Sunteți pe pagina 1din 24

r

.......... pag.4...,....5
pag.6-7
pag.8-9
R-C
HI-Fi ....... o ....... o ..... o ... o. pag. 10-11
Cum incintele
Prj:!':lmlnli'fir.::ltnr pentru
o. o" pag. 12-13
AUTO-MOTO.
OLTCiT:
II"IC>H'BHI<:l de alimentare de
evacuare a motoarelor
o 00'0. o pag.

FO''fO''fE ... NiCA " o o o.' o o, o pag. 16-17
AZOBROM
Huse
Colorarea fotografiilor prin
virare
CITITORII .... o o o o pag. 18-19
...... o .... pag. 20-21
o ...... o" pag,22
23
"SERVICE ......... o 24
RA 7335 T
,1
a patriei noastre aduce
I
un fierbinte omagiu cele mai alese gnduri
NICOLAE CEA cu
prilejul zilei sale de
TEHNIUM 1/1985
n vasta de tradu-
cere n a istoricelor ale
Congresului al XIII-lea al partiduluI
ntregul tineret al pa-
tnei - muncitori elevi SI
intelectuali militari - se
milioanelor de oameni apar-
tuturor pentru a
exprima secretarului general al par-
tidulu"i, iubit al
NICOLAE
de fericire
de spre binele poporului
. cu prilejul zilei sale de
Din perspectiva magistralelor ho-
ale Congresului al XIII-lea al
partidului acest -an o
n opera de edificare a socie-
socialiste multilateral dezvoltate
ce prin realism ca-
racterul mobilizator
le ale oamenilor muncii ct i
care a dat o patnei,
au ca prestigiul Romniei
an de an n lume. n ziua de
26 ianuarie, zi ntregului po-
por romn, noi tineri mai
vrstnici, femei, muncitori
intelectuali, pe cel ce
conduce cu Clarviziune
ciune destinele patriei, om, revolu-
comunist exemplar care n-
cele mai alese
cele mai nobile idealuri,
pasiunea devotamentul pentru fe-.
ricirea a tuturor fiilor ei.
Sentimente de
gratitudine, de recu-
se spre tova-
academician doctor inginer
ELENA membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Consiliului
pe:ntru Tehnolo-
gie, stralucit exemplu de
de pentru triumful
ideilor socialismului comunismu-
lui, de militare pentru
transpunerea n a celor mai noi
cuceriri ale tehnicii, pentru
progres, pentru statornicirea n lume
a unui climat de pace
intre' popoare.
cu acest prilej tineretul patriei
aduce, ntr-o a
de gnd, n
jurul partidului, al secretarului
general,
de drumului ales, a marilor
TEHNIUM 1/1985
de ex-
fiind de ndemnu-
rile cuprinse n Mesajul de Anul Nou
al secretarului general al partidului
de a pentru perfec-
a ntregii
pentru valorificarea ca-
creatoare a tuturor oameni-
lor muncii, pentru intrbducerea unui
nalt spirit de ordine, si
responsabilitate n toate domenide
economico-sociale.
Yibrantele ale
NICOLAE la ra-
la responsa-
la identificarea si valorificarea
tuturor resurselor de dialog, de tra-
tative, la lupta a popoarelor
pentru oprirea pOliticii spre o catas-
marea a
Romniei socialiste, marcarea Anu-
lui. al Tineretului cu
cheie - Participare, Dez-
voltare, Pace - dau ntreaga expre-
sie a umaniste a pOliticii ex-
terne pentru
viitorul tinerei Minunat fiu
'11 poporului romn, om de
nuta exemplu de
si de
fermitate
strateg al devenirii comuniste a
si oamenilor ei, de ridicare a patriei
noastre pe noi culmi de
progres, NICOLAE
acel minu-
nat de prieten al tinerei ge-
Important factor de
de progres.
La aniversarea zilei sale de nas-
tere, n acest de ianuarie, n-
tregul tineret cu
mndrie ncredere spre
NICOLAE care
pe umeri pre-
zentului viitorului nostru si i do-
din
putere de cum el n-
maselor de oameni ai
muncii n cuvinte calde apropiate
ori .de cte ori se pril.ejul, asi-
gunndu-I de respec-
tul pe care i-I deplin ntruct
inima sa bate la unison cu inima
Romniei de de mine.
Rezultatlele concrete n aceste
volumului de
la energetic, a volumu-
lui de livrat la termocentrale, a
de energie
a energiei,
se face 'in efortul
pentru a da ct mai mult la
min.ele Combinatului Minier Valea Jiuiui,
la Intreprinderea Rovinari, atit
pentru sp<?rirea iei fizice, ct
pentru aSigurarea bunei a
transportului pe benzi termocen-
trale.
De asemenea, n contextul general al
de a energiei elec-
tnce, fiecare dintre nOI avem datoria
nchidem canalele risipei.
cteva dintre ce se pot aplica
cu imediate pentru efor-
tu! general de economisire a energiei:
! n fieq,are apartament nlocuirea becuri-
lor incandescente de 40 W din
baie hol cu tuburi de 20 W la o
nare medie de 3 ore pe zi duce la o eco-
nomie de 0,18 kWh pe--zi; 5,4 kWh pe
65 kWh pe an.
Prin diminuarea numai cu 20% a
lui de utilizare a
casnice in! de
aspirator), se
mie de 0,4 kWh pe pe
144 kWh pe an.
Scoaterea din circuit a frigiderului, fo-
losit inutil pe perioada cnd temperaturile
Snt foarte n mediul ambiant,
aduce o economie de 0,6 kWh pe zi si de
18 kWh pe '
Utiliznd pentru citit
25 W n locul
3 ore pe zi, eC<)nolmi!,im
zi: 1,35 kWh pe
... ... ... ... .... ..
la ora o ex-
trem de de amplificatoare ope-
monolitice (integrate) -
departe de restrnge preocupa-
rile n acest domeniu - majoritatea
firmelor pe
linia n continuare a
acestui tip particular de circuit liniar

De la cu o
intrare (pe care literatura
le n pofida -
iei lor cvasitotale de pe
s-a trecut repede la cele
"clasice" cu o ire,
larg n acest grupaj.
ulterioare s-au con-
lansarea pe a opera-
multiple (duble, triple,
n a mo-
delelor rar ntlnite) cu ie-
n de precum a
variantelor cu etaje de intrare reali-
zate pe tranzistoare J-FET sau
MOS-FEr.
Nu facem aiCI o
clasificare a tipurilor actuale de AO,
cititorul putind consulta n acest
scop c.ataloagele firmelor
toare. In definitiv, toate amplifica-
toarele au, n linii mari,
tipice, deosebirile
dintre ele fiind, de cele mai multe
ori, de ordin "cantitativ", dictate. de
valorile numerice ale unor parametri
fundamentali. Pentru a ilustra con-
cret aceste deosebiri, reproducem
datele principale de catalog
ale unor modele actuale de AO, citi-
torul pUtnd astfel aprecia singur ge-
nurile de recomandabile
sau contraindicate pentru un tip dat
de AO.
n cu
milor implicate n tabel (s-au
trat, cum se n cata-
loage, denumirile simbolurile con-
sac"ate din limba facem

- coloana tempo range (tempera-
AMPllFICATOA
Max. input Max. input Min,
voltage current (nA) (V mV
offset
\ drift
I
(mV) (/J.VI C) offset bias
Ir.-
op. amps. (AO simple)
LF155 mii. 7 5 20 50 25
1
lF255 ind. 6,5 5 '1 5 25
lF355 corn. 13 5 2 8 15
lF151 mii. 7 5 20 50 25
lF251 ind. 6,5 5 1 5 25
ili57 com. 13 5 2 8 15
lF1S7 A mii. 2,5 2 10 25 25
lF357 A com. 2,3 5 1 5 15
lM101A mii. 3 15 20 100 25
lM201A ind. 3 15 20 100 25
LM301A 'com. 10 30 70 300 15
NE538 com. 6 6 80 200 25
SE538 miI. I 3 15 20
'1
100
J,A109 miI. 6 6 500 1500 25
!IA7C19A miI. 3 25 250 600 25
corn. 10 12 750 1 500 12
pA740C corn. 30
- 0,06 10 500
jlA741 miI. E)
- 500 1500 25
,
flA741 C com. 7,5
-
300 800 15
i
range::: domeniu de tempera-
domeniul maxim admis
al temperaturilor ambiante de lucru,
astfel'
mii (militar) -55' C -7 +125'"C;
ind (industrial) = C C;
com (comercial) ocC -7 -'-70 C;
- coloana max. input voltage
(tensiune de intrare) preci-
de fapt, prin cele sub,di-
viziuni ale sale, tensiunea
de decalaj de intrare (offset), res-
pectiv deriva cu tempera-
tura a tensiunii de intrare (drift);
coloana max. input current in-
valorile maxime ale curentului
de decalaj de intrare (offset), res-
pectiv ale curentului de polarizare
de intrare (bias);
- min. AvUL valoarea
a n
tensiune n (open
loop); de la valoarea din tabel, ex-
' n VI mV, se trece la amplifi-
carean de ori" prin multi-
plicare cu factorul 1 000;
typ. 8W (bandwidth
de valorile ti-
pice ale benzii de respec-
tiv
tigului unitar n tensiune n

- typ. SA. (slew rate::: de
valorile tipice
ale vitezei de a tensiunii de

- typ. CMMR. valo-
rile tipice ale raportului de a
modului comun (common mode re-
jection ratio);
dU. input voltage::: tensiunea
d (maxi de intrare;
- supply 'IIoltage::: tensiunea de
alimentare (domeniul maxim);
- coloana interna! compensatlon
modelul AO este
sau nu cu circuit intern de
compensare a caracteristicii de frec-

In ncheierea grupajului de mate-
ONAlE
Typ. Typ. Oiff.
SR CMRR input
(V//J.s) (dB) \/oltage (V)
2,5 5 100 ::::40
2,5 5 100 40
2,5 5, 100 t30
20 50 100 :::::40
20 50 100 40
20 50 100 30
20 SO 100 :+.:40
20 50 100 30
1 0,5 96 :,:30
1 0,5 96 :::30
0,5 90 _30
6 60 90 ::30
fi 60 90 -:':_30
1 0,3 90 :5
1 0,3 110 5
1 0,3 90 5
1 6 80 :3O
1 O,S 90 30
1
I
0,5 90 :1:30
riale teoretice la. amplifi-
catoarele ionale,
cititorilor dornici aprofundeze
acest studiu, pe, articolele din
revista "Tehnium" citate n bi-
AO, biblio-
grafie
1. George Woodward, "A Begin-
ner's look at Op Amps", QST, apri-
lie 1980, pag. 15-18, QST iunie
1980, pag. 25-31.
2. Paul R. Gray, Robert G. Meyer,
"Circuite integrate analogice. Ana-
proiectare", Editura
1983.
3. Anca Manolescu, Anton Manc-
lescu, "Circuite integrate liniare",
Institutul Politehnic 1982
(uz intern).
4. R. Rateau, "Applications des
amplificateurs operationnels", le
Haut-Parleur, nr. 1 654, martie 1980,
pag. 2l5--218, nr. 1 656, mai
1980, pag. 230-233. ,
5. R.M. Marston, ,,110 Etudes pra-
tiques de I'amplificateur operation-
nel" (traducere din limba
n "Electronique,
Electrotechnique, Automatique").
6. R. Rateau, "les amplificateurs
operationnels en technologie
J'-FET" , le Haut-Parleur, nr. 1 652,
ianuarie 1980, pag. 153-156. "
7. R. Rateau, "les amplificateurs
operationnels et leurs appiications",
le Haut-Parleur, nr. 1 660, pag.
105-108.
8. R. Rateau, "Fonctionnement,
i:::aracteristiques et utilisations des
amplificateurs operationnels", le
Haut-Parleur, nr. 1 647, pag.
123-126.
9. Catalog general scurt - Com-
ponente ell?ctronice semiconduc-
toare, C.C.S.I.T.-S.,
10. MBlE-General Catalogue,
1978-1980.
. 11. Philips Data Handbook, Signe-
tics Integrated Circuits - Analogue
Circuits,Part 8 (mai 1981-1982).
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Supply Internal
voltage compen-
(V) sation
=3 ::::22 da
_:+.:3 22 da
.=.3 118 da
3 J::22 da
.t3 L22 da
:.'::3 J:.18 da
-2::3 J:22 da
3 1.18 da
-
3 3:22 nu
:4::3 1.22 nu
:+-.3 _118 nu
-
:::3 f18 da
+:3 +22
I
'-.
da
I
--
:1:9 -L18 nu
J:9 :,:18 nu
i:9 18 nu
:t5 22 da
3 22 da
i3 18 da
TEHNIUM 1/1985
REDRESARE
PRAG
Un exemplu tipic de utilizare a
montajului precedent este dat n fi-
gura 2. Circuitul este conceput pen-
tru a tensiunilor
alternative mici (sub 2-3 V), debi-
tate de surse cu
La se tensiunea
E
o
, n raport cu
masa numeric cu valoarea
eficace a tensiunii alternative de in-
trare, Ei, Prin urmare, se co-
la ire un voltmetru de
tensiune acesta va indica
direct tensiunea eficace de intrare,
Eie)'.
In cu montajul din fi-
gura 1 introducerea CQn-
densatorului de intrare, C
1
pentru
separarea eventualei componente
continue din' semnalul de intrare;
suprimarea R3 nlocui-
rea ei printr-un scurtcircuit (dioda
. 0
1
nu s-a eliminat, ea servind la
prentmpinarea negative a
irii primului alege-
rea pentru R
2
a unei valori cores-
n tensiune
egal cu 2,22 (R
2
/R
1
); integrarea ten-
siunii continue la irea
primului prin introduce-
rea condensatorului C
2
n fine,
la ire a unui repetor
de tensiune (A0
2
) pentru a cobon
de ire, a montajului.
o
o
i u=Usin oot
u
l
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
, 1
Umed I
------I-
I
Ca n cazul precedent, montajul
negative ale
tensiunii de intrare, pe care le inver-
cu deosebirea de data
aceasta le de 2,22 ori.
Acest n tensiune este necesar
TEHNIUM 1/1985
(URMARE DIN HR. TRECUT)
pentru a asigura auto-
de la valoarea medie a tensiu-
nii redresate la va-
loarea eficace a tensiunii de intrare,
cum se condensat
n figura 3.
Liniaritatea este
foarte putindu-se erori'
relative maxime de cca 0,1%, ceea
ce corespunde la erori absolute ma-
xime de ordinul
Circuitul unele li-
legate de de-
intrare (n exemplul dat, 10 kO), ca
de viteza de de pa- \.
rametrii de catalog BW SR ai ope
folosit). Utiliznd
circujte de tip - pentru care
s-a indicat n numerotarea
pnilor, n cazul capsulei cu 2 x 7
terminale -, se poate acoperi cu
bune rezultate ntregul domeniu de
.
O de redresar
de precizie este n
figura 4 .. Utilizarea
CA3130 (intrare pe MOS-FET) nu
trebuie sperie, principiul de func-
fiind valabil pentru orice tip
de AO de uz general.
nti o
a semnalului de intrare Ei.
este n de
amplificator invel'sor, deci irea sa
I
I
I
t
-1- __ -- - I
I t
devine dioda D
1

In schimb, semnalul de in-
trare se prin de
intrare R
1
de R
2
,
ajungnd la ire - la bornele
grupului serie R3 -.: atenuat n
portul (R
1
+ R
2
+ R
3
)/R
3
. Evident,
irea este n raport cu
masa.
(CONTINUARE N NR. VUTOR)
Nr.
2
2
2
3
3
__ .3
4
4
'4
4
5
5
5
5
5
6
6
8
9
9
9
10
10
11
11
12
1
1
2
3
3
4
4
5
5
7
7
7
Anul Pag.
1983 4-5
1983 8-9
1983 22
1983 3
1983 4-5
1983 22
1983 ' 8
1983 8-9
1983 20
1983 22
1983 2-3
;.
1983 4-5
1983 6-7
1983 19
1983 23
1983 2-3
1983 19
1983 6-7
1983 4
1983 5
1983 6-7
1983 4-5
1983 22
1983 5
1983 22
1983 2-3
1984 10
1984 22
1984 2-3
1984 8
1984 22
1984 12
1984 19
1984 6-7
1984 22
1984 15
1984 22
1984 23
(URMARE DIN NR.
Titlul articolului -
Experiment
'-;;;::
fl:1G1
741
fotoelec- Cu
tric LM709
Amplificator

r n::::C11I1iJlllil..i<::HUi
- Metru Cu 741
FET Oscilator Wien, cu AO
.....
f, cu 741
I Egalizor
I
ClJ 741
i
Receptor stereofonic Cu 741
Memorii serie Comparator, cu 710
Voltmetru Cu CA3140
Amplificator audio P ream pl ificator-co-
rector, cu 741
Ohmmetru liniar Cu 741
Oscilatoare cu Cu MC1035
Tester pentru circuite
integrate
comparator,
I
generator de trepte,
filtre, mixer audio
Oscilator comandat n Cu , LM108H,
tensiune ROB709
Util nlocuire K553Y .a.1 A,
i
K157Yt:\2 - cu
. 709,
741
T ransceiver 144-146 Preamplificator cu
MHz 741,
CA3028A
Adaptare \(oltmetru gu 741
Preamplificator pen- Cu 741
tru microfon
Transceiver 144-146 Preamplificator, cu
MHz 741
1--
Voltmetru electronic Cu TL083CN
Milivoltmetru Cu ML709
i
Milivoltmetru Cu 741 !
Termometru Cu CA3140
i
Simulare pe calculator Cu
Preamplificator pen- Cu p,A739, p,A749 ,
tru casetofon LM1303, ROB8135
Filtru Cu 741
I
P ream pl ificatoare pen-
I
Cu (!...M381)
tru benzi magnetice ROB709

ROB8135 Descriere,
Filtru CW Cu 741
i
La cererea cititorilor Cap_suie 741
Termometru Cu A109 ceJ09, R109),
709
Transceiver mono- Cu ,

TDA 2310 Preamplificator stereo
Sesizor de avarie a sis- Cu
temului de fnnare
Corector Cu MAA741C
Ohmmetru de precizie Cu
IC 1
Convertorul propus poate fi con-
struit reglat de radioamatori cu
n montaje de UHF, res-
pectnd regulile impuse de
de lucru-- foarte terminale
foarte scurte, de' radio-
n locurile indicate pe ca-
blaj, componente de ct mai
calitate, circuit imprimat induc-
pe ct posibil argintate etc.
CARACTERISTICI TEHNICE:
Tensiunea de alimentare = 12 V.
Curent consumat = cca 100 mA.
Putere de ire P out = 50 mW/
50 O.
Atenuarea semnalului 404 MHz =
cca 40 dB.
Semnal de ire pentru convertor
de = 0,3 V eflSO O.
Oscilatorul local (fig. 1)
pe de 44,888 MHz cu tran-
zistorul T 1 " T 2 fu i ca tri-
plor; n colectorul se te un
circuit oscilant pe 3 x 0
0

T
3
semnalul friptat, la un
nivel suficient pentru atacarea tri-
format din T
4
. Ca
colectorul triplorului T
3
se
o linie pe 404 MHz.
Semnalul este preluat de un filtru de
este am plificat n conti nua-
re la nivelul necesar mixerelor. Fil-
trul de de la ire ar-
nedorite. Nivelul de
este de cca 0,6 V eflSO O, iar cel
de cca 0,3 V eflSO n. n figu ra 2
date detaliile necesare pentru
desenul ca-
blajului imprimat, dinspre par-
tea de montaj. Pe partea de montaj
folia de cupru ser-
ca
Mixerul utilizat este un mixer
echilibrat cu diode Schottky. n
acest loc se pot folosi cu rezultate
mai bune mixerele industriale lE
500, SRA-1 etc., cu modificarea dis-
de pe cablaj. Personal am
utilizat un mixer cu 4 diode
Schottky ROD-Oi, la care am elimi-
nat terl1)inalele, n de anod
catod. I 3 x 3 spire cu
CuEm 0,25 se vor executa tri-
filar pe cte un tor de de
cu. diametrul de 8-10
mm. In figura 3 este ca-
blajul imprimat de 15 x 25 mm, pre-
RTO
2 z
,
Ing- OENES KRSS,
VOaCISN,
cu 8 ne-
cesare pentru mixer. Ansamblul se
va nchide ntr-o din de
cupru 0,2 mm grosime.
2, 5, 6 7 vor fi lipite de cutie, iar la
montaj cutia se va cositori de folia
a mixerului. Pentru ale-
gerea torului de
se vor avea n vedere din
figura 4, ca tensiunea la
ire fie ct mai de cea
de la intrare. Valorile U
2
= (0,8 ..;-
0,9) U
1
snt acceptabile.
La mixerului a eta-
jelor de amplificare (fig. 5) se va
acorda o folosirii
terminalelor elementelor active
pasive. Acestea trebuie fie ct mai
scurte posibil. Etajele cu T 6 T 7
Snt identice. In loc de Ta - BFR 90
(BFR 91), care se pe par-
tea a se poate uti-
liza BFX 89 (BFY 90), cu o
a puterii de ire la cca 30 mW. li-
nia L
21
se va lipi de capsula tranzis-
torului T 9 cu punctul cald
al condensatorului trimer de 0,5..;-
6 pF. Desenul cablajului imprimat
este redat n figura 6.
La reglajul oscilatorului local se
vor utiliza: grid-dip-metru pentru re-
glarea circuitelor oscilante L
1
, L
3
,
L
4
, L6 cu
TESLA (n dotarea radiocluburilor)
pentru indicarea semnalului de 404
MHz. Nivelul de se
cu o de pe o
de 50 O, folosind un volt-
metru electronic (de exemplu
E 0303).
Pentru reglajul preliminar al etaje-
lor de amplificare postmixer se va
folosi un semnal de 144 MHz triplat
cu o ROD-01, care are ca sar-
un filtru de de 432 MHz,
1; 8F2f5 7; 8F215 li 8Ff99 7; 2N918
+f2V
cu un nivel de de cea
100-150 mV. Cu acest instrument
cuplat n punctul A pe circuitul
lant L
13
se poate executa
preliminqr foarte comod. Ni\telul
semnalului ce n urma
rii nu este suficient pentru. reglarea
filtrului de a etajelor
toare. efectuarea regla(ului
brut, se semnalele de 28
MHz 404 MHz, avnd nivelurile in-
dicate. .
Se reglajeleCle
folosind cu absorb-
iar pentru indicarea nivelului. de
ire sonda de (im-
cablului de
50 O). In de
reglajului de calitatea.
pieselor utilizate, nivelul de ia;; ire
trebuie fie cuprins ntre 30 60
mW. Se va la reglaje atenua-
rea a oscilatoru-
lui local. se autoosci-
la'etajele cu Tg, se va lipi
ntre B E cte un condensator de
2 ..;- 3 pF pe spatele cablajului, eu
terminale extrem de scurte.
Personal utilizez convertorul de 2
ani ntr-un transceiver pentru ben-
zile de 144 432 MHz, mixnd sem-
nalele de 22 MHz cu 410 MHz. Nive-
lul de 50 mW este amplificat la 4,3
W folosind un etaj final cu 3 tranzis-
toare. Mixerul a fost experimentat
pentru semnale de 144 MHz (cea
300 mV) 288 MHz (500 mV ef) a
... + 112.."
76 21J9f8
e7 Aloma
1,
I
I
I
t--- - - - - t -?l'
ROD -OI (ICCE)
rRfjTR2 !/?ele defe
ri
fc5
fncepuf
copoi l:Jobino

0.60
StJA
c /'05
10
----V O,5mm
I
I
I
220
1
-

o It' r.
- -.,
__ -..J-.. ...L
I
I
I
f
I
I
I
I
I It)
l)
f
I
I
!
I
I
I
I
I
TEHNIUM 1/1985
f
dat rezultate foarte bune ntr-un alt
TRX.
BIBLIOGRAFIE:
Benno Rbssle DJ1JZ;
Ringmischer-Baugruppe fur den
T78FX89
fi.5
Te BFW!S/J.
ATV - Sender nach DJ4LB;c. UKW
berichte 2/1981;
Catalog 1980
Dur '32 t1Hz
eJOmW/fJO
trimerii ti'pFcvla/ie
miniafura
/7I/m':lftr'6
oer
8fJ8INA 6pi 1 sl't'trJ(. OBSERVATII
5 6
1 CuAq, pe m/e2 UkW
o/bo::lfru
6 0,35 CuEmlocopolulreceL,
6 6 1
6 6 I /dem L3
6 2 /0 rece
6 6
6
q35 /dem L" _. .
CvAg dUfio fig 2 'prl ZO
L8 - 2 hI3mmde/ocQ.potC'o/d
IdemL8f!rizo IoIJmm-
Lg - - 2 o'e/o capotul calci.
NIPULATOR
LISTA DE MATERIALE
1 x CDB404E; 3 x CDB4QOE;
CDB493E; CDB442E; T =
BC107 -;- 109; D1 D6
BA243; D
7
= EFD106 108; C1
5
5
CurtJ ;0/'120/0 7 mm de
/0 ca;DcIlu/ rec>e.
(vAg dt!U?'nm'm,
Ifmm pesie plocXi. Prizo
10
Sing. R'ADU BADEA! Mangalia
Nu irad i oamatori folosesc
manipulatoare electronice
nate, care raportul stap-
dard de 1/3 ntre puncte linii. In
TEHNIUM 1/1985
multe cazuri (QRM sau DX), un
raport de 1/3,5 face ia mu It
mai
Montajul poate genera puncte
= C
2
= 25 nF; C
3
= 5 ,uF/6 V; C4
= 8 ,uF/6 V; C
5
= C
6
= 0,1 ,uF;
R
1
= R
2
= R3 = Re = R10 =
4,7 kO; R
4
= 1,2 k.o; Rs = 210 il;
= 1Ol
11
= 1 k!l; Rg = 2,2 k!1;
-I----+--+----l---+--
6
-=-o-rn-m-IIJ.,.--'/)(JI!7J6' c,;Ag. cea
ZDIF R
7
100 - 300 !l; Rei
releu de tip Reed: k comuta-
tor 2 x 2 P = 1 k!L
L"
linii telegrafice n raportul 1/3 sau
1/3,5 selectabil cu comutatorul K.
Un generator de semnal audio, for-
mat din 22 6, poate fi folo-
sit la antrenament sau control n
timpul emisiei. este ma-
nipulat de contactele unui releu de
tip Reedsau polarizat; viteza de ma-
nipulare se cu
trul P,.
diodei D1' conecta-
1,5
25mm
C'O'p$uIO T..q C'<;polu/ f'eC>1?
f'/'IO'o/l la (}(J ;:;& 4 mm.
Prt'20 cC'o.l!Omm de>
/OQ::l"ooful recoe.
rea tensiunii de alimentare (5
0,25 V), n montaj se stabilesc
riie logice indicate n schema din
gura 1 pentru tuturor
lor. Fac Q
circuitului basculant bistabil de tip
RS realizat cu He 13 care
poate lua orice stare sau
O). Diodele 01' 02' D3 D4
iesc o cu 4 Presu-
punnd comutatorul K
(CONTINUARE PAG. 9)
f 2 J 4 S ii 7 8 5 10 II
----, n 00 n n non O n
DESCRIERE,
Aparatul permite reglarea tem pe-
raturii ntr-un domeniu foarte larg,
depinznd de senzorul folosit. Cu
valorile din el a fost experi-
mentat n plaja 0-100 C, senzorul
fiind o 1 N4148.-
Reglarea temperaturii se poate
face n moduri:
'- cu K1 K2 n 1, regla-
rea se face discontinuu, tiristorul T
n regim nchis-deschis;
se poate folosi pentru termostatare
acolo unde introduse
n trebuie fie foarte
cu K1 n pozijia 2' K2 n
tia 1, reglarea se face 'in mod conti-
nuu; se poate folosi la o termosta-
tare mai dect n cazul ante-
rior, la reglarea iluminatului n func-
de lumina reglarea
a unui electromotor etc.,
senzorul n acest caz fiind nlocuit

Cu K2 n 2 se face un re-
glaj manual al tensiunii de
Schema cuprinde
blocuri etajul de detec-
tare amplificare a tensiunii de co-
trigerul Schmitt etajul de

Senzorul D se ntr-un montaj
n punte, aceasta fiind la
o tensiune de dioda 03,
care la Indul ei este de
generatorul de curent constant for-
mat cu Ti. Tensiunea de dezechili-
bru al este de cir-
cuitul integrat j3A741. Reglarea am-
etajului se face cu ajutorul
lui P6.
Tensiunea de ire a amplificata-
rului prin K1 etajul de co-
direct sau prin trigerul
SchmiU format din tranzistoarele T2,
T3. histerezisuiui introdus
1e triger, precizia reglajului se mic-
aceasta fiind
de faptul nivelul per-
introduse n este
foarte mic.
Etajul de este format din
tranzistoarele T4, T5 T6. Tranzis-
toarele T5, T6 (simulator de TUJ)
un oscilator de relaxare
care produce impulsuri pentru co-
manda tiristorului T. Sincronizarea
impulsurilo!' de amorsare a tiristoru-
lui cu se face prin
alimentarea etajului de cu
o tensiune de 12 V de trape-

Unghiul de deschidere a tiristoru-
lui poate fi reglat (automat sau ma-
nual) la n regim conti-
nuu ntre 10 170, iar n cazul
n regim discontinuu ti-
ristorul se la aproximativ
5-10 (practic la trecerea tensiunii
prin zero). T poate fi orice tiristor
cu tensiunea mai mare de
600 V curentul maxim de 10 A.
Grupul R22-C4 la protec-
Praf. PARASCH8VA
Lh:aul"C.A. RDsettl
1li
Alcaloizii snt organice
azotate, de origine cu ca-
racter mai mult sau mai bazie,
care, n general, au o ac-

Alcaloizii snt de obicei
N N
I
cristaline, solubile n so-
lubile n organici.
DETERMINARD CALITATIVE
Alcaloizii greu
solubili cu metalelor grele,
o
II
(-N
o.p::
N N
1
REGLAREA
nu se
I-tl'llnrll'lr&ll'l aparatului se face folo-
termometru industrial cu
cazul folosirii ca senzor a
are o ie
este la
CalJetlele divizndu-se
folosirii
tCl'lmi",tf'\1' de 1 kO
coo"coit"ili1'l'It",,,, montajului
se va face n
mai multe puncte.
la schimbarea termis-
. torului (chiar i tip) este ne-,
reetalonarea.
se o extensie a unui
rlr\i'nc.nil pentru ter-
domeniul
se

acest caz,.
va un de
bobinat.
Reaqii R, Erdan (20 mi
H
2
S0
4
concentrat 10 pi-
amestec format din 10
HN0
3
concentrat "
100 mi
nu se
'1 galben
(vezi tabelul).
TEHNIUM 1/1985
Student VIOREL
Puntea R-C
realizare este

mai ales
acesta nu
tru.
Mn
Nicotina este alcaloidul
din frunzele de
n figura Este puternic
(nucleul pirolidinic) este
pentru organism. Se
Cq insecticid. Este un alcaloid so-
lubil n deci se poate extrage
cu aceasta. Are un aspect uleios, iar
n aer se n brun. Nicotina
se poate pune n
cu reactiv;i specifici alcaloizilor.
Modul de lucru
Se cu ntr-un mo-
jar, 10 g de tutun cu 3 g oxid de cal-
ciu o cantitate de
Pasta se introduce ntr-o
la care se un tub
de culegere se direct n
Vaporii de snt bar-
botati prin Lugol
TEHNIUM 1/1985

Cofeina (fig. 2) este un
derivat al xantinei, foarte Y::l<c::nlrHiiir::l
n frunzele de ceai cafea.
lele de snt albe se
extrage din frunzele de ceai prin su-
blimare.
Mod de lucru
Se 1 g ceai se trece
pe o de ceas. Se cu o
de ceas de
rime. Sticla se pe o
de azbest se
Sticla se cu
pentru a o
timp se pe sticla
cristalelor de albe,
cu aspect gust amar. .
Cristalele se n
se cu de iod
n de potasiu. Se for-
marea unui precipitat brun.
mum 10 J.LF minimum 1 J.LF,
dar untat n cu
un condensator ceramic de
100 nF (montat n paralel).
Tranzistorul SC 177 poate fi
nlocuit cu unul din tipurile SC
251-252.
Condensatorul de temporizare
trebuie fie de cea mai
calitate:
9 pentru "linii"
pentru "puncte",
s-a cheia de manipu-
lare pe "linii", 14
ajunge (sau n starea
O divide cu 9
16 i. se pe
cheie pe "puncte", irea 14
ajunge n starea 1 prin bascu-
larea CBB, iar divide cu
4 prin intermediul 3, 15, 16
i. 11 12 fiind folosite la
realizarea permit
trecerea de pe "linii" pe "puncte"
sau invers numai ce
toarea deja de
pOSibilitatea sune-
tului.
realizarE? se trece la eta-
lonarea pentru fiecare
subdomeniu cu ajutorul poten-
de 1 kn al unor
rezistoare condensatoare ct
mai precise. '
Montajul realizat pe
din figura 3 are
65 x 55 deci un
dus, fi
de
de alte astfel de'
B!BUOGRAFIE:
verificator
verificator
stan-
(1/3)

a irii genera-
irU port ii 19 fi-
3.
G. Mitrofan - "Generatoare de
impulsuri de tensiune liniar varia-

Gh. - cal-
culatoare electronice"
1. Ristea - "Manualul munci-
torului electronist"
"Tehnium", 10/1976 3/1977
"Radio", 8 9/1980
9
si
nalte. e reco-
n cazul Cnd
este foarte
n orice caz, incinta ast-
fel sensibil randa-
mentul joase.
... joase
ai difuzoare mari dimensiuni.
Deci chiar un difuzor de dimen-
siuni modeste fi foarte bine
recomandat mai dar
este pentru a o
mai mare trebuie o putere
mai mare pentru a se re-
produce corect nivelurile sonore
echivalente. Difuzoarele cu mare
randament snt recomandabile deci
pentru mari, pentru
randamentele mari snt adeseori le-
gate de difuzoarele cu mari dimen-
siuni. de ce sntem n general n
favoarea difuzoarelor
mari n mari a celor mici n
mici.
LA CE iHAl TIME TREBUIE PLA-
SATE INCINTElE?
depinde de tipul
de difuzor de dimensiunile
difuzoare de mici
nu le am-

grave
ele
echilibrate din cauza
n mediu (favorizate
a unui
la o mult infe
torului. Pentru o
este cea
figura 7 la
cu cel ce aproape
tatea zidului,qceea
reproducerea""
naltelor, acestea' I;?arvenind
rect la n
fenomenele de
nime. Pentru incintele dEr
mensiuni, este
fie plasate pe sol,
bun randament al
n special, n dispu
se cu
naltelor.
CVADRIFONIA?
Cnd nu este posibil plasezi pa-
tru incinte n (fig. 8), ceea ce
nu este recomandabil din punct de
vedere al se poate alege
n figura 9, n care
incintete din snt mai
apropiate nrl.,.."""\t,,,'hc:,
TEHNIUM 1/1985
tor, iar cele din spate snt orientate
astfel ca acesta fie n afara
lui sonor.
posibilitate este
10. unde nivelul
lateral trebuie fie mai
la difuzoarelor plasate n
ui.
R16
"TRECE-JOS"


1
"[
Picupurile comercializate n ma-
gazinele de specialitate snt echi-
pate aproape doze cu
cristal (piezoelectrice). Cele care nu
au amplificator ncorporat au nevoie
de un preamplificator corector de
conform normei RIAA.
Deoarece n literatura de speciali-
tate snt scheme pentru am-
plificatoare corectoare pentru doze
piezoelectrice, am considerat intere-
experimentarea montajului
prezentat n cele ce
cum se doza ne-
o mare pe
pentru a reda corect
joase; la nalte
scade. Utiliznd un
preamplificator cu de in-
trare tensiunea de
va fi mai mare la
nalte dect la cele joase, efect ne-
dorit.
Uzual, preamplificatoarele pentru
doze' piezo au de intrare
de peste 500 kD. Preamplificatorul
pe care l propunem are

- de intrare:
35 kD la de 10 Hz
30 kD la de 40 Hz
25 kO la de 20 kHz
- raportul semnal-zgomot mai
bun de 70 dB
-.:... coeficientul de distorsiune ne-
mai
Ing. AURELIAN MATEESCU
Preamplificatorul este prezentat n
figura 1. Pentru curbei
RIAA s-a utilizat un circuit de reac-
care curba
de n sensul nivelu-
lui joase al
nealterate
medii. Circuitul influen-
primul etaj n sensul reducerii
zgomotului propriu al primului tran-:
zistor.
a primului
etaj nu mai constituie un impedi-
ment deoarece amplificarea etajului
este de valorile circuitu-
lui de ie cu
.. Se, adaptarea im-
simultan cu c,urba stan-
dard RIAA, pentru redarea discuri-
lor.
Curba de nu de-
pinde de tipul de Cel
de-al doilea etaj este un repetor pe
emitor ce permite preluarea semna-
lului util n limitele cuprinse ntre O
1,25 V. Se folosirea
unei" tensiuni de ire mici, pentru
care coeficientul de distorsiuni neli-
niare este
La preamplificatorului se
impune utilizarea unor componente
de calitate (rezistoare cu peli-
condensatoare elec-
trolitice cu tantal tranzistoare se-
cu factori amplificare
cu
2
mat
TI' ec/1?9C 7213c /C<fc
4. 2""
-e4>c?f1'CR Ci!: ..>nc::' .... ?.7'0u-.b'
70
MH); R
14
:: 2,7 kn; R
15
:: 4,7 kn; R
16
:: 150
!l; C
l
:: 0,22 C
2
:: C
4
:: 1 nF; C
3
:: 390
pF; C
s
:: 0,2 C
1
Q. :: C
6
:: C
7
= 22 nF; Ca
=6,8 nF; Cg = 47 CU = 1 = 220
O :: BA157; T
1
= BLi109; T
2
= I;jF245;
T
3
= BC107.
Sistemul EXKO se
la 9 V c.c. Prin folosirea valorilor date n
se poate alimenta la 25 V c.c.
BIBLIOGRAFIE:
Ing. Stelian Lozneanu colaboratorii,
Casetofaan e-F u i onare-De pan are, Ed,
1983.
Il
Snt
a ecranul
a doua posibilitate, mai
aleatoare, apare
comutatoruluC K
2

realizat cu
o
perioada pr:jn
trui Rg ntre cea
este u
Elev CORNELIU
CI
2
de
losesc numai P3' care
ntreprinderea "Electronica" pro-
duce de ani televizoare de
OLT SPORT dotate cu patru
cu ri electronice (antrenament, pe-
tenis soccer).
. Cei doi parteneri de joc mane-
cte un care
poate paletei
pentru respingerea mingii.
Aparatul descris mai jos, denumit
ROBOT, poate suplini din
stnga ecranului, controlnd automat
paletei, astfel nct o
poate juca avnd ca parte-
ner robotul.
Robotul este un perfect
nu gOluri,parnd mingea
cu rigurozitate. Pentru a nu descu-
raja partenerul uman a face jocul
mai antrenant, robotul a fost
zut cu de diminuare a

n televizor este modulul
de joc P 36078, avnd drept princi-
circuitul LSI spe-
cializat AY 3-8500 sau TMS 1965
NLA. '
Pinii care au
rea (fig. 1): .
12 ,- intrare stnga (viitorul
rObot);
6 - semnal minge (MI);
_16 - ire semnal de sincronizare
HN (SY);
24 - ire semnal de teren scor;
9 - ire semnal dreapta;
10 - idem, stnga. .
Semnalul video complex se
pe modul prin simpla strapare a pi-
nilor 6, 16,. 24, 9 10.
paletel stngi este contro-
analogic prin tensiunea
pinului 12 tensiunii pro-
duce deplasarea n jos a Un
circuit RC (10 kO - 0,1 asociat
produce bascularea a
unui triger, moment care
n logica a circuitului prima
linie de la care va ncepe "desena-
rea" palete! pe ecran (pe 14 sau 28
de linii),
Pentru a putea para mingea, robo-
tul trebuie fie permanent informat
asupra mingii pe ecran
paleta n mod
M ODUL+ROBOT
adecvat. S-a adoptat principiul de a
conduce aut6>mat paleta nct fie
n la
asigurndu-se impactul acestora
orice a mingii pe ecran.
Schema robotului prelua-
rea semnalului de sincronizare SY
(pin 16) a celui de minge MI (pin
6), pe inter-
ca IT nd diodele de decuplare 01
02' Cele semnale snt amplifi-
cate de tranzistoarele T 1 T 2 n
continuare aplicate ilor P 3
respectiv P
1
P
2
care servesc pen-
tru aducerea semnalelor la normele
TTL, realiznd inversiunile logice
necesare schemei. '
Pentru simplificare, se
i ial comutatorul K
2
nchis (oscila-
torul OSC DU este iar
comutatorul K
l
deschis (prin aceste
set) irea
Semnalul SY filtrat este in-
S, iar semnalul MI la
R. irea O se va aplica la conden-
satorul C 907 din modulul de joc,
care se va dezlipi de la n
acest scop.
La fiecare schimbare de cadru (20
ms), intrarea S este la nivel
JOS, iar irea Q trece, de aseme-
nea, la nivel JOS, ceea ce nu are
nici un efect, ci face doar
pentru faza La mingii
pe ecran (care linii pe fie-
care cadru), o cu prima linie
prin semnalul Mi, intrarea R
trece la nivelul JOS produce bas-
cularea, O trecnd la nivel
SUS producnd, prin C907, un im-
puls pozitiV la pi nul 12 al AY, ceea
ce are ca efect imediat "desenarea"
paletei ncep nd cu acea linie o
la intrare.
Cnd irea oscilatorului
lui JOS, se va inhiba
P
3
, semnalul de s
nu mai poate comuta bistabi
robotul nu mai
leta sa nu mai apare pe
imaginea
cu o contro
Ca urmare, vor
mingea trece n poarta
perioadele de i a
(vezi diagrama).
REALIZARE
Pe
mufele jack, se va
stereo cu 5 pini
cu modulul de joc. Ci
3-8500 se va scoate din
CADRUL 1 CADRUL 2 CADRUL 3 CADRUL
II II.. II U II.. II ur-
Syulllll--- H
625 linii

S y -.-rl..a..- II .. _ ........ 11 n ......... I1 .. --a.wll n ........... I1 .. _ --.l.L. 1I n\--" ----II.W
OSC
S
MI
MI
(R)
T= 200 - 800 ms
ming e sus
11111
11111
14/28linii
minge jos 5 linii
11111 11111
II ni 11111
PAL __ ....tI.IlU_' .. II!d..mI___ ....o....-._ ....... U.r.-,I.-II.I!oo.U_____ P......,AL.....lIEI\i-A _----a. .....
DIAGRAMA DE IMPULSURI ROBOT JOC TV
de-14 sau 28 de linii
sau mare).
a fost anume
ca pe prima linie de minge se
afle prima linie a paletei, ceea ce
impactul pe acest nivel
prin logica jocului, mingea va fi
totdeauna partea de
sus a ecranului.
n
ia
vechiul
K
1
este
Mn nu poate
tei (ea ar fi
de jos a
de robot
anterior.
vor cu '. ie conex
pinii 6 16 pentru a se i
diodeie cu germaniu D
1
D
2
.
densatorul C 907 se va dezlipi
liSTA PiESE
- 'SC107, 108, 109
- CDB400;
EFD108;
LED;R
1
R
3
.....: 51
- Rl0
K1
MJS
P1, P2,P3: CI1 ; PS,P
6J
P7: CI3
CD (907 se de La
Q) MJS jack
stnga
nchizind K
1
reglnd convenabE
R
l0
, se va ,provoca n
treimea a ecranului, res-
pectiv paleta are o si
robotul poate ncasa goluri atunci
cnd mingea este nspre
kO; R
7
semireglabil;
kn, liniar; R
1
Ml1, $,emireglabil; C
1
- 33 nF'
100 C
3
- 10 nF; el! - 1
MA - stereo cu 5 pin!;
- comutatoare; FJ -
1.---___ --'
12
n
acumulate n or.::!ctice
tuturor
vistei "Tehnium". -, vrea pro-
pun eu cteva scheme de utilizare
a tiristoarelor.
De vreme nu mai constituie
o noutate variatoarele de tensiune
ca ie a dispoziti-
velor semiconductoare multijonc-
Cu toate acestea, sper nu
va fi de interes prezentarea
ctorva circuite simple, dar cu bune
.
Un prim montaj este cel din figura
1 a, care ca un redresor
comandat.
Conectnd sarcina n serie cu una
dintre de curent alternativ
ale redresoare, Pr, se
un variator de tensiu ne
Forma a tensiunilor Ua
Ub este n figura 1 b.
vom conecta sarcina n serie
cu tiristorul Th, vom o ten-
siune pulsatorie, mereu

Tiristorul Th se deschide n mo-
mentul n care tensiunea pe con-
densatorul C atinge valoarea de 3 V.
Modificnd prin care con-
densatorul C se (prin utiliza-
rea P), facem ca
pragul de 3 V fie atins mai de-
vreme sau mai trziu de ncepu-
tul unei modi-
unghiul de ntrziere la aprin-
dere, 0', practic ntre 5
0
150
0
(aproximativ), i teoretic unghiul
O' ia valori ntre 0
0
180
0

TEHNUJM 1/1965
Cu un astfel
menta sarcini de
mentarea
de tensiune de
poate fi un bec cu
un ventilator, o de
bObinat, un ciocan de lipit de putere
prea mare etc.
Se pot realiza surse de tensiune
utile n faza
de testare, cnd montajele snt
mentate cu tensiune mai dect
cea
Se poate ntmpla, n cazul tiris-
toarelor cu timpi de mari,
cnd sarcina mari, ca
tiristorul nu se mai pentru
nu mai treceri le tensiu-
nii redresate prin zero. Pentru reme-
dierea acestei se introduce o
Zener de conform
schemei din figura 1 C.
ei
Dioda utili-
este de tip PL5V6Z (DZ, con-
form figurii).
Cu un montaj realizat cu tiristorul
T1N4, puntea 1PM4,
de 250 kn condensator:ul de 25
f.LF/25V, am alimentat sarcini de
peste 100 W.
Pentru evitarea distrugerii compo-
nentelor se prevedea un mij-
de ca
nu stinge definitiv tiristo-
acesta se deschide o la
att timp ct
ti nde m peste li mita
de prote<.1ie se calcu-
cu
I
max
imax fiind valoarea instantanee ma-
prin tiristor. Este bine ca
se realizeze
din cteva spire de
esfe ana!iog
primei scheme, cu specifi-
fiecare tiristor lucreaz pe
o Comanda se
cu un du-
biu legat
Diodele n (D
1

02) snt de tipul 1 N4004 dis-
trugerea condensatoarelor pe se-
mi
fiecare tiristor este de cu-
rent efectiv nominal Lv, prin montaj
poate trece un curent efectiv maxim
21N.
Pentru toate montajele prezentate
este bine ca tiristoarele fie
zute cu radiatoare termice.
Cu montajul din figura 3 pot fi ali-
consumatori de putere mai
mare: fier de termostat,
Duri plite electrice etc., permi-
L
modificarea regimului de func-
a consumatorului respectiv,
dar economii de elJergie
Se pot concepe scheme care
realizeze stabilizarea tensiunii al-
ternative care se la ilu-
minatul foto .chiar la alimentarea
unor consumatori mai i
(receptoare TV, de exemplu),
se iau suplimentare de fil-
trC;lre i ( n caz contrar
apar ale sunetului
imaginii). De exemplu, am
ajustez viteza unui picup dotat cu
motor asincron.
O de stabilizator la
ale tensiunii de alimentare ale cu-
rentul,ui este cea din fi-
gura 4. ATr (se
poate utiliza un transformator
fiV nd ca avantaj
ca dezavantaj mai
mare a miezului) are rolul de a ri-
dica tensiunea peste posi-
de 15(%) de tensiune
montaj pe ti-
ntrzierii aprinderii). Astfel
tensiunea ia irea din au-
totransformator trebuie fie de mi-
nimum 280 V.
Circuitul electronic de a
aprinderii tiristorului
ca un generator de tensiune liniar
pe 100 Hz, sincronizat cu
tensiunea de
Acest lucru se prin -In-
jectarea a doi de sensuri
opuse n condensatorul Ci'::
este constant, dat -de . de
rent cu T
1
si D?
timp ct tirlstorul Th este 'stins
se face prin
intermediul lui 1"4). iar cu-
rent este dat de sursa de curent co-
n tensiune (T
2
, T?).
Tensiunea de este
transformator cobortor,
de pe o parte din
energia servind la allmen-
tarea circuitului de
Transformatoml este bine fie
dimensionat pentru 20 W, iar secun-
darUl pentru 1 A; poate fi utilizat l
(CONTiNUARE iN PAG.1S)
13
IUIOIURISMflf "llIelI
Ii
Princpi!,J1 de al siste-
mului: n filtrul de aer 5, cu
regulatorul termostatic 4,
aer din trei a - aer proas-
prin intermediul conductei de
admisiune 7; b - aer prin
intermediul conductei 3,
n cutia de 1, n
zona colectorului de
dreapta; c - aer (gaze) din carter,
antrenat pri n depresiunea n
timpul prin intermediul
reniflardului 19, conducta 15 si se-
paratorul de ulei 8. n continuare, de
la filtrul 5 aerul trece carbura-
torul 11, de unde amestecul
aer-combustibil este an-
samblul tubulaturii de 18
cilindrii motorului. Particulele
de ulei antrenate de din carter
14
Dr. ing. TRAIAN CANTA
identice, deosebirea dintre ele fiind
de modul de ionare' i de
fixarea lor.
n din figura 4 se pre-
piesele componente ale pom-
pei de 1 -:- taler de ghidare
a resortului; 2 - resort de readu-
cere; 3 - resort regulator de
nare a membranei; 4 - corp inferior
5 - 6 - ron-
de strngere; 7 -
pulsator; 8 - capac pulsator; 9 -
corp superior 10 - con-
racord; 11 - capac
12 - fixare capac; 13, 14 -
15 - ansamblu
17 - 18
ulei; 20 - ""v,rOI"ltrlr- cu
carne
st nga tot cu ajutorul a pre-
zoane, iar ei se face
printr-un sistem similar, cu ajutor.ul
excentricului arborelui cu carne. In
continuare, se transmite la
prghia de a membranei.
Se la pompa auto-
turismului Oltcit Special a fost pre-
o prghie de.
amorsare.
Pompele de snt compuse
din (fig. 4): corpul infe-
rior 4, .n interiorul se mon-
membrana pompei, resortul
regulator de a membranei,
mecanismul de pr-
ghia de corpul superior
15, n care se camera de com-
bustibil, supapele conductele de
- refl"llare.
In timpul pompa de
are faze, n ge-
neral cunoscute:
a - aspiratia; o cu pornirea
motorului, membrana 5 se depla-
n jos. prin intermediul tijei de
19, de excentri-
cui 20. Prin deplasare a
membranei se o depresiune
n de deasupra membranei,
care deschide supapa de
prin care benzina;
b - refularea; tija de 19
de pe excentricul 20 al ar-
borelui cu came, astfel ca
resortul 3 membrana n
crend prin aceasta o
presiune n de deasupra
membranei, care permite nchiderea
supapei de deschiderea
de refulare. benzina fiind
carburator.
1-'",..,.,,,o10 de au
de ",.u'u--eu,u
de
rator prin destinderea
de readucere)
carburator (cui poantou-:plutitor).
ind pentru toate regimu-
rile motorului.-
6.Flltrul de aer (1 - fig. 1)
Construit
TRE. este principial identic pentru
motoarele autoturismelor, Oltcit. IA
figura 5 se compO:
nente ale ansamblului filtru de aer
schema de pe motor n
cazul autoturismului Oltcit Special,
n care s-au notat cu: 1 -.
de aer 2 - aer
cald; 3, 11, 17 - colier; 4 -
regulator; 5 - regulator
de aer; 6 - filtru; 7 - piu-
fluture; 8 - capac fil-
trant; 9 - 10 - corp
filtrant; 12 -
13 - 14 - racord; 15 -
de aerisire carburator; 16
- de acces al aerului
tre carburator; 18 -.:. reniflard; 19-
separator de ulei -
de ulei; 20 - de ulei; 21 - con-
separator de ulei - baie de
ulei; 22 - separator de ulei; 23 -
separator de ulei - fU-
tru de aer.
cum este cunoscut, filtrul de
aer are rolul de a particulele
foarte fine praf gin
aspirat carbura-
tor. La ambele motoare, filtrul de
aer este montat pe in an-
samblul "colector admisiune - reci-
clare a aerului particulelor de
ulei".
7. iermostatic (5 -
5)
este de fapt o sim-
care se la ca-
de la bateria de robinete.
ionarea sa se face manual

o
o reglate
apei, se poate folosi
mentele absolut necesare.
Modul n care este realizat presu-
pune utilizarea economizorului n
trei distincte; acestea cores-
pund cu a, b c indicate n

a - supapa - nu permite
trecerea apei de la robinete spre ex-
terior;
b - supapa blocat -
manual
spre stnga); este o cu auto-
care nu n nici
un fel trecerea apei de la bateria de C
robinete spre exterior. n
se face reglajul debitului al
temperaturii dintre apa
cea rece). Revenirea la po-
ia a se face roti nd dreapta co-
bornd;
c - supapa intermitent
...:...- direct cu mna sau prin
intermediul recipientului ce trebuie
cu
comoditatea (pe
1) a propun siste-
mul de
din 3 - ineltea
unul de sonerie, conectat la extre-
secundarului (8 V).
Din P se
valoarea tensiunii stabilizate prin
modificarea vitezei de a
condensatorului C
6
; cu ct C
6
se 1h-
mai repede, cu att tiristorul
se deschide mai devreme tensiu-
nea de
Schema pe princi-
piul negatiye, avnd pe bucla
de un factor de amplificare
desttIl de mare, ceea ce un
factor de stabilizare
Cnd se o-tensiune
(de 220 V); P va fi un se-
ce se va fixa la etalonarea
practic
este o n-
care i te presti-
si sub care se fac cunoscute
produsele fotosensibile

faptul
de
BROM este o
sensibilitate
foarte redare a deta-
si tonurilor ntre alb
, este de
emulsia este
celulozic bari-

ionat
descrierea de mai jos.
Este vorba de un mic "sac" n
care se introduc obiectivul,
blitzul, chiar apa-
ratul foto. husei este
bine fie mai gros -pentru
amortizarea se poate
folosi o care nu
Den',un i rea accesc,riului.s8U aparalului
O.biecliv .-_ -.... ..

el biectiv -PentsQoI12,8/13S.
16
Codificarea hrtiei AZOBROM este
aceeasi ca hrtia ARFO
considerare para-
a
ducere a
tului exclusiv la
hrtiei cu semicarton.
Sortimentele astfel
A
obiecte paralelipipedice);
B = h + d + 4 (n centimetri).
unde h este obiectului,
iar d este diametru! (pentru
cilindru) sau latura a bazei

1 2
(n cazul paralelipipedului).
n tabelul se dau di-
mensiunile orientative pentru C-
teva accesorii aparate uzuale.
TEHNIUM 1/1985
SOx60 cm, precum la metraj.
Plicurile cu hrtie AZOBROM con-
10, 25 sau 100 de coli:
Iluminarea laboratorului se poate
face cu (fil-
tru ORWO 113) sau rCE? ie (filtru
ORWO 117).
Prelucrarea hrtiei este
nepretinznd un proces special.
Etapele de lucru vor fi deci:
1. Developare 1,5-2 minute 20-21 C
2. Baie stop 0,5 minute 20-22 C
3. Fixare 5-10 minute 20-22 C
4. 20-30 minute 15-22 C
Developarea avea loc. i
temperaturi miCI sau mal mari
(se a nu se
23
c
C), cu modificarea corespun-
a timpului de revelare (func-
tie de pentru revela-
tor). . .
Baia stop poate lipsi, urmnd a fi n-
cu o n
toare 1-2 minute. Se
doar atunci Cnd se ur-
te conti nuarea a reve-
rii pentru ierea u nor de-
talii.
Pentru revelare 'se re-
velatorii din
la R2N
sau R2C) sau revelatorul AD-03,
preparabil
Metol ........................ 1 g
Sulfit de sodiu anhidru ....... 13. g
... ............ 3 g
Carbonat de sodiu anhidru .... 26 g
de potasiu .......... 1 g
............... la 1 000 mi
Dizolvarea se ncepe n cca 700 mi
(35-40
C
C).
este ca
ORWO 1QO (AGFA 100).
O proprietate extrem de intere-
Virarea (tonarea) este un proce-
deu chimic prin care imaginea foto-
alb-negru este
ntr-o imagine
intermediare dintre alb-negru se
n cu loare de diferite
grade de intensitate ntre alb cu-
lo.are de intensitate
Procedeul se pozitivelor
pe hrtie sau
(diapozitive sau negative, care se
foJosesc direct la Prin
aplicarea sa se armoni-
zarea subiectului sau va-
artistice cu o culoare
n cazul diapozitivului
tehnic, prin virare se evi-
ierea datelor prezentate n
contextul unei tematice.
VIRAREA ALBASTRU
O cale de a vira o imagine
n albastru este
prin AGFA 536. Se

A:
de potasiu 5 g
Fosfat acid de sodiu amo-
niu ..................... 12 g
................... 500 mi
B:
Alaun de 10 g
Alaun de amoniu ... 16 9
Sulfat acid de sodiu ..... 24 g
.. ;...... ... . . . . . . .. 500 mI.
de lucru
teci nd o parte
TEHNIUM 1/1985
ames-
A cu o parte
Moale Special
S
BM 11 BS 11
111 BS 111
BM 113 BS 113
I
BM 117
BM 118
BM 119
a acestei n
aceea prepararea se poate face
ca la volumul
de 250 mI. Se se pre-
pare o un litru de con-
(chimicale pentru I so-
de lucru) care fie n
4 sticle de 250 mi recuperate la
de uz foto din La
se va folosi
unei asemenea plus 750 mi

Conservabilitatea con-
centrate este foarte ea de-
probleme 3 luni.
Un revelator special care
imaginilor un plus de rigoare este
ORWO 115, avnd
Metol ....................... .
Sulfit de sodiu anhidru ....... 25
................ 6 9
Carbonat de sodiu anhidru 33 9
de potasiu ........ 0.5g
c.
B Virarea
are loc n cea Se
fotografia n cel
in 20 de minute.
O pentru virarea di-
n albastru este cea care ur-
Se de asemenea,

A:
de potasiu ... 10
................... 100
B:
de fier ....... 10 g
Oxalat de amoniu ........ 2
................... 100
de lucru se dintr-o
parte A, B
zece Culoarea
este albastru-verzui. se trece
fotografia printr-o de fixare
se un al-
bastru curat.
Prin acest procedeu apare un
efect de a imaginii, de aceea
fotografia va fi

respectiv:
Su Ifat dublu de fier
niu ........................ 9
de potasiu ....... 2,4 g
Acid azotic .......... 4
................... 200 mi
acestei esJe
formarea unei galbene
care se introduCnd foto
grafia ntr-o slab acidA
(3-5 mi acid clorhidrl(
. . . . . . . . . . . . .. pl la 1 000 mi
Un alt revelator cu ten-
de a atenua
oferind
este
Metal ...................... g
Sulfit de sodiu anhidru ..... g
................ 9
Carbonat de sodiu ........ ;.. 16 9
de potasiu .......... 1 g
............... la 1 000 mi
de nevoie, ca revelator
poate apela la
respectiv:
Metol ............ ,.......... 5 9
Sulfit de sodiu anhidru ...... 40 g
................ 6 9
de anhidru .. 40 9
de ......... 2 g
Apa ............... la 1 000 mi
n i timp se pot folosi ori-
la 1 000 mi
Iei parazitare

se
feric. Se
A:
Oxalat feric (granulat) ...... 1 g
(70-80 C) ....... 100 mi
B:
oxalic ............. .
................... .
C:
Acid clorhidric .......... mi
I
19-85.
mi
i n
ca exemplu
E 102. De notat solutia concen-
E 102 se va dilua cea 1
rezultate optime.
de
cunoscuta
din
Tiosuifat de cristalizat .. . 250 9
Metabisulfit de potasiu 25 9
la1 mi
Sntem elevi, sntem foarte pasio-
de ela-
construim diverse scheme
mai simple sau mai complexe. Din
domeniul schemelor simple reco-
constructorilor amatori o
de interfon cu
componente discrete care se dis-
tinge prin
- redus de piese;
- nu necesitatea efectu-
vreunui reglaj la pornire;
- nu se nimic corespun-
regimurilor
- de 500-1 000
m care ne pe noi
este de circa 180 m, n de
excelente).

Semnalul sosit de la microfon este
aplicat unui etaj repetor pe emitor
realizat cu Ti' Semnalul preluat de
pe emitorul lui Ti este amplificat de
T 2' apoi prin intermediul
metrului Ag se urmnd
fie amplificat de T 3' Semnalul este
introdus ntr-un etaj OarlilJgton,
care la irea sa o putere
de 200-250 mW. Prin Cg
semnalul se liniei, care n ca-
T1
BC,108
NICOLAE STANCIU, V03 200 121s
DAN COCOI
zul nostru este un conductor de cu-
pru emailat cu diametrul de 0,6 mm.
Pentru a evita folosirea a con-
ductoare, i-am nlocuit pe cel de-al
doilea cu Priza de
se poate lua de la o de gaze,
sau calorifer. Semnalul sosit
prin linie de la montaj
bate condensatorul Cg ajunge la
difuzor, unde este reprodus. Singu-
rlJI dezavantaj al sistemului este fap-
tul este n
exemplare (pentru fiecare co-
respondent). Acest dezavantilj
aduce cu sine alte avantaje. In
cazul folosirii sistemului clasic (pos-
tul central + difuzoarele
sem-
nalul sosit de la un abonat trebuia
obligatoriu amplificat, or, acest lu-
cru riscuri pentru
mari: zgomotul
tor n plus riscul ca o
cu semnalul util fie amplificat
semnalul unei de radiodifu-
ziune. Sistemul experimentat de noi
aceste dezavantaje;
posibilitatea unei multitu-
dini de prin simpla cuplare
prin Cg ia linia oricare
abonat poate vorbi asculta conco-
mitent (duplex).
T2,
B(108
T3
B(172
o realizate montajele pentru
fiecare abonat, mai pro-
blema liniei, mai bine zis compromi-
sul greutate-diametru. Cum bine se
prin diametrului con-
ductorului scade,
dar greutatea, deci riscul ru-
perii (pentru linia
Cablajul circuitului imprimat _ este
dinspre partea
LISTA DE COMPONENTE
C*i = 15 nP; C
2
= 0,1 C
3
= 0,1
C
4
= 4,7 C
s
= 0,1 C
6
= 4,7
C
7
= 0,2 Ca = 5 Cg = 200
C
i0
= 150 R
l
12 kO; A
2
1 Mn;
A3 = 8,2 k!l; A
4
= 1,2 kO; As = 10 kn;
R6 = 1 kn; A
7
= 120 kn; As = 5,6 kn;
Rg 10 kn lin; A1Q = 120 k!l; R
i1
=
= 10 k!l; A
12
= 4,7 k!l;R
i3
470 kn;
Ti = BCi08 (BCi07, BCi09); T
2
=
= BC108 (BCi07, BC109); T
3
BC172
(BC171, BC173); T
4
BC172
(BC171, BC173); T
s
= BD135
(B0137, B0139). Difuzor: 0,5 W/16 !l.
Microfon: dinamic, 600 n -;- 2,2 k!l.
T4
8(172
TS
BO 13S

9V
l=1.
- -
(9
R4 RS
M
Cu materiale de procurat,
care doar cteva
simple, se poate n
cu diametre la 1 mm. In
figura 1 este prezentat ansamblul cu
care se poate executa ia de
cum
- mai nti se alege bara din
de forma unei manivele (1), al
diametru trebuie cu
diametrul interior al spiralei de ,
(2);
- ncepe cu trecerea sr-
mei pRri orificiul practicat n
manivelei, unde se manual
citeva spire; apoi
se ntre cele si-
metrice de lemn (3), desenate n de-
taliu n figura 2; partea din
care a se se trece
prin canalul (c);
- cele de lemn de
tare se prind ntre bacurile
unei menghine de banc (4) mani-
vela se n sensul
srmei. Strngerea menghinei se face
astfel nct rotirea cu
a manivelei.
A.C.
II
Avnd ca elemente principale un
cristal de un circuit integrat
CDS 400, se poate construi un ge-
nerator cu semnal foarte bogat n
armonici, util
se un cristal cu
de 100 kHz; avem repeta-
rea acestei cu amplitudine
suficient de la 20 MHz.
Alimentarea se face de la o
sau de la baterii.
100K.o.
GAURILE PT VOR FI DATE LA ; 1,5
18 TEHNIUM 1/1985
AMPLI I
DE
Amplificatoarele de snt
larg utilizate n aparatele de
control lor, snt
tot mai des folosite n riie de ama-
tori. Schema din figura 1 o so-
de a realiza un am-
plificator de cu ajutorul
unor amplificatoare de uz
general. In cazul aparat urii de
control portabile, necesitatea
unor tensiuni de alimentare mici a unui
consum redus constituie, de cele mai
multe ori, o limitare n ce pri-
alegerea amplificatorului
nal. O ie n acest caz o
utilizarea unor amplificatoare
nale programabile care admit tensiuni de
alimentare reduse.
Astfel, circuitul prezentat n figura 1
admite o tensiune de alimentare de nu-
mai 1,5 V, cu un consum de putere (de-
pendent de valoarea rezistorului de pro-
gramare, Rpol) foarte redus: Pd ::= 135 jJ.W.
Aliment nd montajul de la baterii
R20, autonomia atinge durata de
a bateriilor (aproximativ un an). Am-
plificatorul ianai folosit este
R08344 (I.C.C.E.) sau L 144 (Siliconix),
circuite compatibile pin .Ia
pin. Circuitul integrat ROB344
ntr-o trei amplificatoare
de microputere, cu o
mperechere a AO un
excelent cuplaj termic. Pentru o tensiune
de alimentare de 1,5 V, excursia ma-
a semnalului la montajului
din atinge 1,6 Vvv. O deo-
trebuie circuitului de sar-
circuitului integrat R0B344, n
sensul valoarea a
curentului de ire este de 500 jJ.A. In fi-
gura 2 este curentului
absorbit de la sursa de alimentare (impli-
cit curentul maxim disponibil la
pentru ntreaga a tensiunilor de ali-
mentare, Vcc a rezistorului de pro-
gramare Rpol' Curentul redus disponibil
la impune, n cazul drept
a instrumentelor magnetoelec-
trice, folosirea unor instrumente de preci-
zie, cu sensibilitatea mai de 0,5 mA.
Amplificarea n tensiune pe tare o
TEHNIUM 1/1985
fing. EMU .. &AN FRNCU,
Rm. Vilcea
amplificatorul de din fi-
,gura 1 se poate aprecia cu
(dB)
Pentru valorile din se a=
40 dB (x 100), dar alte valori, n
de asupra valorii re-
zistorului R
l
. Pentru a perfor-
pe mod ale circuitului,
se impune: R4=Rs=R6=R7; R2=R3' toleran-
rezistoarelor dict n9 limita acestor

Amplificatorul de pre-
zentat poate fi utilizat cu succes acolo
unde consumul de putere este de
apara-
de control tele-
etc.
Acest generator este util pentru
depanarea i i de video a televi-
zoarelor color.
La se pe o de
75 O un semnal video de 1 V com-
pus din sincro-linii, impulsuri
cu sincro-salve (4,433618 MHz) pen-
tru deblocarea de culoare la te-.
levizoarele care au blocare auto-
a culorii impulsuri
verticale pentru aprecierea fronturi-
RADU VASU.E
lor
Bobinele liniilor de ntrziere se
pe miezuri toroidaledin
.
Cristalul de se poate nlocui
cu un circuit oscilant serie avnd bo-
bina cu de
Transformatorul de
se cu de sau
miez cu orificii.
Consumul este de 100 mA la 5 V.
5V
'f()()mA
L-____ ______ ________ __
.. ...
LINIA DE INTIRZIERfE
01--1 1-1 -1-1-1
I T TII I I
1

T
'\ ___ \_< ___ '0 .....
1
w
1(0)J.H - Q >200
17
AJJA
V
J
/
/
V
V j
/
/v ./1--
/ /'
l7
...........
V 250;u A
V/
V../ V
-
J-lsoOfiJA

!----

10 1S 18
TENSIUNE DE ALIMENTARE (v)
Ing- ALEXANDRU TIBERIU, Cluj-Napoca
Rolul dinamice este de
a' stoca numerice binare
n sistemele de calcul. "
Metoda de stocare a
radical la acest tip de memorii
de memoriile statice. Celula de
memorare o constituie un singur
tranzistor un condensator de sto-
cu o ten-
siune starea ,,1" logic
are borne n starea "O" logic.
Deoarece de stocare
se timp
lor de trebuie fie
se face
citind pe-
riodic n fiecare de memorie.
modului de stocare a infor-
aceste tipuri de memorii snt
numite dinamice.
re,dus de com-
ponente pe unitatea de
aceste tipuri de memorii
permit o integrare pe
foarte la relativ
Memoriile dinamice au ca-
de 4 16 kbiW
chip, ceea ce, cu memori-
ile statice comune de 1 kbit/chip,
o densitate de
mult mai mare.
La att de
este respec-
tiv 12 pentru 4 k 14 16 k.
o limitare
baritelor capsulelor
grate, n cu reducerea
tot mai a chipurilor pro-
priu-zise de memorie. O memorie de
4 n mod normal o
cu 22 de exemplu
2 107B-lntel (Ia 12 pini de
se alimen-
tare, 2 date, 3 pini
pentru modului de operare
unul de cir-
cuite pen-
tru reducerea prin multi-
plexarea adresei pe un de
pini egal cu de
Fiecare de
Ao
AI !2 EG/STI2.U
A2
TAMPON y;'

DECODI FICAroR.
Ai,
LNil
A5
CE"
GGNERATOR..
PT. COHTRot..UI...
SeCv6NrI:R./i'
este de un semnal propriu
de
Citirea datelor din aceste tipuri de
memorii este
fie
Memoriile dinamice moderne se
n tehnologie MOS cu ca-
nal n, n mod curent
NMOS.
Modul de operare al memoriilor
dinamice va fi cel mai bine
prin utilizarea diagramei bloc din fi
gura 1.a., a unei memorii dinamice
tipice, cu capacitatea de 4
cum se n aria de
memorie este ntr-o matrice
de 64 linii x 64 coloane de celule de .
stocare. Celula de stocare este i m-
cu tranzistorul de selec-
tare condensatorul de stocare.
Accesul la se face prin coin-
dintre de rnd (defi-
prin adresele AO-A5)
de prin adresele
A6-A 11) la adresa Circuite
de temporizare control
n integrat semnalele in-
terne pentru decodificare, strobarea
scrierii citirii, stocarea datelor de
intrare sau furnizarea celor de ie-

n figura 1.b. se sche-
ma-bloc a unei memorii cu adresa
Se
semnalelor de linie, RAS,
respectiv de CAS.
n cele ce vom insista mai
mult asupra acestor tipuri de memo-
rii.
Accesul la data n memo-
ria
succesive distincte. Prima dintre
acestea est.e selectarea liniei dorite
din aria de memorie (una din cele
. 64 de linii a cte 64 de celule la me-
moria din citirea datelor sto-
cate n fiecare a liniei cu am-
AR./A
DE MeMOR..I
64
AMPLiFiCA ,oR.
CoL.OANe
DIN
rit;;
REGiSTRU TAnpOH
I!loq __ DBc..Of::;/1="t'CAro{G
ce,
COLOANe
plificatoarele de citire (64 de
ficatoare de citire la memoria
zen datei
napoi in Cnd ope-
este datele citite se
la de
citire. nn,Q,..""tie.>
prin
de rnd a strobului ,...""rcc,nllln7l:'ltr,,.
RAS la de
Prima
de
selectat, deoarece
memorate n celulele
A doua n conec-
tarea din
rele de citire la
printr-un multiplexor ia
zul fig. 1) memorarea n
de
o de strobul co-

Cele
n
dinamice cu
de
tul integratelor, afecteze per-
memoriilor comparativ
cu ale celor care n para-
lel.
Datele snt stocate memoriile
dinamice MOS la unul din cele
niveluri discrete de tensiune pe con-
densatorul de stocare: unu
este V
DD
(+12V),
V ss (masa).
sesizate de ",rr,nlitir",tr\l'u',pIA
propagate
Metoda de
la
este cea cu
(Dummy
Nivelul de cu care """"''l'\nlOlrl'l
amplificatorul de citire nivelurile
memorate este un nivel memorat
ntr-o de
care nu poate fi
stocat n de
sau este mai mic
tensiunea a nivelului ri.dicat
memorat mai mare dect tensiu-
nea a nivelului cobort me-
morat. Schema
ficatoruiui de citire
clarifica modul de
Att timp ct
inactiv (nivel ridicat), 0 p
deschiderea tranzistoarelor
conectnd nodurile A B la
nodurile
V x (V DO-V unde
nea de prag a tranzistoarEllor
A ( o--"IIII...-l
A2o---1
A2>o--"""I
0---""+
MG----l
A G 0---"l1li"";
I'1AG/STRALA
DE: AL) R. 'S E
bOur
Fig. 1: Schema-bloc
20
WE---__
li::,o
mA
Astfel, nu numai -
celula de memo-
de amplifi-
dar ni-
com-
cu un nu-
avnd o arie
mare dect cea a
pe bit.
Vss J
a ampli-
DIN
cei de snt
interne cu sem-
resoelctiv CAS Aceste
Fig. 3: Schema liniei de I/E a ca'"'
loanei de date
LATCH
Dre
INtRARE
la niveluri
rrrrlTTT,------..---=:...=.....--+-:.....:--I !'1Pi../-
"FiCArO!G
I DE
IT Clr/R.t;
I -'cLce.s
I r:
--,. I
le convertesc la niveluri
intrare DIN i cele de le-
ma.n''Ir,r<>to n latchw rj
de
RAS" CAS
un ciclu de
va fi memorat
cobortor ai ulti-
de control
care devine activ.
este controlat de
stare i aduce
de ridi-
devine activ,
acces, Dm.T va lua valoa-
memorate.
memoriile dina-
pe bit tre-
timpul de m-
de 2 ms.
de citire.

nostru) va
NUI'1Ai CA6 NUMAi CAS
l'1eMoRIA MMoI2JA
AHrc-RioR.

de
:Se-U:::CT/f;"
Lf!Y/IC'
.toate celulele de memo-
ne. Aceasta de
tare poate fi doar sis:"
mem?rare dintr-un
singur FI nd de integrate nu este
SAU n-
tre In. Fiecare integrat va plasa
la ire n tim pul ci-
de iar legnd ie-
acestora n SAU, vor rezulta
conflicte pe magistrala de iesire
9ate. vor putea
! ndepllnl de
tare, dar celula din linia ce
se de
adresa cOloanei) va fi cu o
n timp ce celulele cele-
lal}e vor fi doar rnprospatate.
numai RAS. Cicluri
numai cu semnalul RAS
fiecare din adresele de
linie vor celulele de me-
morare. este folo-
Cnd sistemul de memorare este
din mai multe rnduri de
Integrate. irile de date ale meme-
pot fi legate n SAU, deoarece
de numai
. nu schimbarea i-
nlor OOU1
. Forme de curent tipice pentru
I ilS la aceste tipuri
SI nt prezentate n figura 5.
LA TCH.
DE
IER./I2E"
Dou,
Dou,
Fig. 4: Tehnica de citire cu
imagine
rea acestora de
curent absorhit din sistemul de ali-
mentare s cele
impulsuri,.. SI Amplitudi-
nea de curent pe V DD este
de aproximativ 60 cu fronturile
de urcare s coborre
5-10 ns la "'''''',.......,; ....... ..
20 ns. Fronturile
r re, la aceste
putea opera.
(CONTINUARE N ViiTOR)
RE[EPTOR
, -ORP
Acest m.ic
ap.roximativ 0,8 W n 3,5 MHz ..
ntregul montaj un circuit
integrat CDB 400 (SN7400), care lu-
ca oscilator plus element de
etajul final cu tranzisto-
rul' 2N3053. Colectorul tranzistorului
este echipat cu un circuit oscilant
pe 3,5 MHz. Stabilitatea
este de un cristal de
R8 470
RADIO REF, 10/1979
+12V
(3
10/65
l
Ant

C4 10n
SN7400
RS 1,8 k
R2220
Xt
Primul etaj este detector cu su-
oscilant din co-
lectorul tranzistorului T 1 este acor-
dat pe 27 MHz. Bobina L
2
este con-
pe o cu miez magne-
tic pe care se 12 spire
22
C1
2200pF
CuEm 0,6 (priza la mijloc). Bobina
Li are 6spire 0 8, bobinate i'n aer
din CuEm 0,6. Re-
leele la 18 V
lE HAUT-PARlEUR, 1121
lSOK

Acest receptor permite audierea
programelor din gama undelor lungi
sau medii, de circuitul osci-
lant montat la intrare.
Circuitul se de
tre amatori pe o de (spe-
pentru antene). Cnd se
re;;te undelor lungi n-
1-2 are 135 de spire, iar
3-4 are 20 de spire. Pentru unde
SIR
La baza acestei este
un circuit integrat tehnologie MOS
tip CD 4060. Efectul de se
din valorile elementelor RC.
Semnalul este emis de un difuzor cu
de 8 n.
RADIOTECHNIKA, 11/1984
16
le 1
CD4060
3"1
0--0
medii 1-2 are 75 de spire, iar 3-4
are 7 spire. Srma este
CuEm 0,15. n paralel cu
1-2 se un condensator
variabil 40:'-400 pF. se face
n cu mare,
1 000-2000 n, care au n paralel un
condensator de 10 nF.
Qs
NOVINE, 3/1984
12V
1130 mA)
RESET
12
ov
.- 9V
+9V
TEHNIUM
CALIT T C PTIEI EMISIUNILOR
Din cauza numeroaselor influ'1
determinarea prin calcule
retice a de .acoperire cu
semnal n terenurile cu relief acci-
dentat este foarte deoarece
apar diferite forme de
mai multe trasee de propagare, /
zone de etc. O
pentru o evaluare
a medii de
perire cu cmp util a unei zone'
din efectuarea unor
de cmp n puncte caracteris-
tice din zona de a
ruluL Snt particulare de
ie, c nd este vi-
zionarea imaginii n a.n. color de-
oarece nu totdeauna este sufi-
numai valorii
cmpului. De exemplu, n cazurile
c nd propagarea se prin
pe mai multe obstacole
sau prin nsumarea undelor reflec-
tate, se poate strica structura spec-
trului, falsifica culorile forma
semnalului, se pot produce imagini
etc. ce nu snt sesizate pe
de cmp, deoarece
acesta este n principal,
doar de energia cea mai mare con-
rl jurul pu toarelor.
DE

(URMARE DIN HR. TRECUT) Ing. VICTOR SOLCAN
Concentrarea puterii cmpului
electromagnetic pe unitate de su-
pe
de (densitatea de putere),
este de produsul celor
componente ale cmpului din
punctul analizat S(W/m2) :: E(V/m) X
H(A/m) (2), n care E este valoarea
componentei electrice n
pe metru, H este valoaria com-
ponentei mag netice cu ren-
de deplasare) n am-
peri pe metru, iar S (densitatea de
putere), n mp,
este denumit vectorul Poynting.
Toate cele trei au o
orientare n (snt vectori).
ntr-un punct oarecare al
de energia raportul
componentelor H este constant
egal cu 1207T. Termenul constant
1207T =.3770 este numit
se n calcule
ca unui circuit electric.
Densitatea de putere (S) poate fi
n numai n,
de componenta a
cmpului prin
E:(V/m) (3). n cazul
S(W/m
2
) 120 7T
ipotetic al unui radiator care ar difuza
puterea p0!V) n mod uniform, n toate
dired;iile, dup:i o cu raza d(m), ca-
zul radiatorului de (izotrop),
(4), se poate S(W/m2 ) = _--'-'..:J-._
4ird
sus-amintit al dipolului n A/2 se
poate deduce dintre valoa-
rea cmpului puterea n
dipolul A/2 sau n oricare
care are un (G) de dipolul
n A/2, conform iei toare:
EO(mV/m)
G
d(km)
(6)
Valoarea cmpului n (6)
este n mV/m deoarece
este mai
de iile practice, ca puterea
de emisie n kW dis-
n km. Eo este cmpul In
liber obstacole). In
din cauza un-
delor n apropiere de sol sau printre
diferite obstacole, cmpul Eo este
mai mult o valoare de O
ie ce trebuie lui
Eo se reflexiilor produse
de un sol plat (cmpie). Valoarea
cmpului real Ex ntr-o astfel de si-
poate varia ntre (0--:-2)x Eo,
cum se vectorii ce-
lor unde
n acest ultim caz se au n vedere un
factor de ie / dependent de
h
1
(m) a antenei de emisie
plus cota terenului .( e dega-
h
2
(m), antenei de re-
(ca mai sus) d(m)
dintre cele antene. Formula
care valoare cmpului (E
x
) n teren
plat devine Ex = Eo . k
1
. Valoarea fac-
torului de (k
1
) se
nsumarii vectoriale a unde
principale, una alta reflec-
de sol (1ig. 9 a), are expresia
. 2 17' h
1
h
2
k 1 := 2 Sin -----------
Ad
(7)
Din analiza acestei expresii re-
n cazul unei de emi-
sie date, n de locul
mea antenei de ie (h
2
) se pot
nt Ini importante ale valorii
cmpului. Acesta este un exemplu
simplu care alege-
rii locului de amplasare a
anJenei de ie.
In ii reale, terenul este nu-
mai rareori lipsit de accidente natu-
rale sau artificiale, iar
acestora este, de nefavora-
deoarece contribuie la
cmpului util nu de ine ori la
distorsionarea semnalului, cu efec-
te negative asupra repro-
ducerii a.n. sau color, unor
li niare n spectrul de
al canalului.
ne referim numai la
mea semnalului, apar noi factori de
k
2
--:- k
n
n de canal,
forma obstaco-
lelor.
De exemplu. daca pe
apare un obstacol (H) ce
vizibilitatea, factorii k
1
k
2
ce vor rezulta din obstaco-
lului intermediar la
cele antene vor fi:
stabili o ntre puterea p(W)
de emisie cmpul E(V/m) la o di,s-
oarecare (d) n liber. In
mod practic, n d0meniul undelor
de televiziune,
dintre cmp puterea de emisie se
mai des cu efectul unui di-
pol de n A/2 n care se in-
puterea Acesta din
cum s-a mai amintit,
poate fi comparat cu radiatoru! izo-
trop de care pe direc-
de o densi-
tate de putere de 1,64 ori mai mare
dipolului de radiatorul
izotrop). Din 3, 4
Fig. 10 - Exemplu real de mo-
dificare a valorii cimpului (E) ra-
dioelectrlc in teren accidentat:
1, 2 3 curbe de propagare
CelR pentru 50% din locuri
50% din timp, n banda II III (1.
2) IV, V (3). este
la 3 m de sol.
Fig. 11 - Intensitatea cimpu-
lui in dS peste 1 /J-V/m pentru
PAR = 1 kW, n benzile 1, II III,
pentru 50% din am plasamente
un procentaj de 50% din timp
(curbele punctate pentru 1 % din
timp), la diferite pentru
h
2
10 m. diferi le
efective de emisie (ilt).
Fig. 12 - Exemplu de disper-
sie, in dB, a valorilor de cimp
pentru diferite procentaje din
8 O 1 I
--BANDA TI
----BANDA m
:i'

60
20
15
10
5
t:D O
-.. '"0-5
-10
-15
-20
,
"'"
.........
".
1 2 5 10
am plasamente, comparativ cu
condq ilie din figura 11, pentru
50% din amplasamente.
2 ir h1H.
2 sin . --
A d1
. H h2 (vezi
k
2
= 2 sin
d
2
fig.
9 b), iar Ex = Eo' k
1
k
2
probabilita-
tea este ca cei doi factori
fie subunitari n
semnalul att
celor reflexii, ct al-
tei k
3
,
fu ie de imea forma obsta-
col ului H, n care caz Ex = Eo . k
1
k
2

k
3
(mV/m) (8)
..........

""


95 98 99
---......... %
90
dB
80
70
60
so
40
30
20
10
Din motivele expuse mai sus
din altele, pentru evaluarea condi-
de acoperire cu semnal n
zona de serviciu a unui nou
tor se mai folosesc curbe de pro-
pagare experimentale statistice (vezi
fig. 11), care seama de
medii ce pot fi asigurate pentru cea
mai mare parte 'a dintr-o
de asemenea supli-
mentar, de curbe care ri-
mea procentajul abaterilor
de iile medii (dispersia valo-
rilor de cmp) n de structura
terenului (vezi figura 12). Curbele
statistice dau valoarea medie a cm-
pului de domeniul de frec-
de antenei de emi-
sie h
1
de cea de le
(h
2
= 10 m), de de pro-
cen.tele din amplasamente de
timp.
Fig. 9 - Trasee de propagare:
a) degajat; b) obturat.


"\
.......
"

f'\
V'b_
1\
t\'\
['\-(

1\.
ry."
.>

N


r\
"r\
f\1\1\
,
1\. r"
1.

\ '.1\
....
\
\ ...... \ ",


\

-\
1\ r\ ' \.
"\ \: ...
"


\
\
\


\
\

,
,
\'1'
\
\\
\r'\


\
,r\
1'\

r\

o
10 20
so 100 Km 200
--
(CONTINUARE N VIITOR)
TEHNIUM 1/1985 23
La blocu! ba!eiaj
rezistoarele de la tubul
6H 1 P, n special cele de valoare
mare.
La mufa
35 nu
Cel comod este
un alimentator stabili-
furnizeze 3 V. Scheme
de alimentatoare am
publicat n Eventual le-
telefonic cu
pentru felici:'

Nu avem
pentru prepararea vacci-
nurilor.
HAGHIAC
Radiocluburile
Orice aparat trebuie nti
mental. Vom reveni asupra
lor de aeroionizare.
ARON -
Vom publica alte scheme de os-

S-ar putea să vă placă și