Sunteți pe pagina 1din 24

Intocmirea situatiilor financiare

CUPRINS CAPITOLUL I STADIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 2 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile financiare...............................................................................22. Rolul si importanta situaiilor financiare.....................................................................................................................43. Normalizarea armonizarea - convergenta contabil ...............................................................................................54 ntocmirea si prezentarea situaiilor financiare ........................................................................................................84.1 Bilanul contabil............................................................................................................................................... ............84.2 Contul de profit si pierdere.......................................................................................................................................134. 2.1 Structura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila internaionala..........................................154.3 Situatia modificrilor capitalului propriu...............................................................................................................164.4 Situatia fluxurilor de trezorerie................................................................................................................................174.5 Note explicative la situaiile financiare anuale ......................................................................................................195. Principii contabile si aplicarea lor la intocmirea situatiilor financiare...................................................................206. Lucrri contabile preliminare intocmirii situatiilor financiare...............................................................................237. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari...........................................................................267.1 Indicatorii de lichiditate............................................................................................................................................ .267.2 Indicatorii gradului de indatorare............................................................................................................................277.3 Indicatori privind utilizarea activelor......................................................................................................................277.4 Indicatorii Profitabilitatii..................................................................................................................................... .....288. Auditul situatiilor financiare ......................................................................................................................................28CAPITOL UL II CONTRIBUII PERSONALE. PROIECT DE PERFECIONARE I APROFUNDARE.Sporirea relevantei, credibilitatii si transparentei informatiilor prezentate in situatiile financiare........................302.1.Contabilitatea creativa

..............................................................................................................................................342.2. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare la SC ENID Impex SRL studiu de caz.................................352.2.1 Prezentarea societii ENID IMPEX SRL............................................................................................................35 AGA.................................................................................... .................................... .......................................37 2.2.2 Analiza structurii patrimoniale .............................................................................................................................392.2.3 Analiza lichiditii si solvabilitii.........................................................................................................................42 BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................ ..............................48

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................ ..............................48

CAPITOLUL I STADIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZ DIN LITERATURA DESPECIALITATE1 .Reglementari contabile in Romania privind situatiile financiare Legea contabilitatii nr.82/1991, Ordinul 1752/17.11.2005, IAS1, Reglementari contabile din17.1 1. 20 05 c on fo rm e cu D i r e ct i v a a IV - a a C o m un i t at i i E co nom i c e Eu rop e n e , R e g l em e nt a ri contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a VII-a Comunitatii Economice Europene.Societile comerciale , companiile naionale, regiile autonome, institutele naionale de cercetare-dezvoltare , societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia saconduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale. Categoriile dep er so an e c a r e pot t i n e co nt abi l i t at e a i n p a r t i d a s i m pl a s e st abi l es c p ri n o rdi n al m i ni st ru l ui finantelor publice.Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scoppatrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba unsistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene deprofil.Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-undocument care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de documentjustificativ.Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor in contabilitate angajeaz rspundereape rso a n el o r c a re l e -a u nt oc m i t , v i z at si a pr ob at , p r e cum s i a c el o r c a r e l e - au n r e gi s t r at i n contabilitate, dupa caz.Situaii financiare anuale Exerciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmitesituaiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic, durata exerciiului financiar este de 12 luni.Exerciiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic (de la 01.01.2007): pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cuex c ep t i a i nst i t ut i i l or d e c r edi t , e nt i t at i l o r aut o ri z a t e d e C om i si a N at i on al a a V al o ri l o r Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societate

pe nt ru fi l i al el e co ns ol i d at e al e so ci et at i i -m am a, p r e cum si p ent r u fi l i al el e fi l i al el or , c uex ce pt i a i nst i t u i i l o r d e c r e di t , e nt i t a t i l o r a ut o r i z at e de C o m i s i a Na i o na l a a V al o ri l or Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exerciiul financiar difer pentru societatea-mama.Exerciiul financiar al unitarilor nou-infinitate incepe la data infiintarii, potrivit legii.Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiuluifinanciar anterior si se incheie in ziua precedenta

datei cand incepe lichidarea.Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati -mama se ntocmesc pentru acelaiexercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiulfinanciar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiarea nu al e c ons ol i da t e pot fi nt o cm i t e l a o al t a d at a p ent ru a t i n e con t d e ex er c i t i ul f i n an ci a r al majoritarii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate (de la 01.01.2007).Exercitiul financiar pentru instituiile publice este anul bugetar.Persoanele juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatiafuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.Ministerul Finanelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alteperioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu StandardeleInternaionale de Raportare Financiara situaiile financiare anuale se compun din bilan, cont deprofit si pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu, situaia fluxurilor de trezorerie, politicicontabile si note explicative.Persoanele juridice care nu ndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor prevzute mai sus aplica reglementari contabile conforme cu directivele europene si ntocmescsituaii financiare anuale, care se compun din bilan, cont de profit si pierdere, politici contabile sinote explicative.Pentru persoanele juridice fr scop patrimonial situaiile financiare anuale se compun din bilan,contul rezultatului exerciiului, politici contabile si note explicative.Situaiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt nsoite de raportul administratorilor.Pentru sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul instrainatate, institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) stabilesc continutul situatiilor financiare anualecare trebuie publicate de aceste sucursale. Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare lai n fo r m at i i l e p ri vi n d a ct i vi t at ea p ro p ri e a s u cu rs al e l o r , c ar e t r eb ui e p ub l i ca t e d e s uc ur s al el er es p ec t i v e i n si t ua t i a i n c ar e a c es t e a nu s unt obl i gat e sa p ubl i c e si t u at i i fi n a nc i a r e a nu al e referitoare la activitatea proprie.Instituiile publice ntocmesc situaii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaboratede Ministerul Finanelor Publice. Raportul anual cuprinde situaiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de auditsau raportul comisiei de cenzori, dup caz, si propunerea de distribuire a profitului sau deacoperire a pierderii contabile. Situaiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute princare isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca: a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt inconformitate cu reglementarile contabile aplicabile; b) situaiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performanteifinanciare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.Obi e ct i vu l s i t u a i i l o r fi na n ci ar e an u al e co ns ol i d at e e st e d e a o f e ri o i m a gi n e fi d el a a

poz i i ei financiare, performantei financiare si a celorlalte informaii referitoare la activitatea grupului, potrivitreglementarilor contabile aplicabile.

Situaiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilanul consolidat,co nt u l d e p ro fi t si pi e rd e r e co n sol i da t , p re c um si c el el al t e com po n ent e, r e sp e ct i v i nf o rm a i i referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, politici contabile sinote explicative la situaiile financiare anuale consolidate, si vor fi fcute publice mpreuna cu situaiile financiare anuale individuale ale societarii-mama.Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiilefinanciare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si r a po rt ul d e au di t s au r apo rt ul c om i s i e i d e c enz or i , du p a c az . Ac e st e p r ev e de ri s e apl i c a s i sucursalelor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate,precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare consolidate.Acionarii si angajaii unei societi au dreptul sa se informeze in legtura cu situaiile financiareanuale la sediul social al societatii sau al societati - mama, fr nici o discriminare.Situaiile financiare anuale se pstreaz timp de 50 de ani.In caz de incetare a activitatii persoanelor juridice, situatiile financiare anuale, precum si registrelesi celelalte documente se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale inmaterie.Instituiile publice si celelalte persoane juridice, ai cror cond uctori au calitatea de ordonator dec r edi t e , d e pu n u n ex em pl ar di n si t u a i i l e f i n an ci a r e t ri m es t r i a l e si anu al e l a o r gan ul i e r a rhi c superior, la termenele stabilite de acesta.Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoritipublice, instituiile publice autonome si unitile administrativ teritoriale, ai cror conductori aucalitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanelor Publice un exemplar dinsituaiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.Ordinul 1752/17.11.2005 prevede ca persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitelea doua dintre cele trei criterii de marime : total active : 3.650.000 Euro cifra de afaceri neta : 7.300.000 Euro numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar :50vor ntocmi situaii financiare anuale care cuprind : bilant cont de profit si pierdere situatia modificarii capitalului propriu situatia fluxurilor de trezorerie

note explicative la situatiile financiare anuale.Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind : bilantul prescurtat , contul de profit sipierdere, note explicative la situatiile anuale simplificate. 2. Rolul si importanta situaiilor financiare Situaiile financiare anuale trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare, performanei,modificrii capitalurilor proprii i fluxurilor de trezorerie ale ntreprinderii pentru respectivul exerciiufinanciar.Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a poziiei financiare a uneintreprinderi si a tranzaciilor efectuate de aceasta. Obiectivul situaiilor financiare generale este dea oferi informaii despre poziia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei nt r e pri nd e ri , u t i l e p ent r u o gam a l a r ga d e u t i l i z at o ri i n l u a r e a d e ci z i i l o r e co nom i c e . S i t u at i i l e fmanciare prezinta, de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor incredintate conduceriiintreprinderilor.

Pentru a atinge acest obiectiv, situaiile financiare ofera informatii despre: activele controlate de ntreprindere datoriile ntreprinderii capitalurile proprii, ca interes rezidual al proprietarilor in activele controlate de ntreprindere veniturile si cheltuielile, inclusiv castigurile si pierderile, rezultatul net al ntreprinderii si, introacceptie mai larga, performanta sa economica, redate prin reflectarea evolutiei capitalurilor proprii (activului net), evoluie din care sunt excluse efectele operatiilor efectuate dentreprindere direct cu proprietarii si fluxurile de trezorerie trecute , ce se pot cons titui in baza pentru determinarea fluxurilor detrezorerie viitoareAceste informaii, mpreuna cu alte informaii din notele la situaiile financiare, ajuta utilizatorii laestimarea viitoarelor luxuri de numerar ale ntreprinderii si, in special, a momentului si gradului decertitudine a generrii numerarului si echivalentelor de numerar.3. Normalizarea armonizarea - convergenta contabilProcesul de armonizare a contabilitatii romanesti cu cerintele Standardelor Internationale deContabilitate si cu Directiva a IV-a a Consiliului European, care prezinta regulile si principiilerelative la elaborarea situatiilor financiare anuale ale societatilor, reprezinta una dintre cele maicurajoase provocari pentru mediul de afaceri romanesc. Fiind o tara de drept roman, sistemul dedrept romanesc are la baza, aproape exclusiv, pevederile sistemului legislativ romanesc, iar Programul de dezvoltare a contabilitatii romanesti presupune parcurgerea urmatoarelor etape:a) Pentru entitatile care nu sunt de interes public, reglementarile contabile sunt structurate pecinci sectiuni: lege, norme, instructiuni, monografii contabile si alte reglementari de naturacontabila.b) b) Pentru entitatile de interes public si cotate, reglementarile contabile trebuie amendate, aspect determinat, in primul rand, de importanta acestora in viata economica a tarii: legeat r ebu i e s a fi e a d ap t at a c e ri n t e l o r Di re ct i v ei a IV - a , n orm el e s a fi e i n c on fo rm i t at e cu Standardele Internationale de

Contabilitate (IAS/IFRS). Astfel, instructiunile si materialele-su po r t t r e b ui e el ab or at e pe nt ru a r e fl e ct a m o di f i c a ri l e o ri c om pl et a ri l e ad us e l e gi i s i normelor, monografiile contabile trebuie adaptate cerintelor legii si normelor ca parte amaterialelor de instruire, iar diversele materiale trebuie sa contina reglementari specifice sireduse ca insemnate.Noile norme contabile internationale IFRS aduc schimbari in interpretarea si perceptia informatieifi n an ci a re d e c at r e en t i t at e , el e i m pu n and un no u v o ca bul a r d e sp e ci al i t at e , co n co m i t e nt c u reorientarea gandirii profesionistilor contabili. Pe de alta parte, normele contabile pe care le vom aplica fac parte dintr-un dispozitiv de control, alaturi de corporate governance, auditori sireglementatori. Daca unul dintre aceste sisteme nu functioneaza, situatii le financiare pot fi false.Daca normele contabile nu sunt bune, aceasta este o alta problema, dar trebuie sa subliniem sifaptul ca normele bune nu sunt suficiente pentru a garanta o buna informare financiara si nici pentruevitarea scandalurilor financiare. ncepnd cu anul 2005, aproximativ 91 de tari au autorizat sau auimpus aplicarea IFRS. Printre acestea si Romnia. Dat fiind faptul ca IFRS sunt intr -un permanentproces de dezvoltare, devenind mai complexe si prescriptive, contabilul roman trebuie sa devina uncontabil internaional, sa stpneasca nu numai limba afacerilor (numim aici engleza), dar mai cuseama principiile si termenii contabilitatii internaionale. Pentru ca rationamentul profesional va fi celce va prima, contabilul trebuie sa fie informat asupra naturii economice a activitatilor entitatilor cus c o p u l o f e r i r i i c e l o r m a i a d e c v a t e s o l u t i i p r a c t i c e . O alta provocare dificila pentru contabilul roman va fi cu sigurana traducerea practica a notiunii de valoare justa, care implica obinerea tot mai frecventa de informaii privind valoarea justa a activelor detinute de entitate. De asemenea, in virtutea unor reflexe dobandite, contabilul roman va avea in vedere, in permanenta,a sp e ct ul fi sc al a l t r anz a ct i i l o r si v a f i t en t a t s a d e a p ri o ri t at e c el u i di n u rm a. In s a, i n c ondi i i l e dinamizrii afacerilor, credem ca determinarea profitului fiscal va fi delegata in sarcina altor persoanedect contabilul entitatii; aceasta in pofida faptului ca profitul contabil va continua sa fie punctul depornire in calc ulul profitului fiscal. Tot pe aceasta linie, credem ca este posibil ca reglementrilefiscale si functionarii fiscali sa nu tina ritmul cu reglementarile contabile, iar implicatiile fiscale alea n u m i t o r t r a n z a c t i i s a f i e n e c l a r e ; d r e p t u r m a r e , e s t e p o s i b i l s a a p a r a a n u m i t e c o n f l i c t e d e interpretare cu autoritatile fiscale. IAS/IFRS in contabilitatea romaneasca Abordarea reformei contabile prin prisma anglo-saxona a determinat o incompatibilitate mare cutraditia contabila franceza adoptata initial, ridicand problema reconcilierii intre:a) f or m a j ur i di c a si r ea l i t at e a e co no m i ca ; b) cerintele fiscale si informatiile necesare investitorilor;c) orientarea bancara a finantarii intreprinderii si piata de capital; d ) formarea profesiei contabile pe baza de procedura si cea pe b a z a d e j u d e c a t a profesionala.In ceea ce priveste profesia contabila se simte nevoia asimilarii unui nou mod de interpretare,implementare, coordonare si verificare sau control a informatiei financiar contabile. In viitor vatrebui ca rationamentu l profesional sa raspunda nevoii de aplicare a IFRS -urilor si mai putinpracticilor generate de legislatie.

In Romania va exista un model dual, IMM-urile aplicand un sistem contabil nationalracordat la Standardele Internationale, iar marile intreprinderi un sistem contabil international.Acest model are doua dezavantaje majore: investitorii nu vor sti care profit este mai relevant: cel obtinut pe baza normelor nationale sau cel rezultat din aplicarea referentialului international; pe t er m e n l un g s - a r pu t e a aj un ge l a c al c ul a r e a i m poz i t ul ui p e baz a s i s t em ul ui contabil international, ceea ce ar fi foarte dezavantajos pentru noi.Adoptarea integrala a IFRS-urilor pretinde ca o entitate sa aplice toate IFRS -urile in vigoare lad at a d e r ap or t a r e i n caz ul pr i m el o r si t uat i i fi na n ci ar e IF R S . Ac e ast a pr ev e de r e v a ri d i c a cu siguranta o serie de probleme societatilor romanesti ce intra sub incidenta lor, deoarece nu le va fius o r s a t i n a pa sul c u el e di n c el put i n dou a m ot i v e: p e d e o p a rt e, l a o r a a ct ua l a n u ex i st a o traducere completa autorizata a IFRS-urilor in vigoare, iar pe de alta parte, standardele sunt intr-un p ro c e s d e c ont i nu a dez v ol t a r e i n v e d er e a co nv e r gen t e i cu U S G AAP , c e ea c e i m pl i ca modificari si completari frecvente. Se va impune aplicarea integrala a unor standarde ce nu au fost aplicate anterior (IAS 36,Deprecierea activelor, IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare) si implementareaunor concepte noi (impozit amanat, active si datorii contingente), care, chiar daca au existat sianterior, nu au fost folosite in practica. Va trebui aplicata contabilitatea de inflatie (IAS 29), pana acum optionala, in functie de nivelulinflatiei din anii urmatori si de avantajele oferite de IFRS 1. 6 In v ed e r ea asi gu ra ri i c om p a r abi l i t at i i c u si t u at i i l e fi n an ci a r e al e an ul u i 2 00 5, s e i m p un e intocmirea unui bilant de deschidere IFRS de la 1 ianuarie 2007. Devine obligatorie consolidarea conturilor. Spiritul IASB vine in contradictie cu traditia culturala romaneasca, ceea ce poate da nastere unor ambiguitati in ceea ce priveste urmatoarele aspecte: se va acorda o importanta deosebita situatiilor financiare, in detrimentul tehnicii inregistrarilor contabile; se va cere impunerea Cadrului general, in detrimentul Planului contabil general, desi nu vor fiu s o r d e m odi fi c at m en t a l i t at i l e p ro f esi on al e co nt abi l e rom an es t i . O ri cu m , chi a r d ac a a c es t d ez i de r at nu s e va re al i z a i m e di at , s e v a i m p un e m odi fi c a re a pl a nul ui d e co nt u ri i n v i goa r e momentan; obiectivul fundamental al contabilitatii este obtinerea de inform atii reale, corecte si credibilepentru toti utilizatorii, inclusiv pentru stat. Fiind concepute in spiritul

pragmatic anglo-saxon,standardele stipuleaza ca informatiile necesare sa fie generate la costuri mai mici decat beneficiileutilizatorilor; s i t u at i i l e fi n a nc i a r e i nt o cm i t e ra sp und n ev oi i d e i nf o rm ar e a ut i l i z at o ri l o r de s p r e p oz i t i a fi n a nc i a r a, p er fo rm a nt a s i c as h -fl ow - ul a ge nt ul ui e c on om i c. Dr e pt ur m a r e, el e t r eb ui e s a f i e transparente pentru utilizatori si comparabile in timp si spatiu; politica contabila si manageriatul intreprinderii trebuie sa caute un echilibru intre relevanta sicredibilitate; o alta dilema cu care se vor confrunta profesionistii contabili o reprezinta constituirea sau nu aprovizioanelor, care pe de o parte diminueaza in mod artificial profitul si dividendele, iar pe de altaparte constituirea sau nu a provizioanelor este ceruta in vederea obtinerii imaginii fidele; se va impune renuntarea la conceptul de patrimoniu, intrucat vine in contradictie cu principiulprevalentei economicului asupra juridicului; se va impune renuntarea la inventarierea anuala a patrimoniului; se va impune renuntarea latermenul de "mijloace fixe" in favoarea celui de "imobilizari corporale" pentru a fi in spiritul IAS; se va impune recunoasterea ca si cheltuieli ale perioadei a cheltuielilor de constituire si aobiectelor de inventar pentru a fi in asentimentul standardelor.In privinta provizioanelor pentru creantele incerte este de dorit renuntarea la practica curenta(determinarea la valoarea neta a facturilor incerte din punctul de vedere al incasarii) in vederea aplicarii rationamentului profesional: det e rm i n ar e a se v a f a ce p ri n apl i c a r e a uno r p ro c ent e a sup r a so l du ri l o r c r e ant el or comerciale in functie de vechime; an ul ar e a c r e ant el or i nc e rt e p ri n t r e c e re a p e ch el t ui el i l e p e ri oa de i , r enu nt an du -s e l a perioada de prescriptie de 3 ani; se va impune renuntarea la formatul CPP vertical, cu prezentarea cheltuielilor dupa naturalor, orientarea predominant fiscala. In situatia in care se urmareste atragerea investitorilor straini,dezvoltarea pietelor de capital si orientarea spre practica contabila internationala, este de asteptat 7

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen cl as i fi c a re a c h el t ui e l i l o r dup a f un ct i uni ; i n c e e a c e pri v est e di f e r ent el e d e cu rs v al ut ar si distribuirea dividendelor interimare se va impune adoptarea referentialului international in vigoare.Adoptarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

este un proces sistematicsi complex de implementare a unui nou sistem de proceduri contabile si reprezinta mai mult decato modificare a reglementarilor contabile. Este un nou sistem de evaluare a performantei, caretrebuie adoptat la nivelul intregii entitati patrimoniale, care va schimba modalitatile de lucru si, deasemenea, este posibil sa impuna schimbari decisive in domeniul managementului strategic.Adoptarea unui limbaj global de raportare financiara, prin trecerea la aplicarea IFRS, le va permiteentitatilor sa fie percepute corect, indiferent de originea utilizatorilor.Comunicarea intr-un limbaj unic, unanim acceptat, va asigura un nivel mai inalt de credibilitate siva spori posibilitatile de acces la piata de capital. O intreprindere ale carei situatii financiare suntconforme cu IFRS trebuie sa evidentieze acest fapt explicit si fara rezerve in notele la situatiilefinanciare.S i t u at i i l e fi n an ci a r e nu t r eb ui e d e sc ri s e c a fi i nd c on fo rm e c u IFR S d e ca t d a c a sa t i sf a c t o at e cerintele impuse de aceste standarde. Aplicarea IFRS va permite grupurilor multinationale saapl i c e p ri n ci pi i co nt abi l e com un e l a ni v el ul t ut ur o r fi l i a l el or , f apt ca r e po at e opt i m i z a fl ux ul informational intern, precum si calitatea deciziilor manageriale.In acelasi timp, IFRS poate facilita tranzactiile economice, prin asigurarea unui nivel mai mare deincredere, relevanta si consecventa a interpretarii contabile.Pe pietele cu un nivel concurential in permanenta crestere, IFRS va permite entitatilor patrimoniale sa se raporteze la alte entitati similare de la nivel mondial si va permite investitorilor si altor parti interesate sa compare performanta cu competitorii de la nivel global. Entitatile care nuvor asigura aceasta comparabilitate, sau care nu pot realiza acest lucru, din cauza legislatieinationale, vor fi dezavan tajate, iar capacitatea acestora de a atrage investitori si capital si de a crea plus valoare, va fi afectata. 4 ntocmirea si prezentarea situaiilor financiare 4.1 Bilanul contabil Pentru realizarea funciilor contabilitii: de informare, decizie i control, este necesar ca n urmalucrrilor curente de contabilitate s se sintetizeze periodic informaiile generate de conturi icalculele contabile, n documente de sintez expresiv i relevante, accesibile nu numais p ec i a l i t i l or , ci i c el or i n t e r e sa i d e gest i un e a un i t i i pa t r i m o ni al e n c al i t at e d e: i nv e s t i t o r, administrator, banc, creditor, fiscalitate i alte organisme economice i sociale. Acestedocumente de sintez constituie obiectul de baz al contabilitaii financiare, deoarece redau oimagine fidel asupra situaiei patrimoniale, rezultatelor i situaiei financiare a ntreprinderii.Potrivit Legii 31/1990 privind societile comerciale i a Legii Contabilitii 82/1991, toi agenii economici ( toate persoanele juridice ) sunt obligai s ntocmeasc bilan contabil.Bi l an ul e st e do c um e nt u l ofi ci al de s i nt ez a l t ut u ro r uni t i l or p at ri m on i al e. Bi l a n ul co nt a bi l contribuie s dea o imagine fidel, clar i complet a patrimoniului, a situaiei financiare i asuprarezultatelor obinute de unitatea patrimonial, care presupune: respectarea cu bun credin a regulilor privind evaluarea patrimoniului; respectarea principiilor: prudenei, permanenei metodelor, continuitateaactivitii bilanului de deschidere cu cel de nchidere, a noncompensrii; -

pos t u ri l e ns c ri s e n bi l an t r eb ui e s c o r esp un d cu d at el e nr e gi st r at e n contabilitate, puse de acord cu inventarul. 8 Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen Procedeu principal al metodei contabilitii i baz informaional fundamental, bilanul propriu-zisest e un t abl ou c a re cup ri nd e n fo rm si nt et i c i n ex p r esi e val o ri c m i j l o a ce l e e con om i c e patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum i rezultatul unui agent economic la unmoment dat.Bilanul es t e do c um ent ul c on t ab i l de si nt ez , pr i n ca r e s e p r ez i n t a ct i vul i p asi vul uni t i i patrimoniale la nchiderea exerciiului, precum i n celelalte situaii prevzute de LegeaContabilitii. Importana bilanului contabil deriv din funciile pe care acesta le ndeplinete:1) funcia de generalizare a datelor contabilitii; 2) funcia de cunoatere a mersului activitii economico-financiare;3) funcia previzional. 1) Funcia de generalizare a datelor n ciclul contabil de prelucrare a informaiilor izvorte dinnecesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilitii curente, dup criterii bine stabilite, ntr-un num r r es t r ns d e i nd i c at o ri , ca r e s p o at o f e ri o i m a gi n e d e a ns a m bl u a su pr a s i t u a i ei economico-financiare a unitii patrimoniale. 2) Funcia de analiz a mersului activitii economico-financiare se manifest prin aceea c,pe baza bilanului contabil se analizeaz periodic, gradul realizrii indicatorilor proiectai i arezultatelor, se identific rezerve i se stabilesc msuri de perfecionare a activitii economice ifinanciare.Adunrile Generale ale Acionarilor, Consiliile de Administraie, managerii unitilor patrimoniale analizeaz periodic situaia economico-financiar, pe baza bilanului contabil, a anexelor sale i araportului de gestiune, componente de baz ale drii de seama contabile. 3) Funcia previzional const n posibilitatea oferit de bilan de a orienta activitatea viitoare. nacest scop, ntocmirea bugetului de venituri i cheltuieli pentru perioadele urmtoare sefu nd am ent e az pe s i t u a i a p at ri m oni al i a r ez ul t a t e l o r di n p e ri o a da co nsi d e r at baz a d e raportare.Avnd acelai scop, de informare asupra situaiei patrimoniului, a situaiei financiare a unitiipatrimoniale i a rezultatelor obinute, aceste pri constitutive formeaz un tot unitar.Pentru ntocmirea i prezentarea completului bilanier, Ministerul Finanelor, prin ColegiulConsultativ al Contabilitii, elaboreaz modele de situaii privind bilanul i celelalte componentep en t ru r e gi i a ut o nom e , so ci et i c om er ci al e i i n st i t u i i publ i c e . P e nt ru so c i et i l e b an c a r e,m od el el e i no rm el e m et odol o gi c e s e el ab or e az d e B an c a N a i on al c u avi z ul Mi n i st e rul ui Finanelor.La ntocmirea bilanului contabil, se au n vedere urmtoarele reguli: posturile de bilan s corespund cu datele nregistrate n contabilitate, puse de acordcu situaia real a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;

nu s un t adm i s e co m pe ns ri nt re co nt u r i l e c e s e ns c ri u n bi l an i r es p e ct i v nt re conturile de venituri i cheltuieli din contul de Profit si pierdere.n pr a ct i c se cu nos c do u s c he m e d e b i l an , un a sub f orm d e t a bl o u cu d ou p rt i : pa rt e a stng, ACTIVUL, i partea dreapt, PASIVUL , numit i schema orizontal de bilan, i modelulsub forma listei verticale sau schema bilanului vertical. Bilanul sub form de tablou cu dou pripune n eviden egalitatea ntre resurse i utilizri, iar modelul de bilan sub forma listei verticaleordoneaz structurile patrimoniale n active, datorii, capitaluri, rezerve i alte componente ale situaiei nete, finalitatea fiind prezentarea situaiei nete a patrimoniului.Bunurile economice constituie ACTIVUL, iar sursele de finantare, PASIVUL bilantului.In si t u at i a i n c ar e ob i e ct ul m od el a ri i bi l a nt i e r e es t e fun d am ent at pe c at e go ri a de re su rs e ec on om i c e, a ct i v ul d es em n e az a ut i l i z a re a r es u rs el o r i n a ct i vi t at e a e co no m i c a si so ci al a, i a r pasivul, originea resurselor.

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen Intr-o optica economica, activul este definit prin structurile de capital fix si capital circulant, iar pasivul , prin structurile de capital propriu si capital strain. Aprecierea financiara grupeaza activelein raport de lichiditate (durata de transformare in bani) , iar pasivele in functie de exigibilitatea lor ( du r at a de p l a t a ). C a ur m a r e, i n st ru ct ur a a ct i vul ui se di st i n g a ct i v e p e t e rm en l un g si ac t i v e curente, iar in cea a pasivului se delimiteaza capitaluri permanente (pe termen lung) si datoriicurente (pe termen scurt). Activul bilantier evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice.In raport de aceste criterii, se disting urmatoarele categorii de active : Active imobilizate cuprind acele valori economice de investitie a caror perioada deut i l i z a r e s i l i c hi di t at e e st e m ai m ar e d e un a n. A ct i v el e i m obi l i z at e s e i m p ar t i n t r ei grupe: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare. Active circulante denumite si active curente- cuprind toate activele de exploatare sicele de trezorerie a caror durata de lichiditate este de pana la un an.Activele circulantese impart in: stocuri si productia in curs de executie, creante, plasamente sidisponibilitati banesti. Pasivul bilantier r ep rez i nt a su rs el e s au r e su rs el e de fi n a nt a r e a bu nu ri l o r e c onom i c e . P ri n componenta sa delimiteaza clasificarea surselor de finantare in functie de modul de constituire( finantare proprie, finantare straina) si exigibilitatea lor( termenul de decontare mai mare sau maimic de un an).Fi n a n t ar e a bu n uri l o r e co nom i c e s e r ef e r a l a m od ul de a c op e ri re si d e s ust i ne r e fi na n ci ar a a activului financiar.In raport de exigibilitatea surselor de finantare, pasivele se grupeaza in: -

capital permanent, format din capitalurile proprii , provizioane pentru riscuri si cheltuielisi datoriile pe termen lung datorii pe termen scurt sau curente A) Bilanul propriu-zis po at e fi al c t ui t n dou v ar i a nt e sa u si st e m e , n fu n c i e de gr up a re a ntreprinderilor n ntreprinderi mici , mijlocii i ntreprinderi mari, gr upare ce se face n funcie depraguri fiscale ( care au n vedere valoarea activului bilanului, cifra de afaceri i numrul mediude salariai ). a. Bilan contabil n sistem simplificat , n caz ul nt r ep ri n d e ri l o r m i ci si m i j l oc i i , c a re presupune o schem de bilan mai redus. b. Bilan contabil n sistem de baz prevzut s fie utilizat de ntreprinderi mari, acestacuprinznd posturi i indicatori complei privind activitatea i rezultatele ntreprinderii.Bilanul unitilor patrimoniale care desfoar activiti economice cuprinde toate elementele deactiv i pasiv grupate dup destinaie i respectiv proveniena lor Formatul bilanului contabil este urmtorul: A. Active imobilizate I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare B. Active circulante I. Stocuri 10 II. Creane III. Investiii pe termen scurt IV. Casa si conturi la bnci C. Cheltuieli in avans D. Datorii : sumele ce trebuie pltite intr-o perioada de pana la un an E. Active circulante nete/ datorii curente nete F. Total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele ce trebuie pltite intr-o perioada mai mare de un an H. Provizioane I. Venituri in avans J. Capital si rezerve I. Capital subscris (prezentndu-se separat capitalul vrsat si capitalul nevarsat) II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve V. Profitul sau pierderea reportata VI. Profitul sau pierderea exerciiului financiar In conformitate cu norma internationala IAS 1, structura si continutul bilantului trebuie sa realizezedistinctia intre elementele curente si cele necurente . Fiecare ntreprindere care aplica IAS 1trebuie sa decida, in functie de natura activitatii sale, daca este util sa efectueze distinctia dintreel em e nt el e cu r ent e si c el e n e cu r en t e al e bi l ant ul ui s a u, at at p ent ru d at or i i m c at si p ent r u active.Atunci cand o astfel de distinctie nu este efectuata, activele si datoriile sunt clasificate, infunctie de lichiditate/exigibilitatea lor. ACTIVELE CURENTE SI NECURENTE Activele curente ale bilatului cuprind: elemente destinate a fi realizate, sau detinute pentru a fi vanduta sau consumate, in cadrulciclului norml de expolatare al intreprinderii elemente destinate, in principal, pentru a fi negociate pe diferite piet e sau detinute intr-operspectiva de termen scurt, inteprinderea astapatandu-se sa le realizeze in maximum un an de ladata inchiderii exercitiului lichiditatile sau cvasilichiditatile, daca utilizarea acestora nu este supusa restrictiilor Celelalte active sunt considerate elemente necurente.Ele includ imobilizarile corporale sinecorporale, cat si activele de exploatare si financiare pe termen lung. 11

Activele curente se refera, in special, la stocuri si creante-clienti, care sunt vandute, consumate saurealizate in cadrul ciclului normal de exploatare, chiar si atunci cand nu se preconizeaza ca

ele safie realizate in urmatoarele 12 luni dupa inchiderea exercitiului.Titlurile negociabile pe piete sunt active curente, daca este prevazuta realizarea lor in urmatoarele12 luni care succed datei inchiderii exercitiului, in caz contrar ele fiind considerate active necurente. DATORIILE CURENTE SI NECURENTE O datorie constituie un element curent al pasivului extern, atunci cand trebuie sa fie rambursata: a) fie in cadrul ciclului normal de expolatare al intreprinderii b) fie la o scadenta in cadrul urmatoarelor 12 luni care scucced datei inchiderii exercitiuluiToate celelete datorii sunt datorii necurente.Unele datorii curente, precum datoriile comerciale, celelegate de relatiile cu salariatii sau de alte costuri operationale, fac parte din necesarul de fond derulment utilizat in ciclul normal de exploatare al intreprinderii. Astfel de elemente, sunt clasificate incategoria curente, chiar daca ele trebuie sa fie rambursate peste o perioada mai mare de un an.O nt r ep ri nd e re t r eb ui e s a c ont i n ue s a i n c ad r ez e dat o ri i l e s al e p e t er m en l u n g p ur t a t o ar e d e dobanzi in categoria dtoriilor necurente, chiar daca ele trebuie sa fie decontate in urmatoarele 12 luni de la data inchiderii exercitiului financiar, in situatia in care: este vorba despre datorii care, in momentul contractarii lor, reau datorii pe tremen lung intreprinderea in cauza intentioneaza sa refinanteze aceste datorii, printr-o datorie pe termen lung aceasta intentie este confirmata de existenta unui contract de r e f i n a n t a r e s a u d e reesalonarea scadentelor, ncheiat nainte ca situatiile financiare sa fi fost aprobateMrimea datoriilor pe termen scurt clasificate in categoria datoriilor necurente, in virtutea reguliiexpuse anterior, este indicata in notle explicative, concomitent cu informatile care justifica aceastaprezentare.Norma IAS 1 nu prescrie ordinea sau formatul in care elementele trebuie sa fie prezentate si lasaintreprinderilor posibilitatea de a proceda la alegeri.El em ent el e l e gat e n m o d di re ct d e ev al u ar e a poz i i ei fi n a nc i a r e su nt a ct i v el e , da t o ri i l e i capitalurile proprii. Activele - reprezint o resurs controlat de ntreprindere ca rezultat al unor evenimente trecutei de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru ntreprindere. Un activeste recunoscut n bilan n momentul n care este probabil realizarea unui beneficiu economicvi i t or d e c t r e nt r ep ri nd er e i a ct i vu l a re un co st s au o val o ar e c a r e po at e f i e v al u at n m o d credibil (nu conine erori semnificative i n evaluarea costului s-a folosit o estimare rezonabil).Un activ nu este recunoscut n bilan atunci cnd este improbabil ca intrarea de numerar sgenereze beneficii economice pentru ntreprindere n perioadele viitoare. In schimb, o astfel de tranzacie va avea ca efect recunoaterea unei cheltuieli n contul de profit i pierdere. Datoriile reprezint o obligaie actual a ntreprinderii ce decurge din evenimentele trecute i prind e c o n t a r e a c r e i a s e a t e a p t s r e z u l t e o i e i r e d e r e s u r s e c a r e n c o r p o r e a z b e n e f i c i i economice.O d at ori e e st e r ec un os cu t n bi l an n m om ent ul n c a re es t e p rob a bi l c o i e i r e d e r es u rs e purttoare de beneficii

economice, va rezulta din lichidarea unei obligaii prezente, iar valoarea lacare se va realiza aceast lichidare poate fi evaluat n mod credibil. 12 Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen S t i n ge r ea u ne i obl i g a i i p r ez e nt e i m pl i c r en un a r ea n t r e pr i nd e ri i l a anu m i t e r es u rs e c ar encorporeaz beneficii economice, n scopul satisfacerii cererilor celeilalte pri i se poate face nm ai m ul t e m od uri : pl at a n n um er a r, t r ans f e ru l a l t o r a ct i v e, pr es t a r e a d e s e rvi ci i , n l o cu i r e a respectivei obligaii cu o alt obligaie sau transformarea obligaiei n capital propriu. Capitalul propriu - reprezint interesul rezidual al acionarilor n activele unei ntreprinderi dupdeducerea tuturor datoriilor sale.S um a c u c ar e e st e nr e gi st r at c ap i t at ul p ro p ri u n b i l an d ep i nd e d e e va l u a re a a ct i v el or i a datoriilor. Exist dou concepte privind capitalul : conceptul financiar conform cruia capitalul este sinonim cu activele nete sau capitalulpropriu al ntreprinderiiIn acest caz utilizatorii situaiilor financiare sunt preocupai n primul rnd de meninereacapitalului nominal investit sau a puterii de cumprare a capitalului investit. conceptul fizic conform cruia capitalul reprezint capacitatea de producie antreprinderiiIn acest caz utilizatorii situaiilor financiare sunt preocupai n primul rnd de capacitatea deexploatare a ntreprinderii.Cele dou concepte conduc la apariia urmtoarelor concepte de meninere a nivelului capitalului : meninerea capitalului financiar - conform cruia profitul se obine doar dac valoareafinanciar a activelor nete la sfritul perioadei este mai mare dect valoarea financiar aactivelor nete la nceputul perioadei.Conceptul de meninere a capitalului financiar nu impune folosirea unei anumite baze deevaluare iar profitul reprezint creterea capitalului nominal de-a lungul perioadei. m en i n e r ea ca pi t al ul ui fi z i c - co n fo rm c rui a p r ofi t ul s e ob i n e do a r at un ci c n d capacitatea fizic productiv (sau capacitatea de exploatare) a ntreprinderii (sau resursele,respectiv fondurile necesare atingerii acestei capaciti) la sfritul perioadei depete capacitatea fizic productiv de la nceputul perioadei.Conceptul de meninere a capitalului fizic necesit adoptarea costului curent or financiare se coreleaz, deoarece ele reflect diferite aspecte aleacelorai tranzacii sau ale altor evenimente.

4.2 Contul de profit si pierdere ca baz deevaluare iar profitul reprezint creterea capitalului definit n termenii capacitii fizice deproducie n cursul perioadei.Costul curent net, denumit costul de nlocuire, este costul potenial al unui activ pe care ntreprinderea ar putea s l suporte n situaia n care ar fi nevoit s nlocuiasc activul ladata bilanului.Informaiile privind modificrile poziiei financiare a unei ntreprinderi sunt utile: pe nt ru a e v al u a a ct i vi t i l e s al e d e ex p l oat a r e, f i n an a r e i i nv est i i i n pe ri oa d a d e raportare; ofer utilizatorului o baz pentru evaluarea capacitii ntreprinderii de a utiliza acestefluxuri de numerar.Aceste informaii sunt furnizate n situaiile financiare prin intermediul unei situaii distincte.Prile componente ale situaiilIntocmirea situaiilor financiare lucrare de licen Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un momentdat,indicand si marimea rezultatului .Apare insa necesara prezenta unui alt instrument de modelarec oont a bi l a c a re s a ex pl i ce m o du l d e c on s t i t ui r e a r ez ul t at ul ui si a p e r m i t a d es p ri n de r e a u no r concluzii legate de performantele activitatii inteprinderii.Acest instrument este cea de -a douacomponena a situatiilor financiare si anume contul de profit si pierdere.In aceasta optica,inteprinderea devine un centru de calcul economic,calculul avand la baza:- valorile produse si vandute pe piata clientilor,denumite generic VENITURI;- valorile utilizate pentru obtinerea unor venituri, care sunt constituite in costuri angajate pe altepiete, denumite cheltuieli.Aceasta reprezinta, in fapt, renumerarea factorilor de productieDin comparara celor doua marimi valorice se obtine un rezultat. Acesta poate fi o marime valoricapozitiva,denumita profit, atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile,sau o marimevalorica negativa, denumita pierdere, atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile.In contextul economiei de piata, inteprinderea are ca obiectiv obtinerea profitului.Astfel, profitul poate fi considerat o imbogatire, deci o resursa, pe cand pierderea este o saracie, fiind asimilataunor utilizari fara asigurarea unui contraechivalent valoric.In prezentarea contului de profit si pierdere sunt conturate doua modele de expunere a cheltuielilor si veniturilor: unul ia in considerare natura economica a acestora,celalalt pleaca de la functiile sauactivitatile unei interprinderi (deci de la destinatia veniturilor si cheltuielilor).Ca forma, contul de profit si pierdere se poate prezenta astfel: sub forma de tabel bilateral sau forma de cont(schema orizontala) sub forma de lista(schema verticala)Contul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile economice, respectiv veniturile si cheltuielileperioadei de gestiune.Veniturile cuprind valoarea tuturor actelor de imbogatire a intreprinderii legate sau nu de activitateasa normala si curenta. Partea preponderenta a veniturilor o reprezinta cifra de afaceri realizata deinteprindere in cursul exercitiului.C hel t ui el i l e c ons t i t u i e an sa m bl ul el em en t el or d e co st u ri s up or t a t e d e i nt ep ri nd er e i n c u rsu l exercitiului.Daca bilantul contabil permite o cunoastere a pozitiei financiare a intreprinderii,contul de profit sipierdere ofera informatii asupra activitatii inteprinderii,a modului cum aceasta isi

gestioneazaafacerile prin dimensiunea veniturilor,cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereaza.Directiva a IV a europeana privind documentele contabile de sinteza ale societatilor de capitalurii ns t i t u i e s ch em e obl i ga t o ri i p ent r u p r ez e nt ar e a c ont ul ui de p ro fi t si pi e rd e r e . T ot u si , d at or i t a diferentelor de cultura si traditie contabila din tarile comunitare, obligativitatea prezentariistandadizate a contului de rezultate se manifesta prin posibilitatea de optiune intre mai multe scheme de cont de profit si pierdere.A pr opi i nd u -s e de p r ev ed e ri l e no r m ei IA S 1, st ru ct u ra c ont ul u i d e pr ofi t s i p i e r de r e r e ga si t a i n reglementarile Ordinului 1752 este mai degraba in armonie cu dispozitivul Directivei a IV-a .Sintetizand, aceasta structura impune urmatoarea schema generala :I . V e n i t u r i d i n e x p l o a t a r e I I . C h e l t u i e l i d e e x p l o a t a r e III. R ez ul t a t ul di n ex pl o at a re ( I - II) I V . V e n i t u r i f i n a n c i a r e V . C h e l t u i e l i f i n a n i c a r e V I . R e z u l t a t u l f i n a c i a r ( I V - V ) VII. Rezultatul curent ( rezultatul ordinar) (I+IV-II-V)V II I. Ve ni t ur i ex t r ao r di n a re I X . C h e l t u i e l i e x t r a o r d i n a r e X. R ez ul t at ul ex t ra o rdi n a r( V III - IX ) X I . V e n i t u r i t o t a l e ( I + I V + V I I I ) X II. C h el t ui el i t ot al e ( II+ V + IX ) X III. R e z ut at b ru t (X I X II) 14

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen X IV . Im p oz i t pe p ro fi t XV. Rezultatul net al exercitiului finanicar XV I. R ez ul t a t ul p e a ct i un e In c on fo rm i t a t e cu no rm a IAS 1 , co nt u l d e p r of i t si pi e r de r e t r eb ui e sa m en t i o nez e c el p ut i n urmatoarele posturi: venituri din activitati ordinare rezultatul exploatarii cheltuieli financiare cota-parte in rezultatul net al int eprinderilor asociate si cele de tip j o i n t - v e n t u r e contabilizata pe baza metodei punerii in echivalenta chletuieli privind impozitul pe profit profitul sau pierderea din activitati ordinare elemente extraordinare interesele minoritare rezultatul net al exercitiuluiEfectele diferitelor activitati, tranzactii si evenimente realizate de intreprindere se particularizeazaprin stabilitatea, gradul de risc si previzibilitatea lor. Publicarea acestor elemente ale performanteiajuta utilizatorii in evaluarea rezultatelor viitoare.O intreprindere trebuie sa prezinte in contul sau de profit si pierdere sau in notele explicative oclasificarea cheltuielilor dupa natura sau dupa functie. Intreprinderile

sunt incurajate prin normaIAS 1 sa recurga la o analiza direct in contul de profit si pierdere.A na l i z a d up a n at u r a ch el t ui el i l o r e st e m ai si m pl a de c at a na l i z a d up a fu nc t i i , d eo a r e ce ea nu necesita o afectare a cheltuielilor dupa natura diferitelor functii ale intreprinderii.O astfel de analizaco nvi n a m ai a l es i n t r ep ri nd e ri l o r m i ci d eo a r e ce n u es t e n e ce s ar a o al o c a re a chl et ui l ei l o r d e exploatare pe functii.Analiza dupa functii a cheltuielilor, numita metoda costului vanzarilor, solicita afectareacheltuileilor pe trei functii, ca parte a costului vanzarilor, a activitatilor de distribuire sauadministrative.Aceasta clasificare poate sa prezinte pentru destinatarii conturilor mai mult interesdacat clasificarea dupa natura, oferindu -le informatii mai relevante, dar implica,uneori, alegeriarbitrare, in repartizarea cheltuielilor.Alegerea modelului de analiza, intre metoda cheltuielilor dupa natura si cea a costului vanzarilor,depinde atat de factori istorici sau legati de sectorul de activitate, cat si de naturaorganizatiei.Ambele metode permit furnizarea de informatii despre modul in care cheltuielile variaza in functie de nivelul vanzarilor sau productiei exercitiului. 4.2.1 Structura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila internaionala Organismul international de normalizare contabila (IASC), considera contul de rezultate ca uncomponent al ansamblului de situatii financiare destinate procesului de informare financiara.In Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare denumit uzual Cadru conceptual, IASCa definit elementele care masoara performanta intreprinderii: a ) v e ni t u ri l e b) cheltuielile Veniturile sunt cresteri de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune (exercitiul financiar)sub forma de cresteri de active sau de diminuari de datorii care au ca rezultat cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat noile aporturi de capital. Astfel spus un venit este orice crestere decapitaluri proprii sub alte forme decat noile capitaluri. Astfel spus, un venit este orice crestere decapitaluri proprii, alta decat cresterea capitalului. l t ui el i p ro pr i u -z i s e c ar e r ez u l t a d i n a ct i vi t at ea cu r ent a ( cu m su nt c ost ul va nz a ri l o r, rd e ri l e si m i n usu ri l e d e v al o a r e (r ez u l t and d i n c at ast ro f en at u ra l e , di n v anz ar e a a ct i v el or e l e sul r e gl em ent a ri l or O M FP 175 2/ 2 0 05, v en i t u ri l e s i ch el t ui el i l e au ur m a t oa r el e i t u ri l e co nst i t ui e c re st er i al e b en e fi ci i l or e con om i c e i n re gi s t r at e pe p a r cu rs ul capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate dinrilor se include atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen Castigurile retinute la 1 ianuarie (+) Rezultatul net al exercitiului curent (- ) Dividende platite pentru: a) actiunile preferentialeb) actiunile ordinare ( =) Castigurile retinute la 31 decembrieOrganismul international de normalizare contabila a preluat uzantele anglo-saxone, in materie deraportare a variatiei capitalurilor proprii, iar norma IAS 1 cuprinde, intr-o varianta exhaustiva: beneficiul net sau pierderea neta a exercitiului

pierderile si castigurile, cheltuielile si veniturile care au fost direct afectate capitalurilor proprii, in virtutea unei norme speciale, cat si totalul acestor elemente efectul cumulat al schimbarilor de metode contabile si corectari de erori fundamentale,conform metodei de referinta prevazute prin norma IAS 8 operatii ce afecteaza capitalul, efectuate cu proprietarii intreprinderii (investitiileproprietarilor si ramburasarile de capital), si distribuirile de dividende in favoarea acestora rezultatele nedistribuite, la deschiderea si inchiderea exercitiului, cat si explicarea fluxurilor reprezentand variatiile reconciliere intre soldurile initiale si finale ale fiecarui post de capitaluri proprii precumcapitalul, primele de emisiune, rezervele, cu precizarea separata a fiecarei miscari. 4.4 Situatia fluxurilor de trezorerie Standardul International de Contabilitate IAS 7 defineste fluxurile de trezorerie ( denumite si fluxuride numerar sau cash flow in unele lucrari) drept intrari sau iesiri de numerar si echivalente denumerar.Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare din cadrul carora face parte si" situatia fluxurilor de trezorerie " stipuleaza ca obiectivul acestora " este de a furniza informatiidespre pozitia financiara performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii care suntutile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice . Utilizatorii de situatii financiareinclud investitorii prezenti si potentiali , personalul angajat , creditorii , furnizorii si alti creditoricomerciali . Avantajele informatiilor privind fluxurile de trezorerie At u nc i c an d est e ut i l i z at i n c on j u ct i e c u c el el al t e si t u at i i f i na nc i a r e, u n t ab l ou al fl ux uri l o r de trezorerie furnizeaza informatii ce permit utilizatorilor sa evalueze schimbarile activului net al uneiintreprinderi, structura sa financiara(inclusiv lichidiatea si solvabilitataea sa) si capacitatea sa de am odi fi c a v al o ri l e si s c ad ent a rul f l ux u ri l or d e t r ez o re ri e , p e nt ru a se a d apt a s chi m b ar i l or d e circumstante si oportunitati.Totodata, informatiile referitoare la fluxurile de trezorerie suntfolositoare pentru a permite utilizatorilor sa isi elaboreze modele pentru aprecierea si comparareavalorii actuale a fluxurilor de trezorerie viitoare ale diferitelor intreprinderi.De asemenea, astfel deinformatii intaresc comparabilitatea datelor referitoare la performantele exploatarii diferitelor i n t r e pr i nd e ri , d eo a r ec e e l e el i m i n a e fe ct el e ut i l i z a ri i un or pr el uc r a ri co nt ab i l e di f eri t e, p ent ru aceleasi operatii si evenimente.Obiectiv:Situata fluxurilor de trezorerie explica variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati ale uneintreprinderi, furniznd informatii utile n vederea evaluarii performantei acesteia. lichiditatile: sunt fondurile disponibile si depozitele la vedere; iar echivalentele de lichiditati: sunt plasamentele pe termen scurt (de regula, cu scadenta sub 3luni), convertibile cu usurinta n lichiditati si care au un risc de fluctuatie valorica neglijabil. 17

Ta bl o ul fl ux ur i l o r d e t r ez o r er i e p r ez i nt a i nt r ar i l e ( fl ux u ri p oz i t i v e ) si i e s i r i l e de f on du ri ( fl ux u ri negative), clasificate n functie de activitatea care le-a generat.Astfel, prezinta: fluxuri generate de activitatea de exploatare( operationale) ; fluxuri generate de activitatea de investitii; fluxuri generate de activitatea de finantare.Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activitati este utila pentru : corelareaprofitului (pierderii ) cu numerarul ; separarea activitatilor care implica numerar de cele care nui m pl i c a n um e ra r ; ev al u ar e a c ap a ci t at i i i n t r e pr i nd e ri i d e a -si i n de pl i ni obl i ga t i i l e d e pl at i c as h ; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitatile viitoare ( cash flowstrategic).Utilizarea analizei este data de faptul c a variatia globala a trezoreriei este reliefata prin soldul detrezorerie , rezultatul din gestiunea activelor reale ( din activitatea de exploatare ) si prin cel rezultatdin operatiunile de capital care privesc investitiile si finantarile.Atunci cind fluxurile reale si cele monetare nu coincid , cum de fapt se si intimpla, trezoreria seasigura prin decalaje de plati asociate acestor fluxuri.Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizari delichiditati. a) Fluxurile de trezorerie ale activitatii de exploatare: Sunt fluxuri generate de principalele activitati generatoare de venituri si ca urmare, ele rezulta dintranzactiile si alte elemente care concura la formarea rezultatului net.Marimea fluxurilor de trezorerie implicate de activitatile de exploatare este un indicator cheie al masurii in care intreprinderea a degajat, prin exploatarea sa, suficiente fluxuri de trezorerie, pentrua rambursa imprumuturile sale, a mentine capacitatea sa operationala, a varsa dividende si a faceinvestitii, fara sa recurga la alte surse externe de finanatare . Exemple: ncasari provenite din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii plati n favoarea personalului si in contul acestora ncasari din redevente,onorarii,comisioane si din alte venituri plati catre furnizori de bunuri si servicii incasarile si platile relative la prime si calamitati, la anuitati si la alte prestatii legate depolitele de asigurare, in cazul unei institutii de asigurari platile si rambursarile de impozite asupra profitului, cu conditia ca ele sa nu poata fi in modspecific asociate activitatilor de finantare si de investitii b)Fluxuri de trezorerie generate de activitatile de investiii

Indica in ce msura platile au fost efectuate pentru achiziia de active destinate sa generezevenituri si fluxuri de trezorerie viitoare.Fluxurile de trezorerie generate de activitatile de investitii ofera informatii privind maniera in careintreprinderea isi asigura perenitatea si cresterea. Ele se refera la : plati efectuate pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale, precum si a altor active pe termen lung incasarile ce decurg din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale, [recum si a altroactive pe termen lung plati efectuate pentru achizitia de titluri de participare si de titluri de creanta emise de /saude la alte entitati, precum si platile efectuate pentru achizitia de participatii de tip jointventure incasari relative la vanzarea de titluri de participare si de t itluri de creanta emise de saup ro ve ni t e d e l a a l t e i nt r ep ri nd e ri , pr e cum si i n c as a ri l e r el at i ve l a va nz a r e a d e p a rt i ci p at i i i n intreprinderile de tip joint-venture 18

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen avansurile de trezorerie si imprumuturile acordate tertilor incasari ce decurg din rambursarea avansurilor de trezorerie si imprumuturilor acordatetertilor c) Fluxuri de trezorerie generate de activitatile de finantare Ac t i vi t a t i l e d e fi n a n t a r e s unt ac el e a ct i v i t at i c ar e a nt r en e az a s chi m b ar i i n m a ri m e a si s t r u ct u r a capitalurilor proprii si imprumutate ale intreprinderii.Prezentarea separata a acestor fluxuri in tabloul detrezorerie este data de posibilitatea utilizarii lor in previziunea sumelor pe care aportorii de capitaluri levor retrage din fondurile viitoare.Miscarile de trezorerie generate de activitatile de finantare se refera la: incasarile din emisiunea de actiuni si de late instrumente de capitaluri proprii varsamintele efectuate actionarilor pentru achizitia sau rascumpararea actiunilor

i nc a s a ri di n em i si u n e a d e i m pr um ut u ri o bl i gat a r e, b an c ar e , de bi l et e d e t r ez o re ri e , d e imprumuturi ipotecare si de alte imprumuturi pe tremen scurt sau lung rambursarea sub forma de lichiditati a sumelor imprumutate varsaminte efectuate de locatar pentru reducerea soldului datoriei referitoare la un contractde locatie-finantare 4.5 Note explicative la situaiile financiare anuale Notele explicative contin informatii suplimentare, relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea cepriveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. Notele explicative trebuie prezentate intr-o manierasistematica.Fiecare element semnificativ al bprofit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie si alsi t u at i e i m odi f i c a ri l o r c a pi t al u l ui pr op ri u t re bu i e s a fi e i ns ot i t d e o t ri m i t e r e l a no t a ca r e c u pri nd e informatii legate de acel element semnificativ.Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este nesesar, pentrubuna lor intelegere: numele intreprinderii care face raportarea faptul ca situatiile financiare sunt proprii intreprinderii, si nu grupului data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare moneda in care sunt intocmite situatiile financiare exprimarea cifrelor incluse in rapotare Pentru elementele mentionate in notele explicative se va prezenta, de regula, si suma corespunzatoareanului precedent celui la care se refera acesta.In situatia in care suma corespunzatoare nu este comparabila, aceasta trebuie ajustata, prezentandu-se rezultatul ajustarii, modul de efectuare si motivele pentru care aceasta a fost efectuata.Notele explicative trebuie sa prezinte politicile contabile adopatate de ntreprindere pentru a determinavalorile elementelor din bilant, ale profitului sau pierderii aferente fiecarui exercitiu, ale fluxurilor detrezorerie si modificarilor capitalului propriu. In acest sens se vor mentiona urmatoarele: daca imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul istoric, la valoarea reevaluatasau la valoarea ajustata de

S-ar putea să vă placă și