Sunteți pe pagina 1din 24

DREPTUL MEDIULUI

Conf. univ.dr. Anton Rscanu


1. Raspunderea juridica pentru prejudiciile cauzate mediului este o raspundere? a. obiectiva; b. subiectiva; c. care nu deroga de la sistemul clasic al raspunderii civile, stabilit prin art. 998 si urm. din Codul civil. ANS :A 2. Reglementarea silvica actuala incadreaza padurile in doua grupe functionale. Grupa I cuprinde? a. padurile cu functii speciale de protectie, a apelor, solului; b. padurile cu functii de productie si de protectie in care se urmareste sa se realizeze, in principal, masa lemnoasa de calitate superioara si alte produse ale padurii; c. paduri fara functii; ANS :A 3. Apele transfrontaliere, se afla sub protectie si un rol primordial l-a avut Conventia adoptata in anul 1992, la? a. Helsinki; b. Rio de Janeiro; c. Viena; d. Barcelona ANS :A 4. Legea cadru care reglementeaza relatiile sociale referitoare la mediul inconjurator este? a. Legea nr. 265/2006 b. Legea nr. 137/1995 c. Legea nr. 107/1996 d. Legea nr. 230 /1998 ANS :A 5. Conform legii vanatul este ? a. bun public de interes local; b. bun proprietate privata; c. bun public de interes national; d. bun proprietate privata de stat ANS :C 6. Deseurile se clasifica functie de gradul de utilizare in? a. degradabile si nocive; b. inofensive si periculoase; c. obisnuite si periculoase; d. refolosibile si nefolosibile ANS :D 7. Activitatile cu impact asupra mediului, la modificarea sau incetarea acestora, precum si schimbarea titularului unei activitati, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu, de catre

titularul activitatii. Pe baza bilantului de mediu si a propunerii de program pentru conformare, se emite avizul de mediu in vederea asumarii responsabilitatilor pentru reconstructia zonelor deteriorate, activitate ce se desfasoara ? a. in maximum 60 de zile de la data emiterii avizului de mediu; b. in minimum 60 de zile de la data emiterii avizului de mediu; c. nelimitat in timp. d. permanent de la obtinerea avizului legal ANS :A 8. Intre noutatile introduse in Noul Cod penal al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 301/2004, se afla si prevederile legale potrivit carora? a. raspund penal si persoanele juridice, nu numai persoanele fizice; b. numai persoanele fizice raspund penal; c. persoanele fizice si cele juridice nu raspund penal. d. persoanele juridice raspund contraventional ANS :A 9. Activitatea de protectie a mediului in asezarile omenesti se realizeaza pretutindeni, avand in vedere starea elementelor de mediu, dar si de factorii de mediu, toate acestea in raport cu starea sanatatii umane. Factori de mediu sunt? a. energie, zgomot, radiatii; b. aer, apa, sol; c. securitatea, contaminarea alimentelor, conditiile de viata, afectarea constructiilor; d. deseurile reziduale, altele decat cele biodegrdabile ANS :A 10. Prin revizuirea Constitutiei, in categoria persoanelor fizice, ca subiecte ale raportului juridic de dreptul mediului inconjurator, pot fi? a. atat cetateni romani, cat si straini, ori apatrizi sau cei cu dubla cetatenie; b. numai cetateni romani; c. numai cetateni romani si apatrizi; d. toti cetatenii cu personalitate juridica ANS :A 11. Criteriul care sta la baza clasificarii apelor in ape apartinand domeniului public si ape apartinand domeniului privat consta in? a. modul cum sunt administrate; b. asezarea lor. c. criteriul formei de proprietate. d. marimea si importanta lor ANS :C 12. Calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei este? a. contestatia adresata judecatoriei si care nu suspenda executarea; b. plangeera aderesata organului erarhic superior celui care a constatat contraventia c. plangerea adresata judecatoriei in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia si care suspenda executarea pana la judecarea cauzei; d. contestatia adresata Garzii de Mediu ANS :C

13. Constructia raportului juridic in dreptul mediului inconjurator cuprinde trei elemente:subiectele sau partile, continutul si obiectul raportului juridic. Continutul raportului juridic desemneaza? a. actiunile sau inactiunile asupra carora sunt indreptate drepturile subiective si obligatiile participantilor la raportul juridic; b. unul sau mai multe bunuri c. dreptul subiectiv si obligatia corelativa; d. intentia directa sau abtinerea ANS :C 14. Cunoastem ca faptele de mediu sunt atat comisive cat si omisive si, in consecinta, forma de vinovatie care se gaseste in latura lor subiectiva poate fi? a. numai intentia directa b. numai culpa c. atat intentia cat si culpa d. numai intentia indirecta ANS :C 15. Avand in vedere elementele naturale supuse ocrotirii Legii cadru nr. 82/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, Rezervatia Biosferei Delta Dunarii se compune din trei categorii de zone si anume: zone cu protectie integrala, zone tampon si zone economice. Dintre acestea, zonele tampon cuprind? a. suprafete de teren sau de ape care inconjoara zonele cu regim de protectie integrala; b. teritoriul ramas dupa delimitarea celorlalte doua zone c. formatiuni fizice sau biologice, habitatele speciilor de animale si vegetale amenintate, situri naturale, cu valoare universala exceptionala din punct de vedere stiintific, estetic, istoric. d. suprafete de ape sau de teren bine determinate si nepopulate ANS :A 16. Definitia ecosistemului rezida in? a. sistemul de raporturi economice ce caracterizeaza subiectul de dreptul mediului inconjurator; b. relatii sociale referitoare la mediu si componentele acestuia c. complexul static de raporturi economico-sociale dintr-o comunitate. d. complexul dinamic de comunitati de plante, animale, microorganisme si mediul lor lipsit de viata, care interactioneaza intr-o unitate functionala; ANS: D 17. Dupa criteriul asezarii lor, apele se clasifica in: a. ape internationale, ape teritoriale, ape nationale; b. ape reziduale c. ape pentru folosinta generala, ape destinate industriilor, agriculturii d. ape de suprafata si ape subterane ANS :D 18. Codul penal imparte faptele prevazute de legea penala ca infractiuni la mediu, dupa gravitatea lor, in? a. delicte si cvasidelicte;

b. fapte care prezinta pericol social si fapte care nu prezinta pericol social c. crime si delicte d. infractiuni grave

ANS :C 19. Conform legii romane, introducerea in tara a deseurilor de orice natura, in scopul eliminarii acestora, este interzisa. n scopul valorificarii deseurilor, insa, acestea pot fi introduse pe teritoriul Romaniei, cu aprobarea?
a. Consiliului judetean; b. Bancii Nationale a Romaniei. c. Guvernului d. Ministerului de resort

ANS :C
20. Conform legislatiei noastre zona contigua a Romaniei la Marea Neagra este delimitata la? a. 10 mile marine ; b. 12 mile marine ; c. 24 mile marine . d. 26 mile marine ANS :C 21. Reglementarea silvica incadreaza padurile in doua grupe functionale. Grupa I cuprinde: a. pa padurile cu functii speciale de protectie, a apelor, solului; b. padurile cu functii de productie si de protectie in care se urmareste sa se realizeze, in principal, masa lemnoasa de calitate superioara si alte produse ale padurii; c. paduri fara functii; d. padurile tinere si plantatiile de arbusti ANS :A 22. Dintre principiile care calauzesc dreptul mediului inconjurator pe plan intern, oferim cu titlu exmplificativ: a. principiul informarii b. principiul validitatii aparentei in drept c. principiul sic utere tuo d. principiul precautiei in luarea deciziei ANS :D 23. Latura obiectiva a infractiunilor de mediu consta in: a. intr-o actiune sau inactiune prin care se incalca anumite dispozitii legale, create pentru a garanta mentinerea unei calitati corespunzatoare a mediului; b. in acele relatii care se formeaza in legatura cu protectia mediului si care au in vedere asigurarea premiselor unei dezvoltari durabile; c. in atitudinea psihica a subiectilor infractiunilor de mediu. d. intr-o intentie directa sau indirecta depasita cu privire la valorile aparate de lege ANS :A 24. Potrivit legii, activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, transportul intern, eliminarea, introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor chimice periculoase: a. sunt prohibite (interzise ) de lege, in orice conditii;

b. sunt permise numai in baza autorizatiei de mediu c. sunt premise in orice conditii; d. sunt permise in baza avizului de mediu

ANS :B
25. Pentru protejarea subiectelor victime (indreptatite la reparatie, urmare producerii prejudiciului), se instituie asigurarea obligatorie pentru daune: a. in cazul activitatilor generatoare de risc major; b. in cazul activitatilor generatoare de risc minor; c. in toate situatiile de risc d. nu este obligatorie in toate situatiile de risc major ANS: A 26. Daca o fapta din domeniul mediului intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni din Codul penal si ale unei infractiuni din Legea speciala, se aplica: a. legiuitorul lasa la aprecieera instantei b. dispozitiile din Codul penal, intrucat normele generale deroga de la cele speciale; c. dispozitiile cuprinse in ambele legi. d. dispozitiile din Legea speciala, fara a aplica regula concursului de legi in timp; ANS :D 27. In ce consta politica nationala de protectie a atmosferei? a. integrarea europeana in domeniu b. gestionarea resursei de aer in sensul asigurarii sanatatii umane, etc. pt. altele. c. introducerea de tehnici si tehnologii adecvate pentru retinerea poluarilor la sursa ; d. ralierea la normele internationale ANS :C 28. Raporturile juridice din domeniul dreptului mediului sunt? a. raporturi juridice privind proprietatea asupra terenurilor b. raporturi juridice referitoare la protectia factorilor creati prin activitatea umana. c. raporturi juridice de conservare si protectie a componentelor naturale de mediu; d. raporturi de importanta majora pentru umanitate ANS :C 29. Legislatia internationala pentru prevenirea poluarii apelor marii prin hidrocarburi, adoptata la Londra, in 1954, statueaza ca? a. pot fi evacuate hidrocarburi in apele marii, fara a exista vreo raspundere b. in cazul poluarii apelor marii cu hidrocarburi, statul de pavilion este exonerat de raspundere; c. in cazul poluarii apelor cu hidrocarburi, raspunderea revine statului de pavilion; d. poluarea marii din surse de pe uscat atrage raspunderea internationala ANS: C 30. Sediul materiei ( sedes materiae ) privind protectia mediului marin in Romania se gaseste in: a. L Legea nr. 29/1990 b. L Legea nr. 31/1990; c. L Legea nr. 17/1990;

d. Legea nr. 82/1991 ANS: C

31. Clasificarea raporturile juridice din domeniul dreptului mediului inconjurator se face in doua mari categorii si anume: raporturile juridice privind conservarea si protectia componentelor naturale ale mediului inconjurator si raporturile juridice privind protectia factorilor creati prin activitate umana. Din cea dintai categorie distingem? a. protectia asezarilor omenesti; b. poluarea radioactiva si protectia impotriva radiatiilor; c. protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii. d. protectia apelor ANS :C 32. Centralele nuclearo-electrice, reactoarele de cercetare, in general, instalatiile cu risc nuclear major, sunt supuse? a. normelor de raspundere si asigurare prevazute in Codul civil; b. regimului de asigurare prevazut prin Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania; c. unui regim special de raspundere si asigurare; d. nu au un regim de reglementare proprie ANS :C 33. Privind modul cum sunt administrate, in literatura juridica, apele se impart in? a. ape pentru folosinta generala, ape destinate industriilor; b. ape apartinand domeniului public sau privat; c. ape internationale, ape teritoriale si ape nationale. d. ape de suprafata si subterane ANS :C 34. Dintre organizatiile regionale care joaca un rol deosebit de important in domeniul protectiei mediului inconjurator, face parte: a. Programul Natiunilor Unite pentru Mediul nconjurator (PNUE); b. Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii ( UICN); c. Parlamentul European. d. Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa (CEE);. ANS: D 35. Instituirea regimului de arie naturala protejata se face diferentiat de importanta acesteia, prin lege, hotarare a Guvernului si hotarari ale consiliilor judetene sau locale. Astfel fiind, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal si pentru rezervatiile biosferei, aceasta instituire a regimului de arie naturala protejata se face prin? a. Hotarare a Guvernului; b. hotarare a Consiliului judetean sau local; c. lege. d. ordin ministerial ANS: C 36. Conventia cu privire la protectia Marii Negre impotriva poluarii, adoptata la Bucuresti in 1992 a fost semanta de partile participante la intrunire?

a. Romania, Bulgaria, Franta, Israel; b. Romania, SUA, Turcia, India, Bulgaria, Franta: c. Bulgaria, Georgia, Romania, Federatia Rusa, Turcia, Ucraina. d. Romania, Rusia, Grecia, Bulgaria, Turcia ANS: C

37. Clasificarea iradierii se face in: iradiere naturala si iradiere artificiala. Din a doua categorie face parte? a. radiatia casnica; b. radiatia provenita din scoarta terestra; c. iradierea medicala, profesionala, in cazul personalului medical. d. iradierea ca urmare a accidentelor nucleare ANS :C 38. Acordul si autorizatia de mediu pentru instalatiile cu risc nuclear-centrale nucleareelectrice,reactoare de cercetare - se emit de catre? a. Guvern b. Consiliile judetene; c. Consiliile locale; d. Parlament ANS :A 39. Prin risc ecologic potential se intelege? a. complexul dinamic de comunitati de plante, animale, microorganisme si mediul lor lipsit de viata, care interactioneaza intr-o unitate functionala; b. diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele ecvatice si terestre, precum si din complexele ecologice din care acestea fac parte. c. probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi determinate pe baza unui studiu de evaluare a riscului. d. totalitatea activitatilor umane desfasurate contrar prevederilor legii in domeniu ANS :C 40. Raportul juridic din domeniul dreptului mediului inconjurator are anumite caracteristici, in care sens oferim cu titlu exemplificativ, faptul ca: a. este un raport juridic civil intre oameni si ecosisteme; b. nu este un raport recunoscut, este nereglementat si neaprobat prin lege; c. acest raport depinde de relatiile de productie si sociale ale oranduirii in care s-a format d. este un raport juridic reglementat de dreptul penal si legile speciale ANS :C 41. Conform legi functiile dreptului mediului inconjurator, desi nu sunt prevazute, ope legis, se desprind din constructia juridica a reglementarii. Astfel, reprezinta functie a dreptului mediului inconjurator? a. promovarea obiectivelor dezvoltarii pe termen scurt; b. distrugerea ecosistemelorsi a ariilor protejate c. asigurarea unui mediu ambiant curat, sanatos si prosper, prin protectia si dezvoltarea sa corespunzatoare; d. informarea operativa a Guvernului si a ONG-urilor ANS :C

42. Constituie sediul materiei ( sedes materiae ) privind protectia mediului marin in Romania? a. Legea nr. 29/1990; b. Legea nr. 31/1990; c. Legea nr. 17/1990; d. Legea nr. 21/2000 ANS: C 43. Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in lumina prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aceasta se adreseaza judecatoriei in a carei raza teritoriala? a. se afla domiciliul contravenientului; b. se afla sediul organului care a constatat contraventia c. s-a savarsit contraventia d. se afla organul erarhic superior constatatorului ANS :C 44. Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor, a fost constituita pentru organizarea activitatilor de aparare impotriva dezastrelor. Aceasta este condusa de? a. Presedintele Romaniei; b. Presedintele Senatului c. Primul ministru. d. Ministrul de resort ANS: C 45. Codul silvic considera paduri care sunt cuprinse in fondul forestier national, terenurile acoperite cu vegetatie forestiera cu o suprafata de: a. mai mica de 0,15 ha; b. exclusiv de 0,15 ha c. mai mare de 0, 25 ha; d. de un ha ANS :C 46. Raspunderea juridica in dreptul mediului inconjurator poate fi? a. numai penala; b. civila, penala si contraventionala c. numai civila si contraventionala, d. numai administrativa ANS :B 47. Care este articolul din Legea fundamentala a Romaniei ce se refera la dreptul la un mediu sanatos? a. 39; b. 43; c. 35 d. 41 ANS :C 48. Carta Europeana a Apei este proclamata de? a. O.N.U. ; b. Parlamentul European. c. Consiliul Europei.

d. Consiliul de Ministri ANS: C

49. Tara noastra a aderat la Conventia asupra zonelor umede de importanta internationala prin: a. legea 137/1995 b. legea 82/1993 c. legea 5/1991 d. legea 15/2001 ANS: C 50. Faptele prevazute de legea penala ca infractiuni, dupa gravitatea lor, in domeniul mediului sunt: a. delicte si cvasidelicte; b. fapte care prezinta pericol social si fapte care nu prezinta pericol social; c. crime si delicte d. fapte deosebit de grave ANS :C 51. Apele in raport de modul de administrare sunt? a. toate raspunsurile corecte b. teritoriale c. nationale d. internationale ANS :A 52. In cadrul Natiunilor Unite, cu atributii si contributii in domeniul mediului, organism specializat este: a. Organizatia Mondiala a Muncii b. Programul Natiunilor Unite pentru dezvoltare c. toate raspunsurile corecte d. Organizatia Aviatiei Civile Internationale ANS: C 53. Conform legislatiei internationale ocrotirea naturii este orientata in directia: a. valorificarii resurselor b. valorificarea si apararea resurselor de distrugere c. conservarea resurselor d. prevenirii poluarii de orice fel pe termen scurt ANS: C 54. Pescuitul in apele de munte se face in baza? a. autorizatiei legale b. nu este interzis c. reglementarilor zonale. d. avizului de mediu ANS :A 55. Atmosfera este protejata prin politica nationala care consta in? a. gestionarea resursei de aer

b. substanta ei rezida in alterarea calitatilor naturale c. respectarea legislatiei internationale referitoare la transportul deseurilor periculoase d. masuri de prevenire a poluarii

ANS :A
56. Conventia internationala asupra Marii libere a fost semnata in 1958 la: a. Montego Bay b. Londra c. Geneva d. Paris ANS: C 57. Din punct de vedere al regimului de ocrotire, conservare si utilizare legea instituie arie rotejata: a. pad padurile de conifere b. zone pajistile si fanetele c. bazinele cu potential hidroernegetic d. zonele umede de importanta internationala ANS :D 58. Deseurile pot fi introduse in Romania, in scopul valorificarii, cu aprobarea? a. sefului statului b. Ministerului de Interne c. Parlamentului d. Guvernului ANS :D 59. Executarea sanctiunilor contraventionale la mediu se face in? a. baza procesului verbal neatacat in termen b. baza interventiei organelor administratiei publice locale c. baza sesizarii organelor competente d. toate raspunsurile corecte ANS :A 60. Din punct de vedere legal, obiectul raportului juridic de drept al mediului poate fi: a. orice persoana juridica sau privata b. toate raspunsurile corecte c. orice obligatie ca element al continutului raportului juridic specific d. orice conduita fata de componentele naturale ANS :D 61. Constituie problema fundamentala in materia protectiei juridice a apelor impotriva poluarii: a. limitarea accesului la folosinta in industrie b. elaborarea unor reguli de rezonanta internationala in materie c. luarea masurilor corespunzatoare de respectare a calitatii stiintific fundamentate d. nici un raspuns corect ANS :C 62. Conform legii, apele geotermale sunt incluse in cadastrul apelor?

a. nu b. da c. nu exista legiferare in acest sens d. sunt incluse in cadastrul local

ANS :A
63. Comisia Dunarii pentru navigatie este un organism specializat in domeniul protectiei mediului de nivel? a. international b. regional c. subregional d. b+c ANS: C 64. Tentativa la infractiunea de mediu este sanctionata de legislatia romana? a. da b. nu c. nu exista o asemeena prevedere d. instanta apreiaza ANS :A 65. Este adevarat ca privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare legea stabileste obligatii pentru titularii autorizatiilor de constructii si nu pentru persoanele fizice si juridice? a. fals b. adevarat c. lacuna normativa d. nici un raspuns corect ANS :A 66. Constructiile civile industriale se pot realiza cu respectarea? a. planului general de constructii b. regulilor de infratire europeana intre localitati c. autorizatiei de constructie d. avizului guvernamental de mediu ANS :C 67. Produsele lemnoase ale padurilor se recolteaza pe baza de ? a. autorizatii de recoltare si caiet de sarcini b. avizului elaborat de minister c. aprobarii guvernamentale si ale organelor silvice locale d. toate raspunsurile corecte ANS :A 68. Pentru asigurarea protectiei apelor nationale interne se instituie zone de protectie referitoare la: a. albia minora a cursurilor de apa b. malurile apelor curgatoare c. schimbarea cursului de apa d. tot cursul apei curgatoare

ANS :A
69. Atmosfera poate fi poluata ca urmare a ? a. ca urmare a activitatii umane b. poluarii aerului nedefinit de legea romana c. schimbarilor atmosferice d. b+c ANS :A 70. Dreptul mediului pe plan extern este calauzit de unul din urmatoarele principii fundamentale a. principiul utilizarii durabile a resurselor naturale b. principiul prevenirii riscurilor ecologice si al producerii daunelor c. principiul precautiei in luarea deciziei d. principiul notificarii si consultarii ANS :D 71. Privind dreptul la un mediu sanatos, legiuitorul constitutional a prevazut ca a. il asigura b. il consacra c. il garanteaza d. toate raspunsurile corecte ANS :C 72. In cadrul raspunderii civile in domeniul mediului se aplica? a. legea speciala si legea dreptului comun b. numai legea de drept comun c. numai legea de drept comun d. nici un raspuns corect ANS :A 73. Dintre autoritatile sau institutiile publice cu atributii specifice in domeniul protectiei mediului fac parte: a. Regia Nationala a Padurilor b. Garda Nationala de Mediu c. Consiliul National de Mediu d. a+b ANS :D 74. Conform legii sunt definite notiunile de: a. mare teritoriala b. ape maritime interioare c. a+b d. zona colaterala ANS :C 75. Pasunatul in padurile care fac parte din fondul forestier al statului este interzis pe: a. terenurile degradate b. in imediata zona de padure

c. in toate padurile d. toate raspunsurile corecte

ANS :A
76. Dupa asezarea lor apele se clasifica in: a. ape teritoriale si nationale b. ape nationale si internationale c. ape regionale si subregionale d. ape statatoare si curgatoare ANS :A 77. Sunt arii naturale protejate: a. parcurile nationale si monumentele naturii b. fundul marilor si oceanelor c. siturile aurifere si cristaline d. toate raspunsurile corecte ANS :A 78. Din punct de vedere juridic terenurile cu destinatie agricola sunt: a. terenuri productive b. terenuri cu vegetatie forestiera c. terenuri extravilane d. a+b ANS D: 79. Din cadrul activitatilor supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului si/sau autorizatiei de mediu fac parte: a. verificarea legalitatii demersurilor initiate b. contracte internationale de import a apei grele c. functionarea imputernicitilor legali in domeniu d. descarcari controlate pentru deseuri stabilizate ANS :D 80. Constatarea si cercetarea infractiunilor privind mediul se fac: a. din ordinul garzii de mediu din teritoriu b. la sesizarea persoanelor prevazute de lege c. din oficiu de organele de urmarire penala d. toate raspunsurile corecte ANS :D 81. Cu inchisoare se pedepseste: a. aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear b. refacerea cadrului natural si/sau conservarea naturii c. prezentarea in studiile si analizele de impact a unor concluzii si informatii false d. nici un raspuns corect ANS: C 82. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat in cazul pluralitatii de autori este:

a. solidara b. unilaterala c. functie de culpa si risc. d. a+b

ANS :A
83. Dintre atributiile Ministerului Sanatatii conform Legii mediului face parte? a. elaboreaza startegia de dezvoltare a asezarilor umane b. aproba strategia de protectie a mediului pe plan intern c. sesizeaza organele competente pentru luarea masurilor in materia poluarii radioactive d. controleaza calitatea apei si a produselor alimentare ANS :D 84. Autoritatea centrala pentru protectia mediului: a. controleaza modul de aplicare a reglementarilor de catre cei ce administreaza ariile protejate si monumentele naturii b. aproba planul general de urbanism si urmareste realizarea acestuia c. avizeaza constructiile industriale de interes national cu impact asupra mediului in baza propunerilor organismelor interne si internationale d. toate raspunsurile corecte ANS: A 85. Detinatorii de terenuri cu orice titlu, in scopul asigurarii protectiei calitatii solurilor, au urmatoarea obligatie: a. sa se asocieze in societati comerciale de exploatare rationala a terenurilor b. sa obtina aprobarea pentru schimbarea destinatiei solului c. sa asigure folosirea ingrasamintelor ecologice in productie d. sa previna deteriorarea calitatii acestora ANS :D 86. Apelor de suprafata si subterane si ecosistemele acvatice sunt protejate. Care este subiectul acestei protectii? a. mentinerea si ameliorarea calitatii si a productivitatii naturale a acestora b. interdictia largirii fluxului de curgere c. diminuarea pericolului de poluare prin interventia organelor abilitate d. a+c ANS :A 87. Controlul gospodaririi deseurilor de orice fel revine? a. organelor de politie b. consiliilor judetene c. autoritatilor pentru protectia mediului d. a+b+c ANS :C 88. Acordul sau autorizatia de mediu poate fi: a. revizuita b. anulata c. suspendata pe 2 ani

d. a+b+c

ANS :A
89. Sunt considerate izvoare ale dreptului mediului inconjurator si unele tratate si conventii internationale prin care se reglementeaza relatiile dintre state in legatura cu rambursarea,folosirea si practicarea unor componente ale mediului inconjurator. a. este adevarat b. legea romana nu prevede c. autorii romani au pareri diferite d. nu este adevarat ANS :A 90. Ariile protejate al caror scop este ocrotirea si conservarea unor zone de habitat natural in cuprinsul carora exista elemente naturale avand o valoare de importanta universala reprezinta siturile naturale ale patrimoniului national universal. a. este adevarat b. nu este adevarat c. legea romana nu face distincitie d. acest tratat nu a fost semnat de tara noastra ANS :A 91. Auditul de mediu este un instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si
obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopuri precise. a. este adevarata b. auditul de mediu nu este recunoscut c. nu este adevarat d. face obiectul unor alte reglementari

ANS :A
92. Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa este incheiata in 1979 la: a. Roma b. Paris c. Bonn d. Londra ANS :C 93. Zonele economice sunt formate din teritoriul ramas dupa delimitarea zonelor de protectie integrala si de tampon. a. este adevarat b. nu sunt delimitate astfel c. lacuna juridica in materie d. nu este adevarat ANS: A 94. Pentru limitarea emisiilor poluante, instalatiile fixe susceptibile de cresterea poluarii aerului trebuie sa fie dependente pentru functionare de: a. eliberarea autorizatiei individuale b. avizul de specialitate

c. aprobarea ministerului de resort d. li se interzice functionarea

ANS :A
95. Infractiunile de mediu sunt acele fapte periculoase prin savarsirea carora sunt puse in pericol relatiile sociale a caror ocrotire asigura apararea factorilor de mediu naturali sau artificiali. a. este adevarat b. incert c. legea nu distinge d. nu este adevarat ANS :A 96. Latura obiectiva a infractiunilor de mediu consta intr-o: a. actiune sau inactiune b. intentie directa c. intentie indirecta d. neglijenta premeditata ANS :A 97. Conventia cu privire la protectia Marii Negre impotriva poluarii a fost semnata in anul 1992 la: a. Istambul b. Sofia c. Bucuresti d. Odesa ANS: C 98. Referitor la supravegherea calitatii aerului, fac determinari asupra urmelor de poluanti care au patruns in stratul limita planeta: a. statiile de fond b. observatoarele meteo c. tehnicile spatiale d. organismele internationale ANS :A 99. Actualele zone economice sunt formate din teritoriul ramas dupa delimitarea zonelor de protectie integrala si de tampon. a. este adevarat b. nu sunt delimitate astfel c. lacuna juridica in materie d. nu este adevarat ANS :A 100. Este adevarat ca dreptul la actiunea civila in domeniul protectiei mediului inconjurator revine numai Ministerului Public. a. nu este adevarat b. legea nu distinge c. dreptul la actiune revine persoanelor juridice

d. este adevarat

ANS :D
101. Este adevarat ca Constitutia Romaniei in forma revizuita, aprobata prin Referendumul National din 18-19.10.2003 nu prevede expres garantarea dreptului la un mediu sanatos ci contine doar prevederi care fac trimitere la acest drept. a. este adevarat b. este interpretabila c. nu este adevarat d. Constitutia nu face referire la acest drept ANS :C 102. Gestionarea deseurilor se face de autoritatile administratiei publice si internelor, persoanele fizice si juridice nu gestioneaza pericolul deseurilor. a. nu este adevarat b. ONG-urile sunt exceptate c. este adevarat d. legea nu precizeaza expres ANS :A 103. Cauzele care influenteaza migratia si influenta sa asupra fenomenelor de stabilire si locuire , nu constituie orientare privind problema mediului in raport cu diversele aspecte ale mediului, in politicile statului. a. incert b. adevarat c. fals d. viziune interpretata diferit ANS: C 104. Carta Europeana a apei proclamata de Consiliul Europei in 1968 a formulat un principiu devenit fundamental: a. acta sunt servanta b. poluatorul plateste c. apa nu cunoaste frontiere d. nici un raspuns adevarat ANS :C 105. Principiul sic utere tuo care calauzeste dreptul mediului inconjurator este valabil pe plan: a. extern b. intern c. regional d. global ANS: A 106. Instituirea regimului de arie naturala protejata, pentru parcuri naturale, arii speciale de conservare, rezervatii stiintifice, etc., se face prin? a. hotarare de guvern b. ordin al ministrului de resort

c. la indicatia forurilor internationale d. lege ordinara

ANS :A
107. Autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea autorizatiei de la autoritatea competenta de autorizare, reglementare si control in domeniul nuclear. a. este adevarat b. nu este adevarat c. legea nu distinge d. nu exista o reglementare in acest domeniu ANS :A 108. Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii este o organizatie: a. neguvernamentala b. guvernamentala c. ministeriala d. nici un raspuns corect ANS: A 109. Conform legii apele maritime interioare sunt suprafetele de ape situate intre tarmul marii si liniile de baza ale celui mai mare flux.Care este valoare de adevar a afirmatiei precedente? a. este adevarat b. nu este adevarat c. legea este interpretabila d. apele nu cunosc hotare ANS :A 110. Produsele secundare ale padurilor rezulta din? a. din taieri de ingrijire a arborilor tineri. b. din recoltarea fructelor padurii c. din exploatarea pajistilor d. toate raspunsurile corecte ANS :A 111. Cuprind cerinte privind pastrarea integritatii mediului inconjurator toate planurile de urbanism? a. legea nu prevede expres b. nu este adevarat c. este adevarat d. guvernul apreciaza aceasta ANS: C 112. Importul si exportul preparatelor chimice periculoase se realizeaza conform? a. acordurilor internationale b. legii nationale c. Carta ONU d. Declaratia universala a drepturilor omului ANS :A

113. Un rol deosebit pentru asigurarea protectiei solului il are? a. evaluarea impactului de mediu b. exploatarea in asociatii c. experienta agricultorilor d. folosirea utilajelor moderne ANS :A 114. In protectia faunei si florei salbatice esentiale sunt normele juridice? a. internationle b. nationale c. regionale d. subregionale 115. Notiunea de dauna ecologica sau prejudiciu ecologic lipseste in definitie pe plan intern si international. a. este adevarat b. numai pe plan intern c. nu ste adevarat d. numai pe plan international ANS: A 116. Contraventiile la regimul protectiei mediului sunt cuprinse in OUG 195/2005 si in alte legi speciale: a. nu este adevarat b. lacuna legislativa c. este adevarat d. ramane la aprecierea organului constatator ANS :C 117. Controlul operatiunilor cu materii explozive se face de catre inspectorii de specialitate din? a. Ministerul Apararii b. Ministerul de resort c. MIRA d. nici un raspuns corect ANS :C 118. Introducerea parghiilor economice stimulative sau coercitive este o modalitate de implementare a elementelor strategice de mediu? a. da b. nu c. interpretabil teoretic d. legea nu prevede ANS :A 119. Autorizarea in domeniul mediului, din punct de vedere procedural, este? a. personala b. colectiva c. atat personala cat si colectiva d. nici un raspuns corect

ANS :A
120. Este adevarat ca potrivit legii, persoanele fizice sau juridice care prospecteaza sau exploateaza resursele subsolului au obligatia sa predea terenurile afectate. a. adevarat b. legea nu prevede c. fals d. nici un raspuns corect ANS :C 121. Actiunea sau inactiunea de incalcare a dispozitiilor legale, create pentru a garanta mentinerea unei calitati corespunzatoare a mediului reprezinta latura subiectiva a infractiunilor de mediu. a. nu este adevarat b. lacuna legislativa c. este adevarat d. este unanim recunoscuta teoretic ANS :A 122. Cazul depasirii pragurilor de alerta, obliga autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa inainteze Comisiei Europene, cu titlu provizoriu, informatii privind concentratiile inregistrate si durata episodului de poluare dupa producerea sau inregistrarea sa, la cel tarziu: a. 1 luna b. 2 luni c. 3 luni d. 6 luni ANS :C 123. Autoritatile Administratiei Publice Locale si, dupa caz, persoanele fizice si juridice, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, au obligatia: a. sa nu degradeze mediul natural sau amenajat , prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel b. sa asigure, contra cost consultarea organismelor stiintifice si a expertilor interni si externi , dupa caz c. sa realizeze activitatea de inspectie si control in domeniul protectiei mediului d. sa urmareasca toate activitatile de mediu in asezarile umane ANS :A 124. Referitor la autorizatia de mediu, aceasta se emite dupa eliberarea autorizatiei de catre autoritatea competenta de autorizare, reglementare si control in domeniu nuclear. a. este adevarat b. legea nu prevede c. nu este adevarat d. nici un raspuns corect ANS :A 125. Autoritatile publice centrale in domeniul securitatii nationale asigura? a. evaluarea impactului supra mediului a obiectivelor si activitatilor proprii prin structuri specializate, certificate de catre autoritatea publica centrala pentru

protectia mediului b. elaborarea programelor educationale in scopul formarii unui comportament responsabil fata de mediu c. elaborarea si aplicarea la nivel national a strategiei de exploatare a resurselor minerale, in concordanta cu prevederile legale in domeniu d. toate raspunsurile corecte

ANS :A
126. Arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare sau cu amenda penala. a. este adevarat b. este numai contraventie c. nu este adevarat d. legea lasa la aprecierea organului constatator ANS :A 127. Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor de mediu, inclusiv mijloacele de transport se confisca: a. legea nu prevede expres b. este adevarat c. instanta hotaraste d. nu este adevarat ANS :B 128. Bilantul de mediu se realizeaza de persoanele fizice sau juridice independente de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii, fara atestare din partea autoritatii competente pentru protectia mediului. a. legea nu precizeaza b. nu este adevarat c. da, dar cu aprobarea organismelor internationale d. este adevarat ANS :B 129. Conform legii autorizatia de mediu este valabila? a. 5 ani b. 7 ani c. 10 ani d. 12 ani ANS :A 130. Potrivit legii autorizatia integrata de mediu este valabila? a. 10 ani b. 12 ani c. 15 ani d. 20 de ani ANS: A

131. Categoriile de gestionari cu care se pot incheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt urmatoarele: a. institutiile de drept privat b. organismele internationale c. organizatiile de vanatoare d. a+c ANS: C 132. Atributiile si regulamentul de functionare a institutului care realizeaza cercetarea stiintifica pentru silvicultura se stabilesc prin: a. hotarare de guvern b. ordin al ministrului c. lege d. OUG ANS: A 133. Vanatoarea in parcurile naturale este permisa numai in afara zonelor de conservare speciala? a. da b. nu c. legea nu stipuleaza d. cu exceptia vanatorilor organizate ANS: A 134. Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani sau cu amenda de la 5 mii la 25 de mii de lei? a. vanatoarea in perioada de prohibitie b. vanatoarea fara autorizatie in ariile naturale protejate c. vanatoarea fara permis de vanatoare, cu exceptia cazurilor prevazute de legea 407/2006 d. toare raspunsurile corecte ANS: C 135. Un strat de sol gros de 3 cm se formeaza in? a. 300-1000 de ani b. 500-1500 de ani c. 2000 de ani d. 3000 de ani 136. Se pot constitui in perimetre de ameliorare? a. terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut total sau partial capaciattea de productie b. terenurile agricole c. terenurile de orice fel d. toate raspunsurile corecte ANS: A 137. Legea 205/2004 reprezinta? a. legea protectiei animalelor b. legea apelor c. legea vanatorii

d. legea pescuitului

ANS :A
138. Potrivit legii activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, transportul intern, eliminarea etc. a substantelor si a preparatelor chimice periculoase sunt? a. sunt permise numai in baza autorizatiei de mediu b. sunt prohibite de lege in orice conditii c. sunt permise pe baza de contract international d. sunt permise numai cu aprobarea Guvernului ANS :A 139. Conform angajamentelor strategia nationala pentru protectia atmosferei este structurata in 2 perioade de timp: a. 2004-2008 si 2009-2012 b. 2006 -2008 si 2009- 2015 c. 2004-2006 si 2007-2013 d. este structurata pe perioada 2007- 2015 ANS :C 140. Notiunea de deseuri periculoase este definita de Conventia de la? a. Basel b. Rio c. Haga d. Londra ANS :A 141. Prin semnarea si ratificarea Conventiei ONU asupra Schimbarilor Climatice si a protocolului de la Kyoto, Romania si-a asumat angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu? a. 8% in perioada 2008-2012 b. 5% in perioada 2007-2010 c. 9% in perioada 2006-2015 d. nici un raspuns corect ANS :A 142. Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii ratificata de Romania in 1992 a fost adoptata la? a. Cairo b. Londra c. Rio d. Tokyo ANS :C 143. Comitetul national pentru combaterea secetei, a degradarii terenurilor si a desertificarii a fost infiintat prin? a. OUG 235/2001 b. HG 142/2003 c. HG 424/2004 d. OUG 195/2005

ANS :C
144. Regimul juridic al vanatorii si al protectiei fondului cinegetic este cuprins in legea nr.? a. 407/2006 b. 323/2004 c. 112/2000 d. 245/2003 ANS :A 145. Principiile generale, cadrul de actiune si obiectivele protectiei asezarilor umane au fost stabilite in cadrul conferintei din 1976 de la? a. Vancouver b. Kyoto c. Londra d. Rio ANS: A 146. Legea cadru care reglementeaza protectia atmosferei este? a. OUG 243/2000 b. Legea nr. 111/2007 c. OUG 112/2005 d. OUG 250/2000 ANS: A