33 de
oriticii, dispuse ca n figura
in continuare, 32 de bile n
orificiile practicate, iar unul
liber.
O la indemina oricui -
la un anumit nivel, -
este calculul Probleme
importante de eco-
nomie n general pot fi adesea rezol-
vate prin aplicarea unei simple for-
mule, dar prin folosirea bunului

Pentru rezolvarea problemei de mai
ios vom defini pro-
babilitate de realizare a unui fenomen
(eveniment) dintr-un cimp finit de eve-
nimente ca raportul dintre ca-
zurilor favorabile evenimen-
tului cazurilor posibile.
acum problema
\
Jocul propriuzis se de-",f,'\\
felul cu o se
o tIta n orificiul liber.
care s-a se scoate din hc. Se
n acest fei, iar n final tre-
buie o pe su-
de" joc. 1n momentul in care se
in doi, orificii libere,
.iar cel care a recuperat mai multe
bile este (n final
tot o
rn cazul n care buturuga nu se folo-
ca de joc, pe ea se
poate Uf'l vas cu flori, trans-
formindu-se, astfel, intr-un obiect de
decor rust'fl;.
Trei mexicani intr-un local
sombrerourile n cuier no-
mexicanii cu M . M
2
, M3 som-
brerourile cu S1' S2' S3). citeva
pahare de tequila, mexicanii
localul, fiecare, la intimpla-
re, un sombrero pe cap. Care este
posibil de re ale som-
brerourilor pe capetele infierbintate de
tequila? Care este probabilitatea ca:
1) nici un mexican nimereas-
propriul sombrero? 2) unul dintre
ei ia sombreroul? 3) doi
sombrerourile unul nu?
4) fiecare
in viitor)
23
NEDElCU GH. - jud.
Nivel mai mare se poate direct
la dioda de chiar printr-un
rezi stor .. de 5 Tonul se
''lte modifica operind asupra con-
'')arelor montate n acest scop.
Gen .. unul din ele.
"",u - Petrila
;;r,c,'<> .. \\> :ezentat este un metro-
of' fi utilizat ca
<> / <:,.1 N !'A\t -
it cum este prezentat,

amplificatorui pe ca-
nalui 6.
UMANOVECE GEORGE - Hune-
doara
Diodele de comutatie pot fi montate
numai n locuri cu semnal mic. re-
cain receptorul dv.
evitati acest mod de comutatie.
fLOREA C. - '
O stereo
pe un magnetofon mono va genera o
mono.
o nregistrare mono poate fi
tot mono, nu stereo.
ROSENZWEIG ERICH -
Antenele de televiziune sint cvadri-
poli banda de trecere fiind
relativ calitate a lor
impune unei antene pen-
tru fiecare canal, mai ales cnd se ur-
un mare.
OPREAN DANIEL - Cugir
Verificati starea diodei Zener a
condensatorului conectate n baza
tranzistorului 2SC1173.
RUSU MARIA -
Ca de la radiocasetofon
nu fie trebuie
antiparazitarea autoturismului. Revista
a publicat articole referitoare
la astfel de
POPA GH. - jud. Prahova
Transformatorul din etajul final inii
din televizorul Stassfurt nu poate fi
nlocuit cu un transformator cu ace-
din alt tip de televizor.
transformator original la COope-
rativele de speciall1ate.
RENCSIK ATTILA - Hunedoara
Din scrisoarea dv. nu reiese la ce
bobine
ARCA GH. - jud.
Tranzistorul BD 135 se poate toloS
I

n Se pare vor fi
editate n curnd cataloage de tran-
zistoare.
depanatorilor TV se face
prin UCECOM.
1t:T0DE sA VEl -
In limita disponibil.
VASilE - Drobeta*Tur_
nu Severin
AmplifiCatorul de din Teh-
nium nr. 10/79 se din
surse,. cum este figurat n
Transformatorul de la sche-
ma pentru poate fi de la orice
tip de aparat de radib contra-
timp).
ClucA MIHAil -
pentru de tele-
se de Ministerul
Transporturilor Telecomunicatiilor.
Nu ne putem asupra' ma-
terialelor n alte
ANECULAESEI IOAN -
Precizie prea mare nu se poate ob-
un instrument cu so-
Adaptorul se introduce ntr-o
cutie la care se o
bine Astfel
se va
BAcANU VASILE -
se pot reCt'ptlona nu-
mai de la sol.
I.M.