Sunteți pe pagina 1din 23

-

LU R EDIT T DE L U.T.C.
ANUL XV - NR.171
2/8
STRUC II P NTRU AM TO I
U AR
. II
pa; 7
p g 8-9
g I Ti PI R FORU UL TI E G
Pentru a reliefa contribupa tinerei genera'i la rezol
larea unor probleme economice de actualitate pe lin
directivelor etinite de cel de al XIII-le Congres
.C.R., in numerel iitoare o da prioritat unor em
um vor fi: noi sur e da n r ie, reciclare refolosir
materialelor, constructia unor aparate i dispoziti e
omeniulehnologiilor de vrf. Sillu ii prct.c ice "o gricul
in acest sens. il I de a
colele: Izolarea a locuiotelor, Am Iificator
ni r 150 W, Protectia lan}Urilor electroac ice, Si tem
c microp ocesoare.
-- - ',--"


,
1. INTRODUCERE
l zonele temperate reci, un
:'xent insemnat din energia totala
se; OJnsum pentru loeu-
.. Ior a de lucru in ano-
, oul friguros.
_a o pierderile de
: _'a se produc pe toa rele cai;
a oi erderi exteriofl
VASILE MIHAI M ECEA.
Clul-N.poc.
b) plerden pnn tayan;
c) pierderi prin
d) pierderi pe conturul incaperi lor
fu le;
el pierderi prin suprafal a
f) pierderi pe cont ur ul fe-
restrelor prin infi ltrarea aerului rece
di n extenor.
De aceste categor" de pi erderr
vcChe::l './ffC'
e'lo.lol!!t Ilr
' uO t o adI
trebUie sa se tirm seama atuncI cind
se prOi ecteaza si se construieste o
urmrlndu-se sa Se
un coeficient de rezist enla l a
transm.sia R. exprimat i n
m<h" C/kcal. cit mai ridi cat.
Una din cal esl<i de utili za-
rea unor matefl ale de const ruc(\e cu
conductibilitste terml eil ci( mal sca-
zuta. Acest lucru poate fi IUBt i n con-
si derare la proIectarea construirea
actual e, dar a fost desl ul
de ignorat cu ani in urma, incit
fondul act ual de nu benefi-
ci aza de o Izolare terml ca corespun-
de economislre se-
vera a energiei.
{n cel e ce urmeaza se va prezenl a
modul In care s-a rezolvat problema
ter mice a unei lOCUi nt e di n
fondu l existent c onstruita in urma
ou 28 de anI. S-a urmari t diminuarea
pierderilor de cAldura pri n. peretII
exterlori prin re-
zolvarea problemei aerulUI ,nfiltrat
fii nd conSiderata cunoscuti!.
2. IZOLAREA TERMiCA A PERE-
EXTERIORI
PentrU Izolarea termica a p"retl l or
r s-a folos,t ca aterlal ter-
o z';;. ani PO lstl'enu e,p.arrdat
.!.:-':' E' : '=2 ""3 -":C'" E"2
=- g:
... .... :! : :i LE' .;.
0"1"'3 5 .e ' P"' =--=!:3L.. fac' -
calle cca - kg de petrOl pen Iru
1 kg de poJlsltr9 expandat fabricat
Adoptind sol Ul1 Izolrl l termice
cu polistiren expandat am dont sa
fac dovada, prIn masuratorile efec-
lUate pe parcursul citorva ani. ca se
real izeaza economii de energie. res-
pect iv combustibil liChid, apreCiabila
i ncit in cel mul t doua sezoa"" '!le
se i ntreaga cari
de petrol ce a sel vlt I 'a : "'E'i
pol lst l ren ul ui expandat ::al
dupa a
de combusti bil "5
'
S-au utiliza :- a- e-
ex p an d at : c: e
2 -- c: 5-
'"
=-=::-: : 31 mh C
S-a adoptat solul ia de mO'l tarE -
pOlist irenului expandat la eXIe' : '
l ntrucll prezinta urmatoarel e a ii -'
tale de montarea lu 1'" 'z' a
tenoara a pere\ll or
- temperatura pere!: _ : ... :- : =. -
rie este ma, I d :: 3:: " , '-:: _-,,;
apa"pa CONIE'15U_
- nu se de.-a ..... e.=. : :: .. ;;
Interi oare SI _ 5.e - =
Inter iorul loc_ r>= -
PolI s Ire iii '-' - _ ,., - : - -
lat direct pe s P'1!lfat 2 '" -: _ ., : :
CI a.: i1 s:a"' a. : o:!
22 mm fala de aceasta.
asiguri nd - Cu Bjutorul u oo' S : .:
din l emn de esenl a mllale "" ,
n o a se ) cu d l me ns l11
3 mm, dispuse r; : ,;
distanta de 1 m una :le :E=--=- '
ancorete cu ajutorul una'
de 15Ox5 mm, cu virful e"": : ,
M 5 capul incastrat i n ai i!
cum se vede i n figura' I n '!: _
acesta se realizeaza un spat i u 'le a-
tor supl imentar cu aer a carUI ' ez , .
la transmisia caldUrii este q
0,21 m
2
h
D
CJkcal. Acest Spat I U
i nChiS la partea St s"- -
de<ch,s la partea superi oara .... ,'.-.
du-se aoar,tra curen\ lIor d6 e
n
. : :.
e
= -: E :== .p.'" 5.'!re s-au 1 xa" "...
-: tiC- C - ::::-E _ -' u"' :
=_ : .= =_ .. acesfea
s-a !l - 3 !: _ :: - -: : c asa J=
s"rma rab Cu =: ...
s-a f xat cu ... ..., _F c .J le --
forma de L ba:U!E '., ' _ " ve'1 -
cale. Peste plasa ,ab, s-a aehcat :1
ten CUi ala cor:rn: nd niSIp ' : , c -
ment 20,: 5 granul e de
40' . 2 , olumlcal. Tencu ,
s-a . :-CS ::J r ., pulvenzare c .. - e-
re-"! -' sec:.une i n plan o n2C -O:?:
:: ' - ' -:: OO'1 lune de perete e. -'" :
.-;- --- : :! o al. prezenta ISi i n kl ...
e. dispunerea s .pc- : '
errn.
termoizolal l e, cu p s: "' -
expandat s-a test at masuri nd
ratura i n cu aer aSl gv a' : ?
dlstantoare cu ajutoru :e'-
mometrul ul T (lig. 2) , mon' a: 3
1,5 m deasupra sociui ui {fund""
cladirii .
3. TRIPlAREA GEAMURI LOR
Tri plarea geamurilor s-a e' -:' o=-
montind nca un geam de : _
rama extelloara a fereslre' """ : _-
se .ede In 19ura 3 Pentru aceasti
tera lune s-au geamuri de sli-
cu grosimea de 3 mm, cu di-
menswni ce margi nea in-
a ramei de lemn cu cle
10 mm pe fi ecare S-a apli cat
de burete purfi x pe rama de
lemn a ferestrei ce urma a fi acope-
nt de geam, dup care s-a
geamul ce s-a fi xat cu ajutorul unor
de lemn cu n form
de L. stri nse cu ajutorul unor
buri pentru lemn. In felul acesta s-a
asigurat un spat i u Izolator cu aer
avi nd grosimea de 25 mm o rezis-
la transmisia cal durII R =
O 22 m' h
O
C/ kcal.
4. REZULTATE EXPERIMENTALE
S-a urmrit temperatura sub izola-
tia de pollsti ren cu ajutorul termo-
metr ului T, lI$ezat ca in figura 2. Re-
zultatele sint prezen-
ta e in figura 4, In care s-a il ustrat
dependenta temperaturil sub strat ul
de pollstlren de temperatura exte-
s-au facut dlmi-
neal a, de obicei la ora 6,30, ci nd i n
mod se valo-
r ile minima al e temperaturii din
cursul unei zile.
Dreapta A, i n fi gura 4,
$-11 obi Inut pe baza msura tarilor
ef ect uat e in curs u l i e rni i
980-1981, cind s-au inregist rat
temperatu ri destul de coborite.
Aceste sau efectuat i n
condilH i n care temperatura in In.te-
fior era aproape de 20%
,5C. O asemenea temperatura
s-a obti nut utilizi nd l a in-
Izirea un cu pe-
trol vaporlzat , preamestecar cu aer
insuflat regl are propor-
a debltulul de petrol i n func-
ie de debitul de aer, i n regim de
functionare
Dreapta a, prezentat i n fi gura 4,
s-a oblinut pe baza masuratoril or
e fe ct ua te i n c u rsu l i e r n i i
983-1984, ci nd la I ncalzirea cen-
s-a util izat un InJector pentru
combustibil lichid (combustibi l
de cal orifer), care a inter-
itent de 2-4 ori pe zi i n funcl ie de
de In aseme-
nea temperatura
nu a mai putut li i nt re li-
mite stri nse. Acest lucru se
-n figura 4, Intrucit punctele experi-
mentale sint destul de
de dreapta cea mai
(dreapta a), factorul de corelare fi-
Ind numai 0,96. Situarea punctelor
sub dreapta cea mal probabila dove-
des te ele corespund
lor efectuate c1teva zile ge-
roase, i n perioada 15- 19 februarie
984. Se te astfel efectul
stor iei" clima ti ce asupra tempera-
turii intr-o explicabi l prin
termica a elemenlelor con-
structive. De asemenea, se
faptul dreapta a eSl e situal sub
dreapta A, confirmTndu-se T O
faptul la O incAlzire conti-
CU mentinerea a
temperaturil Interioare, elementele
de construcl l e aj ung i ntr-un cvasie-
chllibru termi c cu efect pozitiv di-
rect asupra confort ul u termic prin
diminuarea cureOlll or de
in obtlnindu-sa
senzatie da confort lermic la o tem-
mai
3
S-a consumul de combus-
t ibi l lichi d i nainte de realizarea ter-
rll aceea. Spre
exemplificare se evidenta
a consumului de petrol in Ier-
nil e 1976- 1977; 1977- 1978
1978-1979, ci nd loculOla nu era
cu termoi zolare se uti-
liza {;u vaporizare de petrol
in regim continuu. Se apoi
o a consumul ui de
combustibil lichid dup realizarea
termoizolilrll , anume i n iernile
1980-1981 1981- 1982, cind s-a
ulllizat cu petrol ,
precum In Iarna 1983-1984, cind
s-a util izat combusti bil lichi d
Iar pentru ardere s-a fol osit injecto-
rul, i n. regim inlermi tent de funct i o-
nare. I n tabel sint prezentate datele
respective. Canti tl ile de petrOl con-
sumate lunar sint date i n kilograme.
Pentru combustibil lichid s-au
trecut canllUll 1 exprimate i n kg echi-
val ent petrol. Echlvalenla s-a dat din
punct de vedere al puterII cal ori li ce,
cont pentru petrol avem P
= 10 500 kcaVkg, Iar pent ru com-
buslibl l li chid P = 9650
kcal/kg.
Pri n utilizarea termolzolArll, can-
titatea de petrol (sau echivalent pe-
trol I n cazul combustlbilulul
se reduce l a:
3778
100 = 78.71%,
4796
economia de combustibil lichid
fii nd de 21,23%.
Pent ru termoizolare s-au utili zat
90 kg poli sti ren expandat cu grosi-
mea de 32 mm, cu care s-a acoperit
o de 111 mI. Pentru fabri-
carea celor 90 kg de pori sUren ex-
pandat s-au utili zat 9Ox7 = 630 kll
de petrol. Economi a medi e anuala
fiind de (4796 - 3 778) : 3 =
339,33 kg, rezult acele 630 kg
pet rol utilizate la fabricarea
A - iarna 1980-1 981

1000
geamul od a uga t
renulul expandat se economisesc i n
decurs de 1,85 ani, care eco-
nomia de combustibil este
Este, I ntr-adevAr, un bun exempl u
care pe aceast cale
se poate realiza o amortizare a utili-
combustibililor lichizi i nt r-un
timp extrem de scurt .
CONCLUZII
I n urma cu
pollstlren expandat a gea-
murll or, s-au desprins
concluzii: '
al I pollstirenul expandat este
considerat material energointensiv,
util izindu-I pent ru termolzolrl, can-
titatea de combustibil lichid folos il
l a fabricarea lui se recupereaza
i ntr - u n t i mp f oa r te sc urt ,
intotdeauna sub doi 'Ini, i n cazul de
fIII' i n 1,85 anI. Ti mpul de recupe-
rare este chiar mal scurt atunci CI nd
termol zolarea se l a peret i di n
beton, nu ca 1 n cazul nostru cind zi-
era de care oricum
prezlnl4 o rezlstenlA l a transferul de
mai mare decit betonul.
b) Prin ter molzolarea cu pOli stiren
geamurilor se
o fonolzolare apreciabi la.
cl Rezultatel e pre-
zentate i n figura 4 dovedesc utilita-
tea l nclzlrli continue, cu o regla re
proport i onala a i n de
necesitl lle de incAlzire.
d) terea de sub
stratut de pollstiren este
rezulti nd o tere a temperaturil
supraf9\elor la Interi or, cu
efect pOlit iv direcl asupra
r I'CI
s ub
str a'ut t201 0 'or
'S - i a r na 1983-1984 lincolme " ,. rmlhnl '; 1- 4 ." p, z, l
4
-20
" 11 8 4

- '2 -'o
-8
' 9 '84

,-5
8
2
_ 4
- 2 o 2 - :: :.,
t 2-:e-::' ...
! - OCf'C
.2
eu a er
e xpan dat
eX1e;-ioara
l ermomefru
de producere a condensu-
lui asupra de conf on
termic prin diminuarea de
i n de locuit. i n
felul acesta se I senza-
l le de confort termic la o tempera-
mai decil va-
loarea unei temperaturl medii i n ca-
zul unei disconti nue a
perilor de locuit, avi nd ca rezultat o
economi e de combus-
tibil.
BIBLIOGRAfiE:
C. ,,1 grupuril or
mici de locui nJe", Ed. Tehnica, Bu-
1978, pag. 70.
(URMARE DIN NR, TRECUT)
Condensatoarele de decuplare
pentru memoriile da 4 kb" I (de
ellemplu, MMN 4027 -
MICROELECTRONICA) sint
toarele:
VIII " 0,1 I' F, ceramlc, i ntrll V,,,,
V \.) la fi ecare de Integrat;
10 I' F, tantal, adiacent ariei de me-
mori e, pentru fiecare 16 capsule din
arie;
V.,. 0,1 " F, ceramlc, ntre V
V" la fiecare de Integrat
!
preferabll alternant cu decuplarea
ui V,.,, ); .
10 I, F, tantal, adiacent ariei de m&
mori e, pentru fiecare 32 de capsule
di n arie;
V" 0,01 " F, ceramic, i ntre V"
V 1\ pentru fiecare 8 capsule din
arie.
Pentru memoriile de 16 kbl\ i ( de
eKemplu MMN 4118 - fabrlcacle MI-
CROELECTRONICA) ,
rIIe privind decuplarea ei nt i,
cu toatele e)(cePl il:
V",. se va utiliza condensator ce-
raml c de 0,33 " F I n k>rul celui de 0,1
" F;
se va utiliza condensator de 20 I' F
cu tantal rn locul celu> de 10 j>F .
Pentru utilizarea tehnicII de i m-
pr08p6tare numai sint nece-
sare la fiecare 2 rns cite 64 de CI-
cluri pentru memoriile de 4 kbil i
128 de cicluri pentru memoriite de
16 Aloind i n vederI! c durata
a unul ciclu de memorie este
de 500 ns, razultii c timpul necesar
pentru improsptare reprezinta 1,6'10
i n primul caz 3,2% i n cel de-at
doilea i n cel e mal multe sisteme
.. I

(URMARE DIN NUMARUL TRECUT) ,
CAPSULE
Ampllli cat08rel e opera\'Onale sint
realizate la ora ntr-o mare
arietate de capsule. alegerea aces-
tora in de anu-
mite considerente avute In vedere
de ca tre ca $i in f unCl ie
de doleanlele principalil or benefi-
ciari Este astfet posibil ca
oparalional fie realizat de catre
acelasi prOducAtor In mal multe Il-
pUri de capsule. cum se I ntim-
plA ca numeroase ti puri de AO, de
fabrical " diferite, fie realizate in
cu di spu-
nere a terminatelor.
dintre cele mal uzuale moduri de
dispunere' a terminalel or pentru am-
p"flcatoarele realizate
In capsulele DI.L (dual In line) cu
2 x 4 2 x 7 terminale, ca i n
capsula cu 8 terminale dispuse cir-
cular. Reamintim numerotarea pi-
nllor se face i n sens Invers acelor de
ceasornic, incepi nd cu 1 de
chei e (terminal ul 1 este pri mul pi n
situat cheie. i n sensul menllo-
nat). Capsul a este i ntotdeauna vA-
zutA dinspre fal a OpuM termlnal el or.
Otf5et NC
IO. lnv. V
NC
Offset
10. inv.
In. oeinv. S
y-
NC
Offset
In. inv,
In. neiov,
y-
" A74 17< ,C'
SA " C
..:.... A-.:
',' C 456
.'-53 SSJ'
,a;ase3<

::r:r_ ..
-
' 4
J,{" :'" '" '2O'
inaintea tentative de util i-
zare jsau chiar de testare) a unui
ampll ieator operal ional, constructo-
rul amator este obligat sa consulte
catalogul firmei asl-
gur'indu-se a .. depistat ' ci rcuflul
res pectiv denumi rea ccm-
pleta ) i n capsul a corespunzAtoare
In. oe iov.
I ' 301A._ '
"*'"
Un07r.107qJ1
Iinl
Venind in spnJinul const uctonlor
incepAtori, prezentAm alturat citeva
y -
oIIIeI.
Offut
(CJln\pM'

AMPLIFICATOARE OPERATIONALE
Op.lmp. Timp. Mu . lnput
Mu. "'r,::'
T!;8W TU
- 1
,
(1.0) 0011111. cu,"n' /IA) (V/m
( HI) (V/"I) ( <18)
01fH' drlft
(mV) ("Vr C) 0.1'
bll.
CA3130A mII. 5 10 0,Q2 0,03 50 15 l a 90
P'IaI op. I m.,.. (1.0 dubii)
LH210SA mII. 1 5 0,4 3 40 1 0.3 IlO
LH2208 ... Ind. 1 5 0,4 3 40 1 0.3 IlO
LH2308A eom. 0,75 5 1,5 10 60 1 0,3 110
MC1458 com. 7,5
-
300 100 15 1 o.a 90
HE5530 com. a II 10 200 15 3 35 90
8 E553O mii, 3 15 20 100 25 3 35 10
com. a

80 200 2.5 II 10 90
SE5538 mII. 3 15 20 100 2.5 a 10 90
mll a 500 1 SOO 25 1 0,5 80
" A747C com. 7,5 300 100 15 t 0,$ 90
Quadrupll op. Imp .. (1.0 evldrupll)
LM124 mII. 7 7 100 300 2S 1 15
LM224 Ind. e 7 150 500 15 1 15
LM324 com. a 7 150 500 15 1 85
LM124A mll 4 20 30 100 25 1 85
LM224A Inci. 4 20 30 100 25
1 85
LM324A ....... 5 30 75 200 15 1 85
TOA0324 com.
,
7 150 500 15 1
I
15
NC
NC
V

,.A741n41C; SA741C; -"
MC145611556; LMl 01120l 10'
201A.OO1A (comJ)8nS8lIe 1 n t-..c
3-12); LMl 07f2071307 i
01f",,1. 3-9
"A748n48CISA748C (ocxr_
""lia in trecverU
LFI55125&':l65; ,
LF1561256f.l66; LFl56A/J$1
LFI57/257/357;
"A74OO; "A741n41C; SAl. ' C
MCI456I15(i6; NE53QtSESJi
NE5:lMIE535; NE53&'SE5Ji
NE538ISE538; LMl011201I IOlA
201A130IA i
1- 8); LMI07l20
307 (fjri oNsst. 1 -5 neco
naclete).
JJA747J747C ; SA747C
IO.inv. A

ftse A
Of'tse B
(n.nlim. B
10. iov, B
0 111.
Inpul
oottqe IV)
=S
-
i lO
:r3O
",30
30
- 30
:::30
_30
32
32
32
32
32
32
32
2.5
Il
2
2
3
- 3
- 3
- 3
-3

I
:::3
3
3
3
3
3
3
I
3
e
8upply Intlrnlll
OolllVI compen-
(V) .. lIon
"
nu
.
-,:20 nu
- 20 nu
::18 nu
=1. doi
=18 doi
- 22 doi
'18 da
1
"'22 d.
r22 d.
1. da
I
30 d.
I
30 d.
I
30 da
I
30 da
I
30 da
t
30 doi
;
30 da
__ J.
APLICATII AO:
REDRESAREA
FAli PRAG
negallve de Intrare
fac pozitiva Irea operal l onalulul,
astfel ca dioda O, conduce, lnchl-
' 00 bucl a de prin
A .. AO acum ca ampllllca-
tor I oereor cu in tensiunea
A '" - A,IR . Irea circuitului este
Sl OI! da la aceaSIa .
Pe tru ca. I n ansamblu. montajul
se comporte ca un redresor blal-
este necesar sufi cient ca
a pliIIC8/ea In tensi une pe calea dl-
recI3 (via R, - R. - R, ) sA fie nu-
meric cu
lui in Inchisa . coOOi-
I le se transcri s
R3 R.
------ "' --"'A
R, +R.+R3 R,
unde am notat cu A amplifica/ea co-
muM.
ueoarece primul raport este I ntot-
deauna subuni tar. si ntem
. m un subuni tar al
lului i n .. De exemplu.
pentru A = 0.5 A:zIR, = 0,5
4
+1SV
E
I

6
Ei
N
1
10k1l.
Ei
N
(URMARE blN NR,
sau A, '" 2A:t alegem, ca' I n
A. = 2kll . R, = 4 kn.
Om prima egalitate deducem A, + A,
+ R3 '" 2R3' de unde R, = A,+R, '"
6 kll. Valoarea lui A3 se exact
a/ ustrnd t rl merul din comblna\ la se-
r e R. + R, astlel incit pulsuri
succesive de la sA ampll-
tudlnil e riguros egale. Aeglajul se
comod prin vizualizarea
semnal ului de pe oseiloscop,
dar se poate l ace val oa-
rea medie a tensiunii de
pent ru o tensiune de Intrare cunos-
cut precis. De exemplu, aplici OO le
Intrare o tensiune cu
ampli tudi nea (valoarea de vi ri) EilT\Ol'
'" 10 V, ' prin redresare bl alternan\a
s-ar valOarea medie E' om d '"
2E'm . ,.I;r '" 6,4 V. cont de
atenuarea circuitului, cu 2, la
ire va trebui valoarea
medie ;,; 3,2 V.
Cu opera\,onal ul indicat. redreso-
rul poate lucra cu precizie
la de 100--200 kHz, fiind
astfel un auxi li ar In aparatura
de laboratgr (voltmetre electroni ce) .
ov
Re
10kll.
+
En
(*
-- -{!- --
tOpF
Ei
N
+
-- ---- -
Se emel a analizate pi na acum
Inconvemenh.ll cje a avea o
impedal1l de Intrara dictata
practic de le Inserlate pe
Intrarea I nvarsoa re. Aemedlul il con-
stituia utilizarea operal l onalulul i n
de amplillcator nel nver-
sor, apli ci nd Semnal ul Ej pe
intrarea nei nversoare. Iar bucla de
reaqle pe Intrarea Inversoare. Un
astfel de exemplu este dat in figura
5, ca/8 un r.dresor pentru
mal urare. tensiunII de virf. Ope-
ral lonalul lucreaz al ei ca repetor al
semlalternanlel or pozitive, pentru
care se iochlde prin
di oda O,. Condensatorul C,. conec-
tat In paralel .pe se
repede (prin O, de
a AO) la valoare'a de vi rf
a semlalternanlelor pozit ive. Pe du-
.rata semlalternan\elor negative de la
Intrare. dioda O, este daci
la tensiunea pozitiva .
de vi ri la bornele conden-
satorulul. Acesta din se des-
nesemnifi cativ prin Impedanta
foarte mare a Intrril inversoare. '"
schimb s-ar putea repede
prin rezistenta de conectat
la bOTl;teie Eo. D4! du'cem de aici
montaj ul Impune utilizarea unor re-
mari de (zeci, sute
de kiloohmi) pentru a furniza la
val oarea de vi ri a semnalului
E,. Acest lucru nu ne deranjeaz
insA prea mult, deoarece putem
alol un repetor de ten-
siune cu un al doilea ca
la.montajul din fi gura 2. Dimpotriva,
s-ar putea sa lIe desei r-
c8fea prea a condensatorulul
C" care unor
semnal e de Intrare cu valoarea de
vi rf Un remediu simpl u II
constituie conectarea unei
la bornele l ui C, (in ' fi gura
punctat\ , dar, di n mOIl-
vIIle mal sus. valoarea
acestei rezI5\.,,1\8 nu poate cobor!
sub ordi nul sutelor de klloohml.
In fine, se compo-
nentele C, ,1 R
2
montaj ul din figura
5 un simplu re dresor' mono-
pentru pozi -
tive, pe care le Inversare,
amplifi care sau atenuare.
5
1N4148 6
+
R2
Eo -'IV 1M.ll.
I
rN
, u:UcinG.) t
8
o
u'=lul
ele ta es e ar.i. tata i n sene de
pnllClpiu din fIgura 6. Se observa ca .
m bucla de negat iva a AO. in
serie cu dioda O, s a mai Intercalat
jonqiunea baz-emi tor a unui
tranzistor T, (npn, cu siliciu,
putere). Tranzistorul este all menta
eu +Vcc este I n conhgu-
de repetor prag. a stiei ca
la montajului vom regasI
pozitive ale semnalulu,
E, nelnversate neampl ificate i n
tensiune. Ca la monlajul prece-
dent, tensiunea de ies lTe poate f,
flltrat prin introducerea unuI con-
densator la bornele lui Al , numai
de data aceasta VII loarea condensa-
torulul se ia mult mal mare (sute de
mlcrofarazi) , i mpedanta de l ef,me
fII nd (Al are val ori de
ordinul sutelor de ohmi sau al
ki l oohmllor. i n de tensiunea
de alimentare de curentul dOrit) .
in continuare vom prezenta citeva
variante si mpl e de redre.oare blaJ,.
tarnan1i , O curent de obl i-
nere e acestor scheme const i n
asocierea unul redresor monoall er
naota, de obicei inversor cu AO. cu
un circuit sumator, de asemenea
real izat cu un ampl ificator operal io-
nal.
Un prim exemplu este cel di n
figura 7, unde AO.
un redresor monoalter-
cu redind
Inversate 'neampllffcate alternan-
tele pozi tive ale tensiunII E, AI
doilea operational este i n configu-
de sumator-inversor cu dou
Intrari: una direct semnalul
alternativ de Intrare pri n R. . i ar
prin A6 semnalul
de la iesireA redresorului. ValoTlle
rezisten\elor 8.' fost astfel aranjate
inci l "umatorul cl$ti g unitar
In tensi une pentru semnalul direct.
respect,v un egal cu 2 pentru
semnalUl preluat de la redresor.
Pentru a funct ionarea mon-
tajului, sA consloeram l ntll alter-
nanlele pozitive ale tensiunii E Ele
Sint redresate Inversate Iara am .
fi care de AO, {A, = - 1 ,, -
A;,JA,). de unde aj ung la AO, plin
Re: aici si nt din nou Inversate 51
simultan amplificate de OII (A,
'" -2 '" - As/ A
6
) . rezulti nd la 16511e
pozitive cu amplit udlll6i!
de cel e ale semnalul
E,.
de la Int rare al ung Ia AC;
simultan pe calea ( via A, )
fi ind inversate far ampl i ficare (A, =
- 1 '" - Ra/ R.) , deOl la ies ire rezulta
pulsuri negative egale i n modul cu
I
I
I
\Jet "l1/-n
d2UjIT
- I i
t
Ller "
.---. I
Adeseori curentul oferit de Ies ire<!
amplificatorul ul operat ional este r>e-
pentru destina; l a o'eco-
a redresorului (oa exe pl u,
atunci cind v'e sa ac; "".., un
Inregl strator. un r e-.." '"$rument
mal pU\ln se O
de 8:r care a c reOlul ul
I
:l
t
semnalul POZIIN E" Per gl obal, dato-
rita functiei de sumator a lui AO ... ' 8
montajului vom obt i ne de
f apt pulsuri pozitive avind ampli tudI-
nea egali! cu a celor din semnalul de
i ntrare E,. gl obal in tensIune
este A. = [- 1) 1-2) - t = 1.

NICOLAE MAHALA, V 03CM.
P ETRE ENORE,JEVBCHI, VD3CTW
Pentru pasionat il ra-
dio i n domeniul undelor ultrascurte,
am pllf icatorul de putere descri s i n
continuare poate ti o

Schema esta .
cu un mic de piese compo-
nente.
Tranzistoarele T,. T, T, sint am-
plificatoare de Pot fi
polarizate pentru a lucra i n regim li-
niar sau C prin i ntermedi ul
tranzistoarelor T .. T. T
7
. ComLIta-
rea cl asei de se face cu
releul RL.
Baza lui T" polarizata prin L. -
A" - L, . este cu semnal RF
prin e,. C;> L" circuit de adaptare 8
ColeCtorul lui T, este
cuplat l a bazele lui T, T.} prin ci r-
cuite LC de adaptare (L . C", La. La.
C, e)' Colectoarele lui T, se ca-
DI
6
necteaza la circui tul de adaptare cu
antena. C". L". C
12
prin L, . C,.
L,'!! e" . .
Di n circuitul de se
inductiv un circuit de sesizare a v r-
furil or de SSB. Dioda O.
semnalul RF. iar tranzi s-
torul T. LED-ul O, .
Amplificatorul se rea-
din impri mate din
care. este la
scara 1: 1 numai placa ampllflcatoru-
lui RF propri u-zis. Cel el alte circuite
auxfliare au fost realizate pe
tip in cablaj ional.
Totul se pe un radiator
(mi nimum 2 500 cm
2
) de care sini
pri nse tranzistoarele T" T, T, .
Pentru ca puterea la Intrarea am-
pllficatorulul nu alb O val oare
a fost un atenuator
i n trepte. In Jotal de - 23 dB.
FI'?
o
Pentru a facilita punerea la punct.
s-a $1 un rellectometru co-
nectat la Intrare. Este realizat pri n
introducerea unul fir izol at PVC de
0.6 mm
2
i ntre tresa metall c iza-
latorul central al cablului coaxial
care face i ntre mufa de in-
trare comutatorul claviat ur al
atenuatorul ul.
Tensiunea de dioda O
2
se apll c prin R, instrumentului I de
250 l' A. La un reglal corect al ampli-
ficatorul ui, indicat ia trebui e fie
minima.
Regl ele. Daca se respect tipul
'valorlle pieselor indi cate i n tabel .
ampll fi catorul trebui e funclioneze
oscilat ii parazite i n tot domeni ul
144-t 46 MHz. debiti nd practi c ace-
i putere i n banda.
Pentru relillajale fi nale trebuie co-
nectate la un de
putere artificiala 50 III
200 W n seri e cu allmentarea un
ampermetru cu scale de maximum
2.5 A 25 A. .
Se Incepe cu reglajul punctelor de
al e tranzistoarelor T,. T
2
$ i T J . Se tensi unea de
al imentare de 28 V se act ioneaza
R
25
ce curentul de colector al
tranzist oarelor Tol $ I T 3 este de
t 00 mA. Pentru T, se alege un cu-
rent de colector de 0.9-1 A.
+
Aceste reglaje se fac pe poziti a
AM. semnal RF la intrarea am-
pli l1catorul ui.
Se trece la regl aJele de rlldl ofrec-
prin conectarea la intrare a
unei surse RF cU
ntre 144 146 MHz putere ma-
xima de 0,5 W/ 50 li . mod de lucru
FM.
Pe frecvent a de 145 MHz se
ClI pina se obllne o In-
maxi ma pe de
putere.
1.16
-... --
1. 21
Se apoI $' C,., t<
pentru o Indicall e maxi(!l8. Se revi n
la i pentru un al aco,
dulUl. apol nu se mai
asupra lor sub nici o
Pe frecventa de 144,3 MHz se ac
lioneaza asupra lui C
2
C, pent ru
la Se
cu acordul asupra lui C" C" P
frecvenl a de 145,6 MHz.
Se verific li nl aritatea puterii i
banda de 144- 146 MHz. Dac
exist o neuni formtate mal mare d
1 dB, se acordul din e,
sau C'" in funel ie de trimert
luI.
Se puterea la intrare pi n
la t .5 W/ 50 Il se verifi c IIni ari ,
tea r n banda 144-146 MHz. La u
acord corect nu trebuie existe d
ferenl e de de reglaj a
0.5 W.
Se te puterea l a intrare pin
ci nd curentul absorbit de amplifiCI
tor ajunge la 7 A. Se puh
rea la ire. Aceasta este valoare
care nu trebuie deoarec
exista riscul distrugerii tranzistoarl
lor t inale.
Notati pe scala Instrumentului I i
SWA care este valOarea "rE
fl ectatii " i n A care este v.
l oarea curentul u absorbit din
de tensiune. Nu aceste v.
l ori. Oricum, un plus de putere d
5-10 W nu modifica esen! ial sen
nal ul la 500-600 k'
dar protejeaza trsnzistol
rele. de obicei fara rezerve.
La i n laborau
s-a obt inut o putere de 150 W pe
artllicial de 50 !U200 W c
RUS = 1.3 la 145 MHz pentru o p,
tere de Intrare de 3.5 W/ 50 Il
Curent ul absorbi t din sursa c
28 V a l ost de 7.5 A.
, OUT
TEHNIUM 2/19
RI. -2.
LISTA DE MATERIALE
CI' C., e" s.9> = 0,1 V, C!"amic;
C,!, C
18
, C
32
- 10 60 pF; .,.. 150 pF,

CJ. - 100 I'F/50 v,


C
30
= 100 I'F/100 V; 4, 7 nF/SO V, ceramlc; C,p, Cle, C)g,
C
2a
, C
z
, = 68 pF/ 50 V, mica; C'2' C
22
' C
2
= 100 pFr50 v. ceramlc;
C,]. C
25
' c'a = 0, 1 I' F/50 V, myiar; 9jl6' C
27
= 560 pF/50 V, Rz -
R,. Fi
29
= 1 k!llO.5 W; R, . 1"1
3
, = 1 kfi. semlreglabl l; =
15 k!llO. 5 W; Rs = 100!llO.5 W; Re = 300 !lI2 W; Ro = 18 fi/2 W;
R" . R3J = 1C:O W; Rg, R'2 = !lI2W; RI" = 470 !lIO: 5 W;
R'6 - u,5 !lI3 W. R,s - 330 !lIO.5 W. Rn. Rn, R
23
- 10 !lIO,5 W,
R32' R
2
]. R
2a
= 4,7 !lIO.5 W; ,R
20
= 160 nlO,5 W; Rz, = 150 nn W;
Rl' = 5.6 kn/0. 5 W; R
25
= .. 100 fi , semlreglabll; R
2S
= 47 n/O,5 W;
- R
30
= 220 filO,5 W.
80blnll
Nr.
'" conductor
'" L (mm)
apI,. (mm)
L, 1 1 8 CuAg
L, e 0,5 5 CuEm
L: 2 1 10 CuAg

3 1 8 CuAg

1 1 8 CuAg
LI1,Lu 2 1 8 CuAg
L'3' L"
2 1 8 CuAg
L"
2 1,5 8 CuAg
Li ' L"
L"
7 0,5 3 CuEm
L ... L"
12 0,8 3 CuEm, pe miez f.r'"
L,,.. L,a RF 0,5 mH
L'J' Loii.
Se e.eculi JIe I.rlli cu 6 giurl, ,ac RF
L" L,o
O" O, = LED; 0,. 0:.. O" =
,N4 ,48: T" T-z. T, = BLY94; Te, ' 7=
B0139; T, = B014O; T, = BC,7, ; R
L
= releu 24 V cu doelii grupe de con-
lacte: I = mlcroampermeLru 250
(URMARE DIN PAG. 9)
din R, se durata temporlza-
rii la circa 140-160 de secunde.
Pentru o apr indere rapidA a diode!
O" circuitul a fost cu o bu-
cla de ie formatA din
O
2
, R T 3, R, . cate modifica pra9ul
E, In momentul deschiderII lui T,.
Practic. s-a un comparator
cu histerezis. .
Di oda D-"
care este de culoare decit D,
f de preferat Or O, verde) . in-
dica punerea in funC\luhe a aparalu-
luL A.2 Ae cu-
rentll prin O, D" R, fi ind aleasa
mal mare pentru a nu consuma inu-
til bateria.
K, K, se pot realiza cu ajutorul
unul comutator folosi l la receptoa-
rele radio .26Ii(' trebuie sa fie In
poz'l i, lHferite K,
rea condensatorulul C.
in momentul nceperii convorbirii
telefonice se loneaza asupra co-
mutatorulul, nchizindu-I pe K, Si
deschizind pe K,. Aprinderea lui D,
indica faptul o convorbire stan-
dard se apropie de sr. Dupa i n"
chelerea cOl'worbi rll se
comutatorul in sens contrar, descar
cind condensatorul l ntrerupirld
allmentarea.
Ciclul de temporizale poate fi ra-
luat in cadrul convorbir i
dac durata el te 3 minute
Montajul se poate folosi la tem"
porlzarea unor durate mal mi ci prin
reducerea valorilor lui R, il sau C
in cazul reducerII val orII lui R, . con-
dil ia pentru factorul de amplificare
in curent al tranzistoarelor T, T,
devine mal
De remarcat faptul pentru T,
se pol lolosi ti purile Indi cate pen-
tru T" a II o va-
loare mare pentru 8.
Modlticarea temperiuril la varlalia
alimentarii de la 7 l a ,0 V este de
maximum :!: 0,5%, Iar stabilitatea cu
temperatura este ea mai de
:!: 1 % pentr u o vari1l\ ie de 10" C.
FIG . 2
T 6 :R, (
Ut: Efll -e"")
2
3
.-------------.---.-ro_o9V

DZSVt
o,
FIG. ]
BUTaN DE
com
dust rl
constructorl i mator l caro
I realizeze singur' un
custle cu un desi gn
I al apa telor i n-
cons t rucpa
Acesta se
arete rota-
u cursa
unUI bu
poate folosi
,e, potentlome1
rtfculam
Obleclivele pr,nclpal
a oaza
toa,ele'
-!Ia aSigure
'eCel Cu axut pe
rlllnd ur1 51ste
I sigur,
- sa prezlM
'erpu3 Intre
; I port lunea man
au stat
, sint ur-
- sa pErmtta , m co-
,"oda si sigura
- sa InclUda posibl litJtea reallza-
CI supra/etel xterlOare in di verse
'.aflan e c lorlstlc . pentru armoni-
zarea cromalica in cadrul ansamblu-
u, ae funC)lon ,e:
- sa al ba un 51gn corespunza-
tor
Butonul Include ,ase "'pere. mon-
tate 1n conformi tate c desen"l de
nsambt c. (1) PaJ1,te componente
ale bui onului sint 11310arele corp
buton - reper,11 (2\ ; capac ,Hon -
reperUl 13\ mandrlna - repar I r4)
t UC5il - repet ul (51, pl ulita - repe-
rul 16) - reperul Ili
le dm care sint f'xeeutate
cele sas repere Sint urmat oar le
- corp bll t,)n I buIon
duralumlnl U
- mendrtna buqa. P'U1113
salba - alam<' AM63t.
REALIZARE ASAMBLARE
Se realizeilza cele sase repere din
material el amlnUte. cu
3trll::te\ e COlele i ndicate p" fiecare
desen de detaliu at IlecarUi reper
Se xecula eloxarea repereior cor p
buIon si capac buton (folOSind U'l"
di n lelelele pr<>zentate antenor In
revista Tettnlum) Acest tratament
eleCfrocttlrT!\!: p,ellOw dau avan-
tale sent laiI" . .
- peliCula de o"' de aluminiU
obt inuta on Jrrna elo,,3rll
din pun t e vederp alectrle o 1Z01 -
le pet fecta "ntre upraf ta butO"ulul
; piesele metalice calB laL legatura
u axul pe care se va monta buto-
nul
- pelicul de oXld de lumln,u &e
poate dupa dOlln\a. colora Iproce-
dur. [1 lusa In plOcesu, d eto.are\
o\)llnllldu-se i Iinilt culoa, a oorrll
a butonulUI
Dupa realizarea eior ,epe,e
aceslea se asambleaza dupa cum
urmeaza.
- se asambleaza reper I
Cu ,eperul corp bui on prin presare
tOl1ata efecl ulnd acest lUCru cu
1000Ia grija. pentru a nu 11>111 sau de-
i rma repe, ul corp buton. Asambla-
rea se face urmarind pozitia corecta
a reperulul in confo, mll at e
cu deS81" ul de ansamblu (veZi pozi-
tia COnlClltl1 InteroQllr9 a ,eperulul
bucsa).
- se i ntroduce reperul mand, i ne
In Interr orul , parulUI bucs . on
rorm desenuluI de ansambl u
- se monleaza S' <1POI se fi
XBaz3 mandrtn cu plulil " . in Inte-
fiorul ' aperutul co'p buton
Opera\lunea se efeclueaza in ordl'
nea sus-amtnlila pentru toate butoa-
nel
o
realizatI! c re sint astfel pregiJ-
IIte penttll a I, montate (pe axele
comutatoarelor sau poten\iometre-
10rl.
Montarea butonului pe care
urmeaza a fi ElC1 10n .. t se face intro-
dUCind capatul axulUI in reperul
mandlll1a care 3cum lace corp co-
muli .u butonul Prin "tri ngeraa piu-
Iitel. reperul matidrina va stringe in
mod s.metric 'uniform (TIei/!-
reali li ndLI-se un CUplaj mecanic
ax-buton. Ulterior se blO-
cheqza plullta CU citeva piC<ltur, de
op"e " dUpa uscarea aceste,a se
monteaza reperul capac buton.
Butonut poatl! avea SI alte dimen-
siuni exterioare decil cale mdlcatl!
I
8
in oesene (se lace rei !Imea la r
rele corp buton . ' capac b"L
respeCHn<lu-se i nsa 'ntocmal C
lalte cote pentru restul repe'a .
In hgurile ataturat s-au prezer
dau variante conSlructlve
reperel carp buton I capac bu'
Varianta care are cotel e nOlat
e
parantez/j s refera la \.II' buta
mare. De axempl u. penl! U U 8
fi caior de putere cu diverse reg ,
pentru reglal ul de volum 52 -
butonul mare. Ia, pantru r
comenzilor se utlllzealil buta
mi C ..
Pentru un eventual m<trosJ al
\Iel butonului lat de marc",.L
prezenl at!! p pa noul frontal a
pll fi ci.\toruIUl. S9 poata trasa 1:
Irezarel un canal de groslm"
adi n Ime 1 rn m p<' gen _raloa,
Ii ndrulu i congruent la suprafa
delo nata a reparu u corp bute
ten r a089t can I se cv den\'azA
marcar u vopsea in mod __
punzatOr. pent ru a contrasta !l
cu culoarea bui onuiui 51 a Pur.
evidenta marcaJUI.
Respectl[1d I ntocmai Indic
speCi ficate. constructorul am3lO
va afla i n posesia unor buloar-
reglal realilate conftlr n Ilr
tettnicil moderne
'"g. EMIL
Pornind de la Ideea recuperarII
./oor materiale. Componente electro-
niC<! sau c"iar subansambl uri ce se
gasesc fani utilizare. s-a
realizat i nterlonul prezentat. Ia care
s-a fol051t ampllficatorul de audio-
de la radloreceptorul . .AI-
_atros". dar tot putea fi folosit SI
.Jr1 alt amel,',ealor AF de la un alt
-aceptor t .Mamale" ... Neptun" etc )
..ii acest amplificator am Introdus
e ""OClihcari prezentate n contl-
ro.Joare
- c,; -.z s:oarele EFT3S3 le-am inlo-
: J ' =_ BC253. Iar tranzistoarele
le-am inlocui t cu AC180.
=E: de polarlzare reac-
Prof. MIHAI
ii
. II
::"--4--"':':"
adaptare la Intrare pe :ru-;;:-uofoii
(difuzor). un transformat or de
Iesire de la_ radloreceptoarele . .Alba-
trOS" etc. I n fetul acesta. Intrarea
este cu l a in-
trare va II tot Impedanl lt joasa. ceea
ce va permite ca liniile de Interco-
nectare sa se faca cu cablu neeera-
nal.
fPMO'
i? vor fi inl oculte astfel:
<?2 de 22 k!l cu 39 kll. iar cel
:e r Kll cu 82 kll ..
L-______ ____
....... <11 fHT'lARE TI!A'O , .. "
r-----------------:B-
I I II
1 AMPLl , ltA10!t A.F. 500 ",W :
L
IHTII"U - 1I1AHEIFOII"A I II


1.-------- ---------------
1
----tI- it- ... ",,,liFic"'TOII .... F. '00 ... .., _ IW 1-
1
1-- - _
I PlliH CO"OE"UTOII Etf. C1RO
L. _______________ _ _ _ .!f-"- __
REGLi.T" PENTRU CELt II ponulli
Pri n aceste s-au
mult sensibilitatea puterea (sensi-
ntajul prezentat a fost proIectat
::le ru o tempamare 2justablla . in
;ce e tanl deps I duratei Slan-
!!ard de 3 nUle a Unel con'lomiri
elefo.ce erlorrna ele bune il lac
ullhzabll la o l arg de apl icatii
in domeniul 1- 200 de secunde.
In "guni 1 esle $chema de
pronciplu C se n-
carcA de la sursa de tensi une E,
pri n R,. Amplliicatorui A
tensiunea U. cu o tensiune de refe-
,E
2

cum se vede i n figura 2 . .du-
rata temporirlril este T
trmpul in care condensatorul C se
de la zero la tensi unea E
2
. O
tensiune. di oda
electrolumlnescenta O, se aprinde.
Durata temporizAri i depinde de con-
stanta de timp r = R, . C de rapor-
tul celor lensluni. E, El'
Ampliflcatorul A poate comand
E,
tere a ae la 500 mW l a 750 mW).
Pnn slstemu de comutare aralln
in sc hema post ul prinCi pal
transmite unuia di n postUri l e 1-5
prin aducerea cheii respective de
comutare in pozipa .. vorbes te" Ci ne
cheia de comutare este in
se poate recePllona ceee
ce transmite POSlul a chei e de
comutare a fosl aCI ionatA i n pozil ii
"ascult" ". Astlel . di fuzorul pastulu
pri nci pal $ i dlluzoarele pas urii
t-5 pot deveni microfon sau OI
zor. caz .
Cheile folosite si nt vechi chel de
telefon; se pot uti liza orice alte o>-
mutatoare cu cite dou contacte r
Irel pozll ii . Che.l e sint legate in de.!-
valle
A limentatorul se compune
dint r-un transformator de sonerle. o
punte de redresare (sau 4 dloGE
I N4001 etc.) . un si stem de stab
%are cu o Zener de 6 V 51 ur
tranzistor AC180. Allmentat orul 1. -
vreaza 6 VlO.5 A. Ampllllcatoru.
in iurul a 0.2 A.
Transformatorul alimentatoruiui
la relea vor Il
de t ransl ormatorul de intrare.
Transformalorul de Ire sau I -
trare va avea 2x160 de spire in pn -
mar. cu conductor de CuEm (2) O
$1 65 de spl re i n secundar. cu co
ductor de CuEm (2) 0.5 .. Transforma-
torul de defa-zare va avea fn primar
1 300 de spire cu conductor de Cu-
Em (2) 0. 15. Iar in secundar 2xSOO de
s pire c u co n d u cto r d e
CuEm (2) 0.15. Ambel e transforma-
toare se bobineazii pe miezuri de
ferosiliclu cu de 1.5 cm'
j n cazul in care ampliflcatorul \Il!
fi altul deci t cele cu transformato.
de in schemele alaturale es il
ariitat felul de conectare la monta-
j el e cu Intrarea Irea prin con-
densator .
Se vor lolosi de
3 VA.
Ing. C. STANESCU
un generator de ton sau un releu
de unde diversel e aplical li ale
temporizat orul ui .
Realizarea este cu com-
ponente discrete. scnema completa
fii nd prezentata in ligura 3. Amplifi-
catorul A este realizat cu tranzistoa-
rele T, cafe Irebuie 8
mare ( > 300). In afara ti purilor In-
dicate. se mai pot folosi pentru T.
BC171-3: BC237-9. Iar pentru T
BC251- 3. nu se dispune de
tranzistoare cu IJ mare. se poate. il'-
cerca darllngtonizarea lui T 2'
Tensiunile E, E
2
se obti n pli n
stabilizarea tensiunii de alimentare
divizarea ei. Stabilizarea se real-
zeaza cu D. $1 R
T
obl l nindu-se E.
iar pri n divizarea acestei a cu R
4
51 R
se obil ne E
2
.
Condensatorul C este cu lanta
pentru curenti de oierdere mici. I S'
ICONTINUARE IN PAG. 7)
Ee


DE PUTERE
S e uden" D A NIEL
Sint foarte multe in prac-
tica i n care este necesar folosi rea
unul amplifl cator.la putere ridi cata,
un ti mp prelungit i n dif erite con-
dilii de exploatare.
Unele aoci dente, cum ar fi scurt-
circui tul firelor de cu incln-
tele aoustice, ambalarea termica a
final sau suprasarcinil e acd -
d,entale, pot duce la deteri orarea
lanl ulul audi o.
Pentru a preveni aceste
mi-am echipat amplificatorul stereo-
fonic de 2xl00 W cu acest mo,Ptaj
care de mult timp ire-
Piesele cu care este reali -
zat si nt la indemina oricuI.
Circuitul <1e protecti e este format
di n modu le: modul ul de'
a di fuzoareior modulul
de termlc $i de indicare a
suprasarci nilor. .
1. Modulul de protect le a dlluzoa-
relor i ntrarupe difuzoarelor
cu amplilicatorul ce apare la
amplificatorului o tensiune
continu . Circuitul nu leaSii difuloa-
rele decit la citeva secunde
punerea sub tensiune, asigurind o
proteet ie prin care ele
nu suferI! in timpUl perioadei de sta-
bilizare a ampllficalorului. Modulul
acesta semnalele care vin
de la etajele finale de putere. Dup
ce a de orice componllnta al -
lernatiV<! , tensiunea contlnu rezul-
as u p ra
tranzistoarelor T
1
, T
2
, T, dac ea
te o valoare Impusa' de
de i ntrare ale montaju-
lui, tranzistoarele T. T, se blo-
aqloni nd releul RL care i n-
Cralov ..
trerupe legatura cu diluzoarele.
lucru se la pu-
nerea in a ampllllcatoru-
lui: condensatorul de 47 " F,
descar ca t. me nti ne blocate
tranzistoarele T. T, nu permite
stabilirea legturii cu inclntele decit
dup ti mpul de determinat
de de 410 .k! l .
2. Modulul de proteClle termica , 1
Indlc.re a lupraaarclnilor asigur
a mp ll f lca to r ului ,
supraveghind i ncalzirea tranzistoa-
relor final e. 1 n plus, el "miiSoar"
semnalul aplicat .etal elor flrlale
unei valori
prest abili te, cu ajutorul a
LED-uri (unul pentru fiecare canal) .
Dlfuzoarele mai pot fi deconectate
in cazul deps iri i prelungi te a pu-
terti maxime fixate, ceea ce este
foarte util dac i ncintele acustice au
o putere nomtnala mai mic decit
puterea ampli fi catorului.
Acest modul se l a mo-
dului precedent ' din care el uti li -
zeaz rei eul liniei "teleco-
manda releului". tempe-
rat urii se face pri n una sau mai
multe diode montate i n contact cu
radiatoare le tranzistoarel or de pu-
tere.
Pragul unei diode variind liniar cu
temperatura, este suficient s se
compare aceasta cu o tensiune de
(impus aici de dioda Ze-
ner) , pent ru a putea ti ci nd
temperatura Il un anumit
prag,
Valorile pieselor sint date In
element care se
Ing. AURELIAN MAT EESCU.
Efectul stereolonlc. de localizare
spatiala a surselor sonore, este cu-
noscut din deceniul al doilea al se-
colului nostru, fiind deci mai vechi
decit s-ar crede, t/1s nivelul tehnic
din acel timp nu a permis rsplndl-
rea unor echipamente stereofonice
care implicau cheltuieli considera-
bile. Azi, echipamentul stereofonlc
este larg riispindit si
justificA prin
perioani a audiliei
Audii l a stereofonicA presupune o
de program slereo, transmisie
radio stereofonica. inregistrare pe
sau pe disc stereo.
I n li psa acestora. echipamen tele de
redare vor reda pe am-
bele canale mono-
fonic provenit de ce 'a un ra-
dioreceptor. Vo_m
Sucura."1
nante care. amplificate si redate se-
parat de un amplifl cator stereo. vor
crea un efect pseudostereofonic.
Schema electrtca a montajulUI
propus este in igura
iar reali zarea practic a cablaj ulUi
este prezentat in figura 2.
Functionarea montajuluI. Semna-
lul monofonie Introdus la Intrarea
ontaj ului ajunge in baza primulUI
tranzistor, de unde urmeaza doua
trasee separate. Semrlalul cules pe
rezistorul R. este introd4S i rl tr-un
fltru activ pentru inatte
format di n T" C" C:l, RI>
de taiere a fi ltrulul este de 3 kHz, cu
o panl de 12 dB pe oclav . Semna-
lul cules pe Re cuprinde numai frec-
venlele de peste 3 kHz din semnalul
Introdus n filtru, semnal care este
cules la nr. t .
6,.. ... OCl,..,..., .... ,o ... , ,,. ."","*,, 1 ...... ... [:)
"
2 g>
.. de putere -'1
Q II1 <:
-

DT l . 1N l.()(J7 pe rodioforul Ironzisfoorelor finale monla le c ...
odeziv
al ege' este releul RL. Este necesar
un model 2 'RT, eate i ntrerupe mini-
mum 4 A. TenSiunea bobinei, URI",
trebuie sa fie cuprins i ntre 6 12
V, i ar curentul IRL s nu
100 mA. Rezi stenta din no-
tatii RRL se alege cu relalla RF\l "
(1 S-URlJlIA L' unde este data in
IA.!. i n am peri, iar RF\l i n '
ohml. puterea el se calculeaza cu
relatia P = RAL ' Il
RL
. 2. Coeficientul
2 se l a ca maria de securitate. deoa-
rece disipa continuu.
Circuitul Imprimat se i n
funcl le de piesele releul de care
dispune constructorul
Punerea In ,1 reglajele
I nainte de a fi cuplat la elajele fi-
nale, circuitul se alimenteaza se
constata citeva secunde re-
leul se inchide. se continu
verificarea, se poate apl ica la una
din intrarile de difuzor O tensiune
r-
natul de la i ntrare, neprel ucra
R . Deoarece cele doua e
troduse i n baza lui T
3
sir: - ::-' -
faz, i ar nivelul l or este - ;!
egal, di n semnal ul I
M
- a --X_;$
prin se va scdea se.- -- _ .=--'
de la f iltrul activ, a,s.:-'e (2
nr. 2 se va obt ine t:. - ca::-e .-a
.... , . .... , 1 ...... ,.. .... .... ___ .... _ __ _ _
de 4. 5 V (O batefl e). C
va produce deschiderea rel'eu
totul merge periec
. eroare nu apare decit de l a un
blaj it sau o componenta
se poate monta pe amph
lor,
Diodele notate DT se vor mont
contact cu rBdi atoarele tranzlste>;
lor de putere. SoMla ideala es'
pentru fiecare rad1ator t
tate pe acestea cu adez' )
Montajul se ali enteaza CJ () 1
siune cul easa din O= "v 1
pli hcatorulul
se aleg cu c- " : ;;se " "
i ntocma1 - ,: :
montalul ce :: :-
ncerCaJ8. ofer . 1 = sat i"

Bibliografie
1. Le Hau - Parleur. t982
2. Hobb} 'g-g
3. Co' - il <'; SI'" Tehnlum
"1 ;::v-= modi ficarea valori I
S3!:.>a'ele< C: C
J
. Capacitatea al
C nden.satoare se calculeati
, i!l ac C. = C; = 1 f . i n care C
es:e capaC-lalea in nF. Iar '
de ;:al ewe a fUtr UI el
ata in HL
Ca'->DOne te e u 1\1Z8!e
,... , mIC.
t.cesl adaplor pseudoSlereotoOlc
poale fi monlal i nl r-un recepl or ste-
'eofonic penlru recep\la prOgrame-
ar monofonice. Se eera-
narea monlajului i ntr-o de
bla de oIel cosllorl1A ( de la cul me
de conserve) . penlru a se evita mi-
crofonla autooscllalia montajului.
Penlr u cel care nu dispun de u"
echipament stereolonic allind n
-adere faplUl ca majoritatea apara-
telor de radi o sau a televizoarelor
sint monofonice. prezentam con-
struC1ia unei tnci nle acusUce cu aju
lorul careia se poate obli ne un Inl e-
't5aIl t efecl de pseudostereofonie.
t.{

L" 2 CvEn> 4'<9.-," /" .: .. ,.:-.,.; <:v
".1.'17".,,,,,, .tf...c,:n.'
K.o RP_,n.
{ 4 l"ft /wA,,,,,,;;
t:I
S'a 3 cenlrele membra-
celor a cJa difuzoare Irebuie
:'lS3 in '("ar.alul de
.gB1tW' I

nClnte e ;: .:
l,-pst_- _
lOare
f
::. -;" ,..!
sau ce -:: :J _re:: _ ',- .
du!.., -- "= !I:o
lin! S I all'3
cuperate de a 3;la 's :!
I.Iz-1 de la TV "Rubin
'res\il. Unlml etc.), cu condltl! sa se
afla in :oiare d
Nu ',tOr utlllZ"a d,fuzoare cu sus-
pensl.. mem ranel pe rilii de cau-
CIUC. d,l destinata
In inclntele nch,se de compre5le.
.. Ol/uzonrele vor fl montate pe
panou (ca la Inc;imele de compre-
",
Sa va rsspecta fazarea corecta
'2 il. Jzoarelor conform SCheme,; i n
.:J!Z :or>trar rezullatul va ti
"'" DIMoarele si nt marcate de ohi-
cel cu un punct u pent ru borna
... Daca d,fuzorul nu este marcat. cu
o baterie de se vor ati nge
bornele dlfuroruJul. Se va nola cu +
borna difuzorul uI la borna
+ a balenel al uncl ci nd membrana
difuzor ul ui este catre exte-
rior .
Inci nta stereodlna se va plasa
totdeauna orizontal . Ia o inalti me
potrivita
T n figura 4 esle prezentat montaj ul
ci rcui tului Le realizat pe o
de cablaj Imprimat cu dimensi unile
de 150 x 65 mm. Iar fn figura 6 sinI
elate citeva IndicSli, privi nd stab,lIrea
dimens'unlOf constructive ale i nci
\el nl'lul prezentat. executal c-
A W / A. tl a l T.QI2.La _
I :IN----...I
II
in fi gura 5 esla prezenfata o va-
rlanul. a montajului stereodlrlii. care
se poate aplica. cu modifican m, -
nrme. Ia aparatele de radIO de con-
structie mai veche. ecl1ipale cu tu-
un e ec1romce. a ,a:.e nea f"""' e
ploatara ( .. Enescu . Modem Ger
ton" . ..Lalvl a" . ..EstOnia". "Belorw
et.c.). Acsste aparate SnI eCh,pa:
cu unul - diluzoare pe pana.
Irontal . pentru reofoducerea fre-
Joase. cte un dlfuzOf
panou riie rateral e .. pentru reproc
cerea Irecven\elor i nalle. in cazul '
care nu se poate procura un poti:'
\ iomelru bobinat la val oarea cer _"
se un potentlomelru de
di luzoarele de radiotl care modlfle;
sau cu rezistoare bob'na;
pentru 8 se obli ne valoarea "'"
sara. te
reglarea profunzimii electulul :lSa.
dostereo.
BIBLIOGRAFI E
.. Practlcal Elec:tron'C$" nr. 1 191
Marea Britanie
Coleqla revle\el .. Radio" - U.R.5 !
1973-1979.
PO I
10 I='ETFlAN, Cluj-Nllpoc
Jne, !::e !t
menta rea.. 'fi ,,& de lE " t-
de -4.5 V. r F 'a lesrea u
transformator de 60n6"8 ,::a_
care se .. cu'
l ui prtn inlerlT adi Jl 'le,
diode
RADIORECEPTORUL
OCTAVIAN - Jud. Harghita
Radloreceptorul .. Carmen produs de "Electronica" lucreaza i n UL. UM
..JS.
Daca apare (dispar. posturile) V8 Irebul sa
e:ajuJ de fntrare. cu spirt sau de carbon in primul nnd
cn<nutatorul de game.
lenltca\ 1 starea tubului ECHB 1; eventual monla! i unul nou.
Ir.treruperl rOI aparea di n cauza condensatorulul vari abi l: Irooule -sultal
ca' ul . CLI spirt pusa cite picatura de ulei pe zDnele n
ONEA ION -
a publicam ampllfic8torul AF de
.a receplorul "Electronica" 5-631 .
distorsiunilor semnalului
IXIiIte fi provocalii de intreruperea
rs21-storulul R 1 B. I ntreruperea con-
oensatorulul C28. defectarea unul
r' anZl stor 259176 sau a diodel

bine cu hi n;e
_ "taclele de la bateriI.
ANGHEL GHEORGHE
-
Repararea condensatoarelor varl8-
e se poale executa astfel. Cu o
sela se plcile defor-
'"'"iIte (condensatorul fiind deschis).
Se inchide apoi progresiv condensa-
tOtul cu un vi rf de se
care nu se i ncadreaza
p;>n!!(;t in stator.
Cind operal i a
:le ci teva ori. se consi dera termi-
:atB, condensalorul se conlfoleaz.a
.:.J ohmmel rul. Daca apare scurtel r-
C\Jl t pe anumite de l amele.
Se un cirCUit in fel ul ur-
rr"ator. un fir se la s1810r. un
altul la rotor apoi la un
!leC de 100 W/ 220 V. Un ' " de la
oec firul de la stator se inl roduc
a Se atatorul in
momentul cind Intre apare
Ts-G" 2
1
21817&
]IEI"JlJ.J22
"1'10011.
CtrJ. Jnf
ClrJ.9nf
-O,I1 .:O, 1St ISV
D;-MJIJq/
0101 I
tI
contact. becul se aprinda Pr.n ro "
rapetate punctel'" de contact c_
anuml e sint OI) e oe c ... -
rentul elec\r1c In une a caz" ... se' -
mi ci regl aje cu un 'ri de !Our De-
nlla. i n altele repetatete mane-.re "-
latura scurtcorcultul ntre pil c
Aten\ie cum lucra! l' Pa conoensate'
este afec iea.
A
---- - - ------ - _._-
0 __ -- -
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l'
I
I
I
I
I
I
I
I RI
I 10011
I
I
TI
[CHBI
170V( IJfv/
._-----
IOOV
f85V)
el8
500pl
- -_.-
- --- --- -- - -- - - - - -
RADIORECEPTORUL
ONCEAN AUREL

Dimi nuarea ampli ficarii etalului de
sudio la radl oreceptorul 22 RN561
(montat pe autoturi sm) poate fi pro-
vocata de mal mul te piese. Daca
semnalul nu este dl storslonat. ru
trebuie sa i nl OCui\ 1 tranzistoarel .. , -
nale. Oricum. AD161-162 a ..
echlval e"\e curente
Probabil ca unul din
rele el ect rolitice sl-a :;:3.11<
lea. diminwnou-sl ca!lC!= ta:,;8
La inceput pen ru depanare cu-
plat i ri nd un condensator de
10)JF n parale peste C126 CI28 $
C129 Daca se constata i mbunatal -
rea audil.e. :5Cnlmba\l con{lensalCr
rul care p'ez..nli'l anomali i, In c az_
In care dJ_3 operal l e e'e-::-
-LI e::5- 1""ul un colldensalol'" :..::
1': J.'F " '3ceti =_
C':;: Cl34. C135. C131.
amc hcator poale " intocult CI.!
-3A810.
GRIGORIU SANDU -
InS1rumentUI de masurii AN660B, de italiana, nu compo-
nente deosebite ca sit nu poata fi reparat. Ori cum, di odel e din puntea radre-
soare cele care PJOtejeazii Instrumentul sint cu germamu. even-
tual diode de tip EF.D 10B. Dupa reparare, obl igat oriu, Instrumentul trebuie
5.:-" s une' metrologlce. Rezlstoarele cu valori mal deosebite (ex.
'S OI puteti sa le confectionati din tfr de nichelm,; constantan, dupa
s:abilr\l exact valoarea cu o punte de masura . Respectali cu strictete
e pieselor din altfel ins!rumemulUf nu vor respect a
- ,3(; .:lI; O'l<\rea scai el.
ZAHARIA VASILE
Galati
TEHNIUM 2t1e85
La ,televizorul "Miraj" yerlflcall re-
ziston,ll R302 condensatorul CI 09
i n pri mul rind, Arderea slguranlei
5300 mai poate fi provocata de un
scurtCIfCUJt in cablaj , Este mal plJlin
probabila o defectar!! a lui C300,
daca avel i tensiune i n
punctele H l , pUlejl COI1Slafa
daca R101 R9 sint bune,
11:.. -.-;;-;
RlO)
5 ) 0 1 0 .60\ llOA 2Q.I
peglnl re.llzet. d. Ing- 1, MIHAESCI.
ION - Constan1a
Un mod de realizare a generatorl'lui de poate ti acesl.i!
din "Trlo" TS51 0, Cele tranzistoare se pot i nl ocui cu BF 200 (Ia ne .. C't:
SCH O). au ca un circuit acordat pe 3 395 kHz. Din condensat =.
rele !rimer de 40 pF se exact Irecventa de lucru a
Montajul poate lucra si pe alte frecvente, dar oricum semnale ct ma
apropiate. Ca sit nu apara !l funCl lonare Instabll , trebuie remarcat mOCI ..
de polarlzate a tranzistoarelor, Nu trebuie luate masuri speciale de ecrana,,,
.'
---- Il - 4C,

uss
MOL" VAN MARIUS -
Cluj-NapOca
Sub denumirea D340P este produs un display-dual cu 7 segmente a,
13 mm. Schema de este alaturat.
AUIOIURISMIU "OllCIl Jl
INSTALATIA
DE ALIMENTARE DE EVACUARE
A MOTOARELOR
;; carbu.raloarele sint fabricate de
:::: :-'" rrmep"nderea nr. 2
CARFl l ) o licen!1! So-
e> Sint diferite pentru fi ecare tip
.. autoturi sm. astfel : 26/35 CSIC
si 28 CIC 4 (Club) .
? Carburatorul aulolurl smulul
Ollell Special - 26/ 35 CSIC
Este un carburat or vertical , inver-
sat dublu corp i n Irepte, de tI P
CO'-1POUND (cu deechidere dlfe-
-e rata a clapetelor de obturare a
a Are clape ta de aer
D ... Ing. TRAIAN C:;ANTA
sali de porni re pe pri mul corp,
asistata de un servomecanlsm de
dezinecare, o supapa electromagne-
(el ouff oi r) pe circui tul de mers
i n gol, sigilii pe de imboga'-
l ire pe de limilare a cla-
petel de obtura/a a amesteculUi car-
burant.
Elementele constructi ve principale
elementele tarale ale cerbu ratoru-
l ui sint date in figura 7, In care se
o seC1iune i n regim de mers
normal , de mers in gol progre-
DE
REMEDIERE EXPLOATARE
A SUBANSAMBLULUI DE
AMBRE ERE
>amblul ambreia/uluI la au-
!fJlul "Daci a 1 100 e5le e tip
_j SiC. l!scat cu dla(r8wna I
_ _ ferma: dll1 urrnatoarele llle5e
ro cale: placa de presiuna, rul-
. .uI \le presrune. furca de co-
dl;.cul de ambreiRJ vOlan
-I sl.Ioa"sal1'1bl u a fost rabI i
.., do varrante, dlfsrenja tIInd
'r nnclP31 dupa tipul placlI
' 3. fUrca de corrrand' , 5 I
j presiune Ge prezlnla
_ ,i!' .el dlmensionale di feme.
1" 'T tip Cle subansamblu de am-
. e'e al aUlotufl smlJ lui "DaCia
- - ,,'osl Identic cu cel de la au-
o::> _' sf"ul Renault la" s-a carac-
_ rn folosirea unei da
_ ce are montata deasupra
3"T.,,,""8; o din tabla de
' : r ., 1.1 ghrulara, cu grosImea de
: ::a .,.m de I lamele
f _ _ ' =1" ro .. el. nHurl spe ale de
_:- -3 ;J a=oi de presiune.
_ -e3,une este carcasat
doua late-
de capetele
rCII de eo-
Ing. VLADIMIR TUT A
ambroltm, al a'utotun mului '"Dacla
110 " ast" formal d n o:JIe'" ni,
manatoare cu cete de la
mul DaCia 1300 . fiind compus
dlntr-Q placa de prasrun de liP I
idenlrca dimensional ,,1.1 placa
ores' ure prezentata la prlmlJl
subano;ambru Oi' ambral"- _. daI 1"
Nr
eri.
"
2.
TIPtiL I
TIPlJL 1/
TIPUL III
C A -ERISTICl
Cu dtn IIbII
.. fo"'" Irlu,,"
il'lullllt. >""InUlt
c.o :,.,. lam". "-
",. 1
u rei C\f "pul 1,
.. rt pl..,. din
tabIJ , 1 '.meI ...
d. ,uallner" Oe-
!III."'" 0=-1
il. 1""'" I rlun-
ghfuleli
F Irt plld !rlun
,1 Ilm.t.,
deci la 1. 1 cu lipui
II, dor cu dlllm.trui
In'.tlor al "....,_1
,. totmi rotundl
siune, astfel: 1 - tuO emulso" cor-
pul I (cod 1F4) ; 2 - jlclor principal
de aer (automati cltatel. corpul I
(120:201 ; 3 - difuzor, corpul I (21
mm); 4 - de aer; 5 - Injec-
tor sau de acceleratie
(40;; 10); 6 - centrator de amestec
(t reapta 1); 7 - dfl uzor, corpul II (Z6
mml ; 8 - centrator de amestec
(treapta II ); 9 - Jiclor principal de
aer. corpul II (140;;20) ; 10 - tub de
emulsle. corpul II (2 AC) ; 11 - su-
de admisiune a benzi nei (1 .7
mm); 12 - racord retur benzina; 13
- fil etat; t4 - fil tfll benzi na;
t5 - membran pompa :j e
16 - cama pompa de repnza; 17 -
ji clor principal, corpul II ( 130;;5) ; 18
- canal de legatura intra comanda
pompei de $i 19 -
de acceleralie (corpul 11) . 20
- canal de amorsare a pompei de
reprizA; 21 - de amor.sare a
pom pel de 22- supapa de
reful are, 23 - olapet de acceleralie
(corpul 1) ; 24 - jiclor principal, cor-
pul: (12!h5); 25 - pl utitor dublu.
c;n plastic grame); 26 -
de dezinecare; 27 - canal
pentru regimul de mers i n gol ; 28 -
supapa electromagnetJOI! (elouf10Ir) ;
29 - jielor de mers in gOI (4161: 30
- canal de la de
i mboga\ lre; 31 - canal ctre cutia
de admisi une: 32 - orili ci i de pro-
gresiuns; 33 - orificiu calibrat ; 34
- orificiu cali brat n capsula de
dezlnecare.
care lipsesc placa de t riun-
ghiulara cele Irel lam ele de OIel _
ce o suS\ifl . Rulment ul de presi une
esle Identic cu cel de la autoturis-
mul "Daci a 1300' . montat intr-o car-
cu urechI. RulmenlUl de pre-
siune se fixeaz in bralele furcii de
prin Intermedi ul capetelor
arculUi furcli , ce prin urechile
rulmef1tulul. al bratelor furcii.
Furca de comanda
rulmentul prrn contactul cu placa de
sprijin, montata in carcasa in spa-
tele ruJmentulw " ... preslun" , pro-
priu-zrs.
Ul'lele autotuflsme .. DaCI - 00-
de Ill, ,tul oe' de t ' - ,e
au fost eChi pate Cu ;J iLr
alUne de tipUl 111. ce .
toaN.! ca farrn,:; O;J cele jE
dar aU-dlametrul -e a
bUfilor In
pul I s
cafCBS6i
T'punl $.
elD'
1115 .:: 0.1
115 .,"- 0,1
182 0.1
ghidle.
180 ", 0.1
penlru II".,.
Inet j. _
.'une cu fu ..
hll.ral. 1. , ....
plns-r' mocMI
11 10
Alle orificiu
brat de mers i n gol _
clul contrOll at de de imtog
\ Ire ( 165) ; distanta dlntre marg -
clapet!'1 de obturare. corpu Ils"
relele corpului, sub 470 mm - ; :
0.2 mml ; :
transfer (progreslvltate, 4) , pc----
de acceleratie (reprizA), cu ca
(COd nr. 59522012), dIspOZItivul -
pornire la rece: deschiderea cl ape'
de (capsula de dez!necare s
la o depresiune d.e 500 mm
- 3.2%0,2 IJlml; debitul pompel
reprlz (0,7",0,15 m") . , ,
J
func!ionarea carburatorului se ai
ting ci rcuite reglmu
de lunclionare: a) mersul i nce '
gol (ralanti) progreslune: b) - '
regi m de accelerare: cl mersul no
mal; d) - la pornire (Ia recel a m
torulul.
al Mers incat i n gol ,1
ne. 1 n acest regim de
combustibilul t rece din camera
nivel constant prin jiclarul
de benzina 24 al corpului' I si d
ai oi , prin canalul 27, la ilelorul dl
mers in gol 29, Aici ara loc amutslo
narea cu aerul proveni t prin ori"
calibrat 33, care ameste
parcurge canalul 30, trece prir
de W prin ca-
nalui 31 i n cutia de ad-
misi une. Acest circui t reprezint,
meflul I ncel In gol.
rilOl' de ambreiere si nt prezentate
tabelul
Poncipalele defeC1iunl ale
de presiune le constituie Usurarea
diafragmeI. ruperea Jamelelor sau
adincirea ruperea vlnurllor dia,
fragmei . cit uzura sau deteriora-
rea de conlact ou dlseu
de ambreiaj Fisuraree diafragmiO'
duce la Imposibilitatea
autoturrsm",lu. neeesita
d,afragm<; sau a de pres'LJn _
La p ac :,p 1. _-
.... n'a;; cele de rupere a UnG' li;-
- ar de la plac;,
-ohiulara. Rezol ,,, _
- _Tr IO;)rele van
de preSIU""
ce ecr onareB rl mc'l' .
al e no, dintr-o banc_
e ase 10. Ole 60 sau elt _.
- , 81<ml, cu grosImea de O ti
II. nd o duritate eehi'lalen\J f-- _
4",--46 d mens'unrla prezentate
tlgura 1
21 Prin ellmi nwlfII plac li tflun
N,. glu"' ...
d. prlndere
CU arbore"
5


,
I
1
+--
-
,
- . -:-:-:+
i I

6

.'\
I n continuare. amestecul aj unge
111 difulQr SI pri n gaurile de progre-
s/une 32. asetate i n
cu clape18 23. permi te cres terea uni-
forma a "tezei unghiulare a motoru-
lui. pleci nd de la regimul de mers In
gol. Acest traseu circuitul
d e .
b) I n regi m de accelerare,
carburatorului este asi-
de catre pompa de repri za
(sau de care aelioneaz
intotdeauna numai asupra pri mului
corp. Circuitul pentru l unqlonarea
i n regim de accelerare este format
din pompa de cu
15. canalul 18, supapa 2t de incr-
care (amorsare) a pompei de re-
pri za, supapa 22 de (re-
fulare). injectorul 5 al pompel de re-
priza canalul 20, de amorsare 8
pompei, prin care combus-
bll ul di n camera de ni vel const ant.
la 8 pedalei de
celerat i e, cama 16
upTa membranel pompei de re-
supapa de amorsare 21 se I n-
chide, supapa de refulare 22 se des-
crnde. iar combustibil ul este pulverl-
136 si a lamelelor de sUS\ lnere de la
:: de tip 1, o placa
ce presiune de tip II cuplarea cu
_ "1 rul ment model .. Daci a 1300", cu
C) urca de rul-
..,e l ului . Acestea se Impun deoa-
rer..8 furca de de la inelul
:le presl une al de presiune de
P I este greu de modlli cat .
'1
zat prin injectorul 5 in difuzorul 3
c) Mersul normal. Funel onaJ se
disting ci rCUite
corespunzat oare celor corpurr
ale carburatorului. Corpul 1: benzina
trece din camera de nivel constant
prin intermediul j iclorulUI principal
de 24, amplasat i n partea
de j os a camerei de nivel constant,
i n emulsor. Aerul, provenit din
jiclorul pri ncipal de aer 2, trece prin
ori fi ciil e tubului emulsor 1, se ames-
cu carburantul prin canalul
difuzorului 3, i n centrato-
rul de amestec 6. Corpul II: carbu-
,antul t rece din camera de nivel
constant. prin Intermediul jiclorului
princi pal de t7. amplasat de
asemenea in partea de jos a camerei
de nivel constan!. in emulsor
Aerul proveni t din jiclor ul princi pal
de aer 9 trece prin orificiile tubului
emulsor 10. se cu carbu-
rantul prin canalul difuzorului 7
i n cent rat orul de ames-
tec 8.
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
Folosirea de presiune ti p II
cu ansamblul Inel de presiune
furca de model R 10 se
poate realiza daca se confecj lo-
o de presi une intermll-
ce se Introduce I n alezajul ine:
lului de presiune model R 10,
nl ndu-se un ansamblu conform figu-
rii 2. Dimensiunile de pre-
siune si nt cele
zute i n figura 3. Se con-
fec\l onarea de presiune inter
mediar din OSC 10. OSC l I.
Ole 60 sau OLe 10. Ole 15. cu un
tratament termic adecvat. la
unei durrttl HRC 4 4-48.
Reglaiul cursei pedalei de .am-
breiaj se va pri n realizarea
unui joc de cca 3 mm al pirghl el fur -
cii de i n zona de tragere a
cablului .
Din anal iza prezentate.
ci t di n datele cuprinse in tabel. se
pot concl uziona urmatoarele as-
pecte privind folosi rea de
presiune la au toturi smele ,.Dacia
1100" .. Reneult 10" in de
anumite elemente const ructive dl-
mensi onale al e subansamblului de
ambrei erec
iN DE VOLANTA
- placile de presiune de tipul I
II pa fi asambl ate cu vol anta cu 5
i guri de: prindere I n arborele cotit,
al' c di ametrul medi u de fi xare al
plac de presi une de 195 mm:
de presiune de ti pul III
se asam a numai cu volanta
cu 7 pllndere in arborele
coti! S I cu dl aJ11e!rul medi U de fixare
al de pres. ne de t 90 mm.
F .g. 1. ca
F.g 2 Sal ba de
..
I
I
II
: [33 'll 19 __ _ _ _ _ 12 _
f_ ":::'=' =- :: = =-- -=-----= ::. -=- - - - - - - - -
7
iN DE RUlMENTUl DE
PRESIUNE
- de presiune de ti"pul II
III pot fi exploatate cu inel de
presiune cu fuse laterale de Impin-
gere. model R 10, furca de co-
cu capetele semiro-
t und e numaf S'! folosej te o
, albi de presiune Intermediari , con-
form desenului din fi gura 3 mon-
"
28
laii conform desenului din figura 2:
- placa de presiune de tipul I
poate fi cu rulmentul de
presiune cu urechi identi c .. DaCIa
1300" CU' capetele
drepte laterale numai daci i
se placa de forma
trlunghlulari ,1 cete trei l amel" eSt!
fI.ara. De asemenea, se poa!e aplIca
varianta valabi la
pentru ti p II III.
N AJUTORUL
AUTOMOBILISTILOR

cum se con
stltuie unele dintle cele mai critice
momente i n trafic. Statisticile arata
Incidentele stradale. cele mai
multe, cu catastrofale, se-
prOduc I n ti mpul execu-
late defectuos. Mai ales pentru con-
ducatorii auto cu mal expe-
este difi cil aprecieze timpul
mai cu seama pe care va
trebui o pentru a
un vehicul care se deplaseaza cu o
viteza oarecare. Un mi c grafi c, con-
strui t astfel inct fi de
citit i nstalat la bordul vehlcululul
i ntr-uf) loc vizibil , acti vi-
tatea reduci nd ri scul de
acci dent I n cazul
. Graficul are inscrlse pe el viteza
vehicul ulul ce sa fie
sit (i n kmlh) ce vor I rebul
parcurse cu o anumita a vehi-
cul ulul propri u pentru executarea
depasirii . .
Intocmirea \lraficulul line seama
de faptul de securitate
I nai nte executarea epas .
n o ri
Ing. M. S TR ATU LAT
V.
Sd = 3.6 d -- (m)
Vd - V
(V. - viteza de in km/ h: V
- viteza vehicul ului depas i t in
kml h: Sa - total necesar
men-
de la simplu la du-
bi u.
Sintem acest grafic va
fi apreciat de tO\i aceia care. avi nd o
mal a volan uluI. vOr
dori execute I n depline
secu rita t.e.
90
":C'


131

188 217 4!9 411 13&
:li! 70
;;;;.
60
'"
o SO
...
o
...
N
... ..
122
118
117
123
166 224
t67 242
174 210
198 4 34
2&1
i
321 S14 1015
312 842

621
(f<. c,?-,
.....
r:'f-.
.... ....
,. .
. "\
-.
-
DOZA
-
ril . Un tub central mal va
prel ua de suport ghid al
aRei ale tubului
MULTIPLA
in a doua se
noua lungi me a culiei do-
zei fmpllclt lungi mea tubului pre-
lungitor pentru aceasta. Se va avea
i n vedere t ubul se va suprapune
cu cutiei pe o lun-
gime de 8- 10 mm la fiecare
la stabilirea lungimii tubului pre-
lungitor al cut iei se va avea I n v!!-
dere modalitatea de 1mbinare. In
pri ncipiu li ni posibile trei cazuri:
Prelucrarea exterioara a noul
l ub se face, este cazul, i r
funeti e de const ruc
tive ale splralelor. 1 n acesl sens
executarea unor canale
Trebuie rnenllonat doza multipla!
poate II cu de lu-
oru cu corex, sin!jura COndl-
lie fiind acestea trebUie lie in-
dependenle constructiv de tubul
central.
Tuburile prelungltoare se executa
din material plasti c de di-
mensi uni adecvate,
du-se prin presare in 'pre-
zel1\ a unui adeziv adecvat.
i volumul fotografu-
, amator este de redus, se
DOate rnUmpla ca intr-o
de lucru sa fie deve-
l oparea mai multor filme, Reluarea
intregului proces de developare suc-
cesi v devine o operalie obosjtoare,
mai ales ci nd este vorba de filme
color. .
Solutia in ut ilizarea unei
doze multi ple care deve-
l aparea a mai multor
flIme. In mal des i ntilnlte
sint dozele duble, care se pot
dovedi la ti ndul lor Insufi ciente.
i n cele ce este descris
modul de realizare a unei doze mul-
tiple, fil melor developabile
concomitent f iind decis de dorlnla
dv. apiralel()r disponi-
bile. In orice caz, sugeram ca va-
loare de 4 filme
(late de 35 mm) pentru a de-
vel opare est e nev oie de cca
1 000-1200 mi de sol utie.
Art icol ul de metode de
realizare, cotele efective volumul
dozel construite depinzind de corn-
pooentele avute la
Constructorul trebuie
de de spirale dorite de o
cu I
fel de desigur).
o mare varietate construc-
de doze, ele IIInd
dintr-un vari abil de reper!!.
De la caz la caz, coostructorul va
analila cara din aceste repere se re-
utilizeaza cum. In pri ncipiu, orice
trebuie sa conl el ementele
reprezentat!! In flllura 1, respectiv:
- Corpul dozel, format dintr-o
cutie cu capac. Prinderea capacului
se poete face pe fil et sau prin alt
sistem.
- Spirala pe cara se i fil-
mul. Constructiv, spirala poata fi
sau multidimensio-
(35, 40, 60 mm). Pe de
se C un=.;e",,6=------l
de tUere
Ing . v. CALI NES C U
parte., spiral a poete li de sine
toare, cum este cea din figura 2. sau
de tubul central. Din alt
punct de vedere, ea poete fi execu-
din materiale transparente seu
o pace. 1 n primul caz, doza poate fi
la developarea filmelor re-
versibile, solarizarea lor
1 ntr-un vas cu a fi scoase
de pe
al di ametrul interior al tubului co-
respunde cu ' dlametrul exterior al
cutiei;
bl dlamet rul I nteri or al tubul ui
este mai mic decit diamelrul exlerior
al dar mai mare deci t diame-
trul Interior al acesteia:
c) diametrul Interior al tubului
este mal mare deci t dlametrul exte-
rior al cuti ei.
Posibilitatea unui tub pre-
lungltor cu diametrul exlerior mai
Construetl a nu este deosebit de
realizarea' unei astfel de
doze multiple ducind la mari econcr-
mi i de timp.
I ntroducerea alt or componentei
este de con-
struct l've ai A dozei ial e.
- Tubul cent ral este pi esa cen-
ce te ca suport pentru
care conduce apa de
Iare din exteri or, In unele construetil
in spiralei ca
de a di scurilor
splralate. Capul superior al tupu!ui
poate I din capac sau nu. I n al
doilea caz se la rotirea
a dozel pentru
asigurarea f ilmului i n solu-
l ie.
mic deci l diametrul exlerior al cutiei .--__ --.J'--j_--' ___ -,
nu poale interesa se aj unge la II. _____ -r-_____ +...
Ideea care la baza
unei doze multiple i n:
- a cu-
tiei dozel Intr-o mediani ( fi g.
3) ei pri n Introducerea
unui' t ub prelungitor ( fig. 4);
- lungimii tubului cenlral
prin Intercalarea unui tub prelungi-
tor ( fig. 5) noii cut II.
Prima I n stabilirea
de filme developabile
Implicit a lungimii paChetul ui de spl-
rale a tubului central (fig. 6). Se
atrage atel1\ la este aproape obli-
gatoriu ca fi ecare spi fie o
unitate astfel indt ele
fie pur simplu pe tu-
bul cenlral. tubul central tre-
buie a spira-
lei, conslrUC\ la se in
I timp, Introducerea filmelor
se va face extrem de anevoios.
poate Incerca real izarea de spir
Independente ,1 I n acest caz p
necesre a
bulul central asigurarea 5
ralei astfel obi inule contra desla
Se
ale
rin
tu
pl-
ce-
capac

Jocului dintre spi-
peretel e cutiei .
Cazul a este cel mai simplu, pro-
celfndu-se la asamblare prin
presare, In unui adeziv
adecvat. Se va ca suprafelele
ale cul iel
astfel rezultate paralele.
Cazul b presupune strunJiree ca-
petel or tubului pnslungllor pe Inte-
rior (fig. 7) la cu
cutiei.
Cazul c introducerea 8
d l e unul Inel de la capetele
lubulul prel ungltor (fig. 8) care
asigure I mbinarea cOmpo-
nente. Dlferel1\a ' ntre dia metrul Inle-
rior al tubului prelungltor diame-
Irul exterior al cutiei dozel trebuie
fie ,minif/lA, penlru a nu duce la
a volumului nece-
sar de solut ie
Fi ecare Imbinare se face pe o lun-
gime de 8- 10 mm.
1 n cazul l ubulul cenlral se Impune
realizarea unul ' tub prelungllor la
I diametru cu tubul 1 m-
blnarea se face ca i n figura 5, pe o
lungime de 5-8 mm la fiecare ca

J I l
+-
-.l J
:
--t-
I
.
I ,
- - - - - - - ......................... .. - l
.
,

a
,
,
par t ea
superi
cutiei doze!
.
I
,
tub pr
pen tru
dOEei
elungi to
' parte
interi
cuti e
a
i
cutia
oarl a
doui
,
:
[
,
,
I I
I
,
,
I
,
I
I
,
,
,
,
I
,
I
I
,
:
,
, I
,
,
i
,
,
,
,
I
I
I
r'" --- .. ... .... .. .... .. .. .. .. .. ... ....... .... ..,
,
-
s p1
o+ ___ __ t ut
cent-re:
I
i
partea

a t ubului
central
t u b pre l_..:.== --,--f+-o
partea
1.D.1er ioar!
-----t5f-
a tubului
central
cul
do'
p1b
!1fUt

I
.

I


,


----
I
I
1
I
I
I

6,

IJ--..
I
I
I
I
""1
I
I
i
,
I
I
,
I
I
I
I
II
I
I
!
I
I
I
I
I I
I
,
I
I
i
I
I

i
T
-
,
:
I
- r
I
\
I
i
I
! !
I
I II

p'C)CeSe
ORWO COLOR
, _ e procese reprezlflta o adap-
-;; 3 'endlfl\ele di n tehnica fato-
e' ca ... ooerna de ridicare il tem-
OI de lucru. cu scurtarea
= c la a duratei trql amentulu i .
2..
1 $piIeIo
Alb ...
r R_.lo, colo< CI.
B.,o 1I0p C37
B.I Iblr. C55
(Rtl0ta C5514)
Blie lI .. r. C71
F905 (1)200)
TOIiI ('6r. u.e ... )
se remarca Introducerea
unar noi retete de revelatori .
Pentru filme ne(tat ive. noul proces
5 168 ofera posibilitatea de a se lu-
cra le 21 " C Si 24C. dupa schema

21. 2
5 22. _24
8 21 ... 24 15
CI,5 20. .. 24 D.5
mi ' .
m".38.5 mII. 50. 5
()pIrtlllil 1-3 .1 .flClu .... Ia Inlun_rlc g u la lumln. Indlre.tI lllIruiul 170.
proc .. 7 366 (hirtiI color)
Op ... tl. B.I,
1. RIt".I.re
Re.'fllot c,omogen
C1t6 7
2.. Sp.ilar. 0.5-1
1 sz..o Fin,. B.I Iop/ll r. elO 5
C33)
, Fu,.. A
,.
81le n .... ' .lbl'. 5. .. '0
CI68 AU C159
la
5
"'11. 38
T .. 'amen.
7 36612
2S
11.
li l'
111. .2'
11. 20
19._21
mllL JO
Timp
(mln)
6
;
C194
Tetnp.
(" C)
25<0,25
20 ... 24
23. . 25
23. 25
20. .. 24
23...25
""aI. 90
. rei
ndu-
8
prelungi tor
de
_+--",u ti a doze!
tubul pre l ungit or
1
din l abelu! 1.
Duratele date si nt valabile in con-
ditiile unei moderate dar
continue a fil mului , ceea ce f ace
procesul potri vit indeosebi Rrelucr-
ril pe de developa!. I n cazul
developaril manuale se recomanda
rotirea dozel de developat scurt
energic, de 3-4 ori pe minut. Ia i n-
tervale regulate.
Combina\ iile i ntre procesul 5 168
si 5 16811 si nt posibile. Astfel. ca
exempl u. se poate I ncepe cu develo-
parea fa 24C conhnua cu restul
bailor la 21 e .
Se poate inlocui baia de fi xare
C 71 cu flxat orul rapi d A 324 ( dilu-
tie 1 :4). i n care caz durata se limi'
l eaza la 2 mi nute.
Capacitatea de prelucrare a
pentru I I este de 7 /i lme
135'36 sau rolfTlmeo 120 pentru reve-
a or.1l C 4. 10 pent ru stop si albl re
' ': oenl ru flxator.
A
UHI[[ IIV
Zoom
Echiplnd initial aparal ele de filma
camerela TV de luai vederi ObJet:-
tivele ZOOM au Inlrat in ultImII a'"
SI n zestrea tehni ca a fotografllo<
existind la ora aCluala o gama larga
de astfel de obiective i n specI al pe<1 -
tru formatul 24 x 31> mm
Actlonarea obiectivelor ZOOM ae
uz fotograllc era pina de curind e. -
tluslv lata i n:;a ca model"
no u Ha n l mex -P o wer - Zo o,.-
4.5170 .. . 210 este pravazut cu ar.;! c-
nare mecanl ca. gratie unui micro-
motor elect"c.
Greutatea noului obiect iV rel atl"
mare (cca 720 9). i l viteza reiat .
mICiI de schimbare a dIstante' ':1
cale. cea 4 s pentru tOI domenIul
constituia dezavantaje maj ore
Ac\ionarea manuala eSle POSIO-
j ar presupune un elort marII a
cauza el ectului de " i n&re Int roouo
de maIorul electric $ 1 reduc \Ia S3
Din considerentele arala.e. es e
da presupus ca ul lllzarea ac ..
obiecti v va " restlinsa
Pentru hi rtie col or (pe SUPOr1 c&-
lul ozic neplastillcatl se ofe prev-
sul 7 366 care. de asemenea. pe"
mite la doua reglmun J ?
conlorm l abelui ul "2
Capacitatea de lucru a baiior
tru 1 I este de 50 d .. b UC3!
format 9 K t 2 (fara regenerato'
pentru revelator. 100 de bucall
tru slop/flxare. 150 de bucati pent rL
alb'ref l ,xare. 200 de bucati pen ''''
["Iame. 150 de bUC<l l i pentr u s'al),I, -
zare
O carte deosebit de
constructorllor amatori.
fel iClla cu
aceasta ocazie Edl'ura
.,Albatros penh u per-
manen'a p,eocupare
de a oferi tinert lor ma-
terial documentar .n
domeniul de Int,-
resant al electronic"
Pentru realizarea unul bun raport
semnal-zgomot, ampl iticatoarele TV
Irebula i nstalate in apropierea ante-
nei de creindu. se astfel un
neaj uns prin imposibi litatea
acestora pe diferite canale (11'1 caz de
a mai multor stalii ). Monta-
lui pe care il propun spre reali zare
acest neal uns, avi nd in-ace-
Ias i timp o mare fiabilitate i n funC\ io-
are, un reglai comod un ci$ti g
'oane bun.
Schema (fig. 1) este de tip cascod,
cu circuite cu acord variabi l folosind
DIOde varicap (BB 139) , Iar toate
pI esele sint de produclie roma-

Cablalul montajului este reprezen-
:.at i n figura 2 (privit dlnsp;re fala
are dimensiunil e 55 x 35
mm.
ION B MEE IANU , S l obozi .
televizor. TenSiunea U poate ti ten-
siunea de ali mentate a selector ulul
de canale (ampliflcatorul In
U ; 6 + 15 V) sau de
la un allmentator separat sau de la
bateriI.
Tensiunea U.lfleap este direct
de pe cursorul potenl iometrului U IF.
Cele tensiuni si nt duse la o
muf de difuzor exterior
special pentru ele In. imediata vecl-
Int
75a
I
nAtate a mufal de antena apoi ,
print r-o mufA "Iatli " fire
apropiate de cel de itt;llre di n ampli-
fi cator (i nele de Izolatoare di n
loc i n loc), ajung la ampllti cato'rul
Inslalat ro antena (cu paretela cu
treceri in jot). Masa este comuna la
Intrarea de la U.lrlcap
la + U.
PUNEREA I N RE-

Din P se tensi unea n
punctul B la aproxlmaliv 0,8 V. Di n
se tensiunea n punctul
A la Ul2 se reface tensiunea di n
punctul B. Cu o de
plastic dur se C, pentru
sem'nel max im (in prealabil s-a re-
glat potenllometrul UIF pentru sem-
nal maxim) .
Cu se
seu sa str1ng spi rele lui L
2
'pentru
contrast maxim sunet nedistorsio-
nat, reveni nd asupra lui c,. Se pune
capacul . apere atenuare, se
revine aSUpra l ui L"
lungimea pentru capacul Su-
dat.
Pentru un singur c8.l'la\' se scol: e ,.
OV" A" Ce, DV" R" . CI se
Int roduc condensatoarele ajustablle
CV, ; CV, ; 6 + 25 pF.
LISTA DE PIESE
C, . C" C" C. , C" C. ; 1 nF
e
J
= 10 - 40 pt (aj usta-
bll di sc); = 0,1 I'F R, =
R, = 51 kll; R, = 2.4 kll; A, ; 280 Il;
R", = 1 + 3 kll (toate
sint cu sau Cu
di n carbon, de 0,125 W); P =
10 kll (semireglabll , Cu de
carbon); L, ; 20 splre CuEm 0,3 mm,
i n aer pe '" 4 mm (spim
L. + L3 = CuEm 1 mm, i n aer pe '" 6
mm, cu pas de'l mm avind: 12 spi re
la splra 6) pentru 8
1
(canalele
1, II); 6 spi re la spira 3) pentru
B" (canalele III , IV, V); 2 splra
la spira 1) pantru BIII (canalele
VI - XII) .
T, = BF200; T, = El'F2 14:. OV" DV,
88139.

' .. , L

75.n.
1
Ecranele sint din de cupru
0-2- 0,5 mm grosime (sau chiar di n
tablB de cu de 25
mm (15 mm spre partea
s i de 1-5 mm (pentru cele interioare) .
Ilpi le pe tot perimet rul' cablajul ul
la i mbina rii e cu cele capace.
T, As sint conectate pe partea
I
I L-+-_ _ -=--_ __ U varicap

Treceril e de curent continuu se
l ac cu condensatoare de trecere de
1 nF (i n acest caz se suprima C
7
)
sau cu fir Izolat varni$ suplimen-
tar in dreptul !feceri i) .
Ttecerlle de IF se fac direct cu
cablu coaxial . Gaura In ecranul exte-
ri or are dlametrul cablului l nve-
.. ul protector, iar trecerea se face
Toale trecerile se fac pe pertea
lacat numai prtntr-un perete
cel paralel cu
f.
a in figura 3.
Alimentarea se face direct din
L ___ ___ --'-
2

DE
Viteza unui elect romotor de
curent conti nuu depi nde atit de
ensiunea la bornele lui ,
ci t de intensitatea curentului
electric ce trece pri n el. Aceast a
d i n este i n funclie de sar-
cina ce t rebuie o suporte.
Pentru a stabiliza vi teza ltces-
u i mot o r t rebuie
seama ati t de tensiunea
cit de intensi tatea curentului
ce t rece pri n el .
ontaj ur prezentat l i ne seama
de cele
oate.
Presupunem pe ntr u un
moti v oarecare, tensiunea de ali-
mentare te. Baza tranzisto-
rului T , devine mai i n
raport cu emi torul care. di n
cauza di odelor O, si O
2
,
reaza un po enlial aproape con-
Praf. MIHAI COAUTIU,
B u cur t.
stant. Tranzi storul T, va con-
duc e mai put i n curenl li de
colector ai tranzi storului
T
2
se remarcabil.
o a
curentului electric ce trece prin
motorul M, iar viteza acestuia

Dac t ensiunea de alimentare
scade, bazei tranzis-
tor ului T, scade, cel de emitor
aproape constant i n
t ra nzist orul T , va
conduce mal mult. Tranzistorul
T, va conduce el mai mul t
in motor curentul Ca ur-
mare, viteza acest uia

Montaj ul prezentat este capa-
bil de a compensa nu numai va-
riat ii le tensi unii de al imentare, ci
si variati ile de ale moto-
__ -=--..L __
ecran ext.
despicat
rului. In acest sc op a fost Intro-
dus rezistorul A" care are o va-
loare foarte Cnd sarcina
motorului Intensitatea
cu rentului electri c i n rezistorul
A. de tensiune la
bornele l ui cresc. Emitorul t ran-
zistorului T, este subiectul unei
polar izrl mai mari i n conse-
t ranzistorul T, va conduce
mal mult . La ri ndul tranzi s-
torul T 2 i te cond la
aceasta provoac o tere a
tensi uni i la bornel e motorul ui
care
vitezei sarcini!.
Trebu ie st ruc t ura
a ci rcuitul ui de stabi-
lizare: motorul M, rezistorul R"
rezistorul A
2
rezistorul R. pi na
la baza tranzistorului T" rezisto-
rul R. i ncepind de la baza tran-
zistorului T, rezistorul R
J
for-
o punte pe care o diago-
este constit uita di n diodele
O, O
2
din j onctiunea emi-
a tranzistorului T" Re-
l ui R, permi te echilibrarea
acestei
Practic, stabili zarea vitezei se
obli ne facind ca de
tensiune si de curent i n motor
provoace arialil de tensiune
3
plocot6
i ntre baza emitorul tranzisto-
rului T"
Se n plus
rezistorulul Rs, care o cale
curentul ui din motor cind condi-
l ia de regim nu a f ost
(tranzistorul T, nu este
complet conductor).
rit I ,C


In \101 In ICUIIcIrcuI ::1
U.., 0.3 0.6
STABILlZATA
U
KT3
0.65 0.575
U
PI
0,5 O.S
UR$ 0,5
in anumite practice si nt
necesare surse de tensiune avind
posibilitatea ati t a tensi unii ,
ci t a curentului i n
I n se schema elec-
de prlnolplu 8 sursei de ten-
si une stabilizata, cu tensiune cu-
rent constante, I n plaj ele 0-40
VI G--1 A.
Se schema i ncorpo-
elementele sursei de tensiune
intr-un an-
eri or al revistei "Tehnium" . notate
i n fel pentru a Identifi-
carea lor.
. Divizorul din
"l ,. A, potenliornetrul P,
aloarea tensiunii de in modul
.. tensiune
Elementului de sesizare a curen-
tului. A,. i s-a un amplifi ca-
tor neslmetrlc. format di n
tranzistoarele' T 2 T:t.
Tranzistoarele T
2
T, circui tul
i ntergat se de la sursa
e tensi une prin i nter-
mediul unul stabilizator parametric
format di n dfodele Zener Do. O,
D, R, .
Comanda ampllf1catorului diferen-
lai se prin tensi unea de
pe poten\iometrul P,. la
masa Tensi unea di n col ec-
torul tranzistorului T o la
catodui diodei Zener O,
ranzistorul sesizor Intern circuitul ui
Integrat.
Pentru lnlelegerea
sursei in legi m de aurenl constant.
in tabel ul alaturat si nt Indicate ten-
si unile in mal multe puncte ale
schemei . cu cursorul po-
tanliometrullJl P, A .
'olesind un voltmetru electronic,
in functionarea sursei se di sti ng
urmatoarel e situal li:
3\ Ci nd sursa este cu bornele de
"" -e i gal cursor ul potenli ome-
t ' _ _ P, este rezistenla Ae:
T, este blocat. iar Iran-
: , ' '''' _ - : est e in salura\ ie. poten-
: ,: : __ :or ul ui tranzistorului T 3
rne-ge ca:.,. masai flo-
,ta " e. Ca _, - ,,' e tensiunea de co-
a r:r: , :o'Jlui li mitator de
curen inter" 5 :e limita-
rea '1 U are l oc
DI Cind sursa a r E :>ornele de ie-
Sir e scurlci rCUllat ! CJrsarul po-
de reg . 'a a curent u-
.J j i n P
i
. este catre rezis-
re a R. : tranzistorul T, se c1!SChiae.
le" 51 nea de pe rezisten:! ,an u-
eaz;i lensiunea de co a- - ' "", ta
;:r.n P?: ca _'- ..a e.
lIarmstorul T 3 iese di n satura' :; -s-
";nd in zona pote 18 .. cc-
ec orului astfel le S
;_, devine are loc 1-
..... tarea curentului in sarci na la .. a,
ca rea de ralal ia:
URS 0.5 V

A
5
<>.5 Il '
pentru U2-'J=O.65 V. valoare l iplca
oentru circuitul integrat (JA723,
el Cu cursorul iometrului P,
masa se t en-
5lunea de a tranzistorului
- , care iese din regiunea
peten\ialul colectorul ui urca
are ' OC l imi tarea curentului i n sar-
cina la valoarea 10 - o.
DIn cele da mai sus rezulla col se
oot obtine valori de cu renti con-
; .:anl 1 in limitata doar de cu-
re lui de col ector maxim admis de
!T31'l l storul regulato, serie T, . ale-
;fnd valorile traduc,
:orulUI de curent R, potent iome-
P2
\J J se \lor ,1_ ,.ta _ _! n
Ing_ N. CONSTANTINESCU
rului limitator de curent intern. U
2
-'J
: 6,2 V curentul absorbit de 'li
elementul de intern. maxf-
mum 25 mA.
Montal ul Indicat i n fiQurii se all-
01 3SV
_ 33V lN4OO1 (2
Ulii
U.,o
URII
U
c
=
U. --3
R7
18n/1W
0,15 0,025
7,7 4.15
7:2 7.4
O,, 3.45
2,8 0,65
_ _ _____ _ _ -+--I-_I----'<
R8 03
27Kn
.J
a.
R'


e,
lOOO)J F / 6Q V
menteazil de la 'Slaa pri n interme-
diul unei si gurante fuzi bile de 1 A
al unul transformator de r8\ ea reali-
zat pe tole E14. grosi mea pa-
chetul Ui de 6 cm, pri-
are 623 de spire cu
CuEm 0 0,5. urarea
de putere are 131 de spire Cu
CuEm 0 1, i ar de
putere are 103 spi re cu si ,m CuEm
0 0,25
02
OZ2V7
R13
750"
R6
2Kn
110
Tranzistorul T, trebuie fie mon-
tat pe un radiator din profil de al u-
mi niu cu o de cel pUll n
1 200 cm' . unei rezis-
tenle termice de ci rca O.66C/W.
Sursa mai sus poate fi
cu un i nstrument care
tensi unea de i n re-
gim de lensiune curen-
tul de ies ire n regim de curent con-
stant. msurind i n acest ul ti m caz
R2
24KIl
de tensi une pe traductor _
de curent A, .
surse, realizate "
regi m de curent constant au fost
- curentul de ieslfe s-a rnodiflca'
cu maximum .0,6 mA la varla1 ia tel"
siunll de rel ea gama 196 V -
V;
I1E'E E A'Oa
Aparat Ul pentru regenerare es ,
Simplu de conSlrUl!. I n principiu. e
consta dintr- un t ransfor mator cu ,e
de 8 V pentru tllame'
(transformator de sonerie) ur
multi plicat or de tensi une (de la 2Zo:
EMIl.. STRAINU, VC9.9C32, Urzlcanl
Cu cit un televizor este mal vechi .
cu afi t tubul ci nescop este mal
"obosit" . Pr in rotirea a buto-
nului de lumi nozita1e se poate vedea
imag'lnea devi ne Uni i
ehnicienl ince>trcii
_ a a tubul uI. In acest scop ei su-
tl'ancalzesc filamentul. Dar rezulta-
:=.2 care se ob1i n nu snt
toare O aUa posiblillate este rege-
nerarea Slratului de emisie
pri n apl Icarea unei tensiuni nalte
Intre catod cilindrul Wehnelt (care
determi na coji rea superf iciale
a strat ului de emisie Se
obJlne astfel un strat care afe emisia
mai Efectul
acestei reQenerliri este
V la 3x316 V: 946 V) , La ' tenSiune,
de 8 V filamentul este supraincalz .
ceea ce despnnderea pOJ'
ghitei care nu mal emi te electr=
Prin S2 se aplica
pentru scurt timp. tensiunea ma. i""
poziti va la ci lindrul Wellnelt. inl"
catod acest cii ndru va trece .. r
CU rent mare. provod nd despmldE-
rea stratului superficial. i nchiaoe' ,,<
52 se repeta de ma
xlmum 4 ori. Daca nu se obli n rezu '
tate mult um itoare, se poate con:
nua, dar nu de prea multe ori deoa
rece i n acest fel se poate despnna,
tot stratul de pe fil ament. lucru Ci;
ar scoate tubul din lunci i une C_
ajutorUl rezlstenl e. R 1 (2 Mll) se r ...
9,eaza tensiunea de apr indere a b ...
eul ui cu neon (2) . astfel ca la i ncn,
derea S2 toatii l et'-
slunea condensatoarelor fi e apl "
el ectrozil or tubului
j n condi! iil e i n care Se pune J "
accent deosebi t pe ,eGuperare-a ,e
condi! iona rea refolosi rea plesel o'
subansamblurllor dl spOZI I' '''
poate fi lol osit pentru rege ne rare;;
or icarui tub electronic a caru, func
I10nare are l a baza em' sla
--
(adresa 110 pe AQ-A7) .
TS.
Observatie: I n concordanta eu MI
(ambele acti ve) este folosIt' pentru
generarea functi ei logice I NTA
(8080).
AO: strob pentru citi rea de date,
fie din memorie. lie de la un perife-
ric ilO, TS.
Ing. D UMITRU CDNSTANTIN.
WA: strob pentru Inscrierea de
date. fie ,I n memorie, fie la un perife-
ric 116, TS.
n continuarea grupa;ului de ma-
!e--Iale referitoare la sistemele cu
mIcroprocesoare vom aborda. i nce-
!:od cu acest numar. unele nO\iuni
ce baza privind sistemele cu
p-ogramat prin prezentarea familiei
de circuite zaO.
Microprocesorul Z80-CPU a fost
conceput ca o imbuntatire
3 predecesoruluI sau 808O-A. cu al
carui set de i nstruct iuni posibl li-
liI!i f unctionale generale rmine
compatibil. Compatibil it atea se
te i ns la unele diferente hard
care vor f i anal izate ult erior.
zao-cpu incl ude. in set ul de in-
st ructiuni . Instructiunile lui 8080 ca
subset. ceea ce permi te preluarea
mtegrali a sOlt ului dezvol tat pentru
s,stemel e bazate pe /, P 8080. De
o mare parte din dispozl-
:.vele periferice ale lui 8080 pot fi
oloslte. cu mici adaptari in logica
de control. i n sisteme coordonate
de Z8o-CPU.
Arhi tectura la nivel de
blocuri a l ui Z80-CPU este prezen-
ala i n figura t. Dintr-o su-
mara
fata de 8080:
- o surlOd ae 811-
mer-tare (+SV) In locul celor trei
surse -SV, +SV +1 2V pentru
8080;
Ing. MARIUS CIDRICA,
In g. BDGDAN CD.JDCARU
SIstem pe baza /,P 8080 aceste sem-
nale se puteau prin demulli-
plexarea magistralei de date (DATA
SUS) pe timpul semnalului SVNC;
- logica pentru aslQurarea re-
fresh-ulul memorii-
lor dinamice este inglobatll in
Z80-CPU; 8080 nu are astlel de faci -

O erl.rea pinII OI' Z80-CPU (fig. 2)
A0 - A 15; TS', magistrala
de adrese (AOO SUS).
00 - 07; bldireC\ ionale, TS,
gl5trale de date (DATA SUS).
Ml: Identifica ci cl ul de
pentru extragerea instruct iunilor,
TS_. _
MAEO: Identifi ca orice adresare a
memoriei pentru Aiw i n
TS.
lOAO: identifica orice adresare
110 pentru operatii ' AIW in curs de
AFSH: i mpreuna cu MAEO
t rebuie pentru relresh- ul
memoriei dinamice. Adresa e re-
fresh este pe A0 - A6.
HAi:'f: vezi 8080; in pl us. i n t impul
de HAL T, Z80-CPU
instructiuni NOP (No OPeration)
pent ru a ment lne activi tatea de
a memoriei dina-
mice.
WAIT: vezi REAOV 8080.
INT: Intrare pentru cereri de intre-
rupere; o astfel de cerere va ti ser-
vita la itul ellecutlel instructi unii
i n curs, sistemul de intreruperi
a fost validat.
NMi: intrare pentru cereri de in-
trerupere nemascabile salt la 00 66
H; este prioritaril de NT va li
serviti i n orice stare ar surveni , cu
excePl la cazul ui cind SUSAQ est e
activ.
1
Logice de n rvi re ...
e lnlr eruperrlct
.:. J
p
pentru flotarea magistralelor si sem-
nalelor TS.
EiliSAi{: de confirmare ii ac-
cereri! OMA. allind ca rez_ -
tat trecerea in stare de impedanla t ..
dlcata a magistralelor semna' el
TS.
0: intrare pentru semnal de Ceal;
cu o singur f aza . de nivel TTL
semnalelor de control
ale unitati i centrale 8080. care es:e
practic o CPU extinsa la trei dispo-
zitive (8080, 8224. 822Sl. se poa E
face ca in fi gura 3 .
Din punct ul de vedere al orogra-
matorulul, Z80-CPU olera:
- mal multe registre ee JC
[dublarea setului de reglslre oe _-
cru ale lui 8080. regi Stre roe,
ciale de Index (IX, IV) reg'St r ... 1
torul ul de intrerupere (II SI al "'_-oii '
rtorulul adresel or de refresh tA) "
total 18 reglstr8 de 8 4 regiS'
tre de 16 bit i; fig. 4 - zona has urat<!
setul comun Z80 -
8OBOI ,
- mod de adresare Indexa 10:),
sind cele doua. registr e index X s
IV;
sistemul de intreruperi a I
Z8o-CPU este mult mal putem,c $
poate in trei moduri dl St
ti ncte:
modul (2) - Identic cu mOdul !li

.. 2
c
- logica ceasului este in i ntre-
gime i I'n Z80-CPU. necesi-
! nd un singur semnal de ceas; inlo-
circuitul 8224 di n famil ia
8OBO:
LolJico semnotul\i
4
Regislnll ns!nJqa.rt i
1_21
I
0...-
- logica semnale'.:>r de control
este dar ele si nt efectiv
generate de Z80-CPU: te
circuit ul 8228: reamintim ca la un
2
Z BO
epu
MREQ
RD
MREQ
WR
IORG
RD
IORa
WR
=V-
::::l)-
::::l)-
=D-
IX
IV
A
M sincronilcr4! IJIiIiate de conll'oI
MEMR 1.,
MEMW
VOR
. VOW
,
3
logico cu
nogistrola
1

Mogisl rolele
F'
A
8 C
o E
H L
RESET. intrare de I 3 .zare a
CPU. de PC)
este la 0000 H -eseta-ea re-
gistrelor I A (02 '" e'<a d:area
sistemului de intre,.lOB" Blegerea
modulul 0 de .. - 'n re ru peri .
SUSAQ: in ta-e pe1l c;erere de
tip OMA tOrrec:. 4e ory Accessl.

I
..... SP
I
-
PC
Sl$temulul
i
,
i nl retupari al lui 8OBO CPU:
modul 1 - pe un si .. -
ni vel de fntrerupere, salt la adresa
Z0 38H;
modul 2 - pentru servi rea cerer
ile ntrerupete. permite saltul a
otlce zona de memorie pri n Interme-
DIul unui tabel al adreselor de sa
' TS (Three State) - care '
al ara logice 0 si 1 = .
trece i n a treia stare (Hi-Zl Oe noe-
danta ridicata. ceea ce per,.- co-
neclarea pe aceeas i mag.s<al.a 3
mal multor dispoziti ve. o " care , ..-
mal unul este aCllv la n "".".""
da
(CONTINUARE fN NA. VII TOR
CA[ITATEA RECEPTIEI EMISIUNILOR
SI COLOR
in continuare _om face o Incur-
si une in problemele tehnice ce se
pun in de receptie, marele
ansamblu de instalalll Individuale
sau colectiye. La Se Intil-
nesc O gama de situal ii parti-
Cu Iare care pol fi sensibil di erite de
'a o la alta chiar de la un
amplasament la altul. Dupa cum am
'TIai aminti! (Tn nr. 11/1983), In zona
de serviciu a unei slalii principale
situate rJ II de teren cu acci-
dente medii, conditiil e probabile de
a calltalii receptiei variaza
de )a exceptionale (5%) la rele (5%) .
trecind pri n foarte bune, bune pen-
ru 68,5% di n _amplasament me-
:1100re. 21,5%. I n figura 1 prezentam
o [ntr-o astfel de zona In
care mai multe local rtatl. De
remarcat apar zone de da-
lorltii reli eful ui. i n pri ma zona de
se poate conta pe o re-
ceptie. dar i n a 2.-a a 3-a a fost
in talarea unui translator
d) . Intr-un plan secundat apare o
montana care poate favoriza
-&flexli de la mare
1 n zonele cu reHel aocldentat sau
n mari , daca ar fi ne ba-
zam numai pe instalatii individuale
: i! TV, procentaiul ampla-
in ar fi cu mul t
-a mare. I n zona de servloiu a une
;; , ,., prmcipale locale sau regionale,
majoritate a amplasamentelo(
' . au o relativ a'are spre an-
a de. em' .,1 "u fla l a dls-'
' il .e gerat ae mari (., 20 .;
se k '" functie de Imlll
" I !t l mea atatlel principal. Tn
ca I ar putea di sptme de
': '.1 hUrJe depinzind de gra-
.. posibil i convenabil de folOilira
de catre ati<>-
Om nelertctre. nu pe a tai
tda<l una se OI g35i 5 c,all$l"
:!E. .
Efectele negallve oe care poal e
suferi semnalul TV ajuns la borna
antenei tele_izoruJ ui pat fi Jmpt1lle
In trei categorii princi pale: atenuare,
dlstorsionare perturbare. Atenua-
rea reduce puterea semnal ul ui util
cu distant a, obstacolele
oi n teren etc. energia
scade sub o val oare
calitatea este treptat
mal Tntii de perturbal li le exterioare.
ex In final de zgomotul
propriu al televizorului pi a se
face Distonionarea
semnalelor se poattt produce la
oi valul' mari de aemo cind..se
strici raportul fntre oompoliimtele
spectrale; ea modlftcl conturul MU
culoar .. diferitelor detalii din Imagi-
nea tr.namlai. Daci c:IIatoralunne
ese anumite prag.url, Imaginea
este treptat la a o
face fiind deperte de
scena originali , Ptrturballlle intro-
duc peste componentele semnalul ui
TV semnale strtlne. care, in
de raport ul lor ' fIIII de IImnalul util ,
pozlt la 1 n spectrul de frecvente,
de repelare ,1 durata feno-
menelor pertu/batoare. pot deranja
cele mal diferite functII ale tel evi ZO-
rul ui (Si ncronizare. decoctare, con-
trol amplificare. reproducere fi dela
Imagine, culoar sunet etc.),
Desigur, cu mult fnalnte de a se
proceda la o fncercare de amelio-
rare a calltlii receptiei J.ll .1Cebliia
cauza I ,trlbQie
reflectat posibili 11Gr;;!ncItJ-
alv prin ooniIuItaraa unor lIIhniciani
de specialitate. S. pot pun .. Tntre-
hlr1 de unnItor. IJuaae la
am plasament .. U In zQne '\R'f -111-
vei de cimp luflclH Anta". iaU
cabl ul coaxial de cobolt,.. .. Igurt o
tensiune de lufi-
cienta , la borlla de antenA a tel8\' l-
zofulul? Cum se feneme-
.. e
1
9 ce ecra din ce categorie di n
oi: :l e SU! lac pa rle? Sint e-
oe 'e e- 8 .lmos ..
. ...

Ing, VICTOR BOLCAN
concluzii asupra principalel or defec-
tiuni al e Imaginii a identi fi ca di-
rect iil e de
De altf el , acestea si nt singurele mij-
lcece. mal la i ndemina tehnicianului
di n reteaua de receptie a poseso-
rului Instalajlel de a analiza rezulta-
tul de pe i ntregul lant de
tn'nsmisie.
Este uti l. ori de cite ori se produc
modificari I n cal itatea receptiei, sa
se comparalil cu cele ce se pe-
trec la alte instalaj il apropiate mal
bune (calitatea receptiei; ampl asa-
rea, f elul starea Instalatiei de an-
len4; rajeaua etc,) , Am .
,1 pentru
bune i in recept ia TV. recepto-
rul bun antena (ca pleel).tJunl nu
arni decit doua din prinCIpalei. con-
d_Ii. dar nu si nt .. UfIa sufi-
ciente.
.-'Dacl f" cazul emillunllor a.n. sint
mal 1401' de tol erlt anumit.
ciuni ... 100aginii 1n _ul receptiei
TrI ou.rs d8' 1X1Ini2ere, Intervin
5 . CU
. l(iv.(bCI.ll8ptarea semna-
lullf '_ upJJmtn1Ilr trebuie
amii'l1lm introducerii
in viltqr" "- aMf.lll'Vkili pe i
sau ilIIin de telev iziune.
Este " de tdoIIrea a
capeci lor itlduncf8nte ale canale-
lor de eutzI"",. Ir8flsmite-
rea supll'in*,tail de texte infor-
mal li scrlSlt (TELE! , care
_or m.Ai lult . de
informare a cllnal'ulul de
dar care In .acawUfriIp pretltld
d CIPM .. I!IIftI'ltlJullil
i
lhId
bine p la plirltt.
Din 'cele en"merate rezultl ci
este i lPCll'l8nt1 ca preocupare
camd ti) analiza prin c.,.
Soar pUtea Tmbun/!tll . n-
tenel lildlvlduale sau colective (jn!i
ales) sau trecerea de la antene iildl-
_iduale la colectJ_a,
Perfectlo"'r1le " 8Clesare a fi adu.
l' II lor de antenA co1ectlvl pen-
t ru Tmbu nAlAtil'N calltAlll r&CePIlel
t. a faea. r" v,ltor. asal-
""eroas tell"'CI I le-
;l: .e -: _ 11.1 de tel e-
. : .. .:: " c otEgt-
-a ,.....J . a-d - "' - a OE ..
_ :! _ .... .. :::;-=
-_-= '7 : ... __ ..
1
2' E' CI<! Plopa9lr. , n . 0-
!:"' ;d o. (om.):
aCO-da PO lale efecte O<' :lE ",' _ r
gare 5 1 catlor de folOSite a ac:s =:
prin realizarea de ce ca
tare a semnalului util ( antel1e)
vata cond'\ iilor amplasamen!el()
cauza , Vom analiza fenomenele :
se petreo de I rtdat ce ener9 '8
del or de frecven\ - pa"'-
antena de emisie, pe traseu am' .
aceasta din antena de '
ceptie modul cum pri n amp'
rea, conceperea realtza rea "
de se poate 1'8<1", .
tl ona calitatea recept i ei F- ent '
aceasta vom presupune de la i r- -
p",t ati t slalia de emiSie ci, ""
ceptorul anali zat sint in buna SI='
de Iona re.
I ntre antena cea
ceptoare se pot produce fenol"' -
cu diferite efecte asupra ca",,'
Imagi nii sunetul ui, Acestea & r
fenomene de atenuare, difraq'l: .-
fraClie, dlf uzi e depolanzare UnI!
din fenomenel e SUS-amlnI lte s -
mal pronunlate pe anumite ,","a
(domenii de ma, pUI
pa altele. Uneori fenomenele re"
pacllve au un caracter sel ee" .
spect rul de frecvente al acel UIa:; "'1
nal, de exemplu se produce o a'_
nuare supli mentara pe purta toa'E
de imagine de cea de sunet sa
invers, ori este numai z
de c rom,nan'a
Aceste fenomene deranjeaza SI '...: -
tura spectralli, a cum pleaca ea a
la emit tor. producind defor ma'
(distorsiuni) ale formei semnal u _
ale plajelor colorate, ia P'''-
l ial sau de pe ecran a Inb
mallilor colorate BtC DeSigur,
menele cu efecte sel ectl_e pror _, -
tate se intilnesc mai rar i n zara ;le
servici u a unei slal Il TV, dar nu {".
excluse,
. Refl exiile (vezi fill urile 1 5 I 21
de ecouri (Imagrnl ran 0fTl
snt supartoare pent ru Pri vitor -
nu lIr1nlllptol U 5 ' ,Jla! -:; " -
lea " Mf8lIoa Imllglnllor, c' j
tru faptul ci uneOri ecou" a ,
se r:te pot provoca e,t;cte IIZloIog '"
Sint reflex il fJlra
fJItiIIf8lle ca ecouri ",u ,mag
nklml. Jrovoac distor O ro a
ltr(lnaiui video. in caz culor
:tiIe!l'lla' "depind atit djj I nfn e ea
ecoului. dt ,1 -d . inltlrisltatea e _-
luI. Daci Tn cazul Culorilor l ur f -
delltatea ae:e.tonl lIlu a
g81)_1, Tn cazul utlllzlru .acel ora:
cal1al. pentru traflsmltarea e Ir';;-
ma li supUme, Jii re lIumarlce ITLE-
TEXT atc,] refl&iliile sTn\ un ne
pal al rallceto'

Depolaflzarea contribUIe la scaOE?-
rea i ntersrla i r semnaluJui capta! o
l a protecllel d r
!"'e e"'- - Hoarele ce lucreaza pe aCE-
.as fOl Osesc polanzare
::: "al:' a eie obstacole ccntrlbu e
s p arae'ai! de energie si .Ineamei
cI mpUlui
Difuzia undelOr se datoreaza nec-
ce apar i n
Pentru tel eviziune efectul dtfUZI81
este util izabil ca semnal ut, l. E
apare ca perturbat or, RefTaC\,a ac-
ti oneaza ca un fenomen de de
a undel or de la linia dreapta F1
situatii Ci nd din cauza B''I-
mitor str ucturi refractante tropo;;'=-
rice se un gen de c!: -
doare pri n care undele sint ghi s'"
cu pierderi relativ mrci. Ia ma" ;; -
tant e (500 ,. 1 000 km) . Nici
fenomene nu pot fi luate i n
rare ca fenomene util e in t& e . .
ziune. Ele procentalu "e
timp al act iunii prc ,,-
nlnd de la mare di stanla.
Dar, "eterulu' ;;tese",
asupra ci mpului semnalului ulii
aCI iona di vers i al\i factOri parIu'!:
ori provemll de a aII" instala' , :::
sau installil
oelectrice di n aprop'erea ,
mentulUl de recepl ie. =
trice sau de teleCO'Tl UnlC8ill PE'
pot inlesni (canal iza prs: ag- e
oerturbaji il or la d 5tan;e "'P - il. 'C
MODULATOR SSB /
o nrajui este recomandat celor
care construiesc de emisie
alesesc flliru de 500 kHz.
El ementul cale realizeaza
osc,lator modul ator este circu-
ul K 174XA2. Cuplajul cu 11I1rui de
o,li'l1f
(4
.l
500 kHz se tace inductiv. Bobi nele
L, L
1
eu 38 + 38 de spi re CuEm
0.1. BObina L, are 12 spire peste LJ.
Ambele bobine sint pe carcasa cu
mi ez magnetic.
RADIO. 10/1884
liENERATIIR K
Este unui
generator de K I n echipamentul de
emisie. Cel prezentat este miniat uri-
zat te I rei circuite Integrale
C1 1D
D7 K15S LAJ
7480
D2 K15SLN1
un tranzistor. Semnalul se cu-
moduletorulul prin releul di r
coleclorul tranzistorului.
FUNI(AMATEUR,
RZ
560
eJ / (J(J(J
7404 L-_-+ ____ -==-.J
DJ K15S l E"
ssa
---
{!J" -----------------
SI
l(}2
:JHip- 9.0-500-38
PUfleAlDH I ANI N
Ampili icatoru! te la recep-
benzii de 144 MHz. Elementul
oll ncipal este tranzistorul BFT66.
BObinele L, L
2
a\t" cite 5 spire 0
0.5 mm. lungime 8 mm. don sirma 0
1 mm.
Alimentarea se tace cu 6 V.
RADIO TELEVIZIA ELECTRO-
NICA, 7/ 1884
fQn
RU\1iim cllllo,1I revlltel care dorne aii Irlmlli materiale apre publi-
care 18 le redacteze cltei " Inteligibil, aii prezinte adt modul de func-
a montaJului, cit . ' delaliile construcllve , 1 de raglal. Totodali ,
fie consemna le rezultatele m6luritorllor ,1 tipul IMlrumentelor de
utilizate, acolo unde este cazul.
Schemele, executate conform normelor STAS, aii albi trecule ti-
pul ,1 val olrea pieselor componente, valori ale ten,lunllor , t cura",l-
lor In diferite puncte.
Cind este cazul, se trlmlb'i desenul cablaJulul Imprimat ,1 dl'pu-
nerea componentelor pe eabl aJ.
FIecare maleri al VI I nsc(1l de adresa nacli a autorului, profesia
&!! locul de munca.
METRONOM
El ementul generator este construit
cu circuitul 555. Frecventa acestui
generator este stabilita din
metrul P,. Ritmul este cuprins intre
40 210 semnale pe mi nut.
Auditi a se poate lace intr-un dilu
zor miniatura sau printr-un ampf,tj
cator de putere.
RADIOTECHNIKA. 9/ 1981

"00
7
1( 1
3
2
MUlTIPliCATOR fi
Acest an:a, se pentru
ameli ora ea ecePl lei con1ine un
elal de o co struet ie aparte. Tra,,-
Zl510' es e in Cllcuit comuna.
care co<ectorul emitorul au cu-
pla e bob, ne. Aceste bobine se fi-
xeazA pe antena de i ura-
c:
\

..
R,

!!
P,
<:
rea de este L,. AnsamblL
L, L2L3 constit uie un transformata:
dlnlre L, L>,. este de 2 c'"
fiecare i urare aVind 10 sp'"
CuEm 0.6. Montajul lucreaza p.
unde medii se alimenteaza ;:,
12 V.
LE HAUT-PARLEUR. 121'
, .-

re<:ePlIolUte de a ' e e
din apropiere Radlatlll8 parazite i m-
preuna cu semnalul util TV pot crea
diversa desene, cum 'sr II dungi albe
, , :=- :::: ::: negre pe ecranul televizorului re-
.. .. ceptor. '
c .. _ - 1e _ j--;l6
scheme puoltcate;n T., ".J'" "
va pUlem da informalli ta matetlalele
aparute in alte publlcB111.
NOVAC SILVIU - Bucure,tl
EA VLAD - IIIJ I
': 'cultul la care va este de
: " OS SI nu are echivalent I P R,S,
HEGUT LAURENTIU - JUd. Giurgiu
= :O",Olul la lelevlzor apare i n eta-
J n;ll de sunet Veri fi call acest
OI U COSTEL - Sibiu
;; di n UUS POl fi demo-
- 'ar Semnalul de audlof rec-
='"", transpus in aII spectru.
','slerialui din m,ezul bobinei
,,:.;'e' masurat Vli recomand m
l' _ recenla lucrare i n
:; _. AI batros" - "Practica elec-
. = 5:ul UI amator" ,
GEORGESCU MIRCEA - Rm. ViI-

'" de\inem dste referitoare l a
e soliCitate
ICHIM LAURENTI U .:... Panclu
::i!rcall sa I rwersal I intre ele C8-
::e- e e bobinel L. Verrhc8\i apoi
nUl latea potenllometrulul R,.
BABAN ALEXANDRU - Ptolet!1
_asa" antena cum este con-
Montarea unul decodor Sl!-
nu unde poate fi rea-
.:ala
IULIAN - Buhut l
'3nt81i ca antena un lir (5- tO m)
'O' 'e,.or (Izolal ), eventual paral el cu
C-' elp blocului
STOICA - Tlrgov"te
ungl!e pe ecrM apar din cauza
e 05c,Ialii i n elaJUI II nal liniI.
"rcall pri n inl roduce-
Jnor elemente atenualoare.
-Iecomanoa la care 10-
IJlt rasunetele (3()--40 kHz)
pe mica (fntr-o ca-
l ,
COLCEAIU FLORIN - Am. Vllc.a
e nd aveti iesirea normal 8 am-
t,caleruiui (puterea in-
elcana pe VU'metru I rebuie sa fie O

Ampllhcalorul de I1nten4 "Electro-
- ca se livreazs inSOlit de schema
E ectflC8.
BANU SEVER - jud, M.hedlnll
Interconectarea aparal elor se face
::' ,n Inlermedlul unor condensat oare
;le blocare ii tensi unil or de ali men-
re
L a apara ul "Nordic" delimltall
parte este delecta ascultind cu
o C!lsca la iesirea detectorulul,
GHITA NARCIS - Bl,trlla
;)ublarea Imaginii apare din cauza
:enei care nu aS le bone orlenl8t8:
I zgomotul pe sunet poate avea
iIC&eas I cauza.
A!'ojATOLI NICU - Tg, Bujor
Incercat' sa modlflcal l POZitia fetl-
:alor de pe tubul cinescop - asa va
'.spare pata
EAGARU FlORENTIN - jud. Arget
Motor pt!ntr u casetofon pul ell
rDCLJ'8 de la magazinele "Dioda"
: u ,MuziCII" din Bucures ti sau la
::!lOperalive specializate,
A,oore cotl l pentru reparal i a mo-
:xlclelei putell cumpra de la ma-
nele auto-mata sau la autoeer-
ce,
Ca ellberall tolele de rug i na , li-
n8\I-l e In petrol apoi lsal l-l e
sa usuce.
81MIUC VIOREl - Roman
Fiecare canal de televizi une are o
care se ia In cal-
cule (respectiv lungimea de undii) .
Aceasta este l a dimensi ons-
rea elementelor antenei la dls-
taf'\ a lntre antene. Fixal i antenele pe
orizontala la dlstall\ mai mare de
0,5 A (este bine 0,7 Al .
GEORGE EMil - Craiova
Comunl call-ne exaGt ce Intera-

Ct:lAINIC MIHAI - Clul-Napoel
IncepeU experlmentali antene
YIIGI mai simple pentru inceput.
ADRIAN N. - Vaslui
va pentr u frumoasel e
preocupri rezul tate i n domeniul
electronicii
Cele solicitate vor fi publi cate fn
limita spatiului disponibil.
GHEORGHE - Clul-NI-
poei
Unele televizoare, di n cauza unor
defecti uni Interne, emit radlal ll para-
zite prin antena. Aceste radlBj " pot
BRNESCU AUR ELI AN -
Inl ocu l li as t fel' P40 3 =
EFT317(3191: P42 = EFT353.
La teleVizor etajul fi nal
video si li piturlle In cablaj,
MANCIU MI HAi l - ' IIJ I
Blocul UUS de la receptorul .. Glo-
ria" nu poate" montat la receptorul
,,Zefir" .
MARINESCU IOSI F - Bucur",tI
Tubul PCH200 a re tensiunea de
filament 9,2 V Tubul PCFB02 poate
fi I nl OCuit cU 6F1 p,
MAAIAN GABRIEL - Plol lIJlI
Nu lI!i sa adaptall
prt l de ampli ficator filra sa l ie ex-
perlmentate 1 n VU-metru mOntal1
diode 1N4 148 potenliometre de
15 kll ,
STANCULESCU IULIAN - Horezu
construI un amplificator de
antena schemele publicate in
revistA.
PETAACHE ION - PIIC!$ tI
Luall Cll alll electronlStl
amatori la radioclubul dm
TANE DANIEl. - AleICandrla
Vom reveni cu materiale legate de
trallcul radi08matortlor.
POPESCU MUGUAEL - Crai ova
PUieti trece pe fa. redactie sa cor-
sulla(l cataloage cu CirCUite IrlE-
grale.
POPESCU ADRIAN - Mlzil
S-a primi t SCrisoarea, dlir scre-
nu
SAVANCEA MARIUS - lud. CSli-
ra,1
Doza pen tru pi"up gasit i la ",aga-
zinui .. Muzica" din ECL&
se poate inlocui cu ECl82, operind
modll icari la soclu. Tranzistorul
MP40 are pe EFT353
KISS ODClN - 81strlla _
Lua! , legatura cu uz.na produu-
toare.
UDREA VALENTIN - Conatanla
Dsca ac .. al' in cercuri De speCia
Iltate din rad'QClu O!J rl " case de cu -
ave! 1 I d,spoZllie 51 piese
NAGHI llBERt U - Tlml,
Dupa deser,e'e n ne oa", seaO"
ce Iranzlstor poate r'
GUINEA OORU - lud. TelHl rman
Primele Irartz'stoare d n bloc-'",
UUS sint BF214-BF215
LAZAR ALEXANDRU - Alud
Piese puleli prOc ura de fa megaz
nul .,Dioda' , In rest , am publica 1"
revista.
THORENS TD 125
AD I 49
fAn.

I I C [ b
I , C!
, '"
, "i.. ct '"' Ati
t 'Io'i
I ... ... lin
I ..
j
I
Sl-
117
C!

Re
C!
el 9 el


.. ..
;'1'4
'"

ti
; ,-

teCi t r r: SA a.
L ___ __ __ _____ ___ _____ ___ __ ___ ._ : ____ _____________ ___ _______ ______ _ __ __ __ ______ ___ _

J:
;I .a;
r- --- ---- -------1
: s. t i :
' :',f. .U ,
I - r ""1 I -
--
BUTNARU IANCU -
Plcupul Thorens ro , 26 este prevazut cu acesl
monl8i de control al tural lel motorulul: Va publica-
,schema cu II/utarul el pulel, opera modlllcanle <:
rite. I c....., ;;"' ..... . "-i------
r-v<I" I
L __ ___ ___ .... ====J; ____ II::Ia;;; ____________ .. ,
Redactor. ,.f: Ing. IOAN ALBESCU
"-dtlclor .. ' IdI-: pro'. GHEORGHE IADEA
5.,c:,.t., responsabil de reci. 1 ' n8- ILIE MIHAISCU
AedKtOf IWponubit de numlr: .... ALIXANDRU IlARCULlICU
P,ezenw_ artistic:A-Graflal': ADRIAN MATEESCU
CITITORII DIN STRAI-
NATATE SE POT ABONA
PRIN AOMPRESF'LATE-
lIA - SECTORUL EX-
PORT-IMPORT PRI!SA,
P.O.80X 12-2111, TE1.EX
103711. PASFIR BUCU-
CALEA GRIVrfEJ
HR 64--.
..