Sunteți pe pagina 1din 24

Rezultate ale radioamatorUor . " pag.

2-3
. . . . . .. .,
Ampllt!catC)are ionale
cu 741
pag.4-5
........... pag.6-7
Ceas electronic
LABORATOR. . . .. . .. . . . . .. .. .... pag. 8-:-9
FrAr.VAntmlAfrt analogic
LA CEREREA CITITORILOR . . . .. pag. 10-11
ATELIER .............. ........ pag. 12-13
Osciloscop
AUTO-MOTO ................... pag.14-15
Autoturismele OLTCIT:
sistemul de ungere
a motoarelor
Sesizor de avarie a
sistemului de frnare
................. pag. 16-17
POlachrome CS 35
expunerii
Exponometrul WEIMAR
lUX
CITITORII ........ pag. 18-19
Automat de
J-FET -urilor
Generator de semnal video
Megaohmmetru
TV-Dx ............................. pag. 20
Amplificator de
TELEVIZIUNEA N CULORI ......... pag.21
REVISTA REViSTELOR .............. pag.22
Verificator
Alimentare
Corector
Preamplificator
PUBLICITATE ...................... pag.23
I.A.E.M.-
SERVICE ........................... pag. 24
Tesla K-10
ntregul tineret al patriei i deplina adeziune la
Plenarei C.C. al P .C.R. privind realegerea
NICOLAE CEAU n suprema de secretar
general al partidului.
Casele de
comitetele jude1ene ale Uniunii Tineretului Comunist, expresii elocvente ale politicii
pline de a partidului nostru de generatie, de afirmarea multilate- 'i;);
a tinerilor, se constituie in autentice fqcare de in
centre ale pentru In anul 40 al noastre,
casele de ale tehnicii pentru tineret etapele de concreti-
zare ale complexelor din ampla reunind
zeci de mii de tineri in cercuri tehnico-aplicative, de in artis-
tice etc.
in continuare citeva aspecte de la Casa de a tehnicii
pentru tineret din cu remarcabile rezultate informarea tinerei genera-
tii pentru
o GAZDA PRIMITOARE
em le alfa-
betului Morse, mon-
tajelor electronice snt principa-
lele obiective ale
tinerilor: Ovidiu Burducea,
Gheorghe Grosoiu Constantin
lamandi.
Sute de mii de ore de
i nute cu entu-
ziasm, pricepere de
tinerii din marile ntreprinderi in-
dustriale ale au contri-
buit decisiv la ridicarea unui im-
portant edificiu pentru tii
buzoieni, anume Casa de cul-
a tehnicii din Bu-

Cu o im-

un proiect semnat de arh.
Aurelian subor-
Comitetului Bu-
al Uniunii Tineretului Co-
munist sute
de tineri muncitori, elevi, stu-
la politico-ideolo-
gice, simpozioane, mese ro-
tunde, ntlniri cu
schimburi de la acti-
specifice cercurilor tehni-
co-aplicative desigur, nu n
ultimul rnd, la cele cu profil
cultural-artistic, unele cu mare
ecou formativ, cum ar fi concer-
tele cu caracter educativ, mult
gustate de tinerii din municipiu.
Un loc aparte n paleta activi-
tehnico-aplicative
la Casa de a
tehnicii din l
cercul ra-
dioamatorilor n cadrul
Radioclubului Y09KXC.
Animat cu daru-
- Pasiunea
pentru disciplinele
tehnice, n gene-
ral, pentru elec-
n special,
toate com-
plexele n mo-
dulelor unui televi-
zor, pe care ute-
tii de la Liceul
industrial nr. 3 din
au
cu m depa-
neze.
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TELE-
GRAFIE SALA
ia a XXII-a, i, aprilie 1984
SENIORI
a) Regularitate. b) Receptie c) Transmisie
1. Manea Janeta, Y03RJ, a R.S. Romania
2. Cimpeanu Gh., Y09ASS
3. Limona Y04FM . .
La toate cele trei probe clasamentul a fost 1, Manea Janeta devenmd

JUNIORI MARI
a) Regularitate
1. Varlam Valentina, Y03CRJ, a R.S. Romnia
2. Marian, Y04DXC
3. Manuela, Y08MO
2
ire ce Ovi-
diu Burducea, radioclubul
activitatea pe multi-
ple planuri. Familiarizarea tineri-
lor cu aparatura de
n cadrul Casei de cul-
a tehnicii din Bu-
tinerii efectiv la
de radioemisie,activitatea
acestui sport tehni-
co-aplicativ mult se
n liceele indus-
triale nr. 2 si 3, unde elevii des-
din clasa a VIII-a
tainele radioamatorismului.
de Ovidiu Burducea,
doi radioamatori
b)
1. Manuela, Y08MO, a R.S. Romnia
2. Marian. Y04DCX
3. Tiberiu, Y03CTO
c) Transmisie
1. Manuela, Y08MO, a R.S. Romnia
2. Varlam Valentina, Y03CRJ
3. Popescu Mihaela, Y03CRC
II. CONCURSUL FRR
"
TEHNIUM"
Au Dartlclpat 104 radio amatori.
a) Individual seniori: din 41 participante, locul I a revenit lui Bratu
Radu, Y04HW, care a totalizat 24958 puncte.
b) Echipe seniori: locul I - Y08KGV, cu 21 280 puncte.
c) Individual juniori: locul I - Canciu Emil, Y05BET, cu 12120 puncte.
d) Echipe juniori: locul 1- Liceul electrotehnic Y05KLO, cu 18685
puncte.
Arbitru verificator: Y03RF.
III. CAMPIONATUL REPUBLICAN 3,5 MHz
Total = 221.
Campioni republicani
a) Individual seniori: Colicue Adrian, Y02BV, 84147 puncte.
b) Echipe seniori: Radioclubul i, Y08KAE, 89850 puncte, a
treia consecutiv campioni!
TEHNIUM 7/1984
buzoieni: Dorin Nan,' Y09BFN,
Zaharia Florin, Y09BFO, au
contribuit la unor re-
zultate foarte bune pentru un
cerc tehnico-aplicativ de la a
rui n-au trecut doi ani.
Printre acestea notabile snt lo-
curile I n ntrecerile
dotate cu Cupa Ro-
mne de R adioamatorism, cu
Cupa cu Trofeul Car-
locul II n Cupa Banatului,
de echipa de juniori la
telefonie, locurile II-III
nute la ti n prima a
Cupei U.T.C. Ia radiogoniome-
trie fete.
Cursurile de n radioe-
ura te la cele
licee din localitate reunesc
circa 100 de utecis ti, care s i
sporesc n dome-
niul radioreceptoare-
lor televizoarelor. cteva
ale elevilor de la Liceul
industrial nr. 2: amplificatoare,
stroboscop, ie :2 x 200 W,
testere, osciloscop didactic, dis-
pozitiv d_e ie la suprasar-
a motoarelor trifazice, apa-
rate care constituie o
pentru cercul
de radioamatorism de la casa de

Aici, dealtfel, s-a realizat prin
proprii ntreaga zestre a
undelor scurte
reflectometru,
transceiver altele). Un impre-
sionant panou n incinta
de ie te
primite de tinerii ra-
dioamatori buzoieni din Spania,
U.R.S.S., R.D.G., Japonia, lran,
Portugalia,
Printre cele mai spectaculoase
radio realizate se nu-
cele cu radioama-
tori din Filipine, Kuweit, Insulele
Baleare, precum cu o
la Polul Nord.
Printre proiectele imediate ale
membrilor cercului se
organizarea a fazei fi-
nale a Cupei U.T.C. Ia radioa-
matorism, la care ra-
dioamatorii buzoieni promit re-
zultate remarcabile.
Cu mare ecou formativ, activi-
tatea radioamatorilor nu este
singurul centru de interes la
c) Individual juniori:
Y05BET, 52206 puncte
d) Echipe juniori:
Y07KFL, 77763 puncte.

- S-a respectat n mai mare
Regulamentul-cadru (mai
pentru LN = log

- RCj nu a
det logul lui Y04BGK, care
toate abaterile
sibile de la
Restul
fost i cu 10% pentru
deoarece
centralizatoare figura
pila Astfel
a fost penalizat cu 6 617 puncte
pierdut locul 3 la individual
iar Y04WU a pierdut 3 740
- RCj Bihor a vizat
care abateri de la
mentul-cadru.'
- N-au trimis log uri Y06KNZ,
Y09DBQ.
Arbitri verificatori: Y03AC +
Y03CZ.
Y03Ca
TEHNIUM 7/1984
- Sub ndruma-
rea tovaraSuluI
profesor Gheorghe
Grosoiu, tineri
tinere deprind tai-
nele radioamato-
rismului, al-
fabetul Morse, se
antreneaza asiduu
t'1tr-un sport mult
ndragit deose-
bit de necesar n
pregatirea pentru
rarea patriei.
Casa de a teh-
nicii.
"Aici, ne spunea
director, arh. Aurelian se
cursurile Politehnicii
cu de mate-
chimie, marke-
ting, design, arte plastice, iar
cercurile tehnico-aplicative mai
cuprind i tineri dornici
limbi de-
tainele aero, navo ra-
chetomodelismului. De aseme-
nea, cercurile Cinex Fotart
cuprind tineri dornici
descifreze tainele tehnicilor
utilizate in foto-cinematografie."
De asemenea, ti-
nerilor din - munci-
tori, tehnicieni, ingineri - snt
concentrate n cercul de inven-
n aplicarea noului, n rezol-
varea unor probleme ridicate de
necesitatea sporirii
muncii, de economisirea de
materii prime materiale, de
de energie.
"Printre temele rezolvate, ne
spunea subinginer V.
Halcu, de la Intreprinderea de
contactoare, se pot exemplifica
limitatorul de mers n gol al
transformatoarelor de
panoul de verificare a contacte-
Recent, prin sprijinul nemijlocit al
Comitetului pentru problemele con-
siliilor populare s-au reglementat
aspectele legate de instalarea ante-
nelor de pe
de locuit de radioamatori.
Constituind un ajutor n
facilitarea radioamatori-
lor, snt concepute
astfel ncit beneficiarii vor respecta
o serie de necesare pentru
evitarea
a celorlalte elemente ale nvelitori-
lor.
Radioamatorii trebuie posede
de activitate pre-
zinte o n care
nat locul <;i8 montaj pe ul
de ancorare a antenei.
Pentru de locuit proprie-
lor
pentru detensionarea sudurilor,
procedeul de mufare a conduc-
telor flexibile. Printre inventato-
rii in activitatea de-
in cadrul Casei se
Cristian Bobi, Gh. Rebegea, Gh.
Vasiloiu, Leonida Nica, Dorin
ale au fost
nu o intens discutate fie in
dedi-
cate tehnicH, fie in
simpozioanele de specialitate."
Casei de a
tehnicii pentru tineret
au, de asemenea, n ve-
dere orizontului de cul-
al tineretului, cu-
terea celor mai valoroase
opere din
formarea
mntului critic al tinerilor n
aprecierea fenomenului artistic
contemporan. Numai n acest
an, 11 cultural-artistice
cu peste 200 de membri, tineri
ti din licee ntreprinderi,
la diversele etape ale
Festivalului
Romniei".
Cu frumoase n forma-
rea educarea tinerilor, Casa
de a tehnicii
din se inscrie, de
tate de stat, de montare a
antenelor se te cu aprobarea
de specialitate care au n
administrare fondul locativ. De la
caz la caz, n urma
de specialitate, se poate
solicita j avizul proiectantului
rii. de montare a ante-
nei trebuie de comite-
tul locatarilor.
Pentru de locuit n exclu-
sivitate proprietate a persoar.eior fi-
zice, montarea antenelor se va face
cu acordul locataril6r. La
solicitarea acordului, din punct de
vedere tehnic, radioamatorul va pre-
zenta. cu
de montaj.
fap-
tul activitatea radioamatorilor,
similare din Cmpina,
Rmnicu Vlcea etc.,
printre cele mai locuri
unde pot petrece
ntr-un mod util timpul.
unde un colectiv de i
con-
de arh. Aurelian asi-
forma-
tiv-tehnice, etice estetice, po-
sibilitatea de a cu
obiectivelor
majore ale
i ifice n ara
ale
ale epocii celor 40 de ani de
dezvoltare indepen-
caselor de cul-
ale tehnicii pen-
tru tineret, n rndul cea
din are o biografie speci-
se constituie
ntr-o a grijii
a partidului, a se-
cretarului general,
NICOLAE pentru
pentru forma-
rea sa n spiritul
muncii, pentru sa teh-
pentru afirmarea
a n
com plexe diverse i
utile
precum construirea, instalarea
folosirea
sau de se pe
baza "Regulamentului de radioco-
pentru serviciul de ama-
tor". elaborat, de Ministerul T rans-
a
Statutului Romne de Ra-
dioamatorism, pr:ecum a prevede-
rilor Decretulyi nr. 340/1981 privind
regimul radioelectrice.
Radioamatorii, toii cei ce
gesc practicarea acestui sport tehni-
co-aplicativ pe
cale lor de
solicitudinea cu care Comitetul pen-
tru problemele consiliilor populare a
analizat a rezolvat un aspect ce
viza buna urare a pe
ntreg teritoriul
3


,
Pagini raalizata da flz. A. MARCULESCU
o ne va con-
duce acum la a
pozitive. de ce
nu am "construi" semnalul alterna-
tiv de Ei, chiar din tensiu-
nea de la ies irea AO? Lucrul acesta
este posibil,' deoarece tensiunea de
ire are i polaritate cu ten-
siunea pragului care
provoace bascularea n starea
Cea mai de
a lui Ei 'in a n-
un condensator C de
printr-o
mnd ca tensiunea de la
fie inversoare.
astfel montajul din
de figura 30 s-a mai
de limitare din
aici rost), care cea
mai de multivibraior
astabil (circuit autooscilant) cu AO.
n timp a tensiunii Ei (Ia
bornele lui C) a tensiunii de ie-
Eo, este n figura 37.
Considernd to = O momentul unei
n con-
densatorul se
de la tensiunea de
E
i2
la tensiunea Ei1' pe
care o atinge la momentul ti' In
D2
1
4
acest moment ies irea bascu n
negativa condensatorul
ncepe se descarce de la E
i1

la Ei2' tensiune pe care o atinge la
momentul t
2

Intervalele de timp T
l
t
l
- to
T 2 t
2
- t" care corespund "sta-
n
respectiv n cea
depind de valorile componentelor
R, C, Rl' R2' dar de
sensul (n modul) a ten-
siunilor de presu-
irea AO perfect sime-
omax -E-amax' se
demonstra usor interva-
T,. T
2
Snt egale au expresia:
T,=T
2
=RC' In(1 + 2R,IR
2
} (15)
prece-
nu este n special
la tensiuni mici de alimentare, cnd
o de 1 V ntre tensiunile
de poate fi destul de su-
O de "sl-
metrizare" a (implicit de ega-
!izare a intervalelor T
l
, T
2
) este su-
n figura 38. Pentru exem-
plarul de AO ales cu sursa V
ee
care alimenteze monta-
jul, se n prealabil (con-
form figurii 30) cele tensiuni
de Fie, de exemplu, Vee =
= 15 V, E+ omax = 14,2 V E-omax =
= -13 V. Metoda n a separa
la irea AO calea de cea
folosindu-se n acest
scop grupuri serie de diode
(n 0
1
-0
3
, respectiv 0
4
), pla-
sate n de
(R
1
-R
2
) de (R-C) Snt
conectate aceste diode, astfel
ele noile valori ale tensiunii
de E+
o
Fa. n cazul exem-
plului nostru, tensiunea de satu-
ie este cu 1,2 V mai mare
dect cea de (n
modul). De aceea, pe calea de ire
s-au diode
cu siliciu n plus de calea nega-
Analog se pen-
tru alte decalaje, eventual sortind
diodele pentru o simetrizare ct mai

I
I
Ei2 t
I Ei1
1 1
dorim
nem un semnal cu intervale T" T
2
diferite, nu avem dect
- tot cu ajutorul unor
diode - calea de a con-
densatorului de cea de
alegem constante de timp dife-
rite R, R' inegale),
cum se n figura 39. Mai mult,
raportul T l/T 2 poate fi variabil
ntre anumite limite prin introdu-
cerea unui ca n de-
taliile din figura 40.
Ct te de osci-
f = 1/T (unde T = T
l
+ T
2
), ea
poate fi fie prin schim-
barea valorii condensatorului, fie
ajustnd raportul R
2
/R
1
, fie combi-
nnd ambele metode, ca n figura 41.
Aici P
l
ra-
portul T 1/T 2' comutatorul K selec-
domeniile de iar
din P
2
se continuu frec-
ntre anumite limite dorite.
10. Amplificatorul cu

cum am n capitolul 2,
atunci cnd unui AO i se sem-
nale pe ambele el
ca amplificator cu
caracteristica de transfer de
(1). Montajele simple din fi-
gurile 1-3 nu (dect
foarte rar) aplicabilitate di-
din mai multe motive: n pri-
mul rnd, mare (din fa-
a parametrilor face ca per-
schemelor
foarte mult de exemplarul de AO
utilizat n al doilea rnd, aceste
scheme o in-
stabilitate la de tempera-
n timp; n al treilea rnd, din
cauza foarte mari n
plaja de a
semnalelor de intrare
este extrem de practic de
ordinul sau al
lor de milivolt (intervine
irii, cl,!m am n capitolul
precedent). In fine, semnalele dife-
de intrare att de mici snt
1
+
.!!.
comparabile cu tensiunile de "deca-
laj de intrare - sau de offset-,
uneori chiar mai mici, deci pot fi
perturbate sau mascate complet de
acestea (adeseori tensiunile
de offset, combinate cu valori
foarte mari ale 'in
pot provoca trecerea -
rii n chiar n sem-
nalelor de intrare; vom reveni asu-
pra acestei probleme atunci Cnd
vom vorbi despre amplificatoarele
operat ionale reale
lor).
Ca n cazul amplificatoarelor
cu o intrare (inversor,
neinversor), remediul I constituie
aplicarea negative, care n-
practic de exem-
plarul AO ales o sta-
bilitate n cu
al reduceri i iale a
n tensiune.
O de amplificator
cu este prezen-
n figura 42, unde R
L
este rezis-
de iar celelalte patru
egale cte
(R
i1
Rj2 == Rj , R
fl
= Rf2 == R
l
), con-
stituie de de in-
tra,e.
Pentru a deduce caracteristica
de transfer, nti cir-
cuitul neinversoare, cu
sursa de semnal Ei1' presupunnd
intrarea inversoare (R j2)
!a schema
amplificatorului neinversor cu reac-
al n tensiune ne-am
fie, conform (2)
la figurile 10 11, egal cu rapor-
tul (R
i2
+ Rf2}/Ri2' Numai n acest
caz semnalul de intrare E
il
nu
ajunge ca atare pe borna neinver-
soare (+) a AO, ci atenuat de
divizorul rezistiv R
i1
-R
f1
, respectiv
amplificat de subunitar de
ori R
f1
/(R
f1
R
i1
). cont si-
multan de cele de-
ducem n acest caz un efectiv
n tensiune:
Rf
=--,
Ri
o de transfer de
forma:
(-'-) Rf
Eo = ---. Eil
Rj
Considernd apoi circuitul
inversoare, cu sursa de semnal Ei2'
n ipoteza intrarea neinversoare
(R
i1
) este la
tem schema amplificatorului
inversor cu - vezi figura 13.
(4). n tensiune este
n acest caz :-Rf2/R
i2
= -Ry'R
i
, deCI
caracteristica de transfer are ex-
presia:
TEHNIUM 7/1984
EZ
Ri
ambele semnale de intrare
SI nt aplicate simultan, caracteris-
tica de transfer deci:
E
= E(+)+ (--L R
f
o o Eo ---o E
i1
Ri
RI
Eo = -'- (E
i1
- E
i2
) (16)
R
Prin AO ca ampli-
ficator ial cu n ten-
siune
(17)
determinat exclusiv de componen-
tele externe. deci independent de
exemplarul de AO folosit (prin ne-
glijarea absorbit; de in-
AO am de aceasta
o aproxi m ati e, care este per-
ArLll:ATl1 741
.,
(URMARE DIN NR. TRECUT) divizor rezistiv care ten-
siunea la bornele
o circuitul cu AO,
care un multivibrator nu-
mai atit timp ct unul (cel din
butoanele 8
1
-8
3
este iar n
rest un comutator cu
rea n una din de satu-
n lui C
2
, unul din
tranzistoare ar conduce prin difuzor,
n repaus (8
1
-8
3
un
curent apreciabil, inutil periculos.
De aceea s-a optat pentru varianta
cu C
2
, iar difuzorul R6 au fost co-
nectate la minusul (aflat
tot la din punct de vedere al-
ternativ) pentru a se prentmpina
depolarizarea condensatorului elec-
trolitic C
2

De la soneria cu trei tonuri la
orga nu snt dect
i, mai precis cteva
suplimentare n bucla de ne-
evident, o "etalonare" a
pentru ca ele "imite"
ct mai bine notele muzicale consa-
crate ,nu genera-
torul nostru este dreptunghiular,
deci semnalele emise vor avea un
bogat spectru de armonici). pro-
punem, ca
singuri acest drum, cu o
din punct de vedere economic:
R
1
, R
2
".R
n
pot fi piasate
n serie, iar butoanele pot fi nlocu-
ite printr-un contact mobil (un cor-
don cu ploturi, de exem-
plu), cum se n figura
3. Alimentat cu (nedife- '

zeroul fals de tensiune de la un divi-
zor relativ mari
(10 kO/10 kO), deoarece ne intere-
numai componenta alterna-
a semnalului de ire. De la au-
n (Z 2:: .25 O), se poate
trece la n difuzor,
aici un amplificator de curent.
I o dato-
montajul va n
ochii dv. prin sale posi-
de utilizare.
ne reamintim bascularea
AO dintr-o stare de n cea-
se produce n momentul n
care tensiunea in-
versoare o (n modul) pe
cea neinversoare.
. se
nu mai poate avea loc.
O de mpiedicare
a este n figura 4.
Rx, n paralel
cu C
l
, cu R
1
un
TEHNIUM 7/1984
condensatorului, deci tensiunea
inversoare .a AO.
Deoarece am luat R
2
R
3
,i pentru
Rx < R
1
tensiunea pe condensator
nu mai poate atinge valoarea ten-
siunii de pe intrarea neinversoare,
deci montajul nu Dimpo-
Rx > R1' este
montajul
ghicit, probabil,
Rx poate constitui un tra-
ductor oarecare sensibil la
umiditate, zgomot etc.,
deci montajul poate fi folosit ca
avertizor sOQor cu prag la astfel de
Cteva exemple simple vor fi
prezentate n continuare.
O ie a observat iei
precedente este n figura 5.
care un avertizor sonor
comandat prin cu
la unui prag de iluminare
prestabilit. Ca traductor se
o FR, care poate avea
la iluminarea o re-
de la klloohmi la
sute dekiloohmi. In de
aceasta se alege valoarea trimer'ului
R1' care se la limita
la care brusc, la
pragul de iluminare dorit (se
reapare la o
foarte a nivelului de iluminare).
de se
prin alegerea condensatorului C
1
(orientativ ntre 4,7 nF nepo-
farizat) sau prin modificarea rapor-
tului R
2
/R
3

Alimentarea montajului se face de
la o de 4,5 V sau
9 V. cu du-
biu. 11 + 1
2
, La ire se o
tect n se

Relund calculul precedent,se
poate demonstra amplifica-
torul cu nu im-
pune, de fapt, restrictive
R il = R i2 f1 = R f2 considerate
mai sus. Este suficient fie nde-
egalitatea R
f1
/R
il
= Rf2/R
i2
pentru a se o
de transfer de forma (16).
Un caz particular ai montajului
discutat l constituie cu
toate cele patru egale,.
R
t1
= Rf2 = R
i1
= Ri2' cnd caracte-
ristica de transfer devine
Eo = Ei1 - Ei2 (18)
Se spune n AO
ca
de
a celor
semnale de intrare.
Montajul precedent poate func-
cu semnale alternative de
intrare, completndu-I cu conden-
satoare adecvate de cuplaj la
la ire.
Mai
E
i1
- E
i2
semnal de in-
trare) poate fi ca un se,m-
nal independent, Ei, furnizat de o
care nu are nici o co-
la masa montajului. EVi-
sau un difuzor cu
de 25-2000.
Prin optimizarea a
valorilor FR, R
1
C
l
se poate ob-
o sensibilitate la nive-
lului de iluminare mai dect
cea a ochiului uman.
R7
1
T1 l
AC180K J
..
12V II
dent, curentul debitat de sursa tre-
buie se pe
de exemplu printr-;o
de ca n figu1fa
43. Se poate demonstra n
acest caz caracte.ristica de transfer
are o expresie echivalent& cu (16).
mai precis
R
f
Eo = __ o Ei
Ri
(19)
Mai mult, se
punctul de poate fi plasat
oriunde n circuitul de intrare, a
fi amplificarea n tensiune.
In ncheierea acestui capitol pre-
o de amplificator
cu de intrare
foarte, mare (fig. 44). carac-
teristicii de transfer este:
1 + a+ b
Eo = (E
2
- E
1
)
c
(20)
Aranjnd convenabil valorile re-
(mai precis pentru
a = b 1 c 3), montajul poate
ca cu impe-
de intrare foarte mare, cu ca-
racteristica de transfer:
Eo = E
2
- E1 (21)
(CONTiNUARE N NR. VIITOR)
RS
5,1kP.
+
ov
Schema poate fi or
pentru avertizare la ilumi-
sub un prag prestabilit, prin
schimbarea a lui
R
l
FR. O astfel de este
n figura 6, unde s-a tre-
cut la alimentarea cu sursa
I a fost la ire un
repetor pe. emitor n contratimp,
pentru a puterea n di-
fuzor.
acest montaj poate
fi' utilizat, printre altele, ca detectpr
sau avertizor de fum (incendiu). In
acest scop, FR, "ecra-
de lumina este ilu-
cu o (bec
sau LED alimentat cu un curent
constant). n normale,
fum, se R
l
astfel nct mon-
tajul fie adus la limita de neosci-
ntre sursa de
FR apare acum un "val" de fum, 10-
este mai ilumi-
sa te
astfel oscilatia
(CONTINUARE N NR. V:IITOR)
propunem realizarea unui ceas
electronic a
este n figura 1 care
orele minutele cu ajuto-
rul unor elemente display cu 7 seg-
mente. In schema a ceasu-
lui este inclus un etaj oscilator cu
pe de 8 MHz. Acest
etaj (fig. 2) este echipat cu circuitul
integrat (CI-1) de tip CDS 400.
Elementele RC din oscilator snt re-
zistoare cu sau pot
fi montate cele scoase de la unele
aparate care stabilizat n timp
valoare.a (nvechire); condensatoa-
rele snt cu dielectric stiroflex.
n serie cu elementul oscilant este
montat un condensator semivariabil
10-40 pF, prin intermediul
se exact la 8 MHz frec-
la ire a oscilatorului.
A fost montat un de 8 MHz
pe acesta l aveam, dar n
oscilator poate fi folosit un cu
orice (valoare n-
tre 1 MHz 10 MHz. etajul
oscilator un de divi-
zoare de (CI-2 la
CI-8), toate de tipul CDB493. Cir-
cuitul CI-2 este un divizor prin 8,
deci la intrare se 8 MHz (pin
1), iar la ire (pin 11) se 1
MHz. Circuitele CI-3, CI-4, CI-5,'
CI-6, CI-7 si CI-8 snt toate divi-
zoare 'prin 10 'prin modul de interco-
nectare ntre terminalele proprii.
Avnd deci intercalate 6 circuite divi-
zoare cu 10, divizarea este
10
6
cum semnalul este 10
6
Hz, n-
la lui CI-8 (pin
10) se
e d eba
6
Ing. 1.
Se In continuare este
montat circuitul integrat C9 care
este de tip CDS 400. Pe acesta sem-
nalul se la pin 13, iar
este la pin 8. la acest circuit
pin 1 este la C9 este blocat
(STOP), iar pin 5 este la
circuitul (START).
Prin comutatorul de la pin 13 se pot
lua semnale de 10 kHz, 100 Hz, 10
Hz 1 Hz, care vor ajuta la aranja-
rea orei exa cte.
Circuitele CiO Cii de tip CDS
492 o divizare
prin 60 la irea lui C11 (pin 8)
se semnal de tact direct pen-
tru minute, deci 1/60 Hz, IC-10 di-
prin 10, iar IC-i1
prin 6. Atrag constructorilor
nu date
pentru circuitul integrat CDB492 n
Catalogul I.P.R.S. "Circuite inte-
grate logice", 1978-1979, pag. 199
la terminale) pag. 200
de ntruct am-
bele snt
corecte la CDB492 snt cele date n
schema (fig. 1),
care poate fi cu
ile date n cataloage la circuitul
SN7492. Circuitul C12 de. tip
CDB493 este prin 10, iar
circuitul C13 este prin 6,
primul fiind pentru de mi-
nute, iar al doilea pentru zeci de mi-
nute. Deci la zece impulsuri primite
la intrare.
C12 un impuls la
(terminal D prin 11) revine la
zero, pe cnd C13 la 6 impulsuri pri-
mite un impuls la ire
e d
revine la. zero.
Impulsul de la C13 este aplicat lui
C14, de tip CDB490, care este nu-
prin 10, util pentru
de care C15, tot CDB490,
este prin 2, utilizat pentru
zecile de ore.
Ca ora fie maximum
23.59, care (deci la 24) totul
n 00.00, este utilizat circuitul
C16 de tip CDB400, care
pe 12 13 semnale de la
C1A, respectiv C15 (pe un SI), sem-
nalul de la 8 fiind aplicat simultan
pe de (pin 2-3) de
la CDB490.
n felul acesta ceasul poate
toate cifrele normale ntre 00.00
23.59, iar la consumarea celui de-al
60-lea minut din ora 23 totul trece la
00.00.
irile A, B, C, D de la circuitele
integrate C-12, C-13, C-14
C-15 snt cuplate la A, B,
C, D de la decodoarele de tip 447,
notate pe C-17, C-18,
C-1'9, C-20.
Circuitele integrate 447 au iri le
notate' cu a, b, c, d, e, f, g, deci pen-
tru comanda cu 7 seg-
mente.
S-au folosit elemente de
+sv
14 13 12 11
de tip FND500, apoi FCS8024, am-
bele tipuri fiind cu catod comun.
Deci ntre circuitele 447
trebuie montate elemente inver ..
soare.
La acest ceas s-au utilizat circuite
integrate de tip CDB404. Avantajul
acestor circuite n faptul
fiecare inversoare are la
un rezistor de 1300 deosebit de ne-
cesar pentru limitarea curentului n

I n schema nu au fost
prezentate la CDB404
multiplele trasee desenate ar
ngreuna citirea, figura 3
exact ntre CDB404 ele-
mentele de Aici snt notate cu
A1, B
1
etc. la zeci de mi-
nute, cu A
2
, B
2
, C
2
etc. la
de minute, cu indicii 3 la zeci
de ore, iar cu indicii 4 (A. 8
4
, C
4
etc.) la de ore. .
Reamintesc . n figura 2 este
numai schema a
oscilatorului.
Cablajele imprimate snt date la
scara 1/1 se pe cablaj du-
biu placat, la care pe o parte
unde snt circuitele
apar traseele de alimen-
tare, plus cteva interco-
nexiuni la C--12, C-13, C-14
'C-15. .
Intre de la CDB404 ele-
10 9 8
e d ( b a e de' b a 9 f +16
TEHNIUM 7/1984
F1 G1
CI - 21
83
2 3 4 5 6 7
14 13 12 11
A1 B1 C1
CI
01 E1 B2
2 3 4
14 13 12 11 10 9 8
03 E3
CI- 22
2 3 4 5 .7
F2 G2 A2
A4
14 13 12 11
14 13 12 11 10 9 8
CI
CI 23
2 3 4
2 3 4 5 6 7 B4 C4
E2 F3 G3
TEHNIUM 7/1984
10 9 8 7 6
DDCJDCJ
C3
G F ce A B
'il:O
10 9 8
24
'O:::1/'.
5 6 7
A2
E D ce e OP
CJClC'JOD
, 2 3 4
FND500
E4

N,C, A
10 9 8
25
5 6 7
04
Intrare 6.
Input I
RO(1) RO(2)
]
GND B
Ne V
ec
N.c N.c'
JPMO,S
Ai Ne A o GND 6
v
ec 6A 6Y
1Y 2A 26 2Y GNO
mentele de snt sta-
bilite cu fire flexibile.
Trebuie avut n vedere se
elemente de cu anod
comun, circuitele C08404 nu se mai
se fac direct
de la (a, c, d, e, f, g) din
447.
Alimentarea se face cu 5 V
dintr-un redresor stabilizat (fig. 4).
Acesta are un transformator cu miez
magnetic 5 cm
2
care o
de 2200 de spire
CuEm 0,15 (pentru 220 V) o
de 5 V care are 55
de spire CuEm 0,45.
Tranzistorul serie 80237 se va
monta obligatoriu pe radiator de
80237 poate fi nlocuit cu
alt tip de tranzistor ce un
curent de colector de cel 700
mA.
ce au fost realizate circui-
tele imprimate, verificate traseeje
se cu plantarea
integrate. Verificarea bu-
nei a circuit in-
tegrat la se cu-
o led n serie cu un re-
zistor de 1800.
Cnd snt terminate toate interco
- CDB404, CI
- redresor, comutatoare - CI-9,
, se mai o led la
punctul 1 Hz (prin 1800) care va
secunda.
Fixarea orei exacte se face n felul
se cu ajutorul unui
oscilatorul
exact - 8 MHz. Re-
glajul se face din trimer.
Se comutatorul K1 Stopl
Start pe Stop, iar comutato-
rul K2 pe ia 10 kHz. n momen-
tul n care comutatorul K1 se trece
pe Start, ncepe comutarea orelor.
Operat ia se pentru zeci de
minute (K2 n 100 Hz) cu
manipulare K1 n Stop/Start;
totul se K1 ajunge n
1 Hz, deci tocmai tactul nor-
mal de
Schema (fig. 1) n totali-
tate dispozitive cu-
prinde un formator de semnale TTL
realizat cu CDB400HE, un bloc de
divizare a reglabil n
trepte (1/10, 11100, 1/1 000,
1/10000) cu CDB490E un bloc de
a cO-,8E555.
Pentru blocul de divizare s-a utili-
zat un bloc de contacte (fig. 2) care
poate introduce sau scoate din
montaj unul sau mai mulJe divizoare
decadice de In figura 2
contactelor este pentru. 110
MHz. Se se
de la valoarea
(10 f\.1Hz) spre valoarea de 1
kHz. In caz contrar cu rentul pri n mi-
croampermetru poate atinge o va-
loare pentru aparat.
Trecerea de la un domeniu la altul
se face prin schimbarea iei
unui ntreruptor pornind de la
dreapta la stnga. S-au utilizat co-
mutatoare basculante de

Circuitul integrat este folo-
sit ntr-un montaj tipic de monosta-
Student CRISTIAN V ALCU,
Bucureljltl
bil. Tranzistorul BC107 te la
amplificarea semnalului de
R-Cserie-paralel
Ing.
R
1
(C
1
)
Se prin conectarea n pa-
ralel a Rl' R
2
(fig. 1)'
se o
cl! valoarea

l
R
2
Rech = R
l
+ R
2
(1)
iar prin gruparea n serie a
condensatoare C
l
, C
2
(fig. 2) se
capacitatea
C
l
' C
2
Cech = C -l- C (2)
1 ,. 2
Tabelul calculat pe baza
formulelor (1) (2), are pe coloana
din stnga pe linia de jos valorile
normalizate ale componentelor din
seria E 24 (cu de 5%).
Pentru a afla valoarea compo-
nentei echivalente se
de la liniei pe care este
una dintre componente" cu
coloana . pe care se

EXEMPLE DE UTILIZARE A
TABElULUI
r---'
105
11 5,2 5,5
12 5,4 5,i
13 5,6
156 6,3
16 6,1 6,5
18 6,4 6,8
20 6,7 7,1
22 6,9 7,3
247 7,5
27 7,3 7,8
30 7,5 8
33 7,7 8:1-
36 7;8 8,4
39 7,9 8,6
43 8,1 8,7
47 8,2 8,9
51 8,4 9
6
6,2 6,5
6,7 7 7,5
6,8 7,1 7,7
7:1- 7,5 8,2
7,5 7,9 8,6
7,8 8:1- 8,9
8 8,4 9,2
8,3 8,8 9,6
8,6 9,1 10
8,8 9,3 10,3
9 9,5 10,6
9,2 9,7 10,8
9,4 10 11,1
9,5 10:1- 11,4
9,7 10,3 11,6
8
8,5 9
8,9 9,5 10 '
9,3 9,9 10,5 11
9,6 10,3 10,9 11,5
10 10,8 11,5 12,1
10,4 11:1- 12 12,7
10,8 11,6 12,4 13:1-
11,1 12 12,8 13,5
11,3 12,3 13:1- 14
11,7 12,7 13,6 14,5
11,9 13 14 15
12:1- 13,3 14,4 15,4
la irea divizorului de
Monostabilul este basculat la fiecare
front negativ al semnalului de in-
trare, la ire un tren
de impulsuri dreptunghiulare. Mi-
croampermetrul va valoarea
medie a acestor impulsuri, valoare
ce depinde de coeficientul de um-
plere al semnalului de deci n
de de in-
trare.
Alimentarea se
face de la o de 5 V
n figura 3. Dioda LED
intrarea n a apara-
TulUi
E 555
Pentru a determina o
n tabel valoarea 14 la inter-
unei linii cu o citim
valor:ileaflate la liniei al
coloanei, pe coloana dil) stnga
respectiv pe linia de jos. In cazul lui
14, l exact de ori, fapt
. d
pentru care vom avea doua seturi e
valori, 39 cu 22 respectiv 47 cu 20:
Deci vom avea C
l
= 39 nF C
2
= 22
nF sau C; = 47 nF, C; = 20 nF.
c) Pentru calculul
echivalente cu grupurile paralel R
1
=
2,7 .o cu R
2
= 1 ,6 .o = 270 .o cu
R; = 160 .o, se la
ntre coloana care l pe 16 de
pe linia de jos cu linia care l
pe 27 din coloana din stnga. La in-
terseqie se cifra 10. Ordinul de
se n de or-
dinul de al
flate n paralel. Rech = 1 {}
12
R1
Reglajul aparatului este foarte
simplu se n r'tIodul Ut
se la intrare un semnal
de 1 kHz se trece blocul de co-
mutare pe de 1 kHz .. Din se
mireglabilul de 100 k.o se . ;-
a se realiza cap de fi
microampermetrului. Cu aceasta,
glajul este efectuat. Scara aparatuluJ
este
Bibliografie:
1. A Circuite integrate
liniare. Manual de utilizare, volumul
III, Editura 1983.
2. revistei "Tehium".
4 x C DB 490E
100 O.
d) Din exemplele anterioare se
tabelul se pen-
tru componente care au i or-
din de
componentele snt n
rapoarte:
Bl>10
R
2
(3)
S>10
C
2
(4)
atunci se pot folosi cu aproxi-

R
ech
= R
2
(5)
C
ech
= C
2
(6)
BIBLIOGRAFIE:
N. Agenda
lectronistului;
Radio, nr. 2/1971;
Radu Ovidiu, Componente
n ice pasive - Catalog.
12,6 13,5
r--e=:J- Rech
13,3 14,2 15
0--11

13,9 14,8 15,7 16,5

14,4 15,4 16,4 17:1- 18
R2
(1 (2 . Cech
14,8 15,9 16,9 17,9 18,7 19,5
o-IHI-:-o - 0--11--0
15,4 16,4 17,7 18,7 19,5 20,4 21,5
--
15,9 17 18,3 19,4 20,4 21,3 22,4 23,5
16,3 17,6 18,9 20 21,1 22,1 23,3 24,4 25,5
a) vrem ce valoare
are cu gru-
pul paralel R
1
= 30 k!l R
2
;...: 11 k!L
valoarea 30 pe coloana di:.
nga valoarea 11 pe linia de jos.
In la liniei
ce trece prin 30 cu coloana ce trece
prin 11 se cifra 8. Ordinul de
este cel al fo-
losite, n acest caz kO. Deci valoa-
rea este Rech = 8 k.o.
568,5 9:1- 9,9 10,5 11,8 12,4 13,6 14,7 15,81 16,8 18,2 19,5. 20,8 21,9 23 24,3 25,5 26,7 28
b) Dorim capacitatea
C
ech
= 14 nF conectnd n serie
condensatoare ne intere-
evident, celor
condensatoare. Problema are
mai multe care se nc,ad,eel7('l
n limitele de irHPuse
8
628,6 9,3
688,7 9,5
758,8 9,6
828,9 9,7
91 9 9,8
10 11
10
10:1-
10,3
10,5
10,6
12
10,7 12,1 12,7
10,9 12,3 12,9
11,1 12,5 13,2
11,2 12,7 13,4
11,4 12,9 13,6
13 15 16
13,9 15,1 16:1- 17,3 18,8 20:1-
14:1- 15,5 16,6 17,7 19,3 20,8
14,5 15,8 17 18:1- 19,8 21,4
14,8 16,2 17,3 18,6 20,3 22
15 16,4 17,7 19 20,8 22,6
18 20 22 24 27 30
21,5 22,8 23,9 25,4 26,7 28 29,4 31
22:1- 23,5 24,8 ,26,3 27,8 29,1 30,7 32,4 34
22,9 24,3 25,6 27,3 28,9 3,0,3 32 33,9 35,7 37,5
23,5 25 26,4 28,2 29,9 31,4 33,3 35,3 37,2 39,1 41
24,2 25,8 27,3 29:1- 31 32,7 34,8 36,9 38,9 41,1 43,1 45,5
33 36 39 43 41 51 56 62 68 75 82 91
R.(C.)
TEHNIUM 7/1984
10MHz
r. 1.MHz


10KHz

rv 22Cv
\11
1PM05
BD 135
9v
Ing. P. PAULESCU
-'r+VCC
JUCATORI
Modificarea pozijiei verticale a ju-
se face injectnd un curent
n pini (11, 12). Pentru
gama de tensiuni de alimentare ad-
de microprocesor, un
metru de 1 MO orice
pe verticala ecranului.
Rezistoarele condensatoarele
asociate acestor comenzi introduc o
ntrziere n executarea comenzii de
deplasare, ceea ce n-
tryctva ochiului.
In ceea ce te iome-
trele de 1 MO, se utiliza-
rea unor modele fiabile, de ca-
litate. cu
comutatorul pentru
(de tip se
separat pentru fiecare ntr-o
cutie
pIn 3
pin3
5,6
AMPLIFICATOR SUNET
n principiu, semnalul audio gene-
rat de AY-3-8500 poate fi modulat
MF aplicat, cu semnalul
video, modulatorului RF. O astfel de
trebuie
ridicate
legate de reglarea modulatoarelor
MF, RF.
O con-
n utilizarea unui amplificator
audio. In situat ie io-
metrul de volum al televizorului fo-
losit va fi fixat la minim.
amplificatoare care dau de-
snt prezentate in fi-
gurile 7 8.
Semnalul video complex
din circuitul de sumare poate fi apli-
cat direct amplificatorului de video-
cu respectarea nivelului
de curent continuu. O astfel de so-
.TEHNIUM 7/1984
presupune n
schema televizorului n plus, jo-
cul TV va face parte din
televizor.
Mai este utilizarea unui
modulator RF MA) astfel
nct semnalul modulat se
aplica direct la borna de in-
diferent de tipul televizorului folosit.
de imagine va
fi astfel nct se va
face pe unul din canalele 1...6 OIRT,
preferabil ntr-o mai
(canalul 3, spre exem-
pl\:l).
In figura 9 este prezentat un mo-
dulator RF simplu, realizat cu un
singur tranzistor, BF181 sau echiva-
lent. T ranzistoful T 1 elementele
anexe un oscilator Hartley
n conexiune cu t'laza
o,OSul: ..,..
8 1). /1 -4:-
T
B C 107
33m
8fl/1 W
sv

':"
de se
modifica din condensatorul
fiabil (10 pF .. .40 pF). Bobina L
1
are 10 spire cu la spira 2 se
"n aer" din CuEm
o 0,8 mm, diametrul spirelor .-fiind
de aproximativ 10 mm.
Procesul de MA se r.ea-
cu ajutorul diodei D
1
(1N914,
1N4148).
Pentru a prentmpina
spre sumator sau pe ca-
lea de alimentare s-au fil-
trele L
2
C
2
, L3' respectiv Rl' Cl
Bobinele L
2
L3 se pot realiza pe
un miez de de
cu diametrul de 5-8 mm, bobinnd
80 ... '100 de spire cu CuEm 0
0,15 mm.
Circuitul de ire o
adaptare de ntre jocul
TV borna de a televizoru-
lui.
n figura 10 este o va-
a modulatorului din figura 9.
video, de
aproximativ 50 MHz, recep-
n cadrul canalului I - TV,
norma OIRT.
Bobina L
1
are 11 spire se reali-
,Jn aer" cu CuEm 0 1
mm, diametrul spirelor fiind de
aproximativ 10 mm. Condensatorul
semivariabil (10 pF .. .40 pF) per-
ajustarea de oscila-

Dioda Dl' cu germaniu, de tip
EFD108, se cu ajutorul
rezistorului Rp cu un curent de
(2
r. 33p F
aproximativ -250 MA. Ajustarea curen-
tului de polarizare permite, n anu-
mite limite, modificarea indicelui de

Schema din figura 11,
pe i principiu, o va-

N NR. VIITOR)
9
ZANE LUDOVIC - jud.
_ I - '1 I 1'1
a publicam egatun e a soc un e
tuburilor din radioreceptorul Stradi-
vari 3.
Deci radioreceptorul nu
pe nici de unde (dar
pe borna de picup aplicind semnal,
este
tensiunile pe tuburile T
2
,
T3, T4
Atingnd cu G
1
la T
4
,
.se aud pocnituri
etaj este bun., ..
In UUS tubul T
3
ca am-
plificator de
deci nu mai are os-
sau nu.
tensiunile snt normale tu-
burile electronice bune, trebuie nlo-
cuit condensatorul C44, la care,
probabil, s-au dezlipit terminalele.
BALABAN RADU
Constanta
Receptorur Festivals este de
calitate, avnd selectivitate sensi-
bilitate ial ridicate. Este natural
ca ani de
fie mai modeste.
Redresarea tensiunii alternative se
face cu o punte ABC 120-270, care
nu poate fi direct cu 4
diode F407. Ca 4 diode
la lor intercalat cu C98
(40 ,uF) un rezistor de 15-40
DIS W.
Tuburile 6P14P se nlocuiesc di-
rect cu EL84.
sistemul de comutare a ga-
melor de defec-
tuos, comutarea se face numai prin
unor clape intermediare,
nu este defect motorul nici comu-
tatorul; sigur una din
S1-S3 este sau nu face
contact n suport. Comutatorul se-
lectorului de game se poate
cu alcool sau .
6K4 este cu soclu septal, iar EF89
cu soclu nonal.
Tubul 61111 TT are echivalent pe
ECH 81.
IONESCU VLADIMIR -

T elevizoru! KV-270SE (SONY) lu-
pe sistemul color PAL, cana-
lele 2-12; 21-68 CCIA.
Blocul de intrare, cum se
vede din ca am-
plificatoare VHF/UHF tranzistoare
MQS-FET
In UH F oscilatorul local este pe
tranzistor, din calea UHF fi-
ind la intrarea mixerului cu
circuit integrat CX099. Acordul este
asigurat cu diode varicap, iar comu-
tarea, fiind tot cu diode.
10
EM80 EeeaJ EBF8S EZil
S;

UIIF/IIHf TUNER
0101 :1S1(76
ul1f'RfAfIW
-
0102.103
,," ...
IT25 0159 IT25
".J/tfIIfC ":.JlltIfG
TEHNIUM 7/1984
SANDU EMIL -
Fenomenul care se n
televizoare nu trebuie supere
tare, trebuie n vedere
un aparat a el
poate fi repus n serviciu.
Deci PL 36 devine cu anoda ie
cteva minute, ecranul 'tubului
cinescop luminozitate.
Acest gen de fenomene ne con-
duc direct la pe grila
tubului PL36 nu semnal
deci acest tub negati-
vare.
Simpla atingere cu .. o a
unui punct din etaj televi-
zorul, deci apare semnal de linii,
deci depanarea de la verifi-
carea oscilatorului PCF80.
sub semnul rezis-
toarele de valoare foarte mare (de la
1 Mn) condensatoarele, n special
cele de cuplaj ntre electrozi.
Mai mult ca sigur condensatorul
C1 este ntrerupt - ar fi n
scurt ardea rezistorul de 2,2 kn din
catod. Deci C1.;:::1 nF \se
RADIATORUL
DOGARU ALEXANDRU
- Bucuresti
Radiatorul Lux
foarte bine este
fixat pe un. plan orizontal.
Chiar becul este ars, radiato-
rul tot n parametri
normali, dar nu avem control vizual
VASILE -
Sulina '
receptorul Jupiter
este foarte bun.
Contra intreruperilor n timpul au-
s-a verificat etajul de au-
BF215
TEHNIUM 7/1984
asupra
Este absolut obligatoriu
cordon de cu 3 fire
(unul pentru
Elementul poate fi nlo-
cuit cel mai bine la o
pierde ulei din radia-
tor, ulei care ajunge de cele mai
multe ori pe covor).
Termos/oi
Ct:;rdoi? de a/imen/o re
atunci trebUIe sa
partea de Cel
mai sigur, ntreruperile provin din
'Comutator. nimic,
spirt in fiecare de '
comutator de mai multe
ori. se face cu apa-
C'30S
1
US3 US2 'USI LM tA. TON
lClC lC lC le lC
30'00000000000
lC le lC lC le
6' o o o o o o o o o o
le lC lC
900000'000
abcdefghijkl
COMUTATOR DE GAME POZI11E DE
REA<\US.
peF 80
----
ratul deconectat de la
baterii.
se va se
usuce bine.
Firele rupte se lipesc la locul lor
pri ntr-o identificare Se li-
un fir, se face proba etc. Nu
se lipesc mai multe fire verifi-
care
Cnd comutatorul UUS nu revine
bine n aparatul nu
o ,
L205"
I 4<QI/7().OO
IfJ4<88.32)
L204
L./1;::
sl'/ro
PL 36
pe nici o lungime de

n unde scurte, acordul la frec-
mari se exact din
trrimere. datele bobine-
lor de intrare oscilator
Caiet service "Tehnoton"). Nu lu-
cu ciocan de lipit de putere
mare aliaj care se te la tem-
peraturi ridicate.
5
2
.ft;'//7/.00

/;-"!l0
i0 ,PO#vrtohn
1I11111111111111111111
(P#!2..i,9)
L203
3 ftI)//6'fl.OO
1.202
4- .l;O!/fl'lOO
L201
5140//7200
L210
{) t 40116'800
I
L20':;
7 40//(;.900
, L208
81 40/1..,..00
UO'l
9 40//6400

$fJlrO
Il
OSCILO
p
n cele ce propunem
constructorilor amatori o va-
de osciloscop cu tranzistoare,
care permite vizualizarea semnalelor
sinusoidale cu
ntre 10 Hz 3 MHz a semnalelor
dreptunghiulare cu cu-
ntre 10 Hz 300 kHz.
Dintre caracteristicile tehnice mai

- de intrare 1,2 MO n
paralel cu 45 pF;
- nivelul semnalului de intrare si-
nusoidal dreptunghiular reglabil
n trepte ntre 0,02 V 10 V;
- consumul din cca 26 W;
- greutatea 4,5 kg.
Schema bloc a oscilatorului cu-
prinde compartimente princi-
pale:
MIHAIL SPIRESCU
izola bine. Apoi se
cu 9,4 spire pe
voit, deci 5-6, de 180 V, cu 0
0,18 CuEm, 1 700 de spire.
3-4 de 320 V, cu
o 0,07 CuEm, 3 000 de spire.
Se bine se pri-
mul ecran cu 0 0,2 CuEm .. Un
se n interior izolat, iar
se scoate se
la masa aparatului, prin inter-
mediul oezei 2.
Se bine se
deasupra 11-12, de 6,3
V, cu 0 0,58 CuEfn,pentru filamen-
tul tubului catodic.
placa redresorului de ten-
siune. Placa redresorului de
tensiune va fi din sti-
clotextolit simplu placat va avea
la o margine oeze, grupate
cte La aceste oeze vor
veni firele de la tensiunile de 2x20 V
alternativ ,( de la regleta transforma-
torului) 180 V. La mar-
gine a se alte
oeze, care vor constitui irile
de tenSiuni continue, conform figurii
4. Masa va fi la
sistemul de prindere a
vor fi montate vertical fixate cu
din de fier de 1 mm, n
care s-au practicat cu filet 03
mm. va fi sudat de impri-
mat cu cositor. Schema de cablaj pe
imprimat va fi de construc-
ilo tor, n de dimensiunile piese-
lor folosite. Tranzistoarele ASZ18
1. redresorul de tensiune,
redresorul de tensiune co-
manda tubului catodic;
Se bine se
deasupra cel de-al doilea ecran,
identic cu primul. Acesta se
el la masa aparatului, prin interme-
diul oezei 2.
7-8 9-10, care snt identice
mai n
Ele vor avea cte 184 de
spire fiecare, fiind bobinate cu
o 0,38 .CuEm vor furniza fiecare
cte 20 V. Transformatorul de
va fi ecranat cu de fier de 1
mm, obligatoriu nchis perfect n
OEZE IESfRf
2. baza de timp;
3. amplificatorul pe axa X;
4. amplificatorul pe axa Y;
5. amplificatorul de
6. generatorul de calibrare (uncje
dreptunghiulare sinusoidale).
REDRESORUL DE JOASA TEN-
SIUNE (fig. 1)
Piesa este transforma-
torul de de gabarit putere
reduse. EI va avea o de
circa 6 cm
2
(5,6 cm
2
). Tolele vor fi
de tip manta sau E "
Pe se va bobina nti prima-
rul, pentru 220 V, cu 8,4 spire pe
voit, deci bobina 0-1, cu 0
0,22 CuEm, 1 850 de spire. Se va

,cest ecran. EI va fi cu o
de pertinax, pe care se vor
bate, grupat, cele 13 oeze amplasaJe
numerotate conform figurii 2. In
ordinea se vor aduce
din transformator firele la oezele de
pe capac.
Cutia transformatorului se va fixa
n cutia oscilografului, ct mai de-
parte de tubul catodic (fig. 3). De la
placa cu oeze a transformatoruiui se
va merge, cu fire ct mai scurte, la
redresorul de tensiune la
R1
1 Kn./6W
;I R2
80K.Q./2W
(1 (2 (3
350 V 350 V 63 V
+200 V A
+\80 V B
{50 V (
I
100,11 F I 100,uF T 470pF

L-4---_-i
01+ o 12 =F 407 iA 226
OZ H-OZ 2 = 15V
12
3 320 VN
Al 320 V
______________________________________________________________
7
10
T1
ASZ 1'0
T2
2N 3055
(9
470AF
16V
-15 V H
(10
0,22 A.! F
+15 V 1
(7
0,22 ,uF
,
ECRAN TRANS.

2N3055 vor fi fixate pe radiatoare de
50/50 mm cu de 10 mm, de
prindere pe placa impri-
Tabla radiatoarelor va fi de
aluminiu, de 2 mm grosime.
redresoare snt realizate
pe apoi fixate pe
cablaj vertical, prin sudare, cu pi-
cioare din de cupru 0 1 mm,
nfipte n (fig. 4).
REDRESORUL DE NAl TA TEN-
SIUNE
Pe placa a redresorului
de tensiune vor fi fixate opt
oeze, conform schemei din figura 5,
n partea de sus a care, ca
celelalte va fi n
dL gabaritul pieselor. Tubul
catodic fiind 8L0291, alimentarea lui
va fi conform figurii 5, n
care snt tensiunile apro-
ximative la electrozi. pe
axele Y X se va face cu ajutorul
amplificatoare/or respective. Din re-
dresorul de tensiune se fac
numai focalizarea n
consumul din redresorul
de tensiune este extrem de
circa 1 mA. Aici folosim du-
blarea de tensiune dorim, pu-
tem realiza o triplare).
n continuare, de la transformator,
prin oezere 3-4, cu fire ecra-
nate se aduce tensiunea de 320 V la
redresorul de tensiune, oezele
5-6. De la oezele 2,4 7 se merge
cu cablu de tensiune la P1
TEHNIUM 1/1984
VEDERE DE SUS
ASAMBLAREA BLOCURILOR
TRANSFORMATOR
ALlMENTAREA TUBULUI (ATODI (
DE LA AMPL IFICATOR

6F
5G
1 [3 E
t
O,047,llF
1500 Y
P1 47 K.o.
R2 1 LUMINOZITATE
,5 M.ll. C4 0,22,u.F
2KY
ECRA.N DUBLU FIER 2 mm
Y2
J

M(G1)
+350 Y
'----------. [)
+200 V
RS R6
P2 500 KJl. 56 Kn 360 Kn
FOCALlZARE
TOATE DE TENSIUNI
SE FAC DE MASA, EXCLUSIV A2,
CU MULTISE T Ri/y 20 K n/V
PSL SAU BURETE
URECHI PRINDERE
o
PANOU FRONTAL
FATA
I
P2 (focalizare). Din n-
scrierea lui P2, tot cu cablu de
tensiune se merge la catodul
tubului (piciorul K).
P1 P2 snt de 2W vor fi izolate
de panoul frontal al aparatului.
Tubul catodic va fi ecranat cu
tuburi concentrice, din de
fier de 1 mm, conform figurii 6
URUB STRNGERE 3 mm
varianle), din care reiese I{
sistemul de prindere de panou. Cu- .
tia va fi cu gri
deschis panoul frontal, fundul
spatele, iar capacul cu duco negru.
Amplasarea n cutie a pe
precum compartimenta-
rea pe blocuri permit o
depanare Cutia nu va fi vop-
pe deoarece toate
vor lua prin
de prindere ale acestora. vor
avea minimum de
prindere, pentru contactu-
lui electric. Este de preferat ca fun-
dul cutiei fie din de
CUTIA BAZEI DE TI MP
FIXAREA TRANZISTORULUI
DE PUTERE
POTENTIOMETRU DE SINCRONIZARE
TRANZISTOR
RADIATOR
SURUB PRINDERE
PLACA IMPRIMATA
PLACA CU DIODE
PICIOARE DE CUPRU 't'1mm
TEHNIUM 7/1984
<{
w
<{
..J
a.
GALElII
COMUTATORULUI
PLACA "a"
PLACA REDRESORULUI DE TENSIUNE
000
TRANZISTORI DE PUTERE
I,e e" 1,:
E::::f t:::=J'
I
(OLTAR DE PRI NDERE
PLACA CU
DIODE
+ 200 V
+ 180 V
.,. 50V
- 15 V

URUB PRINDERE 3mm

PARASOLAk
aluminiu de 1,5 sau 2 iar capa-
cul din de mm, n
care s-au practicat sau fante
de Capacul se va
de fund cu 0 3
BAiA
S chema este n
figura 7. tranzis-
toare BC107B, unul BC177B si
FET -uri. Tranzistoarele T3' T4
de tensiunea n-
de la pe baza lui T3.
este de
comutatoruluf K8! A, care in-
troduce pe rnd, di-
verse valori de condensatoare. Tran-
zistorul T5 semnalul, astfel
n emitorul lui semnal
dreptunghiular, care se trimite la T6,
T8 T9, integrat amplificat. A
dpua a comutatorului,
K8/B, ea condensatoa-
rele la integrator.
O parte din semnaful realizat care
apare pe emitorul lui T9 este intors
pentru comanda bazei lui T3.
Tranzistorul T7 are rol de genera-
tor de cu rent constant.
Pentru ca T3 T4 stea bascu-
late timpi egali, s-a conectat ntre
baza lui T4 colectorul lui T3 un
circuit de reglabil dintr-un
montat ca
(4,7 k.o n serie cu 910 .o).
In emitorul lui T9 s-au montat
semireglabile de 4,7 kfl n
paralel. Unul esje folosit la dozarea
ntoarcerii la T3 unul la dozarea .
nivelului de ire.
reglajul bazei de timp,
semireglabilele P1, P2, P3, P4 vor fi
fixate cu vopsea pentru a nu se mai
Nivelul de ire reglat cu P4
va trece mai departe prin comutato-
rul K3 cu (comutator de
unde de la radioreceptorul
stnga cu baza de timp inte-
dreapta cu baza timp ex-
sau Lissajoux, intrarea
amplificatorului pe axa X. Diodele
01, 02, limitatoare, tranzistoarele T1
T2 repetoare pe emitor diodele
03, 04 limitatoare au sarcina
limita la intrare, amplifica
mita la semnalul
negativ ce vine de la
(CONTINUARE N HR vn
1 IUDISMIII "OIICII"
SISTEMELE DE UNGERE
A MOTOARELOR
Ungerea pieselor n. ale
motoareJor depinde de calitatea lu-
brifiantului de
nale ale motorului. Motoarele care
autoturismele OlelT,
avnd ce pot atinge n anu-
mite regimuri chiar 7000 rot/min,
impun folosirea numai a
uleiului recomandat de uzina con-
structoare (15W40,
sisteme de ungere fiabile.
Sistemul de ungere fil-
trarea a uleiulu motor
unei temperaturi optime
a uleiului n timpul auto-
turismului, factori care redu-
cerea ntre n
contact.
1. SISTEMUL DE UNGERE A
MOTORUlUI M-031 (AUTOTURISM
Te IT -SPECIAL)
In figura 1 se schema de.
principiu subansamblurile compo-
nente ale sistemului de ungere, n
care s-au notat cu: 1 - filtru de
ulei; 2 - "by-pass", incor-
n filtru; 3 - manocontact de
25
5
/7
II
Dr.lng. TRAIAN CANTA
presiune ulei; 4 -
"by-pass"; 5 - de
care; 6 - de ulei; 7 - radia-
tor de ulei; 8-21 - de con-
ducte ale circuitului de ungere.
cu pornirea motorului,
uleiul este aspirat din baia de ulei a
motorului, printr-un sorb 6
cu de pompa de ulei, de
unde, prin conducta 9, este purificat
n filtrul 1. Piesa 6 din figura 1 are
triplu rol corp
ulei, sorb palier arbore cu came.
Uleiul din unge mai nti pa-
lierul arborelui cu came, care
este refulat filtrul 1 prin con-
ducta 9. Filtrul de ulei este
cu o "by-pass", 2, ce per-
mite trecerea ulei ului prjn filtru n
de presiunea lui. In continu-
are, uleiul trecut prin filtru ajunge
prin conductele 10 11 la clapeta
"by-pass" 4, ncorpo-
n semicarterul motor stng
la 2 bari. In situat ia n care
presiunea este mai de 2 bari,
uleiul trece direct la radiatorul 7,
prin conducta 8, se apoi
prin conducta 12 n circuitul
de ungere.
Ulei,' care vine din radiator prin
13
II
conducta 12 sau direct de la
prin conductele 10,11,13 16 se
distribuie astfel:
- o parte se prin
conducta 14 unge palierul din
spate al arborelui cotit, fusul mane-
ton prin maneton, biela n
continuare n baia de ulei;
- o parte trece prin con-
ducta 16 la mariocontact, iar de aici
se distribuie n patru prin
conductele 19 20 la chiulase, pen-
tru ungerea ghidurilor a supape-
lor de evacuare; prin conducta 17 la
palierul din mijloc al arborelui cotit,
la prin intermediul
maneton, iar n continuare, prin
conducta 15, la palierul al arbo-
relui cu came; prin conducta 18 la
palierul al arborelui cotit.
de golire este mon-
supapa de 5, care
are rolul de a proteja sistemul de
ungere n caz de
permite trecerea uleiului n baie,
prin conducta 21.
Piesele componente ale circuitului
de ungere a motorului M-C31 , pre-
zentate n figura 2, s-au notat astfel:
1 - 2, 4 - ra-
cord; 3 - radiator de ulei; 5 - con-
racord; 6, 7, 10, 24,26 - gar-
nituri; 8, 14 - rondele; 9, 16, 18 -
11 - reniflard; 12 -
de ulei; 13 - suport; 15 -
17 -::::- filtru de ulei; 19 - capac
ulei; 20 -
21 -:- pinion 22 - din-
23 - corp - sorb -
palier arbore cu came; 25 - con-
de refulare; 27 - su-
port; 28 -
'\ :'
Uleiul pentru motor se prin
reniflardul 11 (fig. 2), com-
- motoarelor boxer,
cu aer - cu triplu"rol:
umplere, separator al particulelQrde
ulei n vederea reintroducerji klr n
circuitul de ungere, precum "sis-
tem" de depresurizare a carterului
motor.
este ne-
volumului
interior al carterului, la deplasarea
pistoanelor, care
pierderi de ,gaze ii, pre-
cum pentru a evita antrenarea
particulelor de ulei n n
special la ridicate ale motoru-
8
lui (5000-6000 rot/min).
Capacitatea carterului. motor este
de 3 I golire); 3,3 I goli..,
rea schimbarea filtrului de ulei);
3,5 I golirea montarea ca-
pacelor de chiulase filtrului de
ulei).
Radlatorul de ulei 3 (fig. 2) este
compus din 9 elemente, fabricate
din aluminiu, pentru a evacu-
area
Pompa de ulei, din pie-
sele 18-23 (fig. 2), este o construc-
fiind
cum s-a mai sus, n
pe palierul arborelui cu came, n
partea' fiind amplasat sor-
bul de ulei 23. Uleiul este antrenat
prin perechea de 21
22, ansamblul corp din-
fiind nchis cu ajutorul capacu-
lui 19 al Jarniturii torice de etan ..
20. Pinioanele au un joc lateral
admis de:0,1 mm maxim.
Filtrul de ulei II (fig. 2) este mon-
tat n serie pe circuitul de ungere,
fiind fixat pe .semicarterul stng,n
partea de jos. In figura 3 s-a prezen-
tat o printr-un filtru, notin-
du-se cu: 1 - capac (din 2
- ansamblul supapei de refulare a
uleiului (clapeta "by-pass"); 3 - arc
de fixare a elementului filtrant; 4 -
5 - element filtrant; 6-12
- scobituri echidistante specifice; 7
- antiretur; 8 -
de 9 - 10
- suport filtru ulei.
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
TEHNIUM 7/1984
M --------------
f-----
8si
23
ORde
AVARIE
telIlulni
defrinare
Ing. DORIN DOGAROIU. Br611e
Buna a sistemului de o de metal, de capacul
frnare al autoturismului are o mare 'paharului sau de peretele lateral.
pentru circula- Sonda trebuie fie de
rutiere, iar avariile din acest sis- siul autoturismului, lucru de
tem pot avea repercusiuni grave. realizat, deoarece la majoritatea au-
Deoarece, n majoritatea cazurilor,' toturismelor paharul de umplere
din sistemul de frnare este din material plastic.
au ca efect pierderea lichidului de a lichidului de
sesizorui prezentat n continu- dintre autotu-
are o rismului, care este de aproximativ
(eventual la ni- 500 k.o, cu rezistorul R1
velului lichidului n paharul de um- aparijia unei tensiuni de
piere al de frnare. 1,5-2 V n punctul A al schemei.
Schema a sesizorului 0
1
a amplificatorului
este n figura 1. f3M3900 tensiune
Elementul principal este amplifi- cu pragul stabilit din
catorul cvadruplu (I.P.R.S.), semireglabil P1' 'iar irea circuitu-
din care se 0
1
lui 0
1
va fi n stare "high" (=+12 V).
cu rol de comparator, O
2
ca oscila- valoare are ca efect bloca-
tor 0
3
ca circuit rea n stare "Iow" (=0 V) a irii
schemei este amplificatorului 0
3
, iar sf;}mnalul
n paharul de umplere aplicat T va nul.
al de frnare se introduce nivelul lichidblui din pahar
/7
I
22 21 .. 2tJ 19 /8
scade nu mai atinge sonda, ten-
siunea n punctul A la circa 5
V, fapt ce are ca efect trecerea n
stare "Iow" a amplificatorului
0
1
, Rezistoarele R
41
Rs, R10 snt ast-
fel dimensionate ca, atunci Cnd ia-
irea lui 0
1
este n stare "Iow", j-
rea lui 0
3
starea i-
rii lui 02.Cum O
2
este montat ca un
circuit basculant astabil cu f=1 kHz,
se va injecta prin intermediul
lui C
3
11' un semnal dreptun-
ghiular cu f=1 kHz amplitudinea
de 12 V (n punctul C). ,
Schema de cablaj imprimat este
n figura 2. Toate rezis-
toarele snt de 0,25 W, cu
lui R
11
care este de 0,5 W. Montajul
. se introduce ntr-o de mate-
rial plastic (se poate utiliza cu suc-
ces o sau o de
ambalaj de la ceasurile de pe
care se casca T, de tipul
cu cu de 70
.o). Cutia se sub tabloul de
bord al autoturismului.
Alimentarea sesizoruiui se face de
la acumulatorul autoturismului,
contactul de cheie.
Sonda de sesizare din paharul de
lichid se va din
de aluminiu, sau alt metal
care nu exideze (se poate utiliza
de fier sau cro-
Cablul de conectare ntre
montajul electronic va fi
foarte bi ne izolat (u n eventual scu rt-
circuit ntre cablu
sesizorul, indiferent de nivelul lichi-
du lui din pahar).
instalarea sondei de sesi-

1k.
TEHNIUM 1/1984
zare, se va face reglajul montajului
astfel: cu sonda n li-
chid se sesizorul se
cursorul lui P
1
cnd se
alarma. Se mai
cursorul n i sens cu circa
30.
Se introduce sonda n lichid n
acest moment alarma trebuie se
n caz contrar se
n sens invers P1
la oprirea alarmei. Se
din nou prin scoaterea sondei din
pahar, cnd aceasta nu mai face
contact cu lichidul alarma trebuie

Pentru cei ce doresc o semnali-
zare se poate utiliza cea de-a
patra a circuitului f3M3900
pentru comanda unei diode lumi-
nescente, care se n
tablou! de bord al autoturismului.
Schema pentru comanda
LED-ului este n figura 3 .
Sesizorul poate fi utilizat la au-
toturisme avnd la
6 V, modificnd R
li
la 270.0/0,5 W
R
14
la 470 .0/0,5 W.

1
LACHROME
Polachrome CS 35 este un film
diapozitiv color cu developare ra-
parte din gama produ-
selor fotosensibiie Polaroid.
Acest film constituie un unicat 'In
paleta de produse fotosensi
bile color, fiind singurul bazat pc
formarea imaginii color prin
Ca principiu, el o
la nivelul tehnologiilor
actuale a vechilor color de tip
Dufaycolor, Agfacolor sau Auto-
chrom, din anii anteriori celui de-al
doilea mondial.
Formarea unei imagini color prin
se face, n principiu,
prin nregistrarea a
trei imagini prin filtre n culorile fun-
damentale, u, verde, albastru,
(sau privirea)
a pozitivelor
toare colorate n culori.
Practic, la color ionate
se folosea un singur suport imagine
pe care se realiza un miciOfiltru tri-
cromatic n verde, albastru,
astfel nct ochiul sesizeze o ima-
gine color prin adi-
punctelor colorate
prin filtrare. Imaginea este
propriu-zis, culorile mi-
crofiltrului.
Polachrome-ul este o din
poliester transparent cu grosime de
74 nm, pe care este realizat un mi-
crofiltru liniar cu grosimea liniei de
cca 0,08 mm, existnd 394 de triplete
verde, albastru) pe 1 cm. Mi-
crofiltrul este acoperit de un strat
protector; un strat receptor
ai imaginii pozitive, un strat fotosen-
sibil (numit strat de transfer) un
strat antihalo. '
Expunerea se face pri ri suport,
astfel nct stratul fotosensibil pri-
o imagine n cele trei
culori de se
o imagine
Astfel, considernd cteva obiecte
exemplu, imaginea unei tomate
se va forma exclusiv n dreptul linii-
lor ii, imaginea unei lalele gal-
bene n dreptul liniilor verzi ii,
imaginea unei frunze verzi numai
prin liniile verzi Reamintim
un filtru colorat ra-
luminoase de i cu-
loare le pe cele de cu-
loare
Ochiul nu poate distinge liniile
fine ale filtrului tricromatic, astfel n-
tit imaginile
prin linii se mental
laleaua, de exemplu, va fi
prin contopirea imaginii verzi cu cea

expus, filmul Polachrome
devine unei imagini nega-
tive alb-negru, selectate, putem zice
punctiform, prin filtrul tricromatic.
CORECTM EXPUNERII
.,.
Se deseori ca deve
loparea peliculelor se constate
expunerea unor fotograme, negative
sau pozitive, nu este
toare. Acest fapt apare neexplicabil
deoarece fotograful fie a efectuat o
a luminii cu expono-
metrul, fie s-a ncadrat n con-
de iluminare binecunoscute, n
care anterior a expuneri ab-
solut corecte.
Acestui gen de se
se ofere necesare pe
baza unor factori modifi-
catori ai subiectului pro-
priu-zis, factori de
sau cel n cazurile cnd
se expuneri inexplicabil
de ase-
menea o de factori modi-
ficatori care snt de procesul
de developare, eliminarea
lor prin modificarea ex-
punerii.)
factori, pe care ii vom enu-
mera n continuare, pot nu se
manifeste intotdeauna, fie ponde-
rea lor n procesul expunerii este
prea (mai dectechiva-
lentul a 1/2 de
fie efectul lor se
reciproc sau este anihiJat n cursul
(prin folosirea unor reve-
latoare egalizatoare, prin supra/sub-
developare etc.).
factorilor modificatori le-
de iluminare se princi-
16
Ing. V.
pial totdeauna cnd
se face "pe subiect" sau
n cele mai multe cazuri cnd se fo-
cu aparate cu
a luminii. factori
perturbatori se vor manifesta tot-
deauna cnd aprecierea expunerii se
face pe
baza tabelelor oferite de prospectul
filmelor.
1. Culoarea subiectului. Culorile
nchise cantitatea de lu-
de subiect, inclusiv
n aparatului fotografic, pe
cnd cele deschise cantita-
tea de Astfel, n
cazul aprecierii expunerii pe baza
luminii ambiante tabel sau cu
exponometrul in punctul de
ndreptat spre subiect), se impune
respectiv ex-
punerii cu 1/2-2 trepte de expu-
nere, in de culoarea subiec-
tului.
2. unor suprafete colo-
rate in apropierea subiectului. Simi-
lar cu cazul anterior, co-
lorate din apropierea subiectului ab-
sorb sau local o cantitate de
fenomen care modi-
ficarea expunerii. po-
sibilitatea ca efectele acestor primi
doi factori se cumuleze sau se
compenseze reciproc. Dealtfel, folo-
sirea unor panouri reflectante n
apropierea subiectului (surse pasive
Poate mai corect spus este
rul a trei imagini punctiforme intre-
culorilor
fundamentale.
Pentru a deveni diapozitiv, se im-
pune imaginii negative.
In procedeul normal reversibil se
pelicula, se
imaginea ntr-o baie de al-
bire, se reexpune pentru impresio-
narea halogenurilor de argint nere-
duse, se se
imaginea
imaginii negative Proce-
deul dezvoltat de firma Polaroid de-
vine original prin aceea se ex-
clude acest de transfe-
nndu-se imaginea cu stra-
tul de transfer pe un alt suport peli-
cular.
Stratul detransfer este n
cursul tratamentului chimic, trata-
ment care reducerea ha-
logenuri!or de argint neexpuse. Ast-
fel se o imagine
care pe film, iar
imaginea este
prin transfer. Imaginea se
prin migrarea complexului
solubil format de halogenura de ar-
gint cu unele componente ale deve-
lopatorului, n stratul receptor de
microfiltru.
Imaginea alb-negru astfel
va fi prin intermediul
microfiltrului liniar tricromatc exis-
tent pe suportul filmului, rezultnd o
de este un procedeu curent
pentru ameliorarea locale.
3. Unghiul
ft
de al razelor
de lumini. In cazul unei
absolut difuze, aparatului de
fotografiat de SUbiect
la sursa de este nesemnifica-
sub aspectul expunerii. n cele
mai multe cazuri, lumina "cade"
asupra subiectului dintr-o
oarecare, provocnd de ilu-
minare mai mult sau mai evi-
dente. Plasarea aparatului de foto-
grafiat de subiect este
pentru expunere, can-
titatea de care la
formarea imaginii subiectului fiind
cnd aparatul se pe di-
fluxului reflectat (lucru evi-
dent ne gndim la fotografierea
cu fulger). Cu ct lumina \line
pe subiect mai din
punctul de sigur, intensitatea
acestuia este mai n
ciuda unei lumini ambiante con-
stante.
Extinzind la cazul particu-
lar cnd lumina vine din partea
subiectului, devine mai
razelor care
subiectul asupra eXlJune-
rii. Practic, n acest caz (contralu-
expunerii poate fi de
ordinul a 2-3 trepte.
4. Temperatura de culoare a lumi-
nii. Sensibilitatea a peli-
cuielor nu este egal n
de lungimea de a lumi-
nii. Din cind sursa de
o
ntr-o apare
o modificare a efective,
de care se va seama mai ales
Cnd pe s-au
fotografii n alte de ilumi-
nare. filmul ORWO NP27 se
imagi ne color.
Deve!oparea i
ferul au loc ntr-un procesor
mensiuni reduse, n circa un mii'ut.
cu filmul se un
set auxiliar o de
transfer chimicalele ..de develp-
pare.
Se introduc n urile lor filnlul
pelicula de transfer, emulsie la
eml1lsie, prinse cap la se ru-
n procesor; und$
developatorul este uniform 'ntins n-
tre emulsii printr-o laminare.
un minut se trage filmul napoi n
(procesul de developare se
face la ntuneric n conco-
mitent cu revenirea peliculei de
transfer n ul ei. Stratul de
transfer imaginea
stratul antihalo au fost preluate
de pelicula de transfer, n
am ndu-se acum filmul diapozitiv us-
cat, gata pentru
filmului diapozitiv este astfel posi-
bila, incluznd toate riie, n
circa cinci minute.
Expunerea filmului Polachrome se
face ca pentru orice 10-
avnd 17 DIN, n orice
aparat fotografic de 35 mm. EI este
echilibrat. pentru o avnd
temperatUra de culoare de 5500 K,
ca atare" se te filtre de
conversie pentru de blitz.
Imaginile pe film Pola-
chrome snt mai dense dect cele
pe filme normale bazate pe
sistemul substractiv de a cu-
lorilor, imaginii
argentice. Polachrome-ul se carac-
printr-o latitudine de
mare, faptului este
n un film alb-negru.
expune ca avnd 30 DIN la iluminare
cu surse incandescente
generatoare ge bogate
/portocaliu. In de
iluminare filmul color ORWO
NC 19 se va expune ca avnd 18
DIN.
5. Factori atmosferici. Snt
cnd atmosfera nu este limpede, o
serie de particule (praf, fum,
ploaie, ninsoare) solide
A
sau lichide
vizibilitatea. In astfel de
se impune o a expu-
nerii pe
de subiect.
6. deschise. Peisajele de
mare amploare care presupun o dis-
de punctul de
snt mai "Iuminoase" de re-
I dect exponometrul aflat
aparatul fotografic n
unei uniforme. Fotografie-
rea se va face cu. 1-1,5 trepte de
expunere mai
7. Tipul revelatorului. Cnd din
anumite COrfsiderente se impune fo-
losirea unor revelatoare de granula-
deseori se impune pre-
lungirea expunerji, n de re-
teta revelatorului. Factorul de pre-
lungire este indicat prin res-
Este in-
cnd prin folosirea unor reve-
latoare speciale de a sensi-
filmului se impune
rea expunerii. Tot
lui
pentru a se stabili expu-
nerii.
Evident, acest factor nu este legat
de de iluminare, ci de teh-
nologia de lucru.
Enumerarea nu este exclu-
ea luind n considerare cei mai
factori modificatori care
impun o a expunerii.
TEHNIUM 7/1984
(URMARE DIN PAG. 21)
peretelui cu cositor se va
reglajul prin trimerele C16-C12-C7-CS
la curbei finale
(figura 9), astfel ca de
imagine, la 215,2q MHz,
de sunet, la
221,75 MHz, se afle la i
nivel, cu o denivelare ct mai
ntre ele, iar markeri! celorlalte
s'e afle pe, palierul
anterior posterior, primele la 0,5
din caracteristicii, iar
la
AI doilea mod de reglare este mult
mai imprecis dificil de realizat, dar
nu imposibil. Se procedeaza
asemaf'ator primului caz cu
deosebirea ca ie;;irea amplificatorului
se cupleaza la Intrarea televizorului,
eventual printre atenuator, Se
bobinele indicate la primul
punct, revenindu-se de mai multe ori
asupra lor. Se filtrul de
pe intrare apoi se
montajul,. ncerCndu-se
unei imagini de calitate
cu un sunet maxim,
prin reglarea trimerelor C16-Ci2-C7
C
5
In cazul unui reglaj incorect
poate desincronizarea intre
imaginea sunetul optim.
BIBLIOGRAfiE
1. 20 de scheme e'lectronice
pentru amatori - M. C.
Costache, 1979 .
. 2. de amplificatoare
tranzistorizate pentru antene de
televiziune - A. 1974.
3 5
-17
16
2
1
5 8 1."
6
15
19
18
Exponometrul WEIMAR' LUX pro-
dus n R.D.G. este un instrument
precis echipat cu o
CdS ca element fotoreceptor. EI
este comparabil cu marea majoritate
a exponometrelor CdS de cali-
tate existente pe Fotoamatorii
de la noi din cunosc expono-
metrul cu CdS produs n R.S.C. de
tip LUNEX, cu care se poate face o
Cele ex-
ponometre snt n linii generale ase-
ca aspect mod de utili-
zare, cu modului de vizare
a elementului difuzor pentru
surare n Pentru edifi-
care, caracteristicile principale
ale exponometrului WEIMAR LUX
comparate cu cele ale exponome-
truiui LUNEX:
M.ARIUS ANDREI
3. indexul pentru sensibilitatea
- domeniul de
sensibilitate
- scala Nmpilor de
expunere
- scala diafragmelor
indici de expunere
(cu
blocarea acului
indicator)
-- de filmare
-- vizare
- difuzor
expunerii
(prelungire)
filmului;
4. difuzor;
5. element optic;
6. de
7. pentru scale-
lor indicilor de expunere;
8. partea
9. scala instrumentului de
rare;
10. disc de
11. fereastra indicilor de expu-
nere;
12. indexul indicilor de expunere;
13. scala diafragmelor;
14. scala timpilor 'de expunere;
15. buton pentru ,controlul bate-
riei;
16, ac indicator;
17. pentru controlul
WEIMAR lUNEX
9-45 DIN 6-45 DIN
(6-25 000 ASA) (3-25 000 ASA)
1/4000 s -- 8h 1/4000 s - 8 h
0,5--45 1-90
domenii domenii '
1-11 1-11
11--22 11-21
pe scale afi- pe scale
distinct, permanent
de domeniul indicilor
de expunere
8--16--32--64--128 8--16--32--64--128
cu marcaj pentru imaginils
24--48 imagini/s
vizor optic
plan
da nu
2-4-8-16 ori
Figura 1 construc-
tive' ale exponometrului care intervin
n modul de folosire. S-au notat:
1. disc pentru sensibilitatea fil-
mului;
bateriei;
18. baterie;
19. capacul bateriei;
20. scala factorilor de prelungire
a expunerii.
2. pentru reglajul dis-
cului de sensibilitate a filmului;
TEHNIUM 7/1984
Prin difuzorului, expono-
metrul poate fi folosit att la
11----'
rea a luminii, ct la Ca de lucru se va ncepe
rarea luminii reflectate. cu domeniul de sensibili-
Corespondentul electric al luminii tate doar n cazul n care
de CdS nu se o se
prin elementul optic 5 este de trece pe domeniul de sensibilitate ri-
acul indicator 16 pe scala 9 ca- Proced nd invers, apare ris-
o valoare prin iden- cui de "orbire" a la o
tificarea cu un indice de expunere. prea fenomen ce
Indicii de expunere snt n fe- scoate din uz exponometrul pentru
reastra 7 pe scale care apar o de timp.
distinct, n de manevrarea Bateria este de tip PX 13
tastei de 6 (fig. 2)., sau EPX 625, cu oxid de argint, for-
Prin rotirea discului 10 se aduce mat nasture. i baterii se folo-
n dreptul indexului 12 valoarea in- . 'sesc la unele aparate fotografi ce
dicelui de expunere (indicat elec- PRAKTICA, de exemplu cele de tip
trip) n 1 '. MTL. La schimbarea bateriei se va
In se citesc pe avea ca semnul +' fie n sus
scalele 13 14 perechile diafrag- (spre privitor). Durata de utilizare a
de expunere posibile. Evi- unei astfel de baterii este de aproxi-
dent, n prealabil s-a luat n consi- mativ 2 ani. Verificarea bateriei se
derare sensibilitatea filmului folosit face butonul 15 concomi-
prin rotirea discului 1 la aduce- tent cu tastei 6 pentru do-
rea valorii n dreptul in- meniul de sensibilitate Ba-
dexului 3 din fereastra 2. teria este acului
n cazul folosirii unor filtre sau 16 corespunde cu microscala 17.
inele intermediare se aduce indicele Unghiul de al expono-
de expunere din fereastra 11 n metrului este de 30 (ca al unui
dreptul factorului de prelungire, pre- obiectiv cu de 80
supus cunoscut, de pe scala 20. mm), ceea ce avantajul unei
Pentru efectuarea lumi- din cmpul imagine la folosi-
nil se tasta de 6 fie rea aparate cu
pe partea de sus (spre partea fron- obiective cu mai
a exponometrului), fie pe partea de 60 mm. Astfel se poate eli-
de jos, avnd loc mina unor zone excesiv lu-
rea domeniului de sensibilitate ridi- minoase sau excesiv ntunecoase.
(indici 1-11), respectiva do- Difuzorul se introduce n fo-
meniu lui de sensibilitate prin basculare.
(indici 11-21). La ridicarea degetu- Exponometrul un etui din
lui de pe blo- care poate fi scos un de
la ultima valoare prindere. '
17
Aparatul este folosit pentru co-
manda unui bloc.
Comparativ cu modelul mecanic,
este mult mai fiabil, iar n cazul blo-
unui comutator de etaj se sem-
prin-aprinde-
a becurilor pe

Montajul- se permanent sub
tensiune, de aceea transformatorul
de Tr. 1 se va dimensiona co-

n momentul t1 al co-
mutatorului de etaj K, bobina releu-
lui RL1 este contactul!
0-2 se nchide releul se auto-
prin contactul III 0-2 se
aprind becurile pe iar catodul
tiristorului Th1 este pus la
prin contactul II 0-2.
n timp ncepe
condensatorului C3, care nainte de
momentul t1 era avnd
scurtcircuitate prin contactul
II 0-1. bazei tranzistoru-
lui T1 conden-
satorului C3 cnd acesta
cu 0,6 V fix al emi-
torului, tranzistorul T1 se deschide,
tensiunea pe colector scade, deci a
bazei tranzistorului T2 se duce spre
T2 se deschide, iar prin divi-
zorul R9, R10 se transmite pe poarta
tiristorului o tensiune de a
aprinderii tiristorului Th1.
Tiristorul aprins bobina
u E
F
Ing. ELIADE
Tr1 01
2x1N4OO1
02
I
1_ -..J
L
releului, acesta cade, iar contactele
10-2, II 0-2, 1110-2 se desfac, be-
curile de se sting. Cum s-a
atunci Cnd contactul K al co-
U ILOR
Student AUREL GONTEAN.
ce descrie
unui JFET este:
I
05S
(1 + vv7r
n care:
10 - curentul de (riguros
egal cu cel de
'oss - curentul maxim de
cazului V
GS
= O);
V GS - tensiunea
JFET-ului;
Vp - tensiunea de prag.
--1O.i.9V
mA
fig.1
18

Pentru o a
JFET -ului trebuie con-
VOS 2 Vp + V GS, ceea ce se tra-
duce prin pozijionarea punctului
de n caracteristicile
VOS-ID n zona de
+9V
mutatorului .de etaj a blocat,
ciclul descris mai sus se be- .
curile de se aprind se sting
periodic.
Consumul montajului este In
de curentul de a
releului, restul circuitului consumnd
miliamperi.
Dioda 03 blocarea
a tranzistorului T2 prin ridicarea po-
bazei deasupra
,Iului emitorului (tranzistorul este
pnp). Dioda 04 tensiu-
nea de alimentare a etajului de tem-
R1 R2
porizare.
Th1
T3N1
Cu valorile din R3 = R4::::;:
1.S MO C3 = 47,uF, temporizarea
este de aproximativ un minut. Prin
Pentru un JFET cu canal N, valo-
rile uzuale pentru aceste
snt:
10$S = 1 - 10 mA; Vp = -2 V ...
-,6 V; V GS ::; O.
V GS devine pozitiv, se des-
apar
de (com-
portarea este unei diode
n ie).
Curentul loss se simplu
cu montajul din figura 1, iar tensiu-
nea de prag V p se poate cu
schema din figura 2. Pentru acest
din montaj avem:
10
V
I
05S
(1+ v;-
Pentru
electrice de mare a rezi$-
de se apa-
rate alimentate din sau prin in-
termediul unui alternator nglobat,
ionat manual.
Aparatul, a este pre-
permite
electrice cu valori cu-
prinse ntre O S. 10
7
0, domeniu di-
vizat n game prin intermediul
comutatorului K.
modificarea valorii pro9uSlHui_ R3C3
se diferite perioade de tempo-
rizare. R3 se poate nlocui cu un pc:"
iometru. .
Tiristorul Th1 este la curent me-
diu de 1-3 A, de tip T1N1, T3N1;
se poate folosi triacul T6N2,
radiator.
Releul RL1 are trei perechi de
contacte, din care contactul III este
de curent mare; considernd puterea
a becurilor de 2S0-300 W,
un curent de 1-2 A.
Am folosit un releu de 24 Vcc n
R7
150
K.o.
R5
5.6K.n
R8
6K8
T2
BC177
R9
1Kn
3,3 Cl.
Mf
10V
mod secundarul
transformatorului Tr. 1
24 V.
dar
0,6V
10 =-- deci
R
1
'
v V
p
(V 0,6 - 1)
R
1
'oss
R1 se alege pentru un 10 cJt mai
apropiat de cel de "pen-
tru montajul n care se va folosi
JFET-ul.
V 'este un voltmetru nuit cu
Ro 210 kO/V.
R
2
se alege n jur de 1S0n. Pentru
un JFET cu canal P se
bornele voltmetrului
iar T se ia npn (BC 107). '
Ing. IANCU ZAHARIA
Gama kiloohmilor este pentru re-
cu valori la 100 kn,
ci nd Rx este co-
n pe circuitul de
gama megaohmilor se ob-
nseriind circuitul de cu
rez
Valorile se citesc di-
rect pe cadranul gradat n kiloohmi
megaohmi al instrumentului -mag-
netoelectric cu sensibilitatea de
SO,u cadrului mobil de
TEIn'll.UM 7/1984
,@
GEN:ERATDR
DESEM,NAL
VIDIE,D
Montajul (fig. 1) este realizat cu
circuite integrate de rom-
(I.P.R.S. -
semnalului video com-
plex impulsuri de trecere de
la un nivel de luminozitate la altul
(alb-negru).
Polaritatea, tensiunile durata
impulsurilor snt date n figura 2.
la irea B avem impulsuri sincro
RADU VASILE
cu polaritate
linia de ntrziere cu T = 1 are
9 celule l, C (fig. 3).
Se folosesc conden,satoare de tip
PS0011-25 Vc.c./ 5% miezuri de
NC-6-05 (produse la Urzi-
ceni), n la polizor. Re-
inele cu dimensiunile 5/05 /0
2,2, pe care se toroidal
40 de spire cu CuEm + M00,15.
LISTA OE PIESE COMPONENTE
C1 = 2xO,68 - 100 V - PM
0303; C2 = 0,68 - 100 V -
PM0303; C3 = 10 - 12 V; C4 =
0,033 - PMP 0801; C5 = 3 000
pF - V - PS 00.11; C6 = 140 pF;
C7 = 10 - 12 V; C8 = 0,1 -
100 V; C9 = 10 - 12 = 470
pF; C11 = 82pF; R1 = 22.0; R2 = 1,81<0;
R3 = 330 .o; R4 180.0; R5 1,2 k.o;
R6 = 270 .o; R7 = 75 .o; R8 = 470.0;
R9 = 75.o;R10 = 5,6k.o;R = 2 200.0;
2 x C,OB 400 E; 1 x COB 404 E.
0= 5rnrn
L =- 200/JH
C = 200p F
d ::: 2,2mrn 2=1000 fi
L
1
45 spire " O,15EM + M
circa 1,7 k.o. Se poate utiliza in-
strumentul cu al sis-
temului mobil, n de curentul
ce-I utilizat drept indicator
al nivelului de nregistrare la magne-
tofoanele tranzistorizate, io-
nnd scala conform din
tabelul
Aparatul permite rezis-
de ncercndu-Ie la
tensiunea de 200 V,
prin intermediul unui converti-
zor static alimentat din, sursa E de'
4,5 V, din care aparatul
mai de 100 mA, fiind sufi-
o baterie de de tip
3 'R 12. '
Convertizorul este realizat din
tranzistorul T 2' conectat n montaj
I
oscilator cu prin n-
I a transformatorului Tr.
Tranzistorul T
1
intercalat n circuitul
de are rolul de stabilizator al"
te!:lsiunii generate.
In de sarcina de
redresorul dublor .de tensiune, reali-
zat cu diodele D
2
0
3

C
2
C
3
, se
dar n special amplitudinea impulsu-
rilor generate, polarizarea bazei
tranzistorului T l' prin divi-
zorul R
1
n sens de blo-
care a diodei D
1
Se rezis-
ntre emitorul colectorul
tranzistorului T l' deci polarizarea
bazei tranzistorului T 2, astfel nct
tensiunea la convertizorului
Rs are
InscrlP4lonarea cadranului n raport cu 25 de dlvlzlunlllniare
Scala kiloohmllor
Scala megaohmllor
diviziunii diviziunii
nscrise
Semnificatie
inscrlseO -
O O
-
25
-
0,25 1,3
-
0;2 23,8
0,5
- -
0,4 22,7
1 -
4,1 -
0,6 21,7
-
1,5 5,75 -
0,8 20,8
2
-
7,15 1 -
20
3 -
9,5 -
; 1,5 ,,18,2
4
-
11 2
-
16,7
5 -
12,5 -
2,5 15,4
10
-
16,7 3 -
14,3
-
15 18,8 -
3,5 13,3
20 -
20 4 -
12,5
-
25 21 5
-
11,1
30
-
21,5 -
6 10
40
-
22 -
7 9
50 -
22,5
-
8 8,3
100 -
23,8 -
9 7,7
Infinit -
25 10
-
7,1
-
15 5,3
20
-
4,2
30 -
3
40 -
2,3
50
-
2
Infinit -
O
TEHNIUM 7/1984
L
64J.lS
L L L L L
rolul de a reduce de- sar-
iar R3 este
a sistemului indicator cu sensibilita-
tea de A. Valoarea ei se alege n
de sensibilitatea instrumen-
tului indicator utilizat, modificn-
du-se datele nscrise n tabel, ne-
cesare diviziunilor co-
scalelor
(megaohmi) (kiloohmi)
n raport cu scala
din 25 de diviziuni echidistante. In
dreptul diviziunilor lungi subliniate
se nscrie cifra
valorii electrice, specifi-
n tabel.
Transforrnatorul Tr. se va realiza
pe un miez toroidal din cu dia-
metrul exterior de 22 mm, cel inte-
rior de 10 mm, nalt de 5 mm, pu-
tndu-se ncerca miezul al fil-
trelor de de
la radioreceptoarele tranzistorizate;
se 6 spire conductor de
cupru emailat 0 0,2 mm pentru
T1 AC -180
Tr
1 rl
C1
II
O,33fF
II
1,
II
II
II
II
II
II
T2 II
R2
AC-ro il
R1 II
910j(n 390n
II
II
lJ
R7
-Jillilllu-A
JLJL
t O/7V l SARCINA
75n GALVANIC
0/3V 11,86v/O,8V
) N GOL
L L
Ht-:----+--o2

1, 30 de spire conductor 0
mm pentru. urarea a II-a
circa 800 de splre conductor cu dia-
metrul de 0,12 mm reprezentnd n-
urarea a III-a. n caz de nefunc-
se vor inversa capetele
a II-a. .
Una di ntre bornele de acces pen-
tru testate 1010ses te
drept }al sursei de ali-
mentare, prin scurtcircuitarea de
tre cordonului de intercone-
xiune.
Aparatul se va realiza ntr-o car-
din material plastic cu dimen-
siuni adecvate, n care se 'include si
sursa E, sau ntr-o de buzu-
nar, montnd microampermetrul n
locul destinat reflectorului.
n valorii
R
1
pentru ten-
SiunII de 200 V la bornele
Rs, valoare de care depinde precizia

D1-F-407 R3 -3,9/11 Il
1
"\
19
f:,::,:,:,':1'
l'
n',domeniul FIF (canalele 1-12)
singurul canal de la mare
ce poate fi n
bune stabile n zona municipiului
l canalul 11.
Prin folosirea unei antene Vagi cu
5-15 elemente a amplificatorului
de prezentat, la o in-
de deja
se poate o
d,e calitate pentru 80-100 de
n absolut normale.
Amplificarea la acest amplifi-
cator cu piesele n
ajunge la 45-55 dB sau
chiar mai mult. Dar prin folosirea
unor tranzistoare da
'cu de mai
(de BFY 90, BFT 65), se
ajunge la o amplificare de circa
60-65 dB. O amplificare de
. mare este pentru compen-
sarea semnalului IF de cir-
cuitele de ale
de pentru i ne-
rea la priza de abonat a unui semnal
util ct mai ,ridicat, toate acestea pri-
vite prin prisma TV color,
unde, pentru unei imagini
de calitate,
devine absolut Amplifica-
toml prezentat are cteva
, care trebuie ionate:
- n primele trei etaje
amplificatoare tranzistoare de
nuite, BF 173, un
singur tranzistor mai deosebit, BFW
16 A.
- Circuitele acordate snt reali-
zate clasic, cu elemente cu con-
stante concentrate,
MIHAIL RAC.NA
mai ti rziu depanarea.
- Poate fi reglat att pe
de labor'ator, ct direct pe televi-
zor.
- are gabaritul foarte
mic, comparat cu alte ii si-
milare.
cum reiese din schema de
principiu (figura 1), amplificatorul
este compus ,din patru etaje de am-
plificare lucrnd ntr-un montaj cla-
sic - emitor comun -, toate dis-
puse n module. Acest sistem
permite o amplificare mare n ten-
siune, adaptarea ntre etaje,
ct o amplificare n putere.
Primul modul este din circu-
itUl de intrare compus din L
1
-C
1
-C
2
-
L
2
-L
3
, care constituie, de fapt, un fil-
tru a este
de 12-15 MHz. Aceste filtru are ro-
lul de a neatenuate
toate cuprinse, ntre
205 MHz 220 MHz de a atenua
puternic celelalte din jurul
acestei benzi, de a asigura un trans-
fer maxim, ct de a adapta impe-
de intrare a tranzistorului T
1
cu antena. Prin realizarea acestei
se o prbtec-
a canalului 11 mpotriva eventua- .
lelor apropiate ca frec-
de canalului recep-
Cuplajul ntre etaje este de
tip capacitiv. Primul tranzistor - T
1
- la ,un curent de colector
de=4mA, astfel la
amplificarea ce s-ar putea
n favoarea unui factor de
zgomot ct mai mic, lucru deosebit
de important pentru amplificatoarele
de Din punct de vedere al
naltei emitorul lui T
1
este
legat la prin C
6
, iar sarcina
etajului o cO'1stituie circuitul acor-
dat format di n C
2
-L 5 R
4
(amorti-
zare a circuitului), aplatiznd banda
de trecere evitnd intrarea n osci-
a etajului. Tranzistorul T
1
se va
cositori direct pe peretele
tor. Cuplajul cu etajul se
face, de asemenea, capacitiv prin
Ca. Practic, toate etajele n
diferind numai re-
de polarizare n curent conti-
nuu, ce face ca T? lucreze la un
curent de colector-de 2mA, ai treilea
de 14 mA, iar ultimul de 50--6,0 mA.
Consumul total ajunge la
95-110 mA la o tensiune de ali-
mentare de 24 V cc. T 2 T 3 vor fi,
de asemenea, lipite de des-
iar T 4 va trebui izolat. T
4
poate lucra n acest curent de co-
lector radiator, dar se reco-
folosirea lui. Cum plu-
sul l avem la cutie, pen-
tru alimentarea cu - 24 V se face
un orificiu n peretele lateral prin
care introducem o trecere de plastic
sau Pentru a evita o ie
prin sursa de alimentare cu restul
montajului, minusul trece prin Lg -
pe un de de I F
apoi prin R
13
-Rg-R
4
, de-
cu plate de condensatoarele de tre-
cere C21-C1a-C14-C11 Cg Toate re-
vor fi de 0,5 W.
rirea conden-
satoarele de trecere vor fi lipite prin
cositori re
rn---v---w--- 4
II II 1
1
/
5
R4 I
1 K.o. C8 ...----+----+-II---:t---t
1 L 1 C1 C2 L3 10 ' C4
I L2 IL4
Condensatoarele vor fi de tip
mic, ii se vor scurta
lele ct mai mult posibil. Pentru
lizarea bobinelor se vor tron-
soane de de CuEm cu lungi-
mea de 70 mm, care se vot bobina
pe un dorn cu 0 8. n acest mod
vor realiza bobinele L
4
-L
5
-t
6
-L
7
. Bp-
bina La se va realiza- dintr-un tron-
son de de 8,5 mm .care, de
asemenea, se va bobina pe,.. un dorn
de 0 8. Pentru toate bobinel-e des ..
crise diametrul srmei va fi de 0 0,8
- 1 mm. Bobinele L
11
L
2
1:.
3
se
vor realiza din vor fi
bobinate pe un dorn de 0 3. In fine,
Lg va avea 25-35 de spire din
CuEm de 0 0,3-0,5 pe dorn
de 0 4, bobinat pe
un miez de
de lucru. Alimentarea
montajului se poate realiza att
dintr-un stabilizator separat, ct
direct, din redresorul de

MECANiCA
Cu-1ia se din
de 0,5-1 mm (de
din formele de cozonac aflate n
ce snt
de pe margini, pentru
unei ct mai mari
de lucru se cutia cu un
ciocan de lemn se Cu
ajutorul unei foarfeci de
sau ghilotine se vor executa

- Se vor cu o
de 20 mm cu lungimea de
mm, care apoi se vor ndoi
conform figurii 2, realizndu-se astfel
L-uri ce se vor cositori cap la
cap, astfel marginea
cutiei.
- Se vor dreptunghiuri
cu dimensiunile de 190 mm/ 60 mm,
conform figurii 3. Ele
fundyl respectiv, capacul' cutiei.
cum se dimensiunea
- Interconectarea etajelor se face
direct, utilizarea unor treceri n
sau plastic.

I 1 pF 2,2Kll.
I I I
24J
- Amplificatorul este pe deplin
compatibil cu o de

-:- n ciuda marii este
foarte stabil fiabi 1.
- Tot montajul se ,.in
aer", astfel asamblarea, iar
I I ' 1nF I
_____ ---1 _______ --.L __ __
L 1-L3 = 10 spire CuEm 0 1 pe dorn de 0 4
L2 = 6 spire CuEm 0 1 pe dorn de 0 4
L4-L5-L6-L7 = 1 3/4 spire CuEm 0 1 pe dorn \2) 8 ,
L8 = 3 spire CuEm 0 1 pe dorn de 0 8
L9 = 25-35 spire CuEm 0 0,3-0,5 pe miez 0 4
[
ltnmm ,) 5nmm

3
2'1Om
E
F
(j)
'@

20 30
5
15mm
I _!
, ,fs
,nm
50mm
----1
mm
20
190mm
G

(lJ
30 40
mm
215
@B
E:

C
CJ
lf)
O
20
220
225
230
235
TEHNBUM 1/1984
CALITATEA EMISIUNILOR
DE
TELEVIZIUNE.
(URMARE DIN NR. '-RECUT)
Att la NTSC ct la PAL, spectrul
de se
printre libere ale
spectrului de (revezi fi-
gurile 51' g'). Intercalarea spec-
trelor se prin alegerea unei
anumite ntre armonici le su-
perioare ale liniilor
de cromi-
decalare (offset)
aduce o la
atenuarea
de In cazul NTSC, frec-
este un multiplu.
impar al liniilor,
te = (2n-1) fapt care contri-
2
buie la intercalarea a
spectrelor de cu cele de
asigurnd prin aceasta o
reducere a
de pe te-
levizoarele a.n. Spre deosebire de
NTSC, la PAL se n
scop, o decalare mai
fH fH
te = (2n-1) - + - + 25, utili-
2 4
Znd n plus un decalaj de 1/4 fH
structurii fine a "pa-
chetelor" spectrului de
deca/ate la 25 Hz (offset de precizie
sau de cadre). alegere n
cazul PAL a fost din
cauza sistemului ce
schimbarea a fazei com-
ponentelor E'v cu 180.
Axele de coordonate ale culorilor
n sistemul PAL snt chiar cele ce
de culoare
D's D'R (vezi)igura 11) snt no-
tate cu U V. In cazul NTSC, axele
de snt Q I spre deo-
sebire de PAL, snt decalate cu 33
nainte de V. Componenta
Q o de
mai dect componenta I
este cu ambele benzi la-
terale n
Trecerea de la sistemul de coor-
donate PAL la NTSC invers se
poate realiza relativ simplu prin
proiectarea componentelor res-
pective (fig. 11) pe axul corespun-
celuilalt sistem, seama
de unghiul de 33 (vezi tabelul 3, li-
nia 3, coloana NTSC). Componen-
lor este cu 10 mm mai mare, att ca
lungime, ct ca este
pentru a putea cositori de
jur-mprejur pe ntreg conturul cele
L-uri, ct pentru o
fixare. Se astfel o asamblare
conform figurii 4.
- Se vor 6 dreptunghiuri cu
dimensiunile de 50 mrn/20 mm, care
vor reprezenta
Unul se va conform figurii 5,
iar celelalte conform figurii 6.
executarea conform
desenelor, se trece la lipirea
condensatoarelor de trecere prin
de 3,5 mm.
- In continuare se trece la lipirea
interiori, conform figurii 7.
Lipirea se pe ntreg conturul

se trece la
punctului A pentru intrarea n
amplificator pentru care nu se dau
cote, fiind n de tipul de
i
lucru se poate spune despre
punctele B C, care
irea amplificatorului. Pe un perete
lateral n punctul D se va da o
TEHNIUM 1/1984
tele din ambele sisteme folosesc
i i de ponderare.
Prin modularea a celor
componente n re-
un vector al sens 4>0
- fig. 12) nuanta culorii,
iar amplitudinea (OC) cu-
lorii(gradul de diluare n alb).
Semnalul video complex color ce

lui de televiziune este prezentat n
tabelul 3, linia 5 pentru toate cele
trei sisteme.
Traversarea ntregului de
transmisie, de la sursa de semnal la
receptor, incluznd fenomenele
de propagare ct parti-
culare ale de recep-
n parte, pierderi mai
mici sau mai mari n ori-
,l(\
\
\
\
\
+v
\
Ing. ViCTOR SOLCAN
Cea mai pier-
dere din punct de vedere al culori-
lor n defazarea a
P
a unghiu-
lui rf>0 al vectorului original de
deoarece produce
sesizabile (viraje) de
chiar la abateri relativ mici
(2: 7). Sistemul PAL
virajul prin in-
troducerea mecanismului
rii alternative a componentei
E'v cu 180
0
Prin aceasta, recep-
torul reface automat origi-
compensnd devieri relativ im-
portante ale fazei. vectorului
(a :::; 35 -7- 40). In sistemul NTSC
nu se
automat, fii nd i ia
a telespectatorului, care
nu de ori este
Mecanismul de aplicat la
PAL este prezentat n figura 12.
Pentru a face corectarea,
burst
+U
../
./
\ ./
\ ./
./
./
\ .//
/
\ /

./
./
burst
(PAL)
I
-E
y
-v
de 3,5 sau 4 mm pentru introduce-
rea unei treceri n sau n
plastic pentru alimentarea cu
- 24 V, plusul fiind direct la
Apoi peretele opus se va n
punctele E-F-G-H cu un spiral de
5,5 mm pentru fixarea prin cositori re
a trimerelor. terminarea
cutiei se trece la fixarea
nti a tranzistoarelor conform
schemei, apoi a bobinelor,
condensatoarelor
REqtARE PUNERE
IN
o verificare suplimentara
a pieselor,
conform figurii 1, a valorilor
pieselor, conform schemei, se trece
la regimului de lucru n
curent continuu. Cu un voltmetru de
cc se va de
respectiv de
tensiuni alimentnd amplificatorul cu
24 V: T
1
- U
s
= 7 V; VE = 7,7 V; T
2
-
Us = 8 V; U E = 8,7 V; T 3 - U S = 10,5
V; U
E
= 11,5 V; T
4
- U
s
= 17,3 V; U
E
== 18 V, iar consumul general =95-
110 mA.
'(/
\
\.
,
\
verificare n curent
continuu se trece la reglarea
care se poate face pe
un aparat specializat de tip
vobuloscop sau poliscop (sau chiar
pe televizor). La reglarea pe
vobu loscop se astfel:
- se montajul cu
plusul la minusul la punctul
D (fig. 7);
-- se introduce antenei la
borna A, intrarea amplificatorului;
- se pe irea
amplificatorului sonda detectoare
sarcina a acestuia, de tip
rezistiv 75n" pe bornele B C;
- se pe tubul
vobuloscopului caracteristica
care
din valorile montajului, se
banda care ne
conform normei OIRT,
pe canalul 11 : 215,25-221,75 MHz.
- se filtrul de la
intrare, injectndu-se semnalul
vobulat direct prin C
3
;
- cu ajutorul unu obiect din
plastic sau alt obiect nemel e 6ic se
bobinele L
1
-L
c
-L
s
-L
4
n
alternativ faza salve-
lor de sincronizare (burstul) de la
+ 135 la -135 de axa de refe-
+ U. Practic se poate consi-
dera salvete de sincronizare au
faza -180 cu un joc alternativ, de
la o linie la alta, de 45. Prin
aceasta, fazele vectorilor ori.ginali
ai burstului sime-
trice de axa U, nu vecto-
rii de fenomenele de trans-
misie. La reconstituirea semnlelor
n receptor, prin nsumarea
lor (a) un vector care
unghiul de (4)):
dar are o amplitudine
mai devierea fazei nu
este prea mare, efectul de modifi-
care a nu este
La mari este
butonului de a
receptorului. Snt posibile scheme
de compensare a satu-
ratiei.
a erorilor de
este faci li de pre-
n receptor a unei linii de ntr-
ziere de 64 !J.s. P rn aceasta se fac
posibile compararea
de pe linii succesive corec-
tarea
La nceputurile PAL-ului s-a folo-
sit o linie
de ntrziere, care se baza pe efectul
de medier;, a defazajelor (O') con-
trare de c:::tre ochi.
v
(

I
I
I
I
. I
\ A I
I
\ \:
--\-----\i
'[C"J [e J
-v
I
!
!
I
I
!
ordine prin
spirelor ntre ele i ntre bobine
ce curba va
ca n figura 8. Se revine de
cteva ori asupra bobinelor, apoi se
maximumului de
amplificare a curbei la
3 dB prin reglarea trimerelor C
16
-
C
12
-C
7
C
51
I!, ordine .. Se
recomanda, de asemenea. acopenreC'l
din ci nd in Ql nd a montajului cu
ajutorul capacului $ i se vizualizeaza
n ce sens are deJjlas-d"ea curbei (de
spre inferioare);
- n sine 5-10
minute, dar pentru
maximumuluide amplificare a
unei caracteristici corecte se
ncercarea nlocuirii
condensatoarelor C
a
-C
13

eventual, C
17
, n limita a 3-4 pF,
ceea ce te timpul alocat
propriu-zise.
de
reglare se filtrul din
modulul 1, care va desimetriza
curba Se capacul
(CONTINUARE N PAG. 17)
21
u
VERIFICATOR
De multe ori trebuie verificate ni-
velurile sau de niveluri pe
canalele unui magnetofon stereo
echilibrarea a
acestora.
Cu o nregis-
standard, prin cape-
telor sau cu semnal egal aplicat pe
amplificatoare, iar la ire conectat
aparatul a o reprodu-
cem, se poate vedea asimetria cana-
lelor prin miliampermetru-
lui.
Tranzistoarele snt BC107, iar cir-
cuitul integrat CDB400. D105 =
1 N914, iar D2E = EFD108.
RADIO, nr. 1/1983
+58
R1i
CI,C2 fO,O
ALIMENTARE
Dintr-o tensiune se poate
o tensiune pentru'"
alimentarea unor diode, de exemplu,
utiliznd un oscilator.
n cazul de se o ten-
siune negativi:! cu intensitate,
elementul de fiind un circuit
integrat CD4001.
de este
de valoarea elementelor Re:
1/1,7 R
1
C,.
T ensi unea de ies Ire este de 9.7 V
n gol, Cnd tensiunea de alimentare.
este de 10 V. La un consum de 1
mA, tensiunea este 8,2 V.
TOUTE L'ELECTRONIQUE,
nr. 7/1979
v
Montajul 11 circuite inte-
grate de tip 741, cu ajutorul
n banda de 25-22000 Hz se poate
n puncte cu o eficaci-
tate de +16 dB, -15 dB.
pe care filtrele snt: 50
Hz. 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz,
1,5 kHz, 3 kHz, 6 kHz, 13 kHz.lmpe-
de intrare este de 150 kn, iar
nivelul de intrare de 500 mV.
Diodele Iimitatoare de la intrare
ire snt 1 N4148. Alimentarea se
face cu 15 V.
AMATERSKE RADIO, nr. 5/1983
22
o v

1 N 4148
PIIIIPllfIC.IOI
Cu un SF245 si un SF235 n mon-
taj cascod se poate realiza un am-
plificator de foarte eficace
pentru banda de 2 m ra-
dioamatorilor.
Bobinele L
1
L
4
snt realizate din
circuit imprimat, iar L2' L3'
L
4
snt bobinate pe miezuri de
02 mm (35 de spire CuEm 0,2). Tri-
merele R
2
-R
4
stabilesc regimul de
amplificarea montaju-
lui.
Cablajul este dat la scara 1/1.
FUNKAMATEUR, nr. 3/1984
+14V
TEHNIUM 7/1984
NTREPRINDEREA
DE APARATE ELECTRICE
DE MAsURAT
Dintre cele mai recente care
poarta deia marca de prestigiu AEM am
5elc:c1.ionat pentru un
SJngur produs - o
pentru constructorii
a matori, ca pentru ti - care
o n plus preocuparea
a acestui harnic colectiv
de modernizare
diversificare a de ridicare a
generale ndeosebi a preciziei
aparatelor de oferite beneficiarilor.
IC1, denumit n clar ohmmetru de
precizie, mai
creatoare ale intime a
cu cercetarea
el nsusi fiind rezultatul unei
fructuoase dintre I.A.E.M.-Timis oara si
Catedra de si ana rate electrice di'n
cadrul 'de Electrotehnica a
Institutului Politehnic din
finalizarea a unor temeinice studii
concretizate, printre altele, n
certificate de inventator (nr.
79 120/1982 79 205/1982, autor praf. dr.
ing. Constantin lliescu), brevete oferite
pentru consecutive pe aceea'? i
- ohmmetru de precizie cu -
cu titular preocupat de
promovarea noului,
Ohmmetrul de precizie IC1 este un
aparat de laborator' folosit pentru
electrice din
intervalul total 0,5 n-5 Mn, n 16
game de cu
selectabile dintr-un comutator rotativ.
Limitele superioare ale gamelor snt: 50 n,
100 n, 250 n, 500 n, 1 kO, 2,5 kn, 5 kn, 10
kO, 25 kO, 50 kn, 100 kn, 250 kO, 500 kn,
1 MO, 2,5 MO 5 MO. Clasa de precizie 1
iometrul RW 1 = 600n este utilizat pentru reglaj 30
mV.
Potent iometrul RW 2 = 60,00 este utilizat pentru reglaj
Ust-8 V.
iometrul RW 3= ,5 kn este utilizat pentru realizarea
plajei de control.
RW 4= 1 9000 este utilizat pentru reglaj
control (a = 80 div.).
iometrul RW 5 . = 1 0000 este utilizat pentru regla)
general.
, circuit imprimat
- ------------------------------------------------------------, M
r-------------
I
_ q i d . .; I
"'_ ;;;:; :Q- 11'\ Regleta J
- --8"- --- !::!--- - _0 __ .f}_ --------- - ------ ---- - - ------------ -------
TEHNIUM 7/1984
Pentru suplimentare privind
produsele I.A.E.M. si de livrare,
la DE
APARATE ELECTRICE DE MASURAT
Calea Buzia'?ului nr. 26, telefon
37601, 37584, 37718, telex 71343.
a aparatului, pe toate gamele,
efectuarea unor cu erori relative
ce nu 2,5%.
n fotografia
recunoscut ceva din aspectul multimetrului
MF-35 (un alt produs I.A.E.M., prezentat de
asemenea n revista este pentru
IC1 te i instrument
sensibil, cu scala de cca 115 mm,
cu aceea'? i la
care se mai un bloc separat de
alimentare (transformator de
nlocuibil prin baterii). Alimentatorul
propriu-zis, stabilizat compensat pentru
temperaturii ambiante n intervalul
0C-;-. +40 C, realizat cu circuitul integrat
BA723, este incorporat n cl?Jtia aparatuluI
fiind cu un pentru
a permite reglarea zeroului mecanic al
instrumentului atunci cnd blocul de
alLmentare este cuplat.
In ceea ce te principiul de
fu ionare a ohmmetrului, obiectul
succesive atestate prin
brevetele am preferat n loc de
comentarii oferim chiar schema
a aparatului. Foarte pe scurt, este
vorba de o punte lucrnd n regim
dezechilibrat, n cu
un curent constant. Montajul este
cu elemente reglabile de compensare a
curentului de pOlarizare, de control al
capului de A de ajustare a tensiunii
stabilizate etc. In final, instrumentul
indicator montat ca voltmetru (protejat)
de tensiune la bornele
Rx o lege de forma
U
x
= U
ret
. R/Re, unde Re
etalon ale gamelor.
O imagine face
-li' ca noi, n stare de
Rx' cest nou aparat de Jaborator, pentru ale
- rui de i
-' sincer pe realizatori. Mai mult, cu
intrarea n a celorlalte
aparate (aflate la data
materialului n faza de omologare sau de
testare dintre care
doar
Mototester - aparat auxiliar montat la
bordul autoturismelor "Dacia" pentru
indicarea consumului instantaneu de
carburant la suta de kilometri i care la
ralanti utile asupra
carbu iei aprinderii) .
Start 20 - a
redresorului pentru acumulatoare
auto, REDAC 625, destinat pornirii
motorului n nefavorabile de
sau n cazul unor
baterii
23
baleiajul
care trebuie verificat
Pentru piese cu
Magazinul Dioda.
FElECANU - ti
Defectul este selectorul de CC\-
nale, produs de scurtcircuitul accI-
dental creat de dv. Remedierea
poate fi de un specialist sau
la Repre-
"Electronica" (Str. 30 De-
cembrie).
ANGHEL - ti
Preampllficatorul
cu plus minus fate'! rle masa
Amplificatoare TV am publicat, dar
acestea snt eficace pe pOr( uni res-
tri nse de nu au eficacitate
pe toate cele 60 de canale. Confun-
de TV Dx.
TOMESCU ADRIAN - ti
ntr-o joi. ntre orele
11-18. Ia vom da
puns la toate
VEZA GIGI - ti
Am luat cu autorul arti-
colului.
CIPRIAN - Vatra Dor-
nei
BU407 D nu poate fi nlocuit cu
al! tranzistor.
CIOBANU REMUS - Cluj-Na-
poca
Casetofonul Tesla K-10 este de tip
hibrid, n care se plantate
att tranzistoare, ct un circuit in-
tegrat:
Preamplificatorul, oscilatorul de
plus regulatorul de ten-
siune a motorului tranzis-
toare, amplificatorul final de audio
fiind circuitul integrat MBA 810.
Alimentarea casetofonului se
poate face att din ct din 6
baterii de 1,5 V. Comutatorul este n
ia redare.
nice.
MUNTEAN P. -

soarea dv. a
cialist
BOKOR CAROL - Odorheiu Secu-
recep-
torul tot la o
DOBRE TUDOREl- ti
tuburile PL 500 py 88.
cu un ohm-
metru.
OINU VALERIU - Giurgiu
Da, introduce semnal de la
picup n receptorul "Sigma".
j\n teleVizor s-au ars de
multe tuburi, trebUie verificat circui-
tul de alimentare cu energie elec-

POPA MARIN -
starea
peste tot o
Eventual fa-
mici reglaje ale p rghi-
s
echilibrul
tonul
AI-
N. - Cimpulung
Montati o cu 15 elemente
pentru canalul 11 (bine
Amplificatoare se n comert
si vom regublica si noi. ' II
. ROMEO -
piese prin magazinul
Dioda, Bd. 1 Mai nr. 126, Bucuresti.
La televizor trebuie calea
de sunet. Din scrisoarea dv. nu
reiese ce fel de temporizare i
faceti.
pAUN NICULINA -
Defectul din televizorul dv. )este
destul de complicat, lui
plus
deci
la serviciile unui specialist.
N. -
de
are bobinele chiar din cablaj
VIOREL - Pecica
filtrajul tensiunii este bun.
este tensiunea
. de RAA. tuburile EF80
pe rnd).
I,M.