Sunteți pe pagina 1din 8

Controlul administrativ in activitatea administratiei publice

Activitatea adm publice presupune nu numai respetarea legilor ci si a actelor normative emise de organelor administrative in limitele competentelor lor. Asigurarea legalitatii presupune un control exterior obiectiv, dar si existenta unor forme de control in cadrul organelor administrative insasi. Astfel Guvernul exercita conducerea generala a adm publice ceea ce implicit presupune un drept de control asupra actelor organelor subordinate ierahic. Tot asa primul ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, respectand atributiile ce le revin. La fel prefectul numir de Guvern vegheaza, in teritoriu, la respectarea legalitatii actelor emise de consiliul judetean, consiliul local sau primar. Specific acestui control consta in faptul ca este infaptuit in cadrul structurii si ierarhiei adm. Dupa natura autoritatii care il infaptuieste, controlul adm poate fi savarsit, fie de autoritatile adm publice, fie de anumite structuri din sistemul acestora. Controlul adm exercitat in propriile structuri poate fi un control intern sau un control extern.

Controlul administrativ intern in activitatea administratiei publice Controlul intern se exercita din interiorul organului adm fie din oficiu, fie la sesizare,
de conducatorul acesteia sau de functionarii desemnati de acesta, fie la cerere. Controlul intern este definit ca fiind ansamblul formelor de control exercitat de exercitat la nivelul autoritatilor publice , inclusive auditul intern , stabilite de conducere in asigurarea administrarii fondurilorin mod economic, eficient si eficace, acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile. Controlul intern poate fi unul general sau specializat. A. Controlul intern general se caracterizeaza astfel: Este o consecinta a subordonarii ierarhice Se exercita asupra actelor fi faptelor subordonatilor Controlul se efectueaza atat din punct de vedere al legalitatii cat si al oportunitatii activitatii

Functionarii ce efectueaza controlul pot lua urmatoarele masuri: anularea sau suspendarea actelor functionarilor subordonati sau se pot substitui acestora emiterea de dispozitii obligatorii aplicarea de sanctiuni disciplinare

Privind statutul functionarilor publici, conducatorul unitatii sau al compartimentului, poate da dispozitii obligatori subordonatilor. Functionarii publici subordonati au onligatia sa se conformeze dispozitiilor date de functionarii publici cu functie de conducere, cu exceptia cazurilor in care apreciaza ca acestedispozitii sunt vadit ilegale. Refuzul executarii dispozitiei superiorului se motiveaza in scris, situatie in care doar dispozitia scrisa a superiorului il mai poate oblige pe subordonat in executarea unei masuri. Un particular, persoana fizica sau juridical, poate determina efectuarea acestui control in interiorul organului administrative pe calea recursului gratios care nu este altceva decat plangere adresata autoritatilor adm care a emis actul adm si prin care solicita revocarea modificarea sau revenirea asupra acestuia. Autoritatile adm au dreptul de a reveni si retracta actele adm daca acestea au fost date cu incalcarea dispozitiilor legale ori nu mai corespund intereselor sociale care au stat la baza emiterii lor.

B. Controlul intern specializat acest control a fost structurat e un control


preventive, de audit intern sip e un control de gestiune. a.Controlul financiar preventive propriu consta in activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora. Controlul financiar preventiv este un control de delegatie , de regularitate si bugetar. Controlul financiar preventiv nu este un control de oportunitate. Controlul financiar preventile poate fi un control preventiv propriu ce se organizeaza de conducatorii autoritatilor publice, in cadrul compartimentului de specialitate financiarcontabil si are ca obiect toate operatiunile cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului publicsau un control financiar preventv delegate. Acest control se exercita prin viza , de persoanele desemnate in acest sens de conducatorul entitatii publice. Viza are drept obiect semnatura persoanei desemnate si aplicarea sigiliului personal. Documente vizate se inscriu intr-un registru special. Cheltuielile din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, din bugetele locale precum si din bugetelefondurile speciale se vor face numai pe baza documentelor justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, care sa confirme primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor,

achitarea salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor catre buget, precum si a altor obligatii, potrivit dispoz legale. In toate cazurile in care, in urma unui refuz de viza de control financiar propriu, conducatorul entitatilor publice dispune printr-un act de decizie interna efectuarea operatiunii pe propria raspundere. Copia deciziei se va comunica persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern si, dupa caz controlului delegate. Persoanele in drept care sa exercite controlul financiar preventive propriu raspund solidar pentru legalitate, regularitatea si incadrarea in limitele angajamentului bugetar aprobat, in ceea ce priveste operatiunile pentru care au acordat viza. In afara de controlul financiar preventiv se mai poate desfasura in cadrul organului administrativ, un control financiar concomitent denumit si simultan, operativ sau current,si un control financiar posterior, dupa ce actele sau operatiunile economicofinanciare au fost executate ambele cu un rol preventive. b. Auditul intern este cuprin s in ansamblul formelor de control intern exercitat la nivelul entitatii publice . Auditul public intern se exercita asupra tutturor actvitatilor desfasurate intr-o entitate publica inclusive asupra activitatilor entitatilor subordinate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si la administrarea patrimoniului public. Tipuri de audit: auditul de sistem, auditul performantei, auditul de regularitate Activitatea de audit public intern se organizeaza si functioneaza in compartimente anume specializate in cadrul unei autoritati publice la decizia conducatorilor sau a organului de conducere colectiva. La institutile publice subordinate auditul sepoate desfasura de compartimentul specializat al entitatii ierarhic superioare, iar la entitati publice mici fara subordonare se efectueaza numai auditul de regularitate de catre compartimentele de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice. c. Controlul intern de gestiune se efectueaza periodic si are in vedere verificarea organul adm sau institutia publica comparative cu evidentele scriptice contabile. Un astfel de control poate sa atraga raspunderea civila a persoanei vinovate de neregulile constatate si de pagubele cauzate prin neindeplinirea atributiilor de serviciu cu intentie sau culpa. Ministerele, departamentele, ale organelor centrale de stat, prefecturile si primaria municipiului Bucuresti sunt obligate sa asigure organizarea si functionarea controlului financiar de gestiune privind patrimonial propriu.

Controlul administrativ extern al activitatii administratiei publice

Controlul administrative extern poate fi un control ierarhic de tutela administrative, un control extern specializat, sau un control de supraveghere generala. Acest tip de control se caracterizeaza in general prin faptul ca se exercita de organel sau functionari din afara organelor controlate. Controlul administrativ ierarhic se defineste prin urmatoarele carecateristici: 1. este exercitat de organele superioare ierarhic fara a fi necesar sa fie anume prevazute in legi si se face din oficiu sau la sesizare 2. presupune un raport de subordonare deci nu intalnim un astfel de control in cazul autoritatilor adm autonome centrale si nici in cazul autoritatilor adm publice locale 3. se exercita asupra intregii activitati atat asupra actelor cat si asupra faptelor si vizeaza atat legalitatea cat si oportunitatea acestora 4. controlul ierarhic poate fi anterior, concomitent sau posterior 5. orice masura ilegala sau inoportuna poate fi anulata, revocata, modificata sau suspendata 6. actele adm adoptate in exercitarea atributiilor de control ierarhic nu mai sunt sustrase de la controlul judecatoresc Controlul de tutela administrative este un control special exercitat de autoritatile centrale sau reprezentantii acestora asupra organelor adm publice descentralizate, deconcentrate si autonome. Controlul de tutela se deosebeste de controlul ierarhic deocarece: 1. controlul de tutela se poate exercita numai intre autoritati publice intre care nu exista raporturi de subordonare ierarhica 2. trebuie reglelmentat expres prin lege 3. organul de control tutelar poate doar sesiza organul emitent asupra legalitatii sau oportunitatii actelor controlate, dra nu poate revoca sau anula actele organului controlat si nici nu se poate substitui acesteia Controlul de tutela poate fi exercitat de govern, prin prefect asupra legalitatii actelor, de corpul de control al guvernului si ministerul adm si internelor in domeniul adm publice locale, serviciilor comunitare pentru evidenta persoanelor, sericiilor publice pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, serviciilor comunitare pentru situatiilor de urgenta. Nici o autoritate a adm publice centrale Guvern, minister nu are competenta sa anuleze, sa modifice, sau sa suspende un act adoptat sau emis de consiliul local, judetean sau de primar chiar daca actul este ilegal. Este posibil insa ca guvernul sa modifice sa anuleze sau sa suspende un act emis de un minister sau de catre prefect.

Ministerul poate sa procedeze identic cu actul emis de conducatorul serviciului deconcentrat al ministerului. Guvernul este in masura sa atace in contencios adm acte normative si individuale considerate nelegale ale cons locale judetene si ale primarilor. Prefectul Controlul efectuat de prefect nu este un control ierarhic deoarece intre acesta si cons judetean, local si primar nu exita raport de subordonare si ca in acest caz neam afla in prezenta unui control de tutela administrativa. Prefectul exercita controlul cu privire la legalitatea actelor adm ale autoritatilor administratiei publice locale organizate la nivel de unitate administrativeteritoriala. Prefectul poate ataca in fata instantei de contencios adm actele normative ale administratiei publice locale, precum si actele presedintelui consiliului judetean si al deegatiei permanente, dispozitiile emise de primar daca le considera ilegale. Actul adm atacat este suspendat ope legis. Inainte de a cere pe calea instantei de contencios adm anularea actului administrativ prefectul poate cere autoritatii adm locale emitente sa reanalizeze actul considerat illegal si ca atare sa- l modifice sau sa-l retracteze. Corpul de control al primului ministru Este o institutie publica cu pesonalitate juridica sub directa conducere a primului ministru. Are printre alte atributii si competente, si pe cea privind controlul adm intern prin care verifica respectarea prevederilor legale in cadrul aparatului de lucru al Guvernului in ministere institutii publice centrale si locale sau alte organe de specialitate din subordinea sau conducerea primului ministru sau al guvernului. Controlul adm intern se realizeaza prin verificarea legislatiei privind reforma economica si administrative a modurilor de construire si de administrare a stocurilor rezerva de stat, a modurilor de utilizare a creditelor guvernamentale a celor garantate de guvern verificarea alocatiilor si a subventiilor bugetare, controlul realizarii investitiilot, verificarea modurilor de administrare a patrimoniului institutiilor publice. Controalele sunt efectuate direct de autoritatea de control sau in colaborare cu institutiile de specialitate, iar rezultatele sunt consemnate in note de control, nota de informare si sinteze. Corpul de control face parte din structura puterii executive dar colaboreaza si cu autoritatile legislative si judecatoresti fara insa a se substitui in activitatile specifice acestora. Ministerul Administratiei si Internelor A fost infiintat pentru stabilirea unor masuri privind infintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al guvernului, a ministerelor, a organelor de specialitate din administratia publica centrala si a unor institutii publice, iar organizarea si functionarea organului de specialitate a adm publice centrale.

Dintre atributille ministerului Adm si internelor retinem: - monitorizarea aplicarii prevederilor cuprinse in strategiile programelor de reforma si restructurarea adm publice centrale si locale - indruma si controleaza autoritatea prefectului pentru indeplinirea programului de guvernare - indruma si sprijina autoritatile publice locale si aparatul propriu al acestora in aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale si in indeplinirea atributiilor ce le sunt conferite de lege - avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate referitoare la adm publica locala - monitorizeaza acorfurile si conventiile de cooperare pe care autoritatile adm publice locale le incheie cu autoritatile ale adm publice locale din alte tari Desi Guvernul a delegate acestor autoritati ale adm publice atributii de control in domenii importante ale adm publice locale, acestea nu au competenta de a aplica sanctiuni administrative sau de alta natura atunci cand constata savarsirea unor abateteri sau a unor ilegalitati putand numai sa propuna anularea unor acte, suspenndarea sau demiterea din functie sau sa sesizeze organele abilitate de lege pentru luarea altor masuri.

C. Contolul administrative extern specializat


Se exercita de catre organe specializate, autoritati ale adm publice, insitutii publice cu atributii de control. Acest control se exercita doar daca este prevazut de lege si numai in limita atributiilor stabilite pentru desfasurarea activitatii organului investit cu acest tip de control. Aceste control poate fi efectuat de organe cu atributii dintr-un domeniu sau ramura sau de catre organe constituite in mod special cu atributii de control: a. Controlul exercitat de organe ce isi desfasoara activitatea intr-un domeniu sau ramura este definit ca un control infaptuit de inspectii si inspectorate de stat organizate in cadrul ministerelor sau a altor organe de specialitate ale adm publice. Acest control se caracterizeaza prin urmatoarele: - se efectueaza conform si in limitele atributiilor - organele controlate u sunt subordonate organelor de control - organele de control nu pot anula doar constata, sesiza ori aplica propriile sanctiuni adm Aceste organe poarta denumiri diferite cum ar fi inspectii, inspectorate, directii si pot fi organizate pe plan central, territorial, actionand in diverse domenii: economic, sanitar, protectia municii etc. b. Controlul exercitat de organe speciale de control

1. Autoritatea Nationala de Control Pentru stabilirea unor masuri privind infintarea organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor si a altor organe de specialitate ale adm publice centrale si a unor instit publice s-a infiintat Autoritatea Nationala de Control, organ de specialitate al adm publice centrale, cu personalitate juridica in subordinea Guvernului condusa de un ministru delegate pentru coordonarea autoritatilor de control. Autoritatea nationala de control avea in subordine: Corpul de control al Guvernului, Garda nationala de mediu, Inspectoratul de stat in constructii, Garda financiara, Autoritatea nationala a vamilor. 2. Garda Nationala de Mediu Este o institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al adm publice centrale cu personalitate juridica avand in structura Comisariatului general al garzii nationale de mediu, Comisariatul municipal Bucuresti al garzii nationale de mediu, Comisariatul de mediu al adm rezervatiei biosferei Delta Dunarii, Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic. Se constituie intr-un corp specializat de control si inspectie cu status specific si atributii in aplicarea politicii Guvernului in material prevenirii constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale in domeniu protectiei mediului, silviculturii, pisciculturii, cinegeticii, apelor, solului, aerului, biodiversitatii precum si cele prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului fondului de mediu si alte domenii prevazute de legislatia in vigoare. 3. Garda Financiara Este o institutie publica de control cu personalitate juridical si functioneaza pe intreg teritoriu tarii prin Comisariatul general, Comisariatele generale si Comisariatul municipal Bucuresti. Exercita un control operativ si inopinant privind prevenirea, disciplinarea si combaterea oricarei acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, insa nu poate desfasura actiuni de control fiscal de natura celui privind stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare. Controlul desfasurat de aceasta poate fi un control current sau un control thematic. In executarea atributiilor incheie actul de control si procese verbale de contraventie care pot fi atacate potrivit proceduri specifice contenciosului administrativ sau regimului juridic al contraventiilor. 4. Autoritatea Nationala a Vamilor Se constituie ca organ de specialitate al adm publice centrale cu perosnalitate juridica. Exercitand acest control urmareste si supravegheaza pe teritoriul tarii, respectarea legislatiei vamale prin directiile regionale vamale si birourile vamale.

5. Curtea de Conturi Functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei desfasurandu-si activitatea independent. A fost reorganizata ca organ administrative si jurisdictional, Curtea de Casatie fiind competenta in a judeca recursurile date in condtra deciziilor Curtii de Conturi. Reprezinta institutia suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare si de intrebuintarea resurselor financiare ale statului si ale sectorului public precum si asupra modului d egestionare a resurselor publice a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor adm teritoriale. Se compune din sectiile de control financiar preventive ulterior, Sectia juridictionala, Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi si Camerele de Conturi judetene si a municipiului Bucuresti. Are un secretariat general. Membrii Curtii de Conturi erau consilieri de conturi ce alcatuiau plenul Curtii de Conturi. Conducerea CC se exercita de catre plen, de comitetul de comitetul de conducere, de presedinte si vicepresedinte. In cadrul controlului CC are ca principala atributie verificarea: a. contul annual de executie a bugetului de stat b. contului annual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat c. conturile anuale de executie a bugetelor locale d. conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale e. conturile fondurilor de tezaur f. contul annual datoriei publice a statului si situatiei garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe primate de catre persoane juridice Prin verificarea conturilor,curtea constata daca conturile supuse verificarii sunt conforme cu realitatea, daca inventarierea patrimoniului public a fost facuta la termenele si in conditiile stabilite de lege, daca veniturile statului, unitatilor adm teritoriale, asigurarile sociale au fost legal stabilite si incasate, la termenele stabilite de lege, daca cheltuielile au fost angajate, lichidate, ordonantate, platite si inregistrate conform reglementarilor legale si in concordanta cu prevederile legii bugetare etc. De asemenea curtea analizeaza legalitatea concesionarii sau inchirierii de bunuri proprietate publica, calitatea gestiunii financiare, utilizarea fondurilor provenite din asistenta financiara acordata romaniei de UE si din alte surse de finantare internationala. Investirea instantelor judecatoresti se realizeaza prin actul de sesizare facut de CC.